Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 59

KAPITEL 1

1.4

Typiske udfordringer i fasen, før nedrivningsog renoveringsarbejdet starter 1.4.1 Affald er ikke anmeldt og nedrivning er gået i gang Hvis kommunen får kendskab til, at et projekt, som producerer bygge- og anlægsaffald, er i gang, uden at affaldet er anmeldt, eller uden at der er foretaget screening eller kortlægning af affaldet, kan kommunen give påbud om, at arbejdet skal standses58. Standsningspåbuddet gælder, indtil der foreligger en anmeldelse af affaldet, og kommunen har foretaget en klassificering af affaldet og eventuelt udarbejdet en anvisning af affald til forbrænding, deponering eller særlig behandling. Der kan være behov for, at kommunen tager på tilsyn på byggepladsen for at undersøge omfanget af byggeprojektet, hvis kommunen har indtryk af, at bygherren ikke har styr på sine forpligtelser. Standsningspåbuddet kan kommunen afgive mundtligt eller skriftligt, når kommunen bliver opmærksom på et ulovligt forhold. Et mundtligt standsningspåbud bør altid følges op af et skriftligt påbud. I Bilag 7 findes skabeloner til brug for uanmeldt tilsyn, opfordring til anmeldelse af affald og udstedelse af standsningspåbud.

1.4.2 Dokumentationen i anmeldelsen er mangelfuld

Hus, hvor ejeren har påbegyndt renovering uden at anmelde affaldet til kommunen.

Hvis dokumentationen for indhold af miljøproblematiske stoffer og oplysningerne om affaldshåndtering i det forestående nedrivnings- og renoveringsarbejde er utilstrækkelige fra bygherrens side, er kommunens opgave med klassificering og anvisning af affald vanskelig eller umulig. I de tilfælde bør kommunen bede om supplerende oplysninger hos bygherren. I disse tilfælde meddeler kommunen bygherren, at det anmeldte nedrivningseller renoveringsarbejde ikke må påbegyndes, før kommunen har accepteret den anmeldelse, herunder om forventet sortering og bortskaffelse, som bygherren har indsendt. Kommunen skal meddele dette inden for 14 dage fra modtagelse af anmeldelsen. I Bilag 7 findes skabelon for anmodning om supplerende oplysninger.

58 MILJØBESKYTTELSESLOVEN § 69 STK. 1, NR. 1.

59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.