__MAIN_TEXT__

Page 1

Memòria d’activitats 2014


Presentació

Presentació

1. Forma jurídica i organigrama L’organ directiu de l’entitat és la Junta Directiva. Durant el 2013 la composició de la Junta ha estat la següent: Josep Mª Torrents

President

Joan Marquès

Vicepresident

Águeda Pons

Secretari

Cèlia Palacín

Tesorera

Ramon Vera

Vocal

Mònica Rodríguez

Vocal

Pepi Soto

Vocal

4. Missió, visió i valors VOLS té com a objectiu la contribució a la promoció humana des del camp de l’educació, treballant per a la transformació social, tant en les societats del nord com en les del sud.

- Missió

La missió de VOLS és promoure la transformació i la mobilització vers la justícia social i la igualtat nord-sud, especialment en els joves; i donar suport, material i humà a projectes educatius en els pobles i nacions empobrides.

José Luis Santamaría Vocal

2. Numeros de registre El CIF de l’entitat és G-60247756 i està inscrita en el següents registres:

- Visió

VOLS fa la seva aportació al camp de la cooperació al desenvolupament amb un model on:

• El voluntariat internacional esdevé una eina de transformació social;

- Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques(Generalitat de Catalunya) amb el número 13.907.

• L’educació per al desenvolupament s’entén com un procés educatiu i participatiu que genera reflexions i actituds crítiques, i impulsa una ciutadania responsable.

- Registre Nacional d’Associacions (Ministeridel’Interior) amb el número 589.114.

• Els projectes neixen de les necessitats de les comunitats locals, assegurant la seva participació en la definició d’objectius i intervencions;

• S’aposta pel treball en xarxa amb entitats afins a la seva missió.

- Valors

- Registre d’ONGD (Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament) amb el número 418. - Registre General d’Associacions (Govern d’Aragó) amb el número 07-h-0097/2007. - Registre d’ONGD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) amb el num. 3.

3. Origen i vinculacions de l’entitat VOLS va ser fundada el 24 d’octubre de 1992. Vinculada amb la Família Salesiana de Catalunya, Aragó, Balears i Andorra: Salesians de Don Bosco, Filles de Maria Auxiliadora i Salesians Cooperadors. Als Estatuts de l’Entitat es defineix la participació d’aquestes Institucions i es reserven dues places de la Junta Directiva per a cadascun d’aquests tres grups.

2

VOLS fonamenta la cooperació al desenvolupamenten els següents valors:

• Desenvolupament integral de la persona. Els joves i els infants han de tenir un entorn el qual els permeti tenir opcions justes de futur on puguin créixer en totes les dimensions de l’ésser humà. • Sistema preventiu de Don Bosco. Els infants i joves són educats des de l’amor i amb la voluntat de ser bons ciutadans per aconseguir una societat justa i igualitària.

3


Presentació

Presentació

5. Pertinença a xarxes

• Treball en equip. Entenem que la consecució dels nostres somnis i objectius han de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra organització.

• L’esperit d’acollida i d’acompanyament. Volem que l’experiència de ser membre de l’associació i part del projecte sigui assolida amb un esperit d’acollida i d’acompanyament.

• Protagonisme dels joves de les nacions i pobles empobrits. Entenem que la cooperació ha de respectar la cultura dels països empobrits, i són aquests els que han de decidir la direcció i sentit del seu desenvolupament.

• Solidaritat i senzillesa. L’associació vol ser exemple d’una vida senzilla i austera on la veritable riquesa resideix en l’esperit d’aquells i aquelles que la formen.

VOLS també és membre de la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Socials de Lleida, de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) i de la Plataforma de Voluntariado de Aragón (POA).

• Perspectiva cristiana. La finalitat última és que la persona pugui viure en un horitzó de llibertat i d’igualtat, seguint el testimoni de Jesús de Natzaret i amb l’estil de Don Bosco.

Durant el 2014 ha continuat avançant la Coordinadora d’ONGDs dels Salesians, de la que VOLS forma part juntament amb Solidaridad don Bosco i Jóvenes y Desarrollo, les altres dues ONG d’Espanya vinculades als Salesians. Com a socis promotors del projecte FIARE participem de les assemblees i trobades per constituir una banca ètica al nostre país.

• Democràcia i participació. Els ideals s’han d’aconseguir per mitjà d’una organització en la qual participin tots els agents que la formen, basada en un funcionament democràtic.

4

Treballar en xarxa permet a totes les entitats de cooperació unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem. Formem part de la Fede. Cat – Organitzacions per la justícia global, que engloba l’antiga Ferederació Catalana d’ONG per la Pau, Drets Humans i el Desenvolupament. Pertànyer a la Fede.cat permet a totes les entitats unir-se i ser més fortes per plantejar als nostres governs els reptes que creiem necessaris per tal de millorar les accions de cooperació als països on treballem, a les tasques d’educació per al desenvolupament i d’incidència política.

També es participa dels Consells de Solidaritat i Cooperació dels Ajuntaments de: Barcelona (Districte de Sant Andreu), Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i Lleida.

5


Presentació 6. Àmbit territorial VOLS és present a Catalunya a través de les delegacions de Barcelona-Navas, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa. A l’Aragó a través de la delegació a la ciutat de Huesca. A les Illes Balears a través de la delegació a Ciutadella de Menorca.

7. Composició de l’Assamblea General El número de socis i sòcies de l’entitat és de 220, convocats en Assemblea General 15 de marzo de 2014. A l’assemblea es va aprovar la memòria i balanç econòmic de l’exercici anterior, així com el pressupost i pla de treball per al 2013.

Al sud

8. Recursos humans

L’entitat compta amb uns 150 voluntaris i voluntàries que participen de les activitats i de la vida ordinària de l’entitat. Participen en la vida de les delegacions, en les comissions de treball (educació, projectes, comunicació ivoluntariat), o col•laborant en les campanyes i accions puntuals que es duen a terme. L’entitat compta amb dues persones contractades a temps complert i una a mitja jornada amb funcions tècniques: Secretaria, Comunicació, Projectes, Educació i Voluntariat.

6

7


Al Sud

Al Sud

Projectes de cooperació On treballem Donem suport a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit de l’educació a l’Àfrica subsahariana i a l’Amèrica Llatina. I molt especialment en alguns dels països que conformen l’ Àfrica Occidental Francòfona (AFO): Costa d’Ivori, Togo, Guinea Conakry, Senegal, Benín, Mali i Burkina Faso. A part de mantenir una col•laboració molt estreta amb Etiòpia, Madagascar, Marroc, Gabon i Camerun, ubicats en punts dispersos del continent africà. A l’Amèrica Llatina se centra sobretot al Perú, Paraguai, República Dominicana i en algunes comunitats rurals de Mèxic. També hem treballat puntualment a Haití després del terratrèmol.

Països amb un índex de Desenvolupament Humà baix (IDH) Els països on s’impulsen els projectes són considerats per Nacions Unides com alguns dels estats amb l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) més baix. Així doncs, la majoria presenten les següents situacions:

- Taxa molt elevada d’analfabetisme. - Escolarització molt baixa. - Accés sanitari nul o insuficient per a la major part de la població. - Infraestructures viàries precàries. - Aigua i sanejament deficitari que comporta un índex elevat de malalties infeccioses. - Taxes d’atur molt importants.

8

Inestabilitat política El context polític ve marcat en moltes ocasions per conflictes interns i una classe política procedent del poder militar. En aquesta situació d’inestabilitat els diferents agents de la cooperació, tant del nord com del sud, tenen un paper molt important de treball per tal de buscar mecanismes i sinergies de col•laboració que permetin enfortir les comunitats locals i aconseguir millorar les condicions de vida d’aquestes, promovent-ne l’autonomia i la sostenibilitat.

Àmbit d’actuació Els projectes que es duen a terme en els països del sud tenen com a principal objectiu promoure l’educació dels infants i joves amb menys recursos i dotar-los de les eines necessàries per a la formació personal i professional, convertint-se en el motor de la seva societat i trencant el cicle d’exclusió social.

9


Al Sud

Al Sud

En aquest sentit, des de VOLS es dóna suport a:

La nostra contrapart

Per a dur a terme els projectes és vital establir un vincle sòlid amb una contrapart al sud que conegui molt bé la realitat del país i amb una experiència consolidada. Per a VOLS aquesta contrapart és la família salesiana.

- Escoles de primària i secundària. - Centres de formació professional. - Cases d’ acollida per a infants del carrer. - Centres de joves, alfabetització, reinserció i reforç escolar. - Residències per a estudiants. - Biblioteques. - Tallers per a la promoció de la dona. - Construcció d’infraestructures d’aigua i sanejament. - Empoderament a través de l’aprenentatge i millora de processos productius. Gestió en microcrèdits i cooperatives productives.

En aquest sentit, es treballa conjuntament amb els projectes educatius que els Salesians i les Salesianes tenen als països del sud, donant suport a les necessitats dels infants i joves amb més risc d’exclusió social. Cada any, la professionalització del món de la cooperació exigeix més a les entitats del nord i del sud i, en aquest sentit, els Salesians compten amb una Oficina Tècnica de Cooperació (ADAFO) amb seu a Costa d’Ivori que s’ha convertit en un referent estratègic per canalitzar el suport als projectes de tota l’Àfrica Occidental. Aquest model d’oficina tècnica de cooperació s’està consolidant a escala mundial. En aquests moments també es compta amb un tècnic local que cobreix in situ Togo i Benín. Ara més que mai, en aquests moments de crisi, és un repte seguir treballant per la justícia arreu, tant al nord com al sud. El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats. Des de VOLS la col•laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes als quals VOLS dóna suport són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del sud. El seguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptant-los a les necessitats reals dels beneficiaris.

10

11


Al Sud

Projectes a l’àfrica El paper clau del Sud en la identificació de les necessitats Des de VOLS la col•laboració en els projectes al sud no s’entén com a accions puntuals sinó com un procés integral que realment té com a finalitat enfortir el teixit social dels beneficiaris i del seu entorn. En aquest cicle, els beneficiaris i la contrapart tenen un paper fonamental en la identificació de les seves necessitats i els projectes als quals VOLS dóna suport són un reflex d’aquesta necessitat que s’ha detectat des del sud. El seguiment dels projectes i una avaluació participativa és imprescindible per un aprenentatge conjunt i que permeti millorar la qualitat dels projectes, adaptant-los a les necessitats reals dels beneficiaris.

12

13


Àfrica

Àfrica

Etiòpia Nom: Centre d’infants i joves de Mekanissa. Breu descripció: El Youth Center (Centre de joves) Don Bosco és un centre de dia que funciona tot l’any i que té com a objectiu la formació i preparació dels joves i adolescents per assumir responsabilitats en diversos sectors de la societat. L’ajut s’ha destinat a uniformes i material escolar, i també a l’alimentació dels infants i adolescents, que presenten índex de malnutrició importants. Al centre treballa com a voluntària des de fa nou anys una voluntària de Huesca amb la que mantenim una comunicació fluïda i constant. Beneficiaris: 400 infants i adolescents d’ entre 4 i 18 anys, procedents de famílies de zones rurals. Finançadors: Entarachen-VOLS. Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2014

Benín Nom: Accés a l’aigua potable i empoderament de les dones a la regió de Kandi. Breu descripció: El projecte sorgeix de la necessitat d’accés a l’aigua de les localitats de Banikani, Kofoïssa, Kassakou i Pade, al nord-est de Benín, agreujada en els últims anys per l’extrema sequera. El projecte també té com a objectiu contribuir a millorar les condicions sanitàries i la implementació en la gestió de béns públics a través de la creació de comitès de gestió de pous. Beneficiaris: 220 persones directament. Finançadors: Ajuntament de Binéfar, DPH, Aj. Lleida, Aj. Castell – Platja d’Aro i Aj. Sabadell Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2012-13-14 Previsió finalització: 2014

14

15


Àfrica

Àfrica

Nom: Accés a l’aigua potable i empoderament de les dones a Akoitchou. Breu descripció: El projecte sorgeix de la necessitat d’accés a l’aigua de la localitat de Akoitchou al nord-est de Benín, agreujada en els últims anys per l’extrema sequera. És un poble on només hi ha un pou d’aigua no potable. S’estan construint dos pous, un d’ells ubicat al recinte de l’escola. El projecte preveu l’alfabetització i formació en tècniques d’horticultura. Beneficiaris: 25 dones participen de la formació en tècniques d’horticultura, 25 dones reben alfabetització bàsica i 500 persones es beneficien de l’accés a l’aigua. Finançadors: Ajuntament s de Lleida, Castell-Platja d’Aro, Aj. Sabadell i Aj. Abrera Situació projecte: Finalitzat. Anys d’execució: 2013 - 2014 Previsió finalització: 2014

Nom: Moi Aussi. Una proposta de formació més enllà de l’analfabetisme, per assegurar l’accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural de Ouéme-Plateau. Breu descripció :Projecte de formació per a cinc grup de dones analfabetes de cinc poblats diferents per tal de capacitar-les en l’inici de petits negocis i la seva gerència permetent augmentar el nivell d’ingressos familiars tot empoderant les dones. Aquest primer any del projecte s’ha elaborat la guia per a la formació en gestió per a dones analfabetes i s’ha fet una primera formació a la granja per als grups del cinc pobles participants. Una educadora està fent el seguiment de l’inici de la implementació de la tècnica productiva així com de l’entrega del kit d’iniciació a cada una de les participants. Beneficiaris: 100 dones analfabetes Finançadors: Ajuntaments de Sant Boi, Mataró, Huesca, Jaca, Alella, Castellbisbal i fons propis Situació projecte: En curs Anys d’execució: 2013-2015

16

17


Àfrica

Àfrica

Nom: Reconstrucció i equipament del Foyer Don Bosco de Kandi. Breu descripció : El Foyer Don Bosco de Kandi acull a nens i nenes que no poden estar amb les seves famílies. Amb el projecte hem reconstruït el Foyer i l’hem equipat, reforçant aquesta missió tan necessària al Nord del país. Beneficiaris: 30 nens i nenes Finançadors: Ajuntament de Palautordera, Ajuntament de Fraga i fons propis Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2013 - 2014

Togo

Guinea Conakry Nom: Suport mèdic a una adolescent de Guinea Conakry Breu descripció: Aquesta col•laboració ha permès el tractament mèdic d’una adolescent de Conaky queratoplàstia a la Clínica Barraquer, seguir el tractament necessari per a la seva recuperació. L’estada s’ha allargat dos anys, amb més intervencions. Finalment el problema de l’Adams s’ha pogut resoldre i se l’ha enviada amb una part de la família a Holanda, ja que no ha pogut tornar a Conakry com a conseqüència de l’Ebola. Beneficiaris: 1 noia de Guinea Conakry. Adams Gabriel Finançadors: Ajuntament de Santa Maria Palau Tordera, Fundació Barraquer, Llar Les Vinyes, Salesians Mataró, Fons propis. Situació projecte: Finalitzat Anys d’execució: 2013 - 2014

Nom: Escola per a tothom a Cinkassé Breu descripció: Els Salesians a Cinkassé, al Togo, necessiten ampliar el Col•legi Don Bosco de secundària per a poder acollir més estudiants. És per aquest motiu que el projecte contempla la construcció d’un edifici escolar amb 10 aules i també una aula d’informàtica i un bloc de serveis administratius. Amb el projecte que es presenta es vol ampliar l’accés a l’educació secundària per a una part de la població que queda exclosa, i que s’ampliï la ratio d’estudiants per curs en 80 infants. Beneficiaris: 318 alumnes (nois i noies) del centre. Finançadors: Aj. Terrassa, Aj. Huesca, Comarca de la Hoya, Aj. Lleida i Aj. d’Abrera.

Nom: Construcció escola primària a Siguiri Breu descripció: A Siguiri, al nord del país, a prop de Bamako, la capital del Malí, hi ha una comunitat salesiana que s’ha fet càrrec de la dinamització d’una escola d’educació primària amb molt mal estat. Els diners recaptats per han servit per reconstruir-la. Beneficiaris: Infants de Siguiri Finançadors: Mans Unides Andorra i Fons propis. Situació projecte: En execució. Anys d’execució: 2014 -2015

18

19


Filipines Nom: Emergència tifó Hayan. Reconstrucció Breu descripció: Ha passat més d’un any des que el tifó Hayan destruís tot al seu pas en qüestió d’hores en diferents punts del país. Més de 6.300 persones van morir i més de 1.000 segueixen desaparegudes a causa d’una catàstrofe que va afectar a més de 16 milions, de les quals almenys quatre milions es van veure desplaçades. Des de VOLS s’ha col•laborat amb l’operació salesiana de solidaritat internacional per paliar l’emergència amb assistència bàsica, vivendes provisionals i reconstrucció de cases. Beneficiaris: 40.000 familias de Leyte, Cebu, Aklan y Samar Finançadors: Fons propis, diversos finançadors privats i solidaritat internacional salesiana. Situació projecte: En execució Anys d’execució: 2014 -2015

Voluntariat

Índia Nom: Suport psicològic als infants més vulnerables del projecte Don Bosco Sneha Bhavan Breu descripció: Donar suport psicològic als infants i joves que s’han vist sotmesos a maltractaments físics com psicològics a través de professionals qualificats i en un ambient de casa salesiana d’acollida i creixement personal. Beneficiaris: Infants i joves acollits al Don Bosco Sneha Bhavan. Finançadors: Fons propis, diversos finançadors privats i solidaritat internacional salesiana. Situació projecte: En execució Anys d’execució: 2014 -2015

20

21


Voluntariat

Voluntariat

Voluntariat internacional

al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) procedents de països tan diversos com Sudan, Mali, Guinea Conakry, Senegal, Congo, Nigèria, Ghana, etc... després d’haver fet una llarga travessa.

El voluntariat internacional l’entenem com una eina de transformació social, i és com a tal que any rere any s’ofereix la possibilitat de participar en projectes internacionals tot recolzant les nostres contraparts. És una manera de compartir i viure altres realitats, treballant després pel canvi que permeti que totes les persones puguem gaudir de les mateixes oportunitats.

El grup ha participat del projecte d’acompanyament a les persones africanes que havent saltat la tanca o havent entrat per mar són a la ciutat de Ceuta esperant que el destí els doni una oportunitat i no els deportin. Ha estat una experiència molt enriquidora, que els ha permès descobrir una realitat alhora tan llunyana i tan propera.

Aquest 2014 hem comptat amb la participació de 18 persones voluntàries a les diferents experiències que ha ofertat l’entitat.

L’experiència de Voluntariat a Ceuta És el segon any que oferim aquesta experiència de coneixement del fenomen migratori a la ciutat de Ceuta. És una experiència de voluntariat en col•laboració amb la Fundació Elín que busca conèixer el fenomen migratori i analitzar les seves causes des de l’origen. Aquest 2014 han participat 7 voluntàries que han realitzat activitats d’alfabetització i castellà, activitats lúdiques i de descoberta de l’entorn, així com han compartit espais de reflexió conjunts amb les persones africanes que estan

22

Experiència d’estiu És una experiència de voluntariat d’un o dos mesos, a l’estiu, per recolzar projectes a l’Amèrica Llatina o l’Àfrica Sudsahariana, on els i les voluntàries són acollits en les comunitats des de les quals es duen a terme els projectes. Aquest any han estat vuit les persones que han participat de l’Experiència d’estiu als següents projectes i països.

23


Voluntariat

Voluntariat

Experiència de voluntariat de llarga durada

- Tema, Ghana: dues persones han participat de les activitats del Mewe Don Bosco, centre de protecció de menors que procura el benestar dels infants en situació de risc social (allotjament infants en risc, reintegració a les seves comunitats, suport a les famílies. Les voluntàries han fet classes de matemàtiques i anglès, així com activitats lúdiques i esportives als nens i nenes del centre.

- Mekanissa, Etiòpia: dos voluntaris han donat suport a les activitats del Don Bosco Youth Center, un centre que diàriament atén a centenars d’infants en situació de pobresa (atenció educativa, sanitària i alimentària). El centre també es dedica a la formació de joves i adolescents. Els voluntaris han donat suport a aquestes activitats.

- Kara, Togo: un voluntari ha donat suport a les activitats d’estiu que els Salesians ofereixen als joves d’aquesta població del nord-est del país.

- Huatabampo, Mèxic: dos voluntaris han donat suport al projecte educatiu de l’Oratorio Don Bosco, que atén a nivell comunitari persones de la colònia del Rastro Nuevo (zona perifèrica de Huatabampo). Durant la seva estada, s’han encarregat de coordinar i animar el VADIS (Vacaciones Distintas), un casal d’estiu gratuït pels nens i nenes, han impartit sessions informatives pels animadors i animadores joves, han participat en les activitats de lleure de l’Oratorio, i han impulsat un grup de suport familiar per a dones.

- Tijuana, Mèxic: Un voluntari va participar de les activitats que els Salesians organitzen en aquesta ciutat fronterera del nord del país. Durant l’estiu s’organitzen diferents activitats educatives i de lleure de les que participen centenars d’infants.

24

Des del mes de setembre hi ha dos voluntaris col.laborant amb la presencia salesiana de Zway (Etiòpia) i des de l’octubre, una altra voluntària a Dilla, també Etiòpia. Tots tres estan fent tasques de suport pedagògic a les escoles de les Salesianes: orientació al professorat i formació en tècniques didàctiques. La contrapart local estan molt agraïts del suport que reben dels voluntaris i valoren amb entusiasme l’aportació que fan a la qualitat pedagògica dels projectes.

Formació Abans de marxar els voluntaris i les voluntaries participen en diverses jornades formatives per conèixer la realitat dels països empobrits, així com prendre conciencia del treball que la cooperació del desenvolupament està realitzant.

25


Educació

Educació

Educació per al desenvolupament Campanya mundial per a l’educació La Campanya Mundial per l’Educació (CME) és una Coalició Internacional d’ ONG, sindicats del món educatiu, centres escolars i moviments socials de tot tipus, compromesos amb el dret a l’educació. Aquesta coalició neix amb l’objectiu d’exigir i responsabilitzar als governs de l’accés i compliment del dret a l’educació de tots i totes, reflectit pràcticament a totes les declaracions, fòrums i cimeres internacionals.

La CME promou l’educació com un dret humà bàsic. Treballem en xarxa, fomentant les aliances per promoure el dret a l’educació a través de la incidència política, donar seguiment a les polítiques de cooperació per a educació i fer propostes per al seu millorament, i difondre, sensibilitzar i educar la societat sobre l’incompliment del dret a l’educació en els països del Sud. Cada any la campanya fixa la seva atenció en un aspecte concret i elabora uns materials didàctics per aprofundir sobre l’estat de l’educació i implicar-nos de manera activa, adreçats a totes les edats. Aquest 2014 hem fixat l’atenció en l’educació inclusiva. Les unitats didàctiques que s’han elaborat i distribuït per escoles, centres de lleure i espais juvenils de Catalunya han estat aquestes:

Espiral solidària L’Espiral Solidària busca la creació d’espais de formació-reflexió-acció sobre temes d’interès social. Aquest any hem fet la primera formació per dinamitzadors i dinamitzadores de l’Espiral. Va ser una jornada per a presentar els materials i compartir l’experiència personal dels participants entorn al tema abordat. El primer tema elaborat i treballat ha estat el Consum Responsable que aborda tres grans àmbits del consum: l’alimentació, la roba i la tecnologia. Es presenten diferents dinàmiques per conèixer com s’elaboren aquests productes i quines eines tenim a l’abast com a consumidors per a potenciar aquelles formes i espais de producció i distribució que són responsables social i mediambientalment. Aquest 2014 també s’ha elaborat i començat a treballar el tema de la Immigració. Les activitats més destacades d’aquest any han estat les següents:

- 5-6 abril: Trobada formativa per a educadors i educadores de les entitats en el lleure. Barcelona (barri Horta). Taller sobre Consum Responsable i taller sobre Immigració.

- 6 juny: Dinamització de sessió Espiral a grup de Sabadell.

- 13 octubre: Presentació a l’escola Mare de Déu dels Dolors, Sant Boi de Llobregat.

- 14, 23 i 28 d’octubre: Presentacions a diferents grups de l’escola Sant Joan Bosco d’Horta (Barcelona).

- 21-22 d’octubre: taller per a dinamitzadors/es de l’Espiral. Segona part del taller de Consum Responsable. Ciutat de Lleida.

- 30 d’octubre: Presentació a l’escola Salesians Sant Vicenç sobre el voluntariat amb persones migrades. Sant Vicenç dels Horts.

- 11 de novembre: sessió sobre el fenomen migratori. Barcelona

26

(barri Navas)

- 13 desembre: presentació de l’Espiral Solidària a l’escola Sant Antoni de Pàdua de Mataró.

27


Educació

Mobilitzacions i Delegacions Barcelona - Navas Aquest any el tradicional Sopar-Espectacle Solidari va ser en benefici del projecte Aigua per Ouagadougou, a Burkina Faso, que consisteix en la instal•lació d’aigua en el Centre Juvenil i de capacitació, per a joves sense recursos dels Salesians. El Centre Juvenil, acabat de construir, ofereix capacitació en oficis per als joves, promoció i formació de la població vulnerable juvenil, amb especial atenció a l’empoderament de la dona. La Cursa Solidària, en la seva setena edició, va tenir lloc al mes de juny. Els diners recaptats es van destinar al projecte Aigua per Ouagadougou. La Cursa va ser un èxit de participació i organització, on tota la família parroquial hi va col•laborar.

Obrint fronteres, creuant camins Per tal de donar a conèixer el fet migratori, el grup de joves que l’estiu anterior havia participat de l’oferta de voluntariat internacional de VOLS a les ciutats de Tànger i de Ceuta, es van organitzar i amb el suport de l’entitat, hem realitzat una exposició i un taller que ha visitat diferents entitats juvenils i escoles de Catalunya.

A nivell de districte, s’ha continuat participant de manera activa en el Consell de Solidaritat i Cooperació del districte de Sant Andreu i en les activitats promogudes per les entitats que hi formen part: la Festa del comerç just i el consum responsable (octubre – novembre) amb la instal•lació d’un estand de venda de productes i la Tardor solidària amb la dinamització d’un cinema-fòrum. La venda de productes d’alimentació i artesanies i la difusió del principis del Comerç Just en la nostra parada es continua realitzant un cop al mes amb un públic molt fidel i compromès. També s’ha tingut una participació molt significativa en les Festes de la Mercè, amb la presència d’un estand.

28

29


Mobilització i Delegacions

Mobilitzacions i Delegacions Huesca Entarachén-VOLS, la delegació a Huesca, va començar l’any com és tradicional amb la campanya Luces por Etiopía amb la col•lecta al carrer, l’edició del calendari “Qué pasa por Mekanissa” i l’actuació benèfica de teatre a càrrec de la companyia “l’altra part teatre” en coproducció amb “Teatre de Robres”. S’ha dut a terme la IV edició del concurs fotogràfic solidari “Un viaje a la Esperanza”, que cada cop va augmentant el prestigi tant pel seu trasfons social com per la qualitat de les fotografies que s’hi presenten. Algunes de les altres activitats han estat: charla sobre Etiòpia a l’IES Pirámide, la IX edició de les Jornadas de sensibilización “Construyendo Solidaridad”, la Jornada solidaria en el dia de San Jorge, la gala benèfica pels damnificats de les inundacions de Filipines, activitats solidàries a la Parròquia del Perpetuo Socorro, participació a les Festes del barri de Maria Auxiliadora, la setmana “Abraza la solidaridad”, entre d’altres. El III Concurs fotogràfic “Unviaje a la esperanza” va ser tot un èxit. L’exposició de fotografies del concurs ha recorregut diferents nombrosos espais al llarg de l’any: el Centre Cultural Matadero, la Cafeteria Garabato, la Cafeteria Le Petit Chat Noir, l’Hospital San Jorge i l’Hospital Provincial Sagrado Corazón.

Ciutadella Totes les activitats que es detallen a continuació han contribuit a buscar fons i sensibilitzar per al projecte Moi Aussi. Una proposta de formació més enllà de l’analfabetisme, per assegurar l’accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural de Ouéme-Plateau, al Benín.

Es van celebrar les VIII Jornades de sensibilització “Construyendo solidaridad”, que van incloure una taula rodona sobre la pobresa, la projecció de pel.lícules i curts cinematogràfics, una xerrada sobre la realitat del Txad i la Festa de l’Esperança.

Enguany també hem tingut els Berenars solidaris organitzats pels alumnes d’ESO, un dia per setmana una classe porta pastes i entrepans, la resta d’ESO compra el berenar. També al mes de maig, en el marc de la festa de Maria Auxiliadora, es va fer un concert al carrer. A la festa de final de curs de l’escola també es van recaptar fons amb la venda. Finalment en la trobada anual 2014 del mes de noviembre, s’ha explicat el projecte aprofitant la presència de diferents persones vinculades a l’obra salesiana de Ciutadella, que han contribuït amb aportacions.

30

31


Mobilització i Delegacions

Mobilitzacions i Delegacions

Lleida

Mataró

La delegació de Lleida, l’any 2014 ha participat en diferents activitats acordades durant les reunions de la Delegació. L’activitat de venda de comerç just, s’ha perllongat durant tot l’any i en diferents moments de l’any, entre novembre i desembre, s’ha fet una campanya més intensa.

Es va començar l’any amb la representació de l’obra de teatre ARTE a la parròquia de Maria Auxiliadora, tot seguit la Festa de Don Bosco, en la que es va instal•lar una paradeta amb productes d’artesania solidaris.

Al marge, hem participat de la 5ª Jornada Intercultural del Barri de la Bordeta, amb l’exposició “Conviure amb la terra”, i també al Solidàrium, activitat organitzada per les ONG integrades a la coordinadora d’ONG i d’altres moviments de Lleida i la Paeria. Tant els membres de la delegació, monitors de l’esplai, gent de la Parròquia i els educadors de la Plataforma d’Educació Social (PES) han participat de la formació de l’Espiral solidària, treballant el tema del consum responsable. Els diners recollits s’han destinat al projecte “Escola per a tothom a Cinkassé, al Togo” que vol ampliar l’oferta d’educació secundària al nord del país. La delegació com a entitat membre de la Coordinadora d’ONG’s i altres moviments solidaris de Lleida, ha participat amb dos representants de les reunions mensuals de la mateixa. De les reunions del Consell Mixt de Cooperació, representant a la coordinadora.

També s’han realitzat esmorzars solidaris a totes les etapes de l’escola, el mes de març la Nit Solidària, vetllada musical a la sala d’actes de l’escola amb la participació d’alumnes i antics alumnes i la festa de fi de curs de l’escola, on es va fer difusió de la tasca de VOLS a la comunitat educativa i a més es va posar també una paradeta amb artesanies. I com no, es va participar a la Fira d’entitats del barri de Cerdanyola, on es va explicar la tasca de VOLS al nord i al sud. Tots els diners recaptats s’ha destinat a donar suport al projecte: Moi Aussi. Una proposta de formació més enllà de l’analfabetisme, per assegurar l’accés a activitats productives per a cinc grups de dones de la zona rural de Ouéme-Plateau, al Benín.

Sabadell Des de la delegació de Sabadell s’ha participat a la Jornada de Portes Obertes del col•legi en ocasió de la festa de don Bosco, amb la venda de productes de la botiga i el bar solidari. Els alumnes de 4rt d’ESO de l’escola salesiana de Sabadell també han organitzat actuacions de cant i de màgia, amb una entrada solidària d’1 euro. Un any més es va participar de la Festa de Mª Auxiliadora amb la ja tradicional Tòmbola amb gran participació de voluntariat i gran activitat durant tota la jornada. Al mes de setembre va tenir lloc la tercera edició de la Jornada Solidària José Luis Macua amb competicions esportives de 3x3 bàsquet i futbol. També va estar present la botiga solidària. A l’octubre també es va realitzar un concurs de paelles i la campanya de venda d’espelmes de novembre a desembre. Tots els ingressos aconseguits s’han destinat a donar suport al projecte Accés a l’aigua potable i empoderament de les dones a Akoitchou.

32

33


Mobilització i Delegacions

Mobilitzacions i Delegacions També s’ha participat de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica organitzada per diferents entitats de la ciutat, així com del Barrejant a l’Octubre, fira organitzada per l’ajuntament on hi són moltes de les entitats que a Sant Boi treballen temes de cooperació i solidaritat. Hem estat treballant en com seguir treballant la sensibilització en l’any dels 50 anys de l’obra salesiana de Sant Boi.

Terrassa Les diferents activitats realitzades durant l’any 2014 han estat dirigides a donar a conèixer el projecte “Retrobar la Pau a través del Joc” a Duékoué (Côte d’Ivoire) i al mateix temps a recollir diners per aquest. La delegació de Terrassa ha realitzat diferents activitats com la Campanya de Nadal i Reis on entre seixanta i setanta voluntaris i voluntàries classifiquen, distribueixen i reparteixen regals a famílies necessitades del barri. Aquesta és una bona ocasió perquè els joves vegin altres realitats del seu propi barri o ciutat.

Sant Boi La delegació de Sant Boi ha participat de la Campanya de Nadal i Reis que l’obra salesiana de Sant Boi realitza cada any. Ho ha fet a través de l’activitat rock de joguina, organitzada per recollir joguines pels infants i joves amb més necessitats. Enguany s’ha organitzat la 1ª Cursa Solidària oberta a la ciutat que ha estat tot un èxit a la ciutat. Els diners s’han destinat a finançar el projecte Accés a l’aigua potable i empoderament de les dones a Akoitchou, al Benín.

34

Durant la Festa de Maria Auxiliadora també es van realitzar tornejos esportius de futbol, basquet i frontó. Els diners de les inscripcions i del bar van destinats al projecte de la ONG.També es va realitzar un cine-fòrum amb els curts de ‘En el mundo a cada rato’ cinc curtmetratges que treballen les cinc prioritats en les que treballa UNICEF: la educació de les nenes, desenvolupament integral de la primera infància, immunització i lluita contra la SIDA i protecció de la infància. Durant la tarda va tenir lloc una Gimcana on la ONG va preparar dos tallers i portava el fil conductor. L’objectiu era entre tots poder construir un espai de Jocs en referència al projecte al qual es donava suport ‘Retrobar la Pau a través del joc; construcció d’un parc infantil al pati dels Salesians de Duékoué, Costa d’Ivori, que durant el 2012 va acollir milers de famílies desplaçades per la guerra. A cada prova que realitzaven els infants i joves,els hi donàvem un paper per desprès construir el parc. Entre algunes de les moltes activitats de la delegació trobem la participació a la Festa Major Solidària, projecció del documental Coltán: comercio sangriento, una sessió informativa sobre el Voluntariat Internacional, l’activitat Jocs i contes del món, Drets dels infants, Espiral i botiga solidària entre d’altres.

35


Mobilització i Delegacions

Balanç econòmic Ingressos Codi

Concepte

Executat

I1

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

113.546,64€

I1.1

Cooperació

99.202,62€

I1.2

Sensibilizació i EpD

14.244,02 €

I1.3

Voluntariat i funcionament

I2

ENTITATS PRIVADES

147.133,32 €

I2.1

Cooperació

88.127,91 €

I2.2

Sensibilizació I EpD

I2.3

Voluntariado y funcionamiento

59.005,41 €

I3

PARTICULARS

86.396,62 €

I3.1

Cooperació

85.046,62 €

I3.2

Sensiblizació I EpD

I3.3

Voluntariat i funcionament

1.360,00 €

I4

QUOTES SOCIS

16.625,38 €

I5

ARTESANIA I COMERÇ JUST

8.386,91 €

Artesania

4.286,91 €

Comerç just

4.000,00 €

I6

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL

26.213,50 €

I7

INGRESSOS FINANCERS

1,26 €

Ingressos de exercicis anteriors

496,17 €

TOTAL

398.799,80 €

Particulars (21,66%) Entitats privades (36,89%) Subvencions Públiques (28,47%) Artesania i comerç just (2,10%) Voluntariat Internacional (6,57%) Quotes Socis (4,17%) Ingressos financers (0,14%)

36

37


Balanç econòmic

Amb el suport de:

Despeses Concepte

Administracions públiques

Quantitat

COOPERACIÓ

288.083,64€

Àfrica

260.023,57 €

Amèrica

7.580,00 €

Personal

6.300,00 €

àsia

14.180,07 €

SENSIBILIZACIÓ I EPD

26.251,72 €

Campanyes

2.846,72 €

Personal

23.405,00 €

VOLUNTARIAT INTERNACIONAL

27.189,39 €

Fromació i estades voluntariat

11.964,39 €

Personal

15.225,00 €

DESPESES DE GESTIÓ

45.202,11 €

Despeses de personal

28.020,00 €

Serveis exteriors

6.009,26 €

Despeses de funcionament

11.172,85 €

ARTESANIA I COMERÇ JUST

5.744,50 €

FORMACIÓ INTERNA

260,00 €

DESPESES FINANCERES

739,80 € TOTAL

393.471,16 €

Despeses de gestió (11,49%) Voluntariat Internacional (6,91%) Cooperació (73,22%) Formació interna (0,07%) Sensiblizació i EPD (6,66%) Artesania i comerç just (1,47%) Despeses financeres (0,19%)

38

Ajuntament d’Abrera Ajuntament d’Alella Ajuntament de Barcelona Ajuntament Castell-Platja d’Aro Ajuntament de Fraga Ajuntament de Huesca Ajuntament de Jaca Ajuntament de Lleida Ajuntament de Mataró Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Diputación Provincial de Huesca

Entitats privades

AFundación Cajasol Col•legi Oficial de Treball Social de Catalunya Fundació Maria Auxiliadora Fundació Sant Joan Bosco Fundació Magone Fundació Nous Cims Edebé

Agraïm la col·laboració de: Salesians. Salesianes. Salesians Cooperadors.

Moguda Juvenil Salesiana.

39

Profile for VOLS - Voluntariat Solidari

Memòria d'activitats 2014  

Memòria d'activitats 2014  

Advertisement