Page 1

20182019

Schoolgids


Voorwoord Beste ouders en verzorgers van de kinderen van de Heijberg-

Contactgegevens

school,

Heijbergschool voor christelijk basisonderwijs

Voor u ligt een nieuwe schoolkalender van de Heijbergschool

Heijbergstraat 2-4

voor het schooljaar 2018 - 2019 Een praktische en informatieve

3055PP Rotterdam

vorm waarin alle handige informatie over de Heibergschool op

0104182199

een rij staat b.v.

directeur

: j.debruin@heijbergschool.nl

adj.directeur

: h.wagt@heijbergschool.nl

secretariaat

: administratie.2@heijbergschool.nl

In deze jaarkalender geven wij u op praktische wijze een beeld van het onderwijs op de Heijbergschool. U vindt informatie die we graag met u delen over vakanties, activiteiten, de indeling

Schoolbestuur

van de groepen en de medezeggenschapsraad. Via de maan-

Stichting Protestant Christelijke Onderwijs Hillegersberg –

delijkse nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over actuele zaken.

Schiebroek (SPCOHS)

U kunt zich hiervoor aanmelden via de website; www.heijberg-

Annelies van Dijk, directeur-bestuurder

school.nl

Bergse Linker Rottekade 315 3056 LK Rotterdam

De Heijbergschool zet de mogelijkheden van elk kind voorop.

010 351 00 26

Dat is voor ons het belangrijkste uitgangspunt waarmee we elke

info@spcohs.nl

dag weer alle kinderen tegemoet treden. `De Heijbergschool´ is een school die continu in beweging is. Dat wil zeggen dat we op

Bestuursleden SPCOHS

basis van maatschappelijke en sociale ontwikkelingen bewust

Dhr. D. (Dennis) Barendse - voorzitter

veranderingen en verbeteringen aanbrengen in ons onderwijs en

Mw. N. (Nora) Booij Vice - voorzitter

onze organisatie. Uiteraard met behoud van “het goede”.

Mw. E.A. (Annelies) van Dijk - Freeke directeur-bestuurder Dhr. A.J.C. (Arjo) Klijnsmit - bestuurder

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen, ouders en leer-

Dhr. A.M.J. (Andreas) van Lieshout - uitvoerend bestuurder

krachten zich prettig voelen op school. Hoe wij dit iedere dag

Mw. M.C. (Margreet) Auw Yang - Rolle bestuurder

weer proberen te realiseren, hebben wij uitgebreid beschreven in onze schoolgids die u op de website kunt vinden. Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Voor nu wensen wij u en uw kind(eren) een heel goed, inspirerend en leerzaam schooljaar toe. Hartelijke groet van alle medewerkers van de Heijbergschool.

twee


Wie werken er op de Heijbergschool Directie

Leerkrachten en groepsindeling

Jeroen de Bruin, directeur

Vissen:

Franka de Bruijne, Nel van Tol

Hans van der Wagt, adjunct- directeur

Kikkers:

Lindy Laban

Olifanten:

Monique Verbree

Beren:

Sandra Kersbergen

Interne begeleiding

Groep 3a: Tanja Blankers en Marjolein de Boer

Natascha Vrolijk Groep 3b:

Anne Marie Snijders

Groep 4a:

Nienke Bergwerff en Inge Noordzij

Groep 4b:

Jolein Oosterom

Bouwcoördinatoren

Groep 4c:

Leanne Weevers

Monique Verbree (1-2)

Groep 5a:

Nienke Bergwerff en Inge Noordzij

Nicoline Timmerman (3-4-5)

Groep 5b: Dyanthe de Boer en

Lotte Verkooijen

Tineke Verhulst

Mieke Nieuwstraten (6-7-8)

Overige coördinatoren en specialicaties

Groep 6a:

Jeroen Geervliet en Hilde de Vos

Groep 6b:

Anna Marleen van den Akker

Groep 7a: Robbin Hillenius en

Taalcoördinator:

Tanja Blankers

Hans van der Wagt

Coördinator ICT:

Jolanda Bakker

Groep 7b: Jolanda Bakker en

Coördinator HB:

Marjolein Hogendoorn

Nicoline Timmerman

Intern coördinator opleiden: Nicoline Timmerman

Groep 8a:

Interne coach:

Ron Punt

Groep 8b: Marjolein Hogendoorn en Mieke

Petra van Achteren

Vertrouwenspersoon:

Conny van der Meijden

Nieuwstraten

Contactpersoon klachten: Nienke Bergwerff Coördinator Engels:

Barbara ten Have

Op de Heijbergschool hebben we ook collega’s die de kinderen

Vakdocent Handvaardigheid: Renske Vos

op verschillende terreinen extra kunnen ondersteunen en/of

Vakdocent Muziek:

Johan van Egdom

begeleiden. Komend schooljaar gaan we dat vooral door middel

Vakleerkracht gym:

Koen Hopmans

van co-teaching vormgeven. De volgende collega’s zijn daarbij

Leerkrachtondersteuners: Beleke van Arkel, Karin Toxopeus, Gerlinda van den Berg

betrokken: Conny van der Meijden, Inge Sabel, Tineke Verhulst, Jeroen Geervliet, Marren Bouwman

drie


De uitgangspunten van de Heijbergschool Missie en visie (waar staat de school voor) Zin in Leren Kinderen komen op de Heijbergschool om te leren. In de Wet Primair Onderwijs staat voorgeschreven welke vakken de leerlingen krijgen. Voor elk vak zijn zogenaamde kerndoelen aangegeven. Om deze kerndoelen te bereiken, krijgen de leerlingen een zo compleet mogelijk lessenpakket aangeboden. In de schoolgids kunt u meer lezen over de afzonderlijke vakken. Op de Heijbergschool besteden we uiteraard ruime aandacht aan de cognitieve vakken zoals rekenen, taal, lezen en wereldoriĂŤntatie, maar ook aan creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en muziek. Omdat wij creatieve vorming belangrijk vinden, hebben wij gekozen voor het inzetten van vakleerkrachten voor muziek en handvaardigheid. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen deze lessen in periodes aangeboden. Daarnaast worden de vakken tekenen, gymnastiek en handvaardigheid door de groepsleerkracht ook zelf gegeven. We geven over het algemeen klassikaal onderwijs en werken daarbij op vijf niveaus, waarvan drie binnen de groep. Het laagste en hoogste niveau wordt buiten de groep vormgegeven door een ondersteuner. Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. We gebruiken methoden, die geschikt zijn voor klassikaal onderwijs. De methoden zijn zo gemaakt, dat kinderen ook wat meer of wat minder kunnen doen. Er is dus extra materiaal beschikbaar voor meer- en minderbegaafde kinderen. U leest hieronder meer over de verschillende vakken in de schoolgids.

vier


Schooltijden Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

is, behoudens de gevallen zoals beschreven op het aanvraag-

Groepen 1 - 2

8.30 - 14.45

8.30 - 14.45

8.30 - 12.30

8.30 - 14.45

8.30 - 12.00

formulier ‘Extra verlof’, op basis van de Leerplichtwet geen

Groepen 3 - 8

8.30 - 14.45

8.30 - 14.45

8.30 - 12.30

8.30 - 14.45

8.30 - 14.45

mogelijkheid extra verlof te verlenen. Als kinderen zonder verlof afwezig zijn, meldt de directeur dit

Eerste schoolbel

veld, nieuw binnen- en buitenspeelgoed en leuke pleinattribu-

verzuim bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook als

Om 08.20 uur gaat de eerste schoolbel, waarna alle leerlingen

ten. Ook wordt het gebruikt voor vergoedingen en cursussen

kinderen geschorst of verwijderd worden van school, wordt dit

uit de groepen 1-8 naar hun klas kunnen gaan. De ouders van

(waaronder EHBO) voor de overblijfouders. Tevens worden de

gemeld. In dit laatste geval wordt overigens ook conform de

de leerlingen van de groepen 1-3 mogen mee naar binnen om

professionals hieruit bekostigd.

wettelijke verplichting de Onderwijsinspectie geïnformeerd.

geldt dit alleen voor de ouders van groepen 1 en 2. Om 08.30

Alle betalende ouders/ verzorgers zijn automatisch lid van de

Verzoeken om extra vrijaf kunnen alleen toegestaan worden bij

uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas zijn.

vereniging overblijven Heijbergschool. In de jaarlijkse ALV wordt

bijzondere omstandigheden, zoals bij huwelijksfeesten binnen

De ouders verlaten op dat moment het gebouw.

er door het bestuur van de vereniging verantwoording afgelegd

de familie, verhuizing, gezinsuitbreiding of verplichte vakantie

aan de leden.

buiten de schoolperiode (werkgeversverklaring verplicht).

hun kinderen bij de leerkracht te brengen. Na de herfstvakantie

Laatste schoolbel

Op school is een folder van de gemeente Rotterdam verkrijgbaar

De groepen 1/2 zijn op maandag, dinsdag en donderdag om 14:45

Hebt u interesse om hier ook een bijdrage aan te leveren door

met nadere bijzonderheden. Op school kan een formulier wor-

uit. Op woensdag om 12:30 uur en op vrijdag om 12:00 uur.

als vrijwilliger te helpen, dan kunt u contact opnemen met

den verkregen om eventueel extra verlof aan te vragen.

De groepen 3 t/m 8 zijn op maandag, dinsdag, donderdag en

Renske Vos, secretaresse van de Heijbergschool. Wij zijn altijd

vrijdag om 14:45 uit en op woensdag om 12:30 uur.

op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig, maar voor verlof dient men de school wel altijd te informeren door het aanvraag-

Tussenschoolse opvang

Na schoolse opvang

formulier “verlof buiten schoolvakanties”. Deze formulieren zijn

Vanaf augustus 2015 hebben wij onze tussenschoolse opvang

Er zijn drie organisaties die de naschoolse opvang organiseren

verkrijgbaar bij de secretaresse. Het verlof dient uiterlijk zes

aanzienlijk verbeterd door de inzet van twee professionals die

vanaf de Heijbergschool. Kinderopvang Bijdehand doet dat bij

weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal bin-

spel bevorderen en begeleiden en toezicht houden. Daarnaast

ons in het pand. De Kleine Jungle en de Dolle Boel komen de

nen twee weken reageren. rplicht

lopen er dagelijks minimaal 5 vrijwilligers rond die ook toezicht

kinderen bij ons op school ophalen. Meer informatie kunt u

houden en/of het spel begeleiden.

vinden op: www.dekleinejungle.nl, www.kov-bijdehand.nl en

De betaling voor het overblijven verloopt via een automatisch

www.smallsteps.nl

incassosysteem, waarbij u de keuze krijgt om 1x of 4x per jaar te betalen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan betaalt u € 1,25

Schoolvakanties en verlof

per keer door middel van een automatische incasso. Mocht u in-

Op de website vindt u altijd een actueel overzicht van de vakan-

cidenteel gebruik willen maken van deze overblijfmogelijkheid,

ties en vrije dagen. www.heijbergschool.nl

dan betaalt u € 1,50 door middel van een strippenkaart. Van het overblijfgeld worden speeltoestellen (en het onderhoud

Extra verlof en Ongeoorloofd verzuim

daarvan) bekostigd, alsmede het onderhoud van het kunstgras-

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig. Er

vijf


Schoolresultaten De eindtoets in groep 8 Als afronding van de schoolperiode wordt bij de leerlingen in groep 8 de Eindtoets afgenomen. Dit is een landelijk gebruik voor de meeste basisscholen. De toets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en WereldoriĂŤntatie. Met deze eindtoets kunnen de leerprestaties van de leerlingen worden vastgesteld. De Heijbergschool gebruikt de Cito-eindtoets als eindtoets. Het resultaat van de toets is bevestigend voor de school bij het advies voor het vervolgonderwijs. Wij geven het advies voordat de toets wordt afgenomen.

De eindtoetsresultaten in de voorgaande jaren De gemiddelde score van de Cito-toets van de afgelopen schooljaren in groep 8 aan onze school was: 2013 -2014

539,5

2014 -2015

542

2015 -2016

540,1

2016 – 2017

541,4

2017 - 2018

539,8

Dit alles op een schaal van 500 tot 550. Dit gemiddelde is een samenstelling van de resultaten van al onze leerlingen die naar het VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium zijn gegaan.

zes


Het onderwijs Schoolwide Positive Behaviour Support (wij hanteren de afkor-

Bewegingsonderwijs

ting PBS) is een aanpak die gericht is op het creëren van een

De gymlessen worden op de Heijbergschool gegeven door de

omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voor-

leerkrachten die een bevoegdheid hebben om deze lessen

komt en die de Heijbergschool hanteert.

te geven. Bij de groepsleerkrachten die geen gymbevoegdheid hebben zoeken we naar een collega die dit wel heeft. De

De aanpak begint bij het gezamenlijk formuleren van de waar-

gemeente Rotterdam heeft niet genoeg gymruimte om alle

den die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het

groepen twee uur gym te geven en daarom moeten we het

schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het

rooster creatief invullen, zodat alle groepen 3 t/m 8 kunnen

de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systema-

gymmen. Het gymrooster ontvangt u via de groep van uw kind.

tisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief

Gedurende het schooljaar krijgen de kinderen ook zogenaamde

schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan

kennismakingslessen van diverse sporten georganiseerd door

profiteren van het geboden onderwijs.

Sport en Recreatie Rotterdam. U leest hierover in de maandbrief.

De kernwaarden van de Heijbergschool zijn: Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Deze drie kernwaarden ziet u terug in de gedragsverwachtingen

Gymkleding

in elke ruimte. Van klaslokaal en toilet tot aan het buitenspelen

Bij de kleuters worden alleen nog gymschoenen verwacht. Bij

en uitjes. Kinderen weten welke gedrag er van hen verwacht

de groepen 3 t/m 8 verwachten we naast de gymschoenen ook

wordt. We maken dat visueel, ondersteunen dat met lessen en

nog een gymbroek en eenT-shirt.

belonen hen bij het zichtbaar toepassen. Door vooral complimenten te geven als we specifiek gedrag willen aanleren. In

Zwemmen

alle groepen zijn de gedragsverwachtingen ook helder en zicht-

Wij zwemmen met de groepen 4 en 5 in zwembad ‘De Wilgen-

baar. De groepen maken deze grotendeels met elkaar. Sommige

ring’. De groepen zwemmen om de week zodat er minder reistijd

afspraken hebben wij als team afgesproken. Deze manier van

verloren gaat.

werken kan versterkt worden wanneer ouders dat ook thuis voortzetten. Wij verwachten van ouders ook draagkracht voor deze kernwaarden.

zeven


Ouderbetrokkenheid, informatie en medezeggenschap Bestuur van de SPCOHS

onmogelijk het grote scala van activiteiten te kunnen organise-

aan ‘Luizenmoeders’, ouders die een handje helpen met schoon-

School maakt een groot deel uit van het leven van een kind.

ren. Uiteraard blijft de leerkracht te allen tijde de eindverant-

maken van klassen (2x per jaar), toiletgroepen extra schoonma-

Een school heeft het vertrouwen en de steun nodig van de

woordelijke.

ken en nog meer ondersteunende zaken.

tussen ouders en school vinden wij daarom van groot belang.

De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met

Medezeggenschapsraad

Wij verwachten van u dat u ons daarbij helpt/wilt ondersteunen.

het schoolteam diverse activiteiten. De activiteitencommissie

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk advies- en/of

U kunt op diverse manieren betrokken zijn bij het onderwijs op

bestaat momenteel uit tien enthousiaste ouders. Zij zijn contact-

instemmingorgaan binnen onze school. Zowel leerkrachten als

onze school. Zo kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan de mede-

persoon van een of twee groepen en hebben tot taak het orga-

ouders hebben zitting in de raad. De taak van de MR is om te

zeggenschapsraad of de activiteitencommissie. Bij de organisatie

niseren en ondersteunen van allerlei schoolactiviteiten. U kunt

denken en/of mee te beslissen over bepaalde schoolzaken zoals

van feesten, de sportdag of andere evenementen wordt vaak

hierbij denken aan het versieren van het gebouw bij feesten en

de vakantieregeling, de sollicitatieprocedures van nieuw aan te

ook een beroep op andere ouders gedaan. We zijn erg blij met

vieringen (paas- en kerstfeest).

stellen leerkrachten en de besteding van het schoolgeld. De

ouders om goed onderwijs te kunnen geven. Een goed contact

uw hulp als vrijwilliger in welke vorm dan ook. Neemt u gerust contact met ons op voor de diverse mogelijkheden.

MR krijgt mondelinge en schriftelijke informatie van de directie Mw. H.(Hester) Vandersmissen, moeder van Bob en Guus Weeda

en het koepelbestuur en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De

Mw. K. (Kirsten) Dokter, moeder van Pepijn

verslagen zijn in te zien bij het secretariaat, maar hangen ook op

Informatievoorziening

Mw. M (Marjolein) de Bruyn, moeder van Casper en Ruben

de borden bij de hoofdingang.

Elk jaar verschijnt een schoolgids met alle informatie rondom de

Mw. K. (Katrin) Ellmann, moeder van Lucas en Max

De leden worden gekozen voor drie jaar. Eén van de leerkrach-

school. Hierin vindt u onze doelstellingen en uitgangspunten,

Dhr. E. (Evert) Kamphuisen, vader van Lucas en Max

ten en één van de ouders heeft tevens zitting in de GMR. Dit

maar ook de planning van het komende jaar. Met andere woor-

Mw. S. (Shirley) Koremans, moeder van Jim

is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vier

den ‘van visie tot vrije dagen’.

Mw. N. (Nathalie) Spoelstra, moeder van Laura en Thibaut

scholen binnen ons bestuur.

Iedere maand ontvangt u een digitale nieuwsbrief. U kunt zich

Dhr. C.(Charles) Lamens, vader van Nikos (reeds van school)

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u deze altijd stellen aan een van de leden of via een e-mail sturen aan:

hiervoor aanmelden via de website. De leerkrachten op onze school beschikken over een eigen

Aan het begin van het schooljaar wordt door elke leerkracht

mr@heijbergschool.nl.

school e-mailadres. Deze kunt u gebruiken voor korte mede-

een of meerdere klassenouder (-s) gevraagd. Een klassenouder

De GMR vergadert circa vier keer per jaar. Daarbij is ook altijd

delingen of een verzoek voor een afspraak. We hebben de stel-

is de contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders/verzor-

de directeur-bestuurder aanwezig. De GMR vergadert over zaken

regel dat we graag een persoonlijke afspraak maken, wanneer

gers van elke groep. De belangrijke taken van de klassenmoe-

die alle vier de scholen aangaan, zoals bijvoorbeeld het opstel-

het bijvoorbeeld over een voorval met uw kind gaat.

der/ klassenvader zijn:

len van het zorgplan voor leerlingen die extra zorg nodig heb-

Onze website is een bezoek waard. U kunt hier veel informatie

- Hulp bij evenementen

ben, computers binnen het onderwijs of de vakantieregeling.

vinden en de meest actuele foto’s bekijken. Het beheer van de

- Organiseren van vervoer bij excursies en uitstapjes

website is in handen van juf Jolanda Bakker.

- Eventuele hulp bij andere werkzaamheden op school

Ouderparticipatie

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt voor de ouders

Cobelens en dhr. (Martijn) Ollefers*. Namens het personeel:

Bij veel activiteiten op school is de hulp van ouders onontbeer-

van alle groepen een informatieavond georganiseerd over de

Mw. (Marlies) de Vos, Mw. (Anne Marie) Snijders en mw. (Jolein)

lijk. Vandaar dat tijdens het schooljaar regelmatig een beroep

werkwijze in elke groep. Op deze avonden kunt u zich opgeven

Oosterom*

op uw medewerking gedaan zal worden. Zonder uw hulp is het

als klassenmoeder of -vader. Daarnaast is er ook altijd behoefte

* = lid GMR

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: Namens de ouders: Mw. (Annemiek) Mouthaan, mw. (Claudia)

acht


Activiteiten Sport en cultuur is de gemeentelijke organisatie die allerlei sportactiviteiten aanbiedt voor onze school. Deze worden vooral onder schooltijd aangeboden. Aangezien wij dit op een later tijdstip in het schooljaar aangeboden krijgen, kunnen we dit niet nu al in deze kalender plaatsen. CNME staat voor Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Zij organiseren voor ons onder andere de lessen bij de kinderboerderij. SKVR staat voor Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Wij doen mee aan het cultuurtraject. Wij krijgen de activiteiten en data later in het schooljaar door. Hierdoor kunnen we deze activiteiten niet nu al in deze kalender meenemen.

Schoolfeest Eenmaal per jaar vieren we op een vrijdag in juni een groot schoolfeest. De kinderen hebben dan een aangepast rooster. Zij worden dan pas om 14:00 uur op school verwacht en we gaan dan door tot 19:00 uur. Houdt u hier alvast rekening mee in uw agenda, zodat u niet verrast wordt. De kinderen zijn dan tot 14:00 uur vrij.

negen


Het onderwijs in een notendop Hieronder vindt u een overzicht van de methodes die wij op school gebruiken. Een keuze wordt gemiddeld om de 8 jaar vervangen door een nieuwe methode. Dat gebeurt aan de hand van een zorgvuldige procedure die wij als team bewandelen. Gezamenlijk nemen wij een besluit om met de gekozen methode te gaan werken. Vak

Groep

Methode

Taal

Groep 3 Groep 3-7 Groep 8

LIST (Lezen is top) m.g.v Veilig Leren Lezen STAAL Taal in Beeld

Spelling

Groep 3-7 Groep 8

STAAL Spelling in Beeld

Lezen

Groep 3 Groep 4-8

Veilig Leren Lezen LeesLink (begrijpend lezen)

Voortgezet technisch lezen

Groep 3-8

Lezen is Top

Rekenen

Groep 3-8

Reken Zeker

Schrijven

Groep 1-2 Groep 3-8

Schrijfdans Schrijven in de basisschool

Levensbeschouwing

Groep 1-8

Kind op maandag

Aardrijkskunde

Groep 5-8

Wijzer

Geschiedenis

Groep 5-8

Speurtocht

Natuur en techniek

Groep 4-8

Natuniek

Bewegingsonderwijs

Groep 1-8

Basislessen bewegingsonderwijs

Verkeer

Groep 5-8

Wegwijs

Engels

Groep 1-4 Groep 5-8

IPockets Our Discovery Island

tien


Het weten waard van A tot Z

moeten blijven. Wij adviseren u de naam van uw kind in de laarzen te schrijven om verwisselen te voorkomen. Om uitglijden op sokken tegen te gaan, kunt u pantoffels meegeven.

Allergie

Hoofdluis

Er zijn kinderen die last hebben van een allergie. Het is van

Na iedere vakantie wordt op hoofdluis gecontroleerd. Wanneer

Mobiele telefoon

groot belang dat wij hier als school goed van op de hoogte zijn.

u bij uw kind hoofdluis constateert, meldt u dit direct bij de

Sommige leerlingen beschikken over een mobiele telefoon. Het

Geeft u dit ook door aan de leerkracht van uw zoon/ dochter.

leerkracht(en) van uw kind(eren). Indien wij hoofdluis consta-

gebruik hiervan is op onze school sterk aan banden gelegd. De

teren bij uw kind(eren), nemen we gelijk contact met u op met

regeling is als volgt:

Incidentenprotocol

het verzoek uw kind direct op te halen en thuis te behandelen

•B  innen school is het toestel uit. Moet een kind noodgedwon-

Wij hanteren op school een protocol voor incidenten. Variërend

conform adviezen GGD/school. Na de behandeling kan het kind

van kleine tot grote gebeurtenissen waarbij de ernst van de situ-

weer naar school. Na twee weken wordt de groep wederom

atie ons dwingt over te gaan tot mogelijke protocollen. Hierbij

gecontroleerd op luizen.

• De school is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan

ICT op onze school

• Leerlingen die een telefoon bij zich hebben, stoppen die ’s

met de schooltelefoon. een mobiele telefoon.

wordt altijd nauw samengewerkt met het bevoegd gezag van de school. In ons geval het bestuur van de SPCOHS.

gen bellen met bijvoorbeeld (één van de) ouders, dan mag dat

Binnen de Heijbergschool werken wij natuurlijk ook digitaal.

morgens om 8.30 uur weg op een voor hen veilige plek.

Brengen en halen van kleuters

Daarvoor hebben wij een groot aantal computers ter beschik-

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar hun lokaal worden

king. In de meeste groepen staan vier vaste computers. Er kan

gebracht via de beide kleuteringangen. U wordt vriendelijk ver-

vanuit iedere groep gewerkt worden met programma’s, die

zocht om 8:30 uur afscheid te nemen van uw kind en buiten de

specifiek voor die groep bedoeld zijn. Alle groepen zijn voorzien

kring te blijven. Nadat de schoolbel is gegaan (dus om 8.30 uur)

van een Smartboard.

is het de bedoeling dat ouders en verzorgers de school verlaten,

Op school hebben we een werkgroep ICT, die gevormd wordt

of gebruik maken van hun telefoon, leveren bij constatering

zodat de lessen kunnen beginnen.

door onze ICT-coördinatoren juf Jolanda Bakker en juf Dyanthe

hiervan tijdelijk hun telefoon in bij de directie.

Om 14.45 uur (woensdag om 12.30 uur en vrijdag om 12.00 uur)

de Boer. Zij organiseren het computergebruik bij ons op school.

worden de kinderen per groep naar de kleuteringang gebracht

In ons ICT-beleidsplan staan onze beleidsvoornemens voor de

en kunnen aldaar worden opgehaald. Als u uw kind komt opha-

komende jaren.

• Om 12.00 uur en om 14.45 uur mag de telefoon mee naar huis (gebruik alleen buiten het schoolgebouw). • Wanneer ouders dringend hun kind onder schooltijd moeten bereiken, bellen zij met het vaste nummer van school. • Leerlingen die onder schooltijd de telefoon bij zich houden en/

• Ouders blijven verantwoordelijk voor het telefoongebruik van hun kind(eren) We denken hierbij aan het gebruik van WhatsApp en overige sociale media. • Bij storend gedrag via social media treden wij altijd in contact

len om thuis te lunchen, dan kunt u uw kind buiten opwachten. Vanwege de drukte bij het ophalen van de kinderen om 14:45

Klachtenregeling

met u als ouders/ verzorgers. In goed onderling overleg zoe-

uur, wordt u verzocht uw kind op het plein op te wachten.

Op de website vindt u onze klachtenregeling.

ken wij altijd naar de juiste oplossing.

Fietsenstalling

Kledingvoorschriften

Lunchbenodigdheden en tijden

De kinderen, die op de fiets naar school komen, zetten hun fiets

Voor leerlingen, personeelsleden en stagiaires van de Heijberg-

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee.

netjes in de fietsenstalling aan de achterzijde van het gebouw.

school geldt een regeling kledingvoorschriften. De regeling ligt

Het is verstandig de fiets op slot te zetten. Als school zijn we

op school ter inzage.

niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de fietsen.

De groepen 1/2 hebben pauze tussen 11:45 uur en 12:45 uur. Twee groepen gaan eerst eten en dan naar buiten en twee groepen

We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de

Laarzen

gaan eerst naar buiten en gaan dan eten. Eten en drinken gaat

school en de materialen rond de school in orde te houden.

Bij slecht weer dragen veel kinderen laarzen die op de gang

altijd onder begeleiding van de eigen leerkracht. Dit kan wel

twaalf


eens een andere leerkracht zijn.

bijvoorbeeld Sinterklaasfeest, kerstfeest, sportevenementen,

Schoolplein

Het buitenspelen van de kleuters gaat altijd onder begeleiding

museumbezoek, projecten en de afscheidsavond van groep 8.

Op het schoolplein mag niet worden gefietst in verband met de

van 2 á 3 ouders.

Hoewel deze bijdrage in principe vrijwillig is, gaan bestuur en

veiligheid van de kinderen. Wilt u als ouders ook zelf het goede

De groepen 3 t/m 5 eten tussen 12:00 en 12:15 en gaan daarna

directie ervan uit dat alleen in bijzondere gevallen ouders zich

voorbeeld geven? Dat maakt het voor de kinderen makkelijker

naar buiten van 12:15 tot 12:45 uur.

van een bijdrage zullen onthouden. Een korte toelichting bij

zich aan deze regel te houden. Voetballen, het gebruik van

De groepen 6 t/m 8 gaan van 11:45 tot 12:15 naar buiten en eten

een directielid is hierbij gewenst.

waveboards, skateboards, rollerskates en stepjes zijn hier ook

daarna van 12:15 tot 12:30 uur.

verboden. De kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen wel

In de groepen 1 tot en met 4 is in iedere groep 1 overblijfouder

Het bedrag is € 40,- per kind en vanaf het derde kind € 20,- Het

speelgoed voor gebruik in de pauze meenemen, zoals knikkers,

aanwezig. Hij/zij ziet erop toe dat de lunch rustig verloopt. Ook

is mogelijk het bedrag in 2 termijnen te voldoen. U krijgt via de

balletjes, springtouwen, hoepels, loopklossen, enzovoort.

houdt hij/zij toezicht bij het buiten spelen. In de bovenbouw zijn

mail een verzoek tot betaling.

Uitstapjes

nog 2 extra overblijfouders voor het buiten spelen. De kinde-

Voor het vervoer van en naar uitstapjes wordt meestal dankbaar

ren van groep 5 tot en met 8 eten in hun eigen klas bij hun

Leerlingen, die vóór 1 januari op school komen, betalen de vol-

gebruik gemaakt van de hulp van ouders. Het is verstandig

leerkracht.

ledige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor leerlingen die na 1

daarbij wel de wet in de gaten te houden. De kinderen moeten

januari op school starten, bedraagt 50%. Voor de leerlingen die

in elk hun eigen gordel en kinderen onder de 1,35 m. mogen

Peuteropvang de Speeltuin

na 1 mei op school komen, behoeft voor het resterende deel van

niet zonder zitverhoger voorin. Kinderen mogen uiteraard ook

Stichting Peuteropvang De Speeltuin is gevestigd in een lokaal

het schooljaar geen ouderbijdrage meer te worden betaald.

niet los in de achterbak. Tijdens busreizen is het bij de wet en voor de verzekering niet

naast de Heijbergschool en heeft als doel om kinderen tussen 2,5 en 4 jaar gelegenheid te geven om in een vertrouwde en vei-

Mocht u niet kunnen betalen, dan kunnen wij u voordragen

meer toegestaan om meer dan twee kinderen op een bank te

lige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen. Elke schooldag

voor de stichting Meedoen in Rotterdam. Zij ondersteunen ge-

laten zitten. Waar in bussen gordels zijn aangebracht, moeten

van 8.30 uur tot 11.45 uur bieden de peuterleidsters professio-

zinnen die, door wat voor omstandigheden dan ook, niet kunnen

kinderen deze dragen. Begeleiders zien hierop toe.

nele peuteropvang in een ruim en licht lokaal met daarnaast

voldoen aan allerlei zaken. www.meedoeninrotterdam.nl

Verzekering

een eigen buitenspeelruimte. De peutergroepen bestaan uit 16

Schoolmelk

Als het ondanks de inspanningen van ouders en school toch

U kunt voor uw kind(eren) een abonnement nemen op school-

verkeerd gaat, zijn alle kinderen van de Heijbergschool verze-

Kom gerust eens langs voor meer informatie over onze peuter-

melk. Het betreft hier pakjes halfvolle melk van een kwart liter.

kerd tegen ongevallen die gedurende hun verblijf op school,

opvang. U bent van harte welkom tussen 09.00 uur en 10.00

De melk wordt halverwege de ochtend in de klas opgedronken.

onder¬weg van en naar school en tijdens door de school geor-

uur. U kunt ons telefonisch bereiken via 06 - 41 45 93 55 en via

Als u een abonnement wilt, kunt u hiervoor op school een

ganiseerde activiteiten (werkweek, school¬reis, excur¬sies, etc.)

e-mail info@peuteropvangdespeeltuin.nl. Inschrijven kan vanaf

formulier vragen of uw kind zelf opgeven via www.campinaop-

plaatsvinden. Materiële schade valt hierbuiten.

het moment dat uw peuter 1 jaar oud is.

school.nl.

De school heeft personen die voor de school actief zijn verze-

peuters, die begeleid worden door twee leidsters.

kerd. In het geval van een verwijtbare fout kan de verzekering Meer informatie vindt u op de website van Stichting Peuterop-

Belangrijk hierbij is dat u de juiste groepsnaam doorgeeft van

tot uitkering overgaan.

vang De Speeltuin: www.peuteropvangdespeeltuin.nl.

uw kind. Naast het drinken in de klas, kunnen de vaste over-

Schade die door kinderen wordt toegebracht, is niet verzekerd.

blijvers ook een abonnement nemen op schoolmelk voor de

Voor deze schade zijn de ouders zelf verantwoordelijk en zij zul-

Schoolgeld

overblijf. Na iedere drinkperiode ontvangt u (buiten de school

len dus zelf een aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben

Het schoolfonds dient als aanvulling op de financiering vanuit

om) een nota van Campina.

afgesloten.

het Rijk. Dit wordt gebruikt voor zaken die het Rijk niet vergoedt,

dertien


Privacybescherming

zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de privacy te

De Heijbergschool maakt gebruik van e-mail om ouders op de

Op de Heijbergschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy

waarborgen.

hoogte te stellen. Bij het sturen van e-mail wordt gebruik ge-

noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van

Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere orga-

gedeeld. Wij vragen u om rekening te houden voor de privacy

persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden

nisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders,

van andere ouders en leerlingen. Wij verzoeken u als ouder om

van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig

tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te

niet ongevraagd foto’s of video’s van schoolactiviteiten te delen

is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de

verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar

waarop naast uw kind(eren) ook andere leerlingen staan, om de

inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en

om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur

privacy van leerlingen te waarborgen.

ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze

en Wetenschap informatie nodig heeft. Voor vragen over het privacybeleid van de Heijbergschool, het

leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor

Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële

corrigeren of het verwijderen van gegevens en het gebruik van

de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens

derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gege-

foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind,

(denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van

vens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

of bij de schooldirecteur.

onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun

mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan

kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de

de school is niet verplicht.

informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale)

die specifieke gegevens te laten verwijderen. Als u ons verzoekt

administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden

om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij

vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn

toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de

beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot mede-

wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen

werkers van onze school. Omdat de Heijbergschool onderdeel

wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

uitmaakt van SPCOHS, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeen-

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen

schappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming (dit doen we jaarlijks

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale

aan het begin van elk schooljaar). Ouders mogen altijd beslui-

leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoons-

ten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven

gegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen

instemming in te trekken. (Wijziging van toestemming is niet

identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers

van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Als

duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons

u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig

krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen

met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig

gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik

is een foto te plaatsen.

van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met de externe partijen die gegevens van onze school gebruiken

twaalf

Colofon Tekst: Heijbergschool, Fotografie: Dennis Maliepaard, Ontwerp en vormgeving: Yfke Vreugdenhil, Y-werk

maakt van de ‘bcc’-optie zodat uw adres niet ongewenst wordt

van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan,

Profile for webmeester Heijbergschool

Schoolgids Heijbergschool 2018 2019  

Schoolgids Heijbergschool 2018 2019  

Advertisement