Page 1

_ '111111_ 'IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111' II

aT'''IIII'KA

Nr 28. TII'SåIIl III. 11 jlll l.. a.o....r: 1111 2,51.

e" . " • S TE II i ", i t 6 tt 9 1tt_

ren I nne, Eva Dahln i Igren i Aminne, Eva Dahlgren i inne Eva Dahlgren i Åminne, { Eva Dahlgren i Aminne Eva Dahlgren i !minne Eva Dahlgren i Åm inne, Eva Dahl­ gren i Åminne, Eva Dahlgren i Aminne, Eva Dahlgren i Åminne Eva Dahlgren i Åminne, { Eva Dahlgren i Aminne Eva Dahlgren i Åminne Eva Dahlgren i Åminne, Eva Dahl­ { gren i Aminne ... Se sista sidan!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIU 1,111111

rnrn

.Z -

= = == '-


Sommartankar.

-

--

Studentens vara eller inte vara

·

D

Entrelrig

i:et är den bästa allmänb ildning som en sie' blir man också medveten aiDa PMrffiiiil8l" kan man skapa sig Ild av omvärlden. Det rörekommer ofta höga. siffror när det giUel' _ P_...... gymnasiet Kra för att de inte vet Yad il" treaserade av. DA. kan nian ju fråga sig om en ltJ..åring verkligen är ll beBtämmma sig för ett yrke 80m skall följa honom e livet. Med tanke på. det sA är de höga siffrorna. knappast. så, negativa som mån ofta f'ö\iaöker framhålla. Att reformera. gyJnnuiet på det Ätt som mQ.D har gjort 18verip är ingenting atl lJtri.vaefter-. I Sverige satsar man som bekant på att ge eleYerna en grundligare utbildning inom: färre ämnen. I 8'Ymnaslet dir kan man t.e:J( yäija att gå pi 8'Vetslinjen. eller en ekonomisk linje.

II

m' Q:8" e;D.at.iili.".

G

enom att satsa grundligare på. (årre ämnen försvinner det mest värdefulla med bela gymnasiet. J)är får man idag, och förhoppningsvis också i framtiden, en allmänbildning som är en bra grund inte bara rör akademiska studier utan för hela livet. Studentexamen tvingar, precis som Aho säger , eleverna a.tt lära sig , en hel del utantill. Är det då så negativt? Knappast får abiturienterrna några större men av att 1ä.Ela vissa saker utantill under den korta tid de förbereder sig för studentexamen. Tvärtom. Dessutom kan man tUI en ganska hög grad klara sig utan utantilläsningen genom att läsa sina läxor ordentligt under hela gymnasietiden. Då blir förberedelserna mera en repetition, vilket väl 'också är meningen. OlOr har sina egna förhör och studenterna utsätts därför för två tunga prov. Så är dock inte fallet, alla högskolor har inteinträdesförhör inom alla fakulteter. Det är Åbo aka­ demi ett-exempel på. Där tar man in studeranden på basis av betyg inom .·ett flertal fakulteter. Och även om det förekommer inträdesprov så är-de inte så betungande att en nybakad student inte kan klara av dem hela tre månader efter att studentexamen är avklarad. Det stora problemet med gyumnasiet är naturligtvis vart alla studen­ ter skall ta vägen. Alla får inte plats i högskolorna. Men" det problemet löser man inte genom att slopa studentexamen som är en bra grund för alla, även om man inte får en högskoleplats eller väljer andra studier framom akademiska. ·

·

-

----------------

I Österbottningen skriver Tom Johanson att det är rorvånande att Finland inte har tagit lärdom av Sverige när det gäUer idrottsgymnasier.

ningen Ousi Suomi framlagt sina tankar om studentexamen. Aho anser att studentexamen endera bör reformeras grundligt eller också helt . slopas. Ett av hans argument är att provet tvingar eleverna att i nrikta sig på minneskunskap och utantilläsning. . Att helt och ?ållet slopa studentexamen skulle inte vara lyckligt; Mån ga gymnaslster-ser studenten sOin det stora slutmålet..ett mål som de arbetar för under tre år. Det kan inte vara lyckligt att slopa en ..... sporre. Enligt Aho borde gymnasiet ge eleven en chans att bli medveten s!na res\i.rser, sina intressen och sin identitet samtidigt som skelan skall hjälpa eleven att skapa en bUd av omvAl' aa. Det är precis vad gymnasiet gör idag.

Generaiclirektör Abo säger att alla hÖgs

--

Idrottsgymnasier

SkolstyrelSens generaldirektör Erkki Aho har i en debattartikel i tid­

·

------

,KaN CVID - -

• •

-

.

- - --- -

I Sverige har man positiva erfa­

renheter av idrottsgymnasier. Begå­ vade idrottsungdomar bereds möjlig­ het att satsa helhjärtat på sin idrott . utan att för den skull behöva spoliera sina chanser att göra en civil karriär. Jan Ravald, nyvald tränare för det svenska juniorlandslaget i skidåk­ ning, menar att skidgymnasierna har en stor andel i landets stora fram­ gångar i skidspåren. Även i andra idrotter producerar landet stor­ stjärnor . Det är-förvånande att finländarna inte tagit lärdom av grannlandet på det här området. Idrotten är en stor del av vArt kulturarv, i få länder be­ tyder idrott så mycket för männi­ skorna som i FiaI8nd. Det lIudIe vara orättvist att att man i Fin-

der. Systemet med mera intenSiva kurser gynnar absolut inte idrotten_ Därmed utesluts en stor del av ung· domen från elitidrott. Om Finland alltfort vill göra sig gällande på de internationella idrott· sarenorna får man allt se över utbild· ningsmöjligheterna för de aktiva_ har idrottens stormakter gjort. Även på kulturens område har man insett möjligheterna. Musik­ gymnasiet i Kaustby är ett bra exem­ pel på hur ett specialintresse kan odlas inom ramen för gymnasiet. Musikintresset uppfattas som en till­ gAng. inte som en broms för indivi­ dens utveckling. På samma sätt skul­ k man kunna (a idrotten i betydligt ing än _. . •__

till utbi ning borde även gälla toppid­ rottsmän. Att stå barskrapad, utan uthildniM. te r avslutad idrottskar­ riär tiUtalar slkert inte u n� Till saken hör att amatörreglerna härstammar frAn seklets början. D I är ytterst få idrottare som har m het att förtjäna sådana pengar på sporten att framtiden skulle vara ekonomiskt. sett tryggad_ Självfallet bör inte de idrottare som vill gå i gymnasium ha bättre förutsättningar än de idrottsintresse­ rade som inte väljer den utbildning­ en. Men som gymnasiestudierna är utformade i dag är det mycket svårt att kombinera dem med toppidrott. Den som kall klara av gymnasiet idag har inte råd alt vara bort från _ skolan under några längre tidsperio.

past existerade.

Aftonbladet

PRENUMERERA pA öP!

fått hela verksamheten i negativ da.­ ger. Tränarna i en läroinrättning har säkert bättre förutsättningar att bland eleverna skapa attityder mot fuskandet än tränare som inte samar­ betar lika intensivt med sina adepter.

Jag är den där kritiske typen som går omkring på konserter och lör·

Med jämna mellanrum sätter gnäll­ spikarna igång oeh dödförklarar svensk film. Allt utom Bergmali så­ gas, och sen kan de med gott samve­ te slå sig ned framför den senaste amerikanska importen. Som av en händelse glömmer de bort den pro­ duktion som oavbrutet under tio år höstat hem internationella priser. Som av en händelse glömmer de bort barnfilmen. Men det är just inom barnfilmen som mycket av det intressantaste i Sverige skett under det senaste de­ cenniet, både inom kort- och långfilmen: formexperiment, ett okonven­ tionellt ämnesval, nyskriven musik - och inte minst en uppbyggnad av animationsfilmen som tidigare knap·

Via idrottsgymnasier har man eventuellt också lättare att stävja an­ vändningen av förbjudna medel. fus­ ket som upprört hela nationen och

söker hitta fel. På Ulf LundelIs pre· mlär kunde jag konstatera:

• alt han glömmer bort texterna i nästan varje låt, trots alt de linns på notstället framfOr honom.

• att ba!ldet lät lite trevande ner· vöst.

• att snuvan får hans röst att nu_ mer än nånsin låta som en nämtan­ de· viskning.

I

Men när det gäller en artist som Ulf LundelI spelar förstås sådana sura invändningar ingen som helst roll,. Snarare gjorde väl snuvan he­ la konserten bättre. Han är en vild, galen och fruktansvärt begåvad man. Han står framfOr os. med tra· siga jeansknän och ett genomsvet· tigt skrev och visar ännu en gång all han är i en klass för sig inom svensk pop och rock. MÅNS IVARSSON i Expressen


1 1a5 •• H=n 1 1 .1 =I T ="== m

____________________ ______________

__ __

_______________ __

I $ev 3+;;n !?&tJOHlO ! Korsholms länsman i Korsholm fiijderna av att flytta Korsholms liasman till Vasa ror ungdomsfö­ raringarna: - Vi får en polis som inte - ner de lokala förhållandena. - En polis som inte hittar aHa -lokalerna. (Hur påverkar det - de tex. behövs på en ung­

msdans?) - Spraket. Svenska språket - en rättighet enligt grundlagen, - erförs Korsholms länsman till blir det med detsamma med svenskan. Resolutioner. Vi kommer ha att göra med stadspolis hårdare en tillämpar OJ1�ID2_sstadga - har strängare

är en institution som

finns i dagens samhäHe. Polisen får ofta utstå spott och spe, men det har sitt jobb att sköta. Hur blir det när de fjärmas ännu me­ ra från befolkningen? Som det i Korsholms fall nu är frågan om. På en del håH strävar man till att inrätta kvarterspoliser, som kän­ ner människorna som bor där. Varför är inte detta gångbart också i Korsholm? Femte Ungdomsringen r.f. är takorganisation för ungdomsfö­ reningarna inom Korsholm och Vasa (23 + 4 st). I vars uppgift bland annat ingår att tillvarata medlemmarnas intressent gent­ emot stat och kommun.

D Country Minstrels

Midsommaren är förbi, men en annan av sommarens höj ­ punkter närmar sej i rask takt. Söndagen den 14 juli är det dags för COUNTRY ROAD 13_ Platsen är den väl inkörda Emet folkpark intill riksväg 13, halvvägs mellan Karleby och Kaustby. I sommar kommer också själva danspaviljongen alt utnyttjas k behövs. Innescenen till fullo, ifall inte regnet öser ner och kommer aU bjuda på musik under pauserna vid scenbyte ute. Också serveringen utökas, för aU underlätta trycket på Lill­ Emet baren används också storpaviljongen.

För Femte Ungdomsringen r_r. Fjalar Ingo, ordr.

På scenen i ar hittas bl.a. HoN­ KY TONK SHOW. en svensk t ppgrupp med erfarna musiker och artister. EHer vad sägs om namn som Red Jenkins, mannen med ett tjugotal år bakom sej inom countryn. Den färskaste skivan har nyss utkommit med Nashville som hemort. Marie Hedman och Ker- stin Dahlberg av sho1ai D_ f, . förtuna cr b)' &e r I. . från Lone Star Band .

Nordiska ungdomar träffas i Korsholm \'1 biller . nera

.

b- I på an plarammen föro besö-

som

.l :: :

På den inhemska sidan åter­ finns tre grupper. REDNECKS är en rätt färsk grupp från Hel­ singfors med några års erfaren­ het- av countryn och två tredjep­ laceringar inom de inhemska countrymästerskapen. KARl MÄKINEN BAND, Kokkolakillarna, bjuder på en mera akustisk musik. Texttill­ \erkningen och översättningar

;;;;;;;;;;;;;:::::::=:::::::

COUO

pa

an våra gäster skall få en trevlig vistelse som möjligt i mlDlllWD hoppas \; kunna in­ dem j privatfamiljer. värdarna kuode Sl� för en programmet i fonn a a :tseeing m.m . Ifall du inte har annat för dig aktuella veckan och du är Mt-rPCO"'rad av att stifta bekant­ ed dessa ungdomar för att i!!'I'I!'nlttle lt göra ett återbesök (el­ flera) 1986; hoppas vi att du raktar oss som jobbar på meddelar gdomsbyrån och du kan ta dig an en av dessa

Du vet väl om att vi varje månad belönar den bästa insändaren med

night, båt­ Slri:im5ö..- Gupe färder i skärgården och troligen måste väl Stundars klimpsoppan " testas också m.m. Vi hoppas på en underhållan­ de och trevlig vecka men som ni vet gör en svala ingen sommar h därför behöver vi er hjälp. Aven om inte just du har möjlig­ het att ta emot en inneboende är du naturligtvis ändå välkommen an delta i träffen på det sätt som passar dig bäst! Vi hoppas att du låter höra av dig till oss före den 15 juli. Med hopp om en fortsatt trev­ lig sommar för er alla.

Ann-Sofi Rosendahl, ungdomsledare för Korsholms Ungdomsnämnd.

Alla inf'örda läsar-brev honoreras med en liten slant. Du kan skriva om p recis vad som helst. Eller t.o.m. ställa en fråga. Eller varför inte sända in din bästa dikt. Det går bra att skriva UD­ der signatur (om man inte hoppar p å någon namngi­ ven person, det vill säga), men sätt ut namn, adress, telefonnummer och social­ annat uzn skyddss på ställe i brevet. Adressen är:

150 mkt

Brev från läsarna ÖP, PB 27, 68801 Jakobstad.

---st å r Kari . -....-

-:

för och den totala bil­ den betyder levande musik.

___

-

.

-

MIN­ COUNTRY Också STRELS kommer från grannlan­ det Sverige. Gruppen är i viss mån förnyad, men countrypap­ pan Janne Lindgren. känd som mästerlig steel gitarrist. han kän­ ner vi från förr. Han har också åratal bakom sig inom countryn med start redan -63. ALF ROBERTSON vi minns med glädje från hans se­ naste besök 1980. "Hundar,un­ gar och äppelvin" var en av sång­ erna då, och den lever ännu och har översatts till bl.a. finskan.

COUNTRY LIFE, CR 13 husbandet står i år bokstavligen på toppnivå som inhemska mäs­ tare. Gruppen kommer också att delta i EM i Belgien, vilket even­ tuellt kommer att vålla problem för deltagande i· Emet. då det ännu vid detta tillfälle är osäkert om returen kan ordnas från täv­ lingarna. Sen är det bara att hoppas vädrets makter håller sej i skin­ net och garanterar den stora publiken en trivsam dag.

Bewe

Du som hor utbildning eller erfarenhet inom beklädnads teknik. Ännu hor Du chansen att studera.

PÄLSTILLVERKNING pö

v ör l-öriga fortsättningsli ie.

Förutom värdefull kunskap får Du

behörighet att fortsätta på institutni­

vö om nögra ör. Den I-öriga linjen upphör och ersättes med en 3-örig grundlinje.

Grip chansen! Tag kontakt!

yrkesskolan i

Jakobstad

Trädgårdsg.30 68600 Jakobstad. Tel. 967-30522

· F _____

j�

Jag ser honom varje helg. Hon går där med sina kompisar och hor roligt. Jag älskar honom - men hon vet inte om det - ingen vet om det för jag har inte ens berättat det för min bästis. Jag skulle vilja gå from till honom och prata - så som jag gör med mina andra kompisar. Men jag vågor inte. Jag hor märkt att hon ibland ser på mig, men hur sko jag kunna veto om hon tycker om mig? En kväll kommer hon med en ny motorcykel. Den är jättes­ nygg och mon ser riktigt hur ögonen strålar på honom. Hon ser på mig och jog blir ' rädd att någon sko höra mitt hjärta som åkt upp i halsen. Hons blå ögon ser rakt igenom mina bruno. Bådo står som i en förtrollning. Jag går from till honom. Vi börjar prata om hons motorcykel. Efter en stund for vi till ett ställe där vi får vara ensamma. Hon för mig dit med sin motorcykel. Vi hor en underbar tid tillsammans. Efter den kvällen vet jag att jag är kär på allvar. Vi håller ihop flera månader. En kväll, då vi bestämt att träffas i ston, väntar jog, utan att han kommer. Efter en tid kommer en av hons kompisar gråtande till mig. Jag förstår att det hor hän nögat öt honom. Jag får veto att hon hor blivit i kläm med sin motorcykel mellan en långtradare och en turistbuss. Troligen hade hon dött genast. Jag känner hur magen knyter ihop sig, jag får en stor svidan­ de klump i halsen och det enda jog hor i tankarna är HAN. Jog kunde inte gråta - orkade inte. Kunde inte tro att hon vor borta - för alltid. Nögra dagar efteråt är det hons begravning. Jag ser hons lillebror som dyrkade ' honom. De vor jättebra kompisar och hemligheterna alltid delade med varandra. . Jag såg hons föräldrar - jag hade aldrig trott att sorg kon göra folk att se så mycket äldre ut än vad de egentligen är. Jag har plockat en bukett vild­ blommor från vårt hemliga ställe dit vi alltid for dö vi ville varo ensamma. Dö jag sätter den på hons kista faller min första tår. Efter det kommer jag inte ihåg mycket av begravningen. Jag grät en hel vecka i sträck efter det. Nu ett år efter hor jag fort­ farande inte kommit över sor­ gen helt. I dog är det faktiskt på dogen ett år sedan... Nu är jog bro kompis med hons bror. "Life still must go on" so hon en gång åt mig. Jag vet att en dog kommer jag ott hitta en onnon pojke men jag kommer aldrig att glömma HONOM.

,

I "Han

har bosatt sig i mitt hjärta".

I

I


Torsdagen den 11 Juli 1985 --

Av alla sommarjobb man kan ha' torde ladugårdsavbytare höra till dom mera ovanliga. Undra på det, tänker ni kanske. Att stiga upp i ottan för. att mocka dynga, mjölka kor och mata höns, vara ledig under dagen och göra samma sysslor på kväl­ len - det kan väl inte verka vidare lockande på dagens ungdo­ mar. Men faktum är att ladugårdsarbete blir allt populärare bland unga sommarjobbare. Det hävdar åtminstone Gunilla Nyman, själv avbytare sen -13, och Kerstin Mäkhien på semes­ ternämnden i Korsholm är beredd att instämma.

ganska trångt. men den är fullt funktionsduglig och Marit trivs med dess 'vänliga ombonade at­ . mosfär.

Helst egen gård

Också i fjolsomras och långt in på hösten jobbade Marit som av­ Korsholm - för tillfållet placerad på en gård i grannbyn bytare. Hemma har hon hängt i Hälsingby. Och :hon kan inte tänka sig ett mera levande och fähuset sen hon var liten och hon händelserikt jobb. skulle också i framtiden vilja ar­ beta i ladugårdar. Drömmen är Klockan är fem på eftermid­ Så går dagarna för Marit Ro­ förstås en egen gård. men om dagen. Marit Rodas står i ladu­ das. 17-årig karkmotös. För till­ inte det blir av så finns ju alltid avbytaryrket att ta till. Marit gårdsgången och ser på medan fället är det gården i Hälsingby kodyngan sakta glider ut ur fä­ som är hennes arbetsplats. Nästa funderar så smått på alt gå en huset längs den automatiskt rul­ vecka kan det vara en stor speci­ . avbytarkurs i vinter. om det lande rännan. Hon har just stä­ aliserad ladugård i Solf eller ett ordnas nån vid kurscentralen. dat hönsburarna och mockat un­ litet. gammalt fähus i andra än­ - Vi har kor hemma och jag dan i kalvbåsen och kan behöva dan av kommunen. Marit är la­ har alltid tyckt att det är roligt en andhämtningspaus. När kor­ dugårdsavbytare och hon trivs att hjälpa till i fähuset. Varför? na har rent under sig igen stäng­ med sitt jobb. För henne spelar J ag har intresse för det helt en­ er hon -av rullmekanismen och det inte så stor roll var hon ham­ kelt. och jag tycker om att arbe­ börjar mata hönsen. Sen ska hon nar. ta med djur. plocka äggen. utfodra korna. sätta igång mjölkmaskinen. dis­ - Fast allra bäst triv jag nog i De upp- och nervända arbets­ ka. putsa ägg och sopa golvet. gamla fähus. de är mysigare på tiderna - några timmar tidigt på Efter ytterligare några småsyss­ nåt sätt. De nya är ofta sii stora morgonen och resten vid mid­ lor börjar allt vara klart för da­ och sterila och för det mesta har dagstid till långt in på kvällen ­ gen. Klockan närmar sig åtta och de bara en sorts djur. Det är bekymrar inte Marit. Marit ger djuren och fähuset en trevligare om det finns lite av - Vi jobbar när andra är ledi­ sista granskande blick för att varje. som hiir. ga och är lediga medan andra vara säker på att allt står rätt till Gården i Hälsingby är väl vad jobbar. men det har inte jag nå­ innan hon lämnar gården. startar mopeden och kör hem till Kark­ man kallar medelstor. med tio got emot. Det är bra alt vara ledig på dan. säger hon. kor som mjölkar. några ungdjur. mo för att tvätta sig och byta om. Däremot medger hon nog att Nästa morgon klockan halv sju en hel del höns och en handfull får. Den är gammal och där iir många sysslor i ett fähus kan ur hon ra plats igen.

ÖP har träffat 11-åriga avbytaren Marit Kodas från Karkmo,

--

---

----

r:l

--------

vara ganska så tunga att utföra. Femtio kilos mjölsäckar börjar vara på gränsen av vad hon orkar med.. Är de tyngre än så får hon ta till nödlösningar - ösa ur och bära i mindre skäppor. .:-.- På en del ställen måste man mocka allt själv och det är också ganska tungt. Här går det bra då det sköts mekaniskt. Här far också mjölken automatiskt till kylrummet längs rör i taket och det är också tacksamt. Mjölk­ spannarna är tunga att bära om de är stora och korna mjölkar mycket.

Ansvarsfullt

Men inte heller mjölsäckarna och de tunga sysslorna bekymrar Marit. Det enda hon egentligen har att klaga på är lönen. - Att inte ens få tjugo mark i timmen för det här jobbet tycker. jag nog är dåligt. De.t är ju ändå väldigt ansvarsfullt. Tänk om nån ko blir sjuk? Så är det gan­ ska svårt också. Inte kan vem som helst sätta sig ner och mjöl­ ka en ko. Marit vet vad hon talar om. Hon har själv varit med om att en kalv insjuknat när hon varit avbytare. Den fick krampsjuka och blev alldeles uppsvälld om magen. Men Marit hade haft att göra med kor med samma åkom­

ma hemma så hon visste våd som brukar hjälpa - olja. Den här gången måste det dock både ve­ terinär och medicinering till för att kalven skulle bli frisk. Och vad mjölkningen beträf· far har det både en och flera gånger hänt att hon fått skärm­ mössan uppskuffad i pannan av irriterade kossors bakklövar.

Pop bland unga

Men inte heller dylika missöden har fått Marit att tänka om. Hon trivs med ladugårdsarbetet och enligt kollegan Gunilla Nyman med mångårig ertarenhet av av­ bytarbranchen är det en inställ­ ning som blir allt vanligare bland ungdomar nuförtiden. - Idag är ungdomar väldigt intresserade av ladugårdsarbete. Annat var det förr, för tio till femton år sen, då ville de. inte ens se åt korna. Kerstin Mäkinen, semester­ nämndssekreterare i Korsholm, är beredd att hålla med. - Åtminstone anses det inte lika avskyvärt längre att arbeta i fähus. Då jag började här för fy­ ra år sen hade vi bara en avbyta­ re.Nu har vi tio och Ilera av dem är väldigt unga. Text och I'oto: BIRGITTA STRAND


Torsdagen den 11 lull 1985 :.:. '.

vilda bröder

i närpesskogen

Sju

.

D Slagsnuilen är många och "ilda i Sju bröder som Närpes teater spelar i sommar. Spelpuusen är i det niimulst e Perfekt "id "ridlä/cta­

ren i Öjskogsparun.

Alexis Kivis roman Sju bröder handlar om hur de lämnar bXn och civilisationen för att leva sitt eget liv i full frihet med egna lagar. Syftet med romanen var att väcka finländska folkets in­

tresse för bildning. Själva är dock bröderna skep­ tiska över sin förmåga att lära sig alfabetet och katekesen. Bättre är det att fly till berget Impivaa­ ra och där söka friheten. Det slu­ tar dock med att bröderna tar skeden i vacker hand, lär sig lä­ sa, och flyttar tillbaka till hem­ gården Jukola.

Förväntningarna var högt ställda inför premiären. Publiken till och med appålåderade när brö­ derna kom på scenen. Fullsatt var det på premiären och för fullt hus spelade man även två föreställningar på söndagen. Sju bröder är något av en drömpjäs för Närpes teater. Fjo­ lårets satsning "Runar och Kyl­ likki" blev kanske inte den pu­ bliksucce som man hoppats. Sju . bröder firar på ett helt annat sätt till publiken och säkert blir pjä­ sen en kassasucce. Spelplatsen vid Ojskogsparken är perfekt, med sina höga granar och björkar. Man har också gjort en hel del omändringar vid vri. dläktaren för att återskapa miljön i södra Tavastland. På området har byggts höga kullar av jord och sten som utnyttjas Greta Scenografen skickligt. Thorsdottir har gjort ett fantas­

hr;iWtl'aliölkal'a som handplockats ror att spela Sju bröder i Närpes i lIArda tag att dammet yrde nAr bröderna II''''_Pl'''

'"l· .i';i:= :::_

. 'irpes teater har en trogen och entusiastisk publik och det var i det närmaste fullsatt på .

.

"

tiskt arbete. Vid berget Impivaa­ ra har man till exempel naturtro­ get byggt en liten porlande bäck. Greta Thorsdottir står även bak­ om de fina dräkterna i pjäsen. Dräkterna är alla specialsydda för pjäsen. Kläderna såg redan vid premiären lämpligt luggslitna ut. Säkert kommer de att bli än­

nu Iller trötta under sommarens elva föreställningar. Pjäsen blir levande inte minst därför att amatörerna spelar på sitt eget språk, närpesiskan. Las­ se Eriksson och Anders Teir har gjort en fenomenal översättning till närpesspråket. Allt är väl re-o peterat och replikerna satt som de skulle redan vid premiärk­ vällen. För dramatiseringen av Sju bröder står Ritva och Kalle Holmberg. Romanen dramatise­ ras för ett uppförande på finska stadsteatern i Åbo. Närpesver­ sionen bygger på denna dramati­ sering. För bearbetning och regi står Peter Snickars. Hans väl­ gjorda arbete märks överallt i pjäsen. Antagligen har han ändå haft en ganska tacksam uppgift. Många av rollerna innehas av ru­ tinerade amatörer. Rutinerad är minsann Alpo Rin­ tamäki, som fått ledarens roll i brödraskaran. Han genomför sin roll med glans. Lasse Eriksson, är en annan pålitlig. teateramatör som spelar Aapo. Aven de andra bröderna är perfekta typer för sina roller. Bröderna är ett sam­ mansvetsat gäng och helheten blir bra. Pjäsen är naturligtvis mycket mansdominerad. Det finns en­ dast en kvinnlig talroll. Michaela Esch gör en bra tolkniQg som Kajsa i Rajamäkis regemente. Som för övrigt är en bedårande scen med tiotalet barn på.en kär­ ra som Kajsa drar. Flera massce­ ner' förekommer och totalt är omkring 70 personer engage­ rade. Alf Mylläri svarar för den spe­ ciaikomponerade musiken. Femmannaorkestern utgör en perfekt inramning till Sju brö­ ders öden och äventyr. KARIN BLOMQVIST

Vår bygd vid ån ~ jordnära och mänsklig Vår bygd "id ån, Torgare sommarteaters pjäs, hade nypremiär på söndagen. Amatörskådespelarna i Kronoby har all anledning att "ara nöjda med sin insats - Torgarespelet ar i år minst lika se"ärt som ifjol. Det är till och med ännu bättre när man ser det andra gången. Clas-Henrik Forss, teatersektionens ordförande, är också nöjd med årets uppsättning a" Vår bygd "id ån. .,.- Bättre än såhär förmår "i inte som amatörskådespelare, säger han. Några extraföre­ ställningar blir det ändå inte utan pjäsen läggs ner efter föreställningen inkommande söndag. Detta trots att det också i år är bäddatför en publiksucce. Vår bygd vid ån kretsar kring prästgårdsdrängen Matts Lean­ der Skuthällas liv från vaggan till Pjäsförfattaren Hans graven. Fors har valt Torgare prästgård i Kronoby som naturligt centrum f-ör händelserna som omspänner tiden från 1798 till 1870. Trots att det är en pjäs om en kronobybos livsöden kunde handlingen för­ flyttas vart som helst i Österbot­ ten utan att pjäsen skulle förlora i betydelse. Det centrala i skådespelet är nämligen livet i sig - vårt liv med glädje och sorg, hopp och misströstan och alla andra käns­ lor som lever i oss. Men livet är större än oss. Oberoende av våra tankar och känslor går livet alltid vidare. "Kanske är det bara som när ett mörkt moln drar över so­ len", som Matts Leander säger när det känns som svårast för honom. Det är just detta att Vår bygd

vid' ån beskriver det mänskliga och jordnära som gör att man tar pjäsen till sitt hjärta. Envar kan känna igen sig i pjäsen. Det är Matts Leander som är den framåtsträvande, envisa och jordbundna österbottniska man­ nen och prästdottern Beata som inte är någon velig prästgår<,ls­ mamsell utan en stark hustru vid Matts Leanders sida. Det är den äventyrslystna so­ nen Anders som snabbt besluter sig för att fara till Amerika och pröva sina krafter där och många andra personligheter som får en träffsäker tolkning av kronoby­ amatörerna. Trots att pjäsen handlar om Matts Leander och hans Beata spelas mycket av adertonhund­ ratalets historia upp för teater­ publiken. Det är 1808-09 års krig mot Ryssland, missväxt och nö­ dår, Amerikafebern, lungsot och tyfus.

Matts Leander börjar sin bana som dräng vid Torgare prästgård och efter år av hårt arbete sJutar han sitt liv som en av de största bönderna i socknen. Hela hans 'liv genomsyras av en kärlek till livet och jorden - den jord han föddes till att bruka, ära och äl­ ska. M tts Leander tolkas i pjä­ sen av Bengt Lybäck och präst­ dottern Beata aV.Lena Nyblom. Båda gör en stor prestation. Men Vår bygd vid ån är inte bara Matts Leander och Beata utan de övriga rollinnehavarna är också värda en ros för sin in­ sats. Berättaren Linnea Tallgård låter orden sjunka in i åhörarnas medvetande innan hon går vida­ re. Sångare, musikanter och folkdansare medverkar också tiU att pjäsen blir en helhet. Torgare sommarteaier ger än­ nu föreställningar av Vår bygd vid ån på fredag, lördag och sön­ dag denna vecka.

Fa tigdom, bråk och elände, men också förståelse, humor och lYriska naturskildringar - det är huvudingredienserna i Put­ kinotko, pjäsen som teateramatörerna ,i Korsholm nu uppror för andra året i rad. Nypremiären gick av stapeln fredagen den 5 juli inror endast sjuttio 'betalande åskådare. Putkinotko i Korsholms tea­ --ters tappning är värd en betyd­ ligt större åskådarskara än sjut­ tio personer. Årets version är dessutom nedbantad med en hel timme, så den som drog sig för att gå och se den tre timmar' långa föreställningen ifjol kan . gott och väl göra det i sommar. Pjäsen Putkinotko bygger på en diger roman med samma namn av Joel Lehtonen. Drama­

tiseringen är gjord av Matti Ta­ pio och för den svenska översätt­ ningen svarar Nils-Börje Stor­ mbom. Regin i Korsholm står Kristina Ågren för. Fattigdom, bråk och elände är kanske det som åskådarna i förs­ ta hand lägger märke till i Putki­ notko. Men efter en stunds tit-· tande märker man att det också finns en hel del medmänsklig förståelse och godmodig humor invävd i handlingen. Och den som förmår titta riktigt djupt hit­

tar också ett samhällskriiiskt in­ slag. Handlingen i pjäsen är förlagd till åren före inbördeskriget och under den glättiga ytan finns en­ ligt Stormbom en delvis kritisk syn på segrarnas uppfattning av Och där finns händelserna. framför allt 'en sund kritisk ana­ lys av den finska fattigdomen och dess konsekvenser för hela nationen' (Harry Järv).

Rollerna är delvis omfördela­ de i år och en del av fjolårets aktörer har uteblivit helt. Men kvar finns många gamla bekanta namn som till exempel Gertrud Ekblad och Hans Svahn. De två innehar i år huvudrollerna som Juutas och Rosina Käkriäinen. Allt som allt medverkar sjutton personer aktivt i uppsättningen. Däribland en handfull underba­ ra busungar. Mellan de olika scenerna underhålls publiken med vacker kantelemusik. BIRGITTA STRAND


ÖSTERBOTTNISK

ROCK när den är som bäst!

Show med

'Vil

r:O=iCiE

': :: ' :, . ::,: ' . . :" : : : : ': .. ::: : ':

..

. :.

MATTI

VillMÄKI lAND

ROA

CONCERT EM ET 14.7.-85 kl. 13.00 ALF ROBERTSON • COUNTRY MINSTRELS REDNECKS • KARl MÄKINEN BAND HONKY TONK SHOW (Red Jenkins, Marie Hed­ man, Kerstin Dahlberg) • COUNTRY LIFE Emet ligger halvvägs mellan Karleby och Kaustby längs riksväg 13.

/AJ.,,/UA IAJlHrh�_ experten i Vasa län. * FÖRSÄLJNING

.rukka® [in ii][Hn- ehör miWal liga

UTHYRNING, även på längre tid.

*

- surfbrädor

- Katamaraner, vattenskooters - Kawasaki Jet Ski '"- Vattenskidor *

RESERVDELAR, tUlbehör m.m.

ÖPPET VARJE DAG 10.00-2 0.00. Tel. 961-11 6122

VÄLKOMMEN TILL PARADISÖNI

- vattenrutschbana, tennis, minigolf, kiosk, strandstolar, trampbåtar m.m.

PARADISÖN I VASA Sommarens Träffplats Nr

1

CA RPELLA

DANS

r---------- --I---I MASKERAD . . I YTTE'RESSE

;

Lö 13.

Japanerna ivriga I I tidningsläsare I Japanerna är fortfarande världens ivrigaste tidningsläsare, om man mäter läsivern med r6rhål­ landet mellan landets invånaran­ tal och tidningarns totalupplaga. Som följande kommer DDR och Sverige. Finland har nu från femte plats stigit upp till fjärde, enligt FN:s vetenskaps- och kul­ turorganisation UNESCO:s ny­ aste årsbok 1984, som innehåller uppgifter från år 1982.

Om man är exakt, är Finland än­ då på femte plats. emedan dvärglandetLiechtenstein med sina två tidningar kör förbi Fin­ land och nästan når upp till Ja­ pans nivå. Island har enligt uppgifterna i den färskaste årsboken fallit till­ baka fråh sin tidigare andra plats till sjunde. Norge ryms med på poängplats och Danmark är bland de femton främsta.

I

7. kl. 20-01

CHA",CHA

&IP1fD.Z

VI LOTTAR UT 5 ST. GAVOCHECKER BLAND PUBLIKEN.

,

I' • Ord.grupp 6 Inträde 25,L. - ----------. - - ­ -­

serveras fred. - sönd. 11 olika sorter

cafå

o

. a carte . grillmat . glassportioner

ImatrQstauranl!

ANNONSERA lÖP!


.

.............

UNGDOMSRESA MAW-TAMMERFORS Du som är under 16 år - vill du komma med på endagsresa till Tammerfors den 1 aug 1985?

Wild Force o

i Aminne

Bussresan bekostas av ungdomsnämnden, •

Wild Force står inkommande

och resten står resenärerna för. I program­

helg i Äminnc !'ör första gången

met hittar vi bl.a. sightseeing och besök på

på scenen denna sommar. Att

Särkänniemi nöjescenter. Anmälningar

651207

görs till

FÖRE DEN

Lisbeth

det har dröjt så här länge beror på att man valt att vänta tills

Svenns tel.

singeln är klar. Det är den nu och den släpps ut på markna­

19 JULI!

den inom de två närmaste vec­ korna.

Busstider och rutt meddelas i Vbl senare.

FUN& FUNCT'ON B5 PLANAR REDjtN VID 5 SEKUNDMETERS VIND Man kan inte ändra på vindförhållanden, men en surfares utrustning kan

De nya Wing Cut-seglen garanterar. liksom de större (7,0 och 7,5 m') Combina­ tian Cut-seglen, tillräckligt drag för att

anpassas efter de rådande förhållandena. På så sätt är det möjligt att få en surfbräda att pla­ na redan vid 5 sekundme­ ters vindhastighet.

ge surfbrädan bättre glid än tidigare, även vid Beaufortskalans lägre vindhas­ tigheter. Övriga detaljer s.s. de absolut släta undervattensytorna. de större kö­ larna samt de hydrodynamiskt fullstän­ diga F2-fenorna kompletterar till en lyc­ kad helhet.

Vi bar lyckats med det! . F2 Prolite Isuclal Lightning, Strato, Comet och Bul­ lit är IlU ännu lättre jämfört med tidigare och på gamma gång mera hållbara . Vi har lyckats minska b rädornas egenvikt till talet 0.06. vilket betyder att de väger endast 60 gram per volymliter. Vår höga miUsättning är nådd! S rfbrädan planar redan vid 15 se­ kundmeters viDd! Nu kaa Du ha roUet vid nacriDd!

I (lR.

\1'1 (

1\1

SI'()RJS

Rauhanbtu 16 Fradsqatan PboDe 117001

SOMMARREAN

fortsätter med häftiga priser

••

HAFTIG REA '-

JEANS

95,BOMULLSBYXOR fr............... . 120,-

tir

Bottled by

Serge i Sta ovs>ty

..••..••.••.•..•••••••••••..

ALLA BLUSAR TILL HALVA PRISET!

Z Iltl3-ZA\'(: Jalfobstad - Pietarsaari

Vår oslagbara

REA

fortsätter


I .

---Ml/SIKSIOAN-J1---- L!J

�yjJ--!1-MlISIKSIIJA N-••

- SOUROCK PRESENTERAR Ett enda band från den Österbottniska

lister

san gavs tillfälle att spela på Provinssirock i Seinä­ joki detta år. Bandet het­ te Jet

Black och både

publiken . och

kritikerna

var "tagna" efter grup­

saknar,

nämligen

kert i håg ett band som karisma. Bandet tillbring­ I hetteSteen Röös och dess ar sommaren i Stockholm solist Frippe som var en . men i slutet av juli har du av de stora personlighe­

kustrem­

I

möjlighet att se karisma­

tiska Mazzie och killarna i Jet Black påSÖUROCK i

men räknas redan nu som ..

ett av Vasaregionens bäs­ ta band. Jet Black spelar en moderna rock med ori ginella inslag, en av låtar­ na innehåller t.ex. opera­ inslag a la Nina Hagen. Bandets galjonsfigur kal­ las Mazzie Blend och hon har något som många so­

I= ;_= §

är

som

kommer

att "gunga röven" av Mol­

Ett enda band från Ös­

pepubliken.

terbotten ges tillfälle att

Det

detta år. Dreadline heter

klagas

ofta

att

bandet som skall presen­

rocktexterna har för lite

tera Pampas på Finlands

budskap, speciellt engel­

äldsta

Ja­

ska texter som görs av

kobstadsbandet har nyss

människor· som inte har

rockfestival.

släppt en singel med två skönt gungande reggaeIå­ tar. De som var på SÖU­ ROCK ifjol kommer sä­

I

Molpe i band som White­ house,

De som tror att bandet kommer

att

försöka

"tvångsomvända" männi­ skor på årets SÖUROCK tar fel.

spela på Ruisrock i Åbo

i

na i Exousia har en kris­ ta gör att bandets texter

reggaekung

uppträtt

ten livsåskådning och det­ ofta får en djup innebörd.

Dreadline

det har bara funnits ett år

någongång

Frippe som kan anses vara med äveh i år i gruppen

pens framträdande. Ban­

Secret har alla utom en

terna på fjolårets festival. Finlands

Molpe.

na, Exousia från Korsholm är ett sådant band. Killar­

Exousio framför

sitt budskap i en behaglig musikalisk ram när det är på "mission of God" på SÖUROCK i Molpe.

Turbulence

och

Sunguards. Killarna i ban­ det har gått "den långa vägen" och de vet att man m8ste s tsa medvetet för att kunna leva på musik i vårt kära fosterland. Ban­ det har övat och slipat sin akt och nu anser killarna sig vara färdiga för spel­ ningar. Bob Secret kom­ mer att övertyga Molpe­ publiken att det något sli­

Bob Secret heter ett

·tna

uttrycket

"övning

ger

färdighet"

stämmer

engelskan SOm sitt mo-

fem

dersmål. . Till!

lycka

band från Vasa som be­

när bandet gör sin första

finns det band som fäster

står av rutinerade musi­ ker. Av musikerna i Bob

ROCK.

all

stor vikt även på texter­

månader

gammalt

keikka

årets SÖU­

IIIIII11111111111U1II111111111111111111111111U 111111111111 In11111mim1111111111111111111111 I11111111 1II11111U11111 IIlIImllmllll 1111111111 III111111111111111111111111111111111111111111111111IU1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

-Välkommen-till sm··r H

åller ni med om att allt nytt och

intressant på hårdrocksfronten sker i USA för tillf"ållet? Nya band växer fram som svampar ur jorden, medaIi stiltje råder i StorbritaIUlien efter

Iron Maidens ochDef Leppards stora genombrott.

Det är alltid intressant att se hur

en rockgrupp följer upp en stor suc-

�;:

o åi

e•

;::;:::::::::er:

och spel med pengar i "keep your eyes on the money".

Orsakerna till Criie's framgång anses vara många. Deras image med smink, nitar och läder påstår de flesta vara förklaringen till gruppens popularitet.·Detta påstående bekäm-

: ::=r d

, har gett bandet ett så-

dant uruselt rykte och dålig publicitet, att en moteffekt med framgång och berömmelse som resultat, har

ägt rum. Att detta har skett tidigare i rockhistorien är uppenbart. Två tydliga exempel är Sex Pistols och

Kiss. Dessutom har medlemmarna i

teater! eras senaste platta är som sagt utbudet har varierats så att resultatet är superbt. Lyssna till exempel på öppningsspåret "City boy blues" med typisk"nere på gatan"-text Ii. la Mötley Criie, gamla Brownsville Stations "Smokin' in the boys room" där Vince Neil bjuder på ett muns"Fight for your rights". På skivan

Mötley Criie, Ratt samt Twisted

finns även bandets första ballad "Ho-

Sister, på en gång med sina uppföl-

me sweet home" vilken går riktigt

jare till (jolårets platinaplattor.

bra hem. På denna bit har Tommy

Först i tur står:

Lee flyttat sig från trummorna och satt sig framför pianot.

MÖTLEY CRiiE: "Theatre of Pain"

Att välja det bästa spåret är inte

(Electra)

det lättaste men jag har fastnat för

De stygga gossarnafrån Los Angeles är tillbaka! Bandet slog igenom på allvar ifjol med lp:n "Shout at the Devil" samt turneer tillsam-

.

gossarna har gjort under sina aktiva år i roc branschen och kommer antagligen att plockas som en singel ifrån plattan. Den är skriven av basisten Nikki Sixx, som allmänt fun-

och kritikerna hatade dem. "Dåliga musiker som kopierar Kiss" kunde

gerar som bandets låtskrivare. Trots den blonde vokalisten Vince

man läsa i tidningarna men trots detta ökade fansen i antal samtidigt som de lyfte upp nämnda LP på lis-

Neils inblandning i trafikolyckan, där Hanoi Rocks' trummis RazzIe omkom, är han fortfarande en av mi-

torna.

na favoritsångare. Hans mjuka röst

Kan Mötley-gralJbarna bli ännu större med "Theatre of Pain"? Är den

==

passar fint in med den högljudda musiken. "Theatre of Pain" har som

en värdig uppföljare? Lugna ner er, Criie-diggare! Den är gruppens bästa någonsin och kommer att gå åt

van innehåller mera variation än tidigare, men är tillbaka både hårdare och tyngre ä.Ji sina föregångare. Texterna är inte enbart "brudraggningsberättelser" utan här sjunger

"keep your eye on the money". Frå-

gan är om detta inte är den bästa låt

mans med bland annat Iron Maiden. Gruppen fick ett allt sämre rykte

som smör i solen. Bandet har växt både musik- och textmässigt . Ski-

-

hårdrock från början till slut, men

pelsolo, eller den häftigt rullande

ce-LP. Nu är tre amerikanska band,

.\

I

= .....---

väntat tillägnats den bortgågne RazzIe. Mötley Criie är knappast svärmors drömpojkar, men hur som

O Mötley Crue pas nu av gruppen då de tagit av sig läderutstyrseln och tagit sig an en annan image. Andra kritiker menar att deras bakgrund från Los Ange-

haver så är bandet på väg mot topCriie utseendet på deras sida, vilket framgår av de otaliga bilder på gruppen som flIUls i rocktidningarna.

pen och kommer antagligen att

stanna där. Keep your eye on Mötley Criie, ladies and gentlemen!!!

BENGT BETONG

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIII1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iS. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


-

Torsdagen den 11 lull 1985

--

Hålldej informerad!

@

skärp, mockasiner i mjukt läder, ja till och med hela går

indiandräkter

åt

som

smör i solsken. Och plötsligt kryllar det av folk som säger sig ha indianblod i ådrorna.

- se mittuppslaget -

' 'R

�-

?,:" V· -'_l". ,. . . .

rr ..

__ ______ ."*

o

--..-..

SEGELBRÄDEN

Alpha-mod'ellerna tiar 6 olika alternativ för alla ändamål. Alpha är en välgjord bräda med sträv yta och fotlänkar. Kom och bekanta dig med AI,pha!

ALPHA 230 A pris endast •

,.

Storlek: 367x67 cm, kubik 230 I. -6 st fotlänkclr -styvt segel I Mylartyg -slät V-botten - 5 års garanti

Efterfrågan på begagnade ALPHA-bräden är livlig, kom nu och byt till ett nytt. Vi krediterar rejält för ditt gamla. BrädleSI Sk'mbaaja 3184:

. 'Brädan ar sladig

och planar län. en kvaltlelsmasslg god helhet

SOrA äVRn pas..c:;.ar nyhör!(trf:m. !"!"!'9!1 som ,n",

'V""Ar ur

tar fort.

r.

Anrind

P\uDlIje_'

Med Familjekredit 260.- hnån rörat&. raten i september.

OY./I\AflDfA -jIDOnT A

T f;:r. S333

fastighetsmäklare

stadiga

-o..: or

Nu finns det än.tIigen kvalitetsbräden till' förmånliga priser.

3 950

var min farfarsfar faktiskt cherokee-indian", kan man höra eleganta damer och

."1[fiJXiJ u, o

-

jag vara riktigt uppriktig så

1112

INTfRNAT/ONAL

/

Det' anses nämligen fint och spännande nuförtiden. "Ska

med

varandra

anförtro

stolthet i rösten. D Indianen - pop.

Just

Indiankultur POp i gamla Västern Indiankulturen har kommit ske inte så mycket i New York och andra stora städer östkusten,

gamla

Västern

men och

i

väl

allra

mest i trakterna kring Klippi­

Cherokee var i tiderna en

Folk vallfärdar till little da slagfält och souvenirbu­ tikerna är fyllda av indianskt konsthantverk. Navajomat­ flätade

tor,

små

indianstam,

men är så gott som utdöd idag. I museerna igen är det in­ dianernas historia som do­

korgar,

pärlbroderade hårband och

hyllmeter på

och

minerar

hyllmeter hor skrivits om in­ dianerna och deras liv.

ga bergen. Big Horn och andra beröm­

kurs.

i

högt

särskilt

står

högtstående

till heders i Amerika. Kan­

cherokeeättlingarna

Indianerna är intres­

santa på håll och som histo­ fenomen.

riskt

bjuda

Att

:

jobb!

göra något åt deras livsvill­ kor idag känns inte lika loc­ kande.

ar ihop under t--fskr.rarr: Men så bar han

Det säger Roger Johans­ son från Skellefteå i tidning­ en Västerbottningen. Roger är stuntman och förtjänar sitt levebröd på att göra det

med bilar, hoppa från hust­ ak och andra hemskheter. Sexton ör gammal börja­ de

Roger på stuntskola i.

USA. Idag är han 21 och

förtjänar lika mycket på en

månad' som vanliga dödliga

t helt också

hunnit med att ligga med­ vetslös i en vecka efter ett hopp från ett hustak då han

söndagsmagasin

puläraste skådespelaren. Dallas är den bästa TV­ serien, Ghostbusters ligger högst när det gäller film, Christie är den populäraste författaren, Sophia Loren är skådespelaren nummer ett och Barbara Dickson sjung­ popgrupp?

Bästa

Jo,

WHAM! På

plats

andra

kom

ABBA. ..

Allt fler steppar Steppflugan breder ut sig. Just nu går 18 000 britter i steppkurs, meddelade TV häromdagen. Landets äld­ ste med' järn under skorna är 79 år, den yngste bara fyra.

missade kartongerna. Och han hor en hälsena av plast.

som ingen annan vill göra i en film -,.. slåss, krascha

Londons

är Clint Eastwood den po­

hem dem på middag eiler

NAr Ingen annan vågar... :j "r,;; 4i:ff:.

Enligt en omröstning i ett av

er bäst.

Men därmed får det vara nog.

Populäre Eastwood

Roger har också hunnit medverka

i

en del riktigt

kända film r och det hände en ,gång

kompisarna

att

som sett en Bond-film sade: "5ag ni när Sean Connery flög ut genom fö stret!" Då svarade

Roger:

"Nej,

det

var jag som gjorde det."

Visste du...

••

- att det idag finns 2000 aktiva stuntmän i världen,

men bara 30 stuntkvinnor.

- att utbildningen varar ett år och att där också ingår en hel del teoretiskt plug­ gande, blond annat om hur människokroppen fungerar. - att en stuntman vid stora filminspelningar, typ James Bond,

kan

förtjäna

upp

emot tiotusen mark per tim­

me.

- att slagsmålen planeras i detalj av en koreograf, pre­ cis som vid dans uppvisning­ ar.

TV-reportern Jannl Sples Den gubben gick inte....

stort

talar om... Den

nya Coca-Colan har

testats av Aftonbladet. Vit­ sord: "inge vidare...". Den

som

är ett

samtalsämne

"Over

drycken,

nya

there", lär smaka både gra­ pe och citron, därför ham­ nade den väl också på sista plats i cola-tävlingen. Klar ett

blev

Coken.

den

traditionella

Hon är inte nöjd med lite, hon Janni Spies. Nu'vill hon ha

en

egen

TV-station

också. Hon har köpt in sig i en station i Danmark för sex miljoner

danska

kronor.

Hennes högsta önskan lär vara att få bli TV-reporter... Ganska där.

dyr

skolning

det

I


---1

Tlmlllll dllll JUIl_19_85

___ __ _ ____ _ __ ___ __ _

Tjilevip tjenamoss! Nina, har du

Tjosan! Massor av kramar till

nu? Gör det, annars kan det

kan komma hit o. campa med ert

. Hur har det gått med Anitas

stickningen? Anders: har du slu­

Hälsningar

tagit kontakt med Andreas än­

hända att någon annan gör det. . tält. Freddi: Hur går det med

Ciao! Många sommarhälsn. till:

Carola, "Flax", "Mia" o. "Ces-

kort? Ica, tyckte du att resan var

si". Till "Milla", Annika, "Nilla"

rolig? Hälsningar

o. Maria i "Söderbyin" o. till alla andra "skäriboar" . Samt till bli­

Hälsningar åt Mall, Mona, Lis,

" L"

att det är bara 1 år kvar till mid­

sommarn 1986! Hälsningar också

åt före detta

på Åland den 24-26 maj. Extra Hälsningar

18 i Petalax

gymna­

sium. Lev livet och ha en skön

hälsningar till Borgålössen och

Sundom-körer.

sommar!

till

"1

alla som vinkade till alla i bussen

känd"

kä do at do triivs no tå?? Åm vi

Mors' Nu vill Cia hälsa. åt alla

sko ta å spel in majo no, so

språket går bra! Sköt om er!

Ele kansji do it vii spel kåort na

kann vi jo spel in arab baket?!

infödingar i petaiax. Det finska

meir?! Nå it kann vi naa tå!!

Kuopio

"Räto-Rita"

Tjosan! Hälsningar åt alla bli­

vande åttor i BGS samt åt An­

Skriv ditt, svar till annonsören , på samma sätt som ett vanligt brev. Sätt det i ett kuvert som du klistrar. igen och frankerar. 2) På den plats på kuvertet där du normalt skriver adressen. skriver du svagt med blyerts annonsens sIgnatur och datum då annonsen ingått. (t ex Kram 2J7). 3) Detta kuvert sätter du i ett stör­ re kuvert, som du änder till Tors­ dagstorget , ÖP PB 27, 68601 Jakob­ stad.

maa, Kassu, Tessie, Joss.

Åsa, Camilla, Tanja

Många hälsningar till: Petra S

JeIiM:a.

.

'

.Pet-

ra: När ska vi till Björneborg och

Rörgrund? Du minns väl ett stäl­ le till??? Jessica och Nina: Var har ni varit i sommar? Anita: Är

Silki i topp trim???

V.G Vintage och ?

...

Adress:

. . .. .. .. .... ....

.

.. . .. ..

. .. .

.

.

... .. .... .

.

. . .. ..

.

. . . . .. . ....

.....

. . ............................................................................

Namnteckning: ............ ;.

.............

.

.........

. . .

.

.

............

.

...........

.

..

kort, men vi trodde dig inte.

"Musse Pigg"

att Nipa alias Neumann är den snyg aste

och

sexigaste

som

finns! Hälsar också till alla som

känner OOS & 006!

Jag efterlyser en pojke som var

på sångfest på Åland. Du sov på

Strandnässkola och var från Bor­

"The James Bonds"

gå. Om du eller någon av dilla

kompisar ser detta skriv till mig. Hälsningar till, Nina: "åp fin­

skan" i Sol f eller Österhankrno?

Annette: Vi har beslutit att bli

ÖP har adressen. P.S. Du heter

Mange

håret. .

nykterister så det blir inga fler resor till L! (Tro 't om du viII!)

eller K ... ? Slut på semestern i

södern.

"Vem?"

och hade

en

rosett

"Jag"

Skinnställ svart-grått st! 46--48,

nytt,

1

200 mk. Opel Rekord

2D-61 , bra orig.skick,

1 SOO

mk.

Alpine bilstereo med Magnum

Hej i lingonskogen! Lilla Petra

l00W bashögtalare + diskant o.

svävande på rosa små moln blir

mellanreg., booster och equali­

snart torr bakom öronen. Dara, ? et d

zer sas, nytt 1 600 mk. Tel. ne

helger).

Billig, begagnad el-gitarr köpes.

marhändelsen ännu. Tyvärr är

Ring

bohemlivet slut, men kanske vi

kan fortsätta flumma vidare hos

(961)

37 03 86, kvällar.

12S -76. (961) 66 l1 97.

Säljes: Honda CB

Kattens om hon inte har någon

ski€k. Tel.

annan hos sig. Man vet aldrig!

I gott

Säljes - Stråkmaskin LE-Lo­

gan, bra skick, autentisk stråk­

ljud. Pris

oss två ur flummargänget

2.200

mk. Tel.

961-

271240.

JOr ÖP:s Annonserna i TORSDAGSTORGET är helt gratis prenumeranter. Via torget kan man sända en hälsning, gratulera, stämma träff, återknyta kontakter osv •

Man kan ocliså annonsera ut en grej man vill sälja eller köpa. SÖU:s medlemsföreningar kan via TORSDA-GSTORGET påminna om talkokvällar, styrelsemöten, tävlingar mm. (Ej· tillställningar med inträde). Kontaktannoser under signatur där svaren förmedlas går också in under-TORSDAGSTORGET. Gör såhär: l) Skriv en bokstav per ruta i vidstående kupong. Lämna en ruta tom mellan varje ord. Annonssignatur , telefonnummer eller adress bör ingå I annons­ . texten på det rutade fältet. 3) Skriv ditt eget namn och adress uppe på kupongen. På raden "Namnteckning" skriver du egenhändigt ditt namn. 4) Kryssa ror den avdelning du vill att annonsen skall ingå i. 5) Sänd kupongen i ett frankerat kuvert till

2)

TORSDAGSTORGET,

AVDELNING:

i

Köp/sälj

Sist och minst: Mora: Nykaabi

ar från

.

du hette, då satt du också i en bil och du påstod att du hade kör­

Anna, har kärleken från fjällen

.

med registernummer VCS-772.

Hälsningar till alla som tycker

utvecklat sig? Hjärtliga hälsning­

.

juli, hör av dig!

En gång var vi och frågade vad

Krigsyxan o. Fredspipan

ku, Pasi, Alanko, Janne, Kuren­

I)

S

Du körde en röd Opel Kadett,

sist en hälsning till GHK. Ha en bra sommar! Ri'!g snart!

kan, Rofa, Jean, Robban, Helk­

Vill du svara? Gör såhär:

. .. ..

Åminne fred.

tat med dina sjuka vitser? Till

Nå, höödo Traso-Vonni, ho tyk­

från Malax.

... ..

Läs detta! Du kille som var i

Britt, Isa, Backon och Kia. Tänk

1300 hälsningar till alla som var

rI

Martina

vande 8F i Korsholms högstadi­

um. Kram,

Kontakt

Anders o. Freddi i Nykabi. Ni

ÖP. PH 27,

68601 Jakobstad.


-

--(QJ[;;

Torsdagen den 11 lull 1985

------- -------

r-------� ..

Osterbottniska Posten Medlem i tidningarnas förbund. Österbottnisk ungdomstidning och språkrör för Svenska Österbottens ungdomsförbund och dess medlemsföreningar. lakobstds Tryckeri och Tidnings Aktiebolag - 1985 Redaktionsråd:

Stig-Göran Fors­

man, Robert Selänniemi, Patrik Stenvall och Stefan Träskvik. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Karl-Gustav Olin Tel. 967.135 55, HemteL 967-13420 Redaktion: lakobsgatan 13 Postadress PB 27 686 011AKOBSTAD Redaktör i Vasa: Birgitta Strand Tel. 961-113 522,

--

Hemtel. 961-395 59 Fast medarbetare i Sydösterbotten: Yvonne Ståhlgård Tel. (962) 591 25 (kvällar).

PRENUMERATIONSPRIS 1985 Helt år ............................... 80,­ Halvt år... . .......................... 60,Skandinavien .............. . ........9O,Lösnummer ....................... 2,SO

PRENUMERATIONSÄRENDEN: Tel. 961-124222

KASSA OCH BOKFÖRING Jakobsgatan 13, lakobstad Tel. 967-135 55

ANNONSMOTIAGNING SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, 65100 VASA 10 marknadsföringschef: Ulf JohanssOn Tel. 961-124222 Hemtel. 961-153 938 Annonserna bör inlämn s senast måJldag kl. 16.

ANNONSPRIS I texten ............................. 3,95 . Efter texten........................ 3,95 Bestämd plats - ,20 per mm

FÄRGANNONSER Minimistorlek 200 mm. Färgtillägg - ,35 pmm Österbottniska Posten ansvarar in­ te för eventuell skada som tillfogas

PE:T EN17A Df: GÖR AR AThR M45IQ1ROCH lmR I F.R6HBAP T!

annonser vilka meddelats pertele­ fon eller som på grund av postför­ sening

inte

införts

i

begärt

nummer.

- Detta visar att man satsat rik­ tigt. när man försöker hålla en god ordnlllg. Detta är inte enbart arrang­ örernas förtjänst, utan detta heror till stor del också på publiken. Norra Osterbotten har visat sig ha en be­ tydhgt bättre publik än de södra re­ . gionerna.

...

3. Vad anser du om diseo? - 80 ansåg att diseot var bra och .. behövdes. ' - Diseot i Nykarleby har byggts och skötes av de yngre ungdomarna: Diseo ger en viss variation i tillvaron och man kan variera sin kväll enligt eget förgottfinnande. Största proble­ met med diseo-utrymmena har varit ventilationen oeh värmen.

«1>.. (91985 Unil" Fealure Syn(hcale.ln.....

Nöjda unga

arrangerade på sin dans för säsongen.

ngdomarna vill· att deras dansplats skall se ut som den i Nykarleby, bl.a. så ommenterade en stor del

NUFS gjorde en publi­ kundersökning fOr att på

den utfrågning som NUFS

sista

det sättet bättre kunna pla­ nera den inkommande sä­ songen. no personer del-

tog i· utfrågningen där föl­ . jande frågor ställdes. l. Vad anser du om det gångna årets program') - Hela 84 procent ansåg att pro­ grammet (orkestrarna) varit medel­ gott eller bra, endast 5 proeent ansåg att programmen hade varit dåliga.

- Programmen har huvudsakli­ gast bestått av de Österbottniska dansbanden med inslag av svenska eller utländska artister såsom Eva Dahlgren. Niklas Wahlgren, Anne­ lie RyM och Dolly de Luxe. 2. Vad anser du om ordningen? - 99 procent ansåg att ordning­ en var bra.

4. Vilka artister vill du höra oeh se? De mest önskade artisterna blev: Magnus Uggla 15 röster Dingo 14 .. Kikki 12 . , Anne-Lie Ryde 8 .. Pernilla Wahlgren 8,. Niclas Wahlgren 7 .. o.s.v.

,l


-

lj)

_______________ _______ __

________

T or H a ge n de n 1_1 JU_U_19 8 5

__ __ ________________________________ __

Eva Dahlgren:

Alltid roli t i Finland! ·

-

- Va' kul det var! Så här kul har det inte varit tidigare åtminstone inte i Finland.

I

den

stilen

gick kommentarerna i

omklädningsrummet i

Äminne i fredags, när Eva Dahlgren och hennes band pustade ut efter den en och en halv timme långa showen. Det var turnepre­ miär och stämningen var på topp. Men de spontana utropen om att det aldrig förr varit så kul aU uppträda i Finland får stå rör killarna i bandet. Eva Dahlgren sjä'" säger att hon alltid haft kul när hon uppträtt i Finland. - Jag uppträder rätt ofta här - det bara blir så

- och det är

alltid lika' roligt. Alla andra kommentarer får stå rör de andra i

D Arets landsturn över för Dahlgrens del. Turnepremiären äGde rum i Aminne på fre­ dagen, sedan följde Pihtipudas och Helsingfors. Hemma i Sverige vänttu ytterligare 26 parker på Dahlgrenskan.

bandet. Varför just Åminne folkpark fick stå värd för sommarens turnepremiär

vet

Eva Dahl­

gren inte. Det är inte hennes jobb att hålla reda på sånt. Men hon hade absolut ingen­ ting emot det. - Åminne är en bra park. Här är mycket folk och det är ett bra ställe att uppträda på. Janne

Sjöström,

Åminne

folkparks allt-i-allo, har där­ emot

förklarif\gen till varför

premiären blev förlagd just till Åminne. - De ville förstås ha premi­ ären på ett ställe där det sä.ke(t kommer mycket folk ... Nej, skämt åsido - det passade bäst 'så i deras turneprogram. Att

premiären skulle äga rum i Fin­ land var klart, och då lämpade sig Äminne bäst eftersom vi har till största delen svenskta­ Iande publik. På så sätt kunde de bäst få en riktig bild av pub­ likreaktionerna.

talande

publiken

bort.

uppehållet med besked. Sho­

också hon var nöjd med upp­

wen är en och en halv timme

slutningen.

lång och Eva Dahlgren är lika

- Ordningen har också varit

intensiv som vanligt. En hel del

bra ikväll. Vi är närmare tret­

nytt

tio ordningsmän på plats, men

Knappa tvåtusen personer ha­ siffran var arrangörerna mer - Det är en bra siffra en

fredagkväll. Vi är mycket nöj­

- Hennes texter är så kne­ piga på nåt sätt och hon upp­ träder så anspråkslöst och en­

större ingripanden.

repertoaren.

stadsflickor.

'Knepiga texter'

Eva Dahlgren på skiva frappe­

Den som tidigare bara hört

ras kanske främst av hennes

Österbottniska Alpha stod för dansmusiken, dragpl;'\stret

enkelhet. Utan stora åthavor,

men det stora var

klädd i byxor och en svart stor­

naturligtvis

skjorta, framför hon sina låtar.

Eva Dahlgren. Hon förekom­

da, säger Janne Sjöström. .. En o '

mer rätt

sån här kväll faller av naturliga

gjorde en riktig sommarturne i

skäl största delen av den finsk-

folkparkerna. Nu tar hon igen

med påpekade dt:ssutom att en

utlovats

låt - Pain - fanns med på

de mött upp i Åminne och den än nöjda med.

hade

var just enkelheten.

och, för all del, en alldeles ny

vi har inte behövt göra n'ågra

Tvåtusen

material

det som mest imponerade på de ungdomar ÖP talade med

Lite

å flitigt på de öster­

rökutveckling

förekom­

mer ett par gånger, men det är

.

, .

faktiskt tre år sen hon senast

.

da effekter. Publikkommentarerna efter showen var entusiastiska och

kelt, kommenterade tre jakob­

De hade liftat hela vägen ner till Aminne och Ma.lax för Eva Dahlgrens skull och de skulle lifta hela vägen tillbaka kloc­

kan två på natten. Det bekym­

rade inte flickorna, Kvällen i Åminne

var

med

Eva

Dahlgren

va

de. BIRGITfA STRAND

_ ---------------- .

\ l t!l ker 1 :\' d'u". /.I ,, -"

(Vad

�-----.,.-----"

.

o

pa Den nordiska folkdans­ och spelmansstämman lockade ,!är­ mare 7000 dansare och spelmän från hela Norden till Abo senaste vecka. Nordlek -85 invigdes officiellt på onsdagkväll i Kuppis ishall med hälsningar, musik, dans och sång samt alla

...

Vad tycker du om det här med att flickor solbadar toppless?

nordiska ländernas nationalsånger. - Jag tycker atl det är trevtigt, det är helt enkelt ell bra påhill. Människor blir mer och mer naturliga, och det är ju bra, Men, det räcker med alf överdelen kastas, Vi måste ju spara något till nästa årtionde också...

I I I I I I I I I I

Mariner - världens bredaste sortiment av på litliga driftsäkra utbordare,

,

fijMRRlIER

--MARITIM

KORSNÄS BILCENTRAL Te I 96 1

Ulrika Lunabha, 18 år, Jakob· stad - Det är bra så länge man håller sig till badstränderna, men om man börjar gå om­ kring topp less överallt tycker jag all det har ge/II för långt. Det mest positiva med all sola lilan bikini-överdel är all man inte får några vita ränder som syns när man använder sina som­ marblusar,

___ _ _ ____ ._ _ _ __ __

man är en enda stor fest med program från tidig morgon till sent på kvällen. Efter de mera ordnade programpunkterna med seminarier, dansstugor , progra­ maftnar, uflykter etc, brukar deltagarna övergå till den impro­ viserade delen med mycket dans, sång och musik till långt in på småtimmarna. Det är något

trötta med glada Och trevliga människor man träffar på Nordlek. Arrangörerna hade även väd­ rets makter på sin sida. Strålan­ de sol, ljumma vindar gjorde de flesta deltagarna nöjda och gla­

J

Susanna Kuula, 18, - Nej, jag tycker inte om det. Jag kan inte förklara varför, jag tycker bara inte 0111 det. Själv är jag alldeles för blyg för all sola topless, och jag tycker inte all af/dra ska göra del heller,

64 1 0 02______ ________________________

Nordlek-stämman arrangeras vart tredje år och alternerar mel­ lan Finland, Sverige, Norge och Danmark. Senaste stämma ar­ rangerades i Göteborg, Sverige och nu hade alltså turen kommit till Finland, efter en paus på över tio år. Folkdans- och spelmansstäm­

_

da. En folkdräkt är förvisso en varm och svettig historia i sols­ ken, men bättre så än att gå om­ kring i en regnvåt dräkt.

Huvudfesten i Idrottsparke på lördagen föregicks av ett fest­ tåg genom Åbo. Sammanlagt över 3000 dansare deltog samti­ digt i den gemensamma dan­ suppvisningen med olika nordis­ ka folkdanser. Nordlek -85 avslu­ tades på söndagen med spel­ mansmusik, tal och kanonsalut i Slottsparken vid Åbo slott. För nästa nordlekstämma 19 står Norge värdar. ULF JOHANSSON

Än finns det rum i Europa-bussen Än finns det lediga platser i SÖt:· bussen till Europa i sommar. meddelar instruktör Bror Jacob­ son. Avfärden sker den 24 juli och resenärerna väntas van hemma igen den 7 augusti. Resu går genom elva länder och kall ses som ett alternativ till tågluf. fandet. Tryggt, bekvämt och näs­ tan lika billig : Närmare uppgif· ter fås från SOU:s kansli i Vasa.

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 28 1985  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you