__MAIN_TEXT__

Page 1

20172018

Schoolgids


Voorwoord Beste ouders en verzorgers van de kinderen van de Heijberg-

Contactgegevens

school,

Heijbergschool voor christelijk basisonderwijs

Voor u ligt een nieuwe schoolkalender van de Heijbergschool

Heijbergstraat 2-4

voor het schooljaar 2017 -2018. Een praktische en informatieve

3055 PP Rotterdam

vorm waarin alle handige informatie over de Heibergschool op

010-4182199

een rij staat b.v.

www.heijbergschool.nl directeur

: j.debruin@heijbergschool.nl

In deze jaarkalender geven wij u op praktische wijze een beeld

adj.directeur : h.wagt@heijbergschool.nl

van het onderwijs op de Heijbergschool. U vindt informatie die

secretariaat : administratie.2@heijbergschool.nl

we graag met u delen over vakanties, activiteiten, de indeling van de groepen en de medezeggenschapsraad. Via de maan-

Schoolbestuur

delijkse nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over actuele zaken.

Stichting Protestant Christelijk Onderwijs Hillegersberg –

U kunt zich hiervoor aanmelden via de website; www.heijberg-

Schiebroek (SPCOHS)

school.nl

Dhr.H.A. Diemer, directeur – bestuurder. Hilleniussingel 23

Zin in leren

3054 EX Rotterdam

De Heijbergschool zet de mogelijkheden van elk kind voorop.

010-4187420

Dat is voor ons het belangrijkste uitgangspunt waarmee we elke

info@spcohs.nl

dag weer alle kinderen tegemoet treden. De Heijbergschool is een school die continu in beweging is. Dat wil zeggen dat we op basis van maatschappelijke en sociale ontwikkelingen bewust veranderingen en verbeteringen aanbrengen in ons onderwijs en onze organisatie. Uiteraard met behoud van “het goede”. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen op school. Hoe wij dit iedere dag weer proberen te realiseren, hebben wij uitgebreid beschreven in onze schoolgids die u op de website kunt vinden. Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Voor nu wensen wij u en uw kind(eren) een heel goed, inspirerend en leerzaam schooljaar toe. Hartelijke groet van alle medewerkers van de Heijbergschool,

twee


Wie werken er op de Heijbergschool Directie

Leerkrachten en groepsindeling

Jeroen de Bruin, directeur Hans van der Wagt, adjunct- directeur

Groep 12a Kikkers

Lindy Laban

Groep 12b Vissen Franka de Bruijne (ma, do) en Nel van Tol (vr)

Interne begeleiding

Groep 12c Olifanten Monique Verbree

Natascha Vrolijk (1-3)

Groep 12d Beren

Inez van der Wagt (4-8)

Groep 3a Marlies de Vos (ma, di, vr) en

Josien Maliepaard Tineke Verhulst (wo en do)

Groep 3b Tanja Blankers (ma, di, wo) en

Bouwcoördinatoren

Marjolein de Boer (do, vr)

Monique Verbree (1-2)

Groep 3c

Nicoline Timmerman (3-4)

Groep 4a Conny van der Meijden (ma, do, vr) en

Anne Marie Snijders (ma-vr) Inge Sabel (di, wo)

Mieke Nieuwstraten (5-8)

Groep 4b Esther van Veen (ma) en Nienke Bergwerff (di-vr)

Overige coördinatoren en specialicaties

Groep 5a

Taal/leescoördinatoren

Groep 5b Elise de Kloe (ma, vr) en

: Tanja Blankers en

Dyanthe de Boer (di, wo, do)

Mieke Nieuwstraten Rekencoördinator

: Johan Jongeneel

Coördinator ICT

: Jolanda Bakker

Coördinator HB

: Marjolein Hogendoorn

Schoolcoach

: Nicoline Timmerman

Interne coach

: Ron Punt

Vertrouwenspersoon

: Conny van der Meijden

Coördinatoren Engels

: Barbara ten Have en

Jolein Kersbergen (ma-vr)

Groep 6b Jeroen Geervliet(ma, di, vr) en Hilde de Vos (wo, do) Groep 6a Nicoline Timmerman (ma, di) en Jolanda Bakker (wo-vr) Groep 7a Rianne Voerman (ma, di) en Marjolein Hogendoorn (wo,do,vr) Groep 7b Hans van der Wagt (ma) en Robbin Hillenius (di-vr)

Josien Maliepaard Vakdocent Handvaardigheid : Renske Vos

Groep 8a

Johan Jongeneel (ma-vr)

Vakdocent Muziek

Groep 8b

Barbara van Mechelen (ma-vr)

: Johan van Egdom

Op de Heijbergschool hebben we ook collega’s die de kinderen op verschillende terreinen extra kunnen ondersteunen en/of begeleiden; Tineke Verhulst (ma-mo en vr), Inge Sabel (ma), Elise de Kloe (di) en Mieke Nieuwstraten (ma,di en do). Ook staan zij standby voor onverwachte situaties. Bij ziekte van één van de andere collega’s vallen zij in.

drie


De uitgangspunten van de Heijbergschool Missie en visie (waar staat de school voor) Zin in Leren Kinderen komen op de Heijbergschool om te leren. In de Wet Primair Onderwijs staat voorgeschreven welke vakken de leerlingen krijgen. Voor elk vak zijn zogenaamde kerndoelen aangegeven. Om deze kerndoelen te bereiken, krijgen de leerlingen een zo compleet mogelijk lessenpakket aangeboden. In de schoolgids kunt u meer lezen over de afzonderlijke vakken. Op de Heijbergschool besteden we uiteraard ruime aandacht aan de cognitieve vakken zoals rekenen, taal,spelling, lezen, Engels en wereldoriëntatie, maar ook aan creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en muziek. Omdat wij creatieve vorming belangrijk vinden, hebben wij gekozen voor het inzetten van een vakleerkracht voor muziek en handvaardigheid. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen deze lessen in periodes aangeboden. Daarnaast worden de vakken tekenen, gymnastiek en handvaardigheid door de groepsleerkracht ook zelf gegeven. We geven over het algemeen klassikaal onderwijs en werken daarbij op vijf niveaus, waarvan drie binnen de groep. Het laagste en hoogste niveau wordt buiten de groep vorm gegeven door een ondersteuner. Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. We gebruiken methoden, die geschikt zijn voor klassikaal onderwijs. Maar de methoden zijn zo gemaakt, dat kinderen ook wat meer of wat minder kunnen doen. Er is dus extra materiaal beschikbaar voor meer en minder begaafde kinderen. U leest hieronder meer bij de verschillende vakken in de schoolgids. Het schooljaar 2017 – 2018 continueren we de samenwerking met stichting-leerkracht. In dit tweede samenwerkingsjaar willen we aan de hand van “elke dag een beetje beter” ons onderwijs blijven ontwikkelen en verbeteren. Binnen de school is hiervoor een verbeterteam samengesteld. Dit team bestaat uit: Lindy Laban, Dyanthe de Boer, Anne Marie Snijders, Jolein Kersbergen en Nicoline Timmerman.

vier


Schooltijden Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

In feite is er, behoudens de gevallen zoals beschreven op het

Groepen 1 - 2

8.30 - 14.45

8.30 - 14.45

8.30 - 12.30

8.30 - 14.45

8.30 - 12.00

aanvraagformulier ‘Extra verlof’, op basis van de Leerplichtwet

Groepen 3 - 8

8.30 - 14.45

8.30 - 14.45

8.30 - 12.30

8.30 - 14.45

8.30 - 14.45

geen mogelijkheid extra verlof te verlenen. Als kinderen zonder verlof afwezig zijn, is de directeur wettelijk

Eerste schoolbel

incassosysteem, waarbij u de keuze krijgt om 1x of 4x per jaar te

verplicht dit verzuim te melden bij de Leerplichtambtenaar van

Om 08.20 uur gaat de eerste schoolbel, waarna alle leerlingen

betalen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan betaalt u € 1,25

de gemeente. Ook als kinderen geschorst of verwijderd worden

uit de groepen 1-8 naar hun klas kunnen gaan. De ouders van

per keer door middel van een automatische incasso. Mocht u in-

van school, moet dit gemeld worden. In dit laatste geval wordt

de leerlingen van de groepen 1-3 mogen mee naar binnen om

cidenteel gebruik willen maken van deze overblijfmogelijkheid,

overigens ook conform de wettelijke verplichting de Onderwijs-

hun kinderen bij de leerkracht te brengen. Na de herfstvakantie

dan betaalt u € 1,50 door middel van een strippenkaart.

inspectie geïnformeerd.

geldt dit alleen voor de ouders van groepen 1 en 2. Om 08.30

Van het overblijfgeld worden speeltoestellen (en het onderhoud

Verzoeken om extra vrijaf kunnen alleen toegestaan worden bij

uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas zijn.

daarvan) bekostigd, alsmede het onderhoud van het kunstgras-

bijzondere omstandigheden, zoals bij huwelijksfeesten binnen

De ouders verlaten op dat moment het gebouw.

veld, nieuw binnen- en buitenspeelgoed en leuke pleinattribu-

de familie, verhuizing, gezinsuitbreiding of verplichte vakantie

ten. Ook wordt het gebruikt voor vergoedingen en cursussen

buiten de schoolperiode (werkgeversverklaring verplicht). Op

Laatste schoolbel

(waaronder EHBO) voor de overblijfouders. Tevens worden de

school is een folder van de gemeente Rotterdam verkrijgbaar

De groepen 1/2 zijn op maandag, dinsdag en donderdag om 14:45

professionals hieruit bekostigd. Het afgelopen schooljaar heb-

met nadere bijzonderheden. Ook kan op school een formulier

uit. Op woensdag om 12:30 uur en op vrijdag om 12:00 uur.

ben we hiervan een schitterende natuurspeeltuin bij de kleuters

worden verkregen om eventueel extra verlof aan te vragen.

De groepen 3 t/m 8 zijn op maandag, dinsdag, donderdag en

aangelegd, 5 schitterende plantenbakken geplaatst en de

vrijdag om 14:45 uit en op woensdag om 12:30 uur.

zanbak van de kleuters opgeknapt.

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig, maar voor verlof

Hebt u interesse om hier ook een bijdrage aan te leveren door

dient men de school wel altijd te informeren middels het aan-

Eten en drinken

als vrijwilliger te helpen, dan kunt u contact opnemen met

vraagformulier “Verlof buiten schoolvakanties”. Deze formulie-

Rond de klok van 10:00 uur krijgen de kinderen de gelegenheid

Renske Vos, secretaresse van de Heijbergschool. Wij zijn altijd

ren zijn verkrijgbaar bij de secretaresse. Het verlof dient uiter-

fruit te eten en wat te drinken. U kunt het drinken zelf organise-

op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

lijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

ren, maar u kunt ook voor schoolmelk kiezen. Dit doet u dan via de website www.schoolmelk.nl

Na schoolse opvang

www.rotterdam.nl/extraverlofvoorpleerplichtigen:leerplicht

Er zijn drie organisaties die de naschoolse opvang organiseren

Tussenschoolse opvang

vanaf de Heijbergschool. Kinderopvang Bijdehand doet dat bij

Onze tussenschoolse opvang wordt grotendeels door ouders

ons in het pand. De Kleine Jungle en de Dolle Boel komen de

voor ouders georganiseerd waarbij we worden ondersteund door

kinderen bij ons op school ophalen. Meer informatie kunt u vin-

twee professionals van BSO De Kleine Jungle; meester Danny

den op: www.dekleinejungle.nl, www.kov-bijdehand.nl, www.

en meester Wesley. Naast hen lopen er, als we genoeg ouders

smallsteps.nl en www.bsozusenzo.nl

za 14-10-2017

zo 22-10-2017

Kerstvakantie

za 23-12-2017

ma 08-01-2018

Voorjaarsvakantie

vrij 23-02-2018

zo 04-03-2017

Pasen

vrij 30-03-2018

ma 02-04-2018

Meivakantie

vrij 27-04-2018

zo 13-05-2018

Extra verlof en Ongeoorloofd verzuim

Pinksteren

zo 20-05-2018

ma 21-05-2018

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig.

Zomervakantie

za 14-07-2018

zo 26-08-2018

hebben, vijf overblijfmedewerkers rond die toezicht houden en/ of het spel begeleiden. De betaling voor het overblijven verloopt via een automatisch

Pinkste

Zomerv

Herfstvakantie

Schoolvakanties

27-04-2

vijf

21-05-2

14-07-2


Schoolresultaten De Cito-eindtoets in groep 8 Als afronding van de schoolperiode wordt bij de leerlingen in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Dit is een landelijk gebruik voor de meeste basisscholen. De toets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en WereldoriĂŤntatie. Met deze Cito-toets kunnen de leerprestaties van de leerlingen worden vastgesteld. Het resultaat van de toets is bevestigend voor de school bij het advies voor het vervolgonderwijs. Wij geven het advies voordat de toets wordt afgenomen.

Maatstaf voor de prestaties van de leerling De Cito-toets wordt door de school gezien als een nuttig instrument om de behaalde prestaties te kunnen vaststellen. Het is een extra ondersteuning bij uw keuze voor het vervolgonderwijs van uw kind. Toch worden er soms ook bezwaren genoemd over het maken van dergelijke tests. Het kind kan misschien wat gespannen zijn voor het maken van de toetsen en daarom misschien niet de prestaties bereiken die u verwacht. In de praktijk valt dit mee. De kinderen zijn vaak snel vertrouwd met het maken van een test en vinden het veelal leuk om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De Cito-resultaten in de voorgaande jaren De gemiddelde score van de Cito-toets van de afgelopen schooljaren in groep 8 aan onze school was: 2012 -2013

544,4

2013 -2014

539,5

2014 -2015

542

2015 -2016

540,1

2016 -2017

541,4

Dit alles op een schaal van 500 tot 550. Dit gemiddelde is een samenstelling van de resultaten van al onze leerlingen die naar het VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium zijn gegaan.

zes


Het onderwijs

Bewegingsonderwijs De gymlessen worden op de Heijbergschool gegeven door de

Schoolwide Positive Behaviour Support (wij hanteren de afkor-

leerkrachten die een bevoegdheid hebben om deze lessen te

ting PBS) is een aanpak die gericht is op het creëren van een

geven. Bij de groepsleerkrachten die geen gymbevoegdheid

omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voor-

hebben zoeken we naar een collega die dit wel heeft. Helaas

komt en die de Heijbergschool hanteert.

geeft de gemeente Rotterdam niet genoeg gymruimte om alle

De aanpak begint bij het gezamenlijk formuleren van de waar-

groepen twee uur gym te geven en moeten we het rooster

den die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het

creatief invullen, zodat alle groepen 3 t/m 8 kunnen gymmen.

schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het

Het gymrooster ontvangt u via de groep van uw kind.

de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systema-

Gedurende het schooljaar krijgen de kinderen ook zogenaamde

tisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief

kennismakingslessen van diverse sporten georganiseerd door

schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan

Sport en Recreatie Rotterdam. Als dat zo is, dan leest u hierover

profiteren van het geboden onderwijs.

in de maandbrief.

De kernwaarden van de Heijbergschool zijn: Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Deze drie kernwaarden zie je terug in de gedragsverwachtingen

Gymkleding

in elke ruimte. Van klaslokaal en toilet tot aan het buitenspelen

Bij de kleuters worden alleen gymschoenen verwacht. Bij de

en uitjes. Kinderen weten welke gedrag er van hen verwacht

groepen 3 t/m 8 verwachten we naast de gymschoenen ook een

wordt. We maken dat visueel, ondersteunen dat met lessen en

korte broek en eenT-shirt.

belonen hen bij het zichtbaar toepassen. Door complimenten te geven, maar ook door muntjes (tokens) uit te delen als we

Zwemmen

specifiek gedrag willen aanleren. In alle groepen zijn de ge-

Wij zwemmen met de groepen 4 en 5 in zwembad ‘De Wilgen-

dragsverwachtingen ook helder en zichtbaar. De groepen maken

ring’. De groepen 5 zwemmen het eerste half jaar iedere week

deze grotendeels met elkaar. Sommige afspraken hebben wij als

en daarna de groepen 4. Hulp van ouders/ verzorgers is hierbij

team afgesproken. Deze manier van werken kan versterkt wor-

noodzakelijk.

den wanneer ouders dat ook thuis voortzetten. Wij verwachten van ouders draagkracht voor deze kernwaarden.

zeven


Ouderbetrokkenheid, informatie en medezeggenschap Bestuur van de SPCOHS

op uw medewerking gedaan zal worden. Zonder uw hulp is het

aan ‘Luizenouders’, ouders die een handje helpen met schoon-

School maakt een groot deel uit van het leven van een kind.

onmogelijk het grote scala aan activiteiten te kunnen organise-

maken van klassen (2x per jaar), toiletgroepen extra schoon-

Een school heeft het vertrouwen en de steun nodig van de

ren. Uiteraard blijft de leerkracht te allen tijde de eindverant-

maken en nog meer ondersteunende zaken.

ouders om goed onderwijs te kunnen geven. Een goed contact

woordelijke.

Medezeggenschapsraad

tussen ouders en school vinden wij daarom van groot belang. Wij verwachten van u dat u ons daarbij wilt ondersteunen. U

De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met het

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk advies- en/of

kunt op diverse manieren betrokken zijn bij het onderwijs op

schoolteam diverse activiteiten. De activiteitencommissie

instemmingorgaan binnen onze school. Zowel leerkrachten als

onze school. Zo kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan de mede-

bestaat momenteel uit tien enthousiaste ouders. Zij zijn contact-

ouders hebben zitting in de raad. De taak van de MR is om te

zeggenschapsraad of de activiteitencommissie. Bij de organisatie

persoon van een of twee groepen en hebben tot taak het orga-

denken en/of mee te beslissen over bepaalde schoolzaken zoals

van feesten, de sportdag of andere evenementen wordt vaak

niseren en ondersteunen van allerlei schoolactiviteiten. U kunt

de vakantieregeling, de sollicitatieprocedures van nieuw aan te

ook een beroep op andere ouders gedaan. We zijn erg blij met

hierbij denken aan het versieren van het gebouw bij feesten en

stellen leerkrachten en de besteding van het schoolgeld. De

uw hulp als vrijwilliger in welke vorm dan ook. Neemt u gerust

vieringen (paas- en kerstfeest).

MR krijgt mondelinge en schriftelijke informatie van de directie

contact met ons op voor de diverse mogelijkheden.

De activiteitencommissie is als volgt samengesteld:

en het koepelbestuur en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De

Mw. H.(Hester) Vandersmissen, moeder van Bob en Guus Weeda

verslagen zijn in te zien bij het secretariaat, maar hangen ook op

Informatievoorziening

Mw. K. (Kirsten) Bosman, moeder van Max en Pepijn

de borden bij de hoofdingang.

Elk jaar verschijnt een schoolgids met alle informatie rondom de

Mw. K. (Katrin) Kamphuisen, moeder van Lucas

De leden worden gekozen voor drie jaar. Eén van de leerkrach-

school. Hierin vindt u onze doelstellingen en uitgangspunten,

Mw. S. (Shirley) Koremans, moeder van Jim

ten en één van de ouders heeft tevens zitting in de GMR. Dit

maar ook de planning van het komende jaar. Met andere woor-

Mw. N. (Nathalie) Spoelstra, moeder van Laura en Thibaut

is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vier

den ‘van visie tot vrije dagen’.

Dhr. C.(Charles) Lamens, vader van Nikos (reeds van school)

scholen binnen ons bestuur. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u deze altijd stel-

Iedere maand ontvangt u een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website.

Aan het begin van het schooljaar wordt door elke leerkracht

len aan een van de leden of via een e-mail sturen aan:

De leerkrachten op onze school beschikken over een eigen

een of meerdere klassenouder (-s) gevraagd. Een klassenouder

mr@heijbergschool.nl.

school e-mailadres. Deze kunt u gebruiken voor korte mede-

is de contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders/verzor-

De GMR vergadert circa vier keer per jaar. Daarbij is ook altijd

delingen of een verzoek voor een afspraak. We hebben de stel-

gers van elke groep. De belangrijke taken van de klassenmoe-

de directeur-bestuurder aanwezig. De GMR vergadert over zaken

regel dat we graag een persoonlijke afspraak maken, wanneer

der/klassenvader zijn:

die alle vier de scholen aangaan, zoals bijvoorbeeld het opstel-

het bijvoorbeeld over een voorval met uw kind gaat.

• Hulp bij evenementen

len van het zorgplan voor leerlingen die extra zorg nodig heb-

Onze website is een bezoek waard. U kunt hier veel informatie

• Organiseren van vervoer bij excursies en uitstapjes

ben, computers binnen het onderwijs of de vakantieregeling.

vinden en de meest actuele foto’s bekijken. Het beheer van de

• Eventuele hulp bij andere werkzaamheden op school De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

website is in handen van juf Jolanda Bakker. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt voor de ouders

Namens de ouders: mw. (Annemiek) Mouthaan (vz), mw. Claudia

Ouderparticipatie

van alle groepen een informatieavond georganiseerd over de

Cobelens, dhr martijn Ollefers.

Bij veel activiteiten op school is de hulp van ouders onontbeer-

werkwijze in elke groep. Op deze avonden kunt u zich opgeven

Namens het personeel: mMw. (Rianne) Voerman, mw. (Marjo-

lijk. Vandaar dat tijdens het schooljaar regelmatig een beroep

als klassenmoeder of -vader. Daarnaast is er ook altijd behoefte

lein) Hogendoorn, mw. (Jolein) Kersbergen.

acht


Activiteiten Sport en recreatie is de gemeentelijke organisatie die allerlei sportactiviteiten aanbiedt voor onze school. Deze worden vooral onder schooltijd aangeboden. Aangezien wij dit op een later tijdstip in het schooljaar aangeboden krijgen, kunnen we dit niet nu al in deze kalender plaatsen. CNME staat voor Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Zij organiseren voor ons onder andere de lessen bij de kinderboerderij. SKVR staat voor Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Wij doen mee aan het cultuurtraject, maar zijn afhankelijk van hun planning. Wij krijgen de activiteiten en data dan ook pas later door. Hierdoor kunnen we deze activiteiten niet nu al in deze kalender meenemen.

Schoolfeest Eenmaal per jaar vieren we op vrijdag 22 juni 2018 een groot schoolfeest. De kinderen hebben dan een aangepast rooster. Zij worden om 14:00 uur op school verwacht en we gaan door tot 19:00 uur. Houdt u hier alvast rekening mee in uw agenda, zodat u niet verrast wordt. Als ouder/ verzorgers wordt u hierbij verwacht om samen met uw kind dit feest mee te vieren.

negen


Het onderwijs in een notendop Vak

Groep

Taal

Groep Groep Groep Groep

Methode

Spelling

Groep 3-6 Groep 7-8

Staal Spelling in Beeld

Lezen

Groep 1-2 Groep 3

LIST LIST STAAL Taal in beeld Leeslink (begrijpend lezen)

1-2 3 4-6 7-8

Groep 4-8

LIST LIST (Lezen is top) m.g.v Veilig Leren Lezen Staal Taal in Beeld

Voortgezet technisch lezen

Groep 3-8

Lezen is top (LIST)

Rekenen

Groep 3-8

Reken Zeker

Schrijven

Groep 1-2 Groep 3-8

Schrijfdans Schrijven in de basisschool

Levensbeschouwing

Groep 1-8

Kind op maandag

Aardrijkskunde

Groep 5-8

Wijzer

Geschiedenis

Groep 5-8

Speurtocht

Natuur en techniek

Groep 4-8

Natuniek

Bewegingsonderwijs

Groep 1-8

Basislessen bewegingsonderwijs

Verkeer

Groep 5-8

Wegwijs

Engels

Groep 1-4 Groep 5-8

IPockets Our Discovery Island

Wetenschap en techniek

Groep 1-8

Lego education

tien


Het weten waard van A tot Z

ICT op onze school Binnen de Heijbergschool werken wij natuurlijk ook digitaal. Daarvoor hebben wij de beschikking over twee laptopkarren die

Adoptie

Brengen en halen van kleuters

60 Chromebooks bevatten. In de meeste groepen staan tevens

Via de stichting “Woord en Daad” heeft de school twee kinderen

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar hun lokaal worden

minimaal drie vaste computers. Er kan vanuit iedere groep

financieel geadopteerd. Iedere week mogen de kinderen geld

gebracht via de beide kleuteringangen. U wordt vriendelijk ver-

gewerkt worden met programma’s, die specifiek voor die groep

meebrengen voor de adoptiepot en dat geld wordt iedere week

zocht om 8:30 uur afscheid te nemen van uw kind en buiten de

bedoeld zijn. Alle groepen zijn voorzien van een Smartboard.

in alle klassen opgehaald en verzameld. Na een aantal weken

kring te blijven. Nadat de schoolbel is gegaan (dus om 8.30 uur)

We hebben ook ons eigen digitaal leerplatform; leren.heijberg-

wordt het dan op de rekening gestort.

is het de bedoeling dat ouders en verzorgers de school verlaten,

school.nl Hierop kunnen kinderen onder andere hun huiswerk

De kinderen zijn: Berline Pierre. Zij woont op Haïti. Geboorteda-

zodat de lessen kunnen beginnen.

maken en extra oefeningen doen.

tum 07-12-1998. Bénéwendé Jedidja Zongo, hij woont in Burkina

Om 14.45 uur (woensdag om 12.30 uur en vrijdag om 12.00 uur)

Op school hebben we een werkgroep ICT, die gevormd wordt

Faso, geboortedatum 31-12-2004.

worden de kinderen per groep naar de kleuteringang gebracht

door onze ICT-coördinator juf Jolanda Bakker, juf Inge Sabel,

De school hoopt door haar bijdrage van € 25,00 per kind per

en kunnen aldaar worden opgehaald. Als u uw kind komt opha-

juf lindy Laban en juf Dyanthe Vermeulen. Zij organiseren het

maand deze kinderen een menswaardiger bestaan te geven.

len om thuis te lunchen, dan kunt u uw kind buiten opwachten.

computergebruik bij ons op school. In ons ICT-beleidsplan staan

Tevens maakt de school elke maand € 50,00 over op de reke-

Vanwege de drukte bij het ophalen van de kinderen om 14:45

onze beleidsvoornemens voor de komende jaren.

ning van de Asian Foundation. Dit is de stichting waar juf Corry

uur, wordt u verzocht uw kind op het plein op te wachten.

Kledingvoorschriften

Vreugdenhil (oud-collega) veel werk voor verricht. Op deze manier wordt er voor 2 wees- of straatkinderen in Mongolië veel

Fietsenstalling

Voor leerlingen, personeelsleden en stagiaires van de Heijberg-

goeds gedaan. Zij krijgen een thuis, te eten en te drinken en de

De kinderen, die op de fiets naar school komen, zetten hun fiets

school geldt een regeling kledingvoorschriften. De regeling ligt

ruimte om zich verder te ontwikkelen.

netjes in de fietsenstalling aan de achterzijde van het gebouw.

op school ter inzage.

De kinderen zijn: Otgongerel, zij is geboren in 1997. Batmunch,

Het is verstandig de fiets op slot te zetten. Als school zijn we

hij is geboren in 2006.

niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de fietsen.

Laarzen

Kijk voor meer informatie ook op onze adoptiepagina.

We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de

Bij slecht weer dragen veel kinderen laarzen die op de gang

school en de materialen rond de school in orde te houden.

moeten blijven. Wij adviseren u de naam van uw kind in de laar-

Allergie

zen te schrijven om verwisselen te voorkomen. Om uitglijden op

Er zijn kinderen die te maken hebben met allergische reacties.

Hoofdluis

Het is van groot belang dat wij hier als school goed van op

Na iedere vakantie wordt op hoofdluis gecontroleerd. Wanneer

de hoogte zijn. Geeft u dit ook door aan de leerkracht van uw

u bij uw kind hoofdluis constateert, meldt u dit direct bij de

Mobiele telefoon

zoon/ dochter.

leerkracht(en) van uw kind(eren). Indien wij hoofdluis consta-

Sommige leerlingen beschikken over een mobiele telefoon. Het

teren bij uw kind(eren), nemen we gelijk contact met u op met

gebruik hiervan is op onze school sterk aan banden gelegd. De

Incidenten protocol

het verzoek uw kind direct op te halen en thuis te behandelen

regeling is als volgt:

Wij hanteren op school een protocol voor incidenten. Variërend

conform adviezen GGD/school. Na de behandeling kan het kind

•B  innen school is het toestel uit. Moet een kind noodgedwon-

van kleine tot grote gebeurtenissen waarbij de ernst van de situ-

weer naar school. Na twee weken wordt de groep wederom

gen bellen met bijvoorbeeld (één van de) ouders, dan mag dat

atie ons dwingt over te gaan tot mogelijke protocollen. Hierbij

gecontroleerd op luizen.

met de schooltelefoon.

wordt altijd nauw samengewerkt met het bevoegd gezag.

sokken tegen te gaan, kunt u pantoffels meegeven.

• De school is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan een mobiele telefoon.

twaalf


2,5 en 4 jaar gelegenheid te geven om in een vertrouwde en vei-

Schoolmelk

morgens om 8.30 uur weg op een voor hen veilige plek. Om

lige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen. Elke schooldag

U kunt voor uw kind(eren) een abonnement nemen op school-

12.00 uur en om 14.45 uur mag de telefoon mee naar huis

van 8.30 uur tot 11.45 uur bieden de peuterleidsters professio-

melk voor bij de kleine en/of grote pauze. Het betreft hier pakjes

(gebruik alleen buiten het schoolgebouw).

nele peuteropvang in een ruim en licht lokaal met daarnaast

halfvolle melk van een kwart liter. De melk wordt halverwege

een eigen buitenspeelruimte. De peutergroepen bestaan uit 16

de ochtend in de klas opgedronken. Als u een abonnement wilt,

peuters, die begeleid worden door twee leidsters.

kunt u hiervoor op school een formulier vragen of uw kind zelf

• L eerlingen die een telefoon bij zich hebben, stoppen die ’s

•W  anneer ouders dringend hun kind onder schooltijd moeten bereiken, bellen zij met het vaste nummer van school. • L eerlingen die onder schooltijd de telefoon bij zich houden en/

Kom gerust eens langs voor meer informatie over onze peuter-

opgeven via www.campinaopschool.nl.

of gebruik maken van hun telefoon, leveren bij constatering

opvang. U bent van harte welkom tussen 09.00 uur en 10.00

Belangrijk hierbij is dat u de juiste groepsnaam doorgeeft van

hiervan tijdelijk hun telefoon in bij de directie.

uur. U kunt ons telefonisch bereiken via 06- 41 45 93 55 en via

uw kind. Naast het drinken in de klas, kunnen de vaste over-

e-mail info@peuteropvangdespeeltuin.nl. Inschrijven kan vanaf

blijvers ook een abonnement nemen op schoolmelk voor de

van hun kind(eren) We denken hierbij aan het gebruik van

het moment dat uw peuter 1 jaar oud is.

overblijf. Na iedere drinkperiode ontvangt u (buiten de school

WhatsApp en overige sociale media.

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Peuterop-

om) een nota van Campina.

•O  uders blijven verantwoordelijk voor het telefoongebruik

vang De Speeltuin: www.peuteropvangdespeeltuin.nl.

Lunchbenodigdheden en tijden

Schoolongevallenverzekering

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee, bestaande uit:

Schoolgeld

Door het schoolbestuur wordt voorzien in een collectieve

Broodtrommel, servet, brood, fruit of groenten en drinken.

Het schoolfonds dient als aanvulling op de financiering vanuit

ongevallenverzekering. Deze verzekering biedt een dekking

De groepen 1-2 hebben pauze tussen 11:45 uur en 12:45 uur.

het Rijk. Dit wordt gebruikt voor zaken die het Rijk niet vergoedt,

voor ongevallen tijdens schooluren en evenementen die door de

Twee groepen gaan eerst eten en dan naar buiten en twee groe-

bijvoorbeeld Sinterklaasfeest, kerstfeest, sportevenementen,

school worden georganiseerd.

pen gaan eerst naar buiten en gaan dan eten. Eten en drinken

museumbezoek en de afscheidsavond van groep 8. Hoewel deze

gebeurt altijd onder begeleiding van de eigen leerkracht. Dit

bijdrage in principe vrijwillig is, gaan bestuur en directie ervan

Schoolplein

kan wel eens een andere leerkracht zijn. Het buitenspelen van

uit dat alleen in bijzondere gevallen ouders zich van een bij-

Op het schoolplein mag niet worden gefietst in verband met de

de kleuters gaat altijd onder begeleiding van 2 á 3 ouders.

drage zullen onthouden. Een korte toelichting bij een directielid

veiligheid van de kinderen. Wilt u als ouders ook zelf het goede

De groepen 3 t/m 5 eten tussen 12:00 en 12:15 en gaan daarna

is hierbij gewenst.

voorbeeld geven? Dat maakt het voor de kinderen makkelijker

naar buiten van 12:15 tot 12:45 uur.

zich aan deze regel te houden. Voetballen, het gebruik van

De groepen 6 t/m 8 gaan van 11:45 tot 12:15 naar buiten en eten

Het bedrag is € 40,- per kind en vanaf het derde kind € 20,- Het

waveboards, skateboards, rollerskates en stepjes zijn hier ook

daarna van 12:15 tot 12:30 uur.

is mogelijk het bedrag in 2 termijnen te voldoen. U krijgt via de

verboden. De kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen wel

In de groepen 1 tot en met 4 is in iedere groep 1 overblijfouder

mail een verzoek tot betaling.

speelgoed voor gebruik in de pauze meenemen, zoals knikkers,

aanwezig. Hij/zij ziet erop toe dat de lunch rustig verloopt. Ook

Leerlingen, die vóór 1 januari op school komen, betalen de vol-

balletjes, springtouwen, hoepels, loopklossen, enzovoort.

houdt hij/zij toezicht bij het buiten spelen. In de bovenbouw zijn

ledige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor leerlingen die na

nog 2 extra overblijfouders voor het buiten spelen. De kinde-

1 januari op school starten, bedraagt 50%. Voor de leerlingen

Schoolpsycholoog

ren van groep 5 tot en met 8 eten in hun eigen klas bij hun

die na 1 mei op school komen, behoeft voor het resterende deel

Juf Femke Noordzij is onze schoolpsychologe. Zij werkt als

leerkracht.

van het schooljaar geen ouderbijdrage meer te worden betaald.

onafhankelijk GZ–psycholoog bij ons op school om kinderen te

Mocht u niet kunnen betalen, dan kunnen wij u voordragen

ondersteunen/ begeleiden waar nodig. De verwijzing gaat altijd

Peuteropvang de Speeltuin

voor de stichting Meedoen in Rotterdam. Zij ondersteunen ge-

via onze intern begeleiders: Natascha Vrolijk en Inez van der

Stichting Peuteropvang De Speeltuin is gevestigd in een lokaal

zinnen die, door wat voor omstandigheden dan ook, niet kunnen

Wagt.

naast de Heijbergschool en heeft als doel om kinderen tussen

voldoen aan allerlei zaken. www.meedoeninrotterdam.nl

dertien


Belangrijke adressen Stichting Protestant Christelijke Onderwijs Hillegersberg – Schiebroek Stichting PCO Hillegersberg-Schiebroek Hilleniussingel 23 3054 EX Rotterdam (010) 418 74 20 Passend Onderwijs Rotterdam PPO Rotterdam Postbus 22171 3003 DD Rotterdam (010) 303 14 00 info@pporotterdam.nl AT Hillegersberg – Schiebroek/ Overschie Hectorstraat 17 3054 PC Rotterdam Leerplichtambtenaar (010) 498 42 58 Email: leerplicht@rotterdam.nl Adres: Gemeente Rotterdam Cluster MO Leerplicht Rotterdam Postbus 70014 3000 KS Rotterdam

Colofon Tekst : Heijbergschool Fotografie : Dennis Maliepaard Ontwerp en vormgeving : Yfke Vreugdenhil, Y-werk

twaalf

Profile for webmeester Heijbergschool

Heijbergschool schoolgids 2017-2018  

Heijbergschool - Heijbergstraat 2, 3055PP Rotterdam - basisschool - SPCOHS - Hillegersberg, Nieuw-Terbregge, Schiebroek - schoolgids

Heijbergschool schoolgids 2017-2018  

Heijbergschool - Heijbergstraat 2, 3055PP Rotterdam - basisschool - SPCOHS - Hillegersberg, Nieuw-Terbregge, Schiebroek - schoolgids

Advertisement