Österbottniska Posten (ÖP) nr. 27 1975

Page 1

\

:ö'sterbo1:tn Iska'

u';gdo;...Ud~ing .p'" "O ·' 's' .~t- e" '.: n .

I

Ö". .hOllni.k

Torsdagen den 3

jnli 1975

.

~

. . ..

--

.'

~

.

"..

.. ..

30

P - 21

.

G(Jd sång och dråpliga ',a'k törer

Sourander. som skratten på sin sistavande i abc-boohä.m.m.ade mimik. teater firar femi år. Regissören ~unds spåd,'m att

fjärdingsman ' BoriS' 'Srlirm, .'Ma­ ja .:..... Karin Sandst~öm. Ka tri slagit in.' . Premiärdagim var med att skära av ledl!ingarna, På bilden fr.v. Unto 1'iibo- --- Ulla Nordling; .1'ur l(ka . '"'­ ~ »uo.tar,lS,:'s­ vädret 'dessutom fint. men före så det blev ,nervöst innan an-=-.nen _som sköt~r ' musiken Alf Håkan .Streng och -' .' hade manen hel del trasr.el läggningen ' . fungerade . igp.-n. Ekblom som ' en ' stockflottare, se . Kronqvist. '- ,:Se :-l'I i <L :3! ­ Stockftoftarna terns . största

skall. bli lea- med . den nya högtalaranlägg- Teatern noterade störs't a pre­ framgång har ningen: Någ~n hade rriat Sig miärpubliken hittil ls: .

' Anl'al~(~~ök;are'-­

på mån~a sprnk

q STUNDARS har tY,dligen . . känt ' i ett aHt .,törre område Vid året.s an"å lpr... . miär talades måne;a -.pråk Många talade ril~ss"enska, 'och må:nga finska. men ..ng· e'~!ta O<'h tyska stötte.. mån ' 'på litet då och ;då . ~"kså i stugorna. O"h ' gästerna \'ar frågvisa; ville · veta-varfö..... man gjorde så 'och -s'å och ; så ~Ii"it

-:-:~=::~rru I

,I _

_

Petalax l gamla vardagsdräkter uppträdde vid anvalpremiären. På b~·

~ Bilden UU höger:

,

Evald

Frants demonstrerar bur ma-D gör pörtkorgar. . /'

o lBLAND hade man ren~ aven I-änsla ' a v att Ile ·...· an­ liga österhottniska dialekt.er­ ~a kom i skymundan. Am ~I­ premiären besöktes inte av. . så ml!nga personer söm mun väntat, men det var .säl.... rt_ 'blåstens fel. - Se sid. 6! .


2

öS~ERBOTTNISKA

öp.

•• • So,m maren ar _Inte

3 juli

bara niidsommar

· 1975

Antalet personer som drunk­ de i .midsommarhelgen blev egen t1 ~gen ovanligt litet: omkring personer, vilket .är endast två tredjedelar av det "normala". Till det åt­ minstone relativt , sett goda resulilit ' bidrog den informa­ tion som för.egick midsoq!­ marfirandet och som gick · ut på att man skulle fira "torrt". Dessutom hade RjÖ­ bevakningen fullt · pådra g, vilket också bidrog att folk sOm färdades på sjÖn höll sig nyktra. , Men visSt är det skräm­ mande: 20 drunknade under en helg!

* D1I kaa Ilylsa ~

_'o

* Det finns mangä

*

. ~erJietsutrutltainC

ir. aidviDdig

Statistikell

. TorsdageR den 3 juli

weekend-övervakning, säkert skulle iimebära både, ökad nykterhet · och färre "Olyckor. ,. en: det är i grunden den enskilde som bär huvud­

ansvaret. ' ,Genom. att inte koppla ihop sprit' D.led sjö cch båtar och genom att" också i övrigt visa respekt för sjö och vi~d Kan varje männi:-;ka "bidra till att minskR den skrämmande höga drunk­ vil~t

M

ningstr~kvense~. ­

• I några dagar har Jag ~ haft nobelpristagaren Kofl­ . rad Lorenz' · lilla bok "Civi­ lisationens åtta dödS$ypder" som efterrätt ·eller mellan­ mål: · jag tog en döds~ynd då och då, med/m jag vän­ tade på den -riktiga ~om­ maren.

., Den som skall komma . .. . Ett ganska angenämt sätt att synda på synder­ na bara inte vore så fruk­ tansvärda : överbefolkmng, miljöför~tör~g. kärnvapen­

om·

~iiig.

genetiskt: förfall, utarmning . . . , Och vi sitter med armar­ na i -kortl. kän~d'ornas

M

*

Folkdansarna har h' mt stämma på · .Åland, ocb i Vbl skriver Trygve Erikson, att helh,etsintrycket var _ket Positivt. my<>­ Han säger:

läsarforum

Vi

... -­

ar besvikna

,pa resultatet

. ­ "Du som har fritidsproblem nästa vinter - hoppa med I ett Du som skrev i OP 26. 6. -75 folkdanslag. VI skall. nästa 80m- ·under sign. "lyssnare till såväl mar till Nordlek I Trondheim i Zotch som ~a andra or~estrar". Norge. Det är minst sagt ~ lika lockande .mål som Arets." Du har en ganska bra ·uppfatt­ nIng.. troligtvis var du med och dölflde? . " Tänk på det.

i

• Människorna skall allts! bo i massinhysningsanstal­ ter utan öppna kontakni ­ gar till en levande lanäs­ bygd. Till det här kommer dessutom isoleringen, främ­ lingsskapet och:":"" t!ller Loren~ säger känslc värmedöd. Han säger särskilt glädjen blir ou ~p­ nåelig därför att man i v-h tid undviker all olust. Ett !!itat : "Njutningen kan upp­

en .solig (la.g • •

Gratis .resor

För registrerade motorbå­ dac lu bevirbtc 8OiIl ' liar • Lorenz säger:

.Årligen drunknar omkring tar imns stadgat om vad som , åtta mAnade,. ,tji.nstgörinc

"Vi aom lever I tlLttbefoika­ 460 personer i vått land. En­ hör till båtens obligatoriska 7 .gratisrMor oell bedrillC de kulturländer eller rentav l . som .har. . elva IIIlqdPrs ,lItDnIt.Ider har- ·inte längre u­ ligt statistiska uppgifter har utrustning. men däremot är tjliistgÖriaC _.. ~r. goIl aning .om vilken brIst vi - omkring .75 procent BV dem det ingwstana sagt om vad En · kOllllDission som 1IJlder.. Heler pi. ~1mAD. varm och frln varit alkoholpåverkade. Sk\ll­ småbåtarna skall innehåila. -$Ökt bevAringarnas I'fJ8Or fö-­ · hjärtat k.omniande människ0­ kärleJi: ... VAr kärlek till niB­ le de inte- ha försökt sig på vilket är beklagligt. pet är . resIår aU antalet. fria resor tan f&'tu~, genom dessa den omöjliga kopplingen -av inte minst i småbåtarna som - skall 1Itökas till 16 ~ve massor ~ av medmjtnniskor. så tiD den grad att man till 81ut sjö, båt.basiu och spri,t. lir . utrustning .skulle behövas. En . D. mte' lingre kan pl.viBa mll)Sta det möjligt att de på ett av­ spAr av -den." förutseende.. båtiga~e, m""er

Del- iF ett brå bud. Det

. görande sätt skulle 'h a hyfsat sin båt åtminstone med flyt­ ger varj6 beviriag .lIlÖjlighet

Och så här: drunkningsstatistiken och ~ä.står, linor. båtshake. fick­ att pi statens hekostnad be­ "Det allmänna och allt mMa ejilva ha öve~1evt. lamp~. fötstahjä1p"i~ka. söka hemmet tvft Pa'pr' pe~ steirade trämliDgsakapet Inför mAnad; ·tilt detta konUnu yt. Det är något som tAl att åror. 'nödraketer och pump. - terlipre . möjlighet till ~xtra den' levande naturen bär en stOr del av 8kulden tiH Mt -tlllka på: . Tyvärr är' det här en ut­ resor vid specieUa tillfäJtea etiska QCh estetiska .t5rrlande rustning ,s,o m kostar rätt · som bröllop, barndop, be­ , som har drabbat civilisatiOlIB­ Av aHa !'lom lever. . människan. För var skulle väl

J gn.vQingat osv. · det uppväxande släkt.et ·kunna

mycket - inemot 1.500 mk. insupa vördnad för någonting,

Men det kan vara välanvärda an bör också hAlta min­ när a.lt det de ser omin'mg·

särskilt för österbottninga.r · ~g är människors verk. och net, att . sommaren late pengar: de kan -rädda både som avtjänar sin värn­ därtill simpelt och fult -män-, ett och flere liv. Rent sta­ tar slut vid midsommar, även nJBkoverk ?"

plikt i Dragsvik - ir resorna om helgfirandet · leder till tistiskt är det bevisat att de _ dyra - vilket ·inte minst be­

• Lorenz tycker Inte om ovanligt många . tragedier. flesta olyckor äger rum med väringarnas föräldrar upple­ våra storstäder eller om ver· sOm ~n ekonomisk pinl\ Just nu har indu~trisemes­ småbåtar. . vårt åätt att lösa bostads­ , ...;.. oeh ·· dirför (Hir kommis­ problemet: ' han betecknar tern inletts, och det inne,bär sioll.eBS 'firs!ac firVerldq:as: Ständig övervakning städerna som elakartade tu­ att ovanligt många männi­ Men , . .dra sidall . rUUlS det mörer Oeh kallar bostäd~ önskvärd knappast &kil att p Bl myc­ skor, de kommande veckorna na f Städernas utkanter för ket längre: skaIJ vi ha Dtili­ vistats vid vatten, där de ­ massinhysningsanstalter för Sjöbevakningen som gjOlde tAr .11' det · DOC In~ , D~OIl 9m de kopplar in spriten ­ nyttod.jur. '­ orbnlic tanke att tyeka att

utsätter sig för stora risker. en god insats under midsom· ea bevlriaC I Ilonaala .all

• I en tidning läste jag ny­ marhe~$en, borde kunna ges bir atbkda .1 det aIiJltira i ligen. att FinlaDd .bör ha resurser för en. ständig för­ tvl veekor. goda · utsikter att bli ett tu­

VäIk(Jrmiien .i Jaget

En skrämmande vj:;ion.

·Å tta dödssynder

-I

:...

I

i veckan

som gått

stärkt

.riskfaktorer

- På sjön finns också an~ra faror är de som följer ' med eller förstärks av Rpriten' ,Hit -hÖr t .ex. väder och villd; okäilda farleder med risk . r& ~rundstqtning, dåligt utrusta­ dehåtar, som dessutom fer­ våriansvärt ofta öve.r iastas, vilket lätt kan leda till kata­ st~oiei: -I plastbåtar är dess­ utom eldfaran stor, Allt -det här gOr att man bör ta · sig I akt: ' särskilt tungt VIlar an­ 8v~t - på" bltägaren-kapte­

ne~~

POSTEN

ristlatld ~ folk Yill ' uppleva oförstörd'" natur: ,Den stacis­ genemtioD som n~ Jever _är den sista som har nat,urliga släktband .till foli som le­ ver på landsbygden!

nAs utan att man därför behöver betala olustens i form av hårt och slitsaDll arbete l men den ski5na ~ dagnistan glädjen kan .,g uppnås på det sättet.­

religionernas läror", detta förkastas, säger av dagens ungdom, rev olt bärs upp av hat : unga · protesterar mot ål ­ männis.k or. ''Cngdo har". skriver Lorenz, ni sjä)­ va . verket båd ~ ' tungt gande och förnufti~ att förklara krig mot våra 'etablishments'." ; Lorenz reagerar mot är bLL att samhället så förändras a.tt de unga har svårt identifiera ·sig. Därför sökS' de sig till olika gäng cd grupper, vilkas målsättnia­ gar inte alltid är I;!:ända. Re­ volten blir negativ, då d borde . vara positiv • Det är märkligt bur det bir - ·en dag ·dl måM' flyger över vattnet " gång känns både .... rs . oCh angeläget. f jinaa och ovidkommande. Ilen ­ tar man omkring sig i el.­ vanliga stadsmiljön ­ liten staden än är - finMr man· att Konrad Loreu , . kar på många sanningar.

samma·

• . Vi skall sIl vakt om d­ ra miijoor och om ...:.ra känslor! ALF SNEIiM".

peDDaD och skrev. ~ bar den bIsta orkesten -VI kan nog diskutera p4 dina den mindre bra ·orkestern. villkor till bältteo men leke När - en LP-skiva sälja rallt. F-lnns1cke "den absolut bAs- upplagor Ar det Inte alhid

Med din djupladtOtde åBk~lng ta d~rkestem". Finns dA den om den bästa musiken. dA I.r frAga om . den bästa ork~ern, .absolut sämsta eller den l nptten trlga om. 'vad~ , gt.r btm

dIn A:sfkt om 'statrsttkp.r, 4 mUjarder människor •. 4 miljarder 011ka syns ätt. . ~a . allt det där är ditt synsätt den dagen du fattade

eller 10:de eller någon placering lyssnarna tidevarvet överhuvudtaget? Allt h~r sitt vär- tOSV' de det är människans påfund. snlDet där kenbet och ärelystnad som gör att

vi

le


Torsda,en den S juli -

Ö S-T E R B O T '1' N I S K -A

1975

PO S·T E N

(..I

"

Stockflottarr()l:n~ntik slog an

Bäddat för publikframgång

STOCKFLOTTARNA slog 'an vid }uthback.a tealers prenuar i M;nd4gs. ,1 Iailis Granlunds bedömning att tea,tergänget skall ha mycket emot' sig ... Mels pjäs inle skall blj den stö~stQ framgången håller streck. Vid pre­ aiiiren hade man .d el mesta med sig. MEN FÖRE hade man inte alla goda makter på sin sida. Någon hade näm­ ~en roat ~ig, med all skära av högtalarleibringarna natte~ till söndagen, si det blev extra jobb och ~lra nervöst' iiman det fungerade igen. . Huvudrollsinnehavaren Hå- 'STOCKFLOTTARNA aVTeu_ kan S t r e n g sOm stoekfleL YO Pakkala är inte en pjäs biren Turkka är säker i sitt av vår tid. ' Många har ' sä­ agt!I'aDde,precis som han . kert sett den tidigare. Juth­ akall vara i rollen. Hans backamiljön är idealisk. ~

så långt har publiken fått sig månget gott skratt. Stockflottarna är ett lust- ' spel, vars främsta ' syfte är att roa publiken. Mest remr Uffe S o u r a n_ d e r ; som är som klipPt ? ch . skuren för stockflottaren '1'0­ lari som måste börja 'läsa både abc-boken och kateke- ' 's en för att få- -gifta- sig med försä.!ljerskan Maja, Karin ROIBantiken blommar orh Hl\kan Streng som Turkka 11­ S a n d s t r ö m. ,.wo \'Dåo.r Sonds Där -lJjörk6.rr.a susa ljuda för sin väna mö Katri, Ulla N~nUing, . och fÖl" jut.ltbaeklll(M!blNcelL En annan . mycltct i;:oande gestalt är fjärdingsmannen, Boris B r ä n n, som vill ha Pietolas hemman och dotter, Ö h m a n gjort . är helt ny och som bakom sig har di- ' för året, trovärdig och än­ verse skuldsedlar och andra damåisenlig. Unto . T i i h o­ . påtryeknmgsmede'l. Boris n e n är -med överallt med Brann visar igen upp en ny dragspel eller fiol , han skö­ sidå av 'Sig i ·denna rol1. Ro­ ter muS'iken. ande är också församlings­ DET .KR jubileumsår för systrarna Margit A r om å­ Juthbacka teater i år, fem­ k i och Maily H o I m b e r g. årsjubileum. Hittills har ''l1orsten H ä g e r ' gör väl 13.000 personer sett tea terns ifrån sig som hemmansäga­ föreställningar. Efter pre­ ren Pietola, QCh Ulla N o r d- . mJ.8.ren I.\ppvaktade Bosse I i n g sköter sig bra som K r (!) n. q v i ,8 t - oom gjor­ den väna dottern Katri. lik­ de sig bra i rollen som stock­ som toq>arflickan Anni. Moa fl(!)t,t aren Hl.lotari - regissö­ T b o r s. De håda sistnämn­ ren M::tjlis Granlund, deko­ da klarar även galant av ett ratören och "orkestern" med par sångnummer. blommor och ~ innesgåvor. Som Tok-Gustaf gör sig Oeh sedan fick en och an­ unga John L ö f b a c k a rik­ nan i gä_n get blommor, men tigt bra. Ytterligare medver­ alla hade varit värda ordent_ kar Monica K r o n q v i s t som . la.dugårdspiga. Stefan liga buketter. H ä g r som dräng och Erik NIO föreställninga r tiH pla­ ·F r a n s b e r g som nämnde­ neras. Sedan åker gänget till man. samt en hel del stock, Norge. 'flottare och byfolk ytterli­ gare. Harry C'a n d e r DEKOREN som

SJÄLVA HANDLINGEN är iTen om man är van vid att väl inte så mycket att orda höra honom i en något an- '. om. Författarens teckning sångröst gör sig mycket bra,

unda repertoar. -ANNAN god sångare ä,r Karl-Erik K r o fl q v i s t, lIIoekfIottarane Kasuri. Re­ dessa båda flottares gör pjäsen njutbar. De öniga flottarna . fö~tärker yUerligSre det goda intryc­ ket av sångerna.

av m.änniskor · verkar tunn, intrigerna som ibland verkar tilltrassladei&5es sedan helt plötsligt. KärleksprO'blemen löses också så att alla in­ blandade får varändra på lö_ pande band. .

*

....MEN INNAN man kommer

e

.·ns. da'· ~ ......-.npDte • ~ ., ' 6

.UJ.. .

,500'

1

dansa såväl ~. gamma-idans . som ' 1II1111111111111111111.UIIIIRUIIIIIIIIUill sentanter .resp: förbund. U ng­ , "jytä". Vöra uf står som ar­ '. BESVIKNA .·­ tlomsförounden fär ' rlirsta ·.;;å alla ra~~~ll:~r ~esi:~ed:~~~r' i och l. " ... . . .::::. men icke de egnR orkt st­

IVerar _....~t .. . .'.. -unga ; et. . p.~ .V·· d .. / ora' agar/ .' _ .. - fyra ~

VI ÄR

j

med det · utan Vörå Rotary och !gen iBlssnes -spe.kulatlOn -('ch Fri.gafl är -dä: skall det bli en Vörå Lions består d~ssutom Ipel.lgar, inte som sagt i ,deD. bästa nksomtattande tävling? Vilka or­ asfaltdans. Framt_rädand:n..! musik.en. utan vad som f~)k . tyc­ kestrar _~år· . ställa. upp Lex. de

I

forekommel' oeksA har. For kel' ~. ":. . . . " . aldrig har gJort någon mden som bÄrjar känna· sig·tom Allt . oyrlgt .snack aSld~, Idlm spelning, de som har gjort. en _~< i ~ :~ii&"_en .efte): . ~llt " dansari.-1.e.' med' tä~landet har sin. .p~ats i det . men inte två },nspelningar ? -~3ka <" _ : • .finn& .det moj.lighet~r .att gtilla samhil.~l~ _ vi. lever t .~~;an:lir då lämpligt hus, s~hus och lamp­ kött ' och korv. .­ . ' om denna orkestertäviWg ;gär aU lig tid, sälj biljetter, säg till TV AND med _Vörådagainll, if'()rn inleds · i dag oeb - på­ l . ä t / _ . Trumpetens dag är därnled göra bättre el er saJ!1re n s a och radio, det .kommer in pengar • jaIi. arrangeras 9(lkså Tr-umpefens ilag.' Vorå-daT d . till ända, men Vö.rådag-ama gäng det. bUr 8:kt,uellt? e.x. . e och allt bÖrjar lukta "BisSIws", - jar i kväll med idrott och musik på sp(irtplallen I fortsätter ännu på sönd.ag·en. olika ungdomsförbunden utser , n­ peIlgar . som ungdomsförbunden . Öppet bus på bibJ:oteket och kyrkokonsert k tl Man börjar söndagen ' med lom . sitt förbund 3 -or estrer e er så vä.l behöver. Ikpb står på fredageDs program. ,. högmässa kl. 10.00. Predikan. 2 som I. en större tävling repre­ 6 trogna Zotch-Iy!l&oare r. p!ieas dag iHfalier på lördag. Den 'startas med mu­ ett femtontal orkestrar. Paraden går fran hålls av pastor Sven Jakobs- l· · .. . . 1 . .ldpba:ae1l till Skoleelttnnn. I son. Vörådagarnas huvudfest som. k att inträffa i kVäl1S-~ '"" f-o.:l"aggs t -Il M y~be rgsg å r d en. Vörå ommer 1 mellan den 3-6 . juli. Långa drinkar ,;.... ':

Ftstimnsoerlen ljuder kl. spela melodier allt från ö,'er Dar ­ medverkar olIka orkestrar. S .. fo"r Vo"r"a'a .. . om arrangorer ... - trista

D~ som ar nyfikna pi- hur garna står kulturnämnden i lcentrum. Då spelar bygden till In the mood, morgnar.

omar upp ute i det · ­ Sedan: blir det ungdomssam- Voråsoppan smakar, kan ta V " å h f"" Ttum elens dag TI"'dI:oa orkestrar från ling i Vörå kyrka oeh stor­ sig ett smakprov mellan pro- or oe or p ..-.a....a... t!Il frin Lovisa -och samling p! ' Storberget i Rej:' graminsla:gin. kulturnämnden och Vörå ung-, orge kommer att peJt. Där har ' man tillfälle att Detta är i huvuddrag -(ad domsorkester. O

a"

.o,

- I.som

I

I

I

YK~~må!t


öSTERBOTTNISKA POSTEN

4

Torsdagen den 3 juli -

1975

FAGERO LöRD. 5. 7. kl. 20.00

1

. 1- 1

·LEIF .ENGVALLS fr. Sverige ECLIPSE -

FAGER(j

N(jJES/~ARK

-

BU SSAR : Wester kl. 19.10 fr . Lappfjä rd via K :stad, Tjöck o. Näsby. Ingves kl. ' 19.30 fr. Pörtom via överinark o. yttermark. Ingves kl. 19.10 fr. Kaskö via N äsby strandvä gen. Haglund kl. 20.00 fr. Kaskö via Näsby strandvägen. .

CARPELLA· CARPELLA

CARPELLA

N~tlE5 hl!J!g~

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

FöRSTA TOPPENGREJEN!?!?

eARJlEbbXi HÄNG

I

KARPER?'

MED PÅSTORDANS Lördag 5. 7. kl. 2O~OO · I

.

JYTÄ OCH HÅLL-I.GÅNG FÖR HELA ·SLANTEN TILLSAMMANS MED RADIO~ OCH TV·FAVORITERNA

PEPEWILLBERG . & PARAD'I.SE

+ EXODUS

KORSH{)LM~ DAG 12~13- juli med bl.a. Sune 'Mangs Show och Bengt

Polo Johansson -- Gammaldans: KorsholmsGille och luUirbo Gille

BUSSAR: Häkans fr . torget 19,45, 20.30 ocQ 21.10. Haldin fr. Oravais 19.15 via Yörä och Kvev].ax.

.

'

' CARPELLA CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CA~PELLA

CARPELLA CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA CARPELLA '

. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDDCCC=aCDDDCDDDDDDDDDDDDDDDCCCDDDC pansar du modet.lit eller mogeJ? Hos' oss kan du dansa bådcd

Lördag 5. 7. kl. 20.00 ­

Söndag 6. 7. kl. 20 '

I

,

*

med publikfavoriterna

ZOTCH ., ILPO KARINEN

'f lit

o.

På vår andra dansbana:

It GAMMALDANS

.ArumBa · oI\~arl\ . BU:;~R~?.~~!.!! ..:.

Orkestern med sving.

Jonny Cutz från Sverige Testad för svensktol)pen i förra veckan. ­

.,

NÄSTA HELG: YNGVE FORSSELLS {r. Sverige. 12. 7. Orkestern alla -Jragat ej(er.

Premiär för Äminne$ n.)'hei med pang och bom.

13. 7. "KOMMUNENS DAG". Programfest.

Vasanejdens populäraste dansplats i Malax_25 km söder um Vasa

,

aaDC==~DaaDDDD~DDaaaaaaaaC~CDaaaaaaa~aaaaaa~aaDa~aC====== KOM TILL

YTTERESS.E LöRD. 5. 7. KL. 20-01 ,

.Det ~r åter dags.för en trivsam GAMMA~DANS vid MOLPE PAVIL.JONG

och koppla av tillsammans med

-Cleopatra och Dannes ORDN.GR. t:,IIl BUSSAR : Ekmans fr. J :stad 19.40 via Källby. Kronlund fr.

SAka' 19.00, G:kby 19.15 via Kronoby. Bjönejden fr. Vilobac­

ka 19.10, Purmo 19.30 via Forsby och Bennäs. Ekmans fr.

Terjä rv 19.15 via Kolam, Snäre och Bäckby,

lördagen den ,$ juli kl. 20-01 'I.

IL"'W"~~

..

-

Omtyckta

..

,

KORSNASGILLET

stampar ' takten

STÄMNINGEN I TOPP! DU HÄNGER VÄL ME'?

-


T. . . .p . den .$ juli -

Ö S T '~ If B O T T N I S K i\

1975

P O ST E N

_S

----------------------------------------------~----------------~----~--~

'­

,

D A N S -H ELA HELGEN i

RRNJ(S

~.

J Ä~Ö;DÄGSDANS

Tjo-tji'1l 11Wd

,

EGONS Lörd. ,5. 1. kl. 20-01

·, EXO,D US . 6. 7a kl. 2~Ol

I

-

--- -

-

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . * " j

Missa -inte

j,,~~

SÄSONGENS FORSTÅ

SÖNDAGEN 6.' 7 • .kl. 20-01 "

OMS,D AGSDANS, 9. 7.

FOR DÅ SPELAR .

JANU'ERS .

, "

En toppenkväll

E

'

INGEN BUSSTRAFIK.

,RAMONA! ,

l!

sT

•• • • I

Det betyder GAMMALDANS- "lördag 5. 7~ 20--01

G A M· M .. A L D A N

V älkom~,!- till- en trevlig · gammci,ldait,s på "dansbamm , io

L I R

OCH UPPLEV "UNGDOMSTIDEN ÄTER".

\

SöN,D.

.

6~

'

-.

7. KL. 20-01

BerteJ Norrgårds ,.~io '

A ORDN.GRUPP IV

. '

.se.D .ERUDDEN

S KO~f

."

,

.

FORSBY~!

20-01 '

GUSTAF-. WAS!

fr. Sverige

som alla måste 'vara med_om

BUSSAR SOM ,TIDIGARE.

~I.,

R

E

.

I

--...

Vi dansar ~

Söndagsdans på . ,den 6 juli kl.

K -·I ' L '- E N

GAl\1MALDAN S lörd. 5. 7. kl. 20.00

20.00~1.0~

'RISTO OJA-LIPASTI

;-SÖDERSTE.D TS trio

ORDN.GR. 4

I

~~~~~~~~~~~~~~~~I .vare samlas ~ . g dikt. och bygd

ras av textanalyser. Deltagarna väntas bidraga med både prosa oclt poesi. För utbytet 'av ana­ lyserna och diskussionerna skan österbottens littera­ . , . ......_ arrangerar sitt ,sjunde bli sA mångsidigt som möjligt och 1"1iI~I.:I. .dlUlil'ium pA Vörå Folk­ för att textbidragen skall kunna ....~-..;~a 5--9. 8. 1975 stencileras i tid, ser arrangörerna med folkhögskolan. gärna att du som vill anmäla' dig sommar är D i k t . . - . . I ....--rammet "inns bå­ samtidlgt_ sänder in dma bidrag. ~....... r- ...... ' , ' If 11 d k å" f" di t kr! • form •• fiir'el äsning och text-­ a e oc s ar ar g rens v­ yser anknytning till bygden. na har v1 sA mycket lättare att Arbet et på seminariet domine­ få fram kopior 'av ' dem. __ Men

att

~~.~7.kl.~~

I

så långt det är' möjligt komnJer också material som inlämnas un­ USTA,~_ ~A der seminariet. att behandlas. , Bland föreläsarna finns både BUSS: kl. 19.15 fr. Dagsmark via Lappfjärd Shell. Härk­ fÖrlattare kritiker lltteraturhis­ mer!. Henriksdltl o. Skaft~ng. • • .. " l' ~!!!!!!!' tor~ker O~h språkmann1skor. Fij­ ~ _ c reläsningarna är i fri form och brukar följas av livlig diskusslon I . Fr~dag eftermiddag blir det hunna. Arrangörerna boppas att. och mänga frågor. Alla forelä~a- kurslOntill Nykarleby. EmU du redan nu t ' början av somma- ­ ' . I Kaustinen talar om En förfaHar­ ren sänder in din anmälan tm re ""h flere författare därtill drar l ' . ... . .. ,,_ ' n. ', '­ , , bygd. Semmarlet ar avsett för ,av sekr. Erik Granvllt, BonmJg, ....., an~yser 1 både mindre och störr~ !litteri\rt förfat!arskap intressera­ 68620 Jakob~tad ~. , ~ Välkomgru~per. de _ både nybörjare och längre men till Vörå!

G

r

'W A..,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I

I.

l

,'

ex- j

,


ö S T E R BO T T N I S K A P OS T E N

6

--------~----------~~~----~~----~~~~~~~---------------

TOl'l'idagen den 3 )uli -

1975

Kvacksalvarstugan

drog anvalsgästerna

HAR 'MAN INTE hunnit spika 'o..cket på kistan. hjälper det säkert! Det

säger Herman Backholm, 83, i kvacksalvarstug.ait på Stundars, den stu­

ga som kanske inlre.~seraae mest: vid anvalpremiären. Den medicin som

är så säker då det gäller att stämma blod är kokt på åkerjriike~ ~ Men .

. det ~åste- vara .åkerjräken~ sägen Backholm, Jjräken går inte. . Framför sig på ·bordet har innehålla så mycket verk­ fullproppad med publik mest han också ormen - i bränn~ . samma ämnen-att det skulle hela dagen . . vinsflaskan. Det är däremot ha nåbon betydelse i en hel \ Det är nästan så kOPPers­ en medicin han inte tror sär- , flaska. kall Vendla G r ö n .:.s t r a n' d skilt mycket på. . Han menar Herman berättar sina lä­ hamn'l.r i skymundan. Hon att en enda orm inte kan . kekonster, och stugan är har inte heller någon större kundtillströmning. Men en ställde upp på lördAgen. och då fanns det minsann pu­ blik. Vendla berättar inte flå­ . myckel. utan handlar i stäl­ let. Och då hon f!år till v~r ­ ket. är det många som vWe se nä. Men alla vägar inte -riktigt . .. Herman B"lckholm är inte så övertYg-Rd om. nyttan FlV att kopna sig. H"n litAr me­ _ra på s:nA örtmediciner. - Man brukar j u kop!')'> gammalt folk. o<;h de he~ö­ all sin bl~. menar hAn KVA.C'ksalveriet året~ nytillskott - V'l r nåp'onting­ aven cE'ntrAlpunkt på Rtun - ­ dars. Dii.r fRnns alltid folk . Men de .andra stug-orna behövde inte heller s<1kn a' be_ sök. och . det var frAgv iSA Gerda Sto.rgård är riktig! .på sin mammas gata dA hon gä.qter som kom. ~ kärnar ' i storstugan. Den äl hennes heml[!ird. Signe Kvist . Hilma Pått och Vllld:ne Kvist som kar­ de. och ;>ålde smÖr för åtta ett gott utfärdsmål en an val­ dAde och sp!!.nn t.og dock mark burken. kände sig rik_ _dag. Man ' behöver någa tim­ människorna som kom och tigt hemma. Storstugan är mar pi sig för att hinna gick med ro. strosa omkring i alla stugor_ - Det är ju för dem vi är nämligen hennes hemgård. na . ocl) f,å en uppfattning om 1Ilatc.n. den ,var den vanli­ här. sade de. jobbade vida.re och hOPrP8.des många skulle ga Stundars-menyn. lika god allt som händer. På något sätt saknar man som tidigare. Folkdansare komma. Där fånM Evald Frantz från Pet.alax och spelmän dock någQn fflst program­ punkt i anvaldagen. men del som ' g-iorde korg-A.r. Mattias underhöll l. trakten av mat­ kanske bara är någonting Råe-ård från Pörtom som borden med jämna mellan­ gom sitter i från kalastiden. sydde pjäxor. Edit Kvist som rum. Och i stoTStUfTan 'Un­ ~an··"erkarbyn är också arbetade med lin . Knut La ­ derhöll Christina Dahl på v6-~t som iobhade med nä- ' värc:~ ett ~sök fastän det kantele. ver. Ka rl-Erik - Maiors och Barnen fick 'åka med pä -inte ' är kalas. Fyra gånger Martin B:\c:k som glw<>r1e up.p Stigs kärra efter hästen Pet- · tilI blir det anval i sommar: sto('}r$lr o('h mång-R tHl. 12 och 13, samt 26 och Z7 Och GerdA. StoTo-/>rn som ter .eller se filmE'!r i rrim. Else Berg kardar tagel sOIn / hon seda.iJ stickar till sulor Cander Stundars är utan tvekan juli. satt i storstugan och kärna­ I stövlarna. Men det är svårt att få tag I få·gel.

ver

*

*

Sune ~angs~ -'Po·lo~ och JularbogiIlet -till Korsh.~hns, .dag .

Strömsö. så flytta~s vakorna I stället presenterar arra-n- _folkdansare från ' Vasa till .Carpella i KarperÖ . och nu görerna radio. . och TV ·under- IKoskö ' står fö~ "inhem!.'ka" är det tredje året man ördnar håJJ:unR Sune Mangs o Bengt !slag i programmet vid & tillställningen i början av Juli . "Polo" JohllnRson . för öster- i holms dag. Allm:änt t.aget förefaller jUli-I bottnisk pUbfi.k. Den. som f~lj-; _ ..- helgarna ha blivit mera attrak- de medSverlge~ .TV p~~ ml~- ! aktstifl ­ tiva för f~starran~l:\rer än t ex . q"mmflrafton kanner va!~)ll e. . midsommåren. OrsaKen är' väl "Polo", som var prtlgramvård eller r~petltlOn av jägan.:xa....,. " . .'.. ", . . . anordnas l Yttel'malax lö främst ~att landsdelen . i Juli ,hela - kvaJJen for de ..unrlern~ll- ., den -5 juli med start ' kl gästas . av ' några ·t.usen emj- 'nmgsprogramsom- ·sandes fran · fr~n . L.enni .~ack8 bar. graJiter på semester. En annan -Dalarna. . . ... m~t~rskapstavhng .. Patro . k t d . tt '" S M b h" . . st. med. hageldllUJleter 2 3 ~ orsa _?r _~ ,vara ~ . ·arrflngv- .. "me : al)gs _ . ~ . over . milen I . mm . medföres. Ingen _le K ORSBOLMS -GILLE ocb Karperö of samarbetar även år kring ~ittvådagars nöjesevenegiåDg ~m man kallar rern!1 . Vill yara ledIga {.lä : m:d- narmare pre~entatlOn. Vld; sc..n-I· tävling förutom sex duvor Korsholms . dag. Som gä,.c;ter har man två --av . ~verige!l för- sommaren och , att .-: tilJstä Jln;n: dag~.ns un~erhåJln.ing Il1fQr .. it· ingår T jtk~stigen: Prisu tdE!lDllIIC D.ämsta und"'rhållare ' nam". I.-g"'n Ach Bengt · -gar .. då .. ofta. - tenderar aU -bh tande har ca kl lv.OO. del '" ... .· Sune M.. a n g s : ., '. " . publik ~ . han.. lovat ., ' _dra -' stigen erhållerAlla en 80m fribiljett Polo J O h a n s s o n. Taf>k vare ett understöd rrån K~)rs-' f9k~Iga och bråkiga. _ ~lla d.~ gamla pangnumr_en som Amll~n~ danspaviljong ~olms kommun erbjuds konununens pensionärer fria resor . Till årets Korsholms nAg t . e~. Jag .har så svårt att få l kvji.H. Yngre aspiranter och fritt inträde tiU Söndugeqs underhållning. kommer inte hela JularbogiJJetkontakt . . ." . . .' , ' . . . tänker avlägga jägarex&.meD . . . .utan el1da,st en rpindre grupp KOrShol~s Gille ~ed solist.er. geil.(;>ingä ~tigen I sällskap s~tlgkör. Karperö~~s ii:~:e Jägare och med deD­ Korsh?ln,ts dag, som ordnas på att bli traåition . Det börja-, som i första hand spelar dans- ~lngsby 12--13 Juh, håller småningom de med midsommarvakor på musik. . - Singsby .blåsorkester och barn. ATT. : Yttennataz Jakt/~

J

f"

I

r

I

I

--=-.-------­


/'

'torsdagen den 3 juli -

öSTERBOT~NISKA

1975

T

POSTEN

.------------------~~--~~--~------------~--------- --------------~~----~~~--------~--------~

Stort lörhandsintresse _Hä~tupproret

nästa år i

ännu

Närp~$? ,

D FöR:wIANDSINTRESSET för årets

föreställ,ingar '

vid

l'wärpes teater är större än någonsin tidigare. En vecka fö­

re nypremiären av Hästupproret var närmare hälften av sooimarens biljetter sålda. Sammanlagt plaJIe~as tio fö r e­ ställningar i år. Nypremilir blir, ~et på lördag. D TROLIGEN fortsätter teatern med Hästupproret änpu Dästa år. Den saken är inte f~s~slagen, man skal~ fprst ·se hor publikintresset och de medverkandes ork racker till, men troligen ,går uppsättningen' ännu en sommar.

,.

, ~.

."

Efter det kan det också bli ' Men han har ' i alla fall inte " aktueUt med en tv-version' börjat furidera '~Uvarligare på Hästupproret. En ' tv-film ....ar nästa pjäs för Närpes teater. aktuell i , fjol, "uten från tea- Inga förslag finns " just nu. terns sida va.r Ipan beredd att '- Det tar så my"eket tid 'Jch ställa upp först n~ta år.. Tl,m krafter at~. sätta upp, en stor Hl"lt utan papper ' girk iJlt~ dl' rörsta repetitionerna, för året. P å . bUden fr.v,- Göran Svarlbill'k, i S:egerberg skulle gora tv-fIlmen sak som Hastupproret, att man Peter Snh·kars. Kurt Tllxt'II, Ralt lJi.ngbaeka, Arne ' Ander8l«)J). ' (han är '1kAII~pelar.. på Stadsteatillsammans med Ralf. Lång- inte orkar tänka framåt på r,å­ tern I Stockhobn och foljer med av rent IntreSse)' och : Gun n",r .N·'nii o r", backa. . gonting nytt i första taget, sä-I å tt b t ' . ' ... "tt' 'F" ' , , ' , ' " In . .. d k d f' . h O h då "tt ' ' p a ar e a m en annan pJas. sa mng.orra \ måndagel J ',d I en del, mlI~dre roller ar p~r­ gkentmg atr f~lc ~ 1,"1- ger åan , " c . dUPPsåa tnmgen Det är betydligt eilklare ~tt Ijade man med a.rets repetlt :0- 'sQnerna , ock~å. nya. men ('jet tivt var en om v- I men e 'er l en' g ng ar gJor , lp s e man M k ' å å l" ' f:' - ta å ra f"orestä"Il nmgar, '. " "kl'gt n f"ores t a"ll "/ friska upp ~innet frän i ' fJ'ol .' ner,k ,a n larar av det på tv g. r aUare or en ny att " va nas sager ge t'll Irae 1 m 'å n5a , T Jl_ b . . ' 'k t" k " tt" h lt l vec o~ nu, mot sex veckor se, m 'trollend då motspelaren r,ar ~g acka. mngar mnan man an an a an , a gora en e ny upp­ nas t e år . van me t'd' lIgare ,

av I

*'

I

r

'

,

Rollistan ~.upptar inte särs~:ilt många förändringar. I de, stör, re ronerna är 'det. endast K~nkilahti som i år spelas av B(\rje" G u Il s t'r ö m , Han ' er,;ätter ?las · West~rlund. . . ,

Närpesuppsättningen lycka'des ­ lo~·a en ·deJ I{nl~" tal· iNivala? -

.

.

/ \

.

'I

Sture' ·E,rl-.Il.kson . -Il" , & k tl SOf ' ., ' ',_. omm

- Timo M,artinkaupp18 deKor från senaste år står, orkRh kn, r, "Kaskö-bässi-n" är p~ plnts osv, Det är alltså bara att !,ö­ ra . igång upproret på nytt på lördag. ' "'- , .

Ian, linjer för offentlig förvaltning, Sture inträdde i SöU:s tjänst våre.n 1974, Blir du aldrig ' trött på ' att I;?struktör Sture E r i c k ~ o n gå omkring och inte ' göra någon­ Hästup,pro_ret är ju någo.n- , Nivala var en stor händf'!Se, Man har varit ute. e~~er Ralf lamnar SöU "den . 1 september, ting? ' ting man långtifrån varit foni- på sitt sätt. . Långbacka som regIsser. men Han börjaI studera i höst , vid Jo; meri ilå sätter jag mig ga om. Men makthavarna ~ar Många nivalabor har följt Ihan kan inte åta sig; han t.ar Social. och ~ommunalhögsk'0-1 ner o~h vilar, i huvudsak folk utifrån, f(\lk med föreställningarna . Når­ nog med närpesföreställli~ngar­ -------~---------­ ., som inte är kvar eller har ·ätt- I~. Även 'om , språkproblemen nB, som semesterjobb. lingar i Nivala. Därför är kan- gjbrt att de inte kunnat upP'" "­ ske ämnet inte lika känsligt i ' fatta just någol!ting av repli­ dag som det varit tidiga'r e. kerna, har , de ändå ~agt att de upplevt besöket som givan­ - Då vi, teatergänget, be- de. I;>e har känt till hände!se­ Karleby kommyn och Karlehy ungdomsförening arrange­ sökte Nivala senaste år. upp- förloppet, läst LempiLinnas rar 600-Srsjubileets' fattade vi det som en sorts re-, bok osv .. ~ch då har .repliker~ UNGDOMSKONSERT fredagen den · 11. 07. kl. habilitering för många då de na många g~nger varIt av un­ , Sommaren 75 blir en riktig 1-9 :00 ps. Emet Folkpark, ca. ,20 km frSn scoutBommar, Hela världens ,stora fiek stiga upp och säga jag var 1derordn~ betydelse• . , Gamlakarle~y, längs Jyväskylävägen. ~ jag var fängslad. , Y...an Nu är det också aktuellt att scoutaammankomst ."Nordjamb FÖr det förstklassiga programmet: s~arai:: ; den känslan ,a tt de som göra. ep 'uppsättning av, pjäH~n 75" arrangeras I slutet av juli . THE SWINGING BLUE JEANS, kl. 19.00-:-­ med först nu insåg att de i Nivalä. Dij.r följer man mera och början av ' augusti t LilJehilm­ 19.45 (Obs!) världsberömd rock and T<?" mer, ~orge : Omkring ,17.000 scou-I YU'it med om någonting yik­ direkt Lempi Linnas bok. och ter frän heja världen deltar. .; grupp frSn England. Ni mirlns väl 60-talets " ~ säger Långbacka, att ni- allväpder alltså inte Turo Un­ . stora rock-vSg och hittarna,: · "Hippy; Hippy, ' alaborna först nu kommit un­ hos dramatisering som närpes­ TIIi' ,Finland kommer ca 1.500 i Shake"; ~;Shaki'n All Over", "Good Golly . ~ med att hästupproret borna. _, "._... . " 1t'\7., 'de,ss.a, <,(ör . Iltt ,-!~der... en. dryg Miss " Molly" mJI. :'Jeansens"nyaste singel< , vecka före och efter jambore~n platta· heter "Dancing" och kritikerna p1lstSr bo hemma hos , finländska famll­ att den kommer att Qli deras följande världs­ . ! ler Hom~ Hospitality . kallas den hit. Derc;s 15~Sriga arb.ete, sorn , publik~m~, hSrt , ,: " här delen av verksamheten.' , arbetande tjänare har ' gjort dem , till. expe,rter I pS , ROCK AND ROLL, som fSr, publi,ken aH · Meningen äratt '-pöjk&.rna ska tända. ~Ä kanta sig med ' de ' finländ~ka ":emförhällandena under sin· ~stei­ 'För den övriga musik~n- s~arar: 'se . här tie tillbringar inte tIden . , , - PET~I ' & PETTE~SSON BRASS ' hemmen ,' som, gäster som , , ramlljemedlemrnar, , De, ~ka d~lui.. EXPR&.SS , " familjens alla dagliga .bestyr IJD­ , ALFlES der veckan, tim. dans kl. 01.00. ~ , Kvälien slutar med 1 112 , I • ' Resan , tm ' och från Flnla,nd .. "esPektive till och frän storlägret Bilfetter ' å 10 ..nk säljes pS ' platsen o~h i förköp t Gamlf­

,j, ,' Norge '~betaiar scouter. sjäiv~' 1 karleby ' pS Kiviahon Mu-~iikki-musikaffär; Storgatan 8 .

.,'...' Men trots det här , har' .F!~lands·~ . Alla som vill hör~ 'fÖr'stkiassig Pop, 'hjärtligt välkomnai Home H{)spitallty-kommltt~ t:.aft , stora prOblem att fä alla 1.500 KARLEBY' KOMMUN , ' :

,placerade. De gästvänJlga " hem­ KARLEBY UNGDOMSFÖRENING

menas an.tal I FInland uppgår Närpesoppllättnlngen "lIv "Hastuppro.r et. har 'laft en betydelse f~r för tillfället till ,c a 1.100. nlvalabomaa 870 på bälldelllerna, tror ' Ra11 Ungba.cka. D JAG TROR ATT VI med våra föreställningar av lIästl\pproret lyckats lösa .upp en del spänningar och knutar l<ring det riktiga häs tllpprorE'!t: kring händelserna i Nh;llla 1932. Det verkar som om man fått mera perspektiv på händelserna nu sedan andra tresserat sig för vad som ' verkligen tilldrog sig, 'säger Ralf L å n g b a c k a. ' ,

in­

17.000 scouter till läger i Norge 1.500t111 Finland

~,

_

I I -'

Karleby 600

utan

'

.

*

I

J


_8__~________________~____________________Ö _ _S_T__ E_R_B _ _O_T_ _T_S~I_S_K__ A__P_O_·_S_T_E __N--__~__~--__--____--T-o-nd~a~ge~D~deD S ju"

~ - 1975

Kilen oth flickan på dukarna

40 m~lare på ·tvåveekorsläger

NU BLIR KILEN minsann förevigad ur olika perspektiv och -vinklar. Det vimlar nämli­ gen av målare bakom varje knut vid heDl.budsgården. I fisksalteriet. fanns-dock de f1e~ta målarna de. första dagarna av lägret som inleddes i förrlf måndags. Där poserade nämii­ gen · Inge Z.ii r -c h e r, yrliesmodell vid konstakademin i Stockholm. ~Iånga målare pa"sa­ de ,på att måla naket då man en gång -impon;erat- en yrkesmodell, medan andra föredrog ­ båthJlsen och stenarna utanför. Ett40-tal delta~are är . me~ målarlägret, som arran-g eras av konstklubbe,n Spectra- i Kristinestad. Lägret är tvåspråkigt, och- deltagarna kcmmer från h.ela l<}.ndet: Makriteten av deltagarna är fiu:<kspråkiga. '

det var, gjorde knappast job­ att man bara klär av .sig och bet lättare. låter gänget måla. - Det krävs mycket av den Lägerdeltagarna har också som skall sitta modell, merwde hunnit med en uWfrd till Yt­ eh , kursdeltagare. Hon är m ~ n - tergrund, och till .Ki'ist:nestad, I sann en konstnär. Det går inte _och alltså fått ytterligare mo­ att plocka - fram vilken flicka t ivvariationer. De flesta bor på Kilen, som ' helst, -9ch tro hon klarar av att sitta. ',' gästgiv-eriet och i rian som in-:- Hobbymålarna är i ' klnH Det är alltså inte så enkelt Iretts med sängar o. dyl flertal, säger Spectrås sekrete­ rare Siw P a I m b e r g, också : _ _ _::-._:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ hobbyrnålare. Endl!.s t ett fåtal

'!:t~~z:t;!~~- som

*

,Siw håller sig._ Wl_männlskomotlv I nsksalterlet. __ _ Palmber~ _"--_....:...._ __ _ _ _._ _ _ inne ___ _ _ _ _ _'

TZ ~~ampen ,

om baeel tet sl.Ult

'

N U skall det användas

I

i ..

ha r målfin- '

Därtill är många nybörjl'lre. K ursvat: .. d mna ' .. T uu I I kk'­I ar

R e p o l a. från Kstad, och

lä-I

rare Håkan Sjö-blad och_ Veikko T a !ra I a. Lägret på­ , går ännu fram tm lördag.

'

.

Ha-n målar pa helti'd

.

o

LARS-ERIK ASTRAND, Mder "drygt 3()", i Kril'i tinestad, är heltidsmålare sedan drygt två år. Han är en av delta­ garna i Kilenlägret, en som ofta ställer upp i sådana' sam­ manhang. Tidigare ~ar han också spelat i orkester. och sitt levebrÖd förtjänade' han e,n tid som bagare. Men nu blir det andra bU,l Iar av; Lars-Erik har slutat forma limpor, och målar, tavlor i stället.

Det är första gången man haft tillgång till en , yrkesmo:' BILBÄLTET har över hela världen erkänts som -en av de delI i konstkretsar . i dessa mest effektiva individuella åtgärderna för att reducera tra­ nejder. Att sitta modell för fikolyckornas följder - dödsfall och skador. Trots att bil­ tiotals ,målare. är · säkert inget Med det trivs han. Han har t han haft, och ' fått rätt bra kri­ bältet är obligatorisk utrustning i alla personbilar som re­ l~tt .jobb. Inge satt ' 45 mi:lu­ ingen tanke på att återvända tik: ' gistrerats efter år 1971, är det endast ca var femte bilist 80m frivilligt använder bilbälte. Därför h~u dess ·använd­ ter' ~ taget,. blickstilla sam en till bageriet, utan vill fOTt~ätta , Men d~t . tar tid för en konst­ staty. Att det var så kallt som måla. Några utställningar har när -att arbeta upp ett namn. ­ ning nu i lag påbjlldits.

Svårigheterna i det här skedet I personbil bör förare samt är inte }att måla tavlorna, utan person, som fyllt 15 år och sit­ att välja. Man måste- först bli ter i framsätet, under färd jln-' kand och , jobba på hårt. vända där inmonterat bilbälte, Lars-Erik har st1.!derat om inte vederbörande på grund ,fria konstskolan ett år, ocb av -sjukdom eller skada eller . kurser i Paris tre månader. an~an särskild orsak är för­ -I vår fick han ett stipE:-n­ h indrad att begagna såds.nt. -diUm på 1.000 mark för konst­ Användningsplikten berör dock närligt arbete. Det använde in~ förare eller passagerare i han · så att han åkte till personbil som, användes i yr­ Frankrike där han målade nio kesmässig trafik. tavlor. Lagen påbjuder även att fö­ - Det var så inspireralJde rare och medåkare på motor­ där, säger han . _ cykel skall använda skydds­ Men också Kilen finner han hjälm. Tidpunkten för när inspirerande, Han börjar - med denna bestämmelse träder ett nytt ~rbete, stryker ut kraft . meddelas senare'. tjock grQn färg ,på duken för det gröna va ttnet, skissar upp • Bilbältet är effektivt en båt, några stenar, en hus­ Att spänna fast bilbältet lir knut. lika enkelt och behä ndigt som - Det är nu man skall iab­ att knyta skosnöre - det tar ba, säger ,han. Vintern är inte ­ arbetar--- Wilhelm Lars-Erik ..\strand börjar ett nytt a.rbete ,p å Kilen-lägI1lt. Ovanför honom bara några sekunder. Dessa se­ alls -lika inspirerande. ~~on"Muns~L~_ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~------_~____ kUnOer kan rädda ditt liv. , De krafter- som vid en kollision verkar på en männlsko­ över företagits beträffande bil­ re antal undgår skador. Och vtidprincipen är: så lågt ner . kropp är mycket större än man bälten är eniga om att an­ bilb1iltets betydelse klinde , än- som möjligt ,och absolut i bak­ någonsin kunde ana. En kolli­ vändningen av bilbälte i syn­ nu klarare påvisas om det an- sätet. För barn under skolål­ Bli inte stött sion vid en hastighet om 50 nerhet reducerar skador i an­ vändes i ännu större utsträck- dern finns i marknaden spe­ -spänn fast km/h har samma effekt som siktet, huvudet ocl,t bröstlror­ ning - oc_k så vid kortare fär- ciella barnstolar, som kan an­ om man föll ned från taket gen. Sådana skador kan red u­ der ocp- vid lägre hastigheter. vändas tills barnet uppnår en säkerhetsbältet , " längd om ca 120 om~ I Finland till · ett trevåningshus. Ingen ceras med upp till 80- procent. finns det tre modeller sOnikan kan klara -ett sådant fall utan l Sverige undersöktes åren • Barnen och bilbältet Barn som väger under 30 kg rekommenderas: Hylte, KJip~ skadOT. _1965-1966 inalles 28.00-0 tra,Redan en kollision vid 20 fikolyckor. Bland dessa failnjl bÖr inte spännas fl:!-st i bilbäl- pan och 'Volvo. De rik~igt små km/h kan medföra dödliga ska- inte ett enda fall, där en per­ te. Barnets vikt är nämligen, är bäst skyddade i sin egen (lor. En människa , kan _m ed son som använt bilbäite om­ inte tillräcklig att vid~n even- barnyagnsinsats som plac~ras f . händerna motverka kraften - vid kommit då hastigheten vid tuell olycka tänja ut det baksätet. en sammanstötning med - ett olyckstillfälelt varit mindre än flexibla bältet, som därför -kan Under inga omständigheter fast föremål endast om has ~ig- -100 km/h. Även på basen av förorsaka: barnet skada. Billll'- får ett litet barn sitta j fam­ heten är högst ca 7 km/h - de utredningar som företagits na är tyvärr ~ inte - utformade nen på ~n vuxen i framsätet: i förutsatt att hon ·är förberpdd i Finland kan vi säga, att bil­ speciellt med tanke på bar- detta fall blir den annars så ... på denna sammanstötning_ AI- bältet · årligen rädda r många nens säkerhet. Hur borde ' dA trygga modersianmen den mest Ja de utredningar som världElD människoliv och ett ännu stör­ barnen placeras i bilen? Hu- otrygga platsen i världen.

*

I


Tondagen den 3 j,~ul~i~=:~1~9~7~5~ . __________________~Ö~S~T~E~R~B~O_T~T_~~I~S~K~A__P~O_S~T~ . E__ N____________________________________________~.

Trivsamt ~arnläger drog 20 till 1(ilen

TJUGO BARN i å lcfern 9-13 å r deltog d.et läger ung­ d omsnä mnden i Kristines tad ordnade . på Kilen i förra vec­ kan. För två -år sedan arrangerade . nämnden ett likadant ~er. och då ställde .inte mindre än 158 upga upp. AT!' DE BARA var· tjugv den här gången. gjorde inte ulls &gerledarna ledsna : nu blev lägret verkligt trivsamt. och · maa fick den rätta kontakten med alla. Ungefär . lika mån·g a kom att betala tio mark var. Ny k­ från vardera språkgruppen. terhetsnämnden stod också för men i gänget fanns inga ·språk- en del av kostnadema. barriärer. Ledarna talade det 'Progrä mmet ja det be­ språk som för tillfället behöv- stod av ert lång rad tävlingar des Och · de . bland deltagarna loch lekar. Man spelade crocket, som behärskade d~t andra volleyboll. badminton , hade språket talade . det vid behov. kontak1:.övningar. såg på fil­ Och räckte ordförrådet inte till mer och simmade. gick det bra med gester. Som ledare fungerade HarLägerdeltagarna samlades på riet Lindelöf, Guy Öhman ­ Kilen på onsdagen, .övernatta- han jobbar på · ungdomsbyrån· FartfyUda lekar på lägre~. I de i tält och skildes på tors- i Kstad under sommarmåna­ .. . dagskvällen . Kilens kök skötte derna, och ledde de idrottsliga nämnden ut förstärkning på mathållningen, och ungdoms-. inslagen -.;id · lägret .... Lis e- torsdagen då lägrets friidrotts: aimnden stOd för utgifterna så Lotte Appel och Eva östmlln'lmästerska p avgjordes. att deltagarna klarade 'sig med .' Dessutom skickade id rottsEn orsak till att inte mera

*

I I

I

mitten av kedjan ·ledarna Llse-Lotte ApM och Harriet· ·Llndf>löt.

Iän

20 ställde upp, va~ kanske att .Ö ID:s knattefinal i Kslad IPå onsdagskvällen engagen)de många i den aktue1la ålders­

o

gruppen. Men ledarn;;! vitr scm sagt inte särskilt ledsn a över att · anslutningen inte blev s tör­ re, nu fanns det ju Mera tid att ägna åt var och en. På onsdagskvällen fic!t gän­ get även vara med på dal18 i fisksalteriet. Då ordnade kul­ turn.ämnden dansen. som ID­ gick i Finland klin ga r .

Skola arets

nytills~ott

. Gänget hoppad,es pa ett nytt läger nästa sommar; .::.....--­

o

.

ANNA-LENAS- STU<;A, Lappfjärds första skolby ~ g­ nad. är årets nytillskott på Kilens hemb:rgds gård. SIwI­ stugan är just klar, o.c h ska.1I invigas vid någon .av sommarens s t-örre tillställ~ ningar. säger verksainhets le­ dare~ Erik H ä g g m a n.

ungdomsledare. för a tt hjä!pa sina egna och andrA S ba rn (Ich för / a tt själ va ska ffa sig posl- . tiv.a konta kter Imnd p föräldrar och a ndra gå med som fri­ villiga leaa re och m t>dh jälpH e indm den or ga ni se r ~ d f' klubb­ verksamheten. Till org anisa­ tionen kunde .så a n knyt a s en terap-eutiskt - utbild~ d pe rson, vars uppgift var ~ t t stooa dessa frivilliga i. de rill' fostra,r.­ gärning ocb i der AS (l erson :ig a svå righeter. P å sA sätt olev barnklubben allas Rfl mlin gs! o­

. Rian har ock!\å ist åndsa tts i år, och a nvänds nu som lo­ g ement för kurSdeltagare. Programmet på Kilen upp­ tar inslag varje vecka. Det blir allt vanligare att olika orga ni­ sationer håller sina styrelsemö­ ten och andra s a mlingar vid hembygdsgården, konstaterar Bäggman be1åtet. · .Släktingar, ~ppfjä.rd8 första skola, Anna-Len88 stuga, fogas till -Kilens -hembygds gård. bröllop och danser förekom­ verksarnhetsledaren--Erlk Häggma n. ~ även ganska ofta.

*

Arets högsommarfest arran-I den 13 juli. Dagen innan

~

ö vernattar dragsviksbeväring: &ma på hembygdsmarsch. Då blir det också dans med anled­ mg av det besöket. Bevärin, gama trivdeS bra ·v id det förra: besöket. ~

I början av augUsti ordnar - . mörbundet ett seminarium t bild och bokstav i hem­ .....t...... useerna. och 9-12 au­ håller mittenförbundef seminarium om bl.a. skol­ 1III1I:dloulSVerksamhet. kulturpo­ utbildning osv. En ·stor läkarsamling . blir också i slutet av juli, post­ tj_lrtemännen samlas i augus­ 0dI

många enskilda o<>h kommer förstås mer eJler m " dre oanmälda till hem­ bygdsgårdeD.

.Föräldrarna med

til-Z -· barn·klubben!·.··

DETTA TIDEVARV karaktä­ riseras av Isolering. Folk drar sig undan varandra, en del fri­ villigt, andra tvingade av det allmänna beteendet. - Tillika ökar samhällets komplexitet och därmed behovet av samar­ bete. Kontakterna med m ~d­ människorna inskrä nker Sig dock till formella kontakter. Mera känslqbetonade yttrlr.g~ ar förkvävs. Visar vi någon gång våra känslor, så blir det de negativa. Om någon säg·er en vänlighet, gällar det att verka helt oberörd: Ett upp­ muntrande ord 'eller en kom­ plimang möts med misstro,

kj!-l. Vid pla nerin g't> l' " ~ riessa

lokaler . g ä ller dP.l ·1 0 1' k ".t t

komma ihåg .att :" :(1)11'" ch

smA är bä ttre ä n få :lcll ~lO­

dönöppningen

m a nde. andra AldersgruppI'rs beteende ~I:)egripligt. Op.nna [tl­ derssegregatwn har 'Vlsat elg vara ödesdiger för all UIJp­ fostran. 'Sä rnen hänvisas till j~n~rigas ' .s~ !lska~ . Deral' so­ claJa " uppfostran lämnas åt slumpen.

medan kritik och skällor tas

EFTERSOM föräldrarna liar pA aJIvar.

ENSAMSTÅENDE människor . aJlt mindre tid för I)amen (;ch 8amhällsutveckl~ngen . leder oet lider· mest av denna cisolerlng,

till att tri a lekplatser (skogs­ men även familjer har ·behov'

backar, sjöstränder ) exploa',e­ av kontakter med utomståen­

fas, växer kravet på kluhb­ de. Grann-. släkt· och. bykon­ verksamhet och "lokaler. Bris­ ' takterna har tynat bort. Del­ ten på ledare är uppenbar. tagande i klubbvl'rksamhet .~ barn skall sysselsä'.Tas har blivit enda möjligheten Ull aven enda ledare. Det är san1~,aro med andra männi­ självklart att denna inte nm; skor på fritiden. Klubbverk­ ner övervaka den ~.(\ciaJa "rd­ samheten kan dock lätt reda ningen I detalj. Sålunda I{f\n till segregation. ~ Kontakterna gruppen utveckla en djungel­ Inskränker I3lg ofta till lika­ rnoral. där. den starke a.i ltid tänkande. I de t1esta fall till har rätt. en begränsad ålderl3grupp. FöR AT!' STöDA l>arn- och )undras tänkesätt verkar· fräln­

ra. Om enheter'na " l'r fö r ~~. o­

ra tar anonymitet en j verll s n­

.den. I ETT m edl'lstor t nade man

ord-­

,, 1',' 11'11 8

va lb<wg-sm'ä seo­

_ a fton en fest som I( " n . tjäna

So~l.

exeinpe.l för . 'd l" a,n<lra . _

Man samla de ID n A i r ~ ma rk

av alla lägenll plRin nellavilre.

För dessa' pengar lwpte _man

gott och ordnad\' 'f1ete cch

annat roligt j h\ls et ~ Kä llare.

Där fick ba rnen r oa S·! /! " bor­ ja:n av , kvällen. När -P t ' o;ev

sängdags för dem. fo,·ts atte de

V)lXruI

husets

festen . med dAns IDn av

invånare

dra gspelskunnig. hövde

ingen

r 41<ade

vara

S Ar nen

barnpig-a.

be­

efter­

som föräJdrar:na var sA nära

och kunde titta In >iIJ dpm då

och då.

-


öOSTEltBOTT 'NIS,KA POSTEN

10

Skolelever få~ ' , tjän~ .

4a300 skattefritt i ·år .- men då ~ krävsintyg ,

'.

t

1975

••• TEXT OM MUSIK •••• TEXT OM MUSlK • ••• TEXT OM MUS iK ••• •

.

,, ,

, I

/

• •• ONE

Mu~RNE BY •••• :)1\

I VOR ••• SCEr-. •••• NYHETER

'. EN KVARTETT .bestående av två män & lika mänga " kvinnor .- det är MANHAT­ 'TAN TRANSFER! Der-as mö- . ,,81kaiiska' ,s trävan går ut päto- ' tal identifikation med ett otal , <olika musikströmningar " Inom­ 'populärmusiken ,frän 30-lal till 7'O-1:t!l. Allting finns '!iJ.ed som 's ka finnas :med och ':gruppens~ . , kOmpetens är 100 %-ig. '. Det säger sig 8j~vt attitör .·a tt uppnå .denna tekIl4ska lull­ andning. ,Så måste, nAgonting offras,. ~ I ,det h!i-r fallet 'b1ir det 'emotionella innehMIet·, i 41e­ zu , rrllJsik l0talt utplänat. Det är synd. tycker 'jag,. Med 'l ite inindre teknik och •, mer känsla ' hade 'd eiås ' debut­ , platta kUMat, bli. r.iktigt ro­ Hg. 'Som det ' ätIiu sä lyssnar man igen6m LP :n 'om 'k oneta­ teraratt: jaha. det var ju t ju­ osigt '()ch ' kompetent - men m­ get därutöver. Möjligen tom­ het..

o .SKOLELEVER, har ni kommit iMg att gå ' till skat~

tebyrån efter ett skattefr'h:etsintyg~ . tOm ~nte" skall ni

• rnA NEWBORN är grup­ göra det $llarnst ·möjligt. Annars tar arbetsgivaren f!'k att I The Manhattan Transfer. pens musikaliske , arrangör av er, och skattepengarna får ni tillbaka först om ett och

,·och4nstuaerare. samt gdtar.rts't ' .N·G1orl/il· ·.. . BOm ,h ar ,8 Ilt fräl1-. ' ett halvt år. . pAskivans 12 nummer . Det falsettsång till smörorgel och I AR får skoleleverna förtjäna ' 'upp till 4.300 .skatt,efritt ·ett - snyftigt talat 1n's lag ' under hela året, berättar skatt-edir.. ' Christer T h ål i x " : I . ,' vimlar 'aV tlinsmusiker 1 M&.n­ ,hattans bakgrunder: ' · ;~at ' lr,am:tiH ren och JIIkär 60- och (bilden) på Korsholms skattebyrå. Det .:k,o mmer sig av _ I' ,S lms.. 'Micha'el Btlecker är .:n6ig­ '7'o.:talai p!)p: " 'Sweet Talk'::J.g studieavdraget, som är , 2.000 ,mk, gx:undav&s,get,;eckså . I . Guy", 80m jag . nog tycker är 'ra namn .""ärda la:t't ·'!I' ä mna. det 2.000mk samt av någQDtti llg ,som bilas \0nein­ den lät · ma.n:lyckats bäst med, komstavdrag som är 300 mk start. • INNEHALLET '1 r alltså 'e n - och '''Clap Your Hands" - en ' LöNEINKOMSTAVDRAGET är ''eD nyhet ffiT i år. En spe :salig blandnlng, musl'k Mn 40- . 'p mnpanile 'l:)as och ett drivet .' ciell blankett som berör Just lb eskaUnin.g av :sommarar­ , tals schma:Iz1ga sC'h1-ag~ , .som .tempo. ,snygga harmor:ier är beten finns ' påskattebyrån, om någ0D villll fördjttpa sig "Canay" ,och hah':jazziga lln­ lika med hit mad~ in USA. \.:·n­ ytterligare i saken, påpekar :SftUedir. Chrri'ster, ThöliK. ' ­ gefär. ________ :gestar . som "Tuxed'3 Jtill'cticn" ;och Earl HiDes "'Y@u de­ I "Operator'" ger man sig pend on '. me" över 'iS0C'kr,a d pä en , lIöregiven g.ospel ooh visst svänger det...men den up;amerikansk pop l'r.ä.n femfjn•.a ­ peribara fränva:ron av övel'ty- ' ilet pär-l~ l Idet fallet är

I

..........

*

,

ean

gelse gör ' bara a~t man upp­

fattar läten som .en gimm'ck

helt enkelt. Och egentligen är

ju hela gruppen oCh .ski.van en

gimmick Och som ,sädan Mra

ett tidsfenomen. Som sna.bbt

bleknar bort. Låt vara att det , är .oförarglig 'Gchkompetent gimmiCk. Kanske är ,de rol:ga att se på en 'scen i si~a frac­ kar och långa klänningar. Jag ger mig fan på att de stepp'a r <

kompetent också ,- inte alls ,som Fred As'uiire , "etie? Gene KelIy m.a..O.

ARETS KRÖNIKESPEL, Ny_ . byggarliv . i Esse, har pr~ miär på söndag. På onsdags­ kvällen tänder man tjärda­ len, och då ges ocksl en fö­ reställning av krönikespelet. NAsta lördag, den 12 juli, blir det dessutom spelmans­ musik vid. tjärdaien ' i 'l4pp­ fors, och på söndli.gen horn­ musik. Det är Esse .blåsor­ kestet: som skall underhåJl~. DärtiIi skall ett folkdanslag uppträda i närheten av tjär­ cJålen. . :Krönikespelet, som skrivits 'o ch regisserats av H R F i n­ ' n 'il: s, behandlar tiden för stor­ ,,' iik.iftet i slutet , av i 700-talet. Det , handlar om de människor som flyttade ut till bLa. ÖVer­ , lappfors. om deras ' öden. ' Spelplatsen har förlagts till Humla ' camping. Det är bÖnder och tjärbrännare, och inte'minst lantmätaren som lir med i spe­ let. Tre föreställningar pla.ne~ 1'8$.

.

.Tjärdal~ färdigställs just nu. Onsdagen den ' 9 juli tänder dalamästaren Ture iI e d m a n . ' som s-agt på, och dalen .beräk- . rias brinna en · vecka. , Första tjärtappningen beräknas ske på lördag: ;..... Men de som varit med sä. . ger pf< LIan 'skall se tjärdalen de tre första dygnen, säger Jo­ Allan Hjulfc",rs , föJ' ut tjärllA lft1.gs åla redan 'lnnaa dalen är. täad'! Anledningen tiD det är nas B o r g m ä s t a r s . (Det är b)'plsfllm em l8OO-taletll Esse• .Dl var ~~n " eR wktig aäring, _ _ tidigare inte de viktigas~ dagarna. i klippas ID. oclt transporten passade mtW pi aU ~ pi förluulcL

*

/

Iltt ~y~88äll8kapet gj6rl en 1Iffln­ haft med IflImen. Na lIkaII . .


'r.nwIa~.

den 3 juli -

öSTERBOTTNISKA

1975

· .. k s-F runar

tav Adolf fanns den ameri­ kanska voka-IIst!'ln Grace Moo­ re bland ~e 22 döda..

'-·d'.',slå" ' \ a' " 'pa R O

aktuellt' o

DEN 22 maj 1975 gav dans-

~OSTEN

rIS k.atta"-.? •

BILlSTERI

O

Spara bränsle ,

undvik tomgång

AUWMOBllFöRBUNDET r.f.

I

ka postverket ut en frlmärks­ serie i anledning av den dans­

k.i porslinsindustrins jubileum. I PInland fyllde ju vår mot­

Föreningar obs

svarande industri lOQ. ' år hös- _ ten 1973 ,då här utgllvs ett fri­ märke.

Vi utf'6r kuttring och slip· ning samt 'lackering och , vaxning av olika slags trä·

Däremot Iyckades,..man räd~ da en del av postsäckarna och l dem fanns detta till Marie­ håmn, Finland ' adresserade brev, som (detta synnerl~el1 ' misshandlade skick dock nådde mottagaren. Tillhör underteck­ nads ' samlingar ..:.. gåva av Sveriges I Vasa .framlldne kon­ sul Börje Lindem.an. '

golv.

Öslerbolle'ns

Golv

I

BILDEN visar den danska ut­

gåvan. Den

19 juni gav ,återigen

det danska postverket ut en serie omfattande tre frimärken I anledning av det europeiska

byggnadsfredningsåret, dvs~ motarbetandet av att kultu­ rellt värdefulla byggnader Inte rivs utan bevaras som sådana. BILDEN.

o

NEDAN avbildade objekt

Tar

med om den tragiska flyg­

olyckan på Köpenhp ....nr flyg­ fält i Danmark den 26 januari

1!H7 dA. den nuvarande svens­ ka kungens far prins Gustav

Adolf, omkom. Det var ett KLK-plan på rutten Brilssel­ Stockholm, &OlD kraschade vid starten och fö~tom prins Gus-­

Vasa tel. ' 16732

Närpes tel. 696

Jakobstad tel. 101)72

O I FöRENTA STATERNA såldes nyligen på en friniärkS~ auktion FN :s första frimärke ' . ' otan~at valören 2~ cent, fly~Den här skylten Ilnns på r i!llkväg, förIAt krisvlLg" -riksväi åtta frimarke, I helar){ till ett pns J .. trak~n av Yttermark. Ka~~ke de. ' är motiverat ,m ed en ,,1SB av 290.000 amerikanska dollat. rädsla I semestertraftken. Glom I aUa fall Inte bort att använda . Enligt obekräftade uppgifter bUbältet. Det rru\s~man ju • • .) . __ . Öslprhnttniska - , påstås det dock -att detta ark . - - -­ ~nMtPJl olagligt kommit ut på mark, av en motionsMna. Föreningen OsterbOtlDlsR ...n~Qc:./lIsU<1DlDg naden och att märket som .' ' ~Iöt att under verksamhetspe­ Jak008taO.. Fuuana. otandat aldrig använts I posuppföra en eljllsbelyst llIo­ Medlem ." tldnlD2'srnSf 'örbUIlQ tal trafik. ~ . \ tionsbana' t centrum av . byn. För­ På fredagskväll!)n hön Små­ beredelserna , och genomföranCJet l'1dDlng'ell utKonuner va.,. , O BRUKAR få tel~fonpåring- bönd ers ut ett något försenat toMldag ningar och brev ' -beträffande årsmöte. ·Mötet bes~ktes , av ett handhas aven kommitte, till vil­ ti.eGaKtOJ

frimärken och frågor som an- tjugotal personer. Till crdförande ken hör p , E Skog, Jarl Wistbac- ) 0CJl tl.D8vaMg utglvare

knyter sig Ull filatelin, denna för den kommande perioden val­ ka,Heimer Furu. K G Storbacka, PER-l!lltK A:NVEItSON

vår kärs ädla hobby. Besvarar des Per':.Er!k Skog, som sekrete­ ~j Svartsjö och ~~ Stort>acka. t(.edaKtlOIl : JaKul)s~<ltan 18.

gärna allting och ger utIA.tan- rafe fungerar fortsättningsvis För ändamålet arrenderar för­ Jakobstacl. teL "87/13550

den och Information enligt bäs- Boy _Wlstbacka, och kassör är Posta.<tress· PS 2'1

eningen mark av berörda mark­ 68tI01 JakobstaO

ta förmåga. Om de ärade 111.- Astley Widjeskog. I styrelsen sit­ RedaKtör V88iJ ~It.. uraOer

sarna 'av ÖP vill sända något ter 'förutom ovan nämnda OckSå ägare. Finansieringen torde ocxså Handel8e8p1~ u D

filatelistiskt obj~kt till påseen- Ann Kristin Storbacka. Helen Fu­ vara i. det närmaste ordnad. bel. "'1161/13 1\22

de till mig och I].a det värde- ru, Gllnilla Widjeskog, Barbro Ny­ REDAKTlONSRAlJh:T ' rat el. dyl. var vänlig och sänd man, To~myFu'ru, John A Wld­ Beve objektet/objekten i rekommen- jeskog, Greger Furu, Leo - Furu ' A.1t SneUman. ordtöranae derat brev under adressen Tor. K&ru! ' tng'Ve8gärd, st8D BJom­ björn M J MalmlJerg, IAng- o,c h Sven Widjeskog. ­ qvtst. Chrtster Eriltssoll ocb SÖU OR,DN.4K EGEN

. Erik aäggman vikBgatan -16 A 3, 65100 Vasa Fjolårets verksamhet -hade Inte BUSSTILL

10. Tel. 244 176. Porto för re- varit av någOll större omfattning, ' PRENUMEI'iA TlO1loJSPRIS 1975 kommenderat brev bör bifogas, dock . så omfattande att kassare­ lämpligast i fonn av fri mär­ dovlsningen gav ett litet under­ Belt Ar •••••• __ •••• 10:­

ken. Returneringen sker en skott. Halyt I.r - •••••••• _.. 8:­ -1.-3. 8. -75. InkVartering SkandtDav1811 •••••••• 16:­ yecka ef!er jag mottagit för­ Det lntressantast«r' di8ku~lon8hoteH Birger JarL Nännare 0Vrtga lAMM •• _,;. •• ...; 22;uppgifter tAs per tet Vasa sändeIsen, ' ämnet på detta möte var, tar- [ 13 5'12 -eller 15 372. LOsnummei •••••••• _ - : 30 . Torbjörn MJ Malmberg utom stadgeändring, byggandet Anmäl er- g~.

*

Småbonders uf satsar på motion

rlOden

]andska~pen

Al'lNONSM<YrrAGNING:

--"~----

-SOU:. llaDaI1. tel.

" lak()bag

L U

'T T.

E

N

18. tel _917/18 555

A.nJlolUIeI o6r Inlllrn.IID aenast rnADdag kl. lb. ttll ~otJ -kansliet , ' - ...... ,Id' .... t<.ASäA

..>CJo, tJOKFORING: 18, :.llkobBtad, te&. 967/13_

Ja,koblJgatar

U.NONSPru8:

.' P

'asa,

0dI lr,872

öP:a ~NONS'l·JA.NST: lT~ttoneJ!.. Jåkobsta4.

L E O .

~~12

l EeXteD . . .••• _ _ •••• Etter teXtaD ' ... .. ....

MInste 'lI:1DOC88vgtft

8e8tAnlG OIab -\

-~20

1:40

1,20 20:­

per mm

FARGANNONSIlR: Mlflltn!storteJir 200 mm ttJläggs­ pr18 - ':80 spmm och tärg. P'örenlngsspatteD per mo 50 o OsterbOtlDlskb Posten 8ZU!V 8 r>l I iD~ ' tGr 311, 9I:ad8 ' iD"' tltHo, gata annonsör på V.JD" 8\ reJ I a.ilnonser som InMTre-u .., ,.., 80m pl gruDd Il. pof!Uöl't!P.!!'nl! 1Dtt' :: 'nflSrtE tJee-lh" '"m)n''''

I ,JaKOostaO, l'rycKerl .~cn ' H" ,' IIga

I Akttebolag, JakObS~ 1976 ._

..


_12_ _ _~~...."...,~-:-:"....,..____~-.".-===",=-:,=_ _~..,--~Ö=--=S~T=-:E R B O T T N I S K.o\

Torsdagen dtm S juli

P O S T f. N

Ve~

ställer upp .i volleyboll? I

s)(~nsktoppen 1 Den vita duvan Mats Rådbe~g 2 Jag vill andas samma luft . som du Pierre Isacsson , 3 Han är väldigt lik oss a~<!ra Eva Rydberg C!ligate mucho querida . Göran Muhlert ~ Tomma löften, stora ord Amia-Lena LöfgrEm · ' 5 Kom ta en siSta dans med

VARJE TISDAGSKVALL hörs . mystiska dunsar, skrik och srr:äl-' lar från rinken I Nykarleby.· Vad ,är ,~et som pågär? undrar k,m­ ske den fridsamme kvällsprome­ t:.eraren. Men jag tog reda på ~'ad . det var. Ingenting mystiskt -alls, , var det. Det var b!l-ra ett volley­ bollag .som tränade för fulla' se~ gel. Tredje ringen har utlyst- en ' volleybollturnering mellan :de oli­ ka föreningarna i ringen, fick jag' veta , Nu , gäller det att träna för allt vad tygen håller ända fram till nängäng i bö.rjan aY juli för då startar tingturneringen. Fi'n al­ dags .blir det pA- Grisselöfesten I juli. I fjol - var det Uf SvaD~n som vann. men I är skall det Inte gå sA lätt för dem att knipa segern, ' lovar laget.

mig '

~

r

,

-- Svenne & Lotta 7 Spela Beatmakers med Böris Lindqvist _ Nu dansar livet Ann-LOuise Hanson Det är då du behöver en vän

Family Four Singers 10 Bilder från flydda dar Mats Rådberg , nägot annat 10 En sjömansvisa

Small Town Singers

10 Den gamla jukeboxen

1 , Te t a Landslaget

Senaste träning.. fick man- allt röra på påkarna, tack vare att " , ' raknade poäng, lekte t!omare och dök efter bollen i gr uset, _Det är Fråga: . Tränar . myggen ännu lever I Nykarleby. h ejarklaclS; -:- fortsättp.r -det så rätt. tänkte jag; energisk skall volleybo\lag? _ rfäja, ' sa Klara som hade här, vinner vi ·säkert. man vara. lät ingen boll gå erSäkert. vrålade Knopp, och näsa förbi! 'skadat sig och stod och säg på.

,I

1975

~----

'r

,1

.~

R I S .I( R Y ' S S E T "

"

l'

r"'O

Nu löser vi ett bildkryss så här i början av semestern (eller

om den redan är avslutad).' Skicka in lösningen senast månda­ gen den 15 juli till Österbottniska Yosten, PB 27, 68601 Ja­ koJ)stad. Märk kuvertet Bildkryss! I pris utlottas 30, 20 och

10 mark.

Namn:

.

_, .

'•

.. ".

e- e

,

-•

,

••••

... .... .... .. -,. .. .. .... . . ......... , ........ .

/

.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.