Page 1

41

ISSN 1231-577X

WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE

WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE

Warszawa, ul. Ho˝a 43/49 tel. (0-22) 625 67 97

AUKCJA Nr 41 Sobota, 14 listopada 2009 r. 9.30 - 14.30 Nr 1 - 729 15.30 - 19.00 Nr 730 - 1226


Wszystkie przedmioty wystawione na aukcji sà opisane i zilustrowane w kolorze w bardzo dobrej rozdzielczoÊci na naszej stronie internetowej: www.wcn.pl Zach´camy do przeglàdania pozycji, gdy˝ oglàdanie w dniu aukcji ma miejsce w warunkach niezbyt korzystnych.

Kalendarz aukcji: 42 aukcja odb´dzie si´ 27 lutego 2010 r. przedmioty na aukcj´ przyjmujemy do 23 grudnia 2009 r.

Zapraszamy na gie∏d´ numizmatycznà MONETARIUM w dniu 15 listopada 2009 r.,

43 aukcja odb´dzie si´ 5 czerwca 2010 r.

którà organizujemy wspólnie z Mennicà Polskà S.A. w budynku AURUM

przedmioty na aukcj´ przyjmujemy do 2 kwietnia 2010 r.

w Warszawie przy ulicy Waliców 11. Wystawcy majà zagwarantowany bezp∏atny parking w podziemiach budynku.

44 aukcja odb´dzie si´ 13 listopada 2010 r.

Czynna b´dzie kawiarnia.

przedmioty na aukcj´ przyjmujemy do 10 wrzeÊnia 2010 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wczeÊniejszà rezerwacj´ stolików w naszej firmie. Poczàtek gie∏dy o godz. 9.00, przewidywane zakoƒczenie godz. 14.00. Ceny stolików i biletów: 150 i 10 z∏otych.

Auction Schedule: Auction 42 - 27th February 2010 consignment deadline 23rd December 2009

Auction 43 - 5th June 2010 consignment deadline 2nd April 2010

Auction 44 - 13th November 2010 consignment deadline 10th September 2010

Poza dzia∏alnoÊcià aukcyjnà prowadzimy sklep internetowy, w którym mo˝ecie Paƒstwo kupowaç ciekawe obiekty w ciàgu ca∏ego roku.

www.wcn.pl Polecamy równie˝ katalogi aukcyjne na p∏ytach CD. Dost´pne sà katalogi z aukcji od 14 do 23 w wersji czarno-bia∏ej, a od aukcji 24 w wersji kolorowej. Cena jednego katalogu na p∏ycie CD wynosi 20 z∏otych.


WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE Warszawa, ul. Ho˝a 43/49 tel. (0-22) 625 67 97 fax. (0-22) 625 69 47 http://www.wcn.pl e-mail: moneta@wcn.pl

AUKCJA Nr 41 Sobota, 14 listopada 2009 r. 9.30 - 14.30 Nr 1 - 729 15.30 - 19.00 Nr 730 - 1226

MIEJSCE AUKCJI Hotel Holiday Inn Warszawa, ul. Z∏ota 48 / 54 sale Scherzo i Ballada


Przedmioty wystawione na aukcj´ b´dà udost´pnione do oglàdania w biurze spó∏ki przy ulicy Ho˝ej 43/49 w Warszawie od 19.10.2009 do 13.11.2009 r. w godzinach od 10.00 do 18.00. Równie˝ w dniu aukcji w bardzo ograniczonym zakresie od godziny 8.30 w Hotelu Holiday Inn w Warszawie.

Tabela stanów zachowania Polska

Niemcy

USA

St. Lustrz.

Polierte Platte (PP)

Proof (PF)

I

Stempelglanz (Stgl)

Uncirculated (Unc)

II

Vorzüglich (Vzgl)

Extremely Fine (XF)

III

Sehr Schön (SS)

Very Fine (VF)

IV

Schön (S)

Fine (F)

V

Sehr Gut

Very Good (VG)

Opis przedmiotów, wycena i uk∏ad katalogu: Robert Buczak, Ryszard Kondrat, Marek Kondrat, Daniel Maksymiuk Zdj´cia i sk∏ad komputerowy: Marek Kondrat, Daniel Maksymiuk i Piotr Zieliƒski

Wszelkie prawa zastrze˝one naÊwietlanie i druk: Semafic, Warszawa ul. Borzymowska 28


REGULAMIN AUKCJI

Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 1.

Aukcja odbywa si´ na zlecenie i rachunek w∏aÊcicieli i w imieniu licytujàcych.

2.

Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie katalogu oraz wykupienie numeru licytacyjnego stanowiàcego wadium. WCN mo˝e odstàpiç od ˝àdania wp∏acenia wadium.

3.

Fakt przystàpienia do licytacji jest równoznaczny z akceptacjà niniejszego regulaminu.

4.

Opisy w katalogu sà podane w dobrej wierze a autentycznoÊç przedmiotów jest zagwarantowana chyba, ˝e stwierdzono i˝ jest inaczej.

5.

Ceny w katalogu sà cenami szacunkowymi a licytacja b´dzie si´ zaczynaç o 20% ni˝ej.

6.

Udzia∏ w aukcji mo˝na braç równie˝ poprzez z∏o˝enie pisemnej oferty w WCN przes∏anej wraz z kopià dowodu wp∏aty wadium w wysokoÊci 25% ceny szacunkowej, dokonanej na konto WCN. Wobec klientów znanych firmie WCN mo˝e odstàpiç od ˝àdania wp∏acenia wadium.

7.

Uczestniczàcy w aukcji jest zobowiàzany po wygraniu przetargu op∏aciç wylicytowany przedmiot w z∏otych obiegowych lub przelewem bankowym na konto WCN. Klienci znani WCN mogà dokonaç op∏aty w terminie 3 dni od daty zakoƒczenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, ˝e WCN b´dzie pobieraç odsetki za ka˝dy dzieƒ zw∏oki

8.

Uczestniczàcy w aukcji b´dà traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrze˝enia dotyczàce okreÊleƒ podanych w katalogu mogà byç przyjmowane przez WCN wy∏àcznie na piÊmie w dniach przeznaczonych na oglàdanie przedmiotów. Z chwilà rozpocz´cia aukcji reklamacje nie b´dà przez WCN uwzgl´dniane.

9. 10.

Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sàd Rejonowy dla miasta st. Warszawy. Zakoƒczenie licytacji nast´puje po trzykrotnym wywo∏aniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 10% op∏aty aukcyjnej. W kwestiach wàtpliwych licytator ma prawo jeszcze raz wywo∏aç cen´.

11.

Zezwolenia na wywóz za granic´ nie wymagajà przedmioty niewpisane do rejestru zabytków i majàce nie wi´cej ni˝ 55 lat. Tryb wywozu i zezwoleƒ na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami".

12.

Moc prawnà ma polski tekst regulaminu.

13.

Wszelkie nale˝noÊci prosimy wp∏acaç na nasze rachunki: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. Ho˝a 43/49 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A., 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN) MultiBank, BRE Bank S.A., 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344 (PLN)


TERMS OF AUCTION

Warsaw Numismatic Centre

1.

The auction is conducted on order and for the account of the proprietors and on the behalf of the bidders.

2.

Only persons interested in the auction who are in the possession of the catalogue and who paid the registration card, that constitutes a deposit, will be admitted. WCN can abandon requirements of deposit payment.

3.

Bidding in the auction constitutes full acceptance by the bidder of all the terms of the sale.

4.

The descriptions in the catalogue are set out in all good faith and the authenticity of items is guaranted, if not otherwise stated.

5.

Catalogue prices are our estimates; we shall start bidding at prices 20% lower.

6.

Written orders are accepted on the condition of paying a deposit of 25% of the estimated price to the account of WCN. A deposit may not be required from clients known by WCN.

7.

The successful bidders are obliged to make their payment immediately after the auction in current Polish zlotys or by money transfer to WCN’s account. Purchasers known to WCN are obliged to make payment within 3 days after the end of the auction. Payment received after this date will be charged for every day of delay.

8.

Bidders will be considerated to have seen the items. Any complaints concerning the description of the items will be accepted by WCN only in writing during public viewing of items.

9. 10.

The District Court in Warsaw has jurisdiction in the case of any claims. An item will be knocked down after the highest bid has been called out three times. A charge of 10%, payable by the purchaser, will be added on the knock-down price. In the case of any doubts on knocking-down, the item will be called down once more.

11.

All objects not older than 55 years and not inscribed to the National Monument Register can be exported. Exportation of other objects is regulated by the Law of 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments"

12.

Only the Polish text has legal force; this free translation is included only for guidance.

13.

Payment should be made to our accounts: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. HoË?a 43/49, 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A., SWIFT: CITIPLPX, IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN) Payments in other currencies - account number on request.


1 2

STARO˚YTNOÂå GRECJA *1. Karia, Rodos, diobol ok. 387-304 pne, Aw: G∏owa w diademie w prawo, Rw: Dwa pàki ró˝, powy˝ej litera E, po bokach P-O, srebro 0.92 g, BMC 42, Sear 5045

II-

400,-

III

500,-

III

500,-

III

500,-

III+

125,-

III

500,-

II

200,-

II

150,-

III

300,-

*2. Macedonia, nast´pcy Aleksandra III, tetradrachma I wiek pne, Odessus, Aw: G∏owa Heraklesa nakryta lwià skórà w prawo, Rw: Zeus siedzàcy na tronie w lewo, trzymajàcy or∏a i ber∏o, w polu DH, srebro 16.37 g, SNG Cop. 724 podobny, Price 1179

4

3

*3. Macedonia, nast´pcy Aleksandra III, tetradrachma po 317 pne, Babilon, Aw: G∏owa Heraklesa w nakryciu g∏owy z lwiej skóry, Rw: Zeus siedzàcy na tronie w lewo, z or∏em i ber∏em, srebro 14.08 g, SNG Cop. 838, Price 3761

*4. Macedonia, Cztery Regiony 158-150 pne, tetradrachma, Amfipolis, Aw: Tarcza macedoƒska z g∏owà Artemidy w prawo, Rw: Maczuga poziomo, napisy MAKEDONQN / PROTHS oraz monogramy, srebro 16.43, BMC 8, Sear 1386, patyna

5

6

*5. Paflagonia, Sinope, bràz AE-20 ok. 85-65 pne, Aw: G∏owa m∏odego Aresa w prawo, Rw: Orze∏ stojàcy na piorunie, ni˝ej SINAPHS, w polu monogram AE, 8.27 g, BMC 38, Sear 3711, nienotowana odmiana z b∏´dnym napisem

*6. Pamfilia, Aspendos, stater ok. 400-300 pne, Aw: Dwóch nagich si∏ujàcych si´ zapaÊników, mi´dzy nimi litery KI, Rw: M∏odzieniec z procà stojàcy w prawo, w polu triskeles, po lewej napis ESTFEDIIYS, srebro 10.76 g, BMC 45, Sear 5396

7

8

9

*7. Pont, Amisos, bràz AE-22, ok. 120-80 pne, Aw: G∏owa Perseusza w czapce frygijskiej w prawo, Rw: Pegaz stojàcy w lewo, pijàcy wod´, poni˝ej napis AMISOY, BMC 59, Sear 3639, ∏adna zielona patyna

*8. Sycylia, Syrakuzy, Agatokles 317-289 pne, bràz AE-21, Aw: G∏owa Artemidy w prawo, Rw: Wiàzka piorunów, napis AGAUOKLEOS / BASILEOS, Sear 1200, SNG ANS 708, BMC 199/422, 9.30 g

*9. Sycylia, Syrakuzy, Hieron II 274-216 pne, tetradrachma, Aw: G∏owa Hierona w diademie w lewo, Rw: Jeêdziec z w∏ócznià w prawo, BMC 580, Sear 1221, patyna

5


10

11

*10. Syria, Antioch VII Euergetes 138-129 pne, tetradrachma, Antiochia nad Orontem, Aw: Popiersie w diademie w prawo, Rw: Atena Nikeforos stojàca w lewo, trzymajàca Wiktori´, srebro 16.63 g, BMC 71,28, SNG Cop.314

II-

800,-

III+

500,-

II-

6.000,-

*13. Mitradates II 124-87 pne, drachma, Rhagai, Sellwood 28.6, patyna

III+

250,-

*14. Mitradates II 124-87 pne, drachma, Ekbatana, Mitchiner 516, Sellwood 26.1

III+

200,-

*15. Gotarzes I 90-80 pne, drachma, Szaivert-Sear 7564, Sellwood 30.10

III

250,-

*16. Orodes I 80-77 pne, drachma, bez nazwy mennicy (Margiana), Mitchiner 530, Sellwood 30.20

III

150,-

*17. Sinatruces 77-70 pne, drachma, Rhagae, Mitchiner 533, Sellwood 34.7

III+

125,-

III

150,-

*19. Fraates III 70-58 pne, drachma, Rhagae, Mitchiner 547 podobny, Sellwood 39.3, patyna

III

100,-

*20. Atrabanus II 11-38, drachma, Ekbatana, Mitchiner 622, Sellwood 63.6, patyna

III+

100,-

*21. Atrabanus II 11-38, drachma, Ekbatana, Mitchiner 622, Sellwood 63.6, patyna

III+

100,-

*11. Tracja, Tassos, tetradrachma I wiek pne, Aw: G∏owa m∏odego Dionizosa w prawo, Rw: Nagi Herakles wsparty o maczug´ stojàcy na wprost, napisy HRAKLEOYS SQTHROS UASIQN, w polu M, srebro 16.33 g, BMC 67, Sear 1759

12 PERSJA *12. Królestwo Achemenidów, Kserkses I 486-465 pne lub Artakserkses I 465-424 pne, stater (darejka) ok. 485-420 pne, Aw: Kl´czàcy król z w∏ócznià i ∏ukiem, Rw: Kwadrat incusum, z∏oto 8.32 g, SNG Cop.274-277, BMC 153,42, rzadkie

13

14

15

PARTOWIE

16

17

18

*18. Sinatruces 77-70 pne, drachma, nieznana mennica, Mitchiner 535, ciekawsza odmiana z legendà typowà dla tetradrachm

19

20

22

23

21

24

*22. Vologases I 51-78, drachma, Ekbatana, Mitchiner 656, Sellwood 71.1, patyna

III+

100,-

*23. Mitradates IV 129-140, drachma, Ekbatana, Mitchiner 682, Sellwood 82.1, patyna

III+

100,-

*24. Vologases VI 208-228, drachma, Ekbatana, Mitchiner 697, Sellwood 88.19, patyna

III

100,-

6


25

26

*25. Vologases VI 208-228, drachma, Ekbatana, Mitchiner 697, Sellwood 88.19

III+

100,-

III-

200,-

II/II+

350,-

III+

350,-

III

2.500,-

II

150,-

CESARSTWO RZYMSKIE *26. Neron 54-68, as 66, Lyon, Aw: G∏owa cesarza w prawo, Rw: Wiktoria kroczàca w lewo z tarczà z inskrypcjà SPQR, RIC 543, Sear -, zielona patyna

27 28 *27. Domicjan 81-96, denar 92-93, Rzym, Aw: G∏owa cesarza w prawo, Rw: Stojàca Minerwa z w∏ócznià i piorunem, RIC 174, Sear *28. Domicjan 81-96, as 90-91, Rzym, Aw: Popiersie cesarza w prawo, Rw: Stojàca Moneta z wagà i rogiem obfitoÊci, bràz 10.50 g, RIC 395, Sear 2807, ciemna zielona patyna

29

30

*29. Geta jako Cezar 198-209 za panowania Septymiusza Sewera, aureus 200, Rzym, Aw: Popiersie Gety w prawo, napis P SEPT GETA CAES PONT, Rw: Popiersie Karakali w koronie radialnej z uniesionà r´kà w lewo, napis SEREVI INVICTI AVG P II FIL, z∏oto 7.13 g, RIC 21, BMC 244, Sear 6524, dziura, ale mimo to bardzo efektowny, niezwykle rzadki

*30. Otacilla Sewera 244-248 - ˝ona Filipa I, antoninian 246-248, Rzym Aw: Popiersie w prawo, Rw: Concordia z paterà i rogiem obfitoÊci siedzàca na tronie w lewo, RIC 125.c, Sear 9147

32

31

*31. Trebonian Gallus 251-253, antoninian, Rzym, Aw: Popiersie cesarza w prawo, Rw: Libertas z pileusem i ber∏em II stojàca na wprost, RIC 38, Sear 9634 *32. Teodozjusz 402-450, solidus 408-420, Konstantynopol, oficyna U, z∏oto 4.24 g, RIC 202

33

200,-

II-

2.000,-

II+

1.500,-

III

700,-

34

BIZANCJUM *33. Konstantyn IX Monomachus 1042-1055, histamenon, Konstantynopol, z∏oto 4.30 g, Sear (1824) notuje takà odmian´ tylko z tytulaturà Micha∏a IV, nienotowany w literaturze, pi´knie zachowany

*34. Nicephorus III 1078-1081, histamenon elektronowy, Konstantynopol, z∏oto 4.37 g, Sear 1881

7


36

35

37

ÂREDNIOWIECZE ANGLIA *35. Aethelred II 978-1016, denar ok. 997-1003, Hereford, mincerz Dilion, Aw: Popiersie króla w lewo, napis EDELRED REX ANGLO, Rw: D∏ugi krzy˝, napis +DI-LION-MNO-HERE, srebro 1.55 g, North 774, Spink 1151

II-

500,-

II

400,-

II-

500,-

II-

500,-

II

125,-

II+

2.000,-

II

2.000,-

FRANCJA *36. Narbona, Rajmund-Berengar I 1023-1067, denar, Aw: Krzy˝ i napis woko∏o BERENGARI, Rw: Cztery kó∏ka i napis woko∏o NARBONA C, srebro 1.02 g, Poey d’Avant 3749

NIEMCY *37. Bandenburgia, Otto II 1184-1205, brakteat; Stojàcy rycerz z mieczem i choràgwià, gwiazda w polu, srebro 0.76 g, Bahrfeldt 96

39

38

*38. Regensburg, ksià˝´ Otto 976-982, denar, Aw: Krzy˝ z czterema kulkami mi´dzy ramionami, napis OTTO DVX, Rw: Kapliczka, napis REGNA CIVITAS / NICI, srebro 1.37 g, Hahn 17.h1, patyna

*39. Saksonia, denar krzy˝owy XI wiek, Aw: Pastora∏ na tle krzy˝a z pere∏ek, Rw: Krzy˝ kawalerski, srebro 0.93 g, Stronczyƒski 25, CNP typ VII, monety biskupów saskich by∏y w obiegu w Polsce w XI wieku

40

41

POLSKA *40. Boles∏aw Âmia∏y 1058-1080, denar ksià˝´cy, Aw: G∏owa ksi´cia w pere∏kowej obwódce, woko∏o napis BOLEZLAVS, Rw: Ksià˝´ na koniu, za nim litera S, srebro 0.81 g, Stronczyƒski 33, pi´kny egzemplarz

*41. Boles∏aw Âmia∏y 1058-1080, denar ksià˝´cy, Aw: G∏owa ksi´cia w pere∏kowej obwódce, woko∏o napis BOLEZLAVS, Rw: Ksià˝´ na koniu, za nim litera S, srebro 0.82 g, Stronczyƒski 33, pi´kny egzemplarz, patyna

43

42

*42. Boles∏aw Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijajàcy w∏ócznià lwa, Rw: Krzy˝ prosty, w polach gwiazdy, srebro 0.57 g, Stronczyƒski 39

III+

500,-

II

600,-

*44. Boles∏aw K´dzierzawy 1146-1173, denar, Aw: Dwaj ksià˝´ta za sto∏em, Rw: Rycerz z proporcem, srebro 0.53 g, Stronczyƒski 59, S. Suchodolski-Mennictwo polskie w XI i XII wieku, tab. XIX, typ 2 II-

600,-

*45. Wac∏aw II 1300-1305, grosz praski, Kutna Hora, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew czeski w lewo i napis w otoku, Haskova 5

250,-

*43. W∏adys∏aw Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Ksià˝´ z mieczem i tarczà, w polu litera E, Rw: Biskup z pastora∏em i biblià, srebro 0.48 g, Stronczyƒski 42

44 45

8

III+


47

46 *46. W∏adys∏aw ¸okietek 1320-1333, denar krakowski, Aw: Popiersie Êw. Stanis∏awa w infule,

Rw: Herb Kujaw - pó∏ lew pó∏ orze∏ w koronie, srebro 0.30 g, Paszkiewicz typ 2, wyjàtkowo wyraênie i ∏adnie wybity, nad∏amany i sklejony na kraw´dzi, bardzo rzadki, patyna

III+

5.000,-

II

5.000,-

III

2.000,-

III

250,-

III

250,-

III

2.000,-

III

2.000,-

III

3.000,-

III+

100,-

III+

100,-

III+

100,-

III+

250,-

*47. Kazimierz Wielki 1333-1370, kwartnik ruski, Aw: ukoronowana litera K w rozecie, woko∏o napis, Rw: Lew w lewo, woko∏o napis, srebro 1.32 g, Gum.367, wyÊmienity stan zachowowania

49

48

*48. Kazimierz Wielki 1333-1370, kwartnik ruski, Aw: ukoronowana litera K w rozecie, woko∏o napis, Rw: Lew w lewo, woko∏o napis, srebro 1.35 g, Gum. 367 *49. Kazimierz Wielki 1333-1370, denar koronny, Aw: G∏owa króla na wprost, woko∏o napis, Rw: Orze∏, woko∏o napis, srebro 0.35 g, Gum.355, patyna

50 51 *50. Kazimierz Wielki 1333-1370, denar koronny, Aw: G∏owa króla na wprost, woko∏o napis, Rw: Orze∏, woko∏o napis, srebro 0.24 g, Gum.355, patyna

*51. Kazimierz Wielki 1333-1370, denar, Poznaƒ, Aw: Orze∏ w koronie w prawo, woko∏o napis ...IS ..LONIE, Rw: ¸eb byka w koronie, napis woko∏o ...ZNANI, srebro 0.25 g, Gum.369, du˝a rzadkoÊç ze wzgl´du na widocznoÊç prawie ca∏ej nazwy Poznania

53

52

*52. Kazimierz Wielki 1333-1370, denar, Poznaƒ, Aw: Orze∏ w koronie, woko∏o napis R..IS...N.., Rw: ¸eb byka w koronie, woko∏o napis +MON...OZ..., srebro 0.29 g, Gum. 369, rzadki

*53. Kazimierz Wielki 1333-1370, denar, Aw: Orze∏ w koronie z g∏owà w prawo, Rw: Zapinka szeÊcioboczna zamkni´ta, srebro 0.24 g, Dannenberg 339 (b∏àd w rysunku awersu), moneta by∏a przypisywana Brandenburgii, ale nie rozpoznano na niej ani Or∏a polskiego ani zapinki

55

54

*54. W∏adys∏aw Jagie∏∏o 1368-1434, pó∏grosz koronny, Aw: Korona, pod nià F´, woko∏o napis, Rw: Orze∏, woko∏o napis *55. W∏adys∏aw Jagie∏∏o 1368-1434, pó∏grosz koronny, Aw: Korona, bez znaków pod nià, woko∏o napis, Rw: Orze∏, woko∏o napis, patyna

57

56

*56. W∏adys∏aw Jagie∏∏o 1368-1434, pó∏grosz koronny, Aw: Korona, pod nià +, woko∏o napis, Rw: Orze∏, woko∏o napis, dziury

*57. Kazimierz Jagielloƒczyk 1446-1492, szelàg gdaƒski, Aw: Orze∏ w tarczy i napis woko∏o, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o, Gum.459, patyna

9


58 59 POMORZE *58. Pomorze, Barnim I Pobo˝ny 1264-1278, denar, Aw: Popiersie ksi´cia z mieczem i choràgwià nad murem miejskim, Rw: G∏owa gryfa w lewo, woko∏o napis ...NEM DVX, srebro 0.43 g, Dannenberg 60

III

1.500,-

III-

200,-

*60. Dolny Âlàsk, brakteat szeroki, 2. po∏. XIII w., Lilia, srebro 0.67 g, Fbg. 1094, patyna

III

300,-

*61. Dolny Âlàsk, brakteat szeroki, 2. po∏. XIII w., Dwie ryby i kwiatek, srebro 0.52 g, Fbg. 685, patyna

III-

200,-

*62. Ks. Jaworskie, Henryk, Bernard i Bolko II 1301-1326, kwartnik, Lwówek, Rw: Popiersie ksi´cia na wprost w otoku rozetkowym, Rw: Tarcza z szachownicà bawarskà, woko∏o napis ...AVARIE, srebro 1.81 g, Fbg. 212

III

500,-

I-

20.000,-

II+

20.000,-

ÂLÑSK *59. Dolny Âlàsk, brakteat szeroki, 2. po∏. XIII w., Trójlistny kwiat, srebro 0.62 g, Fbg. 1004, p´kni´ty, patyna

62 60

61

63 *63. Ks. Jaworsko-Âwidnickie, Bolko II 1326-1368, floren przed 1351, Âwidnica, Aw: Lilia i napis BOLCO - DVX SLE, Rw: Postaç Êw. Jana, he∏m i napis S IOHA - NNES B, z∏oto 3.53 g, Fbg. 347, bardzo rzadka odmiana, w napisie IOHANNES w literach NN odwrotnie kreski skoÊne, wyÊmienicie zachowany

64 *64. Ks. Jaworsko-Âwidnickie, Bolko II 1326-1368, floren przed 1351, Âwidnica, Aw: Lilia i napis BOLCO - DVX SLE, Rw: Postaç Êw. Jana, he∏m i napis S IOHA - NNES K, z∏oto 3.53 g, Fbg. 347, bardzo rzadka i ∏adnie zachowana moneta z kolekcji Karolkiewicza

65 *65. Ks. Jaworsko-Âwidnickie, Bolko II 1326-1368, floren po 1351, Âwidnica, Aw: Lilia i napis BOLCO D - VX SWVD, Rw: Postaç Êw. Jana, gwiazda i napis S IOHA - NNES B, z∏oto 3.49 g, Fbg. 346, moneta praktycznie unikalna, znane jedynie ze zbiorów muzealnych w Warszawie i w Berlinie

III+ 35.000,-

66 *66. Ks. Legnicko-Brzeskie, Wac∏aw I Legnicki 1342-1364, floren, Legnica, Aw: Lilia i napis woko∏o WENCES - L DVX P, Rw: Postaç Êw. Jana i napis woko∏o S IOHA-NNES B, z∏oto 3.52 g, Fbg.168, bardzo rzadka odmiana napisowa znana w kilku egzemplarzach - w napisie IOHANNES w literach NN odwrotnie kreski skoÊne

10

II

10.000,-


67

67

*67. Ks. Wroc∏awskie, Henryk I Brodaty 1201-1238 lub Henryk II Pobo˝ny 1238-1241, brakteat, Postaç Êwi´tego w aureoli stojàca z uniesionymi d∏oƒmi, srebro 0.16 g, Fbg. 73 III+

500,-

W¢GRY *68. denar XII w., Aw: Krzy˝ pere∏kowy, w polu N-N-N-N, mi´dzy nimi promieniste linie pere∏kowe, Rw: Krzy˝, II+

150,-

II+

2.500,-

*70. brakteat, Orze∏ pruski na tle d∏ugiego krzy˝a, srebro 0.23 g, Waschinski 114, rzadki, patyna

III

200,-

*71. brakteat, Tarcza krzy˝acka z trzema kwiatkami, srebro 0.17 g, Waschinski 60, patyna

III

200,-

III+

1.500,-

III+

1.500,-

III+

250,-

II

200,-

*76. Winrych von Kniprode 1351-1382, szelàg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Tarcza krzy˝acka, Vossberg 137 III

150,-

w polu pomi´dzy ramionami po trzy kulki, Huszar 123, patyna

69 *69. Zygmunt 1387-1437, goldgulden 1404-1405, Offenbanya, Aw: Tarcza herbowa i napis woko∏o SIGISMVNDI D G R VNGARIE, Rw: Âw. ¸adys∏aw, w poli litery M-O i napis woko∏o S LADISL-AVS REX, z∏oto 3.57 g, Pohl D2-10, pi´kny egzemplarz

70

71

ZAKON KRZY˚ACKI

72

73

*72. Winrych von Kniprode 1351-1382, pó∏skojec (1 1/3 szylinga), Aw: Tarcza wielkiego mistrza w rozecie i napis MONETA DOMINORVM PRVSSIE, Rw: Krzy˝ kwietny w rozecie i napis hONOR MAGNI IVDICIVM DILIGIT, srebro 3.07 g, Vossberg 113, ∏adny egzemplarz, patyna

*73. Winrych von Kniprode 1351-1382, pó∏skojec (1 1/3 szylinga), Aw: Tarcza wielkiego mistrza w rozecie i napis MONETA DOMINORVM PRVSSIE, Rw: Krzy˝ kwietny w rozecie i napis hONOR MAGNI IVDICIVM DILIGIT, srebro 3.13 g, Vossberg 116, ∏adny, patyna

74

76

75

*74. Winrych von Kniprode 1351-1382, kwartnik, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Krzy˝ prosty, Vossberg 120, patyna

*75. Winrych von Kniprode 1351-1382, szelàg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Tarcza krzy˝acka, Vossberg 129, patyna

11


78

77

79

*77. Konrad III von Jungingen 1393-1407, szelàg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Tarcza krzy˝acka, Vossberg 220

II-

200,-

*78. Ulryk von Jungingen 1407-1410, szelàg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Tarcza krzy˝acka, Vossberg 496

II-

200,-

*79. Ulryk von Jungingen 1407-1410, szelàg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Tarcza krzy˝acka, Vossberg 528

III

200,-

*80. Henryk I Reuss von Plauen 1410-1414, szelàg, Gdaƒsk, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Tarcza krzy˝acka, nad nià litera D, Vossberg 622

III+

200,-

*81. Henryk I Reuss von Plauen 1410-1414, szelàg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Tarcza krzy˝acka, Vossberg 605

III

150,-

III

300,-

II

1.500,-

81

80

82

83

*82. Fryderyk Saski 1498-1510, grosz, Aw: Tarcza wielkiego mistrza na tle d∏ugiego krzy˝a, Rw: Tarcza zakonna na tle d∏ugiego krzy˝a, Vossberg 1122, patyna

*83. Albrecht Hohenzollern jako Wielki Mistrz 1511-1525, grosz 1515, Królewiec, Aw: Orze∏ brandenburski, Rw: Tarcza wielkiego mistrza na tle d∏ugiego krzy˝a, Neumann 35, Vossberg 1187, rzadki i ∏adnie zachowany

84

POLSKA Zygmunt I Stary 1506-1548 *84. dukat 1535, Kraków, Aw: Popiersie i napis woko∏o SIGIS I REX POLO DO TO PRVSS 1535, Rw: Tarcza herbowa i litery C - S po bokach, napis woko∏o IVSTVS VT PALMA FLOREBIT, z∏oto 3.52 g, Kaleniecki s. 15, H-Cz. 348 R6, Fr. 70, T. 1400, na awersie drobna rysa, ale bardzo efektowna i ∏adnie zachowana moneta, II 200.000,-

ogromna rzadkoÊç, ozdoba kolekcji Czapskiego, Potockiego, Sobaƒskiego i Maƒkowskiego

85

86

*85. trojak 1537, Gdaƒsk, popiersie króla w koronie, Iger G.37.1.a R1, T. 2, patyna *86. trojak 1537, Gdaƒsk, popiersie króla w koronie i w czepcu, Iger G.37.2.d R1, T. 2

III+ III

400,400,-

II

600,-

II+

800,-

88

87 *87. trojak 1538, Gdaƒsk, korona królewska z krzy˝ykiem, Iger G.38.1.a R1

*88. trojak 1539, Gdaƒsk, korona króla bez krzy˝yka, awers Iger G.39.e, rewers Iger G.39.c, bardzo ∏adny egzemplarz z delikatnà patynà

12


90

89 *89. grosz 1527, Kraków, nierównomierna patyna

III+

125,-

*90. grosz 1528, Toruƒ, patyna

II-

250,-

*91. grosz 1531, Toruƒ

II-

200,-

*92. grosz 1531, Gdaƒsk

III+

250,-

*93. grosz 1532, Toruƒ, ∏adne lustro mennicze

II-

200,-

*94. grosz 1533, Toruƒ, delikatna patyna

II-

200,-

*95. grosz 1533, Gdaƒsk

II-

200,-

*96. grosz 1533, Elblàg, delikatna patyna

III

250,-

*97. grosz 1534, Toruƒ, ∏adny egzemplarz, patyna

II

175,-

*98. grosz 1534, Toruƒ, starsze popiersie króla w czepcu pod koronà

III

125,-

II II-

350,200,-

III III+

600,250,-

92

91

94

93

95

96

97

98

99

100

*99. grosz 1534, Gdaƒsk, bardzo ∏adny egzemplarz z ró˝nokolorowà patynà *100. grosz 1535, Gdaƒsk

102

101

*101. grosz 1536 Wilno, odmiana z literà I pod Pogonià, bardzo ciekawa i rzadsza odmiana, awers Ivanauskas 421:52 i rewers Ivanauskas 386:49, T. 7, lekko gi´ty ale bardzo czytelny egzemplarz *102. grosz 1539, Gdaƒsk

13


103

104

*103. grosz 1539, Elblàg

III

250,-

*104. grosz koronny 1545, Kraków

II

200,-

II

125,-

III+

400,-

III

400,-

III+

500,-

II-

600,-

III-

2.000,-

*111. trojak 1562, Wilno, odmiana bez tarczy na rewersie, Iger V.62.2.d R, Ivanauskas 619:93, patyna

II-

400,-

*112. trojak 1562, Wilno, odmiana bez tarczy na rewersie, Iger V.62.2.d R, Ivanauskas 619:93, patyna

III

350,-

III+

2.000,-

III+

1.250,-

106

105 *105. pó∏grosz 1525, Wilno, T. 3, ∏adne lustro mennicze, patyna *106. ternar 1528, Kraków, H-Cz. 287 R3, T. 20, mennicza wada krà˝ka, ciemna patyna, bardzo rzadki

108

107

*107. denar bez daty, Kraków, odmiana -ze “skrzy˝owanymi szablami” w koronie, T. 3, rzadki, ciemna patyna *108. denar bez daty, Gdaƒsk, litery M - S po bokach herbu miasta, korona p∏aska i szeroka, H-Cz. 431 R2, T. 18, bardzo rzadki, patyna

109

110

Zygmunt II August 1545-1572

*109. czworak 1569, Wilno, Ivanauskas 675:96, ciemna patyna *110. trojak 1562, Wilno, odmiana z popiersiem króla, wybity ze srebra niskiej próby, Iger V.62.1.b R3, Ivanauskas 613:92, T. 18, rzadki

112

111

113

114

*113. trojak 1565, Wilno lub Tykocin, Iger V.65.1.d R5, Ivanauskas 647:95, T. 15, rzadka moneta z cytatem z psalmu zwana trojakiem szyderczym

*114. grosz na stop´ litewskà 1555, Wilno, Ivanauskas 591:87, T. 12, rzadki

14


116

115 *115. grosz na stop´ litewskà 1555, Wilno, Ivanauskas 591:87, T. 12, wada blachy, patyna, rzadki

III

1.000,-

II-

2.000,-

*116. pó∏grosz 1545, Wilno, odmiana z imieniem króla przy Pogoni, Ivanauskas 455:69, T. 30, bardzo rzadki i doÊç ∏adnie zachowany

117

118

*117. pó∏grosz 1546, Wilno, na awersie Orze∏ nowego typu, na rewersie Pogoƒ w he∏mie z piórami i ogonem uniesionym II-

175,-

II+

100,-

*119. pó∏grosz 1552, Wilno, Ivanauskas 480:75, nieco rzadszy rocznik, ∏adnie zachowany egzemplarz

I-

200,-

*120. pó∏grosz 1555, Wilno, Ivanauskas 485:75, nieco rzadszy rocznik, pi´kny egzemplarz, wielobarwna patyna

I-

200,-

II-

150,-

II-

250,-

*123. dwudenar 1570, Wilno, Ivanauskas 450:66, moneta z 21 aukcji WCN, patyna

II

200,-

*124. denar 1550, Gdaƒsk, T. 12, rzadki, ciemna patyna

III

300,-

*125. denar 1555, Gdaƒsk, T. 8, rzadki, patyna

II-

300,-

II-

4.000,-

do góry, Ivanauskas 468:73

*118. pó∏grosz 1549, Wilno, Ivanauskas 468:74, patyna

119

120

121

122

*121. pó∏grosz 1556, Wilno, Ivanauskas 489:75 *122. pó∏grosz 1557, Wilno, rzadka odmiana na awersie i rewersie trójlistki rozpoczynajà napisy, Ivanauskas 497:76, moneta z 20 aukcji WCN

123

124

125

126 127 *126. denar 1562, Wschowa, H-Cz. 521 R6, T.35, bardzo rzadki (znany ze zbiorów: Czapskiego, Kubickiego i Potockiego), ∏adnie zachowany, patyna *127. liczman z mennicy wileƒskiej, Aw: Monogram Zygmunta Augusta dzielàcy dat´ 15 - 62, Rw: Tarcza herbowa z Or∏em i Pogonià, miedê 2.99 g, Demel 56 R6, H-Cz. 7147 R7, bardzo rzadki

15

IV/IV- 1.000,-


129

128 Henryk Walezy 1573-1575-1589

*128. 1/2 franka 1587 / B, Rouen, Duplessy 1131 B, moneta rzadko spotykana w tak ∏adnym stanie zachowania z wyraênym popiersiem króla i lustrem menniczym, patyna *129. douzain 1576 / B, Rouen, Duplessy 1140

II+ III+

1.000,150,-

II

20.000,-

III+

2.500,-

III+

1.500,-

130 Gdaƒsk w obl´˝eniu 1577 *130. talar obl´˝niczy 1577, Gdaƒsk, moneta z walca autorstwa Kacpra Goebla, Aw: Popiersie Chrystusa i napis woko∏o DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR, Rw: Herb Gdaƒska, powy˝ej data, napis woko∏o MONETA NOVA CIVITATIS GEDANENSIS, 27.00 g, Bahr. 8105, Dav. 8453, T.30, wada blachy, ale ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

131

132

*131. grosz obl´˝niczy 1577, Gdaƒsk, moneta z kawkà na rewersie wybita w czasie, gdy zarzàdcà mennicy by∏ W. Tallemann, T. 12, patyna, egzemplarz ze zbioru Wiktora Chomiƒskiego *132. grosz obl´˝niczy 1577, Gdaƒsk, moneta bez kawki wybita w czasie, gdy zarzàdcà mennicy by∏ K. Goebl, na awersie g∏owa Chrystusa nie przerywa wewn´trznej obwódki, T. 2.50

133 Stefan Batory 1576-1586 *133. dukat 1586, Gdaƒsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis woko∏o, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o, z∏oto 3.50 g, H-Cz. 770 R, Kaleniecki s. 64, gi´ty, patyna

III

7.500,-

III

8.000,-

134 *134. talar 1586, Nagybanya, Aw: Pó∏postaç króla i napis w otoku, Rw: Tarcza herbowa i napis w otoku, H-Cz. 757 R2, Dav. 8457, T. 80, srebro 28.34 g, Êlad po zawieszce, na awersie g∏adzone t∏o, rzadki, patyna

16


135 *135. trojak 1580, Olkusz, odmiana z herbem Glaubicz na awersie i rewersie, Iger O.80.16.a R8, T. 80, drobne rysy w tle, III

7.500,-

III+

2.500,-

*137. trojak 1581, Olkusz, Iger.O.81.3.c R2, wada blachy, rzadszy rocznik, patyna

III+

500,-

*138. trojak 1581, Wilno, odmiana z herbem Leliwa pod popiersiem króla, Iger V.81.3.e R, Ivanauskas 170:126

III+

300,-

III+

3.000,-

*140. trojak 1582, Wilno, cyfry daty rozstawione szeroko, Iger V.82.1.b R2, Ivanauskas 774:127, bardzo ∏adny, patyna II+

400,-

ogromnie rzadka moneta znana jedynie z nielicznych zbiorów, patyna

136 *136. trojak 1580, Olkusz, odmiana z datà rozdzielonà herbem Batorych, Iger O.80.1.a R4, T. 15, rzadki, patyna

138

137

140

139 *139. trojak 1581, Ryga, Iger R.81.1.d, Gerbaszewski 2, T. 12, rzadki

142

141

*141. trojak 1582, Wilno, cyfry daty rozstawione szeroko, Iger V.82.1.b R, Ivanauskas 774:127, mennicza wada blachy, patyna

II-

350,-

II-

300,-

II-

600,-

II

500,-

*142. trojak 1582, Wilno, cyfry daty rozstawione wàsko, Iger V.82.1.b R, Ivanauskas 774:127, polakierowany, ale ∏adny egzemplarz

144

143

*143. trojak 1582, Ryga, Iger R.82.1.a R2, awers Gerbaszewski 11, rewers Gerbaszewski 1, T. 3, moneta wybita z koƒcówki blachy, ciemna patyna, rzadka

*144. trojak 1583, Ryga, Iger R.83.1.a R1, Gerbaszewski 16, bardzo ∏adny

17


146

145 *145. trojak 1584, Poznaƒ, na awersie ma∏a g∏owa króla, Iger P.84.1.a R1, nieco rzadszy rocznik

II-

500,-

*146. trojak 1584 Wilno, odmiana z du˝à g∏owà króla, Iger V.84.1.a R, Ivanauskas 782:130, wada blachy, ciemna patyna III

250,-

148

147 *147. trojak 1585, Olkusz, po bokach Or∏a i Pogoni litery G - H, Iger O.85.2.b R1

II-/III+

400,-

III+

350,-

III

250,-

*150. trojak 1586, Ryga, ma∏a g∏owa króla, Iger R.86.2.d R, Gerbaszewski 4, drobna mennicza wada bicia, ale doÊç ∏adnyII

400,-

*148. trojak 1585, Ryga, odmiana z ma∏à g∏owà króla, Iger R.85.2.b, Gerbaszewski 8

149

150

*149. trojak 1586, Poznaƒ, data z lewej strony monety, Iger P.86.2.e R1, ciemna patyna

152

151 *151. grosz 1578, Gdaƒsk, odmiana bez rozetki po GEDANENSIS

II

500,-

III+

400,-

*153. grosz 1581, Ryga, na rewersie Orze∏ i Pogoƒ, Gerbaszewski 2.5, T. 8, rzadki i ∏adnie zachowany

II-

1.500,-

*154. grosz 1581, Ryga, herb miasta rozdziela pe∏nà dat´, Gerbaszewski 3.4, moneta wybita z koƒca blachy

II-

500,-

*155. grosz 1581, Ryga, koƒcówka daty po bokach herbu miasta, Gerbaszewski 4.1

III

300,-

*156. grosz 1582, Ryga, Gerbaszewski 1, patyna

III+

400,-

*157. szelàg 1584, Olkusz

III+

125,-

*152. grosz 1579, Gdaƒsk, na awersie gwiazdka na koƒcu napisu, patyna

154

153

155

156

18

157


158 Zygmunt III Waza 1687-1632 *158. dukat 1595, Malbork, Aw: Popiersie i napis w otoku SIGISMVN III D G - REX PO M D L, Rw: Tarcza herbowa i napis w otoku MONE NO AVR REGNI POLO, z∏oto 3.50 g, Kaleniecki s. 77 (podobny), H-Cz. 5033 R5 (odmiana napisu), T. 350, Fr. 82, minimalnie gi´ty, patyna, niezmiernie rzadka moneta

II-

60.000,-

II-

15.000,-

III+

8.000,-

II

65.000,-

II-

12.500,-

II

6.000,-

159 *159. dukat 1595, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o SIGIS III D G REX POL ET SVE D P R V, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS, z∏oto 3.52 g, Kaleniecki s. 156, H-Cz. -, Fr. 10, T. 20, nieco rzadsza odmiana z napisem POL ET SVE D PRV, na awersie w tle minimalne rysy, patyna

160 *160. dukat 1595, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o SIGISMVND III - D G REX POL D PRVS, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS, z∏oto 3.48 g, Kaleniecki ss 152-153, H-Cz. 964 R2, Fr. 10, T. 20, minimalnie gi´ty

161 *161. dukat 1610, Kraków, Aw: Popiersie i napis woko∏o SIGIS III D G - REX POL ET SVE, Rw: Tarcza herbowa i napis woko∏o MONETA NOVA AVR - EA REG POL data, z∏oto 3.42 g, Kaleniecki -, H-Cz. 7441 R7, T. 400, bardzo rzadka moneta, znana ze zbiorów: Czapskiego, Sobaƒskiego, Potockiego i Ossolineum, nieznacznie gi´ta, drobne rysy w tle

162 *162. dukat 1610, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o SIGIS 3 D G REX POL M D L R P, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MONE AVREA CIVI GEDANENSIS, z∏oto 3.53 g, Kaleniecki s. 175, H-Cz. 1267 R1, T. 16, Fr. 10, lekko gi´ty, ale doÊç ∏adny egzemplarz, patyna

163 *163. talar 1627, Bydgoszcz, 29.04 g, Dav. 4315, T. 6, drobne rysy w tle, ale ∏adnie zachowany

19


164 *164. talar 1628, Bydgoszcz, odmiana z herbem podskarbiego pod tarczà herbowà, 28.42 g, Dav. 4315, T. 6, pi´kny egzemplarz z 38 aukcji WCN

II+

15.000,-

II-

7.500,-

III+

5.000,-

III+

6.000,-

II

15.000,-

165

*165. talar 1628, Bydgoszcz, odmiana z herbem podskarbiego pod popiersiem króla, 28.67 g, Dav. 4315, T. 6, patyna

166 *166. talar 1630, Bydgoszcz, odmiana z szerokim popiersiem króla, 28.48 g, Dav. 4316, T. 6, wielobarwna patyna

167

*167. talar 1630, Bydgoszcz, odmiana z wàskim popiersiem króla, 28.13 g, Dav. 4315, T. 6, ciemna patyna

168

*168. talar 1630, Toruƒ, odmiana z literami I - I po bokach herbu miasta, 28.27 g, Dav. 4371, T. 30, rzadki, patyna

20


169 *169. talar 1631, Bydgoszcz, 28.28 g, Dav. 4316, T. 6, patyna

III+

3.500,-

II

25.000,-

170 *170. pó∏talar 1628, Bydgoszcz, 14.47 g, H-Cz. 9655 R3, T. 50, rzadki i bardzo ∏adny, patyna

171

172

*171. ort 1609, Gdaƒsk, kropka nad ∏apà niedêwiedzia, T. 4, rzadki, patyna *172. ort 1612, Gdaƒsk, kropka za ∏apà niedêwiedzia

III+/II- 1.250,II 1.250,-

174

173 *173. ort 1615, Gdaƒsk, kropka za ∏apà niedêwiedzia, moneta bez Êladów obiegu z plamiastà patynà

II+

1.000,-

II+

600,-

*174. ort 1617, Gdaƒsk, PRVS : i ma∏a rozetka na koƒcu napisu, który zachodzi na koron´, patyna, bardzo ∏adnie zachowany

176

175 *175. ort 1617, Gdaƒsk, PRVS : i ma∏a rozetka na koƒcu napisu, który nie zachodzi na koron´

II-

500,-

*176. ort 1620, Gdaƒsk, drobne rysy na policzku króla, rzadki rocznik

III

600,-

III

7.500,-

177 *177. ort 1621/0, Bydgoszcz, przebita data na stemplu, H-Cz. 9618 R8, jeden z najrzadszych ortów Zygmunta III, moneta z 20 aukcji WCN, patyna

21


179

178 *178. ort 1621, Bydgoszcz, rzadka odmiana z cyfrà 16 pod popiersiem króla, T. 3

III+

600,-

*179. ort 1621, Bydgoszcz

II-

300,-

IIII-

600,300,-

*182. ort 1622, Bydgoszcz, ma∏e cyfry daty, patyna III+ *183. ort 1623, Bydgoszcz, wàska g∏owa króla, w koronie nad tarczà herbowà dwa krzy˝yki, ciekawa odmiana w tarczy

300,-

180

181

*180. ort 1621, Gdaƒsk, rzadki rocznik, delikatnie gladzone t∏o awersu *181. ort 1622, Bydgoszcz, du˝e cyfry daty

183

182

II-

300,-

*184. ort 1623, Bydgoszcz, wàska g∏owa króla, w koronie nad tarczà herbowà dwa krzy˝yki

II-

250,-

*185. ort 1623, Bydgoszcz, szeroka g∏owa króla, w koronie nad tarczà herbowà dwie rozetki

II

250,-

II II

300,300,-

*188. ort 1623, Bydgoszcz, szerokie popiersie króla, koƒcówka napisu PRVS . M +, du˝e cyfry daty, bardzo ∏adny, patyna

II-

300,-

*189. ort 1623, Gdaƒsk, minimalnie niedobity, ale bardzo ∏adny

II+

500,-

herbowej brak poprzeczki, patyna

185

184

186

187

*186. ort 1623, Bydgoszcz, szeroka g∏owa króla, w koronie nad tarczà herbowà dwie rozetki, wada blachy ale ∏adny egzemplarz z po∏yskiem menniczym *187. ort 1623, Bydgoszcz, szeroka g∏owa króla, korona nad tarczà herbowà bez krzy˝yków i rozet

189

188

22


191

190 *190. ort 1624, Bydgoszcz, wàska g∏owa króla

II

250,-

*191. ort 1624, Bydgoszcz, szeroka g∏owa króla

II-

250,-

192 *192. ort 1624/3, Gdaƒsk, moneta wybita na krà˝ku z kraw´dzi blachy, ale w wyÊmienitym stanie zachowania

I

1.250,-

194

193 *193. ort 1625, Gdaƒsk, ciemna patyna

III+/II-

300,-

I-

600,-

*195. szóstak 1596, Malbork, odmiana z otwartym O w GROS

II+

250,-

*196. szóstak 1596, Malbork, odmiana napisu SEv w SEX

II+

250,-

II+

250,-

II

250,-

I-

1000,-

III+

750,-

*194. ort 1626, Gdaƒsk, moneta w wyÊmienitym stanie zachowania, rewers wybity lekko niecentrycznie

196

195

197

198

*197. szóstak 1596, Malbork, obwódka zewn´trzna nie dotyka wierzcho∏ka korony, a obwódka wewn´trzna dotyka górnej kraw´dzi korony, moneta wybita uszkodzonym stemplem *198. szóstak 1596, Malbork, obwódka zewn´trzna nie dotyka wierzcho∏ka korony, a obwódka wewn´trzna dotyka górnej kraw´dzi korony

199

200

*199. szóstak 1599, Malbork, rzadka odmiana z du˝à g∏owà króla, bardzo ∏adny *200. szóstak 1599, Malbork, rzadka odmiana z du˝à g∏owà króla, patyna

23


201

202

*201. szóstak 1599, Malbork, odmiana z ma∏à g∏owà króla

II+

*202. szóstak 1601, Malbork, T. 8, rzadki rocznik, patyna

350,-

III+/II- 1.000,-

203

204

*203. trojak 1589, Olkusz, odmiana z rusztem na koƒcu napisu, Iger O.89.1.c R1, delikatna patyna

III+

250,-

*204. trojak 1589, Olkusz, odmiana z rusztem na koƒcu napisu, Iger O.89.1.c R1

III+

250,-

*205. trojak 1589, Olkusz, odmiana z rusztem na koƒcu napisu, Iger O.89.1.c R1

III+

150,-

*206. trojak 1589, Ryga, odmiana z III pomi´dzy lilijkami, Iger R.89.1.a R2, Gerbaszewski 30, patyna

III

200,-

II-

750,-

III

250,-

*209. trojak 1591, Ryga, Iger R.91.1.c, Gerbaszewski 5

III+

150,-

*210. trojak 1592, Malbork, Iger M.92.1.a, delikatna patyna

II+

250,-

egzemplarz, nierównomierna patyna

II-

500,-

*212. trojak 1593, Malbork, Iger M.93.1.a

I-

250,-

205

206

208

207

*207. trojak 1591, Wilno, cyfry daty szeroko rozstawione, Iger V.91.3.a, Ivanauskas 1057:209, rzadszy rocznik, pi´kny egzemplarz, delikatna patyna

*208. trojak 1591, Wilno, cyfry daty ÊciÊni´te, Iger, V.91.3.a, Ivanauskas 1057:209, rzadszy rocznik, patyna

209

210

212

211

*211. trojak 1593, Olkusz, Iger O.93.1.a R4, bardzo rzadka odmiana z pe∏nà datà, mennicza wada blachy, ale ∏adny

24


214

213 *213. trojak 1593, Malbork, Iger M.93.1.a

II+

250,-

*214. trojak 1593, Wilno, odmiana z datà powy˝ej napisu, Iger V.93.1.a, Ivanauskas 1059:209, ∏adny egzemplarz, patyna

II

250,-

II II

250,200,-

*217. trojak 1595, Olkusz, Iger O.95.4.d, ∏adnie zachowany, patyna

II+

250,-

*218. trojak 1595, Wschowa, koƒcówka daty na awersie, Iger W.95.6.c, delikatna patyna

III

200,-

III II-

125,500,-

III+

250,-

II

200,-

II+ II

250,150,-

*225. trojak 1596, Poznaƒ, Iger P.96.3.a R1, patyna

II-

250,-

*226. trojak 1596, Wilno, Iger V.96.1.a R, Ivanauskas 1065:210, patyna

III

250,-

216

215 *215. trojak 1593, Wilno, odmiana z datà u do∏u, Iger V.93.3.b, Ivanauskas 1061:210, ∏adny, patyna *216. trojak 1594, Malbork, odmiana z otwartym pierÊcieniem, Iger M.94.1.b R1

218

217

219

220

*219. trojak 1595, Poznaƒ, Iger P.95.4.b R, nieco niedobity *220. trojak 1595, Lublin, skrócona data u do∏u herbu Lewart, Iger L.95.6.b R

221

222

*221. trojak 1595, Lublin, skrócona data u do∏u herbu Lewart, Iger L.95.6.a R *222. trojak 1595, Ryga, Iger R.95.1.e, Gerbaszewski 4, patyna

223

224

*223. trojak 1596, Olkusz, podobny Iger O.96.1.b (podobny), patyna *224. trojak 1596, Olkusz, Iger O.96.1.l

225

226

25


228

227 *227. trojak 1597, Olkusz, Iger O.97.2.k, ∏adnie zachowany

II+

200,-

*228. trojak 1597, Poznaƒ, Iger P.97.7.a R, delikatna patyna

II+

300,-

*229. trojak 1597, Poznaƒ, Iger P.97.7.a R

II-

200,-

*230. trojak 1597, Lublin, rzadsza odmiana z monogramem MR, Iger L.97.25.b R1, patyna

III+

400,-

III+ II-

250,200,-

*233. trojak 1597, Ryga, Iger R.97.1.b, Gerbaszewski 5

II

200,-

*234. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.1.b, ∏adny egzemplarz, patyna

II+

250,-

*235. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.2.b, ciemna patyna

II-

150,-

*236. trojak 1598, Poznaƒ, litery I - F H - R i koƒcówka daty z ga∏àzkà u do∏u, Iger P.98.1.a R1, rzadszy

III+

350,-

III+

250,-

II

250,-

II III+

200,125,-

230

229

232

231

*231. trojak 1597, Lublin, rzadsza odmiana z monogramem MR, awers Iger L.97.25.e, rewers Iger L.97.25.b, dwukrotnie uderzony stemplem *232. trojak 1597, Wilno, Iger V.97.2.a R, Ivanauskas 1070:214

234

233

236

235

237

238

*237. trojak 1598, Poznaƒ, litery I - F H - R i koƒcówka daty u do∏u, Iger P.98.5.a, patyna *238. trojak 1598, Poznaƒ, niedobita litera P z lewej strony herbu Lewart, Iger P.98.4.a, ∏adnie zachowany, patyna

240

239

*239. trojak 1598, Poznaƒ, litera P z lewej strony herbu Lewart, Iger P.98.4.a, ∏adnie zachowany egzemplarz *240. trojak 1598, Poznaƒ, litera P z lewej strony herbu Lewart, Iger P.98.4.a

26


242

241 *241. trojak 1598, Bydgoszcz, Iger B.98.5.c, wielobarwna patyna *242. trojak 1598, Bydgoszcz, awers Iger B.98.5.d, rewers Iger B.98.5.c

IIII

200,150,-

III+

200,-

II

400,-

*245. trojak 1598, Lublin, litera L z lewej strony herbu Lewart, Iger L.98.2.a R

II+

300,-

*246. trojak 1598, Lublin, litera L z lewej strony herbu Lewart, Iger. L.98.2.a R, nierównomierna patyna

III+

250,-

*247. trojak 1598, Lublin, na rewersie monogram MR, Iger L.98.1.a R2, nierównomierna patyna, rzadki

III+

250,-

*248. trojak 1598, Lublin, litera L poni˝ej pe∏nej daty, Iger L.98.6.d R, rysa na awersie

III

200,-

*249. trojak 1599, Bydgoszcz, litera B z prawej strony herbu Lewart, Iger. B.99.2.b

III

100,-

*250. trojak 1599, Wschowa, litera F z lewej strony herbu Lewart, Iger W.99.1.b

II-

200,-

*251. trojak 1599, Lublin, litera L z lewej strony herbu Lewart, Iger L.99.1.a, patyna

III+

250,-

*252. trojak 1599, Lublin, litera L z lewej strony herbu Lewart, Iger L.99.1.a, lekko niedobity, patyna

III+

200,-

*253. trojak 1600, Olkusz, awers Iger O.00.2.m, rewers Iger O.00.2.l

III+

150,-

*254. trojak 1600, Lublin, awers Iger L.00.1.e, rewers Iger L.00.1.d, patyna

III+

300,-

243

244

*243. trojak 1598, Wschowa, Iger W.98.1.c R, nieco rzadszy typ *244. trojak 1598, Lublin, nieco rzadsza odmiana z pe∏nà datà u do∏u, awers Iger L.98.5.a rewers L.98.4.a, patyna

246

245

248

247

249

250

252

251

253

254

27


256

255 *255. trojak 1600, Kraków, odmiana z popiersiem króla w lewo, Iger K.00.1.a R1

II

300,-

*256. trojak 1601, Poznaƒ, bez litery oznaczajàcej mennic´, Iger P.01.1.a, delikatna patyna

II

200,-

II-

200,-

II

500,-

*259. trojak 1601, Kraków, odmiana z popiersiem króla w lewo, Iger K.01.1.a R1, bardzo ∏adny, patyna

II+

450,-

*260. trojak 1601, Kraków, odmiana z popiersiem króla w lewo, Iger K.01.1.a R1, ∏adny, patyna

II

350,-

*261. trojak 1601, Kraków, odmiana z popiersiem króla w lewo, Iger K.01.1.a R1

II-

300,-

*262. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w prawo, Iger K.01.2.a R1, ∏adnie zachowany

II+

400,-

*263. trojak anomalny bez daty, Iger -, srebro wysokiej próby 1.87 g

III+

250,-

*264. trojak anomalny bez daty, awers Iger - rewers Iger A.bd.2.o, srebro 2.39 g, nierównomierna patyna

III

125,-

*265. 1 öre 1595, Sztokholm, Ählström 15, rzadka moneta w wyÊmienitym stanie zachowania, patyna

II+

5.000,-

*266. 1 öre 1597, Sztokholm, Ahlström 17, patyna

III

1.250,-

257

258

*257. trojak 1601, Poznaƒ, litera P obok Or∏a, Iger P.01.2.a *258. trojak 1601, Wschowa, gwiazdka na koƒcu napisu, Iger W.01.5.g R (podobny, ale w napisie SIG III DG-RP-MDL), mennicza wada krà˝ka, du˝y po∏ysk menniczy, rzadki

259

260

261

262

263

264

265

267

266

268

269

*267. trzykrucierzówka 1615, Kraków

II

200,-

*268. trzykrucierzówka 1616, Kraków

II-

200,-

*269. pó∏torak 1614, Bydgoszcz, T. 4, rzadki typ monety z Or∏em i cyfrà 3 na awersie, ∏adnie wybity i dobrze zachowany

II

500,-

28


270

271

*270. grosz 1593, Olkusz, T. 12, rzadki i doÊç ∏adnie zachowany

II-

1.500,-

*271. grosz 1594, Olkusz, T. 12, rzadki, delikatna patyna

III+

1.000,-

III+

800,-

II

125,-

*274. grosz 1614, Kraków

II+

125,-

*275. fa∏szerstwo z epoki grosza koronnego z omy∏kowà datà 1008, miedê 1.34, resztki srebrzenia

III+

150,-

*276. 1/2 öre 1597, Sztokholm, Ahlström 22.a, patyna

III

750,-

*277. 1/2 öre 1598, Sztokholm, Ählström 23, moneta p´kni´ta, ale ∏adnie zachowana

II-

500,-

*278. 1 fyrk 1597, Sztokholm, Ahlström 28, rzadki rocznik, patyna, widoczne Êlady lustra menniczego

II-

600,-

*279. 1 fyrk 1598, Sztokholm, Ählström 29, mennicze wada bicia, ciemna nierownomierna patyna

III

200,-

*280. szelàg 1593, Olkusz, herb Topór na awersie i rewersie, H-Cz.7287 R6, T. 25?, bardzo rzadki, patyna III+ *281. szelàg 1609, Ryga, Gerbaszewski 3.3 (podobny), rzadki wariant z pe∏nà datà po bokach monogramu królewskiego,

1.250,-

273

272

*272. grosz 1597, Poznaƒ, odmiana z popiersiem króla w koronie i datà po bokach herbu Snopek, T. 15, nieco niedobity, rzadki, ciemna patyna

*273. grosz 1606, Kraków, moneta wybita z koƒca blachy ale doÊç ∏adnie zachowana

274

275

277

276

279

278

280

281

282

mennicza wada krà˝ka, nierównomierna patyna

*282. szelàg 1618, Wilno, monogram (litera S) odwrócony, Ivanauskas 877:171, mennicza wada blachy, rzadki

29

III+

200,-

III+

125,-


284

283

*283. szelàg koronny 1623, Bydgoszcz, pi´kny egzemplarz z du˝ym lustrem menniczym *284. ternar 1624, ¸ob˝enica, rzadka odmiana z pe∏nà datà po bokach monogramu królewskiego, H-Cz. 1497 R2

II+ III

125,250,-

*285. dwudenar 1620, Wilno, Ivanauskas 820:159, centrycznie wybity(!) i doÊç ∏adnie zachowany

II

125,-

*286. denar 1591, Wschowa, H-Cz. 847 R3, T. 20, bardzo rzadki, patyna

III

1.500,-

285 286

287

288

*287. denar 1603, Wschowa, odmiana ze skróconà datà 0 - 3, H-Cz. 1196 R6, T.30, bardzo rzadki i pi´knie zachowany, II

3.000,-

*288. denar 1613, ¸ob˝enica, skrócona data po bokach herbu Bróg, H-Cz. 1300 R6, T. 50, bardzo rzadki, ciemna patyna III

2.500,-

patyna

289

290

291

*289. denar 1623, ¸ob˝enica, odmiana z pe∏nà datà po bokach monogramu królewskiego, znany ze zbiorów Antoniego III

600,-

*290. denar 1623, ¸ob˝enica, data skrócona 2 - 3, T. 2, wyra˝ne Êlady lustra menniczego

III+

150,-

*291. denar 1624, ¸ob˝enica, T. 6, ciemna patyna

III

150,-

II

60.000,-

II-

7.500,-

Franciszka Mathy’ego z Gdaƒska i Kazimierza Sobaƒskiego z Guzowa, du˝a rzadkoÊç

292

W∏adys∏aw IV Waza 1632-1648 *292. dwudukat 1642, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o VLAD IIII D G REX POL & SVEC M D LIT RVS PR, Rw: Widok miasta, poni˝ej herb Gdaƒska i litery G - R, napis woko∏o MON AUREA CIVITA - TIS GEDANEN 1642, z∏oto 6.99 g, Kaleniecki s 282, H-Cz. 1831 (ale jako trzydukatówka), Fr. 13, T. -, bardzo rzadka i efektowna moneta, ∏adnie zachowana

293 *293. dukat 1633, Gdaƒsk, Aw: Popiersie króla i napis woko∏o WLAD IV D G REX POL M D LI R PR, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AVREA CIVI GEDANENSIS, z∏oto 3.22 g, Kaleniecki s 251, H-Cz. 7573 R7, Fr. 15, T. 80, nieco obci´ty, bardzo rzadka odmiana z powtórzonà datà pod ramieniem króla

30


294

*294. dukat 1635, Toruƒ, Aw: Popiersie króla i napis woko∏o VLAD IIII D G REX POL ET SVEC M D L R P, Rw: Herb Torunia i napis MONETA AVR CIVIT THORVNENSIS, z∏oto 3.45 g, Kaleniecki s 235, H-Cz. 1762 R4, T. 40, Fr. 58, nieznacznie gi´ty, ale ∏adnie zachowany

II

15.000,-

II+

20.000,-

II-

15.000,-

II+

25.000,-

III+

5.500,-

295 *295. dukat 1638, Toruƒ, Aw: Popiersie i napis woko∏o VLAD IIII D G REX POL M D LIT RVS PR, Rw: Herb Torunia z literami I - I po bokach i napis woko∏o MONETA AVR CIVIT THORVNENSIS, Kaleniecki s 239, H-Cz. 7578 R6, Fr. 58, T. 40, z∏oto 3.43 g, ∏adnie zachowany egzemplarz, rzadki, patyna

296

*296. dukat 1647, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o VLAD IIII D G R POL & SVE M D L R P, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AVREA CIVITAT GEDANEN, z∏oto 3.47 g, Kaleniecki s 276, H-Cz. 1869 R1, Fr. 15, T. 20, minimalne rysy w tle, ale doÊç ∏adny

297 *297. dukat 1648, Toruƒ, Aw: Popiersie i napis woko∏o VLAD IIII D G R POL & SUEC M D L R P, Rw: Herb Torunia i napis woko∏o MONETA AVREA CIVITATIS THORVNEN, z∏oto 3.48 g, Kaleniecki s 250, Fr. 58, T. 25, lekko gi´ty, ∏adnie zachowany

298

*298. talar 1633, Bydgoszcz, 28.23 g, Dav. 4326, T. 6

31


299

*299. talar 1634, Bydgoszcz, 28.28 g. Dav. 4326, T. 8, Êlad po zawieszce?, drobne rysy w tle

III

4.000,-

II-

15.000,-

300

*300. talar 1639, Toruƒ, 28.17 g, Dav. 4375, T. 8, doÊç ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

301

*301. talar 1640, Gdaƒsk, odmiana z 7 listkami w ga∏àzce nad herbem, 28,50 g, Dav. 4356, T. 10, patyna

III+ 10.000,-

302

*302. talar 1643, Bydgoszcz, 28.61 g, Dav. 4329, T. 18, pod starà patynà widoczne nieznaczne Êlady czyszczenia

32

III+

6.000,-


303

Jan II Kazimierz 1649-1668 *303. odbitka w cynie 5 dukatowej donatywy 1656, Gdaƒsk, Aw: Popiersie króla i napis woko∏o IOAN CASIM D G REX POL & SUEC M D L RUS PRUS, Rw: Panorama miasta i napis woko∏o 5 EX AURO SOLIDO CIVITATIS GEDANENSIS FIERI FECIT, cyna 21.47 g, H-Cz. 2067 R3 (5 dukatówka), Bahr. 8479 (odbitka w srebrze), nieco uszkodzone t∏o na awersie

II+

4.000,-

II-

35.000,-

II-

15.000,-

III

9.000,-

304 *304. dukat 1649, Kraków, Aw: Pó∏postaç króla i napis woko∏o IO CASI D G - REX P M D, Rw: Tarcza herbowa i litery G - P, napis woko∏o L R P M S CZ - N N S G V H RE, z∏oto 2.88 g, Kaleniecki s 307, H-Cz. -, Fr. 90, T.500, nieco obci´ty, ekstremalnie rzadki

305 *305. dukat 1661, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o IOH CAS D G R POL & SUEC M D L R P, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AUREA CIVITAT GEDANENS, z∏oto 3.50 g, Kaleniecki s 397, H-Cz. 2201 R, Fr. 24, T. 14, nieznacznie gi´ty, patyna

306 *306. dukat 1661, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o IOH CAS D G R POL & SUEC M D L R P, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AUREA CIVITAT GEDANENS, z∏oto 3.41 g, Kaleniecki s 397, H-Cz. 2201 R, Fr. 24, T. 14, stara patyna

307 *307. dukat 1666, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o IOH CAS D G R POL & SUEC M D L R P, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AUREA CIVITAT GEDANENS, z∏oto 3.53 g, Kaleniecki s 402, H-Cz. 9852 R, II+/I- 20.000,-

Fr. 24, T. 14, minimalnie gi´ty, pi´kny

33


308

*308. talar 1649, Gdaƒsk, 28.81 g, odmiana z ma∏à g∏owà króla i napisem GEDANENSIS, Dav. 4358, T. 7, egzemplarz I-

20.000,-

III

2.000,-

III+ III

250,300,-

*312. ort 1652, Wschowa, rysy w tle, patyna

III

300,-

*313. ort 1654, Poznaƒ, T. 4, rysy w tle

III

300,-

okazowy, pi´kna stara patyna

309

*309. talar 1649, Gdaƒsk, 28.05 g, odmiana z du˝à g∏owà króla i napisem GEDANENS, Dav. 4358, T. 7, Êlady starego z∏ocenia i oprawy?

311

310 *310. ort 1650, Wschowa, patyna *311. ort 1651, Gdaƒsk

312

313

314

315

*314. ort 1656, Gdaƒsk, z∏ocista patyna II-/III+ *315. ort 1657, Elblàg, okupacja szwedzka -popiersie Karola Gustawa, odmiana z literami MH w ligaturze, Pfau 470, Ahlström 56 a, patyna

III

34

700,750,-


317

316

*316. ort 1657, Elblàg, okupacja szwedzka -popiersie Karola Gustawa, odmiana z literami N-H, Pfau 471, Ahlström 56 a, patyna

*317. ort 1660 Gdaƒsk, na awersie drobna wada blachy

318

III

600,-

III+

750,-

II-

750,-

III+/II-

500,-

319

*318. ort 1660, Toruƒ, T. 3, moneta wybita z kraw´dzi blachy, patyna *319. ort 1662, Gdaƒsk, T. 2, patyna

321

320 *320. ort 1662, Toruƒ, nieco niecentrycznie wybity, ale ∏adnie zachowany egzemplarz z ciemnà patynà

II

1.000,-

*321. ort 1664, Toruƒ, T. 3, rzadszy rocznik, patyna

II-

1.250,-

II+

2.000,-

*323. ort 1667, Kraków, ∏adny egzemplarz, patyna

II

250,-

*324. szóstak 1656, Kraków, okupacja szwedzka, patyna

II-

200,-

*325. szóstak 1661, Lwów, po boku herbu Snopek litery GB - A, doÊç ∏adny egzemplarz, z∏ocista patyna

II-

200,-

*326. szóstak 1662, Bydgoszcz, po boku herbu Snopek litery T - T, wada blachy, ale bardzo ∏adny egzemplarz

II+

200,-

322 *322. ort 1665, Toruƒ, T. 3, rzadki i ∏adnie zachowany

324

323

325

326

35


328

327

*327. szóstak 1664, Kraków, po boku herbu Snopek litery A - T, moneta z omy∏kowym nomina∏em IV, bardzo rzadka

III

250,-

*328. szóstak 1666, Wilno, Ivanauskas 1184:272, drobna wada blachy

III

350,-

330

329 *329. szóstak 1667, Bydgoszcz, litery TL - B po bokach herbu Snopek, doÊç ∏adny egzemplarz

III+

125,-

III/III+

150,-

*331. dwugrosz 1651, Elblàg, wada blachy, ale doÊç ∏adnie zachowany egzemplarz, rzadki, patyna

III+

500,-

*332. pó∏torak 1662, Poznaƒ, na powierzchni monety widoczny blask menniczy

III+

300,-

II+

1.250,-

III+

200,-

III+

250,-

*330. dwugrosz 1650, Bydgoszcz, na awersie drobna wada blachy

332

331

333

334

335

*333. grosz 1652, Wilno, Ivanauskas 1166:266, T. 3, nieco niecentryczny, ale bardzo ∏adny i rzadki *334. szelàg 1652, Wilno, wariant ze skróconà datà 5 - 2 po bokach monogramu królewskiego cyfra 5 przypomina odwróconà 2, rzadki, patyna

*335. szelàg 1666, Elblàg, rzadki i doÊç ∏adnie zachowany, centrycznie wybity (!)

336

Micha∏ Korybut WiÊniowiecki 1669-1673 *336. dwudukat bez daty, Toruƒ, Aw: Popiersie i napis woko∏o MICHAEL D G REX POLO M D L RVS PR, Rw: Widok miasta i napis woko∏o EX AVRO SOLIDO CIVIT THORVNENSIS FIERI FEC, z∏oto 6.70 g, Kaleniecki ss 463-464, H-Cz. 2397 R3, Fr. 66, rzadki i bardzo ∏adny

II

45.000,-

I-

15.000,-

337 *337. dukat 1673, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o MICHAEL D G REX - POL MD L R P, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AUREA CIVITAT GEDANENS, z∏oto 3.51 g, na awersie punca - listek pi´ciop∏atkowy, Kaleniecki ss 458-459, H-Cz. 2383 R1, Fr. 32, T. 35, bardzo ∏adnie zachowany

36


338 Jan III Sobieski 1674-1696 *338. dukat 1683, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o IOAN III D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AUREA CIVITAT GEDAN, z∏oto 3.44 g, Kaleniecki ss 474-475, H-Cz. 2478 R1, Fr. 36, T. 15, gi´ty i drobne uszkodzenie rantu

III

8.000,-

339 *339. dukat 1688, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o IOAN III D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AUREA CIVITAT GEDAN, z∏oto 3.47 g, Kaleniecki ss 477-478, H-Cz. 2503 R2, Fr. 36, I-/II+ 25.000,-

T. 18, wyÊmienity stan zachowania

341

340 *340. ort 1677, Bydgoszcz, odmiana 1 - 8 i S - B po bokach tarczy herbowej, ciemna patyna

III

350,-

*341. ort 1677, Bydgoszcz, nieco rzadsza odmiana z cyframi 8-1 po bokach tarczy herbowej, T. 4, ciemna patyna

III

300,-

343

342 *342. szóstak 1684, Bydgoszcz, litery SP pod popiersiem króla, H-Cz. 5290 R5, bardzo ∏adny i rzadki

II

400,-

*343. trojak 1685, Kraków, Iger K.85.1.b R3, mennicza wada bicia

III

700,-

344 August II 1697-1733 *344. dwudukat koronacyjny 1697, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Napisy, z∏oto 6.89 g, Fr. 2826, moneta wybita z okazji koronacji Augusta na króla Polski, nieznaczne Êlady czyszczenia na awersie

III+ 10.000,-

345 *345. dukat koronacyjny 1697, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Napisy, z∏oto 3.47 g, Merseb. 1389, Fr. 2527, (certyfikat zakupu w firmie E. Cahna w 1930 r), moneta wybita z okazji koronacji Augusta na króla Polski, patyna

37

I-

10.000,-


346 *346. dukat koronacyjny 1697, Drezno, Aw: Napis, Rw: Rami´ z szablà, z∏oto 3.45 g, Fr. 2830, moneta wybita z okazji I-

6.000,-

II+

10.000,-

II-

7.000,-

II-

7.500,-

II+

12.500,-

koronacji Augusta na króla Polski, patyna

347 *347. dukat wikariacki 1711, Drezno, Aw: Dwa sto∏y z insygniami, Rw: Król na koniu, z∏oto 3.46 g, Merseb 1487, Fr. 2822, moneta z certyfikatem zakupu na aukcji Grünowa w 1915 r, ∏adna stara patyna

348 *348. dukat wikariacki 1711, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Insygnia, z∏oto 3.41 g, Merseb. 1485, Fr. 2823, rzadszy typ monety, lekko pogi´ty, patyna

349 *349. dukat (˝eton) bez daty (tzw. Coseldukat 1706), Drezno, Aw: Dwa go∏´bie i napisy, Rw: Kogut na kurce i napisy, z∏oto 3.44 g, Merseb. 1588 (srebro), Fr. 2776, rzadki

350 *350. dukat 1712, Lipsk, Aw: Król na koniu, Rw: Na panopliach tarcza herbowa, z∏oto 3.46 g, Merseb. 1500, Fr. 2806, rzadka moneta z certyfikatem zakupu na aukcji Hessa w 1918 r, patyna

351

*351. talar 1695, Drezno, litery I - K po bokach tarczy herbowej, Schnee 985, Dav. 7652, moneta przysz∏ego króla Polski, ciemna patyna

II

38

5.000,-


352

*352. klipa strzelecka o wadze talara 1697, Lipsk, 25.33 g, Schnee 989, Dav. 7654, bardzo ∏adny egzemplarz z ciemnà patynà

II

6.000,-

II

5.000,-

II

3.000,-

II

4.500,-

353

*353. talar 1699, Drezno, 29.06 g, Schnee 991, Dav. 7656, patyna

354

*354. klipa strzelecka o wadze talara 1705, Drezno, 25.48 g, Schnee 993, Dav. 2648, ∏adny i rzadki egzemplarz, ale z otworem do zawieszania, patyna

355

*355. talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Dwa sto∏y z insygniami, Rw: Król na koniu, 29.01 g, Schnee 1011, Dav. 2654, ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

39


356

*356. talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Dwa sto∏y z insygniami, Rw: Król na koniu, 29.01 g, Schnee 1011, Dav. 2654, patyna *357. talar okolicznoÊciowy 1717, Drezno, Aw: Korona i napis, Rw: ˚aglowiec, 29.13 g, Schnee 1017, Dav. 2658,

III

3.000,-

357

moneta wybita dla upami´tnienia Êmierci matki króla Anny Zofii, patyna II/II- 12.000,*358. talar okolicznoÊciowy 1719, Drezno, Aw: Napis, Rw: Dwa serca, 28.93 g, Schnee 1020, Dav. 2660, moneta wybita dla uczczenia zaÊlubin królewicza Augusta (póêniejszego króla Augusta III), rzadki

III+

9.000,-

358

*359. talar 1730, Drezno, 29.16 g, Schnee 1015, Dav. 2653, drobne rysy w tle, patyna

359

40

III+/II- 5.500,-


360

*360. 2/3 talara (gulden) 1696, Drezno, Merseb. 1380, Dav. 817, moneta przysz∏ego króla Polski, ∏adnie zachowany II

1.250,-

III

750,-

II-

1.250,-

II

3.000,-

*364. szóstak 1702, Lipsk, Merseb. 1162, moneta z doÊç ∏adnym lustrem menniczym

II-

600,-

*365. 1/24 talara 1709, Drezno, Merseb. 1621, rzadszy typ monety z monogramem, patyna

III

200,-

egzemplarz

361

*361. 2/3 talara (gulden) 1702, Drezno, Merseb. 1438, Dav. 819, na awersie drobna wada blachy

362

*362. 2/3 talara (gulden) 1703, Drezno, Merseb. 1438, Dav. 819, patyna

363

*363. pó∏talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Dwa sto∏y z insygniami, Rw: Król na koniu, Merseb. 1491, Kohl 441, ∏adnie zachowany egzemplarz

365

364

41


366 August III 1733-1763

*366. ˝eton koronacyjny 1734, Aw: Korona i napis, Rw: Napis, 3.45 g, H-Cz. 2754, Racz. 374, patyna

II

500,-

367 *367. 5 talarów (august d’or) 1756, Lipsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM, Rw: Tarcza herbowa, ni˝ej napis E 5 TH C, napis woko∏o SAC ROM ARCHIM ET ELECK, z∏oto 6.59 g, II/II+ 15.000,-

Kaleniecki ss 503-504, H-Cz. 5993 R2, Fr. 2859, T. 18, bardzo ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

368 *368. dukat 1734, Gdaƒsk, Aw: Popiersie i napis woko∏o AVGVST III D G REX POL M D L R P EL S, Herb Gdaƒska i napis woko∏o MON AVREA CIVITAT GEDAN, z∏oto 3.46 g, Kaleniecki ss 519-519, H-Cz. 2756 R3, Fr. 42, T. 30, gi´ty, ale ∏adnie zachowany, rzadki, patyna

II

30.000,-

369

*369. talar 1737, Drezno, 29.10 g, Schnee 1026, Dav. 2665, patyna

III+/II- 6.000,-

370

*370. talar 1738, Drezno, 28.95 g, Schnee 1028, Dav. 2665, patyna

42

II-

4.000,-


371 *371. talar wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, Schnee 1032, Dav. 2669, patyna

II+

5.000,-

II

6.000,-

I-

1.000,-

372 *372. talar 1755, Lipsk, 28.93 g, Schnee 1037, Aw:typ B, Rw: typ 3, Dav. 1617, moneta z du˝ym blaskiem menniczym, patyna

373 *373. 1/3 talara (1/2 guldena) 1753, Drezno, Merseb. 1756, pi´kny egzemplarz

375

374

*374. dwuz∏otówka (8 groszy) 1753, “efraimek”, odmiana z literami E - C i 8 GR pod tarczà herbowà, Merseb. 1778

III+

400,-

*375. tymf 1753, Lipsk, Merseb. 1776, ∏adny egzemplarz

II-

400,-

*376. tymf 1753, Lipsk, Merseb. 1776

III

300,-

*377. ort 1753, Lipsk

III+

250,-

*378. ort 1754, Lipsk, odmiana z ma∏à g∏owà króla, Merseb. 1779, ∏adnie zachowany

II+

350,-

*379. ort 1754, Lipsk, odmiana z du˝à g∏owà i szczup∏ym popiersiem króla, Merseb. 1779, pi´kny egzemplarz, patyna

II+

400,-

377

376

379

378

43


380

381

*380. ort 1754, Lipsk, odmiana z du˝à g∏owà i szczup∏ym popiersiem króla, kropka po dacie, Merseb. 1779

II

250,-

*381. ort 1754, Lipsk, odmiana z du˝à g∏owà i szerszym popiersiem króla, Merseb. 1779

II

250,-

*382. ort 1754, Lipsk, odmiana z du˝ym popiersiem króla, na awersie rosyjska punca YU

III

300,-

*383. ort 1755, Lipsk, bardzo du˝e popiersie króla i ma∏e cyfry daty, Merseb. 1782, ∏adnie zachowany, patyna

II+

400,-

II+ II

300,300,-

I-

500,-

382

383

384

385

*384. ort 1755, Lipsk, bardzo du˝e popiersie króla i du˝e cyfry daty, Merseb. 1782, drobna wada blachy na awersie *385. ort 1755, Lipsk, mniejsze popiersie króla, Merseb. 1782

386

387

*386. ort 1756, Lipsk, Merseb. 1782, pi´kny *387. ort 1760, Gdaƒsk, odmiana z cyfrà 18 ponad wieƒcem, Merseb. 1798, bardzo ∏adny

388

II/II+

1.500,-

389

*388. grosz wikariacki 1740, Drezno, Aw: Popiersie króla, Rw: Orze∏ dwug∏owy, Merseb. 1694, delikatna patyna *389. 1/24 talara 1752, Drezno, Merseb. 1762

II II+

200,150,-

391

390

*390. 1/24 talara 1753, Lipsk, Aw: Monogram królewski i data, Rw: Napis, Merseb. 1767, Kohl. 498, rzadki i w pi´knym stania zachowania -okazowy egzemplarz

*391. 3 halerze 1748, Drezno, Merseb. 1764, pi´knie zachowane

44

I

2.500,-

I-

200,-


392 Stanis∏aw August Poniatowski 1764-1795 *392. 3 dukaty (august d’or) 1794, Warszawa, Aw: G∏owa i napis woko∏o STANISLAUS AUG D G REX POL M D L Rw: Tarcza herbowa i napis woko∏o AUREUS 1794 POLONIAE, z∏oto 12.28 g, Plage 459, Kaleniecki s 561, T. 40, Fr. 98, efektowna moneta

II-

30.000,-

II

12.000,-

III

8.000,-

II-

4.500,-

III

3.000,-

393 *393. dukat 1785, Warszawa, Aw: G∏owa i napis woko∏o STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Wieniec i napis w 5 wierszach AUREUS NUMMUS POLONIAE ANNO 1785, z∏oto 3.48 g, Plage 445, Kaleniecki s 544, T. 16, Fr. 104, patyna

394 *394. dukat 1789, Warszawa, Aw: G∏owa i napis woko∏o STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Wieniec i napis w 5 wierszach AUREUS NUMMUS POLONIAE ANNO 1789, z∏oto 3.47 g, Plage 449, Kaleniecki s 548, T. 16, Fr. 104, lekko gi´ty

395

*395. talar 1766, Warszawa, odmiana bez kropek po COLONIEN i dacie, 27.83 g, Plage 381, Dav. 1618, ∏adny egzemplarz, patyna

396 *396. talar 1766, Warszawa, odmiana z kropkà po COLONIEN i bez kropki po dacie, 27.68 g, Plage 380, Dav. 1618, drobne Êlady czyszczenia w tle

45


397

398

*397. talar 1783, Warszawa, 27.97 g, Plage 404, Dav. 1620, na awersie ma∏a wada blachy, minimalnie justowany

III+

3.000,-

II/II-

2.500,-

*399. talar 1788, Warszawa, odmiana z d∏u˝szym wieƒcem, 27.41 g, Plage 408, Dav. 1621, lekko justowany, patyna

II-

2.000,-

*400. talar 1788, Warszawa, odmiana z d∏u˝szym wieƒcem, 27.41 g, Plage 408, Dav. 1621, lekko justowany

III+

2.000,-

III+

1.000,-

II

8.000,-

*403. dwuz∏otówka 1766, Warszawa, Plage 309

III

400,-

*404. dwuz∏otówka 1768, Warszawa, Plage 313

II-

800,-

III+

600,-

II/II+

750,-

*398. talar 1788, Warszawa, odmiana z krótszym wieƒcem, 27.58 g, Plage 407, Dav. 1621, na awersie graffiti, minimalnie justowany

399

400

402

401

*401. talar 1794, Warszawa, 24.09 g, Plage 373, Dav. 1623, drobna wada blachy *402. pó∏talar 1777, Warszawa, wst´ga wià˝àca w∏osy wy˝ej, Plage 363, bardzo rzadki, patyna

403

404

405

406

*405. dwuz∏otówka 1777, Warszawa, Plage 329, justowana *406. dwuz∏otówka 1781, Warszawa, Plage 333, ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

46


408

407

*407. dwuz∏otówka 1787, Warszawa, odmiana z napisem 41 3 4 bez kreski u∏amkowej, Plage -, minimalnie justowana, I-

1.500,-

II+

1.000,-

II-

4.000,-

*410. z∏otówka 1778, Warszawa, Plage 286, rzadka, patyna

III

300,-

*411. z∏otówka 1787, Warszawa, Plage 295, justowana

II+

500,-

III+

300,-

II

500,-

III+ III+

200,250,-

*416. 10 groszy miedzianych 1790, Warszawa, Plage 235, delikatna patyna

II-

300,-

*417. 6 groszy 1794, Warszawa, Plage 207, wada krà˝ka, patyna

III+

150,-

bardzo rzadka i bardzo ∏adnie zachowana

*408. dwuz∏otówka 1787, Warszawa, odmiana z napisem 41 3 4 bez kreski u∏amkowej, Plage -, lekko justowana, rzadka, ∏adny egzemplarz, delikatna patyna

409 *409. z∏otówka próbna 1771, Warszawa, 2,47 g (oryginalne stare bicie), Plage 471, rzadka, patyna

411

410

413

412 *412. z∏otówka 1788, Warszawa, Plage 296, justowana, ciemna patyna *413. z∏otówka 1792, Warszawa, Plage 300, justowana

415

414 *414. 2 grosze srebrne (pó∏z∏otek) 1767, Warszawa, Plage 246, patyna *415. grosz srebrny, 1774, Warszawa, Plage 223

417

416

47


419

418 *418. trojak 1767, Warszawa, Plage Miedê 219, Iger WA.67.1.a

III

100,-

*419. trojak 1784, Warszawa, Plage Miedê 266, Iger WA.84.1.a R, patyna

III+

125,-

421

420 *420. grosz 1767, Kraków, Plage Miedê 93, wada krà˝ka, bardzo ∏adny

II

150,-

*421. szelàg 1768, Kraków, Plage Miedê 5, bardzo ∏adny, ciemna patyna

II

150,-

*422. 30 krajcarów 1775, Wiedeƒ, Plage 8, nieznacznie justowane, ale ∏adnie zachowany egzemplarz, delikatna patyna

II

1.000,-

*423. 30 krajcarów 1776, Wiedeƒ, Plage 9, patyna

III

400,-

III

400,-

II

100,-

II II-

200,150,-

*428. talar 1811, Warszawa, 22.50 g, Plage 114, Dav. 247, drobna wada blachy

III

1.500,-

*429. 1/3 talara (dwuz∏otówka) 1812, Warszawa, Plage 111, rysy w tle

II

600,-

423

422 Zabór austriacki - monety OÊwi´cimsko-Zatorskie

425

424 *424. 15 krajcarów 1776, Wiedeƒ, Plage 3, patyna Zabór pruski - monety Prus Po∏udniowych 1793-1807

*425. pó∏grosz 1797, Wroc∏aw, Plage 22, bardzo ∏adny, ciemna patyna

427

426 Wolne Miasto Gdaƒsk 1807-1815

*426. grosz 1812, Gdaƒsk, Plage 49, bardzo ∏adny *427. szelàg 1808, Gdaƒsk, Plage 46

429 428 Ksi´stwo Warszawskie 1807-1815

48


430

431

*430. 1/3 talara (dwuz∏otówka) 1812, Warszawa, Plage 111, wada blachy, patyna

III

250,-

*431. 1/3 talara (dwuz∏otówka) 1813, Warszawa, Plage 112, patyna

III

300,-

433

432 *432. 1/3 talara (dwuz∏otówka) 1814, Warszawa, Plage 113, drobna wada blachy

II-

*433. 10 groszy 1812, Warszawa, Plage 102, pi´kny okazowy egzemplarz z kolekcji W. Brandt’a

I

600,2.500,-

435

434 *434. 10 groszy 1813, Warszawa, Plage 103

II-

300,-

*435. 5 groszy 1811 I.S., Warszawa, Plage 94, moneta przebita z 1/24 talara pruskiego, pi´kny okazowy egzemplarz I

z kolekcji W. Brandt’a

436

2.500,-

437

*436. 5 groszy 1811 I.B., Warszawa, Plage 96, moneta przebita z 1/24 talara pruskiego, patyna

II-

250,-

*437. grosz 1812, Warszawa, Plage 72, ∏adny egzemplarz

II

125,-

II+

18.000,-

I-

40.000,-

438

Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825 i Miko∏aj I 1825-1855

*438. 50 z∏otych 1819, Warszawa, z∏oto 9.79 g, Plage 3, Bitkin 806 R1, Fr. 105, rzadkie i ∏adnie zachowane

439

*439. 50 z∏otych 1829, Warszawa, z∏oto w odcieniu ˝ó∏tym 9.78 g, Plage 10, Bitkin 985 R1, Fr. 109, rzadki i pi´kny egzemplarz

49


440 *440. 25 z∏otych 1817, Warszawa, z∏oto 4.88 g, Plage 11, Bitkin 812 R, Fr. 106, minimalne rysy na awersie, patyna

III+ 10.000,-

441 *441. 25 z∏otych 1818, Warszawa, z∏oto 4,89 g Plage 12, Bitkin 813, R, Fr. 106, minimalne rysy na awersie, patyna

II+

12.500,-

II+

12.500,-

II-

12.500,-

*444. 5 z∏otych 1829, Warszawa, Plage 37, Bitkin 985, patyna

II

1.000,-

*445. 5 z∏otych 1829, Warszawa, Plage 37, Bitkin 985, patyna

III+/II-

442 *442. 25 z∏otych 1819, Warszawa, z∏oto 4.91 g, Plage 14, Bitkin 814 R, Fr. 106, minimalne ryski w tle awersu

443

*443. 10 z∏otych 1820, Warszawa, Plage 23, Bitkin 819 R, patyna

444

445

800,-

446 *446. 5 z∏otych 1830, Warszawa, Plage 39, Bitkin 987, nieco rzadsza odmiana z literami K - G, minimalne Êlady I-

czyszczenia, patyna

50

2.000,-


447

448

*447. 5 z∏otych 1831, Warszawa, Plage 40, Bitkin 988

III+/II-

*448. 5 z∏otych 1832, Warszawa, Plage 41, Bitkin 989, ∏adnie zachowane, patyna

II

800,1.250,-

450

449 *449. 5 z∏otych 1833, Warszawa, Plage 42, Bitkin 990, ciemna wielobarwna patyna

III+/II-

*450. 2 z∏ote 1816, Warszawa, Plage 45, Bitkin 830, ∏adnie zachowane

II

451

800,1.250,-

452

*451. 2 z∏ote 1818, Warszawa, Plage, 47, Bitkin 832, minimalne Êlady justowania *452. 2 z∏ote 1819, Warszawa, Plage 49, Bitkin 833, delikatna patyna

453

II-/III+

400,-

III+

400,-

III+

400,-

454

*453. 2 z∏ote 1820 Warszawa, Plage 51, Bitkin 834 R, rzadsza odmiana z ukoÊnie zàbkowanym rantem *454. 2 z∏ote 1821, Warszawa, Plage 54, Bitkin 840, ∏adnie zachowane, patyna

455

II

1.000,-

II-

750,-

III+/II-

600,-

456

*455. 2 z∏ote 1824, Warszawa, Plage 57, Bitkin 819, justowane, delikatna patyna *456. 2 z∏ote 1830, Warszawa, Plage 61, Bitkin 995, minimalnie justowane, delikatna patyna

458

457 *457. 1 z∏oty 1818, Warszawa, Plage 62, Bitkin 832, ∏adnie zachowany egzemplarz *458. 1 z∏oty 1818, Warszawa, Plage 62, Bitkin 832, drobne rysy, patyna

51

II/II+ II-

1.250,750,-


460

459 *459. 1 z∏oty 1819, Warszawa, Plage 64, Bitkin 843, patyna

III+

750,-

*460. 1 z∏oty 1827, Warszawa, Plage 70, Bitkin 996, patyna

III

500,-

*461. 1 z∏oty 1828, Warszawa, Plage 71, Bitkim 997 R, rysy na awersie, nieco rzadszy rocznik, patyna

III

400,-

*462. 1 z∏oty 1829, Warszawa, Plage 72, Bitkin 998, doÊç ∏adny egzemplarz, patyna

II-

1.000,-

461

462

463

464

*463. 1 z∏oty 1830, Warszawa, Plage 73, Bitkin 999, nierównomierna patyna, ale ∏adnie zachowana moneta

II-/II

750,-

III+/II-

750,-

II

500,-

*466. 5 groszy 1816, Warszawa, Plage 112, Bitkin 854, widoczny blask menniczy

III+

150,-

*467. 5 groszy 1826, Warszawa, Plage 122, Bitkin 1015, pi´kne rzadko spotykane w tak ∏adnym stanie

II+

500,-

II+

2.500,-

II+

2.500,-

*464. 1 z∏oty 1830, Warszawa, Plage 73, Bitkin 999

465

466

467

*465. 10 groszy 1825, Warszawa, Plage 86, Bitkin 853, pi´kne rzadko spotykane w tak ∏adnym stanie

468 *468. 3 grosze 1828, nowe bicie (lata 50-te XIX wieku), Iger KK.28.1.b R2, Plage 169, Bitkin H 1033 R2, patyna

469 *469. 3 grosze 1831, nowe bicie (lata 50-te XIX wieku), Iger KK.31.1.b R2, Plage 173, Bitkin H 1042 R2, patyna

52


470 Powstanie Listopadowe 1830-1831

*470. dukat 1831, Warszawa, rzadka odmiana z kropkà za pochodnià, z∏oto 3.49 g, Plage 271, Fr. 114, drobne rysy

II

5.000,-

II+/I-

7.000,-

II

6.000,-

I-

2.500,-

471 *471. dukat 1831, Warszawa, odmiana z kropkà przed pochodnià, z∏oto 3.49 g, Plage 269, Fr. 114, drobne rysy, gi´ty

472 *472. dukat 1831, Warszawa, odmiana z kropkà przed pochodnià, z∏oto 3.48 g, Plage 269, Fr. 114

474

473 *473. 5 z∏otych 1831, Warszawa, Plage 272, minimalny justunek, pi´knie zachowane *474. 5 z∏otych 1831, Warszawa, Plage 272, justowane

III+/II- 1.500,-

476

475 *475. 2 z∏ote 1831, Warszawa, Plage 273, justowane ale pi´kne, seledynowa patyna

I-/II+

800,-

Wolne Miasto Kraków 1815-1846

*476. 1 z∏oty 1835, Wiedeƒ, Plage 294, pi´knie zachowany egzemplarz z delikatnà patynà

I/I-

2.000,-

*477. 1 z∏oty, 1835, Wiedeƒ, Plage 294

II+

600,-

*478. 10 groszy 1835, Kraków, Plage 295, bardzo ∏adne lustro mennicze

II+

1.000,-

*479. 5 groszy 1835, Wiedeƒ, Plage 296, moneta w pude∏ku PCGS z certyfikatem MS 64, bardzo ∏adna z patynà

I

2.000,-

*480. 5 groszy 1835, Wiedeƒ, Plage 296, bardzo ∏adne

I

1.000,-

477

478

480

479

53


481 Monety Zaboru Rosyjskiego

*481. 3 ruble = 20 z∏otych 1835, Petersburg, z∏oto 3,92 g, Plage 301, Bitkin 1076 R, Fr. 111, drobne rysy w tle, patyna

II-

6.500,-

II

7.500,-

*483. 1 1/2 rubla = 10 z∏otych 1833, Petersburg, Plage 313, Bitkin 1083, doÊç ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

II+

1.000,-

*484. 1 1/2 rubla = 10 z∏otych 1835, Petersburg, po 4 k´pce liÊci 1 jagoda, Plage 322, Bitkin 1088, wielokolorowa patyna

II

1.000,-

II-

500,-

II

1.000,-

482 *482. 3 ruble = 20 z∏otych 1837, Petersburg, z∏oto 3.91 g, Plage 305, Bitkin 1078 R, Fr. 111, patyna

483

484

485

486

*485. 1 1/2 rubla = 10 z∏otych 1835, Petersburg, po 4 k´pce liÊci 2 jagody, Plage 323, Bitkin 1087 *486. 1 1/2 rubla = 10 z∏otych 1836, Petersburg, Plage 327, Bitkin 1089, drobne mennicze wady bicia,wielokolorowa patyna

488

487 *487. 1 1/2 rubla = 10 z∏otych 1837, Warszawa, Plage 333, Bitkin 1133

*488. 1 1/2 rubla = 10 z∏otych 1841, Warszawa, Plage 339, Bitkin 1137 R, rzadszy rocznik, wielobarwna patyna

54

III+/IIII

800,2.000,-


490

489 *489. rubel 1843, Warszawa, Plage 431, Bitkin 422, patyna

III+

400,-

*490. rubel 1844, Warszawa, Plage 433, Bitkin 423, ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

II+

550,-

492

491 *491. rubel 1844, Warszawa, Plage 433, Bitkin 423

III+/II-

300,-

*492. rubel 1847, Warszawa, Plage 440, Bitkin 426

II-

400,-

III

1.000,-

II+/I-

1.000,-

493

494

*493. 30 kopiejek = 2 z∏ote 1834, Warszawa, Plage 371, Bitkin 1151 R1, najrzadszy rocznik 30 kopiejkówek, w cenniku Berezowskiego 25 z∏otych, patyna

*494. 30 kopiejek = 2 z∏ote 1835, Warszawa, Plage 372, Bitkin 1152, pi´kny egzemplarz

495

496

*495. 30 kopiejek = 2 z∏ote 1836, Warszawa, Plage 374, Bitkin 1153, drobne rysy, ale doÊç ∏adny egzemplarz

II-/III+

400,-

III

300,-

*497. 30 kopiejek = 2 z∏ote 1838, Warszawa, Plage 377, Bitkin 1156

II-/III+

500,-

*498. 30 kopiejek = 2 z∏ote 1839, Warszawa, Plage 378, Bitkin 1159, wielokolorowa patyna

III+/II-

500,-

III/III+

400,-

III+

400,-

*496. 30 kopiejek = 2 z∏ote 1837, Warszawa, Plage 376, Bitkin 1155, patyna

497

498

500

499 *499. 30 kopiejek = 2 z∏ote 1840, Warszawa, Plage 379, Bitkin 1160, patyna *500. 25 kopiejek = 50 groszy 1846, Warszawa, Plage 385, Bitkin 1152, patyna

55


501

502

*501. 25 kopiejek = 50 groszy 1847, Warszawa, Plage 386, Bitkin 1253, delikatna patyna

II-

500,-

*502. 25 kopiejek = 50 groszy 1848, Warszawa, Plage 387, Bitkin 1254, patyna

III

400,-

504

503

*503. 15 kopiejek = 1 z∏oty 1833, Petersburg, Plage 399, Bitkin 1113, bardzo ∏adnie zachowany egzemplarz

I-

600,-

I-/II+

500,-

*505. 15 kopiejek = 1 z∏oty 1838, Petersburg, Plage 411, Bitkin 1119, drobna mennicza wada bicia, patyna

II-

300,-

*506. 15 kopiejek = 1 z∏oty 1839, Warszawa, Plage 412, Bitkin 1172, patyna

II-

400,-

III+

300,-

I

150,-

*504. 15 kopiejek = 1 z∏oty 1836, Warszawa, Plage 406, Bitkin 1166, ∏adne, patyna

505

506

508

507

*507. 15 kopiejek = 1 z∏oty 1840, Petersburg, Plage 416, Bitkin 1122, drobna mennicza wada bicia, patyna *508. 10 groszy 1840, Warszawa, Plage 106, Bitkin 1182, wyÊmienite

510

509 *509. 2 kopiejki 1858, Warszawa, Plage 488, Bitkin 466

III

200,-

*510. kopiejka 1851, Warszawa, Plage 496, Bitkin 867, pi´kny stan zachowania, patyna

I-

1.250,-

*511. kopiejka 1860, Warszawa, Plage 505, Bitkin 479

II+

200,-

*512. dienie˝ka 1851, Warszawa, Plage 513, Bitkin 873

II+

800,-

512

511

513

514

*513. dienie˝ka 1855, Warszawa, Plage 524, Bitkin 489

II

200,-

*514. po∏uszka 1861, Warszawa, Plage 537, Bitkin 497 R, rzadszy rocznik, ∏adnie zachowana, patyna

I-

600,-

56


516

515 II Rzeczpospolita Polska 1918-1939

*515. 10 z∏otych 1932, Warszawa, G∏owa Kobiety, Parchimowicz 120.a, bardzo ∏adny stan zachowania *516. 10 z∏otych 1932, Anglia, G∏owa Kobiety, Parchimowicz 120.b, bardzo ∏adny stan zachowania

I-

250,-

I/I-

250,-

518

517

*517. 10 z∏otych 1933, Warszawa, Romuald Traugutt, Parchimowicz 122, pi´kny egzemplarz, delikatna patyna *518. 10 z∏otych 1933, Warszawa, Romuald Traugutt, Parchimowicz 122, delikatna patyna

519

I-

600,-

I-/II+

600,-

520

*519. 10 z∏otych 1936, Warszawa, Józef Pi∏sudski, Parchimowicz 124.c, wyÊmienite

I

500,-

I/I-

500,-

*521. 10 z∏otych 1937, Warszawa, Józef Pi∏sudski, Parchimowicz 124.d, bardzo ∏adne

I-

250,-

*522. 10 z∏otych 1939, Warszawa, Józef Pi∏sudski, Parchimowicz 124.f, wyszukany, idealny egzemplarz, pi´kna patyna

I

400,-

*520. 10 z∏otych 1936, Warszawa, Józef Pi∏sudski, Parchimowicz 124.c, pi´kne z du˝ym blaskiem menniczym

521

522

523

524

*523. 10 z∏otych 1939, Warszawa, Józef Pi∏sudski, Parchimowicz 124.f, wyszukany, idealny egzemplarz, pi´kna patyna *524. 5 zlotych 1928, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.a, pi´kny egzemplarz

57

I I-/II+

400,2.500,-


525

526

*525. 5 z∏otych 1928, Bruksela, Nike, Parchimowicz 114.b, bardzo ∏adne

II+

*526. 5 z∏otych 1930, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.c, rzadki rocznik

527

800,-

III/III- 2.000,-

528

*527. 5 z∏otych 1930, Warszawa, Sztandar, Parchimowicz 115.a, pi´kny egzemplarz

I-

1.000,-

*528. 5 z∏otych 1930, Warszawa, Sztandar, Parchimowicz115.a, pi´kny egzemplarz, patyna

I-

1.000,-

530

529 *529. 5 z∏otych 1930, Warszawa, Sztandar, Parchimowicz 115.a, bardzo ∏adne *530. 5 z∏otych 1930, Warszawa, Sztandar, Parchimowicz 115.a, ∏adny egzemplarz

I-/II+

800,-

II+

700,-

II

6.000,-

II-

6.000,-

531 *531. 5 z∏otych 1930, Warszawa, Sztandar, moneta wybita g∏´bokim stemplem, Parchimowicz 115.b, bardzo rzadkie

532

*532. 5 z∏otych 1930, Warszawa, Sztandar, moneta wybita g∏´bokim stemplem, Parchimowicz 115.b, bardzo rzadkie

58


533

534

*533. 5 z∏otych 1932, Warszawa, G∏owa Kobiety, Parchimowicz 116.a, pi´kny egzemplarz, niezmiernie rzadki w I-/II+

tak ∏adnym stanie zachowania

*534. 5 z∏otych 1933, Warszawa, G∏owa Kobiety, Parchimowicz 116.c, wyÊmienity egzemplarz

I

2.500,500,-

536

535 *535. 5 z∏otych 1934, Warszawa, G∏owa Kobiety, Parchimowicz 116.d, pi´kny egzemplarz

I/I-

300,-

I

400,-

*537. 5 z∏otych 1936, Warszawa, Józef Pi∏sudski, Parchimowicz 118.c, bardzo ladne

I-

250,-

*538. 5 z∏otych 1936, Warszawa, ˚aglowiec, Parchimowicz 119, bardzo ladne, delikatna patyna

I-

300,-

II+

3.000,-

I

1.500,-

*536. 5 z∏otych 1934, Warszawa, Józef Pi∏sudski - Orze∏ Strzelecki, Parchimowicz 117, wyÊmienite

537

538

539 *539. 2 z∏ote 1924, Birmingham, litera H po dacie, Parchimowicz 109.b, rzadkie i bardzo ∏adnie zachowane, patyna

541

540 *540. 2 z∏ote 1925, Londyn, kropka po dacie, Parchimowicz 119.d, wyÊmienity egzemplarz *541. 2 z∏ote 1933, Warszawa, G∏owa Kobiety, Parchimowicz 110.b, pi´kne

I/I-

200,-

543

542 *542. 1 z∏oty 1925, Londyn, Parchimowicz 107.b, pi´kny

I

1.000,-

*543. 1 z∏oty 1925, Londyn, Parchimowicz 107.b, pi´kny

I

1.000,-

544

545

*544. 5 groszy 1931, Warszawa, Parchimowicz 103.e, ∏adne i rzadkie

546 II+

400,-

*545. 1 grosz 1925, Warszawa, Parchimowicz 101.b, wyÊmienity egzemplarz

I

300,-

*546. 1 grosz 1927, Warszawa, Parchimowicz 101.c, wyÊmienity egzemplarz

I

300,-

59


547 Monety próbne *547. 100 marek (bez nazwy nomina∏u) 1922, Józef Pi∏sudski, srebro 8.76 g, Parchimowicz P-166.e, nak∏ad 50 sztuk, pi´kna i efektowna moneta z wielokolorowà patynà

I

25.000,-

I-

15.000,-

I-

20.000,-

548 *548. 50 z∏otych (bez nazwy nomina∏u) 1924, Kl´czàcy Piast, miedê 10.32 g, Parchimowicz P-165.a, nak∏ad 105 sztuk, rzadkie i ∏adne, patyna

549

*549. 20 z∏otych 1925, G∏owa Kobiety, bràz 4.56 g, Parchimowicz P-164.a, nak∏ad 105 sztuk, ∏adnie zachowany egzemplarz, bardzo rzadki, patyna

550

*550. 10 z∏otych 1933, Romuald Traugutt, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, srebro 21.81 g, Parchimowicz P-155.a nak∏ad 100 sztuk, na cz´Êci powierzchni awersu i rewersu jasny nalot

I-/II+ 10.000,-

551

*551. 10 z∏otych 1933, Jan III Sobieski, klipa, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, srebro 28.79 g, Parchimowicz 154.a, nak∏ad 100 sztuk, delikatna patyna

I-

60

20.000,-


552

*552. 10 z∏otych 1934, Józef Pi∏sudski-Orze∏ Strzelecki, klipa, srebro 41.87 g, Parchimowicz P-159, nak∏ad 300 sztuk, bardzo efektowna moneta, delikatna patyna

I-

12.500,-

I-

12.500,-

I-

15.000,-

II-

6.000,-

553

*553. 10 z∏otych 1934, Józef Pi∏sudski-Orze∏ Strzelecki, klipa, srebro 40.33 g, Parchimowicz P-159, nak∏ad 300 sztuk, bardzo efektowna moneta, drobna wada mennicza na awersie, delikatna patyna

554

*554. 5 z∏otych 1925, Konstytucja 81 pere∏ek, srebro 25.02 g, Parchimowicz 113.b, nak∏ad 1000 sztuk, jedna z naj∏adniejszych polskich monet okresu mi´dzywojennego, delikatna patyna

555

*555. 5 z∏otych 1934, Józef Pi∏sudski-Orze∏ Strzelecki, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, srebro 10.83 g, Parchimowicz P-146, nak∏ad 100 sztuk

61


556

*556. 2 z∏ote 1933, G∏owa Kobiety, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, bràz 3.94 g, Parchimowicz P-137.b, I-

8.000,-

II

7.500,-

II

5.000,-

I-

7.500,-

III+

5.000,-

II+

6.000,-

nak∏ad 100 sztuk, ∏adnie zachowane, patyna

557

*557. 1 z∏oty 1928, bez napisu PRÓBA, na rewersie znak mennicy, nikiel 6.99 g, Parchimowicz P-126.a, nak∏ad 35 sztuk, rzadki

558

*558. 1 z∏oty 1928, pod cyfrà 1 wypuk∏y napis PRÓBA, bez znaku mennicy, nikiel 7.02 g, Parchimowicz P-126.d, nak∏ad 110 sztuk

559

*559. 1 z∏oty 1928, bez napisu PRÓBA, na rewersie znak mennicy, nikiel 6.98 g, Parchimowicz P-125.a, nak∏ad 15 sztuk rzadki

560 *560. 1 z∏oty 1928, bez napisu PRÓBA, na rewersie znak mennicy, miedê 7.13 g, Parchimowicz P-125.c, nak∏ad 2 sztuki, rzadki

561 *561. 1 z∏oty 1929, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, nikiel 6.95 g, Parchimowicz P-128.d, nak∏ad 115 sztuk

62


562 Wolne Miasto Gdaƒsk *562. 5 guldenów 1923, Utrecht, KoÊció∏ Marii Panny, Parchimowicz 65.c, moneta wybita stemplem lustrzanym, rzadka I

6.000,-

563 *563. 5 guldenów 1935, Berlin, Koga, Parchimowicz 68, patyna

II-

1.750,-

*564. 2 guldeny 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 63.b, moneta wybita stemplem lustrzanym, rzadka, delikatna patyna I *565. 2 guldeny 1932, Berlin, Koga, Parchimowicz 64, delikatna patyna II+ *566. 1 gulden 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 61.c, moneta wybita stemplem lustrzanym, patyna I

3.500,1.500,2.500,-

564

567

566

565

569

568

*567. 1/2 guldena 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 59.c, moneta wybita stemplem lustrzanym, delikatna patyna *568. 1/2 guldena 1927, Berlin, Parchimowicz 59.b *569. 1/2 guldena 1932, Berlin, Parchimowicz 60, wyÊmienicie zachowane

571

570

*570. 10 fenigów, Berlin, Parchimowicz 57.a, wyÊmienite *571. 5 fenigów 1923, Berlin, Parchimowicz 55.a, wyÊmienity stan zachowania *572. 5 fenigów 1928, Berlin, Parchimowicz 55.b, rzadki rocznik

I II I

1.500,300,500,-

572 I I III+

200,200,150,-

Monety niemieckich w∏adz okupacyjnych dla Generalnej Guberni *573. 50 groszy 1938, Warszawa, Parchimowicz 12, oryginalny rulon bankowy z datà 11 V 1941 zawierajàcy 50 sztuk, monety 50 groszowe zosta∏y wprowadzone do obiegu dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 26 sierpnia 1939 r., zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Skarbu z tego˝ dnia mia∏y byç wykonane ze stali niklowanej. Wobec wybuchu II wojny Êwiatowej faktycznie wprowadzi∏y je do obiegu niemieckie w∏adze okupacyjne I/II

500,-

573

63


574 Getto ¸ódê

*574. 20 marek 1943, ¸ódê, Parchimowicz 16, rzadkie i ∏adnie zachowane

II-/III+ 2.500,-

576

575 *575. 20 marek 1943, ¸ódê, Parchimowicz 16, rzadkie i ∏adnie zachowane

III+

2.500,-

*576. 10 marek 1943, ¸ódê, aluminium, Parchimowicz 15.b, bardzo ∏adne

II+

250,-

577

577

III Rzeczpospolita 1989*577. zestaw (tryptyk) 200.000 z∏otych 1990, Solidarity Mint - USA, Tadeusz KoÊciuszko, Fryderyk Chopin i Józef Pi∏sudski, srebro 5 uncji, Parchimowicz 637, 638 i 639, razem 3 sztuki, monety wybite stemplem lustrzanym, bardzo rzadkie

I

64

10.000,-


578

*578. 200.000 z∏otych 1990, Solidarity Mint - USA, Józef Pi∏sudski, z∏oto 31.04 g, Parchimowicz 636, nak∏ad tylko I

40.000,-

*579. 100.000 z∏otych 1990, Warszawa, SolidarnoÊç, z∏oto 15.49, 27 mm, Parchimowicz 621, nak∏ad 1001 sztuk, rzadkie I

10.000,-

10 sztuk, niezwykle rzadka moneta, patyna

579

580

Polska Rzeczpospolita Ludowa i III Rzeczpospolita - monety próbne *580. 20.000 z∏otych 1989, XIV Mistrzostwa Âwiata w Pi∏ce No˝nej - W∏ochy 1990, nikiel, bez napisu PRÓBA, Parchimowicz P-528.b, nak∏ad nieznany

581

I

2.000,-

I

5.000,-

I

5.000,-

I/I-

2.500,-

582

*581. 100 z∏otych 1960, Mieszko i Dàbrówka, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, srebro “750” 20,23 g, Parchimowicz P-343.b, wybito tylko 5 sztuk, bardzo rzadkie, patyna *582. 100 z∏otych 1960, Mieszko i Dàbrówka, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, srebro “700” 20.59 g. Parchimowicz P-345.b, wybito tylko 10 sztuk, bardzo rzadkie, patyna

583

*583. 200 z∏otych 1974, XXX LAT PRL, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, srebro, 14.50 g, Parchimowicz P-417.b, nak∏ad 20 sztuk, rzadkie

65


584

585

*584. 100 z∏otych 1984, 40 lat PRL, miedzionikiel, 10.36 g, Parchimowicz 297, próba technologiczna wybita na krà˝ku z wypalonym napisem “MN25”

I

250,-

I

250,-

I

3.000,-

I

3.000,-

I

3.000,-

I

5.000,-

I

5.000,-

*585. 50 z∏otych 1981, W∏adys∏aw Herman, miedzionikiel 11.55 g, Parchimowicz 261, próba technologiczna wybita na krà˝ku z blachy z napisem “N25r”

586 *586. 20 z∏otych 1974, XXX LAT PRL, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 10.14 g, Parchimowicz P-398.b, nak∏ad 20 sztuk, rzadkie

587 *587. 20 z∏otych 1974, Marceli Nowotko, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 9.99 g, Parchimowicz P-301.b, nak∏ad 20 sztuk, rzadkie, patyna

588 *588. 20 z∏otych 1974, XXX LAT PRL, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 10.12 g, Pachimowicz P-299.b, nak∏ad 20 sztuk, rzadkie

589 *589. 10 z∏otych 1958, Tadeusz KoÊciuszko, bez napisu próba, na rewersie litery KZ EJ, miedzionikiel, 12.63 b, Parchimowicz P 237 d, nak∏ad 10 sztuk, bardzo rzadkie

590 *590. 10 z∏otych 1958, Tadeusz KoÊciuszko, na rewersie wkl´s∏y napis PRÓBA i litery KZ EJ, aluminium 3.85 g, Parchimowicz P-237.a, nak∏ad tylko 10 sztuk, bardzo rzadkie

66


591

*591. 10 z∏otych 1964, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, odmiana ze znakiem Mennicy Warszawskiej pod datà, I

2.500,-

I

3.000,-

I

3.000,-

I/I-

2.500,-

II

1.250,1.000,-

*597. 50 groszy 1949, na rewersie wkl´s∏y napis PRÓBA, mosiàdz 4.87 g, Parchimowicz P- 209.b, nak∏ad 100 sztuk

I

1.250,-

*598. 50 groszy 1957, na rewersie wkl´s∏y napis PRÓBA, mosiàdz 4.85 g, Parchimowicz P- 210.b, nak∏ad 100 sztuk

I-

1.000,-

nikiel 13.44 g, Parchimowicz P-243.c, nak∏ad nieznany, rzadkie

592 *592. 10 z∏otych 1973, 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 9.29 g, Parchimowicz P-281.b, nak∏ad 20 sztuk, rzadkie

593 *593. 10 z∏otych 1973, 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 9.57 g, Parchimowicz P-282.b, nak∏ad 20 sztuk, rzadkie

594 *594. 2 z∏ote 1958, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, mosiàdz 8.53 g, Parchimowicz P-223.a, nak∏ad 100 sztuk, rzadkie, patyna

596

595

*595. 1 z∏oty 1957, na rewersie wkl´s∏y napis PRÓBA, mosiàdz, 6.72 g, Parchimowicz P-216.b, nak∏ad 100 sztuk, rzadka *596. 1 z∏oty 1989, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, aluminium 0.56 g, Parchimowicz P-222.c, nak∏ad nieznany

597

597

67


599

600

*599. 20 groszy 1949, na rewersie wkl´s∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 2,93 g, Parchimowicz -

I

500,-

*600. 5 groszy 1949, na rewersie wkl´s∏y napis PRÓBA, mosiàdz 3.88 g, Parchimowicz P-203.d, nak∏ad 100 sztuk

I

1.250,-

I

2.500,-

I

1.500,-

II

750,-

*604. Wilhelm Kettler 1596-1626, trojak 1598, Mitawa, Iger KuW.98.1.d R2, podobny Gerbaszewski 2.16 ale nieco inna interpunkcja II-

1.000,-

602

601

*601. 10.000 z∏otych 1990, SolidarnoÊç, na rewersie wypuk∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 10.69 g, Parchimowicz P-604.c, nak∏ad nieznany

*602. 2 z∏ote 1994, 75 lat Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP, na rewersie wkl´s∏y napis PRÓBA, miedzionikiel 10.97 g, Parchimowicz P-614.c, nak∏ad nieznany, bardzo rzadkie

603

604

605

MONETY PA¡STW HISTORYCZNIE ZWIÑZANYCH Z POLSKÑ KURLANDIA

*603. Fryderyk Kettler 1587-1642, trojak 1596, Mitawa, Iger KuF.96.3.c R4, Gerbaszewski 2.10.7.1, rysy i uszkodzone t∏o na rewersie ale ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna, rzadki

*605. Ernest Jan Biron 1762-1769, trojak 1765, Mitawa, Iger KuB.65.1.a R3, Gerbaszewski 6.6.1.5, wada blachy

III

300,-

606 *606. Piotr Biron 1769-1780, talar 1780, Mitawa, 28.29 g, Gerbaszewski 7.1.1, Dav. 1624, pi´kny egzemplarz, patyna

II+/I-

4.000,-

607 *607. RYGA - miasto 18 ferdingów 1573, Ryga, Aw: Du˝y herb Rygi i napis woko∏o CIVITATIS 18 F RIGENSIS, Rw: Ma∏y herb Rygi, po bokach skrócona data i napis woko∏o DENARIVS ARGENTEVS XVIII FERD R, srebro 27.74 g, Fed. 610 RR, III+ 25.000,-

Dav. 8458, bardzo rzadki, patyna

68


608

609

RYGA - arcybiskupstwo *608. Wilhelm margrabia brandenburski 1539-1563, szelàg 1563, Ryga, Fed. 394, Neumann 361, patyna

II-

250,-

II-

400,-

*610. podwójny szelàg 1620, Nowopole (Franzburg), Hildisch 211, patyna

II-

150,-

*611. podwójny szelàg 1620, Nowopole (Franzburg), Hildisch 211, nierówna patyna

III+

150,-

II

150,-

*613. grosz 1614, Szczecin, Hildisch 62, lekko wygi´ty, patyna

III+

150,-

*614. grosz 1617, Szczecin, Hildisch 65, bardzo ∏adny egzemplarz

II+

250,-

II-

6.500,-

III+

9.000,-

POMORZE Bogus∏aw X 1478-1523 *609. szelàg 1492, Dàbie, Dannenberg 380

611

610 Filip Juliusz Wo∏ogoski 1592-1625

613

612

614

*612. podwójny szelàg 1621, Nowopole (Franzburg), Hildisch 212, patyna Filip II 1606-1618

615 Bogus∏aw XIV 1620-1637 *615. talar 1628, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.22 g, moneta z tytu∏em biskupa kamieƒskiego, Hildisch 304, Dav. 7265, p´kni´ty krà˝ek, ale doÊç ∏adny egzemplarz, patyna

616

*616. talar 1631, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.90 g, moneta z tytu∏em biskupa kamieƒskiego, Hildisch 318, Dav. 7275, patyna

69


617 *617. talar 1634, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.20 g, moneta z tytu∏em biskupa kamieƒskiego, Hildisch 325, Dav. 7284, patyna

III+

7.000,-

III+

6.000,-

IIIII+

1.500,1.500,-

III III+

900,300,-

II-

500,-

III+

200,-

618 Krystyna 1637-1654 *618. talar 1642, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.76 g, Ahlström 16, Dav. 4573

619

620

Karol XI 1660-1697 *619. 2/3 talara (gulden) 1689, Szczecin, Ahlström 113.c, Dav. 767, ∏adnie zachowany, patyna *620. 2/3 talara (gulden) 1690, Szczecin, Ahlström 114.b, Dav. 767, patyna

622 621 *621. 2/3 talara (gulden) 1697, Szczecin, Ahlström 122.a, Dav. 769 *622. 1/12 talara 1694, Szczecin, Ahlström 154

624

623 Adolf Fryderyk 1751-1771 *623. 8 gute groszy 1760, Szczecin, Ahlström 246, ∏adnie zachowane, patyna

PRUSY-KSIÑ˚¢CE Albrecht Hohenzollern 1525-1568 *624. grosz 1542, Królewiec, Bahr. 1182, Neumann 46, patyna

70


625

626

*625. szelàg 1550, Królewiec, Bahr. 1208, Neumann 48 *626. szelàg 1557, Królewiec, Bahr. 1217, Neumann 48

III+ II

200,200,-

III

4.000,-

II

9.000,-

*629. ort 1622, Królewiec, skrócona data Z - Z po bokach tarczy herbowej, Neumann 10.101

III

250,-

*630. ort 1623, Królewiec, Neumann 10.101, mennicze wady bicia

III+

300,-

627 Jerzy Fryderyk jako administrator 1578-1603

*627. dukat 1587, Królewiec, Aw: Postaç i napis, Rw: Orze∏ i napis, z∏oto 3.42 g, Bahr. 1283, Fr. 315, gi´ty, patyna

628

Jerzy Wilhelm 1619-1640

*628. talar 1634, Królewiec, Aw: Pó∏postaç i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.59 g, Bahr. 1509, Dav. 6141 ∏adnie zachowany, patyna

630

629

632 631

SAKSONIA Fryderyk Krystian 1763 *631. talar 1763, Lipsk, litera S na ramieniu króla, litery IFoF pod tarczà herbowà, 2794 g, Schnee 1052, Dav. 2677 B

II-

800,-

*632. 2/3 talara (gulden) 1763, Drezno, Merseb. 1889, patyna

II

500,-

71


634

633

Ksawery 1764-1768 jako administrator

*633. talar 1765, Drezno, 27.77 g, Schnee 1055, Dav. 2678, rysy w tle, delikatna patyna *634. 2/3 talara (gulden) 1764, Drezno, Merseb. 1900

IIIII

1.000,700,-

635

ÂLÑSK KSI¢STWO KARNIOWSKIE *635. Jerzy Fryderyk 1543-1603, dwutalar 1592, Wroc∏aw, Aw: Popiersie i napis woko∏o MO NO ARG GEOR F MAR BRAN Z SL DVC, Rw: Krzy˝ i cztery tarcze herbowe, napis woko∏o QVIS CONTRA NOS - SI DEVS III+/II- 18.000,-

PRO NOBIS, 57.49 g, F.u.S. 3295, Dav. 9328, rzadki, patyna

636

*636. Jan Jerzy 1606-1621, talar 1611, Aw: Pó∏postaç, ni˝ej data i napis woko∏o, Rw: Tarcza herbowa i napis woko∏o, III+ 10.000,-

28.76 g, F.u.S. 3349, Dav. 6856, rzadki, patyna

638

637 KSI¢STWO LEGNICKO BRZESKO WO¸OWSKIE

Fryderyk II 1505-1547 *637. grosz, bez daty, Legnica, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Pó∏postaç Êw. Jadwigi z budynkiem koÊcio∏a w d∏oniach i napis, Fbg 186 (597), rzadki i bardzo ∏adny *638. grosz bez daty, Legnica, Aw: Orze∏ Âlàski i napis, Rw: Pó∏postaç Êw. Jadwigi z budynkiem koÊcio∏a w d∏oniach i napis, Fbg 188 (599), pi´kny egzemplarz

72

II

900,-

II

700,-


639

Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 *639. 3 dukaty 1610, Z∏oty Stok, Aw: Dwie pó∏postacie i napis woko∏o, w tle wydrapana cyfra 3, Rw: Tarcza herbowa III+ 20.000,-

i napis woko∏o, z∏oto 10.32 g, F.u.S.1448, Fr. 3153, minimalnie gi´ty, patyna

640

*640. talar 1608, Brzeg, Aw: Dwie pó∏postacie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 2887 g, F.u.S. 1425, Dav. 7708, drobne Êlady czyszczenia

641

III+

6.000,-

643

642

*641. 3 krajcary 1603, Z∏oty Stok, F.u.S. 1398, delikatna patyna

II-/III+

100,-

*642. 3 krajcary 1607, Z∏oty Stok, F.u.S. 1418, delikatna patyna

II-

100,-

*643. 3 krajcary 1611, Z∏oty Stok, F.u.S. 1477, delikatna patyna

II

100,-

II

1.500,-

644

Jan Krystian Brzeski 1621-1639

*644. 24 krajcary 1622, Kluczbork, litery B - H nad tarczà herbowà, F.u.S. 1600, rzadko spotykany tak ∏adny egzemplarz

646

645

*645. 24 krajcary 1622, O∏awa, litery H - R po bokach tarczy herbowej, F.u.S. 1573, mennicza wada blachy

III+

300,-

Jerzy Rudolf Legnicki 1621-1652 *646. 24 krajcary 1622, Legnica, F.u.S. 1693, patyna

III+

350,-

73


647 *647. 1/8 talara poÊmiertnego 1653, Brzeg, F.u.S. 1702, rzadkie, patyna

II-/III+ 3.000,-

648 *648. 12 krajcarów 1621, Chojnów, F.u.S. 1675, rzadkie

III

500,-

IV II-

300,125,-

I-

7.500,-

III+

5.000,-

II

10.000,-

650

649

*649. grosz 1622, Legnica, F.u.S. 1656, moneta wybita z okazji Êmierci pierwszej ˝ony ksi´cia Zofii El˝biety, bardzo rzadka, ciemna patyna *650. 3 krajcary 1622, Chojnów, F.u.S. 1679

651 Jerzy III Brzeski Ludwik IV Legnicki i Krystian Wo∏owsko-O∏awski 1639-1663 *651. dukat 1652, Brzeg, Aw: Pó∏postacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, z∏oto 3,46 g, F.u.S. 1714, Fr. 3200, ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

652 *652. dukat 1656, Brzeg, Aw: Pó∏postacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, z∏oto 3.42 g, F.u.S. 1725, Fr. 3200, na awersie ma∏y defekt

653

*653. talar 1659, Brzeg, Aw: Pó∏postacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, F.u.S. 1778, Dav. 7730, ∏adnie zachowany egzemplarz, patyna

74


654 *654. pó∏talar 1656, Brzeg, Aw: Pó∏postacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, F.u.S 1750, rzadki, patyna III+

6.000,-

656

655 Jerzy III Brzeski 1654-1664

*655. XV krajcarów 1662, Brzeg, F.u.S. 1853, mennicza wada blachy

II-

300,-

*656. 3 krajcary 1660, Brzeg, F.u.S. 1843, delikatna patyna

II-

125,-

II

125,-

II-

150,-

II-

150,-

III+

500,-

657

658

Krystian Wo∏owski 1654-1672

*657. 3 krajcary 1668, Brzeg, F.u.S. 1928, patyna Jerzy Wilhelm 1673-1675

*658. 3 krajcary 1674, Brzeg, ma∏e litery C - B, F.u.S. 1961, ciemna patyna

659

660

*659. 3 krajcary 1674, Brzeg, du˝e litery C - B, F.u.S. 1961, patyna

KSI¢STWO NYSKIE - biskupów wroc∏awskich Jan V Turzo 1506-1520 *660. grosz 1509, Nysa, data nad tarczà herbowà, Fbg. 448 (779.a), patyna

661 Karol Ferdynand Waza 1625-1655 *661. 1/4 talara 1632, Nysa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis, 13.24 g, klipa oÊmiokàtna, F.u.S. 2658, rzadka i efektowna moneta królewicza Karola syna Zygmunta III Wazy

II

15.000,-

I-

125,-

662 Fryderyk heski 1671-1682 *662. krajcar 1681, Nysa, litery LP-H pod Or∏em, F.u.S. 2719.a

75


663 Filip Gotthard Schaffgotsch 1747-1795 *663. talar 1753, Nysa, Aw: Popiersie i napis woko∏o, Rw: Tarcza herbowa i napis woko∏o, 29.25 g, F.u.s. 2779, wyÊmienity egzemplarz z delikatnà patynà

I/I-

9.000,-

II

22.000,-

II

125,-

II-

8.000,-

II-

40.000,-

III+

150,-

664 STANY EWANGELICKIE *664. dukat 1635, Wroc∏aw, Aw: Orze∏ dolnoÊlàski i napis woko∏o. Rw: Promienie i napis woko∏o, z∏oto 3.48 g, F.u.S. 258, Fr. 3109, rzadka i ∏adnie zachowana moneta

665 ÂWIDNICA - miasto *665. Ludwik Jagielloƒczyk 1516-1526, pó∏grosz 1526 Âwidnica, Fbg. 372

666 KSI¢STWO ZI¢BICKO-OLEÂNICKIE Henryk III i Karol II 1563-1587 *666. dukat 1569, Z∏oty Stok, Aw: Tarcza herbowa i napis woko∏o, Rw: Postaç Êw. Krzysztofa, z∏oto 3.47 g, F.u.S. 2141, Fr. 3236, patyna

667 Henryk Wac∏aw i Karol Fryderyk 1617-1639 *667. 4 dukaty 1620, OleÊnica, Aw: Pó∏postaç Henryka Wac∏awa i napis woko∏o, Rw: Pó∏postaç Karola Fryderyka i napis woko∏o, z∏oto 13.78 g, F.u.S. 2224, Fr. 3261, drobne uszkodzenie t∏a na awersie i rewersie, rzadka efektowna moneta ze starà patynà

Z¸OTORYJA - miasto

668

*668. 3 halerze jednostronne 1622, Z∏otoryja, F.u.S. 3555

76


669

ÂLÑSK pod panowaniem austriackim Ferdynand II 1619-1637

*669. talar 1632, Wroc∏aw, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orze∏ cesarski i napis, 28.57 g, F.u.S. 239, Dav. 3161, minimalna wada blachy, ale bardzo ∏adnie zachowany, patyna

II

6.000,-

III

1.500,-

670

Leopold 1658-1705

*670. talar 1660, Wroc∏aw, Aw: Pó∏postaç i napis, Rw: Orze∏ cesarski i napis, 26.96 g, F.u.S. 407, Dav. 3285, Êlad po montowaniu w oprawie, patyna

671

672

*671. VI krajcarów 1676, Opole, F.u.S. 652, wybity nieco uszkodzonym stemplem, ale pi´kny egzemplarz, patyna

I

200,-

*672. VI krajcarów 1679, Opole, F.u.S. 659, bardzo ∏adny, patyna

I

200,-

*673. VI krajcarów 1682, Wroc∏aw, F.u.S. 528, pi´kny egzemplarz, patyna

I

150,-

*674. VI krajcarów 1688, Wroc∏aw, F.u.S. 561, wyÊmienity, patyna

I

150,-

*675. VI krajcarów 1691, Wroc∏aw, F.u.S. 581, bardzo ∏adny, patyna

II

100,-

*676. 3 krajcary 1669, Wroc∏aw, F.u.S. 465, pi´kny egzemplarz, patyna

I

125,-

674

673

676

675

77


678

677 *677. 3 krajcary 1696, Brzeg, F.u.S. 739, bardzo ∏adne, patyna

I

125,-

*678. 1 krajcar 1698, Brzeg, F.u.S. 747, bardzo ∏adny, patyna

I

100,-

*679. 1 krajcar, Opole, F.u.S. 716, bardzo ∏adny, patyna

I

100,-

*680. greszel 1670, Opole, F.u.S. 640, pi´kny egzemplarz, patyna

I

100,-

680

679

682

681/2

681/1 *681. greszel 1669 i 1682, Opole, F.u.S. 639 i 670, razem 2 sztuki *682. greszel 1688, Opole, F.u.S. 677, bardzo ∏adny, patyna

683

684

II+

125,-

I

100,-

III+

75,-

I

125,-

I-

150,-

I-

150,-

I

200,-

685

*683. greszel 1705, Wroc∏aw, F.u.S. 636, rzadki, jedyny greszel wybity we Wroc∏awiu za Leopolda Józef 1705-1711

*684. 3 krajcary 1708, Wroc∏aw, F.u.S. 789, pi´kny egzemplarz, patyna Karol VI 1711-1740

*685. 3 krajcary 1723, Wroc∏aw, F.u.S. 872, ∏adne, nierównomierna patyna

686

687

*686. 3 krajcary 1727, Wroc∏aw, F.u.S. 894, ∏adne, nierównomierna patyna

ÂLÑSK pod panowaniem pruskim Fryderyk II 1740-1786

*687. krajcar 1745, Wroc∏aw, F.u.S. 968, bardzo ∏adny egzemplarz, patyna

689

688

ARCYBISKUPSTWO TREWIRSKIE Klemens Wac∏aw 1768-1802 (syn Augusta III, z tytu∏em królewicza Polski)

*688. talar 1769, Koblencja, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 27.82 g, Schnee 1133, Dav. 2833, patyna II+ *689. talar 1771, Koblencja, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 27.85 g, Schnee 1134, Dav. 2834, nierównomierna patyna

III

78

7.500,1.500,-


690

691

MONETY WOJSKOWE *690. Skierniewice, 50 groszy Spó∏dzielni 18 pu∏ku piechoty, cynk, Bartoszewicki 14 R 6a

III-

200,-

*691. PrzemyÊl, 1 z∏oty Spó∏dzielni 38 pu∏ku Strzelców Lwowskich, II emisja, aluminium, Bartoszewicki 38 R 4a

III+

200,-

*692. Dubno, 50 groszy Spó∏dzielni 43 pu∏ku piechoty Strzelców Kresowych, cynk, Bartoszewicki 43 R 7a

III+

300,-

*693. Ko∏omyja, 1 z∏oty Spó∏dzielni Spo˝ywczej 49 pu∏ku piechoty, aluminium, Bartoszewicki 47 R 6a, rysy w tle *694. Kowel, 50 groszy Spó∏dzielni 50 pu∏ku Strzelców Kresowych, cynk, Bartoszewicki 48 R 4a

IIIIII

200,200,-

III

250,-

III

450,-

*697. BrzeÊç n/Bugiem, 1 z∏oty Spó∏dzielni Wojskowej 82 pu∏ku piechoty, emisja I, aluminium, Bartoszewicki 90 R 7b III-

250,-

*698. BrzeÊç n/Bugiem, 20 groszy Spó∏dzielni Spo˝ywców “Sybirak”, II emisja, aluminium, Bartoszewicki 91 R 8b

III

200,-

*699. Kobryƒ, 10 groszy Spó∏dzielni 83 pu∏ku piechoty, cynk, Bartoszewicki 92 R 7a, ∏adnie zachowane

III+

350,-

*700. Stanis∏awów, 10 groszy 6 pu∏ku U∏anów Kaniowskich, cynk, Bartoszewicki 104 R 7a

III+

250,-

*701. Ciechanów, 1 z∏oty Spó∏dzielni Spo˝ywców 11 pu∏ku U∏anów Legionowych, aluminium, Bartoszewicki 110 R 8b

III

300,-

*702. Brody, 1 z∏oty Spó∏dzielni ˚o∏nierskiej 22 pu∏ku u∏anów, aluminium, Bartoszewicki 115 R 7b

III

300,-

*703. Brody, 50 groszy Spó∏dzielni ˚o∏nierskiej 22 pu∏ku u∏anów, cynk, Bartoszewicki 115 R 7b

III

200,-

*704. Pru˝ana-Koszarka, 50 groszy Spó∏dzielni 25 pu∏ku u∏anów, cynk, Bartoszewicki 118 R 6a

III-

200,-

692

693

695

694

696

*695. Lubliniec, 50 groszy Kasyna Podoficerskiego 74 pu∏ku piechoty, cynk, Bartoszewicki 77 R 7a *696. Grodno, 20 groszy Spó∏dzielni ˚o∏nierskiej 81 pu∏ku piechoty z kontrmarkà Kasyna Oficerskiego K-O / 81 / PP, cynk, Bartoszewicki 89, Kokott 97.2.1, bardzo rzadkie

697

699

698

700

701

702

704

703

79


705

706

*705. Pru˝ana-Koszarka, 20 groszy Spó∏dzielni 25 pu∏ku u∏anów, cynk, Bartoszewicki 118 R 7b

IV+

200,-

III/III+

200,-

*707. Wo∏kowysk, 1 z∏oty Spó∏dzielni ˚o∏nierskiej 3 pu∏ku strzelców konnych, aluminium, Bartoszewicki 120 R 6a

III-

200,-

*708. ˚ó∏kiew, 1 z∏oty Spó∏dzielni 6 pu∏ku strzelców konnych, aluminium, Bartoszewicki 123 R 6a

III+

200,-

lakierowana *710. W∏odzimierz, 50 groszy Spó∏dzielni 27 pu∏ku artylerii polowej, cynk, Bartoszewicki 148 R 7a

III III+

250,250,-

*711. Kraków, 5 z∏otych Kasyna Oficerskiego 2 pu∏ku lotniczego, alpaka, Bartoszewicki 161 R 7b, bardzo ∏adne

II+

300,-

III+

250,-

*706. Wo∏kowysk, 1 z∏oty Spó∏dzielni ˚o∏nierskiej 3 pu∏ku strzelców konnych, aluminium, Bartoszewicki 120 R 6a

707

708

710

709

711

*709. Stanis∏awów, 1 z∏oty Só∏dzielni 11 pu∏ku artylerii polowej, aluminium, Bartoszewicki 136 R 8b, dziura, moneta

714

713

712

*712. Wilno, 1 z∏oty Spó∏dzielni 3 pu∏ku Saperów Wileƒskich, aluminium, Bartoszewicki 164 R 6a *713. BrzeÊç, 50 groszy Spó∏dzielni Spo˝ywców 9 pu∏ku saperów, cynk, Bartoszewicki 168 R 7b *714. BrzeÊç, 10 groszy Spó∏dzielni Spo˝ywców 9 pu∏ku saperów, cynk, Bartoszewicki 168 R 7a, ∏adnie zachowane

715

III-

200,-

III+/II-

300,-

IIIII+

300,300,-

716

*715. Jaros∏aw, 10 groszy Spó∏dzielni 2 pu∏ku ∏àcznoÊci, cynk, Bartoszewicki 173 R 8b, bardzo ∏adne i rzadkie *716. Zakopane, 1 z∏oty Spó∏dzielni Sanatorium Wojskowego, aluminium, Bartoszewicki 182 R 7a

718

717

*717. Zakopane, 50 groszy Spó∏dzielni Sanatorium Wojskowego, cynk, Bartoszewicki 182 R 7a, lakierowane *718. Zakopane, 10 groszy Spó∏dzielni Sanatorium Wojskowego, cynk, Bartoszewicki 182 R 8b, ∏adnie zachowane

80

III+

250,-

III+/II-

300,-


720

719

*719. Bydgoszcz, 50 groszy Spó∏dzielni Szko∏y Podchorà˝ych dla podoficerów, aluminium, Bartoszewicki 186 R7b

III+

250,-

III+/II-

200,-

III+

300,-

III

125,-

III-

100,-

III

100,-

*720. Zambrów, 5 groszy Szko∏y Podchorà˝ych Rezerwy Piechoty, cynk, Bartoszewicki 190 R 7b, bardzo ∏adnie zachowane

722

721

*721. Warszawa, 5 z∏otych Êwietlicy rezerwy policji, alpaka, Bartoszewicki 242 R 7b, ∏adnie zachowane

MONETY ZAST¢PCZE *722. szóstak koronny 1664 Jana Kazimierza, na awersie jednostronna punca w kszta∏cie litery B wewnàtrz cyfry 2 i 4 rozdzielone herbem Pilawa, poni˝ej monogram JR, Sikorski T. VIII Pieniàdz Zast´pczy Majàtków Ziemskich poz. 7-10, moneta mocno wytarta, punca czytelna

723 724 *723. Dobra Werbkowice, pieniàdz zast´pczy, Aw: Herb i napis woko∏o Dobra Werbkowice, Rw: Nomina∏ 30 w obwódce, bràz 22 mm, Sikorski T. V Pieniàdz Zast´pczy Majàtków Ziemskich poz 30

*724. Dobra Werbkowice, pieniàdz zast´pczy jednostronny, Herb i poni˝ej nomina∏ 10, cynk 25 mm, Sikorski -, uszkodzony

LITERATURA *725. Ferdinand Friedensburg - 1) Codex Diplomaticus Silesiae, tom XIII, Breslau 1887 r, oraz 2) Codex Diplomaticus Silesiae tomy XXIII i XXIV, Breslau 1904 r i 1908 r, ∏àcznie dwie pozycje; pozycja 1 zawiera 434 strony i 17 tablic, na ostatniej stronie dedykacja dla profesora Przyborowskiego, której autorem jest prawdopodobnie Friedensburg, ksià˝ka znalaz∏a si´ równie˝ w ksi´gozbiorze Gupieƒca, Strza∏kowskiego i Kokociƒskiego, bardzo ∏adna oprawa w pó∏skórek z marmurkiem ze z∏oceniami; pozycja 2 zawiera 313 stron, 2 tablice oraz obszerny indeks, na wewn´trznej stronie tytu∏owej piecz´ç Rzàdowej Biblioteki w Opolu i numer katalogowy, oprawa w p∏ótno lakierowane i marmurek, lekko zniszczone rogi, ale doÊç ∏adnie zachowane *726. Ferdinand Friedensburg - Die Schlesischen Münzen des Mittelalters, Breslau 1931 r, znana i bardzo ceniona

3.000,-

pozycja katalogujàca Êredniowieczne monety Âlàska, na wewn´trznej stronie ok∏adki ekslibrisy T. Ka∏kowskiego oraz L. Kokociƒskiego, ∏àcznie 16 stron i 15 tablic, du˝y format, solidna oprawa w marmurek z p∏ótnem lakierowanym, ∏adny egzemplarz *727. Marian Gumowski - Medale Jagiellonów, Kraków 1906 r, w jednej oprawie razem z pracà Prof. Piekosiƒskiego

1.250,-

O grzywnie polskiej staropiastowskiej, ca∏oÊç 152 strony i 29 tablic, twarda oprawa w p∏ótno lakierowane, ∏adnie zachowane *728. Marian Gumowski - Medale Zygmunta III, Kraków 1924 r, pierwsze opracowanie w ca∏oÊci poÊwi´cone medalom

750,-

wybijanych za Zygmunta III Wazy, ca∏oÊç 130 stron i 23 tablice, oprawa kartonowa z oryginalnie niedoci´tymi brzegami, ∏adnie zachowane *729. American Auction Association - Herstal Collection, Katalog aukcji s∏ynnej kolekcji Stanis∏awa Herstala, która

1.000,-

odby∏a si´ w Los Angeles w dniach 7-9 lutego 1974 r, katalog zawiera 2226 walorów, wi´kszoÊç z nich zaprezentowano na zdj´ciach, dodatkowo lista wynikowa, oprawa kartonowa, bardzo dobrze zachowany Przerwa do godziny 15.30

81

250,-


730 skala 1:2

BANKNOTY POLSKA

Insurekcja KoÊciuszkowska 1794 *730. 5 groszy z 13.04.1794 roku wydane przez nieznanego emitenta W.B.D. - prawdopodobie doraêny pieniàdz papierowy wydany w czasie Powstania KoÊciuszkowskiego - druk na papierze czerpanym ze znakami wodnymi z powtórzonym 27- krotnie nadrukiem “W.B.D. - 5 gr” i odr´cznie “13 apr”, 307x45 mm. Bardzo interesujàcy, nigdzie nie opisany zdawkowy pieniàdz zast´pczy. Kluczem do wyjaÊnienia jest rozszyfrowanie skrótu wydawcy W.B.D. Niewàtpliwie jest to najstarszy pieniàdz papierowy wydany w Polsce. Od 1777 do 1794 roku podejmowano kilkakrotnie inicjatyw´ emisji pieni´dzy papierowych, bez powodzenia. Po og∏oszeniu aktu Powstania 24.03.1794, gdy proklamowano Tadeusza KoÊciuszk´ Najwy˝szym Naczelnikiem stoczono bitw´ pod Rac∏awicami 4.04.1794. Zwyci´ska bitwa przyczyni∏a si´ rozszerzenia Powstania na ca∏à Polsk´. W tym czasie zaistnia∏a potrzeba zap∏aty za dostawy i wy˝ywienie dla wojsk powstaƒczych. Mo˝e by∏ to moment nag∏ej potrzeby wprowadzenia omawianych pieni´dzy papierowych. Na pewno nie jest to bilet menniczy /Münzetel/, ani zar´czenie skarbowe, które by∏y wydane II po og∏oszeniu rozporzàdzeƒ Rady Najwy˝szej, gdy˝ rozporzàdzenia te wydano dopiero w czerwcu.

731

732

733

*731. 5 z∏otych 8.06.1794, seria N.D.1, Mi∏czak A1.a2, Lucow 5 (R2) IV/V *732. 5 z∏otych 8.06.1794, seria N.C.2, Mi∏czak A1.c, Lucow 13 (R4), przesuni´ty druk II *733. 5 z∏otych 8.06.1794, seria N.D.2, z b∏´dem “Narodawey”, Mi∏czak A1.e, Lucow 14 (R7), znak wodny z napisem II firmowym, pi´knie zachowane, du˝a rzadkoÊç, szczególnie w tym stanie zachowania

734

735

736

*734. 10 z∏otych 8.06.1794, seria C, Mi∏czak A2, Lucow 17 (R3), widoczny prawie ca∏y znak wodny, du˝a rzadkoÊç, pi´knie zachowane *735. 10 z∏otych 8.06.1794, seria D, Mi∏czak A2, Lucow 21 (R2), pi´knie zachowane *736. 10 z∏otych 8.06.1794, seria C, Mi∏czak A2, Lucow 19 (R3) *737. 25 z∏otych 8.06.1794, seria A, Mi∏czak A3, Lucow 24 (R2)

82

3.000,-

600,2.000,2.500,-

737 III+ IIIII

4.000,2.000,1.250,750,-


738

740

739

741

*738. 25 z∏otych 8.06.1794, seria B, Mi∏czak A3, Lucow 25 (R1) *739. 25 z∏otych 8.06.1794, seria C, Mi∏czak A3, Lucow 26 (R1)

III+ II-

1.000,1.250,-

*740. 25 z∏otych 8.06.1794, seria C, Mi∏czak A3, Lucow 26 (R1)

III+

1.000,-

*741. 25 z∏otych 8.06.1794, seria D, Mi∏czak A3, Lucow 27 - nie notuje bez znaku wodnego

II-

1.250,-

742

743

744

*742. 50 z∏otych 8.06.1794, seria A, Mi∏czak A4, Lucow 29 (R4), widoczny znak wodny z napisami firmowymi

745

III+

2.000,-

*743. 50 z∏otych 8.06.1794, seria A, Mi∏czak A4, Lucow 29 (R4), widoczny fragment znaku wodnego z napisami III/III+ 1.500,-

firmowymi

*744. 50 z∏otych 8.06.1794, seria B, Mi∏czak A4, Lucow 30 (R2), pi´kny egzemplarz

II+

3.000,-

*745. 50 z∏otych 8.06.1794, seria D, Mi∏czak A4, Lucow 32 (R3), dolny prawy róg podlepiony

IV-

800,-

83


747

749 748

746

*746. 100 z∏otych 8.06.1794, seria C, Mi∏czak A5, Lucow 35 (R5), widoczny znak wodny z napisami firmowymi, II

4.000,-

*747. 5 groszy miedziane 13.08.1794, Mi∏czak A8.a, Lucow 38 (R1), pi´kne *748. 10 groszy miedziane 13.08.1794, trzy banknoty nierozci´te w pionie, Mi∏czak A9.a, Lucow 40b (R6)

IIII

500,2.500,-

*749. 10 groszy miedziane 13.08.1794, Mi∏czak A9.a, Lucow 40 (R1), pi´kne

I-

500,-

III

10.000,-

*751. 4 z∏ote polskie 4.09.1794, seria 1 M, Mi∏czak A11.a, Lucow 43m (R0), bardzo ∏adne

I-

300,-

*752. 4 z∏ote polskie 4.09.1794, seria 1 U, Mi∏czak A11.a, Lucow 43u (R0), bardzo ∏adne

I-

300,-

*753. 4 z∏ote polskie 4.09.1794, seria 1 Y, Mi∏czak A11.a, Lucow 43y (R0), bardzo ∏adne

I-

300,-

∏adnie zachowane

750 *750. kompletny pasek z dolnej cz´Êci arkusza papieru czerpanego-prà˝kowanego do druku biletów 1 z∏oty z 1794 r., z widocznymi czterema zabezpieczeniami biletów. Potwierdza on ˝e banknoty 1 z∏otowe by∏y drukowane na arkuszu po 24 sztuki (4 poziomo i 6 pionowo). Prawdopodobnie unikat, dotychczas znane by∏y egzemplarze pojedyƒcze, np. w Kolekcji Lucow poz. 42 (R7)

752

751

753

754

755

Ksi´stwo Warszawskie 1807-1815

*754. 1 talar 1.12.1810, podpis komisarza: Antoni Kochanowski, Mi∏czak A12.a, Lucow 53a (R4), bez stempla Komisji Likwidacyjnej na odwrocie

IV+

1.250,-

III

1.250,-

*755. 1 talar 1.12.1810, podpis komisarza: Aleksander Potocki, Mi∏czak A12.b.g, Lucow 57 (R2), na stronie odwrotnej stempel Komisji Likwidacyjnej

84


756

757

*756. 1 talar 1.12.1810, podpis komisarza: Stanis∏aw H. ordynat Zamoyski, Mi∏czak A12.b.i, Lucow 59 (R2), na stronie odwrotnej stempel Komisji Likwidacyjnej

II-

1.250,-

III

3.000,-

III

2.500,-

II

3.000,-

II-

4.500,-

III-

3.000,-

IV

10.000,-

*757. 2 talary 1.12.1810, podpis komisarza: Badeni, Mi∏czak A13.a.a, Lucow 60 (R5), bez stempla Komisji Likwidacyjnej na odwrocie

759

758

*758. 2 talary 1.12.1810, podpis komisarza: Józef Jaraczewski, Mi∏czak A13.b.b, Lucow 61 (R3), na stronie odwrotnej stempel Komisji Likwidacyjnej

*759. 2 talary 1.12.1810, podpis komisarza: Aleksander Potocki, Mi∏czak A13.b.g, Lucow 66 (R3), na stronie odwrotnej stempel Komisji Likwidacyjnej

760

761

*760. 5 talarów 1.12.1810, podpis komisarza: Józef Jaraczewski, Mi∏czak A14.a.b, Lucow 70 (R7), bez stempla Komisji Likwidacyjnej na odwrocie, na górnym marginesie plamy po tuszu, rzadkie, ∏adnie zachowane

*761. 5 talarów 1.12.1810, podpis komisarza: Aleksander Potocki, Mi∏czak A14.b.g, Lucow 75 (R7), na stronie odwrotnej stempel Komisji Likwidacyjnej, rzadkie

762 Królestwo Polskie 1815-1830

*762. 5 z∏otych 1824, podpisy: Bronikowski i Sta. H. So∏tyk, Mi∏czak A15.a, Lucow 89 (R7), banknot po fachowej konserwacji, bardzo rzadki

85


763

764

Powstanie Listopadowe 1831

*763. 1 z∏oty 1831, podpis: G∏uszyƒski, Mi∏czak A22, Lucow 133 (R4), podlepki na odwrocie, doÊç ∏adnie zachowany

III+

3.000,-

IV

2.000,-

IIIII-

3.000,3.000,-

*764. 1 z∏oty 1831, podpis: G∏uszyƒski, Mi∏czak A22.a, Lucow 133a (R6), banknot wydrukowany na cienkim papierze, bez znaku wodnego, rzadki

766

765

*765. 1 z∏oty 1831, podpis: ¸ubieƒski, Mi∏czak A22.b, Lucow 135 (R4), minimalnie naprawiany - widoczne Êlady na stronie odwrotnej *766. asygnata skarbowa na 100 z∏otych z 1831 roku, Moczyd∏owski PL.1 (R), Kolekcja Lucow 195 (R3)

767 Zabór rosyjski 1831-1864 *767. 1 rubel srebrem 1855, podpisy J. Tymowski i M. Engelhardt, Mi∏czak A42.a, Kolekcja Lucow 168 (R5), pierwsza, rzadsza wersja w kolorze zielonym (wycofywane od 1857 r.), pi´kny stan zachowania z czytelnymi III+ 15.000,-

znakami wodnymi i wyraênym suchym stemplem, bez konserwacji, du˝a rzadkoÊç

768

769

770

Powstanie Styczniowe 1863

*768. obligacja tymczasowa na 100 z∏otych 186., Moczyd∏owski S4, Lucow 210 (R2), na stronie odwrotnej notatki o∏ówkiem *769. obligacja tymczasowa na 1.000 z∏otych 186. roku, Moczyd∏owski S6, Lucow 212 (R3)

*770. obligacja tymczasowa na 5.000 z∏otych 186., Moczyd∏owski S7, Lucow 213 (R4), z numerem serii i piecz´ciami

86

IIIII+

300,300,-

I-

500,-


771 Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918

*771. 2 marki polskie 9.12.1916, “jenera∏”, seria B, Mi∏czak 3.b, Lucow 258 (R7), rzadkie

II-

1.500,-

773

772 *772. 50 marek polskich 9.12.1916, “jenera∏”, seria A, Mi∏czak 5, Lucow 262 (R4)

II-

400,-

*773. 2 marki polskie 9.12.1916, “Genera∏”, seria B, Mi∏czak 9.b, Lucow 277 (R2), pi´kne

I-

250,-

774

775

*774. 20 marek polskich 9.12.1916, “Genera∏”, seria A, Mi∏czak 14, Lucow 296 (R3)

II

300,-

*775. 100 marek polskich 9.12.1916, “Genera∏”, seria A, Mi∏czak 15, Lucow 302 (R4), rzadkie w tym stanie zachowania II+

500,-

776

777

II Rzeczpospolita Polska 1918-1939

*776. 500 marek polskich 23.08.1919, II seria AU, Mi∏czak 28.d, Lucow 395 (R0), rzadszy typ numeratora z “otwartà” cyfrà 4

I

200,-

I

150,-

*777. 1.000 marek polskich 23.08.1919, I seria M, Mi∏czak 29.a, Lucow 403 (R2) ale nie notuje tej serii, wyÊmienity egzemplarz

87


778

779

*778. 1.000 marek polskich 23.08.1919, I seria CT, Mi∏czak 29.b, Lucow 404 (R1), wyÊmienite

I

125,-

*779. 1.000 marek polskich 23.08.1919, I seria DO, Mi∏czak 29.b, Lucow 404 (R1) ale nie notuje tej serii, wyÊmienite

I

125,-

780

781

*780. 1.000 marek polskich 23.08.1919, II seria F, Mi∏czak 29.c, Lucow 405 (R2) ale nie notuje tej serii, pi´kny I/I-

125,-

I

150,-

*782. 5.000 marek polskich 7.02.1920, II seria X, Mi∏czak 31.a, Lucow 416 (R3), wyÊmienite

I

300,-

*783. 5.000 marek polskich 7.02.1920, II seria AN, Mi∏czak 31.b, Lucow 417 (R2), wyÊmienite

I

300,-

egzemplarz

*781. 1.000 marek polskich 23.08.1919, III seria AU, Mi∏czak 29.f, Lucow 408 (R1), wyÊmienite

783

782

88


784

785

*784. 5.000 marek polskich 7.02.1920, III seria AW, Mi∏czak 31.d, Lucow 419 (R2) ale nie notuje tej serii, pi´kne *785. 10.000 marek polskich 11.03.1922, seria C, Mi∏czak 32, Lucow 422 (R3), wyÊmienite

786

I/I-

200,-

I

250,-

I

250,-

I

800,-

I

400,-

I/I-

600,-

787

*786. 50.000 marek polskich 10.10.1922, seria N, Mi∏czak 33, Lucow 425 (R3), wyÊmienite *787. 250.000 marek polskich 25.04.1923, seria B, Mi∏czak 34.a, Lucow 429 (R4), bardzo rzadkie w tak pi´knym stanie zachowania

789

788

*788. 100.000 marek polskich 30.08.1923, seria B, Mi∏czak 35, Lucow 433 (R3), wyÊmienity egzemplarz *789. 500.000 marek polskich 30.08.1923, seria O, numeracja 6-cio cyfrowa z gwiazdkà, Mi∏czak 36.b, Lucow 444 (R4), rzadsza odmiana, pi´knie zachowane

790

791

*790. 500.000 marek polskich 30.08.1923, Seria AM, numeracja 6-cio cyfrowa, Mi∏czak 36.d, Lucow 449 (R4)

II

250,-

*791. 500.000 marek polskich 30.08.1923, seria B, numeracja 7-mio cyfrowa, Mi∏czak 36.h, Lucow 439 (R4), wyÊmienite

I

500,-

89


793

792

*792. 1.000.000 marek polskich 30.08.1923, seria S, numeracja 6-cio cyfrowa, Mi∏czak 37.a, Lucow 453 (R4)

I-

600,-

*793. 1.000.000 marek polskich 30.08.1923, seria A, numeracja 7-mio cyfrowa, Mi∏czak 37.b, Lucow 452 (R4), pi´kne

I

800,-

*794. 5 milionów marek polskich 20.11.1923, seria C, Mi∏czak 38, Lucow 456 (R5), rzadkie

II

600,-

*795. 10 milionów marek polskich 20.11.1923, seria U, Mi∏czak 39.a, Lucow 458 (R5), rzadkie i pi´knie zachowane

I-

1.500,-

794

795

797

796

*796. 100 milionów marek polskich 20.11.1923, WZÓR, dwukrotnie perforowany, numeracja 0000000, Mi∏czak 41.b, Lucow 467a (R6), Êlady po kleju, rzadkie III/III+ 1.250,*797. 100 milionów marek polskich 20.11.1923, WZÓR, dwukrotnie perforowane, numeracja 0161006, Mi∏czak 41.b, Lucow 468 (R6), plamka, rzadkie

798

III+

799

1.500,-

800

*798. 20 groszy 28.04.1924, Mi∏czak 45, Lucow 702 (R2), wyÊmienicie zachowane

I

150,-

*799. 50 groszy 28.04.1924, Mi∏czak 46, Lucow 703 (R2), wyÊmienite

I

200,-

*800. 5 groszy 28.04.1924, lewa po∏ówka, Mi∏czak 43.a, Lucow 699 (R2), wyÊmienicie zachowane

I

300,-

I

1.200,-

801 *801. 1 z∏oty 28.02.1919, seria 3.D, Mi∏czak 47.a, Lucow 562 (R4), rzadkie i pi´knie zachowane

90


802

803

*802. 1 z∏oty 28.02.1919, seria 67 H, Mi∏czak 47.b, Lucow 563 (R3), bardzo ∏adne

I-

400,-

*803. 1 z∏oty 28.02.1919, seria 88 B, Mi∏czak 47.b, Lucow 563 (R3) ale nie notuje tej serii, pi´knie zachowane

I

600,-

I-

10.000,-

I

300,-

804 *804. 10 z∏otych 28.02.1919, seria 3.A., Mi∏czak 50.a, Lucow 574 (R6), prawy margines przegi´ty, pi´knie zachowany i bardzo rzadki banknot

806

805 *805. 500 z∏otych 28.02.1919, seria A, Mi∏czak 54.a, Lucow 593 (R1), idealny stan zachowania

*806. 5 z∏otych 15.07.1924, II Emisja A, Mi∏czak 57, Lucow 604 (R5), lekko odÊwie˝ony, ale rzadki

III

1.500,-

II

7.500,-

III-

3.000,-

807 *807. 10 z∏otych 15.07.1924, II Emisja F, Mi∏czak 58.a, Lucow 606 (R6), bardzo rzadkie, ∏adnie zachowane

808 *808. 20 z∏otych 15.07.1924 II Emisja C, Mi∏czak 59, Lucow 612 (R7), banknot bez konserwacji z naturalnà fakturà papieru, bardzo rzadki

91


809

810

*809. 2 z∏ote 1.05.1925, seria A, Mi∏czak 60, Lucow 705 (R3)

III+

*810. 2 z∏ote 1.05.1925, seria E, Mi∏czak 60, Lucow 705 (R3), pi´knie zachowane

750,-

I-

2.000,-

II+

400,-

811 *811. 50 z∏otych 28.08.1925, WZÓR, seria A 0245678, Mi∏czak 62.a, Lucow 613 (R4), rzadkie

812 *812. 10 z∏otych 2.01.1928, seria A*123467, WZÓR, Mi∏czak 66.b, Lucow 640 (R6), rzadkie i pi´knie zachowane

I

7.500,-

I-

7.500,-

III/IV

2.000,-

813 *813. 10 z∏otych 2.01.1928, seria W*977033, Mi∏czak 66.a, Lucow 642a (R7), lekkie przybrudzenie na marginesie, rzadkie

814 *814. 20 z∏otych 1.09.1929, seria DE, Mi∏czak 69, Lucow 651 (R7) ale nie notuje tej serii, banknot po konserwacji, rzadki

92


815 *815. 20 z∏otych 1.09.1929, seria DS, Mi∏czak 69, Lucow 651 (R7) ale nie notuje tej serii, banknot wyjàtkowego stanu zachowania z naturalnà fakturà i Êwie˝oÊcià papieru, bardzo rzadki

II-

8.000,-

I-

150,-

816 *816. 100 z∏otych 2.06.1932, seria AC, dodatkowy znak wodny +X+, Mi∏czak 73.b, Lucow 670a (R2), bardzo ∏adne

817 *817. tabela Banku Polskiego z marca 1937 roku, dotyczàca emisji, wymiany i wycofania biletów Banku Polskiego i biletów paƒstwowych, karton formatu 389 x 301 mm, rzadki, niespotykany druk bankowy, dwukrotnie perforowany

93

III

250,-


819

818 *818. 1 z∏oty 1.10.1938, seria IF, Mi∏czak 78.b, Lucow 719 (R3), pi´kne

I

400,-

*819. 1 z∏oty 1.10.1938 seria IG, Mi∏czak 78.b, Lucow 719 (R3), pi´kne

I

400,-

I

3.000,-

I

5.000,-

I

10.000,-

I

5.000,-

820 Bank Polski na emigracji 1939 *820. 20 z∏otych 15.08.1939, sklejony czarnodruk /staloryt/ strony przedniej i odwrotnej z pe∏nymi rysunkami i napisami, Mi∏czak 83.a, Lucow 1023 i 1024 (R9) notuje jedynie jednostronne czarnodruki z niedokoƒczonymi rysunkami, niezwyk∏a rzadkoÊç w pi´knym stanie zachowania

821 *821. 20 z∏otych 15.08.1939, bez oznaczenia serii i numeracji z odr´cznà adnotacjà na marginesie “odbitki z masowej produkcji 3/X/42” i podpis Karola Chybiƒskiego, Mi∏czak 81, Lucow 1026 (R10) ale inna adnotacja, banknot w opakowaniu PMG-Choice Unc 64, ogromna rzadkoÊç

822 *822. 50 z∏otych 15.08.1939, próbny druk, seria A, numeracja 000000 z interesujàcà adnotacjà “Staloryt musi byç pog∏´biony” i podpisem Karola Chybiƒskiego, na stronie odwrotnej adnotacja w j´zyku angielskim i podpis, Mi∏czak 84, Lucow 1033 (R10) ale inna adnotacja, banknot drukowany stalorytem w jaÊniejszym odcieniu i na papierze z innym znakiem wodnym - z banknotu 10 z∏otowego, unikat w pi´knym stanie zachowania

823 *823. 20 z∏otych 20.08.1939, SPECIMEN, trzykrotnie perforowany, numeracja 00000, Mi∏czak 87.c, Lucow 1055 (R8), rzadkie i pi´knie zachowane

94


824/2

824/1

*824. zestaw wzorów banknotów 20 i 50 z∏otych 20.08.1939, obustronnie ukoÊnie nadruki WZÓR, trzykrotnie perforowane, Mi∏czak 87.b i 88.b, Lucow 1053 i 1063 (R5), ∏àcznie dwie sztuki, rzadkie i pi´knie zachowane

I

6.000,-

I-

3.000,-

826 825 *825. projekt rysunku do banknotu 50 z∏otych 20.08.1939, z podpisem “Bank Polski, Special V 83662, American Bank Note Company”, Mi∏czak -, Lucow -, rzadkoÊç, pi´knie zachowany Generalna Gubernia 1939-1945

*826. 1 z∏oty 1.03.1940, seria C, Mi∏czak 91, Lucow 766 (R2), pi´kne

I/I-

125,-

827 *827. 10 z∏otych 1.03.1940, bez oznaczenia serii i numeracji, Mi∏czak 94, Lucow -, druk na papierze ze znakiem wodnym podobnym do banknotów Getta ¸ódêkiego, ale papier odmienny z kolorowymi w∏oskami, du˝a ciekawostka, pi´knie zachowane

I

828

2.000,-

829

*828. 10 z∏otych 1.03.1940 r., z pieczecià “A.K. Regu∏a Pierwszy ˝o∏d powstaƒczy sierpieƒ 1944 r.”, Mi∏czak 94, Lucow 966 (R4)

*829. 10 z∏otych 1.03.1940, z nadrukiem “Okr´g Warszawski Dowództwo Zgrup. IV”, Mi∏czak 94, Lucow 973 (R5)

95

IV+

400,-

III-

400,-


830

831

*830. 20 z∏otych 1.03.1940 r., z nadrukiem Gwardii Obrony Narodowej: “Polska Walczy i Zwyci´˝a”, Mi∏czak 95, Lucow 976 (R7)

IV

400,-

IV

400,-

III

400,-

I

100,-

*831. 50 z∏otych 1.03.1940 r., z nadrukiem: Orze∏ w koronie i znak Polski Walczàcej “BRATERSTWO BRONI ANGLII AMERYKI POLSKI NIECH ˚YJE”, Mi∏czak 96, Lucow 984 (R4)

833 832 *832. 100 z∏otych 1.08.1941, z nadrukiem “A.K. Regu∏a Pierwszy ˝o∏d powstaƒczy sierpieƒ 1944 r.”, Mi∏czak 103, Lucow 968a (R4) Banknoty powojenne 1944-1952 *833. 1 z∏oty 1944, “obowiàzkowym”, seria EO, Mi∏czak 105.a

834

835

*834. 2 z∏ote 1944, “obowiàzkowym”, seria Ka, Mi∏czak 106.b

I

200,-

*835. 20 z∏otych 1944, “obowiàzkowe”, seria Ay, Mi∏czak 116.c

I

300,-

863

837

*836. 20 z∏otych 15.05.1946, SPECIMEN, seria A 1234567, Mi∏czak 127.a

I

600,-

*837. 20 z∏otych 15.05.1946, seria G, Mi∏czak 127.b

I

400,-

838

839

*838. 50 z∏otych 15.05.1946, seria B, Mi∏czak 128.a, lewy górny róg lekko zagi´ty

I-

300,-

*839. 100 z∏otych 15.05.1946, seria H, Mi∏czak 129.a, pi´kne

I

500,-

96


840

841

*840. 20 z∏otych 15.07.1947, seria A, Mi∏czak 130, pi´kne

I

400,-

*841. 100 z∏otych 15.07.1947, seria F, Mi∏czak 131.b, pi´kne

I

500,-

*842. 100 z∏otych 15.07.1947, seria G, Mi∏czak 131.b

I-

250,-

*843. 500 z∏otych 15.07.1947, seria P, Mi∏czak 132.a, lewy górny róg zagi´ty

I-

800,-

I-/II+

750,-

842

843

844

845

*844. 500 z∏otych 15.07.1947, seria G2, Mi∏czak 132.b

*845. 1.000 z∏otych 15.07.1947, SPECIMEN, seria A 1234567, Mi∏czak 133.a, banknot bez zagi´ç, ale pofalowane brzegi II+

500,-

847

846 *846. 2 z∏ote 1.07.1948, SPECIMEN, seria B 1234567, Mi∏czak 134.a

I

300,-

*847. 5 z∏otych 1.07.1948, SPECIMEN, seria AL 1234567, Mi∏czak 135.b

I

500,-

*848. 5 z∏otych 1.07.1948, seria A, Mi∏czak 135.a

I/I-

500,-

*849. 5 z∏otych 1.07.1948, seria E, Mi∏czak 135.a

I-

400,-

848

849

97


850

851

*850. 5 z∏otych 1.07.1948, seria AB, Mi∏czak 135.b

I

500,-

*851. 5 z∏otych 1.07.1948, seria BK, Mi∏czak 135.c

I

500,-

I

500,-

I/I-

200,-

853

852 *852. 10 z∏otych 1.07.1948, SPECIMEN, seria AD 1234567 / AD 8900000, Mi∏czak 136.b *853. 10 z∏otych 1.07.1948, seria C, Mi∏czak 136.a

855

854 *854. 20 z∏otych 1.07.1948, SPECIMEN, seria AD 1234567 / AD 8900000, Mi∏czak 137.b

I

600,-

*855. 20 z∏otych 1.07.1948, seria KD 0000465, perforowany napis WZÓR, Mi∏czak 137.f, wzór ”Jaroszewicza”*

I

300,-

I

5.000,-

I

5.000,-

856 *856. 20 z∏otych 1.07.1948, seria CD 0000000, papier z niebieskimi w∏oskami, Mi∏czak 137.c, ale numerator typu 137.d, próbny druk na bia∏ym papierze z zabezpieczajàcymi niebieskimi nitkami, bardzo rzadki

857 *857. 20 z∏otych 1.07.1948, seria CE 0000000, WZÓR, Mi∏czak 137.c, próbny druk na bia∏ym papierze z zabezpieczajàcymi niebieskimi nitkami, bardzo rzadki

* Banknot z kolekcji P. Jaroszewicza, Gdy by∏ premierem, wysoki urz´dnik NBP mia∏ obowiàzek przekazaç Jaroszewiczowi wszystkie nowowychodzàce banknoty z ka˝dej serii. Urz´dnik drukowa∏ w PWPW napis WZÓR, w póêniejszych latach napis WZÓR by∏ perforowany specjalnie przygotowanym dziurkaczem. Banknoty te majà najni˝sze numery jakie by∏y wydrukowane w ka˝dej serii w czasach gdy Jego w∏adza by∏a wielka. Póêniej po 1976 roku w∏adza zmizernia∏a i dop∏yw takich ciekawostek do premierowskiej kolekcji usta∏.

98


858 *858. 50 z∏otych 1.07.1948, seria AA 1234567 / AA 8900000, SPECIMEN, Mi∏czak 138.e, pi´kne

859

I

600,-

860

*859. 50 z∏otych 1.07.1948, seria EF 0000007, Mi∏czak 138.h, perforowany napis, pi´kne, wzór ”Jaroszewicza”* *860. 100 z∏otych 1.07.1948, seria D 123456 / D 789000, SPECIMEN, Mi∏czak 139.a, rzadkie

861

I

300,-

II+

500,-

II

400,-

I/I-

300,-

862

*861. 100 z∏otych 1.07.1948, seria AG 1234567 / AG 8900000, SPECIMEN, Mi∏czak 139.b *862. 100 z∏otych 1.07.1948, seria KD 0000002, perforowany napis WZÓR, Mi∏czak 139.f, wzór ”Jaroszewicza”*

863 *863. 100 z∏otych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, próba druku w kolorze czerwonym, Mi∏czak 139, banknot w opakowaniu PMG-Gem Unc 66

I

5.000,-

I

5.000,-

864 *864. 100 z∏otych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, próba druku w kolorze liliowym, Mi∏czak 139, banknot w opakowaniu PMG-Gem Unc 66

99


865 *865. 100 z∏otych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, próba druku w kolorze bràzowym, Mi∏czak 139, banknot I

5.000,-

I

2.000,-

*867. 500 z∏otych 1.07.1948, seria CD 0000007, perforowany napis WZÓR, Mi∏czak 140.d, pi´kne, wzór ”Jaroszewicza”* I

300,-

w opakowaniu PMG-Gem Unc 67

866 *866. 100 z∏otych 1.07.1948, seria L, Mi∏czak 139.a, rzadkie i pi´knie zachowane

868

867

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 *868. 1.000 z∏otych 29.10.1965, seria A 0000000, SPECIMEN, na odwrocie dodatkowa numeracja 0001302, Mi∏czak 141.a

869

I

400,-

I

300,-

I

200,-

I

200,-

I/I-

200,-

870

*869. 1.000 z∏otych 29.10.1965, seria R 0000049, perforowany napis WZÓR, Mi∏czak 141.a, Êlad po kleju na lewym marginesie, ale pi´knie zachowane, wzór ”Jaroszewicza”*

*870. 50 z∏otych 9.05.1975, seria BG 0000049, nadruk WZÓR, Mi∏czak 144.b, wzór ”Jaroszewicza”*

871

872

*871. 1.000 z∏otych 2.07.1975, seria BD 0000992, nadruk WZÓR, Mi∏czak 145.b, wzór ”Jaroszewicza”* *872. 100 z∏otych 17.05.1976, seria AD 0000098, nadruk WZÓR, Mi∏czak 146, plamy, wzór ”Jaroszewicza”*

100


873

875

874

*873. 200 z∏otych 25.05.1976, seria AP 0000117, nadruk WZÓR, Mi∏czak 147.b, wzór ”Jaroszewicza”*

I

200,-

*874. 500 z∏otych 15.06.1976, seria AS 0000186, nadruk WZÓR, Mi∏czak 148, wzór ”Jaroszewicza”*

I

200,-

*875. 2.000 z∏otych 1.06.1979, seria T 0000946, nadruk WZÓR, Mi∏czak 155.a, wzór ”Jaroszewicza”*

I

200,-

I

125,-

I-

125,-

*878. 200.000 z∏otych 1.12.1989, seria E, Mi∏czak 177, wyÊmienity stan zachowania

I

200,-

III Rzeczpospolita Polska od 1989 *879. 500.000 z∏otych 20.04.1990, seria AD, Mi∏czak 188.b

I

250,-

I

2.500,-

I

1.000,-

877

876 *876. 1.000 z∏otych 1.06.1982, seria GS, Mi∏czak 162, b∏àd drukarni - êle przyci´ty papier

*877. 20.000 z∏otych 1.02.1989, seria AL, Mi∏czak 175.b, b∏àd druku - na stronie odwrotnej dodatkowo odbicie lustrzane strony g∏ównej

878

879

880 *880. 500.000 z∏otych 16.11.1993, seria AA, Mi∏czak 193.b, bardzo rzadkie

881 *881. zestaw banknotów serii “miasta polskie”, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 z∏otych, WZÓR, seria A 0000000, Specimen no 0181, Mi∏czak 179.b-187.b, razem 9 sztuk w etui

101


882 *882. 2 z∏ote 1.03.1990, seria A3305726, nadruk NIEOBIEGOWY tylko na stronie odwrotnej, Mi∏czak 180, rzadkoÊç, wyÊmienicie zachowane

I

883/1

1.250,-

884

883/2

Banknoty niemieckich w∏adz okupacyjnych dla terenów wschodnich 1915-1918

*883. 50 kopiejek i 3 ruble 17.04.1916, Poznaƒ, Mi∏czak P.2.d i P.4.b, 50 kopiejek - klauzula skrócona i du˝e litery, 3 ruble - seria U i skrócona klauzula, razem 2 sztuki

I/II

300,-

II-

200,-

I-

800,-

*884. 3 ruble 17.04.1916, Poznaƒ, seria C, Mi∏czak P.4.a, rzadsza odmiana z wyd∏u˝onà klauzulà, na marginesie przebarwienia

885 *885. 1000 marek 4.04.1918, seria A, numeracja 7-mio cyfrowa, Mi∏czak K.8.b, ∏adnie zachowane

886

887

888

889

Wolne Miasto Gdaƒsk 1920-1939

*886. 2 fenigi 22.10.1923, Mi∏czak G.21, na odwrocie odciÊni´ty druk strony g∏ównej *887. 5 fenigów 22.10.1923, Mi∏czak G.22, pi´knie zachowane *888. 10 fenigów 22.10.1923, Mi∏czak G.23.a, znak wodny - przeplatajàce si´ kwadraty *889. 1 fenig 1.11.1923, Mi∏czak G.31, rzadki

II-

350,-

I

500,-

III+

250,-

II

500,-

I

10.000,-

890 *890. 25 guldenów 2.01.1931, seria B/C, Mi∏czak G.49, banknot z certyfikatem PMG UNC 67, pi´knie zachowany i bardzo rzadki

102


892

891 Getto ¸ódzkie 1940-1944 *891. 50 fenigów 15.05.1940, Mi∏czak ¸.1

I

100,-

*892. 1 marka 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 6-cio cyfrowa, Mi∏czak ¸.2.a, rzadki banknot

I

500,-

I

100,-

II+

300,-

I/I-

6.000,-

I

2.000,-

III

5.000,-

894

893 *893. 1 marka 15.05.1940, seria A, numeracja 6-cio cyfrowa, Mi∏czak ¸.2.b *894. 1 marka 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 7-mio cyfrowa, Mi∏czak ¸.2.c, rzadka

895 *895. 2 marki 15.05.1940, Wzór kasowy z piecz´cià ENTWERTET, No 000182, Mi∏czak ¸.3, na lewym górnym rogu Êlad po spinaczu, ogromna rzadkoÊç

896 *896. 2 marki 15.05.1940, Mi∏czak ¸.3

897 *897. 5 marek 15.05.1940, trzy nierozci´te banknoty z numeracjà 0000002, Mi∏czak ¸.4.b, próba druku, ogromna rzadkoÊç, dotychczas nieznane

103


898 *898. Getto ¸ódê, 5 marek 15.05.1940, Wzór kasowy z piecz´cià ENTWERTET, No 000182, Mi∏czak ¸.4.b, na lewym górnym rogu Êlad po spinaczu, papier kartonowy, ogromna rzadkoÊç

899

I/I-

7.000,-

900

*899. 5 marek 15.05.1940, Mi∏czak ¸.4.b, pi´kne *900. 5 marek 15.05.1940, papier kartonowy, Mi∏czak ¸.4.c

I II

400,500,-

901 *901. 10 marek 15.05.1940, Wzór kasowy z piecz´cià ENTWERTET, No 000182, Mi∏czak ¸.5.d, druk koloru I/I-

9.000,-

*902. 10 marek 15.05.1940, Mi∏czak ¸.5.d, papier ze znakiem wodnym, druk koloru zielonego, rzadkie

II+

1.500,-

*903. 10 marek 15.05.1940, Mi∏czak ¸.5.e, papier bez znaku wodnego, druk koloru zielonego

II+

200,-

I/I-

9.000,-

zielonego, papier ze znakiem wodnym, na lewym górnym rogu Êlad po spinaczu, ogromna rzadkoÊç

903

902

904 *904. 20 marek 15.05.1940, Wzór kasowy z piecz´cià ENTWERTET, No 000182, Mi∏czak ¸.6.b, papier ze znakiem wodnym, na lewym górnym rogu Êlad po spinaczu, ogromna rzadkoÊç

104


905 *905. 20 marek 15.05.1940, Mi∏czak ¸.6.b, papier ze znakiem wodnym

906

II-

1.250,-

I/I-

200,-

I

125,-

I-

7.500,-

I

2.500,-

907

*906. 20 marek 15.05.1940, Mi∏czak ¸.6.c, papier bez znaku wodnego *907. 20 marek 15.05.1940, Mi∏czak ¸6 (uznaje jako fa∏szerstwo - str. 466), papier bez znaku wodnego

908 *908. 50 marek 15.05.1940, Wzór kasowy z piecz´cià ENTWERTET, No 000182, Mi∏czak ¸.7.b, papier ze znakiem wodnym, na lewym górnym rogu Êlad po spinaczu, ogromna rzadkoÊç

909 *909. 50 marek 15.05.1940, Mi∏czak ¸.7.b, rzadki, idealny stan zachowania, egzemplarz ilustrowany w katalogu J. Parchimowicza

910 Bony towarowe PRL

*910. bon towarowy PKO, 50 dolarów 1.10.1979, seria HJ, Mi∏czak B35, lekko st´pione rogi

105

I/I-

500,-


912

911

Kwity podatkowe Polski Królewskiej *911. kwit z podymnego wsi Karnice Bisiekierskie (w województwie sieradzkim) na rat´ wrzeÊniowà 1788 roku na sum´ 35 z∏otych, wystawiony 22 wrzeÊnia 1788 w Sieradzu

II

250,-

II

250,-

II

250,-

II

250,-

*912. kwit z podymnego Dóbr Chropy (parafia Podd´bice w województwie ∏´czyckim) na rat´ marcowà roku 1790 na sum´ 25 z∏otych, wystawione 10 kwietnia 1790

913

914

*913. kwit z ofiary dziesiàtego grosza z dóbr ziemskich wsi Mokrzyce w Parafii Mamina (w województwie sandomierskim) na rat´ styczniowà 1792 roku na sum´ 113 z∏otych 20 groszy i 4 denary, wystawiony w Sandomierzu 16.01.1792

*914. kwit od plebanii Tarczek (w województwie Êwi´tokrzyskim) na Subsidivm Charitativum (podatek pog∏ówny od duchownych) z dnia 9.10.1798 na 2 z∏ote = 30 koron

915

916

917/1

917/2

Bony zast´pcze *915. Czempiƒ /Czempin/, 1 marka 15.08.1914, odmiana z trzema podpisami, Keller 68, Podczaski P-019.A.2.b

I

200,-

*916. Czempiƒ /Czempin/, 1 marka 15.08.1914, odmiana z jednym podpisem, Keller 68, Podczaski P-019.A.2.d

II+

100,-

II+

200,-

*917. Poznaƒ-Prowincja /Provinz Posen/, 5 i 10 marek z listopada 1918, Podczaski P-001.1.a i P-001.2.a, ∏àcznie 2 sztuki

106


918/1

919/2

919/1

918/2

*918. dobra Stanków, 15 i 20 kopiejek, razem 2 sztuki, pi´knie zachowane

I

300,-

I/II+

200,-

II/V

300,-

Bony wydane na cele patriotyczne *921. Polski Skarb Wojskowy, 1 korona 1914, Kraków, edycja pierwsza, Lucow 480 (R3)

III+

200,-

*922. Polski Skarb Wojskowy, 50 koron 1914, Kraków, edycja pierwsza, Lucow 483 (R7), bardzo rzadkie

III+

500,-

II

300,-

III+

400,-

III

125,-

II+

125,-

*919. Dominium Turwia, 50 fenigów i 1 marka, ∏àcznie 2 sztuki, 50 fenigów pi´knie zachowane

920 *920. Zakopane - kolekcja bonów; 1 korona- Kawiarnia - Piotr Przanowski, 1 korona - urz´dnik pocztowy W∏adys∏aw Kulig, 1 korona - Mleczarnia lwowska Julii S. Koszko, 1 korona Firma Dominique Beze, 1 korona Restauracja i Kawiarnia Hotel “Sport” (dwie odmiany), ∏àcznie 6 sztuk

921

922

924

923 *923. Polski Skarb Wojskowy, 5 koron 1914, Kraków, edycja druga, Lucow 485 (R3) *924. Polski Skarb Wojskowy, 10 koron 1914, Kraków, edycja druga, Lucow 487 (R4), rzadkie

926 925 *925. Naczelny Komitet Narodowy, 1 korona, Na Skarb Wojenny Legionów Polskich, seria I L, Lucow 490.c (R4) *926. Polski Skarb Wojskowy, 5 z∏otych polskich = 75 kopiejek 1916 wydane na Polskie Cele Wojskowe, Lucow 493 (R2), ∏adnie zachowane

107


927

928

*927. Polski Skarb wojskowy, 10 z∏otych polskich = 1 rubel 50 kopiejek 1916, wydane na Polskie Cele Wojskowe, III

125,-

*928. Polski Skarb Wojskowy, 20 z∏otych polskich = 3 ruble 1916, wydane na Polskie Cele Wojskowe, Lucow 495 (R4) II

200,-

Lucow 494 (R3)

930

929

*929. Polska Organizacja Wojskowa - bon na 2 korony /1918/, Lucow 503 (R2), bon bez piecz´ci z datà, bardzo ∏adnie zachowany egzemplarz

*930. Polska Organizacja Wojskowa, bon na 5 koron 1918, Lucow 504 (R4), rzadki, bardzo ∏adny egzemplarz

931

I-

200,-

I

300,-

II+

400,-

I

300,-

III+

150,-

I-

200,-

I-

400,-

I

500,-

932

*931. Komitet Obrony Narodowej w Ameryce - 1 polon = 25 centów 1914, Lucow 541 (R6), bardzo rzadki, nie gi´ty, zaokràglone rogi, ale ∏adnie zachowany

*932. Legiony Polskie, 1 korona - datek na we∏n´ dla wojsk Polskich /1914/, Lucow II str. 318/1, bardzo rzadki w idealnym stanie zachowania

934

933

*933. Legiony Polskie, bon na 1 koron´ na we∏n´ dla Legionistów 1916-1917, Lucow II str.318/2, rzadki *934. Komitet Pomocy Dla Internowanych Legionistów, bon na 1 koron´ - ofiara narodowa na rzecz internowanych legionistów 1917, Lucow II str.318/3, rzadki i bardzo ∏adnie zachowany

935/1

935/2

936

Bony obozów jenieckich

*935. Grossborn, Obóz oficerski Oflag II D, 10 groszy i 1 piast 16.X.1944, Campbell 3791 i 3793, Jab∏. 4290 i 4292, razem 2 sztuki

*936. Bytom, Bytomskie Zjednoczenie Przemys∏u W´glowego, bon na 1 z∏oty, grudzieƒ 1945

108


937/2

937/1

*937. Bytom, Bytomskie Zjednoczenie Przemys∏u W´glowego, bon na 1 i 5 z∏otych grudzieƒ 1945, ∏àcznie 2 sztuki

I/I-

1.000,-

938 ALBANIA *938. zestaw wzorów banknotów: 1, 3, 5, 10, 25, 50 i 100 leke z 1976 roku oraz wzór 100 leke z 1991 roku, I

500,-

III

250,-

*940. 1 gulden 1.07.1848, Pick A81

III

150,-

*941. 1 gulden = 1 forint 1.07.1888, Pick A156

III+

125,-

I

100,-

razem 8 sztuk

940

939

941

AUSTRIA *939. 10 ryƒskich (10 guldenów) 1.06.1806, Pick A39

942/1

942/2

HONGKONG *942. 5 dolarów 2.05.1959 i 10 dolarów 31.03.1983, Pick 181.a i 182.j, razem 2 sztuki

109


943

944

PALESTYNA *943. 500 mils 30.09.1929, Pick 6b, rzadkie *944. 1 funt 30.09.1929, Pick 7.b, rzadki

945

IV-

300,-

III+/II-

600,-

III

100,-

I-

200,-

III

300,-

II-

200,-

IV+

100,-

946

PO¸UDNIOWA AFRYKA *945. 1 funt, 26.04.1938, Pick 84.b

SESZELE *946. 5 rupii, 1.08.1960, Pick 11.b, bardzo ∏adnie zachowane

947 USA *947. New Jersey, First National Bank of Morristown, 20 dolarów 11.04.1905, seria A-K, Krause-Lemke Ch.no.1188

949

948 WIELKA BRYTANIA *948. 5 funtów 15.08.1938, seria B264 16856, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej

*949. 5 funtów 22.02.1935, seria A152 95148, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç i numer ekspertyzy NBP, naprawiane rogi banknotu

110


951

950

*950. 5 funtów 20.08.1935, seria A216 21757, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç i numer ekspertyzy NBP, ubytek papieru na prawym górnym rogu

III-

125,-

III/III+

150,-

III-

125,-

IV+

150,-

IV+

150,-

III-

125,-

*951. 5 funtów 08.04.1938, seria B204 17386, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç i numer ekspertyzy NBP

953

952

*952. 10 funtów 17.03.1937, seria K185 26569, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç i numer ekspertyzy NBP, naddarcia na marginesach

*953. 10 funtów 17.11.1933, seria K129 51563, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç i numer ekspertyzy NBP, liczne naprawione ubytki papieru

955

954

*954. 10 funtów 16.05.1935, seria K147 65079, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç ekspertyzy NBP, oÊmiokrotnie perforowane, naderwania na marginesach

*955. 20 funtów 20.09.1934, seria 49M 18444, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç ekspertyzy NBP, naddarcia na marginesach

111


957

956

*956. 20 funtów 20.09.1930, seria 43M 36506, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç i numer ekspertyzy NBP

III/III+

150,-

III

150,-

II+

125,-

*957. 50 funtów 20.04.1936, seria 56N 39650, fa∏szerstwo niemieckie z czasu II wojny Êwiatowej, piecz´ç i numer ekspertyzy NBP, niewielkie naderwania na marginesach

958

AKCJE I OBLIGACJE POLSKA *958. Instytut Wydawniczy- Bibliteka Polska, akcja na 500 marek polskich z 1921 roku, I emisja, projektu Wac∏awa Borowskiego, szeÊç niewyci´tych kuponów

112


959

960

MEDALE POLSKA *959. Zygmunt III Waza - medal ze szwedzkiej serii kólewskiej autorstwa Arvida Karstena z koƒca XVII w, Aw: Popiersie w zbroi w prawo i napis, Rw: Tarcza herbowa polsko-litewska bez herbu Wazów i napis HOC.TECIVS. NVDATVR. AVITO., Racz. 63.a. H-Cz. 7549, srebro 26 mm, 6.66 g

II+

750,-

*960. Zygmunt III Waza - medal ze szwedzkiej serii królewskiej (nr46) autorstwa J.C.Hedlingera, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku SIGISMVND D. G. REX. SVEC. ET. POL., Rw: Poziomy napis w dwunastu wierszach, Felder 97, bràz 33 mm, pi´knie zachowany

I

1.300,-

961 962 *961. medal religijny autorstwa Sebastiana Dadlera lub naÊladowców, Aw: Stojàcy ma∏y Chrystus z jab∏kiem królewskim w lewej d∏oni, w otoku napis DAS PATEN GELD MIER CHRISTVS GAB, Rw: Ma∏y Chrystus siedzàcy na sarkofagu z przewieszonym krzy˝em na prawym ramieniu, w otoku napis IN SEINEN BLUT TOD CREUTZ UND GRAB, bez sygnatur S.D., Maué 123 (podobny - ale z sygnaturami S.D. na odu stronach), Wi´cek 86, srebro 39,5 mm, 14,28 g, lekko czyszczony *962. urodzinowy medal okolicznoÊciowy z 1627 r. autorstwa Sebastiana Dadlera, Aw: Kobieta karmiàca piersià wi´ênia

II-

800,-

III+

800,-

zakutego w kajdany, poni˝ej data, Rw: Widok Drezna nad Elbà, powy˝ej trzy bociany w locie, w otoku napis, Maué 157-161 (ale nie notuje z datà 1627), srebro z zawieszkà 44.5 mm, 23.11 g

963

*963. medal autorstwa Sebastiana Dadlera i Jana Höhna sen., z okazji rozejmu w Sztumskiej Wsi w 1635r, Aw: Dwie alegoryczne postacie; Wiara z tarczà s∏oneczna i Pobo˝noÊç z ga∏àzka oliwnà podajà sobie prawe d∏onie, w tle panorama Gdaƒska i napis w otoku FELIX TERRA FIDES PIETATI UBI IUNCTA TRIUMPHAT, Rw: Alegorie SprawiedliwoÊci i Pokoju obejmujà si´ nawzajem, napis w otoku PAX CUM IUSTITIA FORA TEMPIA ET RURA CORONAT, Wi´cek 94, Maué 52, H-Cz. 2152 R3, Racz. 148, srebro 59 mm, 60.15 g, wyÊmienity I-

stan zachowania

113

8.000,-


964 *964. medal z okazji zaÊlubin W∏adys∏awa IV z Ludwikà Marià Gonzagà autorstwa Sebastiana Dadlera, 1646 r, Aw: R´ka opatrznoÊci trzyma powiàzane herby Polski i Gdaƒska, u do∏u widok portu gdaƒskiego i twierdzy w Wis∏oujÊciu, w otoku napis VLADISLAO IV.POL.AC SVEC.REGI.ET.LUDOVICAE MARIAE CONIUGIBUS, Rw: Alegoryczne postacie Wiary i Pokoju w obj´ciach, ni˝ej Mars le˝àcy na stosie broni, w otoku napis MARTE CUBANTE FIDES ET PAX TUTA OSCULA REDDUNT. Maué 63, Wi´cek 120, Racz 123, H-Cz.1871, srebro 28.8 g, 49 mm, na awersie i rewersie cyzelowany, patyna

III

2.500,-

II+

20.000,-

II+

25.000,-

965

*965. medal autorstwa J. Höhna sen. na Pokój w Oliwie 1660 r, Aw: Klasztor Oliwski na tle rozleg∏ej panoramy, powy˝ej dwa anio∏y w ob∏okach trzymajà cztery po∏àczone serca i go∏àbek z ga∏àzkà oliwnà, w otoku napis PACIS. OLIVENSIS.ANNO.MI C CLX.III.MAII.AD.GEDANUM.IN.PRUSSIA.CONCLUSAE. MONUMENTUM, Rw: Pod drzewem oliwnym kl´czàca osoba, w tle widok Gdaƒska jego okolic oraz morza i statków, w otoku napis PECTORA QUO REGNUM COEUNT QUO VULNERA SECLI, EN FELIX OLEUM PACIS OLIVA DEDIT., Racz. 147, H-Cz. 2149 R3, srebro 74 mm, 98.71 g, efektowny i rzadki medal autorstwa wyÊmienitego medaliera

966

*966. medal z okazji koronacji Marii Kazimiery w 1676 r, Aw: Popiersie królowej w lewo i napis MARIA CASIMIRA CORON IN REGIN POL M D L DIE 2 FEB 1676, Rw: Diana na rydwanie, w otoku napis FULGORIS SOCIAM VOCAT IN CONSORTIA REGI, Racz. 203, H.Cz. 10383 R3, z∏oto 5.09 g, rzadki i bardzo ∏adnie zachowany

114


967

968

*967. medal Aegidiusa Straucha (1632-1682), Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku AEGIDIUS STRAUCH S S THE D., poni˝ej data 1673, Rw: Popiersie z brodà, napis jak na awersie i data 1678, medal autorstwa Christiana Schirmera wybity w 1678 r na czeÊç Straucha - wybitnego teologa protestanckiego powracajàcego do Gdaƒska, Racz. 258, H-Cz. 4046, srebro 30.5 mm, 7.19 g

II

500,-

*968. August II - Pokój w Altranstäd 1706 r, medal autorstwa F.H. Müllera, Aw: Mars i Herkules podajà sobie d∏onie nad le˝àcà Niezgodà, napisy w otoku i na dole w odcinku, Rw: Merkury lecàcy nad miastem i napis w otoku, odcinku LIPSIA, Racz. 322, H-Cz. 2631 R, srebro z∏ocone 37 mm, 18.99 g, pokój ten pozbawi∏ Augusta II korony polskiej, stàd brak tytulatury królewskiej Augusta II i Karola XII, obaj królowie byli braçmi ciotecznymi co ma odbicie w napisie na awersie

III+

1.000,-

II

2.500,-

III+

4.000,-

969

*969. Klementyna Sobieska wnuczka Jana III i ˝ona Jakuba Stuart’a, pretendenta do tronu Anglii - medal autorstwa Otto Hammeraniego wybity na pamiatk´ ucieczki ksi´˝niczki z Innsbrucku do Rzymu w 1719 r, Aw: Pó∏postaç w lewo i napis CLEMENTINA M BRITAN - FR ET HIB REGINA, Rw: Ksi´˝niczka w rydwanie p´dzàcym w lewo, napisy powy˝ej w pó∏kolu i w odcinku na dole, H-Cz. 5960, srebro 47 mm, 49.17 g

970

*970. August III - medal koronacyjny autorstwa H.P.Groskurta 1734 r, Aw; Popiersie króla w peruce i w zbroi w prawo, napis w otoku D G AVGVSTVS III REX POL M D LITH D SAX EL, Rw: Scena koronacji; wokó∏ kl´czàcego króla stojà dostojnicy Êwieccy i koÊcielni, napis w otoku CONCORDIBVS LIBERAE GENTIS SVFFRAGIIS, w odcinku ELECT V OCT MDCCXXXIII CORONATVS XVII JAN MDCCXXXIV, Racz. 370, H-cz. 2751 R2, srebro 55 mm, 57.87 g.

115


971

*971. August III - medal nagrodowy autorstwa Wermuth’a 1743 r., Aw: Popiersie króla w prawo, poni˝ej sygnatura, w otoku napis AUGUSTUS III D.G. REX POLONIARUM, Rw: Stó∏ na nim przewieszony order Or∏a Bia∏ego, poni˝ej data MDCCXXXXIII 3.AUG, w otoku napis DE REGE ET REPUBLICA BENE MERENTIBUS, III+

H-Cz. 2766, srebro 52.5 mm, 58.08 g

4.000,-

972

*972. medal pamiàtkowy niesygnowany (autorstwa Maria Lorenzo Weber’a) ku czci Fryderyka Krystiana syna Augusta III, Aw: Portret Fryderyka Krystiana w zbroi i p∏aszczu, wokó∏ napis FRID CHRISTIANVS AVGVSTI III REG POL M D LITH SAX FIL NATV MAX AET AN XVIII, Rw: Trzy boginie stojàce w ogrodzie, za nimi kobieta ze z∏o˝onymi r´koma i u góry napis ORBIS DELICIAE, egzemplarz lany i starannie cyzelowany, bràz 80 mm, bardzo ∏adny medal wykonany z okazji 18 urodzin dziedzica i nast´pcy Augusta III, w 1763 roku elektora saskiego w tytulaturze zaznaczajàcego pochodzenie królewskie

973

II

3.000,-

I-

400,-

III+

400,-

974

*973. Jan ¸aski medal autorstwa Jean Dassier’a, Aw: Popiersie w prawo, przy kraw´dzi sygnatura J.D., Rw: Napis w szeÊciu wierszach IOANNES A LASCO / POLONUS / RELIGIONIS CHRISTIANAE / APUD POLONOS PROMOTOR / ORBIIT 1560 / AET 59., H-Cz. 3929 R, bràz 28.5 mm, medal z serii wybitni dzia∏acze reformacyjni, wykonanej przez grawera z Genewy J. Dasier’a w po∏. XVIII wieku

*974. ˝eton koronacyjny 1764 r, Aw: Korona królewska i napis HANC IVSSIT FORTVNA MERERI, Rw: Napis poziomy, Racz. 488, H-Cz. 3030, srebro 5.52 g

116


975

*975. medal nagrodowy “MERENTIBUS” autorstwa J.F.Holzhaeussera 1766 (I wersja), Aw: G∏owa w prawo i napis STANISLAUS AUGUSTUS D.G. REX POLONIAE M.D.LITU, Rw: Trzy wieƒce: d´bowy, oliwny i laurowy, w Êrodku napis ME/RENTI/BUS, Racz. 495, H-Cz. 3379, Wi´cek 6, srebro 83.2 g, 53.5 mm

II-

2.500,-

*976. Stanis∏aw Lubomirski - marsza∏ek wielki koronny, medal autorstwa J.F.Holzhaeussera, oko∏o 1771 r, Aw: Pó∏postaç z laskà marsza∏kowskà w lewo i napis w otoku STANIS.LUBOMIRSKI, Rw: W wieƒcu d´bowym napis w czternastu wierszach i data MDCCLXXI, Racz. 555, H-Cz. 3941, Wi´cek 28, cynk 59 mm, 85.2 g III

400,-

976

977 *977. Karol Wyrwicz - rektor kolegium jezuitów, medal autorstwa J.F.Holzhaeussera 1772 r, Aw: Popiersie rektora w prawo i napis , poni˝ej sygnatura medaliera, Rw: W pere∏kowej obwódce poziomy napis w siedmiu wierszach, II+ IUVENTUTIS INSTITUTIONE ..., Racz. 560, H-Cz. 4061, Wi´cek 32, srebro 44 mm, 36.63 g

2.500,-

978 *978. medal na pamiàtk´ narodzin syna Fryderyka Alojzego Bruhla autorstwa J.F.Holzhaeussera 1781 r, Aw: ˚o∏nierz w stoju rzymskim prezentuje niemowl´ królowi w antycznej zbroi siedzàcemu na tronie, w pó∏kolu napis OB MERITA PATRIAS, w odcinku napis STANISLAUS AUG REX ...., Rw: Napis poziomy w pi´tnastu wierszach ALOIS FRID COM A BRUHL ...., Racz. 574, H-Cz. 3861, Wi´cek 50, srebro 44 mm, 29.1 g, patyna

117

II

2.000,-


979 *979. medal autorstwa J.F. Holzhaeussera 1781 r, wybity ku czci A.F.Bruehla z usuni´tym napisem na rewersie i nowym napisem wygrawerowanym, Aw: Król w stroju antycznym okrywa niemowl´ podane przez ˝o∏nierza, napisy u góry i na dole w odcinku, Rw: Wygrawerowany poziomy napis w wielu wierszach; STANISLAS AUGUSTE ROY DE POLOGNE RECONNOISSANS LES SERVICES DU COMTE THEODORE POTOCKI GENER.D’ART.PAL. DE BE¸ZK TIEN SON FILS ADAM SUR LES FONTS DE BAPTC’ME L’AN 1784 (oryginalne b∏´dy ortograficzne), (Stanis∏aw August, król Polski w uznaniu zas∏ug Teodora hrabiego Potockiego, genera∏a artylerii w Be∏˝cu trzyma jego syna Adama nad chrzcielnicà w roku 1784), Racz. 574, H-Cz. 3861, Wi´cek 51, z∏oto 43 mm, 45.95 g, na rancie widoczne Êlady po oprawie

II

25.000,-

II-

100,-

980 *980. Wac∏aw II Czeski, kopia medalu z XVIII wiecznego “Pocztu królów polskich”, XIX wieczny odlew w ˝eliwie z odlewni w Bia∏ogonie

981 *981. ˝eton do gry autorstwa J.F. Holzheussera lata 80-te XVIII w, Aw: Herb Na∏´cz pod koronà hrabiowskà, na nim ordery Or∏a Bia∏ego, Âw. Stanis∏awa i Krzy˝ Maltaƒski, Rw: Monogram R pod koronà hrabiowskà, Wi´cek 75(aw) I

i 76(rw), miedê 30 mm

1.250,-

982

*982. Józef II i Maria Teresa - medal autorstwa Krafta, ho∏d Galicji 1773 r, Aw: Popiersia w prawo i napis w pó∏kolu IOSEPHVS II M THERESIA AVGG, Rw: Kl´czàca Galicja sk∏ada ho∏d Austrii, w pó∏kolu napis ANTIQVA IVRA VINDICATA, Mont.2053, Schaumünze MT. 255, srebro 50 mm, 43.2 g

118

III

600,-


983

*983. Tadeusz Czacki - medal autorstwa Carla Miesnera i Teodora To∏stoja 1809 r, Aw: Popiersie Czackiego w mundurze ministra z orderami, wokó∏ na wieƒcu d´bowym herby ziemskie Wo∏ynia i Podola, napis w otoku, Rw: Stojàca Minerwa budzi dotkni´ciem ró˝d˝ki Êpiàcego skrzydlatego geniusza, u góry s∏oƒce z monogramem AI, napis w otoku LUMINE RESPLENDET..., w odcinku data MDCCCIX, H-Cz. 3871, srebro 65 mm, 104.0 g, II-/III+ 2.000,-

patyna

984 *984. J.M.Ossoliƒski - medal autorstwa J.Langa 1817 r, Aw: Popiersie Ossoliƒskiego w lewo i napis w otoku IOS MAX DE T¢CZYN C OSSOLINSKI..., u do∏u sygnatura, Rw: Fasada budynku Biblioteki Publicznej we Lwowie, powy˝ej napis MUSIS PATRIIS, w odcinku na dole napis BIBLI.PUB. LEOPOLI...., H-Cz. 3965 R1, srebro 45 mm, 26.25 g

III+

750,-

II-

1.000,-

985

*985. Wolne Miasto Kraków - medal Trzech Komisarzy autorstwa Ksawerego Stuckhart’a 1818 r, Aw: Herb Krakowa i napis w otoku SENATUS POPULUSQUE .., Rw: W wieƒcach z liÊci d´bowych tytu∏y i nazwiska komisarzy, w otoku napis COMMISSARIIS AD CONSTIT .., H-Cz. 3525, srebro 63 mm, 94.4 g, po Kongresie Wiedeƒskim paƒstwa zaborcze delegowa∏y komisarzy do utworzenia Wolnego Miasta Krakowa

119


986

*986. Aleksander I 1801-1825, medal nagrodowy autorstwa Majnerta (awers) i Stuckhart’a (rewers) “Sile Twórczej i Sztuce” (1819), Aw: G∏owa cara w prawo i napis w otoku, Rw: Alegorie Malarstwa, Rzeêby i Architektury, powy˝ej napis INGENIO ET ARTI, H-Cz. 3589, Diakov 436.1 R2, bràz 53 mm, ∏adna patyna

II+

1.000,-

II+

1.000,-

I-

1.000,-

987

*987. Miko∏aj I - medal na 250-lecie Uniwersytetu w Wilnie 1828 r, Aw: Popiersia Stefana Batorego i Aleksandra I w prawo i napis w otoku STEPHANO BATORIO ..., Rw: Popiersie cara Miko∏aja I w prawo i napis otoku NICOLAO I FAUTORI ..., H-Cz. 3620, Diakov 469.1, bràz 66 mm, 156.6 g

988

*988. Adam Czartoryski - medal autorstwa Barre’a wybity w 1847 r. na zlecenie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pary˝u dla uczczenia jego za∏o˝yciela, Aw: G∏owa ksi´cia w lewo i napis w otoku, Rw: Poziomy napis, H-Cz. 3840 R3, bràz 56 mm

120


989

*989. medal poÊwi´cony Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, autorstwa Barre’a wybity w 1847 r. na zlecenie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pary˝u dla uczczenia jego za∏o˝yciela, Aw: G∏owa ksi´cia w lewo i II-

800,-

II+

600,-

napis w otoku, Rw: Poziomy napis, H-Cz. 3840 R3, bràz 56 mm, patyna

990

*990. Robert Cutlar Fergusson - obroƒca spraw polskich w Parlamencie Brytyjskim, medal autorstwa W∏adys∏awa Oleszczyƒskiego 1832 r, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: W wieƒcu d´bowym poziomy napis ROBERTO CUTLAR FERGUSSON... i data na dole, H-Cz. 3833 R3, bràz 50 mm

991

*991. Stanis∏aw hrabia Wodzicki - prezes Senatu Miasta Krakowa, medal ofiarowany przez Izb´ Prawodawczà 1833 r, Aw: Herb Krakowa i napis w otoku STANIS¸AWOWI HRABI WODZICKIEMU PRZEZ LAT DWANAÂCIE DOSTOYNOÂå PREZESA SENATU M. KRAKOWA GODNIE PIASTUJÑCEMU, Rw; W wieƒcu d´bowym poziomy napis w wielu wierszach IZBA PRAWODAWCZA PO KILKULETNIEY W U˚YWANIU ..., u do∏u data 26 sierpnia 1833, H-Cz. 4056, Mikocki 3000 RR, srebro 67 mm, 87.7 g wyÊmienicie zachowany egzemplarz ze I

zbioru Horsky’ego (aukcja Adolpha Hessa 1891 r.)

121

2.000,-


992

*992. medal nagrodowy Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego sygn. C.Radnitzky, Aw: Rolnicy w polu na tle starej panoramy Krakowa, w odcinku napis; SZCZ¢Âå BO˚E!, Rw: W wieƒcu z liÊci, zbó˝ i kwiatów napis poziomy: UMIEJ¢TNEJ I WYTRWA¸EJ PRACY ..., na rancie napis: J.C.W. ARCYKS. ALBRECHTOWI, H-Cz. 8012, bràz 62 mm

II

750,-

I-

1.250,-

I-

1.250,-

993

*993. Józef de Köhler - medal autorstwa Harta na pi´tnastolecie przewodnictwa Kupcom Miasta Warszawy 1854 r, Aw: G∏owa w prawo, poni˝ej sygn., Rw: Pod herbem Köhlera napis poziomy: JÓZEFOWI DE KOHLER B. CZ¸ONKOWI KOMMISSYI UTWORZENIA D¸UGU KRAIOWEGO RADCY HANDLOWEMU ... i data 1854, ca∏oÊç w wieƒcu d´bowym, H-Cz. 3908 R, bràz 60,5 mm, patyna

994

*994. za∏o˝enie Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Warszawie w 1857 r, medal autorstwa J. Minheymera, Aw: Popiersie Aleksandra II w lewo i napis w otoku, Rw: W wieƒcu laurowym napis poziomy w dziesi´ciu wierszach, H-Cz. 3819 R2, bràz 62 mm, 114,78 g, efektowny portret cara

122


995

*995. za∏o˝enie Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Warszawie - medal autorstwa J. Minheymera 1857 r, Aw: Popiersie Aleksandra II w lewo i napis w otoku, Rw: W wieƒcu laurowym napis poziomy, H-Cz. 3819 R2, bràz 62 mm, 107.8 g, efektowny portret cara, patyna

II+

1.250,-

II-

1.500,-

III+

150,-

996

*996. Tadeusz hrabia Mostowski - medal autorstwa A. Bovy’ego i Boles∏awa Podczaszyƒskiego 1858 r, Aw: Popiersie trzyczwarte w lewo, w otoku napisy: TADEUSZ HRABIA MOSTOWSKI SENATOR WOJEWODA MINISTER SPRAW WEWN./ URODZ W WARSZ D 19 PAèD 1766 - UMAR¸ W PARY˚U D 6 GRUD 1842, pod popiersiem data 1858, Rw: W wieƒcu z herbem atrybuty pracy i dzia∏alnoÊci hrabiego i napis: PRACE CA¸EGO ˚YCIA KRAJOWI POÂWI¢CA¸, w otoku MÑ˚ STANU ROLNIK OBYWATEL MÓWCA POETA LITERAT, na rancie punca ARGENT, H-Cz. 3958 R, srebro 68 mm, 150.9 g

997

*997. Joachimow Lelewel - medal autorstwa Wurden’a 1859, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, Rw: Na tle wschodzàcego s∏oƒca herby Rzeczypospolitej, przybory szkolne, kotwica i napis ILLUSTRISS CIVI ..., poni˝ej data, H-Cz. 5393 R1, bràz 50 mm, patyna

123


998

*998. medal autorstwa Michaux’a na pamiàtk´ otwarcia Drogi ˚elaznej Warszawsko-Bydgoskiej 1862 r, Aw: Lokomotywa, i napisy w dwóch otokach: NA PAMIÑTKE OTWARCIA DROGI ˚ELAZNEJ WARSZAWSKO-BYDGOSKIEJ..., Rw: Napisy w poziomych wierszach; HERMAN EPSTEIN / Â.P. KAROL-AUGUST MILDE, ANDRZEJ HR. RENARD, HRRMANN BARON MUSCHWITZ. / RADA ZARZÑDZAJACA / PREZES. HERMAN EPSTEIN / CZ¸ONKOWIE ...,w otoku napis ZA¸O˚YCIELE TOWARZYSTWA DROGI ˚ELAZNEJ WARSZAWSKO-BYDGOSKIEJ, H-Cz. 7971 R4, srebro 72,5 mm, 178.9 g, ciemna patyna, bardzo rzadki efektowny medal

II+

3.000,-

II

600,-

I-

200,-

999

*999. medal autorstwa P.Tasseta na 300-lecie Unii Polski, Litwy i Rusi, 1869 r, Aw: Trójpolowy herb polsko-litewskoruski pod koronà królewskà i napis w otoku WOLNI Z WOLNYMI RÓWNI Z RÓWNYMI, poni˝ej sygn. P.TASSET, Rw: Wieniec z k∏osów i liÊci d´bowych i napis poziomy TRZECHSETNA ROCZNICA UNII POLSKI LITWY I RUSI 1569 11 SIERPNIA 1869, na rancie punca CUIVRE, H-Cz. 8036, miedê 64 mm

1000 *1000. medalik z uchem na 300-lecie Unii Lubelskiej 1869 r, Aw: Herb trójpolowy pod koronà, w otoku napis; NA PAMIÑT: 300 LET UNII LUBELSKIEJ WE LWOWIE, Rw: Popiersie w prawo, w otoku napis: PAMIATKA POGRZEBU ZW¸OK KAZIMIERZA WGO W KRAKOWIE 1869, na rancie punca, srebro 28 mm, 7.9 g

124


1001

*1001. medal wybity dla upami´tnienia rusinów pomordowanych przez carat w 1874 r, Aw: Tarcza herbowa polskolitewsko-wo∏yƒska na tle krzy˝a z koronà cierniowà i napis w otoku: BRACIOM RUSINOM POMORDOWANYM PRZEZ CARAT MOSKIEWSKI ZA WIERNOÂå DLA KOÂCIO¸A I POLSKI, Rw: Otwarta ksi´ga z nazwiskami ofiar i napis w otoku: WOJEWÓDZTWA PODLASKIE I LUBELSKIE, POLUBUCZE, DRELÓW, PRATULIN, H-Cz. 6101, bràz 64 mm, 120.9 g

II

750,-

I

750,-

I-

600,-

1002

*1002. medal autorstwa C. Radnitzkiego z Krajowej Wystawy Rolniczej i Przemys∏owej we Lwowie w 1877 r., Aw: W wieƒcu g∏owa kobieca w lewo, Rw: W wieƒcu napis poziomy, H-Cz. 7988 (ale w srebrze), bràz 56 mm, 72.7 g, pi´knie zachowany

1003

*1003. medal autorstwa W. A. Malinowskiego na 50 rocznic´ Powstania Listopadowego 1880 r., Aw: Stojàca Polonia w kolczudze, z mieczem i sztandarem, napis w otoku USQUE AD FINEM, Rw: W wieƒcu napis poziomy POLSKA BOHATEROM POWSTANIA..., H-Cz. 8043, bràz 64 mm

125


1004

*1004. medal autorstwa W. G∏owackiego na 200-lecie Odsieczy Wiedeƒskiej 1883 r., Aw: Popiersie Jana III w wieƒcu w prawo i napis w otoku, Rw: Obraz Matki Boskiej na Piasku podtrzymywany przez dwa anio∏y, ni˝ej herb Krakowa i napis, H-Cz.-, bràz 53 mm, pi´knie zachowany

I/I-

750,-

I-/II+

800,-

II-

750,-

1005

*1005. Franciszek Duchiƒski - medal autorstwa W. A. Malinowskiego 1885 r., Aw: Popiersie historyka w lewo i napis w otoku, Rw: Mapa Europy Ârodkowo-Wschodniej z podzia∏em na cz´Êç Atlantyckà i Turaƒsko-Moskiewskà, napis w otoku, bràz 61 mm, 92.3 g

1006

*1006. medal na 200 rocznic´ poÊwi´cenia koÊcio∏a Êw. Kazimierza w Warszawie 1888 r, Aw: Widok na zespó∏ budynków na Rynku Nowego Miasta w Warszawie, powy˝ej w pó∏kolu napisy, w odcinku napis FUNDACYI JANA III I MARYI KAZIMIERY 1688 R., Rw: Na stole przykrytym obrusem hostia, w otoku napis NIECH B¢DZIE POCHWALONY PRZENAJÂWI¢TSZY SAKRAMENT, srebro 62 mm, 93.7 g, uderzenie na rancie

126


1007

*1007. Franciszek Smolka - medal autorstwa A. Scharfa wybity w 1888 r na pamiàtk´ 40-lecia prezesury w Sejmie Krajowym i przewodniczenia Komitetowi budowy upami´tniajàcego 300-lecie Unii Lubelskiej, Aw: Popiersie trzyczwarte w lewo i napis w otoku, Rw: W wieƒcu laurowo-d´bowym widok kopca wzniesionego we Lwowie, daty 1569-1869, ni˝ej w tarczy napis W DOWÓD CZCI RODACY 1848-1888, H-Cz. 8131, bràz 64 mm, 124.9 g, patyna

I

1.000,-

II+

1.000,-

II+

200,-

1008

*1008. medal 100 - lecie Konstytucji 3-go Maja autorstwa L. Ch. Lauera z Norymbergi 1891 r, Aw: W wieƒcu w czterech wierszach i w otoku napisy, Rw: Tarcza herbowa polsko-litewska, wokó∏ niej promieniÊcie herby 46 ziem Rzeczypospolitej przedzielone or∏ami, miedê 72 mm, 129.6 g

1009 *1009. medal na 25-lecie Soko∏a Lwowskiego 1892 r, Aw: Sokó∏ z rozpostartymi skrzyd∏ami siedzàcy na ci´˝arkach i napis w otoku W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH, Rw: Napis JUBLEUSZ SOKO¸A LWOWSKIEGO 1867-1892, bràz 33,5 mm

127


1010

*1010. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie, 1894 r, medal autorstwa Cypriana Godebskiego i Henri Nocq’a, Aw: U stóp skrzydlatego geniusza siedzàce personifikacje przemys∏u i sztuki, w tle narz´dzia pracy, u do∏u widok I

300,-

II-

150,-

II+

250,-

I-

250,-

I-

1.500,-

Lwowa, Rw: Ga∏àzka palmowa i napis poziomy, bràz 64 mm, 85,12 g, w oryginalnym pude∏ku

1011 1012 *1011. medal z Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie 1894 r, Aw: Pawilon wystawy, powy˝ej napis POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA, poni˝ej LWÓW 1894, Rw: Postacie wieÊniaków w strojch ludowych ze zniczem w d∏oniach, wokó∏ nich narz´dzia, ca∏oÊç otoczona wieƒcem, mosiàdz 32.5 mm

*1012. Tadeusz KoÊciuszko - medal na 100- Rocznic´ Powstania KoÊciuszkowskiego autorstwa Wies∏awa Zarzyckiego, wykonany w zak∏adach Gerlacha w 1894 r, Aw: Popiersie KoÊciuszki w czamarzew prawo, napis w otoku, w polu WARSZAWA 1894 R, Rw: Po obu stronach d´bu stojàcy kosynier i p∏atnerz w warsztacie, w tle Zamek na Wawelu i Plac Zamkowy w Warszawie, bràz 45 mm, 53.3 g, ciemna patyna

1013 1014

*1013. Emeryk hr. Hutten-Czapski, medal “Dobrze zas∏u˝onemu w numizmatyce”, Aw: Poziomy napis EMERYK Hr. HUTTEN CZAPSKI, Ur. 5 listopada 1828, Um. 23 lipca 1896, Rw: Pod skrzy˝owanymi ga∏àzkami palmowà i laurowà napis DOBRZE ZAS¸U˚ONEMU W NUMIZMATYCE, miedê 31 mm

*1014. Konstanty Górski - medal autorstwa Piusa Weloƒskiego wykonany w zak∏adzie Gerlacha i Meissnera w Warszawie 1897 r, Aw: Popiersie w lewo, u do∏u sygn., Rw: U góry napis KONSTANTEMU GÓRSKIEMU, w tablicy daty 1872-1897, u do∏u WSPÓ¸PRACOWNICY WARSZAW. TOW. UBEZP. OD OGN., srebro 55 mm, 69.3 g, patyna

128


1015 *1015. Adam Mickiewicz - medal autorstwa Wac∏awa Szymanowskiego (1898 r), Aw: G∏owa poety w prawo i napis w otoku, Rw: Postaç poety siedzàcego na skale, przed nim dwa geniusze natchnienia, bràz 60 mm, na rancie dwie punce i napis BRONZE, dzie∏o znakomitego modernisty ∏àczàce w sobie impresjonistycznà form´ z secesyjnà mi´kkoÊcià modelunku, patyna

II

150,-

I

150,-

II

125,-

I-

125,-

I-

300,-

1017

1016

*1016. medal Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu, bez daty (prze∏om XIX-XX w), Aw: Herb Poznania w dekoracyjnym kartuszu, w otoku napis KOENIGS PRAEMIE - PREMIA KRÓLEWSKA, Rw: W Wieƒcu laurowym napisy SCHUTZEN GILDE ZU POSEN / BRACTWO STRZELECKIE W POZNANIU, srebro 27 mm, 6.36 g

*1017. medalik religijny bez daty (prze∏om XIX -XX w), Aw: Matka Boska Ostrobramska, Rw: Matka Boska z Dzieciàtkiem i napis POD TWOJÑ OBRON¢ UCIEKAMY SI¢, srebro 26 mm, 9.95 g

1018 *1018. Joachim Lelewel - medal 1901 r, Aw: G∏owa w prawo i napis w otoku, Rw: Z lewej ga∏àzka wawrzynu i napis poziomy SOCIETE ROYALE DE NUMIZMATIQUE DE BELGIQUE ASAMBLEE GENERALE DE 7 JUILLET 1901, bràz 33 mm, Strza∏kowski 16 RR

1019 *1019. Antoni Ma∏ecki - medal autorstwa St. Lewandowskiego 1901 r, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: Dwa ber∏a na tle ga∏àzek oliwnych, napis poziomy W LXXX ROCZNIC¢ URODZIN / UNIWERSYTET LWOWSKI / 1901, bràz 55 mm, Strza∏kowski 19 R

129


1020 *1020. Rewolucja 1905 roku - medal autorstwa W∏adys∏awa Gruberskiego, Aw: Stojàcy robotnik ze sztandarem, pod I-

125,-

I-

1.500,-

II

600,-

Warszawskiej, Medale Mennicy Panstwowej poz. 202, tombak srebrzony, na rancie punca Ag, 50 mm, 57.90 g, patyna II

600,-

nogami hydra, z lewej napis PRECZ Z CARATEM, Rw; Napis w otoku i poziomy, Strza∏kowski 53, bràz 38 mm

1021 *1021. medal autorstwa S. Szapiry z Wystawy Przemys∏owo-Rolniczej w Buczaczu 1905, Aw: Z lewej ga∏àzka palmowa, w polu napis WYSTAWA PRZEMYS¸OWA I ROLNICZA W BUCZACZU / 1905, Rw: Budynek z herbem Pilawa w zwieƒczeniu strony frontowej, Strza∏kowski 62 RR, bràz z∏ocony, bardzo rzadki i wyÊmienicie zachowany

1022 *1022. medal Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie 1906 r, sygn. A. Neudeck, Aw: Widok Wawelu, u góry herb Krakowa, u do∏u narz´dzia rolnicze, Rw: Ga∏àzka jab∏oni z owocami i napis w otoku: TOWARZYSTWO OGRODNICZE W KRAKOWIE, medal wybity w Norymberdze, Strza∏kowski 69, srebro 50 mm, 59.93 g, na rancie punca SILBER, z∏otawa patyna

1023 *1023. medal Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie 1906 r, sygn. Neudeck, Aw: Widok Wawelu, u góry herb Krakowa, u do∏u narz´dzia rolnicze, z lewej strony znak Mennicy Warszawskiej, Rw: Ga∏àzka jab∏oni z owocami i napis w otoku: TOWARZYSTWO OGRODNICZE W KRAKOWIE, nowe bicie medalu (1968) wykonane w Mennicy

130


1024 *1024. medal autorstwa J. Raszki z okazji 70 rocznicy urodzin Macieja Leona Jakubowskiego - profesora Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloƒskiego 1907 r, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Kl´czàcy m∏odzieniec dekorujàcy wieƒcem kolumn´ z Eskulapem, powy˝ej napisy: SZPITAL Âw. LUDWIKA / KOLONIA W RABCE / WYDZIA¸ I

400,-

II

400,-

II+

300,-

II

150,-

LEKARSKI, poni˝ej UNIW. JAGIELL. / 1864-1907, Strza∏kowski 88/RR, bràz 50 mm

1025

*1025. medal autorstwa Karola Czaplickiego z okazji 500. rocznicy pogromu Krzy˝aków pod Grunwaldem 1910 r, Aw: Dwa popiersia z tarczami herbowymi i napis w otoku KROL JAGIE¸¸O - W. K. WITOLD, Rw: Scena bitwy i napis w otoku W 500 ROCZNIC¢ POGROMU KRZY˚AKÓW POD GRUNWALDEM, Strza∏kowski 154, bràz srebrzony 50 mm, 49.6 g, patyna

1027 1026

*1026. Józef Mianowski-rektor Szko∏y G∏ównej Warszawskiej, medal autorstwa Czes∏awa Makowskiego 1912 r, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis i data, Rw: Napis poziomy w dziesi´ciu wierszach W 55 / ROCZNIC¢ OTWARCIA / SZKO¸Y G¸ÓWNEJ WARSZAWSKIEJ / POWO¸ANEJ DO ˚YCIA PRZEZ / ALEXANDRA MRG WIELOPOLSKIEGO / POD REKTORATEM / JÓZEFA MIANOWSKIEGO / WDZI¢CZNI WYCHOWA¡¡CY / 25 LISTOPADA / 1912, Strza∏kowski 235, na rancie punca CHYLI¡SKI, bràz 50 mm

*1027. Rohatyƒ - medal autorstwa J. Laszczki na 500-lecie za∏o˝enia miasta 1915 r, Aw: Tarcza z herbem miasta i napis KRÓLEWSKIE MIASTO ROHATY¡, Rw: Korona powy˝ej daty 1415-1915, poni˝ej herb Prus, w otoku napis W PI¢åSETNÑ ROCZNIC¢ ZA¸O˚ENIA, Strza∏kowski 309 RR, bràz 36 mm, bardzo rzadki

131


1029

1028 *1028. medal jednostronny autorstwa F. Mazury, 1915 r, poÊwi´cony poleg∏ym w bitwach na terenie Galicji; ˚o∏nierz na koniu przed mogi∏à poleg∏ych towarzyszy i napis w otoku FÜR DIE GRABSTATTEN DEN GEFALLEN HELDEN VON 1914 LIMANOWA TARNÓW GORLICE 1915, bràz 60 mm, medal w pude∏ku ze stemplem Legionów Polskich NKN

I

350,-

I

125,-

I

300,-

II+

600,-

*1029. medal wybity na 122 rocznic´ RZEZI PRAGI PRZEZ WOJSKA SUWOROWA 4 XI 1916, Aw: Pole pokryte mogi∏ami, poni˝ej trupie czaszki i koÊci, w otoku napis RZEè PRAGI PRZEZ WOJSKA SUWOROWA, w wieƒcu data 1794, Rw: Orze∏ w locie poni˝ej napis i ga∏àzka wawrzynu, Strza∏kowski 338, bràz srebrzony 30 mm

1030

*1030. W∏adys∏aw Leopold Jaworski - medal autorstwa K. Chodziƒskiego 1916 r, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, na ramieniu sygn. Rw: POLONIA przed nià kl´czàcy legionista z insygniami królewskimi w lewej i Szczerbcem w prawej r´ce, w tle Wawel i Zamek Królewski, w odcinku na dole napis OBYWATELSKIEJ ZAS¸UDZE / 18/8 1914 - 5/11 1916, Strza∏kowski 362 R, cynk 70 mm

1031

*1031. Józef Brudziƒski - medal autorstwa Czes∏awa Makowskiego 1917 r, Aw: Popiersie w lewo i napis, Rw: God∏o Uniwersytetu Warszawskiego i napis w otoku PIERWSZY REKTOR WZNOWIONEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1915-1917, Strza∏kowski 395 R, srebro 50 mm, 55.78 g, oryginalne pude∏ko Mennicy Warszawskiej, na rancie punca J.KNEDLER 16 SR i punca srebra

132


1032

*1032. POLEG¸YM CZEÂå - medal autorstwa Mieczys∏awa Lubelskiego 1920 r, Aw: Napis POLEG¸YM CZEÂå, powy˝ej orze∏ z Krzy˝em Virtuti Militari, poni˝ej he∏m z∏o˝ony na ga∏àzkach, Rw: ˚o∏nierz le˝àcy w pozycji skurczonej ze sztandarem z∏o˝onym na piersiach, poni˝ej daty MCMXVIII-MCMXX, Strza∏kowski 475, II

150,-

II+

250,-

II

150,-

II

250,-

mosiàdz 55 mm, medal w oryginalnym rozklejonym pude∏ku Mennicy Paƒstwowej

1033 *1033. medal na 900 Rocznic´ Koronacji Boles∏awa Chrobrego autorstwa J. Wysockiego 1924 r, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, Rw: Polonia stojàca na tle panoramy Gniezna, w polu dwie tarcze herbowe, poni˝ej Orze∏ Piastowski i daty 1024 - 1924, w otoku napis W 900 ROCZNIC¢ KORONACJI W GNIEèNIE, Strza∏kowski 514, bràz 55 mm

1034

1035

*1034. medal na 900 Rocznic´ Koronacji Boles∏awa Chrobrego autorstwa J. Wysockiego 1924 r, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, Rw: Polonia stojàca na tle panoramy Gniezna, w polu dwie tarcze herbowe, poni˝ej Orze∏ Piastowski i daty 1024 - 1924, w otoku napis W 900 ROCZNIC¢ KORONACJI W GNIEèNIE, Strza∏kowski 514, bràz 37 mm

*1035. Jacek Malczewski - medal autorstwa J. Raszki 1924 r, Aw: Popiersie w prawo, napis w otoku i sygn. na ramieniu, Rw: Scena z obrazu artysty; przechylony do ty∏u m´˝czyzna, z ty∏u Chimera, w polu napisy MISTRZOWI POLSKA 1924 / W 70 ROCZNIC¢ URODZIN, Strza∏kowski 515, bràz 55 mm

133


1036

*1036. Ludwik Solski - medal autorstwa Wincentego Wabiƒskiego 1925 r, Aw: Popiersie w lewo, Rw: W wieƒcu laurowod´bowym napis WIELKIEMU ARTYÂCIE LUDWIKOWI SOLSKIEMU W Z¸OTE ZE SZTUKÑ GODY II+

250,-

II+ Strza∏kowski 553, bràz srebrzony 45 mm, 40.9 g, patyna *1038. Józef Pi∏sudski - medal autorstwa St. Lewandowskiego 1926 r, Aw: Popiersie marsza∏ka w prawo i napis w otoku,

300,-

1875-1925 ZA TWÓRCZOÂå I PRAC¢, Strza∏kowski 543 RR, bràz 60 mm

1037 1038

*1037. medal nagrodowy Ministra Rolnictwa i Dóbr Paƒstwowych “Za Prac´ i Zas∏ug´”, Aw: Orze∏ i napisy w otoku i poni˝ej, Rw: Kobieta ze snopem zbo˝a i sierpem, u stóp ˝´cina, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA,

Rw: M´˝czyzna w stroju zwyci´zcy na tridze rzymskiej, poni˝ej daty 1914/1918/1926, Strza∏kowski 561 RR, bràz 50 mm

III+

200,-

II+

200,-

1039

*1039. Juliusz S∏owacki - medal projektu Tadeusz Breyera wybity z okazji powrotu prochów poety do Warszawy 1927 r, Aw: G∏owa w lewo i napis CA¸Y SI¢ STA¸EM OJCZYZNÑ, Rw: Sakofag, w otoku napis NA POWRÓT PROCHÓW JULIUSZA S¸OWACKIEGO / WARSZAWA 26.VI.1927, Strza∏kowski 592, bràz 55 mm

134


1040

*1040. medal autorstwa P. Wojtowicza z okazji 60 Rocznicy Za∏o˝enia Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie 1928 r, Aw: Widok miasta, poni˝ej szeÊç postaci i napis w poziomie, w otoku napis MA¸OPOLSKA WSCH. IZBA APTEKARSKA, Rw: Na tle brzegu morza z zachodzàcym s∏oƒcem kolumna z Eskulapem i napis w pó∏kolu DURAT ET LUCET, Strza∏kowski 597, bràz 55 mm

II+

400,-

II

500,-

II

750,-

1041

*1041. medal na X-lecie odzyskania wolnoÊci autorstwa T. Breyera 1928 r, Aw: Orze∏ z cyfrà X na piersi i napis, Rw: Polonia z kagankiem w d∏oni odrzuca miecz, Strza∏kowski 598/R/, srebro 55 mm, 85.2 g, z ∏adnym pude∏kiem Mennicy Paƒstwowej, na rancie napis: NAGRODA S.Z. ZAKRZEWSKIEGODLA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA YACHT KLUBU POLSKI w R 1931 Ag 0.925

1042

*1042. Oswald Balzer - medal autorstwa P. Wojtowicza i R. M´kickiego 1928 r, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku OSWALD BALZER, poni˝ej sygn. i data, Rw: Napis poziomy WIELKIEMU OBYWATELOWI I UCZONEMU ZA¸O˚YCIELOWI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WE LWOWIE RODACY 1928, Strza∏kowski 617 R, srebro 60 mm, 115.4 g, na rancie punca Ag 0.900

135


1043

*1043. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929 r - medal autorstwa S.R. Koêbielewskiego, Aw: Kompozycja z symboli Przemys∏u i Rolnictwa, na górze Orze∏ paƒstwowy i napis, Rw: Mapa Polski i napis w otoku W DZIESIÑTÑ ROCZNIC¢ ODRODZENIA POLSKI 1918-1928, Strza∏kowski 630, srebro 55 mm, 84.9 g, na rancie punca Ag 0.925

II

600,-

1044

*1044. medal projektu Henryka Giedroycia na 350-lecie Uniwersytetu Wileƒskiego 1929 r, Aw: Popiersia Stefana Batorego i Józefa Pi∏sudskiego w prawo, w otoku napis, Rw: Fronton budynku obserwatorium astronomicznego w Wilnie w Êrodku napis HINC ITUR AD ASTRA, w otoku UNIWERSYTET STEFANA BATOREGO W WILNIE, Strza∏kowski 641, bràz 55 mm

II

200,-

II+

200,-

1045

*1045. Gustaw Soubise-Bisier - medal projektu J. Aumillera 1929 r, Aw: Popiersie na wprost, w otoku napis, Rw: Poziomy napis 1849-1929 / NESTOROWI / NVMIZMATYKÓW / POLSKICH / W 80-LETNIÑ ROCZNIC¢ / VRODZIN, Strza∏kowski 651 R, bràz 55 mm

136


1046

*1046. Setna Rocznic´ Powstania Listopadowego - medal projektu St. Repety 1930 r, Aw: W oÊmiokàcie poziomy napis, na dole z prawej sygn. Wabia Wabiƒski, Rw: Postacie dwóch ˝o∏nierzy i orze∏ w locie z ga∏àzkà oliwnà, Strza∏kowski 664, mosiàdz 55 mm, ∏adna patyna

II

200,-

II

600,-

II+

250,-

1047

*1047. Józef Pi∏sudski - medal projektu J. Aumillera z okazji 10 rocznicy “Wojny 1920 roku” 1930 r, Aw: Popiersie marsza∏ka w lewo i napis w otoku, Rw: Mapa Polski i napis w otoku M¢STWEM ˚O¸NIERZA - WYSI¸KIEM NARODU - GENIUSZEM WODZA, na górze daty 1920-1930 18/X, Strza∏kowski 678 RR, srebro 55 mm, 89.97 g, na rancie punca Ag 0.925

1048

*1048. Franciszek Prus Biesiadecki - medal projektu Piotra Wojtowicza 1931 r, Aw: Popiersie w lewo i napis otoku, poni˝ej sygn, Rw: Poziomy napis ZAS¸V˚ONEMV / OBYWATELOWI / ODNOWICIELOWI / BIBLJOFILSTWA / POLSKIEGO / PRZYJACIELE / I TOWARZYSZE PRACY / 1931, Strza∏kowski 695 R, bràz 55 mm

137


1049

*1049. Kazimierz ˚órawski - medal projektu J. Aumillera 1931 r, Aw: G∏owa w lewo, w otoku napis KAZIMIERZ ˚ORAWSKI PREZES T. N. W., Rw: Widok Pa∏acu Staszica w Warszawie i napis w poziomie DLA VPAMI¢TNIENIA / ODBVDOWY / PA¸ACV / STASZICA / SIEDZIBY / TOW.NAVK.WARSZ., Strza∏kowski 701 R, bràz 55 mm

II+

250,-

I

400,-

II

600,-

1050

*1050. Obraz Matki Boskiej Cz´stochowskiej - medal Rocznicowy 1932 r , Aw: W wewn´trznym pierÊcieniu ojcowie paulini z obrazem, w otoku napis NA PAMIÑTK¢ 550-TEJ ROCZNICY Z¸O˚ENIA OBRAZU M.B.C. W KOÂCIELE NA JASNEJ GÓRZE 1932, Rw: Obraz Matki Boskiej Cz´stochowskiej, w otoku napis 300 LAT W JERUZALEM, 500 W CAROGRODZIE, 500 NA BE¸ZKIM ZAMKU, 550 NA JASNEJ GÓRZE W CZ¢STOCHOWIE, Strza∏kowski 702 RR, bràz 55 mm

1051

*1051. Wodowania statku M/S Pi∏sudski - medal autorstwa W. Jastrz´bskiego i A. Kenara 1934 r, Aw: Statek, powy˝ej god∏o Polski, poni˝ej napis M/S PI¸SUDSKI 19.XII 1934, w otoku napis NA PAMIÑTK¢ WODOWANIA. PRZEZ MORZE DO ROZKWITU POLSKI, Rw: Artystyczna wizja wodowania statku, w otoku napis GDYNIA AMERYKA LINIE ˚EGLUGOWE S.A. STOCZNIA MONFALCONE, Strza∏kowski 741 R, srebro 60 mm, 122.95 g

138


1052

*1052. Zawody Gordon Bennetta w Warszawie - medal projektu St. Repety 1934 r, Aw: Stylizowana sylwetka kl´czàcej kobiety, w polu data i napis na dole, Rw: Znak Aeroklubu Warszawskiego data 23-IX i napis AEROKLUB I-

250,-

II+

300,-

WARSZAWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Strza∏kowski 744 R, oÊmiokàtny bràz 55x55 mm

1053

*1053. Zawody Challenge w Warszawie - medal projektu St. Repety 1934 r, Aw: Stylizowana sylwetka Ikara, w otoku napis CHALLENGE / DE TOURISME INTERNATIONAL 1934, Rw: Znak aeroklubu, powy˝ej napis WARSZAWA 28.VII-16.IX, w otoku napis AEROKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Strza∏kowski 745 RR, bràz srebrzony 55 mm

1054

*1054. Warsztaty R.W.D. - medal projektu Olgi Niewskiej 1934 r, Aw: Samolot wznoszàcy si´ nad budynkami, napis otoku R.W.D. WARSZTATY, Rw: W obwódce z samolotów i or∏ów przemiennie, poziomy napis WSPÓ¸TWÓRCOM ZWYCI¢STWA CHALLENGE’U 1934 IN˚YNIEROM ROGALSKIEMU W¢DRYCHOWSKIEMU I DRZEWIECKIEMU WDZI¢CZNE SPO¸ECZE¡STWO ZORGANIZOWANE W L.O.P.P., Strza∏kowski 747 RRR, bràz 60 mm, medal w pude∏ku Mennicy Paƒstwowej, bardzo rzadki

139

II

400,-


1055

*1055. Maria Sk∏odowska-Curie - medal projektu J. Aumillera 1934 r, Aw: Popiersie na wprost, w otoku napis, Rw: Poziomy napis PAMI¢CI SWEGO CZ¸ONKA HONOROWEGO TOWARZYSTWO NAVKOWE WARSZAWSKIE 1934, w otoku napis RAD 1898 - POLON 1898, Strza∏kowski 758, bràz 55 mm

II

150,-

I-

125,-

III+

500,-

1056

*1056. Pierwsza Podró˝ statku M/S Pi∏sudski - Medal niesygnowany 1935 r, Aw: Statek p∏ynàcy na wprost, z lewej napis M/S PI¸SUDSKI, Rw: Mapa Europy z linià ∏àczàcà stoczni´ Monfalcone obok Triestu z Gdynià, w otoku napis PIERWSZA PODRÓ˚ 27 VIII-12 IX 1935, Strza∏kowski 764 RR, bràz 40 mm

1057

*1057. stempel stolny do wybijania rewersu medalu M/S Pi∏sudski - Pierwsza Podró˝ 15 IX-24 IX, 29 IX-8 X 1935, Strza∏kowski 766, stal Êrednicy 72,5 mm, wysokoÊç 51 mm

140


1058

*1058. Zawody Gordon-Bennetta w Warszawie - medal projektu St. Repety 1935 r, Aw: Stylizowana postaç uskrzydlonej kobiety z uniesionymi ramionami uwalniajàca balon, w polu napis GORDON BENNETT 15.IX 1935, Rw: Znak aeroklubu, poni˝ej napis AEROKLUB RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Strza∏kowski 773 RR, bràz 55 mm

I-

300,-

II+

300 ,-

II-

250,-

1059

*1059. Zawody Gordon-Bennetta w Warszawie - medal projektu St. Szukalskiego 1936 r, Aw: Stylizowana postaç Ikara z uniesionymi ramionami, ni˝ej w pó∏kolu napis GORDON BENNETT 1936, Strza∏kowski 794 RR, bràz 55 mm

1060

*1060. Wystawa Przemys∏owa w Warszawie - medal nagrodowy niesygnowany 1936 r, Aw: W wiencu Orze∏, poni˝ej WARSZAWA 1936, w otoku napis WYSTAWA PRZEMYS¸U METALOWEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO, Rw: W wieƒcu laurowym i mniejszym kr´gu napis ZA ZAS¸UGI W ROZWOJU PRZEMYS¸U, Strza∏kowski 797 R, bràz 64 mm, ciemna patyna

141


1061

*1061. Aleksander kardyna∏ Kakowski - medal projektu Jana Wysockiego na 50 rocznic´ Êwi´ceƒ kap∏aƒskich 1936 r, Aw: Popiersie kardyna∏a w lewo, Rw: Tarcza herbowa i insygnia kardynalskie, poni˝ej wielowierszowy napis 1886 - OPERARE 1936 / REVIVISCENTIS REPUBLICAE/ REGENTEM ..., Strza∏kowski 802 R, bràz 55 mm

II

200,-

I-

4.500,-

I-

300,-

I

300,-

1062

*1062. Wystawa Filatelistyczna w Warszawie z 1938 r, Aw: Napis w otoku i poziomy OGÓLNOPOLSKA V WYSTAWA FILATELISTYCZNA WARSZAWA 1938, Rw: Dyli˝ans pocztowy z napisem POCZTA POLSKA zaprz´˝ony w cztery konie jadàcy w lewo, Strza∏kowski 838 RR, z∏oto “3” 44 mm, 45.03 g, bardzo rzadki - nienotowany w z∏ocie, medal odlany w zak∏adzie W. Gontarczyka

1064 1063

*1063. Józef Pi∏sudski - niesygnowany medal wybity w Wielkiej Brytanii na 20 lecie Êmierci marsza∏ka 1955 r, Aw: G∏owa w lewo i napis w otoku JÓZEF PI¸SUDSKI - PIERWSZY MARSZA¸EK POLSKI, Rw: W wieƒcu laurowod´bowym szabla i bu∏awa oraz napis 20 - 1935 - 1955 ROCZNIC¢ ZGONU, srebro 51 mm, 68.04 g, patyna, zatarcie na rancie *1064. Milenium Polski - medal wydany w USA 1966 r, Aw: Orze∏ z krzy˝em na piersiach, w otoku napis POLAND’S MILLENIUM - 966-1966 - MILENIUM POLSKI, Rw: Krzy˝ na nim Orze∏, w otoku w dwóch kr´gach napis TYSIÑCLECIE POLSKI CHRZEÂCIJA¡SKIEJ / POLAND’S MILLENIUM OF CHRISTIANITY, na rancie numer 157, srebro 40 mm, 41.35 g

142


1065

*1065. Jan Pawe∏ II - medal autorstwa Stanis∏awy Wàtróbskiej z pierwszej pielgrzymki do Polski 1979 r, Aw: Popiersie papie˝a w lewo i napis w otoku OJCIEC ÂWI¢TY JAN PAWE¸ II, Rw: Matka Boska z Dzieciàtkiem obok dwóch Êwi´tych, w otoku napis PIERWSZA PIELGRZYMKA DO POLSKI 1979, GNIEZNO CZ¢STOCHOWA KRAKÓW, z∏oto “917” 40 mm, 39.96 g, bardzo rzadki

I

5.000,-

II-

2.500,-

1066

KURLANDIA *1066. Piotr Biron 1769-1795, - medal autorstwa Nikolausa Georgi na za∏o˝enie gimnazjum w Mitawie 1775 r, Aw: Popiersie ksi´cia w zbroi i p∏aszczu w prawo, w otoku napis, Rw: Widok budynku Gimnazjum w Mitawie i napis w otoku INGENIIS APERITVR ITER, w odcinku GYMNASIO INAVGVRATO, D.XXIX.IVNI MDCCLXXV, H-Cz. 3407 R3, srebro 42 mm, 28,66 g

1067

ÂLÑSK - Cieszyn *1067. medal zaÊlubinowy Marii Krystyny i Alberta Saksoƒskiego 1766 r. autorstwa A. Wideman’a, Aw: Popiersia ma∏˝onków zwrócone do siebie, w otoku napis M. CHISTTINA. AVST.ALBERT.SAXON.-SPONSI, Rw: Hymen pomi´dzy palmami z zawieszonymi na nich tarczami herbowymi, w otoku napis QVO.VOTA - TRAHVNT, poni˝ej napis CONIVNCTI.D.IX.APRIL.MDCCLXVI, F.u.S. 3114, cynk 41.5 mm

II/II-

800,-

II

600,-

1068 *1068. medal zaÊlubinowy Marii Krystyny i Alberta Saksoƒskiego, autorstwa A. Wideman’a 1766 r, Aw: Popiersie arcyksi´˝niczki austriackiej i napis w otoku, Rw: Popiersie królewicza polskiego i napis w otoku, F.u.S. 3116, cynk 32 mm

143


1069

AUSTRIA *1069. Franciszek i Maria Teresa 1745-1765, medal autorstwa A. Wiedeman’a na pokój w O∏omuƒcu w 1758 r. po “Trzeciej Wojnie Âlàskiej”, Aw: Popiersia Marii Teresy i Franciszka w prawo, w otoku napis, Rw: Maria Teresa jako Bellona wr´cza wieniec Morawii, napisy w otoku i na dole, Mont: 1865, srebro 46 mm, 34.9 g

II+

1.250,-

II+

1.500,-

II

500,-

I-/II+

500,-

1070 *1070. Franciszek i Maria Teresa 1745-1765, - medal autorstwa A. Wiedeman’a na pokój w Hubertsburgu 1763 r., Aw: Popiersia Franciszka i Marii Teresy w prawo, w otoku napis, Rw: Minerwa z rogiem obfitoÊci przy postumencie z tarczà herbowà, Mont: 1906, srebro 46 mm, 34.9 g, patyna

1071 1072

FRANCJA *1071. Ludwik XV 1715-1774, medal wybity dla uczczenia pami´ci zmar∏ej ˝ony Stanis∏awa Leszczyƒskiego - Katarzyny Opaliƒskiej, 1747, Aw: G∏owa króla w prawo i napis w otoku, Rw: Anio∏ zapalajàcy pochodni´ od ognia na postumencie, obok kobieta, powy˝ej anio∏ unoszàcy czteropolowà tarcz´ herbowà Polski, w otoku i na dole napisy, srebro 42 mm, 33.6 g

*1072. Henryk Walezy, medal autorstwa Caque z pocztu królów Francji wykonany 1835 r, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku HENRI III ROI DE FRANCE ET DE POLOGNE, Rw: Napis w poziomie w wielu wierszach, bràz 52 mm

144


1073

*1073. medal pamiàtkowy dla Rewolucjonistów Pary˝a wybity w 1848 r. dla wsparcia Polaków w czasie “Wiosny Ludów”, Aw: G∏owa kobiety w czapce frygijskiej na panopliach, Rw: Napis w poziomie w 10 wierszach, bràz 33,5 mm

I

300,-

I-

400,-

I-

600,-

II

200,-

I

150,-

III

400,-

1075

1074

ROSJA *1074. El˝bieta 1741-1761, medal z serii “portety carów” sygn. Gass, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, Rw: Korona, poni˝ej napis w wielowierszowy, Diakov 1660, cynk 39.5 mm *1075. Aleksander II 1855-1881, medal z uszkiem “Za wzi´cie szturmem Gheok - Teppe”, Aw: Monogram pod koronà, Rw: Napis w 5 wierszach, Diakov 882, srebro 8.99 g, punce na uszku, bardzo rzadki, prawdopodobnie póêniejsze wykonanie grawerskie

1076

1077

*1076. Aleksander II 1855-1881, medal za st∏umienie powstania styczniowego 1863-1865, Aw: Orze∏ dwug∏owy, Rw: W poziomie daty, w otoku napis, Diakov 722, bràz 28 mm *1077. Miko∏aj II 1894-1917, medalik z uszkiem Wystawa Rzemios∏a Artystycznego 1898 r, Aw: W wieƒcu krzy˝, w otoku napis, Rw: Pod herbem Petersburga pi´ç widoków miasta, Diakov 1284.2 R2, bràz 25 x 29 mm, rzadki

1078

*1078. Miko∏aj II 1894-1917, medal nagrodowy “Za Hodowl´ Konia Wierzchowego”, Aw: G∏owa w lewo i napis w otoku, Rw: Napisy w otoku i w poziomie, Diakov 1162.1 R2, srebro 46 mm, 58.1 g mm

145


1079

*1079. Miko∏aj II 1894-1917, medal dla upami´tnienia budowy mostu Troickiego na Newie w Petersburgu 1903 r, Aw: G∏owy Aleksandra III, Marii Fiodorownej i Miko∏aja II w lewo, w otoku napis, Rw; Herb miasta, za nim widok na New´ i most, powy˝ej i przy herbie napisy, Diakov 1371.1, bràz 64 mm, patyna

III+

350,-

II+

250,-

II

300,-

1080

WATYKAN *1080. Pius IX 1846-1878, medal autorstwa F. Langmann’a z okazji 30-lecia pontyfikatu Piusa IX, Aw: Popiersie papie˝a w lewo i napis w otoku, Rw: Herb papieski, w otoku gwiazdki, cyna 60 mm

1081

*1081. Leon XIII 1878-1903, medal patriotyczny “Semper Polonia Fidelis”, Aw: Popiersie papie˝a w lewo i napis, Rw: Pod koronà tarcza trójdzielna z herbami Polski, Litwy i Rusi, na niej obraz z Matkà Boskà i Dzieciàtkiem, w otoku napis SEMPER.POLONIA.FIDELIS, bràz 44 mm

146


1082

1083

PLAKIETY *1082. Gabriel Narutowicz - plakieta autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie w lewo i napis u do∏u w dwóch rz´dach GABRIEL NARUTOWICZ PREZYDENT RZPLITEJ POLSKIEJ, Strza∏kowski Plakiety 1, bràz 91 x 61 mm

II+

400,-

I

500,-

II+

500,-

II

500,-

*1083. Fryderyk Chopin - plakieta autorstwa J. Aumillera 1927r.; Popiersie w lewo i napis FRYDERYK CHOPIN, Strza∏kowski Plakiety 6, bràz 91 x 61 mm

1084

1085

*1084. Matka Boska Cz´stochowska - plakieta niesygnowana autorstwa S.R. Koêbielewskiego 1926 r.; Obraz Matki Boskiej Cz´stochowskiej i napis KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SI¢ ZA NAMI, Strza∏kowski Plakiety 13, bràz 92 x 62 mm

*1085. Âwi´ta Teresa - plakieta niesygnowana autorstwa S.R. Koêbielewskiego 1926 r.; Âwi´ta Teresa od dzieciàtka Jezus na wprost z ukwieconym krzy˝em w r´kach, Strza∏kowski Plakiety 15, bràz 91 x 61 mm

147


1087

1086

*1086. Katedra na Wawelu - plakieta niesygnowana autorstwa S.R. Koêbielewskiego 1926 r.; Widok Katedry i napis KRAKÓW KATEDRA NA WAWELU, Strza∏kowski Plakiety 18, bràz 91 x 61 mm

II

500,-

I

1.000,-

*1087. W∏adys∏aw Warneƒczyk - Towarzystwo Bu∏garsko-Polskie - dwustronna plakieta autorstwa J. Aumillera 1927 r. Aw: Pó∏postaç króla z mieczem w lewo, powy˝ej napis W¸ADYS¸AW WARNE¡CZYK 1434-1444, Rw: Tarcze herbowe Polski i Bu∏garii, poni˝ej wielowierszowy napis cyrlicà; Bu∏garsko Polskego/dru˝estwo w Warszawa...., Strza∏kowski Plakiety 23, bràz 91 x 61 mm

1088

1089

*1088. Boles∏aw Prus - plakieta autorstwa J. Aumillera 1928 r.; Popiersie w lewo, powy˝ej daty 1847-1912, poni˝ej napis BOLES¸AW PRUS, Strza∏kowski Plakiety 26, bràz 91 x 61 mm

II+

500,-

III+

300,-

*1089. Józef Pi∏sudski - plakieta autorstwa J. Aumillera 1931 r.; G∏owa marsza∏ka w lewo umieszczona w medalionie, poni˝ej napis w 18 wierszach WSKRZESICIEL PA¡STWA POLSKIEGO, I WÓDZ/ARMJI POLSKIEJ MARSZA¸EK JÓZEF PI¸SUDSKI ..., Strza∏kowski Plakiety 41, bràz 60 x 101 mm

148


1090 1091 *1090. II Zawody Lotnicze w Katowicach - plakieta nieznanego autorstwa i wykonawcy 1937 r.; Sylwetka wznoszàcego si´ samolotu, po bokach popiersia marynarza i górnika, pod nimi napisy BA¸TYK - BESKID, i napisy nad pod samolotem II ZAWODY LOTNICZE / KATOWICE 11.VII.1937, bràz 85 x43 mm, na stronie odwrotnej Êlady po kleju III+ 250,*1091. ¸ódzki Okr´gowy Zwiàzek Bokserski - plakieta dwustronna wybita w Stuttgarcie z sygn. MAYER u WILHELM STUTTG. 1927 r. Aw: Widok budynków, poni˝ej napis STUTTGART SCHILLERPLATZ MIT STIFTSKIRCHE, Rw: Poziomy napis wielowierszowy DER OBERBURGERMEISTER DER STADT DER AUSLANDSDEUTSCHEN STUTTGART ZUR ERINNRUNG A.D. BOX-BEGEGNUNG LODZKI - OKREGOWY ZWIAZEK - BOKSERSKI (POLEN) UND GAU 15 DES D.R.L. 17.9.1937, bràz 51 x 70 mm I 300,-

1092 VARIA ODZNAKI I ODZNACZENIA *1092. Królestwo Polskie, metalowa portmonetka na z∏ote monety 25 i 50 z∏otowe, na stronie g∏ównej Orze∏ Królestwa Polskiego, ˝elazo 63 x 29 mm

III

400,-

III

300,-

II-

350,-

1094 skala 3:4

1093 skala 3:4

*1093. Aleksander II 1855-1881, odznaka so∏tysa guberni piotrkowskiej, 19.02.1864, z zawieszkà na ∏aƒcuszku, mosiàdz *1094. Aleksander II 1855-1881, odznaka ∏awnika, 19.02.1864 / 2.03.1864, napisy rosyjsko polskie, z zawieszkà na ∏aƒcuchu, mosiàdz, rzadka

149


1096

1095

*1095. odznaka pamiàtkowa Skauta Lwowskiego 1910-1918, mosiàdz 33 x 33 mm, emalia bia∏a, czerwona i niebieska, na stronie odwrotnej napisy SKAUT / 201 LWÓW / 1910 / 1918, Stela 10.22, rzadka i ∏adnie zachowana

II

600,-

II

250,-

II RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918-1939 *1096. Górny Âlàsk Honorowy Krzy˝ Plebiscytowy 1920, bia∏y metal 36 x 36 mm, jednostronny, zapinka, Stela 12.16.a, ∏adnie zachowany

1097 *1097. Krzy˝ Komandorski z gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski (II klasa), krzy˝ mosiàdz srebrzony, resztki z∏ocenia, emalia 58 x 58 mm, gwiazda srebro emalia, 75 mm, punce na stronie odwrotnej i na zapince, drobne uszkodzenie I-/II+

emalii na gwieêdzie

2.500,-

1098

*1098. Krzyê Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (III klasa), mosiàdz z∏ocony, emalia 58 x 58 mm, fragment wstà˝ki

150

I-

850,-


1099 skala 1:2

*1099. wst´ga orderowa Orderu Odrodzenia Polski

I

200,-

*1100. Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, na stronie odwrotnej numer 944, bràz z∏ocony 40 x 40 mm, emalia, wstà˝ka, ∏adny egzemplarz I *1101. Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, srebro 42 x 42 mm, emalia, wstà˝ka II

800,250,-

*1102. Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi, bràz 41 x 41 mm, wstà˝ka, ∏adny egzemplarz

125,-

1100

1101

151

1102

I


1103

1104

MONETY ZAGRANICZNE AUSTRIA *1103. Arcyksià˝e Maksymilian 1612-1618, talar 1616, Hall, 28.04 g, Dav. 3322, Voglhuber 122/IX odmiana, ciemna patyna

*1104. Arcyksià˝e Maksymilian 1612-1618, talar 1617, Hall, 27.80 g, Dav. 3323, Voglhuber 122/XI

III

500,-

II-

800,-

III

400,-

1105 *1105. Arcyksià˝´ Leopold jako biskup Strassburga, talar 1620, Ensisheim, 27.98 g, Dav. 3343, Voglhuber 174/I odmiana

1106

1107

*1106. Ferdynand II 1619-1637, talar 1624, Wiedeƒ, 28.10 g, Dav. 3080, Voglhuber 154/III

III

600,-

*1107. Ferdynand I 1835-1848, talar 1842, Wiedeƒ, Herinek 139

III

350,-

I-

6.500,-

1108

Salzburg- arcybiskupstwo

*1108. Dietrich Wolf von Raitenau 1587-1612, klipa talara 1593, Salzburg, srebro 28.69 g, Dav. 8200, Probszt 805, Zöttl 956, patyna, pi´kny egzemplarz

152


1109 *1109. Hieronim graf Colloredo 1772-1803, dukat 1785, Salzburg, z∏oto 3.47 g, Probszt 2400, pi´knie zachowany

I-

2.000,-

I-

3.500,-

II

2.000,-

1110 *1110. Ksià˝´ Ferdynand I 1803-1806, dukat 1806, Salzburg, z∏oto 3.46 g, Probszt 2605, pi´knie zachowany, rzadki

1112

1111 FRANCJA

*1111. Ludwik XVI 1774-1793, louis d’or 1787 A, Pary˝, z∏oto 7.56 g, Duplessy 1707, Gadoury 361, rysy w tle

HISZPANIA *1112. Ferdynand II i Izabela 1497-1566, podwójny excelente 1504-1506, Sewilla, z∏oto 6.88 g, Cayon 2923, lekko gi´ty III+

2.500,-

1114

1113 NIDERLANDY

*1113. Deventer, Maciej 1612-1618, 28 stuberów (gulden) 1618, odmiana z datà pod koronà, 19.64 g, Delmonte 1107, patyna

III

250,-

III

250,-

III+

1.250,-

*1114. Holandia, pó∏talar Filipa II hiszpaƒskiego 1574 z kontrmarkà Holandii (lewkiem w tarczy), Delmonte II/141.c, kontrmarki z herbem Holandii i Zelandii by∏y nabijane na ówczeÊnie emitowanych monetach podczas wojny wyzwoleƒczej tych prowincji spod panowania hiszpaƒskiego w latach 1573-1574, patyna

1116 1115 NIEMCY Augsburg- miasto

*1115. Franciszek I 1745-1765, talar 1764, Augsburg, 28.16 g, Forster 642, Dav.1929, delikatna patyna Bawaria

*1116. Maksymilian II Emanuel 1679-1726, maksymilian d’or 1720, Monachium, z∏oto 6.55 g, Fr. 226, Hahn 206, ∏adnie II

zachowany

153

2.000,-


1118

1117

Brandenburgia-Ansbach

*1117. Fryderyk, Albert i Krystian 1625-1634, talar 1627, Norymberga, 29.05 g, Wilmersdörffer 869, Dav. 6237

III

750,-

III+

800,-

II+

2.000,-

III

1.000,-

III+

600,-

II+

4.000,-

Brunszwik-Lüneburg-Celle

*1118. Fryderyk zu Celle 1636-1648, talar 1637 HS, Clausthal, 28.90 g, Welter 1414, Dav. 6492, patyna

1119

*1119. Krystian- biskup Minden 1611-1633, talar 1624 HS, Clausthal, 29.15 g, Welter 923, Dav. 6458, pi´kny egzemplarz, patyna

1120 1121

Brunszwik-Wolfenbüttel

*1120. Henryk Juliusz 1589-1613, pó∏talar 1590, Goslar, 14.22 g, Fiala 437, Welter 643, patyna, rzadki *1121. Fryderyk Ulryk 1613-1634, talar 1629 HS, Zellerfeld, 28.61 g, znak menniczy - skrzy˝owane klucze, Welter 1057A, Dav. 6307, patyna

1122

Opactwo Corvey

*1122. Karol von Blittersdorf 1722-1737, talar 1723, 29.13 g, Dav. 2199, pi´kny egzemplarz, patyna

154


1123

Eisleben- miasto *1123. 1 1/2 talara 1661, wybity na 100-lecie Konwencji Naumburskiej, srebro 43.80 g, Slg. Whiting 136, Tornau 1470.II, II

5.000,-

*1124. Ferdynand II 1619-1637, talar 1623, Hamburg, 28.42 g, Gaedechens 418, Dav.5365, patyna

III

500,-

*1125. Ferdynand II 1619-1637, pó∏talar 1620, Hamburg, Gaedechens 552- odmiana napisu FERDINANDUS II D G ROM IM SE A

III

400,-

*1126. Franciszek I 1745-1765, 48 szylingów (talar) 1763, Hamburg, 28.93 g, Gaedechens 528, Dav.2285, lekko justowane III+

1.000,-

∏adnie zachowane, patyna

1125 1124 Hamburg- miasto

1127

1126

Öttingen

*1127. Jan Alojzy 1737-1780, talar 1759, Öttingen, 29.13 g, Dav. 2501, rzadki i ∏adnie zachowany, patyna

II

5.000,-

III+

8.000,-

1128

Prusy

*1128. Fryderyk Wilhelm I 1713-1740, 1/4 talara 1719, HF-H, Berlin, wybite dla ksi´stwa Geldrii po pokoju utrechckim w 1713, srebro 7.11 g, Schrötter 551, bardzo rzadkie

155


1129 1130

*1129. Fryderyk II Wielki 1740-1783, szóstak 1756 E, Królewiec, typ sasko-polski - moneta z portretem króla II

2.000,-

II

400,-

*1131. Jan Fryderyk, Henryk i Jan Ernest 1539-1540, pó∏talar 1540, Buchholz, Keilitz 173, patyna, rzadki

III

1.000,-

*1132. August 1553-1586, talar 1575, Drezno, 29.12 g, Keilitz 68, Dav.9798

III+

1.000,-

polskiego Augusta III i pruskà tytulaturà, Olding 213, Schrötter 1090, bardzo rzadki w ∏adnym stanie zachowania Regensburg- miasto

*1130. Józef II 1780-1790, pó∏talar 1782 GCB, Regensburg, Beckenbauer 7206, naprawiane t∏o

1131

1132

Saksonia

1134

1133

*1133. Krystian II, Jan Jerzy I i August 1591-1611, talar 1599, Drezno, 29.11 g, Keilitz 186, Dav.9820, patyna

III+

750,-

*1134. Jan Ernest i 7 braci 1605-1619, talar 1619, Saalfeld, 29.00 g, Schnee 349, Dav.7529, patyna

III

750,-

II

6.000,-

1135

*1135. Jan Jerzy I 1615-1656, klipa talara 1614, Drezno, 29.02 g, Kahnt 74, Dav. 7583, patyna

156


1137

1136 *1136. Jan Jerzy I 1615-1656, talar 1624, Drezno, 29.54 g, Kahnt 156, Dav.7601, patyna

III

500,-

*1137. Jan Jerzy I 1615-1656, pó∏talar 1636 S-D, Drezno, Haupt 229, Kahnt 183, patyna

III+

500,-

III

1.500,-

II+

700,-

II-

500,-

III+

3.000,-

1139 1138 *1138. Jan Jerzy IV 1691-1694, talar 1593 I-K, Drezno, 29.74 g, Dav. 7647, Kahnt 657, Schnee 976, rzadki, patyna *1139. Fryderyk August III 1763-1806-1826, 2/3 talara wikariackiego (gulden) 1790 IE-C, Drezno, Buck 173, ∏adnie zachowany

1141 1140 Saksonia-Weimar

*1140. Fryderyk Wilhelm I i Jan III 1573-1603, talar 1575, Saalfeld, 27.72 g, Schnee 231, Dav.9766, Êlady korozji

II Rzesza Niemiecka 1871-1918 *1141. Hesja, Ludwik III 1848-1877, 5 marek 1877 / H, Darmstadt, z∏oto 1.96 g, J. 215, rzadkie

1142 *1142. Meklenburgia-Schwerin, Fryderyk Franciszek IV 1897-1918, 10 marek 1901 / A, Berlin, z∏oto 3.97 g, III+/II 7.500,-

J. 233, bardzo rzadkie, wybito 10.000 sztuk

1143

1144

*1143. 1 marka 1909 / J, Hamburg, J. 17, bardzo rzadka

1145 III+

500,-

*1144. Nowa Gwinea, 2 fenigi 1894 / A, Berlin, J. 702, pi´knie zachowane

I-

600,-

*1145. 25 fenigów 1908, próba, miedê lub bràz 4.31 g, Schaff 18.G.27, patyna

II+

250,-

157


1147

1146 ROSJA Piotr I 1699-1725 *1146. rubel 1725, Krasnyj Monetnyj Dwor, portret typu “marynarz”, Diakov 44

III+

1.250,-

Anna 1730-1740 *1147. rubel 1734, Kadaszewskij Monetnyj Dwor, portret typu “horse face”, 3 pere∏ki w sukni, Diakov 49

III

500,-

*1148. rubel 1737, Krasnyj Monetnyj Dwor, portret autorstwa Dmitriewa, Diakov 27

III+

1.000,-

*1149. rubel 1738, Krasnyj Monetnyj Dwor, Diakov 2, patyna

III+

750,-

1149

1148

1150 *1150. 10 rubli (imperia∏) 1783 CG< TI, Petersburg, z∏oto 12.80 g, Diakov 454, Fr. 129b, rzadkie

1151

III+ 20.000,-

1152

Katarzyna II 1762-1796

*1151. rubel 1764 CG< CA, Petersburg, Diakov 51, wada blachy *1152. rubel 1774 CG< TI / AK, Petersburg, Diakov 306

III+ II-

750,600,-

*1153. 20 kopiejek 1784 CG<, Petersburg, Diakov 487, patyna

III

150,-

*1154. 5 kopiejek 1785 / EM, Jekaterinburg, Diakov 517, ∏adnie zachowane

II

200,-

1153 1154

158


1156

1155 Pawe∏ I 1796-1801

*1155. rubel 1798 CM-M<, Petersburg, Bitkin 32, Jusupov 1, doÊç ∏adnie zachowany

II

600,-

*1156. rubel 1798 CM-M<, Petersburg, Bitkin 32, Jusupov 1, rysy w tle na awersie i rewersie

III

300,-

*1157. rubel 1803 FB, Bankowskij Monetnyj Dwor, Bitkin 33, rzadki

III+

1.000,-

*1158. rubel 1813 GC, Petersburg, Bitkin 105, ∏adnie zachowany

II+

600,-

IIIII+

300,200,-

1157

1158

Aleksander 1801-1825

1160

1159 *1159. rubel 1818 GC, Petersburg, Bitkin 123, rysy w tle *1160. rubel 1818 GC, Petersburg, Bitkin 124

1161

1162

*1161. rubel 1820 GL, Petersburg, Bitkin 130

II

400,-

*1162. rubel 1823 GL, Petersburg, Bitkin 137, drobne rysy w tle

II-

300,-

II

250,-

1163 *1163. 5 kopiejek 1806 EM, Jekaterinburg, Bitkin 293, ∏adnie zachowane

159


1164 Miko∏aj I 1825-1855 *1164. ˝eton koronacyjny 1826, platyna 12.48 g, Aw: Ukoronowany monogram Miko∏aja I, Rw: Korona, pod nià napis pamiàtkowy i data, Diakow 446.9 (R3), pierwsze u˝ycie platyny do celów menniczych, pi´knie zachowany i rzadki I-

7.500,-

1165 *1165. 5 rubli 1847 FU, Petersburg, z∏oto 6.52 g, Bitkin 29, drobne rysy w tle, ale ∏adny egzemplarz

I-

2.500,-

*1166. 5 rubli 1848 FU, Petersburg, z∏oto 6.54 g, Bitkin 30, ∏adnie zachowane, patyna

II+

2.500,-

*1167. 5 rubli 1852 FU, Petersburg, z∏oto 6.51 g, Bitkin 35, pi´knie zachowane, patyna

I-

2.750,-

II

500,-

III+

300,-

II-/III+ III+

300,300,-

II II+/II

400,500,-

1166

1167

1168

1169

*1168. rubel 1828 GU, Petersburg, Bitkin 106, ∏adny, delikatna patyna *1169. rubel 1830 GU, Petersburg, d∏ugie wst´gi, Bitkin 109, patyna

1171

1170 *1170. rubel 1832 YU, Petersburg, Bitkin 159, patyna *1171. rubel 1841 YU, Petersburg, odmiana z napisem na rancie 82 14/25, Bitkin 190

1173

1172 *1172. rubel 1843 FX, Petersburg, Bitkin 202, plamiasta patyna *1173. rubel 1845 GF, Petersburg, Bitkin 207

160


1174

1175

*1174. rubel 1848 HI, Petersburg, Bitkin 218, patyna

II/II+

350,-

*1175. rubel 1849 GF, Petersburg, Bitkin 224, patyna

II/II+

300,-

1177

1176 *1176. rubel 1851 GF, Petersburg, Bitkin 228, patyna

I-/II+

400,-

III

200,-

II/II+

500,-

II-

150,-

II

500,-

*1181. 3 kopiejki srebrem 1844 EM, Jekaterinburg, miedê, Bitkin 543, pi´kny egzemplarz, patyna

II+

250,-

*1182. 1 kopiejka 1828 EM BR, Jekaterinburg, miedê, Bitkin 451, ∏adnie zachowana, patyna

II

125,-

*1177. rubel 1851 GF, Petersburg, Bitkin 228, drobne rysy w tle

1179 1178 *1178. rubel 1854 HI, Petersburg, Bitkin 233 *1179. 25 kopiejek 1836 YU, Petersburg, Bitkin 276

1180

*1180. 10 kopiejek 1838 EM HA, Jekaterinburg, miedê, Bitkin 475, doÊç ∏adny egzemplarz

1182 1181

161


1184

1183 Aleksander II 1855-1881

*1183. 5 rubli 1874 HI, Petersburg, z∏oto 6.56 g, Bitkin 22, minimalne rysy, ale pi´knie zachowany egzemplarz, patyna *1184. 5 rubli 1875 HI, Petersburg, z∏oto 6.50 g, Bitkin 23

III

3.000,2.500,-

I-

3.000,-

I-/II+

3.000,-

*1187. rubel pamiàtkowy 1859, wybity z okazji ods∏oni´cia pomnika Miko∏aja I w Petersburgu, Bitkin 567

III+

2.500,-

*1188. rubel pamiàtkowy 1859, wybity z okazji ods∏oni´cia pomnika Miko∏aja I w Petersburgu, Bitkin 567

III

1.250,-

1185

1186

*1185. 5 rubli 1876 HI, Petersburg, z∏oto 6.55 g, Bitkin 24, pi´knie zachowane, patyna *1186. 5 rubli 1877 HI, Petersburg, z∏oto 6.54 g, Bitkin 25, bardzo ∏adnie zachowane, patyna

1187

1188

1190 1189 *1189. rubel 1878 YA, Petersburg, Bitkin 92, bardzo ∏adnie zachowany

I-/II+

350,-

II

150,-

*1191. po∏tina 1859 A<, Petersburg, Bitkin 97, plamiasta patyna, ale bardzo ∏adnie zachowana

II+

150,-

*1192. 25 kopiejek 1857 A<, Petersburg, Bitkin 55, bardzo ∏adne, patyna

II+

150,-

*1193. 25 kopiejek 1859 A<, Petersburg, Bitkin 132, wyÊmienity stan zachowania

I

125,-

*1194. 20 kopiejek 1864 YA, Petersburg, Bitkin 177, wyÊmienite, delikatna patyna

I

100,-

*1190. po∏tina 1857 A<, Petersburg, Bitkin 51, patyna

1192

1191

1194

1193

162


1195 Aleksander III 1881-1894 *1195. rubel koronacyjny 1883, Petersburg, Bitkin 217

II-

1196

500,-

1197

*1196. rubel koronacyjny 1883, Petersburg, Bitkin 217, na rewersie resztki Êniedzi, patyna *1197. rubel koronacyjny 1883, Petersburg, Bitkin 217, rysy w tle

II-

400,-

II-/III+

300,-

1199

1198 Miko∏aj II 1894-1917

*1198. 10 rubli 1909 "<, z∏oto 8.59 g, Kazakov 359, wyÊmienite, rzadki rocznik, patyna

I

2.000,-

*1199. 5 rubli 1909 "<, z∏oto 4.30 g, Kazakov 360, wyÊmienite, rzadki rocznik, patyna

I

1.250,-

*1200. rubel koronacyjny 1896 (F.U), Petersburg, Kazakov 53

II

600,-

*1201. rubel koronacyjny 1896 (F U), Petersburg, Kazakov 54, rzadsza odmiana F U bez kropki, patyna

II-

750,-

1201

1200

1202

1203

*1202. rubel koronacyjny 1896 (F U), Petersburg, Kazakov 54, rzadsza odmiana F U bez kropki, patyna

III+

400,-

*1203. rubel 1896/*, Pary˝, Kazakov 34, ∏adnie zachowany

II+

200,-

163


1204 *1204. rubel pamiàtkowy 1912 "<, wybity z okazji ods∏oni´cia pomnika Aleksandra III w Moskwie, srebro 19.96 g, Kazakov 430, rysy w tle i drobna wada rantu, ale bardzo rzadki, delikatna patyna

1205

III+

8.000,-

1206

*1205. rubel 1912 "<, Petersburg, Kazakov 416, drobne okaleczenia rantu, bardzo ∏adny *1206. rubel 1912 "<, Petersburg, Kazakov 416, lekko czyszczony

I-/II+

200,-

II-

150,-

II+

300,-

I

400,-

II

350,-

1207 *1207. rubel pamiàtkowy 1913 BC, Petersburg, wybity z okazji 300-lecia Dynastii Romanowych, p∏ytki stempel, Kazakov 453, patyna

1209

1208

*1208. rubel pamiàtkowy 1913 BC, Petersburg, wybity z okazji 300-lecia Dynastii Romanowych, g∏´boki stempel, Kazakov 454, patyna, bardzo ∏adnie zachowany *1209. rubel pamiàtkowy 1913 BC, Petersburg, wybity z okazji 300-lecia Dynastii Romanowych, g∏´boki stempel, Kazakov 454

1210

*1210. rubel pamiàtkowy 1914 BC, Petersburg, wybity z okazji 200 rocznicy bitwy pod Gangutem (bitwa pod Hanko), która mia∏a miejsce 27 lipca 1714 roku w czasie trwania Wielkiej Wojny Pó∏nocnej mi´dzy Rosjà a Szwecjà, srebro 20.00 g, Kazakov 472, z ca∏ego nak∏adu tej monety zachowa∏o si´ jedynie 150 egzemplarzy, moneta ogromnej rzadkoÊci, minimalne uderzenie na rancie, ale pi´knie zachowana

164

I/I-

30.000,-


1211 *1211. rubel 1915 BC, Petersburg, Kazakov 479, ma∏e uderzenie na rancie, ale ∏adny, delikatna patyna

1212

II+

600,-

1213

*1212. 50 kopiejek 1914 BC, Petersburg, Kazakov 463, rzadki rocznik, ∏adnie zachowane

I-/II+

400,-

II+

400,-

*1214. Gabriel Batory 1608-1613, trojak 1609, Resch 6 (ale na awersie koƒcówka ...SI), patyna

III+

300,-

*1215. Gabriel Batory 1608-1613, trojak 1611, na rewersie litery CI - BI nad datà, Resch 137

III

250,-

II+

1.500,-

III

2.000,-

II

4.500,-

*1213. 50 kopiejek 1914 BC, Petersburg, Kazakov 463, rysy w tle, rzadki rocznik

1214

1215

SIEDMIOGRÓD

1216

1217

SZWAJCARIA *1216. Berno- miasto, talar (40 batzenów) 1798, HMZ 2-218e, Dav.1760A, Divo/Tobler 508, bardzo ∏adnie zachowany, patyna

SZWECJA *1217. Krystyna 1632-1654, talar 1639, Sztokholm 28.81 g, Ahlström 10c, rzadszy rocznik

1219 1218 *1218. Krystyna 1632-1654, talar 1640, Sztokholm, 28.51 g, Ahlström 11, patyna

USA *1219. 1 cent 1914 D, Denver, bardzo rzadki

III-

165

500,-


1221

1220 W¢GRY

*1220. Ludwik II Jagielloƒczyk 1515-1526, goldgulden 1525, Hermannstadt, z∏oto 3.50 g, Huszar 839, Pohl M.13-3, ∏adnie zachowany

*1221. Maksymilian II 1564-1576, goldgulden 1575, Krzemnica, z∏oto 3.44 g, Huszar 973

II

3.500,-

III

1.750,-

1222 *1222. Leopold I 1658-1705, talar 1693 KB, Krzemnica, 28.43 g, Dav. 3263, Huszar 1373, ∏adny, patyna

1223

II-/III+ 1.000,-

1224

WIELKA BRYTANIA *1223. Jerzy III 1760-1820, 1/2 suwerena 1818, Londyn, Spink 3786, bardzo ∏adny egzemplarz

I-/II+

1.700,-

*1224. Jerzy IV 1820-1830, suweren 1824, Londyn, Spink 3800, bardzo ∏adny egzemplarz

I-/II+

2.000,-

III

2.000,-

III+

500,-

1225 W¸OCHY Guastalla

*1225. Ferdynand Gonzaga 1612-1626, talar 1619, Guastella, 27.17 g, Dav. 3911, CNI 41, lekka korozja, niezwyk∏a rzadkoÊç, ciemna patyna

1226 Wenecja

*1226. Franciszek Erizzo 1631-1646, 140 soldów = 1 scudo AZ (1635), Wenecja, 31.55 g, Dav. 4249, CNI 79, patyna KONIEC AUKCJI

166


WYKAZ WA˚NIEJSZEJ LITERATURY CYTOWANEJ W TEKÂCIE Ahlström Bahr. Bartoszewicki Beckenbauer Bitkin BMC CNA CNI CNP Dannenberg Dav.

Delmonte Diakov

Duplessy Fbg. Fed. fgFörschner Fr. F.u.S. Gadoury Gaedechens Gerbaszewski Gum. Hahn Haskova Haupt H-Cz Herinek Hildisch Huszar Iger Ivanauskas J. Jab∏ Kahnt Kaleniecki Kazakov Keilitz Lucow

Maúe Merseb Mi∏czak Mitchiner Moczyd∏owski Neumann

Olding Parchimowicz Paszkiewicz Pfau Pick Plage Plage

Podczaski

- B. Ahlström, Y. Almer, B. Hemmingsson - Sveriges Mynt 1521-197, Stockolm 1976 - B. Ahlström, Y. Almer, K. Jonsson - Sveriges besittningsmynt, Stockholm 1980 - E. Bahrfeldt - Die Münzen- und Medaillen - Sammlung in der Marienburg, t. 1-7, Gdaƒsk 1901-1910 - M. Bartoszewicki - Katalog-cennik polskich monet wojskowych 1925-1939, Warszawa 2006 - E. Beckenbauer - Die Münzen der Reichsstadt Regensburg. Bayerische Münzkataloge Band 5, Grünwald 1978 - W. Bitkin - Swodnyj kata∏og moniet Rossii, Kijów 2003 - A Catalogue of the Greek coins in the British Museum, London 1873-1927 - K. Bernhard - Corpus Nummorum Austriacorum, band I - Mittelalter, Wien 1994 - A. Forni - Corpus Nummorum Italicorum, vol. I-XX, Roma 1910-1943 - M. Gumowski - Corpus Nummorum Poloniae, Kraków 1939 - H. Dannenberg - Die Deutschen Münzen der Sächsischen und Fränkischen Kaiserzeit. Berlin 1876 - J. S. Davenport - German Talers 1500-1600, Frankfurt 1979 - J. S. Davenport - German Church and City Talers 1600-1700, Galesburg 1975 - J. S. Davenport - European Crowns 1484-1600, Frankfurt 1985 - J. S. Davenport - European Crowns 1600-1700, Galesburg 1974 - J. S. Davenport - European Crowns 1700-1800, Galesburg 1961 - J. S. Davenport - European Crowns and Talers since 1800, London 1964 - A. Delmonte - Le Benelux d’argent, Amsterdam 1967 - A. Delmonte - Le Benelux d’or, Amsterdam 1964 - M. E. Diakov - Medals of the Russian Empire, Rosja 2004 - M. E. Diakov - Russian Coins of Peter the Great, part 1 1686-1712, Moskwa 2000 - M. E. Diakov - Russian Coins of Peter the Great, part 2 1713-1725, Moskwa 2000 - M. E. Diakov - Russian Coins of Catherine I and Peter II 1725-1730, Moskwa 2001 - M. E. Diakov - Russian Coins of Anna and Ioann III 1730-1741, Moskwa 2001 - M. E. Diakov - Russian Coins of Elizabeth I and Peter III 1741-1762, Moskwa 2002 - M. E. Diakov - Russian Coins of Catherine II 1762-1796, Moskwa 2003 - J. Duplessy - Les monnaies fran˜aises royales de Hugues Capet a Louis XVI 987-1793, Maastricht 1988 - F. Friedensburg - Die Schlesischen Münzen des Mittelalters, Wroc∏aw 1931 - D. Fedorow - Moniety Priba∏tiki XIII-XVIII stoletij, Tallin 1966 - G. Förschner - Deutsche Münzen Mittelalter bis Neuzeit der münzenprägenden Stände von Aachen bis Augsburg. Band I, Melsungen 1984 - A. Friedberg - Gold Coins of the World, Clifton 2003 - F. Friedensburg, H. Seger - Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, Wroc∏aw 1901. - V. Gadoury - Monnaies Royales Fran aises 1610-1792, Monte-Carlo 1986 - O. C. Gaedechens - Die Neueren Hamburgischen Münzen und Medaillen, Hamburg 1843 - E. Kuggel, G. Gerbasevskis - Die Münzen des Herzogtums Kurland, Riga 2000. - M. Gumowski - Corpus Nummorum Poloniae, Kraków 1939 - W. R. O. Hahn - Moneta Radasponensis, Bayerns Münzprägung im 9., 10. und 11. Jahrhundert, Braunschweig 1976 - J. Hásková - Prazske Grose (1300-1526), Praha 1991 - W. Haupt - Sächsische Münzkunde, Berlin 1978 - E. Hutten-Czapski - Catalogue de la Collection des Medailles et Monnaies Polonaises, t. 1- 5, przedruk Graz 1957. - L. Herinek - Österreichische Münzprägungen 1592-1657, Wien 1984. - L. Herinek - Österreichische Münzprägungen 1657-1740, Wien 1972. - J. Hildish - Die Münzen der Pommerschen Herzöge, Köln 1980 - L. Huszar - Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute, Budapest 1979 - T. Iger - Katalog trojaków polskich, Warszawa 2008 - E. Ivanauskas, R.J. Douchis - Coins of Lithuania 1386-1707, Vilnius-Columbia 1999 - K. Jaeger - Die deutschen Münzen seit 1871, Basel 1997 - T. Jab∏oƒski - Katalog papierowych pieni´dzy polskich 1794-1965, Warszawa 1967 - H. Kahnt - Die sächsisch-albertinischen Münzen 1611 bis 1694, Ammelshain 2006 - M. Kaleniecki - Z∏ote monety polskie na aukcjach Êwiatowych 1945-2002, Warszawa 2003 - V.V. Kazakov - Moniety carstwowania Niko∏aja II, Moskwa 2004 - C. Keilitz - Die sächsischen Münzen 1500-1547, Ammelshain 2002 - C. Keilitz - Die sächsisch-albertinischen Münzen 1547 bis 1611, Ammelshain 2004 - J. Koziczyƒski - Banknoty Polskie 1794-1866, Kolekcja Lucow, tom I, Warszawa 2000 - J. Koziczyƒski - Banknoty Polskie 1916-1923, Kolekcja Lucow, tom II, Warszawa 2002 - J. Koziczyƒski - Banknoty Polskie 1919-1939, Kolekcja Lucow, tom III, Warszawa 2005 - J. Koziczyƒski - Banknoty Polskie 1939-1945, Kolekcja Lucow, tom IV, Warszawa 2008 - H. Maúe - Sebastian Dadler 1586-1657 Medaillen im Dreißigjähringen Krieg, Nürnberg 2008 - Sammlung Otto Merseburger umfassend Münzen und Medaillen von Sachsen. Albertinische und Ernestinische Linie, Berlin 1983 - Cz. Mi∏czak - Katalog polskich pieni´dzy papierowych od 1794, Warszawa 2005 - M. Mitchiner - The Ancient and Classical World 600 BC - A.D. 650., London 1978 - J. Moczyd∏owski - Ilustrowany katalog obligacji polski przed i porozbiorowej, Warszawa 1992 - E. Neumann - Die Münzen des Deutschen Ordens in Preußen, Livland und Mergentheim, Köln 1995 - E. Neumann - Die Münzen des Deutschen Ordens in Preußen, des Herzogtum Preußen, Westpreußen sowie die Gepräge des Deutshcen Ordens in Mergentheim 1235-1801, Köln 1987 - M. Olding - Die Münzen Friedrichs des Großen, Regenstauf 2006 - J. Parchimowicz - Monety polskie. Wydanie drugie, Szczecin 2003 - WiadomoÊci Numizmatyczne, rok XXX, zeszyt 1 - B. Paszkiewicz - Mennictwo W∏adys∏awa ¸okietka, Warszawa 1986 - H. Pfau - Münzen, Medaillen, Plaketten unad Notgeld der Hansestadt Elbing, München 2000 - A. Pick - World Paper Money, Iola. - K. Plage - Okres Stanis∏awa Augusta w historii numizmatyki polskiej, Kraków 1913 - K. Plage - Monety bite dla prowincji polskich przez Austry´ i Prusy oraz monety Wolnego Miasta Gdaƒska, Ks. Warszawskiego i w obl´˝eniu ZamoÊcia, Kraków 1906 - K. Plage - Monety bite dla Królestwa Polskiego w latach 1815-1864 i monety bite dla Miasta Krakowa w roku 1935, Kraków 1902. - A. Podczaski - Katalog papierowych pieni´dzy zast´pczych z ziem polskich 1914-1924, Tom I, Galicja i Âlàsk Cieszyƒski, Warszawa 2007

167


Pohl Price Probszt Racz. Resch RIC Schnee Schrötter Sear

Stela SNG ANS SNG Cop. Stronczyƒski Strza∏kowski T. Voglhuber Voss. Waschinski Welter Wi´cek Zöttl

- A. Podczaski - Katalog papierowych pieni´dzy zast´pczych z ziem polskich 1914-1924, Tom II, Dawny zabór rosyjski, Lublin-Warszawa 2005 - A. Podczaski - Katalog papierowych pieni´dzy zast´pczych z ziem polskich 1914-1924, Tom III, Poznaƒskie, Warszawa 2006 - A. Pohl - Ungarische Goldgulden des Mittelalters (1325-1540), Graz 1974 - M. J. Price - The coinage in the name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus, Zurich & London 1991 - G. Probszt - Die Münzen Salzburgs, Graz 1975 - E. Raczyƒski - Gabinet medalów polskich oraz tych, które si´ dziejów polskich tyczà poczàwszy od najdawniejszych do panowania Stanis∏awa Augusta t. 1-4, Wroc∏aw, Poznaƒ i Berlin 1838-1845 - A. Resch - Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegenwart - Mattingly, Sydenham, Kent - The Roman Imperial Coinage. Volume I-IX, London 1923. - G. Schnee - Sächsische Taler 1500-1800, Frankfurt 1982 - F. von Schrötter - Die Münzen aus der Zeit der Könige Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I., Berlin 1978 - David R. Sear - Roman Coins and Their Values, The Republic and Twelve Caesars 280 BC - AD 96, vol. I, Londyn 2000 - David R. Sear - Roman Coins and Their Values II, The Accession of Nerva to the Overthrown of the Severan Dynasty AD 96 - AD 235, Londyn 2002 - David R. Sear - Roman Coins and Their Values III, The Accession of Maximinus I to the Death of Carinus AD 235 - AD 285, Londyn 2005 - David R. Sear - Greek Coins and their values, vol. I Europe, Londyn 1978 - David R. Sear - Greek Coins and their values, vol. II Asia & Africa, Sydney 2000 - W. Stela - Polskie Odznaki Honorowe i Pamiàtkowe 1914-1918 & 1918-1921 (wojny o granic´ paƒstwa), Warszawa 2001 - Sylloge Nummorum Graecorum - American Numismatic Society, New York - Sylloge Nummorum Graecorum - The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum, West Milford 1982 - K. Stronczyƒski - Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, Piotrków 1884 - J. Strza∏kowski - Medale polskie 1900-1944, Warszawa 1980 - J. Strza∏kowski - Plakiety mennicy w Warszawie 1926-1939, Warszawa 1983 - J. Tyszkiewicz - Podr´cznik numizmatyczny zawierajàcy ceny amatorskie monet polskich od 1506 roku do 1795 roku, Poznaƒ 1890. - R. Voglhuber - Taler und Schautaler des Erzhauses Habsburg, Frankfurt a.M. Main 1971 - F. A. Vossberg - Geschichte der preussischen Münzen und Siegel, Berlin 1843. - E. Waschinski - Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens, Frankfurt a.M. 1934 - G. Welter - Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen, Braunschweig 1971 - A. Wi´cek - Sebastian Dadler medalier gdaƒski XVII wieku, Gdaƒsk 1962. - A. Wi´cek - Jan Filip Holzhaeusser (1741-1792) nadworny medalier króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1993. - H. Zöttl - Münzen und Medaillen 1500-1810 band 1 Verlag Frühwald, Salzburg 2008

INDEKS Anglia - 35 Austria - 1103 - 1107 Salzburg- arcybiskupstwo - 1108 - 1110 banknoty - 730 - 917 Bizancjum - 33 - 34 Elektorstwo Trewirskie i biskupstwo Augsburskie - 688 - 689 Francja - 36, 1111 Gdaƒsk, Wolne Miasto - 426 - 427, 562 - 572 Grecja - 1 - 11 Hiszpania - 1112 Kraków, Wolne Miasto - 476 - 480 Kurlandia - 603 - 606 Literatura - 725 - 729 ¸ódê, Getto - 574 - 576 medale - 959 - 1081 monety wojskowe - 690 - 721 monety zast´pcze - 722 - 724 Niderlandy - 1113 - 1114 Niemcy Augsburg- miasto - 1115 Bawaria - 1116 Brandenburgia - 37 Brandenburgia Ausbach - 1117 Brunszwik-Lüneburg-Celle - 1118 - 1119 Brunszwik Wolfenbüttel - 1120 - 1121 Corvey opactwo - 1122 Eisleben - miasto - 1123 Hamburg - miasto - 1124 - 1126 Hesja - 1141 Meklemburg-Schwerin - 1142 Nowa Gwinea - 1144 - 1145 Ottigen - 1127 Prusy - 1128 - 1129 Regesburg - 38, 1130

Saksonia - 39, 631 - 634, 1131 - 1139 Saksonia Weimer - 1140 odznaczenia i odznaki - 1093 - 1102 Partowie - 13 - 25 Persja - 12 plakiety - 1182 - 1091 Polska królewska - 40 - 57, 84 - 421 Ksi´stwo Warszawskie - 428 - 437 porozbiorowe - 422 - 425, 438 - 469, 481 - 514 Powstanie Listopadowe - 470 - 475 II Rzeczpospolita Polska - 515 - 546 III Rzeczpospolita Polska - 577 - 579 monety próbne 547 - 561, 580 - 602 monety niemieckich w∏adz okacyjnych - 573 Pomorze - 609 - 623 Prusy Ksià˝´ce - 624 - 630 Rosja - 1146 - 1213 Ryga - 607 - 608 Rzym, cesarstwo - 26 - 32 Siedmiogród - 1214 - 1215 Szwajcaria - 1216 Szwecja - 1217 - 1218 Âlàsk - 59 - 67, 635 - 687 USA - 1219 Varia - 1092 W´gry - 68 - 69, 1220 - 1222 Wielka Brytania - 1223 - 1224 W∏ochy - 1225 - 1226 Zakon Krzy˝acki - 70 - 83

168


Warszawskie Centrum Numizmatyczne 00-681 Warszawa Ho˝a 43/49

AUKCJA NR 41

14.11.2009

LISTA WYNIKOWA

Ceny osiàgni´te w z∏otych. The prices indicated are the hammer prices in zlotys

12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 -

320 600 460 500 100 540 160 120 0 640 600 0 200 200 250 160 180 260 220 160 140 170 160 80 180 160 280 280 4400 160 160 1700 0 660 720 320 400 520 250 3300 3200 820 1050 1300 300 0 0 0 420 500 3000 1600 5400 120 140

56 150 57 260 1900 58 59 280 60 320 61 260 62 480 63 0 64 0 65 0 66 0 520 67 68 120 69 2600 70 0 71 0 72 1700 73 2100 74 240 75 260 76 180 77 260 78 1000 79 660 80 3200 81 200 82 480 83 1200 84 - 305000 500 85 86 500 87 560 88 920 89 130 460 90 91 160 92 0 93 180 94 190 95 190 96 340 97 300 220 98 99 380 100 220 101 480 200 102 200 103 160 104 105 0 106 320 320 107 620 108 480 109 110 1700

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 -

920 300 4300 1400 1900 4400 220 110 400 160 180 560 160 0 0 3900 1100 800 240 0 4600 1600 7800 0 19000 5000 400 600 3600 820 0 0 860 1000 1600 200 500 280 400 760 660 440 5400 540 920 560 260 0 12000 0 84000 14500 6400 0 6000

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 -

5400 4800 25000 3900 49000 4200 2500 1450 1350 520 720 28000 800 400 820 240 700 600 320 240 240 660 240 400 420 200 1700 240 2300 260 300 220 280 2300 0 420 2300 220 260 240 340 1500 780 160 420 5400 660 480 460 640 260 540 420 100 480

1 USD = 2.75 z∏

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 -

440 160 560 160 360 320 560 240 0 320 320 400 260 200 220 280 200 200 160 100 200 120 160 520 460 300 520 460 80 0 200 160 170 320 640 260 220 800 920 520 380 380 620 320 0 0 320 180 620 2800 1700 880 0 100 120

276 0 277 0 0 278 279 0 280 1800 281 260 282 200 283 220 284 0 285 260 286 1200 8000 287 288 0 289 1500 290 150 291 220 292 - 158000 293 8200 294 - 14000 295 - 56000 296 - 20000 297 - 34000 298 5400 299 3200 300 - 18000 301 8200 302 - 17000 303 6600 304 - 64000 305 - 15200 306 - 10000 307 - 23000 308 - 25000 309 0 540 310 311 520 312 360 313 0 314 1600 315 600 316 620 317 740 1150 318 319 1050 320 1700 321 2800 4100 322 340 323 360 324 325 360 326 160 240 327 280 328 100 329 330 220

1 EUR = 4.09 z∏

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 -

620 0 1500 380 300 70000 18500 7800 20000 0 400 2100 820 0 0 9800 0 0 0 10000 6400 6800 7400 0 0 0 9600 0 4400 2200 600 1800 0 620 0 1050 14000 44000 0 7000 5200 4800 2500 0 640 240 340 840 860 500 420 0 1100 380 660


386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 -

980 1200 280 190 3800 500 32500 14500 9800 0 0 4400 3200 2100 1900 800 8400 0 640 620 2600 4400 1300 4100 1600 920 0 480 160 1100 580 180 140 460 340 0 0 0 0 80 360 240 1700 2200 200 240 1500 6800 620 4800 260 360 29000 86000 8000 12500 14000 10000 1150 640 0

447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 -

720 1550 640 1000 320 320 320 1600 860 480 1300 1150 720 520 520 1550 600 600 1050 140 1250 2300 2000 5000 0 5200 3100 1450 1200 1600 480 1150 2400 2700 6200 7200 800 1350 660 1050 740 2100 520 740 480 500 2100 1450 460 240 400 400 520 340 620 320 1250 420 240 320 280

508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 -

120 200 1350 300 640 200 720 520 540 1100 0 1600 520 440 1350 840 2300 1500 1600 1900 1300 820 560 7800 7200 3800 980 360 2900 300 660 4800 1900 380 1050 1450 620 420 500 52000 12000 0 0 18500 13000 10000 12000 0 0 6000 8200 13000 11000 6200 13000 1500 5600 2400 3600 2500 280

569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 -

920 400 620 0 1300 3300 3100 320 11000 46000 0 0 13000 11500 2600 0 0 2400 2400 3600 5600 5600 2000 3200 2400 2600 1350 1100 1400 1100 400 1000 2000 5400 1400 2100 380 3600 50000 200 520 120 120 170 120 240 0 7200 5600 0 0 1200 1150 0 400 0 160 160 3200 8400 200

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 -

0 0 0 800 0 0 8000 1050 680 27000 0 180 130 230 1550 240 0 2600 820 1050 240 9200 4200 12000 9000 240 100 220 400 420 520 12000 190 0 17600 0 0 0 260 11500 2900 340 380 440 520 180 220 340 220 220 110 100 85 0 360 320 340 460 0 0 180

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 -

0 320 250 0 700 620 0 620 560 460 720 240 190 0 0 160 0 160 360 260 340 200 200 420 1800 270 920 1550 560 480 240 0 640 160 0 0 600 1450 240 2400 920 8200 12000 6000 3300 3800 920 1300 1900 1400 1750 4200 1400 3100 960 8000 1550 4100 1450 8000 420

752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 -

290 380 2800 2300 7000 5000 3800 6200 16500 10500 15000 5400 2100 3200 2400 16000 440 240 740 4400 480 200 400 860 0 120 0 0 0 0 240 240 200 540 400 1850 700 1550 320 1300 700 1100 820 2400 1500 3600 230 480 740 1400 350 760 18500 240 1200 11000 2900 0 2500 900 10000


813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 -

11500 1650 6400 170 200 500 440 2400 5600 12500 5800 13000 5400 160 0 360 400 380 320 400 80 260 280 820 420 310 620 460 640 300 820 600 500 240 580 560 320 820 640 660 440 800 760 0 0 680 1050 620 520 1050 0 0 0 2000 1950 520 1100 540 620 160 580

874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 -

700 580 260 260 240 260 2800 860 1000 300 210 1250 280 1150 210 680 9600 120 1350 120 820 5600 2700 4000 5600 720 1400 0 3200 800 0 2300 320 210 0 3700 400 200 0 200 200 0 0 160 400 160 720 460 1150 800 1050 100 140 100 300 280 320 480 320 420 680

935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 -

320 0 0 0 280 220 0 180 560 1150 80 1150 1250 400 110 100 210 130 160 160 190 420 300 170 720 0 0 640 8200 2700 18200 0 400 0 2000 3200 5200 0 320 380 6000 520 0 0 0 0 1050 480 1600 660 2900 800 1300 1050 880 0 5000 0 0 1300 1250

996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 -

3100 320 11000 1150 620 840 2100 1250 1600 700 0 1650 1750 560 560 180 320 580 1200 260 420 660 680 1150 220 1750 920 0 860 520 0 240 280 240 620 940 180 420 120 320 0 400 600 320 600 1300 960 960 400 260 190 1500 440 480 1100 2800 1150 800 1000 240 340

1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 -

650 850 1300 200 480 5200 900 800 7000 0 0 0 1350 1200 520 0 240 560 1100 240 160 320 520 200 270 750 750 850 1100 650 1650 650 0 450 240 1200 540 620 1550 320 0 0 0 0 0 0 480 720 600 480 0 0 3200 4000 1600 0 280 200 0 3300 740

1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 -

740 0 1350 600 0 0 660 320 0 0 6400 1850 440 1900 800 0 660 0 580 560 3200 0 640 3100 8000 400 480 0 1600 550 1950 1150 23000 1050 1400 170 160 2700 480 1050 1250 1150 160 800 950 320 9600 3100 2500 2200 1100 420 440 320 480 660 750 600 950 300 650

1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 -

750 700 750 130 2400 2400 3600 2400 0 1700 600 340 480 200 440 550 1000 850 700 3200 2100 1050 900 850 380 13000 650 320 400 400 320 56000 1200 600 500 420 1550 1200 2200 6200 700 7000 2100 800 1600 2100 5000 950

WCN 41  
WCN 41  

Warszawskie Centrum Numizmatyczne - auction catalogue 41

Advertisement