Auditoria VOLS 2009

Page 1

w

FRANCESC

MARTÍ PIGRAU

ECONOMISTA· CENSOR JURAT

DE

BUENOS AIRES 44, entresol1a. 08036 BARCElONA TEL. 933 210 821 FAX 933210823

AUDITOR COMPTES

fmartipigrau@economistes.com

NÚM. DE PROTOCOL

012810

VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI

INFORME DE L'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE L 'EXERCICI 2009

Barcelona,

30 de juny de 2010

COL-lEGIAT N° 1950 DEl COl-lEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA COL·LEGIAT N° 381 DEl COL·LEGI D'AUDITORS-CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA INSCRIT AL REGISTRE OFICIAL D'AUDITORS DE COMPTES AMB El N° 4071 N.I.F. 37.717.245-M


~

INFORME D"AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2009 A la Junta Directiva de Vols - Voluntariat solidari : 1.- He auditat els comptes anuals de Vols - Voluntariat solidari, els quals comprenen el balan<;de situació a 31 de desembre de 2009, el compte de resultats, l' estat de canvis en el patrimoni net i la memoria economica corresponents a l'exercici anual acabat en aquella data, la formulació deIs quals és responsabilitat de la direcció de l' entitat. La meya responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades, que requereixen l' examen, mitjan<;ant la realització de proves selectives, de l'evidencia justificativa deIs comptes anual s, com també l'avaluació de la seva presentació, deIs principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades. 2.- La direcció de l'entitat presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partid es del balan<; de situació, del compte de resultats i de la memoria deIs comptes anuals, a més de les xifres de l'exercici 2009, les corresponents a l'exercici anterior. La meya opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de 1'exercici 2009. En data 19 d'octubre de 2009 vaig emetre el meu informe d' auditoria sobre els comptes anuals de l' exercici 2008, en el qual express ava una opinió favorable. 3.- En la meya opinió, els comptes anuals de l' exercici 2009 que s' adjunten expressen, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l' entitat Vols - Voluntariat solidari a 31 de desembre de 2009 i deIs resultats de les seves operacions i deIs canvis en el patrimoni net corresponents a l' exercici anual acabat en aquella data, i contenen la informació necessaria i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb les normes i els principis comptables generalment acceptats en la normativa que resulten d' aplicació i que guarden uniformitat amb els aplicats en l' exercici anterior. COÚEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA

Me~~ffíW¿i':i!Francesc 2010 Any

Núm.

IMPORT COL·LEGIAL:

20/10/11318 88,00 EUR

Aquest informe esta subjecte a la taxa aplicable

establerta

a la

Llei44/2002 de 22 de novembre.


OI:JVnLIS éla jNV7Vfl ,


VOLS - VOLUNTARIAT

SOLIDARI

EXERCICI2009 BALAN<; DE SITUACI CODI DELS COMPTES

ACTIU

EX. 2009

NO CORRENT (I+I1+III+IV+V+VI+VII 20, (280) 21, (281) 22, (282) 23

2403,2404,2413,2423, 2424

1. Immobilitzat intangible 11.Immobilitzat material III. Inversions immobiliaries IV. Béns del patrimoni V. Inversions

7-8

EX. 2008

3.783,79

2.405,69

3.783,79

2.405,69

cultural

en entitats del grup i associades

a I1arg termini

2405,2425,250, ..258,26 VI. Inversions financeres a I1arg termini 474 VII. Actius per impost diferit

111

B) ACTIU CORRENT (I+I1+III+IV+V+VI+VII)

580,582,583,584 30,31,32,33, (39)

1. Actius no corrents mantinguts 11.Existencies III. Usuaris, patrocinadors 1. USllaris

per a la venda

i deutors de les activitats

i altres comptes a cobrar:

11

47.482,77

29.314,29

i delltors per prestació de serl'eis del KnlP i associades

2. Delltors, elltitats 3. Patrocilladors 4. Altres delltors

2.653,17

5. Persollal 6. Admillistraciolls

públiqlles

47.482,77

26.661,12

63.749,40

67.951,95

7. Flll1dadors i socis per desemborsamellts pelldents

IV. Inversions en entitats del grup i associades V. Inversions financeres a curt termini VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líauids eauivalents

I

a curt termini

TOTAL ACTIU (A+B)

II-ui

115.015,96


929 29 1,527 5,523 71 1,132 136,137

VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI EXERCICI2009 BALAN<; DE SITUACI ,

1.curt 12 9 II. IV. III. Provisions Altres Deutes acurt acompensar termini curt termini termini amb entitats credit 2.allarg Creditors varis 1. social II. Excedents d'exercicis anteriors 426,49 109.859,73 _~ 5,568 39.582,24 36.690,80 2.829,48 5.156,23 1de LLEGATS 96.415,96 20.142,92 A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS 1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la11venda 12 III. Passius per impostos diferits A-2) A/USTAMENTS PER DE VALOR IV. Periodificacions atermini llarg termini 1..~ II.Fons Provisions Deutes aPATRIMONI llarg adeutes termini Persol1al (remlll1eraaOl1s pel1del1ts de paKamel1t) 3. IV.Excedent I1I.Excedents de pendents I'exercici d'aplicació (positiu oCANVlS en negatiu) activitats estatutaries V. Aportacions per aPravei'dors 6. Acomptes de deutors 465,466 CODI DELS 1I REBUTS TOTAL NET 1perdues PASSIU (A+B+C) VI. Periodificacions 4. Passius impostos correl1ts 11 13.255,971 5.156,2311 115.015,9611 " 99.671,931 96.415,961 109.859,7311 4752 I EX. 2008 5. Altres PATRIMONI NETdeutes 1per PASSIU amb lesI Admil1istraaol1s NOTES DE LA pÚbliques I ,"EX. ~:J. 2008 euros I CORRENT lB) PASSIU NO (1+I1+III+IV) IC) CORRENT (I+I1+III+IV+V+VI) ~

11

1

11

[

448

~~v5 30 S3l.0~ ~:'~7'~"::::;

5.156,23 MEMORIA 20.142,92 76.273,04 13.443,77


S~V~1nSéIH éIa éI~dWOJ


3

VOL S - VOLUNTARIAT SOLIDARI EXERCICI2009 COMPTE

i

i

DE RESULTATS

ii

16. Diferencies de canvi EX. 2008 18. Imvostos sobre beneficis 273.082,44 9.Treballs Amortitzacions 15. -315.770,92 -242.550,0 59.681,95 Variació en valor l'immobilitzat raonable en instruments financers -12.877,62 -40.685,71 -53.563,3 34,22 1 410.500,50 332.764,39a) 10. -936,04 Subvencions, IVariacions -840,92 e) f) d) Donacions Subvencions donacions Subvencions altres ieol'laboraeions ilIegats oficials donaeions in¡.¡ressosper traspassats a les activitats capital al'immobilitzat les altraspassades aetivitats resultat al resultat -142,51 4. 6.11. Altres 975,80 13. 3. -80.336,60 Ingressos ingressos realitzats financers d'existencies de per a) les Sous, l'entitat activitats salaris de per productes isubvencions, al assimilats seu actiu acabats i endecurs Deteriorament iln¡.¡ressosde resultat per alienacions de b) ln¡.¡ressosrebuts prestaeions amb earaeter dede serveis periódie 14. 8. AItres Despeses despeses ¡.¡) b)ln¡.¡ressosper e) Despeses Reinte¡.¡raments a) financeres Aiuts d'explotació eoncedits rer promocions, de patrocinadors rer donacions earree eol'laboracions patró lle¡.¡ats 5. Aprovisionaments b) Carre¡.¡uessocials 1975,s0 12. Altres resultats 17. 35.715,00 Deteriorament i L'EXERCICI resultat ver alienacions d'instruments financers 36.690,80 36.690,su IIV) EXCEDENT DE (IlI+18) CODI13.552,061 DELS 13.443,77J1 -108,2~ EX. 2009 PARTIDA I NOTES DE LA 75 ),770, (659),(694),(695) 771 (666),766 73 7. Despeses de personal (668\,778 (650),(651) (670),(671 (60),(61) (668),768 I 1) RESULTAT DEXPLLríAl:fO-(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 2.Ajuts concedits iRESULTAT altres despeses In) FINANCER (13+14+15+16+17) 11 11 11

111 1

13 299.768.12 110.732,38 -19.119,24 -61.217,36 MEMORIA


~élN INOWIH~Vd

1élNél SIANV:J éla ~V~Sél


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI 2009 DE VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDARI

FONS

CONCEPTE

Total

(Imports en euros)

Excedents d'exercicis anteriors

Excedent de l'exercici

Aportacions per a compensar perdues

Subvencions i donacions de capital rebudes

TOTAL

Pendents de deaemborsar

20.142,92

lA. SALDO. FINAL DE L'ANY 2007

Excedents pendents de destinar a les finaUtats estatutaries

31.715.42

7.866.82

59.725.16

31.715,4211

7.866,82

59.725.16

1. Aiustaments per canvis de criteri de l'exercici 2007 11.Aiustaments

Der errors de l'exercici 2007 20.142.92

lB. SALDO AJUSTAT. INICI DE L'ANY 2008

1. Ingressos

i desocses

11

36.690.80

reconeguts en el oatrimoni nel

36.690.80

11.ODeracions de Datrimoni net -----

1. Augments de fons dotacionals/ fons socials/ fons eSDecials 2. (-\ Reduccions de fons dotacionals/fons

socials/fons eSDecials

3. Conversió de oassius financers en patrimoni nel (condonació de deutes 4. Altres aDortacions 7.866.82

111.Altres variacions del Datrimoni net

'c. SALDO. FINAL DE L'ANY 2008 1.Aiustaments

-

11.Aiustaments

.-.

I[

20.142,92]1

¡-39.582,24H

20.142,92

1[- 39.582,241

-7.866.82

[

36.690,80

11

11

96.415.96

Der canvis de criteri de l'exercici 2008 Der errors de l'exercici 2008 ---.J

D. SALDO AJUSTAT. INICI DE L'ANY 2009

96.415.96 36.69~ 13.443.77

13.443.77

<¿G\!)E

ª

O~~~

ff 1

(/

~

(j qyqy~r'\.

atrimoni net e fons dotacionals

m ;¡;

;;!: :

~~~:

:

~ '

s de fons dotacionals/fons

socials/fons eSDecials

de passius fmancers en patrimoni net Icondonació de deutes

~-----

~~tf5:.-.., --. ..

36.690.80 E. SALDO. FINAL DE L'ANY 2009

20.142.92

76.273.04

-36.690.80 13.443.77

109.859.73


V.:JIWONO.:J:I VIHOW:IW , ,


MEMÓRIA ECONÓMICA DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI EXERCICI2009

1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT

Vols - Voluntariat solidari és una entitat sense anim de lucre les finalitats socials de la qual, d' acord amb els seus estatuts, són les que s' exposen a continuació. Actuar, preferentment en el camp de l' educació, en favor deIs infants i joves pobres deIs paIsos en vies de desenvolupament, a través deIs segiients ambits: • • • •

La promoció, l' educació i la formació integral, tant en els paIsos en vies de desenvolupament com a Catalunya. La sensibilització de la nostra societat. El suport i la promoció de projectes en paIsos en vies de desenvolupament. La recerca i l' obtenció d' ajudes per a projectes d' entitats deIs paIsos en vies de desenvolupament que tenen finalitats similars.

Promoure, principalment entre els joves, el voluntariat en favor deIs paIsos en vies de desenvolupament, col 'laborar en la seva formació, així com recolzar i seguir els projectes en els quals participin. Oferir un servei d' educació, promoció i formació, principalment a les Esglésies deIs paIsos en vies de desenvolupament, realitzat des de l' esperit i l' estil educatiu salesia. Col'laborar amb les missions de la Societat de Sant Francesc de Sales (salesians), de l'Institut de les Filles de Maria Auxiliadora (salesianes) i amb els projectes deIs cooperadors salesians en els paIsos en vies de desenvolupament. Col'laborar

amb altres associacions que tinguin finalitats similars, amb el fi de

donar-los suport i promoure projectes comuns.

~p..iS

D~

V~~C'Q

El domicili social de l'entitat és a la Pla<;ad' Artós, número 4, de BarcelonaA~t' . ~~~' registrada fiscalment amb el CIF: G-60247756. ¡ti:S CHlSOR

'1 ()

.••'

~ ~\ JURAT

A::';

m

I

~~ ;?~~f ¡~ij

,l.~;{COl'lE~lIAT

~~~.>~ "

VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDAR!. MEMORIA ECONOMICA DE L'EXERCICI 2009

~

1

.'

,UI (-~I


2.- REGIM JURÍDIC

La forma jurídica de l'entitat és la d'una Associació, inscrita en el Registre d' Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 13.907. A continuació es presenta la composició de la Junta Directiva vigent de l' entitat. Composició de la Junta Directiva : Ramon Vera Peralta Casas Cortada Victória Teresa Filizzola Herrrero del Herrero Río Marta Queraltó Ibáñez Raquel Noaín Joan Josep Marques M. Torrents Calafat Presidenta : A~eda Pons iiIbero Marques Natxo del Á~ila Calsina Tresorera Secretari : : Vocal: Vicepresidenta :

3.- BASES DE PRESENT ACIÓ DELS COMPTES

ANUAL S

a) Imatge ¡idel Els criteris que s'han aplicat per a l' elaboració deIs comptes anuals mostren la imatge fidel de la situació económica, patrimonial i financera de l' entitat, i deIs resultats de les seves operacions a 31 de desembre de 2009.

b) Principis comptables Per al registre de les operacions económiques, s'han adoptat els principis de comptabilitat generalment acceptats en la normativa vigent.


4.- RESULTA T DE L'EXERCICI

El resultat economic de les activitats desenvolupades per l'entitat durant l'exercici 2009ha estat de superavit per import de 13.443,77euros.

5.- NORMES

DE REGISTRE

I V ALORACIÓ

En aquest epígraf es fa referencia als principals criteris que s'han adoptat per a la comptabilització de cadascuna de les partides. a) Immobilitzat

Els elements que componen aquest subgrup figuren comptabilitzats pel seu valor d' adquisició, i se'ls han aplicat amortitzacions en funció del període de vida útil estimat i d' acord amb els coeficients d' amortització admesos legalment. b) Pennutes

L'entitat no ha efectuat cap perrmuta durant l'exercici 2009. e) Existencies

Les activitats que du a terme l'entitat no generen existencies. d) Deutors

i creditors

Les diferents partides d' aquests subgrups han estat comptabilitzades atenent al principi de meritació.


fJ

Ingressos i despeses

Les diferents partides d'ingressos i despeses s'han comptabilitzat d'acord amb el principi de meritació.

6.- IMMOBILITZAT

INTANGIBLE

L'entitat no disposa d'elements de l'immobilitzat intangible.

7.- IMMOBILITZA T MATERIAL En el quadre seguent es detalla el moviment de les partides que componen l' immobilitzat material de l' entitat: Detall del cost de I'immobilitzat material: SALDOA ASALDOA A 2.219 02 6.21867 3.999 65 BAIXES 31.12.2009 31.12.2008 BAIXES 2.219,02 5.284,63 3.065,61 3.999,65 3.065,61 934,04 934,04 934,04 ENTRADES ENTRADES PARTIDA

Imports en euros

8.- IMMOBILITZA T MATERIAL. AMORTITZACIONS Les dotacions a amortitzacions de l' exercici 2009 s'han xifrat en 840,92 euros. En el quadre segtient es presenta el moviment de les amortitzacions de l'immobilitzat i el saldo que presentaven a 31 de desembre de 2009: Detall de les amortitzacions de I'immobilitzat material: SALDOA ASALDOA A 15624 242 64 BAIXES 683 840 1692 2.036,00 2.434 1.593 88 96 398,88 526,92 684,68 1.351,32 156,24 DOTACIONS PARTIDA

91080 31.12.2008 31.12.2009 824 40 86,40

Imports en euros

9.- FONS PRO PIS

VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDAR!.

MEMÓRIA ECONÓMICA DE L'EXERCICI 2009


Moviment de les partides deIs fons propis: SALDO SALDO A A DISMINUCIONS 36.690,80 39.582,24 20.142,92 13.443,77 36.690,80 13.443,77 76.273,04 109.859,73 36.690,80 96.415,9636.690,80 50.134,57 AUGMENTS PARTIDA

31.12.2009 20.142,92

Imports en euros.

Tal com es pot veure en el quadre anterior, el saldo a l'inici de l' exercici 2009 de les partides que componen els fons propis s'ha incrementat en l'import del superavit assolit en l' exercici (13.443,77 euros); i el saldo que presentaven a 31 de desembre de 2009 aquestes partides s'ha xifrat en 109.859,73 euros.

10.- SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DE LES ACTIVIT ATS Les subvencions oficial s rebudes i aplicades durant l' exercici 2009 al desenvolupament de les activitats no lucratives i d'interes general de sensibilització, suport i cooperació al desenvolupament que realitza l' entitat s'han xifrat en 110.732,38 euros.

Aquestes subvencions han correspost als imports que han estat notificats a l' entitat per part de diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, l' Ajuntament de Terrassa, l' Ajuntament de Badalona, l' Ajuntament de Sabadell i altres organismes i entitats.

11.- ACTIUS FINANCERS En el quadre segiient es presenten els saldos deIs actius financers a 31 de desembre de 2009 i a 31 de desembre de 2008.

VaLS - VOLUNTARIAT SOLIDAR!. MEMÓRIA ECONÓMICA DE L'EXERCICI 2009

5


Detall deIs actius financers : Ex. Instruments de patrimoni OS Ex.Ex. Ex. Ex.09 Ex. 09 2008 OS 09 OS representat ToLol ToLo) iusde Altres Instruments 29.314,29 fin,mcers 47.482,77 Ex. 29.314,29 OS 2009 de Altres den.e represent.ltius cobru fios venciment financers ne20dar la altres vend di Préstecs Total Actius lnversions md.ntinguts per.• mdntingudes disponibles per

09

11

i i

V.lors

d Han

termini Instruments

findncers

" curt termini

deute

47.482,77 47.482,77

~

1m ports en euros.

El saldo deutor que presentava l' entitat a 31 de desembre de 2009, de 47.482,77 euros, corresponia als imports que resta ven pendents de cobrament en l' esmentada data de les subvencions i els ajuts atorgats durant l' exercici 2009; en la data de tancament de l' exercici 2008, l'import del saldo deutor pels mate ixos conceptes relatius a l' exercici precedent era de 29.314,29 euros.

12.- DEUTES

detall deIs deutes en les dates de tancament deIs exercicis 2009 i 2008, exigibles a curt termini en la seva totalitat, es presenta en el quadre segiient: El

Detall deIs deutes : SALDO 31.12.2008A 3.255,97 1.407,97 1.421,51 CONCEPTE

31.12.2009

Imports en euros

SALDO A 5.156,23

2.340,75 2.815,48

426,49


• Els imports que figuren en Seguretat Social, creditora per cotitzacions corresponen a les cotitzacions meritades durant els mesos de desembre de 2009 i desembre de 2008. Aquests saldos han estat pagats a la Seguretat Social en els terminis previstos per la normativa en vigor . • Com a Altres deutes hi figura un petit saldo que restava pendent de pagament en la data de tancament de l'exercici 2008, el qual ha estat liquidat al comen<;amentde l'any 2009.

13.- DESGLOSSAMENT

DEL COMPTE

DE RESULTA TS

En aquest apartat es fa referencia als ingressos i despeses de l'entitat corresponents als exercicis 2009 i 2008. a) Despeses totals

El detall, per conceptes, de les despeses imputables a les activitats d'interes general que ha dut a terme l'entitat durant els exercicis 2009 i 2008 es presenta en el quadre segiient. Desglossament de les despeses : IMPORT 2009 80.336,60 315.770,92 983,43 397.090,95

IMPORT 2008 53.563,33 242.550,02 936,04 297.049,39

Imports en euros

Les Despeses de personal inclouen els sous i salaris i la Seguretat Social a carrec de l'entitat atribuYblesal personal que ha prestat els seus serveis en l'entitat durant els respectius exercicis. En el punt b) se'n presenta el detall .

En Altres despeses aplicades a les activitats hi figuren els arrendaments, reparacions i conservació, serveis professionals, primes d' assegurances, despeses aplicades directament a la realització de projectes, a més ~;d~l'íS D~ els tributs pagats. i compres de material d' oficina, papereria i altres de tipus general, ai~fp.;:j~~ C'~ ..(1' \. j",:¿

g

.

.

.

..

f . UVJ iJ.)

~ .~\\

C-NSOR JURAT

0\

~\~

!í " rll I L~ Rest~ .de despes~s han conslstIt e~ les dotaCl~ns a .a~ortItzaClRIJ5S,;()q~GI~T N'm. .q: 381 \.\ \1>

0Q~M#~r:

a mes de les despeses fmanceres de 1exerClCI 2009. 2009 ;~\"0'; BA VOlSI'lmmoblhtzat, - VOlUNTARIAT SOLIDAR!. MEMÓRIA ECONÓMICA DE l'EXERCICI ~~~~'~<:...,~ - NA

_il S;!/l


NAL titat

b) Despeses de personal El desglossament de les partides que componen les despeses de personal deIs exercicis 2009 i 2008 es presenta en el quadre segiient. Desglossament de les despeses de personal: IMPORT IMPORT 2008 53.563,33 80.336,60 40.685,71 12.877,62 61.217,36 19.119,24 CONCEPTE

2009

Imports en euros

e) Ingressos totals

El desglossament, per conceptes, deIs ingressos generats durant els exercicis 2009 i 2008 per les activitats no lucratives i d'interes general que du a terme l' entitat, es presenta a continuació: Desglossament

deIs ingressos : IMPORT 2009 IMPORT 2008 299.768,12 273.082,44 110.732,38 59.681,95 34,22 975,80 410.534,72 333.740,19

Imports en euros

En Ingressos per captació de recursos hi figuren els imports rebuts per ajuts, aportacions i altres activitats de captació de recursos efectuades per l'entitat i que han estat aplicats a la realització deIs projectes de cooperació i solidaritat i altres d'interes general que ha dut a terme l'entitat durant els exercicis 2009 i 2008.

als imports que han Les Subvencions per a les activitats corresponen estat atorgats a l'entitat per part d'organismes públics i que aquesta els ha aplicat a la realització de les seves activitats d'interes general durant

els exercicis

~tt

2009 i 2008.

~~a

·cr

~ • En la Resta d'ingressos hi figuren els ingressos derivats deIs sH1'dos ~' o~. positius mantinguts durant els respectius exercicis en els co~Pte&NSORJURAl ~\I é) 1) \»~/~ 7:

corrents

de que disposa

l'entitat

en diferents

entitats

,~r

-(j I

r1/~f

'4~·3~1f:i' ~OJ~M~#~~

bancaries.~~r~C'~~GIATl

VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDAR!. MEMÓRIA ECONÓMICA DE L'EXERCICI 2009

,1

<l?~r:::A


14.- INFORMACIÓ SOBRE EL PERSONAL L'entitat realitza les seves activitats fonamentalment amb personal voluntari, que desenvolupa les seves tasques de manera totalment desinteressada. Amb contracte de tipus laboral hi ha dues persones, que fan tasques de secretaria tecnica i gestió administrativa.

15.- SITUACIÓ FISCAL L' entitat ha presentat i liquidat totes les declaracions corresponents a l' exercici 2009 en concepte de retencions practicades durant l' exercici; respecte a l'IV A, en té reconeguda l' exempció per part d'Hisenda, pel fet de realitzar exclusivament activitats exemptes. Pel que fa a l'Impost sobre societats, ha presentat la declaració de l' exercici 2008 dins del termini que estableix la normativa vigent. L'entitat té oberts a la inspecció tots els impostos als quals ha estat subjecta durant els darrers quatre anys, que és el període de prescripció. Degut a les diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable, podrien sorgir passius de caracter contingent, que no són susceptibles de quantificació objectiva. No obstant aixo, la direcció de l' entitat considera que la seva materialització és poc probable i que en qualsevol cas no assolirien imports significatius amb relació als comptes anuals.

16.- RETRIBUCIÓ DELS MEMBRES DE L'ÓRGAN DE GOVERN Els membres de la Junta Directiva, organ de govern de l' entitat, no han rebut retribucions ni dietes de cap tipus durant l' exercici. Tampoc s'han efectuat bestretes l'organ de govern de l'entitat.

ni credits en favor de cap deIs membres

de

17.- INFORMACIÓ RELATIVA AL MEDI AMBIENT

~Jl.íS

D .

~~~c

Les activitats mediambiental aquest ambit.

que du a terme l'entitat no tenen cap mena d'inci1é'iia a que l' obliguin a efectuar inversions específiques pel qu~/!ta'S~O. liC CENSOR

, ~\ JUMT

\~::. -.; _¡ ~"P.

'¿

• I • NA ~Ji rl::>m~'J.J COV7LEGIA ~I!'I. l":

°a'st-M~' .~~ ~).\, ~ A1/¡.?~C': VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDAR!. MEMÓRIA ECONÓMICA DE L'EXERClCI 2009

9


18.- ESDEVENIMENTS

POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al tancament de l' exercici, no s'ha prodult cap esdeveniment que pugui afectar la validesa deIs comptes anuals tancats el 31 de desembre de 2009, ni que posi en qtiestió la continultat de l' entitat en el desenvolupament de les seves activitats no lucratives i d'interes general.

VOLS - VOLUNTARIAT SOLIDAR!. MEMÓRIA ECONÓMICA DE L'EXERCICI 2009