Page 1

ISSN 1231-577X

52

WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE

WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE

Warszawa, ul. Hoża 43/49 tel. 22 625 67 97

AUKCJA Nr 52 Sobota, 10 listopada 2012 r. Saturday, 10th November 2012

9.30 - 13.30 15.00 - 18.30

Nr 1 - 586 Nr 587 - 1144


Wszystkie przedmioty wystawione na aukcji są opisane i ilustrowane w kolorze w bardzo dobrej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: www.wcn.pl

Kalendarz aukcji w 2013 roku: Aukcja odbędzie się w Hotelu Novotel dawniej “Forum” ul. Marszałkowska / al. Jerozolimskie 53. aukcja odbędzie się 23 lutego 2013 r. przedmioty na aukcję przyjmujemy do 21 grudnia 2012 r.

54. aukcja odbędzie się 8 czerwca 2013 r. przedmioty na aukcję przyjmujemy do 5 kwietnia 2013 r.

55. aukcja odbędzie się 23 listopada 2013 r. przedmioty na aukcję przyjmujemy do 20 września 2013 r.

Na naszym portalu www.wcn.pl uruchomiliśmy również aukcje on-line. Ofertę swoją stworzyliśmy z myślą o klientach, którzy chcą sprzedać za naszym pośrednictwem eksponaty, a nie mogą czekać do następnej aukcji stacjonarnej. Aukcje on-line będą się kończyły w czwartki wieczorem. Poza działalnością aukcyjną prowadzimy sklep internetowy, w którym możecie Państwo kupować ciekawe obiekty w ciągu całego roku. Aktualizacja naszej oferty sklepowej odbywa się w każdy piątek o godzinie 14.00.

Zapraszamy na stronę www.wcn.pl


WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE Warszawa, ul. Hoża 43/49 tel. 22 625 67 97 fax. 22 625 69 47 http://www.wcn.pl e-mail: moneta@wcn.pl

AUKCJA Nr 52 Sobota, 10 listopada 2012 r. 9.30 - 13.30 Nr 1 - 586 15.00 - 18.30 Nr - 587 - 1147 Saturday, 10th November 2012 9.30 - 13.30 Nr 1 - 586 15.00 - 18.30 Nr - 587- 1147

MIEJSCE AUKCJI Hotel Novotel Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98 sala Irys


Przedmioty wystawione na aukcję będą udostępnione do oglądania w biurze spółki przy ulicy Hożej 43/49 w Warszawie od 15.10.2012 do 9.11.2012 r. od godziny 10.00 do 18.00. W dniu aukcji w bardzo ograniczonym zakresie od godziny 9.00 w Hotelu Novotel w Warszawie.

Tabela stanów zachowania Polska

Niemcy

USA

St. Lustrz.

Polierte Platte (PP)

Proof (PF)

I

Stempelglanz (Stgl)

Uncirculated (Unc)

II

Vorzüglich (Vzgl)

Extremely Fine (XF)

III

Sehr Schön (SS)

Very Fine (VF)

IV

Schön (S)

Fine (F)

V

Sehr Gut

Very Good (VG)

Opis przedmiotów, wycena i układ katalogu: Robert Buczak, Ryszard Kondrat, Marek Kondrat Zdjęcia i skład komputerowy: Marek Kondrat, Daniel Maksymiuk i Piotr Zieliński

Wszelkie prawa zastrzeżone naświetlanie i druk: Agpress, Nowa Biała 34, 09-411 Biała k/Płocka


REGULAMIN AUKCJI Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących. 2. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny jest wydawany klientowi po wypełnieniu i własnoręczym podpisaniu akcesu uczestnictwa w aukcji. W przypadku gdy klient pragnie zachować anonimowość zobowiązany jest do wpłacenia wadium. Wysokość wadium określa każdorazowo WCN. 3. Fakt podpisania akcesu uczestnictwa w aukcji oraz przystąpienia do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 4. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej. 5. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej. 6. Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty pisemne przyjmowane są najpóźniej w przeddzień aukcji. Klienci składający pisemną ofertę zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% ceny szacunkowej. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN. Klienci znani WCN mogą dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem. 8. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu mogą być przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie w dniach przeznaczonych na oglądanie przedmiotów. Z chwilą rozpoczęcia aukcji reklamacje nie będą przez WCN uwzględniane. 9. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy. 10. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach wątpliwych licytator ma prawo jeszcze raz wywołać cenę. 11. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010. 12. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia: do 200 zł

- 10 zł

200 zł - 500 zł

- 20 zł

500 zł - 1.000 zł

- 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł

- 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł

- 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł

- 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł

- 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł

- 2.000 zł

od 50.000 zł

- 5.000 zł

13. Moc prawną ma polski tekst regulaminu. 14. Wszelkie należności prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A.,

82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN)

MultiBank, BRE Bank S.A.,

08 1140 2017 0000 4302 0767 0344 (PLN)


TERMS OF AUCTION of Warsaw Numismatic Centre 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders. 2. The condition of participating in auction is possesing the bidding number. The bidding number is issued to client upon fulfilling and signing the registration card. In case the client wishes to remain anonymous, he or she is obliged to pay a deposit. The amount of deposit is stated each time by WCN. 3. The fact of signing the registration card and accession to bidding constitutes full acceptance of all the terms of the sale by the bidder. 4. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description. 5. The prices indicated in the catalogue are estimates, but bidding will start at prices 20% lower. 6. The participation in the auction is also availlable in written orders by letter, fax or electronic mail. The written orders are accepted a day before the auction at the latest. Clients participating in written orders are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of estimated prices. WCN may retract from request of paying deposit. 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account. Purchasers known to WCN are obliged to make payment within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser. 8. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing during public viewing of items. With the beginning of the auction no complaints will be accepted by WCN. 9. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations 10. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 10% buyer's fee will be added. VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more. 11. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16.000 zlotys can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd Juty 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010. 12. The bidding procedure is executed with minimum rates of increase: up to 200 zł

- 10 zł

200 zł - 500 zł

- 20 zł

500 zł - 1.000 zł

- 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł

- 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł

- 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł

- 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł

- 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł

- 2.000 zł

above 50.000 zł

- 5.000 zł

13. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance. 14. All money transfers should be made to our bank accounts in specified currency: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A.,

SWIFT: CITIPLPX

IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN) IBAN: PL 36 1030 0019 0108 4060 1100 4047 (USD) IBAN: PL 68 1030 0019 0109 7860 1000 9831 (EUR)


2

1

STAROŻYTNOŚĆ GRECJA 1. Baktria, Antymachos I 171-160 pne, drachma 168-160 pne, mennica Pushkalavati, Aw: Nike z gałązką palmową krocząca w lewo, wokoło ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΙΦΟΡΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ, w polu monogram, Rw: Jeździec galopujący w prawo, wokoło inskrypcja, srebro 2.46 g, Mitchiner 135a III+ 2. Baktria, Antyalcides 145-135 pne, drachma, mennica Panjhir, Aw: Popiersie w nakryciu głowy typu kausia, wokoło ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΙΦΟΡΟΥ ΑΝΤΙΑΛΚΙΔΟΥ, Rw: Zeus siedzący na tronie w lewo, trzymający berło i Nike w dłoni, przed nim mały słoń, z tyłu monogram Pk, wokoło inskrypcja, srebro 1.24 g, Mitchiner Indo-Greek 277a, patyna II

3

250,-

400,-

5

4

3. Cylicja, Tarsos, Mazaios- satrapa, stater, Aw: Baaltars siedzący w lewo na tronie, trzymający włócznię oraz orła z kłosem na gałęzi winorośli, poniżej i po prawej napisy aramejskie, Rw: Lew atakujący byka uciekającego w lewo, srebro 11.02 g, SNG Levante 106, SNG France 335, SNG Cop. 312 II/III+ 4. Galia, Massalia, obol, IV-III w pne, Aw: Głowa młodzieńca w lewo, Rw: Czwórdzielne koło, wewnątrz litery M A, srebro 0.60 g, SNG Cop. 726 II5. Galia, Massalia, tetrobol (lekka drachma), 100-49 pne, Aw: Popiersie Artemidy w prawo, przed nią w polu K, Rw: Lew kroczący w prawo, powyżej ΜΑΣΣΑ, w odcinku XXA, srebro 2.66 g, SNG Cop. 798, SNG München 383 III+

1.500,300,600,-

7

6

6. Kapadocja, Ariobarzanes I Filoromaios 95-62 pne, drachma, Aw: Głowa władcy w prawo, Rw: Atena stojąca w lewo, trzymająca włócznię i Nike, po bokach i u dołu ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΟΒΑΡΖΑΝΟΥ ΦΙΛΟΡΟΜΑΟΙΥ, w odcinku EI, srebro 3.33 g, BMC -, SNG Aulock III+ 7. Macedonia, następcy Aleksandra Wielkiego, drachma, Mylasa w Karii (lub Kaunos), poł. III w. pne, Aw: Głowa Heraklesa w prawo, Rw: Zeus Aetophoros siedzący na tronie w lewo, trzymający berło i orła, u dołu po lewej labrys, srebro 3.97 g, Price 2075 III+/II-

400,-

500,-

8 8. Macedonia, Filip III Arrhidaios, stater, Aw: Głowa Ateny w prawo, Rw: Nike stojąca w lewo w wieńcem w dłoni, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕ[ΩΣ], u dołu monogram, złoto 8.61 g, moneta wyjęta z pudełka z dołączonym certyfikatem NGC (Strike 3/5, Surface 2/5)

I-/II+

9.000,-

II-

1.500,-

9 9. Macedonia, Filip III Kassander, tetradrachma 323-315 pne, Amphipolis, Aw: Głowa Zeusa w prawo, Młodzieniec na koniu z gałązką palmową w prawo, u góry ΦΙΛΙΠ-ΠΟΥ, u dołu wieniec i Γ., srebro 14.36 g, Le Rider t.46, 14, SNG ANS 747

5


10

12

11

10. Pont, Amisos, 100-85 pne, AE-20, Aw: Głowa Zeusa w prawo, Rw: Orzeł stojący w lewo z głową zwróconą w prawo stojący na wiązce piorunów, z lewej monogram, poniżej ΑΜΙΣΟΥ, brąz 9.24 g, SNG BM Black Sea 1221, SNG Aulock 56, SNG Cop. 134 11. Pont, Amisos, 85-65 pne, AE-26, Aw: Głowa Zeusa w prawo, Rw: Orzeł stojący w lewo z głową zwróconą w prawo stojący na wiązce piorunów, z lewej monogram, poniżej ΑΜΙΣΟΥ, brąz 18.90 g, SNG BM Black Sea 1145, SNG Aulock 55, SNG Cop. 132 12. Syria, Seleucydzi, Demetrios I Soter 162-150 pne, drachma 152-151 pne, Antiochia, Aw: Głowa władcy w prawo, Rw: Róg obfitości, po bokach ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, w odcinku monogramy i data ΑΞΡ, srebro 4.07 g, BMC IV/47/40, SC 1642.3d

II

500,-

II

600,-

III

500,-

II

1.250,-

II-

2.500,-

II

500,-

16. celtyckie naśladownictwo tetradrachmy Thasos 168-148 pne, klasa II (zbarbaryzowanie rysunku, lecz bez utraty czytelności legendy), Aw: Głowa Dionizosa, Rw: Herkules w lewo, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ, srebro 14.54 g, Kostial 969 (podobny) III

600,-

13

14

13. Syria, Seleucydzi, Antioch VII Euergetes (Sidetes) 138-129 pne, tetradrachma, mennica w Kapadocji, emisja pośmiertna, Aw: Głowa władcy w prawo, Rw: Atena Nikeforos w lewo, trzymająca włócznię i Nike, po bokach ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ, po lewej monogramy, w polu Ο-Λ, srebro 16.62 g, BMC IV/71/24, SC 2148 14. Tracja, Lizymach 305-281 pne, tetradrachma, mennica Lampsakos,Aw: Głowa Aleksandra Wielkiego w prawo, Rw: Atena Nikeforos siedząca w lewo, trzymająca włócznię i Nike, u boku tarcza, po bokach ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ, w polu monogram HP, w odcinku J, srebro 17.17 g, Thompson 47, Müller 401

15

16

15. Tracja, Pantikapea, AE-25, 100-70 pne, Aw: Głowa Dionizosa w prawo, Rw: Kołczan, wewnątrz niego kosz strzał, po lewej monogram, brąz 17.47 g, SNG BMC Black Sea 946, SCG Cop. 10, SNG Stancomb 597

CELTOWIE WSCHODNI

17

18

19

RZYM 17. Słowiańskie naśladownictwo denara rzymskiego, Aw: Głowa w prawo, wokoło imitacja napisu, Rw: Postać (wzorowana na Pax) stojąca w prawo, wokoło imitacja napisu, srebro 2.07 g, patyna 18. Judea, Herod I 40-4 pne, prutah, Aw: Kotwica, wokoło ΗΡΩ ..., Rw: Dwa rogi obfitości, między nimi kaduceusz, powyżej ΕΘ, brąz 1.58 g, Meshorer 59, moneta z czasów narodzin Jezusa Chrystusa 19. Judea, cesarz Tyberiusz, prokurator Poncjusz Piłat 26-36 ne, prutah 29-31, Jerozolima, Aw: Lituus, wokoło [ΤΙΒΕ]ΡΙΟΥ ΚΑΙCAΡ[OC], Rw: W wieńcu nieczytelna data, brąz 1.52 g, Meshorer 230-231, moneta z czasów ukrzyżowania Jezusa Chrystusa

6

III+

300,-

III

200,-

III

200,-


21

20

20. Domicjan 81-96, denar 92, Rzym, Aw: Głowa w prawo, IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P XI, Rw: Minerwa krocząca w lewo, IMP XXI COS XVI CENS P P P, srebro 3.57 g, RIC 166, RSC 273 III+ 21. Antoninus Pius 138-161, denar 148-149, Rzym, Aw: Głowa w prawo, ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII, Rw: Cesarz z paterą nad trójnogiem, COS IIII, srebro 2.48 g, RIC 183, RSC 304 II

250,400,-

23

22

22. Maksymin I Trak 235-238, denar, Aw: Popiersie w prawo, IMP MAXIMINVS PIVG AVG, Rw: Fides na wprost trzymająca sztandary legionowe, FIDES MILITVM, srebro 2.86 g, RIC 7a II 23. Filip II Arab 244-247, aureus, Aw: Popiersie w prawo, M IVL PHILIPPVS CAES, Rw: Cesarz z włócznią i globem w lewo, PRINCIPI IVVENT, złoto 4.53 g, RIC 218, Cohen 46, Calico 3275, rzadki, ładnie zachowany, ale dziura z epoki III

24

350,-

5.000,-

25

24. Dioklecjan 284-305, folis 299-300, Antiochia, Aw: Głowa w prawo, IMP C DIOCLETIANVS P F AVG, Rw: Geniusz na wprost, trzymający modius i róg obfitości, GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku ANT, w polu po prawej B, brąz 8.52 g, RIC 52a, pięknie zachowany 25. Maksymian Herkuleus 286-305, follis 297-299, Cyzicus, Aw: Głowa w prawo, IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG, Rw: Geniusz z paterą i rogiem obfitości, GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku KA, brąz 10.80 g, RIC 12b, piękny

26

I-

400,-

I-

400,-

I-

400,-

I-

400,-

II

3.500,-

27

26. Galeriusz Maksymianus 293-311, follis 297-299, Cyzicus, Aw: Głowa w prawo, GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES, Rw: Geniusz z paterą i rogiem obfitości, GENIO AVGG ET - CAESARVM NN, w odcinku KA, brąz 8.32 g, RIC 11b, piękny egzemplarz 27. Konstancjusz I Chlorus 293-305, follis 297-299, Cyzicus, Aw: Głowa w prawo, FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES, Rw: Geniusz z paterą i rogiem obfitości, GENIO AVGG ET CAESARVM NN, w odcinku KB, brąz 10.96 g, RIC 11a, piękny egzemplarz

28 28. Walentynian III 425-455, solidus 430-445, Rawenna, Aw: Popiersie w prawo, D N P L A VALENTINIANVS P F AVG, Rw: Cesarz na wprost trzymający długi krzyż i Wiktorię, VICTORIA AVGGG / CONOB / R-V, złoto 4.22 g, Cohen 19, RIC 2010, Depeyrot 17/1

7


29

30

BIZANCJUM 29. Justyn I 518-527, solidus 519-527, Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, D N IVSTINVS PP AVG, Rw: Anioł na wprost z krzyżem i globem, VICTORIA AVGGG B / CONOB, gwiazda w polu po prawej, złoto 4.46 g, DOC 2b, Sear 56, wyśmienity stan 30. Justynian I 527-565, solidus 527-528, Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, D N IVSTINIANVS P P AVG, Rw: Anioł na wprost z krzyżem i globem, VICTORIA AVGGG Θ / CONOB, gwiazda w polu po prawej, złoto 4.51 g, DOC 3, Sear 137, pięknie zachowany

31

I

3.000,-

I-

2.500,-

II

1.000,-

I-

2.500,-

I

3.500,-

II

1.500,-

32

31. Justynian I 527-565, tremissis, Konstantynopol, Aw: Popiersie w prawo, D N IVSTINIANVS P P AVG, Rw: Wiktoria z wieńcem i globem krocząca w prawo, VICTORIA AVGVSTORVM / CONOB, w polu gwiazda, złoto 1.48 g, DOC 19, Sear 145, ładny egzemplarz 32. Maurycy Tyberiusz 582-602, solidus 583-601, Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, D N MAVRC TIB P P AVG, Rw: Anioł na wprost z krzyżem i globem, VICTORIA AVGG Z / CONOB, złoto 4.41 g, DOC 5, Sear 478, pięknie zachowany

33

34

33. Herakliusz 610-641, solidus 610-613, Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, D N HERACLIUS P P AVG, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORIA AVGЧ E / CONOB, złoto 4.43 g, DOC 3b, Sear 731, mimo niewielkiej rysy na rewersie wyśmienity stan zachowania 34. Konstans II i Konstantyn IV 641-668, solidus 654-659, Konstantynopol, Aw: Popiersia cesarzy na wprost, d N CONSTANTINЧS C CONSTANTIN, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORIA AVGЧ Θ / CONOB, złoto 4.34 g, DOC 25i, Sear 959

35

36

35. Leon III, Konstantyn V i Leon IV 751-775, solidus 751-757, Konstantynopol, Aw: Popiersia obu władców na wprost, CONSTANTINOS S LEONONEOS, Rw: Popiersie Leona III na wprost, C LEON PAMЧL, złoto 4.43 g, DOC 2, Sear 1551, ładnie zachowany II+ 36. Michał VII Dukas 1071-1078, histamenon nomisma, Konstantynopol, Aw: Popiersie Chrystusa Pantokratora, IC-XC, Rw: Popiersie władcy w majestacie na wprost, MIXAHΛ BACIΛΟΔ, złoto 4.39 g, DOC 2a, Sear 1868, wyśmienicie zachowany I-

37

2.800,-

2.500,-

38

37. Michał VII Dukas 1071-1078, histamenon nomisma, Konstantynopol, Aw: Popiersie Chrystusa Pantokratora, IC-XC, Rw: Popiersie władcy w majestacie na wprost, MIXAHΛ BACIΛΟI, złoto 4.31 g, DOC 2, Sear 1868 38. Cesarstwo Łacińskie, aspron trachy 1204-1261, naśladownictwo monet Manuela I Comnenusa, Aw: Chrystus na tronie na wprost, IC-XC, Rw: Cesarz na wprost, [MA]NOHΛ ΔΕCΠΟΤΗC, brąz 4.23 g, DOC 2, Sear 2022

8

II

1.500,-

II

300,-


39

40

ŚREDNIOWIECZE ANGLIA 39. Aethelred II 978-1016, denar, ok. 991, Southampton, mincerz Isegel, Aw: Popiersie w prawo, ÆÐELRÆD REX ANGLO, Rw: Boska ręka w geście błogosławieństwa, IZEGEL M-O HAMP, srebro 1.59 g, Seaby 1147, North 769, egzemplarz w aukcji WCN 8/44, bardzo rzadka odmiana

III

1.000,-

II

600,-

III+

500,-

III

400,-

III

400,-

III

300,-

III-

1.200,-

III+

1.500,-

II-

600,-

II

750,-

Niemalże identyczny egzemplarz tej samej mennicy i tego samego mincerza w stanie AU58 był sprzedany w 2008 na aukcji Ira & Larry Goldberg za sumę $17.000

40. Aethelred II 978-1016, denar, Lincoln, mincerz Ulfcetel, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Długi krzyż, VLFCETL MΩO LNC, srebro 1.39 g, Seaby 1151, North 774

41

42

41. Aethelred II 978-1016, denar, mennica Londyn, mincerz Leofric, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Długi krzyż, LEOFRIC MO LVND, srebro 2.01 g, Seaby 1151, North 774 42. Aethelred II 978-1016, denar, mennica Winchester, mincerz Aelfgar, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Długi krzyż, ÆLFGAR MΩO PINCL, srebro 1.69 g, Seaby 1151, North 774

44

43

43. Knut 1016-1035, denar, mennica Londyn, mincerz Leofstan, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Krótki krzyż w obwódce, LEOFSTAN ON LV, srebro 0.94 g, Seaby 1159, North 790

CZECHY 44. Bolesław II 972-999, denar, Aw: Krzyż, w polach 3 kulki i lilia, Rw: Dach świątyni, pod nim litery, srebro 1.17 g, Šmerda 12 (ale brak odmiany z klinem w krzyżu), bite dwukrotnie po zamianie awersu z rewersem, bardzo ciekawe

45

46

45. Emisja anonimowa, obol, koniec X wieku, Aw: Dłoń opatrzności, obok ?-V, Rw: Dach świątyni w stylu Ratyzbońskim, pod nim ONO, srebro 0.53 g, Cach 170 46. Brzetysław I jako książę Moraw, denar 1028-1034, Ołomuniec, Aw: Dłoń opatrzności, Rw: Krzyż długi z księżycami w polach, srebro 0.87 g, Cach 300, pęknięty, rzadki

47

48

47. Brzetysław I 1037-1055, denar przed ok. 1050, Aw: Krzyż, BRACISLΛV, Rw: Postać z uniesionymi dłońmi, VENCEZΛVS, srebro 1.01 g, Cach 310 48. Brzetysław I 1037-1055, denar przed ok. 1050, Aw: Popiersie z chorągwią, BRACIZLΛVS DVX, Rw: Postać na tronie, SCS WENCEZLΛVS, srebro 1.08 g, Cach 317

9


50

49

49. Brzetysław I 1037-1055, denar przed ok. 1050, Aw: Herb, BRAC..IAVS DVX, Rw: Dłoń boska w geście błogosławieństwa, SCS VVENCEZLAVS, srebro 1.16 g, Cach 319 50. Brzetysław I 1037-1055, denar przed ok. 1050, Aw: Herb, BRAC..IAVS DVX, Rw: Dłoń boska w geście błogosławieństwa, SCS VVENCEZLAVS, srebro 0.89 g, Cach 319, wyszczerbiony

51

II

750,-

II-

600,-

III II-

2.000,150,-

III+

150,-

III-

150,-

II+

800,-

II-

250,-

III+

250,-

II

600,-

II

200,-

52

51. Morawy, Przemysł II 1253-1278, brakteat, Dwa stojące lwy zwrócone do siebie grzbietami, srebro 0.61 g, Cach 944 (podobny ale bez krzyża), UNIKAT ?, egzemplarz z aukcji WCN 8/61 52. Jan II Luksemburski 1310-1346, grosz praski, srebro 3.21 g

54

53 53. Karol IV Luksemburski 1346-1378, grosz praski, srebro 3.33 g

DANIA? / ANGLIA? 54. Fałszerstwo typu Helmet Etelreda II z lat ok. 1003-1009 (Seaby 1152), Aw: Popiersie w hełmie w lewo, Rw: Długi krzyż o ramionach zakończonych kółkami, miedź lub srebro bardzo słabej próby 1.25 g, pogięty, ten typ był także naśladowany w Danii, jednak widoczne elementy wskazują na czerpanie wzorca wprost z monety anglosaskiej

57

56

55 FRANCJA

55. Normandia, Ryszard I 943-966, denar, Rouen, Aw: Krzyż, w polach kulki, RICARDVSI, Rw: Świątynia z krzyżem św. Andrzeja pośrodku, ROTOMAGVS, srebro 1.21 g, Duplessy 16, P.d.A. -

LITWA 56. Witold 1392-1430, pieniądz (denar) 1413-1430, Wilno, Aw: Kolumny Gedymina, Rw: Długi grot włóczni, po prawej krzyżyk, srebro 0.39 g, Ivanauskas 11V, dwukrotnie wybity 57. Witold 1392-1430, pieniądz (denar) 1413-1430, Wilno, Aw: Kolumny Gedymina, Rw: Krótki “pękaty” grot włóczni, po prawej krzyżyk, srebro 0.28 g, Ivanauskas 11V

59

58 NIEMCY

58. Dolne Łużyce /Niederlausitz/, brakteat (XII-XIV); Dwie głowy orłów odwrócone od siebie, srebro 0.36 g, Fbg. 193 59. Dolne Łużyce /Niederlausitz/, brakteat typu Vinkenaugen, XVI w., Głowa na wprost, srebro 0.16 g, E. Bahrfeldt- Festschrift der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin s.120, nr 6, drugi znany egzemplarz prócz znanego ze skarbu w Lieberose, egzemplarz z aukcji WCN 9/75

10


61

60

60. Deventer, Henryk II król (1002-14), denar, Aw: Monogramy Alfa i Omega, wokoło napis, Rw: Krzyż kawalerski, wokoło napis, srebro 1.11 g, Dbg 562, Ilisch - Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1.7, krótko bity typ z okresu bezpośrednio poprzedzającego koronację cesarską Henryka II 61. Dortmund, Otto III 983-1002, denar, Aw: Krzyż z kulkami w polach, ODDO IMPERATOR, Rw: Mały krzyżyk w otoku perełkowym, THEROTMANNI, srebro 1.29 g, Dbg 744 - ale odmiana bez kulek na końcach krzyża na rewersie

III

300,-

III

400,-

63

62

62. Goslar, Otto III 983-1002, denar ok. 1000 r., Aw: Głowa w lewo, wokoło OTTO REX ... HEIDA, Rw: Krzyż, w polach O-D-D-O, wokoło D I GRA REX, srebro 1.10 g, Dbg. 1164, Kluge 46 III63. Kolonia /Köln/, Otto I 936-973, denar, Aw: S-COLONI-A, fragmenty przebicia rewersu na awersie, Rw: Krzyż prosty i 4 kulki w polach, wokoło OTTO REX, srebro 1.37 g, Dbg 331, patyna III+

64

200,-

66

65

64. Kolonia /Köln/, Otto III 983-1002, denar, Aw: Monogram miasta Kolonii S-COLONI-A, Rw: Krzyż, w polach kulki, wokoło OODD, MP AVG, srebro 1.26 g, Dbg. 342k 65. Kolonia /Köln/, arcybiskup Piligrim 1021-1036, denar z tytulaturą cesarza Konrada (1024-1039), Aw: Pięciokolumnowy portal kościoła, Rw: Krzyż, w polach PI-LI-GR-IM, srebro 1.13 g, Häv. 222, Dbg. 381 66. Maastricht?, naśladownictwo denara Henryka II, Aw: Niewyraźny rysunek głowy, Rw: Litery S / CAM / A, srebro 1.23 g, Dbg 245

67

300,-

III+

200,-

III+

150,-

III

125,-

III+

300,-

III

150,-

III

300,-

III+

400,-

68

67. Moguncja /Mainz/ ?, Otto I 936-973 ?, denar, Aw: Kapliczka z krzyżykiem, wokoło napis, Rw: Krzyż, w polach 4 kulki, wokoło napis, srebro 1.29 g, Dbg 777 68. Moguncja /Mainz/, Henryk II 1002-1024, denar, Aw: Popiersie króla na wprost, Rw: Budowla kościoła, srebro 1.53 g, Dbg 788

69

70

69. Nabburg, Henryk II 955-976, denar 973-976, Aw: Dach kościoła, pod nim ANA w ramce, Rw: Krzyż, w trzech polach trójkropki, srebro 1.26 g, Hahn 68a2 70. Ratyzbona /Regensburg/, Henryk II 985-995, denar 985-995, Aw: Dach kościoła, pod nim ECC, Rw: Krzyż, w polach dwie kulki i kółko, srebro 1.58 g, Hahn 22b2

11


72

71

71. Ratyzbona /Regensburg/, Henryk II 985-995, denar 985-995, Aw: Dach kościoła, pod nim CVAL, wokoło REGINA CIVITAS, Rw: Krzyż, w polach dwie kulki i kółko, wokoło HEINRICVS DVX, srebro 1.67 g, Hahn 22d1 72. Ratyzbona /Regensburg/, Henryk IV 995-1002, denar 995-1002, Aw: Dach kościoła, pod nim VVIC, Rw: Krzyż, w polach dwie kulki, kółko i trójkąt, srebro 0.90 g, Hahn 25e3, wykruszony, patyna

III+

500,-

III

150,-

III

250,-

III

300,-

III III

200,200,-

74

73

73. Ratyzbona /Regensburg/ (?), naśladownictwo denara bawarskiego króla Henryka II, Aw: Dach kościoła, •C•C, Rw: Krzyż, w polach trójkropek, kółko, trójkropek i trójkąt, srebro 1.49 g, Hahn typ 27b, pod względem fabryki dość bliskie oryginałom, patyna 74. Ratyzbona /Regensburg/, Henryk II 1002-1024, denar 1002-1009, Aw: Dach kościoła, pod nim SICCI, Rw: Krzyż, w polach kółko, dwa trójkąty i trójkropek, srebro 1.35 g, Hahn 27h1

76

75

75. Saksonia /Sachsen/, Otto III 983-1002, denar po 893, Aw: Kapliczka, Rw: Krzyż, srebro 1.38 g, Hatz IV, pogięty 76. Saksonia /Sachsen/, Otto III 983-1002, denar po 893, Aw: Kapliczka, Rw: Krzyż, srebro 1.08 g, Hatz IV, pogięty

77 78 77. Saksonia /Sachsen/ ?, Otto III 983-1002 ?, anonimowe naśladownictwo denara krzyżowego typu II (Kaplica) wykonane w stylu „łupawskim”, ale nie notowane w literaturze (zbliżony: Łupawa 674, tab. 5:5), srebro 1.17 g, krążek wycięty nożycami i lekko oklepany na zadziorach III78. Saksonia /Sachsen/, Otto III 983-1002, zestaw 6 denarów po 893 r. typu ODDO (w tym jedno ciekawe naśladownictwo z 2. ćw. XI w., Hatz IV (4x) i V (1x), razem 6 sztuk, pogięte egzemplarze III/III-

300,750,-

80 79 79. Saksonia /Sachsen/, anonimowi biskupi, zestaw 7 denarów krzyżowych, Str. 23 (4x) i 24 (3x), razem 7 sztuk 80. Strasbourg, biskup Widerold 991-999, denar, Aw: Popiersie w prawo, [OTTO I]MPERAT, Rw: Kościół, DER[OLT E]LI, srebro 1.34 g, Dbg 939

12

III

1.000,-

III

150,-


82

81

81. Würzburg, Otto III 983-1002, denar, Aw: Popiersie św. Kiliana, S KILIANVS, Rw: Krzyż z kulkami w polach, OTTO IMPE, srebro 1.09 g, Dbg 856 82. Würzburg- biskupstwo, Meinhard I 1018-1034, denar, Aw: Popiersie św. Kiliana w prawo, [S KIL]IANVS, Rw: Kościół, [VVIR]ZEBV[RG], srebro 1.09 g, Dbg 859

83

III+

350,-

III

400,-

84

83. Zestaw denarów niemieckich z końca X i początku XI wieku: a) Saksonia ?, naśladownictwo denara krzyżowego ze świątynią, koniec X w.; b) Saksonia, Otto III, denar, Hatz IV; c) Saksonia, Otto III, denar, Hatz III; d) Saksonia, denar krzyżowy, CNP 429?; e) Saksonia, denar krzyżowy, CNP 428?; f) Saksonia, Bernhard II 1011-1059, denar, Dbg 589a; g) Spira /Speyer/, Otto III 983-1002, denar, Dbg 827; h) Kolonia, Otto II 973-983, denar, Dbg 333-334, razem 8 sztuk III 84. Zestaw denarów niemieckich z końca X i początku XI wieku: a) Bawaria ?, naśladownictwo denara Ottona (976-982), Krzyż / Kapliczka, w niej CNI; b) Naśladownictwo monet bawarskich, Galster Bornholm 48,1057 (s. 217) ?; c) Saksonia, Otto III, denar typu ODDO; d) Saksonia, naśladownictwo denara Ottona i Adelajdy; e) Magdeburg, anonimowy denar, Kościół / Krzyż kawalerski, Dbg 1330; f) Moguncja- arcybiskupstwo, denar 975-1011, Dbg 802, dziura; g) Moguncja- arcybiskupstwo, denar 975-1011, Dbg 801-802; h) Trewir /Trier/, Henryk II 1002-1024, denar, Dbg 462?; i) Hybrydalna imitacja (fałszerstwo z epoki?) pensów Etelreda II typów Last small cross / Crux, nieokreślonego pochodzenia, grubo powleczone warstwą srebra; razem 9 sztuk IV/III

750,-

1.000,-

86

85 NIEMCY? / SKANDYNAWIA?

85. Naśladownictwo pensa anglosaksońskiego z pocz. XI w., Aw: Popiersie władcy w prawo, przed nim berło (jak Seaby 1144-1147), Rw: Krzyż dwunitkowy, wewnątrz niego pięć punktów, w polach imitacje liter (podobny do typu CRVX, Seaby 1148 lub Pyramids, Seaby 1184), srebro 1.49 g

III

250,-

III

1.000,-

III

500,-

III-

125,-

POMORZE 86. Naśladownictwo denara typu “łupawskiego”, Aw: Czwórlistna uproszczona rozeta, wokoło imitacje liter wymieszane z kółkami, Rw: Naśladownictwo krzyża typu ODDO z imitacją napisu wokoło, srebro 1.07 g

88

87

87. Hybrydalne naśladownictwo denara saskiego i anglosaskiego, Aw: Krzyż i O-D-D-O (naśladownictwo denara Ottona i Adelajdy), Rw: Krótki krzyż dwunitkowy z kulkami w polach (podobieństwo typu angielskiego Short Cross), srebro 1.26 g, duża ciekawostka 88. Pyrzyce, kwartnik, Aw: Rozeta w tarczy, Rw: Gryf w lewo, srebro 0.48 g, Dbg-P. 232, egzemplarz z aukcji WCN 8/129

13


POMORZE?, POLSKA?, SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA Monety przedstawione w tym dziale zostały wyodrębnione z grupy naśladownictw znajdujących się na bieżącej aukcji z powodu ich dość zbliżonego do siebie sposobu i stylu wykonania. Większość z nich to naśladownictwa jednego z najpospolitszych typów monet środkowoeuropejskich- denarów Ottona III i Adelajdy, tak zwanych OAP (Otto-Adelheid-Pfennige). Sam styl naśladowania, zarówno strony z kapliczką, jak i strony z krzyżem dzielącym O-D-D-O, jest urozmaicony, ale znaleziska ostatnich lat pozwalają dość poważnie przypuszczać, że były one wytworami słowiańskimi z okresu panowania pierwszych Piastów. Ich dokładne opracowanie w danej chwili jest bardzo niekompletne, z ich dużego zbioru wyodrębniają się powoli monety nowych typów, szczególnie Bolesława Chrobrego. (Patrz: WN 1990, Peter Ilisch, Otto-Adelheid Pfennige; WN 1994, Peter Ilisch, Regensburg- und Otto-Adelheid-Imitationen aus Polen?; WN 2005, Peter Ilisch, Eine polnische oder pommerische Prägegruppe des 11. Jahrhunderts; Nummi Docent!, Mateusz Bogucki, Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige) Niektóre z monet rozszyfrowanych, przynależnych do tej grupy, zostały już przyporządkowane dosyć zgodnie Bolesławowi Chrobremu (patrz poz. 101-105), niektóre zaś - czyli poniżej prezentowana grupa - wciąż czekają na ściślejsze przyporządkowanie emitentom. Niemniej monety te są dużą ciekawostką, będącą coraz silniej przesuwaną na tereny Polskie z datowaniem na początek XI wieku.

89

90

89. Naśladownictwo denara OAP, jak Hatz IV 4a lecz legenda całkowicie pomylona, zwraca uwagę niska waga, całkowity brak podniesionej krawędzi, pokrój zbliżony do kwadratowego i bardzo dobre wykonanie stempli, nieodległe od oryginału, srebro 0.96 g, podobnie wykonany okaz (uznany za oryginalny, Hatz IV 17a) w Otto-Adelheid Pfennige, ryc. 67 90. Naśladownictwo denara saskiego, Aw: Krzyż z grupami kulek w kątach, pseudolegenda, Rw: Kapliczka z kulką w środku, u podstawy dwie klinowate wypustki skierowane w dół, z boków kapliczkę flankują zestawione w trójkąt grupy trzech kulek, niżej para kulek przy końcach poziomej listwy z trójkątem skierowanym w dół, pseudolegenda, srebro 1.37 g, podstawa kaplicy z dwoma klinami przypomina przedstawienie cesarskiej brody na saskich denarach z XI w. (Dbg 596, 597 itd.)

91

92

III

150,-

III

250,-

93

91. Naśladownictwo denara OAP z czasów panowania Henryk II?, Aw: Kapliczka, Rw: Krzyż z czterema kulkami w kątach, widoczny fragment legendy …RICVS, srebro 1.28 g, ciekawe naśladownictwo niemające bezpośredniej analogii w literaturze III 92. Anonimowe naśladownictwo denara saskiego, Aw: Kapliczka, pseudolegenda, Rw: Krzyż z czterema kulkami w kątach, pseudolegenda, srebro 1.00 g, dość prymitywne naśladownictwo liter w legendzie III 93. Hybrydalne naśladownictwo denara saskiego i kolońskiego, Aw: Kapliczka jak na denarach OAP, pseudolegenda, Rw: Krzyż prosty zakończony niewielkimi poprzeczkami, cztery kulki w kątach, pseudolegenda, srebro 1.08 g, dość prymitywne naśladownictwo legend w postaci krzyżyków i linii łamanych III

94

95

94. Naśladownictwo denara typu goslarskiego, Aw: Krzyż, w otoku promieniście kreski, Rw: Zniekształcona kapliczka,w otoku promieniście kreski, srebro 1.40 g, egzemplarz z aukcji WCN 8/109 95. Naśladownictwo denara OAP, Aw: Kapliczka, legenda, Rw: Krzyż, O-D-D-O, legenda, srebro 1.21 g, legendy dość wyraźne, ale niejednoznaczne, dość bliskie oryginałom 96. Pomorze, Wielkopolska lub Mazowsze, anonimowe naśladownictwo denara OAP wykonane w stylu „łupawskim”, ale brak bezpośredniej analogii w skarbie z Łupawy, srebro 1.25 g, Mateusz Bogucki, Nummi docent! 2012, s. 125, ryc. 14

14

150,300,-

150,-

96 III

250,-

III

100,-

III

400,-


97

98

97. Hybrydalne połączenie naśladownictwa saskiego i bawarskiego, Aw: Kościół (podobny do typu OAP), pseudolegenda, Rw: Krzyż, w polach dwukrotnie trójkropek, dwukrotnie zniekształcone kółko (analogia do denarów ratyzbońskich Henryka II), srebro 1.27 g, widoczne w odprysku ślady miedzi pozwalają określić monetę jako fałszerstwo z epoki, grubo powleczone warstwą srebra 98. Jednostronne naśladownictwo denara Bolesława Chrobrego typu REX BOLISLAVS (Str. 20, Such. XII), Krzyż prosty, w polach kółka, pseudolegenda, srebro 0.98 g, podwójnie i niewyraźnie wybity

III+

300,-

IV

1.000,-

III

1.000,-

III

250,-

III

30.000,-

III-

15.000,-

100

99

99. Naśladownictwo denara saskiego, przypuszczalnie polskiego pochodzenia, z początku XI w., Aw: Krzyż prosty, w polach cztery kółka z kulkami wewnątrz, pseudolegenda, Rw: Krzyż dwunitkowy, wewnątrz kropki, srebro 1.73 g, duże podobieństwo do rewersu denara Bolesława Chrobrego typu Princes Polonie, dość prymitywne naśladownictwo legend w postaci krzyżyków i linii łamanych 100. Nieokreślone naśladownictwo saskiego jednostronnego denara krzyżowego typu I (Świątynia, Dbg. 1325), Krótki krzyż prosty, w polach cztery kulki, obwódka i promieniste linie, srebro 2.02 g, bardzo ciężki jak na ten typ monety

101

102

POLSKA 101. Bolesław I Chrobry 992-1025, denar jednostronny typu “Princes Polonie”, Ptak zwrócony w prawo z rozpostartym ogonem, wokoło zniekształcona legenda, srebro 0.84 g, Str. 7, Such. IX,15, bardzo rzadki, jedna z pierwszych monet polskich, bitych prawdopodobnie na początku panowania Bolesława Chrobrego, patyna 102. Bolesław I Chrobry 992-1025, denar jednostronny typu “Princes Polonie”, Trzynitkowy krzyż prosty, w polach cztery kółka, każde z kulką wewnątrz, w otoku nieco zniekształcona legenda ... POLONIE, srebro 1.02 g, Str. 7, Such. IX,15, bardzo rzadki, jedna z pierwszych monet polskich, bitych prawdopodobnie na początku panowania Bolesława Chrobrego, gięty

15


103

103. Bolesław I Chrobry 992-1025, Wielkopolska, naśladownictwo denara ratyzbońskiego, Aw: Dach kościoła, pod nim VIDV, wokoło imitacja napisu, Rw: Krzyż prosty z rozszerzonymi końcówkami, w polach kółka i półkola, wokoło legenda, srebro 1.21 g, Nummi Docent! (2012), Mateusz Bogucki, Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, ryc. 2, WN (2006), Mateusz Bogucki - Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monety Bolesława Chrobrego, ryc. 11, duża rzadkość, znane dziś są zaledwie 23 egzemplarze, z czego zdecydowana większość z wykopalisk trafiła do zbiorów publicznych, jeden z niewielu egzemplarzy dostępnych na rynku III

15.000,-

104

104. Bolesław I Chrobry 992-1025, Wielkopolska, naśladownictwo denara ratyzbońskiego, Aw: Dach kościoła, pod nim +JIVA, wokoło imitacja napisu, Rw: Krzyż prosty o rozszerzonych końcówkach, w polach O-D-D-O, wokoło napis, srebro 0.87 g, Nummi Docent! (2012), Mateusz Bogucki, Some Polish imitations of Otto-Adelheid-Pfennige, ryc. 3, WN (2006), Mateusz Bogucki - Nieznana hybryda denara PRINCES POLONIE i nowy typ monety Bolesława Chrobrego, ryc. 13, duża rzadkość, znane dziś jest zaledwie 7 egzemplarzy, z czego zdecydowana większość z wykopalisk trafiła do zbiorów publicznych, jeden z niewielu egzemplarzy dostępnych na rynku III

15.000,-

105

105. Bolesław I Chrobry 992-1025, nieznana odmiana denara łącząca na jednej stronie styl znany z denarów Mieszka II, a na drugiej typowy dla Bolesława Chrobrego, Aw: Krótki krzyż prosty z kulkami w polach, wokoło legenda INC[LITV]S (Suchodolski, Moneta polska w X/XI wieku, typ XI,17), Rw: Krzyż prosty z poprzeczkami na końcach, w polach kulki, wokoło nieczytelna legenda ze znakami + (bardzo podobny typ do rewersu Mieszka II- Suchodolski, Moneta polska w X/XI wieku, typ II,3), srebro 1.02 g, ogromna rzadkość poszerzająca tworzony w ostatnich dziesiątkach lat łańcuch połączeń stempli monet Bolesława Chrobrego z możliwym włączeniem w to monet Mieszka II (dawniej przypisywanych Mieszkowi I), widoczne dość wyraźnie wykonanie rewersu tej monety tą samą ręką co znane nam monety Mieszka II

16

III

15.000,-


107 106 106. Bolesław II Śmiały 1058-1080, denar książęcy 1070-1076, Aw: Głowa w lewo w obwódce, BOLEZLAVS, Rw: Książę na koniu w lewo, za nim litera S, srebro 0.73 g, Str. 33, Such. IX/1, egzemplarz z aukcji WCN 9/104 III 107. Władysław I Herman 1081-1102, denar, Aw: Głowa w lewo, Rw: Budowla z trzema wieżami, srebro 0.48 g, Str. 35, Such. XI/1 II-

2.000,400,-

109

108

108. Władysław I Herman 1081-1102, denar, Aw: Głowa w lewo, Rw: Budowla z trzema wieżami, srebro 0.64 g, Str. 35, Such. XI/1, egzemplarz z aukcji WCN 7/182 109. Władysław I Herman 1081-1102, denar, Aw: Głowa w lewo, Rw: Budowla z trzema wieżami, srebro 0.82 g, Str. 35, Such. XI/1

III+

400,-

II

750,-

110. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, brakteat protekcyjny, Święty Wojciech z pastorałem unosi rękę w geście opieki nad przyklękającym księciem, srebro 0.28 g, Str. tabl. XIII, Kop. 47, R. Kiersnowski, O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego (WN 1959), typ II, (datuje na lata 1135-1138), Such. tabl. XV: 2; Gum. Handbuch 81, Gum. Podręcznik 58, piękny, wyraźnie wybity egzemplarz, w tym stanie zachowania bardzo rzadki II+

7.500,-

110

111

111. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar śląski, men. Wrocław, Aw: Głowa na wprost w obwódce, BOLEZXLVS, Rw: Głowa w czapce na wprost w obwódce, X IOANNES, srebro 0.77 g, Str. 11, Such. Men. Wrocł. - typ 1, Kop. 45, Gum. Handbuch 8 (RR), Gum. Podręcznik 4, pęknięty

III

5.000,-

II-

750,-

II

750,-

113

112

112. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Biskup z księgą i rycerz z włócznią, Rw: Mały krzyżyk i napis wokoło niego BOLEZLAV, na zewnątrz ADALBIAVS, srebro 0.74 g, Str. 38, Such. XIII/1 113. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.44 g, Str. 39, Such. XIV

17


116

115

114

114. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.43 g, Str. 39, Such. XIV 115. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.39 g, Str. 39, Such. XIV 116. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.40g, Str. 39, Such. XIV, egzemplarz z aukcji WCN 8/110

117

II-

750,-

II-

750,-

III

500,-

III

500,-

II+

1.000,-

II-

750,-

III+

750,-

118

117. Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.60 g, Str. 39, Such. XIV 118. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Książę na tronie, obok giermek, Rw: Rycerz walczący ze lwem, srebro 0.64 g, Str. 40, Such. XVI/1, egzemplarz z aukcji WCN 9/115

119

120

119. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Książę na tronie, obok giermek, Rw: Rycerz walczący ze lwem, srebro 0.52 g, Str. 40, Such. XVI/1 120. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Książę na tronie, obok giermek, Rw: Rycerz walczący ze lwem, srebro 0.49 g, Str. 40, Such. XVI/1

122

121

121. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Książę z mieczem, Rw: Biskup z pastorałem i biblią, srebro 0.56 g, Str. 42, Such. XVII/1 122. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Książę z mieczem, Rw: Biskup z pastorałem i biblią, srebro 0.45 g, Str. 42, Such. XVII/1, egzemplarz z aukcji WCN 9/118

II

1.000,-

II

800,-

II+

800,-

II

750,-

III+

750,-

II+

2.000,-

124

123

123. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Rycerz z mieczem nad jeńcem, Rw: Orzeł chwytający w locie zająca, srebro 0.50 g, Str. 43, Such. XVIII, egzemplarz z aukcji WCN 13/57 124. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Rycerz z mieczem nad jeńcem, Rw: Orzeł chwytający w locie zająca, srebro 0.48 g, Str. 43, Such. XVIII

125

126

125. Władysław II Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Rycerz z mieczem nad jeńcem, Rw: Orzeł chwytający w locie zająca, srebro 0.51 g, Str. 43, Such. XVIII 126. Księstwo raciborsko-opolskie, Mieszko I Plątonogi 1173?-1211, denar 1178/9-ok.1185/90, Racibórz, Aw: Rycerz na koniu w prawo z włócznią do przodu, Rw: Rycerz zamierzający się mieczem na lwa, srebro 0.33 g, Str. 44a-b, Paszk. Pieniądz górnośląski... 1, egzemplarz z aukcji WCN 7/211

18


128

127

127. Księstwo raciborsko-opolskie, Mieszko I Plątonogi 1173?-1211, denar 1178/9-ok.1185/90, Racibórz, Aw: Rycerz na koniu w prawo z włócznią do przodu, Rw: Rycerz zamierzający się mieczem na lwa, srebro 0.35 g, Str. 44a-b, Paszk. Pieniądz górnośląski... 1, egzemplarz z aukcji WCN 9/138 128. Śląsk, Bolesław I Wysoki 1163-1201, denar 1173-1185/90, Wrocław, Aw: Biskup z krzyżem i biblią, Rw: Rycerz walczący z lwem, srebro 0.27 g, Str. 46, Such. 2

129

III

1.000,-

II

500,-

III

400,-

II

1.000,-

II

1.250,-

II

1.250,-

III

1.000,-

III+

1.500,-

III

1.250,-

II+

3.000,-

130

129. Śląsk, Bolesław I Wysoki 1163-1201, denar 1173-1185/90, Wrocław, Aw: Biskup z krzyżem i biblią, Rw: Rycerz walczący z lwem, srebro 0.26 g, Str. 46, Such. 2 130. Krakowskie, Bolesław V Wstydliwy 1243-1279, denar ok. 1254, Aw: Półpostać św. Stanisława między dwoma orłami nad łukiem, pod łukiem Piotrowin , Rw: Św. Wacław (?) na tronie wznosi dwie palmy, srebro 0.25 g, Str. 50, Paszk. Św. Stanisław 6-7

131

132

131. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1146-1157 , Aw: Książę z mieczem na tronie, BOLEZLAVS, Rw: Głowa w prostokątnej ramce, S ADALBERTVS, srebro 0.52 g, Str. 51, Such. XIX/1 132. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1146-1157 , Aw: Książę z mieczem na tronie, BOLEZLAVS, Rw: Głowa w prostokątnej ramce, S ADALBERTVS, srebro 0.51 g, Str. 51, Such. XIX/1, patyna

133

134

133. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar po 1166?, Aw: Książę na tronie, Rw: Orzeł z podniesionymi skrzydłami, srebro 0.34 g, Str. 52, Such. XXII/1, wykruszony 134. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar, Aw: Głowa w otoku w prawo, Rw: Orzeł w prawo z głową zwróconą w lewo, srebro 0.37 g, Str. 53, Such. XXII/2, egzemplarz z aukcji WCN 7/195

135

136

135. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1157-1166, Aw: Książę siedzący na tronie na wprost, trzymający lilię w dłoni po prawej, Rw: Napis poziomy w trzech liniach BOL / EZL / AVS, srebro 0.35 g, Str. 55, Such XX/2 136. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1157-1166, Aw: Książę siedzący na tronie na wprost, trzymający lilię w dłoni po prawej, Rw: Napis poziomy w trzech liniach ADA / LBE / RTS, srebro 0.33 g, Str. 55*b, Such. XX/3, bardzo rzadki i pięknie zachowany

19


138

137

137. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1157-1166, Aw: Popiersie z mieczem, Rw: Trzej książęta za stołem, srebro 0.31 g, Str. 58, Such. XXI, patyna 138. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1157-1166, Aw: Popiersie z mieczem, Rw: Trzej książęta za stołem, srebro 0.33 g, Str. 58, Such. XXI, patyna

139. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1146-1157, Aw: Dwaj książęta siedzący wspólnie za stołem, skierowani ku sobie trzymają wspólnie kielich, Rw: Rycerz stojący na wprost z proporcem i tarczą w dłoniach, srebro 0.51 g, Str. 59, Such. XIX/2, piękny 140. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1146-1157, Aw: Dwaj książęta siedzący wspólnie za stołem, skierowani ku sobie trzymają wspólnie kielich, Rw: Rycerz stojący na wprost z proporcem i tarczą w dłoniach, srebro 0.52 g, Str. 59, Such. XIX/2

142

145

1.250,-

II+

1.000,-

II-

800,-

II-

800,-

III+

800,-

III+

750,-

III

600,-

III+

400,-

II

400,-

III+

300,-

II-

600,-

III

500,-

146

144. Mieszko III 1173-1202, brakteat łaciński, Postać na koniu w prawo, MESI, srebro 0.12 g, Str. 103, rzadki, lekko wykruszony, ślady patyny 145. Śląsk, Bolesław I Wysoki 1173-1201, denar ok. 1185/90-1201, Wrocław, Aw: Napis w czterech polach dwunitkowego krzyża B-O-L-I, Rw: Dwie postacie stojące z chorągwią, srebro 0.35 g, Str. 174c-d, egzemplarz z aukcji WCN 9/136 146. Śląsk, Bolesław I Wysoki 1173-1201, denar jednostronny ok. 1185/90-1201, Wrocław, Napis w czterech polach dwunitkowego krzyża B-O-L-I, srebro 0.22 g, Str. 174c-d, egzemplarz z aukcji WCN 9/135

147

III+

143

141. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1146-1157, Aw: Dwaj książęta siedzący wspólnie za stołem, skierowani ku sobie trzymają wspólnie kielich, Rw: Rycerz stojący na wprost z proporcem i tarczą w dłoniach, srebro 0.54 g, Str. 59, Such. XIX/2 142. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1146-1157, Aw: Dwaj książęta siedzący wspólnie za stołem, skierowani ku sobie trzymają wspólnie kielich, Rw: Rycerz stojący na wprost z proporcem i tarczą w dłoniach, srebro 0.51 g, Str. 59, Such. XIX/2 143. Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173, denar 1146-1157, Aw: Dwaj książęta siedzący wspólnie za stołem, skierowani ku sobie trzymają wspólnie kielich, Rw: Rycerz stojący na wprost z proporcem i tarczą w dłoniach, srebro 0.51 g, Str. 59, Such. XIX/2, egzemplarz z aukcji WCN 7/194

144

1.500,-

140

139

141

II-

148

149

147. Śląsk, Bolesław I Wysoki 1173-1201, denar jednostronny ok. 1185/90-1201, Wrocław, Napis w czterech polach dwunitkowego krzyża B-O-L-I, srebro 0.19 g, Str. 174c-d 148. Wielkopolska, Przemysł I i Bolesław Pobożny 1239-1257, denar jednostronny 1239-1249, Gniezno, Popiersie z bujną fryzurą na wprost, srebro 0.16 g, Str. 175, Paszk. WN 2004, 48, Paszk. Wlkp. Ryc. 1, egzemplarz z aukcji WCN 7/209 149. Śląsk?, Henryk II Pobożny, denar 1238-1241, Głogów lub Wrocław, Aw: Postać siedząca w prawo, trzymająca jabłko królewskie, Rw: Popiersie z pastorałem nad blankami zamku, srebro 0.26 g, Str. 176, Paszk. Wlkp. ryc. 10, egzemplarz z aukcji WCN 9/141

20


151

150

150. Wielkopolska, Bolesław Pobożny, brakteat po 1257, Poznań?, Popiersie w prawo z chorągwią na blankach, w tle muru kropki, srebro 0.19 g, Str. 188c, Paszk. Wlkp. s.123, egzemplarz z aukcji WCN 8/117 151. Wielkopolska, Bolesław Pobożny, brakteat po 1257, Poznań?, Popiersie w prawo z chorągwią na blankach, w tle muru kropki, srebro 0.23 g, Str. 188c, Paszk. Wlkp. s.123, egzemplarz z aukcji WCN 7/213

1.000,-

III

1.000,-

III

2.000,-

II

2.000,-

II

350,-

III

250,-

III

3.000,-

III+

2.500,-

III+

2.500,-

III

1.500,-

III

2.500,-

153

152

152. Nieznany władca, brakteat 1. poł. XIII w., Postać z chorągwią siedząca w lewo, po bokach kolumny, srebro 0.15 g, Str. XXI.23, Gum. Handbuch 257, egzemplarz z aukcji WCN 7/204 153. Leszek Biały ?, brakteat, Orzeł heraldyczny w prawo, wokół pierścienie, srebro 0.13 g, Zap. Num. 2004, Haczewska-Paszkiewicz 13, rzadka moneta

155

154

154. Wacław II Czeski 1300-1305, grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku, srebro 3.60 g, Castelin 5, ładnie zachowany 155. Wacław II Czeski 1300-1305, parwus praski, Aw: Korona i napis w otoku, Rw: Lew czeski i napis w otoku, srebro 0.42 g

157

156

156. Władysław Łokietek 1305-1333, denar ok. 1325-1333, Aw: Hełm rycerski z pióropuszem, Rw: Orzeł, srebro 0.26 g, Paszk. Łokietek 3, Gum. Handbuch 343, egzemplarz z aukcji WCN 9/149, patyna 157. Władysław Łokietek 1305-1333, denar ok. 1325-1333, Aw: Hełm rycerski z pióropuszem, +NO REGIS P, Rw: Orzeł, POLONIE, srebro 0.28 g, Paszk. Łokietek 3, Gum. Handbuch 343

158

II

159

160

158. Władysław Łokietek 1305-1333, denar ok. 1325-1333, Aw: Hełm rycerski z pióropuszem, +NO REGIS P, Rw: Orzeł, POLONIE, srebro 0.30 g, Paszk. Łokietek 3, Gum. Handbuch 343 159. Kazimierz Wielki 1333-1370, kwartnik duży (półgrosz), Kraków, Aw: Popiersie króla na wprost na tronie, napis MONETA KAZIMIRI / Orzeł i napis REGIS POLONIE, srebro 1.25 g, Str. III XXV/2 k-w, Paszk. Kazimierz Wlk. 16 160. Kazimierz Wielki 1333-1370, kwartnik ruski, Aw: Ukoronowana litera K wpisana w rozetę, napis w otoku, Rw: Lew kroczący w lewo, napis w otoku, srebro 1.32 g, Gum. Handbuch 367, bardzo rzadki

21


ex 162

ex 161

161. Władysław Jagiełło 1386-1434, zestaw półgroszy koronnych, ze znakami pod koroną: +, n, SA, oraz z nietypową legendą na awersie +VLADILAI MONE (zamiast +MONETA VLADISLAI) i literą C pod koroną (być może fałszerstwo), razem 4 sztuki 162. Władysław Jagiełło 1386-1434, zestaw półgroszy koronnych, ze znakami pod koroną: F‡ oraz W‡, razem 2 sztuki

II/III

300,-

III

150,-

II-

200,-

III

250,-

III+

250,-

III

200,-

III

3.000,-

III

250,-

III

2.000,-

164

163

163. Władysław Jagiełło 1386-1434, półgrosz koronny, pod koroną litera n, pomylona legenda na rewersie GEGIS POLONIE, bardzo ładny, patyna 164. Władysław Jagiełło 1386-1434, kwartnik ruski, Aw: Orzeł, wokoło napis +WLADISLAVS. REX, Rw: Lew kroczący w lewo i napis +MONETA RVSSIE, srebro 0.93 g

166

165

165. Władysław Jagiełło lub Jadwiga 1386-1399, denar, Wschowa, Aw: Tarcza z podwójnym krzyżem, nad nią W, Rw: Orzeł piastowski, srebro 0.24 g, egzemplarz z aukcji WCN 9/157 166. Władysław Jagiełło lub Jadwiga 1386-1399, denar, Wschowa, Aw: Tarcza z podwójnym krzyżem, nad nią W, Rw: Orzeł piastowski, srebro 0.23 g, egzemplarz z aukcji WCN 9/168

167 SŁOWIANIE ZACHODNI - HOBOLANIE 167. Przybysław Henryk 1127-1150, denar szeroki, Aw: Książę na koniu w prawo, w polu krzyżyk, w otoku napis wstecz HEINRI.., Rw: Kościół z trzema wieżami, w otoku napis wstecz BRANDEB.., srebro 0.78 g, Bahr. „Der Brakteatenfund von Michendorf”, no 2, Berger 1650, Bonhoff 783, moneta wybita przez Przybysława (Henryka) prawdopodobnie po przyjęciu chrztu w 1125 roku i wybudowania na pamiątkę tego wydarzenia kościoła w mieście Brenna w Brandenburgii; dokładny opis w książce T. Kałkowskiego “Tysiąc lat monety polskiej” wyd. III str. 76 i 77, patyna, egzemplarz z aukcji WCN 21/151

168

169

ŚLĄSK 168. Ks. głogowsko-żagańskie, halerz m. Kożuchowa, XV w., Aw: Gotycka litera M, Rw: Wieża, srebro 0.25 g, Fbg 267, egzemplarz z aukcji WCN 8/132 169. Ks. fürstenberskie, Bernard, Henryk, Bolko II 1301-1312, kwartnik, men. Lwówek?, Aw: Hełm rycerski w lewo z pióropuszem z 5 piór, wstecznie DVCVM SLESIE, Rw: Orzeł piastowski na wprost z głową w lewo w tarczy, IVVENVM BOLKO, srebro 1.49 g, Fbg. 333

22


170

172

171

170. Ks. świdnickie, brakteat m. Świdnicy, XV w., Głowa dzika w prawo, srebro 0.21 g, Fbg 358 171. Ks. opolskie, Mikołaj I 1439-1476, halerz, Pół krzyż kawalerski - pół Orzeł na wprost z głową w prawo, srebro 0.35 g, Fbg 485, Paszk. Górnośl. 37-38, egzemplarz z aukcji WCN 8/134 172. Ks. opolskie, Mikołaj I 1439-1476, halerz, Pół krzyż kawalerski - pół Orzeł na wprost z głową w prawo, srebro 0.21 g, Fbg 485, Paszk. Górnośl. 37-38

173

III+

100,-

II

125,-

III+

125,-

III+

250,-

III

250,-

II

300,-

II-

300,-

II+

150,-

174

173. Ks. oświęcimskie, Wacław I i Jan IV 1433/4- 1457, halerz m. Oświęcimia 1445-1453, Aw: Wieża, po bokach litery G - S, Rw: Orzeł na wprost z głową w lewo, srebro 0.52 g, Fbg 488, Paszk. Górnośl. 76 174. Dolny Śląsk, brakteat szeroki, 2. poł. XIII w., Sześcioramienna gwiazda, srebro 0.20 g, Fbg. 1061, egzemplarz z aukcji WCN 8/136

175

177

176

WĘGRY 175. Stefan I 997-1038, denar, Aw: Krzyż z czterema grotami w polach, STEPHANVS REX, Rw: Krzyż z czterema grotami w polach, REGIA CIVITAS, srebro 0.83 g, Huszar 1 176. Stefan I 997-1038, denar, Aw: Krzyż z czterema grotami w polach, STEPHANVS REX, Rw: Krzyż z czterema grotami w polach, REGIA CIVITAS, srebro 0.98 g, Huszar 1

WŁOCHY WENECJA 177. Antonio Venier 1382-1400, grosso bez daty, Aw: Doża z chorągwią obok Chrystusa, ANTO VENERI - S M VENETI, Rw: Chrystus na tronie na wprost, TIBI LAVS - 7 GLORIA, srebro 1.83 g, Biaggi 2855

178

179

ZAKON KRZYŻACKI 178. Brakteat z lat 1337-1345, Uproszczona korona z krzyżykiem, srebro 0.23 g, Paszk. T11.24, Voss. 86, egzemplarz z aukcji WCN 8/140 III 179. Winrych von Kniprode 1351-1382, półskojec, Aw: Tarcza wielkiego Mistrza, MONETA DOMINORVM PRVSSIE, Rw: Krzyż w rozecie, HONOR MAGRI IVDICVM DILIGIT, srebro 2.92 g, Voss. 112 III

180

125,800,-

181

180. Winrych von Kniprode 1351-1382, półskojec, Aw: Tarcza wielkiego Mistrza, MONETA DOMINORVM PRVSSIE, Rw: Krzyż w rozecie, HONOR MAGRI IVDICVM DILIGIT, srebro 2.89 g, Voss. 113 181. Winrych von Kniprode 1351-1382, półskojec, Aw: Tarcza wielkiego Mistrza, MONETA DOMINORVM PRVSSIE, Rw: Krzyż w rozecie, HONOR MAGRI IVDICVM DILIGIT, srebro 3.14 g, Voss. 116

23

II-

1.500,-

III

800,-


182

183

184

182. Winrych von Kniprode 1351-1382, kwartnik, Aw: Tarcza wielkiego Mistrza, MAGISTER x GENERALIS, Rw: Mały Krzyż, DOMINORVM PRVSSIE, srebro 0.70 g, Voss. 121, piękny 183. Winrych von Kniprode 1351-1382, kwartnik, Aw: Tarcza wielkiego Mistrza, MAGISTER x GENERALIS, Rw: Mały Krzyż, DOMINORVM PRVSSIE, srebro 0.77 g, Voss. 121 184. Winrych von Kniprode 1351-1382, szeląg, MAGST WVNRICS PRIMS / MONETA DNORVM PRVCI, Voss. 133

185

500,-

II

300,-

II-

200,-

II-

200,-

III+

250,-

III+

200,-

II

300,-

II

250,-

II-

150,-

II-

150,-

II+

250,-

II/II+

200,-

186

185. Winrych von Kniprode 1351-1382, szeląg, MAGST WVNRICS PRIMS / MONETA DNORVM PRVCI, Voss. 133 186. Winrych von Kniprode 1351-1382, szeląg, MAGST WVNRICS PRIMS / MONETA DNORVM PRVCI, Voss. 133

188

187

187. Winrych von Kniprode 1351-1382, szeląg, MAGST’ WVNRICS PRIMS / MONETA DNORVM PRVCI, Voss. 134 188. Winrych von Kniprode 1351-1382, szeląg, MAGIST’ WVNRICVS PRIMVS / MONETA DN’ORVM PRVCI, Voss. 141, rzadka odmiana

189

II+

191

190

189. Ulryk I von Jungingen 1407-1410, szeląg, MAGST VLRICVS PRIMVS / MONEAT DNORVM PRVI, Voss. 495/488, patyna 190. Michał I Küchmeister von Sternberg 1414-1422, szeląg, MAGST MICHAEL PRI / MONETA DNORVM PRV, Voss. 741, wcześniejszy, rzadszy typ z krzyżem o krótkich ramionach 191. Michał I Küchmeister von Sternberg 1414-1422, szeląg, MAGS-T MIC-HAEL-PRIM / MONE-TA DN-ORVM-PRVC, Voss. 791

192

193

192. Michał I Küchmeister von Sternberg 1414-1422, szeląg, MAGS-T MIC-HAEL-PRIM / MONE-TA DN-ORVM-PRVC, Voss. 811- ale odmiana, piękny 193. Paweł I Bellitzer von Russdorff 1422-1441, szeląg 1422-1425, Toruń, MAGS-T PA-VLVS-PRIM / MONE-TA DN-ORVM-PRVC, Voss. 822, piękny

24


195

194

196

194. Paweł I Bellitzer von Russdorff 1422-1441, szeląg, MAGS-T XA-VIWS-PRVI / MONE-TA DN-ORVM-PRVC, Voss. -, bardzo ciekawa odmiana z błędnym napisem na awersie XAVIWS PRVI

III+

300,-

II-

200,-

III+

300,-

II

600,-

II

600,-

III

400,-

II-

2.000,-

201. trojak 1536, Gdańsk, Iger G.36.2.i (R1)

III+

500,-

202. trojak 1537, Gdańsk, Iger G.37.1.b (R1)

II/II+

750,-

203. trojak 1537, Gdańsk, Iger G.37.1.b (R1), patyna

II

600,-

204. trojak 1538, Gdańsk, Iger G.39.1.g (R1), delikatna patyna

II+

600,-

195. Konrad V von Erlichshausen 1441-1449, szeląg, MAGS-T COR-ADVS-QVIN / MONE-TA DN-ORVM-PRVS, Voss. 868 196. Henryk VI Reuss von Plauen 1467-1469 - jako zarządca, szeląg, HINRIC.. .OCVTENES M / MONETA DNORVM PRV, Voss. 905, niewielka wada wybicia, ciemna patyna

197

198

197. Marcin I Truchsess von Wetzhausen 1477-1489, szeląg, MAGIST MARTINV P / M MONETA DNORVM P, Voss. - nie notuje takiego waiantu napisowego, bardzo ładny 198. Jan von Tiefen 1489-1497, szeląg, MA-GIS-IOH-ISP / MONETA DNORVM P, Voss. 1088 - odmiana interpunkcyjna, bardzo ładny

199

200

199. Jan von Tiefen 1489-1497, grosz, HAGS-T IOH-S DE T-IFEN / HONE-TA C-NRVH-PRVS, Voss.1111, ciekawa odmiana z odwróconą literą D na rewersie, rzadki, patyna 200. Fryderyk Saski 1498-1510, grosz, MAGI-STER-FRID-IKVS / MONE-TA DN-ORVM-PRVS, Voss. 1137, bardzo ładny i bardzo rzadki, patyna

201

202

POLSKA NOWOŻYTNA Zygmunt I Stary 1506-1548

203

204

25


205

206

205. trojak 1538, Gdańsk, Iger G.39.1.g (R1), patyna 206. trojak 1538, Gdańsk, Iger G.38.1.h (R1)

III+ III

500,400,-

208

207

207. trojak 1539, Gdańsk, na awersie odmiana napisu PRVSS, Iger G.39.1.m (R1), moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 62, bardzo ładny, patyna 208. trojak 1539, Gdańsk, na awersie odmiana napisu PRVS i korona z krzyżykiem, Iger G.39.1.e (R1) -drobna różnica w interpunkcji, patyna

209

IIII+

1.500,500,-

210

209. trojak 1539, Gdańsk, na awersie odmiana napisu PRVS i korona bez krzyżyka, Iger G.39.1.e (R1), patyna 210. trojak 1540, Elbląg, Iger E.40.1.a (R2), drobna wada mennicza, ale piękny

211

III+ I-/II+

500,1.000,-

212

211. trojak 1540, Elbląg, Iger E.40.1.b (R2), drobna wada mennicza, ale bardzo ładny II+ 212. grosz 1504, Głogów, Aw: Orzeł i napis wokoło SIGISMVNDVS DVX GLOGOVIE, Rw: Pogoń, niżej data i napis wokoło KA3IMIRI R POLONIE NATVS, H-Cz. 10049 (R8), w cyfrze 8 brak górnej części; wielu naukowców m.in. prof. Gumowski odczytują ten znak jako 8. Innego zdania był Hutten-Czapski, który doszukuje się analogii z monetami pomorskimi i odczytuje ten znak jako 4. Byłaby to najstarsza datowana moneta polska, bita przez królewicza Zygmunta jako księcia głogowskiego, bardzo rzadki, patyna III

213

800,-

1000,-

214

213. grosz, 1506, Głogów, moneta bita przez królewicza Zygmunta jako księcia głogowskiego 214. grosz 1527, Kraków, korona wąska i wysoka, po bokach herbu podskarbiego rozety

215

III+ II-

600,175,-

IIII

150,300,-

216

215. grosz 1527, Kraków, korona płaska i szeroka, po bokach herbu podskarbiego kółeczka, patyna 216. grosz 1528, Kraków, SIGIMVND błędny napis na awersie, rzadki

26


218

217 217. grosz 1529, Kraków, bardzo ładny 218. grosz 1529, Toruń, bardzo ładny

II/II+ II

250,250,-

III+ II

300,250,-

I-/II+ II-

500,175,-

223. grosz 1532, Toruń, na awersie końcówka napisu PRVSSI

III+

150,-

224. grosz 1532, Gdańsk, ładnie zachowany

II-

200,-

225. grosz 1533, Toruń

III+

150,-

226. grosz 1533, Elbląg, rzadka odmiana napisu SIGIS REX..

III

400,-

227. grosz 1533, Elbląg, odmiana napisu SIGIS I REX...

II-

300,-

228. grosz 1534, Toruń, na awersie końcówka napisu PRVS

II-

175,-

219

220

219. grosz 1530, Gdańsk -pierwszy grosz gdański, T. 1.50, rzadki 220. grosz 1531, Toruń, bardzo ładny

221

222

221. grosz 1532, Toruń, na awersie końcówka napisu PRVSSI piękny 222. grosz 1532, Toruń, na awersie końcówka napisu PRVSS, minimalnie pęknięty krążek

224

223

225

226

227

228

27


230

229 229. grosz 1534, Toruń, na awersie końcówka napisu PRVSSIE

II-

175,-

230. grosz 1534, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PR

II-

250,-

231. grosz 1534, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRV

II-

250,-

232. grosz 1535, Wilno, odmiana bez litery pod Pogonią, Ivanauskas 2S12-3, T. 7, rzadki

III+

1.000,-

II-

300,-

III+

1.500,-

III

600,-

III+

200,-

237. grosz 1539, Gdańsk, bardzo ładny

II+

300,-

238. grosz 1539, Elbląg, duży blask menniczy

II

300,-

239. grosz 1539, Elbląg

III+

250,-

240. grosz 1540, Gdańsk

II

200,-

231

232

233

234

233. grosz 1535, Gdańsk 234. grosz 1536, Wilno, odmiana bez litery pod Pogonią i herb Kolumny w tarczy, Ivanauskas 2S41-11, T. 7, bardzo ładny egzemplarz, rzadki

236

235

235. grosz 1536, Wilno, pod Pogonią najprawdopodobniej litera I, awers Ivanauskas 2S49-15 (podobny), rewers MONETA MA - DVCA LITVANI, T. 7, mennicza wada bicia 236. grosz 1538, Gdańsk

238

237

239

240

28


242

241 241. grosz 1540, Elbląg 242. grosz 1546, Kraków, odmiana bez rozetek obok korony, ładne lustro mennicze

III+ II

250,250,-

II-/III+

250,-

III

250,-

IIIII+

200,300,-

II+ III III

125,200,200,-

250. szeląg 1546, Gdańsk, dość dużo blasku menniczego, patyna III+ 251. denar bez daty, prawdopodobnie z lat 1545-1548, Kraków, Aw: litera S wewnątrz korony i litery S-P (Sigismundus Primus) po jej bokach, Rw: Orzeł w lewo, H-Cz. 4910 (R7), T. 25, bardzo rzadki i ładnie zachowany II 252. denar bez daty, Kraków, litery S-P po bokach korony i rozeta wewnątrz niej, T.7, rzadki, wyśmienity stan zachowania I

250,-

243

244

243. grosz 1546, Kraków, odmiana z rozetkami obok korony, patyna 244. grosz 1546, Kraków, odmiana bez rozetek obok korony i z omyłkowym napisem SIGISMVND / .RIM.., rzadki, moneta z 13 aukcji WCN

246

245 245. grosz 1547, Kraków 246. grosz 1548, Kraków, T. 6, rzadki

248

247

249

247. półgrosz 1507, Kraków, delikatna patyna 248. szeląg 1532, Elbląg 249. szeląg 1538, Elbląg, patyna

251

250

253

254

252

750,-

255

253. denar bez daty, Kraków, litery S-P po bokach korony mocno rozbudowanej u szczytu i rozeta wewnątrz niej, T.7, rzadki i ładny 254. denar bez daty, Kraków, litery S-P po bokach korony niezbyt rozbudowanej u szczytu i rozeta wewnątrz niej, T.7, rzadki i ładny delikatna patyna 255. denar bez daty, Elbląg, piękny blask menniczy

29

750,-

II+

500,-

II+ II+

500,400,-


256 Zygmunt II August 1545-1572 256. kopia galwaniczna wymyślonego i wykonanego prawdopodobnie przez Fajna portugała litewskiego (10 dukatówki) z 1568 roku, Henryk Mańkowski -Fałszywe monety polskie, Poznań 1930, ss 51-52, miedź mosiądzowana 14,75 g. egzemplarz z 18 aukcji WCN III+

1.000,-

257

257. próbny czworak (albo żeton) 1564, Wilno, Aw: Popiersie króla i napis SIGIS AVG REX POLO M D LI, Rw: Ukoronowany monogram SA w podwójnej obwódce, srebro 24.4 mm, 4.69 g., egzemplarz pochodzi ze zbiorów W. Szaniawskiego, który nabył tę monetę na licytacji zbioru hr. Izabeli Starzyńskiej w 1883 r.; poprzednio była ona w kolekcji księcia Wilhelma Radziwiłła w 1869 r. Rozważania na temat czy jest to moneta czy żeton zostały zamieszczone w WNA nr 1 i 2 w roku 1892, oraz w artykule M. Gumowskiego Medale Jagiellonów ss 102-103 opublikowanego w pracy zbiorowej pod red. prof. dr Fr. Piekosińskiego pt. Rozprawy i Materyały z dziedziny nauk dających poznać źródła historyczne polskie T. 1 zeszyt 1 Kraków 1906, egzemplarz z 10 aukcji WCN, prawdopodobnie UNIKAT III+

258

15.000,-

259

258. czworak 1565, Wilno, Ivanauskas 10SA3-1 259. czworak 1566, Wilno, Ivanauskas 10SA10-2, bardzo ładny z dużym blaskiem menniczym

IIII+

600,1.000,-

261

260 260. czworak 1566, Wilno, Ivanauskas 10SA11-2, patyna 261. czworak 1567, Wilno, Ivanauskas 10SA18-3, patyna

II-/III+ III/III+

500,500,-

II-/III+ II-

500,400,-

263

262 262. czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA32-3, ciemna patyna 263. czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA31-3

30


265

264 264. czworak 1569, Wilno, Ivanauskas 10SA40-3, bardzo ładny 265. czworak 1569, Wilno, Ivanauskas 10SA37-3

II/II+ III+

266

600,400,-

267

266. trojak 1557, Gdańsk, Iger G.57.2.b (R3), T. 3, ciemna patyna, rzadki 267. trojak 1562, Wilno, średnica 21 mm, Iger V.62.2.e (R), Ivanauskas 9SA17-4, ładny z ładnym blaskiem

III+

2.000,-

II+

750,-

III+

450,-

II/II+

600,-

270. trojak 1564, Wilno, Iger V.64.1.a (R1), Ivanauskas 9SA50-8, lekko niedobity, duży blask menniczy

II+

600,-

271. dwugrosz 1565, Wilno, Ivanauskas 7SA2-1, T. 10, bardzo rzadki, patyna

III

4.000,-

272. grosz na stopę litewską 1546, Wilno, rzadka odmiana z napisem AVGG, Ivanauskas -, patyna

II

1.500,-

273. grosz na stopę polską 1547, Wilno, mniejsza głowa króla, Ivanauskas 5SA6-3, piękny blask menniczy

II+

1.250,-

274. grosz na stopę polską 1547, Wilno, większa głowa króla, Ivanauskas 5SA7-4

II+

1.250,-

275. grosz na stopę polską 1547, Wilno, większa głowa króla, w dacie mała cyfra 4, Ivanauskas 5SA7-4, patyna

II

600,-

menniczym

269

268 268. trojak 1562, Wilno, Iger V.62.3.d (R3), Ivanauskas 9SA25-5, ciemna patyna 269. trojak 1563, Wilno, Iger V.63.1.h (R), Ivanauskas 9SA44-7, bardzo ładny

270

271

273

272

274

275

31


277

276 276. grosz na stopę polską 1548, Wilno, Ivanauskas 5SA8-4, ładnie zachowany

II

1.000,-

III+

2.500,-

278. grosz 1556, Gdańsk, T. 4, rzadki

III+

2.000,-

279. grosz 1557, Gdańsk, T. 4, rzadki

III+

2.000,-

280. grosz na stopę polską 1566, Tykocin, Ivanauskas 5SA15-6, bardzo ładny blask menniczy

II-

250,-

281. grosz na stopę polską 1566, Tykocin, Ivanauskas 5SA14-6, ładny blask menniczy, patyna

III+/II-

300,-

III+/II-

350,-

II-

400,-

277. grosz 1556, Gdańsk, ciekawa odmiana z małą literą V w napisie PRvSSI, T. 4, rzadki

279

278

280

281

283

282 282. grosz na stopę polską 1567, Tykocin, Ivanauskas 5SA22-9, ładny 283. grosz na stopę polską 1568, Tykocin, Ivanauskas 5SA50-15, delikatna patyna

284

285

284. grosz na stopę polską 1568, Tykocin, w wyniku dwukrotnego odbicia stempla data 15 - 688, Ivanauskas 285. półgrosz bez daty, Wilno, Ivanauskas 4SA3-1, T. 60, bardzo rzadka moneta z 13 aukcji WCN

286

III+/IIIII

350,2.500,-

287

286. półgrosz 1545, Wilno, Aw: Pogoń, Ivanauskas 4SA8-3, T. 30, rzadki, moneta z 12 aukcji WCN

II-

2.500,-

287. półgrosz 1545, Wilno, Aw: Orzeł, Ivanauskas 4SA10-4, T. 30, rzadka moneta z 9 aukcji WCN

III+

2.500,-

32


290

289

288

288. półgrosz 1547, Wilno, Ivanauskas 4SA32-10, patyna 289. półgrosz 1548, Wilno, cyfra 1 w dacie arabska, Ivanauskas 4SA37-12, patyna 290. półgrosz 1549, Wilno, Ivanauskas 4SA40-12, bardzo ładny, ciemna patyna

I I I

150,150,150,-

II-

150,125,-

II+ I-

1.000,150,-

295. półgrosz 1566, Tykocin, Ivanauskas 4SA174-47, T. 12, rzadka odmiana z herbem Jastrzębiec, ładnie zachowany II296. denar 1550, Wilno, Ivanauskas 2SA8-4, T. 35, bardzo rzadka moneta z 8 aukcji WCN III+ 297. denar 1554, Gdańsk, T. 8, rzadki, ciemna patyna III+

1.000,400,300,-

292

291 291. półgrosz 1549, Wilno, Ivanauskas 4SA40-12, bardzo ładny 292. półgrosz 1550, Wilno, Ivanauskas 4SA45-13, delikatna patyna

294

293 293. półgrosz 1554, Wilno, Ivanauskas 4SA51-16, T. 12, rzadki i pięknie zachowany 294. półgrosz 1561, Wilno, Ivanauskas 4SA109-29, piękny

295

297

296

298

299

298. obol 1546, Wilno, Ivanauskas 1SA1-1, T. 80, bardzo rzadki, ilustrowany w katalogu Ivanauskasa, ciemna patyna IIIHenryk Walezy 1573-1575-1589 299. podwójny tournois 1582, Paryż, Duplessy 1152, patyna III

300

6000,125,-

301

Gdańsk w oblężeniu 1577 300. grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl, na awersie głowa Chrystusa przerywa wewnętrzną obwódkę, T. 2.50, bardzo ładnie zachowany egzemplarz z dużym blaskiem menniczym 301. grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl, na awersie pełna obwódka wewnętrzna, T. 2.50, ładnie zachowany, patyna

33

II+

2.000,-

III+/II-

1.000,-


302

Stefan Batory 1576-1586 302. dukat 1586, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło STEPHANVS D G REX POL D PRVS, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS, złoto 3.49 g, H-Cz. 770 (R), Kaleniecki s. 64, T. 25, minimalnie gięty

III

9.000,-

II-

6.000,-

III+ II-

400,600,-

II+ III+

500,500,-

I-

500,-

III

300,-

III+ II+

400,500,-

303

303. trojak 1579, Olkusz, odmiana z popiersiem króla przedzielającym napis u góry i u dołu, Iger O.79.1.a (R3), T. 10, rysy na monecie, bardzo rzadki, ciemna patyna

304

305

304. trojak 1580, Wilno, odmiana z III w owalnym kartuszu, Iger V.80.5.f (R1), Ivanauskas 4SB14-8 (nieznaczne inna interpunkcja na rewersie) 305. trojak 1581, Wilno, odmiana z III w owalnym kartuszu, Iger V.81.1.c (R2), Ivanauskas 4SB19-7, T. 4, rzadki

307

306

306. trojak 1581, Wilno, odmiana z herbem Leliwa pod popiersiem króla, Iger V.81.3.a (R), Ivanauskas 4SB28-11, piękna patyna, ładnie zachowany 307. trojak 1582, Olkusz, Iger O.82.5.r (R1), ciemna patyna

308

309

308. trojak 1582, Wilno, Iger V.82.1.b (R), Ivanauskas 4SB36-11, pięknie zachowany, delikatna patyna 309. trojak 1582, Wilno, cyfry daty 1 i 5 rozstawione szeroko, Iger V.82.1.b (R), awers Ivanauskas 4SB41-16, rewers Ivanauskas 4SB40-15, na awersie rysy w tle, patyna

310

311

310. trojak 1583, Olkusz, Iger O.83.1.a (R2), delikatna patyna 311. trojak 1583, Wilno, Iger V.83.1.a (R). Ivanauskas 4SB42-11, ładny blask menniczy

34


312

313

312. trojak 1583, Wilno, Iger V.83.1.a (R), Ivanauskas 4SB44-17, bardzo ładny 313. trojak 1583 Ryga, Iger R.83.1.a (R1). Gerbaszewski 18

II/II+ II-

400,400,-

III+ II

400,400,-

II/II-

400,-

II-

500,-

318. trojak 1585, Wilno, Iger V.85.2, Ivanauskas 4SB54-24, dwukrotnie uderzony stemplem

II-

250,-

319. trojak 1585, Ryga, mała głowa króla, Iger R.85.1.k (R), Gerbaszewski 18

II

500,-

II-

500,-

321. trojak 1585, Ryga, mała głowa króla, Iger R.85.1.i (R), awers Gerbaszewski 30 rewers Gerbaszewski 33, patyna II-

400,-

314

315

314. trojak 1583 Ryga, Iger R.83.1.a (R1). Gerbaszewski 18, patyna 315. trojak 1584, Wilno, Iger V.84.1.d (ale interpunkcja kropkowa), Ivanauskas 4SB51-22

316

317

316. trojak 1584, Wilno, Iger V.84.1.a (R), Ivanauskas 4SB47-19 317. trojak 1584, Ryga, Iger R.84.1.b (R1), Gerbaszewski 6

318

319

320

321

320. trojak 1585, Ryga, duża głowa króla, Iger R.85.1.j (R), Gerbaszewski 27

323

322 322. trojak 1586 Olkusz, ligatura NH na końcu napisu, Iger O.86.a (R2)

III+

500,-

II

400,-

324. trojak 1586, Ryga, mała głowa króla, Iger R.86.2.a (R), Gerbaszewski 26

II+

500,-

325. trojak 1586, Ryga, mała głowa króla, Iger R.86.2.d (R), Gerbaszewski 2

II+

500,-

323. trojak 1586, Wilno, V.86.1.a (R), Ivanauskas 4SB59-28, patyna

324

325

35


326

327

326. trojak 1586, Ryga, duża głowa króla, Iger R.86.1.a (R), Gerbaszewski 14, wybity lekko pękniętym stemplem

II+

400,-

327. trojak 1586, Ryga, mała głowa króla,, Iger R.86.2.a (R), Gerbaszewski 26, moneta z końca blachy

II+

350,-

II-

750,-

II-/III+

500,-

328

329

328. grosz 1578, Gdańsk, na końcu napisu gwiazdka, patyna 329. grosz 1578, Gdańsk, na końcu napisu kropka, moneta wybita na krążku z końca blachy

331

330

330. grosz 1579, Olkusz, Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: Orzeł i napis wokoło, T.18, moneta nieco skorodowana, ale w pełni czytelna, duża rzadkość, z 10 aukcji WCN III331. grosz 1579, Gdańsk, odmiana z gwiazdką po REX II-

4.000,500,-

333

332

332. grosz 1579, Gdańsk, odmiana z kropką po REX, na awersie w tle drobna wada blachy, patyna 333. grosz 1583, Ryga, Gerbaszewski 3

334

IIII-/II+

500,400,-

II II-

300,300,-

II III

1.250,150,-

III+ I-

300,400,-

335

334. szeląg 1578, Gdańsk, ładnie zachowany 335. szeląg 1579, Gdańsk, blask menniczy

337

336

336. szeląg 1580, Olkusz, odmiana z herbem Jastrzębiec, T. 20, pięknie zachowany z ładną patyną, bardzo rzadka moneta z 10 aukcji WCN 337. szeląg 1586, Olkusz, nad koroną NH (w ligaturze), rzadki

339

338 338. denar 1580, Gdańsk, T. 4, rzadki, patyna 339. denar 1585, Gdańsk, T. 2, piękny

36


340

Zygmunt III Waza 1587-1632 340. dukat 1612, Gdańsk, Aw: Popiersie króla i napis wokoło SIGIS 3 D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE AVREA CIVI GEDANENSIS, złoto 3.44 g, H-Cz. -, Kaleniecki s 18, T. 16, minimalnie gięty, ale ładnie zachowany, patyna

III+

10.000,-

II

30.000,-

341

341. dukat 1630, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGIS III D G REX POL M D L PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AVREA CIVI GEDANENSIS, złoto 3.48 g, H-Cz. 1630 (R1), Kaleniecki s.195, T. 16, bardzo ładny egzemplarz, patyna

342

342. dukat 1630, Toruń, Aw: Popiersie króla i napis wokoło SIG III D G REX POL ET SVEC M D L R P zc, Rw: Herb Torunia i napis wokoło MONETA AVR CIVIT THORVNENSIS, odmiana z literami I - I, złoto 3.44 g, H-Cz. 1631 (R4), Kaleniecki s 134, T. 100, lekko gięty z drobnymi uszkodzeniami tła na rewersie i obrzeżu, bardzo rzadki III+

100.000,-

343 343. dukat 1631, Gdańsk, Aw: Popiersie króla i napis wokoło SIGIS III D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AVREA CIVI GEDANENSIS, złoto 3.22 g, H-Cz 1650 (R1), Kaleniecki s 199, moneta wyjęta z oprawy

III-

5.000,-

II

7.500,-

344

344. talar 1627, Bydgoszcz, srebro 28.90 g, Dav. 4315, T. 6, ładny egzemplarz, patyna

37


345

345. talar 1628, Bydgoszcz, odmiana z herbem podskarbiego pod tarczą herbową, srebro 28,89 g, Dav. 4315, T. 6, dość ładny egzemplarz, patyna

II-

7.500,-

II

10.000,-

346

346. talar 1630, Bydgoszcz, odmiana z końcówką napisu MASO, srebro 28.57 g, Dav. 4315, T.6, bardzo ładny

347

347. talar 1630, Bydgoszcz, odmiana z końcówką napisu MASVR, srebro 28.25 g, Dav. 4315, T.6, minimalny ślad po zawieszce? patyna III/III+

6.000,-

348

348. talar 1631, Bydgoszcz, srebro 28.41 g, Dav. 4316, T. 6, patyna

38

III+

6.000,-


349

349. talar 1631, Bydgoszcz, srebro 28.05. Dav. 4316, T. 6, minimalnie pęknięty krążek, patyna

III/III+

6.000,-

II+ II+

3.000,2.500,-

III II-

1.000,500,-

II II-

750,600,-

II II

600,300,-

351

350 350. ort 1609, Gdańsk, T. 4, rzadki i ładnie zachowany, patyna, moneta z 8 aukcji WCN 351. ort 1609, Gdańsk, T. 4, rzadki i ładny

353

352 352. ort 1612, Gdańsk, w dacie mała cyfra 2 353. ort 1618, Gdańsk

354

355

354. ort 1620, Gdańsk, na końcu napisu rozeta, rzadszy rocznik, delikatna patyna 355. ort 1620, Gdańsk, na końcu napisu krzyżyk, rzadszy rocznik, patyna

356

357

356. ort 1621, Gdańsk, rzadszy rocznik, ładnie zachowany, patyna 357. ort 1623, Bydgoszcz, delikatna patyna

39


358

359

358. ort 1623, Gdańsk, bez 16 przy popiersiu, pełna data kończy napis na rewersie, bardzo rzadki 359. ort 1625, Gdańsk, na awersie drobna wada blachy, ale ładnie zachowany

III+ II

2.500,500,-

IIII

300,125,-

III II

250,400,-

III I-

250,400,-

IIII+

500,250,-

II II/II+

250,250,-

361

360 360. szóstak 1596, Malbork 361. szóstak 1627, Kraków, ładny blask menniczy rzadko spotykany w tym typie monet

362

363

362. trojak bez daty anomalny, Aw: Popiersie i napis, Rw: .III. (Orzeł, Snopek, Pogoń) GROS.ARG /TRIP REG / POLO, kwiatek, haki, wykonany z dobrego srebra, 2.47 g, nie notowany w katalogu Igera 363. trojak 1588, Ryga, Iger R.88.2.a (R1), Gerbaszewski 15, bardzo ładny

365

364 364. trojak 1588, Ryga, Iger R.88.2.a (R1), Gerbaszewski 15, patyna 365. trojak 1589, Ryga, Iger R.89.c (R), Gerbaszewski 3, bardzo ładny, ciemna, głęboka patyna

366

367

366. trojak 1590, Ryga, rzadka odmiana z dużą głową króla, Iger R.90.2.c (R2), Gerbaszewski 16, mennicza wada bicia, delikatna patyna 367. trojak 1590, Ryga, mała głowa króla, Iger R.90.1.d, Gerbaszewski 22

368

369

368. trojak 1591, Poznań, Iger P.91.4.b, patyna 369. trojak 1591, Ryga, Iger R.91.1.d, Gerbaszewski 4, delikatna patyna

40


371

370 370. trojak 1592, Ryga, Iger R.92.1.c, Gerbaszewski 6, bardzo ładny, patyna 371. trojak 1594, Olkusz, Iger O.94.9.a, ciemna patyna

III

400,200,-

II-

350,350,-

373

372 372. trojak 1594, Ryga, Iger R.94.1.h, Gerbaszewski 32, patyna, piękny 373. trojak 1594, Ryga, Iger R.94.1.d (podobny), Gerbaszewski 7, patyna

375

374

374. trojak 1595, Ryga, Iger R.95.1.b, Gerbaszewski 13, złocista patyna na rewersie II+ 375. trojak 1596, Poznań, data 9 - 6 po bokach Orła i Pogoni, Iger P.96.9.e (R4), T. 25, mennicza wada bicia, patyna, rzadka moneta z 12 aukcji WCN III+

250,500,-

377

376

376. trojak 1596, Wilno, data po bokach nominału, Iger V.96.3. a (R6), Ivanauskas 5SV47-24, T. 18, bardzo rzadki 377. trojak 1596, Ryga, Iger R.96.1.d (podobny), Gerbaszewski 16, bardzo ładny, patyna

378

III-

1.500,400,-

IIII+

350,1.000,-

III III+

750,500,-

II+ I-

400,300,-

379

378. trojak 1597, Ryga, Iger 97.1.b, Gerbaszewski 5, ładny, delikatna patyna 379. trojak 1597, Lublin, monogram MR w tarczy, Iger L.97.24.b (R4), bardzo rzadki

381

380

380. trojak 1597, Lublin, końcówka daty po bokach Orła, Iger L.97.14.a (R4), mennicza wada bicia, rzadki typ 381. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.20.b (R2)

382

383

382. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.20.c (R2), duży blask menniczy 383. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.1.d (podobny), bardzo ładnie zachowany

41


384

385

384. trojak 1598, Poznań, w nowym wydaniu katalogu ta odmiana będzie miała numer Iger P.98.5.a (R1) 385. trojak 1598, Bydgoszcz, awers Iger B.98.5,d rewers Iger B.98.5.c, bardzo ładny, ciemna patyna

IIII+

300,250,-

IIII

300,300,-

II+ II+

500,200,-

III+ III

3.000,200,-

III+

200,-

I-

450,-

II III

200,200,-

I

500,-

387

386 386. trojak 1598, Lublin, litera L dzieli datę, Iger L.98.6.b (R) 387. trojak 1598, Lublin, bez litery L i pełna data u dołu, Iger L.98.4.a (R)

388

389

388. trojak 1598, Wilno, Iger L.98.2.a (R4), Ivanauskas 5SV34-31, pięknie zachowany, stara patyna 389. trojak 1599, Poznań, Iger P.99.1.c, bardzo ładny

391

390 390. trojak 1599, Wilno, Iger V.99.1.a (R4), Ivanauskas 5SV65-40, T. 15, rzadki, patyna 391. fałszerstwo z epoki trojaka ryskiego 1599, Iger N.99.2.b, srebro niskiej próby 1.20 g

392

393

392. trojak 1600, Bydgoszcz, Iger B.00.1.b (R1) 393. trojak 1600, Ryga, Iger R.00.1.b (R1), Gerbaszewski 3, moneta wybita uszkodzonym stemplem, ale pięknie zachowany, delikatna patyna

394

395

394. trojak 1601, Poznań, Iger P.01.1.a, ładny 395. naśladownictwo trojaka koronnego z datą 1601, Iger -, srebro dobrej próby 2.15 g, delikatna złocista patyna

396

397

396. trojak 1602, Kraków, Iger K.02.1.b (R1), pięknie zachowany, patyna 397. trojak 1602, Wilno, awers Iger V.02.1.b rewers Iger V.02.1.a (R5), awers Ivanauskas 5SV93-55 rewers Ivanauskas 5SV89-52, T. 20, bardzo rzadka i ciekawa moneta z 10 aukcji WCN, ciemna patyna

42

III

2.500,-


398

399

398. trojak 1604, Kraków, Iger K.04.1.a (R1) 399. trojak 1605, Kraków, Iger K.05.1.a (R1), patyna

III+ II+

400

250,400,-

401

400. trojak 1606, Kraków, Iger K.06.1.a (R2), patyna

II

600,-

401. trojak 1619, Ryga, Iger R.19.3.a (R3) -podobny, Gerbaszewski 2.15, T. 3, mennicza wada bicia, rzadki, patyna

II-

600,-

III

800,-

I

250,-

II

150,-

II

1.250,-

402

403

402. trojak 1633, Elbląg -okupacja szwedzka emisja koronna, Iger E.33.1.a (R5), AAJ 3, bardzo rzadki, wada bicia 403. półtorak 1614, Kraków, okazowy egzemplarz, piękna patyna

405 ex 404 404. półtoraki koronne: 1615, 1616, 1617 i 1619 Bydgoszcz oraz 1617 Kraków, łącznie 5 sztuk w bardzo ładnych stanach zachowania 405. półtorak 1619, Wilno, herb Wadowicz na końcu napisu, Ivanauskas 4SV11-1, T. 15, rzadki i bardzo ładny, patyna, moneta z 10 aukcji WCN

406

407

406. półtorak 1619, Wilno, herb Wadowicz pod tarczą herbową, Ivanauskas 4SV18-2, T. 15, rzadka i ładnie zachowana moneta z 12 aukcji WCN 407. grosz 1597, Poznań, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, T. 15, rzadki i ładnie zachowany

408

II

1.000,-

III

800,-

III

750,-

409

408. grosz 1597, Poznań, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, T. 15, lekko gięty, rzadki

409. grosz 1597, Lublin, Aw: Popiersie króla bez korony i napis wokoło, Rw: Orzeł, Pogoń i herb Snopek i napis wokoło, H-Cz. 9541 (R4), T. 30, lekko gięty, drobne wady blachy, bardzo rzadko spotykany lubelski grosz portretowy Zygmunta III, patyna

III-

43

3.000,-


410 410. grosz 1598, Bydgoszcz, Aw: Półpostać króla i napis wokoło, Rw: Orzeł, Pogoń i herb Snopek i napis wokoło, H-Cz. 1100 (R4), T. 45, bardzo rzadki typ grosza bydgoskiego, patyna

III

5.000,-

411. grosz 1599, Bydgoszcz, Aw: Popiersie króla i napis przedzielony “lewkiem”, wokoło Rw: Tarcze herbowe Orzeł, Pogoń, herb Snopek i napis wokoło, H-Cz. 5755 (R7), T.60, jeden z najrzadszych typów groszy koronnych, ciemna patyna, moneta z 10 aukcji WCN III

4.500,-

411

412 412. grosz 1603, Kraków, Aw: Popiersie króla i herb Lewart pod popiersiem, napis wokoło, Rw: Orzeł i litera C w tarczy pod Orłem i napis wokoło, H-Cz. 7417 (R7), T.75?, jeden z najrzadszych groszy koronnych, ładnie zachowany, patyna

413

II-

5.000,-

III II+

125,125,-

II III

1.000,125,-

414

413. grosz 1607, Kraków, na rewersie ślady korozji 414. grosz 1614, Kraków, piękny

416

415

415. grosz 1615, Wilno, odmiana z napisem SIGISS, Ivanauskas 3SV134-31, T. 6, niecentrycznie wybity, ale rzadka moneta z 10 aukcji WCN 416. szeląg 1601, Kraków, dość rzadki, patyna

ex 417

418

417. zestaw szelągów: 1592, Wilno (rzadki), 1599, Wschowa (rzadki) i omyłkowy 1-6 zamiast 1601 (litera F pod Orłem), Wschowa, razem 3 sztuki 418. szeląg 1616, Wilno, moneta niecentrycznie wybita, ale bardzo ładna

44

III/IIIII+

250,100,-


420

419

421

419. szeląg 1623, Bydgoszcz, rzadko spotykane w tym typie monet duży blask menniczy 420. ternar 1596, Malbork, T. 2, nierównomierna patyna, ale bardzo ładny i rzadki

III+

150,600,-

I-/II+

400,-

422. dwudenar 1614, Wilno, Ivanauskas 1SV22-22, T. 2, rewers słabo odbity, rzadki

III

500,-

423. jednostronny denar bez daty, Wschowa, T. 15, mennicza wada bicia, rzadki

III

300,-

424. denar 1589, Wschowa, T. 20, mennicza wada krążka, rzadki, patyna

III

800,-

425. denar 1590, Gdańsk, delikatna patyna

II

300,-

426. denar 1591, Wschowa, T. 20, rzadki, patyna, moneta z 12 aukcji WCN

III

500,-

427. denar 1591, Gdańsk, bardzo ładny

I-

400,-

421. ternar 1619, Kraków, mennicza wada krążka, bardzo ładny, patyna

423

422

426

425

429

428

424

427

430

428. denar 1595, Gdańsk, piękny

I

400,-

429. denar 1596, Gdańsk, piękny

I

400,-

430. denar 1597, Gdańsk, wyśmienity

I

400,-

432

431

433

431. denar 1598, Gdańsk, piękny

I

400,-

432. denar 1599, Gdańsk, wyśmienity

I

400,-

433. denar 1603, Poznań, korona wysoka, T. 3, patyna

II

300,-

II

300,-

434

436

435

434. denar 1603, Poznań, korona płaska, T. 3, patyna 435. denar 1603, Wschowa, T. 30, mennicza wada krążka, rzadka moneta w pełni czytelna moneta z dużym blaskiem menniczym

III+

436. denar 1605, Poznań, T. 2, patyna

437

438

437. denar 1606, Poznań, T. 4, bardzo ładny, delikatna patyna

1.250,-

II

300,-

II+

350,-

439

438. denar 1607, Poznań, T. 5, ładny i rzadki, patyna

II

300,-

439. denar 1608, Poznań, T. 7, bardzo ładny i rzadki

II

300,-

45


440

441

442

440. denar 1609, Poznań, T. 2, patyna

II-

200,-

441. denar jednostronny 1609, Wschowa, data 1609, T. 6, bardzo ładny i rzadki

II

800,-

442. denar jednostronny 1609, Wschowa, data 609, T. 6, rzadki, patyna

II-

600,-

II

15.000,-

II+

50.000,-

III/III+

5.500,-

II-

15.000,-

443 Władysław IV Waza 1632-1648 443. dukat 1635, Toruń, Aw: Popiersie króla i napis wokoło VLAD IIII D G REX POL ET SVEC M D L R P, Rw: Herb Torunia i napis wokoło MONETA AVR CIVIT THORVNENSIS, złoto 3.45 g, H-Cz. 1762 R4, Kaleniecki s 235, T. 40, nieznacznie gięty, ale ładnie zachowany, patyna

444

444. dukat 1638, Toruń, Aw: Popiersie i napis wokoło VLAD IIII D G REX POL ET SVE M D L R P M, Rw: Herb Torunia z literami I - I po bokach i napis wokoło MONETA AVR CIVIT THORVNENSIS, złoto 3.44 g, H-Cz. 1795 (R4), Kaleniecki s 241, T. 40, minimalnie gięty piękny egzemplarz z dużym blaskiem menniczym

445 445. talar 1636, Bydgoszcz, srebro 28.47 g, Dav. 4326, T. 8, ciemna patyna

446

446. talar 1642, Bydgoszcz, srebro 28.43 g, Dav. 4329, T. 12, ładny egzemplarz ze starą patyną

46


447 Jan Kazimierz 1649-1668 447. dukat 1651, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN CAS D G R POL & SUE M D L R P, Rw: Herb Gdańska, poniżej litery G - R i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDANENS, złoto 3.04 g, H-Cz. 1991, Kaleniecki s 374, T. 14, moneta pogięta, mennicza wada krążka, obcięta w epoce, ale bez większych wytarć z zachowaniem szczegółów rysunku III

5.000,-

448 448. dukat 1655, Toruń, Aw: Popiersie króla i napis wokoło IOAN CAS D G R POL ET SVEC M D L R PR, Rw: Herb Torunia i mapis wokoło MONETA AVREA CIVIT THORVNENSIS, złoto 3.49 g, H-Cz. 2064 (R4), Kaleniecki s 439, T. 35, na awersie zadrapania w tle, ale ładnie zachowany, patyna

II+

50.000,-

III III+

150,2.500,-

III+

5.000,-

452. ort 1655, Gdańsk, odmiana z kwiatkiem na końcu napisu na rewersie, T. 25, bardzo rzadki i ładnie zachowany, patyna II/II-

5.000,-

450

449 449. złotówka (tymf) 1664, Bydgoszcz, drobna wada krążka, ciemna patyna 450. ort 1651, Bydgoszcz, odmiana z nominałem 1 - 8, T. 7, wady mennicze bicia, rzadki, patyna

451 451. ort 1652, Bydgoszcz, T. 75, drobne wady bicia, bardzo rzadki, patyna

452

453

454

453. ort 1657, Kraków, okupacja szwedzka (kwiatek i koniczynka po bokach głowy byka na rewersie), patyna 454. ort 1662, Gdańsk, na awersie charakterystyczne dla tych monet mennicze wady bicia

47

II II-

750,1.000,-


455 455. ort 1664, Wilno, odmiana z obwódkami po obu stronach, T. 3, mennicze wady bicia, rzadki

III/III-

3.000,-

III

2.500,-

III+

750,-

III

2.500,-

III+

750,-

III/III-

400,-

III

150,-

III

400,-

III

400,-

457

456

456. szóstak 1650, Wschowa, T. 10, moneta niecentrycznie wybita, rzadka 457. półtorak 1659, Poznań, T. 24, mimo menniczych wad bicia, bardzo rzadka moneta w ładnym stanie zachowania z 10 aukcji WCN

458 458. 3 krajcary 1658, Opole, Aw: Popiersie króla i napis wokoło Rw: Orzeł i napis wokoło, F.u.S. 2943, bardzo ciekawa moneta ogromnej rzadkości, na której umieszczono portret i tytulaturę Jana Kazimierza, mimo iż formalnie władcą księstwa opolsko- raciborskiego była jego żona Ludwika Maria. Fakt ten wywołał zresztą protesty Stanów Śląskich kierowane do cesarza, patyna, moneta z 10 aukcji WCN

460

459

459. szeląg duży miedziany 1650, Bydgoszcz, data po bokach monogramu królewskiego, T. 5, dość ładnie zachowany, ciemna patyna 460. szeląg duży miedziany 1650, Bydgoszcz, odmiana z datą po obu stronach monety, T. 25?, zanitowana mała dziurka, bardzo rzadki, ciemna patyna

461

462

463

461. szeląg 1652, Wilno, Aw: Monogram i data, Rw: Pogoń i cyfra 360, Ivanauskas 1JK1-1, T. 12, rzadki i ładnie zachowany, patyna 462. szeląg 1657, Elbląg -okupacja szwedzka, Aw: Monogram Karola Gustawa, Rw: Herb Elbląga i napis SOLIDVS PRVSSIAE, AAJ 64 XR, wady mennicze bicia, ogromna rzadkość, patyna, moneta z 12 aukcji WCN 463. szeląg 1657, Elbląg -okupacja szwedzka, Aw: Monogram Karola Gustawa, Rw: Herb Elbląga i napis: SOLIDVS ELBINGE, AAJ 65 XR, moneta wybita niecentrycznie, ogromna rzadkość, patyna, z 12 Aukcji WCN

48


464 Jan III Sobieski 1674-1696 464. dukat 1682/77, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis wokoło IOAN III D G REX POL M D L R P, Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDANENS, złoto 3.42 g, H-Cz. 2461 (R3), Kaleniecki s 473, T. 20, data przebita na stemplu z 1677 roku, rzadki i ładnie zachowany, patyna

465

II-

40.000,-

II II-

200,150,-

II III+/II-

200,300,-

II II-

300,200,-

II+

7.500,-

III

3.500,-

466

465. szóstak 1680, Bydgoszcz, duże cyfry nominału i daty, delikatna patyna 466. szóstak 1680, Bydgoszcz, małe cyfry nominału i daty, wada bicia, nierównomierna patyna

468

467 467. szóstak 1682, Bydgoszcz, drobne niedobicie, ale ładny 468. szóstak 1683, Kraków

469

470

469. szóstak 1684, Kraków, wybity uszkodzonym stemplem, ale bardzo ładny. patyna 470. szóstak 1685, Kraków

471 August II 1697-1733 471. dukat koronacyjny 1697, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Napisy, złoto 3.46 g, Kahnt 241, Merseb. 1389, ładnie zachowany, patyna

472 472. coseldukat bez daty (1710), Drezno, Aw: Kura i kogut, Rw: Amorek, złoto 3.48 g, Merseb.1585

49


473

473. talar 1702, Lipsk, Aw: Krzyż Orderu Danebroga na tle monogramu króla i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, srebro 27.41 g, Kahnt 325, Schnee 998, drobne wady blachy, rzadka i efektowna moneta

III+

12.500,-

II-

4.000,-

III

5.000,-

II-/III+

7.000,-

474

474. talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Trzy stoły z insygniami koronacyjnymi, srebro 29.18 g, Kahnt 274, Schnee 1011, ciemna patyna

475

475. talar 1712, Drezno, Aw: Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, srebro 28.93 g, Kahnt 108, Schnee1009, moneta bez pudełka, ale z certyfikatem NGC VF 30

476

476. talar 1729, Drezno, Aw: Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, srebro 28.88 g, Kahnt 109, Schnee 1015

50


477

478

477. gulden (2/3 talara) 1699, Drezno, Kahnt 118, Dav. 819, delikatna patyna 478. gulden (2/3 talara) 1702, Drezno, Kahnt 119, Dav. 819, drobna wada blachy, delikatna patyna

IIIII

1.500,1.000,-

III+/II-

1.250,-

II-

1.750,-

III

200,-

479 479. gulden (2/3 talara) 1703, Drezno, Kahnt 119, Dav. 819, delikatna patyna

481

480

480. 1/6 talara 1731, Drezno, Kahnt 165, delikatna patyna 481. dwugrosz okolicznościowy 1727, Drezno, Aw: Napis, Rw: Cyprys, wybity dla upamiętnienia śmierci małżonki króla Krystyny Eberhardyny, Kahnt 320

482

482. 1 halerz (grosz), ( 1708/1710), Drezno, Aw: Monogram króla, Rw: Motyl (Parnassius Apollo -niepylak Apollo) z trzema parami skrzydeł, srebro 1.95 g, Kahnt 236, Powód wybicia całej serii monet z motylem nie jest do końca znany. W starszej literaturze numizmatycznej (Merseburger) przyjmowało się, że zostały one wyemitowane dla uczczenia hrabiny Cosel, piękne zachowany i rzadki I

8.000,-

483 483. szeląg 1715, Gdańsk, Kahnt 339, T. 6, bardzo rzadki i wyjątkowo ładnie zachowany jak na ten typ monety, stara patyna, moneta z 12 aukcji WCN

51

II

500,-


484 August III 1733-1763 484. dukat wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, złoto 3.46 g, Kahnt 637, bardzo ładnie zachowany, duży blask menniczy I-

8.000,-

485

485. dukat 1754, Lipsk, Aw: Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto 3.34 g, Kahnt 663 -wariant c (duże popiersie króla w zbroi z owalnym przekrojem naramiennika), Kaleniecki ss 494-495 ładnie zachowany egzemplarz

II-

15.000,-

II-

12.500,-

II-

5.000,-

III+

5.000,-

486

486. dukat 1756, Lipsk, Aw: Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto 3.46 g, Kahnt 663 -wariant d (korpulentne popiersie króla), Kaleniecki s 496, patyna

487 487. talar wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, srebro 26.08 g, Kahnt 639, Schnee 1032, patyna

488 488. talar 1751, Drezno, srebro 29.13 g, Kahnt 531, Schnee 1028, ciemna patyna

52


489

489. talar 1755, Lipsk, srebro 29.06 g, Kahnt 676 -wariant a (wysoka korona, której krzyż dotyka napisu), Schnee 1037 awers typ B, ale z dłuższymi lokami, rewers typ 3, patyna

III+

4.000,-

III

7.000,-

III+

2.500,-

II-

2.500,-

III

1.000,-

490

490. talar 1762, Drezno, srebro 29.07 g, Kahnt 533, Schnee 1039, drobna wada bicia, justowany na rewersie, rzadki

491

491. talar 1763, Drezno, srebro 27.92 g, Kahnt 541, Schnee 1047

493

492

492. gulden (2/3 talara) okolicznościowy 1747, Drezno, Aw: Napis, Rw: Ołtarz z płomieniami, niżej dwie tarcze herbowe, Kahnt 654, Merseb. 1476, moneta wybita z okazji ślubu księżniczki Marii Józefy z Ludwikiem delfinem francuskim, patyna 493. półtalar wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, Kahnt 640, Merseb. 1698, patyna

53


494 494. półtalar 1753, Lipsk, bez liter mincerza, Kahnt 678 -wariant b (korona szeroka i kropka po POLONIARUM blisko popiersia), Merseburger 1723, rzadki, według Kahnta półtalar próbny

II/II-

15.000,-

II+

3.000,-

II

500,-

IIII-

400,750,-

I/I-

1.250,-

I-

1.000,-

II+ III+/II-

1.250,1.750,-

496

495

495. złotówka = 30 groszy (gulden) 1762, Gdańsk, Kahnt 719, drobna wada bicia, ale ładny egzemplarz, duży blask menniczy, patyna 496. dwuzłotówka (8 groszy) 1753, “efraimek”, litery E - C pod tarczą herbową, Kahnt 683 -wariant a (masywne popiersie króla, na awersie korona wewnątrz żłobkowana, na rewersie pusta), bardzo ładna, złocista patyna

497

498

497. dwuzłotówka (8 groszy) 1753, “efraimek”, bez liter pod tarczą herbową, Kahnt 682 -wariant c (masywne popiersie króla), justowana, dość ładnie zachowana, złocista patyna 498. 1/2 guldena (1/3 talara) 1754, Drezno, Kahnt 554, mennicza wada krążka, delikatna patyna

499

500

499. ort 1754, Lipsk, Kahnt 687 -wariant j (szerokie popiersie króla i owalny przekrój naramiennika zbroi), piękny egzemplarz, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 62 500. ort 1755, Lipsk, Kahnt 688 wariant -d (masywne popiersie króla i korona żłobkowana na awersie i rewersie), moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 62, ładnie zachowany

502

501

501. ort 1760, Gdańsk, wieniec nad tarczą herbową owalny, a powyżej nominał 1-8, Kahnt 725 -wariant b (duży wieniec nad tarczą herbową), moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 58, lekko niedobity, ale ładny 502. 1/6 talara 1750, Drezno, Kahnt 560, rzadki rocznik

54


503

504

503. szóstak 1760, Gdańsk, Kahnt 728 -wariant a (cyfry daty w linii lekko łukowatej), delikatna złocista patyna 504. szóstak 1760, Gdańsk, Kahnt 728 -wariant b (cyfry daty w prostej linii), złocista patyna

IIII-

600,600,-

506

505

505. trojak 1755, Gdańsk, w czystym srebrze 2.02 g, Iger G.55.2.d (R5), Kahnt 733- wariant b, bardzo rzadki 506. trojak 1755, Gdańsk, Iger G.55.2.a (R), Kahnt 733 średnica 20 mm, delikatna patyna

I-/II+ II-/III+

3.000,400,-

II+ I/I-

600,2.500,-

II

2.000,-

II+

250,-

Stanisław August Poniatowski 1764-1795 511. dukat 1784, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo i napis wokoło, Rw: Napis w wieńcu, złoto 3.47 g, Plage 444, Kaleniecki s 543, ładnie zachowany II

15.000,-

507

508

507. trojak 1758, Gdańsk, Iger G.58.1.a (R), Kahnt 735, delikatna patyna 508. półtorak 1753, Lipsk, Kahnt 697, rzadki i bardzo ładnie zachowany, patyna

509

510

509. półtorak 1755, Lipsk, Kant 698 -wariant a (popiersie króla w rzymskiej zbroi), bardzo ładny i rzadki, delikatna patyna 510. grosz wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, Kahnt 642, Merseb. 1699, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem AU 53

511

512

512. dukat 1791, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo i napis wokoło Rw: Napis w wieńcu, poniżej litery E - B, złoto 3.48 g, Plage 451, Kaleniecki s. 551, T. 15, bardzo ładny

55

II

12.500,-


513

513. dukat 1791, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo, napis wokoło, Rw: Napis w wieńcu, poniżej litery E - B, złoto 3.48 g, Plage 451, Kaleniecki s. 551, T. 15, na awersie drobne rysy

II-

10.000,-

I-

10.000,-

514

514. talar 1766, Warszawa, popiersie króla w zbroi i kropka po COLONIEN, srebro 27.95 g, Plage 380, Dav. 1618, przepiękny egzemplarz ze starą patyną

516

515

515. talar 1766, Warszawa, popiersie króla w zbroi i bez kropki po dacie oraz po PURA, srebro 27.83 g, Plage 380, Dav. 1618, patyna II-/III+ 516. talar 1775, Warszawa, odmiana z napisem LITU, srebro 27.86 g, Plage 392, Dav. 1619 II/II+

517

4.000,5.000,-

518

517. talar 1776, Warszawa, na rewersie dodatkowa gałązka dębowa przy koronie, srebro 27.98 g, Plage 393, Dav. 1619, wada blachy, justowany III/III+ 518. talar 1783, Warszawa, srebro 27.97 g, Plage 404, Dav. 1620, justowany, nieco rzadszy rocznik II-/III+

56

5.000,7.000,-


520

519

519. talar 1783, Warszawa, srebro 27.94 g, Plage 404, Dav. 1620, justowany, nieco rzadszy rocznik, patyna 520. talar 1784, Warszawa, srebro 28.03 g, Plage 405, Dav. 1620, delikatna patyna

III+/IIIII/III+

5.000,4.000,-

521. talar 1788, Warszawa, odmiana z krótszym wieńcem, srebro 27.41 g, Plage 407, Dav. 1621 III+ 522. talar 1794, Warszawa, srebro 23.85 g, Plage 373, Dav. 1623, minimalny ślad naprawy nad koroną na rewersie, delikatna patyna III/III+

3.000,-

521

522

1.250,-

523

523. talar historyczny zwany “Targowickim” 1793, Grodno?, Warszawa?, srebro 27.59 g, Plage 410, Dav. 1622, bardzo ładny ze starą patyną

I-/II+

12.500,-

524

524. talar historyczny zwany “Targowickim” 1793, Grodno?, Warszawa?, srebro 27.40 g, Plage -, Dav. 1622, rzadsza odmiana -awers lekko wypukły i nieco opuszczone niżej napisy poziome III+/II- 12.000,-

57


525

526

525. półtalar 1775, Warszawa, Plage 360, rzadki rocznik, w cenniku Berezowskiego 40 złotych, patyna 526. półtalar 1781, Warszawa, Plage 367, rzadki rocznik w cenniku Berezowskiego 40 złotych, delikatna patyna

III/III+ III+

3.000,4.000,-

III+

4.000,1.000,-

II+ III+

1.250,750,-

528

527

527. dwuzłotówka 1768, Warszawa, odmiana z kropką po literach I.-S., Plage 315, piękny egzemplarz, ładna patyna 528. dwuzłotówka 1768, Warszawa, odmiana z literami F - S, Plage 313, ładna

530

529 529. dwuzłotówka 1787, Warszawa, Plage 339, bardzo ładnie zachowana 530. złotówka 1780, Warszawa, Plage 288, justowana, miejscowa patyna, rzadka

532

531

531. grosz srebrny (srebrnik) 1766, Warszawa, Plage 215 532. grosz próbny 1771, Warszawa, Aw: Monogram królewski, Rw: Napis ET IN / PARVIS / PURUS / 1771, srebro 0.64 g, Plage 465, H-Cz. 3137 (R4), justowany, rzadki i pięknie zachowany, patyna

533

III+/III

250,5.000,-

534

533. grosz 1793, Warszawa, odmiana z koroną lekko dotykającą do monogramu, gałązki lauru rozszerzone, Plage 190, patyna Monety zaboru pruskiego - Prusy Południowe 534. odbitka w srebrze trojaka 1796 B, Wrocław, Aw: Głowa i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, srebro 9.58 g, Iger PP.96.2.d (R5), Plage 33, Schr. 190, ekstremalnie rzadka moneta wyceniona w cenniku Berezowskiego na 100 złotych, ładna patyna, z 8 aukcji WCN

58

III+

100,-

II+

7.500,-


535

Księstwo Warszawskie 1807-1815 535. dukat 1812, Warszawa, Aw: Głowa w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto 3.48 g, Plage 117, minimalnie justowany, patyna

II-

17.500,-

II

8.000,-

III+ III+

3.500,2.000,-

II/II+

4.000,-

III+/IIII+

800,3.000,-

536

536. talar 1811, Warszawa, srebro 22.83 g, Plage 114, Dav. 247, lekko justowany, ale ładnie zachowany

538

537

537. talar 1812, Warszawa, srebro 22.83 g, Plage 115, Dav. 247, patyna 538. talar 1812, Warszawa, srebro 23.14 g, Plage 115, Dav. 247, miejscowa patyna

539

539. talar 1814, Warszawa, srebro 23.08 g, Plage 116, Dav. 247, minimalnie justowany, ale ładny egzemplarz

540

541

540. dwuzłotówka (1/3 talara) 1810, Warszawa, Plage 108, delikatna patyna 541. dwuzłotówka (1/3 talara) 1811, Warszawa, końcówki gałązek skierowane do dołu, Plage 110, bardzo ładna

59


543

542

542. dwuzłotówka (1/3 talara) 1812, Warszawa, Plage 111, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU58, ładna 543. złotówka (1/6 talara) 1812, Warszawa, Plage 105, justowana po obu stronach, ale piękna, i rzadka

II+/III+/I-

2.000,3.000,-

545

544 544. 3 grosze 1812, Warszawa, końcówki gałązek skierowane do dołu, Iger KW.12.1.a, Plage 89 545. grosz 1810, Warszawa, odmiana z dużym Orłem, Plage 63, piękny, patyna

III+ I-

150,400,-

546 Monety w oblężeniu Zamościa 546. 2 złote 1813, Zamość, odmiana z dłuższymi gałązkami wieńca i dużą bombą, Plage 125, bardzo ładna z blaskiem menniczym

547

II

3.000,-

III III

2.500,2.500,-

II+

60.000,-

II+

12.500,-

548

547. 2 złote 1813, Zamość, odmiana z dłuższymi gałązkami wieńca i odwróconą literą D w słowie DOPOMÓŻ, Plage 127, rzadkie 548. 2 złote 1813, Zamość, odmiana z dłuższymi gałązkami wieńca i dużą bombą, Plage 125, drobna wada blachy

549

Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I 1825-1855 549. 50 złotych 1822, Warszawa, złoto 9.77 g, Plage 7, Bitkin 810 (R), minimalnie justowane, ale bardzo ładne, rzadszy rocznik

550 550. 25 złotych 1817, Warszawa, złoto 4.90 g, Plage 11, Bitkin 812 R, ładne, patyna

60


551

551. 10 złotych 1822, Warszawa, Plage 25, Bitkin 821 (R), justowane, ale bardzo ładnie zachowane, rzadkie, ładna stara patyna

II/II+

18.000,-

III+

10.000,-

III

10.000,-

II II-

1.000,800,-

552

552. 10 złotych 1823, Warszawa, Plage 26, Bitkin 822 (R)

553

553. 10 złotych 1823, Warszawa, Plage 26, Bitkin 822 (R), drobna wada blachy, patyna

555

554 554. 2 złote 1820, Warszawa, większe cyfry daty, Plage 51, Bitkin 834 (R) 555. 2 złote 1821, Warszawa, Plage 54, Bitkin 837

556

557

558

556. 1 złoty 1832, Warszawa, odmiana z małą głową, Plage 77 (R), Bitkin 1003 557. 10 groszy 1838, Warszawa, św. Jerzy bez płaszcza, Plage 102, Bitkin 1180, bardzo ładne, delikatna złocista patyna 558. 5 groszy 1840, Warszawa, wariant bez kropek, cyfra 8 w dacie smukła, Plage 141, Bitkin 1193, wyśmienicie zachowane, delikatna złocista patyna

61

III+/II-

500,-

I-

250,-

I

300,-


559 559. 3 grosze polskie 1815, Warszawa, na bokach monety ukośne ząbkowanie, Iger KK.15.1.a (R7), Plage 147 (R2), Bitkin H864 (R2), nowe bicie warszawskie, bardzo rzadkie, patyna II+

560

4.000,-

561

560. 3 grosze polskie z miedzi krajowej 1827/FH, Warszawa, Iger KK.27.2 (R7), Plage 166 (R6), Bitkin H1029 (R4), nowe bicie warszawskie, ogromna rzadkość, moneta z 9 aukcji WCN II561. 3 grosze polskie 1828 / FH, Warszawa, Iger KK.28.1.a (R), Plage 169, Bitkin 1032, patyna III+

562

1.500,300,-

563

562. 1 grosz polski 1816, Warszawa, Plage 199, Bitkin 880, ładny, patyna I-/II+ 563. 1 grosz 1839, Warszawa, odmiana bez kropki po dacie i po GROSZ, ogon Orła szerszy, Plage 254, Bitkin 1225, ładny, patyna II/II+

564

400,250,-

565

Powstanie Listopadowe 1830-1831 564. dukat 1831, Warszawa, kropka przed pochodnią, złoto 3.45 g, Plage 269, lekko gięty, ale ładny 565. dukat 1831, Warszawa, kropka przed pochodnią, złoto 3.49 g, Plage 269

III+

6.000,5.500,-

II/II+

2.500,-

566 566. 5 złotych 1831, Warszawa, Plage 272, moneta niejustowana, rzadkość

576

568

567. 2 złote 1831, Warszawa, odmiana z kropką po POL, Plage 273, minimalnie justowane, złocista patyna III+/II568. 3 grosze 1831, Warszawa, odmiana z łapami Orła prostymi oraz z kropką po POLS, Iger PL.31.1.a (R), Plage 282, ciemna patyna III+

62

500,250,-


570

569

Wolne Miasto Kraków 1835 569. 1 złoty 1835, Wiedeń, Plage 294, piękny egzemplarz w pudełku NGC z certyfikatem MS 62, patyna 570. 10 groszy 1835, Wiedeń, Plage 295, wyśmienicie zachowana moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 65

I I

2.000,2.500,-

I

2.500,-

571 571. 5 groszy 1835, Wiedeń, Plage 296, wyśmienicie zachowana moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 65

572

573

572. 5 groszy 1835, Wiedeń, Plage 296, bardzo ładny egzemplarz 573. 5 groszy 1835, Wiedeń, Plage 296, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 58, patyna

I/III+

750,600,-

574 Monety zaboru rosyjskiego - Mikołaj I 1825-1855 i Aleksander II 1855-1881 574. 3 ruble = 20 złotych 1835, Petersburg, złoto 3.94 g, Plage 301, Bitkin 1076 (R)

II

6.000,-

III

4.000,-

II+ II+

500,600,-

575 575. 3 ruble = 20 złotych 1835, Petersburg, złoto 3.84 g, Plage 301, Bitkin 1076 (R)

577

576

576. 3/4 rubla = 5 złotych 1837, Warszawa, odmiana z kropką po ZŁOT i dwiema jagódkami po 5-tej gałązce, Plage 356, Bitkin 1143, patyna 577. 25 kopiejek = 50 groszy 1845, Warszawa, Plage 384, Bitkin 1521 (R1), patyna

63


579

578

578. 25 kopiejek = 50 groszy 1846, Warszawa, Plage 385, Bitkin 1252, na powierzchni pozostałości rdzy, ale wyśmienity stan zachowania 579. 15 kopiejek = 1 złoty 1835, Warszawa, odmiana z dużymi cyframi daty oraz kropką po ZŁOTY i po dacie, Plage 403, Bitkin 1165, na rewersie rysa, drobne uszkodzenia obrzeża

I

1.250,-

II

200,-

I-

1.500,-

580 580. 2 kopiejki 1851, Warszawa, Plage 481, Bitkin 861 (R), piękny egzemplarz, patyna

581

582

581. 2 kopiejki 1851, Warszawa, Plage 481, Bitkin 861 (R), patyna 582. 2 kopiejki 1856, Warszawa, odmiana z cyfrą nominału zamkniętą, Plage 486, Bitkin 464, patyna

583

II/II+ II

400,300,-

I/I-

700,-

II+/I-

400,-

584

583. 1 kopiejka 1851, Warszawa, Plage 496, Bitkin 867, bardzo ładnie zachowana, patyna 584. kopiejka 1860, Warszawa, Plage 505, Bitkin 479, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 58 BN, ładnie zachowana, patyna

586

585 585. dienieżka 1862, Warszawa, Plage 528, Bitkin 493, bardzo ładna, patyna 586. połuszka 1851, Warszawa, Plage 531, Bitkin 879 (R), drobna wada bicia, ale bardzo ładna

II-

400,1.000,-

I

1.000,-

przerwa do godziny 15.00

587 Monety niemieckich władz okupacyjnych bite dla terenów wschodnich 587. 3 kopiejki 1916 / A, Berlin, Parchimowicz 3.a, w moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 64, rzadkie w tak wyśmienitym stanie zachowana

64


588

589

II Rzeczpospolita 1918-1939 588. 10 złotych 1932, Anglia, Głowa Kobiety, Parchimowicz 120.b, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 62+, bardzo ładne I/I589. 10 złotych 1932, Warszawa, Głowa Kobiety, Parchimowicz 120.a, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 62, ładne I-

300,200,-

591

590 590. 10 złotych 1933, Warszawa, Jan III Sobieski, Parchimowicz 121 591. 10 złotych 1933, Warszawa, Romuald Traugutt, Parchimowicz 122, delikatna patyna

II-

750,1.000,-

I I

400,400,-

594. 10 złotych 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.c, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 62, ładne, patyna I595. 10 złotych 1937, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.d, piękne, delikatna patyna I

200,400,-

592

593

592. 10 złotych 1935, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.b, piękne, delikatna patyna 593. 10 złotych 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.c, piękne, patyna

595

594

596 596. 10 złotych 1939, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.f, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 63, bardzo ładne, delikatna patyna I/I-

65

350,-


598

597 597. 5 złotych 1928, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.a, wyśmienicie zachowane 598. 5 złotych 1928, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.a, bardzo ładne

599

I/II/I-

3.500,2.000,-

I I/I-

2.000,1.250,-

III

10.000,-

600

599. 5 złotych 1930, Warszawa, Sztandar, Parchimowicz 115.a, wyśmienity stan zachowania, patyna 600. 5 złotych 1930, Warszawa, Sztandar, Parchimowicz 115.a, delikatna patyna

601 601. 5 złotych 1932, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.e, bardzo rzadkie

603

602

602. 5 złotych 1933, Warszawa, Głowa Kobiety, Parchimowicz 116.c, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 62, bardzo ładne, patyna 603. 5 złotych 1934, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 118.a, bardzo ładne

604

I-

250,-

I/I-

300,-

I

300,-

I

300,-

605

604. 5 złotych 1935, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 118.b, piękne, delikatna patyna 605. 5 złotych 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 118.c, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 63, piękne

66


606

607

606. 5 złotych 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 118.c, piękne 607. 5 złotych 1936, Warszawa, “Żaglowiec”, Parchimowicz 119, bardzo ładne

I

300,-

I/I-

400,-

609

608

608. 2 złote 1925, Londyn, z kropką po dacie, Parchimowicz 109.d, piękny egzemplarz 609. 2 złote 1934, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 111.a, wyśmienity egzemplarz, piękna patyna

610

I I

1.000,750,-

II/I-

2.500,750,-

611

610. 2 złote 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 111.b, bardzo ładne, rzadki rocznik 611. 1 złoty 1924, Paryż, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.a, bardzo ładna

613

612

612. 1 złoty 1924, Paryż, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.a, bardzo ładna, delikatna patyna 613. 1 złoty 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.b, wyśmienity stan zachowania

614

II

600,750,-

615

614. 1 złoty 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.b, wyśmienity stan zachowania I 615. 1 złoty 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.b, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 62+, bardzo ładna I/I-

750,600,-

617

616

616. 1 złoty 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.b, bardzo ładna I/I617. 2 grosze 1936, Warszawa, Parchimowicz 102.k, bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 63 RB, patyna I

67

350,150,-


618

619

620

618. 1 grosz 1923, Kings Norton, Parchimowicz 101.a, wyśmienity, patyna 619. 1 grosz 1925, Warszawa, Parchimowicz 101.b, bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 64 RB, delikatna patyna 620. 1 grosz 1930, Warszawa, Parchimowicz 101.e, pięknie zachowana moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 64 RB, patyna

I

250,-

I

300,-

I

350,-

621

Monety próbne 621. 100 bez nazwy nominału (marek polskich) 1922, Warszawa, Józef Piłsudski, miedź 8.34 g, nakład 60 sztuk, Parchimowicz P-166.a, bardzo rzadkie, ładna ciemna patyna

II+

10.000,-

I-

40.000,-

I

20.000,-

II+

10.000,-

622 622. 100 złotych 1925, Warszawa, Mikołaj Kopernik, na awersie wypukły napis PRÓBA, srebro 24.76 g, wybite stemplem lustrzanym, nakład 100 sztuk, Parchimowicz P-167.a, moneta niezwykle efektowna, bardzo rzadka i ładnie zachowana

623 623. 100 złotych 1925, Warszawa, Mikołaj Kopernik, srebro 4.17 g, średnica 20.5 mm, nakład 50 sztuk, Parchimowicz P-168.a, bardzo rzadkie, ładna patyna

624

624. 50 złotych (bez nominału) 1924, Warszawa, Przysięga klęczącego rycerza, brąz 10.26 g, nakład nieznany, Parchimowicz P-165.f (egzemplarz ilustrowany w katalogu), bardzo rzadka moneta, z 36 aukcji WCN

68


625

625. 20 złotych 1925, Warszawa, Głowa Kobiety, miedź 4.61 g, nakład 10 sztuk, Parchimowicz P-164.b, ogromna rzadkość, bardzo ładnie zachowana, delikatna patyna

I/I-

20.000,-

626. 10 złotych 1933, Warszawa, Jan III Sobieski, na rewersie wypukły napis PRÓBA, srebro 21.88 g, nakład 100 sztuk, Parchimowicz P-153.a, bardzo rzadkie i ładne I/I-

12.500,-

626

627

627. 10 złotych 1933, Warszawa, Jan III Sobieski, bez napisu PRÓBA, srebro 21.99 g, wybite stemplem lustrzanym, nakład 100 sztuk Parchimowicz 153.b, bardzo rzadkie i ładne

I-

8.000,-

I

25.000,-

628

628. 10 złotych 1933, Warszawa, Romuald Traugutt, klipa wybita stemplem lustrzanym, srebro 29.25 g, nakład nieznany, Parchimowicz P-156.b, ogromna rzadkość, wyśmienty stan zachowania, delikatna patyna

69


629

629. 10 złotych 1934, Warszawa, Józef Piłsudski - Orzeł Strzelecki, klipa, srebro 40.26 g, nakład 300 sztuk, Parchimowicz P-159, wyśmienity stan zachowania, efektowna piękna patyna

I

20.000,-

630. 10 złotych 1934, Warszawa, Józef Piłsudski - Orzeł Strzelecki, na rewersie wypukły napis PRÓBA, srebro 22.07 g, nakład 100 sztuk, Parchimowicz P-158.a, bardzo ładny egzemplarz z 11 aukcji PDA&PGNum, rzadkie I

16.000,-

630

631 631. 10 złotych 1934, Warszawa, Józef Piłsudski - Orzeł Strzelecki, na rewersie wypukły napis PRÓBA, srebro 21.87 g, nakład 100 sztuk, Parchimowicz P-158.a, na rewersie ślady czyszczenia, rzadkie II-

8.000,-

632

632. 5 złotych 1936, Warszawa, Żaglowiec, klipa, srebro 19.93 g, nakład 200 sztuk, Parchimowicz P-149.a, bardzo efektowna, ładnie zachowana moneta z delikatną patyną

70

II+

20.000,-


633

633. 2 złote 1933, Warszawa, Głowa Kobiety, na rewersie wypukły napis PRÓBA, brąz 3.96 g, nakład 100 sztuk, Parchimowicz P-137.b, bardzo ładny egzemplarz, stara patyna

I-

15.000,-

I-

7.500,-

I-

15.000,-

II

7.500,-

II+

7.500,-

634

634. 1 złoty 1928, Warszawa, Nominał w wieńcu z dwóch gałązek dębowych, bez napisu PRÓBA, nikiel 6.93 g, nakład 110 sztuk, Parchimowicz P-126.a, ładnie zachowana, moneta z 7 aukcji WCN

635 635. 1 złoty 1932, Warszawa, Głowa Kobiety, na awersie wypukły napis PRÓBA, srebro 3.41 g, nakład 120 sztuk, Parchimowicz P-131.a, ładnie zachowana, moneta z 8 aukcji WCN

636

636. 20 groszy 1938, Warszawa, brąz 2.85 g, nakład nieznany, Parchimowicz P-113, bardzo rzadkie, moneta z 12 aukcji GGN, patyna

637

637. 5 groszy 1923, Warszawa, na rewersie data 12 IV 24 i monogram SW, mosiądz 3.50 g, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-107, wytbite z okazji zwiedzania mennicy przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, rzadkie, patyna, moneta z 8 aukcji WCN

71


638 638. 2 grosze 1925, Warszawa, na rewersie data 27 X 26 i monogram SW, brąz 1.97 g, nakład 600 sztuk, Parchimowicz P-105, wytbite z okazji zwiedzania mennicy przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, rzadkie, patyna, moneta z 8 aukcji WCN

II

7.500,-

I

20.000,-

640. 1 grosz 1923, Kings Norton, na rewersie litery K N, brąz 1.52 g, nakład 30 sztuk, Parchimowicz P-101.a, bardzo rzadkie i ładnie zachowane, moneta z 7 aukcji WCN I-

8.000,-

639 639. 2 grosze 1927, Warszawa, srebro 2.30 g, nakład 100 sztuk, Parchimowicz P-104.e, piękne, delikatna patyna

640

641 Wolne Miasto Gdańsk 641. 10 fenigów 1920, duże cyfry nominału, cynk, Parchimowicz 52, Jaeger D.1b, ładny egzemplarz

II-

3.000,-

I-/II+ II+

4.000,3.000,-

643

642

642. 5 guldenów 1923, Utrecht, Kościół Marii Panny, Parchimowicz 65.c, wybite stemplem lustrzanym 643. 5 guldenów 1935, Berlin, Koga, Parchimowicz 68, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem AU 55

645

644

644. 2 guldeny 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 63.a, delikatna patyna 645. 1 gulden 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 61.a, w pudełku PCGS z certyfikatem MS 64, piękny, patyna

72

II+ I

750,400,-


647

646 646. 1 gulden 1932, Berlin, Parchimowicz 62, bardzo ładny 647. 1/2 guldena 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 59.a

II-/II+

350,250,-

648 Getto Łódź 648. 20 marek 1943, Łódź, Parchimowicz 16, bardzo ładne i bardzo rzadkie

II

5.000,-

III+

4.000,-

649 649. 20 marek 1943, Łódź, Parchimowicz 16, bardzo rzadkie

651

650

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 - monety próbne 650. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - postacie na gładkim tle, na awersie mały Orzeł z herbami w otoku, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-339.a I 651. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - postacie na kratkowanym tle, na awersie mały Orzeł z herbami w otoku, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-340.a I

750,750,-

653

652

652. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - półpostacie, na awersie mały Orzeł z herbami w otoku, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-341.a I 653. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - głowy i nominał, na awersie mały Orzeł z herbami w otoku, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-342.a I

73

750,750,-


655

654

654. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - głowy i Orzeł w tarczy, na awersie mały Orzeł z herbami w otoku, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-343.a

I

750,-

I

750,-

I

750,-

I

750,-

I

750,-

I

750,-

I

750,-

I

750,-

655. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - głowy i nominał, na awersie duży Orzeł i trzy herby, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-344.a

657

656

656. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - głowy i Orzeł w tarczy, na awersie duży Orzeł i nominał, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-345.a 657. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - dwie głowy w lewo, na awersie Orzeł w obwódce, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-346.a

659

658

658. 100 złotych 1966, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - postacie, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-347.a 659. 100 złotych 1966, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - półpostacie, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-349.b

661

660

660. 100 złotych 1966, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - dwie głowy i nominał, na awersie duży Orzeł i trzy herby, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-350.a 661. 1 złoty 1958, Warszawa, Nominał 1 i trzy pary kłosów, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-218.a

74


663

662

662. 1 złoty 1958, Warszawa, Nominał 1 i gałązka dębowa, próba niklowa, nakład 500 sztuk, Parchimowicz P-219.a

I

750,-

663. 1 złoty 1989, Warszawa, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nakład nieznany, Parchimowicz P-222.c, aluminium, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 64, I

1.500,-

664

MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ KSIĘSTWO KURLANDII 664. Piotr Biron 1769-1795, talar, 1780, Mitawa, srebro 28.31 g, Gerbaszewski 7.1.1.1, Dav. 1624, na awersie drobna wada blachy, delikatna patyna II

665

3.500,-

666

ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH 665. Hermann von Bruggenei 1535-1549, szeląg 1537, Ryga, Haljak 153 (32), Fedorov 489, patyna 666. Hermann von Bruggenei 1535-1549, szeląg 1539, Rewal, Haljak 69 (47), Fedorov 138, bardzo ładnie zachowany, patyna

II

125,-

II

200,-

II

10.000,-

II

150,-

II

500,-

667 POMORZE Bogusław XIV 1625-1637 667. talar 1633, Szczecin, Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: tarcze herbowe i napis wokoło, srebro 28.77 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, Hildisch 302, Dav. 7282, minimalna wada blachy, bardzo ładny egzemplarz ze starą patyną

669

668 668. podwójny szeląg 1628, Szczecin, Hildisch 366, ładne lustro mennicze

PRUSY KSIĄŻĘCE Albrecht Hohenzollern 1525-1568 669. trojak 1535, Królewiec, odmiana napisu PRVSS, Iger Pr.35.b, Neumann 42, ładnie zachowany, delikatna patyna

75


671

670

670. trojak 1535, Królewiec, odmiana napisu PRVS, Iger Pr.35.1.a, Neumann 42, delikatna patyna 671. trojak 1535, Królewiec, odmiana napisu PRVSSIE, Iger Pr.35.1.e, Neumann 42, patyna

672

IIIII

450,400,-

III II

350,500,-

I-

750,-

II-

450,-

II III+

450,400,-

IIII-

450,350,-

III+ III

450,400,-

III+

450,-

III

400,-

673

672. trojak 1535, Królewiec, odmiana napisu PRVSS, Iger Pr.35.1.b, Neumann 42, patyna 673. trojak 1537, Królewiec, Iger Pr.37.1.a (R), Neumann 42, ładnie zachowany, patyna

674

675

674. trojak 1540, Królewiec, odmiana napisu PRVSS, w przyszłym wydaniu katalogu Igera będzie to numer Iger Pr.40.1.c (R), Neumann 42, piękny 675. trojak 1540, Królewiec, odmiana napisu PRVSS, w przyszłym wydaniu katalogu Igera będzie to numer Iger Pr.40.1.c (R), Neumann 42, patyna

676

677

676. trojak 1541, Królewiec, Iger Pr.41.a (R), Neumann 43, bardzo ładny egzemplarz 677. trojak 1541, Królewiec, Iger Pr.41.a (R), Neumann 43, patyna

678

679

678. trojak 1542, Królewiec, Iger Pr.42.1.a (R), Neumann 43, patyna 679. trojak 1542, Królewiec, Iger Pr.42.1.a (R), Neumann 43, drobna wada blachy

680

681

680. trojak 1543, Królewiec, odmiana napisu PRVS, Iger Pr.43.1.a (R), Neumann 43, patyna 681. trojak 1543, Królewiec, odmiana napisu PRVSS, Iger Pr.43.1.b (R), Neumann 43, ciemna patyna

682

683

682. trojak 1544, Królewiec, odmiana napisu PRVS, Iger Pr.44.1.1.a (R), Neumann 43, delikatna patyna 683. trojak 1544, Królewiec, odmiana napisu PRVSS i popiersie z wysokim kołnierzem, Iger Pr.44.2.b (R1), Neumann 44, patyna

76


684

685

684. grosz 1530, Królewiec, Bahr. 1123, Neumann 45, rzadki, patyna 685. grosz 1550, Królewiec, Bahr. 1207, Neumann 47, rzadszy rocznik, bardzo ładny, patyna

686

II II

200,150,-

687

Jerzy Fryderyk - jako Administrator 1569-1603 686. trojak 1588, Królewiec, Iger Pr.88.1.b( R3), Neumann 57, rzadki, patyna 687. grosz 1587, Królewiec, Bahr. 1284, Neumann 58, rzadki i ładnie zachowany, patyna

688

III+/IIII-

1.500,800,-

689

688. grosz 1596, Królewiec, Bahr. 1308, Neumann 58, rzadki i ładnie zachowany, patyna Jerzy Wilhelm 1623-1640 689. ort 1622, Królewiec, Olding 41.a, Bahr. 1423 (drobne różnice w interpunkcji), bardzo ładny, patyna

II-

800,-

II/II+

500,-

III III

400,350,-

III+

1.000,-

693. Fryderyk Chrystian 1763, talar 1763, Drezno, na naramienniku zbroi literka S, pod tarczą herbową litery EDC, srebro27.99 g, Schnee 1050, Dav. 2677 A, patyna II/II-

1.500,-

690

691

690. ort 1625, Królewiec, Olding 43.a, Bahr. 1463 691. ort 1626, Królewiec, Olding 43.b, Bahr. 1476, patyna

692

693

Fryderyk Wilhelm 1640-1688 692. ort 1656, Królewiec, odmiana bez liter mincerza, Bahr. 1589, Schr. 1582, bardzo rzadki, drobne rysy w tle, patyna

SAKSONIA

77


694 694. Ksawery 1764-1768 - jako administrator, talar, 1764, Drezno, srebro 27.87 g, Schnee 1055, Dav. 2678, delikatna patyna

696

695

III+/II-

2.000,-

697

ŚLĄSK KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE Adam Wacław 1594-1617 695. trojak 1596, Cieszyn, Iger Ci,96.1.e (R4) -ale po bokach znaku menniczego dwie kropki zamiast krzyżyków, F.u.S. 2984, rzadki, patyna 696. trojak 1597, Cieszyn, Iger Ci.97.1.b (R3), F.u.S. 2987, rzadki, ciemna patyna

III+ III+

500,500,-

II-

250,-

III+

30.000,-

II-

9.000,-

KSIĘSTWO KROŚNIEŃSKIE 697. Jan Kostrzyński 1535-1571, grosz 1545, Krosno, na awersie kropka zamiast krzyżyka rozpoczyna napis i BRAND (litery ND złączone) na końcu napisu na rewersie, F.u.S. 1992, Bahr 1246 podobny, delikatna patyna

698

KSIĘSTWO LEGNICKO BRZESKO WOŁOWSKIE Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 698. 3 dukaty 1610, Złoty Stok, Aw: Dwie półpostacie i napis wokoło, w tle wydrapana cyfra 3, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto 10.32 g, F.u.S.1448, Fr. 3153, minimalnie gięty, rzadki, patyna

699 699. talar 1609, Złoty Stok, Aw: Dwie półpostacie i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, srebro 28.73 g, F.u.S. 1436, Dav. 7713, ciemna patyna

78


700

701

Jan Krystian Brzeski 1621-1639 700. 24 krajcary 1623, Oława, E/M - awers III.20, rewers III.22, ciemna patyna Jerzy Rudolf Legnicki 1621-1652 701. 24 krajcary 1621, Legnica, odmiana bez oznaczenia nominału, podobne do E./M. III.63, ale tam rocznik 1622, ładnie zachowane, rzadkość

702

III+

400,-

III+

500,-

III+/IIIII+

400,350,-

III+/II-

1.000,-

703

702. 24 krajcary 1621, mennica nieokreślona, E./M. - awers III.70, rewers -, ciekawa odmiana, bardzo ładny 703. 24 krajcary 1621, mennica nieokreślona, E./M. - awers III.75, rewers III. 73, ładny z blaskiem menniczym

705

704

704. 24 krajcary 1622, mennica nieokreślona, E./M. III.94 (podobny, ale nie notuje z błędem (42) zamiast (24)), bardzo ładne z połyskiem menniczym, duża ciekawostka 705. 24 krajcary 1622, Legnica, odmiana bez oznaczenia nominału, E./M. III.63 (ale NOV i data 16Z.Z::), moneta wybita z końca blachy, egzemplarz z dużym blaskiem menniczym, rzadkie

II

750,-

II-

10.000,-

I-

27.500,-

706

Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski 1639-1663 706. dukat 1659, Brzeg, Aw: Półpostacie trzech braci i napis wokoło, Rw: Okrągła tarcza herbowa w kartuszu barokowym i napis wokoło, złoto 3.45 g, F.u.S. 1776, Fr. 3200, patyna

707

Jerzy Wilhelm 1673-1675 707. dukat 1674, Brzeg, Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: Orzeł dolnośląski i napis wokoło, złoto 3.46 g, F.u.S.1959, Fr. 3216, rzadka i piękna moneta z bardzo dużym blaskiem menniczym

79


708

708. 1 1/4 talara pośmiertnego 1675, Brzeg, Aw: Popiersie 3/4 w prawo i napis wokoło, Rw: Napis w 16 rzędach, srebro 33.85 g, F.u.S. 1973, Dav. 488, efektowna moneta wybita z okazji śmierci ostatniego Piasta, księcia Jerzego Wilhelma, bardzo rzadkie, patyna

III+

15.000,-

709. półtalar pośmiertny 1675, Brzeg, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Napis w 10 rzędach, srebro 10.79 g, F.u.S. 1974, moneta wybita z okazji śmierci ostatniego Piasta, rzadki II-

5.000,-

709

710

710. 1/4 talara pośmiertnego 1675, Brzeg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis, srebro 6.11 g, F.u.S. 1975, moneta wybita z okazji śmierci księcia Jerzego Wilhelma, duża rzadkość, ładnie zachowane ze starą patyną

II+

5.000,-

III+

9.000,-

711

KSIĘSTWO NYSKIE - biskupów wrocławskich 711. Karol Ferdynand Waza 1625-1655, 1/2 talara Nysa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis, srebro 13.15 g, klipa ośmiokątna, F.u.S. 2658, rzadka i efektowna moneta królewicza Karola Ferdynanda syna Zygmunta III Wazy, patyna

80


712

712. Franciszek Ludwik 1683-1732, dukat 1686, Nysa, Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto 3.46 g, F.u.S. 2730, Fr. 523, lekko gięty, ale dość ładnie zachowany, bardzo rzadki, patyna

713

II-

22.500,-

715

714

KSIĘSTWO OLEŚNICKIE - dynastia wirtemberska Sylwiusz Fryderyk 1668-1697 713. XV krajcarów 1675, Oleśnica, F.u.S. 2302, dość ładnie zachowane 714. XV krajcarów 1694, Oleśnica, F.u.S. 2335, dość ładnie zachowane, delikatna patyna 715. 3 krajcary 1674, Oleśnica, E./M. 398, F.u.S. 2296, piękne

II II I-

400,500,125,-

II-

10.000,-

III

350,-

II

9.000,-

716

WROCŁAW - miasto 716. Ferdynand I 1527-1564, talar 1545, Wrocław, Aw: Tarcza herbowa i napis wokoło, Rw: Lew i napis wokoło, srebro 28.81 g, F.u.S. 3416, rzadki, patyna

717 718

717. Ferdynand II 1621-1637, 24 krajcary 1621, Wrocław, E./M. IX.1.(R3), rzadkie

KSIĘSTWO ZIĘBICKO OLEŚNICKIE Henryk Wacław i Karol Fryderyk 1617-1639 718. talar 1620, Oleśnica, Aw: Popiersia Henryka i Karola i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, srebro 27.88 g, g, F.u.S. 2229, Dav. 7718, ładny, patyna

81


719

720

719. 24 krajcary 1622, Oleśnica, E./M. V.13

III+

300,-

ŚLĄSK - pod panowaniem Habsburgów 720. Ferdynand II 1621-1637, talar 1632, Wrocław, odmiana bez litery W ale z literami I - Z, Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: Orzeł austriacki i napis wokoło, srebro 28.45 g, F.u.S. 239, Herinek 559 III+/II-

7.000,-

722

721

721. Ferdynand II 1621-1637, 24 krajcary 16ZZ, Nysa, E./M.I.44 (R2) 722. Ferdynand III 1637-1657, dukat 1640, Wrocław, Aw: Popiersie cesarza i napis wokoło, Rw: Orzeł austriacki i napis wokoło, złoto 3.44 g, F.u.S. 284, Herinek 239, ładnie zachowany, patyna

III

250,-

II

14.000,-

III+

6.000,-

II-

2.500,-

723

723. Leopold I 1658-1705, talar 1695, Brzeg, Aw: Popiersie cesarza i napis wokoło, Rw: Orzeł austriacki i napis wokoło, srebro 28.54 g, F.u.S. 733, Herinek 709, drobne wady blachy, delikatna patyna

724

724. Karol VI 1711-1740, talar 1716, Wrocław, Aw: Popiersie cesarza i napis wokoło, Rw: Orzeł austriacki i napis wokoło, srebro 28.60 g, F.u.S. 850, Herinek 404 -wariant z większą głową cesarza, moneta wybita nieznacznie pękniętym stemplem, patyna

82


725

ARCYBISKUPSTWO TREWIRSKIE Klemens Wacław 1768-1802 (syn Augusta III) 725. talar 1769, Koblencja, Aw: Popiersie w lewo i napis, wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, srebro 27.85 g, Schnee 1133, Dav. 2833, bardzo ładna prezencja, patyna

II+

727

726

7.000,-

728

MONETY DOMINIALNE i WOJSKOWE 726. XVII wieczny dominialny żeton szklany, herb Topór w prawo pod wysoką koroną hrabiowską z 9 pałkami, zielone szkło, średnica 49 x 43 mm, najprawdopodobnie jest to żeton rozliczeniowy za pracę w polu. Emitentem była rodzina Korycińskich władająca w XVII wieku wsią Jodłowa koło Biecza (dzisiaj woj. podkarpackie). Tadeusz Kałkowski w swojej pracy na temat żetonów szklanych odnalezionych w skarbie monet z Biecza po raz pierwszy przypisał je do hrabiowskiej rodziny Korycińskich -Robert Gorzkowski Przegląd Numizmatyczny 2/2001, ładnie zachowany egzemplarz

1.000,-

727. XVII wieczny dominialny żeton szklany, herb Topór w prawo pod płaską i żłobkowaną koroną hrabiowską z 8 pałkami, zielone szkło, średnica 44 mm, ładnie zachowany

1.000,-

728. XVII wieczny dominialny żeton szklany, herb Topór w prawo pod płaską i żłobkowaną koroną hrabiowską z 8 pałkami, zielone szkło, średnica 39 mm, ładnie zachowany

1.000,-

730

729

731

729. XVII wieczny dominialny żeton szklany, mały herb Topór w prawo pod wysoką koroną hrabiowską z 9 pałkami, zielone szkło, średnica 39 x 36 mm, dość ładny

1.000,-

730. XVII wieczny dominialny żeton szklany, herb Topór w lewo pod pod linią z 6 pałkami, zielone szkło, średnica 40 mm, ładnie zachowany

1.000,-

731. XVII wieczny dominialny żeton szklany, herb Topór w lewo pod pod linią z 6 pałkami, zielone szkło, średnica 37 mm, ładnie zachowany

1.000,-

83


732

733

732. XVII wieczny dominialny żeton szklany, mniejszy herb Topór w lewo pod pod linią z 6 pałkami, zielone szkło, średnica 39 mm, ładnie zachowany

1.000,-

733. XVII wieczny dominialny żeton szklany, herb Topór w lewo pod pod linią z 4 pałkami, zielone szkło, średnica 40 mm, ładnie zachowany

1.000,-

735

734

734. szóstak koronny Jana Sobieskiego z 1683 roku z puncą w kształcie litery B, a w niej u góry cyfry 2 - 4 rozdzielone herbem Piława, u dołu monogram JR

III

150,-

735. moneta zastępcza majątku Polskie Brezno (Wielkopolska), Aw: Napis wokoło DOBRA POLSKIE BREZNO, wewnątrz napis STEFAN / KIERSKI, Rw: Nominał 1 SZEFEL, cynk średnica 19.3 mm, Sikorski str. 10 typ 1 (R7), ślady korozji cynkowej

III

200,-

III+

300,-

III+

300,-

III

200,-

III

250,-

737

736

736. moneta zastępcza majątku Jankowice (Wielkopolska), Aw: Napis: DOM. / JANKOWICE, Rw: Nominał 10, cynk kadmowany średnica 25 mm, Sikorski str. 35 typ 4 (Rx) 737. moneta zastępcza majątku Jankowice (Wielkopolska), Aw: Napis: DOM. / JANKOWICE, Rw: Nominał 1, cynk kadmowany średnica 21 mm, Sikorski str. 34 typ 2 (R7)

738

739

738. moneta zastępcza majątku Lubiatówko (Wielkopolska) Aw:Napis: DOM. / LUBIATÓWKO, Rw: Nominał 10, Sikorski str. 8 (R7), ślady korozji cynkowej 739. Rawicz, 50 groszy Spółdzielni Korpusu Kadetów nr 3, cynk, Bartoszewicki 184.4 (R7.b), minimalne ślady korozji cynkowej

84


LITERATURA NUMIZMATYCZNA

740. “Relacya z examinu Kommissyi Skarbu Koronnego za lat cztery. Od dnia 1. 7bris 1786. do dnia ostatniego Augusti 1790. przez Deputacyą do Stanow wynaczoną odprawionego w Stanach Rzepltey przez trzymającego w teyże Deputacyi pioro JW. Morskiego Kasztelana Kamieńca Podolskiego w Miesiącu Styczniu 1791. R. uczyniona z rozkazu Stanow wydrukowana”, Warszawa 1791, z pieczęcią własnościowa Stanisława Zielińskiego, część pierwsza za lata 1787-1788, 106 stron, niezwykle ciekawa i rzadka pozycja ukazująca budżet Korony w Rzeczpospolitej w czasach stanisławowskich, bardzo dobrze zachowane

2.000,-

741. Bończa-Tomaszewski, Wiesław - “Medal za długoletnią służbę”, Warszawa 1938, 94 strony oraz dodatkowa wklejona wewnątrz tablica ze zdjęciami, oprawa kartonowa, exlibris Jana Lisa oraz Stanisława Herstala, bardzo dobrze zachowane

300,-

742. Dudik, Dr. Beda - “Des Hohen Deutsche Ritterordens Münz-Sammlung in Wien ...”, Wiedeń 1858, 270 stron opisowych i 22 tablice z rycinami monet, ładna twarda oprawa w płótno z marmurkiem, egzemplarz z exlibrisem Bernharda Schultego, bardzo dobry katalog zbioru numizmatycznego Zakonu Krzyżackiego

2.000,-

743. Gumowski, Marian - “Dzieje mennicy toruńskiej”, Toruń 1961, z Roczników Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 65 za rok 1960, zeszyt 1, 188 stron i 20 tablic z ilustracjami oraz dodatkowo ryciny w tekście, oprawa kartonowa, stan bardzo dobry z lekkimi naderwaniami na grzbiecie

200,-

744. Hoffmann, Johann Wilibald - “Grundlicher und ausfuhrlicher Bericht unter was vor einem Kaiserthum oder Konigreich und umb was vor Zeit und Jahr-Zahl, die mancherley Arten der guld- und silbernen Muntz-Sorten geschlagen worden und aufkommen sind ...,” Nürnberg 1680, twarda oprawa w skórę oklejoną pergaminem, wyśmienicie zachowany egzemplarz z kilkunastoma tablicami rysunków popularnych w XVII-wiecznej Europie monet, między innymi niespotykanego wcześniej talara gdańskiego Zygmunta III Wazy z roku 1630.

3.000,-

745. Münzenhandlung Otto Helbing Nachf., katalog aukcji z dnia 8.11.1928, 67 stron tekstu i 31 tablic z fotografiami pięknych egzemlarzy, twarda oprawa w płótno z marmurkiem i wyklejką kartonową jako przednią stroną okładki, przy każdej pozycji katalogowej zanotowany ołówkiem wynik licytacji, Greckie monetywyśmienita kolekcja monet Grecji właściwej oraz Sycylii

250,-

746. Münzenhandlung Otto Helbing Nachf., katalog aukcji nr 86 i 87 z dnia 25.11.1942 i następnych, 180 stron i 48 tablic z fotografiami, blisko 10.000 pozycji katalogowych, twarda oprawa w imitację skóry; w pierwszej części monety antyczne - 3500 monet antycznych, w drugiej części monety średniowiecznej Europy (ok. 1000 pozycji), monety niemieckie, również kilkadziesiąt monet polskich

85

300,-


747

748

749

BANKNOTY POLSKA Insurekcja kościuszkowska 1794

l747. 5 złotych polskich 8.06.1794, seria N.A.1, numeracja 18929, w klauzuli błąd “wszlkich”, Lucow 1c (R2), Miłczak A1.b

L

III-

2.500,-

III+

2.500,-

III-

2.500,-

L

I-

2.500,-

L

II

4.000,-

L

II/II-

4.000,-

748. 5 złotych polskich 8.06.1794, seria N.E.1, numeracja 33421, Lucow 6 (R5), Miłczak A1.a2, rzadkie i ładnie zachowane

l749. 5 złotych polskich 8.06.1794, seria N.B.2, numeracja 5102, Lucow 11c (R3), Miłczak A1.d, przyzwoity stan zachowania

L

750

751 l750. część grzbietowa (kupon kontrolny) do banknotu 5 złotych polskich 8.06.1794, seria N.B.2, numeracja 5352, Lucow 12 (R6) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak - nie notuje, patrz A1, nie notowane, wielka rzadkość w idealnym stanie l751. 10 złotych polskich 8.06.1794, seria A, numeracja 31047, Lucow 17b (R2), Miłczak A2, bardzo ładnie zachowane l752. 10 złotych polskich 8.06.1794, seria F, numeracja 42002, widoczny znak wodny z napisami firmowymi, Lucow 23b (R4), Miłczak A2, bardzo ładnie zachowane

86

752


753

754

755

753. 25 złotych polskich 8.06.1794, seria A, numeracja 31199, Lucow 24 (R1), Miłczak A3, ładnie zachowane 754. 25 złotych polskich 8.06.1794, seria B, numeracja 30736, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 25 (R2), Miłczak A3 755. 25 złotych polskich 8.06.1794, seria B, numeracja 32334, Lucow 25 (R1), Miłczak A3

756

757

756. 25 złotych polskich 8.06.1794, seria B, numeracja 33980, Lucow 25 (R1), Miłczak A3 757. 25 złotych polskich 8.06.1794, seria C, numeracja 31171, ładnie widoczny znak wodny z napisami firmowymi, Lucow 26 (R2), Miłczak A3 758. 25 złotych polskich 8.06.1794, seria D, numeracja 29944, Lucow 27 (R1?) - ale nie notuje bez firmowego znaku wodnego, Miłczak A3

87

III+

1.750,-

III+ III+/II-

1.500,1.750,-

II+

2.250,-

III+

2.000,-

III+

1.500,-

758


759

760

l759. 50 złotych polskich 8.06.1794, seria B, numeracja 4372, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 30 (R3), Miłczak A4 760. 50 złotych polskich 8.06.1794, seria D, numeracja 22756, Lucow 32 (R2), Miłczak A4

L

IV+ II/II-

2.000,2.500,-

I/I-

10.000,-

L

III

4.000,-

L

III

700,-

L

II

1.500,-

761

l761. 100 złotych polskich 8.06.1794, seria A, numeracja 1536, Lucow 33a (R4), Miłczak A5, wyśmienicie zachowane L

763

764

762

l762. 100 złotych polskich 8.06.1794, seria C, numeracja 11242, Lucow 35a (R4), Miłczak A5, sklejony po rozdarciu l763. 5 groszy miedziane 13.08.1794, bez oznaczenia serii i numeracji, na stronie odwrotnej “F. Malinowski”, Lucow 38 (R1), Miłczak A8.a l764. 10 groszy miedziane 13.08.1794, bez oznaczenia serii i numeracji, na stronie odwrotnej “F. Malinowski”, Lucow 40 (R1), Miłczak A9.a

88


765 skala 1:1 765. 1 złoty polski 13.08.1794, seria Y, Lucow 42 - nie notuje tej serii, Miłczak A10.a, ogromna rzadkość, brak tej serii w największej kolekcji banknotów polskich “Kolekcji Lucow” świadczy o wyjątkowości tego egzemplarza

III+

766

766. 4 złote polskie 4.09.1794 - kompletny zbiór (24 szt.1. serii i 8 szt. 2. serii), Lucow 43a-44h, Miłczak A11.a,b,e,g, w zestawie rzadkie odmiany, np. seria 1-C “smutne”, seria 1-K z obróconym ozdobnikiem w prawym górnym rogu, czy seria 2-C “birs”, wszystkie z poprawnie umieszczonym faksymile, pięknie zachowane, razem 32 sztuki w zestawie

767

50.000,-

I/II

10.000,-

769

768

767. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-A, Lucow 43a (R0), Miłczak A11.a 768. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-F, Lucow 43f (R0), Miłczak A11.a 769. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-W, Lucow 43w (R0), Miłczak A11.a

II+ II+ II+

350,350,350,-

III

1.000,-

770 skala 25% Księstwo Warszawskie 1807-1815 l770. dekret królewski z dnia 1.12.1810 o utworzeniu biletów kasowych w Księstwie Warszawskim, 7 stron dekretu na 4 arkuszach, w dekrecie m.in. wzory biletów kasowych, Lucow 50 (R9) - ilustrowane w katalogu kolekcji

89

L


772

771

l771. 1 talar 1.12.1810, podpis komisarza “S. Ossoliński mpp”, seria A, numeracja 27699, na stronie odwrotnej stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 55 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A12.bf, rzadkie w tym stanie zachowania 772. 1 talar 1.12.1810, podpis komisarza “Aleksander Potocki”, seria A, numeracja 25296, na stronie odwrotnej stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 57 (R2), Miłczak A12.bg

L

III+

3.500,-

III

2.000,-

774

773 773. 2 talary 1.12.1810, podpis komisarza “Antoni Kochanowski”, seria B, numeracja 10456, na stronie odwrotnej stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 62 (R3), Miłczak A13.bc, rzadkie w tym stanie zachowania 774. 2 talary 1.12.1810, podpis komisarza “Aleksander Potocki”, seria B, numeracja 81666, na stronie odwrotnej stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 66 (R3), Miłczak A13.bg

III+

4.000,-

IV

2.500,-

III+

10.000,-

III-

4.000,-

775 l775. 5 talarów 1.12.1810, podpis komisarza “Józef Jaraczewski”, seria C, numeracja 40270, na stronie odwrotnej stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 70b (R6), Miłczak A14.bb, bardzo rzadkie w tym stanie zachowania

L

776 776. 5 talarów 1.12.1810, podpis komisarza “Antoni Kochanowski”, seria C, numeracja 37257, na stronie odwrotnej stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 71 (R6), Miłczak A14.bc

90


777 Królestwo Polskie 1815-1866 l777. 5 złotych 1824, seria A, numeracja 2678102, podpisy komisarzy królewskich “Leon Dembowski” i “Bolesta”, bez podpisów na stronie odwrotnej, Lucow 92 (R7) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak A15.g, podklejony na odwrocie, bardzo rzadkie

L

V/VI

10.000,-

L

V

12.000,-

L

III

5.000,-

L

IV/V

8.000,-

778

l778. 5 złotych 1824, seria A, numeracja 784744, podpisy komisarzy królewskich “Aug. Słubicki” i “A. Bellefroid”, na stronie odwrotnej odręczny podpis “Lada”?, Lucow 98 (R8) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak A15.o, podklejony na odwrocie, bardzo rzadkie

779 Powstanie listopadowe 1831-1832 l779. próbny druk 1 złoty 1831, litera A, bez numeracji, podpis dyrektora banku “Głuszyński”, cienki kremowy papier bez znaku wodnego i suchego stempla, Lucow 132 (R7) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak - patrz A22.aa, naddarcia, bardzo rzadki

780 Królestwo Polskie 1815-1866 l780. 1 rubel 1853, seria 100, numeracja 6259742, podpis dyrektora banku “M. Engelhardt”, na stronie odwrotnej odręczny podpis tuszem, Lucow 162 - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak A38.a, rzadki * patrz również na stronę 147 pozycja 1071 - stempel Kasjera Głównego Banku Polski

91


781

l781. 1 rubel 1858, seria 74, numeracja 4353995, podpis dyrektora banku “F. Szymanowski”, na stronie odwrotnej odręczny podpis tuszem, Lucow 176 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A45.ca, plama, podklejony, rzadki

L

IV+

10.000,-

L

V

6.000,-

I-

1.000,-

782

l782. 1 rubel 1864, seria 176, numeracja 10383391, podpis dyrektora banku “Wenzl”, na stronie odwrotnej odręczny podpis tuszem “Miklaszew...”, Lucow 182 (R4), Miłczak A47.cb, rzadki

783 Powstanie listopadowe 1831-1832 l783. certyfikat na “Posiłki Polskie” 1.06.1831, bez oznaczenia serii, numeracja 4236, papier ze znakiem wodnym z firmowym napisem “HOLLAND”, nieczytelny podpis za Prezesa Banku, niewypełniony blankiet, Lucow 199 (R3), Moczydłowski PL7 (5), rzadki, szczególnie w tym stanie zachowania

L

784

785

Powstanie Styczniowe 1863-1864 l784. Rada Naczelna Galicyjska, kwit wniesienia do Kasy Organizacyi Narodowej 200 złotych polskich, bez daty (1863), seria A, numeracja 550, Lucow 206 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski - nie notuje, rzadki 785. Rząd Narodowy, obligacja tymczasowa ogólnej narodowej pożyczki na 100 złotych 1863, seria A, numeracja 8911, cienki papier, Lucow 210 (R2), Moczydłowski S4 (1), dwa stemple na stronie głównej, pięknie zachowana

92

L

III+

500,-

I/I-

400,-


787

786 786. Rząd Narodowy, obligacja tymczasowa ogólnej narodowej pożyczki na 500 złotych 1863, seria B, numeracja 3248, cienki papier, Lucow 211 (R3), Moczydłowski S5 (1), jeden stempel na stronie głównej, pięknie zachowana l787. Rząd Narodowy, awizacya podatku narodowego jednorazowego na kwotę 20 złotych polskich 23.05.1863 od obywatela “Siekierskiego Ant. / Szewc No 729 153”, numeracja 1973, na stronie odwrotnej stempel “Rząd Narodowy / Naczelnik Miasta Warszawy”, Lucow 216 (R4) - ilustrowana w katalogu kolekcji, Moczydłowski S1 (2), rzadka

L

I/I-

400,-

III+

250,-

788

789

788. Rząd Narodowy, Ogólna Narodowa Pożyczka, blankiet kwitu wniesienia do Kassy Głównej Narodowej z 1863 roku, Lucow 221 (R5) - ale notuje tylko z trzema pieczęciami na stronie odwrotnej, Moczydłowski S21, niewypełniony blankiet, bez pieczęci, pięknie zachowany i rzadki 789. Rząd Narodowy, Ogólna Narodowa Pożyczka, kwit tymczasowy wniesienia do Kassy Województwa Augustowskiego z roku 1864, Lucow -, Moczydłowski -, niewypełniony blankiet, ale z odręczną numeracją 59 i pieczęcią na stronie odwrotnej, bardzo rzadki

I

150,-

III+

600,-

792

791

790

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918 l790. 1/2 marki polskiej 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 1086094, Lucow 251 (R2), Miłczak 1.a, pięknie zachowane l791. 1 marka polska 9.12.1916, “Generał”, seria B, numeracja 9259241, Lucow 272 (R2), Miłczak 8, pięknie zachowane 792. 2 marki polskie 9.12.1916, “Generał”, seria B, numeracja 4851390, Lucow 277 (R2), Miłczak 9.b, pięknie zachowane

L

I

650,-

L

I

300,-

I

300,-

I

2.000,-

793 l793. 5 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, “Biletów”, seria A, numeracja 0000000, wzór sklejony z dwóch druków jednostronnych z ukośnymi czerwonymi nadrukami “Muster”, Lucow 279 (R8) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 10, pięknie zachowane i rzadkie

93

L


794

795

794. 10 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, “biletów”, seria A, numeracja 5739402, Lucow 292 (R3), Miłczak 13.b, pięknie zachowane 795. 10 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, “biletów”, seria A, numeracja 5739405, Lucow 292 (R3), Miłczak 13.b, pięknie zachowane

I/I-

1.000,-

I

1.250,-

796 l796. 20 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, numeracja 5230166, Lucow 296 (R3), Miłczak 14, rzadkie nawet w tym stanie zachowania L l797. 1.000 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, numeracja 311155, Lucow 307 (R5), Miłczak 16, bardzo rzadkie w tym stanie zachowania L

797 II-

300,-

II

4.500,-

799

798 II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 l798. 100 marek polskich 15.02.1919, seria III-A, numeracja 753422, obustronnie czerwony ukośny nadruk “WZÓR”, Lucow 315 (R6) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 18.e, piękne i rzadkie l799. 100 marek polskich 15.02.1919, seria AG, numeracja 048843, Lucow 317 (R3), Miłczak 18.b, bardzo ładnie zachowane

800

L

I-

L

II/II+

94

500,-

802

801

l800. 1 marka polska 17.05.1919, seria PB, numeracja 443541, Lucow 324 (R1) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 19.a, pięknie zachowane l801. 5 marek polskich 17.05.1919, seria A, numeracja 233739, Lucow 328 (R2) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 20.b, bardzo ładne 802. 20 marek polskich 17.05.1919, seria IG, numeracja 337787, Lucow 336 (R2), Miłczak 21.d, załamania w rogach, ale bardzo ładnie zachowane, rzadkie w tym stanie zachowania

2.500,-

L

I/I-

300,-

L

I-

600,-

I-

1.000,-


803

804

l803. 1.000 marek polskich 17.05.1919, seria IA, numeracja 310489, obustronnie czerwony ukośny nadruk “WZÓR”, Lucow 339 (R5) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 22.d, rozerwany prawy górny róg, ale bardzo ładne, rzadkie L l804. 1.000 marek polskich 17.05.1919, seria ZE, numeracja 222462 ❉, obustronnie czerwony ukośny nadruk “WZÓR”, Lucow 340 (R5), Miłczak 22.g, pięknie zachowane, rzadkie w tym stanie L

III

500,-

I-

1.500,-

II

1.000,-

III

150,-

L

I

500,-

L

I

50,-

L

I/I-

45,-

806

805

l805. 1.000 marek polskich 17.05.1919, seria B, numeracja 160193, fałszerstwo z epoki, papier ze znakiem wodnym “pionowe prążki”, Lucow 344 (R6), Miłczak - nie notuje, ale odmiana podobna do 22.b L l806. 1.000 marek polskich 17.05.1919, seria AX, numeracja 073564, Lucow 348 (R5), Miłczak 22.e, rzadkie L

807

808

809

l807. 1 marka polska 23.08.1919, seria I-GA, numeracja 590902, po obu stronach ukośny czarny nadruk “WZÓR”, Lucow 358a - dołączona do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 23.c, piękna l808. 1 marka polska 23.08.1919, seria I-A, numeracja 649712, Lucow 361 (R1) - ilustrowana w katalogu kolekcji, Miłczak 23.c, piękna l809. 20 marek polskich 23.08.1919, seria II-AA, numeracja 740963, Lucow 379 (R0) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 26.c, pięknie zachowane

95


810

811

l810. 100 marek polskich 23.08.1919, seria ID-T, numeracja 676635, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 384 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 27.c, pięknie zachowane

L

I/I-

400,-

pięknie zachowane

L

I/I-

500,-

nadruk “WZÓR”, Lucow 390 (R4), Miłczak 28.a, bardzo ładne

L

I-

100,-

czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 400a (R5), Miłczak 29.f

L

II+

400,-

fragment w katalogu kolekcji, Miłczak 29.b, pięknie zachowane

L

I/I-

100,-

nadruk “WZÓR”, Lucow 414 (R4), Miłczak 31.a, pięknie zachowane

L

I/I-

500,-

l811. 100 marek polskich 23.08.1919, seria I-V, numeracja 751652, Lucow 386 (R2), Miłczak 27.a,

812

813

l812. 500 marek polskich 23.08.1919, seria I-BM, numeracja 104960, po obu stronach ukośny czerwony l813. 1.000 marek polskich 23.08.1919, seria III-AA, numeracja 123456 / 789000, po obu stronach ukośny

814

815

l814. 1.000 marek polskich 23.08.1919, seria I-AU, numeracja 313196, Lucow 404 (R1) - ilustrowany l815. 5.000 marek polskich 7.02.1920, seria II-R, numeracja 545833, po obu stronach ukośny czerwony

96


817

816 816. 5.000 marek polskich 7.02.1920, seria II-H, numeracja 171551, Lucow 416 (R3), Miłczak 31.a, delikatnie ugięte rogi ale piękne l817. 50.000 marek polskich 10.10.1922, seria M, numeracja 5274556, Lucow 425 (R3), Miłczak 33, pięknie zachowane

I

300,-

L

I/I-

500,-

L

II/II-

500,-

L

II/II-

300,-

819

818

l818. 250.000 marek polskich 25.04.1923, seria Y, numeracja 012345 / 678900, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz dwukrotny poziomy “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 427 (R5), Miłczak 34.b l819. 250.000 marek polskich 25.04.1923, seria AO, numeracja 888776, Lucow 430 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 34.d

820

821

820. 100.000 marek polskich 30.08.1923, seria C, numeracja 5845065, Lucow 433 (R3), Miłczak 35, piękne 821. 100.000 marek polskich 30.08.1923, seria G, numeracja 2122356, Lucow 433 (R3), Miłczak 35, wyśmienite

I

600,-

I

600,-

I

600,-

822

l822. 500.000 marek polskich 30.08.1923, seria G, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz dwukrotny poziomy “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 436 (R5) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 36.i, pięknie zachowane

97

L


823

824

823. 500.000 marek polskich 30.08.1923, seria U, numeracja 9192412, Lucow 439 (R4), Miłczak 36.h, niewielkie defekty, ale piękne 824. 500.000 marek polskich 30.08.1923, Serja AZ, No 269107, Lucow 449 (R4) - ale nie notuje tej serii, Miłczak 36.e (ale brak tej serii), ugięcie na lewym marginesie, piękne

825

I/I-

750,-

I/I-

2.000,-

III+ I/I-

400,800,-

I/I-

400,-

826

825. 1.000.000 marek polskich 30.08.1923, WZÓR, dwukrotnie perforowane, seria A 0012345 / A 6789000, Lucow 450 (R5), Miłczak 37.b, rzadkie 826. 1.000.000 marek polskich 30.08.1923, seria D, numeracja 7569330, Lucow 452 (R4), Miłczak 37.b

827

828

827. 5.000.000 marek polskich 20.11.1923, WZÓR, dwukrotnie perforowane, seria A 1234500 / A 6789000, Lucow 454 (R6), Miłczak 38, rzadkie i pięknie zachowane l828. 5.000.000 marek polskich 20.11.1923, seria B, numeracja 7718777, Lucow 456 (R5), Miłczak 38, rzadkie w tak pięknym stanie zachowania

L

I

2.400,-

I

2.500,-

II+

1.000,-

830

829

829. 10.000.000 marek polskich 20.11.1923, seria B 123456 / B 789000, Lucow 457b (R6) - ale nie notuje tej serii bez perforacji, Miłczak 39.a, bardzo rzadki bez perforacji, wyśmienicie zachowany, ale minimalne niedoskonałości l830. Polski Skarb Wojskowy, 10 koron “na poparcie walki przeciw Rosyi o niepodległość Polski”, Kraków 1914, edycja 2, seria III, numeracja 1551, sucha pieczęć z wizerunkiem Orła, stempel “Naczelny Komitet Narodowy / Sekcja Śląska”, druk jednostronny, Lucow 487 (R5), zabrudzone i zaplamione tuszem, ale rzadkie L

98


831

832

l831. Polski Skarb Wojskowy, 20 złotych polskich = 3 rublom “na polskie cele wojskowe” 1916, bez oznaczenia serii, numeracja 5547, Lucow 495 (R4), mała podlepka, ale pięknie zachowane l832. Polska Organizacja Wojskowa, 5 koron, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 504 (R4), naddarcie, ale bardzo ładnie zachowane l833. Ministerstwo Skarbu - Urząd Pożyczek Państwowych i Skarbu Narodowego, pokwitowanie na 500 marek - powstrzymana łapówka dla Sekcji Defensywy w Wilnie z dnia 25.05.1920, seria A, numeracja 75190, stempel “Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa / ... Wileńska przy ...”, Lucow 531a (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, rdza po spinaczu

833 L

I/I-

300,-

L

II+

500,-

L

III-

500,-

I/I-

4.000,-

834 834. 1 złoty 28.02.1919, Seria 100 G, numeracja 020701, Lucow 563 (R3), Miłczak 47.c, zaokrąglone rogi, przebarwienia, ale piękne, bardzo rzadki banknot dotychczas nie był sprzedawany na aukcjach

835

836

835. odbitka w kolorze niebieskim matrycy rysunku popiersia księcia Józefa Poniatowskiego, wykorzystanego przez Eugena Gaspe do projektu banknotu 5 złotych 28.02.1919, odbitka zawiera zarówno linie wykorzystane w druku stalorytniczym jak i gilosz, Lucow 568-571, Miłczak 49, duża rzadkość w pięknym stanie zachowania 836. odbitka w kolorze zielono-niebieskim matrycy rysunku popiersia księcia Józefa Poniatowskiego, wykorzystanego przez Eugena Gaspe do projektu banknotu 5 złotych 28.02.1919, odbitka zawiera jedynie linie wykorzystane w druku stalorytniczym, Lucow 568-571, Miłczak 49, sygnatura E.Gaspe pod lewym ramieniem, duża rzadkość w pięknym stanie zachowania 837. odbitka w kolorze brązowym matrycy rysunku popiersia księcia Józefa Poniatowskiego, wykorzystanego przez Eugena Gaspe do projektu banknotu 5 złotych 28.02.1919, odbitka zawiera jedynie linie wykorzystane w giloszu, Lucow 568-571, Miłczak 49, duża rzadkość w pięknym stanie zachowania

99

837

I

750,-

I

750,-

I

750,-


838 838. 5 złotych 28.02.1919, WZÓR, dwukrotnie perforowane, seria 15.A, numeracja 037472, dodatkowa numeracja wzoru 571, Lucow 569 (R6), Miłczak 49.b, rzadkie nawet w tym stanie zachowania

II-

2.000,-

II-

4.000,-

L

II

500,-

L

I-/II+

300,-

L

III

500,-

L

I

839 839. 10 złotych 28.02.1919, WZÓR, dwukrotnie perforowane, seria 4.A, numeracja 063697, dodatkowa numeracja wzoru 4231, Lucow 573a (R6), Miłczak 50.b, rzadkie nawet w tym stanie zachowania

840

841

l840. 100 złotych 28.02.1919, seria C, numeracja 6425243, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz dwukrotny poziomy “Bez wartości”, dodatkowa numeracja wzoru 3444, trzykrotnie perforowane, Lucow 586 (R3), Miłczak 53 l841. 500 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 1632458, Lucow 593 (R1), Miłczak 54.b, bardzo ładnie zachowane

842

843

l842. 500 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 1245863, odmiana kolorystyczna druku - prawie niewidoczny żółty poddruk, Lucow 594 (R9) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 54.b, po konserwacji l843. 1.000 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 5699274, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz dwukrotny poziomy “Bez wartości”, Lucow 597 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 55.b, wyśmienite

100

3.000,-


844 844. 10 złotych 15.07.1924, WZÓR, III Emisja, seria A, numeracja 930914, Lucow 607 (R7), Miłczak 58.b, bardzo rzadki bez perforacji, wyśmienicie zachowany

I

12.500,-

II+

2.000,-

845 845. 50 złotych 28.08.1925, seria I, numeracja 7658164, Lucow 623 (R3), Miłczak 62.a, ugięcie w pionie, rzadkie i dość ładnie zachowane jak na ten typ banknotu

846

847

l846. 20 złotych 1.03.1926, seria W, numeracja 1822562, Lucow 629 (R7), Miłczak 63.a, podklejone naddarcie, bardzo rzadki

L

IV+

1.500,-

Lucow 636 (R5) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 64.a, po konserwacji, rzadki

L

IV

400,-

L

I/I-

10.000,-

l847. 10 złotych 20.07.1926, seria F, numeracja 8895411, znak wodny “992 / 1025”,

848 l848. próba kolorystyczna banknotu 10 złotych emisji 2.01.1928, seria A1, numeracja 000000, druk w kolorze brązowo-różowym na papierze ze znakiem wodnym, dwukrotnie perforowane sześcioramienną gwiazdką, adnotacje ołówkiem na marginesie, Lucow 640h - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak - patrz 66, pięknie zachowane i bardzo rzadkie

101


849

l849. 10 złotych 20.07.1929, seria DI., numeracja 0887621, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz pionowy “BEZ WARTOŚCI”, papier ze znakiem wodnym “10 / ZŁ”, Lucow 646 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 68, piękne l850. 50 złotych 1.09.1929, kompletny druk na papierze ze znakiem wodnym, ale bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 653 (R8) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 70, bardzo rzadkie

850 L

I/I-

400,-

L

III-

1.000,-

851

852

l851. 20 złotych 20.06.1931, seria AA., numeracja 1234567, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 663 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 72.a, wyśmienite l852. 100 złotych 2.06.1932, seria AW., numeracja 1397674 / 2580000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz pionowo “BEZ WARTOŚCI”, dwukrotna perforacja “SPECIMEN”, Lucow 668a (R4), Miłczak 73.a, rzadkie

L

I

500,-

L

III/III+

500,-

853

l853. 100 złotych 2.06.1932, seria AŁ., numeracja 7788491, papier ze znakiem wodnym “+X+”, Lucow 670a (R2) - ilustrowany fragment w katalogu kolekcji, Miłczak 73.b, pięknie zachowane l854. próba druku w kolorze czerwonym 2 rysunków stron głównych banknotu 100 złotych 9.11.1934, bez oznaczenia serii i numeracji, papier kremowy bez znaku wodnego, adnotacja ołówkiem kopiowym “N57 / Przerob. z “, Lucow 671f - dołączone do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak - patrz 74, ogromna rzadkość

102

854 L

I-

200,-

L

II

1.000,-


856

857 855 l855. arkusz papieru do druku banknotów 100 złotych emisji 9.11.1934, papier z dziewięcioma pełnymi znakami wodnymi, ciekawe krzyżyki w znaku wodnym jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwko fałszerstwu, Lucow 672b - dołączone do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak - patrz 74, duża rzadkość l856. 100 złotych 9.11.1934, seria BP., numeracja 2730465, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz pionowo “BEZ WARTOŚCI”, Lucow 674 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 74.b, rzadkie l857. 100 złotych 9.11.1934, seria BG., numeracja 0991432, Lucow 675 (R0), Miłczak 74.a, pięknie zachowane

L

II-

500,-

L

II/II+

600,-

L

I/I-

80,-

L

I/I-

200,-

L

II

150,-

858 859 l858. 2 złote 26.02.1936, seria BX, numeracja 0690023, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 678 (R3), Miłczak 75.a, pięknie zachowane l859. 50 złotych 11.11.1936, bez oznaczenia serii i numeracji, papier ze znakiem wodnym, na stronie głównej jedynie poddruk, strona odwrotna zadrukowana bez poddruku, Lucow 688b (R4), Miłczak - patrz 77

103


860 l860. 50 złotych 11.11.1936, seria AW, numeracja 0852756, Lucow 689 (R7), Miłczak 77.a, pełny i kompletnie wydrukowany banknot, bardzo rzadki

L

861

III-

5.000,-

862

l861. 2 złote 1.05.1925, seria A, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” i poziomy “BEZ WARTOŚCI”, dwukrotnie perforowane, Lucow 704 (R4), Miłczak 60, rzadkie l862. 5 złotych 1.05.1925, seria A, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” i poziomy “BEZ WARTOŚCI”, dodatkowa numeracja wzoru “3084”, dwukrotnie perforowane, Lucow 708 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 61, rzadkie

L

II+

500,-

L

II/II+

500,-

863

l863. 1 złoty 1.10.1938, bez oznaczenia serii i numeracji, na stronie głównej nadruk rysunku bez poddruku, na stronie odwrotnej przesunięty nadruk rysunku strony głównej bez poddruku, papier kremowy bez znaków wodnych, Lucow 716 (R6) - ilustrowane w katalogu kolekcji, mylnie opisane jako druk jednostronny, Miłczak - patrz 78 L 864. 1 złoty 1.10.1938, seria ID, numeracja 5186551, Lucow 719 (R3), Miłczak 78.b, pięknie zachowane

864

II I/I-

200,400,-

L

II

100,-

L

I-/II+

866

865 l865. Ministerstwo Skarbu, asygnata na 20 złotych, bez daty emisji (1939), seria D, numeracja 0199408, ze stemplem “URZĄD SKARBOWY W WILNIE”, z datą wydania 2.09.1939, Lucow 736 (R2) dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Moczydłowski B131 Bony okresu II Wojny Światowej 1939-1945 l866. Generalna Gubernia 1939-1945, 10 złotych 1.03.1940, seria A, numeracja 0000000, pionowa perforacja “WZÓR”, Lucow 774 (R6) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 94.a, Ros. 574.a

104

1.000,-


867

868

l867. Generalna Gubernia 1939-1945, 10 złotych 1.03.1940, seria M, numeracja 1246504, Lucow 778 (R0), Miłczak 94.b, Ros. 574.b l868. Generalna Gubernia 1939-1945, niedokończony druk banknotu 20 złotych 1.03.1940, bez oznaczenia serii i numeracji, papier ze znakiem wodnym, po obu stronach brak poddruku czerwonego, brak rysunku na stronie głównej na marginesie, Lucow 780 (R3) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz 95, Ros. 575, nierówno wycięty

869

L

I

40,-

L

II

100,-

L

I/I-

200,-

L

IV+

800,-

870

l869. Generalna Gubernia 1939-1945, 100 złotych 1.08.1941, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 818 (R3) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 103, Ros. 583 l870. Getto Łódź 1940-1943, 50 marek 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 015386, papier ze znakiem wodnym, Lucow 868 (R6), Miłczak Ł7.b, Campbell 4207

872

873

871

l871. Poczta Getta Łódzkiego 1940-1943, nierozerwany arkusz zawierający 8 bonów po 10 fenigów 15.05.1944, seria A, bez numeracji, papier bez znaku wodnego, Lucow 876 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak Ł9.a, Campbell 4213.b l872. Rada Żydów w Warszawie, Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej, bon na 5 groszy, bez daty emisji, papier bez znaku wodnego, Lucow 882, Campbell 4246 l873. Pomoc zimowa /Winterhilfswerk/, bon na 5 złotych 1943-1944, bez oznaczenia serii, numeracja 0217612, papier ze znakiem wodnym jak Miłczak typ 19, strona odwrotne nie wypełniona, Lucow 890 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji

105

L

II

2.000,-

L

I-

100,-

L

I-

500,-


874

876

875

877

l874. Obóz Oflag II-C w Dobiegniewie /Woldenberg/, bon na 50 fenigów, seria AI, w lewym dolnym rogu inicjały “EP”, papier z ledwie widocznym znakiem wodnym, Lucow 913 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Campbell 3766.b1 l875. Obóz II-D w Bornem-Sulinowo /Gross-Born/, 10 groszy 16.10.1944, seria A, na stronie głównej fioletowa pieczęć banku obozowego, Lucow 934 (R3) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Campbell 3791 l876. Obóz VII-A w Murnau, bon na 1 fenig 2.11.1944, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 937 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Campbell 3811 l877. Obóz VII-A w Murnau, bon na 50 fenigów 2.11.1944, seria A, numeracja 117761, Lucow 941a (numeracja 6-cio cyfrowa) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Campbell 3813

879

878

L

I/I-

80,-

L

I-

100,-

L

I

100,-

L

I

200,-

L

I/I-

250,-

L

II-

200,-

L

I/I-

100,-

L

III-

100,-

L

III/III-

100,-

880

l878. Obóz VII-A w Murnau, bon na 2 marki 2.11.1944, seria A, numeracja 146155, Lucow 945 (R4) ilustrowany w katalogu kolekcji, Campbell 3815 l879. Obóz VII-A w Murnau, bon na golenie, na stronie odwrotnej pieczęć “Kommandantur Murnau / Kantinenverwaltung”, Lucow 950 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Campbell l880. Generalna Gubernia 1939-1944 - Miasto Warszawa, świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego na kwotę 30 złotych 02.1944, bez oznaczenia serii, numeracja 658568, niewypełniony kwit z faksymile i pieczęcią III Rzeszy, Lucow 957 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji

881

882

l881. Powstanie Warszawskie 1944, 20 złotych 1.03.1940, seria K, numeracja 7502403, ze stemplem na stronie odwrotnej: A.K. / “Reguła” / Pierwszy żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R., numeracja ołówkiem kopiowym 101648, Lucow 967 (R4) - ilustrowany fragment w katalogu kolekcji, rzadkie l882. Powstanie Warszawskie 1944, 5 złotych 1.08.1941, seria AD, numeracja 0802387, ze stemplem po obu stronach: “OKRĘG WARSZAWSKI / DOWÓDZTWO ZGRUP. IV”, Lucow 972 (R5) ilustrowany w katalogu kolekcji, rzadkie

106


883

884

l883. Powstanie Warszawskie 1944, 5 złotych 1.08.1941, seria AC, numeracja 6046499, ze stemplem po obu stronach: “BRATERSTWO / BRONI / ANGLII / AMERYKI / POLSKI / NIECH ŻYJE”, Lucow 981 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, rzadkie l884. Powstanie Warszawskie 1944, 50 złotych 1.08.1941, seria E, numeracja 4061089, ze nadrukiem maszynowym na stronie głównej: “Armia Krajowa / Żołd za I i II de- / kadę sierpnia 1944 r. / D-ca Kompanii / Warszawa, / dnia 11.9.1944 r. / w czasie Powstania”, Lucow 990 (R7) - ilustrowany fragment w katalogu kolekcji, bardzo rzadkie

L

IV

100,-

L

IV+

500,-

L

I

885 Bank Polski na emigracji 1939-1945 l885. 1 złoty 15.08.1939, seria A, numeracja 6136048, Lucow 1006 (R5), Miłczak 79.a, rzadkie i pięknie zachowane

886

l886. 10 złotych 15.08.1939, seria A, numeracja 012345, obustronnie czarny ukośny nadruk “WZÓR”, bez perforacji, Lucow 1021 (R5) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 82.b, rzadkie i pięknie zachowane L l887. 10 złotych 15.08.1939, seria E, numeracja 172027, Lucow 1022 (R6), Miłczak 82.a, rzadkie i pięknie zachowane L

2.500,-

887

I/I-

2.500,-

I

3.500,-

I

10.000,-

I

4.000,-

888 888. 20 złotych 15.08.1939, seria A 0000000, wydrukowany na papierze ze znakiem wodnym z banknotu 10 złotych w nieco ciemniejszym odcieniu, Lucow 1025 (R10) - ale notuje tylko egzemplarz z adnotacją, Miłczak 83, ogromna rzadkość w wyśmienitym stanie zachowania

889

l889. 20 złotych 15.08.1939, seria L, numeracja 967067, Lucow 1029 (R6) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 83.a, rzadkie i pięknie zachowane

107

L


890 l890. 50 złotych 15.08.1939, seria D, numeracja 379092, Lucow 1037 (R6), Miłczak 84.a, rzadkie i pięknie zachowane

L

I

4.000,-

I-

3.500,-

891 891. próbna odbitka dwustronna banknotu 100 złotych 15.08.1939 w kolorze brązowym, na papierze ze znakiem wodnym, szerokimi marginesami i odręcznymi notatkami z drukarni, Lucow 1041 (R9) ale notuje z równo przyciętymi marginesami, bez adnotacji i na jaśniejszym papierze, Miłczak 85, ogromna rzadkość, pięknie zachowane

892

893

l892. 100 złotych 15.08.1939, seria A, numeracja 012345, obustronnie czarny ukośny nadruk “WZÓR”, bez perforacji, Lucow 1043 (R5) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 85.b, rzadkie i pięknie zachowane

l893. 500 złotych 15.08.1939, seria C, numeracja 599094, Lucow 1051 (R6), Miłczak 86.a, rzadkie i pięknie zachowane

894

L

I

3.500,-

L

I

4.000,-

I

1.000,-

I

5.000,-

895

894. próbna odbitka w kolorze czarnym portretu dziewczyny, zamieszczonego na stronie głównej banknotu 20 złotych 20.08.1939, Lucow- patrz 1053-1058, Miłczak- patrz 87, duża rzadkość 895. 20 złotych 20.08.1939 SPECIMEN, numeracja 00000, trzykrotnie perforowane, Lucow 1055 (R8), Miłczak 87.c, bardzo rzadkie i pięknie zachowane

108


896 l896. 50 złotych 20.08.1939, seria H, numeracja 485451, Lucow 1064 (R6), Miłczak 88.a, rzadkie i pięknie zachowane

897/1

L

I

5.000,-

898

897/2

Polska powojenna 1944-1952 897. 50 groszy 1944, WZÓR z zielonym nadrukiem przekreślającym oraz egzemplarz obiegowy, Lucow 1072 (R3) i 1074 (R2), Miłczak 104.a, razem 2 sztuki, pięknie zachowane l898. 2 złote 1944, w klauzuli “obowiązkowym”, wzór, seria Ka, numeracja 000000, Lucow 1079 (R6), Miłczak 106.b, duża rzadkość

L

I

300,-

I-

500,-

899

900

899. 2 złote 1944, w klauzuli “obowiązkowym”, seria Bb, numeracja 838151, Lucow 1084 (R3), Miłczak 106.b 900. 10 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowym”, seria AP, numeracja 157316, Lucow 1090 (R4), Miłczak 108

I

250,-

I/I-

500,-

901 l901. próbny druk banknotu 500 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowym”, bez oznaczenia serii i numeracji, niedokończony druk strony odwrotnej, rysunek nieco rozmazany, papier kremowy bez znaków wodnych, Lucow 1103 (R7), Miłczak 112, duża ciekawostka, bardzo rzadkie

L

I

1.000,-

L

I

300,-

902 l902. 5 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria HУ, numeracja 803158, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1106a (R4), Miłczak 114.a

109


903 l903. 10 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 1108 (R7),

L

I/I-

1.000,-

w katalogu kolekcji, Miłczak 116.a, rzadkie

L

I/I-

400,-

Miłczak 116.a

L

I-

300,-

Miłczak 117.b, rzadkie

L

I/I-

850,-

Miłczak 117.a

L

I-

700,-

czarny nadruk “WZÓR”, Lucow 1133 (R5) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 118.b

L

I

1.200,-

ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 118.a

L

I/I-

Miłczak 115, duża ciekawostka, bardzo rzadkie bez serii i numeracji

904

905

l904. 20 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria KM, numeracja 352048, po obu stronach

dwukrotnie przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1120a (R5) - ilustrowane l905. 20 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria EH, numeracja 029754, Lucow 1122c (R2),

906

l906. 50 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria Ap, numeracja 000000, Lucow 1124 (R6),

907

l907. 50 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria BA, numeracja 161143, Lucow 1130a (R3),

908

909

l908. 100 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria Ax, numeracja 778254, po obu stronach ukośny l909. 100 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria BK, numeracja 069555, Lucow 1136c (R4) -

110

800,-


911

910

910. 500 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowe”, seria Ax, numeracja 638178, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 1140 (R5), Miłczak 119.b l911. 1.000 złotych 1945, seria A, numeracja 0000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 1147 (R7) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 120.a, duża rzadkość L

I/I-

1.250,-

II/II+

2.500,-

912 912. 1.000 złotych 1945, seria A, numeracja 8826161, Lucow 1151 (R6), Miłczak 120.a, bardzo rzadkie w tym stanie zachowania l913. 500 złotych 15.01.1946, seria Dz, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1154 (R6), Miłczak 121.b, rzadkie, seria zastępcza, ślady kleju na górnym marginesie

913

L

I-/II+

2.500,-

II+

2.500,-

915

914

l914. 1.000 złotych 15.01.1946, seria A, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1163 (R6), Miłczak 122.g, rzadkie l915. 1.000 złotych 15.01.1946, seria E, numeracja 2780698, Lucow 1171a (R4) - ilustrowany fragment w katalogu kolekcji, Miłczak 122.b, pofalowany papier

L

I/I-

L

II

111

200,-

917

916

l916. 2 złote 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, ale bez przekreśleń, druk w kolorze zielonym, Lucow 1175 (R5), Miłczak 124.a l917. 20 złotych 15.05.1946, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, druk w kolorze zielonym, Lucow 1188 (R6) ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 127.a, rzadkie

2.500,-

L

I/I-

L

I

200,-

1.000,-


918 l918. 50 złotych 15.05.1946, seria A, numeracja 2500314, Lucow 1197 (R3), Miłczak 128.a, rzadkie w tym stanie zachowania l919. niedokończony druk banknotu 100 złotych 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, papier ze znakami wodnymi, strona główna czysta, na stronie odwrotnej jedynie poddruk giloszowy, format papieru większy od docelowego banknotu, Lucow 1202 (R7), Miłczak - patrz 129, bardzo rzadkie

919 L

I

650,-

L

I-/II+

500,-

920

921

l920. 100 złotych 15.05.1946, seria P, numeracja 5655147, Lucow 1204a (R5), Miłczak 129.b, rzadkie w tym stanie zachowania l921. 20 złotych 15.07.1947, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1208 (R5), Miłczak 130, rzadkie

L

I

L

I/I-

1.000,-

L

III+

1.000,-

L

II-

1.000,-

800,-

922 l922. jednostronny próbny druk banknotu 100 złotych 15.07.1947, bez oznaczenia serii i numeracji, papier bez znaków wodnych, druk jedynie strony głównej, na prawym marginesie perforowany napis “3. .3.9.2.194”, Lucow 1217 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz 131, ubytki papieru na rogach po odrywaniu, dolne rogi uzupełniane konserwatorsko, bardzo rzadkie

923 l923. jednostronny próbny druk banknotu 100 złotych 15.07.1947, bez oznaczenia serii i numeracji, papier bez znaków wodnych, druk jedynie strony odwrotnej, na prawym marginesie perforowany napis “2. .4.2.1948.”, Lucow 1218 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz 131, ubytki papieru i ślady kleju na rogach po odrywaniu, bardzo rzadkie

112


924

925

924. 100 złotych 15.07.1947, seria A, numeracja 6713288, Lucow 1222 (R4), Miłczak 131.a, rzadkie w tym stanie zachowania l925. 500 złotych 15.07.1947, seria X, numeracja 789000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1224 (R6), Miłczak 132.a, rzadkie

926

I

600,-

L

I/I-

1.000,-

L

I

2.000,-

L

I/I-

1.000,-

L

I

400,-

L

I-

500,-

I/I-

400,-

I/I-

350,-

927

l926. 500 złotych 15.07.1947, seria X2, numeracja 952360, Lucow 1230 (R4) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 132.b, rzadkie w tym stanie zachowania l927. 1.000 złotych 15.07.1947, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1232 (R6) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 133.a, rzadkie

928

929

l928. 2 złote 1.07.1948, seria BU, numeracja 8671956, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1238 (R5), Miłczak 134.c, rzadkie l929. 5 złotych 1.07.1948, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, nieco odmienna kolorystycznie strona odwrotna, Lucow 1244 (R6), Miłczak 135.a, bardzo rzadka odmiana

930

931

930. 5 złotych 1.07.1948, seria F, numeracja 6549265, Lucow 1246 (R3), Miłczak 135.a, rzadka wczesna seria l931. 10 złotych 1.07.1948, seria L, numeracja 9309543, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i ukośny nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1249 (R6), Miłczak 136.a, rzadkie

113

L


932

933

l932. 10 złotych 1.07.1948, seria C, numeracja 4638158, Lucow 1253 (R2), Miłczak 136.a, rzadka wczesna seria L l933. 20 złotych 1.07.1948, seria CI, numeracja 5578042, po obu stronach ukośny nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1264 (R5), Miłczak 137.d, rzadkie L

934

I/I-

350,-

I/I-

250,-

L

I

100,-

L

I

1.000,-

L

I/I-

400,-

L

I/I-

500,-

L

I

935

l934. 20 złotych 1.07.1948, seria FH, numeracja 7617400, Lucow 1272 (R0) - ilustrowane w katalogu kolekcji, Miłczak 137.f l935. 50 złotych 1.07.1948, seria AA, numeracja 1324567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i poziomy nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1276 (R6), Miłczak 138.e, rzadkie

936

937

l936. 50 złotych 1.07.1948, seria AW, numeracja 2318223, Lucow 1285 (R2), Miłczak 138.e, rzadka wczesna seria l937. 100 złotych 1.07.1948 seria D 123456, D 789000, po obu stronach skreślony i poziomy nadruk “SPECIMEN” w kolorze niebieskim, Lucow 1290 (R6), Miłczak 139.a

938 l938. próbny druk w kolorze fioletowo-różowym banknotu 100 złotych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, strona główna i odwrotna wydrukowana oddzielnie i sklejone, Lucow 1294e (R8), Miłczak - patrz 139, pięknie zachowane i bardzo rzadkie

114

5.000,-


940

939 939. 100 złotych 1.07.1948, seria IP, numeracja 3521741, Lucow 1296d (R0), Miłczak 139.f, niedoskonałości na rogach, ale piękne l940. 500 złotych 1.07.1948, seria AA 1897254, po obu stronach skreślony i poziomy nadruk “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1305 (R5), Miłczak 140.b, rzadkie

I

150,-

L

I/I-

800,-

L

I/I-

5.000,-

941 l941. próbny druk w kolorze brązowo-różowym banknotu 500 złotych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, strona główna i odwrotna wydrukowana oddzielnie i sklejone, Lucow 1306 (R8), Miłczak - patrz 140, ślady kleju na górnym marginesie, ale pięknie zachowane i bardzo rzadkie

942 l942. 500 złotych 1.07.1948, seria AH, numeracja 6478169, Lucow 1308 (R2), Miłczak 140.b, pięknie zachowane l943. Ministerstwo Skarbu, bilet skarbowy na 10.000 złotych 1947, emisja III, seria C, numeracja 000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 1320 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski PL11 (c.a.), bardzo rzadkie

943 L

I

1.250,-

L

II/II+

2.000,-

944 l944. Ministerstwo Skarbu, bilet skarbowy na 100.000 złotych 1948, emisja IV, seria I, litera A, numeracja 000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 1326 (R8) ilustrowany z katalogu kolekcji, Moczydłowski PL13 (c.a.), bardzo rzadkie l945. Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej, cegiełka na budowę siedziby Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o wartości 1.000 złotych, bez oznaczenia serii, numeracja 047558, strona odwrotna czysta, lewy margines perforowany po oderwaniu kuponu kontrolnego, Lucow 1350 (R1) - ilustrowana w katalogu kolekcji, najwyższy znany nominał

115

945

L

II/II-

L

I-

2.000,-

50,-


946

947

III Rzeczpospolita Polska 1989946. 100.000 złotych 1.02.1990, ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, seria A, numeracja 0000000, dodatkowa numeracja wzoru 507, Miłczak 178.a 947. 500.000 złotych 20.04.1990, ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, seria A, numeracja 0000000, dodatkowa numeracja wzoru 827, Miłczak 188.a

948

949

I

150,-

I

250,-

I

250,-

I

300,-

I

200,-

950

948. 1.000.000 złotych 15.02.1991, ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, seria A, numeracja 0000000, dodatkowa numeracja wzoru 282, Miłczak 189 949. 2.000.000 złotych 14.08.1992, ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, seria B, numeracja 0000000, dodatkowa numeracja wzoru 127, Miłczak 190.b 950. 20 złotych 25.03.1994, seria GC 0330293 i GC 0330793, Miłczak 197.aa, bardzo ciekawy błąd w numeracji

952

951 Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 951. Bank Polska Kasa Opieki SA, bon na 20 dolarów, 1.01.1960, seria Dh, numeracja 0146414, z klauzulą na stronie odwrotnej, Miłczak B8.b, rzadki 952. Bank Polska Kasa Opieki SA, bon na 50 dolarów, 1.01.1960, seria Di, numeracja 0046942, z klauzulą na stronie odwrotnej, Miłczak B9.b, bardzo rzadki

III+

1.000,-

IV-

2.500,-

III+

6.000,-

953 953. Bank Polska Kasa Opieki SA, bon na 100 dolarów 1.01.1960, seria Dk, numeracja 0014104, z klauzulą na stronie odwrotnej, Miłczak B10.b, bardzo rzadki

116


954

955

956

954. Bank Polska Kasa Opieki SA, bon na 50 dolarów 1.07.1969, seria Ei, numeracja 0046534, Miłczak B22.a

III+/II-

300,-

III+

600,-

I

250,-

III

400,-

IV

150,-

III

600,-

III-

500,-

Bony dominialne i zastępcze 955. Machcin- majątek, 100 bez oznaczenia jednostek, brązowa tekturka, pieczęć okrągła “Machcin / Obszar Dworski / Powiat kościański” i podpis: Paul Mistacki, na stronie odwrotnej pieczątka “OSTDEUTSCHE LANDBEWIRTSCHAFTUNGS / G.m.b.H. / Betrieb Machwitz / Poststation Murkau Fernspr- Schmiegel 53”, Jabłoński nie notuje, znany tylko ten jeden egzemplarz, z aukcji WCN 7/660 956. Stanków- dobra, kwit na 10 kopiejek, numeracja 488, Jabłoński 928, pięknie zachowane

958 957 ROSJA Mikołaj II 1894-1917 957. 10 rubli 1898 (1903-1909), podpisy: С. И. Тимашев (Timaszew) i Морозов (Morozov), seria ББ 239367, Denisov K-27.2, Borovikov 132 958. 100 rubli 1898 (1910?), podpisy: А. В. Коншин (Konshin) i П. Коптелов (Koptelov), seria КЕ 170629, Denisov K-28.3, Borovikov 224

959

960

959. 25 rubli 1899 (1903-1909), podpisy: С. И. Тимашев (Timaszew) i Чихиржин (Chikhirzhin), seria ББ 097590, Denisov K-30.2, Borovikov 173 960. 25 rubli 1899 (1903-1909), podpisy: С. И. Тимашев (Timaszew) i Морозов (Morozov), seria ВЗ 072717, Denisov K.30-2, Borovikov 169

117


962

961

PAPIERY WARTOŚCIOWE 961. Bank Dyskontowy Warszawski, 10 akcji po 100 złotych = 1.000 złotych, Warszawa 30.09.1926, numeracja 063051-063060, talon z 5 kuponami, Niegrzyb. I-E-69 962. Fabryka Maszyn Rolniczych “ODLEW” S.A. Kraków Grzegórzki, akcja zbiorowa na 5 akcji po 1.000 marek polskich = 5.000 marek polskich, Kraków 12.11.1921, numeracja 20456-20460, talon z 9 kuponami, Niegrzyb. VI-A-83

200,-

I

200,-

II

500,-

II+

750,-

964

963

963. Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie S.A., akcja na 1.000 marek polskich, Lwów 18.12.1920, numeracja 32577, talon z 18 kuponami, Niegrzyb. VIII-B-20 964. Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie S.A., 5 akcji po 1.000 marek polskich = 5.000 marek polskich, III emisja, Warszawa 21.12.1922, numeracja 113891-113895, talon z 17 kuponami, Niegrzyb. VIII-B-20 *papiery wartościowe prezentowane są w skali 25%

I

118


966 965 967 965. KSIĄŻNICA-ATLAS Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych S.A., akcja na 100 złotych, Lwów 7.11.1930, numeracja 002581, talon z 1 kuponem, Niegrzyb. XVII-A-3 966. Len w Toruniu Towarzystwo Akcyjne, akcja na 10.000 marek polskich, Toruń-Mokre 5.02.1924, numeracja 43645, talon z 10 kuponami, Niegrzyb. XIII-F-13, rzadkie 967. Przemysł Drzewny “STRUG” S.A. w Zakopanem, akcja na 30 złotych, Kraków 1.04.1925, numeracja 346, talon z 16 kuponami, Niegrzyb. XV-B-9

II-

150,-

I-

200,-

I-

250,-

II+

200,-

II

3.500,-

968

969 skala 40% 968. S.A. “KRAJ” Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, dawniej Alfred Vaedthe w Kutnie, akcja na 100 złotych, (1926?), numeracja 1849, talon z 6 kuponami, Niegrzyb. VI-A-62 969. Standard-Nobel w Polsce S.A., 10.000 akcji po 100 złotych = 1.000.000 złotych, V emisja, Warszawa 14.03.1936, numeracja 10001-20000, talon z 10 kuponami, Niegrzyb. III-B-17, bardzo rzadkie, tylko 37 sztuk wyemitowano, akcje na 1.000.000 zł emitowane były tylko przez dwie firmy: Giesche i Nobel

119


970 skala 40% 970. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Raffineryi KONSTANCYA Gubernja Warszawska Powiat Kutnowski, akcja na 500 rubli, Warszawa 2.07.1884, numeracja 1494, duża rzadkość

II

4.000,-

I-

250,-

II+

250,-

971 972

971. Towarzystwo Akcyjne Kluczewskiej Fabryki Papieru, akcja na 100 złotych, Warszawa 1.08.1929, numeracja 001759, talon z 2 kuponami, Niegrzyb. XVI-A-11, bardzo rzadkie 972. Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Lorentz i Krusche w Zgierzu, akcja na 500 rubli, Zgierz (1902), numeracja 660

120


974 973 973. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Wełnianych F.-Wilhelma Schweikerta w m. Łodzi, akcja na 500 rubli, Łódź 1910, numeracja 4123 974. Towarzystwo Akcyjne Zakładów Ceramicznych “Dziewulski i Lange”, akcja na 250 złotych, Warszawa (1926?), talon z 9 kuponami na lata 1941-1949, Niegrzyb. VIII-B-23

I-

200,-

I

300,-

I

20.000,-

975 skala 40% 975. Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 5.000 sztuk akcji po 100 funtów szterlingów (czyli 4.200 złotych polskich) = 500.000 funtów szterlingów (czyli 21.000.000 złotych polskich), Warszawa 1.04.1839, blankiet bez numeracji, po konserwacji, uzupełniony prawy górny róg, ogromna rzadkość - jest to jedna z pierwszych akcji polskich, ogromna rzadkość

121


977

976

978 976. Towarzystwo Kolei Elektrycznej Łódzkiej, akcja na 250 rubli, Łódź 1901, numeracja 1589 977. Warszawska S.A. Budowy Parowozów, 5 akcji po 500 marek polskich = 2.500 marek polskich, V emisja, Warszawa 1.01.1923, numeracja 4900316-4900320, talon z 16 kuponami, Niegrzyb. VI-A-22, rzadkie 978. Warszawskie Towarzystwo Fabryk Wyrobów Metalowych i Emaljowanych “WULKAN” S.A., 4 akcje po 25 złotych = 100 złotych, Warszawa 1927, numeracja 026057-026060, talon z 10 kuponami, Niegrzyb. VI-B-33

979

III+

200,-

II

750,-

I

125,-

II

3.000,-

I-

400,-

980

979. Zakłady Przemysłowe “MERKURY” S.A. we Lwowie, akcja 1.000 marek polskich, Lwów 18.10.1921, numeracja 00461, talon z 6 kuponami, Niegrzyb. XI-E-18, duża rzadkość 980. Zjednoczeni Polscy Przemysłowcy Metalowi S.A., 100 akcji po 1.000 marek polskich = 100.000 marek polskich, II emisja, 1923, numeracja 218801-218900, talon z 9 kuponami, Niegrzyb. VI-A-1

122


981

MEDALE POLSKA 981. medal autorstwa Samuela Ammona, Gdańsk 1619, Aw: Popiersie króla w ozdobnej zbroi w prawo i napis w otoku SIGISMVNDVS III D G POLONIAE ET SVECIAE REX D PRVSSIE, Rw: Widok Gdańska, u góry herb miasta i napis CIVITAS GEDANENSIS F.F., srebro 52 mm, 37.53 g, H-Cz.1386 (R5), Racz.83, lany i cyzelowany, rzadki, patyna II-

3.500,-

982

982. medal sygnowany S.D. (Sebastian Dadler) wybity w 1636 r. dla upamiętnienia uwolnienia Smoleńska z oblężenia Moskali, zawarcia pokoju z Turcją w 1636 r. oraz podpisania rozejmu ze Szwecją w Sztumskiej Wsi w 1635 r., Aw: Władysław IV przyjmuje kapitulację armii moskiewskiej, w tyle Smoleńsk i obóz wojskowy, Rw: Król w towarzystwie armii przyjmuje poselstwa tureckie i szwedzkie, nad głową króla aniołek z wieńcem i gałązką palmową, wokół napis: ET BELLO ETPACE COLENDVS TVRCAE PACEM FERENTES ET SVECI (godni szacunku zarówno w wojnie jak i pokoju Turcy i Szwedzi ofiarują pokój), brąz 80 mm, 255.01g, H-Cz.1766 (R5), Racz.113, Maue 38, jeden z najbardziej efektownych medali XVII-wiecznych z ładną patyną, nieco późnejsza odbitka lekko skorodowanym stemplem, w brązie bardzo rzadki, znany z nielicznych zbiorów II+

123

7.500,-


983

983. medal autorstwa J. Höhna wybity z okazji przybycia króla Jana Kazimierza do Gdańska w 1653 roku, Aw: Panorama Gdańska w oddali widocze morze z żeglującymi statkami, nad nią orzeł z rozpostartymi skrzydłami w koronie, w odcinku napis, którego duże litery tworzą datę /chronograf/, Rw: Kobieta trzymająca w prawej ręce dwa serca zawieszone na taśmie, w lewej dwie tarcze z herbem Polski i herbem Gdańska, srebro 64 mm, 55.12 g, H-Cz. 5882 (R5), Racz. 135, bardzo ładnie zachowany z dużym blaskiem menniczym

II+

20.000,-

984. medal autorstwa Jana Höhna młodszego, wybity w 1659 w Gdańsku dla uczczenia zdobycia przez wojska polskie pod wodzą Jerzego Lubomirskiego twierdzy Haupt okupowanej od 1657 roku przez wojska szwedzkie, Aw: Widok twierdzy Haupt z lotu ptaka, w otoku napis CAUSA DEO PLACUIT SED ET ARMA TUENTIA CAUSAM, na dole sygnatura J Höhn, Rw: Poziomy napis w 17 wierszach, poniżej herb Gdańska, srebro 73 mm, 77.83 g, H-Cz. 2132 (R3), Racz. 143, Więcek str. 122, jedna z pierwszych prac medaliera, wspaniały plastycznie medal, piękny z ładną patyną, z 36 aukcji WCN I-

30.000,-

984

124


985

985. medal autorstwa J. Höhna. na Pokój w Oliwie 1660 r, Aw: Klasztor Oliwski na tle rozległej panoramy, powyżej dwa anioły w obłokach trzymają cztery połączone serca i gołąbek z gałązką oliwną, w otoku napis PACIS. OLIVENSIS.ANNO.MI CLX.III.MAII.AD.GEDANUM.IN.PRUSSIA.CONCLUSAE. MONUMENTUM, Rw: Pod drzewem oliwnym klęcząca osoba, w tle widok Gdańska jego okolic oraz morza i statków, w otoku napis PECTORA QUO REGNUM COEUNT QUO VULNERA SECLI, EN FELIX OLEUM PACIS OLIVA DEDIT., srebro 74 mm, 101.43 g, H-Cz. 2149 (R3), Racz. 147, efektowny i rzadki medal autorstwa wyśmienitego medaliera, naprawiany - uszkodzone tło III-

5.000,-

986 987

986. Stanisław Leszczyński, medal 1734, sygnowany ANDRE JOY, Aw: Popiersie w wieńcu i napis wokoło STANISLAVS I ATQ II, Rw: Napis w kilku wierszach VN - VS / HOMO / PROPONIT / 1733 / DE VS / EX DVOBVS / DISPONIT / ANDRE JOY / 1734 / N 9, brąz 21 mm, H-Cz. 2729 (R5), bardzo rzadki III+ 987. medal autorstwa O. Hameraniego wybity w 1745 poświęcony monumentowi Marii Klementynie Sobieskiej żonie Jakuba III Stuarta, Aw: Popiersie papieża Benedykta XIV i napis wokoło BENED XIV - PONT M A III, Rw: Monument Marii Klementyny Sobieskiej z bazyliki św Piotra w Watykanie i napis MEMORIAE M CLEM M BRIT REGINAE, brąz 35 mm, H-Cz. 5962 (R2), ładnie zachowany, patyna I-

500,-

500,-

988

988. medal Martina Heinricha Omeis’a wybity 1696 r., z okazji narodzin syna Augusta II przeszłego króla Polski Augusta III, Aw: Popiersie Krystyny Eberhardyny i napis wokoło CHRIST EBERH - D G EL SAXON, Rw: Fortuna z noworodkiem i napis MEO SPES MUNERE SPIRAT, srebro 33 mm, 21.55 g, Merseb. 1655, Fischer/Maue 2.253, wyśmienicie zachowany, bardzo rzadki, patyna

125

I-

5.000,-


989

989. medal bez daty, sygnowany F A Schega, wybity w 1747 r. z okazji ślubu Fryderyka Krystiana syna Augusta III z Marią Antonią Wittelsbach, Aw: Popiersie Fryderyka Krystiana i napis wokołoFRIDERICUS CHRISTIANUS REG PRINC POL & SAX, Rw: Popiersie Marii Antonii i napis wokoło MARIA ANTONIA FRID REG PR POL & SAX CONI CAR VII ROM IMP P FIL, srebro 44 mm, 39.97 g, H-Cz. 3007 (R3), Grotemeyer 77, piękny egzemplarz, delikatna patyna I-

10.000,-

991

990

990. medal bez daty, sygnowany F A Schega, wybity w 1747 r. z okazji ślubu Maksymiliana III Józefa Wittelsbacha z córką Augusta III Marią Anną, Aw: Popiersie Maksymiliana Józefa i napis wokoło D G MAXIMILIANUS IOSEPHUS ELECTOR BAVARIAE, Rw: Popiersie Anny Marii i napis wokoło D G ANNA MARIA ELECTR BAV NATA REG PR POL ET SAX, srebro 33 mm, 21.67 g, H-Cz. 6000 (R3), Grotemeyer 25, piękny egzemplarz, patyna II+ 3.000,991. Stanisław August Poniatowski -żeton koronacyjny 1764, Aw: Korona królewska i napis HANC IVSSIT FORTVNA MERERI, Rw: Napis poziomy w 8 wierszach, srebro 30 mm, 7.05 g, H-Cz. 3030, Racz. 488, wyśmienity stan zachowania I600,-

992

992. uchwalenie Konstytucji 3 Maja -medal autorstwa Holtzheya 1791 r., Aw: Popiersie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w prawo z orderem na ramieniu i napis w otoku, Rw: Przy globie z herbem Rzeczypospolitej stojący geniusz z czapką wolności, z lewej rózgi liktorskie i topory, napis u góry TERRORE LIBERA., srebro 44 mm, 24.66 g, H-Cz. 3326 (R2), Racz. 541, patyna

126

II-

4.000,-


993

993. medal sygnowany J.N.Wirt, wybity w 1796 r., z okazji przysięgi wierności składanej przez mieszkańców Galicji, Aw: Popiersie cesarza Franciszka II i napis IMP CAES FRANCISCO II HUNG BOH GAL ET LOD REGI, Rw: Napis w sześciu wierszach FIDES GALICIAE SECVNDAT IVEREIVR OBSTRICTA CRACOVIAE DIE XVII AVGVSTI MDCCXVI, srebro 49 mm, 43.66 g, H-Cz. 4584 III

300,-

995

994

994. Marszałek generał lord Beresford -medal upamiętniający batalię pod Albuerą z udziałem I Brygady Polskich Lansjerów 16.05.1811 r, sygnowany T. Webb i N. Brenet, Aw: Popiersie w prawo i napis MARSHAL GEN LORD BERESFORD, Rw: Scena z bitwy przedstawiająca polskiego lansjera atakującego wroga i napis w odcinku BATLE OF ALBUERA / XVI MAY MDCCCXI, brąz 41 mm, Bramsen 1125, bardzo ładnie zachowany, patyna II+ 995. śmierć księcia Józefa Poniatowskiego -medal autorstwa Franciszka Caunois 1813 r, Aw: Popiersie księcia w prawo i napis w otoku, Rw: Płacząca niewiasta w woalu z orłami oparta o postument ze stojącą na nim urną i napis w otoku ŻYŁ DLA OYCZYZNY.., w odcinku napis i data, brąz 41 mm, H-Cz. 3988, bardzo ładny egzemplarz, patyna I-

500,-

400,-

997

996

996. książę Józef Poniatowski -medal autorstwa Franciszka Caunois 1813 r, Aw: Popiersie księcia w lewo, poniżej sygnatura i napis w otoku, Rw: W wieńcu laurow-dębowym napis SMOLENSK / MOSKOWA / VACHAU / LEIPSICK / NE A VIENNE 1770 / MORT EN 1813, brąz, 41 mm, H.Cz. awers 3984, rewers 3990 (R2), Bremsen 1271, piękny, patyna 997. książę Józef Poniatowski -medal autorstwa Franciszka Caunois 1813 r, Aw: Popiersie księcia w lewo, sygnatura na ramieniu i napis w otoku, Rw: W wieńcu laurowo-dębowym napis SMOLENSK / MOSKOWA / VACHAU / LEIPSICK / NE A VIENNE 1770 / MORT EN 1813, brąz, 41 mm, H.Cz. 3989 (R2), piękny, patyna

127

I

700,-

I

500,-


998

998. medal 1818, sygnowany PETIT F i DURANT EDIDIT poświęcony Mikołajawi Kopernikowi, Aw: Popiersie astronoma i napis wokoło NICOLAUS - COPERNICUS, Rw: Napis NATUS / TORUNII / IN PRUSSIA / AN MCCCCLXXIII / OBIT AN MDXLIII / SERIES NUMISMATICA / UNIVERSALISVIRORUM ILLUSTRIUM / MDCCCXVIII, brąz 41 mm, H.Cz. 3868, rzadki, piękny, patyna I-

800,-

999

999. Bohaterskiej Polsce -medal autorstwa Barre’a 1831 r., wybity staraniem Komitetu Brukselskiego, Aw: Dwie postacie kobiece w strojach antycznych symbolizujące Polskę i Belgię, Rw: Napis poziomy A L’ HEROIQUE POLOGNE, u góry wieniec z gwiazdek, miedź 51 mm, H-Cz. 3831 (R4), piękny egzemplarz, patyna, oryginalne czarne pudełko I

600,-

1000

1000. Bohaterskiej Polsce -medal autorstwa Barre’a 1831 r., wybity staraniem Komitetu Brukselskiego, Aw: Dwie postacie kobiece w strojach antycznych symbolizujące Polskę i Belgię, Rw: Napis poziomy A L’ HEROIQUE POLOGNE, u góry wieniec z gwiazdek, miedź 51 mm, H-Cz. 3831 (R4), ładny egzemplarz, patyna

128

II+

400,-


1001

1001. Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim -medal autorstwa W. Oleszczyńskiego i I. Minheymera, 1858, Aw: Stojąca postać kobiety z rogiem obfitości w prawym ręku, po bokach zwierzęta hodowlane, poniżej w odcinku napis ROLA ŁĄCZY Z PRZYRODĄ A PRZYRODA Z CNOTĄ / ZIEMIAŃSTWO POLSK. P. III, w otoku napis TOWARZYSTWO ROLNICZE W KRÓLESTWIE POLSKIM ZAWIĄZANE W WARSZAWIE, Rw: Trzy wieńce w otoku napis KRAJOWEMU ROLNICTWU DOBRZE ZASŁUŻONYM, srebro 63 mm, 103.79 g, na obrzeżu wygrawerowany napis WŁADYSŁAWOWI ORŁOWSKIEMU Z KOMARNA W PODLASKIEM WZOROWEMU DZIEDZICOWI WŁOŚCI 1860, drobne uszkodzenia obrzeża, delikatna patyna II-

1.500,-

1002

1002. Dudley C. Stuart -medal autorstwa A. Bovy’ego wybity w 1859 r., staraniem Komitetu Emigracyjnego dla uczczenia pamięci sir Dudleya C. Stuarta wiernego przyjaciela Polski, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku w dwóch rzędach, Rw: Mapa ziem dawnej Polski i napis w otoku, na boku wygrawerowany napis THE RIGHT HON..E THE LORD STRATFORD DE REDCLIFFE. 1859., brąz 63 mm, H-Cz. 3841 (R3), piękny egzemplarz w XIX wiecznym pudełku, patyna

I-

1.250,-

I

600,-

1003 1003. Ignacy Fonberg -medal autorstwa Kullricha i Wappensteina wybity w 1861 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku IGNACY - FONBERG, Rw: Siedząca kobieta na tle budynków Uniwersytetu Wileńskiego i Kijowskiego, wokół przybory naukowe i siedząca sówka, napis u góry ZASŁUŻONEMU PROFESSOROWI CHEMII OBYWATELE KRAJU, brąz 42 mm, H-Cz. 3889, piękny egzemplarz, ładna patyna

129


1004

1004. medal autorstwa P. Tasseta na 300-lecie Unii Polski, Litwy i Rusi, 1869 r, Aw: Trójpolowy herb polsko-litewskoruski pod koroną królewską i napis w otoku WOLNI Z WOLNYMI RÓWNI Z RÓWNYMI, poniżej sygnatura P.TASSET, Rw: Wieniec z kłosów i liści dębowych i napis poziomy TRZECHSETNA ROCZNICA UNII POLSKI LITWY I RUSI 1569 11 SIERPNIA 1869, na boku punca CUIVRE, miedź 64 mm, H-Cz. 8036 (R2), drobne uderzenie na obrzeżu, patyna III+

600,-

1005

1005. Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Horodence 1869 r., C. K. Towarzystwa Gospodarskiego Oddział Kołomyjsko - Horodeński -medal nagrodowy sygnowany JAUNER, Aw: W wieńcu napis CZEŚĆ ZASŁUDZE, w otoku napis WYSTAWA ROLNICZO=PRZEMYSŁOWA W HORODENCE, Rw: Atrybuty rolnictwa, w otoku napis, brąz złocony 50 mm, małe zatarcie na boku I-

700,-

1006

1006. Teodor Morawski - medal nieznanego autora ofiarowany znakomitemu historykowi przez Towarzystwo Literackie w Paryżu 1873 r., Aw: Otwarta księga, u dołu gałązki laurowe i napis u góry DZIEJE NARODU POLSKIEGO, Rw: Napis poziomy w wieńcu laurowym CIVI INTEGERRIMO RERVM POLONIARVM i data MDCCCLXXIII, miedź 57 mm, H-Cz. 8110, na boku punca CUIVRE, patyna II

130

300,-


1007

1007. medal autorstwa W. A. Malinowskiego na 50 rocznicę Powstania Listopadowego, 1880 r., Aw: Stojąca Polonia w kolczudze, z mieczem i sztandarem, napis w otoku USQUE AD FINEM, Rw: W wieńcu napis poziomy POLSKA BOHATEROM POWSTANIA..., brąz 64 mm, H-Cz. 8043, bardzo ładny, patyna

I-

1.250,-

1008. medal na 550-lecie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 1882 r, Aw: Obraz podtrzymywany przez dwa anioły, niżej data 1882 i napis w otoku: NA PAMIĄTKĘ PIĘCIO - WIEKOWEGO ISTNIENIA ..., Rw: u góry widok Klasztoru Jasnogórskiego, niżej napis poziomy: TRZYSTA LAT W JERUZALEM ..., cyna 75 mm, H.Cz. 8210, drobne wady obrzeża, patyna I

300,-

1008

1010 1009 1009. Jan III Sobieski -medal na pamiątkę 200. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r, Aw: Popiersie króla w lewo w wieńcu laurowym, sygnatura F WOJTYCH KRAKÓW i napis w otoku JAN III SOBIESKI..., Rw: Herb Janina pod koroną królewską i napis PAMIĄTKA OBCHODU OSWOBODZENIA WIEDNIA 12 GO WRZEŚNIA 1889, brąz 35 mm, piękny z ładną patyną I 1010. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal niesygnowany, Aw: Herb Warszawy i napis w otoku NA PAMIĄTKĘ WYSTAWY ..., Rw: W wieńcu data 1885 i w otoku napis po rosyjsku, cynk 24 mm, bardzo ładny I-

131

350,-

200,-


1011

1011. Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Krakowie 1887 r., medal nagrodowy niesygnowany, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis NAGRODA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku napis WYSTAWA KRAJOWA ROLNICZA I PRZEMYSŁOWA, Rw: W kartuszu z atrybutami sztuki panorama Krakowa, wyżej data 1887, niżej tarcze herbowe Polski i Krakowa, wokoło napis ETNOGRAFICZNA ORAZ SZTUKI POLSKIEJ W KRAKOWIE, miedź 55 mm, pięknie zachowany, patyna

I

450,-

1012. wizyta pary arcyksiążęcej Rudolfa i Stefanii w Galicji -medal sygnowany W PITTNER wybity w 1887 r., Aw: Popiersia pary arcyksiążęcej w prawo i napis, Rw: Napis w otoku NA PAMIĄTKĘ POBYTU W KRAKOWIE W D 28 30 CZERWCA 1887, wewnątrz poziomy napis DOSTOJNEJ PARY / NASTĘPCY TRONU / RUDOLFA / I / STEFANII, mosiądz 34 mm, patyna II 1013. wizyta arcyksięcia Rudolfa w Galicji -medal sygnowany A SCHINDLER LWÓW, wybity w 1887 r., Aw: Popiersie arcyksięcia w prawo i napis, Rw: Poziomy napis PAMIĄTKA / POBYTU W KRAJU / NAJDOST ARCY KSIĘCIA / RUDOLFA / MASTĘPCY TRONU / 1887 R, mosiądz 32 mm, patyna I-

200,-

1013

1012

250,-

1014

1014. medal 100 - lecie Konstytucji 3-go Maja autorstwa L. Ch. Lauera z Norymbergi 1891 r, Aw: W wieńcu napis w czterech wierszach i w otoku napisy, Rw: Tarcza herbowa polsko-litewska, wokół niej promieniście herby 46 ziem Rzeczypospolitej przedzielone Orłami, miedź 70 mm, patyna

132

II+

1.500,-


1015

1015. medal 100 - lecie Konstytucji 3-go Maja autorstwa L. Ch. Lauera z Norymbergi 1891 r, Aw: W wieńcu napis w czterech wierszach i w otoku napisy, Rw: Tarcza herbowa polsko-litewska, wokół niej promieniście herby 46 ziem Rzeczypospolitej przedzielone Orłami, miedź 70 mm, delikatna patyna

II+

1.250,-

1016

1017

1016. zaślubiny Zdzisława Tarnowskiego i Zofii Potockiej -medal autorstwa Józefa Trębacza 1897 r., Aw: Tarcze z herbami Leliwa i Pilawa, napis w otoku i wygrawerowana data V.VIII.1897, Rw: Obraz Świętej Rodziny i napis w otoku CUDOWNA MATKA BOSKA DZIKOWSKA, srebro 27 mm, 8.22 g, na boku punca, patyna II+ 1017. Towarzystwo Gospodarskie -medal bez daty autorstwa C. Radnitzky’ego Aw: Oracz z pługiem ciągniętym przez woły, odcinku napis SZCZĘŚĆ BOŻE i sygn. C. RADNITZKY, Rw: W wieńcu ze zbóż i płodów rolnych, ula i narzędzi rolniczych, poziomy napis DOBRZE ZASŁUŻONEMU, u dołu napis TOWARZYSTWO GOSPODARSKIE, brąz 59 mm, patyna II

400,-

400,-

1018 1018. medal nagrodowy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nadany Józefowi Malachowi w 1908 r, Aw: Głowa w cesarza Franciszka Józefa prawo, sygnatura S CZAPLICKI i napis wokoło, Rw: W wieńcu laurowo-dębowym z herbem Krakowa poziomy napis, brąz 46 mm, patyna II+

133

250,-


1020

1019 1019. medal jednostronny z 1909 roku z sygnaturą - Lewandowski wybity z okazji Setnej Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina; Popiersie Fryderyka Chopina w lewo i napis wokoło: CHOPIN - 1809-1849, brąz 75 mm, Strzałkowski 133 (RRR), ale średnica 50 mm, nie notowany na aukcjach, bardzo ładny egzemplarz I1020. medal projektu J. Raszki z okazji 500 Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem 1910 r, Aw: W czterołukowej rozecie postać Władysława Jagiełły z mieczem i tarczą Gedyminów, po bokach herby Polski, Litwy, Smoleńska i Rusi Czerwonej, w otoku napis I STARŁ ŁEB HYDRZE TEUTOŃSKIEJ, Rw: Pieszy wojownik atakujący włócznią rycerza krzyżackiego na koniu, w otoku napis GRUNWALD - TANNENBERG MCDX 15.VII.MCMX, brąz 50 mm, punca na boku, Strzałkowski 150 (R), ładnie zachowany I-

800,-

600,-

1021 1021. 500 rocznica pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem 1910 r. -medal autorstwa Karola Czaplickiego, Aw: Dwa popiersia z tarczami herbowymi i napis w otoku KROL JAGIEŁŁO - W. K. WITOLD, Rw: Scena bitwy i napis w otoku W 500 ROCZNICĘ POGROMU KRZYŻAKÓW POD GRUNWALDEM, brąz srebrzony 50 mm, Strzałkowski 154

II

300,-

I

500,-

1022 1022. medal nagrodowy Ministerstwa Robót Publicznych sygnowany IOS TAUTENHAYN FEC, Aw: Głowa Franciszka Józefa w prawo i napis wokoło, Rw: Siedząca na tle narzędzi postać kobieca koronowana przez skrzydlatego Geniusza i napis wokoło NAGRODA HONOROWA CK MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH, na obrzeżu napis WYSTAWA ARCHITEKTURY W KRAKOWIE 1912, brąz 57 mm, patyna

134


1023

1024 1023. pamiątka ślubu Izy Potockiej z Franciszkiem Krasińskim, medal autorstwa Henryka Jauera (Wiedeń) 1913 r., Aw: Dwie tarcze herbowe pod koroną hrabiowską i napis w otoku, Rw: Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, sygn. H.J. i punce srebra oraz zakładu wytwórczego, srebro 25 mm, 6.59 g, patyna II+ 1024. medal jednostronny autorstwa Lewandowskiego z 1919 r: Św. Jerzy walczący ze smokiem, w otoku na dole napis ANI OGNISTE SMOKI NAS USTRASZĄ, podobny do medalu Strzałkowski 445, ale bez napisu w otoku na górze, brąz srebrzony 55 mm, na boku punca, bardzo rzadki, nie notowany w literaturze II

300,-

1.000,-

1025

1025. Uchwalenie Konstytucji Marcowej -medal autorstwa J.Raszki, 1921 r, Aw: Przed Matką Boską klęczące postacie symbolizujące trzy stany, Rw: Na płycie napis NA / PAMIĄTKĘ / UCHWALENIA / KONSTY- /TUCJI 17.MARCA / 1921, brąz 50 mm, Strzałkowski 483 (R), medal wykonany w zakładzie Józefa Chylińskiego, ślady czyszczenia II-

500,-

1026

1026. medal na otwarcie Fabryki Philipsa w Warszawie, 1923 r., Aw: Dwie dłonie w uścisku, poniżej herby Holandii i Polski, w otoku napis POLSKO HOLENDERSKA FABRYKA LAMPEK ELEKTRYCZNYCH PHILIPS WARSZAWA, Rw: Żarówka z napisem PHILIPS od której rozchodzą się promienie, w poziomie napisy po polsku i flamandzku NA PAMIĄTKĘ POŚWIĘCENIA / NOWEJ FABRYKI w WARSZAWIE / 12 GRUDNIA / 1923., w otoku napis po flamandzku N V PHILIPS....., srebro 60 mm, 81.26 g, Strzałkowski 503 (RRR) - (w srebrze nie notuje), na boku punca, bardzo rzadki, patyna I

135

3.000,-


1027

1027. medal na 10-lecie Odzyskania Niepodległości, 1928, sygnowany J AVMILLER, Aw: Mapa terytorium Polski i napis w otoku W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ODRODZENIA POLSKI 1918-1928, Rw: Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego i napis MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI, brąz 55 mm, Strzałkowski 599, oryginalne pudełko Mennicy Państwowej

I-

200,-

1028

1028. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., niesygnowany medal pamiątkowy, Aw: Snop zboża i napis w otoku PAMIATKA Z POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJOWEJ POZNAŃ 1929, Rw: Postacie Merkurego i robotnika, na dole w odcinku napis CZEŚĆ OBYWATELOWI / POPIERAJĄCEMU / PRZEMYSŁ KRAJOWY, aluminium 50 mm, Strzałkowski 633 I/I-

150,-

1029

1029. Józef Piłsudski -medal projektu J. Aumillera z okazji 10 rocznicy “Wojny 1920 roku” 1930 r, Aw: Popiersie marszałka w lewo i napis w otoku, Rw: Mapa Polski i napis w otoku MĘSTWEM ŻOŁNIERZA - WYSIŁKIEM NARODU - GENIUSZEM WODZA, na górze daty 1920-1930 18/X, brąz 55 mm, Strzałkowski 678, oryginalne pudełko Mennicy Państwowej I-

136

500,-


1030

1030. Nagroda Za Konia Remontowego -medal autorstwa S.R.Koźbielewskiego, 1935 r., Aw: Orzeł państwowy i napis w otoku MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH, Rw: Pomiędzy gałązkami oliwnymi napis w trzech wierszach ZA KONIA / REMONTOWEGO / 1935, niżej znak mennicy warszawskiej, brąz srebrzony 50 mm, Strzałkowski 769 (R), rzadki I-

400,-

1031

1031. medal niesygnowany, wykonany przez Stefana Rufina Koźbielewskiego -Zjazd Okulistów w Wilnie, 1935, Aw: Fasada budynku, na górze tarcza z napisem KLINIKA OCZNA USB, na dole tarcza z napisem VI ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH W WILNIE 26-VI-1935, w otoku napis 7 WIEKÓW PO NAPISANIU W 400 LETNIĄ ROCZNICĘ WYDANIA OPTYKI WITELONA CIOŁKA, Rw: Rysunek promieni z optyki przecięty poziomą wstęgą z napisem greckim i łacińskim, w otoku napis VITELLO THVRINGORVM ET POLONORVM FILIVS CA 1220-1280, brąz 40 mm, Strzałkowski 777 (RR), rzadki, patyna I-

500,-

1032

1032. Nagroda Za Konia Remontowego -medal autorstwa S.R.Koźbielewskiego, 1936 r., Aw: Orzeł państwowy i napis w otoku MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH, Rw: Pomiędzy gałązkami oliwnymi napis w trzech wierszach ZA KONIA / REMONTOWEGO / 1936, niżej znak mennicy warszawskiej, brąz złocony 50 mm, Strzałkowski nie notuje, rzadki I-

137

450,-


1033 1033. Nagroda Za Konia Remontowego -medal autorstwa S.R.Koźbielewskiego, 1937 r., Aw: Orzeł państwowy i napis w otoku MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH, Rw: Pomiędzy gałązkami oliwnymi napis w trzech wierszach ZA KONIA / REMONTOWEGO / 1937, niżej znak mennicy warszawskiej, brąz srebrzony 50 mm, Strzałkowski 817 I-

400,-

1034

1034. Tadeusz Kościuszko -medal autorstwa Franciszka Kalfasa 1946 r., Aw: Popiersie Kościuszki w prawo i napis wokoło TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1746 1946, Rw: Stojący na wprost Naczelnik, za nim dwaj kosynierzy i napis wokoło GŁÓWNY KOMITET KOŚCIUSZKOWSKI - TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE W KRAKOWIE, srebro 62 mm, 134.87 g, patyna

I

500,-

1036

1035

ŚLĄSK 1035. medal autorstwa Oexleina, na pokój w Hubertusburgu kończący trzecią (siedmioletnią) wojnę pomiędzy Austrią a Prusami o Śląsk, 1763 r., Aw: Panorama zamku w Hubertusburgu, powyżej napis NVNCIA PACIS, w odcinku DE 15 FEBR MDCC LXIII, Rw: Geniusz z mieczem i kłosem zboża, u góry napis IAM REDIRE AVDET, w odcinku GERMANIA / PACATA, srebro 45 mm, 21.70 g, F.u.S. 4453, delikatna patyna III+ 1036. Maria Krystyna Habsburg i Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński (syn Augusta III) medal ośmiokątny niesygnowany, wybity w 1782 r. z okazji odnowienia generalnego gubernatorstwa w austriackich Niderlandach, Aw: Popiersia małżonków i napis wokoło MAR CHRIST AVST ALB CAS SAX DVX BELG PRAEF, Rw: Napis poziomy w 5 wierszach EMPORIA BELGICA / PRISTINAE CELEBRITATI / REDDITA / PROVIDENTIA AVG / MDCCLXXXII, cyna 34 mm, zbiór Juliusa 2838, bardzo ładnie zachowany I-

138

400,-

400,-


1037 1037. medal nagrodowy Za Zasługi dla Kultury Państwa, bez daty sygnowany A KLEBERG, Aw: Symbole rolnictwa i napis wokoło LAND UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER VEREIN FUR DAS NORD WESTLICHE SCHLESIEN, Rw: W wieńcu z płodów rolnych poziomy napis w czterech wierszach, srebro 42 mm, na obrzerzu punce, pięknie zachowany I

200,-

1038

AUSTRIA 1038. Józef książę Radetzky - medal autorstwa I.M.Scharff’a z roku 1849, wybity dla uczczenia zwycięstw odniesionych przez feldmarszałka Radetzkego we Włoszech w latach 1848-1849, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Skrzydlaty geniusz i napis wokoło DE ITALIS - 1848 1849, brąz 57 mm, Würzbach 7761, pięknie zachowany egzemplarz, patyna

I-

500,-

1039. medal sygnowany C. RADNITZKY F wybity w 1865 roku z okazji 500 lecia Uniwersytetu Literatury w Wiedniu, Aw: Rudolf IV nadaje prawa uniwersyteckie i napis wokoło, Rw: Geniusz przed otwartą księgą i student rozpalający płomienie oświaty, wokoło napis, brąz 79 mm, bardzo ładny, patyna I-

600,-

1039

139


1040

CZECHY 1040. medal sygnowany V ŠANTRŮČEK na pamiątkę odsłonięcia w Poděbradach pomnika króla Jerzego z Poděbradu, wybity w 1896 r., Aw: Pomnik króla w lewo i napis wokoło, Rw: Herb miasta i napis wokoło, brąz 52 mm, piękny egzemplarz, patyna I

400,-

1041

NIEMCY 1041. Norymberga -medal sygnowany OE (J L Oexlein) wybity w 1772 roku z okazji zakończenia Wielkiego Głodu w mieście, Aw: Postacie głodnych ludzi dziękujących za deszcz, napis w otoku i daty w odcinku 1770 1771, Rw: Scena ze żniw, napis w otoku i data w odcinku 1772, srebro 38 mm, 14.52 g, zbiór Erlangera 2315, patyna III+

350,-

1042

ROSJA 1042. Aleksander I -medal koronacyjny 1801, sygnowany C. Leberecht F., Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Kolumna na postumencie, na niej korona, napisy wokoło i w odcinku, z prawej strony kolumny litery P.L., srebro 52 mm, 46.26 g, Diakov 264.5 (R3), medal z uszkiem, rzadki

140

III

2.500,-


1043

1043. medal sygnowany B AЛEKCЪEBЪ P (V. Aleksejew) z wystawy wszechrosyjskiej w Moskwie w 1882 r., Aw: Głowa Aleksandra III w prawo, na szyi litery Л.Ш.P. (L. Steinman) i napis wokoło. Rw: Siedząca kobieta wsparta o tarczę z herbem Rosji, poniżej atrybuty rolnictwa, przemysłu i nauki, wokoło napis, brąz 94 mm, 396.80 g, Diakov 930.1, patyna

II

1.500,-

1044

1044. medal autorstwa Grilicha z wystawy w Związku Sadownictwa w Rydze (ok.1890 r.), Aw: Portret kobiety w uczesaniu antycznym w lewo, w otoku gałązki z różami, Rw: W wieńcu z kwiatów i owoców herb Rygi, w otoku napis po niemiecku i rosyjsku; Ryski Związek Sadownictwa, srebro 54.5 mm, 71.76 g, Diakov 1108 (R4), na rancie drobne uszkodzenia i zarysowanie na całym obwodzie boku, bardzo rzadki, patyna III+

141

2.500,-


1045

WATYKAN 1045. Benedykt XV -medal autorstwa J. Wysockiego, 1914, Aw: Popiersie papieża 3/4 w prawo i napis wokoło BENEDICTVS XV PONTIFEX MAXIMVS MCMXIV, Rw: Widok bazyliki św Piotra w Watykanie i napis RO - MA, brąz 80 mm, patyna

I

500,-

III-

300,-

II-

125,-

1046

WIELKA BRYTANIA 1046. Jerzy II -medal wybity w 1739 z okazji zdobycia i złupienia przez flotę brytyjską Porto Bello w Panamie, Aw: Postać admirała Vernona na tle okrętu i armaty, napis wokoło, Rw: Scena zdobycia Porto Bello przez 6 okrętów brytyjskich i napis wokoło, brąz 41 mm, patyna

1047

PLAKIETY 1047. plakieta sygnowana W.W. (Wiśniewski Wincenty Stefan); Na tle Placu Zamkowego mogiła z Orłem, z lewej strony u góry daty 1864 5/8 1916, z prawej napis CIENIOM CZŁONKÓW / RZĄDU / NARODOWEGO / W / HOŁDZIE, brąz 36 x 21 mm, na stronie odwrotnej sygnatura wytwórcy: WIŚNIEWSKI, patyna

142


1049 skala 50%

1048 skala 50%

1048. Józef Piłsudski 1926, plakieta Mennicy Państwowej autorstwa J. Aumillera, lana w brązie 258 x 169 mm, Strzałkowski Plakiety 5 (ale nie podaje tego wymiaru), bez numeru modelu i bez punc mennicy, uszko do zawieszania, bardzo ładnie zachowana I1049. Stanisław Staszic 1926, plakieta Mennicy Państwowej sygnowana J AVMILLER, lana w brązie 248 x 168 mm, Strzałkowski Plakiety 9 (ale nie podaje tego wymiaru), uszko do zawieszania, na stronie głównej sygnatura Mennicy Państwowej III+

2.500,-

2.000,-

1050

ORDERY ODZNACZENIA ODZNAKI POLSKA 1050. Aleksander II 1855-1881, odznaka Sołtysa Gubernii Warszawskiej 19.02.1864, z oryginalną zawieszką z łańcuchem, mosiądz

143

II+

600,-


1052

1051

1051. II Rzeczpospolita Polska, Order Virtuti Militari V klasa, wtórnik, brąz srebrzony 38 x 38 mm, wstążka 1052. Krzyż Armii Ochotniczej -piechota 1920 r,. mosiądz srebrzony 37 x 37 mm, oryginalna wstążka z zapięciem, Stela 14.2.43.a

III+

750,-

II

400,-

1053 1054

1053. odznaka honorowa Orlęta 1928, mosiądz srebrzony 38.5 x 38.5 mm, Stela 13.13.b, nakrętka numerowana Ewidencja Orląt L 378 WŁ. BUSZEK, zielona patyna II 1054. odznaka pamiątkowa Gwiazda Przemyśla 1920, na odwrocie punca wytwórcy E.M.UNGER / LWÓW METAL, biały metal 43 x 54 mm, Stela 13.63.a, brak wstążki, ładnie zachowana II+

500,500,-

1056

1055

1055. Krzyż Obrony Lwowa 1919, brąz z nieznacznymi śladami srebrzenia 40 x 40 mm, Stela 13.10 1056. Krzyż Obrony Lwowa 1921, wariant z Mieczami i Orderem Virtuti Militari, mosiądz srebrzony 38 x 38 mm, Stela 13.12

144

II-

500,-

II

500,-


1057

1058

1057. odznaka pamiątkowa Miejskiej Straży Obywatelskiej miasta Lwowa “Zasłużonemu” 1919, biały metal średnica 45 mm, na stronie odwrotnej numer 4258 1058. odznaka pamiątkowa 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich 1916, biały metal oksydowany 41 x 36 mm Orzeł srebrny (punca na stronie odwrotnej Orła)

II

400,-

II

1.300,-

II+

2.500,-

II

1.000,-

II

2.000,-

II

400,-

1060 1059

1059. odznaka pamiątkowa 240 Ochotniczego Pułku Piechoty, bita w mosiądzu srebrzonym 55 x 32 mm, na stronie odwrotnej numer 596 i sygnatura E M UNGER / LWÓW, Stela 14.2.42, rzadka 1060. odznaka pamiątkowa 49 Huculskiego Pułku Strzelców -Kołomyja, wersja jednoczęściowa, mosiądz srebrzony 40 x 40 mm, nieco uszkodzona emalia, Sawicki / Wielechowski ss 89-91, na stronie odwrotnej numer 654, nakrętka W. GONTARCZYK / WARSZAWA / UL. MIODOWA No 19

1062

1061

1061. instruktorska odznaka Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy, srebro 40 x 40 mm, emalia, Sawicki / Wielechowski s 419, na stronie odwrotnej punce i nazwa wytwórcy A.NAGALSKI / WARSZAWA i numer 2691, nakrętka sygnowana A. Nagalski 1062. odznaka pamiątkowa 1 Pułku Artylerii Polowej, biały metal oksydowany 32,5 X 32,5 mm, Sawicki / Wielechowski s 228, na stronie odwrotnej numer 697, nakrętka I KRAJ.FABR.MEDALI / A.NAGALSKI / WARSZAWA / BIELAŃSKA 16

145


1063

1064 1063. odznaka pamiątkowa Służby Medycznej Legionów Polskich 1917, mosiądz oksydowany 41,5 x 41,5 mm, Stela 2.27, litery srebrzone, drobne ubytki emalii, na stronie odwrotnej niewyraźne rosyjskie litery z innego wyrobu, który został wykorzystany do produkcji odznaki, rzadka III+ 1064. odznaka pamiątkowa Wojskowej Straży Kolejowej 1927, miedź złocona i srebrzona 44 x 40 mm, Stela 14.2.27.b, oryginalna wstążka z zapięciem, rzadka I-

3.000,2.000,-

1065 1066/1

1066/3

1066/2

1066/4

1065. odznaka pamiątkowa Wojskowej Straży Kolejowej 1927, miedź złocona i srebrzona 55 x 54 mm, Stela 14.2.27.a, nakrętka S.LIPCZYŃSKI / WARSZAWA I1066. zestaw 4 odznak kolarskich WTC, - odznaka Nagroda / Pracownikom / Gazowni / I / 100 klm / 19 21/IX 1930. srebro złocone, 29 mm, punce na stronie głównej; - odznaka RKS “ŚWIT” / Otwarcie / Sezonu / 50 klm / I Nagr. / 1931 brąz srebrzony 46 x 28,5 mm, emalia; - odznaka Za Wyścig / Otw. Sezonu / 50 klm / 1931, brąz 37 x 20 mm, - odznaka bez dedykacji, brąz srebrzony 40 x 26 mm I/II

146

800,-

600,-


1067 1067. Medal Morski ustanowiony 3 lipca 1945 przez Prezydenta RP na Uchodźstwie, brąz srebrzony 37 mm, oryginalna wstążka, rzadki

II+

1.000,-

II

500,250,-

II-

200,-

II

2.000,-

1069

1068

ROSJA 1068. medal nagrodowy gimnazjum bez daty (1835), ПРЕУСПВАЮЩЕМУ (Najdoskonalszemu), srebro 42 mm, 25.57 g, Diakov 523.1, ale na rewersie z lewej strony sygnatura P.БAP. a z prawej K.KЛE., piękny egzemplarz, patyna 1069. medal za Wojnę Krymską 1853-1854-1855-1856, mosiądz 28 mm, Diakov 654.2, piękny

1071 1070

(lustrzane odbicie) 1070. medal za zdławienie Powstania Styczniowego, 1863-1864, ciemny brąz 28 mm, Diakov 722.1, uszkodzone nieco tło, patyna

VARIA 1071. Królestwo Polskie, stempel mosiężny z Orłem Królestwa Polskiego i napisem BANK POLSKI / KASSYER GŁÓWNY, mosiądz średnica 29 x 23 mm, wysokość 35 mm

147


1072

1073 1072. POLSKA XIX w, żeton patriotyczny w postaci broszy z zapięciem na agrafkę (pamiątka Powstania Styczniowego), Strona główna: Tarcza herbowa Powstania (Orzeł Pogoń i Archanioł) nad półksiężycem, w którym napis BOŻE ZBAW POLSKĘ, mosiądz 30 x 28 mm, emalia II1073. GALICJA, odznaka na agrafkę szefa podoficerskiego chóru miasta Krakowa, mosiądz złocony i emaliowany, na emalii złocony napis UNTEROFFIZIERS / SANGER - CHOR / KRAKAU, na stronie odwrotnej punca wytwórcy A.BELADA / VIEN.VII2, wstążki z materiału zakończone złotą nicią, brak szpilki od agrafki II

250,-

250,-

1074 skala 80% 1074. ŚLĄSK, zaszczytny znak noszony na piersi przez chorążego pocztu sztandarowego związku kolejarzy ze Świdnicy, mosiężna blacha w kształcie półksiężyca 162 x 130 mm, zawieszona na mosiężnym łańcuchu, na blasze nakładki srebrne -emblemat kolei, na kole punca srebro 800, na stronie odwrotnej punca producenta Paul Moldenhauer / Schweidnitz oraz nazwiska chorążych v.6.9.25. Heinrich Rohring . 1925 Herm. Muller / 1932 Aug. Heidel, całość w oryginalnym pudełku z powtórzoną nazwą producenta, stan odznaki doskonały, stan pudełka zły I

148

3.000,-


1075 1075. ROSJA, srebrna portmonetka wyściełana w środku materiałem, na wierzchu po jednej stronie złoty monogram i emaliowany pagon oficera pułku strzelców, po drugiej stronie nieco uszkodzona emaliowana złota tarcza z herbem i punce, srebro 72 x 54 mm, 88.43 g, w przycisk do otwierania wprawiony mały rubin, ładna prezencja

II

5.000,-

III+/II-

4.000,-

II+

1.500,-

II+

5.000,-

1077

1076

MONETY ZAGRANICZNE AUSTRIA Ferdynand I 1521-1564 1076. talar bez daty, Linz, srebro 28.50 g, Dav. 8014, Vogl. 43 (R), rzadki, patyna Arcyksiążę Maksymilian 1612-1618 1077. talar 1615, Hall, srebro 28.28 g, Dav. 3321, Vogl. 122/VIII, M./T. 396, na awersie mała wada blachy, ale pięknie zachowany

1078 Arcyksiążę Leopold V 1619-1632 1078. dwutalar 1626, Hall, srebro 57.55 g, Dav. 3336, Vogl. -, M./T. 459, rzadki i pięknie zachowany

149


1079 1079. talar pośmiertny 1632, Hall, srebro 28.68 g, Dav. 3338, Vogl. 183/IV, M. /T. 491, piękny egzemplarz, patyna

I-

1.750,-

III+

5.500,-

I/I-

40.000,-

II

3.750,-

II+

1.750,-

1080 Ferdynand II 1619-1637 1080. talar 1632 / N-B, Nagybanya, srebro 28.47 g, Dav. 3131, Huszar 1182, rzadki, patyna

1081 Ferdynand III 1637-1657 1081. dukat 1648, Praga, złoto 3.43 g, Fr. 227, Dietiker 823, Her. 229, bardzo rzadki i pięknie zachowany

1082 1082. talar 1638, St. Veit, srebro 28.48 g, Dav. 3192, Vogl. 205/I, Her. 408, bardzo ładny, patyna

1083 1083. talar 1655 / K-B, Krzemnica, srebro 28.64 g, Dav. 3198, Vogl. 197, Her. 482, Huszar 1242, bardzo ładny z dużym połyskiem menniczym

150


1084 Arcyksiążę Ferdynand Karol 1632-1662 1084. dwutalar bez daty (1646), Hall, srebro 56.67 g, Dav. 3363, M./T. 502, pięknie zachowany

II+

5.500,-

II+

2.250,-

II II-

800,2.250,-

II I-

1.750,1.600,-

1085 1085. talar 1654, Hall, srebro 28.51 g, Dav. 3367, M./T. 513, Vogl. 185/II, rysa na awersie, ale bardzo ładny

1086

1087

Leopold I 1657-1705 1086. talar 1680, Hall, srebro 28.35 g, Dav. 3241, M./T. 704, Vogl. 221/II, Her. 629, patyna 1087. talar 1690 / K-B, Krzemnica, srebro 28.64 g, Dav. 3261, Vogl. 225/IV, Her. 731, Huszar 1372, patyna

1089

1088

1088. talar 1692 / K-B, Krzemnica, srebro 28.33 g, Dav. 3262, Vogl. 225/V, Her. 735, Huszar 1373 1089. 1/2 talara 1699, Krzemnica, srebro 14.44 g, Her. 849, Huszar 1402, piękny egzemplarz

151


1090

1091

Karol VI 1711-1740 1090. talar 1716, Wiedeń, srebro 28.73 g, Dav. 1035, Vogl. 267/I, Her. 292, pięknie zachowany, patyna 1091. talar 1725, Hall, srebro 28.58 g, Dav. 1054, M./T. 846, Vogl. 259/III, Her. 344, bardzo ładny, piękna patyna

II-

900,2.250,-

1093

1092

Franciszek I 1782-1835 1092. talar 1821 / A, Wiedeń, srebro 28.06 g, Dav. 7, Vogl. 308/III, Her. 306, J. 190, Kahnt 338, moneta z dużym blaskiem menniczym Franciszek Józef I 1848-1916 1093. talar 1853, Wiedeń, srebro 25.90 g, Dav. 17, Vogl. 318, Her. 425, J. 286, Kahnt 350, wyśmienity egzemplarz z tęczową patyną

II+/I-

750,-

I

2.000,-

III+

5.000,-

III+

1.750,-

II+

1.250,-

1094 Salzburg- arcybiskupstwo 1094. Ernest Herzog von Bayern 1540-1554, dukat 1548, złoto 3.50 g, Probszt 349, Zöttl 348

1095

1096

1095. Jan Jakub Khuen von Belasi 1560-1586, talar 1565, srebro 28.71 g, Probszt 532, Zöttl 611 1096. Max Gandolph Graf von Kuenburg 1668-1687, talar 1674, srebro 28.27 g, Probszt 1658, Zöttl 1998, bardzo ładny

152


1097

1098

1097. Hieronim Graf von Colloredo 1772-1803, talar 1786 M, srebro 27.99 g, Dav. 1263, Probszt 2439, Zöttl 3222, na awersie ciemna, brązowo-zielona patyna

II-

700,-

II

1.250,-

NIDERLANDY AUSTRIACKIE 1098. Maria Teresa 1740-1780, dukaton 1749, Antwerpia, srebro 33.26 g, Dav. 1280, Delm. 375, miejscowa patyna

1100

1099 NIEMCY

Badenia 1099. Ludwik 1818-1830, dwa guldeny 1822, Dav. 517, AKS 54, Thun 17, na rewersie rysy w tle, ale bardzo rzadkie 1100. Karol Leopold Fryderyk 1830-1853, talar koronacyjny 1831, Dav. 519, AKS 77, Thun 19

IIIIII+/II-

500,600,-

1101 Bamberg- biskupstwo 1101. Abp. Franciszek Ludwik von Erthal 1779-1795, talar 1795, Norymberga, srebro 28.02 g, Dav. 1939, Krug 427

II

1.250,-

II-

300,-

I-

750,-

1103

1102

Brunszwik-Calenberg-Hannover 1102. Jerzy V 1851-1866, talar 1855 / B, Hannover, Dav. 678, AKS 158, Thun 170 1103. Jerzy V 1851-1866, talar pamiątkowy 1865 / B, Hannover, wybite z okazji 50. rocznicy bitwy pod Waterloo, Dav. 684, AKS 160, Thun 176, piękny połysk

153


1104 Brunszwik-Wolfenbüttel 1104. August 1635-1666, talar pośmiertny 1666, Zellerfeld, data chronografem, srebro 28.96 g, Dav. 6376, Welter 824, ładna patyna

II

4.000,-

II-

1.000,-

II/II+

5.000,-

II/II-

3.000,-

II/II+ II-

2.250,2.000,-

1106

1105 Hesja-Kassel 1105. Fryderyk Wilhelm 1847-1866, dwutalar (3 1/2 guldena) 1855, Dav. 695, AKS 60, Thun 188 Öttingen-Spielberg 1106. Jan Alojzy I 1737-1780, talar 1759, srebro 29.13 g, Dav. 2501, Löffelholz 397, piękna patyna

1107 Saksonia 1107. August 1553-1586, talar 1556, Annaberg, srebro 28.91 g, Dav. 9791, Schnee 703, Merseb. 652, Kahnt 48, na awersie uszkodzenia w tle

1108

1109

1108. August 1553-1586, talar 1560 HB, Drezno, srebro 28.83 g, Dav. 9795, Schnee 713, Kahnt 56, Merseb. -, bardzo ładny 1109. Krystian 1586-1591, talar 1587 HB, Drezno, srebro 29.03 g, Dav. 9806, Schnee 731, Kahnt 142

154


1110

1111

1110. Krystian II, Jan Jerzy I i August 1591-1611, talar 1595 HB, Drezno, srebro 29.23 g, Dav. 9820, Schnee 754, Kahnt 186, ładny połysk menniczy 1111. Jan Jerzy I i August 1611-1615, talar 1614, Drezno, srebro 28.92 g, Dav. 7573, Schnee 786, Merseb. 837, Kahnt 13, patyna

II-

1.500,-

II

2.000,-

II-/III+

1.000,-

II-

2.000,-

II

1.750,-

II

3.750,-

1112 1112. Jan Jerzy I 1615-1656, talar 1629 / HI, Drezno, srebro 29.02 g, Dav. 7601, Schnee 845, Kahnt 158b, miejscowa patyna

1113

1114

1113. Jan Jerzy II 1656-1680, talar wikariacki 1657, Drezno, srebro 29.17 g, Dav. 7630, Merseb. 1154, Schnee 901, Kahnt 492, patyna 1114. Jan Jerzy II 1656-1680, talar (Erbländischer Taler) 1663, Drezno, srebro 29.13 g, Dav. 7617, Schnee 909, Merseb. 1174, Kahnt 388, bardzo ładny

1115

1115. Jan Jerzy IV 1691-1694, klipa strzelecka talara 1693 / IK, Drezno, srebro 23.18 g, Dav. 7649, Schnee 977, Merseb. 1311, Kahnt 692, ładna patyna, rzadki

155


1116 1116. Fryderyk August I 1806-1827, talar 1813, S.G.H., Drezno, Dav. 854, AKS 12, J. 12, Kahnt 416

II

300,-

1117 ROSJA Elżbieta I 1741-1762 1117. 2 ruble 1756, Krasnyj Dwor, odmiana ВСЕРОС: i krótki ogon Orła, złoto 3.19 g, Diakov 383 (R1), Bitkin 54 (R), Yusupov 1/2, drobne uszkodzenia boku monety, rzadkie

III+

2.500,-

I-

1.000,-

III

600,-

II

12.500,-

1119

1118

1118. griwiennik 1757, Krasnyj Dwor, Diakov 441, Bitkin 232, Yusupov 1, minimalnie niecentrycznie wybity, ale piękny, wyszukany egzemplarz Katarzyna II 1762-1796 1119. rubel 1780 СПБ / ИЗ, Petersburg, Diakov 403, Bitkin 228, Yusupov 2

1120 Aleksander I 1801-1825 1120. 5 rubli 1824 СПБ-ПС, Petersburg, złoto 6.52 g, Bitkin 23, rzadkie i bardzo ładne

1122

1121 1121. 2 kopiejki 1802 EM, Jekaterinburg, Bitkin 307, Brekke 74, rysy na rewersie 1122. Gruzja, 2 abazi 1809 (ჩყთ) / AK, Tbilisi, Bitkin 730, patyna

156

III+ II-

250,300,-


1123

1124

Mikołaj I 1825-1855 1123. 5 rubli 1847 СПБ-АГ, Petersburg, złoto 6.51 g, Bitkin 29, piękne, egzemplarz z aukcji WCN 45/987 1124. 5 rubli 1853 СПБ-АГ, Petersburg, złoto 6.56 g, Bitkin 36, pięknie zachowane

I/II/I-

3.500,3.500,-

I

15.000,-

1125 1125. 3 ruble 1828 СПБ, Petersburg, platyna 10.33 g, Bitkin 73 (R1), wybite stemplem lustrzanym, ale lekko wytarte tło, mimo to wspaniałe lustro, duża rzadkość, moneta z aukcji WCN 46/1091

1127 1126 1126. rubel 1826 СПБ-НГ, Petersburg, Bitkin 103 (R) 1127. 25 kopiejek 1829 СПБ-НГ, Petersburg, Bitkin 128, patyna

500,400,-

I I/III-

300,250,300,-

1130

1129

1128

II-/III+ II-

1128. 25 kopiejek 1848 СПБ-HI, Petersburg, Bitkin 299, tęczowa patyna, wyśmienite 1129. 25 kopiejek 1851 СПБ-ПА, Petersburg, Bitkin 302, tęczowa patyna, pięknie zachowane 1130. Gruzja, 2 abazi 1830 (ჩყლ) / AT, Tbilisi, Bitkin 958

1131 Aleksander II 1855-1881 1131. 5 rubli 1877 СПБ-HI, Petersburg, złoto 6.57 g, Bitkin 25

II

1132

3.000,-

1133

1132. 25 kopiejek 1858 СПБ-ФБ, Petersburg, Bitkin 56, tęczowa patyna, piękne 1133. 25 kopiejek 1880 СПБ-НФ, Petersburg, Bitkin 158 (R), tęczowa patyna, wyśmienite, bardzo rzadkie w tym stanie zachowania

157

I/I-

250,-

I

400,-


1135

1134 Aleksander III 1881-1894 1134. 5 rubli 1885 СПБ-АГ, Petersburg, złoto 6.52 g, Bitkin 8, Kazakov 629, ładnie zachowane 1135. 5 rubli 1889 (АГ), Petersburg, złoto 6.42 g, Bitkin 33, Kazakov 703, wyśmienity stan

II+ I/I-

3.500,3.000,-

I/III+

3.000,500,-

I/I-

5.000,-

I/III

750,500,400,-

1137

1136

1136. rubel 1892 (АГ), Petersburg, Bitkin 76, Kazakov 762, ładna patyna, rzadki rocznik, pięknie zachowany 1137. 25 kopiejek 1894 (АГ), Petersburg, Bitkin 97, Kazakov 798

1138 Mikołaj II 1894-1917 1138. 5 rubli 1910 ЭБ, Petersburg, złoto 4.30 g, Bitkin 36 (R), Kazakov 377, pięknie zachowane i rzadkie

1139

1140

1141

1139. 50 kopiejek 1914 (ВС), Petersburg, odmiana wybita głebokim stemplem, Bitkin 94 (R), Kazakov 463, pięknie zachowane 1140. 25 kopiejek 1895, Petersburg, Bitkin 95, Kazakov 13, piękny egzemplarz z ładną patyną 1141. 25 kopiejek 1896, Petersburg, Bitkin 96, Kazakov 43, wyśmienity egzemplarz z ładną patyną

1142 WĘGRY 1142. Władysław II 1490-1516, goldgulden, Aw: Madonna z Dzieciątkiem i napis wokoło, Rw: Św. Ładysław i napis wokoło, odmiana z polskim Orłem pod Madonną oraz znakami “h-lew” po bokach św. Ładysława, złoto 3.58 g, Huszar 761, Pohl L28-6, Rethy 255L-6

158

II

4.000,-


1143 WIELKA BRYTANIA 1143. Jerzy III 1760-1820, 1/2 gwinei 1797, Londyn, złoto 4.20 g, Spink 3735, Fr. 362, wyśmienity stan zachowania, patyna

I-

2.500,-

I

6.000,-

1144

1144. William IV 1830-1837, 1 suweren (funt) 1832, Londyn, złoto 7.99 g, Spink 3829B, Fr. 383, wyśmienity stan zachowania

KONIEC AUKCJI

159


SPIS TREŚCI STAROŻYTNOŚĆ GRECJA CELTOWIE WSCHODNI RZYM BIZANCJUM ŚREDNIOWIECZE ANGLIA CZECHY DANIA? / ANGLIA? FRANCJA LITWA NIEMCY NIEMCY? / SKANDYNAWIA? POMORZE POMORZE?, POLSKA?, SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA. POLSKA SŁOWIANIE ZACHODNI - HOBOLANIE ŚLĄSK WĘGRY WŁOCHY ZAKON KRZYŻACKI POLSKA NOWOŻYTNA Zygmunt I Stary 1506-1548 Zygmunt II August 1545-1572 Henryk Walezy 1573-1575-1589 Gdańsk w oblężeniu 1577 Stefan Batory 1576-1586 Zygmunt III Waza 1587-1632 Władysław IV Waza 1632-1648 Jan Kazimierz 1649-1668 Jan III Sobieski 1674-1696 August II 1697-1733 August III 1733-1763 Stanisław August Poniatowski 1764-1795 Monety zaboru pruskiego - Prusy Południowe Księstwo Warszawskie 1807-1815 Monety w oblężeniu Zamościa Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I 1825-1855 Powstanie Listopadowe 1830-1831 Wolne Miasto Kraków 1835 Monety zaboru rosyjskiego Monety niemieckich władz okupacyjnych bite dla terenów wschodnich II Rzeczpospolita 1918-1939 Wolne Miasto Gdańsk Getto Łódź Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ KSIĘSTWO KURLANDII ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH POMORZE PRUSY KSIĄŻĘCE SAKSONIA ŚLĄSK ARCYBISKUPSTWO TREWIRSKIE MONETY DOMINIALNE i WOJSKOWE LITERATURA NUMIZMATYCZNA BANKNOTY PAPIERY WARTOŚCIOWE MEDALE PLAKIETY ORDERY ODZNACZENIA ODZNAKI VARIA MONETY ZAGRANICZNE AUSTRIA NIDERLANDY AUSTRIACKIE NIEMCY ROSJA WĘGRY WIELKA BRYTANIA

1 1

Nr -

17 29 39 39 44

-

56 58

-

86 89 101

-

168 175

-

178 201 201 256

-

300 302 340 443 447 464 471 484 511

-

535 546 549 564 569 574

-

588 641 648 650 664

-

665 667 669 693 695

-

726 740 747 961 981 1047 1050 1071 1076 1076

-

1099 1117

-

1143

-

38 15 16 28 38 200 43 53 54 55 57 84 85 88 100 166 167 174 176 177 200 663 255 298 299 301 339 442 446 463 470 483 510 533 534 545 548 563 568 573 586 587 640 647 649 663 725 664 666 668 692 694 724 725 739 746 960 980 1046 1049 1070 1075 1144 1097 1098 1116 1141 1142 1144

Str. -

5 5

6

-

9

-

9

-

10

-

14 15

-

22

-

23 25 25 30

-

34 37

-

47

-

49 52 55

-

59

-

60

-

63

-

65 72

-

73 75

-

75 77 78

-

83

-

86 118 122 142 143 147 149 149

-

153 156

-

8 6 6 7 8 25 9 10 10 10 10 13 13 13 15 22 22 23 23 23 25 75 29 33 33 33 36 46 46 48 49 51 55 58 58 60 60 62 62 63 64 64 72 73 73 75 83 75 75 75 77 78 82 83 84 85 117 122 142 143 147 149 159 153 153 156 158 158 159

WCN 52  
WCN 52  

Warszawskie Centrum Numizmatyczne - auction catalogue 52

Advertisement