Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 62

Kapitel 2

OPGAVER UNDER NEDRIVNING ELLER RENOVERING

I dette kapitel beskrives bygherrens og kommunens opgaver og ansvar under selve nedrivnings- eller renoveringsarbejdet. Det drejer sig om bygherrens ansvar for miljøsanering, kildesortering og opbevaring af affaldet samt kommunens ansvar for tilsyn, kontrol og håndhævelse.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.