Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 12

Kapitel 1

OPGAVER FØR NEDRIVNINGS- OG RENOVERINGSARBEJDE

I dette kapitel beskrives bygherrens og kommunens opgaver og ansvar før renoveringsog nedrivningsarbejdets påbegyndelse. Bygherren har i henhold til lovgivningen pligt til at screene og evt. kortlægge bygningen eller anlægget for miljøproblematiske stoffer, før et nedrivnings- eller renoveringsarbejde påbegyndes. Derudover har bygherren pligt til at affaldssortere og anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen. Dette skal ske senest 14 dage, før nedrivnings-/ renoveringsarbejdet påbegyndes. Kommunen behandler herefter bygherrens anmeldelse og klassificerer det bygge- og anlægsaffald, som produceres i forbindelse med arbejdet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.