Page 1

Maak kennis met vzw De Bolster


Wie zijn we? Volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunen in hun levensverhaal is de kernopdracht van vzw De Bolster. De missie is de steeds weerkerende toetssteen voor elke begeleiding: “Je eigen leven vorm geven, met ondersteuning daar waar nodig, met respect voor jouw levensverhaal, met oog voor jouw kwaliteit.�

de bolster


De naam en het logo van De Bolster brengen de twee kernelementen uit de missie in woord en beeld samen: ondersteunen en ontplooien of ontbolsteren. In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen krijgen 320 personen met een verstandelijke beperking en 30 personen met een niet-aangeboren hersenletsel begeleiding. De Bolster heeft vestigingen in Gavere, Zingem, Ronse, Herzele, Kluisbergen, Zottegem en Zwalm.

de bolster


Ondersteuning: in dialoog en op maat De cliënt voert zo veel als mogelijk de regie over zijn eigen leven en wordt daarin bijgestaan door de mensen die in zijn leven betekenisvol zijn. Dit is in de eerste plaats zijn sociaal netwerk, zoals familie en vrienden. De medewerker fungeert als bruggenbouwer en nodigt de cliënt uit om met zijn sociaal netwerk in dialoog te gaan over zijn kwaliteit van leven. Het partnerschap tussen de cliënt, de voorziening en het netwerk resulteert steeds in ondersteuning op maat, op vlak van wonen zowel als dagbesteding.

zorg en ondersteuning


Om een kwalitatief antwoord op elke ondersteuningsvraag te kunnen garanderen, verbetert De Bolster voortdurend haar infrastructuur door nieuwbouw- en renovatiewerken, wordt er geĂŻnvesteerd in eigen medische en paramedische dienstverlening (zoals de verpleegkundigen, de psychiater, de huisarts, de logopedisten en de kinesisten) en is verse voeding uit de eigen keuken een echte troef.

zorg en ondersteuning


Woonondersteuning Vzw De Bolster wil aan alle cliënten een plek bieden waar het goed is om te leven. Cliënten kunnen residentieel verblijven op het domein van de voorziening zelf of kunnen inclusief wonen in een huis in de straat. Zowel voltijds als deeltijds wonen zijn mogelijk. Tijdelijk verblijf maakt eveneens deel uit van het aanbod. De begeleidingsintensiteit varieert van 24u/24u en 7d/7d tot een beperkt aantal uur per week. Voor enkele specifieke doelgroepen wordt gespecialiseerde woonzorg voorzien: cliënten met een meervoudige beperking, met gedrags- en emotionele problematiek, met bijkomende autismespectrumstoornissen of personen met een nietaangeboren hersenletsel. zorg en ondersteuning


Focus op inclusie De Bolster zet in op verankering in de maatschappij. Via verschillende initiatieven als buurtfeesten, tewerkstelling van cliĂŤnten in lokale scholen,... verbindt de voorziening zich met de buurt. Zo ontstaat een kruisbestuiving tussen de wensen, talent en dromen van personen met een beperking en de vragen en noden die leven in de omgeving. Sommige cliĂŤnten hebben minder of geen behoefte om deel uit te maken van de samenleving. Voor deze cliĂŤnten biedt De Bolster ondersteuning op het domein van de voorziening.

zorg en ondersteuning


Dagondersteuning Vzw De Bolster voorziet een ruim aanbod aan activiteiten naargelang de noden en de wensen van de cliĂŤnten. CliĂŤnten kunnen er terecht in de belevingsgerichte of activerende dagondersteuning om te snoezelen, muziek te maken, hout te bewerken, te tuinieren, kaarsen te gieten, te schilderen of te tekenen, te sporten, ... Meer arbeidsmatige activiteiten worden aangeboden in het arbeidscentrum of in een reguliere werkomgeving via begeleid werken of enclavewerking. Zowel wie in de voorziening verblijft als personen die nog thuis wonen kunnen gebruik maken van de dagondersteuning. Dit kan zowel voltijds als deeltijds, permanent of tijdelijk. Binnen een bepaalde regio kunnen cliĂŤnten die enkel overdag komen, gebruik maken van de ophaaldienst.

zorg en ondersteuning


zorg en ondersteuning


Individuele ondersteuning Vzw De Bolster biedt ook meer geïndividualiseerde ondersteuning. Dit kan gaan van begeleiding bij zelfstandig wonen, een helpende hand onder de vorm van persoonlijke assistentie, ondersteuning aan huis, ondersteuning op de werkplek, ‌ Deze begeleiding gaat door bij de cliÍnt thuis, op verplaatsing zoals op de werkplek, of in De Bolster zelf.

zorg en ondersteuning


zorg en ondersteuning


Medewerkers Vzw De Bolster hecht belang aan de professionalisering van haar medewerkers. Via een breed vormingsaanbod blijven zij mee in hun vakgebied en scherpen ze voortdurend hun talenten aan. De participatieve organisatiecultuur zorgt ervoor dat medewerkers hun kennis in de praktijk kunnen omzetten. Welbevinden is een tweede pijler in de visie op medewerkers. Daarom wordt er ingezet op dialoog en samenwerking. Individuele gesprekken en teamdagen werken hierbij bevorderend. In totaal zetten 350 medewerkers zich in om bij te dragen tot de kwaliteit van leven van de cliĂŤnt.

werkende handen


werkende handen


Een bevraging door externe partners bracht de waarden die het handelen van de medewerkers richten in beeld. Een medewerker van De Bolster: - stelt de mens centraal - werkt krachtgericht - is een hartelijke professional - ziet zijn team als basis - heeft een open grondhouding - heeft een goede band met zijn coachende, direct leidinggevende - is creatief en vindingrijk - feest graag

werkende handen


werkende handen


Vrijwilligers Met het inschakelen van vrijwilligers op diverse domeinen wil vzw De Bolster de cliënten maximale kansen op ontplooiing bieden. Vrijwilligers ondersteunen de medewerkers in hun taak, bieden vanuit hun eigen interesses extra kansen en activiteiten aan en/of onderhouden een vriendschapsrelatie met één bepaalde cliënt. Ook voor feesten of andere evenementen die wij organiseren is hulp van vrijwilligers steeds welkom.

Een grote troef van ons vrijwilligersplatform is onze website www.buitenbolsteren.com! Op deze website worden volgende 3 thema’s uitvoerig belicht; een ‘Kalender’, de ‘Wensen Cliënten’-pagina en een ‘Vaste Activiteiten’- pagina waar tal van leuke uitstappen staan. werkende handen


Stagiairs Vzw De Bolster ziet het als haar maatschappelijke opdracht om aan studenten een plek te bieden waar ze de nodige ervaring voor het latere werkveld kunnen opdoen. Binnen de voorziening krijgen stagiairs de ruimte om concreet aan de slag te gaan met hun theoretische kennis uit de schoolbanken. Door correcte feedback en oprechte waardering groeien stagiairs uit tot professionals. Vooral woonbegeleiders en ergotherapeuten vinden in De Bolster een stageplaats, maar ook in de keuken, de technische dienst of in de administratieve diensten kunnen studenten de kneepjes van het vak leren.

werkende handen


Samenwerkingsverbanden Binnen Zuid-Oost-Vlaanderen stemt De Bolster met andere voorzieningen af omtrent de spreiding van ondersteuningsvormen binnen de regio. In de toekomst zal ook de dialoog met de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de reguliere diensten versterkt worden. De Bolster is verankerd in volgende samenwerkingsverbanden:

Tabor

Tabor is de koepelorganisatie waarvan De Bolster samen met 60 andere organisaties deel uitmaakt. De groep versterkt waardegericht ondernemen in de sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs. Ze biedt de partnerorganisaties ondersteuning op maat op het vlak van communicatie, financiĂŤn, aankoop, ICT, infrastructuur en personeel & organisatie.

TeSaam

TeSaam is een gemeenschappelijk aanmeldingspunt voor meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het omvat TeSaam Vlaamse Ardennen en TeSaam Ergmont-Dender.

partners


Dat tikkeltje meer... giften en sponsoring De werking van vzw De Bolster wordt bijna uitsluitend gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Jammer genoeg zijn deze middelen niet steeds toereikend om ook voor de kers op de taart te zorgen. Allerhande grote en kleine sponsorprojecten zorgen vaak voor dat extraatje voor de cliĂŤnt. De werking van onze voorziening steunen kan op verschillende manieren. Ofwel via het sponsoren van een bepaald project of door het overmaken van een gift. Ook het legaat (met in het bijzonder het duo-legaat) vormt een goede mogelijkheid om een deel van de erfenis (via testament) over te laten aan de organisatie. FinanciĂŤle giften kunnen worden gestort op het rekeningnummer van de vestiging. Zwalm: BE83 2900 1433 6015 Kluisbergen: BE09 4447 5918 7157 partners


Contactgegevens Kasteeldreef 2  •  9630 Zwalm (Beerlegem) Tel. 055 33 96 96  •  Fax 055 49 57 79 Stationsstraat 3  •  9690 Kluisbergen Tel. 055 39 00 00  •  Fax 055 38 77 75 www.vzwdebolster. be

secretariaat@vzwdebolster. be www.facebook.com/vzwdebolster

een uitgave van vzw de bolster

- 2018

Folder vzw De Bolster  
Folder vzw De Bolster  
Advertisement