Memòria d'activitats VOLS 2016

Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

www.ongvols.org

2016


ÍNDEX

03

SALUTACIÓ

04

PRESENTACIÓ

09

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

20

VOLUNTARIAT LOCAL

30

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL

37

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

42

BALANÇ ECONÒMIC

43

AGRAÏMENTS

VOLS - MEMÒRIA 2016 2


SALUTACIÓ Benvolguts i benvolgudes, Us presentem la memòria de VOLS del 2016. Mirant enrere podem fer balanç d’un nou any ple d’activitat de totes les persones que participem del voluntariat a les comissions i les delegacions, del grup de voluntariat internacional i camps de treball, així com de la mateixa secretaria tècnica. Però alhora, aquest any ens ha portat nous reptes i és per això que, seguint el lema de la campanya que hem impulsat a tota la inspectoria salesiana Maria Auxiliadora, ens hem sumat a tots els canvis! A nivell intern, hem fet passes decisives cap a la unificació de les ONGD de Salesians a Espanya. Més enllà de la campanya conjunta esmentada pels drets dels infants i per l’emergència a Equador i la formació conjunta de voluntariat internacional, també hem participat en una jornada de planificació i coordinació, i en diverses reunions que el 2017 han de portar a acords definitius per a la creació d’una única ONGD salesiana.

A nivell extern, ens hem sumat al rebuig i la indignació per les polítiques i actuacions de la UE i els estats membres envers la crisi de les persones refugiades. Per això ens hem posicionat, juntament amb les altres ONGD salesianes i les plataformes socials salesianes, contra l’acord de la UE i Turquia en relació amb els drets de les persones refugiades. Igualment, per això ens hem sumat a la campanya “Casa nosta, casa vostra” o la Xarxa educativa en suport a les persones refugiades, entre d’altres iniciatives acollidores. Cal que ens comprometem col·lectivament però, sobretot i en primer lloc, personalment, apropant-nos a qui pateix, perquè sabem que aquesta presència és transformadora. Són moltes les persones que han pres aquest camí i és molt el treball realitzat. Gràcies a totes les que heu deixat petjada, per petita que sigui, en aquestes pàgines, en forma de compromís ferm amb la justícia global. No deixeu de sumar-vos-hi i gaudiu de la lectura! Josep Mª Torrents President

VOLS - MEMÒRIA 2016 3


PRESENTACIÓ Forma jurídica i organigrama L’òrgan directiu de l’entitat és la Junta Directiva. Durant el 2016 la composició de la Junta ha estat la següent:

Josep Mª Torrents . . . . . . Joan Plans . . . . . . . . . . Pep Alamán . . . . . . . . . Cèlia Palacín . . . . . . . . . Ramon Vera . . . . . . . . . Pepi Soto . . . . . . . . . . Maria Jorquera . . . . . . . Begoña Simal . . . . . . . .

president vicepresident secretari tresorera vocal vocal vocal secretària tècnica

Números de registre El CIF de l’entitat és G-60247756 i està inscrita en els següents registres: • Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Generalitat de Catalunya) amb el número 13.907. • Registre Nacional d’Associacions (Ministeridel’Interior) amb el número 589.114. • Registre d’ONGD (Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament) amb el número 418. • Registre General d’Associacions (Govern d’Aragó) amb el número 07-h-0097/2007. • Registre d’ONGD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) amb el núm. 3. VOLS - MEMÒRIA 2016 4


Origen i vinculacions de l’entitat vols va ser fundada el 24 d’octubre de 1992. Vinculada històricament amb la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra: Salesians de Don Bosco i Salesians Cooperadors.

Missió, visió i valors VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud.

Missió La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.

Visió VOLS fa la seva aportació al camp de la cooperació al desenvolupament amb un model on: • El voluntariat internacional esdevé una eina de transformació social. • L’educació per al desenvolupament s’entén com un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actituds crítiques, i impulsa una ciutadania responsable. • Els projectes neixen de les necessitats de les comunitats locals, assegurant la seva participació en la definició d’objectius i intervencions. • S’aposta pel treball en xarxa amb entitats afins a la seva missió. VOLS - MEMÒRIA 2016 5


Valors VOLS fonamenta la cooperació al desenvolupament en els següents valors: • Desenvolupament integral de la persona. Els joves i els infants han de tenir un entorn el qual els permeti tenir opcions justes de futur on puguin créixer en totes les dimensions de l’ésser humà. • Sistema preventiu de Don Bosco. Els infants i joves són educats des de l’amor i amb la voluntat de ser bons ciutadans per aconseguir una societat justa i igualitària. • Treball en equip. Entenem que la consecució dels nostres somnis i objectius han de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra organització. • L’esperit d’acollida i d’acompanyament. Volem que l’experiència de ser membre de l’associació i part del projecte sigui assolida amb un esperit d’acollida i d’acompanyament. • Protagonisme dels joves de les nacions i pobles empobrits. Entenem que la cooperació ha de respectar la cultura dels països empobrits, i són aquests els que han de decidir la direcció i sentit del seu desenvolupament. • Solidaritat i senzillesa. L’associació vol ser exemple d’una vida senzilla i austera on la veritable riquesa resideix en l’esperit d’aquells i aquelles que la formen. • Perspectiva cristiana. La finalitat última és que la persona pugui viure en un horitzó de llibertat i d’igualtat, seguint el testimoni de Jesús de Natzaret i amb l’estil de Don Bosco. • Democràcia i participació. Els ideals s’han d’aconseguir per mitjà d’una organització en la qual participin tots els agents que la formen, basada en un funcionament democràtic.

VOLS - MEMÒRIA 2016 6


Pertinença a xarxes Treballar en xarxa permet a totes les entitats de cooperació unirse i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem.

Formem part de la Fede.Cat – Organitzacions per la justícia global, que engloba l’antiga Ferederació Catalana d’ONG per la Pau, Drets Humans i el Desenvolupament. Pertànyer a la Fede.cat permet a totes les entitats unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem, a les tasques d’educació per al desenvolupament i d’incidència política.

VOLS també és membre de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Socials de Lleida, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) i de la Plataforma de Voluntariado de Aragón (POA). Durant el 2016 s’ha avançat en el procés d’unificació de les tres ONGD dels Salesians en una única organització que aglutini les actuals Solidaridad don Bosco, Jóvenes y Desarrollo i VOLS.

VOLS - MEMÒRIA 2016 7


Com a socis promotors del projecte FIARE participem de les assemblees i trobades per constituir una banca ètica al nostre país.

També es participa dels Consells de Solidaritat i Cooperació dels Ajuntaments de: Barcelona (Districte de Sant Andreu), Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Lleida.

Àmbit territorial d’actuació VOLS és present a Catalunya a través de les delegacions de Badalona, Barcelona-Navas, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa A l’Aragó a través de la delegació a la ciutat de Huesca. A les Illes Balears a través de la delegació a Ciutadella de Menorca.

Composició de l’Assemblea General El número de socis i sòcies de l’entitat és de 190, convocats en Assemblea General el 16 d’abril de 2016. A l’assemblea es va aprovar la memòria i balanç econòmic de l’exercici anterior, així com el pressupost i pla de treball per al 2016.

Recursos Humans L’entitat compta amb uns 150 voluntaris i voluntàries que participen de les activitats i de la vida ordinària de l’entitat. Participen en la vida de les delegacions, en les comissions de treball (educació, projectes, comunicació i voluntariat), o col·laborant en les campanyes i accions puntuals que es duen a terme. L’entitat compta amb una persona contractada a temps complert i dues a mitja jornada amb funcions tècniques: Secretaria, Comunicació, Projectes, Educació per al Desenvolupament i Voluntariat. VOLS - MEMÒRIA 2016 8


COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT On treballem Des de VOLS donem suport a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’educació, especialment a l’Àfrica Sudsahariana, a la regió de l’ Àfrica Occidental Francòfona (AFO): Burkina Faso, Costa d’Ivori, Togo, Guinea Conakry, Senegal, Benín i Mali. També es manté una col·laboració molt estreta amb Etiòpia. Tot i que en els últims anys no estem duent a terme de forma general col·laboracions en projectes a l’Amèrica Llatina si que tenim un vagatge important en paísos com Perú i Paraguai. Durant el 2016, en el marc de la Campanya Suma’t pels Drets de la Infància, conjuntament amb les ongd de Salesians Jóvenes y Desarrollo y Solidaridad Don Bosco, s’ha donat suport al projecte: “Oportunitats educatives dignes per a nens, nenes i adolescents en situació de pobresa. Guayaquil, Equador“ i també a l’emergència que es va declarar al país com a conseqüència del terratrèmol que va tenir lloc durant aquest any.

VOLS - MEMÒRIA 2016 9


Països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix (IDH) Els països on s’impulsen els projectes són considerats per Nacions Unides com alguns dels estats amb l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix. Així doncs, la majoria presenten les següents situacions: • Taxa molt elevada d’analfabetisme. • Escolarització molt baixa. • Accés sanitari nul o insuficient per a la major part de la població. • Infraestructures viàries precàries. • Aigua i sanejament deficitari que comporta un índex elevat de malalties infeccioses. • Taxes d’atur molt importants.

Inestabilitat política El context polític ve marcat en moltes ocasions per conflictes interns i una classe política procedent del poder militar. En aquesta situació d’inestabilitat els diferents agents de la cooperació, tant del nord com del sud, tenen un paper molt important de treball per tal de buscar mecanismes i sinergies de col·laboració que permetin enfortir les comunitats locals i aconseguir millorar les condicions de vida d’aquestes, promovent-ne l’autonomia i la sostenibilitat.

VOLS - MEMÒRIA 2016 10


Àmbit d’actuació Els projectes que es duen a terme en els països del sud tenen com a principal objectiu promoure l’educació dels infants i joves amb menys recursos i dotar-los de les eines necessàries per a la formació personal i professional, convertint-se en el motor de la seva societat i trencant el cicle d’exclusió social. En aquest sentit, des de VOLS es dóna suport a: • • • • • • • • •

Escoles de primària i secundària. Centres de formació professional. Cases d’ acollida per a infants del carrer. Centres de joves, alfabetització, reinserció i reforç escolar. Residències per a estudiants. Biblioteques. Tallers per a la promoció de la dona. Construcció d’infraestructures d’aigua i sanejament. Empoderament a través de l’aprenentatge i millora de processos productius. Gestió en microcrèdits i cooperatives productives. • Innovació en projectes d’horticultura ambtécniques biosostenibles (biodigestor, biogàs)

VOLS - MEMÒRIA 2016 11


La nostra contrapart Per a dur a terme els projectes és vital establir un vincle sòlid amb una contrapart al sud que conegui molt bé la realitat del país i amb una experiència consolidada. Per a VOLS aquesta contrapart és la família salesiana. En aquest sentit, es treballa conjuntament amb els projectes educatius que els Salesians i les Salesianes tenen als països del sud, donant suport a les necessitats dels infants i joves amb més risc d’exclusió social. Cada any, la professionalització del món de la cooperació exigeix més a les entitats del nord i del sud i, en aquest sentit, els Salesians compten amb una Oficina Tècnica de Cooperació (ADAFO) amb seu a Costa d’Ivori que s’ha convertit en un referent estratègic per canalitzar el suport als projectes de tota l’Àfrica Occidental. Aquest model d’oficina tècnica de cooperació s’està consolidant a escala mundial. En aquests moments també es compta amb un tècnic local que cobreix in situ Togo i Benín.

El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats Des de VOLS la col·laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes als quals VOLS dóna suport són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del sud. El seguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptant-los a les necessitats reals dels beneficiaris.

VOLS - MEMÒRIA 2016 12


ÀFRICA

Síria

Burkina Faso

Etiòpia

Benín

VOLS - MEMÒRIA 2016 13


Burkina Faso Nom: Accés a l’aigua i a l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri (Ouagadougou). Breu descripció: Les Salesianes a Burkina Faso, després d’una identificació a la zona i avaluar-ne les necessitats, han dissenyat la construcció d’un gran complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri, que contempla la construcció d’una escola bressol, de primària i de secundària, un centre de promoció femenina, una casa d’acollida per a infants en dificultats, un espai formatiu per a l’horticultura, una sala polivalent i uns terrenys esportius. El projecte es planteja d’obertura al barri i a la seva gent. De moment s’ha executat la Torre d’aigua en alçada i s’està implementant la formació en horticultura. Beneficiaris: Infants i joves del futur centre educatiu i el barri en general. Formació de 100 dones en horticultura. Finançadors: EUSS, Fundació Magone, Ay. Jaca 2016, Aj. Mataró 2016, Diputació de Huesca 2016, Aj. Sabadell 2016, Ay. Fraga 2016, Aj. Platja d’Aro 2016, Aj. Lleida 2016, Ay. Sabiñánigo 2016, Aj. Torroella Montgrí 2016, Comarca Hoya 2016, Aj. Castellbisbal 2016 i Àrea Metropolitana de Barcelona 2016. Situació projecte: En execució. Anys d’execució: 2016 - 2017

VOLS - MEMÒRIA 2016 14


Etiòpia Nom: Construcció d’una llar d’infants per a nens de famílies en situació d’exclusió social a l’intern d’un centre de promoció de la dona. Breu descripció: El projecte preveu la construcció d’una llar d’infants / centre de dia que aculli els fills / filles de les dones vulnerables que assisteixen quotidianament al Women In Development Project (Projecte Dones en Des-

envolupament) de la ciutat de Zway, a la regió d’Oromia, Etiòpia. Beneficiaris: 70 infants. Finançadors: Diputació de Huesca 2015, Ayuntamiento Huesca 2016 Situació projecte: Executada. Anys d’execució: 2015 – 2016.

VOLS - MEMÒRIA 2016 15


Síria Nom: Ajuda a la població siriana acollida als centres salesians d’Alep, Damasc i Kafroun. Breu descripció: L’objectiu és atendre la població siriana atrapada i damnificada per la terrible guerra que dura ja més de quatre anys. Les famílies que es refugien a les cases salesianes d’Alep, Kafroun i Damasc, que no poden o no volen abandonar el seu país i que viuen una situació de persecució i extrema necessitat de medicines, aigua potable, llum elèctrica, aliments, combustible per cuinar i material escolar. Objectius a aconseguir: Atendre 200 famílies

sirianes atrapades i damnificades per la guerra des de les cases salesianes d’Alep, Kafroun i Damasc; Distribució de medicines, aigua potable, aliments, roba d’abric, combustible per cuinar i material escolar; Sosteniment de les accions educatives del Centre Salesià Don Bosco d’Istanbul (Turquia) a favor de 300 menors refugiats. Beneficiaris: Milers de famílies. Finançadors: Fons propis. Situació projecte: Executat. Anys d’execució: 2015-16. Campanya Sumat’XSíria

VOLS - MEMÒRIA 2016 16


Benín Nom: Millora de l’equipament del Foyer Don Bosco de Kandi, Benín. Breu descripció: El projecte millorarà i reforçarà el procés d’atenció que s’està realitzant amb els nois i noies del carrer del centre “Foyer Don Bosco de Kandi”, dins el programa d’acollida i defensa dels drets bàsics de nens i nenes en risc i traficats . L’objectiu ha estat: reacondicionar, millorar i reparar els dormitoris del Foyer Don Bosco. Reforçar el servei d’assessorament psicològic dels nens i nenes acollits. Millorar l’equipament de la Biblioteca

de l’escola alternativa. Donar suport durant 12 mesos l’alimentació dels nens i nenes amb problemàtica familiar acollits al Foyer Don Bosco. Beneficiaris: 60 infants. Finançadors: Ayuntamiento Monzón 2016 i Fons propis. Situació projecte: En execució. Anys d’execució: 2015-16. Campanya Sumat’XKandi

VOLS - MEMÒRIA 2016 17


AMÈRICA L L AT I N A

Equador

VOLS - MEMÒRIA 2016 18


Equador Nom: Oportunitats educatives dignes per a nens, nenes i adolescents en situació de pobresa. Guayaquil, Equador. Breu descripció: Amb l’objectiu de reduir la deserció escolar, la proposta pretén millorar el rendiment acadèmic dels 866 nens i nenes en situacions de risc que assisteixen a la “Unitat Educativa P. Antonio Amador” i als centres de referència “Patio mi Pana” i “ Nuestros Hijos “. Objectius: Donar suport a la millora nutricional de tots els nens i nenes atesos des del centre; Reforçar tot el procés de seguiment i reinserció familiar dels nens i nenes atesos al centre; Reforçar el servei d’atenció psicopedagògica, així com tota l’atenció escolar de tots els nens i les nenes del centre; Ampliar les instal·lacions i l’equipament dedicats a les Activitats extracurriculars, i reequipar una de les cases d’acollida; Realització de tallers de formació en Drets de la infància amb els nens i nenes atesos des de la Fundació Projecte Salesià Guayaquil. Beneficiaris: 866 infants. Finançadors: Fons propis. Situació projecte: En execució. Anys d’execució: 2015-16. Campanya Sumat’XGuayaquil

VOLS - MEMÒRIA 2016 19


VOLUNTARIAT LOCAL

Terrassa

Huesca Lleida

Sabadell

Matarรณ Badalona Bcn-Navas Sant Boi Ciutadella

VOLS - MEMร RIA 2016 20


Badalona Aquest any s’han reiniciat les activitats a la ciutat de Badalona gràcies a l’impuls d’un grup d’actius voluntaris/es. Els mesos de gener i desembre es va fer promoció i venda de productes d’alimentació i artesanies, tot fent difusió del principis del Comerç Just als Salesians de Badalona i a Esplugues de Llobregat. Al mes d’abril es va realitzar el Torneig Solidari “Mou el cor ” on va tenir lloc la competició de futbol, un concurs de “triples” i una “masterclass” de Zumba. La jornada es realitzà en suport a la campanya “Suma’t” pels drets dels infants” També aprofitant la jornada es van oferir productes de Comerç Just i artesania de l’Àfrica i Tailàndia.

VOLS - MEMÒRIA 2016 21


Barcelona-Navas Aquest any al mes de febrer el tradicional Sopar-Espectacle Solidari va ser en benefici del projecte Suma’t pel drets de la infància amb la que participem conjuntament les ONGDs salesianes. La Cursa Solidària, en la seva setena edició, va tenir lloc al mes de juny. Els diners recaptats es van destinar al projecte SUMA’T. La Cursa va ser un èxit de participació i organització, on tota la família parroquial hi va col·laborar. A nivell de Districte Sant Andreu s’ha continuat participant de manera activa en el Consell de Solidaritat i Cooperació i en les activitats promogudes per les entitats que hi formen part: la Festa del comerç just i el consum responsable (octubre–novembre) amb la instal·lació d’un estand de venda de productes. La promoció dels productes d’alimentació i artesanies, i la difusió del principis del Comerç Just es continua realitzant un cop al mes amb un públic molt fidel i compromès.

VOLS - MEMÒRIA 2016 22


Ciutadella Totes les activitats que es detallen a continuació han contribuït a buscar fons i sensibilitzar per al projecte Suma’t pel drets de la infància. Els Berenars solidaris organitzats pels alumnes d’ESO, un dia per setmana entre els mesos de febrer al març, una classe porta dolços i entrepans, i la resta de companys/es fan una aportació solidària.

amb els joves sobre els Drets dels Infants. També al mes de maig, en el marc de la festa de Maria Auxiliadora, es van fer les berenetes solidàries al carrer. Amb el Club Bàsquet Boscos es va organitzar un torneig 3X3 solidari on tots el participants feien una aportació solidària.

Al mes de març, aprofitant la visita del tècnic d’Educació pel Desenvolupament, es va presentar la Campanya al públic en general i especialment a l’escola salesiana per fer xerrades

VOLS - MEMÒRIA 2016 23


Huesca Entarachén-VOLS, la delegació a Huesca, va començar l’any com és tradicional amb la campanya Luces por Etiopía amb la col·lecta al carrer, l’edició del calendari “A +” i multitud d’activitats per donar suport, com per exemple “El huevo frito solidario”. S’ha dut a terme la VI edició del concurs fotogràfic solidari “Un viaje a la Esperanza” , que cada cop va augmentant el prestigi tant pel seu transfons social com per la qualitat de les fotografies que s’hi presenten. Algunes de les altres activitats han estat: les xerrades a diferents instituts de la ciutat com el IES Altoaragón, la X edició de les Jornades de sensibilització “Construyendo Solidaridad”, la Jornada solidària el dia de San Jordi, la II edició de Yequedada, una cursa de BTT en Montes de Igriés (Yéqueda), activitats solidàries amb el “Centre Juvenil Club Amigos” de Salesians-Huesca, participació a les Festes del barri de Maria Auxiliadora, una botiga solidària i un mercat de joguines a la Festa de la comunitat educativa i festa de la Unió d’Antics Alumnes i al poble Sipán, la setmana “Abraza la solidaridad”, entre d’altres, en suport a la Campanya Suma’t pels drets dels infants. A la ciutat també oferim d’altres activitats com: Venda d’artesania i comerç just, projecció de la pel·lícula Efrain. Per tercer any consecutiu els “Dandy Clowns” i “Churchers i Plumetti” ens van oferir un espectacle anomenat “Showtime” al Teatre del Col·legi de Salesians-Huesca a benefici del Projecte de Mekanissa. Aquest any el XVII Congrés estatal del Voluntariat es va realitzar a Huesca, i com a ONG ens vam implicar activament en la organització de l’esdeveniment, i vam tenir presència amb una taula informativa. VOLS - MEMÒRIA 2016 24


Lleida La delegació de Lleida durant l’any 2016 ha dut a terme diferents activitats segons el pla establert en les reunions de l’equip animador. L’activitat de venda de comerç just ha tingut lloc durant tot l’any i entre novembre i desembre s’ha fet una campanya més intensa. VOLS participa, juntament amb la Plataforma d’Educació Social Salesians Sant Jordi, a la festa final de la Setmana intercultural de la Bordeta, on s’ofereixen diferents activitats i/o alguna campanya de sensibilització als nois i noies dels Centres Oberts. Amb els més petits del Centre Obert Mercadet s’ha fet el visionat i comentari del curt d’animació Kirikú i la bruixa. Els membres de de la delegació juntament amb els educadors i educadores de les diferents plataformes socials salesianes, han participat de la formació de l’Espiral Solidària, treballant el tema de la sobirania alimentària. Al mes de novembre es va projectar ”Sand of Silence” projecció on la cineasta trenca el silenci sobre l’abús sexual a la seva vida. Acte organitzat per la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida. Al mes de desembre vam presentar a la Parròquia de Sant Agustí Bisbe, el testimoni de l’experiència de voluntariat l’estiu de 2016 de la voluntària que va viatjar a Ciudad Juárez (frontera de Mèxic). VOLS-Lleida com a entitat membre de la Coordinadora d’ONG’s i altres moviments solidaris de Lleida, ha participat amb dos representants de les reunions mensuals de la mateixa, i de les reunions del Consell Mixt de Cooperació, representant a la Coordinadora. VOLS - MEMÒRIA 2016 25


Mataró Es va començar l’any amb la Festa de Don Bosco, en la que es va instal·lar una paradeta amb productes d’artesania solidària i el grup VOLS-Jove del Batxillerat de l’escola també van muntar una paradeta amb activitats lúdiques relacionades amb el projecte de VOLS. També s’han realitzat esmorzars solidaris a totes les etapes de l’escola, el mes de març la Nit Solidària, vetllada musical a la sala d’actes de l’escola amb la participació d’alumnes i antics alumnes. Al mes d’abril en el marc de la Jornada-VOLS va tenir lloc un concert a càrrec de la coral Primavera per la Pau. A la festa de fi de curs de l’escola es va fer difusió de la tasca de VOLS a la comunitat educativa i es van posar a disposició una selecció d’artesanies solidàries. Un any més es va participar a la Fira d’entitats del barri de Cerdanyola, on es va explicar la tasca de VOLS al nord i al sud. Tots els diners recaptats s’han destinat a donar suport al projecte: Suma’t pel drets de la infància, que dona resposta a quatre projectes salesians concrets de diverses zones del món on col·laboren les ONGD salesianes.

VOLS - MEMÒRIA 2016 26


Sabadell Des de la delegació de Sabadell s’ha participat a la Jornada de Portes Obertes del col·legi en ocasió de la festa de don Bosco, amb la venda de productes de la botiga i begudes fredes i “xuxes”. Durant el mes de maig es van celebrar dos espectacles a benefici de l’ONGD i els nostres projectes. Un any més es va participar de la Festa de Mª Auxiliadora amb la ja tradicional Tòmbola amb gran participació de voluntariat i gran activitat durant tota la jornada. Al novembre i desembre, la campanya de venda d’espelmes es va fer a l’escola i a la Parròquia de Sant Oleguer. Tots els ingressos aconseguits s’han destinat a donar suport a la campanya Suma’t pel drets de la infància.

VOLS - MEMÒRIA 2016 27


Sant Boi La delegació de Sant Boi ha participat de la Campanya de Nadal i Reis que l’obra salesiana de Sant Boi realitza cada any. Enguany s’ha organitzat la 3ª Cursa Solidària oberta a la ciutat que ha estat tot un èxit a la ciutat. Els diners s’han destinat a finançar els projectes de la campanya Suma’t pel drets de la infància,

També s’ha participat de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica organitzada per diferents entitats de la ciutat, així com del Barrejant a l’Octubre, fira organitzada per l’ajuntament on hi són moltes de les entitats que a Sant Boi treballen temes de cooperació i solidaritat, enguany el lema ha estat “Som iguals, som diferents”.

VOLS - MEMÒRIA 2016 28


Terrassa Les diferents activitats realitzades durant l’any 2016 han estat dirigides a donar a conèixer el projecte Suma’t pels drets de la infància. Durant la Festa de Maria Auxiliadora , la delegació preparà un taller i el fil conductor que va servir de presentació del projecte de curs als infants i joves que participen de la Festa organitzada pels dos Centres Juvenils Salesians de Terrassa (CJS Terrassa i AJ. Preju Sarau). També per a la Festa de Sant Joan Bosco, la delegació va preparar la xocolatada sostenible i de comerç just, i una exposició sobre el comerç de cacau. Un any més es va participar a la Festa Major Solidària, s’han realitzat diverses xerrades de sensibilització i tallers sobre el tema de Consum, drets dels infants i una sessió informativa sobre el Voluntariat Internacional.

VOLS - MEMÒRIA 2016 29


VOLUNTARIAT INTERNACIONAL El voluntariat internacional és una oportunitat per a canviar la mirada dels i les joves que hi participen. Es tracta d’un procés en el que es combinen elements formatius, amb espais per compartir en grup, l’acompanyament personal i l’estada en algun projecte educatiu dels països on treballem.

VOLS - MEMÒRIA 2016 30


LLARGA DURADA Durant el 2016 hi ha hagut una experiència de llarga estada a Ashaiman (Ghana). Durant 11 mesos l’Elena ha col·laborat en dos projectes: Al Departament de comunicació social dels salesians a la província AFW, tot donant suport tècnic a les tasques de difusió que es duen a terme;I al Child Protection Centre (CPC) que és un centre d’acollida temporal a nens i nenes d’entre 7 i 17 anys que han estat traficats, que viuen al carrer o que es troben en altres situacions de vulnerabilitat. Viuen en el centre, on reben classes pels matins i activitats per les tardes. Mentre passen per un procés de rehabilitació, el centre fa una recerca de la seva família, o d’alguna persona que se’n pugui fer càrrec, amb l’objectiu de reintroduir-los a la societat.

ESTADES D’ESTIU Per aquelles persones que segueixen un itinerari formatiu específic i que tenen ganes de conèixer de primera mà la realitat d’un país del Sud, oferim les estades d’estiu: 1 ó 2 mesos en algun projecte educatiu de l’Amèrica Llatina o del continent africà. L’estiu de 2016 set persones han marxat a fer diferents estades de voluntariat als següents projectes:

VOLS - MEMÒRIA 2016 31


MÈXIC La Desirée va fer estada a Ciudad Juárez als projectes salesians d’aquesta ciutat fronterera que busquen atendre els joves en situació de risc en aquesta ciutat frontera. Els voluntaris col·laboren en diferents programes que es duen a terme, entre d’altres: El projecte “Tira paro”: té com a missió contribuir al desenvolupament integral de les i els joves a través de treball col·laboratiu i intercanvi d’experiències. El projecte “La brigada de la alegría”: programa que busca generar un ambient de pau i alegria en zones marginals de la ciutat, amb jocs col·laboratius i intervenció lúdico-pedagògica. Es procura també la participació de les famílies en les activitats.“CERSAI”: La finalitat del Centre de Readap-

tació Social per a Adolescents infractors no és castigar-los, sinó atendre els que tinguin entre 14 anys complerts i menys de 18 i garantir els drets fonamentals, i aconseguir mitjançant tractament psicològic i activitats la seva reinserció a la societat .“Abrazos, no muros”: els voluntaris vam col·laborar amb Red Fronteriza por los Derechos Humanos (Border Network for Human Rights) i l’Instituto Fronterizo Esperanza (Hope Border Institute). L’esdeveniment Abrazos, no muros, es va dur a terme amb la finalitat de denunciar les polítiques migratòries que separen famílies , i per denunciar el pla migratori del candidat presidencial estatunidenc. L’acció va permetre a famílies que feia anys que no es veien, poder-se abraçar durant 3 minuts.

VOLS - MEMÒRIA 2016 32


CUBA A les diferents presències salesianes de Cuba on es va col·laborar, es va realitzar l’activitat del “Verano Educativo” que és una oferta d’activitats educatives adreçades a infants i joves. Les voluntàries de VOLS (l’Esther, la Laia i l’Eulàlia) es van integrar als equips d’educadors responsables de les activitats. La jornada es distribueix de manera que hi ha un espai per a tallers (ball, esport, jocs, anglès, etc.), per als jocs d’equip,

temps per pregar, per descansar i també per menjar plegats. També es participa de les convivències que durant uns dies permeten als nois i noies conviure en un ambient recreatiu, fer excursions, jocs i un seguit d’activitats que busquen l’educació integral dels infants i joves, amb especial insistència amb aquells que tenen una situació de risc social.

VOLS - MEMÒRIA 2016 33


ETIÒPIA La Gemma i el Joan han estat a la presència salesiana de Zway a Etiòpia, on s’ha participat de les activitats d’estiu que s’ofereixen als infants i joves de la zona. Els matins les activitats es desenvolupen a l’escola, on s’organtizen grups dividits per nivells i es fan classes d’Anglès. Els voluntaris tenen el suport d’un professor local que fa la traducció a l’amàric. Les tardes es dediquen a les activitats lúdiques de l’”oratori” (centre juvenil) amb jocs, esports i tot un seguit d’activitats recreatives: tallers de manua-

litats, gincames, tornejos de futbol, bàsquet, voleibol, i també classes de ball. Dins l’horari de la jornada també hi ha temps per al descans, compartir el menjar i pregar plegats. La convivència amb els voluntaris i voluntàries arribats de diferents indrets, el professorat local, la comunitat salesiana i especialment els infants i joves, és una experiència molt enriquidora per als voluntaris i voluntàries que han tingut ocasió de conèixer i conviure aquesta realitat.

VOLS - MEMÒRIA 2016 34


CAMPS DE TREBALL 7 persones han participat en els camps de treball organitzats conjuntament amb les ONGD Jóvenes y Desarrollo-región este, i Solidaridad don Bosco.

TÀNGER El projecte busca conèixer la realitat d’aquesta ciutat marroquina, la durada es de dues setmanes i es combinen activitats formatives amb tasques de col·laboració amb diferents entitats socials de la ciutat de Tànger. Enguany la primera setmana es va col·laborar amb la presència de les religioses de la mare Teresa de Calcuta. El treball va consistir en tenir cura dels nens i nenes de la guarderia. La segona setmana es visità l’obra social dels germans franciscans de la Creu Blanca que cuiden de discapacitats físics i psíquics en tota la seva rutina quotidiana: despertar, portar-los al lavabo, vestir als que no són autònoms, donar l’esmorzar i donar un passeig per la ciutat. Les tardes les dedicàvem a visitar diferents projectes: Zendis (una escola per nens amb síndrome de Down), Darna (una associació de dones) i Dar Tika (una casa d’acollida de nenes en famílies amb risc d’exclusió social) on dos dies vam anar a pintar

un mur. Els dimecres es va participar de l’activitat de les Calcutes, que ofereixen el servei de dutxa a nens del carrer: els nens d’entre 9 i 16 anys poden entrar lliurement al pati, i durant la tarda de joc se’ls ofereix assistència sanitària i higiènica així com un àpat complert.

VOLS - MEMÒRIA 2016 35


CEUTA Des de fa uns anys col·laborem amb la Fundació Elín, impulsada per les religioses Vedrunes, on principalment s’atenen a persones migrants sobretot de l’Àfrica subsahariana. Les persones migrants que arriben a Ceuta, tot i estar en territori espanyol, no es troben dintre de l’espai Schenguen delimitat per Europa, de forma que queden atrapats a la ciutat i ingressen al CETI (Centre d’estància temporal d’Immigrants), aquí romanen durant un temps indeterminat (actualment ronda els quatre o cinc mesos) fins que el govern espanyol els autoritza per viatjar a la península amb la seva corresponent ordre d’expulsió. Des d’aquí poden viatjar “lliurement” pel territori europeu, això sí, com a “il·legals”.

La fundació Elín els ofereix un espai de tracte respectuós i d’igualtat entre les persones, quelcom profundament necessari en els moments de dificultat i debilitat que pateixen. A part d’assessorament legal, Elín ofereix classes de castellà i activitats molt diverses que són flexibles i poden anar canviant. Alguns d’aquests tallers són: l’elaboració artesana d’espelmes decoratives, dansa, artesania, pintura, futbol, classes de natació a la platja, etc. Els voluntaris/es col·laboren durant dues setmanes en aquestes activitats i comparteixen vida i somnis amb la comunitat que recolza el projecte i els joves que participen de les activitats.

VOLS - MEMÒRIA 2016 36


EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT CAMPANYA MUNDIAL PER L’EDUCACIÓ

La Campanya Mundial per l’Educació (CME) és una Coalició Internacional d’ONG, sindicats del món educatiu, centres escolars i moviments socials de tot tipus, compromesos amb el dret a l’educació. Aquesta coalició neix amb l’objectiu d’exigir i responsabilitzar als governs de l’accés i compliment del dret a l’educació de tots i totes, reflexat a pràcticament totes les declaracions, foros i cimeres internacionals. LA CME promou l’educació com a dret humà bàsic. Treballem en xarxa, fomentant les aliances per a promoure el dret a l’educació a traves de la incidència política, donar seguiment a les polítiques de cooperació per a educació i fer propostes per a la seva millora, i difondre, sensibilitzar i educar a la societat sobre l’incompliment del dret a l’educació en els països del Sud. Cada any, la campanya fixa la seva atenció en un aspecte concret i elabora uns materials didàctics per a profunditzar sobre l’estat de l’educació i implicar-nos de forma activa, dirigits a totes les edats. Aquest 2016 hem fixat la nostra atenció en reflexionar sobre com l’educació pot protegir i garantir l’accés la resta de drets bàsics i així assolir els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

VOLS - MEMÒRIA 2016 37


S’han elaborat i distribuït unes unitats didàctiques per diferents centres escolars i d’educació en el lleure per poder aprofundir en el contingut i les implicacions personals. Aquest any també hem comptat amb el recurs d’una exposició sobre el dret a l’educació i amb uns jocs en format gran, per a fer arribar de manera lúdica i entenedora als més joves els continguts de la Campanya Mundial per l’Educació. Els recursos han visitat diferents entitats i escoles. I l’acte central de la SAME (Setmana d’Acció Mundial per l’Educació) es va celebrar en el marc de la Festa dels Esplais (de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya) on la temàtica i el contingut va girar entorn a la CME i els Objectius de Desenvolupament Sostenibles.

VOLS - MEMÒRIA 2016 38


ESPIRAL SOLIDÀRIA L’Espiral Solidària té com a objectiu la creació d’espais de formació-reflexió i acció permanent, on tractar sobre temes de justícia social, ambiental i d’economia global que tenen una incidència directa en la vida de les persones.

Durant aquest any hi ha hagut una gran empenta a aquest projecte: s’ha fet un vídeo de presentació, s’ha fet difusió de la proposta entre diferents col·lectius juvenils i s’han presentat nous recursos didàctics. S’han consolidat els grups d’Espiral Solidària, que es reuneixen periòdicament a les següents cases salesianes: • • • •

Espiral Solidària a Mataró. (amb 4 grups organizats per edat i uns 4 dinamitzadors implicats). Espiral Solidària a Badalona (amb 2 grups organizats per edat i uns 3 dinamitzadors implicats). Espiral Solidària a Sarrià (amb 1 grup acompanyats per 1 dinamitzadora). Espiral Solidària a Sabadell (amb un grupo de joves acompanyats per 2 dinamitzadors).

Per a enfortir l’enriquiment i la coordinació entre els diferents grups de l’Espiral a l’abril i a l’octubre la Comissió d’Educació va convocar als dinamitzadors/es per a compartir l’experiència i preparar accions conjuntes en el futur. Ambdues sessions es van valorar com a trobades molt positives.

VOLS - MEMÒRIA 2016 39


Aquest any, hem publicat dos nous materials educatius: Sobirania Alimentària i Aigua. També s’ha fet la reedició dels materials de Consum Responsable. A les fitxes formatives es presenten els conceptes, la terminologia, l’origen de les causes i el que nosaltres podem fer amb aquestes dues qüestions.

Amb aquests materials, i amb els realitzats en anys anteriors s’han realitzat una sèrie de formacions a claustres, alumnat i educadors de l’àmbit social. Aquest any ha tingut lloc la tercera formació per a dinamitzadors i dinamitzadores de l’Espiral. Va ser una jornada emmarcada en el cap de setmana formatiu de la Moguda Juvenil Salesiana i els nostres tallers formatius van servir per a presentar els materials i compartir l’experiència personal dels participants en torn als temes abordats. Els temes elaborats i treballats han sigut Sobirania Alimentària i Aigua. Entre febrer i abril es van fer dos sessions de formació sobre Sobirania Alimentària amb els educadors de la Plataforma d’Educació Social dels Salesians de Lleida, amb els membres de la delegació de VOLS-Lleida i membres de la comunitat salesiana de la Parròquia d’allí. Al gener i al novembre, vam treballar el tema Espiral Solidària - Consum Responsable a les ciutats de Terrassa i Sant Boi de Llobregat amb alumnes de cicles Formatius i infants de 3er de Primària, respectivament. Entre març i maig, es va treballar amb les tutories de 2n d’ESO el tema de gènere per treballar-ho posteriorment amb l’alumnat. VOLS - MEMÒRIA 2016 40


TALLERS i FORMACIONS

VOLS - MEMÃ’RIA 2016 41


BALANÇ ECONÒMIC BALANÇ 2016 VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI

INGRESSOS CONCEPTE

IMPORT

%

Quotes socis i usuaris 31.652,12 € Subvencions públiques 155.901,39 € Donatius privats i particulars 175.220,32 € Artesania i Comerç Just 6.604,69 € Extraordinaris i altres 24,83 €

8,57 42,20 47,43 1,79 0,01

TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2016 369.403,35 €

DESPESES CONCEPTE

IMPORT

%

Despeses de personal 75.236,77 € Cooperació Internacional al Desenvolupament 245.992,82 € Voluntariat 15.540,00 € Material Fungible i activitats 952,44 € Despeses d’oficina i funcionament 7.460,87 € Artesania Solidària i Comerç Just 5.618,04 € Serveis professionals 5.496,30 € Amortitzacions 186,90 € Altres despeses 981,87 €

21,04 68,81 4,34 0,26 2,08 1,57 1,53 0,05 0,27

TOTAL DESPESES - EXERCICI 2016 357.466,01 €

BALANÇ EXERCICI 2016 . . . . . . 11.937,34 €

VOLS - MEMÒRIA 2016 42


AGRAÏMENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Ajuntament La Granja d’Escarp

ENTITATS PRIVADES

Agraïm la col·laboració de:

VOLS - MEMÒRIA 2016 43


MEMร RIA 2016 VOLS - Voluntariat Solidari

Plaรงa Artรณs Nยบ 4 08017 Barcelona Tel. 93 206 59 10, Ext: 187 Fax 93 205 49 71

vols@ongvols.org www.ongvols.org Twitter: @ongvols Facebook.com/ongvols