CME-2013 Material didàctic Ed. Secundària, Batxillerat, Persones Adultes i Educació no formal

Page 1

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 1

ProPosta didàctica Per a secundària, Batxillerat, Persones adultes i educació no Formal

SETMANA D’ACCIÓ MUNDIAL PER A L’EDUCACIÓ 22 – 29 D’ABRIL DE 2013


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 2

Índex introducció

1

Consideracions generals Objectius generals de la proposta didàctica Objectiu general de la Setmana d’Acció Mundial per a l’Educació Per aprofundir…

Primer cicle educació secundària

5

Objectius Competències Activitat 1. L’aventura de l’educació Activitat 2. El professorat en el món Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

segon cicle educació secundària

8

Objectius Competències Activitat 1. Finançament d’una educació per a tots i totes Activitat 2. La nostra implicació per treballar per un professorat format i suficient Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

Batxillerat

10

Objectius Capacitats Activitat 1. Per un professorat qualificat i suficient Activitat 2. Ponència política: “Un model de formació del professorat per a una educació justa” Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

educació de Persones adultes

14

Objectius Activitat 1. Professorat en escena Activitat 2. Iniciatives per a aconseguir una educació de qualitat Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

educació no Formal (12 - 99 anys)

16

Activitat 1. Professors/es del món Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

activitat per a tots els nivells. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

21

avaluació

23

© Foto de portada: G.M.B. Akash Panos/Action Aid


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 1

introducció

© Sergi Cámara/Entreculturas

Falten només dos anys Pel 2015, la data Fixada Per aconseguir l’educació Per a tots i totes, i la setmana d’acció mundial Per a l’educació (same) se centra aquest any en el ProFessorat i en la imPortància de comPtar amB docents amB la Formació adequada, amB motivació i reconeixement.

El nombre total de nens i nenes que no van a l’escola primària o secundària s’ha reduït de més de 200 milions que hi havia l’any 2000 a 132 milions que hi ha el 2010, però les xifres segueixen sent molt elevades i s’han estancat des del 2008. Però fins i tot per aquells/es que van a escola aquest dret no està garantit. Aquest dret depèn que hom els proporcioni una educació de qualitat, que, com la descriu el Fòrum Mundial sobre l’Educació l’any 2000, inclou “aprendre a conèixer, a fer, a viure junts i a ser”. Fins tres quartes parts dels nens i nenes dels països d’ingressos més baixos no han après a llegir ni escriure després de dos o tres anys d’escolarització obligatòria, no cal dir que no han adquirit habilitats encara més complexes. Diversos estudis subratllen la presència a l’aula de docents ben formats com el factor més important per a l’aprenentatge. El nou informe de la Campanya Mundial per l’Educació (CME), tot nen i nena necessita un/a mestre/a. mestres/as preparats per a tots/es , senyala que calen 1.700.000 docents més per tal d’assegurar l’educació primària universal pel 2015. Aquesta és una de les raons per les quals els/les professors/es són el focus dels esforços de la SAME l’any 2013.

Ben format

manca de professorat

motivat Ben remunerat tractat com a professional i no com a prestador de serveis

Des de la CME volem transmetre dues premisses fonamentals que són necessàries per a una educació de qualitat real. La primera fa referència a la necessitat de comptar amb professorat motivat, ben format, amb bones condicions de treball. És un dret de nens i nenes, joves i persones adultes. La segona fa referència al fet que la professió docent i els/les professors/es són subjectes fonamentals del procés de l’ensenyament i l’aprenentatge. A més, és molt important que la professió docent estigui present als debats de presa de decisions sobre les polítiques educatives. Cal un professorat format capaç de gestionar la diversitat a l’aula i els diferents nivells d’edat que tot sovint conviuen a l’aula (com passa als països en situació de postconflicte), de gestionar possibles situacions de violència o de recolzar les nenes i fomentar l’equitat.

1 http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_SPANISH_RGB.pdf 1


© Lorena Andrés/Entreculturas

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 2

A més, la professió docent és clau a l’hora d’ensenyar l’alumnat a donar sentit, participar i construir un món basat en valors com la pau, la democràcia, la creativitat, la solidaritat, la inclusió, el compromís amb el medi ambient i l’enteniment internacional i intercultural. La CME, des dels seus inicis, l’any 1999, ha contribuït a fer grans avenços en l’objectiu de l’educació per a totes les persones. Alguns exemples concrets d’aquests avenços són l’establiment d’un salari mínim per als/les docents al Brasil, l’eliminació de les taxes escolars a Kènia o la posada en marxa a Moçambic del programa “Escolinhas”, que acull nens i nenes de 3 a 5 anys, de llars sense recursos o afectades per la sida. Però malgrat que cada dia és més gran la consciència dels elevats costos socials i educatius que es deriven del fet de no invertir en educació, els esforços fets són insuficients. Per aquest motiu, sota el lema “sense profes no hi ha escola!”, aquest any la SAME vol recordar als/les governants la importància de comptar amb el nombre suficient de docents amb la formació, motivació, remuneració i reconeixement adequats, per exigir que destinin els recursos necessaris perquè l’Educació per a Tots i Totes sigui una realitat el més aviat possible. Els/les docents són un element fonamental del Dret a l’Educació. A aquesta fi, a través de Posa el/la teu/va profe dins del mapa resumirem en 5 paraules les idees clau sobre la importància del professorat, recollirem les respostes tot fent un llistat de paraules i veurem quines són les que sovintegen més. A cada aula, o per grups, formarem un núvol de paraules en el qual les paraules més recurrents apareixeran més grans. El nostre repte serà aconseguir el nombre màxim possible de núvols i posar-los dins d’un mapa. cada núvol representarà un/a dels/les docents que manquen per aconseguir l’educació per a tots i totes. Amb tots els que aconseguirem farem veure als/les nostres representants polítics/ques la importància d’invertir en la formació, els recursos i la remuneració del personal docent en els països en desenvolupament i de destinar la inversió necessària per incorporar 1.700.000 professors que calen al món. La participació en la SAME permetrà que nens, nenes, joves i persones adultes desenvolupin la competència ciutadana la definició de la qual fa referència –entre d’altres coses- a comprendre la realitat social en què hom viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com a comprometre’s a contribuir a millorar-la, conèixer els valors del sistema democràtic i exercir activament i responsable els drets i deures de la ciutadania. A més, en cadascuna de les activitats dirigides als diferents nivells educatius en l’àmbit formal i no formal, farem referència a altres competències, les quals contribuïm a desenvolupar.

la cme/same agraeix

a tots/es els/les docents i educadors/es que han elaborat les activitats d’aquesta proposta didàctica i a tots/es aquells/es que accepten aquests suggeriments i els treballen amb el seu alumnat. D’aquesta manera confirmen el seu compromís amb la construcció d’un món millor i amb el poder transformador de l’educació.

2


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 3

oBJectiu general de la setmana d’acció mundial Per a l’educació (same) sensibilitzar la classe política i l’opinió pública sobre la importància de comptar amb professorat ben format, remunerat i motivat per assolir una educació de qualitat i sobre la necessitat d’actuar de manera urgent per a l’acompliment del dret a una educació permanent de qualitat per a totes les persones.

oBJectius generals de la ProPosta didàctica 1 conèixer la realitat en què viuen milions de nens i nenes que no poden exercir el seu dret a l’educació bàsica per manca de professorat i de voluntat política en aquest àmbit. 2 valorar el dret a l’educació com un dret clau per a altres drets, que està recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans i en la Convenció sobre els Drets de l’Infant com un element fonamental per al desenvolupament de les persones i les comunitats. 3 assumir, com a ciutadania activa, la pròpia responsabilitat envers les situacions injustes i comprendre que totes les persones podem fer quelcom per canviar-les i transformar-les.

consideracions generals * Les diferents activitats estan plantejades tant per a l’àmbit formal com per a l’educació no formal (grups d’escoltes, ludoteques, activitats de lleure, etc.).

* Utilitzem els termes “professor/a” i “docent” per referir-nos a educadors/es, monitors/es etc., tant en l’àmbit formal com el no formal.

* Proposem per a cada cicle o grup d’edat una activitat de “reflexió” i una altra d’ “acció”, que poden portar-se a terme durant les tutories, les hores d’esbarjo, com a activitats extraescolars, etc.

* Les activitats proposades estan pensades per a diferents grups d’edat, però es poden adaptar per a alumnat d’altres nivells. * El temps proposat per a cada activitat és orientatiu. Cada facilitador/a podrà adaptar-lo en funció de les característiques del grup, de la disponibilitat horària, etc. * Deixem en mans de cada facilitador/a la temporalització de les activitats durant els mesos de gener (data en què rebran les propostes didàctiques) i abril (data en què se celebrarà la SAME en tot el món). *Des del PDF que trobaràs a la nostra web (www.cme-espana.org) pots accedir directament a tots els enllaços que apareixen en aquest material.

3


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 4

Per a aprofundir… En aquesta proposta et plantegem activitats per treballar el tema. Tanmateix el dret a l’educació en general i al professorat en particular són temes complexos que tenen relació amb molts altres temes. Si vols treballar-lo amb els/les teus/ves alumnes més profundament, t’indiquem alguns llocs on hi trobaràs activitats i materials: A la pàgina web de la campanya (www.cme-espana.org) pots trobar-hi les propostes didàctiques de les SAME anteriors:

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Dret a una educació primerenca de qualitat

Dret a l’educació de dones i nenes

Finançament de l’educació

Alfabetització de persones joves i adultes

Educació i exclusió

Dret a l’educació

Docents

Al canal de youtube de la cme (http://www.youtube.com/user/CMEspain) pots trobar vídeos d’interès relacionats amb el tema. També volem animar-te a llegir els documents i a veure els vídeos que indiquem més avall sobre la importància del professorat.

Bibliografia complementària: Todo niño y niña necesita un maestro. Maestros preparados para todos. CME 2012. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2012.Unesco. Les enseignants et la qualité de l´éducation: suivi des besoins mondiaux d´ici 2015. Unesco 2006. Educación para todos. El imperativo de la calidad. Unesco 2005. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137334s.pdf La cuestión del profesorado: atraer, capacitar y conservar a profesores eficientes. OCDE 2004. http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/34991371.pdf Pel·lícules que aborden el tema del professorat: Profesor Lazhar. Philippe Falardeau. 2011

Ni uno menos. Zhang Yimou. 1999

La clase. Laurent Cantet. 2008

Profesor Holland. Stephen Herek. 1995

Ser y tener. Nicolas Philibert. 2001

4


© Alboan

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 5

objectius 1 Comprendre la importància de l’educació com un element clau per trencar el cercle de la pobresa i entendre el paper del professorat com element fonamental per a una educació de qualitat. 2 Assumir com a ciutadans i ciutadanes actius/ves la nostra responsabilitat en la defensa d’una educació de qualitat i comprendre que tots/es podem fer alguna cosa a nivell global i local.

competències autonomia i iniciativa personal social i ciutadana

activitat 1. l’aventura de l’educació

© Sergi Cámara/Entreculturas

Proposem elaborar entre tots/es un mapa d’idees tot reflexionant sobre el concepte educació. Per elaborar-lo suggerim les preguntes següents:

* Què és l’educació per a nosaltres? * Per què és important l’educació? * Per a què serveix?

A partir del mapa, individualment o en grup, s’elabora una definició del concepte “educació”. Per completar la reflexió i enriquir la definició elaborada es comparteix la definició d’educació recollida en la Declaració Universal dels Drets Humans.

article 26 Tota persona té dret a l’educació. L’educació ha de ser gratuïta, al menys la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. La instrucció tècnica i professional haurà de ser generalitzada; l’accés als estudis superiors serà igual per a tots/es, …

5


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 6

l’educació tindrà la finalitat d’assolir el ple desenvolupament de la personalitat humana i el reforçament del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals, afavorirà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos i promourà el desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau...

* Com és l’educació que queda definida en aquest article? Quines característiques té? Quins objectius persegueix? Una educació de qualitat ofereix oportunitats de ple desenvolupament de la persona i dels països. Com més sòlida i millor sigui l’educació, més sòlides i millors seran les eines per treballar en favor del creixement i del desenvolupament dels pobles.

* Quins factors són necessaris per tenir una bona educació, una educació de qualitat? * És important la figura del/la mestre/a per aconseguir una bona educació? Per què? Proposem a l’alumnat fer (de forma individual, per parelles o grups) entrevistes a un/a profe. La meitat de la classe entrevistarà professionals en actiu i l’altre meitat persones retirades de l’activitat, per conèixer la seva experiència docent. Interessa saber les motivacions que van empènyer cada testimoni a elegir i exercir aquesta professió, així com la formació i capacitació que van tenir per desenvolupar la seva tasca. També conèixer les principals facilitats i obstacles trobats en l’exercici d’aquesta i la seva opinió sobre la importància d’aquesta professió per al desenvolupament individual i col·lectiu. Les entrevistes fetes es compartiran amb la resta de la classe i, amb l’ajuda del/la professor/a se’n destacaran les idees més rellevants, coincidències, diferències sorgides, etc. per a l’elaboració de les conclusions. Per tal de consolidar la idea de la necessitat de l’exercici del ple dret a una educació de qualitat i la importància que té la figura del/la mestre/a, hom proposa divulgar aquestes entrevistes i les seves conclusions en formats diversos com vídeo, ràdio, revista escolar, blog, web, etc.

activitat 2. el professorat en el món

a fi de conèixer diferents realitats educatives proposem investigar per grups sobre alguns països del món, com per exemple, togo, indonèsia, Brasil o Pakistan.

Per començar proposem cercar dades de context fonamentals de cadascun dels països, com ara la ubicació, població, situació del país en relació amb altres països, etc. (Podeu accedir a més informació sobre l’estat de l’educació d’aquests països en el material publicat a la pàgina web de la Campanya Mundial per l’Educació).

6


© Ayuda en Acción

© Umar Farooq/Action Aid

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 7

Amb la informació recopilada tractarem de respondre les preguntes següents: Quants alumnes tenen de mitja per professor/a? Quin és el nivell d’estudis dels/les professors/es d’aquests països? ¿En quines condicions fa la seva feina de professor o professora? Per facilitar la reflexió conjunta cada grup presentarà a la resta del grup la realitat del país estudiat. Per a la posada en comú posterior suggerim les preguntes següents:

* Quines diferències trobem en la situació del professorat de cada país? * Quines coses tenen en comú? * Quines dades ens han cridat més l’atenció? Per què? * Quines condicions necessita un/a professor/a per fer bé la seva feina? * Com podem recolzar la tasca dels/les professors/es del món? * Com podem recolzar la tasca del/la nostre/a professor/a a la nostra aula i a la nostra escola? Amb tota la informació recopilada proposarem a l’alumnat dissenyar una acció que plasmi les conclusions que hauran extret del treball previ i que serveixi per sensibilitzar el centre o la comunitat sobre la importància de recolzar l’educació de qualitat i la tasca del professorat. com exemple suggerim

un manifest, una exposició, un decàleg, etc. que pugui ser difós a través de la web, de blogs, de revistes, de la ràdio, etc.

activitat de mobilització:

vegeu pàgina 21

7


© Georgie Scott/Action Aid

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 8

objectius 1 Descobrir la important relació positiva entre despesa en educació, qualitat de l’educació i qualitat de vida, per trencar el cercle de pobresa en el món. 2 Reconèixer accions individuals i col·lectives per reivindicar el dret a l’educació de qualitat a nivell local i global.

competències social i ciutadana artística

activitat 1. Finançament per a una educació per a tots i totes

Proposem a l’alumnat observar i analitzar les dades següents, les quals són les més recents de què disposa l’unesco (2010) referents al percentatge que cadascun dels països següents inverteix en educació en relació al seu Producte interior Brut (PiB).

suÈcia

6,7%

esPanya

4,4%

xile

3,4%

guatemala

3,2%

PaKistan

2,9%

angola

2,6%

Per millorar la comprensió de l’activitat, en primer lloc demanarem a l’alumnat que busqui o recordi el significat de PIB i UNESCO. Després els proposarem que completin la informació referida a aquests sis països tot cercant un seguit de dades que considerin significatives per reconèixer la importància i relació entre la inversió en educació i la qualitat de vida d’un país, com per exemple: renda per càpita, esperança mitja de vida o/i seguretat ciutadana, etc. Un cop feta la cerca de dades farem una posada en comú de la informació i debatrem sobre les dades suggerides. Proposem redactar una conclusió escrita i raonada del que haurem treballat. Per acabar l’activitat i completar la reflexió proposem consultar l’article següent, que estableix una relació entre les victòries de la Champions League de futbol i el nombre de Premis Nobel d’àrees científiques en diferents països d’Europa, clarament relacionada amb la qualitat de l’educació existent en cadascun dels països. http://www.principiamarsupia.com/2012/08/20/espana-1-premio-nobel-por-cada-6-champions/ Després de la lectura proposem que l’alumnat faci una breu valoració personal per escrit sobre tot allò que haurà valorat, amb la seva pròpia opinió i conclusions. A partir de aquí plantejarem un debat en grup que giri al voltant de la importància de la inversió en educació per al desenvolupament de les persones i dels pobles.

8


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 9

activitat 2. la nostra implicació per treballar per un professorat format i suficient Presentarem a l’alumnat el clip del tema the Wall, del grup Pink Floyd. després del visionat, plantejarem les preguntes següents, que hauran de respondre individualment: Quina és la idea de la cançó principal? Quin model educatiu es critica i quin s’ofereix com alternativa desitjable? Creus que la funció d’un/a docent és ensenyar/instruir o educar? Coneixes més cançons que parlin sobre models d’educació? Quines? Què diuen? Iniciatives com la campanya mundial per l’educació persegueixen conscienciar per aconseguir l’acompliment del dret a una educació de qualitat per a totes les persones a nivell local i internacional. En coneixes alguna més? Quina o quines? Els demanarem que citin (o busquin, en el cas que disposem de més temps), individualment o en grup, un exemple i que el presentin a la resta dels/les companys/es a partir de preguntes com ara: Qui són els/les promotors/es de la iniciativa? Què denuncien? Quins objectius es proposen? Quina estratègia fan servir per aconseguir-los? En aquesta línia i després de tot el que haurem reflexionat en la posada en comú, per grups mixtes de 4 ó 5 persones, plantejarem fer alguna de les activitats de sensibilització següents per difondre entre la comunitat

* redacció d’una carta per presentar a les administracions públiques competents (central, autonòmica i/o local), justificant el per què resulta rendible invertir en educació i, en concret, en la formació continua dels/les professors/es.

* elaboració d’un eslògan que resumeixi una reivindicació vigent i pertinent en l’ àmbit educatiu a nivell local o internacional. * elaboració d’un cartell amb imatges (tipus publicitat) que demani inversió o esforç per part de l’Estat en l’àmbit educatiu i en la formació dels/les professors/es en els països empobrits.

* creació d’un vídeo breu o lipdub que plantegi de forma crítica (reivindicativa, humorística, etc.) el dret a l’educació i el deure dels poders públics de garantir-la de manera efectiva i universal, en especial fent referència a la necessitat d’inversió en l’escola i en el professorat.

activitat de mobilització

vegeu pàgina 21

9


© Marcelo Benítez/Ayuda en Acción

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 10

objectius 1 Reflexionar sobre la importància de la inversió pública en manteniment i formació de professorat com a forma de protecció del dret universal a una educació de qualitat per a totes les persones. 2 Analitzar críticament la qualitat de l’educació a nivell local i global utilitzant diferents indicadors i proposar iniciatives i accions personals i col·lectives que permetin millorar l’acompliment del dret universal a l’educació per a tots i totes.

capacitats utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de forma solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.

activitat 1. Per un professorat qualificat i suficient

© InteRed

amb aquesta activitat pretenem que l’alumnat de Batxillerat, que ja ha recorregut molts anys en el sistema educatiu, reflexioni sobre el procés del que forma part i sobre la formació del professorat com a part fonamental d’un sistema educatiu de qualitat i per a tots i totes.

De forma individual o en grups l’alumnat investigarà, reflexionarà i respondrà a través de les activitats següents:

Normalment és gratificant per a l’alumnat retrobar-se amb un/a mestre/a que fa anys va participar en la seva educació. Aquesta activitat ens dóna una bona excusa per a una trobada. Proposem a l’alumnat que investigui com és la formació inicial (abans de començar a treballar) i permanent (en el decurs del temps de pràctica professional) del professorat. Que preguntin a un/a docent d’Educació Infantil, a un/a altre/a d’Educació Primària i a un/a tercer/a d’Educació Secundària o Batxillerat, que els hagin donat classe, com ha estat la seva formació inicial i permanent, per a què els ha servit i com la millorarien.

10


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 11

en alguns països empobrits -i fa uns anys també a Espanya-, sobre tot en zones rurals, un percentatge de llocs de treball docents són ocupats per persones de les comunitats, sense titulació professional, però que han destacat en la seva educació secundària. Aquest professorat ocupa interinament el lloc d’un/a docent professional. Per què penseu que això succeeix sobre tot en comunitats aïllades? Penseu que això pot generar algun tipus de discriminació en relació a la població urbana? Quines mesures es proposen per afrontar aquesta situació? Suggerim que l’alumnat analitzi el cas d’una professora de tecnologia i d’un professor de ciències que han començat a treballar el 1979. Quines conseqüències concretes tindria per a l’alumnat el fet de no existir formació permanent del professorat? ajuda oficial al desenvolupament: En el requadre podem veure quina part destina el govern espanyol a la formació del professoral de la quantitat global que concedeix d’ajuda a l’educació a altres països. En relació a altres partides, com ho considereu: escàs o excessiu? Quines conseqüències creieu que pot tenir per a l’educació no invertir suficientment en la formació dels/les seus/ves docents?

distribució per sectors de la aod bruta total espanyola destinada a educació entre 2007 i 2010 (milions d’euros)

descripción sector

media 2007-09

% sobre aod bruta educación

2010

% sobre aod bruta educación

educación, nivel no especificado Política educativa y gestión administrativa Servicios e instalaciones educativos y formativos Formación de profesores Investigación educativa educación básica Educación primaria Capacitación básica de jóvenes y adultos Educación primera infancia educación secundaria Educación secundaria Formación profesional educación post-secundaria Educación universitaria Formación superior técnica y de dirección

113,58 56,61 34,61 8,67 13,70 132,77 110,09 19,57 3,11 53,73 7,50 46,23 68,18 63,17 5,02

30,8% 15,4% 9,4% 2,4% 3,7% 36,1% 29,9% 5,3% 0,8% 14,6% 2,0% 12,6% 18,5% 17,2% 1,4%

129,74 82,46 33,97 4,66 8,65 130,93 112,08 13,73 5,11 48,89 13,75 35,14 53,35 46,42 6,93

35,7% 22,7% 9,4% 1,3% 2,4% 36,1% 30,9% 3,8% 1,4% 13,5% 3,8% 9,7% 14,7% 12,8% 1,9%

total aod multilateral educación

368,27

100,0%

362,90

100,0%

Font: La ayuda en educación a examen. Alboan, Entreculturas, Fundació ETEA 2012.

Farem una posada en comú de totes les respostes i demanarem a l’alumnat que, a més d’arribar a conclusions generals del grup, aquestes serveixin de base per a algun altre tipus d’acció.

el grup pot decidir com vol intervenir-hi, per exemple elaborant un document per publicar en el blog del centre, dissenyant un cartell publicitari de sensibilització, demanant la participació del professorat i personal no docent, de la resta de l’alumnat o les famílies en l’activitat de mobilització de la SAME.

11


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 12

activitat 2. Ponència política: “un model de formació del professorat per a una educació justa “

© Alboan

aquesta activitat pretén que l’alumnat conegui i reflexioni sobre alguns exemples de formació del professorat en el món, començant per els del seu entorn immediat. a partir d’aquest punt, primer en comissions i després en conjunt, es debatrà una ponència consensuada per a la millora de la formació del professorat amb l’objectiu final d’una educació de qualitat, inclusiva, equitativa i amb vocació global.

Preparació de les ponències El professorat dividirà la classe en 3 ó 4 grups mixtos que treballaran, els dies previs a l’activitat central i amb el recolzament del professorat, els articles els enllaços dels quals a l’Internet relacionem a continuació.

* Article sobre la formació del professorat a Finlàndia, un país referent en educació:

http://revista.universidaddepadres.es/index.php?option=com_content& view=article&id=414&Itemid=338

* Article del diari “El Mundo” sobre el finançament de l’educació i, en concret, el de la formació permanent del professorat, en una situació de crisi econòmica. http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/03/espana/1333453157.html

* document de l’organització d’estats iberoamericans (oei) sobre les metes educatives i indicadors d’avaluació que hom pretén assolir per a la comunitat, inclòs el nostre país, per a 2021. És un document important per a la preparació de les ponències, no només per les metes 20 i 21, que afecten específicament la formació inicial i permanent del professorat, sinó per totes les metes que ajuden a definir com cal formar els principals agents per aconseguir-les: els/ les docents. http://www.oei.es/metas2021/c4.pdf

redacció de la ponència política La ponència debatuda i aprovada no ha de ser breu ni concisa i suggerim que inclogui, al menys, els apartats següents.

12

* un breu paràgraf que resumeixi els objectius que es persegueixen (5 a 10 línies).

* una senzilla descripció de qui, com i quan s’ha elaborat i la forma d’aprovació (5 a 10 línies). * Quines eines (cursos presencials, exàmens periòdics al professorat,

formació semipresencial o teleformació, grups de treball), es proposen com a més eficaces i viables, valorant les diferents possibilitats econòmiques dels països o les situacions de crisis?


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 13

* quines característiques hom creu que ha de tenir un/a professor/a per aconseguir les metes educatives 2021 per a la Comunitat Iberoamericana? * Com hom pensa que hauria de ser la formació docent al seu institut o a la seva escola? © InteRed

* Pot fer alguna cosa l’alumnat, poden fer alguna cosa les famílies o la societat per contribuir a una formació docent de qualitat?

* quin paper ha de jugar la formació del professorat en els projectes de cooperació al desenvolupament?

* quins indicadors objectius es proposen per avaluar els resultats de la posada en pràctica de la ponència d’aquí a 15 anys?

debat i aprovació de la ponència

Com si es tractés d’un congrés polític, el grup escollirà 4 ó 5 ponents que, amb l’ajuda d’una presentació, aniran exposant a tota la classe el contingut del document. Després de l’exposició de cada apartat, s’obrirà un temps de debat amb la possibilitat d’incorporar esmenes.

És la part més important de l’activitat.

Acabada tota l’exposició la classe aprovarà o rebutjarà la ponència. Es pot considerar aprovada si compta amb la majoria absoluta dels vots.

conclusions

activitat de mobilització

Per incrementar l’impacte sensibilitzador del treball fet l’alumne/a pot difondre en el seu entorn les ponències aprovades. Suggerim, per exemple, utilitzar el web o el blog del centre educatiu, elaborar presentacions per portar a les tutories d’altres cursos o escriure cartes d’opinió a diferents diaris o fòrums de la xarxa.

vegeu pàgina 21

13


© Alboan

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 14

objectius 1 Reflexionar i conscienciar sobre la situació de la qualitat de l’educació a través de l’anàlisi del paper del professorat com a element decisiu en l’impuls del desenvolupament personal i col·lectiu, partint de la pròpia experiència i de l’ anàlisi de la realitat nacional i internacional. 2 Considerar quines actuacions són possibles a curt i mig termini a l’àmbit global i local, que facin possible el ple exercici del dret a una educació de qualitat per a totes les persones.

activitat 1: Professorat en escena Per plantejar la reflexió proposarem a l’alumnat fer una escenificació en la qual cada membre del grup es convertirà en professor/a durant 3 minuts. els passos que seguirem seran: Cada persona pensarà en algun tema per presentar a la resta. Un cop escollit el tema la persona elegirà també la manera de presentar-lo al grup. Per fer-ho pensarà en el perfil de professor/a que haurà de representar. La meitat del grup tindrà una tarja verda i l’altre meitat una altra vermella, que definiran part del seu perfil. Els que tinguin la targeta verda hauran de representar el bon educador o la bona educadora; els que la tinguin vermella, el/la contrari/a. es representaran les dramatitzacions per a la resta del grup. Suggerim que les dramatitzacions s’enregistrin en vídeo. Després de les dramatitzacions comentarem en grup el que haurem observat a partir de preguntes com: Què heu sentit? En quin rol us heu trobat més còmodes? Quines característiques heu associat al rol de bon i mal professor/a? Quins records us ha portat aquest exercici? Hi ha hagut coincidències, desacords? Quins?

Per aprofundir en la reflexió sobre l’estat de l‘educació a nivell nacional i internacional, proposem la lectura, l’anàlisi i la discussió de material de recolzament (articles, vídeos o un altre element d’actualitat) citats a la bibliografia recomanada d’aquesta unitat. Amb tot el que haurem reflexionat proposem elaborar un informe o document de síntesi on es recullin les principals conclusions extretes sobre la relació entre la qualitat de l’educació i el professorat qualificat per al bon desenvolupament personal i col·lectiu.

14


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 15

activitat 2: iniciatives per aconseguir una educació de qualitat

© Dani Villanueva/Entreculturas

Proposem a l’alumnat buscar una fotografia (revistes, diaris, internet, etc.) que reflecteixi, segons la consideració de cadascú, alguna o algunes de les condicions que ha de tenir el bon exercici de la tasca educadora amb persones adultes.

Amb les fotografies recollides i els comentaris de l’alumnat s’elabora una presentació a partir de les preguntes següents: Quines condicions s’han esmentat? Hi ha hagut coincidències, desacords? Amb quin aspecte o aspectes es relacionen les condicions esmentades: formació, context, recursos, relació docent/alumnat, inversió en educació, etc.? En cas que les fotografies tinguin un context identificat suggerim també mirar d’aprofundir en la situació de l’educació d’aquesta realitat particular tot cercant la informació pertinent de context.

El procés es completarà plantejant un debat final que respongui la pregunta: Quines actuacions són possibles per a l’exercici del dret a una educació de qualitat de tots els actors involucrats (docents i alumnat)?

Per preparar-lo, proposem als/les alumnes informar-se sobre campanyes i iniciatives de la societat civil (ONG) i governs a favor d’una educació de qualitat a nivell nacional i internacional. Quins aspectes prioritzen? Són suficients? Quins són els seus punts forts i els seus punts dèbils?

activitat de mobilització

vegeu pàgina 21

15


© Pablo Funes/Entreculturas

propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:18 Página 16

activitat 1. Professors/es del món objectius 1 Fomentar l’esperit crític a través de l’anàlisi de la situació actual de l’educació i el paper dels/les docents, tant a escala local com global. 2 Conscienciar sobre la importància d’un professorat qualificat per impulsar el desenvolupament de les capacitats personals i col·lectives

continguts conceptes: dret a l’educació, desigualtat, potencialitats personals i col·lectives, importància de la formació dels/les docents Habilitats: desenvolupament de la comunicació verbal; resolució pacífica de conflictes. actituds: crítica vers situacions de necessitat i desigualtat, participativa i de col·laboració entre els membres de l’equip; cerca de consens.

durada 2 hores

desenvolupament

Plategem un joc de rols per donar a conèixer les diferents realitats de professorat en diferents països, tot mirant de posar als/les nens/es en el lloc d’aquests/es professors/es. es treballarà per conèixer i valorar la importància i les dificultats que aquests/es tenen per portar a terme la seva feina. és important definir bé els perfils del professorat.

16


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 17

Proposem dues adaptacions, segons l’edat:

* Adaptació 1:

des de 12 fins 14 anys

* Adaptació 2:

a partir de 15 anys

Dividirem els participants en grups de 4-5 persones, tants com perfils de professorat haurem elegit per jugar, considerant que hi podem afegir i suprimir aquells que es consideri necessari. Cada grup escollirà i assumirà com a pròpia la situació d’un dels perfils dels/les professors/es representats/des i prepararà l’exposició d’un tema per a la seva pròpia classe o pel seu propi grup. Per exemple: la classificació dels éssers vius per a nens/es de 12 anys en la primera adaptació, o bé preparar una classe per a primària sobre la fotosíntesi, en una aula amb conflictes de violència, per a la segona. El grup haurà de tenir en compte les dificultats amb què es trobarà: els recursos materials, la realitat dels seus/ves professors/es, la seva formació... El joc es desenvolupa en 5 etapes: Cada grup es reuneix per separat per preparar la seva classe, en funció de les claus que mostra la seva fitxa, tenint en compte que podrà acompanyar la seva exposició posterior amb gràfics, dibuixos, etc., segons les possibilitats de cada realitat. A aquesta fi, amb l’ajuda del/la educador/a, consultarà informació de context sobre la situació de l’educació en cada país, que s’haurà de reflectir després en la seva dramatització. Cada grup elegirà un dels seus membres per a representar el/la professor/a que exposi la classe. La resta del grup farà el paper d’alumnat d’acord amb la situació que descriu la targeta. S’hi poden incorporar, adaptades per edats, situacions que el professorat ha de resoldre, com per exemple un conflicte a classe, manca d’assistència d’alumnes, inundacions que inhabiliten l’aula habitual…. Cada grup porta a terme la seva posada en escena, mentre la resta observa i pren nota del que va passant. Quan tots els grups hagin donat la seva classe, obrirem un debat i comentarem tots els grups conjuntament, posant especialment atenció en les diferències en funció dels recursos, de les instal·lacions, la preparació del professorat... i en com aquestes diferències influeixen en l’aprenentatge dels/les nens/es. avaluació final sobre la situació del professorat i tot el que haurem après. Amb l’ajuda del/la educador/a, és un bon moment per treure conclusions col·lectives i buscar alternatives als reptes i dificultats que ha d’afrontar actualment el professorat. A aquesta fi és fonamental aprofundir en l’anàlisi crítica, l’explicació de les realitats exposades i la descoberta de les seves causes amb preguntes com ara: Què ha passat? Heu participat? Com us heu sentit? Què heu observat? Heu aconseguit assolir els objectius perseguits? sensibilització: Per tal de reforçar el que s’haurà après mirarem de recollir les solucions en un suport gràfic i visible per a tothom (cartells, panells, revistes, web, etc.) i d’exposar les idees resultants de la posada en comú per tal de difondre-les posteriorment en la comunitat.

17


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 18

llistat de possibles professors/es

noemí

sóc mestra d’educació primària en una escola rural d’un poble de santa cruz de tenerife (espanya). Vaig estudiar a Madrid la diplomatura d’educació primària i posteriorment he seguit formant-me. M’agradaria poder comptar amb noves tecnologies a l’aula (jocs interactius…), però no hi ha pressupost. Aquest any han augmentat la quota d’alumnat per classe, per aquest motiu no puc atendre les necessitats específiques de cada alumne/a. També han reduït les classes de reforç als menors d’origen immigrant o amb problemes d’aprenentatge. Aquest any, per causa de la crisi, molts/es nens/es han tingut problemes per aconseguir els llibres necessaris, però ho hem solucionat demanant-los a les editorials o als/les alumnes d’anys anteriors. L’escola és rural o unitària, la qual cosa vol dir que alumnes de diferents edats són a la mateixa classe. Estic preocupada perquè les escoles rurals estan en el punt de mira de l’administració. Tots/es els/les nens/es viuen al poble, molt a prop de l’escola.

Kayode

sóc mestre d’escola d’un poblet a prop de lokoja (nigèria). No vaig poder cursar l’educació secundària perquè havia de treballar al camp amb la meva família i trigava més d’una hora i mitja per trajecte, a peu. Tot i no haver acabat els meus estudis, vaig aconseguir un lloc de professor a l’escola. El sou és baix, però amb l’hortet i alguns regals dels alumnes en tenim prou per viure la meva dona, els nostres fills i jo. Les meves germanes no van acabar l’educació primària perquè havien de treballar per sobreviure i els meus pares creien que “això no és cosa de noies”. L’escola és una gran habitació on tots/es els/les alumnes estan junts/es. Estic molt content perquè acabo de rebre una pissarra vella, però no la fem servir gaire sovint perquè no és fàcil aconseguir guix. Els/les nens/es no tenen material escolar i el que tenen el comparteixen. Durant l’estació de pluges l’escola s’inunda i durant l’estació seca hi fa molta calor, la qual cosa dificulta la continuïtat de les classes. Tots/es els/les nens/es es porten molt bé, volen aprofitar tot el temps perquè saben que no podran assistir molts anys a l’escola. Fan un gran esforç, recorren un llarg camí, més d’una hora a peu, i treballen abans i després d’anar a escola. És freqüent que els poblets petits siguin atacats a causa dels enfrontaments entre tribus de diferents creences. El meu país és un dels que té una de les taxes més altes d’analfabets i semianalfabets del món i jo vull que això canviï.

18


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 19

Harry skog

sóc professor de primària d’una escola pública d’Hèlsinki (Finlàndia), una ciutat gran y tranquil·la i culturalment bastant homogènia, ja que les minories són relativament petites. Vaig haver de superar vàries proves per poder accedir als estudis: exàmens, entrevistes, resum d’un llibre, demostració d’aptituds artístiques... Els/les educadors/es tenim molt prestigi a Finlàndia perquè els/les nens/es ens consideren la riquesa més gran i s’inverteix molt en educació. L’escola és gran i nova, té vàries sales condicionades per activitats lúdiques-educatives (teatre, música, cinema...) i a les classes tenim material tecnològic per a tot l’alumnat, cosa que fa l’aprenentatge més dinàmic i entretingut per als menuts. Fins el 5è curs es potencia la seguretat dels/les nens/es –fins aquest nivell no utilitzem les qualificacions numèriques-. També donem molta importància a les relacions socials entre ells/es. Els caps de setmana els/les nens/es acostumen a anar a teatres, museus i concerts amb les seves famílies.

Fàtima

sóc professora d’una escola de nuakchot (mauritània). És un país musulmà, on la religió és molt present en la societat. Actualment faig estudis universitaris de magisteri. Quan vaig acabar la secundària vaig començar a treballar de professora. L’escola es troba en un dels barris més pobres de la ciutat. El barri està molt poblat perquè després de les últimes sequeres moltes famílies es van traslladar des dels pobles a la ciutat. Molts/es nens/es viuen en situacions precàries, no tenen aigua potable. Alguns/es menors, abans que comencin les classes, han d’anar a la font a buscar aigua. La majoria dels/les alumnes són nois, sobre tot els grans, perquè a Mauritània és freqüent casar-se molt jove o que les noies es quedin a casa per ajudar la família. Molta gent pensa que la dona és inferior a l’home. M’agrada complir amb els preceptes religiosos i em tapo els cabells amb l’ “hiyab” per pròpia voluntat. L’escola és un edifici vell i brut, els/les més petits/es han de seure a terra i molts/es no tenen material escolar. Per a la lectura fem servir sovint l’Alcorà perquè no tenim gaires llibres.

marcelo

vaig néixer a lima, però vaig decidir ser professor d’una petita escola d’un poble dels andes peruans. Vaig poder acabar els estudis perquè els meus pares tenien una botiga que ens permetia de viure còmodament, però molts companys van haver d’abandonar per motius econòmics. Els/les meus/ves alumnes són indígenes i viuen de l’agricultura, la ramaderia o la mineria, és una feina dura que no dóna gaire ingressos. Molts/es nens/es pateixen desnutrició, per això, a l’escola, els donem llet i alguna cosa per menjar. Sé que alguns/es deixaran el poble i aniran a la ciutat a buscar una oportunitat, per bé que la majoria acabarà sobrevivint al carrer fent feines molt dures. La societat peruana segueix estant molt dividida culturalment i els/les indígenes tenen menys oportunitats, pateixen discriminació i marginació. Considero imprescindible que els/les nens/es rebin una bona educació per poder defensar els seus drets i les seves terres. L’escola la van construir els pares i les mares dels/les alumnes.

19


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 20

observacions per als/les educadors/es:

* Les adaptacions per edats es faran en funció de la complexitat del tema elegit per treballar

la dramatització així com la profunditat de treball, l’anàlisi i la reflexió sobre cada punt tractat en la posada en comú, el debat i les conclusions finals.

* Per als majors de 14, si disposem de temps suficient, proposem desenvolupar aquesta

dinàmica en dues sessions, amb l’objectiu d’ampliar la informació que es dóna sobre la situació del professorat en el món. Així es podran apropar més a les realitats existents i el debat serà més ric. En aquest cas suggerim els recursos següents: – Hagámoslo bien. Acabar con la crisis en la educación de las niñas. https://www.box.com/shared/xk3ts57r0q0kubudqy19 – Los jóvenes y las competencias: trabajar con la educación. UNESCO 2012. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002175/217509S.pdf

– Global education digest 2011. Comparing Education Statistics Across the World. UNESCO. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/global_education_digest_2011_en.pdf – Educación en Finlandia. Embajada de Finlandia http://www.finlandia.es/public/default.aspx?nodeid=36870&contentlan=9&culture=es-ES

* Si fos possible, suggerim recórrer a persones convidades que, com a representants de

diverses entitats oficials i particulars, puguin exposar els seus enfocaments sobre l’estat de l’educació en els diferents contextos reflectits. A partir d’elles el grup pot establir un debat que valori la coherència i validesa de les classes desenvolupades per cadascun.

activitat de mobilització

20

vegeu pàgina 21


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 21

activitat per a tots els nivells

objectius 1 Recapitular el que haurem treballat sobre la importància del professorat i la necessitat de l’acompliment del compromís dels països d’aconseguir l’Educació per a Tots i Totes l’any 2015. 2 Participar en l’activitat de mobilització mundial.

durant la setmana d’acció mundial per l’educació (same) milions de persones en tot el món ens mobilitzarem sota el lema “sense profes no hi ha escola!”, per recordar als governants la importància de comptar amb el suficient número de docents amb formació adequada, motivació, remuneració i reconeixement i per exigir als/les governants que destinin els recursos necessaris a fi que l’educació per a tots i totes sigui una realitat com més aviat millor. els/les docents són un element fonamental per al ple acompliment del dret a una educació de qualitat.

com ParticiPar a l’aula? Amb aquesta activitat perseguim l’objectiu de recapitular allò que haurem treballat en el decurs de les propostes didàctiques i unir-nos a la mobilització que hom porta a terme arreu del món. La nostra finalitat serà tenir el màxim nombre de núvols possibles i posar-los en un mapa. Cada núvol representarà un/a dels/les docents que manquen per assolir l’Educació per a Tots i Totes. Amb tots els que aconseguim farem veure als/les nostres representants polítics/ques la importància d’invertir en la formació, recursos i remuneració del personal docent en els països en desenvolupament i de destinar els recursos necessaris per incorporar el 1.700.000 professors/es que manquen al món.

21


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 22

Pas 1

cada participant resumirà en 5 paraules les idees clau que vol destacar després d’haver treballat el tema.

En funció del nivell educatiu en què estem, les preguntes incitadores per arribar a aquestes 5 paraules seran diferents. Per exemple, per a un alumnat d’infantil la pregunta podria ser: Què t’agrada més del/la teu/va profe? Com és el/la teu/va profe? (divertit/da, bo/na); a primària: Què valores més dels/les teus/ves profes? (la seva implicació, la seva formació, la seva calidesa) i a secundària les preguntes podrien ser: Quin/a profe ha estat més important per a tu? Per què? Per què és important el professorat? Recollirem les respostes tot fent un llistat de paraules i veurem quines són les més recurrents.

Pas 2

a cada aula o per grups formarem un núvol de paraules amb forma de docent, en el qual les paraules que han aparegut més vegades seran de mida més gran.

També podem fer un sol núvol amb les paraules que hagin aparegut a tota l’escola o a tot el cicle. Les possibilitats són vàries i cada centre pot elegir com farà l’activitat. el núvol de paraules pot representar-se de dues formes:

* en paper, utilitzant la silueta que us proporcionem en el cartell i a la web, on hi escriurem o enganxarem les paraules que han dit els/les participants, mirant que la mida reflecteixi la freqüència amb què han aparegut. Aquests núvols ens serviran per exposar-los a classe, penjar-los a l’escola/al centre o utilitzar-los en els actes en què l’escola/el centre participi, convocat per l’equip de la campanya.

* en línia, utilitzant l’eina que trobareu a aquesta fi a la web de la campanya (www.cme-espana.org).

Pas 3

Ha arribat el moment de posar els/les profes dins del mapa.

com ho farem?

* en línia: a www.cme-espana.org podeu afegir al mapa el número de siluetes que haureu elaborat i sumar-les a les de la resta de centres i persones que participin a la SAME. * en paper: elaboreu un mapamundi per classe o en el centre, que senyali la quantitat de docents d’educació primària que falten a cada país del món. Podeu trobar aquestes dades al mapamundi interactiu sobre professorat que ha elaborat la UNESCO (http://www.app.collinsindicate.com/uis-atlas-teachers/es-es). Així podreu compartir amb la resta del centre i de la comunitat educativa les conclusions del que haureu treballat.

la campanya mundial per l’educació no seria la mateixa sense la vostra implicació, la de vosaltres els/les docents i educadors/es compromesos/es amb el dret a l’ educació. Per això volem agrair-vos especialment la vostra implicació e la CME i en la SAME de diferents maneres (elaboració de materials, implicació dels vostres centres...). Us recordem que és molt important que sapiguem quants som. Per això és imprescindible que enregistreu la participació dels vostres centres a www.cme-espana.org.

22


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 23

de la proposta didàctica per a secundària, Batxillerat, Persones adultes i educació no Formal setmana d’acció mundial Per a l’educació (same) 2013

nom del centre / gruP

adreÇa, cP, localitat

correu electrònic i Persona de contacte

quins nivells hi han participat? 1er cicle ESO 2n cicle ESO Cicles formatius Batxillerat Educació de Persones Adultes Grup d’educació no formal quantes Persones Hi Han ParticiPat? (alumnat, ParticiPants, docents, FamÍlies)

docents / educadors/es imPlicats/es Nom

Mail

23


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 24

Heu ParticiPat anteriorment en la same? quins anys?

valora de l’ 1 (nivell mÍnim) al 5 (nivell màxim) la PertinenÇa dels oBJectius PlanteJats i l’adequació d’activitats PlanteJades a cada nivell educatiu.

educació secundària Primer cicle – – – –

Objectius Activitat 1. L’aventura de l’educació Activitat 2. El professorat en el món Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

segon cicle – Objectius – Activitat 1. Finançament per a una educació per a tots i totes – Activitat 2. La nostra implicació per treballar per un professorat format i suficient – Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

Batxillerat – – – –

Objectius Activitat 1. Per un professorat qualificat i suficient Activitat 2. Ponència política Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

educació de Persones adultes – – – –

Objectius Activitat 1. Professorat en escena Activitat 2. Iniciatives per aconseguir una educació de qualitat Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

educació no Formal – Objectius – Activitat 1. Professors/es del món – Activitat de mobilització. Posa el/la teu/va profe dins del mapa

valora de l’1 (nivell mÍnim) al 5 (nivell màxim) els asPectes següents – – – –

Quantitat de materials rebuts 1 Data de recepció dels materials 1 Possibilitat d’inclusió de la proposta en la programació del centre / col·lectiu 1 Interès a treballar la SAME en anys vinents 1

oBservacions, comentaris i ProPostes de millora

24


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 25

volem conèixer l’opinió de l’alumnat sobre la same i els materials. anima’ls a entrar a www-cme-espana.org i a completar el qüestionari en línia

Per a la campanya mundial per a l’educació és molt important conèixer qui hem participat en la same. Per això et demanem que enregistris la participació del teu centre a www.cme-espana.org. la vostra opinió és molt important per poder seguir millorant. completa aquest qüestionari i envia’l

* per fax al 93 412 40 36 * o completa’l directament al web.


propuesta secundaria 2013_CAT_v2_propuesta didáctica.qxd 20/02/13 10:19 Página 26

entra a www.cme-espana.org

* enregistra la teva participació en la same * Fes el teu núvol de paraules i posa el/la teu/va profe dins del mapa * completa l’avaluació dels materials didàctics

La Coalició Espanyola de la Campanya Mundial per a l’Educació està integrada per:

Col·labora:

Organitzacions que participen en la SAME a nivell estatal:

FERE - CENTROS CATÓLICOS

Direcció d’art, disseny i il·lustracions: Maribel Vázquez