Österbottniska Posten (ÖP) nr. 29 1984

Page 1

. .;

.ö.': .

~

..

.

.: :

'.

~--e

o

i Aminne

'iI

..

.

". "'1 '. . .. .

.

.

:

.

,"

:

:

:

'

"

. ..

. ',

: : :

..

. . .

.: .

".

"

. . ) ö: .

Se sista sidan

try Road 13:

ttlesnake Annie publiken med! ROAD 13 är definitivt en tradition - det har konstaterats tidiga­ .....EilftJla TUF har också haft som tradition aU beställa fint väder, des detta år. Ändå hade en trogen publik sökt sig till Emet. _~Ja&lI""' ~

satt här en ensam tant invirad i plast, berättar Country-Boy t satte detta en massa myror i huvudet, men nu ser det ut som

det att gå ihop, fortsätter han med en nick mot skogen.

och Saloon från hemknutarna och Äimä från Nyland på plats. Av dessa hann jag höra smakprov av West Coast Pro­ jekt. De har förvisso satsat på sången och rösterna komplette­ rar varandra väldigt fint. Country Life har utvecklats allt mera, kanske beroende på

intensiva kontakter till count­

ryns hemland . De presenterar

till största delen eget material

numera, även om de led av ett

handikapp i Emet . Basgitarris­ ten Börje Nylund hade åkt in

på sjukhus, vilket gjorde att

Henry Riihimäki övertog hans

.'-"e sidan 9

Hörsägen blev teater i Vörå Mycket dramatik och hjärtegripande scener utspelar sig i Vörå pjäsen Brudhällornas blod som är speciellt skri\'en för Vörå av Hans Fors och grundar sig till stora delar på en hörsägen från Vörå. I och med sommarteatern visar \'öråborna att de också kan spela annat än revyer. Pjäsen bygger till stora delar på en hörsägen från Vörå i gången tid. Handlingen utspelar sig i slutet av l700-talet. Olsgårdens son Germund ska

gifta sig med Jåfsgårdens dotter Ingrid. Så kommer Hannamor, änka på Olsgården och Matias, Jåfsgårdens husbonde, överens .

• Se sidan 5

De unga inför valet ÖP kommer i några nummer framöver att disku­ tera med- ungdomar som stäDer upp i höstens kommunalval. I detta nummer: Anki Andersson från Jakob ­ Se sidan åtta tad .


2

~W~Gl08~1](l)OEIJ Q}~---

För snabb föryngring? Är ledningen för SÖU för ung och är det en av grund­ orsakerna till de problem den österbottniska ungdomsrö­ re sen står inför idag? Det påståendet har framkommit i samband med att dagstidningarna uppmärksammat de problem ÖP brott­ as med . Det talas om att den starka föryngringen under 60- och 70-talen gjorde att förbundet visserligen kom närmare fältet men samtidigt betydde att det förlorade i styrka och handlingskraft. (Se Veckans klipp) . Ingen kan väl bortse från två faktum: I) det har skett en stark föryngring av ledningen för SÖU och 2) rörels­ ens brottas med svåra ekonomiska och administrativa problem . Eller som Bertel Nygård uttryckte det för en tid sedan i Vbl "småkrassligt över hela linjen". Däremot är det inte sagt att det råder ett direkt sam-

,s. ~" J; (llf ;;n st.

,('kr.

\l .

band mellan dessa två utvecklingstendenser. Knappast vågar ' man väl tro att en grupp medelåldersmänniskor skulle ha kunnat hejda den trend som inneburit im ung­ domarna föredrar andra nöjen än danserna och därmed hotar två av hörnstenarna i SÖU-pyramiden ­ förening­ arnas danstillställningar och tidningen Österbottniska Posten. ' Däremot kunde kanske en mera erfaren ledning ha und vikit att göra sådana misstag som nu håller på att fö­ ra ekonomin i sank . Men man skall också minnas att det under storhetstiden på 60- och 70-talen gjordes en del fel­ satsningar från förbundsledningens sida. Bostadsprodu­ ktion och aktieinköp ger inte den avkastning nu på lång sikt , som man hade hoppats på. Skillnaden på de mi sstag som gjordes då och de som görs idag, är bara den

Ö. U:5 , nuvarande styrelse

.\f Ingo . k;l<;,s{}r

Rekt of' Joh. NriJuisl ,

. L ekt or Al.ft. flulelen,.

onlL

vicL>o rdf.

att förbundet på den gamla goda tiden st,lPI*';. från bingo-hallarna. Man hade helt del felsatsningar, vilket tydligen inte är Påståendet om att 70-talen skulle ha lett till dagens prob den punkten att det just under dessa år upplevde en stark uppgångsperiod och Österbottniska Posten för första gån_ ungdomstidning.

I

tidningsartiklarna framkommder der funnits problem att få folk att ställa upp ter inom förbundet. Visserligen är det längre är attraktivt att sitta i en det är en företeelse som ingalunda är unil Allt Iler av våra organisationer dras m lem, då den moderna människan prioril reningsliv under fritiden, Mycket har ändrats i människornas i' r~:::~: eningsliv sedan den tiden då man i b}n grälade om vem som skulle få sitta som Är det kanske inte så att den naturlC erifrån av unga människor, villiga och [ria föreningsarbetet, som är en av uf-rö gångar just nu? Utländska föreningsmänniskor som kap med den österbottniska sRira....... har ofta uttryckt sin förvåning över au ungdomarna som tar ansvar för lokaleroao::!å3l_. sina egna nöjen, Dessa utlänningar frågar sig hur del ta hur de ska:lI bära sig åt för att det skall där hemma. Tar man intryck av den sermu-.:a. . . skulle man kunna få den uppfattningen borde varna de långväga gästerna för an ~_..... ma utveckling som vi. Som ett alternativ till den snabba föryn;r,ri1.s1• • att äldre förenings kämpar skall träda visserligen intressant och skulle säken nxdllil_ ning av förbundets status, men det är s\ det skulle gå till att de medelålders männi:si.clEI._ unkit i en lions- eller rotarytilIvaro verksamheten igen. Det är svårt att :~~~~~~~~ sa kämpar igen kavlar upp skjortärmarna, en sätter sig ner bland ett gäng tonåri med föreningarnas / förbundets problem. En lösningsrnodelI skulle vara någon stödsföreningar där de gamla rävarna slughet och förmåga att.skaffa fram samhetsmässigt däremot är det Iyckli na också i fortsättningen håller i alla lÖn1!!!Ia!:__ . Andra lösningsrnodeller finns säken ""'..... __ förutsättning är att rävarna ställer upp__

/938, då SÖV firade SO-årsjubileum, var det dessa prominenta herrar som styrde förbundet.

Allmän kraftlöshet Ungdomsrörelsen befinner sig i ett krisläge , skriver Alf Snellman i en ledare i Jakobstads Tidning, Snellman menar att det är dåd­ kraften som saknas och att det är på förbunds planet som svaghet­ erna framträder tydli gast. Snell­ man skriver: Del meSI ulmä rkande för förbundet jusl nu är en allmän krafllöshel. Dansverksamheten, som har varit nå­ got aven ryggrad, är på tillbakagång , Tyvärr kunde rörelsen inte dra någon synlig nylta av all nöjesskalten slopa­ des : ell år utan höjda biljettpriser åt formligen upp den extra resurs som bOr! användas för investeringar i framtiden . Positivl på föreningsplan­

et ä r att många föreningar klarar av en verksamhet utan all den stö ds upp av dan sarrangemang .

Om ÖP skriver Snellman : Ungdomslidningen Ö sterbOllniska Posten är i farozonen . Under flera år har förläggaren tvingats tillskjuta medel och just nu tyder allt på att tid­ ningen läggs ned , Upprepade "rädd­ ningsaktioner" har gjorts, men ung­ domsrörels<:n har inte lyckat s uppbå­ da den enighet och den fast hel som skulle krävas för att garantera tidnin­ gen en framtid, Då tidningen har bet­ ' Yll och .alltjämt betyder mycket för de unga i landsdelen är det synd om den går förlorad , UppSlutningen ba­ kom tidningen går i en siUll ande linje som kan sägas illustrera lägel inom rörelsen . Här om någonstans borde rörelsen ta krafttag , I höst står ungdomsrörelsen i Ö SI-

Svag solidaritet Försöket med samannonsering av uf­ rörelsens alla danstillställningar i Svenskösterbolten under gemensam­ vinjett både i ÖP och dagspressen blev nära nog ett fiasko . Detsamma kan erbotlen vid ell vägskäl. Den ri skerar all förlora det språkrör rörelsen har haft i drygt 15 års tid samtidig t som den brOllas med allmänna nedgångs­ tendenser. Mycket beror på förbund­ styrei sen och de s, k, dan sföreningar­ na hur rörelsens framtid skall utfor­ mas , Eli väsentligt mål måste vara a tt höjs förbundssJyrelsens och därmed förbundets status, vilket bl.a . förut ­ säller medverkan av äldre ungdoms­ föreningsmedlemmar utan all man för den skull behöver riskera en förgubbning . Lyckas rörelsen med della, har den goda möjligheter all ock så i övrigt bli framgångsrik .

sägas om prenumerationsanskaff­ ningskampanjen, som de lokala ung­ domsföreningarna skulle sköta . Fäl­ tet solidariserade sig inte med sin egen takorganisation, SÖU . ÖP upp­ levdes inte som gemensam angelägen­ het och resultatet är självfallet en indragnigshotad ungdomstidning ,

Det här säger Pensala Uf:s ordfö­ rande Kaj Karlstedt i en intervju för Vasabladet gällande ÖP:s framtid, Karlstedt menar alltså att de beslut som tas på SÖU:s ordförandekonferenser bojkot­ tas lokalt , Han fortsätter: - Vi måste komma tillbaka till den tid, då de lokala styrelserna styrde och ställde och deras ordförande kunde ge utfästelser som höll.

När det gäller ÖP:s framtid säger Karlstedt: -

Vi måste få upp antalet prenu­

intressant som det är svårt så sluter upp soli arna att upple\3 angelägenhet idag. Lex . i Närpes, ÖP. Norr om Nybltill! mYCket oatlre SI


3

är beredda

kämpa! .-;-....... det finns liv finns det hopp. svarar SÖU-basen Mårten • frågan om ÖP:s framtid. Tidni'!gen i nera års tid vållat problem för SOU. risen akut. Det hela började med att _"an på ledarplats i Jakobstads Tidning oro för uf-rörelsens framtid. un.iska uf­ l: gäller frågan M I .r:s (umtid. Just nu En sjunkande det minskade - r tidningen enet, Jakobs­ Tryckeri AB. Lövdahl och upp kampen llaredlda att kämpa

klor. Om inte kan fort­ • _ _ _ form bör vi ~.Jki. nästa år ge ut i q:en regi, säger aktiv inom 1 ÖP i dag är

'ng fylld med tllella re po rt a-

tidningen, tycker Monica. Det viktiga vore att få tidnin­ gens ekonomi på föller. Uf­ föreningarna har själva ont om pengar i kassan och har svårt all stöda tidningen ekonomiskt. Däremot vore det möjligt all höja antalet affärsannonser ge­ nom olika kommuntemanum­ mer och liknande, tycker Moni­ ca Smeds. Tidningens prenumerations­ kampanjer bör också göras ef­ fektivare. Som det nu är söker ombuden oftast upp enbart gamla prenumeranter. Någon egentlig nyrekrytering före­ kommer inte, säger Monica. Monica hoppas i alla fall all tidningen kan fortsätta all ut­ komma i nuvarande form, med ell större antal annonser än som nu är fallet. - Men, någon renodlad an­ nonstidning vill jag inle alt ÖP skall bli, säger Monica Smeds.

bas of- en massa percussion + snygga gitarriicks + . PARNE'S PRODUCT. De som följt den usikens utveckling kanske associerar namnet • ~, :PmoTlkes'\er. Alldeles riktigt, en del av medlemmar­ lirat i JAP. som ett humoristiskt band och detta har APP musiken som har ändrat. Numera är det sou­ "~_;a:JSik som gäller. Det kan bli verklig karnevalstäm­ " ': _ _I~UIl'" mänskor låter sin dansbara musik flöda över _ _ ....,./10;_

__ e

City Heasers

te" Hesabandet. De spelar en mogen rock meJodier och vackra harmonier. Heavydiggar­ aJIltö11'DaiS musik för "Lälläri" men som tur finns det ".il:lri];llll)m~en som tycker om lite mjukare tongångar. _r.--=likj:rna i Molpe: HELSINKI CITY HEASERS.

Tor Holm avled Den finlandssvenska uf-rörelsens • mesta tjänsteman, Finlands svenska ungdomsförbunds mångåriga generalsekreterare, fil. mag. Tor Holm, avled den 27 juni. Efter fil.kand. examen 1951 kom Tor Holm via förtroendeuppdrag inom Svenska folkpartiet och Svensk Ungdom till FSU som deltidsanställd sekreterare. Han var samtidigt lektor i historia och samhällslära vid Svenska flicks­ kolan i Helsingfors. När arbetet och resurserna ökade inom uf-rörelsen blev Tor Holm heltidsanställd generalsek­ reterare inom FSU. I två decen­ nier ledde han det praktiska arbe­ tet vid FSU:s kansli. Därjämte ledde han kurser, sammanställde instruktions­ och informations­ material för uf-rörelsen samt fö­ reträdde förbundet i en lång rad organisationer såväl nationellt som internationellt. På ett försynt och vänligt sätt fick Tor Holm det mesta inom den stora finlandssvenska ung­ domsorganisationen att löpa. Ansvariga uf-Iedare inom före­ ningar, 10kaJförbund och ung­ domsringar samt landskapsför­ bund lärde känna Tor Holm som en plikttrogen och samarbetsvil­ lig ledargestalt inom den fin­ landssvenska uf-rörelsen. För att hedra minnet av 'Tor Holm har öppnats ett konto i Helsingfors sparbank till förmån för utvecklande och upprätthål­ lande av FSU:s amatörteaterbib­ liotek, som var den avlidnes spe­ ciella skötebarn.

Jag är en snott 20-årig nord­ irländare som söker brevvänner i Finland. Mina hobbies är läs­ ning, brevväxling och fotogra­ fering. I framtiden hoppas jag också att jag skall ha möjlighet att resa omkring. Jag vill väldigt gärna lära kän­ na ert land och den finländska livsstilen. Skriv pa engelska till: Victor Hamilton 31, Fitzroy St. Maisonett­ es Portadown, Draigaudn, Co. Armagh. BT 62 3HG NORD-IRLAND Från Ghana i västra Afrika kom­ mer också eti brev från en kille som söker brevvänner via ÖP. Han heter Nana Bayin Essiedy och är 21 år gammal. Han stude­ rar och gillar att resa. Andra hobbies är funk­ och reggae­ musik, trädgårdsarbete, litteratur och läsning. Adressen är: c/o Nana Pebi IV Post Office Bose 479 Sekondi, Ghana AFRIKA

saken till beslutet är inte av eko­ nomisk art. är Jakobstadsbefolkningen enig om att fabriker. hehövs för "Skriv till mig"-spalten är öppen om den försvann vore det avse­ för alla som söker brevvänner. värt svårare att förklara den Sänd uppgifter om dig själv egendomliga och onaturliga luk­ ålder, intressen, adress ­ så pub­ ten i stadskärnan. lic~.rar vi dem gratis. Robert Fripp OP:s adress är: ÖP, PB 27, Kokkola 68 601 Jakobstad.

Är ungdomarna för unga? Dagspressen har i ett par inlägg kri­ tiskt granskat SÖU:s verksamhet av idag och därvidlag k_u nnat kon­ statera att allt inte står så väl till inom förbundet. Alf Snellman tar i en ledare av den 7.7 i JT under rubriken 'Ung­ domsrörelsen i krisläge' upp följan­ de resonemang: I Österbotten är det dådkraften som saknas och det är på förbunds­ planet som svagheterna framträder tydligast. Det mest utmärkande för förbundet just nu är en allmän kraftlöshet och han pekar bl.a. på en nedåtgående dansverksamhet. Vidare konstaterar han att Öster­ bottniska Posten kämpar med sådana problem att tidningen sannolikt läggs ned efter årsskiftet, till stor del beroende på att rörelsen inte kan ena sig bakom tidningen. Han anser vidare att en stor del av problemen grundar sig i att styr­ elsen radikalt föryngrades på 6()­ och 70-talet. en föryngring på gott och ont. Man vann i kontakt till fältet men förlorade i styrka och handlingskraft . Självfallet för­ sämrades också ekonomin. Något egentligt recept hur man skall ta sig ur situationen ger han dock inte. Han skriver: Mycket be­ ror på förbundsstyrelsen och de s. k. dansföreningarna hur fram­ tiden skall utformas. Ett väsentligt mål måste vara att höja förbunds­ styrelsens och därmed förbundets status vilket bl.a. förutsätter med­ verkan av äldre föreningsmedlem­ mar. I uppföljande reportage tar både JT (Ungdomstidning i farozonen) och VBL (ÖP läggs ner efter nyår­ et, Danskris och svag solidaritet ger ungdomstidning dödsstöten) upp situationen för Österbottniska Pos­ ten med åtföljande kommentarer från olika håll. Eftersom sakerna aktualiseras är det på sin plats med några klarläg­ gande kommentarer. Säkerligen har Alf Snellman rätt när han som utomstående bedöm­ are talar om krisläge: förbundet kämpar med problem det har vi in­ gen anledning att sticka under stol med . Däremot kan det diskuteras att han anser styrelsen vara för ung och oerfaren att sköta sina uppgif­ ter. Det finns ett ordspråk som sä­ ger att alla är vi barn av vår tid och det gäller säker även för SÖU-styr­ elsen. De flesta föreningar har styrelser som består av ungdomar i åldern 15-30 år och vad är väl naturligare än att de väljer en ur sin egen åld­ ersgrupp när personer skall utses till olika organ? En ungdomsorga­ nisation skall väl även styras av un­ ga? Visserligen besitter personer i t.ex. 40-50 års åldern en helt an­ nan rutin och erfarenhet än en 20­ åring, men likaledes som en föryng­ ring är både på gott och ont så medför väl även en förgubbning både för- och nackdelar. Det är ett faktum att en 40-åring kan ge en ide större tyngd och upp­ backning genom sina bättre kon­ takter till personer" och olika in­ stanser. men vad är det som säger att 40-åringen har bättre ideer än en 20-åring? Med detta inte heller sagt att medelåldern inom dagens SÖU­ styrlse sk ulle vara särskilt låg, den

torde röra sig omkring 25-års­ strecket. Klart är i varje fall at oav­ sett vilka personer som än skulle ha valts att sköta förbundets angelä­ genheter-84 så hade de ställts inför precis samma problem som nuvar­ ande styrelse, problem som måste lösas på ett eller annat sätt. Österbottniska Posten kämpar med så stora problem att tidningen i nuvarande form med största sannolikhet läggs ned efter årsskift­ et. Om inte läget förbättras eller realistiska alternativ till nuvarande tidning snabbt hittas står vi inför det faktum att rörelsens livsnerv, informationsorganet försvinner. Trots att både JTI och SÖU har slagit sina kloka huvuden ihop har ingen utväg ur krisen kunnat hittas. ÖP har ju ända sedan starten -68 ansetts av förstasigpåare som en marknadsteknisk omöjlighet, och att nu hitta nya utvägar inom en alltjämt krympande marknad får väl anses som en mycket vansklig uppgift. Varför har det gått såhär? Man måste se det mera som ett resultat aven lång utveckling än att börja leta efter enskilda synda­ bockar. Minskande antal danser, sjunkande upplaga, samt den vik­ tigaste faktorn, att föreningsfolket inte mera upplever ÖP som någon gemensam angelägenhet, allt detta har samverkat till att tidningen nu har hamnat alltför mycket i kläm bland marknadslagarnas ekono­ miska tumskruvar. Att annonsservicepaketet sprack på vårrnötet måste anses som den deImItlva dödsstöten åt tidningen. Systemets svaghet var att en eller några föreningar kunde kullkasta alltihopa och numera fungerar det ju inte alls. Föreningarna valde därigenom att vända sin egen tid­ ning ryggen till förmån för dagstid­ ningarna . Vad kan göras? Monica Smeds föreslår i en insändare i Vbl att ÖP kunde stö­ das t.ex. genom byavis presentation av föreningarna och annonsering. Många goda försök har under årens lopp &jorts för att ge tidning­ en en tryggare framtid, alla med mer eller mindre misslyckad framgång. Säkerligen har även hen­ nes förslag försökts omsättas i praktiken men stupat på bristande gensvar från fältet, det har helt enkelt funnits för få entusiaster. Nej, för att trygga utgivningen borde en stabilare grund hittas så att man kunde planera flera år framåt itiden och inte enbart leva enligt ur hand i mun-principen. Frågan är om ens en till 100 procent uf-rörelsen förmår garan­ tera en sådan grundtrygghet eko­ nomiskt för det är inte fråga om några småpengar att ge ut en tid­ ning. Vi har ingen annan att skylla än oss själva om vi förlorar ÖP, men mycket kommer även att bero på det eventuella stöd som samhället i framtiden kan tänkas ge en ung­ domstidning via institutioner, pen­ ninginrättningar och politiker. Osökt ställer sig även frågan : be­ höver uf-rörelsen överhuvudtaget en egen tidning eller fylls förening­ arnas informationsbehov via andra kanaler? Låt debatten komma igång ty så länge det finns liv finns det hopp.


4

Charleys tant

gjorde sutce!

Det låg en stämning av vemod över Juthbacka på fredagen. Också vädergu­ darna grät - de som tidigare år låtit so]en sända sina strålar över teatermäns­ korna. Kanske de grät över "jordgubbarna", (för att låna regissör Maj-Lis Granlunds uttryck), dvs. de byråkrater och pappersmän som bestämt att höja Nykarleby-älven till första raden på den nuvarande publikläktaren. Trots regnet blev det premiär på Charleys tant. Farsen handlar om tre killar i studiemiljö och deras vedermödor. Charley och Jack har kärleksproblem, de vill ju så gärna ha sina flammor. Charley får ett brev från sin tant i Brasi­ lien, i vilket hon skriver att hon skall komma på besök . Plötsligt är pojkarnas bekymmer ur värl­ den? De kan ju träffa sina flickor om de har tanten som förkläde. Flickorna inbjuds och kommer innan tanten hunnit fram. Det vi­ sar sig att hon blivit fördröjd och nu är goda råd dyra. Vännen Bobbs, som skall spela kvinna i en pjäs har lämpliga kvinnoklä­ der till hands och han får ställa upp som tant. Frid och fröjd, flickorna vågar stanna kvar. Flickornas förmyndare får nys om besöket och kommer för att hämta hem dem. Han blir tjusad av Charleys tant Donna · Lucia, liksom även Jacks far. Dessa två blir konkurrenter och det går så långt att de även friar . Bobbs kla­ rar galant alla försök att bli någons hustru. Den riktiga Donna Lucia kom­ mer, som hon meddelat, förse­

ALLTING En sak som arrangörerna ändå tycks gå bet på är de överlånga bandbytena. I år hade man tom. byggt upp en tredje scen på Skrivarholmen, men sällan har pauserna kännts så långa som i år. Detsamma var fallet vid endel innekonserter. Kans­ ke pauserna känns längre om festligheterna är ok. Mycket av klandret kan artis­ terna ta för sig av, de får så pass bra betalt att lite större disciplin vore på sin plats. För två år sen lär Gil Evans ha fått kämpa för att få upp sina musiker ur sän­ gen då de redan borde ha stått på scenen . Men så blev pausen lång då också! . Också i år ställde publiken upp, 40.000 personer betalade och 25.000 tog del i de trettio gratiskonserterna . Lördagen, festivalens höjdpunkt, samlade sammanlagt 13.000 personer till Skrivarholmen, men så höll sig vädret också någorlunda i skin­ net ända fr.o.m. onsdagen, då festivalen inleddes på Jazz­ gatan. Jazzgatan som i år förlängts, och där trängseln är som på en bazaar i Marrakesh, där jag förresten aLdrig har varit. Utbudet på Pori Jazz är nu­ mera så stort att envar kan hitta något för sig. Arrangörerna har blivit varma i kläderna, och publikundersökningar bidrar också till artist urvalet som spi­ kas redan fLo.m. september.

nad och hamnar mitt i en soppa. Hon avslöjar naturli~tvis inte sin identitet. Nevön Ella, som hon har i sällskap har tidigare träffat en lord, som hon blivit förälskad i. Den lorden var Bobbs, som nu ståtar i kvinnokläder. Efter många krumelurer slutar allt på rätt sätt. De som ville ha varandra får varandra. Men in­ nan dess bjuder de på många go­ da skratt. Bo Kronqvist som tanten är su­ perb. Man borde kunna manuset utantill för att kunna kolla vilka ställen han ändrat för att passa honom. Så bra sitter replikerna. Så naturligt agerar han. Betjänten Brasset (John Ah­ läng) var precis så spydig och överlägset underlägsen som en betjänt kan bli , när han varit län­ ge i samma tjänst. Och rolig. Hans värdiga gång och 'överlägs­ na uppsyn fick många att skratta. Dråpligt är också förmynda­ rens (Torsten Häger) strutslik­ nande språng över gräsmattan på jakt efter den falska Donna Lu­ cia . Hela teatergänget klarar av si­ na roller fint även om pojkarna kunde varit mera trånsjuka, mera Little Milton och hans blues­ pojkar framförde sin taktfasta, elektrifierade chicagoblues, Old Time Jazzband skötte den ome­ delbara tradjazzen från 20­ talet, M .A. Numminen målbro­ ttade fram barnvänlig jazz, Ur­ ban Sax stod för festivalens happening, sextio astronaut­ klädda musiker som kom ins­ tormande från olika håll med rökbomber och annat fuffens i släptåg, Spyro Gyra skötte funkjazzen, Sarah Vaughan och Miles Davis fick utgöra de levande legenderna i år, rikss­ venske trummisen Peter Jab­ lonski och pargasvibrafonisten Severi Pyysalo representerade de obligatoriska jazzunderbar­ nen, Ted Curson var där för 19­ e året i följd, inhemska Arbuusi representerade föreningen för improviserad musik, karleby­ dominerade Pink and Blue stämsången inattklubbsmiljö, Pori Big Band bigbanden, saxo­ fonisten Eero Koivistoinen, trummisen Jukka-Pekka Uotila och Edward Wesala Finlands jazzstjärnor, internationella "One Mo' Time" årets broad­ waymusicalsatsning, Selo från Tanzania afrikansk folkmusik och dans grunden till all jazz. Axelbandet dekadent öltek­ nologjazz, Frank Foster jazz­ föredragen, m.m. för en budget som balanserade på 5,5 miljo­ ner mark, varav biljettintäkter­ na uppgick till 2,5 miljoner mark. Tillställningar försiggick på holmar, gator, krogar, båtar, och på teatern , i kyrkan. mu­

intensiva. Förvisso finns det dock en stelhet i den engelska aristok­ ratin, som kanske tar sig uttryck på detta sätt. Juthbacka Teater har traditio­ nellt även musik i sina pjäser. För den musikaliska sidan står detta år Stefan Sjöholm (som också spelar Charley) och John Ahläng på gitarrer. Stefan har delvis också satt text till musiken. Hu­ vudpersonerna i pjäsen sjunger också. Också detta år står Harry Öh­ man för ideerna till dekoren och den fungerar fint. Pjäsen utspe­ las till största delen på en terass . Maj-Lis Granlund, som varit .med från början till slutet, har denna gång fått regissera ett gäng, som till stor del är ungdo­ mar. De unga visar att de kan om de får. Ett tOO-tal personer hade vågat trotsa regnet vid premiären och det var en tacksam publik som hade lätt att skratta, vilket var precis vad aktörerna behövde. Regnet hällde ner under de första och sista scenerna, däremellan uppehåll . Vädergudarna grät. MARGARETHA SJÖSTRAND seer, idrottshallen, ·· täl t och i Tammerfors ... men så är jazz­ festivalen i Björneborg också en av Europas största jazzfesti­ valer. Den som ville kunde delta i pingstvännernas stora tältmöte eller dra sin firre till stacken i Porin Pyrintös världesrekord­ försök i mete. Hittills har man dragit upp drygt tOO kg på ett par tusen metningstimmar... ­ Mycket simmar i kölvattnet till Pori Jazz, inte minst affärs­ männen. Förutom nödvändiga jazzkorvar och jazzhare kris­ hnalitteratur fanns också det stora utbud jazzkrimskrams som stärker en i tron på män­ niskans gränslösa fantasi. Den fantasin kommer till utt­ ryck också i folks klädsel, och i musikernas färgkaskadsprutan­ de klanger och lyriska riffregn­ bågar. Nytt för i år var" jazz­ loppet", nio km, för den som inte hade krapula eller inte orka­ de med mera jazz på söndag morgon, jazzdiscot och det nyinköpta och nyrenoverade ' tobaksmagasinet. Nästa år ska en "musikrnässa" föregå festi­ valen. Då kan den som så öns­ kar inleda jazzfesten redan den 6 juli och hålla på till den 14 ju­ li ... Under evenemang som sam­ lar påfallande unga människor brukar ordningen intressera en­ del mest. I år var de så god att polisen tom. betecknade "vec­ kornas vanligen svartaste natt", natten mot lördagen, som lugnare än vanligt! Men så är den typiska festivalbesöka­

LI Charles (Stefan Sjöholm) har svårt att få sagt vad han har IM tat åt sitt hjärtas dam (Johanna Linden). Detsamma gäller fiir (Bo Nylund) åt väninnan (Katarina Nilsson skymd). '­

Sundom segrade i femte ringen Sundom uf hemförde segern både i dam- och i herrseriftl i te ringens volleybollturnering. I damserien var det endast två lag med, Petsmo ur dom ufo Tre herrlag fanns med, Sundom uf, Ko..u....­ första och andra lag. Matcherna spelades vid volle:~'b4"''''_'' Sundom i förra veckan. Petsmoflickorna hade inte myc­ ket att säga till om i matchen mot de rutinerade sundomflickorna som servade hem matchen med setsiffrorna 15-12, 15-5. Herrmatcherna blev något jämnare men även här drog Sun­ dom det längsta strået och segra­

de över Korsholm ur: med 15-13, 15-10. Ui:tllllll. andra lag fick se sig siffrorna 15-7, 15--4.. Precis som ifjol dom uf som represealElEa ringen vid slutspelet Pörtom den 4 au

ren en'ligt publikundersöknin­ gen också en man'Iig studerande på 24 år som bor inom en radie av 200 km från Björneborg... Det ligger ju nära till hands att bli lite sentimental och fun­ dera över utvecklingen under mina tio år på Pori Jazz. Eve­ nemanget har svällt ut, med allt vad det betyder av slagsmål och allt dyrare biljetter, vidlyftigare business runtomkring, flera och större stjärnor, fler fyllbultar och barn som pissar i gräset där man skall sitta, mindre hålligång på campingplatserna , nya stjärnskott, gamla stjärnor som har återkommit, endel som

har dött under år rema som har b ' ­ hämyna som numera klädda i kostym barnvagnar fram f"Or förut höll igång i som nu tar in på IJUI. . . . - . . . inte alls kommer längre, bebisarna rang omkring i blöja ~~II! springer omkring med nogsamt \'år jun på hakan. gjorde då. Alla ~. . . . och alla samsas

bei,.....


5

rönsaksätandet

en livsstil

GRÖNT ÄR SKÖNT" säger talesättet. Nu är det klorofyllet som den gröna färgen på tallrikarna som finns på matborden. Allt människor lämnar köttet, och blir vegetarianer. - r det bara en övergående trend, eller är det något som blir varak~ t och får oss människor att mera gå hand hand med naturen? r vi ju i och för sig åstad­ it ett system som bygger på 11 och slit-och-släng, och Isen" i naturen är .en helt än den ursprungligen var. - Att vara vegetarian är mer l bara inte äta kött. Det gäl­ komma i harmoni med sig och dela med sig. Sen kan bygga ut en helhetssyn nde från det, säger Stina Wld som är föreståndare för hemmet Udden i Munsala. - Man måste ta ansvar för li­ och tänka vad man äter. och själ är ett. Men man ta i beaktande att varje män­ är olik och har en unik , så har alla också sin egen Huvudsaken att man mår säger Kimmo Hopponen vegetarisk restau­

m ör rian? finns många orsaker till att vill gå över till den "gröna" en. De flesta gör det av hälsoskäl. blev jag vegetarian för att a v med min allergi. Och den "ann också. Det beror på att .arisk föda gör matsmält­ processen kortare, den för­ elseprocess som köttet ommer i tarmarna uteblir. Andra blir det av mera mora­ skäl. Man vill i nte äta" sina er". Och av solidaritet till u­ erna som har brist på mat. - Många blir kanske mer eller - re "hjärntvättade" . Men är att man blir piggare, "'er mindre sömn, och att en för infektionssjukdomar - kar, säger Wiklund. Jost nu är det "inne" med ve­

getarisk kost och hälsokost. Och några söker sig av ren mode­ medvetenhet till grönsaksstån­ den. Innefolket äter sallad, och vem vet när morotssaften tas upp på drink-listorna på innediskote­ ken? Idealmänniskan ska vara grön ... Olika typer Till vegetarianer räknas sådana som lämnat bort kött, fisk och äggprodukter. Dessa indelas i ve­ ganer och laktovegetarianer. Laktovegetarianerna godtar mjö­ lkprodukter, men vegankosten är helt fri från sådant. Stina berät­ tar att många har svårt att lämna bort fisken. Men kan äta fisk un­ der en övergångstid, men fisk räknas nog inte som vegetarisk föda. Vegetarisk restaurang För drygt ett år sedan var Kimmo Hopponen försäljare, och färda­ des från dörr till dörr för att bju­ .da ut dammsugare. På sina resor åkte han många gånger förbi den tomma källarlokalen på Metviks­ gatan i Vasa som så småningom skulle bli hans vegetariska restau­ rang. Själv är han vegetarian sedan sju år, och han har läst mycket om vegetarisk kost. - Det är inte bara för att det är på modet som jag öppnat res­ taurangen, utan det är helt se­ riöst. Jag vill erbjuda ett alterna­ tiv till köttmaten, säger han. Så nu kan han bjuda på två valfria varmrätter, sallad och ef­ terrätt varje dag. Förutom vege­ tarianer är det också många som

<'

av ren nyfikenhet söker sig dit. - Vi har utbildat folk i köket, och allt vi bjuder på är biodyna­ miskt odlat. Man kan mycket väl känna på smaken om det är bio­ dynamiskt eller ·inte, säger Hop­ ponen. Till alla som rynkar på näsan och pratar om "kaninmat" vill han säga att de ska pröva ordent­ ligt innan de uttalar sig. - Många påstår att de inte blir mätta av vegetarisk mat, men det beror på att matsmältningsorga­ nen måste vänja sig med en kor­ tare matsmältning. Det går mind­ re energi åt till det, och man blir heller inte så dåsig i huvudet efter en måltid. Helhetssyn Det är alltså viktigt att man kän­ ner sig som en del av helheten, och att man med sin kost och sitt handlande kan utgöra sin länk i kedjan, att handlandet blir kon­ sekvent utgående från "kropp och själ". - Och då är det lättare om man är vegetarian. Man kan frångå det nuvarande systemet, och skapa något nytt, säger Wik­ lund . Hon vill också uppmana de som rensar sina potatisland, att ta vara på "leiriskona" och "va­ tuarvi" . - Det blir gott om man hac­ kar dem. Och jordgubbsbladen är t.ex. mycket nyttigare än själ­ va gubbarna. Bladen kan man torka och göra te av och på det sättet få i sig vitaminer under mörka vinterkvällar. Anei Holm

D Jäfsgårdens dotter, Ingrid, får nu veta av sin far Matias att hon skall gifta sig med Germund på Olsgården. En av de starkare scenerna i V(irå sommarteaters pjäs Brudhäl/ornas Blod.

HÖRSÄGEN Det skulle för bägge parter bli ett fördelaktigt gifte eftersom gård­ arna var bland de största i byn och markerna låg så lämpligt nära varandra. Ingrid och Ger­ mund hyser dock inga varma känslor för varandra. Germunda är i stället förälskad iMärit, lillpigan. Allt är alltså laddat för intriger och dramatik. Och visst får man uppleva hjärteslitande scener. En som fastnar i minnet är Ingrids (Eva Sandström-Kuoppala) förtvivlan när hon får veta att fadern Mati­ as (Paul Miemois) kommit över­ ens om giftermålet med Ger­ mund. Trots ungdomarnas ovilja att acceptera giftermålet rustas det till bröllop på Olsgården, i mid­ sommartid skall bröllopet stå. Ingrid är djupt olycklig och stryket rastlöst omkring på går­ den. Av den kloka gumman Bein-Mari (Margareta Ehrman) får hon en flaska lugnande drop­ par fö~ att få sömn. Dropparna är mycket giftiga och Ingrid var­ nas för att ta mer än två droppar ur flaskan. Tog bon mera skulle hon falla i en sömn som hon ald­ rig skulle vakna upp ut. _ Tiden for bröllopet är inne och man ger sig åstad till kyrkan. När brudföljet återkommer till Ols­ gården för att fira bröllopet sker det. Ingrid tömmer giftbägaren och faller livlös i brudgummens armar. Och' vad händer? I nästa stund tar Germund (Tage Lundström), lillpigan Märit (Susann Kulp) till hustru och bröllopsfesten fortsät­ ter. Dramatik så det förslår. Detta är slutscenen i Brudhällornas blod och just den hörsägen som berättats iVörå. Brudhällornas Blod är en i

många stycken tragisk pjäs, smärtsam och rörande. Men skå­ despelet är mångfasetterat och bjuder också på mycket värme och humor. Som till exempel svärmeriet mellan Olsgårdens gammeIdräng och piga, Sven Staffans och Agneta Kock. Des­ sutom får vi vara med om ung­ karlars slagsmål och äventyr. Och mycket, mycket mera. Bland de yngre skådespelarna utmärker sig bröderna Kenneth och Stefan Påhls. Båda står för starka och övertygande rolltolk­ ningar. Kenneth som fostersonen Mats på Olsgården och Stefan som Sture, son på Jåfsgården. På rätt kort tid har regissören, Mischa Hietanen, övat in pjäsen. Och man kan konstatera att han lyckats bra i sitt arbete. Det märks dock att pjäsen grundar sig på ett hörspel. En del dialoger blir lite väl långa. Dessutom före­ kommer några talkörsrepliker, nånting som känns främmande, åtminstone för mig. .Rollförteckningen upptar 24 personer och dessutom medverk­ ar spelmän och Vörå folkdans­ lag. Musiken och dansen gör sig väl i spelet och gör övergångarna mellan de olika scenerna smidiga. I och med Vörå sommarteater fylls en lucka på denösterbottnis­ ka teaterkartan. Det har funnits ett glapp mellan Korsholms Tea­ ter i söder och Juthbacka i norr. Teater har spelats i långa tider i Vörå och man har stolta och långa traditioner i revyspelande. Men nu har Vörå fått sin som~ marteater och det får vi inte minst tacka Vörå uf för. Samt­ liga medverkande i sommar­ teatern är också medlemmar ungdomsföreningen. Trots det ruggiga vädret på premiären så var läktaren fylld till sista 'plats. Publiken uppgick till ca 300 personer. Hans Hortans

UNGDOMSRESATILL REPLOT

o Hopponen avsmakar salladen på sin vegetariska restaurang i Vasa.

TiSdagen den 31 juli ordnar Ungdomsnämnden i Malax en gra­ tis ungdomsresa till BullerAa i Replot skärgArd. Start pA morgo­ nen frAn Bergö, Peta lax, Malax, LAngAminne. Retur pA aftonen. Bad. olika bollspel. frAgesport samt INFO om BullerAa historia är en del av inslagen under dagen. Mat finns att köpa för ca 20 mark. Sista anmälningsdag lir mAndagen den 23 juli, till Kom­ mungArdens växel tel 651207. Bussrutt och tider meddelas i Va­ sabladet torsdagen den 26 juli. Väl mött med pA resan hIllsar Ungdomsnämnden.


6

••

D ESPLn

****************·K L A C KE N· •••••••••••• HIGHWAY-O'S DANSMUSIK OCH FART MED POPULÄRA

,

'"

_ _ _ _ _ _ LILL8V_

Kom med och ha kul •••

c~~c~~

BJUDER ER PÄ lEN ENASTÄENDE LJUS- OCH LJUDSHnWl­

••••••••••••• VÄLKOMMEN!

Ordn.gr. 2 och _ ......­

(Sverige)

NEJDENS STÖRSTA SOMMARFESTPLATS • 2 dansbanor • minigolfcafe öppet i juli (12.00-21.00) • grillar, badstrand

SÖNDAG 22. 7. 20-01

En riktigt skön ' SÖNDAGSDANS med

De bästa showerna o.banden

SOMMARFEELING -

SNART ... 27. 7. HASSE ANDERSON & IKVINNA BÖSKE B 28. 7. HOT EVES, Danmarks Eurovlsionsschlagetrvill_ 29. 7. BANDET

UPPLEV DEN NU

VI TRÄFFAS ALLA IGEN

pA

GRIS­ " FESTEN .. Tillsammans med populära JUKKAS, NÄRPES SPEL· MANSGILLE med BIRGIT KLA VUS, UTBRY· TARNA m.fI.

Söndag 29.07. HASSE ANDERSSON & KVINNA BÖSKE BAND

EN TOPPENKVÄLL ' FÖR ALLA!

ONSD. 25.01 kl. 19.00-01.00 Rörgrund, Pjelax, NI'rpes • Smakprov • Festtal: riksdags • UtstSllnlng av firmor Hlkan Mslm ~ PubllktSvl/ngar • Trollkarl: ' • Nllrpes juniordanslag SeppoLuomsls • Lilla storbandet • Sambaflickor • Dans: ork. Rytm·Erlks . m.m.

Huvud,..

t." börjlr kl. 20.00

VÄLKOMMEN Arr.:.

Semesterfirare! Tag chansen, kom och bekanta er med varandra på

MOGENDANS

i ORAVAIS PAVILJONG 21. 7. kl. 20-01

.I

(.

'l!'~"i

,

• • • • • •• •

.

#Iit.1 :::!f:eo,::'

•••• •••••••

VÄLKOMNA!

ÖPPET MA-FRE KL 11.00­ LÖ STÄNGT

MetvlugataR 5, tel. 124 559


.•.............•...•.....

.. lit.,. ........ .

~

.......

GAMMALDANS lärd. 21. 7. kl. 20.00

ltrJlItJ_. ·B:JUDERPA

~

..

,

~.

OM OCH TRIVS ...

7

*-0 LÄR DIG SURFA ~~; AHa kan lära sig surfa, kom til Cö

vår surfskola vid Molpe simstrand

-

Lär dig den roligaste av alla sporter, WINDSURFINGI • I kursens pris (200,·) ingår BRÄDA och FLYTVÄST. ANMAL DIG REDAN I DAG!

VI HAR ALLT INOM WINDSURFING. " Besök vårt surfcenter. ~ ~ MARKNADENS FÖRMÄNLlGASTE SURF.~'O ~ PROGRAM.

~~ UNI IMPORT 66200 Korsnäs

TOPPENMUSIK!

Q

tel. (961) 641341, 154025

Kan jag heta

Gyllenstj ärna ?

litteratursällskapet, och på fin­ ska till Suomalaisuuden llitto.

Ä LKOMMEN pA TRIVSELOANS . I Karperö lörd. 21. 7. kl. 21.00-02.00. MED SANGSOLIST HASSE MARTIN

ÄLDE RS GR ANS 20 ÄR

MMALDANS PÅ GRISSELÖREN

SOCKLOT

AMONA spelar VÄLKMNA! Arr. SUF

Öppet alla dagar 10-21 Auki LlLLKYRO

LA 'FA MILJ EN O I NGEN

~ Lp::::::=::::::="::7~·

OERSGRÄNS

;t 1

KARLEBY

AKP

II

IL­ //

KARPERÖ

Har du någon gång funderat på att byta namn?

På länsstyrelsen finns en människa som sysslar

med sådana saker. Hon heter Ritva Ahlbäck och

kan ge upplysningar om hur man i så fall ska gå

tillväga. Det är ingen lätt procedur, men ändå är

det ganska många som går igenom den.

- Sjuttiofem procent av alla som gör namnbyten är minder· åriga barn. När mamman efter en skilsmässa tar tillbaka sitt flicknamn, så vill hon också att barnet ska ha samma namn, om hon fått vårdnaden om det. Det är också vanligt att en mor efter skilsmässa ingår ett nytt äkten· skap så barnets namn ändras till detsamma .som föräldrar· nas. - Många vill dessutom änd· ra stavningen i sitt efternamn, och andra vill byta helt, säger Ritva Ahlbäck. Kan jag då byta mitt Holm mot exempelvis Gyllenstjärna? - Nej, det går nog inte. För det är ett skyddat släkt­ namn. Det efternamn man vill byta till måste ha . funnits offentligt i släkteri, så om du in­ te har någon Gyllenstjärna i din släkt så finns det nog inga möj­ ligheter. Men du kan ju alltid ta något som finns i din släkt. - Men kan jag komma på ett eget då. Byta till t.ex. " Flaggstång?

- Om du kan komma på nå· . gon bra motivation, för det är viktigast att man verkligen har en orsak till varför man vill heta så och så ... Annars är det vikti· ga med att de konstruerade namnen inte är omoraliska, språkstridiga eller på annat sätt anstötliga. En gång var det en som ringde hit och ville bli upp­ kallad efter ett bibelord, men det räknas som anstötligt. Namn förknippas ofta med ens identitet, och namn är ju ett vanligt sätt att känna igen män­ niskor på. - Ofta vill straffade byta namn efter det att de blivit fria, eftersom de tror att det blir lät­ tare att börja ett nytt liv med ett nytt namn, säger Ahlbäck. Vill man byta förnamn är det mycket enklare, för där har man frihet att välja vilket man vill, bara det som sagt inte strider mot språk eller god sed. Hur går det till när man vill byta namn? - Först måste man rikta en motiverad ansökan och skicka ett ämbetsbevis till svenska

De gör då ett utlåtande. Dä­ refter skickas det till länsstyrel· sen och namnändringen kun· görs i länsstyrelsens offentliga tidning. Då har man 60 dagar på sig att ångra sig eller besvära sig om någon anser att namnet är olämpligt, eller är starkt för· ankrat vid någon speciell släkt.

Om ingenting händer skrivs ett beslut på länsstyrelsen, och den sökande ska kungöra sitt nya namn i ortstidningen och i den offentliga tidningen. Efter det kan man då ta sitt nya namn i bruk. Vid ändring av förnamn bi­ falls ansökan genast, och det räcker med att publicera det j ortstidningen. Sedan finns det ju också ett helt annat sätt på vilket man kan byta efternamn - att gifta sig! AnCI Holm

Karleby Ungdomsförening 90 år och Svenska Kultur· fonden 75 år jubilerar med en gemensam

.

SOMMARFEST vid Weivars Nystugå i Lin· nusperä, Karleby. Sönda· gen den 22 juli 1984 med följande program: Kl 12.00 FESTMALTID köttsop­ pa och plommonkräm (Ring och beställ mat tel. 12806). Kl 13.00 SOMMARFEST med festtal av Svenska Kul· turfC'ndens ordförande Levi Ulf"ens. hornmu· sik, körsång, folkdans samt minnesalbum. Kl 15.00 TEATER, Zacharias To­ pelius "Var god mot de fattiga". Kl 15.45 SKOGSSAGOVAND· RING, tablåer ur Elsa Beskows sagor. Regi: Misha Hietanen. Kl 18-21 DANS pA LOGEN.

.................................................

.,

....

"

..


8

Anki Andersson:

Britt Sund:

J ag vill vara

de ungas röst!

Pojkar modiga än flickor? IDAG har vi ca fyrtio namn klara i Österbotten och ­ nar med att det skall komma några till innan hösten. Britt Sund Svensk Ungdoms ombud i Österbotten. DE som" kommer med i Svensk Ungdom nuförtiden yngre. Tidigare handlade det om sådana människor färdigt utbildade och alltså hade uppnått en ålder a\i .­ fem, trettio år. Det är svårare att få kandidater att ställa upp i städerna än ute på landsbygden. I Vasa har vi idag tre verkligt starka kandi­ dater klara, i Jakobstad fyra stycken och i NykarLeby sex stycken, berättar Britt Sund. Ä ven om det är lättare att få unga kandidater att ställa upp på landsbygden är det där myc­ ket svårare för dem att hävda sig i konkurrensen till andra kandidater. Kandidater som val efter val blivit invalda blir ju of­ ta valda ännu en gång ... - Ett problem som vi har

' rade politikerna skall trampa ungdomarna djupt ner, i skorna. En annan orsak är att många har den inställningen att de inte "orkar" göra någonting för det här sköter nog andra om.

o-

SLUTA KLAGA på aU det inte görs någonting för ungdomen. Gör någon­

ting själv i stället!

SÅ HÄR tänkte Anki Andersson, 20 år, från Jakobstad när hon bestämde

sig för aU ställa upp i höstens kommunalval.

- OM JAG blir vald kommer jag först och främst att arbeta för tobaks­

magasinet i Jakobstad, för aU föreningarna skall få det bäUre och för

barn- och ungdomskulturen, säger Anki som är kandidat för Svensk Ung­

dom.

'

VECKANS KLIPP

Rent spel ino idrotten?

Om jag inte blir invald hoppas jag på möjligheten att sitta med i någon nämnd, säger Anki Anders­

son.

.

Att så få flickor ställer upp i Österbotten beror troligen på att många tYvärr ännu lever efter den . gamla myten att kvinnan skali tiga i församlingen, menar Anki.

ringen är att få flickor

upp. Jag vet inte vad det

ror på, det är möjligt an

är litet tuffare när det d.1....·_

ker som den här.

- För tillfället har St: ot<:11 personer som siner kommunf1,lllmäktige ru Österbotten. Eller skaU så att de tillhörde SU blev invalda, men att IJJII" L:.,. dem nu har överstigil gränsen på trettiofem har gåt( över till SFP. ; Britt Sund . '

ANKI är alltså vårt första "offer" i den här s~rien med unga kandidater in­ för kommunalvalet. Anki Andersson är en tjugo­ åring med många järn i elden . l våras blev hon färdig ungdoms­ sekreterare från SÖFF, hon fungerar som ordförande i Jep­ pis Musa och som kårchef för Jakobstads Flickscouter. Och nu har hon också börjat engagera sig politiskt som kan­ didat för Svensk Ungdom i hös­ tens kommunalval. - En av orsakerna t iII att jag kandiderar i valet bt: ror på all jag liksom många andra unga hela tiden har'klagat på hur litet som görs för oss och våra före­ ningar i dag. Nu har jag kom­ mit fram till all det inte lönar sig all sitta och klaga utan all lösenordet är handling! Det här är en sak som unga i dag läll glömmer eller helt enkelt inte orkar bry sig om, vilket är be­

klagligt då vi alla har en möjlig­ het att påverka här i samhället, säger Anki. Om Anki inte blir invald i fullmäktige till hösten hoppas hon dock på att hon skall få en möjlighet all påverka saker och ting genom någon nämnd. Politiken intresserar En annan orsak till art Anki vill bli invald i fullmäktige är hen­ nes intresse för politik . - Under mina år på SÖFf började det här med politik int­ resserar då jag kom i kontakt med en hel del .statsvetenskap­ liga ämnen. Det här gav mig en grund som jag säkert kommer att få nytta av om jag blir in­ vald.

- Jag tror att politiken mer och mer börjar intressera unga människor, vilket egentligen är ett måste för det är ju vi ung­ domar som kommer att ta över inom kort. I dag finns det per­ soner i 30-års åldern som inte vet hur samhället fungerar, det här tycker jag att är mycket beklagligt, säger Anki. Rädda all bJi nertrampade Att så få unga, även om de blir fler och fler. inte vågar ta steget ut och ställa upp när det gäller förtroendeuppdrag tror Anki alt beror på en rädsla att inte få sin röst hörd i arbetet med äldre poli­ tiker. - Jag tror all unga är rädda för alt de äldre och mera rutine-

Te i stället för flygblad Anki kommer mot höstsidan att satsa till hundra procent på valet genom att delta i valmöten och tidningsdebatter. - Det är viktigt att synas, men några pengar kommer jag inte att satsa på valet. I stället för att jag delar ut flygblad kan folk få komma till mig och diskutera över en kopp te; säger Anki. De ungas röst

Att Anki ställer upp för SV bety­ der ingalunda att hon i alla frågor ställer sig bakom partiet. - Inom Svenk Ungdom och Svenska folkpartiet finns alla kategorier och åsikter reprsente­ rade, vilket jag tycker att är bra. Dessutom månar de om det svenska språket som är en väldigt viktig sak för oss här i Öster­ botten. Men för att jag är av den åsikten är jag på inget sätt så ra­ dikal att det är svenska språket som jag mest vill kämpa för, utan jag vill framförallt vara ung­ domens röst när det gäller be­ slutsfattandet, säger Anki An­ dersson i Jakobstad . JAN SNELLMAN

En sådan målsättning ar att höra. Men samtidigt At mand. Är det så, att det ' rotten i dag är något unikt gen är av "naturlijt .m....~

V_L.'"

Måste en idrottsman/-K nå toppen, syssla

han/hon senare i livet kClil_Ir:lI"

men av?

Tyvärr är det väl så . ....- _ lund själv är en av de som hamnat fast för att förbjudna dopingmedel. skull behöver man inte DCI'. . . . . . . nes uppriktighet då det avsikter som tränare. ...r.....~ det väl för att rentvå . som hon nu betonar träJllillll-SII. som är naturliga. l stället programförklaring ses på att toppidrotten idal gånger är rent spel.


9

Medryckande, ljuvligt klingan­ de, som gör en varm om hjär­ tat. .

program slutar med , eftersom jag inte kla­ basen på flera, förklara­ Riihimäki inför sista Synd, det hade varit ro­ böra mera eget material. Ramadam försökte upp stämningen. Leif ....~ som skötte det mesta hade verkligen en vä­ presentationsförmåga " I I l id: den dittills ganska stela _ _beD att leva upp. Ramaförs till blue-grassgen­ tycker själva inte att något att de är flexibla. .....r1saik,en är att publiken De kan också konsten ke på att applåderna in­ ta slut.

isst har jag hört öm 1FiI"!lId, men jag har tidigare

i Helsingfors och spe­ y. Dethär är ju under­ 'ilken härlig publik! Men blyga. De tittar först på Fllll:laJ innan de vågar ~;liåda'3. Men det tycker jag 'gr." . P lant från Irland/ Dan­ 'sade sig ha ett program ta irländsk folkmusik. el , sådant man stampar till eller också dansar.

- Denhär trumman ni ser den är gjord av getskinn. Till­ verkningen går till så att man först söker efter en get, sedan slår man den i huvudet ett antal gånger. Efter det kan man komma åt skinnet", skämtade gruppen. - Jag trodde det var som­ mar, var det första Rattlesnake Annie sa, när hon äntrat sce­ nen. Inte undra på att hon tyck­ te det var kallt eftersom hon kom direkt från Spanien. Anin­ gen trött föreföll hon strax in­ nanbakom scenen, men därav syntes inget när hon väl kommit igång. Annie är en flicka med stor röst, som säger mycket. Annie är av cherokee-stammens indianer och hon bjöd också mycket riktigt på en ballad om den onde vite mannen som kom och tog indianernas land . An­ nie kompar sig själv på akustisk gitarr. Hennes uppträdande följdes av rungande applåder och hon var generös. Två gånger återkom hon för att tac­ ka och för att .sjunga mera. Tyvärr var Jag inte i tillfälle att höra de två återstående grupperna, men flera av de uppträdande återkommer i Kaustby varför den som vill än­ nu har en chans. MARGARETHA SJÖSTRAND

------EN INTERRAILARES DAGBOK·----i

I I Efter en kortare I världsmetropolen

1

I . Resan blir långtråkig, trots I en svag havsbris så är det allt I annat än svalt uppe på däck. Överallt ligger eller halvsitter ·1 trötta och slöa tredjeklassare. J I ett hörn sitter en kIlle och hans brud och sjunger en gammal I känd Simon & Garfunkellåt. I En lång smal kille sällar sig till deras sällskap och börjar sjun­ ga med samtidigt som han I ackompanjerar på gitarren som I hänger kring hans hals. Det låI I I I I I ter riktigt bra och det hörs spridda låtar. Efter en stund I övergår gruppen till att fram­

mesta av turisternas nattliv. Vi bekantar oss lite ytligt med näs­ tan alla ställen innan vi i kol­ mörkret beger oss "hemåt". Staden är inte stor men i mörk­ ret tar det oss en bra stund att hitta vår hemmagata. I dag är det måndagen den första september och ute gassar solen allaredan fastän det bara är tidig morgon. Vi njuter av tillvaron medan vi vandrar runt och upptäcker staden iklädda endast simbyxor och sandaler.

rens högsäsong. Vår hyresvär­ dinna skakar bara beklagande på huvudet varje gång hon mö­ ter våra bleka uppenbarelser i trappan. Alltid trevligt att veta att någon hyser medlidande med oss under dessa olyckliga omständigheter. Magbesvären lättar lite mot kvällssidan och då passar vi på att besöka en av de mysigaste krogarna vid Strandgatan.

Träffar tre svenska brudar som

vi slår oss i slang med. De är

I I I I I I I I I

En pittoresk hamnstad med ett avancerat nattliv

föra Beatles-låtar och som av­ slutning drar de til med en hyf­ sad version av Yesterday. Se­ dan går flickan omkring med en hatt och vi skänker några gre­ kiska småslantar, som de tre musikanterna sedan broderligt delar. Ett ordentligt tillskott i kassan utgör säkert de sedlar som smusslades genom galler­ dörren från första klassarnas si­ da. Klockan 16.15 lägger vi till vid hamnen på ön Naxsos och drygt en timme senare når vi vårt mål- ön Paros. Landgån­ gen sköts utan några stora cere­ monier, vi föses helt enkelt ut via det som skall föreställa bil­ däck. Framför oss ligger sedan en liten stad. bestående av låga kritvita hus. nästan alla gator är smala och därmed otillgängliga för biltrafik. Ett ganska så my­ sigt ställe och rent och fint på alla sätt. Vistelsen börjar vi med en omelett på en liten restaurang i närheten av hamnen och ingen försöker slänga ut oss fastän vi är "third classpeople". Efteråt vandrar vi omkring utan något bestämt mål på stadens vindlande gator, en yngre fru stannar oss och bjuder ut rum för natten. Ursprungligen hade vi tänkt sova på stranden. men då vi får höra priset för två. personer. 40 mark, blir vi tveksamma. Vi köpslår en stund och då hon accepterar vårt bud på 33 mark så följer ,vi med henne. Det är ju egentligen som att bo gratis! Grekiskan för oss längs en lång och krokig gata till den del av staden som ligger längst inåt ön, men ändå är det säkert inte mera än 300 meter till stranden. lagom långt med andra ord.

' I I I .

I lesnllke Annie, liten och späd, men med en mycket mäktig röst - stor publikdragare vid Country Road 13 i Emet pd söndagen. ..., uppträtt med flera berömdheter, som till exempel WilJie Nel-

I I I I I I I

vistelse i Det är ett tvåvåningshus och tävla om vem av dem som kan ställa till mest oreda. Guy tyc­ A ten tog hon visar oss upp i den övre vå­ ningen. Där har familjen fem ker att det bara är skojigt. ef­ våra vänner ut en ny kom­ rum till sitt förfogande berättar tersom han ännu inte har drab­ I. passriktning, målet var ön hon och två av dem hyrs ut till bats. Det som mest förgyller Paros någonstans ute i den turister. hans tillvaro är mina besök Då I grekiska arkipelagen toaletten i det bastanta stenhuVårt rum är lika med två sän­ långt borta från den torra gar, ett större bord och en jätte­ set. han påstår nämligen att I landbacken. lik spegel som är bortåt 3 meter ekot inte är av denna världen. Diarr{m förföljer mig sedan I Nästan en hel dag hamna- lång. Inte är det väl speciellt ly­ under ytterligare ett par dagar de de två resenärerna att xigt men det ser rent och trev­ I tillbringa ombord på en ligt ut. Sängarna välkomnar oss och Guy sällar sig snart till före­ med ett knarrande av det häfti­ ningen "de skitnödigas brödra­ I skorv som närmast kunde gare slaget, de har tydligen varit skap". En olycka kommer säl­ I liknas vid ett .flytande kIass­ i flitig användning. lan ensam och denna gång är samhälle i miniatyr. När vi Kvällen tillbringar vi längs inget undantag. Stadens vatten­ I kommer in i handlingen är Strandgatan, det är stadens hu­ ledning råkar ut för ett läck~e I båtresan på väg mot sitt slut vudstråk och kantas av restau­ och därmed finns det faktiskt och resenärerna ordentligt ranger och diskotek, kring den inget vatten att tillgå på toalet­ I slappa och slöa. gatan kretsar givetvis också det ten. och detta just under diar­

I I I I

precis som äkta turister. Törsockså ute och tågluffar. varför ten släcker vi med jämna mel, vi har en hel del att prata om. lanrum på något strandcafe och Efter en längre diskussion söker när hettan blir alltför outhärdjag mig ut på balkongen som lig svalkar vi oss i Medelhavets vetter mot det blå Medelhavet. blå vatten. Havsbrisen känns uppfriskande På stranden ligger det massor och svalkar skönt efter en läng­ av ungdomar som har övernatre vistelse inne i den syrefattiga tat i sanden. trots att det enligt och rökiga luften. En mager väl synliga skyltar är förbjudet svart kille kommer ut och stäl, att göra det. Stadens poliser tilller sig bredvid mig. Lutande sig hör tydligen inte de mest nitislite nonchalant mot balkongka, vi har för övrigt inte sett nåräcket tänder han en cigarrett gon polis ännu. och frågar artigt om jag vill ha en. när jag avböjer stoppar han Kvällen inleder vi med att på äktgrekiskt vis äta middagen tillbaka paketet i fickan. ute vid 21-tiden. Grillad höna Hans följande fråga övermed fettindränkta potatisar rumplar mig helt. står på menyn och vi låter oss -, Where is yor gayfriend now? väl smaka. Med dryckerna inberäknade går notan på futtiga Jag kopplar helt enkelt inte 26 mark. i Grekland lönar det först. undrar bara hur fasen sig verkligen att äta ute om man han kan veta att min kompis är turist. priserna är egentligen heter Guy! Till saken hör nämlöjligt låga. ligen att åtskilliga personer som Turisterna som söker sig ut vi träffat under våra resor har till någon av öarna i den grekishaft väldiga problem när det ka arkipelagen har inga stora gällt att uttala namnet Guy. vi fordringar på tillvaron. De är har fått höra de mest varieran, oftast nöjda med sand. hav och de uttal. Därför antog jag ocksol på dagen och hyfsat disko- så helt oskuldsfuUt att när han tek på kvällen där de kan slå sade "gayfriend" så avsåg han loss ungefär som de viII. egentligen att säga "din vän Guy". Följaktligen svarar jag: Så gestaltar sig i varje fall livet för turisten på Paros och - He went dancing. jag antar att vi smälter hyfsat in - With another boy? kont­ i mängden. Urinvånarna klaprar han medan han drar ett par i sin tur händerna då det långt bloss och tittar på mig. flyter in pengar till deras lilla You may dance with me, tillägsamhälle. De samlar pengar på ger han sedan och fimpar cigar­ hög för den kyligare årstiden då retten mot balkongräcket. turistfenomenet är av helt annan karaktär. Då först begriper jag att det På tisdagmorgon drabbas jag är en medlem av den sexuella aven oförglömlig diarre. eller minoriteten som står bredvid skito som vi säger. Tydligen hamig och bjuder ut sina tjänster. de någon släppt lös en hord Homofilen flinar mot mig och med stafylokocker. eller vad de jag undrar var vi riktigt hamnat nu heter. i festmåltiden jag åt i kväll. Jag tittar ner i gatan och kvällen innan. Visst är diare nåfunderar om jag skall slänga got som hör till interrailarens ned honom. Trots diarren är vardag, men detta är något alljag emellertid på mitt bästa hU7 deles extra. magen är helt upp mör och ber honom bara dra och ner. Man kan nästan känna dit pepparn växer innan jag går

bakterierna springa ikapp och in igen.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I

----~-~--------------------_I

-' 0­


10

Sälj'a jordgubbar ett trevligt och lönsamt sommarjobb Ett lönsamt sommarjobb har Kenneth Ny­ man ordnat åt sig. Han säljer jordgubbar på en parkeringsplats på vägen mellan Smedsby och Kvevlax. Och gubbarna har strykande åtgång, på mindre än fyra timmar sålde han slut på dagens lager, 40 liter. - Egentligen var det farsan som för de jordgubbar som Kenneth ,k om på iden att jag skulle slå upp sålde. Men priset kommer nog att ett försäljningsstånd och sälja åt sjunka allt eftersom jordgubbar­ förbipasserande turister och and­ namognar. Det regniga och osta­ ra, berättar Kenneth. diga vädret~ gör att de mognar Sedan dagarna efter midsom­ långsamt. Kenneth Nyman odlar mar har han sålt jordgubbar med inte sina jordgubbar själv, han stor framgång. På 4-6 timmar köper jordgubbarna aven säljs lagret slut som består av 40 transportfirma som kör upp dem liter jordgubbar. från Nystad. Så länge det finns jordgubbar - Det är mest turister som stannar och köper, långtradar­ har Kenneth tänkt stå på parke­ ringen och sälja. När säsongen är chaufförerna är också goda kun­ slut kommer han att bege sig ut i der berättar Kenneth. Priset är ännu rätt högt, i förra skogen för att plocka hjortron, veckan var priset 15 mark litern blåbär och lingon och sen sälja

Tomatkarneval på Rörgrund Onsdagen den 25 juli är det dags för tomatkarneval ute vid pavil­ jongen på Rörgrund. Som vanligt är det sjunde ungdomsringen som står för arrangemangen. Ur programmet bl.a. tal av riksdagsman Håkan Malm samt musik . av Lilla storbandet. Efteråt blir det karnevaldags. Alla karnevalbesökare bjuds dessutom på ·gurkor och tomater i olika tappningar.

Hans Smeds från Närpes stannar upp och köper jordgubbar av Kenneth som Ilägkost.

dem på torget i Vasa. Kenneth Nyman har alltså hit­

tat ett trevligt och framför allt lönsamt sommarjobb åt sig.

Jordgubbar hör sommars och går alltid att sälja.

Tio dagar kvar

Fina tävlingar •• till SOUROCKI på 'Sim och Rodd Nu har nedräkningen börjat, tio dagar kvar... till SÖUROCK i Molpe. Alla arrangemang kring den två da­ gar långa konserten börjar nu vara under kontroll, berättar proje'k tsekreterare Heikki Hovi på SÖU-kansliet. Alla tjugotvå medverkande orkestrarna är på väg till Molpe. Endast den lilla ändringen i programmet har skett att Jakobstadspojkarna Ragnar Hare kommer att inleda konserten klockan 12.00 på lördagen. I övrigt stämmer spe­ lordningen. Förutom musik från huvudscenen på sommarteaterom­ rådet bjuds festivalpubliken på trubadursång i paviljongen (lördag) samt barnmusik av .gruppen Plommonsylt (söndag). Dessutom uppträder dansgruppen Damim under båda dagarna. Någon form av teater ska det också bli.

Inträdet för båda dagarna blir 70 mk, 45 mk för en dag. Des­ sutom kommer man in till Åminne på lördagskvällen för en tilläggsavgift på 20 mk, buss ordnas från Molpe till Åminne. Molpe uf:s ordförande Ulf Sten lund berättar att man från föreningens sida kommer att göra allt för att alla praktiska arrangemang ska gå i lås. Möjligheter till camping finns vid simstranden som lig­ . ger invid paviljongen. En täl­ tavgift på 10 mk uppbäres och campingen är bevakad. Båda dagarna serveras mat i paviljongen , menu n lär bestå av korv & mos samt köttbullar & mos. Dessutom serveras "grönt" i form av fräscha salla­ ' -_ _ _ _.....;=;....._ _ _ _---1 der, allt detta för en billig pen­ ning. Hur kommer man till Molpe? Jeppis Musa planerar alt ord­ na en buss till Molpe, förutsatt att tillräckligt många anmäler sig. In t resserade bu ssresenärer bör anmäla sig till Musik Wikström i Jakobstad telefon 14707. Från Vasa går Strandlinjens turbuss på lördag klockan 11.40 och 13. l O(Bergö bussen). På söndag går postbussen från Vasa klockan 9.20 till Molpe. Returresa till stan kan göras

båda dagarna klockan 17.25. Åltonde och sjunde ung­ doms ringen (Kristinestad och Närpes) ordnar med buss förut­ satt att tillräckligt många intres­ serade anmäler sig till ungdomsbyrån i Kristinestad, tel. 12200 eller ungdomsbyrån i Närpes tel. 41221. Anmälan bör göras så fort som möjligt. Dessutom ordnas bussar från Kimito samt Helsingfors.

Grisfest på Fagerö På lördag blir det åter traditionell grisfest i Fagerö. - Denhär kvällen är vår top­ penkväll. Det är alltid en speciell

stämning på grisfesten . Folk som

inte annars ~ träffas gör det just

då. Den österbottniska publiken

får sällskap av semesterfirare

, från Sverige och emigranter från

Amerika, säger föreningens vice­

ordförande Kjell Lind. - Vi kommer att ha läckra grillade grisar. I mu sikväg blir det österbottnisk t för hela slan­ ten, nämligen Jukkas och Närpes spelmansgille med Birgit Klåvus som solist. Nytt för i år är lövad dans­ bana, eftersom många har frågat efter en utedansbana .

Över 400 personer kom till "Sim och Rodd" på sönd traditionsenlig stil ordnades sim, rodd och motorbåtstä rlil_ vid Replot stranden. Trots att regnväder låg i luften så hade en stor del al borna kommit till stranden för att följa med tävlingarna se på utställningen av båtar och motorer. Resultat från tävlingarna: Rodd: Äldre damklass: I) Venny Klavus och Seli Rönnqvist, 2) Liljen Rönn och Kerstin Karhulahti . Allmän klass: I) Carola Lönnblad och Marianne Strand back, 2) Yvon­ ne Ström och Denice Berg. Flickor u 16: I) Gerd Nyqvist och Viktoria Rönnqvist, 2) Vivan Karls­ son och Marit Holmiund. Herrar ö 45: I) Paul Molis och Ru­ ne Molis, 2) Axel och Erik Nabb. Ö 35: I) Sture och Stig Rönn, 2) Harry och Karl-Gustav Nabb . ' Allmän klass: I) Bengt och Fritz Sjöberg, 2) Bror och Gösta Rönnq­ vist, Göran Molis och Håkan Nabb, samma tid. U 20 Ar: I) Leif Molis och Roy Rönns. MotorbAtstävUngen: bAtar över 100 hästkrafter: I) Bo­ Johan Rönn, 2) Ralf Linddahl. Under 100: I) Kaj -Håkan Nygård, 2) Gustav Molis.

Utmaningar till SÖUROCK Ann-Katrin Ek : Peter Norrbo

(Pörtom). Ann-Britt Holtiund

(Korsnäs).

Johanna Blom: Lenita Blomq­

vist (Nykarleby) , Lillemor Du­

mell (Nykarleby). Margareta Stens: Glenn Bäck (Vasa), Tina Vähäperkiö (Vasa) . Anna-Karin Wideroos: Kjell och Hans-Erik Ivars (Närpes), Mona Asplund (Töj by).

r

Under 50: I) Harry Karh Under 40: I) Alf Ström ., Molis . Under 20: I) Raimo Rö Harry Nabb. Simtävlingen: Flickor u 10 Ar: I) M.iIID-1..--, Lönnbom, 2) Johanna Sm_*1L­ Under 12 Ar: I) Marit nD<; - ........ Annika Rönn. Under 16 Ar: I) Lotta K Under 18 Ar: I) Pia StraD...1L Pojkar u 12 Ar: I) Joakim ......_ Stefan Nyström. Pojkar u 14 Ar: I) Patrik Pojkar u 20 Ar: I) Leif Pilkastning, damer: I) Herrar: I) Nisse Rönn. Håkans.

På kvällen bl.ev del sutdelning och dans na av Dansdax i u(-,...IIII-.

i St Mic Inkommande Michel att få slolrfri_ _ . ... kommer. nämUgen aU ge en ~onsert pi . . .. .. bana. De som ko räda som förband ir de vilka band so Tuomari Nurmios MI. . . .... Road Rats, Sverige. På konsertprogl" _­ man vidare nalllll Arja Saijonmaa odI talo.


11

..........H H OT-RESOR

* *.. ~ ~ **. **. *~ * *ORAVAISTRAFIK AB ** **. *

******** ***

Österbottniska • UMEA Shopping, varje

"'JIIf""

torsdag i juli. Bussen kör VörA· Oravais • Maxmo • ~ Kvevlax - Smedsby· Va· sa, Stadshuset

ÄHTÄRI djurparken, : 1·dagsresa 1417

• MO I R.n.

15-17n Pris: 141,­ LENINGRAD, 1 kl. halv·

pens 8-12/SPris: 920,·

",-' LANDlKAMPEN,

. Hel·

Jllf""singfors 1-2/9 Pris: 410,·

~

RUlKAREIA 13-1819

. • lOTJ" 1 kl. halvpen•.

29/9 - 7/10 Prl.: 1.520.·

Tllv... 11Im.. OmsIaU..

Posten

Medlem i tidningarnas förbund.

Österbottnisk ungdoinstidning

och språkrör för Svenska

Österbottens ungdomsförbund

· och dess medlems föreningar.

Jakobstads Tryckeri och Tidnings

Aktiebolag - 1984

ÖP-rådet: Leif Rex, ordförande

Sture Erickson, Stig-Göran

Forsman, Birgitta Strand,

Lars-Erik Backman och Ulf

Johansson

Chefredaktör och ansvarig

utgivare: Karl..Qustav Olin

Tel. 967-13 555,

hem tel. 967-21 099

Redaktion: Jakobsgatan 13

Postadress PB 27

68601 JAKOBSTAD

Redaktör i Vasa:

Sven-Erik Glader

tel. %1-113 522,

hemtel. 961-32698

KOLLA ALLTID FÖRST! ·

INHEMSKA OCH INTERNATIONELLA

Allt inom musik PA·uthymlng

ARTISTER

MO SIDE TEL: 116 _

Oppet:

el. 120 015

V8fd. 9-17. 16 9-13

I

VASA PRodukTioN .

Tel. 961·119920

, Yl HYR UTI PA & UUS

ANLÄHNINlAR

I sound check

• HAMBURGERBAR • CAFE • UTHYRNING Av VIDEO· FILMER OCH BANDSPELARE Tel. 961·38020

DU!

I

oam

Handelsespi. 10 D 65100 Vasa 10, tel. 961-113572

MIXERBORD.

I

Peavey Bandit GITARRFÖRSTÄR­

KARE, 50 watt, 2.000 mk.

Fender Super TWINGITARRFÖR­ STÄRKARE, 180 W. 4.000 mk.

Ibanez STANDARD ELGITARR + låda. 1.200 mk.

REPLOT FÄRJFÄSTE

Nöjesarrangörernas och orkes· trarnas egen nöjesförmedling.

EM·3oo

Peavey HÖGTALARSKAp, 300 W. 2.000 mk.

1l1E••V

musikbranschens specialaffär

YAMAHA,

för allt emellan rockkonserter 12 kanaler och 150 W slutsteg. och friluftsmöten 7.500 mk .

967 • 731137

VASA

Redaktör i Sydösterbotten:

Hans Hortal!s, tel. %1-113 522,

hemtel. 961-271 071

Aria BASGITARR 800 mk. Ring 13,645169 mellan 17.00':'" I 961-6442 18.00.

PRESENTER

Kermik, porslin, skämtartiklar m.m.

'Pre~'lt~ii"Gre'l Inneh lena .Wllson

Te l 96141 4:13

Källarvåningen under

Mode Ulrika Närpes

PRENUMERATIONSPRlS

1984

Heltår .. ........... ..... ..... ... ..... 65,­ Halvt år .......... ... .. ....... ... .. .. 40,­ Skandinavien . ......... ... .... . .... 70,­ Lösnummer ................. ........ 2,50

KASSA OCH BOKFÖRING

Jakobsgatan 13, Jakobstad

Tel. %7-13 555

ANNONSMOTIAGNING

SÖU :s kansli,

Handelsesplanaden 10 D,

65100 VASA ID

Annonschef: Clas Holm

Tel. 961-121 564

Hemtel. 961-222508

Annonserna bör inlämnas senast

måndag kl, 16_

ANNONSPRIS I texten ... ............ :.. .. ........... 3,75 Efter texten .... .. .. . .. ... ........ .. ... 3,75 Bestämd plats -,20 per mm FÄRGANNONSER

Minimistorlek 200 mm .

Färgtillägg -,35 spmm

Österbottniska Posten ansvarar inte för eventuell skada som tillfogas an­ nonser vilka meddelats per telefon el­ ler som på grund av postförsening in­ te införts i begärt nummer.

..'.


12

Shine bländade Pampas

En blandning av nio musiker med olika rötter. En blandning av fem olika nationaliteter. En blandning av färg, intensiv rytm ocb bländande musikalitet. SHINE. "Hello, my name is Frankie La Motte"säger en gentleman från USA när vi tågar in i matsalen på hotellet där SHINE vistas. Vi ger honom ett prov på vår trimmade skolengelska och diskussionen kom­ mer så småningom i gång. Det är första gången som SHINE besöker-Finland. Spelningen i Finland är en del aven lång tume som SHINE just nu är på. Frankie berättar att tumen har gått bra och att bandet fått bra respons ute i "bushen" (den del av norden som inte är Stockholm). Allt från punkare till discooffer har visat sin uppskattning och så länge som publiken .diggar är det roligt att vara "on the road", fastän resorna emellan­ åt kan kännas tunga. Plötsligt ler Frankie så att hela den vita tandraden blir synlig, ett leende som skulle få en sutenör från Harlem i New Yor~ att bli grön av avundsjuka. Orsaken till le­ endet är keyboardisten Anders Gustavsson som ansluter sig till sällskapet. Bandet tycks fungera bra soci­ alt och Anders berättar att SHI­ NE är ett bevis på att människ­ or med olika åsikter om religion och politik kan samarbeta. SH­ INE är e2entli2en ett stort bevis på att rasisterna har fel tillägger Frankie. Diskussionen glider småningom in på SHINES mu-

sik. Den kan beskrivas med ad­ jektiv som intensiv, rytmisk, tajt och glad. Anders poängter­ ar att arrangemangen är enormt viktiga i ett stort band. Vi har vare sig något politiskt eller reli­ giöst budskap: VI vill bara göra folk glada, säger Frankie. Alla som var till Stockholm sommaren -83 såg säkert den stora reklamkampanjen som omgav SHINES första LP-plat­ ta. Bandets namn syntes på ta­ xibilar, varuhus och hamburg­ errestauranger. Reklamkam­ panjen gav en utdelning i form av cirka 15.000 sålda skivor. Skivan har förutom Skandina­ vien lanserats även i Africa,' Portugal och Brasilien. Den ut­ ländska marknaden verkar loc­ kande, erkänner Anders. Det är bandets andra LP-skiva som skall öppna portarna till ära och berömmelse utomlands, sä­ ger Frankie. Inspelningarna påbörjades i höst och skivan torde glädja skivköpare lagom till jul. SH I. NE använde sig aven amerik-

D Franckie La Motte och Anders Gustavson Äminne. ansk producent på den första skivan men Frankie berättar att medlemmarna inte ännu bes­ tämt sig för vem som skall pro­ ducera bandets andra platta. En sak är dock säker, blir den andra skivan ens hälften så bra som den första så säljer den nog utan en "överdriven" reklam­ kampanj. Frankie och Anders måste bry­ ta upp, soundchecket i Åminne

kallar. Vi tackar för pratstund­ en och styr vår limousine mot närmaste Ipizzeria. Medan vi kastar in en IPizza i våra tränade kroppar kommer vi fram till att Frankie och Anders var sympa­ tiska killar. Limousinens vind- ­ rutetorkare arbetar exemplar­ iskt denna regniga fredag när vi kör mot Åminne. Frågorna sur­ rar i huvudet: Låter SHINE >li­ ka bra live som på skiva? Hur reagerar månne publiken? Hur

fungerar SHlNE ..-..... . framme i ÅI11iJuIr ...... vi att allt är som med läderrock.... nya mode kläder odt kompetent dan Frankie öp keikka med speak på eng språkkunniga UIlJP-­ står ungefär Efter detta spar gång på allvar. R det äntrar scen bjuds på en för:sUJ_. Allt funkar: M perb, ljudet är bra . ningen används fiJJ. . ._ medlemmarna scenen och hela otroligt livfullt ... musiken är noga finns det små visation. Dessa I ..r'h.~"-.s. smakfulla solon, :5pC1!;KI....1I! risten Amadeo N"Ji::X*_ är njutbara. Det roUgaste att musikerna le ken till hundra .....,..--­ kvinnliga sånlgsc)mus Preston sjunger att redan hon e värd bakom d",'n....rL-......t:IIII~.

31%""­

Gruppens musik är in/ensi,· och glad och redan all .lä se ."'·colli I'res/on dansa och


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.