Österbottniska Posten (ÖP) nr. 24 1975

Page 9

J.

ö S T E R B O T T N I S K .,. , p O S TE 1'(

Torsdagen den' 12 juni - :1915' >

Sting i gänget kring

Storldas ' och I jllldas

• STOR-KLAS på Storgårds Iwmmer att bli någonting ganska mäktigt." Närmare två meter lång och bred om bröst och bringa kan han ta LiII-Klas och Klockaren en un­ der ,v ar arm oc'h begå med dem vad hgn vill. Historien börjar också med att Stor-Klas slagit ihjäl Lill-Klas häst. Sankte Per Ingriper dock och Ilji.lper ' Lill-Klas till makt ,och härlighet. Vad rolltyper beträffar kommer Konbolms teater I Smedsby, Korsholm att bli både ".v ärst och lIlörst ocb vackrast". Det brukar jo ha sin betydelse I sommar/.ea­ tersammanbang. Det verkar att -finnas sting I _väl aktörer som regissör och pjäs på Storgårds. Man vågar lugnt lova en rolig kväll åt alla mm aöker sig ut till Smedsby för att uppleva Jarl Llndblads 1sceD­

Isättning ' av

Stor-Klas och Llll­ Klas. Moralitet har pjäsen hetat I Dågot annat sammanhang. Jarl Lindblad kallar den skådespel. Att det är både 'fars och sIms moral gör Inte saken, sämre. DJljlsutom strÖr ' man In litet sång och mu­ sik. Det kan bli en rätt intressant tea­ terhändelse som femte ungdoms­ ringen satsat på och , l'Om man marknadsför som Korsimlms tea­ ,Stor-Klas (Mauritz Smulter) har en hel del problem !)led såväl LiU-Klas (Olof örn) som kJoeka­ ter. ren (Curt Renkonen). Riktigt så här handgripligt går han Inte t.D1 / äga I pjäsen: , ~__~,L ~______~___

*

Swinging

Stockflott.arna roar o o· lag ma~ga sanglus o

• -DEN ENGELSKA rockgruppen Swinging Blue Jeans " kommer ,till Emet folkpark fredagen den 11 juli. 'Det kän­ da bandet; som började samtidigt som Beatles, har nu fått en' ny guldtid då rocken koolmit tillbaka. Deras IDest kän­ da hit är väl Hippy hippy shake. Emetkonserten ingår Karle~y kommuns 600:årsjubileumsfestligheter.

I

STOCKFLOTTAR.NA är en pJas som har till främsta målsättning att roa, .Juthbacka teater har premiär , på pjä-. sen, som gått två år på KansaIIisteatteri, den 29 juni, och eft~r det planeras åt ta föreställningar. R.egiss(jr är som ti­ digare Majlis G r a n.l un d.

framgångarna Efter med Sockenskomakarna och Vänn- linninga.:na. har man valt detta lustspel där många sånger " går. Huvudrollsinnehavare är m välsjungande H -':an S' t r e

Musiken står Unto Tiihonen för, och dekoren görs som tidi­ gare av Harry öhman. "Bebyg­ gelsen" från V. ärmlänningarna har rivits ner, sceneriet blir

g, alltså helt nytt. läk­ - Vi bygger också om ingår också i årets ensemble. taren, säger ordföranden ~oris Huvuddelen av de 17 rolJinne­ B r ä n n. Nu skall nivåskilllla­ havarna är' ur det gäng som den mellan varje' bänkrad bli spelat med de senaste åren. lika stor, alla skall alltså få samma chans att se. Det blir en gammal -versio!l Ti1J föreställningarna skall av Teuvo Pakkalas Stockflot­ tama som Juthbacka-gänget man också ha förstärkaranlägg­ ~, inte så moderniserat som ning anskaffad, åtminstone för pjisen gått på nationalscenen. sångerna. Det har visat sig att l .sm svenska översättning man ljudet inte räcker till de sista använder talru> om "stockflö­ bänkraderna helt u tan förstär­ kare. bre". II

men flere andra sångf~rmågor

Bl~

Jrons I(omedi ger konsert pd Emet! l• 'Oravais

Juthba,-'ka .teater:

' FöRUTOM det engelska bandet ställer Petri & Pettersson brass från K uop io oc h E xpress f r å n Uleåborg upp. Konserten börjar redan klockan 19; Swlng1ng Blue ;reans I n le d er, och f ort s ät ­ ter till Uleåborg ' då de gjort sitt bfrll.arn'ldtertäddaanndse'en Eofctherenkhoaillsverttlmen.. me till de inhemska banden. _ Det blir en helkväll för ÖBterbottniska popälskare, säger Bengt H u h t a som är anställd organisatör för jubileumsfestlig­ heterna. De finländska banden är av toppklass, bevisar att det finnsgoda förmågor o~å utanför huvU.c:istaden. ~:tl KARLEpYS jublleuffispro­ gram upptar också annat. Den

historiska , kav~lkad _som Yrj'Ö Kujala skrivit och Bengt översatt t'll l svens k a, ges tls dagen den 8 juli och I repris lördagen den 12 fiIli. Här medverkar många a,,­ TTleby u:s f t ea t erams t ore!". .. nar ' Festvecl~npågår från lörda­ gen den l> till lördagen den 12 juIi. ' Den sistnämnda dagen- kulml­ nerar festligheterna med huvud­ fest, kavalkad; gudstjäns.ter, kristna ungdomssamlingar och dans. SöNDAGEN den 6 jul1 ' ordnas bl.a. en tvAspråklg barnfest -I Halkoka'rt. _ VI vill bevisa att det inte finns några språkmot­ sättntDgar för bar nen; säger Bengt. Festen skall Vara en aktiv och tv~språklg fest, barnen från

D KOMEDIN Tre skäggiga ge­ nierbjuder teateram_atörerna l Oravais på under s.ommaren. Pre­ miär blir det den 6 juli, ocb en sommarföreställning till planeras. Därefter får pjäsen vila till hös­ ten. Det_är gän~ som gjorde ny­ årsrevyn som tagit upp komedin. som ' uppges ' vara mycket till- ~ krånglad och roande. Helge Las­ senius regisserar. båda språkgrupperna skall säkert samsas. Samma dag ges .också Erik Fordelis Jubileumskonsert, . MANDAGEN den 7 juli öppnas utställningarna. Det är konst, fo­ to, byggnadSkultur, ' handarbeten. industri, böcker, Anders Chyde­ nlus och släktforskning ' som .är , utställningsteman. Varje dag upptar minst ett par tre programpunkter cunder 'Karlebys festvecka.

--------------------~------------~--~---------

DET

FÖRSTA

UNGDOMSKYRESHUSET

BYGGES

SOM

BÄST I SÖU;s REGI. PRIMÄRKREDITEN BEVIUADES AV

I

SPAR-o BANKERNA Sparbanken

.

"

*eIa'J1tw

Efter tri; il' med vlLnnlännlng arna fortsätter Jatbbacka teater Löp8a-NI8ee bröllopspaterna. ,

r.

RU

med StockflottarDa. Pa\, bilden

-

­

bostadsspararnas och ungdomens ba'nk.

' .

.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.