Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 110

FORVALTNINGS­G RUNDLAG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Bilag 1: Definitioner I dette bilag finder du definitioner af begreber der bliver brugt i Forvaltningsgrundlaget. Affald: Ethvert stof eller genstand som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med (affaldsbekendtgørelsen § 2, stk. 1).

ILAG 1

Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 4). Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 6). Miljøstyrelsen skriver i sin Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald følgende: ”Som udgangspunkt er det bygherren, der er affaldsproducent ved renovering eller nedrivning af en bygning. Dette gælder, uanset om bygherre er en privat husholdning eller en virksomhed” (Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald, nr. 9139, Miljøstyrelsen (2019) afsnit 1.2). Affaldstype: Affald, som er beskrevet med en EAK-kode i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 (se affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 7). Anvisning: Når kommunalbestyrelsen i et regulativ eller ved en konkret anvisning til affaldsproducenten fastlægger på hvilken måde - og eventuelt på hvilket anlæg - affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver behandlet. Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 12). Bygge- og anlægsaffald: Ethvert stof eller genstand, der i henhold til affaldsbekendtgørelsen er affald og dette affald er listet under bygnings- og nedrivningsaffald ved EAK-Kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 (Se affaldsbekendtgørelsen § 2, stk. 1 og bilag 2). Forvaltningsgrundlaget omhandler affald, der frembringes når bygninger rives ned eller renoveres. Udover EAK- kode 17 er der f.eks. tale om elektronikskrot, forbrændingsegnet affald og deponeringsaffald. Bygherre: Den fysiske eller juridiske person, der har ansvaret for og betaler for nedrivningen eller renoveringen, herunder privatpersoner, virksomheder, kommuner, foreninger, organisationer m.fl. Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller forbrænding (affaldsbekendtgørelsen § 3, nr. 16). Direkte genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til (affaldsbekendtgørelsens § 3 nr. 27). Det vil sige, salg eller videregivelse af produkter, der ikke har været ind-

110


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.