Política de Gènere i pla d'actuació

Page 1

Política de Gènere de VOLS Posicionament i Pla d’Acció 2020-2022

VOLSVOLUNTARIAT SOLIDARI vols@ongvols.org www.ongvols.org


1. Introducció El present document pretén recollir i donar visibilitat al compromís de VOLS amb l'equitat de gènere en la seva identitat, estructura, estratègies i línies d'acció per al període 2020-2022. Les línies que presentem són fruit d'una reflexió profunda, del compromís de l'entitat amb la justícia social i d’un deure d'eficàcia i coherència en el nostre treball de cooperació internacional i pel desenvolupament de les persones més desfavorides. Presentem la nostra política de gènere amb la convicció que, amb la seva aplicació i el seu desenvolupament, estem apostant per l'eradicació de la injustícia social a través de la promoció de la igualtat i l'equitat de gènere.

2. Context i justificació de la nostra política En les últimes dècades, els rols que exerceixen dones i homes a la societat han patit importants transformacions. La inserció de les dones en el mercat laboral, el seu accés a tots els nivells educatius i la seva arribada també als llocs de presa de decisions, generen constantment canvi socials cada vegada més favorables a la igualtat. Tanmateix, malgrat aquests canvis favorables, també conservem hàbits i conductes del passat, com ens indiquen les dades, quant a la poca participació de les dones en els àmbits sociopolítics, a les elevades xifres de la seva implicació en les tasques de la llar, a les dades anuals sobre violència contra les dones, a les xifres de pobresa i a l'ús de la imatge de les dones com a reclam publicitari, entre moltes altres qüestions. Totes aquestes rèmores posen de relleu que segueixen existint diferències en les relacions i la disposició social de les dones respecte als homes, i que aquestes relacions desiguals tenen el seu origen en els estereotips i patrons socioculturals en funció del sexe, que s'adjudiquen a les dones les responsabilitats de l' àmbit domèstic i als homes les de l'àmbit públic, amb una valoració i un reconeixement econòmic i social desigual. La promoció de la igualtat entre dones i homes és una condició intrínseca VOLSVOLUNTARIAT SOLIDARI vols@ongvols.org www.ongvols.org

per a la reducció de la pobresa estructural i l'avanç cap a un


desenvolupament sostenible centrat en les persones. 3. Marc normatiu VOLS situa la seva política de gènere en un marc normatiu que s'ha anat gestant durant les últimes dècades, i en el qual destaquem moments i declaracions tan importants per a la qüestió de la igualtat i equitat de gènere com: • La Declaració Universal dels Drets Humans adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1948, que afirma en el seu primer article

que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat de drets , i afegeix a l'article 2, que tota persona té els drets i les llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. • La Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació

contra la Dona, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1979, que proclama el principi d'igualtat entre dones i homes i és el primer instrument internacional de caràcter ampli i jurídicament vinculant que prohibeix la discriminació contra la dona i obliga els governs a adoptar mesures de discriminació positiva per promoure la igualtat de gènere. En l'article 2, els seus membres es comprometen a assegurar per llei o altres

mitjans apropiats la realització pràctica d'aquest principi. • El Tractat de la Unió Europea, Maastricht, 1992, segons el qual, des de la seva entrada en vigor l'1 de maig de 1999, la igualtat de dones i homes és consagrada formalment com un principi fonamental de la Unió Europea. D'acord amb l'article 2, la Unió es fonamenta en els valors de respecte de la

dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de Dret i el respecte dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als Estats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes. • Les III i IV Conferències Mundials sobre la Dona de les Nacions Unides VOLSVOLUNTARIAT SOLIDARI vols@ongvols.org www.ongvols.org


(Nairobi, 1985 i Beijing, 1995), que, encara que no són iniciativds legals pròpiament dites, van significar un gran avenç en les polítiques d'igualtat i van establir per primera vegada el concepte de transversalització de gènere, ja que entre altres qüestions afirmen que la plena igualtat i la participació social de les dones i els homes és una exigència i un dret individual però també, i fonamentalment, una necessitat social i política. A partir d'aquest plantejament es promou que el principi d'igualtat transcendeixi dels sectors tradicionals de debat (educació, treball, etc.) i s'implanti com un objectiu global, és a dir, com un principi estructural. En ambdues conferències es fa una crida als Estats perquè assumeixin el compromís d'un repartiment igualitari de poder en totes les àrees de la vida social, entre dones i homes. • El Conveni d'Istanbul, 2011- Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica. És el primer instrument de caràcter vinculant en l'àmbit europeu en matèria de violència contra la dona i violència domèstica i està considerat el tractat internacional més complet i de major abast sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica. Reconeix la violència contra les dones com una violació dels drets humans i aborda la violència contra les dones a través de mesures dirigides a la prevenció de la violència, la protecció de les víctimes i l'enjudiciament dels autors. El Conveni preveu com a delicte totes les formes de violència contra la dona: la violència física, la psicològica i la sexual, inclosa la violació, la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, l'assetjament, l'avortament forçat i l'esterilització forçada. Això implica que els Estats hauran d'introduir en els seus sistemes jurídics aquests delictes. • Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, 2015. L'Agenda pretén avançar cap a societats amb un creixement econòmic inclusiu i amb una major cohesió i justícia social, en pau i amb un horitzó mediambiental sostenible. Explica com s'ha de procedir en 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que cobreixen totes les polítiques públiques domèstiques, l'acció exterior i la cooperació per al desenvolupament. Els ODS són universals, s'apliquen per igual a països desenvolupats i en vies de VOLSVOLUNTARIAT SOLIDARI vols@ongvols.org www.ongvols.org

desenvolupament, aborden les arrels de la pobresa, la desigualtat i la


degradació del planeta, i pretenen ser profundament transformadors. ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes. • La Constitució Espanyola, 1978. Recull a l’article 14 que els espanyols i les

espanyoles són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social . I a l'article 35 diu que tots els espanyols i les espanyoles tenen el deure de treballar i el dret a la feina, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través de la feina ia una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe. • La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones

i homes.

4. Principis de l’equitat de gènere a. El reconeixement de l'ésser humà, en la seva dimensió individual i col·lectiva, com a protagonista i destinatari del seu desenvolupament. b. La defensa i la promoció dels Drets Humans i les llibertats fonamentals, la pau, la democràcia i la participació ciutadana en condicions d'igualtat per a dones i homes. c.

La

necessitat

de

promoure

un

desenvolupament

humà

global,

interdependent, participatiu, sostenible i equitatiu pels gèneres, en coresponsabilitat entre els Estats per assegurar i potenciar les polítiques de cooperació al desenvolupament, amb l'objectiu d'eradicar la pobresa al món. d. L'impuls d'un creixement econòmic sostenible, garantint una redistribució equitativa de la riquesa per afavorir el benestar de les poblacions. e. El respecte als compromisos adoptats en el si dels organismes internacionals. f. L'apoderament de les dones, entès com la llibertat d'escollir i d'actuar, i l'augment de la seva autoritat sobre el control dels recursos i de les decisions VOLSVOLUNTARIAT SOLIDARI vols@ongvols.org www.ongvols.org

que afecten la seva vida.


g. La promoció de la representació pública i política de les dones i la seva participació en igualtat de condicions com a agents de canvi en els processos econòmics, socials i polítics. h. La implementació de mesures dissenyades per eliminar les desigualtats entre dones i homes, com imperatiu per aconseguir l'equitat de gènere. 5. Pla estratègic Objectiu: Garantir l'equitat de gènere des de totes les accions de la gestió institucional que impulsa VOLS amb el compromís de totes les persones que la conformen, sent coherent com a organització en la construcció d'una societat i una ciutadania amb equitat de gènere. Línies d’acció: L1. Activitats de cooperació internacional, educació pel desenvolupament i acció social, promovent el dret a l’educació al llarg de tota la vida des d’un enfocament de ciutadania global. O1.1. Promoure el dret de les dones i les nenes a l'educació. O1.2. Impulsar el dret a una educació inclusiva i transformadora a través de la promoció de la coeducació. O1.3. Garantir la inclusió de la perspectiva de gènere i l’apoderament en el treball específic amb homes o dones per l'equitat. L2. Cultura organitzacional i estructura organitzativa que fomenti

l'equitat de gènere i els drets de les dones en totes les polítiques i intervencions. O2.1. Adquirir aprenentatges que ens permetin millorar les nostres pràctiques O2.2. Consolidar el posicionament de l'entitat en l'àmbit de l'equitat de gènere. O2.3. Mantenir una reflexió permanent en tota l'organització. L3. Integració de la perspectiva de gènere en les activitats de comunicació

interna i externa de l’entitat. O3.1. Establir una estratègia comunicativa que contribueixi a aconseguir l’equitat de gènere. L4. Adopció de l’enfocament de gènere en totes les xarxes i aliances de VOLSVOLUNTARIAT SOLIDARI vols@ongvols.org www.ongvols.org


les quals formem part. O4.1. Reforçar el treball en equitat de gènere amb altres organitzacions.

6. Seguiment i avaluació-implementació: Les pautes de seguiment i avaluació de les accions compromeses amb la política de gènere són les següents: • Calendari de treball: Elaboració de Plans d'Acció per a la implementació, el compliment i el seguiment dels objectius. • Elaboració d'un Informe final en què s'avalua el compliment dels indicadors definits en els Plans d'Acció i amb els recursos humans i econòmics assignats. • Responsabilitat: L'òrgan responsable del seguiment i de l’avaluació del Pla d'Acció és la Junta Directiva. Per a l'elaboració dels Plans d'Acció es coordinarà amb les persones responsables de la secretària tècnica. • Se seguirà el següent model de Fases del Procediment d'Implantació: o 1. Presa de decisió • Adopció del compromís per part de la direcció • Implicació de l'equip directiu i definició del seu paper en el procés • Definició de l'equip de treball o constitució, si escau, de la Comissió d'Igualtat • Informació a la plantilla de la decisió presa i invitació a la seva participació. o 2. Diagnòstic 1 • Recollida d'informació i anàlisi de dades de la plantilla, de les pràctiques de gestió de recursos humans i de la cultura de l'empresa • Resultats en termes d'oportunitats i indicadors de millora per fer efectiva la igualtat entre dones i homes a l'empresa: base per al disseny del Pla d'Igualtat. o 3. Disseny i negociació del Pla • Definició dels objectius en funció dels resultats de la diagnosi • Identificació de les accions en funció de les desigualtats detectades i

de les possibilitats reals de l'organització •

Determinació del cronograma i dels recursos materials i humans per al desenvolupament d’actuacions • Definició del sistema de seguiment i avaluació • Negociació del Pla d'Igualtat: acord per part de l'empresa i de la representació legal dels treballadors i de les treballadores o 4. Execució • Desenvolupament de les actuacions proposades en el Pla • Comunicació interna del desenvolupament de les actuacions o 5. Seguiment i avaluació • De l'execució, dels resultats i de l'impacte • Reconducció del Pla: adaptació d'estratègies i definició de noves mesures. VOLSVOLUNTARIAT SOLIDARI vols@ongvols.org www.ongvols.org


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.