__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA 2012


MEMÒRIA 2012

Salutació Benvolguts i benvolgudes, Començàvem l’any amb incertesa per les circumstàncies de crisi continuada que vivim al nostre entorn, però el 2012 ha acabat amb bons resultats de l’activitat de VOLS. Aquesta memòria així ho reflecteix. A la darrera assemblea de socis i sòcies, assumia el relleu de la Marta dins la junta directiva, amb l’empenta per seguir amb el pla de treball que ens havíem fixat. Durant aquest any hem seguit consolidant el voluntariat com el protagonista de la vida associativa i, fins i tot, hem iniciat l’elaboració de campanyes de captació de voluntariat local a les delegacions. Hem enfortit el treball en xarxa (en especial amb les altres ONGs dels salesians a Espanya), hem iniciat la redacció de l’Estratègia d’educació per al desenvolupament, hem continuat sensibilitzant, desenvolupant campanyes i fent molta activitat a les delegacions. Tot això, garantint el finançament de l’entitat (fins i tot aconseguint subvencions públiques!), i aconseguint el reconeixement d’utilitat pública de l’associació per part de l’Administració. També és un èxit per a VOLS que l’oferta de voluntariat internacional continuï donant resposta a molts joves que busquen opcions de voluntariat solidari malgrat les dificultats socioecòmiques que viuen aquí. En aquest sentit, l’augment del grup de persones voluntàries de llarga durada ho evidencia. Finalment, tanquem l’any iniciant la celebració del 20è aniversari de VOLS. Sí, una nova ocasió per fer balanç i agrair els fruits de tots aquests anys. Per tant, gràcies a totes les persones que han fet possible aquest 2012 i continuen donant suport al projecte VOLS. Feliços 20 anys! Josep M. Torrents President

VOLS - MEMÒRIA 2012

3


MEMÒRIA 2012

Presentació 1.Forma jurídica i organigrama

L’òrgan directiu de l’entitat és la Junta Directiva. Durant el 2012 la composició de la Junta ha estat la següent: • • • • • • • • • •

Josep Mª Torrents. President Vicky Herrero. Vicepresidenta Gadi Pons. Secretària Cèlia Palacin. Tresorera Joan Marquès. Vocal Joan Plans. Vocal Mónica Rodríguez. Vocal Tere Filizzola. Vocal Ramon Vera. Vocal Núria Vázquez. Vocal

2.Números de registre

El CIF de l’entitat és G-60247756 i està inscrita en el següents registres: • • • • •

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Generalitat de Catalunya) amb el número 13.907. Registre Nacional d’Associacions (Ministeri de l’Interior) amb el número 589.114. Registre d’ONGD (Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament) amb el número 418. Registre General d’Associacions (Govern d’Aragó) amb el número 07-h0097/2007. Registre d’ONGD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) amb el núm. 3.

3.Origen i vinculacions de l’entitat

VOLS va ser fundada el 24 d’octubre de 1992. Vinculada amb la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra: Salesians de Don Bosco, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Cooperadors. Als Estatuts de l’Entitat es defineix la participació d’aquestes Institucions i es reserven dues places de la Junta Directiva per a cadascun d’aquests tres grups.

VOLS - MEMÒRIA 2012

3


4.Missió, visió i valors

VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud.

Missió

La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.

Visió

VOLS fa la seva aportació al camp de la cooperació al desenvolupament amb un model on: •

el voluntariat internacional esdevé una eina de transformació social;

l’educació per al desenvolupament s’entén com un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actituds crítiques, i impulsa una ciutadania responsable;

els projectes neixen de les necessitats de les comunitats locals, assegurant la seva participació en la definició d’objectius i intervencions;

s’aposta pel treball en xarxa amb entitats afins a la seva missió.

Valors

VOLS fonamenta la cooperació al desenvolupament en els següents valors: •

Desenvolupament integral de la persona. Els joves i els infants han de tenir un entorn el qual els permeti tenir opcions justes de futur on puguin créixer en totes les dimensions de l’ésser humà.

Sistema preventiu de Don Bosco. Els infants i joves són educats des de l’amor i amb la voluntat de ser bons ciutadans per aconseguir una societat justa i igualitària.

Treball en equip. Entenem que la consecució dels nostres somnis i objectius han de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra organització.

L’esperit d’acollida i d’acompanyament. Volem que l’experiència de ser membre de l’associació i part del projecte sigui assolida amb un esperit d’acollida i d’acompanyament.

Protagonisme dels joves de les nacions i pobles empobrits. Entenem que la cooperació ha de respectar la cultura dels països empobrits, i són aquests els que han de decidir la direcció i sentit del seu desenvolupament.

Solidaritat i senzillesa. L’associació vol ser exemple d’una vida senzilla i austera on la veritable riquesa resideix en l’esperit d’aquells i aquelles que la formen.

Perspectiva cristiana. La finalitat última és que la persona pugui viure en un horitzó de llibertat i d’igualtat, seguint el testimoni de Jesús de Natzaret i amb l’estil de Don Bosco.

Democràcia i participació. Els ideals s’han d’aconseguir per mitjà d’una organització en la qual participin tots els agents que la formen, basada en un funcionament democràtic.

VOLS - MEMÒRIA 2012

4


5. Pertinença a xarxes

Treballar en xarxa permet a totes les entitats de cooperació unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem. Des de 2009 VOLS forma part de la Federació Catalana d’Ong’s pel Desenvolupament (FCONGD), ara reconvertida en la nova Federació Catalana d’ONG per la Pau, Drets Humans i el Desenvolupament, que agrupa la majoria d’entitats de cooperació, Drets Humans i Pau del nostre territori català. Som membres molt actius en les diferents comissions de treball, especialment a la Comissió d’Educació i de Comunicació. Pertànyer a la nova Federació permet a totes les entitats unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem. Durant el 2012 VOLS ha presentat un projecte conjunt amb l’ONGD Solidaridad Don Bosco de promoció de la dona al Benín, titulat “Moi Aussi”, però la limitació dels pressupostos per a cooperació ha fet que no hagi estat subvencionat. La intenció és buscar finançament per aquest projecte durant el 2013. La nostra intenció és seguir treballant en xarxa, i per a l’any vinent, tornar-nos a presentar conjuntament i ampliar el nombre de projectes presentats en agrupació. Cada cop més, la tendència és unir esforços i presentar projectes conjunts amb altres ONGD del nord. En el fons, es tracta de coordinar - se millor i buscar sinèrgies entre les entitats. VOLS també és membre de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Socials de Lleida, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) i de la Plataforma de Voluntariado de Aragón (POA). També es participa dels Consells de Solidaritat i Cooperació dels Ajuntaments de: Barcelona (Districte de Sant Andreu), Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Lleida. Durant el 2012 s’ha constituït i donat forma a la Coordinadora d’ONGDs dels Salesians, de la que VOLS forma part juntament amb Solidaridad don Bosco i Jóvenes y Desarrollo. Com a socis promotors del projecte FIARE participem de les assemblees i trobades per constituir una banca ètica al nostre país.

VOLS - MEMÒRIA 2012

5


6. Àmbit territorial d’actuació

VOLS és present a Catalunya a través de les delegacions de Barcelona-Navas, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Boi de LlobregatiTerrassa A l’Aragó a través de la delegació a la ciutat de Huesca. A les Illes Balears a través de la delegació a Ciutadella de Menorca.

7. Composició de l’Assemblea General

El número de socis i sòcies de l’entitat és de 215, convocats en Assemblea General el 2 de juny.A l’assemblea es va aprovar la memòria i balanç econòmic de l’exercici anterior, així com el pressupost i pla de treball per al 2012.

8. Recursos Humans

L’entitat compta amb uns 300 voluntaris i voluntàries que participen de les activitats i de la vida ordinària de l’entitat. Participen en la vida de les delegacions, en les comissions de treball (educació, projectes, comunicació ivoluntariat), o col·laborant en les campanyes i accions puntuals que es duen a terme. L’entitat compta amb dues persones contractades a temps complerts i una persona a temps parcial amb funcions tècniques: Secretaria, Comunicació, Projectes, Educació i Voluntariat.

VOLS - MEMÒRIA 2012

6


AL SUD Projectes de Cooperació On treballem

Des de fa 20 anys VOLS dóna suport a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’educació a l’Àfrica subsahariana i a l’Amèrica Llatina. I molt especialment en alguns dels països que conformen l’ Àfrica Occidental Francòfona (AFO): Costa d’Ivori, Togo, Guinea Conakry, Senegal, Benín, Mali i Burkina Faso. A part de mantenir una col·laboració molt estreta amb Etiòpia, Madagascar, Marroc, Gabon i Camerun, ubicats en punts dispersos del continent africà. A l’Amèrica Llatina se centra sobretot al Perú, Paraguai, República Dominicana i en algunes comunitats rurals de Mèxic. També hem treballat puntualment a Haití després del terratrèmol.

Països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix (IDH)

Els països on s’impulsen els projectes són considerats per Nacions Unides com alguns dels estats amb l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix. Així doncs, la majoria presenten les següents situacions: • • • • • •

Taxa molt elevada d’analfabetisme. Escolarització molt baixa. Accés sanitari nul o insuficient per a la major part de la població. Infraestructures viàries precàries. Aigua i sanejament deficitari que comporta un índex elevat de malalties infeccioses. Taxes d’atur molt importants.

Inestabilitat política

El context polític ve marcat en moltes ocasions per conflictes interns i una classe política procedent del poder militar. En aquesta situació d’inestabilitat els diferents agents de la cooperació, tant del nord com del sud, tenen un paper molt important de treball per tal de buscar mecanismes i sinergies de col·laboració que permetin enfortir les comunitats locals i aconseguir millorar les condicions de vida d’aquestes, promovent-ne l’autonomia i la sostenibilitat.

VOLS - MEMÒRIA 2012

7


Àmbit d’actuació

Els projectes que es duen a terme en els països del sud tenen com a principal objectiu promoure l’educació dels infants i joves amb menys recursos i dotar-los de les eines necessàries per a la formació personal i professional, convertint-se en el motor de la seva societat i trencant el cicle d’exclusió social. En aquest sentit, des de VOLS es dóna suport a: • • • • • • • • •

Escoles de primària i secundària. Centres de formació professional. Cases d’ acollida per a infants del carrer. Centres de joves, alfabetització, reinserció i reforç escolar. Residències per a estudiants. Biblioteques. Tallers per a la promoció de la dona. Construcció d’infraestructures d’aigua i sanejament. Empoderament a través de l’aprenentatge i millora de processos productius.

La nostra contrapart

Per a dur a terme els projectes és vitalestablir un vincle sòlid ambuna contrapart al sud que conegui molt bé la realitat del país i amb una experiència consolidada. Per a VOLS aquesta contrapart és la família salesiana. En aquest sentit, es treballa conjuntament amb els projectes educatius que els Salesians i les Salesianes tenen als països del sud, donant suport a les necessitats dels infants i joves amb més risc d’exclusió social. Cada any, la professionalització del món de la cooperació exigeix més a les entitats del nord i del sud i, en aquest sentit, els Salesians compten amb una Oficina Tècnica de Cooperació (ADAFO) amb seu a Costa d’Ivori que s’ha convertit en un referent estratègic per canalitzar el suport als projectes de tota l’Àfrica Occidental. Aquest model d’oficina tècnica de cooperació s’està consolidant a escala mundial. Ara més que mai, en aquests moments de crisi, és un repte seguir treballant per la justícia arreu, tant al nord com al sud.

VOLS - MEMÒRIA 2012

8


El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats

Des de VOLS la col·laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes als quals VOLS dóna suport són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del sud. Elseguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptantlos a les necessitats reals dels beneficiaris.

VOLS - MEMÒRIA 2012

9


Projectes Àfrica


República de Guinea Nom: Suport educatiu, sociocultural i esportiu pels joves del barri de Nongo i Kaporo. Breu descripció: Per contribuir a disminuir el nombre d’infants i joves en risc social al barri de Nongo i Kaporo, a Conakry, s’ha construït un centre de joves que treballa la reinserció escolar i compta amb una biblioteca i aules d’estudi per a realitzar cursos d’alfabetització funcional i reforç escolar. També disposa d’una sala polivalent per a fer tallers de dansa, teatre i altres activitats socioculturals, una petita infermeria , i finalment, uns vestidors amb sanitaris i dutxa, perquè els joves puguin realitzar en condicions les competicions activitats esportives. Beneficiaris: 700 infants i joves dels barris de Nongo i Kaporo. Finançadors: Fons Menorquí i VOLS-Mataró. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2009/10/11/12. Nom: Residència d’estudiants per als joves de les zones rurals de Kankan. Breu descripció: S’ha construït una casa d’ acollida amb allotjament per a 48 estudiants que provenen de les zones rurals de la regió de Kankan i que tenendificultats per accedir a una formació. El projecte s’emmarca en l’entorn delCentre Professional Don Bosco que ofereix formació professional en les especialitatsd’electricitat, mecànica d’automoció, mecànica general i soldadura, aixícom altres activitats de formació i promoció als joves de la regió. Beneficiaris: 48 joves de les zones rurals de Kankan. Finançadors: Escola Salesiana de Terrassa. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2009/10/11/12. Nom: Suport mèdic a una adolescent de Guinea Conakry Breu descripció: Aquesta col·laboració ha permès cobrir els costos de trasllat fins a Catalunya d’una nena de 12 anys de Conakry per a ésser intervinguda d’una queratoplàstia a la Clínica Barraquer, seguir el tractament necessari per a la seva recuperació, i el posterior viatge de tornada al seu país. Beneficiaris: una jove. Finançadors: Aj. Palau Tordera. Situació projecte: 2012. Anys d’execució: 2013.

VOLS - MEMÒRIA 2012

12


Nom: Reforç i actualització del Centre Professional Don Bosco de Kankan Breu descripció: S’ha dotat al Centre Professional Don Bosco de Kankan dels recursos necessaris per millorar les instal·lacions i equipaments amb la finalitat de poder oferir una millor qualitat en les especialitats d’electricitat, mecànica d’automoció i automotriu, mecànica general i soldadura. El reequipament, a més de millorar la qualitat formativa, ha permès l’ampliació de l’alumnat del centre, aconseguint que els joves amb menys recursos, procedents de zones rurals amb una història de fracàs escolar important, puguin accedir a una formació que els ofereix una sortida professional d’incorporació al món laboral. Beneficiaris: 180 estudiants. Finançadors: VOLS-Navas. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2011/2012.

VOLS - MEMÒRIA 2012

13


Costa d’Ivori Nom: Infants en situació de risc a Abidjan. FoyerMagone i Mama Margarita. Breu descripció: La ciutat d’Abidjan i tot el país han estat escenari d’una recent guerra civil que ha deixat la població en una situació humanitària molt precària. El FoyerMagone i Mama Margarita són espais on els nois del carrer reben una atenció especialitzada per part dels educadors. En aquest sentit, a més de cobrir les necessitats bàsiques - alimentació, higiene, allotjament, medicaments, etc- es fa un treball molt important a nivell educatiu. Beneficiaris: Les dues cases acullen aproximadament entre 50 i 60 infants i joves ( 8 i 16 anys). Finançadors: Ajuntament de Fraga. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2012.

Etiòpia Nom: Centre d’infants i joves de Mekanissa. Breu descripció: El YouthCenter (Centre de joves) Don Bosco és un centre de dia que funciona tot l’any i que té com a objectiu la formació i preparació dels joves i adolescents per assumir responsabilitatsen diversos sectors de la societat. L’ajut s’ha destinat a uniformes i material escolar, i també a l’alimentació dels infants i adolescents, que presenten índex de malnutrició importants. Beneficiaris: 400 infants i adolescents d’ entre 4 i18 anys, procedents de famílies de zones rurals. Finançadors: Entarachen-VOLS. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2012.


Senegal Nom: Enfortiment i ampliació formativa de grau superior del Centre Professional Don Bosco. Breu descripció: S’ha dotat al Centre Professional Don Bosco de Thiès dels recursos necessaris (eines i equips informàtics) per a les especialitats de mecànica i electricitat per tal d’oferir una formació de grau superior i que millori l’accés de l’alumnat al mercat laboral. Beneficiaris: 120 alumnes/as d’ entre 16 i 21 anys. Finançadors: Salesians Badalona, Escoles Professionals Salesianes de Sarrià. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2011/2012.

VOLS - MEMÒRIA 2012

14


Benín Nom: Accés a l’aigua potable i empoderament de les dones a la regió de Kandi. Breu descripció: El projecte sorgeix de la necessitat d’accés a l’aigua de les localitats de Banikani, Kofoïssa, Kassakou i Pade, al nord-est de Benín, agreujada en els últims anys per l’extrema sequera. El projecte també té com a objectiu contribuir a millorar les condicions sanitàries i la implementació en la gestió de béns públics a través de la creació de comitès de gestió de pous. Beneficiaris: 220 persones directament. Finançadors: Ajuntament de Lleida. Situació projecte: En curs. Anys d’execució: 2012. Previsió finalització: 2013.

Nom: Ampliació de la formació de secundària a l’Escola Laura Vicuña. Zogbo, Cotonou. Breu descripció: L’Escola Laura Vicuña tenia la necessitat d’ampliació del cicle d’educació secundària amb la implementació del curs de Terminal, l’equivalent a l’últim curs de Batxillerat a Espanya. Això s’ha fet amb la construcció i equipament d’una nova planta. La incorporació d’aquest curs ha permès a l’alumnat del centre finalitzar els seus estudis de secundària en el mateix centre, millorar la seva capacitació acadèmica i preparar-los per a un millor accés al mercat laboral i obrir-los les portes a la formació universitària. Beneficiaris: 720 (tots els usuaris del Centre Laura Vicuña, incloent les noies de la Casa d’Acollida). Nº Dones: 326. Finançadors: Aj. Sant Boi, Aj. Terrassa, CC Maresme, Aj. Huesca, VOLSSabadell, Salesians Sant Boi, VOLS-Sabadell i VOLS-Sant Boi i les Filles de Maria Auxiliadora a Catalunya. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2011/2012.

VOLS - MEMÒRIA 2012

15


Moçambic Nom: Biblioteca per a tots a Moatice. Breu descripció: El projecte consisteix en la construcció i l’equipament d’una biblioteca a la localitat de Moatice, en els terrenys en els quals les Salesianes tenen una escola infantil i d’educació primària. Beneficiaris: 700 infants i joves. Finançadors: Diputació d’Osca i Ajuntament de Platja d’Aro. Situació projecte: En curs. Anys d’execució: 2012. Previsió finalització: 2013.

Camerun Nom: Construcció d’un Pou a Ekié, a Yaoundé. Breu descripció: Perforació, construcció i electrificació d’un pou per a l’abastiment d’aigua potable al dispensari, escola maternal i oratori que la congregació de les SacrésCoeurs de Jésus et de Marie té al barri d’Ekié. Beneficiaris: 600 persones. L’alumnat de l’escola maternal, infants i joves que realitzen activitats socioeducatives a l’oratori, i beneficiaris del dispensari. Finançadors: Parròquia Salesiana de Sant Bernat de Claravall. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2011/2012.

Togo Nom: Suport a la formació i inserció social de nenes víctimes del tràfic i/o en situació de risc. Breu descripció: A Kara, cada vegada són més els infants que es veuen obligats a abandonar casa seva per circumstàncies diverses, augmentant de forma alarmant el nombre de nens del carrer. A causa d’aquest creixement tan accelerat, ha estat necessari comprar aliments per als infants i joves del Foyer dels Salesians. I també equipar-lo amb nou mobiliari i dotar-lo de material didàctic. Beneficiaris:Nenes i nens en situació difícil i víctimes de tràfic infantil. 35 nois i 21 noies. Finançadors: VOLS-Ciutadella. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2012.

VOLS - MEMÒRIA 2012

16


Projectes Amèrica Llatina


Haití Nom: Construcció d’una escola d’infermeria a Fort Liberté. Breu descripció: El projecte ha millorat la qualitat de l’ensenyament i del sistema regional d’atenció sanitària de Fort Liberté. L’Escola compta amb 4 aules, una per curs, 1 sala de pràctiques, 1 biblioteca de medicina/infermeria, 1 sala de professors/es , 1 oficina per a la direcció, 1 oficina per a la secretaria, 1 magatzem, 1 mòdul de banys i un espai d’esbarjo per als estudiants. Les instal·lacions on es realitzaven les classes d’Infermeria van col·lapsar fa tres anys amb el terratrèmol. Beneficiaris: Més de 150 estudiants. Finançadors: Càritas diocesana de Barcelona i Fons propis de VOLS, en la seva majoria procedents de particulars i de les obres salesianes i de parròquies. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2011/2012.

VOLS - MEMÒRIA 2012

19


Voluntariat internacional El voluntariat internacional com a eina de transformació social, així és com des de VOLS entenem la participació en les diferents experiències i opcions de voluntariat que des de l’entitat oferim. Recolzant projectes i convivint amb les comunitats dels països i projectes que ens acullen, els i les voluntàries poden conèixer de primera mà realitats que d’altra manera són difícils de copsar, buscant que aquestes experiències siguin el primer pas d’un camí d’implicació personal i col·lectiu. Aquest any han estat divuit les persones que han pogut viure l’experiència de voluntariat col·laborant en els diferents projectes als següents països: Equador, Perú, Paraguai, Etiòpia, Benín, Moçambic i Marroc, i ho han fet a través de les tres experiències de voluntariat que des de l’entitat s’ofereixen.

L’Experiència Jove: És una experiència que combina la formació i el ser-

vei a diferents plataformes socials de la ciutat durant quinze dies i que es realitza al Nord del Marroc, a Tànger. Aquest any set persones han gaudit de l’experiència, acollides al Hogar Padre Lerchundi (centre de dia per a menors) i realitzant tasques diàries de manteniment tots el matins en aquesta entitat i a l’Associació Darna (associació amb diferents projectes d’atenció social i formació per a nois i noies, de promoció de la dona, etc). Per les tardes el grup s‘ha dedicat a visitar i conèixer la tasca d’entitats i persones destacades tals com Els Germans Franciscans de la Creu Blanca, les Germanes Calcutas i visitar ciutats com Ceuta on van poder conèixer la tasca d’entitats com el Centro San Antonio que ofereix activitats formatives i d’acompanyament a persones immigrades en situació vulnerable, i Kénitra, on hi ha la única presència salesiana al Marroc, a l’Escola Don Bosco de Kénitra.

VOLS - MEMÒRIA 2012

21


Experiència d’estiu: És una experiència de voluntariat d’un o dos mesos,

a l’estiu, per recolzar projectes a l’Amèrica Llatina o l’Àfrica Sudsahariana, on els i les voluntàries són acollits en les comunitats des de les quals es duen a terme els projectes. Aquest any han estat sis les persones que han participat de l’Experiència d’estiu als següents projectes i països. •

San Lorenzo, Equador: projecte dels salesians en el què s’ofereix servei de menjador per a 80 infants, reforç escolar, activitats cultural i esportives per als nens i nenes en situació més desfavorida de la població.

Lares, Perú: recolzament al projecte La Casita dels salesians, per a nens i nenes d’entre 6 i 18 anys de famílies pobres, que vivint en les muntanyes tenen dificultats per un accés diari a l’escola. A La Casita hi són de dilluns a divendres, on les voluntàries van col·laborar en les tasques de manutenció i allotjamentaixí com les activitats lúdiques i de reforç.

Ayaviri, Perú: suport en les tasques diàries de manteniment així com en activitats de reforç educatiu a la casa d’acollida de les salesianes per a nenes camperoles que per diferent raons no poden ser assumides per les seves famílies.

Experiència de voluntariat de llarga durada: Consisteix en una

estada d’un any en un país de l’Àfrica Sudsahariana o l’Amèrica Llatina participant de la dinàmica diària d’ un projecte en desenvolupament. Aquest any cinc persones han ofert el seus serveis als següents projectes. •

San Lorenzo, Equador: durant aquest any una voluntària ha col·laborat en el projecte ja referit de menjador i reforç per als nens i nenes més desfavorits de la població.

Don Bosco Roga, Paraguai: activitats de suport en el centre d’acollida dels salesians per a nens de carrer a la ciutat d’Asunción.

Gambella, Etiòpia: col·laborem en el dia a dia del projecte que els salesians tenen en aquesta localitat allunyada, on s’ofereix menjador, reforç escolar i activitats esportives per als nens, nenes i joves de la zona.

Moçambic: donant suport al seguiment tècnic de projectes a terreny, de la mà de VOLS i Madre Selva.

Kandi, Benín: activitats d’animació sociocultural, lleure i reforç escolar a la casa d’acollida de Kandi on s‘ofereixen serveis per a nens i nenes entre 4 i 16 anys, molts d’ells fora del circuit escolar.

VOLS - MEMÒRIA 2012

22


Curs de formació Previ a la participació en les activitats de voluntariat internacional, els i les voluntàries han participat d’un curs de formació distribuït en tres caps de setmana, dos que s‘han dut a terme a la casa d’acollida La Llavor, a la Vall de Hebrón, i un altre a Can Bajona, al Solsonès, dins el cap de setmana formatiu de la Moguda Juvenil Salesiana. Complementant els caps de setmana formatius, s’han realitzat dues jornades formatives obertes al públic, aquest any emmarcades sota el títol Repensem la crisi? que s’han celebrat als Salesians de Rocafort. Pels voluntaris i voluntàries de llarga durada s’ofereix la possibilitat de completar la formació amb el curs formatiu de VOLPA. En les formacions s’han tocat temes tan diversos com dinàmiques de grup, motivacions,habilitats socials, sistema preventiu, relacions Nord-Sud, cooperació al desenvolupament, l’economia i la crisi, la crisi i els sistemes polítics, la situació de la infància migrada a Catalunya i la intervenció amb menors no acompanyats, els drets dels infants. S’han compartit tardes de té i conversa amb testimonis del Marroc, hem fet una aproximació als drets al Marroc i a la situació a Tànger, abans de fer una parada en les diferències culturals, etc. Així com també hem realitzat sessions de primers auxilis en la cooperació internacional, testimonis de voluntariat, consells de salut, consells de viatge, posicionament ètic, i viure el voluntariat.

VOLS - MEMÒRIA 2012

23


Educació per al desenvolupament Des de la nostra confiança en l’educació com a recurs d’empoderamenti de creixement de les persones, apostem per l’estratègia del treball en xarxa per a donar eines als nostres destinataris per a viure de manera responsable i sostenible. Per a construir una societat més justa cal actuar en totes les esferes, i tenint en compte que formem part d’una ciutadania global. Entenem l’educació com una acció generadora de responsabilitat amb aquesta comunitat mundial i amb cadascuna de les persones que hi conviuen. Per tant, ha de ser el nostre objectiu lluitar contra les injustícies i les pobreses existents per construir una societat més solidària, a la recerca d’una major justícia social. Per això, cal educar en les múltiples dimensions de cada infant i jove des d’una visió orientada a la transformació progressiva dels valors, actituds i comportaments. Mitjançant l’activitat als centres educatius treballem per aconseguir una societat sense discriminacions i tractar amb l’alumnat l’anàlisi dels conflictes actuals en general, identificant les causes que els generen i les conseqüències que comporten, per entendre millor el món que ens envolta i poder actuar en conseqüència. Per tant, apostem per una intervenció que potenciï i incideixi en les capacitats per comprendre i interpretar la realitat, i ser crítics amb ella.

VOLS - MEMÒRIA 2012

24


Campanya mundial per l’educació La Campanya Mundial per l’Educació (CME) és una coalició internacional formada per ONGs, sindicats de l’àmbit educatiu i altres representats de la societat civil, activa a més de 120 països. Ja fa més de deu anys que la CME organitza la Setmana de l’Acció Mundial per l’Educació (SAME), una setmana de mobilitzacions en favor de l’educació. A Catalunya l’organitzem: Ajuda en Acció, CCOO-Catalunya, Educació Sense Fronteres, Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria (FISC), Sindicalistes Solidaris, Sonrisas de Bombay i VOLS. Aquest any 2012, la Setmana d’Acció Mundial per l’Educació (SAME) s’ha centrat en el lema “Amb drets des del principi, per una educació primerenca de qualitat” amb l’objectiu de reivindicar la importància de l’atenció i l’educació de la primera infància, l’etapa dels zero als sis anys, partint de la base de que aquests nens i nenes són subjectes de drets que cal garantir i respectar per part dels poders públics i per la societat. Enguany la CME s’ha centrat en la incidència política i el debat ciutadà i amb aquest objectiu es va organitzar un debat per traslladar diferents qüestions i reivindicacions als representants de la Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament. La taula partia del consens en la necessitat d’apostar per l’educació i per les polítiques de cooperació que fomenten l’educació. Ara bé les propostes de com garantir aquestes polítiques en un context de crisi econòmica punyent com és l’actual no van ser tan clares i en absolut consensuades. L’educació és una inversió per garantir el futur de les nostres societats si avui estalviem en educació, la factura, en un futur no molt llunyà, pot ser molt cara en termes de desigualtat, pobresa i exclusió. La situació evidencia que lluny d’acostar-nos a l’assoliment d’un dels Objectius del Mil·lenni plantejats pel 2015, cada cop estem més lluny. La crisi econòmica no pot servir per legitimar les vulneracions i el retrocés en matèria d’igualtat de drets i oportunitats: “Amb drets des del principi!”. VOLS va participar de l’elaboració de les unitats didàctiques que hem distribuït a centres educatius. S’ha ofert un material específic per a educació infantil i primària, i un altre per a educació secundària, persones adultes i educació no formal. L’exposició de la campanya ha visitat Cervera (IES La Segarra), Lleida (Jornada Intercultural de la Bordeta) i Barcelona (EUSS).

VOLS - MEMÒRIA 2012

25


Genera Gènere Campanya per a l’equitat de gènere Al llarg de la vida anem reproduint esquemes educatius que hem rebut dels nostres pares o de la societat en què vivim. Sovint, una educació carregada d’estereotips i prejudicis. Els rols assignats tradicionalment a dones i homes es basen en una visió androcèntrica del món que no afavoreix a unes ni a altres: les dones sempre estan en condició d’inferioritat i de subordinació en nombrosos aspectes (nivell d’ingressos, càrregues laborals i familiars, etc ) i els homes es veuen obligats a seguir patrons de conducta concrets sent criticats i “penalitzats” quan se’ls salten, no deixant-los així créixer o desenvolupar-se en determinats plans vitals. Per tot això, a Solidaridad Don Bosco i VOLSvam considerar importantdur a terme una campanya educativa orientada a analitzar l’equitat de gènere en l’actualitat en la nostra societat. També creiem que cal fer un pas més enllà i promoure la construcció, pas a pas, d’una igualtat d’oportunitats efectiva entre dones i homes. Aquesta Campanya d’Educació per a l’Equitat de Gènere ha volgut contribuir a la pràctica de la coeducació als nostres centres educatius, a través d’accions lúdiques i pedagògiques que ajuden a interioritzar coneixements i valors sobre l’equitat de gènere en l’alumnat, els docents, les mares i pares, promovent actituds de canvi en les comunitats educatives, a través de propostes d’intervenció i formació diferenciades segons els destinataris, edats i nivells formatius. Activitats realitzades En ocasió del dia de la dona s’ha fet la lectura del manifest de la campanya als diferents centres educatius. L’alumnat d’educació infantil ha treballat el contingut a través de sessions de conta-contes i d’activitats complementàries. De la ma de Marta, Hugo i Max la formiga i d’en manel vol ser ballarí els infants han pogut reflexionar sobre els estereotips i prejudicis socials per qüestió de gènere. També amb el suport dels conta-contes i d’unes fitxes de treball per a cada cicle d’educació primàriaels infants han pogut analitzar els rols assignats socialment als homes i a les dones.

VOLS - MEMÒRIA 2012

26


L’alumnat de secundària ha tingut ocasió de treballar el contingut de la campanya a través d’un CD interactiu amb activitats per conèixer la diferència entre sexe i gènere, reconèixer a totes les persones iguals en drets, deures i dignitat independentment del seu sexe, així com identificar els mecanismes socials que perpetuen la desigualtat de gènere. Amb l’objectiu de generar reflexió i debat entre l’alumnat de batxillerat i cicles formatius sobre l’equitat de gènere, s’han visualitzat i comentat diferents fragments de pel·lícules i anuncis publicitaris recollits en un DVDi en una fitxa de treball complementària. Per a les famílies s’ha posat a disposició una enquesta per analitzar el nivell d’equitat i hem convidat a pares i mares a posar-se les ulleres per a un enfocament de gènere. També a través de la guia per a les famílies s’ha pogut analitzar algunes accions de la vida quotidiana i de la relació amb els fills i filles. Un grup de 25 educadors i educadores van tenir ocasió de participar del taller formatiui van poder analitzar a través de l’eina dels contes infantils les actituds a treballar amb els nois i noies per a construir una cultura de l’equitat.

VOLS - MEMÒRIA 2012

27


Mobilització Barcelona-Navas

Amb les actuacions de Crater Teatre i la seva obra Simango i el grup Bàquet Beat del casal d’infants Ribermúsica va tenir lloc el tradicional Sopar-Espectacle Solidari en benefici del projecte de formació professional a l’escola don Bosco de Kankan (República de Guinea). Enguany va arribar a la seva cinquena edició la Cursa Solidària de VOLS-Navas amb tres categories, de 3.000m per als adults, 1.000m per als joves i 500m per als infants, amb un rècord de participació respecte a les edicions anteriors. S’ha participat de manera molt activa al Consell de Solidaritat i Cooperació del districte de Sant Andreu i a les activitats promogudes per les entitats que formen part: la Festa del comerç just i el consum responsalbe amb la instal·lació d’un estand de venda de productes i la Tardor solidària amb la dinamització d’un cinemafòrum. Un any més s’ha fet venda i difusió dels principis del Comerç just a través de la instal·lació un cop a mes de la botiga de productes d’alimentació i d’artesanies.


Ciutadella

La delegació de Ciutadella va iniciar l’any fent la presentació del projecte assistència a les noies víctimes d’explotació i/o en riscaKara (Togo) pel que s’ha treballat durant tot l’any. En solidaritat amb aquest projecte s’han organitzat els clàssics Berenars Solidaris a càrrec dels alumnes de Secundària de l’escola. També aprofitant la jornada de portes obertes es va donar a conèixer l’entitat i el projecte que recolzem. Per Sant Jordi es va celebrar el Mercat de llibres de segona mà amb la participació de la comunitat educativa. Al mes de maig en el marc de la festa de Mª Auxiliadora van tenir lloc les Berenetes solidàries organitzades per amics de l’obra salesiana. I coincidint amb l’acabament del curs escolar, es va celebrar la Festa Solidària al pati de Santa Clara.

Huesca

Entarachén-VOLS, la delegació a Huesca, va començar l’any com sempre amb la campanya Luces por Etiopía amb la col·lecta al carrer, l’edició del calendari “Ponlos en tu mapa” i l’actuació delTeatro de Robres. El II Concurs fotogràfic “Unviaje a la esperanza” amb la participació de més de 600 fotografies va ser tot un èxit. L’exposició de fotografies del concurs ha recorregut diferents poblacions aragoneses. Es van celebrar les VII Jornades de sensibilització“Construyendosolidaridad”. El vídeo “Adelante” elaborat entre Huesca i Mekanissa va generar molta expectació. S’han fet nombroses activitats de captació de recursos i sensibilització: Jornada Solidària el dia de San Jorge amb la campanya “Tírame a dar”, desfilada d’artesania, recollida de signatures, botiga solidària, mercat de joguines, sopar solidari són algunes de les activitats de mobiilització ciutadana que ha dut a terme aquesta activa delegació.

VOLS - MEMÒRIA 2012 28


Es va inaugurar la projecció del documental “Etiopía un proyecto de desarrollo e ilusión”. I de nou va acabar l’any amb la nova campanya “Luces por Etiopía 13”: amb la col·lecta al carrer i el calendari “Cuaderno de viaje”.

Lleida

La delegació de VOLS a la ciutat de Lleida va participar en l’organització de la Setmana Intercultural de La Bordetaamb diferents activitats i l’exposició de la Campanya Mundial per l’Educació. També hem pres part de la Festa del Comerç Just amb la exposició i venda de productes, així com amb l’activitat de la Cuca del Consum Responsable. S’ha participat mensualment de les reunions de la Coordinadora d’ONG’s i AMSi es representa a la Coordinadora en la Comissió del Consell Mixt de Cooperació de l’Ajuntament, i en el Consell Municipal de Benestar i Acció socialde l’Ajuntament. S’ha fet difusió de l’entitat i del projecte de cooperació que es recolza des de la delegació, s’han posat a la venda productes de Comerç Just i s’han celebrat les reunions habituals de coordinació de la delegació i amb el Consell de l’obra salesiana a Lleida.

Mataró

La delegació del Maresme va començar l’any col·laborant en la Campanya d’apadrinament d’infants en la diada de Reis. Es va participar en la festa externa de don Bosco amb la botiga solidària i la informació sobre el projecte de Thiès (Senegal).Es va participar en el programa l’Altaveu de Mataró Ràdio. En diferents moments de l’any es realitzen activitats solidàries: esmorzars, campionats i xerrades de sensibilització a diferents àmbits de l’obra salesiana:l’escola, la PES, l’Esplai i la Festa de la Unió dels Antics Alumnes. VOLS - MEMÒRIA 2012 29


La Nit Solidàriava convidar a participar tots els àmbits a expressar artísticament la seva solidaritat. També es va participar de la festa de final de curs de l’escola. La delegació ha estat present en diferents activitats organitzades en xarxa amb altres entitats solidàries de la ciutat: la Nit de la solidaritat, organitzada per l’Ajuntament sota el lema “solidaritat en temps de crisi”, la Mostra d’entitats organitzada per l’Ajuntament a la plaça de Sta. Anna, i la Mostra d’entitatsorganitzada per la Taula d’Entitats del barri de Cerdanyola. S’han fet dues representacions teatrals en benefici del projecte que recolza la delegació: el grup de teatre de la parròquia de Maria Auxiliadora va representar l’obra Gente guapa, genteimportante, i un grup de teatre de l’obra salesiana va representar l’obra Arte.

Sabadell

Un any més la delegació de VOLS a Sabadell va participar de la Festa de don Bosco organitzada per l’obra salesiana. El ja tradicional esmorzar solidari va motivar als alumnes de l’escola a col·laborar amb el projecte de VOLS. Gràcies a la col·laboració de voluntaris/es es va celebrar la Tòmbola en la que amb una petita aportació econòmica era possible accedir a premis diversos. Enguany va tenir lloc la 1ª edició de la Jornada Solidària José Luis Macua que sota el lema “Com va fer ell deixa la teva emprenta” va animar la participació dels més joves en un torneig de 3x3 de bàsquet i 3x3 de futbet per col·laborar amb un projecte de cooperaicó. També aquest any ha tingut lloc la Campanya de l’espelma sota el lema “Llum per Moatice”. 1ª JORNADA SOLIDÀRIA JOSÉ LUIS MACUA

3x3 BASKET 3X3 FUTBET Com va fer ell… …deixa la teva emprenta! A partir dels nascuts abans de l’any 2000 Data límit per inscriure’s: 21 de setembre Demana més informació a La Sala/Triqui i a la recepció de l’escola

29 de setembre 2012 Obra Salesiana de Sabadell

VOLS - MEMÒRIA 2012

30


Sant Boi

La delegació de Sant Boi ha participat de la campanya de Nadal i Reis que l’obra salesiana de Sant Boi realitza cada any. Enguany s’ha organitzat un concert Gospela càrrec del Cor de la Parròquia Montserrat en suport al projecte Escola Laura Vicuña de Cotonou (Benin). També s’ha participat de la Festa del Comerç Just i la Banca Èticaorganitzada per diferents entitats de la ciutat, així com del Barrejant’12 a l’Octubre, fira organitzada per l’ajuntament on hi són moltes de les entitats que a Sant Boi treballen temes de cooperació i solidaritat. L’activitat més destacada de l’any ha estat el Concurs de dibuix “Amb tu i amb tothom per un món millor” adreçat a nois i es de les escoles de la ciutat. El concurs va rebre una excel·lent acollida i algunes de les obres participants es van exposar a Can Ninyo, espai que va acollir també l’entrega de premis per als guanyadors.

VOLS - MEMÒRIA 2012

31


Terrassa

El suport al projecte de construcció de l’escola Laura Vicuña a Cotonou (Benin) ha estat el motor de les diferents activitats de la delegació de Terrassa ha dut a terme. La Campanya de Nadal i Reis amb la recollida de joguines i la distribució de regals a les famílies són ocasió de participació àmplia de voluntaris i voluntàries. En el marc de la Festa Major de la Maurina es va fer una Stopmotionadreçada als joves del barri a través de la qual van conèixer tres històries de tres noies de països del sud, també van fer la comparació entre les condicions d’una escola a Cotonou i una escola a Terrassa. Es va participar de la mostra d’entitats en el marc de la Festa Major de la ciutat en la seva nova ubicació. La Jornada de bàsquet solidari que any rere any aplega equips que col·laboren activament, va fer possible que la feina cooperativa dels equips participants assolissin un objectiu comú: construir l’escola Laura Vicuña amb els punts que cada equip anava acumulant. Destaca com activitat de sensibilització la realització del joc del desenvolupament adreçat als nois i noies dels esplais. I acaba l’any amb la clàssica recollida de joguines, aquest any amb actuacions musicals, conta-contes i actuacions de diables.

VOLS - MEMÒRIA 2012

32


Balanç econòmic INGRESSOS CONCEPTE

IMPORT 2012 (Euros)

SUBVENCIONS PÚBLIQUES Activitats de cooperació Activitats de sensibilització i Educació per aldesenvolupament Activitats de voluntariat i funcionament

167.910,17 128.511,67 28.378,50 11.020,00

AJUTS D’ENTITATS PRIVADES Ajuts per a cooperació Ajuts per a activitats de sensibilització i Educació per aldesenvolupament Ajuts per alvoluntariat i de funcionament

84.253,40 16.649,49

DONATIUS DE PARTICULARS Donatius per cooperació Donatius per a activitats de sensibilització i Educació per aldesenvolupament Donatius per alvoluntariat i de funcionament

109.476,12 108.356,12

QUOTES SOCIS I SÒCIES INGRESSOS PER VENDA D’ARTESANIA I COMERÇ JUST QUOTES VOLUNTARIAT INTERNACIONAL INGRESSOS FINANCERS

14.375,00 10.429,69 22.601,36 1,59

TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2012

409.047,33 €

72,00 67.531,91

0,00 1.120,00

DESPESES CONCEPTE

IMPORT 2012 (Euros)

PROJECTES DE COOPERACIÓ Cooperacióambpaïsosd’Àfrica Cooperacióambpaïsosd’Amèrica Cooperacióambpaïsosd’Àsia

242.194,38 236.668,71 1.500,00 4.025,67

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT Campanyes de sensibilització i Educació per aldesenvolupament

22.900,00 22.900,00

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL Formació i estades del voluntariat

20.168,93 20.168,93

DESPESES DE GESTIÓ Despeses de personal Serveisprofessionals i altresserveisexteriors Despeses de funcionament

106.501,30 86.558,94 11.445,77 8.496,59

COMPRES D’ARTESANIA I COMERÇ JUST FORMACIÓ INTERNA AMORTITZACIONS

8.934,91 1.175,00 1.171,69

TOTAL DESPESES - EXERCICI 2012

403.046,21 €

RESULTAT DE LES ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2012

6.001,12 €

VOLS - MEMÒRIA 2012

33


Balanç econòmic 3% 3%

INGRESSOS Subvencions d’organismes públics Entitats privades Particulars Quotes voluntariat internacional Quotes socis i sòcies Artesania i comerç just

DESPESES Projectes de cooperació Despeses de gestió Sensibilització i epd Voluntariat internacional Artesania i comerç just Formació interna i altres despeses

5% 41% 27%

21%

Gràcies pel vostre suport:

Agraïm la col·laboració de:

VOLS - MEMÒRIA 2012

34

5%

2% 1%

6%

26%

60%


VOLS - MEMÒRIA 2012

35


MEMĂ’RIA 2012 VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI TEL. 93 203 88 08 - FAX 93 205 49 71 www.ongvols.org vols@ongvols.org www.facebook.com/ongvols https://twitter.com/ongvols

Profile for VOLS - Voluntariat Solidari

Memòria d'activitats 2012  

Memòria d'activitats 2012  

Advertisement