Österbottniska Posten (ÖP) nr. 22 1975

Page 8

~___________/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ öSTERBOTTNISK.'\ ,:?~!~~'.FR::..:....IT:..:m..:::..::S:..::.F....::O:...:R..:..I:..JM_,~_ _ _ _ _~___T_o_r".:... , iI_a..:.;g:..,e_n_d_e_n_2_9_m_a..:j _ _l_97_ff _ _ _---l I

Amatörteatern

-~Uppror~t~ fOl't~ätter . i

O ~FTERFRÅGAN på biljetter 'till Närpes te~t.ers föreställning ar av Hästupproret är stor ~~~1n

Juh. "

hör . gåvidar~

Närpes

nu, berättar Elisabeth B r o m

a ~.

Ett tiotal föreställningar ges under tiden 5-19

' ,

REPETITI9NERNA av pjäsen viqtar först efter midsom~ar när Ralf Långb~cka kom­ mer till Närpes, Före del kommer de medverkande dock att samlas några gånger. PÅ BILDEN kommer tåget till stationen där' byborna samlats för att frita d~n "uppro­ riske" Ruuttunen.

Amatörteatern bar allI tid haft en framträdan­ de plats inom of-rörel­ sen. Det har i flera sam­ manhang, också. i denna tidnings spalter, om­ vittnats att teaterv~rk._ samheten just nu upple· ver ett uppsving, som ka~ske aldrig förr. Ett konkret bevis ~för det stor!, ,intres­ set inom denna sektor var t .ex. den av FSU arranger3de teatermönstruigen i Dragsfjärd ! under påsk~~lg4m. ' ,

.

m Under de fyi-a daga:r mönstringen pågick ' medverkade ,hela 15 grupper med föreställningar och upi>visningar, , Mycket glädjande i detta sammanhang vaJ: ' atf här ,fJ;f.m- , visades prov -på olika, former av ~matörteateraktiviteter, Det var revyer, egna' produktioner, traditionell amatör­ teater och modernå ~ktuella pj_äser. ­ Diskussionerna o~h samvaron gav deltagarna i, mönst- ' ringen, som hade offrat sin påskhelg, ett verkligt utbYte ~ så säger de som...var med. M.a.o. 'e ntusiasmen var påtag- ,' ligt stor. ' ,

o I detta sammanhang bör ' mari inte heller glölI\H1a att niiplna sommarteatrarna'som ett exempel på den sjudande aktivitet sorilpågår.

I

Storklas& tillklas i Korsholm

D I-:~.nTTEN av maj tog "korsholmarna" spelplatsen på Stotgårds- i be; ittning. Ategissö­

ren för Storklas och Lillklas Jarl L i n d b l a d har skapat en scenlösnirig invid den gam­

la bondgården i Smedsby. Gösta Hermans o'ch Rune Wes~ergård hM ansvatef för bygg­ na,dsarbetet. Just nu, håller man på att skaffa en åskådarläktar~. ,

PAUS under första repetitionen håller fr.v. Gertrud Ekblad ~ ~kltta Nygård, Jarl Lind­

bIlid, Stefa.; Lilldblad, Olof' örn, Ralf PAla, Curt 'Renkonen och Barbro 'Lundströ,m.

Detlntresse och den entusiasm som nu finIls på 'fältet bör uf-rörelsen - ta vara på och utveckla vidare. Att gå vidare, är alltså ' en uppgift ~om FSU, dess amatörteater­ råd och alla teateramatörer itu med. ' . , .- borde'ta . . . ".-

Till att ,p.örja med b9r man väl ,utreda begreppen, De­ batter har förts om amatörteaterns.-mål och medel inom FSU, men man har of ta tal~t forbi varandra:. " ' " ,

ka~ske lnt,Ei tänkt på att a~.atÖrt.eater' i våra dagar är en mångfacetterad verksamhet. Det är inte en­ bart fråga om s.k'-traditionell teater där man spelar en pjäs efter ,-ett färdigt manuskript - ofta dammigt, och a~t man spelar teater för att få in pengar 'som behövs f~k att hålla lOKalen i skick, för'- att taket läcker. Intet ont i det om det gars med intresSe och entusiasPI. 'Men måtte ,det inte ibland känilssom "piskan 'på ryggen~!. ' att premiä- ' ren skall 'ske,inom ,utsatt tid? - . /,

, O Aila har

,

\

J31~

'.

,

, , ' .

,

'

en sådan, föreställnin~ bra i alla av~end~n? Alltiq ?__ _ ~--" ' , ' ," ; , . O Detä r ,klart att ingen vill spola den traditionella ama­

Wrteatern,' men de nya ideer som tränger fram bör-tas till vara. HäI?i.d bör man också observera att de nya formerna Ikiin varatill,stor nytta för den gamla traditionella amatör­ teaterverksamheten'. T.ex. drama ,som arbetsmetod och aktivitet för alla åldrar, skapande verksamhet, egna pro­ duktioner; impi<ovisationer, sketcher" revyer osv. I en -. varksamhet av det här slaget kan mångdubbelt flere vara med och härigenom få ett levande inJ;resse för amatörtea­ ter ö,v erhuvudtaget. ­ O . FSU skall få en teaterombudsman '(när detta skri{Ts ' är det 'inte klart vem det blir). Detta har möjliggj()rtS tack vare ett förhöjt statligt anslag 'fÖr förbundets teaterverk- l. samnet och-ett understöd från Svenska kulturfonden. Tea­ terombudsmannen kommer inte att ha'-­brist på uppgifter. . ,

Stockflott~rna

,

-,

(

,

på j uthbacka

O JUTHBACKA TEATER sp~lari sommar Teuvo Pakll:alassånglustspel Stockflottarna. För regin står som tidigare Majlis Granlund, Harry öhman ,gör dekoren och Unto Tii­ honen står för musiken. Premiär blir det söndagen den 29 I juni. Stockflottarna skall främst roa, Pjäsen har gått två år pA ~ans~llisteatteci, ocb har 17 roller plus ett antal statister. • / , PÅ BILDEN fr.v, Uffe Sourander, Maily Holmberg, Moa Thors o«h Karin Sandström (skYmda) , samt Torsten Häger, Margit Haromäki, John Löfbacka" Ulla Nordling och Boris Bränn. . ' /

Det finns ett oij.ndligt arbetsfält. Det m~ste till en bör-~ jan bli fråga om en prioritering av vissa aktiviteter. En r' grundlig planering krävs. Det gäller 'skolning av teater- : leääre, kontakt med fältet, information, rådgivning, pjäs­ förmedling m.m. Listan kunde göras mycket längre, men får inte plats här.. ' l

O överhuvudtaget blir det teaterombudsmannens uppgif~ , ;

att tillvarata...och utveckla det intresse som nu finns på ,. amatörteaterns mångskiftande område. Man får' hoppas r ' att denna satsning skall,ge ett bra resu,ltat. , -­

T.H. ./

,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.