Page 1

¹ÔµÂÊÒà áªÃìáÁ¹ÃÕÇÇÔ »‚·èÕ 16 ©ºÑº·Õè 151 เดือ¹ธѹÇÒคÁ 2554

ลดเป้าจีดพ ี .ี รับพิษอุทกภัย รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ จีช้ ว่ ยเหลือทางมนุษยธรรม ผูป้ ระสบอุทกภัยทุกเชือ้ ชาติ

มณเฑียร อินทร์น้อย

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั บ้านราชประสงค์ จำกัด

เปิดตัว “ดิ เอ็นเนอร์จ้ี หัวหิน” คอนโดพร้อมอยูต่ ดิ ทะเล


นิตยสาร แชร์แมนรีวิว ปีที่ 16 ฉบับที่ 151 เดือนธันวาคม 2554 CHAIRMAN REVIEW Vol.16 No.151 December 2011

สารบัญ Economic Focus ลดเป้าจีดพี .ี รับพิษอุทกภัย รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ property Special Scoop เปิดตัว “ดิ เอ็นเนอร์จ้ี หัวหิน” คอนโดพร้อมอยูต่ ดิ ทะเล Social Focus จีช้ ว่ ยเหลือทางมนุษยธรรม ผูป้ ระสบอุทกภัยทุกเชือ้ ชาติ Politic Focus น้ำลดอภัยโทษ“ทักษิณ”ผุด กาลเวลาพิสจู น์“ยิง่ ลักษณ์” Commerce & Export Insurance เกษตรเศรษฐกิจ Money & Banking CorporateSocialResponsibility Marketing Report Chairman Car Communication & IT Chairman Society

บทบรรณาธิการ

8

ทหารคือฮีโร่!

12 15

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผล สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “บทสรุปน้ำท่วมกับการทำ หน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งผู้ประสบภัยและไม่ประสบภัย จำนวน 1,087 คน ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.6 มองว่า สาเหตุ สำ า คั ญ ที่ ทำ า ให้ เ กิ ด วิ ก ฤตมหาอุ ท กภั ย ในครั้ ง นี้ เกิดจากสภาพแวด ล้อมทางธรรมชาติที่ปีนี้ฝนตกหนักมากกว่า ปกติ รองลงมาร้อยละ 58.0 มองว่ามีสาเหตุมาจากคน การบริหาร จัดการของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีศักยภาพ บริหารจัดการผิดพลาด และร้อยละ 55.6 มองว่ามีสาเหตุมาจาก ระบบชลประทานของประเทศที่มีศักยภาพจำกัดและไม่ได้สร้าง มารองรับกับวิกฤตภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจต่อการ ทำหน้าที่หรือการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยที่ได้ ร่วมกันกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ โดยกลุ่มบุคคลที่ประชาชนมีความพึง พอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การทำหน้าที่/การมีส่วนร่วม ของทหาร ร้อยละ 98.3 การมีสว่ นร่วม ช่วยเหลือ ให้กำลังใจของ คนไทยทุกคน ร้อยละ 98.2 ความพึงพอใจการมีสว่ นร่วมช่วยเหลือ ของมูลนิธิและกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ร้อยละ 96.6 ส่ ว นกลุ่ ม บุ ค คลที่ ป ระชาชนมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด 3 ลำดับแรก คือ ส.ส. นักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ประสบภัย ร้อยละ 51.8 ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ ศปภ. ร้อยละ 64.3 ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 67.7 ในยามบ้านเมืองประสบภาวะวิกฤติ เรา “แชร์แมน” เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ว่ า ทหารคื อ ฮี โ ร่ เ สมอ ขณะที่ นั ก การเมื อ ง และนักเลือกตั้งก็หายหัวไปทุกที!

22 27 31 39 46 50 55 61 68 71 85


Economic Focus

ลดเป้าจีดีพี. รับพิษอุทกภัย

รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ “เวิลด์แบงก์” ลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยลงเหลือ 2.4% จาก เหตุน้ำท่วม แต่คาดปีหน้าโตได้ 4% “มูดีส์” มองระบบธนาคารของไทยยังมี เสถียรภาพ แม้อุทกภัยกระทบเศรษฐกิจ ขณะที่เอสแอนด์พียืนยันอันดับ ความน่าเชื่อถือไทยมีเสถียรภาพ สบน.โอ่ ต่างชาติมองเห็นไทยมีมาตรการรับมือ พิษเศรษฐกิจได้ สศค.ยันเศรษฐกิจโต 2.6% แม้ถูกหั่นจีดีพี สภาพัฒน์ ปรับลดคาดการณ์ “จีดีพี” ปี 54 เหลือโตแค่ 1.5% ส่วนแนวโน้มปี 55 มั่นใจโตได้ 4.5-5.5% โดยมีการลงทุนภาครัฐเป็นแกนหลักขับเคลื่อน 8 | CHAIRMANreview


Economic Focus

นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล ผูอ้ าำ นวยการสำานักงาน บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน2554 บริษัท สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) ได้ยนื ยันอันดับความน่าเชือ่ ถือของประเทศไทยในระดับมี เสถียรภาพ (Stable Outlook) และยังยืนยันอันดับความ น่าเชื่อถือของประเทศไทยบน ASEAN Regional Scale ระยะยาวที ่ axAA และระยะสัน้ ที ่ axA-1 รวมทัง้ ได้ยนื ยัน อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงิน ต่าง ประเทศ ที่ระดับ BBB+ และระยะสั้นสกุลเงินต่าง ประเทศ ทีร่ ะดับ A-2 ขณะทีต่ ราสารหนีร้ ะยะยาวสกุลเงิน บาท อยูท่ รี่ ะดับ A- และตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สกุลเงินบาท ที่ระดับ A-2 “ทางบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวเห็นว่า ปัจจัยสนับสนุนความน่า เชือ่ ถือของประเทศไทยในขณะนี้ มาจากสถานะดุลต่างประเทศทีแ่ ข็งแกร่ง รวมถึงระดับหนี้ ของรัฐบาลสุทธิที่อยู่ในระดับต่ำา และเห็นว่าไทยมีความ ยืดหยุ่นทางการคลังเพียงพอที่จะรับมือต่อความเสียหาย ที่ เกิดจากปัญหาน้ำาท่วมได้” ก่อนหน้านี้ ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ปรับลดการ คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลง 1% เหลือ 2.4% เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงาน ผลิตรถและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนซัพพลายเออร์ อัน เนื่องมาจากเหตุน้ำาท่วม พร้อมคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ ไทยในปีหน้าจะขยายตัวได้ถึง 4% ส่ ว นภาพรวมเศรษฐกิ จ ของประเทศในเอเชี ย ธนาคารโลก มองว่าส่วนใหญ่ยงั มีโอกาสทีจ่ ะใช้มาตรการ กระตุน้ ภาคการคลัง เพือ่ ปกป้องเศรษฐกิจไม่ให้ถดถอยลง เพราะวิกฤตหนี้ยุโรปที่อาจจะลุกลามไปทั่ว ภูมิภาค ธนาคารโลกคาดว่า ประเทศกำาลังพัฒนาในเอเชีย ตะวันออก ซึ่งไม่นับรวมญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินเดีย จะขยายตัว 7.8% ในปี 2555 หลัง

จากที่ขยายตัว 8.2% ในปีนี้ คณะกรรมการกำาหนดนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางในเอเชียได้พุ่งเป้าไปที่ การปกป้อง การขยายตัวมากกว่าทีจ่ ะควบคุมเงินเฟ้อ เนือ่ งจาก วิกฤตหนี้ยุโรปและเศรษฐกิจสหรัฐที่ซบเซาเป็น ปัจจัยทีท่ าำ ให้ เศรษฐกิจทัว่ โลกมีความเสีย่ งทีจ่ ะเข้า สู่ภาวะถดถอย โดยธนาคารกลางออสเตรเลียและ อินโดนีเซียได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปแล้วใน การ ประชุมเดือนพฤศจิกายน 2554 ส่วนธนาคาร กลางฟิลิปปินส์ก็ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นภาค การคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารโลกระบุว่า นักลงทุนยังคงมองเห็น ความเป็นไปได้ที่วิกฤตหนี้ยุโรปจะส่งผลกระทบ ต่อ เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว ซึง่ หากเหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็อาจจะทำาให้เศรษฐกิจในยุโรป ถดถอย และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในประเทศกำาลัง พัฒนาในเอเชียตะวันออกผ่านช่องทางทาง การค้า นั้น จะรุนแรงมาก อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อการ หมุนเวียนด้านการเงิน การส่งรายได้กลับประเทศ ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน อย่างไรก็ตาม แม้กฎระเบียบใหม่ดา้ นเงินทุน ทีไ่ ด้มกี ารนำามาใช้ในยุโรปจะขัดขวางความสามารถ ในการปล่อยกูแ้ ก่ประเทศในเอเชียของธนาคารใน ยุโรป แต่ทนุ สำารองทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงและการเกินดุล บัญชีเดินสะพัดในประเทศเอเชีย ตะวันออกส่วน ใหญ่ จะช่วยปกป้องประเทศเอเชียจากผลกระทบ ของภาวะตึงเครียดทางการเงินที่อาจจะเกิด ขึ้นอีก ครั้งได้ ด้านบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส คงแนวโน้มความน่าเชื่อถือ ของระบบธนาคารของไทยไว้ที่ระดับมีเสถียรภาพ CHAIRMANreview | 9


Economic Focus

เนื่องจากเหตุน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจเพียงชั่วคราว ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของ ธนาคารของไทยยังคงแข็งแกร่ง แหล่งข่าวระดับสูงของมูดีส์ กล่าวว่า แนว โน้มความน่าเชื่อถือของระบบธนาคารของไทยมี เสถียรภาพ หลังจากที่เราได้พิจารณาเรื่องผลกระ ทบต่อสภาพแวดล้อมด้านการดำาเนินงานที่ เป็น ไปอย่างยากลำาบากอันเนื่องมาจากเหตุน้ำาท่วมที่ เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานในระบบ เศรษฐกิจและธนาคารของไทยนัน้ เป็นบวกมากขึน้ ด้านสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) วิเคราะห์ถึงกรณีธนาคารโลกปรับลดประมาณการ จีดีพีของไทยเหลือ 2.4% ว่า นับจากต้นปี 2554 ธนาคารโลกปรับประมาณการจีดีพีของไทยแล้ว 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม สศค.ได้ประเมินความเสียหาย จากปัญหาอุทกภัยประมาณ 1.9 แสนล้านบาท ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อจีดพี ใี นปี 2554 ลดลง 1.8% คาด ว่าจะขยายตัว 2.6% ส่วนปี 2555 จะขยายตัว 5% ต่อปี ขณะที่นายสมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ในการ เสวนาทิศทางเศรษฐกิจไทยภายหลังสถานการณ์ น้ำาท่วม ว่า ในปี 2555 หากรัฐบาลมีการบริหาร จั ด การที่ ดี ทั้ ง มี ก ารอั ด ฉี ด เม็ ด เงิ น เข้ า สู่ ร ะบบ เศรษฐกิจผ่านการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐ 2 ล้านล้านบาท หรือ 20% จะกระตุ้นจีดีพีปี 2555 ให้กลับมาขยายตัวทีร่ ะดับ 4-5% ได้ เพราะจะหวัง พึ่งพิงการลงทุนจากภาคเอกชนอย่างเดียวไม่ได้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้ า่ การธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 30 10 | CHAIRMANreview

พฤศจิ ก ายนนี้ แม้ จ ะต้ อ งให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การพยุ ง เศรษฐกิจทีถ่ กู กระทบรุนแรงจน ธปท.เตรียมปรับลดคาด การณ์เศรษฐกิจโตต่าำ กว่า 2.6% แต่อกี โจทย์ทตี่ อ้ งติดตาม คือ ปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังน้าำ ลด รวมทัง้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล “ผลกระทบจากน้ำาท่วมในช่วงสั้นอาจรุนแรง แต่ หลังน้ำาลดจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาแรงเช่นกัน เพราะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ ทำาให้นโยบายการเงินต้องหา จุดสมดุลทีเ่ หมาะสม พร้อมระมัดระวังปัญหาหนีท้ กี่ ระทบ เศรษฐกิจสหรัฐและยุโรป” ด้าน นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการ บริหารธนาคารกรุงเทพ กล่าวในงานสัมมนา “ทิศทาง เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ไทยหลั ง วิ ก ฤติ น้ำ า ท่ ว ม” จั ด โดย ธนาคารกรุงเทพ ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2554 จะติดลบ 4% จากปัญหาน้ำาท่วมใหญ่ ส่วนทั้งปีคาดว่าจะ ขยายตัวเพียง 1.3% จากเดิมที่คาดว่าจะโต 3.2% ขณะที่ คาดว่าอัตราดอกเบีย้ นโยบายจะปรับลดลง 0.25% ในการ ประชุมวันที่ 30 พ.ย. และต่อเนื่องจนถึงปีหน้า แต่ ธปท. ไม่ควรลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบฮวบฮาบ เพราะยัง มีความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า สภาพัฒน์ได้ปรับลด คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทย ในปีนี้เหลือเติบโต 1.5% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.5-4.0% เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำาท่วมหนัก แต่ในปี 2555 คาดว่าจีดีพีจะกลับมาขยายตัวได้สูงถึง 4.5-5.5% สภาพัฒน์ประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2554 ขยายตัวที่ระดับ 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะ ที่ได้ปรับจีดีพีไตรมาส 2/2554 มาเป็นเติบโต 2.7% จาก เดิมประกาศไว้ท ี่ 2.6% โดยการขยายตัวของจีดพี ไี ตรมาส


Economic Focus

3/2554 สืบเนื่องมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมส่ง ออก อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวจากผลกระทบสึนามิ ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนชะลอตัวลงจากรายได้เกษตรที่มี แนวโน้มชะลอตัว และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ขณะที่ในไตรมาส 4/2554 คาดว่าเศรษฐกิจจะได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหหญ่ที่ขยายวงกว้าง ซึ่งจะ ทำาให้จีดีพีทั้งปี 2554 ชะลอตัวลงจากคาดการณ์เดิมด้วย ส่วนในปีหน้าเศรษฐกิจน่าจะเติบโตได้ดี โดยมีปัจจัย ขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีขึ้นทั้งอุปสงค์ภายในและต่าง ประเทศ การใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐมีบทบาทสำาคัญ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการ เร่งรัดการลงทุนเพื่อ ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหากจากน้ำาท่วม ในปลายปี 2554 พร้อมกันนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการสนับสนุนด้านสิน เชือ่ มาตรการภาษีทมี่ สี ว่ นสำาคัญต่อการฟืน้ ฟูภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคการบริการ ซึง่ เป็นปัจจัยสนับสนุน การสร้างงานเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ นโยบายของรัฐบาลทีเ่ น้นการ เพิม่ รายได้ ทำาให้มเี ม็ดเงินเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ส่ง ผลให้อุปสงค์ในประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย กล่าวว่า สิ่งสำาคัญที่เอกชนต้องการให้ รัฐบาลดำาเนินการเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืน มาเร็ว ที่สุดคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องมี คำามั่นสัญญาทางการเมืองแก่ภาคเอกชนว่าประเทศไทย จะไม่เกิดภาวะน้ำาท่วม ตลอดชีวิต เพราะที่ผ่านมายัง ไม่มีคำาพูดใดๆ ออกมาว่าประเทศไทยจะไม่เกิดน้ำาท่วม ขึ้นมาอีก นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่าน้ำาท่วมทำาให้ ตลาดท่องเที่ยวหลักชะลอการมาเที่ยวไทย โดยเฉพาะจีน และรัสเซียที่ชะลอมาไทยกว่า 50% ทำาให้คาดว่าเดือน

พฤศจิกายนนี้นักท่องเที่ยวจะลดลง 30% เทียบ กับช่วงเดียวกันของปีก่อน แล้วปรับดีขึ้นในเดือน ธันวาคม คือลดลงเพียง 10% ทำาให้ทั้งปีเหลือนัก ท่องเที่ยว 18.5 ล้านคน จากเป้าเดิม 19.5 ล้านคน ส่วนรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ปีนคี้ งหายไป 5 หมื่นล้านบาท เหลือ 6.5 แสนล้านบาท ขณะที่ รายได้จากคนไทยเที่ยวไทยหายไป 2 หมื่นล้าน บาท เหลือ 3.8 แสนล้านบาท นาย ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำานวยการ สำานัก เศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) คงนำาความเสี่ยงจาก เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีความแน่นอน ผลกระทบ จากน้ำาท่วมครั้งใหญ่ในประเทศ และมองแนวโน้ม เงินเฟ้อข้างหน้า มาประกอบการพิจารณาอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งมี หลายฝ่ายเรียกร้องให้ปรับลดลงจากปัจจุบันอยู่ที่ 3.5% แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกนง. “ยอมรับว่าปัญหาน้าำ ท่วมสร้างความ เสียหาย มากกว่าทีป่ ระเมินไว้ซงึ่ กนง.คงต้องดูขอ้ มูลล่าสุดที่ น้าำ ท่วมขยายวง กว้างออกไป ส่งผลกระทบต่อความ เชื่อมั่น และกระทบต่อภาคธุรกิจมากแค่ไหน รวม ถึงผลกระทบจากแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า หลังจากน้าำ ท่วมลดลงแค่ไหนเป็นข้อเท็จจริงในการ พิจารณา โดยธปท.ยืนยันพร้อมดำาเนินนโยบาย การเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์” อย่ า งไรก็ ต าม มองว่ า ภาคอุ ต สาหกรรม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน้ำ า ท่ ว มน่ า จะกลั บ มาเริ่ ม กระบวนการ ผลิตได้เต็ม 100% ในช่วงไตรมาส 2/55 และประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี “55 ยังน่า จะขยายตัวได้ตามที่คาดไว้ 4.1% CHAIRMANreview | 11


Property

ภัยพิบัติน้ำ�ท่วม: ผลกระทบต่อธุรกิจบ้านมือสอง สภาวะน้ำ า ท่ ว มในหลายจั ง หวั ด ของภาคเหนื อ กรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด ปริ ม ณฑล ได้ ส่ง ผล กระทบต่ อ ตลาดบ้ า นมื อ สองรวมทั้ ง ผู้ ซ้ื อ ผู้ ข าย นายหน้ า และผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น อี ก จำ า นวนมาก นายแพทย์สมศักดิ์ มุนพ ี รี ะกุล นายกสมาคมนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงผลกระทบต่อผู้ซ้ือบ้าน มือสองว่า ในแง่จิตวิทยาผู้ซ้ือทุกรายย่อมได้รับผล กระทบโดยตรง จากสภาพความทุกข์ยากของผูป้ ระสบ ภั ย ได้ ส ร้ า งบรรยากาศที่ซึม เศร้ า ทำ า ให้ ข าดความ กระตือรือล้นทีจ่ ะหาซือ้ บ้านไปชัว่ ขณะหนึง่ ซึง่ น่าจะ เป็นเฉพาะช่วงเวลาทีเ่ กิดน้าำ ท่วมเท่านัน้ และจะหมด ไปไม่นานหลังจากทีเ่ หตุการณ์กลับสูป่ รกติ อย่างไรก็ตาม ภาวะน้ำาท่วมในครั้งนี้ทำาให้ผู้ซื้อ บ้านต้องมีเงือ่ นไขใหม่ในการพิจารณาเพิม่ เติมนอกเหนือ จากราคา ทำาเล ชื่อเสียงของโครงการ สิ่งอำานวยความ สะดวก การคมนาคม สภาพแวดล้อม สภาพอาคาร ฯลฯ โดยต้องดูด้วยว่าบ้านอยู่ในทำาเลน้ำาท่วมหรือไม่ ซึ่งผู้ซื้อ ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงที่จะซื้อบ้านที่เคยถูกน้ำาท่วม หรือ อยู่ในย่านน้ำาท่วมมาก่อน นอกจากนี้แล้ว ยังทำาให้เกิดผลกระทบต่อผู้ขาย บ้านมือสอง เพราะอาจทำาให้สูญเสียทั้งขวัญและกำาลังใจ จากภาวะน้ำาท่วมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทั้งผู้ที่ถูกน้ำาท่วม ไปแล้วและผูท้ กี่ าำ ลังกังวลว่าน้าำ จะท่วมหรือไม่ โดยเฉพาะ ผูข้ ายบ้านทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีน่ า้ำ ท่วมและมีความจำาเป็นต้องขาย โดยเร็ว ต้องถือเป็นชะตากรรมซ้ำาซ้อนเลยทีเดียว เพราะ 12 | CHAIRMANreview

นอกจากจะได้รับความเสียหายจากน้ำาท่วมแล้ว โอกาสที่ จะขายบ้านในช่วงนีแ้ ทบจะไม่มเี ลยและไม่รวู้ า่ เมือ่ ไหร่จะ ขายได้ หากขายได้ก็อาจไม่ได้ราคาที่ต้องการ ส่วนผู้ขาย บ้านที่อยู่นอกพื้นที่น้ำาท่วมคงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ต้องรอให้ผ่านสถานการณ์เช่นนี้ผ่านไปก่อน ส่วน ราคาบ้านจะเป็นอย่างไรนั้น คงต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจ ของประเทศหลังน้ำาลด ว่าจะได้รับความเสียหายจากน้ำา ท่วมครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย เพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ว่ า สถานการณ์ ดั ง กล่ า วได้ ก ระทบต่ อ ธุ ร กิ จ นายหน้ า อสังหาริมทรัพย์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนือ่ งจากสภาวะการ ชะลอการตัดสินใจซื้อบ้าน ทั้งนี้ นายหน้ามืออาชีพที่มี ประสบการณ์ ต้ อ งรู้ ว่ า จะปรั บ ตั ว อย่ า งไรและจะต้ อ ง ฉกฉวยวิกฤติให้เป็นโอกาส เช่น การทำางานกับผู้ขายเพิ่ม ขึ้นหรือหาผู้ขายให้ได้จำานวนมาก เพื่อมีสินค้าสำาหรับนำา เสนอผู้ซื้อให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะเช่นนี้ย่อม กระทบต่อราคาบ้านมือสอง เนื่องจากความต้องการซื้อ บ้านในทำาเลน้ำาท่วมจะลดลง ซึ่งจะทำาให้ราคาขายลดลง ตามไปด้วยโดยเฉพาะย่านที่มีประวัติเคยเกิดน้ำ าท่ ว ม ซ้าำ ซากเกือบทุกปี ทัง้ นี ้ เหตุการณ์นา้ำ ท่วมใหญ่ทสี่ ดุ ในรอบ 50 ปีนี้ จะไม่สร้างรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ทำาให้อุปสงค์ หดหายไป กลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ป้ายประกาศขายติด หน้าบ้านเกือบทุกหลังเช่นในอดีตที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านใน ย่านรังสิตมาแล้ว


Property

นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กล่าว เพิ่มเติมว่า หลังเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ในครั้งนี้ จะมีผล ทำาให้นวัตกรรมของแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป เช่ น การยกพื้ น บ้ า นให้ สู ง ขึ้ น แต่ ก็ ยั ง ดู ส วยงามและมี ประโยชน์ในการใช้งานในยามที่น้ำาไม่ท่วม ส่วนบ้านมือ สองก็เป็นช่องทางให้ผู้ที่สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใน การป้ อ งกั น น้ำ า ท่ ว มบ้ า นที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้ คอนโดมิเนียมน่าจะได้รบั ความนิยมมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป สำาหรับภาครัฐคงต้องให้ความช่วย เหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน้ำ า ท่ ว มบ้ า น โดยออก มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมทัง้ ให้กยู้ มื เงินซ่อมแซมบ้านในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 5 ปี ด้านนายวิวัฒน์ ผุงประเสริญ อุปนายกสมาคม นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผูท้ ตี่ อ้ งการขายบ้าน หลังน้ำาท่วม ทางสมาคมฯ มีข้อเสนอแนะให้เจ้าของบ้าน ต้องเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านที่ได้รับความเสียหาย ให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ตั้งแต่ความเสียหายเล็ก น้อยที่อาจต้องเช็ด ล้าง ทาสี ปลูกหญ้า จัดสวน จนถึง ความเสียหายหนักๆ ทีต่ อ้ งใช้งบซ่อมแซมเป็นจำานวนเงิน สูงมากๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวมักสวนทางกับความคิดของ ผูข้ ายบ้านโดยทัว่ ไปทีไ่ ม่ตอ้ งการจะลงทุนเพิม่ เพราะเห็น

ว่าเป็นการลงทุนที่ตนเองไม่ได้ใช้และผู้ซื้อได้ประโยชน์ ฝ่ายเดียว แต่ความเป็นจริงจากประสบการณ์ของสมาชิก นายหน้าฯ มีข้อสรุปตรงกันว่า บ้านที่มีสภาพดีจะขายได้ เร็วและได้ราคาสูงกว่าบ้านสภาพทรุดโทรม และต้นทุน การปรับปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ จะสามารถเพิ่มราคาขาย บ้านให้สูงขึ้นและคุ้มต่อการลงทุน เปรียบได้กับคำาขวัญ ของนักลงทุนมืออาชีพ ที่ซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงขายใหม่ ที่ว่า “ลงทุนพันได้หมื่น ลงทุนหมื่นได้แสน ลงทุนแสนได้ ล้าน” ซึ่งผู้ขายบ้านสามารถนำาวิธีการเดียวกันนี้มาใช้กับ บ้านของตัวเองได้ แต่ถา้ ไม่คดิ จะปรับปรุงบ้านและปล่อย ขายตามสภาพ ก็คงจะต้องยอมรับชะตากรรมในเรือ่ งราคา ขายทีถ่ กู กดจนต่าำ สุด หรืออาจต้องประกาศขายจนถึงช่วง น้ำาหลากอีกครั้งในปีหน้า สำาหรับบ้านที่อยู่ในโครงการที่มีนิติบุคคล หรือ อยูใ่ นชุมชนทีอ่ ยูร่ วมกันเป็นกลุม่ ก้อน ให้รวมกลุม่ ช่วยกัน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว เช่น ล้างคราบถนน รั้วโครงการ เสาไฟฟ้า ซ่อมแซมสนาม เด็ ก เล่ น สวนหย่ อ ม และส่ ว นอื่ น ๆ เพื่ อ ลบร่ อ งรอย ที่ เ กิ ด จากน้ำ า ท่ ว มอั น อาจสร้ า งความระแวงให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ทุกครั้งที่เข้ามาดูบ้าน รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้มีระบบ CHAIRMANreview | 13


Property การป้องกันน้ำาท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และนำาเสนอ ข้อมูลเรื่องการป้องกันน้ำาท่วมให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้งที่ถาม เรื่องน้ำาท่วม นอกจากนีแ้ ล้วยังสามารถเสนอช่วยหรือผ่อนผัน ผู้ซื้อเรื่องการชำาระเงิน เช่น ให้ผู้ซื้อผ่อนหรือชำาระเงิน ดาวน์แบ่งเป็นงวดโดยยืดระยะเวลากำาหนดโอนออกไป หรืออาจเสนอให้ผู้ซื้อยืมหรือติดค้างเงินดาวน์บางส่วน หรื อ ทั้ ง หมด โดยอาจทำ า เป็ น สั ญ ญาเงิ น กู้ ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ประกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มกำาลังและอำานาจการซื้อ ให้แก่ผซู้ อื้ ทีไ่ ม่มเี งินดาวน์เพียงพอ ผลประโยชน์ทที่ งั้ สอง ฝ่ายจะได้คือ ผู้ซื้อจะซื้อบ้านได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดวาง ดาวน์มาก ส่วนผู้ขายจะขายได้ราคาดีเพราะผู้ซื้อจะไม่ เกี่ยงเรื่องราคา เนื่องจากได้เงื่อนไขการจ่ายเงินดาวน์ต่ำา แต่ผู้ขายจะมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามเงินดาวน์ที่ให้ผู้ซื้อ ยืมไปซือ้ บ้านของผูข้ ายเอง ผูข้ ายจึงต้องพิจารณาให้ดถี งึ ความเสี่ยงที่ต้องติดตามเงินกู้ก้อนนี้ เพื่อแลกกับการขาย บ้านไม่ได้ หรือขายได้ในราคาที่ต่ำามาก นายวิวัฒน์ กล่าวถึงข้อแนะนำาในการขายบ้าน หลังน้ำาลดเพิ่มเติมว่า หากเป็นไปได้ให้เลื่อนการประกาศ ขายบ้านออกไปซักระยะหนึ่งก่อน จนกว่าร่องรอยความ เสียหายของบ้านและสภาพแวดล้อมจากน้ำาท่วมจะหมด ไป หรืออย่างน้อยก็รอให้ความรู้สึกสยองจากภัยน้ำาท่วม หมดไปจากจิตใจผูซ้ อื้ เสียก่อน เพราะคงหาผูซ้ อื้ ยากมาก ที่จะสนใจซื้อบ้านทันทีหลังน้ำาท่วม แต่ถ้ามีความจำาเป็น ต้องขายบ้านในช่วงนี ้ ผูข้ ายต้องทำาใจกับราคาต่าำ ทีส่ ดุ โดย เฉพาะผู้ซื้อเป็นนายทุนค้ากำาไร สุดท้ายก็คอื ต้องระวังนายหน้าหรือผูซ้ อื้ บางราย ที่แฝงตัวมาในช่วงหลังน้ำาลด และจ้องหาประโยชน์บน ความทุกข์ยากของคนอื่น หากไม่ระวังตัวอาจพลาดเป็น เหยือ่ แก่มจิ ฉาชีพเหล่านี ้ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ มากมาย หาก ไม่เข้าใจเรื่องการซื้อขายบ้านและไม่มั่นใจในนายหน้าฯ แนะนำาให้พิจารณาใช้บริการนายหน้าฯ ที่เป็นสมาชิก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เนือ่ งจากนายหน้าเหล่า นี้ได้รับการตรวจสอบและทำางานภายใต้กฏจรรยาบรรณ ของสมาคมฯ 14 | CHAIRMANreview

ในเรือ่ งเดียวกันนี ้ นางดรุณ ี รุง่ เรืองผล กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิด เผยว่า เหตุการณ์น้ำาท่วมครั้งนี้ทำาให้คนจำานวนมากช็อค และไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงเช่นนี้ ซึ่งมีผลต่อความวิตก กังวลของผู้บริโภค ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจบ้านมือสองเท่านั้น แต่ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับผลกระทบตามไป ด้วย เช่น การชะลอการตัดสินใจซื้อบ้านจะทำาให้การขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ลดลง สำาหรับผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านมือสอง หลังน้าำ ลด ทำาเลทีถ่ กู น้าำ ท่วมต้องกระทบต่อยอดขายอย่าง รุนแรง และบ้านทีอ่ ยูใ่ นทำาเลทีน่ า้ำ ไม่ทว่ มจะเป็นทีต่ อ้ งการ ของตลาด โดยเฉพาะในทำาเลกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ ตลาดบ้านมือสองยังคงอยู่ในความต้องการซื้อของลูกค้า อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม จากนีไ้ ปผูซ้ อื้ บ้านจะให้ความ สำาคัญกับการเลือกทำาเลมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีใน การขายของบ้านมือสองในทำาเลทีไ่ ม่มปี ระวัตนิ า้ำ ท่วม และ เชื่อว่าจะทำาให้ราคาบ้านในทำาเลที่ปลอดภัยจากน้ำาแพง ขึน้ เนือ่ งจากเจ้าของบ้านจะนำาปัจจัยเรือ่ งน้าำ ไม่ทว่ มมาใช้ เป็นจุดขาย ในขณะเดียวกันจากนี้ไปการทำางานของนาย หน้ า ฯ จะต้ อ งหนั ก ขึ้ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ทั้ ง กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ในแผนที่ที่ถูกน้ำาท่วมไปแล้ว และหลังจากน้ำ าลดจะต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อให้สินค้าอยู่ใน สภาพพร้อมขาย สำาหรับผู้ซื้อบ้านนั้นก็จะมีคำาถามเพิ่ม เติมว่าอยูใ่ นทำาเลน้าำ ท่วมถึงหรือไม่ และจะให้ความสำาคัญ กับการเลือกซื้อบ้านในฤดูฝน เพื่อจะได้พิจารณาทำาเลที่ เหมาะสมกับราคามากขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าสถานการณ์ตลาด จะเป็นอย่างไรก็ตาม การเลือกซือ้ บ้านมือสองยังมีจดุ เด่น ตรงที่ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกและสัมผัสได้จริง ซึ่งถือว่าเป็น ความได้เปรียบของการเลือกซื้อบ้าน ที่สำาคัญเพื่อความ ปลอดภัยและสะดวกสบาย การซื้อขายบ้านมือสองควร ผ่านนายหน้าที่เป็นมืออาชีพ เนื่องจากจะมีความรู้และ ความชำานาญในการให้บริการผูซ้ อื้ และผูข้ ายในทุกๆ ด้าน เช่น การทำาตลาด การมีฐานข้อมูลลูกค้า การตรวจสอบ ข้อมูล การจัดหาสินเชื่อ การดูแลการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อ ให้เกิดประโยชน์โดยตรงสูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย


Special Scoop

บ้านราชประสงค์เขย่าวงการอสังหาฯครั้งแรกในไทย

เปิดตัว “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” คอนโดพร้อมอยู่ติดทะเล

มูลค่า 20,000 ล้าน จ่ายส่วนกลางปีแรกครั้งเดียว บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด เปิดตัว โครงการใหม่ “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” (The Energy Hua Hin) คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดทะเล มูลค่าโครงการรวม 20,000 ล้านบาท พบกับข้อเสนอใหม่ครั้งแรกในไทย จ่ายค่าส่วนกลางปีแรกครั้งเดียว พร้อม The Energy Point เพื่อ เลือกรับบริการฟรีในโครงการได้ทุกปี และได้รับสิทธิเป็นสมาชิกสปอร์ต คอมเพล็กซ์ฟรีตลอดชีพ ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.8 ล้านบาท

CHAIRMANreview | 15


Special Scoop

นายมณเฑียร อินทร์น้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านราชประสงค์ จำากัด กล่าวว่า “บริษัทฯ เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” (The Energy Hua Hin) ที่โดดเด่นด้วย คอนเซ็ปต์ครั้งแรกในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยวิธีการบริหารจัดการค่าส่วนกลางแนวใหม่ จ่าย ปีแรก เพียงครั้งเดียว โดยเก็บค่าส่วนกลางกับเงินกองทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวและนำาไปรวมกับเงินที่ทา งบริษัทฯจะสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง และนำาไปจัดตั้งเป็นเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด และให้บริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด ที่เป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางในแต่ละปี” นอกจากนั้น เจ้าของห้องชุดยังได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ฟรีตลอดชีพ พร้อมรับ The Energy Point 1,000 คะแนนฟรีทุกปี ซึ่งเป็นแต้ม สะสมเพื่อแลกรับบริการต่างๆ จากโรงแรมระดับห้าดาวของโครงการ ที่เจ้าของห้องชุด เช่น ห้องพัก รับประทานอาหาร บริการทำาความ สะอาดห้องชุด บริการรถรับส่งในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น นายมณเฑียรกล่าวเพิ่มเติมว่า “หัวหินถือเป็นเมืองตากอากาศ ที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ติดชายทะเล ซึ่งหา ยากมากในปั จ จุ บั น บวกกั บ กระแสที่ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย สำารองไว้พักในยามฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์น้ำาท่วม ด้วยโครงการ “ดิ เอ็ น เนอร์ จี้ หั ว หิ น ” มี จุ ด เด่ น ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ แ ตกต่ า ง พร้ อ มทำ า เลที่ ตั้ ง ที่ อ ยู่ ติ ด ชายหาดส่ ว นตั ว บนพื้ น ที่ ร วมประมาณ 130 ไร่ โดยมีพื้นที่ส่วนกลางที่เปิดโล่งมากถึง 95 ไร่ คิดเป็น 73% ของโครงการ ทำาให้เป็นบ้านที่เติมเต็มหลังชีวิตไม่รู้จบได้อย่างแท้จริง และทุกห้องยังได้รับการตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ในราคาเริ่มต้น ที่ 1.8 ล้านบาท ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำาให้เรามั่นใจว่า โครงการ 16 | CHAIRMANreview


Special Scoop “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งผลตอบรับจาก การเปิดตัวโครงการ ในช่วง Pre-Sale ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ก็มีผลการตอบรับที่ดี ทำาให้มียอดจองกว่า 1,000 ยูนิต ” นายหรรสา สุสายัณห์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำารอง เลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด ผู้บริหารเงินส่วนกลางของโครงการ “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” กล่าวว่า “เงินที่ทางบลจ.จะนำามาบริหารจัดการนั้นจะประกอบด้วยเงินกองทุนจำานวน ประมาณ 630 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเงินส่วนกลางที่เจ้าของห้องชุด จ่ายปีแรกครั้งเดียว รวมเงินกองทุนที่เจ้าของห้องชุดชำาระเพียงครั้งเดียวในวัน โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินของ บ.บ้านราชประสงค์ที่จะ สมทบให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดตามพื้นที่ห้องชุดทั้งหมด เพื่อนำาไปจัดตั้งเป็น เงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด“ “โดยเราเข้ามาบริหารจัดการการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางในแต่ละปี และอาจเก็บสะสมไว้เป็นเงินทุนเพิ่มเติม โดยหลักในการบริหารเราจะมุ่งให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ด้วยการผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารการเงินที่ออกโดย สถาบันการเงินและบริษัทที่มีความมั่นคงสูง ตลอดจนหุ้นพื้นฐานที่มีปันผลดี เป็นต้น” นายหรรสากล่าว เพิ่มเติม “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” เป็นโครงการฮอลิเดย์โฮมแนวคิดใหม่ที่ออกแบบโดยผสมผสานเอกลักษณ์ แห่งวันวานของหัวหินเข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตปัจจุบัน ผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมแนวโคโลเนียล ที่ได้รับ ความนิยมอย่างแพร่หลายในยุคที่เริ่มมีการสร้างบ้านพักตากอากาศในเมืองแห่งนี้ เช่นที่ พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน สถานีรถไฟหัวหิน โรงแรมรถไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดสูง 8 ชั้น จำานวน 33 อาคาร และอาคารชุดสูง 3 ชั้น จำานวน 1 อาคาร รวมทั้งสิ้น 6,000 ยูนิต โดยมีพื้นที่เปิดโล่งที่ ไม่มีอาคารปกคลุมมากถึง 95 ไร่ คิดเป็น 73% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด หรือมากกว่าที่กฎหมายควบคุม อาคารชุดกำาหนดไว้ที่ 30%

CHAIRMANreview | 17


Special Scoop

ห้องชุดของ “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” ได้รับการออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในห้องอย่างลงตัวทุกห้อง ตกแต่งครบถ้วนพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที โดยห้องชุดมีให้เลือกทั้งแบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำา (ขนาดพื้นที่ 31.55 - 86.99 ตร.ม.) แบบ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้าำ (50.33 - 108.59 ตร.ม.) แบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้าำ (90.62 - 91.27 ตร.ม.) และ แบบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา (Duplex) (77.68 - 89.30 ตร.ม.) ในราคาเริ่มต้นที่ 1.8 ล้านบาท พร้อม สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน เช่น โรงแรมระดับห้าดาว และ The Energy Complex สปอร์ตเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่และฟิตเนส ครบวงจรขนาด 10,000 ตารางเมตร สำาหรับกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สควอช โบว์ลิ่ง เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตซอล จ็อกกิ้ง สนุกเกอร์ สระว่ายน้ำาระบบโอโซนขนาดใหญ่ บริ ษั ท บ้ า นราชประสงค์ จ ะจั ด งานเปิ ด ตั ว โครงการ “ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน” ให้ลูกค้าชมห้องตัวอย่างและจองได้ระหว่าง วันที่ 19-25 ธันวาคมนี้ที่สยามพารากอน ชั้น M ลาน Hall Of Fame สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02 253 5999 หรือ www.theenergy.co.th บริษัท บ้านราชประสงค์ จำากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะก้ า วสู่ ค วามเป็ น ผู้ นำ า ในการพั ฒ นา โครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพผสานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โครงการ ที่ผ่านมาของบริษัท อาทิเช่น โครงการบ้านราชประสงค์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำาริที่บริษัทได้เป็นผู้ริเริ่มนำาธุรกิจโรงแรมมาผนวกเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โครงการ โครงการบ้านนวธารา รีสอร์ตคอนโด เต็มรูปแบบเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา และธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ อนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร์วิส สวีท (กรุงเทพ) ซึ่งบริหารงานโดย ไมเนอร์ กรุ๊ป

18 | CHAIRMANreview


Property

แสนสิร�ิ เผยโฉม�“แสนสิร�ิ เอ็กซ์คลูซพี �เซอร์วสิ ”� แอพพลิเคชั่นส์บริการพิเศษระดับ�6�ดาว ครั้งแรกของไทยที่�ควอทโทร�บาย�แสนสิริ

นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริ ษั ท แสนสิ ริ จำ า กั ด (มหาชน) เปิ ด ตั ว “แสนสิ ริ เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี พ เซอร์ วิ ส ” แอพพลิ เ คชั่ น ส์ พิ เ ศษ ที่ ร วม บริการเพื่อการอยู่อาศัยมาตรฐานโรงแรมระดับ 6 ดาว ครั้งแรกของเมืองไทยที่คอนโดมิเนียมหรู ควอทโทร บาย แสนสิ ริ ทองหล่ อ ซอย 4 คอนโดที่ ร วมความ ไฮเทคที่สุดแห่งยุค โดยแอพพลิเคชั่นส์พิเศษดังกล่าว

ครอบคลุ ม บริ ก ารต่ า งๆ มากมาย ประกอบด้ ว ย การบริการ Butler และ Concierge Services บริการ ผู้ ช่ ว ยที่ เ สมื อ นหนึ่ ง ในโรงแรมระดั บ หรู , การบริ ก าร Valet Parking และบริการ Shuttle Car ที่มาในรูป ของ London Cab เพื่ อ ความสะดวกสบายในการ ใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวย ความสะดวกก็มีอย่างครบครัน นับเป็นการพลิกโฉม บริการครั้งใหญ่ของวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

CHAIRMANreview | 19


Property

แกรนด์ยู�มั่นใจตลาดคอนโดพุ่งหลังน้ำ�ท่วม เปิดแบรนด์ใหม่�“ยู�ดีไลท์�เรสสิเดนซ์”� ทำ�เลทองหล่อ-พัฒนาการ พร้อมส่งแบรนด์เดิม “ยู ดีไลท์ 3 ประชาชืน่ -บางซือ่ ” เสริมยอดขายปีหน้า มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท นายธนพล ศิริธนชัย ประธานกรรมการ และนายเนรมิต สร้างเอี่ยม กรรมการผู้ จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล๊อป เมนท์ จำากัด (แกรนด์ ยู) ได้เปิดเผยถึง สถานการณ์การขายคอนโดมิเนียมของบ ริษทั ฯ ในช่วงหลังวิกฤตมหาอุกทกภัยทีผ่ า่ น ไปว่า “เป็นทีน่ า่ ดีใจทีย่ อดขายคอนโดมิเนียม ของบริษัทฯ ในช่วงหลังน้ำาท่วม กลับได้รับ ความสนใจจากลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่เป็น จำานวนมาก โดยเฉพาะลูกค้าเก่าที่ได้ซื้อ เรียบร้อยแล้ว และกำาลังอยู่ในระหว่างการ ตรวจรับห้องชุด ได้แสดงความจำานงในการขอโอนห้องชุด เพือ่ ใช้เป็นทีพ่ กั อาศัย ในระหว่างน้าำ ท่วม และหลังน้าำ ท่วม เนื่องจากบ้านพักอาศัยที่ถูกน้ำาท่วมกำาลังอยู่ในระหว่าง การฟื้นฟู ทำาให้ ยอดการโอนขอบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นและ เป็นไปตามยอดการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ ทัง้ นีเ้ ชือ่ ว่าเกิด จากการที่ ลู ก ค้ า เกิ ด ความมั่ น ใจในโครงการที่ตั้งอยู่ใน บริเวณที่น้ำาท่วมไม่ถึง หรือน้ำาไม่สามารถที่จะเข้ามาใน โครงการได้ อีกทั้งเชื่อมั่นในการออกแบบโครงการของบ ริษัทฯ และการบริหารชุมชนระหว่างภาวะวิกฤตน้ำาท่วม ดังนั้น ยอดการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ คาดว่าจะมีถึง

20 | CHAIRMANreview

2,400 ล้านบาทในสิ้นปีนี้” เพื่อเป็นการตอกย้ำาถึงความต้องการของลูกค้า และ การคาดการณ์ ถึ ง ความต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท คอนโดมิเนียมทีจ่ ะมีมากขึน้ บริษทั ฯ ได้เปิดโครงการใหม่ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2554 นี้ถึง 2 โครงการมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ นายเนรมิต สร้างเอี่ยม กรรมการผู้ จัดการบริษัทฯ ได้กล่าวว่า “นอกจากบริษัทฯ จะได้ เปิดโครงการ “ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น-บางซื่อ” ซึ่งนับเป็น โครงการที่สาม ในบริเวณถนนประชาชื่น ราคาเริ่มต้นที่ 1.33 ล้านบาทจำานวน 783 ยูนติ มูลค่าโครงการรวม 1,500


Property

ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่น ชอบสไตล์การออกแบบ และทำาเลของ “ยู ดีไลท์” ในสอง โครงการแรกทีไ่ ด้ขายหมด 100 เปอร์เซนต์ไปเมือ่ คราวต้น ปี บริษัทฯ ยังได้ออกแบรนด์ใหม่ คือ “ยู ดีไลท์ เรสซิเดน ซ์” ขึ้นใหม่ ในทำาเลทองหล่อ-พัฒนาการ ในราคาเริ่มต้น ที่ 2.076 ล้านบาท จำานวน 676 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านบาท ที่มีจุดเด่น อยู่ที่ห้องหน้ากว้างถึง 7.6 เมตร มากกว่ า คอนโดทั่ ว ๆไป อี ก ทั้ ง สิ่ ง อำา นวยความ สะดวกสไตล์บา้ นเดีย่ ว ไม่วา่ จะเป็น Garden Promenade ด้านหน้าโครงการต่อเนือ่ งกับ Lobby สไตล์ใหม่ Waterside Pavilion ห้องสมุดบรรยากาศบ้านริมคลอง และSkyline Veranda พืน้ ทีส่ ขุ ภาพลอยฟ้า ไม่วา่ จะเป็นสระว่ายน้าำ ยาว 25 เมตร, Fitness, Sauna & Stream แยกชาย-หญิง ทั้ง

ยังปลอดภัยด้วยทางเข้าเหมือนกับโครงการบ้านเดี่ยว ขนาดใหญ่ (Gated community) เสริมด้วยระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติผ่านระบบ RFID, CCTVs และพนักงานรักษา ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง “เรามัน่ ใจว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กบั กลุม่ ลูกค้าของ แกรนด์ยู ที่ให้ความสำาคัญกับทำาเล และการออกแบบ ที่ โดดเด่น เน้นประโยชน์ใช้สอย การบริหารชุมชนที่ดูแล เอาใจใส่แบบมืออาชีพ ทัง้ นีเ้ รามัน่ ใจว่าทัง้ สองโครงการนี้ จะตอบสนองโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการหาที่พักอาศัย คุณภาพทำาเลในเมือง ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก และ การคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือทางด่วน ในราคา และเงื่อนไขทางการเงินที่จับต้องได้ง่ายๆ” นายเนรมิต กล่าวสรุปในที่สุด

CHAIRMANreview | 21


Social Focus

จี้ช่วยเหลือ ทางมนุษยธรรม

ผู้ประสบอุทกภัยทุกเชื้อชาติ

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ ออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกเชื้อชาติ โดยแถลงการณ์เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางมนุษยธรรม แก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยไม่ เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสัญชาติ เชื้อชาติ ความแตกต่างทางภาษา หรือสถานะทางกฎหมาย” อ้างการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางมนุษยธรรมแก่ ผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสัญชาติ เชื้อชาติ ความแตกต่างทางภาษา หรือสถานะทางกฎหมาย 22 | CHAIRMANreview


Social Focus

สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ วิ ก ฤตอุ ท กภั ย ที่ กำ า ลั ง เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของ ประเทศไทย ส่งผลให้มี ผู้ได้รับความเดือดร้อนจำานวนมาก ซึ่งมีทั้งราษฎรไทย และแรงงานต่างด้าว และด้วยปัญหาการสื่อสารทาง ภาษา ความหวาดกลัว ทำาให้แรงงานต่างด้าวซึง่ ส่วนใหญ่ ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย กับประชาชนไทย หรือ หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ ส่งผลให้ผอู้ พยพและแรงงานข้ามชาติเหล่านัน้ ได้รบั ความ เดือดร้อนเป็นเท่าทวี คูณ ที่ ผ่ า นมาเป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี ว่ า มี ห ลายภาคส่ ว นได้ พยายามช่ ว ยเหลื อ ในรู ป แบบต่ า งๆ แก่ ทุ ก คน โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง สั ญ ชาติ เชื้ อ ชาติ ความแตกต่างทางภาษา หรือสถานะทางกฎหมาย แต่ ก็ยังมีหลายภาคส่วนเช่นกันที่ยังกังวลและตั้งข้อสังเกต เกีย่ วกับสถานะทาง กฎหมายในการเข้ามาและอยู่อาศัย ในประเทศไทย หรื อ รู้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย หากให้ ค วาม ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ที่ พั ก พิ ง แก่ แ รงงานต่ า งด้ า ว และ ผู้ติดตามที่ประสบอุทกภัยเหล่านั้น ส่งผลให้แรงงาน ต่ า งด้ า วและผู้ ติ ด ตามไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง หรื อ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ จำ า เป็ น แก่ ก าร ดำารงชีพตามความเหมาะสม รวมทั้งได้รับการปฏิเสธ จากที่พักพิง ทั้งที่หน่วยงานรัฐและเอกชนจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้การชี้แจงและทำาความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานเอกชน ราษฏรไทยและองค์กรทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อ คลายข้อกังวล ลดปัญหา และเสริมสร้างความเข้าใจ ดังต่อไปนี้ ๑) แรงงานต่ า งด้ า วทุ ก คนถื อ เป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ สำ า คั ญ ในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นระบบ เศรษฐกิ จ ของ ประเทศไทย สำาหรับประเภทงานที่ขาดแคลนแรงงาน สกปรก รายได้น้อย และเป็นงานที่แรงงานไทยไม่ทำา

ควรที่ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ และปฏิ บั ติ ว่ า เป็ น สมาชิกคนหนึ่งของสังคมไทย ดั ง นั้ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แรงงาน ต่างด้าวและผู้ติดตามในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่ น อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น นี้ จำ า เป็ น ต้ อ งให้ ค วามคุ้ ม ครองและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก มนุษยธรรม แก่ ทุ ก คนโดยเสมอภาค ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ย เหตุแห่งสัญชาติ เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม หรื อ สถานะทางกฎหมาย ซึ่ ง มี ห ลั ก กฎหมาย ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญาระหว่าง ประเทศจำานวนมาทีไ่ ทยลงนาม และรัฐธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ให้การรับรอง ๒) สถานะทางกฎหมายของแรงงาน ต่างด้าวสามสัญชาติในประเทศไทย รัฐบาลไทย ได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามอยู่ อาศัยและทำ างานใน ประเทศไทยได้เป็นการ ชั่วคราว โดยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และขออนุญาตทำางาน (WORK PERMIT) ต่อ กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน และ แรงงานต่ า งด้ า วบางส่ ว นได้ ผ่ า นกระบวนการ พิสจู น์ชาติ โดยถือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) วีซ่า (VISA) และมีใบอนุญาตทำางาน (WORK PERMIT) ตามนโยบายของรั ฐ บาลไทย แต่ ก็ยังมีแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามอีกส่วนหนึ่ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในประเทศไทย โดยผิ ด กฎหมาย ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ว่ า แรงงาน ต่ า งด้ า วหรื อ ผู้ ติ ด ตามแรงงานต่ า งด้ า วจะ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือถูกกฎหมาย ตาม นัยแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม การดำาเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว CHAIRMANreview | 23


Social Focus

เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยชี วิ ต บุ ค คลในสถานการณ์ อุทกภัยด้วยวิธีการใดๆ ดังนี้ ๑. การช่วยเหลือ ลำาเลียง หรือให้แรงงาน ต่ า งด้ า วหรื อ ผู้ ติ ด ตามแรงงานต่ า งด้ า ว ให้ โดยสารรถ เรือ หรือยานพาหนะใดๆ มิอาจ ถื อ ว่ า เจ้ า ของพาหนะหรื อ ผู้ ค วบคุ ม พาหนะ กระทำ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ การนำ า พาหรื อ ให้ ค วาม สะดวกแก่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคน เข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๐ ๒. การช่ ว ยเหลื อ ให้ ที่ พั ก พิ ง ซึ่ ง อาจ เป็นบ้านส่วนตัว โรงแรม ที่พักฉุกเฉิน สถานที่ ราชการ หรือเอกชน หรือสถานที่ใดๆ แก่ แรงงานต่างด้าวหรือผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว มิอาจถือว่าเจ้าของบ้าน โรงแรม ผู้ที่รับผิดชอบ ดูแลที่พักฉุกเฉิน สถานที่ราชการหรือเอกชน หรื อ สถานที่ ใ ดๆ เหล่ า นั้ น ได้ ก ระทำ า ผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๔ ๓. กลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือผู้ติดตาม แรงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ทำ า งาน หรืออาศัยอยูใ่ นเขต/พืน้ ทีจ่ งั หวัดทีข่ นึ้ ทะเบียน และบุคคลนัน้ จำาเป็นต้องเดินทางออกนอกเขต/ พื้นที่จังหวัดที่ตนขึ้นทะเบียนขณะ เกิดอุทกภัย โดยไม่ ไ ด้ ข ออนุ ญ าตออกกนอกพื้ น ที่ ต าม ประกาศกระทรวงมหาดไทย มิ อ าจถื อ ว่ า บุคคลนั้นกระทำาผิดเกี่ยวกับการออกนอกเขต/ พื้นที่ขึ้นทะเบียนโดย ไม่ได้รับอนุญาต ๔. แรงงานต่างด้าวหรือผูต้ ดิ ตามแรงงาน ต่างด้าวที่ไม่สามารถทำางานกับนายจ้างเดิม หรือในอาชีพเดิมได้ด้วยเหตุจากอุทกภัย และ จำาเป็นต้องทำางานกับนายจ้างใหม่หรือทำางา นอืน่ ๆ ซึง่ อาจเป็นอาชีพทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต หรือ 24 | CHAIRMANreview

มิ ไ ด้ ทำ า การแจ้ ง เปลี่ ย นย้ า ยงานย้ า ยนายจ้ า งตามกฎ ระเบียบของกระทรวงแรงงาน หากเป็นการทำางานเพื่อ ยั ง ชี พ ระหว่ า งประสบอุ ท กภั ย มิ อ าจถื อ ว่ า บุ ค คลนั้ น กระทำาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทำางานในอาชีพที่ไม่ได้ รับ อนุญาตหรือผิดประเภท หรือทำางานโดยไม่ได้รับ อนุญาต ๕. การรักษาพยาบาลให้กบั แรงงานต่างด้าวหรือผู้ ติดตามแรงงานต่างด้าว มิอาจถือว่าแพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้การรักษาโรคนั้นได้กระทำาผิดกฎหมาย ๖. การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าเจ้าหน้าตำารวจ หรือ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองที่ มี ห น้ า ที่ จั บ กุ ม คนต่ า งด้ า ว ที่เข้ามาในราช อาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย หรือ อาศั ย อยู่ ใ นประเทศไทยโดยผิ ด กฎหมาย หรื อ ออก นอกเขต/พื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น หากพบหรื อ ทราบว่ามีคนต่างด้าวเช่นว่านั้น และไม่ได้ดำาเนินการ จับกุม มิอาจถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำาผิดเกี่ยวกับ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ๗. เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ผู้มีหน้าที่ดำาเนิน การเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่ทำางานผิดประเภทหรือไม่มีใบ อนุญาตให้ทาำ งาน หากพบหรือทราบว่ามีคนต่างด้าวเช่น ว่านั้น มิอาจถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำาผิดเกี่ยวกับการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ๘. ในทางตรงกั น ข้ า มเจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค คล ทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยใน การรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของการอยู่ร่วมกัน รวมทั้ง เป็นคุณธรรมที่จำาเป็นต้องเกื้อกูลดูแลกันตามหลักสิทธิ มนุษยชนและ มนุษยธรรม ๓) ช่วงวิกฤตอุทกภัยน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นอย่างกระทัน หันในหลายพื้นที่ ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวจำานวน


Social Focus

มากไม่ มี เ อกสารใดๆ พกติ ด ตั ว เช่ น ใบอนุ ญ าต ทำ า งาน หนั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ บั ต รประจำ า ตั ว คนไม่ มี สัญชาติไทย ฯลฯ เนื่องจากสูญหาย หรือไม่สามารถ นำาออกมาจากที่พักได้ หรือนายจ้างอาจยึดถือไว้ จึง ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ ให้ความช่วยเหลือแก่ แรงงานต่างด้าวหรือผู้ติดตาม แรงงานต่างด้าว โดยไม่ควรคำานึงถึงเอกสารใบอนุญาต หรือบัตรต่าง ๆ เหล่านั้น ๔) นายจ้างทีย่ ดึ ใบอนุญาตทำางาน หนังสือเดินทาง หรื อ บั ต รประจำ า ตั ว คนไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย ฯลฯ ของ แรงงานต่างด้าวไว้ ขอความร่วมมือจากนายจ้าง ให้ ส่งมอบคืนบัตรหรือเอกสารประจำาตัวบุคคลเหล่านั้น แก่แรงงานต่างด้าว เนื่องจากการยึดบัตรหรือเอกสาร ประจำาตัวของบุคคลอื่นอาจมีความผิดตามกฎหมาย ๕) การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และมาตรการ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ก่ แ รงงานต่ า งด้ า ว ในฐานะแรงงาน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และกฎหมายอื่ น ๆ ภาครั ฐ เอกชน และนายจ้ า ง ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มและ เสมอภาคกัน คณะอนุกรรมการฯ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ของสังคมไทยที่หยิบยื่นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ให้ แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยทุกคนโดยเสมอภาคและไม่เลือก ปฏิบัติ ล่ า สุ ด วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2554 สมาพั น ธ์ แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ (สรส.) และเครื อ ข่ า ย เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ออกแถลงการณ์ ร่ ว ม ระบุ ถึ ง สถานการณ์ น้ำ า ท่ ว มส่ ง ผลต่ อ แรงงาน ข้ามชาติจำานวนมากที่ไม่มีเอกสารประจำาตัว เนื่องจาก ชำ า รุ ด หรื อ สู ญ หายไปกั บ สายน้ำ า ต้ อ งทนอยู่ ใ นพื้ น ที่ น้ำ า ท่ ว มเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่ จดทะเบี ย นได้ ถู ก นายจ้ า งเลิ ก จ้ า งและต้ อ งเดิ น ทาง

กลับประเทศพม่า นอกจากนีเ้ มือ่ สถานการณ์นา้ำ ท่วมคลีค่ ลาย แรงงานที่ เ ดิ น ทางกลั บ มาทำ า งานยั ง ต้ อ งถู ก ขบวนการค้ า มนุ ษ ย์ เ อาเปรี ย บซ้ำ า อี ก โดย แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและพม่า อำานวยความสะดวกในการนำาเข้าแรง งานจาก ประเทศพม่ า อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เร่ ง ดำาเนินการออกเอกสารประจำาตัวให้กับแรงงาน ข้ามชาติ ดำาเนินการพิสจู น์สญ ั ชาติให้กบั แรงงาน ข้ า มชาติ ที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย หามาตรการ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของ ประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อ แรงงานข้ า มชาติ ที่ ทำ า งานอยู่ ใ นประเทศไทย หลายแสนคน แรงงานข้ามชาติทไี่ ด้รบั ผลกระทบ จำ า นวนมากไม่ มี เ อกสารประจำ า ตั ว เนื่ อ งจาก เอกสารได้ ชำ า รุ ด /สู ญ หายไปกั บ น้ำ า หรื อ ถู ก นายจ้างยึดเอกสาร ต้องทนอยู่ในพื้นที่น้ำาท่วม เนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จด ทะเบียนได้ ถูกนายจ้างเลิกจ้างและต้องเดินทาง กลับประเทศพม่า ขณะเดียวกันจากการติดตามการรายงาน ข่าวจากสือ่ มวลชนไทยและต่างประเทศเป็นไปใน CHAIRMANreview | 25


Social Focus

ลักษณะ ที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย กล่าวคือ “รัฐบาลไทยปล่อยลอยแพแรงงานข้ามชาติทาำ ให้ แรงงานข้ามชาติจำานวนมากต้องเดิน ทางกลับ ประเทศ และปล่อยให้แรงงานข้ามชาติถูกเอา เปรียบจากขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์” ซึ่ง แน่นอนว่าไม่เป็นผลดีตอ่ ภาพลักษณ์ของประเทศ และทีส่ าำ คัญประเทศไทยถูกจัด ให้เป็นประเทศที่ ต้ อ งจั บ ตามองเรื่ อ งการค้ า มนุ ษ ย์ และเมื่ อ สถานการณ์น้ำาท่วมเริ่มคลี่คลายมีแรงงานชาว พม่ า จำ า นวนมากกำ า ลั ง เดิ น ทางกลั บ มายั ง ประเทศไทย นอกจากนี้สถานการณ์ยัง มีแนวโน้มที่จะ เกิดปัญหาเหมือนกับทีแ่ รงงานเหล่านัน้ เดินทาง กลับประเทศ คือ มีขบวนการนายหน้าเข้ามา เกี่ยวข้อง จากสภาพปัญหาดังกล่าว สมาพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายเพือ่ สิทธิแรงงานข้ามชาติ มีขอ้ เสนอต่อภาครัฐในการ จัดการ ดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลไทยและพม่าควรอำานวยความ สะดวกในการนำาเข้าแรงงานจากประเทศพม่า เพื่อเข้ามาทำางานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย จากนโยบายของรัฐบาลทัง้ สองประเทศทีจ่ ะ ให้ มี ก ารนำ า เข้ า แรงงานเข้ า มา ทำ า งานใน ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความ ต้องการแรงงานของประเทศไทยใน การฟื้นฟู ประเทศหลังจากสถานการณ์อทุ กภัยคลีค่ ลาย อีก ทั้ ง มี แ รงงานข้ า มชาติ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นได้ รั บ อนุญาตทำางานในประเทศไทยนับแสน คนได้รบั ผลกระทบจากอุ ท กภั ย และต้ อ งเดิ น ทางกลั บ ประเทศพม่ า รั ฐ บาลทั้ ง สองประเทศควรเร่ ง ดำาเนินการการนำาเข้าแรงงานจากประเทศพม่า 26 | CHAIRMANreview

เข้ามาทำา งานอย่างถูกต้องเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ดัง กล่าว 2. รัฐบาลไทยควรเร่งดำาเนินการออกเอกสารประจำา ตัวให้กบั แรงงานข้ามชาติทกุ คน แรงงานข้ามชาติทไี่ ด้ขนึ้ ทะเบียนได้รับอนุญาตทำางานในประเทศไทย แต่ไม่ได้ รับใบอนุญาตทำางานฉบับตัวจริง ทำาให้เกิดปัญหาในกรณี ที่ถูกตรวจสอบเอกสารและเอกสารชำารุดเสียหาย โดย เฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่น้ำาท่วมที่ เอกสารชำารุดเสีย หาย ทำาให้ไม่สามารถแสดงเอกสารให้ กับเจ้าหน้าที่ได้ 3. รัฐบาลไทยควรเร่งดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติ ให้กับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทย แรงงาน ข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ ขึ้น ทะเบี ย นกั บ กระทรวงมหาดไทยซึ่ ง ไม่ ส ามารถเดิ น ทางออกนอกเขตจังหวัดที่จด ทะเบียน ทำาให้ไม่สามารถ เดินทางออกจากพื้นที่น้ำาท่วมหรือเดินทางกลับประเทศ พม่าได้ 4. หามาตรการและเร่งดำาเนินการเยียวยาให้กับ แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่ได้ทำาสัญญา จ้างงานกับนายจ้าง ไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือ จากนายจ้างหลังจากได้รบั ผลกระทบจากน้าำ ท่วม ทัง้ เป็น ส่ ว นที่ สำ า คั ญ ที่ ร ะบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนในสั ญ ญาจ้ า งงาน รัฐบาลไทยควรเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา แรงงานข้ามชาติทุกคนที่ได้ รับผลกระทบจากอุบัติภัย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยความคาดหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวรัฐบาลจะรับ ไปพิจารณาอันจะเกิดผลดี ต่อประเทศชาติในสายตาชาว โลก และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีแรงงาน ของประเทศนัน้ ๆ มาทำางานในประเทศไทย เป็นผลดีตอ่ รัฐบาลเองและต่อแรงงานข้ามชาติรวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป ในการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคต


Politic Focus

น้ำ�ลดอภัยโทษ“ทักษิณ”ผุด กาลเวลาพิสจู น์“ยิง่ ลักษณ์” สถานการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ประเทศไทยวิกฤติลามทั่วทุ่งยัน กรุงเทพมหานครยาวนานร่วม3เดือนตั้งแต่กันยายน�ตุลาคม และพฤศจิกายน2554�โดยมีรัฐบาล”ยิ่งลักษณ์� ชิน วัตร”เป็นตัวชูโรงแก้ปัญหาแบบ”มะงุมมะงาหรา”จวนเจียน น้ำ�จะลดก็ปรากฏร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษฯที่มีชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ�ชินวัตร�รวมอยู่ด้วย 27 | CHAIRMANreview

CHAIRMANreview | 27


Politic Focus

ทั้งนี้เพราะมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมลับเมื่อ 15 พฤศจิ ก ายน ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบร่ า งพระราช กฤษฎี ก าอภั ย โทษฯตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม ของ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นผู้เสนอ เพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาที่ 5 ธันวาคม 2554 ครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำานวนกว่า 26,000 คน แต่มติครม.ดังกล่าวก็มีพิรุธหลายอย่าง โดยเฉพาะ น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นที่ ประชุม ทำาให้เป็นที่สังเกตว่าอาจจะเป็นการ “เตรียมการ” กันไว้ก่อนเพื่อแก้ข้อครหาว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะขอพระราชอภัยโทษให้แก่ “พี่ชาย” ตัวเอง เพราะพิรุธที่หลุดออกมานั้น แค่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ไป ตรวจงานน้ำาท่วมที่จ.สิงห์บุรี เมื่อ 14 พฤศจิกายน แต่ไม่ ยอมกลับกรุงเทพฯ โดยอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่มีเรดาร์ที่ จะบินกลับในเวลากลางคืน จึงค้างที่สิงห์บุรี ทั้งๆ ที่หาก ต้องการกลับกรุงเทพฯ จริงก็สามารถเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ ได้ครั้นวันที่ 15 พฤศจิกายน ซึ่งมีการประชุม ครม.น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ก็ไม่รีบร้อนที่จะกลับเข้าประชุมทั้งๆ ที่สามารถ เดินทางด้วยรถยนต์เพียง 2 ชั่วโมง พิรุธที่เห็นชัดเจนก็คือเมื่อกลับถึงกรุงเทพฯในเที่ยง วันที่ 15 พฤศจิกายน น.ส. ยิ่งลักษณ์ กลับไปบันทึกเทป โทรทั ศ น์ แทนที่จะเข้ าร่ว มประชุ มครม. โดยปล่อยให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำารุง รองนายกฯออกมาชี้แจงถึงการ ประชุมลับเพื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษดัง กล่าว โดยอ้างถึงความจำาเป็นสารรพัด รวมทั้งอ้างเพื่อช่วย นักโทษกว่า 26,000 คนด้วย ทั้งๆ ที่เวลาหน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ รัฐบาลควรจะ ทุ่มเทเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำาลัง เดือดร้อนเพราะมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ แต่รัฐบาลกลับ เลือกที่จะนำาเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ แทน จึง เป็ น เรื่ อ งที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ จ ะถู ก ประชาชนก่ น ด่ า และ ประณามรัฐบาลเสียเอง 28 | CHAIRMANreview

ประการสำาคัญร่างพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษครั้งนี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ “สัญญาประชาคมที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิ น วั ต ร ให้ ไว้ กั บ ประชาชนไทยเมื่ อ ได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2554 ตอน หนึ่ ง ว่ า “ดิ ฉั น จะมุ่ ง มั่ น สร้ า งสุ ข สลายทุ ก ข์ ให้ แ ก่ พี่ น้ อ งประชาชนอย่ า งสุ ด กำ า ลั ง ความสามารถ ดิ ฉั น จะไม่ทำาเพื่อกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง แต่จะทำาเพื่อประเทศชาติ และคนไทยทุกคน” ล่าสุดในการประชุม ครม. เมื่อ 22 พฤศจิกายน น.ส. ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ป ฏิ เ สธที่ จ ะตอบคำ า ถามกรณี ที่ รั ฐ บาล เตรียมออกร่าง พ.ร.ฎ.ขอพระราชทานอภัยโทษ ที่มีกระแส ข่าวว่าเอื้อประโยชน์ให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี โดยก่อนหน้านี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน อิ น โดนี เซี ย ว่ า เรื่ อ งการอภั ย โทษเป็ น เรื่ อ งของคณะ กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ การ ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ซึ่งจะดำาเนินการตามหลักนิติ รัฐ คอป.จะทำาหน้าที่นี้ ซึ่งเธอจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง “ดิฉันไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับ คอป. แต่การอภัยโทษจะ ดำาเนินการเป็นการทั่วไป คอป.จะไม่ทำาเพื่อคนใดคนหนึ่ง เป็นพิเศษ เรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นกับดิฉัน ฝ่ายที่สามจะตัดสินใจ กฎหมายต้องใช้กับคนทุกคน กระบวนการทั้งหมดต้อง ดำาเนินการตามหลักนิติรัฐ และในฐานะ (พ.ต.ท.ทักษิณ) พี่ชายกับน้องสาว ดิฉันเพียงแต่โทร.ไปไต่ถามสารทุกข์ สุก ดิบ แต่ ไม่บ่ อยนั ก เพราะดิฉั นมีง านมากและไม่ ไ ด้ หมายความว่าดิฉันจำาเป็นต้องขอคำาปรึกษาจากเขา” CHAIRMANreview | 28


Politic Focus

ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำารุง รองนายกฯยืนยันว่า ร่าง พ.ร.ฎ.อภัยโทษ เป็นไปตามหลักการเดิม ที่รัฐบาล ชุดที่แล้วเสนอเอาไว้ ไม่ได้ทำาเพื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ ยั ง ยื น ยั น แนวคิ ด เดิ ม ที่ จ ะคื น ความเป็ น ธรรมให้ กั บ พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่เคยปิดบังซ่อนเร้น ประกาศมาตั้งแต่ต้น และเชื่อว่าประชาชนเห็นด้วยจึงชนะการเลือกตั้งมาอย่าง ท่วมท้น และเห็นว่าคนที่ออกมาแสดงความไม่พอใจ เป็น เพราะเสียประโยชน์ และแพ้การเลือกตั้งที่ผ่านมา โดย ขณะนี้รอเพียงเวลาที่เหมาะสมที่จะดำาเนินการช่วยเหลือ ซึ่งจะรอดูผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ อิสระตรวจสอบและค้นหาความ จริง เพื่อความปรองดอง แห่งชาติ แล้วจึงจะสรุปว่าจะเดินหน้าอย่างไร “ถ้ า จะทำ า ต้ อ งทำ า ออกเป็ น พ.ร.บ.และทุ ก คนได้ ประโยชน์ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง เพราะมั่นใจว่าถ้าทำาออก มาแล้วจะไม่มีเสียงคัดค้านอย่างแน่นอน ส่วนคดีที่มีการ เสียชีวิตจากการชุมนุม 91 ศพเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 นั้นมีความคืบหน้าไปมาก โดยส่งฟ้องชุดแรกไปแล้ว และ เท่าที่เห็นสำานวนที่ตำารวจสรุปมา เชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องถ้า ได้เห็นคงนอนไม่หลับและในสิ้นปีนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ จะยัง คงไม่เดินทางกลับประเทศ” ส่ ว น พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุ ติ ธ รรม แถลงว่า ยืนยันว่าการเสนอ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ เป็นไปตาม ขั้นตอนทางกฎหมาย และได้เห็นชอบร่างดังกล่าวตามที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต รมว.ยุติธรรมจากพรรค ประชาธิปัตย์ ตั้งคณะกรรมการเสนอร่าง พ.ร.ฎ. ดังกล่าว ไว้ โดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดี ต นายกฯ ไม่ ต้ อ งรั บ โทษ ไม่ มี ก ารหั ก ล้ า งอะไรใน

พ.ร.ฎ. ดังกล่าวต่างจากที่คณะกรรมการซึ่งนายพีระพันธุ์ แต่งตั้งไว้ ทุกอย่างทำาไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และ การพิจารณา พ.ร.ฎ.ในทุกรัฐบาลต้องเป็นการประชุมลับ สามารถตรวจสอบได้ ทางด้านนายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ส่งอีเมล์ให้สื่อมวลชนทุกสำานัก โดย เป็นจดหมายของพ.ต.ท. ทักษิณ ที่เขียนด้วยลายมือลงวัน ที่ 20 พ.ย. เขียนที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่แสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ ว่ารัฐบาลจะไม่ออกพ.ร.ฎ.อภัยโทษ ดั ง กล่ า วเพื่ อ ตั ว เองหรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง และขอ สนับสนุนมาตรการที่จะนำาไปสู่ความ ปรองดองในชาติ ตนพร้อมเสียสละความสุขส่วนตัว ทั้งที่ไม่ได้รับความเป็น ธรรมมากว่า 5 ปีแล้ว เพื่อประชาชน ตนจะอดทน “มั่นใจในหลักการว่ารัฐบาลจะไม่ทำาการใดๆ ที่ให้ ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ....บ้านเมืองจะอยู่ในภาวะขัดแย้งอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ ท้ายนี้ ผมขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่รักชาติบ้านเมืองจริง ต้อง รู้จักคำาว่า FORGIVE AND FORGET คือรู้จักให้อภัยซึ่ง กันและกัน ลืมเรื่องเก่าๆ เข้าสู่มิติใหม่ของวันพรุ่งนี้เพื่อ บ้านเมืองและลูกหลานเรา” น.พ.ตุ ล ย์ สิ ท ธิ ส มวงศ์ ผู้ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ย พลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน หรือกลุ่มเสื้อหลากสี เปิด เผยโดย ไม่เชื่อมั่นในตัว พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หลังออก จดหมายไม่ขอรับการอภัยโทษ เพราะทุกอย่างเป็นไปตาม แผนตั้งแต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ไม่เข้าร่วมการ ประชุมครม. ส่วนตัวเห็นว่าเป็นแค่หมากลวงเท่านั้น CHAIRMANreview | 29


Politic Focus

“ส่วนความเคลื่อนไหวต่อจากนี้จะรวบรวมพลังของ ทุกกลุ่มทุกสีที่เห็นตรงกันว่า การออก พ.ร.ฎ.อภัยโทษ เป็นการทำาลายระบบกฎหมาย เพราะไม่อยากเห็นการ บังคับให้สถาบันเบื้องสูงทำาลายระบบกฎหมาย จากนั้นจะ คัดค้านกระทรวงยุติธรรม 3 เรื่อง คือกรณีฎีกาคนเสื้อแดง กรณี พ.ร.ฎ.อภัยโทษ หรือ พ.ร.บ.อภัยโทษ เพราะล้วน ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ที่จะได้รับอภัยโทษต้องสำานึกว่า ตนเองทำ า ผิ ด ก่ อ น จากนั้ น จะจั ด เสวนาเรื่ อ งคั ด ค้ า น พ.ร.ฎ.อภัยโทษ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องอภัยโทษ ต้องไม่ทำา ลายหลักนิติรัฐ ด้านนายแก้วสรร อติโพธิ อดีต ส.ว. และอดีตคณะ กรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ (คตส.) กล่าวว่า พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษเป็น เรื่องของการออกกฎหมายให้พ้นโทษ ส่วนเจตนาจะรับ หรื อ ไม่ รั บ ไม่ เ กี่ ย วกั น ดั ง นั้ น จดหมายไม่ รั บ โทษของ พ.ต.ท.ทักษิณจึงไม่เกี่ยวกัน หากจะให้เรื่องนี้ยุติรัฐบาล ควรนำาร่าง พ.ร.ฎ.อภัยโทษมาเปิดเผย ขณะทีพ่ ล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา ในฐานะ แกนนำากลุ่มสยามสามัคคี เปิดเผยว่า ทางกลุ่มยังเดินหน้า คัดค้านร่าง พ.ร.ฎ.อภัยโทษ แม้ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จะออก แถลงการณ์ไม่ขอรับพระราชทานอภัยโทษก็ตาม เนื่องจาก พฤติกรรมของรัฐบาลทำาให้สังคมเกิดความเคลือบแคลง โดยเฉพาะการออก พ.ร.ฎ.อภัยโทษทีข่ ดั ต่อหลักนิตริ ฐั และ เข้าข่ายแทรกแซงการใช้ อำานาจของตุลาการ นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มพันธ มิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทวีตข้อความในทวิตเตอร์@ Suriyasai ถึงกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ เขียนจดหมายมีเนื้อหา ระบุยอมเสียสละเพื่อความปรองดอง ว่า ลับลวงพราง อ่าน จดหมายแล้วมี 3 ปมที่ต้องตีความ ปมแรก ไม่มีบรรทัด ไหนประกันว่า พ.ต.ท.ทักษิณ จะไม่เป็น 1 ใน 26,000 นักโทษที่ได้อภัยโทษหลังวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ถ้ามีชื่อโผล่มาคง มีคำาอธิบายว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลและเป็นพระราชอำานาจ ตนเองไม่เกี่ยว ทุกฝ่ายควรหยุดเคลื่อนไหวเพราะมีพระ ราชวินิจฉัยแล้ว 30 | CHAIRMANreview

“ปมสอง ที่ บ อกว่ า พร้ อ มเสี ย สละ อย่ า ผิ ด หวั ง แสงแห่งธรรมปรากฏทุกอย่างจะจบเอง ข้อความนี้ยืนยัน ว่า พ.ต.ท.ทักษิณยังไม่ยอมรับผิดตามคำาพิพากษาศาล และไม่มีวันรับโทษใดๆ แต่เดินเกมนิรโทษกรรมให้ตัวเอง ตลอดเวลา และปมสาม วาทกรรมรู้จักให้อภัย ลืมเรื่องเก่า เข้าสูม่ ติ ใิ หม่ๆ แต่ความจริงคนทีย่ งั ลืมไม่ได้และยังจมปลัก อยู่ กั บ อดี ต ที่ รุ่ ง โรจน์ คื อ พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ซึ่ ง คิ ด ว่ า พ.ต.ท.ทักษิณ ควรกลับมารับโทษตามคำาพิพากษาของ ศาล นี่ต่างหากเป็นแสงธรรมของทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน” ส่ ว นนายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ หั ว หน้ า พรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะถอยจาก พ.ร.ฎ. อภัยโทษให้ พ.ต.ท.ทักษิณ มาผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษ กรรมแทน ว่าพรรคทราบดีว่าความพยายามที่จะช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ถูกกำาหนดไว้หลายทางเลือก และจะมีความ พยายามต่อไป “การที่รัฐบาลยังนำาเอาปัญหาของ พ.ต.ท.ทักษิณมา ผูกเป็นปัญหาของประเทศ จะทำาให้บ้านเมืองเสียโอกาส ไปเรื่อยๆ บรรยากาศของสังคมจะเกิดความตึงเครียดและ ขัดแย้งเป็นระยะ” กาลเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านายกฯยิ่ง ลักษณ์จะทำาเพื่อทักษิณโดยมีประชาชนและประเทศชาติ เป็นข้ออ้างหรือไม่?


Commerce & Export

ศิรวิ ฒ ั น์ลยุ ช่วยผูป้ ระกอบการเจ้าของลิขสิทธิ์

สัง่ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจัดกิจกรรมหารายได้ชว่ ยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมคอนเสิรต์ สุดยอดแนวเพลง อิเล็กทรอนิกส์ หวังดึงกลุ่มแฟนเพลงแนวใหม่เข้า ร่วมงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวของประเทศ ดีเดย์จัดที่ภูเก็ต 30-31 ธันวาคม ศกนี้ และพัทยา 26-28 มกราคม ศกหน้า คาดว่า มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาดำ า เนิ น การในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และนำาผลงานด้านทรัพย์สิน ทางปั ญ ญามาสร้ า งมู ล ค่ า และรายได้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบอุทกภัย ซึง่ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้จดั กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หลากหลาย คือ นิทรรศการ “สีน้ำาหลากสาย จุดประกายแห่ง ความหวัง” จัดแสดงที่ลานเอนกประสงค์ กรมทรัพย์สิน ทางปั ญ ญาระหว่ า งวั น ที่ 13-30 ธั น วาคม ศกนี้ โดย นิ ท รรศการดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ผ ลงาน จิตรกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของศิลปิน เป็นการนำาทรัพย์สินทาง ปัญญามาสร้างมูลค่า และนำารายได้จากการจำาหน่ายมาช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้มีศิลปินที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพวาดสีนา้ำ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดง และจำาหน่ายในงาน จำานวน 177 ภาพ งาน “เส้นฝ้ายลายไหม สายใยแห่งความหวัง” เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และเพิ่ ม ช่ อ งทางการจำ า หน่ า ย สินค้าให้แก่กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าผ้าไหม และผ้าฝ้ายในกรุงเทพฯ

และปริมณฑลที่ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ 20-21 ธั น วาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้ น 3 กรม ทรัพย์สินทางปัญญา โดยภายในงานจะมีการจำ าหน่า ย สินค้า เสื้อผ้า ของตกแต่ง และของใช้ภายในบ้านที่ทำาจาก ผ้า และอื่นๆ การจั ด เทศกาลคอนเสิ ร์ ต สุ ด ยอดแนวเพลง อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2011-2012 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนัก ในคุณค่า และความสำาคัญของดนตรี เกิดความคิดสร้างสรรค์ มี ก ารพั ฒ นาศิ ล ปิ น ไทยสู่ ก ารเป็ น ศิ ล ปิ น แนวเพลง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ากลระดั บ โลกในรู ป แบบของการจั ด คอนเสิรต์ รวมถึงสร้างดีเจหน้าใหม่ประดับวงการดนตรีอนั เป็นการยกระดับมาตรฐานดนตรีไทยสูส่ ากล อีกทัง้ เป็นการ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้คนไทยได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลงานเพลง มี ก ารผสมผสานวั ฒ นธรรมไทยเข้ า กั บ วัฒนธรรมตะวันตก และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้ กับธุรกิจสื่อสร้างสรรค์ของไทยอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ซบเซาอัน เป็นผลมาจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยคอนเสิร์ตดังกล่าว จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม ศกนี้ ณ หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต และระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555 ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมไม่ น้อยกว่า 50,000 คน นายศิริวัฒน์ กล่าวว่า การนำาผลงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาออกเผยแพร่โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วย เหลือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ประสบอุทกภัยและ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ อี ก ทั้ ง ยั ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประเทศไทยอีกด้วย

CHAIRMANreview | 31


Commerce & Export

ไทยร่วมสังเกตการความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าโอไอซี เล็งผลเลิศเจาะดันานแฟร์เจาะโลกอิสลาม 57 ประเทศ ที่ตั้งเป้ามุ่งเพิ่มการค้าในกลุ่มโตแตะ 20% พร้อมส่งสัญญาณวิตก”วิกฤตการเงิน-อาหาร-น้ำา”

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยถึงการประชุมคณะ กรรมการประจำาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า(The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation - COMCEC) ขององค์การการประชุม อิสลาม (OIC) ครั้งที่ 27 จัดขึ้นที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 17-20 ตุลาคม 2011 ซึ่ง เป็นไปตามแนวนโยบายทีน่ ายศิรวิ ฒ ั น์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิ ช ย์ ใ ห้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม และ พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ตลอดจนสร้างเครือ ข่ายพันธมิตรกับประเทศคู่ค้า ควบคู่ไปกับการรักษา ตลาดหลักและกระจายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ทมี่ ี ศักยภาพว่า สมาชิก OIC จำานวน 57 ประเทศ ตั้งเป้า การขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิกเป็น 20 % ของมู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า งประเทศทั้ ง หมดของ ประเทศสมาชิกภายในปี 2558 “การประชุมให้ความสนใจในการลดข้อกีดกันทางการ ค้าด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีระหว่างกันลงให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ โดยมีการลงนามเกีย่ วกับกรอบ ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก การให้สิทธิพิเศษทางการค้า รวมทั้งการกำาหนดออก ใบกำากับแหล่งกำาเนิดสินค้า เพือ่ ประโยชน์การนำาเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างกัน ซึง่ ต่างก็ให้ความสนใจ และมีพิธีลงนามระหว่างกันในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิก 6 ประเทศนำาร่องตามความสมัครใจและ ความพร้อมของสมาชิกได้แก่ มาเลเซีย โอมาน กาตาร์ ซาอุดิฯ ตุรกี และ ยูเออี” นางนันทวัลย์ กล่าว นายภานุมาศ มาลาศรี ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี กล่าวว่า ความมั่นคงด้านอาหาร การเกษตร -น้ำา และวิกฤตการเงิน เป็นประเด็น ในทีป่ ระชุมให้ความสำาคัญมาก โดยความมัน่ คงด้านอาหาร(Food Security) ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ ได้ ห ยิ บ ยกประเด็ น เรื่ อ งอาหารกั น มากเป็ น พิ เ ศษโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก ใน ตะวันออกกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้แทนสมาชิกของแต่ละประเทศจะแสดงความห่วงใยเรื่องการเกษตร ที่ จะต่อเนือ่ งและเชือ่ มโยงไปยังเรือ่ งความมัน่ คงด้านอาหาร น้าำ ดืม่ น้าำ ใช้ และเพือ่ ใช้ในการเกษตร และ วิกฤตการเงิน (Financial Crisis) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการธนาคารและระบบการเงินในกลุ่มประเทศ สมาชิก OIC

32 | CHAIRMANreview


Commerce & Export

“สมาชิก 57 ประเทศยังมีมาตรฐานฮาลาล (Halal Standards)ทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ ไม่ตอ้ งการ ให้บางประเทศผูกขาดเกีย่ วกับมาตรฐานอาหารฮา ลาลในตลาดโลก จึ ง ผลั ก ดั น ให้ OIC เข้ า มามี บทบาทด้านนี้ แต่สมาชิกยังไม่สามารถสรุปกันได้ จึงวางกรอบให้มรี ะเบียบฮาลาล 3 ฉบับเพือ่ ผลักดัน เข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป”นายภานุมาศ กล่าว สำาหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศสังเกตการณ์นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพ ในอุตสาหกรรมที่กลุ่มปรเทศสมาชิกมีความต้องการ คือ ความมั่นคงด้านอาหาร การเกษตร หาก ประเทศไทยสามารถเข้าไปเจาะและสร้างเครือข่ายในเชิงรุกอย่างมีแผนกับกลุ่มสมาชิก 57 ประเทศ ได้จะสามารถมีพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนได้มหาศาล ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก OIC ที่มีบทบาท สำาคัญส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำามัน และพลังงาน รวมถึง แร่ธาตุธรรมชาติซึ่งประเทศไทยมีความต้องการ สำาหรับช่อง ทางการเข้าสร้างพันธมิตรกับกลุ่มสมาชิกสามารถกระทำาได้หลาย แนวทาง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางการค้า การแลกเปลี่ยนการ เยือนคณะผู้แทนการค้า ฯลฯ สำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ ค้าอาจจะเสนอประเด็นการขอเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าระหว่าง ประเทศ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก หาก ที่ ป ระชุ ม เห็ น ด้ ว ยและอนุ ญ าตให้ เ ข้ า ร่ ว มงานในฐานะผู้ แ สดง สินค้า(Exhibitor)ได้น่าที่จะเป็นผลดีต่องานแสดงสินค้าที่จะทำาให้ มีทางเลือกมากขึน้ รวมทัง้ สามารถเผยแพร่กจิ กรรมของกรมฯ และ สินค้าที่มีศักยภาพของไทย สู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นด้วย สำาหรับงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ของกลุ่มประเทศ OIC ได้แก่ 4th OIC on Agri-Business Industries ณ เมืองเจดดาห์ ซาอุดิอาระเบีย 29 พค -1 มิย.2554 มีผู้เข้าร่วมงาน 13 ประเทศ งาน 1st OIC Building Expo ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล เมื่อ 24-27 มิย 2553 มีผู้เข้าร่วมงาน 12 ประเทศ ส่วนปีนี้มี การจัดงาน OIC Expo ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 24-29 เม.ย. 2554 ที่เมืองชาจาห์ ประเทศยูเออี มีผู้เข้าร่วมงาน 27 ประเทศ, งาน 1st OIC Health Expo ประเทศตู นี เ ซี ย 1-4 มี ค . 2555, งาน OIC Tourism 9-12 ตค. 2555 กรุงไคโร อียิปต์ งาน International Cotton and Textile Fair ประเทศบูร์กินา ฟาโซ ทัง้ นีไ้ ด้เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงาน Tourism Fair ทีป่ ระเทศอียปิ ต์ ในปี 2555 ด้วย

CHAIRMANreview | 33


Commerce & Export

“ส่งออก” ชีป้ ระชุม GMS ครัง้ ที่ 4 โลจิกสติกส์ไทยส่อแววสดใส นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ เผยว่ า ปั จ จุ บั น ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดียเป็นประเทศที่มี บทบาทสำาคัญอันดับต้นๆ ของโลกในเรื่องทางด้าน เศรษฐกิ จ การค้ า และการลงทุ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ าก ขนาดทางเศรษฐกิ จ ของประเทศจี น ที่ มี ก ารขยาย ตัวอย่างต่อเนื่องจนสามารถขึ้นสู่ตำาแหน่งอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ ประเทศอิ น เดี ย นั้ น มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทาง เศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งติ ด ต่ อ กั น หลายปี จ นถึ ง ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ประเทสพม่าเองก็เป็นประเทศที่ไม่ ควรมองข้ามผ่านไป เนื่องจากประเทศพม่าเองอุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติทั้งแร่ธาตุ อัญมณี ก๊าซธรรมชาติและ น้ำามัน มีจำานวนประชากรไม่น้อย ค่าแรงต่ำาและมีชายแดน ติดต่อทั้งประเทศจีน ไทย ลาว อินเดีย เปิดประเทศขึ้นเมื่อ ใดเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติต้องแห่เข้าไปหาทางลงทุนใน ประเทศพม่าทันที ซึ่งประเทศพม่าเป็นหนึ่งในสมาชิกทั้ง 6 ประเทศใน กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ GMS: Greater Mekong Sub regional Economic Cooperation คือ กัมพูชา จีน พม่า ลาว เวียดนาม ไทย ขณะที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็น ประเทศที่ มี ค วามสำ า คั ญ ยิ่ ง ในกลุ่ ม ความร่ ว มมื อ ทาง เศรษฐกิจ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation ที่มี สมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย 34 | CHAIRMANreview

ไทย พม่า เนปาล และภูฎาน ซึ่งทั้งสองกลุ่มความร่วมมือ นี้มีศูนย์กลางการขนส่งอยู่ที่ประเทศไทย “ขณะนี้ ท างกรมฯ ได้ ทำ า ความตกลงกั บ ประเทศ พม่ า ในการขอเปิ ด ด่ า น 2 ด่ า น คื อ 1.เมื อ งเมี ย วดี กั บ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งการเปิดด่านดังกล่าวจะ เป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับพม่า และ 2.ด่ า นสิ ง ขรถื อ เป็ น จุ ด ที่ สำ า คั ญ ของเส้ น ทางผ่ า น สินค้าจากไทยไปสู่เมียนมาร์ตอนใต้ (เส้นทางไปเมือง มะริ ด ) ซึ่ ง เป็ น เมื่ อ งสำ า คั ญ ทั้ ง การนำ า สิ น ค้ า ทางไทยไป ใช้ เ องและส่ ง ต่ อ ไปยั ง บั ง คลาเทศ อิ น เดี ย และการ นำ า เข้ า สิ น ค้ า ประมงจากเมี ย นมาร์ สู่ ไ ทย ซึ่ ง คาดว่ า สิ้ น ปี 2554 มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ไทยสู่ ต ลาดพม่ า จะมีมูลค่าไม่ต่ำากว่า 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น อั ต ราการขยายตั ว ร้ อ ยละ 35 เนื่ อ งจากในช่ ว งเดื อ น พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวและ ฤดูท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง การเกษตร ประชาชนชาวพม่ า เริ่ ม จั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า ใน เทศกาลลอยกระทง การออกพรรษา และเข้าสู่ปีใหม่” นางนันทวัลย์ กล่าว ล่าสุดในช่วงระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดิน ทางไปร่วมประชุมสุดยอดผูน้ าำ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ น้าำ โขง (GMS) หรือ “4th GMS Summit & GMS-BIC 2011” ที่นครเนย์ปิตอว์ สหภาพพม่า โดยภาคเอกชนเสนอการ พัฒนาเมืองต้นแบบของประเทศไทยเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้านหรือเมืองชายแดนคู่แฝดตามข้อเสนอของภาค เอกชนไทยทั้งสิ้น 5 เมืองคู่แฝด ได้แก่


Commerce & Export

1.เชียงของ-ห้วยทราย ซึ่งเป็นเมืองที่จะพัฒนาเชื่อม โยงจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทยกับแขวงบ่อ แก้วทางภาคเหนือด้านตะวันตกของ สปป.ลาว โดยทั้ง 2.เมืองมีศักยภาพในการพัฒนาเนื่องจากอยู่ในแนวเส้น ทาง R3E (R3A) มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ซึ่ง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในปี 2556 ระยะทางทั้ ง สิ้ น 229 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักของการเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน โดยมูลค่าการค้าชายแดน ของอำาเภอเชียงของในปี 2554 นี้มีมูลค่า 8,199 ล้านบาท 2.แม่สอด-เมียวดี เป็นแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ตอนบนซีกตะวันตกของไทย บริเวณอำาเภอแม่สอด จังหวัด ตาก และภาคกลางด้านตะวันตกของพม่าบริเวณจังหวัด เมี ย วดี ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมในการพั ฒ นาเป็ น เมื อ ง เศรษฐกิจชายแดนเนื่องจากเป็นด่านถาวรระหว่างไทยพม่า และตั้งอยู่ภายใต้เส้นทาง East West Economic Corridor เชื่อมชายฝั่งทะเลตะวันออกจากเมืองดานังใน ตอนกลางของประเทศเวี ย ดนาม ผ่ า นตอนกลางของ ประเทศไทยไปสู่นครย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำาคัญ ของประเทศ ทั้งนี้มูลค่าการค้าชายแดนในอำาเภอแม่สอดปี 2554 มีมูลค่าอยู่ที่ 18,346 ล้านบาท 3.นครพนม-คำาม่วน เป็นเมืองชายแดนเชื่อมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่จังหวัดนครพนมกับภาค ตะวันตกของ สปป.ลาว ที่แขวงคำาม่วน เป็นส่วนหนึ่งของ เส้นทาง East West Corridor เส้นบน สามารถเชื่อมโยง ชายฝั่งทะเลจากเมืองวิงห์ และท่าเรือหวุ่งอ๋าง ประเทศ

เวียดนาม ซึ่งเป็นท่าเรือสู่ทะเลจีนใต้ มีระยะทาง 310 กิโลเมตร 4.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นเมืองต้นแบบเชื่อม ภาคอีสานตอนบนของไทยทีจ่ งั หวัดมุกดาหารกับตอนกลาง ของ สปป.ลาว ทีแ่ ขวงสะหวันนะเขต ซึง่ มีสะพานข้ามแม่น้าำ โขงแห่ ง ที่ 2 และเส้ น ทางหมายเลข 9 ระยะทาง 240 กิโลเมตร เชื่อมโยงเมืองดานังกับเมืองลาวบ๋าว-แดนสะห วัน-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร เป็นเส้นทางหลักของการ ขนส่งสินค้า เชือ่ มโยงจากเมืองท่าโฮจิมนิ ห์เข้าสูไ่ ทย เหมาะ จะเป็นเมืองต้นแบบด้านโลจิสติกส์ การค้าชายแดน การ ลงทุนด้านเกษตร เหมืองแร่ และด้านการท่องเที่ยว และ 5.กาญจนบุ รี - ทวาย เป็ น การพั ฒ นาเมื อ ง ต้ น แบบของภาคตะวั น ตกตอนกลางของไทยกั บ ภาค ตะวันตกตอนใต้ของพม่า อยู่ในแนวการก่อสร้างเส้นทาง พุ น้ำ า ร้ อ น-ทวาย มี ร ะยะทาง 160 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง จะ แล้วเสร็จในปี 2558 อีกทั้งเส้นทางนี้จะไปสู่ท่าเรือน้ำาลึก ขนาดใหญ่ของภูมิภาค ซึ่งตามโครงการจะมีการก่อสร้าง นิ ค มอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ใ นปี 2558 เป็ น เส้ น ทาง ที่มีศักยภาพในการเป็นแลนด์บริดจ์ของท่าเรือแหลมฉบัง ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) กับท่าเรือทวายที่อยู่ชายฝั่งตะวัน ตก (อั น ดามั น ) ต้ อ งมี ก ารยกระดั บ ให้ เ ป็ น ด่ า นถาวร ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี - เมืองทวายมีความเหมาะสมที่ จะเป็นเมืองต้นแบบด้านอุตสาหกรรมชายแดน โลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าข้ามแดนแบบ Transshipment ระหว่าง ประเทศ และด้านการท่องเที่ยว CHAIRMANreview | 35


Commerce & Export

พณ.จับตาการเจรจา TPP กำาหนดทิศทางการค้ายุคหน้า

หวั่นตกขบวนกลุ่มนำาเศรษฐกิจใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก รองนายกฯ กิตติรตั น์ สัง่ การกระทรวงพาณิชย์เฝ้าติดตาม ความเคลือ่ นไหวของการเจรจาในกรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ TPP ของ 9 ประเทศในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ คาดหากญี่ป่นุ เข้าร่วมวง อาจยกระดับเป็นกลุ่มที่กุม เศรษฐกิจ 1 ใน 3 ของโลก และอาจกลายเป็นผูก้ าำ หนด ทิศทางกรอบเจรจาในมาตรฐานใหม่และคุณภาพสูง ครอบคลุมการค้าและการลงทุนในเศรษฐกิจยุคใหม่ รองรับความเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษ ที่ 21 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวง พาณิชย์กำาลังศึกษาและติดตามการเจรจาทำ าความตกลง Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP) ซึ่ง 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย เข้าร่วมเจรจา เพราะประเทศเหล่านีเ้ ป็นสมาชิกเอเปคเช่นเดียวกับไทย และ เป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ เป็นคูค่ า้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของไทยในกลุม่ นี ้ และ อี ก 6 ประเทศมี ค วามตกลงการค้ า เสรี (Free Trade Agreements หรือ FTAs) กับไทยอันประกอบด้วย สมาชิก อาเซียน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย บูรไน และ เวียดนาม และอีก 2 ประเทศคือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วนชิลีและเปรูอยู่ระหว่างการเจรจาทำาความตกลง FTAs กับไทย นอกจากนีย้ งั มีแนวโน้มว่า TPP จะเป็นพืน้ ฐานส่วน หนึง่ สำาหรับการบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เอเปค โดยการเจรจาทำาความตกลงการค้าเสรีแห่งเอเชียและ แปซิฟิค (Free Trade Area of the Asia-Pacific หรือ FTAAP) ในอนาคตอีกด้วย 36 | CHAIRMANreview

ทั้งนี้ในการประชุมผู้นำาเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 19 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นายโยชิ ฮิ โ กะ โนดะ นายกรั ฐ มนตรี ญี่ ปุ่ น ได้ ป ระกาศ เจตนารมณ์ในการที่จะนำาญี่ปุ่นเข้าร่วมในการเจรจา TPP ดังนัน้ หากกลุม่ ดังกล่าวรวมญีป่ นุ่ ด้วยแล้ว จะส่งผลให้ขนาด เศรษฐกิจของประเทศที่เข้าร่วมเจรจา ครอบคลุมถึง 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้นเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งเป็น ภาคีความตกลงการค้าเสรีภูมิภาคอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Agreement : NAFTA) ร่วมกับ สหรัฐฯ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีความประสงค์ทจี่ ะ ขอเข้าร่วมการเจรจา TPP ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในปี 2550 ผู้นำาเอเปคเห็นชอบร่วมกัน ที่จะจัดตั้งเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิค (FTAAP) ใน อนาคต เพื่อให้ประเทศสมาชิกเอเปค ทั้ง 27 ประเทศใน ปัจจุบัน มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน แต่ เอเปคยังไม่ได้กำาหนดเป้าหมายเวลาที่จะเปิดเจรจากันเพื่อ วัตถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ มีเพียงเริม่ เตรียมการขัน้ พืน้ ฐานโดย ดำาเนินโครงการศึกษาบทบัญญัตสิ าำ คัญๆทีอ่ ยูใ่ นความตกลง การค้าเสรี (FTAs) ของสมาชิกเอเปค ที่ได้ทำาไว้กับประเทศ ต่างๆ จำานวนกว่า 30 ความตกลง อาทิ บทบัญญัติเกี่ยวกับ ช่องทางการเข้าสูต่ ลาด พิธกี ารศุลกากร มาตรการสุขอนามัย และสุ ข อนามั ย พื ช การลงทุ น และนโยบายการแข่ ง ขั น เป็นต้น พร้อมทั้งได้ศึกษาประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ เจรจา FTAAP ในอนาคตด้วย เช่น การประเมินความ ต้องการของประเทศสมาชิกเอเปคในการสร้างเสริมความ สามารถของบุ ค ลากรสำ า หรั บ การเจรจา และการศึ ก ษา ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ต่อมาในการประชุมผูน้ าำ เขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ ที ่ 18


Commerce & Export เมือ่ ปี 2553 มีขอ้ สรุปว่าเอเปคจะเป็นเวทีบม่ เพาะทางปัญญา (Intellectual Incubator) สำาหรับการเจรจาทำาความตกลง FTAAP ในอนาคต และควรที่จะใช้ความตกลงการค้าเสรี ของประเทศสมาชิกเอเปคเป็นพื้นฐาน เช่น ความตกลงการ ค้าเสรี ASEAN+3 ความตกลงการค้าเสรี ASEAN+6 ทั้งนี้ อาเซียนและประเทศที่เป็นภาคีความตกลง FTAs มีเจตนา รมย์ทจี่ ะเจรจาทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันเป็นกลุม่ ทีใ่ หญ่ขนึ้ กว่าเดิม แต่ปจั จุบนั ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมการ โดยยังไม่มกี าำ หนดเวลาทีจ่ ะเปิดการเจรจา ขณะทีค่ วามตกลง TPP ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจา การประชุมดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะให้ FTAAP เป็น ความตกลงทีม่ มี าตรฐานและคุณภาพสูง ครอบคลุมการเปิด เสรีทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน รวมทั้งประเด็น ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าและการลงทุนในเศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น โลจิสติกส์ เทคโนโลยี การเชื่อมโยงธุรกิจเข้าไปในห่วงโซ่ อุปทานของโลก และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น ขณะนี้ประเทศสมาชิกเอเปค 9 ประเทศที่อยู่ระหว่าง

การเจรจาจัดทำาความตกลง TPP ประสงค์จะให้ TPP เป็น ความตกลงเปิดเสรีทางการค้าที่มีมาตรฐานสูงในแนวทาง เดียวกับ FTAAP ทั้งในด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนการปฏิรูปและการสร้าง ความสอดคล้องของกฎระเบียบทางเศรษฐกิจการค้าของ ประเทศภาคี เช่น นโยบายการแข่งขัน-ทางการค้า การจัด ซื้อโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐาน-แรงงาน และสิ่ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ ในด้ า นต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปิ ด เสรี ท างเศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บ ความ เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ดีสมาชิกเอเปคแต่ละประเทศมีระดับความ พร้อมแตกต่างกันในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ จึง จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริมขีดความสามารถของสมา ชิกเอเปค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่เป็นประเทศกำาลัง พัฒนา ในการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะก้าวสูเ่ ป้าหมายในการ เจรจาทำาความตกลง FTAAP ในอนาคตตามหลักการของ เอเปคในอันที่จะเปิดกว้างให้สมาชิกทุกประเทศเข้าร่วม FTAAP โดยไม่มีเงื่อนไข

ครม.อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการการค้าไทยกับ 2 ประเทศคูค่ า้

ปากีสถานและอิสราเอล ดันตัวเลขการค้ากว่า 2000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คณะรัฐมนตรีอนุมตั กิ ารลงนามบันทึกความเข้าใจ เพือ่ ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มทางการค้ า ไทยปากีสถาน และไทย-อิสราเอล เปิดเวทีส่งเสริมความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสองฝ่าย และเสริมสร้างความ ร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระบุตัวเลขการค้า ระหว่างไทย-ปากีสถาน ขยับขึ้น 916.05 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เพิม่ ร้อยละ 15.30 ขณะทีก่ ารค้าไทย-อิสราเอล มูลค่า 1,050.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ถึงร้อยละ 28.96 ทั้งนี้สินค้าส่งออกยังคงเป็นรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้าำ ตาลทราย เคมีภณ ั ฑ์ เม็ด พลาสติก และสินค้าอาหารเป็นหลัก นายวีระชัย นพสุวรรณวงศ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการ

ค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติ เห็ น ชอบการจั ด ทำ า บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มทางการค้ า ไทย-ปากี ส ถาน เพื่ อ ให้ มี การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มทางการค้ า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่ า งไทยกั บ ปากี ส ถาน และร่ า ง ความตกลงการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งอิสราเอล พร้อมทั้งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผูล้ งนามในร่าง ความตกลงฯ ต่อไป ทั้งนี้การจัดทำาความตกลงทางการค้าระหว่างไทยปากีสถาน และไทย-อิสราเอลมุ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์

CHAIRMANreview | 37


Commerce & Export และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือ ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ตลอดจนให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการร่วมทางการค้า เพือ่ ใช้เป็นกลไกการดำาเนินงาน ความตกลงทางการค้าไทย-ปากีสถาน และไทย-อิสราเอล จะ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือทาง เศรษฐกิจทีด่ อี ยูแ่ ล้วให้มนั่ คงและดียงิ่ ขึน้ ต่อไป โดยเฉพาะการ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ซึ่งจะเป็นกลไก สำาคัญที่จะเชื่อมโยง และเสริมสร้างโอกาสทางการค้าการ ลงทุนระหว่างกัน โดยเป็นเวทีการประชุมที่ให้หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง สองฝ่ า ย ได้ ร่ ว มหารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น ทางการค้า การลงทุน แสวงหาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา หรือ ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ทัง้ นี้ รัฐมนตรีพาณิชย์ของ สองฝ่ายจะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อให้มีการจัด ประชุม JTC ครั้งที่ 1 โดยเร็วต่อไป อนีง่ ประเทศปากีสถานเป็นตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพของ ไทย มีประชากรมากถึง 176 ล้านคน มียุทธศาสตร์ที่ตั้งเชื่อม ต่อกับเอเชียใต้และเอเชียกลาง จึงเป็นประตูการค้าให้ไทยสู่ อั ฟ กานิ ส ถานและประเทศในเอเชี ย กลาง ในด้ า นการค้ า ปากีสถานเป็นตลาดสำาคัญอันดับที ่ 2 ของไทยในเอเชียใต้รอง จากอินเดีย มีมูลค่าการค้ารวมเฉลี่ยปีละประมาณ 780 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ แม้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 25512552 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการค้าของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก การ ค้าระหว่างไทยกับปากีสถานยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนือ่ ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการค้าระหว่างสองประเทศ ในอนาคตหากสถานการณ์ภายในประเทศปากีสถานมีความ สงบมั่นคง จะเป็นโอกาสดีของไทยในการขยายการค้าโดย เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคระดับกลาง และการลงทุนพัฒนา โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย ถนน ท่าเรือ สนามบิน นอกจากนี ้ ปากีสถานจะเป็นทางผ่านของสินค้าเข้า สู่อัฟกานิสถานและเอเชียกลาง ซึ่งมีความต้องการบริโภค สินค้าจำานวนมาก ในปี 2553 ที่ ผ่ า นมา การค้ า รวมระหว่ า งไทยปากีสถาน มีมูลค่า 916.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก ปีกอ่ นหน้าร้อยละ 15.30 เป็นการส่งออกจากไทยไปปากีสถาน 835.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำาคัญ เช่น รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ น้ำ า ตาลทราย เคมี ภั ณ ฑ์ เม็ ด

38 | CHAIRMANreview

พลาสติ ก เส้ น ใยประดิ ษ ฐ์ เป็ น ต้ น และไทยนำ า เข้ า จาก ปากีสถาน 80.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำาเข้าสำาคัญ ได้แก่ ด้ายและเส้นใย สัตว์น้ำาสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและ กึ่งสำาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ผ้าผืน เป็นต้น ขณะที่อิสราเอลเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย อิสราเอลเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เมื่อปี พ.ศ. 2553 และ ติดอันดับ 1 ของประเทศทีม่ กี ารลงทุนด้านวิจยั และพัฒนามาก ที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมในระดับสูงจนติดอันดับโลกใน เรือ่ งความคล่องตัวในการทำาธุรกิจ อีกทัง้ ติดอันดับ 2 ของโลก เรื่องของปริมาณบริษัทที่เปิดใหม่ที่มีจำานวนบริษัทอยู่ในหุ้น NASDAQ มากที่สุด และเป็นอันดับ 1 เรื่องระบบการจัดการ ของธนาคารที่มีประสิทธิภาพด้วย อิ ส ราเอลเป็ น ประเทศคู่ ค้ า อั น ดั บ ที่ 6 ของไทยใน ภูมิภาคตะวันออกกลาง และในปี 2553 ที่ผ่านมา การค้ารวม ระหว่างไทย-อิสราเอล มีมลู ค่า 1,050.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 28.96 เป็นการส่งออกของไทย ไปอิสราเอล 668.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำาคัญ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วน ประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ข้าว เม็ด พลาสติก อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และไทยนำาเข้าสินค้าจากอิสราเอล มูลค่า 382.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำาเข้าสำาคัญ เช่น เครื่อง เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำา ปุ๋ยและยากำาจัดศัตรู พืชและสัตว์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยุทธปัจจัย เคมีภณ ั ฑ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์การ ผัก ผล ไม้ แ ละของปรุ ง แต่ ง ที่ ทำ า จากผั ก ผลไม้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วน ประกอบ นายวีระชัย กล่าวว่า การจัดตั้ง JTC ระหว่าไทยกับ ประเทศคูค่ า้ ทัง้ ปากีสถานและอิสราเอล จะเป็นส่วนเสริมสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศคู่ค้า เพื่อ นำาทางไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดต่อไป อีกทั้ง ยังจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยในภูมภิ าค เอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น


Insurance

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ บริษทั อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันชีวติ จำากัด (มหาชน) ประกาศแต่งตัง้ นายไบรอัน สมิธ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่คนใหม่ หลังจากทีนายสตีเฟ่น แอ็ปเปิ้ลยาร์ด อดีต กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ลาออกจากอลิอันซ์ คณะกรรมการของบริษัทฯ มั่นใจว่านายไบรอัน สมิธ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะ นำาพา อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และก้าว ขึน้ ไปสูอ่ กี ระดับในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงอย่างในประเทศไทย ได้ จึงแต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผลอย่างเป็น ทางการตามการอนุมัติของหน่วยงานภาครัฐต่อไป นายไบรอัน สมิธ เข้าร่วมงานกับอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดขายตรง ในปี 2552 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ฝ่ายงานบริหารการขายผ่านช่องทางการตลาดขายตรง ธนาคาร และธุรกิจประกันกลุ่ม ในเดือนเมษายน ปี 2553 ซึ่ง ช่องทางการขายทั้ง 3 ช่องทางที่ นายไบรอัน สมิธ ดูแล มีผล กำาไรที่เติบโตและแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวด ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่นาย ไบรอัน สมิธ จะร่วมงานกับ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ได้เคยร่วม

งานที่บริษัท AIG กับทีมงาน global marketing ทั้งในธุรกิจ ประกันชีวิตและประกันภัยมากว่า 12 ปี นายไบรอัน สมิธ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่คน ใหม่ของ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและมีความมั่นใจเป็นอย่างมาก ในการเข้ารับ ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. และมีโอกาสทีจ่ ะขับเคลือ่ นองค์กรให้เติบโตต่อไปได้อย่าง มั่นคง เพื่อก้าวเป็นผู้นำาในธุรกิจประกันชีวิตของไทย พร้อมที่ จะทาสีบ้านคนไทยทุกหลังเป็นสีน้ำาเงิน เพื่อเป็นปัจจัยหลัก แห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทย” นายไบรอัน สมิธ เป็นทนายความศาลฎีกานิวเซาท์เวลส์ และเรียนจบปริญญาตรีด้านกฎหมาย, ปริญญาตรีด้านพาณิช ยศาสตร์ และปริ ญ ญาโทบริ ห ารธุ ร กิ จ จากมหาวิ ท ยาลั ย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทีมผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ บริษัทประกันชีวิต และ ประกันภัยชั้นนำาระดับโลก ได้จัดหา สิง่ ของจำาเป็นจำาพวกเครือ่ งใช้อปุ โภค บริโภค พร้อมด้วยเงินสด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบภัย น้ำาท่วมที่ ต.พรมมาส และ ต.ท้ายตลาด จ.ลพบุรี

CHAIRMANreview | 39


Insurance

ไทยสมุทรประกันชีวติ เดินหน้ากลยุทธ์ Music Marketing

จับมือแกรมมีจ่ ดั MIC Idol 3 ชวนวัยรุน่ หัวใจดนตรีประชันความสามารถ มัน่ ใจย้ำ�ภาพลักษณ์บริษทั ประกันชีวติ เพือ่ คนรุน่ ใหม่กบั แนวคิด�“เพือ่ นคูช่ วี ติ ...ตลอดไป ไทยสมุทรประกันชีวติ เดินหน้ากลยุทธ์ Music Marketing ในปีน้ี จับมือค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จัดการ แข่งขัน “ไทยสมุทรประกันชีวติ presents MIC Idol 3” เปิดเวทีให้วัยรุ่นหัวใจดนตรีมากความสามารถที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกว่า 3,000 คนทัว่ ประเทศ ร่วมแข่งขันเพือ่ ค้นหา 4 สุดยอดวัยรุน่ เสียงดีทจ่ี ะได้ออกซิงเกิล้ ของตัวเอง กับค่ายแกรมมี่ พร้อมร่วมเวิรค์ ช็อปเพือ่ เตรียมตัวขับเคีย่ ว ในการแข่งขันรอบสุดท้าย มัน่ ใจ MIC Idol สามารถตอกย้าำ ภาพลักษณ์บริษทั ประกันชีวติ ทีท่ นั สมัยเพือ่ คนรุน่ ใหม่ภาย ใต้แนวคิด “เพือ่ นคูช่ วี ติ ...ตลอดไป” นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำากัด เปิดเผยว่า ไทยสมุทรฯ ได้ เดินหน้ากลยุทธ์ Music Marketing โดยได้ร่วมมือกับบริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เปิดโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีเวทีในการแสดงความสามารถด้านการ ร้องเพลงพร้อมโอกาสแจ้งเกิดเป็นศิลปินมืออาชีพและสังกัดใน ค่ายเพลงชั้นนำาของประเทศไทย โดยโครงการ “ไทยสมุทร ประกันชีวิต presents MIC Idol 3” เป็นโครงการประกวดร้อง เพลงที่มีความหลากหลายมากขึ้น และได้รับผลตอบรับที่เกิน ความคาดหมายจากจำานวนผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการจากพืน้ ที่ 4

40 | CHAIRMANreview

ภาคทั่วประเทศทั้งหมดกว่า 3,000 คน โครงการ “ไทยสมุทรประกันชีวติ presents MIC Idol 3” เปิดรับสมัครวัยรุน่ คนรุน่ ใหม่ทมี่ ใี จรักในการร้องเพลงและมัน่ ใจ ในความสามารถ อายุระหว่าง 15-24 ปี ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา โดยออดิชั่นหาตัวแทน 4 ภูมิภาคที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา มีเยาวชน ที่สนใจมาสมัครถึง 3,000 คน จนได้ตัวแทน 25 คน มาเข้าร่วม การแข่งขันหาผู้เข้ารอบ 4 คนสุดท้ายในรอบ Semi-final วันที่ 22 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา ณ ลานเอเทรีย่ ม 2 ชัน้ G ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ โดยทั้ง 4 คนจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปเรียนรู้การ ร้องเพลงอย่างมืออาชีพเพือ่ เตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันรอบ สุดท้ายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม นี้ โดยรางวัลสำาหรับโครงการ นี้คือรถยนต์นิสสันมาร์ชและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมออกซิงเกิ้ลเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ ไทยสมุทรประกัน ชีวิตยังจะมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมูลค่าทุนประกัน รวมถึง 2,500,000 บาทให้แก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 4 ท่าน อีกด้วย ก่อนหน้านี้ ไทยสมุทรฯ ได้เริ่มต้นสร้างภาพลักษณ์ของบ ริษัทฯ ให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความทันสมัยและสามารถ ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ โดยได้ดำาเนินการปรับ ภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งในด้านของกิจกรรม


Insurance

การตลาด บริษัทฯ ได้นำาเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ในปี 2552 และได้เริม่ นำากลยุทธ์ Music Marketing มาใช้ในปี 2553 เนื่องจากดนตรีเป็นสื่อกลางที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้า หมายและสร้างการรับรู้แบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดโครงการ “ไทยสมุทรประกัน ชีวิต Friendship Song” ร่วมกับจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งได้รับผล ตอบรับที่ดีมาก ไทยสมุทรฯ จึงได้เดินหน้ากลยุทธ์ Music Marketing ในปีนกี้ บั โครงการ “ไทยสมุทรประกันชีวติ presents MIC IDOL 3” ซึ่งมีจำานวนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น จำานวนมาก “ไทยสมุทรประกันชีวิต มั่นใจว่าโครงการ “ไทยสมุทร

ประกันชีวิต presents MIC Idol 3” นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถ เจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้รู้จักแบรนด์ไทย สมุทรประกันชีวิตได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และสามารถขยาย ฐานลูกค้าในกลุม่ นีไ้ ด้มากขึน้ ในอนาคตต่อไป” นางนุสรา กล่าว สรุป ติดตามภาพบรรยากาศการแข่งขันพร้อมร่วมลุน้ ร่วมเชียร์ ผูเ้ ข้าประกวดตลอดโครงการได้ทรี่ ายการ “ไมค์ไอดอล อัพเดท” ทุกวันเสาร์เวลา 13.00-14.00 น. ทางช่องแบง แชนแนล, ไทย สมุ ท ร แฟนเพจ เฟซบุ๊ ค http://www.facebook.com/ Thaisamut และ เว็บไซต์ www.micidol.com , www.facebook. com/micidol

กรุงไทย-แอกซ่า ช่วยเหลือลูกค้า บรรเทาทุกข์อทุ กภัย มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด เปิดเผยว่า จากปัญหา อุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีห่ ลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่ค่อนข้างมาก ทั้งในด้านการดำารงชีวิต การประกอบ อาชีพ รวมถึงต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำานวนมากนั้น กรุง ไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และได้กำาหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันของบ ริษัทฯที่มีภูมิลำาเนาตามที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์ ที่ประสบอุทกภัย ใน 36 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ตามประกาศของกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย และเป็นเขต พืน้ ทีซ่ งึ่ ทางราชการประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัย เพือ่ บรรเทา ความเดื อ ดร้ อ นแก่ ผู้ ป ระสบภั ย น้ำ า ท่ ว ม ทั้ ง ผู้ เ อาประกั น

ประชาชนทั่วไปและบุคลากรฝ่ายขาย โดยเริ่มจากผู้เอาประกัน ของบริษัท ดังนี้ สำาหรับผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำาท่วมที่กรมธรรม์ ครบกำาหนดชำาระเบี้ยประกัน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2554 บริษทั ฯขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำาระเบีย้ ประกันกรมธรรม์รายสามัญจากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน นับ ตั้ ง แต่ วั น ครบกำา หนดชำา ระเบี้ ย ประกั น และสำา หรั บ ลู ก ค้ าที่ กรมธรรม์ขาดผลบังคับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยได้รบั การยกเว้นดอกเบีย้ ลูกค้าผู้เอาประกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00น. ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-4800

CHAIRMANreview | 41


Insurance

กรุงไทย-แอกซ่า ตอบโจทย์ผปู้ ระกอบการ

ปล่อย “แผนประกันสำเร็จรูป กรุงไทยคุม้ ครองธุรกิจ” นางสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงไทย-แอก ซ่า ประกันชีวิต จำากัด เปิดเผยว่า ในสภาวะ การณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง อีกทั้ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน ธุรกิจของคุณจะยังคงดำาเนินต่อไป ได้อย่างเนือ่ ง ล่าสุดบริษทั ฯ ออกแผนประกัน สำาเร็จรูป “กรุงไทยคุม้ ครองธุรกิจ” โดยมีราย ละเอียดของแผนประกันสำาเร็จรูปน่าสนใจ ดังนี้ - ลูกค้าได้รับความคุ้มครองชีวิต เพื่อ แบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ - เพิม่ ความคุม้ ครองชีวติ จากอุบตั เิ หตุ เป็น 2 เท่า รวมทัง้ คุม้ ครองการสูญเสียอวัยวะ หรือมีบาดแผลจากการไหม้ - มีระยะคุ้มครองให้เลือก 2 ระยะ คือ 5 ปีและ 10 ปี ซึ่งสอดคล้องต่อระยะเวลากู้

42 | CHAIRMANreview

- สามารถแบ่งเบาภาระด้วยการชำาระ เบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน - ยกเว้นการตรวจสุขภาพ และไม่นับ รวมทุนเดิมที่ตรวจสุขภาพ (เมื่อซื้อตามแผน ประกันที่กำาหนด) ทั้งนี้แผนประกันสำาเร็จรูป “กรุงไทย คุม้ ครองธุรกิจ” มี 3 แบบได้แก่ แบบซิลเวอร์ แบบโกล์ด และแบบแพลททินมั เปิดรับลูกค้า ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 20 - 55 ปีตามลำาดับ (ตัวอย่าง กรุงไทย คุ้มครองธุรกิจ แบบซิลเวอร์ เพศ หญิงอายุ 25 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 6,930 บาท ต่อปี) โดยลูกค้าสามารถซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยกว่า 900 สาขาทั่วประเทศ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมทีศ่ นู ย์ลกู ค้าสัมพันธ์ โทร.0-2689-4800 หรือ www.krungthai-axa.co.th


Insurance

อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. ส่ง ‘มาย บำนาญ พลัส’

เพื่อความสุขใจหลังเกษียณ�พร้อมโอกาสรับเงินบำ�นาญเพิ่มขึ้น ต่อยอดผลิตภัณฑ์ขายดี�ปั๊มยอดขายปลายปี บมจ. อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี.ประกันชีวติ ออก “มาย บำานาญ พลัส (บำานาญแบบลดหย่อนได้)” สุขใจหลังเกษียณ กระตุน้ ยอดขายโค้งสุดท้ายของปี ชูจดุ เด่นจ่ายผลตอบแทนเป็นเงิน บำานาญแน่นอน 10% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย พร้อม โอกาสรับเงินบำานาญเพิม่ เติม 10% ของจำานวนเงินเอาประกัน ภัยเพิ่มพิเศษสะสม ทุกปีต้งั แต่อายุ 55 ถึง 85 ปี และ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการชำาระเบีย้ ประกันชีวติ รับ ประกันง่ายไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพและไม่มคี าำ ถามสุขภาพ นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากการที่ตลาดมีความต้องการ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำานาญสูง ขึ้น เนื่องจากสามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 300,000 บาท อันเป็นผลจาก การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อ จูงใจให้ประชาชนหันมาออมเงินผ่าน ช่องทางประกันชีวิตมากขึ้น ในขณะ เดี ย วกั น ประชาชนก็ ต้ อ งการความ มั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่ได้ทำางานแล้วหรือ เกษียณจากการทำางาน จึงถือเป็นจังหวะดีทีบ่ ริษทั ฯ จะนำาเสนอ ผลิตภัณฑ์ มาย บำานาญ พลัส (บำานาญแบบลดหย่อนได้) เพื่อ ตอบโจทย์ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีที่ผู้มีรายได้ต่างมอง หาผลิตภัณฑ์เพือ่ การลงทุนทีม่ อบผลตอบแทนแน่นอน และช่วย ลดหย่อนภาษีได้ในตัว “มาย บำานาญ พลัส” เป็นแผนการออมระยะยาวเพือ่ การ เกษียณอายุ ทีม่ จี ดุ เด่นอยูท่ นี่ อกจากการรับเงินบำานาญแน่นอน สูง 10% ของจำานวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ยังมอบโอกาสรับ เงินบำานาญเพิ่มเติม 10% ของจำานวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม พิเศษสะสมทุกปี ตัง้ แต่อายุ 55 ถึง 85 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีจากการชำาระเบี้ยประกันชีวิต โดยมีการพิจารณารับ ประกันภัยที่ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำาถามสุขภาพ

“โดยสรุปแล้ว เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัย มีอายุ 85 ปี “มาย บำานาญ พลัส” ได้จา่ ยเงินบำานาญทีร่ บั รองรวมแล้ว สูงสุดถึง 310% ของจำานวนเงินเอา ประกันภัย พร้อมด้วยโอกาสรับเงิน บำานาญเพิม่ เติมพิเศษเพือ่ ช่วยแบ่ง เบาภาระจากเงิ น เฟ้ อ อี ก จำา นวน หนึง่ ” นางสาวพัชรา กล่าว ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายอายุ 25-50 ปี ที่วางแผนออมเงินเพื่อการ เกษียณผ่านเงินฝากธนาคาร หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความ มั่นคงทางการเงินตลอดชีวิต ช่วยลดความกังวลในเรื่องรายได้ ในยามเกษียณ ด้วยเงินบำานาญรายปีที่จะจ่ายไปจนถึงอายุ 85 ปี โดย “มาย บำานาญ พลัส” กำาหนดเงินเอาประกันขั้นต่ำาที่ 100,000 บาทและสูงสุด 5,500,000 บาท “ทัง้ นี้ การออกผลิตภัณฑ์ มาย บำานาญ พลัส ถือเป็นอีก หนึง่ กลยุทธ์ทจ่ี ะช่วยกระตุน้ ยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เชือ่ ว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพิชิตยอดขายได้ตามเป้าหมาย 6,000 ล้านบาท ในปีนไ้ี ด้อย่างแน่นอน เพราะสามารถตอบโจทย์ ลูกค้าได้ครบถ้วนในทุกจังหวะชีวิต ทั้งในเรื่องการวางแผนการ ออมระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ เป็นทางเลือกให้ผู้มีรายได้นำาไป ลดหย่อนภาษี และยังรับสิทธิประโยชน์ในด้านผลตอบแทนและ การคุม้ ครองชีวติ ควบคูไ่ ปด้วย” นางสาวพัชรา กล่าวทิง้ ท้าย บริษัทฯ มั่นใจว่า มาย บำานาญ พลัส (บำานาญแบบ ลดหย่อนได้) นี้ จะได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างท่วมท้น เช่ น เคย ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ ปิ ด จำ า หน่ า ยให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และผู้ ส นใจผ่ า น ช่องทางตัวแทนทัว่ ประเทศ และผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่วันนี้เป็น ต้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ตัวแทนประกันชีวิต อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต ทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ดูแล ลูกค้าฯ โทร.1373

CHAIRMANreview | 43


Insurance

เบีย้ ประกันชีวติ รับรวม สิน้ เดือนกันยายน ปี 54 โตขึน้ 12.7% เบี้ยประกันชีวิตรับเดือนมกราคม-กันยายน 2554 ทั้ ง สิ้ น 239,066.0 ล้ า นบาท มี อั ต ราการเติ บ โต เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.7 โดยแยกเป็ น เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ รายใหม่ จำ า นวน 74,031.6 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 165,034.4 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 87 นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สถิติเบี้ยประกันชีวิตรับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 ที่ ส มาคมประกั น ชี วิ ต ไทยรวบรวมได้ ใ นขณะนี้ ประกอบไปด้ ว ย เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ ปี แ รก 50,312.8 ล้านบาท เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว 23,718.8 ล้าน บาท รวมเป็ น เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ รายใหม่ 74,031.6 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากระยะเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นจำ า นวน 7,882.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 สำาหรับเบี้ย ประกันชีวิตรับปีต่อไป 165,034.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ระยะเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นจำ า นวน 18,993.8 ล้ า นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 มีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 87 รวมทั้งภาคธุรกิจมีเบี้ยประกันชีวิตรับ ทั้งสิ้น 239,066.0 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 12.7 นายสุ ท ธิ รจิ ต รั ง สรรค์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ขณะนี้ ประเทศไทยกำ า ลั ง ประสบกั บ ปั ญ หาวิ ก ฤตมหาอุ ท กภั ย ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตได้รับผลกระทบด้วยกันหลาย ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางด้ า นการประกอบการของบริ ษั ท

44 | CHAIRMANreview

ประกันชีวิต และการสร้างตัวแทนประกันชีวิต สำานักงาน สาขาของบางบริ ษั ท ได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งหนั ก จน ไม่ ส ามารถเปิ ด ดำ า เนิ น การได้ ใ นช่ ว งเดื อ นตุ ล าคมพฤศจิกายน 2554 ด้านช่องทางการจำาหน่ายที่ประกอบไปด้วย การขาย ผ่านตัวแทน การขายผ่านธนาคาร การขายผ่าน Direct Marketing ล้ ว นแต่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงเช่ น เดียวกัน และที่สำาคัญ ประชาชนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ของธุ ร กิ จ ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นรุ น แรงอย่ า งกว้ า งขวาง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติส่งผลให้มีรายได้ ลดลง กำ า ลั ง ซื้ อ ย่ อ มลดลงตาม อย่ า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ ว่ า ธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้อัตราการเติบโต ณ วันสิ้นปีไม่เป็นไป ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ร้ อ ยละ 15 หรื อ มี เ บี้ ย ประกั น ภั ย รับ 339,000 ล้านบาท แต่จากผลประกอบการที่ผ่านมา ถือว่าธุรกิจประกันชีวิตประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง พอสมควร จึงคาดว่า ณ สิ้นปี 2554 ธุรกิจประกันชีวิต จะมีอัตราการเติบโตคงเป็นสองหลักไม่ต่ำากว่าร้อยละ 10 หรื อ มี เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ประมาณไม่ ต่ำ า กว่ า 330,000 ล้านบาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูล เพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02-679-8080 ต่อ 531 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้ จาก www.tlaa.org


Insurance

บริษทั กลางฯ รณรงค์ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 “เปลีย่ นหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี” ทัว่ ประเทศ

บริ ษั ท กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ จำากัด เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด โครงการ “ตรวจรถก่ อ นใช้ ปลอดภั ย แน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ที่จัด โดยกรมการขนส่งทางบก โดยได้รับเกียรติ จาก พล.อ.อ. สุกำาพล สุวรรณทัต รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยีย่ มชมบูธของ บริ ษั ท โดยมี นายนพดล สั น ติ ภ ากรณ์

กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ สำาหรับ บริษัทกลางฯ ร่วมโครงการโดยให้บริการ เปลี่ ย นหลอดไฟรถจั ก รยานยนต์ ฟ รี โดย ไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ทั้ ง ไฟท้ า ย ไฟหน้ า และ ไฟเลี้ ย ว โดยมี ก ารติ ด สติ้ ก เกอร์ พ ร้ อ ม ป้ายสัญลักษณ์ที่ร้านจำาหน่ายจักรยานยนต์ ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

CHAIRMANreview | 45


เกษตรเศรษฐกิจ

สกย.ออกแจกจ่ายน้ำาหมักชีวภาพ บำาบัดน้ำาเสียในเขตพื้นที่น้ำาท่วมขัง นายสุจินต์ สิทธิวนกุล ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย และนายไวกู ณฐ์ พรหมอ่อน ผู้อำ า นวยการฝ่ า ย เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำาสวนยาง (สกย.) นำาทีมพนักงานร่วมออก แจกจ่ายน้าำ หมักชีวภาพ พด.6 แก่ผปู้ ระสบอุกทกภัย ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนวั ด อิ น ทราวาส (ประดู่ ) ชุ ม ชน วั ด มะกอก แขวงบางระมาด เขตตลิ่ ง ชั น และ โรงเรี ย นเซนต์ ปี เ ตอร์ ธนบุ รี ถนนพุ ท ธมณฑล สาย 1 เขตภาษีเจริญ เพื่อบำาบัดน้ำาเสียและขจัด กลิ่นเหม็นในบริเวณน้ำาท่วมขังและท่อระบายน้ำา ภายใต้ โ ครงการ “ชาวยางพารา เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

46 | CHAIRMANreview


เกษตรเศรษฐกิจ

ผอ.สกย.จ.เลยนำาทีมพนักงาน ระดมน้าำ ใจชาวสวนยาง ช่วยผูป้ ระสบภัยน้าำ ท่วม

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ นายวิ โ รจน์ จิ ร ะวั ฒ น์ ผู้ อำ า นวยการ สำ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทำ า สวนยางจั ง หวั ด เลย (ผอ.สกย.จ.เลย) และพนักงานออกพื้นที่ประชุม กลุม่ ชาวสวนยาง สกย.บ้านกกดู่ พร้อมรับบริจาคเงินและ ยางแผ่ น ดิ บ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ำ า ท่ ว ม ตาม โครงการ “ชาวสวนยางพารา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภั ย ธรรมชาติ ” จากคณะกรรมการกลุ่ ม ชาวสวนยาง สกย.บ้านกกดู่ ในส่วนของ สกย.จ.เลย ได้รับบริจาคเงินและ ยางแผ่นดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง จ.เลย ทุกอำาเภอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมตามโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 33,561 บาท

CHAIRMANreview | 47


เกษตรเศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมโครงการ ฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เตรี ย มโครงการฟื้ น ฟู เ ยี ย วยา เกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัยด้านการเกษตร พร้อมแจง 5 แผน/โครงการ ครอบคลุมการช่วยเหลือในภาพ รวม การฟื้ น ฟู อ าชี พ การช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม สมาชิ ก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ สิง่ ก่อสร้าง เพือ่ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีภายหลัง น้ำาลดทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด เผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัย ซึง่ ปีนี้ ได้สง่ ผลต่อเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรเป็นวงกว้าง โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมแผนการดำาเนินงานช่วย เหลือและแนวทางการฟืน้ ฟูเกษตรกรภายหลังน้าำ ลดให้กลับ สู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยแบ่งเป็นแผนการดำาเนินงาน 5 แผน/โครงการ ทัง้ ระยะสัน้ เพือ่ ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันที ภายหลังน้ำาลดและระยะยาว ตามแนวทางดังนี้ 1. การฟื้นฟูด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และเกษตรกรที่เพาะปลูกกล้วยไม้ โดย ด้านพืช มีแนวทางการฟื้นฟูดังนี้ (1) เกษตรกรที่ปลูกข้าว ที่มีพื้นที่เสียหายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่เสีย หายจริง แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ในอัตราไร่ละ 10 กิโลกรัม (2) เกษตรกรทีป่ ลูกพืชไร่ทไี่ ด้รบั ความเสียหาย จะได้ รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชอายุสั้น (3) เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลยืนไม้ยืนต้น และพืชผักที่ 48 | CHAIRMANreview

ได้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การสนับสนุนพันธุไ์ ม้ หรือเป็น เมล็ดพันธุ์ผัก (4) เกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับความเสียหาย ได้รับค่า ใช้จา่ ยในการปรับพืน้ ทีท่ าำ การเพาะปลูก รายละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่า รายละ 2,000 บาท (5) สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชอาหารเพื่อการยังชีพ เกษตรกรทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย จะได้ รั บ การ สนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก/กล้าพันธุ์ผัก เพื่อให้เกษตรกรปลูก พืชผักในบริเวณบ้านทุกครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารและลด รายจ่ายของเกษตรกรเหลือก็นำาไปขายเป็นรายได้เสริม ด้านประมง สำาหรับเกษตรกรทีเ่ สียหายจากการเลีย้ งสัตว์นา้ำ จะได้รบั การสนับสนุนพันธุป์ ลานิล พร้อมอาหารปลาทุกครัว เรือน ด้านปศุสตั ว์ เกษตรกรทีเ่ สียหายจากการเลีย้ งสัตว์ จะ ได้รบั พันธุส์ ตั ว์ปกี เช่น ไก่พนื้ เมือง ไก่ลกู ผสมพืน้ เมือง หรือ เป็ดเทศ คละเพศ อายุ 1 เดือน พร้อมอาหาร และเวชพันธุ์


เกษตรเศรษฐกิจ

ภาชนะใส่น้ำา และตาข่าย สำาหรับการฟื้นฟูแก่เกษตรกรผู้ ปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับความเสียหายนั้นอยู่ระหว่างจัดทำา โครงการ 2. การช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะดำาเนินการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้ สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมยืดอายุเวลาการชำาระหนี้เก่าออกไปสามปี กู้ใหม่ วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท รัฐชดเชยให้ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี และสำาหรับเกษตรกรที่เสียชีวิตจะ จำาหน่ายหนี้ออกโดยรัฐรับภาระชำาระหนี้แทน นอกจาก นี้ ยังเตรียมโครงการฟืน้ ฟูและสร้างโอกาสเพือ่ การยังชีพของ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เป็นการ ให้เงินอุดหนุนสมาชิกเพื่อเป็นเงินทุนในการยังชีพและ ซ่อมแซมทรัพย์สินของสมาชิกที่เสียหายจากอุทกภัย รวม ทัง้ จัดทำาโครงการแก้ปญ ั หาน้าำ นมโคของสหกรณ์ไม่มแี หล่ง จำาหน่ายเนือ่ งจากอุทกภัยปี 2554 โดยรับซือ้ นมจากสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนให้สหกรณ์ติด ตั้งเครื่องบรรจุนม ยู เอช ที 3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาพรวม แบ่งเป็น 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพื้นฟูสุขภาพสัตว์และ ป้องกันโรคระบาดสัตว์หลังน้าำ ลด โดยจัดหายาและอุปกรณ์ ในการดูแลรักษา (2) โครงการเตรียมความพร้อมด้าน เสบียงอาหารสัตว์สาำ หรับช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์หลัง

น้ำาลด โดยผลิตเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้งและอาหารข้น (3) โครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราบลุ่มหลังน้ำาท่วมเพื่อ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำา จืด (พื้นที่ลุ่มน้ำายม/ลุ่มน้ำา เจ้าพระยา/ ลุ่มน้ำาโขง/ลุ่มน้ำาท่าจีน) โดยเฉพาะสัตว์น้ำาจืด ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านตัวต่อปี ทำาให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีราย ได้เสริมจากการจับสัตว์น้ำาและมีอาหารไว้บริโภคในครัว เรือน และ (4) โครงการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ดินถล่ม จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เชียงใหม่ โดยจัดทำาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และ น้ำาในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ดินถล่ม และฟื้นฟูพื้นที่เกษตร ที่เกิดดินถล่ม 4. การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำาโครงการ บำาบัดน้าำ เสียและบรรเทาปัญหาน้าำ เน่าจากเหตุอทุ กภัย โดย ใช้ สารเร่ง พด. 6 5. การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง แบ่งเป็นการดำาเนินงาน เพือ่ สำารวจความเสียหายและซ่อมแซมระบบชลประทาน ใน พืน้ ที่ 19 จังหวัด และจัดทำาโครงการช่วยเหลือด้านทรัพย์สนิ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เสียหายจากอุทกภัยจำานวน 786 แห่ง ในพื้นที่30 จังหวัด โดยใช้เงินอุดหนุนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สุดท้ายคือ โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรที่ประสบปัญหาจาก อุทกภัย เพือ่ ให้บริการซ่อมแซมเครือ่ งจักรกลเกษตรทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย และอบรมเกษตรกรในพืน้ ทีป่ ระสบภัยในการ ซ่อมบำารุงเครื่องจักรกลเกษตร

CHAIRMANreview | 49


Money & Banking

กสิกรไทยเปิดมาตรการ “ลด ยืด เพิม่ ” กอบกูธ้ รุ กิจลูกค้าเอสเอ็มอี กสิกรไทย ประเมินความเสียหายจากวิกฤตน้ำาท่วม รวมมาตรการ “ลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาผ่อน และ เพิ่มสภาพคล่อง พักต้นพักดอก” เตรียมเงิน 1.5 หมื่น ล้าน ช่วยฟื้นฟูลูกค้าเอสเอ็มอีหลังน้ำาท่วม พร้อมตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อเป็นศูนย์กลางใน การช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า ทางด้ า นการเงิ น และด้ า นอื่ น ๆ อย่างครบวงจร นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากภาวะน้ำาท่วมในหลาย พื้นที่ของไทย ทำาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระ ทบจากน้ำาท่วมใน 32 จังหวัด มีถึง 2.4 แสนราย เป็นผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำาธุรกิจอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขต เศรษฐกิจสำาคัญประมาณ 20% ของจำานวนเอสเอ็มอีทั้งหมด ของประเทศ ส่วนลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทยทีค่ าด ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 14,118 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 37,173 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 8.6% ของสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคาร สำาหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก ที่สุด ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจจำาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร ต่าง ๆ ภาคอุตสาหกรรมฮาร์ตแวร์ อาทิ เครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร จาก พื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัดได้รับความเสียหาย ภาค อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะผูผ้ ลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชิ้น 50 | CHAIRMANreview

ส่วนสำาคัญของประเทศได้รับความเสียหายจำานวนมาก ภาค อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ รับผลกระทบจากน้ำาท่วมนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนิคม อุ ต สาหกรรมไฮเทคที่ จ.อยุ ธ ยา และนิ ค มบางกระดี จ.ปทุมธานี ธนาคารกสิกรไทยได้ประเมินความเสียหายของลูกค้า ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครัง้ นี้ และพบว่าลูกค้า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ไ ด้ รั บ ผลกระทบเป็ น วงกว้ า ง ธนาคารจึงออกมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและด้าน อืน่ ๆ โดยในส่วนของมาตรการด้านการเงิน ธนาคารได้ออก มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารด้วย การขยายระยะเวลาปลอดชำาระเงินต้นให้แก่ลูกค้าที่ใช้วงเงิน สินเชื่อกับธนาคาร เป็นเวลา 6 เดือน และต่อเพิ่มได้อีก 6 เดือนหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ สำาหรับลูกค้า ที่ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำาเข้า (T/R) หรือวงเงินตั๋วสัญญา ใช้เงิน (P/N) สามารถต่อตั๋วออกไปได้อีก 6 เดือน โดยไม่ ต้องมีเอกสารการสั่งซื้อรองรับการต่ออายุตั๋วสัญญา นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาดำาเนินธุรกิจ ได้เร็วขึ้นหลังน้ำาท่วม ธนาคารจะให้การช่วยเหลือลูกค้าด้วย วงเงินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจซึ่งเป็นวงเงินที่พัฒนาออก มาเพื่อช่วยลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานประกอบ การ ด้วยการลดดอกเบี้ยพิเศษ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 % 3 ปีแรก และโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ ด้วยการค้ำา ประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 % 3 ปีแรก ยืดระยะ


Money & Banking

เวลาผ่อนชำาระยาวสูงสุดถึง 10 ปี และการเพิ่มสภาพคล่อง ให้กับธุรกิจ ด้วยการพักชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่ เกิน 6 เดือน ทัง้ นี้ สำาหรับลูกค้าทีเ่ ครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิตเสียหาย จนไม่สามารถใช้การได้ ธนาคารได้จัดวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อ เครื่องจักรใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลด ดอก 4% ใน 3 ปีแรก ยืดระยะเวลาผ่อนชำาระยาวสูงสุดถึง 7 ปี และเพิม่ สภาพคล่องให้กบั ธุรกิจด้วยการพักชำาระเงินต้น และดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน6 เดือน พร้อมให้วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 100% ของมูลค่าเครื่องจักรด้วย นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเงินแล้ว ธนาคาร ยังมีมาตรการการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของ ลูกค้าเอสเอ็มอีสามารถฟื้นฟูและดำาเนินต่อไปได้ ด้วยการ จัดตั้ง K SME ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูธุรกิจเอสเอ็มอีแบบ ครบวงจร ณ K SME Care Knowledge Center ชั้น 2 อาคารจามจุรสี แควร์ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ คือ 3 ด้าน คือ สินค้าและบริการราคาพิเศษจากลูกค้าเอสเอ็มอีของ ธนาคาร และสมาชิก K SME Care Network Club ซึ่งมีทั้ง สินค้า วัตถุดิบ และบริการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ ในราคา พิเศษ การประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรของธนาคาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้การช่วยเหลือแก่ผู้

ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเป็นศูนย์ให้คำาปรึกษาแก่ ผูป้ ระกอบการ ทัง้ ความช่วยเหลือจากธนาคารและหน่วยงาน พันธมิตร เช่น สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น อีกทั้งยัง มีการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการและข้อมูล ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการหลังน้ำาลด เช่น การสื่อสารภายในองค์กรในช่วงวิกฤติ การฟื้นฟูเครื่องจักร และการลงบัญชี เป็นต้น หรือสามารถหาข้อมูลความช่วย เหลือของโครงการรวมถึงรายชื่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ได้ทาง www.ksmecare.com นายปกรณ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันมีลูกค้าธุรกิจ เอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแจ้งขอรับความช่วย เหลือจากธนาคารแล้ว 1,644 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 14,293 ล้านบาท และภายหลังน้ำาลดธนาคารได้จัดเตรียม วงเงินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจแล้วจำานวน 15,000 ล้าน บาท โดยลู ก ค้ า สามารถขอรายละเอี ย ดได้ ที่ ผู้ ดู แ ลความ สั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ของธนาคารที่ ป ระจำ า อยู่ ศู น ย์ ธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า ผู้ ประกอบการทั่วประเทศ หรือ สอบถามและขอรับมาตรการ ช่วยเหลือได้ที่ K SME ศูนย์ชว่ ยเหลือและฟืน้ ฟูธรุ กิจ 0 2160 5203-4 และ 0 2888 8822

CHAIRMANreview | 51


Money & Banking

รายงานฉบับใหม่ชแ้ี จงแนวทางสำาคัญในการปฏิรปู ภาษี มุง่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศระดับภูมภิ าค การเตรียมความพร้อมในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามา ลงทุนในประเทศไทยอยูใ่ นช่วงการพัฒนาให้สอดคล้อง กั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาลยิ่ ง ขึ้ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถ นรานุบาล กล่าว นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กล่าวกับบริษัทอ๊อกฟ อร์ดบิสสิเนส กรุป๊ หรือ โอบีจี ซึง่ เป็นบริษทั จัดพิมพ์รายงาน การวิจัย และให้คำาปรึกษาแก่นานาประเทศทั่วโลกว่า การ ปรับเปลี่ยนมาตรการจูงใจการการลงทุนในประเทศไทยเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการจัดสรรระบบภาษี “การลดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างด้ า นการจั ด เก็ บ ภาษี (distortive tax) ให้มีการสอดคล้องกับการลดอัตราภาษี” รายได้ทางธุรกิจ” พร้อมกล่าวเสริมว่า “การกระทำาเช่นนี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง หลั ก การภาษี ใ นการลดอั ต ราภาษี แ ละ เป็นการขยายฐานนักลงทุน” นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ ทางภาษีนโยบายใหม่ จะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มศักยภาพ การแข่ ง ขั น ในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น( ASEAN Economic Community: AEC) และช่วยส่งเสริมศักยภาพ ของประเทศในการดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกล่าว เสริมว่า การเตรียมพร้อมครั้งนี้ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการดึงดูด การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ให้เพิ่มสูงขึ้น “โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาษี เงินได้นิติบุคคลจาก 30% เป็น 23% ในปี 2012 และเป็น 20% ในปี 2013” นายธีระชัยกล่าว “รัฐบาลยังวางแผนที่จะ จัดตัง้ กองทุนสำาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจในมหาวิทยาลัยและ 52 | CHAIRMANreview

ส่ ง เสริ ม โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพ เช่ น ระบบขนส่ง มวลชนและระบบชลประทาน.” บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของคุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล จะปรากฏในรายงาน : ประเทศไทยปี 2012 รายงานล่าสุด ของโอบีจี ซึ่งเป็นคู่มือเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ ประเทศ และโอกาสในการลงทุน จัดทำาร่วมกับคณะกรรมการ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น (บี โ อไอ) รายงานที่ ส ามของโอบี จี ใ น ประเทศไทยรายงานฉบับดังกล่าวยังนำาเสนอรายละเอียดเป็น หมวดหมู่ ใ ห้ กั บ นั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ ประกอบกั บ บท สัมภาษณ์ของผู้นำาที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำาทางการเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจ รวมถึงบทสัมภาษณ์ นายประสาร ไตร รัตวรกูล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี บทวิ เ คราะห์ สำ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ความพยายามในการฟื้ น ฟู ประเทศไทยหลังวิกฤตการณ์น้ำาท่วม นายธีระชัย พร้อมเน้นถึงการปฏิรูปที่นำามาใช้ในภาค การธนาคารของประเทศไทย ว่าจะช่วยลดความหนาแน่น ของตลาดและดึงให้ธนาคารรัฐกลับเข้าสู่แนวทางเดิมของ ตนเอง “สถาบันการเงินของรัฐหลายแห่งมีความคาบเกีย่ วโดย มีรูปแบบคล้ายธนาคารพาณิชย์มากขึ้นทุกที และพยายาม ที่จะให้บริการทางตลาด ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากกลุ่มเป้า หมายที่สถาบันตั้งไว้” พร้อมกล่าวเสริมว่า “ผมอยากจะยั้ง ความคลาดเคลือ่ นครัง้ นีไ้ ว้กอ่ น และอยากให้สถาบันการเงิน ของรัฐ นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (Financial Reporting Standards: IFRS) และนำาผู้สอบ บัญชีภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อจัด ทำาบัญชี (Security and Exchange Commission: SEC) เข้ามาร่วมดำาเนินการด้วย”


Money & Banking

มร.อเล็กซ์ กอร์ดี้ (ผู้จัดการ กองบรรณาธิการ), นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง) และ มิส แอนเน่ ชลาเกล ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ของโอบีจีประจำประเทศไทย

คุณธีระชัยหวังว่าปี 2012 จะเป็นปีที่ ตลาดทุนของ ประเทศมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้เตรียม ความพร้อมเพื่อแนะนำาแหล่งการจัดหาเงินทุนแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคาร “ในปี 2012, ค่าประกันเงินฝากธนาคารได้ถูกกำาหนด ขึ้นใหม่ และจะทำาให้ผู้ฝากได้รับเงินประกันลดลง” คุณธีระ ชัยกล่าวเสริมว่า “เราคิดและหวังว่าการกระทำาเช่นนี้จะมีผล ผลักดันให้ผู้ฝากอาจได้รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และผู้ ฝากต้องพิจารณาถี่ถ้วนขึ้นเมื่อเงินประกันลดลง” นายธีระชัยตระหนักถึงความเสียหายในประเทศไทยที่ เกิดขึ้นจากน้ำาท่วมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจสำาหรับปี 2011 ซึง่ ประมาณการก่อน หน้านี้ที่ 4% ปรับลงไป 1.7% พร้อมกล่าวเสริมว่า คณะรัฐมนตรีได้กำาหนดงบการ ลงทุน 600พันล้านบาท ที่จะช่วยฟื้นฟูขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการวางระบบโครงสร้างการบริหารน้ำา เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดภัยพิบัติคล้ายกับที่เกิดขึ้น รายงาน : ประเทศไทยปี 2012 ทำาการจัดพิมพ์ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ: BOI) รวมทั้ ง ร่ ว มจั ด ทำ า รายงานกั บ บริ ษั ท ติ ล ลิ กี่ แ อนด์ กิ บ บิ น ส์ บริษัทรับจัดทำาและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีบีดีโอ และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำากัด (มหาชน) รายงานที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ของโอบี จี ได้ เ ตรี ย มพร้ อ มและ ทำาการวิจัยในประเทศมากกว่าเก้าเดือน โดยทีมงานของนัก วิเคราะห์จากโอบีจี รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส สำาหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเป็นแนวทาง ที่สำาคัญในหลายแง่มุมของประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาค โครงสร้ า งพื้ น ฐาน การธนาคารและการพั ฒ นาภาคการ ผลิต นอกจากนี้ยังนำาเสนอรายละเอียดเป็นหมวดหมู่ให้กับ นักลงทุนชาวต่างชาติ ประกอบกับบทสัมภาษณ์ของผู้นำาที่ โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำาทางการเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจ โดยรายงานฉบับนี้มีทั้งรูปแบบตีพิมพ์และออนไลน์

CHAIRMANreview | 53


Money & Banking

พนักงานกลุม่ ซีไอเอ็มบี 5 ประเทศ ระดมเงินช่วยเหลือพนักงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผูป้ ระสบภัยน้าำ ท่วม สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำาทีมเพือ่ น พนักงานชาวธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชูป้ายแสดงความขอบคุณ 5 ภาษา ถึงพนักงานในกลุ่มซีไอเอ็มบีทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อิ น โ ด นี เ ซี ย กั ม พู ช า ร ว ม ถึ ง ประเทศไทย ที่ร่วมกันแสดงน้ำาใจ โดยระดมเงินบริจาคจากซีไอเอ็มบี ทั้ ง 5 ประเทศ ส่ ง มาช่ ว ยเหลื อ พนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผู้ ได้รับผลกระทบจากอุทักภัยน้ำาท่วม ซึ่ ง ผลกระทบกิ น วงกว้ า งมากขึ้ น เรื่อยๆ โดยยอดเงินล่าสุดที่เข้ามานั้นเกือบ 1 ล้านบาทแล้ว และขณะนี้ยังมีเงินสมทบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง “ขอบคุณสำาหรับน้าำ ใจทีส่ ง่ มาให้ในยามทีพ่ วกเราเผชิญ วิกฤต และขอบคุณที่ทำาให้พวกเราตระหนักว่า การที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งในครอบครัวซีไอเอ็มบีนั้นอบอุ่นแค่ไหน” สุภัค กล่าว สำ า หรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ ป ระสบภั ย นั้ น ธนาคารได้จัดทำาถุงยังชีพและน้ำาดื่มมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ในจังหวัดต่างๆ และขณะนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย เพื่ อ มนุ ษ ยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity

54 | CHAIRMANreview

Thailand) เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไป ลูกค้า และ พนักงาน เพือ่ ระดมเงินไปช่วยเหลือผูท้ ีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน จากอุทกภัยน้ำาท่วม โดยแบ่งเป็นความช่วยเหลือเฉพาะหน้า คือ การจัดหาเรือเพื่ออพยพและขนย้ายผู้ที่กำาลังได้รับความ เดือดร้อนในกรณีเร่งด่วน และความช่วยเหลือหลังน้ำาลด คือ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำาหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถ สมทบทุ น ผ่ า นบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ "บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อผู้ประสบอุทกภัย" บัญชีเลขที่ 053-223644 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยยอดเงินบริจาคล่าสุด เข้ามากว่า 5 แสนบาทแล้ว


Corporate Social Responsibility

โตโยต้า ทูลเกล้าฯ ถวายเงินอีก 10 ล้านบาท ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย มร.อาคิโอะ โตโยดะ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โตโย ต้า มอเตอร์ คอร์-ปอเรชัน่ ประเทศญีป่ นุ่ ขอพระบรมราชา นุญาตทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำานวน 10 ล้านบาท โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเป็นส่วนหนึง่ ในการ ช่วยฟืน้ ฟูจากเหตุการณ์อทุ กภัยในประเทศไทย โดยมีนาย อาสา สารสิน ราชเลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ณ ทำาเนียบองคมนตรี จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคกลางของประเทศไทย ส่ง ผลกระทบต่อความสูญเสียทั้งในด้านความเป็นอยู่ของคน ไทย การคมนาคม สาธารณูปโภค รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญีป่ นุ่ ได้ รับทราบถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และขอส่งกำาลังใจให้ชาวไทยทุกคน ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้าำ ท่วมใหญ่ในครัง้ นี้ รวมถึงเป็นส่วนหนึง่ ใน การช่วยเหลือคนไทยในช่วงเวลาทีม่ คี วามยากลำาบาก เช่นเดียว กับ การที่คนไทยเคยให้ความช่วยเหลือประเทศญี่ป่นุ จากเหตุการณ์ภัย พิบตั ใิ นเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา มร.อาคิโอะ โตโยดะ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ป่นุ ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อขอ พระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำานวนอีก 10 ล้านบาท เพื่อทรงใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเทศไทยจาก เหตุการณ์อทุ กภัยในภาวะเร่งด่วน

มร.อาคิโอะ โตโยดะ เปิดเผยว่า “ในนามของโตโยต้า ผมขอ ส่งกำาลังใจให้ชาวไทยทุกคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน้ำาท่วมใหญ่ในครัง้ นี้ การมาเยือนเมืองไทยของผมในวันนี้ ทำาให้ได้เห็นสถานการณ์นาำ้ ท่วมทีเ่ กิดขึน้ สำาหรับโตโยต้า จะเริม่ กลับมาผลิตในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ เราขอยืนยันอีกครัง้ ว่า โตโยต้าไม่มแี ผนระงับการขยายการลงทุนใน ประเทศไทยแต่อย่างใด สำาหรับโตโยต้าแล้ว ประเทศไทยถือเป็น ประเทศที่มีค วามสำ า คั ญ อย่ า งยิ่ง เราจะร่ ว มกั บ ชาวไทยทุ ก คน พยายามต่อสูเ้ พือ่ ผ่านพ้นเหตุการณ์ครัง้ นีไ้ ปด้วยกัน”

ร่วมด้วยช่วยกัน- คุณวิทยา สินทราพรรณทร ผูอ้ าำ นวยการ ฝ่ายการตลาด บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำากัด พร้อมด้วย คุณ รพีพร วงศ์ทองคำา เสรีรตั น์ ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จำากัด (มหาชน) จัดแคมเปญดีๆ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ชวนนำาขวดเปล่ามาเติมน้าำ ดืม่ กรองสะอาดฟรีได้ท่ี ร้านสเวนเซ่นส์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

CHAIRMANreview | 55


Corporate Social Responsibility

เปิดโครงการ “Youth Flood Relief”

ครูพแ่ี นน รวมพลังติวเตอร์และเยาวชนช่วยผูป้ ระสบภัย ท่ามกลางข่าวอุทกภัยทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีใ่ นหลายจังหวัดใน ประเทศไทย กลืนกินขวัญและกำาลังใจของชาวไทยผู้ ประสบอุทกภัยจำานวนมากอย่างไม่ปราณี...เยาวชนกลุ่ม หนึ่งได้ออกมารวมพลังกันทำาความดีด้วยการใช้แรงกาย และแรงใจที่เกินร้อยช่วยกันแพคของใส่ถุงยังชีพพร้อม เขียนข้อความให้กาำ ลังใจใส่ในการ์ดใบใหญ่ไปถึงผูป้ ระสบ อุทกภัย รวมไปถึงการแสดงน้าำ ใจผ่านเฟซบุก๊ ภายใต้การนำา ของครูพแ่ี นน – นางสาวอริสรา ธนาปกิจ แม่พมิ พ์รนุ่ ใหม่ ทีท่ าำ ตัวอย่างให้เยาวชนได้เห็น สำาหรับโครงการ “Youth Flood Relief” หรือ “โครงการ บรรเทาทุกข์แด่เยาวชนและผู้ประสบภัยน้ำาท่วม” นี้ เกิดขึ้นจาก การระดมสมองและความร่วมมือของโรงเรียนกวดวิชาภาษา อังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เยาวชน และผูป้ กครอง ภาย ใต้การนำาของครูพแ่ี นน เพือ่ ส่งความช่วยเหลือไปสูเ่ ยาวชนบ้านน้าำ ท่วมและผูป้ ระสบอุทกภัยในรูปแบบเร่งด่วนต่างๆ โดยมีเยาวชน เป็นแรงหนุนและขับเคลือ่ นสำาคัญ ครูพแ่ี นน-น.ส.อริสรา ธนาปกิจ กล่าวว่า “ภายใต้โครงการ นี้ เราจะดำาเนินการในหลายๆ รูปแบบเพือ่ ส่งความช่วยเหลือไปสู่

56 | CHAIRMANreview

เยาวชนผูป้ ระสบภัยน้าำ ท่วม เริม่ จากการประกาศให้เอ็นคอนเส็ปท์ ทั้ง 34 สาขาทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของ ต่างๆ เพือ่ นำาไปช่วยผูป้ ระสบภัยน้าำ ท่วมด้วย โดยเยาวชนสามารถ รวบรวมสิง่ ของอุปโภคบริโภคจากเพือ่ นๆ ครอบครัว และคนรูจ้ กั เพื่อนำามารวมไว้ท่ีเอ็นคอนเส็ปท์ฯ เพื่อทำาการส่งมอบให้หน่วย บรรเทาทุกข์ของภาครัฐต่อไป” “พร้อมกันนี้ เอ็นคอนเส็ปท์ฯ ได้รวมพลังกับสถาบันกวด วิชา OnDemand และ ALevel มอบทุนการศึกษามูลค่า 2 ล้าน บาทเป็นคอร์สติว GAT PAT ให้กบั เยาวชนผูป้ ระสบภัยน้าำ ท่วม เนื่องจากขณะนี้เยาวชนจำานวนมากไม่สามารถทบทวนบทเรียน สำาหรับการสอบ GAT PAT ที่กำาลังจะมาถึงได้ เพราะต้องต่อสูก้ บั ภาวะน้าำ ท่วมอยู่ ซึง่ การสอบก็จะ เริม่ ขึน้ ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึง่ พีแ่ นนก็หวัง ว่าคอร์สติว GAT PAT นี้ ก็จะช่วยเสริมพลังใจให้ กับน้องๆ ผูป้ ระสบภัยได้มแี รงฮึดและกำาลังใจขึน้ มา อีกครั้ง โดยเยาวชนผู้ประสบภัยน้ำาท่วมที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษาครั้งนี้ได้ท่ีเอ็น คอนเส็ปท์ทุกสาขา หรือโทรสอบถามรายละเอียด 02-736-3636 หรือทางเว็บไซต์ www.enconcept. com และทาง www.facebook.com/krupnan


Corporate Social Responsibility “สิง่ ทีน่ า่ ประทับใจจากโครงการครัง้ นี้ คือ เราได้เห็นน้องๆ เยาวชนในกรุงเทพฯ มารวมพลังทำาความดีช่วยกันบรรจุส่ิงของ จำาเป็นสำาหรับเพือ่ น ๆ ทีบ่ า้ นถูกน้าำ ท่วม ด้วยการทำา “ถุงรวมน้าำ ใจ จากเยาวชนเพือ่ เยาวชนน้าำ ท่วม” พร้อมกับเขียนการ์ดให้กาำ ลังใจ กัน ซึง่ ในครัง้ นีท้ มี เยาวชนร่วมกว่า 500 คน และกลุม่ ผูป้ กครอง ส่วนหนึง่ ร่วมกันทำาได้มากกว่า 1,000 ถุง เพือ่ จะนำาไปมอบให้ กับหน่วยบรรเทาทุกข์ของกองทัพบกต่อไป ซึง่ การพลังน้าำ ใจครัง้ นี้ จัดขึ้นที่ เอ็นคอนเส็ปท์ฯ สาขาพญาไท บนชั้น 9 อาคารวรรณ สรณ์” โดยครูพ่แี นน เล่าต่อว่าถุงยังชีพส่วนหนึ่งเราจะนำาเข้าไป มอบให้กบั ผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีด่ ว้ ยตัวเองหลังจากทีไ่ ด้ไปลงพืน้ ที่ เองมาแล้วหนึง่ ครัง้ และพบว่าภาพจริงทีเ่ ห็นกับตานัน้ สะท้อนใจ อย่างยิง่ ผูค้ นลำาบากกันมากกว่าทีเ่ ราคิด และต้องการความช่วย เหลืออย่างเร่งด่วนจริงๆ ค่ะ” นอกจากนีส้ ง่ิ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ในยามทุกข์ยากนัน่ คือ น้ำาใจของ คนไทยทุกเพศวัยทีไ่ ม่เคยทิง้ กัน อย่างเช่นกลุม่ เยาวชนจิตอาสา... น้องเพชร หรือ น.ส.หัตถ์ชนก วงศ์สวุ รรณ ชัน้ ม.6 รร.บดินทรเดชา ทีเ่ คยรับรูถ้ งึ ปัญหาน้าำ ท่วมเนือ่ งจากผูเ้ ป็นพ่อมีบา้ นอยูท่ ่ี จ. อยุธยา เล่าให้ฟังว่า “ดีใจที่ได้มาร่วมทำาประโยชน์ในวันนี้ อยากช่วยน้ำา ท่วม แต่ไม่รจู้ ะทำายังไง เพราะเรายังทำาอะไรไม่ได้มาก ดังนัน้ อะไร ทีท่ าำ ได้กอ็ ยากจะทำาเพือ่ ช่วยคนไทยด้วยกันค่ะ อยากให้ผปู้ ระสบ ภัยสู้ ๆ นะคะ” ด้านน้องบิว หรือ นางสาวปาจรีย์ อรรถาเวช ปี 1 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดใจว่า “อยาก ช่วยผูป้ ระสบอุทกภัยมาก ๆ ค่ะ แม้วา่ เราจะไม่สามารถเข้าไปถึง พืน้ ทีไ่ ด้ รูส้ กึ ดีใจทีอ่ ย่างน้อยวันนีเ้ ราก็ได้แสดงน้าำ ใจกับเขา แม้จะ เป็นน้าำ ใจเล็ก ๆ แต่คนทีเ่ ขาได้รบั คงรูส้ กึ ดี อยากบอกว่า ขอให้สู้ ต่อไปและยิม้ รับปัญหา เดีย๋ วก็มที างออกค่ะ เป็นกำาลังใจให้นะคะ” ขณะที่ น้องพอยท์ หรือ นายวรัญญู สหะศักดิม์ นตรี ม. 5

โรงเรียนอำานวยศิลป์ ให้สมั ภาษณ์วา่ “ดูขา่ ว เห็นภาพทีส่ อ่ื นำามา ออกแล้วรู้สึกว่าสถานการณ์แย่มาก จึงอยากให้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ คุณแม่พอรูว้ า่ มีกจิ กรรมนีก้ ส็ นับสนุนให้มาร่วม เอาเวลา มาทำางานอาสาสมัครดีกว่าไปเล่น ทำาแล้วก็รสู้ กึ ดีมากๆ ครับ” ส่วนน้องอ๋อ หรือ นางสาวจุฑาทิพย์ เมืองวงษ์ ชัน้ ม.6 ร.ร สายปัญญาในพระบรมราชูปถัมภ์ บอกว่า “เพือ่ นชวนมาร่วมทำา กิจกรรมแพคของส่งใจให้ผ้ปู ระสบภัยในวันนี้ค่ะ อยากให้ทุกคน สู้ๆ และอยากให้รู้ว่าพวกเราเป็นกำาลังใจให้อยู่ค่ะ โดยเฉพาะ เพือ่ นๆ เยาวชนของให้สๆู้ ตอนนีท้ กุ คนพยายามช่วยเหลืออย่าง เต็มทีอ่ ยูค่ ะ่ ” สำาหรับน้องกิฟท์ หรือ นางสาวสมิตา อารีปภัสร์ ชัน้ ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เปิดใจว่า “รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้แสดงน้าำ ใจช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม อยากบอกว่าขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคน ฝ่าฟันกับอุปสรรคน้าำ ท่วมไปให้ได้ อยากให้เข้มแข็ง เราเป็นกำาลัง ใจให้ทกุ คนสูๆ้ ค่ะ” ปิดท้ายด้วยกลุม่ สาวน้อย 3 คน ได้แก่ จีนา่ นี และ จินนี่ ซึง่ จูงมือกันมาช่วยเป็นอาสาสมัครตัง้ แต่บา่ ยจนเย็น ให้สมั ภาษณ์ ร่วมกันว่า “ดีใจทีม่ โี ครงการแบบนี้ ทำาให้ได้ใช้เวลาคุม้ ค่าดีกว่าอยู่ เฉยๆ รู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมได้ไปช่วยคนอื่น ถึงแม้เรายังเป็นเด็ก อยู่ แต่เราก็มโี อกาสช่วยได้ อยากบอกว่า สูๆ้ นะคะ พวกเราอยู่ ทางนีค้ อยเป็นกำาลังใจให้ คอยส่งความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าทีจ่ ะ ทำาได้ อุปสรรคมันผ่านมาก็ผา่ นไป ขอให้ยม้ิ สูก้ บั ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นะค่ะ อีกไม่นานน้าำ ก็ลดค่ะ” “โครงการเหล่านีแ้ ม้วา่ จะเป็นโครงการเล็กๆ แต่เราก็หวัง ว่าจะช่วยผ่อนความยากลำาบากทีเ่ ยาวชนผูป้ ระสบภัยและครอบครัว เผชิญอยูน่ ล้ี งไปได้บา้ ง รวมทัง้ ขอเชิญชวนผูม้ จี ติ ศรัทธาได้มาช่วย กันส่งความช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็นแรงกาย แรงใจ ไปถึงผูป้ ระสบ ภัยด้วยกันให้มาก ๆ ค่ะ” นางสาวอริสรา ธนาปกิจ หรือ ครูพแ่ี นน กล่าวในท้ายทีส่ ดุ โครงการ “Youth Flood Relief” สามารถระดมทุนทัง้ ใน รูปของเงินบริจาค ทุนการศึกษา ถุงยังชีพบรรจุสง่ิ ของช่วยผูป้ ระสบ ภัย และการระดมน้ำาใจผ่านเฟซบุ๊กครูพ่ีแนน www.facebook. com/krupnan แม้กอ้ นเมฆดำาจะลอยครึม้ อยูท่ ว่ั ฟ้าในหลายพืน้ ที่ แต่ฟา้ หลังฝน ย่อมกลับมาสดใสอีกครัง้ ...พวกเราคนไทยด้วยกันต้องไม่ ทิง้ กัน ... คนไทย สูๆ้ ๆ

CHAIRMANreview | 57


Corporate Social Responsibility

โคคา-โคลา เริม่ กิจกรรมอาสา ฟืน้ ฟูซอ่ มสร้างหลังน้าำ ลด • จุดพลุดว้ ยกิจกรรมอาสาบิก๊ คลีนนิง่ ทีพ่ ระบรมราชานุสาวรียพ์ ระเจ้าอูท่ อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอาสาสมัครกว่า 1,500 คน • มอบเงิน 40 ล้านบาทให้มูลนิธิท่อี ยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทยฟื้นฟูซ่อมสร้างบ้านและ โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ • เตรียมกำาลังอาสากว่า 10,000 คน ร่วมฟืน้ ฟูซอ่ มสร้างบ้านกว่า 590 หลัง และโรงเรียน 6 โรงเรียน ใน 4 จังหวัดประสบภัยหลังน้าำ ลด กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เดิน หน้าการทำางานส่วน “ฟิน้ ฟู ซ่อมสร้าง” พืน้ ที่ ประสบภัยหลังน้ำาลดในโครงการ “ผนึกพลัง บวก กับโคคา-โคลา” เร่งฟืน้ ฟูพน้ื ทีท่ น่ี ำ้าลด แล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำาเนิน ชีวิตได้ตามปรกติโดยเร็วและเป็นกำาลังใจ ให้ ชุม ชนกลั บ มาสดใสอี ก ครั้ง โดยจุ ด พลุ งานฟืน้ ฟูแรกด้วยกิจกรรมวันทำาความสะอาด ครั้งใหญ่ หรือ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ พระบรม ราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ภายใต้แนวคิด “ผนึ ก พลั ง บวก ร่ ว มซ่ อ ม ร่ ว มสร้ า ง จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง เก่ า ใจใหม่ ” ระดมพนั ก งานในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ฯ ศิ ล ปิ น ดารา อาสาสมั ค รจาก กรุงเทพฯ และท้องถิ่นรวมกว่า 1,500 คนทำาความสะอาดฟื้นฟู พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ภายในเกาะใน บริเวณ อุทยานประวัตศิ าสตร์รวมพืน้ ที่ กว่า 250 ไร่ มร. ฆอเฮ การ์ดูโน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า “ในวันนีก้ ลุม่ ธุรกิจ โคคา-โคลา ใน ประเทศไทย ได้เริม่ ต้นการทำางานในส่วนการฟืน้ ฟูซอ่ มสร้างอย่าง เป็นทางการด้วยการระดมกำาลังพนักงานในกลุม่ ธุรกิจ ศิลปินดารา อาสาสมัครในโครงการ “ผนึกพลังบวก กับโคคา-โคลา” ทัง้ จาก กรุงเทพฯ และท้องถิ่นอยุธยา รวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ร่วม ทำาความสะอาด และฟืน้ ฟูบริเวณพืน้ ทีส่ าำ คัญทางประวัตศิ าสตร์ของ พระนครศรีอยุธยา ณ พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระเจ้าอูท่ อง ภายใน 58 | CHAIRMANreview

เกาะใน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งมีพ้นื ที่ถึง 250 ไร่ ใน กิจกรรม “ผนึกพลังบวก ร่วมซ่อม ร่วมสร้างจ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเก่า ใจใหม่” ก่อนทีจ่ ะจัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร หลังจาก น้าำ ลด” “กลุม่ ธุรกิจของเราผูกพันกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าง แน่นแฟ้น เนื่องจากเรามีท้ังโรงงานผลิตหัวเชื้อเครื่องดื่ม และ สำ า นั ก งานสาขาตั้ง อยู่ท่ีน่ี รวมทั้ง พนั ก งานและลู ก ค้ า ของเรา มากมายก็ลว้ นเป็นประชาชนท้องถิน่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วมเช่นกัน ดังนั้นการได้ร่วมฟื้นฟู พื้นที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ นอกจากจะเป็นการฟืน้ ฟูขวัญและกำาลังใจของพนักงานของเราแล้ว


Corporate Social Responsibility

เรายังหวังว่าความมุง่ มัน่ ในการช่วยเหลือของเรา และอาสาสมัคร ที่มาร่วมงานในวันนี้ จะเป็นกำาลังใจสำาคัญที่ทำาให้ประชาชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเข้มแข็ง และสามารถกลับมาใช้ ชีวติ ได้อย่างปกติโดยเร็ววัน โดยในขณะเดียวกันเรายังคงร่วมมือ กับสภากาชาดไทยทำาครัวเคลือ่ นทีส่ ง่ อาหารและน้าำ ดืม่ “น้าำ ทิพย์” ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑลทีย่ งั เผชิญอุทกภัยอยู”่ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “เหตุการณ์นาำ้ ท่วมได้สง่ ผลกระทบต่อจังหวัดพระนครศรี อยุธยาทัง้ ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม แหล่ง ประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งผลกระทบ ทั้งหมดไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ การที่ภาคเอกชนอย่าง กลุม่ ธุรกิจ โคคา-โคลา ในประเทศไทย ได้ยน่ื มือเข้ามาช่วยเหลือ ฟื้นฟูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยช่วยสนับสนุนงบประมาณ ในการจั ด กิ จ กรรมวั น นี้ และช่ ว ยระดมอาสาสมั ค รทั้ ง จาก กรุงเทพมหานคร และในท้องถิ่นของอยุธยา มาร่วมในกิจกรรม “ผนึ ก พลั ง บวก ร่ ว มซ่ อ ม ร่ ว มสร้ า ง จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กรุงเก่า ใจใหม่” นัน้ ถือเป็นพลังบวกทีส่ าำ คัญทีจ่ ะช่วยกอบกูเ้ มือง หลวงเก่าของเราอีกครั้ง และจะช่วยสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ ชาวพระนครศรีอยุธยาและประเทศของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีก ครัง้ หนึง่ ” และเพื่อฟื้นคืนการดำาเนินชีวิตปกติให้กับผู้ประสบภัย อย่างยั่งยืนตามแผนที่ได้วางไว้ในโครงการ “ผนึกพลังบวกกับ โคคา-โคลา” ตามแนวทางฟื้นฟูซ่อมสร้าง (Rebuild) ในวัน

เดียวกันนี้ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบ เงินจำานวน 40 ล้านบาท ให้กบั มูลนิธิท่ีอยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ซึ่งเป็น เครือข่ายองค์การที่อยู่อาศัยเพื่อ มนุษยชาติสากล ดำาเนินงานใน กว่า 100 ประเทศทัว่ โลก และช่วย เหลือด้านที่อยู่อาศัยมากกว่า 2 ล้านคนทัว่ โลก นำาทีมบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญเรื่องบ้านและ วัสดุกอ่ สร้างดำาเนินการซ่อมแซม โดยภายใต้โครงการ “ผนึกพลังบวก กับโคคา-โคลา” นี้ ตัง้ เป้า จะฟื้น ฟู ซ่อ มสร้ า งบ้ า นกว่ า 590 หลั ง และโรงเรี ย น 6 โรง ใน 4 จั ง หวั ด ที่ป ระสบภั ย น้ำา ท่ ว มได้ แ ก่ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยจะระดมระดม สรรพกำาลังจากอาสาสมัครกว่า 10,000 คน เพื่อร่วมกิจกรรม ผนึ ก พลั ง บวกร่ ว มซ่ อ มร่ ว มสร้ า งกั บ มู ล นิ ธิ ท่ี อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ มนุษยชาติ ประเทศไทยต่อไป เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้สร้างความเดือดร้อนให้ กับพี่น้องชาวไทยในหลายจังหวัดกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาฯ และ มูลนิธิโคคา-โคลาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ภายใต้กรอบการทำางานอย่างยัง่ ยืน คือ การบรรเทาทุกข์ (Relief) ร่วมกับสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภา กาชาดไทย และการฟื้นฟูซ่อมสร้าง (Rebuild) ร่วมกับมูลนิธิ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ มนุษยชาติ ประเทศไทย มาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ เดือนตุลาคม เพื่อเกื้อหนุนให้ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมสามารถฟื้น วิถีชีวิตปกติกลับคืนมา โดยปัจจุบันรวมการช่วยเหลือทั้งเงินสด น้าำ ดืม่ “น้าำ ทิพย์” และกิจกรรมอาสาสมัครพลังบวก เป็นมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ร่วมฟื้นฟูซ่อมสร้างกับโคคา-โคลาด้วยการบริจาคสมทบ ทุนมูลนิธิท่อี ยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย ได้ท่ี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาถนนหลังสวน ชื่อบัญชี มูลนิธิท่อี ยู่อาศัย เพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 053-2-25098-5

CHAIRMANreview | 59


Corporate Social Responsibility

เอกชนรายใหญ่ผนึกกำาลังจัดตัง้ โครงการฟืน้ ฟูประเทศ ภายใต้โครงการ “พลังน้าำ ใจไทย Power of Thai” เนื่ อ งจากอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ครั้งนี้ ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างกว้างขวางทัง้ ทางด้านวัตถุ และด้านสังคม องค์กรเอกชน ต่ า งๆ ได้ มี ก ารให้ ค วามช่ ว ย เหลื อ ผู้ป ระสบภั ย และให้ ก าร สนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐมา อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่เมือ่ เริม่ เกิด อุทกภัยตั้งแต่ เมื่อ 3 เดือนที่ ผ่านมา จนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตามปัญหาในครัง้ นี้ เป็นปัญหาใหญ่ และขอบเขตของ ปัญหาขยายออกไปในวงกว้างแทบ ทุกด้าน บริษทั เอกชนขนาดใหญ่อนั ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำากัด(มหาชน), บริษทั จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำากัด(มหาชน), บริษทั กลุม่ เซ็นทรัล จำากัด, บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำากัด(มหาชน) ในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด(มหาชน), บริษทั ไทยยูเนีย่ น โฟรเซ่น โป รดักส์ จำากัด (มหาชน), บริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำากัด(มหาชน), กลุ่มมิตรผล, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน), บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำากัด, บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำากัด(มหาชน) และบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด(มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จึงได้ประชุมหารือและเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาที่ภาค เอกชนควรจะต้องรวมพลังกัน เพือ่ ช่วยในการฟืน้ ฟูประเทศ ภาย หลังจากสภาวะทีน่ าำ้ ได้มกี ารลดระดับลงแล้ว กลุม่ ภาคีเห็นพ้องกันว่า “แนวความคิดในการรวมพลังกัน ของกลุ่มธุรกิจเอกชนในครั้งนี้ เกิดจากการที่แต่ละบริษัทซึ่งเป็น

60 | CHAIRMANreview

บริษัทขนาดใหญ่ ได้มีการทำา CSR กันอย่างต่อเนื่องและกว้าง ขวาง ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยมาตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์นาำ้ ท่วม ทำาให้เห็นภาวะของปัญหาในครัง้ นีเ้ ป็นปัญหาใหญ่ ทีต่ อ้ งการความ ร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วน ซึ่งการแก้ไขปัญหาในสภาวะ การณ์ปจั จุบนั จะเป็นการให้ความช่วยเหลือ ในการให้ทพ่ี กั พิงและ อาหาร แต่หากมองในระยะยาวภายหลังน้าำ ลดแล้ว การ “ฟืน้ ฟู” เป็นเรือ่ งจำาเป็นอย่างยิง่ และการฟืน้ ฟูนน้ั มีได้หลายลักษณะ ทาง ภาคธุรกิจขนาดใหญ่จงึ เห็นร่วมกันว่า ความร่วมมือร่วมใจกันนัน้ จะเกิดเป็นพลังทีจ่ ะขับเคลือ่ นการฟืน้ ฟูให้เป็นรูปธรรมได้มาก จึง เกิดการรวมตัวกันขององค์กรใหญ่ถงึ 12 องค์กร ในเบือ้ งต้น และได้มกี ารประชุมไปเมือ่ วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา และ เห็นพ้องต้องกันทีจ่ ะจัดตัง้ โครงการ “พลังน้าำ ใจไทย Power of Thai” ทีจ่ ะระดมทุนในการฟิน้ ฟูประเทศต่อไป


Marketing Report

“เคลียร์” แตกไลน์ผลิตภัณฑ์หลังการสระ ครบวงจรเสริมแกร่งแบรนด์

เปิดแคมเปญสุดโรแมนติก ออกเดท 2 สไตล์ เติมความมัน่ ใจเดทไหนก็ไม่รว่ ง ยูนิลีเวอร์ โดยผลิตภัณฑ์เคลียร์ เปิดตัว ชุดผลิตภัณฑ์ “เคลียร์ แอนตี้ แฮร์ฟอล” ด้วยประสิทธิภาพของนูเทรียม 10 ทีบ่ าำ รุงหนังศีรษะและช่วยทำาให้เส้นผมแข็งแรงขึน้ 10 เท่า พร้อมดึง “พลอย-เฌอมาลย์” และ “อนาวิน จูจีน” เป็นพรีเซ็นเตอร์คู่ เดินหน้าเสริมความมัน่ ใจให้ชดิ ใกล้กว่า ที่เคยในแคมเปญ “เคลียร์ มั่นใจ...เดทไหนก็ไม่ร่วง” ใน ช่วงสุดโรแมนติกแห่งปีกับเดทสุดประทับใจ 2 สไตล์ ทั้ง ควงไปดูหนังและควงกันไปหวานฟังเพลงรักกลางลมหนาว ทีส่ วนผึง้ นางสาวสุ ทิ พ า ปั ญ ญามหา ทรัพย์ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาการ ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น ผมและทั น ต ผลิตภัณฑ์ บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรด ดิง้ จำากัด เปิดเผยว่า “หลังจากเปิดตลาด บำารุงหนังศีรษะด้วยผลิตภัณฑ์เคลียร์ ใหม่ทม่ี นี วัตกรรมเทคโนโลยีนเู ทรียม 10 เมือ่ ช่วงกลางปีทผ่ี า่ นมาด้วยจำานวนผูใ้ ช้ มากกว่า 38 ล้านขวด รวมทั้งความ สำาเร็จในการสร้างสรรค์กจิ กรรมคอนเน คชัน่ กับผูบ้ ริโภคผ่านสือ่ ออนไลน์ www. facebook.com/ClearThailand งาน “เคลียร์ ทรี เลเยอร์ ปาร์ต”้ี คอนเสิรต์ 3 ชัน้ สุดอลังการริมแม่นาำ้ เจ้าพระยา โดยมี impression สูงถึง 151 ล้านวิวในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ “จากความสำาเร็จอันแสดงถึงความใส่ใจในสุขภาพผม และหนังศีรษะ เคลียร์จงึ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ทต่ี อบโจทย์ ในการดูแลหนังศีรษะและเส้นผมทีม่ กั ขาดหลุดร่วงในช่วงหน้า หนาวเป็นพิเศษ อันเป็นสาเหตุทาำ ให้เสียบุคลิกภาพและสูญเสีย ความมัน่ ใจ ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บาำ รุงหลังสระ ครบวงจร “เคลียร์ แอนตี ้ แฮร์ฟอล” ทีข่ จัดปัญหาผมขาดร่วงที่

ต้นตอ ด้วยนูเทรียม 10 ที่มีคุณสมบัติในการบำารุงลึกถึงหนัง ศีรษะและเส้นผม ช่วยทำาให้เส้นผมแข็งแรงขึน้ 10 เท่า ประกอบ ด้วย “แชมพู” “ครีมนวดผม” และผลิตภัณฑ์หลังการสระ “ทรีท เม้นต์ มาส์ก” ที่ช่วยลดการขาดร่วงของเส้นผมได้ใน 3 นาที พร้อมทัง้ ชุด “ทรีทเม้นต์ เข้มข้น” 7 หลอดเพือ่ ลดการขาดร่วง ของเส้นผมอย่างเด็ดขาดภายใน 7 วัน” นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด ตั ว ภาพยนตร์ โ ฆษณาชุ ด ใหม่ “เพอร์เฟค เช็ค” ด้วยการนำาเอา 2 ซูเปอร์สตาร์ตา่ งวงการ ทัง้ “พลอย-เฌอมาลย์” นางเอกสาวมาก ความสามารถ และ “อนาวิน จูจีน” นั ก ฟุ ต บอลฝี เ ท้ า เยี่ ย มจากสโมสร บางกอกกล๊าสเอฟซี มาถ่ายทอดเรื่อง ราวความมั่นใจของคนผมแข็งแรง ไม่ หลุดร่วงง่าย ไม่วา่ ในสถาน การณ์ชดิ ใกล้แค่ไหน พร้อมพิสจู น์ความมัน่ ใจใน ประสิทธิภาพด้วยแคมเปญ “เคลียร์” จัด ให้...เดทไหนก็ไม่ร่วง” ให้ไปออกเดท สุดประทับใจ 2 สไตล์ทา่ มกลางอากาศ โรแมนติกทีส่ ดุ ของปี ทัง้ ควงกันไปหวาน ฟั ง เพลงรั ก กลางลมหนาวในงาน Season of Love Song Music Festival ครัง้ ที ่ 2 หรือจะเลือกควงกันไปดูหนังสุด เลิฟทีโ่ รงภาพยนตร์เมเจอร์ เตรียมความมัน่ ใจในเส้นผมและหนังศีรษะให้พร้อมเพือ่ ความประทับใจ แล้วควงคนรู้ใจไปออกเดทสุดประทับใจและ ชิดใกล้กนั อย่างมัน่ ใจกว่าทีเ่ คย เพียงซือ้ ให้ครบคูท่ ง้ั แชมพูและ ครีมนวดผมเคลียร์ ขนาด 150 มล.ขึน้ ไป แล้วนำาใบเสร็จแลก สิทธิซ์ อ้ื ตัว๋ ชมภาพยนตร์ แบบ 1 แถม 1 ทีโ่ รงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่วนั นี–้ 31 ธันวาคมนี ้ หรือ ติ ด ตามรายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม ได้ ท่ี www.facebook.com/ ClearThailand

CHAIRMANreview | 61


Marketing Report

แมคแคนเผยผลสำารวจล่าสุด

“10 เทรนด์นวัตกรรมการสือ่ สารก้าวล้าำ พลิกโฉมโลกโฆษณาในปี 2555” แมคแคน เวิลด์กรุป๊ (ประเทศไทย) แผนกคอนซูเมอร์ อิน ไซต์ เผยผลสำารวจล่าสุด ชี้แนวโน้มนวัตกรรมสร้างสรรค์ จะเป็นตัวแปรสำาคัญในโลกการสือ่ สารแห่งอนาคตในยุคที่ ผู้บริโภคพร้อมจะก้าวไปกับการใช้ส่อื แบบผสมผสานร่วม ไปกับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในชีวติ นางสาววฤตดา วรอาคม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านนวัตกรรม (ซีไอโอ) กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรม ’ไอเดีย’ ในองค์กรถือเป็น หัวใจหลักในการผลักดันการสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจผู้ บริโภคและตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจการสื่อสาร ในปี 2554 ความท้าทายไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องการเข้าถึง เทคโนโลยี ลำ้ า ยุ ค ต่ า งๆ แต่ คื อ การออกแบบแนวคิ ด เทคโนโลยีน้นั ๆ ให้มีความหมายในชีวิตจริงของผู้บริโภค ในรูปแบบทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน โดยย้าำ ความเป็น ‘โซเชีย ล’ ให้คงเป็นหัวใจของแคมเปญโฆษณาไม่ว่าจะอยู่ในสื่อ ใดก็ตาม

เองทีท่ าำ ให้ผบู้ ริโภคยุคใหม่มมี มุ มองทีเ่ ปลีย่ นไปในตอบรับกับ การสือ่ สาร โดยความเป็น Phygital จะเป็นสะพานเชือ่ มความ เป็นโลกจริงและโลกออนไลน์ไว้ดว้ ยกัน โดยสือ่ ผสมใหม่ๆเหล่า นีจ้ ะปรากฏให้เห็นในชีวติ ประจำาวันของผูบ้ ริโภค

ในปัจจุบันผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่ท้ังในโลกจริงและโลก ออนไลน์ โดยกิจกรรมในโลกออนไลน์น้ันสร้างความหลาก หลายให้กบั การใช้ชวี ติ เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบบทสนทนา การแชร์ การคอมเม้นท์ การไลค์ และอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประสบการณ์ ใหม่ทแ่ี ตกต่างไปจากโลกจริง ด้วยการใช้ชวี ติ แบบผสมผสานนี้ เองทีท่ าำ ให้ผบู้ ริโภคยุคใหม่มมี มุ มองทีเ่ ปลีย่ นไปในการตอบรับ กับการสือ่ สาร โดยความเป็น Phygital จะเป็นสะพานเชือ่ มโลก ความเป็นจริงและโลกออนไลน์เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยสือ่ ผสมใหม่ๆ เหล่านีจ้ ะปรากฏให้เห็นในชีวติ ประจำาวันของผูบ้ ริโภค

Year of 3D นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารกำาลังเป็นที่กล่าวถึงและ ผ่านการพลิกโฉมครั้งใหญ่ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ ต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลา โดยโจทย์หลักยังคงเป็น เรือ่ งของการสร้างสรรค์สอ่ื ทีจ่ ะเป็นทีก่ ล่าวถึงขัน้ ทอล์คออฟ เดอะทาวน์ สื่อใหม่ท่ีกำาลังเป็นที่กล่าวขานนี้คงหนีไม่พ้นสื่อ สร้างภาพเสมือนจริงสามมิติ (3D Visualization) ที่ก่อให้เกิด โอกาสใหม่ในการใช้ความเป็นดิจติ อลต่อยอดประสบการณ์ใน ชีวติ จริง ยุคนีถ้ อื เป็นยุคทองของสิง่ ทีไ่ ม่มใี นชีวติ จริงแต่ถกู ทำาให้ มองเห็นได้ดว้ ยเทคโนโลยี

Bring Digital to Life ในปัจจุบันผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่ท้ังในโลกจริงและโลก ออนไลน์ โดยกิจกรรมในโลกออนไลน์น้ันสร้างความหลาก หลายให้กบั การใช้ชวี ติ เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบบทสนทนา การแชร์ การคอมเม้นท์ การไลค์ และอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประสบการณ์ ใหม่ทแ่ี ตกต่างไปจากโลกจริง ด้วยการใช้ชวี ติ แบบผสมผสานนี้ 62 | CHAIRMANreview

Full-Fledged Convergence ต่อเนื่องจากยุคดิจิตอลที่ใครๆ ก็ช่ืนชอบกับการสื่อสารที่ โต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ บทบาทของผู้บริโภคในฐานะสื่อ (Medium) ไม่ใช่เพียงกลุม่ เป้าหมาย (Destination) จะเป็นโจทย์ สำาคัญในการสื่อสารของโลกอนาคต สื่อหลากหลายในชีวิต ประจำาวันจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมผ่าน เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลด้านระบุพกิ ดั แบบเรียล ไทม์ ซึ่งจะก่อให้ประสบการณ์การสื่อสารในรูปแบบตัวต่อตัว (Personalization) และประสบการณ์ความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจในรูป แบบไลฟ์ (Live)

The World, My Playground การกลับมาของเกมส์เป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ด้วยเทคโนโลยี ใหม่ๆด้วยแล้วทำาให้โลกของเรานัน้ เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่น ก็วา่ ได้ เมือ่ การระบุพกิ ดั และ Augmented Reality มาพบกับ สมาร์ทโฟน เรือ่ งการสือ่ สารก็เป็นเรือ่ งของความสนุก ไม่วา่ จะ


Marketing Report เป็นประสบการณ์การเล่นเกมส์อนิ เทอร์แอ็กทีฟในเวลาสถานที่จริง รูปแบบใหม่ๆ ในการหาที่ต้ังร้าน ค้า หรือแม้กระทัง่ การเล่นโซเชียล เกมส์ในโลกจริง Holo Spectacular การสร้างภาพจากเทคโนโลยีโฮโล แกรมที่ ส ร้ า งความสงสั ย ในใจผู้ บริโภคที่ได้พบเห็น ว่าอะไรจริง หรืออะไรไม่จริงกันแน่ ถือเป็นอีก หนึ่ ง แนวทางในการสร้ า งความ ดึงดูดใจต่อสือ่ บีโลว์เดอะไลน์ (Below the Line) ทีฉ่ กี รูปแบบ จากสือ่ แบบดัง้ เดิม โดยเทรนด์ในอนาคตนัน้ เราจะได้เห็นการ สร้างสรรค์ออกแบบโฮโลแกรมใน อีเว้นต์ คอนเสิรต์ และแบ รนด์แอ็กทีเวชัน่ อย่างเต็มตัว ทีน่ อกจะสร้างความแปลกใหม่ใน โลกจริงแล้วยังก่อให้เกิดกระแสในโลกออนไลน์อกี ด้วย Loco-Motion Culture การกดปุม่ จะกลายเป็นเรือ่ งไม่เข้ากับยุคสมัยใหม่อกี ต่อไป กา รสไวป์ (Swipe) แท๊บ (Tab) และฟลิป (Flip) จะเข้ามาแทนทีก่ าร พลิกหน้ากระดาษแบบเดิมๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจับ เคลือ่ นไหว รับคำาสัง่ จากเสียง ไวต่อแรงกด สแกนสายตา เหล่า นีจ้ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในแง่พฤติกรรมของผู้ บริโภคที่มีกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ทั้งนี้ยังจะสร้าง มาตรฐานใหม่สาำ หรับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ของแบรนด์ ผ่านสือ่ ต่างไปพร้อมๆกัน ยิง่ ๆไปกว่านัน้ เทคโนโลยีทร่ี บั คำาสัง่ จากความเคลื่อนไหว (Gesture-based computing) ทำาให้ผู้ บริโภคสามารถใช้ชวี ติ เหมือนอยูใ่ นหนังไซไฟ สัง่ การจากภาพ จำาลองสามมิตใิ นอากาศอีกด้วย Info in A Capsule ในยุคที่โลกเราเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลหลากหลายรูปแบบ เทคโนโลยี ท่ีทำา ให้ ก ารรั บ ข้ อ มู ล เป็ น ไปโดยง่ า ยเหมื อ นอยู่ แคปซูลนั้นถูกออกแบบขึ้นมามากมาย เพื่อตอบโจทย์คนรุ่น ใหม่ท่เี คยชินไปแล้วกับการอินเทอร์แอ็คกับข้อมูลผ่านสัมผัส (Multi-Touch Interface) เทรนด์ทเ่ี ด่นชัด คือ การเล่าเรือ่ งราว ของแบรนด์ ท่ีจ ะใช้ ค วามเป็ น อิ น โฟกราฟฟิ ค หรื อ เล่ น กั บ ประสาทสัมผัสทีม่ พี ลังทีส่ ดุ ของผูบ้ ริโภค นัน่ คือผ่านรูปภาพการ

มองเห็นนัน่ เอง Social Connoisseur จากผลวิจัยผู้บริโภค เสน่ห์ของโซ เชียล มีเดีย นัน้ เกิดจาก ความเป็น เหมือนบทสนทนาทีโ่ ต้ตอบแชร์กนั ได้ การได้ โซเชียลไลซ์ความ เป็นตัวตนได้อย่างเรียลไทม์ และ ความอัจฉริยะในแง่ขอ้ มูลของคอม มิวนิต้ีออนไลน์ ในแง่ของเทรนด์ นวัตกรรมโซเชียลใหม่ๆทีจ่ ะก่อตัว ขึ้นในอนาคตนั้นล้วนแต่จะได้รับ แรงบันดาลใจมาจากผู้บริโภคและสิ่งที่ผู้บริโภคลุ่มหลงสนใจ แพลตฟอร์มใหม่ๆทีใ่ ห้ผบู้ ริโภคได้มองโลกในมุมมองใหม่ๆ เข้า ถึงวัฒนธรรมผ่านสายตาผู้บริโภคต่างมุมโลก และแชร์แรง บันดาลใจใหม่ๆที่ตัวเองค้นพบ พูดง่ายๆก็คือ สิ่งที่เป็นแรง บั น ดาลใจของผู้ บ ริ โ ภคในแง่ มุ ม ต่ า งจะถู ก ผั น มาเป็ น แพลตฟอร์มสือ่ ใหม่ๆทีเ่ ข้าถึงแม้ในชีวติ ประจำาวัน Avant-garde Media Art เทคโนโลยี ด้ า นศิ ล ปะได้ ก้ า วเข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลในโลกการ ออกแบบ ในแง่สอ่ื ก็เช่นกัน นวัตกรรมของเทคโนโลยีจะช่วยให้ ประสบการณ์การสร้างสรรค์ศลิ ปะเป็นเรือ่ งง่าย ทำาให้ผบู้ ริโภค สามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนผ่านแคนวาสที่ เป็นสือ่ อินเตอร์แอ็กทีฟซึง่ ผสมผสานความเป็นโลกจริงและโลก ดิจติ อลไว้ดว้ ยกันอย่างแยบยล Retail Futurescape สือ่ ในร้านค้ารีเทลและบริเวณจุดขายต่างๆจะไม่เหมือนเดิมอีก ต่อไป ในอนาคตการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์จะถูกนำา เสนอผ่านประสาทสัมผัสทีห่ ลากหลาย เริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ผูบ้ ริโภค เห็นสินค้าในหน้าออนไลน์ เดินผ่านหน้าร้าน จนถึงแคชเชียร์ จ่ายเงิน คอนเซ็ปท์ของภาพจำาลองการลองเสิอ้ ผ้าแม้ไม่ได้สวม จริง (Virtual Fitting Room) กระจกหน้าร้านทีอ่ นิ เตอร์แอ็คทีฟ เคลือ่ นไหวเมือ่ มีคนเดินผ่าน (Interactive Shopping Window) หรือแม้กระทั่งหน้าร้านออนไลน์ท่มี ีระบบจำาลองภาพเสมือน จริง (Augmented Reality Online Storefront) ถือเป็นเพียง ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นของนวัตกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น ในอนาคตอันใกล้ CHAIRMANreview | 63


Marketing Report

SST ควักเงิน 1.3 พันล.เทคโอเวอร์ Au Bon Pain -Dunkin’ Donuts

วางเป้าหมายปี 2555 รายได้โตเท่าตัวพุง่ แตะระดับ 2,000 ลบ. SST ช็อค!วงการอาหารเครือ่ งดืม่ ประกาศเข้าซือ้ Au Bon เป็นเครือข่ายร้านอาหารทีม่ ี Pain และ Dunkin’ Donuts ในประเทศไทยทัง้ หมด ใช้เงิน สาขาอยูท่ ว่ั โลก ปัจจุบนั มี ลงทุนกว่า 1,320 ล้านบาท คาดเข้าบริหารงานได้ภายใน ร้าน Au Bon Pain ทัง้ หมด เดือนมกราคม 2555 ผูบ้ ริหารระบุเป็นการพลิกโฉมธุรกิจ 43 สาขา โดย 38 สาขาตัง้ ครัง้ สำาคัญพร้อมมัน่ ใจเดินมาถูกทางแล้ว วางเป้าอนาคต อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลประกอบการขยายตัวแบบก้าวกระโดด เริ่มเห็นผล และ บริษทั โกลเด้น โดนัท ตัง้ แต่ปี 2555 คาดรายได้โตเท่าตัวพุง่ แตะระดับ 2,000 ลบ. เป็ น บริ ษั ท รายเดี ย วที่ ถื อ เหตุเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง ทั้งสามารถสร้าง สิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ กระแสเงินสดได้มาก และที่สำาคัญยัง Synergy กับธุรกิจ ร้าน Dunkin’ Donuts ใน ของ SST ได้ ในด้านจุดกระจายสินค้าและด้านลอจิสติกส์ ประเทศไทยซึ่ ง เป็ น เครื อ หยอดคำาหวานนักลงทุนสบายใจได้การลงทุนครั้งนี้จะให้ ข่ายร้านอาหารบริการด่วนระดับโลกทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และมีสาขาอยู่ ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต ทัว่ โลก ปัจจุบนั มีรา้ น Dunkin’ Donuts ทัง้ หมด 201 สาขาทัว่ ประเทศ โดย 69 สาขาตัง้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร นายสัมฤทธิ ์ ตันติดลิ กกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จุดเด่นของร้าน Au Bon Pain อยู่ท่ีการนำาเสนอ ทรัพย์ศรีไทย จำากัด (มหาชน) (SST) เปิดเผยว่าบริษทั กำาลังจะ ความหลากหลายของสินค้าและบริการทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ก้าวไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงครัง้ สำาคัญด้วยการพลิกโฉมธุรกิจอีก นำ า เสนอทางเลื อ กที่ ห ลากหลายให้ เ เก่ ลู ก ค้ า ไม่ ว่ า จะ ครัง้ โดยการประกาศเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั มัดแมน จำากัด บริษทั เป็นแซนด์วิชต้นตำารับ สลัด ซุป ขนมปัง เบเกอรี่ กาแฟ เอบี พี คาเฟ (ประเทศไทย) และบริ ษั ท โกลเด้ น โดนั ท รวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆ และด้วยการบริการที่เป็นกันเองจาก (ประเทศไทย) จำากัด รวมมูลค่า 1,320 ล้านบาท จากบริษัท พนั ก งาน และบรรยากาศภายในร้ า นที่อ บอุ่น เป็ น กั น เอง เอ็น ดับบลิว ไทย จำากัด, บริษทั ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) ทำาให้รา้ น Au Bon Pain มีลกู ค้าประจำาทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ และ จำากัด, บริษทั อโศก พาร์ค จำากัด ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนอยู่ สำาหรับ Dunkin’ Donuts สินค้าและบริการหลักคือโดนัท ในประเทศไทย และ Ring Holding Limited ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ด ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง เรื่ อ งรสชาติ แ ละรู ป แบบ รวมถึ ง ทะเบียนตามกฎหมายของประเทศมอริเชียส กาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ซึ่งบริษัท โกลเด้น โดนัทได้พัฒนา บริษัทที่ SST จะเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ดำาเนินธุรกิจ แบรนด์ Dunkin’ Donuts ทีเ่ ป็นแบรนด์ระดับโลก จนกลายเป็น ประกอบการธุรกิจเฟรนไชน์ร้านอาหารในประเทศไทย โดย แบรนด์ชน้ั นำาของประเทศไทยทีม่ ลี กู ค้าประจำาเป็นจำานวนมาก บริษัท เอบีพี คาเฟ เป็นบริษัทรายเดียวที่ถือสิทธิ์ในการ และขยายตัวมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพและ ประกอบธุรกิจร้านอาหาร Au Bon Pain ในประเทศไทย ซึ่ง การสร้างสรรค์สนิ ค้าใหม่ๆ 64 | CHAIRMANreview


Marketing Report

“แม้วา่ ธุรกิจนีจ้ ะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่กม็ ดี มี านด์ มาก จากตลาดทีเ่ ปิดกว้างและตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคน ไทยในยุคปัจจุบนั ทีส่ าำ คัญมีอตั ราการทำากำาไรในระดับทีด่ โี ดย ยอดขายในรอบ 5 ปีทผ่ี า่ นมาของธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ มี การขยายตัวเฉลีย่ มากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนีย้ งั เป็น ธุรกิจทีส่ ร้างกระแสเงินสดได้มาก และยังสามารถทีจ่ ะ Synergy กับธุรกิจของ SST ในเรือ่ งของคลังสินค้าและจุดกระจายสินค้า รวมไปถึงระบบลอจิสติกซ์ดว้ ย” กรรมการผู้จัดการ SST กล่าวต่อว่าการลงทุนครั้งนี้ จะใช้ เ งิ น ลงทุ น ราว 1,320 ล้ า นบาท เบื้ อ งต้ น คาดว่ า กระบวนการดำ า เนิ น การในขั้ น ตอนต่ า งๆ จะแล้ ว เสร็ จ ภายในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง เกีย่ วกับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของทัง้ 3 บริษทั โดย SST จะเข้าไป เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ผู้บริหารของ Au Bon Pain และ Dunkin’ Donuts ยังเป็นทีมงานชุดเดิม สามารถบริหารงาน ต่อไปได้ทันทีโดยไม่สะดุด และในอนาคตมีแผนที่จะขยาย สาขาเพิ่มขึ้นอีก พร้อมทั้งเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เพือ่ กระตุน้ ยอดขายให้เพิม่ สูงขึน้ สำาหรับแนวโน้มผลประกอบการในปี 2555 คาดว่า SST จะมีอตั ราการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเบือ้ งต้นประเมินว่า

รายได้จะสามารถไต่ถึงระดับ 2,000 ล้านบาทได้เมื่อเปรียบ เทียบกับปี 2554 รวมถึงเกิดการเปลีย่ นแปลงของฐานการรับ รู้รายได้อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งในอนาคตรายได้หลักจะมาจาก ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ ร้อยละ 60 ส่วนทีเ่ หลือเป็นรายได้ท่ี มาจากฐานธุรกิจเดิมคือธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสารร้อย ละ 10 และธุรกิจน้าำ มันพืชทิพร้อยละ 30 ส่วนผลประกอบการ ในปี 2554 นีค้ าดว่าจะเติบโตตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางเอาไว้ โดย ในรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก บริ ษัท มี กำา ไรจากการขายที่ดิน และคลั ง เก็ บ เอกสารให้ กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย “เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำาให้ธุรกิจประสบ ความสำาเร็จเหมือนทีเ่ คยทำามาแล้ว โดยประวัตขิ อง SST ที่ ผ่านมาสามารถสร้างกำาไรและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ อย่างสม่าำ เสมอตลอดระยะเวลา 24 ปี นับตัง้ แต่เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2530 ในครัง้ นีถ้ อื เป็นก้าวสำาคัญของ SST เป็นโอกาสในการเพิม่ รายได้ เพิม่ ขีดความสามารถในการ ทำากำาไรให้กับบริษัท อีกทั้งถือเป็นการวางรากฐานเพื่อการ เติบโตทีย่ ง่ั ยืนให้กบั SST แล้วจะทำาให้เกิดตอบแทนทีด่ กี บั ผูถ้ อื หุ้นได้อย่างต่อเนื่อง”นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้ จัดการ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย กล่าวในทีส่ ดุ

CHAIRMANreview | 65


Marketing Report

หมดยุคข้อมูลเชิงปริมาณ

พร้อมก้าวเข้าสูย่ คุ ข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างไร้ขดี จำกัด ด้วยปริมาณการบริโภคข้อมูลที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ผู้ให้ บริการ (Service Provider) ต่างยอมรับความจริงทีว่ า่ ตลาด บริการโทรศัพท์มอื ถือกำาลังแปรเปลีย่ นจากการส่งข้อความ เสียงเป็นหลัก (voice-centric) ไปเป็น การใช้งานด้านข้อมูล เป็นหลัก (data-centric) อย่างรวดเร็ว การบริโภคข้อมูลบน โครงข่ายโทรศัพท์มือถือ กำาลังถูกขับเคลื่อนโดยพายุลูก ใหญ่ของบริการโมบายบรอดแบนด์ท่แี พร่หลาย อุปกรณ์ เชื่อมต่อประเภทสมาร์ทโฟน และบริการข้อมูลรูปแบบ ใหม่ๆ ในขณะทีอ่ ตั ราเติบโตของการบริโภคข้อมูลอาจเกิด ขึ้นแบบก้าวกระโดด อัตราเติบโตด้านรายได้จากบริการ โจนาธาน ชูมคั เลอร์ ประเภทบริการข้อมูล (data service) กลับค่อนข้างน้อยลง ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุม่ การจัดการบริหารรายได้ แอมด็อคส์ (Amdocs กว่าเดิม Revenue Management Group)

ผูใ้ ห้บริการทัว่ โลกกำาลังหาวิธจี ดั การกับปัญหาท้าทาย นี ้ โดยผ่านช่องทางทีเ่ ห็นว่าดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะสร้างรายได้จากบริการ ข้อมูล ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมัน่ ใจด้วยว่าลูกค้าจะได้รบั คุณภาพ บริการทีด่ ที ส่ี ดุ แพ็คเกจบริการประเภทบริการข้อมูล (data service) โดยทัว่ ไป ในปัจจุบนั มีลกั ษณะร่วมกันประการหนึง่ คือ มีการ คิดค่าบริการโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง ข้อมูล แม้ว่าจะมีวิธีคิดค่าบริการหลายวิธี เช่น จากปริมาณ ข้อมูลทีเ่ ข้าถึง เวลา และความเร็ว แต่กม็ กั จะมุง่ สนใจแต่ในเชิง ปริมาณ (data traffic) มากกว่าเชิงคุณภาพ (data experience) นอกจากนี ้ แพ็คเกจส่วนใหญ่คาำ นึงถึงแต่รปู แบบบริการสำาหรับ ลูกค้า /อุปกรณ์ส่ือสารแบบ 1:1 เช่น 1 แพ็คเกจต่อมือถือ 1 เครื่อง หากซื้อเครื่องที่สองจากผู้ให้บริการรายเดิม ผู้ใช้ อาจต้องซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมอีก 1 แพ็คเกจ การเพิ่มจำานวน เครื่องที่จะใช้กับแพ็คเกจสำาหรับครอบครัว (family account) ซึง่ เดิมก็มเี ครือ่ งอืน่ อีกหลายเครือ่ งและแพ็คเกจอืน่ ๆ อยูแ่ ล้ว หรือการแชร์ขอ้ มูลระหว่างผูใ้ ช้และอุปกรณ์ตา่ งๆ ก็แทบจะเป็น ไปไม่ได้ 66 | CHAIRMANreview

หากพิจารณาในขัน้ ต่อไป อะไรจะเกิดขึน้ หากมีแพ็คเกจ บริการข้อมูลทีป่ รับให้เหมาะกับประเภทของอุปกรณ์หรือการ ใช้งาน หรือนำาเสนอคุณภาพทีด่ กี ว่าให้แก่ลกู ค้า โดยคำานึงถึง ประเภทของบริการทีล่ กู ค้าใช้ และทรัพยากรของโครงข่ายทีม่ ี อยู?่ เป็นทีช่ ดั เจนว่ารูปแบบการสร้างรายได้จากบริการประเภท บริการข้อมูล (data service) จำาเป็นต้องเปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ขยายโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน ก็ให้บริการ ลูกค้าด้วยความเข้าใจมากขึน้ ว่าพวกเขามีพฤติกรรมการบริโภค ข้อมูลอย่างไร ทัง้ นี ้ เพือ่ นำาเสนอประสบการณ์ทด่ี กี ว่า ปัจจุบนั แผนกการตลาดอยู่ภายใต้ความดันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา เพราะต้องนำาเสนอบริการประเภทบริการข้อมูล (data service) ที่เหนือชั้นกว่าแก่ลูกค้าของตน โดยระดมใช้ทรัพยากรใดๆ ก็ตามทีจ่ าำ เป็น ทัง้ จากกลไกการดำาเนินธุรกิจและโครงข่าย กระแสความต้องการนี้ได้สะท้อนอย่างชัดเจนผ่านผล การสำารวจทีเ่ ผยแพร่ไปเมือ่ เร็วๆ นีโ้ ดยแอมด็อคส์ ซึง่ ระบุถงึ วิธีการที่ผู้ให้บริการจะฟันฝ่าความท้าทายในการสร้างรายได้ จากบริการประเภทบริการข้อมูล (data service) ได้อย่างไร งาน


Marketing Report วิจยั ดังกล่าว ซึง่ ดำาเนินการโดยเฮฟวี ่ รีดดิง้ (Heavy Reading) ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ 64 รายทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ร้อยละ 92 ของผูใ้ ห้บริการในยุโรปทีใ่ ห้สมั ภาษณ์มแี ผน จะเปิดบริการประเภทข้อมูลแบ่งตามระดับความสำาคัญ (tiered data service) ภายใน 6-12 เดือนข้างหน้า ซึง่ สอดคล้องกับคำา ตอบของผูใ้ ห้บริการในตลาดอเมริกาเหนือ ร้อยละ 90 ของผู้ ประกอบการระบุว่าการนำาเสนอบริการแบบคอนเวอร์เจนซ์ (convergence) ข้ามสายธุรกิจ บริการ และวิธกี ารชำาระเงิน มี ความจำาเป็นเพือ่ ให้สามารถใช้โมเดลธุรกิจใหม่ๆ สร้างรายได้ จากบริการข้อมูลได้ นอกจากนี ้ กว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ระกอบ การทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ ระบุวา่ แพ็คเกจทีจ่ ะเปิดตัวในอนาคตของ พวกเขามีแพ็คเกจประเภททีอ่ ปุ กรณ์สอ่ื สารหลายเครือ่ งใช้รว่ ม กันได้ (เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน) และอีกกว่าร้อยละ 65 เห็น ความจำาเป็นที่จะต้องมีแพ็คเกจที่สมาชิกในครอบครัวหลาย คนใช้รว่ มกันได้ การจะดำาเนินการตามวิสยั ทัศน์ทางธุรกิจดังกล่าวต้อง อาศัยองค์ประกอบ 2 ประการ ประการแรก คือ การคิดค่า บริการทีย่ ดื หยุน่ และปรับเปลีย่ นได้ตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างเช่น ปริมาณข้อมูล เวลา ระดับชั้น ที่ต้งั ประเภทของ บริการ และประเภทของอุปกรณ์ นอกจากนี ้ การคิดค่าบริการ นัน้ ควรต้อง ‘ตระหนักถึงลูกค้า’ โดยการบริหารจัดการการใช้ ข้อมูลภายในโครงสร้างแบบลดหลัน่ หลายชัน้ ซึง่ รวมถึงปริมาณ ข้อมูลทีจ่ ดั สรรให้ผใู้ ช้แต่ละรายและ/หรืออุปกรณ์แต่ละเครือ่ ง ใช้ได้ สุดท้าย การคิดค่าบริการตามจริง (real-time charging) เป็นสิง่ สำาคัญทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า และสามารถนำาเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการนั้น เช่น การแจ้งเตือนเมือ่ ใช้ถงึ ขีดขัน้ ทีก่ าำ หนด และการแจ้งเตือนเรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยหรือแบนด์วธิ อย่างไรก็ตาม หากจะเพิม่ คุณภาพบริการสือ่ สารข้อมูล ให้ดีย่ิงขึ้น จำาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำาคัญอีกชั้นหนึ่ง ผู้ให้ บริการทราบดีว่าการผสานข้อมูลเชิงลึกและการควบคุมโครง ข่ายที่กระจัดกระจายเข้ากับขีดความสามารถด้านการคิดค่า บริการเป็นสิง่ ทีจ่ าำ เป็น ทัง้ นี ้ เพือ่ ขยายโอกาสใหม่ๆ ในการสร้าง รายได้จากบริการสือ่ สารข้อมูล แนวคิดนีป้ รากฏชัดในผลการ สำารวจของเฮฟวี ่ รีดดิง้ ซึง่ ระบุวา่ ร้อยละ 100 ของผูใ้ ห้บริการ ในยุโรป ตามด้วยร้อยละ 89 ของผูใ้ ห้บริการในอเมริกาเหนือ และร้อยละ 67 ในเอเชียแปซิฟกิ เห็นว่า บูรณาการนโยบาย และการคิดค่าบริการเป็นสิ่งจำาเป็น (policy and charging

integration) เพื่อที่จะนำารูปแบบ และขีดความสามารถใหม่ๆ ในการสร้างรายได้จากบริการสือ่ สารข้อมูลไปใช้ได้ ในขณะที ่ ผูใ้ ห้บริการเห็นพ้องอย่างเป็นเอกฉันท์วา่ ควร ต้องบูรณาการทัง้ สองส่วน การดำาเนินการให้เกิดการบูรณาการ นัน้ เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ผูต้ อบแบบสำารวจของเฮฟวี ่ รีดดิง้ เกือบ ทัง้ หมด (ร้อยละ 91) ระบุวา่ ในปัจจุบนั เขามีนโยบายการจัดการ ในเครือข่ายแวดล้อม เช่น จัดสรรโควต้าผูใ้ ช้บริการแต่ละราย (เวลา/ปริมาณ) การจัดการแบนด์วธิ การใช้งานทีเ่ หมาะสม และ การหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดยอดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่คาดคิด (bill shock) ด้วยเหตุน้ ี การบูรณาการระหว่างนโยบาย และวิธีการคิดค่า บริการถือเป็นความท้าทาย กว่าร้อยละ 75 ของผูป้ ระกอบการ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ กล่าวว่า เป็นเรือ่ งยากมากสำาหรับพวกเขาทีจ่ ะ ปรับนโยบายสำาหรับยูสเคสแบบหนึง่ แบบใด ให้สามารถรองรับ ยูสเคสหลายๆ แบบได้ ซึง่ ตรงจุดนีร้ วมถึงการคิดค่าบริการด้วย ผู้ให้บริการบางรายหลีกเลี่ยงการบูรณาการดังกล่าวเนื่องจาก เกิดค่าใช้จา่ ยและความซับซ้อนทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ดังนัน้ การบูรณาการนโยบายและวิธคี ดิ ค่าบริการอย่าง เป็นระบบมีความสำาคัญต่อผูใ้ ห้บริการ เพราะพวกเขาพยายาม ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการแบบเรียล ไทม์ และออนดีมานด์ ซึ่งจะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นด้วย ความเร็วและความจุของโครงข่าย 4G การเข้าซือ้ กิจการบริดจ์ วอเตอร์ของแอมด็อคส์ เมือ่ เร็วๆ นี ้ ถือเป็นก้าวแรกทีจ่ ะทำาให้ การบูรณาการดังกล่าวง่ายขึน้ สำาหรับผูใ้ ห้บริการ เป้าหมาย คือ เพื่อนำาเสนอโซลูช่ันผนวกขีดความสามารถด้านการจัดการ ข้อมูลผู้ใช้บริการและการควบคุมโครงเครือข่ายอัจฉริยะของ บริดจ์วอเตอร์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ชน้ั นำาด้านเรียลไทม์ชาร์จจิง้ ของแอมด็อคส์ การรวมกันครัง้ นีจ้ ะช่วยให้ผใู้ ห้บริการสามารถนำาเสนอ ประสบการณ์ดา้ นบริการสือ่ สารข้อมูลทีด่ กี ว่า นับตัง้ แต่การเปิด ตัวแพ็คเกจบริการใหม่ๆ ที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่ม รายได้จากการให้บริการสื่อสารข้อมูลและช่วยให้ลูกค้าได้รับ ประสบการณ์ทต่ี รงใจมากขึน้ กลไกใหม่สาำ หรับการสร้างรายได้ จากบริการสื่อสารข้อมูลนี้เอื้อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่าง ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอที และหน่วยงานต่างๆ ทีด่ แู ลโครงข่าย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด แพ็ ค เกจที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า (customer-centric) มากขึ้น ซึ่งทลายรูปแบบเดิมๆ ที่เน้น “ปริมาณ” การเข้าถึงข้อมูล ไปสูป่ ระสบการณ์ในการใช้บริการ ทีเ่ น้น “คุณภาพ” หรือทีเ่ รียกว่ายุคแห่งข้อมูลเชิงคุณภาพ (data experience) นัน่ เอง CHAIRMANreview | 67


ChairmanCar

“MOTOR EXPO 2011”

อวดโฉม 5 ประเภทรถทีส่ ดุ ในงาน บริษัท สื่อสากล จำากัด ผู้จัดงาน “มหกรรม ยานยนต์ ครัง้ ที่ 28” หรือ “The 28th Thailand International Motor Expo 2011” ขอแนะนำา รถ 5 ประเภทซึง่ เป็นทีส่ ดุ ในงานปีน้ี ประกอบ ด้วย รถคันใหญ่ทส่ี ดุ รถคันเล็กทีส่ ดุ รถขนาด ยาวที่สุด รถราคาแพงที่สุด และรถราคาถูก ทีส่ ดุ ซึง่ ดึงดูดความสนใจจากผูเ้ ข้าชมงานเป็น จำานวนมาก เริ่มจากรถใหญ่ท่สี ุด! ในงาน... “ทาทา โนวัส” (TATA Novus) รถหัวลากทรง พลั ง มาตรฐานยุ โรป จาก บริ ษั ท ทาทา มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ TATA ตามด้วยรถเล็กทีส่ ดุ ! ในงาน มาจาก บริษทั ผูน้ าำ เข้ารถอิสระทีเอสแอล (TSL) นำารถไฟฟ้าอีโคคาร์ คันจิว๋ “พีล ไทรเด็นท์” (Peel Trident Fun Electric) จากประเทศอังกฤษ มาอวดโฉมให้คนไทยได้สมั ผัสกันอย่างใกล้ ชิด สนนราคาคันละ 850,000 บาท

เล็กสุด

ยาวสุด

68 | CHAIRMANreview


ChairmanCar

แพงสุด

ส่ ว นรถขนาดยาวที่ สุ ด และเป็ น ไฮไลท์ เ ด็ ด งานปี น้ี เ ลยที เ ดี ย วกั บ รถ “ไพโอเนี ย ร์ ลี มู ซี น ” (PIONEER LIMOUSINE) จากบริ ษั ท เครื่ อ งเสี ย ง PIONEER (ROCKET SOUND) ซึ่งจอด ต้อนรับแขกผูเ้ ข้าชมงานบริเวณประตูทาง เข้าหน้าอาคารชาเลนเจอร์ และพลาดไม่ ไ ด้ กับ รถราคาแพง ที่สุด “สปายเกอร์ ซี8 ดับเบิ้ล ทเวลฟ์” (Spyker C8 Double 12) สีอลูมเิ นียมเงา วับทัง้ คัน จากบริษทั เอ็มทีเอ็ม มอเตอเรน เทคนิค ไมเยอร์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ MTM ซึง่ มีราคาสูงถึง 30 ล้านบาท ตบท้ายด้วยรถราคาถูกทีส่ ดุ ในงาน รับรองว่าถูกใจคนทำาธุรกิจค้าขายอย่าง แน่ น อนกั บ “ดี เ อฟเอสเค มิ นิ ท รั ค ” (DFSK - MINI TRUCK) จาก บริษทั ตงฟง มอเตอร์ ส ประเทศไทย จำ า กั ด หรื อ DFSK ซึง่ มีราคาสบายๆ เพียง 279,000 บาทเท่านัน้ ...

ใหญ่สุด

ถูกสุด

CHAIRMANreview | 69


ChairmanCar

“มหกรรมยานยนต์ ครัง้ ที่ 28” ปิดฉากหรู ยอดจองรถ 27,021 คัน ยอดผูช้ มกว่า 1.3 ล้านคน “มหกรรมยานยนต์ ครัง้ ที่ 28” ประสบความสำาเร็จเกิน คาด ผูช้ มงานกว่า 1.3 ล้านคน ยอดจองรถสูงถึง 27,021 คัน ค่ายนิสสัน ขึน้ แชมพ์ครัง้ แรก ตามด้วยมาซดาและ ฟอร์ ด สร้ า งเม็ ด เงิ น สะพั ด หลั ง วิ ก ฤตอุ ท กภั ย กว่ า 29,500 ล้านบาท ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรม ยานยนต์ ครั้ ง ที่ 28” หรื อ “The 28th Thailand International Motor Expo 2011” เปิดเผยว่า “งานปีนถ้ี อื ว่าประสบความสำาเร็จเกินความคาดหมาย จำานวนผูเ้ ข้าชม งานสูงถึง 1,314,240 คน สูงกว่าที่ต้ังเป้าไว้ จำ านวน 1,200,000 คน ส่วนยอดจองรถตลอฟดทั้ง 12 วัน มีถึง 27,021 คั น สู ง กว่ า ที่ป ระมาณการณ์ ไว้ ร้ อ ยละ 8.1 (ยอดประมาณการณ์ 25,000 คัน) สร้างเม็ดเงินหมุนเวียน ภายในงานได้ถงึ 29,500 ล้านบาท (รวมรถใหม่ รถมือสอง อุปกรณ์รถยนต์ และเครื่องเสียงติดรถยนต์ ฯลฯ) ถือว่า อยู่ในระดับที่น่าพอใจ พิสูจน์ให้เห็นพลังความร่วมมือ จากทุกฝ่าย ทั้งผู้จัด ผู้ร่วมแสดง รวมถึงประชาชนที่มา ชมงาน ค่ายรถยนต์ท่ีมียอดจองสูงสุดในงาน 5 อันดับ แรก อันดับ 1 ได้แก่ นิสสัน 4,711 คัน คิดเป็นส่วนแบ่ง 17.4% อันดับ 2 มาซดา 4,523 คัน ส่วนแบ่ง 16.7% อันดับ 3 ฟอร์ด 3,495 คัน ส่วนแบ่ง 12.9% อันดับ 4 อี ซู ซุ 3,323 คั น ส่ ว นแบ่ ง 12.3% และอั น ดั บ 5 มิตซูบชิ ิ 3,246 คัน ส่วนแบ่ง 12.0% (ยอดจองรถดังกล่าว 70 | CHAIRMANreview

ไม่รวมโตโยตา เลกซัส และฮอนดา) ส่วนรถเก๋งหรูกม็ ยี อดจองน่าพอใจ โดยบีเอมดับเบิล ยูเป็นแชมพ์ด้วยยอด 439 คัน ตามด้วยเมร์เซเดส-เบนซ์ 385 คัน ด้านรถจักรยานยนต์มยี อดจองรวมทัง้ สิน้ 251 คัน แบ่งเป็น ดูคาติ 124 คัน ทไรอัมพ์ 11 คัน เอ็มไบค์ 51 คัน และยูดา 65 คัน “ผู้จัด ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากผู้ร่ว มรายการซื้อ รถ ชิงรถ ปีน้ี พบว่า รถประเภทกระบะมีอตั ราเติบโตเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณร้อยละ 10 ขณะที่รถเก๋ง และประเภทอื่นปรับตัวลดลงในสัดส่วนเดียวกัน คาดว่า ปัจจัยหลักมาจากการที่มีรถกระบะเปิดตัวใหม่ในงาน หลายยี่ ห้ อ ประกอบกั บ ช่ ว งที่ เ กิ ด อุ ท กภั ย ประชาชน เห็ น ว่ า รถกระบะสามารถนำ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ม าก” ขวัญชัย กล่าว พบกั บ งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้ง ที่ 29” ได้ ต้นเดือนธันวาคม 2555 และสามารถติดตามข่าวสารของ งานได้ท่ี www.motorexpo.co.th หรือ www.facebook. com/motorexpo?ref=ts นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม ความ สะดวกยิ่ ง ขึ้ น สำ า หรั บ ท่ า นที่ ใ ช้ ไ อโฟน สมาร์ ท โฟน โทรศัพท์มือถือ (Andriod และ Blackberry) แทบเลท คอมพิวเตอร์ และโนทบุค โดยเลือก App Store พิมพ์ คำาว่า “Motor Expo” ในช่อง Search จะได้เห็น Motor Expo เป็น TOP FREE iPad APPS แตะ FREE เพื่อ INSTALLED จากนัน้ ก็สามารถท่องงาน Motor Expo ได้ อย่างจุใจ


Communication & IT

Next Generation Firewall (NGFW)

สามารถเสริมประสิทธิภาพโซลูชน่ั เพือ่ ความปลอดภัย ผลการสำารวจความคิดเห็นของผู้จัดการศูนย์นิรภัยข้อมูล CISOs (Chief Information Security Officers) และผูจ้ ดั การ เครือข่าย พบว่า การป้องกันการบุกรุกเป็นส่วนประกอบของ Next Generation Firewall (NGFW) ทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ซอร์สไฟร์ อิงค์ (Nasdaq: FIRE) ผูน้ �ำ ด้�นโซลูชน่ั รักษ� คว�มปลอดภัยอัจฉริยะในโลกอินเทอร์เน็ต เผยผลก�รสำ�รวจ ล่ � สุ ด ว่ � ร้ อ ยละ 55 ของผู้ใ ช้ ท่ัว โลก และร้ อ ยละ 64 ใน สหรัฐอเมริก� ใช้ Next Generation Firewall (NGFW) เพือ่ ขย�ย ขีดคว�มส�ม�รถในก�รติดตั้งและใช้ง �นระบบรักษ�คว�ม ปลอดภัยในปัจจุบนั แทนทีจ่ ะเปลีย่ นจ�กเทคโนโลยีทม่ี อี ยูไ่ ปใช้ เทคโนโลยีอน่ื ก�รสำ�รวจครัง้ นี ้ ซึง่ ดำ�เนินก�รโดยสถ�บันโพเน มอน (Ponemon Institute) บริษทั วิจยั ด้�นคว�มเป็นส่วนตัวและ คว�มปลอดภัยของข้อมูล และได้รบั ทุนสนับสนุนจ�กซอร์สไฟร์ ระบุถงึ คว�มจำ�เป็นทีร่ ะบบ Next Generation Firewall (NGFW) จะต้องให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคุณภ�พของระบบป้องกันก�ร บุกรุก หรือ Intrusion Protection Systems (IPS) เป็นลำ�ดับต้นๆ เพร�ะจะช่วยให้ลูกค้�ส�ม�รถสร้�งเกร�ะป้องกันภัยคุกค�ม อย่�งรอบด้�นโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภ�พโดยรวม ข้อมูลทีน่ า่ สนใจจากการสำารวจ: • ผูต้ อบแบบสำ�รวจระบุว�่ IPS เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ ทีส่ ดุ ของNGFW ในก�รปกป้องข้อมูล • ผู้ตอบแบบสำ�รวจระบุว่� Firewall เป็นคุณสมบัติท่ี สำ�คัญน้อยทีส่ ดุ ในก�รปกป้องข้อมูลจ�กก�รเข้�ถึงข้อมูลทีไ่ ม่ได้ รับอนุญ�ต • โดยเฉลี่ยทั่วโลก กว่�ร้อยละ 62 ของผู้ใช้ NGFW ทีท่ �ำ ก�รสำ�รวจต้องประสบกับปัญห�ประสิทธิภ�พทีด่ อ้ ยลงเมือ่ เริม่ ติดตัง้ และใช้ง�น Intrusion Prevention System (IPS) ยุคที่ หนึง่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ NGFW ทีม่ จี �ำ หน่�ยในท้องตล�ด • ร้อยละ 39 ของผูใ้ ช้ NGFW ใช้คว�มส�ม�รถด้�นก�ร ควบคุมก�รใช้ง�นแอพพลิเคชั่นเพื่อก�รออกร�ยง�นและก�ร เฝ้�ดูก�รโจมตีเป็นหลัก • ร้อยละ 25 ของผู้ใช้เหล่�นี้ระบุว่�คว�มส�ม�รถด้�น ก�รควบคุมก�รใช้ง�นแอพพลิเคชั่นถูกนำ�ไปใช้เฉพ�ะในก�ร

ป้องกันแบบง่�ยเช่น ก�รบล๊อคข้อมูลเท่�นัน้ • ร้อยละ 40 ของผูต้ อบแบบสำ�รวจไม่ใช้คว�มส�ม�รถ ด้�นก�รควบคุมก�รใช้ง�นแอพพลิเคชัน่ เนือ่ งจ�กกังวลเกีย่ วกับ ผลกระทบต่อประสิทธิภ�พ ม�ร์ค โซโลมอน รองประธ�นกรรมก�รบริห�รฝ่�ยก�ร ตล�ดของซอร์สไฟร์ กล่�วว่� ก�รสำ�รวจครัง้ นีพ้ สิ จู น์ให้เห็นข้อ เท็จจริงทีว่ �่ เทคโนโลยี NGFW ในปัจจุบนั จำ�เป็นต้องได้รบั ก�ร พัฒน�เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มคว�มปลอดภัยของเครือข่�ยที่ สอดคล้องกับบริบทก�รใช้ง�นอย่�งแท้จริง เพื่อให้เทคโนโลยี เหล่�นี้เกิดประสิทธิผล พวกเข�จำ�เป็นต้องใช้โซลูช่ันอันช�ญ ฉล�ดและทันสมัยอย่�ง Next Generation IPS ทั้งยังต้องขับ เคลือ่ นอย่�งครบครันด้วยคว�มตระหนักรู ้ คว�มสอดคล้องกับ บริบท ก�รทำ�ง�นแบบอัตโนมัติ และสถ�ปัตยกรรมระบบที่ รวดเร็วคล่องตัว ดร. แลร์ร ่ี โพเนมอน ประธ�นและผูก้ อ่ ตัง้ สถ�บันโพเน มอน กล่�วว่� ก�รเพิม่ ขึน้ อย่�งรวดเร็วของภัยคุกค�มทีเ่ กิดขึน้ ใหม่เรือ่ ยๆ และมุง่ โจมตีเฉพ�ะจุด รวมถึงคว�มต้องก�รอุปกรณ์ ทีเ่ ฉพ�ะเจ�ะจงม�กขึน้ กำ�ลังสร้�งคว�มกดดันต่อองค์กรต่�งๆ ให้พย�ย�มรักษ�ข้อมูลของตนให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ผลก�ร สำ�รวจที่ได้ในครั้งนี้ช้ใี ห้เห็นคว�มท้�ท�ยต่�งๆ ที่ระบบ NextGeneration Firewall และส่วนสำ�คัญๆ ซึง่ รวมถึงระบบใหม่ของ IPS และกลยุทธ์เสริมอืน่ ๆทีต่ อ้ งประสบในปัจจุบนั ทัง้ นี ้ ผูใ้ ช้ต�่ ง ค�ดหวังให้ผพู้ ฒ ั น�นัน้ ลงทุนม�กขึน้ จ�กก�รสำ�รวจใน 5 ประเทศ ของครัง้ นีม้ งุ่ คว�มสนใจไป ทีก่ �รใช้ NGFW ในปัจจุบนั โดยท�งโพเนมอนได้ส�ำ รวจคว�ม คิดเห็นในกลุม่ ผูจ้ ดั ก�รศูนย์นริ ภัยข้อมูล, CIO และ CISO (Chief Information Security Officer) และผูจ้ ดั ก�รเครือข่�ย ในองค์กร ระดับเอ็นเทอร์ไพรส์ทม่ี พี นักง�นม�กถึง 75,000 คน ผูต้ อบแบบ สำ�รวจม�จ�กอุตส�หกรรม 15 แขนง ซึ่งรวมถึงภ�คบริก�ร ท�งก�รเงิน ค้�ปลีก สุขภ�พและเภสัชกรรมหน่วยง�นภ�ครัฐ บริก�รต้อนรับ ก�รศึกษ� ก�รขนส่ง ก�รป้องกันประเทศ และ พลังง�น ส�ม�รถชมพรีเซนเทชั่นได้ท่ี http://www.sourcefire. com/ngfwsurvey

CHAIRMANreview | 71


Communication & IT

หัวเว่ยจับมือเวลเทคกรุป๊ เดินหน้าลุยตลาดดีไวซ์ไทย การันตีคณ ุ ภาพคับแก้วเทียบชัน้ แบรนด์ระดับโลก หัวเว่ยได้ฤกษ์เดินหน้าลุยทำาตลาดดีไวซ์ในไทย ล่าสุดแต่ง ตั้งเวลเทคกรุ๊ปตัวแทนจำาหน่ายสินค้าไอทีระดับแนวหน้า ของไทยกระจายสินค้าส่งดีลเลอร์ช้นั นำาทั่วประเทศ มั่นใจ คุณภาพระดับโลกแถมราคาจับต้องได้ ฟันธง.....ตลาดไทย ตอบรับคาดกลางปีชอ่ื ติดตลาด น�ยถู หมิ ง ผู้อำ� นวยก�ร ฝ่ � ยธุ ร กิ จ ดี ไ วซ์ (Device Business) บริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่�ว ว่� เมือ่ วันที ่ 13 ตุล�คม 2554 หัวเว่ย ได้ลงน�มบันทึกข้อตกลง ให้ บริษทั เวลเทคกรุป๊ จำ�กัด(WTG) เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่�ย หัว เว่ ย สม�ร์ ท ดี ไ วซ์ ใ นประเทศไทย(Huawei Smart Device Distributor) โดย เวลเทคกรุ๊ป ถื อ เป็ น ผู้แ ทนจำ � หน่ � ยที่มี ประสบก�รณ์ด�้ นก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�ไอทีม�กว่� 25 ปี และ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่�ยสินค้�ไอทีอนั ดับแนวหน้�ของไทย อย่ � งไรก็ ดี ส �เหตุ ท่ี หั ว เว่ ย เข้ � ม�ทำ � ตล�ดดี ไ วซ์ ใ น ประเทศไทยครัง้ นีเ้ นือ่ งจ�กเล็งเห็นว่�ตล�ดดีไวซ์ไทยเป็นตล�ด ทีม่ คี ว�มสำ�คัญและมีก�รเติบโตอยูอ่ ย่�งต่อเนือ่ ง หลังจ�กหัว เว่ ย เข้ � ม�ทำ � ตล�ดอุ ป กรณ์ โ ครงข่ � ยโทรคมน�คมใน ประเทศไทยม�กว่� 10 ปี ทั้งนี้หัวเว่ยพร้อมที่จะรับฟังคว�มต้องก�รของผู้บริโภค ช�วไทย เพื่อพัฒน�และนำ�เสนอสม�ร์ทโฟนและแท็บเล็ต คุณภ�พสูง รวมทั้งแอพพลิเคชั่นใหม่ให้ตรงกับคว�มต้องก�ร ของตล�ดภ�ยใต้สโลแกน “ Let’s Simply Share” น�ยสุวทิ ย์ ชัยกิจพัฒน� กรรมก�รผูจ้ ดั ก�ร บริษทั เวล เทคกรุป๊ จำ�กัด ( WTG) เปิดเผยว่� บริษทั ฯมีเชือ่ มัน่ ในแบรนด์ ของหัวเว่ย เนือ่ งจ�กเป็นผูผ้ ลิตอุปกรณ์โทรคมน�คมทีอ่ ยูเ่ บือ้ ง หลั ง ผู้ ป ระกอบก�รโทรคมน�คมระดั บ โลก โดยเครื อ ข่ � ย โทรคมน�คมในโลก 1 ใน 3 เป็นอุปกรณ์ทผ่ี ลิตจ�กหัวเว่ย ปีท่ี ผ่�นม�หัวเว่ยร�ยได้ถงึ 10 ล้�นล้�นเหรียญฯ และปัจจุบนั หัว เว่ยได้ก้�วสู่ผ้ผู ลิตดีไวซ์อันดับ 5 ของโลก ซึ่งเป็นหลักประกัน คุณภ�พและคว�มน่�เชือ่ ถือในระดับส�กลของหัวเว่ย อย่�งไรก็ดเี บือ้ งต้น เวลเทคกรุป๊ จะเป็นตัวแทนจำ�หน่�ย โทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บรนด์หวั เว่ยนำ�ร่องจำ�นวน 3 รุน่ คือGAGA,

72 | CHAIRMANreview

IDEOS X3 และ IDEOS X5 ซึง่ เป็นระบบปฎิบตั กิ �รแอนดรอยด์ 2.3 และร�ค�จับต้องได้ทง้ั หมด พร้อมทัง้ แท็บเลต 1 รุน่ ทัง้ นีเ้ วลเทคกรุป๊ จะกระจ�ยดีไวซ์แบรนด์หวั เว่ยทัง้ 4 รุน่ ไปยังดีลเลอร์จำ�หน่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่และไอที ในสังกัดทั่ว ประเทศจำ�นวนกว่� 1,700 แห่ง ประกอบด้วย ดีลเลอร์โทรศัพท์เคลือ่ นทีช่ น้ั นำ�อ�ทิ เจม�ร์ท ทีจ ี บลิสเทล และ ดีเลอร์ไอทีช้ันนำ� อ�ทิ บ�น�น่� และ คอมเซเว่น เป็นต้น ปัจจุบนั WTG มียอดข�ยสินค้�แบรนด์ต�่ งๆประม�ณ 2-3 หมืน่ เครือ่ งต่อเดือน “เร�มัน่ ใจว่�สินค้�แบรนด์หวั เว่ยจะได้รบั ก�รตอบรับเป็น อย่�งดี เพียงแต่ช่วงเริ่มต้นจะต้องให้ผ้บู ริโภค และดีลเลอร์ได้ สัมผัสสินค้�เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นกับแบรนด์ แต่เชื่อใช้ระยะ เวล�ไม่น�นนักเพร�ะสินค้�ในแบรนด์หวั เว่ย มีคณ ุ ภ�พ ก�รใช้ ง�นเสถียร และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ประกอบทำ�จ�กวัสดุคณ ุ ภ�พสูง ที่ สำ�คัญร�ค�ยังส�ม�รถจับต้องได้ เพร�ะกำ�หนดร�ค�ต�มกำ�ลัง ซือ้ ของคนไทย”น�ยสุวทิ ย์กล่�ว น�ยสุวทิ ย์กล่�วต่อว่�แม้ปจั จุบนั ตล�ดดีไวซ์ในไทยจะมี ก�รแข่งขันสูงแต่กบั มีผผู้ ลิตอุปกรณ์ดไี วซ์เพียงไม่กร่ี �ยในตล�ด ซึง่ หัวเว่ยมีโอก�สทีจ่ ะขยับม�อยูอ่ นั ดับแถวหน้�ได้ไม่ย�กเพร�ะ มีคว�มโดดเด่นด้�นคุณภ�พและยังส�ม�รถควบคุมร�ค�ได้เป็น อย่�งดีเพร�ะมีต้นทุนในก�รผลิตต่ำ�กว่�ผู้ประกอบก�รร�ยอื่น ซึง่ ส่วนใหญ่ผลิตและใช้ชน้ิ ส่วนของหัวเว่ยด้วยเช่นกัน ฉะนัน้ เชือ่ ได้ว่�กล�งปีหน้�ชื่อเสียงของหัวเว่ยดีไวซ์จะเป็นที่รู้จักอย่�ง แน่นอน


Communication & IT

ฟูจติ สึเปิดแผนรุกตลาดครึง่ ปีหลัง

มุง่ เจาะตลาดองค์กรพร้อมเน้นเพิม่ ยอดขายต่างจังหวัดยิง่ ขึน้ ฟูจติ สึเชือ่ กำาลังซือ้ กลับมาแน่หลังสถานการณ์นาำ้ ท่วมดีขน้ึ พร้อมเปิดแผนเดินหน้าลุยทำาตลาดครึง่ ปีหลัง โฟกัสตลาด องค์กรเน้นการขายแบบโปรเจค ปูพรมเพิม่ ยอดขายตลาด ต่างจังหวัดมากขึน้ มัน่ ใจสร้างธุรกิจเติบโต 30-40% พร้อม ประกาศแคมเปญ 123 ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาทางธุรกิจ โน้ตบุก๊ ระดับโลก หลังครองผูจ้ ดั จำาหน่ายคอมพิวเตอร์พก พาอันดับหนึง่ ในประเทศญีป่ นุ่ น�ยวรวุฒิ โกศลกิจวงศ์ ผู้จัดก�รประจำ�ประเทศไทย บริษทั ฟูจติ สึ พีซ ี เอเชีย แปซิฟกิ จำ�กัด เปิดเผยว่� ในช่วง ครึ่งปีแรกนั้นผลก�รดำ�เนินธุรกิจ (เริ่มตั้งแต่เดือนเมษ�ยน 2554) ทีผ่ �่ นม�ของฟูจติ สึ โน้ตบุก๊ ในตล�ดเมืองไทยนัน้ มีก�ร เติบโตขึน้ ถึง 40% เมือ่ เปรียบเทียบกับผลก�รดำ�เนินธุรกิจช่วง เดียวกันของปีท่ีผ่�นม� โดยฟูจิตสึมีส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด ประม�ณ 1-2% สำ�หรับแผนก�รรุกตล�ดในช่วงครึง่ ปีหลัง ท�ง บริษัทจะเน้นไปเจ�ะตล�ดองค์กรในลักษณะของโปรเจคม�ก ขึ้น รวมทั้งเน้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์ไปยังตล�ดต่�งจังหวัดเพิ่ม ม�กขึน้ ด้วย สำ�หรับกลยุทธ์และกิจกรรมท�งก�รตล�ดที่จะใช้เจ�ะ ตล�ดในช่วงครึ่งปีหลัง ในส่วนของรีเทลท�งบริษัทจะเน้นทำ� ยอดข�ยโน้ตบุก๊ รุน่ หน้�จอ 14 นิว้ เป็นหลัก และจะมีก�รขย�ย ช่องท�งใหม่ๆ ม�กขึน้ ส่วนตล�ดองค์กรจะเน้นก�รนำ�เสนอ ผลิตภัณฑ์รนุ่  MIJ (Made in Japan) ทัง้ หมด รวมไปถึงก�รทำ� ตล�ดแท็บเลต ซึง่ ตอนนีเ้ ป็นตล�ดทีม่ อี ตั ร�ก�รเติบโตสูง พร้อม ทั้งว�งแผนก�รจัดกิจกรรมท�งก�รตล�ดเพิ่มขึ้น และเน้นใน ส่วนของโรดโชว์ต�มตึกไอที โดยเฉพ�ะในตล�ดต่�งจังหวัด ในด้ � นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ท่ี จ ะเข้ � ม�ทำ � ตล�ดใน ประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีผลิตภัณฑ์ว�งจำ�หน่�ยอีก หล�กหล�ยรุน่ โดยมีรนุ่ ไฮไลต์ทก่ี �ำ ลังจะเข้�ม�ทำ�ตล�ดในเมือง ไทย คือฟูจติ สึ ไลฟ์บกุ๊ SH771 โน้ตบุก๊ ขน�ดหน้�จอ 13.3 นิว้ ทีไ่ ด้รบั ก�รออกแบบใหม่ทง้ั หมด จนกล�ยเป็นโน้ตบุก๊ ทีบ่ �งเบ�

ม�กขึน้ ด้วยน้�ำ หนักเพียง 1.22 กิโลกรัม ยิง่ ไปกว่�นัน้ ยังตอบ สนองก�รทำ�ง�นได้ย�วน�นกับแบตเตอรีท่ ส่ี �ม�รถใช้ได้น�น ถึง 18 ชัว่ โมง ทีส่ �ำ คัญฟูจติ สึยงั คงยึดมัน่ ในเรือ่ งของรักษ�สิง่ แวดล้อม เพร�ะวัตถุดบิ ทีน่ �ำ ม�ทำ�แบตเตอร์รเ่ี ป็นรีไซเคิล รวม ทัง้ ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยทีย่ งั คงประสิทธิภ�พอย่�งสูงสุด “เร�ตัง้ เป้�หม�ยในช่วงครึง่ ปีหลังจะต้องรักษ�อัตร�ก�ร เติบโตจ�กปีทผ่ี �่ นม�ประม�ณ 30-40% และมีสว่ นแบ่งท�งก�ร ตล�ดที ่ 2%” น�ยวรวุฒ ิ กล่�วและเพิม่ เติมว่� “แนวโน้มก�ร แข่งขันครึง่ ปีหลังในตล�ดคอนซูเมอร์โน้ตบุก๊ หน้�จอ 14 นิว้ จะ มีก�รแข่งขันกันอย่�งรุนแรง โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ เรือ่ งของร�ค� ที่จะลดลงต่ำ�ม�ก ท�งฟูจิตสึจึงมีก�รเพิ่มน้ำ�หนักให้กับตล�ด องค์กรม�กขึน้ ในช่วงครึง่ ปีหลังนี”้ ส่วนผลกระทบทีเ่ กิดจ�กภ�วะน้�ำ ท่วมใหญ่นน้ั น�ยวร วุฒ ิ กล่�วว่�อ�จจะมีผลกระทบกับยอดข�ยโดยรวมของฟูจติ สึบ�้ ง เนือ่ งจ�กตล�ดหลักอยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ทำ�ให้ก�ำ ลังซือ้ ของลูกค้�ลดลงประม�ณ 20% อย่�งไรก็ต�มเชือ่ ว่�กำ�ลังซือ้ จะกลับม�ดีขน้ึ ในไตรม�สถัดไปอย่�งแน่นอน นอกจ�กนีผ้ ลก ระทบจ�กน้�ำ ท่วมทีเ่ กิดขึน้ กับอุตส�หกรรมฮ�ร์ดดิสก์ไดร์ฟ จะ มี ผ ลให้ ค่� ยคอมพิ ว เตอร์ มีก �รปรั บ ขึ้น ร�ค�ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น อน�คตอันใกล้น ้ี แม้ว�่ ปัจจุบนั ยังคงร�ค�จำ�หน่�ยเดิมอยูก่ ต็ �ม แต่เนือ่ งจ�กฮ�ร์ดดิสก์ไดร์ฟข�ดตล�ด ทำ�ให้ก�รผลิตโน้ตบุก๊ ได้ ไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รตล�ด CHAIRMANreview | 73


Communication & IT จ�กเหตุก�รณ์น�ำ้ ท่วมใหญ่ในประเทศครัง้ นี ้ ท�งฟูจติ สึ ได้มกี �รช่วยเหลือกลุม่ ลูกค้�ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจ�กน้�ำ ท่วม โดย ส�ม�รถนำ�เครือ่ งโน้ตบุก๊ เข้�ม�รับบริก�รได้ทศ่ี นู ย์บริก�รฟูจติ สึ อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ เพลินจิต ซึง่ จะไม่คดิ ค่�บริก�รซ่อมสำ�หรับ ลูกค้�ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจ�กน้�ำ ท่วม นอกจ�กนีน้ �ยวรววุฒ ิ ยังได้กล่�วถึงแคมเปญใหม่ล�่ สุด ของฟูจติ สึ คือแคมเปญ 123 ซึง่ ส�ม�รถแสดงให้เห็นถึงคว�ม เป็นผูน้ �ำ ตล�ดโน้ตบุก๊ ของโลกในโอก�สทีฟ่ จู ติ สึได้ครองอันดับ 1 ในญี่ป่นุ โดยฟูจิตสึได้รับร�งวัลให้เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่อง คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลอันดับ 1 ในประเทศญีป่ นุ่ จ�กสถ�บัน International Data Corporation หรือ IDC และฟูจติ สึยงั มี ประวั ติ ศ �สตร์ ด้ � นก�รผลิ ต แท็ บ เลต ตั้ ง แต่ ส มั ย แรกที่ คอมพิวเตอร์แบบพกพ�เพิง่ เป็นทีน่ ยิ ม โดยในปี 1991 ฟูจติ สึ ได้ออกผลิตภัณฑ์พอ็ กเก็ตพีซเี ป็นเครือ่ งแรก และในปี 2011 นี้

ฟูจิตสึได้เปิดตัว พีซีพกพ�หน้�จอสัมผัส STYLISTIC Q550 เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบ slate ยิง่ ไปกว่�นัน้ ในปี 2011 ถือเป็น ปีครบรอบที่ฟูจิตสึได้ผลิตและพัฒน�เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลม�ครบ 30 ปี ตัง้ แต่ป ี 1981 ฟูจติ สึได้เติบโตเคียงข้�งกับ ลูกค้�และได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ตี อบสนองทุกคว�มต้องก�ร ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ท่มี ีหล�กหล�ยรุน่ แต่ละรุน่ ม�พร้อม กั บ เทคโนโลยี ร ะดั บ แนวหน้ � และที่ สำ � คั ญ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้อม ในตอนท้�ยน�ยวรวุฒ ิ ยังได้แนะนำ� น�งส�วบริจติ ผล ดี ผูจ้ ดั ก�รฝ่�ยก�รตล�ด ของ บจก.ฟูจติ สึ พีซ ี เอเชีย แปซิฟคิ ที่จะม�ทำ�หน้�ที่ดูแลเรื่องก�รตล�ดทั้งหมดและกิจกรรมส่ง เสริมก�รข�ย รวมถึงกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดทีจ่ ะผลักดันและเพิม่ ยอดข�ยให้กบั ฟูจติ สึ

แอลจี เปิดตัวสมาร์ทโฟน LG Optimus Sol และ Optimus Hub ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว บริษทั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด นำาเสนอสมาร์ทโฟน 2 รุน่ ใหม่ในตระกูลออพติมสั ทีม่ าพร้อมระบบปฏิบตั ิ การแอนดรอยด์ เวอร์ชน่ั 2.3 ได้แก่ LG Optimus Sol ดีไซน์หรู เพรียวบาง พร้อมประสิทธิภาพทีเ่ หนือชัน้ และ LG Optimus Hub ทีม่ าพร้อมเทคโนโลยีไร้สาย แชร์ไฟล์ได้อย่างสะดวก และแบตเตอรีท่ ใ่ี ช้งานได้ยาวนานยิง่ ขึน้ น�ยสมศักดิ ์ อธิศยั ตระกูล หัวหน้�กลุม่ ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มอื ถือ บริษทั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่�วว่� “แอลจีให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทต่ี อบโจทย์คว�มต้องก�รของผูบ้ ริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ ก่อนหน้�นีเ้ ร�ได้เปิดตัวสม� ร์ทโฟนหล�กรุน่ สำ�หรับผูใ้ ช้ในระดับพรีเมีย่ มและกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ในวันนีเ้ ร�เติมเต็มคว�มต้องก�รของผูใ้ ช้ทก่ี �ำ ลังมองห�สม�ร์ทโฟน ระดับกล�ง ซึง่ ม�พร้อมเทคโนโลยีทย่ี อดเยีย่ มในร�ค�คุม้ ค่� แอลจีจงึ นำ�เสนอ LG Optimus Sol ทีโ่ ดดเด่นเหนือสม�ร์ทโฟนในระดับ เดียวกัน ด้วยดีไซน์หรู เพรียวบ�ง พร้อมหน่วยประมวลผลอันเหนือชัน้ และ LG Optimus Hub สม�ร์ทโฟนทีก่ �้ วล้�ำ ด้วยเทคโนโลยี ไร้ส�ย ส�ม�รถเชือ่ มต่อและส่งถ่�ยข้อมูลไร้ส�ยได้โดยไม่ตอ้ งผ่�นเร�ท์เตอร์ ซึง่ เร�เชือ่ มัน่ ว่�ด้วยจุดแข็งดังกล่�วจะทำ�ให้สม�ร์ทโฟน ทัง้ 2 รุน่ ได้รบั ก�รตอบรับจ�กผูบ้ ริโภคเป็นอย่�งดี” LG Optimus Sol LG Optimus Sol ม�พร้อมดีไซน์หรูล�ำ้ ด้วยรูปทรงเพรียวบ�งเพียง 9.8 มม. แต่ให้ผวิ สัมผัสทีห่ นักแน่นและจับกระชับมือ ผูใ้ ช้ จะได้รบั ประสบก�รณ์ทอ่ งเว็บและแอพพลิเคชัน่ ทีร่ วดเร็วด้วยหน่วยประมวลผล 1 GHz และยังรองรับ Flash 10.1 เพือ่ ก�รรับชม มัลติมเี ดียอย่�งสมบูรณ์แบบ พร้อมหน้�จอ OLED ขน�ด 3.8 นิว้ คว�มละเอียดระดับ WVGA ทีใ่ ห้สสี นั สว่�งสดใส และช่วยลดแสง สะท้อน

74 | CHAIRMANreview


Communication & IT

LG Optimus Sol มีระบบจัดก�รพลังง�นแบบ idle-based ทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ ซึง่ จะจัดลำ�ดับก�รประมวลผลโปรแกรมต่�งๆ ต�มคว�ม สำ�คัญ จึงใช้ง�นแบตเตอรีไ่ ด้น�นขึน้ สูงสูด 30% และมีโหมด Dark UI ทีจ่ ะปรับพืน้ หลังของเมนูต�่ งๆ ให้เป็นสีด�ำ ซึง่ ใช้พลังง�นน้อย กว่�พืน้ สีข�วแบบเดิม จึงช่วยยืดอ�ยุแบตเตอรี ่ นอกจ�กนีย้ งั ม�พร้อมกล้อง 5 ล้�นพิกเซลทีป่ รับชัตเตอร์และโฟกัสอัตโนมัต ิ รวมทัง้ ถ่�ยภ�พช็อตต่อช็อตได้อย่�งรวดเร็ว ผูใ้ ช้ส�ม�รถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์มลั ติมเี ดียอืน่ ๆ ผ่�น DLNA และ Wi-Fi Direct ได้โดยตรงจ�ก ไอคอนบนหน้�จอ LG Optimus Hub LG Optimus Hub ม�พร้อมหน้�จอ 3.5 นิว้ คว�มละเอียดระดับ HVGA ทีใ่ ห้คว�มสว่�งถึง 550 nit เหนือกว่�สม�ร์ทโฟนใน ระดับเดียวกัน จึงให้ร�ยละเอียดของภ�พทีค่ มชัดแม้ใช้ง�นกล�งแจ้ง และส�ม�รถแชร์คอนเทนต์ อ�ทิ เพลง ภ�พยนตร์ และภ�พถ่�ย ได้อย่�งสะดวกด้วยฟีเจอร์เชือ่ มต่อทีห่ ล�กหล�ย ทัง้ Wi-Fi Cast ทีแ่ ชร์คอนเทนต์แบบไร้ส�ยกับมือถืออืน่ ๆ ได้รวดเร็วกว่�ก�รใช้ ง�นบลูทธู ถึง 10 เท่� และฟีเจอร์ Smart Share UI สำ�หรับแชร์คอนเทนต์แบบ DLNA กับมือถือและทีว ี รวมทัง้ ฟีเจอร์ On-screen Phone ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทส่ี �ม�รถป้อนข้อมูลไปยังมือถือผ่�นคอมพิวเตอร์ LG Optimus Hub ยังเพิม่ ประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นแบตเตอรีด่ ว้ ยระบบจัดก�รพลังง�นแบบ idle-based ซึง่ ยืดอ�ยุก�รใช้ง�นแบตเตอรีไ่ ด้น�นขึน้ 30% นอกจ�กนีย้ งั มีหน้�จอทีต่ อบสนอง ก�รสัมผัสได้ดยี ง่ิ ขึน้ จึงประมวลผลคำ�สัง่ ต่�งๆ เช่น ก�รพิมพ์ขอ้ คว�ม และก�รเล่นเกม ได้อย่�ง รวดเร็ว LG Optimus Sol ว�งจำ�หน่�ยในร�ค� 10,900 บ�ท และ LG Optimus Hub ในร�ค� 7,990 บ�ท (แถมก�ร์ดคว�มจำ� 2GB ทัง้ สองรุน่ ) ข้อมูลเพิม่ เติมเข้�ชมได้ท ่ี www.lg.com/th หรือติดต่อศูนย์ บริก�รแอลจี โทร 02-878-5757 หรือหม�ยเลขโทรฟรี 1-800-545454 คุณสมบัติ หน่วยคว�มจำ�ภ�ยใน 2GB และรองรับก�ร์ดคว�มจำ�ภ�ยนอกสูงสุด 32GB แบตเตอรี ่ 1,500mAh / Li-Ion LG Optimus Sol รองรับ 3G คว�มถี ่ 900/2100 HSDPA 7.2 Mbps จอสัมผัส OLED ขน�ด 3.8 นิว้ คว�มละเอียด WVGA กล้องหลัง 5 ล้�นพิกเซล ออโต้โฟกัส, กล้องหน้� VGA รองรับก�รเชือ่ มต่อ Bluetooth 3.0 High speed, USB 2.0 High speed, WiFi, A-GPS LG Optimus Sol รองรับไฟล์เสียง MP3/AMR/AAC/AAC+/WAV/AC3 รองรับไฟล์วดี โี อ MPEG-4/ H.263/ H.264/DivX/XviD LG Optimus Hub รองรับ 3G คว�มถี ่ 900/2100 HSDPA 3.6 Mbps จอสัมผัส TFT ขน�ด 3.5 นิว้ คว�มละเอียด HVGA กล้องหลัง 5 ล้�นพิกเซล ออโต้โฟกัส รองรับก�รเชือ่ มต่อ Bluetooth 3.0, USB 2.0 High speed, WiFi, A-GPS รองรับไฟล์เสียง MP3/AMR/AAC/(e)AAC+/WAV รองรับไฟล์วดี โี อ MPEG-4/ H.264/ H.263

LG Optimus Hub

CHAIRMANreview | 75


Communication & IT

เอซุส เปิดตัว มาเธอร์บอร์ดซีรสี ์ 9 รุน่ แรกในตลาดประเทศไทย กับการรองรับ CPU ซีรสี ์ FX มาพร้อมฟีเจอร์การจัดการพลังงาน ความเร็ว อย่างเหนือระดับ เอซุส เปิดตัว มาเธอร์บอร์ดซีรสี ์ 9 ซึง่ ถือเป็นรุน่ แรกในตลาด ประเทศไทย ทีส่ ามารถรองรับ CPU ซีรสี ์ FX จาก AMD มาพร้อมเทคโนโลยี SLI™ แบบ 4 GPU จาก NVIDIA® สุด ยอดแห่งนวัตกรรมการจัดการพลังงานบนมาเธอร์บอร์ด ซึง่ นับเป็นมาเธอร์บอร์ดรุน่ แรกทีร่ องรับ UAS Protocol อย่าง เต็มรูปแบบ และเพิม่ ประสิทธิภาพความเร็วของไดรฟ์ USB ได้สงู สุดถึง 170% อีกด้วย ม�เธอร์บอร์ดซีรสี ์ M5A99/97 ม�พร้อม เทคโนโลยี ล่� สุ ด อย่ � ง DIGI+ VRM ส�ม�รถรองรั บ แพลตฟอร์ ม AMD AM3+ เพือ่ ลดคว�มล่�ช้�ในก�รแปลง สัญญ�ณดิจติ อลเป็นอน�ล็อก รวมทัง้ ปรับแต่งระบบก�รจ่�ยไฟได้เป็นอย่�ง ดี ด้วยประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นที่ม�กขึ้นถึง 39.35% แสดงให้เห็นถึงฟีเจอร์แห่งนวัตกรรมของ DIGI+ VRM ในก�รควบคุมก�รใช้พลังง�นของ DRAM ได้เป็นอย่�งดี เพื่อก�รใช้ง�นหน่วยประมวลผล AM3+ ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ ม�เธอร์บอร์ด Republic of Gamers Crosshair V Formula ทีม่ ปี ระสิทธิภ�พของหน่วยประมวลผลซี รีส ์ FX จ�ก AMD เพิม่ ถึง 8.429GHz มีทง้ั แบบม�เธอ ร์บอร์ดอย่�งเดียว และแบบที่ม�พร้อมกับ ROG ThunderBolt ซึ่งทั้งสองแบบส�ม�รถรองรับ SLI ชนิด 3 ทิศท�งอีกด้วย โดย ROG ThunderBolt เป็นก�รผสมผส�น ระหว่�งก�ร์ดแลน และก�ร์ดเสียง ทีม่ �พร้อม ฟีเจอร์ ชิป Bigfoot Networks LAN เพือ่ ให้คอ เกมสัมผัสได้ถงึ พลังเสียงเหนือชัน้ กว่� 116 เดซิ เบล จ�กเทคโนโลยีช้ันนำ�อย่�ง XONAR™

76 | CHAIRMANreview

พร้อมเครื่องขย�ยเสียงระดับไฮเอนด์ในตัว และหูฟังเพื่อก�ร เล่นเกมโดยเฉพ�ะ สำ�หรับ ม�เธอร์บอร์ดอย่�งเดียว ม�พร้อม SupremeFX X-Fi 2 โซลูช่ันด้�นเสียง เพื่อคุณภ�พเสียงคมชัด และเทคโนโลยี GameFirst ที่ช่วยจัดลำ�ดับก�รจร�จรของเครือข่�ยในก�รเล่น เกม เพือ่ สุดยอดประสบก�รณ์แห่งก�รเล่นเกมอย่�งแท้จริง SABERTOOTH 990FX ให้สมั ผัสกับนวัตกรรมล่�สุดกับ เทคโนโลยีท�ำ คว�มเย็นด้วย Ceram!X Heatsink Coating Tech ทีช่ ว่ ยระบ�ยคว�มร้อน โดยใช้วสั ดุเคลือบเซร�มิค ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ในก�รกระจ�ยคว�ม ร้ อ นได้ ม �กกว่ � ถึ ง 50% ด้ ว ย คุณสมบัติพ้ืนผิวไม่เรียบขน�ดเล็ก เป็นพิเศษ จึงกระจ�ยคว�มร้อนได้ อย่�งมีประสิทธิภ�พ ขณะทีเ่ รด�ร์คว�ม ร้อน TUF ช่วยตรวจสอบระดับอุณหภูมิใน ส่วนประกอบสำ�คัญของม�เธอร์บอร์ดได้แบบเรี ยลไทม์ รวมถึงปรับคว�มเร็วพัดลมได้อย่�ง อัตโนมัติเพื่อคงไว้ซ่ึงเสถียรภ�พของระบบ โดยไม่ทำ�ให้เกิดคว�มร้อนม�ก เกินไป ม�เธอร์บอร์ดซีรสี ์ 9 นับเป็นก�ร ผสมผส�นฟีเจอร์ใหม่ล่�สุดที่ไม่เคย มีผู้ใดทำ�ม�ก่อน ให้ผู้ใช้สัมผัสได้ถึงเสถียรภ�พที่ไว้ ว�งใจได้ และขุมพลังสำ�หรับก�รใช้ง�นทุกรูปแบบ ว�งจำ�หน่�ยอย่�งเป็นท�งก�ร พร้อมให้คณ ุ สัมผัสแล้ว วันนี้ ณ ร้�นตัวแทนจำ�หน่�ยเอซุสทั่วประเทศ หรือ ดูขอ้ มูลผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมได้ทw่ี ww.asus.co.th หรือ ส�ม�รถพูดคุยผ่�นท�งwww.facebook.com/ ASUS.DIY


Communication & IT

CS LOXINFO ปรับยุทธศาสตร์ จาก ISP เป็น ICT Service Provider ซีเอส ล็อกซอินโฟ ปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยการผันตัวจาก Internet Service Provider (ISP) มาเป็น ICT Service Provider เพื่อเน้นการให้บริการแบบครบวงจรทั้งบริการ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสือ่ สาร ตอบสนองความ ต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า และรองรับการหลอมรวมของ เทคโนโลยีผ่านอุปกรณ์ส่อื สาร และ Cloud Computer ที่ กำาลังมาแรง ปัจจุบันบรรด�ลูกค้�องค์กรธุรกิจจำ�นวนม�กเริ่มใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควบคูก่ บั อินเทอร์เน็ตโดยผ่�นอุปกรณ์ ห ล � ย รู ป แ บ บ เ ช่ น P C ,Notebook ,Tablet ,Smart Phone ในก�รทำ�ธุรกิจกันม�ก ขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่ว�่ จะเป็นด้�น IP Communication เช่น VDO Conference , CCTV , WiFi, E-Mail, VoIP, VPN หรือใช้ เทคโนโลยี Cloud Computer ม�ช่วยแก้ปัญห�เรื่องก�รให้ บริก�ร และก�รทำ�ง�นธุรกิจ ในหล�ยรูปแบบ ตลอดจนถึงก�รลดปัญห�คว�มเสีย่ งของก�ร ดำ�เนินธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan และ Disaster Recovery Plan ทำ�ให้ลูกค้�องค์กรเองต่�งมองห�ผู้ให้บริก�รที่ส�ม�รถ ตอบโจทย์คว�มต้องก�รในก�รผสมผส�นเทคโนโลยีหล�ยรูป แบบเข้�ด้วยกัน และให้บริก�ร ICT แบบครบวงจร (One Stop Service) โดยมีคว�มพร้อมท�งด้�นก�รเชื่อมต่อเครือข่�ย (IP Networking) บริก�รท�งก�รสือ่ ส�ร (IP Communication) บริก�ร ศูนย์คอมพิวเตอร์ (IDC) บริก�ร Cloud Computer บริก�ร Computer System Integration บริก�ร Security และ Disaster Recovery ซึ่ ง บริ ก �รทั้ ง หมดเป็ น บริ ก �รบนเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ (IDC) ที ่ CS LOXINFO มีคว�มชำ�น�ญม�น�นเกินสิบปีเพร�ะเร�เกิดขึน้ ม�พร้อมๆกับ ก�รกำ�เนิดของอินเทอร์เน็ต บริษัทได้ส่ังสมประสบก�รณ์ด้�นคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ตม�เป็นเวล�น�น ตัง้ แต่ยคุ บุกเบิก Dial-up ม�จนถึง ยุค Broadband, WiFi และ 3G ปัจจุบนั บริษทั ได้ให้บริก�รก�ร เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลูกค้�องค์กรธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ด ใหญ่ ม�กกว่� 3,000 ร�ย ซึง่ ตลอดระยะเวล�สองส�มปีทผ่ี �่ น ม�ม�กกว่� 20% ของลูกค้�เหล่�นี้ ได้ซ้ือบริก�รด้�น ICT Service และ ICT Solution จ�กบริษทั และมีแนวโน้มของก�ร ซือ้ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยเหตุดงั กล่�วบริษทั จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ม�เป็น ICT Service Provider เพือ่ ให้ เกิ ด คว�มชั ด เจนต่ อ ลู ก ค้ � เนื่องจ�กคำ�ว่� ISP นั้น อ�จ จะถูกเข้�ใจได้ว�่ เป็นแต่เพียงผู้ ใ ห้ บ ริ ก � ร ก � ร เ ชื่ อ ม ต่ อ อินเทอร์เน็ตเท่�นัน้ ขณะทีค่ �ำ ว่� IT Solutions หรือ System Integration นัน้ ไม่ครอบคลุมง�นบริก�รหล�ยๆด้�นทีต่ อ้ งก�ร คว�มต่อเนือ่ ง เช่น บริก�ร Security Service, Cloud Computer , Cloud Networking ตลอดจน Disaster Recovery Service ขณะทีง่ �น ICT Service Provider ของบริษทั นัน้ ส�ม�รถ ดู แ ล ออกแบบ และให้ บ ริ ก �รได้ ค รบในทุ ก มิ ติ ทั้ง ด้ � น Networking, Computer, Appliances, Data Center, Virtual Computer, Cloud Computer, Video Conference รวมตลอด ไปจนถึง System and Network Security Implementation สำ � หรั บ ท่ � นที่ ส นใจ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ส�ม�รถติ ด ต่ อ ได้ ท่ี www.csloxinfo.com โทร.0-2263-8185 อีเมล presales@ csloxinfo.net

CHAIRMANreview | 77


Communication & IT

ผลประกอบการไทยคม

ไตรมาสสามพลิกเป็นกำาไร 16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 105% YoY รายได้จากบริการดาวเทียมและเกีย่ วเนือ่ ง เพิม่ ขึน้ 46.3% YoY บริษทั ไทยคม จำากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) แจ้งผลประกอบ การไตรมาสทีส่ ามของปี 2554 วันนี้ โดยบริษทั ฯ มีกาำ ไรสุทธิ ทัง้ สิน้ 16 ล้านบาท โดยธุรกิจดาวเทียมยังคงส่งผลดีอย่างต่อ เนือ่ งจากทีม่ กี ารบันทึกผลกำาไรสำาหรับไตรมาสติดต่อกันเป็น ครัง้ ทีส่ อง รวมทัง้ เป็นปัจจัยสำาคัญทีผ่ ลักดันรายได้รวมของบ ริษทั ฯจำานวน 1,968 ล้านบาทในนี้ โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น สำ�หรับผลประกอบก�รงวดเก้�เดือนปี 2554 บริษทั ฯ มี ร�ยได้รวมจ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�ร ทัง้ สิน้ 5,400 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จ�กระยะเวล�เดียวกันของปีก่อน ผลกำ�ไร จ�กก�รดำ�เนินง�น (EBIT) สำ�หรับช่วงเก้�เดือนแรกของปี 2554 จะเป็นบวกอยูท่ ่ี 98 ล้�นบ�ท เปรียบเทียบกับผลก�รข�ดทุน 496 ล้�นบ�ทในช่วงระยะเวล�เดียวกันของปี 2553 “สำ�หรับธุรกิจด�วเทียมไทยคมยังคงมีผลประกอบก�รทีด่ ี ทัง้ ธุรกิจด�วเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 (ไอพีสต�ร์) และธุรกิจ ด�วเทียมไทยคม 5 ที่แสดงให้เห็นว่�ธุรกิจหลักของเร�ยังคง แข็งแกร่ง” กล่�วโดยคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ บริห�ร บมจ.ไทยคม “คว�มต้องก�รสำ�หรับก�รใช้บริก�รด�วเทียมไทยคม โดย เฉพ�ะอย่�งยิง่ จ�กก�รแพร่ภ�พสัญญ�ณโทรทัศน์ยงั คงแข็งแกร่ง ซึง่ ส�ม�รถเห็นได้จ�กก�รเพิม่ ขึน้ ของช่องโทรทัศน์ของด�วเทียม ไทยคม 5 โดยในหนึง่ ปีทผ่ี �่ นม�เร�มีชอ่ งโทรทัศน์เพิม่ เป็นจำ�นวน เกือบ 100 ช่อง ส่งผลถึงคว�มเป็น “Hotbird” ของด�วเทียมไทย คม 5 นอกจ�กนี ้ ยังเป็นก�รส่งสัญญ�ณถึงคว�มต้องก�รสำ�หรับ โครงก�รด�วเทียมไทยคม 6 โดยบริษทั ฯได้มกี �รลงน�มในสัญญ� ก�รจองช่องสัญญ�ณด�วเทียมไทยคม 6 มูลค่�กว่� 1 พันล้�น บ�ท กับบริษทั พีเอสไอ โฮลดิง้ จำ�กัด เมือ่ เร็วๆนี”้ สำ�หรับไตรม�สส�มปี 2554 บริษทั ฯ มีร�ยได้จ�กบริก�ร ด�วเทียมและเกีย่ วเนือ่ งทัง้ สิน้ 1,562 ล้�นบ�ท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อย ละ 46.3 จ�กช่วงเวล�เดียวกันในปี 2553 โดยม�จ�กร�ยได้จ�ก ก�รให้บริก�รด�วเทียมไทยคม 5 จำ�นวน 603 ล้�นบ�ท ในขณะ ทีม่ รี �ยได้จ�กก�รให้บริก�รไอพีสต�ร์ 734 ล้�นบ�ท และก�รข�ย

78 | CHAIRMANreview

ไอพีสต�ร์ 225 ล้�นบ�ท คุณศุภจี กล่�วต่อไปว่� “ร�ยได้จ�กด�วเทียมไทยคม 5 ยังคงมีก�รเติบโตทัง้ ก�รเช่�ช่องสัญญ�ณด�วเทียมและบริก�รเส ริมอืน่ ๆ เช่น บริก�รนำ�เทปเพือ่ ส่งสัญญ�ณออกอ�ก�ศและก�ร บีบอัดสัญญ�ณโทรทัศน์ สำ�หรับร�ยได้ของไอพีสต�ร์เพิม่ ขึน้ เนือ่ ง ม�จ�กคว�มต้องก�รใช้แบนด์วิดท์ของลูกค้�ที่เพิ่มสูงขึ้นใน ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เมี ย นม่ � ร์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ม�เลเซี ย และ ออสเตรเลีย นอกจ�กนีบ้ ริษทั ฯยังมีก�รจัดเก็บค่�บริก�รเกตเวย์ ล่ ว งหน้ � จ�กบริ ษั ท เอ็ น บี เ อ็ น จำ � กั ด เพื่ อ ก�รให้ บ ริ ก �ร บรอดแบนด์ไอพีสต�ร์ในออสเตรเลียผ่�นโครงก�ร NBN ดัง กล่�ว” สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นส่วนอื่นๆ ของบริษัทฯ คือธุรกิจ ก�รให้ บ ริ ก �รโทรศั พ ท์ ใ นล�วและกั ม พู ช �และธุ ร กิ จ บริ ก �ร อินเทอร์เน็ตและสื่อ ยังคงเห็นผลประกอบก�รที่ลดลง โดย ธุรกิจโทรศัพท์มรี �ยได้รวม 277 ล้�นบ�ท ซึง่ ลดลง 44 ล้�นบ�ท ส่วนธุรกิจบริก�รอินเทอร์เน็ตและสื่อ มีร�ยได้ 129 ล้�นบ�ท ซึง่ ลดลง 100 ล้�นบ�ท เมือ่ เปรีบเทียบกับไตรม�สเดียวกันของ ปี 2553 “ก�รแข่งขันในตล�ดโทรศัพท์มอื ถือในประเทศกัมพูช�ยัง คงรุนแรง โดยมีผใู้ ห้บริก�รถึง 9 ร�ยสำ�หรับประเทศทีม่ ปี ระช�กร ค่อนข้�งน้อยเช่นนี ้ ซึง่ ทำ�ให้มกี �รคิดร�ค�ค่�บริก�รลูกค้�ต่�ำ กว่� คว�มเป็นจริง” คุณศุภจีกล่�วเพิ่มเติม “สำ�หรับในประเทศล�ว รัฐบ�ลได้ออกกฎระเบียบทีท่ �ำ ให้ตล�ดมือถือกลับม�มีเสถียรภ�พ และทำ�ให้ผลประกอบก�รของบริษทั ล�ว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มีทศิ ท�งทีด่ ขี น้ึ ” “สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นในธุรกิจจ�น DTV แม้ว�่ จำ�นวน ของจ�นด�วเทียมทีข่ �ยในไตรม�ส 3/2554 มียอดจำ�หน่�ยจ�น ลดลงจ�กยอดข�ยสะสมรวมทีผ่ �่ นม� 12 เดือน แต่กม็ กี �รเติบโต อย่�งมีนยั สำ�คัญเกือบ 300,000 ชุด จ�กจำ�นวนจ�นด�วเทียมที่ จำ�หน่�ยโดย DTV และพันธมิตรทำ�ให้มผี ชู้ มบนด�วเทียมไทยคม ม�กกว่� 1.29 ล้�นจ�นในขณะนี ้ ซึง่ DTV ยังคงเป็นกลยุทธ์หนึง่ ของบริษทั ฯ ในก�รเพิม่ คว�มต้องก�รใช้ชอ่ งสัญญ�ณด�วเทียม ไทยคม”


Communication & IT

โนเกียส่ง Nokia Asha 300 มือถือตระกูล Asha รุน่ แรก ลุยตลาดเมืองไทย เสริมทัพด้วย Nokia X2-05 มิวสิคโฟน พลังกระหึม่ ให้เข้าถึงสังคมออนไลน์งา่ ยกว่าเดิม โนเกียส่ง Nokia Asha 300 โทรศัพท์มอื ถือตระกูล Asha รุน่ แรกลุยตลาดเมืองไทย Nokia Asha เป็นฟีเจอร์โฟนทีผ่ สาน ความชาญฉลาดของสมาร์ทโฟน มอบประสบการณ์การใช้งานทั้งแป้นพิมพ์ และหน้าจอสัมผัส เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตได้ รวดเร็วและง่ายดาย พร้อมเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระบบรับส่งข้อความ และแอพพลิเคชัน่ ดีๆ จากโนเกีย สโตร์ พร้อมกันนี ้ ยังได้สง่ Nokia X2-05 มิวสิคโฟนลำ�โพงพลังเสียงกระหึม่ มอบประสบก�รณ์เครือข่�ยสังคมออนไลน์ง�่ ยและ สะดวกยิง่ ขึน้ ด้วย Facebook และ Twitter ทีโ่ หลดไว้ในเครือ่ งแล้ว มร. แกรนท์ แมคบีธ กรรมก�รผูจ้ ดั ก�ร โนเกีย ประเทศไทย และตล�ดเอเชียเกิดใหม่ กล่�วว่� “โนเกียยังคงมุง่ มัน่ ส่งมอบ โทรศัพท์มอื ถือคุณภ�พสูง ดีไซน์สวย อย่�ง Nokia Asha 300 และ Nokia X2-05 เพือ่ เชือ่ มต่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และ ข้อมูลข่�วส�ร พร้อมมอบประสบก�รณ์ทด่ี ที ส่ี ดุ และคว�มคุม้ ค่�ให้กบั ผูใ้ ช้ง�นอย่�งต่อเนือ่ ง” Nokia Asha 300 Nokia Asha 300 เป็นโทรศัพท์มอื ถือจอสัมผัสดีไซน์สวยพร้อมแป้นกด เปีย่ มพลังด้วย processor 1GHz และ 3G เพือ่ มอบประสบก�รณ์ก�รใช้ง�นอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ทเ่ี ร็วขึน้ เบร�เซอร์ ของโนเกียยังช่วยให้เข้�ถึงอินเตอร์เน็ตได้เร็วขึน้ ในร�ค�ทีถ่ กู ลงโดยบีบอัดเว็บได้ถงึ 90% ผูใ้ ช้ง�นส�ม�รถเข้�ใช้ง�นรับส่งข้อคว�ม อีเมล์ และข้อคว�มส่วนตัวได้จ�กหน้�จอหลัก และส�ม�รถ ว�ดนิว้ (swipe) เพือ่ เข้�ถึงแอพ เพลง หรือเกมส์ จ�กโนเกีย สโตร์ Nokia Asha 300 ม�พร้อมเกมส์ Angry Birds Lite กล้อง 5 megapixel เครือ่ งเล่นเพลง วิทยุเอฟเอ็ม บลูทธู และรองรับก�ร์ดคว�ม จำ�สูงถึง 32 GB Nokia Asha 300 ว�งจำ�หน่�ยแล้วในร�ค�เพียง 3,350 บ�ท Nokia X2-05 ฟีเจอร์โฟนทีเ่ ปีย่ มด้วยคว�มส�ม�รถด้�นดนตรีและสือ่ ต่�งๆ ส�ม�รถเล่นได้ทง้ั MP3 และ MP4 ผ่�นหูฟงั สเตอริโอ หรือลำ�โพงเสียงกระหึม่ ขน�ด 106phons วิทยุเอฟเอ็มพร้อม ฟังก์ชน่ั อัดเสียงได้ กล้อง VGA ให้คณ ุ ถ่�ยรูปเก็บประสบก�รณ์รอบตัวคุณไม่ว�่ จะอยูท่ ไ่ี หน Nokia X2-05 ม�พร้อมเบร�เซอร์โนเกีย และโนเกีย สโตร์ นอกจ�กนี้ยังโหลด Facebook และ Twitter ไว้แล้วในเครือ่ ง ทัง้ ยังให้คณ ุ แบ่งปันหรือส่งต่อข้อมูลและคว�ม บันเทิงผ่�นบลูทธู และMicroUSB ได้อกี ด้วย Nokia X2-05 มีขน�ด 113x50x15 มม. น้�ำ หนักเพียง 87.8 กรัม หน้�จอ QVGA ขน�ด 2.2 นิว้ หน่วยคว�มจำ�บน MicroSD ทีส่ �ม�รถขย�ยได้ถงึ 32 GB แบตเตอรีส่ แตนด์บ�ยได้ถงึ 25 วัน หรือคุยต่อเนือ่ งได้น�นถึง 4 ชัว่ โมง Nokia X2-05 มีให้เลือก 4 สี คือ ดำ� เงิน ข�ว และแดง ในร�ค� 1,900 บ�ท สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Asha 300 และ Nokia X2-05 ได้ท่ีโนเกียแคร์ไลน์ 02 255 2111 หรือ www.nokia.co.th

CHAIRMANreview | 79


Communication & IT

ไมโครซอฟท์เสริมทักษะไอทีและการเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้แรงงานไทย ผ่านหลักสูตรออนไลน์ สูว้ กิ ฤตน้าำ ท่วม ในช่วงภาวะน้าำ ท่วมเช่นนี้ ผูป้ ระสบภัยจำานวนมากต่างต้อง สูญเสียโอกาสในการทำางาน หรือ กลายเป็นคนว่างงานใน ทีส่ ดุ เนือ่ งจากทีท่ าำ งานต้องปิดลงเพราะภัยน้าำ ท่วม แต่ใน ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ช่วงนีอ้ าจเป็นโอกาสทีเ่ หมาะสมที่ แรงงานหลายๆ คนจะได้เตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะ ของตนเอง เพือ่ เตรียมรับโอกาสในการกลับไปทำางานใหม่ เมือ่ ภาวะน้าำ ท่วมคลีค่ ลาย รวมทัง้ ยังหารายได้เสริมเพือ่ ให้ สามารถจุนเจือตนเองและครอบครัวให้สามารถอยูร่ อดได้ บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดโครงก�ร “แรงง�นไทยก้�วไกลด้วยไอที” หรือ BETTER เพือ่ สร้�งคว�ม มั่นคงและเพิ่มศักยภ�พให้ประช�กรมีโอก�สที่ดีข้ึนในก�ร ทำ�ง�นด้วยก�รเข้�รับก�รอบรมทักษะด้�นไอทีในรูปแบบต่�งๆ ทั้ ง คว�มรู้ ท �งด้ � นคอมพิ ว เตอร์ แ ละคว�มรู้ ใ นก�รเป็ น ผู้ ประกอบก�ร โดยล่�สุด ด้วยคว�มร่วมมือจ�กสถ�บันคีนนั แห่ง เอเชีย ได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ “ฉันจะเป็นเถ้�แก่ยคุ ไอที” ที่ จะช่วยเพิ่มพูนศักยภ�พในก�รเป็นเจ้�ของธุรกิจของแรงง�น ไทยได้อย่�งเหม�ะสม โดยหลักสูตรดังกล่�วผูท้ ส่ี นใจส�ม�รถ สมัครเพือ่ เข้�เรียนในชัน้ เรียน หรือ จะเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจ�กที่ บ้�นก็ได้ น�ยจรูญศักดิ ์ บุญยอง หนึง่ ในผูเ้ ข้�ร่วมโครงก�ร ซึง่ เป็น เจ้�ของกิจก�รร้�นตัดเสือ้ ทีม่ โี ลโก้เป็นของตนเองภ�ยใต้ชอ่ื ว่� “Mr. Khong” และยังเป็นอ�จ�รย์พิเศษสอนด้�นก�รตัดเย็บ เสื้อผ้�ให้กับศูนย์พัฒน�ฝีมือแรงง�นเชียงใหม่ได้บอกเล่�ถึง คว�มภูมใิ จต่อคว�มก้�วหน้�ในกิจก�รร้�นตัดเสือ้ ทีไ่ ด้ตกผลึก คว�มคิดต่อยอด จ�กก�รเข้�รับก�รอบรมหลักสูตร ‘ฉันจะเป็น เถ้�แก่ยคุ ไอที’ ณ ศูนย์พฒ ั น�ฝีมอื แรงง�นจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ช่วยให้เข�ส�ม�รถว�งแผนก�รตล�ดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ม�กขึน้ รวมทัง้ มีก�รนำ�เอ�ไอทีม�เป็นเครือ่ งมือช่วยทีส่ �ำ คัญ ในก�รห�และขย�ยกลุม่ ลูกค้� “ก�รเข้�ม�เรียนหลักสูตรผู้ประกอบก�รช่วยให้เร�มี มุมมองที่กว้�งขึ้นม�กในแง่ของก�รทำ�ธุรกิจ โดยเฉพ�ะก�ร 80 | CHAIRMANreview

มองห� และจัดกลุ่มประเภทของลูกค้� โดยรู้จักก�รใช้และ นำ�เทคโนโลยีอย่�งอินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย ม�ใช้ใน ก�รขย�ยฐ�นลูกค้�จนมีกลุม่ ลูกค้�ทีห่ ล�กหล�ยม�กขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยด้�นกระบวนก�รคิดต้นทุนแต่ละประเภท ซึ่งแต่เดิม เร�มองข้�มไป ทำ�ให้เร�คิดเป็นระบบและรูจ้ กั ตัดทอนร�ยจ่�ย ทีไ่ ม่จ�ำ เป็นออกไปได้ อย่�งเดีย๋ วนีไ้ ม่ตอ้ งขับรถออกไปรอพบ ลูกค้�เหมือนเคยแล้วครับ เพียงแค่ติดต่อกันผ่�นอีเมล ซึ่ง ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยของเร�ได้เยอะเลยครับ ลูกค้�ก็ชอบใจและ ไม่เสียเวล�ทั้งสองฝ่�ยด้วย ทำ�ให้ส�ม�รถทำ�ง�นอย่�งอื่นๆ ได้อกี ม�ก” ทั้งนี้ ผู้ท่ีสนใจส�ม�รถสมัครสม�ชิก และลงทะเบียน เรียนออนไลน์ได้โดยตรง โดยมีแบบสอบวัดผลก�รเรียนรู ้ ทัง้ ยั ง จะได้ รับ ประก�ศนี ย บั ต รเมื่อ เรี ย นครบหลั ก สู ต ร โดยมี หลักสูตรทีน่ �่ สนใจ ตัง้ แต่ก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ใน ธุรกิจ คว�มรูเ้ กีย่ วกับก�รเป็นผูป้ ระกอบก�รเบือ้ งต้น เป้�หม�ย ท�งธุรกิจ ไปจนถึงแนวท�งก�รเขียนแผนธุรกิจสำ�หรับให้ผเู้ ข้� ร่วมโครงก�รส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รทำ�ธุรกิจจริง น�ยพีรธน เกษมศรี ณ อยุธย� กรรมก�รผูจ้ ดั ก�ร บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่�วว่� “ไมโครซอฟท์มี คว�มเชื่อมั่นว่�ก�รได้รับก�รถ่�ยทอดทักษะท�งด้�นไอทีน้นั


Communication & IT จะช่วยเพิม่ โอก�สให้กบั ประช�กร ทัง้ ในด้�นก�รสร้�งง�นและ ยกระดับคุณภ�พชีวติ ของตนเอง จึงได้รเิ ริม่ โครงก�ร “แรงง�น ไทยก้�วไกลด้วยไอที” ขึน้ โดยไมโครซอฟท์ ในฐ�นะผูม้ คี ว�ม เชี่ยวช�ญในด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศได้ให้ก�รสนับสนุน หลักสูตรก�รเรียนรู้ต่�งๆ ซึ่งพัฒน�โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น อ�ทิ หลักสูตร Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum และหลักสูตร Microsoft Digital Literacy นอกจ�กนี ้ ยังมีหลักสูตร “ฉันจะเป็นเถ้�แก่ยคุ ไอที” ด้วยคว�มร่วมมือจ�กสถ�บันคีนนั แห่งเอเชีย ทีม่ งุ่ เพิม่ พูน

ศักยภ�พในก�รเป็นเจ้�ของธุรกิจและเตรียมคว�มพร้อมทัง้ ท�ง ด้�นก�รตล�ด ก�รเงิน และก�รบริห�รจัดก�ร เพื่อให้ผ้รู ่วม อบรมส�ม�รถสร้�งธุรกิจเป็นของตนเองได้อย่�งเหม�ะสม และ หวังให้พวกเข�มีโอก�สประกอบอ�ชีพด้วยตนเองด้วยก�รเป็น ผู้ประกอบก�รที่มีคว�มส�ม�รถโดยรู้จักก�รใช้ประโยชน์จ�ก เทคโนโลยี” ผู้ท่ีสนใจส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสมัคร สม�ชิก และลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตรดังกล่�วได้ โดยตรงทีเ่ ว็บไซต์ http://www.thebetter-project.com

เอชพียนั ดำาเนินธุรกิจกลุม่ ธุรกิจเพอร์ซนั แนล ซิสเต็มส์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ นำาเสนอความคุม้ ค่าทีเ่ หนือกว่าให้กบั ทัง้ ลูกค้าและผูถ้ อื หุน้ เอชพี ประกาศว่า ได้ทำาการศึกษาการประเมินทางเลือก เชิ ง กลยุ ท ธ์ สำ า หรั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เพอร์ ซั น แนล ซิ ส เต็ ม ส์ (พีเอสจี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตัดสินใจที่จะยังคงกลุ่ม ธุรกิจพีเอสจีให้เป็นส่วนหนึง่ เอชพีตอ่ ไป น�งเม็ก วิทแมน ประธ�นและประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่ ริห�ร เอชพี กล่�วว่� “เอชพีได้ทำ�ก�รประเมินอย่�งถี่ถ้วนถึงผลกระ ทบท�งด้�นกลยุทธ์ ด้�นก�รเงิน และด้�นก�รดำ�เนินง�นในก�ร แยกกลุ่มธุรกิจพีเอสจี และหลังจ�กก�รวิเคร�ะห์ของเร�เป็นที่ แน่ชัดแล้วว่�ก�รรักษ�กลุ่มธุรกิจพีเอสจีไว้กับเอชพีเป็นสิ่งที่ เหม�ะสมทีส่ ดุ สำ�หรับลูกค้� พันธมิตรคูค่ �้ ผูถ้ อื หุน้ และพนักง�น ของเร� เอชพีมงุ่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้กลุม่ ธุรกิจพีเอสจีเติบโตไปพร้อมๆ กับเอชพีอย่�งแข็งแกร่งม�กขึน้ ” ก�รศึ ก ษ�ทบทวนกลยุ ท ธ์ ใ นครั้ ง นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เชีย่ วช�ญในส�ข�ต่�งๆ ทั้งด้�นธุรกิจและก�รปฏิบตั ิง�น จ�ก ข้อมูลทีน่ �ำ ไปสูก่ �รประเมินผลเพือ่ ก�รตัดสินใจชีใ้ ห้เห็นว่�ก�รบู รณ�ก�รเชิงลึกเกิดขึน้ ในทุกส่วนของก�รดำ�เนินง�นหลักๆ เช่น ด้�นซัพพล�ยเชน ระบบไอที และระบบจัดซือ้ จัดจ้�ง รวมทัง้ ยัง ให้ขอ้ มูลโดยละเอียดถึงระดับคว�มสำ�คัญทีก่ ลุม่ ธุรกิจพีเอสจีมี ต่อพอร์ทโฟลิโอโซลูชน่ั ของเอชพี และคุณค่�ของแบรนด์เอชพี โดยองค์รวม โดยสรุปผลก�รศึกษ� แสดงให้เห็นว่�ต้นทุนใน ก�รสร้�งสิง่ เหล่�นีข้ น้ึ ม�สูงเกินกว่�ประโยชน์ทง้ั หมด ทีจ่ ะได้

รับจ�กก�รแยกส่วนธุรกิจออกไป ผลลัพธ์จ�กก�รประเมินท�งเลือกในครั้งนี้ ยังตอกย้ำ� โมเดลธุรกิจของเอชพี และคุณค่�สำ�หรับลูกค้�และผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ธุรกิจพีเอสจีน้นั เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของกลยุทธ์ของเอชพี ในก�รนำ�เสนอคุณค่�ที่เหนือกว่� คว�มสัมพันธ์ท่ีมีม�อย่�ง ย�วน�นกับผูบ้ ริโภค ธุรกิจขน�ดเล็กและกล�ง และองค์กรขน�ด ใหญ่ ทัง้ นี ้ คณะกรรมก�รบริห�รของเอชพีมน่ั ใจเป็นอย่�งยิง่ ว่� กลุม่ ธุรกิจพีเอสจีจะเป็นส่วนสำ�คัญในก�รขับเคลือ่ นก�รเติบโต ของผลกำ�ไร ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขน�ดใหญ่ข้นึ และช่วยผลักดันโซลูชน่ั ของหน่วยธุรกิจอืน่ ๆ ของเอชพี กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พี เ อสจี มี ป ระวั ติ ค ว�มเป็ น ผู้ นำ � ทั้ ง ด้ � น นวัตกรรมและเทคโนโลยีลำ�้ สมัย รวมถึงด้�นคว�มส�ม�รถใน ก�รทำ�กำ�ไรระดับแนวหน้�ของอุตส�หกรรม พร้อมกันนี ้ ยังเป็น ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอันดับ 1 ของโลก ด้วยร�ยได้ 40.7 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประม�ณ 2553 มร. ทอดด์ แบรดลีย่ ์ รองประธ�นบริห�ร กลุม่ ธุรกิจเพ อร์ซนั แนล ซิสเต็มส์ เอชพี กล่�วว่� “ในฐ�นะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ เอชพี กลุม่ ธุรกิจพีเอสจีจะยังคงนำ�เสนอทัง้ ลูกค้� และพันธมิตร ท�งธุรกิจ ด้วยประโยชน์จ�กนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และพอร์ทโฟ ลิโอขน�ดใหญ่ท่สี ุดของวงก�ร ทั้งพีซี เวิร์คสเตชั่น และผลิต ภัณฑ์อ่ืนๆ อีกม�ก โดยเร�มุ่งมั่นที่จะพัฒน�ธุรกิจพีซีช้ันนำ� ระดับโลกให้ดยี ง่ิ ขึน้ ”

CHAIRMANreview | 81


Communication & IT

การเลือกคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ให้เหมาะกับการใช้งานไอที ในยุคดิจติ อลไมย่ ากอย่างทีค่ ดิ ปัจจุบนั เป็นยุคทีว่ ถิ ชี วี ติ และไลฟ์สไตล์ของคนได้เปลีย่ นแปลง ไปตามเทรนด์โมบิลติ ท้ี ม่ี กี ารสือ่ สาร การทำางานนอกสถานที่ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกที่ ทุกเวลา ทำาให้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ เข้ามามีบทบาทสำาคัญมากยิง่ ขึน้ ซึง่ นอกเหนือจาก การใช้งานคอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียน ส่งอีเมล หรือติดต่อ สื่อสารเรื่องงานแล้ว สิ่งที่ผ้บู ริโภคต้องการจากการใช้งาน คอมพิวเตอร์กค็ อื เพือ่ ความบันเทิง อันได้แก่ อินเทอร์เน็ต แชต โซเชียลมีเ ดี ย ดูหนัง ฟั งเพลง จึ งส่ งผลให้ เครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าไอทีท่ีได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ บริโภค เมื่ อ คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ประจำ � วั น ผู้บริโภคเริ่มมีคำ�ถ�มว่�จะเลือกคอมพิวเตอร์อย่�งไรให้เหม�ะ สำ�หรับก�รใช้ง�นเฉพ�ะบุคคล ซึง่ ซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยสำ�คัญ ประก�รหนึ่งต่อก�รทำ�ง�นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบ ปฏิบตั กิ �รและซอฟต์แวร์พน้ื ฐ�นสำ�หรับก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์ ของไมโครซอฟท์ถอื เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมทีผ่ ซู้ อ้ื คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เลือกใช้ วันนีเ้ ร�ไปรูจ้ กั กับเคล็ดไม่ลบั ในก�รเลือกระบบปฏิบตั กิ �ร วินโดวส์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพือ่ คว�มคุม้ ค่�ของร�ค�และก�รใช้ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พที่ ตรงกับคว�มต้องก�รก�รใช้ง�นอย่�งแท้จริง แก้ปัญห�ที่ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ประสบก็คือ ซื้อคอมพิวเตอร์สเปคสูงๆ ในร�ค�แพงแต่บ�งโปรแกรมและซอฟต์แวร์กลับไม่ได้มีก�รใช้ ง�นเลย ก่อนอืน่ ผูซ้ อ้ื ต้องตอบคำ�ถ�มตัวเองก่อนว่�คอมพิวเตอร์ ทีซ่ อ้ื จะนำ�ไปใช้ง�นทีบ่ �้ นหรือทีท่ �ำ ง�น ซึง่ ภ�ยใต้ก�รใช้ง�นทัง้ 2 ประเภท มีก�รแบ่งระดับก�รใช้ง�นของระบบปฏิบัติก�ร วินโดวส์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศดังนี้

82 | CHAIRMANreview

การใช้งานทีบ่ า้ น Windows® 7 Home Premium เหมาะสำาหรับผูใ้ ช้งาน เพือ่ ความบันเทิงภายในบ้าน เวอร์ช่ันนี้ มอบประสบก�รณ์คว�มบันเทิงภ�ยในบ้�น โดยช่วยให้คอมพิวเตอร์หล�ยเครื่องภ�ยในบ้�นส�ม�รถเชื่อม โยงกันได้ อีกทั้งแบ่งปันภ�พถ่�ย วิดีโอ ดนตรีท่ีช่ืนชอบผ่�น ฟีเจอร์โฮมกรุป๊ นอกจ�กนี ้ ยังส�ม�รถบันทึกร�ยก�รโทรทัศน์ โดยใช้ Windows Media Center จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครือ่ งเล่นแบบพกพ� พร้อมรับชมบันทึกร�ยก�ร โทรทัศน์ ส�ม�รถหยุดชัว่ คร�วหรือกรอกลับได้ดว้ ย Windows® 7 Home Basic เหมาะสำาหรับผู้ท่ีต้อง ทำางานเอกสารเป็นประจำาจากทีบ่ า้ น เพิม่ ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นทีบ่ �้ นในแต่ละวัน โดยช่วย ให้เข้�ถึงโปรแกรมและเอกส�รทีใ่ ช้ง�นประจำ�ได้ง�่ ยและรวดเร็ว ยิง่ ขึน้ ประหยัดเวล�ในก�รค้นห�เอกส�ร Office Home and Business 2010 เหมาะสำาหรับผูท้ ่ี ต้องการทำางานจากทีใ่ ดก็ได้อย่างมืออาชีพ ให้อสิ ระในก�รทำ�ง�นจ�กทุกทีท่ ต่ี อ้ งก�ร ผ่�นเครือ่ งมือ ที่เชื่อมต่อก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ไม่ว่�จะอยู่ท่ีบ้�น สำ�นักง�น หรือบนท้องถนน ผ่�นอีเมลและก�รจัดปฏิทินนัด หม�ย หรือ Calendar ใน Outlook ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook Office Home and Student 2010 เหมาะสำาหรับ สมาชิกในครอบครัวในการจัดการงานเอกสารเบือ้ งต้น ด้วยโปรแกรม Office จะช่วยให้ก�รจัดก�รง�นเอกส�ร เบื้องต้นภ�ยในบ้�นเป็นไปอย่�งง่�ยด�ย ไม่ว่�จะเป็นก�ร ทำ�ก�รบ้�น แบบฝึกหัดของลูก หรือก�รจัดก�รก�รเงินของ ผู้ ป กครอง ประกอบไปด้ ว ย Word, Excel, PowerPoint และ OneNote


Communication & IT

ผลิตภัณฑ์ Windows® 7 Professional เพิม่ ประสิทธิภาพการทำางานและปกป้อง ข้ อ มู ล สำ า คั ญ รวมถึ ง การทำ า งานนอก สถานที่อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย จากการโดนแฮคข้อมูล เหมาะสำาหรับผูท้ ่ี เน้ น การทำ า งานในสถานที่ ต่ า งๆ ด้ ว ย ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทาง ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ Windows® 7 Ultimate เป็น รุน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดของ Windows 7 โดยมี คุ ณ สมบั ติ ใ ช้ ง านง่ า ย และ รวบรวมความบันเทิงต่างๆ เข้ากับความ สามารถเชิงธุรกิจ เหมาะสำาหรับผูใ้ ช้งาน เพือ่ ความบันเทิงและเชิงธุรกิจ

การใช้งานทีท่ าำ งาน Windows® 7 Ultimate เหมาะสำาหรับผู้ใช้งานเพื่อ ความบันเทิงและเชิงธุรกิจ เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภ�พสูงสุดของ Windows 7 โดยมี คุณสมบัติใช้ง�นง่�ย และรวบรวมคว�มบันเทิงต่�งๆ เข้�กับ คว�มส�ม�รถเชิงธุรกิจ อ�ทิ Windows Media Center คว�ม บันเทิงออนไลน์ต่�งๆ และชุดภ�ษ�ที่ส�ม�รถเปลี่ยนภ�ษ�ได้ ถึง 35 ภ�ษ� นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถเรียกใช้โปรแกรมธุรกิจใน Windows XP ใน Windows XP Mode ได้ดว้ ย Windows® 7 Professional เหมาะสำาหรับผูท้ เ่ี น้นการ ทำางานในสถานทีต่ า่ งๆ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นและปกป้องข้อมูลสำ�คัญ รวมถึงก�รทำ�ง�นนอกสถ�นทีอ่ ย่�งสะดวกสบ�ยและปลอดภัย จ�กก�รโดนแฮคข้อมูล Office Professional 2010 เหมาะสำาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการ ความง่ายในการสร้างสรรค์งานด้านเอกสารสำาคัญเอกสาร การตลาด และพรีเซนเทชัน่ อย่างมืออาชีพ เพิม่ ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยเครือ่ งมือเพือ่ ก�ร จัดก�รท�งธุรกิจที่ครบถ้วน อ�ทิ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access และ Publisher

Office Home and Student 2010 ช่วย ให้การจัดการงานเอกสารเบื้องต้นภายใน บ้านเป็นไปอย่างง่ายดาย ไม่วา่ จะเป็นการ ทำาการบ้าน แบบฝึกหัดของลูก หรือการ จั ด การการเงิ น ของผู้ ป กครอง เหมาะ สำาหรับสมาชิกในครอบครัวในการจัดการ งานเอกสารเบือ้ งต้น

Office Home and Business 2010 เหมาะสำาหรับผูท้ ่ี ต้องการทำางานจากทีใ่ ดก็ได้อย่างมืออาชีพ เนื่ อ งจ�กให้ อิ ส ระในก�รทำ � ง�นจ�กทุ ก ที่ ที่ ต้ อ งก�ร ผ่ � นเครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ก�รทำ � ง�นอย่ � งมี ป ระสิ ท ธิ ภ �พ ไม่ ว่ � จะอยู่ ที่ บ้ � น สำ � นั ก ง�น หรื อ บนท้ อ งถนนผ่ � นอี เ มล และก�รจัดปฏิทินนัดหม�ย หรือ Calendar ผ่�น Outlook ประกอบด้ ว ย Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก�รใช้ ง�นได้แล้ว ผูซ้ อื้ ส�ม�รถทีจ่ ะเลือกคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ทีต่ รงกับคว�มต้องก�รก�รใช้ง�นจริงและเป็นซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ ์ เพื่อยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของคอมพิวเตอร์และสิทธิประโยชน์ ต่�งๆ เช่น ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย อัพเดทผลิตภัณฑ์ฟรี โดยส�ม�รถเลือกซือ้ ได้จ�กร้�นค้�ไอทีชนั้ นำ�ทีไ่ ด้รบั ก�รรับรอง ว่�จำ�หน่�ยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถขอข้อมูล เพิ่มเติมและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ได้ จ�กไมโครซอฟท์กัปตัน พร้อมทดลองใช้ง�นจริงก่อนตัดสินใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Windows Experience Zone ชั้น 5 ห้�งพันธุ์ทิพย์พล�ซ่� รูเ้ คล็ดลับอย่�งนีแ้ ล้ว ต่อไปก็ไม่จ�ำ เป็นต้องจ่�ยเงินเกิน กว่�ก�รใช้ง�นจริงในก�รซือ้ คอมพิวเตอร์ครัง้ ต่อไป

CHAIRMANreview | 83


Communication & IT

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกาำ ไรเก้าเดือน สำาหรับปี 2554 = 282 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.48 บาทต่อหุน้ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกาำ ไรสุทธิรวมสำาหรับไตรมาส 3/2554 เท่ากับ 76 ล้านบาท หรือ 0.13 บาท/หุน้ ส่งผลให้ บริษัทฯมีกำาไรรวมเก้าเดือนสำาหรับปี 2554 เท่ากับ 282 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.48 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจาก เติบโต อย่างต่อเนื่องของธุรกิจอินเตอร์เน็ต (ในกลุ่มสินค้าหลัก) และธุรกิจ Voice & Mobile Content ควบคูก่ บั การควบคุม ค่าใช้จา่ ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพของกลุม่ บริษทั ฯ ในขณะที่ กำาไร สุทธิสำาหรับงวดเก้าเดือนปี 2554 ในงบการเงินเฉพาะ กิจการเท่ากับ 280 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.47 บาท/หุน้ สำ�หรับร�ยได้รวมสำ�หรับงวดเก้�เดือนปี 2554 บริษทั ฯ มีร�ยได้รวมเท่�กับ 2,117 ล้�นบ�ท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 จ�ก ช่วงเวล�เดียวกันของปีกอ่ น ทัง้ นี ้ เนือ่ งจ�กก�รเติบโตของร�ย ได้จ�กธุรกิจอินเตอร์เน็ต (ในกลุม่ สินค้�หลัก) และธุรกิจ Voice & Mobile Content ส�ม�รถชดเชยร�ยได้ทล่ี ดลงจ�กธุรกิจสมุด หน้�เหลืองและธุรกิจโฆษณ�ย่อย สำ�หรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต ร�ยได้ในกลุ่มบริก�รภ�ค ธุรกิจเอกชนมีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�กก�รมุ่งเน้น และส่ ง เสริ ม ก�รให้ บ ริ ก �รอิ น เทอร์ เ น็ ต ด�ต้ � เซ็ น เตอร์ (IDC) และกลุ่มบริก�ร ICT Service สำ�หรับลูกค้�องค์กร เพื่อเพิ่มแหล่งร�ยได้แหล่งใหม่ของบริษัท ส่งผลให้ร�ยได้ จ�กก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จ�ก ไตรม�สก่อน สำ�หรับกลุ่มสินค้�ธุรกิจก�รให้บริก�รข้อมูลด้วยเสียง ท�งโทรศัพท์และก�รบริก�รเสริมบนโทรศัพท์เคลือ่ นที ่ (Voice Info Services & Mobile Content Services) ยังคงมีก�รเติบโต อย่�งต่อเนื่อง โดยในไตรม�ส 3/2554 มีร�ยได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 จ�กไตรม�สก่อน เนื่องม�จ�กก�รพัฒน�สินค้� 84 | CHAIRMANreview

และเพิ่มก�รให้บริก�รบน smart phone ม�กขึ้น ตลอดจน ก�รบริห�รจัดก�ร ต้นทุนและก�รตล�ดทีด่ ที �ำ ให้มผี ใู้ ช้บริก�ร เพิม่ ขึน้ สื บ เนื่ อ งจ�กวิ ก ฤตภั ย น้ำ � ท่ ว มครั้ ง ใหญ่ ใ นคร�วนี้ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯอยูใ่ นระดับคว�มสูงเกิน 10 เมตร จึงค�ดว่�ไม่น่�จะได้รับผลกระทบแต่อย่�งใด อย่�งไรก็ต�ม ปัจจุบนั มีลกู ค้�ของบริษทั ฯจำ�นวนหนึง่ ได้รบั ผลกระทบทัง้ ท�ง ตรงและท�งอ้อมจึงอ�จจะส่งผลกระทบต่อร�ยได้โดยรวมขอ งบริษทั ฯในช่วงเดือนพฤศจิก�ยน 2554 ถึง มกร�คม 2555 ซึง่ บริษทั ฯยังไม่อ�จจะให้ตวั เลขทีแ่ น่ชดั ได้จนกว่�สถ�นก�รณ์จะ กลับเข้�สูส่ ภ�วะปกติ อย่�งไรก็ต�ม บริษทั ฯเชือ่ มัน่ ว่� บริษทั ฯ ยังมีพ้ืนฐ�นก�รเงินและผลประกอบก�รที่ดี ส�ม�รถดำ�เนิน ธุรกิจต่อไปได้ต�มปกติ

ChairMan151  
Advertisement