__MAIN_TEXT__

Page 1

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА Книгата е част от дейностите по проект "Against youth unemployment through social entrepreneurship" по КД1, сектор „Младеж“ на програма Еразъм+ с Дог.№ 2016-3-BG01-KA105035230, книгата се издава със Съфинансиране от програма Еразъм+ и Центъра за Развитие на Човешките Ресурси. Изложените позиции в книгата не отразяват официалните позиции на ЦРЧР, програма Еразъм+ и Европейската Комисия. Всички изложени тези и позиции, отразяват вижданията на авторите и позициите на партньорските организации по проекта. Координираща организация:

Сдружение „Институт Перспективи“ - България Партньорски организации: Сдружение „ За развитие, образование и труд“ – Словакия Обединените общества на Балканите – Гърция Център за европейска прогресия – Белгия; Комитет за разбирателство- Италия; Сдружение „Авейро - Вива“ – Португалия; Община Алба Юлия – Румъния; Сдружение „Езици & Компания“ – Франция;


СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА КНИГА С МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО © Съставител: Ахмед Османов Куйтов Издателство: ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ гр. Свищов Печат: Дейликонт Корици: Симеон Веселинов Симеонов © Авторски колектив: I и II глава – Ахмед Османов Куйтов III глава – Румяна Стефанова Иванова IV глава – Никола Николаев Живков V глава – Даниела София Алмедиа Маракуеш, Имане Саоуди, Мариета Николаева Живкова, Николица Ангелополу, Теано Каратханси, Анна Бонфиглио, Силвио Лестач. VI глава – Барбара Ленграу, Дженифър Мотола, Меган Алкон, Николау Лавреш, Пиер-Франсоа Ди Стефано, Виктория Огнянова Иванова, Винсент Ферко. VII глава – Габриела Колото, Лучия Ханкова, Димитра Даламагка, Мария Кордали, Максим Вандекерчкове, Кармен Елена Гамзет, Гонсало Вале. VIII глава – Любослав Недялков Лесичков, Сара Рабраоул, Антони Патрик Емпен, Вероника-Космина Муршан, Беатриз Исабек Мигиелс Хенрикуеш Ферера, Анешка Варгова. IX глава – Марко Антонио Берти, Ирис Кампос, Ребека Русу, Зузана Пустайова, Клаудия Прачия, Алберто Калегари. X глава – Паола Пинна, Колин Хоренбек, Луминица Андреа Молдован, Овидиу Валентин Бок, Симеон Веселинов Симеонов, Джейсън ВайсСтергадис. Рецензент: Доц. д-р. Николай Живков Преводачи: Марин Бончев Маринов, Венциславова Боболова.

Сандра – Мария Хенриксон, Даниела

ISBN 978-619-7304-04-6 (мека подвързия) ISBN 978-619-7304-05-3 (pdf) Свищов Май, 2017


СЪДЪРЖАНИЕ

I.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА.....................................4стр.

II.

ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА НЕАКТИВНИТЕ МЛАДИ ХОРА................................................................................6стр.

III.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ И КУЛТУРА…………………………........12стр.

IV. ОСНОВНИ ТЕМИ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБМЕНА…………………………....18стр. МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СЪЗДАДЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЕРИОДА 2230.04.2017 Г. V.

F2F (ЛЕТИ КЪМ БЪДЕЩЕТО)………………...……27стр.

VI. DBDT – ПИЙТЕ ПО-ДОБРЕ, ПИЙТЕ ЗАЕДНО……34стр. VII. ЗЕЛЕНА ПЧЕЛИЧКА………………………………..43стр. VIII. ПЕЧЕМ ЗА ТЕБ……………………………………....51стр. IX. МЛАДЕЖКА ВРЪЗКА……………………………….56стр.

X.

УСТОЙЧИВ ИНКУБАТОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА МРЕЖА………………………………………………..62стр.


(I Глава) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА „Срещу младежката безработица чрез социалното предприемачество“ е съвместно разработен проект от осем организации изпълняващи дейности в интерес на младите хора от Италия, Португалия, Франция, Белгия, Гърция, Словакия, Румъния и България. Основен проблем в Европейският съюз все още е твърде високият дял на т.нар. „NEETs – група“ - младите хора, които нe работят, нe се образоват, нe се обучават. По данни на Евростат от 11 август 2016, на ниво 28 страни членки на ЕС, равнището на младежите на възраст 15-24г., които попадат в NEETs групата е 12%. Отчитайки предизвикателствата, произтичащи от мигрантската криза, населването на Европа с хора от други култури и националности, възниква нуждата от иновативни решения за бъдещето съвместно съжителство. Вземайки предвид съществуването на социални проблеми, които са извън икономическата сфера и не се превъзмогват чрез иманентните социални функции на предприемачеството и пазарната икономика. Партньорските организации си поставихме за основна цел на проекта чрез споделянето на добри практики между младежи, експерти, представители на публичните власти, бизнеса и социални предприемачи да повишим знанията на 32 младежи на възраст 15-24г. от NEETs групата и 8 тийм лидери на възраст 18+, които да са способни самостоятелно или в група да развият процесът от идея до работещ модел на социалното предприемачество. Основните дейности, които реализирахме по проекта са младежки обмен- програмни страни, който бе проведен в гр. Свищов, България с участието на всички партньорски организации. Чрез младежкият обмен с участието на 32 младежи и 8 тийм лидера и съвместна им работа за девет дневен период, изпълнихме основната цел на проекта за повишаване знанията на целевата група, която вече е бъде способна в група да развива процесът от идея до работещ модел на социалното предприемачество. За да се въздействаме пряко върху младежите на възраст 13-30г. живеещи в регионите на организациите партньори, които попадат в NEETs групата, всички участници организираха и проведоха по една самостоятелна инициатива за мултиплициране на опита, чрез която приложиха директно новопридобитите си компетентности от младежкият обмен. В хода на реализация на проект бяха използвани основно методите и техниките на неформалното учене като:Брейнсторминг; Канава, Мандала, Презентации; Работа по групи; Споделено пространство; Творчески работилници; Драма театър; Дискусии и задълбочени обсъждания; Учене чрез създаване; Хепънинги; Комуникационни точки; Симулации; Игрови техники като айс брейк игри; енерджайзъри с акцент на междукултурният тип и др. 4


Всички участници подготвиха съвместно 6 идейни модели за стартиране на бизнес, основан на принципите на социалното предприемачество. Чрез издаването и разпространението на настоящата книга, Вие, нейните читатели, имате възможност да разберете как младите европейци отговарят на редицата предизвикателства, свързани с безработицата. Моделите са разписани по начин, достъпен за широк кръг от хора. Моделите са в състояние да бъдат приложени навсякъде в Европа. Посредством книгата предоставяме възможност на Читателят, да осъзнае основният мотив на социалното предприемачество, според който личността трябва да спомага за решаването на социални задачи на уязвими групи и членове на обществото. При разработването на идеите за социалното предприемачество, младежите участвали в обмена са вземали в предвид възможността за включването на мигранти в процесът по имплементиране на социалните предприятия, което от своя страна благоприятства създаването на условия за ангажирането на неактивната работна сила сред мигрантите, което от своя страна насърчава както толерантността, така и утвърждаването на модели за работа и взаимопомощ между „старите“ и „новите“, европейци, което ще бъде предпоставка за устойчив и приобщаващ растеж на ЕС. Чрез успешното изпълнение на дейностите по проекта последва влияние изразяващо се в повишаване на институционалният капацитет на неправителствените организации и заинтересованите страни, изпълняващи политики в областите на социалната сфера, образованието и обучението. Постигна се стимулиране на образованието и обучението. Разшири се равният достъп до възможностите за учене на описаните целеви групи, чрез използваните неформални методи. Участниците осъвремениха своите познания, компетенции и умения за развитието на социално предприемачески идеи. Чрез последващото реализиране на идеите в работещи бизнес модели, се повишават възможностите за наемането на безработни младежи, което ще понижи все още високите нива на младежката безработица в ЕС. Новосъздадените идейни модели на социалното предприемачество, спомагат за обединението на усилията на младежи, бежанци, неправителствени организации и инвеститори срещу огромният проблем на младежката безработица, чието решение според участващите в проекта партньорски организации е възможно чрез създаването и прилагането на предприемачески идеи, благоприятстващи социалното развитие на цялата европейска общност.

5


(II Глава) ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА НЕАКТИВНИТЕ МЛАДИ ХОРА Младите хора могат да се справят сравнително лесно с кратки периоди на безработица, докато трайната безработица има изключително силно отрицателно въздействие върху бъдещите им възможности за включване в пазара на труда. Дългосрочното отсъствие от пазара на труда води до финансово напрежение и по-ниско ниво на психологическо и социално благоденствие за младите хора. Необходими са инициативи за социално приобщаване, които имат за цел да надхвърлят пазара на труда. Въпреки наличието на отрицателните данни, показващи влиянието на продължителната безработица сред младите хора проучванията не показват ясна тенденция на увеличаване на публичните инвестиции. Политиките за социално приобщаване включват следните инициативи:  Мерки, основани на общността, с акцент върху гражданското участие и развитието на общността;  Персонализирано обучение и житейски умения;  Мерки за повишаване на осведомеността и за застъпничество с цел преодоляване на структурните бариери пред включването на младите хора;  Обучение за изграждане на капацитет за професионалисти, работещи със социално изключени лица. Посочените инициативи, предоставяни предимно от организации извършващи работа в обществена полза, т.е. юридически лица с нестопанска цел, включват менторство и консултиране, подкрепа, доброволчеството, гражданското участие, образование като основни опорни точки. Използваните общи инструменти се основават на човешките отношения (информация, консултиране, изграждане на капацитет). Подкрепени от предоставянето на ресурси (финансова помощ, техника). (Social inclusion of young people, 2015:1-2) Политиката на пазара на труда и социалната грижа за младите хора, преди всичко е отговорност на самите държави членки на ЕС. Докато институциите на ЕС и преди всичко Европейската комисия, чрез различни механизми оказват подкрепа в борбата с младежката безработица и високите нива на не активност на младите европейци. ЕС има отговорност спрямо тях. 6


Съюзът допринася за развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки. Ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно подкрепя отговорностите на държавите-членки при създаването на съдържанието на учебния процес и организирането на образователната система с тяхното културно и езиково разнообразие. Действията на Съюза целят:  Развиването на европейско измерение в образованието, особено чрез обучение и изучавания на езиците и кулутурата на държавите-членки.  Насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез стимулиране на академичното признаване на чуждестранни дипломи.  Насърчаване на сътрудничеството между образователните институции.  Развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са общи за образователните системи на държавите-членки.  Насърчаване участието в младежки обмени и участието на младите хора в демократичния живот на Европа.1 Визията2 на ЕС по отношение на младите хора e те максимално да развият и оползотворят своя потенциал. Тази визия се отнася до всички, но действията следва да се насочат първо към онези с по-малки възможности. Визията се основава на двуизмерен подход:  Инвестиране в младежта: заделяне на повече средства за развиването политики, които засягат младите хора в ежедневието им и допринасят за тяхното личностно развитие и благоденствие.  Концентриране на потенциала на младите хора: изразява се в разгръщане на възможностите на младите хора за активно участие в гражданското общество и възприемане на ценностите и целите на ЕС. Освен официалното - формално образование трябва да бъде подкрепяно и развивано неформалното образование, което да допринесе за развитието и постоянното самоусъвършенстване на хората през целия им живот, като се развива неготово качество, като се признават резултатите му и като се насърчава, чрез приобщаването му във формалните образователни институции.

1

Чл.165 от ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

2

Брюксел, 27.4.2009 ; COM(2009) 200 окончателен

7


Най-значимата подкрепа, която се оказва от ЕС спрямо неактивните млади хора е свързана с утвърждаването на младежката работа посредством неформалните техники на учене. През последните десетилетия акцентът на младежката работа от запълване на свободното време и личностното развитие се премести върху образованието и подготовката на младите хора за пазара на труда. За пример може да послужи най-голямата програма за образование на ЕС – „Еразъм+“, която подкрепя организирането младежки инициативи и проекти, с условието участващите млади хора да развиват ключовите си компетентности. Подкрепата за младежката работа, предоставяна на европейско равнище, стана част от историята на младежката работа в Европа. Последователната еволюция на европейските програми започваща от "Младежта за Европа" (влязла в сила през 1989 г.) простираща се до "Еразъм+" (стартирала през 2014). Обхванала през последните години повече от 2,5 милиона млади хора и младежки работници, които са участвали в различни видове предимно транснационални дейности за неформално учене, финансирани от тези програми. Техният тематичен фокус се разви като функция на социално-политическия контекст и положението на младите хора в Европа. В програмите има общи черти, които постоянно са насочени към младежите с ограничени възможности и в риск от социално изключване. Програмите имат за основна цел да предлагат опит, чрез алтернативно обучение и неформално учене, който едновременно да повишава техните умения, но същевременно да развива и активното гражданство. Програмите на ЕС също подкрепиха развитието на европейската „Политиката за младежта“ и по този начин повлияха върху националните политики за младежта и законодателството на страните членки. Това спомогна за по-доброто дефиниране на работата с младежта и е налице признаване на този специфичен и разнообразен сектор в цяла Европа. Целите на ЕС за периода 2010г. - 2018г. са да се подобрят възможностите на младите хора за достъп до образованието, пазара на труда и да се насърчава активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността. Неформалното учене и младежката работа включват индивидуално преподаване, с акцент върху способностите, талантите и силните страни на младежите. Използват се привлекателни методи като семинари, интервюта, симулации и др., в които младите хора участват и се учат от своите 8


връстници в среда, където те откриват своя потенциал и способности за вземане на решения. Опитът им помага да направят своя избор за бъдещето си личностно и професионално развитие и да придобиват компетентности, които се ценят в обществото и на пазара на труда. Чрез участието си в инициативи боравещи с методологията на неформалното учене, младежите развиват трансверсни умения, като социално доверие, самоуважение, взаимоотношения – „връстници и възрастни“, работа в екип и мотивация, автономност и капацитет за вземане на решения, планиране и управление на проекти. Неформалният контекст от своя страна предоставя на младите хора повече увереност да комуникират на други езици. Активното взаимодействие с връстниците си от различни държави засилва междукултурния характер и може да укрепи чувството за европейско гражданство. Гъвкавостта и неформалността помагат на младежките работници да достигнат по-ефективно до младите хора, които са в неравностойно положение. Младежката работа посредством методологията на неформалното учене има за цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на безработицата и на пазара на труда. Също така помага на младежите да отговорят на социалните предизвикателства в една все по-мултиетническа и мултикултурна Европа, насърчавайки ги към култура на солидарност, грижа и разбиране, борбата със социалното изключване. Чрез младежката работа се създава чувство за принадлежност към ЕС и се спомага за създаването на сплотеност и динамични национални общности, както и европейско чувство за политическо сближаване. Значението на сътрудничеството демонстрирано през последните 30 години за изпълнението на Европейските младежки програми е очевидно. Иновативен характер на подкрепяните дейности, насърчаването на европейско мислене, гъвкавостта и мобилна работна сила, това са едни от основните пунктове заложени в програмите на ЕС. Тези програми осигуряват на младежта равенство във възможностите, като допълват съществуващите инициативи или изпълняват ролята на компенсаторни механизми. Програмите на ЕС за младежта също така обединяват Европа. ЕС може да бъде катализатор на партньорствата между държавите - членки в ЕС и други страни, за да се повиши осведомеността младежта – по темите за това „Какво ЕС може да направи за младежта?“. Програма „Еразъм+“ е разработена с цел да подпомага усилията на държавите по програмата, да оползотворяват най-ефективно младежкият потенциал, талант и социални активи пречупени през призмата на ученето през целия живот, посредством предоставяне на подкрепа за формално, 9


неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието и обучението. Освен това програмата разширява възможностите за сътрудничество и мобилност между държавите партньори, по-специално в областите на висшето образование и младежта. Чрез изпълнението на програма „Еразъм+“ се допринася за постигането на:  Целите на стратегията „Европа 2020“, включително водещата цел в областта на образованието;  Целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), включително съответните критерии;  Устойчивото развитие на държавите партньори в областта на висшето образование;  Общите цели на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018 г.);  Целта за развиване на европейското измерение в спорта, по-специално масовия спорт, в съответствие с работния план на Европейския съюз за спорта;  Популяризирането на европейските ценности в съответствие с чл. 2 от Договора за Европейския съюз. Програма „Еразъм+“ има за цел да стимулира равнопоставеността и приобщаването, като предоставя улеснен достъп на участниците в неравностойно социално положение и с по-малко възможности в сравнение с техните връстници всеки път, когато неравностойно положение ограничава или възпрепятства участието в транснационални дейности. Друг инструмент подпомагащ включването на неактивните млади хора е „Гаранцията за младежта“ . Това е ангажимент, поет от всички страни от ЕС, за да се гарантира, че всички млади хора до 25-годишна възраст получават:  качествени предложения за работа;  продължаващо обучение;  възможност за чиракуване или стаж; В срок от четири месеца след като станат безработни или напуснат системата на формалните образователни институции. Чрез този инструмента се помогна за подобряване на живота на милиони млади европейци. От януари 2014 г. насам 14 милиона младежи са участвали в схеми по гаранцията за младежта.

10


Около 9 милиона младежи са приели получените предложения, повечето, от които са били предложения за работа. Близо 2/3 от младежите, напуснали схемите по „Гаранцията за младежта“ през 2015 г., са приели предложения за работа, образование, стаж или чиракуване. По инициативата за младежка заетост е предоставена пряка помощ на над 1,4 милиона младежи в целия ЕС. Три години след създаването на „Гаранцията за младежта“ резултатите на младите хора на пазара на труда са се подобрили значително: Безработните млади хора в ЕС са намалели с близо 1,5 милиона, а броят на младежите, незаети с работа, учене или обучение е спаднал с 900 хиляди. Младежката безработица е спаднала от своя пик от 24,4% през първото тримесечие на 2013 г. до 18,9% през второто тримесечие на 2016 г. Процентът на младежи на възраст между 15 и 24 години, незаети с работа, учене или обучение, е спаднал от 13,2% през 2012 г. до 12% през 2015 г. Дори ако тези тенденции се разглеждат в контекста на циклични фактори „Гаранцията за младежта“ ускорява напредъка, като увеличава възможностите за младите хора. „Гаранцията за младежта“ значително улесни структурните реформи и иновациите при разработване на политики в държавите от ЕС. През 2013 - 2015 г. държавите членки са приели общо 132 мерки на пазара на труда, насочени към младите хора, като израз на съсредоточаването върху политиките за младежка заетост. Литература: Social inclusion of young people., 2015, ISBN 978-92-897-1402-0., Luxemburg.

11


(III Глава) ОБРАЗОВАТЕЛНА УМЕНИЯ И КУЛТУРА

СРЕДА

ЗА

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

Живеем във време на ограничени ресурси и глобална свързаност чрез достъп до информация навсякъде и във всеки момент. Това променя начина, по който се утвърждаваме като успешни личности. Европейската референтна рамка посочва ключовите компетентности, от които се нуждаят всички индивиди за личностно усъвършенстване и развитие, активно гражданство, социално включване и заетост. „Разгръщане на творчеството и иновациите, включително предприемчивостта, при всички степени на образование и обучение” - това е стратегическата цел, определена от Съвета на Европейския съюз. „Освен, че поражда лично удовлетворение, творчеството съставлява основен източник на новаторство, което на свой ред се признава като една от основните движещи сили на устойчивото икономическо развитие. Творчеството и иновациите са ключови фактори за развитие на предприятията и за способността на Европа да се конкурира в международен мащаб”3. Европейската комисия поде инициатива за решителни промени в предприемаческата култура на европейските граждани като предложи План за действие за подкрепа на предприемачите. Предприемачеството е мощен стимул за икономически растеж и създаване на заетост в Европейските държави. Заложените приоритети са:  развитие на образование и обучение по предприемачество;  създаване на подходяща среда за развитие на бизнеса;  популяризиране на успешни предприемачески практики. 4 Развитието на ключови компетентности, в това число и предприемачеството не е само процес на усвояване на знания. То предполага личностна комуникация, при която се обменят знания и опит, споделят се ценности и се демонстрират модели на поведение. Развитието на базовите компетентности, зависи до голяма степен от съответствието, което осигурява образованието на изискванията за технологична и медийна грамотност. Творческата нагласа и новаторската култура стават все поважни за реализиране на основните цели на образованието в условията на пазарна икономика, а именно: -формиране на нов начин на мислене и отношение към света; -позиция, която съчетава връзката между образованието и живота като цяло; 3

.Официален вестник на ЕС,28.05.2009,Заключения на Съвета от 12май 2009 относно Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението /”ЕСЕТ 2020г.”/,с.119/4. 4 2.Съобщение на ЕК относно План за действие „Предприемачество 2020 г.“. – Възраждане на предприемаческия дух в Европа“, 9 януари 2013 г.3.Андонова В., Кръстева М.,/2015-16/ Национален доклад на GEM за предприемачеството в България.

12


-приспособимост към конюнктурата на образователния и трудовия пазар. Според годишен доклад 2015/16, изготвен на база глобален предприемачески мониторинг направен от GEM за България, предприемачеството не е идентифицирано като стратегически важно от вземащите решения и като такова то не получава специфично внимание нито по отношение на регулаторните изисквания, нито по отношение на медийното и комуникационното представяне. В областта на образованието и обучението експертите, препоръчват: -образованието да е пазарно-ориентирано - отговорните за образователните политики, управление и регулация да разбират нуждите на пазара, да имат ясна карта на дефицитните умения – както за индустриите, интензивни на знания, така и за нискотехнологичните; -дейности, които възпитават предприемаческо мислене и придобиването на предприемачески умения да бъдат застъпени още в рамките на началното образование; -предприемаческите ролеви модели да навлязат в средните училища и гимназии, където учениците следва да бъдат ангажирани с голям брой практически проекти и инициативи; -допълнително оценяване на завършилите средно образование и на студентите за придобитите „меки” умения, сред които трябвада бъде и предприемаческото мислене; -подпомагане и насърчаване на сътрудничеството между публични, частни и неправителствени сектори за въвеждане на по-ефективни нови образователни инструменти, методи, които имат пряка връзка с формирането на предприемаческо мислене – необходими са по-малко строги правила при експериментирането с нови инструменти и методи.5 За реализиране на тези цели и препоръки в България се въведе нова нормативна уредба в сферата но образованието. Законът за предучилищно и училищно образование, определя инициативността и предприемачеството като една от основните групи ключови компетентности включващи се в общообразователната подготовка6. Наред с още осем групи:  компетентности в областта на българския език;  умения за общуване на чужди езици;  математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;  дигитална компетентност;  умения за учене;  социални и граждански компетентности;  културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 5

Андонова В., Кръстева М.,/2015-16/ Национален доклад на GEM за предприемачеството в България. Закон за предучилищното и училищно образование /обн.ДВ, бр.79 от 13.10.2015, в сила от 01.08.2016година/ 6

13


 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, определя ключовите компетентности като взаимозависими и като съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда. Общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаването на следните общообразователни учебни предмети:  български език и литература – с два отделни компонента, български език и литература;  чужд език – английски, френски, немски, руски, испански и италиански език;  математика; компютърно моделиране; информатика; информационни технологии; човекът и обществото; история и цивилизации; география и икономика; философия; гражданско образование; околен свят; човекът и природата; биология и здравно образование; физика и астрономия; химия и опазване на околната среда; музика; изобразително изкуство; технологии и предприемачество; физическо възпитание и спорт. Общообразователните учебни предмети са обвързани с ключовите компетентности, както следва:  учебният предмет български език и литература изгражда основата на компетентностите по български език и на грамотността за четене, също така е пряко свързан с постигането на базовата, функционалната и комплексната грамотност;  учебният предмет чужд език е в основата на уменията за общуване на чужди езици;  учебните предмети математика, човекът и природата, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество са пряко свързани с придобиване съответно на математическа компетентност и на основни компетентности в областта на природните науки и технологиите и са насочени към постигане на математическа и на научна грамотност;  учебните предмети околен свят, човекът и обществото, история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование, градят основата на социалните и гражданските компетентности;  учебните предмети информатика, информационни технологии и компютърно моделиране са основополагащи за придобиване на дигитална компетентност; 14


 учебните предмети изобразително изкуство и музика предоставят възможности за креативното представяне на идеи и за преживявания и емоции с помощта на различни средства и са пряко обвързани с придобиването на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;  учебният предмет технологии и предприемачество е насочен към придобиване на умения да се реагира на новости и да се поема отговорност, като се гради умение за инициативност и предприемчивост;  чрез учебния предмет физическо възпитание и спорт се гради умението за здравословен начин на живот, насочено към личното и общественото благополучие и към постигане на оптимално физическо и умствено състояние. Подкрепата на принципите за устойчиво развитие, включващо екологични, икономически и социални измерения и насочено към очертаване на дългосрочна визия за обществото, се осъщестява чрез обучението по различни учебни предмети и цели изграждане на умение за поемане на лична отговорост за устойчиво бъдеще. Чрез обучението по всеки от учебните предмети по общообразователна подготовка се придобива ключовата компетентност умения за учене, която включва разбиране на личните потребности в учебния процес и откриване на възможностите и способностите за преодоляване на трудностите в ученето както самостоятелно, така и в групи. Критичното мислене, справянето с проблеми, вземането на решения, инициативността, творчеството, поемането на отговорност, работата в екип са компетентности, които се придобиват при изучаването на всички учебни предмети от общообразователната подготовка. Обучението по всеки от учебните предмети освен за основната ключова компетентност допринася за изграждане и на други ключови компетентности, конкретизирани в съответната учебна програма. Общообразователната подготовка в училищното образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети. Изключения се допускат за учебните предмети музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, а в първи гимназиален етап – и за учебния предмет информатика, в зависимост от формата на обучение, вида на училището и спецификата на обучението, като наличието на тези учебни предмети, конкретното им разпределение, както и броят учебни часове за всеки от тях по класове и етапи се определят в държавния образователен стандарт за учебния план, чрез рамковите учебни планове. Изключения се допускат при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за учебния план за иновативните училища, в които общообразователната подготовка в средната степен може 15


да се придобива чрез изучаване на интегративни учебни предмети, както и на нови допълнителни общообразователни учебни предмети.7 Реализирането на реформата в образованието започна поетапно от учебната 2016/17 година и е предизвикателство за всяка образователна институция, чието съществуване е преминало през периода на централизираната икономика. Изградените стереотипи за очакване и изпълнение на спуснати разпореждания блокират инициативата на човешкия фактор. Формализмът задушава иновативтостта. Ниското заплащане на труда на учителите изостря недоволството и носталгията по миналото и занижава мотивацията за развитие и професионално усъвършенстване. Дефицита на умения за планиране затруднява формулирането на конкретни цели и очаквани резултати. Необходимо е първо личностно израстване на учителите и служителите чрез квалификация, мотивиране и вдъхновяване. Личността възпитава личност. Преди да планираме начините и средствата за развиване на ключовите компетентности в учениците, трябва да сме постигнали приемливо ниво на тези компетентности в обучаващите. Необходимо е да се култивира благоприятна организационна култура в училищната организация, отличаваща се със споделяне на позитивни ценности и разбирания, сред които непременно ученето през целия живот, самоусъвършенстването, инициативността. Основен координиращ механизъм в училищната организация трябва да бъде вътрешноучилищната нормативна уредба, комуникирана и споделена от членовете на организацията, утвърждаваща професионализма и високия морал. Изпълнението на стратегията за развитие на училището трябва да обединява и да гарантира вътрешна интегративност и външна адаптивност на училищната организация. Насочването на мениджмънта към създаване на общи организационни ценности и стратегия за автономно развитие на училището е част от продуктивната образователна среда за развитие на предприемачески умения и култура в училище. Ще е необходим период от време за пълноценно реализиране на идеите заложени в нормативната уредба. Обучението по предприемачество изисква промени, насочени към създаване на продуктивна образователна среда за изграждане на предприемачески умения и култура. Те засягат:  образователния подход – подмяна на информиращата среда (запаметяване и възпроизвеждане) с формираща среда (творческо мислене и самостоятелност);  моделите на обучение – симулация на реални ситуации, екипност в работата, умения за вземане на решения, иновативност и креативност, разбиране ролята на бизнеса;

7

5.Наредба №5 от 30.11.2015г. за обообразователната подготова /обн.ДВ,бр.95 от 08.12.2015година/.

16


 капацитета на човешкия фактор – нови умения за всички участници в образователния процес, основани на компетентностния подход;  методите и формите на обучение – интерактивни, гъвкави и мотивиращи за участие чрез сътрудничество, подкрепа, насочване и откриване, проектно-базирано и интегративно-практическо;  педагогическото взаимодействие, личностно - центрирано към ученика;  формите на взаимодействие, по-голяма обвързаност между индивидуалните способности и социалните цели на личността (комбинация от знания, умения, способности и нагласи, желание и умение за учене);  ролята на учителя – медиатор, сътрудник, консултант, лидер на промяната;  ролята на ученика – активен участник, партньор, генератор на знания, идеи и тяхната реализация;  ролята на бизнеса, партньор в учебно-практическото обучение;  ролята на другите социални партньори – ангажирано участие в училищния живот на родители, местна власт, неправителствени организации в ролята на консултанти и модератори. Предвид стартиране на реформата във формалната образователна среда за учениците, които са в първи, пети и седми клас през учебната 2016/17 година не е възможно да се преодолее дефицита на предприемачески умения и култура единствено с усилията на формалното образование. Изграждането на широкоразпространена предприемаческа култура сред населението и особено сред младежите, може да бъде постигнато с обединените усилия на формалната, неформалната и аформалната образователна среда. Тук става въпрос, както за обхващане на нуждаещите се от придобиване на предприемачески умения и култура, така и за методи и техники на обучение. Неформалните техники на обучение имат безспорни преимущества. Доказателство за ефективността на неформалното обучение е този сборник с проекти за стартиране на бизнес основан на идеите за социално предприемачество. Авторите на тези идеи са осъзнали социалната отговорност на личността да спомага за решаването на социални задачи в резултат на неформално обучение осъществено от Сдружение „Институт Перспективи”. (IV Глава) ОСНОВНИ ТЕМИ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБМЕНА

17


В периода 22-30.04.2017 г. се осъществи младежки обмен на тема „Социално предприемачество срещу младежката безработица“, реализиран от сдружение „Институт Перспективи“ в местността „Манастира“ (край град Свищов). В него взеха участие 40 младежи от 8 европейски държави: Португалия, Италия, Франция, Румъния, Гърция, Белгия, Словакия и България. Целта на младежкия обмен беше разработването на проекти за социално предприемачество. В процеса на работа пред участниците бяха разгледани темите за основите на социалното предприемачество, за разликата между социално предприемачество и традиционен бизнес, за качествата, които трябва да има социалният предприемач, за начина за разработване на техен модел за предприемаческа социална дейност и за неговата ориентация. За да се изяснят някои проблеми, пред участниците бяха презентирани основни проблеми и политики на ЕС в областта на социалната сфера. Социалната политика включително и тази на Европейският съюз, се гради на 3. основни стълба: -Социално инвестиране (основна функция на социалните бюджети) е за укрепване на уменията и способностите на хората, за да са подготвени да се противопоставят или да предотвратят рисковете, които съпътстват техния живот и да подобрят бъдещия си начин на живот и кариерно развитие. Или последиците от социалните политики се усещат не само в момента на тяхното изпълнение, но и в дългосрочен план. По-специално, социалните политики подготвят хората, семействата и обществата да се адаптират към различните рискове и промени. -Социална защита (друга важна функция на социалните политики) е да подкрепя и защитава хората, когато социалният риск се превръща в реалност, за да не се тревожат какво ще стане, ако загубят работата си или се разболеят, или когато остареят и повече не могат да работят. -Социална стабилизация (третата функция на социалните политики), е свързана с периода на икономически спад, когато се бързо се увеличава необходимостта от социална интервенция, докато приходите автоматично намаляват. Това има значителен антицикличен макроикономически ефект, който потиска колебанията в БВП и доходите на домакинствата.8 За това е необходимо да се изработват социални политики, които да балансират успешно необходимостта от социално интервеция и намаляването на приходите. 8

Social policies, Social Europe guide, Volume 5, European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Manuscript completed in November 2013, page 11-12.

18


В диалога с участниците от младежкия обмен достигнахме до заключението, че ефективността на социалните политики се проявява, когато те стимулират инициативи, свързани със социалното предприемачество. Нарастването на безработицата, появата на хора, които не могат самостоятелно да се адаптират към новите условия, наложиха в ЕС да се възприемат различни методи и форми на социална работа и социално подпомагане. Предизвикателствата пред социалните политики на ЕС са свързани с три групи проблеми: -Европа преживява период на драматични демографски промени по отношение на размера и структурата на населението. До 2030 г. броят на хората над 65 години ще се е увеличил с 46%, а броят на хората - 80+ с 68%. За същия период населението в трудоспособна възраст се очаква да спадне с 15%. Повишеното застаряване на населението означава, че са необходими повече средства за финансиране на повече пенсии и дългосрочни грижи, като същевременно ще има по-малко хора, които да са в активна трудоспособна възраст, осигуряващи финансирането. -През април 2014 г. младежката безработица (15-24 години) в ЕС се изчислява на 23.5%, т.е. тя се е увеличила драстично. -Съществува необходимост от по-ефективни политики за социално приобщаване и интеграция на мигрантите и етническите малцинства. Мигрантите от страни извън ЕС имат много по-малка вероятност да намерят работа и това увеличава риска от бедност и социално изключване.9 Демографските промени в ЕС, младежката безработица, миграцията и социалното разслоение оказва влияние върху стандарта на живот на младите хората и върху психическото им здраве. За държавата става невъзможно да обезпечи ресурси и условия за решаване на всички възникващи социални проблеми, затова на преден план излизат, наред с частния сектор и неправителствените организации. Те поемат предоставянето на част от социалните дейности и услуги, чрез организиране на социални предприятия. В тази връзка бяха създадени предпоставки по законодателен път да се стимулира социалното предприемачество.

9

Social policies, Social Europe guide, Volume 5, European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Manuscript completed in November 2013, page 14-16.

19


В научната литература социалното предприемачество се дефинира като механизъм за решаване на социалните проблеми в обществото, създаване на социално благо чрез печеливша или частично печеливша дейност; опит за съчетаване на ресурси по нов начин; вид иновация създаваща ценност, от която ще се възползват определени групи от обществото или цялото общество. 10 От позициите на така възприетото разбиране за социално предприемачество Хр. Благойчева извежда типологичните характеристики на социалното предприемачество в страните от ЕС и България в 3 насоки. -То има ясно изразен социален характер. -При осъществяване на социалната дейност или услуга, стремежът към печалба се балансира с пряко подпомагане на определени нуждаещи се групи. При него съществува яснота за целевата група, към която е насочено подпомагането. Обикновено това са лица от уязвими групи, нуждаещи се от помощ за подобряване на жизнения им статус до ниво близко до останалите членове на общество. -Стопанската дейност е насочена към преодоляване на социалната изолация на определената социална група. Целта е чрез осигуряване на заетост и предоставяне на услуги да се постигне подобряване на жизненото и равнище. 11 Социалното предприемачество е специфична форма на дейност, която съчетава икономически резултати със социални цели, което означава, че при него също действат пазарни механизми. То насърчава физически и юридически лица, включително и нестопанските организации, да предоставят социални услуги, наред с общините и държавата. Системата на социалните услуги трябва да бъде съобразени с икономическите правила, но същевременно да е организирана и насочена за постигане на нестопанска цел – предоставяне на качествена социална подкрепа. Социалното предприемачество е свързано със създаването на модел на социално предприятие. В рамките на предприемаческия модел, социалното предприятие се явява посредник между уязвимите лица и пазара. Мисията на стопанската дейност на социалното предприятие е постигането на социален ефект за нуждаещите се от подкрепа групи. Той се проявява в подобряването на социалния им статус, чрез осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и различни форми на подкрепа за подобряване на жизненото им равнище. С други думи социалните предприятия, реинвестират печалбите си за постигане на така посочените цели. В този смисъл те осигуряват заетост на хора в неравностойно 10

Русанова, Л., Концепцията за социално предприемачество и българския опит. В: научни трудове на Русенския университет, том. 50, серия 5.1, 2011, стр. 29 11 Благойвеча Хр., Социално подпомагане, Варна 2013г., стр. 195

20


положение, предлагат социални услуги, образователни спортни и културни дейности и други. 12 По време на младежкия обмена беше обърнато специално внимание на въпроса за приликите и разликата между социалните предприятия и предприятията от традиционния бизнес. Социалните предприятия и тези от традиционния бизнес си приличат по това, че трябва да са иновативни, хората да са отдадени на идеята, която преследват и да имат визия как да я реализират. Между тях има съществени различия. Напр. от гледната точка на управлението при социалните предприятия има колективен характер, а при тези от традиционния бизнес се осъществява от определен брой собственици. Основната цел на социалното предприятие е максимално да се увеличат социалните ползи за целевата група, към която са насочени, а при традиционния бизнес печалбата е издигната в основна цел. В бизнеса печалбата се преразпределя между собствениците, докато при социалното предприятие печалбата се реинвестира в социалните дейности, така че да продължат успешно да се правят услуги на целевите групи.13 Основните сфери на дейност на социалните предприятия са: социални и здравни услуги; производство и търговия (чрез различни форми на занаятчийска дейност, приложно изкуство или селскостопанско производство); обучение или цялостно образование, различни грижи за деца. Във връзка със социалното предприемачество на младежкия обмен трябваше да бъдат изяснени понятията „социална икономика“ и „социалната пазарна икономика“. Макар че са сходни в името си, "социалната икономика" и "социалната пазарна икономика" са две съвсем различни политически и икономически понятия, разработени за различни цели. Все пак те и двете играят решаваща роля при определянето на европейския социален и икономически модел. Терминът "социална икономика" се използва за дефиниране на конкретна част от икономиката: набор от организации (исторически групирани в четири основни категории: кооперации, взаимоспомагателни дружества, асоциации и фондации), които основно преследват социални цели и се характеризират със системи за управление на участието. Терминът "социална пазарна икономика" се отнася до политико-икономически модел, създаден след Втората световна война, в отговор на необходимостта да се увеличи доверието към нова демократична система. В същността си той се стреми да хармонизира принципа на свободния пазар с принципа на социалната сигурност, като даде на държавата активна роля за насърчаване

12 13

Благойвеча Хр., Социално подпомагане, Варна 2013г., стр. 196 Пак там, стр. 197

21


както на конкуренцията на пазара, така и на балансираното социално развитие. 14 Европейското законодателство в областта на социалното предприемачество има своята история. Още в учредителните актове на европейската общност се признават правата на свободно сдружаване на всички граждани в организации за удовлетворяване на интереси и потребности. При оформяне на европейската социална политика се раждат две много важни понятия, които намериха и място като тема по време на младежкия обмен. Това са „общи ценности“ и „ услуги в общ интерес“. „Общи ценности“ като понятие се фокусира върху идентифицирането на връзките между обществения и икономическия прогрес. Концепцията се основава на предпоставката, че както икономическият, така и социалният прогрес трябва да се решават, като се използват ценностни принципи. 15 „Услуги в общ интерес“ обхваща широк спектър от дейности, които оказват силно влияние върху благосъстоянието и качеството на живот на общество като цяло. То варира от основни инфраструктурни обекти като енергетика и водоснабдяване, транспорт, пощенски услуги, управление на отпадъците до ключови сектори като здравеопазване и образование, грижи и социални услуги. „Услугите в общ интерес“ са замислени като един от стълбовете на европейския модел на общество и съществен елемент от европейското гражданство. Всъщност, тяхното наличие е предпоставка за упражняването на основните права и свободи.16 Така направените уточнения за мисията на социалното предприемачество и свързаните с него социални предприятия, както и членството ни в ЕС предполагат повишаване на стопанската и най-вече на предприемаческата култура на всички европейски младежи. За промяна в отношението към "социалната икономика", "социалната пазарна икономика", „общи ценности“, „услуги в общ интерес“, парите, капитала, социалната справедливост, социалната отговорност на лицата занимаващи се със стопанска дейност и извършване на услуги. Пазарно-икономическата система и социалното предприемачество в частност се нуждаят от лица с предприемачески умения и способности. Тяхното мислене и действие е основна предпоставка за превръщането на икономическата и социална среда в шансове за общественото благосъстояние. Типичните характеристики на повечето успяващи предприемачи, включват: предприемчивост, интелектуални способности, познаване на човешките

14

Social economy and social entrepreneurship Social Europe guide Volume 4, European Commission DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Inclusion Manuscript completed in March 2013, page 12-13 15 The same book, page 18-19 16 The same book, page 21

22


взаимоотношения, общителност, знание и умение, свързани с предмета на дейност. 17 Допълващите характеристиката на социалния предприемач черти ще илюстрираме със следния метафоричен пример. Една поговорка гласи: „Дайте на човека риба и го храните за един ден; научи човека да лови риба и се храни цял живот. Бизнесменът може да погледне на тази ситуация по следният начин: научи мъжа да лови риба и можеш да му продадеш много риболовни принадлежности. От своя страна социален предприемач гледа не човека или рибата, а възникналия социален проблем: „Какво възпрепятства този човек да се научи да лови риба? Има ли други мъже, които също не могат да ловят риба? В обобщение - социален предприемач е човек, който създава предприятие с цел решаване на социални проблеми или иницииране на социални промени. По време на обмена имаше специална лекция, която да насочи младежите към кого трябва да ориентират техните идеи за социално предприемачество. Проектът не случайно се казва „Социално предприемачество срещу младежката безработица“. Той цели да помогне тъй наречената група NEETs към връщане в активен трудов и граждански живот. Младите хора са основен актив на нашите икономики и общества. Според Евростат в Европа има над 94 милиона млади хора на възраст между 15 и 29 години, от които над 60 милиона са на възраст 15-24 години, а над 33 милиона са на възраст 25-29 години. Това е невероятен ресурс за обществото. NEET "Not in Education, Employment, or Training" е млад човек, който не е в образователна институция, без значение дали е училище или университет, не работи или не е регистриран в Бюрото по труда, не взема участие в обучения, които целят да повишат неговата квалификация или преквалификация. Акронимът NEET е използван за пръв път в Обединеното кралство, но употребата му се е разпространила в други страни и региони, включително Япония, Южна Корея, Тайван и Съединените щати. 18 Разнообразието на NEETs е широко дискутирано в литературата. За да разберем по-добре кои са NEETs, представлява интерес класификациите за тяхното групиране. Според класификацията изхождаща от критерия рискови фактори NEETs групите са седем.

17

Линднер Й., Недева Г., Трендафилова Гр., Стефанова Т., Тодорова Хр., Предприемачество и мениджмънт, част 1, София 2007г., стр. 100. 18 http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employ ment_nor_in_education_or_training (08.05.2017, 16.22ч.)

23


 Образование – младежите, които имат завършено само основно образование имат 3 пъти по-голяма вероятност да станат NEETs.  Емиграция – младежите, които са се преселили в друга държава имат 70% по-голям шанс да станат NEETs в сравнение с лицата от държавата, в която живеят.  Увреждания – младежи, които имат увреждания или тежки заболявания са с 40% по-вероятно да станат NEETs в сравнение с останалите младежи.  Развод – младежи, които страдат от развода на техните родители са с 30% по-вероятно да станат NEETs.  Безработица – младежи, на които родителите са били безработни или са безработни имат увеличена вероятност да станат NEETs със 17%.  Доход на домакинство – млади хора с нисък доход на домакинството имат по-голяма вероятност да станат NEETs.  Местоживеене – живеенето в отдалечени райони увеличава вероятността да станеш NEETs 1, 5 пъти. 19 Заслужава внимание класификацията на NEETs направена от Уилямсън (2010). Той от своя страна характеризира три групи: "Неориентирани" – готови да се включат активно в обществото, при условие, че им се предостави необходимата подкрепа и насърчаване. "Временно отклонени" – нуждаят се от известно разбиране и търпение, докато се справят с това, което те считат за „по-важни проблеми в живота си“ в момента. "Дълбоко отчуждени" - висок риск от социално изключване. Тази група може да включва младежи, които са открили "алтернативни начини на живот" - в сивата икономика или животът им се върти около консумацията на алкохол и наркотични вещества, без да имат определени житейски цели.20 За разлика от първата класификация, която поставя акцента върху социалноикономически предпоставки за появата на NEETs, то класификацията на Уилямсън обръща внимание на субективните личностни фактори, довели до попадане в групата на NEETs. По време на младежкия обмен бяха представени още няколко категории NEETs с цел участниците да придобият още по-пълна представа за младежката безработица и как техните идеи за социално предприемачество да бъдат адаптирани към техните потребности по най-добрият начин. 21 19

https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1 (08.05.2017, 16.55ч.) Exploring the diversity of NEETs, Luxembourg: Publications Office of the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2016, page 36. 21 Виж https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1 (09.05.2017, 19.27ч.); Exploring the diversity of NEETs, Luxembourg: Publications Office of the European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2016, page 30-31, page 33-35. 20

24


Както се установява от разгледаните класификациите, NEETs групата не е еднообразна по своята същност, а тя се определя от много субективни и обективни фактори, които влияят на младежите. За това трябва предварително добре да се проучи целевата група към която ще адресира моделът на социално предприемачество. Не трябва да се разглежда проблема еднопланово, а в неговата многоаспектност. През 2012 г. около 14 милиона млади хора на възраст под 30 години попадат в групите на NEETs. За този период от време младежката безработица варира от около 5,5% в Холандия, където тя е най-ниска до 24,6% в България, където тя е най-висока. Други места с относително висок процент NEETs са Италия съответно с 22,7%, Ирландия с 22%, Испания с 21,1% и др. Много показателна е статистиката, какво губи европейската икономика от наличието на толкова висок процент NEETs. Например икономическите разходи за неинтегрирането на NEETs се оценяват на над 150 млрд. eвро или 1,2% от БВП на ЕС за 2011 г. На страни като България, Кипър, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия и Полша икономическите им разходи се оценяват дори на 2% или повече процента от техния БВП. 22 Тези данни направиха силно впечатление на участниците в обмена и ги мотивира да създадат модели за социално предприемачество, които да намерят практическо приложение в бъдеще . Проблемът с младежката безработица се приема обезпокоително от страните в ЕС. Вземат се мерки за ограничаването й, чрез финансирането на образователни програми с предприемаческа насоченост, адресирани към младите хора. Една от формите е социалното предприемачество. Тя събра младежи от 8 европейски държави в град Свищов. Те имаха за задача да се включват със своите модели по социално предприемачество в борбата срещу NEETs. За да се улеснят в работата си по създаване на своите модели за социално предприемачество, на участниците бяха предоставени 2 вида бланки: „Анализ на бизнес идея и оценка“ (мандала)23 и „Канава за бизнес модел“ 24. „Анализ на бизнес идея и оценка“ (мандала) това е иновативен начин за оценка на бизнес идея. Мандалата има форма на дванадесетостенник, основата на който е разделен на 4 главни пространства. Всяко от тях има включени по 3 въпроса, отговорите, на които по цветова скала се оценява степента на успешно реализиране на идеята. 22

https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1 (09.05.2017, 19.41ч.) http://potomak.github.io/techpeaks/2013/06/05/business-idea-mandala-and-advices-on-how-to-engagewith-mentors.html (09.05.2017, 19.56ч.) 24 http://nonlinearthinking.typepad.com/nonlinear_thinking/2008/07/the-business-model-canvas.html (09.05.2017, 19.54ч.) 23

25


„Канава за бизнес модел“ е концептуален и иновативен инструмент, съдържащ набор от елементи и техните взаимовръзки, чрез който се позволява да се изрази бизнес логиката на конкретна компания или бизнес идея. 25 Тези модели бяха основата за формирането на идеите и изработването на моделите за социално предприемачество. Младежкия обмен по програма Еразъм+ КД1, реализиран от сдружение „Институт Перспективи“, на тема „Социално предприемачество срещу младежката безработица“ даде възможност на младежи от осем европейски страни не само да придобият необходимите практически умения за разработване на модели за социално предприемачество, но и да бъдат насочени към правилната целева група. Съвместната работа в екип създаде добър микроклимат не само за обмен на идеи, но и за установяване на приятелски взаимоотношения, които могат да послужат като мост за бъдещи контакти и съвместна работа.

25

Платформата за бизнес модели е създадена като концепция от Александър Остервалдер.

26


(V Глава) F2F (ЛЕТИ КЪМ БЪДЕЩЕТО) 1. Обяснете проблема, който Ви мотивира да разработите този модел на социално предприемачество? Екипът ни реши да подготви този модел на социално предприемачество, за да помогне на младите хора в обществото да вземат инициатива в решаване на проблема за своята трудова реализация. Едно от най-големите препятствия, пред което са изправени NEETs групата е младежката безработица. Хората, които попадат в тази групата нямат и мотивация да вземат решения, чрез които да променят живота си. Ние, като млади хора разбираме проблема на NEETs и за това искаме да им предоставим необходимите знания, умения, квалификации, за да могат да си намерят работа и по този начин да бъдат активна част от обществото. Вярваме, че е важно създаването на ползотворна социална среда за млади хора, в която те да общуват свободно, да обсъждат важни за тях неща и така да се социализират и развиват. Ще ви представим някои факти, които ни бяха стимул, за да създадем модел на социално предприемачество. Според Евростат в Европа има над 94 милиона млади хора на възраст между 15 и 29 години, от които повече от 60 милиона - между 15-24 години и над 33 милиона - между 25-29 години. Коефициентът на младежка безработица в 27 държави от ЕС-достига 21,4% през 2017 г., в сравнение с 15,7% през 2007 г. С изключение на Австрия и Германия всички държави отбелязват увеличение на нивото на младежка безработица след икономическата криза през 2007 г. Например Испания има най-висок процент на младежка безработица (46,4%), което е увеличение с близо 30 процентни пункта от 2007 г. насам. Ситуацията е подобна и в Гърция (44,4%), Словакия (33,2%) и Португалия (30,1%). Williamson (2010) предлага тази разбивка на NEETs в три групи: Объркани: готови да се ангажират, ако им се предостави правилна и навременна подкрепа. Временно отчуждени: нуждаят се от търпение и разбиране, докато се справят с проблемите си и разберат кои са важните неща в живота. Дълбоко отчуждени: изложени на висок риск от разединение и недоволство. Често намират решение на проблемите си в алкохола и наркотиците.

27


2.Обяснете целта на Вашия модел на социално предприемачество? Целта на нашия модел на социално предприемачество е да даде на младите хора от NEETs групата необходимата квалификация, за да си намерят работа и да бъдат полезни не само за себе си, но и за обществото. Младите хора чрез участието си в нашата организация ще могат да постигнат по-добро качество на живот. Те ще се социализират, ще придобият знания и умения и резултатът ще бъде намиране на работа. Тази промяна в техния живот ще стане реалност чрез курсовете за обучение, срещи, семинари и други дейности, които ще предлага нашата организация. 3.Бенефициенти: Нашият модел на социално предприемачество засяга директно NEETs групата от града. Ползите, които могат да извлекат са: получаване и усъвършенстване на знания, придобиване на нови умения, възможност за намиране на работа, запознаване с работната среда и правилата на труд. Моделът дава възможност на младите хора да разберат границите на своите възможности, да подобрят своите „меки“ и „твърди“ умения и да се включат в изграждането на полезна за тях социална среда от колеги, експерти и представители на различни компании. Той е от полза и за други заинтересовани лица, които искат да научат как се пише сиви, какво да бъде поведението им на интервю за работа с работодател. Придобивка във финансово отношение за нашите партньори - компании ще бъде, че ние ще им предоставим вече обучени работници за тяхната дейност. 4.Направете анализ на потребностите и обяснете в каква степен целите и въпросите, които са разгледани, са реалистични и подходящи за целевите групи, които ще използват вашия модел на социално предприемачество? Нашите цели могат да бъдат разгледани в следните четири стъпки. Първо, чрез мотивационни и образователни събития, ние можем да привлечем хора от NEETs и да ги запознаем с нашата мисия и ползите за тях от програмата, която им предлагаме. Второ, ще им предоставим достъп до нашите обучителни курсове, чрез които ще получат необходимите знания и умения за своето развитие, ще придобият умение да представят себе си пред потенциалните си работодатели. Трето, организиране на семинари, в които младите хора ще научат как се кандидатстват за нова позиция в работа (създаване на профил LinkedIn, автобиография), как се прави самооценка (например SWOT анализ). 28


Четвърто, минавайки успешно през всичко това, те ще могат да участват по проекти за съвместна работа с компании, които са наши партньори и накрая най-добрите могат да останат за постоянно на работа в тях. 5.Какви действия трябва да предприемете за реализацията на Вашия модел? -За да реализираме нашия проект ние трябва да: -Организираме нашия екип. -Организираме цялата програма в детайли. -Създаване на краудфъндинг кампания и кандидатстване по европейски и национални програми. -Намиране на подходящо място за работата и закупуване на необходимите материали. -Намиране на партньори и компании. -Свързване с хора от NEETs групата и мотивирането им за участие. -Осъществяване и прилагане на програмата. -Оценка на програмата и въвеждането на промени, ако е необходимо. 6.Обяснете предизвикателствата, свързани с прилагането на модела на социалното предприемачество и как можете да намалите тяхното влияние? Основните предизвикателства за прилагането на нашия модел на социално предприемачество са: Намиране на финансиране за проекта. Това е едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени, защото идеята ни е нова и все още не е тествана. За да се справим с това предизвикателство, ние обмисляме стартиране на краудфъндинг кампания и привличане на средства по европейски и национални програми. Убеждаване на хората от NEETs групата да участват в нашите дейности. Голяма част от младите хора от NEETs групата се страхуват да излязат от зоната си на комфорт и вероятно ще се поколебаят да посетят офиса на нашата организация. Също така е възможно да се притесняват да споделят, че имат нужда от съдействие за тяхното развитие. За да решим този проблем, мислим да организираме събития, използващи методите на неформално учене в учебни заведения и на обществени места. Също така планираме организиране на допълнителни събития като презентации, семинари, художествени и спортни събития. Навлизане на пазара. 29


Проблемът тук е как да бъдем добре разпознаваеми в обществото и младите хора да ни се доверят. Нашата идея е нова и неизпробвана и тя може да не бъде разбрана от всички участниците на пазара (други социални предприятия, компании, граждани). За да разрешим този проблем, можем да организираме събития в учебни заведения и други обществени места, а чрез социалните медии можем да разпространяваме и развиваме своята визия и дейност. 7.Моля, опишете най-добрите практики, които моделът на социалното предприемачество ще използва и представете доказателства за тяхната ефективност.  Трейнинг курсове: Чрез трейнинг курсовете младите хора ще развият своите „меки“ и „твърди“ умения. Например, за развитието на „твърди“ умения можем да предоставим езикови, математически, маркетингови и информационни курсове. За развитие на „меките“ умения можем да организираме курсове за лидерство, алтернативно решаване на спорове, инициативност и работа в екип и т.н. Ние можем да осигурим ефективността на курсовете, като създадем подходяща среда за активно участие. Във всеки курс ще има задачи за работа в екип, за да могат участниците да усвоят по-добре всяка тема и да развиват „меките“ си умения. Освен това ще създадем система за оценяване като въпроси за саморефлексия на участниците. По този начин те ще са наясно със собствения си напредък и как да изпълняват цели, които са си задали. С цел да оценим ефективността на тези курсове ние ще изработим статистическа таблица, показваща общия брой участници, навлизащи на пазара на труда и броя на избраните от нашите партньори участници в техните проекти. Ако резултатите от статистическите данни не са задоволителни, ще подобрим качеството на нашите курсове за обучение, за да постигнем целите си.  Семинари Семинарите ще помогнем на участниците да навлязат на пазара на труда. Ще има такива за това как може да се идентифицират възможности за работа, например чрез уеб сайтове като LinkedIn и как да се създаде и актуализира привлекателен профил там. Планират се семинари за това как човек може да използвайки полезни инструменти като SWOT анализа, как да напишат подходяща автобиография или мотивационно писмо за различните работни оферти и как да се държат на интервю за работа. След като успешно завършат тези семинари, те могат да кандидатстват за откритите проекти с нашите партньори.

30


За да се оцени ефективността на тези семинари, ще създадем статистическа таблица за общия брой участници на пазара на труда и общия брой на избраните от нашите партньори за участие в техните проекти. Ако резултатите от статистическите данни не са задоволителни, ще подобрим качеството на нашите семинари, за да постигнем целите си.  Проекти с компании: Ще се свържем с компании, за да установим партньорства и след преминаване на младите хора от NEETs групата на обучение, ще се включат в работа по проекти с тези компании и ако резултатите са добри ще останат на постоянна работа там.  Онлай курсове: Ще създадем онлайн курсове за нашите участници, които ще могат да се учат и да обменят знания, опит и гледни точки по различни теми. Освен това те ще имат възможност да общуват с доброволци, участници и обучители. За да оценим този вид занимания, ще създадем онлайн тест преди и след курсовете. 8.Обяснете защо и как избраната най-добра практика(и) ще отговори(ят) на идентифицираните проблеми / предизвикателства? Най-добрите практики, които ще отговорят на установените проблеми, са: -Образователни и мотивационни събития в учебните заведения и други обществени места, които ще стимулират хората от NEETs групата да променят бъдещето си. -Семинари и обученителни курсове, които ще им помогнат придобият ключови умения за пазара на труда. В резултат на това възможността за намиране на работа ще бъде много по-висока. С това смятаме, че безработицата сред младите хора ще намалее. 9.Oпишете схематично и хронологично основните фази на Вашия модел? -Основните фази на нашия модел на социално предприемачество са: -Създаване на екипа за управление на социалното предприятие (2 месеца). -Определяне на конкретните цели и мисия (1 месец). -Проектиране на детайлизирана програма (6 месеца). -Намиране на партньори (6 месеца). -Маркетингова кампания (1 година). -Набиране на финансови ресурси - създаване на краудфъндинг кампания и -кандидатстване по европейски и национални програми (8 месеца). -Изследване за създаването на Академията (2 месеца). 31


-Създаване на база данни на местните NEETs (1 месец). -Промоционални и мотивационни събития (1 година). -Изпълнение на програмата (след 10 месеца). -Оценка и актуализиране на програмата (5 месеца). 10.Представете описание на плана за управление, включително как се разпределят ресурсите, как ще се осигури сътрудничество и информация, както и как се организира процесът на вземане на решения? За да реализираме нашата програма, ще ни трябва отделни отдели: човешки ресурси, финанси, маркетинг, образование, анализ на данните, доброволци. За да започнем дейността, ще имаме потребност от минимум 10 души за тези отдели. По отношение на финансовите сме наясно, че най-скъпите дейности са намирането на сградата с всички необходими материали (компютри, бюра и други) и маркетинговата кампания. За тези две дейности смятаме, че ще ни трябва поне 12 000 евро. Сътрудничеството и информацията ще бъдат осигурени чрез нашия уеб сайт, нашите социални медийни профили, нашия бюлетин и нашия форум. 11.Опишете методологията за оценка, която трябва да бъде приложена по Вашия модел за социално предприемачество? Нашият модел за социално предприемачество може да бъде оценен по два основни начина:  База данни Ще създадем подробен въпросник, който трябва да бъде попълнен преди, по време и след всяка дейност. По този начин ще гарантираме, че нашата програма отговаря на нуждите на всички участници (NEETs, други заинтересовани участници, партньорски компании).  Неформално учене и саморефлексия Във всяка дейност ще включваме задачи за работа в екип за участниците, за да бъдем сигурни, че ще работят активно. След всяка дейност ще има време за саморефлексия. По този начин ще гарантираме високото качество на програмата ни за нашите участници. 12.Опишете стратегията за повишаване на осведомеността, разпространението и комуникацията, която осигурява достигането до съответната целева група, както и съответните заинтересовани страни 32


и широката общественост по време на жизнения цикъл на проекта. Моля, обяснете плановете за достъп до Вашия продукт чрез отворени лицензи? В нашата стратегия за повишаване на осведомеността и комуникацията ние мислим да осъществим следните дейности: -Информационни и мотивационни дейности в учебни заведения и обществени места като паркове, площади, културни центрове. -Организиране на събития със съдействието на общината. -Културни събития, презентации на различни култури и традиции (например представяне на културата на различни чуждестранни народи и други). -Създаване на уеб сайт и форум. -Рекламна кампания в социалните мрежи. -Кратки презентации на нашата Академия в различните компании. -Връзка с общината и други асоциации ще се осъществи чрез активното ни участие в събития, организирани от местната общественост. Също така чрез нашите онлайн обучения и нашата уеб страница заинтересованите хора ще бъдат в постоянен контакт с нас и ще могат да изтеглят нашите образователни и информационни материали. Разработен от: Daniela Sofia Almeida daniela.sofia_06@hotmail.com

Marques,

Portugal,

AveiroViva,

Imane Saoudi, France, Langues&Compagnie, isaoudimrs@gmail.com Marieta Nikolaeva Zhivkova, Perspectives,marietaz1992@abv.bg Nikolitsa Angelopoulou, nikolitsa14@hotmail.com Theano Karathanasi, t.karathanasi@outlook.com

Greece,

Greece,

United

United

Bulgaria,

Societies

Societies

Institute

of

Balkans,

of

Balkans,

Anna Bonfiglio, Italy, Comitato d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno, anna.bnf@gmail.com Silvio Leštach, Slovakia, ADEL - Association for Development, Education and Labour, silviolestach@gmail.com 33


(VI Глава) DBDT – ПИЙТЕ ПО-ДОБРЕ, ПИЙТЕ ЗАЕДНО 1.Обяснете проблема, който Ви мотивира да разработите този модел на социално предприемачество? Според проучвания в Европейския съюз нивото на младежката безработица е между 19% и 25% през последните осем години. Факт е, че младите хора нямат равен шанс и възможност да получат висше образование и добра работа. Тази информация включват младите европейци, които не могат да си намерят работа, защото не се вписват в общата образователна система, която не може да се съобрази с техните интереси и стремежи за бъдеща работа. Днес малките производители много трудно успяват да се задържат на пазара и да развият бизнеса си. Тази тенденция е особено вярна в областта на производството на вино. В действителност малките производители не разполагат с достатъчно ресурси, за да се конкурират на голям пазар и едвам оцеляват. Нашата мисия е да помогнем на тези две групи хора, като им предложим подобро качество на живот. 2.Обяснете целта на Вашия модел на социално предприемачество? След като разгледахме тези два основни проблема, ние сме готови да предложим решение, което да помогне на тези хора, а именно нов модел на кооперация в сферата на винопроизводствого, наречена DBDT – Пийте подобре, пийте заедно (DBDT - "Drink Better, Drink Together"). Става въпрос за създаването на общност от хора, които си помагат взаимно, като всичко е свързано с това да бъдем по-силни заедно и да споделяме едни и същи ценности. Имахме възможността да проучим развитието на дейността на малките производители и така да стигнем до заключението, че те са твърде безсилни, за да излязат на пазара и по тази причина, със съдействието на ЕС, ще създадем тази кооперация, която ще им осигури достъп до пазара и ще им помогне да постигнат растеж. По този начин малките призводители на вино ще станат достатъчно силни, за да могат успешно да се конкурират с големите предприятия.

34


3.Бенефициенти? Беницифиенти са малки производители, които не могат да излязат на пазара, защото не са конкурентоспособни на по-големите. Всъщност те нямат шанса или възможността да развиват и разпространяват дейността си. Тяхната мрежа е ограничена. Често нямат достатъчно приходи, за да предлагат своите продукти в по-голям мащаб, липсват им и знания да прилагат ефективно маркетинговия си план на пазара. В глобализирания свят често малките производители се борят най-много, но е трудно да намерят нишата си и да работят ефективно. Тъй като разбрахме това предизвикателство, решихме да създадем фирма, която да им даде възможност да увеличат пазарната си стойност. Независимо от това, мисията ни е не само бизнес ориентирана, а и с положително социално въздействие върху обществото. Тъй като популяризираме тези малки производители, ние ще искаме от тях да наемат безработни, без нужното образование млади хора, които не са преминали курсове на обучение към момента, т.е. от хора от т. нар. NEETs група. По този начин даваме възможност както на тези производители, така и на наетите млади хора да помогнат на своите семейства и роднини. 4.Направете анализ на потребностите и обяснете в каква степен целите и въпросите, които са разгледани, са реалистични и подходящи за целевите групи, които ще използват вашия модел на социално предприемачество? Чрез този модел на социално предприемачество малките винопроизводители ще стават все по-големи и по-големи, те ще могат да наемат хора от NEETs групата. В договора, който кооперацията ще подпише с тях, изискването е те да наемат хора от NEETs групата. Ще въведем наставническа програма във всяка местна фирма, която се е присъединила към кооперацията. Тези млади служители ще трябва да работят във фирмата, избрана за него, поне една година. В края на този период те ще се научат сами да произвеждат вино. Ще усилим ефекта, като им предоставим възможност да развият допълнително уменията си чрез програмни обучение. Това определено ще бъде плюс в кариерата им, тъй като ще се научат как се работи, за да станеш предприемач и как да се справят с предизвикателствата пред бизнеса. Благодарение на тези нови умения и придобития професионален опит те ще могат да ръководят сами свой бизнес или просто ще работят като експерти във фирми за производство на вино. Ще се срещнем с представители на общината за подкрепа, за да можем да достигнем до по-голямата част от малките производители на тази 35


територия и да им помогнем. След това ще се свържем с хора от местния център за работа с млади хора от NEETs групата, за да може да си уговорим среща с тези младежи. По този начин ще помогнем на тези, които отговарят на условието „неучащи, без работа“. Целият проект насърчава включването на дребните производители, които се чувстват понякога изолирани, като ще преодолеем това, организирайки срещи и форуми, за да обменят идеи, знания, опит и да създадат повече контакти. Нашата цел не е само да ги образоваме, да повишим тяхната квалификация, като активно ги включим в процеса на винопроизводство. Ще организираме уъркшоп за производство на вино, така че хората да могат да създават собствено вино и да придобият опит в тази област. Също така ще събираме обратна информация от тези общности, за да подобрим работата на производителите с помощта на външна оценка, като по този начин направим общностите по-ангажирани целия процес процес. Също така ще използваме системата „празна бутилка“. Тя се състои в това, когато клиентът купи бутилка вино да плати бутилката, но когато клиентът върне празната бутилка да може да вземе друга, но на по-ниска цена. В случай, че клиентите не върнат празната бутилка, те губят възможността да се възползват от намалението. Предимството на тази система е, че клиентите ще връщат празните бутилки на производителя, който ще ги рециклира. Защо го правим по този начин? Нашата система е лесна за разбиране, тъй като нашата основна цел е да създадем истински взаимоотношения с клиента. Искаме той да се срещне с местния производител, искаме да се създадат близки взаимоотношения. По този начин клиентът ще популяризира виното на този производител и нашата кооперация, използвайки метода „от уста на уста“. Той също така ще знае как се произвежда виното и дали то е висококачествено. По време на сътрудничеството ни с производителите на вино, при закупуването на бутилката вино на етикета ще има няколко знака, обозначаващи участието в нашата програма, както и положителното въздействие върху младежката безработица. След това имаме система за доставки, за да се уверим, че продуктът достига до клиента. Ще използваме промоции, които се състои в това клиентът да купува повече, като плаща по-малко, за да можем да сведем до минимум запасите на производителите до минимум. 5.Какви действия трябва да предприемете за реализацията на Вашия модел? А. Срещи с малки винопроизводители. Първа среща 36


Малките производители са разпространени във всички региони, така че за да достигнем до всеки от тях, трябва да се срещнем с представители на общината, агенцията по заетостта и организации за подкрепа на малките производители. Ние ще отговаряме за организирането на тази среща (намиране на малки производители, създаване на база данни за контактите и подготовка на документите за проекта). По време на тази среща трябва спечелим доверието им и да подпишем официален документ за приключване на сделката. След това ще организираме втората среща с малките производители. Трябва да ги поканим лично, но също така ще поискаме от нашите партньори за разпратят поканата, за да сме сигурни че тя ще достигне до дадения производител. Втора среща По време на втората среща ще подпишем договора с първите малки производители, които желаят да бъдат част от проекта. Ще поискаме от малките производители техните изисквания: колко хора се нуждаят, кога е най-добрият период да започнат работа и дали искат да бъдат част от семинарите и форумите, които ще организираме. Б. Човешки ресурси за връзка с NEETs Ние ще работим усилено с Агенцията по заетостта, за да идентифицираме младите хора, които могат да се включат в нашата програма. Ще направим списък и след това ще се свържем с хората от NEETs групата. Ще направим интервютата, за да изберем хората, които са по-мотивирани и имат желание да бъдат част от проекта. Ние ще бъдем с младите хора по време на първия им работен ден във винарната, за да ги накараме да се чувстват по-комфортно. Ще планираме график за първия ден: да им покажем винарната, да обясним какво ще правят през този период, да ги представим на екипа и в крайна сметка да подпишем официалния договор между производителя и NEETs. След това ще посещаваме дадения човек веднъж месечно и ще поддържа връзка с тях най-малко веднъж седмично. В. Маркетинг -На първо място ще създадем лого и фирмена идентичност. Искаме да създадем уникална и обща идентичност, защото всички малки производители имат собствена такава за тяхното производство. Ние ще разработим тази идентичност с всички малки производители, за да ги включим в процеса и да им покажем, че те имат активна роля в проекта. -Ще разработим уебсайт с възможност за обратна връзка. -Ще съберем контакте на малките производители, за да създадем уникална база данни.

37


-Ще имаме абонаментна услуга, за да изпратим бюлетините, за да може клиентите и общността (малките производители, NEETs и партньорите) информирани за нашите дейности. -Трябва да идентифицираме организации, асоциации, структури, които се нуждаят от спонсорство за събитията си, така че в замяна те могат да рекламират нашата услуга. Ние ще осигурим вино за фестивали, събития и други. Те ще поставят нашето лого в своите банери, листовки и други комуникационни канали, които имат. -Ще създадем официални страници на "DBDT" във Facebook, Twitter ... На тези страници ще публикуваме съобщения за дейностите на всеки малък производител, обратна връзка от клиентите, както и развитието на хората от NEETs групата. В нашия екип ще имаме някой, който да отговаря за правенето на снимки и видеа. -Ще създадем досие на всеки NEET, които участват в проекта, както и на малките фермери. Ще използваме тези досиета в социалните медии, както и по време на събития на банери, листовки и други. Основната цел на тази стратегия е да се създаде връзка между клиентите и кооперацията: те не купуват само вино, но имат и социално въздействие върху обществото, като помага на NEETs и малките производители. Г. Доставки Системата за доставка ще се поддържа от кооперацията, за да се уверим, че продуктът достига до клиента. Ще използваме принципа "Пращай по-малко за повече", който се състои в това клиентът да купува повече, като плаща по-малко, за да можем да сведем до минимум запасите на производителите до минимум. Д. Управление на паричните потоци Ние ще управляваме всички приходи и търговски сделки, реализирани от продажбите на вината, заплатата на NEETs, партньорите Ние ще наемем NEETs за да продадем продуктите, като по този начин се грижим за логистиката и отговорностите на производителите, така че да могат да се съсредоточат главно върху производството на вино и поддържането на винарната. Също така с това можем контролираме паричните потоци от всички транзакции, извършени от целия този процес. 6.Обяснете предизвикателствата, свързани с прилагането на модела на социалното предприемачество и как можете да намалите тяхното влияние?

38


Всяко новостартиращо предприятие трябва да се изправи пред множество предизвикателства, но не трябва да се забравя нашата социална цел - това е нашата основна и единствена цел. За да постигнем това положително въздействие, ние непременно трябва да започнем в малък мащаб нашия проект, за да бъде устойчив. По този начин нашата кооперация ще се развива по-бавно, но сигурно. Включване на NEETs в проекта. NEETs често биват изолират от социалните дейности. Понякога е трудно да ги достигнем, а е още по-трудно да ги включим в проекта. Това би било първото ни първо предизвикателство. Трябва достигнем до тях чрез разнообразни канали. Със сигурност социалните медии биха помогнали. Също така ще отидем в младежки центрове, гимназии и други. Най-добрият начин е да отидем лично да говорим лично с онези, които биха могли да бъдат близо до NEETs например техни учител, който познава някои от своите ученици, които са напуснали училище и са в беда. Друга възможност е да се осъществи директен контакт с тях. Да бъдат активно участващи. Убеждаването на NEETs да бъдат част от кооперацията е едно нещо, но активното им участие е нещо съсвем различно. Това всъщност е нашето най-голямо предизвикателство. Ние трябва да намерим малко предприятие, където младият участник да се чувства удобно и където иска да се развива в продължение на поне една година. Трябва да създадем добър комбинация между NEETs и производителя. Трябва да се разбираме. В тази насока може да организираме скоросни интервюта. Въпреки че на пръв поглед изглежда, че NEETs се чувстват добре, трябва да осигурим последващи действия. Те трябва да знаят, че по време на целия процес на наставничество винаги можем да отговорим на неговите въпроси и да му помогнем да се чувства по-спокойно във фирмата. Координаторът ще отговаря за това. Ще посещава NEETs веднъж месечно например и трябва да поддържа връзка с тях най-малко веднъж седмично. Чрез тези връзки между малки производители и млади хора ще развием голяма мрежа и ще популяризираме нашия проект. По този начин, преди дори да стартираме кооперацията, вече ще имаме мрежа от нашите първи клиенти. 7.Моля, опишете най-добрите практики, които моделът на социалното предприемачество ще използва и представете доказателства за тяхната ефективност: 39


Нашите партньори ще бъдат нашият ключ към успеха. На първо място трябва да определим кой ще бъде ключовия ни партньор, който ще насърчава ефективно кооперацията и мисията ни. Те биха могли също така да осигурят ресурси за нашата организация и да ни помогнат да растем. Преди всичко, ние ще си партнираме с общината и ще разширим мрежата от местни потребители, така че да сведем до минимум факторите, които да спират NEETs да бъдат част от кооперацията, тъй като ние ще получим легитимност. Други участници, които трябва да мобилизираме, са местните управляващ. Те имат правомощието да популяризират нашата кооперация в своята мрежа и да ни помогнат да получим лесен достъп до пазара на алкохол. Ще трябва да работим с младежки институции, като по този начин ще имаме възможност да популяризираме нашия социален бизнес сред младежите. Освен това искаме да бъдем част от организацията на различни местни събития. Искаме нашите вина да бъдат присъстват на всички местни събития. Това ще бъде лесен начин за нашите продукти да бъдат известни и по-разпознаваеми на пазара. Ще имаме и възможност да обясним ясно нашия проект. 8.Обяснете защо и как избраната най-добра практика (и) ще отговори на идентифицираните проблеми / предизвикателства? В началото ще направим тестване на нашия проект, за да анализираме системата в други страни, така че да може да се подобри и адаптира към местното законодателство. Ние можем да станем ефективни чрез изучаване и проучване на средата, разработвайки SWOT анализ на нашата вътрешна и външна среда. Благодарение на тези анализи можем да сведем до минимум нашите предизвикателства и да осъзнаем нашите силни и слаби страни, за да подобрим ефективността на нашата работа/проект. 9.Опишете схематично и хронологично основните фази на Вашия модел: -Срещи с малки винопроизводители: Първа среща Втора среща -Връзка с NEETs -Маркетинг -Доставки 40


-Управление на паричните потоци 10.Представете описание на плана за управление, включително как се разпределят ресурсите, как ще се осигури сътрудничество и информация, както и как се организира процесът на вземане на решения? В тази част ще разгледаме как функционира нашата организация. Организацията е разделена на 3 различни области с 3 различни начина на работа. Това са връзките между: -Първата област е управлението на производството: събиране на информацията и данните от цялата област на всички земеделски производители. -Втората област е продажбата: събираме всички крайни продукти, като ги съхраняваме заедно в склад и ги продаваме. Важно е да се подчертае, че промоционалните и маркетинговите части са пряко свързани с продажбите. -Третата област е обучителната част и създаването на работни места за NEETs. Обучението се състои от: от една страна работниците (NEETs) и от друга за наставниците. NEETs ще получат опит и знания от наставниците, ще придобият и развият умения и ще повишат квалификацията си. В края на обучението те ще придобият някои маркетингови и търговски умения. След обучението им ще получат официален сертификат, за да докажат своите знания и възможност да работят в проекта, както да кандидатстват за наставничество в бъдеще. 11.Опишете методологията за оценка, която трябва да бъде приложена по Вашият модел на социално предприемачество? Относно оценката на нашия проект ние предполагаме, че ще успее. Вярваме в това благодарение на всички изследвания, които направихме и на всички други проекти, които са разработени ефективно в други страни. 12.Опишете стратегията за повишаване на осведомеността, разпространението и комуникацията, която осигурява достигането до съответната целева група, както и съответните заинтересовани страни и широката общественост по време на жизнения цикъл на проекта. Моля, обяснете плановете за достъп до Вашия продукт чрез отворени лицензи? Стратегия: Ще се свържем с общината и организациите за подкрепа на малки и средни предприятия (за да можем да използваме връзките и 41


подкрепата им, за да улесним работата си, защото те познават повечето канали, от които се нуждаем), тогава ще имаме няколко срещи с местни производители, за да им разясним как могат да станат част от нашата кооперация: да представим фактите, според които нашия моделът работи в друго общество, така че те да могат да видят стойност в нашата услуга и да вземат решението да бъдат част от нашето социално предприятие. Заинтересовани страни: всички страни - производители, потребители, общини и обществото. Обща публика: Клиенти, привърженици и също общността. Done by: Barbara Jennypher Megan Nicolau Pierre-François Viktoria Vincent

42


(VII Глава) ЗЕЛЕНА ПЧЕЛИЧКА 1.Обяснете проблема, който Ви мотивира да разработите този модел на социално предприемачество? За нашия модел на социално предприемачество избрахме да се фокусираме върху проблема с интегрирането на NEETs (млади хора, които не работят и участ). Поради динамиката в обществото и технологиите средата ни на живот се влошава с много бързи темпове. Това е всеизвестен факт и правителствата започват да ограничават дейностите, които водят до влошаване на околната среда. От 60-те години на миналия век започва осъзнаванета на различните екологични проблеми и тяхната значимост. Учените не са единодушни относно степента на въздействието на човешката дейност върху околната среда , което поражда спорове при обсъждането на мерките за справяне с проблема. От друга страна, поради икономическите или социалнополитическите проблеми в страната е налице голяма група от млади хора, които нямат високо ниво на образование и по тази причина трудно могат да си намерят подходяща работа, която би могла да подобри живота им в обществото. Тази група се включват млади хора от 15 до 29 години (NEETs). 2.Обяснете целта на вашия модел на социално предприемачество? От гореизложените причини се почувствахме вдъхновени да потърсим решение за местната общност. Нашата основната идея е да се комбинират технологиите и последните тенденции в селското стопанство. Първата стъпка е да се съберат органични отпадъци от обществени места, като ресторанти и частни домакинства, за да могат да се преработят, чрез специална процедура в органичен тор, който ще се продава на местни фермери и частни лица. По този начин ще се помогне градовете, които живеем да бъдат по-чисти. Този проект ще помогне на младите хора в групата NEET, като ги включи на пазара на труда и същевременно да ги обучи със специфични умения в областта на селското стопанство, екологичните решения, самоиздържащите се технологии и основите на икономиката. Това ще им помогне да поставят цел в живота си и да подобрят социалните си умения, като в същото време ще се окажат полезни за обществото. Проектът също има за цел да намери и европейско финансиране или инвеститорски интерес с цел разширяването на екотуризма в селските 43


райони, чрез придобиване на стара изоставена къща, която се нуждае от основен ремонт и почистване, за да се превърне в новия център на нашата програма. Къщата, веднъж ремонтирана и напълно оборудвана с всички домакински уреди, ще се превърне в туристическа дестинация за любителите на природата и тези, които искат да избягат от динамичния градски живот. 3.Бенефициенти: Този модел ще засегне директно групата NEETs, тъй като те ще придобият умения, които биха могли да им помогнат да намерят работа и по този начин да си осигурят икономическа независимост. Завършването му би подпомогнало икономиката на някое слабо развито селище. Също така би могло да спести пари от данъкоплатците чрез събиране на органични отпадъци в райони, в които не се осигуряват подходящи съоръжения. 4.Направете анализ на потребностите и обяснете в каква степен целите и въпросите, които са разгледани, са реалистични и подходящи за целевите групи, които ще използват вашия модел на социално предприемачество? За този проект ние ще си сътрудничим с местните власти или други асоциации, за да разберат значението на проблема с NEETs групата. Така ще можем да приложим различни комуникационни канали, които ще ни помогнат да намерим млади хора, които имат интерес да работят по този проект. Решихме, че ще започнем с малка група, за да можем да ги държим мотивирани и заинтересовани. Основната цел е да ги включим в обществото, да си взаимодействаме с тях и да им окажем подкрепа, като позволим на по-мотивираните да намерят мястото си на пазара на труда. 5.Какви действия трябва да предприемете за реализацията на Вашия модел? Първата стъпка е да се намери подходящ имот с къща, която да бъде ремонтирана и приспособена за целта, с място за отглеждане на плодове и зеленчуци и с достъп до чиста вода. По-голяма част от имота трябва да бъде под пряка слънчева светлина, за да се използват слънчеви панели. Имотът ще включва малка ферма за животни, която ще бъде поддържана от NEETs. За да финансира проектът, ще се свържем с местни инвеститори, които се интересуват от доставката на био продукти. Също така ще кандидатстваме за финансиране по национални или европейски фондове, които могат да помогнат. 44


Втората стъпка ще бъде да се наемат подходящите хора от избрана група NEETs, които се интересуват от подобряване или придобиване на нови умения за работа като готвене, работа в градината, изработка на килими, счетоводство. Хората ще трябва да живеят за дълъг период от време с без удобства и използването на новите технологии. Третата стъпка би била инвестирането в нови технологии, за да може да се самоиздържаме като: използването на слънчева енергия, отделяне и рециклиране на всякакъв вид отпадъци (не само биологични), филтриране на вече използвана вода. След това да се създаде образователен пакет, ориентиран към NEETs хората, за основите на селското стопанство, растениевъдство, земеделие и основите на екологосъобразен начин на живот. Следващата стъпка е да се създаде клиентска база, която се състои от местни ресторанти, частни домакинства и други доброволни донори на биологични отпадъци. За да достигнем до нашите потенциални партньори за доставки, ние ще използваме сътрудничеството с местните власти и самите ресторанти, за да разпространим и рекламираме нашата идея и да създадем мрежа за доставчици и купувачи органични отпадъци. С помощта на първата група от NEETs ще изграждим няколко площадки за отпадъци. И накрая, имотът ще бъде нает на клиенти, които обичат природата и водят екологичен начин на живот, за да получим приходи от тази програма. Това ще направи програмата напълно самостоятелна и ще избегне придържането към донори или трети страни. Основният канал за разширяване на клиентската ни база ще бъде чрез специализирани туристически агенции и маркетингови кампании за социалните медии. 6.Обяснете предизвикателствата, свързани с прилагането на модела на социалното предприемачество и как можете да намалите тяхното влияние? Първото предизвикателство, пред което трябва да се изправим, ще бъде да намерим подходящ инвеститор, който желае да инвестира в този сравнително нов бизнес. Предоставянето на личен опит и информация за разрастващия се пазар ще привлече нови инвестиционни възможности, от които можем да се възползваме. Потенциалът на местните природни територии ще бъде от голяма полза за повишаване на интереса от страна на бизнес инвеститорите. Второто предизвикателство ще бъде да се намерят готови млади хора, които се очаква да напуснат зоната си на комфорт и да се откажат от ежедневните си удобства, за да се справят с реални проблеми и предизвикателства. Работните срещи в младежките центрове ще спомогнат за повишаване на осведомеността относно програмата и ще помогнат на младежите да извлекат пълния си потенциал и да постигнат пълноценен живот. 45


Третото предизвикателство ще бъде да убедим нашите потенциални доставчици да си сътрудничат с нас за редовно предоставяне на органични отпадъци. Тази задача ще бъде много трудна за постигане, тъй като нито местните, нито държавните закони ги налагат. В случай, че бъдат въведени данъчни облекчения за предприемачите, които разделят органичните отпадъци това ще повлияе на поведението им и начина на мислене. 7.Моля, опишете най-добрите практики, които моделът на социалното предприемачество ще използва и представете доказателства за тяхната ефективност? Нашата основна цел е да създадем нов вид жилище, което да бъде в пълна хармония с природата. Този дом ще бъде изграден от устойчиви материали, ще разчита на еко енергия и възобновяеми ресурси, за да удовлетвори най-съществените потребности на своите жители. Къщата ще бъде проектирана да бъде достъпна и ще използва лесни строителни техники. За да се елиминира въздействието на строителството върху околната среда, строителните материали трябва да бъдат рециклирани, възобновяеми и трайни.Това позволява на конструкцията да има топлинна изолация, която ефективно поддържа топлата зима през зимата и хладна през лятото, без да е необходимо да се използват топлинни и охладителни системи. Този дом е евтин за построяване и ще бъде устойчив на пожари и земетресения. Ние ще осигурим зелен покрив, който намалява загубите на топлина. За да подсигурим къщата с вода, ще инсталираме специално приспособление на покрива за събиране не само на дъждовна вода, но и сняг, от там водата ще се подава в съд за съхранение, след което се насочва към системата за филтриране. След това слънчевата енергия може да затопли водата. С тази нова технология водата може да се рециклира до три пъти. След този процес събраната вода може да се използва за поливане на растенията. За да изградим подходящо място за растениевъдство, ще използваме южната част на имота, където ще построим парници, които могат да абсорбират топлината от слънцето. 8.Обяснете защо и как избраната най-добра практика(и) ще отговори на идентифицираните проблеми / предизвикателства? Най-добрата практика при търсенето на нови NEETs е ясното и честно взаимоотношения с тях, както предоставяне на ясна длъжностна характеристика. Много важно би било посрещането и адаптирането на младите хора им към новата им роля. Ние ще гарантираме, че NEETs са наясно с това, което се очаква от тях. Ето защо ще започнем с малка група, за да се уверим, че не се притесняват от нещо свързано с тяхната 46


бъдеща/нова работа. Ще следим работното натоварване и ще ги информираме за напредъка им редовно, защото NEETs трябва да виждат, че техните усилия имат резултат. Когато се появят някакви неуспехи или проблеми, ще се опитаме да накараме NEETs да се поучат от тях. Нашата цел е да създадем среда на доверие, която да гарантира открита комуникация, работа в екип и уважение към различните. Следващата стъпка би била да информираме всеки от нашия екип за промените и да им предоставим възможност да преминете през различни роли и позиции. Основната идея е да се даде и получи обратна връзка по формален и неформален начин. Ще се опитаме да предоставим възможност на NEETs да се учат и развиват, а ние ще изпълняваме нашите ангажименти с тях и ще им дадем възможност за постоянна обратна връзка. Друго много важно нещо е да дадем възможност на NEETs да се откажат от проекта и ние ще ги направим сигурни, че те могат да кажат "не", ако са прекалено уморени или претоварени. Нашата стратегия е ентусиазирано да признаем всички успехи, особено малките такива. Ние ще отговорим на всички притеснения или въпроси по най-бързия начин и ще имаме време за дискусии и разговори. Доказалите своите възможности ще бъдат обучавани за лидери. Ще проведем изходящи интервюта, когато някой от участниците в проекта NEETs приключи участието си с идеята, че в бъдеще той ще споделя нашето обучение с други мениджъри. 9.Опишете схематично и хронологично основните фази на Вашия модел? Фазите на нашия модел на социално предприемачество са разделени на мисия и възможности, иновации, продуктови отношения, бизнес модел, социални резултати и социална трансформация. Първият етап би бил да започнем да решаваме точно на кого искаме да помогнем и къде и как ще се случи това. Трябва да имаме пълна яснота относно проблема, който бихме искали да решим чрез нашия продукт (тор) и услуга (отдаване под наем на екокъща). Вторият етап ще бъде областта на научните изследвания. Ще трябва да проучим областта на социалния бизнес, в която искаме да работим, и да дефинираме кои са лидерите на този пазар и как те променят света. Тъй като понастоящем няма нито един социалене предприемач, който да има подобен бизнес, ще използваме нашето вдъхновение, за да излезем на пазара със собствено, различно, ценово обосновано предложение. Третият етап ще бъде да диференцираме нашето уникално предложение. Трябва да си зададем въпроса как можем да предложим нещо различно от това, което предлага нашият конкурент не само на местно, но и в по-глобален мащаб. Колкото по-иновативни сме, толкова по-уникално ще бъде нашето социално предприятие. 47


Четвъртият етап ще бъде да се свържем с нашите членове за обратна връзка и подкрепа. Събирането на външна подкрепа от хора, които са доверени наставници и съветници. Те могат да ни помогнат да постигнем успех. Пета стъпка е да развием нашия бизнес модел. Това ще ни дава съвети как нашето предприятие ще генерира приходи. Трябва да вземем решение как ще управляваме паричните потоци по-възможно най-ефективен начин, за да може нашето предприятие да реализира печалба и да се разшири в бъдеще. Шести етап е да се идентифицират първоначалните източници на финансиране. Ще търсим много различни възможности. Има голяма вероятност нашата основна финансова помощ да бъде от инвестиционни групи, които финансират изключително целенасочени дружества. Следващата стъпка е след това да напишем план за действие, който конкретно определя задачите и действията, с които трябва да се ангажираме и кога. То ще включва точната дата, на която искаме да стартирам дадено начинание и колко време ще ни отнеме това. 10.Представете описание на плана за управление, включително как се разпределят ресурсите, как ще се осигури сътрудничество и информация, както и как се организира процесът на вземане на решения? Нашият план за управление ще включва няколко стъпки. Първата е кратко резюме, което ще съдържа само на най-важната информация. То ще бъде използвано потенциалните инвеститори, за да се разберат нашата визия за бъдещето. Втората стъпка ще бъде изграждането на нашата мисия, в която ясно ще бъдат посочени нашите мисия, визия и цели. В третата стъпка ще се съсредоточим върху структурата на организацията и ще се взенат решения относно юридическата форма, управлението, програми за обучение и как ще се впишем на пазара. Четвъртата стъпка ще бъде относно значението и важността на участващите хора, особено за инвеститорите. В резултат от тази стъпка ще имаме основен план за човешките ресурси. В пета стъпка ще продължим с пазарния анализ, който се фокусира върху бизнес частта от нашия модел и създаването на стратегически документи. За тази цел е необходимо да се проведе мащабно изследване. Шеста стъпка е анализ на конкуренцията, тъй като винаги съществува конкуренция, пряка, непряка или алтернативи на нашия продукт/услуга. Седмата стъпка засяга продуктите и услугите. Трябва да се посочи информация за всички основни продукти и услуги. За целта е достатъчен общ преглед и описание с допълнителни подробности на всеки един от тях. 48


Осмата стъпка ще съдържа операциите, чрез които се описва създаването и доставката на продукти и услуги. Това ще включва всички важни етапи от този процес. Друго важно нещо е маркетингът и продажбите, които описват как организацията достига до целевия пазар и превръща възможностите в приходи. Оценката и оценката на въздействието играят важна роля. В този раздел се описват социалните и екологичните ползи, които се генерират, как се измерват и как се проследяват. След това подробно ще опишем основните рискове и как те се свеждат до минимум. Трябва да включим както външни, така и вътрешни рискове. Последният раздел съдържа настоящи и прогнозирани мнения и анализ на развитието. 11.Опишете методологията за оценка, която трябва да бъде приложена по Вашия модел на социално предприемачество? Оценяването като дейност е наистина важна част, която може да се случи по всяко време или непрекъснато по време на дадена програма, да предоставя информация за напредъка на заинтересованите страни. За нашия социален бизнес ние смятаме, че трябва да изберем методология за оценка, която се състои от следните стъпки:  Мониторинг и оценка на дейностите.  Осъзнаване степента на напредъка.  Обмисляне на промяната.  Точно и вярно отчитане.  Приобщаване, прозрачност, етика.  Развитие на лидери. 12.Опишете стратегията за повишаване на осведомеността, разпространението и комуникацията, която осигурява достигането до съответната целева група, както и съответните заинтересовани страни и широката общественост по време на жизнения цикъл на проекта. Моля, обяснете плановете за достъп до Вашия продукт чрез отворени лицензи? Всяка стратегия за бизнес комуникация, независимо от това колко малка, трябва да започне с цел и тази цел трябва да даде индикация за желания резултат. Един бизнес, който иска да комуникира със служителите относно опциите за възнаграждения например, може да има цели, свързани с повишаване на степента на разбиране на наличните ползи от служителите

49


и увеличаване на удовлетвореността на служителите от ползите. Целите трябва да бъдат насочени към измерими резултати. Разработен от: Gabriela Colotto – Italy Lucia Hankova – Slovakia Dimitra Dalamagka – Greece Maria Kordali – Greece Maxim Vandekerckhove – Belgium Carmen Elena Cazmet – Romania Gonçalo Vale – Portugal

50


(VIII Глава) ПЕЧЕМ ЗА ТЕБ 1.Обяснете проблема, който Ви мотивира да разработите този модел на социално предприемачество? Нашата идея е важна за NEETs, защото те ще придобият умения за: печене, логистика, търгуване и продажба. Контекстът на тази идея е да помогне на местните общности да намалят загубата на храна. Също така да даде на определени групи (NEETs, емигранти) възможности, които могат да бъдат използвани за намиране на работа. 2.Обяснете целта на Вашия модел на социално предприемачество? Нашата цел е да намалим изхвърлянето на храна, да интегрираме хората в обществото и да направим бизнеса си по-устойчив и широко разпространен. Младежките групи (NEETs) ще се научат да готвят и да управляват пари. Хората ще бъдат интегрирани в обществото по начин, който ще им даде възможност да започнат нов живот, започвайки с нова работа. Местните общности също могат да се възползват от това. 3.Бенефициенти: Всеки може да печели от нашия модел на социално предприемачество:  NEETs → Умения  Местни общности → Закупуване на храна от нас  Доброволци → Умения  Гладуващи хора → Безплатна храна 4.Направете анализ на потребностите и обяснете в каква степен целите и въпросите, които са разгледани са реалистични и подходящи за целевите групи, които ще използват Вашия модел на социално предприемачество? Хората, към които е насочен проектът са предимно NEETs и емигранти. Искаме да направим това, защото в ЕС всяка година се изхвърля 88 милиона тона храна, а по улиците броят гладуващите хора, които се увеличават непрекъснато. Искаме да предотвратим тези неща и по тази причина започнахме да работим заедно, за да помогнем на колкото се може повече хора.

51


5.Какви действия трябва да предприемете за реализацията на Вашия модел? Действията, които ще предприемем, за да направим модела работещ е да намерим партньори и място, където да приготвяме храната. Наши партньори ще бъдат местните супермаркети, ресторанти, пекарни и други. Ще имаме нужда от специално разрешение от общината и ще намерим доброволци. Искаме да направим връзки с по-големите банки и благотворителните асоциации. Също така искаме да намерим идеалното място за нашата социална фурна. Финансирането, което ще получим, може да бъде от различни европейски и национални субсидии или краудфандинг кампания. 6.Обяснете предизвикателствата, свързани с прилагането на модела на социалното предприемачество и как можете да намалите тяхното влияние? Основните проблеми и предизвикателства, пред които сме изправени са: -Възможно е да не получим разрешение от общината. -Възможно е да не намерим толкова партньори, колкото очакваме. -Възможно е с намиране на терен за нашата работа. -Възможно е да срещнем трудности при субсидирането или краудфандинг кампанията. -Възможно е да срещнем трудности с намирането на достатъчно доброволци, с които да работим. 7.Моля, опишете най-добрите практики, които моделът на социалното предприемачество ще използва и представете доказателства за тяхната ефективност? -Ще трябва да бъдем упорити и ще се нуждаем от помощ от местната общност. -Ще започнем с по-малко партньори и ще изградим връзките във времето. -Вместо пекарна ще се опитаме да направим щанд на открито и за да се опитаме да спечелим повече средства и да открием по-късно истинска обществена пекарна. -Ако субсидиите и краудфандинга не работят, можем да направим базар за дарения, който да ни позволи да работим през първите няколко седмици или можем да поискаме финансиране от общината. -В началото можем да започнем да работим сами и тогава можем да започнем да търсим доброволци чрез организации и асоциации.

52


8.Обяснете защо и как избраната най-добра практика(и) ще отговори на идентифицираните проблеми / предизвикателства? Има известно доказателство за ефективността на социалните пекарни, които работят по решаването на тези проблеми, но също така тази дейност е много рискова. Чрез реализирането на добра логистика на нашите практики и дейности ще се опитаме да намалим отпадъците, за да имаме достатъчно приходи за да издържаме нашия бизнес. 9.Опишете схематично и хронологично основните фази на Вашия модел?

10.Представете описание на плана за управление, включително как се разпределят ресурсите, как ще се осигури сътрудничество и информация, както и как се организира процесът на вземане на решения? Администрацията - ръководи проекта, осъщесвява връзка с хората, които изпълняват различните задачи и ги наставлява, намира и нови партньори. Търговци /Логистика/ Производство – Получават задачи от администрацията и ги делегират директно на доброволците/работниците и 53


служителите. Те са квалифицирани за тази работа, контролират дейностите в отдела и изпращат обратна информация на администрацията. Доброволци /Работници-NEETs - Те ще придобият умения и ще се справят директно с процеса и клиентите на работните места.

11.Опишете методологията за оценка, която трябва да бъде приложена по Вашият модел на социално предприемачество? Ние ще оценим нашия модел чрез: -Допитвания в каква степен проектът е успешен и разглеждане на отговорите: -Ще спечелим ли и ще имаме достатъчно пари, за да поддържаме бизнеса през първите два месеца? 54


-Нашите продукти ще бъдат ли добре приети от клиентите? -Колко храна ще продадем? -След това ще го изпробваме за период от два месеца. Решихме два месеца, защото един месец не е достатъчен, за да решим дали работата, която вършим е достатъчна или не е. -Отговаряйки на тези въпроси и след направата на изводите за проекта, ще знаем дали ще бъде успешен или не. Можем да направим и въпросник, за да видим какво мислят другите за нашата идея и за начина, по който се развива бизнеса. 12.Опишете стратегията за повишаване на осведомеността, разпространението и комуникацията, която осигурява достигането до съответната целева група, както и съответните заинтересовани страни и широката общественост по време на жизнения цикъл на проекта. Моля, обяснете плановете за достъп до Вашия продукт чрез отворени лицензи? Ние ще достигнем нашите клиенти чрез реклама:  В социалните и/или местните медии.  Осъществена от нашите партньори.

Разработен от: 1. Luboslav Nedyalkov Lesichkov, Bulgaria, "Institute Perspectives", lightsbringer@abv.bg 2. Sarah Rharbaoui, France, ,in-100@hotmail.fr 3. Antoine Patrick Empen, Belgium, CFEP, antoine_empen@hotmail.be 4. Muresan Veronica-Cosmina, Romania, Primaria Municipiului Alba Iulia, cv_muresan@yahoo.com 5. Beatriz Isabek Migueis Henriques Ferreira, Portugal, Aveiro Viva, beatriz.migueis@hotmail.com 6. Anežka Vargová, Slovakia, ADEL

55


(IX Глава) МЛАДЕЖКА ВРЪЗКА 1.Обяснете проблема, който Ви мотивира да разработите този модел на социално предприемачество? Преди да започнем работата по нашия проект се опитахме да отговорим на следния въпрос: "Какви са най-големите проблеми в Европа?". Отговорът беше съвсем ясен: младежката безработица, емигрантската криза и застаряващото население. Решихме чрез нашия модел да се опитаме да се справим с първите два проблема. Нашата първа цел е да помогнем на NEETs (млади хора, които не работят и не учат) да намерят работа. Тъй като един от най-големите проблеми в Европа е младежката безработица, понякога младите хора, които нямат възможност да намерят работа, се чувстват изключени от обществото. Те не генерират доходи и трябва да разчитат на своите родители, за да оцелеят. Втората ни цел е да помогнем на емигрантите и бездомните хора. Тези две групи често се чувстват изолирани заради езиковата бариера или защото не са завършили образованието си. Част от тях са дори напълно неграмотни. За да интегрираме и да помогнем на емигрантите и бездомните хора, трябва да разрешим този проблем. Образоването и намирането на работа ще им даде възможност да бъдат пълноценна част от обществото. Нашето предложение е социално предприемачество, за да може тези проблеми да се решат. Осъзнаването на проблемите и обмислянето на възможни решения ни мотивира да разработим този проект. 2.Обяснете целта на Вашия модел на социално предприемачество? Повече от 21,4% от младите хора в Европейския съюз са безработни. Има над 100 милиона бездомни хора в света, според Global Homelessness Statistics - Homeless World Cup. "Броят на мигрантите (...) е достигнал 244 милиона през 2015 г. в световен мащаб, което е с 41% повече в сравнение с 2000 г., според новите данни, представени днес от ООН. Тази цифра включва почти 20 милиона бежанци.“ (http://www.un.org/sustainabledevelopment). Следователно нашата основна цел е да намерим решение на горепосочените проблеми. Чрез нашия модел бихме искали да предложим услуга на NEETs, чрез която да са в контакт с други асоциации, които вече работят с бездомни и мигранти.

56


Този проект за социално предприемачество помага за постигането на някои цели на NEETs: Намеране на работа на безработни млади хора. -Интегриране на NEETs в обществото. -Формиране на мислене, че могат да подобрят уменията си. -Да бъдат учители за емигрантите. -Да се запознаят с други хора и да споделят чувства, идеи и цели за бъдещето. -Оказване на помощ на бездомните хора. Цели на емигрантите: -Да бъдат част от обществото. -Да научат нов език. Цели на бездомните: -Да бъдат част от обществото. -Да повишат грамотността си. Нашите цели са: -Да интегрираме NEETs, бездомните хора и емигрантите в обществото. -Да създем добавена стойност за обществото. -Да бъдем част от екип (ще трябва да работим заедно, за да намерим партньори). С нашия проект ще създадем добавена стойност за обществото: чрез интегриране на групи от хора, които обикновено са маргинализирани и които имат известни трудности да бъдат активни членове на обществото. 3.Бенефициенти? Моделът на това мобилно приложение е важен, защото той все още не съществува на пазара. Ето защо се надяваме, че създаването му ще помогне за справянето с този социален проблем. Смятаме, че това приложение е важна стъпка за подобряване на живота на тези хора. С нашия проект можем да свържем три сегмента на обществото, които ще се възползват от него: емигрантите, младите безработни и бездомните. Чрез нашето предприятие ще се свържем с асоциации и фондации, които вече работят с бездомни хора и емигранти. Университетите също така ще ни сътрудничат, като предоставят преподаватели - доброволци, които желаят да прекарват част от свободното си време, за да осигурят обучение на младите хора. По този начин NEETs ще могат да помогнат на емигрантите и бездомните хора, които имат интерес да участват в нашата социална програма. Младите хора ще се научат как да работят с бездомните 57


и как да преподават емигранти, насърчавани от приложението, но с университетско сътрудничество. Най-важното предимство, което този модел носи на обществото, е връзката между две различни потребности, които в днешно време не са свързани. Ще бъде възможно да се намали безработицата, да се помогне на бездомните и да се интегрират емигрантите в обществото. Също така ще подобрим уменията на NEETs. 4.Направете анализ на потребностите и обяснете в каква степен целите и въпросите, които са разгледани са реалистични и подходящи за целевите групи, които ще използват Вашия модел на социално предприемачество? Нашата основна цел е да помогнем на NEETs (млади хора, които не работят и учат) да намерят работа. Тъй като един от най-големите проблеми в Европа е младежката безработица, понякога младите хора, които нямат възможност да намерят работа, в крайна сметка се чувстват изключени от обществото. Те не генерират доходи и трябва да разчитат на своите родители, за да оцелеят. Нашата втора цел е да помогнем на мигрантите и бездомните хора. Тези две групи често се чувстват изолирани заради езиковата бариера или защото не са завършили образованието си. Част от тях са дори напълно неграмотни. За да интегрираме и да помогнем на мигрантите и бездомните хора, трябва да разрешим този проблем. Образоването и намирането на работа ще им даде възможност да бъдат пълноценна част от обществото. 5.Какви действия трябва да предприемете за реализацията на Вашия модел? Първата стъпка е да се свържете с асоциациите, които вече работят с бездомни и емигранти. Това позволява лесен канал за комуникация с тези групи и преодолява проблема, че много бездомни хора и емигранти нямат смартфон или достъп до интернет. Втората стъпка е да създадем нашето приложение. Ще трябва да наемем програмист за това. То трябва да бъде лесно за употреба, бързо и потребителски ориентирано. Опростеният дизайн би бил най-доброто решение. Третата стъпка е тестването на приложението на пазара. Бихме искали да започнем с десетки NEETs, които да се регистрират в приложението, да получат информацията и да започнат да обучават бездомни и емигранти. Четвъртата стъпка ще бъде намиране на средства. След като установим контакт с асоциациите и успешно започнем да разпространяваме приложението, трябва да намерим компания, която да инвестира в нашия проект. Бихме искали да установим партньорство с компания чрез тяхната 58


програма за корпоративна социална отговорност. Фирмата, която ще участва в подобен проект, би спечелила ползи от развитието на обществото. Друг източник на приходи, който бихме искали да използваме, е рекламата в нашето приложение. Логиката е, че колкото повече хора се регистрират, толкова повече платформата има потенциал да продава реклами, които ще допринесат за покриване на разходите. Накрая краудфандинг кампания е третият канал за приходи, който бихме искали да проучим. Целта е да покрием разходите за стартиране. Последната стъпка е да направим собствена реклама за нашето приложение. Тя ще бъде споделена в социалните мрежи, за да достигне до нашата целева група – NEETs. Както споменахме по-рано, колкото повече хора се регистрират, толкова повече можем да спечелим от рекламите и фирменото партньорство и съответно ще помогнем на повече NEETs, мигранти и бездомни хора. 6.Обяснете предизвикателствата, свързани с прилагането на модела на социалното предприемачество и как можете да намалите тяхното влияние? Нашият модел е доста лесен за обяснение, но има трудно приложение, защото трябва да се свържем с различни групи. Основният ни проблем е да бъдем признати от младите хора и да действаме активно в обществото и на пазара. След създаването на приложението може да срещнем други по-малки проблеми, а именно: -Не намираме достатъчно асоциации и организации. -Не разполагаме с достатъчно човешки ресурси. -Слаба връзка между асоциациите, организациите и NEETs в резултат на гореизпроените проблеми. 7.Моля, опишете най-добрите практики, които моделът на социалното предприемачество ще използва и представете доказателства за тяхната ефективност? Основните ни дейности са връзката между младите хора с бездомни и емигранти. Искаме да интегрираме и двете групи хора в обществото. Искаме да помогнем на младите хора да си намерят работа и да помагат на бездомните и емигрантите да се ограмотят. Най-добрите практики, които възнамеряваме да изградим, ще бъдат: -Директна и непрекъсната връзка с целевите асоциации. -Директна и непрекъсната връзка със съответните университети. -Директна и непрекъсната връзка с партньорските компании. -Актуализиране на приложението, когато е необходимо. -Актуализиране на списъка на NEETs, регистрирани в това приложение. 59


8.Обяснете защо и как избраната най-добра практика(и) ще отговори на идентифицираните проблеми / предизвикателства? Избраните най-добри практики имат за цел да отговорят на горепосочените предизвикателства, а именно тези, свързани с комуникацията със сдруженията, университетите и NEETs. 9.Опишете схематично и хронологично основните фази на Вашия модел.

10.Представете описание на плана за управление, включително как се разпределят ресурсите, как ще се осигури сътрудничество и информация, както и как се организира процесът на вземане на решения? Ние ще отговаряме за основния канал за управление и комуникация. Тъй като нашият екип ще бъде съставен от доброволци, основната задача пред която сме изправени е да разпределим ресурсите за заплатитена NEETs. Сътрудничеството и информираността ще бъдат осигурени чрез ежедневна комуникация и процесът на вземане на решения ще бъде организиран демократично между членовете на екипа на „Младежка 60


връзка“, като всеки член има един глас. Като се има предвид това, не вярваме, че процесът на вземане на решения ще бъде необходим твърде често, тъй като след като проектът бъде създаден и приложението работи, остава само задачата да то да се поддържа. 11.Опишете методологията за оценка, която трябва да бъде приложена по Вашият модел на социално предприемачество? Оценка на сдруженията: ще изберем асоциации, които работят с мигранти и бездомни хора за период от няколко години или повече, за да бъдат в контакт с тези, които са показали някаква стабилност в работата си. Също така бихме искали да останем на местно ниво и да работим с найблизките асоциации, където ще бъде реализиран проектът. Пазарен тест: Преди да реализираме проекта, ще проверим дали приложението ни добре възприето на пазара. След като получим резултатите, можем да променим модела на социалното предприемачество, за да го подобрим. 12.Опишете стратегията за повишаване на осведомеността, разпространението и комуникацията, която осигурява достигането до съответната целева група, както и съответните заинтересовани страни и широката общественост по време на жизнения цикъл на проекта. Моля, обяснете плановете за достъп до Вашия продукт чрез отворени лицензи? Ще се постигне повишаване на осведомеността и разпространение на информацията за NEETs в социалните мрежи: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Мигрантите и бездомните хора ще бъдат постигнати чрез асоциациите. Тъй като не продаваме продукт, няма нужда от отворени лицензии за произведените материали. Приложението, което ще бъде резултат от проекта, ще бъде отворено за обществеността. Разработен от: Marco Antonio Berti Iris Campos Rebeca Rusu Zuzana Pustayova Claudia Pracchia Alberto Callegari

61


(X Глава) УСТОЙЧИВ ИНКУБАТОР ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА МРЕЖА 1.Обяснете проблема, който Ви мотивира да разработите този модел на социално предприемачество? Младите хора намират широка гама от фактори като мотивация да участват в процеса на учене, но могат да се изправят и пред редица бариери. Осигуряването на подходяща заетост за придобиване на финансова независимост е най-значимата мотивация. Даването на достъп до подходящо образование и обучение, добро качество, независима информация, съвети и напътствия е от решаващо значение. Финансовите проблеми са една от най-големите бариери за някои млади хора. В същото време младите хора оценяват финансовата подкрепа по време на обучението. Необходимо е да се подобри социалното приобщаване на местно равнище чрез социалната икономика (хора с по-малко възможности: нуждаещи се, новопристигнали мигранти, жени и други). Проектът SIGN ще създаде социално включване на работниците в предприятията, които желаят да започнат развитие по един устойчив и екологичен път. Също така е необходимо да се направи бизнес реконструкция по устойчив начин. Трудно е фирмите да признаят, че устойчивото производство може да бъде по-евтино. Те трябва да променят фундаментално начина, по който мислят за понижаване на разходите, както направи компанията СЕКЕМ. Смисълът е в инвестиции, направени в по-скъпи материали и методи, което в бъдеще ще доведе до намаляване на разходите. Може да се използва й традиционната финансова идеология, като тя се съсредоточи не върху намаляване на разходите за всяка част, а върху повишаване на ефективността на системата като цяло. Иновацията изисква различен подход към разходите: акцент върху повишаване на ефективността на системата като цяло. С устойчивото развитие мрежата на предприятията на SIGN ще работи по-добре с по-малко пари и повече добавена стойност. Проектът SIGN удовлетворява потребностите на младото поколение да работи в нова творческа среда, като обръща внимание на въпросите, свързани с околната среда и социалното приобщаване. Включването на NEETs в този проект ще им осигури сертифицирано обучение и ще им даде умения за трансфер на знанията към други млади

62


хора (цикличен процес, гарантиран чрез механизма „Обучение на обучители“). 2.Обяснете целта на Вашия модел на социално предприемачество? Намерения Нашите намерения при разработването на този проект са да подобрим качеството на живот на участващите хора и на бъдещите поколения в дългосрочен план по устойчив начин. Нашата цел е да помогнем за създаването на по-успешни и устойчиви социални предприятия във всяка участваща държава: България, Франция, Румъния, Белгия, Гърция. Цели -Реконструкция на предприятията по устойчив начин. -Социално включване на NEETs, новопристигнали емигранти, хора с увреждания, жени и други. -Създаване на мрежа от устойчиви и приобщаващи практики. -Включване в процеса на работа и реконструкция. 3.Бенефициенти: Директни: предприятията да бъдат преобразувани по устойчив и приобщаващ начин. Индиректни: NEETs, жени, новопристигнали емигранти, хора с увреждания и други от местните общности от всяка участваща държава. 4.Направете анализ на потребностите и обяснете в каква степен целите и въпросите, които са разгледани, са реалистични и подходящи за целевите групи, които ще използват Вашия модел на социално предприемачество? Целите за прехода на предприятията към устойчивост са да посрещнат човешките потребности на следващите поколения, като същевременно намалят глада и бедността (чрез социално приобщаване) и запазят системите ни за екологична подкрепа. Акционерите имат решаваща роля за прехода към устойчивост, тъй като участниците и техните взаимодействия ще бъдат преориентирани към прехода. Това обяснява защо вярваме, че нашата мисия е обучението и обучението за трансфер на знания от един към друг (Обучение на обучители). Анализът на потребностите показва следното:

63


-Хората с по-малко възможности изпитват липса на професионален опит и практика, липса на умения. -Предприятията трябва да бъдат информирани за проблемите на приобщаването и условията на работа с NEETs. -Реконструкцията на предприятията и изграждането на мрежи по устойчив начин ще спомогнат за създаването на устойчив път. Що се отнася до това дали целите и въпросите, които са разгледани, са реалистични и подходящи за целевите групи, анализът на потребностите им, който направихме, очерта и следните основни точки: -Изключване (безработица) от пазара на труда на индиректно идентифицираните бенефициенти, които основно са хора с по-малко възможности. → SIGN ще създаде система за включване на тези участници в участващите предприятия и създаване на политически и институционални стимули, за да бъде от полза за предприятията. -Устойчиво развитие - въпрос, който съответства на основната цел на проекта. Той ще бъде постигнат чрез преобразуване на съществуващите предприятия в по-устойчиви. -Липса на умения за постигане на устойчив път - чрез „Обучение на обучители“. 5.Какви действия трябва да предприемете за реализацията на Вашия модел? -Извършете пазарен анализ и изграждане на рамка за нашия проект (стратегия за развитие). -Създаване на правна рамка за нашата кооперация и политическо лобиране за създаване на стимули за предприятията. -Създаване на комуникационен стратегически план. -Създаване на местни и транснационални мрежови системи (виртуална платформа и база данни за контакти, създаване на договори). -Наемане професионален мениджърски персонал (адвокат, счетоводител, PR, комуникационен експерт и други). -Създаване на програма за обучение. -Създаване на финансова стратегия (етично банкиране и публични субсидии): Най-големите проблеми са свързани с трудностите при получаване на кредити, инвестиции и комерсиализация на продуктите. Ето защо предлагаме обществена политика, която да се справи с тези проблеми и да помогне на NEEDs да ги решат. 64


-Осигуряване на работните инфраструктури и реализиране на първата инвестиция. -Изграждане на екип от обучители. -Първо прилагане на нашия план/дейност с първи клиент и обществена промоция на това събитие. -Създайте съвместно работно и образователно пространство и група за подкрепа. -Планиране на автобусни обиколки за предприятия и реклама по наш път/маршрут, професионална среща с други местни предприемачи, желаещи да бъдат информирани или да се включат в мрежата. -Интегрирането на някои стартиращи фирми и предприятия в нашата мрежа (платена услуга, която ще ни гарантира източник на доходи), за да им помогне да разширят бизнес възможностите си. -Алианс с технически университети и изследователски центрове, за да ги интегрираме в нашата мрежа и да се възползваме от техния опит и умения. 6.Обяснете предизвикателствата, свързани с прилагането на модела на социалното предприемачество и как можете да намалите тяхното влияние? Ние идентифицирахме две основни предизвикателства/рискове, свързани със проекта SIGN: -Изпълнението на мрежата е абсолютно необходимо за разработването на нашия проект. Ние развиваме мрежата си във виртуална платформа, но реалните контакти имат значение и ние ще гарантираме, че нашите контакти са сериозни. Също така ще изграждаме съюзи с университетите, за да укрепим нашите академични връзки и нашите мрежи. -Политическите и икономическите ситуации могат да повлияят на нашата работа. Ще работим с етичния банков сектор, за да останем защитени в случай на икономическа/финансова криза, и ще останем наясно и свързани с политическите институции, за да бъдем информирани за възможното развитие на нашите стимули. 7. Моля, опишете най-добрите практики, които моделът на социалното предприемачество ще използва и представете доказателства за тяхната ефективност? Създаване на мрежи за свързване на различни предприятия с устойчиви производители/предприемачи. Лична диагностика на бизнеса на нашите клиенти и адаптиран треньор, като се предоставят различни сценарии и преобразуване на вече съществуващите структури в устойчиви 65


и приобщаващи. Прогресивен подход на наставничество, идентифициране на главната цел, която трябва да бъде постигната и осигуряване на времева линия за изпълнение и модификация за две години, с последващи действия през третата година. Въвеждане на новата структура на предприятията в нашата виртуална платформа за работа в мрежа. И накрая, достъпът до програмата "Обучение на обучители" да им бъде предоставен, за да се даде възможност за развитие на нови треньори. 8.Обяснете защо и как избраната най-добра практика(и) ще отговори на идентифицираните проблеми / предизвикателства? Социалното приобщаване, интегрирано в устойчиви и силни бизнес структури, ще включва хора с по-малко възможности в обещаващ икономически сектор с ниско въздействие върху околната среда, но големи възможности за бизнес и самоиздръжка. Създаване на възможности за работа и нови устойчиви решения за предприятията в дългосрочен план с меки умения за работа. Практически решения за прехода на клиентите ни и постепенно включване на работниците в процеса на преобразуване. 9.Опишете схематично и хронологично основните фази на Вашия модел? Тук са различните клъстери, които можем да си представим: - Стратегия за бизнес дизайн и анализ (комуникация, маркетинг, правна рамка и анализ на пазара). - Структуриране на обучението и мрежовата система. - Финансово планиране. - Тестване на дейностите ни в пилотен проект. 10. Представете описание на плана за управление, включително как се разпределят ресурсите, как ще се осигури сътрудничество и информация, както и как се организира процесът на вземане на решения: - Вътрешна стратегия за управление: Кооперативна хоризонтална структура, активна, демократична и автономна. - Стратегия за управление на мрежата: Ние предварително ще вземем решения, за да оформим нашата виртуална платформа и функционирането на мрежата. Основният направляващ комитет - главният орган за вземане на решение и управлението на мрежата ще остане част от нашите дейности. Предприятията, които го използват,

66


следва след това да следват прилаганите правила на мрежата, без никакви възможности за аутсорсинг. 11.Опишете методологията за оценка, която трябва да бъде приложена по Вашия модел на социално предприемачество? Оценка на реализацията: Последващи действия през третата година от работата и ще създадем набор от показатели с всеки клиент, за да запазим личния подход и нашия процес на преобразуване по пътя му. Оценка на нашия екип: На всеки 6 месеца ще организираме среща за оценка с целия екип. Веднъж годишно в общото събрание всички сътрудници ще могат да ни дадат обратна връзка (+ лични срещи). Оценка на мрежовата платформа: онлайн проучвания и веднъж годишно преоценка с екипа за информационни и комуникационни технологии за адаптиране на нашата платформа към конюнктурата. 12.Опишете стратегията за повишаване на осведомеността, разпространението и комуникацията, която осигурява достигането до съответната целева група, както и съответните заинтересовани страни и широката общественост по време на жизнения цикъл на проекта. Моля, обяснете плановете за достъп до Вашия продукт чрез отворени лицензи? Стратегия за комуникация и разпространение: 3 основни част: автобусни обиколки; събития и конференции; връзки с академичната сфера. Канали за комуникация: радио, вестници (теми/дебати, седмични доклади за ползите, които предприятията могат да получат, като се пренасочат по пътя на устойчивостта). Разработен от: Paola Pinna, France, Langues et Compagnie, papinna@gmail.com Colin Horenbeek, United Societies of Balcans, colin@horenbeek.be Luminita Andreea Moldovan, Alba Iulia Municipality makeupbyluminita@yahoo.com Ovidiu Valentin Boc, Alba Iulia Municipality, ovidiuboc26@gmail.com Simeon Veselinov Simeonov, Institute Perspectives, smilebox2250@gmail.com Iason Vais-Stergiadis, Greece, Music Education, jasonster1998@gmail.com

67

Profile for Vtu PhilosophyClub

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА  

Книгата е част от дейностите по проект "Against youth unemployment through social entrepreneurship" по КД1, сектор „Младеж“ на програма Ераз...

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА  

Книгата е част от дейностите по проект "Against youth unemployment through social entrepreneurship" по КД1, сектор „Младеж“ на програма Ераз...

Advertisement