Page 1

Vand - din og min livskilde og et fĂŚlles ansvar


2 Degrémont leverer rent vand Degrémont konstruerer og opfører alle typer af anlæg til behandling af drikkevand og kommunalt eller industrielt spildevand. Anlæg udført af Degrémont renser hver dag vand for 1 milliard mennesker. Degrémont A/S er datterselskab af Degrémont SA i Frankrig, der i mere end 70 år har været blandt verdens førende inden for vandbehandling. Degrémont A/S blev grundlagt i 1981 under navnet Puritek, der stadig er kendt i den danske vandbranche som leverandør af den enkle og driftssikre OCO-teknologi. Degrémont A/S er i dag et internationalt, specialiseret og fleksibelt dansk firma, der råder over de nyeste teknologier og de bedste eksperter. Vi kan trække på et unikt teknisk netværk af kompetente ingeniører og hente viden og knowhow fra hele Degrémont Gruppen. Med teknisk spændvidde i verdensklasse, leverer vi alle typer af løsninger indenfor vandbehandling. Degrémont A/S leverer økonomiske og driftssikre anlæg til en lang række lande. Vi har bygget anlæg i bl.a. Norge, Sverige, Litauen, Letland, Kina, Thailand, Egypten, Vietnam og Sri Lanka. Siden 1995 har vi eksporteret vandrenseanlæg til mere end 5 millioner mennesker, og har i dag erfaringer og viden, som gør os i stand til at optimere driften af renseanlæggene og gøre vores vand endnu renere.


3

Bæredygtige løsninger Fra spildevand til drikkevand Degrémont A/S designer og opfører anlæg, men køber alt udstyr fra underleverandører. Vi leverer: • Procesdesign • Detaljeret anlægsdesign • Komplet mekanisk og elektrisk udstyr • Installation og montage • Nøglefærdige anlæg på turn-key basis Degrémont A/S tilbyder løsninger inden for: • Spildevandsrensning med aktivt slam (“OCO”,”SBR”) og Integrated Fixed film Activated Sludge løsning (“Meteor”) • Efterpolering af spildevand (”Ultrafor”, ”Biolysis”) • Biologisk filtrering (“Biofor”) • Slamtørring, avanceret slambehandling og slamafbrænding (”Innoplana”, “Thermylis”) • Kompakt, accelereret bundfældning (“Densadeg”) • Rensning af drikkevand (“UF”, ”Aquasource”)


4 Case Marselisborg Renseanlæg I 2006 tog Århus Kommune beslutning om at sende projektet ”Marselisborg Renseanlæg – Fosforreduktion og kapacitetsudvidelse” i udbud som hovedentreprise. Spildevandsplanens vision var at give mest muligt miljø for pengene og samtidig sikre en god forsyningssikkerhed for borgerne og virksomhederne. Degrémont konsortiet vandt opgaven, som i hovedtræk gik ud på, at udvide den hydrauliske kapacitet ved bygning af efterklaringstanke og reducere fosforudledningen i Århus Bugt ved efterpolering i sandfilter. Dertil kom særlige renoverings- og ombygningsopgaver, som var nødvendige for, at anlægget kunne klare den øgede hydrauliske belastning. Efterklaringstankene er udført som traditionelle cirkulære sedimenteringstanke med roterende skraberbro. Diameter på tankene er lidt over 37 meter. Filtreringen sker i et Aquazur V® sandfilter udviklet af Degrémont. Filterets dysebund, V-formede indløbskanaler og skyllesekvensen der anvender “sweep flow” samt simultan skylning med vand og luft, modvirker tilsammen forøget hydraulisk belastning under skylning, reducerer skyllevandsmængden og sikrer effektiv rensning af filtrene. Filteret har en kapacitet på 1000 l vand i sekundet og udløbsvandet indeholder mindre end 0,2 mg/l PO4-P.

Partnering Synergi og fælles ansvar Ud over de traditionelle samarbejdsformer, har Degrémont A/S også gode erfaringer med partnering. Partnering bygger på de involverede parters fælles vedtagelse af målsætninger sideløbende med åben og ærlig kommunikation. Åbenheden er en forudsætning for at skabe gensidig respekt og tillid parterne imellem. Parternes særinteresser bliver i en dialog indordnet under den fælles opgave, at gennemføre et byggeri på en økonomisk og tidsmæssig effektiv måde. Dette forpligter alle parter til at minimere risikoen for, at konflikter kan opstå. Partnering er først og fremmest kendetegnet ved samarbejdet mellem de mennesker, som de involverede virksomheder stiller til rådighed for løsningen af den fælles opgave. Det betyder, at adfærden i samarbejdet reguleres mere af holdninger end af regler. Samarbejdet om projektet bliver derved grundlagt i værdier, nøjagtig som i en virksomhed med en målsætning, alle styrer mod opfyldelsen af.


5

SPILDEVANDSRENSNING EFTER OCO-METODEN For at vi kan bevare vort miljø så rent og uberørt som muligt for de næste generationer, er det nødvendigt at fjerne de forurenende stoffer fra spildevandet. Dette sker økonomisk og driftsikkert med OCO-renseanlægget udviklet af Degrémont A/S. OCO-processen er baseret på aktivt slam og har fået sit navn efter udformningen af de tre proces-zoner, som rummes i én og samme tank. Herved bliver anlægget meget kompakt og desuden sikres en effektiv og energioptimeret rensning med mange reguleringsmuligheder. OCO-processen er dokumenteret som en effektiv, miljøvenlig og økonomisk renseteknologi til fjernelse af organisk stof (BOD) og næringssalte fra kommunalt og industrielt spildevand. I et OCO-renseanlæg kan der opnås en total kvælstof- og fosforreduktion på 90-95% og en reduktion af organisk stof på 95-99%.


6

OCO-METODEN PROCESSENS FORDELE Optimal funktion af et aktivt slamanlæg kræver et nøje samspil mellem de biologiske processer med betydning for rensning af spildevandet: • Biologisk fosfor-fjernelse: Opformering af fosforakkumulerende bakterier under anaerobe (ilt- og nitratfrie) forhold. • Organisk stoffjernelse: Omsætning af organisk stof til kuldioxid og vand under aerobe (iltrige) forhold. • Nitrifikation: Omdannelse af ammonium til nitrat under aerobe (iltrige) forhold • Denitrifikation: Omsætning af organisk stof til kuldixid og vand ved forbrug af nitrat under anoxiske (iltfrie, men nitratrige) forhold. • SVI-forbedring: Opformering af mikroorganismer med gode bundfældningsegenskaber. OCO-processen udnytter en række elementer, som giver de bedste betingelser for en effektiv og økonomisk anlægsfunktion: • Omrøreren i den anaerobe centertank arbejder med intervaldrift. Dette fremmer slammets bundfældning og den biologiske fosforfjernelse. • OCO-tankens C-væg adskiller delvist den anoxiske og den aerobe zone. Derved udnyttes omrøreren i den anoxiske zone både som omrører og pumpe til at skabe recirkulation mellem de to zoner. • Fra den anarobe zone ledes spildevandet direkte til den anoxiske zone. Dette sikrer optimal udnyttelse af det organiske stof, som er nødvendigt for denitrifikationen. • Trinvis styring af beluftningen i den aerobe zone kombineret med intervaldrift af omrøreren i den anoxiske zone. Dette sikrer kosteffektiv drift og forhindrer, at ilt forstyrrer denitrifikationen. • Styringen tilpasser automatisk størrelsesforholdet mellem den anoxiske og den aerobe zone til den aktuelle belastning.


7

Degremont for fremtiden Hos Degrémont A/S ligger visionerne for fremtiden bl.a. inden for en videreudvikling af styring og optimering af driften på anlæggene. Som fleksibel, bæredygtig og kundeorienteret virksomhed er Degrémont A/S parat til at løfte opgaver inden for bl.a. projektering, projekt-design, levering af udstyr, nøglefærdige projekter, partnering samt udvidelse og optimering af eksisterende anlæg. I Degrémont’s værdigrundlag er der fokus på at skabe merværdi for kunden. Nøgleord og værdier for at få det til at ske er bl.a.; engagement, tillid, respekt, integritet og udvikling for derigennem at skabe fremskridt for vores kunder. Degrémont er i gang med udvikling af nye innovative og bæredygtige tiltag med fokus på kompakte løsninger og slambehandling. Samtidig udbygger vi samarbejdet med dygtige partnere, så vi også i fremtiden kan levere den nyeste teknologi og samtidig garantere for bæredygtighed og lave driftsomkostninger.


• www. jsdanmark.dk • 287709 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

flere enD 4,700 ANSATTE aktiV i MErE END 70 LANDE 10,000 ANlæg ER ByggET vERDEN OvER 1 milliarD mennesker SERvICERES AF DEgRÉMONT ANlæg

DEgRÉMONT A/S KRøyER KIElBERgS vEj 3 8660 SKANDERBORg + 45 8610 1000 DENMArK@DEGrEMONT.COM www.Degremont.Com

Degremont  
Degremont  

Degremont magazin