Stadsgids 2020

Page 1

Kijk, dat is ‘t mooie van Leeuwarden

Welcome to Leeuwarden! Culture | shopping | restaurants & much more... Edition 2020 | NL | ENGcolofon

Inhoud/content Welcome to Leeuwarden

6

Practical info

10

The history of Leeuwarden

14

Retrospect Leeuwarden

20

Your to-do-list in Leeuwarden

28

Staying the night

56

Shopping in Leeuwarden

68

The city centre

78

De Oosterstraten

100

De Oude Markten

108

De Voorstreek

124

Het Gouveneurskwartier

136

De Kleine Kerkstraat

148

Culinary Leeuwarden

160

Going out in Leeuwarden

178

Events 2020

188

Uitgever: Welkom in Leeuwarden Redactie: Arjanne Jansma, Joanna Farrer en Daniel Joe Heemskerk Cover Foto: Erik & Petra Hesmerg Fotografie Fotografie: Marcel van Kammen, Melvin van der Kooij, Frans Fazzi, Danny Fotografie_058 (pag.4 en 178), IMAZZO (pag. 80), Theo de Witte (pag. 6, 7, 12, 18, 68, 70, 78, 100, 108, 124 en 136 ), Ruben van Vliet (pag. 22, 26 en 56), historischcentrumleeuwarden (pag. 14 en 16), Xanne Wijkamp (pag. 20 en 24), Simon van der Woude (pag. 54, 66 en 160), Jantina Talsma (pag. 186), Erik Jan Koopmans (pag. 188) en Bart Lindenhouius (pag. 190 en 192). Plattegronden: Paul Liesting Maps and Design Vormgeving en opmaak: Dennis Pijpstra & Svetlin Neychev Oplage: 50.000 Wilt u ook adverteren bij ons? T: 06 42 22 25 70 E: info@welkominleeuwarden.nl Copyright: Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of worden gereproduceerd door middel van druk, fotokopie, film, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Kijk, dat is ‘t mooie van Leeuwar den

Welcome to Leeuwarde n! Culture | shopping | restaurants

& much more...

Edition 2020 | NL | ENG

Edition 2020 | NL | ENG

welkominleeuwarden.nl


4 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 5

welkominleeuwarden.nl


6 | Welkom in Leeuwarden

Welkom in Leeuwarden Smûk. Zo beschrijven de Friezen de hoofdstad van Fryslân. Gezellig en mooi. Leeuwarden was niet voor niets de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Hier komt cultuur, gastvrijheid en gezelligheid samen. Ook in 2020 is de stad weer bomvol gevuld met gave activiteiten en bezienswaardigheden. Kijk voor een overzicht in onze activiteitenkalender. De stad biedt interessante musea, een mooie historische binnenstad met monumenten en grachten en ook bijzondere moderne architectuur. In het centrum kun je een lekker dagje shoppen; in elk straatje ontdek je wel weer een leuk winkeltje. De diversiteit aan horecagelegenheden heeft voor elke fijnproever een goede hap. Probeer het Friese Suikerbrood (Sûkerbôle), een typisch Fries product net zoals Beerenburg en Nagelkaas. Naast de gerechten onderscheidt de provincie zich door de taal, het Fries. Deze taal wordt nog steeds onderwezen op de scholen in de provincie. stadsgids | cityguide Leeuwarden


Welcome to Leeuwarden | 7

Welcome to Leeuwarden Smûk. This is how the Frisians describe the capital of Fryslân. Cozy and beautiful. Leeuwarden was not without reason the European Capital of Culture in 2018. Here's where Culture, hospitality and cosiness come together. In 2020, the city will once again be filled with fun and interesting activities and attractions. Take a look at the overview in our activity calendar. The city offers interesting museums, a beautiful historic city center with monuments and canals and also disinctive modern architecture. Enjoy a day shopping in the city centre; there are cute little shops to be found in every street. The diversity of restaurants and bars offers a good meal for every connoisseur. Try Frisian Sugarloaf (Sûkerbôle), and typical Frisian products like Beerenburg and Nagelkaas. In addition to the dishes, the province distinguishes itself by the language, Frisian. This language is still taught at its schools in the province. welkominleeuwarden.nl


8 | Welkom in Leeuwarden

Welkom in Leeuwarden Leeuwarden is een stad ontstaan op drie terpen: Oldehove, Nijehove en hoek. De stad kreeg stadsrechten in 1435, hetzelfde jaar dat de drie terpen samengevoegd werden. De stad kende een gouden tijd in de zestiende en zeventiende eeuw omdat de Nassaus stadhouder werden van de noordelijke provincies. Zij woonden in het Stadhouderlijk hof. Het meest kenmerkende gebouw van de stad is de Oldehove. In 1529 begon de bouw aan de toren, bestemd als kerktoren. Na 10 meter begon de toren al te verzakken. Leeuwarden is het begin en eindpunt van de heroĂŻsche Elfstedentocht, de bijna 200 kilometer lange schaatstocht langs alle Friese steden. In 1997 werd het ijs voor de laatste keer dik genoeg gevonden. Tot 2009 werd in Leeuwarden de Domino Day gehouden, een Guinness Book of Records recordpoging voor het grootst aantal vallende dominostenen. Tot nu toe staat het record nog steeds op de Nederlandse bouwers. stadsgids | cityguide Leeuwarden


Welcome to Leeuwarden | 9

Welcome to Leeuwarden Leeuwarden is a city created on three mounds: Oldehove, Nijehove and Hoek. The city received city rights in 1435, the same year that the three mounds were merged. The city had a golden age in the sixteenth and seventeenth century when the Nassaus became governor of the northern provinces. They lived in the Stadhouderlijk hof. The most characteristic building in the city is the Oldehove. In 1529 construction began on the tower, intended as a church tower but after 10 meters the tower began to sag. Leeuwarden is the start and finish point of the heroic Elfstedentocht, the almost 200 kilometer long skating race trough all Frisian cities. The last time the ice was thick enough was in 1997. Until 2009, the Domino Day was held in Leeuwarden, a Guinness Book of Records record attempt for the largest number of falling dominoes. So far, the record is still held by the Dutch. welkominleeuwarden.nl


10 | Praktische info

Praktische info | Practical info Ben je voor het eerst in Leeuwarden? Hier vindt je alle benodigde informatie. Are you new here in Leeuwarden? You can find all the practical information you need here.

VVV | Tourist office Sophialaan 4 T: 058 234 75 50

Busstation | Bus station Stationsplein 1

Treinstation | Train station Stationsplein 1

stadsgids | cityguide Leeuwarden

Politie | Police Holstmeerweg 3 T: 0900 88 44

Taxi | Taxi

Taxi Jelle T: 06 45 55 45 55

Tankstation | Gasstation Shop open 24 hrs Aldlânsdyk 5

Dokter | General Practitioner Henri Dunantweg 2 T: 090011 27 112


Practical info | 11 Parkeergarages | Parking garages T: 058 212 80 05 www.parkeergaragesleeuwarden.nl

Parkeergarage Zaailand Zaailand 5

Parkeergarage Hoeksterend Hoeksterpad 4

Parkeergarage Oldehove

Gemeentehuis | City Hall Oldehoofsterkerkhof 2 T: 14 058 Whatsapp: 06 43 36 52 23

Stadhuis | Townhome Hofplein 38 T: 14 058

Tandarts | Dentist

Oldehoofsterkerkhof 3

Uiterdijksterweg 15a T: 0900 215 31 11

Parkeergarage De Klanderij

Ziekenhuis | Hospital

Posthoornsteeg 40

Apotheek | Pharmacy apotheek.nl

MCL Leeuwarden Henri Dunantweg 2 T: 058 286 66 66

welkominleeuwarden.nl


12 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 13

welkominleeuwarden.nl


14 | Geschiedenis Leeuwarden

De Geschiedenis van Leeuwarden In Leeuwarden wonen bijzondere mensen. Nu, maar ook vroeger. Kijk maar naar de manier waarop deze stad is ontstaan. In de 9e eeuw lag Leeuwarden aan de Middelzee. Dat was een strategische plaats want zo konden we via zee handelen tot in Rusland. Maar we hadden toen nog geen dijken en de eerste bewoners kregen regelmatig natte voeten. Wat we deden? We maakten een heuvel en bouwden daar huizen op (een terp).

stadsgids | cityguide Leeuwarden

Probleem opgelost. Toen de Middelzee in de 13e eeuw dichtslibde stonden de vroege Leeuwarders voor een nieuwe uitdaging. Maar ook nu werd er snel geschakeld: in plaats van handel via zee gingen we gewoon handelen in de regio. Intussen woonden de mensen nog wel op de drie terpen die eerder waren gebouwd. Niet zo handig. Daarom werden de terpen samengevoegd en zo ontstond er in 1435 een stad.


The History of Leeuwarden | 15

The History of Leeuwarden Leeuwarden has extraordinary citizens. Both now, and formerly. Let’s look at how this city came into being. In the ninth century Leeuwarden lay on the Middelzee (Middle Sea) – a strategic place from which we could trade by sea as far as Russia. But back then we had no dykes, so early inhabitants often got their feet wet. So what did we do? Constructed a mound and built houses on it (a ‘terp’). Problem solved. When the Middelzee silted up in the

thirteenth century this presented early Leeuwarders with a new challenge. But a quick shift in thinking resolved this: instead of trading by sea, we started trading within the region, and for the time being people carried on living on the three ‘terpen’ (mounds) that had been constructed earlier. However, this wasn’t actually very practical and so the three mounds were consolidated and in 1435 a city came into being.

welkominleeuwarden.nl


16 | Geschiedenis Leeuwarden

De Geschiedenis van Leeuwarden Leeuwarden werd in 1504 uitgeroepen tot hoofdstad van de provincie Friesland. De Friese Nassaus kwamen hier wonen en Leeuwarden werd rijk en machtig. Natuurlijk hoorde hier een grote kerk bij met een hoge toren. In 1529 werd begonnen met het bouwen van de toren, de Oldehove. Een kerk stond er al. Maar al snel bleek de toren te verzakken.

stadsgids | cityguide Leeuwarden

Gewoon recht verder bouwen, dan komt het wel goed. Nee dus. De bouw werd niet afgemaakt. Onze Oldehove staat niet alleen scheef, maar is ook nog krom en heeft geen spits. En toch houden Leeuwarders, bijzonder als ze zijn, zoveel van deze toren dat ze hem nog geen dag kunnen missen.


The History of Leeuwarden | 17

The History of Leeuwarden In 1504 Leeuwarden was declared the capital city of the province of Friesland. The Frisian Nassaus came to live in Leeuwarden and it became rich and powerful. Naturally this called for a large church with a high tower and in 1529 construction of the Oldehove tower was begun. There was already a church. However, the tower soon showed signs

of collapse. Let’s keep building straight – it’ll be fine. This was not, however, the case and construction was never completed. Our Oldehove doesn’t just lean, it’s also crooked and has no spire. But Leeuwarders, extraordinary as they are, love this tower dearly and wouldn’t be without it.

welkominleeuwarden.nl


18 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 19

welkominleeuwarden.nl


20 | Terugblik Leeuwarden

Terugblik Leeuwarden Leeuwarden is een fijne stad. Niet te groot, niet te klein. Niet te druk, niet te rustig. Alhoewel… er zijn van die dagen dat Leeuwarden in het middelpunt van de belangstelling staat. Of, zoals een echte Leeuwarder zegt: ‘Kest d’r op ‘e koppen wel lope.’. In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa. Het bezoek van de Reuzen ligt daarom nog vers in het geheugen. Tienduizenden cultuurliefhebbers laten zich verbazen,

stadsgids | cityguide Leeuwarden

verwonderen en ontroeren door de levensechte poppen van theatergezelschap Royal de Luxe. Ook tijdens 3FM Serious Request in 2013 wordt onze mooie stad overspoeld door een tsunami aan gasten. Allemaal willen ze een blik werpen op de drie dj’s die zich voor het goede doel vrijwillig laten opsluiten in het glazen huis. Met een opbrengst van meer dan € 2 miljoen is de actie een groot succes.


Retrospect Leeuwarden | 21

Retrospect Leeuwarden Leeuwarden is a great city. Not too big, not too small. Not too busy, not too quiet. However…there are days when Leeuwarden is the centre of attention. Or, as a true Leeuwarder would say, in the local dialect: “Kest d’r op ‘e koppen wel lope” (it’s so busy you can walk on the heads of the crowd). In 2018 Leeuwarden was the Cultural Capital of Europe. The visit of the Giants is still fresh in our memories. Tens of thousands of culture lovers

came to be amazed, to wonder and be moved by the life-like puppets of the Royal de Luxe theatre company. In 2013, during the charity event 3FM Serious Request, our beautiful city was flooded by a tsunami of guests. They all came to get a look at the three DJs who had agreed to be locked into a glass house for charity. The event was a huge success and raised more than two million euros.

welkominleeuwarden.nl


22 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 23

welkominleeuwarden.nl


24 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 25

welkominleeuwarden.nl


26 | Terugblik Leeuwarden

Terugblik Leeuwarden Verder heeft Leeuwarden natuurlijk vaker dagen waarop het dringen geblazen is, zoals Bevrijdingsdag en Koningsdag. Maar ook een festival als Psy-Fi brengt meer dan 10.000 mensen op de been. En tijdens de luchtmachtdagen komen 280.000 enthousiastelingen zich vergapen aan straaljagers en vliegdemonstraties. Maar de moeder aller evenementen is natuurlijk de tocht der tochten: de Elfstedentocht. Deze heroĂŻsche,

stadsgids | cityguide Leeuwarden

200 kilometer lange schaatstocht op natuurijs brengt zomaar anderhalf tot twee miljoen mensen op de been. De tocht voert langs de Friese steden Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum. Als start- en finishplaats zal Leeuwarden bij de volgende Elfstedentocht weer in het middelpunt van de belangstelling staan. Nu maar duimen dat hij snel komt.


Retrospect Leeuwarden | 27

Retrospect Leeuwarden There are, of course, other days that draw crowds to Leeuwarden, such as Bevrijdingsdag (Liberation Day) and Koningsdag (King’s Day), and a festival like Psy-Fi brings more than 10,000 visitors. The Air Force show days attract 280,000 enthousiasts to gaze in wonder at fighter jets and flying demonstrations. But the mother of all events is of course the contest of contests: the Elfstedentocht (Eleven Cities Race). This heroic, 200 kilometer long skating

race on natural, outdoor ice attracts one and a half to two million people. The race goes through the Frisian cities of Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker and Dokkum. As both the start and finishing point of the next Elfstedentocht, Leeuwarden will once more be the centre of attention. Let’s cross our fingers that we don’t have to wait too long.

welkominleeuwarden.nl


28 | To-do-list in Leeuwarden

Je to-do-list in Leeuwarden Stadswandelingen Op pad in de stad

Elke week organiseert A Guide to Leeuwarden de Leeuwarden Free Tour. Deze stadswandelingen zijn de leukste introductie tot de stad. De lokale gidsen kennen de verborgen plekken van de stad en vertellen graag over haar historie, maar weten ook de leukste winkels en mooiste graffiti te vinden.

Fietsen

Gezond de stad ontdekken

Leeuwarden is een kleine stad. Als je een paar daagjes in de stad blijft heb je geen auto nodig. Pak de fiets, je ziet veel meer en je hoeft niet te zoeken naar parkeerplekjes.

Leeuwarden van grote hoogte

Oldehove en Achmeatoren

Het beklimmen van dĂŠ scheve toren van Leeuwarden, de Oldehove, is echt een beleving. In de toren word je getrakteerd op het tragikomische verhaal van de bouwers, eenmaal boven geniet je van een prachtig uitzicht. De Oldehove is echt een goede workout. Je beklimt 183 oeroude traptreden om boven te komen. Wil je nog een stapje verder gaan? Beklim dan de Achmeatoren, deze toren is maar liefst 114 meter hoog! Vanuit de Panoramazaal kun je soms zelfs de Waddeneilanden zien liggen.

Bekijk de stad vanaf duizelingwekkende hoogte! View the city from dazzeling heights! stadsgids | cityguide Leeuwarden


To-do-list in Leeuwarden | 29

Your to-do-list in Leeuwarden Citywalks

Leeuwarden by foot

Every week A Guide to Leeuwarden organizes the Leeuwarden Free Tour. These city walks are the best introduction to the city. The local guides know the hidden places of the city and can tell you all about its history, but they also know where to find the nicest shops and most beautiful graffiti.

Cycling

On your bike!

Leeuwarden is a small city. lf you r'e staying in the city for a few days, you don’t need a car. Get on a bike and you’ll see a lot more and you won’t have to search for parking spots.

Leeuwarden from great heights

Oldehove and Achmea-tower

Climbing the crooked Leeuwarden tower, the Oldehove, is a true experience. You are treated to the tragicomic story of its builders while in the tower and once at the top you can enjoy the stunning view. The Oldehove is a really good workout. You climb 183 ancient stairs to reach the top. Want to take it even one step further? Climb the Achmea tower, a tower around 114 meters! You can sometimes even see the Wadden islands trom the panorama room.

Ontdek verborgen schatten met een stadswandeling. Discover hidden treasures with a citywalk.

welkominleeuwarden.nl


30 | To-do-list in Leeuwarden Fries Museum

11 Fountains

Meer weten over de Friese cultuur? Aan de hand van uiteenlopende tentoonstellingen komen de cultuur en geschiedenis van Fryslân tot leven in het Fries Museum. Hier vind je het zwaard van vrijheidsstrijder Grutte Pier, het danskostuum van de mogelijke dubbelspionne Mata Hari en de mooiste kunstwerken uit Fryslân.

Een Elfstedentocht over het ijs is een steeds grotere zeldzaamheid: de schaatstocht van bijna 200 kilometer over 1 natuurijs is voor het laatst in 1997 gereden. Praktisch als de Friezen zijn maken ze dan gewoon een nieuwe Elfstedentocht. Niet verbonden door ijs, maar door het sprankelende water van fonteinen.

Culturele Hart van Fryslän

Connected by water

Varen

Blokhuispoort

Het centrum van Leeuwarden moet je vanaf de gracht gezien hebben. De mooie gevels komen op deze manier het best tot hun recht. Vaar mee in een praam, dan word je meteen geïnformeerd over de vele monumenten aan de route. Een (elektrische) sloep huren is ook een optie!

Er is volop bedrijvigheid in de gevangenis. Naast de bibliotheek, zijn er twee restaurants en worden er veel evenementen georganiseerd. In de zomer is er bijvoorbeeld een foodtruck-festival, later is er een fair.

De waterstad

De gezelligste gevangenis van Nederland

Fries Museum, Culturele Hart van Frysan Fries Museum, Heart of Friesian Culture

stadsgids | cityguide Leeuwarden


To-do-list in Leeuwarden | 31 Frisian Museum

11 Fountains

Want to learn more about Frisian culture? Frisian culture and history come alive through diverse exhibitions in the Frisian Museum. Here you can find the sword of freedom fighter ‘Grutte Pier; the costumes of spy and sensual dancer Mata Hari and the finest art from Friesland.

An Elfstedentocht over the ice is increasingly a rarity; the skating race of almost 200 kilometers over natural ice was last held in 1997. Practical as the Frisians are, they simply created a new Elfstedentocht. Not connected by ice, but by the sparkling waters of fountains.

Heart of Frisian Culture

Connected by water

Boating

Blokhuispoort

You must not miss out on seeing Leeuwarden’s centre from its canals. The beautiful facades look their best this way. Take a trip on a ‘praam’ and you will be told about the route’s many monuments as you travel. It is also possible to rent a little electric boat!

There is plenty of activity in the old prison. In addition to the library, there are two restaurants and many events are organized. In the summer there is, for example, a food truck festival, and later on there is a fair.

The water city

The most enjoyable prison in the Netherlands

Blokhuispoort, De gezelligste gevangenis van Nederland Blokhuispoort, The most enjoyable prison in the Netherlands

welkominleeuwarden.nl


32 | To-do-list in Leeuwarden Natuurmuseum Fryslän

Grutterswinkel

In 2019 opent het Natuurmuseum Fryslân de OnderWaterSafari. De OnderWaterSafari is een educatieve attractie waarbij je onder de waterspiegel duikt en toch droge voeten houdt. Je maakt hier een reis van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee.

In de goede oude tijd waren supermarkten kleine knusse grutterswinkeltjes waar de kassa echt rinkelde en kruidenierswaren in papieren puntzakken over de toonbank gingen. In hartje Leeuwarden bestaat nog zo’n authentiek kruideniers-winkeltje. De grutterswinkel is een museum maar ook nog steeds een beetje winkel.

Op safari onder water

HCL

Historisch Centrum Leeuwarden Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum over de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Het HCL heeft exposities en presentaties over de geschiedenis van Leeuwarden, een studiezaal met naslagwerken en organiseert o.a. stadswandelingen, fietstochten en rondleidingen.

stadsgids | cityguide Leeuwarden

De oudste winkel van Leeuwarden

Obe

Podium voor kunst en cultuur

Obe is het podium voor literatuur, kunst en taal op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Je komt er een breed scala aan activiteiten tegen op het gebied van Friese cultuur met onder andere exposities, lezingen en optredens. Obe is gratis toegankelijk.


To-do-list in Leeuwarden | 33 Natuurmuseum Fryslân

Grutterswinkel

In 2019 the Natuurmuseum Fryslân opened its OnderWaterSafari. The OnderWaterSafari is an educational attraction where you dive under the water level but still keep your feet dry. You’ll go on a trip from the fresh water of ditches and puddles to the salt water of World Heritage site, the Wadden Sea.

In the good old days, supermarkets were still small cozy grocery shops where the cash register still rang and groceries were still sold in paper bags. In the heart of Leeuwarden you can still find such an authentic grocery store. This grocer’s shop is now a museum but also still a bit of a store.

Safari under water

The oldest shop in Leeuwarden

HCL

Obe

The Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is the information and activity center for the history of Leeuwarden and surroundings. The HCL has exhibitions about the history of Leeuwarden, a study hall with reference books and organized city tours, bike rides and other tours.

Obe is the stage for literature, art and language at the Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. It offers a wide range of activities in the field of Frisian culture, including exhibitions, lectures and performances. Entrance is free.

Historica! Center Leeuwarden

Stage for art and culture

welkominleeuwarden.nl


34 | To-do-list in Leeuwarden Grote Keizer

AquaZoo

De Grote Keizer biedt vermaak voor jong en oud, voor groepen, families of stelletjes. Ga bowlen, vermaak je kinderen in het speelparadijs of laat ze buiten genieten van de mega springkussens en het opblaasbare speelpark. Neem een arrangement, of boek wat je leuk vindt.

AquaZoo is hĂŠt familiepark van Friesland. Ontdek samen de dieren in het park, leef je uit in de speeltuinen en geniet van spetterende presentaties! Met het gezin, tijdens een schoolreisje of gewoon met je partner. Ga mee op Zeehondensafari, bekijk het PingĂźin Haringfestijn of griezel bij het Piranha Vreetfestijn.

Zoveel meer dan alleen bowlen

Monkeytown Speelparadijs

Regent het buiten? Laat de kinderen hier lekker binnenspelen en geniet zelf van een goede kop koffie. Monkeytown is avontuurlijk en veilig voor kinderen tot 12 jaar. Binnen zijn er ballenbakken, speel je er met superlego en spring je op grote luchtkussens.

stadsgids | cityguide Leeuwarden

Beleef een spetterend dagje uit

Elfstedenhal

Een glibberig uitje

Rijd je eigen Elfstedentocht bij de Elfstedenhal. Kleed je goed aan en neem je schaatsen mee, of huur ze in de hal. Schaatsen is leuk voor jong en oud. Je bent niet alleen gezond in beweging, je maakt ook veel lol samen.


To-do-list in Leeuwarden | 35 Grote Keizer

So much more than bowling

The Grote Keizer offers entertainment for young and old, for groups, families or couples. Go bowling, entertain your children in the play paradise or let them enjoy the mega outdoor play park. Take a special package deal, or just book your favourite activity.

AquaZoo

Enjoy a smashing & splashing day out!

AquaZoo is the family park of Friesland. Discover the animals in the park together, immerse yourself in the playgrounds and enjoy fantastic presentations! With the family, during a school trip or just with your partner. Join us on a Seal Safari, watch the Penguin Herring Festival or be horrified by the Piranha Feeding Feast.

Monkeytown

Elfstedenhal

Is it raining outside? Let the children play indoors here while you enjoy a good cup of coffee. Monkeytown is adventurous safe and fun for children up to 12 years. There are ball pits, Super Lego and air cushions to play with.

Take part in your own Elfstedentocht at the Elfstedenhal. Dress up warmly and take your skates with you, or rent them in the hall. Ice skating is fun for all ages - you are not only keeping fit, but also having a lot of fun!

Play paradise

A slippery day out

welkominleeuwarden.nl


36 | To-do-list in Leeuwarden

Rondvaardij Princenhof an unforgettable day out In Friesland is Rondvaardij Princenhof de nummer één als het gaat om rondvaarten, familie-uitjes, bedrijfsfeesten en ga zo maar door. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een rondvaart door het Nationaal Park De Alde Feanen waar de schipper je op een boeiende wijze allerlei interessante feitjes over het prachtige vaargebied vertelt. Of een middagtocht naar Grou, dagtochten naar o.a. Sneek, Weerribben, Dokkum en naar het Skûtsjesilen behoren tot de mogelijkheden. Ook worden er brunch- en dinnercruises georganiseerd. Alle tochten kunnen individueel of in groepsverband geboekt worden.

Rondvaardij Princenhof is the number one in Friesland for boat trips, family outings, company parties – and much more. For example, you could opt for a trip through the Alde Feanen National Park where the skipper will keep you entertained with many fascinating facts about the beautiful area you’re sailing through. You could choose an afternoon excursion to Grou, or a day excursion to, among others, Sneek, Weerribben or Dokkum, and you could watch the Skûtsjesilen (traditional Frisian sailing race) from the water. We also offer brunch and dinner cruises. All of our trips and excursions can be booked for individuals or groups.

De Stripe 2, Earnewâld T: 0511 53 93 34 rondvaardij-princenhof.nl rondvaardijprincenhof.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden


To-do-list in Leeuwarden | 37

Rent a sloop

Experience the Friesian lakes from out Earnewâld

*

Rent until 21:00 hours Experience the National Park ‘De Alde Feanen’ in a unique way from the water. Yachting permit not required.

It is possible to compose a package fully to your wishes. The package might include a hotel stay or a picnic basket.

Information and bookings: www.aldefeanen.com Or 0031 511 - 53 92 15, mob. 0031 644 37 89 89 Address: De Stripe 22, 9264 TW Earnewâld

Rental of: Luxury sloops, tour-/fishing boats, sailboats and holiday cottages

welkominleeuwarden.nl


38 | To-do-list in Leeuwarden

Greenjoy Barges & sailing routes Ontdek Leeuwarden vanaf het water! Lekker rustig een stukje varen door de grachten. Dat kan met de elektrische fluistersloepen van Greenjoy. Laat je verrassen en kom op plekken die je anders nooit opgemerkt zou hebben. Boeken kan op 3 manieren: 1. Regel het zelf via de website. 2. Boek via de receptie van uw hotel. 3. Boek via de balie van het VVV. Sloepen op meerdere locaties beschikbaar: • Willemskade • Warten/Alde Feanen • Blokhuispoort • Grou • Van der Valk • Sneek T: 058 585 37 07 greenjoy.nl

Discover Leeuwarden from the water! Take a peaceful boat trip through the canals with Greenjoy’s electric ‘fluistersloepen’ (literally ‘whispering boats’ – quiet by virtue of their electric engines). Discover surprising gems – places that would otherwise have passed you by. You can book a trip 3 different ways: 1. Book direct via the website. 2. Ask at the reception of your hotel. 3. Book at the VVV (tourist office). Boats are available at various locations.

GreenjoyLeeuwarden

stadsgids | cityguide Leeuwarden


To-do-list in Leeuwarden | 39

Hersenhuis plays with the brain Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt.

The House That Rewires The Brain.

In het monumentale gebouwencomplex van de oude gevangenis is dbieb gehuisvest. In dBieb huist nog een ander pareltje: Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt! Psychologie, Serieus Gaming en Techniek komen hier bij elkaar in een interactieve expositie en bieden de bezoeker een unieke beleving. Je hersenen doen spelenderwijs rijke ervaringen op die ervoor zorgen dat je net iets gelukkiger naar buiten komt dan dat je naar binnen ging. Een aanrader voor jong en oud.

Housed in the monumental building complex of the old prison, the best library of the Netherlands, dbieb, there is this new gem: The House That Rewires The Brain! Psychology, Serious Gaming and Technology come together here in an interactive exhibition and offer visitors a unique experience. Your brain playfully gains rich experiences that ensures that you come out slightly happier than how you went inside. A must for young and old.

Bezoek adres: Blokhuisplein 40 (in dbieb), Leeuwarden hersenhuis.nl welkominleeuwarden.nl


40 | To-do-list in Leeuwarden

AquaZoo

Enjoy smashing & splashing day out! Trek je wandelschoenen aan en doe je backpack om, het is tijd voor avontuur! Ga op ontdekkingstocht in AquaZoo en ontdek bijzondere diersoorten op een spannende reis vol met educatieve presentaties. Ga via boomstammen over slootjes, steek met een trekvlot over het moeras bij de kangoeroes en spring van de ene steen naar de andere. Houd jij je voeten droog? Jouw ontdekkingstocht start in AquaZoo!

Put on your hiking boots and backpack, it’s time for adventure! Go on a journey in AquaZoo and discover special animal species and educational activities. Jump on tree trunks across ditches, cross the swamp with a raft and jump from one stone to another. Can you keep your feet dry? Your discovery starts in AquaZoo!

De Groene Ster 2 T: 0511 431 214 aquazoo.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

aquazooleeuwarden


To-do-list in Leeuwarden | 41

Streetjump

Indoor trampolinepark & more! Teveel energie over?, en wil je deze energie er maar wat graag uit springen? Het kan bij Streetjump Leeuwarden! Het is een indoor trampolineparadijs met maar liefst tien verschillende area’s waar je je compleet kan uitleven. Naast het rond springen over de springvelden kun je dat ook doen over verschillende obstakels. Streetjump is voor jong en oud en dat maakt het een buitengewoon dagje weg met de kinderen, personeelsfeestjes of gewoon met een groep vrienden.

Too much excess energy? Want to jump it out? Come to Streetjump Leeuwarden! An indoor trampoline paradise with no fewer than ten different areas in which to have fun. In addition to bouncing around in the various jumping areas, you can also challenge yourself with assorted obstacles. Streetjump is for young and old, making it an extra special day out with the children, for staff outings or just with a group of friends.

Ceresweg 48 T: 058 844 3327 streetjumpleeuwarden.nl

StreetJumpLeeuwarden welkominleeuwarden.nl


42 | To-do-list in Leeuwarden

De Grote Keizer bowling & more Heerlijk een potje bowlen of ga je liever voor de outdoor battle run? Bij de Grote Keizer kun je dit en veel meer. Voor de kids is er namelijk een indoor ĂŠn outdoor speelparadijs. Binnen zwemmen ze in een ballenbak, en klimmen en klauteren ze over uitdagende toestellen. Buiten rennen ze door de grootste opblaaskastelen en hebben ze altijd een zachte landing. De Grote Keizer is uitermate geschikt voor een dagje uit met de kinderen, teambuilding, personeelsfeestjes en kinderfeestjes.

What would you rather do? Go bowling or go outdoors for a battle run? At the Grote Keizer you don't have to choose. The possibilities are endless. For children, there is an indoor and outdoor play paradise. Inside they can 'swim' in a ball pit or they can climb over challenging obstacles. Outside they can play on bouncy castles and always have a soft landing. The Grote Keizer is perfect for a day out with chiIdren, teambuilding, staff gatherings and of course birthday parties.

Kalverdijkje 76A T: 058 266 71 71 grotekeizer.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Grote Keizer


To-do-list in Leeuwarden | 43

MonkeyTown indoor kid's playground Het heet niet voor niets een indoor speelparadijs. Kinderen van 1 tot 12 jaar vermaken zich uren in Monkey Town. Er zijn gigantische klim- en klautertoestellen vol met tunnels en geheime gangen. Natuurlijk zijn er ballenbakken, speel je er met superlego en spring je op grote luchtkussens. De iets oudere kinderen kunnen gaan lasergamen. De ideale locatie voor kinderen om zich opperbest te vermaken, terwijl de ouders met een kopje koffie rustig toekijken. Op deze manier is het voor iedereen een dagje uit!

There is a reason why this is called an indoor 'play paradise' for kids from 1 to 12. They can entertain themselves for hours here in Monkey Town. There are gigantic climbing frames filled with tunnels and secret passages. And naturally there are ball pits, Super Lego and big blow-up cushions to play with. The older kids can go laser gaming. The ideal location tor kids to entertain themselves while the parents keep an eye with a cup of coffee. This is definitely a fun day out for everyone!

Snekertrekweg 39 T: 058 212 03 15 monkeytown.eu

MonkeyTown Leeuwarden welkominleeuwarden.nl


44 | To-do-list in Leeuwarden

Park Vijversburg Nature and culture park Natuur- en cultuurpark Vijversburg, vlakbij Leeuwarden, met kunst als beleving. Loop over de verzonken brug en wandel eindeloos over slingerpaadjes in het Rijksmonumentale park. Ga met een vlot op ontdekkingsreis door het labyrint en geniet van de bloemenpracht naar het ontwerp van Piet Oudolf. Ervaar het kunstlandschap van Tobias Rehberger en bekijk het park vanuit zijn kunstzinnige boomhut. Het park is iedere dag geopend van 08:00 - 18:00 uur, reguliere entree € 2,50. Kijk voor openingstijden van het glazen Paviljoen en Thee salon op de website vijversburg.nl.

Nature and culture park Vijversburg near Leeuwarden allows you to experience art. Walk the ‘sunken bridge’ and wander along on winding paths in the national monument park. Hop on a raft to explore the labyrinth and enjoy the floral beauty designed by Piet Oudolf. Experience the art landscape of Tobias Rehberger and view the park from an arty tree house. The park is open every day between 08.00 am and 18.00 pm, regular entrance price € 2,50. You can find the opening hours of the Glass Pavilion and tea salon on the website: vijversburg.nl

Swarteweisein 2, Tytsjerk T: 0511 43 24 27 vijversburg.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

parkvijversburg


To-do-list in Leeuwarden | 45

HCL Historical Center Leeuwarden Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de hoofdstad van Fryslân? Bezoek dan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), waar de vaste expositie ‘Het Verhaal van Leeuwarden’ een fascinerend beeld geeft van meer dan duizend jaar geschiedenis. Bezoek ook de archeologische presentatie waar sporen van de vroegste bewoning in Leeuwarden worden getoond - en de tijdelijke exposities in het HCL. Het HCL beheert ook de Oldehove en het Pier Pander Museum. Groeneweg 1 T: 058 233 23 50 historischcentrumleeuwarden.nl

Find out more about the fascinating history of Friesland’s capital and visit Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). In the exhibition ‘The Story of Leeuwarden’ visitors can discover a thousand years of history and learn how the various protagonists, events and developments from the past made Leeuwarden the city it is today. Visit the archaeological presentation and see traces of the earliest settlements in Leeuwarden - and take a look at other temporary exhibitions in the HCL. The HCL also manages the Oldehove and the Pier Pander Museum.

historischcentrum.leeuwarden welkominleeuwarden.nl


46 | To-do-list in Leeuwarden

Fries Museum cultural heart of Fryslân Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefde verhouding met het water en de plek van Fryslân in de wereld. Dans met de mysterieuze Mata Hari, strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bûter, brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Of geniet van werk van wereldberoemde kunstenaars en designs van toonaangevende ontwerpers.

Cool, reserved and wilful? Discover the Frisian in yourself in the Fries Museum! Here you will discover everything about the eleven cities and the countryside, the love-hate relationship with water and the place of Fryslân in the world. Dance with the mysterious Mata Hari, fight with the 16th-century rebel Grutte Pier against the Dutch or fall prey to his enormous sword if you can’t say ‘bûter, brea en griene tsiis’. Or enjoy work by world-renowned artists and designs from leading designers.

Wilhelminaplein 92 T: 058 255 55 00 friesmuseum.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

friesmuseum


To-do-list in Leeuwarden | 47

Keramiekmuseum Princessehof Beautiful city palace

De mooiste keramiek vind je verzameld in het Princessehof. Het museum is na een grondige verbouwing in 2017 heropend. Keizerlijk porselein uit China, een rijke verzameling art-nouveau en het iconische Delfts Blauw laten in de nieuwe presentatie Van oost en west zien dat keramiek van alle tijden is en van iedereen. Bovendien presenteert het museum continu vier eigentijdse expo’s van hedendaagse kunstenaars. Het museum is gevestigd in het 18de-eeuwse stadspaleis van Maria Louise van Hessen­ Kassei, prinses van Oranje Nassau, voorouder van onze huidige koning.

The most beautiful and precious ceramics are gathered together in the Princessehof. The museum was re-opened in 2017 following a complete renovation. Imperial porcelain from China, a rich collection of art-nouveau and the iconic ‘Delft blue’: in the new presentation ‘From East and West’ you’ll discover that the use of ceramics dates from all time periods and for everybody. The museum also presents four exhibitions from contemporary artists. The museum is located in the 18th century city palace of Maria Louise van Hessen-Kassei, ancestor to the current King of The Netherlands.

Grote Kerkstraat 9 T: 058 294 89 58 princessehof.nl

KeramiekmuseumPrincessehof welkominleeuwarden.nl


48 | To-do-list in Leeuwarden

Natuurmuseum Fryslân explore! Een attractie ín een museum? Ja, echt waar: het Natuurmuseum Fryslân heeft iets unieks: De OnderWaterSafari. In een speciaal voertuig maak je een reis door de onderwaterwereld van Nederland, van het zoete water van sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Ga op zoek naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de otter, bever, meerval, zeehond en bruinvis! (toegankelijk voor 4+) Daarnaast is er nog veel meer te beleven in dit Kidsproof museum voor het hele gezin, zoals de expo GIF met levende giftige dieren! (15 febr. 2020 t/m 3 jan. 2021)

An attraction in a museum? Yes, really: the Natuurmuseum Fryslân has something unique: the OnderWaterSafari. In a special vehicle you take a trip through the underwater world of the Netherlands, from the fresh water of ditches and ponds to the salt water of the Wadden Sea World Heritage. Look for the Big Five of the underwater world of the Netherlands: the otter, beaver, catfish, seal and porpoise! (accessible for 4+)! In addition, there is much more to experience in this Kidsproof museum for the whole family: the GIF exhibition with living poisonous animals! (Feb. 15, 2020 through Jan 3, 2021)

Schoenmakersperk 2 T: 058 233 22 44 natuurmuseumfryslan.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

NatuurmuseumFryslan


To-do-list in Leeuwarden | 49

't andere museum van oldtimer tot kant the other museum from oldtimer to lace In dit bijzondere museum vind je een rijke verscheidenheid aan verzamelingen en verhalen: Een verzameling van meer dan 30 oldtimer auto’s. Een collectie design radio’s van Philips, twee modelspoorbanen van L.G.B. Een tentoonstelling over 300 en een jaar Vrijmetselarij. Kantreis door Europa, een tentoonstelling met kant en kantklos attributen van over heel Europa. De 18e -eeuwse stijlkamer gewijd aan Maria Louise stammoeder van ons Koningshuis. Kortom kom eens langs in de unieke schatkamer in Leeuwarden waar u met passie wordt rondgeleid. Open: woensdag- zondag van 13.00 -17.00 uur.

This distinctive museum houses a rich variety of collections and stories: A collection of more than 30 vintage cars; a collection of design radios trom Philips; two model railways trom L.G.B; an exhibition of 300 years of Freemasonry. There is a lace tour through Europe; an exhibition of lace and quilts trom all over Europe. An 18th century style room is dedicated to Maria Louise; ancestor of our royal family. Come and visit a unique treasure trove in Leeuwarden staffed by passionate tour guides. Monday & Tuesday closed. Wednesday through Sunday: 13.00 - 17.00 hours.

Oostersingel 8 T: 058-2998021 b.g.g. 058-2151664 HetAndereMuseum museumpakhuiskoophandel.nl

welkominleeuwarden.nl


50 | To-do-list in Leeuwarden

Er zijn heel veel provincies en steden die hun eigen kruidenbitter hebben. De meesten smaken ongeveer hetzelfde, totdat je de enige echte Friese Beerenburger hebt geproefd! Die van Boomsma. In het Boomsma Beerenburger Museum reis je als bezoeker terug in de tijd naar de distilleerderij in de jaren dertig. Je kunt zien hoe deze traditionele kruidenbitter wordt gemaakt. Ook krijg je een rond­leiding langs allerlei erfstukken uit de oude distilleerderij. Na afloop mag in het proeflokaal worden geproefd van het Boomsma assortiment. Tsjoch! (proost!)

Many provinces and cities in Holland have their own herbal bitters. Most of them taste the same, but not the one and only Frisian Beerenburg of Boomsma. At the Boomsma Beerenburger Museum you can travel back in time to see and experience the way Frisian Beerenburg was distilled almost one hundred years ago. At the end of the tour you’ll have the opportunity to taste some of the delicious Boomsma drinks. Tsjoch! (cheers!).

Bagijnestraat 42A T: 058 299 03 43 boomsma.frl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Het Beerenburger Museum


To-do-list in Leeuwarden |51

Museumhuis Van Eysinga Architecture and classic interior Museumhuis Van Eysinga is een herenhuis uit de 18e eeuw met prachtig ingerichte kamers. Een huis gebouwd door een van de aanzienlijkste mannen van zijn tijd met fantastische details en schilderingen. Neem je ook een kijkje in de vertrekken van het personeel? Je hoeft er niet te fluisteren of met je handen op je rug rond te lopen. Je wordt juist uitgenodigd om je thuis te voelen: ga lekker zitten op de bank of kijk eens in de lades van de buffetkast.

Museumhuis Van Eysinga is a gentleman’s town house from the 18th century with beautifully decorated and furnished rooms. A house built by one of the most important men of his time containing fabulous details and paintings. You can also take a look at the rooms of the domestic staff. There’s no need to whisper or walk around with your hands behind your back. In fact, please make yourself at home! Relax on the sofa or take a peek inside the sideboard drawers.

Koningsstraat 25 T: 020 521 06 30 museumhuizen.nl welkominleeuwarden.nl


52 | To-do-list in Leeuwarden

Tresoar

centre of Frisian cultural heritage Tresoar verbindt het heden met het verleden. De grootste fysieke en digitale schatkamer van Friesland verzamelt, beheert en presenteert alles wat er in Friesland gebeurt. Ga op zoek naar je familiegeschiedenis, lees verhalen die nu niet meer verteld worden of duik in de kunstarchieven. Tresoar is veel meer dan een archief. Tresoar is een podium voor kunst, cultuur, erfgoed en literatuur, een kenniscentrum waar verhalen tot leven komen.

Boterhoek 1 T: 058 789 07 89 tresoar.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Tresoar connects the present with the past. The largest physical and digital treasury of Friesland collects, administers and presents everything that goes on in Friesland. Search for your family history, read stories that are no longer being told or dive into the art archives. But Tresoar is much more than just an archive. Tresoar is a platform for art, culture, heritage and literature, a centre for knowledge where stories come to life.

Tresoar


To-do-list in Leeuwarden | 53

Fries Landbouwmuseum Frisian cultural heritage Geen boer, geen eten. Sta je er weleens bij stil waar het eten vandaan komt dat dagelijks op uw bord ligt? Daar zit een verhaal achter en dat is in het Fries Landbouw museum te zien en te beleven. Het museum is gevestigd in een Rijksmonumentale boerderij. De moderne vormgeving van dit museum is zeer de moeite waard om te komen bekijken. De geschiedenis van 2000 jaar landbouw wordt hier verteld met behulp van veel verhalen, foto’s en filmpjes.

No farmers - no food. Have you ever considered where the food that is on your plate every day, comes from? The story behind that question can be seen and experienced in the Frisian Agricultural Museum. The Frisian Agricultural Museum is located on a farm that is a National Monument, situated on the outskirts of Leeuwarden. The modern design of the museum is well worth a visit. The history of 2000 years of agriculture is told here with the help of stories, photos and videos.

Felling 6, Leeuwarden (Goutum) T: 0511 53 94 20 frieslandbouwmuseum.nl LandbouwMuseumFriesland welkominleeuwarden.nl


54 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 55

welkominleeuwarden.nl


56 | Overnachten in Leeuwarden

Overnachten Leeuwarden in één dag ‘doen’? Onmogelijk! Check in bij een luxe hotel of intieme Bed & Breakfast, of een Bed & Brochje, zoals we dit in Fryslân noemen. Bijzonder overnachten kan hier ook: in een voormalig postkantoor, gevangenis of een stadhouderlijk hof. Bekijk alle mogelijkheden op welkominleeuwarden.nl

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Staying the night in Leeuwarden | 57

Staying the night Want to ‘do’ Leeuwarden in just one day? Impossible! Check in at a luxurious hotel or an intimate Bed & Breakfast, or ‘Bed & Brochje’ as we call them in Friesland. Want something a little different? You can spend the night: in a former post office, a prison or a palace. Take a look at all available options at welkominleeuwarden.nl

welkominleeuwarden.nl


58 | Overnachten in Leeuwarden

Weidumerhout hotel rooms with a view Hotel & Restaurant Weidumerhout is een eigenzinnig boetiekhotel in het hart van Fryslân, op slechts 6 km ten zuiden van Leeuwarden. De twintig hotelkamers zijn ingericht met prachtig designmeubilair. De ‘hotel rooms with a view’ zijn veruit de meest onderscheidende kamers. Tien bijzondere cubes met ramen van vloer tot plafond, wat zorgt voor panoramische vergezichten, en een hemels kingsize bed. Wakker worden tussen het gras, met de natuur rondom. In elk jaargetijde een unieke ervaring. In het sfeervolle restaurant kun je genieten van culinaire verrassingen, veelal streek-­en seizoensgebonden.

Hotel & Restaurant Weidumerhout is a boutique hotel in the heart of Friesland, just 6 km south of Leeuwarden. The twenty hotel rooms are styled using beautiful design furniture. The most distinctive rooms are the ‘hotel rooms with a view’. Ten unique cubes with floor­ to-ceiling windows, providing panoramic views, and a heavenly king-sized bed. Wake up surrounded by nature. Every season is a unique experience. In the atmospheric restaurant you can enjoy culinary surprises, frequently regional and seasonal.

Dekemawei 9, Weidum T: 058 251 98 88 weidumerhout.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

WeidumerHout


Staying the night in Leeuwarden | 59

De Kleine Wielen family campsite De camping is bijzonder en ligt aan het binnenmeer de ‘Lytse Wielen’ waar je kan zwemmen, kanovaren, roeien en waterfietsen. Ook de visliefhebber kan hier prima terecht. Alle kampeerplaatsen bevinden zich op een uniek eiland waar je met je caravan, camper, tent of vouwwagen gezellig kunt komen kamperen! Kamperen in natuurgebied de ‘Groene Ster’ met topfaciliteiten zoals een speelvijver met zandstrand, kinderspeeltuin, springkussen, restaurant, snackbar en supermarkt binnen handbereik.

This very special campsite lies on the shores of an inland lake the ‘Lytste Wielen’, where you can swim, go canoeing, rowing or rent a pedaloe. It also offers great fishing spots. All the camping places are located on a unique island where you can camp with your caravan, camper, tent or camping trailer. Camping in nature reserve the ‘Groene Ster’ offers top facilities like a play pond with a sandy beach, children’s playground, bouncy castle, restaurant, snackbar and supermarket.

De Groene Ster 14 T: 0511 43 16 60 campingdekleinewielen.nl campingdekleinewielen welkominleeuwarden.nl


60 | Overnachten in Leeuwarden

Van der Valk Hotel Hardegarijp-Leeuwarden Hotel Hardegarijp-Leeuwarden is een gezellig landelijk gelegen hotel en maakt deel uit van de bekende Van der Valk familie. Het hotel is één van de eerste zaken in het concern en daar zijn we maar wat trots op! Hotel HardegarijpLeeuwarden beschikt over 32 sfeervol ingerichte hotelkamers, een gezellig restaurant, een terras, 3 zalen en biedt gratis parkeergelegenheid. Het restaurant staat bekend om zijn goede keuken en hanteert een uitgebreide menukaart met voor ieder wat wils. Natuurlijk ontbreekt ook de bekende schnitzel niet op onze menukaart!

Hotel Hardegarijp-Leeuwarden is a pleasant hotel in a rural location and is part of the well-known Van der Valk family of hotels. This hotel was one of the first in this group – something we’re very proud of! Hotel Hardegarijp-Leeuwarden features over 32 attractively decorated rooms, a welcoming restaurant, a terrace and three function rooms, and offers free parking. The restaurant is known for its excellent kitchen and offers an extensive menu with something for everyone – including our famous schnitzel!

Rijksstraatweg 36, Hardegarijp T: 0511 47 57 00 hotelhardegarijp.com HotelHardegarijp stadsgids | cityguide Leeuwarden


Staying the night in Leeuwarden | 61

Hotel - Café ’t Anker family city-hotel Hotel - Café ’t Anker bestaat al meer dan 50 jaar en is het ‘oudste’ hotel-café uit één generatie. Bij stadshotel-café ’t Anker overnacht je voordelig in hartje binnenstad. Na een heerlijk avondje uit in de Friese hoofdstad hoef je dus geen taxi meer te bellen. In het café kun je lekker borrelen met de nodige borrelhapjes en dineer je voor een zacht prijsje. Het hotelgedeelte beschikt over diverse kamertype. Kamers met eigen badkamer of gedeelde badkamer en zelfs een groepskamer tot 16 personen is aanwezig. Het hotel heeft een eigen parkeergarage.

Eewal 73 T: 058 212 52 16 hotelhetanker.nl

Hotel - Cafe ’t Anker has been around for more than 50 years and is the ‘oldest’ family run hotel-café in Leeuwarden. ‘t Anker city hotel offers affordable accommodation in the heart of the city centre, meaning that after a good night out in the Frisian capital there’s no need to call a taxi. Come to the café for drinks and snacks or enjoy a meal that won’t break the bank. The hotel itself has a variety of rooms available: rooms with private or shared bathroom and even a group room for up to 16 people. The hotel has its own garage.

hotelhetanker welkominleeuwarden.nl


62 | Overnachten in Leeuwarden

Alibi Hostel Leeuwarden Sleep in a prison cell!

Slapen op een bijzondere locatie? Hiervoor kun je terecht in de Blokhuispoort! Alibi Hostel, het eerste en momenteel enige hostel van Leeuwarden, gelegen in hartje centrum, biedt de unieke ervaring om te overnachten in een oude gevangenis. Hier is het mogelijk om je een beetje een gevangene te voelen.Je boekt hier namelijk geen kamer maar een cel! Altijd al willen weten hoe het is om in een gevangenis te slapen? Hier kan het!

Fancy sleeping in an exceptional location? You can do this at the Blokhuispoort! Alibi Hostel is the first and only hostel in Leeuwarden, located in the city centre, which offers the unique experience of spending the night in an old prison, Allowing you to get a taste of feeling imprisoned. Instead of booking a room you will book a prison cell. Always wanted to know what it is like to sleep in a prison? You can find out here!

Blokhuisplein 40 T: 06 12 07 74 49 alibihostel.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Alibihostel


Staying the night in Leeuwarden | 63

Post-Plaza hotel & grand cafe In Post-Plaza is over elk detail nagedacht: van bedlampje tot kussen en van stopcontact tot televisie. Op de hotelkamers vind je het beste bed, een fantastische regendouche en Wifi. Dat vinden we het allerbelangrijkste! Als je in Post-Plaza overnacht, kom je niet alleen om te slapen maar vooral om de stad Leeuwarden te ontdekken. In een stadshotel wil je niet op je hotelkamer blijven. Zeker niet als je het Grand Cafe van Post-Plaza hebt gezien. Daarom is in een groot deel van de kamers een 42inch televisie verstopt in een antieke kast en hebben wij geen mini-bar op deze kamers geplaatst.

In the Post-Plaza we’ve thought about every single little detail, from bedside light to pillow and from power outlet to television. Our hotel rooms have the best beds, a fantastic rainfall shower and wifi. In our opinion, these are the most important things! Our guests don’t stay at the Post-Plaza just to get some sleep, they come to experience and explore Leeuwarden. You wouldn’t want to stay in your room in a city hotel, and definitely not once you’ve seen our Grand Café. That’s why in many rooms the 42-inch TV is hidden in an antique cabinet, and why we don’t provide a mini-bar.

Tweebaksmarkt 27 T: 058 215 93 17 post-plaza.nl

HotelPostPlaza welkominleeuwarden.nl


64 | Overnachten in Leeuwarden

a

Stenden Hotel Company

Restaurant Wannee Dutch Cuisine Vernoemd naar Cornelia Wannée, kookboekenschijfster en directrice aan de Amsterdams Huishoudschool. De filosofie van Wannee is gebaseerd op de Dutch Cuisine en de principes: Cultuur, Gezond, Natuur, Kwaliteit en Waarde. Hiermee creëert Wannee een menu waarbij de groenten van de koude grond komen en vlees en vis als garnituur dienen. Het resultaat: een variërend menu waarbij je trots kunt zijn op de Nederlandse Keuken! Ze zijn zeven dagen in de week geopend van ontbijt tot de laatste borrel bij diner, oftewel: ‘all day dining’.

Named after Cornelia Wannée, writer of the Wannée cookbook and head of school at the ‘Amsterdamse Huishoudschool’; the philosophy is based on Dutch Cuisine which embodies the principles of: Culture, Health, Nature, Quality and Value. Every dish on the menu breathes the five principles: the naturally grown vegetables are the focal point in every dish, with meat or fish acting as garnish. The result: a seasonal menu which they're proud to call their own. The restaurant follows an ‘all day dining’ style, which results in being open seven days a week from breakfast to the final drink after a delicious dinner.

Rengerslaan 8 T: 058 303 08 00 restaurantwannee.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

restaurantwannee


Staying the night in Leeuwarden | 65

Oranje Hotel & Brasserie Oranje restaurant and hotel

Al sinds 1879 staat het Oranje Hotel te boek als het meest kenmerkende stadshotel van Leeuwarden. En met zo'n locatie, recht tegenover het station en 5 minuten lopen van het centrum, valt te begrijpen waarom. Bij de brasserie van het hotel, Brasserie Oranje, zit je op ieder moment van de dag goed. Voor de lekkerste koffie en thee bijvoorbeeld, een uitgebreid ontbijtbuffet, smakelijke lunch of een diner met Friese touch.

Since 1879 the Oranje Hotel has been known as the signature city hotel of Leeuwarden. And with its superb location, right across trom the station and 5 minutes trom the centre, it's not difficult to understand why. In Oranje Hotel's Brasserie Oranje you're welcome any time of the day. For the most delicious coffee and tea, a comprehensive breakfast buffet, a tasty lunch or dinner with a local touch.

Stationsweg 4 T: 058 212 62 41 oranjehotelleeuwarden.nl

OranjeHotelLeeuwarden welkominleeuwarden.nl


66 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 67

welkominleeuwarden.nl


68 | Winkelen in Leeuwarden

Winkelen in Leeuwarden is echt funshoppen!

In de gezellige historische binnenstad met haar prachtige grachten kun je heerlijk winkelen. Je vindt er naast de bekende ketens ook verrassende speciaalzaken. De Nieuwestad is de hoofdstraat van het centrum, en wordt in tweeën gesplitst door één van de vele stadsgrachten die Leeuwarden rijk is. Op deze winkelstraat komen tal van kleinere winkelstraatjes uit waar de meest verrassende boetiekjes zijn te vinden. Elke donderdag is het koopavond en elke vrijdag is er op het Wilhelminaplein een warenmarkt. Ook is het in Leeuwarden iedere zondag koopzondag.

stadsgids | cityguide Leeuwarden

Tip: Op de laatste zondag van de maand zijn er allerlei activiteiten in het centrum.


Shopping in Leeuwarden | 69

Shopping in Leeuwarden is truly ‘fun-shopping’!

You can go on a wonderful shopping spree in the pleasant historical inner city with its beautiful canals. Besides the well-known chain stores, there are also surprising specialty shops to be found. The ‘Nieuwestad’ is the centre’s main street which is divided in two by one of Leeuwarden’s many canals. The main street branches off into many smaller shopping streets where you can find the most amazing boutiques. Every Thursday evening you can shop late and every Friday there is a market on the Wilhelminaplein. Also, Leeuwarden’s shops are open to customers every Sunday.

Tip: Every last Sunday of the month there are all kinds of activities in the city centre.

welkominleeuwarden.nl


70 I| Winkelen in in Leeuwarden Leeuwarden 62

Voor de shop-verslaafden iedere zondag zijn er winkels open in het centrum, maar elke laatste zondag van de maand is het de officiĂŤle koopzondag. Donderdagavond is koopavond. Kijk in de winteravonden ook eens omhoog. De meeste bomen in het centrum zijn dan versiert met lichtjes. De markt is elke vrijdag te vinden op het Wilhelminaplein. Op deze dag staat het plein vol kraampjes lekker eten, mooie kleding of woonaccessoires. Op zaterdag kun je terecht op het Waagplein voor een kleine markt.

Openingstijden Maandag

13:00 - 18:00

Dinsdag

09:00 - 18:00

Woensdag

09:00 - 18:00

Donderdag

09:00 -21 :00

Vrijdag

09:00 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

12:00 - 17:00


Shopping in Leeuwarden |l 63 71

For the shopaholics Every Sunday there are shops open in the center, but every last Sunday of the month il is the official shopping Sunday. Thursday evening is late-night shopping. Don't !orgel to look up in the winter evenings. Most trees in the center are decorated with lights. Every Friday there is a market on the Wilhelminaplein, when the square is full of stalls with good food, beautiful clothes or home accessories. On Saturday you can visit the Waagplein where there is a small market.

Opening hours Monday

13:00 - 18:00

Tuesday

09:00 - 18:00

Wednesday

09:00 - 18:00

Thursdag

09:00 -21 :00

Friday

09:00 - 18:00

Saturday

09:00 - 17:00

Sunday

12:00 - 17:00


72 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Legenda City Centre

A B C D E F

Het Centrum p. 78 De Oosterstraten p. 102 De Oude Markten p. 110 De Voorstreek p. 124 Het Gouverneurskwartier p. 138 De Kleine Kerkstraat p. 148 Tourist Information

Natuurmuseum Prinsentuin Centraal Apotheek Oldehove

D

F

E C

A

B

Fries Museum Blokhuispoort

Station

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Centre | 73 Het Centrum

De Kleine Kerkstraat

In het historische centrum met haar prachtige grachten kun je heerlijk winkelen. Je vindt er naast de bekende ketens ook verrassende speciaalzaken.

De Kleine Kerkstraat is tweemaal tot leukste winkelstraat van Nederland verkozen en dus zeker een bezoek waard.

historical city centre

You can go on a wonderful shopping spree in the pleasant historical inner city with its beautiful canals. Besides the well-known chain stores, there are also surprising specialty shops to be found.

best shopping street

The Kleine Kerkstraat has been voted as the Netherlands’ best shopping street twice and as such is definitely worth a visit.

Het Gouverneurskwartier

De Voorstreek

In totaal omvat het Gouverneurskwartier elf straten. Het aanbod is hier erg gevarieerd: kledingzaken, kunstgalerieën, cadeauwinkels en veel restaurants.

Op de Voorstreek tref je geen grote winkelketens aan, maar tal van speciaalzaken.

shopping with a lot of history

The Gouverneurskwartier consists of eleven streets. It offers a varied range of shops: clothes stores, art galleries, gift stores, and restaurants.

historical city centre

You won’t find any large chain stores on the Voorstreek, instead you will find many specialty stores.

De Oude Markten

De Oosterstraten

De Oude Markten. Vroeger was het hier een komen en gaan van kooplieden, reizigers en muzikanten. Tegenwoordig vind je hier een heleboel leuke speciaalzaken.

Volgens de overlevering is de Oosterstraat de oudste winkelstraat van Leeuwarden. Hier kun je bij de slager, de groenteboer, de bakker en de viswinkel al je dagelijkse boodschappen doen.

this is where trading started

The Oude Markten is located in the heart of Leeuwarden. This used to be the home of traders, travellers and musicians. Nowadays, you can find many nice specialty stores here.

eldest shopping street

The Oosterstraat is considered to be Leeuwarden’s oldest shopping street, according to history. Here you can do all your daily shopping at the bakery, the butcher and grocery store. welkominleeuwarden.nl


74 | Winkelen in Leeuwarden

Hengelsport De Fuik

The specialist in the sport of fishing Al meer dan vijftig jaar is Hengelsport De Fuik de hengelsportspeciaalzaak in binnen- en buitenland. Met een uitgebreid assortiment in allround hengelsportproducten zul je altijd vinden waar je naar op zoek bent. De Fuik is een speciaalzaak voor de karpervissen en roofvissen en daarnaast kun je er ook terecht voor de witvis, zeevis en forelvis. Van hengels tot sardientjes en van kunstaas tot landingsnet; Hengelsport De Fuik heeft het allemaal. Je hoeft dus niet langer te zoeken, maar breng een bezoekje aan de Verlengde Schrans 4.

For more than fifty years Hengelsport de Fuik has been a specialist in the sport of fishing, both at home and abroad. With our wide range of fishing equipment you’ll always find what you’re looking for. De Fuik specializes in carp fishing and predator fishing, but also stocks supplies for white fish, sea fish and trout fishing. From fishing rods to sardines and from lures to landing nets; Hengelsport de Fuik has it all. Look no further – come and see them at Verlengde Schrans 4.

Verlengde Schrans 4 T: 058 212 19 18 hengelsport-defuik.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

defuikhengelsport


Shopping in Leeuwarden | 75

Meubel Outlet

furniture for the lowest price Op zoek naar een nieuw interieur? Dan ben je bij Meubeloutlet 058 aan het juiste adres. Banken, stoelen, tafels, bedden, kasten, allemaal is het verkrijgbaar op het Noordvliet 243. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden en daardoor zijn de meubels zeer laag geprijsd. Dit is uiteraard in jouw voordeel! Meubeloutlet 058 is gespecialiseerd in verschillende Europese topmerken en door de jarenlange ervaring in de meubelbranche, kan het personeel je een uitstekend advies geven. Kom langs en ervaar het zelf bij Meubeloutlet 058!

Are you looking for a new interior? Then at Meubeloutlet 058 you’ve come to the right place. Sofas, chairs, tables, beds, cupboards‌ you can find them all at Noordvliet 243. We keep our costs as low as possible, ensuring the lowest prices, which is, of course, to your advantage! Meubeloutlet 058 specializes in various top European brands and, thanks to their years of experience in our furniture store, their staff can offer excellent advice. Come and experience it for yourself at Meubeloutlet 058

Noordvliet 243 T: 058 213 62 44 meubeloutlet058.nl

meubeloutletleeuwarden welkominleeuwarden.nl


76 | Winkelen in Leeuwarden

Emmakade Antiek antiques Emmakade Antiek is een unieke antiek­ en interieurwinkel gevestigd in een monumentaal pand uit 1906. Bewonder het ruime assortiment van Art Nouveau en Art Deco tot de 50-er jaren: spiegels, lampen, meubels, beelden, glaswerk, aardewerk, sieraden, verzamelobjecten, vintage, curiosa en meer. Daarnaast is er een collectie aan aziatica en tribal-art en om het af te maken hebben ze een grote collectie glas-in-lood waar de eigenaren erg trots op zijn. Al deze schatten vind je op een steenworp afstand van het centrum.

Emmakade Antiek is a unique antique and interior shop located in a monumental building dating from 1906. Come and admire the collection of items from Art Nouveau and Art Deco to the 1950’s: mirrors, lamps, furniture, sculptures, glassware, pottery, jewellery, collector items, vintage, books and more. There is also a collection of Aziatica and tribal-art. As the icing on the cake the shop has a large collection of stained glass of which the owners are very proud. All these treasures are within a stone’s throw from the city centre.

Emmakade 2 T: 058 215 34 64 emmakadeantiek.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Emmakadeantiek


Shopping in Leeuwarden | 77

Windsor bathrooms English style bathrooms Windsor Bathrooms (House of Windsor) is gespecialiseerd in landelijk klassieke badkamers en keukens.Een groot deel van de badmeubels wordt zelf ontworpen en geproduceerd, en aangevuld met een assortiment van diverse gerenommeerde Engelse en Italiaanse merken. Wat de naam van het bedrijf niet doet vermoeden is dat zij ook massief houten keukens op maat, en naar wens van de klant maken, zowel klassiek als modern.Tevens worden er tegels, behang, verf, verlichting en diverse accessoires in bijpassende stijl verkocht om het plaatje compleet te maken.

Windsor Bathrooms (House of Windsor) are specialists in classic country style bathrooms and kitchens. A large portion of the bathroom furniture is designed and produced in house, then supplemented by various well-known English and Italian brands. What the company name doesn’t tell you, however, is that they also custom make solid wood kitchens, to the specifications of the client, either classic or modern. In addition they stock tiles, wallpaper, paint, lighting and diverse accessories in complementary styles to complete the perfect picture.

Toutenburgstraat 2 T: 058 216 50 70 thehouseofwindsor.nl

windsorbathroomsnl welkominleeuwarden.nl


78 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Centre | 79

welkominleeuwarden.nl


80 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Legenda City Centre 1 Afรปk 2 Margje 24 3 Van Keulen 4 Salon Postma 5 Kookwinkel Van Erp 6 Jolijt 7 Kees. Mannenmode 8 Johan Hemrica 9 Man of the world

stadsgids | cityguide Leeuwarden

10 Petit Bijou 11 Post & Everaarts 12 De Stadswaag 13 Friet Studio 14 Charme Lingerie Exclusief 15 Real Tosti 16 PLUQ 17 Primera Ruiterskwartier 18 Doppio Espresso


Shopping in Leeuwarden | Centre | 81

Natuurmuseum Bij d Pijlsteeg

ltje swa Perk

ystraat St. Anthon

eg ste s an llem Bo

eg wes te

in Wirdumerdijk

Lombard steeg

Nieu

O ude Doelest eeg

Haniast eeg

Ipe Brou wersteeg

k avern e

Westerplantage

Torenstraat Groo t Sch

at

tra

Westerplantage

as

straat

12

uw Naa

le Waagp

z.

17

em

St. Jacob

t raa

gst

d n.

nn

oo

wes ta

18 Zaailand

Zaailand

al Eew

H te Gro

Nieu

11

je nwalt

z.z. 9 10

aat str

an

elm

Mi

at

at Here

tier

at ra

ad

Ruiterskwar

t rs

5

ije

stra

7 Nie 8 uw est

tra

ijne

rd Wee eeg nest Bagij

4

Bag

gs

Nieuw estad6

Grote

Be

3

Oldehoofster kerkhof

Kleine Kerkstraat

oo

.H

Kl

Oldehove

Spe

De Ke B e r lik u m e r m a r k t O lde ve rs

1 ek Boterho

2

e Pu

e

13

Lombard plein

16 15

14

Weaze

Gro

Prinsentuin

g we ne

eg ew w

Fries Museum eu

Willemskade

Ni

n.z. Sop

Willemskade

z.z.

in

le

rp

de

i Zu

an

hiala

Lange Marktstraat

hial

Sop

welkominleeuwarden.nl


82 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Afûk Frisian book and gift shop Alles over het Fries en Fryslân vind je in de Fryske boek- en kadowinkel van de Afûk in hartje Leeuwarden, tegenover de scheve toren Oldehove en grenzend aan het prachtige stadspark ‘De Prinsentuin’. Naast Friese boeken en boeken over Fryslân kun je er terecht voor originele souvenirs en leuke cadeauartikelen. Wil je het Fries leren of heb je een vraag over de taal? Dan ben je bij de Afûk op het juiste adres. Oant sjen!

Boterhoek 3 T: 058 234 30 70 afuk.frl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Everything about Fryslân and the Frisian language can be found at the book and gift shop in the heart of Leeuwarden, opposite the leaning tower of Oldehove and adjacent to the beautiful city park ‘De Prinsentuin’. Besides books about Fryslân and books in the Frisian language, you can buy original souvenirs and fun gift items. Do you want to leam the language or do you have a question about it? Then you are in the right place at Afûk. Oant sjen!

Afûk


Shopping in Leeuwarden | Centre | 83

Marg je 24 100% traditional farm ice cream Bij IJssalon Marg je 24 is er de keuze uit maar liefst 24 verschillende smaken heerlijk, vers roomijs. Naast de standaard smaken heeft de ijssalon ook een wisselend aanbod van bijzondere smaken. Daarnaast kun je gaan voor een verfrissende milkshake en er is zelfs lactosevrij ijs verkrijgbaar! Uniek aan Marg je 24 is dat zij het ijs zelf bereiden in hun eigen ijsboerderij. Het ijs wordt gemaakt van de melk van Friese koeien en verse ingrediënten. De ijssalon zorgt zo voor een verbinding tussen de stad en het platteland.

At IJssalon Marg je 24 we have at least 24 different flavours of delicious, creamy ice-cream. Along with the more traditional flavours, we offer a varying selection of more unusual flavours. You can also enjoy a refreshing milkshake and even lactose free is possible. What is unique about Marg je is that she makes the ice-cream herself on her own farm. Her ice-cream is made using the milk from Frisian cows and farm fresh ingredients, thus creating a unique link between the city and the countryside.

Harlingersingel 5 T: Sander: 06 33 95 41 36 & Deborah: 06 43 46 82 20 marg je24.nl marg je24leeuwarden welkominleeuwarden.nl


84 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Van Keulen photo shop & more... Camera’s, statieven, objectieven, tassen en andere accessoires: alles voor de semiprofessional en de hobbyist vind je bij Foto Van Keulen. Wanneer je een foto hebt gemaakt, wil je die natuurlijk ook mooi presenteren. Daarvoor heeft ze een ruim assortiment in fotolijsten, fotoboeken en de mogelijkheid tot het bedrukken van canvas en hout en het printen op posterformaat. Op zoek naar een oud en vertrouwd adres voor een goede pasfoto? Ook dan hoef je niet verder te zoeken.

Cameras, stands, lenses and other accessories: everything is available for a semi-professional or a amateur at ‘Foto van Keulen’. Once you have taken the perfect picture you'll want to present it as beautifully as possible. The shop offers a wide range of photo frames, photo albums and the option of printing on wood or canvas or a poster sized picture. Looking for a reliable shop to take your passport picture? Stop looking as you're at the perfect address.

Nieuwestad 10 T: 058 216 05 37 fotovankeulen.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

FotoVanKeulen


Shopping in Leeuwarden | Centre | 85

Salon Postma hairdressers since 1961 Aan de Nieuwestad in de oude binnenstad vind je “Salon Postma Kappers”. Al sinds 1961 een begrip in Leeuwarden. Het team staat klaar met advies op maat om jouw wens voor een nieuw kapsel of een andere kleur te realiseren. Salon Postma is tevens gespecialiseerd in het trimmen en scheren van snorren en baarden. Loop gerust eens binnen, maak een afspraak en ervaar het zelf. Salon Postma Kappers: geknipt en geschoren naar de laatste mode.

Nieuwestad 12 T: 058 212 82 76 desalon.nl

On the Nieuwestad in the old town center you will find hairdresser “Salon Postma Kappers”. An institution in Leeuwarden since 1961. Their team is on hand to offer tailored advice and help you realise your ideal new haircut or hair colour. Salon Postma also specialises in the trimming and shaving of beards and moustaches. Feel free to come in and experience our personal service. Salon Postma Hairdressers: for cuts and trims in the latest styles.

salonpostmakappers welkominleeuwarden.nl


86 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Kookwinkel Van Erp all about cooking Deze kookwinkel heeft echt alles in huis voor de hobbykok en semiprofessionele kok. De winkel, onder leiding van Martinus Koree, biedt alles aan wat je nodig hebt om je gasten te vermaken met een uitzonderlijk etentje. Van messen en pannen tot bestek en ander tafelgerei. Ook is er een speciale hoek ingericht voor de (thuis-geschoolde) barbecue chef. Laat je professioneel adviseren en kook een onvergetelijke maaltijd voor je gasten, of gewoon voor jezelf.

This cooking store has absolutely everything for the amateur or semiprofessional cook. The store, run by Martinus Koree, offers everything you need to entertain your guests with an exceptional dinner. From knives and pans to cutlery and other tableware. There is also a special corner for the amateur barbecue chef. Get professional advice and cook an unforgettable meal for your guests - or just for yourself.

Nieuwestad 36 T: 058 250 41 76 kookwinkelvanerp.nl kookwinkelvanerp kookwinkelvanerp stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Centre | 87

Jolijt interior decoration Jolijt, Premium Dealer van Riviera Maison is gevestigd in 2 twee grachtenpanden uit 1580, met verweerde muren, een wenteltrap, balken en oude witjes. De eeuwenoude sporen zijn gelijk de charme van de winkel. In Jolijt (oude benaming voor plezier), zijn diverse ‘landelijk’ gestylde sfeerkamers te vinden. De collectie bestaat uit het merk Riviera Maison (accessoires, bedlinnen tot compleet interieur), Frezoli, Sid Dickens, Painting the Past. Kijk op hun webwinkel: jolijtwebwinkel.nl

Jolijt, Premium Dealer of Riviera Maison, is based inside two canal houses trom 1580, with weathered walls, spiral staircase, beams and ‘old white tiles; making for a store with century’s old charm. In Jolijt (old Dutch word for fun), you can wander through atmospheric, old-style rooms. The collection consists of the brands Riviera Maison (accessories, bedding and complete interior), Frezoli, Sid Dickens, and Painting the Past. Take a look at their webshop: www.jolijtwebwinkel.nl.

Nieuwestad 29-31 T: 058 216 33 40 jolijtwebwinkel.nl

jolijtwonen welkominleeuwarden.nl


88 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Kees. Mannenmode men's clothing Kees. Mannenmode is meer dan alleen kleding. Persoonlijk advies, gezelligheid en stijl zijn kenmerken waar Kees. veel waarde aan hecht. Tussendoor een kop koffie drinken? Het is allemaal en altijd mogelijk. Kleur, design en kleding zijn de drie dingen waar het om gaat. Met deze kennis in huis kan elke man geholpen worden met een nieuwe en passende look. Kees. Mannenmode heeft een uitgebreid assortiment en biedt onder andere kleding van merken als Marc O’Polo, Strellson, Effio, Alberto, Distretto, Cavallaro en 7’Square. Door deze ruime keuze zal iedereen een geschikte outfit kunnen scoren bij Kees. Mannenmode!

Kees. Mannedmode (Men’s Fashions) is more than just clothing. At Kees. we attach great value to personal advice, friendliness and style. Enjoy a cup of coffee while you’re here… you’re always welcome. They believe it’s all about colour, design and clothes, and our staff have the knowhow to help you with a flattering new look. Kees. Mannenmode has an extensive collection, including brands such as Marc O’Polo, Strellson, Effio, Alberto, Distretto, Cavallaro and 7’Square. With such a wideranging choice you’re sure to find that perfect new outfit at Kees. Mannenmode!

Nieuwestad 45 T: 058 750 8122 keesmannenmode.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

KEESMannenmode


Shopping in Leeuwarden | Centre | 89

Johan Hemrica

flowers, fashion and interior Een niet voor de hand liggende keuze. Een tikkeltje eigenwijs. Een uitgesproken idee. Dat is Concept Store Johan Hemrica. Een eigentijdse winkel die zich onderscheidt op het gebied van bloemen, mode en interieur. Alles wordt ingekocht en gecombineerd vanuit een visie op kleur en liefde voor schoonheid. Stoffen, kleuren en materialen die de zintuigen prikkelen! Of het nu gaat om een boeket, die bijzondere jurk of die kleurrijke vaas, hier ben je aan het juiste adres.

An unusual choice. A little quirky. A distinct vision. That is Concept Store Johan Hemrica. A contemporary store that distinguishes itself in terms of flowers, fashion and interior. Everything is purchased and combined with a vision of colour and a love of beauty. Fabrics, colours and materials that stimulate the senses! Whether you want a bouquet, that special dress or that colourful vase, you've come to the right place.

Nieuwestad 51 T: 058 216 97 09 hemricahouseofflowers.nl Johan Hemrica bloemen mode interieur johanhemrica welkominleeuwarden.nl


90 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Man of the world men's fashion Man of the world is een eigentijdse winkel gevestigd aan de zonnige zijde van de Nieuwestad in Leeuwarden. Al je favoriete fashionmerken kun je bij hun vinden. Met merken zoals Vanguard, Dstrezzed, State of Art, Cast Iron, Reset en Bob zorgen zij ervoor dat je er voor elke gelegenheid kunt slagen. In een sfeervol en modern interieur zijn zij je graag van dienst. Samen met Man of the World sta je aan de top van de wereld, in stijl natuurlijk!

Nieuwestad 73 T: 058 212 04 44 manoftheworld.nl/leeuwarden/ stadsgids | cityguide Leeuwarden

Man of the world is a contemporary store on the sunny side of the Nieuwstrad in Leeuwarden. You'll find all your favourite fashion brands here. With names such as Vanguard, Dstrezzed, State of Art, Cast Iron, Reset and Bob, you'll always find what you're looking for, whatever the occasion. They're waiting to help you, in their atmospheric and stylish interior. With Man of the world, you'll be on top of the world - and naturally, right on trend!

moaistekleanfandewrold


Shopping in Leeuwarden | Centre | 91

Petit Bijou unique accessories Je outfit is pas compleet met stijlvolle sieraden en accessoires. Wanneer je naar echt iets bijzonders op zoek bent, ben je bij Petit Bijou aan het juiste adres. Het winkeltje zit al sinds 1966 aan de zonnige zijde van de Nieuwestad. Dames maken hier hun outfit compleet met unieke sieraden, sjaaltjes en tassen. Hier kom je voor echte ‘eyecatchers’. Je vindt er modern en eenvoudig, klassiek en romantisch en kleurrijk en frivool. Zoek jij de linishing touch? Petit Bijou heeft het.

Your outfit isn’t complete without stylish jewellery and accessories. lf you are looking for something special, then Petit Bijou is the right place! Our shop has been on the sunny side of the Nieuwestad since 1966. Ladies can put the finishing touches on their look here with unique jewelry, scarves and bags something really eyecatching. Whether you are looking for something modern and simple, something classic and romantic, or colourful and frivolous · Petit Bijou has it.

Nieuwestad 81 T: 058 213 45 56 petitbijouleeuwarden.nl

petitbijouleeuwarden welkominleeuwarden.nl


92 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Post & Everaarts eyefashion - optiek - styling 'Il you have to live in a crowd, you don't have to look like it!' De bril moet niet het eerste zijn dat opvalt, zij moet de persoonlijkheid onderstrepen, je uitstraling versterken, authenticiteit staat voorop. Door gebruik te maken van kleur- en gezichtsanalyse en hun jarenlange ervaring, weten wij met veel zorg en aandacht het perfecte montuur uit hun unieke collectie voor jou te selecteren

'Even if you live in a crowd, you don't have to look like part of it! A pair of glasses should not be the first thing you notice, they should show your personality and enhance your appearance. By using colour and facial analysis, with their years of experience and with great care and attention, they will select the perfect frame for you from their unique collection.

Nieuwestad 89 T: 058 212 35 76 post-everaarts.nl posteneveraarts posteneveraarts stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Centre | 93

De Stadswaag historic lunchcafe De Stadswaag valt bijna niet te missen als je in Leeuwarden bent. Het prachtige historische pand staat midden in de drukste winkelstraat van het centrum. De Stadswaag is niet alleen prachtig om van binnen en buiten te bekijken, je kunt er ook heerlijk eten. Geniet van een goede lunch, een lekker biertje of zelfs meerdere in dit Brand proeflokaal. Je kijkt je ogen uit in het pand van 1596, of zie vanaf het terras de shoppers voorbijlopen.

The Stadswaag is impossible to miss when you are in Leeuwarden. This beautiful historic building is situated in the middle of the busiest shopping street in the center. The Stadswaag is not only beautiful inside and out, you can also enjoy a delicious lunch, have a refreshing beer (or a few!) in this Brand beer affiliate. Feast your eyes on the inside of this building originating trom 1596, or sit on the terrace for a spot of people watching.

Nieuwestad 148 T: 058 289 87 13 stadswaag.nl

stadswaag welkominleeuwarden.nl


94 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Frietstudio Frisian fries Bij Frietstudio hebben ze van de aardappel een studie gemaakt. Van een simpele pieper maken ze heerlijke friet, gebakken in zijn eigen jasje en in 100% plantaardige olie. Na het bakken wordt de friet op smaak gebracht met zeezout en kies je één van de sauzen als frietsaus, mayonaise, ketchup, curry mosterd of de speciale Leeuwarder saus. Een lekker frietje gaat vaak gepaard met een lekkere snack: kies uit een frikandel, kroket of kaassoufflé en maak je menu compleet met een frisje van Fritz.

At the 'Frietstudio' potatoes are a craft. The humble potato is transformed into a delicious portion of fries, deep fried in vegetable oil in its own skin. After frying, the taste is enhanced with sea salt and your own choice of sauces such as frietsaus, mayonnaise, ketchup, curry sauce, mustard or the one of a kind 'Leeuwarder' sauce. A portion of fries can be combined with a delicious snack: choose frikandel, kroket or kaassouffle and make your meal complete with a refreshing drink from Fritz.

Windumerdijk 20 T:058 250 46 88 frietstudio.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

frietstudio


Shopping in Leeuwarden | Centre | 95

Charme Lingerie Exclusief lingerie and bodywear Hier staat persoonlijke aandacht en vakkennis voorop. Charme Lingerie Exclusief is sinds 1975 specialist in lingerie en badmode voor grote cupmaten. Het is veelzijdig en bestaat uit grote collecties in luxe, comfortabele en sexy lingerie, body’s, sport bh’s, zwangerschapslingerie en mamacare bh’s van merken zoals Aubade, Prima Donna, Marie Jo, Lejaby en Marlies Dekkers. Je wordt persoonlijk geholpen door eigenaresse Chanou Zwamborn, afkomstig uit een ware lingeriefamilie. Met al haar kennis heeft ze altijd een passend advies voor jou.

Their experts will give you the personal attention you need. Since 1975 Charme Lingerie Exclusive has been a specialist in lingerie and swimwear for large cup sizes. They have an extensive and varied collection of luxurious, comfortable and sexy lingerie, bodysuits, sports bras, maternity lingerie and mamacare bras from brands such as Aubade, PrimaDonna, Marie Jo, Lejaby and Marlies Dekkers. You will be personally assisted by owner Chanou Zwambom, from a true lingerie family. Her expert knowledge and experience ensures that you will get the right advice.

Wirdumerdijk 29 T: 058 213 40 12 charmelingerie.nl

Charme-Lingerie-Leeuwarden welkominleeuwarden.nl


96 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Real Tosti made by students Voor de allerlekkerste tosti’s kun je terecht bij Real Tosti. De tostibar dient als werk- en leeromgeving en wordt, samen met docenten en professionals, gerund door leerlingen van de ROC Friese Poort. Real Tosti wil een gezellige, hippe en dynamische omgeving creëren waar iedereen welkom is. Dit maakt Real Tosti een plaats waar je af kunt spreken met vrienden en ongestoord bezig kan met werk of school. Naast tosti’s kun je er ook genieten van echte baristakoffie, eigengemaakt gebak en gezonde smoothies!

Zaailand 161 T: 058 741 00 05

Come to Real Tosti for the best toasted sandwiches! This toastie bar serves as both a work and educational environment and is run by students from the ROC Friese Poort college, together with teachers and professionals. Real Tosti endeavours to create a pleasant, but hip and dynamic environment where all are welcome. A place where you can come and chat with friends or quietly go about your work/schoolwork. Along with toasted sandwiches, enjoy real barista coffee, homemade cakes and healthy smoothies!

realtostileeuwarden

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Centre | 97

PLUQ kidsfashion Op de bovenverdieping van Winkelcentrum Zaailand vind je PLUQ! Leeuwarden. De winkel is een samenwerking tussen Tutte Belle uit Leeuwarden en Paradekids uit Joure. Het bijzondere is dat PLUQ wordt gerund door studenten van ROC Friese Poort, een mooie manier om échte praktijkervaring op te doen. PLUQ is een gezellige winkel met prachtige nieuwe collecties en outlet baby- en kinderkleding van veel verschillende merken. Met kleding van onder andere Topitm, House of Jamie, Noppies en Someone is er voor ieder wat wils!

Upstairs at the Zaailand Shopping Plaza you’ll find PLUQ! Leeuwarden. The store arose from a partnership between Tutte Belle in Leeuwarden and Paradekids in Joure. What makes it special is that PLUQ is run by students from the Friese Poort college, a great way to get practical experience. PLUQ is a friendly store with beautiful new collections and outlet baby and kids’ clothing from many diverse brands. With clothes from brands including Topitm, House of Jamie, Noppies and Someone, there’s something for everyone!

Zaailand 143 T: 06 47 30 86 89 tutte-belle.nl

pluqleeuwarden welkominleeuwarden.nl


98 | Winkelen in Leeuwarden | Centrum

Primera Ruiterskwartier souvenirs, magazines and more De Primera is de oude tabakswinkel in een nieuw jasje. Je kunt er tegenwoordig veel meer halen dan alleen tabak. Bij Primera kun je onder andere terecht voor wenskaarten, postzegels, tijdschriften, boeken, dagbladen, loten, beltegoed, cadeaukaarten, tickets, kantoorartikelen en cartridges. Maar ook leuke souvenirs en producten van Riverdale vallen onder het assortiment van de winkel op het Ruiterskwartier. Binnen is het altijd gezellig en hoe klein je aankoop dan ook, je wordt altijd op een vriendelijke persoonlijke manier geholpen.

Primera is an old tobacco shop dressed up in new clothes. You can get so much more here than just tobacco. Primera offers, among other things, greeting cards, stamps, magazines, books, newspapers, lottery tickets, mobile phone credit, gift cards, tickets, office supplies and cartridges. You can also find souvenirs and home accessories from Riverdale at the store on the RuNerskwartier. You are always welcome and no matter how small your purchase, you are always helped in a friendly and personal way.

Ruiterskwartier 20A T: 06 22 84 06 99 primera.nl Primera Ruiterskwartier Leeuwarden stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Centre | 99

Doppio Espresso coffe & lunch Doppio Espresso draait echt om beleving, oftewel: genieten van heerlijke Espresso op het terras in ItaliÍ, maar dan gewoon in Leeuwarden. Met een zonnig terras op het zuiden en binnen volop ruimte is er voldoende plek om te genieten van een heerlijk bakje koffie of thee. Naast warme dranken kun je er in de namiddag en avond voor een pilsje of wijntje terecht. ’s Middags geniet je er sowieso van een heerlijk verse lunch met, vanzelfsprekend, biologisch brood.

Doppio Espresso is all about experiencing. Or in other words, enjoying a delicious Espresso on a terrace in Italy, but actually in Leeuwarden. There's a sunny terrace on the south side and on the inside plenty of space to enjoy an excellent cup of coffee or tea. Wine or beer is served in the afternoon and evening in addition to hot drinks. In the afternoon, you have the option to enjoy a fresh lunch with, of course, organic bread.

Wilhelminaplein 54 T: 058 216 0695 doppio-espresso.nl

DoppioLeeuwarden welkominleeuwarden.nl


100 | Shopping | De Oosterstraten e.o. 86 I Winkelen inarea Leeuwarden I De Oosterstraten

De Oosterstraten

Authentiek winkelen

Volgens de overlevering is de Oosterstraat de oudste winkelstraat van Leeuwarden. Hier kun je bij de slager, de groenteboer, de bakker en de viswinkel al je dagelijkse boodschappen doen. Opvallend daarbij is de vriendelijkheid van het winkelpersoneel. Daarnaast heeft de straat ook een hoog funshop-gehalte! Tijdens een dagje shoppen mag de Oosterstraat zeker niet ontbreken. Al was het maar om een speciaal cadeautje te kopen of een kopje thee te drinken. Il DeOosterstraat


Shopping area | De Oosterstraten e.o. | 101 Shopping in Leeuwarden De Oosterstraten 87 I

1

De Oosterstraten

Authentic shopping

According to history, the Oosters/raat is considered to be Leeuwarden's oldest shopping streel. Here you can do all your daily shopping at the butcher's, greengrocer's, bakery, and fishmonger's. The friendliness of the staff in these little shops is legendary. The streel also offers plenty tor those wishing to shop tor fun! Don't miss out on the Oosters/raat on a day out. Even if only tor a special gift or a cup of tea. Il DeOosterstraat


102 | map & legend | De Oosterstraten e.o.

Legenda De Oosterstraten 1 Bodycare 2 Ogenblik 3 StadtmĂźller 4 Souvenir - & Smartshop 5 De Pluymgraaff

kop Osse

1

3

4

Druif stree k

2

Twe ebak sma rkt

Post-Plaza

Blokhuisplein

stadsgids | cityguide Leeuwarden

Blokhuispoort

5


Shopping in Leeuwarden | De Oosterstraten e.o | 103

Bodycare bodypiercing studio Al vele jaren is Body Care de vertrouwde studio voor een bodypiercing in Leeuwarden. Van veel voorkomende piercings zoals gaatjes schieten tot het laten zetten van intieme piercings: alles is hier mogelijk. De trendy studio heeft een zeer breed en regelmatig wisselend assortiment aan piercings, sieraden en accessoires: er zit dus altijd wel iets voor je tussen. Naast piercings kun je ook dermal anchors en skindivers laten zetten. Body Care is goedgekeurd door de GGD.

For many years Body Care has been the trusted studio for a bodypiercing in Leeuwarden. Whether you want the usual ear piercings or a piercing somewhere more intimate, everything is possible. This trendy studio has a wide assortment with a variety of piercings, jewellery and accessories: you’ll always find what you want. In addition to piercings you can also get dermal anchors and skindivers. Body Care has been approved by the GGD (National Public Health lnstitution).

Oude Oosterstraat 8 T: 058 215 99 37 bodycarebodypiercing.nl

Bodycare

welkominleeuwarden.nl


92 | Winkelen 104 | WinkelenininLeeuwarden Leeuwarden| De | DeOosterstraten Oosterstraten e.o

Ogenblik Ogenblik art art shop shop and and gallery gallery Ogenblik bestaat bestaatuit uiteen eenmaatschap maatschapvan Ogenblik van 9 kunstenaars negen kunstenaarsen enontwerpers ontwerpers die samen een eengalerie/kunstwinkel galerie/kunstwinkelrunnen. runnen. samen wordenschilderijen, schilderijen,portretten, portretten,foto’s, Hier worden foto’s, collages, zelfontworpen meubels, collages, zelfontworpen meubels, kunstige kunstigeunieke kleding, unieke leren tassen, kleding, leren tassen, bijzondere bijzondere lampen, tijds- en lampen, unieke tijds-unieke en lichtbeelden, lichtbeelden, sieraden en diverse sieraden en diverse kunstkaarten kunstkaarten Dit alles ontworpen. Ditontworpen. alles verkopen ze in de verkopen ze Naast in de kunstwinkel. Naast kunstwinkel. het eigen werk is erhet bij eigen werk isplek er bijvoor Ogenblik ook plek voor Ogenblik ook gastexposanten gastexposanten om hun te tonen. om hun werk te tonen. Ditwerk is zeker de Dit is zeker deom moeite waard om een of moeite waard een of meerdere meerdere ‘ogenblikjes’ vrij te maken. ‘ogenblikjes’ vrij te maken.

Ogenblikis isaacommunity communityofofnine 9 artists Ogenblik artistsand designers whowho runrun a gallery/artshop. and designers a gallery/artshop. They create createpaintings, paintings,portraits, portraits,pictures, pictures, collages,self-designed self-designedfurniture, furniture,arty arty collages, clothes, unique uniqueleather leatherbags, bags,special special clothes, lamps, unique uniquetime timeand andlight lightimages, images, lamps, jewelleryand andvarious variousart artcards. cards.Everything jewellery Everything can beinpurchased in the can be purchased the shop. Besides shop.own Besides own also work,offers Ogenblik their work,their Ogenblik a spot alsoguest offers a spot tor tor exhibitors toguest show exhibitors their work. It’s to show their work. It’sadefinitely worth definitely worth to pay visit. freeing up time to pay a visit.

Tweebaksmarkt 70 T: 06 46 58 12 02 ogenblik-leeuwarden.nl Ogenblik, Expositieruimte van meerdere kunstenaars. stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | De Oosterstraten e.o | 105

Stadtmüller careforyourfeet Stadtmüller is een schoenenzaak in een prachtig ruim pand waar een zeer professioneel en deskundig team van schoenadviseurs voor je klaar staat. Naast passend advies zorgen ze er voor dat schoenen kopen leuk is. Dat begint bij een kopje koffie terwijl je rustig de collectie verkent en je wensen bespreekt. Met een breed assortiment aan comfortmerken van Durea tot Van Bommel maken ze het onderscheid. Met de in-house podoloog en de op vrijdag aanwezige schoentechnicus zijn ze de professional en nummer één in Voetzorg!

Stadtmüller is a shoe store inside a beautiful spacious building. A professional and expert team is at your service. In addition to expert advice, they ensure that purchasing shoes is a pleasant experience. lt all starts with a cup of coffee white you familiarise yourself with the collect ion and discuss your wishes. Their large assortment featuring brands such as Durea and Van Bommel sets them apart trom other shoe shops. With an in-house podiatrist and and a shoe technician available every Friday, you're at the number one spot for your feet!

Tweebaksmarkt 43 T: 058 289 39 61 stadtmullerschoenen.nl

stadtmullerschoenen welkominleeuwarden.nl


106 | Winkelen in Leeuwarden | De Oosterstraten e.o

Souvenir- & Smartshop Leeuwarden Souvenir- & Smartshop Leeuwarden heeft in november vorig jaar haar deuren geopend aan de Nieuwe Oosterstraat. Je kunt bij de winkel terecht voor de leukste souvenirs van Leeuwarden en Friesland. Denk hierbij aan de welbekende Friese klompen, leuke mokken en mooie schilderijtjes van de stad. Daarnaast is het achterste deel van de winkel ingericht als Smartshop. Souvenir- & Smartshop Leeuwarden ligt een klein stukje buiten het hart van het levendige centrum van Leeuwarden, maar is zeker leuk om een kijkje te nemen.

Souvenir & Smartshop Leeuwarden opened its doors in November last year on the Nieuwe Oosterstraat. Come and see us for the finest souvenirs of Leeuwarden and Friesland; for example, the famous Frisian wooden clogs, attractive mugs or lovely little paintings of the city. Alongside this, the rear part of the shop has been set up as a Smartshop. Souvenir & Smartshop Leeuwarden is just outside the bustling heart of Leeuwarden’s lively centre, but is well worth a look!

Nieuwe Oosterstraat 1e T: 06 27186087 souvenirsmartshoplwd souvenirsmartshoplwd stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | De Oosterstraten e.o | 107

De Pluymgraaff a colourful giftshop! De Pluymgraaff is een kleurrijke winkel waar aparte dingetjes heel normaal zijn. De winkel beschikt over een ruim assortiment voor jong en oud. Er is zoveel te zien dat je er gewoon hebberig van wordt. Het assortiment bestaat o.a. uit boeddhabeeldjes, wierook, tassen, sjaals en diverse accessoires. Een aanrader is het mooie, duurzaam gemaakte servies van Bunzlau Castle. Er zijn talloze decors om mee te mixen en matchen. Met een kleurrijk assortiment is het de ideale cadeaushop!

The Pluymgraaff is a colourful shop where quirky is the norm. This store has something for everyone – be they young or old. Be amazed by the incredibly varied range of products, including Buddha figurines, incense, bags, scarves and other accessories. The beautiful, sustainably made tableware of Bunzlau Castle is highly recommended. The colourful assortment can be mixed and matched at will, and the well maintained web shop makes it the perfect gift shop!

Nieuwe Oosterstraat 5 T: 058 215 78 73 depluymgraaff.nl

DePluymgraaff welkominleeuwarden.nl


108 | WinkelenininLeeuwarden LeeuwardenI De | DeOude OudeMarkten Markten | 96 I Winkelen

De Oude Markten

Hier begon de hele handel

In het hart van Leeuwarden ligt het winkelgebied de Oude Markten. Vroeger was het hier een komen en gaan van kooplieden, reizigers, en muzikanten. Tegenwoordig vind je hier een heleboel leuke speciaalzaken. Geef je ogen goed de kost en geniet van de bijzondere straten! Ook het bijzondere terras op de Kelders is een bezoek waard. Il DeOudeMarkten

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping ShoppingininLeeuwarden Leeuwarden| De I DeOude OudeMarkten Markten| 109 l 97

De Oude Markten

This is where trading started The Oude Markten ('Old Markets') shopping district is located in the heart of Leeuwarden. This used to be a meeting place tor travellers and musicians, but nowadays, you can find many interesting specialty stores here. Have a look around and enjoy these special streets! The terrace at the Kelders is also worth a visit.

Il DeOudeMarkten

welkominleeuwarden.nl


Korfmakerss Korftraat makersstraat

110 | Winkelen in Leeuwarden | De Oude Markten 90 | Waalse Kerk Legenda De Oude Markten Provinciehuis Provinciehuis

Legenda De Oude Markten

er K d e l e Keders lde rs

uw

at

3

aat

tr St. Jacobss 1

aat

Peperstr

2

stadsgids cityguide Leeuwarden Leeuwarden stadsgids | cityguide zinde

Naa

10

Korfmakersstraat

Provinciehuis

stadsgidsstadsgids | cityguide | cityguide Leeuwarden Leeuwarden Doopsgezinde Doopsgezinde

5

12

aat aat Peperstr Peperstr

er

11

Ja4cobsstra

uwt. Naa S

de w u NaaKeld e w u uwrs a Na Naa

rs lde

8

Ov

t raa tst s Po

KlokpleinKlokplein

Ke

t

raa

tst s Po

rs

lde

Ke

ol

Br

Groentemarkt

rn rn ve uve u Go Go

Ov

9

Groentemarkt

ol

Br

ol

uw

Naa

6

13

t raa

t

sts

Po

Groentemarkt

Br

t aa str 7

og

o eH

t

d

at

Ho

er

rs

lde

tra

tra

traat

te

eK e

gs

o Ho

St. Jacobss

Klokplein

at

s og

Ov

ote

Gr

1 Man's Topshop 8 l IJssalon MIN 12 Eewa79 1 Eindeloos Broodje Bewust 2 Spellekijn Bagels And Beans 2 DE Anton 8 Pizzeria Bewust Pompeï 3 3deHofstede KAMER 10 Broodje 3 RealLife 9 4 Schlichting 11 Spellekijn De Toverlantaarn 4 Beauty's de Toverlantaarn 10 Juffrouw Nelly l - Jewelry & Fashion a 5 12 Anton Hofstede w e 5 MIN12 11 Topshop Man’s E 6 Blush 13 Moon in67 AtSeven Schlichting 12 Blush e l p


Kerk Kerk

Shopping in Leeuwarden | De Oude Markten | 111

Man’s Topshop men’s fashion ‘Kleren maken de man.’ Hoewel dit gezegde natuurlijk maar gedeeltelijk waar is, is kleding zeer bepalend voor hoe je naar iemand kijkt. Dus heren, het is maar hoe je gezien wilt worden. Als jij je weer eens als ‘t spreekwoordelijke ‘heertje’ in het nieuw wil steken, kijk dan eens bij deze fraaie herenmodezaak in de Peperstraat. Of je nu gekleed wilt gaan in ‘jasje-dasje’, casual of sportief, bij Man’s TopShop vind je alles mooi op elkaar afgestemd en in een uitgebreide maatvoering.

‘Clothes make the man’. Although this phrase is only partly true, it’s clothing that decides how others see you. So gentlemen, it depends on how you want to be perceived. lf you want to be seen as a sharp dressed man, you should visit this beautiful gentleman’s shop in the Peperstraat. Whether you need a suit and tie or you’re looking for something more casual or sporty; at Man’s Topshop you'll find everything you could want, available in a wide variety of sizes.

Peperstraat 7-9 T: 058 216 98 69 manstopshop.nl welkominleeuwarden.nl


100 | Winkelen in Leeuwarden |I De Oude Markten 112 1

Spellekijn (board)games, puzzles Spellekijn (board)games, puzzles&&toys toys Bij Spellekijn draait het om kwaliteit en dat zie je terug in hethet diverse aanboden Bij Spellekijn draait om kwaliteit spellen, speelgoed. Ze dat zie jepuzzels terug inen het diverse aanbod stonden al bekend de grootste spellen, puzzels enals speelgoed. Ze spellenspeciaalzaak stonden al bekend alsvan de Nederland grootste en hebben daar recent veel spellenspeciaalzaak vanheel Nederland kwaliteitsspeelgoed aanheel toegevoegd en hebben daar recent veel dat je niet bij andere aan speelgoedwinkels kwaliteitsspeelgoed toegevoegd tegenkomt. je op zoek bent dat je niet bijWanneer andere speelgoedwinkels naar een uitdagend een tegenkomt. Wanneerbordspel, je op zoek bent legpuzzel, een breinbreker of juist naar een uitdagend bordspel, een te gekke verzamelpoppen vanofdejuist bekende legpuzzel, een breinbreker te films, en games ben aan gekkeseries verzamelpoppen vanjedehier bekende het juiste adres! films, series en games ben je hier aan het juiste adres!

At Spellekijn it's all about quality, which is thealldiversity of games, Atreflected Spellekijninit's about quality, which puzzles andin toys. are of known is reflected the They diversity games, as the largest toy store puzzles and toys. They business are knownin the Netherlands have recently as the largest toyand store business in added many quality the the Netherlands anditems have to recently collection that you won't in other added many quality itemsfind to the toy stores. that Whether you are looking tor collection you won't find in other a challenging board you game, jigsaw tor toy stores. Whether arealooking puzz/e, a brainboard teasergame, or an insanely a challenging a jigsaw varied of do/Is trom puzzle,collection a bra in teaser or or anfigures insanely wel/ known movies, tv shows or games; varied collection of dolIs or figures trom you come to the place! wellhave known movies, tvright shows or games;

you have come to the right place!

Peperstraat 12 12 T: 058 Peperstraat 058 213 213 11 11 12 spellekijn.nl spellekijn.nlIl Spellekijn Spellekijn stadsgids stadsgids |I cityguide cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | De Oude Markten | 113

DE 3de KAMER brocante en cadeaus Ooit begonnen in Bolsward en inmiddels gevestigd in het centrum van Leeuwarden. DE 3de KAMER, brocante en cadeaus is een prachtige winkel met een onderscheidend assortiment waar je terecht kunt voor cadeaus, oude en nieuwe woonaccessoires, serviezen, delicatessen, brocante en veel meer! Dealer van oa PiP Studio, Bunzlau Castle, Yankee Candle, Emma Bridgewater, Jeanne d’Arc Living, Chiq Antique. Door de combinatie van oud en nieuw krijgt de winkel een bijzondere eigen sfeer, een unieke winkel in Leeuwarden.

They began in Bolsward and are now established in the centre of Leeuwarden. They are DE 3de KAMER, bric-a-brac and gifts. Come to their beautiful store for gifts, old and new household accessories, crockery, a delicatessen, bric-a-brac and much more! Carry, among others, the brands PiP Studio, Bunzlau Castle, Yankee Candle, Emma Bridgewater, Jeanne d’Arc Living and Chiq Antique. This combination of old and new lends the store an individual and distinctive atmosphere; a unique store in Leeuwarden!

Groentemarkt 4 T:058 785 46 62 de3dekamer.nl DE3deKAMERbrocanteencadeaus de3dekamer welkominleeuwarden.nl


114 | Winkelen in Leeuwarden | De Oude Markten

Schlichting quality shoe fashion Kwaliteitsschoenen voor het hele gezin! En dat al sinds 1950. Schlichting staat voor schoeisel waar je enerzijds heerlijk op loopt en anderzijds lang mee vooruit kan. Een schoen moet niet alleen lekker lopen, maar mag ook zeker mooi zijn. Met die gedachte is de collectie van de schoenenwinkel samengesteld en merken als Gabor, AQA, Loints, Caprice en Floris van Bommel sluiten hier perfect op aan. Samen met Wouter en MariĂŤtte vind jij die ene schoen voor de juiste gelegenheid.

Quality shoes for the entire family since 1950! Schlichting represents footwear that, on the one hand, is comfortable to walk in, and on the other hand, is durable. A shoe should not be just be comfortable and fit beautifully, but should also be pretty to look at. With that in mind, the collection in Schlichting consists of brands such as Gabor, AQA, Loints, Caprice and Floris van Bommel. With owners Wouter and Marriette you'll find the perfect shoes for every occasion.

Het Naauw 12 T: 058 212 49 31 schlichting.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

schlichtingschoenmode


Shopping in Leeuwarden | De Oude Markten | 115

Beauty’s - Jewelry & Fashion Jewelry always fits

Je kunt er bijna niet omheen: in het leuke winkelstraatje Het Naauw is deze prachtig ingerichte winkel Beauty’s Jewelry & Fashion te vinden. De winkel heeft een divers aanbod aan sieraden van bekende merken zoals Karma, Melano, Camps&Camps, IxxxI etc.Naast sieraden verkoopt Beauty’s een mooi, betaalbaar assortiment aan damesmode, tassen en sjaals.Door de grote, uitgebreide collectie kan elke vrouw van top tot teen gekleed en compleet afgestyled worden! Het Naauw 12 T: 06 408 243 88 beauty's - Jewelry & fashion

You can't miss it - in the lovely shopping street Het Naauw you'll find Beauty's Jewelry & Fashion; a beautifully filled out store. The store offers a diverse range of jewellery from wellknown brands such as Karma, Melano, Camps&Camps, lxxxl etz. Along with jewelry, Beauty's also sells a beautifull, affordable assortment of ladies' fashions, bags and scarves. With their wide - ranging collection, every woman can dress herself stylishly from top to toe!

beautys_jewelryfashion welkominleeuwarden.nl


116 | Winkelen in Leeuwarden | De Oude Markten

Blush lingerie for every women Blush Lingerie is de lingeriezaak waar iedere vrouw terecht kan voor de juiste keuze in lingerie en badmode. De winkel biedt de mooiste lingerie, badmode en nachtmode van merken als PrimaDonna, Marie Jo en Cyell, in de cupmaten A t/m H. Niet alleen een leuk setje, maar ook de pasvorm is minstens zo belangrijk. Gelukkig biedt Blush je een deskundig advies om het beste setje voor jou te vinden. Blush ziet lingerie als een verlengstuk van jezelf en wil jou van je beste kant laten zien!

Blush Lingerie is the lingerie shop where every woman can find what she wants in lingerie or swimwear. The store offers beautiful lingerie, swimwear and nightwear by brands such as PrimaDonna, Marie Jo and Cyell in cup sizes from A to H. It’s not just about looks, the fit itself is equally important. Luckily, Blush offers expert advice to find the best items tor you. Blush considers lingerie an extension of yourself and will make sure that you look your very best!

Het Naauw 2 T: 058 216 65 60 blushlingerie.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

blush.leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | De Oude Markten | 117

AtSeven Fashion, Jewelry & Musthaves Sinds oktober 2019 zit op Het Naauw 7 dit verrassende nieuwe winkeltje! AtSeven is een trendy shop voor jong publiek en prachtig fleurig ingericht met goud, roze en zwarte accenten. De hoofdmoot is kleding welke wekelijks wordt aangevuld met nieuwe items, voor de jonge vrouw door de jonge vrouw! Naast kleding verkoopt AtSeven ook een mooi assortiment aan sieraden zoals MyJewellery, GoDutchLabel en Yehwang. Neem snel een kijkje in deze verfrissende winkel!

This distinctive little shop at Het Naauw 7 opened in October 2019. AtSeven is a trendy shop for young customers and is beautifully and brightly fitted out with gold, pink and black accents. Clothing is the main attraction, and we replenish our stock weekly with new items – for young women, by young women! Alongside clothing, AtSeven also carries a stunning range of jewellery by brands such as MyJewellery, GoDutchLabel and Yehwang. Hurry along and take a peek at this inspirational store!

Het Naauw 7 T: 06 40 53 22 95 atsevenfashion.nl

AtSeven

atsevenfashion

welkominleeuwarden.nl


118 | Winkelen in Leeuwarden | De Oude Markten

IJssalon MIN 12 homemade ice cream Zoiets heb je nog nooit gezien, een ronddraaiende vitrine met het lekkerste zelfgemaakte ijs van Leeuwarden. Probeer één van de 24 smaken of ga voor een ontdekkingsbeker! Ze hebben ook melkvrij, glutenvrij en vegan ijs. Kun je niet kiezen? Proeven mag altijd! Daarnaast heeft MIN12 heerlijke warme Belgische wafels en natuurlijk koffie, cappuccino en thee. Ze zijn vanaf maart t/m oktober 7 dagen per week geopend, vanaf april zelfs tot 22:00 uur ‘s avonds. Kom genieten bij MIN12!

Kelders 1 T: 058 751 81 51 min12.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Come see the spinning display filled with the tastiest homemade ice-cream in all of Leeuwarden. Choose from one of the 24 unique flavours, including dairy-free, gluten-free and vegan options. Can’t decide? Ask them for a sample. MIN12 offers more than just ice-cream. Stop by for a warm Belgian waffle, coffee, cappuccino or tea. They're open 7 days a week from March through October. During summer months they’re even open until 22:00. Come and treat yourself at MIN12!

MIN12kelders


Shopping in Leeuwarden | De Oude Markten | 119

Bagels & Beans prepared with care Bij Bagels & Beans gelden andere regels. Bij binnenkomst is het meteen te voelen. De sfeer, de mensen, de rust en nog veel meer. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen; aandacht. Aandacht voor jou en voor de producten. Bagels & Beans onderscheid zich mede door hun koffiebonen die ze graag robijnen noemen, vanwege hun dieprode kleur’ De rijpste robijnen voor de lekkerste koffie. Er is speciale aandacht voor natuurlijke producten en bewust eten. Bijvoorbeeld de koffiebonen van een kleinschalige plantage in Panama. Gezond, duurzaam en lekker gaan perfect samen; dat is de filosofie. Kelders 3 T: 058 216 71 92 bagelsbeans.nl

At Bagels & Beans we make our own rules. You’ll sense it as soon as you walk in. The atmosphere, the people, the calm… and much more – too much to mention here. But there’s one common feature: attention. Attention to you and to our products. Bagels & Beans distinguishes itself by its coffee beans, which we call ‘rubies’ owing to their deep red colour. The ripest rubies for the tastiest coffee. We give particular attention to natural products and conscious eating; for example, our coffee beans are sourced from a small plantation in Panama. A perfect combination of healthy, sustainable and delicious; that’s our philosophy. BagelsBeansKeldersLeeuwarden welkominleeuwarden.nl


120 | Winkelen in Leeuwarden | De Oude Markten

Broodje Bewust EKO-sandwiches Bij Broodje Bewust vind je uitsluitend eten en drinken van natuurlijke afkomst. Ze zijn het enige horecabedrijf in Fryslän met het EKO-keurmerk, wat betekent dat ten minste 80% van de producten biologisch is. Daarnaast werken ze veel met lokale producten en maken ze veel zelf. Je kunt hier terecht vanaf het ontbijt, voor een lekker bakje koffie of bewuste high tea met huisgemaakte lekkernijen en voor een verantwoorde lunch. Liever geen vlees, gluten, suiker of melkproducten? Ook daar is rekening mee gehouden. Iedereen geniet bij Broodje Bewust.

At Broodje Bewust you will find excellent food and beverages from natural origins. They are the only catering company in Friesland with an EKO mark, meaning that at least 80% of their products are organic. They also use a lot of regional produce and prepare products from scratch. Drop in at breakfast time for a delicious cup of coffee or later in the day for lunch or a tasty afternoon tea - all with a conscience. Would you rather have no meat, gluten, sugar or dairy? No problem! Everyone eats well at Broodje Bewust.

Groentemarkt 1-3 T: 058 203 00 20 broodje-bewust.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

broodjebewust.nl


Shopping in Leeuwarden | De Oude Markten | 121

De Toverlantaarn children's bookstore Kinderboekwinkel de Toverlantaarn biedt een zeer divers aanbod met avonturenverhalen, prentenboeken, sprookjes en diverse andere boeken waar je helemaal in kan verdwijnen. Voor echt iedere lezer is er wel een mooi boek te vinden. Ook zijn er diverse boeken voor young adults en kinderboeken in meerdere talen aanwezig. Het assortiment wordt aangevuld met een uitgebreide collectie aan houten speelgoed, diverse knuffels, puzzels, spelletjes, unieke kaarten en bijzondere cadeau artikelen. Over de Kelders 2 T: 058 212 56 76 kinderboekwinkeldetoverlantaarn.nl

Children's book store De Toverlantaarn offers a diverse assortment of adventure books, picture books, fairytales and all other types of books you wil love. There is something tor every type of bookworm. Young adult books and children's books in different languages are also available at De Toverlantaarn. This rich assortment is supplemented with a wide variety of wooden and cuddly toys, puzzles, games, unique cards and special gift articles.

Kinderboekwinkel-de-Toverlantaarn welkominleeuwarden.nl


122 | Winkelen in Leeuwarden | De Oude Markten

Anton Hofstede glasses & contactlenses Al 96 jaar lang is Anton Hofstede Optiek het meest toonaangevende brillen- en contactlenzencentrum van het noorden. Met meer dan vijftig jaar ervaring heeft de optiekzaak de oudste contactlenzenpraktijk in de regio. Het exclusieve assortiment brillen van merken als Chanel, Tom Ford, Ray-Ban en Oakley wordt met zorg samengesteld. Maar ook innovatieve ontwerpers die materialen als steen, hout, leer en acetaat gebruiken zijn aanwezig in de collectie. Brillen met een verhaal die de medewerkers van team Hofstede maar al te graag vertellen. Schroom dus niet binnen te lopen!

For 96 years Anton Hofstede Optiek has been the leading eyewear and contact lens center in the north. With more than fifty years of experience, this opties store is the oldest contact lens practice in the region. The exclusive range of eyewear with brands such as Chanel, Tom Ford, Ray-Ban and Oakley is carefully put together. The collection also includes innovative designers who use materials such as stone, wood, leather and acetate. Glasses with a story that the employees of Hofstede team are happy to share. So don't hesitate to walk in!

Over de Kelders 6 T: 058 212 32 03 antonhofstede.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Antonhofstedeoptiek


Shopping in Leeuwarden | De Oude Markten | 123

Moon simple, beautiful, pure Bij MOON wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische en duurzame producten en kun je terecht voor ontbijt, lunch en koffie. Er wordt naar gestreefd om van alles van je ziet een uitzonderlijke verschijning te maken wat een lust is voor het oog en de mond. Met andere woorden: simple, beautiful and pure. Geniet van flower thee, alternatieve lattes, een lekker stukje taart, avocadotoast, salade of een smoothie bowl. Allemaal gemaakt met liefde en van goede kwaliteit, want MOON wil alleen het allerbeste!

At MOON they use as many organic and sustainable products as possible. Come and join their for breakfast, lunch or coffee. Their aim is to create an exceptional feast for the eyes and the taste buds. In other words: simple, beautiful and pure. Enjoy flower teas, alternative lattes, a delicious slice of cake, avocado toast, a salad or a smoothie bowl. Everything is created with love and the best quality ingredients – at MOON they only offer the very best!

Over de Kelders 35 T: 058 844 56 21 moonleeuwarden.nl

Moonleeuwarden welkominleeuwarden.nl


124 |I Winkelen in Leeuwarden |I Voerstreek Voorstreek 108

De Voerstreek

Een verrassende mix

Op de Voorstreek tref je geen grote winkelketens aan, maar tal van speciaalzaken. Denk aan (vintage) platenzaken, muziekinstrumenten, fietsenzaken, een borduurstudio, een toko, enzovoort. Bij de bekendste ijssalon van de stad staan de Friezen altijd graag in de rij voor Italiaans ijs. Niet te missen is het pand van de Centraal Apotheek, een zeer fraai Jugendstil/Art Nouveau gebouw.

Il DeVoorstreek

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden |I Voorstreek 125 Voerstreek |1109

De Voerstreek

A surprising mix

You won't find any large chain stores on the Voors/reek, instead you wil/ find many specialty stores. Think of (vintage) record stores, musical instrument stores, bicycle stores, an embroidery studio, an Asian food store, etc. Frisians are happy to queue up tor ltalian ice-cream at the city's best known ice-cream parlour. And you really mustn't miss the stunning Centraal Apotheek, which was built in an extremely beautiful Jugendstil/Art Nouveau style.

Il DeVoorstreek


126 | Winkelen in Leeuwarden | Voorstreek

Legenda De Voorstreek

6 Designed for Maria 7 TDC 8 Haak Smakelijk 9 Moustache

Vijze lstr

Voorstreek

aat

1 de Faam/il Famo 2 Jagersma 3 Er-rol 4 Drankenspeciaalzaak Jelle 5 Van Oud Naar Goud

Nieuwbure

n

Voorstr e

ek

4

en 6

7

8 t

tre rs

Ooste

r Stad s

Vo o

9

Tu in

grach

2

ek

1

3

5

W stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Voorstreek | 127

de Faam/il Famo bodywear Twee namen, één winkel, dat is de Faam/il Famo. Door het samenvoegen van de modieuze il Famo en de klassieke de Faam is er op de Voerstreek een onder- en nachtmode speciaalzaak ontstaan voor jong en oud. Met goede basis ondermodemerken als Ten Cate, Schiesser en Sloggi en hippe merken als Björn Borg, Calvin Klein en Tommy Hilfiger kunnen zowel dames als heren altijd slagen. Ook is er een uitgebreid nachtmode assortiment voor de dames en heren. Voor een goed advies staat de inmiddels vierde generatie voor u klaar bij de Faam/il Famo. Voorstreek 25 T: 058 212 43 72 ilfamo.nl

Two names, one store. That's de Faam/ il Famo. Merging the fashionable il Famo and the classic De Faam resulted in an underwear and nightwear store for young and old. Bath women and men can find superb underwear from basic brands such as Ten Gate, Schiesser and Sloggi and and also trom somewhat hipper brands like Björn Borg, Galvin Klein and Tommy Hilfiger. There is also an extensive range of nightwear for ladies and gentlemen. The fourth generation is ready to offer you friendly advice at de Faam/il Famo. ilfamoleeuwarden welkominleeuwarden.nl


128 | Winkelen in Leeuwarden | Voorstreek

Jagersma embroidery studio Jagersma is dĂŠ specialist op het gebied van naaimachines, fournituren en industrie borduurmachines. Als officiĂŤle dealer van Bernina, Pfaff, Husqvarna, Janome, Yuki en Brother hebben ze alles in huis voor de hobbyist en professional. In de goed uitgeruste borduurstudio kun je tevens je bedrijfskleding professioneel laten borduren, net als leuke geboortecadeaus. Wil jij je kennis en vaardigheden bijspijkeren? Het gehele seizoen worden er diverse workshops gegeven. Kortom, Jagersma naaimachines is de creatiefste winkel van Leeuwarden.

Jagersma is the specialist in the field of sewing machines, haberdashery and industrial embroidery machines. As an official dealer for Bernina, Pfaff, Husqvarna, Janome, Yuki and Brother they have everything to offer for both amateurs and professionals. In the excellently equipped embroidery studio you can have (business) uniforms professionally embroided, or find that special gift for a birth. lf you want to enrich your knowledge and skilIs then get in touch with Jagersma. Workshops are offered throughout the entire season. In short, : Jagersma sewing machines is the most creative shop in Leeuwarden.

Voorstreek 37 T: 058 216 41 64 naaimachines.tri Jagersma-naaimachines-borduurstudio stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Voorstreek | 129

Er-rol the one and only skate shop De enige echte skatewinkel van het noorden bevindt zich op de Voorstreek in Leeuwarden. In de winkel vind je kleding en merken die je niet in een normale mode of sneaker-winkel tegenkomt. Naast kleding van Nike SB, Vans, Adidas, Obey, RIPNDIP en hebben ze er ook een uitgebreid aanbod in skateboards en accessoires. De eigenaar Errol en al het personeel zijn echte skateboarders. Ze weten waar ze over praten en geven hĂŠt advies wat je nodig hebt.

Voorstreek 49 T: 058 216 69 14

The one and only skate shop in the north is located on the Voorstreek in Leeuwarden. Here you will find clothes and brands that you don't see in a normal fashion / sneaker store. Besides clothing from Nike SB, Vans, Supra, Obey, Etnies and more they also have a large variety of skateboards and accessories. The owner, Errol, and all the staff are real skateboarders. They know what they are talking about and give the advice you need.

errolskateshop

er_rol_skateshop welkominleeuwarden.nl


130 || Winkelen Winkelen in in Leeuwarden Leeuwarden || Voorstreek Voorstreek 116

Drankenspeciaalzaak Jelle beer, wine and liquor specialist Drankenspeciaalzaak Jelle heeft het grootste assortiment van Friesland. De dranken worden persoonlijk geselecteerd door fijnproever Jelle, hierbij kiest hij niet voor de commerciële dranken, maar voor wat écht lekker is. Jelle vindt dat je echt moet genieten van een drankje. Goed advies en vooral kwaliteit staan hoog in het vaandel. De slogan ‘drink minder, drink beter’ dekt dan ook perfect de lading. Hier wordt niet zomaar een fles drank verkocht; met de kennis van de verkopers wordt een drankje verkocht die jouw avond onvergetelijk maakt.

Drankenspeciaalzaak (specialist drink business) Jelle has the largest selection in Friesland. All drinks are personally selected by connoisseur Jelle, who doesn’t go for for the commercial drinks, but rather for what is, simply, really good. Jelle beliefs you should really enjoy a drink. Advice is good and quality is of the highest. The slogan ‘drink less, drink better’ is embodied by the store. Here you don’t just buy a bottle of liquor; the expertise of the staff ensure that you get a drink that makes your evening unforgettable.

Voorstreek 63 T: 058 213 84 69 drankenspeciaalzaakjelle.nl Jelledranken Voerstreek 63 T: 058 213 84 69 drankenspeciaalzaakjelle.nl Jelledranken stadsgids | cityguide Leeuwarden stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Voorstreek | 131

Van Oud Naar Goud DIY marketplace Bij Van Oud Naar Goud leveren jouw oude spullen geld op. De winkel staat vol met kraampjes waarin mensen hun spullen verkopen, het is een soort offline marktplaats. Huur één of meerdere kramen voor één of meerdere weken. Je richt de kraam zelf in en kunt deze de gehele huurperiode bijvullen. Elke week zijn er weer nieuwe huurders, waardoor er altijd leuke spullen zijn. Misschien kom je hier wel die ene vaas of dat schilderijtje tegen waar je al tijden naar op zoek bent.

At 'from old to gold' you can exchange your old goods for money. The shop is filled with stands where people sell their stuff, rather like an offline Ebay. Rent one or more stands for one or more weeks. You arrange your own stand in your own way, and continue to do this troughout the rental period. Every week, there are new tenants, resulting an ever­changing range of goods. Maybe you will find that vase or portrait you have been looking for for a long time.

Voorstreek 70 T: 058 251 03 47 oudnaargoud.nl

vanoudnaargoud welkominleeuwarden.nl


132 | Winkelen in Leeuwarden | Voorstreek

Designed for Maria Vintage Clothing Bij Designed for Maria vind je vintage kleding uit de periode vanaf 1920 tot en met 1980. De keuze voor deze specifieke periode heeft te maken met een passie die aanwezig is voor alles uit deze vervlogen tijd. Echte vintageliefhebbers kunnen hun ogen uitkijken; kleding, schoenen, sierraden, hoeden, tassen, muziek en andere accessoires en dat allemaal uit de mid-century jaren van de vorige eeuw. Ook is Designed for Maria Vintage Clothing een ideale locatie voor fotoreportages, themafeesten, toneelverenigingen en mode academici.

At Designed for Maria you’ll find vintage clothing from the 1920s to the 1980s. The choice of this specific period springs from a passion for everything from this bygone era. True vintage lovers can come and feast their eyes on their clothing, shoes, jewelery, hats, bags, music and other accessories – all from the middle years of the past century. Designed for Maria is also the perfect location for photo shoots, themed parties, theatre groups fashion students and academics.

Tuinen 11 T: 06 40 82 11 98 designedformaria.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

designedformaria


Shopping in Leeuwarden | Voorstreek | 133

TDC appliances & cookwearv TDC is al bijna 40 jaar het vertrouwde adres voor huishoudelijke apparaten, witgoed en de daarbij behorende onderdelen en accessoires. Ooit begonnen als een onderdelen afdeling van een bruin- en witgoedzaak is TDC inmiddels uitgegroeid tot een zeer compleet bedrijf met een goede naam en reputatie. TDC focust zich ook steeds meer op koken en alle kwaliteitsproducten die daarbij horen. Bij hen koop je niet alleen je nieuwe koelkast maar ook een braadpan en je messenset voor het leven. En dat voor iedere portemonnee. Voorstreek 52 T: 058 213 84 66 tdc.frl

TDC has been the most reliable address tor household equipment, parts and accessories tor the last 40 years. Originally, they started as a household components department tor audio and household devices but grew into a complete business with a great name and reputation. TDC started to focus on cooking and the quality products that come with this. You won't just buy a new fridge or a new frying pan but also a set of quality knives tor life. There is something tor every budget.

Tdcleeuwarden welkominleeuwarden.nl


134 | Winkelen in Leeuwarden | Voorstreek

Haak Smakelijk knitting and crocheting De ALLER-leukste haak en breiwinkel van Leeuwarden vind je op de Voorstreek. Een lichte moderne en eigentijdse winkel waar service, kwaliteit en aandacht voor de klant centraal staan. Hier kun je terecht voor (bijna) alle materialen die je nodig hebt voor je haak of breiproject.Bekende merken als Clover, Pony, Prym, en garens van o.a. Borgo de Pazzi, Durable, Phildar, Schachenmayer, Scheepjes en Stylecraft zitten in het assortiment. Van september t/m maart is er bij Haak Smakelijk iedere tweede en vierde zaterdagmiddag van de maand een haak-en breicafé. Neem je handwerkje mee en haak gezellig aan. Inloop is gratis maar vol is vol.

On Voorstreek you’ll find the finest crochet and knitting store in Leeuwarden. A light, modern, contemporary shop where service, quality and attention to customers are at the heart of their philosophy. Here in their store you’ll find (almost) everything you need for your crochet and knitting projects. They carry famous brands such as Clover, Pony and Prym, and our assortment of yarns comprises, among others, the brands Borgo de Pazzi, Durable, Phildar. Schachenmayer, Scheepjes and Stylecraft. From September to March they hold a crochet and knitting café on every second and fourth Saturday of the month. Bring along your craft projects and ‘hook up’ with us! Entry is free, but when they’re full… they're full.

Voorstreek 22 T: 06 34 31 76 78 madjoe-lekkum.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

haaksmakelijk


138 | shopping | Voorstreek Shopping in Leeuwarden | Voorstreek | 135 138 | shopping | Voorstreek

Moustache een barbershop voor iedereen Moustache een barbershop voor iedereen Persoonlijk contact, Vanaf afgelopen junidat kunisjewaar in de visie van herenkapperszaak Moustache Leeuwarden terechtdat voor een de visie Persoonlijk contact, is waar omdraait. Zes en een half jaar geleden knipbeurt bij Moustache Barbershop. van herenkapperszaak Moustache opende zijZes de deuren van jaar hungeleden eerste De werkwijze vaneen de herenkapsalon omdraait. en half kapperszaak Groningen. Nueerste sinds brengt naar de traditionele opendejezijterug dein deuren van hun kort zit ook een tweede filiaal in barbershop; een plek waar je hier als kapperszaak in Groningen. Nu sinds Leeuwarden. Een strakke zaak waar man vakkundig gekapt en geschoren kort zit ook een tweede filiaal hier in iedereen jong én oud. Je wordt en terecht waarEen je kan, weer echt man kunt Leeuwarden. strakke zaak waar gaat hier nergens eenjong herenkapper zijn. Deze traditionele ambacht wordt iedereen terecht kan, én oud. Je vinden met de zelfde blik op het vak als gecombineerd met een moderne inslag. gaat hier nergens een herenkapper die de mannen vanis Moustache hebben. Ervaring en de kennis aanwezig de vinden met zelfde blik op het en vak als barbiers denkenvan dan ook graaghebben. met die de mannen Moustache je mee en adviseren je over de coupe, styling en nazorg van jouw haar.

Personal that is where the vision Since lastcontact, June Moustache Barbershop of barber shop Mustache turns. and has been offering haircuts in theSix Personal contact, that is where vision half years ago she opened the The working methods ofaLeeuwarden. barber shop Mustache turns. Sixdoors andin their firstago barber shop Groningen. this men’s hair salon arein reminiscent aof half years she opened the doors of afirst second branch has atheir traditional barber shop; arecently place to get ofNow barber shop in Groningen. been here in Leeuwarden. a proper man’s haircut orrecently shave, where Now a established second branch has A sleek business where everyone can a man can truly be a man. They combine been established here in Leeuwarden. young and old. Youeveryone will notafind this traditional approach with modern Ago, sleek business where cana hair stylist here with same view of athe touch. Their experience expertise go, young and old.the You willand not find hair profession as the Mustache is at your andfrom the barbers stylist here disposal with themen same view of the will have. talk through andmen advise you on the cut, profession as the from Mustache styling and aftercare of your hair. have.

Voorstreek 6 T: 058 785 72 25 moustache-barbershop.nl Moustache Barbershop Voorstreek 6 T: 058 785 72 25 moustache-barbershop.nl Moustache Barbershop stadsgids | cityguide Leeuwarden stadsgids | cityguide Leeuwarden welkominleeuwarden.nl


136 |I Winkelen in in Leeuwarden 118 Leeuwarden |I Gouverneursplein Gouverneurskwartier

Het Gouverneurskwartier

Een stap terug in de tijd!

In totaal omvat het Gouverneurskwartier elf straten. Het aanbod is hier erg gevarieerd: kledingzaken, kunstgalerieĂŤn, coffeeshops, cadeauwinkels en veel restaurants. Er is hier veel geschiedenis te zien, met name op het Hofplein en het Gouverneursplein. Hotel het Stadhouderlijk Hof bijvoorbeeld was vroeger de verblijfplaats van de Friese stadhouders. Op de hoek is het oudste cafĂŠ van Leeuwarden (sinds 1770). De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan. Even sfeerproeven dus!


Shopping in Leeuwarden | Gouverneursplein |l 119 137 Shopping in Leeuwarden I Gouverneurskwartier

Het Gouverneurskwartier

Going back in time!

The Gouverneurskwartier ('Governors QuarterJ consists of eleven streets. lt offers a varied range of shops and businesses: clothes stores, art galleries, coffeeshops, gift stores, and many restaurants. The area is steeped in history, particularly, the Hofplein and the Gouverneursplein. Hotel Het Stadhouderlijk Hof ('The Steward's CourtJ, for instance, used to be the Frisian Stewards residence. Leeuwardens oldest cafĂŠ (established 1770) is located on the corner. Time seems to stand still here. A good place to absorb the ambience!


138 | Winkelen in Leeuwarden | Gouverneursplein

Legenda Het Gouverneursplein 1 Wijnlokaal Bij de Mannen 2 Treinpassage 3 SanneS 4 MoniQue 5 Tres Jolie

6 De Sleutelspecialist 7 Ny-Na 8 Van Gunst 9 The SainT

H Hotel ‘t Anker

Eewal

B&B Ster Logies

Be

ije

rs

tra

2

aa

str t

3

raat St. Jacobsst

4

5

Weerd

6

7

9

Nieuwestad

1

og

e

aatj

astr

kam

Auc

l

Ho

e

a Eew

ote

Hofplein

sp

ur

e rn

uv

Go

n lei

Gr

H Stadhouderlijk Hof

at

lein

p Waag

stadsgids | cityguide Leeuwarden

8


Shopping in Leeuwarden | Gouverneursplein | 139

Wijnlokaal Bij de Mannen meet cosiness

De eerste echte wijnbar van Leeuwarden is gevestigd in één van de oudste en sfeervolste panden van de stad. “Bij de Mannen” draait het om ontspanning, gezelligheid, gastvrijheid en vakmanschap. Hier krijgt u wat u zich voorstelt: goede wijn in een mooi glas, fantastische cocktails, gins of andere heerlijke drankjes, bijpassende hapjes en uitstekende service. Ons grote assortiment wijnen zijn alle per glas te bestellen en worden aan tafel uitgeschonken!

The first true wine bar in Leeuwarden can be found in one of the oldest and most atmospheric buildings in the city. Bij de Mannen is all about relaxation, ambience, hospitality and artistry. Here, what you imagine comes to life: good wine in a beautiful glass, fantastic cocktails, gins and other great drinks, appetizing bar snacks and excellent service. Our wide range of wines are all ordered by the glass and will be poured at your table.

Grote Hoogstraat 42 T: 058 785 1921 - 06 18 43 36 63 bijdemannen.nl bijdemannen bijdemannen welkominleeuwarden.nl


140 | Winkelen in Leeuwarden | Gouverneursplein

Treinpassage modeling De Treinenpassage is een speciaalzaak voor modelbouw en een bekend adres voor verzamelaars uit het hele land. Ze zijn specialist in modeltreinen en accessoires. Op dat gebied is er echt geen ‘nee’ te koop. Het ontelbare aantal bouwdozen van auto’s, vliegtuigen, boten, tanks en huizen geven de winkel haar bijzondere karakter. Ook verf en kwastjes voor het fijnere werk liggen in de winkel, net als de huisjes, boompjes en beestjes voor de treinbaan. Een ware snoepwinkel voor modelbouwers!

De Treinenpassage is a speciality store for model building and a well known address for collectors all over the country. They are specialists in miniature trains and accessories. You name it - Treinenpassage selIs it. The countless boxes of kits for cars, planes, boats, tanks and houses give the store a special character. Paints and brushes for finer work are available in the shop, as well as tiny houses, trees and animals for model railways. This is a real candy store for model builders!

Sint Jacobsstraat 38-40 T: 058 213 91 00 treinenpassage.com stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Gouverneursplein | 141

SanneS jewellery workshop Bij edelsmederij SanneS staat ambacht voorop! Hier vind je niet alleen de meest unieke sieraden, maar je kan ze ook zelf maken! Zo kun je je eigen trouwringen maken en zelfs van oude dierbare sieraden een eigentijds nieuw sieraad maken. Sanne heeft uitgebreid aandacht voor je en kijkt naar jouw persoonlijke wensen en verwachtingen. Naast sieraden verkoopt SanneS ook vintage design glas en keramiek in haar sfeervolle atelier. SanneS is een uniek concept op een bijzondere plek in hartje Leeuwarden.

At SanneS goldsmith, craftmanship is everything! You won't just find the most unique jewellery here - you can also make your own! You can make your own wedding rings or even transform something old and precious into a contemporary, new piece. Sanne will give you her full attention and focus on your personal wishes and expectations. Allongside jewellery, SanneS also sells vintage design glass and ceramics in her atmospheric workshop. SanneS is a unique concept and an exceptional spot in the heart of Leeuwarden.

Sint Jacobsstraat 24 T: 06 18 65 60 41 sannes.frl

sannesedelsmederij welkominleeuwarden.nl


142 | Winkelen in Leeuwarden | Gouverneursplein

MoniQue lingerie, night- and swimwear Exclusiviteit, kwaliteit, duurzaamheid en vakbekwaamheid, daar staat Monique Zwamborn voor. Uitsluitend speciaal voor jou geselecteerde lingerie tot cupmaat K. Er is een zeer ruime keuze uit meer dan tweeduizend bh’s. Exclusief in Empreinte en Dacapo en gespecialiseerd in PrimaDonna en diverse badmode merken. Kortom dé lingeriespeciaalzaak waar geen nee te koop is. Ook kun je er terecht voor mamacare en zwangerschapslingerie.

Monique Zwamborn epitomizes exclusivity, quality, durability and professionalism. Lingerie specially selected for you, with cup sizes up to K. With more than two thousand bras, there is an exceptionally wide choice. MoniQue has exclusivity with the brands Empreinte and Dacapo and is a specialist in PrimaDonna and various swimwear brands. In short, the lingerie specialist, where ‘no’ is not for sale. You can also go to MoniQue for mamacare and maternity lingerie.

Sint Jacobsstraat 23 T: 058 212 24 90 moniquelingerie.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

moniqueLeeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Gouverneursplein | 143

Tres Jolie interior design shop Wonen is genieten en vooral in woonwinkel Tres Jolie. De winkel van interieurstyliste Ellen Klunder is een bron van inspiratie en is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in de Sint Jacobsstraat. Je shopt hier de laatste trends en vindt hier een uitgebreid assortiment aan unieke accessoires waarvoor Ellen regelmatig op pad gaat. Voor de mooiste kleuren in huis heeft ze de geweldige krijt- en kalkverven van de merken Pure&Original en Annie Slaan Chalkpaint.

Living is for enjoying and this is especially true in home store Tres Jolie. lnterior stylist Ellen Klunder’s shop is a source of inspiration and is located inside a beautiful monumental building on the Sint Jacobsstraat. Here you can find the latest trends and an extensive assortment with unique accessories which Ellen regularly sources. For the most beautiful colour indoors, she offers amazing chalk and lime paints from the brands Pure & Original and Annie Slaan Chalkpaint.

Sint Jacobsstraat 13 T: 058 212 01 81 tresjoliewonen.nl

WoonwinkelTresJolie welkominleeuwarden.nl


144 | Winkelen in Leeuwarden | Gouverneursplein

De Sleutelspecialist locksmith De sleutelspecialist en slotenmaker van Friesland! In Leeuwarden al sinds 1918 actief in het leveren, monteren en geven van advies met betrekking tot sloten. Ook voor sleutels, brandkasten en beveiliging voor particulieren en bedrijven is dit het goede adres. Deze winkel aan de Sint Jacobsstraat biedt een uitgebreid assortiment aan sloten, hang- en sluitwerk en kluizen. Ook is het natuurlijk mogelijk om direct sleutels bij te laten maken. Sleutel kwijt, buitengesloten of is je slot kapot? Je kunt de mannen dag en nacht bereiken.

The key- and Locksmith specialist of Friesland! Established in Leeuwarden in 1918 they specialize in supplying, assembling and giving advice regarding locks. This is also where to come for keys and security for individuals and companies. This shop on Sint Jacobsstraat offers a wide range of locks, lockers and safes. Naturally, you can also have a key (copy) made on the spot. Lost a key, Jocked yourself out or have a broken lock? You can reach these guys day and night.

Sint Jacobsstraat 10 T: 058 212 88 24 sleutelspecialist.tri sleutelspecialistleeuwarden stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden | Gouverneursplein | 145

Ny-Na fashion & gifts Zodra je Ny-Na binnenstapt waan je je in een andere wereld. Een wereld vol kleur, vrolijkheid en positiviteit. Laat je verrassen door de ruime collectie kleding van o.a. de merken Who’s That Girl, Verry Cherry en Blutsgeschwister (fair wear)!Naast kleding is er een uitgebreid assortiment aan kleurrijke retro woonaccessoires en kadoartikelen. O.a. aardewerk uit Mexico, kinderspeelgoed, geluksartikelen, spullen van Kitch Kitchen en nog veel meer moois.

Sint Jacobsstraat 11 T: 058 216 06 52

As soon as you enter Ny-Na, you are in a different world. A world full of color, cheerfulness and positivity. Be amazed by the large collection of clothing from the brands Who’s That Girl, Verry Cherry and Blutsgeschwister (Fair Wear)! In addition to clothing, there is an extensive range of colorful retro home accessories and gift items. For example, pottery from Mexico, children’s toys, lucky charms, stuff from Kitch Kitchen and much more.

NYnkeanNA welkominleeuwarden.nl


146 | Winkelen in Leeuwarden | Gouverneursplein

VanGunst Gunst in fashion Bij VanGunst in de gezellige St. Jacobs­ straat tref je een verrassend brede collectie damesmode in het midden- tot hoge segment. De collectie bestaat uit verschillende merken die goed te combineren zijn. En juist die mix van merken maakt dit een erg leuk adres om te gaan winkelen. Voor elke gelegenheid heeft VanGunst kleding voor alle mode­ bewuste vrouwen die van klasse en stijl houden. Of je nu sportief, klassiek of liever trendy gekleed gaat. Dat is kort gezegd dan ook de doelgroep van vanGunst. Sint Jacobsstraat 8 T: 058 213 12 30 stadsgids | cityguide Leeuwarden

In the pleasant St. Jacobstraat in Leeuwarden you will find fashion boutique VanGunst. This stylish shop offers a surprisingly broad collection of ladies fashion in the mid to high range. The collection consists of several brands which can be seamlessly combined. This mix of brands makes shopping at VanGunst a joyful experience. Whatever the occasion, VanGunst knows how to dress elegant women with style. Sporty, classic or trendy? You will find it at VanGunst.

gerrie.vangunst


Shopping in Leeuwarden | Gouverneursplein | 147

The SainT t-shirts T-shirts zijn misschien wel het meest gedragen kledingstuk. Voor mensen die zich willen onderscheiden is deze winkel een puik adresje. Eigenaar Rudi heeft een zeer divers aanbod in uiteenlopende thema's: lokale kunstenaars, muziek, film, games, tv-series, superhelden maar ook sport met merken als Copa en New Era, de motor- en tattooscene met bijvoorbeeld merken als Yakuza en Spiral. Er zijn ook T-shirts van het merk Okimono (bekend van TV programma de Kwis) aanwezig. Of prachtige shirts van merken Liger en Eks'kwizit.

T-shirts are perhaps the most worn item of clothing. This shop is the perfect place tor those seeking a unique look. Owner Rudi has a wide range of different themes: local artists, music, movies, games, TV series, superheroes but also sports with brands such as Copa and New Era, and the motorcycle and tattoo scene with brands such as Yakuza and Spiral. There are also T-shirts by Okimono (known trom TV-program the Kwis). Or beautiful shirts trom brands Liger and Eks'kwizit.

Sint Jacobsstraat 9 T: 058 289 31 72 thesaintstore.nl

TheSainTshirts welkominleeuwarden.nl


148 130 | Winkelen in Leeuwarden |I De Kleine Kerkstraat 1

De Kleine Kerkstraat

Goed toeven in de leukste winkelstraat!

De Kleine Kerkstraat is tweemaal tot leukste winkelstraat van Nederland verkozen en dus zeker een bezoek waard. Je vindt er foodwinkels, een gezellige volkse kroeg, een gerenommeerde designwinkel en vele andere verrassende winkels. In de Grote Kerkstraat vind je een aantal exclusieve winkels die je ook niet mag missen. Il KleineKerkstraat

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Shopping in Leeuwarden |I De Kleine Kerkstraat |l 149 131

De Kleine Kerkstraat

Enjoy life in the best shopping street! The Kleine Kerkstraat has been voted Netherlands' best shopping streel twice and sa it definitely worth a visit. lt has food stores, a friendly, traditional pub, a renowned design store, and many other surprisingly shops. The Grote Kerkstraat also offers several exclusive stores that you shouldn't miss out on.

Il KleineKerkstraat


150 | Winkelen in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat

Legenda De Kleine Kerkstraat 1 Ut Streekie 2 Kijk Kijk 3 Barrevoets 4 Store 1892 5 Eric Steenbergen

Tresoar

Oldehove

6 Tutte Belle 7 Miedema 8 Lourens Collection 9 Leonidas Tourist Information

HCL

weg

Groene Lân Fan Taal

at

stra

erk te K

Gro

B&B Ster Logies

Kleine Kerkstraat

1

Keramiekmuseum

2

3

4

5

Bag

ijne

stra

6

7

Boomsma Beerenburger museum

8 9

Nie

uw

stadsgids | cityguide Leeuwarden

at

est

ad


Shopping in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat | 151

Ut Streekie

Frisian delicatessen and giftshop Bij de culturele cadeauwinkel ‘Ut Streekie’ vind je de meest bijzondere producten van Friese bodem. Zo kan je in de knusse winkel terecht voor bijvoorbeeld Friese streekproducten en Friese speciaalbiertjes, maar je kunt er ook leuke souvenirs en cadeaupakketten in allerlei prijsklassen kopen. Een eigen pakket samenstellen of ‘gewoon’ een frisje voor onderweg behoren ook tot de vele mogelijkheden. Ut Streekie is dé ideale plek voor een origineel relatiegeschenk of een (bier)proeverij. Verwen jezelf eens op een (h)eerlijk cadeau van Fryske grûn!

At ‘Ut Streekie’ traditional gift shop you’ll find the most exceptional products from the province of Friesland. In this attractive, cosy shop you will not only find local Frisian produce and specialist Frisian beers, but also beautiful souvenirs and ready packed gifts to suit all wallets. You can piece together your own custom gift, or simply grab a refreshing drink to take away. Ut Streekie is the perfect place for promotional gifts or for a beer (or other) tasting. Spoil yourself with something special and authentic from the green fields of Friesland!

Oldehoofsterkerkhof 52 T: 06 28 28 37 72 utstreekie.frl

utstreekie welkominleeuwarden.nl


152 | Winkelen in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat

Kijk Kijk fashion boutique Lyts, mar smûk. Oftewel: klein, maar fijn. Dat is waar damesboetiek Kijk Kijk voor staat. Een sfeervolle winkel die veel te bieden heeft met een kleurrijk kledingaanbod in de maten 36 t/m 46, voor iedereen leuk, fris en toegankelijk. Ook hebben ze een breed aanbod aan accessoires zoals sieraden, tassen en sjaals. Ze geven je graag persoonlijk advies, hebben aandacht voor jou en kleding voor ieders figuur. Kijk Kijk is al ruim 20 jaar een begrip in Leeuwarden.

Lyts, mar smûk. It’s Frisian for ‘small but beautiful. This is what people say about ladies boutique ‘Kijk Kijk’ in Leeuwarden. This atmospheric shop has much to offer. You will find a colourful collection of ladies clothes (size 36 to 46 - UK sizes 8-18) and a wide range of jewellery, bags and scarves. A visit to Kijk Kijk is enjoyable and fun and the staff is happy to give personal advice. Kijk Kijk pays attention to you and to the clothes suited to your particular figure. Kijk Kijk has been a household name in Leeuwarden for more than 20 years.

Kleine Kerkstraat 43 T: 058 215 39 29 kijkkijkleeuwarden.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

kijkkijk


Shopping in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat | 153

Barrevoets coffee 'n lunch Ze staan niet op blote voeten in de zaak, maar Jan Willem Schoot en Ralph Pol wilden het graag simpel en oprecht houden. Ze pakken het net even anders aan en hebben echt kennis van koffie. Ze serveren een verse, huisgemaakte lunch, een speciaal biertje of een eigenwijze frisdrank. 0h, en hun smoothies, die moet je zeker eens proeven. Stap door de deur en beland in een huiskamerlijke sfeer, perfect om even bij te kletsen of om 'business' te bespreken.

Jan Willem Schoot and Ralph Pol like to keep things simple and straightforward. They have a different approach and are incredibly knowledgeable when it comes to coffee. They also serve fresh, homemade lunches, special beers and softdrinks. And their smoothies simply have to be tasted. Walk through the door and find yourself in the homey atmosphere, perfect tor catching up or discussing business.

Kleine Kerkstraat 41 T: 058 843 72 43 barrevoets.com barrevoets barrevoets_lwd welkominleeuwarden.nl


154 | Winkelen in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat

Store 1892 fun and affordable fashion Niet te missen in de Kleine Kerkstraat is Store 1892. Hier kun je terecht voor kleding, sneakers, tassen, sjaals, riemen en sieraden. Nieuw bij Store 1892 is de “Brand Corner” van Studio Anneloes. Hier vind je de nieuwste collectie van Studio Anneloes en alle artikelen zijn op duurzame wijze ontwikkeld. De collecties van YAYA, Studio Anneloes, FreeQuent en Soyaconcept wisselen regelmatig en zijn daarom altijd up-to-date! Door het deskundig en persoonlijk advies kom jij thuis met kleding waar je echt gek op bent.

Don’t miss out on Store 1892 in the Kleine Kerkstraat! Here you'll find clothes, sneakers, bags, scarves, belts and jewellery. New at Store 1892 is the “Brand Corner” by Studio Anneloes where you can find the latest collection. All Studio Anneloes clothes have been developed in a sustainable way. Collections like YAYA, Studio Anneloes, FreeQuent and Soyaconcept change regularly and are always up-to-date! Our expertise and personal advice ensures you'll come home with clothing you love.

Kleine Kerkstraat 15 T: 058 299 87 77 store1892.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

store1892

store1892


Shopping in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat | 155

Eric Steenbergen design shop Bij designwinkel Eric Steenbergen kijk je Êcht je ogen uit. De winkel biedt een zeer uitgebreide collectie in alles wat met wonen en design te maken heeft. Denk hierbij aan designmeubelen, woonaccessoires, verlichting, serviezen, tassen, sieraden, horloges, audio, gadgets en nog veel meer trendy artikelen. De winkel staat vol vrolijk gekleurde ontwerpen van topmerken als Alessi, iittala, Stelton en vele anderen. Kom dus snel langs bij de mooiste l designwinkel van Fryslân of bezoek ce webshop.

At design shop 'Eric Steenbergen: you won't believe your eyes. The shop offers a wide collection of everything related to home and design. lmagine design furniture, home accessories, lighting, crockery, watches, audio and gadgets and other trendy items. The shop is packed with boki, bright colourful designs from brands such as Alessi, iittala, Stelton and many others. So come and visit the most beautiful design shop in Friesland or take a look at their webshop.

Kleine Kerkstraat 20 T: 058 212 56 00 ericsteenbergen.nl

ericsteenbergendesign welkominleeuwarden.nl


156 | Winkelen in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat

Tutte Belle kids fashion In de leukste winkelstraat van Leeuwarden, de Kleine Kerkstraat, is kinderkledingwinkel Tutte Belle te vinden. Bij de winkel vind je een mooie mix van nieuwe- en tweedehands merkkleding voor kinderen. Ook shop je hier toffe items voor dames van merken als Colourful Rebel en Sisters Point. Dit wordt aangevuld met hippe accessoires en leuke cadeautjes; alles van winkelen een feestje te maken. Door een combinatie van grote commerciële merken met kleinere, onbekende labels, kom je tot een verrassende outfit. Of je nou een speciale outfit zoekt of iets alledaags: Tutte Belle heeft het in huis!

In the Kleine Kerkstraat, the finest shopping street in Leeuwarden, you can find kids’ clothing store Tutte Belle. This shop has a wonderful mix of new and second hand clothing for children, and also trendy ladies’ clothes by brands such as Colourful Rebel and Sisters Point. In addition, there are cool accessories and lovely gifts; making your shopping trip a real event. Combine the larger, more commercial brands with smaller, less famous labels and create your own distinctive outfit. Whether you’re shopping for that special outfit or looking for something more everyday: Tutte Belle has it!

Kleine Kerkstraat 16 T: 06 47 30 86 89 tutte-belle.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Tutte Belle


Shopping in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat | 157

Miedema eye care & eye fashion Om al het mooie van Leeuwarden te zien zijn goede ogen essentieel. Heb je die niet? Dan kan de excellente service van Miedema Optiek je hierbij helpen. Rob Dijkstra, eigenaar van Miedema, is optometrist, kan een uitgebreid oogonderzoek uitvoeren en zal dus niks over het hoofd zien. De Miedema brilmode boutique ondersteunt je bij het kiezen van het beste brilmontuur door middel van kleurtypebepaling en analyse van je gelaatsvormen. Tenslotte vormen je ogen en je gezicht je eerste indruk!

A good pair of eyes is essential if you want to see all the beauty of Leeuwarden. Yours aren’t perfect? Then try the excellent service offered by ‘Miedema Optiek’. Rob Dijkstra, the owner of Miedema, is a qualified optometrist and can conduct an in-depth eye examination. De Miedema fashion spectacles boutique helps you select the best frames for you by using methods such as colour type determination and an analysis of your facial features. After all, your eyes and face shape your first impression! See you soon!

Kleine Kerkstraat 14 T: 058 212 48 66 miedemaoptiek.nl

MiedemasModebrillen welkominleeuwarden.nl


158 | Winkelen in Leeuwarden | De Kleine Kerkstraat

Lourens Collection Lifestyle winkel Lourens Collection is dé lifestyle winkel van Leeuwarden. Een jaar na de opening van hun eerste winkel in de wijk Nijlân, is afgelopen september ook een tweede filiaal geopend in het centrum van Leeuwarden. Elke dag worden unieke en stijlvolle producten speciaal voor jou uitgezocht. Shop er de meest leuke en mooie kleding, sieraden, (klein) meubelen, (woon)accessoires, parfum en nog veel meer. Mocht je geen tijd hebben om langs te komen in de winkel, dan kun je de producten ook online kopen!

Lourens Collection is the lifestyle shop in Leeuwarden. One year after the opening of our first store in the Nijlân neighbourhood, last September we opened a second branch in the centre of Leeuwarden. Every day we source unique, stylish products for our customers. Come to us for the finest clothes, jewellery, small furniture items, household accessories, perfume and much more. If you don’t have time to drop by the shop you can always shop with us online!

Kleine Kerkstraat 2A+B lourenscollection.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

lourenscollection


Shopping in Leeuwarden Leeuwarden |I De Kleine Kerkstraat |l 159 141

Leonidas Leonidas chocolate heaven chocolate heaven

In de gezelligste straat van Leeuwarden vind de lekkerste Belgische bonbons. In dejegezelligste straat van Leeuwarden Leonidas bekend om hunbonbons. vele vind je de staat lekkerste Belgische lekkers in staat de vorm van bonbons en Leonidas bekend om hun vele chocolade: melk, maaren ook lekkers in dewit, vorm vanpuur, bonbons met alcohol,wit, marsepein, praline zelfs chocolade: melk, puur, maaren ook suikervrij. Daarnaast hebben ze als enige met alcohol, marsepein, praline en zelfs in Leeuwarden warme Brusselse wafels. suikervrij. Daarnaast hebben ze als enige De winkel is verhuisd het kleinste in Leeuwarden warmevan Brusselse wafels. pand in Leeuwarden hetkleinste een na De winkel is verhuisdnaar van het kleinste pand. Want voor heb pand in Leeuwarden naarbonbons het een na je niet veel ruimte nodig, voorheb alle kleinste pand. Want voor maar bonbons chocoladeliefhebbers wel. je niet veel ruimte nodig, maar voor alle

chocoladeliefhebbers wel.

In the most delightful street in

Leeuwarden you will find the in tastiest In the most delightfu/ street Belgian chocolates. Leonidas known tor Leeuwarden you wil/ find theis tastiest their many treats in the form of chocolates: Belgian chocolates. Leonidas is known white, milk, plain, but in also with alcohol, tor their many treats the form of marzipan, praline even sugar chocolates: white,and milk, plain, butfree. also This is also the only placepraline in Leeuwarden with alcohol, marzipan, and wheresugar you can getThis hotisBrussels even free. also thewaffles. only The store has moved trom theyou smallest place in Leeuwarden where can get building in Leeuwarden to the second hot Brussels watt/es. The store has smallest. Because although you don't moved trom the smal/est building in need much space chocolates, you do Leeuwarden to thefor second smal/est. for all the although chocolateyou lovers outneed there.much Because don't space tor chocolates, you do tor all the chocolate lovers out there.

Kleine KleineKerkstraat Kerkstraat2 2T:T:058 05884843636665 665chocoladen.nl chocoladen.nl IlLeonidas LeonidasLeeuwarden Leeuwarden welkominleeuwarden.nl welkominleeuwarden.nl


160 | Culinair in Leeuwarden


Culinary in Leeuwarden | 161


162 | Culinair in Leeuwarden

Kelder65 cocktailbar Bij Kelder65 kan je terecht voor de beste cocktails van Leeuwarden en omstreken. Geniet van de uitgebreide cocktailkaart of onze wisselende specials. Samen met een bite, lunch of diner ben je bij hen op de juiste plek. Kelder65 staat voor originaliteit en een warme en knusse sfeer. Nestel je in een van de banken of neem plaats op een plekje aan de bar en geniet van de heerlijke ambiance.

Head to Kelder65 (Cellar65) for the best cocktails in and around Leeuwarden. Enjoy a cocktail from their extensive cocktail menu or try their ever-changing specials. Add a snack, lunch or dinner – you’re at the right place. Kelder65 means originality and a warm, cosy atmosphere. Relax on one of their sofas or take a stool at the bar, and enjoy the wonderful ambiance!

Nieuwestad 65 T: 058 843 66 02 kelder65.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Kelder65

Kelder65leeuwarden


Culinary in Leeuwarden | 163

Roast bar-restaurant Roast is de voorloper op het gebied van lekker eten & drinken in de juiste ambiance waarbij kwaliteit, gastvrijheid en originaliteit voorop staat. Zij houden van goed eten, variatie op onze menukaart met mooie ingrediĂŤnten, wijn en spijs combinaties, unieke arrangementen & een goede sfeer waar je en je gasten zich volledig kunnen ontspannen.

Roast is your first stop for delicious food and drinks; they offer quality, hospitality and originality, wrapped in the perfect ambiance. They love good food and our menu offers variety, wonderful ingredients, wine and tasting combinations, and unique deals. Come with friends and enjoy the relaxing atmosphere.

Nieuwestad 63 T: 058 843 66 02 roastleeuwarden.nl RoastLeeuwarden roastleeuwarden welkominleeuwarden.nl


164 | Culinair in Leeuwarden

Sjoddy bistro and wine bar Sjoddy is ‘see you’ op zijn Fries. De knusse bistro en wijnbar vind je in hartje centrum Leeuwarden. Een ware bourgondische ontmoetingsplek met inspiratie uit Italië en Spanje. De menukaart biedt verse en ambachtelijke gerechten, direct van de houtskoolgrill. De wijnen zijn verrassend en komen uit elk werelddeel, met een knipoog naar Italië. Vanaf 16.00 uur kun je al terecht voor een klein hapje en alle wijnen zijn per glas verkrijgbaar. Eten, drinken, beleven en gastvrijheid staan hier duidelijk voorop. Maandag & dinsdag gesloten.

Sjoddy means ‘see you’ in Frisian. This cosy bistro and wine bar is located in the heart of Leeuwarden city centre. A gastronomical meeting spot inspired by Italy and Spain. The menu offers fresh, homemade dishes prepared on a charcoal grill. Their wines will surprise you, originating from every continent but all with an Italian touch. From 4pm onwards you can grab a bite and a glass of wine. Come to their for mouthwatering food, delicious wine and a warm, convivial atmosphere. (Closed on Mondays and Tuesdays.)

Druifstreek 55 T: 058 250 41 50 sjoddy.nl

Sjoddy

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Culinary in Leeuwarden | 165

Spiezz Spiezzialities restaurant Restaurant Spiezz is te vinden in De Weerd, in het oude centrum van Leeuwarden. Bij Spiezz speelt lekker vlees een belangrijke rol, maar ook visliefhebbers en vegetariërs kunnen hier hun hart ophalen. Zo kan je genieten van de befaamde ‘spiezen’, maar met een uitgebreide menukaart is er voor iedereen genoeg keus. Of je nou een suggestie voor de juiste wijn wil of een kleine aanpassing in je gerecht; het team van Spiezz staat voor je klaar en helpt je graag. Kom langs en proef de gastvrijheid!

Restaurant Spiezz is located on De Weerd in the old centre of Leeuwarden. At Spiezz they specialize in delicious meat, but fish lovers and vegetarians will also find plenty to treat themselves with. Enjoy one of their famous shish kebabs or, if you prefer, check out the wide choice on their extensive menu. Whether you’re looking for a wine recommendation or have a special request for your dish, the team at Spiezz are there to help. Come along and sample our hospitality!

Weerd 7 T: 058 212 25 11 restaurantspiezz.nl

restaurantspiezz welkominleeuwarden.nl


166 | Culinair in Leeuwarden

De Burgemeester van Napels homemade Neapolitan pizzas Voor een dampende kop koffie of thee, een lekkere lunch, een borrel of een Italiaanse maaltijd: je kunt op ieder moment van de dag bij de Burgemeester van Napels terecht. ‘s Avonds knappert het vuur in de traditionele stenen houtoven op maar liefst 450°C. Hier worden de ambachtelijke Napolitaanse pizza’s bereid. Zacht van binnen en knapperig aan de buitenkant. Naast deze heerlijke pizza’s serveren ze natuurlijk ook Italiaanse pasta’s, salades en heerlijke nagerechten.

A steaming cup of coffee or tea, a delicious lunch, a drink or an Italian meal ... Everything is on offer at any time of the day at De Burgemeester van Napels. In the evenings, the fire inside the traditional wood-fired stone oven burns at a temperature of at least 450 degrees. It is in here that their homemade Neapolitan pizzas are prepared. Soft on the inside, crispy on the outside. In addition to delicious pizzas, you can also enjoy Italian pastas, salads and delicious deserts.

Ruiterskwartier 115 T: 058 202 72 72 deburgemeestervannapels.nl deburgemeestervannapels stadsgids | cityguide Leeuwarden


Culinary in Leeuwarden | 167

De Walrus grand cafe De Walrus ligt midden in het historische centrum van Leeuwarden aan het gouverneursplein, ook het middelpunt voor vele leuke activiteiten. De Walrus is zeven dagen per week geopend van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. In een sfeervolle, huiskamer-achtige en kindvriendelijke omgeving kan je hier terecht voor een lekkere lunch, een diner of borrel. De Walrus is een huiskamer voor iedereen, voor iedere gelegenheid.

The Walrus is located in the middle of the historical centre of Leeuwarden at the Gouveneursplein, which is also the centre for many fun activities. The Walrus is open seven days a week from morning until late in the evening. You are welcome to enjoy lunch, dinner or a drink in an environment that is cosy, homely and child-friendly. The Walrus is where you feel at home, whatever the occasion.

Gouverneursplein 37 T: 058 213 77 40 dewalrus.nl

DeWalrusLeeuwarden welkominleeuwarden.nl


168 | Culinair in Leeuwarden

De Koperen Tuin city park restaurant De Koperen Tuin ligt te midden van het fraaie stadspark de Prinsentuin, het groene hart van Leeuwarden. Vanaf het prachtige terras kijk je uit over het hele park. Je kunt er terecht voor een uitgebreide lunch of diner waarbij ze gebruik maken van lokale producten. Natuurlijk kun je er ook terecht voor een high tea of een kopje koffie met appelgebak en een krantje. Naast al deze activiteiten organiseren ze fantastische 'Tuinfeesten' Deze housefeesten vinden binnen plaats in een verrassende omgeving. Check hun website voor de data.

The Koperen Tuin (Copper Garden) sits in the middle of the Prinsentuin, the beautiful municipal park which is the green heart of Leeuwarden. The charming terrace commands a view over the entire park. Come along for a lavish lunch or dinner using local produce. Naturally, you are also welcome for a sumptuous afternoon tea or a cup of coffee with apple pie and a newspaper. Alongside all this, we can organize fantastic ‘Tuinfeesten’ (garden parties). These parties take place indoors in a special location. Check our website for details.

Prinsentuin 1 T: 058 213 11 00 dekoperentuin.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

dekoperentuin


Culinary in Leeuwarden | 169

Mimma traditional, passionate ltalian food Mimma staat eigenlijk voor Domenica, de naam van de overgrootmoeder van eigenaresse Donatella, maar domenica betekent ook 'zondag', de dag waarop alle Italiaanse gezinnen bij elkaar aan tafel zitten voor de belangrijkste maaltijd van de week. Restaurant Mimma biedt voornamelijk oude gerechten uit de regio Umbria, op traditionele wijze klaargemaakt, precies zoals eigenaren Cosmo en Donatella Battista meegekregen hebben van hun oma's. Toewijding, liefde en passie resulteren in echte authentieke Italiaanse gerechten die bereid worden vanaf de basis.

Mimma is short tor Domenica, the name of owner Donatella 's great-grandmother. But Domenica also means Sunday, which is the day of the week on which all Italian families gather to sit down and enjoy the most important meal of the week. Restaurant Mimma presents traditional dishes trom the ltalian region of Umbria, following specific methods that the owners Donatella and Cosmo have learnt trom their own grandmothers. Dedication, love and passion result in truly authentic ltalian dishes.

Kleine Kerkstraat 19 T: 058 250 49 90 mimmarestaurant.nl

Mimma welkominleeuwarden.nl


170 | Culinair in Leeuwarden

‘t Pannekoekschip pancake restaurant Een écht familierestaurant in één van de grootste klippers van Nederland. Bij binnenkomst proef je nog de sfeer van vroeger en loopt het water je in de mond van de geur van ambachtelijk gebakken pannekoeken. Zoals vanouds met spek, appel of rozijn, maar ook met kip, vlees, vis of vegetarisch, je kunt het zo gek niet bedenken of de bakkers maken het mogelijk! Heerlijk voor de lunch of gezellig met z’n allen voor een overheerlijk pannekoekdiner. Welkom aan boord! Willemskade 69 T: 058 212 09 03 pannekoekschipleeuwarden.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

An authentic family restaurant in one of the largest clippers in the Netherlands. On arrival, you can almost taste the old fashioned atmosphere and the smell of homemade pancakes will make your mouth water. A taste of the old days with bacon, apple or raisins - or with chicken, meat, fish or vegetarian - the options are boundless - limited only by the cooks’ imagination. Delicious for lunch or a jolly evening out, enjoying a pancake dinner. Welcome aboard!

pannekoekschipleeuwarden


Culinary in Leeuwarden | 171

Restaurant Hana sushi, grill & wok Hier geniet je van heerlijke sushi, Japanse grillgerechten en Chinese wokgerechten. Chef-kok vader To is een Leeuwarder bekende, hij weet als geen ander wok-en grillgerechten te bereiden. De sushi wordt bereid door een chef met jaren ervaring. Een avond hier staat garant voor lekker eten in een gezellige sfeer. Door de open sushibar kun je kijken hoe jouw gerechten bereidt worden. Als je toch liever thuis wilt eten kan dat ook, al het lekkers is ook af te halen.

This is the place for delicious sushi, Japanese grill dishes and Chinese wok dishes. Chef Father To is a famous Leeuwarder and knows how to prepare wok and grill dishes like no-one else. The sushi is prepared by a chef with years of experience. An evening here guarantees good food in a cozy atmosphere. Through the open sushi bar you can see how your dishes are prepared. Choose takeaway if you feel more like spending the evening at home.

Groningerstraatweg 10 T: 058 213 84 58 restauranthana.nl

hanaleeuwarden welkominleeuwarden.nl


172 | Culinair in Leeuwarden

TOTT sate & bar Keukencafé TOTT is goed in saté. Naast de bekende sateetjes van kip en varken serveren ze ook saté van rund, vis en garnalen, alles gegrild op houtskool. Aan de vegetariër is ook gedacht met de saté van tofu en tempé. Bij de saté serveert TOTT altijd een verse salade, huisgemaakte sauzen en friet. Vanaf 17:00 uur is de keuken geopend en kun je genieten van de gegrilde saté. Na het diner kun je gerust blijven zitten om na te borrelen tot pak 'm beet 00:00 uur met een goed glas wijn of één van de vele speciaalbieren.

Keukencafé TOTT' specialises in homemade satay; grilled over charcoal. Naturally; they offer everyone's favourites - chicken and pork - but beef, fish and shrimp satay can also be found on the menu. Vegetarians haven't been forgotten and can choose tofu & tempe satay. All dishes are served with a fresh salad, fries and homemade sauces. Come and enjoy some delicious satay anytime trom 5.00pm, when the kitchen opens. And after dinner, no need to hurry. You are welcome to stay until midnight, enjoying a superb glass of wine or one of the many special beers on offer.

Grote Hoogstraat 30 T: 058 289 81 92 tott-leeuwarden.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

keukencafeTOTT


Culinary in Leeuwarden | 173

Pizzeria Sardegna pasta and pizza In 1980 is Pizzeria Sardegna opgericht en het restaurant is daarmee al meer dan 35 jaar dé pizzeria van Leeuwarden. Op deze historie zijn ze trots en dit delen ze graag met jou. Dat Italianen van lekker eten houden, weet iedereen en daarom wil Sardegna de overheerlijke pasta’s en pizza’s ook jou laten proeven. Hierbij vindt het Italiaanse restaurant het belangrijk dat je tegen een betaalbare prijs kunt komen eten en dat de klanten zich thuis voelen. Dit was in 1980 al de insteek en nu nog steeds!

Pizzeria Sardegna opened in 1980 and for more than 35 years has been the pizzeria in Leeuwarden. They’re very proud of our history and would like to share this with you. As everyone knows, Italians adore good food and they at Sardegna can’t wait to have you sample our delicious pasta and pizzas. They believe that eating Italian shouldn’t cost you an arm and a leg and they want their customers to feel completely at home. This was their start-up philosophy in 1980 and nothing has changed!

Grote Hoogstraat 28 T: 058 215 2444 pizzeriasardegnaleeuwarden.nl Pizzeria Sardegna Leeuwarden welkominleeuwarden.nl


174 | Culinair in Leeuwarden

Bistro De Yserman bistro De Yserman is een eigentijdse bistro in het centrum van Leeuwarden. Bij De Yserman kom je tot rust en kan je genieten van Franse gerechten met een Oosters tintje, en dit alles voor een betaalbare prijs. Bij de Bistro staan experimenteren met nieuwe smaken, de mooiste wijnen en verrassende spijscombinaties hoog in het vaandel. Sinds kort kookt De Yserman ook met biologische groenten, dus dat is ĂŠxtra lekker! Met een wekelijks wisselende menukaart is elk bezoekje aan De Yserman een compleet nieuwe ervaring.

De Yserman is a contemporary bistro in the centre of Leeuwarden. Come and relax with them and enjoy their French cuisine, tinged with a touch of the Orient, and at a moderate price. At De Yserman we love experimenting with new flavours, and set great store by excellent wines and distinctive recipes. They have recently switched to cooking with organic vegetables, making their food even more delicious! Their menu changes every week, so you’ll always find something new to try at De Yserman.

Grote Hoogstraat 32 T: 06 57 88 82 86 deyserman.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

bistrodeyserman


Culinary in Leeuwarden | 175

Spinoza welcoming guests for 30 years Het karakteristieke pand kent vele verrassingen, naast het restaurant is er ook een prachtige binnentuin, een terras en heeft de bovenzaal een theater. Geniet van verse streekproducten, of je nu van vlees, vis, vegetarisch, of zelfs veganistisch eten houdt. Na het diner kun je gerust blijven genieten van een gezellige borrel in het restaurant of in de verborgen cocktail bar. Voor groepen bieden zij vele mogelijkheden van gezellig borrelen, eten, de Barrekwis of wellicht een theaterdiner.

This characterful building is full of surprises; along with the restaurant there are also a beautiful indoor garden, a terrace and a theatre on the first floor. Come and enjoy their fresh, regional produce – whether your preference is meat, fish, vegetarian, or even vegan. Stay behind after dinner for a relaxing drink in the restaurant or cosy, concealed cocktail bar. They offer many options for groups – convivial drinks, dinner, the Barrekwis (quiz with a culinary slant) or perhaps theatre and dining.

Laat je inspireren door Spinoza!

Come and be inspired – at Spinoza!

Eewal 50-52 T: 058 212 93 93 eetcafespinoza.nl

eetcafe.spinoza welkominleeuwarden.nl


176 | Culinair in Leeuwarden

Sin Jah Pan-Asian Cuisine Onbeperkt genieten van de Pan-Asian Cuisine bij Sin Jah. Het is een modern en sfeervol restaurant en was ĂŠĂŠn van de eerste buitenlandse eetgelegenheden in Leeuwarden. Je geniet er van heerlijke Aziatische gerechten en je eet met het 'all you can enjoy'-concept van een uitgebreide menukaart met meer dan 80 gerechten uit China, Korea, Thailand, Vietnam en Japan. Liefhebbers van sushi zijn bij hen sowieso aan het juiste adres, je eet hier misschien wel de lekkerste sushi van de stad!

Schrans 105 T: 058 289 09 90 sin-jah.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Unlimited enjoyment with Pan-Asian cuisine at Sin Jah, a modern and atmospheric restaurant and one of the first foreign restaurants in Leeuwarden. Enjoy a delicious Asian dish that you can choose trom an extensive menu offering more than 80 dishes trom different countries across Asia such as China, Korea, Thailand, Vietnam and Japan. The restaurant has an 'all you can enjoy' concept. Sushi lovers are obviously at the right address as this could well be the best sushi in town!

Sinjahleeuwarden


Culinary in Leeuwarden | 177

Wokpaleis Fryslân all-in-dining Een culinaire wereldreis zonder de landsgrenzen over te hoeven. Bij Wokpaleis Fryslân eet je volgens het 'all-in dining' principe en geniet je gedurende 2,5 uur onbeperkt van een ruime keuze aan wereldgerechten. Het eten wordt vers bereid en je proeft uit de keuken van landen als Italië, Frankrijk, China, Japan, Indonesië en natuurlijk Nederland. Hou wel een beetje ruimte over voor het heerlijke dessertbuffet. Bij Wokpaleis Fryslân voel je je de koning te rijk, want je kunt er eten wat je wilt!

A culinary world trip without crossing any borders. At Wokpaleis Fryslân you can eat following the 'All-ln-Dining' principle. You have two and a half hours to enjoy an unlimited choice of world dishes. Food is freshly prepared and you can try dishes trom international cuisines such as ltalian, French, Chinese, Japanese, lndonesian and of course the Dutch. Be sure you leave some room in your stomach for the delicious dessert buffet. At Wokpaleis Fryslân you're treated like royalty -you can eat whatever you like.

Rijksstraatweg 17 Rijperkerk T: 0511 43 22 22 wokpaleisfryslan.nl wokpaleisfrieslandE10 welkominleeuwarden.nl


178 | Uit in Leeuwarden

Uit in Leeuwarden

Op stap in de Hofstad

Leeuwarden is een echte hoofdstad waar je behoorlijk kunt uitgaan. We hebben ook de grootste 'evenementendichtheid' van Nederland. Er valt geweldig veel te beleven! Aan het Ruiterskwartier tref je stadsschouwburg De Harmonie met een brede programmering van theater, cabaret en muziek. Ook culturele hotspot Neushoorn vind je hier, met een poppodium, een danszaal en een café. Daarnaast vind je aan het Ruiterskwartier nog meer clubs, cafés en restaurants. Via De Doelesteeg (met dé feestkroegen van Leeuwarden) loop je naar het Gouverneurskwartier waar vele cafés met grote terrassen zijn. Ook bij het station is nog een mix van cafés en restaurants. In Leeuwarden houden we van muziek. Bij de podia van bijvoorbeeld Asteriks, Café Scooters en Paddy O'Ryan wordt live muziek geprogrammeerd en er zijn vele festivals. Op we/kominleeuwarden.nlvind je een agenda. stadsgids |I cityguide cityguide Leeuwarden Leeuwarden stadsgids


Going out in Leeuwarden | 179

Going out in Leeuwarden Out and about in the Royal Residence

Leeuwarden is a true capita/ with many opportunities tor going out. We have the highest 'event density' in the Netherlands. There is so much to experience! In the Ruiterskwartier you can find Leeuwarden's theatre, De Harmonie, which has an extensive program of theatre, cabaret, and music. Also in the Ruiterskwartier is the cultural hotspot Neushoorn, with a music stage, dance floor, and a cafĂŠ. And the Ruiterskwartier offers even more clubs, cafes, and restaurants. You get to the Gouverneurskwartier with its many cafes and large terraces by walking through De Doelesteeg (home to Leeuwardens best party pubs}. The area surrounding the bus/train station also boasts a mix of cafes and restaurants. Here in Leeuwarden we love music. There is live music on stage at, tor example, Asteriks, CafĂŠ Scooters, and Paddy O'Ryan Irish pub, and there are many festivals. You can find the schedule at welkominleeuwarden.nl.

welkominleeuwarden.nl


180 | Uit in Leeuwarden

Grand café De Friesche Club De Friesche Club is meer dan een grand café: met elke zaterdagavond livemuziek, een huiselijke sfeer, heerlijk eten en kegelen op de kegelbaan is er altijd wat te beleven. Gastvrijheid en gezelligheid staan voorop. Kom gerust eens langs en geniet van een lekker etentje samen met een goed Fries biertje, of ga uit je dak bij de mooiste blues, jazz, rockabilly en pop klanken.

De Friesche Club is more than a posh café: with live music eve Saturday night, a homely atmosphere, delicious food and ninepins on the skiffle alley there is always something going on. Hospitality and comfort are key. Feel free to come by and enjoy a nice dinner together with a good Frisian beer, or chill out/rev up with the most beautiful blues, jazz, rockabilly and pop sounds.

Ruiterskwartier 57 T: 058 212 50 37 grandcafedefriescheclub.nl Grand-Café-De-Friesche-Club stadsgids | cityguide Leeuwarden


Going out in Leeuwarden | 181

Het Vliet legendary snackbar Zonder andere snackbars te kort te doen, durft Snackbuffet Het Vliet wel te stellen dat ze dé 'place to be' is om een snelle hap, vette bek of andere vorm van onverantwoord, maar ó zo lekker voedsel tot je te nemen. Het zorgvuldig opgestapelde assortiment in de koelvitrine van deze markante snackbar biedt een dusdanig verleidelijke aanblik, dat je het waarschijnlijk niet bij één snackje kunt laten. Kom langs bij dit ware instituut en krijg de Leeuwarder humor gratis bij jou bestelling!

Zuidvliet 204 T: 058 216 28 09 hetvliet.nl

Come and visit Snackbuffet Het Vliet, located at the Zuidvliet in Leeuwarden. Without discrediting other tast-food places, Snackbuffet Het Vliet claims they are 'the place to be' to indulge in a snack. The range of artfully piled-up snacks is displayed in the glass refrigerator to create a temptation almost too hard to resist. Come and visit this institution and get to know the real 'Leeuwarder' sense of humor for free.

Hetvliet welkominleeuwarden.nl


182 | Uit in Leeuwarden

Café de Prins H. cozycafé Café De Prins (of 'Prins H') is al 30 jaar niet meer uit het Leeuwarder straatbeeld weg te denken. Gevestigd op misschien wel het mooiste hoekje van de binnenstad is De Prins een toegankelijk en gezellig café. Typisch zo'n café waar je altijd wel met iemand in gesprek raakt. Er wordt gedart, gepraat en er heerst een relaxte sfeer, die volgens het personeel voornamelijk veroorzaakt wordt door het publiek. De ideale plek voor een biertje, maar ook voor een lunch of dagwhap.

Café de Prins (or Prins H) has been around tor 30 years and belongs to the real street scenery of Leeuwarden. Located at possibly the most beautiful corner of the town's centre, this bar is always warm and welcoming, this is a typical bar where you can sit and chat with anyone. Game in tor the darts, the conversation and the relaxed vibe. According to the staff, this is down to the visitors themselves. It's the perfect spot for a beer but also for lunch or dinner.

Prins Hendrikstraat 12-14 T: 058 215 21 21 cafedeprinsleeuwarden.nl Café-de-Prins-H stadsgids | cityguide Leeuwarden


Going out in Leeuwarden | 183

Oude Doelesteeg 2A T: 058 213 32 13 doelebar.nl

Doelebar welkominleeuwarden.nl


184 | Uit in Leeuwarden

De Neushoorn

hotspot for livemusic and popculture Neushoorn is een bijzondere plek in het hart van Leeuwarden en is er voor iedereen die zich wil laten verrassen of gewoon een mooie avond uit wil. Met twee concertzalen, een café(zaal), oefen- en culture productieruimtes vindt iedereen hier zijn of haar plek. Neushoorn is er voor iedereen: van een (inter)nationale popprogrammering tot debatavonden. Of het nu pop, metal, comedy of klassieke muziek is, alles komt voorbij. Check de agenda op www.neushoorn.nl.

Neushoorn is a remarkable venue in the heart of Leeuwarden, for anyone looking to be amazed or just wanting a great evening out. With two concert halls, a café (lounge), rehearsal and culture production spaces, there’s a place for everyone. Neushoorn really is for everybody: from (inter)national pop programs to debate evenings. Whether it’s pop, metal, comedy or classical music, everything’s on the menu. Check out the agenda on www.neushoorn.nl.

Ruiterskwartier 41 T: 058 303 07 30 neushoorn.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

Neushoornleeuwarden


Going out in Leeuwarden | 185

Speciaalbier Café De Markies Craftbeer bar

De Markies is bij uitstek het speciaabier café van Leeuwarden. Het gezellige biercafé is provinciewinnaar in de café top 100, en dat zie je! Hier komt kennis, ervaring en liefde voor het vak samen. Het personeel vertelt je graag over de meer dan 250 verschillende speciaal bieren en hun 12 wisseltappen. Onder het genot van een speciaalbier kun je hier genieten van lekkere hapjes en in de zomer kun je plaatsnemen op het heerlijke zonovergoten terras.

De Markies is the foremost speciality beer cafe in Leeuwarden. This warm and friendly beer café is a winner – in the provincial top 100 – and you can see why! The staff will gladly tell you about their more than 250 specialist bottled beers and 12 varying tap beers. Alongside their excellent beers, try their delicious snacks; and in the summer months come and relax on their pleasant, sunny terrace.

Groot Schavernek 19 Menno Feenstra: 06 41 25 95 68 - Michelle Beerstra: 06 25 53 51 34 de-markies.nl SpeciaalbierCafeDeMarkies welkominleeuwarden.nl


186 | Leeuwarden in Beeld

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 187

welkominleeuwarden.nl


188 | Evenementen in Leeuwarden

Evenementen 2020 Zin in een feestje? Hier zijn de grootste evenementen van Leeuwarden. welkominleeuwarden.nl.

Fancy a party? Here are the biggest events of Leeuwarden welkominleeuwarden.nl.

27 april

April 27

Hofstad Leeuwarden kleurt oranje! Vrijmarkt en feesten op verschillende locaties in het centrum van de stad. Vier de verjaardag van de koning, tijdens het feest voor jong en oud.

Royal Residence Leeuwarden turns orange for King’s Day! Flea markets and parties can be yound in several locations in the city’s centre. Celebrate the kings birthday, the party is for all ages.

Koningsdag

King’s Dag

5 mei

May 5

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we onze vrijheid met leuke activiteiten en muziek. Wandel door de stad, bezoek een optreden of ga lekker in de Prinsentuin zitten.

We commemorate war victims of the Second World War on May 4. On May 5, we celebrate our freedom with fun activities and music on Liberation Day. Walk through the city, visit a performance or chill in the Prinsentuin.

Bevrijdingsfestival

Liberation Day

21mei

May 21

De grootste bloemen- en plantenmarkt van Fryslân vind je in het stadscentrum. Honderden kraampjes, oneindig veel bloemen en vele bezoekers.

The largest flower- and plant market of Fryslân can be found in the city centre. Hundreds of stands, an endless array of flowers and many visitors.

Bloemetjesmarkt

Flower- and plant market

29 & 30 mei

May 29 & May 30

Dit weekend staat Leeuwarden weer bol van de straattheatervoorstellingen en swingende muziek. Bezoek een voorstelling op een vaste locatie of loop gewoon rond. Tussen het publiek zijn ook lopende acts te vinden.

During this weekend, Leeuwarden bursts with street theatre performances and swinging music at the Frisian Street Festival. Visit an act at one of the many locations or just walk around. Among the crowds there are also walking acts.

Fries Straatfestival

stadsgids | cityguide Leeuwarden

Frisian Street Festival


Events in Leeuwarden | 189 Welcome to the village

welkominleeuwarden.nl


190 | Evenementen in Leeuwarden Into the Grave Leeuwarden

stadsgids | cityguide Leeuwarden


Evenementen in Leeuwarden | 191

Events 2020 6 juni

June 6

Ga los op de muziek van de beste DJ’s in de bossen en aan het strand van recreatiegebied De Groene Ster. Dans de hele nacht door in de buitenlucht of in een festivaltent.

Let yourself go to the beat of the best Dj’s in the forests and on the beach of recreational area De Groene Ster. Dance the night away in the open air or in a festival tent..

Promised Land Festival

Promised Land Festival

25 t/m 28 Juni

June 25 till June 28

Het grootste en leukste festival voor klassieke muziek van Noord-Nederland. Toegang tot alle concerten is gratis, want klassieke muziek is voor iedereen

The Northern-Netherlands’ largest and best festival of classical music. Free entrance, because classical music is for everyone.

CityProms

CityProms

16 t/m 19 juli

July 16 till July 19

Een driedaags festival met de vetste internationale acts, lekker en biologisch eten, kunst en design. Een groot maar gezellig festival in het groene hart van Leeuwarden, De Groene Ster.

A three-day festival with the coolest international acts, tasty organic food, art and design. A big but intimate festival at the green heart of Leeuwarden, De Groene Ster.

Welcome to the village

Welcome to the village

8 & 10 augustus

August 9 & August 10

Het hardste metal festival van het noorden! Op het Oldehoofsterkerkhof proberen alle grote metalbands met hun muziek de toren omver te blazen.

The loudest metal festival of the north! At the Oldehoofsterkerkhof the best metal bands try to blow the crooked tower away!

Into the Grave

Into the Grave

29 augustus

August 29

Het hoogtepunt van de studiestartweek is natuurlijk het Leip! Festival. Met je pas ontmoette vrienden voor het leven ga je helemaal uit je dak naast de Oldehove.

The highlight of study start week is of course the Leip! Festival. With your newly-made friends for life, at the Oldehove you party like there is no tomorrow.

Leip!

Leip!

welkominleeuwarden.nl


192 | Leeuwarden in Beeld

Psy-fi stadsgids | cityguide Leeuwarden


Leeuwarden in Picture | 193

welkominleeuwarden.nl


TA X I C E N T R A L E L E E U WA R D E N

24/7 service

ook g ro e psv e rv o e r


Raak je niet uitgelezen over Leeuwarden?

welkominleeuwarden.nl


All You Can Eat

Vis/Fish

Vlees/Meat

Vega/Veggie

Reserveren & Info 058 266 71 71 www.carvery.nl stadsgids | cityguide Leeuwarden

al vanaf

24,95

Drinks & Deserts

Kalverdijkje 76a 8924 JJ Leeuwarden (eerste etage Grote Keizer)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.