2019-10-WV-Ondernemers_15

Page 1

ONDER

4 OKTOBER 2019

NEMERS Jaargang 26 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Blikvanger BeauVent groeit exponentieel Reportage Voka helpt opleiding Smart Logistics van de grond

Caroline Van de Velde — Wienerberger

“Diversificatie in producten en markten”


Ontd ek onz e b usi ne ssp a r k en

B O X X , Kor t rijk • • •

19 bedrijfsunits van 225m² tot 2400m² lancering svoorwaarden w ww.boxxkortrijk.be

VAN R U L L E N , We rv ik • • •

TINTE RS W EGH E, B lankenberge • • •

laatste 2 KMO-units (137-148m²) kanto ren van 150m² tot 600m² w ww.tintersweghe.be

20 bedrijfsunits van 108m² tot 277m² fase 1: 50% verkocht w ww.vanrullen.be

D E PO PU L I E R E N , M e re lbe k e • • • • •

kantoren 2500m² zicht locatie E40 Gent-Brussel 2 min. vanaf de E40/R4 vanaf 200m² groene omgeving

Co ming so o n...

H exag o n , u w p ar t n er v o o r b ed r i j f s v as t g o ed H E X APO RT, Gent • • • •

Gent haven 2 min. vanaf R4 27 .0 0 0 m² lo odsen, opsplitsbaar 12 .0 0 0 m² nie uwbouw magazijn op maat

meer info:

w w w. h x g n . b e


3 S TA N D P U N T

Welke techscene? Benieuwd hoe de techscene van onze provincie scoort tegenover die in België en Europa? Voka West-Vlaanderen nam de proef op de som. De pessimisten onder ons zullen het resultaat van deze benchmark dramatisch noemen, de optimist in mij ziet er dan weer een geweldig vat vol opportuniteiten in. Bekijk je het percentage digitale bedrijven op provincieniveau in ons land, dan zit West-Vlaanderen nog net in de middenmoot: provincie Antwerpen haalt 18%, in de provincie Luxemburg zijn er zo goed als geen digitale bedrijven. West-Vlaanderen zit daar met 7% tussenin. Maar we scoren wel het laagst van alle Vlaamse provincies. Weg middenmoot dus. Die 7% duikt nog eens op, bij de cijfers over funding in digitale bedrijven. In de voorbije 30 jaar werd in België in totaal minstens 4 miljard euro geïnvesteerd. Opnieuw 7% daarvan was voor West-Vlaamse bedrijven. En opnieuw heeft West-Vlaanderen het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. Een eenzame positie deze keer, want de andere Vlaamse provincies doen het nu allemaal beduidend beter. Het aandeel in Limburg bedraagt zelfs het dubbele.

“Onze veelbelovende start-ups en scale-ups verdienen in eigen regio de beste ondersteuning.” Bert Mons - Algemeen directeur @MonsBert - bert.mons@voka.be

De oplijsting van de € 1 million club-bedrijven (Belgische techbedrijven die meer dan 1 mio euro aan kapitaal ophaalden) in de voorbije vijf jaar lijkt dit negatieve beeld van West-Vlaanderen alleen maar te bevestigen: in 2014 behoorde geen enkel West-Vlaams techbedrijf tot de club, in 2018 zien we een viertal bedrijven opduiken. Stuk voor stuk excellente bedrijven van wereldniveau. Daar gaat het dus niet om: de kwaliteit zit absoluut goed, maar de kwantiteit ligt veel te laag. Moeten we nu concluderen dat de West-Vlaamse economie hopeloos achterophinkt? Neen, integendeel. West-Vlaanderen heeft sterke bedrijven met een hoge maturiteitsgraad, de overlevingskansen van start-ups zijn relatief goed en er wordt geïnvesteerd in R&D. Alleen ligt de focus veel meer op inside-out dan op outside-in innovatie. En we missen bedrijven die actief zijn in digitale innovatie. We hebben met andere woorden wel wat in te halen. Er zijn de voorbije jaren al heel wat inspanningen gebeurd om dit negatieve patroon te doorbreken. Alleen gaat iederéén met reuzenstappen vooruit. De kloof met de rest van Vlaanderen en Europa wordt er dus niet meteen kleiner op. Toch liggen de kaarten goed voor West-Vlaanderen. Het potentieel is groot en opportuniteiten zijn er bij de vleet. Kijk bijvoorbeeld naar de typische sterkmakers in West-Vlaanderen: de creatieve maakindustrie en de voedingsindustrie, beide hoog geagendeerd op de Europese economische beleidsagenda. En net dat moet onze ambitie zijn: Europese techparels naar hier halen en onze eigen scale-upbedrijven versneld laten doorgroeien. De ondernemers in Silicon Valley zijn daar niet geboren, ze zijn letterlijk van over de hele wereld gekomen om daar te gaan ondernemen. Daarom moet West-Vlaanderen zijn potentieel óók internationaal gaan uitspelen. Iets wat we tot op vandaag niet doen. En onze veelbelovende start-ups en scale-ups? Die verdienen in eigen regio de beste ondersteuning. Zij vormen immers de beste remedie voor het doorbreken van de nog te gesloten West-Vlaamse bedrijfscultuur en voor het aanboren en activeren van dat gigantisch innovatievermogen.


INHOUD

4

......................................... 05 ..................................... 07 POTTEAU LABO .................................. 08 BEAUVENT

KORT NIEUWS

VOKA-NIEUWS

....................... 09 ......................... 10 AI ACADEMY ...................................... 11 NIEUWE LEDEN ................................... 12 VRAAG HET @ VOKA

LEVENSLANG LEREN

............................................. 13 GHEERAERT TRANSPORT ..................... 14 AKURAD ADVOCATEN .......................... 15 KM-AUTOKEURING .............................. 16 PEPSICO VEURNE ............................... 19 DE VERKENNERS ................................ 24 WELT ................................................. 25 ROBAWS ............................................ 26 ‘T CONVENT ....................................... 27

20

REPORTAGE Doe de proef op de som binnen je eigen bedrijf: veel, zo niet alles, is op de een of andere manier verbonden met logistiek. Het is een term die vele ladingen dekt.

FAMILIO

OND&CO

.............................................. 33 IMPOSTO ADVOCATEN........................... 34 SD WORX ........................................... 35 ALASKA

............................... 37 EQUICTY ............................................ 39 MBA HIGHLIGHTS

28

INTERVIEW Na 15 jaar CFO te zijn geweest, benoemd worden tot CEO: het overkwam Caroline Van de Velde bij de Belgische dochter van de multinationale groep Wienerberger. Zij leidt nu een meer dan uit de kluiten gewassen kmo van ongeveer 300 miljoen euro omzet

PROSIT ......................................... 40 KALENDER .................................. 42

37

MBA HIGHLIGHTS Voka - Kamer van Koophandel WestVlaanderen organiseerde i.s.m. Solvay Brussels School of Economics and Management al 2 edities van MBA Highlights. In februari start de derde editie van deze exclusieve opleidingsreeks.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Evelien Bogaert, Kenneth Oroir, Daphne Renier, Bart Vansevenant, Caroline Van de Gehuchte - Vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Filip Deckmyn Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe, 2Photographers - Jürgen de Witte & Paul Gheyle Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Johan Depaepe, Phebe Dhondt, Marc Dejonckheere, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Nick Vanderheyden Druk: INNI group Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


5 BEDRIJVEN

“Bedrijven op een economisch verantwoorde manier verduurzamen” De coöperatieve vennootschap BeauVent vermenigvuldigt haar capaciteit in het ‘ontginnen’ en efficiënter benutten van hernieuwbare energie voor bedrijven, openbare besturen en particulieren. “Het is van de steenkool geleden dat we in eigen land nog een grondstof hadden”, zegt algemeen directeur Frédéric Haghebaert. Vanuit Diksmuide en Oostende is BeauVent actief in het ontwikkelen van zon- en windprojecten en het installeren van warmtekrachtcentrales en warmtenetten.

BeauVent groeit exponentieel

“Sorry dat voor de aanleg van ons warmtenet de afrit Zandvoorde afgesloten was. De voorbije maanden gingen hier voor meer dan 5 miljoen euro buizen in de grond”, verontschuldigt Frédéric Haghebaert zich. Vlakbij, in het voormalige pand van de Oostendse handel in schoonmaakmachines Gesco, werken 8 van de 11 medewerkers van BeauVent. Hun 3 collega’s bemannen het originele hoofdkantoor op een energieneutrale boot in Diksmuide. “Hier zitten we met onze neus op de werken voor het warmtenet Oostende. Met de restwarmte van de afvalenergiecnetrale van IVOO verwarmen we onder meer Daikin en Van Huele, en binnenkort zullen AZ Damiaan, Vesuvius, Aquafin, Fermette en VMM aangesloten zijn. De komende jaren trekken we het buizennet door tot aan de zeedijk. Bijvoorbeeld de meer dan 500 appartementen van het project SkyDistrict aan het station zullen exclusief door het warmtenet bediend worden. Dit is ons grootste project ooit: de investeringskosten gaan de komende 10 jaar in de richting van 40 à 50 miljoen euro.” 5.000 vennoten Haghebaert kwam net voor de zomer aan boord om de groei van BeauVent vorm te helpen geven. De Oost-Vlaming kan putten uit zijn ervaringen in zowel een coöperatie (Ecopower) als in elek-


BEDRIJVEN

6

trische technologie (de groep Niko) en logistiek (bpost). De coöperatieve vennootschap BeauVent werd in 2000 opgericht door enkele energiebewuste particulieren in de Westhoek. Dit leidde in 2005 tot 2 windturbines in Nieuwkapelle, die nog steeds groene stroom voor 1.150 gezinnen leveren. “Ondertussen stapten bijna 5.000 vennoten over de lage drempel van 250 euro per aandeel. In 2020 zullen we groene stroom en warmte produceren voor meer dan 20.000 gezinnen. De blik verbreedde naar diverse domeinen van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-efficiëntie. Ons model is tegelijk ecologisch en economisch, want het is geleden van de steenkool dat ons land nog een eigen grondstof voor energie had. Die lokale productie maakt ons bovendien minder afhankelijk van buitenlandse groepen en van politiek instabiele regio’s”, schetst Haghebaert. BeauVent staat op een kantelmoment waarop haar productiecapaciteit vermenigvuldigt. “Eind 2018 hadden onze zonnepanelen een gezamenlijk vermogen

van 3,5 MWp (megawattpiek). Eind 2019 zullen we meer dan 7 MWp exploiteren en in 2020 doorbreken we de kaap van 10 MWp. De capaciteit van onze windturbines verdriedubbelt komend voorjaar van 2,3 tot net geen 7 megawatt.” Verstandig energie produceren, is een kapitaalintensieve maar rendabele business. “In 2018 realiseerden we met een kapitaal van 7,5 miljoen euro 3 miljoen euro omzet, waaruit we 330.000 euro winst halen. Daarmee slagen we erin om onze aandeelhouders een (maximaal) dividend van 6% uit te betalen. Niet mis in deze tijd van nulrente op de spaarrekeningen. Intussen is ons kapitaal met 2 oproepen in 2019 aangegroeid tot 11,6 miljoen euro.” BeauVent werkt graag samen met bedrijven. “We helpen hen op een economisch verantwoorde manier te verduurzamen. Een lopend project is bijvoorbeeld de installatie van 13.000 zonnepanelen op het nieuwe logistiek centrum van Van Marcke. Alle medewerkers kunnen aandelen kopen en in de winst delen. Dat is een mooie formule om iedereen bij

“In onze samenwerking met bedrijven zoeken we steeds een win-win tussen ecologie en economie.”

— Frédéric Haghebaert

het groene bedrijfsverhaal te betrekken. Soms kun je hiermee zelfs een draagvlak bij de omwonenden scheppen. Bijvoorbeeld in het voorjaar verzamelden we voor investeringen in energiebesparingen, zon- en windenergie 4 miljoen euro in nauwelijks 48 uur. Maar het hoeft niet altijd zo groot te zijn. Zodra een kmo, gemeentebestuur of school beschikt over een behoorlijk dak of waterplas voor (drijvende) zonnepanelen, zijn we geïnteresseerd”, besluit hij. (RJ - Foto’s DD)

Rolls-Royce op komst In het domein van de energie-efficiëntie realiseert BeauVent een opmerkelijk project bij biotechbedrijf DuPont langs de Komvest in Brugge. “We installeren er komende winter een warmtekrachtcentrale op gas. Het kloppend hart wordt een motor van Rolls-Royce. Die zal, naast warmte voor het bedrijf, ook evenveel elektriciteit produceren als er nodig is binnen het ‘ei’ van Brugge, het historische centrum. Voor dit 100 ton zware gevaarte worden momenteel de versterkte fundering, betonvloer en het gebouw afgewerkt. De coöperatie investeert 7 miljoen euro in dit project.”


7

Neem nu al een kijkje in het nieuwe Beurs- en Congresgebouw

Sioen Industries uit Ardooie heeft de prestigieuze Leeuw van de Export-award van Flanders Investment & Trade gewonnen in de categorie ‘Bedrijven met 50 of meer medewerkers’. Met die prijs brengt FIT jaarlijks Vlaamse bedrijven met uitzonderlijke exportresultaten op het podium. Sioen Industries vervaardigt garens, vezels, weefsels, kleuroplossingen, gecoat technisch textiel en professionele beschermkledij. Het bedrijf haalde het van 2 andere West-Vlaamse ondernemingen: producent van bekistingssystemen Construx uit Hulste en de Nieuwpoortse bouwer van intelligente sorteer- en portioneermachines MARELEC Food Technologies. In de categorie ‘Bedrijven met max. 49 medewerkers’ werd Luminex Network laureaat.

Ongeduldig hoe het nieuwe Beurs- en Congresgebouw in Brugge eruit zal zien? Via de website van Meeting in Brugge kan je in 360° virtueel van de ene ruimte naar de andere wandelen. Het gebouw komt in de historische binnenstad, op wandelafstand van de meeste hotels en bezienswaardigheden. De bouw werd in het voorjaar van 2018 toegewezen aan het team ‘Beursgenootschap Souto de Moura - META – CFE’. Onlangs werd de eerste spadesteek gegeven. De opening staat gepland in het najaar van 2021. WWW.MEETINGINBRUGGE.BE/NL/NIEUWS/VIRTUELE-RONDLEIDING

Howest Mind- And Makerspace is creatieve speeltuin Grootste Belgische showroom van X²O in Roeselare Badkamerspecialist X2O opende begin oktober een nieuwe vestiging in Roeselare, met een oppervlakte van 1.900 m2. De badkamerspecialist heeft daarmee 26 showrooms in België en Nederland. Retail director Annelies Braeckman: “Of het nu gaat om een instap-badkamer of een high-end inrichting, we hebben in onze nieuwe vestiging het assortiment en de adviseurs in huis badkamers naar ieders budget te realiseren. Bovendien kan ruim 95% van ons assortiment snel uit voorraad worden geleverd.”

Howest opende in Brugge de Mind- And Makerspace of kortweg MaM. In deze creatieve ontmoetingsplek staan werkplaatsen en machines ter beschikking van groepen en individuelen. Met onder meer het label Handmade in Brugge profileert de provinciehoofdstad zich als een stad van makers. Howest sluit daar graag op aan vanuit haar profiel van innovatieve, creatieve en ondernemende hogeschool. De Mind- en Makerspace is een laagdrempelig platform voor scholen, organisaties en individuelen. Ze hebben er toegang tot zowel de meest geavanceerde technologie als heel gewone toestellen die buiten het persoonlijk budget vallen. Dat gaat van lasersnijden en 3D-printen over houtbewerking, snijplotten en textiel tot een studio voor foto, audio en zelfs virtual reality. Het MaM biedt mogelijkheden om scholen met een STE(A)M-opleiding (science, technology, engineering, arts and mathematics) te ontvangen. Er komen workshops en ook verenigingen kunnen de ruimte huren. Het MaM werd mee mogelijk gemaakt door de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. In het lidgeld is het gebruik van de meeste machines en toestellen inbegrepen. (RJ - Eigen foto's) WWW.MINDANDMAKERSPACE.COM

BEDRIJVEN

Sioen Industries wint Leeuw van de Export


BEDRIJVEN

8

“Liefde voor het ambacht en complexe projecten” POTTEAU Labo werkt mee aan Mechelse stadsbibliotheek POTTEAU Labo uit Heule was de jongste jaren druk bezig in Mechelen, met maatwerkmeubilair en schrijnwerk voor onder meer de Kazerne Dossin, het toeristisch centrum Het Schepenhuis en het stadsmuseum Hof van Busleyden. Hun ambacht tooit ook de gloednieuwe stadsbibliotheek Het Predikheren, die in september officieel open ging. Alle projecten samen waren goed voor een omzet van 6 miljoen euro.

Zelfs voor POTTEAU Labo, toch van geen kleintje vervaard, was de inrichting van het Predikheren in Mechelen een stevige klus. Het maatwerkmeubilair, lambriseringen en deuren die het daarvoor leverde, moesten zich – vaak letterlijk – plooien naar het bestaande en beschermde historische kloostergebouw. “Gecombineerd met het volume aan werk, was dat geen geringe opdracht”, zegt zaakvoerder Bram Clinckemaillie. “Nu, we zijn inmiddels bezig met tal van dossiers die ons evengoed uitdagen.” Hij heeft het onder meer over de MontLégia-ziekenhuissite in Luik, waarvoor het bedrijf finaal zowat 4.000 brand- en akoestische deuren zal hebben gemaakt en geplaatst. Nog zo’n ‘monsterdeurenorder’ was er een voor het Jules Bordet-instituut in Brussel, waarvoor het momenteel 5.000 deuren maakt. En dan hadden we het nog niet over de raamcontracten voor volumineuze labora-

toriumprojecten met de universitaire campussen in Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt; of de interieurinrichting van het Antwerpse stadhuis. Het zijn mooie opdrachten die POTTEAU Labo binnenhaalt; soms rechtstreeks van bouwheren, soms in onderaanneming. “Verschillende soorten klanten, maar zij zijn allemaal op zoek naar een schrijnwerkersbedrijf dat schaalgrootte, technische kennis en goesting voor complexe projecten kan combineren. Zaken waar wij de voorbije decennia hard aan gewerkt hebben en die ons een naam hebben bezorgd”, zegt Bram Clinckemaillie. “We hebben onder meer een grote expertise in het combineren van materialen, zoals hout en metaal, en audiovisuele integraties. We denken ook graag mee met de klant om het ontwerp te optimaliseren. Weet je wat ons ook nog altijd typeert? Liefde voor het ambacht.” (JD - Foto DD)

5 generaties uitdagend maatwerk Van de bedrijfsnaam Potteau was voor het eerst sprake in 1890, maar de echte start situeert zich in de jaren 60. Bram Clinckemaillie vertegenwoordigt al de vijfde generatie. Hij stippelt de lijn verder uit die het bedrijf op het pad zette van het marktleiderschap in laboratoriummeubilair voor gespecialiseerde bedrijven, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, en op dat van prestigieuze interieurinrichtingen. Sinds de jaren 90 kwam er ook de inrichting van onder meer luxehotels en musea bij. “Dat diversifiëren vanuit de mogelijkheden van ons machinepark is een strategie die mijn vader de voorbije 2 decennia voerde. Een strategie die er ook in bestaat om projecten aan te trekken waarin we ons met onze competenties kunnen onderscheiden en een toegevoegde waarde betekenen. Uitdagend maatwerk, zeg maar.” WWW.POTTEAU.COM


9 VOKA-NIEUWS

U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.

Vraag van de week

Wat kan er in de car policy worden bepaald over de aansprakelijkheid bij een ongeval met een bedrijfswagen? Net zoals bij een eigen wagen hoeft een werknemer logischerwijze niet voor de kosten op te draaien als hij niet aansprakelijk is voor het ongeval met de bedrijfswagen. Het zal de verzekeraar van de andere partij(en) zijn die de kosten betaalt. Is hij als bestuurder wél aansprakelijk voor de schade, dan is het belangrijk of het ongeval zich voordeed tijdens de arbeidstijd of niet. Ongeval tijdens de arbeidstijd Gebeurde het ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer op basis van Art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet beperkt. De werkgever kan de schade op de werknemer enkel verhalen in geval van: • bedrog • een zware fout (bv. rijden onder invloed, het negeren van een rood licht) • een herhaaldelijke lichte fout De meeste werkgevers werken met een franchise: als de werknemer in fout is, moet hij meestal een forfaitair bedrag betalen. Dat forfaitair bedrag staat los van de franchise die de werkgever zelf moet betalen aan de verzekeraar. Het kan worden bepaald in de car policy van het bedrijf. Sommige bedrijven werken met een progressief systeem.

Ook een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen! vraaghet@voka.be

Het eerste ongeval in fout wordt vaak door de vingers gezien. Het tweede gaat gepaard met een beperkte franchise (bv. 50% van de franchise). Vanaf het derde ongeval betaalt de werknemer zelf de franchise. De beperkte aansprakelijkheid van de werknemer geldt niet in geval van strafrechtelijke aansprakelijkheid (bv. een boete voor te snel rijden). Wordt de werknemer beboet tijdens de arbeidsuren, dan is de werkgever burgerrechtelijk verplicht om deze te betalen, maar kan hij de boete wél terugvorderen van de werknemer. Ongeval tijdens privégebruik Wanneer de werknemer een schadegeval heeft of een overtreding begaat buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (incl. tijdens woon-werkverkeer!), geniet hij evenmin van deze aansprakelijkheidsbeperking. In dat geval zijn de gewone burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels van toepassing, waardoor de werknemer die schade heeft veroorzaakt, steeds aansprakelijk is. Meestal zal de werknemer in een dergelijk geval vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij. Weigert de verzekeringsmaatschappij tussen te komen (bv. bij rijden onder invloed), dan zal de werknemer opdraaien voor de schade. De werkgever die de schade heeft moeten vergoeden aan de leasingmaatschappij, kan deze in dat geval terugvorderen van de werknemer.

OP ZOEK NAAR EEN VOORBEELD VAN EEN CAR POLICY?

Contacteer caroline.vandegehuchte@voka.be


VOKA-NIEUWS

10

Levenslang leren blijft een gigantische uitdaging In een nieuwe paper vraagt Voka meer aandacht voor levenslang leren. Er wordt al decennia over gepraat en aan opleidingen en budget ontbreekt het niet, maar toch blijft echte impact uit. De versnippering is te groot en we lopen binnen de Oeso-landen ver achter op het vlak van impact en flexibiliteit. Volgens onderzoek zullen tegen 2030 zonder bijkomende maatregelen 584.000 vacatures in Vlaanderen niet ingevuld geraken. Levenslang leren is dus noodzakelijk, maar er zijn amper volwassenen bij ons die bijkomende opleidingen volgen.

Onze ondernemingen zullen de komende jaren alle talent hard nodig hebben. Voor elke job die verdwijnt komen er naar schatting 3,7 jobs bij. De krapte dwingt ondernemingen om meer gebruik te maken van het aanwezige talent. Maar ook de noodzaak om langer te werken en de digitale revolutie maken dat werknemers hun skills voortdurend moeten bijschaven.

Voka in Debat over onderwijs Op woensdagavond 16 oktober organiseert Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen een 'Voka in Debat' en netwerkavond: ‘Opportuniteiten voor het West-Vlaams onderwijs & Langer Leuker Leren’. Het event vindt plaats in LVD te Gullegem en is gratis voor leden. www.voka.be/activiteiten/netwerkevenement-voka-debat-onderwijs

Daarom schuift Voka vijf maatregelen naar voor: 1. Maak werk van een Vlaams ‘workforcerapport’. Werknemers en werkgevers moeten weten welke jobs het hoogste risico lopen om te verdwijnen of drastisch te veranderen. Aansluitend moet er zicht komen op de nodige (financiële) opleidingsinspanningen. 2. Bundel de krachten – en financiële middelen, bv. in een transitiefonds. Via een transitiefonds kan worden ingezet op om- en bijscholing van de beroepsbevolking rond sectoroverschrijdende noden. 3. Wend de middelen voor ontslagvergoeding en outplacement aan voor opleiding, en maak deze investering fiscaal aantrekkelijk.

4.

5.

Voer een doordachte leerrekening in, een virtueel portaal waarbij de betrokken werknemer ziet hoe het staat met zijn loopbaan en zijn al dan niet uitgeputte rechten zoals Vlaams opleidingsverlof. Een soort ‘MyPension’, maar dan voor vorming. Stimuleer de publieke onderwijsinstellingen om meer rekening te houden met werkende lerenden. Er moet via digitaal afstandsonderwijs een ruimer, flexibeler aanbod voorzien worden. Daarbij moet ook de financiering anders ingevuld worden.

Voka West-Vlaanderen ondersteunt deze duidelijke oproep aan alle stakeholders. Ook in onze regio blijft levenslang leren vaak dode letter, terwijl dit absoluut noodzakelijk is om de competitiviteit van onze ondernemingen veilig te stellen. Verder moeten onze onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen nauwer samenwerken. Samen is het codewoord om hier een succesverhaal van te maken. www.voka.be/nieuws/levenslang-lerenblijft-te-veel-dode-letter


11 VOKA-NIEUWS

Tweede AI Academy van Voka en Howest leert ondernemers welke impact artificial intelligence kan hebben.

Geen sciencefiction maar een boost voor de onderneming Voor het tweede jaar op rij biedt de AI Academy van Voka West-Vlaanderen en Howest in 9 sessies een antwoord op de groeiende vraag naar kennis over artificiële intelligentie. AI speelt een steeds grotere rol in onze samenleving, en dus zeker ook in de bedrijfswereld.

Praktisch De tweede editie van de AI Academy is een reeks van 8 avondseminaries voor ondernemers en kaderleden. Er is geen voorkennis vereist. Bovendien kan elk seminarie afzonderlijk gevolgd worden, volgens uw interesses, noden en agenda. •

• •

• •

22 oktober 2019 Pre-event ‘AI Cup’ – ervaar en kies de beste ‘use case’ 13 november 2019 Geschiedenis en toekomst van AI – ‘What’s in it for you?’ 11 december 2019 AI & Datastrategie – The Good, the Bad and the Ugly 21 januari 2020 AI & HR – Artificieel welbevinden? 18 februari 2020 AI & Productie – Onderhoud, optimalisatie en veiligheid 18 maart 2020 AI & Marketing, sales en communicatie 31 maart 2020 AI & Logistiek – Bright Logistics 28 april 2020 AI voor slimme processen en diensten 12 mei 2020 Waarde creëren met AI – Ontwerp je eigen AI-case

WWW.AIACADEMY.BE

Pieter Dekeyzer, Technology Development Manager bij de Kortrijkse IT-dienstverlener Savaco, was één van de deelnemers aan de allereerste editie. “Savaco’s dienstenaanbod Data, Insights & Analytics omvat AI, en het was vanzelfsprekend dat wij als Kortrijkse IT-leverancier van de partij waren”, vertelt hij. Pieter vond de inhoudelijke aanpak van de sessies erg boeiend en waardevol. “Enerzijds kregen we van verschillende spelers – zowel ondernemingen als leveranciers – een schets van hoe AI vandaag al in België wordt ingezet en waar de bedrijven staan. Daarnaast leerden de sessies ons via casestudies vooral op welke manieren AI praktisch kan worden ingezet om de business te versterken. Dat elke sessie in een ander bedrijf plaatsvond en dat ik ook heel wat heb kunnen netwerken, waren mooie extra’s.” Rond artificiële intelligentie bestaan nog heel wat misverstanden. Het is geen sciencefiction en we hoeven niet bang te zijn dat intelligente robots de wereld zullen overnemen. “Artificiële intelligentie moet gezien worden als een facilitator of een hulp voor de mens”, stelt Pieter Dekeyzer. “Eigenlijk bestaat AI al van in de jaren 50, maar door de technologische evoluties gaat de ontwikkeling en implementatie ervan nu sneller dan ooit. Het momentum is er om AI ook als bedrijf voluit te gaan benutten.” Als IT-dienstverlener houdt Savaco uiteraard de vinger stevig aan de AI-pols.

“De ontwikkeling en implementatie gaat sneller dan ooit. Het momentum is er om AI ook als bedrijf voluit te benutten.”

— Pieter Dekeyzer “Voor ons is vooral de intelligente dataverwerking belangrijk”, vertelt Pieter. “Bedrijven verzamelen enorm veel data, en daar worden nu al inzichten mee gecreëerd en rapporten uit gedistilleerd. Maar met AI kunnen ze veel werk overlaten aan de ‘machine’, die makkelijker verbanden en inzichten zal vinden. Wij als AI-specialist, maar ook initiatieven als de AI Academy, hebben dus zeker een belangrijke rol te spelen in het duidelijk maken van de concrete voordelen die AI te bieden heeft voor bedrijven”, besluit hij. (JD - Foto DD)


VOKA-NIEUWS

12

Nieuwe leden Het Voka-netwerk blijft uitbreiden! Dit zijn enkele nieuwe leden van de afgelopen maanden.

Paul Dansercoer

Jef Pirens

Sebastiaan Vanneste

LV Consult - Sint-Kruis

Brouwerij D'Oude Maalderij - Izegem

CONTINUITAS - Roeselare

Niche verzekeringsmakelaar met dienstverlening in pensioen- en aanverwante verzekeringen en beleggingsverzekeringen (takken 21, 23, 26). www.pensioenraadgever.be

Eigen reeks bieren maar ook specialisatie in het ontwerpen en brouwen van bier op maat voor bedrijven. Baat ook horecazaak uit voor meerwaardezoekers. www.doudemaalderij.com

Begeleidt ambitieuze familiebedrijven in de opstart van een Raad van Advies of Raad van Bestuur met externen van hoog niveau. Zoekt de juiste externen op maat en helpt bij de opstart.

Liesa Coulleit

Mathias Lamiroy

Jantina Edens

Fnugg blue - Ieper

Rubicon - Groot-Bijgaarden

JE coach - Ramskapelle

Leert kmo's groeien dankzij data-driven marketing. Leer jouw huidige marketing mix in vraag te stellen en zoek naar welke tactics wel en niet werken aan de hand van data.

Droom je van een eigen zaak, maar zit je vast in een gouden kooi? Rubicon organiseert 4-daagse transformatieprogramma's voor aspirant-ondernemers uit de corporate wereld. www.teamrubicon.be

Begeleidt zowel teams als individuen door middel van coaching en training. Focus op: stress & burn-out, loopbaan, personal, business & team coaching. www.jecoach.be

Daan Castelein

Annelies Blomme

Isabel Gruwez

Alert! - Izegem

La Fleur Rouge - Westrozebeke

Paperbirds - Kortrijk

Totaaloplossing voor bedrijven, organisaties en individuen die behoeftes hebbenrond veiligheid, gezondheid en (inter)personal skills d.m.v. opleidingen en coaching. www.alert-opleidingen.be

Zorgt voor #beeldmetklank. Bedrijven kunnen rekenen op fleurige filmpjes. Tijdens evenementen is Annelies de presentatrice met pit, gastvrouw met een lach of alerte moderator. www.lafleurrouge.be

Verzorgt het papierwerk in een bedrijf voor korte of lange periodes, voor enkele uren of enkele dagen per week. Je geniet zo van de efficiĂŤntie en knowhow van specialisten. www.paperbirds.be

Mieke De Weerdt

Philip De Bruyn & Maxime Busschaert

Joke Verbeke & Pieter Claerhout

Hummingbirds - Marke

Prefaxis - Ploegsteert/Zonnebeke

Capone - Kortrijk

Partner van Google en ondersteunt kmo's in verkoopgerichte marketing. Zorgt dat uw omzet vergroot door lead generatie en conversie. www.hummingbirds.be

Groepeert de prefabactiviteiten van de Steenbakkerijen van Ploegsteert. Produceert en verkoopt betonnen holle wanden en keramische prefabmuren. www.prefaxis.com

Crimineel creatieve communicatie, in woord en in beeld. Van idee tot afgewerkte huisstijl, brochure, communicatiecampagne, bedrijfsmagazine,‌ www.capone.be


Familio is het begeleidingstraject van Voka voor overnemers en overlaters in familiebedrijven. Het richt zich op familiebedrijven die met 2 generaties actief zijn en die binnen 5 à 7 jaar een generatiewissel willen doorvoeren. In 10 bijeenkomsten worden alle uitdagingen van familiale overdracht besproken en aangepakt en krijgt u een zicht op de volgende stappen. Het traject start opnieuw op donderdag 24 januari 2020. Meer info: www.voka.be/communities/familio of contacteer tine.degryse@voka.be

Familio maakt de uitdagingen van beide generaties - overlaters & overnemers bespreekbaar en bereidt hen voor op de overdracht van het familiebedrijf.

DEELNEMERS 2018

“Stimulans om mee te denken over hun eigen toekomst” Sinds 1995 zetten architect Filip (56) en ingenieur Ann (54) Cnockaert het studiebureau van hun vader Lucien (88) verder. De activiteiten werden uitgesplitst in het architectenbureau ‘Cnockaert Architecture’ in Kortrijk en het bureau voor urban engineering ‘Bureau Cnockaert’ in Wervik. Inmiddels deed de derde generatie haar intrede: ontwerper in de architectuur Alexia Corluy (25), ingenieur Damien Corluy (27) en architect MarieAmélie Cnockaert (30). Beide kantoren werken nauw samen. In 2018 namen ze samen deel aan Familio, ook al staat een overname binnen de familie nog niet meteen voor de deur. “Van andere deelnemers hoorden we dat Familio héél nuttig is”, zegt Ann Cnockaert. “Wij wilden wel eens nagaan hoe onze kinderen de afdelingen, de samenwerking en de evolutie inschatten. Het Familio-traject bezorgde hen extra inzicht in bedrijfsvoering, waardebepaling, persoonlijkheid, overdracht,… De getuigenissen van generatiegenoten waren evenzeer verrijkend, omdat ze zowel de positieve als negatieve kanten belichtten. Familio heeft hen aangewakkerd om nu al mee na te denken over de toekomst. Als je er vroeg genoeg aan begint, kom je bij de effectieve overdracht ook niet voor verrassingen te staan. Er waait nu al een frisse wind met o.a. een nieuw logo en website. Dankzij Familio reflecteren we regelmatig intern en hebben we onze band versterkt.” (MD - Foto Kurt)

BEDRIJVEN

Dit is Familio

13


BEDRIJVEN

14

Met de kooiaap leveren tot aan de dorpel Gheeraert Transport en Verolift stemmen logistiek naadloos op mekaar af Transport is vandaag vaak veel meer dan het louter verplaatsen van grote volumes. Zo zijn chauffeurs van Gheeraert Transport uit Loppem ook het eerste aanspreekpunt voor klanten van Verolift uit Zwijnaarde. “We vinden mekaar in het ontzorgen van de klant, zodat we allebei met onze corebusiness kunnen bezig zijn”, vertellen Victoria De Maertelaere en Stijn Gheeraert.

Gheeraert Transport is al sinds 1951 in de Brugse regio actief. Neven Peter en Stijn Gheeraert (3de generatie) namen in 2011 de leiding over de 160 medewerkers die actief zijn in Internationaal Transport Gheeraert, Garagetransport Gheeraert en het in 2016 overgenomen Transport De Sauter. Verolift werd in 1998 in de Gentse regio opgericht. Vandaag staan vader Gennaro en zoon Françis Verrone aan het roer van een 30-tal medewerkers. Het bedrijf installeert en onderhoudt diverse soorten liften, met de klemtoon op huis- en personenliften. Hele logistieke keten “Het zit in ons DNA om toegevoegde waarde te leveren bij transportactiviteiten”, vertelt Stijn Gheeraert. “Daarom werken we het liefst samen met klanten die extra service eisen omdat ze gespecialiseerde producten verkopen. Zo kunnen wij met hen meedenken om zaken te verbeteren, maar leren we zelf ook bij en worden we een betere

transportfirma.” “Liften zijn een delicaat product”, duidt Victoria De Maertelaere, planner-projectcoördinator bij Verolift. “Als een essentieel onderdeel beschadigd zou zijn, moeten we de montage stilleggen. Dat Gheeraert de hele logistieke keten voor zijn rekening neemt, van onze producent in Italië tot bij de klant thuis, zorgt ervoor dat er bij eventuele schade maar één partij verantwoordelijk is. Maar een even belangrijke meerwaarde is dat Gheeraert met een kooiaap tot aan de deurdorpel levert. Wij werken vaak op werven waar de oprit nog niet is afgewerkt en de klassieke transpallet tekortschiet. Ondertussen bekijken we ook of de transporteur het verpakkingsafval van op de werf terug kan meenemen.” Ook communicatie is bij transport een cruciaal element. Stijn Gheeraert: “Door sterk in te zetten op de digitalisering van orders, hebben we er al voor gezorgd dat er geen gegevens meer moeten worden overgetypt. Dat betekent niet alleen tijdwinst, maar vermijdt ook fouten.

Bovendien kan onze klant daardoor de zendingen ook beter volgen.” “Voor Verolift is transparante communicatie met de transporteur heel belangrijk, zowel binnen ons bedrijf als naar onze klanten toe. Voor veel mensen is het immers de eerste keer dat ze een lift laten plaatsen, dus moeten wij hen correct en volledig informeren over wat daar komt bij kijken.” “Communicatie is inderdaad superbelangrijk, zeker bij het transport”, vult Stijn Gheeraert aan. “Als er al een klacht zou zijn van een klant, zou Verolift dat eigenlijk eerst van óns moeten horen, zodat ze nog op tijd kunnen bijsturen.

“Onze chauffeurs moeten eigenlijk de ambassadeurs zijn van onze klanten.”

— Stijn Gheeraert Onze chauffeurs moeten eigenlijk de ambassadeurs zijn van onze klanten. Daarom vinden we het ook belangrijk om voor leveringen in België met lokale mensen te werken en ze niet uit te besteden aan buitenlandse onderaannemers die onze taal niet machtig zijn.” (SD - Foto MVN) WWW.GHEERAERT.BE WWW.VEROLIFT.BE


15

Nieuwbouw als groeikader voor Akurad Advocaten Akurad Advocaten uit Roeselare is verhuisd naar een nieuwbouw langs het kanaal Roeselare-Leie. Het gebouw staat symbool voor het imago dat het kantoor wil uitstralen: creatief en innovatief. Het telt 13 medewerkers en wordt aangestuurd door 3 vennoten, Pieter Lefere, Ignace Hameeuw en Bernhard De Muynck.

Akurad Advocaten richt zich vooral op de ondernemer en is gespecialiseerd in onder meer aannemings- en bouwrecht, vastgoedrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, verzekeringsrecht en incasso. “Onze vorige locatie in centrum Roeselare bood beperkte mogelijkheden voor onze cliënten en medewerkers. Parking, bereikbaarheid en voldoende vergaderruimte waren een probleem. De zoektocht naar een nieuwe locatie die voldoet aan onze noden en wensen was de uitdaging”, vertelt De Muynck. De advocaten kozen bewust opnieuw voor de bruisende ondernemersstad Roeselare. “We vonden een perceel langs het kanaal Roeselare-Leie en kozen resoluut voor een architecturaal gebouw dat de creativiteit en innovatie van ons team uitstraalt. Net zoals wij ons als advocaten én ondernemers elke dag willen onderscheiden.”

maken. Als advocaat hebben we meestal een voorafgaande adviserende rol of worden we pas geraadpleegd na de realisatie van een gebouw. De praktijk is echter even belangrijk als de theorie. Als advocaat hebben we immers niet alleen die pure juridische kennis nodig. De cliënt verwacht een kordate aanpak van zijn dossier, en maar logisch ook”, vertelt De Muynck.

“Pas als onze cliënten ons beschouwen als een partner, is ons doel bereikt.”

— Ignace Hameeuw

De nieuwbouw liet een nieuwe wind waaien door het kantoor, vinden ze. Alle medewerkers zijn bijzonder enthousiast over de verhuis. “We hebben toekomstgericht gebouwd, met aandacht voor een mooie werkomgeving. We focussen ons op de groei die het logische gevolg is van de kwaliteit van ons werk als juridisch raadgever en als advocaat. Ons nieuw kantoor als groeikader voor de toekomst”, vertelt Hameeuw. Het bouwproject was intensief: “In november 2016 kochten we het perceel en samen met de architect en de aannemers realiseerden we tegen eind juni 2019 een volledig ingericht kantoorgebouw. Gelukkig zijn mijn medevennoten Ignace en Bernhard erg actief in de wereld van het bouwrecht en de aanneming”, blikt Lefere terug. “Het was boeiend om het hele bouwproces van zo dichtbij mee te

Ignace Hameeuw, Pieter Lefere en Bernhard De Muynck.

De weg van de vernieuwing Lefere, Hameeuw en De Muynck hebben de neuzen in dezelfde richting, namelijk die van de toekomst. “Steeds meer advocaten werken samen, zodat ze een groter aanbod kunnen creëren en elk toch gespecialiseerd kunnen zijn in slechts een aantal relevante materies”, zegt Lefere. De tendens naar meer consolidatie binnen de advocatuur is behoorlijk recent, en is een uitstekende zaak voor het beroep, vinden ze. “We houden van een gemoedelijke, maar professionele sfeer. Pas als onze cliënten ons beschouwen als een partner, is ons doel bereikt. Er mag geen drempel zijn, dus creëren we er ook geen. We zijn immers allemaal ondernemers onder elkaar”, sluit Hameeuw af. (PD - Foto Kurt) WWW.AKURAD.BE

BEDRIJVEN

Aandacht voor werkomgeving


BEDRIJVEN

16

Nieuwe KM-autokeuring in Zwevegem neusje van de zalm Op bedrijventerrein De Pluim in Zwevegem opent begin november een gloednieuw keuringsstation voor motorvoertuigen, dat het vertrouwde station in Harelbeke zal vervangen. Het Zwevegemse keuringsstation wordt het best uitgeruste van Vlaanderen, zegt Ignace Van Overbeke, gedelegeerd bestuurder van Keuringsbureau Motorvoertuigen nv. Het gaat om een investering van 8 miljoen euro.

Modernisering gaat voort “Met ons investeringsplan heeft KM zijn 10 West-Vlaamse keuringsstations de voorbije jaren gemoderniseerd en er worden nog plannen opgemaakt”, klinkt het bij Ignace Van Overbeke. “In de nabije toekomst wordt bijvoorbeeld ook in onze keuringscentra de digitalisering verder doorgezet, waardoor het maken van afspraken, het verwerken van de uitnodigingen en voertuiggegevens, en de betaling nog een stuk makkelijker zullen worden.”

Wie in de buurt van Evolis de N391 passeert, ziet het nieuwe keuringscentrum op het al even nieuwe Zwevegemse bedrijvenpark De Pluim nu al van buiten stralen. Binnenin wordt intussen nog hard gewerkt aan de uitrusting. “De zoektocht naar een geschikte site om het keuringsstation in Harelbeke te vervangen duurde een achttal jaar, door de grootte van de geplande infrastructuur en de noodzaak van een ruime circulatiezone er omheen”, zegt gedelegeerd bestuurder Ignace Van Overbeke van KM nv, dat in West-Vlaanderen 10 keuringsstations uitbaat. “We zijn er uiteindelijk in geslaagd om op De Pluim een site van 15.000 m² aan te kopen. Op 31 oktober vinden in Harelbeke de laatste keuringen plaats en de eerste werkdag daarop, op 4

november, zullen de eerste voertuigen het keuringsstation in Zwevegem kunnen binnenrijden.” Investeren en vernieuwen Daar zullen naast auto’s meer grotere bedrijfsvoertuigen en bussen gekeurd kunnen worden dan in Harelbeke en mogen de klanten rekenen op een vlottere bediening. “Het nieuwe keuringsstation telt 5 lijnen voor personenwagens en 3 voor bedrijfsvoertuigen, zoals bussen, vrachtwagens en trekkers-opleggers”, legt Frank Meylaerts, burgelijk ingenieur en technisch directeur bij KM, uit. “We zorgen er dankzij een vlotte doorstroming voor dat zowel de particuliere als de bedrijfsklanten zo weinig mogelijk tijd verliezen. We hebben trouwens ook nog 2 speciale keuringslijnen voor klanten die op afspraak willen komen, met zowel personenwagens als bedrijfsvoertuigen.”

Ignace Van Overbeke en Frank Meylaerts.


Zowel naar technische uitrusting als klantenbelevenis toe wou KM in Zwevegem het neusje van de zalm creëren. “We werken hier uiteraard met de nieuwste technieken en de meest geavanceerde technologie”, zegt Frank Meylaerts. “We zorgen er ook voor dat onze mensen er in optimale ergonomische omstandigheden kunnen werken. Een ruime kelderverdieping onder de keuringslijnen in plaats van een smalle werkput is daar één voorbeeld van.” In het concept voor het gebouw ging bovendien veel aandacht naar de omgeving, het milieu en energiezuinigheid, met binnenin de nieuwste ventilatie- en verwarmingstechnieken. Het station draait volledig op groene stroom.

“De zoektocht naar een geschikte site om het keuringsstation in Harelbeke te vervangen duurde een achttal jaar.”

— Ignace Van Overbeke

We zorgen voor de correcte uitvoering van je bouwplan Een aannemer van de bovenste plank Piekfijn uitgevoerd

Meer informatie? Contacteer ons! Aannemingen Schaubroeck NV B.A. Guilbertlaan 3 — 8700 Tielt — info@21sbc.be — 051 40 11 59 — sbc! maakt deel uit van www.meet21.be

Industriële Complexen Winkelcomplexen

Ook een positieve klantenervaring stond bij het concept en de bouw voorop. “Dat begint al bij het oprijden van het terrein, met zijn groenpartijen en ruime parkeergelegenheid, waardoor er geen ‘bottlenecks’ zullen ontstaan. De hallen zijn ruim en luchtig, met veel raampartijen en daglicht maar ook aangename led-verlichting”, zegt Ignace Van Overbeke. “Led-borden geven duidelijk aan waar men met zijn voertuig precies naartoe moet en we voorzien steeds meer afspraakmogelijkheden voor onze klanten.”

Logistieke ruimtes KMO-Gebouwen Kantoren

In Zwevegem zullen begin 2020 al meer dan 30 technische medewerkers aan de slag kunnen, 7 meer dan in Harelbeke. Keuringsbureau Motorvoertuigen is nog op zoek naar geschikte mensen, ook voor zijn 9 andere West-Vlaamse centra trouwens. (JD - Foto DD) Wortegem-Petegem +32 56 69 41 11

WWW.KM.BE

Tessenderlo +32 12 29 27 27

www.willynaessens.be

Mornimont +32 71 75 07 40


Uw innovatief idee is goud waard!

Aan het broeden op een vernieuwend project? Samen met één of meerdere bedrijven? En op zoek naar financiële steun? Wij geven met onze Quick Wins een duwtje in de rug om uw concept uit te werken. Steek uw licht op en dien uw aanvraag in voor 18/11/2019!

Voorwaarden en meer info www.fabriekenvoordetoekomst.be/quickwins


19

PepsiCo Veurne heeft constant behoefte aan medewerkers voor de productie van onder andere merken als Lay’s en Bugles. Door de bouw van een nieuwe Doritos-lijn wordt de behoefte aan extra mensen alsmaar groter. Om de 70 vacatures als operator in te vullen, neemt het hr-departement een kijkje over de grens. Momenteel worden 9 Franstalige kandidaten op de site klaargestoomd.

Op 23 september lanceerde PepsiCo Veurne een gloednieuw, uniek project: een opleiding Nederlands voor een eerste groep van 9 Franstalige operatoren of Front Line Employees. De eerste 3 weken krijgen de nieuwkomers uitsluitend Nederlandse les, zowel face-to-face als via e-learning. De daaropvolgende 5 weken zal de verworven kennis van het Nederlands worden gecombineerd met het aanleren van de job op de werkvloer. Voor het op maat gemaakte programma deed de hr-afdeling van PepsiCo een beroep op het BLCC (met ervaring inzake taalopleiding aan anderstaligen) en de VDAB (die de interne PepsiCo-trainers zowel inhoudelijk als praktisch adviseerde over de aanpak). Wekelijks zijn er check-in-momenten voorzien met de leidinggevenden. De teams krijgen bovendien workshops, zodat het onthaal van een anderstalige collega optimaal verloopt. Sterke kandidaten “PepsiCo Veurne heeft een heel sterke en positieve cultuur rond het on the job opleiden van operatoren”, kaderen HR Business Partner Elien Martens en Talent Acquisition Manager Anouk Devriendt. “Wij investeren heel wat in opleiding. De investering in Nederlandse les voor Franstalige operatoren is een logisch gevolg. De lessen lopen tijdens de werkuren en de medewerkers krijgen meteen een vast contract. Over de grens is dat een zeldzaamheid. Die manier van werken geeft hen meteen het gevoel dat

Employer branding

“Noord-Franse werkzoekenden bieden extra potentieel voor PepsiCo Veurne.”

— Anouk Devriendt en Elien Martens ze echt deel uitmaken van PepsiCo én dat we willen investeren in hun capaciteiten. Ze grijpen de kans met beide handen. Veel van onze cursisten komen uit de regio Duinkerke en zien er niet tegenop om de verplaatsing naar Veurne te maken. Het zijn 9 uiterst sterke kandidaten, met wie we in contact zijn gekomen dankzij Pôle Emploi en VDAB. We mogen onze eigen medewerkers ook niet vergeten; zij hebben dankzij ons eigen referral-programma heel wat goede kandidaten voorgesteld. Voor ons is dit ook een pilootproject. We hopen uiteraard dat onze kandidaten het traject succesvol afronden.” (MD - Foto DD) WWW.PEPSICO.BE

De vestiging PepsiCo Veurne produceert jaarlijks zo’n 65.000 ton chips en snacks. Er werken 470 mensen, onder wie zo’n 375 operatoren. Permanent staan er 10 à 15 vacatures open, als gevolg van een natuurlijke uitstroom. In juli 2020 wordt een nieuwe productielijn voor Doritos operationeel met een capaciteit van 20.000 ton, goed voor nog eens 70 aanwervingen. De instroom van technische profielen wordt voornamelijk gecreëerd dankzij het eigen referral-programma en eigen employer branding-activiteiten, vooral via sociale media. Na Superkrak (www.superkrak.be) wordt binnenkort een nieuwe campagne gelanceerd: Do it for Doritos.

BEDRIJVEN

PepsiCo Veurne leert nieuwkomers Nederlands


R E P O R TAG E

20

Voka helpt opleiding Smart Logistics van de grond

“Alles is gebonden aan logistiek” Doe de proef op de som binnen je eigen bedrijf: veel, zo niet alles, is op de een of andere manier verbonden met logistiek. Het is een term die vele ladingen dekt. Philippe De Veyt, voorzitter van Voka Zuid-West-Vlaanderen en zelf topman bij Lecot, weet er alles van en dus besloot hij – in het algemeen belang van West-Vlaamse bedrijven – aan de weg te timmeren. Dat mondt nu uit in een postgraduaat ‘Smart Logistics’ aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.


21 R E P O R TAG E

Philippe De Veyt

“Ik hoop dat er ook snel een ecosysteem ontstaat van logistieke bedrijven die ervaringen uitwisselen.”

Griet Van Reeth

“Aan de Brexit hangt een zware kostprijs, want er dringen zich allerlei investeringen op.”

Lindsay Vandenameele

“De start is veelbelovend, met 22 cursisten en 40 gespecialiseerde gastdocenten.”

Via een stuur- en werkgroep met aan boord grote namen (zie kader), werd de oprichting van de leerstoel Smart Logistics minutieus voorbereid. Samen met Kulak nam Voka West-Vlaanderen het voortouw om alles in goede banen te leiden. Inmiddels zijn 22 middenkaders uit diverse bedrijven begin oktober aan de campus Kulak met de lessenreeks van één jaar begonnen. ‘Geestelijke vader’ Philippe De Veyt laat zijn licht schijnen op het leerinitiatief, in gezelschap van hr-directeur Griet Van Reeth (logistiek bedrijf ECS2XL uit Zeebrugge) en Lindsay Vandenameele van Kulak. Vanwaar het idee van een nieuwe opleiding Smart Logistics? Philippe De Veyt: “De droom leefde al langer en daarom hebben we de nodige actoren, die met kennis van zaken konden analyseren, rond de tafel verzameld. De achterliggende idee was vrij eenvoudig: we hebben mooie logistieke en dito productiebedrijven. Produceren, daar zijn onze West-Vlaamse bedrijven sterk in, dat weten we. Maar die producten ook snel, juist en efficiënt uitleveren, dat is vaak nog een probleem. De redenen daarvoor zijn veelzijdig. Er zit vast en zeker ook een hr-component aan: het gekwalificeerde personeel vinden is niet altijd evident. Een opleiding Smart Logistics drong zich dus absoluut op. Naast de door het onderwijs erkende titels van burgerlijk ingenieur, handelsingenieur en technisch ingenieur zou er wat mij betreft ook een titel logistiek ingenieur mogen bijkomen.” Griet Van Reeth: “Ik zou zelfs meer zeggen: dat laatste lijkt me zelfs een must.” Maar mooi dat dit in Kortrijk kan, toch? Philippe De Veyt: “Het verhaal is al lang genoeg bekend: onze studenten vertrekken voor hun opleiding richting Gent of Leuven en blijven daar al te vaak hangen. Met Voka West-Vlaanderen kloppen we ook voortdurend op die nagel: we hebben in eigen regio meer afstudeerrichtingen (volledige cycli) nodig. Limburg kan wat dat betreft als voorbeeld dienen. De West-Vlaamse ondernemersgemeenschap is ook vragende partij om in eigen regio veel meer opleidingen te voorzien. Wat geldt voor studenten, geldt ook voor ‘post-opleidingen’. Met Smart Logistics zetten we nu een eerste stap in de goede richting, maar er moet uiteraard nog

veel meer gebeuren. We wachten al 10 jaar op initiatief van de academische onderwijswereld, maar er gebeurt niets. Dus waarom dan maar zelf niet zorgen voor actie?” Hoe was de ervaring binnen de stuurgroep? Heeft elk bedrijf dezelfde besognes als het over een zo brede term als logistiek gaat? Griet Van Reeth: “Veel problemen komen vaak terug, zij het met een andere focus. Naast personeelstekort zijn verduurzaming/vergroening van de logistieke keten heel actuele uitdagingen. De derde uitdaging heeft, voor ons bedrijf in het bijzonder, te maken met de vraagtekens die de Brexit met zich meebrengt. We zitten logischerwijs met veel vragen over douanereglementering, legal clearence of digitale opvolging.” Philippe De Veyt: “Omdat elk bedrijf met andere logistiek vraagstukken wordt geconfronteerd, hebben we aangedrongen dat de opleiding Smart Logistics vrij omvattend is en alle aspecten de revue laat passeren.” Wat kan gedaan worden aan het gebrek aan mobiliteit, wat de logistieke processen alleen maar vertraagt? Griet Van Reeth: “Wij zetten in op een zeker multimodaal evenwicht. Zo streeft ECS2XL naar 30% verzendingen met de trein en maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden van waterwegen. We streven continu naar minder congestie op de weg door optimalisatie van combinaties van ritten en een slimmere samenstelling van ladingen. Data analytics moet ons daarbij helpen.” Lindsay Vandenameele: “Maar zelfs mits gebruik van alternatieven, blijft de vaststelling dat alles nog eens over de weg moet vervoerd worden om bij de klant te geraken. En die klant heeft altijd een sense of urgency, zoals we weten.” Philippe De Veyt: “Voka vraagt al lang aan het beleid om de problemen aan te pakken. Maar er gebeurt amper iets. Het kanaal Kortrijk Bossuit, of de ring rond Kortrijk? Het is als wachten op Godot. Politici kopen tijd door studies te bestellen, maar zo help je de zaken niet vooruit. De investeringen in onze wegen – op een enkele uitzondering na, zoals de A11 – laten totaal te wensen over. Meer


R E P O R TAG E

22

zelfs: sinds de jaren 70 of 80 is er amper iets gebeurd, terwijl het verkeer en de logistieke activiteiten alleen maar zijn toegenomen. Iedereen zoveel mogelijk van de weg halen, zoals sommigen voorstellen, is ook niet realistisch. Met Voka pleiten we voor een goed onderbouwd en-en-verhaal.” Welke grote uitdagingen zien jullie nog in de logistieke sfeer? Philippe De Veyt: “Er zijn er heel wat. Om te beginnen is er het wetgevend kader. Efficiënte logistiek vraagt veel flexibiliteit van de werknemers. Denk maar aan langer werken of aan nachtarbeid en dergelijke zaken. Maar net op dat vlak zorgt de wetgever voor storende beperkingen. Een tweede heet hangijzer heeft betrekking op het vinden van mensen, goede mensen, goed opgeleide en ook gemotiveerde medewerkers. Dat blijft een pijnpunt. Finaal heeft ook de mobiliteit – of het gebrek daaraan – met logistiek te maken. De wegen slibben dicht, ook in onze provincie is die trend onomkeerbaar. Bij Lecot hebben we dat probleem radicaal aangepakt en organiseren we nu leveringen ’s nachts. Dat zorgt een grote efficiëntiewinst en voor 50% meer capaciteit. Dat kan dus tellen.” Griet Van Reeth: “Als hr-directeur blijft de war for talent mijn grootste zorg. Als bedrijf kan je maar vooruit gaan als je goed volk in huis hebt én houdt. Wij investeren daarom verregaand in goede medewerkers. ECS2XL heeft intense contacten uitgebouwd met scholen en hogescholen. Maar we doen ook beurzen aan. Intern zetten we maximaal in op duaal leren (maar dat concept kent zijn beperkingen) en op trainingen on the job. Ik zie ook nog een tweede grote bekommernis: in onze sector is er niet één Europese regelgeving; elk land heeft zijn sociale wetgeving en transportbeleid, is de indruk. Dat zorgt voor rechtsonzekerheid en voor concurrentievervalsing in de sector. Dat kunnen we best missen. Specifiek voor de logistieke sector zie ik nog een derde grote uitdaging op ons afkomen: data-analyse. Meten is weten. Op dat vlak kunnen nog grote stappen gezet worden.”

“Efficiënte logistiek vraagt veel flexibiliteit van de werknemers.”

— Philippe De Veyt

Wie het over logistiek heeft, moet het ook hebben over de havens. Zijn de West-Vlaamse bedrijven zich wel voldoende bewust van welke troef er in hun achtertuin ligt? Griet Van Reeth: “Met de collega’s hr-directeuren van een aantal Zeebrugse logistieke bedrijven hebben we ons onlangs ook die vraag gesteld. De algemene teneur was dat Zeebrugge het een beetje aan zichzelf verschuldigd is. Zeebrugge moet zichzelf meer profileren en zijn troeven in de kijker plaatsen. Allicht is Zeebrugge te bescheiden? De branding mag zeker extraverter en dient reikwijdte te hebben tot in de studentensteden. Rond de problematiek van de Brexit zou meer gecommuniceerd kunnen worden, ook al weet ik dat de onzekerheid over de uitkomst niet vooruit helpt. Maar zelfs dan hoop ik dat het havenbestuur actief bij de autoriteiten lobbyt voor steun aan bedrijven die het slachtoffer dreigen te worden van die Brexit.”

Hoe bereidt een bedrijf als ECS2XL zich concreet voor op de Brexit? Griet Van Reeth: “We gaan uit van een no deal en dus een harde Brexit. Daar houden we al maanden rekening mee, ook inzake logistiek. Ik denk bijvoorbeeld aan opslagplaatsen voor goederen. We informeren onze klanten maximaal over nieuwe procedures, alsof het vandaag al Brexit was. Daar hangt een zware kostprijs aan, want er dringen zich allerlei investeringen op. Denk maar aan upgrading van ICT-systemen, adviseurs die onze processen en organisatie klaarstomen, of trainers die opleidingen moeten geven aan onze mensen. De overheid zou daarin mogen tussenkomen met subsidies, vinden wij.” Wanneer zal de opleiding Smart Logistics geslaagd zijn? Lindsay Vandenameele: “De start is in elk geval veelbelovend, met 22 cursisten en 40 in de materie gespecialiseerde gastdocenten. Het zal uiteraard


23 R E P O R TAG E

K R IS T H E R M OT E (T V H)

“Weinig jobs zo veelzijdig als in de logistiek” Toen binnen Voka het idee groeide om werk te maken van een betere omkadering – lees opleiding – voor logistieke activiteiten, werd een stuurgroep opgericht met een handvol bedrijven die inzake kennis en praktijk veel expertise in huis hebben.

allemaal moeten groeien, maar de eerste bedoeling is om zoveel mogelijk helikoptervisie en inzicht te geven aan de deelnemers. Daarbij is er ook oog voor de praktijk met een aantal geplande bezoeken op het terrein.” Philippe De Veyt: “We staan maar aan het begin, dus moeten we nog even afwachten. Ik hoop op 3 zaken. Eén: het einddoel moet altijd zijn dat er een toegevoegde waarde is in hoofde van de bedrijven waardoor er voldoende interesse en dus voldoende aantal cursisten komen. Wat dat betreft doe ik graag nog eens een oproep aan iedereen: permanent leren is een must. Twee, en ik zal daar blijven op hameren: er moet in West-Vlaanderen een afstudeerrichting logistiek komen bij de industrieel ingenieurs. Drie: ik hoop dat er ook snel een ecosysteem of een lerend netwerk kan uit ontstaan van logistieke bedrijven die ervaringen uitwisselen om altijd maar beter te doen.” (KC - Foto’s Kurt)

Namen deel aan de voorbereidende brainstorm vergaderingen: Van Marcke, de haven van Zeebrugge, ECS2XL, Lecot, Mulder Natural Foods en TVH. Namens TVH en 700 mensen die er op de een of de andere manier actief zijn in logistieke operaties, mocht Kris Thermote mee aan tafel schuiven. “Het ontbreekt ook ons bedrijf niet aan uitdagingen in de logistieke sfeer”, aldus Kris Thermote. “Probleem nummer één is goede mensen vinden: medewerkers die gemotiveerd en werkwillig zijn en finaal kwaliteit kunnen bieden. Een tweede heet hangijzer heeft betrekking op ruimte om te ondernemen. Wie zoals TVH de ambitie heeft om een onestopshop aan te bieden, heeft plaats nodig, veel plaats. TVH blijft jaar na jaar groeien en dus botsen we op onze eigen limieten in de magazijnen. De derde logistieke uitdaging komt bij het uitleveren van goederen. De Bol.coms en de Amazons van deze wereld hebben een trend in gang gezet: same day delivery wordt de trend die van b2c ook stilaan zijn weg vindt in de b2b-omgeving." Een kwestie van gezond verstand Kris Thermote ziet in de logistiek een groot verschil met vroeger. “20 jaar geleden was logistiek niet meteen een

hot topic”, aldus Thermote. “Vandaag is er het besef dat logistiek een term is die heel veel ladingen dekt. Expeditie, transport, douane, opslag, IT-integraties: alles moet professioneel gerund worden. Met de Brexit in het vizier (het VK is voor de site in Waregem de derde belangrijkste markt), proberen we ons zo goed en zo kwaad mogelijk voor te bereiden op wat komt. Hét probleem in dat dossier is de grote onzekerheid. Krijgen we werkelijk files aan de grens? Of slagen we erin om de goederen toch tijdig bij onze klanten te krijgen? Hoeft het gezegd dat dit qua logistiek veel scenario’s vergt? Een opleiding logistiek, met liefst een zo breed mogelijke focus, is dan ook zeer welkom en komt ook niets te vroeg. Naast de opleiding Smart Logistics voorzien we uiteraard ook intern de nodige begeleiding voor specifieke functies. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoezeer logistiek zorgt voor een bijzonder gevarieerde job, waar men al doende elke dag heel veel kan bijleren. Met gezond verstand, de juiste attitude, interesse en werklust, ongeacht het behaalde diploma, kan je heel ver komen. Inzicht in de verschillende logistieke rubrieken is natuurlijk altijd een extra troef, en daar zal deze nieuwe opleiding Smart Logistics zeker toe bijdragen."


24

DE VER KEN NERS

Dominicaanse Republiek

Eduard Bouten — J. Cortès

WestVlamingen die de wereld veroveren: het zijn er (nog) meer dan u denkt. Elke maand zetten we er een in de kijker.

“Het walhalla van de sigarenindustrie” Eduard Bouten is een globetrotter pur sang. De Bruggeling ging 12 jaar geleden aan de slag voor sigarenfabrikant J. Cortès en bouwde een mooie internationale carrière uit, die hem 4 jaar geleden naar de Dominicaanse Republiek bracht. “Ik heb voor J. Cortès 7 jaar de wereld rondgereisd, maar was hongerig naar een nieuwe uitdaging. Toen het bedrijf in de Caraïben een nieuwe bobineerfabriek (verknippen van tabaksbladeren) wou opstarten, heb ik daarvoor het businessplan geschreven. De locatiekeuze viel al snel op Santiago. Deze stad in de Dominicaanse Republiek is het ‘Silicon Valley’

van de sigarensector. In januari 2016 ben ik naar daar verhuisd om er stelselmatig de fabriek op te bouwen. Er werken nu circa 400 mensen in 2 shifts, 6 dagen op 7.” “Als ‘sigaarafficionado’ is het hier heerlijk leven: iedereen kent iedereen; de meeste mensen zijn ook actief in de sigarenindustrie. Dominicanen zijn erg hartelijke, ondernemende en gastvrije mensen. Hun neiging om dingen uit te stellen, nemen we er wel bij. Ik heb me deze beslissing nog geen seconde beklaagd en voel me hier prima in mijn sas.” (BVC)


25 H AV E N N I E U W S

In samenwerking met

www.apzi.be

Association Port of Zeebrugge Interests

2de editie Welt-talentenmarkt koppelde vraag en aanbod Na de geslaagde 2de editie van de Welt-talentenmarkt in samenwerking met VDAB, is APZI-Voka WestVlaanderen volop bezig met de ontwikkeling van een uitgebreider opleidingsaanbod in de haven van Zeebrugge, gericht op de specifieke noden van de bedrijven. Ook op vraag van de bedrijven, krijgt het Welt-netwerk voor hr-verantwoordelijken vanaf maart 2020 een vervolg als ‘Lerend Netwerk hr in de Haven’.

Op 24 september brachten Apzi-Voka West-Vlaanderen en VDAB voor de tweede keer in Zeebrugge werkgevers en werkzoekenden bijeen op een talentenmarkt. Dit gebeurde binnen het Welt-traject, het project rond ‘werkervaring en leertrajecten’. Aan de talentenmarkt namen dit jaar niet 15 maar 21 bedrijven deel terwijl er zelfs nog drie op de wachtlijst stonden. Blikvangers waren de havenrondrit en de vrachtwagensimulator van VDAB. Initiatieven als dit zijn hard nodig om de vacatures in te vullen want door de grote vraag naar mensen blijven steeds minder geschikte kandidaten over op de arbeidsmarkt. “75 werkzoekenden zakken af naar Zeebrugge, na een voorafgaande screening door VDAB. Want de kwaliteit van de profielen is voor de standhouders van groot belang. Sinds de bekendmaking van het evenement werden trouwens al 8 vacatures ingevuld. Dat bewijst het nut van deze organisatie”, blikt Welt-coördinator Nele Braem terug. Heel wat bedrijven zoeken technische mensen, zoals visverwerker Mowi

(voorheen Marine Harvest) uit Brugge en Oostende. “Onze productie is de jongste jaren sterk geautomatiseerd. Het fileren van de vis bijvoorbeeld gebeurt nu met hoogtechnologische machines. Wij zoeken dus mensen met een technische kennis die tegelijk graag met voeding bezig zijn. De techniek evolueert heel snel en mensen met een technisch profiel zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Hoewel wij soms nog moeten opboksen tegen vooroordelen over het werken met vis, plaatsen we daar vrij goede lonen en een grote beroepsfierheid tegenover. Wij maken voeding en daar mag je trots op zijn. We investeren ook heel veel in opleiding. Zowel binnen als buiten de werkuren geven we mensen de kans om zich te ontplooien”, vertelt Bart Lannoo, verantwoordelijk voor training & development. Een terugkerende deelnemer in het yachtclubhuis Alberta was roro-behandelaar C.Ro Ports. “Tijdens de editie vorig jaar in het ABC-gebouw konden we alle openstaande vacatures invullen”, zegt Steffie Rysselinck, die onlangs promoveerde tot hr-manager van C.Ro Ports. “We kennen weinig verloop, dus

“We hopen ook in het vervolgtraject verder te kunnen leren uit elkaars ervaringen.”

— Steffie Rysselinck moeten we gelukkig niet zo heel veel mensen zoeken. Toch is het goed om als bedrijf aanwezig te zijn en de andere ondernemingen uit de haven te zien. Wij deden mee aan het 2de Welt-jaar in Zeebrugge. We hopen ook in het vervolgtraject verder te kunnen leren uit elkaars ervaringen en gezamenlijk acties te ondernemen.” Dat vervolg komt er vanaf maart 2020, wanneer de groep van de Welt-deelnemers wordt omgevormd tot een nieuw Lerend Netwerk hr in de Haven. Daarnaast zal Apzi-Voka West-Vlaanderen de komende maanden starten met nieuwe opleidingen gericht op de noden van de Zeebrugse bedrijven. (RJ - Foto MVN)


BEDRIJVEN

26

“Digitale administratie hoeft niet complex te zijn” ERP-software voor bouwsector is succesverhaal voor Robaws Sinds de commerciële introductie 2 jaar geleden heeft de Robawssoftware, speciaal ontwikkeld voor de bouwsector, een hoge vlucht genomen. “De software, die is opgebouwd uit modules, maakt de digitale administratie voor bouwbedrijven een stuk eenvoudiger”, stelt zaakvoerder Michaël Van Robaeys, die zijn bedrijf Robaws in het kantorencomplex Z-Offices in Zwevegem vestigde.

Michaël Van Robaeys was freelance software-ingenieur voor een aantal grote bedrijven, ook in de bouwsector, en in die hoedanigheid schreef hij 3 jaar geleden een ERP-pakket op maat voor een groot bouwbedrijf. Hij besloot zijn pakket verder te ontwikkelen en bracht het 2 jaar geleden op de markt te brengen onder de naam Robaws. “Bouwbedrijven kunnen zich tegenwoordig maar moeilijk meer met Word of Excel behelpen. Een goed bijgehouden digitale administratie is tijdrovend en bouwbedrijven houden het graag zo eenvoudig en efficiënt mogelijk. Vandaar ons idee om een allesomvattende en gebruiksvriendelijke webapplicatie te creëren. Die beschikt over een moderne interface en een scherp overzicht in de lopende projecten. Hierdoor wordt een correcte opvolging eenvoudiger.” Een applicatie die verschillende modules bevat, zoals klanten en leveranciers, offerten en calculatie, mobiele werkbons,

“Nu al is het pakket, naast het Nederlands, beschikbaar in het Frans en het Engels.”

— Michaël Van Robaeys materieel,… Robaws wil de hele administratieve softwareketen dekken. Michaël Van Robaeys: “We bieden oplossingen aan voor bedrijven die projectmatig werken. Dat houdt in dat hun noden heel erg kunnen uiteenlopen, en daarom bestaat ons pakket uit verschillende modules waaruit klanten kunnen kiezen. Modules die de klant bovendien, als hij dat wil, via de instellingen nog zelf naar zijn hand kan zetten.” Constante dialoog met de klanten Robaws beschouwt zichzelf niet als een softwareverkoper maar als een dienstverlener en biedt daarom de software-

modules aan tegen een maandelijkse vergoeding, naargelang het gebruik ervan. “Wij zien de relatie met onze klanten als een langdurig partnership, waarbij de beide partijen baat hebben bij een succesvolle samenwerking”, zegt Michaël Van Robaeys. Van een eenmanszaak groeide Robaws vrij snel uit tot een bedrijf dat nu een tiental medewerkers telt. Met Wappy wordt binnenkort een nieuwe tool gelanceerd. In het Robaws-pakket zit al de module ‘werkbon’, maar Wappy is een native app die nog makkelijker op de werf kan gebruikt worden. “Eigenlijk zijn het onze klanten, en vooral hun behoeften, die in een constante dialoog bepalen hoe onze software zal evolueren; hun feedback stuwt ons voort. In de toekomst willen we ons, met onze referenties in de bouwsector, ook nog meer op installatiebedrijven gaan richten. En ten slotte willen we bekijken of er interesse is voor Robaws in Wallonië, Nederland en wie weet ook nog verder weg. Nu al is het pakket, naast het Nederlands, beschikbaar in het Frans en het Engels. Ik denk niet dat onze mooie groei snel zal stilvallen; er zijn nog opportuniteiten genoeg.” (JD - Foto DD) WWW.ROBAWS.BE


27 BEDRIJVEN

‘t Convent 2.0 wordt eventlocatie met luxueus gastenverblijf Het voormalige klasserestaurant ’t Convent in Reninge ondergaat momenteel een ware metamorfose. De bouwval wordt omgevormd tot eventlocatie/gastenverblijf. Daarmee is de nieuwe eigenaar Dominique Pauwelyn niet aan zijn proefstuk toe.

Bij de openbare verkoop van het voormalige hotel met culinair restaurant en wellness ’t Convent in Lo-Reninge in 2018 verwierf Dominique Pauwelyn de panden op 2,5 ha grond, inclusief inmiddels vernieuwde wijngaard. Pauwelyn is zaakvoerder van Flanders-Cool in Roeselare (verkoop en verhuur van koel- en vriescellen en -units). ’t Convent, sinds 1978 grootgemaakt door Rudi en Sonja De Volder, ging in 2014 definitief dicht. Daarna verloederde het zienderogen en viel het ten prooi aan diefstal en vandalisme. Het werd zelfs een uitgelezen bestemming voor urban explorers. Nu krijgt de toenmalige exclusieve ontmoetingsplaats voor de beau monde een nieuwe bestemming. Het oude deel van de site werd volledig gesloopt om plaats te maken voor een hypermoderne nieuwbouw. ’t Convent 2.0 richt zich voortaan op exclusieve privéfeesten, bedrijfsevenementen, seminaries, zakelijke bijeenkomsten, conferenties, recepties,… met op het gelijkvloers 3 zalen en een crypte geschikt voor parties. De inrichting moet tegen de zomer van 2020 klaar zijn. De totale capaciteit bedraagt 400 à 500 personen. Eén van de eerste events in ’t Convent 2.0 wordt een modeshow van Lingerie Josy uit Veurne. Zaakvoerster Eveline Degrieck is de partner van Dominique Pauwelyn. Zij ontfermt zich ook over het interieur van het gastenverblijf. Het voormalige hotelgebouw wordt gerenoveerd tot luxueus gastenverblijf, met 9 slaap- en badkamers, een living en 3 keukens. Er kunnen 18 tot 36 gasten ontvangen worden. Het verblijf opent zijn deuren in januari 2020. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe vergunning voor de helihaven op het domein. Met de transformatie van ’t Convent naar ’t Convent 2.0 is Dominique Pauwelyn niet aan zijn proefstuk toe als

het gaat om bouwen en verbouwen. Zo werd een bouwvallige vierkantshoeve in Wevelgem omgebouwd tot de Heerlijkheid van Marrem en inmiddels verkocht. Met de opgedane ervaring kocht hij de Flandria-site in Roeselare. De voormalige garage werd getransformeerd tot 4 loftappartementen, garage en een brasserie, uitgebaat door de zonen Jan-Willem en Louis Pauwelyn. De derde zoon, Alexander, helpt mee achter de schermen en is de creatieve geest achter Brasserie Flandria. (MD - Foto DD)

Dominique Pauwelyn, Eveline Degrieck en een van de zonen.

WWW.CONVENT.BE

RENEWI VIERT MEE

dat bakker Jan zijn “Hier komt over eerste cupcake verkocht

ongeveer 5 lijnen een quote blablabla blablab blabla blabla blablablablablabalbla”

— Voornaam Naam

EN HET AFVAL DA’S VOOR ONS

Élke reden tot feest is goed, vinden wij bij Renewi. Want ondernemen, dat moet gevierd worden! Daarom halen wij gratis je feestafval op wanneer je klant wordt bij Renewi. En geniet je nog eens van 1 jaar gratis We Care pakket. Meer info op renewi.be.


INTERVIEW

28


29 INTERVIEW

Na 15 jaar CFO te zijn geweest, benoemd worden tot CEO: het overkwam Caroline Van de Velde bij de Belgische dochter van de multinationale groep Wienerberger. Zij leidt nu een meer dan uit de kluiten gewassen kmo van ongeveer 300 miljoen euro omzet en 1.100 medewerkers verspreid over 11 Belgische vestigingen. Gevelstenen, dakpannen, binnenmuren, straatklinkers, het hoort allemaal tot de portfolio. De controletoren van Wienerberger België bevindt zich in Kortrijk.

Caroline Van de Velde — Wienerberger België

“Diversificatie in producten en markten” Hoe word je CEO van een minimultinational als Wienerberger België? Mogen we zeggen dat het in uw geval in de sterren stond geschreven? “Ik ben in dit bedrijf samen gegroeid met mensen zoals Johan Van Derbiest (mijn voorganger als CEO en op vandaag COO NW Europe binnen de Wienerberger-groep) en Willy Van Riet (CFO Wienerberger-groep). Ik moet uiteraard ook Christian Dumolin vermelden. Als lid van het financieel departement heb ik met hen veel acquisities gedaan. Toen de dakpannenafdeling van Koramic in 2004 verkocht werd aan Wienerberger, werd ik gevraagd om de taak van CFO op te nemen binnen de Belgische tak. Ja, een beetje voorbestemd toch zeker?” Welke goede raad kreeg u in het verleden van de wijze ‘godfather’ die Christian Dumolin heet? “Ach, zoveel. Zijn drive is onmetelijk, een bron van inspiratie. Hij heeft graag dat mensen zichzelf zijn, voor hun mening durven uitkomen en kritische vragen

durven stellen. Allemaal essentiële zaken in een bedrijfsomgeving. Eén cruciale vraag stel ik ook vandaag nog altijd, met dank aan Christian: ‘wat zou u doen mocht het uw eigen bedrijf zijn?’” Een goede CEO moet even goed ook een peoplemanager zijn, een goede communicator, productkennis hebben, strategisch inzicht ook. Hoe krijgt u dat allemaal gedaan? “Het klopt dat je van alle markten moet thuis zijn. Maar hét allerbelangrijkste vind ik nog altijd dit: een CEO moet anderen inspireren zodat ze optimaal kunnen presteren. Dat is een werk van elke dag. Ja, er is een groot verschil tussen een CFO en een CEO. Een CFO is rationeel bezig, het is bijna exacte wetenschap, facts & figures. Een CEO daarentegen is meer begaan met mensen. Elke CEO hoort een goede peoplemanager te zijn, anders lukt het niet, denk ik.”


INTERVIEW

30

Maak eens een balans op van de voorbije 15 jaar in een snel veranderende wereld? “Ik heb altijd kunnen werken in nauwe samenspraak met de CEO, een ware tandem. De eerste jaren, 2004 tot 2007, waren booming. In 2008 kwam een terugval en hebben we noodgedwongen oude fabrieken moeten sluiten. Na de crisis hebben wij ons voornamelijk gericht op een optimalisatietraject. De acquisities van de voorgaande jaren werden goed verteerd en geïntegreerd. Onze benadering van de markt is tweevoudig: enerzijds projectsales (want meer en meer worden gebouwen door grote project ontwikkelaars en promotoren gestart), anderzijds producten bieden voor de particuliere markt. Dat vergt telkens een andere aanpak.” Vertaal dit eens naar de basisstrategie? “Pijler nummer één is diversificatie. Diversificatie in de productportfolio, maar ook diversificatie in de markten. Dit bedrijf mag dan wel Wienerberger België heten, onze activiteiten strekken zich ook uit buiten de eigen landgrenzen. En maar goed ook: als het in één land moeilijker gaat, is er een ander waar het beter gaat. Engeland bijvoorbeeld is momenteel een hoogvlieger. Ook in België gaan de bouwactiviteiten goed. Pijler nummer twee is het inzetten op duurzaamheid. Ik weet: iedereen heeft daar nu de mond van vol, maar bij ons is dat thema al veel langer ingebakken in onze cultuur. Wij hebben in onze fabrieken, deels aangedreven door zonne-energie, reeds vele jaren programma’s opgezet om de CO2-footprint te reduceren. Ik denk bijvoorbeeld aan de dematerialisatie van pannen en gevelstenen (met ecobrick), zodat we minder grondstoffen kunnen verbruiken. Drie: innovatie, altijd opnieuw streven naar vernieuwing. Als marktleider zijn we dat gewoon aan onszelf verplicht toch? En verder zijn zaken als passie, klantvriendelijkheid of veiligheid belangrijke hoekstenen van onze aanpak.” Loopt u zelf ook wel eens rond in de fabrieken? “Toen ik aangesteld werd als CEO, vond ik het mijn prioritaire plicht om persoonlijk alle 11 fabrieken te bezoeken die tot de groep behoren. Zonder specifieke agenda of zonder presentatie, maar gewoon face to face aan de praat

“Een CEO moet anderen inspireren zodat ze optimaal kunnen presteren.” gaan met het management, het middle management en de arbeiders op de werkvloer. Verrijkend.” Omschrijf eens het DNA van de moedermaatschappij, de Oostenrijkse multinationale groep Wienerberger. Een groep met 200 jaar traditie en beursgenoteerd, dat weten we. Maar multinationals heten ook wel eens logge apparaten te zijn, toch? “Misschien zal dit mensen verbazen, maar centralisatie vanuit de toren hoort niet bij de cultuur. De Oostenrijkers zweren bij het doorschuiven van bevoegdheden naar het lokale niveau. Elk jaar moeten we onze strategische doelstellingen uiteraard voorleggen, en daarnaast is er ook de financiële rapportering. Maar verder lopen de Oostenrijkers hier niet dagelijks rond. Veel is gebaseerd op vertrouwen. En ja, niet alles kan perfect zijn, iedereen maakt al eens fouten. Ik beschouw het ook als een groot voordeel dat de grote baas, de Oostenrijker Heimo Scheuch, België zéér goed kent (hij was hier eind de jaren 90 zelf CEO, nvdr) en waardeert. Dat motiveert alleen maar.” Wat is er niettemin West-Vlaams aan Wienerberger België? “Ik denk dat we hier het beste van 2 werelden combineren: het West-Vlaamse ondernemerschap –vertaald in de wil om er voluit voor te gaan – in combinatie met de kracht die uitgaat van een sterke moedermaatschappij.” Hoe belangrijk is groei in jullie verhaal? “Groei is belangrijk, want anders sta je stil of ga je achteruit. Ik geloof steevast in een dubbele strategie om te groeien: op eigen kracht enerzijds en via overnames anderzijds. We hebben bewezen dat we op beide vlakken goed scoren. Organisch groeien is geen evidentie. Het kan het best door permanent de nadruk te leggen op innovatie en op de uitbreiding van de markten. We exporteren vanuit België bijvoorbeeld onze producten naar landen als Japan of China, groeimarkten bij uitstek. We hebben recent met onze gevelstenen een heel grote skyscraper in New York gebouwd en zullen straks via

een showroom ook vertegenwoordigd zijn in Londen. En ook wat overnames betreft, hebben we een bepaalde succesratio bereikt. Opgelet: dat hoeven niet altijd overnames te zijn die gelinkt zijn aan onze basisproducten. Zo hebben we recent (met Wienerberger Nederland) ook een zagerij voor bakstenen overgenomen. Noem het eventueel een vorm van verticale integratie.” Hoe kijkt u naar de impact van de digitalisering op de business, extern (inzake sales bij de marktbenadering) maar ook intern (in de productie)? “We zetten in de b2b-markt al enkele jaren zwaar in op e-commerce en we zullen daar nog verder op doorgaan, onder het motto ‘The ease of doing business met WB’. In de b2c-markt ligt dat nog even anders. Het directe contact via toonzaalbezoeken is nog altijd belangrijk. Wat ons niet belet om ook


31

Heeft u specifieke desiderata voor een komende regering? “Het werk is nooit af. Er zou van alles moeten gebeuren. De overheid moet dringend beseffen dat er nog veel te veel slechte woningen op de markt zijn, met soms catastrofale energiecoëfficiënten. In het algemeen is ons woningpark zeer oud. Bijna 80% is gebouwd voor 1980. Om de energieprestaties te verbeteren, zullen zware middelen en ondersteuning vanuit de overheid nodig zijn. Een tweede grote uitdaging voor het beleid, is en blijft helpen zorgen voor geschikte mankracht. Het is al veel gezegd en geschreven, maar technische opleidingen moeten meer dan ooit gestimuleerd worden. Gebeurt dat niet, dan zullen meer en meer ondernemingen problemen ondervinden. In onze dakpannenfabriek in Aalbeke werken we bijvoorbeeld reeds met 50% Fransen omdat we hier de geschikte handen niet vinden. In die zin zou het niet slecht zijn als we ook een volwassen integratiepolitiek voor migranten konden vinden. De bedrijven zullen iedereen nodig hebben.”

“In onze gevelstenenfabriek te Kortemark wordt de palletflow bijna integraal aangestuurd via tablet.” daar stappen te zetten inzake informatie doorstroming met een eigen webshop of ook met een gebruiksvriendelijke app.” Zijn de fabrieken hier te lande vandaag fabrieken van de toekomst, met andere woorden conform met Industrie 4.0? “In onze fabriek in Aalbeke zijn we ons machinepark aan het aanpassen op basis van nieuwe vragen uit de markt. Ik denk concreet aan de productie van dakpannen met een variabele afstand. Dat vergt nieuwe investeringen, waarbij we ook ronduit de kaart van verdergaande digitalisering trekken. Die Industrie 4.0-aanpak centraliseert zich overigens niet alleen op het vlak van productie,

maar even goed op dat van de diensten. In onze gevelstenenfabriek te Kortemark wordt de palletflow bijvoorbeeld bijna integraal aangestuurd via tablet. Ik zie ook meer en meer robots verschijnen in onze fabrieken.” Zorgt dat alles op de lange termijn niet voor een ‘ontmenselijking’ van de bedrijven? “Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat er nood is aan nieuwe skills. De arbeider van vandaag is niet meer die van gisteren. Hij wordt zelfs belangrijker als hij de nodige opleiding krijgt om met data om te gaan. Zelfs onze heftruckchauffeurs zijn nu aan de slag met een tablet binnen

Wat is boeiendste aan ondernemen? “Het boeiendste is ongetwijfeld dat je vanuit de buitenwereld of de maatschappij allerlei signalen krijgt, waarop je dan kan anticiperen binnen de organisatie van een bedrijf. Mits snel op de bal te spelen, kan je samen met medewerkers bergen verzetten. Heerlijk toch? Net zoals de relationele interactie tussen mensen. Boeiend.” Hoe bewaart u de balans in uw druk bestaan? “Vandaag heb ik een groot voorrecht: de kinderen staan al allebei op eigen benen, beiden momenteel in het hoger onderwijs. Sowieso heb ik er altijd een punt van gemaakt om stappen in mijn beroepsleven enkel te zetten na overleg met de familie. Eén principe probeer ik tot op vandaag ook te volgen: tijdens de week zoveel mogelijk aan de slag, maar tijdens het weekend is het gezin heilig. En op zondagmorgen trekken mijn man en ik samen de joggingschoenen aan. Dat is ook een ideaal moment om bij te praten.” (Karel Cambien - Foto’s 2Photographers - Jürgen de Witte & Paul Gheyle)

INTERVIEW

handbereik. Arbeiders zien doorgaans zelfs meer en meer de voordelen in van die technologische ondersteuning.”33 ONDERNEMERS & CO

Alaska

Help, mijn vennootschapsvorm bestaat straks niet meer Het nieuwe vennootschapsrecht bracht sinds mei 2019 de onheilstijding dat een aantal courante (en minder courante) vennootschapsvormen zouden verdwijnen as such.

De vermindering van het aantal vennootschapsvormen is een van de hoekstenen van het streven naar vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. Veel van de opgeheven vennootschapsvormen zijn echter niet volledig verdwenen, maar keren dankzij de flexibilisering terug als varianten van andere vennootschapsvormen. De vroegere CVBA zal niet zomaar kunnen worden omgezet in een CV. Het toepassingsgebied van de CV is ingeperkt ten opzichte van de vroegere CVBA. De CV wordt voortaan voorbehouden voor echte samenwerkingsdoeleinden in de zin van de ICA-coöperatieprincipes (International Co-operative Alliance). De flexibiliteit die geleid heeft tot het gebruik van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor allerhande ondernemingen (zoals vrije beroepen) die niet echt coöperatief zijn, zal voortaan gevonden kunnen worden in de BV. De bestaande mogelijkheid voor coöperatieve vennootschappen om door de minister bevoegd voor Economie te worden erkend als dusdanig, wordt nu expliciet in het WVV vermeld. De commanditaire vennootschap op aandelen (CommVA) wordt afgeschaft, maar de bepalingen met betrekking tot de NV worden gewijzigd, zodat dergelijke commanditaire vennootschappen zich voortaan als een NV kunnen georganiseerd, bijvoorbeeld met een enige bestuurder die in de statuten kan worden benoemd, die hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld indien de statuten daarin voorzien en aan wie een vetorecht kan worden toe-

gekend voor beslissingen over statutenwijzigingen, uitkeringen of zijn ontslag. De landbouwonderneming (LV) overleeft als zodanig de invoering van het WVV niet, maar dit wordt opgevangen door de mogelijkheid om een VOF, een CommV, een BV of een CV door de minister bevoegd voor Economie te laten erkennen als landbouwonderneming (LO), indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden die bij koninklijk besluit zullen worden vastgesteld. De vennootschap met een sociaal oogmerk (VSO) is niet langer een afzonderlijke variant die mogelijk is voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Het WVV voorziet evenwel in de mogelijkheid dat een CV erkend wordt als sociale onderneming (SO/ES). Ten slotte worden twee andere nauwelijks gebruikte vennootschapsvormen, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) en het (Belgisch) economisch samenwerkingsverband (ESV) – die beiden sterk lijken op de VOF – afgeschaft. Deze vennootschapsvormen overleven evenmin als varianten van andere vennootschapsvormen. Het WVV trad in werking op 1 mei 2019 en wordt geleidelijk van toepassing. Vanaf 1 mei 2019 is het dan ook niet meer mogelijk om nieuwe vennootschappen op te richten in een door het WVV afgeschafte vennootschapsvorm. Bestaande vennootschappen vallen vanaf 1 januari 2020 onder de toepassing van het WVV. Vanaf dat moment zijn de dwingende bepalingen van het WVV onmiddellijk van toepassing. Bestaande rechtspersonen met een vennootschapsvorm die door het WVV wordt afgeschaft, moeten worden omgezet in een van de overlevende vennootschapsvormen. Dit hoeft niet noodzakelijk de

vennootschapsvorm te zijn die het meest op de afgeschafte vorm gelijkt. Indien zij op 31 december 2023 niet in een overblijvende vennootschapsvorm zijn omgezet, zullen zij van rechtswege als volgt worden omgezet:

• • • • •

Een CommVA wordt een NV met één bestuurder Een LV wordt een VOF of, indien er stille vennoten zijn, een CommV Een ESV wordt een VOF Een CVOA wordt een VOF Een CVBA die niet voldoet aan de voorwaarden in de definitie van de nieuwe CV wordt een BV

Voor de omzetting in de vennootschapsvorm die het meest op uw afgeschafte vennootschap lijkt, is geen tussenkomst van de bedrijfsrevisor nodig, doch voor de vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid blijft de tussenkomst van de notaris nodig (CVBA => CV/BV en CommVA => NV). Stefaan Kindt

KIJK

VOORUIT Brugge • Brussel • Hasselt Ieper • Kortrijk • Roeselare www.alaska-group.eu

Alaska-adv-Voka-55x90-2019.indd 1

15/01/19 16:39


ONDERNEMERS & CO

34

IMPOSTO Advocaten

Aftrek groepsbijdrage: voortaan beperkte fiscale consolidatie op groepsniveau mogelijk Voortaan kan binnen een groep van vennootschappen het verlies van de ene vennootschap met de winst van een andere vennootschap worden gecompenseerd. Wel is het aangewezen de groep van vennootschappen tijdig goed te structureren om optimaal van deze regeling gebruik te kunnen maken, en telkens in voorbereiding op de indiening van de aangiftes in de vennootschapsbelasting een fiscale evaluatie op groepsniveau te maken. WAT VOORAFGING…

In tegenstelling tot heel wat van de ons omringende landen bestond in België tot voor kort geen enkele mogelijkheid tot fiscale consolidatie of verliesverrekening op groepsniveau. Dit gaf aanleiding tot de nodige frustraties. Binnen eenzelfde groep kon het verlies van de ene vennootschap niet worden gecompenseerd met de winst van een andere vennootschap, ook niet wanneer deze vennootschappen elkaars activiteit ondersteunen. Dit was wel mogelijk indien de activiteit binnen één en dezelfde vennootschap werd uitgeoefend. Eenzelfde activiteit werd bijgevolg zwaarder belast indien uitgeoefend binnen een groep van vennootschappen in plaats van binnen één en dezelfde vennootschap. DAN TOCH (BEPERKTE) FISCALE CONSOLIDATIE MOGELIJK?

Vanuit de gedachte van de fiscale neutraliteit wordt aan welbepaalde verbonden vennootschappen vanaf aanslagjaar 2020 (verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste vanaf 1 januari 2019 aanvangt) de mogelijkheid geboden winst van de ene vennootschap als groepsbijdrage over te dragen aan een andere vennootschap. De overdragende vennootschap neemt de groepsbijdrage in mindering van haar belastbaar resultaat, en de verkrijgende vennootschap compenseert de groepsbijdrage met haar verlies van hetzelfde belastbaar tijdperk.

Deze groepsbijdrageregeling wordt louter via de fiscale aangiftes van de betrokken vennootschappen verwerkt. Er dient geen gezamenlijke fiscale aangifte op geconsolideerde basis te worden opgemaakt. Wel dienen de betrokken vennootschappen per aanslagjaar een overeenkomst te sluiten waarin zij instemmen met de groepsbijdrageregeling. In deze overeenkomst verbindt de overdragende vennootschap er zich ook toe een vergoeding te betalen aan de verkrijgende vennootschap. Deze vergoeding is gelijk aan het fiscaal voordeel dat de overdragende vennootschap geniet door de verschuiving van haar winst naar de verkrijgende vennootschap, en vergoedt dus de verkrijgende vennootschap voor haar ‘verlies aan verliezen’ ENKEL VOOR STERK EN DUURZAAM VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN: TIJDIGE STRUCTURERING GROEP AANGEWEZEN!

De groepsbijdrageregeling blijkt echter beperkt in draagwijdte, en vergt de nodige aandacht bij de structurering van een groep van vennootschappen om er optimaal gebruik van te kunnen maken. De wetgever heeft er immers voor geopteerd de groepsbijdrageregeling te beperken tot vennootschappen die een sterke band hebben, met name een rechtstreekse deelneming van minstens 90% van de ene betrokken vennootschap in de andere (moeder-dochtervennootschappen), of van een derde vennootschap in de beide betrokken vennootschappen (zustervennootschappen). Een buitenlandse vennootschap komt enkel in aanmerking indien gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Kleindochtervennootschappen vallen uit de boot. Bij het structureren van een groep van vennootschappen is het voortaan aangewezen tijdig te opteren voor een vlakke structuur van zustervennootschappen onder één overkoepelende holding.

De groepsbijdrageregeling is bovendien enkel bestemd voor groepen die geen fiscale bestaansreden hebben. Vandaar dat uitsluitend vennootschappen in aanmerking komen waarvan de band onafgebroken gedurende ten minste 5 opeenvolgende belastbare tijdperken werd aangehouden. Dit vormt een aandachtspunt bij het structureren van een nieuwe activiteit met mogelijke opstartverliezen binnen een bestaande groep. BEPERKT TOT VERLIES VAN BELASTBAAR TIJDPERK

De betrokken vennootschappen zijn vrij het bedrag van de groepsbijdrage te bepalen, maar de groepsbijdrage kan enkel worden gecompenseerd met het verlies van het belastbaar tijdperk (en dus niet met vorige verliezen, DBI-aftrek e.d.). Jan Sandra en Anouck Sandra, IMPOSTO Advocaten

FISCALITEIT VERMOGEN ONDERNEMEN

Passion for Tax

PR. KENNEDYPARK 41 | 8500 KORTRIJK + 32 56 24 13 13 | INFO@IMPOSTO.BE WWW.IMPOSTO.BE


35 ONDERNEMERS & CO

SD Worx

Cruciale aandachtspunten bij internationale tewerkstelling De wereld wordt één groot dorp. Maar voor tewerkstelling blijven landsgrenzen een duidelijke lijn trekken. Werf je een buitenlandse kracht aan of stuur je een Belgische werknemer naar het buitenland – zelfs al is dat maar voor een uur – dan moet je je vooraf goed informeren. Complexe materie, zoveel is zeker. Daarom vijf relevante tips. 1. STEL HET JUISTE JURIDISCH EN ARBEIDSRECHTELIJK KADER VAST

Neem je in België iemand in dienst die geen EU-onderdaan is, dan moet die over een single permit beschikken. Wil je in het buitenland aanwerven, informeer je dan grondig over de lokale formaliteiten en verplichtingen. Onderzoek ook welke loon- en arbeidsvoorwaarden gelden. 2. MEET MET DEZELFDE MATEN EN GEWICHTEN IN VERLONING

Stel dat je werknemer terechtkomt in een land met een gunstiger belastingregime. Geef je hem hetzelfde salaris, zodat hij een hoger nettoloon overhoudt? Kom je tussen in huisvestings- en andere kosten voor levensonderhoud? Het beste is om daar duidelijke policy’s over op te stellen. Inzicht in de lokale loonstandaarden is onontbeerlijk als je een concurrentieel salarispakket voor een buitenlandse tewerkstelling samenstelt. Check op voorhand of bepaalde extralegale voordelen haalbaar zijn. 3. LET OP: DE ENE SOCIALE ZEKERHEID IS DE ANDERE NIET

In welk land moet je buitenlandse werknemer sociale bijdragen betalen? Volgens de algemene regel is de socialezekerheidswetgeving van het land van tewerkstelling van toepassing. Daarnaast is er het principe van eenheid van onderwer-

ping: werknemers kunnen niet onderhevig zijn aan socialezekerheidsstelsels van verschillende landen. Bovendien is het uitgebreide sociaalzekerheidssysteem in België ongeëvenaard. Als je in het buitenland een vergelijkbare dekkingsgraad wilt geven, zul je doorgaans een bijkomende medische verzekering moeten afsluiten. Als een werknemer tijdelijk voor rekening van zijn werkgever wordt uitgestuurd naar een andere lidstaat, valt dat onder detachering. In geval van een gelijktijdige tewerkstelling oefent de werknemer structureel activiteiten uit in twee of meerdere landen. Door bijvoorbeeld twee dagen per week in Nederland te werken en drie dagen in België. 4. ONDERZOEK IN WELK LAND JE WERKNEMER BELASTBAAR IS

Ander land, andere belastingregels. Zelfs binnen Europa. Enkel de regels die bepalen welke lidstaat bevoegd is op het vlak van sociale zekerheid, zijn geharmoniseerd op Europees vlak. Fiscaal kan je werknemer belastbaar zijn in twee of meerdere landen, maar België heeft wereldwijd met vele landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten, zodat hij of zij geen twee keer – of meer – belastingen betaalt op hetzelfde inkomen. 5. VERSCHILLENDE BUITENLANDSE PAYROLLS MANAGEN? ONDERSCHAT HET NIET!

Je mag je internationale tewerkstellingsdossier nog zo goed hebben voorbereid, als je medewerker niet correct en tijdig wordt uitbetaald, riskeer je niet alleen problemen met je werknemer, maar overtreed je mogelijks de buitenlandse fiscaal- en sociaalrechtelijke regels. Dat kan leiden tot boetes en andere sancties.

Ook je buitenlandse payroll moet dus telkens vlekkeloos verlopen. Zeker als je medewerkers hebt in verschillende landen, wordt dat ingewikkeld. Door alle payrolls onder één dak te brengen, maak je het jezelf stukken eenvoudiger. Tip: Stel, je werft een Nederlander aan die in je bedrijf in België zal werken. Een Belgisch contract volstaat daarvoor. Maar wat als hij na enige tijd ook mag thuiswerken? Dan is hij eigenlijk in twee landen werkzaam en ontstaat eveneens belastbaarheid in de woonstaat. In bepaalde gevallen ontstaat hierdoor onderwerping aan de Nederlandse sociale zekerheid, zodat de Belgische vennootschap sociale zekerheid in Nederland moet betalen en er een payroll moet opstarten. Houd dus rekening met alle mogelijke scenario’s of laat je goed bijstaan! Greet Joos

My International Employment: meer efficiëntie en minder fouten bij hr-administratie van internationale medewerkers.

Check www.sdworx.be


Vier stappen om je managementrapportering futureproof te maken De moderne ondernemer legt de lat steeds hoger voor de financeafdeling. Van je CFO verwacht je dat hij een volwaardige businesspartner wordt, die het management voedt met de nodige inzichten om de onderneming gericht aan te sturen. Maar hoe maak je je financeafdeling futureproof? Tijd voor een vierstappenplan.

Stap 2

Vertaal je strategie in KPI’s en doelstellingen

Definieer een aantal succesfactoren om je ondernemingsstrategie te realiseren. Op basis van de KPI’s (Key Performance Indicators) monitor je vervolgens hoe goed je onderneming erin slaagt om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Ook handig: giet de KPI’s in een overzichtelijk dashboard, zodat je in één oogopslag de juiste conclusies kan trekken.

Stap 3 Nieuwe technologieën om de efficiëntie van de financeafdeling te verhogen, schieten als paddenstoelen uit de grond. Denk maar aan de ontelbare fintechstartups die steeds meer aspecten van de administratieve en boekhoudkundige processen automatiseren. De digitale transformatie binnen finance is een boeiende uitdaging. Doordat het tijdrovende inputwerk meer en meer wegvalt, verschuift de aandacht immers naar analyse en interpretatie om de organisatie gerichter aan te sturen.

Verrijk je financiële cijfers

Wil je echt inzicht krijgen in hoe en waar je onderneming kosten maakt, dan is een analytische boekhouding onontbeerlijk. Zo kan je bijvoorbeeld per productsegment opvolgen welke kosten gemaakt worden om een bepaalde omzet te bereiken.

“Een functionele managementrapportering combineert operationele en financiële data, is toekomstgericht en helpt je om geïnformeerd knopen door te hakken”

Maar hoe begin je eraan?

In deze vier stappen automatiseer je je rapporteringsproces en wordt je financeafdeling een partner van de business:

Stap 1

Combineer financiële en operationele data

In het verleden focusten financeafdelingen in de eerste plaats op compliance en betrouwbare financiële cijfers. Met de jaarrekening – het overzicht van de prestaties van het voorbije jaar – als eindproduct. Voor de buitenwereld blijft deze statutaire info natuurlijk belangrijk, maar voor jou als bedrijfsleider is ze ontoereikend als werkinstrument. Een functionele managementrapportering combineert operationele en financiële data, is toekomstgericht en helpt je om geïnformeerd knopen door te hakken. Door de financiële impact van operationele beslissingen te monitoren, leer je namelijk erg veel over de efficiëntie van de onderneming. Bijvoorbeeld het meten en benchmarken van de doorlooptijd van een productlijn geeft een duidelijk beeld waar mogelijke efficiëntiewinsten liggen en waar je kan besparen.

- Philippe Van den Bossche, Manager CFO Services bij VGD

Stap 4

Automatiseer je rapporteringsproces

Rapporteren in Excel is erg arbeidsintensief en foutgevoelig. Meer nog: één foutieve formule levert al snel onbetrouwbare cijfers op. Cloudgebaseerde rapporteringstools winnen dan ook snel aan populariteit. Deze tools synchroniseren de data uit je boekhoudpakket, ERP-systeem, CRM-toepassing … quasi in real time en visualiseren de cijfers in rapporten of dashboards. Door de financiële cijfers van een groep van ondernemingen te consolideren, beschik je als ondernemer daarbovenop over een continu inzicht in de performantie van de hele groep. Kortom, met behulp van dergelijke tools automatiseer je je datainput, waardoor er meer tijd vrijkomt voor analyse en interpretatie. Je financiële en operationele rapportering automatiseren? Schrijf je in voor een gratis infosessie op http://bit.ly/VOKAVGD. Of stel je vraag aan Philippe Van den Bossche: philippe.van.den.bossche@vgd.eu of 09 210 11 93.


37 BEDRIJVEN

“Sinds mijn deelname al aantal zaken veranderd” MBA Highlights krijgt vervolg Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen organiseerde i.s.m. Solvay Brussels School of Economics and Management al 2 edities van MBA Highlights. In februari start de derde editie van deze exclusieve opleidingsreeks op het vlak van ondernemerschap en management. Bovendien krijgt het traject een vervolg in de vorm van MBA Highlights Advanced.

Cédrique De Poot, CEO van DUX International in Izegem, was zo enthousiast over de eerste reeks dat hij niet aarzelde om zich meteen in te schrijven voor MBA Highlights Advanced. Hij volgt jaarlijks een Plato-traject, waarbij hij maandelijks samenkomt met andere ondernemers die voor elkaar een klankbord vormen. Netwerken en sparren met collega-ondernemers zit hem dus in het bloed. “De eerste dag van MBA Highlights voelde ik meteen al dat het tempo hoog lag en dat we heel veel theorie én praktijk op korte termijn zouden zien. De professoren kwamen zelf uit het werkveld en dat was een grote meerwaarde”, vertelt hij.

en de structuur in het bedrijf herbekeken moesten worden. De Poot kwam in MBA Highlights terecht in een groep van ongeveer 20 leidinggevenden die in hun bedrijf allemaal met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd. “Elke deelnemer kwam uit een andere sector en kon veel praktijkvoorbeelden aanhalen. Iedereen leerde van elkaar en daagde elkaar uit”, getuigt hij. “Sinds mijn deelname heb ik concreet al een aantal zaken veranderd. We definieerden onze filosofie en missie en veranderden onze website, huisstijl en managementstructuur. Ik leid het bedrijf met mijn ouders en nu hebben we elk duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden.”

Mix van kennis, sectoren en inzichten DUX International is de enige haarborstelproducent in de Benelux en één van de weinige in heel Europa. 4 jaar geleden startte het in de Belux bovendien met de distributie van 3 merken van professionele haarverzorgingsproducten en dat betekende een onverwachte snelle groei. Het personeelbestand ging van 8 naar 20 mensen, waardoor het takenpakket

Cédrique De Poot, CEO van DUX International in Izegem.

MBA Highlights

is bedoeld voor ondernemers met minstens 5 jaar ervaring die hun onderneming willen laten groeien en voor managers met minstens 5 jaar ervaring die zullen doorgroeien naar een top level management functie. Beide groepen hebben geen voortgezette academische opleiding in management genoten of willen hun kennis opfrissen. MBA Highlights Advanced

is bedoeld voor ondernemers en managers met minstens 5 jaar ervaring die hun onderneming doorheen een (digitale) transformatie willen loodsen en eerder al MBA Highlights of een gelijkaardig traject volgden.

Beide trajecten starten in februari 2020. Voor meer info kunt u terecht bij programmacoördinator Charlotte Dekimpe (charlotte.dekimpe@voka.be)

Tijdens MBA Highlights kunnen deelnemers een eigen case voorleggen; 4 ervan worden aangepakt tijdens het traject.“Ik wilde van onze haarborstels een high interest product maken. Onze haarborstel koop je immers niet zomaar, gezien de hogere prijsklasse. We konden een frisse kijk op de zaak gebruiken.” De groep van De Poot bestond uit een sterke mix van talenten, met heel wat input tot

gevolg. “We zijn volop bezig met de praktische implementatie van de conclusies van onze case. Ik heb heel veel uit het traject gehaald. De keuze om het vervolg MBA Highlights Advanced ook te volgen, ligt dan ook voor de hand”, besluit De Poot. (PD - Foto Kurt)


Samen sterker ondernemen

“De Plato-sessies zijn mijn maandelijkse netwerkmomenten met gelijkgestemden. Ze zijn telkens een unieke opportuniteit tot ervaringsuitwisseling en het delen van best practices.”

De kern

Plato-meter

Evy Dubois

→ Kennisoverdracht, netwerking

Frucon

en ervaringsuitwisseling → Begeleid door ervaren meters en peters uit het bedrijfsleven → 1 jaar, 12 sessies → 15 deelnemers per groep → Plato-community → Al meer dan 25 jaar een vaste waarde

Plato Ondernemers

Plato Experten

Richt zich tot zaakvoerders die zich (verder)

Is bedoeld voor kaderleden, leidinggevenden

willen ontwikkelen in één of meerdere

en ondernemende medewerkers die zich

managementdomeinen. De thema’s rond

willen professionaliseren in één of meerdere

ondernemerschap die aan bod komen, worden

managementdomeinen. Het traject benadert

grotendeels bepaald door de behoeften

die domeinen vanuit een bepaalde visie, tool of

en noden die leven bij de deelnemende

best practice. De invulling gebeurt deels op basis

ondernemers. Kennisoverdracht en

van vragen, problemen en uitdagingen van de

ervaringsuitwisseling staan centraal.

deelnemers.

Deze trajecten starten in 2020:

Deze trajecten starten in 2020:

Algemeen management kmo (5 tot 75 werknemers)

Jong ondernemen

Jonge ondernemer

Businesscases

Leiderschap en communicatie

Algemeen management - XL

new

new

Meer info?

www.voka.be/west-vlaanderen/plato of contacteer louis.vermeulen@voka.be

Customer centricity

Hr algemeen

Hr strategie

Leiderschap

Digitaal

Financieel

new

new


39

Equicty boomt met app voor stalmanagement Paarden en Waregem, het is een historisch huwelijk. Equicty maakt die link nog intenser. Het 4 jaar jonge bedrijf bevindt zich op de site van de Waregemse hippodroom en lanceerde eind 2016 een mobiele app die stalmanagement aanzienlijk eenvoudiger maakt. Het onlinesoftwareplatform van Bram Balcaen, Samir Brahimi en Kristof Goeminne heeft intussen klanten in meer dan 20 landen.

Via echtgenote Eline Laperre, die in Beselare een paardenhouderij runt, zag Bram Balcaen dagelijks hoe uitdagend stalmanagement is. De ingenieur elektronica besliste om zijn passie voor paarden en IT te combineren en een softwareplatform voor de paardensector te ontwikkelen. “Eind 2015, toen de bètaversie klaar was, hebben Samir, Kristof en ik de bvba Equicty opgericht”, legt de gewezen Bryo-deelnemer uit. “Een jaar later was de officiële versie beschikbaar. Hiermee bundelen we eigenlijk alles wat rond een paard leeft in een online SaaS-oplossing (software as a service, nvdr) die via een mobiele app beschikbaar is voor zowel iOS- als Android-toestellen. Daarnaast hebben we ook een touchscreen ontwikkeld om in de stalomgeving zelf te plaatsen. Met dit tegen vocht en vuil bestand systeem brengen we deze oplossing letterlijk tot in de stal. Het was cruciaal dat we onze oplossing konden aanbieden als een mobiele app, vermits de meeste opvolging in de paardensector niet binnen kantoormuren gebeurt, maar wel onderweg of ‘in het hoofd’.” Ambassadeurs In 2017 en 2018 slaagde Equicty erin heel wat bekende ruiters, zoals Gregory Wathelet, Bernard Fonck, Rodrigo Pessoa

“Binnenkort gaan we opnieuw op zoek naar investeerders.”

— Bram Balcaen

en Ludger Beerbaum, te overtuigen. Zij groeiden uit tot ambassadeurs en appreciëren de app onder meer omdat alles rond het paard wordt gecentraliseerd binnen één tool: trainingsschema’s, gezondheids-, fokkerij- en kostenopvolging, mediabeheer, contracten,… “Dat gaf ons ook extra munitie om vorig jaar een kapitaalronde te organiseren. Met de opbrengst, circa 450.000 euro, konden we onze internationale sales een boost geven. We schuimden wereldwijd heel wat events af om meer referenties op te bouwen en onze oplossing extra naamsbekendheid te geven. Dat leverde al heel wat op, maar binnenkort gaan we

opnieuw op zoek naar investeerders om daar een verlengstuk aan te breien.” Intussen gaat ook de ontwikkeling van het platform gewoon door. “Binnenkort breiden we de app uit met een oplossing om manèges en ‘riding clubs’ van een oplossing te voorzien. Bij stalmanagement staat het paard centraal, maar binnen die andere doelgroep draait alles rond de leden. Voor hen zal de app nuttig zijn voor ledenbeheer, les- en pisteplanning,…” Het bedrijf neemt ook deel aan het imec. icon-project Hoof-MATE om de activiteit van een paard te meten door een sensor in de paardenhoef te plaatsen. “Dat moet resulteren in een monitoringapparaat voor paarden, maar zo ver zijn we nog niet. Eerst willen we opschalen en internationaal verder doorgroeien”, besluit Bram Balcaen. (BVC - Foto DD) WWW.EQUICTY.COM

BEDRIJVEN

Kapitaalronde geeft internationalisering boost


PROSIT

40

Kick-off Plato Communitymarketing en Plato Fundamentals

Op donderdag 19 september werd de kick-off gegeven van de trajecten Plato Communitymarketing en Plato Fundamentals. Door in een vertrouwelijke en open sfeer ervaringen te delen met gelijkgestemden worden praktische tips verzameld en leggen de deelnemers kwaliteitsvolle contacten met gastexperten en collega-deelnemers.


41 PROSIT

Infosessie Welt: 7 tips om ziekteverzuim in uw organisatie te voorkomen

Verzuim aanpakken binnen uw organisatie, dat doet u niet op ĂŠĂŠn dag. Het vereist een procesmatige aanpak waarbij er gewerkt wordt op een cultuurverandering ten opzichte van verzuim. Op vrijdag 20 september zakten alvast 16 enthousiaste ondernemers af naar Zuienkerke om de inspiratiesessie bij te wonen.

Start Lerend Netwerk Production Teamleader

Kennis delen, is kennis vermenigvuldigen, dat is het basisprincipe van de lerende netwerken. De werkomgeving van leidinggevenden verandert in een razendsnel tempo. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, brengen veel vragen met zich mee. Tijd om het lerend netwerk te raadplegen! Op dinsdag 24 september ging alvast het Lerend Netwerk Production Teamleader van start.

Week van de Mobiliteit

Ook dit jaar zagen we tal van leuke initiatieven passeren tijdens de Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september. Tal van acties laten ons tijdens die week stilstaan bij ons verplaatsingsgedrag. Ook bij Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen werd er gefietst en gecarpoold om hĂŠt festival van de duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen.


AGENDA

42

ɾɾ NIET TE MISSEN INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE:

WWW.VOKA.BE/ WEST-VLAANDEREN

Verderkijkers 2019 met keynote Geert Noels - Gigantisme Slimme ondernemers hebben een open vizier en kijken uit naar nieuwe kansen, trends, slimme oplossingen en verbindingen. Voka West-Vlaanderen nodigt u dan ook uit op Verderkijkers (23/10). Verwacht inspirerende lezingen, pitches en workshops, verrassende innovatie-expo's en boeiende ontmoetingen: een heus inspiratie- en creativiteitsbad voor meer dan 200 ondernemers. Meer info: Marijke Bouciqué, marijke.boucique@voka.be, 056 26 13 89

Win in China: Business Models & China Entry Strategies Met meer dan 1,3 miljard inwoners is China als tweede grootste economie ter wereld bijna niet meer weg te denken als hoeksteen van uw internationale strategie. Waar liggen er interessante opportuniteiten voor Europese bedrijven? En hoe kraakt u nu het best de code om toegang te krijgen tot de Chinese markt? In dit seminarie (08/10) – een samenwerking met de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel en waarvoor we te gast zijn bij Barco in Kortrijk – bieden wij u alle antwoorden.

Lab: In 5 stappen uw commerciële strategie concretiseren Hoe plaatsen we de klant centraal bij het uitwerken van nieuwe producten/diensten en hoe laten we ons salesproces zo dicht mogelijk aansluiten bij het aankoopproces van onze klant? Tijdens dit lab (start 09/10) leert u hoe een sterke waardepropositie uit te werken (wat verkopen) en hoe dit het best aan de man te brengen (hoe verkopen). Meer info: Anouk Andries, anouk.

Meer info: Tom Vermeersch, tom.vermeersch@voka.be, 056 26 13 92

andries@voka.be, 056 23 50 63

ɾɾ EVENEMENTEN & ONTMOETINGEN

ɾɾ WORKSHOPS & SEMINARS

Beursbezoek Anuga: ’s werelds grootste drank- & voedingsbeurs

Win in China: Business Models & China Entry Strategies

dinsdag 8 en woensdag 9 oktober / Keulen, Duitsland

dinsdag 8 oktober 2019 / 12u00-17u00 / Barco, Kortrijk

Voka Connect: Duurzaam ondernemen, Kaseco

Start Lab: In 5 stappen uw commerciële strategie concretiseren

woensdag 9 oktober 2019 / 19u00-22u00 / Kaseco, Rekkem

woensdag 9 oktober 2019 / 08u45-12u00 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Te gast bij PGS De Backer Pallets

Ladingzekering: Update na de wetswijzigingen

donderdag 10 oktober 2019 / 12u00-14u00 / PGS De Backer Pallets, Poperinge

donderdag 10 oktober 2019 / 08u30-12u00 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Netwerkevenement: Proeven van de grens

Infosessie: Verre handel, verre van zeker?

donderdag 10 oktober 2019 / vanaf 18u00 / Auris, Ieper

vrijdag 11 oktober 2019 / 09u00-11u00 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Haal buitenlands toptalent naar hier

Infosessie Peerby Pro: Producten worden diensten

dinsdag 15 oktober 2019 / 08u00-10u00 / Holiday Inn Express, Gent

vrijdag 11 oktober 2019 / 12u00-14u00 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Te gast bij Kringloopcentrum Leefbaar Wonen

Seminarie: Nieuwe klanten via LinkedIn

ddinsdag 15 oktober 2019 / 12u00-14u00 / Kringloopcentrum, Brugge

dinsdag 15 oktober 2019 / 08u45-12u15 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Jong Voka visits Renewi

Infosessie MBA Highlights

dinsdag 15 oktober 2019 / vanaf 18u30 / Renewi, Brugge

dinsdag 15 oktober 2019 / vanaf 18u00 / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Netwerkevenement: Voka in Debat - Onderwijs woensdag 16 oktober 2019 / 20u00-23u00 / LVD, Gullegem

Event Partners

Content & Event Partner

milieu, veiligheid en ruimtelijke planning

Partners van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 2019


OP HET TEMPO VAN DE ONDERNEMER.

ENGELSE WANDELING 2K 14V, 8500 KORTRIJK T +32 (0)56 897 601 INFO@LAMOTESTRAGIER.BE WWW.LAMOTESTRAGIER.BE


YOUNEEK

Uniek directiebureau Youneek is van Belgische makelij en blinkt uit in kwaliteit, klasse en exclusiviteit. Elke meubel wordt met de grootste precisie en oog voor detail samengesteld uit de meeste hoogstaande materialen. Het solid surface materiaal bestaat uit aluminium hydroxide, acrylhars en natuurlijke pigmenten. Hierdoor is het bureau bijzonder sterk en uiterst hygiĂŤnisch, waterbestendig en kleurvast. Voor de afwerking viel de keuze op zwart fineer inleghout, waardoor dit directiebureau in zowat elk interieur tot zijn recht komt.

ONTDEK DIT DIRECTIEBUREAU Bezoek onze gloednieuwe showroom in Tielt en maak er kennis met dit directiebureau!

Tip

Combineer het Youneek directiebureau met een Cosm directiestoel van Herman Miller

@

Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be