Österbottniska Posten (ÖP) nr. 27 1971

Page 1

,

\

österbottn iska

· /p·ost-·e' n Österbottnisk

Torsdagen

un domstinninr:

den 8

juli

1971

25 p

_

-

5

I

Fängelsestraff för plankning! S" sida" tr tt()n i

En dröm eller beItter k,an:p. " ? Se sidan tio I

Bybespel som slog Premiärerna

varaQdra

avlöser den

ös­

terbottniska sommartea­ tern' dessa dagar. I Ny­ kadeby gjorde }laret på

.

...

,'

Finns det ett alternativ . till f'örsvaret?

Se ledarsidan

Fotgängare lovliga!

bilden ovan, Kajsa och Salttu, stor lycka i Ös­ terbottningar. Värdinna på Kalaset på Stllndars .....

Inger

' Söderman­

Backman, "på

bilden

..... sprAk med en

i

äst.·

• Båda spelen slog. Det

kom massor med folk

En

oas

grönt

.}

o BötornbcrgE'n i ·I.allllfj ärd

och man var tillfreds med det som bjöds. p;, Jnthhacka skådespel, }lå Stundar bröd, klimp­ soppa och gröt också.

är livligt b4.·sökta ·int.. blua av vintcr!'I)Ortnro tiJan o k­

martid.

Bötolllh'lr eJ'

har �,=,�

• Närmast

i premiärtur i -.orgon och När}lcs lea­

ovanligt:

rik

oeh

le-r på lördag.'

land ått-rfinlls bRhl

\

slår

Korsholmsspelet

• Mera om premiärerna •

mittuppslaget.

"

a,-

·

sommartnri<;lcr.

uPllska Har de.. som

IIlal.8(',1\

lir

tlen)

BI. en

'j

för

.

S'JI1I

i o röitt hi;j?;solll­

växtlig/u·t

är ett 'Ilaradis ten.

(ra....

botanis­

siJ'lwani,an (hil-.· rariid ";'111 i vårt

a.

Ilå nö­

t.o"mbN·gen.

b }I

a

..

0111

Bött;mbcJ'gNI Ilå

SIST.\ smA

..

21


öSrERB

2

8 juli 1971 Det är

POSTEN

finländska

Det

öP

TTNJSKA

politikens

_,

.

sällan som det fin-

ländska försvaret har kun­

tillåtits att

professor. Jan-Magnus

hetsmakeri som är mera fota.t

med' någon

söns ledning, sakligt 'reder ut

och

följden

inte bara vårt lands .försvars­

har naturligtvis blivit en rad

politiska situation utan också

helt onödiga -- missupp­

och

som vi i dag' up;priid..1J

bög grad baserar sig på gang­

traditionell upp.(albli..

idka ett hemli

som

följaktligen i

en

våra förutsättningar att med

fattningar. Alltför länge har

vettiga kostnader ge försvaret

och kommitten som dislmterar

försvarsmakten

från

de resurser som behövs.

med utgång från Finlands geo­

.så är

Kommitten. behanCllar

-:.

särats

det övriga samhället

-:-

även

politiska

läge

frågan om hur den försvars­

skall

politiska beslutsprocessen skall

baserat på allmän värnplikt­

öppnare

utvecklas

attityd.

samt

försvarsmak­

Två viktiga frågor.

nationella läget och

Det ar väsentligt att fastslå

rätt och skyldighet att fÖI"l!lva­

många - rätt oklara. De pro­

att försvarspolitiken är en or­

ra sitt eget område, fÖreslår

pagandaskrifter av _typen En

ganisk del av vår säkerhetsp­

kommitten större anslag

skola för män som: då och då

.Iitik -den är alltså ingen­

anskaffning av materiel med

satts i händerna på de unga

ting som militanta ledare kan

förtur för flyget och flottan.

. har inte i någon högre' grad '. spela. med vid sidan om den net är viktigt att -såsom

svar och om vår försvarspoli­ ut

tiska situation.

arna . föreslår --..: öka riks­ , .

för

Kommitten viii att formernas regelbundet prövas - det är rimligt.

Liksom kommit­

Därför är det glädjande a t

dagens insyn i försvarsfrågor­

tens förslag om en parlamen­

den parlamentariska försvars-

na. Alltför länge har armen

tarisk genomgång av fÖrSvars­

·Du

kämpar

veckans debatt

vaI?. ,

Le"k och ansvar

--

Ar

du

med i motions!ands-

l

Det är inte så lätt med den

kampen mot Sverige? Om

fel. Antingen l' den nya fria synen på det sexuell!\, eller också på den upplysning. som nödvändigt borde ha ,f Ö r e­ gått den, l stället för att mobiliseras fram när de mes­ ta dumheterna redan är gjor­

da. Till priset av mångas häl­

S&, -sinnesfrid och lycka, .. o.ss

syns det som om friheten till­

mäts i Överkant gen l'öst, me­ dan upplysningen är i njuggas­ ""' te laget."

inte, det ,är möjligt att allt­ allt 'friare kärleken. I denna ljuva sommartid, då nordbon jämt gå med. Om du går elle är mer romantisk än vid någ n AU hänvisar till Läkartidnin­ springer några kilometer per apnan tid p året, och då tillå gen som bl. a. skriver att mån­ dag förbättrar du Finlands fällen till föga genomtä kta ut- ga smittade. försöker bota svävningar el"bjuder sig lättare. själva, vilket sällan leder till chanser och' din egen hälsa. andra årstider, visar det framgång och mångå blir res is­ Elt starkt argument .för att än vid

sig att df>t titt och tätt blir tenta mot medicinerna - man trå.kiga följder. Att bli med barn talar om mellan 30 och-50 J?ro ­ vid tiJlfälliga förbindelser' ly c- cent. AU noterar att vi- inte kas visserl:gen många undv ika, var beredda på den ökning av men i stället håller det i kuslig gonorre och syfilis som ägt takt på att bli vanligare att rum, utan att vi tvärtom ansåg v könssjukdom,' att vi hade sjukdomarha under folk smittas . skriver A b o U n d e r r ä t t e 1- kontroll. . s e r., som tal" fas på en

gå ut!

miljoner

'växtgift'

20 i

artikel i Läkartidningen och används·. årligen som rapporterar'om att gonor­ växtskyddsmedel för c. 20 ren tycks bli sommarsjukan miljoner mk. Det är enorma framom , andra, yngst bland

I

Finland

märigder -3M" olika- prepa­ smittade i� Abo är en tretton­ rat -som varje år tillförs årig flicka. jorden och indirekt de produk­ "Det är illa nog att den års­ ter som vi dagligen äter; kullen överhuvud är med om avancerad erotik, och direkt tragiskt förefaller det oss, att sA tidiga _ första erfarenheter skall innefatta också en så ·trlst och osmaklig ' del av kär­ i lekslivet som sjukdomar könsorganen. Sedan är det in­ te mycket kvar av det skim­ mer, som man ­ med risk att stämplas som förlegad och efterbliven - ville unna da­ gens" och. morgondagens års­ kullar .unga att ha kvar, ltven om vetenskapen hår gjort det

Det är relativt lätt att rä,k­ na ut den vinst som uppnås

. tack. vare användningen av växtskyddsmedel - . skörden blir så och så många procent större -m n det är cerhört

svårt att f fram siffror över de skador som upps tår på grund av användningen av gif.. ter i jordhruket. ra

Den enskilde tillåts profite­ '/'lJ. de mångas behov OCkså

mesta till ren biologi och tek­ nik." , -

i en tid då det t. ex. i vårt

'land . skulle

vara- nog

också

"Nu har båda dessa sjukdo­ mar visat, att de ingalunda är förpassade till historien. Men filis, som folk har större skräck- tör och därför mer ambitiöst söker bot för, har man lyckats pressa ner till 'mellan 50 och 100 fall per år från de 400 fall som den kom upp i vid mitten av 6O-talet. Gonorr kurvan däremot stiger som sagt stadigt, och just nu extra starkt, Det är sommar, semester, 'utedanser -och cam­ ping, man turistar och umgåS mw turister,' man släppe,," sig lös och leker. . Men leken är lnt så trygg 'fIom man tror, Den kräver allt­ jämt ett visst mått av ansvar och förnuft. . Redan av rent fysiska skäl."

Större intresse'

.f or pop an lazz ..

..

.. .. .. Det ar hapnadsvackande och om skördeutfallet minskade Popintresset är tio gånger direkt ruskigt -att vi i mirakel­ Frågan är Bur jordb et ar li a större, än jazzintresseJ; bland medicinernas t devarv skall kom nseras! 'det borde , mycket gonorre som for fyrtIo ungdomen i åldern 15-24 Ar, finnas vettigare vägar an de' blade sedan, . år säger skriver Sven-Erik K l i n ksom går via växtskyddsme-

ruk

Pe

delsbutikerna.

.

:

'

I

I

''H

QWlt.au

diat

Y&ra

med

utred­

uppgift

att

i veckan

som gått

lands

Da för hur värnplikten avtjä­

förda utrikespolitiken.

ökat kunskaperna om vårt för­

parlamentarisk

I

Sett

många stycken -och för

i

ny

:ningsgr pp

mot bakgrunden av det inter­

tens ställning i samhället.

. Uppfattningarna ·om det fin ländska försva,rets ställning är

försvaret:

le det vara- om man tillsatte

försyar,

av rent tekniska' skäl.

vi

förhoppning

en

väpnat

att

alltjämt fallet men det finns om

ha ett

anser

Det är fråga

ser

tiden förordar ,cn mer demo­

Några särskilt djärva förslag gömmer betänkandet inte

öppenhet

med stöd av väJ1SlI:afI....

linje med

kratisk ordning. Men hur sk l­

diskuteras

större

vilka

Som sagt: inga sensationer och ett betänkande som. i

i dröm än verklighet.

nat

utreda

ut­

- se politiska tankegångar och

kommitten, som arbetat under Jans­

principer

veckling vart femte år.

försvaret .

Torsdagen den

Se' sidan femton, spal, 1

• Härom dageR såg jag en

häst i staden, inte en status­ . ryktad ridhäst, utan en ar­ betshäs förspänd en kärra

och .

med en tömmarna.

=::-=

bonde bakom

o

Det Ar en sällsynt syn.

Jag lät hästen trava förbi - innan jag satte mig i bilen för att åka ut till villan. Se­ dan Akte jag förbi:.. jag hade ju ett åttiotal flere hästkraf..: ter. Utan att jag någonsin' tyckt speciellt mycket . om hästar, kunde jag inte låta

bli att beundra mannen som hade tid att hålla' sig med endast en hästkraft '- en

"VI ansåg - odI fortfarande - att fiken' måste vara 'hel" .transl>ortByste_L förklarar man dA att _, "fattigmansrecept-.

_r_

man en annan väg: summade kollekti·vtr'idl". satsai:le på perso av bilar. Själva

har gett sitt svu.

riiI.... _ bilismen utan rlant som bildligt hamnat i en item_....... Många tram.ståeDde trafikexperter sätter hopp till ·kollektiFtr.i8_ erkänner att vi hade

levande.

Över judsplan' eller

en ensam ·-hästkrah Det var inte ytan en viss avund jag i bakspegeln såg

hästens lål1gsamma gång och mannen som utan större nsk för sitt liv kunde se den om­ givning i vilken han färda­ des. Jag såg gatan, vägen och trafiken. • Bilen - ett dyrt och kost­

samt nyttoföremål, som nog äter av lönen i relation till

antalet hästkrafter.· Dessut­

om ett föremål, som när det inAngIaldigas ,några tusen gånger blir en hällsplåga - en giftspridare, en buller­ mängd som irriterar. I

Förenta

staterna

har

man 425 personbilar per 1.000 invånare, i Europa är

• På tal om häslKD�S"

jäkt. Jag läste n ten intervju med

kansk professor,_ son, som deltog i seminarium i Jyväsky­ sade bl. a. "Enligt min up.,r ror vår framtida ex:� en total social föri-bc!�r här avser jag en föräc.:ic.1I vår livsstil. Jag vill empel. Största delen

dens mer att ta' 'slut före av <letta århundrade. då använda en opr'O;Jld" IIgt stor mängd av tiga förråd för att ljudsplan transporten. få människor nA.,oya nabbare från - t. eL till Tokyo."

biltätheten mellan 200 och Nej, det s ll vi ..z_. 300 fordon. Detta gäller i' vis inte. Så länge väst, i öst är bil n alltjämt . klarar sig -och svåråtkomlig och relativt när de anlitar· en sälh;;ynt, men den kommer. bör de andra, 5(Ka • En sovjetisk trafikexpert, , att flyga, klara . prpfessor Dmitrij '-Velikanov, 'ter med de jetp säger att 'för Sovjets del bor­

de bilparken stanna vid om­

kring 200 fordon och. absolut . inte få överstiga 259, alltså per 1.000 invånare. Dllt är den kollektiva tra­ fiken som skall gå först - i städerna. V likano-" säger så här:

dan finns. Det är många som skulle må bra

och då gå ned i att. placeras bakom hästkraft med ett mar i


Tu 'pil den 8

juli

-

öSTERBQTTNISKA

19'71

POSTEN

-

,

.

,

l URIS IM AR K H A DS D A MS E R FREDAG KL 20-01· E ESSE HELKVÄLL MED

Orkester med Ann Christine'

-

-

BUSSAR:

Ekman frä;- ,h t;dkI-:-19.45 via Kållby. Ekman frän Terjär.:v 19.15 via Kolarn, Snäre och Bäckby,. Kronlund från Säka 19.00 via Gkby 19.15 och Kronoby; Sundqvist från Vilobacka 19.10 via Purmo, Forsby, Bennäs.

ORSBY ,

LöRDAG· K'L 20--01

,

Showprogram ·av FSU -talangen ,

. Penl11 Kunnari R

a

i

, . LJGii 4i!is,:IOtO:::J .

J __

KIM FLOOR

m o_n s

HJ--

-------

600 kvm dansyta • 400 kvm serveringsutrymmen ORD.GR. n , '. • Grill .• Diskotek • Stora parkeringsutrymmen BUSSAR SOM TIDIGARE '-- •

,

"

SöNDAG KL 20--01 ) ORD.GR. II BUSSAR SOM TIDIGARE

Dannes

Dansa till •

Stora parkeringsutrymmen

Upphöjd

serv ringslokal med utsikt

över dansgolvet och scen

sväl lande rytmer - och vandra h måt - på småtimmar' na - arm i ar,!" steg för steg, mun mot mun -

,

./

. '

NATTIVAL··7,] '* KORSNliS * fredag kväll 9. 7 kl.

20--03.00

<

Alla ta'f,ar om vår nattival - ett sällan skådat sydländskt nattjippo - Kör in! ÖJESCENTRADANS - DISKOTEKDANS STIG JOHANS - CARACAS' SP INSECf - CROSSTONES

I

.

SÅNGGR. FYRA pi\. SPANSKA

STORFILMEN EASY lUDER • NÖJESFÄLT - UTESHOW •

BRASAFfON VID MUSEIGÅRDE

. BOCKSKYTTE • TAPPADRECK - GRAVAD,SIK

SOMMARENS ENDA ORIGINALNATTIVAL ÖPPNAS KL. 20.00 MED ORKESTERPARAD GE/VOM KYRKBYN! VÄLKOMNA BUSSAR: Strandlinjeu från 'Vasa b usst tion kl. 19.30 o. 20.30 via Stora -Långgatan. Korsn " . frID Näverås via NlUlby strandvägen.

:

kl,. 19.30 fr. övermark -.:.. Pörtom

.

-

PetaIax. '

Kl. 19.30 Ingv'es /

.


ÖSTERBOTTNISKA

4 -

POSTEN

Torsdagen den 8

juft -

-

V(N' skall man dansa en. ommarlördag om inte i skärgården I

paviliongen C,SÖDERUDDEN

DANSAS DET LÖRlJAGEN DEN 10 JUU KL. 20.00-02.00 TILL TONERNA A V MYCKET POPULÄRA

BUSS fr. Björköby kl. 19.15 S. Vallgr. 19.30. '

*. MAXMO ,}'\

Dans

Lör agen den 10. 7.

-71

kl.

20.00-01.00

Ordn.m.gr. l

o.

2 Arr. :

BUS TRAFIK: OT fr. Kaurajärvi

19.15 via Keskis. Kimo. Oravals. KaltBor. OT fr. Rejpelt 19.30 via Lolax o. Palvls. Haidins fr

VöRA .. L

Vasa, Neptunbaren 19.30 via Kvev

-

SEMESTERFIRARE

••

kom ·till -dansen

HA RKMER l .

*

lördage den

10. 7.

kl.

20.00-01.00

.

-

-

... - . ._ ... -x-r sp\ela

-

..

.

.

nllllll.111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Sommarens sfora överrasknin !!.

.

.

Vi inbjuder alla från- när och fjärran till ett

ÄKTA GAMMALDAGS BONDBRÖLLOP

I

, J

M OL PE lördagen O juli

,

påvil;on kl. 19.30-02 -

Brudföljet stårtar från uC.lokalen kl. 19.30 med hästar, schässar och lövad skrinda. \

- . '

Föreställningen börjar ca 20.30 i paviljon en

(

GAMMALDANS med MIDNIGH-T TRIO ända in på småtimmarna.

KALASSTÄMNING - VÄLKOMNA.

RESERVERA LÖRDAGEN

D EN 17. 7.

FÖR NATTIVAL PÅ RÖRGRUND

INVIGNING AV NYA PAVILJONGEN MED BL. A. 4- ORKESTRAR. OBSl ZOrCll SPELAR SISTA GÅNGEN

-


Twsdageo den

8

juli

-

1971

öSTERBOTTNISKA

POSTEN

Välkommen till

Aminne

folkpark

.'MALAXLÖRDAG

KVÄLL

----------

20--01

10. 7. KL.

----------

--------

I-

NORRLANDS, POPULÄRASTE DANSORKESTER

·YNGVE FORSE LL s -storband BRASS & -DY NA'MITE och sångare i absolut svensk· toppklass: Ann Chri-stin Hedmark, Liz Lundberg och Philip Minton

'

_

-

-D, ANN,ES-

Funkt.gr. 1

3

o.

('

SöNDAG

11. 7.

KL.

13.00 ./

-Fiskarfest

,I

med

EDGAR ENSTRöMS KVINTETT

-----------,

SöNDAG

gammaldans

KVÄLL

20-:01

11. 7. KL.

------

--------------

ONSDAG. KVÄLL 14. 7. KL

.. 2

Ribäcken,

./

Taislo Ahola /'

,Funkt.gl'.

1

?

4

I Funkt.gr. 3

I 11. o. 14. 7. Strandlinje,n frå:n Vasa 19.30 och 20.30. Från Gamla Vasa kl. 19.t5 via Helsingby, Långåminne och Vlas. Från Petalax-Nyby kl. 19.15 via Kråkbacken,

Harvas

och

Bränno.

,

­

.

10.7: Strandlinjen från Vasa kl.-19.30, 20.30. Från Gla Vasa kl. 19.15 via Helsingby, Längäminne och Vlas. Från Petal!1x-Nyby kl. 19.15 via Rlbäcken. backen, Havras och Bränno. Från Solf kl. 19.30 via Munsmo; Sundom, Näset o. Söderfjärden. Från Näsby kl. 19.00. via Yttermark, övermark, ,Pörtom o. ' lminne. Frän Töjby kl. 19.15 via Harrström, Korsnäs. Molpe o. Petalax ./ I

Fiskarfest i, Kaskö Söndag STJÄRNSPÄCKAT

* Nils Gunnars Floor * Fyra på

Il. 7. kl.

14.00

söndagen

.

PROGRAM: ,

rk. från pansTw

Sundsvall

G,retel

och

*

den

1. J.

7. ' -71

Kim

ungdpmshemmet kl. 21.00

____ ______ N_i_ _ G _ n_n_a_r_s_o _cl_'_P_e_n _tt_i _V_a _'o_ ____ _u s

*

BUSSAR SOM TIDIGARE

Ingvald,

2 ORKESTRAR

l.' 20-.01

Caracas

Maj-Britt Martin, Lasse.. Eriksson.

Pli

Kräk­ Läng­

Välkommen till

'\

Dans

4

,

[P5LIC[A' BUSSAR

o.

I. c

fiffiDE

Funkt.gr. 2

,=

1:

l

,

DANS

I

,-J 20. O-01.00

BJÖRKÖBY

söndagen

den 11.

!i T E Jl C» L

7.

!i

kl.,

'\

=

1

__ __ _____________ _ ___ _______ _____O r_ __ e_S _e r_______ F_unk_ _t_.gr._ _3 ___ __

ll

I


ÖSTERBOTTNI

KA

POSTEN

Torsda,;ea den 8

juli -

Sommarens fopphändelse

, . Lördage den 10 juli kl 20--02 I DANS-SHOWa on . tillsarnrnan .

.artisten på topp i Sverige samt kända österbottniska artister

-

PEKKA LANGER . . - - Musik: G-RANADA &

Ordn.gr. 6

7.

o.

_

ELLI NOR

.

.

_

BUSSAR: Wester kl. 19.30. frAn Lappfjärd via· K:stad O.· Tjöck. Ingves kl. 19.30 från Pörtom via övermark. Ingves kl. 19.30 från kl. 19.10 från Kaskö (Strandvägen). Westeriund kl. .19.15 fri.n Bodbacka via Petalax, Molpe (Strandvägen).

·

1

Söndag

kväll

11

med

Granlid

via

NäverAsen.

IDgws

julik l.20

, fortsätter .DAN S E-N till

toner

,

av

Ordn.gr. 8

o.

9.

.

BUSSAR: Ingves kl. 19:15 från Pörtom via övermark, yttermark o. Nävez:Asen. Wester kl. 19.30 från Lappfjärd -via K:stad, Tj

.

FORSBY

.

ONSDAG 20.30-? .

k

(Strandvägen).

14. 7 KL .

HELAFTON MED.· SVENSKTOPPSPOPULÄRA

...

':

MAG'NUS ORD. GR. m

,

k,vinlell, .

I

BUSSARNA EN HALVTIMME· SENARE ÄN VANLIGT

onsdag kväll 14. 7. kl. 20:-01 .

.-

Annon

·

i ÖP

ADneD.-era i ör

I

ÅnilQDie.l'8 i ÖP


r.ndagen

den 8 juli

öST E RBOTTNISKA

1911

POSTEN

1

Turistmarl{nad

_Jaliobstad 9--11 j li

• • BINGO-VM varje dag kl. 19.00, fredag ooh 'lördag även : kl 22.00. • PEKKA

LANGER-show

i

ung-

l

doms - och idrotts gården lördag kl. '

15.00.

• 'AUsång ' sstunc( i Skolparken lördag kl.

18.00

.

• Gammaldans-jippo på Gamla Hamn Korsholmggillet medverkar, lördag kl. 20! -' • FAMU .JEFEST på Gamla

Hamn

söndag kl. 15.00. M.M.

TRAV :0r MOTOR ,* FLOTTBESÖK MODE * ALLSAN FOTBOLL ,

o

Pekk a

' Langer -

markna­

dens nöjespappa,

VÄLKOMMEN TILL' ETT ALLSIO:GT STOREVENEMANG -

.

.

-

.

'

,;

K,ommand{l PAULI LEHTOLAmed' n e sm e ble INSECT

som andra' ensemble POP-ensemblen Damernas "halvtimme 22.15-22.45. bil genom ah komma med.

-

Ni minns

AMINNE från Vasa

17.7. NATTIVAL Wikings - Dannes

äl att Ni ännu har möjlighet att vinna en ny .

Ritva Rantala med orkester Esko Könönens orkester

Funkt.gr. l, 2, 3

;'>'

-h SelDesterfira,re o OJ·"

svensktoppe n

I

GAMMALDA·NS

L Ö R 0

"l, Aldrig mer

10:' 7.

l

'klockan

20. '02.00

I

Lennart Grahn .. . . . ' Claes-Göran

6 Solsken

och

det

7 Är

. . .

.. . .

konstigt

. _

( 3)20

_____---'-----

Asp ..

. . . .. . . . . . (ny) 1 2

8 En junikväll Lena

Andersson

.... (ny) 12

toppentipset 11. God morgon, morgori

nla Forsberg och .JÖrgen Edman.

Lena

Andersson

skola

.... (2 1 ) 1 9

männi-

'skor strida? Olof

for håll-j-gånget

. _ _

gång?

8 Vllrför

8

:

.man längtar bort nAn

Arne Lamberth o. Sven

Love

Walldoffs kör .. ( 9) 12

Christians

-

med

12. Snart sä är' det slut, Baby -

Jag

nu

ser

med

andra ögon

Hotell

dag - Svante Thuresson. Lasse

K R I S TI N A Tel. 555

Under juli månad spelar' efter­ längtade

PENTII VALOS orkester .

C'A RAC"AS

nanS

frän Sverige

alla kvällar utom måndagar. Förlängd. tid

varje lörcb,g under juli månad.

IV

-

-

15. Towa

LönndahL

Kristinestad

.j

13.

BjÖrn Skifs. - 1 4. En sommar-

Carson .·och

Leif

- Mo-

Blue -Kerstin Vretmark.

Ett gammaldags bröllop

Story

-

BILJ.FÖRSÄLJ.GRUPP

Anmäl

dig snavarje kommun. raSt m öjligt till Ingrid Saxberg. ' . tel. 34 035.

att

BUSSAR SOM TIDIGARE

SERVERINGSGRUPP n.

,

blommor

Jan Malmsjö

ONSDAGSDANS 14. 7. kl. 20-24

BUSSA'R SOM TIDIGARE.

.

(4)29

. •

,STIG - .JOHANS

.

_ ;

l

Sjätte ungdomsringen

:Slw Malmkvist ...... ( 2)21

tillsammans

NEDERVETIL UF

:örenin ssp ltell'

Ringens '-ungdomskurs , hålles

Ett rött äpple

A G

'I

pil. Bergö under tiden20-2a .juli. <' 4) 40 VI räknar med 10 ungdomar frän

Heder-

v s t ... Si,! Malmkl

ORAVAIS ./

'

s\:rÖln _ .. . . . _ . . .. . . . ( 3) sa , .... På en gllmmal bänk /

Pekka LanDer

UNGDOJ\fSDANS på utelaven

( 4) 56

Hootenanny Singers ..

3 Lit oss stå tIllsammans <"

Pedros Funkt.gio. 4

_

2 Butterfly

och HERMANS

FUNK.

'

?'

.

med

18. 7. Magnus Kvintett fr. Sverige

•• -.

-

Vi har "träffis" i

där svarar

FOLKPARK

Malax

GRAT'IS BUSSTRAFIK SOM FÖRUT,

,

evenen-.allO ......

/


Ö S T Il: R,BO T T N I S K A

8-

Torsdagen elen 8 juli

POST E N

--------

--------�- ------�,

Se det var ett riktigt 'kalas! "E

ji råolit, e ji ju KALAS, husbonden/värden

Börje Lång

är jee'r, hälsar gästerna väIJ,wmna. Ett. där engel -ska och v ska hav e bra Bag". Det är välkommen kalas på Stundars anno 1971 finska klingade lika fint som den 4 j'uli. Vi anländer i bil, rikssvenska och pörtomdiaJekt. e ji råolit ti h

parkerar, vandrar den sista bi­ Sista versen av So! över Stun­ ten, man bjuds att. avsmaka dars ljuder och ordet går: till

den just erhållna Vilhelm ' ellman. Enligt e en man kommenderas utsago är han mest känd för "pojkar, pojkar sa att avsmaka "tappadrecket" och uttrycket så är vi framme vid hantver­ Hellman åt svinen" tå man pär­ gröten

med

träskeden,

karbyn. Först går vi,en runda ra i Solffullmäktige. Hellmans presentation av Solf de olika stugorna,' hos skoma,· festliga

r

karen, mjölnaren, snickaren .och minns man.' bleckslagaren tittar vi in.

j.

Sångkören, och fQlkdanslagen' . Festplatsen breder ut signe­ både äldre och yrigre fanns med ' danför. Vi sätter oss och vå.{l­ gimom hela programmet. Och

tar att kaJaset skall börja.· Det och tassl!1s, bland de medverkande. Publiken går och gonar sig i det fantastiskt vackra vädret som kalaset. be­ gåvats med. \ Anselm Marander tisslas

och

Lars Nygrund, dom som bjöd på tappadreck när vi kom,

de gjorde mycket väl ifrån sig

oberoende om det var fråga om och

STUND1\RS.

Här', kommer klimpsoppan.

dans

Hoppade in gröten

Meq detta kommer vi', fram bär in kaggen och allt är klart till maten; Först' klimpsoppan, som bars in' av ett imponerande för början. Hushonden äskar tystnad och led av damer med spilIkummar map stämmer opp med S L (karotter) som placerades, på

öVER

eller om det ha strykande åtgång .liksom Körsång, vissång, folkdans, gällde att passa opp vid borden. också tappadreck och Malax­ nattfrieri och mycket anna,t, :limpan. Sedan var' det' dags för som vi inte här skall ·Iiikna opp

s!ng

'grÖten vars inhoppande' var ett ingick i den fylliga andra' delen av de festligaste inslagen. Med av programmet.

kockarna 'oeh "iröron" i spet­ Premiärkalaset begåvadeS med sen hoppades det en ordentlig det bästa väder man kan tänka " 1 en. A ,ndet tur m bland ,publ'k 'ta ,sig. Vädret hade säkert också gick vidare, överraskningsefter­ andel i den fullständiga sin rätten kom in och den andra framgång som kall!set blev. Varefter varje bord. Och soppan tycktes delen av programmet vidtog. Visst kan man hitta detaljer .------------------

-----------------

att kritisera, som att alla inte

hörde allt som sades, att natt­

En

friarscenen inte var riktigt fär­

kkonstruktion att räkna med.

dig. men det positiva fanns det

så mycket av att det mer än

väl' räckte till framgång. Trots

kalaset väl Ii att är lagarbete, så

i högsta grad låt mig nämna

"några namn, som jag minns.

Förutom

apecieIl t

värden

och

4 L""\ ��,' :t'] ;L , M

Hellman är väl detta värdinnan

, Inger' Södertnan-Backman. kör· ledaren

Paul

Lolax,' käringen

Gun-Lis Båtmästar och oensarn Georg Backman. 'En väl genom­ arbetad insats gjordes

IlV

Börj e

Lång. Hans lediga upp rädande på

dialekt

kommunala

med

småtrevliga

gliringar, gladde

mången. Men 'frågail är väl om

Räkna noggrant! V!lkenisoleringsgoc ek ar mest ekononuskfor· Ert hus.

Av 'de årliga driftskos,tnadern'ä. för Er byggnad är kostnaderna för uppvärmning de överlägset stö ta. Och under årens lopp har de bara stigit. Dlirför ar ekonomisk värmeisolering blivit allt viktigare. Varm luft' stiger alltid uppåt j rummet, m.a.o. den söker sig ut via taket. Därför bör speciell uppmärksamhet fastas vid det öVre bjälklagets värmeisolering. Här utgör i allmänhet inte utrym­ skostnaderna något hinder. Sålunda kan det övre bjälklagets isoleringstjocklek göras verkligt ekonomisk, xned beaktande av byggnadens kon­ struktion och bostadens geografiska läge. Ifråga om pris och värmeisoleringsförmåga är KARHU­ ISOLERINGARNA fördelaktigast. De är synne!;­ ligen lätta och elastiska värmeisoleringsproduk­ ter. '

_

,inte detta med maten och ätan­ det ändå var det allra bästa.

KARHU-ISOLER.ING är glasullsisolering och' l finns rätt produkt för varje äridaniål. KARHUNTALJA, för, träkonstruktioner. KAR­ HUSKIVOR för tegelbyggen. OTSOSKIVOR för betongkonstruktioner.

, sortiMentet

Tag kontakt så skickar vi vi!' småhusbroschyr till Er. Broschyren hjälper Er att välja en ekono­ misk yärxneisolering, obet:,oende av oxn Ert huS är: av trä, "tegel eller betong.

l

AHLSTRÖM MINERALULLSFABRIKERNA

Försäljning och information: S. Esplanadg. 14, Helsingfors

Tel. 90-11001

13' an;er


den 8 juli

-

öSTERBOTTNISKA

1971

POSTEN

9

o.ida hästarna som kördes och reds ut och in i Harry Öhmans snygga sceneri. Bilden gjorde sig mycket hra i den gröna Juthbackaparken med älven

eer hoppar 1 nter loppor' ---

Det ar klart att - det fanns brister här och där i föreställ­ ningen. T. ex. att ljudet kom

bort ibland och att man på Je bakre bänkraderna hade svårt att höra och så kanske att ak­

törerna blandade samman dia­ lekt

Några

Det var en nöjd samling ama­

törer som efter premiären kopp­

lade av med kaffe underhållna

searbetet, dräkter, rekvisita, talkojobb med dekoren "SV, att

av de spelmän som medverkat.

Man kände på sig att man lyc­

många var ganska trötta efter

kats och var lite betänksamma

bara över en sak. och det var

att publiken fnissade åt den

dramatiska slutscenen. Det var

ju inte riktigt meningen.

Också Majlis Granlund var

några hektiska veckor med roll­ läsning, repetitioner - på Sll1tet varje kväll - och dess­ utom allt ansvar och jobb för att få det hela att fungera praktiskt.

nöjd.

Och man lyckades. Det var nog de flesta ense om efter _

Hon

var väl-- värd

de

mängder a v blommor bon fick

och speciellt glad över en sak!

premiären. Jag var glatt över­

- Harri själv (Torsten Hä­ ger) som utom sin roll haft en stor del .av snickrandet på sej frågade efteråt: vad skall vi spela nästa gång, berättade hon. österbottningar har väckt tea­

raskad och jag hörde många andra som var det. NykarlebY­

föreställningen av österbottnin­ gar är bra, med många väl­ funna typer och en spelglädje som lyser. Det kom mycket folk till pre­ var

minst fem­ många, • Anttis bror Heikki (Steve Liljedahl) läser högt för Jussi om hundra persone många emigranter. Man hörde nykterheten. två timmar och vad man strumycket rikssvenska och en del .. kit är främst sång rna och-de engelska också talas bland pu­ långa. monologerna. Kvar av bliken. Få }'fykarlebybor syntes

evenemang i staden under hel­ gen: invigning av församling ­ hemmet, kyrkonerdeinstallation,

högsvenska.

Vad är. nä,..,tll

bakom det mesta av förberedel­

i vimlet - de flesta var ·från

och

spelade också över ibland. men helhetsintrycket var gott..

) a sammanhang. Några Bosse' så sto' vi ste också att det faktiskt är

skådespelartruppen med fru

Granlund i spetsen som ligger

nejden omkring - men så var det 'verkligen ett rikt utbud av

. -

som bakgrund.

' att hoppa spela teater. Dessutom var det Det är svårt många som aldrig agerat på en' som är r(;gissö- scen tidigare, åtminstone inte - I

miären.- Där

_

f

dem är bara det som för hand­

..

terintresset på allvar bland de medverkande.

-"Varför skulle inte vi kun­

na - spela _sommarteater nä.!: andra kan, frågas det i pro­ grammet. Ja. v!U'för inte. Frågan om gästuppträdanden.

blir det i alla· fall. Närpes och. Sundsvall har nämnts. 'ri:lykarl­ och musik gjorde byarnatörerna skall få visa att­ Folkdans de kan. för täl1nin en fyllig och till

liI1g n vidare.

g

In g er

det -bidrog utan tvivel också de

Luuma

sommarfest och cirkus ocp så det strAlande vädret, som loc­ kat många ut i skärgården: Publiken älskade dem Kontakten mellan pUblik och aktörer knöts omedelbart. Folk lät sig tacksamt roas - skrat­ tade ibland kanske åt att de såg im släkting, er. bekant, en gran­ ne på scenen, men också åt ty­ perna och åt replikerna som

ofta är mycket roliga. Drog ned applåder mitt un­ der spelet gjorde t. ex. flera (Saga Kajsa gånger paret

-

Björkman)

och Salttu (Boris Bränn) vars äktenskapliga upp­

görelser. var både roande och • Nöjd med sin amatörgrupp rörande. Det var Kajsa, med är regissören Majlis Gran)und. sin lediga tunga och mustiga språk .och bra kompletterad av tit den lösa laddningen I golvet. Salttu, som knöt ihop spelet men på premiären fick Jussi och gjorde stämningen mellan två skott i benet. Det tlev hål publik och scen smått förtrolig. både på byxorna 'och på skin-. Publiken älskade det roliga p a­ net och sved rejält. ret och visade det tydligt. fag vill också nämna den ungflicksglada Lisa (Helena Två skott i benet Häggström), Jussis käresta.

/

- ..

Det är kanske fel att plocka som gjorde sjungande och n­ ut enskilda i en amaWr-grupp. dande entre och skälmskt flir­ Alla gjorde er; fin insats nu tade med sin· vän och hennes och har gjort det under förbe­ motsats deri allyarliga . Maja redelserna. Jag vill ändå berät­ (Birgitta Helsingl Jussis sys­ ta om Bosse Kronqvist, som ter, som slutit sig till "skörta­

som folket" sedan fästmannen Anttl faktiskt blev skjuten på slutet (Bengt Asbacka) fängslnts för •• -!.)• Blaclten mr e klapp av Lisa, den glada pigan, som sa små­ - inte bara på låtsas.' Man slagsmål med skomakaren. " Pjäsen har kortats ned till ningom ämnar bii husmor på gården. hade under repetitionerna skju­ gjorde en· bra Jussi och


öSTERBOTT

10

ISKA

POSTEN

/Också

Eländets filosofi

Har den tillfälliga ocb av avgjorda utvecklingen

ödet

tedstjänla mänskans eller finns det eller har det funnits krafter som paver­ besluten och in r ktat kat varit

dem åt ett visst håll? Kan vi fatta världen eller med

andra ord

en uppgift ?

hlu vetenskapen

Det väsentliga förlöjligas och det verldiga hånas. Så-, v år inställning, så dan •

blir

också vå frågor.

8 ar

nämnda

Varför spottar Vi oss jä1va i ansiktet på det baj vi­ set; är satan på vinJen? Detta

frågar

sig

Sture

U d el. som i denna artikel filosoferar om kapitalism B kontra socialismen. PlöUöligt märker man att man käm­ bredvid

par

Marx;

skriver

han,

-1 ag

M.a.o.

ling har

att

skett,

en'

och

tveck-

Jag

,1r­

nått

att materien nu långt i sin utveckling, att den i form av hjärna i vår

känner sa

,De

fyller

denna, ställ jng, logisk mf:n kanske behov hos för okänd och revolutionerande den utvjlcklade materien ' dvs., för att sa anfatta förståe­ materien är, så sammansatt att ligt för förvirrade läsare på den i sitt arb te nU skapar några ark. VL måsttl förSt gö­

eller

föder

denna

för

materien

samlats av Talja,-oeIt sar a tt antalet diiI....r någon mån bar ökaa

med (öregående år.

inställning. ra 'klart för oss naturens lagar M.a.o. äto denna inställning en för att känna samhällets ka­ lagbunden och följaktlig före- raktär och Deteende, och man te,else

utvecklingsnivå.

nu

konstatera

Vi

att

kan

denna frapperas ofta av de slutsatser också man gör. Man märker att de

ning for och den skapade- oara denna enda i den situatio­ nen

möjliga

utvecklingen.

Vi är alltså inte födda med ti ll viktiga

denna inställning

del

i

hälles

t är detta sam-

den.

materiella

grund,

dess

krav på en sådan mänska med

inte

arbetaren kan

köpa

dem

I juni skö aade tnlHl_ listen bestämmer, och bestämmer allts-ä inte så som det för dödsoffer (mot 54 i j ble aste al!ing om den filosofi samhället skulle val"? det bäs- och av dem var_17 som ligger bakom? ' , om den ta och att arbetaren samtidiot'raskande stort antal öda de d Av sagerare! sina är egna beroende av v dialektiska och histcriska -ma­ bilförare. S örs !a delen terialismen? Denna vetenskap­ rOI gör att kravet, det· nya, . mträffade pi. olyckorna iliga analys som inte har gjorts framväxande,' reellt progress y och antalet .... av samhällets pesthärdar- utan va kravet är. ett församhälle - b gden, k?T inom de sto i avsikt att avslöja dessa och ligande av produktionsmedlen. . - gIck ner. Detta ar eD dessas föregångare f olika ti­ socialism n. utvecklingstrend und r ---II t r ta mot de -arbeta so Den 'der. å a. Som vi konstaterade- i bör­ hör till det borgerliga lägret{ m nadern

:

samhälles

sats.

karaktärs

ra 1ivl g trafik

s(om

kommer

att

utgöra

1 ...K på, 18l11d1.,..

Me'd i trafiken finns

J;I1ånga nya förare, vilt.

skicklighet och erfar e

är så stor. Det är skäl rarna

köra

att själv

fritt som möjligt, men

ler samtidjgt att aJltid

, sin yakt beträffande fel seeiser, som andra gÖr

diga till. Användningen

mot­

.lju

VI/-rje 'företeelse :, har ett framväxande, elem nt nytt

ciellt

också på

solen

-

dagen, står

solljuset kommer bak:ifråll.

den

tryggheten i trafiken

karaktär formens gammalt,' bortdöende

utvecklade

se�D��""

SMom

fortfarande kommer aH

resultat av det element i 'det" ta 'samhälle, som vi kallar' det

ta

konstaterar,

Talja

månad

I

och ett främmande tillägg. Det här är därmed vetenskat> en betydel­ element som skall vika för det materialismens syn, til-l -åtskil- se, dvs vi väntar' oss få re.ia framväxande; nya, progressiva. nad från jdealismen som häv.­ på o gh lära känna la rna för Marxismen utgörs, av denna dar iden, andarnas liv och" le- hur naturen arbetar, hurudan -nya framväxande deL Varför? verne i d,en bistra rymden fö- den är. Vi tror aUtså att vi Vår tids arbetare, proletä­ re materien. beröv'ades siI\ egendom kan fatta naturen. Genom stu­ ren,

det är lättare att i tid ,på fordonen,

nyssnämnda

De

uppgifterna...; -baserar

notiser, 'j

tidnir:lgspn

...

och erfarenheten visar,

,+ En kamp?

diet av samhället k an vi ock- dvs sina produktionsmedel och årssta tistikerna börja fatta det, dess lag- kunde inte längre skaffa sig det bevarande lägret, och Il!" större. SOUl de övriga brödet, då produktionsmedl n ' gör historiskt och naturenligt bundenheter

grenarnas lägbundenheter. som skaffade fram brödet och under Samhället följer naturens lagar kläderna ägdes av kapitalisten. vilka förhållanden och - i vems som en del av den. ' Han var tvungen att släpa sig .' tjänst vi söker dessa faktorer: Det bästa beviset för att till fabriksporten och ,be om En annan fråga är huruvida­ det är mÖJ·ligt att fatta natu­ arbete, att få sälja sin enda det är möjligt att klassifisera ren är att vi an framstäl la vara, sin arbetskraft, och 1I::a­ en del av faktorerna och kon- en önskad produkt. , För att pitalisten köpte den ett till statera att någon har arit _oe-, detta skall kunna vara möjligt pris som gav honom vinst. stämmande_o ch fortfarande är kräv s, att si känner de i pro- Ägaren producerade naturligt­ det på grund;8.v si definition. cessen deltagande elementens vis det som var för honom det ruvida det är likgiltigt

- -'

fiken.)

för sin minimala lön; -kapita­

aröni eller bitter kamp?

min ,"vind". Vi har in te någon min utgör delar av naturvefenmaterie, skapen, utgör läran om sam­ som skulle utvecklas och spri- hället en del. Samhället är en da satans-manifest,_ inte heller naturföreteelse precis som växnågon annan andes eller över­ terna och djuren och ba.serar , mänskas., sig på atomer och molekyler. Deth. är att uppfatta värl­ Om vi bedriver forskningen den 'sådan som den är, utan på något område, tillmäter vi

Om vi förkastar andarna inser vi att faktorer bland ')ss 'förnedrade mänskor har varit Frågan är bubestämm ande.

sig som vanligt pl ...-... netiser.' U nder pe­ nuari-juni i år do Diskor i trafiken, svarande ,antal i fjol (År 1969 dog under __ '. 1"& hälH 330 männ­

+ En dröm?

"boll" utför' pet arbete vi be­ tänka, ett arbete som nämne ;- leder till ideer och följaktli­ dessa ideer, som gör oss slöa. jan är ideolo'gierna ett resul­ gen till uppfattningar, ideolo­ Antingen är vi slöa och sys- tat AV materiens arbete; att j gier = partier, uppfattning och temet' snurrar fint eller är vi materien fanns element sgm som, är aktiva, så som vi objektivt s ett framkallar en ideologi medan av bedömning vad konst och vad är pop(ulärt), är-och inser sjukdomarna och ett annat eleme'nt framkallar vår kultur. ' \ . , en annan. krämporna, botar dem. Därmed har satan flytt från· Precis som ,biologin och keMarxismen uppstod som tt satanproduceranae

uppgifterna

minära

utveckling­ står i strid med vad t.ex. 'skomåste vara lagbunden och l rna basunerar ut idag, att efter förmånen, - under kri ti­ _ en har skett åt ett visst håll, ')Ch man plötsligt nödgas, medge der finns varor i överflöd men att utvecklingen vid ett visst att man kämpar bredvid M rx. stadium endast kunde ha gätt Hur många av dem som idag i den riktning den gick, för, utgör marxismens (och socia­ materien hade bara förutsätt- lismens) motståndare har den

prelim\nära

om !IödsfalIen i der årets förra bäJlt

inställning nu. ett

problemställningar, att vi inte orkar, är· för slöa för att ta

erkänner

flyt r' till

den måste ha en sin grund i naturen, om än ännu inte full­ materien eftersom ideerna är ständigt, långt nar, men ... ett resultat, av materiens ut­ Sådan är materialismens in­

veckling.

jd -

den 8

Att söka efter faktorerna egenskaper, . hur de reagerar, mest vinstgivande, for att kun­ och. arbeta med dem, har blivit hurudan del"8.s karaktär är dvs n&-<. kunkurrera ut andra ägare. ett jobb, som .1Onchaleras och huru de är uppbyggda, -bur de Med andra ord får vJ en mas­ personen är utan diskussion en ser ut, vi måste fatta dem. Vi sa onödiga varor .som produce­ dogmatiker. Detta är den all- kan idag få fram en sådan ras istället 'för mat och nöd.. , männa inställningen -nu, oCh önskad produkt, vi kan fatta vändiga artiklar, priset 'blir

den bortdöende delen, elemen­ , tet. För a,tt försvara sam hället borgerligheten

tar

ibland

fas-

cismens sken, ibland liberaler­ nas mantel eller hippiekultens

re

• Amerikanerna rökte i fjol än 1969, trots

garrettfabrikanterna gav

kordsummor på. reklam.

pipa.. Litteratu!:

-Stalin

dialektiska

och

Om

den

historiska

Statistiken

materialismen

i fjoL

L Huberman Mänskans rlke-

över

11

domar

USA

eller tillhör amerik....

Sture

Udd

år

som

försvarsmakten

är

med

utamlands.

VAR SOMMAR-REA FORTSÄTTE

}

Fantas ' tiska fynd till' låga pri's

,

STOCKMANNS

Bekvämt på-väljkonto


.ten 8

juli

Ö S T E R B O T T N I S K A,

1971

POST E N

11

------ .------ ------------ -------- ------------ ------------------

------------

Är

du fotgängare? Nej? Du tar luften, förvandl r grön, hör alltså till dem som inte lummig natur till död asfalt går fem st g från bilen. Tur för bara för bilen. Vansinnigt. Dess­

Bara två fordon' i stället för femtio som jagar den förs va r s­ 'lösa, fotgängaren t. ex. Och vad utom förkortar vi våra !iv med billigt sen. Tre och femtio för dej i så fall och kom ihåg att mycket stillasittande och en tur- re turresa, SCDI kosta r se efter åt vilket håll du går. för Till fots på gatan 'är du lovlig bilåkande när vi borde p ome­ mej mer än dubbelt mera om Bara jag använder egen biL Åker jag - för andra bilister. Men vän­ nera för hälsans skull!

Spjutspets

r

i framtiden

människan kan vara så dum.

då är de ute med risk för sina

D et

gas lämna sin borg - bilen -

Inte sällail har uf-rörelsen för konservatism. JlåDgen ser i rörelS6n :en llution som försöker försva­ 12 en svurinen tid: Den be­ fäster föråldrade värdering­ ar säger an med den sve­

1Ieskyilts

putde.-

generaliseringen som tillhygge. Ändå har man

..u-t att hitta en ID€:dborgarorgani ation som likt

gdomsrorelsen

ta bara tills de i sin tur tvin­

oförv äg et

ståndpunkt orsak

vädjar

att

liv! och

ändra

att

inte

den.

Nej. Det hjälper inte btt in­

finner

billa

Jag

stryps., I övri gt vill jag in­ !'Itämma 'i Carin Aminnes in­ sändare där hon poängte rar betydelsen av kontakter. Det skojigt, och stimuleran­

de, så tack aUa FSU-delega­ ter.

Den fråga inom SöTJ som nu kräver den noggrannaste e·ftertanke är fe stförde ning­

de

Jag har inte deltagit i

de ­

batten och kommer inte mer

att göra det helle r , helt en­ kelt därför att jag såväl i EtenäS som strax, efter i OP gav min principiella

reningarna och

göra

skäl

lovliga

sej

skeptisk

lag­ med bilen. Det var en kilie som

till

omsorger sa de t i en tevehörna härförle­

påstådda

ls

vanligen fär­ om fotgängaren. De nya

bestämmelserna

J

re

el!er vägen. Den som inte har bara att gripa ratten och låta någon bil att ta må ,stanna i 'sej styras. sitt eget 'kvarter livet ut eller Jo . Vi är slavar under +,raringa en taxi, men se" till att fikutvecklingen. Försök inte på­ den stannar på rätt sida. st , något annat. Och tänk om De' som_ kommit på de nya t. ex. musparatyfu n skulle reglerna

talar

vackert

om

en

väl

batt vid SöU:s sommarsam­

ling på Kilen i Sideby må­

nadsskiftet juli-aug usti.

Skuthälla

ROLLO

säger

dare

SU, gör

att

ler

slagfält.

ett

bli

att

den

det och SU gör inte det. Här i!-r

partipolitiska debatten tycks iner

ka förenklingar igen, l 'stället för

slutsatser kan man dra om man

att hålla sig till saken' och tala

ser

mer

det frågan om samma dogmatis­ och

en

något är

finns rad elev.

slags

lustigt

sannolikhet

naturligtvis

personer

som

att

det

det

är ,medlem­

beskyld för att vara styrd , Rollo från SU:s kansli bara därför att

I yviga 'ordalag anföll SU : 8 påstår att SU har sagt att sam­ mar tillhör SU är löjligt. I FSS-va­ arbete endast sker på SU: s vill-

inblandning

kor.

Detta

som

hänc1e

stämmer var

Inte.

fölajnde:

Vad Under

frågetimmen frågades det om vi liberaler

kommet.... att

Så '

vill

vI

UlU:-

ka Hästbacka svarade att vi sam­

k9mmentera

några

bli

missvisande

bör

entarer.

'Rollo

kom

förses tycks

larisering" ling"

och

"olycklig

inom FSS.

med

Vänstern

rev

genast

ut

när

halva

--"6' ' Alla som har den allra denna sats ur sitt sammanhang applåderar kännedom

om

SU

torde

vid dylika fantasier. RoJlo sm

Insända e

med

ett

och

den

begagnades som slagträ

redan ,under turligtvla

elevriksdagen.

rättade

man

där

Na­ till

man

åt

åt

"p­

utveck­

gången

eller .... skrattar.

dvs.

hejar på sina egne. o('.h buar

andra

sidans

gått så långt att

män. man

Det

har

som

i

sin rapport

försvåras

har

n ästan med

av

de

dolksting _som.

riktas och kommer att riktas "mot styrelsen och dess enskilda med­ lemmar. (Som exempel på dethär "inkom­

och samarbetsoviHiga bor­ De

gare".)

som

sist

slutli­

och

gen tar hem vinsten av vänsterns ansvarslösa

utträde

som

tionära,

reak­

de

är

motarbetar

skolde­

mokratin, De vinner på ett för­ förbund.

svagat

motiv

ingen ligger

annan. också

i

till partitidningen Ny Tid medde-

Vänsterns

pering för vänsterorienterade dvs .

tipolitiken i främsta rummet, där­

lat att Progressiv elevfront kom- ,öppen dager, man struntar i att mer att bli en permanenL grup­ driva elevintressen och sätter par­ specialparti inom FSS,

Insändare av

gör

RoJlo

också

juntningen, före

I sin för kan'inte vänstern samarbeta stor

elev­

riksdagen. Tyvärr har sådruJt fö ­

inte' rekommit före alla elevrik dagar

Polarisering är

auditoriet

En

uppstå.

nämligen Progres­

bildats,

elevfront.

Rollo-uttalanden som för att inte affär

arbetar på våra villkor, med Hö- 'vad som sker på elevriksdagarna. GERN.

siv

ett

samarbeta förstå vad som menas med

n:ed högern inom förbundet.

redan

att

största

med

kommer

peringar

bihang

Så vill vi göra en <lel rättelser 'bli sakfel:

som IDan får svårare

utveckling kan tas RoJlo-uttrycket:

på FSS'

tillbaka

Dessa

överhanden.

ta

att SU

mar inom både SU ochFSS. Att

direkta

sak

eller' sedanFribergs tid. Nu tycks det peten

grupperfng

Ilberal

Inom -FSS, Det riktiga förhållan­

dä.r angål'nde

en

tiotusentals invalider, un­ och dessutom sitter det bakom dergräver vår ekonomi, förpes­ bussratten en skicklig f"örare.

det

Nordman

är

får

har

Rolf

äventyra allas vår miljö - det

rn

att det skall uppfattas !1

av

är ju klart, men att enskilda

personers profithunger skall få

l

centergrupperinl säger ROLLO I bista steget fram till politisering \ stället SU och hoppas tydligen\ vara taget. regelrätta partigrup­

DÖjet att läsa en lång in­

..

V

om

två yeckor sedan hade man

sej. Att det handlar om penga

in­ kräva sådana offer i liv ,och och $vårare att finna sej i. Där­ ternationella bestämmelser, en­ egendom som bilen gör. Arma för är det bra 'at någon vågar hetlighet och om att fotgängar­ bacill i så fall. säga ifrån. Vi håller tummarna_ nas säkerhet skall tryggas. Tac­ för nog vill v i ju ha måsen och ka för det när det väl snart i åker till jobbet i bil varje d e andra fåg­ blir helt för bjudet , a tt gå till morgon, salDma väg som ett ,larna kvar j fots. hundratal andra i bi , två per- ' skärgård vår 'Och vad hjälper de t 0SS att soner i endel bilar,' men' bara eller hur? Så fenomenet är inte at i onellt när en i de flesta. En buss tar fyr- s ! äg det då bilen är på god väg att tränga tio-femtio personer., Två bus­ Glad semes­ ut oss helt. sar ,klarar vad man nu använter. Vi offrar tusen liv per år och der minst femtio personbilar till

mött till frisk och frän de­

Gustav

Det finns bara en sak att sä­

för

ag hoppas att Leif öst erblad sna b med färre av brott .. for de forbaskade fotgangarna, lyckas rädda' måsarna un­ Fotgängaren blev närmast m-enar man och jag är ganska, För fåglarna dan människan. rättslös på-alla andra ställen säker på att man gissat rätt . .. rår hon på aven om hon inte utom de vitmålade den första härvidlag. Det är bilen som dik­ juli. Det blir härefter att ta bi­ terar villkoren - -med den klarar bilen och hon är verkli­ ;­ len om man skal! över gatan star.kares rätt. "Människan har gen skicklig i att rättfärdiga

avslutnmgsvis

semester

manI

man

flesta stiftarnas

på de

-

du kan bli överkörd med rätten

skulle gå så att festfördel­

angenäm

verkligen

på din sida.

en realistisk bedömning om det mot sans och förnuft

rater ute i fö

jag

gör ' bil t ar

de n. ' Han ,giCk under jord til har 'stormen lagt sig. Det tänker len där man målat vita breda nog kommit till för att undel'­ jag också göra. ränder tvärs över körbänan där lätta biltrafiken, få den att fly­

önska a lla vänner och' kam­

FSU-mötet gav svallvågor.

med bilar

ställen där

ningen spricker.

kräver eftertanke

kan

raba.tt,

är fotgängare in sej i den skulle kyrkogården .

das. Det 'är bara på de få stäl­

Yisst ett talespråk. Det som ömningsförmåga men jag är föremål för min be- har svårt att föreställa mig IIDdran är de djärva satsnin­ att dansarrangörerna så obe­ proa på sommarteaterverk­ tänkt skulle, bildligt talat, ten.'Från österbottnin,. .kasta sig in i katastrofen. pr i Nykarleby till "Förrä- De något äldre uf:arna som deriet - 'ett lustigt spel upplevt en festfördelningslös kring svek och tro" på Ra-' dansve samhet skulle inte 8eborgsruinerna i Nyland ens drömma om att våga sig apinner man krafterna inför på försöket att spola den. )II1!D1iärerna. Sommarteatrar- Utgången, blir bara elJ och Da är värda större uppmärk­ endast en. Alla får rivet, samhet från myndigheternas skinn, även de som anser sida, itne minst i ekonomiskt sig starka., många dör på avseende. Sommarteaterverk­ kuppen 'och privata tar helt samheteJil är en kulturell ut- Över dansverksamheten. Det IIIaIling, en spjutspets in i nyss frammålade perspekti­ framtiden. Låt oss följak tli­ vet är ingen överdrift utan'

mig

l

för andra fotgängare, beväpna­ ler

l

Låt

Du

annat.

F otgänga:r:e

var

Festfördelningen

något

dag

du mer lovlig än någonsin - namnet. I den föreningen stäl­ ga e fter dethär och det är: Ned

prövat nya grepp och initialiv i sitt _årbete. VissL har' en. Dess undergång har före­ aisstag g'jotls, iD en den som spåtts många gånger, inte mte gjort misstag har heller minst av vwmen GIader. Jag mte gjort någonting, lyder vill inte ifrågasätta n ågons

gen se till att även ö'lriga of-aktiviteter får en liknan­ de prägeL

sej

r

varje

procent

trettio

fin n en fotgän garfö ­ jag det med min egen ening här i land t, Majoritet a n slut och förstorar ett av kallar den sej och skrev aUa våra nya miljöproblem - bil­

fotgängare! Från första ju i ' är den

PK-debatten

s

med' buss

under de senaste åren, från båda sidor.

den

senaste

ingen

liberalerna.

trots

att

båda

strävar mot samma ,mål: skolde-

anledning

för

Rollo

att spela sårad oskuld. ,

Man

del av med!emskåren har gått i opposition, och

bildat

en

I sak var alla

nästan

eniga. Efter valen hett'e' det däremot att väns­

'tern inte kan san:tarbeta p. g. a. här. är ingen förstagångsföreteel­ se, vänstern har alltid gå.tt ut nar

egen den inte kunnat diktera villkoren

inom FSS. Detta har naturligtvis _lIIIIE'iLIl(JC utrop: "Vak IIPP ur den "missf ÖrstAndet" och ' påpekade hundra procents säkerhet kan Bä- -gruppering (med centralkommitt SU påtvingade dvalan elever!" att det -gällde end8..llt vårt sam­ ga från vilken std& av lialen en och allt). Den hä; sit ationen är bromsat upp' den progressiva ut­ kan nog Inte påvisa.' ett ar te mfld de reaktionära. Rollo talare får Bina applåder, redan olycklig på den grund att styrel­ vecklingen. tiJ.lIalle eller

där

en

SU

enda

passiv,-,rat

SU-passive­

Dlål;te ha sovit mycket tungt un- Innan han börjat tala. Så till den sens der &.n llär delen av ERIK Vi-

olyckl ga utvecklingen:

..

kan notera att Berglund

Den situatiOn somFSS nu be_ centerns reaktionära åsikter. Det

finner sig i är beklaglig. En stor

I

mokrati.

elevriksdagen' före valen drog den slutsatsen att

utgör Inget undantag. Så det finns nog

med

dessa grupper inom skolpolitiken

arbete, för skoldemokrati. F:!:?S hål­ ökat rättsskydd osv. kommer att Peter Backa och Erik Häggman

,-


,

ÖSTERBOTTNI

KA

POST

N

Torsdagen

den 8

joD -

o

gang ,en grupp he , tte' Cream

,som

Det var en gång, som väl alla. tid gör när starka individualis­ minns, en engelsk popgrupp I ter jobbat ihop en tid o. fram­

vig

_

namn

Cream.

! I I

Medlemmar­ gångarn

avlöst

varandra:

Ginger Gruppen splittrades. Till stor för en fort rande lika .. Baker och Jack Bruce. Och det so:g . . var minsann inte vilken_ grupp emg publlk och kritikerkår.

. na hette Eric Clapton,

som helst. En världsattraktion

var

,

jl}nuari

I

1969

höll

Cream

bejublade av publiken avskedskonsert. I en tid när det

de,

och påhejade av kritikerna. rådde stor oro på popens ar­ Cream var Englands svar på betsmarknad. andra -Många

I

flower power och hippies, som- stjärngrupper

!a '- Trafflc,

hade gjort Amerika till popens veva Mekka. Därför var det inte så konstigt om britterna var de fram

och

drog

i

samma Faces,

Amen Corner, Jimi.Hendrix Ex­

perience m. fl.

som jublade högst när Cream steg

av

Small

blickarna

SupergrUI)p

till örikets popvärld igen.

ur spillrorna

Det speciella med Cream var

Ur spillro na reste sig super stil upp.' Alltsam­ grupperna och den grupp ,som mans hände i slutet av sextita- tippades bli det årets _ne as::e I let och många tvekade inte aHJ popnamn presenterade sig lll or beteckna' Crea!ll som stilbildare p bl k första g ången den 7 JU­ . . för hur sjuttitalets popgrupper nI vid -en grahskonsert l Lon­ dons Hyde Park, där, 70.000 skulle komma att se ut. den

nya

och

gruppen ,visade

annorlunda

I

..

j

L vet lekte. som man säger,

för de tre i Cream.

Men så gick det som det- all-

j I

kända Family.

sbilar

överraskningar då Ni köper en utbytesbil från oss. I

Titta närmare på våra iståndsatta, pålitliga bilar. Här några exempel ur vårt stora urval:

.

.

-71

.

Peugeot 404 färg: röd pris: 17.200:­

-70

Peugeot 404

-67

färg: ljusblå

·paket .. ....... -69 medköi"d: 90.000

km

-69

.

>

svart inredning 1300­ -65 Volkswagen mfl,

mfl,

mf1.

och tvärs i· popvärlden utan att Winwood hitta den rätta melodin. Trum­ sig .. misen Ginger Baker bildade- Air Force, en multigrupp med upp­ åt 20 medlemmar som han län­

skicbde

p rins

ville

Charles,

alla andra

liksom

skOlpojkar,

ha Beatles

foto­

'grafier, med'deras namnteck­

. ningar

på.

/

)

Skolpojken Charles skrev från internatskolan Cheam fQr att få autograferna. Beatles två' r.oad

managers

Neil

Aspinall

och

John Lennon i en bok, Beatles illustrated LYz'ics", kommer ut på McDonalds

lag.

den -fina or'den "Medlem av brit tiska imperiet" om Buckingham

Av.r

ÖVriga försäljningsställen för vira utbytesbilat: Heinola, Jyväskylä, Kouvola, Lahtis, Närpes,. Salo, Åbo, H:fors, Varkaus

det var

"geniet,

giganten" m. m. äntligen

funnit

SnaraJ,:e är det vad vi

superstjärnan, på. Eric Clllpton sig

till

rätta.

I

------ ---- -

----�

Vår sommar-

.

REA har börjat! Massor av varor till bottenpris. Klänningar 10:- Kappor,29:­ Kostymer 90:- Byxor 19:-: m.ID.

JAKOBSTADS BE:KLÄD.NAD·S-

Mall Evans skrev Beatles nämn­ teckningar på bildetna, berättar

I sin nya bok skriver Len

OM

yttrade

Så plötsligt för ett år sedan tycktes

förfalskade

av_ BeatJe-mania,

Baker

blott. en saga

Prinsen fick l f rfalskade qeatlesauto rafer Beatles

eller

Också

ge och väl försökte föra fram

non: "Vi skulle aldrig ha fått

Ha':ldelsesplanaden 9 - Vasa - Tel. 242 100

trivas igen.

'

l

Opel Kadett . . . -66 färg: röd -67 Vauxhall Viva farmare Simca 1000 GLS : . -70 metallfärg

sammans med tre an:.er.ib_.. och Qlapton

Sedan dess har Clapton och "fältet". De avtog och sköt ny allt eftersom Clapton. Winwood irrat omkring kors fart

ga familjen i England greps

-69 Datsun diesel färg: vit -70 Morris Mini medk. 12.000 km Renault R 16 .... -68 medk. 49.000 km -68 Simca. 1100

Han hade startat ett Derek and the- Dominoes

musiker

praktiken.

På höjden av gruppens popu­ laritet, när också den .

Dessa bilar har 3 manciders garanti

I

Men Blind Faith blev aldrig Hela tiden har rykten om att Nu är också den någon' subce. Den blev egentli­ Cream och Traffic skulle åter­ en saga. Gruppen upp­ gen ingenting. Gruppen somna­ uppstå cirkulerat i popt ning­ der stort tumult mitt de snart ir. arna och bland folket ute på

autografer till prins Charles.

pris: 11.200:­

km, färg: röd pris: 12.600:­

Renault R 6 medk. 26.000

Winwood längst till höger tillsammans med forna T raffic.

nya gruppen och den bestod v i rampljuset. Nu har han hophade Clapton och Baker fr,å Cream, pat av förvissad om att iden n samlats. Stevie Winwood från Traffic me<} storbandet var bra, men Blind 'Faith kallade sig den och Rick Grech från mindre att den inte gick att omsätta i

Vårt rykte som importör förutsätter att vi spelar rent spel. Därför behöver Ni inte frukta obehagliga

"'-Peugeot .. . ... . färg: röd medk.: 16.000 km pris 25.200:­ Peugeot 404 diesel

Stev

förväntansfulIå 'popfans

PE-UGEOT .utbyl

Palace vetat vad vi tyckte om

de kungliga. " Lennon avslöjar

också att

Beatles rökte hasch på en toa

lett i Buckingham Palace,

de fick motta orden fråa 'drott­ nmgm 865.

"ÅRETS BIL" NY A OTHOEN GS OCH RENAULT 12 TL rÖR OJ(; SOM ,sKALL T.\

KÖRKO'RT

Kom och provkör dessa fantastiska bilar "förmer vanliga" Jnna" DU BESTÄMMER DIG Ny kurs börjar varje måndag kl. 17. Anm. O förtr' var j e dag utbm lör.dag.

BILSKOLA

T. TUQMI

Adress. Choraeusg 7 - Tel VÄLKOMMEN I

Il 251


juli

de n

-

öSTERBOTTNISKA

1971

POSTEN

13

ängels e straff

ör . plankning!

ni all '5plankning" vid en festplats kan leda Maximum visser·

Br!X månaders fängelsestraff.

men bötesstraffen som utdelas är ·inte heller·

1

österbottniska dansPubli­ Aminne

folkpark

konstaterat

väl säkert någon gång vasaungdomarna vara skyldiga. företeelse och und­ -

Vilket­ kanske är naturligt

det går om man upp­ med tanke på deras ekonomiska

Enligt polisens tolkning sItuation. Men .också landsorts­ "plankningen"·

__rra.P1':fI1

.

under tonåringar

I

har. fastnat

och bestraffas ningsmännens kontroller.

I I

i

.

ord-·

Dvs. alla som polisen Pr blemet har ,också ökat i med namn, kommer av sommar jämfört med tidigare ""Da åklagaren på f tPlat­ år, när plankning endast med­ . BppmanlDg att stammas förde att· personen i fråga för­

1

_

rätta. Detta medför att i des utanför igen. I sommar har ltalade har att­ vänta en I man därför tills a ns med från posten polismakten gjort en skärpning

amm

kallad en

"anabb­ i Aminne för att lösa problemet Böterna är lindrigare och sommarfestplatser andra gången men höjs ifall följer säkert efter... kan konstateras.

Poli-

också märkt att falskt

ges upp. Detta medför ytterligare böter för vil­

"'ecle av myndighet.

Lg

Fritip Peter

Turtschaninoff

v

I

Baptistungdomen Svenska baptisternas ungdom

i världsstad

samlades

tiU

årskonferens

i

Forsby Pedersöre, tillsammans med baptistmissionen. Svens­

msarbete. SBFU

de ungdomsarbete kontakt med

Denna gång

i det grör.a av stapel i Stundars i Solf. I Stundars finns ett hembygds­ museum och man kommer att tala -om gammaldags gä$t abud.

Turistnämndens

gamla seder och bruk och om

1.200 ungdomar från sön­ Dessutom finns det grupper av äldre ungdomar i ett 15-tal församlingar. ca

Ragna

nter ·på

kommer

intervjuas.

dialekterna..· USA-emi­

ommarbesök

Inger

att

./

Söderman­

.

gar i GK och junior.

TURISTER

en sidå i Baptistmissionens tid­

Av årsberättelsen framgår att ning Missionsstandaret ·som ut-

mens

amma

varannan

vecka.

Man

NI SOM öNSKAR

läger och samlingar har anställt en egen redaktör

Karis.

Under hösten

satsat

. på·

MARIMEKKO tyg

SBFU samlas varje år till en

-70 hade man l gemensam konferens där man

barno.. och

LonåTS­ drar

upp­ riktlinjerna! för

det

• fina hemslöjds­

evangelisation. Det var den ar­ gemensamma ungdomSarbetet.

betare,

pastor

textilier

Max

Söder berg, Ansvaret för. arbetet i de 10som man anställt på de m o som kala ungdo sgrupperna faller ---­ främst å de lokala församling­

--

• handarbeten • Kalevala smycken

p

sy sselsättningarna

li n der

var det inte ,är direkt -förojudet

- på bakgårdar, gator, i par­

ker och skvärer . Man k'l.11 säja

att

varje

tolvåring

nvänder

4-5 timmar av sin dag på fot-

'II I

I

bollsspel.

Äldre

. n gdo u

ker sig till diskoteken

kontakt

ar

direktören

könet.

med

det

mar

för

SÖ-I

att

m o tsat t a

Turtschaninoff

intervju-

för ett

diskotek

'

I

,

i

'I

vid na,mn Samantha's i Lonllon.1 Det hör till en kedja av disko·

tek som finns äver 1lt i Europa och är mycket pop ulä ra . I pr o ngd grammet varnas också

u

· o-! för i

mar, som turh-tar i London, Knepen de använ-. bondfån ga ! der är m ån ga Aktuell popmll-

I

re.

.

.

sik varvas med tali nslagen.

Radion torsdag kl. 9:00 med

repris kl.

18.10.·

·

san är slut

,?

'I

I

I

s s­

Gör ett besök innan re k a

och bedrives vanligtvis arna, rbe kraft, som med Ifr i ll i g fritiden stod i proportion till . . for att vm a fritid ge av s m n tillgången på pengar. Det fa ns m for ungdo lands barl' och ungdomar som jaaade [;skade. ,"Fm ndets förtlU är vilket ristus", K d. Al ,a yn g spelade golf eller motto. re barn spelar fotboll över alIt. att

ertappas.

berättar om

de österbottniska

Dessutom

på lägerområdena 'Munsala.Qch som arbetar på deltid.

n

Ahlbäck

Årsbudgeten för det gemen': skötte om denna kampanj. Han Bäckman och Arto Rintamälri samma arbetet slutar på 41.300 har även samlat qngdomsledar­ sjunger visor till. Kalevi Roth­ mk. Man arbetar genom sön­ na i de olika församlingarna till bergs orkester o. programvärd dagsskol- GK (goda kamrater) rådplägning. är som vanligt Göran Grön­ och juniorverksamhet. GlädjanSBFU ger varje år· ut en roos. de nog har man kunnat kon- egen jultidning kallad. iuletid. Radion lördag kL 20.30 med statera ökningar både när dllt Den trycks i ca 6.000 exemplar. repris söndag kI.. 9 50. gäller medlemmar och förenin- Dessutom förfogar man över

man arbetar främst genom ge- kommer

3.!- m a öve rn kan kosta

ordförande

har genom sitt organisera­

'- dagsskolåldern upp i de övre tonåren.

.

.

går sommarun­

derhåIlningen

Olav Englund medverkar. FiLdr

organisation som inom svenska baptisterna i Finland hand­ ·har deras ungdo

SOMMARPROGRAM PÅ STUNDARS

· (SBF'U) är den

ka baptisternas i Finland ungdomsförbund

åter-o

-----------------

.-

satsar på läger

kommer med ett progr från rJlI.DJDlIw - gen· för kommer väl London. Denna gång behandlar rid sommarfestplatserna programmet ungdomens fritids­ stängsel kring sina om­ sysselsättningar. Utbudet på Sättena är många att ta fritidssysselsättningar i London Det vanligaste är att är stort, så stort t. o.m. att en klättrar över, eller går viss leda kan uppstå. Då hän­ stängslet vid vattenbrynet der det sig att ungdomarna sö­ är lågt vattenstånd. ker sig till gängen kring Tra­ professionellare typer har falgar Square. där narkotika­ t1ippa hål eller gräva sig missbruk förekommer. Också stängslet. Ja. t. o.m. stav­ utländska ungdomar söker sig _pI!!lrng har använts för. att ofta. dit. I 5l-llmänhet kunde Peundan inträd esa giften ter Turtschaninoff koni3tatera, flesta f all har man vid

.

• En grupp ungdomar i Vasa förbereder en evangelisationskampanj.

anna-lisa Närpes

teL

69

------ ----

Bekanta Er med· den historiska ön Kalla

Tillbringa en sommardali; på fiskargrundet, njut av frisk· havs­ luft samt en välsmakande laxsoppa.

Vår nya vattenhuss I{alla III - trafikerar fran sanddynerna dag enligt följande:

* Vardagar

kl.

13.00

och

till öN KALLA

18.00.

* Söm agar kl. 12.00, 14.00, 16.15 .

varje

och 18.30. av be· Förändringar i tidtabellen som tö r rs a k a t ställningar .neddelas. Pä bäten serveras KA·FFE, LASKEDRYCKER och SMöRG !\SAR

-

ön

o

s

LAXSOPPA.

och havskry sninga:r * Abonnemang-sfärder, . färder. Förfrågningar och beställningar

-

f

nske-

KALLAN MA,TKAIL U Päiv!ö

Kalajoki, 1________

Rahja

tel.

61 223

och

61 231

\


14

ya bestämmelser i kraft om

T-kors ing iir förbjudit att stan a' definieras tydligare.

1

Är alla felhandlingar j trafiken avsiktliga, eller beror lir

i de fall, dA

skyddsväs

'

II

'

skyddsväg finns endast rlär den ningsplikten fortfarande gäller med vägmärke eller I för den som k{)mmer från en ut_I enskild väg, ända tills det att körbanemllrk eringar har dast där den med vägmärke el

olika slag, De s. k, sebraränder­

na syns bättre och är att re­ kommendera, kan

men

fortfarande

skyddsväg

också marke­

., .

,

I'

l

l.

,I

att

av

I�-

.

,

I

CYkJist -mopedist invalidcykel

c::::=::::J c::::=::::J ' c::::=::::J

ij r

80,2

Mop dister

61,8

55,7

sätt rakt in i döden.

75,1

72,7

Svindlande bilaffärer I

'I

D I skolan har talats

om

-

ning i korsningar samt måf-

klö-

dem kinde till betydelsen

triangeln

k .?rs&nde ratt.

verblad med fyra små hla­d? _

Stig viftar ivrigt med han­

varar raskt

I ' och sjäh's!ikert:

Kravet

,varnar

som

_

väg med

av dyrt och enligt dem är del för så onödigt.

f rkö .'

åt ärder som bör'

vidta:s_ kan på basen av denna

- Klöverfyr.

Nu kräver en ny lag

Denna lama skall ha 90-procen . för ·förkörsrätt. främst hos ga,srening, brist noterades bilindustrierna mopedister. Endast 56 % av inte gå med på detta. Det

- Vad kallar man ",tt. klö­

den, fAr frågan och

(

. ket

lärarinnan:

\

/

domen om reglerna vid· kör- ChrySler:-

verväxter. Vid förhöret frågar

I

79,3

Man kan således sluta ;,ig till att det vad kännedomen om

körbanan som fordonet.

VÄNDANDE FORDONETS SKYLDIGHET ATT VÄJA preciserades I den nya förordningen den 1.7.1971: "I konnlng mi fordon Icke sYlnga. förrän det kan ake utan hinder för motgAende trafik eller för cyklande eller förare av motorvelocfped eller InvalIdcykel 10m korNr den k6r­ bana pi vilken fordonet Imnar köra .... eller för gjende 10m ko....r , denna körbana."

Motorcyklister

T aktorförare

I

fotgäng re

r=

beredda på att d nna

en ödesdiger felhandliDc

regler ,. och

,

I

som

"

,

c::=:=J c::=::::l

DET

t

I

I

fordon

fo

märken beträffar finns mycket övrigt att, önska. är det första pro det I ' och att moped'ISterna hade den tre om bU,ismen och de "',___ , L " I nar . , . " svagaste traf'kk" I annedomen av den skapar i det m skenet vaxhlr från gront tIll " a Ila mo torfordonsf"orare. 'For.s , - hället. Serien är gjord ' " guI t fJ..'1'- f orts tta sm fard. , "" på team vid Sveriges TV 2 k aren antar att detta I,}'t;ror , ,' N" ar ford on narmar sig en . te a n­ skriver i huvudsak sv ' att tra. f'kk" l annedomen m , ydds .:' g s , .. sk oraren <1npaska. II f" va v o i . då ara ses man kör amenkanska forhållan l ka vikti sa hastlg eten så. att fordonet : svarighe give finns ter moped , som då m n kör andra inte åstadkommer fara för gA­ " . länder där bilismen fått �� fordon.! undersoknmgen ko s­ som ende befinner sig på , e. taterades också att traflkkan-­ t ' gen eller s år skydds va t 1 beråd , " , -. .J .. Serie"n inJeds ' med ett nedomen mmskar med st'19an\le att betrada denna .. I?et ta dDetroit i ålder. " , i USA, där de gande som gallde hittillS forut: ' biljättarna ligger: Gen " satte endast att foraren gav fn Man kOD!�taterade en ur tors (störst i världen . passage åt de fotgängare som niislstiiallt trafiksiikerhetssYDPunktSyn- branschen), Ford befann sig på samma del av nerligen farlig brist i känne- med '8 milj. personbilari

angående trafik-

..

speciellt de

manövrerar

Rätta svar % bristande kunskap - III"_. , Regler Nlärken ten kan t. o.m köra ut P-ersonbilförare 82,9 87,7 triangeln "Korsande 91,6 Lastbilsförare 84,4 förkörsrätt" - och kÖl'

J . ljus överensstämmer nu .med hunnit så långt fram, tt I No diska vägtrafikkommittens D Le utan fara k an stannas Stadgandet

till verkas inemot undantag , "

bäst

förarna rätt enligt följanäe:

:: ,, änkla förlängning n

med heldragna vita linjer forslag . Med dessa andnngar av . förordningarna strävar man JU tvärs ö',er körban n. ,I samnordi !l till allmänhet i 'k I I .OOO nya märken : praxis. Gult sken ensamt anger I "t· . I korsningar " ovngt " for samma som ro t, med Som

I

"fordon må Icke stannas eller parkeras I' korsnlng eller Inom eH aystAnd ay fem met.r från ko....nd. körbanas nArmute ytter!!ant, eller pi kör-

samma som rött

satts. De sistnämnda är av två

I

en trafikanter,

ningen ställda, frågorna gällan- har en förödande kraft. de regler och märken dvarade 'vid åsynen av en mo

I

n

Gult ljus

ler körbaneQlarkeringar har ut-

Med hjälp av trafikregler och l ningar: En förbättring vägmär en ,Skapar man grund- pedisternas traJikkänn..dcw förutsättningarna för e!! smidig nödvändig. Men äveft

STOPPFöRBUDSOMRADE I T-kors­ nl g preciseras I förordningen ylI­ ken t,IH I kraft den 1.7.71 ... aH

har

märkena

brist på kunskap, speciellt hos mepedisterna.

trygg trafik. På de i undersök- I som

'

I

'de nödvändiga satts. Skydlh;väg finns sålede s en- placerats ut.

dersökning om kännedomen om trafikregler och vii ·p__...

om hur de tolkas och åtlyds, blottar en direkt

och också till stor del -tör

inte j ceras, ut i de korsningar mellan finns markerad. Definitionen på enskild och privat väg i vilka' . skydd.'1väg ändras ockl"å. En tidigare stopplikt gällde enligt dgand u phävdes s, k. automatisk skyddsväg, som lJj.g. De tta s . .. en tänkt fortsättning på gång-, redan I borjan av JUD!. Obser­ banän finns intfJ längre, utan veras bör emellertid att väj­ antingen

vis eller helt på bristande kunskap? En i Finland utro

'

I

------- .

l-al{t in i dod,en

a tän totalreformen av vår vägtrafikl g_stiftning ännu dröjer - den torde vara klar i slu-, S F a n början av juli tet av året och träda i' kraft i början av nästa ur - aller redan DU sed mellan Imskild nya bestämmelser i många viktigå trafiksituationer. SloPi1Jih,ten i kor llin , " och allmän väg har upphävts, väjningsplikten för fordon som "vanger ska:-ps, betydelsen av det gula trafikljuset i relation till det' röda preciseras och det område inom, vilket det i

Även fotgängaren UPPIDanas 40.000 vägmärken, "trianglar nu att korsa körbanan företrä­ n>. ö, spets" och stopplik -!Därken. ning Dessa skall liöre årsskiftet pi adesvis i anslutnir!g t iIl k

8 n de -- j --

ISå kör mopedisten

(

skyddsväg, lj us

stopp]jk

To -------------- - - --

_ , ______ T E,N S___ __ K_A _P_O __ IS T __ N O_T___ __ R_B

S_T_E __ __Ö

____________+-______

__________

undenlökning ställas i t.vå rikt.-

Il

I programmet. intervjuas

representanter för Ford odt nator GayIord Nelson, eD

!ismens fränas.te kritiker i

Tv

1 lördag kl. 18.10.

S AJlJ3TURER '- PIKAVUOROT VaSa/Vaisa-Jakobstad/Pietarsaari

'\(. N""

KveYllx/KoIvul.htl

VBrIjvlIyri, .. M.xino/M.kuni., ölTng

ICtIttsOr, 'Oru.ts/Oran!"", Oravals/Onnlnen Mun..l.

Yt-JtppO tcovJold Nybrt.by/UuslIc.pvy

JU:obst

/piet.na.rl

J_ob.t.d/PHit.,.......

Kronoby/Kruununkyli Glmllk.,leby/Kokkol.

,r

7.00 , .7..15. 7.35 . .-

"

. 7.55 : .05

10.45

11.00

Z ' '. -

@. ,

1 4 ,00 ·H.bO

14.15

14.15

14.35

Z

-

15 .0 0 '15.05 8.10 8.25 12:p5 1 5.2 5 -, -. 8.35 1 2 :20 15.35 9.00, . 12.40 ' 15.55 9.051) 12.45 16.00 - 16;3 0 10.00 10.00 13.25 '16.45 -11.40 11.45

amJakarJeby/Kokkola

'

14.5 0 '14.55 15.15

-

1 5 .2 5

VY

Z,

Z'

Z

-:. . 1 5 ,40 18.05' 15.45 1 8.15 18.3 16.1

Z

{

-

'Z , 8.05 18. 1 0

18.30 Z ,18.4 5 ' . 19.05

15.45

15.50 1 6 .20 16.3?,

®® j

SS

15,OOY) 17.20 .17.20 22 ,5 5 . "

Z 17.15

19.0 5

19.45

-

. 2: 19.20')

Z

-

X

23 .45

23.45

0.05 -

0.15 0.35 0.35 1.00 1.•15

GamlakariebyIKokkola-Jakobstaå/Pietarsaari .:. . CD

Vasa/Vaasa,

0

hkobstH/Piel......ri

4.104} 7,:10 , 8.35, 10. 1 5 '14.101) 19.15 19. 1 5 . -, 19;30,' 19.30 8.50,' 10.00 4.25 , .55 7.55 11.05 . 1 .55 20.00,20,00-

Kovjold

".55," 8.00 5: 15 . 8 ,25

GamlllcarIebY/K lckot. Kronoby/Kruununkyli

J kobsi,d/PieI, rI Nykarleby/Uu.lk·m YtlW

Mun..l• . or.nis/Or.YII.,..... Or.v.is/Orlvlinen MumofMak..m., ön". .

VÖC:&/Vöyrl .

Kw.I.x/KoIvu'Md Vasl/Vi...

,

-

5.25 5.45 5.50 Z'

-

Z 6.40,

8.35 ' 8.55

9.00 ,4

-

Z

,9.50

--

Z'.

9.3 0

9,4$ 9.50

11.15 .. ' 1 4.55 11.35

15.15

-:-

' 11.4 S 12.05

15is"

15.50, :12.10. . 16.00

Z

- ,lUS --

1 0 . 40' ) .

' .,.

0 .@'} ,20,35 ) 22M 20.50 Z

••

·20,00 .- .20.00 20. 0 20.20 . -":"'" . -

.... .

....

7; 1 -3 0

20.30' 20.30._ 20.50 20.5 0 21.45 20.5 5 . 20, 55 21..50

21.20 Z 12.55 Z 13. 10') 1 6 .50') 2 1.5 5

Z

%

Z

21.45 22 .40

--

Z Z.

23.5$,

Z O.!CO

Utan tecken = daglig trafik/llman merkkiä = j ok a päivä , Utan lecken = CJaglig trafi k/l lma n merkkiä =' joka 'päivi SS = Vid flera helgdagar I följd, köres ,den sis,ta, dock ,e,j daga rna 6. 1 • •72, 3T., 3 • •72, l) = via järnvägsstation/raulatieaseman kautta .. 11. 5. .72/Useamman ' perättäfsen pynän sattuessa,' ej etaan vain viimeisenä, paitsi 2) = Komb. fr. UleAborgfYhteys OuIusla ' -;pSlvät 6. 1.' ·72, 31; 3. 72, 11. 5• •72 ' .. ) = Komb. till Abo/Yhleys Turkuun . ,) , = Söndagar komb, till Uleäborg och Kajana/Sunnuntaisin yhteys Ouluun la Kajaaniin = Vid flera helgdagar I följd köres första va rdagen, dock ej' daga rn a 7. T • •72,·1: 4. -72, Z = Stannar vid behov/Pysäh1yY ta rvi ttaes sa . . rä t lä ise n pyhän satluessll iI/e laa ensimmäisenä arkipäivänä, 12. 5• •72/Useammarl VY = 1-. 6,-31. 8. fredagar komb.' t i l l ÖSlerö/1. 6.-31.' 8. perjantaisin yhteys s ter<lhön paitsi pälvät 7. 1. ·72, 1.4.-72, 12. 5. -72

y = Komb. fran Abo till Uleäborg/'1hteys T..,rusta, Ouluun

.. =

5)

1.9.-31.5. .

n

:;:: Komb. frin UleAborg och, t<aJana/yht

Oulusta ja Kalaantsta

AB HALDIN & ROSE OY TA&»." . l.UJ


ö STERBOTTNISKA

den 8 juli - 1971

_..

INTRESSE. i sitt bokslu

över va-

_..II!stilV3.len i . V a s a b l a d e t. roljer, understryker han, lD8.Il

inte, som i Vasa i år,

toppa en kombinerad pop­ jazzfestival med ett jazz­ Publikunderlaget skulle _BIllas avsevärt om ma skul­ toppa artistlistan med ett

...mkUIlDi l�

---

utländskt

PO ST

ANNAsLUNDS

I

I

I

I

brukare, 20' oktober,

Prospekt med anmälningsblankett erhålles genom att sätta

kryss för önskad skola aa.mt insända annonsen jämte Namn

pop­

till

ett utländsk Engagera som är tillräckligt rör att garantera ett or­ tI!IItIigt festivalunderlag (bör lEaana bli femsiffrigt). Känt inte att man ska gå -

BJORNEBORG ABO busstation ABO hamnen

"1rIIi�elser bl. a. l Vasa kl. med snabbtur från Gam­ I Kristinestad kl. y. yard. från övermark och

·_-

,

.

'

...... ...... ........

-

.

.

,

......... _ _..

_--

.

... - .... · .... ....: .. ....7...·:... •... ·... · ............................;....

Lannllslunds lantbruksskolor, Jakobstad teL Jakobsta U I Q,

barna

ÖNSKAS KÖPA

skötte

fr n

Lidköping

om

vad

Bas och komp

,de

finländsk

dans­

Den är underbar,

bättre

el-git rr

publik. -

plus förstärkare köpes.'

än publiken hemma i Sverige.

Tel. Nämpnäs 45.

Är den allt . id så här? Koivisto nickade, men tillade att de första gångerna Aminne hade

Österbottniska

toppartis er på besök' stormade publiken flera ­

Cool Candys. Bilden är från deras uppträdande i Aminne.

hörde ochgillad,e Cool Candys i Ammne o

nästan

söndriga

scenen

med

bänkar

Po ten

som

följd. Cool

Candys är en

dyr

or­

Osterbottnlek ungdomstIdnine JakobBtad, Finland.

kester.

2.000

J a, instämmer han, men det en fOrIA åv publikservice, som för övrigt kommer att föl jas av flera.

Medlem av, tidningarna. förbund.

är

-

Flickorna

påpekar

är

blyga

här,

som

står

trummisen,

Tidningen utkommer varje torsdag. ' ,

ogärna' prata. han

par

rätt,

Och

med

kanske svenska

ögon sett. Cool

Candys

ordnade

publiktävlingar, fick

fart

som

kså

I

verkligen

publiken.

tyngdpunkt vid rock och pop fastän de fått flera proffsan­ samt krydda anrättningen med bud från bl a. Amerika. KanJ. jazz tror jag I dagens läge ur . ,den enda realistiska utgångs­ ske just därför är de också så punkten. Om det är så att de popUlära bland venska folket som makten haver råkar tyc­ och har kufmat ge ut galdski ka om jazz följer inte därav van "Go-bitarna", efter dIken att ,ungdomen över en natt namnet "Guldgossar­ . kan göras jazzfrälsta. Förmå­ -de fått ga att inse realiteter fordras na". följa tänker Orkestern även av festivalarrangörer. b tar" SUGCen med nya

upp

Åk ''Snabbt och bekvämt med Ab Strandlinjetrafiks bussår

"g1 f

eftersom folk börjat fråga, e fe r före det ter en ådan, men ut singelp latto r som just -"Vår

g

enda sommar" och "Tro, på mej". I Den senare är den stora amerikanska hiten "Can'! Help In- Love"

Falling Williams

nyligen

som fört

Andy

upp

hitlistorna. Cool Candy gjorde i Aminne ett

har bekväma turistbussar för 24-45 passagerare.' :rlArd till AMlNNE FOLKPARK I MALAX, som

19.30 och 20.30. 16736,' Petalax 60217.

naturskönt vid Bot,tenviken, kl.

tel., Vasa

tre

timmars en

spelframträ­

dande

inför

entusiastisk'

publik.

Orkestern drog igenom

. tio. i topp 1 Butterfly

PRENUMERATIONSPRIS 1971 Helt år . . . . . . . . . . . . . • 5:­ Halvt,år . . . . . . • . . . . . ._ S:­ Kvartal ............... 2:­ SkanQinavien . . . . . • . . • • 10:­ övriga länder .. . .... . . " 16:;­ Lösnummer ......... . -:211 ANNONSMOTTAGNING: SÖU: s kansll, Vasa, tel. 13 72 o. 111 372 öP:s ANNONSTJANST JT-expeditionen, Jakobstad Jakobsg. 13, tel. 13555 JT-kontoret. Nykarleby tel. 20024 Annonser bör inlämnas sena9t måndag Id. 16 till SÖU kansIiet lenast kl. 20,

-

..........

4.

Jose Feliciano

... . . .. ...

8

. . . .... . .

6

3 Hot

lovt

.. . .

T Rex

4 Funny,

.

.

..

.

funny

. .. .

Sweet

.

Indian

Reservation

Raiders

6 I am . Neil

.

..

.... ... ___ . . . ,

.. . . . .. .. ...... . .

I said

Oiamong

.: .. . .

7 Joy to the worfd Three

Dog

Middle

of

Night

8 Tweedle dee, tweedl the

.

.

..

......

Roa"d

dum ....

9 Health of freedom Moon

10 Going backe. to indiana The' Jackson 5 . . . . . .. . . . • lade låtar, varvade med prat. Flera av sina topplåtar fick på 10 Sugar, sugar . .. .. . . .. . .. .. Sakkarin pelas två publikens begäran hela repertoaren av sina inspe­

l

Oanyel Gerard

2 Shake a hand

5

,

Redaktör t Vasa Allan Helsing HIlDdelsespl. 10 D, tel. 13 22 REDAKTIONSfUDET: Alf Snellman ordförande, Paul Enlund Lappfjärd, Rolf Nord­ man Petaiax, Bror-Uno Kvist Solf, Henrik FA.gelbärj Vasa, Bruno Köhler Vasa, Dan Skog , Vassor, Eivor Eklund Kimo, Margot Nilsson Pedersöre och Lisbet Bjon Gamlakarleby.

Flera

Ar 1950 startade orkestern I orkestern. Bandet kuskade se­ stycken fick för sitt musikkun­ under den s.k. cool-epoken. Ef­ dan runt i Sverige och följde nande singel­ och LP-skivor. spe­ med i stilbytena, alltifrån dixie tersom bandet också vill En mycket roande tävling var la glad, uppiggande och lite söt och jenkka till tw ist och pop. Huckl Buck-hoppning. _ Den e musik föll sig namnet. Cool Sin första stora framgång fick högst fick en hoppade som Candys helt naturligt, säger. Cool Canady i den upp twista - H uckle Buck-skiva att senare trumm i sen i de "J.ämtgubben", som såldes i Einar Svenson, hoppa efter: Orkestern' avsluta50.000 exemplar. Sveriges:mot­ de också sin show med Huckle till "Obi-On" få artister fär lätt ett -intryck svarig et Buck och fick sedan blommor av segt tuggummi över sig. En "Mu kar Twist" är också e :.: inhoppande flickor - som av fin tvådagars festival är det Cool· Candyprodukt. Den skh fick försöka flera gånger in­ mesta Vasa-festivalen med nUsåldes på stående fot i . varande resurser klarar av. van nan orkestern verkligen spela­ För en tredagars festival be­ 12.00Q exemplar till Hongkong de sista låten. hövs ju i Abo tjugotalet hög­ och därefter hörs ork ester ns ._ 'e t va r- en så val" digt fin' . D . klassiga namn och på publik­ . plattor från rad·lOstatIoner \I te , inte sidan kanske femtiotusen be­ så VI VI'11 enästan I , pubr'k . .. Id t tallPlde åskådare för att finan­ vars ans I var en. Einar kommenterar sluta, Medlemmarna f ramhåll er liksiera festivaleri. Svenson. ____ ____Lg - Att förlägga festivalens väl att de enbart är amat örer

'Oy

Redaktör INGER LUOMA Nykarleby, tel. 20 a. Redaktion: Jako gatan 13 Jakobstaa, tel. 1311M

och delar ut autografer, de vill

Svensktoppsarti. sterna Cool CandYs som bl. a. gjort sue­ celåten "Vår enda sommar" med 18 veckoJ," på 8vensktop­ pen, hade på pingstdagen premiär i Finland. Sextettt'n var på blixtbesök i österbotten och uppträdde i Malax Aminne ,inför nära 2000 personer.

Ordinarie turen till Björ­ kl. 111.20 har upphört 1- 6. -71.

&ställningsbussar

'

_

:- ............

tyckte

direkt med Abo hamn ..-...... båtarnal samt även till hamn och vidare båtar. '

Satakunnan Liikenne

.

om pausmusiken frågade jag grab­

r

.

lI

... _ . ............. .. ...... .... . .

hög klass. Medan Granada

NY SNABBTUR mellan

_

...

gånger och gitarrsolona var av

-

VASA LANG"-MINNE PöRTOM KRISTINESTAD LA.PPFJARD OMOSSA TUORILA BJO-tl-NEBORG

...

IJg

JICIIIIDIUlUl

!

___

Adress

viJket enligt de uppgifter ....JIlBlnn fått inte torde stäl­' ekonomiskt omöjligt. Hail '

estad Björneborg

LANTBRUKSSKOLOR

läså.r tör

D HushlUssko)an, 8 mån. kurs för flickor i matlagning, hand­ ' arbete DUD., 1 september. O Trädgårdsskolan, l-årig' yrkesskola, 1 ptem.ber. D LantJDannaskoJan, 6 måQ, grundkurs tör blivande jord­

I

klassen "Störst i världen" grupper som' Rolling Sb:JDes, Led Zeppelin, Crosby, SIiIIs, Nash,& Young. Känt der Inte heller att man 8Ddvändigtvis vill ha ett namn nyligen toppat hitlistorna eftenom många 'goda studio­ , p1Ipper ä.r Jama på scenen. För att· -göra det här lite __ konkret vill jag påstå lII:t om Vasa-festivale,n kan -cagera ett namn I klassen 'mIe Who, Ten Years After, a.ck Sabbath, Procol Harum, Deep Purple ger festivalen en .ttovlnst. Jag betvivlar t. ex. för ett ögonblick att om 'ilie Who från England skulle ...,u-ida l Vasa skulle ung­ .... från hela FiiUand komma Vasa och publikanslutning­ YOre av en helt annan stor­ ng än den blev I år. - Att koncentrera musiken EN välmatad konsert tror akulle vara välbetänkt. En Indagars festival med' alltför

inleder nytt

11 I

l

,KASSA OC'H BOKFöRING Jakobsgatan 13. JLI ob8tad (eL 13555 'ANNONSPRIS:

-

:

texten .............. 9? Efter texten . ...... . . . -. 8i! ' Uödsannonser ' ..... " .. -: 83 8 I Minsta annonsB.vgift' .. 10:­ Uestämd plats - : 10, per mm. . ny FARGANNONSER:' minimistorlek 200 mm, tllläggs­ ' !'Pl"iS -:20jsP II!m. och färg. 2 Annonser angående förlovade vigda, födda .. . . . . . . . . 10: -_ Föreningsspalten per rad 50 pi. 4 Österbottniska Posten ansvarar Inte för e . skada som tillfo­ 2 gats annonsör på grund av fel l annonser som Inringts eller som på grund av po!!tfö1'llenlng 6 inte införts I begärt nummer.

l

.!

,

, 111 '----2

I

lakobstads Tryckeri och Tidnings Aktieh<,'<li;·. Jakobstad

E

j


B __ A__P O_ S_T __ _ __ I_S K N__ __ _ _T _O_ ' T E_ R Ö__ ST 1 ____________________________________ _________ _6

N______ __

__

__

j _ ' __________ T o

a gen

Bötombergen ' sommarfagert

Mtnykt$m l....

, . . ,

. 'BöTOMBERGEN

. SO IMART.D 'är .en· natuj.8kÖ plats med månJr8 !ievärdhHer. 'Bötombergen är 'högst i österbotten och är alltså ett ovanligt in sla g i den i allmänhet flacka terrän

gN\. Lapl)fjärdsborna är otvivelaktigt smAtt stolta över ina bel'g j n<lrdöstrs delen av kommunen. Just nu står Bötom­ bergen' i sommarskrud, - enastående sköna för naturvänner och friluftsmän;liskor. Till B ötombergen ,åker man alltså in' to längre enba på vinfern. .

Bötombergen förser förresten

Lappfjärds

kommun

och

vatten

friskt

i

direkt

med

som

rent

i byn!

Det är så gott och

bra att det inte behöver renas. kan

Därför

man' säga

annan

Blåsipporna växer också vilt, ' längs vägarna varje vår, Också I '

att de är fridlysta,

utan

tillgång,

inte

naturens heten,

främst

människans eget verk är landskampen

radio­ och tv-masten som för

I

mellan

grund

I

Finland

till

och

Bastuvägg n

,I

övrigt går det' en jämn ström

Djävulsåker

av turister till

Bötombergen; 'r-

serna

och

slutet av maj brukar SIWlklas­ 1

stuvägg

komma

under

för­

Vad finns det då på !3ötom­ sommaren, de n vackraste tiden"

är besökarantaiet särskilt stort.

området

varierar

höjden

över den övriga terrängen med

80-100

meter. Totala

höjden

över havsytan ät dock 130 me­

ter. Bergen

är

väl

avrundade

och det finns inte några egent­

liga toppar. Rullstens åsen, po­

pulärt kallad jungfrudansen och

djävulsåkrarna finns strax intill

radio- och tv-masten. Rullstens­ åsen

är

rullsten

en

jätt lik åker

av

rund­

och

med

välfor­

made, nästan likadana s ,enar i "handformat'':

är

Samlingen,

flera hektar

stor

som

härstam­'

mar från istiden. Bastu',räggen

på söderberget är från samma tid och är en' klippa

brant

meter! På'

stup

som

mJl - d

mäter

Vargberget,

ca

ett

I

10

km

några

längre norrut, finns till och med en grotta. Denna är dock inte

lika välkänd' som Bastuväggen:

ippra kan S en raritet Växtligheten på .Bötombergen " 'till de rikaste och mest

hör

mångskiftande' i landet, med bl.

a. "hängbjörkar.

.,'

sällsy t

näinligen

växt

fridlyst.

En

finns

sipprankan

Den

midsommar

och

särskilt

dessutom" som

blommar är

är

före

en

kläng­

stora,

vita,

enkla

blommor och är en

raste

växter.

ta stupet. ' J

av· våra ra­

D Har ni en stor blommande

Den härStammar

asalea?

från trakterna ,kring östta Ka­ relen: Just nu finns sipprankan

• "Bötombergens förd

nära

endast, på

Bötombergen

- Nej, men går Eet inte med

förut­ något annat.

jätte" är upp­ om i ryska Karelen. T orierna

'­

rullstensåsen." Mas­ om- hur den kommit till Lapp­

tens höjd är 192,5 meter över fjärd är många men m l.D ma.rokytan.

att

den

följt

med

En av konditionsstigarna le­

der till Bastuväggen, det bran­

växt som slingrar sig l träden. Växten' har

i

-

i sö­ rullstensåsen, Varje söndag öp­ ' pethålles även sportstugan, II

der.

bergen?

I I,

av

och Sverige. Stigar har 'lppdra-

ända ,från Peta­ 'menad

lax i norr till Merikarvi

och

Syd­ gits för att få folk ut på pro­

medlar program till hela

Österbotten

\

I

här, antagligen i hästarnas hö.'

dagligen har I vår har åter konditionsstiatt göra med -.Bötombergen. En garna satt s i skick för allmän­

lappfjärdsborna _.

Terrassen på sportstugan har. en fin utsikt över nejden.

vattenledningen med från Ryssland vilka rastat just

självtryck till abonnenterna ne­ re

släpps

:ror

Nej tack. Det var en stor

blommande

I

asalea

jag

i

skulle;

i

vattna när min fru var på lie- I

re8enazw mesl:er.

I

VINN EN 2.500 BAl OCH MOTOR FOR SOMMAR UTFLYKTER. ...

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.