Page 1

JAARREKENING

NL 2011 / 2012

Jaarrekening WNF 2011/2012


inhoud

1 Organisatie & Bestuur

5

Wereld Natuur Fonds

6

Medewerkers 7 Directie 9 Raad van toezicht

10

Verantwoordingsverklaring 13 Overleg en besluitvorming

15

Groen jaarverslag

16

2 Financieel beleid

19

Vermogensbeleid 20 Goed bestuur en compliance

23

Samenvatting financiĂŤle resultaten

25

Begroting 2012/2013

30

3 Jaarrekening 2011/2012

33

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011/2012

34

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

35

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

36

Grondslagen voor de resultaatbepaling

39

Balans 4 1 Staat van baten en lasten

42

Kasstroomoverzicht 43 Toelichting op de balans

44

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

53

Toelichting op de staat van baten en lasten

54

Kostenverdeelstaat 64 Overige gegevens

68

3

WNF Jaarrekening 2011/2012


1 Organisatie & bestuur

5


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Wereld Natuur Fonds Het Wereld Natuur Fonds in Nederland werd opgericht in 1962. Het maakt deel uit van de internationale WWF-organisatie (World Wide Fund For Nature). Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland is een zelfstandige stichting, gevestigd in Zeist. Zij maakt deel uit van de internationale WWF-organisatie, met kantoren in meer dan 100 landen. WWF heeft wereldwijd een achterban van circa 5 miljoen mensen, waarvan het Wereld Natuur Fonds in Nederland met 870.000 donateurs ongeveer 1/6 deel voor haar rekening neemt. Gezamenlijk werken de WWF-kantoren aan de uitvoering van de wereldwijde natuurbeschermingsstrategie in zowel tropische gebieden als in Europa en op de Noord- en Zuidpool. Het internationale secretariaat van WWF is gevestigd te Gland in Zwitserland. Om het internationale beleid te beïnvloeden, heeft WWF tevens een kantoor in Brussel en Washington DC. Vanuit het kantoor in Brussel werken we aan de beïnvloeding van Europese richtlijnen en vanuit Washington aan de beïnvloeding van internationale organisaties zoals de Wereldbank. In een aantal landen waar bevolking en economie snel groeien, draagt het Wereld Natuur Fonds bij aan de lokale organisatieontwikkeling. Het afgelopen jaar ondersteunde het Wereld Natuur Fonds de WWF-organisatie in Brazilië, Indonesië, China, Rusland, Zambia, Gabon en Mexico.

WNF Jaarrekening 2011/2012

6


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Medewerkers Ontwikkeling Het Wereld Natuur Fonds streeft ernaar de talenten van medewerkers optimaal te benutten en hen de gelegenheid te geven zich binnen de organisatie te ontwikkelen. Jaarlijks voeren leidinggevenden beoordelings- en functioneringsgesprekken met de medewerkers en komt hun ontwikkeling aan de orde. Dit jaar zijn bijvoorbeeld trainingen gegeven over feedback, effectief presenteren, time management, persoonlijke effectiviteit en culturele diversiteit (in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen). Ook hebben medewerkers een people management-programma doorlopen waarbij zij onder andere hebben geleerd hoe wij onze vrijwilligers (in het bijzonder de regiocoördinatoren van de vrijwilligersteams) nog beter aan ons kunnen binden. Er is ook gewerkt aan de voorbereiding van een management development programma. Dit zal het komende jaar gestalte krijgen en is gericht op ontwikkeling van leiderschap. Meerdere malen is ook persoonlijke coaching ingezet als instrument om aandacht te schenken aan specifieke individuele ontwikkelvraagstukken. Het centrale opleidingsbudget voor dit verslagjaar bedroeg €126.900.

Werkwaarden WNF Door te werken vanuit waarden weten een organisatie en haar medewerkers wie zij zijn en waarvoor zij staan. Afgelopen jaar zijn de merkwaarden van het Wereld Natuur Fonds vertaald naar nieuwe werkwaarden: Verbindend, Kundig, Vastberaden en Inspirerend. Alle medewerkers hebben in groepen deelgenomen aan workshops en hebben de werkwaarden vertaald in hoe zij dat in eigen werkomgeving herkennen en kunnen toepassen.

Salarisontwikkeling Er heeft een indexering van de salarissen plaatsgevonden van 1,5%. Daarmee volgt het WNF de algemene beloningsmediaan in Nederland.

Internationale samenwerking WWF Afgelopen boekjaar heeft in Washington een internationale vergadering plaatsgevonden van het Global Human Recource strategy team. Doel is de samenwerking te verstevigen en in het bijzonder de internationale mobiliteit te bevorderen. Er is nieuw beleid ontwikkeld inzake kortdurende en langdurende uitzendingen.

Fraude & corruptie Op internationaal niveau is een nieuw Fraud & Corruption-beleid ontwikkeld als aanvulling op de bestaande klokkenluidersregeling. Dit beleid zal wereldwijd verder geïmplementeerd gaan worden. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Groen jaarverslag, Integriteit.

7

WNF Jaarrekening 2011/2012


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Personeel in cijfers Het afgelopen jaar zijn 6 medewerkers intern doorgestroomd naar een nieuwe functie. Dit is 21% van het totaal aantal vervulde vacatures. 28 nieuwe medewerkers zijn extern geworven. HR-accountmanagers werken nauw samen met medewerkers om zoveel mogelijk potentieel te benutten en mensen kansen te geven om te groeien. Het totaal aantal medewerkers per 30 juni 2012 bedraagt 130. Helaas is het ziekteverzuim afgelopen jaar fors toegenomen, van 3,9% in 2010/2011 naar 7,1% in 2011/2012. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde bedraagt 4,1%. Het hoge ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door 6 langdurig zieken. De aard van het verzuim is in geen van de gevallen werkgerelateerd. De verzuimbegeleiding wordt ondersteund door 365 (voorheen ArboNed). Vooral de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker worden ingezet.

Personeel in cijfers

2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal fte Aantal medewerkers Uitstroom medewerkers Percentage vrouw/man Gemiddelde leeftijd Percentage parttime/fulltime Gemiddeld aantal dienstjaren Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

94,2 117 16% 69/31 39,2 73/27 5,3 2,6

99,0 120 15% 66/34 40,1 78/22 3,9 3,1

106,3 125 16% 67/33 40,2 66/34 5,3 4,2

101,9 122 34% 66/34 40,2 65/35 5,6 3,9

115,6 130 9,2% 66/34 40,8 72/28 5,8 7,1

Ondernemingsraad Het Wereld Natuur Fonds beschikt over een ondernemingsraad die een goede afspiegeling is van de medewerkers. Afgelopen jaar is een nieuwe raad aangetreden na een verkiezing. Maandelijks vindt overleg met de bestuurder plaats.

Vertrouwenspersoon In het afgelopen boekjaar is 2 keer een beroep gedaan op onze interne vertrouwenspersoon. Beide keren is een werkbare oplossing gevonden voor alle partijen. Onze externe vertrouwenspersoon is dit jaar niet geconsulteerd.

WNF Jaarrekening 2011/2012

8


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Directie Het Wereld Natuur Fonds heeft één algemeen directeur, de heer J.A. (Johan) van de Gronden. De heer Van de Gronden maakt sinds 1 juli 2006 deel uit van de directie. De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. De directeur wordt in de uitvoering van zijn functie ondersteund door het managementteam.

Benoeming De directeur wordt benoemd door de raad van toezicht. De directeur van het Wereld Natuur Fonds is benoemd voor onbepaalde tijd.

Beloning De commissie-Wijffels heeft in 2005 een advies uitgebracht over de grondslagen voor beloning van directeuren van goede doelen. Dit advies is overgenomen in de VFI Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. De adviesregeling bevat een aantal op de functie toegesneden criteria zoals omvang van de organisatie, complexiteit van de organisatie, organisatorische context en directiemodel waarmee de zwaarte van de functie kan worden gewaardeerd en de inschaling van de functie kan worden bepaald. Ten behoeve van de inschaling in de juiste functiegroep heeft het WNF advies ingewonnen van een extern onafhankelijk adviesbureau. Conform de VFI Adviesregeling is de zwaarte van de directeursfunctie bepaald op functiegroep J. Conform de Adviesregeling bedraagt het maximumsalaris voor functiegroep J voor 2010 €140.046. Het salaris van de algemeen directeur van het WNF over de periode 1 juli 2011 – 30 juni 2012 bedroeg €130.447. Overigens draagt het WNF ten behoeve van de directeur sociale lasten en pensioenpremie af. Deze bedroegen over de periode 1 juli 2011-30 juni 2012 respectievelijk €8.406 en €18.887. Per jaar ontvangt de directeur een vaste onkostenvergoeding van €1.500.

Functioneren Eenmaal per jaar beoordeelt de voorzitter van de raad van toezicht het functioneren van de algemeen directeur. De voorzitter licht de beoordeling toe in een persoonlijk gesprek en legt de beoordeling vast in een schriftelijk beoordelingsformulier.

Nevenfuncties Per 30 juni 2012 bekleedt de heer Van de Gronden de volgende nevenfuncties: • Lid ronde tafel voor internationale ontwikkelingsvraagstukken Worldconnectors • Lid policy advisory committee van NWO-WOTRO (Netherlands Organisation for Scientific Research – Netherlands Foundation for the Advancement of Tropical Research) • Lid bestuurlijk adviescomité natuuractiviteitencentrum Oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer

9

WNF Jaarrekening 2011/2012


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

• J urylid Edgar Doncker Prijs voor natuurbehoud in Nederland • Lid raad van advies voor de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden • Lid adviesgroep Milieu, Energie en Duurzaamheid in relatie tot de nieuwe Omgevingswet van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu • Lid Rotterdam Climate Council • Lid societal advisory board CEES (Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies), RUG • Lid raad van toezicht IDH (Initiatief Duurzame Handel).

Raad van toezicht De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht staat de directie met advies terzijde. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement raad van toezicht.

Samenstelling raad van toezicht De raad van toezicht bestaat in totaal uit 8 leden. Per 30 juni wordt de raad van toezicht gevormd door de dames Moerel en Fogelberg en de heren Burgmans, Kasem, Van Keulen, Nühn, Persoon en Reibestein. Ieder lid van de raad van toezicht heeft een bepaalde portefeuille, waarbij de volgende indeling wordt gehanteerd: algemene zaken, natuurbescherming, marketing & communicatie en financiën & bedrijfsondersteuning. De heer Burgmans is voorzitter van de raad van toezicht en tevens verantwoordelijk voor de portefeuille algemene zaken. Mevrouw Fogelberg en de heer Persoon zijn verantwoordelijk voor de portefeuille natuurbescherming. De heren Nühn en Reibestein zijn verantwoordelijk voor de portefeuille marketing & communicatie. Mevrouw Moerel en de heren Kasem en Van Keulen zijn verantwoordelijk voor de portefeuille financiën en bedrijfsondersteuning en vormen tezamen de auditcommissie. De heer Van Keulen is tevens vicevoorzitter.

Benoeming Nieuwe leden worden benoemd door de raad van toezicht. Vanaf 1 januari 2008 worden leden van de raad van toezicht conform het nieuwe Reglement CBF-Keur benoemd voor een periode van 5 jaar. Leden die reeds per 1 januari 2008 zitting hadden in de raad, zijn benoemd voor een periode van 4 jaar. Leden van de raad van toezicht kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Beloning Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

WNF Jaarrekening 2011/2012

10


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Functioneren De raad van toezicht evalueert eenmaal per jaar zijn eigen functioneren. Teneinde de kwaliteit en een evenwichtige samenstelling van de raad te waarborgen, heeft de raad een profielschets opgesteld. De profielschets stelt specifieke eisen aan ervaring en expertise van individuele leden alsmede aan de gehele raad en voorzitter.

Nevenfuncties raad van toezicht Naam: A. Burgmans Functie: Voorzitter Portefeuille: Algemene zaken Aftredend per: 10 juni 2015 Herbenoembaar: Nee Nevenfuncties: • L id raad van commissarissen Akzo Nobel NV • L id raad van commissarissen AEGON NV • L id raad van commissarissen SHV Holdings NV • N on-executive Director BP plc • V oorzitter raad van toezicht De Nederlandse Opera. • V oorzitter Raad van Commissarissen Intergamma • L id Raad van Commissarissen Jumbo Supermarkten • V oorzitter Raad van Toezicht Het Muziektheater Amsterdam

Naam: S. van Keulen Functie: Vicevoorzitter Voorzitter auditcommissie Portefeuille: Financiën & Bedrijfsondersteuning Aftredend per: 15-09-2013 Herbenoembaar: Ja Hoofdfunctie: Voorzitter Holland Financial Centra Nevenfuncties: • L id raad van commissarissen ING N.V. • L id raad van commissarissen Heymans N.V. • L id raad van commissarissen APG • B estuurslid Stichting Health Insurance Fund (HIF) • V oorzitter Stichtingsbestuur Investment Funds for Health in Africa (IFHA) • L id raad van toezicht Stichting Natuur en Milieu • V oorzitter raad van commissarissen Mediq • V oorzitter Access to Medicine.

Naam: E.M.L. Moerel Functie: Lid auditcommissie Portefeuille: Financiën & Bedrijfsondersteuning Aftredend per: 3 oktober 2016 Herbenoembaar: Nee Hoofdfunctie: Partner De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten, notarissen en belastingadviseurs Nevenfuncties: • L id raad van toezicht Stichting Pink Ribbon • L id bestuur Vereniging Rembrandt • A rbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering • A rbiter en mediator World Intellectual Property Organisation (WIPO).

11

WNF Jaarrekening 2011/2012


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Naam: T.C. Fogelberg Functie: Lid Portefeuille: Natuurbescherming Aftredend per: 3 oktober 2016 Herbenoembaar: Nee Hoofdfunctie: Deputy Chief Executive The Global Reporting Initiative Nevenfuncties: • L id raad van toezicht Cordaid • L id board IIED (International Institute for Environment and Development), Londen • V oorzitter Board ILEIA, Centre for Information on Low External Input and Sustainable Agriculture • L id ronde tafel voor internationale ontwikkelingsvraagstukken Worldconnectors • L id expertpanel Transparency Benchmark van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Naam: G.A. Persoon Functie: Lid Portefeuille: Natuurbescherming Aftredend per: 24 november 2014 Herbenoembaar: Nee Hoofdfunctie: Hoogleraar Universiteit Leiden (Milieu en Ontwikkeling) Nevenfuncties: • L id van de Nederlandse Antropologische en Sociologische Vereniging • L id van de programma-adviescommissie van Tropenbos International • L id van de redactieraad van Focaal, European Journal of Anthropology • L id van de redactieraad van het Journal of Human Ecology • L id van de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu • B estuurslid Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) • B estuurslid International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA), Kopenhagen.

Naam: A. Kasem Functie: Lid auditcommissie Portefeuille: Financiën & Bedrijfsondersteuning Aftredend per: 12 april 2015 Herbenoembaar: Nee Hoofdfunctie: Directievoorzitter Van de Bunt adviseurs voor organisatie en beleid. Nevenfuncties: • B estuurslid Handels- en Investeringscentrum Marokko • V oorzitter Marokko Fonds • V oorzitter Amnesty International, afdeling Nederland • B estuurslid Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten • B estuurslid Nederlandse Stichting voor Psychotechniek • B estuurslid Giving Back • L id raad van toezicht Mondriaan Onderwijsgroep • B estuurslid Raad van Organisatieadviesbureaus.

WNF Jaarrekening 2011/2012

12


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Naam: A. Nühn Functie: Lid Portefeuille: Marketing & Communicatie Aftredend per: 15 december 2013 Herbenoembaar: Ja Nevenfuncties: • L id raad van commissarissen Cloetta AB (Zweden) • L id raad van commissarissen Heiploeg B.V. • P resident-commissaris Macintosh N.V. • P resident-commissaris Sligro N.V. • L id raad van commissarissen Anglovaal Industries (Zuid-Afrika) • L id raad van commissarissen Stern N.V. • L id raad van commissarissen Plukon Food Group • L id raad van toezicht OLVG Ziekenhuis, Amsterdam.

Naam: R.W.P. Reibestein Functie: Lid Portefeuille: Marketing & Communicatie Aftredend per: 6 juni 2016 Herbenoembaar: Ja Nevenfuncties: • V oorzitter bestuur Koninklijk Concertgebouworkest • L id raad van toezicht Universiteit Leiden • M ember of the board Columbia University Business School • L id European Council on Foreign Relations • L id raad van commissarissen ING N.V. • L id raad van commissarissen IMC.

Verantwoordingsverklaring Een van de eisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt aan organisaties die het CBF-keur hebben, is dat directie en raad van toezicht een gezamenlijke verantwoordingsverklaring opnemen in het jaarverslag. In de verantwoordingsverklaring onderschrijft het gezamenlijke bestuur dat • d e functie toezicht houden duidelijk is gescheiden van de functie besturen dan wel uitvoeren • de organisatie haar middelen optimaal besteedt, zodat effectief en efficiënt gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling • de organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. Het Wereld Natuur Fonds onderschrijft deze principes.

Besturen en toezicht houden De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie en adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd. De

13

WNF Jaarrekening 2011/2012


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

raad van toezicht stelt de strategie, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Conform het vereiste van het CBF is in 2008 tevens een auditcommissie opgericht. De auditcommissie bestaat uit 3 leden van de raad van toezicht. De taken en bevoegdheden van de directeur, raad van toezicht en auditcommissie zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Belangenverstrengeling De directie en de raad van toezicht waken voor een verstrengeling van belangen tussen het Wereld Natuur Fonds en zijn medewerkers, directie en leden van de raad van toezicht. Zowel de directeur als ieder lid van de raad van toezicht legt daarom jaarlijks een schriftelijke verklaring af aan de raad van toezicht waaruit blijkt of sprake is van een verstrengeling van belangen. Overigens doen de directie en alle leden van de raad van toezicht jaarlijks schriftelijk opgave van hun hoofdfunctie en van hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht. Bestuursleden dienen vooraf toestemming te verkrijgen van de raad van toezicht voor het aanvaarden van nevenfuncties.

Optimalisatie effectiviteit en efficiency bestedingen Iedere 3 jaar stelt de directie een strategisch plan op. Op basis van het strategisch plan stelt de directie vervolgens jaarlijks een jaarplan en begroting op. Zowel het strategisch plan, als de jaarplannen en begroting worden door de raad van toezicht goedgekeurd. Plannen en begroting hebben betrekking op de gehele organisatie en bevatten plannen voor de afdelingen Natuurbescherming, Marketing & Communicatie en FinanciÍn & Bedrijfsondersteuning. Over de voortgang van inkomsten en bestedingen aan zowel de doelstelling als aan de werving van baten en administratie en beheer wordt maandelijks aan de directie gerapporteerd. Waar nodig worden beleid of uitvoering aangepast. Formele rapportage aan de raad van toezicht vindt tweemaal per jaar plaats. De externe accountant toetst jaarlijks de opzet, bestaan en de werking van de administratieve organisatie en interne controle. Ook over het afgelopen verslagjaar heeft de accountant geconcludeerd dat de administratieve organisatie en interne controle van het Wereld Natuur Fonds in voldoende mate zijn verankerd in de interne beheersing en bedrijfsvoering. Teneinde inzicht te verkrijgen in de resultaten van natuurbescherming, worden de bestedingen aan de doelstelling zowel inhoudelijk als financieel systematisch gevolgd en gerapporteerd. Ook vindt periodiek accountantscontrole plaats op de kosten van internationale projecten. Evaluatie van de effectiviteit van natuurbeschermingsprojecten en programma’s vindt systematisch plaats. Bevindingen van de evaluaties worden vastgelegd en dienen als input voor te vervolgen of nieuw op te starten projecten.

Optimalisatie omgang met belanghebbenden Het Wereld Natuur Fonds bouwt aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. In het bouwen aan deze doelstelling ziet het Wereld Natuur Fonds zich gesteund door 870.000 donateurs. Hiermee is het Wereld Natuur Fonds een brede maatschappelijke organisatie. Het Wereld Natuur Fonds ziet het dan ook als zijn plicht om de communicatie met al zijn belanghebbenden zo transparant mogelijk vorm te geven. Onder belanghebbenden verstaat het Wereld Natuur Fonds niet alleen donateurs, internationale projectpartners, het WWF-netwerk, bedrijvenpartners, de Nationale Postcode Loterij en de overheid, maar ook het Nederlandse publiek, politiek en werknemers.

WNF Jaarrekening 2011/2012

14


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Om de tevredenheid van de diverse doelgroepen te meten, gebruikt het Wereld Natuur Fonds diverse instrumenten. Periodiek voert het Wereld Natuur Fonds een tevredenheidsonderzoek uit onder zijn donateurs, webbezoekers en werknemers. Zowel voor donateurs als partnerorganisaties hanteert het Wereld Natuur Fonds een formele klachtenregeling. Wij hanteren hierbij de eisen die het CBF stelt aan de administratie en afhandeling van klachten. Teneinde de omgang met belanghebbenden te optimaliseren maakt het Wereld Natuur Fonds gebruik van alle moderne communicatiemiddelen. Televisie, radio, gedrukte media, de donateursmagazines Panda, Watch the World, Tam Tam en Pipa-Panda, website, e-mail, internet, social media en persberichten. De inhoud varieert van informatie aan Nederlands publiek over bijvoorbeeld klimaatverandering tot meer formele rapportages zoals het jaarverslag en de jaarrekening.

Overleg en besluitvorming De raad van toezicht vergadert viermaal per jaar. Elke reguliere vergadering wordt voorafgegaan door de presentatie en bespreking van een natuurbeschermingsonderwerp. In dit kader heeft de raad het afgelopen jaar onder meer het natuurbeschermingswerk in Namibië, de initiatieven van het Wereld Natuur Fonds rondom het Oostvaarderswold en het Living Planet Report besproken. 2 weken voor de plenaire vergadering van de raad van toezicht vindt een portefeuilleoverleg plaats tussen de betreffende leden van de raad en het overeenkomstig verantwoordelijke lid van het managementteam. In deze vergaderingen worden de rapportages van de diverse afdelingen meer in detail besproken en worden de agendapunten voor de raad van toezicht voorbereid. Eenmaal per jaar bespreekt de raad van toezicht uitgebreid de strategie van het Wereld Natuur Fonds. Eenmaal per 2 jaar bezoekt de raad van toezicht (op eigen kosten) een aantal internationale natuurbeschermingsprojecten. De voorzitter van de raad van toezicht overlegt minimaal eenmaal per jaar met de OR.

Terugblik op de vergaderingen in het jaar 2011/2012 In de vergadering van 3 oktober 2011 bespreekt de raad van toezicht de evaluatie van het MFS II-programma in bijzijn van de programmamanager Natuur, Armoede en Duurzame Financiering. De voorzitter van de auditcommissie doet verslag van het portefeuillehoudersoverleg financiën & bedrijfsondersteuning en licht de management letter toe. Een voorstel tot benoeming van een tweede statutair directeur wordt door de raad niet aangenomen. Mevrouw Moerel en mevrouw Fogelberg worden herbenoemd als lid van de raad van toezicht. Ten slotte bespreekt de raad in deze vergadering de zogenaamde DG letter, de brief waarin de Director General van WWF zijn verwachtingen voor het komende jaar uitspreekt. De vergadering van 7 november 2011 beslaat een volledige dag en staat geheel in het teken van strategie. De raad bespreekt onder andere presentaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (nieuwe sturingsfilosofie voor de overheid), Natuurmonumenten (‘natuurbehoud in bange dagen’) en de Rijksuniversiteit Groningen (Global Flyway Ecol-

15

WNF Jaarrekening 2011/2012


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

ogy). Ook bespreekt de raad de verdere strategische focus in het natuurbeschermingsprogramma en evalueert de raad zijn eigen functioneren. Tijdens de vergadering van 12 december 2011 bespreekt de raad het accountantsverslag in bijzijn van de accountant. De raad van toezicht keurt de door de directie opgemaakte jaarrekening 2010/2011 goed. De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG Accountants NV en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De raad verleent decharge aan de directie. Overigens bespreekt de raad de Wet bestuur en toezicht en de mogelijke consequenties voor de samenstelling van de raad. De raad keurt mogelijke participatie van het Wereld Natuur Fonds in Stichting Oostvaarderswold goed. Overigens bespreekt de raad de komende campagnes en neemt de raad afscheid van mevrouw Van den Oetelaar, chief marketing officer van het Wereld Natuur Fonds. De raad bedankt mevrouw Van den Oetelaar voor haar werkzaamheden bij het WNF en wenst haar veel succes in de toekomst. Ten slotte bespreekt de raad het programma van de jaarlijkse WWF-conferentie, die begin mei 2012 door het Wereld Natuur Fonds wordt georganiseerd in Rotterdam. De vergadering van 26 maart 2012 komt te vervallen. Door middel van een besluit buiten vergadering keurt de raad de halfjaarrapportage en prognose op basis van de toegezonden stukken goed. In de vergadering van 11 juni 2012 verwelkomt de raad mevrouw Arts, de nieuwe chief marketing officer. Tevens blikt de raad terug op de geslaagde conferentie in Rotterdam en bespreekt de raad een voorproefje van het LIFE-concert, een samenspel van schitterende beelden van Frans Lanting en muziek van Philip Glass, dat ter ere van het 50-jarig bestaan van het Wereld Natuur Fonds wordt uitgevoerd in het Concertgebouw. De raad bespreekt de jaarplannen en het budget en keurt beide goed. De raad bespreekt de nevenfuncties en concludeert dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Groen jaarverslag 2011/2012 Het Wereld Natuur Fonds is continu bezig met het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering. Daarmee willen het WNF en zijn medewerkers, naast het natuurbeschermingswerk dat wereldwijd wordt verricht, ook in Nederland en in hun eigen gedrag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Ook het afgelopen jaar heeft het WNF zijn verantwoordelijkheid genomen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Integriteit Er is een internationaal beleid ontwikkeld om adequaat om te gaan met mogelijke gevallen van fraude en corruptie, als aanvulling op de bestaande klokkenluidersregeling. Voorts is het bestaande beleid inzake nevenfuncties aangescherpt.

Vliegverkeer Hoewel er dit jaar ruim 9% minder vliegkilometers zijn gemaakt dan vorig jaar, heeft het WNF dit jaar 9% meer kilometers gevlogen dan zijn interne doelstelling. Alle gemaakte vliegkilometers zijn met Gold Standard-certificaten gecompenseerd.

WNF Jaarrekening 2011/2012

16


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

Energie Wij nemen groene elektriciteit en gas af van onze partner Eneco. Daarnaast hebben we met 300 m2 zonnepanelen op het dak van ons pand in 2011 bijna 18% van onze eigen energiebehoefte opgewekt.

Benchmark huisvesting Ons kantoorpand is in 2006 opgeleverd als een van de meest duurzame kantoorpanden in Nederland. Om 6 jaar na oplevering te testen hoe duurzaam we op dit moment nog zijn, is er een benchmark uitgevoerd waarin, naast het verbruik van elektriciteit, gas en water, ook afvalstromen en het verbuik van kantoorpapier zijn vergeleken met andere kantoorpanden. Uit deze vergelijking blijkt dat we in ons pand ruim 20% minder elektriciteit gebruiken dan anderen in kantoren met een vergelijkbare grootte. Door efficiënt gebruik van de warmte-koudeopslag gebruiken we 33% m3 minder gas voor de verwarming van ons pand dan vergelijkbare kantoorpanden. Het verbruik van kantoorpapier is bijna 41% lager dan in andere kantoren in de benchmark. Minder sterke punten zijn ons waterverbruik en onze totale hoeveelheid afval. Ons waterverbruik is bijna 20% hoger dan bij vergelijkbare kantoorpanden. Om dit te verminderen, zal kritisch gekeken worden naar waterverbruikende apparaten. De hoeveelheid afval is vergelijkbaar met andere kantoorpanden, maar we willen deze verder verlagen door meer afvalscheiding toe te passen. De gebouwgebonden CO2-emissie per medewerker, waarbij alle hierboven aangegeven punten worden gecombineerd tot een meetbaar gegeven, is 26% lager dan in een gemiddeld kantoor in de benchmark.

Papier Eind 2011 heeft het WNF een nieuw tweejarig contract afgesloten voor papier. Na een audit van de fabriek, waarbij het waterverbruik en hergebruik van energie onder de loep zijn genomen, en een stevig onderhandelingstraject is de deal per 1 januari 2012 gesloten. Uiteraard beschikt de leverancier over het FSC-keurmerk.

Catering Samen met de cateraar blijven wij kritisch kijken naar het aanbod van biologische of streekproducten in het bedrijfsrestaurant. Waar mogelijk wordt een biologisch product aangeboden; wanneer dat niet beschikbaar is, wordt voor een duurzaam alternatief gezorgd. Op dit moment bestaat het assortiment voor ongeveer 85% uit biologische of streekgebonden producten. Ook is al onze koffie 100% UTZ Certified.

Merchandise Niet alleen onze eigen merchandise voldoet aan strenge duurzaamheidseisen, maar ook de promotieartikelen die door onze partners ingekocht worden. Samen met hen kijken we waar verbeteringen door te voeren zijn.

Elektrische auto’s Sinds maart 2011 gebruikt het WNF 2 elektrische auto’s voor zakelijk vervoer; 1 auto wordt ingezet als poule-auto om vanaf het kantoor in Zeist naar zakelijke afspraken

17

WNF Jaarrekening 2011/2012


1 ORGANISATIE EN BESTUUR

te reizen, 1 auto wordt door de directeur gebruikt voor woon-werkverkeer en zakelijk vervoer. Op deze manier is er bijna 11.000 kilometer elektrisch gereden in plaats van met een conventionele auto. Uiteraard worden de auto’s met groene stroom opgeladen bij een laadpunt op het eigen bedrijfsterrein.

Beleggingen Eén van de pijlers onder het mvo-beleid is het beleggingsbeleid van het Wereld Natuur Fonds. Voor een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid: zie deel II, Financieel beleid.

Partnerschappen met het bedrijfsleven Bedrijven spelen een sleutelrol bij het vergroenen van de wereldeconomie. Daarom kiest het WNF bewust voor een constructieve dialoog met het bedrijfsleven. Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we oplossingen die concreet bijdragen aan de bescherming en het behoud van de natuur wereldwijd. In strategische overeenkomsten met bedrijven maken we afspraken over de te bereiken winst voor de natuur en leggen we vast hoe die afspraken (door onafhankelijke derden) worden gecontroleerd. We focussen ons daarbij op die ketens waarvan de impact op de natuur het grootst is, zoals energievoorziening, hout, vis, soja en palmolie. Het Wereld Natuur Fonds gaat voor deze strategische samenwerkingen niet met elk bedrijf in zee, maar kiest partners die in hun branche op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar voorloper willen zijn en blijven. Het gaat om partners die in staat zijn om een hele sector in beweging te zetten, of die een duidelijke voorbeeldfunctie hebben. Het WNF zal hierbij altijd een onafhankelijke positie bewaren en een kritische houding aannemen wanneer dat nodig is.

Verzekeringen De WNF-verzekeringportefeuille is door partner Rabobank in samenwerking met Sustainalitics beoordeeld op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij kwam onder andere naar voren dat de huidige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering slecht scoort. Daarom zal deze verzekering binnenkort worden overgesloten naar een andere verzekeraar. Daarnaast zijn we actief bezig om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in een veel breder kader in de verzekeringsbranche te introduceren. Een student van de TU Delft heeft hiernaar onderzoek verricht en zijn bevindingen zullen verder worden uitgewerkt.

Inkoop algemeen Samen met Juridische Zaken is de contractadministratie gedigitaliseerd. Tijdens dit project zijn alle contracten onder handen genomen. Nu weten we beter waar nog verbeteringen zijn door te voeren op het gebied van inkoop en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij verlenging of vervanging van een contract is het inkoopcriterium ‘duurzaamheid’ nu eenvoudig toe te voegen.

WNF Jaarrekening 2011/2012

18


2 Financieel beleid

19


2 financieel beleid

Algemeen Continuïteitsreserve Het Wereld Natuur Fonds streeft ernaar gerealiseerde inkomsten zo snel mogelijk te besteden aan de doelstelling. Daarom is er continu aandacht voor het beperken van het vermogen. Uiteraard dient het voortbestaan van de organisatie wel te worden gewaarborgd. Het Wereld Natuur Fonds stelt zich daarom ten doel het totaal vrij besteedbaar vermogen, de zogenaamde continuïteitsreserve, niet hoger te laten uitkomen dan eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Hiermee voldoet het Wereld Natuur Fonds ruim aan de richtlijn Reserves Goede Doelen van de VFI. Conform deze richtlijn mag de continuïteitsreserve niet meer bedragen dan anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Bestemmingsreserve Naast de continuïteitsreserve houdt het Wereld Natuur Fonds een bestemmingsreserve aan, de zogenaamde bestemmingsreserve activa. De bestemmingsreserve activa wordt aangehouden ter financiering van de (im)materiële vaste activa die met eigen vermogen zijn gefinancierd.

Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid van het Wereld Natuur Fonds legt de nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid. De selectie van beleggingen is daarom niet alleen gebaseerd op financiële voorwaarden, maar ook op strikte duurzaamheidscriteria. Door selectiecriteria te hanteren, geeft het Wereld Natuur Fonds vorm aan de continue verduurzaming van de beleggingsportefeuille. Om het beleggingsbeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op onze missie en doelstelling, hanteren wij positieve selectiecriteria en uitsluitingscriteria. De positieve criteria zijn gerelateerd aan het thema natuur & milieu. Voorbeelden zijn bevordering van de productie en het gebruik van FSC-hout, bevordering van duurzame landbouw, reductie van waterverbruik, reductie van CO2uitstoot of gebruik van groene energie. De gehanteerde uitsluitingscriteria volgen de UN Global Compact-criteria, aangevuld met specifieke uitsluitingscriteria op het gebied van onder andere mijnbouw, kernenergie, wapens en pesticiden. Om de gevoeligheid voor koersfluctuaties te beperken, belegt het Wereld Natuur Fonds maximaal 30% van zijn portfolio in aandelen. De overige effecten worden belegd in obligaties en liquiditeiten. Obligaties waarin het WNF belegt, moeten aan kredietwaardigheidseisen voldoen. Wij beleggen alleen in obligaties in de hoogste kredietwaardigheidsklassen (AAA en AA). De beleggingsportefeuille van het WNF heeft een internationaal karakter. Niet alleen vanwege het verwachte rendement maar ook om duurzaamheidsredenen kijken wij over de landsgrenzen heen. Eventuele valutarisico’s worden meegenomen in de algehele risico-rendementsafweging. Het beheer van de beleggingsportefeuille is in handen van een professionele vermogensbeheerder. Screening en selectie van beleggingen alsmede de duurzaamheidsrapportage zijn gebaseerd op screeningsrapporten van een onafhankelijke derde partij. In regelmatig overleg met de vermogensbeheerder wordt het beleggingsbeleid geëvalueerd.

WNF Jaarrekening 2011/2012

20


2 financieel beleid

Alhoewel het Wereld Natuur Fonds met zijn beleggingsbeleid nadrukkelijk duurzaam wil beleggen en hiermee duurzaamheid wil stimuleren, zien we ons beleggingsbeleid niet als middel om verdere dialoog met het (internationale) bedrijfsleven aan te gaan. Met uitzondering van onze rol als aandeelhouder van het Dutch Greentech Fund, bezoekt het WNF geen aandeelhoudersvergaderingen. De dialoog voeren we liever via partnerschappen of bijvoorbeeld ronde tafels.

Internationale natuurbeschermingsprojecten We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Dit doen we over de hele wereld door meerjarige natuurbeschermingsprogramma’s op te zetten. Van elk natuurbeschermingsprogramma leggen we de natuurbeschermingsdoelstellingen en begroting vast in een projectcontract. Om goed inzicht te hebben in de resultaten van de natuurbeschermingsprogramma’s, vragen we alle internationale teams over zowel de bereikte natuurbeschermingsresultaten als de uitgaven te rapporteren. De inhoudelijke rapportage vindt tweemaal per jaar plaats; de financiële rapportage viermaal. De rapportages worden besproken met de natuurbeschermers en het managementteam en waar nodig worden beleid of uitvoering aangepast. Periodiek vindt accountantscontrole op de kosten van internationale natuurbeschermingsprojecten plaats. Wij evalueren de effectiviteit van natuurbeschermingsprojecten en programma’s systematisch. De evaluaties worden vastgelegd en besproken en dienen als input voor te vervolgen of nieuw te starten projecten.

Managementinformatie Ten behoeve van de beleidsvorming, planning en aansturing van de organisatie stelt het Wereld Natuur Fonds jaarlijks jaarplannen en een begroting op. De jaarplannen en begroting hebben betrekking op de gehele organisatie en bevatten plannen voor de afdelingen Natuurbescherming, Marketing & Communicatie en Financiën & Bedrijfsondersteuning. Zowel de jaarplannen als de begroting worden door de raad van toezicht goedgekeurd. Om gedurende het jaar de inkomsten en besteding van middelen te sturen en te bewaken, stellen we maandelijks een financiële managementrapportage op. Daarnaast stellen alle budgethouders elk halfjaar een uitgebreide inhoudelijke rapportage op. Hierin geven zij een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten. Zowel de maandrapportages als de halfjaarrapportages worden besproken met het managementteam; waar nodig worden beleid of uitvoering aangepast. De formele rapportage aan de raad van toezicht vindt tweemaal per jaar plaats. Na afloop van het boekjaar verantwoordt het Wereld Natuur Fonds de behaalde inhoudelijke en financiële resultaten in het externe jaarverslag.

Externe accountant Gedurende het jaar toetst de externe accountant de opzet, bestaan en de werking van de administratieve organisatie en interne controle. Aan het einde van het jaar controleert de externe accountant de jaarrekening.

21

WNF Jaarrekening 2011/2012


2 financieel beleid

Auditcommissie Conform de eis van het CBF heeft het Wereld Natuur Fonds in 2008 een auditcommissie opgericht, bestaande uit 3 leden van de raad van toezicht. De auditcommissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de inrichting en werking van de administratieve organisatie en interne controle, naleving van relevante wet- en regelgeving, de financiële informatieverschaffing en het beleid met betrekking tot vermogensbeheer, fondsenwerving en belastingen. De auditcommissie vergadert minimaal viermaal per jaar en voert minimaal eenmaal per jaar een gesprek met de externe accountant.

Risicomanagement Zoals bij elke organisatie zijn ook de activiteiten van het Wereld Natuur Fonds aan risico onderhevig. Dit geldt niet alleen voor de activiteiten in Nederland, maar ook voor de wereldwijde activiteiten van de internationale WWF-organisatie. Te denken valt aan risico’s op het gebied van inkomsten, juridische aansprakelijkheid, imago en bedrijfsvoering. De leden van het managementteam zijn ieder verantwoordelijk voor de risico’s op hun vakgebied. Het voornaamste risico voor het Wereld Natuur Fonds is reputatieschade. Het Wereld Natuur Fonds geniet als organisatie een solide reputatie. Het management besteedt daarom voortdurend aandacht aan de onderliggende waarden hiervan: betrouwbaarheid, een herkenbaar ideaal, een heldere noodzaak, financiële verantwoording en een effectieve aanpak. Ook besteden we veel aandacht aan de capaciteitsontwikkeling van internationale WWF-kantoren.

WNF Jaarrekening 2011/2012

22


2 financieel beleid

Goed bestuur en compliance Het Wereld Natuur Fonds heeft het begrip kwaliteit op alle fronten hoog in zijn vaandel staan. Daarom voeren we het CBF-keur en zijn we lid van een aantal brancheverenigingen en –organisaties.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op alle goede doelen in Nederland. Het CBF beoordeelt het bestuur en het beleid van deze goede doelen, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daarvan verslag uitbrengen. Als de goede doelen aan de criteria van het CBF voldoen, krijgen ze een stempel van goedkeuring: het CBF-Keur voor grote goede doelen en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Op deze manier bevordert het CBF de transparantie van de goededoelensector in Nederland. Het Wereld Natuur Fonds voert het CBF-Keur en voldoet hiermee aan de gestelde eisen. Per 1 juli 2008 is het nieuwe Reglement CBF-Keur van kracht geworden. Hiermee is de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (code-Wijffels) vervlochten met het CBF-Keur. Een van de eisen die het nieuwe CBF-Keur stelt, is dat de 3 hoofdprincipes voor goed bestuur, organisatie van intern toezicht, effectiviteit van de organisatie en de omgang met belanghebbenden worden onderschreven. Het Wereld Natuur Fonds onderschrijft de uitgangspunten van het nieuwe reglement.

Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) is de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. De VFI heeft als doelstelling het vertrouwen van het publiek in fondsenwervende instellingen te vergroten. De VFI heeft daarom voor haar leden een aantal richtlijnen opgesteld, waaronder de Richtlijn Reserves Goede Doelen, de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en de VFI-gedragcode. Het Wereld Natuur Fonds is lid van de VFI en past de door de VFI opgestelde richtlijnen en adviesregeling toe. Ook onderschrijven wij van harte de VFI gedragcode, met als belangrijkste uitgangspunten respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) Het Wereld Natuur Fonds is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat we geen successierecht of schenkingsrecht betalen over erfenissen en schenkingen die wij ontvangen en ook onze bijdragen aan natuurbescherming zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Deze komen daardoor volledig ten goede aan het werk van het Wereld Natuur Fonds. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan het Wereld Natuur Fonds aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

23

WNF Jaarrekening 2011/2012


2 financieel beleid

Fundraising Committee Een speciaal Fundraising Committee adviseert het Major Donor-team over zijn fondsenwervingsstrategie en speelt een actieve rol in de implementatie hiervan. Het is opgericht in 2009 om het netwerk van grote donoren te verstevigen en deze specifieke doelgroep beter te bedienen. Het Fundraising Committee wordt gevormd door: R.W.P. Reibestein (voorzitter); T. Heidman; H.M. Habets; W.H.L. Han; F.S.M. Thuis. Het gezelschap komt 5 keer per jaar bijeen.

Verbonden partijen Een medewerker van het Wereld Natuur Fonds heeft namens het Wereld Natuur Fonds zitting in het bestuur van WWF-Rusland. In totaal kent het bestuur van WWF-Rusland 8 bestuursleden. In 2011/2012 is een bedrag van €1,7 miljoen betaald aan WWF-Rusland uit hoofde van nieuwe en bestaande natuurbeschermingscontracten. Een medewerker van het Wereld Natuur Fonds is vanuit het WNF 3 dagen per week gedetacheerd bij Rewilding Europe. De medewerker vervult bij Rewilding Europe de rol van Managing Director. Het WNF heeft in 2011/2012 €241.000 verstrekt aan Rewilding Europe ter financiering van het natuurbeschermingsprogramma. Een medewerker van het Wereld Natuur Fonds heeft namens het Wereld Natuur Fonds zitting in het bestuur van de Prins Bernhard-leerstoel Universiteit Utrecht. In 2011/2012 is een bedrag van €20.000 aan de Prins Bernhard leerstoel betaald. Uit hoofde van de afhandeling van een nalatenschap is een medewerker van het Wereld Natuur Fonds namens het Wereld Natuur Fonds gedurende 2011/2012 commissaris geweest bij Custodia Agris BV. De nalatenschap is inmiddels grotendeels afgehandeld en de BV is als gevolg geliquideerd.

Lidmaatschappen van brancheorganisaties Het Wereld Natuur Fonds is lid van het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers. DDMA en Logeion. Het Wereld Natuur Fonds onderschrijft de uitgangspunten van de Reclame Code Commissie.

Jaarrekening Het Wereld Natuur Fonds stelt elk jaar een jaarrekening op. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht en gecontroleerd door KPMG Accountants NV. Het verslagjaar loopt ieder jaar van 1 juli tot en met 30 juni. De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (versie 2011) die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. In de Richtlijn 650 is aansluiting gezocht bij internationale standaarden, algemene richtlijnen en het CBF-Keur. Doel is de transparantie van de verslaggeving van fondsenwervende goede doelen te bevorderen en helder inzicht te geven in de besteding van middelen aan doelstelling, werving en administratie en beheer. Ook bevordert de toepassing van de richtlijn de onderlinge vergelijkbaarheid van jaarverslagen van fondsenwervende instellingen.

WNF Jaarrekening 2011/2012

24


2 financieel beleid

Samenvatting financiële resultaten Het Wereld Natuur Fonds heeft een financieel succesvol jaar achter de rug. Dankzij de steun van velen bedroegen de totale inkomsten €62,2 miljoen en hebben we €48,9 miljoen aan de missie en doelstelling van het Wereld Natuur Fonds kunnen besteden. Onderstaand overzicht geeft in vogelvlucht de staat van baten en lasten weer.

Bedragen x €1.000

2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Totaal baten

62.249

64.224

62.416

Besteed aan doelstellingen Werving van baten Beheer en administratie

48.860 9.466 2.926

50.048 10.950 3.226

51.259 8.605 3.113

61.252

64.224

62.977

997

0

-561

Totaal lasten Resultaat

25

WNF Jaarrekening 2011/2012


2 financieel beleid

Baten Over het boekjaar 2011/2012 bedroegen de totale baten €62,2 miljoen, €2,0 miljoen minder dan begroot. De daling ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door lagere opbrengsten uit sponsoring & royalty’s (€2,4 miljoen) en overige baten uit eigen fondswerving (€1,5 miljoen). Daartegenover staan hogere baten uit beleggingen dan begroot (€0,9 miljoen) en een hoger bedrag aan subsidies van overheden (€1,7 miljoen).

Bedragen x €1.000 Contributies Giften Donateursacties Nalatenschappen Sponsoring & royalty’s Nationale Postcode Loterij Subsidies overheden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige Totaal baten

2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk 25.148 3.702 1.533 9.015 2.896 14.987 2.198 2.073 697

25.071 4.050 1.850 8.600 5.250 15.500 524 1.180 2.199

24.928 3.312 1.750 10.887 2.461 14.355 2.103 1.560 1.060

62.249

64.224

62.416

In totaal droegen donateurs, LifeGuards, Rangers en Bamboeclubleden samen een bedrag van €25,1 miljoen bij aan het Wereld Natuur Fonds. Dat is €0,2 miljoen meer dan vorig jaar. De totale achterban van het Wereld Natuur Fonds is daarentegen gedaald van 915.000 naar 870.000 donateurs. Het bedrag aan ontvangen giften bedraagt in totaal €3,7 miljoen, €0,4 miljoen meer dan vorig jaar. Nog steeds laten veel mensen hun vermogen na aan het Wereld Natuur Fonds. De inkomsten uit nalatenschappen zijn in het afgelopen boekjaar wel licht gedaald naar €9,0 miljoen. Over 2011/2012 ontving het Wereld Natuur Fonds een bedrag van €15,0 miljoen aan inkomsten van de Nationale Postcode Loterij, dat is €0,6 miljoen meer dan vorig jaar. Naast de reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (€13,5 miljoen), ontving het Wereld Natuur Fonds in 2011/2012 een bijdrage voor het Oceanenproject van Svenska Postkodstiftelsen (Zweedse Postcode Loterij) van €0,8 miljoen en een bijdrage voor het Earth Hour Fund van People Postcode Trust (Engelse Postcode Loterij) van €0,7 miljoen. Deze bijdragen waren mogelijk met de steun van de Nationale Postcode Loterij. Ook dit jaar is het Wereld Natuur Fonds de Nationale Postcode Loterij bijzonder erkentelijk voor de donatie en de bijdrage die daarmee aan natuurbescherming kan worden geleverd.

WNF Jaarrekening 2011/2012

26


2 financieel beleid

Besteed aan doelstellingen In totaal heeft het Wereld Natuur Fonds €48,9 miljoen besteed aan zijn doelstelling. Hiervan kon ruim €36,9 miljoen worden besteed aan natuurbescherming buitenland, €1,3 miljoen aan natuurbescherming in Nederland en €10,6 miljoen aan voorlichting en educatie.

Bedragen x €1.000

2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Natuurbescherming buitenland Natuurbescherming Nederland Voorlichting & educatie

36.948 1.321 10.591

36.400 1.421 12.227

39.964 1.492 9.803

Totaal

48.860

50.048

51.259

Bestedingen aan natuurbescherming buitenland Over 2011/2012 is een bedrag van ruim €36,9 miljoen besteed aan natuurbescherming in het buitenland. Dat is weliswaar €3,0 miljoen minder dan het voorgaande jaar, maar €0,5 miljoen meer dan begroot. In 2010/2011 bedroegen de bestedingen aan natuurbescherming buitenland €40,0 miljoen.

Bestedingen aan natuurbescherming Nederland In 2011/2012 is een bedrag van €1,3 miljoen besteed aan natuurbescherming in Nederland.

Bestedingen aan voorlichting en educatie Het Wereld Natuur Fonds is van mening dat voorlichting en educatie van wezenlijk belang zijn voor de bescherming van de natuur. Hieraan werd daarom in 2011/2012 in totaal €10,6 miljoen besteed. Dit naast de grote, niet in geld uit te drukken bijdrage van vele vrijwilligers. Ook in het komende boekjaar zal het Wereld Natuur Fonds veel aandacht aan voorlichting en educatie besteden.

Werving baten Om ook in de toekomst succesvol te zijn en het Wereld Natuur Fonds onder de aandacht van mogelijke geldgevers te blijven brengen, hebben wij over het boekjaar 2011/2012 een bedrag van €9,4 miljoen uitgegeven aan fondsenwervende activiteiten. Te denken valt aan donateurswerving en gedeelten van onze grote publiekscampagnes zoals de Zambezi–campagne en 50 Manieren. Deze campagnes zijn grotendeels gericht op voorlichting en educatie, maar gedeeltelijk ook op donateurswerving.

27

WNF Jaarrekening 2011/2012


2 financieel beleid

Beheer en administratie De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die het Wereld Natuur Fonds maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. In totaal bedroegen de kosten voor beheer en administratie in boekjaar 2011/2012 €2,9 miljoen.

Resultaat Het Wereld Natuur Fonds heeft het boekjaar afgesloten met een resultaat van €1,0 miljoen positief. De bestemmingsreserve en de bestemmingsfondsen nemen elk af met €0,4 miljoen. De continuïteitsreserve neemt met €1,8 miljoen toe.

Kengetallen Conform Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (versie 2011) nemen we in dit jaarverslag kengetallen op voor de bestedingen aan de doelstelling en kosten eigen fondsenwerving. Conform de aanbeveling van de VFI hebben we ook de kosten voor beheer en administratie als percentage van de totale kosten opgenomen als kengetal.

Bestedingspercentage baten Bestedingspercentage lasten Kosten/baten eigen fondsenwerving Kosten beheer en administratie

2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk 78,5% 79,8% 20,3% 4,8%

77,9% 77,9% 21,4% 5,0%

82,1% 81,4% 17,8% 4,9%

De bestedingspercentages worden berekend door de totale besteding aan de doelstellingen te relateren aan het totaal aan baten en het totaal aan lasten. Het Wereld Natuur Fonds heeft zich als norm gesteld dat beide percentages besteed aan doelstellingen minimaal 75 moet bedragen. Het percentage eigen fondsenwerving wordt berekend door de kosten van eigen fondsenwerving te relateren aan de baten eigen fondsenwerving. Het Wereld Natuur Fonds heeft zich als norm gesteld dat dit percentage maximaal 16 mag bedragen. Zowel in 2010/2011 als in 2011/2012 heeft het Wereld Natuur Fonds meer uitgegeven aan eigen fondsenwerving. Het is een bewuste keuze om in economisch mindere tijden meer te investeren in donateurswerving en het belang van natuurbescherming te blijven benadrukken. Op deze manier verwachten we ook in de toekomst een stabiele inkomstenstroom veilig te kunnen stellen. Met 20,3% eigen fondsenwerving voldoet het Wereld Natuur Fonds nog steeds ruimschoots aan de VFI-norm, die stelt dat maximaal 25 cent van elke uit eigen fondsenwerving ontvangen euro mag worden besteed aan kosten voor eigen fondsenwerving. Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de totale kosten van beheer en administratie te relateren aan de totale kosten van het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds heeft zich als norm gesteld dat dit percentage niet meer mag bedragen dan 7,5. Het werkelijke percentage beheer en administratie over 2011/2012 bedroeg 4,8.

WNF Jaarrekening 2011/2012

28


2 financieel beleid

Waar blijft uw euro? Van elke euro die het Wereld Natuur Fonds ontving, ging in 2011/2012 in totaal 80 cent naar de doelstellingen van het Wereld Natuur Fonds. Er ging 61 cent naar natuurbescherming in het buitenland, 2 cent naar natuurbescherming in Nederland en 17 cent naar voorlichting en educatie. Wij besteedden 15 cent aan werving van onze baten: 14 cent aan onze eigen fondsenwerving en 1 cent aan overige fondsenwerving zoals verkrijging van subsidies, gezamenlijke acties met de Nationale Postcode Loterij en vermogensbeheer. In totaal 5 cent per euro werd besteed aan beheer en administratie.

Bedragen x â‚Ź1.000 Natuurbescherming buitenland Natuurbescherming Nederland Voorlichting & Educatie Besteed aan doelstellingen: Eigen fondsenwerving Beheer en administratie Overige fondsenwerving

36.948 1.321 10.591 48.860

60,2% 2,2% 17,3% 79,7%

8.679 2.926 787

14,2% 4,8% 1,3%

29

WNF Jaarrekening 2011/2012


2 financieel beleid

Begroting 2012/2013 Bedragen x â‚Ź1.000

2012/2013 2011/2012 2011/2012 begroot werkelijk begroot

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Som der baten

45.010 14.500 1.565 1.175 0 62.250

42.858 15.008 2.198 2.073 112 62.249

LASTEN Besteed aan: Natuurbescherming buitenland Natuurbescherming Nederland Voorlichting & educatie

38.141 1.430 10.314 49.885

36.948 36.400 1.321 1.421 10.591 12.227 48.860 50.048

46.899 15.500 524 1.180 121 64.224

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies Kosten van beleggingen

8.391 452 157 134 9.134

8.679 567 122 98 9.466

10.039 477 300 134 10.950

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

3.231

2.926

3.226

62.250

61.252

64.224

0

997

0

-674 38 636

1.842 -446 -399

1.188 -116 -1.072

0

997

0

Som der lasten Resultaat

Resultaatbestemming Toevoeging /onttrekking aan: - continuĂŻteitsreserve - bestemmingsreserves - bestemmingsfonds

WNF Jaarrekening 2011/2012

30


2 financieel beleid

De totale baten voor 2012/2013 zijn begroot op €62,3 miljoen. Dat is eenzelfde bedrag als in 2011/2012. De verwachting is dat de baten eigenfondsenwerving zullen stijgen naar €45 miljoen en dat baten uit acties van derden, subsidies van overheden en beleggingen zullen dalen. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is voor 2012/2013 begroot op €14,5 miljoen. Dit betreft de verwachte bijdrage uit de reguliere trekkingen van de Nationale Postcode Loterij van €13,5 miljoen alsmede een bedrag van €1 miljoen uit eenmalige extra bijdragen. Het Wereld Natuur Fonds heeft voor 2012/2013 onder subsidies van overheden een bedrag aan inkomsten begroot van €1,6 miljoen. Het beleggingsresultaat is voor 2012/2013 begroot op €1,2 miljoen. Dit komt overeen met een verwacht rendement van 3% over het gemiddeld belegd vermogen. Vanwege de aanhoudende onzekerheid op de internationale financiële markten hebben we dit verwachte rendement voorzichtigheidshalve relatief bescheiden begroot. De besteding aan de doelstelling is voor 2012/2013 begroot op €49,9 miljoen. Hiervan zal ruim 76% (€38,1 miljoen) worden besteed aan natuurbeschermingsprojecten in binnenen buitenland. Ongeveer een vijfde deel (€10,3 miljoen) zal worden besteed aan voorlichting aan en bewustmaking van het Nederlandse publiek. Het percentage besteed aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten komt hiermee naar verwachting uit op 80,1 versus 78,5 in 2011/2012. Het Wereld Natuur Fonds heeft zich als norm gesteld dat het percentage besteed aan doelstellingen minimaal 75 moet bedragen. De kosten eigen fondsenwerving benodigd voor het realiseren van de hogere inkomsten uit eigen fondsenwerving zullen naar verwachting uitkomen op €8,4 miljoen oftewel 18,6% van de verwachte inkomsten. Hiermee blijven we ruim onder de VFI-norm van 25%. Wel overschrijden de kosten, evenals in 2011/2012, opnieuw de norm van 16% die het Wereld Natuur Fonds zichzelf heeft gesteld. Het is een bewuste keuze om in deze economisch lastige tijden het belang van natuurbescherming te blijven benadrukken en een stabiele inkomstenstroom ook in de toekomst veilig te stellen. Voor het jaar 2012/2013 zijn de kosten voor beheer en administratie begroot op €3,2 miljoen. Het percentage beheer en administratie komt hiermee uit op 5,2. Het Wereld Natuur Fonds heeft zich als norm gesteld dat het percentage beheer en administratie niet meer mag bedragen dan 7,5. Het budget over het jaar 2012/2013 gaat uit van de veronderstelling dat inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk zijn.

31

WNF Jaarrekening 2011/2012


WNF Jaarrekening 2011/2012

32


3 Jaarrekening 2011/2012

33


3 jaarrekening 2011/2012

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011/2012 De jaarrekening van Stichting Het Wereld Natuur Fonds, gevestigd aan de Driebergseweg 10 te Zeist, is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (versie 2011) die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. In de Richtlijn is aansluiting gezocht bij internationale standaarden, algemene richtlijnen en het CBF-Keur. Het doel is de transparantie van de verslaggeving van fondsenwervende instellingen te bevorderen en helder inzicht te geven in de besteding van de middelen aan de doelstelling, werving en administratie en beheer. Ook bevordert de toepassing van de Richtlijn de onderlinge vergelijkbaarheid van jaarverslagen van fondsenwervende instellingen. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van 1 jaar. Het verslagjaar van het Wereld Natuur Fonds loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

WNF Jaarrekening 2011/2012

34


3 jaarrekening 2011/2012

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Daar waar het Wereld Natuur Fonds afwijkt van waardering op historische kosten, wordt dit in het verslag vermeld. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Transacties in vreemde valuta Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden naar euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Indien herziening van een schatting noodzakelijk is, wordt deze in de jaarrekening opgenomen in de periode waarop deze betrekking heeft.

35

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Materiële en immateriële vaste activa De waarde van de vaste activa is gebaseerd op de verkrijgings- dan wel vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. De hoogte van de afschrijving wordt bepaald door de aanschafwaarde en de verwachte levensduur. Kosten van herstel en kosten van (groot) onderhoud aan een actief worden alleen geactiveerd als hierdoor de marktwaarde stijgt of de economische levensduur wordt verlengd. Voor de berekening van de hoogte van de afschrijving op nieuwe investeringen wordt verondersteld dat alle investeringen halverwege het boekjaar zijn gedaan. Voor desinvesteringen gaat het Wereld Natuur Fonds uit van dezelfde veronderstelling. Op de balansdatum wordt beoordeeld of er sprake is van een zogenaamde bijzondere waardevermindering van vaste activa. Daarmee wordt bedoeld dat de boekwaarde van een actief hoger is dan de opbrengstwaarde. Indien daarvan sprake is, wordt de waardering van het actief aangepast aan de opbrengstwaarde en het verlies in de staat van baten en lasten verwerkt.

Effecten De op de beurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Deze beurs- of marktwaarde kan verschillen van de oorspronkelijke aanschafwaarde. Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten. De niet op de beurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De eventuele lagere marktwaarde wordt per fonds vastgesteld. Dividenden worden verantwoord in het boekjaar waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

WNF Jaarrekening 2011/2012

36


3 jaarrekening 2011/2012

Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan geheel ter vrije beschikking. Voor mutaties wordt verwezen naar het kassstroomoverzicht.

Continuïteitsreserve Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, acht de directie van het Wereld Natuur Fonds het noodzakelijk om een continuïteitsreserve aan te houden. Tegelijkertijd streeft het Wereld Natuur Fonds ernaar de gerealiseerde inkomsten zo snel mogelijk te besteden aan de doelstelling. Daarom is er continu aandacht voor het beperken van het vermogen. Uiteraard dient het voortbestaan van de organisatie wel te worden gewaarborgd. Het Wereld Natuur Fonds stelt zich daarom ten doel de continuïteitsreserve niet hoger te laten uitkomen dan eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Hiermee voldoet het Wereld Natuur Fonds ruim aan de Richtlijn Reserves Goede Doelen van de VFI en het CBF-reglement. Conform deze richtlijn mag de continuïteitsreserve niet meer bedragen dan anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Bestemmingsreserve Naast de continuïteitsreserve houdt het Wereld Natuur Fonds een bestemmingsreserve aan, de zogenaamde reserve financiering activa. De reserve financiering activa wordt aangehouden ter financiering van de (im)materiële vaste activa die met eigen vermogen zijn gefinancierd. Deze beperkte bestedingsmogelijkheid is door de directie bepaald en betreft geen verplichting. De directie kan deze beperking zelf opheffen. De hoogte van de reserve financiering activa wordt bepaald door de waarde van de (im)materiële vaste activa per balansdatum.

Bestemmingsfondsen Het Wereld Natuur Fonds ontvangt regelmatig donaties, giften of nalatenschappen waaraan een specifieke bestemming wordt gegeven door de giftgever of donateur. Conform de wens van de giftgever of donateur dienen deze giften aan een specifieke doelstelling te worden besteed, bijvoorbeeld aan natuurbescherming in Zuid-Afrika, bescherming van de panda of een andere specifieke doelstelling. Voor het gedeelte van deze donaties, giften of nalatenschappen dat aan het einde van het boekjaar nog niet is uitgegeven, wordt een bestemmingsfonds gevormd.

Voorzieningen De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen. Voorzieningen worden getroffen voor verplichtingen waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De per 30 juni 2012 op de balans van het Wereld Natuur Fonds opgenomen voorziening betreft een VUT-voorziening.

37

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Pensioenregeling Voor de pensioenregeling van het Wereld Natuur Fonds is, in overeenstemming met Richtlijn 271 inzake personeelsbeloningen, geen voorziening getroffen. De pensioenregeling bestaat onder meer uit een (voorwaardelijk geïndexeerde) middelloonregeling en is ondergebracht bij een verzeke-ringsmaatschappij. In de jaarrekening is de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling, omdat het Wereld Natuur Fonds – op basis van de met de verzekeringsmaatschappij afgesloten overeenkomst – geen actuarieel- en beleggings-risico loopt.

Langlopende en kortlopende schulden Langlopende en kortlopende schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve-rentemethode. Kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar, langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 jaar.

WNF Jaarrekening 2011/2012

38


3 jaarrekening 2011/2012

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat is het verschil tussen het totaal van baten en het totaal van lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Contributies, giften, donateursacties Contributies, giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen, in de vorm van voorschotten, worden verantwoord als baten uit nalatenschappen in het boekjaar waarin ze worden ontvangen. Nalatenschappen waarop vruchtgebruik rust, worden als baten verantwoord in het jaar waarin het vruchtgebruik eindigt.

Sponsoring en royalty’s Baten uit sponsoring en royalty’s worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Verkoop artikelen De brutowinst uit de verkoop van artikelen wordt toegerekend aan het boekjaar waarin het artikel wordt verkocht. De brutowinst is de netto-omzet van de verkochte artikelen verminderd met de kostprijs. Onder netto-omzet wordt verstaan: de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder kostprijs wordt verstaan: de inkoopwaarde van de artikelen. De in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord.

Baten uit acties van derden De ontvangen bijdragen van de Nationale Postcode Loterij worden verantwoord als baten uit acties van derden. Baten uit acties van derden worden toegerekend aan het boekjaar waarin ze zijn toegezegd.

39

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Subsidies van overheden Subsidies van overheden worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Reeds ontvangen subsidievoorschotten waar in het boekjaar nog geen lasten tegenover staan, worden als vooruit ontvangen bedragen onder de kortlopende schulden opgenomen.

Baten uit beleggingen Dividenden worden verantwoord in het boekjaar waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Bestedingen aan natuurbescherming Het Wereld Natuur Fonds streeft ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Daarom zet het wereldwijd meerjarige natuurbeschermingsprogramma’s op. Van elk natuurbeschermingsprogramma worden de natuurbeschermingsdoelstellingen en de financiering – de besteding aan natuurbescherming – vastgelegd in een projectcontract. De bestedingen aan natuurbescherming worden verantwoord in het boekjaar waarin het projectcontract wordt aangegaan.

Lasten Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn te voorzien. Lasten worden verdeeld in lasten besteed aan de doelstelling, lasten voor de werving van baten en lasten van beheer en administratie. Onder lasten besteed aan de doelstelling worden verstaan: bestedingen aan natuurbescherming buitenland, bestedingen aan natuurbescherming Nederland en bestedingen aan voorlichting & educatie. Onder lasten voor de werving van baten worden verstaan: de kosten eigen fondsenwerving, de kosten acties derden, de kosten benodigd voor de verkrijging van subsidies en de kosten van beleggingen. Conform de aanbeveling van de VFI zijn de kosten voor bedrijfsvoering en financiën voor 100% toegerekend aan beheer en administratie. Overige kosten ter ondersteuning van de organisatie, zoals kosten voor de directie, ICT, huisvesting, personeelszaken en juridische kosten, zijn op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de doelstelling, werving baten en de kosten voor beheer en administratie. Op pag. 68 en verder is deze verdeelsleutel nader toegelicht.

WNF Jaarrekening 2011/2012

40


3 jaarrekening 2011/2012

Balans

(ná voorgestelde resultaatbestemming) Bedragen x €1.000

30 juni 2012

30 juni 2011

ACTIVA Immateriële vaste activa A 447 437 Materiële vaste activa B 7.692 8.148 8.139 8.585 Effecten C 44.818 34.997 Vorderingen en overlopende activa D 8.592 8.145 Liquide middelen E 1.528 12.247 54.938 55.389 Totaal

63.077

63.974

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves F • continuïteitsreserve 11.672 9.830 • bestemmingsreserve 8.139 8.585 19.811 18.415 Fondsen G • bestemmingsfondsen 6.438 6.837 26.249 25.252 Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

H 117 215 I 11.884 11.049 J 24.827 27.458

Totaal

41

63.077

63.974

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Staat van baten en lasten Bedragen x €1.000 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten

K 42.858 46.899 44.123 L 15.008 15.500 14.376 M 2.198 524 2.103 N 2.073 1.180 1.560 O 112 121 254

Totaal baten

62.249

64.224

62.416

LASTEN Besteed aan doelstellingen P Natuurbescherming buitenland 36.948 36.400 39.964 Natuurbescherming Nederland 1.321 1.421 1.492 Voorlichting & Educatie 10.591 12.227 9.803 48.860 50.048 51.259 Werving baten Q Kosten eigen fondsenwerving 8.679 10.039 7.873 Kosten acties derden 567 477 389 Kosten verkrijging subsidies overheden 122 300 137 Kosten van beleggingen 98 134 206 9.466 10.950 8.605 Beheer en administratie R Kosten beheer en administratie

2.926

3.226

3.113

Totaal lasten

61.252

64.224

62.977

Resultaat

997

0

-561

Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: • continuïteitsreserve • bestemmingsreserve • bestemmingsfonds

1.842 -446 -399

1.188 -116 -1.072

1.575 -451 -1.685

Resultaat

997

0

-561

Kengetallen 2011/2012 2011/2012 2009/2010 werkelijk begroot werkelijk Bestedingspercentage baten Bestedingspercentage lasten Percentage eigen fondsenwerving Percentage beheer en administratie

WNF Jaarrekening 2011/2012

78,5% 79,8% 20,3% 4,8%

42

77,9% 77,9% 21,4% 5,0%

82,1% 81,4% 17,8% 4,9%


3 jaarrekening 2011/2012

Kasstroomoverzicht 2011/2012 2010/2011

Bedragen x €1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat boekjaar • Afschrijvingen • Mutaties voorzieningen • Waardemutaties effecten

997 938 -98 -1.245

-561 945 -367 42

-405

620

592

59

• Mutaties vorderingen en overlopende activa • Mutaties kortlopende schulden

-447 -2.631

-495 -1.963

Veranderingen in werkkapitaal

-3.078

-2.458

Kasstroom uit operationele activiteiten

-2.486

-2.399

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in vaste activa

-492

-494

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-492

-494

Kasstroom uit financieringsactiviteiten • Mutaties langlopende schulden • Saldo aan- en verkopen effecten

835 -8.576

1.012 10.903

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7.741

11.915

-10.719

9.022

12.247 1.528

3.225 12.247

-10.719

9.022

Aanpassingen voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal teweeg brengen Bruto kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen einde boekjaar Mutatie in liquide middelen

43

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Toelichting kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in het beschikbaar komen en benutten van geldmiddelen gedurende het boekjaar. Feitelijk wordt de staat van baten en lasten ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrondslagen hebben op het resultaat. Uit operationele activiteiten is in 2011/2012 een netto kasstroom gerealiseerd van €2,5 miljoen negatief. De investeringsactiviteiten resulteerden in een netto kasstroom van €0,5 miljoen negatief als gevolg van investeringen in immateriële vaste activa van €279.000 en investeringen in materiële vaste activa van €213.000. De financieringsactiviteiten leidden in 2011/2012 tot een mutatie in de geldmiddelen van €10,7 miljoen negatief, met name door de aankoop van effecten. Het totaal van de bedrijfsactiviteiten van het Wereld Natuur Fonds in 2011/2012 resulteert in een liquiditeitspositie per 30 juni 2012 van €1,5 miljoen.

Toelichting op de balans A: Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaan met name uit het relatiebeheersysteem voor de bediening van onze donateurs en giftgevers, een beheersysteem voor onze website en een financieel pakket. De immateriële vaste activa zijn zowel intern door medewerkers van het Wereld Natuur Fonds ontwikkeld, als aangekocht bij externe leveranciers. Immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in 3 jaar. Het verloop van de immateriële vaste activa in 2011/2012 is als volgt:

2011/2012 2010/2011

Bedragen x €1.000 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 juli • Investeringen • Afschrijvingen • Aanschafwaarde • Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 30 juni

WNF Jaarrekening 2011/2012

44

2.549 -2.112

2.205 -1.855

437

350

279 -269

344 -257

2.828 -2.381

2.549 -2.112

447

437


3 jaarrekening 2011/2012

B: Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen betreffen met name het gebouw van het Wereld Natuur Fonds in Zeist alsmede de (elektronische) inventaris. De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijving is lineair bepaald en wordt gebaseerd op de verwachte levensduur. Hierbij is uitgegaan van de volgende termijnen: • Gebouw: • Verbouwing:

25 jaar 10 jaar

• Elektronische bedrijfsinventaris: 3 jaar • Overige bedrijfsinventaris: 5 jaar

Op grond wordt niet afgeschreven.

Activa in gebruik voor de doelstelling Om de voorlichtings- en educatiedoelstelling te realiseren, heeft het Wereld Natuur Fonds geïnvesteerd in een driedimensionale film en de optimalisatie van de attractie PandaDroom in de Efteling. De investeringen in de film en de attractie zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van 10 jaar, rekening houdend met de toekomstige opbrengstverwachtingen.

Verloop overzicht Het verloop van de materiële vaste activa in 2011/2012 is als volgt:

• A vo ctiv or a do in g el eb st r el ui lin k g • T o va taa st l m e ac at tiv er a iële • T va otaa st l m e ac at tiv er a iële

•G

eb

ou

w/ te

rre in en • A n be de dr re ijf v sm as i d te de le n •T ot aa l

Bedragen x €1.000 Bedrijfsmiddelen 2011/ 2010/ 2012 2011

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

9.833 -2.127

2.460 -2.055

12.293 -4.182

2.240 -2.203

14.533 -6.385

14.383 -5.697

Boekwaarde per 1 juli

7.706

405

8.111

37

8.148

8.686

Investeringen 0 93 93 120 213 150 Desinvesteringen 0 -330 -330 0 -330 0 Afschrijvingen -403 -244 -647 -22 - 669 -688 Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen 0 330 330 0 330 0 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 30 juni

9.833 -2.530

2.223 - 1.969

12.056 -4.499

2.360 -2.225

14.416 -6.724

14.533 -6.385

7.303

254

7.557

135

7.692

8.148

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is in boekjaar 2011/2012 sprake geweest van het buiten gebruik stellen van oudere bedrijfsmiddelen ter waarde van €330.000.

45

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

C: Effecten De effecten bestaan uit beleggingen. Het verloop van deze beleggingen gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven: 2011/2012 2010/2011

Bedragen x €1.000 Balans per 1 juli • Aankoop aandelen en obligaties • Verkoop aandelen en obligaties • Mutatie liquiditeiten • Waardeveranderingen

34.997 18.429 -16.657 6.804 1.245

45.942 5.708 -11.000 -5.611 -42

Balans per 30 juni

44.818

34.997

De waardeveranderingen betreffen waardeveranderingen als gevolg van valutakoersverschillen en waardeveranderingen als gevolg van dalende of stijgende beurskoersen. De waardeverandering als gevolg van valutakoersverschillen bedraagt €0,5 miljoen positief, de waardeverandering als gevolg van stijgende beurskoersen bedraagt €0,7 miljoen positief. De stand van de beleggingen per 30 juni 2012 kan als volgt worden gespecificeerd: Bedragen x €1.000 Aanschafwaarde Ongerealiseerd Beurswaarde resultaat Obligaties • looptijd minder dan 5 jaar • looptijd 5 tot 15 jaar • overige

15.526 11.582 63

521 502 1

16.047 12.084 64

Totaal obligaties

27.171

1.024

28.195

829 1.041 599 666 254 565 1.343 819 129

333 154 84 51 -8 -230 58 -3 74

1.162 1.195 683 717 246 335 1.401 816 203

Totaal aandelen

6.245

513

6.758

Participatie in het Dutch Greentech Fund Liquiditeiten

68 9.797

0 0

68 9.797

43.281

1.537

44.818

Aandelen • farmacie • informatietechnologie • industrie en dienstverlening • basisconsumptiegoederen • basismaterialen • financieel • consumptiegoederen • telecom • overige

Totaal beleggingen per 30 juni 2012

WNF Jaarrekening 2011/2012

46


3 jaarrekening 2011/2012

Het ongerealiseerde resultaat van de beleggingen bestaat uit het verschil tussen de oorspronkelijke aanschafwaarde van de effecten en de beurswaarde op 30 juni 2012.

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de beleggingen en de rendementen daarop over de afgelopen 5 jaar. Beleggingen Bedragen x â‚Ź1.000

2011/ 2010/ 2009/ 2008/ 2007/ 2012 2011 2010 2009 2008

Obligatierente 827 1.140 1.009 925 866 Rente op beleggingsrekeningen 147 63 152 161 76 Dividend 189 172 206 121 128 Gerealiseerd koersresultaat 21 -145 -608 -1.045 51 Ongerealiseerd koersresultaat 840 313 2.630 423 -2.019 Koersresultaat op transacties 0 0 -4 -31 -123 Bruto beleggingsresultaat 2.024 1.543 3.384 554 -1.022 Kosten beleggingen 98 206 169 148 134 Netto belegginsresultaat

1.926

1.337

3.215

406

-1.156

Rendement beleggingen

4,52%

4,41%

7,37%

1,51%

-3,04%

347

390

Gemiddeld rendement 2008-2012 %: 2,95% Gemiddeld rendement 2008-2012 bedrag: 1.146 Netto-resultaat liquide middelen (spaarrekening en deposito)

49

47

17

51

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

D: Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa kunnen per einde boekjaar als volgt worden gespecificeerd: 30 juni 2012

30 juni 2011

• Nog te ontvangen bijdrage Nationale Postcode Loterij • Nog te ontvangen nalatenschappen • Overige vorderingen • Vooruitbetaalde kosten ter zake van personeel • Overige vooruitbetaalde kosten • Te ontvangen rente

3.567 1.219 1.849 869 629 459

3.542 1.670 1.662 647 169 455

Totaal vorderingen en overlopende activa

8.592

8.145

Bedragen x €1.000

Alle hier opgenomen vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. De onder deze post opgenomen nalatenschappen betreffen toegezegde nalatenschappen waarvan de omvang op basis van een aangifte successierecht betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het Wereld Natuur Fonds is per 30 juni 2012 erfgenaam van 22 nalatenschappen die belast zijn met vruchtgebruik. Conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (versie 2011) zijn deze nalatenschappen op nul gewaardeerd. Onder vooruitbetaalde kosten ter zake van personeel is een bedrag van €545.000 aan vooruitbetaalde pensioenlasten opgenomen en een bedrag van €215.000 aan vooruitbetaald vakantiegeld.

E: Liquide middelen Dit betreft saldi van rekeningen-courant bij banken, evenals het kassaldo. Zij staan geheel ter vrije beschikking.

F: Reserves De reserves kunnen per einde boekjaar als volgt worden gespecificeerd: 30 juni 2012

30 juni 2011

• Continuïteitsreserve • Bestemmingsreserve

11.672 8.139

9.830 8.585

Totaal reserves

19.811

18.415

Bedragen x €1.000

Het Wereld Natuur Fonds houdt 2 reserves aan. Een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, acht het bestuur van het Wereld Natuur Fonds het noodzakelijk om een continuïteitsreserve aan te houden. Het bestuur heeft de continuïteitsreserve per 30 juni 2012 vastgesteld op een bedrag van €11,7 miljoen. Het Wereld Natuur Fonds stelt zich ten doel om de continuïteitsreserve niet hoger te laten uitkomen dan eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie verstaan we de kosten van eigen personeel, huisvesting, kantoorkosten en kosten eigen fondsenwerving. De jaarlijkse kosten van de werkorganisatie van het Wereld Natuur Fonds bedragen €20,6 miljoen, vorig jaar €18,4 miljoen.

WNF Jaarrekening 2011/2012

48


3 jaarrekening 2011/2012

Het Wereld Natuur Fonds houdt een bestemmingsreserve aan ter grootte van de boekwaarde van de in gebruik genomen (im)materiële vaste activa die met eigen vermogen zijn gefinancierd. Deze beperkte bestedingsmogelijkheid is door de directie bepaald en betreft geen verplichting. De directie kan deze beperking zelf opheffen. De hoogte van de bestemmingsreserve voor (im)materiële vaste activa wordt bepaald door de waarde van de (im)materiële vaste activa per balansdatum. Continuïteitsreserve Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: 2011/2012 2010/2011

Bedragen x €1.000 Stand per 1 juli Resultaatbestemming

9.830 8.255 1.842 1.575

Stand per 30 juni

11.672

9.830

2011/2012

2010/2011

Bestemmingsreserve Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: Bedragen x €1.000

Reserve Reserve financiering financiering activa activa bedrijfsvoering doelstelling

Stand per 1 juli Mutaties via resultaatbestemming

8.548

37

8.585

9.036

-544

98

-446

-451

Stand per 30 juni

8.004

135

8.139

8.585

G: Bestemmingsfondsen Het Wereld Natuur Fonds ontvangt regelmatig donaties, giften of nalatenschappen waaraan door de giftgever of donateur een specifieke bestemming wordt gegeven. Conform de wens van de giftgever of donateur dienen deze giften aan een specifieke doelstelling te worden besteed, bijvoorbeeld natuurbescherming in Zuid-Afrika, bescherming van de panda of een andere specifieke doelstelling. Voor het gedeelte van deze donaties, giften of nalatenschappen dat aan het einde van het boekjaar nog niet is uitgegeven, vormt het Wereld Natuur Fonds een bestemmingsfonds. De stand van de bestemmingsfondsen is als volgt:

30 juni 2012

30 juni 2011

• Fondsen op Naam • Overige donaties en giften

4.617 1.821

4.061 2.776

Totaal bestemmingsfondsen

6.438

6.837

Bedragen x €1.000

49

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Fondsen op Naam De post Fondsen op Naam bestaat uit 10 fondsen waaraan de giftgever of erflater zijn naam verbonden heeft. Kenmerk van deze fondsen is dat ze bestaan uit ter beschikking gestelde bedragen, waarvan de netto beleggingsopbrengsten dienen te worden aangewend voor specifieke natuurbeschermingsdoeleinden. Het verloop van de Fondsen op Naam in 2011/2012 is als volgt: Balans per Toevoeging Uitgaven Saldo Balans per 1 juli 2011 mutaties 30 juni 2012

Bedragen x € 1.000 • MaasMaassen • Hoeks en Zantman • Althuisius-Geefhuysen • C.J. Uriot • Knoppie • Van Trier • Dinkgreve Natuur Beheer • PAN • Ter Kuile Liuwa – Plain • Mr. Hendrik van Rijgersma

1.985 170 78 990 656 83 62 37 0 0

11 20 5 32 136 25 24 14 104 556

-11 0 -5 -73 -207 -5 -4 -2 -17 -47

0 20 0 -41 -71 20 20 12 87 509

1.985 190 78 949 585 103 82 49 87 509

Totaal Fondsen op Naam

4.061

927

-371

556

4.617

De toevoegingen bestaan uit (periodieke) schenkingen en het netto gerealiseerd en ongerealiseerd beleggingsresultaat. In onderstaande tabel wordt het specifieke natuurbeschermingsdoel per Fonds op Naam weergegeven. Fonds op Naam

Natuurbeschermingsdoel

MaasMaassen Hoeks en Zantman Althuisius-Geefhuysen

• Natuurbescherming in Nederland en in Zuid-Afrika • Natuurbescherming in het buitenland •N atuurbeschermingswerk van het WNF en het zoetwaterwerk in de Pantanal in Brazilië C.J. Uriot • Aankoop van grond ten behoeve van natuurbescherming, bij voorkeur voor de bescherming van katachtige roofdieren Knoppie • Natuurbeschermingswerk van het WNF en werk ter bescherming van de panda en de Aziatische olifant Van Trier • Natuurbeschermingswerk van het WNF en mensgerelateerde natuurprojecten als het LIFE Namibië-project Dinkgreve Natuur Beheer • N atuurbeschermingswerk van het WNF en Siberische tijgers PAN • Natuurbeschermingswerk van het WNF en bossen Ter Kuile-Liuwa Plain • Natuurbeschermingswerk van het WNF in het Liuwa Plain National Park in Zambia. Mr. Hendrik van Rijgersma • Natuurbeschermingswerk van het WNF

WNF Jaarrekening 2011/2012

50


3 jaarrekening 2011/2012

Overige donaties en giften Hieronder worden de gelden verantwoord waaraan de giftgever een specifieke bestemming heeft gegeven. Het fonds bestaat per einde boekjaar uit die bijdragen die gedurende het boekjaar nog niet aan de betreffende bestemming zijn uitgegeven. Het verloop van de overige donaties en giften in 2011/2012 is als volgt: Bedragen x € 1.000 Programma

Balans per Toevoeging Uitgaven 1 juli 2011

Saldo Balans per mutaties 30 juni 2012

• Beschermde gebieden en soorten • Klimaat • Bossen • Oceanen en kusten • Duurzame markten • Waterrijke natuurgebieden • Diversen

0 3 1.000 558 911 0 304

1.734 116 2.078 2.820 2.373 955 723

-1.677 -119 -2.700 -3.257 -2.242 -955 -804

57 -3 -622 -437 131 0 -81

57 0 378 121 1.042 0 223

Totaal overige donaties en giften

2.776

10.799

-11.754

-955

1.821

H: Voorzieningen De op de balans opgenomen voorzieningen betreffen de voorziening voor VUT- verplichtingen. Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Bedragen x € 1.000

Balans per Toevoeging Onttrekking Balans per 1 juli 2011 30 juni 2012

VUT-voorziening

215

0

-98

117

In verband met zowel de geringe omvang als het aflopen van de VUT-regeling is besloten om bij de waardering van de VUT-voorziening niet uit te gaan van Richtlijn 271 inzake personeelsbeloningen. Bij de vaststelling van de hoogte van de voorziening is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een nominale waarde van de toekomstige verplichtingen en een maximale deelnamegraad (2 personen). De voorziening is per 30 juni 2010 volgestort. Van de voorziening per 30 juni 2012 zal naar verwachting een bedrag van €0,1 miljoen binnen 1 jaar worden uitgekeerd. Het overige deel van de voorziening, zijnde €0,02 miljoen, heeft een looptijd langer dan 1 jaar.

I: Langlopende schulden Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 30 juni 2012

30 juni 2011

• Langlopende projectverplichtingen • Overige langlopende schulden

11.347 537

11.049 0

Totaal langlopende schulden

11.884

11.049

Bedragen x €1.000

51

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

De langlopende projectverplichtingen betreffen de meerjarige renteloze toezeggingen aan natuurbeschermingsprojecten die per balansdatum een resterende looptijd hebben van meer dan een jaar. Projectverplichtingen worden doorgaans aangegaan voor een periode van 3 jaar. Het verloop van het totaal van de projectverplichtingen is opgenomen onder de kortlopende schulden. De overige langlopende schulden betreffen een renteloze schuld - ontstaan vanuit een nalatenschap - aan de Belastingdienst. Deze schuld is overgenomen van een erflater, de baten van deze nalatenschap bedroegen in totaal meer dan €3 miljoen. De duur van de renteloze ‘lenings’-overeenkomst bedraagt 10 jaar. In de tussentijd staat het bedrag ter beschikking aan de doelstellingen van het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds heeft voor eenzelfde bedrag een bankgarantie moeten afsluiten, die is opgenomen onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen op pagina 57.

J: Kortlopende schulden Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: Bedragen x €1.000 • Kortlopende projectverplichtingen • Crediteuren • Schulden ter zake van personeel • Belastingen, sociale premies • Vooruit ontvangen, vooruit gefactureerd • Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

30 juni 2012

30 juni 2011

18.472 2.209 563 552 2.419 612

23.012 1.958 555 200 963 770

24.827

27.458

Het verloop van het totaal van lang- en kortlopende projectverplichtingen is als volgt: 2011/2012 2010/2011

Bedragen x €1.000

34.061 34.442

Balans per 1 juli • Nieuw afgesloten contracten • Betaald op contracten • Vrijval Balans per 30 juni

33.323 -36.682 -883

38.127 -37.938 -570

29.819

34.061

De totale verplichting van €29,8 miljoen bestaat voor €18,5 miljoen uit verplichtingen met een looptijd korter dan 1 jaar en voor €11,3 miljoen uit verplichtingen met een looptijd langer dan 1 jaar. In 2011/2012 is voor €4,8 miljoen minder aan nieuwe contracten afgesloten dan in het voorgaand boekjaar. Er is €1,3 miljoen minder naar projecten overgemaakt dan in 2010/2011.

Afgelopen boekjaar is er in totaal €36.682 miljoen betaald op contracten.

WNF Jaarrekening 2011/2012

52


3 jaarrekening 2011/2012

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan het Wereld Natuur Fonds een subsidiebijdrage toegekend voor het programma ‘Equitable Payments for Watershed Services – phase II: Facilitating Service Delivery, a Public Private Partnership Programme’ (PES). De hieruit voortvloeiende, niet in de balans opgenomen vordering bedraagt €0,2 miljoen en heeft een looptijd van een half jaar. De totale voorwaardelijke verplichting bedraagt €0,1 miljoen en heeft eveneens een looptijd van een half jaar.

Financiële verplichtingen In het kader van hard- en softwareleveranties (Managed Service-diensten) is eind 2009 een, niet in de balans opgenomen, driejarige financiële verplichting aangegaan met TDMi/SLTN. Voor boekjaar 2011/2012 is hiermee een bedrag gemoeid dat afhankelijk is van de afname. In verband met de overige langlopende schuld van €0,5 miljoen heeft het Wereld Natuur Fonds een bankgarantie afgesloten voor een evengroot bedrag.

Overige Het Wereld Natuur Fonds heeft een kredietfaciliteit afgesloten bij een bank voor een bedrag van €1,9 miljoen.

53

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Toelichting op de staat van baten en lasten TOTAAL BATEN Bedragen x €1.000 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten

K 42.858 46.899 44.123 L 15.008 15.500 14.376 M 2.198 524 2.103 N 2.073 1.180 1.560 O 112 121 254

Totaal baten

62.249

64.224

62.416

De totale baten over boekjaar 2011/2012 bedragen €62,2 miljoen, een minimale daling ten opzichte van 2010/2011 en €2,0 miljoen minder dan begroot. De baten uit eigen fondsenwerving dalen met €1,3 miljoen. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een daling van de baten uit nalatenschappen met €1,9 miljoen. De baten uit contributies en giften stijgen met €0,4 miljoen. De stijging in de baten uit acties van derden wordt veroorzaakt door een extra uitkering die het Wereld Natuur Fonds ontvangen heeft ten behoeve van het Earth Hour Fund. De baten uit beleggingen stijgen met €0,5 miljoen en de overige baten dalen met €0,1 miljoen. De samenstelling van de baten over boekjaar 2011/2012 was als volgt:

Baten uit beleggingen 3%

Overige baten 0%

Subsidies van overheden 4% Baten uit eigen fondswerving 69%

Baten uit acties derden 24%

WNF Jaarrekening 2011/2012

54


3 jaarrekening 2011/2012

K: Baten uit eigen fondsenwerving Bedragen x €1.000 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk Contributies K1 25.148 25.071 24.928 Giften K2 3.702 4.050 3.312 Donateursacties 1.533 1.850 1.750 Nalatenschappen K3 9.015 8.600 10.887 Sponsoring K4 2.153 3.650 1.662 Royalty’s 743 1.600 799 Verkoop artikelen K5 126 115 105 Overige baten eigen fondsenwerving 438 1.963 680 Totaal baten eigen fondsenwerving 42.858 46.899 44.123

De baten uit eigen fondsenwerving zijn afgelopen jaar met €1,3 miljoen (2,9%) gedaald ten opzichte van 2010/2011. Dit is met name het gevolg van lagere opbrengsten uit nalatenschappen (€1,9 miljoen). De inkomsten uit contributies, giften en donateursacties stijgen met €0,4 miljoen (1%) tot in totaal €30,4 miljoen. Inkomsten uit sponsoring, royalty’s en de verkoop van artikelen zijn met €0,5 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar. In vergelijking met de verwachting aan het begin van het boekjaar, zijn de baten uit eigen fondsenwerving lager uitgevallen en komen €4,0 miljoen lager uit dan begroot. De opbrengsten uit nalatenschappen zijn hoger dan begroot (€0,4 miljoen). De opbrengsten uit giften en donateursacties vallen lager (€0,7 miljoen) uit dan begroot. De opbrengsten uit sponsoring en de inkomsten uit royalty’s vallen lager uit dan de begroting, respectievelijk €1,5 miljoen en €0,9 miljoen.Verder vallen de overige baten uit eigen fondsenwerving €1,5 miljoen lager uit dan begroot. Van onschatbare waarde voor het Wereld Natuur Fonds is de aanzienlijke bijdrage van vrijwilligers, die veel tijd en energie besteden aan het organiseren van activiteiten ten behoeve van het WNF. Deze bijdrage is niet in geld uit te drukken. De bijdrage van vrijwilligers in natura is daarom niet meegenomen in de baten.

K1: Contributies

De contributies van het Wereld Natuur Fonds zijn af komstig van volwassen donateurs en de jongeren- en kinderclubs WNF-Bamboeclub, WNF-Rangerclub en WNF-LifeGuard. 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Volwassen donateurs WNF-LifeGuard WNF-Rangerclub WNF-Bamboeclub Totaal contributies

55

21.178 722 2.561 687

21.200 771 2.300 800

21.252 499 2.470 707

25.148

25.071

24.928

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

De totale inkomsten uit contributies stegen licht, waarbij voor de WNF-LifeGuard en de WNF-Rangerclub sprake is van een stijging en voor de volwassen donateurs en de WNFBamboeclub van een daling. De stijging bij de LifeGuards wordt met name veroorzaakt door de doorstroom vanuit de Rangers. De daling van de baten van volwassen donateurs wordt met name veroorzaakt door een daling in het aantal donateurs, daarentegen is de gemiddelde bijdrage van een volwassen donateur wel gestegen. De totale achterban van het Wereld Natuur Fonds bedraagt per 30 juni 2012 870.000 donateurs. Het aantal geworven donateurs is gestegen, voornamelijk geworven via straatwerving. Het verval is echter ook groter. Het blijft een uitdaging om donateurs structureel te binden; vandaaar dat ook is ingezet op alternatieven zoals sms-acties.

K2: Giften Het totaalbedrag aan giften bedraagt €3,7 miljoen en is daarmee €0,4 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal donateurs die kozen voor een belastingvrije periodieke schenking. Het verschil ten opzichte van het budget wordt met name veroorzaakt door het niet doorgaan van de Aarde-estafette en het niet realiseren van extra baten van 2 grote giftgevers.

K3: Baten uit nalatenschappen De totale baten uit nalatenschappen bedragen €9,0 miljoen, €0,4 miljoen meer dan begroot, maar €1,9 miljoen minder dan vorig jaar. Dit laatste wordt met name veroorzaakt doordat vorig jaar één uitzonderlijk grote nalatenschap is gerealiseerd. Voorts is het aantal nalatenschappen ten opzichte van vorig jaar gedaald van 177 naar 157.

K4: Sponsoring De baten uit sponsoring stijgen ten opzichte van vorig jaar met €0,5 miljoen, met name als gevolg van hogere bijdragen van onze bedrijven partners. Ten opzichte van budget is de realisatie €1,5 miljoen lager. Ten tijde van het opstellen van het budget is namelijk uitgegaan van diverse activiteiten in het kader van het 50 jarig bestaan waarbij de opbrengsten en kosten via het Wereld Natuur Fonds zouden lopen. Uiteindelijk zijn losse onderdelen hiervan rechtstreeks uitgevoerd door de partners.

K5: Verkoop van artikelen De verkoop van artikelen bestaat uit de volgende netto-omzet en kostprijs: 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Netto-omzet Kostprijs Totaal verkoop artikelen

WNF Jaarrekening 2011/2012

56

364 -238

385 -270

400 -295

126

115

105


3 jaarrekening 2011/2012

L: Baten uit acties van derden De baten uit acties van derden bestaan uit de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en de bijdrage die het Wereld Natuur Fonds ontvangt uit overige door derden georganiseerde acties. 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Reguliere bijdrage Nationale Postcode Loterij Extra bijdragen Nationale Postcode Loterij Bijdrage Svenska PostkodStiftelsen Bijdrage Peoples Postcode Trust Overig

13.500 25 768 694 21

13.500 2.000 0 0 0

13.500 22 833 0 21

Totaal baten acties derden

15.008

15.500

14.376

De baten uit acties van derden stijgen met ruim €0,6 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de Engelse Postcode Loterij (Peoples Postcode Trust) in het kader van de wereldwijde actie Earth Hour. De begrote extra bijdragen van de Nationale Postcode Loterij zijn met name niet gerealiseerd omdat de keuze voor het verstrekken van het zogenaamde Droomfonds op een ander doel is gevallen.

M: Subsidies van overheden Subsidies van overheden worden verantwoord in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Reeds ontvangen subsidievoorschotten, waar in het boekjaar nog geen lasten tegenover staan, worden als vooruit ontvangen bedragen opgenomen onder de kortlopende schulden. De overheidssubsidies kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 PES SIDA MFS Overige

474 359 516 1.591 0 0 0 165 1.587 133 0 0

Totaal subsidies overheid

2.198

524

2.103

PES Eind 2007 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een subsidiebijdrage toegekend aan het Wereld Natuur Fonds voor het programma ‘Equitable Payments for Watershed Services – phase II: Facilitating Service Delivery, a Public Private Partnership Programme (PES)’. Dit programma loopt van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 en bevat projecten in Peru, Guatemala en Indonesië. In het huidige boekjaar bedragen de baten en lasten met betrekking tot dit programma netto €0,5 miljoen positief.

57

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

SIDA De Zweedse overheidsorganisatie SIDA heeft via het WWF-kantoor in Zweden een subsidiebijdrage toegekend aan het Market Transformation Initiative (MTI). Dit initiatief is gericht op verduurzaaming van organisaties wereldwijd. Een groot deel van deze subsidie wordt gecoördineerd vanuit Nederland. Deze subsidie draagt bij aan verduurzaming van organisaties op het gebied van tonijn, hout, palmolie, papier en internationale financiering in met name Zuid-Amerika, Azië en Afrika. In het huidige boekjaar is €1,6 miljoen aan deze activiteiten besteed en als baten gerealiseerd.

Overige Het Wereld Natuur Fonds heeft in dit boekjaar van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) €0,1 miljoen ontvangen voor ontwikkeling van een concept dat waterbeheer, voedselzekerheid en ecosysteemdiensten integreert. Daarnaast heeft het Ministerie van EL&I €40.000 bijgedragen aan het initiatief tot de ontwikkeling van Bonaire als eerste groene eilandeconomie.

N: Rentebaten en baten uit beleggingen De rentebaten en baten uit beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Rente Dividend Gerealiseerde koersresultaten Ongerealiseerde koersresultaten

1.023 1.220 189 172 21 -145 840 313

Totaal rentebaten en baten uit beleggingen

2.073

1.180

1.560

-98

-132

-206

1.975

1.048

1.354

Kosten van beleggingen Netto beleggingsresultaat

Het beleggingsbeleid van het Wereld Natuur Fonds legt de nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid. De selectie van beleggingen is daarom niet alleen gebaseerd op financiële voorwaarden, maar ook op strikte duurzaamheidscriteria. De totale rentebaten en baten uit beleggingen over het boekjaar 2011/2012 bedragen €2,1 miljoen. Een rendement van gemiddeld 4% over de uitstaande beleggingen, even hoog als vorig jaar. Het totale rendement op beleggingen bestaat uit rente, dividend, valutaresultaten en koersresultaten. Het gerealiseerde koersresultaat betreft koersresultaten als gevolg van de verkoop van beleggingen. Het gerealiseerde koersresultaat over 2011/2012 vertoont een lichte stijging (€0,2 miljoen) ten op zichte van het gerealiseerde koersresultaat in vorig boekjaar. Het in de staat van baten en lasten verantwoorde ongerealiseerde resultaat op beleggingen bestaat uit de mutatie in het verschil tussen de beurswaarde en de aanschafwaarde van de effecten per balansdatum. Per 30 juni 2012 is er sprake van een positief verschil van €1,5 miljoen tussen de beurswaarde en de oorspronkelijke aanschafwaarde. Per 30 juni 2011 bedroeg dit verschil €0,7 miljoen positief. Het ongerealiseerde resultaat over boekjaar 2011/2012 bedraagt derhalve €0,8 miljoen positief.

WNF Jaarrekening 2011/2012

58


3 jaarrekening 2011/2012

Het netto beleggingsresultaat is het beleggingsresultaat na aftrek van de kosten voor vermogensbeheer. Het netto beleggingsresultaat over 2011/2012 bedraagt €2,0 miljoen.

O: Overige baten De overige baten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Filmverhuur Overige baten

97 15

Totaal overige baten

112

121 206 0 48 121

254

De filmverhuur betreft inkomsten uit de verhuur van de driedimensionale film die ook wordt vertoond in de Pandadroom-attractie in de Efteling.

TOTAAL LASTEN Bedragen x €1.000 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk Besteed aan doelstellingen Werving van baten Beheer en administratie

P Q R

Totaal lasten

48.860 9.466 2.926

50.048 10.950 3.226

51.259 8.605 3.113

61.252

64.224

62.977

Lasten worden verdeeld in lasten besteed aan de doelstelling, lasten voor de werving van baten en lasten van beheer en administratie. Onder lasten besteed aan de doelstelling worden verstaan: bestedingen aan natuurbescherming buitenland, bestedingen aan natuurbescherming in Nederland en bestedingen aan voorlichting & educatie. Onder lasten voor de werving van baten worden verstaan: de kosten eigen fondsenwerving, de kosten acties derden, de kosten benodigd voor de verkrijging van subsidies en de kosten van beleggingen. Conform de aanbeveling van de VFI worden de kosten voor bedrijfsvoering en financiën voor 100% toegerekend aan beheer en administratie. Overige kosten ter ondersteuning van de organisatie – zoals kosten voor de directie, ICT, huisvesting, personeelszaken en juridische kosten – zijn op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Op pag. 68 en verder is deze verdeelsleutel nader toegelicht.

59

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

P: Bestedingen aan doelstelling Bedragen x €1.000 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk Natuurbescherming buitenland P1 36.948 36.400 39.964 Natuurbescherming Nederland P2 1.321 1.421 1.492 Voorlichting & educatie P3 10.591 12.227 9.803 Totaal besteed aan doelstelling 48.860 50.048 51.259

In totaal heeft het Wereld Natuur Fonds €48,9 miljoen besteed aan zijn doelstelling, €1,1 miljoen minder dan begroot en €2,4 miljoen minder dan in 2010/2011.

P1: Bestedingen natuurbescherming buitenland 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Natuurbescherming buitenland

36.948

36.400

39.964

Over 2011/2012 is een bedrag van €37 miljoen besteed aan natuurbescherming in het buitenland, €3 miljoen minder dan in het voorgaande jaar, maar €0,5 miljoen meer dan begroot. In het volgende diagram is weergegeven hoe de bestedingen over de internationale natuurbeschermingsprogramma’s zijn verdeeld.

Organizational Development 4%

Waterrijke Natuurgebieden 13%

Klimaat 4% Duurzame Markten 9%

Bossen 24%

Oceanen & Kusten 14% Beschermde Gebieden & Soorten 28%

Overig 4%

WNF Jaarrekening 2011/2012

60


3 jaarrekening 2011/2012

Bedragen x €1.000 Bestedingen per cluster in 2011/2012

Bedrag

Beschermde Gebieden & Soorten Bossen Oceanen & Kusten Waterrijke Natuurgebieden Duurzame Markten Klimaat Organizational Development Overig

10.470 28% 8.890 24% 5.319 14% 4.825 13% 3.177 9% 1.359 4% 1.504 4% 1.404 4%

Totaal bestedingen

36.948

Percentage

100%

De bestedingen aan natuurbescherming buitenland worden deels in het lopende boekjaar en deels in volgende boekjaren betaald. Voorzover de aan projecten toegezegde bijdragen aan het einde van het jaar nog niet zijn betaald, worden ze in de balans opgenomen onder langlopende of kortlopende schulden, al naar gelang de termijn waarop ze tot uitbetaling zullen leiden. Voor een totaaloverzicht van alle in 2011/2012 gefinancierde projecten, zie pagina 52 t/m 56.

P2: Bestedingen natuurbescherming Nederland 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Natuurbescherming Nederland

1.321

1.421

1.492

In 2011/2012 is een bedrag van €1,3 miljoen besteed aan natuurbescherming in Nederland. Dit is €0,1 miljoen minder dan begroot.

P3: Voorlichting en educatie 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Campagnes Magazines Efteling Tv-producties Totaal voorlichting en educatie

4.236 5.193 633 529

5.651 5.394 633 549

3.679 4.768 759 597

10.591

12.227

9.803

Het Wereld Natuur Fonds is van mening dat voorlichting en educatie van wezenlijk belang is voor de bescherming van de natuur. In 2011/2012 is mede hierom €10,6 miljoen besteed aan voorlichting en educatie, €0,8 miljoen meer dan vorig jaar, maar €1,6 miljoen minder dan begroot. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt voor €0,6 miljoen verklaard door bestedingen uit een bijdrage ontvangen van de Engelse Postcode Loterij

61

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

(Peoples Postcode Trust) ten behoeve van het opzetten van een wereldwijd Earth Hourbetaalmechanisme. Daarnaast zijn in 2011/2012 meer campagnes gevoerd (Zambezi, 50 Manieren en Red een ei) dan in 2010/2011 (Natuurverdubbelaar en een algemene campagne). Ten opzichte van de begroting dalen de bestedingen aan campagnes met €1,4 miljoen doordat de geplande meerdaagse bijeenkomst ten behoeve van het 50-jarig bestaan van het WNF, uiteindelijk in een andere vorm heeft plaatsgevonden.

Q: Werving baten Bedragen x €1.000 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk Kosten eigen fondsenwerving Q1 8.679 10.039 7.873 Kosten acties derden 567 477 389 Kosten verkrijging subsidies overheden 122 300 137 Kosten beleggingen 98 134 206 Totaal werving baten

9.466

10.950

8.605

Om ook in de toekomst succesvol te zijn en het Wereld Natuur Fonds onder de aandacht van mogelijke geldgevers te blijven brengen, heeft het WNF over boekjaar 2011/2012 een bedrag van €8,7 miljoen uitgegeven aan fondsenwervende activiteiten. Te denken valt aan donateurswerving en gedeelten van grote publiekscampagnes zoals de Zambezicampagne en de 50 Manieren-campagne. Om acties van de Nationale Postcode Loterij te ondersteunen, heeft het Wereld Natuur Fonds in 2011/2012 €0,6 miljoen besteed, een stijging van €0,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Voor het verkrijgen van subsidies heeft het Wereld Natuur Fonds in 2011/2012 een bedrag van €0,1 miljoen besteed. De kosten van vermogensbeheer bedragen over 2011/2012 €0,1 miljoen.

Q1: Kosten eigen fondsenwerving 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Donateurswerving Donateursbinding WNF-LifeGuard WNF-Rangerclub WNF-Bamboeclub

7.660 429 60 275 255

8.860 496 69 319 295

6.212 1.092 34 298 237

Totaal kosten eigen fondsenwerving

8.679

10.039

7.873

De kosten eigen fondsenwerving betreffen de kosten van alle activiteiten van het Wereld Natuur Fonds die als doel hebben donateurs van alle leeftijden te werven en te binden. De kosten ten behoeve van de werving en binding van volwassenen donateurs bedragen over 2011/2012 respectievelijk €7,7 en €0,4 miljoen. De totale kosten eigen fondswerving over 2011/2012 zijn ten opzichte van 2010/2011 met €0,8 miljoen gestegen. De stijging in de kosten eigen fondsenwerving wordt voor een groot deel verklaard door een stijging

WNF Jaarrekening 2011/2012

62


3 jaarrekening 2011/2012

in de wervingskosten van donateurs omdat er in 2011/2012 ruim 6.000 donateurs extra zijn geworven ten opzichte van vorig jaar. Helaas heeft dit een daling in het totale aantal donateurs niet kunnen compenseren. Daarnaast zijn er in afgelopen boekjaar meer fondsenwervende campagnes geweest en is er een bijdrage van de Engelse Postcode Loterij ontvangen voor Earth Hour wereldwijd. De kosten van donateursbinding zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar doordat er is overgestapt op gerichte proactieve calls in beperktere omvang in plaats van een groter aantal upgrade calls bij de bestaande achterban.

R: Kosten beheer en administratie 2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Kosten beheer en administratie

2.926

3.226

3.113

Onder kosten van beheer en administratie verstaat het Wereld Natuur Fonds de kosten die het maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Conform de aanbeveling van de VFI zijn de kosten voor bedrijfsvoering en financiën voor 100% toegerekend aan beheer en administratie. Overige kosten ter ondersteuning van de organisatie – zoals kosten voor de directie, ICT, huisvesting, personeelszaken en juridische kosten –zijn op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Op pag. 68 en verder is deze verdeelsleutel nader toegelicht.

63

WNF Jaarrekening 2011/2012


Natuurbescherming buitenland

Voorlichting en educatie

Eigen fondsenwerving

Bij de toerekening is de VFI-aanbeveling ‘Toepassing van Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (versie 2011) voor Kosten Beheer & Administratie’ gevolgd.

WNF Jaarrekening 2011/2012 Beleggingen

Beheer en administratie

Toerekening vindt plaats op basis van de volgende grondslagen: • direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend • niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend op basis van de hier beschreven toerekeningsmethodiek.

64 Subsidies

Totaal 2011/2012

Begroot 2011/2012

Zoals voorgeschreven in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (versie 2011) worden kosten toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie.

Acties derden

Werving baten Totaal 2010/2011

Kostentoerekening

Natuurbescherming binnenland

Doelstelling

Kostenverdeelstaat

Totaal

36.948

1.321 10.591 8.679

567

122

98 2.926 61.252 64.224 62.977

Bestedingen internationale projecten 29.476 937 0 0 0 0 0 0 30.413 30.184 34.507 Bijdragen internationaal netwerk 2.584 0 258 258 0 0 0 1.476 4.576 4.444 5.177 Publiciteit en communicatie 822 5 6.268 5.604 380 0 0 118 13.197 16.344 11.882 Personeelskosten 3.307 323 3.221 1.937 153 110 0 967 10.018 9.866 8.473 Kantoor- en algemene kosten 439 33 446 326 20 8 0 233 1.505 1.706 1.331 Huisvestingskosten 82 6 84 48 4 1 0 25 250 233 256 Afschrijvingen en financiële lasten 238 17 314 506 10 3 98 107 1.293 1.447 1.351

Besteding Bedragen x €1.000

3 jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Kostentoerekening niet direct toerekenbare kosten Kostensoort Toerekening Toelichting aan beheer en administratie Bijdragen internationaal netwerk

gedeeltelijk

De bijdrage van het Wereld Natuur Fonds aan het Internationale Netwerk is, waar van toepassing, toegerekend aan internationale natuurbescherming, voorlichting & educatie en eigen fondsenwerving. Toegerekend aan beheer en administratie zijn die kosten die betrekking hebben op de operationele kosten van de internationale WWF-organisatie.

Publiciteit en communicatie

gedeeltelijk

Kosten voor publiciteit en communicatie zijn zo veel mogelijk toegerekend aan het onderwerp waarop deze betrekking hebben. De direct aan publiciteit en communicatie gerelateerde porti- en productiekosten zijn toegerekend aan beheer en administratie.

Personeelkosten

naar rato

Personeelskosten zijn op basis van geschatte urenbesteding toegerekend aan het onderwerp waarop deze betrekking hebben. Conform de VFI-aanbeveling zijn de personeels- kosten van de afdeling Financiën geheel toegerekend aan beheer en administratie. De personeelskosten met betrek- king tot de directie, juridische zaken, ICT, Human Resources en de facilitaire medewerkers zijn naar rato van het aantal medewerkers toegerekend aan de betreffende bestedingscategorie.

Kantoor- en algemene kosten

naar rato

Kantoor- en algemene kosten zijn toegerekend naar rato van het aantal medewerkers aan de betreffende bestedingscategorie. Dit met uitzondering van de accountantskosten en kosten van juridisch adviseurs. Deze zijn volledig toegerekend aan beheer en administratie. Notariskosten zijn toegerekend aan kosten eigen fondsenwerving aangezien deze kosten voornamelijk de afhandeling van nalatenschappen betreffen.

Huisvestingskosten

naar rato

Huisvestingskosten zijn toegerekend naar rato van het aantal medewerkers aan de betreffende bestedingscategorie.

Afschrijvingen en financiële lasten

gedeeltelijk

De afschrijvingskosten zijn zo veel mogelijk toegerekend aan het onderwerp waarop deze betrekking hebben. De afschrijvingskosten van het financiële systeem zijn geheel toegerekend aan beheer en administratie. De afschrijvings- kosten met betrekking tot het gebouw zijn toegerekend naar rato van het aantal medewerkers aan de betreffende bestedingscategorie. De kosten van vermogensbeheer zijn toegerekend aan kosten van beleggingen. De kosten van inkomend betalingsverkeer zijn toegerekend aan de kosten eigen fondsenwerving, aangezien dit voornamelijk de kosten van de donateursincasso’s betreft.

65

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Personeelskosten, kantoor- en algemene kosten, huisvestingskosten, afschrijvingen en financiële lasten De personeelskosten, kantoor- en algemene kosten, huisvestingskosten, afschrijvingen en financiële lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2011/2012 2011/2012 2010/2011 werkelijk begroot werkelijk

Bedragen x €1.000 Salarissen Sociale lasten Pensioenen Inhuur derden Reiskosten Overige personeelskosten

6.277 881 652 1.572 187 449

6.179 751 660 1.807 165 304

5.399 731 657 1.194 332 160

Totaal personeelskosten

10.018

9.866

8.473

Onderhoud en schoonmaak Verzekeringen Telefoon en internet Notaris- en advieskosten Accountantskosten Overige kantoor- en algemene kosten

327 335 317 20 39 26 240 207 176 291 370 184 51 55 44 576 700 584

Totaal kantoor- en algemene kosten

1.505

1.706

1.331

155 51 44

10 7 59 67

127 48 81

Totaal huisvestingskosten

250

233

256

Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Financiële lasten

269 669 355

376 691 380

259 686 406

1.293

1.447

1.351

Onderhoudslasten Verzekeringen, belastingen en bewaking Water, gas, elektra

Totaal afschrijvingen en financiële lasten

Het gemiddeld aantal werknemers over boekjaar 2011/2012 bedraagt 111 fte. Over boekjaar 2010/2011 bedroeg het gemiddelde 102 fte. Het aantal fte per 30 juni 2012 bedraagt 115. Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen: • Directie (inclusief secretariaat) 2 • Natuurbescherming 27 • Marketing & Communicatie 48 • Financiën & Bedrijfsondersteuning 27 • Human Resources 3 • External Affairs 1 • Market Transformation Initiative 7 Totaal 115

WNF Jaarrekening 2011/2012

66


3 jaarrekening 2011/2012

Bezoldiging directie De bezoldiging van de directie over 2011/2012 is als volgt: Naam: J.A. v.d. Gronden Functie: Algemeen directeur Dienstverband: • Aard (looptijd): Onbepaald • Uren: 40 • Parttime percentage: 100 • Periode: 1 juli 2011-30 juni 2012

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

bruto loon/salaris 120.740 vakantiegeld 9.707 eindejaarsuitkering, 13e/14emnd variabel jaarinkomen Totaal 130.447 SV lasten (wg deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (wg deel) Overige beloningen op termijn Uitkeringen beëindiging dienstverband

8.406 18.887 -

Totaal bezoldiging FY2012

157.740

Totaal bezoldiging FY2011

153.899

Het jaarinkomen blijft binnen de schaal die behoort bij het functioneren conform de VFI richtlijnen (zijnde €140.046). Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging wordt verwezen naar pag. 9 van de jaarrekening. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties beschikbaar gesteld of verstrekt aan de directie.

Bezoldiging raad van toezicht De raad van toezicht verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties beschikbaar gesteld of verstrekt aan de leden van de raad van toezicht. Ondertekening Zeist, De directie: De raad van toezicht:

67

WNF Jaarrekening 2011/2012


3 jaarrekening 2011/2012

Overige gegevens Resultaatbestemming De raad van toezicht heeft de door de directie voorgestelde resultaatbestemming goedgekeurd. Deze resultaatbestemming is als volgt: Toevoeging /onttrekking aan: • continuïteitsreserve • bestemmingsreserves • bestemmingsfonds Resultaat

1.842 -446 -399 997

Het Wereld Natuur Fonds kent overigens geen statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Toezicht en de directie van stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag op pagina 33 tot en met 73 opgenomen jaarrekening 2011/2012 van Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland te Zeist gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2012 en de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-

WNF Jaarrekening 2011/2012

68


3 jaarrekening 2011/2012

inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiĂŤle verslaggeving en van de redelijkheid van de door het de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland per 30 juni 2012 en van het resultaat over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).

Verklaring betreffende het jaarverslag Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amstelveen, 10 december 2012 KPMG Accountants N.V. S. Haringa RA

Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na de balansdatum tot aan de goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht op 10 december 2012 geen gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

69

WNF Jaarrekening 2011/2012


Colofon Tekst Wereld Natuur Fonds Eindredactie Suzanne Visser Vormgeving, concept en realisatie Label, Arnhem Druk Graphic, Leusden

WNF Jaarrekening 2011/2012

70


Onze missie Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. In het belang van de natuur en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft. www.wnf.nl

WNF Jaarrekening 2011-2012  

De jaarrekening van het Wereld Natuur Fonds over FY 2011-2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you