Page 1

condicions laborals personal docent funcionari, inter铆 i substitut del Departament d'Educaci贸

Guia laboral i sindical

www.ccoo.cat/ensenyament


Condicions laborals Ensenyament públic no universitari Personal docent funcionari, interí i substitut del Departament d’Educació


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

Índex A.- La força del Sindicat 1.- L'afiliació ......................................................................

5

2.- Representació. Les eleccions sindicals a l'ensenyament públic: Juntes de Personal. Meses de Negociació ........

5

3.- Les funcions del Sindicat ..............................................

6

B.- Condicions Laborals 1.- Marc normatiu ..............................................................

7

2.- Horari i calendari ..........................................................

8

3.- Retribucions .................................................................

10

4.- Permisos .....................................................................

14

5.- Llicències ....................................................................

23

6.- Excedències voluntàries ...............................................

27

7.- Canvis i adaptacions en el lloc de treball .......................

31

8.- Reduccions de jornada ................................................

32

9.- Altres situacions administratives. Serveis Especials i serveis en altres administracions .................................

40

10.- Compatibilitat ............................................................

42

11.- Dret a la vaga ...........................................................

43

3


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

5

A. La força del sindicat 1. L'afiliació L'afiliació és la força i la base del sindicat. Fa més de 40 anys, treballadors i treballadores van fundar en diversos sectors del treball i poblacions de Catalunya les primeres Comissions Obreres per lluitar per la millora de les condicions de vida i de treball. Avui, aquelles Comissions Obreres s'han convertit en el primer sindicat del nostre país. El sindicat de CCOO de Catalunya el formem més 185.000 persones afiliades.

2. Representació. Les eleccions sindicals a l'ensenyament públic Les primeres eleccions sindicals en democràcia del conjunt de les persones treballadores van ser l'any 1977; ara bé en l'ensenyament públic, no van arribar fins l'any 1987, pel fet de ser funcionariat. Des d'aleshores aquestes eleccions es realitzen cada quatre anys i determinen, per una banda, les persones delegades i, per una altra, el percentatge de representativitat de cada sindicat. La representativitat de cada sindicat determina la composició de les juntes de personal i de les meses de negociació. Juntes de personal Les juntes de personal tenen un paper de representació davant de l'Administració; la negociació s'estableix en les meses de negociació. El 30 de novembre de 2006 es van celebrar les últimes eleccions, en què es van escollir 176 persones delegades, repartides entre les 4 províncies, segons els vots de cada organització sindical, per a representar més de 70.000 docents de Catalunya. És un sistema obsolet i amb una representació i una proporcionalitat allunyades de la realitat. CCOO treballarem perquè aquestes eleccions apropin la representació sindical als àmbits de gestió del Departament d'Educació i, per tant, perquè hi hagi juntes de personal a tots els serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona.


6

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

Meses de negociació

Mesa de negociació sectorial del Departament d'Educació En aquesta mesa es negocien tots els aspectes que afecten les condicions laborals del professorat, el personal de suport docent i els serveis educatius. A partir dels resultats electorals globals de tot Catalunya, i segons la llei, tindran representació en la mesa les organitzacions sindicals que tinguin més d'un 10% dels vots emesos. La mesa està formada per 15 representants de les organitzacions sindicals (proporcionalment als vots obtinguts) i 15 representants de l'Administració.

Mesa general de la funció pública de Catalunya En aquesta mesa es negocien els aspectes que afecten el conjunt de tot el funcionariat de Catalunya. A partir dels resultats electorals en cada àmbit de la funció pública (ensenyament, sanitat, personal d'administració i serveis de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya), es constitueix la Mesa General de la Funció Pública. 3. Les funcions del sindicat La Federació d'Ensenyament de CCOO és l'instrument que ens permet intervenir de forma organitzada i contínua en: La defensa i la millora dels teus drets laborals i socials. - La negociació col·lectiva de les teves condicions de treball. - La resolució de problemes concrets. - L'assessorament en relació amb les teves condicions laborals i professionals. - La formació permanent. - L'elaboració d'alternatives educatives. - La mobilització, sempre que sigui necessari. El model sindical de les CCOO es basa en: - Elaborar propostes per millorar les condicions laborals i professionals. - Lluitar i mobilitzar-se per aconseguir-les. - Negociar i aconseguir acords que donin sentit, eficàcia i utilitat a l'acció sindical.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

7

B. Condicions laborals 1. Marc normatiu - Decret legislatiu 1/97, de 31 d'octubre de 1997 (DOGC 3.11.97). - Llei 4/2000, de 26 de maig, que modifica el Decret legislatiu 1/97 (DOGC 29.05.2000). - Llei 39/1999, de 5 de novembre, de conciliació de la vida familiar i la laboral (BOE 6.11.1999). - Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella (DOGC 23.07.98). - Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. - Acords generals de la Mesa de la Funció Pública, de juliol de 1997 i de juliol de 2000, i d'octubre de 2005. - Reial decret 1251/2001, de 16 de novembre (BOE 17.11.2001), sobre prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i rics durant l'embaràs. - Reial decret 365/95, de 10 de març (BOE 10.04.1995), sobre situacions administratives. - Llei 14/2000, de 29 de desembre (DOGC 30. 12 2000), de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001. - Llei 21/2001, de 28 de desembre (DOGC 31.12.2001), de mesures fiscals i administratives. - Llei 6/2002, de 25 d'abril, de conciliació de la vida familiar i la laboral (DOGC 3626 de 30.04.2002). - Decret 266/2002, de 8 d'octubre, d'aplicació de la Llei 6/02 (DOGC 3756 de 7.11.2002). - Resolució 1194/2002, de reducció de jornada per interès particular (DOGC 3633 de 10.05.2002). - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675 de 13.07.2006). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). - Instruccions anuals per a l'organització i el funcionament als centres docents. - Resolucions específiques anuals del Departament d'Educació sobre les reduccions de jornada.


8

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

SITUACIÓ DEL FUNCIONARIAT DAVANT DE L'ADMINISTRACIÓ El funcionariat es pot trobar davant de l'Administració en quatre situacions diferents: Situació de servei actiu: Pot ser ocupant d'una plaça corresponent a la plantilla del cos al qual pertany; estar en situació de disponibilitat, quan cessa en un lloc de treball i encara no n'ha obtingut un altre; en comissió de serveis; de vacances; gaudint d'un permís o gaudint d'una llicència. Situació d’excedència: És la situació per la qual cessa temporalment en la prestació de serveis, per motius que no són causa de sanció, sense abandonar el cos al qual pertany i sense dret a percebre cap tipus de retribució. Pot ser: voluntària o forçosa. Situació de serveis especials: Quan la persona funcionària accedeix a un determinat càrrec públic que comporta la reserva de plaça i la destinació que abans ocupava sense que s'interrompi el còmput de temps a efectes d'ascens, triennis i drets passius. Situació de suspensió: La persona funcionària queda privada temporalment de l'exercici de les seves funcions i dels drets i prerrogatives annexos a la seva condició. Serà acordada per l'òrgan o l'autoritat competent, com a conseqüència d'un procediment judicial o disciplinari que li ha estat instruït. Pot ser provisional o ferma.

2. Horari i calendari Horari Hores lectives: hores de docència directa. Hores no lectives o de permanència: hores de coordinacions, tutories, reunions, claustres... Hores no lectives fora del centre: hores que no són d'horari fix ni són necessàriament al centre, per la preparació de les classes, activitats de formació... Mestres d'infantil i primària: Hores lectives: 23 hores setmanals. Hores no lectives al centre: 7 hores setmanals. Hores no lectives no necessàriament al centre: 7 hores i 30 minuts setmanals.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

9

Aquest horari també és d'aplicació al personal docent de CREDA i CREDEV. Professorat de secundària: Hores lectives: 18 hores setmanals. Hores de permanència al centre d'horari fix: 6 hores setmanals. Hores de permanència al centre d'horari no fix: 6 hores setmanals. Hores no lectives no necessàriament al centre: 7 hores i 30 minuts setmanals. Serveis Educatius: Atenció directa als centres (alumnat, professorat, famílies) 29 hores setmanals. Presencials ( reunions d'equip, coordinacions,..) 6 hores setmanals. Formació i treball individual fora del lloc de treball. 2 hores 30 setmanals.

Calendari Dies laborables: de dilluns a dissabte, excepte festius. Dies naturals: tots els dies de la setmana. Dies festius: - Festius laborals a Catalunya: marcats pel Departament de Treball a través de les ordres anuals. - Festius locals: dos dies a l'any, determinats pels òrgans de govern locals. - Festius de lliure disposició: tres dies en el curs escolar no consecutius i no coincidents amb l'inici i el final del curs, decidits en el Consell Escolar del centre i comunicats al Departament d'Educació. Dies lectius. Els que estableix el calendari escolar, 175 dies al curs. Períodes de vacances: segons l'ordre que regula el calendari escolar cada curs escolar. - Nadal. - Febrer - Març. Una setmana que es decideix des de cada servei territorial). És una novetat que s'ha plantejat per al calendari dels cursos 2010-11 i 2011-12. - Setmana Santa. - Vacances d'estiu (només ho és el mes d'agost).


10

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

3. Retribucions Les retribucions bàsiques i complementàries es fixen anualment en els Pressupostos Generals de l'Estat i tenen la seva concreció en els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1. Sou base Es fixa en funció del grup de pertinença: - Grup A1 Cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos professorat EOI, Cos de professorat d'arts plàstiques i disseny. - Grup A2 : Cos de mestres, cos professorat tècnic d'FP i Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny. 2. Triennis Els triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Es fixen en funció del grup de pertinença.

Nota: A efectes de triennis, es computa el temps treballat com a interí o substitut i l'any de funcionari en pràctiques i qualsevol servei prestat a l'Administració, però cal sol·licitar-ho mitjançant una instància de reconeixement de serveis prestats, que es lliura al Departament d'Educació. És important fer el tràmit anticipadament per cobrar-ho des del primer dia del compliment del trienni. 3. Pagues extraordinàries Dues a l'any. Des del desembre del 2009, gràcies als acords signats per CCOO, hem assolit el 100% de les pagues extraordinàries, passant a ser una paga doble real. Actualment, però, el decret de retallades ha vulnerat aquests acords i la paga extra es veurà afectada a partir del desembre de 2010. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1. Complement específic general És lineal i generalitzat per a tot el professorat. S'incrementa en assolir nous estadis. Inclou temporalment les quantitats que es perceben per ocupar càrrecs unipersonals o altres llocs singulars. - Càrrecs unipersonals - Direcció - Cap d'estudis


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

11

- Secretari/ària - Coordinació pedagògica - Llocs singulars (no tipificats) Càrrecs que es poden crear de forma excepcional per les necessitats concretes d'un centre (EAP, CREDAS, CRP, camps d'aprenentatge, professorat itinerant, educació compensatòria...). - Òrgans unipersonals de coordinació - Cap de departament - Cap de seminari - Coordinacions de cicle o etapa pedagògica - Coordinació d'activitats i serveis escolars - Coordinació d'informàtica - Coordinació de prevenció de riscos laborals - Tutories 2. Complement específic per estadis Tothom que sigui funcionari de carrera pot assolir els estadis, també anomenats sexennis. Cal tenir, però, 6 anys de serveis i justificar 9 crèdits (dels quals 6 corresponen als anys de serveis i almenys un dels altres tres ha de correspondre a formació). Es computarà el temps de serveis prestats com a interins.

Nota: Els estadis no substitueixen els triennis. Condicions per al cobrament dels estadis Cal acreditar 9 crèdits per a cada estadi, i aquests crèdits s'obtenen: š 6 crèdits per antiguitat docent en servei actiu (s'hi compten els serveis com a professor/a interí). š 3 crèdits per activitats diverses (almenys un crèdit ha de ser de formació): a. Formació permanent (1 crèdit cada 30 hores de formació; els cursos de 15 hores, 1/2 crèdit). b. Tasques de gestió al centre, programes i serveis educatius o representativitat sindical a temps total. c. Coordinació d'activitats docent (àrees, cicles, departament) o de representació en el si del centre (Consell Escolar). d. Participació en l'elaboració de projectes i materials de desenvolupament curricular. e. Projectes i treballs d'investigació, anàlisis i innovació educatives.


12

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

f. Coordinació d'intercanvis d'alumnes, viatges, colònies i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i la dedicació d'un curs. g. Utilització de la llengua catalana, o l'aranesa si escau, habitualment en l'ensenyament. Com es justifiquen i demanen els estadis El reconeixement dels estadis se sol·licita d'acord amb el model que estarà disponible als serveis territorials. S'hi ha d'al·legar que es tenen complerts, a més dels 6 cursos acadèmics de serveis docents, el nombre mínim de crèdits exigits de la forma següent: - Formació permanent Certificat on constin les dates d'inici i final del curs, nombre d'hores, tipus de participació (assistent o formador), identificació del curs i organisme convocant. - Representant del Consell Escolar Certificat de la Secretaria del Consell. - Coordinació d'informàtica, assessoria lingüística, o coordinació de les activitats i els intercanvis d'alumnat Certificat de la direcció del centre visat per la inspecció corresponent. - Activitats d'innovació o investigació educatives Certificat de la Direcció General d'Ordenació Educativa del Departament d'Educació. - Utilització de la llengua catalana o l'aranesa Certificació de la direcció del centre on s'hi faci constar. Com a excepció, el professorat de llengües estrangeres i el de castellana ho acreditarà amb la possessió del certificat del Mòdul II o equivalent, el qual no caldrà acreditar si ja s'ha comunicat al Departament d'Educació per d'altres motius. 3. Complement de destinació La seva quantia depèn del lloc de treball que s'ocupa: - Nivell 21 Professorat d'infantil i de primària - Nivell 24 Professorat tècnic d'FP - Nivell 24 Professorat de secundària - Nivell 26 Condició de catedràtic


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

13

ALTRES RETRIBUCIONS Casa habitació Només la percep el professorat d'infantil i primària ocupant places que no són de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. DESCOMPTES 1. Retencions de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) El càlcul de l'IRPF ha canviat en els darrers anys. Actualment aquest càlcul s'ha complicat força, ja que té en compte un seguit de variables personals, econòmiques i fins i tot familiars, com ara el sou, l'edat, nombre de fills, etc.; i per tant varia molt d'una persona a una altra. 2. Mutualitat de funcionaris civils de l'Estat (MUFACE) i drets passius Cobreixen l'assistència sanitària i la pensió de jubilació respectivament. Representen quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup. Es cotitza l'1.69 % del haver regulador per a les contingències cobertes per MUFACE (assistència sanitària, incapacitat temporal, prestacions econòmiques i socials, etc) i el 3.86 % de l'haver regulador per a les contingències cobertes per Classes Passives (vellesa, incapacitat, mort i supervivència). Pensions de jubilació Es calculen en funció dels anys cotitzats i de l'haver regulador de cada grup, quantitat que es fixa anualment en els pressupostos generals de l'Estat i que no té res a veure amb les retribucions que es cobren en actiu. Pel grup A2 el 100% de l'haver regulador s'assoleix amb 35 anys de serveis. Pels cossos de secundària amb una mica més de 32 anys de serveis s'assoleix la pensió màxima, ja que el 100% de l'haver regulador supera a la pensió màxima.

GRAUS DE CONSANGUINITAT I AFINITAT Primer grau

Pare, mare, fill, filla

Segon grau

Avi, àvia, germà, germana, nét/a

Tercer grau

Besavi/a, oncle, tia, nebot/da, besnét/a

Quart grau

Cosí-germà, cosina-germana S'aplica tant al titular com al cònjuge.


14

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

4. Permisos Tots aquests permisos són retribuïts (es cobra el 100%). Permís prenatal Qui el pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: Cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre docent, amb la justificació corresponent. Durada: - Dones embarassades: El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part. - Parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent preadoptiu: El temps necessari per absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya. Observacions: El permís és de concessió obligatòria. Legislació: - Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei de 7/2007, de 12 d'abril). Permís per maternitat Qui el pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant certificat mèdic i llibre de família al centre. Durada: Setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables en els casos de part múltiple a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors, que poden fer-ho de manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part múltiple. Les sis primeres setmanes posteriors al part, però, són de descans obligatori de la mare. Observacions: - Aquest permís és de concessió obligatòria. - La persona que gaudeixi d'aquest permís ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda (excepte les sis primeres setmanes), amb previ acord entre la persona i el Departament d'Educació. La utilització del permís a temps parcial és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

15

- El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per prorrogar-lo. Legislació: - Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675, de 13/07/06). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís de maternitat per adopció o acolliment previ a l'adopció Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat amb la documentació necessària, al centre. Documentació a adjuntar a la sol·licitud: - Es justifica mitjançant la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o l'acolliment. - Documentació que justifiqui l'inici dels tràmits necessaris per a l'adopció en què s'indiqui la necessitat d'aquest desplaçament per a perfeccionar l'adopció. - En tots els casos d'adopció, i amb posterioritat al fet causant, caldrà la presentació de la fotocòpia compulsada del llibre de família. - Si no es té, a l'hora de marxar, excepcionalment es pot justificar amb els bitllets d'avió. Durada: - Setze setmanes ininterrompudes, que s'ampliaran en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon. Aquest permís el pot gaudir qualsevol dels dos progenitors de manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui segons els supòsits anteriors. - El període de permís computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d'una adopció internacional i és necessari un desplaçament previ al país d'adopció o acolliment es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques. Independentment d'aquest dos mesos, sempre que sigui una adopció o un acolliment internacional, es pot començar el permís sis setmanes abans de la sentència judicial o resolució administrativa, amb el 100% de les retribucions. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - La persona que gaudeixi d'aquest permís ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda, amb un acord previ entre la persona i el Departament


16

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

d'Educació. La utilització d'aquest permís a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal. - El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per prorrogar-lo. Legislació: - Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís per paternitat Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat, adjuntant el llibre de família, al centre. Durada: 4 setmanes consecutives des del finiment del permís de naixement, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que finalitza el permís de maternitat o també immediatament després del finiment d'aquest permís, sempre que la persona que ho demani tingui la guarda legal de l'infant i l'altre progenitor o progenitora treballi. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat. Legislació: - Article 13 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís per atendre fills prematurs Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat, adjuntant el certificat mèdic, al centre. Durada: Permís equivalent al temps d'hospitalització del fill o filla, a continuació del part, fins a un màxim de tretze setmanes.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

17

Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment. Legislació: - Article 15 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís per naixement d'un fill o una filla, adopció o acolliment Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de demanar a la direcció del centre docent, justificat amb el llibre de família o bé amb el certificat mèdic. Durada: - 5 dies laborals consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o a l'arribada del menor o la menor adoptat o acollit, a voluntat del sol·licitant. - 10 dies en cas de dos nadons i 15 en cas de 3 o més. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - Hi té dret el progenitor que no gaudeix del permís per maternitat. Legislació: Article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). Permís per lactància Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant llibre de família i una declaració jurada, conforme només en gaudeix un dels cònjuges, al centre. Durada: - Una hora diària d'absència al lloc de treball. Aquest temps pot ser dividit en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el permís és de dues hores, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora. - El període de permís s'inicia un cop finalitzat el permís de maternitat, adopció o acolliment, i té una durada màxima de 20 setmanes, que es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, tenint en compte les


18

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

necessitats de servei. La compactació d'aquest permís correspon a una durada màxima de 16 dies. En el cas que la persona beneficiària hagués gaudit del permís de compactació, la durada quedarà reduïda a 3 dies. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - Poden utilitzar el permís per lactància el pare o la mare. - És indiferent que la lactància sigui natural o artificial. - Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada. CCOO està reivindicant que s'apliqui el que preveu l'"Estatut bàsic de l'empleat públic": la durada d'aquest permís és fins que la criatura té dotze mesos. Legislació: - Article 14 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol). - Estatut bàsic de l'empleat públic. Llei 7/2007, de 12 d'abril. Permís per atendre fills o filles amb discapacitats Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat al centre. Durada: - El temps necessari per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. - També tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o la filla discapacitat rep atenció. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - El poden demanar el pare o la mare o tots dos de manera conjunta. Legislació: - Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). Permís per matrimoni o inici de la convivència Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat al centre adjuntant:

Permís per matrimoni. S'ha de documentar la petició amb una certificació de la


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

19

parròquia, l'ajuntament o del jutjat corresponent, en la qual es faci constar la data de l'acte i, un cop realitzat aquest i feta la inscripció al Registre Civil, s'haurà de justificar amb una fotocòpia del llibre de família. Permís per inici de convivència. Per acreditar la convivència cal haver formalitzat la convivència en escriptura pública atorgada dos anys abans o bé cal acta de notorietat de convivència i el transcurs dels dos anys de convivència. Durada: 15 dies naturals consecutius. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència. Legislació: - Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675 de 13 de juliol). - Llei 10/1998, de 15 de juliol de 1998, d'unions estables de parella (DOGC núm. 2687 de 23 de juliol). Permís per matrimoni d'un familiar Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar prèviament al centre. Durada: - Un dia d'absència del lloc de treball, si el matrimoni té lloc a Catalunya. - Fins a dos dies, si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. Retribucions: Es percebrà el 100%. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - El familiar ha de ser fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat. Legislació: - Article 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). Permís per a víctimes de violència de gènere Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar al centre adjuntant la documentació acreditativa.


20

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

Durada: - El temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. - També tenen dret a la flexibilitat horària, que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a llur protecció o assistència social. Legislació: - Article 21 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de comunicar i justificar a la direcció del centre, adjuntant document que vinculi familiarment la persona causant i la persona que ho demana i document que informi de l'esdeveniment produït. Durada: - Per un familiar fins a segon grau: 2 dies laborables si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat del centre de treball, ampliable a 4 dies laborables si és en una altra localitat diferent a la del centre de treball, i excepcionalment fins a 6 dies laborables degudament justificats. - CCOO reivindica que s'apliqui el que preveu l'estatut bàsic de l'empleat públic": per un familiar de primer grau: 3 dies laborables si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat del centre de treball, ampliable a 5 dies laborables si es produeix en una altra localitat diferent a la del centre de treball. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - A gaudir dins dels 10 primers dies a partir del succés, a voluntat de la persona que ho demana. - Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. - Les parelles de fet també el poden demanar. Legislació: - Article 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril).


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

21

Permís per trasllat de domicili Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent. Durada: Un dia natural si és a la mateixa localitat i fins a quatre dies naturals si hi ha canvi de localitat. Observacions: És un permís de concessió obligatòria. Legislació: - Article 96.b del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997) i les modificacions introduïdes per l'art. 6.2 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització (DOGC 31-12-1997). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís per a exàmens oficials i altres proves d'avaluació Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: El permís s'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre, adjuntant la certificació de l'organisme examinador. Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres docents d'ensenyaments oficials o el temps indispensable, en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els docents d'ensenyaments oficials. Observacions: És un permís de concessió obligatòria. Legislació: Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís de flexibilitat horària recuperable Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: El permís s'ha sol·licitar i justificar a la direcció del centre docent. Durada: Un mínim d'una hora i un màxim de set hores per setmana. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - Per a visites i proves mèdiques d'ascendents o descendents fins a segon grau de consanguinitat i per reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. S'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del gaudiment del permís - Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics. Si són periòdics, caldrà ajustar l'horari setmanal del personal docent tenint en compte les necessitats de la prestació del servei.


22

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

Legislació: Article 22 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Permís per deure inexcusable Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: El permís s'ha de sol·licitar prèviament i justificar a la direcció del centre. Durada: El temps indispensable per complir el deure. Observacions: - És un permís de concessió obligatòria. - Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels quals cal justificar-la per escrit. Legislació: - Article 96.d del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997) i les modificacions introduïdes per l'art. 6.2 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització (DOGC 31-12-1997). - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Permís per formació permanent del professorat Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent. Durada: El temps que duri l'activitat. Observacions: El permís es concedeix per assistir a activitats del pla de formació del professorat del Departament quan així ho disposi el director territorial. Legislació: Instruccions d'organització i funcionament dels centres docents públics (es publiquen anualment en el Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament).


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

23

5. Llicències Llicències retribuïdes: Llicència per risc durant l'embaràs (baixa per embaràs) Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor). Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial, al centre. Durada: La necessària. Retribucions: - Per al personal funcionari: els tres primers mesos es cobren amb plenitud els drets econòmics en la nòmina del Departament. A partir del quart mes es cobrarà de la manera següent: el Departament pagarà la nòmina de les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extres) i MUFACE pagarà (cal sol·licitar-ho) un subsidi mentre perduri la incapacitat temporal. La suma de les quantitats rebudes pel Departament i MUFACE no podrà excedir l'import de les percepcions que corresponen. - Per al personal interí i substitut: Cobraran una part del Departament i una part de la Seguretat Social, sempre que tinguin contracte en vigor. Observacions: - Hi ha reserva del lloc de treball. - El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius... Legislació: - Llei de funcionaris civils de l'Estat, art. 69.3. - Llei 39/1999, de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral de les persones treballadores. - ORDRE APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual es regula el procediment de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs, en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat (BOE del 05-082003). Llicència per malaltia (baixa per malaltia) Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor). Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial al centre. Durada: Màxim de 18 mesos.


24

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

Retribucions: Exactament igual que com es perceben en la llicència per risc durant l'embaràs. Observacions: - Hi ha reserva del lloc de treball. - El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius... - Aquesta situació pot durar, amb pròrrogues, sempre que hi hagi possibilitats de recuperació, fins a un màxim de 30 mesos, des de la data d'inici de la malaltia. Legislació: - Llei de Funcionaris civils de l'Estat, art. 69.3. - Llei 39/1999, de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral de les persones treballadores. Llicència per estudis relacionats amb el lloc de treball Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar al Departament quan es convoca, adjuntant la documentació necessària concretada en la convocatòria. Durada: Depèn del tipus de modalitat de la llicència. Observacions: - Haver estat en actiu els tres últims cursos escolars. - No haver gaudit de cap llicència d'estudis retribuïda. - No es perd cap dret a efectes d'antiguitat i drets passius.

En els Acords de 21 de novembre de 2001 (punt 7.4) i de 17 de novembre de 2005 (punt 10.1), signats per CCOO, es va pactar un augment considerable d'aquest tipus de llicències, que en aquests moments no es compleix per les mesures restrictives del Departament d'Educació. Legislació: Art. 95. 1 del Decret legislatiu 1/97, i convocatòria anual del Departament d'Educació. Llicència per a l'exercici de funcions sindicals Sol·licitud: El sindicat proposa la persona i tramet la sol·licitud al Departament d'Educació. Durada: Un curs, prorrogable, sense limitació. Observacions: Hi ha reserva del lloc de treball i computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. Legislació: Art. 95.1 del Decret legislatiu 1/97, de 31/10/1997.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

25

Llicències no retribuïdes Llicència per estudis Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut (cal sol·licitar-la abans del nomenament per no ser exclòs de la llista). Sol·licitud: - Cal sol·licitar-la als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, en un imprès normalitzat. - Cal aportar un informe favorable de la direcció del centre de treball. - La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent. Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més. Retribucions: No hi ha retribucions, però durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es realitzaran un cop s'hagi finalitzat la llicència en un termini màxim de 6 mensualitats, o en 12 si s'ha prorrogat (en el cas dels funcionaris). Observacions: - Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut. - Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència (en el cas dels funcionaris). - No es pot acumular el temps d'aquesta llicència a la que es concedeix per assumptes propis. Legislació: Art. 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997). Llicència per atendre un familiar Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació, adjuntant la documentació acreditativa de la situació. Durada: Període mínim de 10 dies i fins a tres mesos i, excepcionalment, prorrogables fins a tres mesos més. Retribucions: No hi ha retribucions. Observacions: - Aquest permís és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del permís.


26

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

- És per atendre un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Legislació: Article 20 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006). Llicència per afers propis Qui ho pot demanar: Personal funcionari i funcionaris en pràctiques. Sol·licitud: - S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. - Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la seva concessió està subordinada a necessitats del servei. - És convenient demanar-la amb quinze dies d'antelació a la data d'inici prevista. Tot i això, es podrà gestionar amb menys temps en cas de necessitat. - Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no es modificarà la data de fi prevista i voluntàriament demanada. Durada: - Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari. - Es comencen a computar els 2 anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. - Durant aquests 2 anys es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos. Retribucions: No hi ha retribucions, però durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es realitzaran un cop hagi finalitzat la llicència en un termini màxim de 3 mensualitats. Observacions: - La concessió de la llicència està subordinada a les necessitats del servei. - En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i quan no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas es considerarà que la petició afecta la prestació del servei. - El temps de llicència computa als efectes d'antiguitat. - Hi ha reserva del lloc de treball. Legislació: - Articles 95 i 122 b) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997) i les modificacions introduïdes per l'art. 6.2 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre,


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

27

de mesures administratives i d'organització (DOGC 31-12-1997). - Article 6 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització (DOGC 2548, de 31-12-1997).

6. Excedències voluntàries Excedència per tenir cura del fill o filla (natural, adoptat o acollit) Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí (amb particularitats) i substitut (amb particularitats). Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. S'ha d'adjuntar fotocòpia del llibre de família o resolució d'adopció o d'acolliment. Durada: Un màxim de 3 anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la resolució judicial o administrativa d'adopció. Retribucions: No n'hi ha. No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social. Observacions: - Hi ha reserva del lloc de treball mentre duri el període de l'excedència. Després hi ha dret a un lloc de treball a la mateixa localitat en la qual es tingués la destinació provisional abans de l'excedència. - Durant el primer any es considera servei actiu, per la qual cosa el temps d'excedència computa a efectes de triennis i drets passius. Als interins i substituts els computa com a temps treballat, fins a la finalització del nomenament, en cas d'estar nomenats. A efectes de jubilació LOE no interromp el temps de cotització requerit. - Si el pare i la mare són funcionaris, tots dos poden gaudir d'aquesta llicència. No obstant això, l'Administració pot limitar el seu exercici simultani per raons relacionades amb el funcionament del servei. - Si, un cop finida la causa que ha originat la declaració de l'excedència voluntària, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d'un mes, es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. - L'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment. - El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva


28

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent. - Les excedències per tenir cura d'un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència. - Els fills i filles successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que ja s'estigués gaudint. Només es pot gaudir una vegada per a cada subjecte causant. Legislació: Article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 13-07-2006). Excedència per a tenir cura de familiars Qui ho pot demanar: Personal funcionari, personal interí i substitut (es pot sol·licitar no ser nomenat durant un any). Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació Durada: Mínim 3 mesos i màxim 3 anys. Retribucions: No n'hi ha. Observacions: - Es pot sol·licitar per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda i sempre que estigui a càrrec de la persona que sol·licita l'excedència. - Aquesta excedència constitueix un dret individual dels funcionaris o funcionàries. En el cas que dos d'ells generessin el dret a gaudir-lo pel mateix subjecte causant (per exemple, el fill i la filla respecte del seu pare malalt), l'Administració pot limitar el seu exercici simultani per raons relacionades amb el funcionament del servei. - La situació administrativa és de servei actiu, per la qual cosa el temps gaudit en aquesta excedència computa a efectes de triennis i de drets passius (en el cas dels funcionaris). - Hi ha reserva de lloc de treball. - Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant. - A efectes de jubilació LOE no interromp el temps de cotització requerit. Legislació: - Article 5 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

29

personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. - Instrucció 7.1 per a l'aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'EBEP. Excedència per al manteniment de la convivència Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació, adjuntant fotocòpia del llibre de família o resolució notarial de convivència. Durada: La durada mínima és de 2 anys i per un màxim de 15 anys. Retribucions: No n'hi ha. Observacions: - Si, un cop finida la causa que ha originat la declaració de l'excedència voluntària, la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d'un mes, es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. - L'excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot concedir si el cònjuge o parella resideix en un altre municipi, perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable. - El període d'excedència no computa als efectes de reconeixement de triennis, ni de consolidació del grau personal, ni del sistema de previsió o drets passius. Legislació: Article 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 13-07-2006). Excedència per interès particular Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Durada: Mínim de 2 anys continuats i no hi ha límit màxim. Retribucions: No n'hi ha. Observacions: - És requisit haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l'inici de l'excedència. - No hi ha reserva del lloc de treball. - El temps en excedència no computa a efectes d'antiguitat ni de drets passius. Legislació: Article 86.2 a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997).


30

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

Excedència per incompatibilitats Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Durada: Durant el temps que es romangui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques. Retribucions: No n'hi ha. Observacions: - Es concedeix si el funcionari es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques o passa a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no li correspongui quedar en una altra situació i llevat que s'hagi obtingut la compatibilitat d'activitats. - L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquesta excedència. - No hi ha reserva de lloc de treball. - El temps no computa a efectes d'antiguitat ni drets passius. Legislació: Article 86.2 c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997). Excedència per violència de gènere Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en model normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació, adjuntant la documentació que acrediti aquests fets i el llibre de família. Durada: Pel temps que es determini, fins a un màxim de 18 mesos. Retribucions: Les retribucions seran íntegres durant els dos primers mesos. Observacions: - El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. - Durant el període d'excedència es manté la reserva del lloc de treball durant 6 mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d'acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere. Legislació: Article 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 13-07-2006).


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

31

7. Canvis i adaptacions en el lloc de treball Adscripció temporal Adscripció temporal en comissió de serveis a tasques pròpies del cos docent, a llocs diferents de la destinació que s'ocupa per una notòria disminució de facultats, sempre que no sigui susceptible d'incapacitat permanent. (DAP) Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: Instància específica fins al mes de juny. Convé fer la sol·licitud amb suficient temps (preferiblement abans del tercer trimestre). Durada: Un curs escolar. S'ha de renovar anualment, en cas que sigui necessari. Retribucions: 100%. Legislació: RD 21/12/1998, disposició addicional primera. Adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: Instància específica en qualsevol moment. Durada: Un curs escolar. S'ha de renovar anualment, en cas que sigui necessari. Retribucions: 100%. Observacions: Adoptar les mesures de prevenció, protecció o adaptació necessàries per tal de protegir els treballadors i treballadores especialment sensibles als riscos derivats del lloc de treball (per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, incloent-hi els que tinguin reconeguda la discapacitat física, psíquica o sensorial). Legislació: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, art.25. Permutes Procediment excepcional de provisió de vacants, autoritzat per l'Administració. Qui ho pot demanar: Personal funcionari propietari definitiu. Sol·licitud: Signada pels dos sol·licitants, adjuntant els fulls de serveis certificats pels Serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona, de cada un dels sol·licitants. Observacions: - Acreditar dos anys de serveis efectius en el lloc de treball que es vol permutar. - Que els llocs de treball siguin d'¡guals característiques i els correspongui idèntica forma de provisió. - Que els qui pretenguin la permuta comptin, respectivament, amb una antiguitat que no difereixi en més de cinc anys.


32

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

- Que s'emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de la qual depengui cadascuna de les places a permutar. - Quan la permuta sigui entre administracions educatives diferents, totes dues l'han d'autoritzar. - En els deu anys a partir de la concessió de la permuta, no se'ls en podrà autoritzar cap altra. - No es podrà autoritzar una permuta quan a alguna de les persones li manquin menys de deu anys per a la jubilació forçosa. - Es deixaran sense efecte les permutes si en els dos anys següents a la data en què es concedeixin es produeixen l'excedència o la jubilació voluntàries d'algun dels permutants. - Després de la permuta no podran participar en els concursos de trasllats fins a dos anys de serveis en la plaça que hagi ocupat com a conseqüència de la permuta. Legislació: RD 2112/98, disposició addicional quarta.

8. Reduccions de jornada Reduccions de jornada amb la totalitat de la retribució Reducció d'1/3 de jornada per guarda legal per cura de fill o filla menor d'un any (opció a compactar) Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació, adjuntant fotocòpia compulsada del llibre de família. Durada: Té una durada màxima d'un any, a partir de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del permís. La persona afectada pot optar per compactar les hores que corresponguin a aquesta reducció de jornada en jornades consecutives senceres (122 dies). Aquest dret de compactació no el tenen les persones substitutes. Observacions: - El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiples, ni per cap altre supòsit. - La reducció de jornada o la compactació ha d'iniciar-se el dia següent a la finalització del permís per maternitat (16 setmanes posteriors al part) o adopció.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

33

- S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció. Legislació: Article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675 de 13 de juliol). Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació, adjuntant informe mèdic que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o la durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en horari lectiu. Durada: Reducció de jornada equivalent al temps que hi ha de dedicar. Observacions: - Poden gaudir d'aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, hagin de rebre tractament en centres públics o privats. - Aquesta reducció serà equivalent al temps de treball que hagin de dedicar al tractament. Legislació: Art. 25 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675 de 13 de juliol). Reducció d'hores lectives per raó d'edat Aquesta reducció és fruit de l'Acord de 17 de novembre de 2005, signat per CCOO. Actualment però, s'ha vulnerat el dret a exercir aquesta reducció. Qui ho pot demanar: Personal funcionari entre 55 i 64 anys. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació, adjuntant el DNI. Reducció: Dues hores lectives setmanals. Les hores de permanència al centre són les mateixes. Observacions: - Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari. - La direcció del centre haurà de signar la conformitat en l'espai reservat a l'imprès de sol·licitud. - El termini de presentació de sol·licituds d'aquest tipus de reducció de jornada el determina la resolució anual del Departament d'Educació. - La reducció de jornada serà prorrogable, però s'haurà de renovar cada any dins del termini establert.


34

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

Legislació: - Acord publicat en la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer - DOGC núm. 4608, de 5 d'abril. - Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada.

Reduccions de jornada d'un terç o la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis educatius, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores, adjuntant el llibre de família compulsat. Durada: Fins que la criatura compleixi sis anys. Aquesta reducció s'ha de començar immediatament després d'acabar la reducció d'1/3 de jornada o la compactació amb el 100% de les retribucions. Aquest permís està ampliat fins que la criatura compleixi 12 anys en l'Estatut bàsic de l'empleat públic. CCOO estem reivindicant que aquesta mesura s'apliqui a Catalunya. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%; si la reducció es de la meitat és percebrà el 60%. Observacions: - Únicament es pot demanar una vegada per cada fill/a. - En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del següent trimestre i així successivament fins arribar al tercer trimestre escolar, que es perllongarà fins al 31 d'agost. - Tot i el punt anterior, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant. - La pot demanar qui tingui la guarda legal del menor (és a dir, no necessàriament ha de ser el pare o la mare). - La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. - Aquest permís és compatible amb el de la lactància, és a dir, es poden gaudir tots dos alhora. - La concessió de reducció de jornada és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que sigui objecte de reducció. Legislació: - Article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

35

personal, la familiar i la laboral al servei de les administracions. - Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada públiques de Catalunya. Reducció de jornada per tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial, sempre que se'n tingui la guarda legal Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. S'ha d'adjuntar la documentació següent: - Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament on quedi constància de la guarda legal. - Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificació oficial de l'equip de valoració d'adults del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que indiqui el grau de disminució. - Quadre de distribució horària, signat per la direcció del centre, amb l'horari resultant de l'aplicació de la reducció de jornada (només per al cos de mestres). Durada: El temps necessari. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%; si la reducció és de la meitat es percebrà el 60%. Observacions: - Cada persona disminuïda dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur per la mateixa persona causant. Podrà sol·licitar-se el canvi d'un terç a mitja jornada, o viceversa, una sola vegada mentre es gaudeixi de la reducció. - S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció. - És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat (remunerada o no) durant l'horari que sigui objecte de la reducció de la jornada. - La persona no ha de desenvolupar cap activitat retribuïda. En menors disminuïts, aquest dret pot ser gaudit, encara que percebin una pensió. - En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del trimestre següent, i així successivament, fins a arribar al tercer trimestre escolar, que es perllongarà fins al 31 d'agost. - Tot i el punt anterior, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant. - La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. Legislació: - Article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de la vida personal, la familiar i la laboral del personal de les administracions públiques de Catalunya.


36

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

- Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada. Reducció de jornada per incapacitat d'un familiar Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. S'ha d'adjuntar la documentació següent: - Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament on quedi constància de la guarda legal. - Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificació oficial de l'equip de valoració d'adults del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que indiqui el grau de disminució. - Quadre de distribució horària, signat per la direcció del centre, amb l'horari resultant de l'aplicació de la reducció de jornada (només per al cos de mestres). Durada: El temps necessari. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%; si la reducció és de la meitat es percebrà el 60%. Observacions: - Per facilitar la seva cobertura i validar la documentació, cal presentar-ho amb una antelació de 15 dies abans de l'inici del permís. - Cada persona dóna dret a una única reducció de jornada, la suspensió de la qual s'entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur per la mateixa persona causant. Podrà sol·licitar-se el canvi d'un terç a mitja jornada, o viceversa, una sola vegada mentre es gaudeixi de la reducció. - La reducció es concedeix per incapacitat física d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat. - Que tinguin una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o amb un grau de dependència que li impedeixi ser autònom, o que requereixi dedicació o atenció especial. - Que es tingui al càrrec directe, encara que no convisquin. - És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat (remunerada o no) durant l'horari que sigui objecte de la reducció de la jornada. - En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del trimestre següent, i així successivament, fins a arribar al tercer trimestre escolar, que es perllongarà fins al 31 d'agost. - Tot i el punt anterior, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant. - La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

37

Legislació: - Article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. - Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada. Reducció de jornada per a les dones víctimes de la violència de gènere Qui ho pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores del Departament d'Educació, adjuntant la documentació necessària que acrediti aquests fets. Durada: El temps necessari. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%; si la reducció és de la meitat es percebrà el 60%. Legislació: - Article 26 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. - Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril). Reducció de jornada per processos de recuperació de malaltia Qui ho pot demanar: Personal funcionari, personal interí. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat, que es pot obtenir als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. S'ha d'adjuntar un certificat mèdic on es faci constar la necessitat de la reducció de jornada. Durada: - Es pot demanar en qualsevol moment del curs. - La durada inicial és fins a final de curs i és prorrogable. - Si escau, s'haurà de prorrogar cada inici de curs. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%; si la reducció és de la meitat es percebrà el 60 %. Observacions: - La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei. - Es pot començar en qualsevol moment de l'any i s'ha de demanar amb una antelació mínima de 15 dies. - Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a un any,


38

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu. - En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del trimestre següent i així successivament fins arribar al tercer trimestre escolar, que es perllongarà fins al 31 d'agost. - Tot i el punt anterior, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant. - La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. Legislació: Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada. Reducció de jornada prèvia a la jubilació (han de restar menys de cinc anys per a l'edat de jubilació forçosa). Qui ho pot demanar: Personal funcionari, personal interí. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. S'ha d'adjuntar la fotocòpia compulsada del DNI. Durada: - Es demana per cursos; comença el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d'agost de cada any. - Excepcionalment, durant el curs en què es compleixen els 60 anys pot iniciar-se la reducció en aquesta data (compliment de l'edat). - Es pot sol·licitar la renovació cada curs. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%; si és la meitat el 60%. Observacions: - Poden demanar-ho les persones a les quals restin menys de 5 anys per complir l'edat de jubilació forçosa. - L'edat de jubilació forçosa, en general, és als 65 anys. - La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei. - La direcció del centre haurà de signar la conformitat en l'espai reservat en l'imprès de sol·licitud. - Tenint en compte que majoritàriament la data d'efectes és l'1 de setembre, els que vulguin gaudir la reducció de jornada hauran de sol·licitar-la durant els mesos de juny i juliol. - Durant el curs, la sol·licitud ha de tenir entrada al registre amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data d'inici de la reducció de jornada. - Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a un any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

39

Legislació: Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada.

Reducció de la meitat de jornada amb el 50% de retribucions, per interès particular  Aquesta reducció és fruit de l'Acord signat per CCOO el 17 de novembre de 2005. Qui ho pot demanar: Personal funcionari de carrera. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat, que es pot obtenir als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Durada: - La reducció s'inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d'agost. - La reducció de jornada serà prorrogable, però s'haurà de renovar cada any dins del termini establert en la resolució que reguli les reduccions de jornada del curs. Retribucions: Es percebrà el 50% de les retribucions Observacions: - La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei. Requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre. - En casos de força major, justificats adequadament, podrà autoritzar-se la reducció o acceptar-ne la renúncia durant el curs escolar. - No pot gaudir de reducció de jornada per interès particular el personal que pertanyi a l'equip directiu del centre docent. - Si un cop concedida s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. - Només si ho permeten les necessitats del servei, la dedicació en el centre es podrà concentrar en 3 , 4 o 5 dies a la setmana. - Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a un any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu. - La direcció del centre haurà de signar la conformitat, si així ho considera oportú, en l'espai reservat en l'imprès de sol·licitud. Legislació: - Acord publicat en la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer - DOGC núm. 4608 de 5 d'abril. - Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada.


40

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

9. Altres situacions administratives Serveis especials Qui ho pot demanar: Els funcionaris seran declarats en situació de serveis especials: a) Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o supranacionals. b) Quan siguin autoritzats per la Generalitat a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals. c) Quan siguin nomenats per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o en altres comunitats autònomes. d) Quan siguin designats per les Corts Generals per formar part dels òrgans constitucionals o altres òrgans l'elecció dels quals correspongui a les cambres. e) Quan accedeixin a la condició de diputats, diputades, senadores o senadors de les Corts Generals o de membres del Parlament de Catalunya, llevat que, respectant les normes d'incompatibilitats, desitgin continuar en actiu. f) Quan ocupin càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals o que prestin serveis en els gabinets de la presidència del Govern de l'Estat, dels ministres i dels secretaris o secretàries d'Estat o en llocs eventuals de la Generalitat i de les entitats locals i no optin, en el cas de passar a ocupar llocs d'eventual, per continuar en actiu. g) Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític incompatible amb la funció pública. h) Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. i) Quan adquireixin la condició de personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges. j) Quan siguin elegits membres del Parlament Europeu. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat, que es pot obtenir als Serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Durada: Mentre prestin serveis en els altres llocs. Retribucions: Les del lloc o càrrec efectiu que ocupin i no les que els correspondria, sense perjudici del dret a percebre els triennis reconeguts.


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

41

Observacions: - Se'ls computa el temps a efectes de consolidació del grau personal, dels triennis i dels drets passius i tenen dret a la reserva de plaça. - Si el temps de serveis especials forma part dels darrers 15 anys, es consideren com a temps interromput a efectes de jubilació LOE. Legislació: - Art. 88 del Decret legislatiu 1/1997 (modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig). - III Acord general sobre condicions de treball del personal de la funció pública, 10/10/2005.

Serveis en altres administracions Observacions: - Els funcionaris en actiu, propis o integrats en cossos, escales o places singulars de l'Administració de la Generalitat, que mitjançant el sistema de provisió de llocs o per transferència de serveis passen a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball adients als propis del seu cos o escala en altres administracions queden, respecte a la Generalitat, en la situació de serveis en altres administracions públiques. En aquesta situació, els funcionaris conserven la condició de funcionaris de la Generalitat, però sense reserva de plaça i destinació i se'ls aplica el règim estatutari vigent en l'Administració pública en què prestin els serveis. - El que estableix el paràgraf anterior s'aplica també als funcionaris en actiu propis o integrats de les entitats locals que, pel sistema de provisió de llocs o perquè són objecte de transferència de serveis a altres administracions públiques, passen a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball en aquestes. - Els funcionaris procedents d'altres administracions públiques que han accedit a la Generalitat i no estan integrats en cossos, escales o places singulars d'aquesta han de cessar totalment en la seva vinculació amb la Generalitat si passen a prestar serveis amb caràcter permanent en una altra administració pública. Legislació: Decret legislatiu 1/1997 (modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig), art. 87.


42

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

10. Compatibilitat Sol·licitud: - S'ha de sol·licitar als Serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, per duplicat, mitjançant l'imprès corresponent. - S'ha d'adjuntar una certificació del secretari o secretària, amb el vistiplau de la direcció del centre docent al qual estigui destinat, fent constar la dedicació i la distribució horària setmanal. - S'ha d'adjuntar una certificació horària del lloc de treball que es vulgui compatibilitzar. Si és un exercici lliure de la professió, declaració jurada o expressa on es faci constar l'activitat per la qual se sol·licita la compatibilitat, el nombre d'hores que s'hi pensa dedicar, així com el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té al centre docent. Durada: - Un curs acadèmic complet i resta sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball. - Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l'interessat o interessada no ha efectuat l'opció d'un d'ells abans de la seva presa de possessió, s'entendrà que opta pel nou lloc de treball, i que resta en la situació administrativa corresponent. Observacions: En cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. Retribucions: Les retribucions totals no podran superar la retribució que li correspongui per l'activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d'acord amb els percentatges següents: - Grup A1 o equivalent: un 30%. - Grup A2 o equivalent: un 35%. Legislació: Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 923, de 4/12/1987).


GUIA DE CONDICIONS LABORALS

43

11. Dret a la vaga Documentació: Avís al Departament de Treball, com a mínim amb 10 dies d'antelació. Durada: Fixada en la convocatòria. Retribucions: Descomptes proporcionals al temps de durada de la vaga. Observacions: Dret individual fonamental. Impedir o limitar l'exercici d'aquest dret serà castigar amb pena d'arrest major i multa (Codi Penal, art. 177 bis). Mentre duri la vaga, els i les vaguistes no podran ser substituïts per treballadors o treballadores aliens. Es respectarà el dret a treballar d'aquells que no segueixin la vaga. En cas d'haver-hi serveis mínims, han de ser pactats entre els sindicats convocants i l'Administració. El Tribunal Constitucional, en la sentència 254/88, de 21 de desembre, reconeix el dret a requerir a altres l'adhesió i la participació en la vaga amb piquets informatius, sense impedir el lliure exercici del dret al treball. Legislació: - Constitució Espanyola, article 28. - LOLS, article 2.2 d. - LFPGC, article 78.2, explicitada en les instruccions anuals per a l'organització i el funcionament dels centres docents.


Federaci贸 d'Ensenyament CCOO

edici贸 setembre 2010

www.ccoo.cat/ensenyament

Guia de condicions laborals del personal docent funcionari, interí i substitut  

Guia de condicions laborals del personal docent funcionari, interí i substitut del Departament d'Educació

Guia de condicions laborals del personal docent funcionari, interí i substitut  

Guia de condicions laborals del personal docent funcionari, interí i substitut del Departament d'Educació

Advertisement