Österbottniska Posten (ÖP) nr. 26 1971

Page 1

·österbottniska posten . ÖSlerbottnisk Torsdagen

l

tlen

197]

juli

25 p

28

nlllUllllUUllIIIIIlI IIIIIRm_mllf1_I I8t ••IUB_IIII_IR_UItl ItIIM IHUlll ll lllltlUIII UI_lIIIIImlRl� "!

eateramatorer I. Sämre ordning i söder ; ·orde succe ••

= =

,

• Program för hela familjen hade man på flera av arets

_

midsommarvakor. I Oravais var

..

3.000

pe..soner_ med. om

att välja Carola (bilden) till midsommarflicka.

== =

Kilen. hade också

_

Emet

och

I norr var polisen nöjd

familjevakor.

med publikens uppträdande, men i söder klagade arrangö­ rerna över sämre ordning. "Nämpnäs hade och Rangsby L500. - Mera' om

1.000 persl)ner

midsommarflicko.rua

sista sidan.

Hur bryta trolleirkem? .

.

• Vad gör dagens femtonåring när han är fyrtiofem, frå­

== =i= §=== = == = _=

gas i dagens ledare, som diskuterar

den

sOciala

t!'ollcir­

keln: barn tilt föräldrar som· befinner sig .överst på sam­ hällsst gen har de största förutsättningarna att skapa sig

l"

en

framtid,

själv­

medan

barn

till lågavlönade föräldrar ofta

får ett låglöneyrke. Hur ge alla samma" utgångslä­

ge? frågas i ledare l.

iinUiHl"UUUUllllllilUIllllUllJltlOWUIIIIIJUllllQllII1Jl!!lllUlIIUIIUIJUIIIWIUIHlUU

SÖU ordnar-Iedarl{urs Birgitta Lybäck· instruktör

..

Kulturell verksamhet i form av planering av tre kurser .o ch förbundets svmmarsamling­ kommersiell verksamhet i. form av debatt om dansv rksamheten festarrangörer och förbundet. Detta var huvudfrågor

och

kontaktllrna

mellan

vid SöU:s senaste styrelsemöte. Till

ny instruktör efter Leif Ingman valdes bland tre sökande Birgitta Lybäck från Kronoby.

Sommarsamimgens

hu>,udtill­ nas på fyra platser på lördagen

ställning skall hållas på Kilens

-

hembygdsgård i Sideby'. På lör­ på Kilen. dag kväll hålls en debatt kring ungdomens hembygd,

trivsel

-

hemlan,l

hem,

I

tätort och

glesbygd. På söndagen hålls en minnesstund invid ruine 'I)a av Sideby

kyrka

en

och

frilufts­

- fest i Såghagen vid Kilens nem­ bygdsgård. På lördag kväll blir det dans

i fisksalteriet och samkvarnsun­ derhållning kring brasan eller i

.-.sag

är det premiär för två sommarteatrar, Kalas på oeh österbottningar. Glimtar ur båda föreställningarna Sverige- turm!n, överst Inger Söderman-Backman och som framträder"j Solf samt på undre bilden Saga .:x± Bm"!s g":inn f:-!\.n N karleby

något av "n succe när' de öslerbol tniska ,.enaste :tisdag hesökte Umeu. Såftrka 500 iiskådal!lla . som

represenlanter­

och

tidnillgspicssen

mycket ht"geistrade över österbottningar..raitalioner.

Se sista

. i;;fl".

sImlt I

________________________

Fransgården, Övernattnin;6 kun ordnas om anmälan görs på förhand.

F'ör

utomordentliga

ÖVflgt

finns

det

campingmöjlig­

Sommarsamiingens skall

danstill­ år

i

:äggas

om något. Det blir end,1st tre stordanser per kväll. På lörda­ gen' i Forsby, Aminne och Pje­ lax,

söndagen

nominerade et

20-tal kandidater som. i

första

FSU;s fritidsledarsemmarium hand skall erbjudas att

delta.

hålls i år i Lovisa . 15-2l

au-

Se sidan tjugosex, spalt 2

! Västkust \

i öster • tips

Väs tkust en om

i

öster .. med

evenemang .och

se­

värdheter i s 'enskll Österbot·

ten ingår i dagens ÖP. Väst­

heter i Sideby. ställningar

gustL SOD far sända tio. dalta­

i Emet, Maxmo, Molpe och gare. Styrelsen

i

Ytteresse,

Karperö och Nämpnäs. I stället 'kommer gammaldanser att ord­

kusten i öster utges av Svens­ ka ÖSterbot

ns· ungdomsför­

bund och innehållf'r informa . tion om färdrutter, underhåll­ n ng och köpställeu för turis­ ter på besök j vår. landsdel.

• Vällwmmen turist säger vi: __ ____ .-________________


öSTERBOTTNISKA

Torsdagen deJ! I

POSTEN

..

Var finns. femtonåringen

öP ljrili

,

, Med andra ord: ståndssam'

den. gamla, ståndslantdagen fanns'

fyra

'minne

ståhdsindelningen ett

blött,

eri' inånga"'llv'

de prhdlegier so gynnade

kor.

- ell,er som det stundom he­

nipg, välbetald tjänst och sto­

ett

fåtal

klasser

ra, inÖjligheter

fattig,/ dvs. få

bildning,­

e prognoser som

avlönat yrke och, små möjlig­

inns pe-

heter till tri'Jsel i arbetet och

på en· svår arbetslös­ het i vinter. Som vanligt är det främst landets norra och östra delf!.r som drabbas år­ dast. I stor utsträckning får

mp.ningsfylld fritid.

grupper. ,unga söker sig väs­ terut.Det ä.. i regel en huma­ nare utväg än att ingå som medl-em i de barll.ckgäng 30m bildas rUnt om i landet..Det finländska välståndet fula

hjiiJ')cr nägot att

hål.

Den

undantag so

tjänstemän) får utbildning vid

förbättra

----

N,ordival

cialgrupp

A.terfinns

fyra SöV-are förbundso.rdföranden

med Gustav Skutbälla i spetsen.

Vidare kommer man att dis­ fortsätt- I Nordivalens kutera ning, något som ju speciellt in- l tresserar österbottningarna.Det är meningen att följande Nordival skall gå i Jämtland nästa år. Sedan blir det väl Finlands tur igen eftersom allt tyder {JA att D anmark drar sig ur Nordjvalarrangemangen. 'Skall vi börja I förberedelserna för Nordival i

II

(lägre

t änste­

barn i socialgrupp III (bl. a.

arbetare) två av tio.

cirkulation,

pass o

men

den

är

tydlig, att ,den abso­

, luta merparten av de, unga är fÖrutbestämda att med eller

Femtonåringen

folkskolbetyg arbe te

som

med,

fickan tax:

som springpojke

eller

lärling står vid fyllda fyrtio­

fem vid en svarv eller nakom en disk - vilket i och för sig

ner o h - även om dilt kan­ ske är mindre viktigt .­ ciala status.

so­

' * Ambitionen Föräldraambitionen

är

nå­

gonting på både gott

och ont.

utsträckning

avgör

barnens

val av yrke.

Föräldrar i so­

Det är dock denna, som i stor

cialgrupp I anser det givet att

deras barn skall få bäsh möj­ me ,an

utbildning,

liga

mer­

ta

akademiska

examina. Då

"höglönemansbarnen" åker ut för

att lära- sig

språk,

tar

,inom samm a socialgrupp, som

Så är det vägen ut - tills

fadern. De blir med andra ord, så-

jobb på närmaste bensinmack.

man på bägge hAllen har fyllt det traditionella mönstret.

FSU, Elienäs, KUnnari

(sista)

förgång na till, men eftersom fr å-

o

,gang

först

l

det

skede

när

den

var

in­ gan ventileras på flere ställen, nästan slutförd. Det stämmer ännu i' öP av den 17. 6., t ycker te. Vi har från första' början in­ jag mig böra komma med några sett, att det kunde uppstå gräns­ de

sista

fall vad deItagarrätten beträffar.

t denna fråga, som ju för alIt I På något sätt måste de frågorna världen inte bör f å kasta n ågon regleras.

Man

hade kunnat kom­

skugga över det fortsatta viktiga ma med mycket detaljerade reg­ samarbetet kring angelägna ar- ler, men jag tror att det alltid . hade varit nödvändigt att reser­ betsuppgifter.

Vad jag 1 al la efterhandsspe- vera plat s för en viss bedömning Finland år 1974? Den frågan besvaras antagligen av semina­ kulationer qch -reflektioner har in casu. Därför beslöt FSU:s reagerat mot, är att en mycket riet i östersund. Se sidan tjugosj", l.palt 1 -

formligen lusläser somliga av, de är generösa, somliga ogina' och söker inte bara korrekturfel, utan onda uppsåt bakom de tryckta orden. Somliga är rädda för att bli mariipulerade, dragna.

I

"Havet

sa,

vända och När lånade - du senast en di.... • En liten notis berättade

na

att

den

första

dvs. be­

Perspekti

på ord

- Amerika ä'r I?et är mycket - på sam­ ma' gång litet - som händer på ett par sommarveckor: sångfest i Lovisa, statsmi nistesbesök på Åland, båt-' tävlingar över Kvarken, kupper, krig och oro runt om i världen, drunknar ...

Nyheten

Egentligen hade jag hoppats, viktig omständighet blivit s. g. s. Man har sagt" att att åtnilnstone problemet Kunna­ bortglömd. rl så småningom skulle höra det FSU skrivit regler för tävlingen

hoppeligen

Några

bladet,

..

barn' som

t är händelser som be­ tyder allt och- intet. Det är inte händelsen· som sådan utan närheten - till den'som betyder någonting' - ofta t.o.m. allt.

·Iäsarforum

synpunkter,

Somliga skummar rubriker, somliga ögnar igenom in­ gresserna.

tanken att deras barn skulle

"låglönemansbarnen" sommar­

ännu en

I

I

med tanke på att hitta nå­ gonting som är värt att återge e!.ler utveckla; , som semesterleqig har jag i två veckor ägnat mig åt ett passivt tidningsläSande. som i sig innebär ett visst mått :av vila. Hur läser du din tidning?

grupp III inte ens leker med

mot sin vilja ärva sin faders

yrke - eller att ta ett yrke

är

lunda lika

i veckan som gått :

parten av f9räldrarna i social­

Det förekommer en stånds­

österbottnigar åker till östersund den 9-12 juli för aU vara med om ett gles­

förtro.tts hela den finländska representationen. Bland dessa

högskolor.

män) är fem av tio och för

Tio.

gen No.rden. Det är Pohjola­ ungdomsrepresen­ Nordens t3nt8kap i Vasa län so.m an­

och

Motsvarande' tal för barn i so­

eller, inte arran­ bygdsseminarium so geras av den svenska förenin­

i

grupp I (direktörer och högre

e &rt'i',tslösa..c; ställning, vilket den s. ko sysselsättningskem­ mitten planerar, me.n ;>å sikt krävs större målmedv tenhet och 8,ncJzoll åtgärder än, vad

övriga delar av bindet.

förhållandena o.:kså

universitet.

finns kan sä as

bekräfta en allmän 'regel.

tio barn till föräldrar i social­

Det

man kan kl'äva av sysselsät ­ ning!:,1:{cmmitten. Det häv arbete, inte bara i de syd finländska regionerna, utan också i tillväxtcent.ra i

stati-;fiken,

det

bostadsom­

• Man kan läsa tidningar på många sätt. Som journa­ list läser jag ofta tidnin:gen

föräldrarna har stakat ut. De

vårt land, visar att åtta av

I

som

jämt ärver våra föräldrars lö­

svenska

högavlönade är

väl . det;

utjämnande

det som om ingenting

små möjligheter

inte är fy skam, men det be­

som i stor utsträckning _torde

spegla

relativt

kräftar tesen om att vi allt­

* Två av tio.

- vid sidaD om den äldre ar­ betskra.ften - de unga sitta emelb;:J.. Dp.t betyder att nya

tio

!ikolut­

skola eller grundskol'l. -­ låg­

D kar

alltjämt

dålig

ofta enbart foik­

en

bita

skatte-' och socialpolitik före­ faller

att "rätta till" den vä

när förutbestänid att 'själv bli '

jobb

och

Dagens femtonåring har såle­

'des

disponera

ljiT 'är p å; relativt få undantag

trots

vuxenutbildning

"blandade"

rekt väljer yrke åt-:-sina barn.

Den som har fattiga föräld­

Svårt få

har

att

sin tid.

samt

råden

och

na som både direkt »ch in di­

bli rik, dvs, att få god utbild:-'

ter: socialgrupper.

dielån

lågavlö ­

föräldrar,

, men

barnträdgård, grundskola, stu­

heten är det i regel fijråldrar­

Den som' har rika föriUdrar

har stora möjligheter att själv

sina

tt bryta ,ned de so­

gränserna,

skulle

mönstret.

v levnadsbana sker Valet myC'ket tidigt - i verklig­

,,' strä.Ckning srna föräldrars vill­

tillkom de

som

nade.

,jämt ärver de unga i stor ut­

stånden är alltjämt

förbehållna

I

hället är avskaffat, men allt­

stånd:' adel,

präster, borga.re och bönder. I

dag· är

vilja

ciala

då han fylI,er fmiofem?-

1971 I

Det finns i dag en politisk

är

ett

skeende

som är viktigt då det sker, men som obarmhärtigt snabbt glöms för nya sensa­ tioner: en jordbävning, en regeringskris, en tillökning i familjen . .

.

'

\ '

Tidningen behövs, men också perspektivet på skeeIi det, om ,det så bara mäts i ett par lediga sommarvec­

kor.

• 'Den 29 juni i fjol skrev

Rabbe Enckell följande strof

som skall ingå i en dikt­ samling som utkommer näs­ ta boksäsong - dikten in­

gick nyligen i en di tsvit i ' tid,ningen Vi:

En bank är :saJm-.__ mindre farlig.

Först kommer a.m" na, sedan japanerna­ ske. Här har de noo__

, derna, ett blem:

de

gemleDl!lalll

an8.IllJDD'

fruktan utvecklinge. den.

Vad anna t står att

• Professo r Lars HII....

återvänt från sin fta finlandssvenska Amerika och' intryck i En intressant

Det krävdes ett ,.. rationer innan aDler.". na 'blev, intressanta "tillgängliga". I dag"':"" men hur står'en bredbrettad

nare vid var och

bondgård i östertv1i1t... minns. Det var så då ... Dagens emigrant inte vänta femtio år få se och i minnet väcka sin hembygd. Amerika ligger halvt dygn borta.


n den-

1

juli

_

-

-1971

öST

RBUTTNISKA

POSTEN _

J'älkotnmen till

Aminne folkpark MALAX Fredag kväll 2. 7 kl. 20-01 SHOWPROGRAM med

"

. -

'I,

,..

& Pettersson - DYNAMITE 2 Go... Ga flickor -

Frederik Brass -

Funkt.gr. l

TOKE :

-

VET ERAN

.

yunkt.gr. 2

-

o.

S

'"

SO-MM-A RFES T

Kamraterna håller sommarfest i

,HARIOLA

_

J' eteranföreningen

-

, Malax Ärninne söndagen 4 juli

folkp=trk

'

.

I

n 11. O uppvaktning vifl krigargravarna. Kl. 13 Dagsfest. - Uppträdande av bl. a. Malax-Pörlom hornorkester. - Föredrag av riksdagsman GE'. ORG C EHRNROTH SANG - MUSIK - KASERI - MATSERVERING. -

Dans

till

BE R T E L

VETERANER FR N NÄR OCH FJÄRRAN MöT UPP!!!

N-O RRGÄRDS

FlInkt.gr. 1 o. ,

BUSSAR: Frän Närpes Näsby kl. 11.30 via övermark o. pörtom. Frän Töjby kl. 12.00 via K orsnä s Sundom, Näset kl. 12.15 via S olf.

,

'

Söndag kväll

Trio

Molpe.

Från

Petalax

Nyby

kl.

12.15

via

Från

kyrkbyn.

l. 20-01

THOR-ERICS från Sverige

== Tapio Honkanens Funkt.gr. - 1

o.

4

Onsdag kväll, 7 7. kl. 20;-01 --' -

.lA N- ÖILERS 'rån och· STEN-OLAS

Sverige

ocl! 20.30. Från Gamla Vasa kl. 19.15 via Helsingby, Långåminne och VI as. FrAn Petalax-Nyby kL 19.15 via BUSSAR 2, 4 o. 7. 7: Strandlinjen från Vasa 19.30 . Ribäcken, Kräkbacken, Harvas och B}:änno. .3.. 7.: Strandlinjen frän Vasa kl. 19.30, 20.30 o. 21.30. Frän Gla Vasa kl. 19.15 via Helsingby, Långäminne och Vlas. Frän Petalax-Nyby kl. 19.15 via' Rlbllcken, Näset Sundom, erfjärden. Frän Näsby kl. 19.90 via yttermark, övermark, Pörtom o.. Långöd o. S KrAkback en Havras och Bränno. Frän Solf kl. 19.30 via Munsmo, ' � . Aminne. Fr n :Töjby kl. 19.15 via Harrstrom, Korsnäs, Molpe o. Petaiax.

å

LöRD. 3. 7. KL. 20-01

GRANADA&ELLINOR' och REXI' ia NA OLEON ·71 BC'SSAR: OT frän Vasa (Neptunbaren) kl. 19 via Kvevlax

o.

Vörä_ Haldins

frän J: stad kL 19 via Nykarleby ,och Jeppo.

Inkommande lördag 3. 7. kl. "På vägen västerut"

20-2

' - Kom och dansa - och du är med i lottningen i vilken vinsten är en PERSONBIL.

20

gick

ta­

av stapeln

den 4 juni under kulturdagarna i Ekenäs. Programmet presente­ rar segrarna i de olika tävlings­ klasserna: Kim Floor, ·,issång; Sören Jansson, klassisk musik,

HÄ'LLÄ-HUMP'PA och MATTI LA

SÖNDAG 4. 7 kl

Finl nds

ungdomsförbunds

langjaktsfinaJ

• som andra orkester.landskända 7·manna

KANSA MED ORKESTER yratis buss och retur pli natt'lfl.

bilj.gr. 3. ordn.gr. 2

OPP MOT TOPP.

svel)ska

MATTI HEINIVAHO och MATINPO AT,

TA PA NI

Serv.gr. l,

'TI

VMS

violin. på delad första plats med

hi-örn

Sundell. dragspel. Gunilla

Höglund, seriös sång, Anr,e·Ma­

AspeJund. 'schlagel_ Arja

rIf:: Koivusalo, poesi. segrande or­

kestern Busters och sånggrup­ pen Fyra på spanska.

TV 1

lördag kl.

17.öi


ö S T E Il B O TTN I .S K A

Torsdagen elen

P O STEN

l ,. -

-----

----------------

----------------------------------

. 3.7.: FORS BY-FESTIVAL KL 20-02·

TOR-ERIKS Urpremiär L Finland

LerY10ns ORDN.GR. VIIlo. I

.......

• :

.

.

BT)SSAR SOM TIDIGARE

HAN som kan roa gam·mal

i

såväl som ung

:

I

• • • • • • • • •

TA,PAN I

'

K'A'NSA med orkester

:

.' • •

:•

• • • • •

:• !

I

DISKO

-

, . • -.

'

l

Irån Hlors

.a.. I

: ;

4·-

.

' 'svarar aven för danstakterna

Välkommen på en riktig sommardans lördagen den 3 juli . Ftmkt. Så!<

-

ufo

BUSSAR

."•••+#.•••" •••••""••• •••

"4

4

.4

SOM

Semesterfirare och alla andra festliga sommarfirare! Ta,

ara på chansen att' iräffas .och -ha trevligt i .

.

'

,

.

-NÄMPNÄS --paviljong n ,

lördagen '3 ,

j uli

kl. 20-02 .

.... -4Dlita,

och. . BUSSAR:

Z <»tch. ,

Vesters 19.30 fr. Lappfjärd via K:stad och Tjöck .

19.30 fr. Granlid vIa yttermarlt, Näverås och Näsby, 19.30 fr. Pörtom via ÖVermark ,och Rangsby

IngVes Ingves

Haglund 20.00 fr. Kaskö

ALLA

TIDlGAII�

4••••"'.'.".""••••••+...... +.......... ..... ... ����••4 +4 ••4�..................

TRÄFFAS VI PÅ DANSEN l -

H Ä R K, ME- R I 'lördagen den 3. 7 kl. 20-01 '

j4e:I.1 Dansannonsern

.

JÖ:r-g; .."...

"""".... ""' --..,.

:a1& ...,.

.."..

.... .

fortsätter 'på sidan 2()


Oj ,

vilket

land

Det finns_ alltid orsak att resa till Finland - till Österbotten. I denhär turi ttidilingen berättar vi om nåeara av de skäl som talar för alt Du· i sommar skall besöka Västkusten i· Öster, dvs tIea trel!undra kilometer långa: solkusten från Sideby i söder liD GamlakarIeby i norr. I Finland är somt främmande och es:otiskt, somt är precis som hemma - hos Dig. Vi säger bara: Oj, rilket land! Och språket sedan: det är svenska - också eII skäl.

(Jj, vilka /flickorl Den finländska kvinnan - om henne borde skalder skriva. Hon är trolsk som KareleIis skogar, varm som . Kort sagt: Du möter henne j många gestalter:. österbottniska, nyländska, åländska Hon kommer från Savolax, Tavastland och Satakunta Flickorna på bilden är österbot niskor, i .Finn-Jersey, naturligtvis. Och i finländskt skuret mode som du möter hilde på gatorna och i affårerna. Vi säger bara: Oj, vilka flickor också ett skäl. .

.

.

,

I

ÄLKOMMEN TILLSOLIOA

.

,

S·T··E-R BOTTEN


I

OKEY

turist!

Låt oss såga det direkt: Du är välkommen till . det soliga Österbotten BoUenvikens . västkust som vmder : ansik'et mot solen. Här linns sommaren. Många drömmer om . avlägsna Semestermål. Om Österbotten behö­ ver i.ngen drömma: det är bara att åka över. Det är det som är skill­ naden: när man beta­ lar dyrt {ör sol och hav på Kanarieöarna, på MaDorca, i CQnnes ja, då förtjänar du pengar på ett besök i . Österbotten.

Du sant?

tvivlar,

iute

Fråga dem som vet, fråga dem som för en blyg slant tagit bå­ ,ten. över viken och som återvänt hem med bi­ len fullproppad med finländska läckerheter - som säljs till hut­ löst låga priser. Med svensk måttstock mätt. Men också om du in­ te shoppar är Österbot­ ten värt ett besök varför inte som ett weekendmål? I Öster­ botten kan du 'tillsain mans med både svensk.

'

och finskspråkig ung dom dansa bort en som­ marnatt på trivsamina paviljonger -:- en fin­ ,JändsJ,c motsvarighet till den svenska folkpar­ ken, men mindre, triv­ sammare - kanske­ och mjukare. För musiken svarar ofta de dansband .som lyser på Svensktoppen: du är både hemma och . borta pi samma gång. Men om du inte är i paviljongåldern ? Ja, för dig finns gammal­ dansen. Nej, det är inte pen8ionärsdans utan

tan o, vals för JJ1O!Pl " ungdom, ofta gilta som dansar sådant _ var modernt på det r va sextitalet eller __ längre tillbaka i titIra. Men Österbotten il' inte bara korv eda dans. "Här finns t idrott, regattor Bir finns historia . sam för. Sverige oda Finland Här n­ nutid •

Det är därför 'ri ­ . mitt i det genuint bottniska - sliger: Okey, turist - .. är välkommen!

FI·NNSVENSK-FINLA.N ..... försäkringsbolaget för hela svenska Finland!

Helsingfors tel. 90-644 733, Närpes 560, Vasa 12656, Jakobstad 17043, Gamlakarleb'yj 2619

.

ERNst

VASA

RES pA "SVEN.SKA" I · FINLA'ND·

s

rundturer,

IM

Öppen 21 .00-04.00

VI HJÄLPER ER MED ARRANGEMANGEN Gruppresor,

NAnKLUBB ERNST

Dans frän 21.30. Rouletle

Hovm. tel. 14 111

Tambur 14 275

si ght­

Sandögatan7

ings - vad Ni önskar .J Finland, R ssland eller pä an­

-

y

nat häll.

Erfarna,

svensktalande"" chauf­

för r!reseledare samt· komfor­ ta la . längfärdsbussar stär till Ert· förfogande.

V,IA oss PÅ:

PÄRLRUTTEN sönd. fr. torget kl. 12.00

13.6.-15.8.71

lVEN HOS oss:

STADSRUNDTUR

- nseblljetter - rumsbesläl/n.

lördagar

-- guJclnillgllr

12. . -14. 8. -71

- sällsk.psr

or

- gruppresor

- reseflInäkr.

Start fr. torget

- AK:repr. lsilpaket m.m.

kl.1S.00.

VÄSTI(USTEN

I öSTER

utges av Svenska österbottens ungdomsförbund, som _ turistbilaga till Wlgdomstidningen ö'sterbottniska Post-.. Svenska österbottens ngdomsförbund (SÖU) hU Ola­ kring 90 medlemsföreningar, vilka bl.a. svarar för en n. entlig del av sommarens underhållning i landsdelen. I denna bilaga ingår också en del uppgifter om so d nstillställningar; detaljerade uppgifter i öP som utk mer varje torsdag och som säljs i tidningskiosker.

-

VÄLKOMMEN TILL JAKOBSTAD OCH TILL RESEeYRÄN I CITYHUSET -'

RELLA OY AB Styrmansgatan 7, Jakobstad, tel. 13 065,·13780"

VÄSTI{USTEN I öSTER .

har redigerats av Alf Snellman och Cay Sandlin.


I

juvliga

idyller

I

5

moderna städer en odysse

kan hända och

i de sex städerna.

Du, gäst. Som flanör i det svenskösterbottniska

händer?

sträckning

i

områdets

sex

modern stadsmiljö rpöts si­

till iem rundtureri

da vid sida.. Får vi presen­

..

tera - från norr till söder:

*

Gamlakarleby,

den

*

är metropolen - med

skhinsta­

21 000 invånare, 4 00() svenskspråtdga.

med

varav

-

1

Jakobstad, industristaden

med 20000 ilL,vånare, varav 12 000 svenskspråkiga. * Nykarleby, skaldestaden med 1 300 inv nare, de fle.s­

"adloJJ,b och trivsamma espla­ för en stillsam nattpro­

På Sandon finns frilufts­ , ett uppskattat ttillhåll" stadsbor och gäster. havsbad utanför Jakob­

INSJöLANDSKAP ()CII SKARGUD

för folk som vill se folk

EiI8e

svenskspråkiga .

skap (ett stycke Tavastland) ' med SeIJesA.sen som den' verk­

·

invånare, varav hälften

*

Kristinestad,

staden med

och

varav hälfteitsvenskspråki­

2 500

invånare,

380 holmar och skäl', förbinds nied ett tiotal broar.' Toppen­

man

HERRGARDAR_

O österbottnisk stadsvy: Jakobstad.

OCH MONUMENT

(Foto: J-E Widjeskog

Ta bilen och kom över. Ös­ ga campingplatser, billig mat vackra flickor - om kombina­ terbotten väntar dig. Också om och trivsamma barer - allt vad tionen tillåts. du är flicka: här finns ett vi- en ung människa vill ha. I Jakobsood fö.ddes J L Rune­ berg, nationalskalden.' Mycket

Avfärd från Jstad eUer V• med besök I Maxmo, Vörå; Ora­ VMS, Jeppo, Munsala och Ny­

I

.

karleby. Turen kan läggas upp ·

I Jeppo finns värl­ dens största mIDkfarm, I Mun­ s8.1a stora sandstränder och l

Tottesund.

påminner om honom - inte ba­ dikten "Från molnens pur­

Vörå gamla jordbrukarbyar.

purs tänkta rand . .J'

Jakobstad är Finlands mest industrialiserade stad, men det märks inte i småstadsbilden, men den som sjövägen kommer till Jakobsta<l ser ungefär sam­ tidigt Pedersöre k:yrka's förnam­

3 ESPLANADER' OCI( FISKELAGEN

liga tornspira' och Schauman; fabrikernas stora anläggningar.

Rutten

En stad olik de flesta är Ny­ karleby, idyllen' vid älven, skal- I

·

D(�r:na

stad är en av de få städer i lan­ det

DANS

kvällar i vec kan ti sd., fred., lörd.

i

som

inte har härjats av eld:

stadens

'

gränder kan du möta

gårdagen. Nanm som Kattpis­ kargränd

skvallrar

om

orörd

idyll.

med

Gamla

samt skärgårdskommu­ Replot

b

BjörkÖ

på.

varje

kväll

är

någon restaurang

det

-

Ev också Solf . • .

IaD;4s­

vägen kastar sig från_holme till hoLine.

En verkligt förnämUg

varkenupplevelseo

NU .

Bilfärjtrafiken

TILL

SJÖSS

Jakobstad-Umell

har

liter

4

inletts.

Och

Ske ll fte ll stllr i tur den 7 juhi. LIIgr;rissäsongen - tur/retur Fmk

SLliTBYGD OCH SMASTADSIDYLL

20

eller Skr

26

-

fort­

sätter ända till den 14 juni.. M/s NORDEK önskar Dig välkommen till sina gemytliga resor. Biljetter och bokningar genom resebyrlln. Ab Jakob Lines, Jakobstad

Hela området söder om Vasa,

som är lämplig startplats. Ge­ nom kommunerna Solf, Malax

och Korsnäs till Närpes, Kaskö

och Kristinestad. Här finns aUt

'från genuin jordbrukarbygd till små.stadsidyU. enorma

Särskilt sevärt:

växthus 'lör

tomater,

. gurkor och andra grönsaker.

Nästan dans

Vasa och· om-

KorshoIID

gården är helt unika Och

.

KÖK

gw.' från

.och Sundom. Fiskelägen l skär­

len som har enbart sVEmsksprå­ kiga gatuskyltar - en riks­ svensk gäst tror sig förflyttad till eon ort' i Sverige.

städer -­ djuphanmen i. den förstnämnda staden är av stor b"tydelse för staden. Kristine­

.

rö'rjförti'indeIse.

den är unik ur språklig synvin­ kel: den är den enda i landsde­

och Kristinestad är båda' hamn­

fa.ttar Vasa

destaden m.m. Här finns Kudd­ näs, Zachris Topelius födelse­ hem. och här finns österbottens endavattentornscafe med mils­ vid utsikt över land och hav.Sta­

De sydligaste städerna Kaskö

så att man Inte behöver åka

Det är ont om samma väg. herrgå.rdar I' österbotten, men här finns två: Juf-hbacka ocb

ra

ISTINESTAD Tel. 555

ga.

. Jakobstad är ett ypperligt resmål för -den som vill bota­ sommartid dansar den öster­ kingablod i stronga killar. Österbotten är trehundra ki­ nisera: stadens skolpark är unik bottniska ungdomen ofta ute p å. för dessa breddgrader och ing­ paviljongerna, dvs. lördag, sön- lometer härlig solkust med ut märkta. badmöjligheter, skaplien annanstans finns så. många dag och onsdag.

-

DeR

riktlDsjö

rutt.

stadssundet, ket att se. Men staden är ändå rätt trivsam 'och gamlakarleby­ bons humor överträffad. Ut­ märkt är Sandskatabadet.

.

Uga pärlan. . Larsmo skärgård.

·

drottning­

kan bli myc­

oCh Larsmo:

bjUder på ett

svenskspråkiga.

minnes­

över

NederveW, Gam­

lakarleby

1 400

bil och tält gör man lätt österbotten på några da­

l'erjärv,

* Vasa, residensstaden med 48 000 invånare, varav 14 000 *- Kaskö, hamnstaden med

1:" �·si<€ själv visa upp sig.

RutteD går fri.n .Jakob8

·

ta svt1nskspråk;ga.

är ett annat viilbekanfstäl­

visar

u kan upI,tleva österbo npA Dlånga sätt.1iäi- fitr du rörslag

städer, där småstadsidyll och

__m c.r Många tycker­ att finländska kvinnan har ett nästan trolskt drag' sig. Vem vet - i österbot­ er du henne,

stolt

kust­

området rör du dig I stor ut­

-ter vackra österbottnis­ i Jakobstad kalias de tobaksänglar och tu­

-

rutter

med på en Österbottnisk

j,

.

llefte-storband spelar. .

AfarknadSprogranl:

dansant. mnrknadspublik.

Teater show, dallS,

&RI.ÄNDs populäraste dans­ med sångare .1 absolut

idrott· och . Bingo-VM

toppklass utgör huvud­ _lnlk1;ionen. för den danslystna. e.t.bnrImacls ökaren. Det; är om Yngve Forssels stor-. fri.n SkeJldteå med sång­ ..-.ceraa Ann Christln Hed­ LIz LUndberg och Philip

, Fredagen den 9 Kl.

8.00 TuristrDarknaden I Jakobstad öppnas: fanfar från estJa.. den framför rådhuset, tal av stadsdirektör Hans Finne. torgmarknaden Inleds (butikerna öppnas kl. 8.30) ocb pågår till kl. 20.00. 19.00 Bingo.VM del I I ungdoms­ och IdrottsgArden. Toppfina . priser - den som erhåller flc8ta bingon sammanlagt I de fem blngo-del-tävUngarna bllr världsmästare och erhåUer en värdefuU jättepokal. 19.00 Teater i Brandkårshuset. Pletarsaaren Näyttämö uppför Tupakkatie. 20.00 Stordans I Ytteresse paviljong med Yngve FoJ'SlUSiUs stor­ band från Skellefteå. 22.00 Nattbingo - ·blngo-VM del n I n-hallen.

är fredagen' den 9 juli som

Forssells spelar· på pavll­ lytteresse, 15 km från Ja­ Busstrafik från staden behov. lördag kväll är det dans I folkpark med Stig Johans "'lISter och Terjärv spelmanslag. är Pekka Langer som _-..nrruu,,, med några ungdomar Osterbotten skall göra p-n för danspublIken. I"'orsby är· det också dans på kväll. Där spelar Penttl �_aa:ris orkester och BraziL Här man att ha hå!!-!-gång

juli

O Yngve ForselIs ' storband. till fram emot morgonen. YUerl1­ gare programinslag är att vänta. på Marknadsdam"l'rna avslutA!'

söndag kväll med dans på Klac­ ken i Lillby, Purrno.

Lördagen den 10

.

juli

KL

vrtl01'11anna gamniaIdansorkester •

8.00 TorgmarknadelI fortsätter: ,programinslag, uppvisningar

och demonstrationer frän estraden framför rådhus t, torg­ . marknaden pågAr till kl. 17.00. '14.00 österbottens idrottsdlstrikts mästerskapstävlingar (öIDM) . pil. Centralidrottsplanen. 13.00 Pekka Langer-sho I ungdOm&­ och, idrottsgården. Unga amatörartister fmn landsdelen medverkar, modevisningar och publiktävllngar. 17.00 Motortävlingar på Torsvikens bana: Nordiska hastighet. tävlingar för grupp n specialtrimmade staDdardbUar. MI­ nlatyrlandskamp Finland-Sverige-Norge (Nordiska ,mästerskap i varje klass). 18.00 Allsångsstund i Skolparken. Korsholmsgillet medverkar. 19.00 Bingo:VM del m I ungdoms- och IdrottsgArden. 20.00 Teater I Brandkårshuset. Teater Jacob uppför, Atme Franks dagbok. 20.00 Gammaldans-jippo pä Gamla Hamn. - Programinslag av lokala förmågor. För dansmusik och hAU-l-gång svarar Korsholmsgillet. 20.00 Stordans på Emet folkpark I Kronoby med Pekka Langer. Stig Johans ork. ocb Terjärv spelmanslag . Marknads-nattival på Forsby folkpark I Pedel"8Öi'e - _ kestram·a Pentti Kunnan och Brail. 22.00. Nattbingo - bingo-VM del IV I n-haUen.

lar Upp till dans. i 'hamnen' håll-i-gånget svarar I förs­ KorsholmsgIllet. Det är ärmar.e 40 man stark gammal­ "_lH"kester som bildats I kors­ ejden' med JularbogIIlet l "�i_ som förebild. De kommer kvällen att spela upp alla kära örhängen, tango, vals, schottis osv, Ibland med gillet pä estraden, Ibland I grupper och ibland med en 'g sånggrupp som.kallar sig .....,....,,;.1c vindskör som dragare. verserna kommer lokala _1dI!1"hil.:Uare att dra en stump elberätta nän historia. !!Öndag eftermiddag kl. 15.00 barnen och familjerna tä sin . Då skall Birgitta Möller Allan Saarukka Jr dra en underhållning pä Gam­ .. ... anr-.u[i bamn. Alla unga artister som de sin förmåga l SöU: s ta­ "ag:jalitt senaste vinter skall då chans att uppträda·. Frän håll söker arrangörerna just fram motsvarande unga talang­ Dessutom blir det lekar och "rDllgllLr - allt I en ordnad röra underhällningar skall :II

Söndagen den 11 O Här. sl\: 9 1 l d:>nsas gam!",, :ldans .

_

.

KL

Här Korsholmsgillet.

Tvåhundra aktiva möts •

iriidrottsl1lästerska p

l

. INOM RAMEN för tllri tmarknaden arrangeras Österbottens GöR .JAKOBSTAD

. idrottsdistrikt. rar.

mästt"rskap i friidrott för både damer och her­

Tävlingsplats är Centralidrottsplanen i Jakobst d

UNDER MARKNADEN

Distriktets samtliga damer och

- JAKOBSTAD GöR

om­ herrar ställe.r upp i denna stor­ i Jakobstad efter p)anen läggning. mönstring, allt som allt väntas Tävlingstide:- är !;)rdag kl. 14 omkring 200 aktiva. och söndag kl. 12.

ALLT FöR DIG VÄLKOMMEN!

Tävlingarna är de förstil stora

II

STALLNING. övriga se­ värdheter Jakobstads är Kyrka, Pedersöre kyrka, Pedersöre hembygdsmuse­ um, Runebergs stuga och Westmansmors stuga, som TIU" skalden Runebergs förs­ ta skola.

vet med en oinväxlande och nägot kuperad terräng. OmråClet är tämligen oex­ ploaterat med undantag av kaffestugan på klippor­ na, kur-pensionatet och ett För Jakob­ vandrarhem. stadsborna är Fäboda ett verkligt begrepp och man är stolt över att ha ett dy­ ligt underbart och rent: e>:n­ . räde med kilometerlånga stril.nder ;ned stränder fin och ren SA e och slä­ ta härliga KLIPi 'UR._ ;ta­ del!s ·campingom:·Il.'-:i med 3 km smästugor ligger

- Jakobstad har talrika grön­ områden I centrum av sta­ den av vilka det mest be­ tydande är SKOLPARKEN soQ]. kan jämföras med en botanisk trädgärd, viktigaste fritidsomrä­ är FÄBODA som lig­ ger 10 km utanför .stadp-n vid havet. Fäboda är ett naturskönt område vid ha-

II

_.

- det det

utanför 'Il

net.

stadl'n

Invid

vatt­

Cö,rnpingområdet

ä

II

juli

12.00 Torgmarknaden fortsätter och avslutas kl. 17.00 öIDM fortsätter pil. CentralIdrottsplanen. 18.00 Travtävlingar pil. Torsvlkens bana. Semestertototrav nied laJldsdelens bästa varm­ och kaUblq,dstravare. 15.00 Familjefest på Gamla Hamn - tvåspmkig underhåJlninc' med Birgitta MöUer, Allan Saarukka Jr samt m&88Qr med barnarti!lter frän landsdelen. Sång, musik, lekar och täv­ ' lingar. 16.00 Fotboll pi, Ventralidrottsptanen - div. D-match mellaa Jaro, Jakobstad, och KajHa, Kajana. , 18.80 Fotboll på Centralidrottsplanen - div. m-match meU_ tnto, Jakobstad, och RoRe, Rovaniemi 19;00 Bingo-VM del V l ungdoms­ och IdrottsgArden. Bingo­ världsmästaren koras omedelbart efter det spelet slutförts.. Utöver VM-pokalen utdelas tio tröstepris. 20.00 Iarknadsdft.ns på KI8.<'ken i LiIlby, Purrno. Dannes ork. •

.

I

försett med varmt och kallt vatten, kokmöligheter, bas­ tu o. s. v. l servisbyggna­ den serveras varma mälti­ der. Rumsförmedling, guideför­ medling och övrig turist­ 'service sköts liV STADENS TURISTBYRÅ som är cen­ tralt belägen invid Salutor­ get i Jakobstad. Turistby­ n\ns effektiva och välpla­ np.rade rumsförmedling för­ medlar rum inte endast i säJva har utan av

Jakobstad ca

&.50

även

där

man

bäddpl tser,

inom

en

radie

60 km frän Jakobstad.

____IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1lIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllli1lllliUllalliliillllillllilööUIII:IIlllUlilllllllllilllilllilillllllllllllllllllll1IIIIIIIIII1II1I1II1II1I1I1I1I1II1IIiii

. _ __ . .

(Annonsl

.


-VÄLKOMMEN

TIL-L SO

. f

-MAR.JAKOB_STA'D

OCH TILL · VARU HUSET • . . ..

· SOKOS

SOKOS en länk i den landsomfattande kooperativa varuhuskediali utnyttia de för­ måner en stor rganisation kan erbiuda SOKOS .ger köptrygghet -

PIETARSAARI

EXPOR TSER VICE För Dig som reser med MjSNORDEK har vi öppnat EXPORTSERVICE. Det innebär att vi tar hand om de varor du kört, paketerar och levererar dem ombord på färjan. I god tid före ankomst till vensk hamn får Du ·ut varorna. Detta kostar Dig ingenting - tvärt­ om kan vi dra av cmsättningsskatten, 11 % på specialvaror och 5 % på livsmedel. Du handlar förmånligt och bekvämt. Tala med våra kassor. e kan dethär med EXPORTSER­ VICE - och de hjälper Dig gärna.


. f

Mat

och

rmn turister i österbotten

sova.

berättax-.. vi - det

du bAde ita och

__ fråga om aptitretare ­ _

ugn Ien.

semesterbyar

I

De& finns andra, t o m så­ .... lIOIIl dn kanske rmner

lI:ft-ammare.

rese-.·

I'dga pl. turist- och

1Ipier En del av semes­ lins och resans tjusningar 5cPr i att fl uppleva små huTaskningar. Gsterbotten ir tillriickligt et hemma för att du å:aD våga ta chanser - aUa talar ju svenska.

SEMESTERBYN JlÄNTAR iJle liga.. med några år på nacken,

koppla av.

CAMPING

Ät och sov gott på Motell Två Ka oner ,,\I1IDIII i Dravais! 5 mil norr om Vasa 5 mil söder om Jakobstad

Fullständiga A-rättigheter Eget bevakat <;ampingomrAde. Tel. Orav is 53 112, 53 132

.

.

: - . ..

• I Larsmo finns ett par små-

vatten och nära Jakobstad, där det ofta är brist på bäddplatser.

.

II.

.

"

.

• Svanen i .a T kobstad är en om-

.

..,\1

och - CAMPING'

helpension 'enligt

DUBBEL OCH ENKELRUM

Bastu,

Logi även på Kilen och i Lapp-'

båt

Närmare uppgifter och bokningar tel. 961 - 50030 Adr. 66630 Kerklax. 30 km norr om Vasa '-_______________________....:.

J

• Därtill kommer alla hotell och resandehem runt om i lands­

delen - du skall bli förvånad över hur billigt och bra du kan

D En. lya invid tt träd.

bo i österbotten.

••

UTTERO se_esterby

Ett 30-tal stugor för kortare eller längre tid.

med 5 övernattningsstugor vid riksväg 8 I Längäminne 25 km söder om Vasa med bastu, dusch och kokmöjlig­ heter. Kesoil servicestation och bar pä samma omräde

pinggäster tas emot.

_

Beställningar Längäminne, tel. 250

• Oravais motell har också

I I

campingplats. Samma är fallet med Vörå folkhögskola.

• Vörå, även nytt motell. Norr om Vasa finns också och Söder­

I Maxmo turisthem

Seliesåsens

semesterby

llunds semesterby.'

• I Vasa finns förutom hotell

Sommarstuga till förfogande.

på _

älv.

ra kilometer sammanhängande sandstraItd områdc, där cam­

Vörä 30 km norr om Vasa

Turisthem

resanderum

NY CAMPI"NGPLATS

• Munsala, Storsand, är ett fle­

Tel. 961 - 56 029, 56 382, 56482

MaxnIo

finns

• Juthbacka semesterhem i Ny­

karleby har camping, småstu­ gor och pensionatrörelse. Triv­ sam omgivning, bl.a. park och

överenskom­

r-----r

bara att vilja. Hir Svane..

Butik och kaffestuga pA omrAdet. tar emot tältande och dels vandrarhemsgäster i ett antal små­ Närmare u ppg i fte r, tel. Vasa 31 015 el. 31 055 stugor. Jakobstad har' också havsbagscamping ute vid Stor- --------------\----------.J . sand.

alla bekvämligheter: bastu, dusch o. kantin fär

och campingplat!ler' - det lir

tyckt grönskande oas, som dels

VöRA FOLKHöGSKOLA

StörrE� grupper melse.

e.n

.fjärd.

stugeområden, vilka ligger invid

_ 141. ' II."'. \\. _

nu

semesterbyar

K :stad - och campingplatser.

hem i Terjärv erbjuder rustik

bondemiljö med möjlighet att övernatta i. sädeslårar som om­ byggts till sängar. På området finns bl.a. brudkaJJUrtare. Hem­ slöjd i massor.

Bokning genom Er resebyrå eller direkt per tel. Vasa 50082

redaD

i Malax Aminne, '----.-..;.-----.,.J

landsbygden, bl.a. småstugor

• Systrarna Forsens vandrar­

SÖDERSUNDS SEMESTERBY

vid

botten

Lämpligt för familjer som vill

-

hotell,

i .övermark och Närpes samt i städerna Kristinestad och Kaskö. Också i sydligaste öster-

��: ::

endast 30 km frän Vasa - 70 km frän Jakobstad

finns

mängd

• Resandehem "och hotell finns

somliga talar om österbOttens Punkaharju. Det talet är inte utan fog: här finns den vackra åsen, klart vatten, orörd skog, a småstugor, bastu och

VÄLKOMMEN TILL MAXMO BADSTRAND

övernattll hyggligt: i &ter­ botten

även småstugor.

ett för landsdelen unikt läge -

_--------""!""""--�--------...,

MOTELL

finns . också

• Seljesåsen i Nedervetil har

-------

stad)-. Men du behöver inte vänta ett år för att kl,lnnll

. y för sommaren. är Lång­ åminne semesterby, 25 km söder om Vasa invid riksväg åtta. Goda möjligheter till camping·

Semesterbyn håller också på . Den österbottniska byn är ett begrepp - den gamla byn finns att bli ett begrepp. pen är värd delvis bevarad runt om i lands­ att upplevas - den är helt ös­ terbottnisk och fIsig själv nog" delen, där nya semsterbyar i varje by. växer upp i rask takt - som­ sOD?-liga "årsfärska" .

SEMESTERBY

NÄSTA 'SOMMAR kan du i­ in pi Mysinge motell - en turistattraktion 88m inom kort .börjar bygg» in ,rid riksväg åtta (nära .Jakult­

också en rejäl campingplats på Vasklot .-.- i. närhp.ten av staden finns Korshelms fritidsområde, Strömsö.

• En relativt ny men namnkun­ nig och högklassig" semesterby är Bröderna Nedergårds TTtterö i

Sundom

utanför

Vasa.

återvänder turisterna gärna.

Hit

Välkommen till Österbottens Punkaharju, till semester· byn I vacker inlandsnatur med möjlighet till segling, rodd. fiske och bastu. - 30 km frän Gamlakarleby. -

Beställ

ning av stugor per tel. Gamlakarleby 48039 eller 4831 S:'

Vacker inlandsnatur j


FO S folkpar ,

y

-­ ·

-

,

Forsby "de

Folkpark" har

DISKOTEK och G

-ParkerIng för 2000

.

Alldeles invid vackert lägen campingpla"ts.

FORSBY FOLKPARK är ett supermo ernt dan ställe 15 kl!l fran Jakobstad och 5

.

km fran riksväg 8. Ett stort . dansställe med 600 - kvm. dansyta och 400 kvm. ser­ veringsutrymmen.

Varje

sommarsäsong

20-tal

ett

danser med publik pa upp "till 3.000 personer­ pa de väfbesökta

mest

tillställ­

ningarna. ­

,

Disko ".

-" - .

",

·

Disk o

SOMMARENS

singfors och Rikssvenska toppbandet TOR-ERIKS 10

"

BRAZIL och PENTTI KUNNARIS orkes

14

"

MAGNUS kvintett fr§n Sverige

17

"

25

"

\

CARACAS orkester SÖU:s sommarsamlingsdans

7

RAIMONDS och ZOTCH orkestrar

"

er

GAMMALDANS

1 aug_

21

kom och "disca" med mikro brudar och killar i

WIKINGS och topporkestern LEMON f

3 juli

BRAZIL orkestern.

mysig, di"skret miljö.

- VÄLKOMMEN. TILL"

I

.-.. :- paviljons: -

SOMMARENS PROGRAM: 9

j uli

Turistmarknadsdans med YNGVE

FORSELLS

Sverige med solisterna Ann Christin Hedmark,

och Philip Minton. 17

"

Dan

med österbottniska topporkestrarna

storband

från

FÖR

liz Lundberg

TALAR: STIG-JOHANS

och

m n turskönt belägen pavjljong 16 km österut från Jakobstad.

BRAZIL. 4 aug. 14

22

II

"

Orkestern ännu oklar.

m över 440 kvadratmeter dansyta.

GAMMALDANS med TAMBURITOS orkester.

-

,

DANS med PENTTI KUNNARIS orkester som vann den öster-

m trivsam och talrik publik

bottniska orkestertävlinyen. 28

"

3 sept. 19

"

YTTERESSE

uppskattad servering

DANS till toner av RAIMONDS och CARACAS qrkesti"ar. DANNES orkester.

Gör även Du ett besök di inte.

KJELL JöRGENS orkester.

-. -- . . _- - .. -." . _- ---

'

-

Du ångrar


Du ser solblänk l sjö och segel •

A.. vilket latmansliv.

Du tror att U\l drömmer, att du

Ar

på fest, där någon annan betalar räkningen. D ser ut över blått vatten, och gröna kuster, ser last­ ångare som knegar sig fö,rbit ser solblank. i sjö och Begel. Du ser mänskor som trivs, hör musik" kanske slumrar du till, Jtanske du rent av sover - och drö

er. Du känner dig hungrig. A, mat. Din näsa kittlas av dofter från god mat. Du följer luktnervens instikt och möter ett kalasbord : härlig finländsk sill, tillagad som

bara få mänskor kan, fisk i o a form r, 'korvar, ljuvliga korVar, delikatesser, aladåber, sallader, ostar ... ' Du äter . . . _ Kallskuret och varmt. . SolEm lyser från en molnfri himmel. Måsar leker i luf­ ten ovanför dig. där du sitt er djupt tillbakalutad i en vil­ ' stol. . Så går timmarna, en för en, t re, fyra, fem. , . Du ser dig omkring. Du är ombord på en finlandsbåt -:-' om tio minuter går du i land. I Jakobstad? I Vasa? Egentligen är det lik­

[] Skärgården och havet och älven; naturen har många ansikten. Här leker ett gäng ung­ *-nai forsfärd.

. Fritid

Jakobstad 'IDROTTSGÄRDEN ÄR OM SQMMAREN VANDRARHEM

_

-

billig övernatt­ ning • bowlinghall • r.imhall • bastu • konditionshall • två barer • dis­ kotek. Tel. 10500

Hav,

sjö,

giltigt - du har gjort en sjöresa. Det är vad många 'alltjämt drömD:uir om -- men det är också någonting som de flesta,kan unna-sig. Om de.gör det

och älv

fi;r dig .

-

EN GANG OM ARET tappar österbotten totalt huvudet. Det är en sen augustikväll. Det råder delade meningar om när den inträffar. Man skriver' till -oCh

de ut marschaller nere vid'stran­ den där lågorna förde kärle)rs­ kurtis med vågorna. Man drack kaffe med kask, eller troligen omvant, och fick för sig att

inte förstår sig på vad stil, känsla och tradition kring den här kvällen betyder, tar sig friheten att· tro att den kan in· träffa nästan när som helst. Men . sedan plötsligt en kväll . ter ar " gl"omhan "der det . Alla t VIS · ä, nd' ;' ården t' s l en da. Hela s karg

en avdankad skutskeppare en nödraket från sin post uppe på sommarvillans verandakomman­ do.

med i tidningarnas insändar­ man skulle elda upp ett gam­ spalter att det finns folk som malt båtskrälle och sedan sköt

oster· lysande- lJ'usfest .__ och" _ bottningen tappar huvudet ' firar venezianslt afton. . - J Gamlakarl,eb 'b'orna som l Al-

,

I

AG a r '? en , ene Z lan ska I a ftonen D en kVall dar eld efter I ,. eId , lykta efter lykta t änds som " " lband utme d s k"argårdsstran­ par . farva "l ti. 'Il derna lett magnif'kt l . en n rdi kl?o sommare , n dyr- ' ? kan till lJuset och gladJe.n, en . " " k - kva "11 med tusen ogon och mor . . lf kl.'att OCh· PIask k n ng v rJe b ryg a och yst ra sa " lI sk &:psVlSor g

I

I

mänhet är stora skojar!'! och ljugare av Guds )låde säger i sin turis tbroschyr att den vene­ som vandr ut från vlllornas zianska aftonens eldar förmod­ gna fonster. psla -up jä .m!a t rI ligen kan knytas till ga EN VENEZIANSK AF'TON, brännaranor. Som ni känne." till brinner tunmlJl ! Gamlakarleby sista veckoslutet i augusti bör ni uppleva i den österbottniska stadsvapen. sltärgården. I år har man speci­ GAMLAKARLEBYBON blir llt för er som aldrig hirt något väJ salig på sin tro. Faktum är e galet -beslutat om ett tre­ så att .den venezianska aftonen samarbete mellan Gam-I städers o tt hugskott s m faktiskt är några glada gillesbröder med lakarle'by·-Jakobstad.. ·-Nykar­ , : sommarställen i Jakobstad . fi ck leby för att också ge turisterna _. ' " . en gång i början. på det glada e c ans att o er).eva den kvaIl ! 20-talet. De tog en "hutt", tände nar osterboUnmgen tappar hupe.pperslyktor ute på sommar­ , venezianska; villans Veranda, de hällde uCvudet - firar sin " I fotogen i bleckburkar och ställ­ afton.

I

i

Valuta.växl i ng. I alla Föreningsbankens kontor kan Ni växla Er

valuta.

I Vasa hamn kan Ni växla valuta under seglations­ säsong vid fartygens ankomst och avgäng samt sommartid även på vissa tullstationer bl.a. TorneA.

FÖRENINGSBANKEN EXPERTEN

PA

RESEVALUTA

--_

.. _,-�-----

JAKOBSTADS , GLASSFABRIK i

för fritid, resa, , vardag, fest

I

ett plagg frlln

Man säger om vAr glass, a tt den är bäst i Norden I Smaka själv och bedöm I

DAMERNAS MODEHUS

JAKOBSTADS GLASSFABRIK l .

- gör GLASSEN som smakar mera Pinnonäsgatan 33

-

Tel.

10559

,

FATIMA HOVRÄTTSESPLANADEN 11

VASA


10-

'

Varuhuset Stockmanns önskar Er välkommen till 3 vaningar fyllda med 'finländska och utlci dska kvalitetsvaror. Stockmanns är ett ställe där Ni trivs. Där Ni hit­ tar det Ni vill ha. Vart kuf. i 3 vaningen är uppskattat för sin goda mat. Kaffet smakar bäst hos oss. Kom och prova. - Vi tror Ni kommer.att bli

jd.

STOCKMANNS

Med lätta 'fötter Frjtidss"'or för hela fM,,__ Lätta, trevliga; bekvinIL 'Kvaliteten garanterar Baktarlaskyddade .

EXPORTSERVICE Skall Ni shoppa i Jakobstad

och_resa därifl-In med m/s

Nordek anlitar Ni naturligt­ vis VM exportservicel . SI hir fungerar servic_or­ men: Ni ber att fl Era inköp pi export. Betalningen sker dl i nlgon av varuhusets exportkassor. Vir expo...tservi­ ce avdrar 11 % omsättnings­ skatt för alla varor pi export (livsmedel 5 %).

.

\

Dessutom kör vi Era varor till färjan utan extra. kost­ nad.

.OBSI Varuhuset ansvarar

för varorna tills de förts

Badstrand och bastu väntarIOch

med är äter PMK:s glada, mjuka, lättvättade frottehanddukar.

ombord pi m/s Nordek.

Därefter övergir .nsv....t

- Och nyheter finns i rikt urval. Kom och vält' - frotte för hela

familjen.

TYGE R

J

pi ägaren.

Stockm.nns exportservice

- vägen till ekonomiköp.

VANINGEN

.

VÄGA': . VARA NY

omtyckta kläder I handtrycksommar-

ta bom u "styger, glada - trevliga .

Nu kan vi erbjuda Er finsk konfektion el! den är som bä t. JCÖNSI-PUKU ti!lverkar speciellt för STOCKMANNS

MARIMEKKOSHOP

- Eleganta herrkostymer och rockar

- Popiga ungdomsKostymer och blazers i glenncheck.

tal

om

2

vAN.

mat.

LEIKKI

SKO R

. .

Vir livsmedelsavdelning I 1 viningen är en riktig ska mare i ma tvaror och delikatesser. Om Ni vill ha nlgot för kVä"svickningen, delikatesser för fest, vanlig v...... mat, tillbehör för pick.nickkorgen -, Vi försöker tiltgo.cio. alla s makriktni ngar - ockd de som har lite större ringar. Ni s kulle se vlr kött- och charkdisk

Och detta till verkligt förmAnliga priserI

Exempel:

Tväradig kostym av ylle och

Enradig Blazer 126,- 152.- skr

52.-

62.- skr

Klubbrockar I svart, brunt

*

och bilItt. Pris

Det

inte längre c ·l·klPrtII att man är karl för-sin kalsong.

polyester 190,- 229.- skr

Byxor

145.- 175.- skr

Tillv. KöNSI-PUKU OV HERRKLÄDER 2 VÅNINGEN

VAR.UHUS ET DÄR M A N TRÄFFA S OCH T RIV S

·STOCKMANNS Radhusgatan 11, tel. 10111, Jakobstad

(

HERRKLÄDER 2 VANINGBI


Det lönar sig att shoppa Inat,. kläder, glas och Finland är ett sagoland för Det kan gälla en ny uppsättmpglada turister. Här. finns nu- ning glas, en servis eller - som mera allt vad en kund ka,n öns- så ofta -ett tyg. Det finländsh sig: högk}assiga köttprqduk- ka glaset är världsberömt. I öster - tänk på oxfile och korv - terbottniska affärer finns det

förnämliga industriprodukter l montrar som ger ett tvärsnitt av det bästa av det som den finJt' s och t>orslin. ländska glasindustrin, produceMänga svenskar, kanske de rar. IDes t k·· rasna och prlsme ' dvetna, Den finliindska konfektionsföredrar att göra sina inköp i fuland. industrin är modern och ungdomlig. Det märks i valet av ty' lhm förstår dem. ger, både till'material och möns Ti :.a in i d e ifinländska varu- ter, och det gäller ingalund a ba­ Jmsen, i saluhallarna och i affä- ra dame r, utan också herrar; rerna och du skaII f·mna ett vai ösOckSå mink ' är' inne l'1!C!bud som inte står det svens­ terbotten finns det flere; mink­ kG rf't.er - tvärtom.' . . farmer. än i något annat oD;lrå-

De finländska formgivarna är ·Ilög. internationell klass an detta vittnar de många ut­ JDärkelserna vid utställningar nmt o "i världen. . •

-

de i hela världen. De flesta skin­ nen säljs i Köpenhamn, men tillräckligt många sparas för att affärerna skall kunna sälja

pälSverk.

ljus

Ja, strängt taget vore det lät­ tare att tala om vad som man inte borde köpa i Finland än att räkna upp vad som är rätt att köpa.

Bara ett par saker till: det finländska ljuset har förnyats på ett förbluffande sätt. Titta efter. Och sedan: ja, det gäller för­ ' stås köttdisken. Den är kanske inte lika "konstnärligt" gjord ' som den svenska, men d en' rym­ mer varor av verkligt hög klass.

Det finns många orsaker. Men" viktigt är det sätt på vilket d finländska köttrnästarna . be­ handlar sina produkter. I få län ­ der, om ens i något, får du så god oxfile som i Finland. Också skinkan - för att inte tala om de sa!ta .ltorvarna - söker sin like.

Bastun är populär i Finland,

bastulänken, alltså en korv, är minst lika omtyckt. En bastu­ länk kan alltid användas: den är utsökt som grillad - också

D Det finländska glaset i Timo Sarpanevas design.

om bastun sakllas.

Vi kan bara säga: tag god r-----------. ... -���---�--� tid på dig i' de finländska affä­ MODE AV rerna. Ja, ännu: glöm inte fis­ ken, alltså den rökta - den är EXPORTSER­ superb! --

FINSKT TOPPKLASS' . .

VICE

Med sikte

BH KORSETIER UNDERKL ,qER.

på polen

PYJAMAS STRUMPOR'

. VÄSTAR TUNIKOR KLÄNNINGAR

EVETTE JAKOBSTAD är l sOlnmar u-t gångspunkten för tre stora tuJakobstad, Styrmansgatan riststråk, Polarrutten upp längs '---med den österbottniska kusten, österut in i det vilda Kuusar mo. Härifrån går färden i en

DRÄKTER ·KAPPOR 1

------ ------ - --------------

lång båge västerut genom fin­ ländsk, svensk och norsk lapp­ mark ut . till Atlanten. Sedan

tillbaka från Mo i Rana sydist vart ner till Skellefteå nere vid Botniska viken, och färjorna . igen.·

Fe:m pålitliga,

nntler ·: · . .

,

'

Den an<Jra rutten är strUet Tammerfors -.:.. Jakobstad . ":-' .. Umeå - Skellefteå som kallas

goda korvsorter

Alternativ norrut, men som förstås lika väl kan vara ett al­

ternativ söderut.

. Pärlrutten är den.tredje.

,'. BERlINER

ÖSTERBOT.TEN

I

från Munsala i norr till Övermark i söder använder man - MJÖLK' LÄTTMJÖLK - SURMJÖLK -- SKUMMJÖLK GRÄDDE - FIL

frc.n MILKA

KÄN'N DIG HEl\lM,A

Lyft. resevalutan med Din egen sparbanksbok hos oss. Inga ,extra, lösa kontanter. Utan pengar när

atda

man behover d m. Bekvämt, praktiskt.

NAI<KI

KNACKKORV

SVENSKA ÖSTERBOTTENS

,SP ARBANI�ER

••••

hälsar Dig välkommen Kontor pi varje ort

) ' .

..


-

, Hr Puntila i Närpes

Somnlurteater ;i�'Österbotten

en scenisk framgång

.......

Musik

IllllSik

I§ommal'en i österbotten är först och främst teater eller vad Hägs om följande even mang som ·kan mäta sig'

. . imed d.et bästa som visas i landet:. ' NärrJes: Herr Puntila och hans dräng Matti.

SUll; Kalas på Stundars.

Ko-n,holm: Brödet och stjärnan.

Ny arleby: österbottningar.

.

.

Kaustby: Silverbröllop från Lappfj3.rd.

Nyk rieby

Dessu. tom spelar Teater-jacob i. Jakobstad en barnpjäs

Hm också spelas på turistmarknaden, även i

.-.pelas en Obarnpjiis.

ARETS FESTIVAL

F olklig kultur

milj Ö

rustik

l

s ciellt svenskt mtresse. kare än '1ågonsin koDlIIll!!r'

f nlandssvenska 'folkm få framträda, från ös:tes'balttII..

::::: :':: : :�: : :: "::::: : d�: :.::

DN

u

I

a

'

;

ta

,

, d u fö,kl.",. sommaren 'i följd Bertold det så; §r: Som en intre . ssant och ny och en prydlig, väl bibehållen i Brechts Herr Puntila' och hans - PunWa är jll näs7an kom­ nga människor ltatsning i finlandssvenskt kul- väderkvarn, dräng Matti -- regi Ralf Lång- munist då hun år full. Då o!tr turliv, betecknar pol.mag, Kurt- bygdedräkter vimlar omkring hacka. Pjäsen blev i fjol en' han folklig. och talar dialekt. Erik Långbacka Kalas på Stun- och.passar upp vid borden. enorm framgång, inte minst för Som nykter ryter och bestäm­ dars. Utgångspunkten är att n bjuder på mat som hör förre riksdagsmannen Georg mer han. Hade det rällt att ge­ den folkliga kulturen har ett hemma vid gamla tiders större Backlund, som spelar Puntila. stalta en allt igenom reakt.io­ underhållningavärde: ma le- fester och kalas, köttsoppa och inemot 30 000 p er- när person hade jag inte accep­ har Hittills vandegör i or!! och toner under korngrynsgröt. Mellan tuggor­ iterat. en österbottnisk storbjudning na får man sig till livs folkdans soner sett föreställningarna Så långt Backlund. LinVäinö Öjskogsparken, där inte bara folkvisor' och spel- i gröngräset eller folkliga mere . En stor del av framgången­ fle nas under romanfigurer manslåtar utan också de musea- lodier framförda på fioler eller på skrivas naturligtvis somrar bjöd publiken på vrid-' får la samlingar som fInns' på 'or- med sång. . Långbackas konto. På ett nfu!utmärkt läktaren teater. på ten. . Det låter väl trivsamt? Plat­ tan unikt sätt har han skapat I fjol blev Georg Backlund "Trehundra människor bänka- sen är Solf- nya museiområde en teatertrupp som j många de kring långbord i en äkta be.: som invigs instundande sommar något av en gullgosse både för stycken inte står· yrkestrupper teshage bland buskar och ste- och där Sjätte ungdomsringen publik och kritiker. Han hade efter. Genom att en stor del av till den österbottniska aldrig kört bil, men lärde sig nar en ljus och skön sommar­ bidrar replikerna är dialekt8,la uppnår med. ratta den bil som behövs i pjä- skådespelarna en omedelbarhet Bland träden skymtarsQmmarunderhållningen kväll. sen och med sådan skicklighet idylliska små stugor och bodar Kalas på Stundars" • som imponerar. att han alla föreställningar Ett fyrtiotal personer är med utom en lyckades kvadda 'en i pjäsen. Sedan länge har bil-' ledningsstolpe. jetter bokats till sommarens föMånga har ställt Backlund ieställningar: folk kommer från frågan: Hur kan en person som hela landet - och från Sverige. ; ,::�. ., . .... '" . i riksdagen fört "det arbetande Tack vare vridläktaren --- den

Nyland, Aboland och bian Dahlström dirigerar rika-kören och mycket man sig också av det öster.-­ niska bondbröllop som tn=-_ från Lappfjärd står för. 300 sångare och spelmåD från Svensk-Finlanrt

'

,

>,

.

I

Välkänd restaurang pg orten Rekommenderas Dans alla lördagar

UTLÄNDSKA GKUPP

---­ åker upp från österrike. .... slovakien och Västtysk talt 120 sångare, spe folkdansare. Från SkDtltill" fem säckpi psJ:IIiI__ folkets talan" som storgodsäga- rymmer omkring .300 personer kommer re städsla och avskeda pigor och - uppnår man nästan en fil. som också uppträder i f'oDaiI.. ser. från SkoHska hi'g drängar som Puntila gör? misk rörlighet i handlingen.·

.1'O'.rALT ett tusental .

Välkommeni

män, sångare och fOllkl:IaJ__ medverkar i 60-talet progi'amnummer. som eventuellt i Sverige ­ spelmans- och folkdans:;täI_... och festivaler i Leksa.c:l Rättvik vet att progra

mycj{et till utöver prolgr.BlII"�

dens anteckningar. Här

Kaustby finns stämnin improvisation i rikt mått. 1C.OOO

Kritiker- och publ:ksuccen Brecht - Vuolijoki

HERR PUNTILA OCH ••

HANS DRANG p

vridläktaren i Närpes. Förest.dagar

dagarna den 19--25 jWL finns inte en människa i , by som inte skulle ha gjort

o Lappfjärds spelmanslag som deltar i folkmusikfE!stivalen -

ännu kommer att göra Dn_idillllll för sommarens musikfestival.

finns äve n på skiva.

.1 / , 11/7,

Sju ,dagar av folkmusik

0 7

.

Ralf Ulngbacka regisserar och Timo Martinkauppi gör dekor. Barnteater i Maj-Lis Granlunds regi till Trygve Er i k­

sons text. Premiär 1 aug. spelas 6 gänger fram till . 8 aug. Biljettbokning: Närpes Bokhandel,

BESöKARE

MATTI

14/7, 17/7, 18/7,21/7,24/7,25/7.

_

.

man till Kaustby under ffesm.

tel.

30

ÖVER GRÄNSERNA medI:;:.a. Konsta Jylhä och Kaustby Purpurispelmän

POLK MUSIC PESTIVAL

Årets te m a :

JtAUs:nNBN 1'-2'.7. 1'71

tel. 77 163

Information

19-25 il'ii

i r,i1,ustby.

FINLANDS:::,vEl-lSK FOLKMUSiK och

bokni gar

Fe!;tlvnlbyrän, _-Kaustby.


..

..

r-

.

13

\.

L;u a

uDf{dom

. •

gömmer en hel fyrklöver popu­

- Du skriver mest sorgsna '! - Jo mest, nickar Annika. - Men du har någon rolig

lära pojkar på scen sedan ti­

digare.

Håkan Streng -är fin­

landssvensk finalsegrare

1965, Peter Ingo 1968 och ytterligar.e. : En om tuppen? - Nej om hönan, skrattar sjunger Bjarne Sjöblom \ och Ingo, charmgossar hönan som inte ville Christian Hon ville för intet i värl­ också om de inte har mäster­ värpa. Gubben som ägde skap fler än ett -- sånggrupps­ försökte piska och pryg­ segern i Ek.enäs. Ett nytt öster­ 1IeDne, men med våld gick det hottniskt. namn är Göran Hal­

din. Vasa, och aBdeIes häpnads­ Sedan hämtade de tuppen väckanC1E: skickligt på gitarr dy­ när hon, hönan, blev krusad ker en förmåga upp i Esse, så gick det strax bättre, Lars-Erik West. SkaB det vara ett helt dansband skaB det ledas Annika. av Pentti Kunnari med öster-o - Du menar, att när tuppen bottnisk seger och en bronsplats e henne började hon i riksfinalen i Ekenäs.

Annika 16, o Katarina 12 och, Margareta 11, som också aBa O Annika Miiros drömmer sig lång borta t • • .......tt . ..,.. Annika. heter Miiros, är inte hemskt be-_----------------________-t - j visst, av. bara krusande römda i stora sammanhang. Men dt't väl inte kycklingar. de tre systrarna har något myc­ - Nej inte riktigt så ändå,

ket eget.

österbotten har många sång­ •

många, av dem kända i

nordiska sammanhang, iIi.­ Ni

kanske Inger Söderman,

ter, mot krig och våld, för kär­

Anne . Marie Aspe­ hon som kvittrade Ii den

e

.arska Nordivalen om det nor­ sångfågelmästerskapet. I ....m..r är Anne Marie uppe i toppen igen, nykorad finlands­ sångfågel vid kulturfes­ i Ekenäs. Jakobstads­ G'miIIa Höglund, tidiga_ taIan g!"arei schlager-klas­

rerade av visornas och folkvi­ sornas renässans. Texterna är tidstypiska ungdomliga protes­

_ minst gen0!D de nordiska ung­ �-�orbundens. Nordival.

Det är·

visor med enkla melodier, inspi- )

lek, för värme och medmänsk- '-

Iighet.

.J fantasieggande attributen. Orkes ms spelbesättning minskade i samma takt, och dagens SP INSECT består av blott tre unga-musiker, som har spelat tillsammans under . , hela 1971.

_________________________

Många har en sorgsen

Mot slutet av det ljuva 60-

underton, och sjunger de en rik­

talet grundades en vasaorkes,ter med det grandiost imponerande namnet Very Interesting Secret Playing Insect, "VISPI", men årens åverkan och tidens tand skalade så småningom bort de två första

tigt kul visa, så finns där i alla faB, som i visan om hönan en sirlig biklang som låter förstå att kärlekens frukter inte kan

Det behövs 'vinnas med våld. I är nu tillbaka som finalseg­ en tupp som krusar, för att inte i årets festival i den seriösa Efter bl.a. två .rockkonserter säga en mycket kärlekskrank. och ett bejublat utomhusframVälkommen till denhär unga trädande har SP INSECT lyc­ Fyra på spanska heter tup­ i leken, österbottniska kärleksförklaringen i österbott- kats skaffa sig en grundmurad popularitet hos vasaungdomen, ter vid Abo akademi som nisk sommar. I och begeistrade fansskaror före­ kommer talrikt både norr -och söder om Vasa. I vårens orkes­ tertävling fick SP INSECT både domar- och pressrosor för sitt nonstopprogram, enastående Vasa (Vasklot ) Telegramadress: LENNART

_- ---

Mf:D TILL

namn och rykte är redan publik­

BEFRAKTNING

I

dragande i hela österbotten.

.

,

UMEÅ

SP INSECT går som sagt om­

m e I ä,

18

år,

som

trummorna och s

VASA ,

mändagar torsdagar

kl. 14.55

lördagar

benparet tiBhör "N i I I u" N i e ­

74 222 Telefon 242111

FLYG

1. 6. 1971 flyger Finnair ; till. Vasa frän

kring på sex ben, och det äldsta

PASSAGERAR-SERVICE Tele'x

Fr.o.m.

och den sexben:a SP INSECT:s

SKEPPSMÄKLARE & SPEDITÖR

SP INSEL'T

.. ,.-_······-liliiii -_

Lennart Backman

FÖRSÄKRING & KOLAFFÄR, OLJOR

Widjeskog

';u musik

Annika skriver själv

aBa visor de sjunger.

(Foto: J-E

bearbetar

söndagar

r för de fles­

• • • • • • • • •

.

.

.

.

.

-kl..

19.15

ta sångprestationerna. Niemelä

är

ytterst

mångsidigt

musik­

SUNDSVALL/

tisdagar

musiker. Musikalisk mångsyss­

HÄRNÖSAND

onsdagar

begåvad, och egentligen yrkes­

lare, motorbiten, Jimi Hendrix­

Det bästa minnet frän semesterresan är 'ett

diggare, m.m.

Hal l'aiasmym

lu, d.v.s. 16 år. Han kombinerar

I

en mjuk sångröst spelskicklighet.

Vasa

kl. 14.30

fredagar

improvi-

GULD o. URAFFÄR

o

UTNYTTJA VARA SNABBA FLYGFÖRBINDELSER

serar gitarrsolon med tänderna,

I .

vande och

16,

med utsökt

Matti

I och medger, att det är både krä­

Svensk service för svenska kunder

HandelsespI.

.

Sologitarristen M a t t i J ä r -

v i n e n är två år yngre än Ni!­

frän S. Laitala i Vasa Där fär ni även förlovningsringar och presenter av olika slag.

s. LAITALA

• • . • • • • • • • •

ansträngande.

I samma skola och i samma

klass som Matti hittar vi H a r­

r y P i h a, 16 år, som spelar basgitarr i SP INSECT. Han är också orkesterledare

OFINNRIR


ALLT, SOM

Rön RESOR

RESEBI LJ ETTER --:- våra byrä r' h-ar

' tuli:5ti:mdiga' re::,ebyrårättig eter, vilket bJ.a. betyder att Ni genast kan fA

bilj etter utskrivna .. Samtliga resebiljetter - flyg, tåg, båt, buss ­

pris.

köper Ni hos oss till original­

SÄLLSKAPSRESOR

I ,

- yi har' valt ut ett antal inhemska och rikssvenska arrangörer, vilka:> resor vi förmedlar. Vårt totala utbud av sällskapsresor är sA stort, att var och en säkert får en .resa efter sin smak

. ,

G UPpRESOR - vi har specialiserat oss på arrangemang för olika grupper, föreningar, firmor etc. PR- och

salesman för dylika grupper är Ralf Sjöberg, som sitter på huvudkontoret i Vasa.

AMERIKARESOR - att vi kan erbjuda Amerika-resenärerna speciellt god service, beror irrte enbart på byrAns

mångåriga verksamhet, goda förbindelser

och medlemskap

I

nationeiia

och

branschorganisationer, utan ocksä på en fortgående utbildn ng av personalen.

i n t ernationella

RESEBYRAER VASA gr.· 1943 GAMLAKARLEBY, gr. 1946 JAKOBSTAD, gr. 1952 SEINÄJOKI, gr. 1959

Hovrättsespl. 11, tel. 11234, 12 929

VD Gudrun Wahlbeck, by råchef Fritz Berg

Storgatan 15, tel. 12767

byråföreståndare Paull Annala

Storgatan 12, tel. 11 100

byråför'E;ståndare Pirkko-Liisa Strang

Keskustori 4, teL 22 662

byråföreståndare R,aija LundelI

,OSTERBOTTENS RE'SEBYRA A,B Medlem av Resehyråföreningen l Finland r. f. •

,

,

,


15

Lantbruk,

LILLBY

industri

PURMO,

pa expo o

30 km frön Jakobstad Busstrafik fr.!n Jakobstad tiH alla danser

österbotten är så grönt att

det

förslår för

hela

Finland.

Hälften av landets grönsaksbe­ 'hov levereras från södra öster­ ' botten, där. jordbrUket sökt nya l, . former i specialodlingar i de: oräkneliga ,växthusens bygd. Just växthusen blir speciali­ r

I

tet . för årets stora österbott­ ,niska lantbruks- och industrlel­ 'la utställning i Teuva - öster­

SOMMARENS PROGRAM

4/7 11j7 14/7' 24/ 7

Finlands repr o i Eurovision h\ARKKU A O med orkester DANNES orkester GAMMALDANS med TERJÄRV SPElMANSLAG DANS med RISTO OJAUPASTIS och PEOROS orkestrar

31/7 SÖU:s sommarsamlingsdans mark den 23-25 juli. 70'000 besökare väntar man 8/8 DANS till LARAMIES orkester enhär utställningen som . . till 14/8 STIG-JOHANS orkester har sin speciella skogsdag, bo­ och rönsaksdag skapsdag,g .J . ---____________________ dessutom har en speciell sats- -I ning

på en omfattande möbel­ avdelning. I utställningens nö­ je'Spark står ungdomsförening­ aVsa teater som vä­ arna . . ,dar.

./ o

österbOttnisk hemslöjd finns Galla Vasa..

bl.

'

a.

hos

Anna

Vira handupplagda klInkimiterade glasfiber­ bAtar tillverkas i olika storlekar.

'ParIor

Ahlbäck l

för

.

Hon· vav -- er sJav - --l d et h on .S a - l] er .

och

IIÄB

Konkurrenskrafti911 priser

dig

ÄR

.

/

B. KULLA

PÄRLRUTrENS

4;d h

o

BATBYGGE'RI

BAND: Lummiga Jakobstad vid havet, lilleputtstaden Nykarl­

.

_

Oravais, teI.

år spensionat,

-961-53 124

by OravalS med krigsnunnen, mode _______________________-. och minkar, Pedersöre med Och det är just vad många tell A-. Alilbäck i G amla Vasa är Na utor-avrvet, EMjär-. :--_________ _______--.:.______... JImBionerad handarbetslärarih­ av hennes .producenter gör. vi med unika historiska Hennes kärlek till hant- Dessutom skulle Anna gärna 'Se lingar i Väinöntalo och laxIlSket, I __ -

-

mo-

och

sam-j'

WIk bör ingen betvivla efter att det tillverkades små dockor KoTtesjärvi, Lappajärvi,

i

lajiir- I

I

- Men

23-25 Juli· 1911

Jordbruk, skogsbruk, hem, trädglrd, handarbete och möbler.

det är framför allt na Ahlbäck sin hemslöjdsbutik. idag hemtextiHer, konl'!tvävnad, I stora intresse för hem- Men hon vill redan nu lämna ler­ och keramikarbeten. Ännu -rjd som gör att jag håller på över den åt någon yngre män-. Perho med sina vildmarker, __ detta, säger hon. Jag vill niska och henne har hon redan Kaust.by med sin follunusikfesti­ turisterna ska få köpa'bätt­ hittat. . val, i år med speciellt intre.<lSe Je saker än de massprodukter Jag vill bara att någon för finlandssvensk folkmusik, __ ofta fyller deras kassar. som verkligen orkar ska ta hand Seljesåsen som kallas ett Lilla I

SjiJv

sitter Ann.a. hela vin- om den här verksamheten, Själv Punkaharju oen aI{lajoki sand­ bakom vävstolen och pro­ vill jag ut och resa medan jag dyner med cam'Ping och fö t­ .-erar för de tre månader sOm ännu kan. Det tänker hon ock­ klassigt turisthotell ute vid Bottniska viken. affär står öppen i sam- så göra nästa år. --.:. -: hus som' museet'i Gamla --

__ I vinte , rhar hon hunnit aftlI'ta tjugo vävar.

Det märks tydligt bland hen­ _ pI'Odukter. Det är nästan tillver.kning SQm ....merar, allt från borddukar,

egen

iIDddukar till löpare och andra t;ner och de flesta enligt l,len­ _ egna kompositioner.

,

--------

I

-- ----

--- --­

som

hon

VART NI AN RESER ÄR HAB NÄRA

i dag önskar

mr aY människor som sysslar ..,. hemslojd och ännu flera

80IIl 8kulle vilja göra det. de borde led av någon.

lIkuIle rekommendera att

Men Jag

de inte gjorde egna kompositioner. - Hemslöjd ska göras av gamla traditionella mönster.

Program för hela familjen: - djur, maskiner, - program- och teaterfönstiUningar musi k, folkdans och flyguppvisningar - nöjesparken C.r••'.... - för de minst . besök...... barnkrubba _

Semesterresan i Österbotten till östermark 23-25 juli ,71. VÄLK O MNA

••

För den moderne resenären är det viktigt, att ocksS bank­ ärenden kan 'skötas snabbt, smidigt; effektivt - överallt. Helsingforsbank, affärsbanken med sitt nät av 122 kontor -.elit av allt ii- att få de öster­ över hela Finland är expert även när det' gäller resecheckar hantverkarna 'samoch utländsk valuta och stär gärna till tjänst med de räd i bankfrSgor NI behöver. Välkommen till Finland - och till - Jag vet att det finns mas­ . Helsingforsbank.

Det

I

LANI••UIlS- OCH ,• .,USIRI­ UISTALLNINGEN .• Ö·SIERMAR• ••

I

hennes källare där i alla de folkdräkter som finns vi och Vindala, alla pärlor i slag av hantverk från näs- i vara trakter. finsk insjöbygd, alla med rika I hela' svenska österbotten - Det är numera så sällan minnen av lrrig och folktradiPJ'IIIer väggarna. Det här är man ser dem. De borde verkli­ tion. alla med sinne för konst aff"'ar och den ska naturligt­ gen tas fram på nytt. ,och hantverk från svtlllM. tider, . bira sig. oCh av För tre år sedan startade An- Nclimarkka-museet ­ besök

A\ 1".'1-'1.-01( . _N _._.

-.... .I....,fAWIO

1lIl"

-.-------..------. @@I'P\\

no

I,Q1U W

°

@

rrll nn@rrll lUJ(QJU U UU

_ ' ________________________

Utställningskommitten

�------�-- -----, ---'

TRYCKALSTER ÄR BETYDLIGT -BILLlGARE

I FINLAND

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy I Gamlakarleby

år

eH nyH modernt tryckeri

Kontakta BO AUR I Gamlakarleby Storgatan 2, teI. 14,322 eller Jakobstads kontor . RAIMO MATlKKAlA, te J . 12314 Storgatan 16, telex 75-19 -


16 ----�----

7estdagar i --SÖDER, Söndagen den 11 ,.. Närpes hembygdsföNldDc ... bygdsfest vid vri oah samma dag ordnar K.uIta flit.. kargille fiskarfest i KaaIr6. Fredagen den 18 ja)( hIJbI parkfest vid Lappfjirdll folk­ högskola, och den 1&-18 jaII blir det som­ och marknad i Krlstinesta4. 0Dka - eVenemMg ingår, bl... lePIn­ gatta. l{onunersen pf. torpt l Hc lID­ Idyllen brukar vara der sommarmarknadema 110m nu ordnats ett par lr. Samfundet Finl t­ unionen ordnar stor ..mHnC 1 Närpes söndagen den 18 juli, vårvid mån bl.a.' skall • NIr­ pes Teaters förestiJJniDI' 'rid vridläktaren. Flera evenemang av iDtre.a ftIr turister utifrån och folk frID den e a ö g n_ ko:ouDer ocIaIl i sommar att ordriaa.i botten. Därtill'blir det . hel c1el kongre!!Stlr och möten tDl 'fiJka nian väntar deltagare trb. ett större område. '

mr -Wegeli\lsinstitu blasmusikanter in.l .l demin i Närpes den 2C5 juli. och ed vecka senare 'b6rjar -- .., dinane s ng- obh. m Dea- p6Pr på samma ställe. ett p:::,r \'e.::l or i augWlll. _

-

-

-

---

----:--,

GARN

BRA KVALITETER SPECIALPRISER t.ex. ""mk per nrs.... STORT URVAL 10 Turistrabatt Garn frän specialbutlbn -

GITARR med det välkinda ......

LANDOLA ';fASA M SIl<:HANDEL Vasaesplanaden 18, V... invid Saluhallen

BINGOTILLBEHÖR S. O. SANDLIN & c:. tel. 11 521

Jakobstad

Det finru en uppfriskande oas vid rikeåuan i Lappfjörd. Där tankar

man

Er själoo lika snabbt som Er bil.

I)ansplatstips: Fisksalteriet

Kilens hembygdsgård i ideby har med sin unika gamla miljö och sin fina kustnatur blivit en omtyckt fest- och utflyktsplats sommartid. Den stiftelse som står bakom skapelsen har exis­ terat i fem år. Avsikten med hembygdsgården är att kunn erbjuda v r och kommande gencrationer en levande niuseimil jö, där kulturell aktivitet av olika slag kan försiggå.

brygga finns salteriet stranden. Söder om Henrjik�ilalllsi�". förmodan skulle uppstå fel på Er bil. har kök, utekök och sel'RIr:illl�iIi utrymmen ordnats. Seoon tar man med sig en behändig vägkost hittar man i gamla där man också uppfört en __,,för efter lUOTOREST l LAPPFlÄRD finns det hus estrad. ingen #ng. Eldsjälen i företaget ir -- . telsens ordförande prali._ Harald Teir. Vi tittar väl in Flera fester och kommer också i sommar att Det gamla fisksalteriet erbju­ Hej naS på Kilen. Bl.a. blir der en unik dansmiljÖ. Nytt högsommarfest söndagen .. ':=:s:g: ===:-==-=d=an= ::O�lv�,-=kiOSk, korvgrill och juli. Man kan. dansa och också övernatta om

det mot

-�-------'--_ ._----.,---

--

'


rr

Upplel' 'Stora ·ofreden' f, arets l(orsholmsspel .

o

Sältran från' l(orsholm brann i kungens.lampa KORSHOL I V AR ANNU pä medeltiden en vacker holme ute I ett fiskrikt deltaland som formats av Kyro älv och Toby ä. Korsholmen var en lämplig plats för handel och förvaltning IK'b kom därför att tidigt Intressera de svenska kungahusen. (Jnder' 1200-taIet uppfördes Korsholms slott sOm blev . förvaltningscent­ ra för ett län som omfattade öster- och Västerbotten. Ur gamla skrilter framgår att korsholmarna fick handelsrättigheter redan är 1348 t dag är

Korshol,m namnet

mycket skatter som mÖjligt till kronan, dessutom plägade de ta ut skatt också för egen del. Vi

på omsluter staden "landsidan" Vasa i österbotten, landskapet som kallas Finlands Pampas på grund av de ändlösa slätterna. I österbotten finns så stora slätter och raka vägar att man på

den

landskommun

som

kan'­ se 'en bil på 7 Km avstånd utan kikare. Korsholm

var

ett

av

Svea

rikets utposter o h förvaltarna fick

i uppdrag att pressa ut så

C:U!:NU1U ISU'OIA utolJ."ru,-."i:hbS h,':Jhtlit·!( Cl'cJ ytt.>rvärlden kom Korsholm redan tidigt att bli ett 'I;etydande kulturcentra. 180­ Wet-s folkrörelser fick tidigt fotfäste I nejden. En ,av de rörelser eom fortfarande är livskraftig är den IdeeUa ungdomsrörelsen. Denna rörelse har sett som sin friimsta uppgift att främja. ung­ dompn,. In'ltuT'liv. i Sver"J­ uppd e lad I

och för att de värdesätter sin bygds historia.

Dessa spel är teaterpjäser spe­

Spcl.m uppförs vid Korsholms skolor, dessa var u.nder medel­ tiden en kungslr,dugård. Från spelplatsen har m:ln utsikt mot Korsholms slotts vallar, mot Gustav. III:s rådhus (som nu mera är kyrka} samt mot Iiamnplatsen d är m m iast?de 'fi k för G .stav v,is:,

UngdllJl1stÖrt:lllllgarna

ka österbotten är ungdomsringar. Föreningarna kring Vasa tillhör 5 ungi:oms­ ringen. Denna ungdomsring upprätthåller en sommarteater &om spelar "Korsholmsspel" .

cialskrivna för denna teater av författaren Hans· Fors. Som grund för teaterpjäsernas hand­ . ling och inneh åll ligger KOl'S­

bolm" '1pnrlpl erikFl historia. • I:Hi.ODE'l UCH 'l'.TÄRNAN 1!'l71 Al'I:,LlS

pJas

netel

Brödet och

stjärnan och behandlar den för befolkningen myc ket svåra pe­ rioden 1701 -1721. Det viII säga atorFl ofr eden och nödåren.

[<'ör att sätta upp pjäsen har en gagera ts en svensk regissör

Huvudrollerna speals av två yr­

kesskädespelare. Dessa är de· enda som får någon ersättning för sin medverkan. De ovrlga medverkande, ca 20, gör det för rtt "''''11'ral1 ;",trp fZP...C' l(l)i1

ERNS'I GCNTHER, regissör, känd rör den svenska teaterpubli­ ken som lysande Tjechov-regissör och för tv-publiken som- väldige mooidnaren Borg i Röda Rumme­ och pampig semesterdirektör I Lars Molins Badjävlar. österbottningar känner också till den­ na Ernst Giinther, mim än bättre känne, de nog den frodiga oa och roliga OUendorff I TIggarstudenten, Doolittle I Pygma­ Iion ot'h I"kp minst hauptmltnn Botvid Höiik I l'"r"holnl,"spelet.

fiDns dock förutom Giinther tre proffs - dekoratören Harry O h m a n ocl> skådespelarna Majlls G r a n I u n d och Leif L I I Jed a h l. Harry Öhman, som i nära två decennier var heltIdsdeko­ ratör på Vasa teater har tldi­ Pre samarbetat med Gtinther, både på Vasa teater och I Kors­ lmsspelet. Detsamma gäller 1IaJlis Granlund som numera är triJans och gästspelar på de fin­ lands.",·enska s('enerna, I rr.dio och tv .

;

..

.

Leit

Liljedah!, yngs balnd proffsen, har I två år varit an­ . ställd på Vasa teater som skå­ despelare

och

regissör.

Han

valde rollen som polske soldaten_ Stanlslaus stjii rn}ll: ""In

I

Brödet

SOIlHI'H.rjohb.

: ::..

., ' -""". '

.

.. .:.......

och

BRÖDET

,

Srflrar. förref.!;n

Ii.OBSHOLMSSpELET görs av ungdomsföreningar och bygger tiD stor del pä amatörteater krafter. I sommarens ensemble

Trafiken över Kvarken har varit livlig ända sedan korshol­ . marna fick handel s rät tigheter. i På 1500-talet var tr!>fiken så' livlig att byn Björkö r:(;k skat­ tefrihet mot skyldighet att föra resande och post över Kvarken. i Många personer 'jf de euro­ peiska hoven teSte under me­ deltiden med häst oeh släde över Kvarkens Il'<ar . Som ex­ empel kan nämnas att Gustav n Adolf färdades roi nämnda sätt då han år 11,26 kom från kriget I Polen. Det var körkar­ larna som I huvu()sFl.k avgjorde ' om resenären kom fra.m eller inte. I sammanhanget kan näm ­ nas att körkarlarna kom att göra en betydelsefull insats vid anfallet mot Umeå,

/

V älkänd skåd.is

Proffs äd·elalllato.-er gör roller och dekor

-

finner att Erik XIII: dl' är 1413 uppbar 12 skeppund säl frän Korsholm förutom de skatter som flöt In I form av penning· ar. fisk 'och spannmål. Sålunda var Korsholm ensam hovleve­ rantör av, Sälskinn, sälkött och sälspäck på 1400-talet. Svenska hovet fyllde sina lampor med tran som levererats av Kors­ holms säljägare. Också Gustav Vasa mtres,serade sig för Korsholms pro­ dukter I synIJ.erhet fisket. År 1579 levererade korsholmarna 1 348 tunnor torrfisk och 400, tunnor strömming till Stock hol m . Kyro älv var känd som en mycket laxrik älv.

1<'ö1 nagn,

al

>St!uan utropade·

en recensent, förtjust över att ha sett Gtinther I Brechts Baal - "förmodligen har vi med Ernst Gtinther fått den store frodige roligestaltare som Inte funnits i Sverige sedan vi tör­ loracle Anders de Wahl, Lars Hanson och Kolbjörn. Knudsen." Men långt Innan detta var Giinther publikdragande roll­' gestaltal'e på Vass teater I Va­ sa. Scenen. som bl.a. sett Gun­ nar Björnstrand. John Elf­ ström. Gunnar Schyman, Stig Grybe, Halvar Björk och Gösta Bredefeldt växa upp. Ernst Gtinther kom till Va­ sa 1960 och stannade I fyra år. Han hade egentligen tänkt sig regi. när han efter prövoår som sjöman. journalist, brevbärare och chokladjobbare, valde tea­ tern. Men de första åren I Vasa spelade han me!'<t Rpv F1V g"ub­ . he efter e-ubhe

..... --.>,"':.

OCH STJÄRNAN (lV

HANS FORS Regi:

Scenografi:

---- -

Harry

Ö h rn an

Spelplats: .

Korsholm t:.ade besök av fle­

ra statsöverhuvuden Hertig Karl 11102, Gustav II Adolf besö!df' ort"n två gånger, Adölf Fredrik 1752. Den största grup­ pen hade Gustav IV Adolf då han år 1802 besökte vår ort med en svit på 135 personer Då ni i sommar skall besöka Korsholm och kommer med båt, kommer ni Inte till den plats där korsholmarna lastade tran för hovet I Stockholm, f',j'1 kommer till Vasas hamn Vasklot, 1 mil från "Korsholmen" . När ni vill se Korsholmen fråga då etter Gamla Vasa. det är näm­ ligen samma sak. Det var där

Ernst GUnther

KORSHOLMS SKOLOR

i G f':ALA VASA Föreställningar: 9/7 kl.

I'

"

11/7

"

16/7

"

19.00

18/7

"

14.00 och

23/7

"

17/7

I

r

19.00 PREMIÄR 19.00

10/7

24/7

"

25/7

"

14,00 och 19.0019,00 19.00

19.00 19.00_ 14.00 och

19.00

-------

-------,

._----,.•.. _

KORSHOLM EXPANDERANDE

KOMMUN med

mSngSriga kulturtraditioner hypermodernt service- och skolcentrorr. milslSnga stränder med hundratals obebyggda holmar och skär STRÖMSÖ fritidsomr de med kristallklarl badvatten, bastu, lägergSrd och camping plats


18

,

I

I ,Sverige hittar Du FINN-JER,SEY hos: BIA, RGeetteD, SUD alI JDwes, BoIJDi8

.TacobssoDII· Modehus, Hudlksvall LuleA

UndgreDII Damkonfektion, Britt LIDgI.rdb, UmeA.

.

Kodtgs Varuhus, Härnösand Sallys, LadvIk& SWbocleD, UmeA WIdells Kodehus, östersund Elsa WUmer, .Umeå. Beve,1'J Eftr., Sundsvall Birgitta Shap, Uppsala. H. JöD8llOD. .t; Co, Kramlors Hj. A. LIndgren, Piteå. :Modigs Damkonfektion, SollefteA. Agda. PetterssonS Modeaffär, Luleå Ritas Damkonfektion, Falun Sundelins Eftr., östersund TexW Ab Pelle Petter$SOn, Gävle '

I Finland säljes FINN-JERSEY-kläder i alla välförsedda affärer runt om i landet. Dessutom har vi två egna affärer: Fabrlksbutiken i Oravais och en liten boutique i Vasa, Nedre \

torget.

DRAUAlS HlÄDESFABRIH AB

FINLAND


. II

Paviljonger med färg och fläkt I .

,

lockar· vasaungdom och turister

l

l

NÄR nu VILL

dansa - \'arför jnte följa vasaungdomen i spå­

ren. Den åker ut till landet: vaJet står mellan ett

t

antal

triv­

paviljonger, som de kallas ,i Öste...

sommarfestplatser,

88JDltla

hotten. Här presenteras fem omtyckta dansplatser - alla med sin ' personliga" Aminne

paviljong

och

/

charm.

I

j

ligger' i Malax ca 25 km P.å Storberget i Rejpelt har nadstiden hålls danserna, i en .ooer om Vasa. Under popfesti- Vörå uf skapat en festplats med uppblåst plasthall. nlen i Vasa 18--,20' juni, dan- paviljong, w-lokal, utedansbaVid Gubbholmsbadet i Maxmo lI8l' man i Aminne på fredag och na och' hembygdsmuseum. Plat- har Maxmo ungdomsförening ' lördag ,kvällar. ' sen är vackert belägen med en skapat intressant dansplats.

-

I

I

den

idylliska

E_· _ _r_iq

__ o· __ n _

,

I

Ö

fu

li

k

j

m ., uh

e: d:a:n: ta p:å 4 OO k =.

---- .---- �.::..-.---- --_---�-----__r

JAKOBSTADS-ÖVERLÄGSETBILLlGASTE J,f'iKpPSSTÄLLE ' . -Hundra te9 frå torget

Somm.arens festplats

Aminne

i

G S K V,Ä LL

BINGO-söndagar och onsdagar med fina priser. V ä I kO mmen ! ====================== ;-----o

ÖVERMARK HEMGARDEN

• '

EMIGRANTFEST Redan kända

JAKOBSTADS 'BILLIGA HALLE:J

k

LÖ R D A

Karperöfjär- mål och simplats. Bland sand­

da 8-kantiga paviljonger med en den. ,Det, har alltid funnits en dyner och albuskar har man' sammanlagd dansyta om: Ca 6Qo festplat$ på stället. men' just nu byggt en paviljong som i somkvm. Dessutom finns -en -stor håller pian på att pygga ut stäl- q),ar har förstorats, så att man

showframträdanden av in-

-

hemska och utländska toppartister varje

inne fi ns en d bbelpa- imponerande utsikt över vörå- Stället är ett omtyckt utflykts­

Yiljong, d v s två sammanbygg- vid

t

DANS,

fest- kiosk'!r, lI1.f:'grillar och nöjestält' ter från Sverige. Un-der bygg­

plats

Storgatan ,6

11 j uli kl. 20-01

SKEPPARN med orkester

ger en helkvälls underh1l1lning och dans

FIATSERVICE

topp lass

HAN"

Folkpark,. Malax

Riksvägen 6, Vasa.

eJ.

IJA

961

- 243533

i t

. .

... .

.;.'

Tillställningar för ana smakriktningar:' c

* Dans tilitopp ' orkestrar * Showprogr m' med

* Mi'dsommar'luka * Gammaldans

* Stjärnartister * Cafeer och nöj'estält

* Nattivoi

och

popgala

*. Mai-Hoi trCJmpbåt.:1r Big Man-soffmöblemang

. : * KORT SAGT:. STÄLLET FÖRDIGl Beläget 2,5 mil söder om Vasa, naturskönt vid Bottenviken. Stor parkeringsplats!

AMINNE FRITIDSO MRÅDE Ny campingplats med

* STUGOR * BASTU * DUSCH *;BATAR * KIOSK * KOKMÖJ­

t

TILL AM INN E

LIGHETER.

snabbt och bekvämt

med Ab Strandlinjetrafiks bussar Beställningsbussar tel.

961

RING

-

834/135 eller skriv till Hugo

Stolpe, Malax.

60217, .16736

.

",j'

SÄUER:

I Sverige

Sambo-rnedlemmar bl.a. i norra Sverige Backmans Möbelaffär, Ume1l, • Ab G. A. Engelfeldts Möb­ ler, Sundsvall • Scherdins Möbler & Bosättning, SollefteA • -Ab Modigs Varuhus, Härnösand. G. Sundbergs Möbel­ affär KB, Boden. Ähibergs Möbler, Lule1l • Åseiis Möbler, /Skellefte1l, Eliassons Möbler Ab, Lycksele.

I

Finland

: E-Möbler, bl.a. Jakobstad, Gamlakarleby, Seinäjoki, Vasa. • SOK:s möbelavdelningar bl.a. Sokos Vasa

B. J DAH LOVIST

JAKOBSTAD,

FINLAND


ORAVAIS PAVILJONG ' l SOLI<' KYRKOBY den 4, 7, 11, 14 och 18

Tidsenliga serviceinrättningar och en

Biljettbeställning telefon

.id

961/35 050.

NATURSKÖN MILJÖ

Invid salutorge I

Endast det bästa är-

golf

.

JAKOBSTAD betjänas Ni person

o<:h effektiv av sk de turistvärdinnor

Man äter korv för att man tycker att det är gott.

leverkorv

Har man dessutom smak för det verkliy! dc::likata·

balkankorv länkkorv och mycket

varor. Pröva t.ex. på vår leveriåda - mild och ut·

annat gott

sökt i smaken.

bör man inte missa Snellmans korv· och chark·

Snellman

vardagar

kl.

söndagar

kl. 12.00-21.00

STADENS

V1\.ra produkter saluförs i nästan alla" Iivs-affär9r

9.00-20.00

tele 11 19

TURISTBYRÅ

i Jakobstad och Gamlakarleby med omnejd.

Jakobstad tel. 10 600

I

I

ilmUIIIIRDIUUIIIIIIIIHIIIIHIIIUIIUIIUIIIIIUII_1llll1l1l1U1I1II1I1II1I1I1II1II1I1I1I1I1II1I1I1II1I1I1I1I1II1I1I1I1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImK

!

-

§'

II II il I

Ea 55 =

I

l

DESSA' MÄ KEN· GARANTERAR ER:

I

.

-

läckra, förstklassiga köttoch 'charkuteriprodukter ,

i =

VÄLKOMMEN TILL NÄRPES . OCH. RESTAURANG GÄSTGIVARS . Tel. 585 växel - Bastu och bad - Fullständiga utskänkningsrättigheter - Kabinett

god betiäning av. Mäster och hans sp cialutbildade personal

- Dans

kvalitet och priser som står sig i konkurrensen

Vårt varuhus 17 avdelningar, cafeterian och resebyrån betjänaT Er ml:andag och fredag 9-":"20, 10,dag 8-14 ,amt avdga va,daga" 9-17.

.

ICA HETER I FINLAND 55 =

,

.

I

K-LIvsMEDELSAFFÄRERNA erbjuder Er landets bästa kött-, charkuteri- och korvurval. Efterfrågad, välkärKI kvalitet! - Dessl!tom f r Ni mycket annat i K-livsme­ delsaffären. Färskt kaffe, frukt, grönsaker, bröd, mat­ konserver och olika högklassiga utländska .konserv.produkter. VÄLKOMMEN pA UPPKÖPI

IlUllnnmmnlllllllllnlllllllllllllllllllllil"..III_DII,IIIIIIIIIUIlIlIlIUUIHIIIHIUIHUIUIlIlIlIlIlIlIlIlIUIU1llUlllllllllilllllllllllllllllllUIII

--_._-- --------'-

T U R I S T G U I D E för Österbotten finns på turist- och resebyråer.


Semesterstaden -vid älven

Nykarlehydagarna .

23-25

1971

juli

Fredag 23 juli kl. 20.00 Modevisningar, spel, lotterier, pilkastning samt DANS UTAN GRÄNS i Idrotts- och Ungdomsgården: WIKINGS orkester. ' . . .. Lördag 24 juli kl.

14.00 6.00 20.00

Fotboll 'Nykarleby IK-Hörnefors IK BINGO i Idro.tts- 0ch ungdomsgården DANS FöR MOGEN UNGDOM på pavil­ jongen. j Ytterjeppa

TAMBURITOS orkester

. 21.00

BINGO i Idrotts- och ungdomsgården

Söndag 25 juli

. kl.

13.00 14.00

BINGO i Idrotts- och ungdomsgården Sommarfest på Juthbacka. Teateramatörer fr_ån nykarlebynejden uppför folkskåde­ ÖSTERBOTTNINGAR av Artturi Järviluoma. . Regi: Maj-Lis Granlund. spelet

19.00

; YKARI,EBY är skaldernas lIb.d i österbotten, Därom minarr för"t. och främst Zacbris Topelius barndomshem (bilden) _ nu är ett välbesökt mu-.m.. Gården ligger vackert in-

vid älven, den mångbesjungna. älven, eller

N ordens Betlehem

Dagens Nyka leby är en liten som staden också, kallas, har och stillsam sta-d som kan er­ andra värden. Nykarleby har bjuda turisten lugn och ro omkring 1.400 invånare och är om det är vad som söks, Andra åter skall finna att Idyllen vid helt svenskspråkig,

BINGO i Idrotts- och tifigdomsgården

Vi gör Österbottningar som de _alltid har gjorts "DENNA SLATT har Jä.rt sina bebyggare att älska friheten. Den bittra kampen för tillvaron har tyinpt dem att lita på sig själva och har samtidlgt gjort dem hårda. Men folket bär är präktigt. Det är elakt bara mot dem som själva gett anledning. Dehär människorna är som noden där, so lugnt och fridtullt ny­ ter I siri egen fåra till8 den -sv en eller annan anledning svämmar 9ver. Men då har den inga gränser. Den förstör altl som kommer l dess väg" osv. Det var en replik nr österbottningar, ett fö.... svarstal för vårt beteende och vårt lynne. Så tina och stolta ord· skrev Art turi :Järviluoma för snart sextio Ar sedan. Om vi Idag inte lever upp till de orden - om vi tycker att de är dammiga och banala vem skall vi då klandra?

o Campingplatsens servicehus.

o Stora salongen på Juthbacka.

VI vill spela upp österbottning· l sin gamla version, visserligen med strykningar l texten , annars

ar

blir den tör läng för våra myggiga utekvällar. Vi har inte gjor1; nA.­ gon engagerad nutidsteater av sen, trots att det är brUkligt att damma av gamla pj er på det sättet VI håller oss ­ till gamla texter, spelar efter egen förmåga och egna resurser och vi hoppas att "rör" pjäsen Dig inte så kan­ ske den "roar".

trIVS på Juthbackagård •

-

både I salong· och· snlåstuga

VI vet att det skulle "läta" myc­ ket bättre med en manskör som skulle uppträda som huliganer och DET ÄR i år 20 år sedan Juthbacka gård i Nykarleby Ikm övertogs av österbottniska or­ sjunga ut sitt vilda humör. "Rol­ pnisationer Och inrättades till semesterhem. Förbundet Semeste främjandet ÖSterbotten lernas" folkvisor skulle säkert slä 1ger o('h driver anläggn'ngen. kraftigare om skolade röster till musik skulle ljuda ut orden. Vi är ju inte heller rutinerat scen­ t behöver förutom sänglinne, som by stad, 9 km från riksväg 8, 76 folk, men vi blir väl det så smA.­ Y e en på Juthbacka nar husmorssemes­ bör medtagas. I servicebyggnaden km norr om Vasa och 18 km söder ningom om vi får spela. kta tiden omfattat ts' dv.s. Mors vila, men samtidigt finns kök för matlagning, matsal, om Jakobstad. Namnet Nykarleby Nä detdär är ju inget att se ttat vanlig pensionatrörelse, duschar, WC m.m. -På o mr ådet och Juthbacka är känt från skal­ de tänker Du säkert nu. Visst IrImgresser och. möten. Juthbacka finns vidare kiosk och kaffestuga den Z. Topelius' diktning. Juth­ rader Du just läst det är bara. alltid vllrit en omtyr.J<t mötes- Och - ett grillhus.­ Priset per !.'tuga backa är kort sagt en utomordent­ och ärligt fakta, österbottniskt är 17 mk/dygn för de mindre och ligt attraktiv tlllflyktsort för som­ l:nngressplats. rakt på sak. Inte är det ju så 25 mk/dygn för de större stugorna. margäster. skralt ändå för vi äger ju det v och n in n m nOCh h _gn r llilt _ _ åtuell och det behövdes camping - na tas också en liten avgitt. I ,aatser, Inrättades på Juthbacka :prds marker en campingplats. Ma;j K'ln gott säga att Juth-! DelIla är numera välutrustad och backa under årens lopp utvecklats ... ffirsedd med en fin bastu. Det till en fritidsby med atmosfär. I som sakna.q är badstrand. semesterhemmet, som är öppet he­ lII!a planer på att Inrätta en sim- la året, kan man bo för endast 16 _

I

__ __ ____ __ __

________

o Maj-Lis Granlund viktl. gaste spelglädje. Vi gillar våra roller och alla har vi satsat vår "sisu" på att f å . en föreställ­ ning att spela upp för Er. Kan andra spela sommarteater, bör vi också kunna det, kan andra ska­ pa ' tradition kan väl vi också?

__

_

_ _ ___ _ _____

...:._________ .. ,

_______________________________ _

FOLKSKÄDESPELET

I anslutning. till camping­ mk/dygn i dubbelrum. He.\p nslon. I dubbelrum kostar hara 18 mk/ dygn. I 'lnslutn!ng till semester­ campingplatsen finns eö-r­ hemmet finns ett vandrarhem och

- g

PA

utrymme

för

tältcamping,

r,lekplat::;l'r och plats för

en

sportstuga.

stugorna kan nvändas som 1lii1l'l'_�Lllsstugor. .. bäddplatser

I

stugorna

i varje stuga

finns

Juthbacka möjlighet till gruppIn­

10 moderna övernatt­ kvartering gor, varav 2 större. De

tter,

Vidare

Den sammanlagda In­

kvarteringskapaciteten I Juthbac­

ka fritidsby är C3

90 biiJ dplatser

sommartid.

_

edI där finns allt som turisterna

Juthbacka ligger

lm d ! :"\:::l;-I(,--

OSTERBOTTNINGAR av ArtturhJärviluoma på Juthbacka i NYKARLEBY Regi: Maj-Lis Granlund

Scenografi: Harry Ohman

Medverkande: Teateramatörer fr n Nykarlebynejden Närmarl� upplysningar

och

biljettbokningar

Semesterhem. Nykarleby, .tel.

fr n 4 Juthbacka

20046.

För.-;tälln,ingar: 4. och 7 juli kl. 19.00 18 och 25 juli kl. 14.00

................................................................................

P,

(

l


NATTIV AL ·71

SöV

finns mAnga nöjen

flyger

Centra dans

• Pub

NöjeSpark'

• c\rtistshow '

till

/

fW ett' sällan sUdat sydländskt nattjippoi

SVENSKA TURISTER OHOJI extra förmänligt. Gör ett

besö k

GOLVHUSET I

LARSON

VASA, Nedre torget, tel.

däremot

är

Det

däiiör

sca

förbundet redan nu beslutit

med

SAS

till

sic

Om man kan f ylla ett

Se­

Det

är' alltså

passagerare

194

kOIDDll!r

framför" allt ca 1 månad sen·are.

västra USA som lockar svensk­ österbottningarna. Detta år -

Västern

Förhandsanmälningat tas r.­

1971 - var ett typiskt "hit-re­ dan nu emot av SöU:s ka se-år". Sådana år inträffar vart HandelsespI 10 D, Vasa, bil. fjärde

och

år

�.

sammanhänger 13 572 el. 15 372.

_-- ------

24244 4

.

.

li

'" l '\

:

i vär affär vid Nedre torget

WICANDER - &

räknar

år

, :.E:rIWlIUUlIIUIIWlllllllllllllli!lIiIllIllIlUIIIIIIIIIIHIIIUIIftIlIUHIIIIIIIIIIUIIUIUUlUI!lIl1nUlUllIHlllllllllnllRllIIlIlIUllllllllllllUlllllUllllllltllllHllIIlllHIIHlllllllllmlllllllllllllltlltlllflnnu 1I111111111111HllfllUllIflIHH

oss kan Ni köpa finska trasrnattor

/

finla.m»­

priset för resan att röra söt; sänt iv5.g zedan törbund", , 0mkring 1.000 mk. Om borjade ordna p.harter.r:?sor måste stanna vid 150 eller 1 196.'). 1970 reste 150 l.ersoner passagerare stiger priset till New York. Nästan hiilften ca 1.200 mk. Utresa frAn av dessa fortsatte, direkt med land sker första veckan i rutlflyg till Västern. 'och returen från Seattle .

---- '_._--_._-----

Hos

det ordnas

Amerika.

attle. Det var GI,n minsta grupp

vid museet

• Brasafton

7.

medlemmar

• Nattivalparad

Nattbio

9

Nästa

Den 7 juni reste 60 av SöU:s

Resemr.

när

å r. svensk sångfest.

för ett storplan.

• Miniatyrnöjesfält

- Diskotek

,tort med

nästa

'till Seattle 1972.

men endast en Nattival

>--

ett

för

Västern

går förbundet in för att för- SÖU med' att det skall fiJl.söka få ihop 194 passagerare stort intresse för en resa

Fredag 9. 7. kl. 20-03 Det

GAR in till

Efter' två halvdana charterår

I

KORSNÄS

Söu plan

, JE §

I

Hugo

Qy

Klinkmann Ab

- Köttförädlingsfabrik Välkända charkuterier och kött till förmänliga priser

i

: ,:

::: : g :

U

1:

! t;ken Brändö Snabbköp tel. 11 186 samt hes äterförsälja'rna

Försäljning i Vasa:

:

_ _

lItillllllllllllliIlIlIllIlIlIHlllllllUllnU nlllll!llIlIIlIIlIlIllmIlIlPlillIllIlIlUUllllllmull1llAIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIUllllllllllllllllllltlllUlllllllllllllllIfIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlJlllllllllllllllllllliilUllllUII1I1U1l1l1l1l1l1ln:nlUnlUlll_s�

SEMESTERTOTOTRAV

på TORSVIKENS bana söndagen den 11 juli kl. 13.00 100-talet

hästar, inklusive

landsdelens

bästa

travare

deltar FuLlständigt Totospel med stor omsättning. Kom med och PRÖVA LYCKAN PÅ TOTO

OlD-mästerskap ••

i FRIIDROTT Lörd. 10 juli,

Elektriska "maskiner Transformatorer Ställverk för industri ,och elverk· -

....

LÄS

'

.

kl. 14.00 kl.

12.00

pä Centralidrottsplanen I Jakobstad Nejdens bästa idrott.smän,

ca 200 deltagare

.

oyffFömberq Ab ..

Sönd. 11 juli

. Vngdomstidningen Österbottniska Posten . - den har RÖjesannollSerna!

.................................................

.

:1

KUNGSTRAVET I 'VASA 7-8 aug.

ARETS STÖRSTA TRAVEVENEMANG ,

_

............. ........ ......... !---------------- -------.. ..................... .

.

_

_

.....


(AY 3111SK 731)

frånVasa

Stoe

'. och därifrån vidare 07.15

14- AV 311

06.45 -

GAMLAKARLEBY

-;

VASA

•••

JAKOBSTAD

'-o

,i\

NEW YORK

1S.tO

f+- SK 903 )X<. tO.OO

HELSINGFORS

09.20

-

STOCKHOLM •

... a

.1. I.

SK ses:!((

ARIS 1 3 •.5 ____ • . P . . . _3

SK 565 :1(( 11.50

1 . 0____ .1.Z.O.RI.C.H. .4 • . 3

SRSK 421:1(( 12.50

I

.

­

'

.

11.10

E .. KÖ . P . . NH . .A.M.N...___•

STOCKHOLM-KÖPENHAMN TILL NORDAMERIKA: -PARIS UTAN PLANBYTE. avgäng 12.05° 17.15 .ankomst C HI CAGO· e) Onsdagar avgång från Hel avgäng 12.050 ankomst MONTREAL 15.05 singfors 07.55 Er resebyrå och SAS ger in· avgäng 1 .4-5* ankomst LOS A NGELES 17.55 0) Tisdagar avgång från Hel formationer om andJ'a förbin­ avgäng 12.45* ankomst SEATTLE 14.35 singfors 07.55 ......______________..._. delser via Köpenhamn.

.

-

.

- FLF6EN NORO'.IKT ANDA FRAAI H:fors tel. 90·15 11, T:fors tel, 931·29 875, Abo tel. 921-333,411.


Kasta loss med oss

Detta är bilden av svenska österbotten, det område i Finland där största delen av befolkningen är svenskspråkig. Med antingen Vasa eller Jakobstad som ut­ gångspunkt kan du besöka evenemang i hela landsdelen. J

Pricka in på kartan vad du vill vara med om. Här riågra förslag plockade ur sommarens stora utbud. Sommarfest på Juthba.cka invid Ny­ karleby 4 juli. Kalas på Stundars 4-18 juli. Nattival i Korsnäs 9 juli. Turistmarknad i Jakobstad 9-11 juli. Närpes Teater 20-25 juli. Korsholmsspelet 10-25 juli. Parkfest (för emigranter) i Lappfjärd 16 juli, samma datum allösterbottnisk . emigrantfest i Kaskö. Sonimarmarknad i Kristinestad 1617 juli. Folk Music Festival i Kaustby (nära Terjärv) 19-25 juli.· Nykarlebydagarna med . bl.a. teater 23-25 juli. Lantbruksutställning i Teuva (nära Närpes) 23-25 juli. "Silverbröllop" i Lappfjärd 25 juli. Ungdomsförbundets sommarfest i Si­ deby 31 jWH och 1 augusti. Kungstravet i Vasa 7-8 augusti. Barnens dag i Sideby (Kilen) 15 au­ gusti. Detta. är bara axplock. Runt om i landsdelen firas f!tt stort antal hem­ bygdsfester och dessutom flere kvällar i veckan, österbottniska paviljongdanser runt om i landsdelen. Om sommardan­ serna ingår annonser i ungdomstidning­ en österbottniska Posten. Om olika evenemang kan· du läsa i ortspressen el­ ler geiton, att ta del av· publikationen "Turistguide 1971" -- den erhålles· på turist- och. resebyråerna och berättar utförligt om bad, camping, fiske, evene­ mang, hotell, sevärdheter, shopping­ .möjlig eter, stuguthyrning och trafik. Kom till österbotten i sommar - Du Angrar dig Inte. Tvärtom: Du kommer

Igen.


Tondapa den-

l_Juli

1 71

-

öSTERBOTTNIS K A

POST- EN

-- --------------------------

=

LILLBY SöNDAGEN 4. 7: KL. 20-01

Eurovisionsstiärnan

-

MARKKU ARO

en 'helafton pa' o

I samt

25 =

--------------------------

Pirkko Saanokorpi Marja-Leena Paimensalo Locomotion' yhtye

3

.

El

!

§

I

Ord. gr. 4 BUSSAR SOM· TIDIGARE

I

r-----.--- �---- -�------�

NO- R RN Ä S \

SöNDAG KVÄLL 4. 7 KL.' 20-01

jel..:!.

-

g

1

I1

sköter trivseln

BUSSAR: Ingves 19_15 från Pörtom via övermark, yttermark, Näveräsen. Westers 19.30 från Lappfjärd via Tjöck, K-stad o. Näsby.

ALLA, MöTS VI IGEN

OMTYCKTA

DEN

DANSBANAN I·

• APROPÅ är ett ungdoms­ program av Jerker Romberg om

MAXMO

sö·ndagen den 4

juli kl.

sommar, sol och turism. Bl. a.

1

intervjuas

campare

olika

håll. ·Varför campar de? Också. myndigheternas syn på camping

framförs i programmet.

Olika

sätt att turista är ett annat in­ slag., En engelsk turist ger sin

BUSSAR SOM TIDIGARE

syn på vårt land. Radio!} torsdag kl. 18.10.

-'T E A T E R

-

R E M I Ä R I N Y K A' R L E B Y

på Juthhacka den 4 Teateramalö,·er

Gammaldans

juli

För musiken svarar Bertel Norrgård

från Nykarlehynejden uppför folkskådespelet

FAGERÖ

av ARTTURI JÄRVILUOMA Regi MAJLIS GRANLUND.

DU

scenografi HARRY öHMAN

Kom och upplev slättlandets rättframma mä niskor.

Rom och

se

bl.

a.

Karjanmaa­

SOM

Biljetter i förköp från Juthbacka semesterhem. tel. 20046

7. 7 kl. 19.00.

Övriga föt:eställnin;;;ar:

evenenlal12

1

I

Dans i BJÖRKÖ3Y 7 kl. 20--02

I

Fred. 9. 7 Nattival -7j med' bl. a. Stig Johans - Caracas­ SP Insect.

Ca-eacas BUSS FR. PANlKE Kl...

Forshy 14. 7. Magnus Kvintett från 17.7. Gammaldans ..

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll," III1!11I

I11�I!I

, -_..:...

��5J�

II 1I11111111 ' I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"lIiI . _

Annonsera i OP

" ., '

alla av

k in etlen

Z

-

9.

7 kl. 20-03

KORSNÄS

FUNKT.GR. 2

19,15.

WAD

för

I{eservera fredag

'-

Korsnäs

Musik

1

!III1I1UIlIlIIllIIlIlUIlIlIlIlIllIIlIllIlIlUIllIlIllIlIlUIllIl III11I1I1I11I1UIllIlIlIl!III11I1I1I1I11II1I1I111I111111111111111111111111111'1I1I!1II1II1I1II1II1I1II11I1I1I1II1II1II1II1I1I

lörd. 3.

SEMESTER, MÖT UPP TILL EN

onsdagen den 7 juli kl. ,?O

---: .-;- - · . -;-2-:;-. -7-k-.-.-1-4-00

-------

I Kommande

HAR

Nöjespark

Sem =terdans-kväll

Kyösti och hans huliganer.

Sverige.

Ytterjeppo

lördagen den 3. 7. kl. 20.00-

kl.' 19.00

ÖSTERBOTTN INGAR

-

.

I

I l

NATTIVAL

-71

för


26

.,

Ö

------------

__________________________ __

S T E R 8 Q T T N I S. K, A -- -- -

PO S T E _

N

G-T ----------

__ __ ________

agen den

t'JuD

s

\,

Bolas

En· malmsten

är hård!

PÖ-Stundars

i Solt kyrkooy. Glad folklig underhållning rör heia famil­ ' jen. SAng, .spe:Imanslåtar, folkdans. Kalasmat vid långbord. Inger Söderman och Ett 5&-tal ·medverkanoe. Värdpar:

Börje LAng. 8öad.

«. lI och 18 Juli kl. 14 00IIcL l' och 14 juU kl. 19

Sparbank, Solf tel. 961/35 050

Vasa

BiljettbestiiUnlng:

,

Arr.:

vi

UngdomsriDJ.reD

• YilfuJllUfleR .till Evangeliska lJngas

U1tgdomsläger

.tynda - på lägerområdet Klippan . 14--1:8 juli 1971. Lägeravgift för 'hela AmDilu 'till teol.stud. Bengt Djupsjöbacka,

Munsala

- för tf Ar.

tiden 20

Storsand mk. Tel.

Birgitta Lybäck Kronoby

utsåg"

Terjärv.

76440.

vid

'förbundsstyrel-.

sens' senaste möte till SöU:s instruktör räknat fdn den l augusti -71. Birgitta som blaDd tre sökande valdes har en bel del meriter fdn· före­ ningsarbete att peka på. El-­ ter folkskola i' Kronoby har

hon

genomgått

Kronoby

folkhögskola och Gamlakar­

Ieby bandels.o;;kolas tvååriga

Skolorna på Kors olm

inleder

nytt Iä.dr ,

även ger goda meriter

.. belArskurs som . D Hu_·Ie........ tör YiltareutbJIdniDg på hushållets, vbdesu' omrAden.

barnavårdens och sjuk­

O VlLriM. .",.., . mån. vinterkurs. Utvidgad ning I matJagniDg. bemvård och handarbete.

undervis­

2-årig utbildning för tjänster inom lant­

brukafir'etag. för jordbrukare som önskar längre utbild­

Förskola för blivande

ning.

agrologer.

O LaathnJk8telrn.... skolan, 2-årlg utbildning för blivande repaTatönr CICIl 'een<icemän, god grund för vidare tek­ . (Teknlker,-,Jngenjör). Skolan ersätter även . nisk u häri&- IlMvADdlg praktik .

DTräAl�o, , ca 6 D p praktik (biSrjar 10 jan Närmare

UftJI

NamJI·:

'

• _____

månaders kurs jämte 5 månaders ari 1972).

Adress: ,

i

••

••• •

hon

Upplands-Väsby

jämte:

• •• •

.

• •

• • • •• • • • •• ,•

.

.

.

.

.

.

.

.

tjänst

• •

gan om kontakten mellan stor­ ' och förbun­

.

.

:

. . . . . • . • • ...

• • • • • •

.

.

.

till Ko....... _GIN, Gamla Vasa.

tycks

uppfatta

förbundskansliet

förbundet som

en

och mot·

vakningsorgan . eller en polisin­ På

.

.

.

• • •••

.

.

.

. .•

OP 1. 7.

Toyota Sprinter Toyota Toyota

•• _o

Crown ci-Qwn Fana. • o o

••

o

••

-69 -65

-65 Citroen ID 19 o o -64 Datsun 1600 o o -69 Opel Kadett Coupe ._ .'. -66 Opel Rekord o o _ . -65 Plymoutb Valiant . -o -64 Vauxhall ViVa o o •.0 o ·69 Audi Farm. -66 Mercedes Benz Diesel • • -63 -61 " , ,o Volkswagen 1300 -67 •••

• •

• • •

• • •••

•••

••••

• •

• • .

.

1200 1200 Volkswagen PaJ[. Volkswagea Volkswagen

• •• • • •

.__• • •• •

-65 -59 -67

BILFÖRSÄIJNIN(;

G.

Södra

KRONQVIST

Tullen - TeL 12 788 JAKOBSTAD

.

Outokumpu Oy

inte betjäna arrangörerna. - Ett serviceföretag 'borde na

. som

delägare,

sad

det.

Därmecl skulle de vara medansvariga för hur företaget (ser· åt

dansarrangörerna)

sköts. Det skulle också sanno-.

likt medverka till att ,dansverk­ samheten 'inom svenska öster" botten kunde hållas j förening­

arnas

händer.

Den

---­ bundet j olika instanser. Pro­ ' b men ser dock ut att öka, SöU ORDNAR varför någonting radikalt förr eller senare måste ske. Seminariet bekostas helt av Styrelsen diskuterade denna FSU. gång frågan från en mera sak­ Aktionsnämnden har föresla­ lig och mindre känslomässig git att SöU i början av sep­ synpunkt. Inga beslut fattades. tember s.n ordna' en fortsätt­ ningskurs för redan etablerade fritidsledare.

Kursen skall hål­

las på Vårå folkhögskola-Brei­ dablick

och

pågA fem dagar.

Kursen läggs upp kring korta inledningsanföranden och dis.­ kussioner.

En

gästföreläsa re.

frÄn Sverige skall vidtalas. Vid

kursen

vint erns

skall' samtidigt

verksamhet

planeras.

Under en dag kommer kursen

Flent pao Il-le \.1. n men publl-ken fro·· s

inte infinna sig. En kaLI ...... dimma slQrmde solen Over

ferens.

I

anslutning om

till

en

förbundets

diskus­

ekonomi,

festfördelningen, bingo och and­ ra ekonomiskt inriktade aktivi teter ,kom styrelsen in på frå-

personer

deTll. och gammaldansmusi - grammet. I fisk5alteriet ker samt mångsidig servering. trångt med dansande.

I

Men

midsommarvärmen sak-

nades!

Men flertalet

Feststämningen. ville frös.·

av

båtar

och

motorer fortfarande till samma

förmånliga

oms-förhöjningen!

KOM OCH

VÄLJ ER EGEN

TartIS

Oy

VASA - ,JAKOllSTAD - GAMLAKARLEBY

pris

",ar

det

publibs

Till gammalt pris Terhi

bade

?

att utökas till en hela förbun­ det omfattande ordförandekon­

tusen

samlats. till Kilen. Programa.el v r tvåsp åkigt. Harald

Nödiga ingredienser (ör en' l hälsade valkommen och l lyckad midsommarvaka (anns pr grammet. Anders G. l _ ä mp på :Kilen i Sideby • . <}VISt talade om venskt l PD­ lig omgivning och miljö, hav l nd, mest med ii,nkte. på mysig festplats i Näthagen, tiden. eorg Malmsten sjCI den folkkära sångaren, den sor egna och ledde al Vl populärataJaren, lok3Jt..po . Trygve Er iksonledde i hålH­ pig progra mledare och dito av mo- gånget i senare delen lekledare, hornmusik.

kulturella

diskuterats ett par år inom för­

sion

I

samarbete

Frågan är inte ny. Den har

1

••

Skriftligt svar till alla som sänder prov. ?Vet gratis Outokumpu Dy betalar portol

Skicka pr

så sätt kan inte

förtroendefullt

på arrangemanget.

o ____

Toyota och Citroen bytesbilar

Varje malmprov undersöks.

I Lapplands län: OutoklImpu Oy, Malminetsintä, 964 00 Rovaniemi 4.

ståndare, konkurrent, ett över­ 'rättning.

.Outokumpu Oy betalar kännbara premier för lovande fynd.

Anteckna o rdet "Malmprov" både på paketet och pak?tkortet. Vår adress är Outokumpu Oy, Malm. letnlOgen, Postfack 27.02100 Hagalund.

framhölls att vissa arrangöre,r

aktiviteten skulle knappast lida /

Från. tjänstemännens sida

de't.

vicen

•______

h r

startas med storfestarrangörer·

,

6DBkad skola)

•••••••• •

Titta noga på stsnarna. Ni hittar kanske en gruva. .

arbete i båda organisationer­

'na på olika poster. För när­

åstadkommas och kansliet kan

jämte ansökningsblankett finns i sko­

för

med ungdoms- och (örenings­

ett

lornaa pI'GIIpekt .am erhålles genom att inBända annonsen (sätt

.

ringen som hon jobbat mest

dansarrangörerna

bi-ukare.

D Jonlbnduiskoa.a.

ening och första ungdom­

varande

mån. vinterkurs för blivande jord­

D Laa...._........ 6

i

ungdoms- och nykterhetsför­

elen 18 oklöber och erbjuder följande ut­ .

bildningmnöjligheler:

.

En malmsten kan man stöta på var sem helst. T.o.m. hemknutarna. Det kan löna sig atthåUaögonen ppna när man gräver grund. Malmaten änyngr.e än en vanlig sten av samma storlek. Ofta rostfärgad och med metal/glänsande brottytor.

kurs. Det är inom Kronoby

trots

S e g.


Juli

"rersdagen den l

öSTERBOTTNIS"A

- 1971

läsarforum

·

POSTEN

SöU kunde inte

En ungdomsledartjänst

Fråga,

handla annorlunfla

till Lillun

orkestertävling!

- Ännu en gång FSU:s dans-

Om

dag

Det där med "österbottnisk

vi

ordinarie eller \. J.,,i Karls köping anslås härmed ledig att sökas senast 15. 7. 71 kl. 12.00. Lön enligt lön klass 14-19, beroende

vi kanske

funderat

både en och två gäng ex:. F"l

dumhet" och "fruktansvärd dum­

4- ett separat tillägg om 36mk per månad. För tjänsten erlägges ålderstillägg efter '3, 6, 9,12 och 15 år. Pen­ sion enligt alternativ 111 kommunala pensionsanstaltens pen­ . sionsstadga. av kompetens,

vad vi vet ·1

vetat

skulle

,

SöTj

var det naturligt alt· låta. inl:lju­

enligt överenskommelse. Köpingen är tvåspråkig med svenska

- Är det Inte en del som" sam-

M,

och

som

I

därmed

som majoritetens språk.

Ålands

rigra

ening;

räknar:

sändas till ungdomsarbetsnämnden i Karis köping. Godtagbart läkarintyg bör företes innan tjänsten tillträdes. Närmare per tel. 9l1/30082. Karis 24. 6: 1971

att delta i en tävling Som för-. skriva regler för en orkestertäv- ma.joritet" skulle' ha utesl tits. Ung I dag skulle SöU gå .på Eller om enbart 3-5 enspråkigt

landet arrangerar?

Alandsgiilet

upplysning:,

Som

....

varit'

Ålands'

till

anslutet

det

bil­

tagit

frå­

sedan

-.gdomsfocbUnd

tIades för" snart 20 år sedan. Emeda

sKribenten

NSU:s linje.

I Ekenäs gällde det

Men

svenska

naturliga

vilken det I det PM som låg till mest

en

anordnas

tävling

.skild

ST EN O LA;S ett nytt dansba d mel sång liste .'OLA MARTIN -

gränsdragningen

- medlemskap I A

specialar­

som

"­

hette:

grund

att frt\ga!1.,: besvaras.

Ungdomsarbetsnämnden

Inbjudan.

slutföra en påbörjad tävling. Om ått SöU I' det skedet 'valde den

& M?

Och så litet om det som hän­

can till.tals· i sitt Inlägg hoppas rangemang efter talangtävlingen

jag

fått

det "fruktansvärd dumhet"

'Är

att

orkestrar

SÖU ansåg att dum blev s·ynonYma begrepp". Före FSU:s styrelsem·öte höll av . konsekvenserna ta AIlsvarig för tal!Ulgjaktsdeltagar- FSU måste _ från Ålands ungdomsfÖrbund.. att det inte fanns några regler Aboland och Åland· med SÖU om dansorkestrar."

Paul Lindman

.-sU, EKENÄS

.t68 att ett s.

tävlingen ut-

k.

råd

högsta

man

när

håll.

finalen

österbottniska

det

hade

rum. Dä

innan

långt

redan

lade

att

Österbottniska Posten

Var

en

SöU:s

frägan

styrelse

inom

SöU

att

hade

varit

skedet

än

och

tävlingen

var

korade.

mycket

uteslutS.

"dumt" en

verkligen

publiken

"hemåt"?

skulle

Varför skulle

slutföras.. Fi­

skulle

det

pu­

rösta

SÖU

i

som

orkester.

fyra

korad­

efter detta

segrarna

personer-!·en

lem".

SOl,\

bestod

. nada in­ tol- Enligt uppgift skulle . Gra finlands- te heller ha ställt upp. Att I det ka prägel väl hade kunnat skedet utesluta PK skulle ocksä keras redan när reglerna ha varit "dumt". bestämmelser

IIkrivna

tävlingens

Att

I i

av

I

ed­

l

leJcn,annaiurv! femte "

Lekmannajuryn

hade

att!

s förnekar jag inte alls, men

Återstår

alltså

när

tatet blev den femte rösten Inorr. expertjuryn. ) Åland hade

ju OCkså avstått när de Inte sände nå-

tävlingen

4Iet fanns dock - som sagt - en drogs I gång inom SöU? fungerande

säkerhetsventil

alla oklara fali.

som jag tycker

En insändarskribent i senaste och som Jag I viss grad har aP . gör att ·krampaktigt försök tyckt mig kunna läsa mellan förvandla

IP'lkfråga. Den

det

I

hela

till

en

(och

saken. något

tiden.

t.o.m.

Man

I)

raderna

syns

nämligen

sista upp­

har

bara

handlat

om

rätt

en sorts motsatsställning tiII öv­ instanser

inom

uf-arbetet.

• någon orkester stått på grän- Man säger så lätt, att det har Wl p ofessionalitet, hade ett FSU inte gjort och- det har skett

-.ande gränsfall uppstått, men heller

som

hade

helst

det

funnits

anledning

avgörandet

"tnakt:a

som

sådan: s

D!t där

ju

alltid

osv.

M m

vad·

är FSU? Jo, framför allt en sty­

att relse sammansatt av representan­ ett

ter för de fyra .landskapsförbun­

de·n. ytterst har vi alla ett med­

IIIljlaliDg <g:sta ande till professiona­ BOm.

FSU:s ·ansvar

ansvar

I

vad

FSU

företar

Visserligen· ankommer verkställig­

sammsiD­

het och löpande frågor på ördfö­

et låter bra aU tala

"'IiDlandssvensk Inskränkthet". randen (som Inte företräder nå­ om vi .lnte håller på att det­ got landskapsförbund) och ka.ils­ vara

en

liet. men de handlar ju i sin tur

finlandssvensk

enligt-. styrelsens direktiv och på

vad betyder det då 1

a_lIXlen?

....lIfiilrbulDd eL eD

Jo,

att

varje

basen av de opinioner som råder

land­

nästa gång det är

Ilandskapsförbunden. Ingen som

åt att leta reda på

kan· med ens känna sig fFi som

är med i det centrala uf-arbetet

orkestertävling bör ägna

energi

tänkbara

finländska

fägeln

ama­

och

skjuta

över

skulden

__bsle:r-" dess medlemmar må på ett bland molnen seglandp. tala svenska eller finska FSU. Nejdå, FSU är summan av

!

;

alla våra ansträngningar. Låt det,

bosatta l, Nykarleby elhlribblå. Och det kan väl också vara sumnian av alls. våra samfällt bästa ansträngningar.

_Med varma sommarhälsning-ar, Er

kan jag inte låta bli elD

alDDan

företeelse,.

Anders G. Lindqvist ordförande i FSU (Sista året)

'I

Hela familjens El-orgel

Ni behöver inte kunna noter. Ett snillerikt system hjälper Er att spela Era favoritlåtar Era barn lär sig spela själv. på rekordtid.

Tel

I

.

I

om

A.!lnonser bör Inlämnas senalll: 'Jländag kl. 16 tiIr-SöU-kansliet ;enast kl. 20. ,KASSA OCH BOKFöRING_ obstad Jakobsgatan 13, J tel. 13555

Den

FSU

ANNONSPRlS:

ville vara med om att dra i gång

l texten

en finlandssvensk lokaliseringsde­

batt.

SöU-arnas

tystnad

under

års­

lande". Besluten understöddes In­

få p r iv ata. arrangemang.

nen" tycks ha blivit klar. Vad är

mötet var

avsedd

att

vara

"ta­

te men omfattades med tystnad.

med sin besättning göra stu­ diebesök, bada bastu och ev.

SöU:s avsikt med "demonstratio­

I

det för "tjurigt" i det?

SÖU har just nu från de övri­

ga landskapsförbunden avvikande åsikt i många betydelsefulla frå­

I

.:.I

•_ ______....;.______ .

gor.

Att

ställa

till

några

me-

ningslösa omröstningar skulle ha

. • . . . • • . • . • • • • -: 90 Efter texten . • . . • • • • •. • -: 83 Dödsannonser • . . . . • • • -: 83 Minsta annonsavg1ft • . 10:­ Uestämd plats -: 10 per mm. FARGANNONSER: minimistorlek 200 mm, tilläggs­ pris -: 20/spmm. och färg. Annonser angående förlovade vigda. födda • . • • • • • . ..• 10: Föreningsspalten per rad 5 0 pI. Österbottniska Posten ansvarar inte för ev. skada som tillfo­ gats annonsör på grund av fel I annonser som Inringts eller som på gnind av postförsening inte Införts l begärt nummer.

��.: ��

varit "dumt".

Sven-Erik Glacier

3:-

Jal<.obsg. 13; tel. 13555' JT-kontoret, Nykarleby tel. 20 02.

österbotten. Den delen av frågan var endast en "hanske" för att gällde

... •

ÖP:8 ANNONSTJANST

när de andra landskapsförbunden FSU-kansliet tiII

verkliga- frågan

1971

Helt år . • • . . . • . . • • • • • :­ Halvt år · . .. . .... . . . _ '............ - 2:­ · vart l SkandllDaVlen . • • . • • • •• 10:­ övriga länder . _ ._ no 16:Lösnumrqer • . . • • • • • • • --:25

JT-expeditionen, Jakobstad

inte ville flytta

"tända".

PRENUMERATIONSPRIS

ANNONSMOTTAGNING: SÖU:8 kansli. Vasa, tel. 13572 o. 15 372

11577

att

man PetaIax, Bror-Uno Kvist SOlf, Henrik FA'gelbärj V asa , Bruno Köhler Vasa, Dan Skog Vassor, Eivor Eklund Kimo, Margot : Nilsson Pedersöre och , Lisbet .Bjon -Gamlakarleby.

l

:

debatten

REDAKTIONSRADET:

Alf Snellman ordförande, Paul Enlund Lappfjärd, Rolf Nord­

l

gon orkester t ll tävlingen. SöU blev Inte "dödligt. sårad"

.

j,

PASSAGEN - JAKOBSTAD -

Redaktör I Vasa Allap. HeIsing HandelsespI. 10 D, tel. 13522

l

sWstämmor garanterar perfekt stämning i åratal. Trä­ låda i valnöt eller vitlackf'xad Priset med rami" tangenter. förmånligt, 460:- skatten. in­ räknad. Om NI vill får Ni be­ tala den. på 3 månader.

Åkta

avgår måndagen den 12 juli kl. 10.00. Under tiden skall kommendörkapten Almgren

FÖ1"beredelserna. för årets ma.rknad går nu in på slut­ rakan och arrangörerna, idrottsfi;renillgarna i Jakob­ stad och SÖ U har fulla hän­ der med torg.platsförsälj­ ning, program och allehanda aktiviteter.

I

Musikcentralen

mindre enhet ur svenska flottan sin ankomst till sta­ den den 9 juli kl. 10.00 dvs. två timmar efter det turist­ marknaden högtidligen öpp­ nats av stadsdirektör. Hans Finne. Karl Snellman ordf. i tu­ ristmarknadens organisa­

tionskommitte är speciellt glad åt det lilla flottbesöket som ju onekligen ger arran­ gemangen kring lQarknaden ett fint tillskott. Fartyget med beteckningen M 22 an­ löper hamnen den 9 juli och

sig.

lUUSICORGAN

Den är lättflyttad också, köp den nu ocp. tag den med till villan.

Turistmarknaden i Jakob­ stad har fått ett fint till­ till skott evenemangen. Häromdagen aviserade en

insatta vet, att def inte · har fatta FSU som ett organ ovan­ -n fråga om någonting sådant. om, utanför och Ibland t.o.m. I

delta I FSU: s talangjakt. Ha­ riga

I

FLOTTBESöK IJAKOBSTAD

sällsynt illa pm

Redaktör INGER LUOMA Nykarleby, tel. 20 14t Redaktion: Jakobsgatan 13 Jakobstad, tel. 13555

I

I

nom omröstning- inom sig. Resul­

skulle

Tidningen utkommer varje torsdag.

I

.mot hällna men dock I förväg da. PK valde att fara till Ekenäs. bestämma segrande orkester ge­

bs.

Medlem av tidningarnas . förbund.

av

ställa upp I en lekrr,aJ,na.juryn Det med 5/75 av rösterna? (Den jury

att

österbottnisk ungdomsUdnlng Jakobstad. Finland.

i trodd., , i anll at '

någon

protesten styrelsens l1ledlemmar som

stå till förmån för tvåan Grana­

all-

av

en skulle dock PK inte få delta.

Efter finalen erbjöds PK att av- på tio personer

besked

hur visserligen litet väl

införande

men publiken skulle få säga sitt.

beslöt då enhälligt att

ens

och

ödelägga tillställningen på Rams­

hade nalorke.strarna

gått

klart

därmed

Och

lades

blikomröstning. I den ego tävling­

ett klart besked av höga rå- det

4et..

"kompromissförslag"

jl,lryn"

Alternativet

annorlu da.

mot PK kom från NSU behand­

ju dock

lindska protesterna blev

4Iea

Ett

skilda

skulle i så fall varit att helt ute­

När meddelandet om

lät

ny-

de

Men

.mgsomgångarna.

RkaDta

de

i

holinen.

i uttag-

orkester delta

Kunnaris

fram som inte Innebar någonting

uppgiften

bli från finalen och därmed helt

sannolikt var i g od tro på

&iterbottnlskt

landskapsförbunden.

handla

.mille avgöra aila oklara frågor. , -u kan man visserligen säga att \

att PK skulle få delta.

VASA tel. 15 372 eller 13 572 .

I det skedet kunde SÖU inte annat än slopande av "lekmanna­

.tyrelse redan när

-.an

för tävlingen och att man tagit

olika

..

Beställningar via ork.förmedlingen

de I Ekenäs då "österboUnisk och

för

.

' Ansökan åtföljd av ämbets-, skol- och tjänsteintyg bör in­

ungdomsförbund manl>landar princip och .sak. SöU till "våra". Det skulle I det ske­ siri' största medlemsför­ har erkänt att i princip har NSU det varit rena diskrimineringen dsgilelt i. StOCkholm, rätt. Om det skulle gälla: att om 3--':5 orkestrar med "finsk Ål

Skall

.

Tjänsten underlyder köpingens tjänstestadga och tillträdes

ED öppen fråga tiH signaturen het" lämnar mej ingen ro. "Den dan att delta gå till alla orkest­ rar Som är medlemmar av A & un" på grund av artikeln I kulan visste var den tog . . •"

-.aste nuril.Ille r av öP.

21

I

.Iakobstads Trycl<erl och Tidnings Aktiebolag, -!akobstad

1971

j


ÖST E R

_28

8 0

fT N

I

S

K A

P OS l

I!:

N

· · -. ..., _ _ _ _ _ ----=. ,-_ --:-

-,__ ---_- - - - - -________

-

T

ors d . _ ., ..;.

---'-" -.:..----

gen

den

1

uli

Brunögda .- Carola segrade MidsommarfUckoma_ var

ett

av de största dragplåster till

midsohlmarvakan i fjä.rde rin­ gen i Oravais. Valet av mid­

_

sommarflicka gick som en röd. tråd genom kväOen, både vid

prog,'sm- och gammaldansde­

.

len i Ilogdo!Dslokalen och vid

dan;;-:.n i

paviljongen

Gammal

och ung clrkulende mellan

e

båda festplatserna och såg ut

att trivas. CarolaMörk, brun­ ögd Kvevlaxflic.ka, och num­

mer sex: i kandidatbuketten,

fick de flesta rösterna, när­ mare 400 . Tvåa blev Vörä­

flickan Ann-Britt Nykvist och trea

Ann-Sofi Nymark från

Vasa: Totalt hade 1.047 rös­

ter iämnats in, varav ungefä.r

en

.

.

.

tredjedel

r ös t u ingen

genom ÖP-om­

Resa till Sverige får midsom­ marflickan

själv

Midsommarblomster på parad i övre raden fr. v.Monika Söderback, Carola Mork, Ann-Britt .

Britt-Marie Herrgård, i undre raden fr.v. Ann-Sofi Nymark och Britt-Marie Järn.

Nyqvist, . Denice Björn och

och hennes Påfs, Kerklax och Agneta From,

drogs igång med Håkan Gran­ samt mycket unga pojkar och, lakarlebysångaren Mikael som Jakobstad. Dessutom utlottades qvist som ledare och en rad ös- flickor .som sjöng och spelade. lan- danserna. föreslagit henne göra. Två' re­ resor bland publiken. terbottniska förmågor som unI paviljongen uppträdde för-' Ordningen var god och sor lottades också ut bland öP. • Det var fullspikat i ungdoms­ derhållare. Där var bl.a. Fyra utom midsommarfIiekorna troll­ sen nöjd med publikens upPtra­

kamrat,

Barbro Sundvik,

--

läsarna ('(:h de gick till Tor-Erik lokalen . -- -

..:

göra.

-------------TEA1'EUAM.-\TÖRER

Vid kvällsfesten som hölls i Döbeins park gjorde förvå nansvärt nog kanske ny­ karlebyamatörerna med ett avsnitt ur österbottningarna största framgången. Saga Björkstam och Boris Bränn drog

ned. skrattsalvor

och

. applåder inför Öppen ridå.

Att döma av det intresse

som och

ka

sommarteatrarna

betydligt

i

i

år

större

del

av

de

nkssvenska turisterna kom­

mer att besöka deras före­

. ställningar.

av

de

österbottniska som­

marteatrarna

skul1e besöka

sta,den i höst t samband med

Också Puntila, Georg Back­

jubileum.

.Kalaspå Stundars.

att Sundsvall firar 350-års­

lund, och hans dräng Matti häradshövdingen

Finska

klubben

som i Sundsvallstrakten har

Len­

ett. brett underlag ville också

gjorde ett bejublat framträ­

etablerades till nästa år då

nart Snickars under bordet

i och med att denna kontakt

dande med en fyllescen ur

klubben jubilerar ha över nå­

Närpesföreställningen. . Maj-Lis

Granlund

gon av teatrarna eller en Ii­

och

kadan program trupp som nu

Leif Liljedahl bidrog med ett

besökte Umeå.

av de mera lyriska avsnitten

ur' årets Korsholmsspel Brö det och stjärnan. Sånggruppen

Fyra

.,

D Fänriken inspekterar pluto-

på .nen med repgubbar. En av man­

spanska gjorde det kanske i ·narna är gallska orakad, .och mest bejublade framträdan-I fänriken frågar: - Vad har ni i ansiktet, det av samtliga trots att de

.

var med mera som dragplås­

ter och inte direkt har något

med

sommarteatrarna

karl?

- Skägg, fänrik.

att mer med åren.

Det kom­

"ÅRETS BIL" NYA ClTROEN GS OCH RENAULT 12 Tl rÖR DIG SOM SKALL T.\

KÖRKORT

Kom och provkör dessa fantastiska bilar "förmer än . vanliga" Innan' DU BESTÄMMER DIG Ny kurs'börjar varje mAridag kl. 17. Anm. o. ,förfr . varje dag utom lördag.

BILSKOLA T. TUOMI Adress. Choraeusg

7

-

VÄLKOMMEN! ' -"'"

-

I

man intresse för att någon

Börje

i sommar 'kommer att fram­

och

I. J

. c Också i Sundsvall där en . presskonferens hölls visade.

Lång med gamla visor som

föras p

takkonstfllk'ion att räkna. med.

under turn{m

uppträdandet

kunna se fram emot att en

slaget svarade Inger Söder­ och

visades

under

Umeå torde de österbottnis­

. För det mera seriösa in­

man.-Backman

programmet' där på spanska, Ingvald och Gretel, I konstnären Al Dantte och gam-: riande.

när

Tel .

11 251 . _

.

Räkna noggrant! . Vilken isolering$tio'c ek ar mest ekonom1sk for Ert hus.

Av 'de årliga' driftskostnaderna. för Er byggnad

är kostnaderna för uppvärmning de överlägset. största. Och under årens lopp ,har de bara stigit. Därför har ekonomisk värmeisolering blivit allt. viktigare. 'Varm luft· stiger alltid uppåt i rummet, m.a.o. ör böl" speciell den söker sig ut via taket. D uppmärksamhet fastas vid det övre bjälklagets värmeisolering. Här utgör i allmänhet inte utrym· m,eskostnaderna något hinder. Sålunda kan det övre b-jälklagets isoleringstjocklek göras verkligt ekonomisk med beaktande av byggnadens kon­ struktion och bostadens geografiska läge. Ifråga om pris och värmeisolerinf{sförmåga är KARHU· ISOLERINGARNA fördelaktigast. De är synneJ;'­ ligen lätta och elastis!<a \'ärmeisoleringsproduk.­

ärf

ter.

R;ARHU-ISOLERING är glasullsisolering och f sortimentet finns. rätt produ t för varje ålidamål. KARHUNTALJA· för. träkonstruktioner. KAR­ HUSKIVOR för tegelbyggen. OTSOSKIVOR för betongkonstruktioner •

Tag kontakt så skickar vi vår småhusbroschyr

till Er. Broschyren hjälper Er att välja en ekono­ misk värmeisolering, oberoende av om Ert hus ä av trä, tegel eller ·betong.

. ..

'; ...,

AHLSTRÖM .

MINERAWLLSFABR!KERNA

Försäljning öCh informat!on: .S. Esplanadg. 14, HelSingfors 13 Tel. 90-1.1 001


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.