Page 1

¹ÔµÂÊÒà áªÃìáÁ¹ÃÕÇÇÔ »‚·èÕ 16 ©ºÑº·Õè 155 เดือ¹พฤษภÒคÁ 2555

ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

มุง่ มัน่ เสริมสร้างทรัพย์สนิ ทางปัญญา เดินหน้าก้าวสูA ่ ECอย่างมัน่ คง


Special Scoop

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่น เสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ให้เป็นเครื่องมือการตลาดที่แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ AEC อย่างมั่นคง 20 ปี กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า น ทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมลงนาม MOU กับ สมอ. และ มกอช. เพื่อพัฒนางานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่มาตรฐานสากล สานต่อ ความร่วมมือ MOU กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อม ประกาศผลรางวั ล ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความสำ า เร็ จ ในการนำ า ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ CHAIRMANreview | 3


Special Scoop เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา กรมได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) เป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สำาคัญได้แก่ การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่าง สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) และกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยได้รบั เกียรติจาก ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) และ เลขาธิการสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นายชัยยง กฤตผลชัย) ร่วมลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือและ การยอมรับในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตาม มาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ กรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทาง ปัญญากับสำ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นางานด้ าน ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอาชีวศึกษา โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล) ให้เกียรติร่วมลงนาม โดย MOU ดังกล่าว มีขอบเขตความร่วมมือ คือ ด้านการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการนำา

4 | CHAIRMANreview


Special Scoop

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา ด้านการบังคับใช้สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา และความร่วมมือด้านอื่นๆ ในส่วนของการมอบรางวัล IP Champion 2012 ให้กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำาเร็จในการนำาทรัพย์สินทาง ปัญญาไปใช้ประโยชน์ในชิงพาณิชย์นนั้ ได้จดั ขึน้ เป็นปีท ี่ 4 ติดต่อกัน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นขวัญและกำาลังใจ รวมถึงการ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักและความสำาคัญของทรัพย์สนิ ทางปัญญาในทางธุรกิจ โดยคัดเลือกจากผูป้ ระกอบการ ที่ประสบความสำาเร็จในการนำาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีภาพลักษณ์กิจการที่ดีและมีชื่อ เสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งรางวัลจำาแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ ประเภทเครื่องหมายการค้า และประเภทลิขสิทธิ์ รางวัล IP Champion ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 4 รางวัล ได้แก่ 1) รศ.ดร. สุกัญญา เจษฎานนท์ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด รางวัล IP Champion ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ 3 รางวัล ได้แก่ 1) นายเอกรัตน์ วงษ์จริต 2) บริษัท เศรษฐ์อินเตอร์เทรด จำากัด 3) บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำากัด รางวัล IP Champion ประเภทเครื่องหมายการค้า 3 รางวัล ได้แก่ 1) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 2) บริษัท บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 3) บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) CHAIRMANreview | 5


Special Scoop รางวัล IP Champion ประเภทลิขสิทธิ ์ 2 รางวัล ได้แก่ 1) นางสาวรัตน์พร ปิ่นทอง 2) บริษัท ทัช อะ โมเม้นท์ จำากัด รวมทั้ง ในปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ รางวัล Commercialized IP Diamond ซึ่งเป็นรางวัล ที่ได้จากการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัล IP Champion จาก 3 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการที่ได้รับ รางวัล คือ บริษัท เอสซีเจ ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำากัด นอกจากนี ้ กรมได้มกี ารมอบรางวัล เพชร IP ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการใช้ทรัพย์สิน ทางปัญญาตั้งแต่กรมได้มีการก่อตั้งขึ้น และสามารถ สร้างมูลค่าเพิม่ จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา พร้อมดำาเนิน ธุรกิจโดยคำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างโดด เด่น ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยผูไ้ ด้รบั รางวัล เพชร IP คือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) นางปัจฉิมา กล่าวเพิม่ เติมถึงการก้าวสูป่ ที ี่ 21 ของกรมว่ามีเป้าหมายสำาคัญ คือ การสร้างให้ทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญากลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการค้าที่แข็งแกร่ง โดยจะมีการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเพื่อให้การจดทะเบียนและ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบ IPAS (Industrial Property Automation System) การจัดตั้งศูนย์ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ การ พัฒนา บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รู้กว้าง รู้ลึก และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ AEC และการนำาองค์กรสู่ Green Department รวมทั้ง การดำาเนินกิจกรรมที่สนับสนุน การเตรียมการของสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) เช่น เข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ภายในปี พ.ศ. 2558 การ ทำาโครงการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน (ASEAN Patent Search Examination Cooperation หรือ ASPEC) การจัดทำาเว็บไซต์เดี่ยว (single website) ที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ASEAN IP Portal) เป็นต้น “กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์”

6 | CHAIRMANreview


ศูนย์สง่ เสริม ศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ

(องค์การมหาชน)

หรือ ศ.ศ.ป.

เป็ น องค์ ก รมหาชนในกำ า กั บ ของรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อตัง้ มาเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ ผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการตลาด สำ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วทั้ ง ใน ประเทศและต่ า งประเทศ นั บ ตั้ ง แต่ ก่อตั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เวลากว่า 9 ปี ที่ ศ.ศ.ป.ได้พัฒนาศิลปหัตถกรรมไทย ทัง้ ในด้านคุณภาพมาตรฐาน มีความ ทันสมัยด้วยการนำาเทคโนโลยี ผสม ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่ ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

Lifestyle Product

รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำ�วัน ที่มีดีไซน์โดนใจ จ�กศูนย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป�ชี พ ระหว่ � งประเทศ ม�ฝ�กทุ ก ท่ � น เพื่ อ เป็ น ไอเดี ย สร้�งสรรค์ และเป็นอีกหนึ่งท�งเลือก ที่ส�ม�รถร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมของไทยได้

กระเป๋าเดินทาง 1,350 บาท เสน่ห์ผ้าขาวม้าไทย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการออกแบบ สร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตามความนิยมของตลาด

ผ้าพันคอ Zing Collection 1,000 บาท เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ย้อมคราม

ผ้าพันคอ Indigo Indy Collection 2,000 บาท

IPAD Case 950 บาท Phone Case 490 บาท


ตะกร้าผ้าคละลาย ขนาดเล็ก 1,100 บาท ขนาดกลาง 1,200 บาท ขนาดใหญ่ 1,300 บาท

โคมไฟ ดอกรัก 2,500 บาท โคมไฟทำาจากผ้าฝ้าย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงดอกรัก ที่ร้อยมาลัย นำาแนวคิดสัญลักษณ์ของความรักความเคารพและ ความเป็นสิริมงคลมาใช้ในการออกแบบ ผสมผสานกับเทคนิค การบุย้อมผ้าย้อมสีธรรมชาติ พับมือขึ้นรูปจากทรง 2 มิติให้เป็น ทรง 3 มิติ รูปทรงเรียบง่าย แบบร่วมสมัย ผสานกับกลิ่นอาย ความเป็นเอเชีย

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มแต่งแต้มลวดลาย และดีไซด์ให้มีรูปแบบ ทันสมัย เป็นเครื่องใข้ในบ้านที่ทุกคนสามารถนำามาใข้สอย ในชีวิตประจำาวันได้อย่างลงตัว

Candy Bowl 200 บาท Peanut Tray 650 บาท

Fruit Tray/Square 650 บาท

Cannue Tray 850 บาท ถาดเซรามิก รูปทรงสวยเก๋ ตอบรับการใช้งาน และมีดีไซน์โดนใจ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก สมาชิก ศ.ศ.ป.ที่สามารถเลือกหา มาไว้ใช้สอยได้ในชีวิตประจำาวัน

ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.อยุธยา 13290 โทร. 035 367 054-9 www.sacict.net


นิตยสาร แชร์แมนรีวิว ปีที่ 16 ฉบับที่ 155 เดือนพฤษภาคม 2555 CHAIRMAN REVIEW Vol.16 No.155 May 2012

สารบัญ Special Scoop กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่น เสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของไทย Economic Focus ชี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือทางรอดไทย-ทางรอดโลก Social Focus ประชาชนต้องมีส่วนร่วม “รวมพลังรับมือภัยพิบัติ” Politic Focus ภาคีเครือข่ายปฏิรูปเร่งขับเคลื่อน พลังพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย เกษตรเศรษฐกิจ Insurance Money & Banking Commerce & Export Chairman Car Logistics & Transportation Property Corporate Social Responsibility Marketing Report Communication & IT Relax & Entertain Chairman Society

บทบรรณาธิการ

3

รู้เท่าทันโกง

11

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศิลปินเพื่อการปฎิรูป บอกว่า จากสถิติที่พบว่า คนไทยกว่าร้อย ละ 64.5 มองว่าการที่ทุกรัฐบาลมีการทุจริตคอรัปชั่น แต่ถ้ามีแล้ว ทำาให้ประเทศชาติ รุ่งเรือง ประชาชน อยู่ดีกินดี ตนเองได้รับผล ประโยชน์ ด้วยก็ยอมรับได้นั้น กรณีนี้ทำาให้เรื่อง”โกง” เป็นเรื่องที่มีความจำาเป็นอย่างเร่ง ด่วนทีต่ อ้ ง พูด ต้องคุย และกล่าวถึงให้มากขึน้ ก่อนทีเ่ รือ่ งนีจ้ ะกลาย เป็นจริยธรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งเมื่อมองถึงรูปแบบของการโกงที่เกิดขึ้น ในสังคมไทยนั้นมีอยู่อย่างหลากหลายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ดื้อตาใส หมายถึง การโกงแบบหน้าด้านๆไร้ยางอายโกง กันซึ่งๆหน้าไม่สนใจกฎหมายและคุณธรรม 2) ใช้ตัวช่วย หมายถึง พวกที่โกงแบบซ่อนเร้น กลัวถูกจับ ได้ จึงต้องพยายามหาเล่ห์เหลี่ยมทุกรูปแบบมาใช้เป็นเครื่องมือ 3) มวยล้มต้มคนดู หมายถึง การโกงแบบฮั้วกัน เรียกว่า ทั้งคนโกงและคนยอมให้ถูกโกง ต่างรู้เห็นเป็นใจ พร้อมใจกันเล่น ละครตบตาเพื่อโกงคนอื่นๆอีกต่อหนึ่ง ดังนั้น เพื่อสะท้อนการโกงที่มีอยู่อย่างหลากหลาย การเพิ่ม พลังพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในสังคม ให้ ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอรัปชัน่ ให้เกิดขึน้ เพือ่ นำาไปสูก่ าร สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม ในระยะยาว ได้ จึงเป็นที่มาทำาให้เกิดโครงการ “เล่าเรื่องโกง” เท่าทันการโกง (corruption literacy) ผ่านศิลปิน “เรื่องสั้น” “ หนังสั้น” และ “ละครเร่” ทีต่ อ้ งการปลุกกระแสสังคมให้ชว่ ยกันแก้ปญ ั หาการโกง หรือการคอรัปชั่นในสังคมไทยที่ลุกลาม เรื้อรัง ฝังรากลึกจนเกิน กว่าจะเยียวยาได้ ให้ลดลง เรา “แชร์ แ มน” เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ครั บ ท่ า น “กวี ซีไรท์”

15 19 23 25 33 39 42 43 44 48 51 68 85 87


Economic Focus

ชีป้ รัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

คือทางรอดไทย-ทางรอดโลก ปัจจุบันโลกกำ�ลังโหยหาแนวทางใหม่ให้พ้นวิกฤติในการทำ�ธุรกิจ� ให้มีความเข้มแข็ง�และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้แนวทางปรัชญา� เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว�ที่กำ�ลังเป็น� โมเดลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ�� ขณะที่เครือข่ายต่อต้าน� คอร์รัปชั่นจี้รัฐบาล� เอาจริงเอาจังกับการปราบ� ทุจริต�คอรัปชั่น�และนำ�มา� ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา หอการค้าไทย ได้ จั ด สั ม มนาในโอกาสครบรอบ 80 ปี ข องการจั ด ตั้ ง องค์ ก ร ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “ชี้ นำ า เศรษฐกิ จ ด้ ว ยปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์จริงจากผู้นำาภาคธุรกิจ” โดยมีผู้นำาภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของเมืองไทยมาถ่ายทอด ประสบการณ์ธุรกิจที่ ได้นำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ทำ า ธุ ร กิ จ ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤติ ม าได้ แ ละมี ค วาม เข้มแข็งในปัจจุบัน มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ได้

นำ า ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ให้ มี ค วาม เข้มแข็งต่อไป นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.สผ. (มหาชน) กล่ า วว่ า ปตท.สผ.เป็ น อี ก องค์ ก รหนึ่ ง ที่ นำ า ปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวน การทำางาน การวางเป้าหมายที่เหมาะสมศักยภาพและความสามารถ ทำาให้มีผลลัพธ์เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยในการทำาธุรกิจได้ เน้ น ความสมดุ ล ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ผู้ ถื อ หุ้ น สั ง คม CHAIRMANreview | 11


Economic Focus

ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทำาธุรกิจเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผลักดันให้คน ไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาพลังงานทางเลือก เช่นพลังงานชีวมวล พลังงาน แสงอาทิตย์ และพลังงานลมเพือ่ ลดการนำาเข้าพลังงานจาก ต่างประเทศ ขณะเดียวกันได้สร้างภูมิกันการขาดแคลนพลังงาน ของประเทศโดยได้ อ อกไปลงทุ น แสวง หาแหล่ ง พลั ง งานต่ า งประเทศทั้ ง น้ำ า มั น ดิ บ ก๊ า ซธรรมชาติ ถ่านหินเนื่องจากในประเทศมีไม่เพียงพอ รวมถึงไปลงทุน เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจาก 33 ปีของบริษัทจากรัฐวิสาหกิจ เล็ ก ๆ เริ่ ม จากปั๊ ม น้ำ า มั น สามทหารและองค์ ก ารก๊ า ซ ธรรมชาติ ต่อยอดด้วยธุรกิจปิโตรเคมีปัจจุบัน ถือเป็น การลงทุนในธุรกิจที่มีความถนัด ทำาให้บริษัทเติบใหญ่มา ตามลำาดับ ด้ า น นายสาระ ล่ำ า ซำ า กรรมการผู้ จั ด การ และ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชีวิต จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า เมืองไทยได้ใช้ปรัชญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น หลั ก ในการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่างต่อเนื่อง เน้นความพอประมาณ และความมีเหตุผล ไม่เน้นการกู้ยืมเงินหรือลงทุนเกินตัว การพัฒนาสินค้า ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เลือก ผ่านทั้งช่อง ทางตัวแทนประกัน และช่องทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ ให้ เ ข้ า ถึ ง เป้ า หมายมากขึ้ น รวมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ และ ตอบแทนสังคม ส่งผลให้เวลานี้ จากอดีตหลังวิกฤติต้มยำากุ้งบริษัท อยู่ ที่ อั น ดั บ 18 ของบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต จากทั้ ง สิ้ น 24 บริษัทปัจจุบันขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ของบริษัทที่มีส่วนแบ่ง ตลาดสู ง สุ ด โดยมี ย อดรายได้ ใ นปี 2554 ที่ 37,886 ล้านบาท นายอิ ส ระ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ ประธานกรรมการ กลุ่ ม มิ ต รผล กล่ า วว่ า ทางกลุ่ ม ได้ น้ อ มนำ า ปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และได้ผลดีมาก โดยจากวิกฤติ 12 | CHAIRMANreview

เมืองไทยได้ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ในการดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง เน้นความพอประมาณ และความมีเหตุผล ไม่เน้น การกู้ยืมเงินหรือลงทุนเกินตัว การพัฒนาสินค้าให้มี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ให้เลือก รวมถึงการช่วยเหลือ และตอบแทนสังคม ต้มยำากุ้งในปี 2540 ได้เน้นควบคุมความเสี่ยงเรื่อง หนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินตัวจากที่เคยมีหนี้สินต่อทุน 1.5 : 1 ปัจจุบันได้ควบคุมให้อยู่ในระดับ 1:1 ส่วน ความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบอ้อยที่เป็นต้นทุนกว่า 70% ของต้นทุนการผลิตที่อาจขาดแคลนช่วง 10 ปีที่ผ่าน มามี กิ จ กรรมมากมายที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้ แ ก่ เกษตรกรที่ดูแลอยู่หลายแสนครัวเรือน เช่นให้เงิน กู้เกษตรกรอัตราดอกเบี้ยต่ำา 2-5% เพื่อขุดสระน้ำา การช่วยลงทุนซื้อปั๊มน้ำา ท่อน้ำาให้เกษตรกรเพื่อทำา ระบบน้ำาหยดเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ ส่วนรอบๆ คันดินทีข่ ดุ สระส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกมะละกอ พืชสวนครัว เลี้ยงปลาเพื่อไว้บริโภค ลดค่ า ครองชี พ หากมี เ หลื อ ก็ ข ายทำ า ให้ มี ร ายได้ เพิ่ม ขณะนี้ได้ดำาเนินการแล้วหลายร้อยหมู่บ้าน และกำ า ลั ง ขยายไปเรื่ อ ยๆ นอกจากนี้ ไ ด้ จั ด ให้ มี สถานีขนถ่ายสินค้าใกล้ๆ พื้นที่เพาะปลูก ทำาให้ เกษตรกรประหยัดค่าขนส่ง มีการวิจัยและพัฒนา นำ า อ้ อ ยไปผลิ ต เป็ น ไม้ ป าร์ ติ เ คิ ล สำ า หรั บ ตลาด


Economic Focus

เฟอร์ นิ เ จอร์ ท ด แทนการใช้ ไ ม้ ธ รรมชาติ ช่ ว ย ลดการตั ด ไม้ ทำ า ลายป่ า การนำ า กากอ้ อ ยไปเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลเพื่ อ ใช้ เ องในกลุ่ ม ที่ เ ห ลื อ ข า ย ใ ห้ กั บ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ห่ ง ประเทศไทย เป็นต้น ทั้ ง หมดนี้ ได้ เ ดิ น ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียงเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข และยั่ ง ยื น และกำ า ลั ง นำ า หลั ก การนี้ ไ ปลงทุ น ใน ออสเตรเลีย ขณะที่ นายบุ ญ ชั ย โชควั ฒ นา ประธาน กรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) (บมจ.) กล่ า วว่ า ได้ ดำ า เนิ น ตามรอยเศรษฐกิ จ พอเพียงมาตั้งแต่เด็ก และตั้งแต่เริ่มทำาธุรกิจโดยได้ รับการปลูกฝังจากคุณพ่อ (ดร.เทียม โชควัฒนา) ว่ า การทำ า การค้ า ต้ อ งให้ มี ค วามเสี่ ย งน้ อ ยที่ สุ ด หากไม่มีความชำานาญ ไม่มีทรัพยากร และไม่มีเงิน ก็ไม่ควรเสี่ยง หรือหากจะเสี่ยงก็ไม่ลงทุนเกินตัว ให้ เ ติ บ โตจากธุ ร กิจเล็ก มีความรู้ ความชำ านาญ ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วค่อยๆ ขยาย ธุรกิจ “หลั ง จากในหลวงได้ พ ระราชทานปรั ช ญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ ความมี เ หตุ มี ผ ล มี ค วาม พอประมาณ และต้ อ งมี ภู มิ คุ้ ม กั น เราได้ นำ า มาประยุกต์ใช้ในการทำาธุรกิจซึ่งจะได้ปลูกฝังคน รุ่นต่อๆไป ส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันระดับประเทศ มองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องลดการพึ่งพาต่างชาติ และหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งใน เรื่ อ งเทคโนโลยี สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ โนว์ฮาว ต่างๆ ที่ 99% เราพึ่งพาต่างชาติ ไทยควรเร่งเรื่อง การวิจัยพัฒนาเพื่อลดการนำาเข้าให้มากขึ้น” นายกานต์ ตระกู ล ฮุ น กรรมการผู้ จั ด การ ใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจีกรุ๊ป กล่าว ว่ า ก่ อ นวิ ก ฤติ ต้ ม ยำ า กุ้ ง ปี 2540 บริ ษั ท ลงทุ น

เกิ น ตั ว เพราะมี หุ้ น ส่ ว นมาก และมี ค นให้ กู้ เ งิ น มาก และให้ กู้ ง่ า ย ซึ่ ง พอเกิ ด วิ ก ฤติ ปี 2540 มี ก า ร ล อ ย ตั ว ค่ า เ งิ น บ า ท ท า ง ก ลุ่ ม มี ห นี้ สิ น จ า ก แสนล้ า นบาทเพิ่ ม เป็ น 2.47 แสนล้ า นบาท มี ห นี้ 9.17 เท่าของทุน จากนั้นได้หันมาใช้แนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ย ง โดยขายธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ หลั ก ออกไปใน ช่วงปี 2541-2542 รวม 57 บริษัท มีรายได้เข้ามา 49,000 ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้มูลค่า 110,000 ล้านบาท และจั ด โครงสรร้ า งกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ใหม่ จ าก 10 กลุ่ ม เหลื อ 5 กลุ่ ม ที่ มี ค วามชำ า นาญ ทำ า ให้ ค วามมั่ น คงของกลุ่ ม กลับคืนมา “จากจำานวนพนักงานก่อนวิกฤติมีกว่า 35,000 คน ลดเหลือกว่า 6,000 คน เวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น 38,000 คน แล้ว และได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเน้นกลุ่มอาเซียน ที่จะรวมตัวเป็นประชาคม เศรษฐกิจในปี 2558” ขณะที่ นายธี ร พงศ์ จั น ศิ ริ ประธานกรรมการ บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ หรือทียูเอฟ กล่ า วว่ า บริ ษั ท ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ มา 35 ปี เ ริ่ ม จากธุ ร กิ จ ครอบครัว ตนเป็นรุ่นที่ 2ของธุรกิจที่เริ่มต้นจากธุรกิจขาย ปลา ขายกุ้ง ทูน่ากระป๋องและกุ้งแช่แข็ง มีรายได้ 90% จากการส่ ง ออกที่ ต่ อ สู้ ด้ ว ยตนเอง เน้ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม ชำานาญ ไม่ลงทุนเกินตัว ซึ่งถือเป็นโชคดีที่ในช่วงวิกฤติ เศรษฐกิจปี 2540 บริษัทไม่มีหนี้สิน ทำาให้ไม่มีความเสี่ยง และมี เ หลื อ ที่ จ ะขยายการลงทุ น ทั้ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า และล่ า สุ ด ลงทุ น ซื้ อ บริ ษั ท ในยุ โ รป และดึ ง มื อ อาชี พ เข้ า มาช่ ว ยงาน ทำ า ให้ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ทู น่ า กระป๋ อ ง รายใหญ่ สุ ด ของโลก และเป็ น เจ้ า ของแบรนด์ ชั้ น นำ า ใน ยุโรป และสหรัฐฯ สำาหรับความยั่งยืนของบริษัทได้ให้ความสำ าคัญใน การสร้ า งคนเพื่ อ รองรั บ การขยาย งานในต่ า งประเทศ การพั ฒ นาสิ น ค้ า และนวั ต กรรมใหม่ ๆ ใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศมาช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การให้ ง านมี ประสิทธิภาพมากขึ้น การกำาหนดนโยบายจัดซื้อจัดหา CHAIRMANreview | 13


Economic Focus

วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ทำ า ประมงให้ เ กิ ด ความสมดุ ล กั บ ระบบ นิเวศวิทยาทางทะเล การเอาใจใส่คู่ค้า ดูแลพนักงานและ ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี ประธานกรรมการ ผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า ไทยเบฟ ได้นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำาธุรกิจ โดย พัฒนาธุรกิจให้พึ่งตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันโดยทำาธุรกิจด้วย ความรอบคอบ ไม่เกินความสามรถ ไม่ละโมบหรือตาโต ทำาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและไม่มีความเสี่ยง ทั้งๆ ที่ไทยเบฟมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีโอกาสระดม ทุนได้มาก ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้หากชาวโลก ทำาความเข้าใจและนำาไปประยุกต์ใช้เชื่อ ว่าจะแก้ปัญหา เศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี นายประมนต์ สุ ธี ว งศ์ ประธานภาคี เ ครื อ ข่ า ย ต่อต้านคอรัปชั่น กล่าวถึงสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความเป็ น จริ ง ที่ ข ณะนี้ เ รื่ อ ง ของทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น มั น หนั ก ยิ่ ง ขึ้ น มั น มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ทำาให้คอรัปชั่นกันอย่างแพร่หลาย แม้รูปแบบของการ คอรั ป ชั่ น แบบเดิ ม ๆ ก็ ยั ง มี อ ยู่ ม าก ที่ เ ราเห็ น อยู่ เ ป็ น ประจำาก็คือเรื่องของการให้สินบน หรือจ่ายเบี้ยใบ้รายทาง

การสร้างภูมิคุ้มกันระดับประเทศ มองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้อง ลดการพึ่งพาต่างชาติ และหันมา พึ่งตัวเองให้มากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ โนว์ฮาวต่างๆ ที่ 99% เราพึ่งพาต่างชาติ ไทยควรเร่งเรื่องการวิจัยพัฒนา เพื่อลดการนำเข้าให้มากขึ้น 14 | CHAIRMANreview

เล็กน้อย “แต่ ที่ มั น เริ่ ม หนั ก หนาสาหั ส ก็ เ พราะว่ า ใน กรณีมีการประมูลงานรัฐบาลใหญ่ๆ การเรียกผล ตอบแทนมันสูงขึ้น และหลังๆ จะได้ยินคนพูดกัน ว่าถึง 30% ก็มี ซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนจะอยู่ที่ 5-6% แต่ขณะนี้ถึงขั้นวิกฤติ เพราะถ้าเป็นอย่าง นั้นจริง เงินงบประมาณของรัฐบาลที่ใช้จ่ายไปใน การบริหารประเทศถ้ามันรั่วไหลไปได้ถึง10-30%” อย่ า งไรก็ ต ามทางภาคเอกชนเองก็ มี ส่ ว นใน การที่ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งจะมีคนประเภทที่ต้องการ ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ก็ไปนำาเสนอให้กับทางผู้ มีอำานาจที่จะตั้งเงื่อนไขหรืออะไรต่างๆ ที่จะเป็นผล ประโยชน์กับตัว ทำาให้มีการแข่งขันที่ได้เปรียบกว่า คนอื่ น แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า มกลั บ มี ผู้ มี อำ า นาจ ตัดสินใจ เรียกร้องให้จ่ายค่าตอบแทน ฉะนั้นทาง ภาคเอกชนเองก็โดนทั้งสองทาง ทำาให้มีความรู้สึก ว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ “เราสำ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนทุ ก ๆ 6 เดื อ น ขณะที่ โครงการหมาเฝ้ า บ้ า นได้ มี การอบรมไปแล้วประมาณ 200 คน มีการจัดเป็น กลุ่ ม ว่ า ใครชำ า นาญด้ า นไหน ใครสนใจงาน ประเภทไหน แล้วก็จะจัดงานให้เข้าไปดู ไปเฝ้า ระวั ง ในโครงการต่ า งๆ ว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น หรื อ อะไรที่ ไ ม่ ช อบมาพากลหรื อ เปล่ า แล้ ว ให้ รายงานกลั บ เข้ า มา ถ้ า ไปพบเห็ น อะไรที่ อ าจจะ ประพฤติ มิ ช อบ เราก็ จ ะมี ค นที่ มี ค วามรู้ ค วาม ชำานาญเพิ่มเติมไปดูลึกลงไปอีก“ ส่ ว นรั ฐ บาลนั้ น ยั ง ไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น เท่ า ที่ ค วร ทั้ ง ๆ ที่ ไ ด้ ป ระกาศเป็ น นโยบายตอนและแถลง ต่ อ รั ฐ สภาว่ า จะรณรงค์ ต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั่ น และ หากรัฐบาลประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติจริง ตามที่พูดไว้ รัฐบาลก็คงจะหันมาสนใจในเรื่องนี้ มากขึ้น


Social Focus

ประชาชนต้องมีส่วนร่วม “รวมพลังรับมือภัยพิบัติ” อภิมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว และเกิด แผ่นดินไหวใหญ่ 8.7 ริกเตอร์เขย่าใต้ทะเล นอกชายฝั่งเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ทำให้ต้องประกาศ เตือนภัยคลื่นยักษ์ “สึนามิ” กันทั่วทุกชาติที่ตั้งอยู่ ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้ง 6 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ปรากฏการณ์ เ หล่ า นี้ ถื อ เป็ น สั ญ ญาณที่ โ ลกเตื อ น มนุษย์เราถี่ขึ้นแล้ว ทั้งภัยหนาว ภัยแล้ง ซึ่งมีมาทุกปี แต่ ในช่วงหลังๆ กระหน่ำาซ้ำาซัดมาถี่ขึ้นและทวีความรุนแรง ขึ้นเป็นลำาดับ คำาถามที่ติดตามมาก็คือแล้วมนุษย์เราเรียน รู้ เข้าใจโลกธรรมชาติ และพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินี้มาก น้อยแค่ไหน

ล่าสุด วันเสาร์ที่ 5 เดือน(5)พฤษภาคม 2555 ใครๆ ก็ว่าเป็นวันดี เลขดี วันแข็ง มีงานแต่งงาน งานบวช งานปลุกเสกสารพัด แต่อีกส่วนหนึ่งก็อาศัยวาระนี้มาร่วม มือรวมพลังในการรับมือภัยพิบัติที่กำาลังจะมาถึง ด้วยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากภัยพิบัติตั้งแต่ภูเขา จรดท้องทะเล ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา CHAIRMANreview | 15


Social Focus

ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบหรือโมเดล สร้างองค์ความรู้กำาหนดทิศทาง วิธีการและเรียนรู้จาก ประสบการณ์ แล้วนำามาบูรณาการให้รอบด้านทุกมิติให้ สามารถนำาไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. โดยมี สำานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ Thaiflood และ ภาคีเครือข่าย จัดวันรวมพลังรับมือภัย พิบัติ National Disaster Preparedness Day 2012 เตรียมพร้อมทุกที่ทั่วประเทศ ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเปิดงาน ว่า มี สั ญ ญาณหลายอย่ า งที่ บ อกให้ รู้ ว่ า โลกกำ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ความเปลี่ยนแปลงทาง ธรรมชาติ ล้วนเป็นภัยพิบัติ ที่นับ วันจะทวีความรุนแรง และเกิดขึ้นทั่วทุกหนทุกแห่งของโลก “การจัดวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ National Disaster Preparedness Day 2012 เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ปกป้อง ดูแลประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นพลังสำาคัญ ภายหลัง จากเกิดปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ทำาให้ ประเทศและ ประชาชนเดือดร้อน ทุกข์แสนสาหัส แต่การเกิดเหตุการณ์ ทำาให้เกิดการรวมพลัง ในแต่ละจังหวัด เขต ภาค เพื่อจัด กลุ่มหารือถึงแนวทางเตรียมความพร้อมกับการรับมือภัย พิบัติในอนาคต โดยใช้ประชาชนในพื้นที่ดูแลและสามารถ อยู่ในพื้นที่ได้” ดร.คมสัน กล่าวอีกว่า เวลาทีร่ ฐั บาลมีการเปลีย่ นแปลง แผนการบริ ห ารจั ด การต่ า ง ๆ ก็ จ ะถู ก ลบทิ้ ง แล้ ว เริ่ ม วางแผนกันใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากประชาชนพึ่ง รั ฐ บาลเพี ย งอย่ า งเดี ย วถื อ ว่ า เป็ น การเสี่ ย งเกิ น ไป แต่ ประชาชนมาสามารถเข้ามีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันได้ ด้ ว ยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มโยงกั น โดยสถาบั น การ ศึกษาเป็นตัวเชื่อม อย่างไรก็ตามการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายภัยพิบัติ จำาเป็นต้องมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งสถาบันการ ศึ ก ษาและชุ ม ชน โดยในช่ ว งที่ เ กิ ด อุ ท กภั ย ปี 2554 สถาบันฯได้ทำางานร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิดที่เมื่อน้ำา ไหลเข้าพื้นที่แล้วต้อง ทำาให้ไหลออกโดยเร็วที่สุด ไม่ใช่ไม่ 16 | CHAIRMANreview

ให้น้ำาเข้าพื้นที่เลย จึงได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทำางานร่วม มือกับ61 ชุมชนในพื้นที่รอบสถาบันฯ เพื่อกำาหนดแผน รั บ มื อ น้ำ า ท่ ว มอย่ า งเป็ น ระบบในการวางแผน, วั ด และ รายงานระดับน้ำา, การแจ้งเตือนและช่วยเหลือตลอดจน วางแผนฟื้นฟูอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถนำาไปปรับ ใช้ให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่และสถานการณ์ต่างๆ ทั่ว ประเทศ โดยสถาบันฯส่งทีมนักศึกษาจิตอาสา “หมอไฟ-หมอ บ้ า น”ร่ ว มดู แ ลชุ ม ชนและพร้ อ มที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้ ประสบการณ์เรียกว่า “ลาดกระบังโมเดล”เป็นการนำ า ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นมาผสานเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ทั้ ง นี้ สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งอยู่ คู่ กั บ ชุ ม ชนและเป็ น ที่ พึ่ ง ของ สังคมทั้งในยามมีภัยและไม่มีภัย ด้ า น ดร.สุ ป รี ด า อดุ ล ยานนท์ รองผู้ จั ด การ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่ า วว่ า หั ว ใจสำ า คั ญ ในการจั ด วั น รวมพลั ง ฯมาจาก เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554 ประเทศไทยเปลี่ยนโหมด จากธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และประสบภัยพิบัติ น้อยมาก แต่ขณะนี้โลกเปลี่ยน ประเทศไทยเปลี่ยน โลก ไม่เหมือนเดิมภัยพิบัติมีความถี่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่ หลายจังหวัดประสบอยู่ ไม่นับภัยที่สร้างด้วยน้ำามือมนุษย์ ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ทั้ ง นี้ คนไทยไม่ เ หมื อ นเกาหลี ญี่ ปุ่ น จึ ง ไม่ มี สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์น้ำาท่วมหรือ

การเกิดเหตุการณ์ ทำให้เกิดการรวมพลัง ในแต่ละจังหวัด เขต ภาค เพื่อจัดกลุ่มหารือถึงแนวทาง เตรียมความพร้อมกับการรับมือ ภัยพิบัติในอนาคต โดยใช้ ประชาชนในพื้นที่ดูแลและ สามารถอยู่ในพื้นที่ได้


Social Focus

โคลนถล่ม ซึ่งโดยปกติตามหลักสากลนั้นเมื่อเผชิญภัย พิ บั ติ จ ะมี ก ารจั ด การเชิ ง ระบบ และเชิ ง วั ฒ นธรรม แต่ ประเทศไทยอ่ อ นแอเพราะมี ปั ญ หาเชิ ง ระบบและเชิ ง วัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนั้น 1.ควรจะมีการพัฒนาคน ไทยให้ตื่นตัวตื่นรู้ปรับตัว 2.สร้างความรู้ให้มากพอในการ จัดการเชิงระบบตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน เมือง ประเทศ และ 3.การเชื่ อ มโยง ตั้ ง แต่ ชุ ม ชนช่ ว ยเหลื อ ครอบครัว ไปจนถึงประเทศช่วยประสานเมือง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดเหตุภัยพิบัติ อย่างต่อเนื่อง และมีสัญญาณที่ทำาให้ต้องตระหนักถึงความ เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม สังคมต้องหัน มาตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม เนื่องจากที่ผ่านมามีเพียงแผนในกระดาษที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ จริง ซึ่งต้องหาหนทางที่จะช่วยลดความสูญเสียหากมีภัย พิบัติเกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการกำาหนดวันรวมพลังรับมือ ภัยพิบัติ เป็นครั้งแรก โดยใช้วันดีในวันที่ 5-5-55 เป็น วันเริ่มต้นรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเครือข่ายรับมือ ภัยพิบัติ และเพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เตรียม ความพร้อมของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ใน การรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพราะความ เปลี่ ย นแปลงทางธรรมชาติ แ ม้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ อ าจ ควบคุมได้ แต่สามารถเรียนรู้ และปรับตัวที่จะอยู่อย่าง สอดคล้องกับธรรมชาติได้ “ในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเกิดเป็นกลุ่ม จิตอาสาจำานวนมาก สสส. และภาคีเครือข่ายได้เป็นส่วน หนึ่งในการกู้วิกฤติของประเทศด้วย โดยจัดตั้งศูนย์ช่วย เหลือ “บ้านอาสาใจดี” และเชือ่ มโยงจิตอาสาจากภาคส่วน ต่างๆ มาทำางานร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อ เนื่อง” นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการ บริหารจัดการน้ำา กล่าวว่า จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ยอม ชี้แจงตัวเลขและวิธีการบริหารจัดการน้ำาที่ชัดเจน หาก ประชาชนต้องการจะรู้ข้อมูลต้องขับรถไปดูเอง รวมทั้งยัง ไม่ มี ค วามขั ด เจนว่ า หากเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น แล้ ว หน่ ว ยงาน

ต่างๆ มีอุปกรณ์หรือเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในช่วยเหลือ ประชาชนหรือไม่ นอกจากนั้นการวางแผนงานบริหาร จัดการน้ำาและแนวทางการป้องกันยังทำากันอย่างไม่ เปิด เผย ไม่รับฟังความคิดเห็นและเสียงวิจารณ์ เพราะเป็น วางแผนกันในห้องประชุมโดยที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามี ส่วนร่วม “กรณีที่ครม.อนุมัติเมื่อ 10 เม.ย. 55 การก่อสร้าง เขื่ อ นแม่ ว งก์ จ.นครสวรรค์ ที่ ข ณะนี้ ก็ ยั ง ไม่ มี คำ า ตอบที่ ชั ด เจนว่ า การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นจะช่ ว ยป้ อ งกั น น้ำ า ท่ ว มได้ อย่างไร ยืนยันว่าตัวเลขเม็ดเงินไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่จะ ทำาให้ประชาชนมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และ ขอแนะนำ า ว่ า วั น นี้ รั ฐ บาลยั ง มี โ อกาสในการสร้ า งความ มั่นใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน” ขณะที่ นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนา คะเสถียร กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเป็นของวิศวกรที่จะสร้าง ควบคุม บังคับธรรมชาติ แต่เมื่อธรรมชาติชนะก็ต้องกลับ มาใช้ความรู้เดิม คือ การเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ่งในธรรมชาติ จะมีที่ลุ่ม ที่ดอน แต่เมื่อมีเขื่อนก็จะทำาให้ไม่สามารถคาด คะเนทิศทาง ปริมาณน้ำาได้ ขณะที่หน่วยป้องกันน้ำาท่วม ของไทยมีเพียงหน่วยเดียวคือ สำานักการระบายน้ำา กทม. ส่ ว นกรมชลประทาน ทำ า หน้ า ที่ ห าน้ำ า มาให้ เ กษตรกร เท่านั้น และคลองชลประทานก็ไม่ได้ทำาเพื่อระบายน้ำา ดัง นั้น จึงควรมีหน่วยงานประจำาที่ทำาหน้าที่จัดการปัญหาน้ำา ท่วมโดยตรง และจำาเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ นายปรเมศวร์ มินศิริ ผู้จัดการโครงการรวมพลัง รับมือภัยพิบัติ สสส. กล่าวว่า โครงการฯ ได้รวบรวมองค์ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำางานของเครือข่ายต่างๆ นำามา ถ่ายทอดประสบการณ์ในวันรวมพลังรับมือภัยพิบัติ และ จะนำาไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiflood.com และช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อตอกย้ำา ให้เกิดความตระหนักในการสร้างรูปแบบการรับมือกับภัย พิบัติแบบต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายให้ทำางาน บนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยในวันรวมพลังรับมือภัยพิบัตินี้ ได้จัดทำาแผนที่ความเสี่ยง (DisasterHazard Mapping) และแผนที่ศกั ยภาพมนุษย์ (Human Mapping) ในรูปแบบ ดิ จิ ต อลไฟล์ เ พื่ อ นำ า มาต่ อ ยอดเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล จาก CHAIRMANreview | 17


Social Focus

ประสบการณ์ทำางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำาไปเผยแพร่ และสร้างความพร้อมในชุมชนต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยได้เปิดเวทีในการแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็น ข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญา บทเรียน และประสบการณ์ใน การรับมือกับภัยพิบัติ ตลอดจนการเตรียมการ และการ ปรับตัว, การสร้างพื้นที่ในการพบปะ เชื่อมโยงความร่วม มือ ตลอดจนกลไกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง, การร่วม กันสร้างโมเดล หรือแผนปฏิบัติในการรับมือกับภัยพิบัติ อย่างมีส่วนร่วม และบูรณาการรอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยภาคีเครือข่ายจังหวัดสระบุร ี ได้เสนอผังเมืองระดับ ประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญมีหลายจังหวัดในประเทศไทยที่ ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ผังเมือง ทั้งนี้การออกแบบและ การวางผังเมืองมีความสำาคัญมาก ดังนั้นประชาชนจึงต้อง มีส่วนร่วมในการ ออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว ขณะที่ภาคีเครือข่ายจังหวัดชัยนาท อยากให้รัฐบาล แสดงความชัดเจนในการใช้พื้นที่รับน้ำา ขณะเดียวกันเมื่อ มีการจัดเสวนาต่างๆ ควรเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อจะได้สะท้อนความรู้สึกความ ทุ ก ข์ ข องชาวบ้ า น ตลอดจนให้ รั ฐ บาลประกาศการวาง ผังเมืองและให้ดำาเนินการตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามภายในงานยังมีการสร้างองค์ความรู้ใน การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ ที่สามารถนาไปปรับใช้ได้ใน สถานการณ์จริง ทั้งในระดับปัจเจก ตลอดจนครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น, การวิเคราะห์พื้นที่ และปักหมุดพื้นที่ เสีย่ ง เพือ่ สร้างแผนทีเ่ ฝ้าระวังภัยพิบตั ทิ ัว่ ประเทศ, Human Mapping ปักหมุดต้นทุนคน องค์กร องค์ความรู้ ตลอด จนทรัพยากร เพื่อวางแผน และออกแบบโมเดลการรับมือ กับภัยพิบัติ รวมทั้ง แจกฟรีแผนที่เสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Hazard map) น้ำาท่วม, ดินถล่ม, พายุ, แผ่นดินไหว, สึ นามิ ฉบับดิจิตอลไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการเต รียมพร้อม และการรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่ระดับปัจเจก จนถึงระดับชาติ ขณะที ่ วารสารปฏิรปู ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 ของสำ า นั ก งานปฏิ รู ป นำ า เสนอสารคดี “ปรั ช ญา 18 | CHAIRMANreview

“เศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้โลกพ้นจากวิกฤตได้” ถ้าเราคิดในภาพใหญ่แบบนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องเล็ก เป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่อง สำคัญมากทุกระดับตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม โลก และมนุษยชาติ เศรษฐกิจพอเพียงหยุดอภิมหาอันตรายได้” ว่าแท้จริง อภิ ม หาอั น ตรายอั น ยิ่ ง ใหญ่ อั น เนื่ อ งมาจากการที่ มี ประชากรหนาแน่นเกินไป ยุทธ์ศาสตร์หนึง่ ทีจ่ ะช่วยได้ คือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ ราชดำารัส เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้โลกพ้นจากวิกฤต ได้” ถ้าเราคิดในภาพใหญ่ แบบนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ เรื่องเล็ก เป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องสำาคัญมากทุกระดับ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม โลก และ มนุษยชาติ การนำ า หลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาประยุกต์ ใช้ให้เป็น กระบวนการทางสังคม ที่ทุกฝ่าย ทั้ง ฝ่ายการเมือง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและชุมชน นักวิชาการต่างๆ นักวิชาชีพ ศิ ล ปิ น ฯลฯ มาร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น “ปรั ช ญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาจดัดแปลง รูปแบบ กะบวน การ วิธีการ ให้เหมาะกับบริบท และสถานการณ์ ในแต่ละ กรณีด้วยก็ได้ เชื่ อ ได้ ว่ า จะสามารถช่ ว ยบรรเทาและแก้ ปั ญ หา “อภิ ม หาอั น ตรายของประเทศไทยและ ของโลก” ได้


Politic Focus

ภาคีเครือข่ายปฏิรูป เร่งขับเคลื่อน

พลังพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย แม้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะถูกนำ�มาใช้ในประเทศไทย� ร่วม�80�ปีแล้วก็ตาม�แต่ดูเหมือนว่าอำ�นาจอธิปไตยยัง� ไม่เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง�เพราะมีหลายๆ�ฝ่าย� พยายามช่วงชิงอำ�นาจกันโดยอ้างความชอบธรรมจากประชาชน� ครั้งแล้วครั้งเล่า�จนกลายเป็นวิกฤติของบ้านเมืองมาทุกวันนี้���������� กรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปยืนยันดำาเนินการต่อหลัง 3 ปี เน้นสร้างภาคีและขยายเครือข่ายให้เข้มแข็ง เปิดให้เข้า ร่วมดำาเนินการเหมือนเป็นเจ้าของ ต่อยอดการขับเคลื่อน สั ง คมอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ แก้ ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้างของสังคมไทย นพ.สุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ ประธานคณะ กรรมการดำาเนินการจัดสมัชชาปฏิรูปฯ (คจสป.)เปิดเผย ระหว่ า งการประชุ ม สรุ ป บทเรี ย นการจั ด สมั ช ชาปฏิ รู ป ระดับชาติครั้งที่ 2 ถึงแนวทางการขับเคลื่อนสมัชชาปฏิรูป ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 171/2553 ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งมีแนวโน้มที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ของนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี จะไม่ 19 | CHAIRMANreview

สนั บ สนุ น ว่ า ในช่ ว งปี ที่ 3 และหลั ง 3ปี ต่ อ ไป คจสป.ก็ จ ะ ดำาเนินการต่อไปไม่หยุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน สังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นเวทีในการเปิด พื้นที่ทางสังคมและปัญญาอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเสริม สร้ า งศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ แก้ ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย “ในปีที่ 3 นี้เราก็จะประชุมกันว่าจะดำาเนินการจัด สมัชชาปฏิรูปต่อไปอย่างไร แต่แนวทางหนึ่งที่จะสร้าง ความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ก็ คื อ การเปิ ด ให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย ต่างๆมาร่วมเป็นเจ้าของสมัชชา มาร่วมลงทุนด้วยความ เต็มใจ และขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ขยายภาคเครือข่ายให้ ใหญ่ขึ้นและมากขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิง CHAIRMANreview | 19


Politic Focus

ระบบและโครงสร้ า งด้ า นต่ า งๆ ดำ า เนิ น ไปอย่ า งมี ประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” ทั้งนี้ สิ่งท้าทายที่สมัชชาปฏิรูปต้องทำาให้สำาเร็จ คือ 1. เพิ่มความเข้มข้นด้านวิชาการ 2. เพิ่มความเข้มแข็งและ ความเข้าใจด้านของเครือข่ายต่อกระบวนการสมัชชา 3. ความคิดเห็นต้องมาจากจุดยืนของแต่ละเครือข่าย 4.มีการ ติ ด ตามผลจากการปฏิ บั ติ ต ามมติ ซึ่ ง สำ า นั ก งานปฏิ รู ป มีอายุ 3 ปี ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2556 ซึ่งเครือข่ายกำาลัง พิจารณาร่วมกันว่าการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อจากนี้จะเป็น อย่างไร โดยศึกษาจากโมเดลการขับเคลื่อนของสมัชชา สุขภาพ นางปรี ด า คงแป้ น กรรมการ คจสป.กล่ า วว่ า เวที ส มั ช ชาปฏิ รู ป จะต้ อ งปรั บ คุ ณ ภาพการจั ด ด้ ว ยการ ลงพื้นที่ให้มากขึ้น มีการสื่อสาร เชื่อมโยงไปยังเครือข่าย ต่างๆเช่นเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป เพื่อเคลื่อนไหว ไปพร้ อ มๆกั น จั ด องค์ ป ระกอบการในการขั บ เคลื่ อ น สนับสนุนเครือข่ายในพื้นที่ประสานกับเครือข่ายต่างๆ และดึงกลไก อบต.อบจ.ต่างๆมาร่วมมือกันยกระดับการ ขับเคลื่อน

20 | CHAIRMANreview

ขณะที่ นพ.อำ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ อนุ ก รรมการ บริ ห ารสมั ช ชาปฏิ รู ป ยื น ยั น ว่ า ในปี ที่ 3 นี้ และหลั ง 3 ปี ผ่ า นไป สมั ช ชาปฏิ รู ป ก็ จ ะดำ า เนิ น การต่ อ ไป โดย เน้ น คุ ณ ภาพตามมติ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นเป็ น หั ว ใจสำ า คั ญ เพื่ อ ขยายวง ขยายพลั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยออกไป จะมี ก าร วางรู ป แบบ สร้ า งกลไกใหม่ ก้ า วใหม่ เปิ ด โอกาสให้ หน่วยงานองค์กรอื่นๆมาร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อต่อยอด ขบวนการใหม่ออกไป ขยายวง ขยายพลังดึงภาคเครือข่าย ต่างๆ มาเป็นเจ้าของ ด้ า น นพ.ชู ชั ย ศุ ภ วงศ์ กรรมการติ ด ตามการ ดำาเนินงาน สมัชชาปฏิรูป กล่าวว่าการขับเคลื่อนสมัชชา ปฏิรูปต่อไปจะเน้นเรื่องการสื่อสารสาธารณะให้มากขึ้น และมีคุณภาพ ถือเป็นยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะที่ จะต้ อ งเข้ ม ข้ น ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และมี ค วาม ยั่งยืนเช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆที่มีกฎหมายรองรับ เช่น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชนและสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพเป็นต้น นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองผู้อำานวยการ


Politic Focus

สำ า นั ก งานปฏิ รู ป (สปร.)กล่ า วว่ า การจั ด สมั ช ชาปฏิ รู ป ครั้ ง ต่ อ ไป ภาคี เ ครื อ ข่ า ยจะต้ อ งไปขยายผล ด้ ว ยการ สอบถาม เพื่อเสริมสร้างพลังประชาชน สร่างกลไกต่างๆ มาหนุนเสริม โดยสปร.จะเป็นตัวต่อประสานไปยังภาค เครือข่ายเพื่อให้เป็นสาระประชาชน โดยเครือข่ายภาค ประชาชน ด้าน นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย พูดถึงกระบวนการปรองดองที่ กำ า ลั ง ดำ า เนิ น การอยู่ ข ณะนี้ ว่ า ที่ ค วามปรองปรองดอง สำาเร็จยาก เพราะไปตั้งเป้าหมายต่ำา เรามัวแต่ไปเถียงกัน ในประเด็ น รายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ย ซึ่ ง จะทำ า ให้ ขั ด แย้ ง กั น ไม่ รู้ จ บ เช่ น พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร จะกลั บ หรื อ ไม่ จ ะกลั บ แบบไหน ไม่ ใ ช่ เ ป้ า หมาย เรื่ อ งแบบนี้ ยิ่ ง เถี ย งกั น ก็ ยิ่ ง ทะเลาะกั น ถ้ า จะปรองดองให้ ไ ด้ ต้ อ งวาง เป้ า หมายไว้ สู ง ๆ พยายามแสวงหาจุ ด ร่ ว มแล้ ว ร่ ว มกั น เดินไป “ควรตั้ ง ประเด็ น ว่ า ทุ ก คนในประเทศนี้ อ ยากอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยความสุ ข ใช่ หรื อ ไม่ ถ้ า ทุ ก คนบอกว่ า ใช่ ก็ ถ ามต่ อ ไปว่ า การจะอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยความสุ ข จะต้ อ งมี อะไรบ้ า ง คำ า ตอบก็ คื อ ทุ ก คนก็ ต้ อ งมี อ าชี พ ประชาชน ต้องไม่ยากจน ไม่อดอยาก เศรษฐกิจต้องดี ไม่เบียดเบียน คนอื่ น ไม่ เ บี ย ดเบี ย นสิ่ ง แวดล้ อ ม มี เ ศรษฐกิ จ ที่ ดี เ ต็ ม พื้ น ที่ มี ร ายได้ ม ากกว่ า รายจ่ า ย ถ้ า คนยั ง ยากจนเรา ก็จะหาความสุขไม่ได้ ไม่ควรเริ่มต้นจากประเด็นปลีกย่อย

ที่ยิ่งเดินไปก็ยิ่งทะเลาะกัน” นอกจากนี้ นพ.ประเวศ ยั ง เห็ น ว่ า ความรุ น แรง ทางการเมืองจะรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักการเมือง ลำาพัง ประชาชนไม่ได้เกลียดกัน จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นั ก การเมื อ งทั้ ง นั้ น ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเข่ น ฆ่ า กั น อย่ า งสามก๊ ก เล่ า ปี่ โจโฉ ซุ น กวน เป็ น นั ก การเมื อ ง แต่ละครั้งคนพวกนี้พาคนไปรบกันตายทีเป็นแสน เป็น ล้านคน ลองคิดว่าแสนคนที่ตายไป ลูกเมียตั้งเท่าไหร่ ที่ ต้ อ งเสี ย ใจ ครอบครั ว พั ง พิ น าศ ประชาชนเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ เ กลี ย ดกั น แต่ นั ก การเมื อ งทั้ ง ที่ พ าให้ ไ ปฆ่ า กั น หรือที่ศรีลังกาที่รบกันอยู่ทุกวันนี้ระหว่างสิงหลกับทมิฬ ประชาชนไม่ได้เกลียดกัน แต่นักการเมืองทั้งนั้นที่นำาคน ไปทำาศึกสงครามกัน “ทุกคนคงไม่อยากเห็นการนองเลือด แต่ต้องระวัง ถ้าไม่ระวัง โดยไม่มีใครรู้ตัวจะเกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนาขึ้น ที่ สหรัฐอเมริกามีสงครามกลางเมืองคนตาย 6 แสนกว่าคน ขณะที่ประชากรมีแค่ 20 ล้านคน ในอินโดนีเซีย ตาย 5 แสนคน รวันดา ภายใน 3 เดือน ตาย 9 แสนคน ศรีลังกา ตายหลายหมื่นคน คนไทยต้องระวังอย่าเดินเข้าไปสู่จุด พลิกผันที่ทำาให้คนต้องฆ่ากัน” ก่อนหน้านี้บนเวทีเสวนา “พลังพลเมือง เปลี่ยน ประเทศไทย” ในการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้ ง ที่ 2 พ.ศ.2555 ได้ เ ชิ ญ ตั ว แทนเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ร่ ว มเสวนา ได้ แ ก่ นายชาติ วั ฒ น์ ร่ ว มสุ ข ตั ว แทน เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน นางกานดาภร ไชยปากดี ตั ว แทนเครื อ ข่ า ย อปท. นางสาวทิ ฆั ม พร กองสอน ตัวแทนเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค นายบุญธรรม เทอดเกี ย รติ ช าติ ตั ว แทนเครื อ ข่ า ยศิ ล ปิ น นางสาว กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ตัวแทนเครือข่ายภาคธุรกิจ และนายพงศ์โพยม วาศภุติ ตัวแทนเครือข่ายภาคราชการ/ การเมือง โดยมีนางสาวณาตยา แวววีรคุปต์ เป็นผู้ดำาเนิน รายการ ทั้งนี้การเสวนานั้นตัวแทนเครือข่าย ต่างได้ให้ ความเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันคือ การให้ภาค CHAIRMANreview | 21


Politic Focus

ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการเปลี่ ย นหรื อ พั ฒ นา ประเทศไทย นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข กล่าวว่า สิ่งที่กำาลังเป็น ปัญหากับประเทศไทยในขณะนี้ปัญหาการใช้อำานาจและ ทุนนิยม โดยเฉพาะภาคราชการที่คิดแต่จะใช้อำานาจแต่ ไม่คิดว่าอำานาจที่นำามาใช้กับประชาชนนั้นผิดหรือถูก ไม่ สนใจสิ่ ง ที่ ป ระชาชนต้ อ งการดั ง นั้ น การจะสะท้ อ นสิ่ ง ที่ ประชาชนต้องการได้ดีที่สุดก็คือตัวของประชาชนเอง ดัง นั้นการปฏิรูปประเทศไทย ย่อมเป็นภารกิจทียิ่งใหญ่ของ ประชาชน อำานาจที่สำาคัญที่สุดตอนนี้ก็คือ อำานาจพลเมือง หรือประชาชน ดัง นั้นจึงเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำา 2 ข้อเพื่อ ปฏิรูประเทศขณะนี้คือ 1.ปรับโครงสร้างอำานาจรัฐให้มีบทบาทน้อยลง โดย เฉพาะกฎหมายต่าง ๆที่เป็นรูปธรรมแต่ไม่เอื้อประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน และ2.ปรั บ เปลี่ ย นจิ ต สำ า นึ ก ประชาชนให้ เ ป็ น วิ ถี ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ว่าประชาชนเป็นผู้มีอำานาจ มากที่สุดและเข้าใจการนำาอำานาจอันชอบธรรมของตนเอง มา ใช้อย่างถูกวิธี เพื่อยกระดับการพัฒนาในระดับย่อย เป็นการทำางานทางการเมือง โดยเน้นในพื้นที่ท้องถิ่นและ ช่วยเหลือท้องถิ่นของตนเองก่อน ด้าน นางกานดาภร ไชยปากดี กล่าวว่า ที่เห็นได้ ชัดตอนนี้สำาหรับท้องถิ่นของตน คือการปฏิรูปการทำางาน ให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนให้น้อยที่สุด เพราะ หากภาครัฐเข้ามาแล้วกระบวนการการทำางานของเราจะ เปลี่ยนแปลงไปทันที จากเดิมที่เราเข้าใจปัญหา สามารถ กำาหนดขั้นตอนจัดการปัญหาของเราเองได้ แต่เมื่อเข้าสู่ กระบวนการความช่ ว ยเหลื อ ของทางราชการเมื่ อ ไหร่ กระบวน การ ขั้นตอน อำานาจการตัดสินใจ และบทบาท ของเราจะเปลี่ยนไปทันที ดังนั้นจึงขอให้ท้องถิ่นใช้วิธีของ ตนเองเป็นหลัก ส่วนหลักการของภาครัฐนั้น หากเป็นไป ได้ให้นำามาเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด หรือเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น อย่าไปยึดติดว่าต้องทำาตามขั้นตอนทุกอย่างจึงจะประสบ 22 | CHAIRMANreview

ความสำาเร็จ ด้าน นายพงศ์โพยม วาศภูติ มองว่าจากที่ เคยมี ประสบการณ์การทำางานจากภาคราชการและการเมือง หากพูดตามจริงแล้ว ต้องยอมรับว่าระบบราชการเอง เป็น ปัญหากับการทำางานของภาคประชาชน แต่ แม้จะมีปัญหา อยู่บ้าง โดยเฉพาะความล่าช้า แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในตัวเอง ทั้งหมด ซึ่งยังพบว่า ปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้ภาคราชการ อ่อนแอทุกวันนี้ คือนักการเมือง ที่ เข้ามาแทรกแซง ครอบงำา ทำาให้ภาคราชการหลงไปอยู่ในวังวน แห่งการ ทุจริต และยังมีผลมาถึงประชาชน เพราะนักการเมืองเอง ต้องการให้ประชาชนอ่อนแอเพื่อที่จะได้ควบคุมง่าย ดังจะ เห็นได้จากการ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง นโยบายการเมืองหรือ นโยบายประชานิยมต่างๆ ที่เน้นการให้ จึงทำาให้ภาค ประชาชนอ่อนแอ ทั้งนี้ เวทีเสวนาดังกล่าว ได้มีการสรุปทิศทางการ สร้างพลังพลเมือง เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ว่า หาก พลเมืองมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปประเทศด้วยตนเองและ เพื่อตนเองนั้น สิ่งที่สำาคัญที่สุดตอนนี้คือการมีศรัทธา ต่อ ตนเอง ให้ความสำาคัญแก่ตนเอง ว่าการปฏิรูปหรือการ พัฒนาเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้น และนี่จะ เป็นการ เริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุด ขยายออกมาสู่ชุมชน สังคม และ สุดท้าย ก็จะทำาให้ประเทศไทยพัฒนา แต่จำาเป็นต้องใช้ เวลาในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ขณะที่ นายบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ ได้กล่าว ให้กำาลังใจ กับการทำางานของภาคประชาชนทุกคน ที่ยัง เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโดยพลังของประชาชนนั้นเป็นไป ได้ยาก และไม่มีทางสำาเร็จ โดยเปรียบกับการชกมวยได้ อย่างน่าสนใจ ว่า “เราอย่าคิดว่าการขึ้นเวทีครั้งเดี ย ว ชกครั้ ง เดี ย ว แล้ ว จะเป็ น แชมป์ โ ลกได้ แต่ ก ารทำ า งาน อย่างใดอย่างหนึ่งต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่น อย่าง มีความหวัง จึงจะสำ าเร็จ เครือข่ายสมัชชาปฏิรูปครั้ ง นี้ ก็เช่นกัน”


เกษตรเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คณ ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปลื้มติด 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เ ดิ น หน้ า พั ฒ นาองค์ ก รตาม เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ตามที่สำานักงานก.พ.ร. กำาหนด จนเป็นที่ยอมรับและ ผ่านการประเมินผลด้านการให้บริการแก่ประชาชน และลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน สุ ด ปลื้ ม ได้ รั บ การ ยกย่องให้เป็นหน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานในระดับดี เด่นติด 1 ใน 10 ของประเทศ

สหกรณ์ มี ร ะดั บ ความสำ า เร็ จ ในการนำ า เกณฑ์ คุ ณ ภาพ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ายในองค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ า เนิ น งาน และสามารถ บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ อ งค์ ก รกำ า หนด ได้ รั บ คะแนน การประเมินผลตามเกณฑ์ PMQA 97.66 คะแนน นับ เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับสูง และติด 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นจากหน่วยงาน ภาครัฐทั้งประเทศ นายจิ ต รกร สามประดิ ษ ฐ์ รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า สหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนาองค์กร กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จ ะเข้ า รั บ มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำาหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นในวันที่ มาโดยตลอดตั้ ง แต่ ปี 2550 ตามกลยุ ท ธ์ ที่ สำ า นั ก งาน 18 มิ ถุ น ายนนี้ และจากนี้ ไ ป กรมฯจะพั ฒ นาขี ด ความ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร).กำ า หนด สามารถในการดำ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การให้ เ ที ย บเท่ า PMQA อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเล็งเห็นว่า หากกรมฯ มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุง ยึดหลักการทำางานตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ องค์ ก ารอย่ า งรอบด้ า นและอย่ า งต่ อ เนื่ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน จะส่ ง ผลให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ 7 ด้าน ได้แก่ การนำาองค์การ  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี คุ ณ ภาพในการทำ า งานเพิ่ ม การให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ มากขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ม า ส่ ว นเสี ย   การวั ด การวิ เ คราะห์ แ ละการจั ด การความรู้   ติ ด ต่ อ รั บ บริ ก ารจากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โดยจะเริ่ ม การมุ่ ง เน้ น ทรั พ ยากรบุ ค คล การจั ด การกระบวนการ  จากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง และผลลัพธ์การดำาเนินการ  การเต็ ม ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ห รื อ ผู้ ที่ ม า ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์ ติ ด ต่ อ ขอรั บ การบริ ก าร การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน PMQA ครบทั้ง 7 หมวดในปีนี้ ทางสำานักงาน ก.พ.ร. ต่ า งๆ เพื่ อ ประหยั ด เวลาและอำ า นวยความสะดวกให้ ได้ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ แก่ ผู้ ข อรั บ บริ ก าร และจะพั ฒ นาวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภาครั ฐ ขั้ น พื้ น ฐานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และสถาบั น องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการ อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย ซึ่ ง ผลการ ปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตรวจรั บ รองจากสำ า นั ก งาน ก.พ.ร.พบว่ า กรมส่ ง เสริ ม ต่อไป CHAIRMANreview | 23


เกษตรเศรษฐกิจ

ยอดผู้สมัคร “โครงการ 15,000 ล้าน” พุ่ง ปล่อยกู้แล้ว 142 ล้าน เชื่อชี้นำาตลาด สร้างเสถียรภาพราคายาง เดินหน้าเต็มรูปแบบ “โครงการ 15,000 ล้าน” ยอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พุ่ง เฉียด 400 สถาบัน ปล่อยกู้แล้ว 17 สถาบัน 142 ล้านบาท มั่นใจช่วยชี้นำา ตลาด สร้ า งเสถี ย รภาพเกษตรกรได้ ราคาดี นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รองผู้อำานวย การสำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวน ยาง (ร.ผอ.สกย.) เผยถึ ง การดำ า เนิ น งาน โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพราคายางในส่ ว นที่ สกย.รับผิดชอบว่า ที่ผ่านมา สกย.ได้ประชุม ชี้แจงโครงการฯ พร้อมสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการ ดำาเนินงาน รวมถึงเร่งรัดให้ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานกองทุน สงเคราะห์การทำาสวนยางจังหวัด (ผอ.สกย.จ.) ในฐานะ อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครง การฯ ระดับจังหวัด จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้กับ สถาบั น เกษตรกรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และดำ า เนิ น การ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มาโดยตลอด ทำาให้ยอดผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการฯ ปัจจุบัน มีจำานวนถึง 389 สถาบัน ได้ รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 339 สถาบัน และอยู่ ระหว่างพิจารณาอีก 50 สถาบัน ในจำานวนนี้ มีสถาบัน เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว 17 สถาบัน รวม วงเงิน 142 ล้านบาท 24 | CHAIRMANreview

ส่ ว นความคื บ หน้ า โดยรวมของโครงการฯ ขณะนี้ ได้เข้าสู่กระบวนการอย่างเต็มรูปแบบ หลัง ธ.ก.ส. ปล่อย เงิ น กู้ ใ ห้ อ งค์ ก ารสวนยาง (อ.ส.ย.) ในวงเงิ น 10,000 ล้ า นบาท ทำ า ให้ อ.ส.ย. สามารถซื้ อ ยางจากสถาบั น เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ โดยใช้ ร าคายางชนิ ด ต่ า งๆ ของตลาดกลางยางพาราภาคใต้ เ ป็ น ราคาฐาน สำาหรับซื้อยางในพื้นที่ ทั้งนี้ อ.ส.ย.ได้เข้าประมูลซื้อยาง ในตลาดกลางยางพาราสงขลา เพื่ อ ชี้ นำ า ตลาดแล้ ว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยซื้ อ ยางจากสถาบั น เกษตรกร จำ า นวนทั้ ง สิ้ น 74,118 กิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับราคา ที่สูงขึ้น


Insurance

กรมธรรม์ประกันชีวติ ... ใช้เป็นหลักประกันการกูเ้ งินได้ ประโยชน์ของการทำาประกันชีวิตนอกจากจะ เป็นการ ให้ความคุ้มครองและเป็นการออม เงินแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งเงินกู้ในยาม ฉุกเฉินได้อีกด้วย เพียงยื่นเอกสารครบถ้วนที่ บริษัทประกันชีวิตของท่าน ก็สามารถรับเงิน ได้ทันทีในอัตราดอกเบี้ยต่ำา นายสุ ท ธิ รจิ ต รั ง สรรค์ นายกสมาคม ประกันชีวิตไทย กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดภาคเรียน ผู้ปกครองจะมีค่า ใช้จ่ายในเดือนนี้สูงเป็นพิเศษอาจทำาให้เกิดปัญหา สภาพคล่องทางการเงินได้ สมาคมประกันชีวติ ไทย จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ผู้ เ อาประกั น ชี วิ ต ที่ ถื อ กรมธรรม์ประกันชีวิตเกินกว่า 2 ปี และกรมธรรม์ ประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับอยู่ ท่านสามารถที่จะ ดำาเนินการใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกัน ชีวิตได้ ทั้งนี้การกู้ตามด้วยวิธีดังกล่าวจะมีอัตรา ดอกเบี้ยเป็นไปตามที่บริษัทประกาศไว้ ซึ่งจะค่อน ข้างต่ำาเมื่อเทียบกับแหล่งเงินกู้อื่นๆ ดังนั้นการกู้ ตามสิทธินี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ผู้เอา ประกันภัยบรรเทาภาระทางด้านการเงินไปได้ไม่ มากก็น้อย โดยไม่จำาเป็นต้องไปกู้จากแหล่งเงิน นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยค่อนข้างสูง นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเสริม ว่า การกู้ยืมเงินโดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็น

ประกันนั้น จะสามารถกู้ยืมเงินได้ในจำานวนที่ไม่ เกิ น มู ล ค่ า ที่ ป รากฏอยู่ ใ นตารางมู ล ค่ า เวนคื น เงินสด ที่กำาหนดไว้ในท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสมทรั พ ย์ ห รื อ ตลอดชี พ ที่ ท่ า นทำ า ประกั น ชีวิตไว้เท่านั้น ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว ต้องมีผลบังคับอยู่จึงจะสามารถทำาเรื่องขอกู้ตาม สิทธิได้ โดยหากผู้เอาประกันชีวิตท่านใดมีความ ประสงค์ ที่ จ ะต้ อ งการใช้ สิ ท ธิ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ บ ริ ษั ท ที่ ท่ า นทำ า ประกั น ชี วิ ต ไว้ ไ ด้ ใ นวั น และ เวลาทำ า การ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะทราบรายละเอี ย ด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคม ประกั น ชี วิ ต ไทย โทรศั พ ท์ 0 2679 8080 ต่ อ 561-562 CHAIRMANreview | 25


Insurance

คปภ. เดินสาย ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบตั ิ ประเดิมครัง้ ใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ ประกันภัยพิบัติ” ได้จากบริษัทประกันวินาศภัย ที่เข้าร่วม ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมให้ โครงการ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยพร้อมที่จะขายกรมธรรม์ ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้รับความรู้และความเข้าใจ ประกันภัยพิบัติแล้ว จำานวนทั้งสิ้น 20 บริษัท ได้แก่ เรื่องการประกันภัยพิบัติ โดยเน้นให้เห็นความสำ าคัญ 1. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) และทำาประกันภัยพิบัติมากขึ้น ประเดิมที่แรกจังหวัด 2. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา 3. บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำากัด (มหาชน) 4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า 5. บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด ตามที่ได้มีการเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ อย่างเป็น 6. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำากัด ทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น สำานักงาน 7. บริษัท นวกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) คปภ. ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องการ 8. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำากัด (มหาชน) ประกันภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถ 9. บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำากัด เข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดโครงการ 10. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำากัด ส่งเสริมการประกันภัย ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การ 11. บริษัท นำาสินประกันภัย จำากัด (มหาชน) ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” ไปสู่ภูมิภาคทั่ว 12. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำากัด (มหาชน) ประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความ 13. บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำากัด เข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกองทุนส่งเสริม 14. บริษัท กรุงไทยพานิช ประกันภัย จำากัด การประกันภัยพิบัติ รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติอย่าง 15. บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ชัดเจน ในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 16. บริษัท เทเวศประกันภัย จำากัด (มหาชน) จากเหตุอุทกภัย และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติก่อน 17. บริษัท จรัญประกันภัย จำากัด (มหาชน) จากนั้นจะเดินสายไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ 18. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน) สำาหรับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การประกันภัย 19. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” จะจัดขึ้นครั้งใหญ่ประเดิมที่ 20. บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) แรกในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสุวรรณภูมิ เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว โรงแรมวรบุรีอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ เกิดความ 13.00 - 17.00 น. ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการ เข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติมากขึ้น ยังมีส่วนช่วยส่ง บรรยาย ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่า เสริมการสร้างทัศนคติที่ดีให้ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นต่อ ใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำานักงานประกัน ภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีการเดินสายบรรยายต่อไปอย่าง ภั ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โทรศั พ ท์ 035-336-529 ต่อเนื่องในส่วนภูมิภาค หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ภายในงานประชาชนสามารถซื้ อ “กรมธรรม์ ได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

26 | CHAIRMANreview


Insurance

เมืองไทยประกันภัยร่วมทำาดี สานต่อ “เมืองไทย เมืองยิม้ 356 วัน ยิม้ เพือ่ พ่อ” ปี 2 กิจกรรมปันยิม้ ปันรัก นางนวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมือง ไทยประกันภัย จำากัด(มหาชน) นำาทีมอาสาเมืองไทยฯ จัดกิจกรรมปันยิ้ม ปันรัก โดยมอบเงินทุนสนับสนุน และสิ่งของจำาเป็นให้แก่น้องๆ บ้านแรกรับและบ้านอุ่น รัก ภายใต้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ณ บ้านอุ่นรัก ถ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเสียหายจากเหตุการณ์ น้ำาท่วมในปีที่ผ่านมา กิจกรรมครั้งนี้นี้ ถือเป็นส่วน หนึ่งของกิจกรรมสังคม ด้านครอบครัวและเยาวชนของ เมืองไทยประกันภัย ภายใต้แนวคิด “เมืองไทย เมือง ยิ้ม 365 วัน ยิ้มเพื่อพ่อ” ปี 2

บริษทั กลางฯ จ่ายค่าสินไหม พ.ร.บ. แก่ผปู้ ระสบภัยรถจักรยานยนต์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด โดยสำานักงานภาคกลางและสาขา ชัยนาท ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ กำ า กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกันภัย เป็นตัวแทน ร่วมในการมอบ ค่ า สิ น ไหมทดแทน พ.ร.บ.คุ้ ม ครองผู้ ประสบภัยจากรถ ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต สองสามีภรรยาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนเสาป้ า ย เสี ย ชี วิ ต ในช่ ว งเทศกาล สงกรานต์ จำานวน 235,000 บาท โดยมี นายจำารอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

CHAIRMANreview | 27


Insurance

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด เสนอแผนคุ้มครองพิเศษ

ให้กลุ่มสมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด ได้ตอบสนองตาม นโยบายของภาครัฐทีจ่ ะกระตุน้ การออมและการคุม้ ครอง ชีวิตให้กับประชาชน ดังนั้นทางบริษัท เมืองไทยประกัน ชี วิ ต จำ า กั ด จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ กองทุ น บำ า เหน็ จ บำ า นาญ ข้ า ราชการ (กบข.) เสนอแผนคุ้ ม ครองพิ เ ศษให้ แ ก่ สมาชิ ก กองทุ น บำ า เหน็ จ บำ า นาญข้ า ราชการ (กบข.) พนักงาน กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ(กบข.) รวม ทั้งคู่สมรส บุตร-ธิดา และบิดา-มารดา ของสมาชิก กองทุ น บำ า เหน็ จ บำ า นาญข้ า ราชการ(กบข.)ภายใต้ ชื่ อ “โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข” นายสาระ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด กล่าว ว่า โครงการดังกล่าว เริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญ ข้าราชการ (กบข)ให้ดูแลด้านความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง จน ปัจจุบนั ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 6 ทีท่ างบริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำากัด ได้ ม อบสิ่ ง ดี ๆ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก กองทุ น บำ า เหน็ จ บำ า นาญ ข้าราชการ(กบข.) ปัจจุบันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข ของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด มีทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเปี่ยมสุข เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 2. โครงการเปี่ยมสุข ออมทรัพย์ 20/14 3. โครงการเปี่ยมสุข เมืองไทยธนทรัพย์ 25/15 4. โครงการเปี่ยมสุข เมืองไทยธนพันธุ์ 20/8 5. โครงการเปี่ยมสุข สะสมทรัพย์รับบำานาญ 60 จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการกับ หน่วยงาน กบข. มาโดยตลอด บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำากัด ได้มีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และวิเคราะห์ข้อมูล ของสมาชิก กบข. ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของสมาชิก กบข. ในด้านความคุม้ ครอง 28 | CHAIRMANreview

และสร้างทางเลือกในด้านสิทธิประโยชน์การลดหย่อนทางภาษี รวมถึงการวางแผนการออมเพือ่ การเกษียณ บริษทั ฯ จึงได้เสนอ แผนประกัน “โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข บำานาญแบบ ลดหย่อนได้เพือ่ สมาชิก กบข.” เพิม่ ขึน้ อีก 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเปีย่ มสุข เมืองไทย 8501 ดี 60 (บำานาญ แบบลดหย่อนได้) ซึ่งมีจุดเด่น • คลายกังวล กับภาระการจ่ายเบีย้ ในอนาคต ด้วยการ ชำาระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว • สบายๆ ....ด้วยจำานวนเงินเอาประกันภัยขัน้ ต่าำ เพียง 50,000 บาท • เพิ่มความอุ่นใจ ....ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 140% ของเบี้ยประกันภัย • เตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ ......ด้วย การรับเงินบำานาญปีละ 12%* ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ ครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 85 ปี • สามารถเตรียมความพร้อมสำาหรับการเกษียณได้ ตั้งแต่วันนี้ กับอายุเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 ปี ถึง 58 ปี 2. โครงการเปีย่ มสุข เมืองไทย 8560 จี 15 (บำานาญ แบบลดหย่อนได้) ซึ่งมีจุดเด่น • สบายใจ....กับเงินบำานาญรวมสูงสุดถึง 312%* โดย รับเงินบำานาญ ปีละ 12 %* ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ ครบ 60 ปี ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้ใช้หลัง วัยเกษียณ • มั่นใจ.....กับการรับรองการรับเงินบำานาญสูงถึง 15 ปี ดังนัน้ จึงหมดกังวลหากคุณเสียชีวติ ก่อนทีจ่ ะได้รบั เงินบำานาญ ครบ 15 ปี • อุ่นใจ.....กับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 250 %* เป็นมรดกให้กับลูกหลาน • สามารถเตรี ย มความพร้ อ มสำา หรั บ การเกษี ย ณได้


Insurance

ตั้งแต่วันนี้ กับอายุเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 ปี จนถึง 55 ปี หมายเหตุ *เป็น % ของจำานวนเงินเอาประกันภัย ณ วัน เริ่มสัญญา นอกจากการสร้างหลักประกันหลังการเกษียณแล้ว สามารถ นำาเบี้ยประกันภัยที่ชำาระในสิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ได้เพิ่มอีก สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554) ในโอกาสที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด เป็นผู้ให้ ความคุ้มครองที่มั่นคงแก่สมาชิก กบข. ครบรอบ 6 ปี สมาชิก กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ทีย่ นื่ คำาขอเอาประกัน ชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2555 ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเปี่ยมสุข เมืองไทย 8501 ดี 60 (บำานาญแบบ ลดหย่อนได้) 2. โครงการเปี่ยมสุข เมืองไทย 8560 จี 15 (บำานาญแบบ ลดหย่อนได้) ร่วมลุ้นรางวัล ลุ้นที่ 1 รับ The new iPad Wifi +4G 32 GB. จำานวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 28,500 บาท (มูลค่าราคา ณ วันที่ 10 / 04 / 2555)

ลุ้นที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ สมาชิก กบข. ทีย่ นื่ คำาขอเอาประกันชีวติ โครงการประกันชีวติ เปีย่ มสุขบำานาญ แบบลดหย่อนได้เพื่อสมาชิก กบข. และแบบอื่นๆ ในโครงการ ประกันชีวิตเปี่ยมสุข รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ลุ้นรับ Samsung Galaxy Tab 7.7 สร้อยคอทองคำา บัตรกำานัลทีพ่ กั และของรางวัล อื่นรวมทั้งสิ้น 151 รางวัล ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เตรียมตัวแทนประกันชีวติ มืออาชีพ ทีม่ คี วามพร้อมให้คาำ แนะนำาแก่สมาชิก กบข. ในทุกพืน้ ที่ ทั่วประเทศ รวมทั้งศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกัน ชีวิต โดยสมาชิกกบข.สามารถใช้บริการได้จากสาขาขอ งบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถได้รับสิทธิ พิเศษต่างๆ จากเมืองไทย สไมล์ คลับ ได้ในการเข้าร่วม กิจกรรมแห่งความสุขต่างๆ รวมถึงคอนเสิรต์ จากศิลปิน ชั้นนำา ละครเวที การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ เพียงสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์ คลับ โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร สมาชิก กบข. ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลของ “โครงการประกันชีวติ เปีย่ มสุข บำานาญแบบลดหย่อนได้ เพื่อสมาชิกกบข.” ได้ที่เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 เมืองไทย สไมล์

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิ ก าร คณะกรรมการกองทุ น บำาเหน็จบำานาญข้าราชการและนาย สาระ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เมือง ไทยประกันชีวิต จำากัด ร่วมพิธีแถลง ข่ า ว โครงการ “ประกั น ชี วิ ต แบบ ประกั น บำ า นาญเพื่ อ สมาชิ ก กบข.” เพื่ อ มอบคุ้ ม ครองและสร้ า งหลั ก ประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิก รวมทั้ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การออมเงิ น เพื่ อ แผนการต่างๆ ในอนาคต ณ ห้อง สุริยันจันทรา โรงแรมโฟร์ซีซัน เมื่อ เร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 29


Insurance

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ผนึกกรุงศรี เปิดมิติใหม่ประกันชีวิตสำาเร็จรูป “กรุงศรี ไฮบริด อีซี่ พลัส 12/7 [มีเงินปันผล]” คุ้มครองทันที ผ่านขั้นตอนง่าย สะดวกรวดเร็ว อยุ ธ ยา อลิ อั น ซ์ ซี . พี . จั บ มื อ ธนาคารกรุ ง ศรีอยุธยา รุกธุรกิจประกันชีวิต เปิดมิติใหม่ ทางการเงินนำาเสนอแบบประกันชีวติ สำาเร็จรูป “กรุงศรี ไฮบริด อีซี่ พลัส 12/7 [มีเงินปันผล]” สำาหรับลูกค้าในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล ลดขัน้ ตอน เพิม่ ความสะดวก ประหยัดเวลาใน การสมั ค ร ไม่ ต้ อ งตรวจหรื อ ตอบคำ า ถาม สุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิด “กรุงศรี เรื่อง เงิน เรื่องง่าย” ชูจุดเด่นมอบความคุ้มครอง ทันที การันตีผลตอบแทน 722% ของจำานวน เงิ น เอาประกั น ภั ย ตลอดสั ญ ญา จ่ า ยเบี้ ย ประกันภัยเพียง 7 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี ตั้ง เป้ายอดขาย 250 ล้านบาท ภายในปลายปีนี้ นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ฝา่ ยบริหารการตลาดและสือ่ สารองค์กร บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เปิดเผยว่า แบงก์แอสชัวรันส์เป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ ความสำาคัญและเห็นศักยภาพในการเติบโตสูง โดย เรามีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นพันธมิตรหลัก ซึ่ง นอกจากธนาคารฯ จะเป็นช่องทางหลักในการขาย ผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังได้รว่ มมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์

30 | CHAIRMANreview

ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและ แนวคิดของธนาคารที่ว่า “กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่อง ง่าย” โดยล่าสุดได้ร่วมกันเปิดตัวแบบประกันชีวิต ที่เป็นมิติใหม่ทางการเงินให้กับวงการ คือแบบ ประกันชีวิตสำาเร็จรูป กรุงศรี ไฮบริด อีซี่ พลัส 12/7 [มีเงินปันผล] เป็นแบบประกันชีวิตประเภทสะสม ทรั พ ย์ ร ะยะสั้ น ที่ คุ้ ม ค่ า ในรู ป แบบประกั น ชี วิ ต สำ า เร็ จ รู ป โดยกำ า หนดเบี้ ย ประกั น ภั ย รายปี ไ ว้ ที่ 30,000 / 40,000 และ 50,000 บาท เพื่ออำานวย ความสะดวกให้ผู้ซื้อคือลูกค้าธนาคารได้เข้าใจและ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ลดระยะเวลาการนำาเสนอขาย ของพนักงานธนาคารให้เหลือเพียง 5 นาที ใช้หลัก ฐานเอกสารเพี ย งแค่ บั ต รประชาชนเท่ า นั้ น ก็ สามารถรับความคุ้มครองได้ทันที” นางสาวพัชรา กล่าว รายละเอียดแบบประกันชีวิตสำาเร็จรูป กรุงศรี ไฮบริด อีซี่ พลัส 12/7 [มีเงินปันผล] เป็นผลิตภัณฑ์ แบบผสมที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนทั้ ง แบบการั น ตี และ โอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของ เงินปันผล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจขา ขึ้น และรับมือกับเงินเฟ้อได้อย่างมั่นใจ เป็นแบบ ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่คุ้มค่า


Insurance

ชำาระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี แต่รับความคุ้มครอง นาน 12 ปี โดยได้รับผลตอบแทนหลายต่อ เป็นผล ตอบแทนทีแ่ น่นอนแบบการันตี 2% ของจำานวนเงิน เอาประกันภัย ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-11 พร้อมด้วยเงินครบกำาหนดสัญญา 700% ของจำานวน เงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์แบบการันตี ตลอดสัญญา 722% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่ม เติมในรูปของเงินปันผลในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-12 และมีโอกาสรับเงินปันผลเมือ่ ครบกำาหนดสัญญาอีก หนึง่ ก้อน ขัน้ ตอนการสมัครง่าย ไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพ หรือตอบคำาถามสุขภาพ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ใน

การลดหย่ อ นภาษี สู ง สุ ด ถึ ง 100,000 บาทต่อปี จุดเด่นที่แตกต่างคือเป็นแบบ ประกันชีวิตแบบแรกของวงการที่มอบ ความคุ้มครองทันที โดยเงื่อนไขนี้เฉพาะผู้มีสัญชาติ ไทย อายุผู้ขอเอาประกันภัย เริ่มตั้งแต่ อายุ 20 ปี – 70 ปี จำานวนเบี้ยประกัน ภั ย รายปี มี ใ ห้ เ ลื อ ก 3 แพ็ ค เกจ คื อ 30,000 / 40,000 และ 50,000 บาท ต่อ แพ็ ค เกจ (หรื อ เท่ า กั บ จำ า นวนเงิ น เอา ประกั น ภั ย 30,457 / 40,609 และ 50,761 บาท) ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่ม เติ ม ได้ ไม่ ต้ อ งตรวจหรื อ ตอบคำ า ถาม สุขภาพ มีจำาหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า ทุ ก ส า ข า ใ น เ ข ต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล “นอกเหนือจากผลตอบแทนที่ คุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และเงือ่ นไขการรับประกันภัยทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก แล้ว ด้วยความแปลกใหม่ของการนำา เสนอในรูปแบบของแพ็คเกจที่มุ่งตอบ โจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า และ แนวคิดของธนาคาร “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” ชูจุดเด่น มอบความคุ้มครองทันที ผนวกกับความแข็งแกร่ง และความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ของแบรนด์ทั้งสอง องค์กร เราเชื่อว่าแบบประกันชีวิตสำาเร็จรูป “กรุง ศรี ไฮบริด อีซี่ พลัส 12/7 (มีเงินปันผล) ซึ่งเป็นมิติ ใหม่ทางการเงิน จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าใน พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างท่วมท้น โดยเรา ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาตั้งเป้าการขายไว้ที่ 250 ล้านบาทภายในสิน้ ปี สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ Krungsri Call Center 1572 หรือที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ” นางสาวพัชรากล่าวสรุป

CHAIRMANreview | 31


Insurance

ไอเอ็นจีกรุ๊ปรายงานกำาไรสุทธิ 705 ล้านยูโร ในไตรมาสแรก ปี55 กลุม่ ไอเอ็นจีมกี าำ ไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2555 รวม ดังกล่าวเห็นได้จากผลการดำาเนินงานของบริษทั ทีล่ ดลงจากช่วง 680 ล้านยูโร ซึง่ รวมถึงผลกระทบจากการรับรูร้ ายได้จาก เกียวกันของปีกอ่ นทีม่ คี วามแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม รายได้จาก การขายสินทรัพย์และรายการพิเศษ ธุรกิจธนาคารและประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสี่ของปีที่ ผานมา” นายเยน โฮมมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ธนาคารมีรายได้ก่อนหักภาษี 1,126 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจาก ไอเอ็นจีกล่าว ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา 65.1% ซึ่งเป็นผลจากการการ ผลการดำาเนินงานของธนาคารเพิม่ ขึน้ 65.1% จากไตรมาสสีข่ อง ด้อยค่าของสินทรัพย์ทลี่ ดน้อยลง (lower Impairments) รวมถึง ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ลดน้อยลง การลดลงของรายได้ 304 ล้านยูโรจากการปรับปรุงมูลค่าทาง ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินเชื่อและหนี้สิน บัญชีและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหนี้สินของกองทุนชั้นที่สองให้ ในไตรมาสหนึ่งของปี 2555 ที่เป็นลบก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการ เป็นธรรมเนือ่ งจากการกระจายสินเชือ่ ทีเ่ ข้มงวด ทัง้ นีห้ ากไม่รวม ดำาเนินงานของทั้งสองไตรมาสลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ผลกระทบดังกล่าว ธนาคารจะมีผลการดำาเนินงานทีล่ ดลงเพียง ของปีก่อน และความสูญเสียจากการปล่อยสินเชื่อปรับดีขึ้นเล็ก 6.8% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งของ น้อยจากไตรมาสสี่ของปี 2554 แต่คาดว่าตัวเลขความสูญเสีย ไตรมาสแรกของปี 2554 จากการปล่อยสินเชื่อจะยังคงสูงอยู่ต่อไปจากปัญหาสภาวะ ธุรกิจประกันภัยมีรายได้จากการดำาเนินงาน 475 ล้านยูโร เป็น เศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในยุโรป ถึงแม้ว่าการแข่งขันในการระดม ผลสนับสนุนจากส่วนต่างกำาไรจากการลงทุน ค่าธรรมเนียมที่ เงินออมจะยังคงรุนแรง โดยธนาคารเพือ่ รายย่อยสามารถระดม เพิ่มสูงขึ้น และรายได้จากเบี้ยประกันภัย โดยมียอดขายเพิ่มสูง เงินออมใหม่ได้ 11.4 พันล้านยูโร ส่งเสริมให้ลำาดับของไอเอ็นจี ขึ้น 5.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2554 และ เมือ่ วัดจากปริมาณเงินฝากมีความแข็งแกร่งมากขึน้ โดยธนาคาร ขยายตัวแบบก้าวกระโดดจากไตรมาส 4 ของปีทผี่ า่ นมา 29.6% ไอเอ็นจีสามารถระดมเงินออมระยะยาวได้ 9.2 พันล้านยูโร และ อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดำาเนินงานได้รับผลกระทบจาก ลำ า ดั บ ของไอเอ็ น จี เ มื่ อ วั ด จากขนาดของเงิ น กองทุ น มี ค วาม การสูญเสียที่ใช้ในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะ แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น เช่ น กั น โดยมี อั ต ราส่ ว นทุ น พื้ น ฐานชั้ น ที่ 1 ที่ ผันผวนของตลาด ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการปกป้องเงินกองทุน ส่งผลให้ 10.9%” รายได้ก่อนหักภาษีสูญเสียไป 18 ล้านยูโร “ธุรกิจประกันภัยมีการฟื้นตัวจากไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ถึง อัตราส่วนทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนทุนพืน้ ฐานชัน้ ทีห่ นึง่ แม้ว่ารายได้จากการดำาเนินงานจะยังคงได้รับผลกระทบจาก ของธนาคารไอเอ็นจีแข็งแกร่งขึ้นเป็น 10.9% สะท้อนให้เห็นถึง ความสูญเสียทีใ่ ช้ไปในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความ ยอดขายของ ING Direct USA และการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุน ผันผวนของตลาดเพื่อเป็นการปกป้องเงินกองทุนก็ตาม แต่ผล ทีย่ งั คงดำาเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง อัตราส่วนขนาดของเงินกองทุน การดำาเนินงานยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลจากส่วนต่างกำาไรจาก เมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับ (solvency ratio) ที่แสดง การลงทุน ค่าธรรมเนียมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และรายได้จากเบีย้ ประกัน ถึงความสามารถในการชำาระหนี้ยังคงที่อยู่ที่ 225% ภั ย ที่ เ กิ ด จากยอดขายที่ ยั ง คงมี อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในเอเชี ย ไอเอ็นจีได้เริ่มหารือกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์แล้ว และเร็วๆนี้จะ สหรัฐอเมริกา และในยุโรป” เริม่ ต้นหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรป หลังจากทีย่ นื่ อุทธรณ์ตอ่ “ในขณะที่ ไ อเอ็ น จี ไ ด้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลคั ด ค้ า นคณะ ศาลเพื่อพิจารณาต่อไป กรรมาธิการยุโรป เรายังคงยืนหยัดกับการตัดสินใจทีจ่ ะแยกการ คำากล่าวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำาเนินงานของธุรกิจธนาคารและประกันภัยออกจากกัน และ “ในไตรมาสแรกของปีนี้ สภาวะแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจยัง ขณะนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากในการเตรียมนำาธุรกิจประกัน คงท้าทาย เนือ่ งจากวิกฤติหนีใ้ นยุโรปยังคงอยูแ่ ละความผันผวน ภัยและธุรกิจการจัดการลงทุน (Investment Management ที่เพิ่มมากขึ้นของตลาดการเงิน ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม business) ไปนำาเสนอในยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่อไป” 32 | CHAIRMANreview


Money & Banking

แนวโน้มเศรษฐกิจ (Houseview) : อัตราเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยนโยบาย และค่าเงินบาท

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) เศรษฐกิจไทยปี 2012 จะขยายตัว 5.6-5.8% นำาโดยภาค อุตสาหกรรมและการลงทุน GDP จะเริม่ ขยายตัวเทียบกับปีกอ่ นหน้าในช่วงไตรมาส 2 โดยภาคการผลิตมีแนวโน้มทีจ่ ะฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งจากช่วงไตรมาสแรก เห็นได้จากการเร่งนำาเข้าสินค้าทุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ทัง้ นี้ GDP ภาคอุตสาหกรรมน่าจะขยายตัวได้เทียบกับปีกอ่ นหน้าใน ช่วงไตรมาส 2 และทั้งปีจะขยายตัวได้ในระดับสูงราว 8.5% ซึ่ง หมายความว่าการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้มากเช่นกัน เมือ่ รวมกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐทีน่ า่ จะเกิดขึน้ ในช่วงปลาย ปีแล้ว การลงทุนโดยรวมจะขยายตัวได้ประมาณ 12% การส่งออกของไทยไปยุโรปยังหดตัวต่อเนือ่ ง ล่าสุดหดตัว ราว 15% ในเดือนมีนาคม ตรงข้ามกับการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และ ประเทศกลุม่ อาเซียนทีข่ ยายตัว เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มทีจ่ ะหดตัว ลงต่อเนือ่ งจากมาตรการลดการขาดดุลการคลัง รวมทัง้ ต้นทุนการกู้ ยืมทีแ่ พงขึน้ จากการที่ yields ของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย อัตราดอกเบีย้ นโยบายจะคงอยูท่ ่ี 3.0% ในปี 2012 แรงกดดันเงินเฟ้อจากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังจะไม่ทาำ ให้มกี าร ปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายขึน้ เพราะเงินเฟ้อทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้มาจาก การเร่งขึน้ ของอุปสงค์ในประเทศทีน่ โยบายการเงินสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานในช่วงทีเ่ หลือของปีจะอยูท่ ่ี 2.5-3.0% ซึง่ ยังอยูใ่ นกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ด ี ต้นทุนการกูย้ มื เงินมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก ธนาคารพาณิ ช ย์ ต้อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มเพิ่ม ขึ้น ในการระดมเงิ น นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ในยุโรปอาจประสบปัญหาความเชื่อมั่น อีกครัง้ ซึง่ จะทำาให้การกูย้ มื เงินสกุลดอลลาร์ทาำ ได้ยากเป็นบางช่วง

อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปปี 2012 จะเฉลีย่ อยูท่ ร่ี าว 3.5-4.0% โดยต้นทุนทีส่ งู ขึน้ จะทยอยถูกส่งผ่านมายังราคาสินค้า เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในไตรมาส 2 แต่จะเร่งขึน้ ในช่วงที่ เหลือของปี เงินเฟ้อจะชะลอลงในไตรมาสนี้เนื่องจากฐานราคาผู้ บริโภคในไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้วได้ปรับตัวสูงขึ้นมากจาก ไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ราคาผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มเร่งขึน้ เพราะผู้ ประกอบการจะต้องมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อันเนือ่ งมาจากการปรับขึน้ ค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่าำ ทัง้ นี้ อัตราเงินเฟ้อ ทัว่ ไปโดยเฉลีย่ ทัง้ ปี 2012 จะเพิม่ ขึน้ ราว 0.7% จากมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำามันขายปลีกในประเทศ และราคาแก๊ส LPG และ NGV ตามนโยบายการปรับโครงสร้างราคา พลังงานของรัฐบาลอีกด้วย ค่าเงินบาท เงินบาทจะแกว่งตัวในช่วง 30-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปทำาให้ อัตราแลกเปลีย่ นผันผวนในช่วงนี้ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาของธนาคาร พาณิชย์ในประเทศใหญ่ เช่น สเปน ทีโ่ ดนปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ หรือความเชือ่ มัน่ ในแนวทางการแก้ไขปัญหาการคลังของสหภาพ ยุโรปหลังจากทีพ่ รรครัฐบาลในฝรัง่ เศสและเนเธอร์แลนด์ทส่ี นับสนุน มาตรการลดการใช้จา่ ยภาครัฐสูญเสียความนิยมลงไป เงินบาทคงไม่สามารถแข็งค่าได้มากเหมือนปีกอ่ นๆ เนือ่ งจาก ไทยจะมีการเกินดุลการค้าทีน่ อ้ ยกว่าเดิม นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีข้ึนทำาให้ความต้องการเงินเพื่อการใช้จ่ายและลงทุนใน สหรัฐฯ เองมีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพยุงไม่ให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง เทียบกับเงินสกุลอืน่ ๆ เหมือนหลายปีทผ่ี า่ นมา

CHAIRMANreview | 33


Money & Banking

ทีเอ็มบี มีกำาไร 1,032 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2555 ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) มีผลกำาไรสุทธิ 1,032 ล้านบาท สำาหรับการดำาเนิน งานในไตรมาส 1 ของปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว และลดลง 5.9% เมื่อ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที เ อ็ ม บี กล่ า วว่ า ในไตรมาสแรกของปี นี้ ธนาคาร มี ผ ลการดำ า เนิ น งานหลั ก (core operation) ดี ขึ้ น อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนต่างดอกเบี้ยรับ (Net Interest Margin – NIM) เพิ่มขึ้นเป็น 2.51% จาก 2.46% ในไตรมาสที่ 4/2554 และจาก 2.23% ในไตรมาส ที่ 1/2554 ในขณะเดียวกัน รายได้ของธนาคารปรับตัว ขึ้ น ทั้ ง รายได้ ด อกเบี้ ย และรายได้ ที่ มิ ใ ช่ ด อกเบี้ ย ส่ ง ผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (cost to income ratio) ในไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 59.0% เมื่อ เทียบกับ 76.5% ในไตรมาสที่ 4/2554 และ 67.0% ในไตรมาสที่ 1/2554 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ในการจั ด การของธนาคารซึ่ ง มี พั ฒ นาการที่ ดี ม า โดยตลอด ณ สิ้ น ไตรมาส ธนาคารมี ป ริ ม าณเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554 โดยส่วนใหญ่ เป็ น การขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ ขนาดเล็ก ธนาคารมีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบ กับสิ้นปี 2554 ทั้งนี้เป็นผลจากการที่เงินฝากประจำา บางส่ ว นครบกำ า หนด ในขณะที่ เ งิ น ฝากในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เงินออมใหม่ๆ ที่เพิ่มพูนประโยชน์และคุณค่าให้ลูกค้า มากยิ่งขึ้นตามแนวคิด “Make THE Difference –

34 | CHAIRMANreview

พลั ง ในตั ว คุ ณ เปลี่ ย นโลกให้ ดี ขึ้ น ” มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น “บั ญ ชี เ งิ น ฝากไม่ ป ระจำ า ที เ อ็ ม บี (TMB No Fixed) ซึ่งเป็นเงินฝากประจำาที่ถอนได้ก่อน กำ า หนดและเงิ น ฝากของบริ ก ารธนาคารรู ป แบบใหม่ “ME by TMB” ซึ่งเป็นบริการธนาคารสำาหรับลูกค้า ที่ ช อบจั ด การด้ า นการเงิ น ด้ ว ยตั ว เองและได้ รั บ ผล ประโยชน์มากกว่า ธนาคารมี ก ารบริ ห ารจั ด การสภาพคล่ อ งตาม นโยบายที่ ร อบคอบและระมั ด ระวั ง ซึ่ ง ในไตรมาสที่ 1/2555 สภาพคล่องของธนาคารอยู่ในระดับสูง ด้วย ส่ ว นสิ น เชื่ อ ต่ อ เงิ น ฝากรวมและตั๋ ว เงิ น ฝาก (loan to deposit & B/E ratio) อยู่ที่ระดับ 87.0% ในไตรมาสที่ 1/2555 สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของ ธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยมี จำ า นวน 30,470 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำานวน 642 ล้านบาทจากสิ้นปี 2554 ทั้งนี้ เป็นผลจากการผิดนัดชำาระหนี้ของลูกค้ารายใหญ่ ในขณะที่ ผ ลกระทบจากน้ำ า ท่ ว มมี ไ ม่ ม าก สั ด ส่ ว น สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของธนาคารและบริ ษั ท ย่ อ ยเพิ่ ม ขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5.8% จาก 5.7% เมื่อสิ้นปี 2554 และสั ด ส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพเฉพาะของธนาคาร อยู่ที่ 5.4% ธนาคารได้มีการตั้งสำารองทั้งหมดจำานวน 1,242 ล้ า นบาท ในไตรมาสที่ 1/2555 ส่ ง ผลให้ อั ต ราส่ ว น สำารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 74% เมื่อเทียบกับ 73% ณ สิ้นปี 2554 ณ สิ้นไตรมาส 1/2555 ธนาคารดำารงสถานะการ เงินทีแ่ ข็งแกร่ง โดยมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ 16.2% ซึ่งเป็นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ใน สัดส่วน 11.2%


Money & Banking

กสิกรไทยเชือ่ มเออีซจี บั มือแบงก์พม่า เปิดบริการโอนเงินไปพม่าสำาหรับแรงงานพม่าในไทย เป็นเจ้าแรก กสิกรไทย ปูทางเชื่อมเออีซีสมบูรณ์แบบ รองรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงาน จับมือเอจีดีแบงก์ของพม่าเปิดบริการโอน เงิ น ไทย-พม่ า ให้ แ รงงานชาวพม่ า ใน ประเทศไทยโอนเงิ น อย่ า งมั่ น ใจผ่ า น ธนาคารเป็นครั้งแรก ตั้งเป้าให้บริการแก่ แรงงานกว่า 1.6 ล้านคนในประเทศไทย

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จาก การที่ธนาคารกสิกรไทย มีนโยบายสร้างเครือข่ายการให้ บริการทางการเงินที่สมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยได้มีการจับมือเป็น พันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศอาเซียนและ เอเซียหลายประเทศ ล่าสุด ธนาคารฯ ได้ร่วมมือกับ ธนาคาร Asia Green Development Bank Ltd. หรือ เอ จี ดี แ บงก์ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในธนาคารชั้ น นำ า ของประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) เพื่อรองรับการ เคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานระหว่างชาติอาเซียนที่จะ เปิดเสรีมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงแรกธนาคารกสิกรไทย และเอจีดีแบงก์ จะ เปิดให้บริการ “โอนเงินไปประเทศพม่า” ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ธนาคารกสิกรไทย อาทิ เคเอทีเอ็ม (K-ATM) โดย สามารถโอนเงินได้สูงสุด 90,000 บาท หรือ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน และสามารถรับเงินได้ภายใน 1 วันที่เอจีดีแบงก์ในประเทศพม่า โดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ผ่านเคาน์เตอร์สาขา

ธนาคารกสิกรไทย และเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) นำาร่อง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต ความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยและเอจีดแี บงก์ในการ ให้บริการโอนเงินไปประเทศพม่ารับเงินได้ภายใน 1 วัน ครั้งนี้ จะช่วยให้แรงงานพม่าในไทยสามารถโอนเงิน ระหว่ า งสองประเทศได้ อ ย่ า งมั่ น ใจเป็ น ครั้ ง แรกผ่ า น ธนาคารซึง่ สามารถรับประกันเรือ่ งเวลาและเงินทีจ่ ะได้รบั ได้ ปัจจุบนั ไทยเป็นผูล้ งทุนในประเทศพม่ารายใหญ่ทสี่ ดุ ของ อาเซียน และมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด ในขณะที่ แรงงานพม่าที่เข้ามาทำางานในไทยก็เป็นหนึ่งในพลัง สำ า คั ญ ของภาคแรงงานที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และ อุตสาหกรรมในไทย เนื่องจากไทยยังขาดแคลนแรงงาน อีกมาก โดยคาดว่ามีแรงงานชาวพม่าเข้ามาทำางานในไทย ณ มกราคม 2555 ประมาณกว่า 3 ล้านคน เป็นแรงงาน CHAIRMANreview | 35


Money & Banking ที่ถูกกฎหมายประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งแรงงานชาวพม่า เมื่ อ ทำ า งานระยะหนึ่ ง ก็ จ ะส่ ง เงิ น กลั บ ให้ ญ าติ ที่ อ ยู่ ใ น ประเทศพม่า แต่ยังมีข้อจำากัดทางด้านการส่งเงิน ซึ่งต้อง พึ่งพาคนกลางนำาเงินไปมอบให้กับทางญาติโดยตรง จึง มักเกิดปัญหาการสูญหาย หรือคนกลางที่ถือเงินอยู่ก็มัก ถูกปล้น ดังนั้นการให้บริการโอนเงินไปประเทศพม่าของ ธนาคารกสิกรไทย จะสามารถตอบสนองความต้องการใน จุดนี้ได้ โดยเฉพาะการมีเครื่องเอทีเอ็มภาษาพม่าที่ช่วย อำ า นวยความสะดวกในการทำ า ธุ ร กรรมมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ธนาคารฯ คาดว่าจะมีชาวพม่าใช้บริการโอนเงินกลับ ประเทศพม่ า กั บ ธนาคารประมาณ 5 แสนคน หรื อ ประมาณ 30 % ของแรงงานชาวพม่าทีท่ าำ งานถูกต้องตาม กฎหมาย นายสมเกียรติ กล่าวเพิม่ เติมว่า นอกจากนัน้ ธนาคารกสิกร

ไทย ยังอยู่ในระหว่างการขออนุญาตธนาคารกลางแห่ง ประเทศพม่า เปิดสำานักงานตัวแทน ซึ่งคาดว่าจะได้รับใบ อนุญาตและสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ ภายในตุลาคมปีนี้ เพื่อรองรับการให้บริการพร้อมคำา แนะนำาการทำาธุรกิจและธุรกรรมตามชายแดนไทยและ พม่า ในด้านการทำาธุรกรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนการ ให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ สำาหรับ ธนาคาร Asia Green Development Bank Ltd. หรือ เอจีดีแบงก์ ถือเป็นหนึ่งใน 19 ธนาคารพาณิชย์ใน ประเทศพม่าและเป็น 1 ใน 4 ของธนาคารทีไ่ ด้รบั อนุญาต จากธนาคารกลางแห่งประเทศพม่าให้ทาำ ธุรกรรมการโอน เงินแรงงานพม่าทีท่ าำ งานอยูใ่ นประเทศไทย สิงคโปร์ และ มาเลเชีย

กสิกรไทยรับรางวัล Best Bond House 5 ปีซ้อน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลสถาบันการเงิน ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นตราสารหนี้ ย อดเยี่ ย ม (Best Bond House) ประจำ า ปี 2554 ซึ่ ง เป็ น รางวั ล สู ง สุ ด ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้แก่ธนาคารกสิกรไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ในฐานะที่เป็นสถาบัน ก า ร เ งิ น ที่ ทำ า ธุ ร กิ จ ตราสารหนี้ ค รบวงจร ทั้ ง ในตลาดแรกและ ตลาดรอง โดยมี น าย ธิ ติ ตั น ติ กุ ล า นั น ท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ตลาดทุ น ธนาคาร กสิ ก รไทย เป็ น ผู้ รั บ รางวั ล ณ โรงแรม สวิ ส โซเทล นายเลิ ศ ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อ เร็วๆ นี้

36 | CHAIRMANreview


Money & Banking

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดเวทีโชว์ทรัพย์รอขาย คัดทรัพย์เด่น 27 รายการ จัดประมูลครั้งใหญ่ “ธนาคารเกียรตินาคิน” เปิดเวทีประมูลทรัพย์รอขายครั้งใหญ่ ขนทรัพย์เด่น 27 รายการเสนอลูกค้าและนักลงทุนทีส่ นใจ พร้อม จัดโปรโมชั่นพิเศษปล่อยกู้ 95% สำาหรับทรัพย์ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีสทิ ธิล์ นุ้ แคมเปญ “KK บินลัดฟ้า พาเทีย่ ว” โดย จะจัดประมูลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ อาคาร K-Tower B ชั้น 31 (ถนนอโศก) นางสุวรรณี วัธนเวคิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย บริหารทรัพย์สินรอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) (Mrs. Suwannee Wattanavekin, Executive Vice President, Asset Management Department of Kiatnakin Bank Plc.) กล่าวว่า “หลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่านมหาอุทกภัยเมื่อปลาย ปี 2554 ทีผ่ า่ นมา ทำาให้ผบู้ ริโภคระมัดระวังในการเลือกซือ้ บ้าน ตลอดจนการขยายธุรกิจต่างๆ แต่ปจั จุบนั สภาวะโดยรวมเริม่ ส่ง สัญญาณดีขึ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จึงได้เตรียมจัดงานประมูล ขายทรัพย์สนิ รอขายครัง้ พิเศษขึน้ ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกในปี 2555 นี้ เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับลูกค้าและผู้ที่ต้องการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการพาณิชย์ โดยธนาคารได้นำาทรัพย์สินรอขายซึ่งคัดทำาเลและราคาพิเศษ ทัง้ ในโซนใจกลางเมืองของกรุงเทพฯและพืน้ ทีป่ ริมณฑลซึง่ กำาลัง พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง มาประมูลทัง้ สิน้ 27 รายการ ที่ เป็นกรรมสิทธิข์ องธนาคารเกียรตินาคินและกองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารสำานักงาน อพาร์ทเม้นท์ และทีด่ นิ เปล่า โดยกำาหนดราคา ประมูลขั้นต่ำาเป็นราคาพิเศษสำาหรับงานประมูลครั้งนี้เท่านั้น การประมูลนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ธนาคาร เกียรตินาคินสาขาอโศก (ชั้น 31 K Tower B ) เริ่มลงทะเบียน และยื่นซองประมูลเวลา 9.30 - 12:30 น. และจะประกาศผล เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ธนาคารเชื่อว่าการจัดประมูล ทรัพย์สินรอขายในครั้งนี้ จะยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้า

และนักลงทุน เนื่องจากทำาเลและ ราคาถูกกว่าท้องตลาด” สำาหรับทรัพย์สินรอขายที่จะนำา มาประมูลในครั้งนี้ มีให้เลือก หลากหลายทำาเล ตัวอย่างเช่น • โครงการหมู่บ้านแก้ว เรือนขวัญ เนื้อที่ 2-2-99.3 ไร่ (รหัส P11004 (1-20)) ติดถนน พุทธมณฑลสาย 1 ใกล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เชือ่ มต่อกับถนน ราชพฤกษ์ ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เหมาะสำาหรับการ ทำาขนส่งโลจิสติกส์ หรือโครงการที่อยู่อาศัย ด้วยราคาประมูล ขั้นต่ำาที่ 50,068,000 บาท • อพาร์ทเม้นท์ ในซอยสุขุมวิท 11 เนื้อที่ 0-1-38.5 ไร่ (รหัส A07003) ราคาประมูลขั้นต่ำาที่ 43,125,000 บาท • ที่ดินเปล่า ติดถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 เนื้อที่ 1-2-16.1 ไร่(รหัส L08069 (2)) ราคาประมูลขั้นต่ำาที่ 58,837,000 บาท • ที่ดินเปล่า ติดถนนกาญจนาภิเษก จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 7-0-71 ไร่ (รหัส L09090 (1)) ราคาประมูลขัน้ ต่าำ ที่ 50,242,000 บาท • อาคารพาณิชย์ ในซอยสุขุมวิท 24 เนื้อที่ 0-0-21.9 ไร่ (รหัส S10002) ราคาประมูลขั้นต่ำาที่ 25,950,000 บาท และพิเศษสุดสำาหรับลูกค้าทีร่ ว่ มประมูลทรัพย์สนิ รอขาย ที่ ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารรับ วงเงินกู้สูงสุดถึง 95% ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ทรัพย์แต่ละรายการได้ที่ www.kiatnakin.co.th/kkasset หรือ โทร 0 2680 3333 อนึง่ ลูกค้าทีร่ ว่ มประมูลทรัพย์ยงั ได้สทิ ธิร์ ว่ มแคมเปญพิเศษ “KK บินลัดฟ้า พาเที่ยว” โดยลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอขายจาก ธนาคารเกียรตินาคิน ตั้งแต่ 16 มกราคม – 25 พฤศจิกายน CHAIRMANreview | 37


Money & Banking

2555 พร้อมยอดสะสมตั้งแต่ราคา 30-100 ล้านบาท และโอน กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 จะได้รับ โปรแกรมท่องเที่ยวเป็นคู่ สู่ 4 ประเทศในฝัน อาทิ  ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นแคมเปญระยะยาว ลูกค้าสามารถสะสมยอดการซือ้ ทรัพย์ฯ กับธนาคารได้ทงั้ ปี ยอด โอนกรรมสิทธ์สะสมครบ 30 ล้านบาท รับ 1 สิทธิ์ โปรแกรม ท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จำานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 37,500 บาท ครบ 50 ล้านบาทรับ 1 สิทธิ์ โปรแกรมทัวร์ประเทศ เกาหลี 5 วัน 3 คืน จำานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 49,500 บาท สะสม ครบ 70 ล้านบาท รับ 1 สิทธิ์ ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน  จำานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 77,500 บาท สะสมครบ 100 ล้าน บาท รับ 1 สิทธิ์ โปรแกรมทัวร์ประเทศออสเตรเลีย 5 วัน  3

คืน จำานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 90,000 บาท ทั้งนี้รายชื่อผู้รับโอน กรรมสิทธิ์ต้องเป็นรายเดียวกันเท่านั้น  ส่วนกรณีที่มีผู้รับโอน กรรมสิทธิ์รวมกันมากกว่า 1 รายชื่อ ธนาคารจะนับยอดโอน กรรมสิทธิ์สะสมของผู้มีกลุ่มรายชื่อตรงกันเท่ากับ 1 บัญชี โดย ลูกค้าทีใ่ ช้แลกรับสิทธิโ์ ปรแกรมทัวร์ ใด โปรแกรมหนึง่ แล้ว ยอด โอนกรรมสิทธิ์สะสมจำานวนที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ดังกล่าวไป แล้วนั้นไม่สามารถนำามาสะสมต่อได้อีก ปัจจุบัน ธนาคาร มีทรัพย์สินรอขาย ทั้งสิ้นกว่า 2,000 รายการ เป็ น ที่ ดิ น เปล่ า 64% ตามด้ ว ยบ้ า นเดี่ ย ว 29% คอนโดมิเนียมและอื่นๆ 7% โดยในปี 2555 นี้ ธนาคารตั้งเป้า จำาหน่ายทรัพย์สินรอขายไว้ที่ 3.5 พันล้านบาท

บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตธนาคารธนชาต “บัตรนี้...มีแล้วรวย” นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายนรบดี ผดุงเจริญ (ขวา) ผู้อำานวยการกลุ่มสื่อสารการตลาด ลูกค้ารายย่อย ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ออกแคมเปญใหญ่ “บัตรนี้ มีแล้วรวย” ให้ลุ้นง่าย ๆ เพียง “พก รูด จ่าย โอน” กับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตทุกประเภทของธนาคารธนชาต ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำาแท่งมูลค่า 1 ล้านบาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ อีก มากมาย อาทิ รถยนต์ Mitsubishi Mirage, Honda Scoopy i , iPhone4S รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2.5 ล้านบาท ทุก ครั้งเมื่อทำาธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียม ผ่านตูเ้ อทีเอ็ม หรือใช้จา่ ยผ่านบัตรเดบิต รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตร และรับสิทธิ์เพิ่ม เป็น 2 เท่าทุกวันพฤหัสบดี ยิง่ ใช้มากยิง่ มีสิทธิ์มาก จับรางวัลผู้โชคดีทุก 2 เดือน รวม 3 ครั้ง ร่วมลุ้นรวยได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนชาต Contact Center 1770

38 | CHAIRMANreview


Commerce & Export

กรมส่งเสริมการส่งออก ประกาศความพร้อมสูงสุด การจัดงานแสดงสินค้าแฟชัน่ และงานแสดงสินค้าเครือ่ งหนัง ใหญ่ทส่ี ดุ ในอาเซียน ‘BIFF&BIL 2012’ ระดมผูป้ ระกอบการโชว์ศกั ยภาพสินค้าแฟชัน่ และเครือ่ งหนังไทยในเวทีการค้าสากล

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ 15 กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไทย ประกาศ ความพร้อมสูงสุดของการจัด “งานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2555” (Bangkok International Fashion Fair & International Leather Fair 2012 : BIFF&BIL 2012) ระดมผู้ประกอบการชั้น นำากว่า 700 คูหา กว่า 500 ราย โชว์ศักยภาพสินค้า แฟชั่นและเครื่องหนังไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ “ASEAN INTEGRATION : SUCCESS & BEYOND” ระหว่างวัน ที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารชาเลน เจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดนักธุรกิจและผู้ที่ สนใจทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมงานในปีนี้ กว่า 40,000 คน

นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายในการสนับสนุนผูป้ ระกอบการต้นน้าำ กลางน้าำ ปลายน้ำา ของอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังโดยมุ่งหวัง ให้งาน ‘BIFF&BIL 2012’ เป็นงานแสดงสินค้าที่จะโชว์ ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและเป็นศูนย์กลางการผลิต การส่งออกที่สำาคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกในโอกาส ต่อไป โดยเห็นชอบให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการส่งออก จัดกิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนัง ให้ เติบโตยิ่งขึ้นพร้อมนี้ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการส่งออก และ 15 กลุม่ อุตสาหกรรม แฟชั่นและเครื่องหนังไทย ร่วมกันจัดงาน “งานแสดงสินค้า แฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2555”(Bangkok CHAIRMANreview | 39


Commerce & Export International Fashion Fair & International Leather Fair 2012 : BIFF&BIL 2012) ซึง่ นับเป็นครัง้ ที่ 30 ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของ ประเทศไทยในการเป็นผู้นำาและ เป็ น ศู น ย์ ร วมแฟชั่ น ที่ ค รบวงจร รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการ สร้ า งสรรค์ แ ฟชั่ น พร้ อ มสร้ า ง โอกาสแห่งความสำาเร็จในธุรกิจ แฟชั่ น แก่ นั ก ออกแบบและผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น และเครือ่ งหนัง เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น ที่ ย อมรั บ ในฐานะผู้ นำ า อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค อาเซียนที่ยั่งยืน” นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น และเครื่องหนังไทยมีความพร้อมสูงสุดในการจัดเตรียมงาน ในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของสถานทีจ่ ดั งาน โดยเรา ใช้สถานที่ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ง มีเนื้อที่กว่า 20,000 ตารางเมตร รวมทั้งรองรับผู้เข้าชมงาน ได้มากกว่า 20,000 คน / วัน ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมแฟชัน่ และเครือ่ งหนังของไทยมี การขยายตัวที่สูงขึ้น และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้น ๆ อีกทั้งกรมส่งเสริมการส่งออก ในฐานะหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ได้ มี ก ารพั ฒ นา ศักยภาพและผลักดันจนในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นและ เครือ่ งหนังของไทยได้รบั การยอมรับถึงคุณภาพการดีไซน์ การ ผลิต และการส่งออกจากนานาประเทศ ซึ่งพร้อมที่จะแสดง ศักยภาพให้ผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศได้ประจักษ์ ทั้ ง กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า แฟชั่ น และสิ น ค้ า เครื่ อ งหนั ง ‘ต้ น น้ำ า ’ ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต เส้ น ใย เส้ น ด้ า ย และ ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ ซึ่งจะมีการนำาเสนอนวัตกรรมและ เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตเส้นใยที่พัฒนาร่วมกับประเทศ ญีป่ นุ่ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เพือ่ แสดงให้เห็น ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างครบวงจรและ เป็นการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้า เครื่องหนัง ‘ต้นน้ำา’ ในระยะยาวอีกด้วย 40 | CHAIRMANreview

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนัง ‘กลางน้ำา’ ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกย้อมและ ตกแต่ ง สิ่ ง ทอไทย กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอไทย กลุ่ ม อุตสาหกรรมทอผ้าไทย ซึ่งจะมีการนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยเราได้ ทำาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวร่วมกับประเทศญีป่ นุ่ อีกทั้งมีการนำาเสนอนวัตกรรมอื่นๆ ที่ได้ผ่านการวิจัยและ พัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ โดยได้พฒ ั นา สิง่ ทอและผ้าผืนต่าง ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เน้นความเป็น Eco – Green มากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนัง ‘ปลายน้ำา’ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1) กลุ่ม อุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มไทย ได้แก่ กลุม่ สมาคมอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มไทย กลุ่มสมาคมพ่อค้าผ้าไทย กลุ่มสมาคมไหม ไทย กลุ่มศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊ และอุปนายกสมาคมชาว โบ๊เบ๊ กลุ่มสมาคมออกแบบสร้างสรรค์ จะมีการนำาเสนอ นวัตกรรมใหม่ของเครื่องนุ่งห่มไทย คือ การตัดเย็บเสื้อผ้าใน รูปแบบใหม่ โดยการใช้คลื่นเสียง Ultrasonic มาช่วยในการ ตัดเย็บ, นวัตกรรมการพิมพ์เพื่อให้เสื้อผ้ามีคุณสมบัติ โดย เฉพาะเสื้อผ้ากีฬา, นวัตกรรมแฟชั่นในกลุ่มผสมที่ไม่เคยจัด แสดงมาก่อน เช่น งาน Handmade ในกลุม่ อัญมณีและเครือ่ ง ประดับ ให้ลงตัวกับกลุ่ม Exotic Skin & Exotic Leather เป็นต้น 2) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ได้แก่ กลุ่มสมาคม เครือ่ งหนังไทย กลุม่ สมาคมรองเท้าไทย กลุม่ สมาคมส่งเสริม


Commerce & Export อุ ต สาหกรรมรองเท้ า ไทย และกลุ่ ม สมาคมฟอกหนังไทย มีการนำาเสนอ นวัตกรรมใหม่ โดยนำาเอาเอกลักษณ์ ของความเป็ น ไทยเข้ า มาร่ ว มในการ ออกแบบเป็นการใช้ Hand Paint ซึ่งมี ลักษณะเป็นลายผ้าไหมหรือลายความ เป็นไทย อีกทั้งมีการนำาเสนอเทคนิค การนำาหนังมาสาน การย้อมสีและลง ฟอกสี โดยนำาเอา HERB มาเป็นส่วน ในการสร้างสรรค์งานซึ่งมีส่วนช่วยให้ เครื่ อ งหนั ง ไทยมี เ สน่ ห์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนีท้ างกลุม่ สมาคมรองเท้าไทย ยังมีการนำาเสนอเทคโนโลยีล่าสุดคือ Ionic Gravity Bonding อีกด้วย “การจัดงาน ‘BIFF & BIL 2012’ ในปีนี้นอกจากจะ เป็นเวทีสำาหรับพบปะเจรจาแก่ผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ กับผู้ประกอบการไทย เพื่อนำาเสนอสินค้าแฟชั่นและเครื่อง หนังตัง้ แต่ตน้ น้าำ กลางน้าำ จนถึงปลายน้าำ ดังกล่าวข้างต้น รวม ทั้งเป็นงานที่จะสามารถพบกับผู้ผลิตที่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการให้กบั ลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น เรื่องคุณภาพ และนวัตกรรมใหม่ๆ งาน ‘BIFF & BIL 2012’

มีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Fashion Show จากนักออกแบบและสินค้าทีป่ ระสบความสำาเร็จในเวทีการค้า ต่างประเทศ และจากกลุ่มประเทศในอาเซียน Trend Forum รวบรวมสุดยอดนวัตกรรมการผลิตสินค้าทั้งเสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องหนังและรองเท้า Designers’ Room เป็นโครงการส่ง เสริมและต่อยอดนักออกแบบผู้มีพรสวรรค์ของไทย เพื่อก้าว ไปเป็นผูส้ ง่ ออกสินค้าแฟชัน่ ในอนาคต Thai Tex Trend (T3) แสดงศักยภาพของผู้ผลิตผ้าผืนไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับ โลกจากประเทศอิตาลี Workshop แสดงผลงานจากการ พัฒนาเทคนิคการออกแบบ การตัดเย็บอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ ผูป้ ระกอบการไทย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกมาก ขึน้ Fashion Focus การพัฒนาผูป้ ระกอบการอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การผลิตจนถึงการตลาดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ U.S.A เพือ่ เจาะ ตลาดสหรั ฐ อเมริ ก า โดยงานจะจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องชาแลนเจอร์ 2 อิม แพค เมืองทองธานี (วันเจรจาธุรกิจ: 27-29 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันจำาหน่ายปลีก 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 – 21.00 น.) สอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมได้ทกี่ รมส่งเสริมการส่งอออก โทร. 0-25078370, 2507-8369, 2507-8367, 2507-8368 / สายด่วน 1169 หรืออีเมล์ biff@depthai.go.th ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าจะ มีนกั ธุรกิจและผูท้ สี่ นใจทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชม งานในปีนี้ถึง 40,000 คน” นายวุฒิชัย กล่าวทิ้งท้าย CHAIRMANreview | 41


ChairmanCar

ฮอนด้า ซีวิค โฉมใหม่

พร้อมจำาหน่ายแล้วทั่วประเทศ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด โดย นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส (ที่ 3 จากซ้าย) และ มร. โนบุยูกิ ชิบาอิเคะ รองประธาน (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับ มร. มิตซูรุ โฮริโกชิ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าทีม วิศวกรผู้พัฒนาซีวิคใหม่ และมร. ยูจิ นิชินะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยหัวหน้าทีมวิศวกรผู้พัฒนาซีวิคใหม่ บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น) เปิดตัวฮอนด้า ซีวิค โฉมใหม่อย่าง เป็ น ทางการในประเทศไทย ซึ่ ง เป็นการปรับโฉมตลอดทั้งคันเน้น ทุ ก รายละเอี ย ดสู่ ค วามสมบู ร ณ์ แบบ ตั้งแต่รูปลักษณ์ที่เน้นดีไซน์ เฉียบคมแนวสปอร์ต ภายในครบ ครันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ อาทิ จอแสดงข้อมูลอัจฉริยะ (i-MID) ระบบความปลอดภั ย ไปจนถึ ง ระบบช่ ว ยแนะนำ า การขั บ ขี่ แ บบ ประหยัดน้ำามัน (Eco Assist) ทั้ง ยั ง เป็ น รถรุ่ น แรกของฮอนด้ า ที่ รองรับน้าำ มันเชือ้ เพลิงเอธานอล E85 ช่วยให้ผใู้ ช้ซวี คิ โฉมใหม่ได้ความรูส้ กึ เรียบหรูทรงพลัง และมีความสนุกในการ ขับขี่ ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฮอนด้า ซีวิค โฉมใหม่ มีจำาหน่าย 5 รุ่น เป็น เครือ่ งยนต์ 1.8 ลิตร 4 รุน่ ราคาตัง้ แต่ 773,000964,000 บาท และเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร 1 รุ่น ราคา 1,124,000 บาท มีให้เลือก 6 สี ได้แก่ สี ขาวฟรอสตี้ (เมทั ล ลิ ก ) สี น้ำ า ตาลเออร์ เ บิ น ไทเทเนียม (เมทัลลิก) ซึ่งเป็น 2 สีใหม่ และยัง มีสดี าำ คริสตัล (มุก) สีเทาโพลิชเมทัล (เมทัลลิก) สี เ งิ น อลาบาสเตอร์ (เมทั ล ลิ ก ) และสี ข าว ทาฟเฟต้ า ลู ก ค้ า ที่ ส นใจสามารถชมรถได้ ที่ โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ

42 | CHAIRMANreview


Logistics & Transportation

CEVA เปิดให้บริการ LTL สำาหรับการส่งสินค้าทางรถ ระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย CEVA ลอจีสติกส์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ซัพพลายเชนชัน้ นำาระดับโลกได้เปิดให้บริการ Less than Truck Load (LTL) หรือการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถ สำ า หรั บ การบริ ก ารขนส่ ง ทางรถระหว่ า งประเทศใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การบริการแบบ Less than Truck Load (LTL) ส่งเสริม โซลู ชั่ น การขนส่ ง ข้ า มประเทศของCEVA ระหว่ า งประเทศ สิงคโปร์และประเทศจีน ซึง่ ปัจจุบนั ในภูมภิ าคนีม้ สี ถิตกิ ารขนส่ง เฉลี่ยอยู่ที่ 500 รอบต่อเดือน ปัจจุบันการให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศของ CEVA แบบ Full Truck Load (FTL) หรือ การขนส่งแบบเต็มคันรถ เป็นโซลูชนั่ ทีค่ รบวงจร มีประสิทธิภาพ และประหยัด เหมาะสำาหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าได้เร็ว และแม่นยำาทันระยะเวลาที่กำาหนดไปยังจุดหมายทั่วทั้งทวีป เอเชีย CEVA จึงสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย FTL ใน ภูมภิ าคทีม่ คี วามแข็งแกร่งอยูแ่ ล้วเพือ่ ต่อยอดในการให้บริการที่ หลากหลายมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการขนส่งได้ ทัง้ FTL และ LTL ตามความเหมาะสม เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้ว ว่า CEVA Ground ถือเป็นผู้นำาด้านการบริการขนส่งทางบกทั้ง ภายในและระหว่างประเทศทีส่ าำ คัญของประเทศจีน การเปิดช่อง ทางการบริการขนส่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกใหม่และเพิ่ม ความรับรู้ให้กับลูกค้าได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น การบริการแบบ LTL จะเริ่มให้บริการใน 3 เส้นทางก่อน ซึง่ จะเริม่ จากเซินเจิน้ ประเทศจีนสูป่ นี งั ประเทศมาเลเซีย จากโฮ จิมนิ ห์ ประเทศเวียดนามสูเ่ ซินเจิน้ ประเทศจีน และจากประเทศ สิงคโปร์สู่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น เส้นทางที่บริษัทชั้นนำาต่างๆใช้ในการขนส่งสินค้าและถือเป็น เส้นทางที่มีความสำาคัญต่อซัพพลายเชนมากที่สุดเส้นทางหนึ่ง

นอร์ม มัมเมอรี่ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการ ดำาเนินการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “เรารู้สึกพอใจ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในความสำ า เร็ จ ของโซลู ชั่ น การขนส่ ง ทางรถ (Roadfreight) ระหว่างประเทศที่เราได้เปิดให้บริการไปในช่วง ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ หลากหลาย เราจึงเพิ่มบริการรูปแบบ LTL เพื่อโซลูชั่นที่ครบ วงจรมากยิง่ ขึน้ การขนส่งสินค้าภายในภูมภิ าคเอเชียมีการเจริญ เติบโตที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ CEVA จึงมี ผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการมอบการบริการที่น่าเชื่อ ถื อ รวดเร็ ว แม่ น ยำ า พร้ อ มการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ไ ด้ มาตรฐาน และการบริหารการขนส่งคุณภาพระดับโลก” CEVA มีความตั้งใจที่จะขยายเส้นทางสำาหรับการบริการ ในรูปแบบ LTL ให้ครอบคลุมเส้นทางจากเมืองเซินเจิน้ ประเทศ จี น ไปยั ง กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย รวมถึ ง เส้ น ทางระหว่ า ง กัวลาลัมเปอร์ถึงกรุงเทพฯ เพื่อเครือข่ายการขนส่งทางบกของ CEVA ในทวีปเอเชียทีค่ รอบคลุมยิง่ ขึน้ ไปอีกขัน้ ภายในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า

CHAIRMANreview | 43


Property

กลุม่ ซีคอน โฮม โชว์ฝมี อื ผูน้ าำ ธุรกิจรับสร้างบ้านปี 55 ปิดฉาก 4 เดือนแรกกวาดยอดรวม 413 ล้านบาท ชี้ทุกมิติของธุรกิจรับสร้างบ้านต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กลุม่ บริษทั ซีคอน โฮม มองอนาคตธุรกิจรับสร้างบ้าน เมืองไทยกำาลังเดินสูย่ คุ “อุตสาหกรรม รับสร้างบ้าน” ตามรอยอเมริกาและญี่ปุ่นในแบบฉบับ “สำาเร็จรูป 100%” มุ่งลดปัญหาต้นทุนพุ่ง และการขาดแคลน แรงงาน แถมเสร็จไวไร้กังวลเรื่องมาตรฐานคุณภาพ เชื่ อ มั่ น พื้ น ฐานธุ ร กิ จ รั บ สร้ า งบ้ า นไทยในทุ ก มิ ติ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ ผู้อำานวยการใหญ่ กลุ่ม บริษัทซีคอน โฮม ผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้าน เมืองไทย เปิดเผยล่าสุดว่า ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซีคอน โฮม ในช่วง 4 เดือนแรก ของปี 2555 นั้นเป็นไป ตามคาดการณ์คือสามารถสร้างยอดขายได้รวม 413 ล้าน บาท รวม 109 หลัง ราคาเฉลี่ยต่อหลังอยู่ที่ 3.8 ล้านบาท โดยยอดขายดังกล่าวมาจาก ซีคอน โฮม 260 ล้านบาท รวม 41 หลัง ราคาเฉลี่ยต่อหลัง 6.3 ล้านบาท คอมแพค โฮม 131 ล้านบาท รวม 53 หลัง ราคาเฉลี่ยต่อหลัง  2.5 ล้าน บาท และบัดเจท โฮม 23 ล้านบาท รวม 15 หลัง ราคา เฉลี่ยต่อหลัง 1.5 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็น ถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อมาตรฐานบริการของกลุ่ม บริษัทซีคอน โฮม เป็นอย่างดี ท่ามกลางภาวะที่ผู้บริโภค ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่หลังภาวะอุทกภัย ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปี “การเปิดตัวแบบบ้านที่รองรับกระแสอุทกภัยในทุก กลุ่มระดับราคา ถือเป็นหมากสำาคัญในการทำาให้เรา เดิน ไปได้ตามเป้าในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ ความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อซีคอนที่ทำาให้เรา ยังคงก้าวต่อไป ได้อย่างมั่นคง โดยเราถือเป็นผู้นำาของธุรกิจรับสร้างบ้าน

44 | CHAIRMANreview

เมืองไทยตัง้ แต่แรกเริม่ จนกระทัง่ เพิม่ เติมในแง่บริการเพือ่ ความครบวงจร รวมถึงการพัฒนาระบบก่อสร้างกึง่ สำาเร็จรูป ระบบซีคอน ที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้มี มาตรฐานคุณภาพจนได้รบั ISO 9001:2008 เพือ่ ให้ได้บา้ น ที่ แข็งแรงทนทานกว่าบ้านที่สร้างแบบหล่อในที่ ส่วนแบบ บ้านเราได้พฒ ั นาให้มคี วามหลากหลายและตรงกับ กระแส นิยม พร้อมทั้งนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ บริการ Seacon Home Delivery ทีมทีค่ อบให้บริการ ลูกค้าถึงทีซ่ งึ่ เราทำามานานกว่า 3 ปีแล้ว นอกจากนีป้ จั จุบนั เรายังเพิม่ ช่องทาง ในการติดต่อผ่านเว็บไซต์เพือ่ เพิม่ ความ สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นช่องทาง การสื่อสารหลักระหว่างบริษัทและลูกค้า” นางสาวศุภิชชา


Property ชัยพิพัฒน์ กล่าว ทั้งนี้ ท่ามกลางกระแสการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัสดุ ก่อสร้าง รวมถึงปัญหาการขาดแคลน บุคลากรคุณภาพใน ธุรกิจก่อสร้าง ทำาให้กลุ่มบริษัทซีคอน โฮม มองเห็นถึง อนาคตของทิศทาง ธุรกิจรับสร้างบ้านที่ต้องปรับตัวในทุก มิติ เพื่อรองรับปัญหาที่กำาลังจะเกิดขึ้นด้วยความพร้อม “ธุรกิจรับสร้างบ้านของไทยในอนาคต อาจจะเกิดการ เปลี่ ย นแปลงในองค์ ร วมทุ ก มิ ติ เ พื่ อ สร้ า งความสมดุ ล ย์ ระหว่างส่วนบริการและส่วนรับบริการ อาทิ มิตใิ นเรือ่ งแบบ บ้าน ต้องถูกออกแบบมาเพื่อรับกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ มากขึ้น ดังเช่นที่เราได้แนะนำาสู่ตลาดไปแล้วด้วยแบบบ้าน สายน้ำาของคอมแพค โฮม และ แบบบ้าน Bangkok River ของซีคอน โฮม ซึ่งออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัยได้แม้น้ำา ท่วมหรือในอนาคต อาจจะพัฒนาออกแบบบ้านเพื่อต้าน แผ่นดินไหว และอื่นๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ธุรกิจรับสร้างบ้าน ต้องใช้เป็น โจทย์ในการพัฒนาเพือ่ ตอบความต้องการลูกค้า มิตดิ า้ นวัสดุกอ่ สร้าง ทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นและถูกทดแทน ด้วย สินค้าเชิงนวัตกรรม และเป็นวัสดุทดแทนธรรมชาติมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึ้น และมีดีไซน์ที่ สวยงามตามยุคสมัย มิตดิ า้ นระบบการก่อสร้าง ซึง่ พร้อมจะ พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ระบบก่ อ สร้ า ง แบบกึ่ ง สำ า เร็ จ รู ป หรื อ สำาเร็จรูป ซึ่งในต่างประเทศถือเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะ มีข้อดี คือ ต้นทุนถูกกว่า สร้างได้รวดเร็วและได้มาตรฐาน สวยงาม แข็งแรง และสามารถก่อสร้างได้ทุกฤดูกาล ซึ่ง ซีคอน โฮมเอง เป็นเจ้าแรกที่ใช้ระบบนี้ และยังมั่นใจว่า ระบบก่อสร้างดังกล่าวเหมาะสมต่อวงการก่อสร้างของไทย ในอนาคตแน่นอน มิติด้านการให้บริการ ในอนาคตคงหนี การให้บริการแบบ One Stop Service ไม่ได้ ลูกค้ามาที่ เดียวต้องได้รบั บริการไปครบวงจร ทัง้ สร้างบ้าน ตกแต่ง จัด สวน ทำารั้ว ซ่อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม รวมไปถึงการติดต่อ กับบริษทั ทำาได้รวดเร็ว สะดวกสบาย ตรวจเช็คความคืบหน้า งานก่อสร้าง ได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว หรือเลือกแบบบ้านได้ ง่ายผ่านระบบออนไลน์หรือโปรแกรมเฉพาะทาง ซึง่ ถือเป็น การพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพือ่ รับกับการเปลีย่ นแปลง ภายนอก นอกเหนือจากความต้องการของ ผู้บริโภคที่เป็น

ไปแบบเฉพาะทางมากขึ้น (Customized Service) และอีก ปัจจัยหนึ่งที่ธุรกิจรับสร้างบ้าน เมืองไทยต้องตระหนักถึง นั่ น คื อ การที่ ไ ทยเข้ า ร่ ว มประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community) หรือ AEC ซึ่งจะทำาให้ แรงงานฝีมือ สถาปนิก หรือวิศวกรที่มากประสบการณ์ สามารถ เปิดกว้างด้านทางเลือกในการทำางานมากขึน้ และ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานตามมา ดั ง นั้ น การนำาเอาเทคโนโลยีมาช่วยจะสามารถช่วยลดแรงงานลง ได้” นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ กล่าวแสดงความเห็น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของธุรกิจรับสร้างบ้านเมือง ไทยเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวนั้น นางสาว ศุภชิ ชา กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของ กลุม่ บริษทั ซีคอน โฮม ต่อประเด็น ดังกล่าวว่า “กลุ่มซีคอน โฮม ต้องการสร้าง โครงการการดำาเนินธุรกิจในอนาคตให้ดำาเนินไปในแบบที่ อเมริกาและญีป่ นุ่ ได้ดาำ เนินการมาอย่างประสบความสำาเร็จ โดยจะมุ่งไปในการนำาเสนอแบบบ้านมาตรฐาน ที่ตอบทุก ความต้ อ งการพื้ น ฐานของลู ก ค้ า อย่ า งครบครั น ในแบบ “ระบบอุตสาหกรรรมก่อสร้าง 100%” หมายถึง การที่ทำา ทุกอย่างสำาเร็จรูปจากโรงงาน อาทิ  เสา, คาน, ผนัง, โครง หลังคา, ชุดบันได ฯลฯ แล้วยกมาประกอบหน้างาน ซึ่งจะ ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มากถึง 30% ลดการพึง่ พา ฝีมือแรงงาน ได้มาก  อาทิ  ช่างก่ออิฐ ฉาบปูนซึ่งเป็นช่าง ฝีมือที่หาได้ยากที่สุดในปัจจุบัน รวมทั้งช่างผีมืออื่นๆ เช่น ช่างผูกเหล็ก เทคอนกรีต นอกจากนั้น การใช้วัสดุทดแทน ธรรมชาติต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น” ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีคอน โฮม ถือเป็นบริษัทแรกของไทย ที่ให้บริการด้านธุรกิจรับสร้างบ้าน และพัฒนารูปแบบ บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพัฒนานวัตกรรมด้านระบบ ก่อสร้างกึ่งสำาเร็จรูป สำาเร็จเป็นรายแรกของไทย และพร้อม ที่จะนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความคล่องและพัฒนา ศักยภาพมาตรฐานการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 กลุ่มบริษทั ซีคอน โฮม ตัง้ เป้าการเติบโตของยอดขาย ไว้ที่ 1,400 ล้านบาท

CHAIRMANreview | 45


Property

แกรนด์ แอสเสท พร้อมเปิดตัว “ไฮด์ สุขุมวิท” โครงการที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ ที่ผสานเข้ากับร้านค้ารีเทลไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ บนทำาเลทอง ใจกลาง สุขุมวิท บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล แอนด์ พรอพเพอร์ ตี้ จำากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และโรงแรมพร้อมเปิดตัวโครงการ ใหม่ภายใต้ชอื่ “ไฮด์ สุขมุ วิท” (HYDE SUKHUMVIT) โครงการอสังหาริมทรัพย์สุดหรูบนทำาเลชั้นเยี่ยม ใจกลางถนนสุขุมวิท “ไฮด์ สุขุมวิท” โครงการเดียวบนถนนสุขุมวิทที่ผสาน โครงการที่อยู่อาศัยสไตล์โมเดิร์นโอเรียนทอลรวมเข้ากับ ร้านค้ารีเทลแบบไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ได้อย่างลงตัว โดย โครงการนี้ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 13 ที่ถือเป็นทำาเลหายาก ใจกลางสุขุมวิท และมีมูลค่าสูงสุดแห่งหนึ่งเนื่องจากที่ดิน ติดถนนใหญ่ และใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นศูนย์กลางธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ใกล้โรงเรียนชื่อดัง โรงพยาบาลชั้นนำา โรงแรมระดับ 5 ดาว แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมระดับไฮเอนด์ และร้านอาหารชื่อดังมากมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นทำาเลที่มี ศักยภาพและความหลากหลายของประสบการณ์การใช้ชวี ติ ในเมืองอย่างมีระดับอย่างสมบูรณ์แบบ ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมเมืองที่ผู้คนมักเผชิญ กับปัญหาสภาพการจราจร “ไฮด์ สุขุมวิท” เป็นหนึ่งใน โครงการที่พักอาศัยระดับไฮเอ็นด์ที่ให้ความสะดวกในการ เดินทางไม่ว่าจะเป็นด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งได้แก่ สถานี สุขุมวิทหรือรถไฟฟ้าถึง 2 สถานี ได้แก่ สถานีนานาและ สถานีอโศก ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและสัญจรไปยังส่วนอื่นๆ ของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จนกล่าว ได้ว่า ทำาเลที่ตั้งของ “ไฮด์ สุขุมวิท” นั้นเป็นทำาเลที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯเลยทีเดียว 46 | CHAIRMANreview

ดีไซน์ แนวคิด และแรงบันดาลใจด้านสถาปัตยกรรม ของโครงการนี้ อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “His & Her” โดยได้ รับแรงบันดาลใจมาจากปกเสื้อของผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งมี การออกแบบอาคารที่ เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ โดยแบ่ ง เป็ น คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์หนึง่ อาคาร และโรงแรมกับไลฟ์ สไตล์รีเทล อีกหนึ่งอาคาร ทั้งสองอาคารนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ เดียวกัน ขนาดประมาณ 6 ไร่ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความเป็น หนึ่งเดียวของโครงการ โครงการ ”ไฮด์ สุขุมวิท” ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม จำานวน 455 ยูนิตในอาคารสูง 40 ชั้น โดยห้องชุดมีขนาด เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ห้องนอน ขนาด 31 ตร.ม. ถึง 3 ห้องนอน ขนาด 183 ตร.ม. และมียูนิตแบบ


Property

นายวิทวัส วิภากุล, กรรมการและรองประธาน คณะกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้์ จำกัด (มหาชน) และนายพีรพล นนทสูต,ิ รองประธานบริหารฝ่าย ขาย การตลาด และพัฒนาธุรกิจ ของบริษัทแก รนด์ แอสเสทฯ (ซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับโมเดล โครงการ “ไฮด์ สุขมุ วิท” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

นายพีรพล นนทสูติ, รองประธานบริหารฝ่ายขาย และการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, นายวิทวัส วิภากุล, กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพ เพอร์ตี้์ จำกัด (มหาชน) และคุณอรธิดา ประคุณ หังสิต, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ร่วมงานแถลง ข่าวเปิดตัวโครงการ “ไฮด์ สุขุมวิท” อย่างเป็น ทางการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

ดูเพล็กซ์ และเพนท์เฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดศิลปะร่วมสมัย สิง่ ทีท่ าำ ให้ “ไฮด์ สุขมุ วิท” โดดเด่นไม่ซา้ำ ใคร คือ ภายใน โครงการแบบ มิกซ์ ยูส (Mixed Use) นี ้ มาพร้อมกับโรงแรม หรู ซึ่งเป็นอาคาร สูง 30 ชั้น ซึ่งจะกลายเป็นโรงแรมชื่อดัง แห่งใหม่บนถนนสุขุมวิท และไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ที่นำา เสนอสินค้าและบริการจากหลากหลายแบรนด์ดังเพื่อตอบ สนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกรูปแบบ “ไฮด์ สุขมุ วิท เป็นหนึง่ ในความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของแกรนด์ แอสเสท ในขอบข่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำาลัง เติบโต โดยเมื่อเร็วๆ นี้บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการ อสังหาริมทรัพย์และโรงแรมอีกหลายโครงการ” นายวิทวัส วิภากุล, กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั แกรนด์ แอสเสทโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต ี้์ จำากัด (มหาชน) กล่าว “โครงการนีถ้ อื เป็นโครงการสำาคัญของเรา เพราะจะช่วย ตอกย้ำาตำาแหน่งของเราในวงการธุรกิจนี้ในฐานะผู้พัฒนา

โครงการระดับไฮเอ็นด์บนทำาเลที่ผู้คนปรารถนาอยากเป็น เจ้าของมากที่สุด” นายวิทวัส วิภากุล กล่าวเสริม “โครงการนีร้ วมคุณลักษณะทีด่ ที สี่ ดุ 3 ข้อเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูท้ เี่ ป็นเจ้าของจะได้ครอบครองห้องชุดทีอ่ ยูใ่ นทำาเลทีด่ ที สี่ ดุ ใจกลางสุขมุ วิท ครบครันด้วยสุดยอดสิง่ อำานวยความสะดวก และบริการพร้อมสรรพทีพ่ ร้อมส่งตรงถึงหน้าประตูบา้ นของ ท่าน” นายพีรพล นนทสูติ, รองประธานบริหารฝ่ายขาย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) กล่าว หากพิจารณาถึงทำาเลที่ตั้งและมาตรฐานระดับสูงของ ห้องชุดแต่ละยูนติ ด้วยการเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์อย่างประณีต และใส่ใจในรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้เลือกสิ่งที่ ดีทสี่ ดุ ให้กบั ลูกค้าของเรา ดังนัน้ ไฮด์ สุขมุ วิท ถือเป็นแลนด์ มาร์คแห่งใหม่บนทำาเลทองที่จะให้ความคุ้มค่าทั้งด้านการ ลงทุนและอยู่อาศัย คุ้มค่าต่อการใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับ” นายพีรพล กล่าวปิดท้าย CHAIRMANreview | 47


Corporate Social Responsibility

หลงรัก“ห้องสมุดสีเขียว” จนหมดใจ ฉีกแนว..ทันสมัย..และลดโลกร้อน

เอชเอสบีซีร่วมกับกทม.เปิดตัวห้องสมุดประหยัดพลังงานแห่งแรกในเอเชีย เมื่ อ “ห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว” หรื อ Green Library ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ... ห้องสมุดประชาชนต้นแบบที่ช่วยลด โลกร้อนแห่งนี้ก็กลายเป็น Talk of The Town ไปในทันที ด้วยแนวคิดเก๋และ ร่ ว มสมั ย จากธนาคารเอชเอสบี ซี ที่ ต้ อ งการสร้ า งห้ อ งสมุ ด ประชาชนที่ สามารถเป็ น แหล่ ง ความรู้ เ รื่ อ งการ ประหยัดพลังงาน เพียงแค่สัมผัสห้อง สมุดตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในอาคาร จากวั ส ดุ ต กแต่ง เฟอร์นิเจอร์รีไซเคิล ร ะ บ บ ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร น้ำ า แ บ บ หมุ น เวี ย น และอีกมากมาย ในขณะเดียวกัน Green Library ก็เพียบพร้อมไปด้วยรูปลักษณะของการเป็นห้อง สมุดประชาชนที่ทันสมัย ท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติ ร่มรืน่ เย็นฉ่าำ และสงบ สมกับการเป็นแหล่งเรียนรูท้ เี่ งียบ สงบ และกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยเปิ ด โลกทั ศ น์ ใ ห้ แ ก่ เยาวชน

นำามาปรับปรุงเป็นห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งการระดมสมองจาก พันธมิตรองค์กรหลายแห่งทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านต่างๆ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแห่งนี้ขึ้นมา ใช้เวลาไปไม่น้อยที เดียว เพือ่ ให้ได้หอ้ งสมุดทีม่ คี วามพิเศษและสามารถช่วยลดโลก ร้อนได้อย่างแท้จริง โดยธนาคารเอชเอสบีซี หวังว่าห้องสมุดสี เขียวแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทัว่ ไป และจุดประกายแนวคิดการรักษาสมดุลธรรมชาติเพือ่ การ “แม้ห้องสมุดประชาชนแห่งนี้จะใช้เวลาสร้างไม่ถึง 1 ปี แต่ อยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างยัง่ ยืนต่อไป” มร.แมตทิว ล็อบเนอร์ กระบวนการคิด วางแผน การสรรหาพื้นที่ และอาคารเก่าเพื่อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย กล่าว โดยในวันเปิดตัวห้องสมุดสีเขียวเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเกียรติ จาก ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรพันธมิตร พิธีกร และ ดารานักแสดงชื่อดัง อาทิ นีน่า-กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ นุสบา ปุณณกันต์ พร้อมน้องปุณณ์ และน้องกันต์ และจอห์น รัตน เวโรจน์ พร้อมภรรยาและน้องจัสติน รวมทั้งประชาชนในแขวง ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ที่มาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ห้องสมุดประหยัดพลังงานที่งดงามแห่งนี้กันอย่างคับคั่ง ห้องสมุดสีเขียว ตั้งอยู่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ ในชุ ม ชนร่ ม เกล้ า เขตลาดกระบั ง 48 | CHAIRMANreview


Corporate Social Responsibility กรุงเทพมหานคร ได้รบั การออกแบบพืน้ ทีใ่ ช้สอยและพืน้ ทีโ่ ดย รอบตัวอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นมาตรฐาน ระดับสากลสำาหรับการก่อสร้างอาคารทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อาทิ การใช้เทคโนโลยีสีเพื่อสะท้อนความร้อนบนหลังคาและ ตัวอาคาร การติดตั้งกระจกกันความร้อนแบบ 2 ชั้น และติดตั้ง แผงกันแดดที่ทำาจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อช่วยลดการทำางานของ เครือ่ งปรับอากาศ การติดตัง้ เซ็นเซอร์เพือ่ เปิด-ปิดไฟฟ้าภายใน และนอกอาคารแบบอัตโนมัติ การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำา และ การใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติหมุนเวียนกลับมาใช้ และการ ใช้วัสดุรีไซเคิลสำาหรับทำาเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน เป็นต้น เปิดให้บริการประชาชนทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ด้าน ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะทีป่ รึกษาโครงการ ด้าน LEED ให้กับโครงการห้องสมุดสีเขียว กล่าวว่า “มองกัน จริงๆ แล้วห้องสมุดสีเขียวนี้ก็ไม่ต่างจากบ้านชั้นเดียว โดยใน เรื่องการประหยัดพลังงานนั้น เราต้องรู้จักตัวต้นเหตุก่อน หาก เปรียบพลังงานเป็นเงิน ถ้าเราอยากมีเงินเก็บมาก ก็ต้องใช้จ่าย เงินออกไปให้น้อย เช่น เที่ยวน้อยลง ทานข้าวนอกบ้านน้อย ลง เป็นต้น หันกลับมาดูที่อาคารบ้านเรือน จะประหยัดไฟฟ้า ได้กต็ อ้ งลดเรือ่ งการใช้เครือ่ งปรับอากาศ เพราะกินไฟเยอะมาก แล้วทำาไมเราต้องใช้เครือ่ งปรับอากาศ ก็เพราะตัวอาคารของเรา มันร้อน ทำาไมร้อน ก็เพราะเปลือกอาคารมีปัญหา เมื่อรู้สาเหตุ แล้วก็แก้ด้วยการทำาให้เปลือกอาคารมีฉนวน หรือปลูกต้นไม้

รอบอาคารเพื่อดูดซับความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร ตรงนี้ก็ เท่ากับแก้ที่ต้นเหตุไปแล้ว จากนั้นก็หาเครื่องปรับอากาศที่กิน ไฟน้อยที่สุดมาติดตั้ง สุดท้ายก็ต้องมาดูเรื่องการใช้ชีวิตของเรา ว่าเราใช้ชีวิตแบบไหน ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่า ด้วย หลักคิดง่ายๆ แบบนีเ้ ราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้” ฟากนักแสดงสาวสวยคุณแม่ลูกสอง นุสบา ปุณณกันต์ เปิดใจว่า “สมัยเรียนเวลาพูดถึงห้องสมุดจะนึกถึงอาคารเก่า

CHAIRMANreview | 49


Corporate Social Responsibility

ขลัง ค่อนข้างโบราณ ไม่ค่อยได้เห็นห้อง สมุดใหม่ๆ มากนัก แต่เดีย๋ วนีม้ หี อ้ งสมุด ใหม่ๆ เกิดขึน้ โดยเฉพาะห้องสมุดสีเขียว ที่ออกแบบได้กลมกลืนกับสวน ภายใน สะอาด ดู ทั น สมั ย มากๆ ทุ ก วั น นี้ เทคโนโลยีก้าวไกลมาก เด็กๆ จะมัวแต่ สนใจเรื่องเทคโนโลยี เกม หลงลืมเรื่อง การอ่านทั้งๆ ที่การอ่านช่วยให้เกิดสมาธิและทำาให้เด็กรู้จัก วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ การเปิดตัวห้องสมุดสีเขียวจะช่วยดึงดูด เยาวชนได้มาก และเป็นข่าวดีของคนไทยค่ะ” “ที่นี่ดีมากเลยเหมือนในต่างประเทศที่มีห้างสรรพสินค้า น้อยมาก วันหยุดครอบครัวจะพากันไปพิพิธภัณฑ์ ไปห้องสมุด หรือตามสวนสาธารณะ เรามีสวนเยอะมากในกรุงเทพฯ ที่ สามารถทำาให้เป็นแหล่งความรู้ แล้วดึงดูดให้ผู้คนและเยาวชน มาที่ นี่ แ ทนการไปเดิ น ห้ า ง โดยเฉพาะในวั น หยุ ด ห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วน่ า จะเป็ น ที่ ที่ พ่ อ แม่ พ าลู ก ๆ มาอ่ า นหนั ง สื อ ในห้ อ ง ที่มีบรรยากาศสบาย เย็นฉ่ำา และได้ออกกำาลังกายในสวน สาธารณะอีกด้วย” นางนุชนารถ รัตนเวโรจน์ (ภรรยาจอห์น

50 | CHAIRMANreview

นูโว) ให้ความเห็น ด้านประชาชนที่มาร่วมงาน เผย ว่า “อยากให้มีห้องสมุดสีเขียวเกิดขึ้นอีก ในหลายๆ แห่งในกรุงเทพฯ ชอบที่ห้อง สมุดตั้งอยู่ในสวน บรรยากาศโล่ง โปร่ง สว่าง มีการแบ่งโซนเป็นห้องอ่านหนังสือ ของผูใ้ หญ่ และห้องอ่านหนังสือของเด็กๆ ซึ่ ง มี ทั้ ง ภาพยนตร์ คอมพิ ว เตอร์ และ หนังสือทีเ่ หมาะกับการเรียนรูข้ องเด็ก ทุก วันนี้สมาชิกที่บ้านก็ช่วยกันประหยัดการ ใช้น้ำาใช้ไฟฟ้า แม้ว่าเรามีเงินจ่ายก็ตาม แต่ ถ้ า วั น ไหนโลกวิ บั ติ ขึ้ น มา ทุ ก อย่ า ง ก็จบสิ้น ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันตั้งแต่ วันนี้ค่ะ” ด.ญ.ทิ พ ย์ น ารี และ ด.ญ. สุนิสา หมื่นไสยาท เยาวชนสองพี่น้อง ผู้ อ าศั ย อยู่ ใ นย่ า นร่ ม เกล้ า และมาใช้ บริการห้องสมุดสีเขียวเป็นประจำา เล่าให้ ฟั ง ว่ า “หนู ช อบที่ มี ห นั ง สื อ ให้ อ่ า น เยอะ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต มีหนัง ให้ดูด้วยค่ะ ส่วนใหญ่จะมากัน 2 คนกับน้อง ชอบความ ร่มรื่นของที่นี่ อยากให้บ้านเป็นแบบนี้บ้าง” ห้องสมุดสีเขียวสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่อปีได้รอ้ ย ละ 40 และประหยัดน้าำ ต่อปีได้รอ้ ยละ 45 เทียบกับค่ามาตรฐาน การใช้นา้ำ ใช้ไฟฟ้าของ Leed สำาหรับเขตอากาศร้อนชืน้ แบบไทย ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานได้มากที่สุดในบรรดา โครงการอาคารสีเขียวทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย LEED ซึง่ ภายหลังจากการส่งมอบแล้ว กรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบ บริ ห ารจั ด การและบำ า รุ ง รั ก ษาห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วแห่ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป


Marketing Report

“ไฮไฟ โอเรียนท์”ฉลอง 20 ปี

จับมือ “ดีสนีย์” ออกสินค้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น พร้อมนำ�เข้�เครื่องใช้ไฟฟ้�แบรนด์อันดับ 1 ทั่วโลก เสริมแบรนด์ “อะโคเนติก” “ไฮไฟ โอเรียนท์” จับมือฟัน คาแรคเตอร์ส อินเตอร์ เนชั่นแนล เจ้าของสิทธิ์ “ดิสนีย์” ในไทยออกสินค้ารุ่นลิ มิเต็ดเอดิชั่น หวังสร้างสีสีนการตลาด-เพิ่มมูลค่าให้ ลู ก ค้ า ที่ ใ นวาระฉลองครบ 20 ปี พร้ อ มเปิ ด แผน ยุทธศาสตร์รุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าปี’56 เตรียมนำาเข้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้าแบรนด์อนั ดับ 1 จากทัว่ โลก ในแต่ละกลุม่ เข้ามาทำาตลาดในไทยเสริมตลาดแบรนด์โลว์คอล “อะโค เนติก” ตั้งเป้าทำาตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 1 ในทุก ประเภทสินค้า นายไมเคิล มกร หลินสวัสดิ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทผู้ผลิตและจดจำ� หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ภ�ยใต้แบรนด์ “อะโคเนติก” เปิดเผยว่� ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ สิ น ค้ � ที่ ส อดรั บ กั บ คว�ม ต้องก�รและไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพิ่มม�กขึ้น ดังนั้นก�รผลิต สินค้�จึงต้องมีบุคลิกที่ชัดเจน และในโอก�สฉลองครบรอบ 20 ปีในก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทยในปีนบี้ ริษทั จึงได้จบั มือกับ บริษทั ฟัน ค�แรคเตอร์ส อินเตอร์เนชัน่ แนล(ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ FCI ผู้บริห�รลิขสิทธิ์ดีสนีย์ในประเทศไทย พัฒน�สินค้� ให้มสี สี นั หล�กหล�ยม�กขึน้ ด้วยก�รนำ�ค�แร็คเตอร์สของดีสนีย์ ม�ไว้บนเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพ� (Portable DVD) รุ่น “ดี สนีย์” ซึ่งเป็นลิมิเต็ด เอดิชั่น ทั้งนี้ มองว่�ดีสนีย์เป็นค�แรคเตอร์อันดับหนึ่งของโลกที่มี คว�มน่�รัก เป็นที่ชื่นชอบของคนจำ�นวนม�ก และเหม�ะกับ สินค้�ทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้นำ� 2 ด�ร�ก�ร์ตูนชื่อดังสุดคล�สิค ของดีสนีย์ม�ทำ�สินค้�ได้แก่ มิกกี้เม้�ส์และมินนี่เม้�ส์ เพื่อให้ผู้ บริโภคของบริษัทได้สินค้�ที่เป็นไลฟ์สไตล์และมีคุณค่�เพิ่มขึ้น ในร�ค�เท่�เดิมขณะเดียวกันน่�จะเป็นโอก�สดีทจี่ ะทำ�ให้สนิ ค้� และแบรนด์ของบริษัทเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ใหม่ๆ ที่เป็นฐ�นลูกค้�

ที่นิยมค�แรคเตอร์ดีสนีย์อยู่แล้วได้ม�กขึ้นด้วยเช่นกัน “ในว�ระครอบรอบ 20 ปีของก�รดำ�เนินง�นในปีนี้เร� อย�กทำ�อะไรทีพ่ เิ ศษให้กบั ลูกค้� โดยจะออกสินค้�รุน่ ดิสนียร์ วม 3 รุ่น จำ�กัดรุ่นละ 2,000 เครื่องเท่�นั้น จำ�หน่�ยในร�ค�ตั้งแต่ 3,900-4,900 บ�ท ซึ่งเป็นร�ค�เดิมที่ว�งข�ยอยู่ในตล�ดอยู่ แล้ว แต่เร�ทำ�เพื่อให้ลูกค้�มีคว�มรู้สึกว่�เข�ได้สิ่งที่พิเศษกว่� ปกติในร�ค�เท่�เดิม อย่�งไรก็ต�ม ห�กได้รับก�รตอบรับที่ดีก็ พร้อมที่จะออกรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมอีก” น�ยไมเคิล กล่�ว น�ยไมเคิล ยังกล่�วถึงแผนยุทธศ�สตร์ส�ำ หรับก�รดำ�เนิน ง�นในปีนดี้ ว้ ยว่� บริษทั จะผลักดันให้ทกุ ส่วนธุรกิจมีก�รเติบโต ไปพร้อมๆกัน ประกอบด้วย 1. ธุรกิจบริห�รแบรนด์ของตัวเอง

CHAIRMANreview | 51


Marketing Report

(Own Brand) หรือโลว์คอลแบรนด์ ให้แข็งแกร่งและขึ้นเป็น ผู้นำ�ในตล�ดในแต่ละกลุ่มสินค้� 2. ธุรกิจบริห�รอินเตอร์ แบรนด์ให้มคี ว�มแข็งแกร่งขึน้ และ3. ก�รลงทุนในธุรกิจโรงง�น ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยในส่วนของโลว์คอลแบรนด์หรือแบรนด์ของตัวเองนั้น บริษทั จะมุง่ เน้นผลิตสินค้�ภ�ยใต้แบรนด์ “อะโคเนติก” ให้สอด รับกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งมีฟังก์ชั่ นที่ แ ตกต่ � งและเหม�ะสมกั บ พฤติ ก รรมของคนไทยและมี คุณภ�พเหนือว่�คู่แข่งในตล�ด เพื่อให้แบรนด์ “อะโคเนติก” ครองคว�มเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในแต่ละกลุ่มสินค้�โดยเฉพ�ะ ก�รรักษ�คว�มเป็นผูน้ �ำ ตล�ดเครือ่ งใช้ ไฟฟ้�ในกลุม่ เครือ่ งเล่น ดีวีดี และบลูเรย์ดีวีดี “เร�จะเน้นทำ�ก�รตล�ดและทำ�โปรโมชั่นกับช่องท�งข�ย และกลุม่ ผูซ้ อื้ เป็นหลัก ทัง้ กิจกรรม ณ จุดข�ย จัดอีเวนต์ โรด์โชว์ ลด แลก แจก แถม เพือ่ ให้คคู่ �้ และผูบ้ ริโภคได้รบั ประโยชน์ม�ก ที่สุด” น�ยไมเคิลกล่�ว และว่� อะโคเนติกเป็นแบรนด์ที่อยู่ใน ตล�ดม�น�น ผู้บริโภครู้จักและเชื่อมั่นในคุณภ�พอยู่แล้วจึงไม่ จำ�เป็นต้องทุม่ งบสำ�หรับสร้�งแบรนด์ผ�่ นสือ่ ต่�งๆหรือก�รมอง ห�ฐ�นลูกค้�ใหม่ในช่วงเวล�ที่สินค้�ต่�งๆมีต้นทุนก�รผลิตที่ เพิ่มขึ้น

52 | CHAIRMANreview

ส่วนธุรกิจบริห�รอินเตอร์แบรนด์นนั้ ขณะนีบ้ ริษทั มีแผนที่ จะนำ�เข้�สินค้�ในหมวด White Goods ที่เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในแต่ละกลุ่มเข้�ม�ทำ�ตล�ดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 3-4 แบรนด์ภ�ยในปีนี้ จ�กปัจจุบนั ทีท่ �ำ ตล�ดเครือ่ งซักผ้�และเครือ่ ง อบผ้� “เวิร์ลพลู” แบรนด์อันดับ 1 จ�กอเมริก�เข้�ม�ทำ�ตล�ด อยู่แล้ว โดยค�ดว่�จะสรุปและนำ�เข้�ม�ทำ�ตล�ดได้ 1 แบรนด์ ในช่วงเดือนพฤษภ�คมนี้ ซึ่งก�รมีพ�ร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นจะทำ�ให้ บริษัทมีคว�มแข็งแรงขึ้นด้วย “ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่�นม�นี้ธุรกิจเร�มีอัตร�ก�รเติบโตในระดับ ที่น่�พอใจ ซึ่งเป็นผลม�จ�กจ�กแผนรุกตล�ดเครื่องเล่นดีวีดี แบบพกพ� (Portable DVD) โดยปีที่ผ่�นม�เร�เติบโตร�ว 20-30% เลยทีเดียว ซึ่งตล�ดเครื่องใช้ไฟฟ้�เป็นตล�ดที่ใหญ่ ม�กคือ 80,000 ล้�นบ�ท ค�ดว่�ในปี 55 บริษทั ฯ ตัง้ เป้�เติบโต ขึน้ 25-30% และตัวแปรทีท่ �ำ เร�เติบโตอย่�งแข็งแรงนัน้ เป็นผล ม�จ�ก 3 ส่วนหลักๆ คือ สินค้�มีคุณภ�พที่ดี ร�ค�เหม�ะสม กั บ ผู้ บ ริ โ ภค และก�รบริ ก �รหลั ง ก�รข�ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ �พ สำ�หรับปีนี้เชื่อว่�ธุรกิจโดยรวมจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องปัจจุบัน เร�ยังคงคว�มเป็นผู้นำ�ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเครื่องใช้ไฟฟ้�ใน หมวดนี้” น�ยไมเคิลกล่�ว


Marketing Report

เป๊ปซีป่ ลืม้ มิวสิคมาร์เก็ตติง้ “วินาทีเดียวเท่านัน้ ” ฮิต

จัดเต็มกิจกรรมมีทแอนด์กรีด๊ “วิน�ทีส�ำ คัญ กับเก้� จิร�ยุ” เครื่องดื่มเป๊ปซี่ นำ�โดย น�งเจษฎ�กร ธร�ธิป ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย ก�รตล�ดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม บริษัท เป๊ปซี่-โคล่� (ไทย) เทรด ดิ้ง จำ�กัด และ น�งปร�งณี ไชยพิเดช ผู้จัดก�รฝ่�ยโฆษณ�และ ประช�สัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มห�ชน) จัดเต็ม กิจกร รมมีทแอนด์กรีด๊ “วิน�ทีส�ำ คัญ กับเก้� จิร�ยุ” ฉลองคว�มสำ�เร็จ มิวสิคม�ร์เก็ตติ้งในโปรเจค “เป๊ปซี่ พรีเซนต์ มินิซีรีส์ “วิน�ที เดียวเท่�นั้น” ผลง�นเดี่ยวซิงเกิลแรกของ “เก้� จิร�ยุ ละออง มณี” พรีเซนเตอร์เป๊ปซี่ ทีม่ กี ระแสตอบรับดีเยีย่ มมียอดแชร์และ ด�วน์โหลดสูงถึง 3 ล้�นครัง้ ในเวล�เพียง 10 วัน โดยเปิดโอก�ส ให้แฟนคลับเป๊ปซี่ได้ไปนั่งชมเอ็มวีเพลง “วิน�ทีเดียวเท่�นั้น” พร้อมกับ “เก้� จิร�ยุ” เป็นกลุ่มแรกและรับของร�งวัลสุดพิเศษ และมีผู้กำ�กับฯ “ต้น” นิธิวัฒน์ ธร�ธร ร่วมแสดงคว�มยินดีใน ง�น ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium อ�ค�ร GMM Grammy Place เมื่อเร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 53


Marketing Report

ไทยจับเข่า “เบเซีย กรุ๊ป” ปรับกลยุทธ์ ลุยขายสินค้าไทยผ่านร้านค้าปลีก

พร้อมควง‘มหิดล’ชูอุตส�หกรรมดนตรี-บันเทิงไทย เจ�ะตล�ดเจแปน หวังโกยร�ยได้-สร้�งฐ�นในเอเชีย น�ยภูมิ ส�ระผล รมช.พ�ณิชย์ เปิดเผยถึงก�รเดินท�งไป ญี่ปุ่นระหว่�งวันที่ 9-13 พฤษภ�คม 2555ว่� เพื่อว�งแผน ก�รตล�ดสินค้�ไทยในร้�นค้�ปลีกของ “เบเซีย กรุ๊ป” ที่มีกว่� 1,810 ส�ข� และส่งเสริมธุรกิจบริก�รในส�ข� อุตส�หกรรมดนตรี-บันเทิงของไทยให้เป็นที่รู้จักในตล�ด โลกว่� จะผลักดันและพัฒน�ประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กล�ง คว�มบันเทิงและแหล่งข้อมูลแห่งเอเซีย (Entertainment & Content Hub of Asia) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ประช�สั ม พั น ธ์ รวมทั้งก�รพัฒน�ศักยภ�พ ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งผลิต-ก�ร ร่วมลงทุน ก�รจ้�งวงดนตรี นักดนตรีระหว่�งประเทศ เป็นก�รต่อยอดและกระตุ้นให้อุตส�หกรรมดนตรี และ บันเทิงไทยมีขย�ยตัว ส�ม�รถสร้�งร�ยได้เข้�ประเทศได้ อย่�งต่อเนื่อง สำ � หรั บ ก�รส่งเสริมก�รค้ � ระหว่�งประเทศนั้น จะ ห�รือถึงคว�มร่วมมือระหว่�งกรมส่งเสริมก�รส่งออกและ เดอะ เบเซีย กรุป๊ (The Beisia Group) เพือ่ จัดทำ�แผนคว�ม ร่วมมือครั้งที่ 3 ในปี 2556 โดยใช้กลยุทธ์ก�รตล�ดในร้�น ค้�ปลีกแบบ Instore Promotion เนื่องจ�กจะใช้เครื่องมือ ท�งก�รตล�ดหล�ยชนิ ด ร่ ว มกั น ในร้ � น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิทธิภ�พสูงสุด ซึ่งจะดึงดูดลูกค้�ให้เกิดคว�มสนใจ ต้องก�รชมสินค้� เกิดคว�มต้องก�รซื้อเพิ่มขึ้น และสนใจ อย�กกลับม�ซือ้ ซ้�ำ ทีร่ �้ นเดิม ทัง้ นีเ้ บเซีย กรุป๊ ดำ�เนินธุรกิจ บริห�รจัดก�รห้�งค้�ปลีกและช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ มีจำ�นวน 1,810 ร้�นในโตเกียว โอซ�ก� ฮอกไกโด และจังหวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่นอีก 36 จังหวัด โดยแบ่งประเภทสินค้�ที่จำ�หน่�ย หลักๆได้แก่ อ�ห�ร ของใช้ในบ้�น สำ�หรับอุตส�หกรรม 54 | CHAIRMANreview

คอนวีเนียสโตร์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ ย�นยนต์ เป็นต้น ส่วนก�รนำ�วงดุริย�งค์ฟิลฮ�ร์โมนิก แห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) ของวิ ท ย�ลั ย ดุรยิ �งคศิลป์ มห�วิทย�ลัยมหิดลไปจัดแสดง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรองน�ยกรัฐมนตรีและรมว.กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นประธ�น ร่วมกับกระทรวงก�รต่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์และกระทรวงก�รคลัง เพื่อเปิดตัวไทยต่อ อุตส�หกรรมนี้ ซึ่งในภ�พรวมจะครอบคลุมธุรกิจในส�ข� ต่�งๆ อ�ทิ ภ�พยนตร์ โทรทัศน์ / วิทยุกระจ�ยเสียงดิจติ อล เกมส์ออนไลน์ แอนนิเมชั่น และ ดนตรี และธุรกิจบริก�รที่ เกีย่ วเนือ่ ง เช่น ธุรกิจรับจ้�งก�รผลิต ก่อน ระหว่�งและหลัง ก�รผลิต สถ�นที่ถ่�ยทำ� รวมถึงก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดก�ร ค้�/ก�รลงทุนกับต่�งประเทศ ทั้ ง นี้ จ ะมี ก �รแสดง “Kizuna Concerto” ของวง ดุรยิ �งค์ฟลิ ฮ�ร์โมนิกจ�ก นักแสดง 95 ร�ย ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภ�คม 2555 ณ Sumida Triphony Hall และ ก�รจัดแสดงภ�ยในง�น Thai Festival ณ สวนส�ธ�รณะ โยโยงิ ในเส�ร์วันที่ 12 พฤษภ�คม 2555 จำ�นวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1. ก�รแสดง TPO Brass Ensemble : นักแสดง 8 ร�ย ในพิธีเปิดง�น กับ 2. ก�รแสดง TPO Chamber Orchestra : นักแสดง 35 ร�ย น�งนันทวัลย์ ศกุนตน�ค อธิบดีกรมส่งเสริมก�รส่ง ออก กล่�วว่� ได้ห�รือแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นก�รตล�ด ร่วมกัน อ�ทิ ก�รนำ�เข้�สินค้�ผัก ผลไม้ไทยร�ยก�รใหม่ๆ


Marketing Report ให้ผบู้ ริโภคญีป่ นุ่ ได้รจู้ กั เพิม่ ขึน้ ในปีหน้� ซึง่ กรมฯจะให้ก�ร สนับสนุนในก�รประช�สัมพันธ์สินค้�ผัก ผลไม้ไทยให้เป็น ทีร่ จู้ กั ของผูบ้ ริโภคญีป่ นุ่ โดยปีนสี้ ม้ โอ พันธุท์ องดีเป็นผลไม้ ชนิ ด ใหม่ ที่ รั ฐ บ�ลญี่ ปุ่ น อนุ ญ �ตให้ นำ � เข้ � จ�กไทยได้ นอกจ�กนี้ยังได้เชิญชวนให้เข้�ร่วมง�นแสดงสินค้�อ�ห�ร ไทย(ไทยเฟ็กซ์ 2555) ระหว่�งวันที่ 23 - 27 พฤษภ�คมนี้ ณ เมืองทองธ�นี เพื่อชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ อุตส�หกรรมไทย ซึง่ จะมีสว่ นช่วยยกระดับสินค้�อ�ห�รและ ธุรกิจบริก�รอ�ห�รไทย ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ครัวไทยสู่ครัว โลก โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในก�รผลักดันก�รส่งออกทั้งปีให้ ขย�ยตัว 15% ต�มเป้�หม�ย สำ�หรับก�รค้�ระหว่�งไทย – ญี่ปุ่น เมื่อปี 2554 มี

มูลค่� 66,232 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ขย�ยตัว 13.7% แบ่ง เป็นมูลค่�ก�รส่งออก 24,070 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ขย�ยตัว 17.9 % และมูลค่�ก�รนำ�เข้� 42,162 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ขย�ยตัว 11.4% ไทยข�ดดุลก�รค้� 18,091 ล้�นเหรียญ สหรัฐฯ ก�รค้�ไตรม�สแรกของปี 2555(มกร�คม-มีน�คม)มี มูลค่� 16,830 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ(525,292 ล้�นบ�ท) ขย�ยตัว 2.5% แบ่งเป็นมูลค่ �ก�รส่งออก 5,527 ล้�น เหรียญสหรัฐฯ ขย�ยตัว - 6.96% และก�รนำ�เข้� 11,303 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ขย�ยตัว 7.87 % โดยมีเป้�หม�ยขย�ย ก�รค้�สองประเทศเป็น 100,000 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 (จ�กมูลค่�ก�รค้�รวมไทย-ญี่ปุ่นในปี 2554)

เอไอเอส เสิร์ฟส่วนลดพิเศษสูงสุด15% ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิทุกสาขา ทั่วประเทศ ส�วกเจแปนนิสฟู๊ดเตรียมเฮ! เมื่อเอไอเอส โดยวิล�สินี พุทธิก�รันต์ รองกรรมก�รผูอ้ �ำ นวยก�ร ส�ยง�นบริก�ร ลู ก ค้ � และก�รบริ ก �ร ร่ ว มกั บ ไพศ�ล อ่ � วสถ�พร รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นธุรกิจอ�ห�ร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) สร้�งสรรค์คว�มคุ้มค่�ใน คว�มอิ่มหนำ�สำ�ร�ญ จ�กม�ตรฐ�นบริก�รของร้�น อ�ห�รญี่ปุ่นชั้นนำ� ทั้ง โออิชิ แกรนด์, โออิชิ บุฟเฟต์, ช�บูชิ บุฟเฟต์, นิกุยะ เจแปนนิส บ�ร์บีคิว บุฟเฟต์, โออิ ชิ ร�เมน และ คะโซคุ เ ต (ร้ � นอุ ด้ ง และโซบะ

ยอดนิยมของโอซ�ก้�) ร่วม 130 ส�ข�ทั่วประเทศ พิเศษสำ�หรับลูกค้� เอไอเอส สุดคุ้ม! ทุกวันกับส่วนลด 10% และสุดคุ้มขึ้นไปอีก! ระหว่�ง เวล� 14.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ กับส่วนลดพิเศษ 15%       ลูกค้�เอไอเอสส�ม�รถยกก๊วนไปอิ่มอร่อยกันแบบครบรสได้ง่�ยๆ เพียงกดรับสิทธิ์จ�กมือถือ เอไอเอส ที่ 6 ร้�นคว�มอร่อย ตั้งแต่ วันนี้-30 มิถุน�ยน 2555  (ขอสงวนสิทธิ์ 1 หม�ยเลข/1 สิทธิ์/วัน)

CHAIRMANreview | 55


Marketing Report

เมกาบางนา “ทีข่ องคุณ ความสุขของคุณ” กับประสบการณ์ชอ้ ปปิง้ ครัง้ ใหม่ทย่ี ง่ิ ใหญ่ ครบวงจร เมกาบางนา ศูนย์การค้าแนวราบใหญ่ระดับภูมิภาค แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ 3 พฤษภาคม 2555 โดย ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้บริโภคอย่าง ล้นหลาม ด้วยรูปแบบของเมกามอลล์แบบครบวงจร แห่ งแรกในเมืองไทย ภายใต้แนวคิด “ที่ของคุณ ความสุขของคุณ” ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายปลาย ทางแห่งใหม่สำาหรับการช้อปปิ้งและทุกไลฟ์สไตล์ที่ ตรงใจทุกๆ คน ด้วยส่วนผสมของร้านค้าและบริการ ที่มีความหลากหลาย นอกเหนือจากความสะดวก

56 | CHAIRMANreview

สบายภายใต้อาคารสูงสองชัน้ และทำาเลทีต่ งั้ ทีด่ เี ยีย่ ม บนถนนบางนาตราด กม. 8 เมก�บ�งน�ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมต่�งๆ ม�กม�ย เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองก�รเปิ ด ตั ว ตลอดสั ป ด�ห์ แ ห่ ง ก�ร เปิ ด ตั ว นี้ โดยวั น ที่ 5 พฤษภ�คม 2555 จะมี พิ ธี เปิดศูนย์ก�รค้�อย่�งเป็นท�งก�ร โดย ฯพณฯ คล�ส โมลิน เอกอัครร�ชฑูตสวีเดนประจำ�ประเทศไทย ให้เกียรติเป็น ประธ�นเปิดง�น พร้อมกิจกรรมสนุกสน�นอื่นๆ ของขวัญ พิเศษสุดเซอร์ไพรซ์ม�กม�ยตลอดทั้งวันรวมมูลค่�กว่� 2 ล้�นบ�ท และคอนเสิร์ตจ�กป�ล์มมี่ และศิลปินวงสครับบ์


Marketing Report

ส่วนในวันที่ 6 พฤษภ�คม 2555 จะมีคอนเสิร์ตจ�ก สองด�วเด่นคุณภ�พจ�กสองเวทีเรียลลิตี้โชว์ อ๊อฟ - ปอง ศักดิ์ เอเอฟ และแก้ม เดอะสต�ร์ นอกจ�กนั้น ยังจัดแคมเปญ Megabangna Grand Opening Celebration Campaign ช้อปครบทุก 500 บ�ท รับคูปองลุ้นร�งวัลรถยนต์ Volvo V50 มูลค่�กว่� 1.6 ล้�น บ�ท และคูปองเงินสดมูลค่�รวม 800,000 บ�ท โดยจะมี ก�รจับร�งวัลในวันที่ 1 มิถุน�ยน 2555 ศู น ย์ ก �รค้ � เมก�บ�งน� โครงสร้ � งอ�ค�รเป็ น ศูนย์ก�รค้�คว�มสูง 2 ชั้น เมก�บ�งน�นำ�เสนอปร�กฎ ก�รณ์ ค ว�มสะดวกสบ�ยสู ง สุ ด ภ�ยใต้ ค อนเซ็ ป ต์ “Everything Under One Roof” ที่ได้รับก�รยอมรับอย่�ง กว้�งขว�ง และประสบคว�มสำ�เร็จม�แล้วในระดับน�น�ช�ติ และบรรย�ก�ศในก�รช้อปปิ้งใหม่ๆ ที่สนุกสน�นเป็นครั้ง แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมก�บ�งน�พร้อมเปิดให้ บริก�รวันที่ 3 พฤษภ�คม 2555 และเฉลิมฉลองก�รเปิดตัว ในวันที่ 5 พฤษภ�คม 2555 เพื่อเป็นศูนย์รวมคว�มบันเทิง และร้�นอ�ห�รชั้นนำ�แห่งภูมิภ�ค

เมก�บ�งน�ตั้งอยู่บนพื้นที่ 254 ไร่ พื้นที่เช่�ขน�ด 185,000 ต�ร�งเมตร ประกอบด้วยร้�นค้� 450 ร้�น และ ร้�นค้�แบบเปิด (open plan) 335 ร้�น พร้อมที่จอดรถฟรี กว่� 8,000 คัน และจุดบริก�รรถโดยส�รประจำ�ท�งขน�ด ใหญ่ เพื่อตอบทุกโจทย์และคว�มต้องก�รของนักช้อป ด้วย สินค้�และบริก�รที่มีให้เลือกหล�กหล�ยใน 9 โซน ได้แก่ เมก� เทค (MEGA TECH) 30 ร้�นไอที เก็ดเจ็ท เครื่อง ใช้ไฟฟ้�สุดล้�ำ , เมก� แฟชัน่ (MEGA FASHION) ทีร่ วบรวม 200 ร้�นแฟชั่นชั้นนำ�, เมก� ฟู๊ด (MEGA FOOD) 100 ร้�นอ�ห�รน�น�ช�ติ, เมก� คิดส์ (MEGA KIDS) 30 ร้�น ถูกใจเด็กๆ, เมก� โฮม (MEGA HOME) 10 ร้�นแต่งบ้�น สุดเก๋, เมก� สปอร์ต (MEGA SPORT) 20 ร้�นอุปกรณ์ กีฬ�, เมก� เวลเนส (MEGA WELLNESS) 30 ร้�น เพื่ อ สุ ข ภ�พและคว�มง�ม, เมก� แบงค์ กิ้ ง (MEGA BANKING) 11 ธน�ค�รชัน้ นำ� 5 สถ�บันก�รเงินและประกัน ชีวติ ประกันภัย และเมก� ไลฟ์สไตล์ 35 ร้�นค้�เพือ่ เติมเต็ม คว�มสุขให้วันสบ�ยๆ พร้อมด้วย อิเกียสโตร์แห่งแรกใน ประเทศไทย

CHAIRMANreview | 57


Marketing Report

โฮมโปร โชว์กำาไร Q1 ปี 55 โต 49.57% สร้างยอดขายทะลุ 8,414.06 ล้านบาท “โฮมโปร” โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1ปี 55 โกย กำาไรเพิ่ม 49.57% กำาไรสุทธิอยู่ที่ 610.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.26 ล้านบาท หลังกวาดยอดขายเฉียด 8,500 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสาขา เดิม และการเปิดสาขาใหม่ โดยเฉพาะในสาขาซึง่ อยู่ ในบริเวณที่เคยมีผลกระทบจากสภาวะน้ำาท่วมจะมี ความต้องการของสินค้าเพือ่ การซ่อมแซมหลังน้าำ ท่วม เพิ่มขึ้น น�ยคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ “โฮมโปร” ผูน้ �ำ ธุรกิจศูนย์รวมวัสดุกอ่ สร้�งและอุปกรณ์ตกแต่งบ้�นครบ วงจร เปิดเผยถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยประจำ�ไตรม�สที่ 1/2555 ว่� บริษัทฯ มีผลกำ�ไรสุทธิ เท่�กับ 610.31 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 202.26 ล้�นบ�ท หรือ 49.57% เมื่อเทียบกับไตรม�สเดียวกันของปีก่อน โดยมี ปัจจัยหลักได้แก่ ร�ยได้ จ �กก�รข�ย สำ � หรั บ งวด 3 เดื อ น สิ้ น สุ ด วันที่ 31 มีน�คม 2555 มีจำ�นวน 8,414.06 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กงวดเดียวกันของปี 2554 จำ�นวน 1,807.63 ล้ � นบ�ท หรื อ 27.36% ก�รเพิ่ ม ขึ้ น ของยอดข�ยเป็ น ผลเนื่องจ�กก�รเติบโตของส�ข�เดิมและก�รเปิดส�ข�ใหม่ โดยเฉพ�ะในส�ข�ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เคยมีผลกระทบจ�ก สภ�วะน้�ำ ท่วมจะมีคว�มต้องก�รของสินค้�เพือ่ ก�รซ่อมแซม หลังน้ำ�ท่วมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้นเป็นจำ�นวนเงิน 2,089.77 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กงวดเดียวกันของปีก่อน 473.06 ล้�น บ�ท หรือ 29.26% โดยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นต่อยอดข�ย เท่�กับ 24.84% ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี

58 | CHAIRMANreview

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นเท่�กับ 24.47% เป็นผลเนื่องจ�กก�ร เปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกลุ่มสินค้�ที่ข�ย โดยมีสัดส่วน ของสินค้�ที่มีอัตร�กำ�ไรเพิ่มขึ้น น�ยคุณวุฒิ กล่�วต่อไปว่� นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมี ร�ยได้ค�่ เช่�และบริก�ร จำ�นวน 243.51 ล้�นบ�ท เพิม่ ขึน้ จ�กงวดเดียวกันของปี 2554 จำ�นวน 19.80 ล้�นบ�ท หรือ 8.85% เป็นผลเนือ่ งจ�กก�รเพิม่ ร�ยได้ค�่ เช่�พืน้ ทีข่ องร้�น ค้�เช่�ในโฮมโปร และ ร�ยได้จ�กพื้นที่เช่�ในศูนย์ก�รค้� ม�ร์เก็ตวิลเลจ สำ�หรับร�ยได้อื่นๆ มีจำ�นวน 330.52 ล้�น บ�ท เพิ่มขึ้นจ�กงวดเดียวกันของปี 2554 จำ�นวน 65.59 ล้�นบ�ท หรือ 24.76% เป็นผลเนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของ ร�ยได้ค�่ โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย และร�ยได้ค�่ บริก�ร จ�กลูกค้�และร�ยได้อื่นๆ ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�ร บริห�ร มีจำ�นวน 1,831.70 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กงวด เดียวกันของปี 2554 จำ�นวน 359.38 ล้�นบ�ท หรือ 24.41% ซึง่ ค่�ใช้จ�่ ยดังกล่�วเพิม่ ขึน้ ในอัตร�ส่วนทีล่ ดลงโดยคิดเป็น 21.77% ของยอดข�ย ลดลงจ�กงวดเดียวกันของปี 2554 ที่ มีอัตร�ส่วนเท่�กับ 22.29% ของยอดข�ย ค่�ใช้จ่�ยที่เป็น ตัวเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลเนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือน, ค่�ขนส่งและค่�บริก�ร, ค่�เสื่อมร�ค� รวมทั้งค่�ใช้จ่�ย ท�งก�รตล�ด น�ยคุณวุฒิ กล่�วเพิ่มเติมว่� สำ�หรับปีนี้ บริษัทฯ มี เป้�ทีจ่ ะขย�ยส�ข�จำ�นวน 8 ส�ข� โดยในปีนเี้ ริม่ ทยอยเปิด ไปแล้ว 2 ส�ข� คือส�ข�จังหวัดตรัง และส�ข�เมก�บ�งน� โดย 2 ส�ข�นี้มีมูลค่�ก�รลงทุนรวมแล้วกว่� 600 ล้�นบ�ท และในเดือนนี้ บริษัทมีเป้�หม�ยที่จะขย�ยส�ข�ไปยังภ�ค ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ และจะทยอยเปิด ส�ข�ที่ห�ดใหญ่ เป็นส�ข�ที่ 2 และอีก 4 ส�ข�ในภูมิภ�ค ต่�ง ๆ ทั่วประเทศ


Marketing Report

20ปีซซิ ซ์เล่อร์ในไทย มอบประสบการณ์ยง่ิ ใหญ่โดนใจลูกค้า เทีย่ วฟรีแดนอัศจรรย์ Great Barrier Reef เมืองจิงโจ้ถงึ 2 เมือง 7 วัน 5 คืน

ครองความนิ ย มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนานในเมื อ งไทย สำ า หรั บ ซิ ซ ซ์ เ ล่ อ ร์ (Sizzler) ร้ า นอาหารสั ญ ชาติ ออสเตรเลียนที่ให้บริการอาหารนานาชาติด้วยเมนูเด็ด เลื่ อ งชื่ อ มากมาย ซึ่ ง มี จุ ด เด่ น อยู่ ที่ อ าหารสเต็ ก ชั้ น ดี สารพัดเมนู เสิร์ฟร้อนๆ หอมกรุ่นถึงโต๊ะ สลัดบาร์ขนาด ใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยรายการอาหารครบครันละลานตา และเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์และจุด แข็งของร้านที่โดดเด่นที่สุด และดึงดูดให้ลูกค้าเดินเข้า ร้านซิซซ์เล่อร์ไม่ขาดสาย ทำาให้แต่ละปีจาำ นวนลูกค้าเพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายหลายพันล้านบาทต่อ ปีเป็นเครื่องยืนยันความสำาเร็จ จวบจนกระทั่งปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 20 ของ ก�รเข้�ม�บุกเบิกตล�ดในเมืองไทย ถือเป็น ว�ระใหญ่ที่ต้องเฉลิมฉลองอย่�งเอิกเกริก เพื่อประก�ศคว�มสำ�เร็จอันน่�ภ�คภูมิใจ ซิซซ์เล่อร์จึงจุดพลุฉลองด้วยโปรโมชั่นใหญ่ ทุกๆ ปีซิซซ์เล่อร์จะจัดโปรโมชั่นมอบทริป สมน�คุณฟรีแก่ลูกค้� เปิดโอก�สให้ลูกค้� ได้ลุ้นไปท่องเที่ยวฟรียังสถ�นที่สำ�คัญต่�งๆ ทั่วโลก เป็นประจำ� โดยจะเลือกสรรสถ�นที่ และจุดหม�ยก�รท่องเทีย่ วทีแ่ ปลกใหม่ ท้�ท�ย

น่�ค้นห� เพื่อมอบเป็นประสบก�รณ์ล้ำ�ค่�ให้ลูกค้�ผู้โชคดีของ ซิซซ์เล่อร์เป็นพิเศษ ซึ่งจุดหม�ยปล�ยท�งที่ซิซซ์เล่อร์เคยพ�ไป เยือนม�แล้ว ได้แก่ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กับทริป “Sydney Super Fun Sizzler Super Tour” ในปี 2009 และ เมืองเมลเบิร์น ในทริป “Sizzler Summer Vacation at Melbourne” ในปี 2010 และล่�สุด เมื่อปี 2011 ที่ผ่�นม� ได้ พ�ผู้โชคดีไปเยือนนครป�รีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ละแห่ง ล้วน เป็นสถ�นที่น่�ประทับใจ และมีคุณค่�ต่อก�รจดจำ� จนแคมเปญนี้กล�ยเป็นแคมเปญที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ทั้งในด้�นก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมจ�กลูกค้� ก�รกระตุ้นยอด ข�ยของส�ข� ไปจนถึงก�รตอกย้�ำ ภ�พลักษณ์ ที่ดี ในฐ�นะผู้ให้บริก�รอ�ห�รชั้นนำ�ที่มอบ ประสบก�รณ์ ที่ มี ค่ � ทั้ ง ก�รรั บ ประท�น อ�ห�รที่ มี คุ ณ ภ�พในร้ � น รวมไปถึ ง ประสบก�รณ์แปลกใหม่อนื่ ๆในชีวติ ซึง่ เป็น แนวท�งที่ซิซซ์เล่อร์ยึดถือม�โดยตลอด ส่ ว นในปี นี้ เพื่ อ ให้ ส มกั บ ว�ระยิ่ ง ใหญ่ ฉลอง 20 ปีในเมืองไทย ซิซซ์เล่อร์ จึงทุ่ม ทุนกว่� 50 ล้�นบ�ท จัดโปรโมชั่นลุ้น ร�งวั ล กว่ � 50 ร�งวั ล และคู ป อง สมน�คุณกว่� 1 ล้�นใบ โดยมีร�งวัล สู ง สุ ด คื อ ทริ ป มหั ศ จรรย์ เ ที่ ย วฟรี CHAIRMANreview | 59


Marketing Report

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งไม่เพียงเป็นประเทศต้นกำ�เนิดแห่งร้�น อ�ห�รซิซซ์เล่อร์ แต่ยงั เป็นดินแดนทีอ่ ดุ มไปด้วยคว�มมหัศจรรย์ ท�งธรรมช�ติ และคว�มเจริญท�งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ น่�สนใจม�กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภ�ยใต้ชื่อทริปว่� “Sizzler Adventure! to Cairns & Sydney” เจ�ะจงพ�ผู้โชคดีไปตะลุย เที่ยวฟรีถึง 2 เมืองใหญ่ ที่ เมืองแคนส์ (Cairns) และซิดนีย์ (Sydney) ซึ่งล้วนเป็นจุดหม�ยก�รเดินท�งที่นักท่องเที่ยวทั่ว โลกต่�งฝันจะไปเยือนสักครั้งในชีวิต ด้วยแพ็คเกจใหญ่ 7 วัน 5 คืน กับโปรแกรมทริปสุด ตืน่ เต้น ผจญภัย เริม่ ทีเ่ มืองแคนส์ กับก�รไปเยีย่ มชมก�รแสดง และสัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง “อะบอริจินส์” อย่�งใกล้ชิด ซึ่ ง ถื อ เป็ น ประสบก�รณ์ ที่ ห �ได้ ไ ม่ ง่ � ยนั ก เหนื อ อื่ น ใดคื อ ประสบก�รณ์ที่จะได้ไปดำ�น้ำ�ในผืนทะเลยิ่งใหญ่แห่ง Great Barrier Reef แหล่งปะก�รังธรรมช�ติที่งดง�มเลื่องชื่อของโลก ทีน่ กั ดำ�น้�ำ ใฝ่ฝนั ถึง และก�รไปเยือนซิดนีย์ เมืองหลวงทีม่ เี สน่ห์ อีกแห่งของโลก เยีย่ มชมสวนสัตว์ Taronga ทีม่ สี ตั ว์หล�กหล�ย ประเภทจ�กทุกมุมโลก และไปชมสัตว์น�้ำ ทีห่ �ดูได้ย�กที่ Sydney Aquarium รวมถึงโปรแกรมสุดระทึก กับก�รขึน้ ไปเยีย่ มตึกระฟ้� Sydney Tower ตึกสูงทีส่ ดุ ของซิดนีย์ เพือ่ ชมทัศนียภ�พทีน่ �่ ตืน่ ต� ประทับ ใจปนหว�ดเสียว ยังไม่นับก�รเยี่ยม ชมสถ�ปั ต ยกรรมระดั บ โลกอย่ � ง Opera House ก�รแวะช้อปปิง้ ในห้�ง สรรพสินค้�ชือ่ ดัง และก�รรับประท�น อ�ห�รมื้อค่ำ�บรรย�ก�ศหรูประทับใจ

60 | CHAIRMANreview

ที่ลืมไม่ลง นอกจ�กนีย้ งั มีร�งวัลอืน่ ๆ เช่น แพ็คเกจเยีย่ มชมโครงก�ร หลวง จ.เชียงใหม่ และชมแปลงปลูกผักของ Sizzler สัมผัสคว�ม อุดมสมบูรณ์ของแหล่งอ�ห�รท�งภ�คเหนือ โอบล้อมด้วย บรรย�ก�ศของส�ยหมอกและเทือกเข�สุดโรแมนติก จำ�นวน 5 ร�งวัล ร�งวัลละ 2 ท่�น มูลค่�ร�งวัล 60,000 บ�ท และบัตร กำ�นัลจ�ก ซิซซ์เล่อร์มูลค่� 5,000 บ�ท และ 2,000 บ�ท อีก หล�ยสิบร�งวัล กลยุ ท ธ์ ใ นก�รสร้ � งประสบก�รณ์ ร่ ว ม (Experience marketing) ของซิซซ์เล่อร์ถือว่�เป็นหัวใจสำ�คัญอีกอย่�งหนึ่งที่ เชื่ อ มโยงลู ก ค้ � ให้ เ กิ ด คว�มรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ แบรนด์ ก�รมอบ ประสบก�รณ์ล้ำ�ค่�ครั้งสำ�คัญที่จะประทับอยู่ในคว�มทรงจำ�ไป ตลอดชีวติ คือ ก�รมอบคว�มพึงพอใจสูงสุดทีจ่ ะประทับแบรนด์ ลงไปในใจลูกค้�อย่�งย�กจะปฏิเสธ “ซึ่งตลอดระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�นม�กว่� 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ บริษัท เอส แอล อ�ร์ ที จำ � กั ด ซิ ซ ซ์ เ ล่ อ ร์ ไ ด้ บุ ก เบิ ก อ�ห�รต้ น ตำ � หรั บ ทั้ ง สเต็ ก สลั ด ซี ฟู้ ด และเมนู สู ต รเฉพ�ะของซิ ซ ซ์ เ ล่ อ ร์ เน้ น ก�รสร้ � ง ประสบก�รณ์ก�รรับประท�นอ�ห�ร ที่ มี ค่ � ให้ กั บ ลู ก ค้ � ถึ ง พร้ อ มด้ ว ย คุ ณ ภ�พ คั ด สรรแต่ วั ต ถุ ดิ บ ชั้ น ดี จ�กแหล่ ง ผลิ ต คุ ณ ภ�พ ไปจนถึ ง ก�รปรุ ง อย่ � งอย่ � งพิ ถี พิ ถั น ด้ ว ย สูตรและฝีมืออันเชี่ยวช�ญของเชฟ ม�กฝีมือ ด้วยจำ�นวน 39 ส�ข�


Marketing Report

ทั่วประเทศ มีลูกค้�ไว้ว�งใจและให้ก�รตอบรับเป็นอย่�งดี ม�กกว่� 5 แสนคนต่อเดือน ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่�ซิซซ์เล่อร์ มอบประสบก�รณ์ด้�นอ�ห�รที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้�ม�โดยตลอด ขณะที่ ป ระสบก�รณ์ ท่ อ งเที่ ย วก็ เ ป็ น เหมื อ นของกำ � นั ล ที่ รู้ ใ จ ที่เร�อย�กมอบให้ลูกค้�ซิซซ์เล่อร์ที่ชื่นชอบชีวิตที่มีสีสันและ คว�มท้�ท�ยอยูเ่ สมอ” มร. จอห์น ไฮเน็ค รองประธ�นกรรมก�ร บริ ษั ท เอส แอล อ�ร์ ที จำ � กั ด ผู้ ดำ � เนิ น ง�นร้ � นอ�ห�ร ซิซซ์เล่อร์ในประเทศไทยและจีน กล่�วถึงก�รให้คว�มสำ�คัญต่อ ก�รผูกมัดใจลูกค้�ซึ่งมีคว�มสำ�คัญเหนือสิ่งใด สิง่ ทีช่ ว่ ยตอกย้�ำ คำ�พูดของมร. จอห์น ไฮเน็ค ได้อย่�งดีทสี่ ดุ ก็คอื ก�รทีซ่ ซิ ซ์เล่อร์มงุ่ มัน่ พัฒน�ปรับปรุงและออกเมนูใหม่ๆ ม� เชิญชวนผูบ้ ริโภคอยูต่ ลอดเวล� ก�รจัดบรรย�ก�ศร้�นทีอ่ บอุน่ รวมถึงก�รจัดโปรโมชั่นจ�นเด็ดต่�งๆ ที่ทำ�ให้ลูกค้�รู้สึกได้ถึง คว�มคุ้มค่�ทุกครั้งที่เข้�ม�รับประท�นอ�ห�รที่นี่ ด้�นคุณนงชนก สถ�น�นนท์ ผู้ช่วยรองประธ�นบริห�ร กลุ่มก�รตล�ด บริษัท เอส แอล อ�ร์ ที จำ�กัด ผู้บริห�รร้�น ซิซซ์เล่อร์ กล่�วเสริมถึงคว�มแรงของแคมเปญนี้ว่� “แคมเปญ ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยประสบก�รณ์ สุ ด ท้ � ท�ยกั บ ซิ ซ ซ์ เ ล่ อ ร์ นี้ ไ ด้ รั บ ก�รตอบรั บ จ�กลู ก ค้ � เป็ น อย่ � งดี เป็นแคมเปญที่มีเสียงเรียกร้องอยู่ ตลอด และสร้�งคว�มสำ�เร็จให้เร� ทุกๆปี จนเป็นส่วนหนึ่งของแผนก�ร ตล�ดที่ สำ � คั ญ ของเร�ไปแล้ ว ซึ่ ง กิจกรรมของ ซิซซ์เล่อร์ที่เร�สร้�งสรร อยู่ตลอดเวล�เพื่อลูกค้�ที่เร�ใส่ใจ ส่ง

ผลต่อภ�พรวมของผลประกอบก�รที่ดีเยี่ยม ทั้งด้�นร�ยได้และ ผลกำ � ไร โดยปี 2555 ซึ่ ง จะเป็ น ปี ที่ บ ริ ษั ท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ใน ประเทศไทยครบรอบ 20 ปี บริษัทตั้งเป้�ที่จะขย�ยก�รเติบโต ของธุรกิจกว่� 15% ด้วยงบลงทุนกว่� 80 ล้�นบ�ท สำ�หรับเปิด และขย�ยส�ข�ใหม่อีก 3 ส�ข�ในปี 2555 เพื่อรองรับก�รขย�ย ตัวของธุรกิจ และในส่วนของแคมเปญนี้ เชื่อได้ว่�จะส�ม�รถ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุม่ เป้�หม�ยเร�ได้อย่�งตรงใจ ทัง้ ยัง ช่วยกระตุ้นยอดข�ยให้สูงขึ้นต�มที่ตั้งเป้�ไว้ จึงอย�กให้ทุกคน ร่วมลุ้นไปด้วย ถือเป็นโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยเลยทีเดียว “สำ�หรับปีนี้ เป็นโอก�สครบรอบ 20 ปีซิซซ์เล่อร์ในเมือง ไทย เร�จึงทุ่มงบประม�ณ เพื่อให้แคมเปญนี้ขย�ยสู่ลูกค้�ในวง กว้�งม�กที่สุด ถือว่�ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่�ที่เร�เคย จัดม�” คุณนงชนก กล่�วพร้อมรอยยิ้มอย่�งภ�คภูมิใจ โปรโมชั่นสุดอลังก�รครั้งนี้ ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภ�คม นี้ ซึ่งซิซซ์เล่อร์ยังเพิ่มคว�มพิเศษเพื่อให้ สมกับปีพิเศษ นอกจ�กลูกค้�ที่รับประท�นอ�ห�รในร้�นซิซซ์ เล่อร์ทกุ ส�ข�ทัว่ ประเทศจะได้รบั คูปองชิงโชคในแคมเปญนี้ ห�ก สั่งเมนูซิกเนเจอร์ของซิซซ์เล่อร์ ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นของร�งวัลเพิ่ม เป็น 2 เท่�และยังมีโอก�สรับคูปอง ส่วนลดสำ�หรับมื้อต่อไปที่ซิซซ์เล่อร์ อีกด้วย นั บ เป็ น ปี ท องของซิ ซ ซ์ เ ล่ อ ร์ และโอก�สทองของแฟนพั น ธุ์ แ ท้ ซิ ซ ซ์ เ ล่ อ ร์ ที่ ไ ม่ ค วรพล�ดด้ ว ย ประก�รทั้งปวง

CHAIRMANreview | 61


Marketing Report

เล-ซี-บอย (La-Z-Boy)

เครื่องหมายความสบายที่ไม่เคยตกยุค ตลาดเฟอร์นิเจอร์ของเมืองไทยกลับมาคึกคักมากขึ้น หลั ง จากวิกฤติอุทกภัยของเมืองไทยผ่านพ้น เพราะ เฟอร์ นิ เ จอร์ ชิ้ น ใหม่ ห ลากหลายชนิ ด กำ า ลั ง เป็ น ที่ ต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำามาทดแทนชิ้นเก่าที่เสีย หายไป นาทีนี้จึงเป็นโอกาสทองที่แต่ละแบรนด์จะงัด โปรโมชั่ น และกิ จ กรรมทางการตลาดออกมาดึ ง ดู ด ลูกค้ากันอย่างเต็มที่ ขณะที่สภาพตลาดและผู้บริโภค ในปี 2012 อาจมีการปรับเปลี่ยนทิศทางไปมากพอ สมควร สำ�หรับตล�ดเก้�อี้ปรับเอนเพื่อก�รพักผ่อนนั้น ผู้นำ� ร�ยใหญ่อย่�งเล-ซี-บอย (La-Z-Boy) ดูจะถือแต้มต่อ ด้วย คว�มได้เปรียบในด้�นแบรนด์ที่มีคว�มแข็งแกร่งกว่�ใคร เพร�ะคว�มมีชื่อเสียงของแบรนด์ที่บุกเบิกตล�ดอย่�งจริงจัง ม�ก่อน ทำ�ให้ยึดครองส่วนแบ่งได้ม�กที่สุดในตล�ดกลุ่มนี้ ม�หล�ยปี บวกกับก�รพย�ย�มมองตล�ดแบบ 360 องศ� จึงส�ม�รถรักษ�จุดยืนสินค้�ในฐ�นะเก้�อีส้ ดุ ยอดคว�มสบ�ย สไตล์คล�สสิกที่รองรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนได้ในทุกยุคสมัย โดยเฉพ�ะในภ�วะที่ผู้บริโภคมีปัจจัยก�รเลือกซื้อสินค้�ที่ เปลี่ยนแปลงไป แบรนด์แข็งแรง ภูมิคุ้มกันทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ในช่วงนี้ที่ตล�ดเฟอร์นิเจอร์และสินค้�กลุ่ม Home Use อ�จกำ � ลั ง มี เ ม็ ด เงิ น แพร่ ส ะพั ด หล�ยคนอ�จสั ง เกตเห็ น พฤติกรรมก�รซือ้ ของผูบ้ ริโภคในปีนวี้ �่ มีคว�มแตกต่�งไปจ�ก เมือ่ ปีทแี่ ล้ว เพร�ะอ�จต้องคิดม�กขึน้ ในก�รใช้จ�่ ย และร�ค� อ�จเป็นปัจจัยแรกๆ ในก�รพิจ�รณ�สินค้� เพร�ะเริม่ ไม่แน่ใจ กับภ�วก�รณ์อุทกภัยในอน�คต สำ�หรับเรื่องนี้ คุณธน�กร เกษตรสุวรรณ กรรมก�รผู้

62 | CHAIRMANreview

จัดก�รบริษทั เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้แสดงคว�ม คิดเห็นว่� “มีคว�มเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบท�งจิตวิทย� ของผู้บริโภคในก�รเลือกซื้อของใช้เข้�บ้�น เพร�ะหล�ยคน อ�จเน้นทีค่ ว�มจำ�เป็นและร�ค�ทีป่ ระหยัดม�กขึน้ แต่กไ็ ม่ได้ เกิดขึ้นกับสินค้�ทุกประเภท “โดยเฉพ�ะสินค้�ในกลุ่มเก้�อี้ปรับเอนเพื่อก�รผ่อน คล�ยนั้น ผู้บริโภคยังคงเลือกสินค้�ที่คุณภ�พ และคว�มน่� เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง แบรนด์ เ ล-ซี - บอย ส�ม�รถตอบสนองคว�ม ต้องก�รตรงนีข้ องลูกค้�ได้อย่�งสมบูรณ์ บวกกับร�ค�ของสิน ค้�เล-ซี-บอย ก็มเี รนจ์ (range) กว้�ง ลูกค้�ส�ม�รถเลือกซือ้ ได้ต�มกำ�ลังและคว�มต้องก�ร อย่�งไรก็ต�ม เร�ยังเข้�ใจ ลูกค้�เสมอ จึงได้ออกแคมเปญพิเศษม�เพื่อตอบสนองลูกค้� ทั้งก�รให้ส่วนลด และออกคอลเล็คชั่นใหม่ๆ ม�ให้ลูกค้�ได้ มีท�งเลือกใหม่ๆ และได้สนิ ค้�ทีม่ คี ณ ุ ภ�พระดับโลกไปใช้ ใน ร�ค�ที่สมเหตุสมผล” เช่นแคมเปญ “เล-เซี-บอย ลด(ร�ค�)ต�มน้ำ�” เมื่อ ปล�ยปีที่แล้ว ก็ได้รับกระแสตอบรับจ�กลูกค้�อย่�งอบอุ่น และเมื่อไม่น�นนี้ ก็เพิ่งเปิดตัวคอลเล็คชั่นใหม่ Stylista เก้�อี้


Marketing Report

ปรับเอนดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองโดย เฉพ�ะ เพื่ อ สนองตอบวิ ถี ชี วิ ต และรสนิ ย มของคนรุ่ น ใหม่ สะท้อนให้เห็นว่� เล-ซี-บอย เป็นแบรนด์ที่มีคว�มพย�ย�ม ในก�รรักษ�จุดแข็งในด้�นก�รเป็นเก้�อี้ปรับเอนที่ให้คว�ม สบ�ยผ่อนคล�ย และมีดีไซน์ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของ ตล�ดอยูต่ ลอดเวล� ซึง่ เป็นหัวใจสำ�คัญของคว�มสำ�เร็จตลอด 80 กว่�ปีของแบรนด์ และเกือบสิบปีทเี่ ข้�ม�รุกตล�ดในเมือง ไทยอย่�งจริงจัง

ให้คว�มสบ�ยทีโ่ ลกต้องทึง่ จนได้รบั คว�มนิยมแพร่หล�ยม�ก ขึ้นเรื่อยๆ และกล�ยเป็นอีกนวัตกรรมที่เติบโตอย่�งรวดเร็ว ไปทั่วโลก พร้อมๆ กับก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้ก�้ วหน้�ม�กขึน้ เช่น ก�รมีทวี่ �งเท้�เข้�ชุด ก�รเพิม่ อุปกรณ์สนั่ เพิม่ ฟังก์ชนั่ ก�รโยก เข้ � กั บ ก�รปรั บ เอนนอน จนทำ � ให้ สิ น ค้ � ข�ดตล�ดใน ช่วง1961-1971 รวมทั้งก�รขย�ยธุรกิจไปสู่สินค้�ประเภท โซฟ�ปรับเอนนอน ทำ�ให้เล-ซี-บอย เป็นม�กกว่�เก้�อี้ เพร�ะ สำ�หรับช�วอเมริกนั เล-ซี-บอยกล�ยเป็นสัญลักษณ์ของคว�ม สบ�ยทีท่ กุ คนต่�งยอมรับกันอย่�งดี กระทัง่ เล-ซี-บอยกล�ย เป็นผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์หมุ้ เบ�ะร�ยใหญ่ทสี่ ดุ ของสหรัฐอเมริก� และผู้ผลิตเก้�อี้ปรับเอนนอนเพื่อพักผ่อนชั้นนำ�ของโลก ซึ่งมี ยอดข�ยม�กกว่�สองเท่�เมื่อเปรียบกับผู้ผลิตเก้�อี้ปรับเอน นอนของคู่แข่งอื่นๆ

จากผู้บุกเบิกสู่ผู้นำาตลาดขนาดใหญ่ทั่วโลก เล-ซี-บอย นับเป็นแบรนด์ทสี่ วมวิญญ�ณแห่งนักบุกเบิก ม�ตัง้ แต่ถอื กำ�เนิด และเป็นผูส้ ร้�งตล�ดเก้�อีป้ รับเอนนอนให้ เกิดขึน้ อย่�งแท้จริง นับตัง้ แต่ปคี .ศ. 1929 ทีส่ องหนุม่ ลูกพีล่ กู น้องเอ็ดเวิร์ด เอ็ม คน�บุช (Edward M.Knabusch) และเอ็ด วิน เจ ชูม�ร์เกอร์ (Edwin J. Shoemaker) จ�กรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริก� ได้ช่วยกันประดิษฐ์เก้�อี้หุ้มเบ�ะปรับเอนนอน ต่างรุ่นต่างเวลา แต่เล-ซี-บอย ไม่เคยตกยุค ไม่เพียงก�รเป็นนักบุกเบิก แต่เล-ซี-บอย ยังเป็นนัก ตัวแรกของโลกจนสำ�เร็จ ด้วยแนวคิดก�รออกแบบต�ม “วิถี ธรรมช�ติเพื่อก�รพักผ่อน” ประดิษฐ์กลไกเก้�อี้ เพื่อเน้นก�ร พัฒน�และเดินหน้�ในวงก�รเฟอร์นเิ จอร์ดว้ ยนวัตกรรมทีต่ อบ

CHAIRMANreview | 63


Marketing Report ตั ว กล�ยเป็ น ตล�ดที่ มี มูลค่ � หล�ยพันล้�นบ�ท และเล-ซีบอย ก็ ไ ด้ ก ล�ยเป็ น แบรนด์ เก้�อีท้ คี่ นไทยคุน้ เคยม�กทีส่ ดุ อีกแบรนด์หนึ่ง “เล-ซี-บอยในเมือง ไทย มี อั ต ร�เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง ทุกๆ ปี ลูกค้�คนไทยของเลซี-บอยมีคว�มภักดีตอ่ แบรนด์ สู ง กลุ่ ม ลู ก ค้ � หลั ก ของเร� มีอ�ยุตั้งแต่ 35-64 ปี ระดับB + ขึ้นไป นอกจ�กนี้เร�ก็ยังมี ก�รออกแบบที่เหม�ะกับพื้นที่ ใช้สอยของสถ�นที่อยู่อ�ศัยปัจจุบันม�กขึ้น มีดีไซน์ทันสมัย เข้�กับรสนิยมคนไทย และเนื่องจ�กคว�มพร้อมในหล�ยๆ ด้�น เล-ซี-บอยจ�กสหรัฐอเมริก�จึงได้ให้เกียรติเมืองไทย เป็นศูนย์กล�งในก�รผลิตและป้อนตล�ดเอเชียทีเ่ ร�เชือ่ มัน่ ว่� มีศักยภ�พสูงม�ก ภ�ยใต้ชื่อบริษัท เล-ซี-บอย เอเชีย จำ�กัด และเร�ยังได้เปิด “เล-ซี-บอย แกลเลอรีโ่ ชว์รมู ” แห่งแรกและ แห่งเดียวในประเทศไทยขึ้นบนถนนสุขุมวิท เพื่อให้เป็นแกล เลอรีต่ น้ แบบในภูมภิ �คเอเชียอีกด้วย” คุณธน�กร กรรรมก�ร ผู้จัดก�ร บ. เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่�ว

สนองผู้คนแต่ละยุคอย่�งไม่เคยหยุดหย่อน ตั้งแต่ยุคแรกที่ สร้�งกลไกเก้�อี้ที่ตอบรับก�รเอนนอนพักผ่อนอย่�งสบ�ยถูก หลักธรรมช�ติ จนปฏิวตั ใิ ห้ผคู้ นหันม�เอนก�ยและใช้เวล�พัก ผ่อนบนเก้�อี้ม�กขึ้น และเมื่อคว�มเจริญของเทคโนโลยีปรับ เปลีย่ นวิถชี วี ติ ผูค้ นให้อยูห่ น้�จอม�กขึน้ เพือ่ ติดต่อสือ่ ส�รและ ท่องไปในโลกของอินเตอร์เน็ท ก็พัฒน�เก้�อี้ให้เพียบพร้อม ด้วยอุปกรณ์เสริม ทัง้ ก�รนวด ก�รทำ�คว�มร้อน เพิม่ โทรศัพท์ ในตัว ต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์แบบพกพ� และอื่นๆ อีก ม�กม�ย กล�ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เข้�ไปตอบสนองผู้คนทั้งใน ชีวติ ส่วนตัวและก�รทำ�ง�นม�กขึน้ และกล�ยเป็นเฟอร์นเิ จอร์ ประจำ�บ้�นของคนอเมริกันไปในที่สุด HKT เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยรุกตลาดอินเตอร์ นอกจ�กนี้ ยังออกแบบดีไซน์ต�่ งๆ ให้เข้�กับรสนิยมของ ด้วยประสบก�รณ์ที่คร่ำ�หวอดอยู่ในวงก�รเฟอร์นิเจอร์ ผู้คนในแต่ละยุค ส�ม�รถผสมผส�นฟังค์ชั่นแห่งคว�มสบ�ย เข้�กับดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์แบบโมเดิร์น และแม้กระทั่งก�ร สร้�งสรรค์ “เล-ซี-บอย แกลเลอรี่” ขึ้นเพื่อ “ทำ�ห้องที่ให้ คว�มรู้สึกเป็นบ้�น” ม�กขึ้น เล-ซี-บอยจึงมีลูกค้�หล�ยรุ่น หล�ยวัย และไม่เคยหลุดไปจ�กกระแสตล�ด แม้ว่�จะเป็น แบรนด์เก่�แก่ม�กกว่� 8 ทศวรรษ และมีคว�มพย�ย�มลอก เลียนจ�กคู่แข่งร�ยอื่นๆ แต่เล-ซี-บอยก็ยังโดดเด่นด้วย เอกลักษณ์และคว�มเป็นผู้นำ�เรื่องคุณภ�พเสมอม� เล-ซี-บอยไทย ศูนย์กลางการผลิตในตลาดเอเชีย ในปี 2004 เล-ซี-บอย ได้เริ่มบุกตล�ดเมืองไทยอย่�ง เป็นท�งก�ร และส�ม�รถสร้�งตล�ดเก้�อีป้ รับเอนขึน้ จนขย�ย 64 | CHAIRMANreview


Marketing Report ของเมื อ งไทยและได้ ติ ด ต่ อ ประส�นง�นกับต่�งประเทศม� เป็นระยะเวล�ย�วน�น ทำ�ให้ คุ ณ ธน�กรเล็ ง เห็ น โอก�ส ท�งก�รตล�ดอี ก ช่ อ งท�ง ที่น่�จะมีอน�คตสดใส นั่นคือ เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ จ ริ ง รั บ สั่ ง ทำ � ต�มออร์ เ ดอร์ ใ นตล�ดต่ � ง ประเทศ โดยเฉพ�ะธุ ร กิ จ โรงแรมชั้ น นำ � รี ส อร์ ท ที่ พั ก อ�ศั ย ต่ � งๆ มี ค ว�มต้ อ งก�ร เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบสั่งทำ�และ บิ ล ท์ อิ น เป็ น จำ � นวนม�ก จึ ง เป็นที่ม�ของก�รบุกเบิกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ชั้นดีขึ้นภ�ยใต้ ชื่ อ แบรนด์ HKT ดำ � เนิ น ง�นโดย Inter Spec Group Co., Ltd. ม�ตั้งแต่ปี 2003 โดยเริ่มต้นจับกลุ่มลูกค้�ธุรกิจ โรงแรมขน�ดใหญ่ สำ�นักง�น ที่อยู่อ�ศัยในสหรัฐอเมริก� เป็นหลัก ซึ่งธุรกิจเติบโตไปได้อย่�งดี เพร�ะตล�ดในอเมริก� ให้ก�รตอบรับเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้และง�นฝีมือที่ละเอียดอ่อน จ�กเอเชียดีม�ก และตอนนี้ยังเตรียมจะบุกตล�ดในภูมิภ�ค เอเชียและยุโรป รวมทัง้ ตล�ดโรงแรมทีพ่ กั ในเมืองไทยเพิม่ ขึน้ อี ก ด้ ว ย พร้ อ มกั บ ก�รเปิ ด ตล�ดเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ สำ � เร็ จ รู ป หล�กหล�ยประเภท เพื่อข�ยในตล�ดรีเทลและค้�ปลีกใน ประเทศไทย ค�ดว่�อีกไม่น�นจะเป็นอีกธุรกิจหนึง่ ทีเ่ ติบโตเป็นทีร่ จู้ กั

ของคนไทย และก้�วสู่คว�มเป็นแบรนด์ชั้นนำ�สำ�หรับตล�ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ของโลกได้ในอน�คต ถือเป็นอีกธุรกิจที่สย�ย ปี ก ให้ กั บ อ�ณ�จั ก รธุ ร กิ จ เฟอร์ นิ เ จอร์ ข องนั ก บริ ห �รม�ก ประสบก�รณ์อย่�งคุณธน�กร เกษตรสุวรรณ นอกเหนือจ�ก เก้�อี้เล-ซี-บอยที่โด่งดังติดตล�ดไปเรียบร้อยแล้ว ตลาดกว้างไกล กับพัฒนาการเพือ่ ความสบายทีไ่ ม่หยุดยัง้ ไม่ว�่ โลกจะเปลีย่ นแปลงไปอย่�งไร เทคโนโลยีจะพัฒน� ล้ำ�หน้�ไปม�กแค่ไหน ผู้คนก็ยังต้องก�รก�รนั่งที่ผ่อนคล�ย ตอบรับสรีระอย่�งถูกต้องเหมือนเดิม เก้�อี้เล-ซี-บอย จึงยัง คงตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้คนได้ไม่มีเปลี่ยนแปลง “ไม่ว่�เล-ซี-บอยจะออกสินค้�ใหม่ๆ อออกม�กี่รุ่นกี่ แบบ สิ่งที่จะยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์และต้องม�พร้อมกับเลซี-บอยเสมอก็คือ คว�มสบ�ยและคุณภ�พของสินค้�ที่ทุกคน มัน่ ใจได้ ซึง่ จะเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้แบรนด์ยงั่ ยืนต่อไปได้ไม่สนิ้ สุด” คุณธน�กร กล่�วย้ำ� วันนี้ แม้จะมีแบรนด์ต่�งๆ เกิดขึ้นม�กม�ยในยุทธจักร ตล�ดทั้ ง ในเมื อ งไทยและทั่ ว โลก แต่ แ บรนด์ ค ล�สสิ ก อย่�งเล-ซี-บอย ก็ยังคงยืนหยัดอยู่อย่�งสง่�ง�มในฐ�นะ ผู้นำ�ตล�ดเก้�อี้ปรับเอน และขับเคลื่อนไปต�มวิถีชีวิตของ ผูค้ นยุคใหม่ได้อย่�งลงตัว ด้วยคว�มปร�รถน�ทีจ่ ะสร้�งสรรค์ คว�มสะดวกสบ�ยให้ กั บ ผู้ ค นทั่ ว โลกโดยไม่ เ คยหยุ ด นิ่ ง อยู่กับที่แม้สักวิน�ที

CHAIRMANreview | 65


Marketing Report

บรีเซอร์ฉลองวันไหลพัทยากับปาร์ตธ้ี มี “บับ๊ เบิล้ ” ระเบิดความมันส์แบบไม่ยง้ั ตลอดวัน กับเครือ่ งพ่นฟอง ดีเจ แดนเซอร์ และคอนเสิรต์ แดนซ์โดนใจกับก้�นคอคลับ บรีเซอร์ เครือ่ งดืม่ RTD สุดฮิตของคนยุคใหม่รว่ มฉลอง เทศกาลวันไหลจังหวัดพัทยาอย่างยิง่ ใหญ่คกึ คักอีกครัง้ ยึดพื้นที่โรงแรมชาร์มมิ่งอินน์เปิดปาร์ตี้ “บั๊บเบิ้ล” กับ ลูกบอลหลายขนาดนับพันลูก เครือ่ งพ่นฟองขนาดยักษ์ แสงสีเสียงและความบันเทิงเต็มพิกดั อัดแน่นทัง้ วันกับ เหล่าแดนเซอร์และดีเจชือ่ ดัง ปิดท้ายด้วยคอนเสิรต์ สุด มันส์เอาใจคนชอบเต้นกับศิลปินกลุ่มก้านคอคลับ

66 | CHAIRMANreview

นับเป็นง�นที่เรียกว่�พล�ดไม่ได้เป็นประจำ�ทุกปีของ จังหวัดพัทย� ทีเ่ มืองท่องเทีย่ วทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั แห่งนีจ้ ะมีชวี ติ ชีว�ขึน้ อีกหล�ยเท่�ตัวด้วยเทศก�ลวันไหล เทศก�ลส�ดน้�ำ วัน ปีใหม่ไทยที่ได้คว�มนิยมจ�กทั้ง ช�วไทยและต่�งช�ติ ปีนี้ก็ เป็นอีกครั้งที่บรีเซอร์ทุ่มงบไม่อั้นจัดป�ร์ตี้กล�งแจ้ง เนรมิตร พืน้ ทีใ่ นโรงแรมช�ร์ม มิง่ อินน์ให้เป็นล�นป�ร์ตสี้ �ดน้�ำ ขน�ด ใหญ่ กระหึ่มด้วยเครื่องเสียงขน�ดยักษ์ที่ออกแบบม�เป็น


Marketing Report

พิเศษสำ�หรับ เพลงมันส์ๆ จ�กดีเจยอดฮิตบน “ดีเจท�วเวอร์” ทีม่ ที เี่ ติมน้�ำ เล่นสงกร�นต์บรรจุน�้ำ ไว้ ด้�นล่�งทำ�ให้ไม่ พล�ด ป�ร์ตี้มันส์ๆ ไปซักวิน�ทีเดียว ป�ร์ตี้วันไหลที่เริ่มระเบิดคว�มมันส์กันตั้งแต่ช่วงเที่ยง ไปจนถึงหนึ่งทุ่ม ยังมีกิจกรรมเด็ดอื่นๆ ให้สนุกกันตลอด ทั้ ง ง�น ไม่ ว่ � จะเป็ น ทะเลลู ก บอลหล�กขน�ดสี สั น สดให้ เครื่ อ งพ่ น ฟองขน�ดใหญ่ ช่ ว ยสร้ � งบรรย�ก�ศให้ ส นุ ก ครึกครื้น รวมทั้งเกมส์ชิงร�งวัลบน เวทีตลอดทั้งง�น แสงสีเสียงกระหึ่ม สุ ด พลั ง รวมทั้ ง ไฮไลท์ ข องง�น คอนเสิรต์ 90 น�ทีเต็มของกลุม่ ศิลปิน ก้ � นคอคลั บ ที่ แ ฟนๆ ได้ โ ยกย้ � ย ว�ดลวดล�ยไปกับลีล�ของ โจอี้ บอย, สิงห์เหนือ เสือใต้, บุดด�ห์ เบลส ทีม่ � พร้อมกับสองดีเจชื่อดัง สไปด�มังกี้

และลีโอ ปิดท้�ยเทศก�ลวันไหลอย่�งด้วยคว�มสนุกเร้�ใจ อย่�งที่คอป�ร์ตี้ไม่มีวันลืม บรีเซอร์เป็นเครื่องดื่ม RTD ที่หนุ่มส�วไทยนิยมดื่มเพื่อ ก�รสังสรรค์ในทุกโอก�ส เหม�ะกับทุกๆ ป�ร์ตี้ โดยเฉพ�ะ ในหน้�ร้อน และเทศก�ลสงกร�นต์ทุกๆ ปี บรีเซอร์ยิ่งได้รับ คว�มนิยมสูงในทุกๆ ที่ และยังเป็น แบรนด์ที่มีภ�พลักษณ์ ของคว�มสนุกสน�น เต็มไปด้วยสีสนั มีรสช�ติหล�กหล�ยให้ เลือก ทั้ง Lemon, Orange, Lime, Strawberry และรสช�ติใหม่ล่�สุด กับ Mixed Berry และ Pineapple นอกจ�กนี้ บรีเซอร์ยังจัดกิจกรรม และป�ร์ตี้สนุกๆ หล�กหล�ยคอน เซ็ปต์ เพื่อสร้�งคว�มสนุกสน�น ตอบรับไลฟ์สไตล์มันๆ ของลูกค้� บรีเซอร์เป็นประจำ�อีกด้วย

CHAIRMANreview | 67


Communication & IT

Digital Agenda Thailand กับสัมมนาครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “มองมุมใหม่... ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี” ‘อะไร คือ ความเท่าเทียมกันทางสังคมในยุคดิจิตอล อะไร คือ ผลประโยชน์ของประชาชน อะไร คือ โอกาส ของประเทศไทย’ พบคำาตอบได้ที่งานสัมมนา “มองมุม ใหม่... ทีวีดาวเทียมและโมบายล์ทีวี” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30–15.30 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์ และ ประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณกับธุรกิจ และการ กำากับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า Digital Agenda Thailand เป็นโครงการหรือ Mission ที่ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย สถาบั น นโยบายสั ง คมและ เศรษฐกิจ (ISEP) และ เอ๊ซ (ACE) ในฐานะผู้จัดงาน ได้ริเริ่ม จัดขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ในการเป็นตัวกลางที่รวบรวม ค้นหา และส่งผ่านความรู้ ประสบการณ์ และผลกระทบในทุกแง่มุม ที่เกี่ยวกับด้าน Digital จากทั่วโลกมาสู่คนไทย โดยถ่ายทอด ผ่านกิจกรรมหลักคือการจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงวิชาการและ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเทคโนโยลีดิจิทัลที่กำาลังจะเข้ามามีบทบาท ต่อประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการ เปลี่ ย นแปลงระบบการสื่ อ สารและโทรคมนาคมของ ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยให้ เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ ศึกษา เช่นเดียวกับที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้นำาเรื่องของ เทคโนโลยีระบบดิจิทัลมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มาแล้ว อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรปและอีกหลายๆ ประเทศใน ภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ผลสืบเนื่องมาจาก พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็ม รูปแบบและมีการแต่งตั้งสำานักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งอำานาจหน้าที่มิได้มีเพียงการจัดสรรคลื่นความถี่ การออก 68 | CHAIRMANreview

ใบอนุญาตประกอบกิจการหรือการประมูลคลื่นความถี่ 3G เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำาคัญต่อโครงสร้างกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งระบบอีกด้วย โดยเฉพาะหน่วย งานรัฐบาลที่เป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ที่จะต้องคืนคลื่นความถี่และสัญญาสัมปทานแล้วมา ร่วมประมูลกันใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนทั่วไป ควรรับทราบและศึกษาให้ถี่ถ้วน ที่ผ่านมา ผู้ริเริ่มโครงการ Digital Agenda Thailand ได้จัดการสัมมนาผ่านมาแล้ว 2 ครัง้ ได้แก่ “ทิศทางและโอกาส ของธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ยุคใหม่” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 และครั้งที่สอง เรื่อง “มาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สำาหรับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยได้ รับการตอบรับจากสื่อมวลชนหลายแขนง ภาครัฐบาล นัก ธุรกิจ หน่วยงานจากต่างประเทศ รวมถึงประชาชานทั่วไปเป็น อย่างดี อนึ่งทางคณะจัดงานได้เล็งเห็นถึง Satellite TV และ Mobile TV จะเข้ามามีบทบาทที่สำาคัญมากและถึงขั้นจะเป็น


Communication & IT เครื่องมือหลักในวงการการสื่อสาร เพราะภายในห้าปีต่อจาก นี้ เทคโนโลยี ร ะบบดิ จิ ทั ล จะต้ อ งเข้ า มามี บ ทบาทต่ อ ประเทศไทย ทำาให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นมาก นอกจากนี้การเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีของเทคโนโลยียัง เป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโอกาสเรียนรู้ ต่อยอดความ รู้ทางเทคโนโลยี รวมถึงยังเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการส่งเสริม สนั บ สนุ น และการวิ จั ย และพั ฒ นาถึ ง ความเป็ น เลิ ศ ของ เทคโนโลยี กลไกตลาดที่จะเปลี่ยนไป ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม ของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จึงได้ ร่วมกันจัดสัมมนาครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “มองมุมใหม่... ทีวี ดาวเที ย มและโมบายล์ ที วี ” ขึ้ น โดยมี International Telecommunication Union (ITU) ร่วมเป็นวิทยากรหลักด้วย อีกครั้ง ในงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้รับทราบถึงความรู้เชิง วิ ช าการและข้ อ เท็ จจริงอันจะเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบของ

เทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย และเหตุผลที่ทำาไม Satellite TV และ Mobile TV อาจจะมีเบ ทบาทเป็นตัวกลางในการสื่อสารและการเข้าถึงของข้อมูลมาก ที่สุดก็ว่าได้ ทั้งนี้ทาง ITU ก็จะมาเล่าถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่ เกระทบกับความเท่าเทียมกันทางสังคมในยุค TV Digital ใน หลายๆ ประเทศ ซึ่ง กสทช. ก็จะมาให้ความกระจ่างในเรื่อง ของบทบาทขององค์กรกำากับดูแลในมิติทางสังคม การจัดสรร คลื่ น ความถี่ ใ บอนุ ญ าตและการส่ ง เสริ ม และยั ง รวมไปถึ ง วิทยากรชั้นนำาที่เป็นนักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้ที่คร่ำาหวอด อยู่ในวงการ Satellite TV และ Mobile TV ยังมาร่วมถกถึง การมองมุมใหม่ หนทางในอนาคน กลยุทธ์ รูปแบบธุรกิจ และ รูปแบบของการสื่อสารแนวใหม่ บนเวทีเดียวกัน ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้อง บอลรู ม ชั้ น 4 โรงแรมอิ น เตอร์ ค อนติ เ นนตั ล กรุ ง เทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอ๊ช(ACE) โทร. 02-2548282-3 โทรสาร 02-254-8284 หรื อ อี เ มล์ info. acethailand@gmail.com

ทรู ช้อป ตอกย้าำ ความเป็นผูน้ าำ ด้านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ตกแต่งมือถือ ทรู ผู้นำาไลฟ์สไตล์คอนเวอร์เจนซ์และ เทคโนโลยี ชวนสัมผัสประสบการณ์ที่ หลากหลายของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ทรู คอฟฟี่ สาขาดิจิตอลเกตเวย์ ชั้น 3 แหล่งศูนย์รวมจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ ตกแต่งมือถือ ชุดหูฟัง และหน้ากาก มื อ ถื อ ระดั บ พรี เ มี่ ย ม ที่ มี ไ ว้ ใ ห้ เลือกสรรอย่างหลากหลายพร้อมปรับ เปลี่ ย นร้ า นใหม่ เ พื่ อ เติ ม เต็ ม ความ สะดวกสบาย สั ม ผั ส ประสบการณ์ บริการและสินค้ามากมายเหล่านี้ได้ที่ ทรู คอฟฟี่ และ ทรู ช้อป รูปโฉมใหม่หลายสาขา อาทิ เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลพระราม 9 เซ็นทรัลบางนา พาราไดซ์ พาร์ค ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truemove-h. com หรือ www.facebook.com/TrueMoveH CHAIRMANreview | 69


Communication & IT

ซินเน็คฯ ปูพรมตลาดประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ เจาะเอสเอ็มอี หวังสร้างส่วนแบ่งการตลาดเพิ่ม ซินเน็คฯ ยกเครื่องปูพรมตลาดประชุมทางไกล ผ่านวีดีโอในไทย หวังสร้างส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มในส่วนของระบบการประชุมทางไกลผ่าน วี ดี โ อ เดิ น หน้ า จั ด ทำ า โปรแกรมส่ ง เสริ ม การ ตลาด PartnerME เทรนนิ่งและสนับสนุนการ ขายของดีลเลอร์ พร้อมชี้โอกาสจากการพัฒนา เทคโนโลยีประชุมทางไกลเสมือนจริงและการ ทำางานร่วมกันของวีดโี อ (Video Collaboration) ที่ช่วยสนับสนุนองค์กรธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำางาน และลดค่าใช้จ่าย นายอนุชิต บุญญลักษม์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุ โ ส สายงานขายและการตลาด บริ ษั ท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบนั การประชุม ทางไกลเสมือนจริงมีบทบาทในการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ มากขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น หั ว ใจสำ า คั ญ ที่ จ ะทำ า ให้ ก ารสื่ อ สาร ระหว่างสาขา มีความสะดวก คล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงยัง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานและเวลาในการเดินทาง ของบุคลากรเพื่อเข้าประชุม อบรม อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ เป็นต้น ซึ่งแต่ละ ฝ่ายสามารถประชุมร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีการประชุม ทางไกล โดยในปี 2555 มีการคาดการณ์มูลค่าตลาดการ ประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ ในภูมิภาค APAC ไว้ที่ 27,200 ล้านบาท และจะเติบโตประมาณ 14 - 18%” นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตั ว แทน จำ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ ของบริ ษั ท ซิ ส โก้ ซี ส เต็ ม ส์ (ประเทศไทย) ในการจำ า หน่ า ยโซลู ชั่ น ประชุ ม ทางไกลผ่านวีดีโอสำาหรับลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอี และองค์กร ขนาดกลาง-ใหญ่ ใ นประเทศไทย พร้ อ มยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว ม โปรแกรม Cisco Vidoe Value Added Distributor (VAD) 70 | CHAIRMANreview

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่กลางปี 2554 ในการ ส่งบุคลากรเข้าไปเทรนนิ่ง โดยมีบุคลากร 5 คนที่ผ่านการ รับรอง(Certificate) จากทางซิสโก้ทั้งฝ่ายเอ็นจิเนีย ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ สำ า หรั บ โปรแกรม Cisco Video Value Added Distributor (VAD) เป็นโปรแกรมที่มาช่วยสนับสนุนการทำา ตลาดประชุมทางไกลผ่านวีดีโอให้กับดีลเลอร์ของบริษัทฯ โดยโปรแกรมดังกล่าว จะสร้างความมั่นใจให้กับดีลเลอร์ ได้ ว่ า บริ ษั ท ฯจะให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ด้ า นการขาย และ บริการหลังการขาย ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรองรับจาก ทางซิสโก้ในการช่วยดีลเลอร์แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ ลูกค้า อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ จัดทำา โปรแกรม PartnerME ที่ เ ป็ น โปรแกรมด้ า นการตลาดสำ า หรั บ ดี ล เลอร์ ที่ มี ค วาม สนใจสามารถสมั ค รเข้ า ร่ ว มโปรแกรมฯ ได้ โ ดยตรงกั บ ทางซินเน็ค เพื่อรับผลประโยชน์ โปรโมชั่น เพิ่มเติมในการ ขายระบบประชุ ม ทางการผ่ า นวิ ดี โ อ โดยการให้ บ ริ ก าร ทางบริ ษั ท ฯมี ค อลเซ็ น เตอร์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบ 8x5 NB (Next Business Day) หมายถึง 8 ชั่วโมง 5 วันทำาการ ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานทั้งในการซ่อมบำารุง เปลี่ยน


Communication & IT

อุ ป กรณ์ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสร้างความมั่นใจกับดีลเลอร์ “ทางซินเน็คฯมั่นใจว่าการเป็นตัวแทนจำาหน่ายจากซิส โก้อย่างเป็นทางการสำาหรับกลุ่มสินค้าอุปกรณ์ประชุมทาง ไกลผ่านวีดีโอครั้งนี้ จะสามารถทำาให้ยอดขายในโซลูชั่น ประชุมทางไกลผ่านวีดีโอเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก เนื่องจากใน ปี 2555 ทางบริษัทฯ มีทิศทางการดำาเนินงานโดยเน้นย้ำา เรื่ อ งการขยายตลาดให้ ค รอบคลุ ม จั ง หวั ด ต่ า งๆ มากขึ้ น พร้อมเน้นเรื่องคุณภาพของการบริการหลังการขาย และการ อบรมการใช้งานที่มีมาโดยตลอด ผนวกกับความแข็งแกร่ง ของทีมวิศวกร ฝ่ายบริการ ฝ่ายขาย ของซินเน็คฯ ที่มีความ เชี่ยวชาญสูง และผ่านการรับรอง (Certified) โดยตรงจากซิ สโก้ อี ก ทั้ ง ในไตรมาสที่ 3 ซิ น เน็ ค ฯ มี แ ผนงานดำ าเนิ น กิจกรรม Road Map สินค้า ที่เน้นรูปแบบการสาธิต สร้าง ประสบการณ์ใช้งานจริงสู่ตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งจะ เป็นอีกช่องทางสำาคัญในการนำาเสนอเทคโนโลยีใหม่แก่คู่ค้า รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายโดยซินเน็คฯ” อย่ า งไรก็ ต ามคาดว่ า จะมี แ นวโน้ ม การลงทุ น ด้ า น เทคโนโลยี โดยเฉพาะการประชุ ม ทางไกลผ่ า นวี ดี โ อ เข้ า มาลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม ระหว่ า งสาขา ซึ่ ง ใน แต่ ล ะปี อ งค์ ก รสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ปี ล ะ 20-30% ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ประชุมทางไกล ผ่ า นวี ดี โ อไปแล้ ว 2-3 แห่ ง โดยมี เ ม็ ด เงิ น การลงทุ น ประมาณ 1-2 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการทำาตลาด ของบริ ษั ท ฯ คื อ ลู ก ค้ า องค์ ก รขนาดกลางลงมาและกลุ่ ม ลูกค้าเอสเอ็มอีในประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้ แ ก่ 1.กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการผลิ ต หรื อ โรงงาน 2. อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม 3. ภาครั ฐ 4. ตลาดภาค การศึกษา 5. สถาบันการเงิน และ 6. เฮลธ์แคร์ เป็นต้น “บริษัทฯ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ที่มีจุดเด่นทั้ง ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ อีกทั้งซิสโก้ยังใช้ผลิตภัณฑ์ กลุ่มนี้ในการประชุมทางไกลระหว่างสำานักงานสาขาด้วย ซึ่ง จะเป็นการสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำางาน รวม ถึงทางบริษัทฯ ยังใช้การประชุมทางไกลผ่านวีดิโอในการ ประชุมกับฝ่ายการขาย การตลาดและสรุปยอดขายทุกๆ วัน

ด้วย” นายอนุชิต บุญญลักษม์ กล่าว ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิส โก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า “ปัจจุบันเราเห็น การเปลี่ยนโฉมหน้า ‘การทำางานร่วมกันในรูปแบบวีดีโอ (Video Collaboration)’ ที่ชัดเจนขึ้นซึ่ง ‘วีดีโอ’ กำาลังเปลี่ยน รู ป แบบการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ และการทำ า งานในปั จ จุ บั น หลายบริ ษั ท ได้ ป รั บ ใช้ เ พื่ อ ลดการเดิ น ทางของบุ ค ลากร ประหยั ด เวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย และพลั ง งานควบคู่ ไ ปกั บ การ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน ปรับสมดุลระหว่างชีวิต การทำางานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงลดความสับสนในการ ติดต่อสื่อสาร” “ซิ ส โก้ รู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ โ ซลู ชั่ น การประชุ ม ทางไกลผ่ า น วี ดี โ อของเราสามารถเชื่ อ มโยงระบบประชุ ม ทั้ ง ภายใน และภายนอกองค์ ก รเข้ า ด้ ว ยกั น ผ่ า นอุ ป กรณ์ ป ลายทางที่ หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงมิติใหม่ของการประชุมทาง ไกลเพื่ อ ธุ ร กิ จ และสร้ า งสรรค์ ขึ้ น เพื่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ สำ า คั ญ การเปิ ด ตลาดไปสู่ ลู ก ค้ า กลุ่ ม เอสเอ็ ม อี จะช่ ว ย ให้ ลู ก ค้ า เอสเอ็ ม อี ส ามารถสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการ แข่งขันได้อีกด้วย” ผลการสำ า รวจความคิ ด เห็ น ทั่ ว โลกของซิ ส โก้ (Cisco Connected World) ชี้ว่า หนึ่งในสามของผู้ที่ใช้เทคโนโลยี การประชุมทางไกลเสมือนจริงผ่านวีดีโอเป็นประจำาประเมิน ว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยประหยัดเวลาทำางานได้เกือบ 1 วัน หรือ อย่างน้อย 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเท่ากับระยะเวลาทำางาน เกือบ 2 เดือนต่อปี “วันนี้ซิสโก้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวิสัยทัศน์ของซิสโก้ ในการช่วยให้องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยน รูปในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Transformation) โดยอาศั ย นวั ต กรรมการทำ า งานร่ ว มกั น ของเสี ย ง ข้ อ มู ล วีดีโอ และโมบิลิตี้ เกิดการสื่อสารแบบ Rich Media ที่ ทำ า ให้ บุ ค ลากรสามารถแบ่ ง ปั น และสร้ า ง ‘ความรู้ สึ ก ร่ ว มกั น ’ ทำ า ให้ ธุ ร กิ จ ดำ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยไม่ มี ข้ อ จำ า กั ด ทางด้ า นเวลา และสถานที่”ดร.ธัชพลกล่าว

CHAIRMANreview | 71


Communication & IT

โซนีร่ กุ ตลาดปี 2012 ชูกลยุทธ์ One Sony ผสานความแข็งแกร่ง ของกลุม่ บริษทั ในเครือ

สานต่อปณิธานพันธกิจสร้างโลกกว้างแห่งการเชือ่ มต่อ มอบประสบการณ์ความบันเทิง สูผ่ บู้ ริโภคผ่านอุปกรณ์ หลากหลายขนาด ได้อย่างไร้ขอบเขต

เร็วๆ นี้ บริษัท โซนี่ ไทย จำากัด เดินหน้าจัดงานแถลงข่าว และประชุมใหญ่ผู้ แทนจำาหน่ายประจำาปี 2012 เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด อาที ทีวีบราเวีย กล้องดิจิตอลไซเบอร์ช็อต แฮนดีแคม และอัลตร้าบุ๊คตัวแรกจากไวโอ้ พร้อมประกาศ แผนการกลยุทธ์ธุรกิจ One Sony (วัน โซนี่) ที่มุ่งเน้นการผสานความร่วมมือ และสร้าง ความแข็งแกร่งภายใต้แบรนด์ “โซนี่” ตอบโจทย์พันธกิจปี 2012 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้ได้สำาเร็จ พร้อมสร้างมิติใหม่ของโลกแห่งความบันเทิง และการสื่อสารแบบไร้ขีด จำากัด สูร่ ปู แบบใหม่ของการเชือ่ มต่อระหว่างอุปกรณ์หลาก หลายแพลตฟอร์มช่วยให้ใช้งานคอนเทนท์ต่าง ๆ ได้จาก หลากหลายจุด ทุกที่ ทุกเวลา ทัง้ ทีวี คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือให้สามารถเพลิดเพลินกับคอนเท้นท์ ความบันเทิงได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา พร้อมกันนี้ โซนี่ยังได้ก็ได้เปิดตัวทีวีบราเวียรุ่นใหม่ กว่า 23 รุ่น กล้องไซเบอร์ช็อต และแฮนดีแคมรวมกันอีก กว่ า 20 รุ่ น รวมทั้ ง ในหมวดของไวโอ้ ที่ มี ก ารเปิ ด ตั ว บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด นำโดย มร. โทรุ ชิมิซึ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ และคุณภิญโญ สงวนเศรษฐกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการ ตลาดผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ เดินหน้าจัดงานแถลงข่าว และประชุมใหญ่ผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2012 เพื่อ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด พร้อมประกาศแผนการ กลยุทธ์ธุรกิจ One Sony (วัน โซนี่) โดยมีแขกผู้มี เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ คุณอาร์ม เจริญ ศิริ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โซนี่ พิคเจอร์ส รีลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณ กฤษณ์ ประพัทธศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท โซนี่ โมบายล์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด มร. ฮิเดฮิโกะ เทชิโรกิ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มร. ทัตสุ โอะ ทาคาฮาชิ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป แผนก การตลาดทีวี โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ แอนด์ซาวด์บิสิ เนสกรุ๊ป โซนี่ คอร์ปอเรชั่น และคุณภัทรา บุศราวงศ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเต อร์เทนเมนท์ โอเปอเรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

72 | CHAIRMANreview


Communication & IT

Ultrabook รุ่นแรกด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน โซนี่ก็ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปร โมชั่นสำาหรับแฟนๆ โซนี่ ประเดิมด้วยแคมเปญ โปรโมชั่นเด็ดกลางปีที่ทุกคนรอคอยอย่าง Sony Days 2012 ที่มาพร้อมโปรโมชั่นสินค้าใหม่ล่าสุด ราคาพิเศษ พร้อมแพ็คเกจความบันเทิงสุดคุม้ และ ส่วนลดหลายต่อ ณ ร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย และ โซนี่ สโตร์ ทุกสาขา ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2555 ลูกค้าโซนี่พร้อมสิทธิพิเศษและ ส่วนลดมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จาก โซนี่ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0-2715-6100 หรือเยียมชม www.sony.co.th

ทีวีบราเวีย แอลอีดีและแอลซีดี เปิดตัวรุ่นใหม่ครบไลน์อัพ ทั้ง HX series, NX series และ EX series รวม 23 รุ่น มีไฮไลต์สำคัญที่ทีวีบรา เวีย รุ่น HX855 ที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสัญญาณ 3D ในตัว รวมถึงเทคโนโลยีระบบภาพ X-Reality PRO และ Motionflow XR 800 พร้อมมอบประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับ อีกทั้งยังงามสง่าเสริม คุณค่าให้แก่ทุกห้องภายในบ้าน

ไวโอ้ วางตลาดใหม่ 3 รุ่น คือ VAIO E Series ใหม่ ที่คงความโดดเด่นด้านดีไซน์ สีสัน และคุณภาพไว้อย่าง ค ร บ ถ้ ว น พ ร้ อ ม ด้ ว ย Ultrabook เครื่องแรก ที่ ม าพร้ อ มดี ไ ซน์ อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ พร้ อ มความ บางเบาและประสิ ท ธิ ภ าพ รองรับทุกรูปแบบในการใช้ งาน ทั้งด้านกราฟฟิก และ การใช้งานต่อเนื่องได้อย่าง ยาวนาน และ VAIO L Series ใหม่

ธุรกิจกล้องดิจิตอลโดยเฉพาะตลาดกล้องดิจิตอลที่เปลี่ยนเลนส์ได้ (Interchangeable Lens Digital Camera หรือ ILDC) ยังมีการ เติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกล้องมิเรอร์เลสที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

CHAIRMANreview | 73


Communication & IT

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกาำ ไรสุทธิรวมในไตรมาส 1/2555 จำานวน 107 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.18 บาทต่อหุน้ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำาไรสุทธิใน งบการเงิ น รวมสำ า หรั บ ไตรมาส 1/2555 เท่ากับ 107 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.18 บาทต่ อ หุ้ น ใกล้ เ คี ย งกั บ กำ า ไรปกติ ใ น ไตรมาสก่อนหน้า บริ ษั ท มี กำ า ไรสุ ท ธิ ใ นงบการเงิ น เฉพาะ กิ จ การสำ า หรั บ ไตรมาส 1/2555 เท่ า กั บ 121 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น เพิ่ม ขึ้น จำานวน 38 ล้านบาท จากไตรมาส 4/2554 แบ่ ง เป็ น กำ า ไรจากการดำ า เนิ น งาน จำ า นวน 56 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 65 ล้านบาท สำาหรับธุรกิจไอซีที บริษัท มีกำาไรเพิ่มขึ้น คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ 23 ล้ า นบาทจากไตรมาสก่ อ น เนื่ อ งจากการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของรายได้ ใ นกลุ่ ม สิ น ค้ า บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ หลัก อันได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ วงจรเช่ า (Leased Line) การให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เติบโตของรายได้ค่าบริการสมาชิก จากการฟื้นตัวของ ดาต้ า เซ็ น เตอร์ (IDC) และบริ ก ารด้ า นไอซี ที (ICT ผู้ บ ริ โ ภคหลั ง วิ ก ฤตการณ์ น้ำ า ท่ ว มในช่ ว งสิ้ น ปี ที่ ผ่ า นมา Services) สำาหรับภาคธุรกิจเอกชน อย่างไรก็ตาม รายได้ และการเพิ่ ม บริ ก ารที่ ห ลากหลาย อาทิ ข่ า วด่ ว น จากการให้ บ ริ ก ารไอซี ที เติ บ โตอย่ า งมี นั ย สำ า คั ญ จาก ข่าวบันเทิง เป็นต้น ไตรมาสก่อน เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการใหญ่ สำาหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง มีผลขาดทุน ที่มีการให้บริการและติดตั้งตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว และมีการ สุ ท ธิ เท่ า กั บ 19 ล้ า นบาท เป็ น ผล สื บ เนื่ อ งมาจาก ส่งมอบงานใน ไตรมาสนี้ วิ ก ฤตการณ์ น้ำ า ท่ ว มในช่ ว งสิ้ น ปี ที่ ผ่ า นมา ส่ ง ผลให้ สำาหรับกลุ่มสินค้าธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียง ทางบริ ษั ท ต้ อ งเลื่ อ นการรั บ รู้ ร ายได้ แ ละต้ น ทุ น การ ทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จั ด พิ ม พ์ ส มุ ด หน้ า เหลื อ งไปเป็ น เดื อ นพฤษภาคม เพื่ อ (Voice Info Services & Mobile Content Services) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อายุ ก ารใช้ ง านของสมุ ด หน้ า เหลื อ ง กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน จากการ เช่นกัน

74 | CHAIRMANreview


Communication & IT

ไทยคมรายงานผลประกอบการรวมไตรมาสแรก มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานถึง 83 ล้านบาท รายได้รวมเติบโตร้อยละ 23 เมื่อเทียบปีต่อปี รายได้ร้อยละ 80 มาจากธุรกิจดาวเทียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) (SET: THCOM) ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2555 ดังนี้ บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานทั้งสิ้น 83 ล้านบาทจากรายได้รวม 1,950 ล้านบาท ทั้งนี้ นั บ เป็ น การทำ า กำ า ไรติ ด ต่ อ กั น ถึ ง สามไตรมาสนั บ ผลกำาไรสุทธิ และยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลการ ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2554 ดำ า เนิ น งานที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น ในทุ ก ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ธุ ร กิ จ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 364 ล้านบาทหรือคิดเป็น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตและสื่อ” “สำาหรับธุรกิจดาวเทียม ร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีผลประกอบการที่ดีเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ที่มาจากธุรกิจดาวเทียมแบบ Conventional มาก โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ถึงร้อยละ 80 ที่เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 18 ในขณะที่ธุรกิจดาวเทียมไอพีสตาร์ ทั้ ง นี้ ร ายได้ ห ลั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาจากการขายแบนด์ วิ ด ท์ มีรายได้เติบโตอย่างโดดเด่นถึงร้อยละ 47 จากช่วงเวลา ไอพีสตาร์ จากการลงนามในสัญญาระยะยาวในปี 2554 ที่ ผ่ า นมาในประเทศหลั ก คื อ ญี่ ปุ่ น ออสเตรเลี ย เดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ สะท้อน มาเลเซีย และพม่า นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสแรกของ มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ทางธุ ร กิ จ หลั ก และธุ ร กิ จ อื่ น ๆที่ บ ริ ษั ท ฯ ปี 2555 บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการ เข้าไปลงทุน บริษัทฯจึงตัดสินใจบันทึกผลการขาดทุนที่ ทำาสัญญากับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศญี่ปุ่น อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศ และประเทศไทย” “นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่งสำาหรับบริษัทฯ ในการ กัมพูชา เป็นจำานวนเงิน 41 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบให้ กำาไรสุทธิของบริษัทลดลงเหลือ 42 ล้านบาทจากกำาไร 83 ก้าวเข้าสู่การดำาเนินงานในปีที่ 21 ผลการดำาเนินงานใน ไตรมาสที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นทิศทางการเจริญเติบโตของ ล้านบาท นางศุ ภ จี สุ ธ รรมพั น ธุ์ ประธานกรรมการบริ ห าร บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบริษัทฯ และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯกล่ า วว่ า มีโครงการการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ในปี 2556 และ “บริ ษั ท ฯ มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ไตรมาสนี้ ไทยคม 7 ในปี 2557” เป็ น ไตรมาสที่ ส ามติ ด ต่ อ กั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ สามารถสร้ า ง

CHAIRMANreview | 75


Communication & IT

เอไอเอสประกาศความสำาเร็จ โครงการ Start Up Weekend 2011

พร้อมเดินหน้าขยาย Business Model หนุนนักพัฒนาไทยต่อเนื่อง สร้าง Community ขยายตลาด App ไทย กับโครงการ AIS The StartUP เอไอเอสเดิ น หน้ า เปิ ด ตั ว โครงการใหม่ “AIS The StartUP” เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และนัก พัฒนาแอพพลิเคชั่นคนไทย ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบ การหน้าใหม่ ผลิตแอพพลิเคชั่นโดนๆ ป้อนสู่ตลาดไทย และสากล ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มทีจ่ ากเอไอเอส ที่จะให้คำาแนะนำา ร่วมพัฒนาและทดสอบแอพฯ แบบ ครบวงจรบน Technology platform ทันสมัย ตลอดจน โอกาสในการพบปะนักลงทุน หลังประสบความสำาเร็จ จากการประกวด Start Up Weekend เมื่อปลายปีที่ผ่าน มา ซึ่งเหล่านักพัฒนาแอพฯ ชาวไทย อาทิ ทีม Shop Spot  ได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิตอลในรูปแบบ บริษัทด้วยการสนับสนุนทุนจากนักลงทุนไทยและต่าง ชาติ พร้อมเปิดตัว App Shop Spot เอาใจสาวกโลก online คอช็อปปิ้งแล้ววันนี้   นายปรัธนา ลีลพนัง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการ ส่วนงาน บริการเสริม บริษทั แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วสิ จำากัด (มหาชน) หรื อ เอไอเอส กล่ า วว่ า   “ปั จ จุ บั น การเติ บ โตของตลาด Application เป็นไปอย่างก้าวกระโดดพร้อมกับการเติบโตของ Smart Device  Appได้กลายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตของโลกมื อถือ โดยปัจจุบันทั่วโลกมี App ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนและสมาร์ ทดีไวซ์ต่างๆกว่า 1,000,000 App และมี App ใหม่ๆเกิด มากกว่า 1,000 application ต่อวัน   จึงทำาให้มูลค่าของตลาด การพัฒนา App ทัว่ โลกสูงกว่าธุรกิจในโลกสือ่ สารประเภทอืน่ ๆ เป็นอย่างมาก  สำาหรับในประเทศไทยผู้บริโภคให้ความสนใจ ในการใช้งาน application เป็นอย่างมาก เห็นได้จากสถิติการ download application ที่มากถึง 1.2 ล้าน download ต่อเดือน 

76 | CHAIRMANreview

ซึง่ ส่วนมากมาจากผูผ้ ลิต application ต่างประเทศ  โดยปัจจุบนั ในประเทศไทยมี บ ริ ษั ท Service provider และContent Provider เข้าสู่ธุรกิจ application และ content อย่างเต็มรูป แบบประมาณ 250 ราย”   “ดังนั้นเอไอเอสในฐานะ Operator นอกเหนือจากการมองหา Application ใหม่ๆให้แก่ลกู ค้าแล้ว การเข้าสนับสนุนนักพัฒนา App ให้เข้มแข็งและมีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ เหมาะกับผู้บริโภคคนไทย และลูกค้าในต่างประเทศจึงเป็นสิ่ง ที่เราให้ความสำาคัญเช่นเดียวกัน  ดังเช่นการจัดโครงการ AIS Start Up Weekend 2011 ที่ผ่านมา  ซึ่งประสบผลสำาเร็จเกิน คาดหมาย โดยมีทีมนักพัฒนาหน้าใหม่ศักยภาพสูงหลายทีม กำาลังเข้าสู่เส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิตอลอย่างเต็มตัว ภายในเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น อาทิ ทีม ShopSpot 1 ในผู้ ชนะจาก AIS Start Up Weekend 2011 ซึ่งขณะนี้นอกจากจะ เปิดตัว Application : Shop Spot ที่เป็น peer-to-peer commerce platform ที่อำานวยความสะดวกให้ผู้คนสามารถ ทำาการซื้อขายของกันได้อย่างง่ายๆ บนโลก Social Network ด้วยแนวคิด “ทำาให้การซื้อ-ขายของเป็นเรื่องง่ายเหมือนการ ทวี ต ” แล้ ว ปั จ จุ บั น ยั ง ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ขึ้ น อย่ า ง เป็นทางการ โดยมีนักลงทุนมาร่วมลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นกัน  เช่นเดียวกับทีมอื่นๆที่ขณะนี้กำาลังอยู่ในระหว่างการ พัฒนา Application พร้อมๆกับการเดินสาย Road Show กับ นักลงทุนอยู่”   “นี่ คื อ Trend ที่ กำ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกในส่ ว นของ อุตสาหกรรมการพัฒนา Application ที่หลายประเทศต่าง พยายามผลักดันให้พลเมืองก้าวสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการดิจติ อล ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทำาให้สามารถเข้าถึงลูกค้าทุกชาติ ทุก


Communication & IT ภาษาได้อย่างไร้ข้อจำากัด โดยในส่วนของเอไอเอสเองนั้นช่วงที่ ผ่านมาเราเองได้ต้อนรับพันธมิตรที่เป็น Content Provider หรือ Service Provider อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบริการและ Application ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามวันนี้เราได้ก้าวเข้าสู่โลก แห่ ง คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามสามารถและศั ก ยภาพในการเป็ น นั ก พั ฒ นา App อย่ า งเต็ ม รู ป แบบพร้ อ มความกล้ า ในการ เริม่ เป็นเจ้าของกิจการ ดังนัน้ วันนีเ้ อไอเอสจึงเดินหน้าไปอีกขัน้ ในการต้ อ นรั บ การเป็ น พั น ธมิ ต รโดยตรงกั บ ตั ว ผู้ พั ฒ นา Application หรือบริษัทรายย่อย ซึ่งปัจจุบันเริ่มเกิดขึ้นอย่าง มากมาย กับ “โครงการ AIS The StartUP” ที่เป็นลักษณะ ของ Community นักพัฒนา ซึ่งเอไอเอสพร้อมจะสนับสนุน ส่ ง เสริ ม ทั้ ง เทคโนโลยี การเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบหลั ง บ้ า น กลยุ ท ธ์ - เทคนิ ค ทางการตลาด ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า เอไอเอสที่มีกว่า 34 ล้านรายในปัจจุบัน และลูกค้าในระดับ ภูมิภาคผ่านทาง Singtel Group ที่มีฐานลูกค้ากว่า 400 ล้าน ราย ตลอดจนการให้คำาแนะนำาในการจัดตั้งบริษัทฯและเข้าพบ นักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีความสนใจลงทุนในธุรกิจ Digital อย่างไม่จำากัด” นายปรัธนากล่าว   โครงการ AIS The StartUP เปิดให้ท่านร่วมแชร์ไอเดีย หรือส่งผลงานเข้ามาได้แล้ววันนี้ที่ email :  thestartup@ais. co.th ดูรายละเอียดของโครงการได้ทาง http://www.ais. co.th/thestartup โดยหากไอเดียมีความน่าสนใจและสามารถ นำามาพัฒนาต่อยอดได้ ทีมงาน AIS จะเชิญเข้าพูดคุยแลก เปลี่ยนความคิดและพัฒนาผลงานร่วมกัน ณ AIS Innovation Center อาคารเอไอเอส พหลโยธิน ซอย 9  ชั้น 3 ซึ่งต่อจาก นี้จะเป็นศูนย์กลางในการพบปะกันของคอมมูนิตี้นักพัฒนา รวมถึงนัดหมายให้พบปะกับนักลงทุนเพื่อเชิญชวนให้เข้ามา ลงทุนในบริการที่พัฒนาร่วมกันต่อไป   

ขณะเดียวกันได้อกี ด้วย จึงนับว่าเป็นการเชือ่ มผูค้ นทีช่ มรายการ โทรทัศน์เข้าด้วยกันไปพร้อมกับเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ การดูรายการโทรทัศน์ และเปลี่ยนโลกนวัตกรรมอีกด้วย ทีมรองชนะเลิศ ทีม ShopSpot กับแอพฯ Shop Spot เป็นแอพฯ มือถือ แนว peer-to-peer commerce platform ที่เปิดให้ผู้คน สามารถทำาการซื้อขายของกันได้อย่างง่าย ๆ โดยมีแนวคิดของ แอพฯ ว่า “ทำาให้การซื้อของขายของเป็นเรื่องง่ายเหมือนการ ทวีต” ซึ่ง ShopSpot ได้เปิดตัวแอพฯมือถือบนแพลตฟอร์ม IOS หรือใน Apple storeไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และสามารถก้าวไปอยู่ในระดับท๊อป 5 ของแอพฯ ประเภท เดียวกันภายในระยะเวลาแค่ 12 ชัว่ โมงเท่านัน้ ถึงตอนนี้ แอพฯ ShopSpot มียอดดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 1500 ครัง้ และกำาลัง สร้างกระแสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นบนโลกมือถือ ทีม Like Me แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ใช้รับสิทธิพิเศษที่ ผู้ ใ ช้ ช อบที่ สุ ด จากแบรนด์ ที่ ชื่ น ชอบ และสนุ ก ไปพร้ อ มกั บ เพื่อนๆ ที่ชอบเหมือนกัน ปัจจุบัน Like me กำาลังดำาเนินการ พัฒนาโดย Like me จะเริ่มออกสู่สายตาผู้ใช้ครั้งแรกในต้น เดือน กรกฎาคมนี้ โดยขณะนี้ Like Me ได้มี Investor ในเมือง ไทยเข้าร่วมลงทุนแล้ว ที ม Got it พั ฒ นาแอพเพื่ อ รั ก ษาความภั ก ดี ใ นตรา ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ลูกค้า โดยสามารถใช้โทรศัพท์มอื ถือแบบสมา ร์ทโฟนแทนบัตรประเภท Royalty card ที่เป็นพลาสติกหรือ บัตรกระดาษแข็งแบบดั่งเดิม และยังช่วยให้เจ้าของสินค้าและ ผู้ค้าเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าสามารถรับผลประโยชน์จากแต้ม สะสมได้มากขึ้น ช่วยอำานวยความสะดวกสร้างความสนุก สร้าง สังคม และให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งลูกค้าและเจ้าของสินค้า ผู้ขายสินค้า ทีม Flowz แอพฯ ในรูปแบบ Privilege Platform ที่ทำาให้ ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ ผู้ใช้สามารถพบประสบการณ์ใหม่ของการให้ privilege และกิจ AIS Startup weekend BKK 2011 กรรมสนุ ก ๆ และช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถสร้ า งช่ อ งทางการ ทีมชนะเลิศ ประชาสัมพันธ์ผ่านโปรแกรมcustomer royalty ให้กับลูกค้า ทีม Chatterbox กับคอนเซ็ปท์สร้าง cross-platform โดยเจาะกลุ่มลูกค้าอายุระหว่า 18-40 ปีที่ใช้ Social Network mobile app ที่ช่วยให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์สามารถสื่อสารกับ และมือถือประเภทสมาร์ทโฟน กำาลังเปิดให้บริการในเดือน ผู้ชมคนอื่น ๆ ได้ในขณะชมรายการเดียวกัน และยังช่วยให้ มิถุนายน ทั้ง iOS และ Android เจ้าของรายการสามารถเข้ามีสว่ นร่วมกับผูช้ มรายการตนเองใน

CHAIRMANreview | 77


Communication & IT

แอลจีรุกตลาดสมาร์ทโฟน บุกทุกเซ็กเม้นท์ เน้นดีไซน์และนวัตกรรม เปิดตัว LG Optimus L-Series และ Optimus 3D Max ชิงตลาดไตรมาสที่ 2 บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ า กั ด ส่ ง ทั พ สมาร์ ท โฟน ชู ค วามเป็ น ผู้ นำ า นวั ต กรรมทางด้ า นดี ไ ซน์ เปิ ด มิ ติ ใ หม่ ใ ห้ กั บ วงการด้วยสมาร์ทโฟนดีไซน์สวยล้ำาสมัย โดด เด่นด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแอลจี พร้ อ มนวั ต กรรมด้ า นการใช้ ง านที่ เหนือกว่า ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ส่ ง LG Optimus L-Series ทั้ ง 3 รุ่ น และ Optimus 3D Max รุกตลาดในไตรมาสที่ 2 แอลจีชจู ดุ เด่นด้านดีไซน์ดว้ ยการนำาเสนอสมาร์ท โฟนในตระกูล LG Optimus L-Series ซึ่งได้รับการ ดีไซน์ ภายใต้หลักการออกแบบ L-Style ด้วยรูปทรง ที่โดดเด่น และประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือชั้น โดยแนวคิดการออกแบบสมาร์ทโฟนตระกูล L-Series ประกอบด้วยองค์ ประกอบ 5 ข้อ ได้แก่ การออกแบบให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อความสะดวกสบายในการจับ, การนำาเทคโนโลยี Floating Mass ซึ่ง เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ แอลจีมาใช้เพื่อให้ตัวเครื่องมีขนาดเพรียวบางยิ่งขึ้น เพิ่มความเด่นสะดุดตาด้วยกรอบเมทัลลิคที่เข้ากัน อย่างลงตัว ดีไซน์เรียบเนียนแบบไร้รอยต่อ ให้สัมผัสที่ลื่นไหล พร้อมปุ่มสัมผัสในตำาแหน่งที่กลมกลืนและง่ายต่อการใช้งาน สมาร์ทโฟนในตระกูล Optimus L Series ประกอบด้วย Optimus L7 สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมและเป็นไฮไลต์ของตระกูล นี้ ด้วยขนาดเพรียวบางเพียง 8.8 มิลลิเมตร ผสมผสานด้วยเมทัลลิคที่ขอบรอบด้าน ให้ความรู้สึกเรียบหรู พร้อมหน้าจอขนาด ใหญ่ถึง 4.3 นิ้ว แบบ Nova ให้ความสว่างสูงสุดถึง 500nit เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าด้วยมุมมองภาพที่ ชัดเจน ประสิทธิภาพการทำางานสูงสุดด้วยระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4.0 (ไอศกรีม แซนด์วิช) ใช้งานได้ ยาวนานกว่าด้วยความจุแบตเตอรี่สูงถึง 1,700 mAh สำาหรับแอลจี Optimus L5 เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นกลาง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทำ า งานเหนื อ ราคา โดยจะเปิ ด ตั ว ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ และ Optimus L3 ซึ่งได้เข้าสู่ตลาด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเป็น สมาร์ทโฟนรุ่นเล็ก เหมาะสำาหรับผู้เริ่มใช้งานสมาร์ทโฟน 78 | CHAIRMANreview


Communication & IT

นอกจากนี้แอลจียังตอกย้ำาความเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีโซลูชั่น 3 มิติอย่างต่อเนื่องด้วย LG Optimus 3D Max สมาร์ทโฟนสามมิติรุ่นที่ สอง ด้วยดีไซน์ที่เพรียวบางยิ่งขึ้น หนาเพียง 9.98 มิลลิเมตร น้ำาหนักที่ เบากว่ารุ่นแรกถึง 20 กรัม ให้มุมมองภาพที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยหน้าจอ ขนาด 4.3 นิ้ว พร้อมพัฒนาความสว่างของหน้าจอขึ้นถึง 50% ปรับความ สว่างโดยอัตโนมัติ จึงใช้งานได้อย่างสบายตาในทุกสภาพแสง บันทึกภาพ คมชัดด้วยกล้องความละเอียด 5 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพเคลือ่ นไหว และตัดต่อวิดีโอได้ง่ายๆ ทันทีบนมือถือ พร้อมเปลี่ยนภาพเกมส์แบบ 2 มิติให้เป็น 3 มิติเพื่อประสบการณ์เหนือชั้น และยังเชื่อมต่อกับทีวีหรือ จอภาพระบบ 3 มิติเพื่อรับชมภาพได้ทันที ใช้งานได้ยาวนานกว่าด้วย ความจุของแบตเตอรีถ่ งึ 1,520 mAh และหน่วยความจำาในตัวเครือ่ งขนาด 8 GB ช่วยเก็บทุกความประทับใจ และข้อมูลสำาคัญได้อย่างครบถ้วน LG Optimus L7 มีให้เลือกสีดำาและสีขาววางจำาหน่ายในราคา 10,900 บาท Optimus L3 มาพร้อมฝาหลังสีดำา และ สี ข าว จำ า หน่ า ยในราคา 4,990 บาท และ Optimus 3D M a x มี ใ ห้ เ ลื อ ก สีดำา และสีขาว จำาหน่าย ในราคา 16,900 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เข้ า ชมได้ ที่ www.lg.com/th หรือ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารแอลจี โทร 02-878-5757 หรื อ หมายเลขโทรฟรี 1-800-545454

คุณสมบัติ

LG Optimus L7 รองรับเครือข่าย GSM Quad Band 850/900/1800/1900 MHz / 3G 900/2100 MHz สำหรับรุ่น P705 / 3G 850/2100 MHz สำหรับรุ่น P705f หน้าจอ IPS ระบบสัมผัส ขนาดหน้าจอ 4.3 นิ้ว ความละเอียดระดับ WVGA ด้วยความสว่าง 500nit หน่วยความจำตัวเครื่อง 4 GB และหน่วยความจำ RAM 512MB กล้องหลัง 5 ล้านพิกเซลพร้อม LED แฟลช แบตเตอรี่มาตรฐาน 1,700mAh / Li-Ion ขนาด 125.5 x 67 x 8.8 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x หนา) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 4.0 ไอศกรีมแซนด์วิช LG Optimus 3D Max รองรับเครือข่าย GSM Quad Band 850/900/1800/1900 MHz / 3G 900/2100 MHz สำหรับรุ่น P725 / 3G 850/2100 MHz สำหรับรุ่น P720h ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.3 จิงเจอร์เบรด จอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว QVGA หน้าจอ 3 มิติ พร้อมจอภาพ Nova ด้วยความสว่าง 600 nit หน่วยความจำตัวเครื่อง 8 GB และหน่วยความจำ RAM 1GB ขนาด 126.8 x 67.4 x 9.98 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x หนา) กล้องหลัง 5.0 ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช แปลงภาพ วีดีโอ และเกม 2 มิติ เป็น 3 มิติ และยังมาพร้อมฟีเจอร์การตัดต่อวิดีโอสามมิติ สามารถแชร์ข้อมูล 3มิติผ่านพอร์ต MHL โดยแชร์ผ่านทั้งทีวีและมอนิเตอร์ ที่ความละเอียดระดับ HD (720p) แบตเตอรี่มาตรฐาน Li-Ion 1,520 mAh

CHAIRMANreview | 79


Communication & IT

ไอ-โมบาย ตอกย้าำ ผูน้ าำ มือถือแบรนด์ไทยอันดับ 1 ทุม่ งบ 100 ลบ.โปรโมทสปอร์ตไลฟ์สไตล์โฟน 3 รุน่ ใหม่ พร้อมดึง หมาก-ปริญ เป็นพรีเซนเตอร์มอื ถือไอ-โมบายล่าสุด ไอ-โมบาย เผยโฉม ไอ-โมบาย สปอร์ตไลฟ์สไตล์ 3 รุ่นล่าสุด idea1 , ZAA1 และ ZAA2 (ไอเดีย 1 ,ซ่า 1 และซ่า 2) โทรศัพท์ มือถือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักกีฬา ที่มาพร้อมแอพพลิเคชั่น เกาะติดโปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขันทุกแมตช์ อัพเดต ตารางคะแนน คลิปช็อตเด็ดแบบชิดติดขอบสนาม พร้อมดึง หมาก-ปริญ สุภารัตน์ หนุ่มหล่อซุปตาร์ที่มีหัวใจรักฟุตบอล มารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ รวมถึงเผยโฉมสปอร์ตไลฟ์สไตล์โฟน ลิมิเต็ด เอดิชั่น จาก 3 ทีมดังไทยพรีเมียร์ลีก นำาโดย สโมสร บุ รี รั ม ย์ ยู ไ นเต็ ด สโมสรชลบุ รี เอฟซี และสโมสรเอสซี จี เมืองทองยูไนเต็ด พร้อมทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท โปรโมตผ่ า นสื่ อ โฆษณาทุ ก ประเภท และจั ด กิ จ กรรมที่ ร้ า น i-mobile by Samart และตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ เพื่อ ตอกย้ำาผู้นำาโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไทยอันดับ 1 ลั่นตั้งเป้า จำาหน่ายมือถือกลุ่มสปอร์ตไลฟ์สไตล์ รวมกว่า 100,000 เครื่อง ภายในไตรมาสสองนี้ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำากัด (มหาชน) เผยว่า “ไอ-โมบายออก ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตรงกับการใช้งาน โดยพิจารณา จากคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มือถือตระกูล Hitz (ฮิต ส์) ในกลุ่มเบสิกโฟน มือถือตระกูล Zaa (ซ่า) ในกลุ่มฟีเจอร์

80 | CHAIRMANreview

โฟน มือถือตระกูล idea (ไอเดีย) ในกลุ่มสมาร์ทฟีเจอร์โฟน มือถือตระกูล i-Style (ไอ-สไตล์) ในกลุ่มสมาร์ทโฟน และ แท็บเลต ตระกูล i-note (ไอ-โน้ต) ภายในปี 2555 ยังขยายโอกาสทางการตลาด โดยเปิดตัว มือถือไลฟ์สไตล์โฟนอีกกว่า 10 รุ่น ได้แก่ สปอร์ตโฟน โฮโร โฟน มิวสิกโฟน และเกมโฟน ควบคูก่ บั แอพพลิเคชัน่ ทีน่ า่ สนใจ เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่แตกต่าง ล่าสุดเปิด ตัวมือถือกลุ่มสปอร์ตคือ idea1 มือถือสมาร์ทฟีเจอร์ พร้อม ออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ค เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เอ็มเอสเอ็น และ การใช้งานไว-ไฟ ในราคาเพียง 2,490 บาท ZAA1 เบสิกโฟน 2 ซิม กล้องดิจิตอล พร้อมอัพเดตสเตตัสผ่านเฟซบุ๊คไลท์ ใน ราคาเพียง 1,490 บาท และ ZAA2 มือถือทัชสกรีน 2 ซิม ทีวี ในราคาเพียง 1,490 บาท โดยทั้งสามรุ่นมาพร้อมแอพพลิเคชั่ นกีฬาในเครื่องประกอบไปด้วย เกาะติดโปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ตารางคะแนนอัพเดต และคลิปช็อตเด็ด รวมถึง เอ็กซ์คลูซพี คอนเทนต์ วอลเปเปอร์นกั ฟุตบอล เพลงและริงโทน เพื่อตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ชื่นชอบ กีฬา แม้ว่าปัจจุบันจะมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มมือถือที่ราคา


Communication & IT

ไม่สูงนัก แต่ไอ-โมบาย มั่นใจว่าทั้ง สามรุ่นจะสร้างความแตกต่างในตลาด ด้ ว ยคุ ณ ภาพ และความคุ้ ม ค่ า ของ ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าโทรศัพท์มือถือ รุ่นอื่นๆ ในระดับเดียวกัน ” นอกจากนี้ ยังเปิดตัว idea1 เอส ซีจี เมืองทองยูไนเต็ด , ZAA1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ ZAA2 ชลบุรี เอฟซี ใน รูปแบบลิมเิ ต็ด เอดิชนั่ โดยความพิเศษ ของแพ็คเกจลิมิเต็ด เอดิชั่น นั้น ตัว เครื่องจะสกรีนตราสัญลักษณ์ประจำา สโมสร พร้อมกิ๊ฟเซตพรีเมี่ยม ลิมิเต็ด เอดิชั่น เพื่อให้แฟนบอลมีไว้สะสม ซึ่งไอ-โมบายได้รับสิทธิ์ใน การผลิตและจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยจำาหน่ายเพียงสโมสร ละ 1,000 เครื่อง มีจำาหน่ายเฉพาะร้าน i-mobile by Samart เท่านั้น” “นอกจากความโดดเด่นด้านการใช้งานของ idea1, ZAA1 และ ZAA2 แล้ว ไอ-โมบาย ยังได้ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ มา เป็นพรีเซนเตอร์ให้กบั โทรศัพท์มอื ถือไอ-โมบาย เพือ่ เจาะกลุม่ ลูกค้าทั่วประเทศ โดย หมาก-ปริญ สุภารัตน์ นับเป็นนักแสดง ชือ่ ดัง ตัวแทนคนรุน่ ใหม่ทีม่ คี วามสามารถรอบด้าน และมีแฟน คลับทุกกลุ่ม นับเป็นการสร้างกระแสการเปิดตัวในกลุ่มลูกค้า เป้าหมายทั่วประเทศ อีกทั้งคาแรคเตอร์ของหมากยังมีไลฟ์ สไตล์ตรงกับผูท้ ีช่ ืน่ ชอบกีฬา สอดคล้องกับคุณสมบัตขิ องเครือ่ ง สปอร์ตโฟน ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาของ ไอ-โมบาย ในกลุ่มมือ ถือราคาย่อมเยา โดยได้หมาก - ปริญ สุภารัตน์ มาสื่อถึงมัลติ มีเดียฟังก์ชั่นและแอพพลิเคชั่นที่ครบครัน ของโทรศัพท์มือทั้ง สามรุน่ ทำาให้ผลิตภัณฑ์เป็นทีจ่ ดจำาได้ดใี นกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย” นายธนานันท์ กล่าว “ไอ-โมบาย วางแผนการตลาดโดยใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ตลอดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคมนี้เพื่อ โปรโมตโทรศัพท์มือถือ idea1, ZAA1 และ ZAA2 ปูพรมทั้ง Above the line และ Below the line ควบคู่กัน เช่น เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี สื่อวิทยุ โฆษณา ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง บิลบอร์ด เว็บไซต์ออนไลน์ สื่อ โฆษณาหน้าร้าน จัดตกแต่งหน้าร้านใหม่ สื่อส่งเสริมการขาย

กิจกรรมโรดโชว์ และโฆษณาในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ เพื่อ เพิม่ สีสนั ทางการตลาดให้รอ้ นแรงมากขึน้ โดยคาดว่าจะทำายอด ขายสปอร์ตไลฟ์สไตล์โฟนสามรุ่น รวมกว่า 100,000 เครื่อง ตั้ง เป้ายอดขายมากกว่า 600 ล้านบาท สำาหรับไตรมาสสองนี้” ผู้ บริหารไอ-โมบายกล่าว ภาพยนตร์โฆษณาสร้างสรรค์โดยเอเจนซี่โฆษณา idea1 , ZAA1 และ ZAA2 โดยบริษัท บางกอก โชว์เคส จำากัด เอเจน ซี่ผลิตหนังโฆษณาโดย บริษัท ฟีโนมีน่า จำากัด โดยได้ คุณเชาว์ คณาวุฒิกานต์ มาเป็นผู้กำากับ สำาหรับภาพยนตร์โฆษณาชื่อชุด “ฟุ ต บอลซี รี่ ส์ ” ซึ่ ง ได้ หมาก-ปริ ญ สุ ภ ารั ต น์ มาเป็ น พรี เซนเตอร์กับคอนเซ็ปต์ “ไอ-โมบาย โดนสไตล์หมากเต็มๆ” เน้นจุดเด่นของแอพพลิเคชั่นไทยพรีเมียร์ลีก บนเครื่องสปอร์ต โฟนทั้งสามรุ่น ออกอากาศทางโทรทัศน์ครั้งแรก วันที่ 10 พฤษภาคมนี้ที่ผ่านมา พิเศษสุดโปรโมชั่นสำาหรับผู้ซื้อโทรศัพท์มือถือ “ idea1 , ZAA1 และ ZAA2 ลิมิเต็ด เอดิชั่น ” มาพร้อมตัวเครื่องสกรีน ตราสัญลักษณ์ประจำาสโมสร กล่องลวดลายสโมสร เสื้อสโมสร บรรจุใน Sporty Bag ลิมิเต็ด เอดิชั่น สำาหรับ idea1 ลิมิเต็ด เอดิชั่น ราคาพิเศษเพียง 2,690 บาท ZAA1 ลิมิเต็ด เอดิชั่น ราคาพิเศษเพียง 1,790 บาท และ ZAA2 ลิมิเต็ด เอดิชั่น ราคา พิเศษเพียง 1,590 บาท สนใจรีบจับจองไอ-โมบาย ทั้งสามรุ่น ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน i-mobile by Samart สอบถามรายละเอียด หมายเลข 0-2975-5555 หรือชมรายละเอียดทาง www.imobilephone.com

CHAIRMANreview | 81


Communication & IT

มอนสเตอร์ (Monster) สุดเจ๋ง งัดกลยุทธ์เด็ดส่งหูฟังระดับพรีเมี่ยม

ผสานสุดยอดเทคโนโลยีและดีไซน์ระดับอินเตอร์ อัดบริการหลังการขายดึงลูกค้า มอนสเตอร์ (Monster) หูฟงั สุดพรีเมีย่ มแบรนด์ดงั ทีม่ ตี น้ กำาเนิดจากประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยมี บริษัท ไดนามิก อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำากัด เป็นผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่าย ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ งาน “Monster Join The Revolution” แนะนำาสินค้าประเภทหูฟังที่มา พร้อมด้วยคุณภาพระดับสูง หลากหลายรุ่นผ่านแฟชั่นโชว์ ชุด Monster Beats by Dr. Dre นำ า เสนอหู ฟั ง รุ่ น ไฮไลท์ อาทิ iSport, Monster Inspiration black , I – White , Monster Diesel –Vektr, Diamond Tears , Monster Ncredible N-Tune and N-ergy , Beats Mixr, Beats Bluetooth wireless , Monster Miles Davis เพิ่มทางเลือกสร้างสีสันและ ดึงดูดลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย พร้อมรุกหนักด้านบริการหลังการขายมัดใจลูกค้า ต่อเนื่อง หวังสร้างปรากฏการณ์ให้กับตลาดพร้อมเป็นผู้นำาด้านอุปกรณ์หูฟัง คุณภาพเยี่ยมระดับพรีเมี่ยม นายปวร เล็กคง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไดนามิก อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำากัด กล่าวถึงที่มาของ หูฟังมอนสเตอร์ว่า “มอนสเตอร์ได้เข้าสู่ ตลาดครั้งแรกประมาณ 30 ปี ก่อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี มร.โนเอล ลี เป็นผู้ก่อตั้ง โดยได้รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียงมาร่วมกัน คิดค้นจนได้มาเป็นสายลำาโพงและลำาโพงแบบพกพาประสิทธิภาพเยี่ยมให้ กับคนรักเสียงเพลง ให้สามารถเพลิดเพลินกับดนตรีได้ทุกที่ และด้วยความ ชำานาญทีส่ ะสมประกอบกับสินค้าคุณภาพทำาให้ลกู ค้ายอมรับจึงได้ตอ่ ยอดไป สู่สินค้าประเภทหูฟังทำาให้เกิดเป็นหูฟังมอนสเตอร์ขึ้น

82 | CHAIRMANreview

สำ า หรั บ แบรนด์ ม อนสเตอร์ นั้ น ได้ เ ข้ า มา จำาหน่ายในประเทศไทยนานถึง 15 ปีแล้ว โดยมี บริษัท ไดนามิก อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำากัด เป็นผูจ้ ดั จำาหน่ายและทำาตลาดสร้างแบรนด์ มอนสเตอร์ให้เป็นแบรนด์คุณภาพในกลุ่มของ เครื่องเสียงในบ้านและรถยนต์” “สำ า หรั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ได้ แ ก่ ผู้ชายและผู้หญิง อายุเฉลี่ยระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่อยู่กับที่ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจ ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา ประเด็นหลักคือเป็นก ลุ่มที่หลงใหลและต้องการอุปกรณ์ที่ให้เสียงที่มี คุณภาพเป็นส่วนสำาคัญทีท่ าำ ให้การฟังเพลงมีสสี นั มากขึ้น นอกจากนี้เรายังจะขยายกลุ่มลูกค้าไปยัง ผู้ที่หลงใหลในแฟชั่น ชอบสินค้าที่มีดีไซน์ไม่ซ้ำา ใคร รวมถึ ง กลุ่ ม ที่ ใ ช้ หู ฟั ง เพื่ อ เล่ น เกมส์ จ าก คอมพิวเตอร์อีกด้วย สำาหรับช่องทางการสื่อสาร


Communication & IT นายปวร กล่าวถึงทิศทางและกลยุทธ์ทางการตลาดว่า “ในปีพ.ศ. 2555 ในฐานะผูจ้ ดั จำาหน่าย เราจะจัดให้มกี ารเทรนนิง่ ในกลุม่ ดีลเลอร์เพือ่ ให้ความ รู้ที่ถูกต้องและสามารถสาธิตการใช้งานให้กับลูกค้าที่มาซื้อให้ลูกค้าได้มี ประสบการณ์ที่ดีกับตัวสินค้าก่อนที่จะซื้อ สำาหรับภาวะการแข่งขันในตลาด ในปัจจุบันมีหูฟังหลายยี่ห้อเข้ามาการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด แต่เราเชื่อมั่นว่า มอนสเตอร์มีความโดดเด่นในตลาด ทั้งในด้านภาพลักษณ์และคุณภาพ ของสินค้าในระดับพรีเมี่ยม ในขณะเดียวกันเรามีทางเลือกสำาหรับผู้บริโภค ทีม่ กี าำ ลังซือ้ ไม่มาก ด้วยหูฟงั คุณภาพสมราคา นอกจากนีเ้ ราก็ได้มกี ารพัฒนา คุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ โดยการนำาเอา นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาสินค้าทุกตัวเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าอยู่เสมอ ส่งสำาคัญที่เราพยายามผลักดันอยู่ในเรื่องของบริการหลัง การขายที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า อาทิ การรับประกันสินค้าที่ยาวนานถึง 3 ปี” “ล่าสุดมอนสเตอร์มีการร่วมกับแฟชั่นแบรนด์ดัง Diesel ออกแบบและ ผลิตหูฟงั แฟชัน่ ออกมาเพือ่ กลุม่ เป้าหมายทีม่ ไี ลฟ์สไตล์แบบหลากหลาย และ ในปลายปีนีเ้ รามีแผนการร่วมมือกับบริษทั EA GAME เพือ่ ทำาการตลาดโดย การแจกหูฟังให้กับกลุ่มนักเล่นเกมส์เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ ในอนาคตอีกด้วย” นายปวร กล่าวปิดท้าย

กับกลุ่มเป้าหมายมอนสเตอร์เน้นการใช้ Social program อาทิ เฟสบุ๊คเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยตรงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งการจัดอีเว้นท์ภาย ใต้ชื่องาน “Monster Join The Revolution” เป็นสือ่ กลางสร้างการรับรูถ้ งึ การเปิดตัว Monster and Beats by Dr.Dre มีเข้ามาในประเทศไทย แล้ ว สำ า หรั บ งานครั้ ง นี้ ใ นประเทศไทยได้ รั บ เกียรติให้จัดงานเป็นลำาดับที่ 3 ต่อจากประเทศ อินโนนีเซีย และสิงคโปร์เป็นประเทศที่ 3 ที่จะ ทำาการเปิดตัวในเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ทั้งนี้จะ มีการทยอยเปิดตัวในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียต่อ จากนี้ ซึ่ง Monster Products ได้จัดงานอีเวนท์ พร้อมๆ กันทั่วโลกในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ ผ่านมา”

พบหูฟังมอนสเตอร์ (Monster) ได้ที่... - iStudio ทุกสาขา - Munkong Gadgets - .Life - Banana Stuff - Sound Matters - Power Mall - Power Buy - Sanook Gadgets

CHAIRMANreview | 83


Communication & IT

“แอดไวซ์ ไอที” ใจใหญ่ ปล่อยโปรโมชั่นโดนใจ คุ้มเกินคาด ขยายเวลาประกันให้โน้ตบุค๊ ทุกเครือ่ ง!! 1 ปี ทีแ่ รกและทีเ่ ดียวเท่านัน้ กับโปรโมชั่น “เทพโน้ตบุ๊ค เพิ่มระยะเวลารับประกันสินค้า”

“แอดไวซ์ ไอที ” สร้ า งกระแสความแรง ปล่อยโปรโมชัน่ เด็ด “เทพโน้ตบุค๊ เพิม่ ระยะ เวลารับประกันสินค้า” จัดเทพคุ้มครองเพิ่ม ประกันเหมือนแบรนด์ให้โน้ตบุ๊คทุกเครื่อง อีก 1 ปี พร้อมเพิ่มประกันภัยอีก 4 รายการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากฟ้าผ่าและไฟฟ้า ลัดวงจร โจรกรรม ไฟไหม้ และความเสีย หายทีเ่ กิดจากน้าำ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้ลกู ค้า

84 | CHAIRMANreview

ได้รับความอุ่นใจ ความสะดวกสบาย และ คุ้ ม ค่ า เงิ น จ่ า ยเท่ า เดิ ม แต่ ไ ด้ รั บ ความ คุ้ ม ครองที่ เ หนื อ กว่ า พร้ อ มบริ ก าร Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง รอให้คุณได้สัมผัส ความคุ้มค่าแล้วที่ “แอดไวซ์ ไอที” ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 02305-4475 หรือ www.advice.co.th


Relax & Entertain

แวดวงทีวี ทีวีดาวเทียม 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ ยอมลงทุนเพื่อดึงแฟนๆมาเป็นของ ตนอย่างค่ายแกรมมี่และค่ายอาร์เอส ช่อง 8 ลงทุนทำละครทอง ประกายแสด ใหม่หมดคัดดาราชัน้ นำอย่างพิง้ กี้ สาวิกา ออยธนาวุธ อัษฎาวุธ ส่วนแกรมมี่ หันมาจับรายการข่าว จีเอ็มเอ็ม แซท •

ช่ อ ง 3 คุ้ ม ค่ า ทุ ก นาที ช่ อ ง 3 เหลื อ เวลาสั ม ปาทานอี ก 4 ปี ตอนนี้ กำ า ลั ง เตรี ย มทำ า ทีวีดาวเทียม 7-8 ช่อง มีครบวงจรทั้งละคร กีฬา ดนตรี แฟชั่นฯลฯ วิธีหาคนมาทำางานก็ไม่ยาก ใครมีฝีมือก็ไปดึงมาร่วมงาน ผู้ประกาศข่าว ผู้กำากับครีเอทีฟคนตัดต่อ ตากล้องดารา จึงได้ชื่อ ว่าจอมจิก • ช่อง 5 นำาคุณค่าสู่สังคมไทย พลโท ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ผอ.ช่อง 5 เปิดบริการใหม่ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ สำาหรับติดตามข่าวสาร สาระบันเทิงทางช่อง 5 TGN และข่าววิทยุ FM.94.0 M2พร้อมทั้งเรียกดูรายการย้อนหลังและผังรายการของช่อง 5 พร้อมเปิดตัว CRM เต็มรูปแบบ

ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ ยังตามล้างป้าแดงอย่างไม่ลดละเมื่อป้าแดงยกรายการถ่ายทอดสด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของพี่ชาย ไปให้ช่อง 5 เป็นผู้ถ่ายทอด วันเปิดแถลงข่าว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ช่อง 7 สีไม่ยอม ไปทำาข่าวให้...นี่เป็นสัญญาณว่าไม่เผาผีกัน

ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยโทรทัศน์ 35 ปี อสมท. โดยมีนายกปู มา เป็นประธานเปิดตัวทีมข่าว “เบิร์ดอายนิวส์” การรายงานข่าวทางอากาศจากทีมงานมืออาชีพ พร้อมเปิดจอวิดิโอวอล ความยาว 20 เมตร ตอกย้ำาความ เป็นผู้นำาธุรกิจสื่อสารในอาเซียน

ช่อง 11 โทรทัศน์ไทย เป็นช่องโทรทัศน์ของรัฐบาล มีหน้าที่ถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา ทุกนัด ให้เห็นการประพฤติของ ส.ส. และสว. ที่ทำาหน้าที่เป็นปากเสียงให้ชาวบ้าน มีทั้งรูปโป๊ให้ ได้ฮือฮากันแก้ร้อน และมีการกดบัตรออกเสียงแทนกันจนหมดความน่าเชื่อถือ

ไทย PBS โทรทัศน์สาธารณะ จากเงินภาษีบาป- เหล้า-บุหรี่ ยังยึดมั่นในการเป็นปาก เสียงให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสเปิดโปงการทุจริตทุกรูปแบบต่อสู้การเอารัดเอาเปรียบของ นายทุนจนได้รับรางวัลจากสังคมมากมาย คุ้มกับภาษี –เหล้า-บุหรี่ ..จงสร้างความดีต่อไป จงเป็นที่พึ่งคนจน

CHAIRMANreview | 85


Relax & Entertain

แชร์แมนชวนชิม สวัสดีท่านนักชิมทั้งหลายอากาศร้อนคงทานอาหาร ไม่ค่ อยอร่ อยนั ก ใช่ มั้ ย....ดี น ะปี นี้ ไ ม่ มี เ รื่ อ งอหิ ว าเข้ า มาแทรกแต่ก็อย่าลืม กินร้อนๆ... ช้อนกลาง...ล้างมือ ตามคำขวัญของผู้ว่า กทม. เค้า • ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จัดแฮปปี้ฮอลิเดย์ โปโมชั่นรับวันแรงงาน 1 พ.ค.นี้ จัดบุฟเฟ่ต์นานาชาติไว้รองรับ ให้อิ่มท้องทั้งมื้อกลางวันและ มื้อค่ำา เด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปมาพร้อมครอบครัวรับประทานฟรี • ห้องอาหารอะซัวร์ โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ต้อนรับกรรมกรรสนิยมสูง 1-15 มิ.ย.ด้วยอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ปรุงพิเศษสไตล์เมอร์ดิเตอร์เรเนี่ยน อาทิ ตับห่านทอดกับ อินทผาลัมบด และเมล็ดทับทิมสด หรือตับห่านบดคู่กับอกเป็ดอบบาร์บารี่อบ • ห้องอาหารปาร์ควิว โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ ขอเสนอ อาหารสมุนไพรไทยรสเด็ด “ยำาตะไคร้” พิถีพิถันโดยแม่ครัวเอกมากประสบการณ์ทั้งมื้อเที่ยงและ มื้อค่ำาเริ่มตั้งแต่วันนี้ตลอดเดือน พ.ค.นี้เท่านั้น ตะไคร้ไล่ลมร้อนได้ดีนักแล...ขอบอก • ฟอร์จูนเบเกอรี่ และเมโทรเล้าจน์ โรงแรมแกรนด์เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ชวน มาคลายร้อน รื่นรสคล่องคอจัดมาเป็นคู่ๆ อาทิ ชา-กาแฟ ช็อกโกแลตร้อนและเย็น สามารถจับ คู่กับทีรามิสเค้ก แบล็คฟอร์เรสต์เค้ก โยเกิร์ตมูสเค้ก พร้อมดนตรีขับกล่อม • สัมผัสศาสตร์การนวดโบราณแบบอาหรับ ที่เณออราซาด ฮัมมันแอนด์สปา ที่วิลล่ามาร็อค จั ด เป็ น แพคเกจต้ อ นรั บ ฤดู ร้ อ น “เรสฟู ล ซั ม เมอร์ ” มี ใ ห้ เ ลื อ ก 2 โปรแกรม คื อ ขจั ด สารพิ ษ ด้วยทัชออฟฮัมมัน 45 นาที หรือ โมร็อกแคนดรีมมิ่ง นวดไหล่ และปิดท้ายความผ่อนคลาย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค.นี้เท่านั้น • ซัมเมอร์หรรษารับปิดเทอม แบบสุดคุ้มสำาหรับนักเรียน นักศึกษา และครอบครัวมอบส่วนลด ร้อยละ 20สำาหรับ การจองห้องพักและอาหารเพียงแสดงบัตรนักเรียนหรือ นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิ.ย.นี้ที่โรงแรมยูอินจันทร์ จ. กาญจนบุรี 034-521584

“การกินไอศกรีม บอกนิสัย” คนที่ชอบกัดไอศกรีมคำ แรกเป็นคนมีนิสัยค่อนข้าง ดื้อ คนที่ชอบกินไอศกรีมแบบค่อยๆดูดไปเรื่อยๆ เป็นคนที่ไม่ชอบวิ่งชนกับปัญหา คนที่ชอบกินไอศกรีมแบบเลียจนหมดเป็นคนปราดเปรียว ไม่เฉื่อยชาชอบสังคม

86 | CHAIRMANreview


Chairman Society • “Dad’s Asset” คว้ารางวัลชนะเลิศ Music Icon

นางสาวกิรณา ชีวชื่น ผู้จัดการทั่วไป สายงานโมบายคอนเทนต์ บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด ประกาศผลผู้ชนะเลิศ ในโครงการ “Music Icon” โดยการส่งผลงานผ่าน คลิปวิดีโอ ทั้งแบบเดี่ยวบรรเลงหรือ เป็นวง ผู้ชนะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเกือบ 7 ล้านโหวต ได้แก่ วง Dad’s Asset คว้าเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท และแพคเกจทัวร์กรุงเทพฯ-เกาหลี จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 80,000 บาท ณ ทรูมิวสิค อารีนา หอศิลปฯกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

• SCB Knowledge Forum กับไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์

สายบริหารงานสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการบรรยายพิเศษ “Knowledge Forum” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ปรัชญาการทำงาน การขับเคลื่อนองค์กร และกลยุทธ์การ สร้างความสำเร็จ” เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่กลุม่ ผูบ้ ริหารของธนาคาร พร้อมทัง้ โอกาสใน การแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็น ตลอดจนมุมมองในด้านปรัชญาการดำเนินธุรกิจ กับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้บรรยายและให้ความรู้ โดยมี นายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาด ใหญ่ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

• “กลุ่มสิทธิผล วีแคร์”เปิดคอร์สดำน้ำสกูบ้า

โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล และสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเยาวชนทีเ่ ข้าโครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่10 ได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้ เกิดประโยชน์ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์จริง เรียนดำน้ำแบบสกู บ้าจากสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructor) พร้ อ มปลู ก จิ ต สำ า นึ ก ให้ ค นรุ่ น ใหม่ รั ก ษ์ ท ะเลไทย และหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติสืบต่อไป ณ เกาะไหง จังหวัดตรัง เมื่อเร็วๆ นี้

• “ข้าวหงษ์ทอง” รีแบรนด์ครั้งใหญ่

นางโสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ ผลิต และจำหน่ายข้าวแบรนด์ “หงษ์ทอง” เป็นประธานในการแถลงข่าวการรี แบรนด์ครั้งใหญ่ สร้างความแข็งแกร่งให้ “ครอบครัวหงษ์” พร้อมสร้างนวัตกรรม ให้คนไทยซื้อข้าวได้ถูกใจ กับ“ฉลากมาตรฐานข้าว ดูตรงนี้...อร่อยแน่” เปิดศูนย์ R.I.C.E เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้บริหารศูนย์ R.I.C.E ผศ.พูล ศรี จันทรนิภาพงศ์ และ ดร.ดริษ กวักเพฑูรย์ ภาควิชา เทคโนโลยีทางอาหาร คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมบางกอกชฏา ถนน รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

• ควิกแสบ...จับมือ สมอลล์รูม

คุณเบญญาภา ปริญณรัฐ ผูอ้ ำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษทั โรงงาน ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่ชงกึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” ร่วมสนับสนุนคอนเสิรต์ “กาลครัง้ สอง แทททู คันเว่อรรร์ คันเสิรต์ ” ร่วมด้วยช่วย “คัน” พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกบั ศิลปินกลุม่ 4 หนุม่ “แทททู คัลเลอร์” ในงานแถลงข่าว “คันเว่อรรร์ โชว์” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมือ่ เร็ว ๆนี้

CHAIRMANreview | 87


Chairman Society • “เตรียมให้พร้อม ก่อนบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สุภัค ศิวะรักษ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ กิตพิ งศ์ อุรพีพฒ ั นพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธาน กรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ร่วมกันจัดงานสัมมนา ‘Doing Business in Southeast Asia: เตรียมให้พร้อม ก่อนบุกตลาดเอเชียตะวันออก เฉียงใต้’ เพือ่ ชีโ้ อกาสทางการค้าและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย เฉพาะอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตลอดจนให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎระเบียบต่างๆ ให้ แก่ลูกค้าและนักธุรกิจที่กำลังจะไปลงทุน ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพ เมือ่ เร็วๆนี้

จัดโรดโชว์ยนตรกรรมหรู ภาคอีสาน

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ร่วมเป็นเกียรติเปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี และสานต่อความร่วมมือทางการตลาด ด้วยการเป็นผูส้ นับสนุนรางวัลใหญ่ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพือ่ มอบให้แก่ลกู ค้าทีม่ าช้อปปิง้ ครบ 1,000 บาท พร้อมจัด โรดโชว์ เพื่อลูกค้าที่ช่นื ชอบยนตกรรมหรู ไม่ว่าจะเป็น เมอร์เซเดส-เบนซ์ นิว เอส แอลเค, มินิ คันทรีแมน, ออดี้ คิว 3 เป็นต้น พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ทีค่ วบคูม่ ากับ สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ อีกมากมาย ตัง้ แต่วนั นี้ - 15 พฤษภาคม นี้ ณ เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี

สนับสนุนสินเชือ่ แสนสิริ 1.5 พันล้านบาท

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ และนายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายชาญศักดิ์ เฟือ่ งฟู กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ และนางสาวรัชดา ธีรธราธร ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนา 3 โครงการที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียม SARI by Sansiri สุขมุ วิท 64 อาคารสูง 8 ชัน้ 2 อาคาร จำนวน 192 ยูนติ , โครงการคอนโดมิเนียม the Base พระราม 9-รามคำแหง อาคารสูง 35 ชั้น จำนวน 923 ยูนิต และ โครงการ Town Avenue พระราม 2 ซอย 30 ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น หน้ากว้าง ประมาณ 5 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตารางเมตร จำนวน 120 ยูนิต

ธนาคารธนชาตรับรางวัล Best Deal of the Year

นายสมเจตน์ หมูส่ ริ เิ ลิศ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารธนาคารธนชาต รับ รางวัล Best Deal of the Year หรือรางวัลสำหรับองค์กรที่มีข้อตกลงทาง ธุรกิจทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในปี 2554 จากนายเทอรี่ แบล็คเบลิน ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เอ็นไซน์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ ร่วมกับผู้อ่านนิตยสารโหวตให้ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Deal of the Year โดย คัดเลือกจากองค์กรทีด่ ที สี่ ดุ เพียงหนึง่ เดียวในสาขาเท่านัน้ ซึง่ ผลการควบรวม กิจการกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปีที่ผ่านมาสำเร็จราบ รื่นและลุล่วงไปด้วยดี เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเงินครั้งสำคัญของ วงการธนาคารพาณิชย์ไทย ทำให้ธนาคารธนชาตขยับขึ้นมาเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีเครือข่ายสาขามากเป็นอันดับ 5 ประเทศ สามารถให้บริการ ลูกค้าได้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

นู สกิน สนับสนุนกอล์ฟการกุศลนำรายได้ชว่ ยเยาวชนด้อยโอกาส

นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ นางสาวปานอุมา ทอง กระบิล (ขวา) ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด บริษทั นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงิน 100,000 บาท ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดโดยสมาคมกีฬากรุงเก่า ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการหารายได้นำไป ช่วยเหลือชุมชนและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่ง เสรี (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

88 | CHAIRMANreview


Chairman Society • มอบโชคแก่ลกู ค้าและร้านค้า ตอกย้ำแคมเปญ โชคดี สุขภาพดี

นายวิศษิ ฏ์ เกวลี ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไบโอโกรว์(ทีเอช) จำกัด นำทีม พร้อมเหล่าผูบ้ ริหารในองค์กร ซึง่ จัดงานจับสลากมอบโชคแก่ลกู ค้าและร้านค้า ทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในกลุม่ แบรนด์ “ไบโอโกรว์”, “ไบโอกานิค”, “ไวท์เทลล่า” และ “มาโด” ทีส่ ง่ ฉลากเข้าชิงโชค ภายใต้แคมเปญ โชคดี สุขภาพดี กับไบโอโกรว์ โดยประกาศผลผูโ้ ชคดีได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.biogrow.co.thโดยดาราชัน้ นำร่วมเป็นสั กขีพยาน มีเหล่าเซเลบริตแ้ี ละอาทิ แพร พริมพิศา , จุม้ จิม้ วรนันท์ จันทรัศมี ณ ร้านคาเฟ่ ชิลลี่ สยามพารากอน เมือ่ เร็วๆ นี้

• เดินหน้าสานต่อโครงการ“พัทยาแบรนด์”

นายอิทธิพล คุณปลืม้ นายกเมืองพัทยา เดินหน้าสานต่อโครงการ “ร่วมพลัง ชุมชนเราร่วมสร้าง พัทยาแบรนด์” ซึง่ ได้รบั เกียรจากนายศิรวิ ฒ ั น์ วรเวทวุฒิ คุณ เจ้าของแบรนด์ ศิริวัฒน์แซนด์วิช มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำ ธุรกิจ ในหัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับ พลิกฟืน้ สูธ่ รุ กิจเงินล้าน” โดยคัดเลือกตัวอย่าง กลุม่ สินค้าและบริการจากผลการศึกษา ได้แก่ กลุม่ อาหาร กลุม่ ของทีร่ ะลึก และกลุม่ บริการนวด เพือ่ เป็นต้นแบบนำร่องผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ รองรับ การรวมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา พร้อมทั้งเดินหน้าขยาย แนวคิดรวมกลุ่มสหกรณ์ชุมชนต้นแบบเพื่อต่อยอดวิสาหกิจชุมชนสู่การ พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทัง้ ประเภทผลิตภัณฑ์และบริการได้ รวมทัง้ สร้างมาตรฐานคุณภาพและตราสัญญลักษณ์ “พัทยาแบรนด์” ของสินค้า และบริการเพือ่ สร้างการยอมรับแก่ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและในระดับสากลต่อไป

• มอบหนังสือให้กบั เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

มิลินด์ พันท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) เจ้าของร้านอาหารเคเอฟซีและพิซซ่าฮัทในประเทศไทย มอบ หนังสือ Taking people With You หนังสือด้านการบริหารธุรกิจและทรัพยากรบุคคล ยอดนิยม ซึง่ เขียนโดยเดวิด โนแวค ประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ยัม! แบ รนด์ส อิงค์ บริษัทผู้นำด้านธุรกิจอาหารระดับโลก ให้กับคริสตี้ เคนนีย์ (ขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทีง่ าน USA Fair ประจำปี 2012 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมือ่ เร็วๆ นี้

• รางวัลการบริการทางการแพทย์ยอดเยีย่ ม

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการ แพทย์ โรงพยาบาลนครธน พร้อมด้วย เยาวเรศ ทองสิมา (ที่ 2 จากซ้าย) รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหาร และ ปิยะเดช ทองสิมา (ที่ 3 จากขวา) ผูช้ ว่ ย ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล “การบริการทางการ แพทย์ยอดเยี่ยมในระดับ Platinum” ต่อเนื่องกันเป็นปีท่ี 2 ในงาน Hospital Quality Award 2012 ซึ่งมอบโดย บริษัท อเมริกันอินเต อร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จำกัด หรือ เอไอเอ ณ อาคารสาธรซิต้ี เมือ่ เร็วๆ นี้

• วายแอลจีมอบเครือ่ งไตเทียมให้โรงพยาบาลตำรวจ

นายธณัณพงษ์ นววัฒนทรัพย์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด มอบเครื่องไตเทียมจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 4.5 ล้านบาท แก่ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลตำารวจ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยมี พล.ต.ต.หญิง สิรยิ า อารีเจริญเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายแพทย์ใหญ่ และ พ.ต.อ.นพ.ธนิต จิรนันท์ธวัช (ซ้ายสุด) หัวหน้าหน่วยโรคไต เป็นผูแ้ ทนรับมอบ ณ ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลตำรวจ เมือ่ เร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 89


Chairman Society • อเมริกนั สแตนดาร์ด ทุม่ งบกว่า 30 ล้านบาท จัดแคมเปญส่งเสริมการขาย “เลือกตามสไตล์ ลุน้ ขับตามใจ”

อเมริกนั สแตนดาร์ด ผูน้ ำด้านเครือ่ งสุขภัณฑ์หอ้ งน้ำและห้อง ครัวระดับโลก นำทีมโดย เคร็ก เม็กเคคเคิร์น (ที่ 2 จาก ขวา) กรรมการผูจ้ ดั การ และ สุภทั รา คูรตั น์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยทีมผูบ้ ริหาร บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุม่ งบ กว่า 30 ล้านบาท จัดแคมเปญใหญ่ทส่ี ดุ ในรอบ 10 ปี “เลือก ตามสไตล์ ลุน้ ขับตามใจ” ลุน้ รับดับเบิล้ โบนัส แจกรางวัลมูลค่า กว่า 5 ล้านบาท ทัง้ รถยนต์เชฟโรเลต, Samsung Galaxy Tab 8.9 และบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาท ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ถึงสิน้ เดือนกันยายน 2555 นี้

• อีซซู มุ อบรางวัลชนะเลิศให้แก่แชมเปีย้ นอี ซูซคุ พ ั ครัง้ ที่ 22 มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด มอบรางวัลชนะเลิศ “รถ ปิกอัพอีซซู ดุ แี มคซ์ สปาร์ค รุน่ ใหม่หมด!” อย่างเป็น ทางการให้แก่ “สิงห์มณี แก้วสัมฤทธิ”์ ผูค้ ว้าตำแหน่ง แชมเปีย้ นศึกมวยไทยอีซซู คุ พั ครัง้ ที่ 22 “ศึกอีซซู ดุ ี แมคซ์ ยอดมวยไทย สู่ยอดมวยโลก” ณ อาคาร สำนักงานใหญ่ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด ถนน วิภาวดีรงั สิต

• ลงนามเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พีดี

เฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ได้รว่ มลงนามเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ศนู ย์ รับสร้างบ้าน เอคิวโฮม อย่างเป็นทางการกับ ทีมผู้บริหาร บริษัท

ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (นครราชสีมา) จำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน เอคิวโฮม สาขานครราชสีมา นำโดย คุณศจี เฉลิมวงศ์ กรรมการผู้ จัดการ ทั้งนี้ เอคิวโฮม ถือเป็นแบรนด์รับสร้างบ้านน้องใหม่ และ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายตลาดรับสร้างบ้านของบริษัทฯ ที่จะ รองรับกำลังซื้อในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านระดับราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเปิด 3 สาขาในปี 2555 นี้

นิตยสาร CHAIRMAN REVIEW เจ้าของ บริษทั เสรีวรรณโฮลดิง้ จำากัด ประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ท่านผ้หู ญิง วิระยา ชวกุล บรรณาธิการบริหาร เสรีรฐั ฉัตรเชิดเจริญกุล บรรณาธิการผ้พู มิ พ์ผโู้ ฆษณา เสรีรฐั ฉัตรเชิดเจริญกุล แยกสี หจก. เลย์ โปรเซส 024335433 พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์พมิ พ์ดี จัดจำาหน่าย เค.เค. พับลิคชิง่ ติดต่อที่ บริษทั เสรีวรรณโฮลดิง้ จำากัด 15/49 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2903-4801 โทรสาร 0-2903-5400 Email: chairmanreview@gmail.com, cserirat@yahoo.co.th 90 | CHAIRMANreview

ChairMan155