Österbottniska Posten (ÖP) nr. 25 1972

Page 1

österbottniska poste"nÖsterbottnisk -

ungdomstidning

Torsdagen den 29 Juni 1972

y kantor In •

Bara 1600 hörde skottarna förlustsiffror förForsh

analt bidrag för si­ U:byggnadsprojekt. -

-

* _Sally Carr var en upplevelse under Middle of the Road's 35 korta men intensiva minuter lYorsby. Sally kunde förvandlas från ljuv liten rucka med öm röst till en explosiv varelse i krigsdans. Och publiken närmast scen lä t sej smittas- av henDl'..8 entusiasm.

_9.

en

-

MIDDLE OF THE ROAD - det bästa som hänt

inom popvärlden efter Beatles!

sa

åtminstone

gruppens svenska manager och visst bjöds det pop på

högsta

nivå på miflsommaraftonen

Men Middle- of the Road

är

bästa som hänt Forsby BK,

TV-filmas I .. kilfas

och )(atti lever roller också då de helt

tril'3

vardagligt.

med

pjäsen

Saliga tonårsflickor i träng-

åtminstone det

kunde

i Forsby. inte

det

Per-Erik

Middle of the Road utan Sal­

.,;

Finne - konstal ra redan innan de fyra stora sjungit färdigt. Satsningen slog fel, den stora publiken kom inte. Så Forsby o( h får fortsatta och grl nna stor

1IR!q.� TV också vill ha

- Se sid 8.

nycker

namn räcker tydligen inte.

som stjärnorna_ - själv stjär­ på dem gång på gång denhär -

och

försvann

hon

och kvällen.

des fint att shaka till

of

I

skivspelarna

på ba­

Middle

the Roads takter) ja, publi­

ken är sig tämligen lik om det Road som

Margareta midsommar/licka

kommer.

kanske

publiken

giltiga - såna som lyssnar - de om på scen som knappast kompisarna med beundransvärd rerna sjöng de oförtrutet vida­ tidigare i Österbotten snabbhet från scenen till bus­ re och när jag kom till Rejpelt -längre ut på golvet och shakan­ någon de par i bakgrunden (det kän­ och rsamtidigt gav hon frikos­ sen och vidare mot nY a scener så visst fanns de där ocks!.

sen är Hep Stars, Sven Ingvars

bra

över

nOJesarrangörer

och _vad som egentligen krävs (ör succe - enbart

seln närmast rampen, mera lik- ly Carr är otänkbart. Hon. lev­ na

eller Middle or the

fibnen

andra

tigt av värme, charm och ut­ och ny publik. I Forsby fort­ Och gruppen gjorde knappast strålning som man knappast be­ satte så småningom Blommor n gon besviken, de fyra bjöd höver vara karl för att märka. och Bin och allt återgick till på de låtar som gjort dem till 35 minuter är såna här gånger det vanliga. Förutom att det _

framförda

av

Stig

Johans

i

högtalarna hördes Middle of the Road-bitarna långt ut på Vörå­ slätten.

vad de är och den närvarande en hopplöst kort tid. var midsommarafton, förstås. I Rejpelt fanns också Mar­ expertisen, dvs. drygt ettusen gareta, 17 år. Blond som Sally Men även om Middle of the . . grabbarna, du . sa - Den ungdomar gav sitt bifall utan

:reserVationer

mim - Sally var

likå oåtkomlig Road flög sin - kos

stötte

jag

• Forts. sid. 12


Ö

29 juni 1972 msrörelsen

. årens

. olika

lopp

har

under

man

har

talat· om en

bild­

ningsrörelse,

ningssträvandena har haft

i

en

Det bör med andra ord fin-

nas "platser" som tjänar oli­ ka behov: byns, kommunens,

* Djärvt ·{teg

liksom

pundet som bekant en arbets­ grupp som skall planera den

rörelsen

därmed

---o"

togs

verkliga

som under ett flertal år har bildning.

förespeglat

och­ medborgarinstitut

kommuner (här har ungdomS­ rörelsen gjort en bra insats) och biblioteken har sedan län­ ge varit eu kommunal ange­ lägenhet.

ett

mål

lätthet letas fram.

gjort

och

länsungdoms­

nämnden

skall'

ungdomsför­

tids-österbotten" skall byggas

knippar 'm d rekreation

(av­

upp, dvs. var det skall finnas

koppling,

motion oeh nöjen).

Här ,finns­ alltjämt enormt-

simhallar,

storfestplatser

-utan-bak Kommunalfullmäktige i Munsa­

la har fattat beslut om att bygga det mycket omdiskuterade förvaltnings-allaktivitetshuset . I kyrkbyn och dessutom gavs ett rejält bidrag tm renoveringen av ungdomslokalen I Monå. Ett klokt beslut med tanke på trivseln. Visst kunde man tycka att en lokal skulle vara nog i Munsala, men den som något känner området vet att man inte så enkelt, där lika litet som på andra orter för ihop folk hur Bom helst. Och vill landsbygden överleva måste där finnas också samlingsutrymmen. Helt utan gnissel fattades inte -besluten. I fullmäktige fick de u6,ga uppbära mycket ris - ta­ lare använde uttryck som att de unga har varken buk eller bak och aU: de är som käppar med - en hästrumpa i ena ändan. Även om det inte är lätt att förstå andemeningen I de något diffusa liknelserna är det uppen­ bart. att det inte är fråga om nå­ gon positiv beskrivning. År de unga i Munsala verkli­ gen värda så mycket ris? Det fanns också förnuftiga röster, t. ex. -den som förklarade att kyrkbyungdomarna inte skall åläggas att bygga ett represen­ tationshus för kommunen. Kanske är det bra att minnas en sak: det .är sällan som de unga ensamma byggt någon större samlingslokal, inte ens i de tider då det fanns mycket ungdom på landsbygden. Sam­ lingslokalerna tillkom med hela byns stöd - i dag ..handlar det om att hela kommuner skall stö­ da upp ett bygge. Det inser glädjande nog Mun­ sala.

om

det

är

ungdoms­

har drivit dehär frågorn , vo­ re det fel att beteckna dem som Allt

enbart som

alla

ungdomsfrågor.

gäller

fritid angår

människor,

unga såväl

g

nämli en en risk för att man inom de s. k. vuxenorganisa­ tionerna skall förledas att tro att fritidspianeringen

är

nå­

gonting som de unga ensam­ ma får ta hand om. Nu finns visserligen· representanter för de

ovannämnda

nerna

med

i

organisatio­

utredningskom­

mitten, men det är inte sagt att detta är nog för att fäl­ tet skall reagera positivt, dvs. betrakta

kommittens

arbete

som viktigt och angeläget. Här

krävs

fortlöpande

in-·

formation.

Kommunreformen

är högak­

tuell och det är självklart

att

fritidsplaneringen

lägg'l>

har

råd

och

konkurrerande'

med

österbotten

inte

en

heller

nu är styckas de

som bästa

sönder

Fritidsplaneringen det

I

och

i

befol'kningstillväxt och· förmå­ ga,att fungera. Lika givet är det att man "nivågrupperar" mycket vunnet. ·Öst rbotten,

:...

Ytterst är de

ta som

På semestern känns t.o.m.

en gammal tidning ny.

j un i läs­

De t är

väl om

sällan

som

man

set' något resultat av skrivarmöda, men härom gen blev jag positivt

raskad - glad också. Det var Vörå folkhögsko­

las annons i Vbl 'och Kors­

holms skolors annons i ÖP,

som i bild och avspänd tog upp en d,iskussion med de unga. - de blivande ele­ verna.

Om jag hade \'arit i lämp­ lig lder, hade det känts

in trument

som

bör ,bli väcker

Nyvalde

·

FSU-ordföranden

nala förbunden bör stöda upp. Iden är. för bra för att fus­

ganisationer, men ändå. Hon vill ha en motvikt till de po­ litiska partierna; obundna männis'kor som djärvt creh frimodigt ställer sina frå­

kas bort. Med tanke på det praktiska ungdomsarbetet, . också det som utförs med kommunernas hjälp, bör Storgård ha åtskil­

gor., Eeva Ki!pi skriver:

att komma med.

"De obundna borde. utgöra en stark och aktiv motvikt till partipolitiken, en motvikt som ständigt påminner om indivi­ den."

Nödvändigt

van d.3Iis,era? -

Tilta

ter att vara politisk obun­ den - däruied inte sagt att den inte skulle ha intresse­ rat sig för skeendet i sam­ hället. Jag tror också att rörel­ sen lyckats göra sig poli­

• Dethär med lokalisering är svårt. Allm3.nt har väl österbottningarna fått ögonen för de problem finns i u-regioner, men emot

tycks. folket

i

Finland ha svårt att

Pa - deras problem är ju så att säga omsvängt, men

det är inte mindre, tvärtom. l Kronoby var det öster­ bottningarna som talade lo­

ungdomsrörel­ bottning .sen i någon mån just d t . kalisering: bottning tog till orda, som Eeva K1lpi efterlyser: en obunden; Nu tänker hon· nylänningarna som bort ra på föredrog att 'sitta på individer och inte på or­

land. En utmärkt ide, som förbundskansliet och «le regio­

igt

ver. Så tror jag att många unga tänker.

samhället. Kanske är

Olav Srorgård planerar en "eriksgata" genom Svenskfin­

l

ungdomsrö­

tiskt obunden, men den har å andra sidan nog trängt in på områden som av hävd brukats av politiker. Den le­ ver ju inte utanf5r utan i

IDltlat.V •

svara

Den skola som så här modernt, den vara ungdomlig och rolig, en skola som vet vad tiden

relsen, som alltid strävat ef­

Utmärkt •

jag

att

'serna. Aha, skulle jag ha

• Då jag läste Eeva Kilpi

klockan är slagen.

skönt

kan vi. Ingenting åt det att alltid när en vision blir en in­ stitution, förvandlas den till Individens förtryckare, vilka ädla motiv som än må ligga bakom visionen."

tänkte

delegatmöte.

En interiör från partidag, alltså. c

Det är som syns svårt' att uppnå 6alans. Men enkelt sagt är· det väl såhär: en var har nog med sina egna problem. Del är det som är vårt problem och' världens.

ALF

.

rapporter talar om van­

Varför i!lte gö ,a en utflykt

dalisering av parker och plan­ teringar.

till

Är det nödvändigt för unga människor att vandalisera?

Finns inte här en uppgift för skolorna ta .skolklasserna med till parkerna tala om för de små liven att parken finns till för deras skull, också då de blir gamla nog . för att vandalisera ..c.:. .även om de borge veta bätt-· re.

VrillIäktar n i

Näl'pes

där de sista· föreställning­ arna ges av Brecht -" Vuo­

Av rapporterna att döma ut­ upp med tanke på de framtida gär man ifrän att det är ungt kommunenheterna, vilka sin · folk som är i farten.

tur byggs upp med tanke på

'sig själva.

qäst.

till institutioner'

kommunerna till insikt om vad.

som gamla. Det är skäl att hålla detta i minnet, det finns

landsdel,

nerna sover.

-

förbundet som med krait

skämningsrisken är som störst, står sig . nyheterna

'Visioner förvandlas

annan

säljs - allt medan kommu

En stor och viktig uppgift!

Även

någon

ohämmad

det

simstränder osv.

Hästrumpa

som

bitarna . å:rligen

strövområde ,

sportcentra,

riktgi­

råd att sitta overksam:

"Fri­

för­

litet

har

de skall om knappt ett år tala

närmast ,då det som vi

bli

satsning. Men a andra sidan

Arbetsgruppen med

att

kunna

ut­

sektorn. Och därmed är redan lika

den utreda alla frågor som hör

anse

stor

i

re satsningarna inom fritids­

staten och Svenska kulturfon­

den

bör

ungdomsrörelsen • Inom brukar visst någon säga: l föreningen ges medlemmar­ na möjlighet att förverkliga

• Det finns ingenting som åldras så snabbt som nyhe­ ter, men sommartid, då för­

vande åtminstone för d e stör­

p!. a.' med stöd från

om hu

förslag

sträckning

regionplane­

Olav Storgård som ordföran­

gäller det fritids5ektorn,

lägger

fram skall diktera den fram,

land­

förbundet

vändning.

till

juni ;;....

I

"Politiken har blivit vår tids myt, Och den skyddas av tabun som vill göra den o.kränkbar. Politiken växer som trafiken och uppfyller jorden på sam­ ma sätt som motorvägarnas nät, under deras regler' skall majoriteten tvingas in: de po­ litiska fribytarna. de lekmän som inte behärskar maskineri och medel. Av allt att döma

tida utvecklingen, men ett väl­

skapsförbundet,

bundet

förslag

arbetsg.ruppen

som

aktiva inom

samverkan· med

l

det

2

t

.

te jag en artikel av den finSka författarinnan Eeva Kilpi, som I bl. a. skrev:

"stompian" för fritidsscektorn

ihop med fritiden och dess an­

Andra exempel kunde med

Nu

de

Torsdagen den

l Rbl för den 11

man inte räkna

kan att

med

ungdomsrörelsen.

·GrundSkolan växer fram, ar-· täcker så gott som samtliga

mot

Nu

första

tresse tagIt sig nn fritidssek­

och

steget

det

I

* Normgivande

fritidsmiljön

österbottniska

I I

regionens, landskapets

I april tillsatte ungdom;:;för­

tern - i vid mening.

betar­

som nar det gäller tätorterna.

visar vägen.

ung­

I dag är det väl sörjt för

/

de olika platserna - precis

ivrig

med både sakkunskap och in­

utbildning

TEN

veckan 'som' gått

Båda be­

nämningarna är riktiga. Bild­

förkämpe,

PO

I

Och det· är österbotten som

stundom om en

fritidsorganisation.

domsrörelsen

KA

mycket att göra.

arbetat med

uppgifter:

stundom

TNI

Fritidsmiljön plane as

OP

Ungd

TERBO

·

Iijokis

Herr Puntila och hans dräng Matti i Ralf Långbackas regi och Timo Martinkauppjs dekor, Fö­ reställningar:

söndag 2. 7. kl. 14, fredag 7. 7. kl. 19, lördag

8. 7. kl. 19, söndag .9. 7. kl. 14. .

- ·Biljetter,· ·genom Närpes' Bökh.andel. ·Tel. Närpes 30 ..


juni

T8I'8dagen den 29

-

ö ST t: R B O TT N I SK A

1972

P {) S T E N

TurisIllen ".disl{ussionstellla 'f

:en l

;111

la­ !r­

ga

r!>­

,P. 'xt ed

le-

Ip­ its

organen

för

. ..-.

HedE'51'

.

• . • ,

turistärenden skall den iUskussion som de österbottniska

den ordnar i samband nred "in

HaVI

sa.

Turismel

gemensamma

eARPElJbA KARPERÖ

ungdomsförbun­

sommarsa,mling i L3.ppajärvj den 30 juli ',ret­

i u-områden och glesbygder .och den statliga inställningen

härtill

är

övriga

frågor som det är meningen att aktualisera.

------- ----

Företrädar e för de, k ommu ­ nala turistnämnderna i Österbotten och för de i landskapet

verkande

turistorganisationer­

och företagen

n

skall

t

inbju-

· ·. , e lll I nar lUIn i Vörå S f·" l · or unga s {rIVare

LöR.DAGEN- DEN 1 JULI K L20wOO-OlJOO

.

re för diskussio-; ' kallas en represen-' föreläsare har man en­ Som det är år D i augusti E 9-11 N oc h industritant för Handelsministeriets turistbyrå. Vidare igen dags för Svenska öster­ gagerat de verkliga experterna å området visa och ikt, näm för det under bildande varande bo te s . litt .raturfören g att I . Vorå folkhogskolat . I igen trubadurerna sJalva. Den organet Bothnia· Tourist samt dra m l som man hit­ enda trubaduren s sitt ­ ri rliga k ' med rrvalla å ytterligare för någon av de re'-, No upp vet ställer säkert att tills m. vanligt i är. Som varseminar u I gioilala turistföreningarna. Torstein ,Bergman från Väs­ Avsikten är dels att försöka seminariet grundat på ett te-! är ,som ganska länge har a, som dock nn aldrig har ter föra ut informationen pm de a ' vant ett av de stora namnen a h edeltagarn sem drat n m m t j förs r. nu us som diskussione i Sverige. Andra tro­ om organisationen av den ös- från att göra sina egna utvik- hemma eller badurer issångare har litter angrä ande t ll ningar ns i r " Del . s ä terbottnisj{a t rismen . . ,så har det områden; Temat l år ar också kontaktats , det också memngen att bredda ra bävan i rös­ med viskats specioch bränn aktuellt i:mde underlaget för en ändamålsent n - om att n skulle för­ a: nt ungdomarn intre el t !ör I h sm p oc en satsning turi å lig . soka kontakta SJälvaste M. A. för den erforderlig a förutsätt- det ska. namligen h apdla om I umminen . . . visan och dikten. N ningar. Diskussionen är alltså en del Den normala läslyriken har av de österbottniska ungdoms­ en aktiv faktor i det landskap alltid sin givna plats på ju förbundens gemensamma som­ där de alla verkar. o

:0­

" ... .­

KRING den ö3terhottniska turismens framtida organisation och relationerna till de statli­

ga

an

.• .

vid samling itappaj ärvi

ir·

t-

,.. ...

nen

i skall

Svenskfinlands populäraste

I

orkestrar

KIGGES-

:

I

'BUSSAR:

-

Häkans fr, nedre torget 19,45, 20.30. 21.10 o. 21.45. - Majors fr. Sundem 19.30 via SOlf, o, HeJsingby. - Haldins fr. Oravais fabrik 19.30 via Vörä.

I' I

[t. ar

ite

en 'ä-

Diskussionen börjar kl. 10.00 marsamling. Den är samtidigt ett uttryck för det nya samar­ den 30 juli på Lappajärvi kom­ bete som de tre ungdomsför- muna:lgår . Den är öppen fö r .. . I . tUrlstmtresserade manm­ bunden etablerat,. ett samarbete: alla som

inte tar sikte

l

ga

pp 'm Ir­

ra ­ ju

.

--------------

Lörd. 1. 7. kl.

DANSA! lyssna till

BUSS

fr.

Publiksucce . överallt i Sverige!

finns

möjligheter att sända dikt;r till seminariet i förväg - också anonymt - och de ska dupli­ poeter och arga unga Sedan följer diskussion;

En nyhet för i år är att ung­ domarna delvis kommer ah ar­

20 och

Dansmusik för alla åldrar från 15 till: 100 år.

beta i sina egna grupper wh

C AR A C A S toner

Björköby kl.

både män.

tresset och höja standarden p den österbottniska litteraturen.

en 1lIl.

Det

För första gången i Finland!

instruktion och handledning, allt för I).tt stimulera skrivin­

N VALLGRUND

'ål

också.

SÖNDAGEft· DEN 2 JULI ,KL. 28.--01.00'

på att e,?bart skor om än en del har. fått ceras och sedan kritiseras av

roa utan som också" vill vara särskild inbjudan.

Ilg

seminariet

19.30.

syssla med saker som intresse­ rar dem särskilt. Man går hela tiden in för att göra skrivarse­ minarierna så lockande som möjligt, eftersom det är vä­ sentligt att trygga återv

+

en

BUSSTRAFIK

en

j

D'J[...f!tt.. JAKOB

LöRDAGEN.

BUSSAR: Haldins fr. Vasa busstation kl. 19.30 via Kvevlax. OT fr. Kaurajärvi kl. 19,00 via via Keskis, Kimo, Oravais, KaitBor. OT fr. RejpeJt kl. 9.30 via Lotlax o. Parvis,

UF

i

Vörå

Pentti

._

i de österbottniska skaldeIeden. I sam ma veva som skrivarse­ minariet arrangeras, hålls ock­ så en nordisk författarkongress

LINES-BILJETT R UTLOTl'AS!

KERJaAX

SOM

12·

D'J[- • Arr.:

JöRGENS

Dannes, -.. lördagen den 8 juli Kunnad, l\Iidnight Trio Söndagen den 9 juli - Caracas juli - Wikings Onsdagen den

SöNDAGEN DEN 2. 7. KL. 20.00-01.00 >g et m

,

Härnäst:

spelar i

tÖ-

KJELL

En danskväll ingen bör missa.

e!'

et

3

---tt

KIR IA

folkhögskola/Norrval,la.

,. Forts sid. Il

.N

NATTIVAL -72 Reservera FREDAG ' 7. 7. kl.

2

Inkommande lördag 1. 7. kl. 20--1· dansmusik när den är som bäst

FöR

STORT

KALASJIPPO

med orkester, solist

TAPIO HONKANEN

MIKAEL

NAT T LIGT

I KORSNÄS

Ett fantastiskt jippo

MARTIN

Se nännare annons frami. �����..""...�

I O,

Under pauserna pop-hirmut ACTION Bussar som förut" retur pli. natten.

3

VMS

.

I

,Kan j8.g fä prova den­ där klänningen i 'skyltfönstret? - Jadå, men vo re det inh, lämpligare att använda provrum­

met?


OSTERBOTTNISKA 'POSTEN

4:

Torsdagen den 29 juni

VI INLEDER

I

-

1972

SEMESTERMANADEN

Lördagen -1.

7.

kl.

2O

.oo

l stora paviljongen dans för ungdom, också den:. mogna med

t)u9tof IDU9U

I VÅRT NYA DISKOTEK BJUDER

Ämiuuo fol Jar , Malax

S.

5.

7.

Vägen till Aminne

KL. 20-24

Senaste sommar gj' orde svensktopparna Från Vasa kl.

ORDN.GR. S, 4

P. INSECT förbättras

genom oUegrusning,

alltså raka spåret!

T H O R. E R I'C S

NU KAN NI HÖRA DEM IGEN HELA KVÄLLEN. - En del missade Max BUSSAR:

.

HAI.HAI.BÅTARNA I SJÖN

19.30 via Sundom Näset. 19.00 via övermark o. pörtom. 19.00 via Korsnäs, Molpe' o. Petalax.

Från Solf Service kl.

ONSD.

VI PÅ

KL. 21.00-24.00

BUSSAR: Strandlinjen frän Vasa kl. 19.30, 20.30. Från Petalax Nyby kl. 19.15 via Ribäcken o. Havras. Frän· Näsby kl. Från Töjby kL

Tornado

-

succe

Fenders -

i Å m, i

nne

PASSA·PÄTHOR ERleSt

19.30 o . 20.30. Från Näsby kl. 19.00 via övermark o. pörtom. Frän Töjby kL 19.00 via Korsnäs o. Petaiax.

ORAVAIS

LöRDAG

ORDN.GR. 1

1. 7. KL 5--02

REXI & NAPOLEON * KJELL JÖRGENS samt populära storbandet från Abo

KALEVI ROTHBERG BUSSTRAFIK:OT frän. Vasa kl. 19 via Kvevlax och Vörå.

HaldIn

::JEP

och ANNELI SAARISTO

från J:stad kl. 19 via Nykarleby o. Jeppo.

Vi vill inte skryta,

-

med MONICA - ASPELUND .

BILJ.GR.

1. ORDN.GR. 15. SERV.GR. 1

m e n

41 Z JR::Ea.. c:» ,... t P a..- -v- i 1 j_C>:a1 g -

lIIEX1 a.. :w:K1 ..

är störst, bäst och vackrast . Lördagen den 1. 7. kl. 20.00--02.00 bjuder vi på stordans

TV-kända' KALEVIROTHBERGS orkester med • MONICA ASPELUND • ANNELI SAARISTO -

BLOMMOR och BIN

avslutar kvällen

TAMBORITO

BUSSAR: Wester fr. Lappfjärd kl. 19.15 via J{:9tad o. Pjelax. WesterIund fr. Petalax kl. 19.30 via Korsnäs och Harr9tröm. Ingves kl. 19.30' fr. Pörtom via övermark· och Yttermark. Ingves kl. 19.10 fr. J{askö via Näsby o. Nämpnäs. Haglund fr. Kaskö kl. 20.00 via Näsby o. Nämpnäs. Strandlinjen från Vasa busstation kl. 19.00 - Strandvägen.

..


972 Torsda

n den 29 juni - 1972

öSTERBOTTNISKA

Lördagen 1. ·7. kl

.

5

POSTEN

20-01 dans.ar

.

I

l l i t E S S E R E T YT Dannes

Laralllie BUSSAR: Forsby O.

Ekman .fr.

Bennäs.

J:stad 19.40

Ekman

fr.

Kåll b y.

via

Terjärv

19,15

19.00 v i a

fr. Säka

Kronlund

via

av

Kolarn,

Snö.l'

o

Gamla arleby

19.15

Kronoby.

Sundqvist

tro

Purm() Hl.?fl vi a

Vuooacka I!UO

Bäckby .

.......I.......................ma.............................................. ...... = .. .......................................... I........................mn................Ii..'.a

.. M. . .. .

__

;. ·

_ _

..

_ h '.% ?....

a.4MR.....a

....

FORSfY GAMMAL­ -DANS -

Bjuder

SöNDAG KVÄLL 2 lLkl. 20-01

vi:

En all landets i s;irkla. s bä.-.ta dansorkestrar

KALEVI ROTHBERG

med Monica Aspelund och Anneli Saaristo -

tördg 1. 7. kl. 20-01 För· trivseln och för

Dessutol1l finns 'välkända

CARACAS

musiken svarar

T E'R J ÄRV SPELMANSLAG

BUSSAR: från O ravais 19.00 via Jeppo, Kovjoki och Bennäs. Monäs 19.00 via Munsala, Nykarleby. J:stad 19.40 l'eLur till Larsmo. Såka. 19.00 Gkby J9.15 via Kronoby. Småbönders 18.45 Terj ärv 19.00 via Lappfors.

ORDN.GR. 7 BILJ.GR.

på plats

7 .

;------ ----_ ._--_. _-----_ ._---------_ ._---------'---, ..

SÖNDAGSDANS

2.

7

kl.

20

Ol

.

l

-- DII ••

!±S-.....

..

Välkomna BUSSAR: Strandlinjen från Va­ sa kl. 19.30 -Strandvägen. Ingves frän Näsby kl. 19.30 Strandvägen.

... •.::.3 SöNDAG KVÄLL 2

juli

Grip chansen!

-72

Kom med!

kl. 20-01 OBS!

Holmes: börjat

-

med

Jag

ser

långkal-

45U9tllf IDasu

.

Bussar

enda.st

från Dagsmark kl.

19.30 via

K:stad

O Hallå där, damen, vad menar O Skolläraren till en pojke: ni med att stoppa ner två t

ke­

- Varför var

du hemma

från

dar l väskan? ropade servitrisen skolan l går? Watson

_

Fantastiskt Ull en kvinna som just betalt och skulle gÅ..

..__ .

Il

Holmes:

aln ta pi.

-

Mycket

_

'

- Jo, svarade gästen, min lä-

e Watson, du har kare har ordinerat mej att ta tvä ,

dig

byxorna:.

teskedar regelbundet efter maten.

..:... -

10

I

O.

Tjöck.

Haglund från

Kaskö kl.

Pappa, säjer lille Pelle, om du

ger

mej

en

femma,

sA ska Jag

lymmel, sä er pappan, men efter en stund l gnar

han ner sej:

,

- OK då, du får din femma.. Det brann hemma hos oss. tala om för dej vad vår ny e gran­ Ja, men det började ju inte ne har gjort med mamma I dag . Vad ha r den tölpen gjort?

brinna förtän vid fyratiden? -

20.

Nä,

men

pappa

sa

att

Vi

kunde börja 6ä.ra ut på morron.

-

Du· fär

inte

ett

öre,

din

-

Hanu

bar

uppför trappan.

hennes' bärkasse

.. J


(,

öSTERBOTTNISKA

Torsdagen den 29 juni, - 1972 ,

POSTEN

Socke

Vi hälsar Er välkomna

SOCKENSKOMAKAR sis Kivis komedi Sock

fill sommarsfaden Nykarleby

ordförande BOl'is Brä bröllopet på en krog na vill främst roa. Allt Esko

Oy I{arlon Ab

Andelsringen

Tel.

m

sista träningsvarvet

är

frid

och

gör sig

fröjd

klar

för

bröl

pet. Men då bröllopsföljet ko mer fram, håller den tiIltän

20300

bruden redan på att gifta

.

Esko och Tobias är inte värst

Asta Blomsteraffär Vackra

Nykarleby Modeaffär

och smakfulla binderiet för olika tillfällen. Tel.

Interflora-förmedling.

Tel.

20 159.

-

/

R. WesterlundsEI-affär

Hansens Cafe Tel.

20084

20157

Tel.

20060

klipsj{a

av

sig,

kompli'kationer

och

bröllopsmi

räkningarna medför ställer

ta till trassel genom pjäsen. En del trassel har teatEt gänget också haft, men a

I borde

vara i sin ordning nu.

I

förra veckan fick kantorn i pji- I

sen ischais och kom sig inte avvärjd. Paniken sängen. dock då gänget fick Håk.. Streng att hoppa in i kantol't

Ritas-Stuvbitar

Damfrisering Bojan Tel.

Tel.

20259

20396

rollen. - Han är jättebra typ, ad hinner säkert läsa in sin roi säger en nöjd Boris Bränn. Också

att

ihop

da

sare var ett problem. Man f'

Pihlainens Skoaffär

DaJ!lbergs Damf isering Tel.

Tel.

20247

20003

inte tag på något folkdansl som man stället

hoppats,

plockat

men har

ihop

dans

härifrån och därifrån. Sockenskomakarna

- HerIers Bokhandel

Salon Monica Tel.

20270

Tel.

Källargrillen

Damfrisering G. I{ronqvist Tel.

20196

Tel.

Dam och herrfrisering Gunne"'!Maj - 2025 6-

PLASTINDUSTRI - Tel.

kl.

bör-ingå •

namnet

l

20 100

Sport S.Markkula *

11.15-13.30

CAMPINGUTRUSTNING

* FISKREDSKAP och * CYKLAR

varje lördag..

Bankg.

'Förening'

FÖRENINGEN

7, tel. 20223

Juthbacka

teater bildades senaste hÖ' t.

I

spelade gänget Ös­

fjol

terbottningar_ men

Restaurang von Döbeln SNABBLUNCH

20-112

Oy Prevex Ab

Tel.

DANS

20022

är-

sättning

NUFS,

inom

det

blev

somma-rteliter­

verksa-mheten

en

beslöt

fort­ man

bilda en skild förening.

FöRENINGSREGISTRET godkänner dock inte namnet Juthbacka

teater.

Namnet

måste bli Juthba ka teater­

Glassbaren Tel.

20018

Stiftelsen 'för Idrottsoch Ungdoms ården i Nykarleby -

- .

'

Tel.

20102

förening, det bör framgå av nament ening.

att det är en för­ Föreningen

har

änt

in sin anhållan till registret på nytt med den Iwrrigering­ en.

JUTHBACKA TEATER tor­

Nykarleby stad

Ab Farm-Frys Tel.

202 88

de dock även i fortsättnin en - bli

det

namn

som

an­

vänds.

-

Hotell Eden Tel 20258

Kemikalieaffär (S. Renvaktar-) - Tel 20O

Th. Slotte &CO Tel.

20064

Guldsmedsaffären 20133 H. Häggblom -

TH-Ser

Tel.

Byggnadsfirma T. Ågren Tel. Vasa

211600 - Tel. Nykarleby 20217

Esso Servicestation Tel.

20172

Bankerna Bilskol

s


elen

öSTERBOTTNISKA

29 juni - 1972

POSTEN

7

omakarna skall främst r,oa ,,6i.- oeb Martlas son Esko är huvudfigur i Alek­ som

sprlu

:....... skaD

.... _ .....

.....

:ea

av

Juthhacka teater just nu kö.' på den

nyhildade teaterföreningen"

gifta bort sin s n, och har gjort upp ta brudens fott.terfar. Sockeuskomakar-

,

i fem akter. I NY­ strömning man

kortat

stor kan vi tänka

ned oss att utoka antalet till åtta,

till

två akter, utan att säger Boris ränn. bort just någonting. Vi följde med övniJlgarna en ....leD blir litet över två

i

kväll

förra· veckan. Typerna

i pjäsen är utan tvekan roliga. Majlis Granlund Brudgummen Esko, och hans en jäktig tid under ar obias - Torsten .Häger ­ . ....plrna Samtidigt som hon ar fma typer, och aven mo· dern, Gunn Eriksson. -Britt ....!!:ar som regissör för ny"!pSlSIfiren

är

-

hon

själv

Raseborgsspel: en.

Det

I

En annan typ som var i el­ den den kvällen - hela pjäsen

't många resor.

.... ., ""0 .... . av

i

Nykarleby

övades har som

nämligen

trots

inte -

omtagningar

och

kunde

Harry

*

Öhman. Sko­ locka till skratt var UIric Ny­ bröllopsgård och man. byggts upp i parken.

Socb�'komakarna upptar 21 samt

ca

bröllopsgäster. i. - nget ......"I"2:i

;: ::=: : : :: : :::;

Vi

femton dan" l't

t

d

n

,

,

har man övat så gott som varje

började

kväH,

utom

midsommarhel­

gen. På lördag blir det genrep Sex

__'P r

före· och på

I

söndag

premiär.

planeras av socken- skall aBt fungera, lovar Boris Blir

publik till- . Bränn.

Niku,

bjälp

_kusbltgaJll,

Klas Häger,

av krögaren

Infångas. av

Viktor

Sakar! och livari, l:lrle Nyman och

Uffe

Sourander,

får

vilka

Broman.

Här är stämningen rofylld bl and g.am.u l p,urlS · ko IIek' tloner · ..

I

.

DET ÄR SJÄLVA STÄI\ININGEN som är det mest underbara i Heriers museum. Naturligtvis finIls ett mycket stort antal gamla föremål att bese i museet, men helheten är bäst. Museet är inrett som ett hem, och det är meningen att besökaren

i lugn

och

ro

skall

kunna gå igenom de olil{a rummen i sin a egna tankar.

Kläderna från

i

olika tider är är vikarierande guide

I

sin far­

en intressant del. De finns nu brors museum. Hennes mor är

i

klädda på dockor, men tidigare intendent togS

de ut då

Josef

Herler

Museet

ställde till dräktparader. 'Varje av

. J

docka föreställer en person, den känt

år.

som grundades 1951 f

Herler,

Nykarleby

hette

som

museum

tidi­

person som tidigare burit dräk­ gare. Vid hans bortgang beslöt 'ten. Där finns Aina von Essen', museiföreningen

hedra

honom

Tyra de la Chapel! och konsu­ som samlat ihop och gjort mu­ linnan Pauline Grundfeldt, född seet till vad det är med att låta det få hans namn.

Lybeck. Redan före stadens brand en

Allt som finns i museet har

i

februaridag 1858 följde nykar­ funnits lebydamerna derna

med

kom

t.o.m.

modet. från

Nykarlcby.

Klä­ stadsbranden

flyttade

Efter folk

ut

Paris. till olika delar av landet, men

Och visst är dräkterna vackra. Herler

lyckades

värdefulla

- Man kan gå igenom mu- föremål igen till museet. Själva seet

hur

heist,

många

men

gånger

varje gång

som museibyggnaden undgick stads­

hittar branden.

man någonting nytt, säger Brita

S t r e n g,

Museet

är

öppet

varje

dag

född HerIer, som frän kl. 12 tiU 15,

Också nytt Nykarleby

l FOLK

från

Nykarlebynejden samlingssal. Huset har tre skil­

vill gärna bosätta E'ig i Nykar­ da trapphus, varför 4-,-5 lägen­ leby som pensionärer. Ett hus heter förfogar över samma in­ r-�----- -------------� har just blivit klart som är gång. Läget är vackert med ut­ specialplanerat för pensionärer. sikt över älven och Topelius­ Det är T. Agrens byggnadsby­ parken.

Nykarleby Elektriska affär, Tel. 20164

cåfe Panorama Tel. 20015

Juthbacka Turistcentrum . Tel. 20046

rå som uppfört huset, i vilket

- Det är något speciellt inflyttningen skedde för en må­ med alla de tre hus vi har vid nad sedan. infarten från Jakobstad, säger Huset ar

finns

högt,

två

Det vid utfarten till byggmästare Tor Agren. bostadsvåningar första var första hisshuset i

och bottenplanet reserverat för Nykarleby, andra första huset en butik och för adventkyrkans

• Forts. sid.

Il ,

Markkulas Matvaruaffär Tel. 20073


8

ÖSTERBOTTNISKA

Torsdagen den 29 juni

POSTEN

-

1972 - ..

väll{(,tll na r till' Nä rp{ s D...JT DRAR IHOP SIG till nypremiär i Närpes pa Herr Puntila och hans 4)räng Malti. Pjäsen har un· der lvå år getts 25 gånger, . och i år räknar man med sex föreställningar. Det kaQ dock hända alt förhandsintresset har den siffran måste utökas; varit större än någonsin. PI'oducent NU SKALL PJÄSEN också tv-filmas. blir Carl Meslerlon, och inspelningen skall göras andra veckan i juli. I TV måste pjäsen ges i flere avsnitt, eftersom speltiden är tre timmar. Svel'iges TV hal' också visat intresse, och köper kanske fil­ men om den blir bra. På söndag kör man iglmg fc:·eställningarna.

B,acklund stortrivs med typen Puntila

DET ÄR BARA ROLIGT att spela teater. Det är som att komma in i ett gammalt yrke igen, säger Georg B a c k­ l u n d. För trettio ål' sedan var han flitigt med i ungdoms­

*

föreningens teatral'. Det-val' i ungdomen, och det är enbart Georg Backlund är just den glada och gemytliga man som

Puntila.

trivs

med rollen som

Puntlla-Georg

Backlup.d har ftmderat på var

också .i hårda politiska debatter brukar ha råd med ett le­

Han

utropar

gagnar honom själv. Och som full är han nästan kommunist.

roligt att börja på nytt igen.

ende.

Välkommen.

författarna Brecht och Vuoli-

Ett av dagens tekniska racke·

Nordiska F reningsbanken Ab

rier har politikern Backlund tidigare klarat sig undan: bilen.

Tel. 83 och 308

-

Men

i pjäsen skall Puntila •

Bromans Tel.330

I

--

Närpes Textilcentral Tel. 567

I

Tel. 72

Oy Lindqvist & Malm Ab

Tel. 696 ,

Österbottens "{ött \

-

annat i bakfickan, någonting som teatergänget ännu inte vill avslöja. Klart är dock att Puntila

ting nytt. ARETS SÄSONG inleddes i Trygve då pingsthelgen Eriksons Kung Finus miljö gavs som skolföreställning-

Österbottens Golv

Tel. 11

Närpes Resebyrå Tel. 577

-.

,

,

Närpes Bilcentral Tel. 164 -

J I

Wilsons Hembageri .Te1. 496

ting annat, säger Lisa B r 0,Ralf Regissören m a n. någonting har Långbacka

går sista säsongen. Efter tre år måste publiken få någon·

TRANSPORTAFF.ÄR - Tel. 380 och 625

[

I

Tel. 37

men traligen blir det någon-

Närpes Brödfabrik .

I

Närpes Sparbank

ännu oklart vad DET ÄR Närpes teater tar upp nästa år. Ett förslag har varit ViIMobergs· Rid i natt, helm

.'

tom vridläktare.

TeL 750

ol{lart

URMAKERI- och OPl'IKAFF.ÄR - Tel. 138

ännu

Servicehallen Söderbacka & Co

spelår

L. E. Nygård & Co

en

TeL 527

Nästa

ELEKTRISKA

[

Forts. sid; 10

framför

Shell Servicestation

I

joki kan ha hittat en så rolig Som nykter är herr Puntila typ till Puntila. Någonstans en utsugare, som folkdemokra- måste de ha följt med något ten Backlund inte har mycket verkligt original, och sedan lå·

.-;- Puntila är en rolig typ, ett till övers för. Men även i nyk- tit fantasin utforma handling· original, säger Backlund. Han an Puntila vika en. illustrerar hur folk förändras tert tillstånd Att från sin politiska roll, om det hoppa in på nytt som totalt i berusat tillstånd. skådespelare efter 30 års uppe· håll medförde vissa problem.

Backlund

ar. Omkring 1.500 barn såg då pjäsen. Föreställningarna

placerats in som uthade färdsmål för skolorna. Bussstrejken gjorde dock att

skolklasserna vis sa hade svårigheter att ta sig till Närpes. -

Wester Lines Tel. 77 2

Närpes Andelsmejeri

-

Tel. 15

. Nygårds Elektriska Tel. 210

Närpes Bokhandel Tel. 30

I


t1eD 29 juni

öSTERBOTTNISKA

1972

-

POSTEN

9

-

Mammutpaviljonl{cn' blev klar

Takservering blir

kronan på verket?

T

SEll.vEinNG --det vore kronan på verket,

fonderar Närpes uf:s ordförande

Per-Ole

Lunden

då han går/och ser sig om på det 750 'kvadratme­ ter stora taket, på Fagerö paviljongs tillbyggnad.

över Rallgsbyf,iärden är fin, från tal{ser­ veringen kunde man siUa och se ut över fjärden och stranden, eller genom det stora fönstret i än­ hålla' ett öga på de dan av gamla paviljollgdelen ' dansande.

Utsikten

Byggnad arbetet har gått Takets lutning är' minimal, varför det inte behöver bli allt­ undan med fart. Man har inte för mycket omak att få bord haft mycket mera än en månad

och stolar att stå. Det är bara

på sig för jobbet från grund­

att bygga ett ordentligt räcke ningsarb.etet började tills mid­ nmt det 'hela och en ordentlig sommar då det mesta var klart. trappa upp.

Golvytan i den nybyggda de­

Arbetet har utförts både med På

avlönat folk och på 'talko.

len är som taket också 750 kva­ kvällarna samt lördagar och dratmeter. I d n ytan ingår en söndagar har arbetsstyrkan va­ terrass runt allt det som inte rit 20-30 man. Det avlönade svarar mot gamla paviljongen.

gänget har ofta stalIt upp som

kvällstid. På terrassen skall_också bord, talkojobbare på -

* Servering du

på taket, de t är någonting att tänka på. Fageröpaviljongens tak kunde nästan anviinm IdrottspJao, .V om d' a Inte "<ull. ...... ... ..... JÖpbano •.

och stolar parkeras.

T

också annars. Han beräknar att

-utgifterna skall bli

20.000 mark

Hela fagerökalaset hade kost­ över det beräknade innan allt Det nya är i huvudsak serve­ nadsberäknats till 69.00Q mark, är klart. ringsutrymmen. Men 'det finns men den summan räcker inte Planenligt var "mammutpa­ också rum för dans i tillbygg­ till, menar LundelI. Kostnader­ viljongen" klar för användning na för inredningen inryms inte i naden. Lundell räknar med att gammaldanserna skall hållas i den - summan, men de går över på midsommarafton. den delen, i - restaurangstil med bord och stolar. Därför finns en

mindre scen också att sättas in i tillbyggnaden. Ljuset kan väl ingen klaga

på i den nya delen.' Den får nämligen

glasväggar,

fönster

från golv till tak runt allt._ Mammutpaviljongen som man valt att kalla den, torde- vara den största i svenska Österbot.

ten. I tillbyggnaden inryms för­

utom serveringsutrymmen ock­

beviljades

kommunalt, bidrag

50.000 -,nk •

l

set.

40 kvadratmeter.

I

Tel.

165

Oy Maan-Auto Ah 'Tel.

, Helsingfor Aktiehank Tel.

-I

-

602

.

-

25

NÄRPES UF får 50.000 mark i kommunalt bidrag för 'sina vecka. Föreningen har verkligen behov av bidraget, 80m tre kostsamma projekt är p1\ gång samtidigt.

veringen flyttas till Ovre vånin-

gen Scenen i den gamla delen är till

nu

-

-

"

utbyggnadsprojekt. Fullmäktige beviljade pengarna senaste

och dansgolvet förstoras

Böle Såg

efter-

så förrådsrum, rum för artister, Förutom Fagerö-investering- användas antingen till bibliotek, klädloge och damrum. Vad den en bygger man om Yttermark- som också tidigare funnits i sanitära sidan beträffar håller gården till vinterdansplats. Ser- - gården, eiler till diskotek.

man sig fortfarande till utedas­

Grönviks Beklädnads- o. Skoaffär

Yttermarkgården har fått en

Tel.

-

men

-

Wikmans BilmålerI

lJrdentIig ansiktslyftning på in­ nu,

717 -

270 kvadratmeter. Ovanför sidan. Arbetet står stilla just

entren finns ett rum som skall

-

TeL

det hela skall vara

487

I

-

klart till hösteD_

På utsidan har man däremot

inte gjort några ingrepp, men

Syd- sterhottens_ El-Byrå TeL

Per-Ole L u n'd e l l skull

gär­

na göra någonting åt de små

545

Tel.

om finns i tegelbygg­

fönster

-

f j

548

naden. Väggarna är dock tjoc­

-

---

Carlssons Barherarsalon

ka, varför det blir jobbigt att

I

_

...

förstora fönstren.

GM. Bilförsäljning ,Bilaffär· Nils Finne

Omändringen av Yttermark­

gården

Närpes filial - Tel. 711

I

Tel.

Damfrisering Salon Inger Tel.

I

l

52

-

den för

värmepanna sätts in' osv. Under sommarmånaderna har uf

Tel.

rycker

brandkåren

och det görjag också. ,

-

Jaså,

ni

Tel.

är

brandman,

Änäs Verkstad

sa

och

skyndade

mot dörren,

Men min älskaripnas mail är det.

Tel. .

-

320

ut,

-

bartendern. - Nix, svarade mannen

-

Christiarts/ Bilskrotning

i bare nsatte ner sit töIgIas.

-

700

hel tidsanställd

en

verksamhetsledare. Det är Kurt T ax e I l från Jakobstad, elev i Söff, som sköter jobbet.

Nu

I

Oy AIgots Ah

främst vaktmästarbostaden, ny

Närpes

I

23

58.000. Också den skall

vara klar i höst. Där renoveras

-

N. LINDQVIST '- Tel. 265

Närpes - Tel.

I

ombyggs Närpesgår­

O Brandlarmet gick och mannen

507

El-Ni

kostnadsberäknats

65.000' mark.

Därtill

Elvex Baren -

till,

har

Andelsaffären Vasanejden

541

I


OSTERB-DTTNISKA

10

Torsdagen den 29-

POSTEN

juni - 1972 \

Hantverk ochd:ans pa Vörå-dagarna .. o

OM DETGAR som Gösta Bergström hoppas och tror kommer Vörås befolkning att för­ dubblas den 8-9 juli. För se nu har han och dl' övriga i kommitten för Vöråda gar na Ia­ git på stort. D et skall. bli ett av Jan dsdelens största evenemang under den har somma­ -

'

re n .

I

I

. Storberget, får se någonting. Oskar nickar. '. Kyrkoherde Håkan Bäck tar Fädernegården p också saken mycket allvarsamt. berättar Oskar Wl*lt. Den bor- Det har inte varit så mycket Den kväll man hade' samling de nutidens unga damer t!i en folk de senaste åren på-besök

I

I

I

detta titt på. Vid råspisen i storstu- till Fädernegården. Han tycks års tre'dje kvartals kaffekopp i gan kommer äkta bondmoror inte riktigt våga tro på Gösta" ost, på ugnsgolvet. visioner. Men en bra hembygds­ basa förskott. Vid högmässan den 91 att juli kommer han säkert att ha kommer man att få se kvinnor gård har han och Rejpelt hem­ smör och runt bygdsförening att visa upp. Det kärnar att. säga åt vöråbor som mycket med

drack

pressen

han

från när och fjärran. Om inte kring väggarna i stugan kom- vet han och det är han stolt spinners·kor över. Genom bidrag från kom­ alla skulle komma till kyrkan mer karderskor, ar man kunnat hålla skall han för säkerhets skull OCh väverskor att ägna sig åt munen allt i skick. ta till orda· vid hembygdsmu- dessa ädla hUShållsgöromål.

I ost-\

I

I

'

seet vid Myrbergsgården på efMedan Oskar berättar och vitermiddagen också. Såväl kyrk- sar blir Gösta i tagen. - Ni • Flaggor ocb f<lJkdräkter som festbl*lökare är välkomna måste ordna smörgås- och Man på kyrkkaffe, komml./Den bju- försäljmngen ute på gårdspla.-:der. nen annars blir här för stor stada upp - Vi har. klätt flickboden i ma knad inne i stugan så. ingen

;

111111111111111111111111111111111111111111111111 det vågade Puntila inte.

I

F

nog kun a .. har och dar

orts. sid. n

Där politiker, med i kommunförbun­

att drängen körde.

past ställer upp i nästa

Och en gammal bil som t.o.m.

Matti -i det" civila taxichauffö-' problem med. Det började dock gå bra för Backlund att köra mot telefon

-

I höst skall Georg Backlund pjäs resa till New York på tre må­

Närpes teater tar Upp. Men han nader. Också där har han ung­

drängen

ren Sven Wilson - hade vissa

styrelser, folktinget osv.

Backlund säger att han knap-o

köra, och måste alltså lära sig dessutom,

htet

fick man ändra på det hela så dets och regionplaneförbundets

• Backlund

köra bil.

kulle

vågar inte säga bestämt nej.

domsminnen; 'han arbetade där

I det civila har Georg Back­ lund inte något fast arbete se-

*

.. och drängen finner

avkoppling .j sin roll

- DET ÄR EN GOD AVKOPPLING att spela med. &IJen

för 40 år sedan.

ocb medverkandet 'kräver mycket tid och man får verkligen

Men nu åker han som delegat

bjuda till, satsa. Men trots allt slit

dan det blev slut med riksdags- till FN:s generalförsamling. ysslol s. Nu har han

ch jäkt, är det en mycket

god avkoppling, säger drängen Matti, trädgårdsodlaren, fis­

mannajobbet. Men han är långt-

ifrån

Brita LAngs. MarpretaEhrman och .Tor Nyman vid flickbodan.

Vilket är roligare, politik . elr- ler teater?

karen och taxichlluffören Sven

W i l s o n.

På ett sätt är

det långtifrån avkoppling att vara 'med, men å andra sidan stolpen.. Den missade han inte b tat mo Finlands kommumslämnar man varda:gsbekymren hemma då man sliter ,med vid någon av de 25 föreställPolitik är också en teater tJska parti med att åstadkom­ teatergänget. ningar som getts fast det har som den bedrivs, säger Back­ ma svenskspråkigt material, . .. . ..' . . vant nara VId ovmngar. lund. Det är roligt i teatergän­ Ett mystiskt gott kamrat­ bas med varandra också utom han medarbetar i Folktidningget, men jag trivdes också med skap har också vuxit fram i roUen. Än lever de i sina roller, Men att köra in i herrgården, en-Ny Tid, är aktiv kommunalpolitiken. Den politiska verk­ teatergänget, menar Wilson. än spelar de ut på sidan då vi samheten har nog gått i blodet, Han har ännu inte fått "beho­ traskar runt på inspektions­

I

politiken

Närpes Cykel & Motor

ifrån.

Ah Närpes Auto Oy Tel. 124 -

Tel. 664

-

I

c

Närpes Grillbar

.-

inte vet fyllt", ställer upp nästa år rond vid vridläktaren: igen om regissören och gänget

häfte härom dagen, och konsta­ I

/

man

Puntila dammade av sitt roll­

Tel. 525

I I

kommer

Närpes I(emikaliehandeJ Närpes Blomsterhandel

I I

terade

att

replikerna

sitter

kvar från de två senaste årens föreställningar. I måndags bör­

vill ha honom med.

Det är klart att man blir trött

på det hela under 'övningarna iblan<;}. All fritid. går till tea­ tern under sommaren. Men säm­ re

fritidssysselsättning kunde

jade övningarna på allvar och man ha, resonerar Wilson. på söndag blir det nypremiär.

Drängen och husbonden gnab­

- Vid fjolårets

sista före­

ställning - som skulle

vara

den definitivf sista - blev Mat­ ti riktigt vild i slutscenen, be­ rättar Puntila. Han skulle slå sönder flaskor,

och

aUt han

kom över förstördes utan för­ bannande.

Tel. 150

Närpes Esso Tel. 580

Närpes Bilservice MERCEDES OCH AUDI SERVICE

-

I

Tel. 705

N T M - Närpes Trä-Metall Tel. 500

*

Drängen, Puntila och telefonls san i byn, Sven Wilson, Georg Ba cklund och Lisa Broman drar fram .4Wh fij.-sPker. .. sipa. r. I!k _ ig .

minnen från de %5 föreställnlnpr . 1I9.Dt g t


eD 29 j ni

-

ö S T E R 8'0 T T N I SK A

1972

SVENSKA HANDELSINSTITUTET -:KÖPMANNALÄROVERKET . blstitutavdelning

KöpmaDnaskolan (handelslinje och dekorationslinje)

Enligt statsrädets resolution av den 27 januari 1972 godkännes sammanslagningen av Svenska' Handelsinstitutet och. Svenska Köp­

mannaläroverket till Svenska Handelsinstitutet-Köpmannaläroverl<et, Ansökningstiden utgår den 30 juni '( undantag dekorationslinjen, vars a.nsöknlngstid utgick den 20 maj), Under läroverkets adress: Topeliusgatan 41, 00250 Helsingfors 25 eUcr per tcL .413800 rel<vire­ ras prospekt, som, innehåller nödiga upplysningar för inträdessö­ kande Läsåret' börjar måndagen den 21 augusti kL 10.

L

2.

Varsinsisessa kans3nopist.ossa on kaksi linjaa: Opintolinja , joUa .on opetusta valinnaisesti

mm

skall

kunna hindrade. Fru

kaikissa

även

keskikoulualnelssa. Liiketalou.dellinen linja, jonka opetus on larkoitettu palvelu­ elinkeinoihin tai kaupallisiin oppilaitoksiin aikoville. .

dust sommartid

byggt ,speciellt

virkatodistus, jäljennökset koulutodistuksista sekä tuberkuloosl­ todistus. Osoite: 60800 Ilmajoki kp 4. 964-56047

(UlRS

80lUAR

KL. 17.00.

11 251. våra nybt t e r. Rmg tel

VARJE .

;;å får Du närmbore

I

i

I

I

I I

7

-

NATUREN botar; medicinerna

smärta

-

( gifterna )

om

tiva råd

" egen

hjälp

behöva göra det längre.

höst startar också tillbygg­

11111111111111111111111111111111111111111111111

• Hantverk

vid

I,

folkdräkt

. vara

lindrar endast

vänt sig till mig för någon sjultdom - inte ens

för' CANCER!

NIILO OLLILAINEN, 91110, li as. Tel. 619.

\

Obs! Vid brevförfrågningar svarsporto 1 :50: Åt en CANCER-sjuk kvinnlig kontorist GRATIS bot, lik

som kostnadsfri helpension och KANSKE hon kan stanna i fortsättningen i min tjänst å min byrå i Ii ..

sig

berättar

Helge

vidare. Men värdarna skall al­

ar "

=

,,

'

P

lighet till aktion, till att göra I. Start med motioJlslänk allmänheten medveten om kul­ Vörådagarna inleds' lördagen turens situation ute i provinden 8 juli kl. 14.00 med ett mo­ f" serna. Kongressens orel'· asare t'lOnsti·llf"ll f" a e or gammal och " " L'mna, 1"'0. bl . a. V'" ... B alno ar ung med start från kommunal­ Stormbom, Karl Rune Nordgården. Ungdomsorkest rn med· : qvist, Gösta Agren Wava . " ' verkar med marschmUSIk. Stu er och Aarne Laul"Ila. På kva "Ilen hålls frI'lufts fest seminariet A nmälningar till på Storberget i Rejpelt. Mittjil, och kongressen sänds senast 30 Spelm ans­ ngdomsorkestern, iuni tili Erik Granvik Bonäs- U 2" kl bben, bl8Jldade ren och gatan 24, 68620 Jako 3tad . Vorå uf:s teateramator.er med­ telefon 12112 . verkar. Efteråt gammaldans. •

NATUREN botar, inte jag. Jag gör mitt bästa för de li­ dande. Du medellösa sjuka - ja.g hjälper dig gärna.

ikläda

Margareta Ehrman skall

värdinna,

',dS

bästa hjälp"!

bör

denna des s a dagar.

_I

TusentäJs har fått hjälp - även LÄKARE. Ingen bar

förgäve

fru summan i bidrag från penning­ badplatser,. säger Fredriksson. Nu skaW vi inte automatföreningen, och har re­

har

tema

I

b

Det

är

den

kvällen

man

har

öppet hus på Fädernegården. På

söndagen

blir

det

hög­

kyrkkaffe och

hem­

mässa, uppvaktning vid krigar­ gravarna,

-

Z

" ,Ift (BAKOM

JÄRN

:ID'

AB)

Z -<

. MOTORCY-KEL

-

PRIVAT .. L' A S .T B I L . . ')'J.. Ny kurs

:.:: Anm. per teJ. 13 003, eller vid kursens början

.re:: BÖRJAR VARJE TORSDAG kl 17

Välkommen

Hela Juthbackas utbyggnads­

in' I de bilburnas gäng . önskar RA INE R och KIMMO

Z el

projekt

efter

I

.Jag ger er gärna GRATIS på erfarenhet grundade eff ek­

vi

ternera. Hon kommer att ha . provInskulture? ! många karlar vid . sidan dessa . och. den hålls 11-13 augusti ! · ': dagar, konstaterar han. Denna kongress kan Vlsa · seJ -=- Och allt ar gratis, ut vara enormt. 'Viktig, dels för utI smorgåsarn h osten på a bytet av provinserfårenheter dernegården forst s, drar Gos­ och problem mellan de norska, " till med; pre­ Bergstrom svenska åländska finlands- ta , ' fe a som han.delsstäm­ f represen. . svenska och finsk morna forr l varlden, och då tanterna och dels för att kon­ kom det mycket folk. gressen ger författarna en mÖj­ i

Jakobstl\d

NATUREN är den stora läkaren-

tanke

• Seminariuni

BILSKOLA TOIVl) TlJOl\11 Cho r8. u!lg

med

11111111111111111111111111111111111111111111111

Dess

stugorna som är mest efterfrå­

dan

beviljats.

110.000

mark.

Dessutom räknar man med lån av Juthbackas karak­ finns naden från turismens utvecklingsfond. tärsbyggnad. En matsal för 200

tu.

M..\..JVDAG

upplysningar

har

också finns Det och statshelånat. Holmbäck. utfarten tiH några gamla hus som kunde ri­ JepPo. Varje lägenhet i det el- vas bort. Alla flaggor bör vara uppvärmda huset har egen bas- i topp och alla vöråbor som barnfamiljer Huset finsn

Ta p o l a

K ���!J�"!"!� ' �i� '.OI. Nl'

den

- Tidigare'

Som kontrast till pensionärs­ första radhuset j runt gårdarna i kommunen, sä­ har huset ordförande kommittens Nykarleby också nyligen slut­ ger Helge granskats. Det är byggt för kommunalsekreterare

Hakemukset osoitetaan opiston rehtori lle ja niihin on liitettävä

Tu o m a s rehtorl

träd som finns på tomten.

.

rehtori .

med att· bassängen skall

till utgången av september.

i

pensionärernas trivsel. Man har också sparat d.e... gamla äppe l-

BakuaJka päättyy 29. 7. 1972, j onka jälkeen kutsut l1iJietetäiin

ja

nar

vara användbar från första maj

med simbassäng och det tredje hållningsstuga. Det är just de

Maksut, joihin 'sisältyy opetus ja täysihoito, ovat koka ajalta ybteensä 1.410 mk. Valtio jakaa apurahoja ja takaa opinto­ lainoja.

toimisto

under bar himmel, men vattnet

blir tempererat, och man räk­ gade, säger fru Fredriksson.

rådet utökats med en självhus­

lunkurssin suorittaneita.

Tied08telut myös puhelimeJla: klo .9-15, ellauanta isin.

,

/III! III m/1l/1I/1I1i11/1111111111i 11111/11//1 pers mer jämte köksutrymmen skall byggas mot parken. • Också nytt Under våren har campingom­

Opiskelljoiksi otetaan vuoden loppuun mennessä 17 vuotta täyt­ täneitä kansanopiston, keskikoulun tai vastaavan ammattil<ou­

viimeistään 10. 8, 1972 mennessä.

Fredriksson hoppas att skall ortsbefolkningen

börja utnyttja bassängen. Den visserligen användas enkan

Kansankorkeakoolussa voi valintansa mukaan keskittyä opisketemaan yhteiskunnallisia,. humanistisia, matE!maattisia Ja luonnontieteellisiä aineita sekä kieliä.

24

blir

- matsalstillbyggna­ . varit den och simbassängen - är betjäna rörelse­ . tvungna att visa bort våra gäs­ kostnadsberäknat till 480.000 ter från området då de frågat mark. Man hoppas få halva den

nor är utformade så att de även

Opiskelijoil<si otetaaIi vuoden loppuun mennessä 16 vuotta täyt­ täneitä. jotka ovat suorittaneet, kansalaiskculun . oppiinäärän.

D

- Det är ett tillskott vi län­

invalider, trappor och rutschba­

Ta.lvikurssit alkavat 4, 9, 1972 ja päättyvät 26. 5. 1973.

Simbassängen

gånger 12 m et er , och i samband med bassängen byggs en ny. dubbelbastu. Den gamla bas­ tJln blir därefter familjebastu. .

är byggd också med tanke på

.kansanopisto ja kansankorkeakoulu

I

SIMBASSÄNGEN på Juthbacka skall vara klar att tas i bruk inom ett par veckor. Det lo­

var· semesterhemmets föres t å n dare Anna-Brita F r e d jo i k s s o n

riksson om simbassängen. Den

ETElÄ-POHJANMAAN OPISIO •

Simhassängen nästan klar ge drömt om, säger fru Fred­

l\lirjam Lundsten-Laitinen

Björn Carlsson

STEN

Juthhacka-uthyggnad i höst

N o·rmalht." :Ielslär overk

slD.dentavdelning

PO

bygdsfestvid Myrbergsgården.

Även här medverkar Ungdoms­

orkestern,

Spelmansklubben och

blandade kören, men dessutom

stråkorkestern,

rektören

"Sand-

och

alos

kommunaldi­

kyrkoherden.

smldjon"

arbetsdemonstra.tioner. Sammanlagt ett

personer ter

olika

I

blit det

par hundra

medverkar

funktioner.

eller

skö­

Kommu­

nen svarar för kalaset. Vad det kostar vet man ej. Det finns

reservationsans'lag,

munaldirektören.

säger .

Österbottniska Posten Osterbottnisk

ungdomstidnIng Jakobstad, Fi,nJand

Medlem av Udntngarnaa förbund

Re daktör PER-ERIC ANDERSON

Redaktion: Jakobsgatan 13 Jakobstsld, teL 131i56

Redaktör, I

Handelsespl

Vasa a-S) Glader 10 D. teL 13 1i22

REDAKTIONSRADET:

AH Snellman, ordförande Håkan Granlund l'erjän, Mar­ tin Mark6n Karvat, S1l88D Köhl er Vasa, Lars-Göran Sp ring Malax oclI Birgitta Fo­ Närpes.

man

PRENUMERA TlON,SPRIS 1972

Helt är Halvt Ar

Kvartal Skandina vien Ovrtga länder Lösnwnmer

• ••• _ ••._ • •• • • • • • • • _ ••••••

6: ­ 8:­ 2:­ 10:­ 16:­

-:211

ANNONSMoTrAGNlNG: SOU: B kansli. Vasa, tel IS 1i72 o. 15 S72 OP:8 ANNONSTJANS1 JT-exPed1tionen,Jakobst8d Jakobsg IS. teL IS 1565 JT-kontoret. Nykart by teL 20024

e

Annonser DÖT tnlämnas senast måndag kl. 16, WJ SO U · kansliet

senast kl. 20.

KASSA

OCH

BOKFORDNG

Jakob sgatan IS, Jakobstad te! 13555 ANNONSPRlS:

l texten : 90 Efter. texten -:83 Mtnst8 annons8vgift 10:­ Bestämd ptat.e -:10 per mm FARGANNONSER mInImiStorlek 200 mm, t1llägg. prta -:20/spmm och färg. FörenJngsspalten per rad 50 pl OsterbottnlSkB Posten BlIBVar8l tnte för ev. ,kada' som tlWo­ gats annonsör på grund av t61 1 ann onser som lnrtngta elleJ . . • . . . . . . . _ • •

-

... . . . . • • •• • •

so m .pll. grund av postförse ntng Inte Införts I begärt oummer

kom-

, Seg

varje

I'l.dnlngen utkommer tor8 ag,

Jakobstads

lTyck eri och I'l.dnJnga

Aktiebolag,< Jakobstad 1972


öSTERBOTTNISKA

12

POSTEN

11111111111111111111111111111111111111111111111

• Bara 1.600 Carr, fast sötare. Med 375 röster valdes Margareta Eriksson lill Midsommarflickan' 1972 och. vi kl,mde än en gång . konstate­

ra att när det gäller att välja

lucior och midsommarflickor är

Torsdagen den 29 juni

'Gammald,ansexperter'

. spelar äkta,h awaiim .'usik, . EN SENSATI.ONELL KARRIÄR har

position

tar

stås ingen chans att göra någ­

CarpeUa

som

hade

kom

ma

första

gången

K rperö.

I

isstag, ' de var alla

fyran

efter

Margareta

kandidatnummer Magdalena

2

Björk­

från Björköby och på tred­

je plats pedersöreflickan Gun­ borg Boström..

Kröningen skedde i paviljon gen. Stefan Söderholm fung ­

.'

midsommarfIicka Carola Mörk samt heten, till

dragsNI,

OCh

Ovanligt

lugnt

som

gammaldansorkester

men spelar lika gärna modern dansmusik.

och

extra

Som

krydda

då en' hawaiibit. .

Det

torde vara länge sedan den ös­

terbottniska publiken gelrätt hawaiimusik.

t.o .m.

hört .

re-

------------ -�--

minus i. kassan. Re.jpelt fick ca .. , besokare, est ung o ar

där midsom­

1: 00

,

har, medan man

l

Karpero. van­

de sig till en något äldre publik ' kom. årets Forsby drog Middle o fthe Road och c:a att

sämre än man hoppats, nu kom

många tydligen var ute på 'egna under hela kvällen knappt helgen,

trummor

gånger i Sverige: De slog ige­

nom

i söder 'noterat endel bråk docl, utan allvarligare följder.,

vägar i

Bröderna Lindqvist har med­

maraftonen mest lilmade en vanlig lördagskväll medan man

visar

slår

verkat i TV och radio en massa

••

män uppleva detta år i Österbotten.

från

hawaiigitarr

sjunger.

på prisresan. ,

rapporteras från norra svenska österbotten

midsommarvakor

gitarr,

tävlingen av sin mamma som sjunger. Olle, Sparrman spelar gitarr, trummor, dragspel och

nu också får vara med och dela

RELATIVT lugn midsommar fick polis och ordnings­

.

Folke

gitarr

och sjunger, Örjan knäpper

Margareta' hade anmälts till el-bas,

o

. Publiksiffrorna

Sparrman.

dragspel oo

sin efterträderska samt sjunger, Åke -spelar fiol,

Margareta.

- M anga paeg , na vagar EN

Olle

överlämnade bandet och. värdig­ trakterar

u

o

antalet vakor

var dock större än vanligt.

1.600

personer till paviljongen och I arrangörerna måste bokföra

I

800

Söder

om

Vasa

noterade

2.500 bes,ökare och fa­ gerö 2.100 personer och Replot c:a 300:

Åmipne

@OOO$OooooooeoooooooooOOOOOOOOOOtKt@OOt:t@OotJ8

-

Under denna o,ugång; ånordnar vinst utlottas en SAAB 99-personbil Oy Veikkaus Ab en kuponggallup samt 'en fårgteleyision varje vecka. som dessutom innefattar omgångarna Frågor och anvisningar på tips- och 26 och 27. Som getnerisam huvud- poängtipskuporigens del tre.

deltaga,också ulan att tippa.

'-

.

Nöjes- >

" .'

Bröderna Lindqvist består,.av.:'

Lue:na val{or i helgen

ooooooooooOOOOOGOO@OOO

spelar' de

Finland. .

rade som speaker och fjolårets Folke, Åke och Örjan Lindqvist

Närmast

en riktig midsommarflicka..

LindqviSt

läaste och mest eftertral<!ade artistgruppe,r..Om söudag gåS.:. de

.

en överraskande hÖg'

"gammaldansexperterna" . brÖderna

sex

söta.

-

till

'

folk betydligt förnuftigare än i

ra 'störr e

* Ma,rga}'eta Eriksson

197Z.

från öster3und presterat. De är i dag en av Sveriges popu­

politiska vaL Fast bland årets kandidater fanns . det för­

-

'


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.