Page 1

¹ÔµÂÊÒà áªÃìáÁ¹ÃÕÇÇÔ »‚·èÕ 15 ©ºÑº·Õè 149 เดือ¹กѹÂÒ¹ 2554

รุมค้านตัง้ กองทุนมัง่ คัง่ วุฒสิ ภาไล่บ“้ี ธีระชัย”แจง พิสิษฐ์�องค์ศรีตระกูล

ธุรกิจดูแลทำ�ความสะอาด และฆ่าเชือ้ โรคทีน่ อน� พรม�โซฟา�และเครือ่ งเบาะ

จำ�นำ�ข้าว�:� หรือหายนะงบประมาณแผ่นดิน จะฟืน้ ชีพอีกครัง้


¹ÔµÂÊÒà áªÃ์áÁ¹ÃÕÇÔÇ »‚·Õ่ 15 ©ºÑº·Õ่ 149 148 à´×͹กÑ ¹สÔ¹งÂÒ¹ หาคÁ 2554 CHAIRMAN REVIEW Vol.15 No.149 September 20112011 CHAIRMAN REVIEW Vol.15 No.148 August

บทบรรณาธิการ นั“ปลอดฯ”อย่ กการเมือง-ตัวอย่ างไม่่ยดน!!ี า เปลี สำ�นักวิจยั เอแบคโพลล์�มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ�เปิดเผยโครงการเฝ้า

กรณีกษาคุ เ ครืณอภาพอนาคตเยาวชนไทย�ในงานวิ ข่ า ยประชาชน 145 องค์ ก รจยั เชิ จากภาคเหนื ระวังและรั งสำ�รวจ�เรือ่ อง� ภาคอี ส าน ภาคใต้ และกรุ ง เทพฯ จำ า นวนกว่ า 1,000 คน รวมตัดว รายงานตัวเลขผลประมาณการจำ�นวนเด็กและเยาวชนทีใ่ ช้ยได้าเสพติ ที่บริเวณหน้าลานพระบรมรู ปทรงม้ า แล้วเคลื�ทั่อง้ นขบวนมายั งหน้า ทักัว่นประเทศ�กรณี ศกึ ษาตัวอย่างอายุ �12�–�24�ปี ในระบบและนอก รัระบบการศึ ฐสภาเพื่อกยืษา�ในพื ่นนโยบายภาคประชาชนให้ ก ั บ น.ส.ยิ ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วัตร น้ ที�่ 17�จังหวัด��จากกลุม่ เด็กและเยาวชนเป้าหมาย ฐมนตรี ให้บรรจุนโยบายเรื ่องธนาคารที ่ดิน, โฉนดชุมชน ทันายกรั ง้ ในระบบและนอกระบบการศึ กษาจำ�นวนทั ง้ สิน้ �12,253,191�คน� และการเก็ บ ภาษี ก ้ า วหน้ า เพื ่ อ กระจายการถื อ ครองที างเป็น ประเด็นสำ คัญทีค่ น้ พบครัง้ นี ้ พบว่าร้อยละ 20.7 สูบ่ดบุินหอย่ รี ่ โดยอายุ ธรรมลงในนโยบายของรั ้น ตำ่ สุด 5 ขวบ ในขณะทีร่ อ้ ยละ 35.0 เฉลี ย่ อยูท่ ่ี 15 ปี และสูบครัฐง้ บาลนั แรกอายุ สื บ เนื อ ่ งจากเมื อ ่ วั น ที ่ 24 มิ ถุนายน นการเลื อกตัต้งำ่ สุพรรคเพื ่อ ดืม่ เหล้า โดยอายุเฉลีย่ อยูท่ ่ี 16 ปี และดื ม่ เหล้ก่อาครั ง้ แรกอายุ ด 4 ขวบ ตัวแทนไปฟั งนโยบายของ 145 เครือง้ ในระบบและนอกระบบ ข่ายภาคประชาชน แต่ สิไทยได้ ง่ ทีน่ า่ ห่สว่งงอย่ างยิง่ คือ จำ นวนเด็ กและเยาวชนทั ก็การ ศึ ยังไม่กไษาที ด้ดำาใ่ ช้เนิสนารเสพติ การอะไร และยั ง ไม่ ม ี เ สี ย งตอบรั ัดเจน ว่าาจะนำ ดทัว่ ประเทศในช่วง 3 เดือนทีบผ่ ทีา่ ่ชนมา พบว่ มีผใู้ ช้า นโยบายของประชาชนเข้ ในนโยบายของรั ฐบาล ง้ สิน้ 1,715,447 ยาเสพติ ดประเภทต่างๆ ไม่านไปไว้ บั รวมเหล้ าและบุหรี ่ จำ นวนทั ขณะที ่ นายปลอดประสพ สุ ร ส ั วดี รองหั วหน้าส่ พรรคเพื ่อไทย คน โดยจำ แนกออกเป็นตัวยาต่างๆ พบว่า เสพกัญชามากที ดุ คือ 894,483 และรัฐมนตรี ทยาศาสตร์ ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลออก คน โดยอายุ เฉลีว่าย่ การกระทรวงวิ อยูท่ ่ี 17 ปี รองลงมาคื อ ยาบ้าซึ จำ นวน 649,419 คน โดย มารั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย น ยื น ยั น ว่ า จะหาช่ อ งทางเพื อกับอ่ เครื ข่ายฯ มีอายุเฉลีย่ อยูท่ ่ี 17 ปี และทีน่ า่ ตกใจคือเสพยาบ้า่อครัหารื ง้ แรกที ายุ อ7 ขวบ อย่างจริ เนื่อง เพืม่อจี แก้ ไขปัญหาให้กับราษฎร พรรคเพื ไทย และอั นดังบจัทีงส่ และต่ ามคืออ ยาไอซ์ ำ นวน 563,647 คน มี อายุเฉลี ย่ อยูท่ ่ี ่อ16 ปี ได้ ร ะลึ ก ว่ า เพราะทางสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยฯ ได้ อ ้ ุ ม ชู จึ ง ทำ า ให้ พ รรคเพื ่อ เป็นต้น ยชนะถึง ง265 เสียองงการของเด็กและเยาวชนทีต่ อ้ งการจาก ไทยได้เมืรับอ่ ชัสอบถามถึ ความต้ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาทีา ส่่ทวางเครื ข่าอยประชาชนเสนอเฉพาะ รัฐบาล และผูใ้ หญ่ในสังคม พบว่ นใหญ่อ หรื ร้อยละ 90.5 ระบุควรเพิม่ ส.ส.ของพรรคเพื ่ อ ไทย คงจะทำ า ไม่ ส ำ า เร็ จ ดั ง นั้นต้องขอความร่ อ พืน้ ทีท่ จ่ี ะส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องเยาวชนไทย รองลงมา คื อร้วอมมื ยละ กั83.6 ควรปฏิ บเครือข่ายฯรปู เศรษฐกิ เพื่อแก้ไจขปั ญ หาให้ ค ลี ค ่ ลายภายใน 4 หรื อ 8 ปี น แ ้ ี ละ ร้อยละ 83.3 ระบุควรปฏิรปู สังคม ร้อยละ 82.6 คงต้ อ งมี ก ารคุ ย ในรายละเอี ยดอี กครัง้ เพือ่ ให้เกิดความชันด สถานบั เจน ส่วนการ ระบุควรขจัดพืน้ ทีเ่ สีย่ งทำ ลายคุ ณภาพของเยาวชนไทย เช่ นเทิง ทำบ่อานพนั เป็นนโยบายรั ฐ บาลด้ ว ยนั ้ น ยื น ยั น ว่ า จะรั บ ไปดำ า เนิ นการอย่าง น แน่นอนร้อยละ 73.0 ระบุควรปฏิรปู การเมือง และรอง ๆ ลงไปคือ ประชาชน นี้ เป็นภทีาพในการแสดงความคิ ่น่าสังเกตว่า เมื่อครั้งทีด่ เห็นายปลอดประสพ เป็นงปลั ต้องมีอทัสิ ้งระ เสรี น มีการแบ่งพรรคแบ่ พวกด กระทรวงทรั ละสิอ่งแวดล้ มนั้น อมีงเป็ ความขั ดแย้างไม่ งกับดี มากเกิ นไป ไม่พรยากรธรรมชาติ จู้ กั ให้อภัย ไม่มนี แำ้ ใจต่ กัน นักอการเมื นตัวอย่ กลุ ม ่ เครื อ ข่ า ยประชาชนค่ อ นข้ า งชั ด เจน  ยึดถือประโยชน์ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ต้องการความเป็นประชาธิปไตย เราง และผู “แชร์แใ้ หญ่ มน” งว่าดเมื ี ใช้อ่ ครัวามรุ ฐบาลได้ ครองอำ นาจเต็ ทีแ่ ข็งแกร่ เป็นเป็ ตัวนอย่ห่าวงไม่ นแรงแก้ ปญั าหากั น มที่ แล้ ว จะมี ก ารเปลี ย ่ นแปลงและเมิ น เฉยต่ อ ข้ อ เสนอของเครื อ ข่ายฯ � เมือ่ เด็กสะท้อนมาอย่างนีเ้ รา“แชร์แมน”ขอมอบ“กระจก”ให้ ่ยนใจในอนาคต! ผูและเปลี ใ้ หญ่คนละหนึ ง่ บาน� �

สารบัญ

Special Scoop 7 Special Interview Special Interview Economic Focus 11 Economic Politic Focus 15 Politic Social Focus 19 Social Focus 23 Commerce & Export Commerce & Exportจ 27 เกษตรเศรษฐกิ 31 เกษตรเศรษฐกิ Insuranceจ 39 35 Money &Insurance Banking 42 49 Money &Property Banking 54 Property 59 Logistrics & Transportation 57 Chairman&Car Communication IT 64 59 Marketing Report 65 63 Communication & IT 70 Corporate Social Responsibility 73 CorporateSocialResponsibility New Products 79 77 New Relax & Products Entertain 80 79 Chairman Society 83 81


SpeacialScoop

จำ�นำ�ข้าว�:�

หรือหายนะงบประมาณแผ่นดิน จะฟื้นชีพอีกครั้ง หลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และได้ประกาศชัดเจนเกีย่ วกับมาตรการ รับจำานำาข้าวเปลือก ซึง่ ปรากฏชัดเจนถึงกำาหนดราคาข้าว เปลือก 2 ชนิดที่จะรับจำานำาได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 15,000 บาท จนทำ�ให้บรรด�นักวิช�ก�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องไม่ว่�จะเป็น สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI) สำ�นักง�นก�รตรวจเงิน แผ่นดิน รวมถึง ป.ป.ช. ซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ในด้�นก�รศึกษ�ผลกระทบ ก�ร ทำ�หน้�ทีต่ รวจสอบก�รรับจำ�นำ�ผลิตผลก�รเกษตรทัง้ ข้�วเปลือก ข้�วโพด มัน สำ�ปะหลัง จนถึงลำ�ไยในอดีตทีผ่ �่ นม� ซึง่ ปร�กฏผลก�รศึกษ�ว่�ทุกโครงก�ร ล้วนมีก�รทุจริตในขั้นตอนต่�งๆ มีคว�มเสียเกิดขึ้นกับสินค้�ที่รับจำ�นำ� ไม่ ว่�จะเป็นก�รรับจำ�นำ�ลม ก�รปลอมปนสินค้�ทีจ่ �ำ นำ� ก�รนำ�สินค้�ทีจ่ �ำ นำ�ไป หมุนเวียนข�ยก่อน(แล้วไม่คืนเงิน) สินค้�ที่เก็บไว้นั้นไม่มีก�รข�ยออกต�ม ระยะเวล�ที่ควรจะเป็น ทำ�ให้เกิดก�รเน่�เสีย จนบ�งครั้งต้องทำ�ล�ยทิ้งที่

CHAIRMANreview | 7


SpeacialScoop รัฐบ�ลต้องเสียเงินทำ�ล�ยหรือเก็บไปทิง้ ห�กจะพิจ�รณ�กันเบื้องต้นก็จะเห็นได้ ว่�นั่นได้ทำ�คว�มเสียห�ยกับบ้�นเมือง โดยเฉพ�ะงบประม�ณแผ่นดินที่ต้องใช้ ไปกับคว�มไม่ชอบม�พ�กลกี่แสนล้�น บ�ท และในหล�ยๆ โครงก�รที่ผ่�นม� มีส่วนผูกโยงอยู่กับก�รรับแทรกแซงรับ จำ�นำ�ในยุคสมัยของพรรคไทยรักไทย เป็นรัฐบ�ลและคงปฏิเสธไม่ได้ว่�มีส่วน ผูกโยงกับเกี่ยวข้องม�จนถึงพรรคเพื่อ ไทยปัจจุบัน ก�รประก�ศรับจำ�นำ�ข้�วเปลือก ในครั้ ง นี้ โ ดยเฉพ�ะร�ค�รั บ จำ � นำ � ที่ ประก�ศไว้ สู ง กว่ � คว�มเป็ น จริ ง ของ ตล�ดถึง 40 – 50% กล่�วได้ว่�เป็นก�ร ท้ � ท�ยฝี มื อ และก�รทำ � ง�นของรั ฐ บ�ลเป็ น อย่ � งยิ่ ง เนือ่ งจ�กก�รดำ�เนินก�รแทรกแซงสินค้�เกษตรทุกครัง้ สิง่ ที่ จำ�เป็นทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งมีคว�มพร้อมของรัฐบ�ล โดยเฉพ�ะอย่�ง ยิ่งโกดังเก็บข้�วเปลือก และเมื่อรัฐบ�ลสีข้�วแล้วต้องเก็บ เป็นข้�วส�รต่อไป แค่เพียงเริ่มต้นก็เริมเห็นเค้�ล�งแล้วว่� จะวุ่นว�ยแค่ไหน เพร�ะรัฐบ�ลไม่มีเครื่องมือนี้เป็นของตัง เองแม้แต่ชนิ้ เดียว ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือของภ�คธุรกิจโดย ต้องจ่�ยค่�เช่� ค่�จัดก�รส�รพัด ซึ่งสูงกว่�ปกติทั่วไปที่ เจ้�ของบริห�รเอง ในขณะเดียวกันบรรด�โรงสีทั้งหล�ยก็ ต้องทำ�ก�รค้�ของตนเองอีกท�งหนึง่ ซึง่ ไม่ต�่ งกับก�ร “ฝ�ก ปล�ย่�งไว้กบั แมว” นอกจ�กนีห้ น่วยง�นทีเ่ ข้�ไปกำ�กับดูแล บรรด�โรงสีทั้งหล�ยก็คงไม่พ้นหน้�เดิมๆ ทั้งองค์ก�รคลัง สินค้�กับ อ.ต.ก. ที่มีประวัติช่ำ�ชองหรืออ�จจะเรียกได้ว่� “เขี้ยวล�กดิน” กับเกมส์ก�รรับจำ�นำ� ซึ่งที่ผ่�นม�ก็ปร�กฎ ให้เห็นอยู่แล้วว่�ยังมีคดีคว�มทิ้งไว้อีกม�กม�ยที่ยังสะส�ง ไม่หมด และที่ต้องจับต�ดูก็คือเมื่อรัฐบ�ลรับจำ�นำ�ข้�ว เปลือกในร�ค�สูงกว่�คว�มเป็นจริงอยู่ม�ก โรงสีที่อยู่ใน ฐ�นะพ่อค้�ย่อมไม่อ�จซือ้ แข่งขันกับรัฐบ�ลได้แน่นอนห�ก ต้องค้�แล้วข�ดทุน คว�มหวังทีร่ ฐั บ�ลค�ดว่�เมือ่ รัฐบ�ลซือ้ แพงแล้วพ่อค้�จะซื้อแข่งนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลย ข้�ว 8 | CHAIRMANreview

เปลือกทั้งหล�ยก็คงไหลเข้�ม�อยู่ในมือของรัฐทั้งหมด นั่น หม�ยถึงรัฐบ�ลจะต้องเป็นผู้อุ้มข้�วทั้งหมดไว้แต่ผู้เดียว สิ่ง ที่ต�มม�ก็จะมีเรื่องก�รเตรียมโกดังเก็บข้�ว ค่�ใช้จ่�ยทั้ง หล�ยทีบ่ รรด�หน่วยง�นทัง้ หล�ยขอเพิม่ ขึน้ รัฐบ�ลคงมอง ต้ น ทุ น ที่ ร �ค�รั บ จำ � นำ � เพี ย งด้ � นเดี ย วคงไม่ ไ ด้ เ มื่ อ บวก บรรด�ค่�ใช้จ�่ ยต่�งๆ แล้ว แน่นอนว่�ต้นทุนข้�วของรัฐบ�ล ต้องสูงกว่�ตันละ 15,000 บ�ท หรือ 20,000 บ�ท แล้ว รัฐบ�ลจะยอมข�ยข�ดทุนหรือไม่ ห�กร�ค�ตล�ดส่งออกที่ จะส่งผลต่อร�ค�ในประเทศนัน้ ต่�ำ กว่�ร�ค�ทีร่ บั จำ�นำ�ไว้ม�ก แม้ว่�ในใจลึกๆ รัฐบ�ลอ�จหวังว่�ร�ค�ตล�ดโลกจะสูงขึ้น ดังใจ เรื่องต่อม�เมื่อรัฐบ�ลประก�ศร�ค�รับจำ�นำ�ไว้สูงๆ ช�วน�ส่วนใหญ่ย่อมอย�กจำ�นำ� แต่ต้องเอ�ข้�วเปลือกม� ส่งถึงที่โรงสีที่จะรับจำ�นำ� เพียงแค่นึกภ�พก็คงเห็นคว�ม ทุลักทุเลของช�วน�ที่ต้องขนเอ�ข้�วเปลือกจ�กที่น�ม�ส่ง ถึงมือรัฐบ�ล แล้วรอรับบรรด�เอกส�รทัง้ หล�ยทีจ่ ะต้องเดิน ท�งไปรับเงินกับ ธ.ก.ส. เพื่อยื่นขอรับเงิน และก็คงปฏิเสธ ไม่ได้อีกเช่นกันว่�ช�วน�จะต้องรอไปอีกหล�ยวันกว่�จะได้ เงินเพร�ะอย่�งน้อย ธ.ก.ส. ก็คงต้องขอเวล�ตรวจเอกส�ร ทั้งหล�ยก่อนว่�ถูกต้องหรือไม่ก่อนจ่�ยเงิน ถ้�ไปถ�มช�ว


SpeacialScoop น�จริงๆ อ�จได้รบั คำ�ตอบกับอดีตก�รรับจำ�นำ�ทีข่ มขืน่ เมือ่ ต้องขนข้�วไปแล้วยังจำ�นำ�ไม่ได้เพร�ะต้องรอคิวไม่นอ้ ยกว่� 2 - 3 วัน ห�กต้องก�รเร็วขึ้นก็ต้องจ่�ยค่�แทรกคิว เพื่อให้ ได้จำ�นำ�ก่อน แล้วช�วน�ที่ไหนจะไปทนได้เพร�ะทุกวันนี้ ช�วน�เกี่ยวข้�วกันสดๆ ทั้งนั้น คว�มชื้นสูง ห�กไม่ได้คิว จำ�นำ�เลย ก็จะเป็นปัญห�กับข้�วที่เกี่ยวม�สดๆ นี่ยังไม่พูด ถึงช�วน�ต�ดำ�ๆ ที่ปลูกกันคนละ 5 - 10 ไร่ เมื่อของมีน้อย ก�รขนไปโรงสีกจ็ ะยุง่ ย�กกว่�ช�วน�ร�ยใหญ่ๆ มีค�่ ใช้จ�่ ย ทุกขั้นตอน แล้วสุดท้�ยก็คงไม่ได้เข้�ไปใช้โอก�สที่รัฐบ�ล ยื่นให้ ประเด็นร้อนถัดม� อยู่ที่ร�ค�ข้�วเปลือกที่รัฐบ�ล ประก�ศรับจำ�นำ�เพียงข้�วหอมมะลิและข้�วเจ้� แม้ว่�คณะ กรรมก�ร กขช. จะประก�ศเพิ่มเติมร�ค�ข้�ว เช่น ข้�ว เหนียว ข้�วปทุมธ�นีและบรรด�ข้�วอื่นๆ อีกส�รพัด เพิ่ม

หากราคาที่ประกาศนั้นไม่ได้ ดังที่เกษตรกรคาดหวัง ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้น การเดินขบวน การปิดถนน หรือสารพัดม็อบ ซึ่งมีทั้งม็อบจริง ม็อบผสมการเมือง หรือม็อบ ที่มีกลุ่มอิทธิพลหนุนหลัง เพราะซื้อสารพัดข้าวตุนไว้แล้ว จะมีตามมาให้เห็นในที่สุด

เติมม�ก็ต�ม ถ้�ห�กร�ค�ทีป่ ระก�ศนัน้ ไม่ได้ดงั ทีเ่ กษตรกร ค�ดหวัง ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นก�รเดินขบวน ก�รปิดถนน หรือส�รพัดม็อบ ซึ่งมีทั้งม็อบจริง ม็อบผสมก�รเมือง หรือ ม็อบที่มีกลุ่มอิทธิพลหนุนหลังเพร�ะซื้อส�รพัดข้�วตุนไว้ แล้ว จะมีต�มม�ให้เห็นในที่สุด อย่�งไรก็ต�ม สิ่งที่น่�เป็น ห่วงต่อก�รกำ�หนดร�ค�รับจำ�นำ�ทีผ่ ดิ พล�ดจะเป็นก�รสร้�ง คว�มเข้�ใจที่ผิดๆ ให้แก่เกษตรกรต่อก�รพัฒน�ก�รผลิด ข้�วทีม่ คี ณ ุ ภ�พในระยะย�วของประเทศไทยไปในทีส่ ดุ ด้วย ประก�รสุดท้�ยทีจ่ ะเป็นก�รท้�ท�ยฝีมอื ทีแ่ ท้จริง เมือ่ รัฐบ�ลมัน่ ใจว่�ก�รสร้�งร�ค�จำ�นำ�ข้�วเปลือกทีส่ งู ขึน้ อย่�ง ก้�วกระโดดที่ฝืนคว�มเป็นจริงอย่�งม�กของตล�ด จนข้�ว ม�อยูใ่ นมือของรัฐบ�ลทัง้ หมด แล้วรัฐบ�ลส�ม�รถกำ�หนด ร�ค�ตล�ดได้ทั้งหมดนั้นคงต้องใช้เวล�ตรองอีกน�น เมื่อ ข้อเท็จจริงเรือ่ งก�รตล�ดเป็นสิง่ ทีม่ องไม่เห็น มันมีกลไกก�ร เคลื่อนไหวจ�กปัจจัยหล�กหล�ยประก�ร โดยเฉพ�ะอย่�ง ยิ่งกับสินค้�เกษตร ห�กไม่ใช่สินค้�ที่ส�ม�รถผูกข�ดได้ อย่�งแท้จริงแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ เมื่อสินค้�ข้�วไม่ได้ไม่ได้ มีประเทศไทยเท่�นั้นที่ปลูกได้ ถ้�มองไปรอบๆ ตัวเร� ไม่ ว่�จะเป็นอินเดีย กัมพูช� เวียดน�ม สหรัฐอเมริก� หรือ แม้แต่บ�งประเทศในแอฟริก� ก็ส�ม�รถปลูกข้�วได้เหมือน ประเทศไทย รวมทัง้ ประเทศพม่�ซึง่ กำ�ลังเร่งพัฒน�ก�รผลิต ข้�วเพื่อส่งออกเช่นเดียวกัน ก�รผลักดันร�ค�ข้�วของไทย สูงขึ้นในฐ�นะผู้ส่งออกร�ยใหญ่ย่อมเป็นผลพลอยได้กับ ประเทศเหล่�นี้ และเมือ่ มองไปรอบทิศอีกเหมือนกันจะเห็น ว่�ประเทศที่ซื้อข้�วกินทั้งหล�ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ประเทศผู้ มั่งมีสักเท่�ไหร่ก็จะซื้อข้�วจ�กประเทศที่ถูกกว่�ไปบริโภค แทน นอกจ�กนีแ้ ล้วยังต้องคิดถึงสินค้�เกษตรอืน่ ทีม่ กี �รใช้ ทดแทนข้�วด้วย โดยเฉพ�ะข้�วส�ลีที่ใช้กันในยุโรป จะมี ร�ค�อย่�งไร ล้วนมีผลกระทบต่อร�ค�ข้�วในประเทศไทย ถ้�จะพิจ�รณ�จ�กสถ�นก�รณ์ในระยะสัน้ ๆ ทีผ่ �่ นม� ร�ค� ข้�วที่หล�ยคน (บ�งพวก) อ�จจะโยงก�รปรับขึ้นร�คข้�ว เปลือกในช่วงนี้ว่�เป็นผลม�จ�กก�รประก�ศนโยบ�ยของ รัฐบ�ลนั้น ถ้�คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงก�รค้� หรือมีก�ร ติดต�มสถ�นก�รณ์โลกอย่�งใกล้ชิดแล้ว คงไม่รู้หรอกว่� อิทธิพลของก�รเคลือ่ นไหวทัง้ ของประเทศทีซ่ อื้ ข้�วและข�ย CHAIRMANreview | 9


SpeacialScoop

ข้�ว ไม่ว่�จะเป็นเรื่องนโยบ�ย ก�รเมือง ก�รเปลี่ยนแปลง ของดินฟ้�อ�ก�ศ ข่�วส�รต่�งๆ ล้วนมีอิทธิพลต่อร�ค� ตล�ดโลกทีจ่ ะเปีย่ นแปลงอย่�งรวดเร็ว ซึง่ จะเห็นได้จ�กเมือ่ เร็วๆ นี้ ที่มีข่�วประเทศอินเดียเปิดให้มีก�รส่งออกข้�วได้ หลังจ�กห้�มส่งออกม�เป็นแรมปี ทำ�ให้เกิดก�รเคลือ่ นไหว ของร�ค�ข้�วในประเทศไทยทันที เหตุก�รณ์เช่นนีต้ �่ งห�ก ที่เป็นข้อจำ�กัดที่รัฐบ�ลจะควบคุม กำ�กับ ให้เป็นไปใน ทิศท�งที่ต้องก�รได้ ถ้�จะมองย้อนไปประวัติศ�สตร์ใกล้ๆ นี้ ทีม่ คี ว�มพย�ย�มของประเทศไทยในก�รผนึกกับประเทศ เพื่อนบ้�นผู้ปลูกข้�ว เพื่อร่วมกันกำ�หนดร�ค�ข้�วในตล�ด โลกนัน้ ก็ยงั ไปไม่ถงึ ไหน ก�รค�ดหวังว่�ก�รตัง้ ร�ค�สูงของ รัฐบ�ลก็จะกล�ยเป็นประโยชน์ของประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่ง ของไทยโดยปริย�ย เว้นแต่เทวด�จะเป็นใจให้ประเทศคูแ่ ข่ง และคู่ค้�ทั้งหล�ยผลผลิตเสียห�ยเก็บเกี่ยวไม่ได้ผลเท่�นั้น จำ � นำ � ข้ � วซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ นั ก ก�รเมื อ งและบรรด�นั ก เศรษฐศ�สตร์ทั้งหล�ยล้วนเข้�ใจดี แต่สิ่งที่เข้�ใจกับคำ�ว่� จำ�นำ�นั้นจะถูกต้องตรงกันหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนที่ยัง ไม่เคยผ่�นประสบก�รณ์เรื่องเช่นนี้ย่อมไม่รู้ลึกซึ้งถึงคว�ม ซับซ้อน ซ่อนเงื่อนที่กลไกของรัฐมีจุดอ่อนและข้อจำ�กัดอยู่

10 | CHAIRMANreview

ม�ก นอกจ�กนีแ้ ล้ววิธกี �รรับจำ�นำ�ก็ไม่ได้แตกต่�งจ�กอดีต ที่ผ่�นม� รองน�ยกฯ อ�จจะเชี่ยวช�ญและคร่ำ�หวอดด้�น หุ้น แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วหุ้นกับข้�วนั้นมีคว�มแตกต่�ง แทบจะสิ้นเชิง เพร�ะหุ้นนั้นไม่เน่� ไม่เสีย ไม่ต้องมีโกดัง เก็บ แต่ข้�วเป็นของกิน มีระยะเวล�ก�รเก็บ ถ้�ข�ยข�ดทุน หรือข�ยไม่ได้ ก็ต้องเก็บไว้ในโกดัง เก็บไว้น�นก็เน่�หรือ ข้�วเสื่อม ก็ยิ่งร�ค�ตกต่ำ�ลงไปอีก ยิ่งเก็บน�นไม่มีก�ร หมุนเวียนก็ยิ่งเป็นภ�ระค่�ใช้จ่�ย ค่�ดอกเบี้ย ยังมีข้�วฤดู ใหม่ที่ใช้เวล�ปลูกอีกแค่ 100-120 วัน จะออกม�อีกระลอก สร้�งภ�ระต่อเนื่องให้รัฐบ�ล คงทำ�ให้พอมองเห็นภ�พได้ ว่�คว�มอ่อนไหวของข้�วแตกต่�งจ�กหุ้นอย่�งไรบ้�ง ก�ร ออกม�เตื อ นของหล�ยๆ คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งล้ ว นแต่ ผ่ � น ประสบก�รณ์ม�ด้วยกันทั้งนั้น นับจ�กนี้ไปก็คงเป็นก�ร ทดสอบฝีมือนักก�รเงินที่ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กตล�ดทุน ว่�จะฝ่�ดงจำ�นำ�สินค้�เกษตรอย่�งไร เพียงแค่ทำ�แล้วไม่ ข�ดทุนก็ถือว่�เป็นบุญของช�ติบ้�นเมืองแล้ว คว�มมุ่งหวังให้ประโยชน์จ�กนโยบ�ยของรัฐบ�ลตก แก่เกษตรกรนั้น เป็นเจตน�รมณ์ของทุกรัฐบ�ลที่ไม่มีใคร ปฏิเสธ ไม่ว่�จะเป็นก�รประกันร�ยได้เกษตรกรที่รัฐบ�ล ก่อนทำ�ไว้ หรือก�รรับจำ�นำ�ในอดีตที่ กำ�ลังถูกปลุกชีพขึ้นม�ใหม่ แต่ต่�งกัน ที่วิธีก�ร ก�รเลือกใช้วิธีใดที่เหม�ะสม จำ�เป็นอย่�งยิง่ ทีผ่ กู้ �ำ หนดนโยบ�ยต้อง ศึ ก ษ�ประวั ติ ศ �สตร์ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด คว�มผิดพล�ดซ้ำ�รอยประวัติศ�ตร์ ทิ้ง ภ�ระให้คนรุ่นต่อๆ ไปต้องรับผิดชอบ และยกขึน้ ม�เป็นกรณีศกึ ษ�และนินท� บรรพบุรุษในอน�คตแบบไม่จบสิ้น


Economic Focus

ภาคเอกชนห่วง “ทีมเศรษฐกิจปู”

ชี้คนไทยยังกังวลสินค้าขึ้นราคา เอกชนชี้ครม.ยิ่งลักษณ์ ไร้มือดีนั่งหัวโต๊ะกำหนดนโยบายภาพรวม หนักใจทีมเศรษฐกิจรัฐบาล “ซีพีเอฟ” ติงพาณิชย์คุมราคาสินค้าทำราคา กลไกปั่นป่วนขยับราคาสินค้าไม่ได้ เผยยินดีตรึงราคาให้นานที่สุด คุยหลังเนื้อหมูราคาแพงคนหันกินเนื้อไก่มากขึ้น ม.หอการค้าเผยคนไทย กังวลราคาสินค้าขึ้นขณะที่ บอร์ด สศช.แนะไทยต้องมีมาตรการรับมือ พิษสหรัฐ-ยุโรป “ณรงค์ชัย” มั่นใจไทยไร้วิกฤติซ้ำปี 2540 เบรกรัฐบาลใช้นโยบายการคลังโหมกระตุ้นเศรษฐกิจ หวั่นเร่งเงินเฟ้อ CHAIRMANreview | 11


Economic Focus

นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยัง ไม่สามารถให้ความเห็นในภาพรวมได้ว่าทีมเศรษฐกิจ รัฐบาลจะทำางานได้ เต็มที่หรือไม่ แต่ในส่วนผู้ที่จะมา นั่งในตำาแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม คือ น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรมว.พลังงาน ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความ สามารถ และเชื่อว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม จะเสนอให้รัฐบาลดูแลผลกระทบ ให้ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ที่ ค าดว่ า ในครึ่ ง หลั ง ของปีจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายใน และภาย นอกประเทศมากขึ้น โดยต้องการให้รัฐบาล ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 50% เป็นเวลา 3 ปี สำาหรับเอสเอ็มอีที่มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน มีทุน จดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท เพราะผู้ประกอบการก ลุ่มนี้มีกำาไรไม่ค่อยมาก โดยจะทำาไปพร้อมๆ กับการลด ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ของรัฐบาล ขณะที่ น ายธนิ ต โสรั ต น์ รองประธาน ส.อ.ท. มองว่า ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ปรากฏชื่อของนาย โอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ทำาให้ภาคเอกชนรู้สึกเป็นห่วงว่ารัฐบาลจะไม่มีมือดีมา กำาหนดนโยบายเศรษฐกิจใน ภาพรวม จึงหนักใจว่าจะ สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงหลังจากนี้ได้หรือไม่ “รัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่ ทำาให้ภาคเอกชน หนักใจมากเนือ่ งจากมีความชำานาญไม่เหมือนกัน จึงหวัง ว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ จะถอดความเป็นนักการเมือง ออกไปครึ่งหนึ่งให้ข้าราชการที่มีความรู้เข้ามา ช่วย ลด การทำางานตามใบสั่งและทำาประโยชน์เพื่อประเทศอย่าง เต็มที่” สำาหรับตำาแหน่งต่างๆ เช่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ทีเ่ ป็นของนายกิตติรตั น์ ณ ระนอง ยังมีหน้า ที่สำาคัญที่จะต้องเร่งผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวได้ต่อ เนื่องใน ไตรมาส 4/54 ขณะที่รมว.คลัง คือนายธีระชัย 12 | CHAIRMANreview

ภูวนาถนรานุบาล อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะ กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นั้น ควรต้องทำางานเป็นมืออาชีพมาก ขึ้น เพราะต้องดูนโยบายภาคการคลังด้วย โดย เฉพาะการดู แ ลภาคเศรษฐกิ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง (เรี ย ล เซ็กเตอร์) ที่มีความสำาคัญ โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลัง ของปีที่มีความท้าทายจากเศรษฐกิจภายนอกมี ความผันผวน เคลื่อนย้ายเงินทุนสูง ด้ า นนายสมมาต ขุ น เศษฐ เลขาธิ ก าร ส.อ.ท. เชื่อว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลจะสามารถ ดูแลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ เมื่อ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ บริหาร ส.อ.ท. เพื่อจัดทำาข้อเสนอในการพัฒนา อุตสาหกรรมของประเทศ ให้กับรัฐบาลโดยจะ เสนอเป็นวาระเร่งด่วน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ควร ยกเลิกกฎหมายสินบนและรางวัลนำาจับของกรม ศุลกากรทันที เพราะเป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชน มาก 2.สนับสนุนเขตอุตสาหกรรมชายแดนอย่าง จริงจัง 3.นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา 300 บาทที่ควร จะหารือความชัดเจนกับภาคเอกชน 4.ประกาศ นโยบายลดทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และ 5.กำ า หนด นโยบายพลังงานที่ชัดเจนว่าจะวางกรอบทิศทาง อย่างไร นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนกุล รองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หน้าตาค รม.ใหม่ ยอมรับว่าไม่ยี้ หากคะแนนเต็ม 100 ให้ ครม.นี้ถึง 55 คะแนน ส่วนการทำางานนั้นขณะนี้ ไม่มีเวลาแล้ว เพราะปัญหาใหญ่เกินกว่าที่จะมา นั่งศึกษาปัญหาและอุปสรรค การเข้ารับตำาแหน่ง นัน่ หมายถึงการเข้าใจแล้วว่าประเทศมีปญ ั หาอะไร บ้าง ต้องเร่งแก้ปัญหาทันที นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการ


Economic Focus

ใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวง พาณิชย์ออกมาควบคุมราคาสินค้าว่า บริษัทไม่ เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะราคาสินค้า ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด เช่น ถ้า อยากให้ ร าคาสิ น ค้ า ถู ก ก็ ต้ อ งผลิ ต สิ น ค้ า ให้ ไ ด้ ปริมาณที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยินดีให้ความร่วมมือ กับภาครัฐในเรื่องของการตรึงราคาสินค้า เพื่อ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของผู้ บ ริ โ ภค แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น ต้นทุนในด้านของวัตถุดิบ พลังงาน และค่าแรง จะมี ก ารปรั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ บริษัทก็ยังไม่สามารถรับปากได้ว่าจะตรึงราคา ได้นานแค่ไหน ทั้งนี้ จากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับเพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ปริมาณเนื้อสัตว์ที่ออกสู่ตลาด มีการปรับตัวลด ลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ กุ้ง หรือเนื้อหมูที่กำาลังมี ปัญหาในเรื่องของราคาที่สูงอยู่ในขณะนี้  ซึ่งปัจจัย ที่ทำาให้ปริมาณเนื้อสัตว์ลดลงส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก มีปัญหาใน เรื่องของโรคระบาด จึงทำาให้การผลิต

เนื้อสัตว์ของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน หรือ เวียดนาม รวมถึงไทยมีปริมาณที่ลดลง อย่างไร ก็ตาม เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น “การทีเ่ นือ้ หมูมรี าคาแพงขึน้ ทำาให้คนเริม่ หัน มากินไก่มากขึ้น เพราะมันเป็นเนื้อสัตว์เหมือน กัน ซึ่งในส่วนของกำาลังซื้อครึ่งปีหลังเชื่อว่าน่า จะปรับตัวดีขึ้น เพราะจากนโยบายของรัฐบาลไม่ ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มราคาสินค้าเกษตร ค่าแรงขัน้ ต่าำ 300 บาท หรือเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เชื่อว่าจะผลักดันให้กำาลังซื้อของ ผู้บริโภคปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่ง ปีแรก” สำ า หรั บ แผนการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน ช่ ว งครึ่ ง ปี หลังนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจอาหาร และสร้างแบรนด์สินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมไปถึงการลงทุนในประเทศต่างๆ โดยสิ้นปีคาดว่าจะมีรายได้เติบโตที่ 12% หรือมีรายได้ อยู่ที่ประมาณ 2.1-2.2 แสนล้านบาท ขณะที่  นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำานวยการศูนย์ พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ด เผยถึ ง ทั ศ นะต่ อ ภาวะค่ า ครองชี พ ในปั จ จุ บั น และ นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ กลุ่มตัวอย่าง 71.5% ระบุ ว่า ราคาอาหารสูงขึ้น  69.8% ระบุว่า ราคาสินค้าที่ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นสู ง ขึ้ น และ 52.7% ระบุ ว่ า รายจ่ า ย ทั้ ง ครอบครั ว สู ง ขึ้ น ซึ่ ง สิ่ ง ที่ รั ฐ บาลใหม่ จ ะต้ อ งดู แ ล ต่ อ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลที่ ผ่ า นมา  กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 24.1% ระบุว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น 21.4%  ระบุว่า หนี้สินในครัวเรือน และ 16.3% ระบุว่า แก้ไข ราคาน้ำามัน อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วาม กังวลเกี่ยวกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นไม่สอด คล้องกับค่า CHAIRMANreview | 13


Economic Focus

ครองชีพ นอกจากนี้ยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โลกเพิ่มเติมด้วย ในส่วนของมุมมองคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ เชื่อว่าประชาชนจะรับได้ โดยให้ คะแนน 7 เต็ม 10 ซึ่งเชื่อว่าในช่วงเวลา 3-6 เดือน น่า จะเริม่ เห็นผลงานของรัฐบาลชุดนีแ้ ล้ว นอกจากนี้ ยอมรับ ว่านายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว. พาณิชย์ มีประสบการณ์ในเรื่องของตลาดทุนและมีความ โดดเด่นเรื่องการประสานงานกับภาค เอกชน ขณะที่นาย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง มีความเข้าใจในเรื่อง ตลาดทุนเป็นอย่างดี แต่ทั้ง 2 คนยังขาดประสบการณ์ใน ด้านเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งต้องให้เวลาทำางาน ด้าน นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการสำานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ไทยต้องมีมาตรการป้องกันผลกระ ทบจากวิกฤติสหรัฐและยุโรปในระยะสัน้ ทีส่ ามารถ นำามา ใช้ได้ทันท่วงที และรองรับความผันผวนของตลาดเงินไม่ ให้ผันผวนมากเกินไป อย่ า งไรก็ ต าม ยื น ยั น ว่ า โอกาสที่ ไ ทยจะประสบ ปัญหาหนี้สาธารณะเหมือนสหรัฐคงไม่มี เพราะไทยมี บทเรียนวิกฤติปี 2540 แล้ว ประกอบกับปัจจุบันไทยมี สัดส่วนหนี้สาธารณะกว่า 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 14 | CHAIRMANreview

ในประเทศ (จีดีพี) ต่ำากว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้ ไม่เกิน 50% ของจีดีพี รวมทั้งยังมีเงินทุนสำารอง ระหว่างประเทศเป็นจำานวนมาก สภาพคล่องสูง สถาบันการเงินมีฐานะแข็งแกร่ง หนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิด รายได้ (เอ็นพีแอล) ต่ำา จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ดังนัน้ รัฐบาลใหม่จงึ ไม่จาำ เป็นต้องใช้นโยบายการ คลังในการกระตุน้ เศรษฐกิจมากนัก เพือ่ ไม่ให้เกิด แรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ด้านนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ยืนยันใช้นโยบายการเงิน ทำาให้ดอกเบี้ยนโยบาย อยู่ในช่วงขาขึ้น จากปัจจุบันดอกเบี้ยที่ แท้จริงยัง ติดลบ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ขณะที่ แ หล่ ง ข่ า วระดั บ สู ง จาก สำ า นั ก การ บูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ธนาคาร พัฒนาเอเชีย (เอดีบี) กล่าวว่า การไหลเข้าของ เงินทุนต่างชาติจำานวนมาก และมีความผันผวน สูง เป็นปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายเฉพาะหน้า ของประเทศเกิดใหม่ ที่มีความอ่อนไหวต่อการ เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเกิด ขึน้ แบบ ปัจจุบนั ทันด่วนจากวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ และยุโรป


Economic Focus

รุมค้านตัง้ กองทุนมัง่ คัง่ วุฒสิ ภาไล่บ“้ี ธีระชัย”แจง • ขู่4ตุลาคมนี้เบี้ยวอีกเอาเรื่องแน่!

กมธ.วุฒิสภา จี้ “ธีระชัย” แจงตั้ง “กองทุนมั่งคั่ง” หลังเบี้ยวส่ง แต่ตัวแทน ย้ำ 4 ต.ค.ต้องแจงเอง “คำนูณ” ชี้ จะล้วงเงินคลังหลวง ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องแก้ กม. ไม่ต่ำ 3 ฉบับ แนะ รัฐบาลหากจำเป็น ต้องทำอย่างรอบคอบ เหตุเมืองไทย มีแต่ “นักโกงเมือง” ไล่ไปหาเงิน ที่อื่นก่อน เตรียมยื่นกระทู้ถามสด “ยิ่งลักษณ์” ในที่ประชุมวุฒิฯกรุงเทพ โพลล์เผย นักเศรษฐศาสตร์ค้านหนัก กังวลเศรษฐกิจโลกผันผวน ห่วงคอร์รัปชั่น-ผลประโยชน์ทับซ้อน ระบุไทยควรเน้นเสถียรภาพระยะยาว CHAIRMANreview | 15


Economic Focus

กรณีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่ง ชาติของรัฐบาล โดยใช้ทุนสำารองระหว่างประเทศในส่วน ที่ไม่ใช่เงินของคลังหลวง เงินหนุนพันธบัตร และทองคำา หลวงตามหาบัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความ ผันผวนสูงและมีโอกาสทีจ่ ะเกิดวิกฤติขนึ้ อีก ทำาให้เสีย่ งต่อ การขาดทุนและอาจนำาไปสูว่ กิ ฤติเศรษฐกิจไทยอีกครัง้ นัน้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ว่ า ที่ รั ฐ สภา มี ค ณะลู ก ศิ ษ ย์ ห ลวงตามหาบั ว เข้ า ยื่ น หนังสือต่อ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ผ่าน นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธาวุฒิสภาคนที่ 1 เพื่อ ขอให้วฒ ุ สิ ภาติดตามกรณีรฐั บาลมีนโยบายจัดตัง้ กองทุน ความมัน่ คัง่ แห่ง ชาติ โดยยังไม่มคี วามชัดเจนว่าจะนำาเงิน จากทุนสำารองเงินตราระหว่างประเทศหรือคลัง หลวงมา จัดตั้งกองทุนหรือไม่ ขณะที่ นายถาวร ลีนุตพงษ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การเงิน การคลัง การ ธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา กล่าวว่า เตรียมทำา หนังสือเชิญ นาย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง ตามอำานาจ พ.ร.บ.คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 เพื่อให้เข้า มาชี้แจงต่อกมธ. เกี่ยวกับแนวความคิดตั้งกองทุนความ มัง่ คัง่ แห่งชาติ ในวันที ่ 4 ตุลาคมนี ้ โดยก่อนหน้านี ้ ได้ทาำ หนังสือเชิญให้ นายธีระชัย มาชี้แจงในวันที่ 13 กันยายน แต่นายธีระชัยได้มอบหมายตามสายการบังคับบัญชาของ กระทรวงการคลังให้ มาชี้แจงแทน นายคำ า นู ณ สิ ท ธิ ส มาน ส.ว.สรรหา ในฐานะ กมธ.กล่าวว่าเรื่องกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ นี้ เป็น เรื่องในระดับนโยบายของรัฐบาลการมอบหมายให้เจ้า หน้าที่กระทรวงการคลังมา ชี้แจงนั้น อาจจะไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ กมธ.จึงเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบให้มี การออกหนังสือเชิญตามปกติอกี ครัง้ และหากครัง้ นีย้ งั ไม่ ได้รับความร่วมมือทาง กมธ.จะดำาเนินการตามอำานาจ 16 | CHAIRMANreview

ในมาตรา 8 โดยใช้เสียงของที่ประชุม กมธ.เกิน กึ่งหนึ่งเพื่อออกคำาสั่งเรียกให้ นายธีระชัย ต้องมา ด้วยตัวเอง ขณะเดี ย วกั น กมธ.เห็ น ว่ า การตั้ ง กองทุ น ความมัง่ คัง่ แห่งชาติ เป็นเรือ่ งระดับนโยบายทีน่ าย ธีระชัยต้องมาตอบคำาถามเอง เพราะประเด็นนี้มี บท กำาหนดลงโทษตามกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนไม่ให้ ความร่วมมือกับกมธ.ตามพ.ร.บ.คำาสั่ง เรียกฯ มี โทษจำาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พัน บาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ และมีความผิดในข้อหาขัด ขวางการปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีข่ องกมธ.ต้องระวาง โทษจำา คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ นอกจากนี้เรื่องกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ยังได้บรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลข้อ 3.1.7 ซึ่ง แม้จะไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน แต่เมื่อสังคมเริ่มไม่ แน่ใจ คนในรัฐบาลออกมาพูดถึงบ่อยครั้ง และ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง ก็เคย ไปให้นโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ ชาติ) โดยได้พูดถึงการจัดตั้งกองทุนความมั่งคั่ง แห่งชาติ และการขาดทุนของกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่ง ทั้ง 2 เรื่องนี้ มีแนวโน้มที่จะต้องเข้าไปแตะเงินใน ส่วนทุนสำารองระหว่างประเทศ ที่มีอยู่ราว 6 ล้าน ล้านบาท และไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นส่วนใด ของทุนสำารองระหว่างประเทศ เพราะปัจจุบันแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.อยู่ในความดูแลของแบงก์ ชาติ ราว 4.2 ล้านล้านบาท ที่เรียกว่า ทุนสำารอง ทั่วไป และ 2.อยู่ในความดูแลของฝ่ายออกบัตร แบงก์ชาติ ราว 1.8-1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเรียกกัน ว่าทุนสำารองเงินตรา “ในส่วนของทุนสำารองเงินตรานี้เป็นส่วนที่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เรียกมาตลอดว่า


Economic Focus

คลังหลวง และได้เชิญชวนให้ประชาชนบริจาคเพือ่ สมบทคลังหลวงเข้าไป เจตนารมณ์ของหลวงตาม หาบัว คือ ไม่ต้องการให้แตะเงินคลังหลวง ไม่ใช่ เพียงในส่วนของที่ประชาชนบริจาคเข้าไป แต่คือ ทั้งหมดของทุนสำารองเงินตราที่มีอยู่ราว 1.8-1.9 ล้านล้านบาท” นายคำานูณ กล่าวและว่า เมื่อมีกระแสสงสัยของสังคมเกิดขึ้น รมว. คลัง ก็ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กในเวลาต่อมา ว่า จะ ไม่เข้าไปแตะในส่วนของทุนสำารองเงินตรา หรือ เงินบริจาคของหลวงามหาบัวฯ แต่ก็ยังไม่มีความ ชัดเจนนัก ทำาให้ กมธ.การเงินฯ วุฒิสภา มีมติให้ ศึกษาติดตามเรื่องนี้ โดยเชิญ รมว.คลัง มาชี้แจง นอกจากนี้ ยั ง ได้ ยื่ น กระทู้ ถ ามด่ ว นต่ อ น.ส.ยิ่ ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในเรื่องกองทุน ความมั่งคั่งแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุวาระใน วันที่ 19 กันยายน นี้ แต่ยังไม่ทราบว่าทางนายกฯ มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดมาตอบ อย่างไรก็ตาม การใช้เงินทุนสำารองไม่ใช่เรือ่ ง ง่าย จำาเป็นต้องแก้ไขและตรากฎหมายใหม่อย่าง

น้อย 3 ฉบับ คือ แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย และ พ.ร.บ.เงินตรา ทั้งยังต้องมีการตรา พ.ร.บ.กองทุน ความมั่งคั่งแห่งชาติ หรือจะใช้ชื่อกองทุนประเทศไทย ขึ้นมาใหม่ด้วย จึงไม่ใช่เรื่องที่จะทำาได้โดยเร็ว อีกทั้ง ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในสังคม ส่วนหนึ่งเห็นว่า ทุนสำารองระหว่างประเทศของไทยได้ดอกผลที่ต่ำา บาง ส่วนค่าลดลง เพราะมีการถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯมาก เห็นว่า ควรนำาไปลงทุนในทางที่จะได้ดอกผลมากขึ้น แต่ อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการได้ดอกผลที่มากขึ้นหมายถึงอัตรา เสี่ยงที่เพิ่มมาก ขึ้นด้วย จึงเป็นประเด็นทมี่ถกเถียงกันใน ทางวิชาการ “แม้เรื่องนี้จะเป็นนโยบายของรัฐบาล แต่การที่ ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายเร่งด่วน ก็ไม่จำาเป็นที่จะต้อง เร่งรัด อย่างหนึ่งที่ได้เรียกร้องรัฐบาลมาโดยตลอด คือ การดำาเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะเงินก้อนนี้ถือ เป็นก้อนสุดท้ายที่บรรพบุรุษเก็บไว้ให้ใช้ในยามวิกฤต จริงๆ และเป็นเงินที่มีไว้หนุนหลังค่าเงินบาท ดังนั้น จึง ต้องรอบคอบมาก สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องก็คือ ถ้ารัฐบาล ยังยืนยันว่ามีเหตุผลต้องจัดตั้งกองทุนขึ้นมา เราขอให้ CHAIRMANreview | 17


Economic Focus

รัฐบาลทำาในรูปพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่มีรายละเอียด ของกองทุนทั้งหมดเท่านั้น อย่าได้กระทำาในรูปพระราช กำาหนด (พ.ร.ก.) ที่สังคมไม่มีเวลาได้ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เลย” นายคำานูณ กล่าวต่อว่า กองทุนลักษณะนี้ที่เกิดขึ้น ในประเทศต่างๆ นั้น มีทั้งที่สำาเร็จ และไม่สำาเร็จ โดย นเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งความโปร่ ง ใสในการดำ า เนิ น นโยบายของประเทศไทยมี เพียงพอแล้วหรือไม่ การที่ไป ยกตัวอย่างความสำาเร็จของกองทุนเทมาเส็กของรัฐบาล สิงคโปร์นั้น ไม่สามารถนำามาเปรียบเทียบได้ เพราะ ประเทศสิงคโปร์ถือว่ามีดัชนีความโปร่งใสในลำาดับต้นๆ ของโลก แต่สำาหรับหลายประเทศที่มีดัชนีความโปร่งใส อยู่ในลำาดับท้ายๆ หรือกลางๆ การดำาเนินการกองทุนก็ ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร สำาหรับประเทศไทยที่ดัชนี้ความโปร่งใสยังไม่สูง และความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ไม่ไว้วางใจนักการ เมือง ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่จะเกิดตามมา แม้จะมีกฎหมาย ที่รอบคอบก็ตาม รัฐบาลจึงจำาเป็นต้องรับฟังความเห็น ของสังคม ในเบี้องต้นจึงควรจะหาเงินจากวิธีการอื่นก่อน ขณะเดี ย วกั น ศู น ย์ วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ 50.7% ค้านแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนความ มั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาล โดยเสนอแนะว่าประเทศไทย ควรเน้นรักษาสภาพคล่องไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมากกว่า นำามาลงทุน นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ว่ า ระบบการเมื อ งและระบบ ราชการไทยในปัจจุบันยังไม่ เอื้อต่อการจัดตั้งกองทุนฯ อีกทัง้ ยังสุม่ เสีย่ งต่อปัญหาเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน และ การทุจริตคอร์รับชันอีกทั้งยังมองว่าทุนสำารองระหว่าง ประเทศเป็นสินทรัพย์ที่มีเจ้าของหรือ เจ้าหนี้ (นักลงทุน ต่างชาติ) และเมื่อหักเงินจำานวนนี้แล้ว ทุนสำารองที่เป็น ของคนไทยเองก็ไม่ได้มีมากมายที่เพียงพอที่จะนำาไป 18 | CHAIRMANreview

ลงทุนอย่าง คุ้มค่า ทัง้ นี ้ หากจะมีการจัดตัง้ กองทุนฯ ดังกล่าวขึน้ แล้ว นักเศรษฐศาสตร์สว่ นใหญ่ไม่เห็นด้วยทีจ่ ะนำา ไปลงทุนในแหล่งพลังงาน เช่น บ่อน้ำามันในต่าง ประเทศ แต่เห็นด้วยที่จะนำาไปลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) ภายในประเทศ ขณะเดี ย วกั น นั ก เศรษฐศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 52.2 ยังไม่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการ ทุ น สำ า รองระหว่ า งประเทศของธนาคารแห่ ง ประเทศ ไทย(ธปท.) ในปัจจุบันที่เน้นการลงทุน ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ทั้งยังมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนฯ ได้แก่ 1.ให้ตั้งคณะ ทำางานที่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองจากทุกภาค ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทำาการศึกษาในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาเรื่องความจำาเป็นในการ จัดตั้งกองทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน ช่วงเวลา ที่เหมาะสมในการลงทุน กรอบในการลงทุน ผล ตอบแทน และความเสี่ยง เป็นต้น 2. เงื่อนไขที่สำาคัญในการจัดตั้งกองทุน คือ ความพร้อมของฝ่ายการเมืองทีต่ อ้ งไม่มคี อร์รบั ชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการ บริหารจัดการกองทุน อีกทั้งควรมีระบบติดตาม ตรวจสอบการดำาเนินงาน ความโปร่งใส และมี หลักธรรมาภิบาล และ 3.แหล่งที่มาของการจัด ตั้งกองทุนควรมาจากแหล่งอื่นๆ มากกว่าที่จะมา จากทุนสำารองระหว่างประเทศ เช่น การระดมทุน จากประชาชน เงินกำาไรจากรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ได้ทำาการสำารวจความ คิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำางานอยู่ในหน่วยงาน ด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำาของ ประเทศ 29 แห่ง จำานวน 67 คน โดยเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน ที่ผ่านมา


Politic Focus

รัฐบาลบริหารประเทศ 1 เดือน

ทำความสุขประชาชนลดวูบ! หลังรัฐบาล”ยิ่งลักษณ์1”บริหารประเทศผ่านไป1เดือน เริ่มมีคำ�ถาม�ว่าจะทำ�ตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้หรือไม่� ทั้งเรื่องขึ้นค่าแรง�300�บาท�เพิ่มเงินเดือน�ปริญญา ตรี� 15,000�บาท�แจกแท็บเล็ตเด็ก�ป.1�แม้กระทั่งแก้ ปัญหาสินค้าแพง�รวมถึงการโยกย้ายข้าราชการที่กำ�ลัง ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก 19 | CHAIRMANreview

CHAIRMANreview | 19


Politic Focus

โดยเฉพาะการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจาก เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)เพื่อเปิดเก้าอี้ ว่างให้พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิศ์ รี ลุกจากเก้าอีผ้ ูบ้ ญ ั ชาการ ตำารวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)แล้วดัน พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดา มาพงศ์ รองผบ.ตร.(พี่ชาย พี่สะใภ้(คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชรอดีตภริยาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ) เข้ามานั่ง เป็นผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ หรือกรณีโยกย้ายนายชาติชาย สุทธิกลม พ้นจาก อธิบดีกรมราชทัณณฑ์ แล้วโยกพ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที.(เจ้าของคดียุบพรรค ประชาธิปัตย์) มาเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อดูแลเรื่อง การขอพระราชทานอภัยโทษให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ รวมถึงการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงอื่นๆใน ลักษณะคล้ายๆ กัน ล่ า สุ ด คณะกรรมาธิ ก ารศึ ก ษาตรวจสอบเรื่ อ งการ ทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล และอนุกรรมาธิการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้าย” โดยมีข้าราชการ และอดีตข้าราชการระดับสูง รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา เข้า ร่วม โดย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินได้ให้ความสำาคัญ กับผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารงานของ ประเทศ ที่ผ่านมาได้ มีการสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อาทิ รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล แต่ไม่สามารถนำากติกา ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่ให้เป็นรูปธรรม ยึดหลักของ คุณธรรมได้ เพราะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น ต้องยึดโยงและอยู่ภายใต้กำากับของ นักการเมือง ขณะที่ น ายปรีชา วัชราภัย ผู้อำานวยการสถาบัน ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ กล่าวว่า ระบบคุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจุบันคือกลไกและการดำาเนินงานที่นำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ ได้ เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ อย่างไรก็ตามระเบียบ กฎ เกณฑ์ที่ออกมาดูแลเรื่องการจัดสรรทรัพยากรบุคคลหรือ จัดระเบียบราชการ พลเรือนมีเป็นจำานวนมาก ชี้ให้เห็น ว่าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเป็นจำานวนมากเพราะปัญหา เกิดจากระบบ ปฏิบัติที่ทนต่อการกระทำาที่ขัดต่อระเบียบ 20 | CHAIRMANreview

การใช้อำานาจต้องเป็นไป ตามระบบคุณธรรม ประเด็นของผมคือ ท่านนายกฯ พูดตลอด ว่าผมไม่มีความผิด แล้วทำาไมมาโยกย้ายผม ผมสู้เพื่อศักดิ์ศรี และความถูกต้อง ถ้าถูกรังแกพอทนได้ แต่หากรังแก ด้วยระบบราชการ ถือว่าทำาร้ายประเทศชาติ หรือรัฐธรรมนูญ ฝ่ายข้าราชการที่ถูกกระทำาไม่ได้นำาข้อมูล มาเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้สังคม วินิจฉัย สิ่งที่ไม่เป็น ธรรมจะยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ “หากไม่มีตัวอย่าง การลุกขึ้นสู้แล้วยังบอกว่าไม่ เป็นไร คุณธรรมก็จะถูกละเมิดต่อไป ที่พูดกันเรื่องซื้อ ขายตำาแหน่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้าราชการประจำาที่พา ตัวเองเข้าสู่วงจร เมื่อทำาให้ฝ่ายการเมืองมองเห็น พวก เขาจึงคิดว่าเป็นช่องทางและเป็นสิ่งที่ทำาอย่างปกติ จึง ขอเสนอให้ข้าราชการต้องลุกมาต่อสู้กับระบบปฏิบัติที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่ เป็นธรรม อย่าสละสิทธิ์การใช้บทบัญญัติ ของกฎหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ อย่าโทษฝ่ายการเมือง อย่างเดียว เพราะเจ้าหน้าที่รัฐยังคงคิดว่าถูกกระทำาแล้ว ไม่เป็นไร” ด้าน นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการสมช. กล่าวว่า หลังจากยื่นเรื่องต่อกรรม การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) แล้ว เชื่อมั่นในกลไก ที่มีอยู่ว่าจะสามารถพิทักษ์คุณธรรมได้ ตลอดเวลาที่อยู่ที่ สภาความมั่นคงฯ ได้มองเห็นความไม่เป็นธรรมในการ แต่งตัง้ โยกย้ายมาตลอดชีวติ ข้าราชการ ในปัจจุบนั มิตดิ า้ น CHAIRMANreview | 20


Politic Focus

ความมั่นคงได้เปลี่ยนไป เริ่มมีการแทรกแซงเกิดขึ้น คนที่ แทรกเข้ามาในองค์กรแล้วไม่ได้ทำาประโยชน์เป็นชิ้นเป็น อัน รังแต่ท ำาให้เกิดการแตกความสามัคคีเกิดขึ้น ”ฝ่ า ยการเมื อ งพู ด มาตลอดว่ า เป็ น เรื่ อ งของความ โกธรแค้นแบ่งฝักแบ่งฝ่าย สิ่งที่เกิดขึ้นแทบไม่อยากเชื่อ เพราะถูกสั่งสอนมาตลอดให้ทำางานอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ รัฐบาลนี้เข้ามา ก็พยายามทำางานอยู่ในขอบเขต พยายาม อยู่ในกรอบการทำางาน ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาร้องขอ ความเป็นธรรมต่อ ก.พ.ค.ผมไม่โต้แย้งประเด็นการใช้ อำานาจทางกฎหมายจะถูกหรือไม่ถูก แต่การใช้อำานาจต้อง เป็นไปตามระบบคุณธรรม ประเด็นของผมคือ ท่านนายกฯ พูดตลอดว่าผมไม่มีความผิด แล้วทำาไมมาโยกย้ายผม ผม สู้เพื่อศักดิ์ศรีและความถูกต้อง ถ้าถูกรังแกพอทนได้ แต่ หากรังแกด้วยระบบราชการถือว่าทำาร้ายประเทศชาติ” ขณะที่ ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยวิ ช าการเพื่ อ สั ง เกตการณ์ และวิจัยความสุขชุมชน หรือ ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำารวจ เรื่อง รายงานดัชนีความสุขมวลรวมหรือ Gross Domestic Happiness (GDH) ในช่วงโค้งแรกของรัฐบาล ภายใต้

การนำาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีศึกษาตัวอย่าง ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุดรธานี ขอนแก่น กระบี่ นราธิวาส และสงขลา จำานวนทัง้ สิน้ 2,520 ตัวอย่าง ดำาเนินโครงการระหว่างวันที ่ 1 - 10 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่าง แบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำาเภอ ตำาบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนตัวอย่างระดับครัว เรือน ช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 พบว่า เมื่ อ ทำ า การศึ ก ษาดั ช นี ชี้ วั ด ความสุ ข มวลรวมของ ประชาชนภายในประเทศ หรื อ Gross Domestic Happiness (GDH) จำานวน 26 ตัวชี้วัด และแบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน การเมือง พบว่า เมื่อค่าอ้างอิงความสุขอยู่ที่ระดับ 100 จุด ผลการศึกษาด้านสังคมปรากฏว่า ประชาชนมีความสุข ที่ ได้เห็นประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์มากที่สุด อยู่ที่ระดับ 162.7 จุด รองลงมาคือ ความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ CHAIRMANreview | 21


Politic Focus

ของคนในครอบครัวช่วง 30 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.0 จุด นอกจากนี้ มีความสุขต่อสุขภาพทางใจ 117.6 จุด มีความ สุขต่อหน้าที่การงาน อาชีพที่ทำาอยู่ 111.4 จุด มีความสุข ต่อการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในชุมชน 110.7 จุด มีความสุขต่อคุณภาพด้านการศึกษาของบุตรหลาน 110.5 จุด มีความสุขต่อสุขภาพทางกาย 108.8 จุด และมี ความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอยู่ ที่ระดับ 107.7 จุด อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่มีความสุขต่อสภาพถนน หนทาง ไฟฟ้า น้ำาดื่มน้ำาใช้ในชุมชน เพราะได้ค่าที่ 94.9 จุด ต่ำากว่าค่าอ้างอิงความสุขที่ระดับ 100 จุด ขณะเดียวกันที่น่าเป็นห่วงคือ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนไม่มีความสุขต่อทุกตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เรื่องรายได้ส่วนตัว เปรียบเทียบกับช่วงเวลารัฐบาลนาย อภิสิทธิ์ หรือจะเป็นเรื่องรายได้ครัวเรือน และการใช้จ่าย ต่างๆในชีวิตประจำาวัน การร้องเรียกสิทธิของผู้บริโภค จากกลุ่มนายทุนผู้ประกอบธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยได้ค่าความสุขต่ำากว่ามาตรฐาน ได้แก่ 93.1จุด 83.2 จุด 75.6 จุด 74.7 จุด และ 61.3 จุด ตาม ลำาดับ โดยค่าความสุขมวลรวมด้านเศรษฐกิจ ก็ต่ำากว่าค่า มาตรฐานเช่นกันคือได้ 77.58 หมายความว่า ประชาชน ยังไม่มีความสุขต่อตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษายังพบว่า ประชาชนไม่มี ความสุขต่อทุกตัวชี้วัดด้านการเมืองเช่นกัน ได้แก่ ไม่มี ความสุขต่อนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเปรียบเทียบกับ รัฐบาลยุคนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เพียง 92.5 จุด ถือว่า ต่ำากว่าค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ ประชาชนยังไม่มีความสุขต่อ การทำางาน ของรัฐบาลในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ใน ช่วง 30 วันที่ผ่านมา 91.2 จุด ไม่มีความสุขต่อการทำางาน ของเจ้าหน้าทีต่ ำารวจในการดูแลความปลอดภัยในชีวติ และ ทรัพย์สิน 90.8 จุด ไม่มีความสุขต่อการทำางานของรัฐบาล โดยภาพรวมช่วงนี้ 90.0 จุด ไม่มีความสุขต่อการพบเห็น การทำางานของเจ้าหน้าที่รัฐ 89.6 จุด ไม่มีความสุขต่อ การทำางานของนักการเมืองฝ่ายค้าน 87.2 จุด ไม่มีความ 22 | CHAIRMANreview

สุขต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในชุมชน 80.4 จุด ไม่มี ความสุขต่อคุณภาพนักการเมืองระดับชาติ 71.1 จุด และ ไม่มีความสุขต่อสถานการณ์การเมืองโดยภาพรวม 68.2 จุด ตามลำาดับ โดยค่าความสุขมวลรวมด้านการเมืองก็ต่ำากว่าค่า มาตรฐานเช่นกันคือได้ 84.56 หมายความว่า ประชาชน ยังไม่มีความสุขต่อตัวชี้วัดด้านการเมือง เมื่อพิจารณาโดยรวมของแต่ละด้านพบว่า ประชาชน ไม่มีความสุขมวลรวม ด้านการเมือง 84.56 จุด ไม่มีความ สุขมวลรวมด้านเศรษฐกิจ 77.58 จุด แต่มีความสุขมวล รวมด้านสังคม 109.30 จุด อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดความสุขทั้ง 26 ตัวชี้วัดพบว่า ประชาชนมีความสุขเพียง 8 ตัวชี้วัดเท่านั้น ในขณะที่ประชาชนไม่มีความสุขต่อ 18 ตัวชี้วัดที่เหลือ และ ค่าความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศทุกด้าน รวมกันไม่มีความสุขอยู่ที่ ระดับ 90.48 ซึ่งต่ำากว่าค่าความ สุขมาตรฐานในการศึกษาครั้งนี้ ด้านสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำารวจความคิดเห็นข้าราชการเกษียณทั่วประเทศ จำานวน 3,469 คน ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2554 เรื่อง ระบบราชการไทยในสายตาข้ า ราชการเกษี ย ณ พบว่ า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ระบบราชการไทยในอดีตมีจุดเด่น 3 อันดับแรกคือ ความเสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลาให้ราชการ การเมืองไม่ค่อยเข้ามาแทรกแซง และผู้บังคับบัญชามี บารมี เมตตา ให้ความเป็นธรรม ส่วนจุดเด่นของระบบราชการในปัจจุบัน 3 อันดับ แรก คือ ใช้เทคโนโลยีในการทำางาน มีคนที่มีความรู้สูงๆ มาก และมีแผนการดำาเนินงานชัดเจน ขณะที่จุดด้อยของ ระบบราชการในปัจจุบัน 3 อันดับแรก คือ การเมืองเข้า มาแทรกแซงมาก มีการทุจริต คอร์รัปชัน และมีการเล่น พรรคเล่นพวก สิ่งที่ข้าราชการเกษียณเห็นว่าต้องเร่งแก้ไขในระบบ ราชการไทยมากที่สุดร้อยละ 30.93 คือ ปัญหาการทุจริต คอร์รปั ชันในแวดวงราชการ รองลงมาคือ การถูกแทรกแซง ทางการเมือง และการดูแลด้านสวัสดิการ รายได้ หนี้สิน ให้กับข้าราชการ


Social Focus

คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ “กะเทย”ไม่ใช่“โรคจิตถาวร” ศาลปกครองกลาง พิพากษาสั่งกลาโหม เขียนข้อความใหม่ แทน “โรคจิตถาวร” ในใบสำคัญทางทหาร(สด.43) หลัง “น้องน้ำหวาน” ร้องขอเปลี่ยน ด้าน ผอ.สัสดี คาดบังคับใช้คำ “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” ทันเกณฑ์ทหารปีหน้า ชี้ “กะเทย” มีสิทธิ์ต้องโดนทหารด้วย กลุ่มเครือข่ายทางเพศขอบคุณกองทัพบก หลังเปลี่ยนคำ อธิบายในใบ ส.ด.43 รับเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้แก่พวกพ้อง CHAIRMANreview | 23


Social Focus

เมื่อวันที่ 13 กันยายน2554 ศาลปกครองกลาง ได้มีคำาพิพากษาสั่งเพิกถอนใบรับรองผลการตรวจเลือก ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำาการ พ.ศ. 2548 (แบบ สด.43) ใบสำาคัญสำาหรับคนจำาพวกที่ 4 (แบบ สด.5) และใบสำาคัญ (แบบ สด.9) ของ นาย สามารถ มีเจริญ กับพวก เฉพาะในส่วนที่ระบุข้อความ ว่า “เป็นโรคจิตถาวร” และให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ดำาเนินการให้มกี ารระบุขอ้ ความใหม่ให้ถกู ต้อง ตามข้อเท็จจริงที่บ่งบอกถึง ลักษณะของนายสามารถ ขณะเข้ารับการตรวจเลือกทีแ่ สดงให้เห็นว่าไม่อาจเข้ารับ ราชการทหารได้ตามที่ กฎหมายกำาหนดต่อไป คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก นายสามารถ มีเจริญ หรือ น้องน้ำาหวาน กับพวกที่เป็นสาวประเภทสอง ได้ ยื่นฟ้อง รมว.กลาโหม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สัสดีจังหวัดลพบุรี กรณีที่ระบุในใบ สด.43 ใบ สด.5 และใบ สด.9 ของ นายสามารถ ที่เข้ารับการตรวจเลือก ทหารกองเกิน ว่า เป็นบุคคลทีถ่ กู จัดอยูป่ ระเภทกลุม่ คน ทุ พ พลภาพ เป็ น “โรคจิ ต ถาวร” จึ ง ขอให้ ศ าลมี คำ า พิ พ ากษาเพิ ก ถอนข้ อ ความในส่ ว นที่ ร ะบุ ว่ า ผู้ฟ้องคดี “เป็นโรคจิตถาวร” ในเอกสารดังกล่าว หรือสั่งให้ผู้ถูก ฟ้องดำาเนินการแก้ไขข้อความดังกล่าว ทั้ ง นี้ ศ าลพิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า เนื่ อ งจากกฎ กระทรวงฉบับที่ 74 ซึ่งใช้ในการตรวจเลือกทหารกอง เกิน มิได้ให้นิยามของคำาว่า “โรคจิตถาวร” ว่า มีความ หมายอย่างไร ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายของคำาว่า “โรคจิ ต ถาวร” ตามความเข้ า ใจของคนทั่ ว ไปตามที่ นิยามไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า หมายถึง โรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของ ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรง ถึงขนาดคุมสติไม่อยู ่ เช่น มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน วิกลจริต และตามความหมายที่เป็นศัพท์เฉพาะในทาง วิชาการของกรมสุขภาพจิต ซึง่ หมายถึงเป็นโรคทีม่ คี วาม ผิดปกติทางด้านจิตใจและอารมณ์ หรือที่คนทั่วไปมัก 24 | CHAIRMANreview

ผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศ ไม่ถือว่าเป็น ความผิดปกติ และมนุษย์ที่มี พฤติกรรมทางเพศ โดยพึงพอใจ ในเพศเดียวกัน หรือต่างเพศก็ตาม ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัว และความพอใจส่วนตัว เรียกว่า คนบ้าประกอบกันแล้ว เห็นได้ว่า การที่ ผู้ฟ้องคดีมีเพศกำาเนิดเป็นชายแต่มีเต้านมแบบ สตรี และมีบคุ ลิกลักษณะเป็นหญิง ยังมิใช่อาการ ที่ แ สดงออกถึ ง ความผิ ด ปกติ ท างความคิ ด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติ ไม่อยู่ เช่น มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน หรือ วิกลจริต นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏตามการ ให้ความเห็นของแพทย์ผู้แทนกรมสุขภาพจิตใน การ ประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม2548 เพื่อ แก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวนี้ ว่า ผู้มีพฤติกรรม เบี่ยงเบนที่ยังไม่ผ่าตัดแปลงเพศ แต่มีการเสริม หน้าอกไม่ถือเป็นโรคจิต เพียงแต่มีพฤติกรรมที่ เบี่ยงเบนซึ่งการวินิจฉัยทั่วโลกได้มีการยอมรับ ใน มาตรฐานการจำาแนกโรคแล้วว่า ผูท้ ีเ่ บีย่ งเบน ทางเพศไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ และมนุษย์ที่


Social Focus

มี พ ฤติ ก รรมทางเพศโดยพึ ง พอใจในเพศ เดียวกัน หรือต่างเพศก็ตาม ถือว่าเป็นสิทธิ ส่ ว นตั ว และความพอใจส่ ว นตั ว อี ก ทั้ ง เมื่ อ พิเคราะห์จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกได้ตัด ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งคนรั ก เพศ เดียวกันออกจากกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทาง จิ ต ด้ ว ยแล้ ว กรณี จึ ง รั บ ฟั ง ได้ ว่ า ไม่ มี ค วาม สัมพันธ์กันระหว่างลักษณะสภาพร่างกายของ ผู้เข้ารับการตรวจเลือกที่ มีเพศกำาเนิดเป็นชาย แต่มีเต้านมแบบสตรีและมีบุคลิกลักษณะเป็น หญิงกับการเป็น ผู้มีความผิดปกติทางจิต ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจเลือก ทหารกองเกินอาศัยเพียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพร่ า งกายและบุ ค ลิ ก ดั ง กล่ า วของนาย สามารถที่เป็นผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับ เพศกำาเนิด ซึง่ มิได้สมั พันธ์กบั อาการของผูป้ ว่ ย ทางจิตตามความหมายทางวิชาการ แล้วนำามา วินิจฉัยว่า นายสามารถ เป็นโรคจิตถาวร จึง เป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามข้อ เท็จจริง และยังทำาให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความ อับอายและสูญเสียความภาคภูมิใจในคุณค่า ของตนเองที่ มี ต่ อ คนรอบข้ า งและสั ง คม เนื่ อ งจากการปรากฏข้ อ ความว่ า เป็ น โรคจิต ถาวรในเอกสารประจำาตัวของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็น เอกสารราชการทีต่ อ้ งนำาไปแสดง ในการสมัคร งานหรือในการอื่นๆ จึงเท่ากับเป็นการตีตรา ว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี มี อ าการทางจิ ต ผิ ด ปกติ อ ย่ า ง รุนแรงและไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ ทั้งที่ นายสามารถ มิได้เป็นโรคจิตแต่อย่างใด ซึง่ ถือ เป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ ฟ้องคดีให้ด้อยลง จึ ง เป็ น กรณี ที่ เ ป็ น การใช้ อำ า นาจตาม กฎหมายโดยไม่ คำ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น

มนุษย์ของนายสามารถ อันเป็นการกระทำาทีไ่ ม่ชอบด้วย กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหาย อันเป็นการละเมิด ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของนาย สามารถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงกลาโหมได้ ดำ า เนิ น การเสนอร่ า งกฎกระทรวงแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กฎ กระทรวง ฉบับที่ 37 กำาหนดข้อความสำาหรับบุคคล ประเภทเดียวกับผูฟ้ อ้ งคดีทีไ่ ม่สามารถรับเข้าเป็น ทหาร ได้ โดยมีข้อความว่า “ข้อ 3 (12) ภาวะเพศสภาพไม่ตรง กับเพศกำาเนิด (Gender identity disorder)” จึงเป็น หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จะต้องดำาเนินการให้มี การระบุข้อ ความให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ที่บ่งบอกภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศ กำาเนิดของผู้ ฟ้ อ งคดี ข ณะเข้ า รั บ การตรวจเลื อ กให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ กฎหมายกำาหนดต่อไป ศาลพิพากษาเพิกถอนใบ สด.43 ใบ สด.5 และ ใบ สด.9 ของ นายสามารถ เฉพาะในส่วนทีร่ ะบุขอ้ ความ ว่า “เป็นโรคจิตถาวร” และให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สามดำาเนิน การให้มีการระบุข้อความใหม่ให้ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริง ที่บ่งบอกถึงลักษณะของผู้ฟ้องคดีขณะเข้ารับการตรวจ เลือกที่แสดง ให้เห็นว่าไม่อาจเข้ารับราชการทหารได้ ตามที่กฎหมายกำาหนดต่อไป ด้าน พ.อ. ชาติชาย แจ้งสี ผอ.กองการสัสดี หน่วย บัญชาการรักษาดินแดน กล่าวว่า ทางกองทัพคงไม่มี ปัญหาในเรื่องนี้ โดยจะนำาเรื่องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และเชื่อว่า น่าจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ เพราะกระทรวง กลาโหมก็มีการดำาเนินการเป็นที่พอใจทุกฝ่ายตามที่ ศาลระบุ ส่วนกฎกระทรวงที่รอการแก้ไขขณะนี้อยู่ในขั้น ตอนของคณะกรรมการกฤษฎี ก า ซึ่ ง เมื่ อ เป็ น ข่ า ว ครึกโครมอยู่ขณะนี้ ทางกฤษฎีกาก็น่าจะเร่งพิจารณา เพื่อเสนอให้ประกาศบังคับใช้ และคิดว่า น่าจะทันใน เดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งจะมีการตรวจคัดเลือกทหารเข้า ประจำาการ CHAIRMANreview | 25


Social Focus

“เมือ่ มีการเรียกร้องให้กะเทยไม่อยูใ่ นประเภท 4 หรือประเภทผู้ป่วยโรคจิตถาวร หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่กฎกระทรวงกำาหนด ในกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่มี การแก้ไขก็ต้องเอาไปไว้ในประเภทที่ 2 ซึ่งหมายความ ว่า จากเดิมผูท้ ีอ่ ยูใ่ นประเภทที ่ 4 จะพ้นจากการถูกเรียก เข้าประจำาการไปเลย แต่ประเภทที่สองอาจต้องรอถูก เรียก หากผูท้ อี่ ยูใ่ นประเภทที ่ 1 มีไม่เพียงพอสำาหรับการ เข้ารับประจำาการในแต่ละปี” ขณะเดียวกัน พ.อ.ชาติชาย ชี้แจงว่า เดิมทางกฎ กระทรวงกำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกทหารไว้ 4 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ ประเภทดีสมบูรณ์ พร้อมเข้าประจำาการ ประเภทที่ 2 คือ พวกสภาพร่างกายมีปัญหา แต่ไม่ถึง กับทุพพลภาพ ประเภทที่ 3 คือ พวกที่ป่วยไม่สามารถ หายได้ใน 30 วัน และประเภทที่ 4 คือ ประเภทสภาพ ร่างกายและจิตใจไม่ปกติไม่อาจรับราชการได้ เช่น เป็น โรคจิต หรือโรคตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง “เมื่อกลุ่มผู้มี “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศ กำาเนิด” (Gender identity disorder) ถูกเพิม่ เข้าไปเป็น ข้อ 3 ของประเภทที่ 2 ก็หมายความว่า หากปีใดกลุ่ม ชายไทยในประเภทที ่ 1 ซึง่ ประกอบด้วย จำาพวกแรกกลุม่ ผู้มีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมตามเกณฑ์ คือ สูง 160 ซม.ขึ้ น ไป รอบอกเมื่ อ หายใจออกไม่ ต่ำ า กว่ า 76 ซม.จำาพวกที่สอง หรือขนาดถัดรอง ความสูง 146- 159 ซม.แต่รอบอกเมือ่ หายใจออกเกิน 76 ซม.และพวกขนาด ต่ำากว่านั้น แต่ร่างกายและจิตใจปกติ ทั้งสามจำาพวกไม่ เพียงพอต่อการเข้าเป็นทหารกองประจำาการ ก็ต้องไป เรียกจากประเภทที่ 2 ที่มีสภาพร่างการผิดปกติ แต่ไม่ ทุพพลภาพ เช่น ตาเหล่ หลังงุ้ม ไอคิวต่ำา ฯลฯ ซึ่งกลุ่ม กะเทยแปลงเพศจะต้องไปอยูใ่ นกลุม่ นี ้ จากเดิมทีเ่ คยอยู่ ในประเภทที่ 4 ที่จะไม่ต้องถูกเรียกเข้าประจำาการเลย” ขณะที่ นายเจษฎา แต่สมบัติ ตัวแทนเครือข่าย ความหลากหลายทางเพศ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณศาล ปกครองทีม่ คี าำ วินจิ ฉัยให้มกี ารแก้ไขเอกสาร สด.43 ของ 26 | CHAIRMANreview

ผู้ฟ้องคดี โดยคำาพิพากษาของศาลในวันนี้จะ เป็นเครื่องให้กองทัพได้มีแนวทางปฏิบัติที่ เป็น มาตรฐานในการตรวจเลือกทหารกองเกินต่อไป ในอนาคต โดยให้คำานึงถึงความละเอียดอ่อน ทางเพศภาวะและเพศวิถีของประชาชน อีกทั้ง กำาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ ได้รับเอกสาร สด.43 ที่ระบุว่าเป็นโรคจิตถาวร ในอดีตทุกคน ให้มีโอกาสได้รับการแก้ไข สด. 43 เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเข้ารับฟังคำา พิพากษาของศาลปกครองครั้งนี้ กลุ่มเครือข่าย ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีทั้งสาวประเภท 2 ทอม และเกย์ จำานวนมาก ได้นำาร่มสีรุ้ง และ ป้ายสัญลักษณ์ของกลุ่ม มาให้กำาลังใจกับ นาย สามารถ ด้วย ซึ่งภายหลังศาลมีคำาพิพากษา เสร็จสิน้ กลุม่ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ได้มอบ ช่อดอกไม้ให้กับ พ.อ.ชาติชาย โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และมีการจับ มือเพื่อให้กำาลังใจกันด้วย ก่อนหน้านัน้ เครือข่ายองค์การอัตลักษณ์ ทางเพศ อาทิ กลุ่ ม เกย์ ก ารเมื อ งไทย กลุ่ ม บางกอกเรนโบว์ กลุ่มกะเทยแห่งประเทศไทย กลุ่มนางฟ้าจำาแลง และเครือข่ายเพื่อนกะเทย ไทย ได้ เ ดิ น ทางมายื่ น หนั ง สื อ เพื่ อ ขอบคุ ณ ทหาร ภายหลังที่ทางกองทัพบก ได้เปลี่ยนคำา อธิบายในใบ ส.ด.43 เดิมจาก “หน้าอกผิดรูป” มาเป็น “ภาวะเพศสภาพ ไม่ตรงกับเพศกำาเนิด” โดยทางกลุม่ เครือข่ายองค์การอัตลักษณ์ทางเพศ ได้ชีแ้ จงว่า เป็นการคืนศักดิศ์ รี และคุณภาพชีวติ ที่ ทั ด เที ย มกั บ บุ ค คลเพศอื่ น ๆ ในสั ง คม นั บ เป็นการแก้ปัญหาทางด้านอคติ ที่เกิดจาก คำา อธิบายในเอกสารทางราชการ ทางสังคม ได้ อย่างสมบูรณ์แบบ


Commerce & Export

ความเป็นมาของ AEC Information Center บทบาทหน้าทีข่ องกรมฯ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มี พั น ธกิ จ สำ า คั ญ ในการเป็ น ผู้ แ ทนภาครั ฐ บาลไทยใน การเจรจาและดำาเนินการต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจการค้า ระหว่างประเทศ การเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการค้าทั้งใน กรอบต่างๆ กับประเทศคู่เจรจาทั้งในระดับภูมิภาคและ ในเวทีเจรจาการค้าโลก จากการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ โลกในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หน้าที่ของกรมฯ ได้ ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นให้ มี บ ทบาท อำ า นาจหน้ า ที่ ไ ปหลายต่ อ หลายครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องก้าวทันโลกธุรกิจการค้า ที่ไม่เคยหยุดนิ่งตามวิสัยทัศน์ ในปี ๒๕๕๔ ของกรมฯ ทีว่ า่ “ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพือ่ ประโยชน์ สูงสุดของประเทศ” การสร้างช่องทางสือ่ สารกับบุคคลภายนอก ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กรมฯ ได้ให้ความสำาคัญกับ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระความตกลงเขตการค้าเสรีซง่ึ กรมฯ เป็นผูเ้ จรจา ให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หรือ ผูท้ ส่ี นใจครอบคลุมทัง้ ภาครัฐและเอกชน ได้เข้าถึงข้อมูลทีจ่ ะ ทำาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ นำาพาไปสูก่ ารใช้โอกาสและ สิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ทีผ่ า่ นมา กรมฯ จัด ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ณ ห้องสมุดพิสจู น์พาณิชย์ ลักษณ์ เพือ่ ใช้เป็นกลไกในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของก รมฯ ให้ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจการค้า และสร้างความโปร่งใส ในการดำาเนินงาน อย่างไรก็ด ี การให้บริการของห้องสมุดฯ ยั ง คงเป็ น เพี ย งการสื่ อ สารเพี ย งด้ า นเดี ย ว (One-Way Communication) ที่ยังไม่สร้างความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะผลัก

ดันให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถใช้สทิ ธิประโยชน์จากความตกลง เขตการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่ ผูใ้ ช้บริการ

ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุด พิสจู น์พาณิชย์ลกั ษณ์ ของกรมฯ

แผนภาพที่ 1: รูปแบบการให้บริการของห้องสมุดพิสจู น์พาณิชย์ลกั ษณ์

ยิ่งไปกว่านั้น การจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี เป็นการทำาสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ มีความซับ ซ้อนทีจ่ ะส่งผลผูกพันกับประเทศ และเกีย่ วข้องกับประชาชน โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีส่วนได้ เสี ย จึ ง จำา เป็ น จะต้ อ งได้ รับ ข้ อ มู ล อย่ า งสะดวก มี โ อกาส ทำาความเข้าใจสาระของความตกลงเปิดเสรีทางการค้าได้ อย่างถูกต้อง และมีโอกาสปรึกษาหารือ สอบถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็นในการจัดทำาท่าทีในการเจรจาแต่ละกรอบ หรือเสนอแนะผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตนเองและธุรกิจได้ และจากการที่ อ าเซี ย นจะรวมตั ว กั น ทางเศรษฐกิ จ เป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 กรมฯ จึง ต้องการผลักดันเพิ่มบทบาทในด้านการสื่อสารเกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ และตอบ สนองต่อความสนใจของทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มทีม่ ากขึน้ • หน้าทีส่ าำ คัญของ AEC Information Center จากช่องทางการสือ่ สารข้างต้น ทำาให้กรมฯ มองเห็น ช่องว่างทางการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และกรมฯ ได้เล็ง เห็นถึงความสำาคัญในเติมเต็มและเสริมประสิทธิภาพของการ

CHAIRMANreview | 27


Commerce & Export

สือ่ สาร โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับการให้บริการความรู้ และข้อมูลเกีย่ วกับงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์ จากความตกลงเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ ง การมุ่ ง สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการปรั บ เปลี่ ย น กระบวนการสือ่ สารให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในรูป แบบการสือ่ สารสองทาง (Two-Way Communication) เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลจากผูเ้ จรจา (Negotiators) ไปสูผ่ ู้ ใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากความตกลงเขตการค้ า เสรี (Stakeholders) โดยได้จัดตั้งศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควบคูไ่ ปกับการ ให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมภายใต้ชอ่ื “AEC Information Center” เพื่อเผยแพร่ผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และให้คาำ ปรึกษาเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิประโยชน์ภายใต้ กรอบความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าซึง่ ผูใ้ ช้บริการ จะนำ า ความรู้ ความเข้ า ใจไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ ประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

• ศูนย์ AEC Information Center ให้บริการ 3 ด้านคือ 1. บริการข้อมูล 1.1 ความคืบหน้าการเจรจาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเจรจาในเวทีเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศไทย 1.2 ความตกลงการเปิดเสรีการค้าของไทยกับคู่เจรจา 1.3 อัตราภาษีท่ีได้รับการลดหย่อนอันเป็นผลมาจากการ เปิดเสรีทางการค้าของไทย 1.4 ผลการหารือจากเวทีเจรจาการค้าต่างๆ 1.5 สถิตกิ ารส่งออก-นำาเข้าสินค้าของไทย 1.6 ผลงานวิจยั ด้านเศรษฐกิจของกรมฯ 1.7 วิดที ศั น์ความรูเ้ กีย่ วกับความตกลงเปิดเสรีทางการค้า 1.8 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME 1.9 ผลงานวิ จั ย ของกรมฯ และรวบรวมผลงานวิ จั ย ที่ เกีย่ วข้องกับด้านเศรษฐกิจการค้า 2. การให้คำาปรึกษาและประสานนัดหมายกับหน่วย งานพันธมิตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลและให้คำาปรึกษาแก่นัก ธุรกิจ SME เกีย่ วกับ AEC และความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า ในกรอบต่างๆ ขัน้ ตอน และวิธกี ารใช้สทิ ธิประโยชน์ทางการค้า 3. การเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จะดำาเนินการจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการ เกีย่ วกับการใช้สทิ ธิประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีของไทย กับคู่เจรจาต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่ ผูป้ ระกอบการ SME วิธกี ารติดต่อ สถานทีต่ ง้ั ศูนย์ AEC Information Center ชัน้ 3 กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 7209-11 Call Center 0 2507 7555 โทรสาร 0 2547 5612 อี เ มล์ info@dtn.go.th

แผนภาพที่ 2: รูปแบบการให้บริการของ AEC Information Center

28 | CHAIRMANreview

สนใจสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ก รม เจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ Call Center 0 2507 7555, www.dtn.go.th และ www.thailandaec.com


Commerce & Export

“ศิริวัฒน์”มอบนโยบาย“ส่งออก” เน้นSMEsเจาะตลาดใหม่

พร้อมใช้ประโยชน์ FTA และ AEC คาดยอดส่งออกเป็นไปตามเป้า 15% นายศิรวิ ฒ ั น์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบน โนบายให้ กรมส่งเสริมการส่งออก โดยมุง่ เน้นส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทย ทีม่ คี วามพร้อมให้ออกไปทำาธุรกิจยังต่างประเทศโดยเน้นประเทศในกลุม่ AEC พร้อมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน SMEs อย่างครบวงจร นายศิริวัฒน์ เผยว่า “ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการส่ง ออกวางกลยุทธ์สง่ เสริมการส่งออกในปี 54-55 ได่แก่ 1)พัฒนาผูป้ ระกอบการ ไทยสูเ่ วทีการค้าระหว่างประเทศซึง่ เน้นไปทางผูป้ ระกอบการ SMEs เร่งสร้าง แบรนด์ของตนเองรวมทั้งการพัฒนาการออกแบบสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้าของตน 2)พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยเน้นส่งเสริมนักออกแบบไทยให้มมี มุ มองในระดับ สากลรวามทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีเน้น Low Carbon, Recycle และ Renewable Enegy 3)พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ตลอดจน สร้างเครือข่าย พันธมิตรกับประเทศคูค่ า้ ผ่านทาง www.thaitrade.com 4)ส่งเสริมการลดต้นทุน และการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ทางการค้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธภาพการผลิต รวม ทั้งการแสวงหาวัตถุดิบ เพื่อต้องการที่จะลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลง 5)รักษา ตลาดหลัก ขยายตลาดใหม่ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก FTAs และ AEC และ 6)พัฒนาบุคลากรและระบบข้อมูลการค้าอย่างต่อเนื่อง” นางศิริวัฒน์

กล่าวเพิม่ เติม ด้านนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวเสริมว่าในปี 2555 ทางกรมฯ มีโครงการทีจ่ ะสนับสนุนผูส้ ง่ ออกเพื่อให้เป้าส่งออกขยายตัวเป็นไปตามที่ วางไว้ 15% หรือคิดเป็นมูลค่าส่งออกกว่า 2.24 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 7 ล้าน ล้านบาท โดยในปี 2554 มีปจั จัยสนับสนุนการ ส่งออกคือ ความต้องการสินค้าเกษตรและ อาหารในตลาดโลกมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ สูงขึน้ บวก กับเศรษฐกิจในตลาดใหม่มอี ตั ราการขยายตัว เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง คือ จีน 9.6% อินเดีย 8.2% อาเซียนเดิม 5.4% และสินค้าไทยยังได้ รับการยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ของสินค้า “กรมฯ เตรียมนำาเสนอแผนปฏิบตั กิ าร เบื้ อ งต้ น ในที่ ป ระชุ ม ทู ต พาณิ ช ย์ วั น ที่ 14 กันยายนที่จะถึงนี้ โดยจะมุ่งเน้นตลาดใหม่ CHAIRMANreview | 29


Commerce & Export และตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ อาเซียน เนือ่ งจากตัวเลขการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรก ของปี ตลาดเอเชีย ในภาพรวมยังคงขยายตัว ได้ด ี โดยไทยส่งออกรวม 88,902 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 30.06 ซึ่งนอกจากนี้ จะต้องมีการวิเคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและวิ ก ฤติ ของ แต่ละพืน้ ที ่ โดยจัดเตรียมยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการ ส่งออกอาเซียน รองรับการเป็นประชาคม ไทยรองรับไลฟ์สไตล์รปู แบบใหม่ และการส่งเสริมการขยายช่องทางการค้าใหม่ เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การสร้างแบรนด์ไทย การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ให้มากขึ้น” ในเวทีอาเซียน การพัฒนาสินค้าและบริการ นางนันทวัลย์ กล่าวทิง้ ท้าย

ตรวจเยีย่ มและมอบนโยบายแนวทางการดำาเนินงาน ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

นายศิรวิ ฒ ั น์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยีย่ มและมอบนโยบาย แนวทาง การดำาเนินงานของกรมทรัพย์สนิ ทาง ปัญญา โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรม ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และผูบ้ ริหารกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ให้การต้อนรับ ณ กรมทรัพย์สนิ ทาง ปัญญา 30 | CHAIRMANreview


Commerce & Export

ผ่าแผนตลาดใหม่ปี55 ตัวจริงหรือหลอก

ชี้ผู้ส่งออกกระจายตลาดลดความเสี่ยงพึ่งตลาดเดียว จีน อินเดีย รัสเซียตัวจริง ทางรอดผู้ประกอบการยามตลาดหลักชะลอตัว นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการ ส่งออก เปิดเผยว่าตามที่ได้รับนโยบายจากรองนายก รัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรมฯพร้ อ มด้ ว ยสำ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง ประเทศ(สคร.)ทั้ง 65 แห่งทั่วโลกได้ร่วมวางแผน ปฏิบัติงานเพื่อรับสถานการณ์ในปี 2555 -2556 เพื่อ ผลักดันการส่งออกสินค้าปี 2555 เพิ่มขึ้นอีก15% จาก ฐานการเติบโตของปีนี้ที่น่าจะทำาได้เกิน 15% คิดเป็น มูลค่า 224,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ 4 ปัจจัย เสี่ ย งสำ า คั ญ ในการส่ ง ออกของไทยท่ ต้ อ งระวั ง คื อ เศรษฐกิจถดถอยทั้งในหลักอย่างสหรัฐและสหภาพ ยุโรป(อียู) ราคาน้ำามันสูง ค่าเงินบาทแข็งและ ค่าแรง ในประเทศมีแนวโน้มปรับขึ้น “ทีป่ ระชุมได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นการผลัก ดันให้การส่งออกของไทยเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และยั่ ง ยื น ในอนาคต ได้ แ ก่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุตสาหกรรมเกษตรกรมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในตลาดโลก, ยกระดับความสามารถใน การแข่ ง ขั น ของภาคอุ ต สาหกรรมด้ ว ยการเพิ่ ม ประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะการ เสริมสร้างความเข้มแข็งเอสเอ็มอีที่จะเป็นฟันเฟื่อง สำาคัญในการค้าตลอด 3 ปีนับแต่นี้” นางนันทวัลย์ กล่าว ที่ประชุมทูตพาณิชย์ทั้ง 10 ภูมิภาค นำาเสนอ กลยุทธ์และยุทธวิธีสร้างตลาดใหม่แบบมีนัยสำาคัญ โดยจะเร่งอัดกิจกรรม เพื่อให้ขยายตัวตามเป้าหมาย

การส่งออกเบื้องต้นในปี 2555 ดังนี้ ตลาดอาเซียน ขยายตัว 25% จีน 20% อินเดีย 25% รัสเซียและซีไอ เอส 50% ละตินอเมริกา 15 % ในขณะที่ตลาดหลัก อย่างญี่ปุ่น 15% สหภาพยุโรป(อียู) 10% ขณะที่ตลาด ส ห รั ฐ ฯ ยั ง ร อ ดู ผ ล จ า ก ดำ า เ นิ น ม า ต ร ก า ร เ ชิ ง ปริมาณ(QE3) จึงยังไม่มีการตั้งเป้าหมาย นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัครราชทูต(ฝ่ายการ พาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวว่า ปี 55 คาดว่าการส่ง ออกจะขยายตัวได้ 20% เนื่องจากแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 12 ของจีนให้ความสำาคัญการหันกลับมาพึ่งพา เศรษฐกิจในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออก ด้วย การลดภาษีเงินได้ลง จึงทำาให้กำาลังซื้อเพิ่มขึ้นและ ความต้องการสินค้านำาเข้าจะเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ ไทยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 2 - 2.5% ของการนำาเข้า รวมของจีน จึงมีโอกาสที่ไทยจะขยายตลาดได้อีกมาก ประกอบกับแผนฯดังกล่าวเร่งสร้างเครือข่ายระบบ ขนส่ง-สาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนั้นไทยจึงต้องปรับ กลยุทธ์กระจายการเจาะตลาดและให้ความสำาคัญกับ เมืองรอง อาทิ เฉิ่นหยาง นานกิง ที่มีประชากรหนา แน่นเกือบ 100 ล้านคน เป็นต้น “จากสถิตเิ งินเฟ้อของจีน รัฐบาลส่งสัญญาณและ ควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในอัตราเฉลี่ยไม่เกิน 7% ในช่วง ปี 2555-2557 เศรษฐกิจจีนจะมีเสถียรภาพมากขึ้น มี ค วามเสี่ ย งน้ อ ยทั้ ง ในแง่ ข องการลงทุ น และการ ค้า”นายไพจิตร กล่าว นายณัฐพงศ์ บุญจริง ผอ.สคร. ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) กล่าวว่า ปี 55 คาด CHAIRMANreview | 31


Commerce & Export

ว่าการส่งออกไปภูมิภาคตะวันออกกลางจะขยายตัวได้ 12 % เนื่ อ งจากปั จ จั ย เศรษฐกิ จ ในภาพรวมและ สถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น จากการที่ รั ฐ บาลในหลายประเทศกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการ อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ เพิ่มรัฐสวัสดิการ การศึกษา เพิ่มการลงทุนระบบสาธารณูปโภค เพิ่มเงินเดือน สร้างงาน ส่งผลให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเงิน เดือนปริญญารายได้ขั้นต่ำาเดือนละ 2 แสนบาท ขณะ ที่ ป ระเทศในภูมิภาคนี้ไม่มีวัตถุดิบและไม่ต้องการ ลงทุน ส่วนใหญ่จึงนิยมนำาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค เกือบทุกชนิด “กลยุทธ์การเจาะตลาดควรสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวและการเข้าถึงผู้มีอำานาจตัดสินใจซื้อ การ ผลักดันให้เอกชนไปเจาะตลาดเฉพาะเพื่อสร้างความ ใกล้ชิด สินค้าที่มีศักยภาพ อาทิ อาหาร การรักษา พยาบาล สปาเป็นตัวนำาตลาด ขยายการลงทุนด้าน โรงแรม ร้ า นอาหาร โรงงานแปรรู ป สิ น ค้ า ทะเล เป็นต้น” นายณัฐพงศ์ กล่าว นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ ผอ.สคร.เจนไน อินเดีย กล่าวว่า ปี 55 คาดว่าการส่งออกไปอินเดีย จะขยายตั ว ได้ 25% เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมไอที อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคที่ขยายตัวเป็นอย่าง สูง ส่งผลให้เกิดเศรษฐีใหม่ขึ้นจำานวนมาก ประกอบ กับสัดส่วนประชากรในที่มีอายุต่ำากว่า 25 ปีมีสัดส่วน เกือบ 50% หรือ 600 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ได้เร็ว ทำาให้สินค้าที่จับ ตลาดวัยรุ่นจำาหน่ายได้ดี เริ่มตั้งแต่อัญมณีและเครื่อง ประดับ รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในขณะที่สินค้าที่มีศักยภา พอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติก/เมลามีน เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยาง ยางพารา ของตกแต่งบ้าน เครื่องสำาอางและ ธุรกิจท่องเที่ยว-สปา เป็นต้น “บริการท่องเที่ยว-สปามีแนวโน้มขยายตัวสูง เนื่องจากธรรมชาติ วัฒนธรรมอันงดงามและอาหาร ที่ถูกปากคนทั่วโลกแล้ว ปกติการจัดงานแต่งงานใน 32 | CHAIRMANreview

อินเดียมีคา่ ใช้จา่ ยสูงมาก ราคาห้องพักในอินเดียราคา ไม่ต่ำากว่า 10,000 รูปี(อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีเท่ากับ 0.68 บาท หรือ เท่ากับ 6,800บาทต่อห้อง ซึ่งเจ้าภาพ จะต้องออกให้แขกทั้งหมด แต่ละงานก็มีแขกไม่น้อย กว่า 300 คน งานแต่งงานแต่ละงานก็ใช้เวลาไม่น้อย กว่า 7 วัน นั่นก็หมายถึง 300 X 7 X 10,000 = 21 ล้านรูปี (กว่า 14 ล้านบาท) นอกจากนั้นหากแขกมา จากต่างเมือง เจ้าภาพก็ต้องออกค้าตั๋วเครื่องบินให้ ด้ ว ย ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเล็ ก เลยสำ า หรั บ การแต่ ง งานใน อินเดีย ดังนั้นหลังจากทุ่มเทเปิดตลาดในบริการด้าน นี้เชื่อว่า ปีหน้าจะมีชาวอินเดียหลั่งไหลมาแต่งงานใน เมืองไทยไม่น้อยกว่า 100 คู่”นายไพศาล กล่าว นายภาษิต พุ่มชูศรี ผอ.สคร.กรุงมอสโก รัสเซีย กล่าวว่า ปีหน้ารัสเซียและสมาชิกเครือจักรภพแห่งรัฐ เอกราช(ซีไอเอส) 11 ประเทศ คาดว่าส่งออกจะขยาย ตัว 40% จากฐานปีนี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้1,700 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ หรือ ขยายตัวประมาณ 75% โดย รัสเซียครองอันดับ 1 มีมูลค่า 1,300 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ รองมาเป็นยูเครน คาซัคสถาน ตามลำาดับ เนือ่ งจากเศรษฐกิจยังเข้มแข็งดี ไม่ได้รบั ผลกระทบจาก วิกฤตการเงินในยุโรป ภาครัฐ-เอกชนให้ความสนใจ ตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งการเร่งรัดการส่งออกตลาดใน กลุ่มนี้จะเพิ่มฐานข้อมูลการค้า การเข้าร่วมกิจกรรม งานแสดงสินค้าในรัสเซียและซีไอเอส ส่งเสริมภาพ ลักษณ์สินค้าแบรนด์ไทย จัดทำาเว็บไซต์ภาษารัสเซีย เป็นต้น “ปัจจัยเสริมที่จะทำาให้ตลาดนี้เติบโตได้อีกมาก นั้น ในปี 2555 จะมีการจัดประชุมประเทศสมาชิก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) และโอลิ ม ปิ ค ฤดู ห นาวในรั ส เซี ย ในปี 2557 โดย สินค้าที่ส่งออกไป ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ งจั ก รกลโรงงาน ข้ า ว ประมง ผักผลไม้กระป๋อง น้ำ าตาลทราย พลาสติก ยางพารา รองเท้าและชิ้นส่วน เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น” นายภาษิต กล่าว


Commerce & Export

สอ.มองการณ์ไกล เศรษฐกิจชะลอตัว มะกันอยู่บ้านทำาครัว-ดูแลสุขภาพ

กระซิบผูป้ ระกอบการไทยวางแผนตลาดผ่านสือ่ ทีว-ี ไอโฟน เผยกลุม่ สินค้าเจาะตลาด-วางกลยุทธ์ของแถมจูงใจผูบ้ ริโภค นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริม การส่ ง ออก เปิ ด เผยว่ า จากภาวะเศรษฐกิ จ ใน สหรัฐฯและยุโรปอาจชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย และปี 2555 พร้ อ มกั บ เทศกาลคริ ส มาสต์ แ ละ ปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึง ส่งผลถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยมี แ นวโน้ ม ว่ า จะใช้ เ วลา อยู่บ้าน ทำ าครัว และดูแลใส่ใจสุขภาพนานเพิ่ม ขึ้ น จึ ง เป็ น โอกาสเหมาะสมกั บ การรุ ก ตลาดของ สินค้าเครื่องใช้ในบ้าน ในครัว ของตกแต่งบ้าน และสิ น ค้ า สุ ข ภาพ รวมถึ ง การวางแผนโฆษณา ผ่ า นสื่ อ ทางโทรทั ศ น์ จ ะให้ ผ ลทางการตลาดหลั ก ที่เป็นเลิศ “กลยุ ท ธ์ ใ นการวางสิ น ค้ า ประเภทนี้ ควร ผลั ก ดั น การจำ า หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ มี ข องสมนาคุ ณ / ของขวัญ/ของระลึก ซึ่งผู้ที่ได้รับไปแล้ว สามารถ นำ า ไปใช้ ไ ด้ นอกจากนั้ น การผลั ก ดั น สิ น ค้ า ด้ ว ย กลยุ ท ธ์ นี้ จะช่ ว ยสิ น ค้ า ทั้ ง ในด้ า นการโฆษณา แบรนด์สินค้า และการส่งผลต่อไปยังเครือข่ายของ ผู้ได้รับอีกด้วย อาทิ ครอบครัว เพื่อนฝูง เป็นต้น” นางนันทวัลย์ กล่าว และว่า ผู้ประกอบการ หรือ เอสเอ็มอีไทยมุ่งรักษาตลาดและเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ต้องปรับแผนการผลิตและการตลาด เพื่อออกแบบ สินค้าให้เข้ากับไลน์สไตล์ของผู้ซื้อ ซึ่งนอกจากจะ เป็นการคิดค้นสินค้าแนวใหม่แล้ว ยังเป็นการต่อ

ยอดกั บ สิ น ค้ า เดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ห ลากหลายเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในช่วง 18-23 ตุลาคม 2554 กรมฯ จั ด งานแสดงสิ น ค้ า ของขวั ญ และของชำ า ร่ ว ย (BIG & BIH OCT) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ไบเทค เพื่อโชว์ศักยภาพของสินค้ากลุ่มนี้ให้ตลาด โลกได้รับรู้ นอกจากนี้สินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้กับสุขภาพ คาดว่าจะมีการนำาเข้าสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีประยุกต์ กับกระแสเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะทำ าให้การดำ ารงชีวิต มีความสะดวกสบายและมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่ น เครื่ อ งชั่ ง น้ำ า หนั ก ที่ ค้ น หาปริ ม าณน้ำ า ใน ร่างกาย ดัชนีมวลกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่การตรวจเช็คจำานวนพลังงานที่ร่างกาย ต้องการ, เครื่องบดอาหาร และอุปกรณ์นึ่งแบบใหม่ ที่ อ อกแบบสำ า หรั บ การปรุ ง อาหารเองที่ บ้ า นให้ เด็ ก อ่ อ น รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป รุ ง อาหารสุ ข ภาพ สำาหรับเด็กที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำาดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดสารบีพีเอ (Bisphenol A ซึ่งเป็นสารเคมีที่ พบในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำามาจาก พลาสติก) สินค้า-อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน สินค้าที่เป็นผลจากการปรับสภาพและนำากลับมาใช้ ใหม่ และ สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางสมรรัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวย CHAIRMANreview | 33


Commerce & Export

การสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ณ นครชิ ค าโก กล่ า วว่ า ข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำาสินค้า ของใช้ในบ้านของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ แนวโน้ ม สิ น ค้ า ของใช้ ใ นบ้ า น 5 อันดับที่จะมาแรง ในตลาดสหรัฐฯ ในอนาคต มีดังนี้ 1.สินค้าทันสมัย มี สี สั น สว่ า งสดใส (Hip, Bright and Young) เหมาะสำ า หรั บ คน หนุ่ ม สาว ผู้ ป ระกอบการไทยควร เปลี่ยนรูปแบบภาชนะ ปรุงอาหาร จากสเตนเลสสตีลเป็นโลหะเคลือบ อี น าเมล (Enamel) ที่ มี รู ป แบบ ทันสมัย และมีสีสันเตะตา เพื่อดึงดูด กลุ่ ม วั ย หนุ่ ม สาว ที่ ถื อ เป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่ จ ะหั น มานิ ย มปรุ ง อาหาร รั บประทานด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกำ าลัง มี โ ปรแกรมสอนทำ า อาหารผ่ า นโทรศั พ ท์ ไ อโพน หรือแม้แต่รายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเปิดรายการ หัดทำาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรับประทาน เองที่บ้าน 2. กาแฟสำาหรับคนเดียว( Coffee for One ) ตลาดสินค้าเครื่องทำากาแฟเสิร์ฟดื่มคนเดียวของ สหรัฐฯมีมูลค่า ปีละ 100 ล้านเหรียญฯ และมีอัตรา การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับบริษัทยักษ์ ใหญ่ในตลาดเร่งทำาการตลาดอย่างคึกคัก พร้อม ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย เครื่อง ทำากาแฟเสริฟดื่มคนเดียวที่สามารถเป็นเครื่องทำาชา และเครื่องดื่มชอคโกเล็ตร้อน อีกด้วย และเครื่องยัง บอกระดับอุณหภูมิของน้ำา ระยะเวลาในการต้ม/ชง เป็นต้น 3. สินค้าที่ให้ความสุข ความบันเทิงภายใน บ้าน และความต้องการอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวก สบาย เช่น เครื่องทำาน้ำาแข็งแบบพกพา หรือ ตู้แช่ เครื่องดื่มแบบพกพา ที่ช่วยแปลงโฉมบ้านให้กลาย 34 | CHAIRMANreview

เป็นสถานบันเทิง หรือการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ใน ครัวที่เป็นมิตร ง่ายต่อการใช้ ไม่ต้องออกแรงมาก เช่น อุปกรณ์เปิดกระป๋อง ตัดพิชซ่า ฯลฯ 4.สินค้า จากเตาสู่โต๊ะอาหาร (From Oven to Table) ผู้ บริโภคอเมริกันนิยมปรุงอาหารที่ใช้เวลาน้อยและ ใช้พื้นที่ใช้สอยไม่มาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์สินค้าจะ ต้องใช้เวลาไม่นานในการปรุงอาหาร ตลอดจนมี ขนาดกระทัดรัด หากเป็นภาชนะใส่/เก็บอาหาร จะ ต้องมีรูปแบบทันสมัย ใช้งานได้หลายอย่าง ทั้ง ประกอบอาหารและเสิ ร์ ฟ ในคราวเดี ย วกั น ล้ า ง ทำาความสะอาดง่าย และ 5. สิ น ค้ า ที่ มี เ ซฟมี ชื่ อ เสี ย งนิ ย มใช้ ( Celebrity Chefs Evolve) ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา เชฟชื่อดังจำ านวนหลายคนได้เข้าและจัด รายการโทรทั ศ น์ ห ลายช่ อ งและเข้ า มามี บ ทบาท ทำาให้ผู้ผลิตได้เรียนรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว แบรนด์ของเชฟชื่อดังหลายๆ คน ที่มีสไตล์ ลักษณะ เฉพาะตัว เป็นที่ต้องการของตลาดได้ หากมีการทำา อาหารผ่านฝีมือเซฟเหล่านี้


กรมส่งเสริมการส่งออก หนุนผู้ส่งออกไทย บุกตลาดอินโดนีเซียและกัมพูชา

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ชั้นนำของเอเซีย พร้อมเป็นคู่คิดเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนของไทย ให้พร้อมสำ หรับ การก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ อย่างแข็งแกร่ง มั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ฉบับนี้จึงขอแนะนำ “ลู่การค้าการลงทุน ในกลุ่มประเทศ อาเซียน” ใน 2 ประเทศก่อน คือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศกัมพูชา โดยมีทูตพาณิชย์ของทั้ง 2 ประเทศ เป็นผู้ให้รายละเอียด จี ร นั น ท์ วงษ์ ม งคล อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษา

(ฝ่ายการพาณิชย์ ) ประจำาประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า ตลาดกั ม พู ช ายุ ค ฟื้ น ฟู ค วามสั ม พั น ธ์ กลุ่ ม คนไทยเรามองว่ า “ตลาดกั ม พู ช า” เป็ น ตลาดที่ มี ศั ก ยภาพมานานแล้ ว เพี ย งแต่ ความสัมพันธ์ในช่วงทีผ่ า่ นมาไม่ดี เลยทำให้คนหวาดกลัว ทางกัมพูชา ก็หวาดกลัวทีม่ าไทย ต่างคนต่างกลัว แต่พอปัญหาการเมืองคลีค่ ลาย ทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิม ทางกัมพูชานั้นมีทรัพยากรพร้อมทั้งที่ดิน แหล่งน้ำา และ วั ต ถุ ดิ บ เราจะเห็ น การเปลี่ ย นแปลงเราจะเห็ น ว่ า มี ญี่ ปุ่ น จี น เข้ามาทำาธุรกิจในกัมพูชาเยอะ รวมทั้งมาเลย์ และคนไทย เนื่องจาก การเดิ น ทางสะดวก ทางกั ม พู ช าเปิ ด ประเทศก่ อ นในเรื่ อ ง AEC เสียอีก “ใครใคร่ค้า... ค้า” ไม่มีการกีดกัน สิ่ ง ที่ กั ม พู ช าขาด คื อ เทคโนโลยี ท างการเกษตร เช่ น เขาไม่ มี เ ครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ะไปจั ด การที่ ดิ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใช้ ประโยชน์ ปุ๋ยต้องสั่งจากเมืองไทย ทางเขาจะใช้ “ปุ๋ยอินทรีย์” ของประเทศที่ เ ป็ น อาเซี ย นได้ อ ย่ า งไร? เช่ น เขามี และประเทศไทยก็มีความชำานาญ ขณะเดียวกันต้นยางเขาปลูก สิทธิประโยชน์ทางการค้า ที่ได้จากอเมริกาและยุโรป หลายปี แ ล้ ว ต้ อ งใช้ ปุ๋ ย บำ า รุ ง จากไทย เราเองมี Knowhow ใน ตอนนี้ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ภาษี 0 % มี ก าร์ เ ม้ น ท์ อั ญ มณี ที่สามารถส่งไปอเมริกา ในภาษี 0 % ด้วย ปีนี้คิดว่า เรื่องยางพาราอยู่แล้ว สำหรับตัวเลขในเรื่องการค้ากับกัมพูชา ผ่านเส้นทางชายแดน ถ้าเราส่งอัญมณีไปอเมริกาอย่างน้อยเราต้องเสียภาษี หลายช่องทาง แต่ละช่องทางไม่มีการเก็บสถิติ เช่น ถ้าเราบอกว่า 5 % แต่ถ้าส่งจากกัมพูชาเสียภาษี 0 % นอกจากนี้ ท างกั ม พู ช ายั ง ขาดการบริ ห าร เราค้ า ขายกั บ กั ม พู ช าได้ 2,000 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ แต่ จ ริ ง ๆ อาจเป็ น 3,000 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ซึ่ ง คิ ด เป็ น เงิ น ไทยประมาณ การจั ด การ เช่ น การไปค้ า ขายกั บ ต่ า งประเทศ จะ ทำอย่างไร? คนไทยหรือพ่อค้าไทย ต้องทำตัวเหมือน แสนกว่าล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาล ในฐานะ AEC ไทยต้ อ งดู ว่ า เราจะไปใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สิงคโปร์ ฮ่องกง คือ เป็นคนกลางเอง


ประชากรทั้ ง หมดของกั ม พู ช า มี ป ระมาณ 14.5 ล้ า นคน ประเทศทั่วโลกเขาอิจฉาไทยกับกัมพูชา ที่สามารถค้าขายกันได้ ทุกช่องทาง ในอนาคตเราจะมีท่าเรือน้ำลึก ที่จังหวัดตราด มูลค่าลงทุน 1,200 ล้าน เริ่มปี 2554 ในระยะเวลา 3 ปี ทำให้ระบบ โลจิสติกส์ ของเราที่จะส่งของไปกัมพูชาจะถูกลง ปูนซิเมนต์ ก็ขนไปได้ ถ้า มีเรือใหญ่ต้นทุนก็ถูกลง ทุกวันนี้ มีเรือใหญ่ขนสินค้าไปกัมพูชา ในแต่ ล ะวันเป็น 100 ล้าน ในอนาคตถนนสาย 48 จากจั ง หวั ด ตราด จะผ่านเกาะกงไปพนมเปญ ทำให้ระยะเวลาในการขนส่ง สั้นขึ้น อย่างผลไม้จากภาคตะวันออก ก็ส่งเข้าไปได้สะดวกขึ้น....

วิลาสินี โนนศรีชัย ทูตพาณิชย์ ประจำาประเทศ

อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า สำหรับอินโดนีเซีย มีหลายมิติมาก และ เป็นประเทศที่น่าสนใจมาก เนื่องจากปีนี้เขาจะปรับตัวในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศของเขาเอง เขาจะมี “ฟอร์มใหญ่ๆ” จัดขึ้นในอินโดนีเซียด้วย และมีงานในระดับนานาชาติ เขาตื่นตัว ที่ จ ะปรั บ ตั ว รองรั บ อาเซี ย น เช่ น มี ทั้ ง “เวิ ล ด์ อี โ คโนมิ ค ฟอรั่ ม “รวมทั้ง “ซีเกมส์”ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ เขามีโอกาสโชว์ให้ ทั่วโลกเห็นการเปิดตัวเขามากขึ้น จุ ด อะไรที่ เ ป็ น ปั ญ หาต้ อ งปรั บ ตั ว เอง เขามี แ ผนตั้ ง แต่ ปี 2011-2025 เป็น “อีโคโนมิคโพลิซี่” และจะปรับตัวเป็น 1 ใน 5 ของประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสามารถเชื่อม สาธารณูประโภคจากเกาะต่างๆ ส่งเสริมให้คนไปลงทุนมากขึ้น เขา จึงต้อนรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อต้องการให้คนเข้ามาพัฒนา ประเทศ ขนาดตลาดของอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 240 ล้านคน เราจะจับตลาดระดับบน (นิชส์มาเก็ต มีประมาณ 10 %) เราก็ขาย แทบจะแย่อยูแ่ ล้ว ฉะนัน้ สินค้าทีจ่ ะเข้าไปขายจับตลาดบน จะมีโอกาส มาก เขาชอบสินค้าไทย เราจะไปแข่งขันกับเขาในสินค้าราคาถูกนั้น

ไม่ได้ ต้องไปจับตลาดกลางขึ้นไปจนถึงตลาด Hi-End ในแง่การลงทุนนัน้ ประเทศอินโดนีเซียมีทรัพยากร มหาศาลเหลือเฟือ ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ไม้ แร่ธาตุ แต่ละเกาะ มีทั้งหมด 17,000 เกาะ แต่เกาะใหญ่มศี กั ยภาพอยู่ 5 เกาะ ซึง่ ทัง้ 5 เกาะเป็นเกาะ เศรษฐกิจ มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น แต่เกาะสุมาตรา มีจดุ เด่นมากทีส่ ดุ และ ยังมีเกาะสุราเวสี เกาะปาปัวนิวกินี เป็นเมืองที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมี สุราบายา ซึ่งเหมือน เชียงใหม่เรา เรามีแผนจัดงาน “ไทยแลนด์เทรดดิ้งโชว์” ที่ จาการ์ตา เรามองว่า สุราบายา น่าสนใจ เพราะจาการ์ตา แน่นแล้ว ถ้าจะไปลงทุนปาล์มน้ำมัน หรือ แร่ธาตุ ยังมี จะดี แ ต่ ต้ อ งศึ ก ษากฎระเบี ย บให้ ดี เพราะรั ฐ บาล อินโดนีเซีย ออกกฎระเบียบได้รวดเร็วมาก เป็นธรรมชาติ ที่จะต้องปกป้องประเทศเขา แต่เราเข้าไปก่อนโอกาสก็ มาก่อน....

สนใจทำ�ธุรกิจส่งออก ทุกคำ�ถ�มเรื่องก�รส่งออก เร�มีคำ�ตอบให้ท่�น ส�ยตรงผู้ส่งออก 1169 www.depthai.go.th และ www.thaitrade.com กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สำานักงานนนทบุรี 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2507-7999 โทรสาร. 0-2507-7722, 0-2547-5657 - 8

สำานักงานรัชดาภิเษก 22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2512-0093, 0-2513-1909, 0-2511-5066-77


เกษตรเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้า เชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจข้าวสารสหกรณ์ จัดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวภาคอีสานกับ สหกรณ์ในจังหวัดชลบุรแี ละกาญจนบุรี ดันเป็นศูนย์กลางจำาหน่ายข้าวหอมมะลิทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในภาคตะวันออกและตะวันตก ความสำาเร็จทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์ได้ สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ การตลาดและองค์ความรู้ต่างๆ แก่ สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง มาตรฐานการผลิตข้าวสารให้เข้าสู่ ระดับ GMP HACCP และ ISO จนเป็น ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ภารกิจต่อ ไปคือการขยายช่องทางการจำาหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ ให้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านการเชื่อม โยงเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่างๆ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารจัด เวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวสารในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือกับสหกรณ์ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ฝง่ั ทะเลอันดามัน และจังหวัดสงขลา ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม จน เกิ ด การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ข้ า วสารที่ เ ข้ ม แข็ ง และตลาด

ข้าวสารสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้เกิดการขยายตัว โดยวัด จากยอดปริมาณการสัง่ ซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ยั ง คงเดิ น หน้ า จั ด กิ จ กรรม ประชาสัมพันธ์และขยายตลาดข้าวสารสหกรณ์ในเชิงรุก โดย เปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผ้ผู ลิตข้าวสาร 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวสารจากพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร

CHAIRMANreview | 39


เกษตรเศรษฐกิจ

เกษตรวิสยั จำากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูม ิ จำากัด สหกรณ์ จากจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำากัดและ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำากัด และสหกรณ์จาก จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำากัด กับเครือข่ายสหกรณ์ผู้ซ้ือในจังหวัด ชลบุร ี กาญจนบุร ี เมือ่ วันที ่ 6 และ 8 กันยายน 2554 ทีผ่ า่ น มา หวังเพิม่ ช่องทางการจำาหน่ายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งตลาดข้าวสารของสหกรณ์ นายนิกติ อารยะพิทกั ษ์ ผูอ้ าำ นวยการสำานักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ กล่าวว่า การเชือ่ มโยงเครือข่ายตลาดข้าวสาร จะช่วย สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ผผู้ ลิตกับสหกรณ์บริโภค โดย สหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีและกาญจนบุรี รวมกันเป็นเครือข่าย ผู้จำาหน่ายข้าวสารสหกรณ์ เพื่อซื้อขายข้าวสารกับสหกรณ์ใน จังหวัดภาคอีสาน โดยได้เล็งเห็นศักยภาพตลาดข้าวสารใน จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละกาญจนบุ รี เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามพร้ อ ม เนื่องจากชลบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการ ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีนักท่องเที่ยว

40 | CHAIRMANreview

หลั่งไหลเข้ามาสู่ท้ังสองจังหวัดในแต่ละปีหลายล้านคน หาก สหกรณ์สามารถผลักดันให้ข้าวสารสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของ มูลค่าทางธุรกิจในจังหวัดชลบุรแี ละกาญจนบุร ี และผลักดันให้ ทั้งสองจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการจำ าหน่ายข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีในเขตภาคตะวันออกและตะวันตก ก็จะช่วยเพิ่ม ปริมาณธุรกิจข้าวสารสหกรณ์ได้มากยิง่ ขึน้ สหกรณ์ ใ นจั ง หวั ด ชลบุ รี ว างแผนในการเชื่ อ มโยง สหกรณ์ทกุ ประเภท ทัง้ สหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ บริการ เพือ่ ขยายตลาดข้าวสารสหกรณ์ไปยังสมาชิกทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 1 แสนคน ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี มีสหกรณ์การเกษตรเมือง กาญจนบุร ี จำากัด ทำาหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการสัง่ ซือ้ และส่ง ข้าวสารกระจายไปยังสหกรณ์ในเขตพืน้ ทีใ่ กล้เคียงอำาเภอเมือง และสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตีย้ จำากัด จะเป็นศูนย์ใน การกระจายข้าวในเขตอำาเภอด่านมะขามเตีย้ ซึง่ มีสมาชิกกว่า 1,000 ครอบครัว ขณะทีม่ ปี ระชากรและนักท่องเทีย่ ว 1.5 ล้าน คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดกาญจนบุร ี โดยมีมลู ค่าธุรกิจจำาหน่าย ข้าวทัง้ จังหวัด 39,509 ล้านบาท ซึง่ ตัง้ เป้าว่า ข้าวหอมมะลิของ


เกษตรเศรษฐกิจ

สหกรณ์จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าธุรกิจข้าวสารทัง้ หมด ผลจากการเจรจาระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวในภาค อีสานกับสหกรณ์ผบู้ ริโภคในจังหวัดชลบุรแี ละกาญจนบุร ี ทีไ่ ด้ พิสจู น์โดยการรับประทานข้าวตัวอย่างระหว่างการจัดเวทีเจรจา ธุรกิจ ทุกคนยอมรับว่าข้าวของสหกรณ์ เป็นข้าวหอมมะลิทม่ี ี คุณภาพดี เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100%ไม่มีการปลอมปน มี ความหอม รสชาติหวาน นุ่ม ซึ่งเป็นผลตอบรับที่น่าพอใจ ทำาให้หลายสหกรณ์เริ่มมองเห็นลู่ทางในการดำาเนินธุรกิจ จำาหน่ายข้าวสารและเป็นการจุดประกายเรื่องการเชื่อมโยง ธุรกิจกับสหกรณ์ทางภาคอีสาน โดยรับทีจ่ ะนับกลับไปเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ เพื่อทำาข้อตกลงสั่งซื้อ ข้าวสารกับสหกรณ์ผผู้ ลิตในอนาคตอันใกล้น้ ี การจัดเวทีเจรจาธุรกิจจะช่วยขยายตลาดและสร้างเครือ ข่ายตลาดข้าวสารจากสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทำาให้เกิดการเชือ่ มโยงทีเ่ ป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวสารสหกรณ์

ส่งผลกับรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ท่ีผลิตข้าวด้วย ขณะ เดียวกันสหกรณ์ผู้บริโภคจะมีโอกาสได้รับประทานข้าวที่มี คุณภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พยายามทีจ่ ะเพิม่ ช่องทางการจำาหน่ายข้าวสารสหกรณ์ภายใน ประเทศให้ ม ากขึ้น โดยเชื่อ มโยงเครื อ ข่ า ยตลาดข้ า วสาร มีการจัดการเจรจาธุรกิจกับสหกรณ์ในพืน้ ทีห่ ลายจังหวัด เพือ่ ให้ เ กิ ด การเชื่อ มโยงตลาดข้ า วสารให้ ท่ัว ถึ ง ในทุ ก ภาคของ ประเทศ และในวันที่ 19-20 กันยายน 2554 นี้ จะมีการ จัดกิจกรรมโรดโชว์ ออกร้านจำาหน่ายข้าวสารจำานวนไม่น้อย กว่า 50 ตัน ไปจัดแสดงลักษณะโชว์ ชิม ชอป ณ ตลาด เทศบาลในจังหวัดสตูล เพือ่ เป็นการเปิดตลาดในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ชายแดนใต้ และมีการจัดเวทีเจรจาธุรกิจโดยมีตวั แทนสหกรณ์ จำ า นวน 40 สหกรณ์ จาก 3 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ได้ แ ก่ ปั ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าสและสหกรณ์ ใ นจั ง หวั ด สตู ล ซึ่ ง มี ศั ก ยภาพในขยายตลาดข้ า วสารสหกรณ์ ใ นภาคใต้ ตอนล่าง และมีความสนใจจะสั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ในวันดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ยั ง มี นโยบายที่ จ ะขยายตลาดไปยั ง ตลาดต่ า ง ประเทศ ซึง่ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาได้นาำ ตัวแทน สหกรณ์ผ้ผู ลิตข้าวสารไปเจรจากับสหกรณ์ใน ประเทศจีน ทีก่ รุงปักกิง่ ประเทศจีน ผลเจรจา เป็นทีน่ า่ พอใจ และคาดว่าจะมีการขยายตลาด ไปยังต่างประเทศต่อไป

CHAIRMANreview | 41


Insurance

เปิดตัวผูบ้ ริหารไทยคนแรก โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

ประกาศตัง้ เป้าขึน้ แท่นผูน้ าำ Top 3 ภายในปี 2017 โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เปิดตัว นายหลักชัย สุทธิชูจิต รั้งตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบ ริษัทฯ นับเป็นคนไทยคนแรกที่มาดำารงตำาแหน่งดัง กล่าว ประกาศผลักดันบริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำา ด้านประกันภัย Top 3 ภายใน 6 ปี นายหลักชัย สุทธิชจู ติ ผูซ้ งึ่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาำ รง ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ บริษัท โตเกียวมา รีนศรีเมืองประกันภัย จำากัด (โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554) ก่อนที่จะมารับตำาแหน่งดังกล่าว ดำารง ตำาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลธุรกิจการ ตลาดภายในประเทศ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดัน นโยบายสำาคัญๆ เช่น การเพิ่มสาขาจาก 2 สาขาเป็น 20 สาขา มีศนู ย์สนิ ไหม 4 สาขา ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าคของ ประเทศ และนำาบริษัทก้าวขึ้นเป็น Top 10 ด้านการ ประกันภัยในปัจจุบัน นายหลักชัย สุทธิชูจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำากัด เปิดเผยถึง แนว นโยบายในการบริหารงานว่า จะยังคงดำาเนินการตาม แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งประโยชน์ของ ลูกค้าเป็นสำาคัญโดยจะเน้นการให้บริการแบบครบวงจร สะดวก และ รวดเร็ว มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ ลูกค้า โดยการมอบการรับประกันภัยทีส่ ามารถตอบ สนองความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของธุรกิจและใน ส่วนของความต้องการส่วนบุคคล รวมทั้งการให้บริการที่ เปี่ยมด้วยคุณภาพ เราจะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ และความแข็งแกร่ง อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในเรือ่ งบุคลากร การ รับประกันภัยรูปแบบต่างๆ และ การเพิ่มประสิทธิภาพ

42 | CHAIRMANreview

ของการให้บริการ เพื่อ เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ ใ นการก้ า วเป็ น ผู้นำาด้านการให้บริการ ประกันภัยในระดับ Top 3 ภายใน 6 ปี ผลดำาเนินงานใน ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา บ ริ ษั ท มี ร า ย ไ ด้ เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรง รวมกว่า 2.9 พันล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตขึ้น ประมาณ 28 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ เติบโตถึง 41% ขณะที่ บริษัทมีกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้อยู่ที่ 244 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทจะเน้นการทำาตลาดมากขึ้นทั้งใน ภูมิภาคและในกรุงเทพฯ รวมถึงมีการแนะนำาผลิตภัณฑ์ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจ นอกจากนั้ น ยั ง คงให้ ค วามสำ า คั ญ ในเรื่ อ งการ บริหารจัดการทีด่ ี การประสานสัมพันธภาพและเป็นหนึง่ เดียวกันระหว่างศูนย์บริการสินไหมฯ สาขา ตัวแทน และ ศูนย์ซอ่ ม เพือ่ สร้างสรรค์บริการทีม่ คี ณ ุ ภาพสูล่ กู ค้าอย่าง ต่อเนื่อง ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้ารายย่อยควบคู่ กับการรักษาฐานลูกค้าเก่า ผ่านกิจกรรมการตลาดในรูป แบบต่างๆ เพราะคาดว่าธุรกิจในกลุ่มประกันวินาศภัย ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และเน้นให้ความสำาคัญใน ส่ ว นของการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นการจ่ า ยสิ น ไหมทั้ ง มอเตอร์ และนอนมอเตอร์ (Motor Claims and Nonmotor Claims ) การเพิ่มจำานวนสาขาใหม่ เพื่อสร้าง


Insurance

ความรู้ความเข้าใจให้กับลูกค้ามากขึ้น และสามารถ รองรับความต้องการของลูกค้าให้คลอบคลุม่ ทัว่ ประเทศ นอกจากนี้เพื่อการดำาเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บริษัทได้มีแผนในการขยายเครือข่าย บริการ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายบริการ 20 สาขา 4 ศูนย์ บริการสินไหม ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงมุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของ บริการด้านประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และใน การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งดังทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ บริษทั ยัง ให้ความสำาคัญกับบุคคลากรทีเ่ ป็นตัวแทนขายของบริษทั โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กตั ว แทนขายที่ มี ประสบการณ์ มีวินัยในการทำางาน และมีความสามารถ ในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู้ให้การ สนับสนุนทัง้ ด้านเทคโนโลยี การจัดฝึกอบรมความรูด้ า้ น การประกันวินาศภัยและเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ ให้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ใช้ในการให้บริการด้านสินไหมหรือการเคลม ด้วยระบบ GPS และ PDA เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้ บริการอีกด้วย บริ ษั ท ยั ง คงเน้ น ให้ ค วามสำ า คั ญ ของการทำ า

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามหลักปรัชญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง สร้างฝายทดแทน การสนับสนุน กิ จ กรรมของมู ล นิ ธิ เ มาไม่ ขั บ และร่ ว มกั บ สภา สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนการศึกษาให้ กับเด็กด้อยโอกาส ต่อเนือ่ งเป็นปีท ี่ 7 โดยได้แบ่งการมอบ ทุนเป็น 2 ครั้ง คือครั้งแรกที่กรุงเทพฯ จะมอบทุนให้แก่ เด็กนักเรียนในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล จำานวน 50 ทุน และครั้งที่สองที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบทุน ให้แก่เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ภาคอีสานจำานวน 50 ทุน รวมมอบทุนในปีนี้ทั้งสิ้น 100 ทุน พร้อมจัดกิจกรรม บำาเพ็ญประโยชน์ทสี่ ถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) และ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เพือ่ ปลุกฝังจิตสำานึกให้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั ทุนตระหนักถึงการ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และเห็นความสำาคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อนำาประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือ ตนเอง ครอบครัว และที่สำาคัญเป็นคนดีของสังคมต่อไป โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นโครงการช่วยเหลือ ระยะยาวของกลุม่ บริษทั ในเครือโตเกียว มารีน ทีต่ อ้ งการ จะช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

CHAIRMANreview | 43


Insurance

สมาคมประกันชีวติ ไทย ชู 5 นโยบาย พร้อมนำาพาธุรกิจประกันชีวติ เติบโตอย่างยัง่ ยืน สมาคมประกันชีวติ ไทยได้จดั งานประชุมใหญ่สามัญประจำา ปี 2554 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถนนวิทยุ ในงานดังกล่าว ได้มอบทุน/รางวัลการ ศึกษาแก่นสิ ติ นักศึกษาเรียนดีในสาขาการประกันชีวติ ของ สถาบันการศึกษารัฐและเอกชน รวมเป็นเงิน 268,000 บาท สำาหรับการประชุมใหญ่ สมาคมได้มีการรายงานผลการ ดำาเนินงานตลอดปีบริหารทีผ่ า่ นมา (1 กรกฎาคม 2553-30 มิถนุ ายน 2554) รวมทัง้ รับนโยบายสำาคัญในการบริหารงาน ซึง่ ในปี 2554 นีท้ ป่ี ระชุมใหญ่ได้มอบนโยบายสำาคัญแก่คณะ กรรมการสมาคมไปดำาเนินการ รวม 5 ประการ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นายกสมาคมประกันชีวติ ไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยได้จัดงานประชุมใหญ่ สามัญประจำาปี 2554 โดยในช่วงเช้าเป็นการมอบทุนรางวัล การศึกษาให้กบั นิสติ นักศึกษาเรียนดีและสอบได้คะแนนสูงสุด ในสาขาการประกันชีวิต ซึ่งสมาคมได้จัดต่อเนื่องเป็นปีท่ ี 36 สำาหรับปีการศึกษา 2553 นี ้ นิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนรางวัล มี ทั้งสิ้น 38 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาทแก่นิสิต นักศึกษาเรียนดีในมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารเปิดการเรียนการสอน สาขาการประกันชีวิต จำานวน 16 ทุน และรางวัลการศึกษา 4,000 บาท จำานวน 17 รางวัล รางวัล Associates of Society of Actuaries Course I (ASA Course I) 6,000 บาท จำานวน 4 รางวัล และรางวัล Associates of Society of Actuaries Course II (ASA Course II) 8,000 บาท จำานวน 2 รางวัล รวมเป็นเงิน ทัง้ สิน้ 268,000 บาท ช่วงบ่าย เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 สมาคมได้มกี ารรายงานผลการดำาเนินงานตลอดปีบริหารทีผ่ า่ น มา รวมทัง้ รับนโยบายสำาคัญในการบริหารงานประจำาปีบริหาร 2554-2555 ซึง่ ในปีนท้ี ป่ี ระชุมใหญ่ได้มอบนโยบายสำาคัญแก่ คณะกรรมการสมาคมไปดำาเนินการ รวม 5 ประการ ดังนี้ 44 | CHAIRMANreview

ประสานงานเชิงรุกกับสำานักงาน คปภ. และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดแนวทางการปฎิบัติงานให้ทันต่อ สถานการณ์ แ ละการเปลี่ย นแปลงในอนาคต รวมทั้ง เพื่อ เป็นการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตามทีภ่ าครัฐกำาหนด ส่งเสริมธุรกิจประกันชีวติ ให้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยสมาคมจะติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดกับการดำาเนินธุรกิจประกันชีวติ โดยเฉพาะด้าน ภาษีอากร มุ่งเน้นเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ ความรูค้ วามเข้าใจในการประกันชีวติ สูป่ ระชาชนให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นนิสิต นักศึกษาและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ทนุ รางวัลการศึกษาสำาหรับนิสติ นักศึกษาทีเ่ รียนดี ในสาขาวิชาการประกันชีวิต ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและ เอกชนให้ ม ากขึ้ น และร่ ว มมื อ กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มูลนิธริ ม่ ฉัตรสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนสตรีวทิ ยา 2 ในการจัดโครงการ แข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทองของมีคา่ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยกระดับคุณภาพบุคลากรในธุรกิจประกันชีวติ ทุกระดับ รวมทัง้ ตัวแทนประกันชีวติ สูค่ วามเป็นมืออาชีพ โดยให้เป็นผูม้ ี ความรูค้ วามสามารถในการปฎิบตั งิ านอย่างแท้จริง พัฒนาสมาคมประกันชีวติ ไทยให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ เพือ่ รองรับ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับ ตั้งแต่การพัฒนาสถานที่ในการดำาเนินงานด้วยการก่อสร้าง อาคารสำานักงานใหม่ให้สามารถรองรับการขยายงานของ สมาคมในปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ พัฒนาและยกระดับการ ดำาเนินงานของสมาคมให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ กล่าวต่อไปว่า สำาหรับธุรกิจ


Insurance

ประกันชีวิตไทยในปี 2553 แม้ว่าประเทศไทยจะประสบ ปัญหาหนักทางการเมือง ภัยธรรมชาติ รวมทัง้ ได้รบั ผลกระ ทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่ธุรกิจประกันชีวิตไทยกลับ สามารถฟันฝ่าปัญหาต่างๆ และเติบโตมาได้อย่างดี โดยที่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2553 ธุรกิจประกันชีวติ มี เบีย้ ประกันชีวติ รับรวมสูงถึง 296,260.6 ล้านบาท มีอตั รา การเติบโตเพิม่ สูงถึงร้อยละ 14.3  เมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา ในระยะเวลาเดียวกัน จำานวนเบีย้ ประกันชีวติ ดังกล่าวแยก เป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำานวน 63,811.9 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12% เบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ จำานวน 202,581.2 ล้านบาท  อัตราความคงอยู ่ 89% และ เบี้ยประกันชีวิตจ่ายครั้งเดียวจำานวน 29,867.6 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3 สำาหรับปีบริหารใหม่น้ี สมาคมประกันชีวิตไทย จะเร่งดำาเนินการตามนโยบาย 5 ประการ ที่ได้รับมอบ จากที่ประชุมใหญ่สามัญ ดังนั้นธุรกิจประกันชีวิตตลอด ปี 2554 ที่สมาคมได้คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตในอัตรา ร้อยละ 15 จึงเป็นไปได้อย่างแน่นอน ด้วยเบีย้ ประกันชีวติ รับรวม 339,000 บาท เป็นเบี้ยปีแรกประมาณ 73,000 ล้ า นบาท อั ต ราการเติ บ โตร้ อ ยละ 15  เบี้ย ปี ต่อ อายุ ประมาณ 233,000 ล้านบาท อัตราการต่ออายุประมาณ ร้อยละ 90 และเบีย้ ประกันชีวติ รับจ่ายครัง้ เดียวประมาณ 33,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 10  ทัง้ นี ้ สิง่ ที่ ทำาให้ม่ันใจว่าอัตราการเติบโตจะสูงตามที่คาดการณ์น้ัน  เนือ่ งมาจากสถิตขิ อง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปี 2554 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 125,137.6 ล้าน บาท อัตราการเติบโตร้อยละ 14  และปัจจัยบวกต่างๆ ได้ แ ก่ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  การเพิม่ และพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายให้มปี ระสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น การยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศมากขึ้น  และ การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับเบี้ย ประกันชีวติ แบบบำานาญเป็นจำานวนเงิน 200,000 บาท ซึง่ แยกออกมาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบปกติท่ีได้รับ สิทธิคา่ ลดหย่อนภาษีเงินได้อยูแ่ ล้วจำานวน 100,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท

เมืองไทยประกันภัยรับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัย การบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 นางนวลพรรณ ล่ำาซำา และนางกฤตยา ล่ำาซำา กรรมการผู้ จัดการ บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ให้การ ต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการวันประกันภัย ในฐานะที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น บริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ กี ารบริหารดีเด่นอันดับ 3 ประจำาปี 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

CHAIRMANreview | 45


Insurance

เปิดตัวอย่างยิง่ ใหญ่ มหกรรมสัปดาห์ประกันภัย ครัง้ ที่ 3

วันที่ 2 กันยายน 54 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน“สัปดาห์ประกันภัย ครัง้ ที่ 3” ประจำาปี 2554 ซึง่ จัด ขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ ประกันภัยสู่ ประชาชน” ในระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2554 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี ในวันศุกร์ท ่ี 2 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ฯพณ ฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ครัง้ ที ่ 3” ประจำาปี 2554 ณ อาคารชาเลน เจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ร่วมกับ อุตสาหกรรมประกันภัยไทย และหน่วยงานภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง ภาย ใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ ประกันภัยสูป่ ระชาชน” โดยมีผใู้ ห้ความ สนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่าการจัดงานมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยในทุกช่วง เวลาของชีวิต และมีความอุ่นใจเมื่อมีการประกันภัยเป็นหลัก

46 | CHAIRMANreview


insurance149

Insurance

“คนนับแสน เข้าชมงาน สัปดาห์ประกันภัย ปี 54”

ประกันความมัน่ คง ทัง้ นี ้ จัดแบ่งกิจกรรมภายในงานออก เป็น 2 โซน คือ โซนประกันภัยและสถาบันการเงิน เป็นการรวมแหล่งศูนย์รวมนวัตกรรมด้านการประกันภัย และการเงิน กว่า 100 คูหา และโซนสุขกายสุขใจ จำาหน่ายสินค้า OTOP เกรด A จากทั่วประเทศ และ สินค้าแบรนด์ชน้ั นำา ซึง่ ทำาให้ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมงานต่าง ได้รบั ประโยชน์ทง้ั ในด้านการประกันภัย และด้านอืน่ ๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 จัดขึน้ ระหว่างวันที ่ 2 - 4 กันยายน 2554 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิม แพค เมืองทองธานี ตัง้ แต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) สรุปภาพรวมการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 2-4 กันยายน 2554 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2-3 อิ ม แพค เมื อ งทองธานี ประสบผลสำ า เร็ จ เกิ น คาด ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานอย่างล้นหลาม รวม 3 วัน นับแสนคน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ร้อยละ 50 เกินกว่าเป้าทีต่ ง้ั ไว้ นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่าการ จัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ครัง้ ที ่ 3 ประจำาปี 2554” มีประชาชน เข้าชมงาน 3 วัน มากขึน้ กว่าปีกอ่ น ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่หว่ งใยตัวเอง และตระหนักถึงความสำาคัญของ การประกันภัยมากขึ้น โดยปัจจัยที่ดึงดูดให้ประชาชนมาในงาน คือ การซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย และการต่ออายุกรมธรรม์ประกัน ภัยที่ให้ส่วนลดสูงสุด 30% รวมทั้งการจำาหน่ายหมวกกันน็อค ราคาพิเศษ 84 บาท ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของการซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย รวมมูลค่าทุนประกันภัยจำานวนทัง้ สิน้ 2,812 ล้านบาท มีเบีย้ ประกันภัยรวมทัง้ สิน้ 491 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวติ 1,600 ล้านบาท มีเบีย้ ประกันภัย 465 ล้านบาท และทุนประกัน วินาศภัย 1,212 ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัย 26 ล้านบาท โดย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีป่ ระชาชนให้ความสนใจซือ้ มากทีส่ ดุ ดังนี้ • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ได้แก่ การประกันชีวติ แบบสะสม ทรัพย์ รองลงมา การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และแบบ ตลอดชีพ ตามลำาดับ • ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ รองลงมา การประกันภัยอุบตั เิ หตุรายย่อย และการประกันอัคคี ภัย ตามลำาดับ เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิม่ เติมว่า นอกจากประชาชนจะ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยข้างต้นแล้ว ยังให้ความสนใจเข้ารับการ อบรมสอบใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมถึงเปลีย่ น ใบอนุญาตขับขีร่ ถเป็นแบบสมาร์ทการ์ด และชำาระภาษีรถประจำา ปี ซึง่ ทำาให้การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยครัง้ นี ้ ประสบผลสำาเร็จ อย่างสูงเป็นทีพ่ อใจของประชาชนทีเ่ ข้าชมงาน บริษทั ประกันภัย สถาบันการเงิน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพราะมีผลิตภัณฑ์ ประกันภัย นวัตกรรมทางการเงิน และสินค้าทีห่ ลากหลาย รวม ถึงกิจกรรมความบันเทิงทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างครบวงจร

CHAIRMANreview | 47


Insurance

อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. ผนึกกรุงศรี บุกแบงก์แอสชัวรันส์ เปิดซิงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลา่ สุด กรุงศรี ไฮบริด อีซ ่ี พลัส 12/7 (มีเงินปันผล) รับมือเงินเฟ้อ

แอสชั ว รั น ส์ จุ ด เด่ น คื อ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. จับมือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชูธง เป็ น แผนการออมระยะ พันธมิตรหลักแบงก์แอสชัวรันส์ ประเดิมด้วยการร่วมมือกัน กลางที่ ลู ก ค้ า ชำ า ระเบี้ ย ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลา่ สุด กรุงศรี ไฮบริด อีซี่ พลัส ประกันเพียง 7 ปี แต่รับ 12/7 (มีเงินปันผล) ชิมลางตลาด ชูจดุ เด่นเป็นผลิตภัณฑ์แบบ ความคุ้มครองนาน 12 ปี ผสมแบบแรกที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนแบบการันตีทุกปี โดยได้ รั บ ผลตอบแทน และยังให้โอกาสในการรับผลตอบแทนพิเศษเพิม่ ขึน้ พร้อม หลายต่ อ คิ ด เป็ น ผล ให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด ตอบแทนที่แน่นอนแบบ 100,000 บาทต่อปี ตอบโจทย์ลกู ค้าทีม่ องหาทางเลือกในการ ออมที่ให้ผลตอบแทนดี พร้อมรับมือกับเงินเฟ้อได้อย่าง การันตี 2% ของจำานวนเงินเอาประกัน ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธร รม์ท ี่ 1-11 และโอกาสในการรับผลตอบแทนพิเศษเพิม่ เติมในรูป มั่นใจ ของเงินปันผลในสิน้ ปีกรมธรรม์ท ี่ 2-12 และแถมด้วยเงินปันผล นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมือ่ ครบกำาหนดสัญญาอีกหนึง่ ก้อน รวมรับผลประโยชน์แบบกา ฝ่ายบริหารการตลาดและสือ่ สารองค์กร เปิดเผยว่า แบงก์แอสชัว รันตีตลอดสัญญา 722% ของจำานวนเงินเอาประกัน จุดเด่นอีก รันส์เป็นช่องทางหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสำาคัญและเห็นศักยภาพ ประการหนึง่ คือ ขัน้ ตอนการสมัครง่าย ไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพหรือ ในการเติบโตสูง ในปีทผี่ า่ นมา ช่องทางนีป้ ระสบความสำาเร็จเป็น ตอบคำาถามสุขภาพ อีกทัง้ ลูกค้ายังสามารถเลือกจ่ายเบีย้ ประกัน อย่างมาก เบี้ยประกันรับปีแรก เติบโตสูงถึง 37% โดยเรามี ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายหกเดือน รายสามเดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นพันธมิตรหลัก ซึ่งนอกจากธนาคารฯ หรือรายเดือน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสงู สุด จะเป็นช่องทางหลักในการขายผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังได้ร่วมมือ ถึง 100,000 บาทต่อปี บริษัทฯ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ จะได้รับความสนใจ กันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้าธนาคารที่มองหาทางเลือกในการลงทุนและการออมที่ให้ จากลูกค้าอย่างท่วมท้นเช่นเคย ทั้งนี้จะเปิดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก พร้อมรับความ ใ ห ม่ นี้ ผ่ า น ท า ง ธ น า ค า ร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า ทุ ก ส า ข า ใ น คุ้มครองควบคู่กันไป รวมถึงการจัดอบรมพนักงานของธนาคาร กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเริ่มเปิดจำาหน่ายตั้งแต่วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ 25 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในการนำาเสนอแก่ลกู ค้า และช่วยกระตุน้ ให้ลกู ค้าตัดสินใจซือ้ ได้ ได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. โทร. 1373 “ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ทั้งสององค์กร ผนวก เร็วขึ้น ล่าสุด ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบ กับความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆ ด้าน จากธนาคารกรุง ใหม่เป็นครัง้ แรก คือ กรุงศรี ไฮบริด อีซ ี่ พลัส 12/7 (มีเงินปันผล) ศรีอยุธยา ตลอดจนนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทีจ่ ะเป็น ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์แบบผสมทีใ่ ห้ผลตอบแทนทัง้ แบบการรันตี และ ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้า จึงเชือ่ มัน่ ว่า อยุธยา อลิอนั ซ์ ซี.พี. โอกาสในการรับผลตอบแทนพิเศษเพิม่ ขึน้ เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้า จะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดและพิชติ ยอดขายได้ตามเป้า ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น และรับมือกับเงินเฟ้อได้อย่างมั่นใจ นับ หมาย 1,200 ล้านบาท จากช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ในปีนี้ได้ เป็นครั้งแรกที่มีการขายผลิตภัณฑ์แบบนี้ผ่านช่องทางแบงก์ อย่างแน่นอน” นางสาวพัชรากล่าวสรุป

48 | CHAIRMANreview


Insurance

เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ในงาน สัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต นำาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สู่งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 ตอบโจทย์ครอบคลุม ทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งการคุ้มครอง ออมทรัพย์ และการลงทุน พร้อมส่วนลดพิเศษภายในงาน ตลอด จนประกาศถึงความสำาเร็จของบริษัทฯ จากการบริหาร งานด้วยความมีประสิทธิภาพและความมั่งคงแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำาความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าที่เหนือ ความคาดหมายด้วยกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้ม นายสาระ ล่ำ า ซำ า กรรมการผู้ จั ด การและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด กล่าว ว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำาเนิน งานในทุกๆ ด้าน เพื่อความมั่งคงแข็งแกร่ง การวางกลยุทธ์ ด้ า นการตลาดและการให้ ก ารบริ ก ารโดยยึ ด ความต้ อ งการ ของลู ก ค้ า เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางตลอดจนการมุ่ ง เน้ น นโยบาย การบริ ห ารงานแบบมื อ อาชี พ และสร้ า งสรรค์ ใ นเชิ ง รุ ก พร้อมยึดมั่นในหลักบรรษัทมาภิบาลมาโดยตลอด ส่งผลให้ เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากสำ า นั ก งานคณะ กรรมการกำ า กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี ก าร บริหารงานดีเด่นอันดับที่ 1 ประจำาปี 2553 อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 สำ า หรั บ การเข้ า ร่ ว มสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมแห่ ง ความสุ ข และรอยยิ้มในงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ ประกันภัย สู่ประชาชน” บริษัทฯ ได้พัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่เน้นผลตอบแทนและการออม (Yield) ประกอบ ด้วย เมืองไทย ชิลล์ ชิลล์ แบบประกันที่ตอบโจทย์ของผู้ที่ ต้องการความคุ้มครองควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ ซึ่งลูกค้า ชำาระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี และรับความคุ้มครองชีวิต 5 ปี พร้อมผลประโยชนที่คุ้มค่า และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยอัตรา เบี้ยประกันภัยที่เท่ากันทุกเพศทุกวัย โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200 % ของจำานวน เงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และเมื่อครบสัญญารับเงิน ครบสัญญา 200% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่ม สัญญา อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.41% นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ เมืองไทยได้ใจ 3/2 มีจุดเด่นที่ชำาระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่านานถึง 3 ปี ซึ่งรับ ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200 % ของจำานวนเงินเอาประกัน ภัย ณ วันเริ่มสัญญา และเมื่อครบสัญญารับเงินครบสัญญา 200% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดย อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน ทุกเพศ ทุกวัย อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.34% สำาหรับกลุ่มความคุ้มครอง ซึ่งประกอบด้วย สัญญาเพิ่ม เติม Happy Kids เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันและ สร้างมั่นใจในอนาคต หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับลูกของคุณ ทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือเสียชีวิต ซึ่งสัญญาเพิ่มเติม Happy Kids สามารถแบ่งเบา ภาระ ด้วยผลประโยชน์รายวันสูงสุดถึง 365 วัน เมื่อลูกของ CHAIRMANreview | 49


Insurance

คุณต้องนอนโรงพยาบาล อุ่นใจกับ 4 ความคุ้มครอง คือ คุ้มครองการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงมากถึง 12 โรค คุ้มครองการ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร คุ้มครองการเสียชีวิต และผลประโยชน์ รายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในชองโรงพยาบาล ซึ่ง รับประภัยตั้งแต่อายุ 1 ปี – 17 ปี สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รับประกันภัยตัง้ แต่อายุ 18-65 ปี และต่ออายุได้ถงึ อายุ 69 ปี โดยระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก และอายุสงู สุดทีบ่ ริษทั สามารถให้ความคุม้ ครองได้ โดยบริษทั ฯ จะจ่ า ยจำ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ให้ กั บ ลู ก ค้ า 100% กรณี ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และเงินเอาประกันภัยสูงสุดอีก 20% หากยังคงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอีกไม่น้อยกว่า 360 วัน โครงการ เมืองไทย Smart Lady ความคุ้มครองใหม่ที่ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของผู้ ห ญิ ง ทั้ ง การคุ้ ม ครองชี วิ ต ที่ ควบคู่ ไ ปกั บ การออมทรั พ ย์ และการคุ้ ม ครองโรคร้ า ยแรง สำาหรับผู้หญิง โดย โครงการเมืองไทย Smart Lady ประกอบ ด้วย แบบประกันภัยออมทรัพย์ 20/14 ซึ่งมีระยะเอาประกัน ภัย 20 ปี และชำาระเบี้ยประกันภัย 14 ปี รับประกันผู้หญิงที่ มีอายุระหว่าง 18-50 ปี นับเป็นการรับความคุ้มครองชีวิต ควบคู่ไปกับการออม ซึ่งลูกค้าสามารถออมเงินได้ สูงสุดถึง 500,000 บาท(กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000 บาท) นอกจากนี้จุดเด่นที่สำาคัญคือ สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ (Happy Lady) เป็นสัญญาเพิ่มเติมการรับความคุ้มครองโรค

50 | CHAIRMANreview

ร้ายแรงสำาหรับสตรี เช่น โรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งปาก มดลูก เป็นต้น ซึ่งหากตรวจพบรับผลประโยชน์สูงสุดถึง 1 ล้าน บาท (กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000 บาท) ทั้งนี้ลูกค้า สามารถอุ่นใจได้ด้วย สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) ซึ่งเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถรับผล ประโยชน์รายวัน สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน (กรณีเลือกแผน ความคุ้มครอง 500,000 บาท) สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง ซึ่งมีแผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผนคือ 200,000 300,000 และ 500,000 บาท ตามความ ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาตามประกาศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากรเกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้ ฉบั บ ที่ 172 ซึ่ ง ประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51” กลุ่มสูงวัย ซึ่งได้แก่ โครงการเมืองไทย วัยเก๋า ประกอบ ด้วยแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ซึ่งผู้เอาประกัน ภัยจะได้รับความคุ้มครองชีวิตแบบสบายใจจนครบอายุ 90 ปี พร้อมกับความคุ้มครองอุบัติเหตุและอุบัติเหตุสาธารณะ เพื่อ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการความ มั่นใจและมีหลักประกันที่รองรับความมั่นคงในช่วงบั้นปลาย ชีวิต ด้วยเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ต้องปรับตัวตามปัจจัยต่างๆ ที่ เกิดขึ้น การดำาเนินชีวิตภายใต้ข้อจำากัดที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ถ้าเกิดสิ่งไม่คาดคิดในชีวิต ครอบครัวก็สามารถ


Insurance

เตรียมพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ สำาหรับโครงการฯ นี้ รับประกันผู้ที่มีอายุ 40 -75 ปี โดยจำานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 400,000 บาท ทั้งนี้จุด เด่นของโครงการฯ คือการให้ความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และ อุบัติเหตุสาธารณะ ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพงโดยผู้เอาประกัน ภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำาถามสุขภาพ ทั้งเมื่อ ยังมีเงินคืนเมื่อครบสัญญา นอกจากการมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามหลาก หลายและตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาด้านคุณภาพของการให้บริการที่เหนือความ คาดหมายแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่าน บัตร เมืองไทย Smile Club บัตรแห่งความสุขที่แท้จริงของคนหัวคิดทันสมัย สำาหรับ ช่ ว งโค้ ง สุ ด ท้ า ยของปี นี้ เ มื อ งไทย Smile Club ได้ เ ตรี ย ม แคมเปญเพื่อตอกย้ำาความเป็นผู้นำาในด้านการบริหารความ สัมพันธ์ลูกค้าเพื่อมอบให้แก่สมาชิกฯ ต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม เมืองไทย Smile Kids Camp แคมป์เด็กอัจฉริยะ เมืองไทย Smile Trip ที่ชวนสมาชิกฯ ไปท่องเที่ยวสังขละบุรี ดำาน้ำาดู ปะการังที่เกาะเต่า จ.ชุมพร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวต่าง ประเทศที่โฮจิมินท์ เวียดนาม กิจกรรมสานสายใยรักสำาหรับ ครอบครัวเมืองไทย Smile Family’s day รวมทั้งกิจกรรม ความบันเทิงชมละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี สี่แผ่นดินเดอะ มิวสิคัลในรอบพิเศษ และคอนเสิร์ต DIY ( Dhamma In You) ที่รวมความสนุกสนานและแง่คิดดีๆ จากเสียงเพลงแห่งธรรม พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมอื่นเตรียมไว้มากมาย นอกจากกิจกรรมมอบความสุขให้กับสมาชิกแล้วเมือง ไทย Smile Club ยังมุ่งเน้นกิจกรรมที่จะชักชวนสมาชิกฯ เข้า มามีส่วนร่วมใน การมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมภายใต้คอนเซ็ปต์ “เมืองไทย Pass The Smile Forward ความสุขและรอยยิ้ม จากคนหัวคิดทันสมัย” โดยการชักชวนให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมสนับสนุนโครงการคิดดี ทำาดี ของน้องๆ นิสิตนักศึกษาจากทั้ง 3 โครงการที่ผ่านการเข้าประกวดภาย ใต้ แ นวคิ ด โครงการทำ า เพื่ อ สั ง คมได้ แ ก่ โครงการที่ ช่ ว ยจุ ด ประกายให้เด็กที่ขาดโอกาสได้มีความรู้ โครงการสร้างอาคาร เรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโครงการอาหารกลาง วันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้โครงการของคนรุ่นใหม่หัวคิดทัน สมัยนั้น สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่าง

เป็นรูปธรรม และจากเหตุการณ์น้ำาท่วมที่ชาวไทยในหลายภาคกำาลัง ประสบและเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สำาหรับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยนั้น บริษัทฯ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อรุดช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ รวมเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท และบริษัทฯ ขอเชิญชวนแฟนเพจบนโลกของโซเซียลเน็ตเวิร์ก มาร่วมให้กำาลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในแคมเปญออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Help” โดยสมาชิกในเฟซบุ๊คสามารถเข้า มาแสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อส่งถ้อยคำาให้กำาลังใจ ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ที่ Application ของ www.facebook. com/muangthailife ซึ่ง 1 ความคิดเห็น (Comment) ต่อ 1 Account เฟซบุ๊คของผู้ที่เข้ามาโพสต์นั้นจะมีมูลค่าเท่ากับ 5 บาท เพื่ อ ไปนำ า ซื้ อ เรื อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ เ ดื อ ดร้ อ นในจั ง หวั ด ที่ ประสบภัยน้ำาท่วม เพราะตอนนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการ ความช่วยเหลือจากเราชาวไทยด้วยกัน มาสร้างพลังของสังคม ออนไลน์เพื่อช่วยให้คนไทยที่ประสบภัยกลับมามีรอยยิ้มขึ้น อีกครั้งด้วยกัน “สำาหรับกิจกรรมแห่งความสุขที่บริษัทฯ ได้ร่วมมอบ ภายในงานสั ป ดาห์ กั น ภั ย ผู้ เ ข้ า ชมงานที่ ส นใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกันชีวิตสามารถรับสิทธิพิเศษ ณ บูธเมืองไทยประกันชีวิต ดังนี้ โครงการเมืองไทย วัยเก๋า เบี้ยประกันภัยปีแรก ลด 30% แบบประกันภัยเมืองไทย ทวีทรัพย์ 15/7 พลัส เบี้ยประกันภัย ปี แ รก ลด 15% แบบประกั น ภั ย เมื อ งไทยเบญจทรั พ ย์ เบี้ยประกันภัย ลด 10% ตลอดระยะเวลาชำาระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำาระเบี้ยประกันภัยครบ อายุ 55 ปี รับส่วนลด 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาชำาระ เบี้ ย ประกั น ภั ย สำ า หรั บ จำ า นวนเงิ น เอาประกั น ภั ย ตั้ ง แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ และสัญญาเพิ่ม เติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส เบี้ยประกันภัย ลด 10% สำาหรับการ ซื้อปีแรก โครงการเมืองไทย Double Care ให้ความคุ้มครอง ฟรีสำาหรับสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกัน ภัยของผู้เอาประกันภัยและสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัย ทุ พ พลภาพสิ้ น เชิ ง ถาวร (กรณี ผู้ เ อาประกั น ภั ย ผ่ า นการ พิจารณารับประกันภัยของทุกสัญญาตามโครงการ) เงื่อนไข การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำาหนด” นายสาระ กล่าวสรุป CHAIRMANreview | 51


Insurance

ชีวติ สบายๆ กับทีควิ เอ็ม เน้นคุณภาพบริการ ง่ายๆ แต่โดนใจ ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ปลื้มฐานลูกค้าครึ่งปีแรก เติบโตสูงถึง 25% หรือคิดเป็นจำานวน 310,535 คน มั่นใจ ปี 2554 โตตามเป้า ชูมิติใหม่โบรคเกอร์ประกันภัย “ชีวิต สบายๆ กับทีคิวเอ็ม “เน้นคุณภาพการบริการ ง่ายๆ แต่ โดนใจ มอบสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะลูกค้าและสมาชิก TQM Family Club ต่อเนื่องทั้งปี นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด ที่ถือว่าเป็นผู้นำาในธุรกิจที่ปรึกษาประกัน ภัยด้วยคุณภาพและความยั่งยืนมาเกือบ 60 ปี เปิดเผยถึงผลการ ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรกในปี 2554 ว่า ครึ่งปี แรกของทีคิวเอ็มจำานวนลูกค้าเติบโตค่อนข้างดี เป็นไปตามเป้า หมาย เราขยายตัวในทุกภูมิภาค ทั้งนี้เพราะเราเน้นพัฒนาคุณภาพ ของการบริการให้ถูกใจลูกค้ามากขึ้น (Value of money) เพิ่ม บริการเสริมง่ายๆ เพื่อให้ลูกค้าพอใจสูงสุด (Satisfaction) และยัง มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ (Privilege) ผ่านกิจกรรม TQM Family Club ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง จังหวัด เช่น บริการอู่มาตรฐาน TQM การมอบส่วนลดตั๋วชม ภาพยนต์เครือเมเจอร์ทั่วประเทศ สิทธิพิเศษด้านความงามมอบ บัตรกำานัลสวยทั้งเรือนร่างกระชับทุกสัดส่วนฟรีที่ Perfect Slim ทุกสาขา การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเชิญลูกค้าและดาราร่วม แข่งขันเพื่อมอบรายได้ให้วัดพระบาทน้ำาพุ โครงการมอบความ คุ้มครองสร้างสุขให้คนไทยทั่วประเทศฟรี ในโครงการกรมธรรม์ สร้างสุข เหล่านี้ คือ ตัวอย่างของปัจจัยที่ทำาให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วเพราะลูกค้าประทับใจเรื่องคุณภาพของการบริการ และได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจริง ๆ จึงได้บอกต่อและแนะนำา เพื่อนให้เป็นลูกค้ากับทีคิวเอ็ม สำาหรับแผนการดำาเนินงานในช่วงครึง่ ปีหลัง ทีควิ เอ็มมุง่ เน้น การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่สมาชิก TQM Family Club ด้วยบริการใหม่ “TQM @Site บริการเพื่อคุณ” ซึ่งจะ เป็นการออกไปให้บริการถึงบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ เสมือนนำา บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด ไปบริการถึงที่ ทำาให้

52 | CHAIRMANreview

พนักงานขององค์กรต่างๆ ไม่ต้องเสียเวลาในธุรกรรมที่เราดำาเนิน การแทนให้ และทีส่ าำ คัญไม่มคี า่ ใช้จา่ ย โดยรูปแบบของการบริการ ที่ TQM@Site เตรียมไปให้บริการนั่นออกแบบจากแนวคิด “ชีวิต สบายๆ กับทีคิวเอ็ม” ประกอบด้วยความสบาย 4 ด้าน ด้านรถยนต์ คันโปรด ด้านเลขาส่วนตัวบริการดั่งใจ ด้านการใส่ใจคุณใส่ใจ สุขภาพและความงาม และด้านสุดท้ายบริการประกันถูกใจ ชีวิตสบายๆ กับทีคิวเอ็ม เป็นบริการเสริมสำาหรับผู้ที่ไม่มี เวลา หรือต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ที่สามารถใช้บริการ ได้ฟรี เช่น บริการต่อภาษีรถยนต์ หรือบริการส่วนลดด้านการดูแล รถยนต์ เช่น ส่วนลดบริการล้างรถที่ Wizard บริการเลขาส่วนตัว บริการดั่งใจ เช็คตารางการเดินทางหรือจองตั๋วเดินทาง จองตั๋วชม ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ร้านอาหาร และโรงแรม ในส่วนของบริการ ใส่ใจคุณใส่ใจสุขภาพและความงาม ปัจจุบันเรามีบริการสิทธิพิเศษ ด้านสุขภาพ เช่น การมอบโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษโดย ความร่วมมือกับโรงพยาบาลนนทเวช และสุดท้ายบริการประกัน ถูกใจ ให้บริการด้านประกันภัยทุกประเภท หรือบริการคลินิก ประสานงานสินไหมทุกประเภท รับปรึกษาปัญหาด้านสินไหมฟรี เป็นต้น “จากการเพิ่มกลยุทธ์ที่มัดใจลูกค้าดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันภัยในครึ่งปีหลังอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง และไม่น่าจะต่ำากว่าครึ่งปีแรก รวมทั้งจากการที่รัฐบาล ใหม่ลุยสร้างผลงาน กระตุ้นเศรษฐกิจโต คนเริ่มใช้เงิน ขยับซื้อรถ ทำาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ประกันภัยโดยรวม “ยอดขายเบี้ยประกันภัยตลอดปี 2554 คงจะ ถึง 5,700 ล้านบาท ที่ตั้งเป้าหมายไว้” นายอัญชลินกล่าว เรายั ง คงเน้ น ถึ ง การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ คุณภาพของงานบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ลูกค้า พร้อมกันนี้ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน ภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด ทีคิว เอ็มจะยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวงการประกันภัยที่สามารถเติม เต็มความสะดวกสบายให้ชีวิตคุณ


Insurance

ทิพยฯโชว์ครึ่งปีแรกเกือบ 320 ล. รุกเพิ่มลูกค้า+สินค้า ลุยประกันอัคคีภัยเต็มตัว ทิพยประกันภัย กำาไรสุทธิงวด 6 เดือน รวม 318.84 ล้าน บาท รายได้จากการรับประกันภัยรวม 2,705.17 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร “สมพร สืบถวิลกุล” ประกาศเดินหน้าขยาย ฐานลูกค้า-เพิ่มสินค้าใหม่ ล่าสุดพัฒนากรมธรรม์อัคคีภัย เพิม่ ความคุม้ ครองและอำานวยความสะดวกให้ลกู ค้าเพิม่ มาก ขึ้น พร้อมร่วมฉลองบริษัทฯก่อตั้งครบ 60 ปี จัดโครงการ “พ.ร.บ.ใจดี ทำาดีเพื่อพ่อ” นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพย ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เปิดเผยถึง ผลการดำาเนินงานประจำา งวดไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ว่า บริษัทมีกำาไร สุทธิ 158.64 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.53 บาท เทียบกับงวด เดียวกันของปีก่อน กำาไรสุทธิ 207.01 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.69 บาท คิดเป็นกำาไรสุทธิลดลง 48.36 ล้านบาท หรือ 23.36% ทั้งนี้ บริษัทฯมีรายได้จากการรับประกันภัยรวม 1,270.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 1,223.80 ล้านบาท ทำาให้มีกำาไรจาก การรับประกัน 46.71 ล้านบาท สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) นั้น บริษัทฯมีกำาไรสุทธิรวม 318.84 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.06 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่กำาไรสุทธิ 351.17 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.17 บาท คิดเป็นกำาไรสุทธิลดลง 32.34 ล้านบาท หรือลดลง 9.21% โดยมีรายได้จากการรับประกันภัยรวม 2,705.17 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 2,487.62 ล้านบาท และ กำาไรจากการรับประกันภัย 217.55 ล้านบาท ด้านฐานะการเงินขอ งบริษทั ฯนัน้ ณ วันที ่ 30 มิถนุ ายน 2554 ทิพยประกันภัย มีสนิ ทรัพย์ รวม 21,981.67 ล้านบาท หนี้สินรวม 17,954.16 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,027.51 ล้านบาท นายสมพร กล่าวถึงผลการดำาเนินไตรมาส 2/54 ที่ปรับตัว ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ว่า กำาไรสุทธิที่ลดลง ส่วน ใหญ่ เ กิ ด จากค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การค่ า สินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯมีกำาไรจากการรับประกัน ภัยลดลง 72.10% ขณะที่งวด 6 เดือนกำาไรจากการรับประกันภัยลด ลง 27.08% สำาหรับแผนการดำาเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ นายสม พร กล่าวว่า ทิพยประกันยึดนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่ม ศักยภาพบริการให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

การเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี เพือ่ ให้บริการ แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ล่าสุดบริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้นำาเสนอ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยรูปแบบใหม่กรมธรรม์อัคคีภัยที่อยู่อาศัย แบบพิเศษ คุ้มครองสูง จ่ายทุกกรณี ”บ้านทิพย อิ่มสุข คูณสาม” ที่ขยายความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันได้ครอบคลุมมากขึ้นกว่า กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั แบบเดิม ซึง่ จะสอดคล้องกับพฤติกรรมการ ใช้ชีวิตประจำาวันของลูกค้าในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงและต้องการ ความอำานวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำาหรับ “บ้านทิพย อิ่มสุข คูณสาม” นั้น บริษัทฯได้เสนอ กรมธรรม์รูปแบบใหม่นี้แก่ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น โดยขยายความ คุ้มครองจากกรมธรรม์รูปเดิมที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารที่ได้รับ ความเสียหายจากเพลิงไหม้ แต่กรมธรรมแบบพิเศษ นี้ ครอบคลุม ถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ หรือน้ำาท่วม ขณะเดียวกันกรมธรรม์แบบพิเศษ นี้ ยังขยายความ คุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายภายในอาคารที่เกิดเพลิง ไหม้ด้วย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุโบราณ รวมถึงชดเชยแก่ผู้เสีย ชีวิตในสถานที่เอาประกันภัยสูงสุดถึง 5 แสนบาทต่อคน นอกจาก นี้ผู้เอาประกันจะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องบ้าน (Tip’s Home Services) ตลอด 24 ชม. นายสมพร กล่าวว่า บริการ Tip’s Home Services ที่ให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้าผูเ้ อาประกัน โดยจะให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เรื่องบ้าน 24 ชั่วโมง ทั้ง เรื่องเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำาประปา ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องแช่แข็ง เครื่องทำาน้ำาร้อน กุญแจ หากอุปกรณ์ ภายในบ้านเกิดปัญหาหรือแม้ประทัง่ งู หรือสัตว์เลือ้ ยคลานเข้าบ้าน บริการจัดหาทีพ่ กั ให้ในกรณีฉกุ เฉินให้ฟรี ผูเ้ อาประกันสามารถเรียก ใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี ้ ในโอกาสทีท่ พิ ยประกันภัย ก่อตัง้ บริษทั ฯครบรอบ 60 ปี บริษัทฯได้จัดโครงการ “พ.ร.บ.ใจดี ทำาดีเพื่อพ่อ” ด้วยการ จำาหน่าย พ.ร.บ.ในราคาพิเศษ ตัง้ แต่วนั ที ่ 18 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมจะนำารายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย พ.ร.บ.นำาขึน้ ทูลเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธใิ นพระบรมราชูปถัมภ์เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

CHAIRMANreview | 53


Money & Banking

ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุน 48,940 ล้านบาท

เสริมศักยภาพการลงทุนธุรกิจสื่อสารไร้สายกลุ่มทรูเต็มรูปแบบ กลุม่ ทรู ลงนามสัญญาสินเชือ่ ร่วมกับกลุม่ ธนาคารพาณิชย์ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และ ธนาคาร กรุงไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผูใ้ ห้เงินกูห้ ลัก ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้า แห่งประเทศไทย เป็นผูใ้ ห้เงินกูร้ ว่ มจำานวนวงเงินรวมทัง้ สิน้ 48,940 ล้านบาท โดยเงินจำานวนดังกล่าวจะนำาไปใช้ลงทุน ในการขยายธุรกิจสือ่ สารไร้สายกลุม่ ทรู และชำาระคืนหนีส้ นิ เดิมบางส่วน รวมทัง้ ใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการขยาย ธุรกิจเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลุม่ ทรู นางกรรณิ ก า ชลิ ต อาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทย พาณิ ช ย์ จำ า กั ด (มหาชน) กล่ า วว่ า ธนาคารรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ กลุม่ ทรูให้ความไว้วางใจธนาคารอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง ธนาคารพร้ อ มให้ ก าร สนับสนุนกลุม่ ทรูตามยุทธศาสตร์ระยะ ยาวของกลุม่ ในการเป็นผูน้ าำ ด้าน Convergence การสนับสนุน ธุรกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดย ธนาคารเริม่ จากการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจไร้ สาย (wireless) ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาจัดโครงสร้างทางธุรกิจ และทางการเงินทีเ่ หมาะสมเพีอ่ ช่วยให้กลุม่ ทรูสามารถแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงเป็น Lead Arranger ร่วม กับ ธนาคารกรุงไทย ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในระยะยาวเพือ่ สนับสนุนการลงทุนเพื่อการให้บริการด้าน 3G ซึ่งการลงทุน สนับสนุนด้านการเงินจำานวน 48,940 ล้านบาทแก่กลุ่มทรูใน ครั้งนี้ จะเสริมศักยภาพให้กลุ่มทรูสามารถเดินหน้าให้บริการ 3G ระบบ HSPA อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทัว่ ประเทศ เป็นการยกระดับพัฒนาไปสู่บรอดแบนด์ไร้สายอย่างเต็มรูป แบบในประเทศไทย ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค และเป็น ประโยชน์แก่กลุม่ ทรูซง่ึ เน้นยุทธศาสตร์ดา้ น convergence มา

54 | CHAIRMANreview

โดยตลอด พร้อมกันนีธ้ นาคารขอขอบคุณธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนำ า เข้ า แห่ ง ประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรในการให้เงินกู้ร่วมกับธนาคารใน ครัง้ นี้ นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าให้การสนับสนุน สินเชือ่ กับทุกภาคส่วน และมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ให้การ สนับสนุนวงเงินสินเชือ่ แก่กลุม่ ทรู ซึง่ มียทุ ธศาสตร์ระยะยาวที่ ชัดเจนในการเป็นผูน้ าำ ด้าน Convergence การลงทุนในครัง้ นี้ มีสว่ นสำาคัญในการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพธุรกิจสือ่ สารไร้สาย และบริการ 3G ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าครอบคลุมเต็ม ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สามารถสนองตอบความต้องการของ ประชาชน ผูบ้ ริโภคในการสือ่ สาร และเข้าถึงแหล่งความรู ้ ข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดน และเกิดประโยชน์สงู สุด นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผูบ้ ริหารกลุม่ ทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ กล่าวว่า กลุ่มทรู ขอขอบคุณกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ทั้งธนาคารไทย พาณิชย์ จำากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) รวมทั้งผู้ให้เงินกู้ร่วมคือธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) และ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ทีใ่ ห้ความ วางใจสนั บ สนุ น ทางการเงิ น กั บ กลุ่ ม ทรู รวมทั้ ง เชื่ อ มั่ น ใน ศักยภาพการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนไทย ตลอดจน พร้อมร่วมผลักดันธุรกิจโทรคมนาคมไทยให้กา้ วทันโลก โดย มีมลู ค่าเงินสนับสนุนครัง้ นีร้ วมทัง้ สิน้ 48,940 ล้านบาท เป็นสิน เชื่อระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี และเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงิน ทุนหมุนเวียน โดยบางส่วนจะนำาไปชำาระคืนหนีส้ นิ เดิม ยิง่ ไป กว่านัน้ ยังเป็นโอกาสสำาคัญในการขยายการลงทุนธุรกิจสือ่ สาร ไร้สายของกลุม่ เพิม่ ศักยภาพโครงข่ายและขีดความสามารถการ เข้าถึงให้ครอบคลุมเต็มประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สร้างประโยชน์สงู สุด ให้ประชาชนชาวไทยทัว่ ประเทศ สามารถเข้าถึงความรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร ได้ทดั เทียมกัน


Money & Banking

พฤติกรรมผู้ฝากเงินหลัง DPA ขยับ: ภาพลักษณ์มาก่อนผลตอบแทน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หรือ TMB Analytics ชี้ ผู้ฝากเงินรายใหญ่มีความตื่นตัวกับการปรับลดเพดาน คุ้มครองเงินฝากเหลือ 50 ล้านบาท พร้อมเลือกภาพ ลักษณ์มากกว่าผลตอบแทนที่สูงกว่า ในช่ ว งสองไตรมาสแรกของปี ผู้ ฝ ากเงิ น ที่ มี ย อด สูงกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป เริ่มย้ายเงินเข้าสู่ธนาคารขนาด ใหญ่มากขึ้น ขณะที่ผู้ฝากเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายยัง มีรูปแบบคงเดิม หากสังเกตข้อมูลสัดส่วนของผู้ฝากเงิน มากกว่า 50 ล้านบาทต่อราย กับ ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อราย ของธนาคารพาณิชย์ไทยสามกลุ่มตามขนาดใหญ่ กลาง เล็ ก จะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ปี 2554 เป็นต้นมา สัดส่วนของผู้มีเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท ในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจาก ร้อยละ 61.7 ในปลายไตรมาส 4 ปี 2553 เป็นร้อยละ 65.4 ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2554 แสดงถึงผู้ฝากเงินรายใหญ่มีการ ตอบสนองต่อกฎหมายเงินฝากที่วงเงินคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ 50 ล้านบาทพอสมควร การตัดสินใจโยกย้ายเงินหลังจากมีการลดเพดาน

คุ้ ม ครองเงิ น ฝาก ควรจะสะท้ อ นถึ ง การชั่ ง น้ำาหนักระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ จะได้รับ ซึ่งโดยปกติ ธนาคารขนาดเล็กและ กลางจะเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่า ธนาคารที่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่แล้ว ด้วยสภาพ ของการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนัน้ เมือ่ มีการลด เพดานการคุ้มครองเงินฝาก ธนาคารขนาด ใหญ่อาจจะได้เปรียบยิ่งขึ้นจากภาพลักษณ์ ของความมั่นคง จึงมีความโน้มเอียงที่เงินจะ ไหลมาฝากมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ธนาคาร ขนาดกลางและเล็กจึงจำาเป็นต้องใช้กลยุทธ์ ราคาเพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย เข้ า ช่ ว ย เราจึ ง เห็ น ส่ ว นต่ า งของดอกเบี้ ย เงิ น ฝากเฉลี่ ย ระหว่างกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และอีกสอง กลุ่มถ่างมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสองไตรมาส แรกของปี 2554 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลดอกเบี้ย เงินฝากปัจจุบนั ทีธ่ นาคารขนาดกลางและเล็ก ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยสูง กว่า 13-20 basis points ส่วนดอกเบีย้ เงินฝาก

อัตราส่วนสำ�คัญ�(บางรายการ)�ของธนาคารพาณิชย์ไทย

สิ้นไตรมาส 2/54 (หนวย%) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง สินเชื่อจัดชั้นดอยคุณภาพ (NPL) ตอเงินใหสินเชื่อ อัตราสวนสภาพคลองตามกฎหมาย กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ตอป)

ธ.ขนาดใหญ ธ.ขนาดกลาง ธ.ขนาดเล็ก 10.18 13.28 13.98 3.13 4.17 2.37 23.48 30.14 51.17 2.41 1.70 1.77

Source:��BOT�

CHAIRMANreview | 55


Money & Banking

สัดสวนเปรียบเทียบจํานวนรายผูฝากเงินมากกวา 50 ลานบาท และ ไมเกิน 50 ลานบาท ระหวางธนาคารสามกลุม 70% 65% 61.2% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 26.3% 30% 25% 20% 12.5% 15% 10% 5% Q4/09

62.5%

BIG

61.7%

62.0%

MEDIUM

61.7%

64.0%

65.4% 85% 77.0% 77.5% 77.4% 77.6% 77.8% 77.9% 77.7% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 24.3% 35% 30% 20.3% 20.0% 20.1% 20.0% 19.9% 19.9% 20.0% 25% 20% 10.3% 15% 10% 2.7% 2.5% 2.5% 2.4% 2.3% 2.3% 2.3% 5% 0% Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q2/11

BIG MEDIUM SMALL ไมเกิน 50 ลบ.

SMALL

มากกวา 50 ลบ.

25.7%

26.4%

26.5%

27.5%

25.7%

11.8%

11.9%

11.5%

10.8%

10.3%

Q1/10

Q2/10

Q3/10

Q4/10

Q1/11

Source: BOT and TMB Analytics

3-6 เดือน สูงกว่า 60-70 basis points หรือ 12-24 เดือนที่สูงกว่าเกือบ 40 basis points เป็นต้น หากพิจารณาด้านความเสีย่ ง ธนาคาร ในแต่ละกลุม่ มีระดับค่อนข้างใกล้เคียงกันเมือ่ เปรี ย บเที ย บจากดั ช นี ค วามเสี่ ย งสำ า คั ญ ที่ รายงานโดย ธปท. ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นที่ จะทำาให้ผู้ฝากเงินมั่นใจที่จะไปฝากเงินด้วย ควรจะได้แก่ 1.สภาพคล่องทีส่ งู พอ คือ เมือ่ ไร ที่ต้องการถอนเงิน ธนาคารต้องพร้อมจัดให้ จะเห็นว่ากลุ่มธนาคารขนาดเล็กค่อนข้างโดด เด่นโดยเปรียบเทียบ 2.คุณภาพสินทรัพย์ที่ดี พอ คือ สินเชือ่ ทีธ่ นาคารปล่อยต้องมีคณ ุ ภาพ หนี้เสียน้อยๆ ซึ่งในทุกกลุ่มมีการปรับลดลง มาอย่างต่อเนือ่ ง 3.ความมัน่ คงทีแ่ กร่งพอ คือ ธนาคารต้องมีสว่ นของทุนในระดับทีจ่ ะรองรับ ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะกระทบต่อการ ดำาเนินงานได้พอสมควร โดยกลุ่มธนาคาร ขนาดกลางและเล็กมีการดำารงเงินกองทุนขั้น ที่ 1 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูง กว่ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ และ 4.ความ 56 | CHAIRMANreview

สามารถในการทำากำาไรที่ธนาคารต้องมี เพื่อการดำารงไว้ซึ่ง กิจการในระยะยาว ซึ่งกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีความได้ เปรียบกว่า ข้อมูลเหล่านี ้ ผูฝ้ ากเงินสามารถดูขอ้ มูลที ่ ธปท. เผยแพร่เป็นรายไตรมาสได้ ดังนั้น การที่ผู้ฝากเงินเข้าหาธนาคารขนาดใหญ่มาก ขึ้น ทั้งๆที่ธนาคารที่มีขนาดเล็กกว่าไม่จำาเป็นต้องด้อยกว่า สถาบันใหญ่ๆ เสมอไปนั้น น่าจะเป็นผลมาจากภาพลักษณ์ ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ทดี่ มู นั่ คงกว่าสถาบันการเงินที่ มีขนาดเล็กกว่า ถึงแม้ผู้ฝากเงินสามารถหาผลตอบแทนจาก เงินฝากได้มากกว่าภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่แตกต่างกัน ผ่าน การฝากเงินกับธนาคารที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งให้ ดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่าโดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้ การเคลื่อน ย้ายเงินฝากที่ไม่ผันผวน ได้บ่งบอกถึงความมั่นคงแข็งแกร่ง ของสถาบันการเงินทุกขนาดที่ให้ความน่าเชื่อถือในสายตา ประชาชนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ฝากเงินควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็น รายสถาบั น ด้ ว ยโดยเฉพาะข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เพื่ อ ให้ การตัดสินใจเป็นไปด้วยความมัน่ ใจในการฝากเงินมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเตรียมพร้อมรับเดือนสิงหาคมปีหน้า ที่การเพดานคุ้มครองเงินฝากจะเหลือเพียง 1 ล้านบาท ต่อราย.


Money & Banking

กสิกรไทยเปิดศูนย์ธุรกิจไทย-จีน เป็นแบงก์ไทยแห่งแรก รองรับการลงทุนข้ามชาติไทย-จีน ธนาคารกสิกรไทยเปิดศูนย์ธุรกิจ ไทย-จีนเป็นแห่งแรกของแบงก์ ไทย จับมือพันธมิตรชั้นนำาและ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หนุนการค้า การลงทุนไทย-จีน ต่อเนือ่ ง ทัง้ ให้ ข้ อ มู ล คำ า แนะนำ า และบริ ก าร ทางการเงิน อย่างครบวงจร นายบัณฑูร ล่ำาซำา ประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ ผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผย ว่ า ธนาคารกสิ ก รไทยมี น โยบาย ในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ ระหว่างไทย-จีนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารฯ เปิดให้ บริการศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ธนาคารกสิกรไทย ที่ชั้น 16 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ซึ่งจะเป็นศูนย์ธุรกิจไทย-จีนที่ครบวงจรของ ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ ข้ อ มู ล และคำ า ปรึ ก ษาในการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ และการลงทุ น สำาหรับนักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุนในประเทศจีน และนัก ธุรกิจจีนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนัน้ ศูนย์ดงั กล่าว ยังเป็นตัวกลางในการเชือ่ ม โยงธุรกิจของผูป้ ระกอบการและพันธมิตรของธนาคารฯ ตลอด จนเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการจับคู่ทางธุรกิจอีก ด้วย โดยการให้บริการของศูนย์ธุรกิจ ฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

การให้บริการด้านข้อมูล เกี่ยวกับประเทศไทยและ ประเทศจีน โดยเป็นข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการดำาเนินงาน ของนั ก ลงทุ น เช่ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานประเทศไทย-จี น ด้ า น สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข่าวสาร ขั้นตอน กฎระเบี ย บ การลงทุ น ระหว่ า งประเทศไทย-จี น ขั้ น ตอน การขอใบอนุ ญ าตทำ า งาน โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หรื อ นั ก ลงทุ น สามารถศึ ก ษา ค้นคว้าด้วยตนเองจากหนังสือที่ทางศูนย์ธุรกิจฯ จัดเตรียม ไว้ให้ หรือในรูปแบบการจัดสัมมนาหรือการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ การให้บริการคำาปรึกษา ในด้านการวางแผนธุรกิจ และด้านกฎระเบียบในการจัดตั้งบริษัทและการดำาเนินธุรกิจ

CHAIRMANreview | 57


Money & Banking

ไทย-จี น โดยธนาคารกสิ ก ร ไทยได้ ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต ร ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ 4 กลุ่ ม หลัก ในการให้คำาปรึกษาตาม ความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น ประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้าน กฎหมายและการลงทุ น ที่ ปรึ ก ษาด้ า นการบั ญ ชี แ ละ ภาษี ทีป่ รึกษาด้านการเช่าและ ซื้ อ ที่ ดิ น เ พื่ อ จั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท และนักวิชาการที่ทรงคุณวุฒิ ในด้านไทย-จีน จากสถาบัน ชั้นนำา ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น แ ก่ นั ก ล ง ทุ น ใ น ประเทศไทย-จีน รวมถึงการ จับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งนอกจากธนาคารกสิกรไทยจะมีเครือข่าย บริ ก ารผ่ า นสาขาของธนาคารกว่ า 800 สาขาในประเทศ ไทย ธนาคารฯ ยังมีเครือข่ายการให้บริการในประเทศจีน ณ สาขาเซินเจิ้น และผ่านธนาคารพันธมิตรจีนชั้นนำา ซึ่งช่วย สนับสนุนให้การทำาธุรกรรมของนักลงทุนระหว่างสองประเทศ เป็นไปอย่างคล่องตัว ทั้งนี้ ศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ธนาคารกสิกรไทย จะให้ บริการโดยเจ้าหน้าทีข่ องธนาคาร ฯ ซึง่ มีทงั้ คนไทยและจีน จึง มี ค วามเข้ า ใจในวั ฒ นธรรมของทั้ ง สองชาติ และสามารถ สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วย อำ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ได้ ทั้ ง สองประเทศ ผู้ ประกอบธุรกิจและนักลงทุนผู้สนใจ สามารถติดต่อใช้บริการ ศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 16 อาคารจัตุรัส จามจุรี หรือโทรศัพท์ K-Biz Contact Center 0 2888 8822 ในเวลาทำาการ คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร นายบัณฑูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาธนาคารกสิกร ไทยออกบริการที่สนับสนุนธุรกิจระหว่างไทย-จีนมาอย่างต่อ เนื่อง อาทิ บริการการันตีการโอนเงินดอลลาร์ไปประเทศจีน

58 | CHAIRMANreview

ได้ภายในวันเดียว บริการธุรกรรมเงินหยวนต่าง ๆ ที่ธนาคาร ให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ บริการเครื่องมือบริหารความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน บริการเปิดและแจ้งเลตเตอร์ออฟ เครดิต (L/C) บริการเรียกเก็บและชำาระเงินสินค้า การโอนและ รับเงิน รวมถึงการปล่อยสินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ นอกจากนี้ธนาคารมีศูนย์บริการธุรกิจระหว่างประเทศกสิกร ไทย ทีค่ รอบคลุมจุดให้บริการกว่า 60 แห่งทัว่ ประเทศอีกด้วย สำาหรับการเปิดศูนย์ธุรกิจไทย-จีน ธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ ก็ จะช่วยสนับสนุนให้การทำาธุรกิจของผู้ประกอบการและนัก ลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ ง นี้ ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยระบุ ก ารส่ ง ออกของไทย ไปจีนในช่วงครึ่งแรกปี 2554 เติบโตจากช่วงเดียวกันของ ปีกอ่ นราว 23.8% ซึง่ สูงเกินคาดการณ์ โดยมูลค่าการส่งออก ของไทยไปจีนในเดือนมิถุนายน 2554 ยังขยายตัวต่อเนื่อง จากเดื อ นก่ อ นแตะระดั บ 2,214.6 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ หรื อ เกื อ บทำ า ลายสถิ ติ สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ที่ มู ล ค่ า 2,344.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในเดือนมีนาคม 2554 โดย มีกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นแรงขับ เคลื่อนที่สำาคัญ


Property

ซีคอน โฮม ปลื้ม ยอดจองสร้างบ้านพุ่งเกินคาดทุกระดับ ราคาเฉลี่ยสูงสุด 20% หลังประสบความสำาเร็จจากยอดขายในงาน “รับสร้างบ้าน” ที่ผ่านมา ด้วยยอด จองรวม 190 ล้านบาท ล่าสุดกลุ่ม “ซีคอน โฮม” เตรียมแผนเดินหน้าเร่งสร้างยอด ขายแบบต่อเนือ่ งในบ้านทุกระดับราคา เผยูกค้าตอบรับน้องใหม่ บัดเจท โฮม เกิน คาด หลังเปิดตัวเพียง 3 เดือน กวาดยอด 50 ล้านบาท นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ ผู้อำานวยการ ใหญ่ กลุ่มบริษัท ซีคอน จำากัด เปิดเผยว่า ยอดจอง ในงานรั บ สร้ า งบ้ า นที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม ซี ค อน โฮม สามารถสร้างยอดจองรวมกันได้ 190 ล้านบาท จาก ซีคอน โฮม 105 ล้านบาท และคอมแพค โฮม 85 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้เดิม 20% โดยปัจจัย ส่งผลเกิดจากชื่อเสียงกว่า 50 ปีของบริษัท รวมถึง แบบบ้านที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายระดับราคา และสไตล์ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนแบบและฟัง ก์ชั่นการใช้งานได้ตามที่ต้องการ และสุดท้ายคือการ ประสานงานในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ของทุ ก ฝ่ า ยที่ เกีย่ วข้อง ทำาให้ลกู ค้ารูส้ กึ มัน่ ใจในการเลือกสร้างบ้าน กับกลุ่มซีคอน โฮม “นอกจากความสำาเร็จของ ซีคอน โฮม และ คอมแพค โฮม แล้ว บริษัทน้องใหม่ บัดเจท โฮม ก็ได้รับการตอบรับดีเกินคาดเช่นกัน หลังจากเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม ก็มีลูกค้า ติดต่อเข้ามามากมาย เพียงแค่ 3 เดือนสามารถทำายอดขายได้ถึง 50 ล้านบาท และคาดว่าอีก 4 เดือนที่เหลือของปี 54 คงสามารถทำารายได้รวมกว่า100 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเกินเป้าหมายกว่า 10% แน่นอน” นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ กล่าวแสดงความเชื่อมั่น

CHAIRMANreview | 59


Property

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ รุกตลาดครึ่งปีหลัง รับเทรนด์อสังหาฯ ยุคไลฟ์สไตล์เฟื่อง

เปิดเพิ่มแบรนด์ “LANCEO” บ้านเดี่ยวและบ้านแนวคิดใหม่อีก 3 ทำาเลคุณภาพ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศเดินหน้ารุกตลาดครึ่งปีหลัง ต่อเนื่อง หลังกระแสตอบรับ แบรนด์ “LANCEO” ดีเกิน คาด จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์การพัฒนาแนวคิด และรูปแบบดีไซน์ให้ตอบรับกระแสนิยม “บ้านมีสไตล์” ให้ กั บ โครงการบ้ า นจั ด สรรมากขึ้ น ล่ า สุ ด ลุ ย เปิ ด “LANCEO” โครงการบ้านเดี่ยว และบ้านแนวคิดใหม่อีก 3 ทำาเลเด่นย่านวัชรพล / วงแหวนฯ – พระราม 5 / รามคำาแหง ชูจุดเด่นดีไซน์การออกแบบสไตล์ Modern Organic Contemporary ที่ผสมผสานความทันสมัย ให้ สอดคล้องกับรูปธรรมชาติที่ลงตัว ภายใต้จุดแข็งราคาที่ สอดคล้องกับตลาด เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทัน สมัย ตั้งเป้ายอดขายถึงสิ้นปีนี้กว่า 2,500 ล้านบาท โดย ยอดขายไตรมาส 2 พุ่งกว่า 25.8 % ส่งผลให้ยอดขาย เท่ากับ 61% ของเป้าหมายปี 2554 นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2553 – 2554 บริษัทได้กำาหนดแผนกลยุทธ์โดยเพิ่ม SBU 2 เพื่อจับลูกค้าระดับหนุ่ม-สาวทันสมัย โดยเพิ่มทีมงานการ ตลาดทีมใหม่ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันด้านการตลาด โดยเฉพาะผ่านแบรนด์ Lanceo และ Lio และครึ่งปีแรกนี้ ภาพรวมของธุรกิจบ้านจัดสรร ถือว่า มีการแข่งขันทางด้านการตลาดกันมากขึ้น ทำาให้ผู้ประกอบ 60 | CHAIRMANreview

การต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด ใน ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ เปลีย่ นไปด้วย ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับกลยุทธ์สาำ คัญเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ด้วยการให้ความสำาคัญ กับการพัฒนาเรือ่ งภาพลักษณ์ของการออกแบบ และแบรนด์ ของโครงการที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยช่วงที่ผ่านมาได้เปิดตัว โครงการแบรนด์ที่อยู่อาศัยที่ชื่อว่า “แลนซีโอ” (LANCEO) ใน 3 ทำาเลด้วยกันคือ วงแหวนฯ – รามอินทรา, เพชรเกษม 77 และวงแหวนฯ – ปิ่นเกล้า ซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับดีมาก โดยล่าสุดเพือ่ เป็นการตอบรับกับกระแสความต้องการ ของลูกค้าทีม่ เี ข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ทางบริษทั ฯ จึงทำาการเปิด ตัวโครงการ “แลนซีโอ” (LANCEO) เพิ่มขึ้นอีกใน 3 ทำาเล


Property คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ รามคำ า แหง– วงแหวนฯ (ซ.มิสทีน), วงแหวนฯ – พระราม 5 (ศรีประวัติ) และ ทำาเล วัชรพล – ทางด่วน (ทาง ลงสุ ข าภิ บ าล 5) รวมมู ล ค่ า โครงการกว่า 2,100 ล้านบาท ซึง่ จะเปิดตัวพร้อมกันอย่างเป็น ทางการในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2554 นี้ ในระดับราคาเริ่ม ต้น 2.59 – 5.0 ล้านบาท และมอบสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า พร้อม โปรโมชั่นพิเศษฉลองครบรอบ 24 ปี จ่าย 20,000 แถมคืน 200,000 บาท จองในงานฟรี LCD TV ขนาด 42 นิ้ว ซึ่งคาด ว่าจะมีลูกค้าสนใจเป็นจำานวนมาก “ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของบ้าน จัดสรรในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ความต้องการซื้อของผู้บริโภค เองก็เริ่มจะมีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนการขยายตัวของ โครงการที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการเองก็มีการขยายการ พัฒนาโครงการไปในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ตามการขยายตัว ของเมือง และแหล่งความเจริญ ซึ่งหากมองในแง่พฤติกรรม ผูบ้ ริโภคแล้ว ก็คอ่ นข้างมัน่ ใจว่าจะมีการปรับตัวไปตามพืน้ ที่ ต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ สะดวกแล้วเสร็จ อาทิ รถไฟฟ้าสายต่างๆ ถนนที่ตัดใหม่ หลายสาย การขยายพื้นที่หน่วยราชการใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่ง ส่งผลให้หลายทำาเลมีการแข่งขันกันมากขึ้น แต่สิ่งที่จะนำาไป สูค่ วามสำาเร็จในการพัฒนาโครงการ ก็คอื การพัฒนาสินค้าที่ มีคุณภาพ ทำาเลดีและตอบรับกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระดับราคาที่เหมาะสมนั่นเอง” นายไชยยันต์ กล่าว ด้านนายชูรัชฏ์ ชาครกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 2 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า สำาหรับกระแสตอบรับที่ดีในโครงการ LANCEO นั้น เชื่อว่า มาจากแนวคิ ด การออกแบบ และการดี ไซน์ แ บบบ้ า นใน โครงการที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการที่อยู่ อาศั ย ในปั จ จุ บั น ของลู ก ค้ า นั่ น เอง โดยนำ า แนวคิ ด ของ สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกา Mr.Frank Lloyd Wright กับ แนวคิดแบบ Natural Organic มาประยุกต์ใช้โดยได้เลือกใช้ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่าง KTGY เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิด เพราะ KTGY มีผลงานน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ รวมถึงได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบ

มากมาย มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดใหม่ ตัง้ แต่การดีไซน์ตวั บ้าน ทีอ่ อกแบบให้มเี ส้นแนวตัง้ และแนวนอนตามแบบโมเดิรน์ ที่ สะท้อนความเรียบง่าย ลดลวดลายที่มากเกินไป ส่วนโทนสี บ้านก็เลือกใช้แนว Earth Tone เพื่อช่วยให้ดูอบอุ่น เหมาะ แก่การอยูอ่ าศัย ในขณะทีส่ ามารถผสมผสานไปกับความเป็น ธรรมชาติ ที่ แวดล้ อ มภายในโครงการ อาทิ ซุ้ ม ทางเข้ า โครงการ และพื้นที่สวนส่วนกลาง จึงเป็นการผสมผสาน ธรรมชาติให้สอดคล้องกับในการออกแบบสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว และพิถีพิถัน ในรูปแบบ Modern Organic Contemporary นอกจากนี้ในเรื่องของทำาเลที่ตั้งโครงการ LANCEO ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่สำาคัญ ที่ทำาให้ได้รับการตอบรับที่ ดีจากลูกค้า เพราะทั้ง 6 โครงการ 6 ทำาเล ที่ทางบริษัทฯ ได้ ทำาการพัฒนาโครงการขึน้ ล้วนเป็นโครงการทีต่ งั้ อยูบ่ นทำาเล ที่มีศักยภาพ แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกรอบ ด้าน และที่สำาคัญยังสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจาก ตั้งอยู่ในทำาเลที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำาคัญในการคมนาคม อาทิ เส้นรามคำาแหง – วงแหวนฯ (ซ.มิสทีน), วงแหวนฯ – พระราม 5 (ศรีประวัต)ิ และทำาเล วัชรพล – ทางด่วน (ทางลงสุขาภิบาล 5) ซึ่งนับเป็นอีกปัจจัยสำาคัญที่ทางบริษัทฯ ยังคงให้ความ สำาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างแบรนด์ที่อยู่อาศัยใหม่ ของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ตามคอนเซ็ปต์ของโครงการที่ว่า LANCEO ความสุขเหนือระดับ แนวคิดใหม่เพือ่ การอยูอ่ าศัย ที่เหนือกว่า สำาหรับแผนงานการตลาดสำาหรับงาน Grand Opening แลนซีโอทั้ง 3 ทำาเลนั้น ทางสายงานได้ใช้สื่อทั้ง Above The Line ไม่ ว่ า จะเป็ น วิ ท ยุ , นสพ.และนิ ต ยสาร และ Below The Line ทั้ง Traditional media เช่น ป้าย ใบปลิว, Direct mail และ CRM และ New media เช่น E-Marketing, SMS เป็นต้น CHAIRMANreview | 61


Property

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ปรับภาพลักษณ์องค์กรพร้อมเปลี่ยนโลโก้

ย้ำาความเป็นผู้นำาธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร พลั ส พร็ อ พเพอร์ ตี้ ประกาศรุ ก ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งครบวงจร ล่ า สุ ด ประกาศปรั บ สัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 15 ปี พร้อมเดินหมากเชิงรุก พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง หวังลูกค้าไทย และเทศต่างเชือ่ มัน่ ในมาตรฐานบริการ ส่งผล 8 เดือนแรก 54 มีอัตราเติบโตรวม ทุกธุรกิจประมาณ 11% ซึ่งธุรกิจ บริหารจัดการด้านทีพ่ กั อาศัยและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซงึ่ เป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกันสามารถแตะรายได้ 136 ล้านบาท และ 125 ล้านบาทตามลำาดับ ขณะทีธ่ รุ กิจบริหารทรัพยากร อาคารก็สามารถกวาดยอดขายประทับใจที่ 73 ล้านบาท นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำานวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด เปิดเผยว่า พลัส บริษัทสัญชาติไทยถือ เป็นหนึง่ ในผูน้ าำ ทางธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทสี่ ามารถ ให้บริการได้อย่างครบวงจร ในเมืองไทย ปัจจุบันได้รับการ ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยประสบการณ์ ทำาให้ พลัส ทราบและเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า จึงสามารถตอบโจทย์และได้รับความไว้วางใจ ส่งผลให้ธุรกิจ เติบโตอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั และในปีน ี้ ซึง่ บริษทั ฯดำาเนิน ธุรกิจมาครบ 15 ปี พลัส จึงมุ่งมั่นที่จะตอกย้ำาให้กลุ่มลูกค้า ทราบถึงขอบข่ายการให้บริการที่ครบครัน ตลอดจนเตรียม ความพร้อมเพือ่ รุกธุรกิจ บริษทั ฯ จึงได้ประกาศนโยบายในการ ปรับสัญลักษณ์องค์กรทีแ่ ต่เดิมได้ระบุแยกในแต่ละธุรกิจบริการ มาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสะท้อนว่า พลัส คือ องค์กรที่ ดำาเนินธุรกิจด้านบริการที่หลากหลาย ภายใต้พันธกิจเดียวกัน สัญลักษณ์ใหม่จงึ เป็นการสือ่ ถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อม เพรียงกันขององค์กร สู่โลกแห่งนวัตกรรม ที่การบริการต้อง ตอบโจทย์และเป็นไปอย่างครบวงจร และเพิ่มมิติของคุณค่า ด้วยคุณภาพการบริการ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปลี่ยนสัญลักษณ์องค์กร 62 | CHAIRMANreview

ไม่เพียงแต่จะทำาให้ทศิ ทางในการดำาเนินธุรกิจของ ผูใ้ ห้บริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ของ พลัส ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และเมือ่ พลัส กำาลังจะเดินไปข้างหน้า ฟันเฟืองหลักอย่างทรัพยากรบุคคล ก็ต้องมีใจร่วมกันปฏิรูปองค์กรเพื่อให้ไปสู่จุดที่เราต่างร่วมตั้ง ปณิธานไว้ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุกไว้เพื่อเพิ่มรายได้กำาไร พร้อมกับการเพิ่มคุณภาพของการบริการ ที่จะทำาให้บรรลุจุด หมายของการเติบโตอย่างยั่งยืนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งมั่นใจ ได้ว่ารายได้จากธุรกิจการให้บริการจะพัฒนาและเติบโตต่อไป อย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ใหม่นี้” นายอภิชาติ จูตระกูล กล่าว แสดงความเชื่อมั่น ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2554 มีจำานวนรวม 335 ล้านบาท โดยมาจาก 4 ธุรกิจ ดังนี้ คือ 1.) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 37% สามารถ สร้างยอดขายรวมได้ 125 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 15% จาก 2 บริการหลัก ประกอบด้วย 1.1) บริการด้าน ซื้อขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 71% และ 1.2.) บริการบริหารการขายโครงการ โดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ ที่ 29%, 2.) ธุรกิจบริหารจัดการด้านที่พักอาศัย มีสัดส่วนราย ได้อยู่ที่ 40.9% สามารถสร้างยอดขายรวมได้ 136 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา 7% และมียอดการ ต่อสัญญาจากลูกค้าเดิมสูงถึง 90%, 3.) ธุรกิจบริหารทรัพยากร อาคาร มีสดั ส่วนรายได้อยูท่ ี่ 21.9% สามารถสร้างยอดขายรวม ได้ 73 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมา 12% และ 4.) ธุรกิจ อื่นๆ 0.2% (0.5 ล้านบาท) โดยรวมส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน พลัส มีอัตราเติบโตรวมอยู่ที่ 11% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่าน มา เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการยกระดับการให้บริการเพื่อเพิ่ม ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดและรักษาฐานลูกค้าเดิมของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ นั้น นายอภิชาติ จูตระกูล กล่าวเสริมว่า


Property

“เราวางแผนพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมเพิ่มความสำาคัญ ของ ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง ให้มากขึ้น คู่ขนานไปกับการพัฒนา ศักยภาพของทีมขาย และสานต่อความสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่ม ลูกค้าเดิม และแยกการลงลึกด้านกลยุทธ์ในแต่ละส่วนธุรกิจ ประกอบด้วย 1.) ธุรกิจบริหารจัดการด้านทีพ่ กั อาศัย ทีจ่ ะนำาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการให้บริการมาตรฐานโรงแรม 6 ดาวมาปรับ ใช้ในโครงการ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวม ถึงสร้างความสุขและความสนุกในการทำางานแก่ทีมงาน เพื่อ จะได้ส่งมอบบริการที่มีแต่รอยยิ้มแก่ลูกค้า และยังดูแลด้าน การควบคุมรายจ่ายในอาคารที่พักอาศัย (Cost Control) เพื่อ ให้การใช้จา่ ยค่าส่วนกลางของอาคารเป็นไปอย่างคุม้ ค่าและมี ประสิทธิภาพสูงสุด 2.) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ นั้น ในส่วนบริการด้าน ซื้อขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งทีม Sales Development เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการของพนักงาน สร้างสรรค์ทีม เฉพาะที่ให้บริการกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อสนอง ตอบความต้องการได้อย่างตรงจุด ตลอดจนมุ่งเน้นจัดหา Leasing Stocks ที่ระดับราคา 6,000 – 15,000 บาทต่อ เดือน รวมทั้ง Commercial Properties ยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าและ SMEs ในปัจจุบัน และที่สำาคัญ คือการสร้างความรู้สึกถึง การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ รักษาฐานลูกค้าเดิม เช่นเดียวกันกับ บริการบริหารการขาย โครงการ ที่เปรียบเสมือนพันธมิตรที่พร้อมให้คำาปรึกษาแก่ ลูกค้าในทุกด้าน เพื่อมอบคำาแนะนำาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการพัฒนาและขายโครงการ พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพของ ทีมที่ให้บริการและให้คำาปรึกษา อย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม โดยที ม Sales Development ขยายการให้บริการด้าน Sales Management ที่ครอบคลุม ใน ทุกรูปแบบของโครงการ ทัง้ คอน โด บ้ า นเดี่ ย วและทาวน์ เ ฮาส์ และรั ก ษากลุ่ ม ลู ก ค้ า ประเภท Loyalty Customers และสุ ด ท้ า ยกั บ 3.) ธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคาร ที่ พลัส วางแผนและพัฒนารูป แบบการบริการเพื่อมอบบริการที่มากกว่าการบริหารอาคาร สำานักงานด้วยการมุ่งเน้นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ ผู้ทำางานในอาคาร (Health & Safety) เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก นอกจากนี้ ยังได้ศึกษานวัตกรรมการบริหารอาคารสำานักงาน ในต่างประเทศ เพื่อนำามาปรับใช้และยกระดับการบริหาร อาคารสำานักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง อบรม พนักงานเพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานของพลัส (Plus Quality Service) และเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยิ่ง ขึ้น” และเมื่อพิจารณาถึงวิสัยทัศน์โดยรวมของ พลัส พร็อพ เพอร์ตี้ ต่อภาพรวมธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า นายอภิชาติ จูตระกูล กล่าวแสดงความเห็น ในประเด็นดังกล่าวว่า “ในอนาคตจะมีการแข่งขันด้านบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุนแรงยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน เพราะมีบริษัท ต่างชาติและบริษัทไทยเข้าสู่ตลาดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พลัสจะไม่แข่งขันในเรือ่ งราคากับคูแ่ ข่ง เพราะเรามีความมุง่ มัน่ ที่จะมอบบริการที่ครบวงจรและเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล แก่ลกู ค้า ดังนัน้ จึงเป็นทีม่ าของวิสยั ทัศน์บริษทั ว่าจะใช้กลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจด้วยการเพิ่มมูลค่าการให้บริการแก่ลูกค้า ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบบริการที่ล้ำาหน้า ทั้งในเรื่อง บุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีใจบริการ ตลอดจน สรรหาเทคโนโลยี และแนวคิดนวัตกรรมในการให้บริการใหม่ๆ แก่ลกู ค้าอย่างสม่าำ เสมอ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ เมือ่ ลูกค้าปัจจุบนั ประทับ ใจในการให้บริการของเราก็จะนำาไป สู่การบอกต่อและทำาให้ พลัสมีลูกค้าใหม่และรายได้ที่เพิ่มขึ้นในที่สุด” CHAIRMANreview | 63


ChairmanCar

พบกับ…ดีไซน์แห่งพลังไม่รจู้ บ Camry Hybrid Extremo

หลังจากที่ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ได้แนะนำายนตรกรรม อัจฉริยะ คัมรี ไฮบริด รถยนต์ไฮบริดรุน่ แรกทีผ่ ลิตและจำาหน่ายในประเทศไทย เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2552 และได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี แสดงถึง ความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ รถยนต์ไฮบริดของโตโยต้า ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเพิม่ ทางเลือกให้แก่ลกู ค้าทีช่ น่ื ชอบรถยนต์ไฮบริด ทีม่ คี วาม โดดเด่นเป็นพิเศษ พร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงได้แนะนำารถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮ บริด Extremo ใหม่ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความหรูหราระดับผูน้ าำ พร้อมเพิม่ อารมณ์แห่งความ สปอร์ตด้วยชุดแต่งรอบคัน มีจาำ นวนจำากัด เพียงแค่ 1,600 คัน เท่านัน้ Camry Hybrid Extremo ภายนอกสปอร์ต โฉบเฉี่ยว ด้วยชุดแต่งรอบคัน สเกิร์ตกันชนหน้า ด้านข้าง กันชนหลัง และสปอยเลอร์หลัง ทีไ่ ด้รบั การออกแบบอย่างมีสไตล์ ป้ายสัญลักษณ์ “HYBRID EXTREMO” ในด้านหลัง บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวระดับผูน้ าำ เท่หส์ ดุ กับล้อแม็กขนาด 16 นิว้ รมดำา พร้อมยางขนาด 215/60/R16 ภายในหรูหรา สุขมุ ด้วยโทนสีดาำ ทัง้ เบาะนัง่ แผงประตู คอนโซล พวงมาลัย ลายไม้ และหัวเกียร์หมุ้ หนัง ภายนอกมี 3 สี ให้เลือกเป็นเจ้าของ สีฟา้ (Light Blue Mica), สีขาว (White Pearl) และ สีดาำ ( Black Mica) Camry Hybrid Extremo ราคา 1,699,000 บาท (ราคารวมเครือ่ งปรับอากาศ และภาษีมลู ค่าเพิม่ ) สัมผัส Camry Hybrid Extremo วันนี ้ ทีโ่ ชว์รมู ผูแ้ ทนจำาหน่าย โตโยต้า 331 แห่ง ทัว่ ประเทศ

64 | CHAIRMANreview


Marketing Report

“พรานทะเล”สร้างแบรนด์คขู่ นาน

ส่ง“พรานไพร”เปิดแนวรุกลุยตลาดครึง่ ปีหลัง ชู “เมนูไม่แคร์สอ่ื ” พร้อมลุยตลาดผัก ขยายฐานลูกค้า “พรานทะเล” เปิดแนวรุกชิงส่วนแบ่งการตลาดครึง่ ปีหลัง หนุนแบรนด์ “พรานไพร” เปิดตัว “เมนูไม่แคร์สอ่ื ” เอาใจ คนตามใจปาก พร้อมลุยตลาดผักเต็มตัว สเต็ปแรกเจาะ OEM โดยยอดขายเบาะ ๆ ปีน้ี 300 ล้านบาท สเต็ปสอง มองโอกาสเตรียมดัน ผักในรูปแบบขายปลีกต้นปีหน้า ขณะ ทีพ ่ รานทะเล ชูไม้เด็ดปูพรมไปรากหญ้า ทุม่ งบเดินสายเข้า ถึงตัวทัว่ ไทย สิน้ ปีแตะยอด 1,200 ล้านฉลุย นายอนุรกั ษ์ โค้วคาสัย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่าย การตลาดและฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำากัด ผูน้ าำ นวัตกรรมตลาดอาหารทะเลแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ “พรานทะเล” เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลังนี้ บริษัทฯวางแผนจะ ทำาการตลาดสร้างแบรนด์ “พรานไพร” ภายใต้ บริษัท พราน ไพร อินเตอร์เทรดดิง้ จำากัด ซึง่ อยูใ่ นเครือบริษทั ยูเนีย่ นโฟร เซ่นโปรดักส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของพรานทะเล โดย เป็นการสร้างแบรนด์คู่ขนานไปกับพรานทะเล และตอกย้ำา ความแตกต่างของ Brand Positioning ของทัง้ สอง แบรนด์ให้ชดั เจน คือ พรานทะเล เป็นแบรนด์อาหาร ทะเลแช่ แ ข็ ง ที่ เ น้ น ด้ า นนวั ต กรรมและสุ ข ภาพ (Innovation & Healthy) ขณะทีพ่ รานไพร เป็นเมนู อาหารทีไ่ ม่ใช่อาหารทะเลเน้นเรือ่ งความอร่อยและ เป็นเมนูยอดนิยม เมนูอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของ พรานไพร (Ready Meal) นอกจากเมนูทผ่ี บู้ ริโภคคุน้ เคยทัง้ ข้าวต้มลดโลกร้อน พรานไพร , นูด้ เดิล้ โบว์ล พรานไพร แล้ว ล่าสุดได้เปิดตัว “เมนูไม่แคร์ส่ือ

พรานไพร” ซึง่ มีความหมายว่า เป็นเมนูของผูท้ ต่ี อ้ งการตามใจ ตัวเอง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพรายทะเล ที่รักสุขภาพ แต่บางครั้งก็ต้องการทางเลือกใหม่ๆ ที่ต้องการ รับประทานอาหารตามใจปาก จึงคัดเลือกข้าวมันไก่ สูตรประตู น้ำา ข้าวหมูแดงหมูกรอบ สูตรนครปฐม และข้าวขาหมู สูตร บางรัก พรานทะเลได้สตู รมาจากผูท้ เ่ี คยปรุงทัง้ 3 เมนูน ้ี และ นำามาพัฒนาให้เหมาะกับการแช่แข็งและการอุ่นในไมโครเวฟ โดยทีย่ งั คงรสชาติอร่อยเหมือนสูตรดัง้ เดิม ในปริมาณเต็มอิม่ 280-350 กรัม โดยมีเป้าหมายยอดขายอยูท่ ป่ี ลี ะ 5 ล้านบาท เมื่อรวมกับเมนูอ่นื ๆ ของพรานไพร จึงตั้งเป้าหมายว่าจะมี สัดส่วนยอดขายในปีนะ้ 2% หรือประมาณ 10 ล้านบาท และ มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อกี อย่างต่อเนือ่ งโดยตัง้ เป้าไว้ท ่ี 5% ภายในปี 2555 ในส่วนแบรนด์ “พรานทะเล” มีผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 ทะลุเป้าเป็น 620 ล้านบาท จากเดิม ประมาณการไว้ท่ ี 600 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายในครึ่งปีหลัง

CHAIRMANreview | 65


Marketing Report

อีก 600 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำายอด ทะลุเป้า 1,200 ล้านบาทภายในปีนไ้ี ด้อย่างแน่นอน โดยในปี 2554 คาดว่า สินค้าพรานทะเลประเภทอาหารทะเลแช่แข็ง พร้อมปรุง (RTC) จะสามารถทำายอดได้ท้งั สิ้น 30% คิดเป็น มูลค่า 360 ล้านบาท โดยสินค้าในหมวดนีท้ ข่ี ายได้ดคี อื สินค้า ประเภทเนือ้ ปลา เนือ้ กุง้ และทะเลรวม (Mixed Seafood) ในขณะที่ อ าหารทะเลแช่ แ ข็ ง พร้ อ มรั บ ประทาน (RTE) มียอดขายมูลค่า 360 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของเช่นเดียวกัน โดยมีเมนูยอดฮิต คือ ข้าวต้มลดโลกร้อน และ ข้าวผัดปู อีก 30 % หรือราว 360 ล้านบาทมาจาก พรานทะเล ซูช ิ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ด้วยกันคือ พรานทะเลซูช ิ แพลตตินม่ั เป็นกลุ่มสินค้าระดับพรีเมี่ยม มีจุดจำาหน่ายทั้งสิ้น 19 จุดทั่ว ประเทศ พรานทะเลซูชโิ กลด์ เป็นกลุม่ สินค้าซูชสิ าำ หรับลูกค้า ทัว่ ไป มีจดุ จำาหน่ายทัง้ สิน้ 68 จุดทัว่ ประเทศ และพรานทะเล ซูชิฟิวส์ช่ันรองรับลูกค้าใหม่ของพรานทะเล ทำาเลอยู่ในเขต ชุมชน จุดเด่นของสินค้าคือ สีสนั และราคาของซูช ิ มีจดุ จำาหน่าย ทัง้ สิน้ 233 จุด รวมแล้วปัจจุบนั พรานทะเลซูชมิ จี าำ หน่ายมาก ถึง 320 จุดทัว่ ประเทศ สำาหรับเป้าหมายในการกระจายสินค้าสู่รากหญ้านั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าจะกระจายไปได้ 50-100 จุดต่อเดือน รวม 2,500 จุด ภายในระยะเวลา 2 ปี คาดว่าจะสามารถทำายอด ขายในส่วนของร้านรากหญ้าได้ 30-50 ล้านบาทต่อปี ทัง้ นีเ้ ริม่ มีการทดลองกระจายสินค้าสูร่ า้ นรากหญ้าในช่วงเดือนสิงหาคม

66 | CHAIRMANreview

นี้ และจะมีการลงนามระหว่าง 2 บริษัท อย่างเป็นทางการร่วมกัน ประมาณกลาง เดือนกันยายนทีจ่ ะถึงนี้ งบประมาณในด้านการตลาดใน ครึ่งปีหลังของพรานทะเล ประมาณ 10 ล้านบาท จะเน้นไปทีก่ ารส่งเสริมการขาย ทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง ทัง้ ลูกค้าเดิม และ ลูกค้าใหม่ หรือ ผูท้ ม่ี แี นวโน้มจะเป็นลูกค้า ของพรานทะเลโดยตรง ผ่ า นกิ จ กรรม “พรานทะเล พริตตีท้ วั ร์” (Prantalay Pretty Tour) มีการจัดแบ่งทีมเป็นทัง้ หมด 8 ทีม หลักในการทำากิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 ทีมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และอีก 4 ทีมสำาหรับการเดิน สายในต่างจังหวัด โดยในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ได้มีการ ออกเดินสายทำากิจกรรมดังกล่าวไปยังจุดจำาหน่ายสินค้าพราน ทะเลตาม Modem Trade ตามเส้นทางสายเหนือทัง้ ในจังหวัด สระบุร ี ลำาปาง แพร่ เชียงราย และเชียงใหม่ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ ทดลองชิมสินค้าควบคูก่ บั การทำาโปรโมชัน่ เพือ่ กระตุน้ ยอดขาย นายอนุรักษ์ยังกล่าวถึง ทิศทางในภาพรวมของตลาด อาหารทะเลแช่แข็งของโลก ว่ายังสดใสอย่างต่อเนือ่ ง มีมลู ค่า รวมหลายแสนล้านบาท เนือ่ งจากในต่างประเทศนิยมอาหาร ทะเลแช่แข็งขณะที่ภาพรวมตลาดอาหารทะเลแช่แข็งในไทย มีมูลค่าการส่งออกอยู่ 70,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกุ้ง หรืออาหารทะเลที่มีกุ้งเป็นส่วนประกอบ ถือว่ามีสัดส่วน ในการส่งออกสูงถึง 95% โดยกุ้งขาวถือเป็นจุดแข็งของไทย เนื่องจากเกษตรกรมีความสามารถในการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดย ปราศจากสารตกค้าง ทำาให้ได้ปริมาณกุง้ ขาวทีส่ ม่าำ เสมอทุกๆ ปี อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมก็มีความสามารถในการแปรรูปกุ้ง ได้ตรงตามความต้องการของตลาดโลก ส่งผลให้ประเทศไทย ครองแชมป์ผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลกมากกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตามในแง่ของอุปสรรคของไทยคือ ภัยธรรมชาติตา่ งๆ ทีน่ บั วันยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ได้แก่ ฝนตกหนัก น้าำ ท่วม อากาศหนาว ทำาให้เกิดการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของตลาด และในบางครัง้ ส่งผลต่อการขาดแคลนสินค้า ในการส่งออก


Marketing Report

“แมนดอมฯ” ปรับกลยุทธ์ฟน้ื RoC รุกตลาด ชูจดุ แข็งลดริว้ รอย Anti ageing มัดใจลูกค้า เภสั ช กรหญิ ง ชนานุ ช วิ ชิต ชลชั ย ผู้จัด การทั่ว ไป แผนก คอสเมติก บริษทั แมนดอมคอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำากัด ผู้นำาเข้าและตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำาอางแบรนด์ “RoC” กล่าวว่า บริษทั ฯ เป็นผูน้ าำ เข้าและจัดจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ จัดแต่งทรงผม ผลิตภัณฑ์บาำ รุงผิว ครีมอาบน้าำ ผลิตภัณฑ์ระงับ กลิน่ กาย รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับครัวเรือน โดยมีแบรนด์ซง่ึ เรา เป็นเจ้าของเองและมีการทำาตลาดในประเทศไทย อาทิเช่น แกสบี้ (GATSBY) แมนดอม (mandom) ลู ซิโ ด (LUCIDO) ลูซิโด-แอล (LUCIDO-L) พูเซลล์ (Pucelle) ลาวีเลีย (Lovillea) ตันโจ (Tancho) สไตล์อพั (Styleup) เคลนซิง่ เอ็กซ์เพรส (cleansing express) แบริเออร์ รีแพร์ (Barrier Repair) โดยช่องทางจัดจำาหน่าย สินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ห้าง ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งกลุ่ม สินค้าแบรนด์ดงั กล่าวฯ ได้รบั การตอบรับทีด่ ี และเป็นผลิตภัณฑ์ หลักทีม่ สี ว่ นสำาคัญในการผลักดันยอดขายให้เติบโตด้วยเช่นกัน สำาหรับ “RoC” เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำาอางของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ซึง่ แมนดอมฯ เป็นผูแ้ ทนจำาหน่ายในประเทศไทย พัฒนาขึน้ โดยกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเวชสำาอางของประเทศฝรัง่ เศส โดยได้รบั การทดสอบ Clinical test และ Allergy test ภายใต้การ ดูแลของแพทย์ สินค้าทุกตัวเป็นสูตร Hypo-allergenic และไม่กอ่ ให้เกิดสิว (non-comedogenic) โดยวัตถุดบิ ทุกชนิดได้ผา่ นการคัด สรรอย่างเข้มงวดจากเภสัชกร รวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้ มาตรฐานเดียวกับการผลิตยา “ผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง “RoC” ได้เข้ามาทำาตลาดในเมือง ไทยตัง้ แต่ 18 ปีทแ่ี ล้ว โดยในช่วงนัน้ ผลิตภัณฑ์เวชสำาอางยังไม่ เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย และต้องได้รบั การแนะนำาจากแพทย์เท่านัน้ ในช่วงแรกได้วางจำาหน่ายทีร่ า้ นขายยาเฉพาะในกรุงเทพฯ ต่อมา ได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคค่อนข้างดี จึงเริม่ ขายไปตามภูมภิ าค หัวเมืองใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุร ี นครราชสีมา ฯลฯ โดยปัจจุบนั เราได้เพิม่ ช่องทางจำาหน่ายหลักใน Boots อีกทัง้ ยังมี ทีมผูแ้ ทนยาแนะนำา

เภสัชกรหญิงชนานุช กล่าวว่า เร็วๆ นี ้ บริษทั ฯได้เตรียม ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ลงสู่ตลาด 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ชุดครีมบำารุงผิว “RoC SUBLIME ENERGY” (ร็อค ซับไลม์ เอ็นเนอร์จี) ช่วย เพิ่มพลังให้ผิวด้วย “e-pulse” ที่พัฒนาขึ้นจากการทำางานของ bio-electricity ซึง่ เป็นพลังงานทีอ่ ยูใ่ นเซลล์สง่ิ มีชวี ติ นำามาประยุกต์ ใช้ เ พื่อ ชะลอความมี อ ายุ ข องผิ ว โดยกระตุ้น การไหลเวี ย น ของพลังงานใต้ผิวให้กลับมาทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย เสริมกระบวนการซ่อมแซมผิวตามธรรมชาติให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ เน้น เจาะกลุม่ เป้าหมายผูห้ ญิงทีส่ นใจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ใน การฟื้นบำารุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ และ “RoC RADIANCE REJUBENETE” (ร็อค เรเดียน รีจวู เี นต) มอยส์เจอร์ไรเซอร์เพือ่ ผิว เปล่งปลั่งสดใสเหมาะกับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยที่กังวลกับผิวหน้า ทีห่ ม่นหมอง ดูอดิ โรย ทีต่ อ้ งการให้ผวิ หน้ากลับมาเปล่งปลัง่ มีชวี ติ ชีวาอีกครั้ง ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของ “RoC” มาพร้อมกับการ ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาทางด้าน Anti ageing ซึ่งเป็นจุดแข็งของ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การยอมรับ และยังมีรางวัลการันตีคณ ุ ภาพ ซึง่ ล่าสุดปีน ้ี ผลิตภัณฑ์ RoC Sublime Energy ได้รบั รางวัล Prix d’ excellence de La Beaute’ สุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามประจำาปี 2011 จากการโหวตของคณะกรรมการระดับนานาชาติ ส่วนการ จัดอันดับครัง้ แรกของนิตยสาร Marie Claire ในเมืองไทย RoC ก็ ยังติด “ภาพภรวมการแข่งขันตลาดในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง สูง จะสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ เห็นได้จากแบรนด์สนิ ค้าต่าง ๆ ทีเ่ ริม่ ทยอย เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น แนวโน้มของธุรกิจเวชสำาอางใน ปัจจุบันมีมูลค่าไม่ตำ่ากว่า 2,000 ล้านบาท และมีอัตราการ ขยายตัวสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เชือ่ ว่าแนวโน้มตลาดเวชสำาอาง จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง เพราะจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคคนไทยในปัจจุบนั ทีไ่ ด้ให้ความสำาคัญกับ สุ ข ภาพร่ า งกายและผิ ว พรรณมากขึ้ น และกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เวชสำาอาง RoC ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับผู้บริโภคใน เวลานี”้ เภสัชกรหญิงชนานุช กล่าว

CHAIRMANreview | 67


Marketing Report

“มาลี” เปิดตลาด ต่อยอดน้าำ ผลไม้พร้อมดืม่

ระดับพรีเมีย่ ม มัน่ ใจยอดขายทะลุเป้า เพือ่ เป็นการเร่งเพิม่ ยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 บริษทั มาลี สามพราน จำากัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “มาลี” (Malee) ได้สง่ “น้าำ แอปเปิล้ เขียวแกรนนีส่ มิธ 100% UHT และน้ำาองุ่นขาว 100% UHT” เพื่อเสริมทัพ และ เป็นการต่อยอดตลาดน้าำ ผลไม้พร้อมดืม่ ระดับพรีเมียม โดย หวั ง ขยายฐานกลุ่ม วั ย รุ่น และหญิ ง สาวรวมถึ ง ผู้ท่ีใ ส่ ใ จ สุขภาพ ชูคณ ุ ค่าสุขภาพและความงามด้านผิวพรรณในหนึง่ เดียว พร้อมทัง้ เร่งอัดกิจกรรมทำาตลาดและประชาสัมพันธ์ แบบครบวงจร โดยมุง่ หวังทีจ่ ะได้รบั การตอบรับจากกลุม่ เป้าหมายเป็นอย่างดี ปทุมรัตน์ เพียรชอบ ผูอ้ าำ นวยการใหญ่ สายธุรกิจตรา ผลิตภัณฑ์ บริษทั มาลี สามพราน จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากปีทผ่ี า่ นมาตลาดน้าำ ผลไม้ยงั คงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อ เนือ่ ง สืบเนือ่ งจากกระแสของคนรักสุขภาพทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ดัง นั้น มาลีจึงต้องการเพิ่มทางเลือกที่ดีท่ีสุดอีกทางหนึ่งในการ ดูแลสุขภาพ อีกทัง้ เพือ่ ตอกย้าำ ว่ามาลีเป็นแบรนด์เบอร์หนึง่ ที่ อยูค่ กู่ บั ตลาดน้าำ ผลไม้มานาน ล่าสุด เราจึงต่อยอดตลาดด้วย การส่ง “น้าำ แอปเปิล้ เขียวแกรนนีส่ มิธ 100% UHT และน้าำ องุน่ ขาว 100% UHT” น้าำ ผลไม้ 2 รสชาติใหม่เพือ่ สุขภาพ โดยหวัง เจาะกลุม่ เป้าหมายวัยรุน่ และผูห้ ญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี รวม ถึงผูท้ ใ่ี ส่ใจสุขภาพ โดยมีจดุ ขายอยูท่ ค่ี ณ ุ ประโยชน์เรือ่ งสุขภาพ และความงามที่ผสมผสานในหนึ่งเดียว ภายใต้รสชาติท่หี อม หวาน ทัง้ นี ้ เพือ่ หวังให้มาลีเป็นแบรนด์ทค่ี รองใจผูบ้ ริโภคในแง่ ของผลิตภัณฑ์ทม่ี ที ง้ั ความอร่อยและอุดมไปด้วยคุณค่าจากผัก และผลไม้ทม่ี ปี ระโยชน์มากมายต่อร่างกาย” “ขณะทีฝ่ า่ ยด้านการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์

68 | CHAIRMANreview

ของมาลีได้ทมุ่ งบกว่า 20 ล้านบาท เพือ่ โปรโมทตัวสินค้าและ จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และทำาการตลาดอย่างเต็มรูป แบบ โดยเน้นทำาการตลาดทัง้ ทางด้าน Above the line อาทิ เช่น สือ่ ทางวิทยุ เคเบิลทีว ี สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ และด้าน Below the line วึ่งจะมีท้งั การจัดกิจกรรมโรดโชว์ต่าง ๆ กิจกรรมส่ง เสริมการขาย ณ จุดขาย อาทิ การให้ชิมในห้างทั่วประเทศ เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างการรับรูแ้ ละจดจำา 2 น้าำ ผลไม้มาลีรสชาติ ใหม่น้ีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มาลียังทำา CRM ผ่าน www. facebook.com/MaleeSociety และ www.malee.co.th เพือ่ มุง่ สือ่ สารไปถึงกลุม่ เป้าหมายโดยตรง และเพือ่ นำาเสนอสินค้าทีม่ ี คุณภาพและมีประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง และเราเชือ่ ว่าผูบ้ ริโภค จะทรายและเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ให้กบั ตัวเองในทีส่ ดุ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ มัน่ ใจว่าจะได้รบั การตอบรับจากกลุม่ เป้าหมายเป็นอย่างดี” สำาหรับตลาดน้าำ ผลไม้ในปี 2554 มีมลู ค่ารวมประมาณ 9,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นน้าำ ผลไม้พรีเมียมประมาณ 4,000 ล้านบาท มีเดียม 600 ล้านบาท อีโคโนมี 3,000 ล้านบาท และ ซูเปอร์อโี คโนมี 2,000 ล้านบาท นอกจากนีผ้ บู้ ริหารมาลียงั เผย ต่อว่า “ยอดขายในปี 2553 ที่ผ่านมา เติบโตกว่า 20% ซึ่ง ปัจจุบนั มาลีมสี ว่ นแบ่งตลาดอยูป่ ระมาณ 23% และในปี 2554 นีเ้ ราคาดหวังทีจ่ ะเติบโตขึน้ ปีกอ่ น ทัง้ นี ้ เพราะเรามัน่ ใจว่าผล จากการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครัง้ ใหญ่ในรอบ 30 ปี ทัง้ ใน ส่วนการจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิดทุกช่องทางกับผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ ผูบ้ ริโภคหันมาจดจำาและบริโภคสินค้าภายใต้แบรนด์มาลีมาก ยิง่ ขึน้ ”


Marketing Report

TMI รุกตลาดหลอดฟลูออเรสเซนต์ วางเป้า 20% ของรายได้ใน 1-2 ปี ธีระมงคล อุตสาหกรรม รุกตลาดหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบรนด์ GATA เพิม่ สัดส่วนสินค้าคอนซูเมอร์ มัน่ ใจสามารถ แข่งในตลาดได้ ผลตอบรับสองเดือนแรกขายได้ ตั้งเป้า ยอดขาย 40,000-50,000 หลอดต่อเดือน วางแผนระยะยาว มีสดั ส่วน20%ของรายได้รวมภายใน1-2ปี นายธีระชัย ประสิทธิรตั นพร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) หรือ TMI กล่าวว่า บริษัทฯ กำาลังมุ่งเน้นทำาตลาดสินค้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ในชื่อแบรนด์ GATA เพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้าคอนซูเมอร์ ในพอร์ ต ให้ ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ ต ลาดหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ มี มูลค่าตลาดอยู ่ 1,000ล้านบาท ปีทแ่ี ล้วมีอตั ราการเติบโต 5% ส่วนปีน้ีคาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกัน แม้ว่าจะไม่ใช่สินค้า ที่ มี ก ารเติ บ โตสู ง แต่ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ทุ ก คนต้ อ งใช้ แ ละมี ก าร สั บ เปลี่ย นหมุ น เวี ย นต่ อ เนื่อ ง โดยบริ ษัท ฯได้ จำ า หน่ า ยทั้ง รุ่น 18 และ 36 เมกะวัตต์ ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดและ ร้านค้าส่งกว่า 20 แห่งในปัจจุบนั จุดเด่นของสินค้าคือผลิตจากโรงงานทีท่ นั สมัยจากต่าง

ประเทศทำาให้มมี าตรฐานสูงให้ความสว่างมากกว่าถึง 30% ใน ขณะที่ราคาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ทั้งนี้ผลตอบ รับจากการทดลองขายไปแล้วสองเดือนอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ คือสามารถขายได้ 50,000 หลอด โดยตั้งเป้าที่จะขายให้ได้ 40,000-50,000 หลอดต่อเดือน นอกจากนีย้ งั ช่วยในเรือ่ งของ การประหยัดพลังงานได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยอายุการใช้งาน จะอยูท่ ป่ี ระมาณ 3 ปี ซึง่ จัดได้วา่ เป็นหลอดประหยัดพลังงาน และช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม “เราตัง้ เป้าจะขายหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ได้ 500,000 หลอดต่อปี ตามแผนงานทีจ่ ะเพิม่ สินค้าประเภทคอนซูเมอร์ให้ มากขึ้น อนาคตเราตั้ง เป้ า ที่จ ะมี สัด ส่ ว นรายได้ จ ากสิ น ค้ า ประเภทนี ้ 20% ของรายได้รวมภายใน 1-2 ปีน ้ี สำาหรับเรือ่ ง การขยายช่องทางการจำาหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น นัน้ ทางบริษทั ฯ ได้เตรียมวางแผนเจรจาร้านสะดวกซือ้ และโม เดิรน์ ชัน้ นำาของประเทศ อาทิ ร้านสะดวกซือ้ 7-11 ห้างสรรพ สินค้าบิก๊ ซี โลตัส เป็นต้น ซึง่ หากเจ้าใดให้ขอ้ เสนอทีน่ า่ สนใจ ทางบริษัทฯ ก็พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตร คูค่ า้ ต่อไป” นายธีระชัย กล่าวทิง้ ท้าย

กาต้า เปิดตัว หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) หรือ TMI ผูผ้ ลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ ส่องสว่าง อาทิเช่น บัลลาสต์ หลอดไฟ โคมไฟ สวิตช์ รีโมทสวิตช์ ภายใต้แบรนด์ “กาต้า” ลุย แคมเปญ “หลอดไฟ รักษ์โลก ประหยัด คุ้มค่า เพื่อสิ่งแวดล้อม” ล่าสุดส่งหลอดไฟฟลูออเรส เซนต์ ขนาด18 วัตต์ และ 36 วัตต์ ทีผ่ ลิตภายใต้ เทคโนโลยีประหยัดไฟมากกว่า ประหยัดสูงสุดถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และใช้ได้นานกว่า 3 ปี

CHAIRMANreview | 69


Communication & IT

เอปสัน เกาะกระแสเศรษฐกิจไทยขยายตัว ส่งสินค้ากลุ่มธุรกิจรุกตลาดวงกว้าง ย้ำความมั่นใจของลูกค้าคือหัวใจสำคัญ เอปสัน ประเทศไทย ตอบรับกระแสภาวะเศรษฐกิจของ ไทยขยายตัวต่อเนือ่ ง ส่งสินค้ากลุม่ ธุรกิจรุกตลาดไทยหลาย อุตสาหกรรม พร้อมวางกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า องค์ ก ร ทั้ ง รั ฐ และเอกชน ต่อสินค้า บริการ และแบรนด์ของเอปสัน เพื่อการเติบโต ระยะยาว มร.เออิจ ิ คาโตะ ผูจ้ ดั การประจำาประเทศไทย บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาส สองที่ผ่านมามีการขยายตัวขึ้นจากไตรมาสแรกของปี เห็นได้จาก ความต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าของประชาชน และการลงทุน ของภาครัฐและเอกชนทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ สะท้อนถึงความมัน่ ใจของตลาด โดยรวมต่ออนาคตของเศรษฐกิจของไทย และคาดว่าในไตรมาส 3 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะยังมีแนวโน้มขยายตัวเช่นนี้ต่อไป นี่ เป็นโอกาสสำาคัญของเอปสัน ในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าใหม่ ๆ สำาหรับสินค้าในกลุ่มธุรกิจ “สินค้ากลุ่มธุรกิจของเอปสันประสบความสำาเร็จอย่างน่า พอใจในช่วงไตรมาสทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็นดอทเมตริกซ์ พรินเตอร์ พรินเตอร์พาสบุ๊ค ทีเอ็มพรินเตอร์ ทีเอปสันเป็นเจ้าตลาดอยู่ใน ขณะนี้ รวมถึงเลเซอร์ พรินเตอร์ที่บริษัทฯมีแผนที่จะเปิดตัวให้ กว้างยิ่งขึ้น หลังจากที่ประสบความสำาเร็จในการขายในลักษณะที่ เป็นโปรเจ็ค สำาหรับองค์กร ธุรกิจขนาดใหญ่มาแล้ว โดยตั้งเป้า ยอดรายได้ของปี 2554 ไว้ที่ 2,500 ล้านบาท และเป้ายอดรายได้ ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจ 650 ล้านบาท โดยดอทเมตริกซ์ พรินเตอร์ โตขึ้นอีก 105% ส่วนทีเอ็มพรินเตอร์โต 140% “ในเวลาที่ตลาดมีความมั่นใจเช่นนี้ สิ่งที่เอปสันต้องทำาคือ การตอกย้ำาความมั่นใจในการลงทุนของลูกค้า ว่าลูกค้าได้ตัดสิน ใจถูกแล้วทีเ่ ลือกผลิตภัณฑ์เอปสัน บริษทั ฯ มีพรินเตอร์หลากหลาย ประเภท เพื่อรองรับงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีชั้น เยีย่ ม ทีส่ ามารถมอบความคุม้ ค่า ความประหยัด รวมถึงงานบริการ ที่เหนือคู่แข่ง ซึ่งความมั่นใจในทุก ๆ ด้านของลูกค้าคือปัจจัยใน การเติบโตทางธุรกิจ ในระยะยาวของเอปสัน” มร.คาโตะ สรุป ทางด้านนายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา กลุ่มสินค้า ธุรกิจของเอปสัน เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุด คือมากกว่า

70 | CHAIRMANreview

25% ซึง่ บริษทั ฯมัน่ ใจว่าปัจจัยทีท่ าำ ให้ลกู ค้าทัง้ รัฐและเอกชนเลือก ใช้สนิ ค้าเอปสันมากขึน้ นัน้ เป็นเพราะความมัน่ ใจในคุณค่าทีล่ กู ค้า จะได้รบั ในทันทีทเี่ ลือกใช้แบรนด์เอปสัน ลูกค้าองค์กรหรือสถาบัน ไม่ได้มองที่ราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่มองที่ความคุ้มค่าใน ระยะยาวและในทุกด้าน ทั้งความประหยัดต้นทุนในการลงทุน ประหยัดค่าไฟ ความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม บริการหลัง การซือ้ รวมไปถึงแบรนด์สนิ ค้านัน้ ต้องมีความเคลือ่ นไหวในตลาด อยู่เสมอ มีการเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กับลูกค้าที่กำาลังตัดสินใจลงทุนเพิ่ม หรือกำาลังจะเปลี่ยนหรือ อัพเกรดเครื่องที่กำาลังใช้อยู่ นายยรรยง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มธุรกิจของ เอปสันว่า “ดอทเมตริกซ์ พรินเตอร์ ซึ่งปัจจุยัน เอปสันครองส่วน แบ่งตลาดมากกว่า 85% มียอดขายเพิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากการลงทุน เพิ่มขึ้นของหน่วยงานราชการ ในปีนี้ เอปสันยังคงเน้นลูกค้าใน กลุ่มราชการที่ต้องการขยายตัวและอัพเกรดระบบการทำางานใน สำานักงาน ทั้งยังได้เปิดตัวสินค้าใหม่ LQ-50 ที่ใช้ได้ทั้งกระดาษ ต่อเนื่องและกระดาษม้วน สามารถพิมพ์ใบเสร็จ ขนาด 4-6 นิ้ว สำาหรับตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง และร้านค้าปลีกอีกด้วย” “ส่วนพรินเตอร์พาสบุ๊ค เป็นสินค้าที่มีการเติบโตแบบก้าว กระโดด เป็นที่นิยมในกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารสำาหรับ สินค้ารุน่ ใหม่ เป็นรุน่ ทีม่ ฟี งั ก์ชนั่ ครบครัน เพือ่ รองรับตลาดนีม้ าก ยิ่งขึ้น และบริษัทฯมีแผนที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าหน่วยราชการด้วย เช่นกัน อย่าง เครื่อ PLQ-22CSM ที่เป็นเครื่องมัลติฟังก์ชั่น สามารถพิมพ์ บันทึก สแกนบัตรประชาชนและเช็คได้ ตรวจสอบ ความถู ก ต้ อ ง และโอนส่ ง ข้ อ มู ล ยั ง ไปยั ง ธนาคารได้ ใ นเครื่ อ ง เดียวกัน” “ทีเอ็มพรินเตอร์ มีการเติบโตในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น % เทียบกับปีทผี่ า่ นมา โดยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเป็นกลุม่ ลูกค้า หลัก แต่ในปีนี้ เอปสันจะเริ่มรุกตลาดโรงพยาบาล ซึ่งมีโอกาส ทางการตลาดที่ใหญ่มาก เพราะมีงานพิมพ์ฉลากยา ฉลากติด อุปกรณ์การแพทย์ และป้ายชื่อผู้ช่วย ซึ่งในวันนี้ เอปสัน ได้เปิด ตัว TM-C3400 เครื่องพิมพ์ฉลากระบบอิงค์เจ็ตสี สำาหรับธุรกิจ โรงพยาบาลและธุรกิจงานพิมพ์ขนาดเล็กโดยเฉพาะ ส่วนอีกตลาด


Communication & IT

หนึ่งที่เอปสันให้ความสนใจก็คือกลุ่มตลาดสายการบิน และได้ ออก TM-L500A มาประเดิมตลาดเป็นรุ่นแรก “สำาหรับเลเซอร์พรินเตอร์ ทีผ่ า่ นมาเอปสันเน้นการขายในลักษณะ โปรเจ็คให้กับหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนมากกว่า ไม่ได้ วางขายตามไอทีมอลล์ หรือร้านตัวแทนจำาหน่าย แต่สินค้ารุ่นที่ กำาลังเปิดตัวในวันนี้ บริษัทฯมีแผนจะทำาตลาดในช่องทางค้าปลีก มากขึน้ เพือ่ ตอบรับกับความต้องการขององค์กรทีต่ อ้ งการซือ้ ทีละ ไม่มาก โดยเน้นไปที่องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง” นายยรรยง กล่าวเปิดตัวเลเซอร์พรินเตอร์รุ่นใหม่ทั้ง 6 รุ่นว่า ใน ครั้งนี้ เอปสันต้องการนำาเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย ความประหยัดคุ้มค่าถึง 4 ด้าน โดยสินค้าทุกรุ่นจะเน้นดีไซน์ที่ เล็ก กะทัดรัด ทั้งยังประหยัดพลังงานและประหยัดค่าพิมพ์ด้วย

ต้นทุนการพิมพ์ตอ่ แผ่นทีต่ า่ำ ท้ายสุดคือความประหยัดคุม้ ค่า ด้วย ราคาเครือ่ งทีเ่ หมาะสมในคุณภาพทีห่ นือกว่าตามมาตรฐานเอปสัน เลเซอร์พรินเตอร์รุ่นใหม่ทุกรุ่นมีจุดเด่นตรงที่ใช้ผงหมึก Epson AcuBrite™ ที่ทำาให้ได้คุณภาพงานพิมพ์คมชัด แม่นยำา และคงทน เก็บได้นานกว่า โดยมีตงั้ แต่รนุ่ ทีเ่ ป็นเลเซอร์ พรินเตอร์ขาวดำาขนาด กะทัดรัด อย่าง Epson AcuLaser M1400 สามารถใช้กับตลับผง หมึกพิมพ์ได้ 2 ขนาด ทั้ง ตลับความจุสูง พิมพ์ได้มากถึง 2,200 แผ่น เพือ่ รองรับงานพิมพ์จาำ นวนมากอย่างต่อเนือ่ ง ช่วยลดต้นทุน การพิมพ์และตลับความจุมาตรฐาน พิมพ์ได้ถงึ 1,000 แผ่น สำาหรับ งานพิมพ์ที่มีจำานวนน้อย และ Epson AcuLaser C1700 ที่เป็น เลเซอร์พรินเตอร์สี ที่มีคุณภาพการพิมพ์สูงในต้นทุนการพิมพ์ที่ ประหยัดคุ้มค่ากว่า

ดอยตุง สร้างช่องทางใหม่ เปิดตัว www.doitung.com นำาเสนอผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าสู่ผู้บริโภคระดับโลก ดอยตุง เปิดตัว e-Commerce จากดอยสูงมุ่งสู่ผู้บริโภค ระดับโลก เปิดช่องทางการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิคส์ ภาย ใต้แนวทาง โลกสู่ชุมชน / ชุมชนสู่โลก (Global to Local / Local to Global) เปิดตัวเว็บไซต์ www.doitung.com นำ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด อยตุ ง และเผยแพร่ แ นวทางการ พัฒนาการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน ตรงสู่ผู้บริโภคระดับคุณภาพ ที่ให้ความสำาคัญกับการบริโภคสินค้าคุณภาพและมีความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หม่อมราชวงศ์ดศิ นัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯได้เปิดตัว โครงการ e-Commerce จากดอยสูงมุ่งสู่ผู้บริโภคระดับโลกเพื่อ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แบรนดอยตุง ก้าวสูต่ ลาดโลก ภายใต้หว่ งโซ่แห่ง คุณค่าผลิตภัณฑ์ดอยตุง (DoiTung Value Chain) ทีเ่ น้นการต่อย อดความชำานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเน้นการพัฒนาเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่าง ๆ อย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ การจัดทำา www.doitung.com เป็นความร่วมมือ ระหว่าง โครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้พฒ ั นาช่องทางการติดต่อสือ่ สาร

ที่ทันสมัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่สนใจงานที่ เกิดขึ้นจากฝีมือของชนเผ่าต่าง ๆ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ แบรนด์ดอยตุงผ่านระบบออนไลน์ได้ www.doitung.com จะเป็นสะพานเชื่อมสำาคัญและทรง ประสิทธิภาพ ระหว่างห่วงโซ่แห่งคุณค่า ดอยตุง กับประชาคมโลก ทัง้ ในฐานะผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์ดอยตุงอันทรงคุณค่า และผูส้ นับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวทาง โลกสู่ชุมชน / ชุมชนสู่โลก (Global to Local / Local to Global) โลกสู่ชุมชน (Global to Local) คือ การที่ผู้บริโภคไม่ว่าจะ อยูท่ ใี่ ดก็ตาม สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ่ เข้าถึง “ดอยตุง” ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านช่องทางกระจายสินค้าแบบดั้งเดิม ประการสำาคัญ กลุม่ เป้าหมายระดับคุณภาพทัว่ โลกนี ้ ได้รบั ทรายแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน ของ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ร่วมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ชุมชนสู่โลก (Local to Global) ผลิตภัณฑ์ จากห่วงโซ่แห่ง คุณค่าดอยตุง ได้เข้าถึงผู้บริโภคระดับคุณภาพทั่วโลกที่ให้ความ สำาคัญกับคุณค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อม ในขณะเดียวกันก็สามารถรับรู้ความต้องการใหม่ๆ ของ ผู้ บ ริ โ ภคโดยผ่ า นระบบการสื่ อ สารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นข้อมูลที่นำาไปสู่ การพัฒนารูปแบบและ คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ อย่างต่อเนื่อง

CHAIRMANreview | 71


Communication & IT

แอลจี เปิดตัวมือถือ LG Cookie Series ใหม่ แชร์ความสนุกถึงกันได้ไม่มีเอาท์ ดีไซน์สวยสมาร์ท พร้อมฟังก์ชั่น 2 ซิม บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด เปิด ตัวมือถือ LG Cookie Series สองรุ่นล่าสุดทัชโฟน LG Cookie Duo และ มือถือ LG Cookie Tweet พร้อมแป้น พิมพ์ Qwerty ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ไม่ขาด สีสนั และความสดใส ด้วยฟังก์ชนั่ 2 ซิม พร้อมมัลติมเี ดีย และโซเซียลเน็ตเวิร์คครบครัน LG Cookie Series สองรุ่นล่าสุด นับเป็นการต่อยความ สำาเร็จของมือถือในตระกูล LG Cookie ซึ่งเปิดตัวในตลาดไทย ก่อนหน้านี้ โดยทั้ง 2 รุ่นยังคงเอกลักษณ์ในด้านดีไซน์ พร้อม คุณสมบัติด้านมัลติมีเดียและโซเซียลเน็ตเวิร์คเพื่อคนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มฟังก์ชั่น 2 ซิม และฟีเจอร์ที่สมาร์ทไม่ เหมือนใคร เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น มือถือ LG Cookie Duo และ LG Cookie Tweet ให้คุณ ไม่พลาดทุกการติดต่อด้วยการรองรับ 2 ซิมการ์ดในเครือ่ งเดียว พร้อมระบบ Dual SIM Standby ที่รอรับสายได้พร้อมกัน และ สลับการโทรออก ส่งเอสเอ็มเอส พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระหว่าง 2 ซิมได้ง่าย ๆ ทั้งสองรุ่นยังรองรับ Wi-Fi ให้ท่องเว็บ และดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ LG Cookie Duo รองรั บการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ นด้ ว ย บราวเซอร์ LG Webkit (Phontom 2.0) ใหม่ พร้อมโปรแกรม LG OSP ที่ ส ามารถใช้ ง านฟั ง ก์ ชั่ น ต่ า ง ๆ บนมื อ ถื อ ผ่ า น คอมพิวเตอร์ อาทิ การพิมพ์ขอ้ ความ แชทและการถ่ายโอนเพลง และรูปภาพ นอกจากนี้ ยังมีอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาสำาหรับ โซเซียลเน็ตเวิร์คโดยเฉพาะ ทั้งเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และ MSN และยังรองรับระบบพุชเมล์เพือ่ ทุกการติดต่อสำาคัญ LG Cookie Duo มาพร้อมมัลติมีเดียด้วยจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว กล้อง 2 ล้านพิกเซล วิทยุเอฟเอ็ม เครื่องเล่น MP3 และยูทูบที่มาพร้อม ตัวเครื่อง มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีแดง เงิน และดำา

72 | CHAIRMANreview

LG Cookie Tweet รองรับการใช้งานสังคมออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ด้วย แป้นพิมพ์ Qwerty พร้อมระบบสัน่ เตือนเมือ่ ปลายทางกด รับสาย และมีไฟ LED กระพริมเตือนหากมีสายที่ไม่ได้ รับ หรือมีข้อความและอีเมล์ใหม่ LG Cookie Tweet ยัง มาพร้อมแป้นพิมพ์ทชี่ ว่ ยผ่อนแรงในการกด และรูปทรงที่ จับถนัดมือยิง่ ขึน้ พร้อมคียล์ ดั เพือ่ เข้าถึงฟีเจอร์ตา่ ง ๆ อาทิ การเช็คอีเมล์ เปิดเครื่องเล่น MP3 หรือเข้าสู่เฟซบุ๊คได้ ทันที


Communication & IT

ฟิลิปส์แนะนำาฟูฟังรุ่นใหม่

Phillips Sport Earhook Headset SHQ3017

ให้คณ ุ ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกำาลังการมากยิง่ ขึน้ บริษัท ฟิลิปสือิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ า กั ด แนะนำ า หู ฟั ง รุ่ น ใหม่ Phillips Sport Earhook Headset SHQ3017 นวัตกรรมหูฟัง ใหม่ที่ได้ออกแบบเพื่อผู้ที่รักการออกกำาลังกาย ให้สามารถเติมพลังความสดชื่นด้วยเสียงเพลง ระบบเสียงสเตริโอ คุณภาพเยี่ยม โดดเด่ยด้วย การออกแบบวัสดุที่สามารถกันน้ำ าและมีฤทธิ์ ต้านทานเชือ้ แบคทีเรียซึง่ ช่วยป้องกันการสะสม ของเชื้อแบคทีเรียที่อาจติดอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณ ต้องใช้อยู่เป็นประจำา หูฟัง Phillips SHQ3017 ยังสามารถใช้เป็น หูฟงั แบบ small talk ใช้รว่ มกับโทรศัพท์มอื ถือ iPhone และพิเศษด้วยรีโมทคอนโทรลที่สามารถควบคุมการ ทำางานจาก iPhone / iPad / iPod ได้อีกด้วย และ ฟิลิปส์ยังออกแบบมาสำาหรับการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ ดั ง นั้ น จึ ง มาพร้ อ มกั บ ที่ ค าดศี ร ษะน้ำ า หนั ก เบาและ ยืดหยุ่นให้เพื่อความกระชับ สามารถเลือกสวมคาด ศีรษะหรือคล้องคอได้ โดยมีสายยาว 1.2 เมตร ทำาให้คุณสามารถออกกำาลังกายชนิดโปรดได้ อย่างเต็มที่ พร้อมไปกับการฟังเพลงโปรดโดยไม่ต้องกังวลว่าหูฟังจะเคลื่อนหลุด หู ฟั ง Phillips SHQ3017 มาพร้ อ มกั บ ยางหุ้ ม ลำ า โพงทำ า จากซิ ลิ ค อนชนิ ด พิ เ ศษที่ ป้ อ งกั น การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ แบคที เ รี ย สามารถล้ า งน้ำ า และทำ า ความสะอาดได้ และมี คุณสมบัติอ่อนนุ่มเป็นพิเศษทำาให้สวมใส่ได้อย่างสบายและฟังเพลงได้ต่อเนื่องโดยไม่ปวดล้า นอกจากนี้ ย างหุ้ ม ยั ง เป็ น เสมื อ นผนึ ก กั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น เหงื่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการออกกำ า ลั ง กาย ไหลเข้าหู 1 ชุดจะมาพร้อมกับยางครอบหูฟังที่มีให้เลือกถึง 3 ขนาด ตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ เพื่อให้ สวมใส่ได้พอดีกับหูผู้ฟัง

CHAIRMANreview | 73


โนเกียเปิดตัวโทรศัพท์ 2 ซิมพลัส กับประสบการณ์ใหม่ในราคาเบาๆ โนเกียเปิดตัวกลุ่มโทรศัพท์มือถือ 2 ซิมพลัส พร้อมฟัง ก์ชน่ั สลับง่ายหลายซิม Nokia C2-03 มอบประสบการณ์ ใหม่ในการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ 2 ซิม สามารถเปลีย่ นซิ มการ์ดได้ในเวลาไม่กว่ี นิ าที โดยไม่ตอ้ งปิดเครือ่ งหรือถอด แบตเตอรี่ มร. แกรนท์ แมคบี ธ กรรมการผู้ จั ด การ โนเกี ย ประเทศไทย และตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า “สลับง่าย หลายซิม หรือ Easy Swap (อีซ ่ี สวอป) เป็นฟีเจอร์เฉพาะของ โทรศัพท์โนเกีย 2 ซิมพลัส ช่วยให้คุณเปลี่ยนซิมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ และ ประกอบใหม่ให้ยงุ่ ยาก Nokia C2-03 มอบประสบการณ์การ ใช้อนิ เตอร์เน็ต แผนที ่ และการรับส่งข้อความทีไ่ ม่เป็นรองใคร ในตลาด มีทง้ั หน้าจอสัมผัสและแป้นกดในเครือ่ งเดียว ใช้งาน ง่าย ราคาย่อมเยา” Nokia C2-03 Nokia C2-03 โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ 2 ซิ ม พลั ส ราคา ย่อมเยาที่มากับแป้นพิมพ์สไลด์แบบ Touch and Type มอบประสบการณ์การใช้งานทั้งระบบแป้นกดและหน้าจอ สัมผัสในเครือ่ งเดียว เพียงวาดมือผ่านหน้าจอ (swipe) ก็เปิด ใช้งานแอพพลิเคชัน่ เกมส์ หรือรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อได้ มาพร้อม กล้องถ่ายรูปขนาด 2 MP สามารถจัดเก็บภาพลงในหน่วย ความจำาทีข่ ยายได้ถงึ 32 GB เบราเซอร์และแผนทีใ่ หม่ โนเกีย C2-03 เป็นโทรศัพท์ 2 ซิมพลัสที่มาพร้อม กั บ เบราเซอร์ ตั ว ใหม่ ข องโนเกี ย มอบประสบการณ์ ก าร ท่ อ งอิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นเทคโนโลยี บี บ อั ด ข้ อ มู ล (data compression) ทำ า ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้

74 | CHAIRMANreview

เ ร็ ว ขึ้ น ง่ า ย ขึ้ น แ ล ะ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ขึ้ น เบราว์ เ ซอร์ ต้ั ง ค่ า หน้ า แรกเป็ น เว็ บ ท้ อ งถิ่น ทำาให้ผ้ใู ช้เข้าถึงคอนเทนท์ ที่ ต้ อ งการได้ ทั น ที และ tab เชื่ อ มเว็ บ โปรดและ เว็ บ ก่ อ นหน้ า ได้ อ ย่ า ง ง่ายดาย “ด้วยเทคโนโลยีใหม่ บนโนเกี ย เบราว์ เ ซอร์ ทำ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภค โดยเฉพาะ กลุ่ ม ที่ ยั ง ใหม่ ต่ อ การใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต บนมื อ ถื อ เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ คอนเทนท์ท้องถิ่น ทำาให้ ประสบการณ์การท่องอินเตอร์เน็ตตรงกับความต้องการ และสนุกสนานมากยิง่ ขึน้ ” มร.แมคบีธ กล่าวและเสริมว่า “ที่ สำาคัญเทคโนโลยีน้ีทำาให้ค่าใช้จ่ายในการท่องอินเตอร์เน็ต ลดลงและดาวน์โหลดหน้าเพจได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้ง ผูบ้ ริโภคและผูใ้ ห้บริการเครือข่าย” เป็ น ครั้ ง แรกที่ โ ทรศั พ ท์ ซี ร่ี ส์ 40 มาพร้ อ มกั บ ระบบแผนที่โ นเกี ย ใหม่ ซึ่ง ติ ด ตั้ง แผนที่แ ละสถานที่ท่ีน่า สนใจภายในประเทศไว้ในเครื่อง ทำาให้ผ้ใู ช้สามารถดูแผนที่ และวางแผนเส้นทางได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ช่ ว ยประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาวน์ โ หลดผ่ า นเครื อ ข่ า ย โทรศัพท์มอื ถือ


โทรศัพท์ โนเกีย 2 ซิมพลัส รุน่ อืน่ ๆ Nokia C2-00 เป็นโทรศัพท์มือถือ 2 ซิมเครื่องแรกของ อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ท้งั สองซิมสามารถ เปิ ด รอรั บ สาย (stand by) ได้ พ ร้ อ มกั น นั่ น หมายความว่า สายเรียกเข้าและข้อความต่างๆ สามารถส่ ง มายั ง ทั้ ง 2 หมายเลขได้ ใ นขณะที่ โทรศัพท์เปิดอยู ่ Nokia C2-00 มาพร้อมฟังก์ชน่ั สลับง่ายหลายซิม ช่วยให้ผบู้ ริโภคได้รบั ประโยชน์ จากค่ า บริ ก ารที่แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะ เครือข่าย และใช้เครือ่ งโทรศัพท์รว่ มกับ สมาชิ ก ในครอบครั ว โดยแต่ ล ะคน สามารถใช้ซมิ ของตัวเอง อีเมล์และข้อ ความแชตสามารถส่ ง ตรงไปยั ง โทรศัพท์ดว้ ยบริการ Nokia Messaging พร้อมฟังเพลงจากวิทยุเอฟเอ็มหรือ เครื่องเล่นเพลงจากคลังเพลง รองรับ การ์ด microSD สูงสุดถึง 32GB

Nokia X1-01 เป็นโทรศัพท์ซีร่ีส์ 30 รุ่นล่าสุดที่ได้รับการ ออกแบบเพื่อมอบศักยภาพการทำางานที่เต็มเปี่ยม ในราคาสุดประหยัด อิสระไปกับการปรับแต่งการ ใช้ ง านซิ ม ตามต้ อ งการ โดยเครื่ อ งจะสามารถ จดจำาซิมได้ถงึ 5 ซิม ซึง่ สามารถตัง้ ชือ่ ตัง้ ค่าการโทร และSMS พร้อมใส่โลโก้ เพลง และเสียงเรียกเข้า ของแต่ละซิมได้ Nokia X1-01 มอบประสบการณ์ด้านดนตรี ทีด่ ที ส่ี ดุ บนโทรศัพท์มอื ถือ 2 ซิม คุณสามารถจัดเก็บ และเล่นเพลงนับพัน บนหน่วยความจำาที่สามารถ ขยายได้ ถึ ง 16 GB ด้ ว ยเครื่ อ งเล่ น MP3 ปุ่ ม สร้างรายชื่อเพลง และปุ่มเล่นเพลง 3 ปุ่ม คุณ สามารถเล่นเพลงซ้าำ และสลับไปมาได้ ฟังเสียงชัดใสผ่านลำาโพง (106 phon) ที่ดังที่สุดและชัดที่สุดของโนเกีย แบตเตอรี่พลังสูง สามารถเล่นเพลงต่อเนือ่ งได้นานถึง 36 ชัว่ โมง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้มอบความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้โทรศัพท์โนเกีย 2 ซิ ม พลั ส โดยการมอบซิ ม One-2-call! Freedom มู ล ค่ า 50 บาท พร้ อ มค่ า โทรฟรี 15 บาท เพี ย งนำ า สติ ก เกอร์ บ น กล่องโทรศัพท์ 2 ซิมพลัสทั้ง 3 รุ่นไปแลกซิมได้ท่ี AIS Shop หรือร้านเทเลวิซที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ศกนี ้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด Nokia C2-03 Nokia C2-00 และ Nokia X1-01 วางจำ า หน่ า ยแล้ ว ในราคา 2,990 บาท 1,930 บาท และ 1,290 บาท ตามลำาดับ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ ได้ ท่ี โนเกียแคร์ไลน์: 02 255 2111 หรือ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ 1175

CHAIRMANreview | 75


Corporate Social Responsibility

เถ้าแก่น้อย ชวนสุดยอดนักคำานวณ ร่วมชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในงาน “เถ้าแก่นอ้ ย เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ ที่ 6” แถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วสำาหรับโครงการดีๆ ที่ บริษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟูด๊ แอนด์มาร์เก็ตติง้ จำากัด โดยผู้ บริหารหนุม่ รุน่ ใหม่ไฟแรง นายอิทธิพทั ธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การสนับสนุนหลักมา ยาวนาน ซึง่ ปีนก้ี า้ วย่างสูป่ ที ่ี 6 แล้ว สำาหรับโครงการ “ เถ้ า แก่ น้ อ ย เอแม็ ท ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ชิ ง โล่ พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ภายใน งานมีผู้ท่ีร่วมให้การสนับสนุนมาร่วมแถลงข่าวคับคั่ง อาทิ นายอำานวย พลอยแสงงาม นายกสมาคมครอส เวิรด์ เกมส์ เอแม็ท คำาคม และ ซูโดกุ แห่งประเทศไทย ตัวแทนจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ตัวแทนจากบริษัทเซ็นทรัล พัฒนา (มหาชน) นอกจากนีย้ งั มีมนิ คิ อนเสิรต์ จากศิลปินชือ่ ดัง โทโมะ วง เคโอติก และ แก้ว วงเฟย์ฟางแก้ว สำาหรับการแข่งขัน “ เถ้าแก่น้อย เอแม็ท ชิง แชมป์ประเทศไทย ครัง้ ที่ 6 ชิงโล่พระราชทาน พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประจำาปี 2554 จะเกิดขึน้ ในวัน เสาร์และอาทิตย์ท่ี 10-11 ก.ย.นี้ ณ ชัน้ หนึง่ เซ็นทรัล พลาซา ปิน่ เกล้า ตัง้ แต่ 09.00-18.00 น.

76 | CHAIRMANreview


Corporate Social Responsibility

จีเอสเคคว้ารางวัลยอดเยีย่ ม ด้านการพัฒนาวัคซีนนวัตกรรมของภูมภิ าคเอเชีย จีเอสเครับรางวัลยอดเยีย่ มด้านการพัฒนาวัคซีนนวัตกรรม ของภูมิภาคเอเชียในการประกวดด้านความเป็นเลิศของ อุตสาหกรรมวัคซีนประจำาปี 2554 ตอกย้ำาความมุ่งมั่นใน การวิจัยพัฒนายาและวัคซีนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และ สามารถป้องกันโรคใหม่ๆ แก่ประชากรโลกได้มากขึน้ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำากัด หรือ จีเอสเค ผูค้ น้ คว้า วิจยั พัฒนายาและวัคซีน เปิดเผยว่า จีเอสเคได้รบั รางวัลยอด เยีย่ มด้านการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆในภูมภิ าคเอเชีย (Best Vaccine Pipelines for Asia Award) ติดต่อกันเป็นปีท่ี 2 จาก การประกวดด้านความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมวัคซีนประจำา ปี 2554 (The Vaccine Industry Excellence (ViE) Asia Awards 2011) ในงานสัมมนาวัคซีนโลก ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ซึง่ รางวัลนี้ เปิดกว้างทัว่ ไปสำาหรับบริษทั เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชวี ภาพใน ภูมภิ าคเอเชีย “นโยบายหลักของจีเอสเค คือ การสนับสนุนการเข้าถึง ยาของประชาชน หนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนายาทีจ่ าำ เป็นและเป็นทีต่ อ้ งการของประเทศกำาลังพัฒนา ซึง่ การได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มในด้านการวิจยั และพัฒนาวัคซีน ใหม่ๆในเอเชียเป็นปีท่ี 2 นัน้ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้ได้ยาที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการผลิตวัคซีน นวัตกรรมทีใ่ ช้ในการรักษาและป้องกันโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อัน จะนำาไปสูก่ ารมีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ ของประชากรทัว่ โลก” ดร. เอมิลโิ อ เลเดสมา รองประธานฝ่ายพัฒนาวัคซีน จีเอสเค เอเชีย แปซิฟกิ ซึง่ เป็นตัวแทนขึน้ รับรางวัล กล่าวว่า จี เอสเคมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั การเลือกจากนักวิจยั และ หน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมวัคซีน อันแสดงถึงการยอมรับ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและล้ำ า หน้ า ด้ ว ย นวัตกรรมของจีเอสเค ซึ่งจีเอสเคมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาในการ

สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมแก่ อุตสาหกรรมวัคซีนให้มากขึ้น ต่อไป เพื่อสนับสนุนนโยบาย ในการส่งเสริมให้ประชากรโลก มีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ ทำากิจกรรมได้ มากขึน้ และมีอายุยนื ยาวขึน้ สำ า หรั บ รางวั ล ยอด เยีย่ มในด้านการพัฒนาวัคซีน ชนิดใหม่ๆเป็นรางวัลทีม่ อบให้ กับผู้ประกอบการซึ่งได้แสดง ความมุ่ ง มั่ น ในการวิ จั ย และ พัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนือ่ งสำาหรับตลาดในภูมภิ าคเอเชีย โดย พิจารณาจากขนาด ประเภท ขัน้ ตอนของการพัฒนา และการ ผลิตวัคซีนนวัตกรรมรวมทัง้ ความแปลกใหม่ ซึง่ บริษทั ดังกล่าว ควรต้องมีวสิ ยั ทัศน์ ศักยภาพในตลาดและสามารถสร้างมูลค่า ในภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟกิ ในอนาคต “วัคซีนมีบทบาทสำาคัญในการป้องกันโรค ทัง้ ยังเป็นการ ช่วยลดภาระด้านสุขภาพทีส่ าำ คัญ เพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้าถึงยา ของประชากรไทย จีเอสเคประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการ“จี เอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผ้ดู ้อย โอกาสสามารถเข้าถึงยาดีมีคุณภาพได้ง่ายขึ้น โดยจีเอสเคจะ บริจาควัคซีน ผ่านสภากาชาดไทยซึง่ ทำาหน้าทีเ่ ป็นองค์กรกลาง ในการส่งต่อยาและวัคซีนไปยังผูด้ อ้ ยโอกาส และในปีแรก เป็น ปีมหามงคล เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 จีเอสเคจะมอบวัคซีน 3 ชนิด แก่ประชาชนจำานวน 900 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จีเอสเคเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ท่ดี ้อยโอกาส เมื่อประชาชน สามารถเข้าถึงยาดีได้ สุขภาพดีกส็ ามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน” นายวิรยิ ะกล่าวในตอนท้าย CHAIRMANreview | 77


Corporate Social Responsibility

มิสทิน คนสวยใจบุญ

ในนามมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์ดงั มิสทิน นำาโดย อนุวรรธน์ พัฒนะ ผูจ้ ดั การฝ่าย ทรัพยากรบุคคล และทีมงานร่วมกันมอบเงิน ทุนเพือ่ สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทีม่ ี ความประพฤติ ดี แ ต่ ด้ อ ยโอกาส อาทิ เ ช่ น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ, วัดปากบึง, สามแยก คลองหลอแหลและกระจายไปทัว่ ประเทศเป็น ประจำาทุกปี

78 | CHAIRMANreview


Corporate Social Responsibility

CHAIRMANreview | 79


New Products

• สูตรใหม่ หอมอร่อย จนต้องลอง ไวตามิ้ลค์ สูตรข้าว บริษัท กรีนสปอต จำ�กัด ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยน้ำ�นมถั่วเหลืองไวต�มิ้ลค์ แนะนำ�ไวต�มิ้ลค์ สูตรข้�ว ที่เปี่ยมคุณค่�ของนมถั่วเหลือง ผสมข้�วบ�ร์เลย์และ มอลด์ หอมอร่อย ได้โปรตีนสูง พร้อมอุดมด้วยโอเมก้� 3,6,9 และวิต�มินรวม 15 ชนิด วิต�มินบี 12 มีส่วนช่วยในก�รทำ�ง�นของระบบประส�ทและสมอง หอม อร่อย จนต้องลอง มีให้เลือกทั้งแบบ กล่องและขวด แนะนำ� ร�ค�พิเศษขน�ด บิ๊ก (330 ml.) ส�มร้อยส�มสิบ มิลลิลิตร ร�ค� 10 บ�ท ห�ซื้อได้ต�มร้�นค้�ทั่ว ประเทศตั้งแต่วันนี้

• เพิ่มความสดชื่น สไตล์ญี่ปุ่นทุกวัน ด้วย มิเรอิ (Mirai) บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ช� เขียวพร้อมดื่มแนวใหม่สไตล์ญี่ปุ่น ตร�ซันโทรี่ มิเรอิ (Suntory Mirai) 3 รสช�ติ คือ มิเรดิ รสต้นตำ�รับ (Original) , มิเรอิ กลิ่น น้ำ�ผึ้งผสมมะน�ว (Honey & Lemon Flavor) และรสช�ติใหม่ ที่แตกต่�ง มิเรอิ กลิ่นซ�กุระ (Sakura Flavor) ทุกขวดม�จ�ก คว�มตั้งใจของผู้เชี่ยวช�ญด้�นช�จ�กญี่ปุ่นโดยเฉพ�ะ เพื่อคว�ม สดชื่นสไตล์ญี่ปุ่นทุกครั้งที่ได้ดื่ม

• คอฟฟี่ เวิลด์ จับมือ เอเชียบุ๊ค

คอฟฟี่ เวิลด์ แบรนด์ก�แฟระดับพรีเมี่ยม ที่คนรุ่นใหม่ติดใจใน รสช�ติคว�มกลมกล่อม ร่วมกับ เอเชีย บุ๊ค จัดโปรโมชั่นตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ลูกค้�คนพิเศษ โดยลูกค้�เอเชียบุ๊คเมื่อซื้อหนังสือหรือ สินค้�อื่น ๆ ผ่�น www.asiabooks.com ครบทุก ๆ1,000 บ�ท จะได้รับบัตรกำ�นัล คอฟฟี่ เวิลด์ ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี (Buy 1 Get 1 Free) จำ�นวน 1 ใบ ส�ม�รถนำ�ไปรับสิทธิ์ เมื่อซื้อเครื่องดื่มแก้ว แรก รับฟรีแก้วที่สอง เมื่อซื้อเครื่องดื่มร้อนขน�ดใหญ่ , ขน�ดกล�ง , รับเครื่องดื่มร้อนขน�ดเล็กฟรีหรือซื้อเครื่องดื่มเย็นขน�ดใหญ่ รับ เครื่องดื่มเย็นขน�ดเล็กฟรี ที่ร้�นคอฟฟี่ เวิลด์ จำ�นวน 52 ส�ข�ที่ ร่วมร�ยก�ร

80 | CHAIRMANreview


New Products

• ใหม่! แป้งมิสทิน บีบี ฟลาวเวอร์ เพื่อใบหน้าเรียบเนียนสวย ตอบสนองทุกอารมณ์ แป้งผสมรองพื้น บีบี มิสทิน ฟล�วเวอร์ เอส พี เอฟ 25 พีเอ ++ เนื้อแป้งยืดหยุ่นต�ม อิริย�บถของใบหน้� ปกปิดดีเยี่ยมด้วยรอง พื้นบีบี พร้อมควบคุมคว�มมันและป้องกัน ก�รก่อเกิดริ้วรอยก่อนวัย ด้วยส�รสกัดจ�กไฮ เดรนเยีย กันแดด 25 เท่� สนใจผลิตภัณฑ์ สั่งซื้อได้ที่ส�วมิสทินทั่ว ประเทศ หรือโทร.02-548-1555

• เครื่องรีดผ้าถนอมผ้าไอน้ำ แอทโฮม แอคติว่าแคร์ ใหม่! สีเทาหรูหรา เฉพาะเซ็นทรัลเท่านั้น “แอคติว� แคร์” เครื่องรีดถนอมผ้�ไอน้ำ�รุ่นใหม่ล่�สุด ดีไซน์สวยล้ำ�นำ�สมัยจ�กอิต�ลี รูปทรงกะทัดรัด ปร�ด เปรียว คล่องตัว สีเท�หรูหร� ส�ม�รถเลือกพลังไอน้ำ� ได้ถึง 4 ระดับเพื่อให้เหม�ะกับเนื้อผ้� ส�ม�รถรีดผ้� ได้หล�ยชนิดแม้ผ้�ที่รีดย�ก เช่น ผ้�กำ�มะหยี่ ผ้�ปัก เลื่อม ผ้�สกรีน ผ้�ยืด ช่วยถนอมเนื้อผ้� ให้นุ่มฟู สวม ใส่สบ�ย นอกจ�กนี้แล้วพลังไอน้ำ�ยังช่วยไล่กลิ่นอับ ชื้น ขจัดสิ่งสปรกและไรฝุ่นซึ่งเป็นส�เหตุที่ก่อให้เกิด โรคภูมิแพ้ ประหยัดทั้งไฟและเวล� พร้อมอุปกรณ์เสริม สำ�หรับรีดผ้� 7 ชิ้น หัวรีดส�ม�รถเติมน้ำ�หอม เพื่อเพิ่ม บรรย�ก�ศในก�รรีดและทำ�ให้กลิ่นหอมติดผ้�ทนน�น แท้งค์น้ำ�จุ 1.4 ลิตรส�ม�รถรีดผ้�ได้น�นต่อเนื่อง 45 น�ที มีระบบขจัดตะกรัน และ ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ยัง ส�ม�รถถอดเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ในก�รจัดเก็บ ร�ค� 6,900 บ�ท สินค้�รับประกัน 1 ปี มีจำ�หน่�ยเฉพ�ะเซ็นทรัลเท่�นั้น สอบถ�มร�ย ละเอียดได้ที่ 02-736-0303

CHAIRMANreview | 81


New Products

• อัลบา เมกะ ดอท (ALBA Mega dot) จุด! ประกายเสน่ห์สาวมั่น อัลบ� (ALBA) ผู้นำ�เทรนด์เรือนเวล�คุณภ�พจ�กญี่ปุ่น แนะนำ� อัลบ� เมกะ ดอท (ALBA Mega Dot) แอสเซสซอรี่ส์เกิร์ล แก็งค์คอลเล็กชั่นใหม่ล่�สุด ที่จะม�ช่วยจุดประก�ยเสน่ห์บนข้อ มือส�ว ๆ ผู้มีคว�มมั่นใจเต็มเปี่ยมให้โลดแล่นโดดเด่นไม่ซ้ำ�ใคร ด้วยดีไซน์โดน ๆ อินเทรนด์แบบ “จุดจุดจุด” ด้วยจุดแสดงเวล� 7 จุด สลับกับตัวเลขแสดงเวล�หลักบนเรือนเวล� ดั่งด�วเคร�ะห์ ทั้ง 7 ที่ช่วยส่องสว่�งและจุดประก�ยคว�มสดใสคว�มสดใสให้กับ ชีวิต ตัวเรือนและส�ยถูกออกแบบอย่�งลงตัวด้วยสแตนเลสเข้�ชุด มีให้ เลือกทั้ง 4 สไตล์ ทั้ง “จุดสีส้ม” “จุดสีแดง” “จุดสีข�ว” และ “จุดสีดำ�” บ่งบอกถึงตัวตน ของส�วมั่นยุคใหม่ที่มีคว�มหล�กหล�ยและพร้อมท้�ท�ยในทุกสถ�นก�รณ์ ร�ค�เพียง 2,850 บ�ท ม�เติมคว�มมั่นใจในแบบส�วมั่นทันสมัยกับ “อัลบ� เมกะดอต” (ALBA Mega Dot) ได้แล้ววันนี้ ทีง�น Central International Watch Fair 2011 เค�น์เตอร์อัลบ�ในห้�งสรรพสินค้�ชั้นนำ�และร้�นตัวแทนจำ�หน่�ยทั่ว ประเทศ หรือ www.albathailand.com และ facebook ของ ALBA Thailand

• Nuriss Beauty Program น�งส�ววรัญญ� เกวลี บอสส�วเก่ง แห่ง บ.ไบโอโกรว์ (ทีเอช) จำ�กัด เดินหน้�ปล่อยหมัดเด็ดด้วยโปรแกรมดูแลผิว “Nuriss Beauty Program” ชูสูตรใหม่ Lif up Beauty Program อ่อน เย�ว์เหนือก�ลเวล� เพื่อผิวแบบไทม์ ดีเฟน ซีฟ แอพโพรซ (Time Defensive Approach) สูตรนี้ขอบอกว่�เจ๋งสุดๆ ใครอย�กห่�งไกล ริ้วรอย อ่อนกว่�วัย บอสส�วบอกต้องลอง ห�ซื้อได้ที่ร้�น Boots และ Watsons ทั่วประเทศ

• Thailand LAB 2011 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออก�ไนเซอร์ จำ�กัด ร่วมกับ สม�คมก�รค้�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดง�น Thailand LAB 2011 ง�นแสดงสินค้� และสัมมน� ด้�นเครื่องมือและห้องปฏิบัติก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ครั้งแรก ในประเทศไทย ที่รวบรวมบริษัทชั้นนำ� สินค้�และบริก�ร ด้�นนวัตกรรมเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พร้อม ด้วยง�นประชุมสัมมน�จ�กผู้เชี่ยวช�ญทั้งในและต่�งประเทศ เพื่อยกระดับวงก�รวิทย�ศ�สตร์ เตรียมพร้อมธุรกิจและก�ร ศึกษ�ไทยสู่ก�รแข่งขันในเวทีโลกอย่�งมั่นใจ พล�ดไม่ได้ สำ�หรับผู้ที่สนใจชมง�น Thailand LAB 2011 ณ แกรนด์ฮอลล์ 201-203 ไบเทคบ�งน� วันที่ 5-7 ตุล�คม 2554 ส�ม�รถลงทะเบียบเข้�ง�นล่วงหน้�ได้แล้วที่ www.thailandlab.com

82 | CHAIRMANreview


Chairman Society

สินทรัพย์ประกันภัย เตรียมฉลองสูป่ ที ่ี 30 บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จก. โดยการบริหารของ ดร.สม นึก -ศศมณฑ์ สงวนสิน เตรียมฉลองการก้าวสูป่ ที ่ี 30 แห่ง การบริการ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความ ไว้วางใจ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราชภาค 4” (ตอน ศึกนันทบุเรง) ภาพยนตร์ไทยฟอร์ม ยักษ์แห่งสยาม ทีช่ าวไทยรอคอย ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema CentralWorld เมือ่ เร็วๆ นี้

CHAIRMANreview | 83


Chairman Society • ธุรกิจพลังงานผ่านตลาดทุน

นายพิชยั นริพทะพันธุ์ รมว.พลัง’าน และ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศริ ิ ประธานคณะ กรรมการกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (ที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน ใน การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กับ 3 หน่วยงานด้านพลังงาน โดยมี นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) (ที่ 2 จาก ขวา) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (ที่ 2 จากซ้าย) และนายณรงค์ศกั ดิ์ กำมเลศ ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วน ภูมภิ าค (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมลงนามเพือ่ เสริมความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการ และ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน

• บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) นำโดย นายแกรม ฮาร์โลว์ ประธานกรรมการบริหาร และนายธนากร คุปตจิตต์ ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหารกฎ ระเบียบและรัฐกิจสัมพันธ์มอบน้ำดืม่ จำนวน 200,000 ขวด ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีแพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกลุ สด (ทีส่ องจากขวา) ผูอ้ ำนวยการศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ และคุณภาวินี แสงภัทรเนตร หัวหน้าหน่วยจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนีพ้ นักงานของบริษทั ฯ ยังได้มสี ว่ นร่วม บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยอีกด้วย

• หาตลาดใหม่กานา

นางวาสนา มุทตุ านนท์ ผูอ้ ำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มอบของที่ระลึกให้ผู้ บริหารหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนประเทศกานา ระหว่างกิจกรรมสำรวจ ลู่ทางการลงทุนในประเทศตลาดใหม่ หลังพบว่าการลงทุนระหว่างไทยกับ กานามีนอ้ ย

• ชมโครงการเอ็กซ์คลูซฟ ี นายสุรบิ น พูลวรลักษณ์ (ที่ 3 จากขวา) และนางจิตรดี พูลวรลักษณ์ ผูบ้ ริหารเอ็ม เจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MJR) บริษทั อสังหาในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้น ท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD (ที่ 2 จากขวา) จัดงานเอ็กคลูซฟี พรีววิ โครงการ เชิญลูกค้าระดับพรีเมีย่ มมาชม โครงการ เดอะ มาร์เวล เรสซิเดนส์ (The Marvel Residence) โครงการทีห่ รูทส่ี ดุ บนทองหล่อ

• นิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011

นางอรรชกา สีบญ ุ เรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และนางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชยั ทีป่ รึกษาด้านการลงทุนบีโอไอ ร่วมด้วย นาย พาชูพาที โกพาลัน และนายโปล โดมินกิ วัชรสินธุ์ จากบริษทั ซัน เอดิสนั และ นางสาวพรนภัสส์ ธรรมนุญกุล กรรมการบริษทั เข็มเหล็ก จำกัด แถลงข่าวเปิด ตัว “BOI FAIR 2011 Organizer Office Pavilion” ต้นแบบพาวิลเลียนอนุรกั ษ์ สิง่ แวดล้อม

84 | CHAIRMANreview


Chairman Society • เยีย่ มชมบูธเคทีซี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา นายชุมพล ศิลปอาชา (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดงานมหกรรมท่อง เทีย่ ว “เทีย่ วทัว่ ไทย ไปทัว่ โลก ครัง้ ที่ 9” พร้อมเยีย่ มชมบูธเคทีซี โดยมีคณะผูจ้ ดั งาน นายเจริญ วังอนานนท์ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว (ทีทเี อเอ) นายสถาพร สิรสิ งิ ห (ซ้าย) ทีป่ รึกษา และนายปิยศักดิ์ เตซะเสน (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาวุโส กลุม่ งานผลิตภัณฑ์และช่อง ทางการจัดจำหน่าย “เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วม ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ ถนนรัชดาภิเษก เมือ่ เร็วๆนี้

• จับมือเจียไต๋แลนด์

นางทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ (นัง่ ขวา) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ บริษทั ดีที ใน ฐานะตัวแทนบริษทั ดีแพลนท์ (เซีย่ งไฮ้) และบริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวลล็อป เม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนกับบริษทั เจียไต๋แลนด์ ซึง่ มี นายหยาง เสีย่ ว ผิง (นัง่ ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็นตันแทนร่วมลงนาม โดยได้รบั เกียรติ จากนายณรงค์ เจียรวนนท์ (ยืน ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ ร่วมเป็นประธานในพิธี

• เฮอร์บาไลฟ์จดั กิจกรรม

มร.ทิม แซนซัน รองประธานบริหาร ด้านการพัฒนาธุรกิจการตลาดภาคพื้น เอเชียแปซิฟกิ พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ สุทธโทธน กรรมการผูอ้ ำนวยการ เฮ อร์บาไลฟ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) ลิมเิ ต็ด นำทีมผูจ้ ำหน่ายอิสระและ พนักงานเฮอร์บาไลฟ์ เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจ...รวมพลังบริจาคโลหิต ปีท่ี 2” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ณ สำนักงานใหญ่ เฮอร์บาไลฟ์ อาคารจีพเี อฟ เมือ่ ไม่นานมานี้

• ดูปองท์ เปิดศูนย์นวัตกรรม

ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล (ที่ 3 จากซ้าย) ผูอ้ ำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด “ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ ประเทศไทย” ซึง่ เป็นศูนย์นวัตกรรมของบริษทั ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ เปิดเป็นแห่งแรกของภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วม มือและรวบรวมความล้ำสมัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เปิดให้บริการบนชัน้ 12 อาคารจามจุรี สแควร์

• เจเล่ บิวตี้ แจกจริง iPad 2

นายประสงค์ หิรญ ั สถิตย์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จำกัด พร้อมทีมงาน “เจเล่ บิวตี”้ บุกแจกจริง iPad 2 แก่ “น.ส.กุลภัสสร์ วิไลพรหม , น.ส.พวงผกา จานสิบสี และ น.ส.จารุวรรณ ชาวหนอง” 3 ผูโ้ ชคดีจากการ ร่วมโหวตรูปผ่านโค้ตบนซองเจเล่บวิ ตี้ ในแคมเปญ “Passing Jele Beautie ส่งต่อความเป็นเพือ่ นถึงเพือ่ น” ทีแ่ จกจริง iPad 2ทุกวัน วันละ 2 เครือ่ ง และ ของรางวัลอืน่ ๆ อีก รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 3 ล้านบาท ชมรายละเอียดเพิม่ เติมและสมัครร่วมกิจกรรมได้ท่ี www.jeleworld.com

CHAIRMANreview | 85


Chairman Society • ร่วมลงทุนเสริมความแข็งแกร่ง

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ หรือ TTA เดินทางไปลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ มร.อัลฟ์ ทอร์คลิ ด์เซน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษทั ซีดริลล์ จำกัด (Seadrill) ผูใ้ ห้ บริการเรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอนั ดับสองของโลกจากประเทศนอร์เวย์ ในการ เป็นหุน้ ส่วนพันธมิตร ในบริษทั เอเซีย ออฟซอร์ ดริลลิงค์ จำกัด (AOD) ร่วมกับ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของ TTA ทีด่ ำเนินธุรกิจงานบริการนอกชายฝัง่

• มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สดุ คุม้

นายอมฤตะ ศุขวณิช (สองจากขวา) ผูอ้ ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บมจ.โท เทิล่ แอ็คเซส คอมมูนเิ คชัน่ (ดีแทค) พร้อมด้วย นายทอม ศรีวรกุล (สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูร้ ว่ มก่อตัง้ เว็บไซต์เอ็นโซโก้ (โดยลิฟวิง่ โซเซียล) ผูน้ ำเว็บไซต์ธรุ กิจโซเซียลคอมเมิรซ์ อันดับหนึง่ ของไทย แหล่งช้อปปิง้ ออนไลน์ ขนาดใหญ่ซง่ึ รวมประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สดุ คุม้ ของดีลผลิตภัณฑ์และบริการชัน้ นำมากมายมาจำหน่ายในราคาลดพิเศษ

• อีซซู ไุ ทยแลนด์มาสเตอร์

คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลุ่มขายและผู้จัดการ ทัว่ ไป บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด เป็นประธานในการแข่งขัน “อีซซู ไุ ทยแลนด์ มาสเตอร์ 2011” สนามที่ 5 ณ สนามเรดเมาท์เท่นกอล์ฟคลับ จ.ภูเก็ต พร้อมมอบ รางวัลแก่ผชู้ นะเลิศ 10 ท่านสุดท้ายทีจ่ ะมีสทิ ธิเ์ ข้าชิงความเป็นสุดยอดนักกอล์ฟฝีมอื ดีประจำทัวร์นาเม้นท์ในรองชิงชนะเลิศ เพือ่ รับแพ็คเกจไปเล่นกอล์ฟทีส่ นาม “มิชชัน ฮิลล์ไฮโคว” เกาะไหหลำ ประเทศจีนปลายปีน้ี

• แชมป์ นันยาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ บริษทั นันยาง มาร์เก็ตติง้ จำกัด ผูผ้ ลิตรองเท้านักเรียนนันยาง รองเท้าระดับตำนานของไทย โดยนายสริท แย้มเกษร ผูอ้ ำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และนาย สมชาย สีสมสง่า ผูอ้ ำนวยการการตลาดและการขาย บริษทั นันยางมาร์เก็ตติง้ จำกัด ผนึกกำลังจัดการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน “นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ”

• รับเครือ่ งหมายฉลากเขียว

นางจันทร์ฉาย ชลวร (กลาง) รองประธานและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ การเงิน บริษทั อเมริกนั สแตนดาร์ด บีแอนด์เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่ ว มลงนามในสั ญ ญาและรั บ มอบเครื่อ งหมายฉลากเขี ย วจาก นายชั ย ยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม สำหรับสุขภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ อเมริกันสแตนดาร์ด เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีใส่ใจ สิ่ง แวดล้ อ มและมี ก ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยมี ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมแสดงความ ยินดีดว้ ย เมือ่ เร็ว ๆ นี้

86 | CHAIRMANreview


Chairman Society • บราเดอร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

นายธีรวุธ ศุภพันธุภ์ ญ ิ โญ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ายขายและการตลาด บริษทั บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ร่วมให้การสนับสนุนเครือ่ งเลเซอร์มลั ติฟงั ก์ชน่ั และ เครือ่ งพิมพ์ฉลากพี-ทัช (P-Touch) แก่นสิ ติ ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพือ่ รองรับการใช้งานด้านการพิมพ์ทเ่ี น้นคุณภาพในการทำกิจกรรม ละครเวลทีประจำปี 2554 ทีจ่ ะจัดแสดง ณ หอประชุมเอยูเอ ราชดำริ ในเดือน สิงหาคมศกนี้

• สานสายใยรักแม่ลกู

ปริญสิริ “ความสุช...สร้างจากการใส่ใจทุกรายละเอียด” นำโดยนางสาวพัชรี โกวิท จินดาชัย (ตรงกลาง) ผูอ้ ำนวยการสายการตลาด บริษทั ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Love Care Share…Shpecial ครัง้ ที่ 6 – แด่แม่คนพิเศษ!!!) ชวน ลูกบ้าน และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมผ่านปริญสิริ แฟนเพจ เฟซบุค๊ ณ วัดโบสถ์ วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง เมือ่ เร็ว ๆนี้

• จับมือพันธมิตรใหญ่

นายสุรยิ น พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ที่ 4 จากขวา) และนางจิตรตี พูลวรลักษณ์ ผูอ้ ำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) เปิดงานมหกรรม คอนโดมิเนียมหรู “11th Anniversary Major Development 2011” ฉลองครบรอบ 11 ปี บริษทั ฯ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยรวมคอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุงเทพฯ และหัวหิน มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารา กอน เมือ่ เร็ว ๆ นี้

• เปิดตัว แชมพูขจัดรังแค

คุณวรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ประจำประเทศไทย บริษทั พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวกลุม่ ผลิตภัณฑ์ เฮดแอนด์โชว์เดอร์ สูตรลดปัญหาผมขาดร่วง สำหรับผูห้ ญิง และผูช้ ายโดยเฉพาะ ภายใต้แคมเปญ “When Her meets Him” พร้อมเปิดตัว สมาร์ท กฤษฎา พรเวโรจน์ และ คิมเบอร์ล่ี แอน โวลเทมัส แบรนด์แอมบาสเดอร์คู่ ใหม่ลา่ สุดอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ

• เปิดตัวแคมเปญ

นางสาวต้องหทัย กุวานนท์ ผูอ้ ำนวยการผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและผลิตภัณฑ์ ดูแลส่วนบุคคล บริษทั โอสถสภา จำกัด ประกาศจัดแคมเปญ “เบบีม้ ายด์สวีท ตีพ้ งิ ค์ หอมไกล...ไปถึงตุรกี” เพือ่ เฟ้นหา 9 ผูโ้ ชคดี ทีจ่ ะร่วมเดินทงแบบเอ็กซ์คลู ซีฟไปกับ “เก้า จิรายุ” เพือ่ สร้างประสบการณ์ใหม่ ในดินแดนทีเ่ ต็มไปด้วยมนต์ เสน่หแ์ ก่ง เชียร์ บัตเตอร์ มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในโลก

CHAIRMANreview | 87


Chairman Society • แอลจีคว้ารางวัล

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปีสองปี ซ้อน จาก Superbrands Thailand ซึง่ เป็นองค์กรอิสระทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือสำหรับ มาตรฐานการประเมินคุณค่าแบรนด์สินค้า ด้วยรางวัลแห่งความสำเร็จ ที่ได้รับการ ยอมรับจากผู้บริโภคในความโดดเด่นด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะ ดีไซน์ท่ี สวยงาม และความน่าเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์ ช่วยยืนยันว่าแอลจีจะสามารถเป็นแบรนด์ อันดับหนึง่ ในตลาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ภายในปี พ.ศ.2555 ตามทีไ่ ด้ตง้ั เป้าหมายไว้อย่าง แน่นอน

• Horti ASIA 2012

บริษทั เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ น่ั ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ NEO ร่วมกับ วีเอ็นยู เอ็ก ซิบชิ น่ั ส์ ยุโรป ในฐานะผูจ้ ดั งาน Horti ASIA 2012 จัดงานแถลงข่าว “Horti ASIA กับความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการผลักดันไทยเป็นฮับด้านพืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ในอาเซียน” โดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้อง 11 องค์กร ร่วมกันสนับสนุนงานในครัง้ นี้ ซึง่ จะจัดขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นทิ รรศการ และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

• อยุธยา วิง่ เพือ่ มรดกโลก

คุณณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่ารายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ มร.ริทซึ โอะ ฟูกาซาว่า กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ผูอ้ ำนวยการจัดการแข่งขัน ร่วมเป็นประธานในพิธปี ล่อยตัวนักวิง่ ในการแข่งขันวิง่ ฮาล์ฟมาราธอน “อยุธยา วิง่ เพือ่ มรดกโลก”

• แมนพาวเวอร์ กรุป๊

นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี (คนกลาง) ผู้อำนวยการด้านการเงินและ ทรัพยากรบุคคล แมนพาวเวอร์ กรุป๊ ร่วมส่งมอบหนังสือดีๆ จากการรับ บริจาคให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนใน “โครงการอ่านสร้างชาติ โดย แมน พาวเวอร์ กรุป๊ ร่วมมือกับ มูลนิธกิ ระจกเงา” ร่วมรับบริจาคหนังสือทีเ่ ป็น ประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ เร็ว ๆนี้

• อีซซู มุ อบรางวัล

มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด และคุณวัชรกิติ วัชโรทัย กรมวังผูใ้ หญ่ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยคณะ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ร่วมเป็นประธานในพิธมี อบรางวัล “อีซซู พุ าน้อง ๆ ท่องญีป่ นุ่ ” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ ุ และทุนการศึกษา แก่เยาวชน ที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญใน “โครงการอีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2553” ห้องประชุมชัน้ 20 อาคารสำนักงาน ใหญ่ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำกัด

88 | CHAIRMANreview


Chairman Society • เอชพี ขยายฐานตลาดลูกค้า

มร.จอห์น โซโลมอน (ขวาสุด) รองประธานอาวุโส กลุม่ ธุรกิจภาพและการพิมพ์ และผูบ้ ริหารระดับสูงจากเอชพี เอเชียแปซิฟกิ และญีป่ นุ่ ร่วมด้วย นายฐิตพล บุญประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผูอ้ ำนวยการฝ่ายขายตลาดคอมเมอเชียล กลุม่ ธุรกิจ ภาพและการพิมพ์ บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว HP Printing Solution Center ศูนย์นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชน่ั ด้านการพิมพ์ เพือ่ ยกระดับการนำเสนอโซลูชน่ั การพิมพ์

• IVL รายงานผลประกอบการ

นายอาลก โลเฮีย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ผูผ้ ลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ครบวงจรชัน้ นำระดับโลก ร่วม กิจกรรมบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (SER Opportunity Day) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม เปิดเผยรายได้และผลกำไรในช่วง 6 เดือน แรกของปี 2554 เพิม่ สูงขึน้ อย่างมากเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เนือ่ งจาก ความต้องการทัว่ โลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้

• เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

นายบัญชา เหมินทคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธุรกิจเครือข่ายเอส เนเจอร์ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผูบ้ ริหาร เปิดตัว Krill oil ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดจากกุง้ ทะเลแอนทาร์กติก ในงานแถลง ข่าว “SNatur Big move DOUBLE RIRST” โดยมี นายรชฎ ถกลศรี (ที่ 3 จาก ซ้าย) กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไบโอแลป จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้

• ผนึกธนาคารกสิกรไทยและวีซา่

นางรัตน ชาญนรา ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดตัว “เวอริฟายด์ บาย วีซา่ (Verified by VISA)” ระบบ การชำระเงินด้วยแอพพลิเคชัน่ ใหม่ลา่ สุด ผ่านโทรศัพท์มอื ถือในรูปแบบเฉพาะครัง้ แรกของโลก เพือ่ ยกระดับความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้บริการในการสัง่ ซือ้ สินค้าอย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

• เคทีซมี อบรางวัลแพ็คเกจท่องเทีย่ วสุดหรู

นายวรวุฒิ นิสภกุลธร รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซ”ี หรือ บริษทั กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลแพ็คเกจท่องเทีย่ ว สุดหรู มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท ให้กบั สมาชิก 3 ท่าน ทีม่ ยี อดการใช้จา่ ย บัตรเครดิตเคทีซสี งู สุดจากแคมเปญ “My Story” โดยสมาชิกได้รบั สิทธิเ์ ลือก รับแพ็คเกจท่องเทีย่ วเส้นทางในฝันทีส่ มาชิกเลือกเอง

CHAIRMANreview | 89


Chairman Society • เอไอเอส มอบรางวัลพิเศษ

เอไอเอส นำโดย วิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผูอ้ ำนวยการ สายงานบริหาร ลูกค้าและบริการ (ที4่ จากซ้าย) พร้อมทีมผูบ้ ริหาร และสักขีพยาน ร่วมพิธจี บั ฉลากมอบรางวัลพิเศษ SAMSUNG LCD TV ให้กบั ลูกค้าทีซ่ อ้ื มือถือ และรับ Cash Back ทัว่ ประเทศ ณ AIS Shop, Serenade Club และ Telewiz Shop ในโครงการ “AIS August Special” เพือ่ ขอบคุณ และตอบแทนลูกค้าทีม่ อบ ความไว้วางใจใช้บริการเอไอเอสด้วยดีตลอดมา ทีช่ น้ั 20 อาคารอินทัช 1

• กสิกรไทยรับ 3 รางวัลใหญ่

นายธิติ ตันติกลุ านันท์ (ที่ 2 จากขวา) ผูบ้ ริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย และ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย รับมอบรางวัลธนาคารยอดเยีย่ มของไทยประจำปี 2554 โดย ธนาคารกสิกรไทยได้รบั 3 รางวัล คือ บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศยอด เยีย่ ม (Best Foreign Exchange Bank) บริการการจัดการด้านการเงินยอดเยีย่ ม (Best Cash Management Bank) และบริการธุรกิจต่างประเทศยอดเยีย่ ม (Best Trade Finance Bank) โดยมีนางลาร่า ว็อซแน็ค ( ที่ 1 จากซ้าย)บรรณาธิการ นิตยสารไฟแนนซ์ เอเซีย เป็นผูม้ อบ ณ โรงแรมโฟร์ซซี นั ส์ มาเก๊า เมือ่ เร็วๆนี้

• เอชพีมอบโชค iPhone 4 ให้ผโู้ ชคดี

นางสาววรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ (ขวา) ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์องิ ค์เจท และเวปโซลูชน่ั บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัล iPhone 4 16 GB ให้กบั คุณชุตมิ า เผือ่ แก้ว (ซ้าย) จังหวัดภูเก็ต หนึง่ ในผูโ้ ชค ดีจากรายการส่งเสริมการขาย “HP Inkjet Printer Cash Back Promotion” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเอชพีร่วมกับแมคโดนัลด์เปิดตัวแคมเปญ การตลาด “Enjoy with Your School Life” เพือ่ นำเสนอกลุม่ ผลิตภัณฑ์ เครือ่ งพิมพ์เอชพี อิงค์เจ็ทไปยังกลุม่ ลูกค้าการศึกษา ซึง่ รายการดังกล่าวได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าจำนวนมาก

• กาต้าลุย “Sport Marketing”

ธีระมงคล อุตสาหกรรม ผูน้ ำการผลิตอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง ส่งแบรนด์ “กาต้า” เดินหน้าลุยตลาด ตอกย้ำกลยุทธ์การตลาด “Sport Marketing” เจาะตลาดหลอด ไฟสนามกีฬา พร้อมเป็นส่วนหนึง่ การแข่งขันไทยพรีเมียมลีก คาดในช่วงไตรมาส สามรายได้รวมโตกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เตรียมเดินหน้าเจาะตลาดใหม่แถบอาเซียน และตะวันออกกลางปลายปีน้ี

¹ÔµÂÊÒà CHAIRMAN REVIEW

à¨้Ңͧ ºÃÔÉÑ· àÊÃÕÇÃóâÎÅ´Ô้§ ¨Ó¡Ñ´ »Ãиҹ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ô์ ·‹Ò¹¼ŒÙËญÔ§ ÇÔÃÐÂÒ ªÇ¡ØÅ ºÃóҸԡÒúÃÔËÒà àÊÃÕÃÑ° ©ÑµÃàªÔ´à¨ÃÔญ¡ØÅ ºÃóҸԡÒüŒÙ¾ÔÁ¾์¼ŒÙâ¦É³Ò àÊÃÕÃÑ° ©ÑµÃàªÔ´à¨ÃÔญ¡ØÅ á¡ÊÕ Ë¨¡. àÅÂ์ â»ÃàซÊ 024335433 ¾ÔÁ¾์·Õ่ âç¾ÔÁ¾์¾ÔÁ¾์´Õ ¨Ñ´¨Ó˹‹Ò à¤.à¤. ¾ÑºÅÔ¤ªÔ่§ µÔ´µ‹Í·Õ่ ºÃÔÉÑ· àÊÃÕÇÃóâÎÅ´Ô้§ ¨Ó¡Ñ´ 15/49 µ.ºÒ§¡Ã‹Ò§ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000

90 | CHAIRMANreview

â·Ã.0-2903-4801 â·ÃÊÒÃ 0-2903-5400

ChairMan149  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you