Page 1

WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE Warszawa, ul. Hoża 43/49 tel. 22 625 67 97 fax. 22 625 69 47 http://www.wcn.pl e-mail: moneta@wcn.pl

AUKCJA Nr 48 Sobota, 5 listopada 2011 r. 9.30 - 13.30 Nr 501 - 1037 15.00 - 18.30 Nr - 1038 - 1548 Friday, 5th November 2011 9.30 - 13.30 Nr 501 - 1037 15.00 - 18.30 Nr - 1038 - 1548

MIEJSCE AUKCJI Hotel Westin Warszawa, al. Jana Pawła II 21 sala: Copernicus II i III


Przedmioty wystawione na aukcję będą udostępnione do oglądania w biurze spółki przy ulicy Hożej 43/49 w Warszawie od 10.10.2011 do 4.11.2011 r. w godzinach od 10.00 do 18.00. Również w dniu aukcji w bardzo ograniczonym zakresie od godziny 8.30 w Hotelu Westin w Warszawie.

Tabela stanów zachowania Polska

Niemcy

USA

St. Lustrz.

Polierte Platte (PP)

Proof (PF)

I

Stempelglanz (Stgl)

Uncirculated (Unc)

II

Vorzüglich (Vzgl)

Extremely Fine (XF)

III

Sehr Schön (SS)

Very Fine (VF)

IV

Schön (S)

Fine (F)

V

Sehr Gut

Very Good (VG)

Opis przedmiotów, wycena i układ katalogu: Robert Buczak, Ryszard Kondrat, Marek Kondrat Zdjęcia i skład komputerowy: Marek Kondrat, Daniel Maksymiuk i Piotr Zieliński

Wszelkie prawa zastrzeżone naświetlanie i druk: Agpress, Nowa Biała 34, 09-411 Biała k/Płocka


REGULAMIN AUKCJI Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących. 2. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny jest wydawany klientowi po wypełnieniu i własnoręczym podpisaniu akcesu uczestnictwa w aukcji. W przypadku gdy klient pragnie zachować anonimowość zobowiązany jest do wpłacenia wadium. Wysokość wadium określa każdorazowo WCN. 3. Fakt podpisania akcesu uczestnictwa w aukcji oraz przystąpienia do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 4. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej. 5. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej. 6. Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty pisemne przyjmowane są najpóźniej w przeddzień aukcji. Klienci składający pisemną ofertę zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% ceny szacunkowej. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN. Klienci znani WCN mogą dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem. 8. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu mogą być przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie w dniach przeznaczonych na oglądanie przedmiotów. Z chwilą rozpoczęcia aukcji reklamacje nie będą przez WCN uwzględniane. 9. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy. 10. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach wątpliwych licytator ma prawo jeszcze raz wywołać cenę. 11. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010. 12. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia: do 200 zł

- 10 zł

200 zł - 500 zł

- 20 zł

500 zł - 1.000 zł

- 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł

- 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł

- 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł

- 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł

- 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł

- 2.000 zł

od 50.000 zł

- 5.000 zł

13. Moc prawną ma polski tekst regulaminu. 14. Wszelkie należności prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A.,

82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN)

MultiBank, BRE Bank S.A.,

08 1140 2017 0000 4302 0767 0344 (PLN)


TERMS OF AUCTION of Warsaw Numismatic Centre 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders. 2. The condition of participating in auction is possesing the bidding number. The bidding number is issued to client upon fulfilling and signing the registration card. In case the client wishes to remain anonymous, he or she is obliged to pay a deposit. The amount of deposit is stated each time by WCN. 3. The fact of signing the registration card and accession to bidding constitutes full acceptance of all the terms of the sale by the bidder. 4. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description. 5. The prices indicated in the catalogue are estimates, but bidding will start at prices 20% lower. 6. The participation in the auction is also availlable in written orders by letter, fax or electronic mail. The written orders are accepted a day before the auction at the latest. Clients participating in written orders are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of estimated prices. WCN may retract from request of paying deposit. 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account. Purchasers known to WCN are obliged to make payment within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser. 8. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing during public viewing of items. With the beginning of the auction no complaints will be accepted by WCN. 9. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations 10. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 10% buyer's fee will be added. VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more. 11. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16.000 zlotys can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd Juty 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010. 12. The bidding procedure is executed with minimum rates of increase: up to 200 zł

- 10 zł

200 zł - 500 zł

- 20 zł

500 zł - 1.000 zł

- 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł

- 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł

- 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł

- 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł

- 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł

- 2.000 zł

above 50.000 zł

- 5.000 zł

13. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance. 14. All money transfers should be made to our bank accounts in specified currency: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A.,

SWIFT: CITIPLPX

IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN) IBAN: PL 36 1030 0019 0108 4060 1100 4047 (USD) IBAN: PL 68 1030 0019 0109 7860 1000 9831 (EUR)


502 501

STAROŻYTNOŚĆ GRECJA *501. Baktria, Eukratides I 171-135 pne, tetradrachma 160-135 pne, mennica Balkh, Aw: Głowa króla w hełmie w prawo, Rw: Dioskurowie w prawo, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ, po prawej monogram HP, srebro 16.67 g, Mitchiner Indo-Greek 177l, SNG ANS 473, niewielkie ślady korozji, ale ładnie zachowanie

II

4.000,-

II

350,-

II

3.000,-

II+

2.000,-

II-

800,-

II+

2.500,-

II

3.000,-

II-

2.000,-

*502. Baktria, Menander 160-145 pne, drachma 160-145 pne, mennica Pushkalavati, Aw: Popiersie króla w prawo, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΟΤΗΡΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ, Rw: Pallas stojąca w lewo, trzymająca piorun i tarczę, wokoło inskrypcja, w polu po lewej Σ, po prawej M, srebro 2.46 g, Mitchiner Indo-Greek 218h, SNG ANS 875, ładna ciemna patyna

504

503

*503. Egipt, Ptolemeusz I 323-283 pne, tetradrachma 305-283 pne, Aw: Głowa króla w prawo, Rw: Orzeł stojący na piorunach w lewo, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, w lewym polu litery P i A, srebro 14.23 g, SNG Cop. (podobny do 68), Svoronos 247, Noeske 25, ładnie zachowany z przyzwoitą patyną *504. Koryntia, Korynt, stater 345-307 pne, Aw: Pędzący Pegaz w lewo, pod nim monogram OI, Rw: Głowa Ateny w lewo, przed nią litera I, za nią lecąca Nike trzymająca łuk, srebro 8.51 g, SNG Cop. 110, BCD Corinth 111, Pegasi I 420, Calciati 420, pięknie zachowany egzemplarz z wyśmienitą starą patyną

505

506

*505. Królestwo Macedonii, Aleksander III 336-323 pne i następcy, tetradrachma ok. 323-319 pne, Tarsus, Aw: Głowa Heralkesa w prawo, Rw: Zeus siedzący na tronie, trzymający orła i berło, przed nim wzlatująca Nike z wieńcem, pod tronem monogram AVT, niżej Θ, srebro 17.21 g, SNG Cop. 779, Price 3038, emisja pośmiertna, ładna patyna *506. Myzja, Pergamon, tetradrachma 133-67 pne, Aw: Kosz z wężami (cista mystica) otoczony wieńcem, Rw: Dwa węże wokół łuku, po lewej monogram ΠPΕ, ponad ΦΙ i monogram ΠΡΥ, srebro 12.48 g, SNG Aulock -, SNG Cop. 441, SNG France 1754, pięknie zachowane, ładna ciemna patyna

507

508

*507. Tessalia, Larissa, drachma 420-400 pne, Aw: Nagi Heros tessalski z płaszczem powiewającym na ramionach, prowadzący byka w prawo, Rw: We wklęsłym kwadracie (incusum) galopujący w prawo koń, nad nim ΛΑΡΙ, pod nim ΣΑΙΑ, srebro 6.17 g, SNG Cop. 107, BCD Tessalia -, bardzo ładnie zachowany egzemplarz

BIZANCJUM *508. Leon I 457-474, solidus, Konstantynopol, oficyna A, Aw: Popiersie cesarza na wprost, D N LEO PE-RPET AVG, Rw: Wiktoria z berłem w lewo, VICTORI-A AVGGG A / CONOB, złoto 4.46 g, RIC 508, DOCLR 516, ładnie zachowany

5


509

510

*509. Justynian I 527-565, solidus 527-538, Konstantynopol, oficyna H, Aw: Popiersie cesarza na wprost, D N IVSTINI-ANVS P P AVG, Rw: Anioł z berłem i jabłkiem królewskim na wprost, VICTORI-A AVGGG H / CONOB, złoto 4.51 g, Sear 137, MIB 5, bardzo ładny egzemplarz

II+

2.500,-

II

2.000,-

II+

2.000,-

II+

2.000,-

III+

200,-

*510. Justynian I 527-565, solidus 542-565, Konstantynopol, oficyna Z, Aw: Popiersie cesarza na wprost, D N IVSTINI-ANVS P P AVG, Rw: Anioł z berłem i jabłkiem królewskim na wprost, VICTORI-A AVGGG Z / CONOB, złoto 4.49 g, DOC 9c, MIB 7, Sear 140, ładnie zachowany

512

511

*511. Justyn II 565-578, solidus 567-578, Konstantynopol, oficyna Θ, Aw: Popiersie cesarza na wprost, D N I-VSTI-NVS P P AVG, Rw: Wiktoria z berłem i jabłkiem królewskim na wprost, VICTORI-A AVGGG Θ / CONOB, złoto 4.50 g, Sear 345, MIB 4, bardzo ładny egzemplarz *512. Fokas 602-610, solidus, Konstantynopol, oficyna E, Aw: Popiersie cesarza na wprost, D N FOCAS PERP AVG, Rw: Anioł z berłem i jabłkiem królewskim na wprost, VICTORI-A AVGG E / CONOB, złoto 4.39 g, Sear 618, MIB 7, DOC 5e, bardzo ładnie zachowany

514

513

*513. Herakliusz 610-641, 12 numii 618-628, Aleksandria, Aw: Popiersie cesarza na wprost, po lewej gwiazda, po prawej księżyc, Rw: Litery I-B po bokach krzyża, w odcinku ΑΛΕΞ, brąz 8.53 g, DOC 191, MIB 202, SB 855, patyna *514. Herakliusz i Herakliusz Konstantyn 610-641, solidus 616-625, Konstantynopol, oficyna ΙΘ, Aw: Popiersia cesarzy na wprost, wokoło napis, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORIA AVGG ΙΘ / CONOB, złoto 4.42 g, Sear 742, MIB 19, DOC 22c, piękny egzemplarz

515

I-

2.000,-

III+

1.250,-

II

1.500,-

I-

2.000,-

I-

1.750,-

516

*515. Herakliusz i Herakliusz Konstantyn 610-641, solidus 629-631, Konstantynopol, oficyna E, Aw: Popiersia cesarzy na wprost, wokoło napis, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORIA AVGG E / CONOB, złoto 4.38 g, Sear 749, MIB 29, DOC 26e, moneta lekko wyczyszczona *516. Herakliusz, Herakliusz Konstantyn i Heraklonas 610-641, solidus 637-638, Konstantynopol, oficyna Γ, Aw: Postacie trzech cesarzy na wprost, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, po bokach monogramy, VICTORIA AVGG Γ / CONOB, złoto 4.41 g, Sear 764, MIB 45, DOC 39b, rysy na rewersie, ale ładny egzemplarz

517

518

*517. Konstans II 641-668, solidus 641-646, Konstantynopol, oficyna E, Aw: Popiersie cesarza na wprost, δ N CONSTAN-TINЧS P P AV, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORIA AVGG E / CONOB, złoto 4.42 g, Sear 938, MIB 3b, DOC 1e, pięknie zachowany egzemplarz *518. Konstans II i Konstantyn IV 641-668, solidus 654-659, Konstantynopol, oficyna Δ, Aw: Popiersia cesarzy na wprost, wokoło napis, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORIA AVGG Δ / CONOB, złoto 4.48 g, Sear 959, MIB 26, DOC 25d, pięknie zachowany

6


519

520

*519. Konstans II, Konstantyn IV, Herakliusz i Tyberiusz 641-668, solidus 667-668, Konstantynopol, oficyna Γ, Aw: Popiersie cesarza na wprost, wokoło VICTORIA AVGG Γ, Rw: Postacie trzech cesarzy na wprost, u dołu CONOB, złoto 4.38 g, Sear 974, MIB 41, DOC nie notuje tej oficyny (typ 42)

III+

2.000,-

III+

1.750,-

*520. Konstantyn IX 1042-1055, histamenon nomisma, Aw: Chrystus siedzący na tronie na wprost, napis wokoło, Rw: Popiersie cesarza na wprost z berłem i jabłkiem królewskim, CωhsTA-hTh bASILEЧS Bm, złoto 4.36 g, Sear 1828, DOC 1a

521

522

ŚREDNIOWIECZE BUŁGARIA *521. Iwan Aleksander 1331-1371, grosz srebrny, Aw: Chrystus stojący na wprost, wznoszący ręce w geście oranta, Rw: Iwan Aleksander i Michał Asen stojący z berłami na wprost, między nimi długi krzyż zakończony znakiem Chrystusa, srebro 1.56 g, Youroukova & Penchev 74-80

II

200,-

III+

350,-

II-

350,-

III-

4.000,-

III

1.000,-

III

3.000,-

FRANCJA *522. Henryk VI 1422-1453, biały grosz, Paryż, Aw: Tarcze herbowe Francji i Anglii, powyżej napis HERICVS, w otoku FRANCOFORVM ET ANGLIE REX, Rw: Napis HERICVS, powyżej krzyż, w polu lilia i lew angielski, w otoku napis, Duplessy 445, 3.09 g, patyna

524

523

*523. Prowansja, Robert d’Anjou 1309-1343, carlin, Aw: Król siedzący na tronie z lwów na wprost, w otoku napis, Rw: Krzyż kwietny, w otoku napis HONOR REGIS IVDIE DILIGIT, srebro 3.91 g, Poey d’Avant 3977

LITWA *524. Władysław Jagiełło 1377-1434, denar (półgrosz), ok. 1386, Wilno, Aw: Portret Błogosławionej Dziewicy Maryi w koronie, Rw: Lew kroczący w prawo, nad nim znak plemienny, srebro 0.52 g, Ivanauskas 1J5-3 (RR)

525

526

*525. Włodzimierz Olgierdowicz 1362-1394, denar (półgrosz) ok. 1386, Kijów, Aw: Tarcza herbowa księcia, Rw: Znak plemienny, wokoło niego napis, srebro 0.42 g, Ivanauskas 6J2-1 (RR) *526. Witold Aleksander 1392-1430, denar (półgrosz) ok. 1393, Wilno, Aw: Lew w prawo, Rw: Orzeł, srebro 0.59 g, Ivanauskas 2V1-1 (RRRR)

7


528

527

*527. Witold Aleksander 1392-1430, denar (półgrosz) ok. 1396-1401, Wilno, Aw: Grot włóczni z krzyżem po prawej stronie, Rw: Wokoło napis ПЕЧАТ, srebro 0.61 g, Ivanauskas 6V6-6 (RR)

III

1.000,-

II

2.000,-

II

2.000,-

III

200,-

II-

600,-

II

300,-

II-

300,-

III+

250,-

III

400,-

III+

2.500,-

POLSKA *528. Bolesław II Śmiały 1058-1080, denar książęcy, Aw: Głowa w perełkowej obwódce, dokoła napis, Rw; Książę na koniu w lewo, za nim +, srebro 0.60 g, Str. 33, Such. IX/1

530

529

*529. Bolesław II Śmiały 1058-1080, denar książęcy, Aw: Głowa w perełkowej obwódce, dokoła napis, Rw; Książę na koniu w lewo, za nim S, srebro 0.87 g, Str. 33, Such. IX/1 *530. Władysław Herman 1081-1102, denar przed 1097, mennica Wrocław, Aw: Głowa z najeżonymi włosami, Rw: Krzyż prosty, w polach kulki i łuki, srebro 1.02 g, Fbg. 6, Str. 29, Gum. CNP typ VIII, Paszkiewicz - Moneta Mediaevalis, tabl. 23/II

531

532

*531. Władysław Wygnaniec 1138-1146, denar, Aw: Rycerz z mieczem nad jeńcem, Rw: Orzeł chwytający w locie zająca, srebro 0.52 g, Str. 43, Such. XVIII *532. Wacław II Czeski 1300-1305, grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew czeski i napis, Castelin 5, 3.75 g

534

533

*533. Wacław II Czeski 1300-1305, grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku, srebro 3.67 g, pozostałości patyny *534. Wacław II Czeski 1300-1305, grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku, srebro 3.67 g, patyna

535

536

*535. Wacław II Czeski 1300-1305, parwus praski, Aw: Korona i napis w otoku, Rw: Lew czeski i napis, srebro 0.40 g *536. Ludwik Węgierski 1370-1382, goldgulden (floren) 1342-1353, Aw: Lilia, wokoło + LODOV - ICI REX, Rw: Postać św. Jana na wprost, wokoło S IOHA - NNES B i korona, złoto 3.54 g, Huszár 512, Pohl B1

8


538

537

539

*537. Ludwik Węgierski 1370-1382, denar, Aw: Tarcza herbowa węgiersko-andegaweńska i napis w otoku ..OVI VNG, Rw: Stojący św. Ładysław i napis, w polu litera G, Huszar 542.b, 0.60 g III+ *538. Jadwiga lub Władysław Jagiełło 1382-1399, denar, Wschowa, Aw: Tarcza z podwójnym krzyżem, nad nią W, Rw: Orzeł piastowski, srebro 0.23 g III *539. Władysław Jagiełło 1386-1434, kwartnik ruski, Aw: Orzeł, WLADISLAVS RE, Rw: Lew kroczący w lewo, MONETA RVSS, srebro 0.90 g III+

150,150,200,-

541

540

*540. Jan Olbracht 1492-1501, półgrosz koronny, Aw: Orzeł, wokoło MONETA I ALBERTI, Rw: Korona, wokoło REGIS O POLONIE, srebro 0.83 g, odmiana z literą O pod koroną

II+

150,-

III+

250,-

POMORZE *541. Strzałów, wit, Aw: Strzała i napis w otoku, Rw: Krzyż i w polu mała strzała, napis, Dbg 259, 1.23 g, nieregularny krążek

542

543

544

ŚLĄSK *542. Henryk I Brodaty 1201-1238 lub Henryk II Pobożny 1238-1241, brakteat typu ratajskiego, mennica Wrocław, Głowa na wprost pod łukiem, obok kulka i gałązka, u góry IOA, srebro 0.14 g, Fbg 45, patyna II *543. Henryk I Brodaty 1201-1238 lub Henryk II Pobożny 1238-1241, brakteat typu ratajskiego, mennica Wrocław, Postać świętego w aureoli na wprost z podniesionymi rękoma, srebro 0.18 g, Fbg 73, patyna II *544. Henryk I Brodaty 1201-1238 lub Henryk II Pobożny 1238-1241, brakteat typu ratajskiego, mennica Wrocław, Półpostać świętego w aureoli na wprost z podniesionymi rękoma, srebro 0.17 g, Fbg 73, patyna II

546

545

600,600,-

547

*545. brakteat, 2 poł. XIII w.; Głowa w koronie nad skrzydłami orła, srebro 0.36 g, Fbg 569 *546. brakteat, 2. poł. XIII w.; Klucz i wieża, srebro 0.62 g, Fbg 662 *547. brakteat, 2. poł. XIII w.; Jeleń, srebro 0.60 g, Fbg. 737

548

800,-

III III III

300,250,250,-

III+

1.000,-

III

1.000,-

549

WŁOCHY SYCYLIA *548. Messyna, Piotr III Aragoński 1282-1285, pierreale argento, Aw: W rozecie tarcza herbowa, w otoku napis P DEI GRA ARAGON SICIL REX, Rw: W rozecie stojący orzeł na wprost zwrócony w lewo, w otoku napis, srebro 3.25 g, Spahr 20. MEC 14, 760, patyna

ZAKON KRZYŻACKI *549. Winrych von Kniprode 1351-1382, półskojec, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 2.90 g, Neumann 3, Vossberg 111, rysa na rewersie, wada blachy, rzadka moneta

9


550

551

*550. Konrad von Jungingen 1393-1407, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 1.61 g, Neumann 7b, Vossberg 289

III

200,-

III

200,-

III

250,-

III+

250,-

III

200,-

III

500,-

III

500,-

III+

400,-

III+/II-

400,-

III

250,-

*551. Konrad von Jungingen 1393-1407, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 1.64 g, Neumann 7a, Vossberg 319

552

553

*552. Ulryk von Jungingen 1407-1410, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 1.55 g, Neumann 8, Vossberg *553. Paweł von Russdorf 1422-1441, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, MAGS - T PA - VLVS - PRCI, Rw: Tarcza zakonna, MONE - TA DN - ORVM - PRVC, srebro 1.60 g, Voss. -, Neumann 20, bardzo ciekawa odmiana z napisem PRCI nie notowana przez Vossberga

555

554

*554. Konrad von Erlichshausen 1441-1449, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 1.53 g, Neumann 23, Vossberg 876 *555. Ludwik von Erlichshausen 1450-1467, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 1.23 g, Neumann 24a, Vossberg 880

556

557

*556. Ludwik von Erlichshausen 1450-1467, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, nad tarczą kwiat, srebro 1.39 g, Neumann 24b, Vossberg 886, rzadka moneta *557. Henryk Reffle von Richtenberg 1470-1477, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis w otoku MAGRS hINRICVS DVA, Rw: Tarcza zakonna i napis MONETA DNORVM PRV i mała tarcza zakonna u góry, srebro 1.36 g, Vossberg 932, Neumann 28b

558

559

*558. Martin Truchsess von Wetzhausen 1477-1489, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis w otoku MAGIST MARTINV P, Rw: Tarcza zakonna i napis M MONETA DNORVM P, srebro 1.25 g, Vossberg 1003- podobny, Neumann 29a *559. Marcin Truchsess von Wetzhausen 1477-1489, szeląg, Aw: Tarcza wielkiego mistrza i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 1.59 g, Neumann 29b, Vossberg 1061

10


561

560

*560. Fryderyk Saski 1498-1510, grosz, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, nad nią tarcza saska i napis, Rw: Tarcza zakonna i napis, srebro 1.34 g, Neumann 33, Vossberg 1135

III

600,-

II-

1.250,-

III

800,-

III+

1.250,-

III

4.000,-

*561. Albrecht von Hohenzollern 1511-1525, grosz 1513, Aw: Orzeł brandenburski z tarczą Hohenzollernów na piersi i napis, Rw:Tarcza wielkiego mistrza i napis oraz data, srebro 1.35 g, Neumann 34, Vossberg 1144, ładny egzemplarz

563

562

*562. Albrecht von Hohenzollern 1511-1525, grosz 1519, Aw: Orzeł brandenburski z tarczą Hohenzollernów na piersi i napis, Rw:Tarcza wielkiego mistrza i napis oraz data, srebro 1.45 g, Neumann 34, Vossberg 1207 *563. Albrecht von Hohenzollern 1511-1525, grosz 1521, Aw: Tarcza z Orłem brandenburskim i napis, Rw:Tarcza wielkiego mistrza i napis oraz data, srebro 1.35 g, Neumann 34, Vossberg 1256, lekko zgięty

564 *564. Albrecht Hohenzollern 1511-1525, grosz - klipa ok. 1521, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, Rw: Tarcza zakonu, srebro 1.41 g, Vossberg 1243, Neumann -, patyna

565

566

POLSKA NOWOŻYTNA Zygmunt I Stary 1506-1548 *565. trojak 1536 Gdańsk, Iger G.36.2.j (R1), T. 2

III

350,-

*566. trojak 1537 Gdańsk, Iger G.37.1.d (R1)

III

350,-

567

568

*567. trojak 1539 Gdańsk, Iger G.39.1.j (R1), patyna

III+

450,-

*568. trojak 1539 Gdańsk, Iger G.39.1.e (R1)

III+

350,-

*569. trojak 1539 Elbląg, Iger E.39.1.b (R2), patyna

III

300,-

*570. trojak 1540 Gdańsk, G.40.1.c (R1), patyna

III

350,-

569

570

11


571

572

*571. trojak 1540 Elbląg, Iger E.40.1.a (R2), T.2, ciemna patyna

III

350,-

*572. grosz 1526, Kraków, T. 3, rzadki

III+

500,-

*573. grosz 1528 Kraków, patyna

III

200,-

*574. grosz 1530, Toruń

III+

150,-

574

573

576

575 *575. grosz 1532, Gdańsk, patyna

II-

150,-

*576. grosz 1533, Toruń

II-

200,-

*577. grosz 1534, Elbląg

II+

200,-

*578. grosz 1535, Wilno, odmiana z literą N pod Pogonią, Ivanauskas 2S24-8, T. 7, rzadki

III

1.000,-

*579. grosz 1535, Wilno, odmiana z literą N pod Pogonią, Ivanauskas 2S27-8, T. 7, resztki lustra menniczego, rzadki

III

1.000,-

*580. grosz 1535, Wilno, odmiana bez litery pod Pogonią, Ivanauskas 2S9-3, T. 7, patyna, rzadki

III

750,-

*581. grosz 1535, Wilno, odmiana bez litery pod Pogonią, Ivanauskas 2S12-3, T. 7, patyna, rzadki

III

400,-

*582. grosz 1535, Gdańsk, delikatna patyna

III+

250,-

577

578

580

579

582

581

12


584

583 *583. grosz 1536, Wilno, odmiana z literą M pod Pogonią, Ivanauskas 2S77-21, T. 7, rzadki

III

750,-

*584. grosz 1536, Wilno, odmiana z literą I pod Pogonią, Ivanauskas 2S50-15, T. 7, widoczne lustro mennicze, rzadki

III

750,-

III+

600,-

III

400,-

585

586

*585. grosz 1536, Wilno, odmiana z literą I pod Pogonią, awers nie notowany w 1536 u Ivanauskasa, rewers Ivanauskas 2S44-14, T. 7, rzadki *586. grosz 1536, Wilno, odmiana bez litery pod Pogonią, Ivanauskas nie notuje tej odmiany, T. 7, patyna, rzadki

587

588

*587. grosz 1538, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRVSS

III+

250,-

*588. grosz 1538, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRVS

III+

250,-

*589. grosz 1539, Gdańsk

III+

250,-,

*590. grosz 1539, Elbląg, na awersie końcówka napisu PRVSS, delikatna patyna

III

200,-

589

590

592

591 *591. grosz 1539, Elbląg, na awersie końcówka napisu PRVS

III+

250,-

*592. grosz 1540, Gdańsk

III+

200,-

594

593 *593. grosz 1545, Kraków, korona płaska, patyna

II

200,-

*594. grosz 1545, Kraków, korona wysoka, patyna

II-/III+

200,-

13


595

596

*595. grosz 1545, Kraków, korona wąska

II-

200,-

II+

200,-

*596. grosz 1546, Kraków, rzadsza odmiana z końcówka napisu POLON i rozetką, drobna wada bicia na rewersie, złocista patyna

597

598

*597. grosz 1546, Kraków, odmiana z końcówka napisu POLO, dwukropkiem i rozetką, delikatna patyna

III+

200,-

*598. grosz 1546, Kraków, odmiana z dwoma rozetkami po boku korony, patyna

III

200,-

600

599 *599. grosz 1547, Kraków, patyna

III

200,-

*600. półgrosz 1525, Wilno, T. 3, delikatna patyna

III+

200,-

III+

200,-

*602. fałszerstwo z epoki półgrosza litewskiego, fantazyjne litery i napisy, srebro 1.14 g, ciekawostka numizmatyczna III+

150,-

602

601 *601. półgrosz 1527, Wilno, T. 2, drobna wada bicia, patyna

605

604

603 *603. szeląg 1539, Gdańsk, wyraźne ślady lustra menniczego

III+

150,-

*604. trzeciak 1527, Kraków, T. 3, drobne wykruszenie krążka, resztki lustra menniczego

III

300,-

*605. denar bez daty, Gdańsk, po bokach herbu litery M-S, T. 18, ładnie zachowany egzemplarz, patyna, rzadki

III+

300,-

607

606 Zygmunt II August 1545-1572 *606. czworak 1565, Wilno, Ivanauskas 10SA2-1

III+

500,-

*607. czworak 1566, Wilno, Ivanauskas 10SA11-2, drobna wada blachy, patyna

III

300,-

14


608

609

*608. czworak 1567, Wilno, Ivanauskas 10SA20-3, drobna wada blachy, ciemna patyna

III

300,-

*609. czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA31-3, drobna wada blachy

III+

450,-

611

610 *610. czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA27-3, patyna

III

400,-

III/III+

400,-

*612. czworak 1569, Wilno, Ivanauskas 10 SA38-3, drobna wada blachy, ciemna patyna

III

300,-

*613. trojak 1562, Wilno, Iger V62,2.e (R), Ivanauskas 9SA17-4 (podobny)

III+

350,-

*611. czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA32-3, drobna wada blachy

613

612

614

615

*614. trojak 1562, Wilno, Iger V.62.2.p (R), Ivanauskas 9SA6-2

III+

400,-

*615. trojak 1562, Wilno, awers Iger V.62.2.p, rewers Iger V.62.2.e (R),Ivanauskas 9SA17-4, patyna

III

350,-

617

616 *616. trojak 1562, Wilno, Iger V.62.2.t (R1), Ivanauskas 9SA8-2

III

350,-

*617. trojak 1563, Wilno, Iger V.63.1.i. (R), Ivanauskas 9SA43-7, ładna patyna

II

500,-

III

350,-

II+

600,-

618

619

*618. trojak 1563, Wilno, Iger V.63.1.c (R), Ivanauskas 9SA28-5 *619. trojak 1564, Wilno, Iger V.64.1.a (R1), Ivanauskas 9SA50-8, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem AU 55, ładnie zachowana

620

621 III+

500,-

*621. grosz na stopę litewską 1546, Wilno, Ivanauskas 6SA13-6, T. 3, ładny egzemplarz z blaskiem menniczym, rzadki II-

*620. trojak 1564, Wilno, Iger V.64.1.b (R1), Ivanauskas 9SA51-8, drobna wada blachy

800,-

15


623

622

*622. grosz na stopę litewską 1546, Wilno, Ivanauskas 6SA8-6, T. 3, ładny z resztkami blasku menniczego, rzadki

III+

600,-

III+/II-

500,-

*624. grosz na stopę polską 1547, Wilno, Ivanauskas 5SA6-3, patyna

III+

250,-

*625. grosz na stopę polską 1548, Wilno, Ivanauskas 5SA8-4, patyna

III

250,-

*626. grosz na stopę litewską 1559, Wilno, Ivanauskas 6SA28-8, T. 12, rzadki, delikatna patyna

III+

1.250,-

*627. grosz na stopę polską 1566, Tykocin, Ivanauskas 5SA13-6, patyna

III

250,-

*628. grosz na stopę polską 1568, Tykocin, Ivanauskas 5SA50-15, z blaskiem menniczym

III+

400,-

*629. grosz na stopę polską 1568, Tykocin, Ivanauskas 5SA49-14

III

250,-

III

2.500,-

*623. grosz na stopę polską 1547, Wilno, Ivanauskas 5SA6-3, dość ładnie zachowany

624

625

627

626

628

629

630 *630. półgrosz 1545, Wilno, odmiana z imieniem króla przy Pogoni, Ivanauskas 455:69, T.30, bardzo rzadki, patyna

632

631 *631. półgrosz 1546, Wilno, Ivanauskas 4SA22-7

III+

200,-

*632. półgrosz 1551, Wilno, Ivanauskas 4SA46-13

II

150,-

633

634

*633. półgrosz 1552, Wilno, Ivanauskas 4SA47-15, patyna *634. półgrosz 1553, Wilno, Ivanauskas 4SA50-16, T. 5, rzadki

16

II-/III+

125,-

III+

300,-


635

636

*635. półgrosz 1554, Wilno, Ivanauskas 4SA52-17, T. 12, bardzo rzadki

II-/III+

600,-

*636. półgrosz 1555, Wilno, Ivanauskas 4SA55-16, nieco rzadszy rocznik

II-/III+

150,-

II-

150,-

III+

200,-

637

638

*637. półgrosz 1556, Wilno, na rewersie błąd w napisie MONETA MANI, Ivanauskas 4SA63-16 *638. półgrosz 1557, Wilno, odmiana z treflem na awersie jako przerywnik, Ivanauskas 4SA73-20 podobny, ale w wyrazie DVCAT w literze A brak poprzeczki, patyna

640

639 *639. półgrosz 1559, Wilno, Ivanauskas 4SA87-24, bardzo ładny

I-

150,-

*640. półgrosz 1560, Wilno, Ivanauskas 4SA95-24, piękny egzemplarz

I

200,-

642

641 *641. półgrosz 1562, Wilno, Ivanauskas 4SA114-29

I-/II+

150,-

III

500,-

*643. denar 1556, Wilno, Ivanauskas 2SA15-6, T. 6

II-

300,-

*644. denar 1559, Wilno, Ivanauskas 2SA19-8, T.8, patyna

II

200,-

III

2.000,-

*646. obol 1546, Wilno, Ivanauskas 1SA3-2, T. 80, lekko wyszczerbiony krążek, resztki lustra menniczego, bardzo rzadki III

1.500,-

*642. fałszerstwo z epoki półgrosza 1565, Wilno, odmiana bez herbu Topór, T. 8, srebro 1.05 g, duża rzadkość

643

644

645

646

*645. obol 1546, Wilno, Ivanauskas 1SA4-2, T. 80, bardzo rzadki

647

648

Gdańsk w oblężeniu 1577 *647. grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl’a, na awersie głowa Chrystusa nie przerywa wewnętrznej obwódki, T. 2.50, resztki lustra menniczego, patyna

III+

1.250,-

III

500,-

*648. grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl’a, na awersie głowa Chrystusa nie przerywa wewnętrznej obwódki, T. 2.50, patyna

17


649 Stefan Batory 1576-1586 *649. dukat 1586, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło STEPHANVS D G REX POL D PRVS, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS, złoto 3.49 g, H-Cz. 770 (R), Kaleniecki s. 64, T. 25, minimalnie gięty

III+

9.000,-

*650. trojak 1580, Olkusz, Iger O.80.1.a (R4), T. 15, rzadki, patyna

III

3.000,-

*651. trojak 1581, Olkusz, Iger O.81.3.c (R2), T. 3, delikatna patyna

III

500,-

III

2.000,-

III+

400,-

651

650

653

652

*652. trojak 1581, Wilno, odmiana bez herbu podskarbiego, Iger V.81.2.c (R5), Ivanauskas 4SB23-9, bardzo rzadki *653. trojak 1581, Wilno, odmiana z III w owalnej obwódce pod popiersiem króla, Iger V.81.1.r (R2), Ivanauskas 4SB19-7, drobna wada bicia

655

654

*654. trojak 1581, Wilno, herb Leliwa pod popiersiem króla, awers Iger V.81.3.c, rewers Iger V.81.3.e, Ivanauskas 4SB28-11, drobna wada blachy, delikatna patyna *655. trojak 1582, Olkusz, Iger O.82.5.r (R1)

III+

300,-

III+/II-

500,-

657

656 *656. trojak 1582, Wilno, Iger V.82.1.b (R), Ivanauskas 4SA41-16

III+

*657. trojak 1582, Ryga, Iger R.82.1.d (R2), Gerbaszewski 5, rzadki i ładnie zachowany

II

400,1.000,-

659

658 *658. trojak 1583, Olkusz, Iger O.83.3.c (R1) podobny *659. trojak 1583, Ryga, Iger R.83.1.a (R1), Gerbaszewski 16, bardzo ładnie zachowany

18

III+/II-

500,-

II

500,-


660

661

*660. trojak 1584, Wilno, Iger V.84.1.a (R), ale listki bez ogonka, Ivanauskas 4SB48-20, ale listki bez ogonka, drobna wada bicia *661. trojak 1584, Wilno, Iger V.84.1.a (R), Ivanauskas 4SB48-20

662

III

400,-

III+/II-

400,-

663

*662. trojak 1584, Wilno, Iger V.84.1.e. (R), awers Ivanauskas 4SB47-19, rewers Ivanauskas 4SB48-20

III+

350,-

*663. trojak 1584, Ryga, Iger R.84.1.c. (R1), Gerbaszewski 10, patyna

II-

400,-

664

665

*664. trojak 1585, Poznań, Iger P.85.1.a (R1)

III

400,-

*665. trojak 1585, Wilno, Iger V.85.1.b (R), Ivanauskas 4SB52-22, dość ładnie zachowany

II-

400,-

667

666 *666. trojak 1586, Poznań, Iger P.86.2.f (R1), drobna rysa na awersie, ale ładnie zachowany

II

600,-

*667. trojak 1586, Poznań, Iger P.86.1.c (R1), patyna

II

550,-

II

300,-

II-

250,-

668

669

*668. trojak 1586, Ryga, Iger R.86.2.c (R), Gerbaszewski 10 *669. trojak 1586, Ryga, Iger R.86.2.b, (R), ale inna interpunkcja, Gerbaszewski 25, ale inna interpunkcja, złocista patyna

670

671

*670. grosz 1581, Ryga, odmiana ze skróconą datą, Gerbaszewski 4.1, duże lustro mennicze

III+

750,-

*671. grosz 1582, Ryga, Gerbaszewski 1

III

400,-

*672. grosz 1583, Ryga, Gerbaszewski 3, lustro mennicze

III+/II-

350,-

*673. denar 1583, Gdańsk, T.3, patyna

II-/III+

250,-

673

672

19


674 Zygmunt III Waza 1587-1632 *674. dukat 1611, Kraków, Aw: Popiersie króla i wokoło napis SIGIS III DG - REX POL ET SVE, Rw: Czteropolowa tarcza herbowa i napis wokoło MONETA NOVA AV - REA REG POL 1 6 11, H-Cz. -, Kaleniecki s. 80, T. -, złoto 3.45 g, dukat ogromnej rzadkości znana tylko ze zbiorów Potockiego, Sobańskiego i Czerwińskiego. Moneta z 10 aukcji WCN, minimalnie gięty, ładnie zachowany egzemplarz z patyną

II- 125.000,-

675 *675. dukat 1612, Gdańsk, Popiersie króla i napis wokoło SIGIS 3 D G REX POL M D L R P, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE AVREA CIVI GEDANENSIS, złoto 3.46 g, H-Cz. 1290, Kaleniecki ss 180-181, T. 16, ładnie zachowany, patyna

II

20.000,-

II-

20.000,-

III+

7.500,-

676 *676. dukat 1622, Gdańsk, Aw: Popiersie króla i napis wokoło SIGIS III D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE AVREA CIVI GEDANENSIS, złoto 3.46 g, H-Cz. 1447 (R3), Kaleniecki s. 189, T. 50, lekko gięty, ładne lustro mennicze, patyna

677 *677. talar 1627, Bydgoszcz, 28.62 g, Dav. 4315, T. 6

678 *678. talar 1627, Bydgoszcz, 28.71 g, Dav. 4315, T. 6, minimalna wada blachy, patyna

20

II-/III+ 6.500,-


679 *679. talar 1628, Bydgoszcz, odmiana z herbem podskarbiego pod tarczą herbową, 28.68 g, Dav. 4315, T. 6, ładnie zachowany, patyna

II-

6.000,-

III+

6.500,-

680 *680. talar 1628, Bydgoszcz, odmiana z herbem podskarbiego pod popiersiem króla, 28.51 g, Dav. 4315, T. 6, delikatna patyna

681

682

*681. talar 1628, Bydgoszcz, odmiana z herbem podskarbiego pod popiersiem króla, 28.72 g, Dav. 4315, T. 6, drobna wada blachy, patyna

III+

5.000,-

III

3.000,-

*683. ort 1612, Gdańsk, odmiana z kropką nad łapą niedźwiedzia

II

1.250,-

*684. ort 1612, Gdańsk, odmiana z kropką nad łapą niedźwiedzia, patyna

II

1.250,-

*682. talar 1631, Bydgoszcz, 28.80 g, Dav. 4316, T. 6, ślad po zawieszce, ciemna patyna

684

683

685

686

*685. ort 1613, Gdańsk, odmiana z kropką nad łapą niedźwiedzia, minimalna wada blachy, patyna

II

1.000,-

*686. ort 1614, Gdańsk, duża cyfra 4, rysa na awersie, patyna

II

1.000,-

21


688

687 *687. ort 1615, Gdańsk, odmiana z dużą głową króla, patyna

II/II+

600,-

II

600,-

*688. ort 1615, Gdańsk, popiersie króla z kryzą, dwukropek i rozetka kończą napis na awersie

689

690

*689. ort 1615, Gdańsk, popiersie króla z kryzą, dwukropek kończy napis na awersie, patyna

II-

600,-

*690. ort 1616, Gdańsk, dwukropek i rozetka kończą napis na awersie, bardzo ładny

II+

750,-

II-

750,-

III+

500,-

*693. ort 1617, Gdańsk, maleńka rozetka kończy napis na awersie, delikatna patyna

II-

350,-

*694. ort 1618, Gdańsk, dwukropek i rozetka kończą napis na awersie, patyna

II-

500,-

692

691 *691. ort 1616, Gdańsk, dwukropek i rozetka kończą napis na awersie, napis wchodzi nad koronę

*692. ort 1617, Gdańsk, dwukropek i rozetka kończą napis na awersie, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 50, patyna

694

693

695

696

*695. ort 1619, Gdańsk, kropka i krzyżyk kończą napis na awersie, nieco rzadszy rocznik

III+

600,-

*696. ort 1621, Bydgoszcz, cyfra 16 pod popiersiem króla, końcówka napisu na awersie PRV : MA, T. 3, rzadki

III

500,-

III/III-

450,-

III+

400,-

697

698

*697. ort 1621, Bydgoszcz, cyfra 16 pod popiersiem król,a końcówka napisu na awersie PRV . M, T. 3, rzadki *698. ort 1621, Bydgoszcz, krzyżyki jako ozdobniki po bokach tarczy herbowej, ślad po zanitowanym otworze, patyna

22


699

700

*699. ort 1621, Bydgoszcz, duże Orły i Pogonie w tarczy herbowej

III

200,-

II+

1.250,-

*700. ort 1621, Gdańsk, sześć kropek kończy napis na awersie, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 58, rzadszy rocznik, ładnie zachowany egzemplarz

701

702

*701. ort 1621, Gdańsk, kropka kończy napis na awersie, rzadszy rocznik, patyna

II-

750,-

*702. ort 1621 Gdańsk, kropka i rozetka kończą napis na awersie, wada blachy, rzadszy rocznik

III

600,-

704

703

*703. ort 1622, Bydgoszcz, końcówka napisu PRVS : M na awersie, moneta w opakowaniu NGC z certyfikatem MS 63, bardzo ładny egzemplarz

I-

400,-

II/II-

350,-

*705. ort 1623, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV : M + na awersie,

II-

300,-

*706. ort 1623 Bydgoszcz, końcówka napisu PRV : M + na awersie, duże Orły i Pogonie w tarczy herbowej, patyna

III

250,-

*707. ort 1621, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV . M + na awersie, delikatna patyna

III

200,-

*708. ort 1623 Gdańsk, patyna

III+

500,-

*704. ort 1622, Bydgoszcz, końcówka napisu PRV . M + na awersie, ładny

705

706

707

708

23


710

709 *709. ort 1624, Bydgoszcz, końcówka napisu PRVS . M ., delikatna patyna

III+

250,-

II-

350,-

III

250,-

II-/III+

200,-

*710. ort 1624, Bydgoszcz, końcówka napisu PRVS . M, na awersie krzyżyk w kształcie litery T rozpoczyna i kończy napis, ładny egzemplarz, delikatna patyna

712

711 *711. ort 1624, Bydgoszcz, końcówka napisu PRVS . M i trójliść na awersie *712. szóstak 1596, Malbork, patyna

714

713 *713. szóstak 1599, Malbork, duża głowa króla, patyna, rzadki

II-

450,-

II/II+

450,-

*715. szóstak 1599, Malbork. mała głowa króla i mała kokarda na ramieniu króla, wada blachy, patyna

II-

350,-

*716. szóstak 1623, Kraków, na rewersie data 16 VI 23, T. 3, rzadki

III

250,-

*714. szóstak 1599, Malbork, mała głowa króla i duża kokarda na ramieniu króla, bardzo ładny egzemplarz

715

716

718

717 *717. szóstak 1623, Kraków, data w otoku, patyna

III+

150,-

II-/III+

450,-

*719. trojak 1588, Olkusz, Iger O.88.8.a (R1)

III+

350,-

*720. trojak 1588, Poznań, Iger P.88.4.a (R2), patyna

III+

300,-

*718. trojak 1588, Olkusz, Iger O.88.6.d (R3), rzadki

719

720

24


722

721 *721. trojak 1588, Ryga, duże popiersie króla, Iger R.88.2.a (R1), Gerbaszewski 15

II-

300,-

*722. trojak 1588, Ryga, małe popiersie króla, Iger R.88.1.a (R1), Gerbaszewski 6

III+

300,-

*723. trojak 1589, Olkusz, Iger O.89.1.c.(R1)

II

250,-

*724. trojak 1589, Poznań, Iger P.89.1.b

II-

250,-

723

724

726

725 *725. trojak 1589, Ryga, Iger R.89.3.c (R), Gerbaszewski 3, piękny

I-

400,-

*726. trojak 1589, Ryga, Iger R. 89.3.c. (R), Gerbaszewski 12, piękny, delikatna patyna

II+

300,-

III+

250,-,

II-/III+

150,-

728

727 *727. trojak 1589, Ryga, Iger R.89.3.c (R), Gerbaszewski 18, patyna *728. trojak 1590, Poznań, Iger P.90.2.a, ślad po zawieszce

729

730

*729. trojak 1590, Poznań, Iger P.90.1.d, patyna

III+

250,-

*730. trojak 1590, Poznań, Iger P.90.4.b, patyna

III+

250,-

732

731 *731. trojak 1590, Poznań, Iger P.90.6.a, ale napis SIG III, patyna

III+

200,-

*732. trojak 1590, Poznań, Iger P.90.7.a, patyna

III+

200,-

733

734

*733. trojak 1590, Poznań, Iger P.90.2.a, drobna wada bicia, ładne lustro mennicze

II-

150,-

*734. trojak 1590, Wilno, Iger V.90.4.a (R2), Ivanauskas 5SV18-11, bardzo ładny i rzadki

II+

2.000,-

25


736

735 *735. trojak 1590, Wilno, Iger V.90.2.b (R1), Ivanauskas 5SV15-9, patyna

III+

350,-

I-

300,-

*737. trojak 1590, Ryga, Iger R.90.1.d, Gerbaszewski 24, bardzo ładnie zachowany

II+

250,-

*738. trojak 1591, Olkusz, Iger O.91.7.b (R2), rzadki, patyna

III+

350,-

*736. trojak 1590, Ryga, Iger R.90.1.b, Gerbaszewski 7, piękny

738

737

739

740

*739. trojak 1591, Olkusz, Iger O.91.c (R2), rzadki, patyna

III

300,-

*740. trojak 1591, Poznań, Iger P.91.1.b, patyna

III+

250,-

742

741 *741. trojak 1591, Poznań, Iger P.91.4.b, delikatna patyna *742. trojak 1591, Poznań, Iger P.91.1.c, patyna

743

III+

250,-

II-/III+

250,-

744

*743. trojak 1591, Poznań, Iger P.91.1.a, ale napis SIGI 3, patyna *744. trojak 1591, Wilno, Iger V.91.1.a (R2), Ivanauskas 5SV19-11, rzadki, patyna

745

III+

200,-

II-/III+

500,-

746

*745. trojak 1591, Wilno, Iger V.91.3.a, Ivanauskas 5SV24-13, ładnie zachowany egzemplarz

II

250,-

*746. trojak 1591, Ryga, Iger R.91.1.d.- odmiana z krzyżykiem na końcu napisu na awersie, Gerbaszewski 3, ładny

II

250,-

748

747 *747. trojak 1592, Olkusz, odmiana z pełną datą, Iger O.92.4.b (R1), ładnie zachowany

II

400,-

*748. trojak 1592, Olkusz, data skrócona, Iger O.92.6.i (R1) podobny, ale napis SIG III D G RE x POLON M D LI, patyna III

250,-

26


749

750

*749. trojak 1592, Poznań, Iger P.92.1.a, ale odmienny rysunek korony

III+

200,-

*750. trojak 1592, Poznań, Iger P.92.3.a, patyna

III+

200,-

*751. trojak 1592, Poznań, Iger P.92.4.a, patyna

III+

200,-

*752. trojak 1592, Poznań, Iger P.92.2.b, patyna

III+

200,-

751

752

754

753 *753. trojak 1592, Malbork, Iger M.92.1.a, piękny

I

300,-

*754. trojak 1592, Malbork, Iger M.92.1.a, wada blachy na awersie, bardzo ładny, ciemna patyna

I-

250,-

755

756

*755. trojak 1592, Wilno, Iger V.92.1.a, Ivanauskas 5SV25-13, bardzo ładnie zachowany

I-

400,-

*756. trojak 1592, Wilno, Iger V.92.1.a, Ivanauskas 5SV25-13, bardzo ładny, ciemna patyna

II+

400,-

757

758

*757. trojak 1592, Wilno, duża cyfra 2 w dacie, Iger V.92.1.a, Ivanauskas 5SV30-13, patyna

III

250,-

*758. trojak 1592, Ryga, Iger R.92.1.b, Gerbaszewski 7, bardzo ładnie zachowany egzemplarz

I-

250,-

759

760

*759. trojak 1593, Olkusz, Iger O.93.2.e (R1), patyna

III+

350,-

*760. trojak 1593, Olkusz, znak ruszt pod herbem Lewart, Iger O.93.8.c (R3), drobna wada bicia, rzadki

III

350,-

761

762

*761. trojak 1593, Poznań, Iger P.93.2.a *762. trojak 1593, Poznań, Iger P.93.1.a, patyna

27

II-/III+

250,-

III+

200,-


763

764

*763. trojak 1593, Malbork, krótka broda króla, Iger M.93.b, patyna

II

300,-

*764. trojak 1593, Malbork, krótka broda króla, Iger M.93.1.b

II

250,-

I-/II+

300,-

II-

300,-

766

765 *765. trojak 1593, Wilno, Iger V.93.1.b, Ivanauskas 5SV34-16, ładnie zachowany *766. trojak 1593, Wilno, Iger V.93.3.b, Ivanauskas 5SV36-18, patyna

767

768

*767. trojak 1593 Wilno, cyfry daty szeroko rozstawione, Iger V.93.1.b, Ivanauskas 5SV34-16, patyna

II-/III+

250,-

*768. trojak 1593 Wilno, cyfry daty wąsko rozstawione, Iger V.93.1.b, Ivanauskas 5SV31-15, patyna

III+

250,-

769

770

*769. trojak 1593, Ryga, końcówka napisu LIV, Iger R.93.1.b, Gerbaszewski 5, patyna

II-

200,-

*770. trojak 1594 Olkusz, ruszt kończy napis, Iger O.94.5.d (R3), drobna wada bicia

III

250,-

772

771 *771. trojak 1594, Poznań, Iger P.94.2.c, piękny *772. trojak 1594, Poznań, Iger P.94.11.a (R), patyna

I

300,-

III+

250,-

774

773 *773. trojak 1594, Poznań, Iger P.94.4.c *774. trojak 1594, Poznań, awers Iger P.94.2.c, rewers Iger P.94.2.b, patyna

775

III+

250,-

II

250,-

776

*775. trojak 1594, Poznań, awers Iger P.94.2.c, rewers Iger P.94.2.b, patyna

III+

200,-

*776. trojak 1594, Poznań, Iger P.94.1.b, patyna

III+

200,-

28


778

777 *777. trojak 1594, Poznań, Iger P.94.8.b (R), patyna

III+

200,-

*778. trojak 1594, Wschowa, Iger W.94.1.b, patyna

III+

200,-

780

779 *779. trojak 1594, Bydgoszcz, Iger B.94.2.a (R), patyna

III+

200,-

I-

300,-

*781. trojak 1594, Malbork, Iger M.94.1.a, bardzo ładny, ciemna patyna

II+

250,-

*782. trojak 1594, Malbork, Iger M.94.1.a, bardzo ładny

II+

200,-

III+

300,-

III+

250,-

*780. trojak 1594, Malbork, odmiana z otwartym pierścieniem, Iger M.94.1.b (R1), bardzo ładnie zachowany

781

782

784

783 *783. trojak 1594, Wilno, kropki po bokach cyfry III, Iger V.94.1.a, Ivanauskas, 5SV39-19, patyna

*784. trojak 1594, Wilno, gwiazdki po bokach cyfry III, Iger V.94.1.a, Ivanauskas, 5SV38-18, ślad dwukrotnego odbicia stempla, patyna

785

786

*785. trojak 1594, Wilno, gwiazdki po bokach cyfry III, Iger V.94.1.a, Ivanauskas 5SV38-18, lekko złocista patyna *786. trojak 1594, Wilno, kropki po bokach cyfry III, Iger V.94.1.a, Ivanauskas 5SV39-19

787

II

250,-

II-/III+

200,-

788 II+

300,-

*788. trojak 1594, Ryga, rzadsza odmiana z końcówką napisu LIV, Iger R.94.1.i (R1), Gerbaszewski 1, lekko niedobity II-

*787. trojak 1594, Ryga, Iger R.94.1.a, Gerbaszewski 10 podobny, ale inna interpunkcja, bardzo ładny

300,-

790

789 *789. trojak 1595, Olkusz, Iger O.95.1.a. (R1) *790. trojak 1595, Olkusz, Iger O.95.1.c (R1), patyna

29

II-/III+

250,-

III+

250,-


792

791 *791. trojak 1595, Poznań, Iger P.95.4.b (R), patyna

III+

250,-

II

300,-

*793. trojak 1595, Bydgoszcz, Iger B.95.2.d, patyna

II-/III+

250,-

*794. trojak 1595, Bydgoszcz, Iger B.95.2.e podobny, ale napis SIG III D G REX PO, patyna

II-/III+

250,-

*792. trojak 1595, Bydgoszcz, awers Iger B.95.2.e, rewers Iger B.95.4a, patyna

794

793

796

795 *795. trojak 1595, Bydgoszcz, awers Iger B.95.2.e, rewers Iger B.95.2.d, patyna

III+

200,-

*796. trojak 1595, Wschowa, Iger W.95.4.c. (R), piękny

II+

300,-

798

797 *797. trojak 1595, Wschowa, Iger W.95.1.a (R), patyna

II-/III+

250,-

*798. trojak 1595, Wschowa, Iger W.95.6.b. patyna

II-/III+

250,-

800

799 *799. trojak 1595, Wschowa, Iger W.95.6.d, ale po dacie krzyżyk, patyna

III+

250,-

*800. trojak 1595, Wschowa, Iger W.95.4.c (R), patyna

III+

250,-

III

1.250,-

802

801 *801. trojak 1595, Lublin, odmiana z herbem Topór, Iger L.95.2.d (R5), rzadki *802. trojak 1595, Lublin, Iger L.95.6.b (R), patyna

II-/III+

300,-

804

803 *803. trojak 1595, Lublin, Iger L.95.6.a (R)

III+

250,-

*804. trojak 1595, Lublin, Iger L.95.6.a (R), moneta naprawiana, patyna

III+

125,-

30


806

805 *805. trojak 1595, Wilno, Iger V.95.3.a, (R), Ivanauskas 5SV40-19, ładnie zachowany

I-/II+

300,-

II-

250,-

*807. trojak 1596, Olkusz, Iger O.96.1.b, patyna

II

250,-

*808. trojak 1596, Olkusz, Iger O.96.1.l

II

200,-

*806. trojak 1595, Wilno, Iger V.95.1.b, Ivanauskas 5SV43-21

808

807

810

809 *809. trojak 1596, Olkusz, Iger O.96.1.l, patyna

III+

200,-

*810. trojak 1596, Olkusz, Iger O.96.1.d podobny, ale na policzkach króla widoczny zarost

III+

200,-

*811. trojak 1596, Poznań, skrócona data po bokach herbów, Iger P.96.9.a (R3), T. 25, rzadki, patyna

III+

1.000,-

*812. trojak 1596, Poznań, Iger P.96.3.a (R1)

II-

300,-

812

811

813

814

*813. trojak 1596, Wschowa, Iger W.96.2.c, patyna *814. trojak 1596, Wschowa, Iger W.96.1.c

815

II-/III+

250,-

III

200,-

816

*815. trojak 1596, Wschowa, Iger W.96.1.b

III

200,-

*816. trojak 1596, Bydgoszcz, Iger B.96.2.g, patyna

II-

250,-

817

818

*817. trojak 1596, Bydgoszcz, awers Iger B.96.2.d, rewers Iger B.96.2.a

III+

250,-

*818. trojak 1596, Bydgoszcz, Iger B.96.1.c, patyna

III+

200,-

31


819

820

*819. trojak 1596, Bydgoszcz, Iger B.96.2.g, patyna

II-

150,-

*820. trojak 1596, Lublin, Iger L.96.2.a (R), patyna

II-

250,-

822

821 *821. trojak 1596, Lublin, Iger L.96.5.c (R), patyna

III+

250,-

*822. trojak 1596, Lublin, Iger L.96.2.a.(R)

II-

250,-

II-

2.000,-

III

1.500,-

823

824

*823. trojak 1596, Wilno, odmiana z gałązkami po bokach herbu Chalecki, Iger V.96.3.a R(6), Ivanauskas 5SV47-24, ładnie zachowany egzemplarz, rzadki *824. trojak 1596, Wilno, odmiana z gałązkami po bokach herbu Chalecki, Iger V.96.3.a R(6), Ivanauskas 5SV47-24, rzadki

825

826

*825. trojak 1596, Wilno, herb Chalecki i lew przebity hakiem, Iger V.96.2a (R1), Ivanauskas 5SV48-25, ładny

II-

500,-

*826. trojak 1596, Wilno, herb Chalecki i herb Prus, Iger V.96.1.a (R), Ivanauskas 5SV45-22, ładny

II

300,-

827

828

*827. trojak 1597, Olkusz, Iger O.97.2.k, piękny

I

300,-

*828. trojak 1597, Olkusz, Iger O.97.2.g, patyna

II

250,-

II

200,-

III+

200,-

III/III+

200,-

II-

200,-

829

830

*829. trojak 1597, Olkusz, Iger O.97.2.o *830. trojak 1597, Olkusz, Iger O.97.2.f, patyna

832

831 *831. trojak 1597, Olkusz, Iger O.97.2.k, patyna *832. trojak 1597, Poznań, Iger P.97.4.b

32


834

833 *833. trojak 1597, Poznań, Iger P.97.4.b.

II-

200,-

*834. trojak 1597, Poznań, Iger P.97.7.a (R)

III+

200,-

*835. trojak 1597, Bydgoszcz, Iger B.97.2.b, ciemna patyna

II-

200,-

*836. trojak 1597, Bydgoszcz, Iger B.07.3.a

II

200,-

835

836

837

838

*837. trojak 1597, Bydgoszcz, Iger B.97.2.c (podobny) *838. trojak 1597, Wschowa, Iger W.97.1.g, patyna

839

II-

150,-

II-/III+

250,-

840

*839. trojak 1597, Wschowa, Iger W.97.2.a

II-

250,-

*840. trojak 1597, Wschowa, Iger W.97.2.a

III+

250,-

841

842

*841. trojak 1597, Wschowa, Iger W.97.1.g

II-

150,-

*842. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.24.f (R4), rzadki

II-

750,-

843

844

*843. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.20.a (R2)

III+

350,-

*844. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.25.e (R1)

III+

350,-

846

845 *845. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.24.g (R4)

III

350,-

*846. trojak 1597, Lublin, awers Iger L.97.24.f, rewers Iger L.97.25.a, rzadki

III

350,-

33


848

847 *847. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.3.a (R2), patyna

II-/III+

350,-

II

300,-

*849. trojak 1598, Olkusz, dwa kwiatki pod popiersiem, Iger O.98.3.c (R4), rzadki, patyna

III

350,-

*850. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.1.a, ale w napisie na awersie ..R POLON.., patyna

II-

250,-

*848. trojak 1597, Wilno, Iger V.97.2.a (R), Ivanauskas 5SV52-29, ładnie zachowany

850

849

852

851 *851. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.4.a, patyna

II-

250,-

*852. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.1.d, patyna

III+

200,-

853

854

*853. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.4.b

II+

200,-

*854. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.2.a (podobny)

II

200,-

855

856

*855. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.4.e, patyna

III+

200,-

*856. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.4.b, patyna

III+

200,-

858

857 *857. trojak 1598, Poznań, Iger P.98.5.a (R1), dość ładny

II-

300,-

*858. trojak 1598, Poznań, Iger P.98.5.a (R1), patyna

III+

250,-

860

859 *859. trojak 1598, Poznań, Iger P.98.1.a (R1)

III+

250,-

*860. trojak 1598, Poznań, Iger P.98.4.a, patyna

III+

200,-

34


861

862

*861. trojak 1598, Bydgoszcz, Iger B.98.5.e (R1)

III+

250,-

*862. trojak 1598, Bydgoszcz, awers Iger B.98.5.d, rewers Iger B.98.5.a

II+

250,-

II/II+

250,-

III

250,-

864

863 *863. trojak 1598, Bydgoszcz, awers Iger B.98.5.d, rewers Iger B.98.5.a

*864. fałszerstwo z epoki trojaka bydgoskiego 1598, podobny do - Iger B.98.2.a (R2), srebro 2.15 g

865

866

*865. trojak 1598, Wschowa, Iger W.98.7.a. (R1)

II-

250,-

*866. trojak 1598, Wschowa, Iger W.98.7.b (R1), ciemna patyna

III+

250,-

867

868

*867. trojak 1598, Wschowa, Iger W.98.1.b (R), patyna

III+

250,-

*868. trojak 1598, Wschowa, Iger W.98.1.c (R), patyna

III+

250,-

870

869 *869. trojak 1598, Wschowa, Iger W.98.2.b (R2), drobna wada bicia

II-

200,-

*870. trojak 1598, Wschowa, Iger W.98.5.a, patyna

III

200,-

872

871 *871. trojak 1598, Lublin, Iger L.98.6.d (R), patyna

III+

250,-

*872. trojak 1598, Lublin, Iger L.98.6.c (R), patyna

III+

250,-

873

874

*873. trojak 1598, Lublin, Iger L.98.2.a (R), patyna *874. trojak 1599, Olkusz, Iger O.99.1.a, ale inna interpunkcja, patyna

35

III+

250,-

II-/III+

250,-


876

875 *875. trojak 1599, Olkusz, Iger O.99.2. c, patyna

II-

250,-

*876. trojak 1599, Olkusz, Iger O.99.1.f, patyna

II-

250,-

*877. trojak 1599, Olkusz, Iger O.99.1.b, patyna

II-

250,-

*878. trojak 1599, Olkusz, Iger O.99.1.i

II-

150,-

II

300,-

II-

500,-

878

877

879

880

*879. trojak 1599, Poznań, Iger P.99.1.c *880. trojak 1599, Wschowa, Iger -, całkiem odmienny typ popiersia, w napisie na awersie POL, a po bokach cyfry III rozetka utworzona z kropek

881

882

*881. trojak 1599, Wschowa, Iger W.99.1.b, podobny, ale inny typ kryzy, patyna *882. trojak 1599, Wschowa, Iger W.99.1.b, patyna

883

II-/III+

250,-

III+

200,-

884

*883. trojak 1599, Lublin, Iger L.99.1.a, ciekawa interpunkcja, patyna

III+

250,-

*884. trojak 1599, Wilno, Iger V.99.1.b (R4), Ivanauskas 5SV65-40, T. 15, rzadki, ciemna patyna

III

2.500,-

885

886

*885. trojak 1600, Olkusz, Iger O.00.2.d, patyna

III+

250,-

*886. trojak 1600, Olkusz, Iger O.00.2.a, patyna

III+

250,-

887

888

*887. trojak 1600, Poznań, Iger P.00.2.a, patyna

III+

250,-

*888. trojak 1600, Poznań, Iger P.00.2.b, patyna

III+

250,-

36


890

889 *889. trojak 1600, Poznań, Iger P.00.2.a, drobna wada bicia

II-

250,-

*890. trojak 1600, Bydgoszcz, Iger B.00.1.d, patyna

III+

250,-

*891. trojak 1600, Bydgoszcz, Iger B.00.1.d

III+

200,-

*892. trojak 1601, Poznań, Iger P.01.2.a, patyna

II-

250,-

892

891

893

894

*893. trojak 1601, Poznań, Iger P.01.1.a, patyna

III+

200,-

*894. trojak 1601, Poznań, Iger P.01.2.a, drobna wada bicia

II-

150,-

896

895 *895. trojak 1601, Wschowa, Iger W.01.5.g. (R), patyna *896. trojak 1601, Wschowa, Iger W.01.1.c, patyna

250,-

III+

250,-

898

897 *897. trojak 1601, Wschowa, awers Iger W.01.5a, rewers Iger W.01.5.d, drobna wada bicia, patyna

*898. trojak 1601, Wschowa, Iger W.01.6.a (R4), rzadka moneta przypisywana czasem do mennicy lubelskiej, patyna

III

200,-

II-/III+

400,-

I/I-

600,-

I

500,-

I-/II+

450,-

900

899 *899. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w lewo, Iger K.01.1.a (R1), piękny egzemplarz *900. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w prawo, Iger K.01.2.b, (R1),pięknie zachowany, patyna

901

II-/III+

902

*901. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w lewo, Iger K.01.1.a (R1) *902. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w lewo, Iger K.01.1.a (R1), ciemna patyna *903. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w prawo, Iger K.01.2.b (R1), patyna

37

903 III+

300,-

II

300,-


905

904 *904. trojak 1601, Wilno, Iger V.01.2.d (R3), Ivanauskas 5SV85-51, T. 8, rzadki i ładnie zachowany

I-

3.000,-

*905. trojak 1601, Wilno, Iger V.01.5.b (R4), Ivanauskas 5SV72-43, T. 15, rzadki, patyna

III

2.500,-

III

2.500,-

III+

200,-

III

5.000,-

906

907

*906. trojak 1601, Wilno, Iger V.01.2.g (R3) - odmiana interpunkcyjna, Ivanauskas 5SV80-49, ale bez rozetek pod herbem Łabędź, rzadki, patyna *907. trojak 1604, Kraków, Iger K.04.1.a (R1), patyna

908 *908. trojak 1608, Wilno, odmiana bez herbu Bogoria, nie notowany w Igerze i Ivanauskasie, ogromna rzadkość

909

*909. trojak 1614, Kraków, litery TKA, Aw: Popiersie króla w prawo i napis w otoku SIGIS III D G REX POL M D L, Rw: III / Orzeł Snopek Pogoń / 1 6 1 4 / GROS ARGE / TRIP REGN / POLONI / TKA. Iger K.14.1.a (R8) - ten właśnie egzemplarz, H-Cz. 9596 (R8), WNA T.II rok 1895, s. 370, srebro 2.03 g, Od 1608 r. mennica krakowska nie wybijała monet o nominałach większych od grosza. Dopiero od 1614 r. przystąpiono do emisji wyższych nominałów (półtoraki i trzykrucierzówki). Trojaka z 1614 uważa się za próbę menniczą, która zamiast herbu podskarbiego nosi inicjały TA (Tomasza Altenberga vel Allenpergera) a litera K oznacza Kraków jako miejsce emisji. Jest to jedyny poza zbiorem Czapskiego znany egzemplarz, patyna

II-

70.000,-

911

910 *910. trojak 1618, Kraków, Iger K.18.1.d (R) *911. trojak 1619, Kraków, Iger K.19.a (podobny), piękny

912

III+

200,-

I-

150,-

913

*912. trojak 1619, Ryga, Iger R.19.1.c (R3), Gerbaszewski podobny 1.29, ale inna interpunkcja, minimalnie niecentrycznie wybity, bardzo ładnie zachowany, rzadki *913. trzykrucierzówka 1616, Kraków, pięknie zachowana

38

II

600,-

II+

150,-


915

914 *914. trzykrucierzówka 1618, Kraków, T. 7, rzadka, patyna

II-

750,-

*915. półtorak 1614, Kraków, bardzo ładny

II+

100,-

*916. zestaw półtoraków koronnych 1614,1615,1618 i 1619, Bydgoszcz oraz 1616 i 1617, Kraków, razem 6 sztuk

II

150,-

*917. 1/2 öre 1597, Sztokholm, Ahlström 22.a, patyna

II-

250,-

III+

7.500,-

917

ex 916

918 *918. grosz 1597, Lublin, Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, T. 25, bardzo rzadki

919

920

*919. grosz 1607, Kraków, odmiana z popiersiem króla

II-

150,-

I

125,-

*921. grosz 1623, Gdańsk, patyna

II-

150,-

*922. grosz 1626, Wilno, Ivanauskas 3SV148-41, piękny egzemplarz

I-

125,-

*920. grosz 1608, Kraków, piękny

921

923

922

924

925

*923. denar 1590, Gdańsk, bardzo ładny

II+

300,-

*924. denar 1595, Gdańsk

II-

250,-

II+/I-

400,-

I-

450,-

*925. denar 1596, Gdańsk, piękny

926

927

*926. denar 1597, Gdańsk, piękny

928

*927. denar 1599, Gdańsk

II-

250,-

*928. denar 1602, Wschowa, T. 25, lekko wykruszony krążek, ale ładne lustro mennicze, bardzo rzadki

II-

800,-

39


929

931

930

*929. denar 1603, Wschowa, T. 30, lekko wykruszony krążek, rzadki

III+

800,-

*930. denar 1603, Poznań, T. 3, patyna

II-

300,-

*931. denar 1604, Wschowa, Tyszkiewicz nie notuje, ślady lustra menniczego, bardzo rzadki

II-

800,-

932

933

934

*932. denar 1604, Poznań, T. 35, bardzo rzadki

III

600,-

*933. denar 1605, Poznań, T. 2, patyna

II-

250,-

*934. denar 1606, Poznań, T. 4, patyna

II-

300,-

*935. denar 1607, Poznań, T. 5

II-

300,-

*936. denar 1608, Poznań, T.7

III+

300,-

*937. denar 1609, Poznań, T. 2, patyna

II-

250,-

II

450,-

III

1.000,-

II

25.000,-

936

935

938

937

939

*938. denar 1622, Łobżenica, T. 6 *939. denar bez daty, Poznań, T. 50 ?, powszechnie interpretuje się go jako monetę wybitą bez daty emisji. Był on prawdopodobnie wybity stemplem innego rocznika, który uległ zużyciu. Tego typu przypadki w emisjach drobnych monet spotykane są dość często, bardzo rzadki

940 Władysław IV Waza 1632-1648 *940. dukat 1639, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło VLAD IIII D G REX POL M D L RVSS PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITATIS GEDANEN, złoto 3.46 g, H-Cz. 7579 (R2), Kaleniecki s 264-265, ładnie zachowany egzemplarz, patyna

941 *941. dukat 1646, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło VLAD IIII D G R POL & M D L R P, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITATIS GEDANEN, złoto 3.50 g, H-Cz. 9737 (R4), Kaleniecki s 273-274, minimalnie gięty, ale dość ładnie zachowany

40

III+ 12.500,-


942 *942. talar 1634, Bydgoszcz, 28.53 g, Dav. 4326, T. 8, ciemna patyna

II-/III+ 7.500,-

943 *943. talar 1637, Toruń, 28.74 g, Dav. 4374, T.6, patyna

III+ 10.000,-

944 *944. talar 1641, Gdańsk, 28.40 g, tło wokół popiersia i herbu Gdańska poprawiane, stara ciemna patyna

III

6.000,-

*945. talar 1648, Gdańsk, 27.75 g, Dav. 4356, T. 10, drobne rysy na awersie

III+ 10.000,-

Jan II Kazimierz 1649-1668 *946. 4 dukaty (donatywa) 1659, Toruń, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN CAS D G REX POL ET SVE M D L R P, Rw: Panorama miasta i napis wokoło EX AVRO SOLIDO CIVIT THORVNENS FIERI F, złoto 13.56 g H-Cz. 2133 -ale o wadze 5 dukatów, Kaleniecki s 454, uszkodzone tło na awersie, stara patyna III+ 50.000,-

41


947

*947. dukat 1662, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOH CAS D G REX POL & SUE M D L R P, Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDANENS, złoto 3.53 g, H-Cz. 2227, Kaleniecki s 399, nieznacznie gięty, ale bardzo ładny egzemplarz z dużym lustrem menniczym

II-

12.500,-

II-

3.000,-

*949. ort 1653, Wschowa, ślady justowania, ciemna patyna

III+

500,-

*950. ort 1657, Gdańsk, moneta wybita z końca blachy

III+

800,-

*951. ort 1658, Poznań, końcówka napisu na awersie MAS :

III

500,-

*952. ort 1658, Poznań, końcówka napisu na awersie SVGMLRP

III+

450,-

III/III-

350,-

III+

350,-

948 *948. ort 1651, Bydgoszcz, odmiana z cyframi 1-8 po bokach tarczy herbowej, T.7, ładny egzemplarz ze starą patyną, rzadki

949

950

951

952

953

954

*953. ort 1658, Poznań, końcówka napisu na awersie M D L R P M, drobna wada bicia *954. ort 1663, Kraków

42


955 *955. ort 1664, Wilno, odmiana z obwódkami po obu stronach, Ivanauskas 8JK13-2, T. 3, rzadki

III

2.000,-

957

956 *956. ort 1668, Kraków, pod popiersiem zamiast TLB są litery TLL, rzadki

III+

300,-

II-/III+

250,-.

III+

125,-

II

150,-

*960. szóstak, 1667, Bydgoszcz, na rewersie litery TLB, ładne lustro, ciemna patyna

II-

150,-

*961. dwugrosz 1650, Wschowa

II+

150,-

*957. szóstak 1661, Poznań, na rewersie litery N-G

959

958 *958. szóstak 1666, Kraków, na rewersie litery A-T *959. szóstak 1667, Bydgoszcz, na rewersie kwiatki przy koronie i litery TL-B, bardzo ładny

961

960

963

962 *962. półtorak 1662, Poznań, odmiana z końcówką daty obok krzyża

III

300,-

*963. grosz 1650, Wschowa, T.25, bardzo rzadki, ciemna patyna

III

750,-

III

400,-

II-

500,-

965

964 *964. duży szeląg miedziany 1650, Wschowa, T. 3, rzadki

*965. szeląg 1652, Wilno, odmiana z cyfrą 60 zamiast 360 pod Pogonią, Ivanauskas nie notuje, bardzo rzadki i ładnie zachowany, patyna

43


966 Jan III Sobieski 1674-1696 *966. dukat 1688, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN III D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDAN, złoto 3.44 g, H-Cz. 2503 (R2), T. 18, Kaleniecki ss 477-488, ładnie zachowany, patyna

II

967

25.000,-

968

*967. szóstak 1680, Kraków, omyłkowo cyfra IV, a pomiędzy tarczami herbowymi litera C

III

300,-

*968. szóstak 1681, Bydgoszcz, bardzo ładny egzemplarz, delikatna patyna

II

250,-

969

670

971

*969. szóstak 1681, Bydgoszcz, ładne lustro mennicze, patyna

II-

150,-

*970. szóstak 1682, Kraków, popiersie w zbroi i w koronie, bardzo ładny egzemplarz

II

300,-

*971. szóstak 1682, Bydgoszcz, popiersie w laurze i w płaszczu, drobna wada blachy, bardzo ładny egzemplarz

II+

250,-

972 August II 1697-1633 *972. dwudukat medalowy 1702, Drezno, Aw: Głowa króla w prawo, niżej litera O, wokoło napis AUGUSTUS II D G REX POL & EL SAX, Rw: Tarcza herbowa na tle gwiazdy i duńskiego Orderu Słonia, rant karbowany, złoto 6.95 g, Kahnt 256, H-Cz. 2621 (R2), na awersie zadrapania, medal ten upamiętniał nadanie Augustowi Orderu Słonia przez króla Danii w roku 1686, patyna

III+ 25.000,-

973 *973. dwudukat wikariacki 1711, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Dwa stoły z insygniami, złoto 6.88 g, Kahnt 280, H-Cz. 6670

II-

44

17.500,-


974 *974. talar 1697, Drezno, Aw: Popiersie króla w prawo, Rw: Tarcza herbowa, 28.98 g, Schnee 985, Kahnt 101, moneta przyszłego króla Polski Augusta II, patyna

II

5.000,-

III+

4.000,-

975

*975. klipa talara strzeleckiego 1699, Drezno, Aw: Monogram królewski, Rw: Postać Herkulesa, 25.28 g, Schnee 993, Kahnt 254, na rewersie napis 1Tal zatarty

976 *976. talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Dwa stoły z insygniami, 29.19 g, Schnee 1011, Kahnt 283, patyna

II-

3.500,-

977 *977. talar 1717, Drezno, Aw: Napis w 14 wierszach, Rw: Statek wypływający z portu, 28.97 g, Schnee 1017, Kahnt 298, moneta wybita z okazji śmierci Anny Zofii- matki króla, patyna

45

III+

8.000,-


978 *978. talar 1717, Drezno, Aw: Popiersie króla w prawo i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, 28.77 g, Schnee 1015, Kahnt 109, ładna, ciemna patyna

II-

6.000,-

II-

5.500,-

II

2.000,-

II

2.500,-

II

1.500,-

979 *979. talar 1730, Drezno, Aw: Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis wokoło, srebro 29.02 g, Schnee 1015, Kahnt 109, patyna

980 *980. 2/3 talara (gulden) 1727, Drezno, Aw: Napis, Rw: Cyprys, Kahnt 317, Dav. 828, moneta wybita z okazji śmierci żony króla Krystyny Eberhardyny

982

981

*981. półtalar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Dwa stoły z insygniami, Kahnt 284, Merseb. 1491, delikatna patyna *982. półtalar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Dwa stoły z insygniami, Kahnt 284, Merseb. 1491, ciemna patyna

983

984

*983. szóstak 1702, Lipsk, Kahnt 331, Merseb. 1652, dość ładny

II-

400,-

*984. szóstak 1706, Grodno (Moskwa?), Kahnt 333, Ivanauskas 2A3-2, ciemna patyna, rzadki

III

1.000,-

46


986

985 August III 1733-1763

*985. 5 talarów 1758, Berlin, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto niskiej próby 6.62 g, Kahnt 671, Olding 469, fałszerstwo króla Prus Fryderyka Wielkiego, wyśmienicie zachowane

II+

8.000,-

III

1.000,-

II+

10.000,-

II

4.000,-

II

6.000,-

*986. 5 talarów 1758, Berlin, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, miedź złocona 6.25 g, Kahnt 671, Olding 469, fałszerstwo króla Prus Fryderyka Wielkiego

987 *987. dukat wikariacki 1745, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Orzeł, złoto 3.50 g, Kahnt 643, Merseb. 1707, mennicza wada krążka, ale ładnie zachowany egzemplarz z dużym lustrem menniczym

988 *988. ćwierćdukat 1735, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, złoto 0.88 g, Kahnt 521, Fr. 2852, bardzo ładny

989 *989. talar 1736, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, 29.18 g, Schnee 1026, Kahnt 530, bardzo ładny, patyna

991

990

*990. talar 1763, Drezno, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Tarcze herbowe, 27.90 g, Schnee 1047, Kahnt 541, ładnie zachowany egzemplarz z delikatną patyną *991. talar 1763, Drezno, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Tarcze herbowe, 27.82 g, Schnee 1047, Kahnt 541, patyna

47

II/II+

3.000,-

III

1.250,-


993

992

*992. półtalar wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, Kahnt 640, Merseb. 1698, ładny, ciemna patyna II

1.500,-

*993. półtalar zaślubinowy 1747, Drezno, Aw: Napis, Rw: Hymen (Geniusz zaślubin), Kahnt 657, Merseb. 1882, moneta wybita z okazji zaślubin królewicza Fryderyka Krystiana z Antonią Bawarską, patyna

II

2.500,-

II-

2.000,-

II-

250,-

995

994 *994. złotówka = 30 groszy (gulden) 1762, Gdańsk, Kahnt 719, drobna wada bicia, ale ładna

*995. dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk, “efraimek”, odmiana z małymi literami E - C, Kahnt 683 (wariant awersu e - masywne popiersie i płaska korona), Olding 471, dość ładnie zachowana, patyna

996

997

*996. ort, 1753, Lipsk, Kahnt 686 (wariant awersu d - szczupłe popiersie), delikatna patyna

II-

250,-

*997. ort 1755, Lipsk, Kahnt 688 (wariant awersu c - szerokie popiersie, owalny przekrój rękawa zbroi)

II-

300,-

998

999

*998. ort 1755, Lipsk, Kahnt 688 (wariant awersu d - masywne i szerokie popiersie i szeroka, wysoka korona), ładny

II

300,-

*999. ort 1755, Lipsk. Kahnt 688 (wariant awersu d - masywne i szerokie popiersie i płaska korona)

II-

300,-

1000 *1000. ort w złocie 1760, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo, napis wokoło D G AVGVSTVS III REX POL M D L R PR D S & EL, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON ARGENT CIVITAT GRDANENSIS, złoto 13.72 g (cztery dukaty), Kahnt 705, Znane są egzemplarze; 1) egzemplarz ze zbioru muzeum w Malborku - Bahr 8639 - pochodził z aukcji zbioru Johna Filipa (Sally Rosenberg, 4/1907) gdzie osiągnął cenę 290 marek w złocie. 2) 36 akcja WAG -2/2006 podobny egzemplarz osiągnął cenę 30.000 euro, 3) oferowany egzemplarz jest trzecim znanym, niezmiernej rzadkości efektowna moneta, piękny stan zachowania

48

I-/II+ 100.000,-


1002

1001 *1001. 1/6 talara 1746, Drezno, Kahnt 560, bardzo ładny egzemplarz, patyna

II+

2.000,-

*1002. próba 1/6 talara 1763, Drezno, moneta wybita na krążku 1/4 talara 7.79 g, Kant 564, bardzo rzadka

III

2.500,-

III+

250,-

1003

1004

1005

*1003. trojak 1754, Lipsk, Iger Li.54.a (R1), Kahnt 695 (wariant awersu f - szerokie popiersie), wada blachy, patyna *1004. 1/24 talara 1754, Lipsk, Kahnt, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 64

I

750,-

*1005. 3 fenigi 1761, Drezno, Kahnt 616, Merseb. 1775, bardzo rzadkie w tak ładnym stanie zachowania

I-

300,-

II+

28.000,-

III

7.000,-

1006 Stanisław August Poniatowski 1764-1795 *1006. 1 1/2 dukata 1794, Warszawa, Aw: Głowa w prawo i napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło AUREUS 1794 POLONIAE, złoto 6.14 g, Plage 458, T.20, Kaleniecki s. 559, rzadka i piękna moneta

1007 *1007. dukat 1792, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo, napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Napis w wieńcu AUREUS / NUMMUS / POLONIAE / ANNO / 1791, poniżej litery M - V, złoto 3.42 g, Plage 454, Kaleniecki s. 555, na awersie poprawiane tło, patyna

1008 *1008. talar 1766, Warszawa, odmiana z kropką po COLONIEN i bez kropki po dacie, Plage 380, Dav. 1618

49

III/III+ 3.000,-


1009 *1009. talar 1775, Warszawa, odmiana z napisem LITU, 28.12 g, Plage 392, Dav. 1619, rzadko spotykany egzemplarz bez justowania, patyna

II+

12.500,-

1011

1010

*1010. talar 1788, Warszawa, odmiana z krótszym wieńcem, srebro 27.54 g, Plage 407, Dav. 1621, delikatnie justowany III/III+ 1.750,*1011. półtalar 1767, Warszawa, Plage 350, delikatna patyna

II-

4.000,-

*1012. półtalar 1768, Warszawa, Plage 355

II-

4.000,-

*1013. półtalar 1778, Warszawa, Plage 364, justowany, patyna

III+

2.200,-

II+

2.500,-

1013

1012

1014

1015

*1014. półtalar 1788, Warszawa, Plage 371, lekko justowany, delikatna patyna *1015. półtalar 1788, Warszawa, Plage 371, lekko justowany

III+/II- 1.500,-

1017

1016 *1016. dwuzłotówka 1772, Warszawa, odmiana z literami IS, cyfry daty ściśnięte, Plage 321, patyna

III

750,-

*1017. dwuzłotówka 1787, Warszawa, Plage 339, minimalnie justowana, ładna

II

1.000,-

50


1018

1019

*1018. dwuzłotówka 1788, Warszawa, Plage 340, justowana, ale ładne lustro mennicze

II+

1.000,-

*1019. dwuzłotówka 1792, Warszawa, Plage 344, justowana, patyna

III+

400,-

II-/III+

300,-

II-

350,-

*1022. złotówka 1791, Warszawa, Plage 299, wielobarwna patyna

II-

300,-

*1023. 10 groszy miedzianych 1789, Warszawa, Plage 234, patyna

III

150,-

III+

250,-

1020

1021

*1020. złotówka 1766, Warszawa, Plage 272, justowana *1021. złotówka 1790, Warszawa, Plage 298, ciemna patyna

1023

1022

1024

1026

1025

*1024. 10 groszy miedzianych 1790, Warszawa, Plage 235 *1025. 6 groszy 1794, Warszawa, Plage 207, ładnie zachowane *1026. 6 groszy 1794, Warszawa, odmiana; 4 w dacie w kształcie trójkąta, Plage 208

1027

1028

II

350,-

III+

200,-

1029

*1027. 6 groszy 1794, Warszawa, małe cyfry daty, Plage 210, patyna

II-

150,-

*1028. 6 groszy 1795, Warszawa, Plage 213, drobna wada krążka, delikatna patyna

II-

200,-

*1029. grosz srebrny 1767, Warszawa, Plage 218

III

150,-

1031

1030 *1030. trojak 1765, Kraków, Iger K.65.2a (R2), Plage 196, bardzo ładny i rzadki

III+

400,-

*1031. grosz 1765, Kraków, litery VG na awersie, Plage 42

III+

125,-

51


1033

1032 *1032. grosz 1765, Warszawa, Plage 49, bardzo ładny, patyna

II+

125,-

*1033. grosz 1768, Kraków, Plage 114, piękny, patyna

I-

200,-

1035

1034 *1034. grosz 1768, Kraków, Plage 120, bardzo ładny, patyna

II+

200,-

*1035. grosz 1768, Kraków, Plage 117

II

150,-

II-

400,-

I-/II+

300,-

1037

1036

Zabór austryjacki - monety wojskowe dla ziem polskich *1036. 3 grosze 1794, Wiedeń, Iger Au.94.1 (R), Plage 12 Zabór pruski - monety Prus Południowych *1037. szeląg 1797, Wrocław, Plage 18, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 58 BN, patyna przerwa do godziny 15.00

1038 Księstwo Warszawskie 1807-1815 *1038. dukat 1812, Warszawa, Aw: Głowa w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto 3.48 g, Plage 117, piękny egzemplarz, patyna

II

20.000,-

III+

2.000,-

1039 *1039. talar 1812, Warszawa, 22.83 g, Plage 115, Dav. 247

1040

1041

*1040. 5 groszy 1811, Warszawa, Plage 96, przebitka z 1/24 talara pruskiego, lustro mennicze, patyna

II-

200,-

*1041. 5 groszy 1812, Warszawa, Plage 99, przebitka z 1/24 talara pruskiego, lustro mennicze, patyna

II

250,-

52


1042 Monety w oblężeniu Zamościa 1813 *1042. 2 złote 1813, Zamość, odwrócona litera D, Plage 127, patyna

II-

3.000,-

*1043. 50 złotych 1823, Warszawa, 50 złotych 1822, Warszawa, złoto 9.78 g, Plage 7, Bitkin 810 (R), justowane, rzadkie III

15.000,-

1043 Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I 1825-1855

1044

1045

*1044. 25 zlotych 1817, Warszawa, złoto 4.89 g, Plage 11, Bitkin 812 (R), ładnie zachowany egzemplarz, patyna

II

10.000,-

*1045. 25 złotych 1818, Warszawa, złoto 4.89 g, Plage 12, Bitkin 813 (R)

III

7.500,-

1046 *1046. 10 złotych 1820, Warszawa, Plage 23, Bitkin 819 (R), minimalne justowanie, rzadkie i bardzo ładne

II/II+ 20.000,-

1047 *1047. 10 złotych 1823, Warszawa, Plage 26, Bitkin 822 (R), minimalna wada blachy na rewersie, ale bardzo ładnie zachowany egzemplarz z delikatną patyną

II/II+ 15.000,-

1048

1049

*1048. 2 złote 1816, Warszawa, Plage 45, Bitkin 830

III+

600,-

*1049. 2 złote 1819, Warszawa, Plage 49, Bitkin 833

III

750,-

53


1051

1050 *1050. 2 złote 1820, Warszawa, Plage 53, Bitkin 836, ładne lustro mennicze

II-

*1051. 2 złote 1821, Warszawa, justowane

1.250,-

II-/III+ 1.000,-

1052

1053

*1052. 2 złote 1822, Warszawa, Plage 55, Bitkin 817 (R), rzadszy rocznik

II-

2.000,-

*1053. 2 złote 1824, Warszawa, Plage 57, Bitkin 819, drobna wada obrzeża

III+

1.000,-

1054

1055 III+/II-

250,-

*1055. 10 groszy 1830, Warszawa, litery F - H, Plage 91, Bitkin 1010 (R1), rzadkie, w cenniku Berezowskiego 4 złote III+/III

*1054. 10 groszy 1830, Warszawa, litery K - G, Plage 92, Bitkin 1011, dość ładnie zachowane

250,-

1056

1057

1058

*1056. 5 groszy 1816, Warszawa, Plage 112, Bitkin 854, resztki lustra menniczego

III+

250,-

*1057. 5 groszy 1819, Warszawa, Plage 115, Bitkin 857

III

250,-

I

200,-

*1058. 5 groszy 1840, Warszawa, Plage 140, Bitkin 1193, piękne, wielokolorowa patyna

1059

1060

1061

*1059. 3 grosze 1819, Warszawa, Iger KK.19.1.a (R1), Plage 156, Bitkin 873 (R), patyna

II-

300,-

*1060. 3 grosze 1831, Warszawa, litery K - G, Iger KK.31.1.a (R1), Plage 173, Bitkin 1041, patyna

III+

150,-

*1061. 3 grosze 1840, Warszawa, Iger KK.40.1.a, Plage 191, Bitkin 1206, patyna

III+

200,-

II+

7.000,-

1062 Powstanie Listopadowe 1830-1831 *1062. dukat 1831, Warszawa, odmiana z kropką przed pochodnią, złoto 3.46 g, Plage 269, Fr. 114, bardzo ładny egzemplarz, patyna

54


1063

1065

1064

*1063. 10 groszy 1831, Warszawa, Plage 277, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 62, bardzo ładnie zachowana, patyna

I/I-

800,-

*1064. 10 groszy 1831, Warszawa, Plage 277, ładny egzemplarz

II

400,-

*1065. 10 groszy 1831, Warszawa, Plage 277

II-

250,-

1067

1066 *1066. 3 grosze 1831, Warszawa, Iger Pl.31.1.a (R), piękny egzemplarz *1067. 3 grosze 1831, Warszawa, Iger Pl.31.1.a (R), ciemna patyna

II+/I-

600,-

III+

200,-

1068 Wolne Miasto Kraków 1835 *1068. 1 złoty 1835, Wiedeń, Plage 294, moneta w opakowaniu NGC z certyfikatem MS 64, bardzo ładny egzemplarz, patyna

I

1.500,-

*1069. 3 ruble = 20 złotych 1834, Petersburg, złoto 3.92 g, Plage 299, Bitkin 1075 (R), bardzo ładne

II+

9.000,-

*1070. 3 ruble = 20 złotych 1835, Petersburg, złoto 3.91 g, Plage 301, Bitkin 1076 (R)

II

7.500,-

1069

1070

Monety zaboru rosyjskiego: Mikołaj I 1825-1855 i Aleksander II 1855-1881

1071

1072

*1071. 3 ruble = 20 złotych 1836, Petersburg, złoto 3.90 g, Plage 303, Bitkin 1077 (R), patyna

II

7.500,-

*1072. 3 ruble = 20 złotych 1838, Petersburg, złoto 3.65 g, Plage 307, Bitkin 1079 (R), patyna

II-

7.500,-

*1073. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1833, Petersburg, Plage 313, Bitkin 1083

III

750,-

*1074. rubel 1844, Warszawa, Plage 433, Bitkin 423, wyśmienity stan zachowania

I-

1.000,-

1074

1073

55


1076

1075 *1075. rubel 1844, Warszawa, Plage 433, Bitkin 423

II-

400,-

*1076. 3/4 rubla = 5 złotych 1839, Warszawa, Plage 363, Bitkin 1145

II-

400,-

1078

1077

*1077. 30 kopiejek = 2 złote 1839, Warszawa, środkowe pióro w ogonie Orła w równej linii z pozostałymi piórami, Plage 378, Bitkin 1158 *1078. 20 kopiejek = 40 groszy 1850, Warszawa, pojedyncze wiązanie, Plage 395, Bitkin 1262 (R1), rzadkie

1079

1080

II-

150,-

II+

600,-

I-

400,-

1081

*1079. 15 kopiejek = 1 złoty 1839, Warszawa, Plage 412, Bitkin 1172, piękne *1080. 15 kopiejek = 1 złoty 1840, Petersburg, Plage 416, Bitkin 1122, bardzo ładne, patyna

II+

400,-

*1081. 3 kopiejki 1859, Warszawa, Plage 473, Bitkin 457, patyna

III+

400,-

1082

1083

*1082. kopiejka 1856, Warszawa, Plage 502, Bitkin 474, patyna

II-

259,-

*1083. ciężarek półimperiała podług ukazu z 30.03.1764 r., Plage 286, Bitkin 1275 (R1)

III+

750,-

1084 Monety niemieckich władz okupacyjnych dla Królestwa Polskiego *1084. 20 fenigów 1918, Stuttgart, moneta wybita stemplem lustrzanym w pudełku PCGS z certyfikatem PR 67 CAM, I

Parchimowicz 7.b, wyśmienicie zachowane, bardzo rzadkie

56

12.500,-


1086

1085 II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 *1085. 10 złotych 1933, Warszawa, Romuald Traugutt, Parchimowicz 122, pięknie zachowane

I/I-

1.000,-

*1086. 10 złotych 1935, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.b, piękne

I/I-

400,-

1088

1087 *1087. 10 złotych 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.c, piękne *1088. 10 złotych 1939, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.f, pięknie zachowane

1089

I/I-

400,-

I

400,-

I

400,-

I/I-

125,-

1090

*1089. 10 złotych 1939, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.f, piękne *1090. 10 złotych 1939, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.f, bardzo ładne, nierównomierna patyna

1092

1091

*1091. 5 złotych 1930, Warszawa, Sztandar, Parchimowicz 115.a, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 63, bardzo ładne

I/I-

1.000,-

I-

1.500,-

I

1.250,-

*1094. 2 złote 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 111.b, rzadkie i bardzo ładne

I-

2.000,-

*1095. 1 złoty 1925, Londyn, Parchimowicz 107.b, ładnie zachowana, patyna

I-

600,-

*1092. 2 złote 1924, Filadelfia, Kobieta z kłosami, moneta wybita stemplem odwróconym, Parchimowicz 109.c

1093

1094

1095

*1093. 2 złote 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, kropka po dacie, Parchimowicz 109.d, wyśmienity egzemplarz

57


1096

Monety próbne *1096. 50 marek 1923, Warszawa, Kobieta z kłosami, brąz 5.33 g, Parchimowicz P-117.a, nakład 120 sztuk, wyśmienicie zachowane, rzadkie, patyna

I

15.000,-

I

10.000,-

I/I-

15.000,-

I-

10.000,-

I

30.000,-

1097 *1097. 20 złotych 1925, Warszawa, Głowa Kobiety, miedź 4.59 g, Parchimowicz P-164.b, nakład 10 sztuk, pięknie zachowane, rzadkie, patyna

1098 *1098. 10 złotych 1925, Warszawa, Głowa kobiety i mężczyzny, srebro 4.20 g, Parchimowicz P-150.b, nakład 50 sztuk, patyna, rzadkie

1099 *1099. 10 złotych 1925, Warszawa, Głowa kobiety i mężczyzny, brąz 3.42 g, Parchimowicz P-150.a, nakład 100 sztuk, delikatna patyna

1100 *1100. 10 złotych 1934, Warszawa, Klamry, na rewersie wypukły napis PRÓBA, srebro 17.90 g, Parchimowicz P-160.a, nakład 100 sztuk, wyśmienicie zachowane z przepięknym lustrem menniczym, rzadkie, delikatna patyna

58


1101

*1101. 10 złotych 1934, Warszawa, Józef Piłsudski-Orzeł Strzelecki, klipa, srebro 40.33 g, Parchimowicz P-159, nakład 300 sztuk, bardzo efektowna moneta, drobna wada mennicza na awersie, delikatna patyna

I-

15.000,-

II-

7.000,-

1102 *1102. 5 złotych 1934, Warszawa, Józef Piłsudski - Orzeł Strzelecki, na rewersie wypukły napis PRÓBA, srebro 10.83 g, Parchimowicz P-146.a, nakład 100 sztuk

1103

*1103. 5 złotych 1936, Warszawa, Żaglowiec, klipa, srebro 20.11 g, Parchimowicz P-149.a, nakład 200 sztuk, wyśmienicie zachowany egzemplarz z patyną, bardzo rzadka

I

15.000,-

I

7.500,-

1104 *1104. 1 złoty 1928, Warszawa, Wieniec z gałązek dębowych, na rewersie wypukły napis PRÓBA, bez znaku mennicy, nikiel 7.02 g, Parchimowicz P-126.d, nakład 110 sztuk

59


1105 *1105. 50 groszy 1923, Wiedeń?, Parchimowicz P-118.d, nikiel 4.91 g, stempel lustrzany, na rewersie punca HF

1106

I-

4.500,-

I-

6.000,-

II

300,-

1107

*1106. 1 grosz 1925, Warszawa, pod napisem GROSZ data 21/V, brąz 1.47 g, Parchimowicz P-102, nakład 1000 sztuk, moneta wybita z okazji poświęcenia Mennicy Państwowej, patyna Wolne Miasto Gdańsk *1107. 10 fenigów 1920, Gdańsk, odmiana z małą cyfrą 10, Parchimowicz 51, cynk, ładnie zachowane

1108 *1108. 25 guldenów 1923, Berlin, Posąg Neptuna, złoto 7,99 g, Parchimowicz 70.b, moneta wybita stemplem lustrzanym, bardzo rzadkie i ładnie zachowane

I

20.000,-

I

9.000,-

1109 *1109. 25 guldenów 1930, Berlin, Posąg Neptuna, złoto 7.98 g, Parchimowicz 71, moneta wybita stemplem zwykłym, w pudełku NGC z certyfikatem MS 65, bardzo ładny stan zachowania

1110 *1110. 10 guldenów 1935, Berlin, Ratusz gdański, Parchimowicz 69, rzadkie

III+/III- 8.500,-

1112

1111

*1111. 2 guldeny 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 63.a, dużo blasku menniczego, delikatna patyna *1112. 1 gulden, 1923, Utrecht, Parchimowicz 61, bardzo ładnie zachowany

60

I-

800,-

I/I-

300,-


1114

1113 Getto Łódź *1113. 10 marek 1943, Łódź, aluminium, Parchimowicz 15.a, wyśmienity stan zachowania

I-

300,-

*1114. 5 fenigów 1942, Łódź, magnez 1.21 g. Parchimowicz P-21, nakład nieznany, silna korozja, bardzo rzadkie

IV

3.000,-

1115 P R L 1952-1989 *1115. komplet 1000, 2000, 5000 i 10 000 złotych 1988, Warszawa, Jan Paweł II - X Lat Pontyfikatu, złoto próby .999, łączna masa 1.85 uncji, Parchimowicz 340, 353, 356 i 366.b, w nakładach po 1000 sztuk, monety wybite stemplem lustrzanym w oryginalnym pudełku NBP z certyfikatem nr 056

I

30.000,-

I

12.500,-

*1117. 200 złotych 1982, Szwajcaria, Jan Paweł II, Parchimowicz 316.a, nakład 3000 sztuk, stempel zwykły

I

2.500,-

*1118. 100 złotych 1982, Szwajcaria, Jan Paweł II, Parchimowicz 294.a, nakład 8700 sztuk, stempel zwykły

I

2.000,-

1116 *1116. 10 000 złotych 1988, Warszawa, Jan Paweł II - X Lat Pontyfikatu, złoto próby .999, 31.1 g, Parchimowicz 366 c, nakład 1000 sztuk, stempel zwykły

1118

1117

61


1120

1119

*1119. 10 złotych 1965, Warszawa, “duża Kolumna Zygmunta III”, moneta niecentrycznie wybita, obrzeże bez ząbkowania, miedzionikiel 13.01 g, duża ciekawostka numizmatyczna *1120. 2 złote 1959, Warszawa, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 64, rzadkie i ładnie zachowane

I

250,-

I

1.000,-

I

4.000,-

I

250,-

1122

1121 Rzeczpospolita Polska 1989-

*1121. 2 złote 1998, Warszawa, Adam Mickiewicz, odmiana z błędem, bez kreski w napisie 200 LECIE, Parchimowicz 766.b, bardzo rzadkie *1122. 10 groszy 2006, Warszawa, aluminium, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS64

1124

1123 Monety próbne *1123. 10 000 złotych 1987, Warszawa, Jan Paweł II, próba niklowa, Parchimowicz P-522.a

I

1.000,-

*1124. 10 000 złotych 1988, Warszawa, Jan Paweł II, próba niklowa, Parchimowicz P-523

I

1.000,-

*1125. 10 000 złotych 1988, Warszawa, Jan Paweł II, próba niklowa, Parchimowicz P-524

I

1.000,-

*1126. 10 000 złotych 1989, Warszawa, Jan Paweł II, próba niklowa, Parchimowicz P-525

I

1.000,-

*1127. 10 000 złotych 1989, Warszawa, Jan Paweł II, próba niklowa, Parchimowicz P-526

I

1.000,-

*1128. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - postacie, próba niklowa, Parchimowicz P-340.a

I

750,-

1126

1125

1127

1128

62


1129

1130

*1129. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - półpostacie, próba niklowa, Parchimowicz P-341.a

I

800,-

*1130. 100 złotych 1960, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - głowy, próba niklowa, Parchimowicz P-344.a

I

800,-

1131

1132

*1131. 100 złotych 1966, Warszawa, Mieszko i Dąbrówka - półpostacie, próba niklowa, Parchimowicz P-349.b

I

800,-

*1132. 20 złotych 1964, Warszawa, “Młot, Sierp i Kielnia”, próba niklowa, Parchimowicz P-289.a

I

500,-

1134

1133

*1133. 20 złotych 1964, Warszawa, “Nowa Huta, Płock, Turoszów”, próba niklowa, Parchimowicz P-294.a

I

500,-

*1134. 10 złotych 1964, Warszawa, “drzewko”, próba niklowa, Parchimowicz P-247.a

I

500,-

I

500,-

1136

1135

*1135. 10 złotych 1964, Warszawa, “Nowa Huta, Płock, Turoszów”, próba niklowa, Parchimowicz P-250.a *1136. 10 złotych 1965, Warszawa, Mikołaj Kopernik bez napisu PRÓBA, aluminium 3.43 g, Parchimowicz P-238.c, nakład 5 sztuk, bardzo rzadkie

I-/II+

3.500,-

*1137. 5 złotych 1958, Warszawa, statek Waryński, próba niklowa, Parchimowicz P-227.a

I

1.250,-

*1138. 5 złotych 1960, Warszawa, statek Waryński, próba niklowa, Parchimowicz P-231.a

I

1.500,-

1138

1137

63


1139

1140

*1139. 50 groszy 1958, Warszawa, “młotki i kłos”, próba niklowa, Parchimowicz P-211.a

I

500,-

*1140. 200 000 złotych 1991, Warszawa, Jan Paweł II, próba niklowa, Parchimowicz P-641.b

I

1.000,-

III+

1.750,-

1141 1142

MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ KSIĘSTWO KURLANDII *1141. Wilhelm Kettler 1596-1626, trojak 1599, Mitawa, 1599, Gerbaszewski 2.17.6.9, patyna, rzadki POMORZE *1142. Bogusław XIV 1625-1637, talar 1633, Szczecin, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.88 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, błąd w napisie na awersie BOISLAVS, Hildisch 302, Dav. 7281 patyna

III/III+ 6.000,-

1143

1144

*1143. 1/16 talara 1629, Szczecin, HIldisch 363, drobne wady mennicze bicia, rzadki, patyna

III+

800,-

*1144. Karol XI 1660-1697, 1/3 talara = 1/2 guldena 1674, Szczecin, AAJ 128, piękny egzemplarz, patyna

II+

1.500,-

1145

1146

1147

PRUSY KSIĄŻĘCE *1145. Albrecht Hohenzollern 1525-1568, grosz 1542, Królewiec, Bahr. 1182, Neumann 46, patyna *1146. Jerzy Fryderyk 1578-1603 - jako administrator, grosz 1596, Królewiec, Bahr. 1308, Neumann 58, rzadki *1147. Jerzy Wilhelm 1619-1640, ort 1624, Królewiec, znak mincerza po obu stronach, Olding 41.b, Bahr. 1452

64

II

150,-

III+/II-

600,-

II-

400,-


1148 *1148. Fryderyk Wilhelm 1640-1688, dukat 1641, Królewiec, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, złoto 3.41 g, Bahr. 1554, Schrötter 64, bardzo rzadki i ładnie zachowany

II

30.000,-

I-

2.750,-

III+

2.500,-

1149 SAKSONIA *1149. Fryderyk Krystian 1763, talar 1763, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 27.96 g, Schnee 1053, Dav. 2677, piękny

1151

1150 ŚLĄSK KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE Wacław III Adam Pogrobowiec 1540-1579

*1150. grosz 1560, Cieszyn, małe litery w napisie otokowym, F.u.S. 2952, bardzo rzadki i ładnie zachowany *1151. grosz 1560, Cieszyn, duże litery w napisie otokowym, F.u.S. 2952, bardzo rzadki

1152

III/III+ 1.400,-

1153

Adam Wacław 1594-1617 *1152. trojak 1597, Cieszyn, Iger Ci.97.1.a (R3), F.u.S. 2987, rzadki, patyna *1153. 3 krajcary 1606, Cieszyn, F.u.S 2996, drobna mennicza wada bicia

1154

1155

II-/III+

750,-

III

300,-

1156

*1154. 3 krajcary 1607, Cieszyn, F.u.S 2998, drobna mennicza wada bicia

III

300,-

*1155. 3 krajcary 1609, Cieszyn, F.u.S 3011, patyna

II-

350,-

*1156. 3 krajcary 1609, Cieszyn, F.u.S 3014, drobna mennicza wada bicia, delikatna patyna

III+

300,-

65


1158

1157 Fryderyk Wilhelm 1617-1625

*1157. 24 krajcary 1621, Cieszyn, odmiana z literami H-L, F.u.S. 3049, bardzo rzadka i dość ładnie zachowana moneta

III+

5.000,-

II+

125,-

II

6.000,-

III+

4.000,-

*1161. grosz 1506, Wrocław, awers Fbg. 775.b, rewers Fbg 776.b, ale data 15-06, rzadka odmiana

III

500,-

*1162. grosz. 1508, Fbg. 778.f

III+

600,-

KSIĘSTWO LEGNICKO BRZESKO WOŁOWSKIE Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1605-1621 *1158. 3 krajcary 1618, Złoty Stok, F.u.S. 1518

1159 Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski 1639-1663 *1159. dukat 1660, Brzeg, Aw: Półpostacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, odmiana bez liter E -W, złoto 3.44 g, F.u.S. 1785, ładnie zachowany, patyna

1160 *1160. półdukata 1652/1 na awersie 1654, Brzeg, Aw: Półpostacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, złoto 1.72 g, F.u.S. 1738, urwana zawieszka, bardzo rzadki

1161

1162

KSIĘSTWO NYSKIE biskupów wrocławskich Jan V Turzo 1506-1520

1163 Karol Austriacki 1608-1624 *1163. dukat 1612, Nysa, Aw: Tarcze herbowe i napis wokoło, Rw: Napis A 1612 / KLEINOT / GROSSEN FREI / SCHISSENS / NEIS / 19 AVGVS, złoto 3.45 g, F.u.S. 2585, rzadka moneta wybita z okazji zawodów strzeleckich w Nysie, patyna

II-

66

12.500,-


1164 Karol Ferdynand Waza 1625-1655 *1164. talar 1642, Nysa, (klipa kwadratowa), Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowa i napis wokoło, 26.23 g, F.u.S 2654, rzadki, delikatna patyna

1165

III

10.000,-

II-

400,-

1166

Franciszek Ludwik von Neuburg 1683-1732 *1165. 15 krajcarów 1693, Nysa, popiersie w obwódce nieozdobionej, F.u.S. 2734, patyna Józef Hohenlohe Waldenburg 1795-1817 *1166. półtalar 1796, Nysa, F.u.S. 2788, ładnie zachowany, ciemna, stara patyna

II/II+

3.000,-

II

2.000,-

II

10.000,-

III+

7.000,-

III+

6.000,-

1168

1167 STANY ŚLĄSKIE

*1167. 3 talarowa jednostronna klipa 1621, Oława, 11.99 g, F.u.S. 83, ładnie zachowany egzemplarz, piękna patyna WROCŁAW - miasto Ferdynand I 1527-1564 *1168. dukat 1559, Wrocław, Aw: Tarcza herbowa i napis wokoło, Rw: Postać św. Wacława i napis wokoło, złoto 3.55 g, F.u.S. 3431, lekko gięty, ale ładnie zachowany, duże lustro mennicze

1169

1170

KSIĘSTWO ZIĘBICKO - OLEŚNICKIE Karol I 1511 - 1536 *1169. dukat 1529, Złoty Stok, Aw: Tarcza herbowa i napis wokoło, Rw: Postać św. Krzysztofa i napis wokoło, złoto 3.42 g, F.u.S. 2076 *1170. dukat 1532, Złoty Stok, Aw: Tarcza herbowa i napis wokoło, Rw: Postać św. Krzysztofa i napis wokoło, złoto 3.51 g, F.u.S. 2079, lekko gięty, patyna

67


1171 Henryk III i Karol II 1563-1587 *1171. dukat 1565, Złoty Stok, Złoty Stok, Aw: Tarcza herbowa i napis wokoło, Rw: Postać św. Krzysztofa i napis wokoło, złoto 3.48 g, F.u.S. 2136, minimalnie gięty, ale ładny

II-

10.000,-

II+

125,-

II

4.000,-

II/II+

5.000,-

III+

2.250,-

II

2.000,-

1173

1172 Karol II 1587-1617 *1172. 3 krajcary 1615, Oleśnica, F,u,S. 2201, bardzo ładne ŚLĄSK pod panowaniem Habsburgów Leopold I 1658-1705

*1173. ćwierćdukat 1688, Wrocław, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Orzeł cesarski i napis wokoło, złoto 0.89 g, F.u.S. 556, Herinek 483, bardzo ładnie zachowany

1174 ARCYBISKUPSTWO TREWIRSKIE Klemens Wacław 1768-1802 (syn Augusta III) *1174. talar 1769, Koblencja, Aw: Popiersie w lewo i napis, wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, 28.00 g, Schnee 1133, Dav. 2833, na rewersie drobne rysy w tle, ale ładna prezencja, patyna

1176

1175

*1175. talar 1771, Koblencja, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis, wokoło, 27.99 g, Schnee 1134, Dav. 2834, patyna *1176. talar 1794, Koblencja, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło z datą zapisaną chronogramem, 27.89 g, Schnee 1137, Dav. 2837, delikatna patyna

68


1178

1177

MONETY DOMINIALNE *1177. pieniądz zastępczy o nominale 30 z majątku Brzóza k/ Kozienic, Aw: Pod koroną litery gotyckie MB, Rw: Nominał 30, brąz 23 mm, drobne ślady korozji, ale piękny egzemplarz, stara patyna

I-/II+

800,-

III

150,-

MONETY WOJSKOWE *1178. Łomża, 1 złoty Spółdzielni Spożywców 33 pułku piechoty, aluminium, Bartoszewicki 28 (R7.b), na powierzchni ślady rdzy

1179

1180

*1179. Jarosław, 10 groszy Spółdzielni 2 pułku łączności, cynk, Bartoszewicki 173 (K8.b), ładnie zachowane, patyna *1180. Zakopane, 50 groszy Spółdzielni Sanatorium Wojskowego, cynk, Bartoszewicki 182 (R7.a), patyna

1181

1182

II

300,-

III+

250,-

1183

BANKNOTY POLSKA Insurekcja Kościuszkowska 1794 *1181. 5 złotych polskich 8.06.1794, seria N.A.1, “wszlkich”, Miłczak A1.b, Lucow 2 (R4)

III-

1.750,-

*1182. 5 złotych polskich 8.06.1794, seria N.C.1, Miłczak A1.a2, Lucow 4 (R2)

III+

2.500,-

*1183. 10 złotych polskich 8.06.1794, seria B, Miłczak A2, Lucow 18 (R2)

69

III+/II- 2.500,-


1184

1185

1186

*1184. 25 złotych polskich 8.06.1794, seria A, widoczny fragment firmowego znaku wodnego, Miłczak A3, Lucow 24 (R1)

III/III+ 1.500,-

*1185. 50 złotych polskich 8.06.1794, seria B, częściowo widoczny firmowy znak wodny, Miłczak A4, Lucow 30 (R3), ładnie zachowane

II-

3.000,-

II

3.500,-

*1187. 100 złotych polskich 8.06.1794, seria A, Miłczak A5, Lucow 33 (R4), rzadkie nawet w tym stanie zachowania

IV

4.000,-

*1188. 5 groszy miedziane 13.08.1794, Miłczak A8.a, Lucow 38 (R1)

II-

750,-

*1189. 10 groszy miedziane 13.08.1794, Miłczak A9.a, Lucow 40 (R1)

II-

1.000,-

*1190. 10 groszy miedziane 13.08.1794, Miłczak A9.a, Lucow 40 (R1)

III+

900,-

II

300,-

*1186. 50 złotych polskich 8.06.1794, seria C, Miłczak A4, Lucow 31 (R2), ładnie zachowane

1188

1187

1189

1190

*1191. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-I, Miłczak A11.a, Lucow 43i (R0)

70

1191


1192

1193

Księstwo Warszawskie 1807-1815 *1192. 1 talar 1.12.1810, podpis “Antoni Kochanowski”, Miłczak A12.bc, Lucow 53 (R2), naddarcia na marginesach

IV

1.250,-

*1193. 1 talar 1.12.1810, podpis “Aleksander Potocki”, Miłczak A12.bg, Lucow 57 (R2), dość ładnie zachowane

III

2.000,-

V

5.000,-

IV

2.500,-

1194 Królestwo Polskie 1815-1866 *1194. 5 złotych 1830, seria 214, podpis dyrektora banku “B. Niepokoyczycki”, Miłczak A19.cb, Lucow 125 (R5), ubytki papieru uzupełnione konserwatorsko, rzadki

1195

1196

Powstanie Listopadowe 1830-1831 *1195. 1 złoty 1831, podpis “Łubieński”, Miłczak A22.b, Lucow 135 (R4), rzadki

*1196. pożyczka na “Posiłki Polskie” na kwotę 600 złotych 1.06.1831, podpis “K Hoffman”, bez kuponu kontrolnego, Lucow 199 (R3), Moczydłowski PL7, niewielkie naddarcia na marginesach

II-/III+ 1.000,-

1198

1197 Powstanie Styczniowe 1863-1864

*1197. obligacja tymczasowa Ogólnej Narodowej Pożyczki na kwotę 100 złotych 1863, dwie pieczęcie, Lucow 210 (R2), Moczydłowski S4

II+

250,-

I/I-

350,-

*1198. obligacja tymczasowa Ogólnej Narodowej Pożyczki na kwotę 500 złotych 1863, dwie pieczęcie, Lucow 211 (R3), Moczydłowski S5

71


1199

1200

*1199. obligacja tymczasowa Ogólnej Narodowej Pożyczki na kwotę 1000 złotych 1863, dwie pieczęcie, Lucow 212 (R3), Moczydłowski S6

I/I-

350,-

II+

350,-

III-

250,-

*1200. obligacja tymczasowa Ogólnej Narodowej Pożyczki na kwotę 5000 złotych 1863, jedna pieczęć, Lucow 213 (R4), Moczydłowski S7

1201

1202

*1201. akwizycja Rządu Narodowego na 90 złotych 1.04.1864 (według dekretu z 22.11.1863), Lucow 207 (R5), Moczydłowski -, dwie dziury i naddarcie na marginesie *1202. obligacja na 20 złotych 1863, druk nie wypełniony na papierze bez znaków wodnych ale z kuponem kontrolnym, strona główna i odwrotna oddzielnie wydrukowane na tej samej stronie szerokiego arkusza papieru, Lucow - nie notuje (patrz 222), Moczydłowski S19 (R)

II

5.000,-

1204

1203 Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918

*1203. 100 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, Miłczak 15, Lucow 302 (R4), banknot bez zagięcia, ale poplamiony górny lewy róg i maleńka zagniotka na górnym marginesie

I-/II+

750,-

I/I-

300,-

II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 *1204. 10.000 marek polskich 11.03.1922, seria K, Miłczak 32, Lucow 422 (R3)

72


1206

1205 *1205. 50.000 marek polskich 10.10.1922, seria B, Miłczak 33, Lucow 425 (R3)

I

350,-

I-/II+

300,-

*1206. 500.000 marek polskich 30.08.1923, seria AP, numeracja 7-cyfrowa, Miłczak 36.m, Lucow 447 (R4), banknot bez zagięć, ale górny prawy i dolny lewy róg nieświeży

1207

1208

*1207. 10.000.000 marek polskich 20.11.1923, seria BU, Miłczak 39.b, Lucow 459 (R5) - ale nie notuje tej serii

I-

2.000,-

*1208. 2 złote 28.02.1919, seria S.64.B, Miłczak 48.b, Lucow 567 (R4) - ale nie notuje tej serii, dolny lewy róg zagięty

I-

2.500,-

I

5.000,-

I

8.000,-

1209 *1209. odbitka z kliszy negatywowej w kolorze czarnym strony odwrotnej banknotu 10 złotych emisji 1919 na papierze bez znaków wodnych, zamienione miejscami sygnatury: E. Gaspe oraz Ad. Giraldon, Lucow -, nie notowane i niezwykle rzadkie

1210 *1210. próba druku strony odwrotnej banknotu 10 złotych emisji 1919 roku, papier bez znaku wodnego docięty do wielkości rysunku, całość naklejona na papierze ze znakami wodnymi “MBM”, stempel E. Gaspe na odwrocie i numeracja ołówkiem “15”, Lucow -, nienotowane, niezwykła rzadkość

73


1211 *1211. 10 złotych 28.02.1919, seria S.4.A., Miłczak 50A, Lucow 574 (R6), bardzo rzadki banknot bez zagięć, ale na stronie odwrotnej na marginesach ślady po kleju

II+

7.500,-

1212 *1212. 500 złotych 28.02.1919, seria A, Miłczak 54, Lucow 593 (R1)

I

300,-

1213 *1213. próbny druk banknotu 5000 złotych emisji 28.02.1919, seria A, bez numeracji, banknot bez nadruku wzoru i bez perforacji, na stronie głównej dodatkowy nadruk giloszowy w kolorze czerwonym, papier ze znakiem wodnym, marginesy przycięte ręcznie do formatu rysunku, Miłczak 56, Lucow - nie notuje takiego typu (patrz 600-602), nieznana odmiana banknotu, nie notowana bez nadruku wzoru, niezwykła rzadkość

III+ 15.000,-

1214 *1214. 5000 złotych 28.02.1919, seria A, bez numeracji, trzykrotnie czerwony nadruk: “SPECIMEN / NO VALUE”, trzykrotna perforacja, na stronie głównej u góry “SPECIMEN NOTE, WATERLOW & SONS LTD.”, u dołu niebieska pieczęć “WATERLOW & SONS LIMITED CANCELLED SPECIMEN”, papier bez znaków wodnych, druk w kolorze jaśniejszym niż egzemplarze obiegowe, Miłczak 56, Lucow 602 (R9) - ale notuje z czterokrotną perforacją, bez napisu u góry i z numeracją wzoru, ogromna rzadkość

74

I

8.000,-


1215 *1215. 5 złotych 1.05.1925, seria D, Miłczak 61, Lucow 710 (R4)

I-

4.000,-

I-

6.000,-

II+

500,-

I/I-

6.000,-

1216 *1216. 10 złotych 2.01.1928, bez oznaczenia serii i numeracji, druk strony głównej w odmiennym, zielonym (zamiast niebieskiego) kolorze, papier ze znakiem wodnym, źle przycięty - pozostawione marginesy ze znacznikami od przycięcia, Miłczak 66, Lucow - nie notuje tej odmiany kolorystycznej (patrz 642), na marginesie skreślenie czerwoną kredką, ślad po spinaczu

1217 *1217. 50 złotych 11.11.1936, jednostronny druk strony odwrotnej, strona główna czysta, bez oznaczenia serii i numeracji, papier ze znakiem wodnym, Miłczak 77.c, Lucow - nie notuje tej odmiany (patrz 688), rzadkie

1218 Bank Polski na emigracji 1939-1945 *1218. 20 złotych 15.08.1939, seria A 000000, papier ze znakiem wodnym jak na banknocie 10 złotych 15.08.1939, Miłczak 83.b, Lucow - nie notuje, ale podobny 1025 (R10), niezwykła rzadkość w pięknym stanie zachowania

75


1219 1220 Powstanie Warszawskie 1944 *1219. 1 złoty 1.08.1941, seria BB, z nadrukiem “PW / BRATERSTWO / BRONI / ANGLII / AMERYKI / POLSKI / NIECH ŻYJE” na stronie głównej, Miłczak 99.b, Lucow 979 (R5)

V

250,-

III

250,-

*1221. 20 złotych 1944, “obowiązkowym”, seria AO, Miłczak 109, Lucow 1092 (R4)

I

600,-

*1222. 50 złotych 1944, “obowiązkowym”, seria AC, Miłczak 110, Lucow 1098 (R5)

I/I-

750,-

I/I-

1.500,-

*1220. 50 złotych 1.08.1941, seria E, z nadrukiem “A. K. / Reguła / Pierwszy żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R.”, Miłczak 102, Lucow 970b (R4)

1221

1222

Polska powojenna 1944-1952

1223

1224

*1223. 500 złotych 1944, “obowiązkowe”, WZÓR, seria Ax 638118, Miłczak 119.b, Lucow 1140 (R5) *1224. 100 złotych 15.05.1946, seria K, Miłczak 129.a, Lucow 1204 (R4)

1225

I

600,-

1226

*1225. 20 złotych 15.07.1947, seria B, Miłczak 130, Lucow 1210 (R3) *1226. 500 złotych 15.07.1947, seria J2, Miłczak 132.b, Lucow 1230 (R4)

76

I I/I-

500,1.250,-


1227

1228

*1227. 20 złotych 1.07.1948, seria AA, Miłczak 137.b, Lucow 1268 (R3) - ale nie notuje tej serii, wyśmienicie zachowane

I

1.500,-

I

400,-

I/I-

300,-

*1228. 20 złotych 1.07.1948, seria GN 0000004, czerwony ukośny nadruk “WZÓR”, Miłczak 137.f, Lucow 1266 (R4) - inna seria i nieco odmienny nadruk wzoru, tzw. wzór Jaroszewicza*

1229

1230

*1229. 20 złotych 1.07.1948, seria HU 0000008, ukośna perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 137.b, Lucow 1265 (R4) - nieco inna perforacja (w środku banknotu zamiast na marginesie), na lewym marginesie minimalne zaplamienie, tzw. wzór Jaroszewicza* *1230. 50 złotych 1.07.1948, seria A, numeracja 7-cyfrowa, Miłczak 138.d, Lucow 1281 (R5)

1231

I

2.000,-

I

400,-

II+

300,-

I-

400,-

I

400,-

1232

*1231. 50 złotych 1.07.1948, seria BU 0000002, ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Miłczak 138.g, Lucow 1277 (R4) - inna seria i nieco odmienny nadruk wzoru, tzw. wzór Jaroszewicza* *1232. 50 złotych 1.07.1948, seria DD 4645219, na marginesie perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 138.g, Lucow - nie notuje z perforacją, tzw. wzór Jaroszewicza*

1233

1234

*1233. 100 złotych 1.07.1948, seria FB 0000004, ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Miłczak 139.d, Lucow 1292 (R4) - inna seria i nieco odmienny nadruk wzoru, tzw. wzór Jaroszewicza* *1234. 100 złotych 1.07.1948, seria IP 0000004, na marginesie perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 139.f, Lucow - nie notuje z perforacją, tzw. wzór Jaroszewicza*

77


1236

1235

*1235. 500 złotych 1.07.1948, seria BM 0000007, ukośny czerwony nadruk “WZÓR”, Miłczak 140.c, Lucow 1303 (R4) - inna seria i nieco odmienny nadruk wzoru, tzw. wzór Jaroszewicza*

I/I-

500,-

I

500,-

*1236. 500 złotych 1.07.1948, seria CC 0000005, na marginesie perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 140.d, Lucow 1302 (R8), tzw. wzór Jaroszewicza*

1237

1238

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 *1237. 1000 złotych 29.10.1965, seria H, Miłczak 141.a, górny lewy róg zagięty

I-

400,-

*1238. 1000 złotych 29.10.1965, seria I 0000002, ukośna perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 141.a, tzw. wzór Jaroszewicza*

I/I-

1239

1.000,-

1240

*1239. 500 złotych 16.12.1974, seria T 0000019, ukośna perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 142.a, tzw. wzór Jaroszewicza*

I

300,-

I

300,-

*1240. 100 złotych 15.01.1975, seria L 0000009, ukośna perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 143.a, tzw. wzór Jaroszewicza*

1242

1241 *1241. 50 złotych 9.05.1975, seria BN 0000060, ukośna perforacja napisu “WZÓR”, Miłczak 144.b, tzw. wzór Jaroszewicza*

I

200,-

I

200,-

*1242. 1000 złotych 2.07.1975, seria AU 0000343, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, Miłczak 145.b, tzw. wzór Jaroszewicza*

1244

1243 *1243. 100 złotych 17.05.1976, seria EN 0000491, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, Miłczak 146, tzw. wzór Jaroszewicza*

I

200,-

I

200,-

*1244. 500 złotych 15.06.1976, seria AP 0000290, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, Miłczak 148, tzw. wzór Jaroszewicza*

78


1246

1245

*1245. 2000 złotych 1.05.1977, seria N 0050977, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, Miłczak 149, tzw. wzór Jaroszewicza*

I

200,-

I

200,-

I

250,-

I

250,-

I

750,-

I

150,-

I

150,-

I

200,-

I-

1.500,-

I

250,-

*1246. 200 złotych 1.06.1979, seria AT 0000046, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, Miłczak 152, tzw. wzór Jaroszewicza*

1248

1247

*1247. 200.000 złotych 1.12.1989, seria A 0000000, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, dodatkowa numeracja wzoru “No 0808*”, Miłczak 177.a *1248. 200.000 złotych 1.12.1989, seria L , Miłczak 177.b

1249

1250

III Rzeczpospolita Polska od 1989 *1249. 2.000.000 złotych 14.08.1992, seria B, Miłczak 190.b *1250. 50.000 złotych 16.11.1993, seria A 0000000, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, dodatkowa numeracja wzoru “No 0174*”, Miłczak 191.a

1251

1252

*1251. 100.000 złotych 16.11.1993, seria A 0000000, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, dodatkowa numeracja wzoru “No 0161*”, Miłczak 192.a *1252. 500.000 złotych 16.11.1993, seria A 0000000, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, dodatkowa numeracja wzoru “No 0130*”, Miłczak 193.a

1253

1254

*1253. 500.000 złotych 16.11.1993, seria AA, Miłczak 193.b, rzadkie *1254. 1.000.000 złotych 16.11.1993, seria A 0000000, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, dodatkowa numeracja wzoru “No 0271*”, Miłczak 194

79


1255 *1255. 10, 20, 50, 100 i 200 złotych 25.03.1994, serie AA 0000000, seria A 0000000, ukośny czerwony nadruk “WZÓR” na stronie głównej i “SPECIMEN” na stronie odwrotnej, dodatkowa numeracja wzoru “No 0808*”, Miłczak 196, 197, 198, 199 i 200, razem 5 sztuk

I

600,-

*1256. 50 fenigów i 1 marka 15.05.1940, Miłczak Ł1 i Ł2.b, Lucow 851 (R1) i 853 (R2), łącznie 2 sztuki

I

200,-

*1257. 2 marki 15.05.1940, Miłczak Ł3, Lucow 857 (R5), rzadkie w tym stanie zachowania

I-

1.000,-

I-

500,-

1256/1

1257

1256/2

Getto Łódź 1940-1944

1258

1259

*1258. 5 marek 15.05.1940, Miłczak Ł4.b, Lucow 859 (R3) *1259. 5 marek 15.05.1940, Miłczak Ł4.c, Lucow 859 (R3), papier kartonowy, ciekawa numeracja, maleńka zagniotka na dole z lewej strony

I/I-

1260

1261/1

1.000,-

1261/2

Bony obozowe z okresu II wojny światowej *1260. Obóz II C w Dobiegniewie (Woldenberg), bony na 10 (A I) i 50 (A I) fenigów oraz 2 (B) i 5 (A I) marek, Lucow 911 (R1), 913 (R2), 916a (R4) i 917 (R3), łącznie 4 sztuki

I/II

500,-

II/III

250,-

II/III

500,-

*1261. Obóz II D w Borne-Sulinowo (Gross-Born), bony na 50 groszy i 1 piast, 16.10.1944, Lucow 935 (R4) i 936 (R6), łącznie 2 sztuki

1262 *1262. Obóz VII A w Murnau, bony na 1, 10 i 50 fenigów oraz 1 i 5 marek, Lucow 937 (R2), 939 (R1), 941 (R3), 943 (R4) i 947 (R5)- notuje tylko numerację 6-cyfrową, łącznie 5 sztuk

80


1263

1264

1265

Bony zaopatrzeniowe PRL *1263. Polskie Biuro Podróży “ORBIS”, bon na 20 złotych bez daty, seria CG, bez podpisów, pięknie zachowany, bardzo rzadki

I

750,-

*1264. 1 gulden (1 ryński) 1.01.1800, Pick A29

III

150,-

*1265. 5 guldenów (5 ryńskich) 1.01.1800, Pick A31

III

250,-

*1266. Eastern Provincial Bank, 10 centów 1.01.1921, Pick S2922, rzadkie, urwany prawy górny róg

III+

300,-

*1267. Kuang Hsin Syndicate of Heilungkiang, 50 centów /1920/, Pick S1577.a, bardzo rzadki

III+

500,-

III/IV

400,-

III+

250,-

V

300,-

AUSTRIA

1266

1267

CHINY

1268

1269

*1268. Bank of Manchuria, 10 dolarów 1920, Pick S2918 - notowany tylko wzór, rzadkie *1269. Prowincja Yung Heng, Bank of Kirin, 20 centów 1926, Pick S1064

1270 PALESTYNA *1270. 500 mils 30.09.1929, seria B, Pick 6.b, duże naddarcie, kilkakrotnie składany i brudny papier, rzadki

81


1271

1272

PAPIERY WARTOŚCIOWE *1271. Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, 4% list zastawny na 5000 koron. Lwów 1.01.1907, seria IV, z kuponami

II-

400,-

I-

200,-

II

200,-

II

400,-

*1272. Elektrownia Okręgowa na Sanie S.A. w Warszawie, 5 akcji łącznej wartości 5000 marek polskich, III emisja, Warszawa 1923, z kuponami, rzadsza emisja, bardzo ładnie zachowana

1273

1274

*1273. Fabryka Obuwia Mechanicznego “Słoń” dawniej “Bracia Kipper” S.A. w Warszawie, 20 akcji na 100.000 marek polskich, wg statusu z 26.09.1921, I emisja, bez kuponów *1274. Fabryka Produktów Chemicznych Liban S.A., akcja na 100 złotych, Kraków 1.01.1925, talon z kuponami, bardzo dekoracyjna i efektowna

*papiery wartościowe prezentowane są w skali 25% 82


1275

1276

*1275. Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze, akcja na 200 koron, Siersza 4.05.1918, z kuponami

II-

400,-

I-

500,-

*1276. Galicyjsko-Bukowińskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku, akcja na 1000 koron, Przeworsk 20.11.1901, z odręcznymi podpisami m.in. A. Lubomirskiego, dołączone 2 kupony

1278

1277

*1277. Kabel Polski Towarzystwo Akcyjne, akcja na 100 złotych, Bydgoszcz 1927, bez kuponów

II

300,-

*1278. Polski Bank Przemysłowy S.A., akcja na 100 złotych, Lwów 29.12.1926, z kuponami

I-

125,-

I-

200,-

III+

250,-

1279

1280

*1279. Polski Przemysł Korkowy S.A., 10 akcji po 500 marek polskich = 5000 marek polskich, Warszawa 1922, z kuponami *1280. Polskie Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski w Krakowie, Lwowie i Sanoku S.A., akcja na 100 złotych, Kraków 1.10.1926, z kuponami

83


1282

1281

*1281. Poznańska Spółka Drzewna Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu, akcja na 1000 marek, Poznań 9.06.1923, VII emisja, z kuponami

II

150,-

II+

200,-

I-

300,-

II-

150,-

*1282. S.A. J. Gorecki, W. Kucharski i Ska Fabryka Wyrobów Metalowych w Krakowie, akcja na 1000 koron, Kraków 3.01.1921, II emisja, bez kuponów, ciekawa akcja firmy- wykonawcy krzyża umieszczonego na Giewoncie w Tatrach

1283

1284 skala 20%

*1283. S.A. Połączonych Krajowych Hodowli Nasion Selekcyjnych “Granum”, akcja na 1000 marek polskich 1920, II emisja, bez kuponów, ładna grafika *1284. Towarzystwo Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, obligacja na 500 franków = 125 rubli srebrem, 1.03.1860, seria I, bez kuponów

84


1286

1285

*1285. Towarzystwo Wyrobów Zbożowych, akcja na 100 złotych, Warszawa 1.07.1825, bez kuponów, pieczęcie wypłat dywidendy i podpisy, na odwrocie odręczny zapis przeniesienia własności akcji

III+

3.500,-

I/I-

1.000,-

*1286. Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Blecharni “Zawiercie” S.A., zestaw 1, 5, 10, 50 i 100 akcji po 100 złotych (łącznie 100, 500, 1000, 5000 i 10000 złotych), Warszawa 1.07.1929, II emisja, bez kuponów, razem 5 sztuk

1287

1288

*1287. UNIA Zjednoczone Fabryki Maszyn, dawn. A. Ventzki, Blumwe i Peters S.A Grudziądz, 1 akcja na 100 złotych, Grudziądz 20.10.1927, z 6 kuponami, ładna grafika

I

200,-

II

750,-

*1288. Warszawa - magistrat miasta, obligacja 7-ej. pożyczki na 300 rubli, Warszawa 1.10.1903, z kuponami, bardzo rzadka i efektowna

85


1290

1289 *1289. Warszawa - magistrat miasta, obligacja III serii “Pożyczki Inwestycyjnej Szkolnej M. St. Warszawy 1925 R” na 500 złotych w złocie, Warszawa 1.07.1927, bardzo rzadkie, ładna oprawa graficzna

II

600,-

II-

500,-

II

750,-

*1290. Warszawska S.A. Budowy Parowozów, akcja na 500 marek polskich, Warszawa 1.04.1921, II emisja, II seria, z kuponami, piękna grafika z wizerunkiem parowozu w tle

1291 *1291. Warszawska S.A. Budowy Parowozów, 5 akcji po 500 marek polskich = 2500 marek polskich, Warszawa 1.01.1923, V emisja, z kuponami, piękna grafika z odmiennym wizerunkiem parowozu

1293

1292

MEDALE POLSKA *1292. Władysław IV, medal koronacyjny (żeton) 1633 r., Aw: W prostokącie napis poziomy VLADISLAVS IV CORONATVS.., u góry miecz, berło, korona i jabłko, Rw: Przy obelisku mężczyzna w zbroi, ze skrzydłami i dwoma liściami palmy, w otoku napis HONOR VIRTVTIS PRÆMIVM, srebro 5.98 g, 28 mm, H-Cz. (R2) 1738, Racz.108, na rewersie punca litera C, ciemna patyna

III+

1.000,-

III

1.000,-

*1293. medal zaślubiny Władysława IV z Cecylią Renatą 1637 r., Aw: Monogramy młodej pary i napis w otoku: IN MEMORIAM REGIARVM NVPTIARVM, Rw: W kartuszach herby Polski i Austrii oraz napis AUTOR.., napis w otoku CELEBRATARVM VARSAVIAE DIE 13 SEPT 1637, H-Cz. 1780 (R3), Racz.116, srebro 7.09 g, 28 mm, ciemna patyna

86


1294

1295

*1294. Jan Kazimierz, żeton koronacyjny 1649, Aw: Zbrojna ręka wychodząca z obłoku trzyma herb Wazów zwieńczony koroną, wokół napis DOMINVS ASSVMPSIT ME, Rw: Ręka zbrojna wychodząca z obłoku trzyma kłódkę szyfrową w napisem IOANNES CASIMIRVS, napisy w otoku i poziomo, srebro 6.65 g, 27 mm, H-Cz.1898 (R1), Racz. 130, ciemna patyna

III+

1.000,-

III+

1.000,-

*1295. medal z okazji bitwy pod Beresteczkiem 1651, nieznanego autora, Aw: W wieńcu laurowym spiętym dwiema koronami napis poziomy HOC /NEXV/ 1651, Rw: Napis poziomy w dziesięciu wierszach VICTORI ..., srebro 4.24 g, 30 mm, H-Cz. 1968 (R3), Racz. 133, ciemna patyna

1296 *1296. medal autorstwa Jana Höhna młodszego, wybity w 1659 w Gdańsku dla uczczenia zdobycia przez wojska polskie pod wodzą Jerzego Lubomirskiego twierdzy Haupt okupowanej od 1657 roku przez wojska szwedzkie, Aw: Widok twierdzy Haupt z lotu ptaka, w otoku napis CAUSA DEO PLACUIT SED ET ARMA TUENTIA CAUSAM, na dole sygnatura J Höhn, Rw: Poziomy napis w 17 wierszach, poniżej herb Gdańska, H-Cz. 2132 (R3), Racz. 143, Więcek str. 122, srebro 79.01 g, 73 mm, jedna z pierwszych prac medaliera, na rewersie uszkodzenia w tle, wspaniały efektowny medal, patyna

II-

35.000,-

1297 *1297. medal autorstwa Jana Buchheim’a wybity z okazji Pokoju w Oliwie w 1660 r., Aw: Panorama Gdańska, nad którą unosi się ukoronowany orzeł z wieńcem laurowym gałązką oliwną w dziobie i napis w otoku FULMINE DEPOSITO, Rw: Widok portu gdańskiego z okrętami i napis w otoku POSUERE IAMVENTI, srebro 39.48 g, 57 mm, H-Cz. 5910 (R6), Vossberg. 168, egzemplarz z aukcji F R Künkera 76/3561, bardzo rzadki medal po raz pierwszy na aukcji w Polsce, patyna

II-

87

15.000,-


1299

1298

*1298. medal autorstwa J. Höhna młodszego wybity z okazji Pokoju w Oliwie w 1660 r. Aw: Popiersie króla w prawo i napis w otoku IOANNES CASIMIR9 D G POL & SUEC REX, Rw: Widok klasztoru w Oliwie, w otoku napis PAX CASIMIRIANA, w odcinku ANNO MDCLX / III MAII, srebro 11.70 g, 33 mm, H-Cz. 2158 (R2), Racz. 1441, na awersie ciemna patyna

II-/III+ 2.500,-

*1299. Michał Korybut Wiśniowiecki, medal zaślubinowy Michała Korybuta z Eleonorą Marią 1670 r., Aw: Personifikacja Religii w powozie ciągnionych przez Sprawiedliwość i Pokój, w otoku napis CUM EO ERAM CUNCTA COMPONENS, Rw: Wielowierszowy napis poziomy: ELEONORA MARIA...., srebro 7.13 g, 28 mm, H-Cz. 2365 (R2), Racz.172, ciemna patyna

III+

1.000,-

1300

*1300. Jan III Sobieski, medal autorstwa J. Höhna młodszego, wybity z okazji zwycięstwa Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem, Aw: Popiersie króla w zbroi antycznej i napis w otoku IOAN III DG REX POLONIARUM, u dołu sygn. H, Rw: Dwa orły: polski i austriacki łamią w szponach półksiężyc, u dołu widok Wiednia, napis u góry NEC LUNA DUABUS, u dołu w kartuszu VIENNA LIBERATA A MDCLXXXIII, H-Cz. 2462 (R2), Racz. 224, srebro, 92.90 g, 56 mm, bardzo plastyczny medal o wysokim reliefie, patyna

II

20.000,-

III

2.500,-

1301

*1301. August III, medal Ch. Wermutha wybity z okazji 200-Lecia Gimnazjum Gdańskiego 1758 r., Aw: Ogród w stylu francuskim z fontanną w środku; wokół napis: GRATA VENIT GEDANO LVX IVNIA IVNVS IDVS GIGNIT ATHENAEO POST DVO SECLA NOVAS (chronogram daty 1758) i sygn.WERM. F.; w odcinku: COELI RORENT HOMINESQUE, Rw: Na Ozdobnych szarfach herby burmistrza i zastępców; napis w otoku: QVE GEDANI STVDIIS BIS CENTVM.. w odcinku: DEO FORTVNANTE ATHENAE, srebro 148.48 g, 72 mm, H-Cz. 2928 (R4), Racz.412, rzadki efektowny medal, ale z mocno uszkodzonym rantem i rysami w tle, patyna

88


1302

*1302. Stanisław Lubomirski - marszałek wielki koronny, medal autorstwa J. F. Holzhaeussera, około 1771 r, Aw: Półpostać z laską marszałkowską w lewo i napis w otoku STANIS. LUBOMIRSKI SUPR REG POL MARESCH S R I P, Rw: W wieńcu dębowym napis w czternastu wierszach i data MDCCLXXI, srebro 89.98 g, 59 mm, H-Cz. 3941 (R2), Racz. 555, Więcek 28, delikatna patyna

III+

5.000,-

II+

4.000,-

1303

*1303. Stanisław Małachowski - marszałek Sejmu Czteroletniego, medal autorstwa J. F. Holzhaeussera 1790 r. Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku STANISL MALACHOWSKI REFFEREND REG MARESCHAL COMIT ET CONFOEDER POLON, Rw: Napis poziomy w 13 wierszach w formie dedykacji od króla, srebro, 38.93 g, 44 mm, H-Cz. 3947 (R2), Więcek 797, minimalne ślady korozji, delikatna patyna

1304

*1304. Fryderyk August, medal autorstwa Jana Ligbera wybity w 1808 r. i dedykowany księciu warszawskiemu przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Aw: Popiersie w mundurze w lewo i napis w otoku FREDERYK AUGUST I XIĄŻE WARSZAWSKI, u dołu sygn.J.L., Rw: Napis poziomy Fryderykowi AUGUSTOWI KROLOWI SASKIEMU PIERWSZEMU XIĄŻĘCIU WARSZAWSKIEMU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK PRZEZ NIEGO USTALONE 1808, srebro 41.02 g, 52 mm, H-Cz. 3454 (R3), medal wybity nieco uszkodzonym stemplem, delikatna patyna

I-

89

10.000,-


1306 1305 *1305. Jan Zamojski, przeniesienie Akademii z Zamościa do Szczebrzeszyna- medal autorstwa E. Gatteaux 1822 r. Aw: Popiersie założyciela Akademii Jana Zamoskiego i napis, Rw: W połączonych wieńcach laurowym i dębowym napis VTRAQ: CIVIS, napis w otoku i poniżej, odlew z żeliwa 47.38 g, 50 mm, H-Cz.4067

II+

250,-

SWOIEGO OPŁAKUJĄCA POLSKA 1826, srebro 9.69 g, 26 mm, H-Cz. 3601, Diakov 445.2 (R1), bardzo ładny II+

400,-

*1306. Aleksander I, medal 1826 r, Aw: Popiersie cara w prawo i napis, Rw: W wieńcu oliwnym napis DOBROCZYŃCĘ

1307

*1307. Dudley C. Stuart, medal autorstwa A.Bovy’ego wybity w 1859 r. staraniem Komitetu Emigracyjnego dla uczczenia pamięci sir Dudleya C. Stuarta wiernego przyjaciela Polski, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku w dwóch rzędach, Rw: Mapa ziem dawnej Polski i napis w otoku, brąz 131.4 g, 62 mm, H-Cz. 3841 (R3), patyna

1308

II+

3.000,-

II

200,-

II

400,-

1309

*1308. medal z uszkiem niesygnowany Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894, Aw: Postacie wieśniaków w strojach ludowych wokół nich narzędzia i napis polski w otoku, Rw: Pawilon wystawowy, napis u góry POD PROTEKTORATEM NAJMIŁOŚCIWSZEGO u dołu CESARZA I KRÓLA FRANCISZKA JÓZEFA I, mosiądz 33.5 mm, patyna *1309. medal autorstwa J. Aumillera z okazji Złotych Godów Małżeńskich, Aw: Popiersie prezydenta w lewo i napis: PROFESOR IGNACY MOŚCICKI, Rw: Orzeł, w otoku: PREZYDENT RZPLITEJ POLSKIEJ, poziomo NA PAMIĄTKĘ ZŁOTYCH GODÓW MAŁŻEŃSKICH, srebro 68.94 g, 50 mm, na rancie punca Mennicy Warszawskiej i srebra 0.950, Strzałkowski 832, delikatna patyna

90


1311

1310 Kolekcja medali wystawowych

*1310. Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim - medal autorstwa W. Oleszczyńskiego i I. Minheymera, Aw: Stojąca postać kobiety z rogiem obfitości w prawym ręku, po bokach zwierzęta hodowlane, poniżej w odcinku napis ROLA ŁĄCZY Z PRZYRODĄ A PRZYRODA Z CNOTĄ / ZIEMIAŃSTWO POLSK. P. III, w otoku napis TOWARZYSTWO ROLNICZE W KRÓLESTWIE POLSKIM ZAWIĄZANE W WARSZAWIE Ru. 1858, Aw: Trzy wieńce w otoku napis KRAJOWEMU ROLNICTWU DOBRZE ZASŁUŻONYM, na obrzeżu wygrawerowany napis Wystawa Łowicka 1859 - Adamowi Byszewskiemu, srebro 42 mm, 37.71 g, patyna

II+

1.000,-

I-

600,-

I

300,-

II+

400,-

I-

1.000,-

*1311. Wystawa w Szamotułach 13 i 14 maja 1868, medal autorstwa G. Loos’a, Aw: Postać kobiety na postumencie nagradzająca wieńcami hodowcę koni i hodowcę bydła, poniżej w odcinku sprzęt rolniczy i sygnatura, Rw: W wieniec laurowo-dębowy wplecione atrybuty przemysłu i rolnictwa, w polu napis, srebro 34,5 mm, 14.09 g, ciemna patyna

1312

1313

*1312. Wystawa w Szamotułach 13 i 14 maja 1868, medal autorstwa G. Loos’a, Aw: Postać kobiety na postumencie nagradzająca wieńcami hodowcę koni i hodowcę bydła, poniżej w odcinku sprzęt rolniczy i sygnatura, Rw: W wieniec laurowo-dębowy wplecione atrybuty przemysłu i rolnictwa, w polu napis, brąz 34,5 mm *1313. Towarzystwo Rolnicze powiatów pleszewskiego i odolanowskiego - medal autorstwa G. Loos’a, Aw: Napis w wieńcu z płodów rolnych, Rw: Rolnik na tle płodów rolnych, zwierząt hodowlanych i pszczół, srebro 42 mm, 28.06 g, H-Cz. 8019, patyna, oryginalne pudełko

1314

*1314. Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Horodence 1869 r, C. K. Gal.Towarzystwa Gospodarskiego Oddział Kołomyjsko- Horodeński, medal sygnowany JAUNER, Aw: W wieńcu napis CZEŚĆ ZASŁUDZE, w otoku napis WYSTAWA ROLNICZO = PRZEMYSŁOWA w HORODENCE, Rw: Atrybuty rolnictwa w otoku napis, srebro 50 mm, 27.36 g, patyna

91


1315 *1315. Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Toruniu 1874 r. - medal autorstwa Below’a, Aw: Wieniec laurowo-dębowy poprzeplatany atrybutami rolnictwa i przemysłu, w centrum napis, Rw: Siedząca kobieta z wieńcem w prawej dłoni, wokół atrybuty rolnictwa, w otoku napis KRAJOWEMU ROLNICTWU DOBRZE ZASŁUŻONYM, poniżej sygnatura, brąz 43 mm, patyna

II+

400,-

1316

*1316. Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r. - medal sygnowany O.Radnitzki, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku WŁODZIMIERZ HRABIA DZIEDUSZYCKI, Rw: Poziomy napis w wielu wierszach; NA PAMIĄTKĘ WYSTAWY ROLNICZEJ I PRZEMYSŁOWEJ WE LWOWIE R; 1877 WYSTAWCY, brąz 75 mm, H-Cz. 6105 (R1), piękny egzemplarz, patyna

I

1.250,-

1318

1317

*1317. Krajowa Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r. - medal autorstwa O. Radnitzkiego, Aw: W wieńcu laurowo-dębowym głowa kobiety z wieńcem z kłosów zboża i sygnatura, Rw: Wieniec nagrodowy spięty klamrami z motywami przemysłu, w centrum napis, brąz 56 mm

II-

500,-

II+

250,-

*1318. Krajowa Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie 1877 r., pamiątkowy medal autorstwa Schapira, Aw: W wieńcu laurowym dwa herby, poniżej sygnatura, w otoku napis PAMIĄTKA WYSTAWY ...., Rw: Widok terenów wystawowych, poniżej napis WE LWOWIE 1877, cynk 38 mm

92


1320

1319

*1319. Wystawa Przemysłu Budowlanego we Lwowie 1892 r., medal autorstwa A. Schindlera, Aw: Biegnąca kobieta z kielnią i pionem po bokach dwa geniusze, poniżej sygnatura, Rw: W wieńcu herb Lwowa, w otoku napis, srebro 50 mm, 48.15 g, patyna

II+

1.500,-

II-

300,-

*1320. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Przemyślu 1882, medal sygnowny F. Leisek, Aw: Kobieta z uniesionym wieńcem w lewym ręku w otoczeniu sprzętu przemysłowego i rolniczego, poniżej sygnatura w otoku napis, Rw: W wieńcu laurowym napis MEDAL ZASŁUGI, brąz 42 mm

1321

*1321. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r, medal nieznanego autora, Aw: Głowa cara Aleksandra III w lewo w otoku napis po rosyjsku, poniżej cztery punce, Rw: Kobieta ze snopem zboża w otoczeniu sprzętu rolniczego i atrybutów przemysłu, w otoku napis po polsku i rosyjsku WYSTAWA ROLNICZO - PRZEMYSŁOWA W WARSZAWIE 1885, srebro 50 mm, 56.6 g, Diakov 966 (R4), bardzo rzadki, patyna

II

3.000,-

III

125,-

1323 1322 *1322. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal autorstwa F. Witkowskiego, Aw: Postacie chłopki i robotnika podające sobie ręce, Rw: Herb Warszawy, cynk 41 mm *1323. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal niesygnowany, Aw: Herb Warszawy i napis w otoku NA PAMIĄTKĘ WYSTAWY ..., Rw: W wieńcu data 1885 i w otoku napis po rosyjsku, cynk 33 mm I

93

200,-


1324 1325 *1324. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal niesygnowany, Aw: Herb Warszawy i napis w otoku NA PAMIĄT. WYSTAW...., Rw: W wieńcu data 1885 i w otoku napis po rosyjsku, cynk 24,5 mm I-

125,-

*1325. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowy medal Zakładu Pieczętarskiego R. Kropiwnickiego, Aw: Herb Warszawy i data, w otoku napisy po polsku i rosyjsku, Rw: Napisy po polsku i rosyjsku WYSTAWA ROLNICZO - PRZEMYSŁOWA, w otoku wieniec z 13 medalionami, cynk 36 mm

II

200,-

III

150,-

1326 1327

*1326. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Warszawie 1885 r., pamiątkowa obrączka z napisem PAM z WYST.ROLPRZEM. w WARSZ. 1885, dwie punce nieczytelne, srebro złocone 2.45 g *1327. Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Krakowie 1887 r., medal nagrodowy niesygnowany, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis NAGRODA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku napis WYSTAWA KRAJOWA ROLNICZA I PRZEMYSŁOWA, Rw: W kartuszu z atrybutami sztuki panorama Krakowa, wyżej data 1887, niżej tarcze herbowe Polski i Krakowa, wokoło napis ETNOGRAFICZNA ORAZ SZTUKI POLSKIEJ W KRAKOWIE, miedź 55 mm, patyna

II

500,-

1328

*1328. Wystawa Rolnicza i Przemysłowa w Krakowie 1887 r., medal nagrodowy niesygnowany, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis NAGRODA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku napis WYSTAWA KRAJOWA ROLNICZA I PRZEMYSŁOWA, Rw: W kartuszu z atrybutami sztuki panorama Krakowa, wyżej data 1887, niżej tarcze herbowe Polski i Krakowa, wokoło napis ETNOGRAFICZNA ORAZ SZTUKI POLSKIEJ W KRAKOWIE, miedź 55 mm

III+

94

350,-


1329 *1329. Wystawa w Krakowie 1887 r., medal niesygnowany, Aw: Herb Krakowa, w otoku napis i data, Rw: Orzeł, w otoku napis Majdan Górny - Huta Szkła, szkło mleczno-błękitne 46 mm, małe wyszczerbienie na krawędzi II

150,-

1330 *1330. Wystawa Przyrodniczo - Lekarska w Krakowie 1891 r., medal nagrodowy sygnowany J. Langer, Aw: Poziomy napis VI ZJAZD LEKARZY I PRZYRODNIKÓW POLSKICH W KRAKOWIE W UZNANIU UMIEJETNEJ PRACY, w otoku napis WYSTAWA PRZYRODNICZO-LEKARSKA 1891, Rw: Na promienistym tle kielich opleciony gałązką oliwną i wężem, wokoło napis VITA BREVIS ARS LONGA, srebro 42,5 mm, 28.41 g, patyna I-

500,-

1331 *1331. wystawa Przemysłu Budowlanego we Lwowie 1892 r, medal sygnowany A. Schindler, Aw: Biegnąca kobieta z symbolami budownictwa, po bokach dwa geniusze, poniżej sygnatura, Rw: Herb Lwowa i napis w otoku WYSTAWA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO WE LWOWIE 1892, brąz 50 mm, patyna

II

500,-

*1332. Wystawa Jubileuszowa w Cieszynie 1893 r., medal nagrodowy sygnowany J.CH. Aw: Herb księstwa cieszyńskiego, w otoku napis WYSTAWA JUBILEUSZOWA 1893 - ZASŁUGA ZA GORLIWĄ PRACĘ NA POLU ROLNICTWA I PRZEMYSŁU, Rw: Sprzęt i płody rolne, powyżej XXV, w otoku napis TOW ROLNICZE DLA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W CIESZYNIE - LANDWIRTSCHAFTS-VEREIN, brąz 50 mm, patyna II-

500,-

1332

95


1333

*1333. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r., medal autorstwa Cypriana Godebskiego i Henri Nocq’a, Aw: U stóp skrzydlatego geniusza siedzące personifikacje przemysłu i sztuki, w tle narzędzia pracy, u dołu widok Lwowa, Rw: Gałązka palmowa i napis poziomy POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA 1894. srebro 64 mm, 83.93 g, ciemna patyna

III

500,-

1334

*1334. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r., medal sygnowany A. Schindler i A. Popiel, Aw: Rolnik z kosą, poniżej postacie kobiece symbolzujące sztukę i rzemiosło, Rw: Poziomy napis POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA WE LWOWIE 1894, wokół bordiura z symbolami różnych zawodów, brąz 64 mm, patyna

III+

300,-

widok Lwowa, Rw: Gałązka palmowa i napis POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA 1894, brąz 64 mm, patyna II+

500,-

1335

*1335. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r., medal autorstwa Cypriana Godebskiego i Henri Nocq’a, Aw: Poniżej skrzydlatego geniusza siedzące personifikacje przemysłu i sztuki, w w tle narzędzia pracy, u dołu

96


1337

1336

*1336. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r., medal autorstwa A. Schindlera, Aw: Biegnąca kobieta z pionem i węgielnicą, po bokach dwa geniusze, Rw: Na wieńcu laurowym tarcze z symbolami rzemiosła i sztuki, napis poziomy PAMIĄTKA Z WYSTAWY KRAJOWEJ LWÓW 1984, cynk 50 mm, nieco uszkodzone obrzeże

III-

125,-

II+

200,-

III+

125,-

II

125,-

II

125,-

*1337. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r., niesygnowany medal z uszkiem, Aw: Postacie wieśniaków w strojach ludowych, wokół nich narzędzia i napis w otoku, Rw: Pawilon wystawowy, napis u góry POD PROTEKTORATEM NAJMIŁOŚCIWSZEGO, u dołu CESARZA I KRÓLA FRANCISZKA JÓZEFA I, mosiądz 33,5 mm

1339

1338

*1338. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r., niesygnowany medal z uszkiem, Aw: Postacie wieśniaków w strojach ludowych, wokół nich narzędzia i napis w otoku, Rw: Pawilon wystawowy, napis u góry POD PROTEKTORATEM NAJMIŁOŚCIWSZEGO, u dołu CESARZA I KRÓLA FRANCISZKA JOZEFA I, mosiądz 33,5 mm *1339. Wystawa Wyrobów Metalowych w Warszawie 1895 r., medal pamiątkowy sygnowany K. Dutkiewicz, Aw: Herb Warszawy i napis w otoku NA PAMIATKĘ WYSTAWY WYROBOW METALOWYCH W WARSZAWIE, Rw: W Wieńcu data i napis po rosyjsku, brąz 33 mm

1340

1341

*1340. Wystawa Wyrobów Metalowych w Warszawie 1895 r., medal pamiątkowy sygnowany K. Dutkiewicz, Aw: Herb Warszawy i napis w otoku NA PAMIATKĘ WYSTAWY METALOWEJ W WARSZAWIE, Rw: W wieńcu data i napis w otoku po rosyjsku, cynk, 33 mm *1341. Wystawa Higieniczna w Warszawie 1896 r., medal pamiątkowy sygnowany Gerlach i Meissner, Aw: Widok terenów wystawowych i napis u góry po rosyjsku, u dołu PAMIATKA WYSTAWY HIGIENICZNEJ WARSZAWA 1896, Rw: Herb Warszawy /sygn. J.M./ w otoku gałązek oliwnych i dębowych, cynk srebrzony 40 mm, 27.97 g III+

97

150,-


1342

1343

*1342. Wystawa Higieniczna w Warszawie 1896 r., medal pamiątkowy z uszkiem sygnowany Gerlach i Meissner, Aw: Czara z wężem, napis w otoku PAMIĄTKA Z WYSTAWY HIGIENICZNEJ 1896, Rw: Syrenka Warszawska, cynk 26 mm

II

125,-

IV

150,-

I

400,-

II

400,-

I

250,-

*1343. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Kielcach w 1898 r., medal autorstwa K. Lipczyńskiego, Aw: Kowal i wieśniaczka podające sobie ręce, poniżej sygnatura i napis w otoku PAMIATKA Z WYSTAWY ROLNICZO PRZEMYSŁOWEJ W KIELCACH 1898, Rw: Herb guberni kieleckiej, w otoku napis po rosyjsku, cynk 41 mm, nieco uszkodzone obrzeże, bardzo rzadki

1344 *1344. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Radomiu w 1899 r., niesygnowany medal, Aw: Chłopka z sierpem i snopem zboża, w tle fabryka i narzędzia rolnicze, w otoku napisy po rosyjsku i polsku WYSTAWA ROLNICZOPRZEMYSLOWA W RADOMIU, Rw: Pod muralną koroną dwa herby, poniżej data, srebro 36 mm, 12.58 g, patyna

1346

1345

*1345. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Radomiu w 1899 r., niesygnowany medal, Aw: Chłopka z sierpem i snopem zboża, w tle fabryka i narzędzia rolnicze, w otoku napis po polsku i rosyjsku WYSRAWA ROLNICZOPRZEMYSŁOWA W RADOMIU, Rw: Pod muralną koroną dwa herby, poniżej data, brąz 55 mm *1346. I Słowiańska Wystawa Kart Ilustrowanych w Krakowie w 1899 r., niesygnowany medal-nagroda, Aw: Herby Rzeczpospolitej Polskiej i Czech, w otoku napis NAGRODA KOMITETU WYSTAWY / NAHRADA VYSTAVNIHO WYBORU, Rw: Napis poziomy I SŁOWIAŃSKA WYSTAWA KART ILLUSTROWANYCH W KRAKOWIE 1899 PRVNI SLOVANSKA VYSTAVA DOPISNIC V KRAKOVE, na obrzeżu punca SILBER 0,990, srebro 33 mm, 15.43 g, ciemna patyna

98


1347

*1347. Wystawa Przemysłowo - Rolnicza w Lublinie w 1901 r., medal sygnowany Gerlach i Meissner, Aw: Napis WYSTAWA PRZEMYSŁOWO ROLNICZA w LUBLINIE 1901, w otoku powtórzony napis po rosyjsku, Rw: Gałązki dębowe, laurowe, wstęga i herb ziemi lubelskiej, srebro 55 mm, 77.66 g, Strzałkowski 3 (R), medal z zalutownym otworem

III

500,-

II

400,-

III+

250,-

II+

125,-

1348

*1348. Wystawa Przemysłowo - Rolnicza w Lublinie w 1901 r., medal sygnowany Gerlach i Meissner, Aw: Napis WYSTAWA PRZEMYSŁOWO ROLNICZA w LUBLINIE 1901, w otoku powtórzony napis po rosyjsku, Rw: Gałązki dębowe, laurowe, wstęga i herb ziemi lubelskiej, brąz 55 mm, Strzałkowski 3 (R), patyna

1350

1349

*1349. Wystawa Przemysłowo - Rolnicza w Lublinie w 1901 r., medal autorstwa K. Bartoszewicza, Aw: W wieńcu pod koroną herb guberni lubelskiej, w otoku napis WYSTAWA PRZEMYSŁOWO ROLNICZA LUBLIN i powtórzony po rosyjsku, Rw: Kobieta z uniesionym wieńcem na tle terenów wystawowych, cynk 47 mm, Strzałkowski 4 (R) *1350. Wystawa Przemysłowo - Rolnicza w Lublinie w 1901 r., medal z uszkiem autorstwa K. Bartoszewicza, Aw: W wieńcu pod koroną herb guberni lubelskiej, w otoku napis WYSTAWA PRZEMYSŁOWO ROLNICZA LUBLIN, i powtórzony po rosyjsku, Rw: Kobieta z uniesionym wieńcem na tle terenów wystawowych, brąz złocony 24 mm, Strzałkowski 4 (R)

99


1351

*1351. Wystawa Politechniczna we Lwowie w 1902 r., niesygnowany medal, Aw: Po lewej stojąca kobieta, w polu zabudowania fabryczne, powyżej napis WYSTAWA JUBILEUSZOWA TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOWIE 1902, Rw: W wieńcu napis NA PAMIATKĘ 25 LETNIEGO JUBILEUSZU TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOWIE 1877-1902, brąz 50 mm, Strzałkowski 23 (R), przedziurawiony

1352

III

125,-

1353

*1352. Wystawa Kucharska w Warszawie w 1902 r., medal nagrodowy sygnowany A. Hlawski, Aw: Syrenka Warszawska na tarczy, w otoku napis WARSZAWS. WYSTAWA KUCHARSKO-SPOŻ. i powtórzony po rosyjsku, Rw: Pod półwieńcem z kulinarii data, niżej wygrawerowane imię i nazwisko nagrodzonego; Ignacy Zielecki, brąz 38 mm, Strzałkowski 26 (R)

II

200,-

II-

150,-

II+

200,-

*1353. Wystawa w Wilnie w 1902 r., medalik z uszkiem, Aw: Pogoń, poniżej widok miasta, Rw: Wygrawerowany napis WYSTAWA WILNO 1902, srebro 23x28 mm, 6.48 g

1354

1355

*1354. Wystawa Sportowa w Warszawie w 1903 r., niesygnowany medal z uszkiem, Aw: Herb Warszawy, o otoku napis WYSTAWA SPORTOWA W WARSZAWIE, Rw: Sportowiec trzymający w uniesionej ręce wieniec z napisem SPORT, wokoło napis MENS SANA IN CORPORE SANO - 1903, srebro 25 mm, 6,56 g *1355. Słowiańska Wystawa Fotograficzna w Wieliczce w 1903 r., medal niesygnowany, Aw: Kobieta siedząca na ziemi obok aparatu fotograficznego, wokoło napis SŁOWIAŃSKA WYSTAW FOTOGRAFICZNA W WIELICZCE 1903, Rw: Wygięty kartusz i gałązka lauru, brąz 40 mm, Strzałkowski 39 (R), patyna

100

I-

300,-


1356

*1356. Wystawa Przemysłowa w Przemyślu w 1904 r., medal autorstwa Lauera wybity w Norymberdze, Aw: w wieńcu napis WYSTAWA PRZEMYSŁOWA W PRZEMYŚLU 1904, Rw: Panorama Przemyśla nad Sanem, wyżej herb miasta, srebro 50 mm, 47.76 g, Strzałkowski 48(RR), na obrzeżu punca SILBER 0.999, korozja i ślady po ogniu III/IV

200,-

1357

*1357. Wystawa Przemysłowa w Samborze w 1904 r., medal sygnowany D. Szapiry syn, Aw: Herb miasta, w otoku napis PRZEGLĄDOWA WYSTAWA PRZEMYSŁU KRAJOWEGO, w polu W SAMBORZE W ROKU 1904, Rw: Siedząca kobieta z wieńcem w prawej ręce na tle fabryki, obok wyroby rolnicze i przemysłowe, brąz 50 mm, Strzałkowski 49 (RR), drobne uszkodzenia na obrzeżu, patyna

II-

600,-

1358

*1358. Wystawa Mariańska w Warszawie w 1905 r., medal projektu St. Celińskiego, Aw: Popiersia trzech papieży i napis w otoku KU CZCI NIEPOKALANIE POCZĘTEJ MARYI PANNY 1854 1904 / WYSTAWA MARYAŃSKA W WARSZAWIE MCMV, Rw: U góry Madonna, poniżej trzy modlące się postacie i napis: NAKŁAD ARCHIKONF. LITER., w otoku POCIESZYCIELKO STRAPIONYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI, brąz 53 mm, Strzałkowski 64 (R) patyna

III+

101

300,-


1359

1360

*1359. Wystawa Drobiu w Jarosławiu w 1905 r., medal za zasługi niesygnowany, Aw: W wieńcu wklęsły napis WYSTAWA DROBIU W JAROSŁAWIU ZA ZASŁUGI, Rw: Drób na tarasie ogrodowym,srebro 35,5 mm, 19.83 g, na obrzeżu punca oznaczająca srebro i próba SILBER 0.990

III+

250,-

II-/III+

400,-

*1360. Wystawa Przemysłowa i Rolnicza w Buczaczu w 1905 r., medal sygnowany S. Szapiry syn we Lwowie, Aw: Gałązka palmowa i napis w poziomie WYSTAWA PRZEMYSŁOWA I ROLNICZA W BUCZACZU 1905, Rw: Ratusz miejski, brąz 55 mm, Strzałkowski 62 (RR)

1361

*1361. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Nowym Sączu w 1905 r., medal sygnowany S. Szapiry syn we Lwowie, Aw: Herb miasta, w otoku napis Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Nowym Sączu 1905, Rw: Siedząca kobieta z wieńcem w prawej ręce na tle fabryki, obok wyroby rolnicze i przemysłowe, brąz 50 mm, Strzałkowski 63 (RR)

II-

500,-

III+/II-

400,-

1362

*1362. Okręgowa Wystawa Przemysłowo - Rolnicza w Wadowicach w 1907 r., medal niesygnowany, Aw: W wieńcu napis OKRĘGOWA WYSTWA PRZEMYSLOWO ROLNICZA w WADOWICACH 1907, poniżej herb miasta, Rw: Siedząca kobieta z wieńcem w prawej ręce na tle fabryki, obok wyroby rolnicze i przemysłowe, mosiądz 50 mm, Strzałkowski 86 (RR)

102


1363

*1363. Wystawa Przemysłowa i Rolnicza w Jarosławiu w 1908 r., medal sygnowany S. Szapiry syn we Lwowie, Aw: Tarcza z herbem miasta, wokoło napis WYSTAWA PRZEMYSLOWA I ROLNICZA w JAROSŁAWIU 1908, Rw: Robotnik zamierzający się młotem pomiędzy narzędziami, powyżej napis WSPIERAJMY PRZEMYSŁ OJCZYSTY, brąz złocony 50 mm, Strzałkowski 94 (R), drobne rysy na rewersie, ale piękny egzemplarz

I-

500,-

II+

300,-

WEJŚCIE BEZPŁATNE / WYSTAWA / W LIPNIE 1908, Rw: Herb miasta, mosiądz 28x41 mm, Strzałkowski -, II

150,-

1364

1365

*1364. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Lipnie w 1908 r., medal niesygnowany, Aw: Napis w otoku WYSTAWA ROLNICZO PRZEMYSŁOWA, w poziomie ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ LIPNO 1908, Rw: Tarcza z herbem miasta, wokoło napis WIEDZĄ PRACĄ WYTRWAŁOŚCIĄ BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ NASZĄ, brąz 38 mm, Strzałkowski 98 (RR), patyna *1365. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa w Lipnie w 1908 r., żeton z uszkiem na wejście bezpłatne, Aw: Napis

1366 1367 *1366. Wystawa Przemysłowa w Poznaniu w 1908 r., medal nagrodowy niesygnowany, Aw: Poziomy napis WYSTAWA PRZEMYSŁOWA W POZNANIU 1908, w otoku W NAGRODĘ ZA POSTĘP W PRZEMYŚLE, Rw: Siedząca kobieta z wieńcem w prawej ręce, oba atrybuty sztuki i przemysłu, srebro 40 mm, 28.15 g, Strzałkowski -, patyna

II+

500,-

I

150,-

*1367. Wystawa Przemysłowa w Poznaniu w 1908 r., pamiątkowy medalik z uszkiem sygnowany J. Pendowski, Aw: Ratusz w Poznaniu, Rw: Napis PAMIĄTKA WYSTAWY PRZEMYSŁOWEJ I 60 LETNIEJ ROCZNICY TOW. PRZEMYSŁOWEGO W POZNANIU 1908, mosiądz 28x35 mm

103


1368 *1368. Wystawa Higieniczna w Lublinie w 1908 r., medal nagrodowy sygnowany L. Goździejewski, Aw: Widok na Bramę Krakowską, górą napis WYSTAWA HIGIENICZNA, dołem LUBLIN 1908, Rw: Postać kobieca siedząca z prawej strony, z lewej prostokątna tablica z wygrawerowanym napisem; Dyp. Honor E. Gassner w Warszawie, brąz 55 mm, Strzałkowski 99 (RR), ciemna patyna

III-

200,-

1369 *1369. Wystawa Kościelna we Lwowie w 1909 r., medal projektu T. Nowakowskiego wykonany przez E. M. Ungera we Lwowie, Aw: Gwiazda z promieniami na niej wstęga z literami L.P.P., w kręgu otoczonym ornamentem roślinnym napis : LIGI POMOCY-PRZEMYSŁOWEJ LWÓW, górą WYSTAWA KOŚCIELNA, dołem 1909, Rw: Wiejski drewniany kościółek wśród sosen, nad nim napis CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE SAMI NIE WIECIE CO POSIADACIE, brąz miedziowany 50 mm, Strzałkowski 117 (R), drobne uszkodzenia obrzeża

II+

500,-

1370 *1370. Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie w 1909 r., medal sygnowany J. Wasilewski i s-ka Warszawa, Aw: Na tle gałązek dębowych tarcza herbowa miasta przedziela datę 19-09, dołem napis WYSTAWA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA CZĘSTOCHOWA, górą ten sam napis w języku rosyjskim, Rw: Dwie gałązki na tle klasztoru, fabryki i kosiarza, brąz 67 mm, Strzałkowski 110 (RR), bardzo rzadki wybito tylko 7 sztuk w brązie i 2 sztuki w srebrze, ślady korozji i ognia

III-

104

250,-


1371/2

1371/1

*1371. Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie w 1909 r., dwa pamiątkowe żetony z uszkami; jeden przedstawiający pawilon główny, drugi okrągły dwustronny przedstawiający klasztor, fabrykę i kosiarza, biały metal 22x35 mm i 25 mm, Strzałkowski -, 109, łącznie 2 sztuki

II-

250,-

1372 *1372. Wystawa Przemysłowa w Ostrowie 1909 r., medal niesygnowany, Aw: Napis w otoku W NAGRODĘ ZA POSTĘP W PRZEMYŚLE wewnątrz napis WYSTAWA PRZEMYSŁOWA w OSTROWIE 1909, Rw: Herb Ostrowa Wielkopolskiego, srebro 39 mm, 21.26 g, na obrzeżu punca 990, medal w oryginalnym pudełku wytwórcy M. Stankowskiego z Ostrowa, ciemna patyna

I-

250,-

lewej bukiet kwiatów, w polu napis, Rw: Rybak z siecią na drągu, biały metal 24 i 21 mm, Strzałkowski 175 (R) II+

150,-

1373/2

1373/1

*1373. Druga Wystawa Rybacka i Melioracyjna w Warszawie w 1910 r., dwa medaliki z pracowni J. Knedlera, Aw: Po

1374

*1374. Wystawa Rolniczo - Przemysłowa Żółkiew 1910 r., medal sygnowany G.Szapiry syn Lwów, Aw: W wieńcu herb Żółkwi i napis w otoku WYSTAWA ROLNICZA I PRZEMYSŁOWA / ŻÓŁKIEW 1910, Rw: Na tle fabryki siedząca kobieta z wieńcem w prawej ręce, obok atrybuty rolnictwa i przemysłu, brąz 51 mm, Strzałkowski -, pięknie zachowany i bardzo rzadki

I-

105

1.000,-


1375

*1375. Wystawa Przemysłowo - Spożywcza w Warszawie w 1911 r., medal i medalik jednostronny wykonane w zakładzie J. Chylińskiego, Aw: W wieńcu napis WYSTAWA PRZEMYSLOWO SPOŻYWCZA w WARSZAWIE 1911, Rw: Stojąca kobieta z gałązką palmową w prawej ręce, w polu wygrawerowany napis ROSYJSKIEMU TOW. HANDLU HERBATĄ ZA WPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY NAJLEPSZYCH GATUNKÓW HERBATY, brąz 46 mm, biały metal 25 mm, Strzałkowski 197 (R) i 196 (R), łącznie 2 sztuki

III+

300,-

II-

125,-

II

150,-

II-

200,-

1376

1378 1377 *1376. Wystawa Prac Kolejarzy w Warszawie w 1911 r., medalik z uszkiem wykonany w zakładzie J. Chylińskiego, Aw: Pociąg osobowy przejeżdżający przez stacje, Rw: Napis I WYSTAWA PRAC KOLEJARSKICH I ICH RODZIN WARSZAWA 1911, poniżej znak kolejarski, biały metal 25 mm, Strzałkowski 200 (RR) *1377. Wystawa Rzemieślnicza w Kaliszu w 1912 r., jednostronny pamiątkowy medalik z uszkiem; Kowal odpoczywający na kowadle na tle miasta, powyżej napis PAMIĄTKA z WYSTAWY RZEM. w KALISZU, na dole data 1912, srebro 18x30 mm, 5.64 g, patyna *1378. Wystawa Rolniczo Przemysłowa w Poznaniu w 1923 r., medal niesygnowany, Aw: W wieńcu napis I WYSTAWA - ROLNICZO - PRZEMYSŁOWA, Rw: Kobieta siedząca na snopie zboża, poniżej POZNAŃ 1926, brąz 50 mm, Strzałkowski 502 (R), drobna wada na obrzeżu

1379 *1379. Wystawa Ogrodnicza w Poznaniu w 1926 r., niesygnowany medal projektu J. Wysockiego, Aw: Kobieta klęcząca z koszem owoców, w tle ozdobna kompozycja roślinna, w otoku napis JUBILEUSZOWA WYSTAWA OGRODNICZA W POZNANIU 1926, Rw: W ozdobnej kompozycji z roślin i kwiatów napis ZA PRACĘ I POSTĘP, poniżej ratusz w Poznaniu, srebro 40 mm, 37.08 g, Strzałkowski 551, punca na obrzeżu, ciemna patyna

106

II-

1.000,-


1380 *1380. Wystawa Łowiecka we Lwowie w 1927 r., sygnowany medal z zawieszką projektu Rudolfa Mękickiego, Aw: Gałązka dębowa rozdzielająca datę 1927, w polu wklęsły napis TARGI WSCHODNIE, w otoku WYSTAWA ŁOWIECKA WE LWOWIE, Rw: Głowa jelenia św. Huberta na tle promieni odchodzących od krzyża, brąz srebrzony 40 mm, Strzałkowski 575, na obrzeżu numer 46. patyna

II-

250,-

III+

350,-

II+

300,-

II

150,-

1381

*1381. Wystawa Wytwórczości Złotniczej w Poznaniu w 1927 r., medal niesygnowany projektu S.R.Koźbielewskiego, Aw: Ratusz w Poznaniu, w polu napis WSZECHPOLSKA WYSTAW TARGOWA WYTWÓRCZOŚCI ZŁOTNICZEJ RYTOWNICZEJ I ZEGAROWEJ POZNAŃ 1927 ROK, Rw: Na tle ornamentu z liści puchar, poniżej atrybuty rzemiosła, brąz 55 mm, Strzałkowski 578 (RR)

1382 1383 *1382. Wystawa Ziemi Sanockiej w 1927 r., sygnowany medal wykonany w zakładzie A. Nagalskiego, Aw: Na snopie zboża skrzyżowane grabie, kosa i sierp, powyżej data 10-12.X., w otoku napis PIERWSZA WYSTAW ROLNICZO -OGRODNICZA - ZIEMI SANOCKIEJ, Rw: Wschodzące słońce nad polem, w otoku napis OKRĘGOWE TOWARZYSTWO GOSPODARSKIE W SANOKU, brąz srebrzony 40 mm, Strzałkowski 583 (R), patyna *1383. Wystawa Wodna w Bydgoszczy w 1927 r., jednostronny pamiątkowy znak mocowany na śrubę; Żaglowiec na morzu, powyżej napis PIERWSZA POLSKA WYSTAWA WODNA W BYDGOSZCZY 1927, poniżej napis PAMIĄTKA Z WYSTAWY, cynk 30x43 mm

107


1384

*1384. Wystawa Ogólno-Rolnicza w Brzeżanach w 1928 r., niesygnowany medal odlany z zawieszką, Aw: Na snopie zboża skrzyżowane grabie, kosa i sierp, powyżej data 23-25.IX., w otoku napis PIERWSZA WYSTAWA OGÓLNO -ROLNICZA w BRZEŻANACH, Rw: Wschodzące słońce nad polem, w otoku napis OKRĘGOWE TOWARZYSTWO ROLNICZE W BRZEŻANACH, biały metal odlany 39,5 mm, Strzałkowski -

III

200,-

1385

*1385. Wystawa Wnętrze Domu w Katowicach w 1928 roku, niesygnowany nagrodowy medal lany, Aw: W poziomie napis MEDAL ZŁOTY 1928, w otoku napis WYSTAWA WNĘTRZE DOMU’’ w KATOWICACH, Rw: Monogram z liter STWPG, w otoku napis ŚLĄSKIE T-WO WYSTAWY PROPAGANDY GOSPODARCZEJ, brąz lany i złocony 58 mm, Strzałkowski -

II+

300,-

1386

*1386. Wystawa Łowiecka w Poznaniu w 1929 r., niesygnowany medal nagrodowy, Aw: Łeb jelenia św. Huberta, między porożem WZM, w otoku napis PIERWSZA POLSKA POWSZECHNA WYSTAWA ŁOWIECKA / POZNAŃ 1929, Rw: W dębowym wieńcu wygrawerowany napis ZA GŁOWĘ DZIKA, mosiądz pobielany 50 mm, Strzałkowski - II

108

200,-


1387

*1387. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., sygnowany medal projektu Kazimiery Pajzderskiej, Aw: Stylizowana postać kobiety w stroju ludowym, w otoku napis POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA W POZNANIU 1929, Rw: Stylizowany Orzeł państwowy z X na popiersiu, poniżej napis PRACY I ZASŁUDZE, brąz 55 mm, Strzałkowski 629

II

200,-

III+

150,-

1388

*1388. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., sygnowany medal projektu Kazimiery Pajzderskiej, Aw: Stylizowana postać kobiety w stroju ludowym, w otoku napis POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA W POZNANIU 1929, Rw: Stylizowany Orzeł państwowy z X na popiersiu, poniżej napis PRACY I ZASŁUDZE, brąz pobielany 45 mm, Strzałkowski 629

1389

*1389. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., niesygnowany medal projektu S.R.Koźbielewskiego, Aw: Kompozycja z symboli przemysłu i rolnictwa, na górze Orzeł państwowy i napis w półkolach POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA - POZNAŃ 1929 ROKU, Rw: Mapa Polski z naniesionymi miastami i siecią rzek, w otoku napis W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ODRODZENIA POLSKI 1918-1928, srebro 55 mm, 84.93 g, Strzałkowski 630, punca na obrzeżu, dość liczne ślady uszkodzeń na obrzeżu

109

III

500,-


1390 *1390. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., niesygnowany medal projektu S.R.Koźbielewskiego, Aw: Kompozycja z symboli przemysłu i rolnictwa, na górze Orzeł państwowy i napis w półkolach POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA - POZNAŃ 1929 ROKU, Rw: Mapa Polski z naniesionymi miastami i siecią rzek, w otoku napis W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ODRODZENIA POLSKI 1918-1928, brąz 55 mm, Strzałkowski 630

II-

200,-

1391

1392

*1391. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., niesygnowany medal projektu S.R.Koźbielewskiego, Aw: Kompozycja z symboli przemysłu i rolnictwa, na górze Orzeł państwowy i napis w półkolach POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA - POZNAN 1929 ROKU, Rw: Mapa Polski z naniesionymi miastami i siecią rzek, w otoku napis W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ODRODZENIA POLSKI 1918-1928, brąz 27 mm, Strzałkowski 630

I-

125,-

I/I-

200,-

*1392. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., niesygnowany medal pamiątkowy, Aw: Snop zboża i napis w otoku PAMIATKA Z POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJOWEJ POZNAŃ 1929, Rw: Postacie Merkurego i robotnika, na dole w odcinku napis CZEŚĆ OBYWATELOWI POPIERAJĄCEMU PRZEMYSŁ KRAJOWY, aluminium 50 mm, Strzałkowski 633

1393 *1393. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r., niesygnowany medal nagrodowy projektu M. Kotarbińskiego, Aw: Orzeł w małym kole, w otoku napis POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA, w półkolu napis POZNAŃ, na dole 1929, Rw: W kole głowa prezydenta I. Mościckiego, wokół napis ZA CHLUBNE WYNIKI PRACY, w otoku ornament przerywany cyfrą X, brąz złocony 55 mm, Strzałkowski 628

110

II-

300,-


1394 *1394. Wystawa Komunikacji i Turystyki w Poznaniu w 1930 r., niesygnowany medal projektu J. Aumillera, Aw: Orzeł państwowy, w otoku napis MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOMUNIKACJI I TURYSTYKI POZNAŃ 1930, Rw: Stylizowana postać młodzieńca w biegu, napis w otoku ZA CHLUBNE WYNIKI PRACY, brąz srebrzony 55 mm, Strzałkowski 656

II

250,-

I-

400,-

II+

300,-

1395 *1395. Okręgowa Małopolska Wystawa we Lwowie w 1934 r., niesygnowany medal nagrodowy , Aw: w wieńcu napis ZA PRACĘ I ZASŁUGĘ, w otoku KOMITET OKRĘG. MAŁOP. WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ BYDŁA CZERWONEGO POLSKIEGO / PRZY XIV TARGACH WSCH. /WE LWOWIE 2-9-IX-1934., Rw: Byk na podium wystawowym, brąz 50 mm, Strzałkowski -, patyna

1396

*1396. Wystawa Przemysłowa w Warszawie w 1936 r., niesygnowany medal, Aw: Stylizowany Orzeł państwowy, poniżej WARSZAWA 1936, w otoku napis WYSTAWA PRZEMYSŁU METALOWEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO, Rw: W wieńcu laurowym napis ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PRZEMYSŁU, brąz srebrzony 64 mm, Strzałkowski 797

111


1397 *1397. Wystawa Przemysłowa w Warszawie w 1936 r., niesygnowany medal, Aw: Stylizowany Orzeł państwowy, poniżej WARSZAWA 1936, w otoku napis WYSTAWA PRZEMYSŁU METALOWEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO, Rw: W wieńcu larowym napis ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PRZEMYSŁU, brąz 64 mm, Strzałkowski 797

III+

200,-

1399 1398 *1398. Wystawa Rzemieślnicza w Łodzi w 1936 r., niesygnowany medal nagrodowy wykonany w zakładzie Alfreda Dytbernera, Aw: Pawilon wystawowy wpisany w koło zębate, poniżej data 1936, w otoku napis RZEMIEŚLNICZA WYSTAWA TARGI 17 V -14 VI, Rw: Herb miasta, powyżej kowadło, w otoku napis ZA CHLUBNE WYNIKI PRACY 19-36, brąz 53 mm, Strzałkowski 792 (R)

II-

250,-

II

200,-

I-

400,-

*1399. Targi i Wystawa w Łodzi w 1937 r., sygnowany medal nagrodowy wykonany w zakładzie A. Dytbernera, Aw: Koło zębate i liczne symbole, w otoku napis TARGI WYSTAWA PRZEM. HANDL. W ŁODZI WYTWÓRCZOŚĆ POLSKA, Rw: Herb miasta, poniżej wklęsły napis MEDAL SREBRNY, na dole ŁÓDŹ / 19-IX.10-X / 1937, brąz srebrzony 36 mm, Strzałkowski 815

1400 *1400. Wystawa Szpitalnictwa w Warszawie w 1938 r., niesygnowany medal, Aw: Napis w sześciu wierszach W UZNANIU ZASŁUG NA POLU SZPITALNICTWA 1938, w otoku PIERWSZA POLSKA WYSTAWA SZPITALNICTWA WARSZAWA, przy obrzeżu wieniec laurowy, Rw: W trójkąt wpisany monogram PTS, w otoku napis POLSKIE TOWARZYSTWO SZPITALNICTWA, przy obrzeżu wieniec laurowy, brąz 65 mm, Strzałkowski 839 (R)

112


1401

KSIĘSTWO KURLANDII *1401. Piotr Biron 1769-1795, - medal autorstwa Nikolausa Georgi na założenie gimnazjum w Mitawie 1775 r, Aw: Popiersie księcia w zbroi i płaszczu w prawo, w otoku napis, Rw: Widok budynku Gimnazjum w Mitawie i napis w otoku INGENIIS APERITVR ITER, w odcinku GYMNASIO INAVGVRATO, D.XXIX.IVNI MDCCLXXV, srebro 28.66 g, 42 mm, H-Cz. 3407 (R3), patyna

II

2.000,-

1402

ANGLIA *1402. Jerzy IV 1820-1830, - medal niesygnowany, wybity w 1821 roku z okazji koronacj króla w katedrze westminsterskiej, Aw: Głowa króla w lewo i napis w otoku, Rw: Ukoronowany monogram GR / IV nad motywami roślinnymi i napis w otoku CORONATION AT WESTMINSTER JULY 19 1821, brąz 45 mm, patyna

II+

300,-

1403

FRANCJA *1403. Napoleon I cesarz 1804-1814, - medal wybity z okazji przymierza z Saksonią w 1806 r., Aw: Popiersia Napoleona i Karola Wielkiego w prawo i napisy pionowe po bokach: NAPOLEON EMP. CHARLEMAGNE EMP., data AN MDCCCVI, sygn: ANDRIEU F. DENON DIR., Rw: Popiersia Vitikinda i Fryderyka Augusta w prawo i napisy pionowe po bokach: VITIKIND R.S. FREDERIC AVG. R.S. i data AM MDCCCVI, sygn: ANDRIEU F. DENON DIR., brąz 40 mm, Bramsen 551, patyna

II

113

300,-


1404 NIEMCY *1404. Prusy, Wilhelm I 1871-1888, - medal pamiątkowy z 1887 r, autorstwa Weigand’a i Kullrich’a na 50-lecie Związku Jeździeckiego na Śląsku, Aw: Popiersie dwóch królów pruskich w lewo i daty 1832-1882, na dolnej obrączce napis: WEIGAND SC, Rw: Siedząca postać kobieca z wieńcem laurowym w jednej i wsparta lewą dłonią na tarczy herbowej, w tle jeździec i panorama miasta, u dołu napis: 16 SEPT.1832 i W. KULLRICH INV.ET F., srebro 58.52 g, 50.5 mm, delikatna patyna

II-

350,-

III+

1.500,-

III

1.500,-

1405 skala 75% ROSJA *1405. Aleksander II 1855-1881, - medal sygnowany Brusznicyn wybity z okazji odsłonięcia pomnika milenijnego w Nowogrodzie 1862, Aw: Portret Aleksandra II w prawo i napis w otoku, Rw: Pomnik cara i napis w otoku, brąz 86 mm, Diakov 707.1, patyna

1406 skala 75% *1406. Aleksander III 1881-1894, - medal sygnowany Griliches syn wybity w 1888 roku z okazji cudownego ocalenia rodziny cesarskiej z katastrofy kolejowej, Aw: Aleksander III w otoczeniu swojej rodziny, poniżej napis, Rw: Car modlący się do swojego Anioła Stróża, poniżej widok z miejsca katastrofy, brąz 89 mm, Diakov 1010.1

114


1407 skala 75% *1407. medal autorstwa L. Steinmann’a na 60 lecie służby państwowej Stanisława Walentynowicza Kierbedzia, Aw: Popiersie Kierbedzia w lewo i napis wokoło, Rw: Napis okolicznościowy, brąz 84 mm, Diakov 1036.1, patyna

1408 skala 75%

II

1.000,-

II-

500,-

II-

1.000,-

1409 skala 75%

PLAKIETY *1408. jednostronna, niesygnowana plakieta z uszkiem na wykup gruntu pod kościół św. Agnieszki w Krakowie z rąk Izaaka Hortwitza, Na tle kościoła, nad którą unosi się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej klęcząca i stojąca postać w zbrojach husarskich, poniżej napis POD TWOJĄ OBRONĘ, na stronie odwrotnej wyryty napis NAKŁADEM KOMITETU WYKUPU KOŚCIOŁA ŚW AGNIESZKI W KRAKOWIE / 1926, mosiądz 105x64 mm, odlew, patyna *1409. Józef Piłsudski, jednostronna plakieta z uszkiem sygnowana Jan Małeta, Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego w mundurze marszałka i pełnej gali orderowej w lewo, brąz 150x103 mm, Dubrowska 89, odlew firmy Adama Nagalskiego w Warszawie w/g modelu z 1929 roku., na obrzeżu punca 34 R, ciemna patyna

115


1410

1411

PLAKIETY MENNICY PAŃSTWOWEJ *1410. Marszałek Józef Piłsudski, -plakieta mennicy warszawskiej sygnowana J. AVMILLER 1926 r., Popiersie w lewo i napis MARSZAŁEK J. PIŁSUDSKI, brąz 91 x 61 mm, na stronie odwrotnej sygmatura mennicy, Strzałkowski -Plakiety 5.b, nakład około 4000 sztuk

II

500,-

II

500,-

II

600,-

I-

200,-

*1411. Stanisław Staszic, -plakieta mennicy warszawskiej sygnowana J. AVMILLER 1926 r., Popiersie w lewo i napis STANISŁAW STASZIC, brąz 91 x 61 mm, na stronie odwrotnej sygnatura mennicy, Strzałkowski -Plakiety 9.b, nakład około 4700 sztuk

1413

1412 *1412. Katedra na Wawelu, - plakieta niesygnowana autorstwa S.R. Koźbielewskiego 1926 r., Widok Katedry i napis KRAKÓW KATEDRA NA WAWELU, brąz 91 x 61 mm, na stronie odwrotnej sygnatura mennicy, Strzałkowski -Plakiety 18.b, nakład powyżej 260 sztuk *1413. Wilno Ostra Brama, -plakieta niesygnowana, autorstwa Stefana Rufina Koźbielewskiego, 1929 r., Widok Katedry i napis WILNO-OSTRA BRAMA, brąz 27 x 40 mm, na stronie odwrotnej sygnatura mennicy, Strzałkowski -Plakiety 28, oryginalne pudełko

116


1414

1416

1415

BIŻUTERIA PATRIOTYCZNA *1414. broszka patriotyczna z herbem umieszczonym na dwóch równoległych do siebie drzewcach sztandarów herb nawiązuje do tradycji Księstwa Warszawskiego, mosiądz 48 mm

II

250,-

II

300,-

II

1.250,-

*1415. żałobna okrągła spinka do mankietu pokryta czarną i białą emalią, w środku krzyż z koroną cierniową i gałązkami palmowymi wokoło napis złotymi literami Pamiątka 25-27 Luty 1861, złoto 20 mm, 3.73 g, na stronie odwrotnej brytyjska punca dla złota *1416. patriotyczny sześcioboczny medalion, na stronie głównej portret Tadeusza Kościuszki wykonany ze srebra, na stronie odwrotnej na czerwonej emalii srebrny Orzeł, całość oprawiona w pierścień okolony drutem z zawieszką, złoto 25 mm, 9.98 g

1417

1418

ODZNAKI I ODZNACZENIA *1417. odznaka pamiątkowa Front Litewsko - Białoruski, posrebrzana 39x39 mm, emalia czarna i czerwona, podobna do Stela 14.1.12.b, ale mniejsza i z napisem FRONT / LIT - BIAŁ / 1919-1920, nakrętka WYT. OZDÓB WOJSK / Z. F. / WARSZAWA, rzadka i ładnie zachowana

II

1.500,-

III

300,-

*1418. odznaka pamiątkowa Front Litewsko - Białoruski, mosiądz 39x38 mm, Stela 14.1.12.c, nakrętka skorodowana K. GORZOCHOWSKI / WILNO

1419 *1419. oficerska odznaka pamiątkowa 5 Batalionu Pancernego w Krakowie, srebro 40 mm, emalia, Sawicki/Wielechowski s 315, na odwrocie punce grawera F. MALINA / KRAKÓW i Urzędu Probierczego, nakrętka FR.MALINA / KRAKÓW / SUKIENNICE 28, bardzo rzadka i ładnie zachowana, patyna

117

I

8.000,-


1421

1420

*1420. odznaka pamiątkowa 7a Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty, tombak złocony i srebrzony 30x30 mm, Sawicki Wielechowski s 408, emalia niebieska, na odwrocie wypukły napis ANAGALSKI / WARSZAWA, nakrętka A. NAGALSKI i Ska / WARSZAWA - BIELAŃSKA 16, ładnie zachowana

II

500,-

II

1.000,-

III-

4.000,-

*1421. odznaka pamiątkowa 25 - lecia harcerstwa kieleckiego, mosiądz złocony i srebrzony 37x31 mm, emalia czerwona, na odwrocie numer 107, nakrętka J. CHYLIŃSKI / WARSZAWA, ładnie zachowany egzemplarz

1422

MONETY ZAGRANICZNE ANGLIA (do 1707) i ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO ANGLII I SZKOCJI (od 1707) Edward VI 1547-1553 *1422. korona 1551, Aw: Król na koniu w prawo, Rw: Tarcza na tle krzyża, srebro 30.61 g, S. 2478, patyna

1423 Elżbieta I 1558-1603 *1423. korona 1601-1602, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Tarcza na tle krzyża, znak menniczy 1, srebro 29.79 g, S. 2582, patyna

III+ 12.500,-

1424

1425

Jakub I 1603-1625 *1424. korona 1619-1625, Aw: Król na koniu w prawo, Rw: Tarcza herbowa, srebro 30.20 g, S. 2664, patyna

III+

3.500,-

III

3.500,-

Karol I 1625-1649 *1425. korona 1642-1643, mennica Truro,Aw: Król na koniu w lewo, u góry rozetka, Rw: Owalna tarcza herbowa, u góry rozetka, srebro 29.62 g, S. 3045, patyna

118


1426

1427

*1426. korona 1644, mennica Exeter, Aw: Król na koniu w lewo, u góry rozetka, Rw: Owalna tarcza herbowa, u góry rozetka, srebro 28.20 g, S. 3058, patyna

III

3.000,-

III

5.500,-

*1428. korona 1658/7, Londyn, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Tarcza herbowa pod koroną, srebro 30.03 g, S. 3226, patyna II

10.000,-

Commonwealth 1649-1660 *1427. korona 1653, Aw: W wieńcu tarcza herbowa, u góry znak menniczy słońce, Rw: Podwójna tarcza herbowa, nad nią oznaczenie nominału V, srebro 29.87 g, S. 3214, patyna

1428 Oliver Cromwell 1653-1658

1429

1430

Karol II 1660-1685 *1429. korona 1666, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie XVIII, srebro 29.64 g, S. 3355, patyna III

1.250,-

Jakub II 1685-1688 *1430. korona 1687, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie TERTIO, srebro 30.20 g, S 3407, patyna

1431

III+

1.400,-

II-

2.500,-

III+

4.000,-

1432

*1431. korona 1688, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie QVARTO, srebro 29.76 g, S. 3407, patyna Wilhelm III i Maria II 1689-1694 *1432. korona 1691, Aw: Popiersia w prawo, Rw: Cztery tarcze herbowe i monogramy, na rancie TERTIO, srebro 29.93 g, S. 3433, ciemna patyna

119


1433

1434

Wilhelm III 1694-1702 *1433. korona 1695, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Cztery tarcze herbowe, nieczytelny napis na rancie, srebro 30.10 g, S. 3470, moneta wyczyszczona, opiłowany rant *1434. korona 1696, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie OCTAVO, srebro 29.89 g, S.3472, patyna

1435

IV

500,-

II

3.500,-

I-

4.000,-

II-

2.000,-

1436

*1435. 1/2 korony 1699, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie UNDECIMO, srebro 15.07 g, S. 3494, rzadka moneta i wyśmienicie zachowana, patyna Anna 1702-1714 *1436. korona 1703, Aw: Popiersie w lewo, pod nim VIGO, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie TERTIO, srebro 29.92 g, S. 3576, rzadki typ, patyna

1437

1438

*1437. korona 1707, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Cztery tarcze herbowe królestwa Anglii, na rancie SEXTO, srebro 29.82 g, S. 3578, rzadszy typ wybity przed zjednoczeniem z królestwem Szkocji, ciemna patyna *1438. korona 1708, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Cztery tarcze herbowe Zjednoczonego Królestwa Anglii i Szkocji, na rancie SEPTIMO, srebro 29.79 g, S. 3602, rzadsza odmiana z liliami między tarczami

1439

III/III+ 1.750,III-

1.000,-

III+

3.000,-

III+

2.000,-

1440

Jerzy I 1714-1727 *1439. korona 1723, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Cztery tarcze herbowe, w polach SS-C-SS-C, na rancie DECIMO, srebro 29.97 g, S. 3640, patyna Jerzy II 1727-1760 *1440. korona 1732, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie SEXTO, srebro 29.82 g, S. 3686, ładna patyna

120


1441

1442

*1441. korona 1746, Aw: Popiersie w prawo, pod nim LIMA, Rw: Cztery tarcze herbowe, na rancie DECIMO NONO, srebro 30.13 g, S. 3689, patyna

II-

2.500,-

*1442. dolar zastępczy z owalną kontrmarką na monecie 8 reali Karola IV, 1795, Potosi, srebro 26.88 g, S. 3765A, patyna III

1.000,-

Jerzy III 1760-1820

1443

1444

*1443. dolar zastępczy z ośmiokątną kontrmarką na monecie 8 reali Karola IV, 1798, Meksyk, srebro 26.82 g, S. 3766, patyna *1444. Bank of England, dolar = 5 szylingów 1804, wybite na monecie 8 reali Karola IV, srebro 26.31 g, S. 3768

1445

III

1.250,-

III+

750,-

II+

750,-

II

1.500,-

I-

10.000,-

1446

*1445. korona 1819, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Św. Jerzy na koniu walczący ze smokiem, na rancie LIX., srebro 28.21 g, S. 3787, ciemna patyna Jerzy IV 1820-1830 *1446. korona 1822, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Św. Jerzy na koniu walczący ze smokiem, na rancie TERTIO, srebro 28.31 g, S. 3805, ładna patyna

1447 *1447. korona 1826, Aw: Popiersie w lewo, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, na rancie SEPTIMO, srebro 28.29 g, S. 3806, moneta wybita stemplem lustrzanym, bardzo rzadka, ciemna patyna

121


1448

1449

Wiktoria 1837-1901 *1448. korona 1844, na rancie VIII i rozetka, srebro 28.30 g, S. 3882

III+

750,-

*1449. korona 1845, na rancie VIII i gwiazdka, srebro 28.26 g, S. 3882, patyna

III+

750,-

III+

2.500,-

1451

1450

*1450. korona typu gotyckiego 1847, na rancie UNDECIMO, srebro 28.19 g, S. 3883, rzadki typ, patyna *1451. korona typu jubileuszowy 1887, srebro 28.39 g, S. 3921, piękny stan zachowania, delikatna patyna

I-

400,-

*1452. podwójny floren 1887, rzymska I w dacie, srebro 22.64 g, S. 3922, patyna

II/II+

250,-

*1453. podwójny floren 1887, arabska 1 w dacie, srebro 22.64 g, S. 3923, ciemna patyna

II/II+

250,-

I-

500,-

III+

250,-

1453

1452

1454

1455

*1454. korona typu jubileuszowego 1889, srebro 28.26 g, S. 3921, pięknie zachowana *1455. korona 1893, na rancie LVI, srebro 28.22 g, S. 3937, patyna

122


1456

1457

*1456. korona 1895, na rancie LVIII, srebro 28.36 g, S. 3937, lekko czyszczona

III+

250,-

*1457. korona 1900, na rancie LXIII, srebro 28.17 g, S. 3937, patyna

II-

350,-

1458

1459

Edward VII 1901-1910 *1458. korona 1902, srebro 28.24 g, S. 3978, ciemna patyna

III

200,-

*1459. korona 1902, matt proof, srebro 28.24 g, S. 3979

II+

500,-

1460 AUSTRIA Arcyksiążę Ferdynand 1564-1595 *1460. dwutalar bez daty, Ensisheim, Dav. 8093, Klemesch 1a, piękny i rzadki, patyna

II+/I- 10.000,-

1461

*1461. dwutalar bez daty, Hall, Dav. 8109A, M-T 318, rzadki, patyna

123

II

7.500,-


1462 Rudolf II 1576-1612 *1462. potrójny talar 1604, Hall, Dav. 3003, M-T 361, piękny i bardzo rzadki, ciemna patyna

II+

15.000,-

II/II+

5.000,-

I-

5.000,-

I-

5.000,-

1463

Arcyksiążę Leopold V 1619-1632 *1463. dwutalar 1626, Hall, Dav. 3336, M-T 459, bardzo ładny, patyna

1464 Arcyksiążę Ferdynand Karol 1632-1662 *1464. dwutalar bez daty, Hall, Dav. 3363, M-T 512, piękny egzemplarz

1465 Leopold I 1657-1705 *1465. dwutalar bez daty, Hall, Dav. 3252, M-T 762, piękny egzemplarz, patyna

124


1467

1466 *1466. talar 1692 / K-B, Krzemnica, Dav. 3262, Herinek 735, Huszar 1373, piękny egzemplarz

II+

1.800,-

I

2.000,-

II/II+

3.000,-

I/I-

1.600,-

I/I-

1.800,-

I-

1.600,-

II

2.500,-

II/II+

3.500,-

II+

2.250,-

Karol VI 1711-1740 *1467. talar 1725, Hall, Dav. 1054, Herinek 344, M-T 846, wyśmienity egzemplarz, ciemna patyna

1469

1468 Józef II 1780-1790 *1468. Austria - dukat 1782/E, Karlsburg, złoto 3.49 g, Fr. 199, Herinek 45, Huszar 1860 Franciszek II 1792-1806 (Franciszek I 1806-1835) *1469. dukat 1824/A, Wiedeń, złoto 3.50 g, Fr. 335, Herinek 134, Schlum. 166, piękny

1471

1470

*1470. dukat 1829/B, Krzemnica, złoto 3.50 g, Fr. 218, Herinek 168, Schlum. 201, Huszar 1933, piękny Franciszek Józef I 1848-1916 *1471. dukat jubileuszowy 1898/1848 / A, Wiedeń, złoto 3.49 g, Fr. 489, Herinek 71, Schlum. 582, wybite z okazji 50-lecia panowania, piękny egzemplarz

1472 Salzburg- arcybiskupstwo *1472. Jan Jakub Khuen von Belasi 1560-1586, talar 1564, Zöttl 610, Probszt 530, rysa na awersie, bardzo ładny

1474

1473 *1473. Paris Graf Lodron 1619-1653, dukat 1634, złoto 3.46 g. Zöttl 1349, Probszt 1113

*1474. Hieronim Graf von Colloredo 1772-1803, dukat 1784 / M, złoto 3.49 g, Zöttl 3149, Probszt 2399

125


1476 1475 *1475. Hieronim Graf von Colloredo 1772-1803, talar 1784 / M, Zöttl 3220, Probszt 2437, ładne lustro mennicze

II

600,-

I-

125,-

II

4.000,-

III+

1.000,-

II

1.000,-

Ołomuniec- biskupstwo *1476. Karol II Liechtenstein 1664-1695, 3 krajcary 1670, Suchomel/Videman 326, piękne

1477 Trautson- księstwo *1477. Graf Paweł Sixtus von Falkenstein 1589-1621, talar 1620, Dav. 3425, Donebauer 3950, ciemna patyna, rzadki

1478

1479

CHINY Prowincja Chihli (Pei Yang) *1478. dolar, rok 24 (1898), Pei Yang Arsenal, L&M 449, Kann 191, Yeoman 65.2, Hsu 21, patyna *1479. dolar, typ ze smokiem imperialnym, rok 25 (1899), Beiyang Arsenal (Tientsin), L&M 454, Kann 196, Yeoman 73, patyna

1481

1480

*1480. dolar, typ ze smokiem imperialnym, rok 34 (1908), Beiyang Arsenal (Tientsin), L&M 465, Kann 208, Yeoman 73.2, Hsu-37

III+

500,-

III-

200,-

Prowincja Hu-Peh *1481. dolar bez daty (1895), L&M 182, Kann 35, Dav. 166, ślad po zawieszce

126


1483

1482 Prowincja Kiang-Nan *1482. dolar bez daty (1898), L&M 217, Kann 71, Yeoman 145a.1, dwie punce na awersie

III

800,-

III+

1.000,-

Prowincja Kirin *1483. 50 centów 1900, na rewersie błędne oznaczenie nominału “Ɛ CΛNDΛRINS 6”, Kann 404, bardzo rzadko występująca odmiana

1485

1484 *1484. 50 centów 1905, L&M 558, Kann 520, Yeoman 182a.1, Hsu 485, uderzenie na rancie *1485. 20 centów 1901, L&M 539, Kann 435

1486

III+

250,-

II

125,-

II

200,-

I/I-

125,-

II+

100,-

II

100,-

II

125,-

I-/II+

250,-

1487

*1486. 20 centów 1903, L&M 549, Kann 473, rzadszy rocznik Prowincja Kwang-Tung *1487. 20 centów, bez daty (1891), L&M 135, Kann 28, Yeoman 201

1488

1489

*1488. 20 centów, bez daty (1891), L&M 135, Kann 28, Yeoman 201 Prowincja Mandżuria *1489. 20 centów, bez daty (1910), L&M 497, Kann 264, Yeoman 213a.3, Hsu 422, patyna

1490

1491

Prowincja Yunnan *1490. 50 centów, bez daty (1911-1915), L&M 422, Kann 170d, Yeoman 257, Hsu 294 Republika *1491. dolar, rok 9 (1920), popiersie Yuan Shih-Kai, Dav. 225, L&M 77, Kann 666, Yeoman 329.6, patyna

127


1493

1492

*1492. dolar pamiątkowy z portretem Sun Yat Sen, bez daty (1927), L&M 49, Kann 608, Yeoman 318a.1, Hsu 3, patyna II+

500,-

*1493. dolar pamiątkowy z portretem Sun Yat Sen, bez daty (1927), L&M 49, Kann 608, Yeoman 318a.1, Hsu 3

II+

500,-

II

400,-

III+

125,-

1494

1495

*1494. dolar pamiątkowy z portretem Sun Yat Sen, bez daty (1927), L&M 49, Kann 608, Yeoman 318a.1, Hsu 3 *1495. dolar, rok 23 (1934), z portretem Sun Yat Sen, Dav. 223, Yeoman 345, Kann 624, L&M 110, lekko czyszczony

1496 FRANCJA *1496. Ludwik XIV Wielki 1643-1715, podwójny louis d’or 1691 / A, typ à l’écu, złoto 13.45 g, Droulers 398, Fr. 428, ślady rdzy

1497

II

15.000,-

I-

750,-

1498

KUBA *1497. 2 peso 1916, Filadelfia, złoto 3.34 g, Fr. 6

NIDERLANDY *1498. Fryzja Zachodnia, dukat 1729, złoto 3.48 g, Fr. 295, Delm. 838, Verk. 59.5

1499

III+/II- 1.000,-

1500

*1499. Holandia, dukat 1737, złoto 3.54 g, Fr. 250, Delm. 775, Verk. 39.6

II

1.000,-

*1500. Holandia, dukat 1742, złoto 3.45 g, Fr. 250, Delm. 775, Verk. 39.6, drobna wada bicia

II-

1.000,-

128


1501

1502

*1501. Utrecht, talar lewkowy 1647, srebro 27.09 g, Delm. 845, Verk. 107.4, bardzo rzadki w tym stanie zachowania *1502. Utrecht, 3 guldeny 1794, srebro 31.79 g, Delm. 1150, Verk. 111.1, wyśmienity egzemplarz

1503

II+

600,-

I

1.500,-

II-

1.500,-

II

1.200,-

1504

NIEMCY Badenia *1503. Karol Leopold Fryderyk 1830-1852, dwutalar = 3 1/2 guldena 1841, Karlsruhe, srebro 37.07 g, Thun 24, Dav. 524, AKS 88 Bamberg- biskupstwo *1504. Franciszek Ludwig von Erthal 1779-1795, talar 1795, Norymberga, srebro 28.05 g, Dav. 1939, Krug 427

1505

1506

Bawaria *1505. Maksymilian I 1598-1651, talar 1618, Monachium, srebro 28.50 g, Dav. 6064, Hahn 62.a, Wittelsbach 823 *1506. Maksymilian I Józef 1799-1825, talar 1816, Monachium, srebro 29.41 g, Thun 44, Dav. 552, AKS 44, piękny

1507

III

2.000,-

I-/II+

1.200,-

I-/II+

1.500,-

II+

4.000,-

1508

Brunszwik-Wolfenbüttel *1507. Wilhelm I 1831-1884, dwutalar 1856, Hanower, srebro 37.12 g, wybity z okazji 25-lecia panowania, Thun 122, Dav. 635, AKS 97 Corvey- opactwo *1508. Karol von Blittersdorf 1722-1737, talar 1723, Brunszwik, srebro 29.13 g, Dav. 2199, Weingärtner 185.b, patyna

129


1509 Frankfurt- miasto *1509. dwutalar = 3 1/2 guldena 1847, Frankfurt, srebro 37.14 g, Thun 131, Dav. 641, AKS 2, bardzo ładny

I-/II+

1.800,-

II

1.500,-

II-

2.000,-

II/II+

5.000,-

1510

Harz *1510. talar chrzcielny /tauftaler/ bez daty (przed 1680), srebro 29.16 g, Knyph. 2795, pęknięty, ale bardzo ładny

1511

1512

Hesja-Kassel *1511. Wilhelm II 1831-1847, dwutalar = 3 1/2 gulden, 1843, Kassel, srebro 37.08 g, Thun 185, Dav. 693, AKS 43 Öttingen *1512. Jan Alojzy I 1737-1780, talar 1759, srebro 29.14 g, Dav. 2501, Löffelholz 397, rzadki, patyna

1513

1514

Prusy *1513. Fryderyk Wilhelm III 1797-1840, talar 1814 / A, Berlin, srebro 22.05 g, Thun 244, Dav. 756, AKS 11

II

400,-

II-

1.500,-

Saksonia *1514. Jan Jerzy II 1656-1680, talar wikariacki 1657, srebro 28.96 g, Schnee 901, Merseb. 1156, Kahnt 492, patyna

130


1515

1516

*1515. Fryderyk August I 1806-1827, talar 1816 / IGS, Drezno, srebro 27.86 g, Thun 293, Dav. 854, AKS 12, patyna

II-

500,-

II

5.000,-

II+

4.000,-

II/II+

4.000,-

II+

10.000,-

*1520. połtina 1719, Moskwa, z błędem na awersie АЛѮІЕВИЧЬ, Diakov 30, GM 104.9, wada blachy, rzadka, patyna III+

2.000,-

Saksonia-Altenburg *1516. Józef 1834-1848, dwutalar = 3 1/2 guldena 1841 / G, srebro 37.11 g, Thun 353, Dav. 811, AKS 48, patyna

1517

1518

Saksonia-Weimar *1517. Karol Fryderyk 1828-1853, dwutalar = 3 1/2 guldena 1848, Berlin, srebro 37.13 g, Thun 383, Dav. 844, AKS 20, patyna Schwarzburg-Sondershausen *1518. Günther Fryderyk Karol II 1839-1880, dwutalar = 3 1/2 guldena 1845, Berlin, srebro 37.11 g, Thun 399, Dav. 920, AKS 37, ładne lustro, patyna

1519 Cesarstwo Niemieckie *1519. Schaumburg-Lippe, Jerzy 1893-1911, 20 marek 1898 / A, Berlin, Jaeger 285, bardzo rzadkie, ładnie zachowane

1520

1521

ROSJA Piotr I 1699-1725 Anna 1730-1740 *1521. rubel 1732, Kadaszewski Dwor, Diakov 9-17, patyna

III

131

800,-


1524

1523

1522 Katarzyna II 1762-1796 *1522. rubel 1768 / СПБ - АШ, Petersburg, Diakov 201, GM 9.7, rysy w tle

III

400,-

III+/II-

300,-

III+

250,-

III

4.000,-

*1526. rubel 1829 / СПБ - НГ, Petersburg, Bitkin 107

III+

400,-

*1527. rubel 1843 / СПБ - АЧ, Petersburg, Bitkin 202, bardzo ładny

II+

800,-

II-

125,-

II-

300,-

*1523. 20 kopiejek 1768 / СПБ, Petersburg, Diakov 208, GM 9.12 Paweł I 1796-1801 *1524. żeton koronacyjny (1797 r.), srebro 21 mm, 3.44 g, Diakov 243.11, Bitkin Ж230 (R), patyna

1525 Mikołaj I 1825-1855 *1525. 5 rubli 1831 / СПБ - ПД, Petersburg, złoto 6.20 g, Bitkin 4, mennicza wada blachy

1526

1527

1528

1529

*1528. 25 kopiejek 1850, СПБ - ПА, Petersburg, Bitkin 301 Aleksander II 1855-1881 *1529. rubel 1877 / СПБ - НI, Petersburg, Bitkin 90

1530

1531

*1530. połtina 1857 / СПБ - ФБ, Petersburg, Bitkin 51, patyna, piękna

I-

250,-

*1531. połtina 1859 / СПБ - ФБ, Petersburg, mała korona na rewersie, Bitkin 97, piękna, delikatna patyna

I

300,-

132


1532

1533

*1532. 25 kopiejek 1860 / СПБ - ФБ, Petersburg, św. Jerzy bez płaszcza, Bitkin 134, piękne

I-

150,-

I-

2.500,-

I-

5.000,-

II

2.000,-

*1536. 10 rubli 1910 (ЭБ), Petersburg, złoto 8.60 g, Kazakov 376, bardzo ładne i rzadkie

I-

6.000,-

*1537. 5 rubli 1909 (ЭБ), Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 360, rzadki rocznik, piękne

I

2.000,-

Aleksander III 1881-1894 *1533. 5 rubli 1889 (АГ), Petersburg, litery АГ na szyi, złoto 6.44 g, Bitkin 34, piękne

1534

1535

*1534. 5 rubli 1894 (АГ) Petersburg, złoto 6.45 g, Bitkin 40, rzadkie i pięknie zachowane Mikołaj II 1894-1917 *1535. 10 rubli 1909 (ЭБ), Petersburg, złoto 8.60 g, Kazakov 359, rzadki rocznik

1537

1536

1538

1539

*1538. rubel 1895 (АГ), Petersburg, Kazakov 9, wybity głębokim stemplem, rzadki rocznik

III

400,-

I

400,-

*1540. 50 kopiejek 1911 (ЭБ), Petersburg, Kazakov 396, patyna

II

125,-

*1541. 50 kopiejek 1912 (ЭБ), Petersburg, Kazakov 417, patyna

II

125,-

*1539. rubel 1897 (АГ), Petersburg, Kazakov 76, piękny, patyna

1541

1540

1543

1542 *1542. 25 kopiejek 1895, Petersburg, Kazakov 13

II-

200,-

*1543. 25 kopiejek 1900, Petersburg, Kazakov 208

II-/II+

500,-

133


1544

1545

*1544. 15 kopiejek 1917 / ВС, Petersburg, Kazakov 525, rzadkie

I-/II+

200,-

I-

125,-

II+

20.000,-

I

2.000,-

ZSRR 1924-1991 *1545. rubel 1924 (ПЛ), Fedorin 9

1546 USA *1546. 20 dolarów (“Rzymska Data”) 1907, Filadelfia, Aw: Liberty stojąca na wprost z pochodnią i gałązką, z prawej data rzymskimi cyframi, Rw: Orzeł w locie i napis u góry, Fr. 182, złoto 33.40 g, wysoki relief, rzadka i bardzo efektowna moneta, uderzenie na rancie

1547 *1547. 2 1/2 dolara 1926, wybite z okazji 150-lecia niepodległości, złoto 4.17 g, wyśmienity stan zachowania

1548 WĘGRY Maria Teresa 1740-1780 *1548. 15 krajcarów 1749 / K-B, Krzemnica, Herinek 1116, Huszar 1714

KONIEC AUKCJI

134

II+

200,-


INDEKS Anglia - 1422 - 1459 Austria - 1264, 1265, 1460 - 1472 Ołomuniec - biskupstwo - 1476 Salzburg arcybiskupstwo - 1472 - 1476 Trautson - księstwo 1477 banknoty - 1181 - 1265 Bizancjum - 508 - 520 biżuteria patriotyczna 1414 - 1416 Bułgaria - 521 Chiny - 1266 - 1269, 1478 - 1495 Francja - 522, 523, 1496 Gdańsk - Wolne Miasto - 1107 - 1112 Grecja - 501 - 507 Kraków - Wolne Miasto - 1068 Kuba - 1497 Kurlandia - 1141 Litwa - 524 - 527 Łódź - Getto - 1113 - 1114 medale - 1242 - 1407 monety dominialne - 1177 monety wojskowe - 1178 - 1180 Niderlandy 1498 - 1502 Niemcy Badenia - 1503 Bamberg - biskupstwo - 1504 Bawaria - 1505, 1506 Brunszwik - Wolfenbüttel - 1507 Corvey - opactwo - 1508 Frankfurt - miasto - 1509 Hesja Kassel - 1511

Öttingen - 1512 Prusy - 1513 - 1515 Saksonia - 1149, 1514 Saksonia Altenburg - 1516 Saksonia Weimar - 1517 Schaumburg - Lippe - 1519 Schwarzburg - Sonderhausen - 1518 odznaki - 1417 - 1421 Palestyna - 1270 papiery wartościowe - 1271 - 1291 plakiety - 1408 - 1413 Polska królewska - 528 - 540, 565 - 1035 Księstwo Warszawskie - 1038 - 1042 porozbiorowe - 1036, 1037, 1043 - 1061, 1069 - 1084 Powstanie Listopadowe - 1062 - 1067 II Rzeczpospolita Polska - 1085 - 1095 PRL - 111 - 1120 III Rzeczpospolita Polska - 1121 - 1122 monety próbne - 1096 - 1106, 1123 - 1140 Pomorze - 541, 1142 - 1144 Prusy Książęce - 1145 - 1148 Rosja - 1520 - 1544 Śląsk - 542 - 547, 1150 - 1173 Trewir - 1174 - 1176 arcybiskupstwo USA - 1546, 1547 Węgry - 1548 Włochy - Sycylia - 548 Zakon krzyżacki - 549 - 564 ZSRR - 1545

135


136

WCN 48  
WCN 48  

Warszawskie Centrum Numizmatyczne - auction catalogue 48

Advertisement