West-Vlaanderen Ondernemers 2024 #7

Page 1

Aspiravi blijft pionieren Onder nemers

Interview met Prof. Marc De Vos “Europa heeft nog nooit zoveel gerealiseerd als nu”

Dossier voeding

Roussel Onions lanceert innovatief gamma

EDITIE 7APRIL 2024 Een uitgave van Voka WVL | Jaargang 31 –5 april 2024 | Afgiftekantoor Kortrijk X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)
P409071
magazine

Buitengewoon mooi.

Top Interieur Izegem, Ambachtenstr. 6 (Rijksweg)

www.topinterieur.be

Ma-vr 09u30 tot 18u30, za 10u tot 18u30, zon 13u30 tot 18u30. Gesloten op donderdag.

Nacht- en ploegenarbeid, niet langer alles of niets

Ondernemingen met ploegenarbeid zijn ervan vrijgesteld een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus. Een werkgever die een beroep doet op deze fiscale regeling moet voldoen aan strikte voorwaarden om dit voordeel te kunnen genieten. Hij moet meer bepaald aantonen dat de betreffende werknemers tewerkgesteld zijn in een onderneming waarin ploegenarbeid wordt verricht. Dit is het geval indien het werk wordt verricht in minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers, de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk verrichten zowel qua inhoud als qua omvang, de ploegen elkaar in de loop van de dag zonder onderbreking opvolgen en tot slot indien tussen de opeenvolgende ploegen geen overlapping is van meer dan één vierde van hun dagtaak. Bovendien moet de werknemer tijdens de betrokken werkmaand minstens één derde van de arbeidstijd zijn tewerkgesteld in zo’n systeem en moet hij een minimale ploegenpremie hebben ontvangen.

Hoe strikt die ‘hetzelfde werk’ geïnterpreteerd moet worden, is wettelijk niet verder bepaald. Bij belastingcontroles leidt dit regelmatig tot betwistingen. Is ‘hetzelfde’ eerder ‘vergelijkbaar’ of ‘identiek’? En wat als er door onverwachte omstandigheden werknemers uit de ochtendploeg uitvallen of er bij een van de ploegen een technisch defect is? Verschillende interpretaties hebben al meermaals tot rechtszaken geleid. Een recent arrest van het Grondwettelijk Hof over de interpretatie van de voorwaarde ‘gelijke omvang van het werk’ dreigde de toepassing van de regeling te ondergraven. In dat arrest kwam het Grondwettelijk Hof immers tot de conclusie dat de strikte interpretatie van het ‘werk van dezelfde omvang’ als ‘identiek werk’ niet strijdig is met de Grondwet

“Ondernemingen moeten kunnen rekenen op een rechtszekere regelgeving en toepassing ervan.”
— BERT MONS - GEDELEGEERD BESTUURDER

Ondernemingen moeten kunnen rekenen op een rechtszekere regelgeving en toepassing ervan. Aangezien ondernemers op zich al met heel wat onzekerheid moeten kunnen omgaan, is het nefast als de overheid daar zelf nog een laagje aan toevoegt. Een redelijke fiscale behandeling van nacht- en ploegenarbeid is voor arbeidsintensieve ondernemingen ook essentieel om hun concurrentiepositie en de daaraan gekoppelde tewerkstelling te vrijwaren.

Daarom heeft de regering op 20 maart jongstleden beslist tot een uitbreiding van de bestaande regeling om zo de onzekerheid voor ondernemingen met nacht- en ploegenarbeid weg te werken, ook voor ondernemingen die werken met asymmetrische ploegen. Een onderneming in een nacht- of ploegenstelsel zou tot 31 december 2026 de keuze krijgen tussen 2 mogelijke toepassingsvormen van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid.

Enerzijds zou het mogelijk blijven om de vigerende vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid (22,8% van de belastbare bezoldigingen) toe te passen zoals vandaag. Er wordt dus niet ingegrepen op de bestaande maatregel. Hier wordt de voorwaarde met betrekking tot de omvang van het werk vrij strikt geïnterpreteerd, zoals vandaag al het geval is.

Anderzijds wordt aan werkgevers met asymmetrische ploegen ook de mogelijkheid gegeven om te opteren voor een bis-versie. In deze bis-versie wordt de vereiste dat de opeenvolgende ploegen hetzelfde werk moeten doen qua omvang uit de definitie gehaald van een ploeg. Dit geeft ondernemingen de mogelijkheid om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid toe te passen, ook in het geval dat de omvang van het werk in de opeenvolgende ploegen niet gelijk is. In dat laatste geval wordt het bedrag van de vrijstelling wel verminderd. Die vermindering zou toenemen naarmate het verschil in omvang van het werk tussen de opeenvolgende ploegen ook groter wordt. Via de bis-variant wordt dus in een terugvalpositie voorzien waardoor ondernemingen niet in een ‘alles of niets’-verhaal terechtkomen. Door deze aanpassing zullen ondernemingen die zich in de situatie bevinden waarbij de opeenvolgende ploegen aanzienlijk afwijken tenminste het comfort hebben dat ze een gedeeltelijke vrijstelling behouden. Hun rechtszekerheid verhoogt op die manier aanzienlijk in vergelijking met de situatie waarbij geen wetgevend initiatief zou worden genomen.

Deze regeling is tijdelijk. Een voldoende lange overgangsperiode (die geldt voor bezoldigingen betaald of toegekend tot 31 december 2026) moet de volgende regering de mogelijkheid bieden om een fundamentele hervorming door te voeren (of de bestaande regeling, na evaluatie, te bekrachtigen). Na de beslissing van het kernkabinet zal deze regeling via een amendement op de Wet Diverse Bepalingen worden ingediend in het parlement.

3 STANDPUNT

30 Interview

Het in Harelbeke gevestigde Aspiravi was in 2002 een pionier op het vlak van windenergie. 20 jaar later kan voorman Rik Van de Walle trots terugkijken op zijn parcours. Aspiravi heeft via zijn strategische focus op hernieuwbare energie bijgedragen aan meer groene energie in België, via de installatie van 244 onshore en 172 offshore windturbines, samen goed voor 1.700 megawatt geïnstalleerd vermogen.

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

18
“Nood aan strategische visie over Vlaanderens rol binnen Europa”

36 Dossier

Het personeel van champignonkwekerij Muzzroom in Ingelmunster krijgt de hulp van een vernuftig automatisatiesysteem om champignons te plukken en te sorteren. Opvallend is dat zaakvoerder Stefaan Lapierre het systeem zelf mee heeft ontwikkeld.

Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen

Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Joke Verbeke

Redacteurs: Kenneth Oroir, Marte Plees, Conny Van Gheluwe - Vormgeving: Pieter Claerhout

Mediaregie: Sven Van Ryckeghem

Fotografen: Stefaan Achtergael, Michael Cambien, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Filip Lanszweert, Sammy Sanders, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe

Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Filip Lanszweert, Joyce Mesdag, Elise Noyez, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe

Druk: INNI GROUP

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUD 4 GROENDAL ..................................... 05 IN HET KORT ................................... 07 DEPOTTER VASTGOEDADVISEUR......... 08 VRAAGHET@VOKA ........................... 09 VERKIEZINGSMEMORANDUM ............. 10 ZAKENDOEN IN FRANKRIJK ............... 12 VOKA LADIES 15 HOME AWAY FROM HOME .................. 21 DECOSTERE ACCOUNTANCY.................. 24 SD WORX......................................... 25 IVAN SABBE 26 SDG 9 ............................................ 35 MUZZROOM .................................... 36 MA KWIZIEN .................................... 39 ROUSSEL ONIONS ........................... 41 FRUPECO EN DV FRESH ..................... 43 KAREL DEVLOO ................................ 45 SYROS 47 STEPHAN DESTROOPER .................... 48 GALANA ......................................... 49 FOOD & BEVERAGE COMMUNITY ......... 50 HAVENNIEUWS ................................ 53 PROSIT ......................................... 54 AGENDA 56 DE ESTAFETTE ................................. 58

350.000 kilo kaas per jaar

Natuurproducten en de familie Deweer uit Roeselare: het is al 4 generaties lang een meer dan geslaagde combinatie. Onder impuls van Johan Deweer begon het bedrijf in 1987 met kazen maken.

30 jaar later verkocht de familie de laatste koeien, om zich volledig op kaasproductie te focussen. Dat gebeurt tegenwoordig met veel aandacht voor hernieuwbare energie.

Kaasboerderij Groendal groeit jaarlijks met dubbele cijfers

De overgrootouders van Louis-Philippe Deweer (vierde generatie) runden een boerderij in Bellegem, tot die in 1932 afbrandde. Daarop verhuisde de familie naar Roeselare, waar ze met een melkveebedrijf begon. De onderneming is daar vandaag nog altijd gevestigd, al zijn de activiteiten grondig veranderd. “Nadat mijn ouders (vader Johan en moeder Dominique Steyaert, nvdr) gestart zijn met de productie van kazen en andere hoevezuivelproducten, merkten ze daar een gestaag stijgende verkoop in”, legt Louis-Philippe uit. “Het zorgde ervoor dat ze exact 20 jaar geleden beslisten om, naast de veehouderij, alleen nog kaas te maken. Daarvoor gebruikten ze de melk van onze ongeveer 100 koeien. Door het toenemende productievolume, volstond die melk niet langer en gingen we ook melk aankopen. In 2017

BEDRIJVEN 5
Louis-Philippe Deweer.

zijn onze koeien naar andere veehouders in de buurt verhuisd, sindsdien leggen we ons dus exclusief toe op kaasmaken. We kopen wel uitsluitend melk aan die in de buurt wordt geproduceerd.”

Hergebruik van restwarmte

De vroegere koeienstallen ruimden plaats voor een nieuwe productieruimte. Die moest er komen omdat de vraag groter dan het aanbod was. “Van die gelegenheid hebben we gebruikgemaakt om moderne technologieën te implementeren en om zoveel mogelijk te streven naar het inzetten van hernieuwbare energie. Zo gebruiken we nu de restwarmte van onze koeling voor de opwarming van (sanitair) water. Daarnaast hebben we in 2021 onze daken volgestouwd met zonnepanelen. In principe kunnen we daarmee de helft van onze elektriciteitsbehoefte invullen, al zal dat in de praktijk eerder naar één derde neigen.”

Om nog extra progressie te boeken, neemt

Johan Deweer deel aan de Voka-master-

“We kopen uitsluitend melk aan die in de buurt wordt geproduceerd.”
— LOUIS-PHILIPPE DEWEER

class strategische energietransitie. “Die bestaat uit een aantal collectieve sessies, aangevuld met individuele coaching op bedrijfsniveau. Zo hebben we dankzij specialisten ons huidige energiehuishouden gedetailleerd in kaart kunnen brengen. Ongetwijfeld zal dat op termijn nog extra voordelen opleveren, zodat we nog meer op energie kunnen besparen. Op productieniveau bezuinigen is niet evident, maar we hebben nu wel onze sluimerverbruikers beter onder controle.”

Ruimtestation

Hoevewinkel

De Groendal-kazen vind je bij slagerijen, bakkers, zelfstandige supermarkten, marktkramers, horecazaken en in restaurants. “We hebben ook een eigen hoevewinkel, die 3 dagen per week open is. Op die manier houden we rechtstreeks een vinger aan de pols bij de eindklant. Vaak laten we die mensen ook proeven van nieuwe kazen, zodat we met hun feedback rekening kunnen houden. We willen de Belgische kaasliefhebber blijven verrassen, zeker nu die iets chauvinistischer in zijn kaaskeuze wordt. Dat is goed nieuws, al hebben we op dat vlak nog een flinke achterstand tegenover Frankrijk en Nederland.”

Groendal produceert tegenwoordig circa 30 soorten kaas, die samen op jaarbasis goed zijn voor een volume van 350.000 kilo. “Jaarlijks groeien we met dubbele cijfers; de voorbije jaren was dat zelfs met 30%. Waarschijnlijk is dat deels te danken aan het feit dat onze producten ook op de World Cheese Awards met de regelmaat van een klok in de prijzen vallen. 90% van onze productie gaat naar

Belgische klanten, al exporteert één van hen de kazen wel naar de Verenigde Staten. Daar vallen ze dermate in de smaak dat een astronaut-kaasfanaat vroeg om bij de bevoorrading van het ruimtestation ISS wat Oud Roeselare te voorzien”, lacht LouisPhilippe.

Louis-Philippe runt de onderneming samen met zijn ouders en stuurt 11 medewerkers aan. Broer Carl-Victor koos voor een carrière als veearts, maar is goed op de hoogte van het reilen en zeilen bij Groendal, waar het onlangs flink schrikken was. “Halfweg maart had een onderdeel van onze robotlijn (voor kaasrijping) brand gevat. Dat heeft gelukkig niet tot een productiestilstand geleid. Wel hebben we zowat 10 ton verse kaas moeten vernietigen. Na een grondige audit bleek de kwaliteit van heel wat al gerijpte kazen nog intact, waardoor die weer konden worden vrijgegeven. We zijn opgelucht dat de schade al bij al heel goed meevalt”, besluit Louis-Philippe. (BVC - Foto’s Kurt)

www.tgroendal.be

BEDRIJVEN 6

BizzMine en delaware bundelen krachten

Onder nemers

BizzMine, een toonaangevende speler in software voor beheer van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE) kondigt met trots een strategisch partnership aan met delaware, een wereldwijd gerenommeerd IT consultingbedrijf. “Dankzij delawares expertise op het gebied van integratie kan de BizzMine-oplossing naadloos worden afgestemd op cloudomgevingen in diverse sectoren en worden kant-en-klare best practices toegepast”, klinkt het.

Europese ministers bezoeken visserijsimulator van VDAB

De visserijsector staat voor de uitdaging om voldoende, goed opgeleide medewerkers te vinden. Dat is niet alleen in Vlaanderen een uitdaging, maar ook in andere Europese regio’s. Daarom bezocht een delegatie met de Europese ministers van Visserij eind maart het maritiem opleidingscentrum van VDAB in Zeebrugge. Het heeft voorzieningen om mensen op te leiden voor het knelpuntberoep werktuigkundige in de scheepvaart, maar ook voor andere functies aan dek of in de machinekamer. De samenwerking tussen VDAB, onderwijs en privépartners zoals DEME en Jan De Nul is Europees een voorbeeld om de tekorten in de sector aan te pakken, zo bleek.

1/10

Slechts 1 op 10 bedrijven ziet de toekomst positief in, blijkt uit de Voka Weetstraatenquête bij 400 West-Vlaamse ondernemingen. Voka - Kamer van Koophandel WestVlaanderen stelt vast dat de problemen in onze economie ook de komende maanden niet voorbij zullen gaan. De helft van de bedrijven schat de economische situatie vandaag negatief tot zeer negatief in, en dat blijft ook de komende maanden zo. In de industrie is nog maar 1 op de 4 bedrijven ervan overtuigd dat België een aantrekkelijk land is om nieuwe investeringen te doen. Voka WestVlaanderen trekt de komende weken met de resultaten van de Weetstraatenquête naar alle partijvoorzitters om hen te wijzen op de urgentie van de situatie.

West-Vlaamse BMW-garages planten een boom per verkochte elektrische wagen

BMW Le Couter & Lemmens-Le Couter, de lokale BMW-garages in Waregem en Tielt, hebben een duurzaamheidscampagne gelanceerd, met de naam ‘Tijd om een versnelling hoger te schakelen’. In samenwerking met de Belgische bosaccelerator Go Forest zullen zij de komende jaren een boom planten voor elke elektrische auto die ze verkopen. Zo willen ze de duurzame keuze van hun klanten extra belonen en tegelijkertijd iets teruggeven aan de natuur. Via de actie plannen de garages jaarlijks 600 bomen te planten in België. BMW heeft wereldwijd verschillende duurzaamheidsinitiatieven lopen. Stijn Le Couter: “Als lokale concessiehouder denken we ook actief na over hoe we duurzaamheid kunnen integreren in onze business. Zo investeerden we de voorbije jaren sterk in zonne-energie maar ook in laadinfrastructuur die ook publiek toegankelijk is. Zo hopen we de elektrificatie in België extra te ondersteunen.”

magazine
7 IN HET KORT
Werner Lemmens, Inge Le Couter, Eve Vanhoutteghem en Stijn Le Couter.

Uitbreiding van activiteiten na overname

Depotter Vastgoedadviseur verstevigt positie in de Westhoek

Depotter Vastgoedadviseur is sinds 10 jaar actief in de Westhoek. Recent nam het bedrijf de verkoop-, verhuur- en rentmeesterschapsactiviteiten van immokantoor White House over. Met deze stap verstevigt het familiale bedrijf zijn positie in de regio.

Matthieu Depotter startte in 2014 met zijn activiteiten in de wereld van de immobiliën en projectontwikkeling. Na een gestage groei kwam zijn zus Julie mee in het bedrijf. Zij kwam uit de financiële sector en focust vooral op het uitbouwen van een stabiele structuur en de financiële opvolging, terwijl Matthieu de operationele kant en de verkoop voor zich neemt. Ondertussen groeide het team naar 6 personen. In 2019, bij het vijfjarige bestaan van het bedrijf, analyseerden ze grondig hun eigen zaak en voerden een rebranding uit. Daarom voerden ze een lichte naamswijziging door zodat de 2 evenwaardige takken van hun bedrijf duidelijker werden: Depotter Vastgoedadviseur en Depotter Bouwexpert.

Het kantoor werd toen ook omgebouwd tot een belevingskantoor met een klantenzone die laagdrempelig is en een huiskamergevoel creëert. Depotter zet ook in op duurzaamheid. Het investeerde daarom in digitale schermen in de etalage van het kantoor en de borden aan de gevels van de panden die ze verkopen worden steeds opnieuw gebruikt. “Je moet je als lokale speler proberen te onderscheiden

“Dankzij dit laatste ontbrekende stukje in ons aanbod is de puzzel nu volledig.”
— JULIE EN MATTHIEU DEPOTTER

van de concurrentie in deze zeer competitieve markt. Daarom zetten we sterk in op duurzaamheid en kwaliteit”, verklaart Julie Depotter.

“De eerste jaren hebben we hard gewerkt om een solide basis neer te zetten en gestaag te groeien. In onze zoektocht naar een administratief bediende, kwamen we in contact met White House, dat een overnemer zocht voor hun immo-tak. Zij hadden al een mooie portefeuille in de wereld van het rentmeesterschap. Dat was het enige onderdeel dat nog in ons aanbod ontbrak. De overname kwam eigenlijk onverwacht, maar we beseften meteen dat dit het ideale moment was om de sprong te wagen. De bediende had de overstap naar ons bedrijf al gemaakt, wat als grote voordeel heeft dat

zij de klanten al goed kent en ze voor hen dus een bekend gezicht is.”

Rentmeesterschap

“Rentmeesterschap is vaak een minder gekend begrip. Het houdt in dat we instaan voor het privatief beheer van vastgoed. We helpen investeerders zowel op zakelijk, financieel als technisch vlak. We beheren alles op het vlak van administratie, zoals het innen van huurgelden, uitvoeren van betalingen, opvolgen van slechte betalers, de indexatie van huurprijzen,… Bij schade of defecten volgen we alles op in samenspraak met de eigenaar. Maandelijks krijgt die ook een rapportering over de stand van zaken”, alsnog Julie.

“We zijn zeer tevreden met de overname. Dankzij dit laatste ontbrekende stukje in ons aanbod is de puzzel nu volledig. Hierdoor konden we onze positie op korte termijn verstevigen, wat meteen merkbaar is in een groeiend aantal dossiers. Met ons immo-aanbod zijn we nu sterk verankerd in de Westhoek, van Heuvelland over Poperinge, Vleteren, Langemark tot Ieper, terwijl we met Depotter Bouwexpert in een ruimere omgeving actief zijn”, besluit Matthieu. (FL)

www.depotter.immo

BEDRIJVEN

Je hebt een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.

Vraag van de week

Hoe kan ik mijn voedingsproducten duurzaam verpakken?

In een tijdperk waarin milieubewustzijn en duurzaamheid steeds belangrijker worden, staat de voedingsindustrie voor de uitdaging om haar verpakkingsmethoden te heroverwegen. Duurzame verpakkingen worden niet alleen gezien als een ethische keuze, maar ook als een cruciale stap naar het verminderen van de ecologische voetafdruk en het behoud van kostbare natuurlijke hulpbronnen. Die verschuiving naar duurzaamheid heeft de industrie gedwongen om innovatieve oplossingen te vinden die zowel het milieu sparen als de kwaliteit en veiligheid van voedselproducten garanderen.

Eén van de belangrijkste aspecten van duurzame verpakkingen is het gebruik van hernieuwbare en biologisch afbreekbare materialen. Traditionele kunststoffen, die vaak worden gebruikt in verpakkingen, dragen bij aan de wereldwijde plasticvervuiling en hebben een langdurig negatief effect op het milieu. Daarentegen zijn materialen zoals bioplastics, die worden geproduceerd uit plantaardige bronnen zoals maïszetmeel of suikerriet, een veelbelovend alternatief. Deze materialen zijn niet alleen hernieuwbaar, maar ze hebben ook het potentieel om af te breken in natuurlijke componenten, waardoor de impact op het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

Naast het gebruik van bioplastics, zijn er ook andere innovatieve benaderingen voor duurzame verpakkingen die worden verkend binnen de voedingsindustrie. Voorbeelden zijn composteerbare

Ook een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

vraaghet@voka.be

verpakkingen, die volledig afbreken tot compost en dus geen residu achterlaten, en verpakkingen gemaakt van gerecycleerde materialen, die de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderen en afval verminderen. Een ander belangrijk aspect van duurzame verpakkingen is het minimaliseren van het gebruik van verpakkingsmateriaal zonder concessies te doen op het vlak van de bescherming en de houdbaarheid van voedingsmiddelen. Dat kan worden bereikt door middel van slim ontwerp en innovatieve technologieën zoals vacuümverpakkingen en gasinertechnieken, die de versheid van voedsel verlengen zonder dat extra lagen verpakkingsmateriaal nodig zijn.

Rol van consumenten

Bovendien spelen consumenten een cruciale rol in de adoptie van duurzame verpakkingen. Bewustwording en educatie over de voordelen van duurzame verpakkingen kunnen consumenten aanmoedigen om milieuvriendelijkere keuzes te maken bij het kopen van voedingsmiddelen. Het is belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van de impact die hun aankoopbeslissingen hebben op het milieu en dat zij actief deelnemen aan het streven naar duurzaamheid binnen de voedingsindustrie.

Kortom, duurzame verpakkingen vormen een essentieel onderdeel van de toekomst van de voedingsindustrie. Door het gebruik van hernieuwbare materialen, innovatieve ontwerpen en betrokkenheid van consumenten kunnen we streven naar een industrie die niet alleen voedzaam voedsel levert, maar ook bijdraagt aan een gezonder milieu voor toekomstige generaties.

Ben je actief in de food- of beveragesector? Dan is onze nieuwe community misschien wel iets voor jou. Je leest er alles over op pagina 50-51.

VOKANIEUWS 9
VOKA-NIEUWS

Het Voka-verkiezingsmemorandum

is een praktisch draaiboek om op verschillende domeinen en over bevoegdheidsniveaus heen maatregelen te nemen die West-Vlaanderen, Vlaanderen en België klaarmaken om de grote transities succesvol aan te pakken. Dit zijn de 4 hefbomen waarop de focus moet liggen: een dynamische arbeidsmarkt, opnieuw naar de Europese top met ons onderwijs, meer inzetten op innovatie en valorisatie, en duurzame transities.

Opnieuw naar de Europese top met ons onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor welzijn en welvaart. Het is de beste investering in de enige Vlaamse grondstof die we hebben: kennis en talentontwikkeling waaruit het vermogen volgt om te ondernemen, te innoveren en creatief te zijn. Goed onderwijs is ook het fundament voor een vlot werkende arbeidsmarkt en een productieve economie. Maar het belangrijkste fundament in onze welvaartsstaat vertoont alarmerende barsten. Dit is wat we vragen.

» Begeleid en ondersteun (aan de hand van het STEMPact) jaarlijks minstens 10 West-Vlaamse scholen om stateof-the-art STEM-onderwijs aan te bieden.

» Richt een Talentcenter op in WestVlaanderen. Klassen uit het laatste leerjaar van het lager onderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs kunnen daar terecht om interesses, cognitieve vaardigheden, motorische vaardigheden, technisch inzicht, motivatie en andere parameters te meten. Leerlingen kunnen hun talentenrapport gebruiken bij hun studiekeuze.

ONZE AMBITIE IN CIJFERS

30.000

» Bouw samen met VIVES de FIRST® LEGO® League verder uit in onze provincie.

» Versterk de samenwerking met Techniekacademie en zorg dat ondernemingen meer op de hoogte zijn van de (samenwerkings) mogelijkheden.

2.000

inschrijvingen aan West-Vlaamse kennisinstellingen West-Vlaamse leerlingen die duaal leren volgen in het secundair onderwijs

10 VOKA-NIEUWS
LAAT DE ONDERWIJSKWALITEIT OPNIEUW EXCELLEREN

» Tegen 2030 moeten minstens 2.000 leerlingen kiezen voor duaal leren in het secundair onderwijs in West-Vlaanderen.

» Flexibiliseer de randvoorwaarden van duaal leren voor ondernemingen. Het aantal uren op de werkvloer moet kunnen variëren van opleiding tot opleiding. De definitie van een werkplek moet flexibeler zijn en opleidingscentra moeten ook beschouwd worden als werkplek.

» Krik het imago van duaal leren op: duaal leren is een sterk merk en dat moet ook getoond worden door de verschillende partners.

» Update de knelpuntberoepen voor economische migratie jaarlijks.

» Laat ons met FIT en VDAB elk jaar 2 talentmissies en jobbeurzen organiseren in landen met potentieel om (hoogopgeleid en technisch) talent aan te trekken.

» Wij bouwen ook de International School Ghent verder uit met een sterke secundaire component en maken die bekend bij West-Vlaamse ondernemingen.

ROEP DE BRAINDRAIN UIT WEST-VLAANDEREN EEN HALT TOE

» Maak het verder mogelijk om unieke, arbeidsmarktgerichte opleidingen aan te bieden in onze provincie. Onze West-Vlaamse kennisinstellingen moeten hun aanbod op vlak van microdegrees en postgraduaten verder kunnen uitbreiden. Bied masteropleidingen aan in WestVlaanderen die aansluiten bij de noden van onze West-Vlaamse arbeidsmarkt.

» Laat studenten van bij de start van hun academische carrière kennismaken met de bedrijfswereld aan de hand van bedrijfsbezoeken, stages of andere laagdrempelige activiteiten.

» Breid het Engels in het hoger onderwijs verder uit om West-Vlaanderen internationaal als sterke kennisregio te positioneren.

Lees meer over onze voorstellen voor onderwijs op

Voka opent eerste Talentcenter in West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel WestVlaanderen opent in september 2024 het eerste Talentcenter in West-Vlaanderen. In een Talentcenter worden kinderen tussen 12 en 14 jaar begeleid om een studiekeuze te maken die het best aansluit bij hun talenten en interesses. Het Talentcenter wordt ingericht bij Flanders Make in Kortrijk, een hoogtechnologische, inspirerende omgeving waar de kinderen ook al eens kunnen proeven van wetenschap en technologie om zo hun horizon te verbreden.

Elk jaar veranderen 18.000 leerlingen in Vlaanderen van studierichting. Met het Talentcenter wil Voka West-Vlaanderen er mee voor zorgen dat ouders en leerlingen een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde studiekeuze maken. Het wil er met het Talentcenter in Kortrijk ook toe bijdragen dat kinderen een positieve studiekeuze maken en daarbij ook de kwaliteitsvolle technische of beroepsgerichte studierichtingen overwegen.

Leerlingen komen met de klas naar het Talentcenter en voeren er testen en proefjes uit, zoals een VR-spel dat technisch inzicht test. Er zijn ook motorische testen en cognitieve taal- en rekentesten. De leerlingen krijgen na afloop een gepersonaliseerd talentenrapport met daarin vrijblijvend de mogelijke studierichtingen in de regio die aansluiten bij hun interesses en talenten. Ook voor ouders is het gepersonaliseerde advies nuttig, aangezien ze vaak niet voldoende op de hoogte zijn van het scala aan studiemogelijkheden in hun regio.

Geïnteresseerde scholen zullen zich na de paasvakantie kunnen registreren. De eerste testdagen vinden plaats in september. Het Talentcenter zal telkens geopend zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Meer info:

west-vlaanderen@talentcenter.vlaanderen

ZORG VOOR EEN BETERE MATCH TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
“Ruim

aanbod voor bedrijven die (willen) zakendoen in Frankrijk”

Voka West-Vlaanderen neemt heel wat initiatieven

Er valt de laatste weken en maanden niet naast te kijken: heel wat West-Vlaamse ondernemingen kijken richting Frankrijk om hun business te laten groeien. “Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil hierop inspelen door West-Vlaamse ondernemingen met Franse ambities bij te staan in elke fase van hun groeipad”, aldus regiovoorzitter Hilde Dejonghe.

De anekdotes van West-Vlaamse bedrijven die zich vestigen in Frankrijk – vooral in de regio Hauts-de-France – zijn legio. Daarom besloot Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen om in samenwerking met Nord France Invest een onderzoek te doen en de evolutie in kaart te brengen. De laatste 5 jaar (van 2018 tot en met 2022) hebben maar liefst 27 WestVlaamse bedrijven een belangrijke investering gedaan in Noord-Frankrijk, zo blijkt. De West-Vlaamse investeringen zijn daarmee goed voor ruim de helft van de 52 Vlaamse investeringen in die periode. En die cijfers zullen de komende jaren nog aanzienlijk stijgen, want enkele belangrijke investeringen (zoals die van Claerebout Potatoes, Agristo, Mulder Snack Foods en Desotec) zijn nog niet meegenomen in de cijfers. Het onderzoek veroorzaakte een sneeuwbaleffect, want ook andere West-Vlaamse ondernemers kijken nu al voorzichtig over de grens.

“Het is duidelijk dat onze bedrijven willen blijven groeien. En om te groeien heb je ruimte, arbeidskrachten en een gunstig ondernemersklimaat nodig”, vertelt ook gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Het is duidelijk dat steeds meer West-Vlaamse ondernemers die elementen vinden aan de andere kant van de grens. We waarschuwen onze beleidsmakers hier al langer voor. Een optimaal flankerend beleid is cruciaal om de groei van onze bedrijven mogelijk te maken en daar lijken onze politici amper nog van wakker te liggen. In de tussentijd zullen we er alles aan doen om onze ondernemingen maximaal te ondersteunen in hun groeiambities, ook als dat betekent dat ze die in Frankrijk kunnen realiseren”, aldus Mons.

BEDRIJVEN 12
VOKA-NIEUWS

“We zijn ervan overtuigd dat we met ons aanbod alle bedrijven kunnen bijstaan met hun Franse ambities. Ook voor eerstelijnsadvies en het op weg zetten van ondernemingen zijn we uiteraard beschikbaar”, vertelt regiovoorzitter Dejonghe. “Hiervoor worden we ook gesteund door KPMG Tax, Legal & Accountancy, die bevoorrecht partner wordt in dit verhaal. Met hun expertise in Frankrijk zullen ze onze West-Vlaamse bedrijven zowel tijdens onze events en trajecten als bij één-op-één vragen rond tax, legal en accountancy kunnen bijstaan”, besluit ze.

3 doelgroepen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zet in op 3 specifieke doelgroepen: ondernemingen die nog niet actief zijn in Frankrijk en willen aftasten of het iets voor hen kan zijn; ondernemingen die effectief willen starten in Frankrijk en een actieplan willen maken en ondernemingen die beginnend actief zijn in Frankrijk en hun werking willen professionaliseren; en ondernemingen die doorwinterd zijn in het zakendoen met Frankrijk en er een vestiging hebben.

Voor de eerste 2 doelgroepen voorzien we volgende activiteiten en trajecten:

• Beyond Borders Frankrijk (kickoff: donderdag 17 oktober 2024): een kortlopend traject van 4 sessies in groep. Aan de hand van praktische tools en informatie, businesscases, en tips & tricks van experten geven we je alle informatie om jouw bedrijf succesvol op te starten en te laten groeien in Frankrijk. Je krijgt de mogelijkheid tot persoonlijke coaching en evaluatie na elke bijeenkomst en maakt een markt-actieplan op maat van jouw bedrijf.

• Voka What’s Hot bij Galloo (vrijdag 13 december 2024 van 8.00 tot 10.00 u.): deze What’s Hot draait helemaal rond zakendoen in Frankrijk. De firma Galloo is gepokt en gemazeld in Frankrijk en deelt zijn voornaamste tips & tricks rond het zakendoen over de grens. We sluiten af met een heel gerichte speeddate, waarbij we vraag en aanbod samenbrengen.

• Cross-border Golftoernooi (vrijdag 21 juni 2024 vanaf 11.00 u.): deze dertiende editie vindt plaats in de Golf Club van Saint-Omer. Je krijgt ook de mogelijkheid tot golfinitiatie én een bedrijfsbezoek bij Fourneo. Het is de perfecte kans om je Frans-Belgisch-Luxemburgse netwerk uit te breiden op een sportieve manier.

Gloednieuwe Community Voka France

Klap op de vuurpijl is onze gloednieuwe Community Voka France voor ondernemingen die een vestiging hebben in Frankrijk. “Ondernemers met een eigen vestiging in Frankrijk kennen ondertussen de belangrijkste kneepjes van het vak. Een vestiging opzetten, hr-beleid, de Franse sales-aanpak… Al die zaken zijn gekend bij deze doelgroep”, vertelt regiovoorzitter Dejonghe. “Voka France heeft de ambitie om die ‘next step’ te zijn voor ondernemingen die hun eerste stappen al gezet hebben in Frankrijk maar willen blijven doorgroeien. In 4 community-events, die een mix zullen bieden van hoogstaande keynotesprekers, kwalitatieve netwerking en een topomkadering, kunnen die ondernemingen samen met gelijkgestemde ondernemers, CEO’s en C-levels de volgende stap zetten in hun Franse verhaal”, aldus Dejonghe.

Programma Voka France 2024

• Event 1: De economische heropstanding in Duinkerke (maandagavond 3 juni 2024Radisson Blu Hotel, Duinkerke). Panelgesprek met Daniel Deschodt (Haven Duinkerke), Patrice Vergriete (burgemeester Duinkerke en Frans Minister van Transport), Francois Lavallée (CCI HdF), Franck Gonse (vakbond).

• Event 2: Keynote met Guido Dumarey (Punch – Dumarey Group) (donderdagavond 26 september 2024 – locatie TBC). De Dumarey Group flirt met de kaap van 1 miljard euro omzet. Een groot deel daarvan wordt gegenereerd door de Punch-vestiging in Straatsburg. Dat levert Guido Dumarey elk jaar een uitnodiging op van president Macron om samen met de 200 grootste werkgevers van Frankrijk van gedachten te wisselen. Dumarey is dus dé geknipte man om onze community te inspireren over groeien in Frankrijk.

• Event 3: Het ondernemersverhaal van de familie Mulliez (AuchanGroup) (najaar 2024 – Auchan Group, Ronq). De hypermarktgroep Auchan is een naam als een klok in Frankrijk en ver daarbuiten. Met een jaarlijkse omzet van meer dan 30 miljard euro en meer dan 160.000 werknemers is het zonder twijfel hét grootste bedrijf in onze contreien. Uit eerste hand van de familie Mulliez krijgen we een exclusieve blik achter de schermen.

• Event 4: Keynote met Minister van Industrie Roland Lescure (voorjaar 2025 – Villa Cavrois, Lille) Als Minister van Industrie is Roland Lescure één van de spilfiguren in de recente revival van Noord-Frankrijk. In een exclusieve keynote doet hij de toekomstplannen van de Franse regering met de regio uit de doeken.

Meer info:

tom.vermeersch@voka.be

BEDRIJVEN 13

www actamanagement be info@actamanagement be

Dam 23 – Kortrijk

056/20.22.20

info@connect2c.be

www.connect2c.be

Met ons advies en ondersteuning inzake t telefonie en energie , kan u zich zonder zorgen concentreren op uw zaak. Sinds 2005 zet ons familiebedrijf in op de beste service én dat 24/7.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat van uw bedrijf en wensen en ontdek wat uw besparing kan zijn!

Enkele van onze tevreden klanten :

Voka Ladies Verderkijkers in het teken van inspiratie en innovatie

Als CEO van Extremis stippelt Valentine Batjoens het pad uit om de ambities van het bedrijf waar te maken, via innovatie en verdere internationale expansie. De geknipte persoon dus om tijdens Voka Ladies Verderkijkers over die thema’s in gesprek te gaan.

Valentine Batjoens was jaren actief bij Renson, dat ze hielp transformeren van lokale kmo tot internationale speler. “Als commercieel verantwoordelijke was het mijn rol om markt- en klantengroei te realiseren, via zowel verdieping als verbreding. Renson startte met ventilatie; later kwamen daar ook zonnewering en terrasoverkappingen bij. Ik leerde Extremis kennen als partner van NOA, een groene oase rond 30 outdoor designmerken als inspiratie voor professionals en consumenten.

Valentine is nu iets meer dan een jaar CEO bij Extremis. “Ik ben aangesteld om het pad uit te stippelen naar de ambitie om de omzet te verdubbelen. Daarvoor hebben we 2 sleutels: enerzijds internationale expansie en anderzijds productinnovatie. Extremis is zeer product driven. 10% van onze omzet gaat naar ontwikkeling. Voor een klein bedrijf als het onze – we werken in totaal met een 60-tal mensen – is dat een grote investering. We hebben een team van 6 dat fulltime bezig is met de ontwikkeling van buitenmeubilair met toegevoegde waarde. Een ander pad is onze go to market. Daarvoor werken we met dealers; zowel voor de residentiële als voor de corporate markt. In de VS hebben we een partner waarmee we al een grote groei hebben kunnen realiseren op de Amerikaanse markt. Nu willen we daar ook zelfstandig een netwerk uitbouwen. Er werken al 6 mensen voor ons en we hebben geïnvesteerd in een warehouse.”

Uitdagingen

Bij groei komen natuurlijk ook heel wat uitdagingen kijken. “Je kan met het management wel een visie hebben, maar die moet je natuurlijk samen met de mensen in de organisatie uitvoeren. Een challenge is dan ook om medewerkers klaar te maken voor die evolutie van Extremis 1.0 naar 2.0. We versterken de organisatie ook verder met competenties die we vroeger niet in huis hadden. Op het vlak van digitalisering willen we bijvoorbeeld nog verder gaan, met een toegankelijk digitaal platform voor alle stappen die een klant doorloopt: van offertes en bestellingen tot orderopvolging en klachtenafhandeling.”

Valentine gelooft sterk in netwerking en de kracht van externe inspiratie. Dat is dan ook de reden dat ze komt spreken op het Voka Ladies Verderkijkers-event op 21 mei. “Vrouwen hebben evenveel capaciteiten als mannen, maar soms hebben we misschien

de neiging om alles perfect te willen doen. Ik wil andere vrouwen vanuit mijn ervaring inspireren om ambitie aan de dag te leggen om zaken vast te pakken, vorm te geven en dingen te doen bewegen. Het is ook altijd verrijkend om te horen met welke valkuilen anderen te maken krijgen, én hoe ze daarmee omgaan.” (JV - Eigen foto)

Praktisch

Het Voka Ladies Verderkijkers-event vindt plaats op 21 mei bij Howest, Campus Kortrijk Weide – The Penta. Na haar keynote gaat Conny Vandendriessche in gesprek met Anne Santens, Valentine Batjoens en Caroline Rigo. Er staan ook interactieve break-outs en uiteraard heel wat netwerking op het programma.

Hou zeker ook al 17 september (Leading Ladies in Seafood & Blue Economy) en 13 november (Leading Ladies in Art) vrij.

BEDRIJVEN 15

70 jaar zalig slaapcomfort

We spenderen elk jaar heel wat uren tussen de lakens. Slaapcomfort is dan ook van groot belang voor ons welzijn. Lakebos helpt daar al 70 jaar mee voor zorgen. De veder- en donsfabriek maakt in eerste instantie natuurgevulde donsdekens en hoofdkussens, maar gaat intussen naar de b2b- en b2c-markt met een totaalaanbod aan beddentextiel.

Lakebos Veder- en Donsfabriek is opgestart in 1954. “Onze kernactiviteit is de productie van natuurgevulde donsdekens en hoofdkussens. Gezien wij onze productie volledig in huis doen, beschikken wij over een heel ruim gamma, waarbij ook speciale types en afmetingen geen probleem vormen. In de loop der jaren is het assortiment uitgebreid met bedlinnen zoals synthetische dekbedden, hoeslakens, donsdekenovertrekken en matrasbescherming. De productieruimte is ongeveer 6.000 m² groot en bevindt zich volledig in Ieper.”

Online en offline verkoop

Aanvankelijk verkocht Lakebos de producten vooral b2b, als bijproduct in de betere meubelzaak en aan vastgestelde prijzen, die iedereen respecteert. “Onze producten vergen een grondige productkennis om ze passend aan de man te kunnen brengen. De consument verdient die degelijke, gefundeerde uitleg, want het gaat over hoogwaardige kwaliteit. Wij merken duidelijk dat dit belangrijke verkoopargumenten zijn. Daarbij komt nog de onstuitbare weg van de consument naar

“Mensen kopen onze producten voor onze gekende kwaliteit en duurzaamheid.”

online shoppen, waardoor bepaalde verkooppunten het nog moeilijker hebben. Wij volgen de consument in deze transitie en bieden nu dus zowel b2b als b2c aan. We hebben ons online aanbod versterkt door onze pilootwinkel, die zich naast het bedrijf bevindt. Daar kunnen wij alle mogelijke informatie over onze kwaliteitsproducten verstrekken en beschikken we ook over een ruime voorraad.”

PUBLIREPORTAGE 16

Wellnesskuur

In de 70 jaar die Lakebos bestaat, is kwaliteit altijd de leidraad geweest. “We hebben die kwaliteit in alle productiestappen onder controle. Donsdekenproductie in eigen land op deze schaal is in België tegenwoordig een unicum. Daarnaast maken we het onderscheid met een service waarbij we uw donsdeken volledig opfrissen. Deze service is exclusief voor Lakebos donsdekens. Tijdens deze behandeling kunnen we ook het type en de afmetingen aan de nieuwe noden aanpassen. Noem het gerust een wellnesskuur voor het donsdeken, die je idealiter om de 10 jaar laat uitvoeren en die mensen bij ons makkelijk online kunnen aanvragen. Dat doet niemand ons na. Mensen kopen ons voor onze gekende kwaliteit en duurzaamheid”, gaat Johannes verder. “Wie een Lakebos-donsdeken koopt, zit voor veel jaren goed. We spelen ook sterk in op het ecologische aspect. Zo is de oorsprong van de dons die wij aankopen volledig traceerbaar en winnen wij de dons op een diervriendelijke manier. Die aanpak typeert ons volledig productassortiment.”

Zomerdonsdekens

Mooie toekomst

“Zolang wij ons aan de veranderende marktsituaties en consumentenwensen kunnen aanpassen, zal er altijd een plaats zijn voor onze kwaliteitsproducten. In onze pilootwinkel en in onze online shop houden wij de vinger aan de pols van de consument, zodat we voortdurend mee kunnen evolueren. Dat is nodig, want mensen zullen altijd behoefte hebben aan een heerlijke nachtrust. Daarbij zullen duurzame kwaliteitsproducten sowieso sterk blijven scoren. Niet voor niets hebben wij de erkenning ‘Belgisch vakmanschap’ verkregen” De Lakebos-slapers kunnen de traditionele slogan van het bedrijf – ‘Welbehagen door kwaliteit’ – volmondig beamen. “Die slogan geldt nog steeds en zal ook in de toekomst een zekerheid blijven. We kijken ernaar uit dat te kunnen blijven bieden, ook door ons uniek DNA: ik ben de tweede generatie, terwijl we al 70 jaar bestaan. Het is stilaan tijd voor opvolging, zou je denken”.

Woningen zijn steeds beter geïsoleerd, waardoor er een groeiende vraag is naar minder warme donsdekens. “Hier komen wij aan tegemoet met onze reeks ‘Estival’zomerdonsdekens. In vergelijking met pakweg 15 jaar geleden, merken we dat consumenten vandaag steeds meer investeren in unieke ervaringen en belevingen. Elke nacht wegdromen onder een Lakebos is een échte beleving en verrijking van het leven. De aankoop van een Lakebos donsdeken is daarom niet alleen de keuze voor een kwaliteitsproduct, maar ook de keuze voor het creëren van onvergetelijke momenten en warme herinneringen. Daar zijn wij stellig van overtuigd.”

Diksmuidseweg 150 – 8900 Ieper – info@lakebos.be – www.lakebos.com

“Nood aan strategische visie over Vlaanderens rol binnen Europa”

Interview met Prof. Marc De Vos

Zonder Europa zouden de afzonderlijke lidstaten nergens staan, maar tegelijk is het een reus op lemen voeten. Het is één van de overtuigingen die Marc De Vos neerpent in zijn recente boek ‘Grootmacht Europa – de omwenteling van de Europese Unie’. De beleidsstrateeg, opiniemaker en specialist Europees recht pleit voor dringende actie om de positie van het ‘oude continent’ te verstevigen en voor een duidelijke visie over wat Vlaanderen daarbinnen kan betekenen.

De Europese Unie wordt volgens u een geostrategisch project. Wat bedoelt u daarmee?

“De EU is destijds in eerste instantie opgericht om vrede en stabiliteit te bevorderen na de verwoestende gevolgen van de 2 wereldoorlogen. Met de landen die nu in de wachtrij staan om lid te worden (Oekraine en de westelijke Balkan, nvdr), wil Europa vooral een groter geografisch gebied domineren. Dat is logisch en pragmatisch, want de wereld(orde) verandert voortdurend en Europa moet daarop reageren. Kijk maar naar de Russische imperiale ambities

BEDRIJVEN 18

in Oekraïne en Moldavië, en naar de splijtzwam tussen de Verenigde Staten en China. Het gevolg is dat Europa zich minder als een ‘marktproject’ profileert, maar als politieke gemeenschap tegenwoordig vooral begaan is met veiligheid, grenzen afbakenen en militaire samenwerking.”

Is de derisking-strategie die de Commissie Von der Leyen voordraagt, vooral daarop geënt?

“Het impliceert inderdaad dat Europa zich vooral als een centrum van ‘harde’ markt (geopolitiek en veiligheid) manifesteert en minder bezig is met de ‘zachte’ vrijhandelsmarkt. Daarom zijn ook heel wat maatregelen genomen om de globalisering terug te dringen. Omdat handel drijven als een potentieel gevaar wordt gezien, is het nog belangrijker geworden zich vooraf af te vragen met wie en hoe je gaat samenwerken voor handel, maar ook na te denken over wat we in Europa zelf willen verankeren. Door de continu evoluerende wereldorde beseft Europa dat het weerbaarder en autonomer moet worden. Derisking is eigenlijk een vorm van protectionisme en autonomie, een politiek die de Verenigde Staten en China al langer en breder handhaven.”

Hoe moet Vlaanderen zich binnen die context gaan positioneren?

“Dat is iets waarmee de Vlaamse politici op dit moment helaas niet proactief bezig zijn. Nochtans is het dringend tijd om op dat vlak zeer goed ons huiswerk te maken. Kijk, op basis van individuele subsidiedossiers kan je nooit winnen. Daar schuilt meteen ook een groot strategisch verhaal voor de West-Vlaamse economie, die moet opboksen tegen de sterke (Noord-)Franse concurrentie. Omwille van de schaalgrootte en individuele subsidiedossiers staat die laatste een stuk sterker. Onze zuiderburen hebben een lange traditie in het ondersteunen van strategische sectoren. Bovendien

“De Europese interne markt zou een hefboom moeten zijn voor het bereiken van strategische doelstellingen.”

kunnen de ondernemingen daar rekenen op staatssteun in energieprijzen, in de vorm van gesubsidieerde nucleaire energie. Eigenlijk is dat oneerlijke concurrentie, maar als je dat op Europees niveau aan de kaak wil stellen, moet je daarvoor een coalitie vormen met andere benadeelde landen. Pas op: wij moeten de Franse aanpak niet kopiëren, maar wel gerichte keuzes maken waarmee we ook voldoende schaalgrootte kunnen creëren, door geld te mobiliseren voor een duidelijk omlijnde investeringsstrategie. Nederland toont op dat vlak veel meer ambitie, met een sterke economische focus en een overheid die strategische beslissingen durft nemen. Als de Verenigde Staten, China en onze buurlanden zoveel gewicht in de schaal gooien mogen wij niet achterblijven.”

Is de EU in staat om strategische autonomie te bereiken?

“Strategische autonomie hoeft geen synoniem te zijn voor het zich volledig terugtrekken binnen de ‘wallen’ van Europa. De Europese Unie kan perfect het midden houden tussen de Verenigde Staten en China, die strijden voor de positie van belangrijkste wereldmacht. De grote troef die Europa heeft, is de interne markt, die een hefboom zou moeten zijn voor het bereiken van strategische doelstellingen. Daarbij is het cruciaal dat er geen nationalistische gevoelens binnen de lidstaten afzonderlijk worden aangewakkerd, maar dat er op economisch vlak een hechte samenwerking komt voor bepaalde strategische clusters waarvoor je veel investeringspotentieel kan creëren. De manier waarop de Europese vliegtuigbouwer Airbus tot stand is gekomen, is een goed voorbeeld van een project dat navolging verdient. Het kanaliseren van de Europese rijkdom naar strategische economische projecten, is een goede manier om meer middelen te genereren voor gemeenschappelijke Europese noden.”

Welke alternatieven zijn er om meer budgetten voor Europa vrij te maken?

“Het creëren van extra schulden, zoals enkele jaren geleden is gebeurd met de 750 miljard euro aan relancemaatregelen voor de gevolgen van de coronapandemie, lijkt me geen evident plan, wegens politiek gevoelig en moeilijk haalbaar. Vanuit de lidstaten meer middelen naar Europa laten stromen, is ook weinig realistisch, vermits zo goed als elk land het water tot aan de lippen heeft staan. Dat er iets zal moeten gebeuren, is duidelijk: Europa heeft er mettertijd zoveel bevoegdheden bijgekregen, dat daar meer middelen tegenover moeten staan. Anders zal het niet lukken, want eigenlijk wordt Europa te weinig gefinancierd. Het is belangrijk om, met de nodige creativiteit, extra middelen voor Europese doeleinden te vergaren.”

Wat is volgens u de meest haalbare oplossing?

“De meest zuivere oplossing is alvast een Europese inkomensbelasting, waarmee je meteen ook een rechtstreekse democratische lijn tussen de burgers en Europa creëert. In het ideale geval wordt de belasting geïnd door een Europees belastingvehikel, dat dan telkens duidelijk aan de mensen laat weten wat Europa voor hen in het afgelopen jaar heeft betekend. Zou zo’n inkomensbelasting tot veel scepsis leiden?

Ja, want die is er nu al, omdat mensen onvoldoende weten wat Europa allemaal voor hen doet. Recente opiniepeilingen tonen aan dat het euroscepticisme stijgt. Dat is frappant, want Europa heeft nog nooit zoveel voor de mensen gerealiseerd als in de voorbije jaren. Voorbeelden op overschot: het financieren en evenwichtig verdelen van de coronavaccins, het relancebudget, de reactie op de energiecrisis die is ontstaan door de oorlog tussen Rusland en

BEDRIJVEN 19
“Hoe

groter de Europese ‘club’ wordt, hoe moeilijker het is om elke beslissing unaniem te nemen.”

Oekraïne, de reactie op de inflatie,… Kijk, het is geen toeval dat nieuwe belastingen meestal in oorlogstijd worden uitgevonden. Als we Oekraïne op lange termijn willen ondersteunen in zijn oorlog tegen Rusland, zou je een Europese oorlogsstaatsbon in het leven kunnen roepen. Dat zou meteen de eerste stap zijn in de richting van een eengemaakte financiële markt.”

Hoe kijkt u naar de verdere uitbreiding van de Europese Unie?

“Het is duidelijk dát ze zal uitbreiden, maar een nieuw lidmaatschap zal hopelijk niet meer zo zwart-wit zijn als het nu is. De inhoud van een lidmaatschap zou moeten veranderen. Stel dat Oekraïne lid wordt, een land dat sowieso volledig zal moeten worden heropgebouwd. Een volledig lidmaatschap is dan niet realistisch of wenselijk, tenzij op een termijn die veel te lang zou duren. Als we strategisch willen uitbreiden, zou een potentieel nieuw lid gefaseerd moeten kunnen toetreden. In eerste instantie bundel je de krachten op vlak van veiligheid en militaire samenwerking. De tweede stap is de economische en de derde heeft te maken met het persoonlijke (interne migratie, de democratie, enzovoort). Met andere woorden: je wordt meteen lid van de club, maar geleidelijk. Hanteer je die aanpak niet, dan zal het zeer moeilijk lukken. Hoe groter de club wordt, hoe moeilijker het ook is om elke beslissing unaniem te nemen. Met 35 overeenkomen is uitdagender dan met 27. De elastiek staat nu al tot het uiterste gespannen, waardoor de eenheid ook kwetsbaar is. Met pakweg 3 Orbans (Hongaars premier die door zijn Ruslandpolitiek veel Europese bondgenoten kwijtspeelde, nvdr) zou het onbestuurbaar zijn. Europa is een grootmacht in wording, maar wel een op lemen voeten.”

In welke richting moet de Europese militaire samenwerking evolueren?

“Het is duidelijk dat we niet meer op de Verenigde Staten mogen rekenen. Die hebben onder meer in het Midden-Oosten en in Azië andere katten te geselen. We

Wie is Marc De Vos?

moeten dus voor onze eigen veiligheid zorgen én beseffen dat je die veiligheid ook militair moet afdwingen. Anno 2024 gaan het militaire en het economische hand in hand, want defensie en militaire organisatie hebben tegenwoordig alles te maken met civiele technologie. Wapens en beschermingsinfrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met chips, satellieten, drones en dies meer. Dat moet je dus veel in eigen hand kunnen hebben, zeker nu we waarschijnlijk vertrokken zijn voor mogelijk decennialange moeilijke relaties met Rusland. Het zou me niet verbazen als de uitgaven voor defensie stijgen van 2% naar 3 à 4% van het bbp: kijk maar naar de eerste Koude Oorlog. Dat militaire aspect krachtdadig aanpakken, gebeurt idealiter op Europese schaal. Nu zien we dat de lidstaten afzonderlijk meer in het militaire investeren (de defensie-uitgaven zijn zelfs dubbel zo groot als die van Rusland en even groot als de Chinese), maar omdat dat zeer versnipperd gebeurt, is dat erg inefficiënt. Ook hier moet er dus meer in clustering worden gewerkt, het liefst zo snel mogelijk. Het is een goed idee dat de volgende Europese Commissie een commissaris voor Defensie zou krijgen, zodat we kunnen evolueren naar een Europese Defensie-unie. Strategisch gezien is dat noodzakelijk.”

Liggen daar kansen voor Vlaanderen en België?

“Absoluut. België is onder meer sterk in de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie,

In zijn boek ‘Grootmacht Europa –de omwenteling van de Europese Unie’ legt Marc De Vos de vinger op de zere wonden van de nieuwe EU. De professor heeft, binnen universiteiten en in de denktankwereld, leidinggevende ervaring in Europa en Australië, met de Universiteit Gent als zijn academische thuis. Vanuit zijn fascinatie voor beleid en politiek, was hij ook de stichtende CEO van het Itinera Institute, een onafhankelijke denktank.

en de ruimte is de frontlijn van oorlogsvoering in de toekomst. Er liggen ook kansen in een intensere samenwerking met andere landen. Waarom zou de Benelux zich niet opnieuw als een hecht(er) blok positioneren? Waarom zou imec bijvoorbeeld niet samenwerken met de Nederlandse chipfabrikant ASML? Er zijn mogelijkheden genoeg, als die tenminste worden uitgewerkt binnen een strategische visie, zowel op Belgisch als Vlaams niveau. Het is dan ook cruciaal dat de overheid hier samen met de middenveldorganisaties werk van maakt, zodat het een prioritair deel van een volgend regeerakkoord kan worden.”

(BVC - Foto’s Kurt)

BEDRIJVEN 20

“Perth is een dorp van 2 miljoen mensen”

Julie De Brabandere leidt sinds kort Renson Australia. In augustus 2023 verhuisde ze samen met haar vriend naar Perth. Ze geniet er met volle teugen van de open mentaliteit en de prachtige natuur.

We wonen sinds augustus 2023 aan de Australische westkust. Van hieruit werk ik als regionaal manager voor Renson Oceania. Ook mijn vriend Eduard is hier aan de slag. Als partner op mijn werkvisum geniet hij van dezelfde rechten, zodat ook hij zijn carrière verder kan ontwikkelen.

Renson heeft me prima ondersteund bij het voltooien van alle vereiste administratie. Mijn contract is niet dat van een expat, waarbij je je Belgisch loon behoudt en in België belast blijft. Wij zijn uitgeschreven in eigen land en zijn inwoner van Australië. We staan dus ook op de Australische payroll. Ik ben in augustus naar hier gekomen met een tijdelijk visum en vond dat het afwerken van alle paperassen vlot ging. In december was alles volledig in orde.

In Australië begint elk zakelijk gesprek over koetjes en kalfjes. Concurrenten zijn hier collega’s, de communicatie over nieuwe producten en markttendensen gebeurt in een heel open sfeer. Mensen leven op het ritme van de natuur: ze staan om 5 uur op en stoppen uiterlijk om 17 uur met werken, zodat ze nog voldoende van hun gezin, de natuur en het leven kunnen genieten.

Perth is één van de meest afgelegen steden van de wereld. Ik geraak sneller in Bali dan aan de Australische oostkust. De expat-community bestaat hier vooral uit veel Aziaten, Fransen en een handvol Belgen, maar ook het contact met de lokale bevolking is fijn. Mensen spreken je spontaan aan. Hier wonen 2 miljoen mensen, maar de mentaliteit is die van een dorp.

Naast mijn familie, is mijn grootste gemis vooral culinair. Preparé en paprikachips vind je hier niet. Er zijn weinig goede slagers en bakkers. Dat verzinkt in het niets bij wat Australië te bieden heeft: het altijd goede weer heeft een enorme positieve impact op je mentale gezondheid. Je werkt hier om te leven en van zon, zee en natuur te genieten.

21 INTERNATIONAAL
J ULIE
E R E • A USTRALIË Afwisselend zetten we hier een West-Vlaamse expat en een buitenlandse impat in de kijker.
DEBRABAND

Globius

méér dan een groothandel

• Eerste hulp bij efficiënte verpakking en kostenbeheer

• Kennispartner voor duurzame en ecologische verpakking

• Future proof oplossingen binnen je budget

• Grootste tape dispenser gamma voor Benelux

• Eigen technische dienst voor installatie, onderhoud en herstelling van je machinepark

• Experience center: uitgebreide demonstratie- en testruimte

• Advies op maat van jouw professionele activiteiten

• Expertise ladingzekering en palletstabiliteit

Wat we doen

Met onze expertise, producten en machines helpen we je tijd en kosten besparen. Als waardegedreven bedrijf bieden wij je zorgvuldig gekozen kwaliteitsmerken en ondersteunen we jou op het gebied van:

Tape en toebehoren

Sinds 1998 dé specialist in tape en toebehoren

• Enkelzijdige en dubbelzijdige tape: van budgetvriendelijk tot high-performance

• Dispensers, afrolsystemen en dozensluiters

Wikkelen

Garandeer continuïteit in je verpakkingsproces

• Foliematerialen: diverse types en diktes

• Wikkelaars: van horizontale tot verticale wikkelaars, wikkelrobots en armwikkelaars

• Installatie, onderhoud en herstellingen: wij zorgen voor alles

Omsnoeren

Stevige omsnoering zonder schade aan je goederen

• Omsnoeringsbanden: keuze uit verschillende materiaalsoorten en uitvoeringen zoals polyesterband, pp-band, staalband, bedrukt en onbedrukt

• Omsnoeringsmachines: van handapparaten tot industriele omsnoeringsmachines

• Compleet gamma aan accessoires: bandscharen, haspels, hoekbeschermers en meer

Krimpverpakken

Bescherm en bundel je producten optimaal met krimpfolie

• Krimpfolie: kies een beschermende omverpakking of een mooie uitstraling

• Krimpfolie machines: kennen voor ons geen geheimen

• Advies op maat: wij helpen je de juiste machine te kiezen voor jouw behoeften

Onze hoekstenen voor succes

1 2 3

Betrokkenheid

Globius is een verpakkingspartner die actief met haar klanten meedenkt.

Integriteit

Alles draait rond het opbouwen van langdurige vertrouwensrelaties met onze klanten.

Kwaliteit

Wij houden het materiaalverbruik en jouw kosten zo laag mogelijk zonder in te boeten op kwaliteit.

Hoe kunnen we jou helpen?

Laat je verpakkingsuitdagingen niet langer aanslepen. Profiteer van deskundig advies op maat en ontdek hoe Globius jou kan helpen efficiënt en duurzaam te verpakken.

Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons samen aan de slag gaan.

Meer

Westrozebekestraat 45 8980 Passendale +32 (0)9 242 90 20 info@globius.be globius.be Globius is part of
weten?
de
Scan
QR-code!

STAN DEJONCKHEERE & SVEN DE WEERDT GLOBIUS PART OF JONCKVANSTEEN GROUP

Tips van de expert

Producten in een doos steken, tape errond, op een pallet gooien en inwikkelen maar: klinkt simpel, maar juist verpakken vergt een veel beter doordachte aanpak. Globius helpt bedrijven om in de kosten te snoeien door verpakkingsmachines en de daarmee gepaard gaande producten efficiënt in te zetten. Sven De Weerdt en Stan Dejonckheere lichten meer dan één tipje van de sluier.

1. Durf je hele productieproces in vraag stellen

Stan: “Het is niet omdat je al pakweg 30 jaar op dezelfde manier goederen verpakt, dat het vandaag nog altijd de juiste manier is. Integendeel: de (verpakkings)wereld is enorm geëvolueerd en de technologieën zijn er sterk op vooruitgegaan. Dat biedt heel wat kansen om je bedrijfsprocessen te verduurzamen, iets wat tegenwoordig zowel door de Europese regelgeving als door klanten en leveranciers wordt gevraagd. Daarom is het verstandig om eens een grondige audit van je workflow te (laten) maken. Op basis van de gemeten resultaten kan je samen met een gespecialiseerd bedrijf, zoals Globius, een heel gerichte, moderne en kostefficiënte aanpak uitdokteren.”

2. Leer de nieuwe

technologieën kennen

Sven: “Elk verbeterproces begint bij kennis. Als je niet weet wat de markt biedt, is het moeilijk te weten hoe je je eigen verpakkingssysteem kan verbeteren. Globius speelt daarop in met de bouw van een gloednieuw ‘experience center’ in Passendale. We beschikken er over de meest geavanceerde machines voor tapen, omsnoeren, krimpverpakken en wikkelen en kunnen op dergelijke high end-machines uitgebreide demonstraties geven. Op die manier weet de klant wat er zoal mogelijk is en met welke aanpak hij het meest gebaat is. Vanaf begin juli heten we er iedereen van harte welkom.”

3. Laat je ontzorgen

Stan: “Onze klanten weten uiteraard alles over hoe ze zich met hun producten kunnen onderscheiden, alleen is verpakken nog een aparte specialisatie. Die vereist heel veel kennis over de verpakkingsmachines én over de producten die je daarop gebruikt. Het is de kernactiviteit van Globius om beide harmonieus met elkaar te laten samenwerken, zodat producten echt op de best mogelijke en meest efficiënte manier van punt A naar punt B kunnen worden getransporteerd. Vanuit de jarenlang opgebouwde knowhow en ervaring weten we hoe we dergelijke processen moeten aanpakken. Daarom mag een klant dat facet aan ons toevertrouwen. Wij staan in voor een oplossing met een heel correcte prijs-kwaliteitverhouding, inclusief installatie en nazorg.”

ONTDEK HIER MEER TIPS

Decostere Accountancy

De impact van de Europese regelgeving inzake loontransparantie op uw organisatie

De loontransparantierichtlijn, die op 10 mei 2023 groen licht kreeg van het Europees Parlement, heeft als voornaamste doel de loonkloof en -discriminatie tussen mannen en vrouwen aan te pakken. De lidstaten, waaronder België, hebben de tijd tot 2026 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving. Dit betekent dat tegen 2026 de Belgische wetgeving in overeenstemming moet zijn met de bepalingen van de Europese richtlijn, met als doel een eerlijker en gelijkwaardiger beloningsbeleid realiseren binnen organisaties.

Wat betekent dit nu concreet?

De nieuwe regelgeving verplicht werkgevers om transparantie te bieden aan sollicitanten, zowel in vacatureteksten als tijdens sollicitatiegesprekken, omtrent het startsalaris of de toegepaste loonschaal voor de betreffende functie. Bovendien wordt het verboden voor werkgevers om kandidaten te vragen naar hun vorige salaris.

Eenmaal in dienst krijgen de werknemers het recht om informatie op te vragen over gemiddelde lonen voor gelijkwaardig werk, uitgesplitst naar geslacht, en over de objectieve en genderneutrale criteria die worden gehanteerd bij de bepaling van de salarissen en loopbaanontwikkeling.

Daarnaast dienen bedrijven met meer dan 250 werknemers jaarlijks rapport uit te brengen aan de bevoegde autoriteit over de loonkloof tussen mannen en vrouwen binnen de organisatie. Voor organisaties vanaf 100 tot 250 werknemers geldt deze rapportageplicht elke 3 jaar, terwijl bedrijven met minder dan 100 werknemers hier voorlopig van worden vrijgesteld. Als het rapport een loonverschil van meer dan 5% aantoont, moeten bedrijven actie ondernemen. Dit varieert van een evaluatie van beloningsstructuren tot het nemen van corrigerende maatregelen.

Belangrijk om te onthouden is dat u voortaan als werkgever zelf zal moeten bewijzen dat u de regels over gelijke beloning en loontransparantie niet hebt overtreden wanneer een werknemer loondiscriminatie aanhaalt. Dit staat bekend als de omgekeerde bewijslast.

Voorbereiding is de sleutel tot succes Het is ten zeerste aangeraden om nu reeds voorbereidende maatregelen te treffen. Hieronder beschrijven we enkele concrete stappen die genomen kunnen worden:

• Analyseer uw beloningsstructuur: neem de tijd om uw beloningsstructuur grondig onder de loep te nemen. Op deze manier is het mogelijk om loonkloven en gebieden te identificeren waar er sprake kan zijn van ongelijkheid.

• Implementeer objectieve criteria binnen het loonbeleid: deze criteria zijn meetbaar, transparant en genderneutraal waardoor ze een eerlijke basis vormen voor beloningsbeslissingen. Deze objectieve criteria kunnen uiteraard ook ingezet worden om verschillen in verloning op een correcte manier te verantwoorden. Voorbeelden hiervan kunnen individuele prestaties en ervaring zijn. Uiteraard dienen ook deze criteria op een eerlijke en correcte manier beoordeeld te worden.

• Zorg voor interne consistentie en billijkheid: hierbij is het noodzakelijk dat er een gelijke beloning is voor gelijkwaardig werk, dus onverklaarbare discrepanties en ongelijkheden worden weggewerkt.

Met de invoering van de Europese regelgeving inzake loontransparantie, wordt uw organisatie geconfronteerd met nieuwe eisen om een eerlijker en gelijkwaardiger

beloningsbeleid te waarborgen. Het is nu meer dan ooit essentieel om proactief te handelen en voorbereidende stappen te nemen. Een diepgaande analyse van uw huidige beloningsstructuur, samen met de implementatie van objectieve criteria en het waarborgen van interne consistentie, zijn cruciale stappen om potentiële ongelijkheden aan te pakken en te voorkomen dat uw organisatie geconfronteerd wordt met claims van loondiscriminatie. Door deze maatregelen te nemen, kunt u niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook een inclusieve werkomgeving bevorderen waar gelijkheid en rechtvaardigheid centraal staan.

BEDRIJVEN 24
ONDERNEMERS&CO
Fiscale, juridische en sociale weetjes vindt u steeds op onze website of volg @decostereaccountancy op Facebook, Instagram en LinkedIn. www.decostere.be 056 64 71 01 info@decostere.be

SD Worx

Doorsneesalaris in West-Vlaanderen bedraagt 3.300 euro

In het laatste jaar steeg het doorsneebrutosalaris in West-Vlaanderen met 2,86% naar 3.300 euro. West-Vlaanderen is daarmee de grootste stijger in Vlaanderen, maar zit nog onder de Vlaamse mediaan (3.387 euro). Tijdens de laatste 5 jaar stegen de lonen met minstens 20% in Vlaanderen en Brussel.

Brutomediaanloon

in Vlaanderen: 3.387 euro

Eind januari 2024 bedroeg het brutomediaanloon* in Vlaanderen 3.387 euro. In Brussel was dat met 3.704 euro nog flink hoger. Wallonië klopte af op 3.100 euro. Het gaat om de mediaan voor mensen die voltijds in de privésector werken. De helft daarvan verdient dus meer, de andere helft minder.

Grootste stijging in Oost- en West-Vlaanderen

In Vlaanderen stijgt het mediaanloon het meest in West-Vlaanderen (met 2,86% naar 3.300 euro) en in Oost-Vlaanderen (met 2,51% naar 3.398 euro). Het brutomediaanloon in West-Vlaanderen blijft wel laag in vergelijking met de rest van Vlaanderen: enkel in Limburg (3.167 euro) is het lager.

Nationaal is de stijging enkel groter in Waals-Brabant (+3,17%, 3.619 euro). Daardoor springt de provincie over Vlaams-Brabant (+1,72%, 3.564 euro), in een achtervolging op Brussel dat kampioen blijft qua brutoverloning.

Stijging van 20% op 5 jaar tijd Ook dit jaar is de werkelijke stijging van de brutolonen hoger dan 2,1% in Vlaanderen en 2,8% in Brussel. Ten opzichte van vijf jaar geleden gaat het in totaal om een stijging van ongeveer 20% en meer in Vlaanderen en in Brussel.

De stijging zet zich door in alle provincies, maar verschilt wel volgens provincie én statuut. Voor de bedienden is de grootste stijging weggelegd voor Waals-Brabant, gevolgd door Limburg en Brussel. Voor de bedienden betaalt Brussel nog altijd het

best, maar er is een inhaalbeweging bezig om te concurreren met de hoofdstad. Voor Vlaanderen zitten werkgevers in Limburg en West-Vlaanderen nu mee in de top drie. Bij de arbeiders zien we de grootste stijging in West-Vlaanderen.

Naast regio en statuut spelen ook de sector en bedrijfsgrootte een rol. Werkgevers die up-to-date willen blijven en marktconform willen verlonen om bijvoorbeeld talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmarkstudies op of gaan zelf aan de slag met data.

Verloning: meer dan brutoloon Verloning blijft een van de belangrijkste redenen waarom mensen voor een werkgever kiezen én er blijven. Ontevredenheid over het salaris is bij alle ondernemingen – van micro tot groot – de hoofdreden om er te vertrekken. Maar loon is meer dan geld op de bankrekening. Naast het vaste loon is er bijvoorbeeld variabel loon. Dat hangt af van resultaten of prestaties: denk aan premies, bonussen, commissies … Er bestaat geen magische verhouding tussen vast en variabel. Alles hangt af van je bedrijf(scultuur) en de praktijken in je sector.

Bovenop het brutoloon kan het loonpakket heel wat voordelen bevatten: maaltijdcheques, een forfaitaire onkostenvergoeding, groepsverzekering, bedrijfswagen, gsm en/of laptop enzovoort. Maar denk ook aan niet-financiële voordelen zoals extra vakantiedagen, een gevarieerd opleidingsaanbod, de mogelijkheid om te telewerken of vanuit het buitenland te werken. Een gezonde mix is cruciaal voor het (financiële) welzijn van je medewerkers.

* Het brutomaandsalaris is het maandelijkse bedrag op de loonbrief, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit bedrag houdt geen rekening met de extra loonelementen, noch met de kosten van de werkgever. Een mediaanloon is beter bestand tegen uitschieters en geeft dan ook een beter beeld van het doorsneesalaris dan een gemiddelde.

De cijfers zijn gebaseerd op effectieve salarisgegevens van meer dan 400.000 voltijds werkende Belgen. Als grootste loonberekenaar in België kan SD Worx een nauwkeurig beeld schetsen. Werken met feitelijke loongegevens is betrouwbaarder dan bevragingen, die onderhevig zijn aan vertekeningen, afhankelijk van wie geantwoord heeft.

Barbara Van Goeye, Kantoordirecteur KMO Brugge bij SD Worx

Je loonkosten zijn te hoog

Je loonkosten zijn te hoog

Geen enkele werkgever hoort dat graag. Maar hoe overtuig je anders dat talent? Gelukkig zijn er oplossingen om loonkosten optimaal te besteden. Waarbij jij én je medewerkers winnen.

Ontdek het in onze Pay Facts 2024

16 actuele vragen en antwoorden rond verloning bij kmo’s Geen enkele werkgever hoort

Ontdek het in onze Pay Facts 2024 . 16 actuele vragen en antwoorden rond verloning bij kmo’s.

BEDRIJVEN 25
ONDERNEMERS&CO
graag
hoe overtuig
anders dat talent? Ge ukkig zijn er oplossingen om loonkosten optimaal te besteden Waarbij
dat
Maar
je
jij én je medewerkers w nnen

“Er moet dringend iets gebeuren”

Ivan Sabbe engageert zich voor nieuwe partij Voor U

Bedrijven leiden én politiek actief zijn: de combinatie is niet evident, maar wel mogelijk. Dat wil Ivan Sabbe straks opnieuw bewijzen. De Bavikhoofse ondernemer trekt de lijst voor de nieuwe partij Voor U in WestVlaanderen. “Ik wil niet dat mijn kinderen en kleinkinderen me later verwijten niets te hebben ondernomen om iets aan de situatie in dit land te veranderen.”

Ivan Sabbe ademt ondernemerschap én politiek. Na zijn studies ingenieur textielkunde in Duitsland, diende hij in 1984 door het plotse overlijden van vader Jan vroeger dan verwacht het familiale tapijtbedrijf Prado-VTW over te nemen, samen met broer Michel en zus Cathy. “10 jaar later hebben we de zaak overgelaten aan het toenmalige Associated Weavers en ging ik aan de slag als verkoop- en marketingdirecteur bij Pauwels Transfo, een specialist in elektrische transformatoren.” Misschien was zijn grootste ‘kunststukje’ wel het prominent op de kaart zetten van Lidl België. “Ik was er aan de slag van 1993 tot 2007. In die periode hebben we in België 278 winkels geopend en evolueerden we naar 2.800 medewerkers en 1 miljard euro omzet. Nadien heb ik de horecaspecialist ISPC overgeno-

men (2012-2017) en na een zeer succesvolle metamorfose verkocht aan Sligro. Vandaag focus ik me via participaties in vastgoedvennootschappen vooral op de verhuur van industrieel-commerciële panden en residentiële projectontwikkeling. Als hobby verhuur ik ook nog een vakantiewoning en heb ik een B&B in Brugge.”

Wanneer voelde u dat ook de politiek iets in u losmaakte?

“Eigenlijk was dat als kind al, toen ik samen met vader Jan dagelijks naar het journaal keek. Het was de periode waarin Kortrijk de heimat van een aantal leidinggevende politici was (CVP’ers Alfred De Taeye, André Dequae, Albert De Clerck…). Mijn vader leunde vooral aan bij de visie van PVV en Herman Vanderpoorten. Bovendien kon

REPORTAGE 26
Beleg slim, koop goud The House Kortrijk Rijsselsestraat 55 8500 kortrijk +32 (0) 56 37 14 41 F A M I LIE B E D R IJ FF A M I EIL B E D R JI Fwww.the-house.be Bezoek nu ons kantoor te Kortrijk traditie onze jubilarissen in de bloemetjes. Bestaat je onderneming 25, 50, 75, 100, 125 of zelfs 150 jaar? Laat het ons dan zeker weten via kellie.saelens@voka.be! Viert jouw onderneming een verjaardag?

ik me goed vinden in de uitspraak ‘si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s’occupera de vous’, een uitspraak waarvan de roots eigenlijk al dateren uit de tijd van Plato. Ik ben begonnen op lokaal niveau bij de PVV en zetelde van 1985 tot 1987 in de Kortrijkse gemeenteraad. In die hoedanigheid heb ik onder burgemeester Antoon Sansen de ontwikkeling van Hoog Kortrijk goedgekeurd, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ook de stadskern grondig zou worden vernieuwd.”

Met welke mindset moet een ondernemer zich politiek engageren? “Ten eerste moet je op een andere manier denken. In een onderneming dokter je een hele strategie uit om het bedrijf goed te laten renderen en ben je je ervan bewust dat (de wet van) Murphy altijd mee aan tafel zit. In de politiek ben je genoodzaakt je op een aantal vooraf goed uitgekozen thema’s te concentreren, om vervolgens permanent op diezelfde nagel(s) te blijven kloppen.

Daarnaast is er het gegeven van het andere tijdskader: in de politiek dingen in gang zetten gaat een stuk trager dan binnen de context van je onderneming. Bovendien werkt in een bedrijf iedereen om den brode: het belang van de zaak is dus ook je eigen belang. In de politiek raakt dat groepsbelang snel ondergesneeuwd ten opzichte van het persoonlijke belang.”

Zijn er, naar uw gevoel, genoeg ondernemers die zich politiek engageren?

“Het is vooral belangrijk dat er voldoende mensen zijn die weten wat er in de privésector leeft. Dat moeten niet per se allemaal ondernemers zijn, maar wel personen die vanuit hun wereld concrete voeling met het reële economische landschap hebben. Zij beseffen namelijk beter dan wie ook welke implicaties politieke beslissingen voor bedrijven hebben. Het is ongelooflijk aan hoeveel regels en wetten een doorsnee bedrijf vandaag moet voldoen. Eigenlijk zou er voor elk nieuw ingevoerd decreet, een oud en niet langer relevant decreet moeten

“De politiek heeft nood aan mensen die weten wat er in de maatschappij beweegt.”

worden afgeschaft. Zo deed ik het destijds ook bij Lidl en ISPC : voor elke aanwinst van het assortiment, schrapten we een ander product uit het aanbod.”

Welke lessen uit de politiek zijn u in het bedrijfsleven goed van pas gekomen?

“De politiek traint je in het overlegmodel. Je kan niet voor elke (cruciale) beslissing in een onderneming iedereen inspraak geven, maar ik heb wel geleerd om voor bepaalde zaken langer en meer te luisteren naar argumenten van anderen en daar het beste uit te distilleren. Daarnaast leg ik dingen nu zo eenvoudig mogelijk uit, zodat iedereen ze begrijpt. Zeker bij Lidl was dat cruciaal: als je het niet op een A4’tje uitgelegd kreeg, begon je er beter niet aan. Als mens heb ik in de politiek vooral een ‘dikker vel’ gekweekt: je krijgt veel kritiek over je heen en op de duur word je daar toch iets resistenter tegen. Dat neemt niet weg dat sociale media eigenlijk een bedreiging voor het politieke ambt vormen. Waar je vroeger de moeite moest doen om een in correcte taal geschreven brief op de post te doen als je iets wou aankaarten, kan je nu klakkeloos bagger op sociale media gooien.

Op zich kan ik perfect leven met kritiek, op voorwaarde dat het gefundeerd, beschaafd en respectvol gebeurt.”

In 2007 stond u mee aan de wieg van Lijst Dedecker (LDD), omdat de VLD naar uw gevoel te veel naar links was opgeschoven. Waarom trekt u straks in West-Vlaanderen de Kamerlijst voor Voor U, waarvan Els Ampe de belangrijkste initiatiefneemster is?

“Binnen de bestaande partijen vond ik geen visie waar ik me volledig bij kon aansluiten. Net als destijds met Lijst Dedecker, is er ook nu nood aan een positief alternatief. Dat alternatief mee op de kaart zetten, slorpt nu het leeuwendeel van mijn tijd op. Je moet mensen niet alleen bewust maken dat er een nieuwe partij is, maar ook het programma én je persoonlijk engagement duiden. Kijk: de financiële situatie van België is dramatisch, mensen moeten beseffen dat er dringend iets moet gebeuren, anders gaan het weer de werkenden zijn die nog eens extra gaan betalen. Daarom trek ik op mijn 63ste nog eens aan de alarmbel. We kunnen de volgende generaties niet met een nog grotere puinhoop achterlaten.”

(BVC - Foto Kurt)

OOK IN RESULTAATGERICHTE

DIE JE ZOEKT DEZE RESULTAATGERICHTE OLIFANT ZIT DE

Met de juiste ondersteuning en opleiding maak je jouw ideale kandidaat. Investeer samen met VDAB om de competenties van je toekomstige werknemer bij te schaven. Ontdek onze tools om je vacatures te publiceren en interessante profielen te vinden. Kies uit honderden opleidingen of werkplekleren, ook met taalcoaching. vdab.be/werkgevers

“De

impact van

innovatie wordt totaal onderschat”

Het in Harelbeke gevestigde Aspiravi was in 2002 een pionier op het vlak van windenergie. 20 jaar later kan voorman Rik Van de Walle trots terugkijken op zijn parcours. Aspiravi heeft via zijn strategische focus op hernieuwbare energie bijgedragen aan meer groene energie in België, via de installatie van 244 onshore en 172 offshore windturbines, samen goed voor 1.700 megawatt geïnstalleerd vermogen. Achter Aspiravi gaan 94 gemeenten-aandeelhouders schuil, 13.200 burgercoöperanten en een 90-tal gedreven medewerkers.

INTERVIEW

Hoe wil Aspiravi het onderscheid maken in de drukbezette Belgische markt?

“Ik zie 2 elementen. Eén: de snelheid waarmee wij vergunningen proberen binnen te halen voor windenergieprojecten. Snel schakelen is cruciaal in de sector van de windenergie. Wie grond in portefeuille heeft, is koning, zo simpel en zo moeilijk is het. Je moet dus voldoende voorraad in portefeuille hebben. Ten tweede: je mag de gronden niet willekeurig verwerven. De ligging is van het allergrootste belang. Ik heb het dan uiteraard over onshore. Offshore hebben we ervoor gezorgd dat we voldoende aandeel hebben in diverse windparken in de Noordzee. Dat is nu het geval voor 4 projecten in exploitatie, wat in ons geval goed is voor een offshore vermogen van 1.012 megawatt, en dat op een totaal van 1.700 megawatt. In één van die windmolenparken, Northwind, hebben we zopas onze participatie opgedreven naar 70%.”

Offshore is de facto belangrijker en belangrijker geworden voor Aspiravi.

Heeft dat een specifieke reden?

“Dat heeft te maken met een combinatie van factoren. Maar ruimte is zonder twijfel de belangrijkste reden. Op land in België is een terrein waar 12 megawatt kan opgewekt worden al ruim bemeten. Op zee heeft Rentel (42 windturbines) bijvoorbeeld een capaciteit van 309 megawatt. U merkt het: een heel verschil. Aspiravi kan niet anders dan tevreden zijn met de visie die bepaalde mensen hebben ontwikkeld op het energielandschap van de toekomst. Ik denk in de eerste plaats aan Alain Bernard van DEME. Hij zag het allemaal. Voor DEME betekende het een nieuwe niche aanboren binnen de baggersector. De tweede persoon die we moeten danken is zonder twijfel Johan Vande Lanotte. Hij zorgde ervoor dat de eerste vergunningen konden afgeleverd worden binnen een wettelijk kader. Onderschat vooral niet wat hij deed, het was een zware opdracht. En natuurlijk moeten we ook melding maken van het Limburgse Turbowinds, dat als allereerste windturbines plaatste op de strekdam van Zeebrugge, en Jo Geebelen (Interelectra), die meestapte in dit verhaal dat uiteindelijk tot C-Power leidde.”

Ons land heeft zijn klimaatambitie 2020 niet gehaald. Halen we de ambitie in 2030?

“We zouden in Vlaanderen bijna 140 megawatt per jaar aan windenergieprojecten moeten bouwen om de doelstelling van 2030 te behalen, maar die capaciteit wordt niet gebouwd. Het is al vaker gezegd, maar het blijft noodzakelijk om een mindshift te maken. De grote meerderheid beseft dat en staat ook achter dat idee. Maar een minderheid dicteert iets anders. Dat kan je toch wel een probleem noemen?”

Bedrijven die op land windturbines willen plaatsen: ze bestaan, maar het is omwille van het moeilijke doorloopproces niet altijd een goed huwelijk. Moeten we de overheid hier met de vinger wijzen?

“Bedrijven met eigen windturbines op hun terrein zouden een groeiverhaal moeten zijn, maar zijn het niet. De reden moet je niet ver zoeken: het vergunningsparcours. Net daar ligt een deel van onze uitdaging. Wij willen bedrijven op dat vlak zoveel mogelijk ontzorgen. De overheid snapt wel dat de trage gang van zaken een probleem is, maar zoals iedereen moeten de beleidsmakers een bepaald juridisch traject volgen. Waar ik het persoonlijk wel moeilijk mee heb, is dat de procedures niet sneller hun beslag krijgen. Het is een maatschappelijk fenomeen dat veel instanties of burgers vinden dat hun individueel belang zwaarder weegt dan het algemeen belang. Ik pleit vooral voor meer redelijkheid: een rechtsgang, ja, met het rekken en trekken heb ik het moeilijk. Men moet toch eens beseffen dat de economie vertragen een rem zet op de welvaart. Gelukkig slagen we er toch in om met mondjesmaat definitieve vergunningen te bekomen, maar wij hebben ook 200 MW aan vergunningen in beroepsprocedures en dat is toch wel te veel.”

U staat nu meer dan 20 jaar aan het roer van Aspiravi. Dendert de innovatietrein vandaag sneller dan ooit?

“De impact van innovatie wordt totaal onderschat. Er worden nu zaken gerealiseerd die je in het verleden zelfs niet voor mogelijk hield. De Vesta-windturbine van 1998

“Je moet eerst ondernemer
geweest zijn, vooraleer je een goed manager kan zijn.”

(een project in Middelkerke) had een rotor van 47 meter. Nu is er sprake van windturbines met een rotor van ongeveer 250 meter, hoofdzakelijk voor offshore projecten. Het grote doel is de energie goedkoper en goedkoper te maken. Maar het pure R&D-potentieel zit niet in onze handen, omdat wij afhankelijk zijn van grote spelers die de windturbines produceren, genre Siemens, Enercon, Vestas of Nordex.”

Waarom zou Aspiravi niet zelf windturbines maken?

“Dat is uitgesloten. De financiële slagkracht die daarvoor nodig is, is nu eenmaal te groot. Een strategische kaart die we wél getrokken hebben, is die van leverancier van groene elektrische energie aan grootverbruikers, via ons filiaal Aspiravi Energy. Het is als een soort vliegwiel dat traag op gang komt maar grote mogelijkheden biedt eens op kruissnelheid.”

Aspiravi tekende zopas een samenwerking met Google. Om wat te doen?

“Google is één van die majors die helemaal doordrongen zijn van de klimaatambities en daar ook consequent naar handelen. 100% CO2-neutraal opereren, staat duidelijk ingeschreven in hun plan. Zij engageren zich om energie te kopen van windmolenparken die we nog aan het bouwen zijn vanaf het moment dat die operationeel worden. Dat heet toekomstvisie hebben.”

Aspiravi is in België begonnen maar is nu van vele Europese markten thuis. Hoe ver reikt de ambitie?

“Na Spanje en Frankrijk, worden we nu ook actief in Schotland met een groot offshore project samen met partners en in Bosnië-Herzegovina in samenwerking met een lokale partner. Het is nooit eenvoudig om in andere landen voet aan de grond te krijgen, maar we hebben toch al mooi eigen vertegenwoordigingskantoren in Parijs en Barcelona. Het blijft de moeite om erin te investeren, al was het maar omdat je daar over zoveel grotere markten spreekt. Als wij daar kruimels kunnen binnenhalen, loont dat nog steeds meer dan de moeite. Wij denken daarbij niet alleen aan windturbines maar bijvoorbeeld ook aan zonnepanelen, agri-PV-projecten en batterijen. U merkt het: we zetten in op geografische maar ook op technologische differentiatie. Dat gezegd zijnde blijft België onze thuismarkt, waar we nog altijd veel groeipotentieel zien.”

INTERVIEW 32

Geen enkel bedrijf leeft op een eiland. Wat kan een bedrijf teruggeven aan de maatschappij?

“Aspiravi is door zijn unieke aandeelhoudersstructuur bij uitstek een bedrijf dat juist via zijn aandeelhouders, bijna 100 gemeenten, heel veel teruggeeft aan de maatschappij en dus aan de burger. Bovendien zijn wij ook nog steeds een 100% Belgisch bedrijf, iets wat ons toch onderscheidt in onze sector.”

Eet u binnen uw eigen organisatie gemakkelijk kersen met de politici aan boord?

“Jawel hoor, en daar is een eenvoudige reden voor: bij ons doen de politici niet aan politiek maar zijn ze bestuurders en helpen ze het bedrijf aansturen. Ze hebben er alle belang bij dat hun bedrijf goed gerund wordt, hier verankerd blijft en financieel goed draait via de dividendenpolitiek. De structurering via regionale holdings helpt daarbij. Mijn ervaring is positief en dat is ook te merken aan de groei van het bedrijf.”

Wat is de best mogelijke definitie van ondernemen?

“Dat is geen gemakkelijke vraag (denkt lang na). Laat het mij hierbij houden: ondernemen staat gelijk aan initiatief nemen. Dingen durven doen, al weet je dat de risico’s niet te onderschatten zijn. Wie onderneemt, moet per definitie ook flexibel zijn.”

Voelt u zich meer manager dan wel ondernemer?

“Nu ben ik overduidelijk meer manager. Maar in 2002 begon ik als ondernemer pur sang, met welgeteld 5 medewerkers. Het was de pionierstijd van Aspiravi. Nu werken er een 90-tal mensen in ons bedrijf. Ik zal eerlijk zijn: ondernemer zijn is leuker en leerrijker dan manager. Als manager val je meer in herhaling bij het invullen van de job. Je moet ook meer het helikopterzicht behouden, terwijl het werk van een ondernemer zich aan de grond afspeelt. Maar ik denk dat ik in mijn loopbaan een natuurlijke en logische evolutie meemaakte: je moet eerst ondernemer geweest zijn, vooraleer je een goed manager kan zijn. Die omslag situeer ik rond het jaar 2010. Aspiravi was toen op een moment gekomen van een eerste groeispurt en had meer mensen nodig om alle taken in te vullen. Als je dan niet overgaat tot aanwervingen, zet je een rem op de organisatie. Je beseft dat je niet langer alles zelf kan doen. De zaken werden nu eenmaal complexer toen Aspi-

Voor Rik Van de Walle staat het als een paal boven water: Ventilus is een must. “Om de groei van onze West-Vlaamse economie mogelijk te maken is een uitbreiding van de netinfrastructuur en de bijhorende bijkomende netcapaciteit een absolute must, zodat onze West-Vlaamse bedrijven kunnen groeien en bloeien. Onderschat niet dat goede bedrijven wel eens zouden kunnen beslissen om hier weg te trekken als er een markt is voor hun product, maar geen groeimogelijkheden zijn omwille van een gebrek aan energie. En dan heb ik het nog niet eens over het achterop hinken inzake de klimaatdoelstellingen.”

“We zetten in op geografische maar ook op technologische differentiatie.”

ravi zich ook begaf op de offshore markt. Later volgde ook de eerste biomassacentrale. Als je dat soort stappen zet, moet je als manager zorgen dat je de beste mensen in huis haalt, mensen die het beter weten dan wat jij weet.”

Men zegt soms dat de ideale manager hij of zij is die zichzelf grotendeels misbaar kan maken. Kan u daarin komen? “Afstand leren nemen van bepaalde zaken terwijl het bedrijf groeit, zal zeker goed zijn voor de organisatie. Dat is gelijktijdig ook het moeilijkste. Ik heb dat ervaren als een grote uitdaging. Maar je moet het doen in het belang van het bedrijf.”

Tot slot: Jo Colruyt zei onlangs dat een bedrijf meer is dan cijfers en tabellen. U spreekt hem niet tegen?

“En of hij gelijk heeft. De mensen zijn zo belangrijk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik allicht niet de beste people manager ben. Technologie en cijfers zijn meer mijn ding. Om mijn zwakte goed te maken, heb ik altijd vastgehouden aan het principe dat ik alleen maar mensen rond mij wil die zonder onderscheid expert zijn in hun vak. Het is dan aan mij om ze goed te laten samenwerken.”

(Karel Cambien - Foto’s Stefaan Achtergael)

Voka | Brugge

Topinfrastructuur voor hybride leren

Leren, co-creëren en netwerken staan centraal bij Voka | Brugge. Om dat te faciliteren, beschikt de hub over stateof-the-art infrastructuur. De ruimtes zijn uitgerust met technologie die het mogelijk maakt dat een deel van de groep de opleiding ter plekke volgt, terwijl de anderen online deelnemen. Een groot voordeel voor deelnemers dus, die in functie van hun eigen agenda bepalen of ze de verplaatsing maken, of eerder thuis of op het werk meevolgen.

Nick Vandenabeele, Senior Manager Global Trade Advisory bij Deloitte, is alvast enthousiast: “In het lokaal staan stoelen voor de fysieke deelnemers en aan de wand hangen grote schermen waarop je de online deelnemers ziet. De camera is zo ingesteld dat iedereen mij als spreker door de ruimte ziet bewegen, zonder op de klankkwaliteit in te boeten. Ik kan een presentatie delen en live op een digitaal whiteboard tekenen. Allemaal elementen die de interactie met deelnemers vergroten en het digitaal lesgeven aangenaam maken.”

Te huur voor Voka-leden

De infrastructuur van Voka | Brugge wordt ter beschikking gesteld voor leden van Voka. De meetingrooms zijn uitgerust met high-end audiovisuele technologie. Ideaal dus om (video)conferenties, debatten, webcasts, persconferenties, jaarvergaderingen of businessfora te organiseren, fysiek of hybride. Meer info en reserveren: voka.brugge@voka.be

De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties worden wereldwijd ingezet als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In deze rubriek stellen we iedere keer een andere SDG voor. SDG 9 draait rond veerkrachtige infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en innovatie. Daar hoort ook informatieveiligheid bij.

BEDRIJFSCASE

Forma uit Ingelmunster biedt bedrijven ondersteuning op maat rond kwaliteit en klantentevredenheid, preventie en bescherming op het werk, milieu en energie en ook op vlak van informatieveiligheid en GDPR. Het doet dat met begeleiding, opleiding en tools. “We vertrekken telkens van de good practices. Wat loopt al goed, en kunnen we behouden? En wat moet beter en wat kunnen we daaraan doen?”, zegt CEO Stijn Mahieu.

“We bundelen alles in een managementsysteem zodat bedrijven gerust kunnen zijn dat ze voldoen aan alle wettelijke regels en normen en aan alle eisen die hun klanten hen opleggen, maar ook dat ze gewapend zijn tegen alle mogelijke risico’s die hun pad kunnen kruisen. Daarnaast blijven we hen ook operationeel ondersteunen: we blijven risicoanalyses uitvoeren, actieplannen opmaken, interne audits uitvoeren en opvolgen.”

Speerpunten

Begeleiding omtrent informatieveiligheid is één van de speerpunten binnen het aanbod van Forma. “Dat gaat van veilig omgaan met data en zorgen dat geen gevoelige informatie uitlekt, tot zorgen dat je bedrijf zo goed mogelijk beschermd wordt tegen cybercriminelen.”

Forma mag zichzelf pionier noemen op vlak van informatieveiligheid in ziekenhuizen. “7 jaar geleden hebben we het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem begeleid

Dankzij Forma kunnen ziekenhuizen kennis delen

rond die informatieveiligheid. Verschillende ziekenhuizen zijn dat voorbeeld gevolgd, waardoor we nu toch wel een autoriteit zijn geworden op vlak van informatieveiligheid voor ziekenhuizen. Samen met IT-partner Verbist en Verbist ontwikkelden we het softwareprogramma Coach2Lead, om bedrijven te begeleiden op vlak van informatieveiligheid. Speciaal voor de ziekenhuizen ontwikkelden we Share2Lead: het softwareprogramma waarbij ziekenhuizen hun kennis gemakkelijk met elkaar kunnen delen.”

“Een voorbeeldje: als een ziekenhuis een app voor medicatiebeheer in gebruik wil nemen, dan moet het daar eerst een risicoanalyse op uitvoeren. Met zo’n analyse wordt onder meer onderzocht of de app veilig genoeg is en er geen gevoelige data kunnen vrijkomen. Een ander ziekenhuis dat diezelfde app wil gebruiken, moet óók die analyse uitvoeren. In de bedrijfswereld houden bedrijven hun kennis

graag voor zichzelf. Bij ziekenhuizen is dat anders: zij zijn juist vragende partij om kennis en deskundigheid te delen, zodat ze een collega-ziekenhuis vooruit kunnen helpen. Het tweede ziekenhuis moet met andere woorden niet nog eens dezelfde risicoanalyse uitvoeren, maar krijgt die gewoon aangereikt. Op die manier sparen ziekenhuizen middelen en energie uit die ze in andere zaken kunnen investeren, maar kunnen ze op die manier vooral datalekken beter vermijden en zich sterker wapenen tegen cybercriminaliteit.” Forma is recent toegetreden tot de groep Amelior. (JM - Foto Kurt)

Meer weten? Contacteer ons gerust via 0476 02 59 42 of duurzaamondernemen.wv@voka.be

BEDRIJVEN 35
Muzzroom zet in op automatisatie
DOSSIER Voeding

Het personeel van champignonkwekerij Muzzroom in Ingelmunster krijgt de hulp van een vernuftig automatisatiesysteem om champignons te plukken en te sorteren. Opvallend is dat zaakvoerder Stefaan Lapierre het systeem zelf mee heeft ontwikkeld. “Dit is een noodzakelijke investering, want in een arbeidsintensieve sector zoals die van ons weegt de arbeidsmarktkrapte hard door.”

Na het plotse overlijden van zijn vader, kwam Stefaan Lapierre begin de jaren 90 vrij onverwacht aan het hoofd van het champignonbedrijf. “Ik had als jonge ondernemer van amper 21 vrij snel door dat er potentieel zat in het bedrijf, maar dat uitbreiding en modernisering zich opdrongen”, steekt hij van wal. “Toen ik startte in het familiebedrijf waren er een 140-tal champignonkwekerijen in België, nu zijn dat er nog maar een 13-tal. Het is geen evidente sector: champignons zijn niet duur en het kweken en plukken is erg arbeidsintensief. Winstmarges zijn daardoor zeer laag; je moet dus op grote schaal produceren.”

In 1992 liet hij een nieuw gebouw zetten waar hij de productie vrij snel kon optrekken naar 20 ton geplukte champignons per week. Later kwam daar nog een verpakkingsafdeling bij. Op de site langs de Oostrozebeeksestraat kon niet meer uitgebreid worden. “In 2000 hebben we daarom een tweede vestiging gerealiseerd in Tielt. In onze vestiging in Ingelmunster zaten we intussen op zo’n 40 ton champignons per week, in Tielt behalen we nu diezelfde hoeveelheid.”

Arbeidsintensief

Champignons worden gekweekt op ‘gestapelde’ kweekbedden, met pakweg

“Blijkbaar zijn we wereldwijd de enigen die eraan gedacht hebben om kweekbedden te doen kantelen, dus hebben we daar een patent op genomen.”
— STEFAAN LAPIERRE

een meter afstand tussen. “Medewerkers plukken de champignons met de hand, snijden het steeltje af en schikken die in bakjes tussen champignons van min of meer dezelfde grootte. Om vlot alle verdiepingen kweekbedden te kunnen bereiken, verplaatsen ze zich op een pluktrolly. Dat is een soort hoogtewerkerliftje dat ze zelf in de juiste richting en naar de juiste hoogte kunnen sturen. Doordat de champignonpluk volledig met de hand gebeurt, is het proces erg arbeidsintensief.” De huidige krapte op de arbeidsmarkt weegt dan ook zwaar op de champignonsector. Het inspireerde Lapierre enkele jaren geleden om op zoek te gaan naar een manier om efficiënter te kunnen werken. “Samen met een gespecialiseerde machinebouwer, TLT Automation uit Ingelmunster, hebben we kweekbedden ontwikkeld die gekanteld kunnen worden. De plukkers moeten niet meer vooroverbuigen; de champignons komen als het ware naar hen toe. In plaats van de pluktrolly’s ontwikkelden we een systeem met stellingen langs de kweekbedden. De plukkers kunnen die stelling op de juiste hoogte afstellen en de bedden in de ideale positie kantelen.”

In een derde vestiging, op een boogscheut van het moederbedrijf, werden de kweekcellen uitgerust met dat systeem. “Blijkbaar zijn we wereldwijd de enigen die eraan gedacht hebben om kweekbedden te doen kantelen, dus hebben we daar een patent op genomen. Het is onze bedoeling om het systeem samen met TLT Automation te vermarkten. Het is misschien wel opmerkelijk dat ik dat als zaakvoerder mee heb ontwikkeld, maar de interesse in technologie is er altijd al geweest en ik zit al mijn hele leven in de champignonsector. Ik wist dus heel goed wat we nodig hadden om de pluk te optimaliseren. “

100 ton per week

Er werken een 100-tal mensen bij Muzzroom. Het bedrijf haalt intussen zo’n 100 ton champignons per week, verspreid over de 3 vestigingen. een groot deel van de champignons die er gekweekt worden, vertrekt naar supermarkten in België en Frankrijk. “In de toekomst zou ik onze nieuwste vestiging langs de Meulebekestraat graag uitgebreid zien, om er onze 3 vestigingen in te kunnen centraliseren”, besluit Stefaan Lapierre.

Om zijn productie nog efficiënter te maken en dus maximaal te automatiseren, ging Stefaan Lapierre opnieuw aan tafel zitten met de ingenieurs van TLT Automation. “We hebben robots ontwikkeld die de champignons sorteren op basis van grootte, witheid en vorm en ze keurig in een bakje leggen bij champignons van min of meer dezelfde grootte. We hebben 12 van die robots geinstalleerd in onze nieuwste vestiging. Een flinke investering van zo’n 1.400 euro per vierkante meter teeloppervlakte, maar wel een die ons klaarmaakt voor de toekomst.”

Plukkers in een traditioneel uitgeruste kwekerij plukken tussen de 22 en 30 kilogram champagnons per uur. “Dankzij ons systeem met de kantelbare bedden en de robots die een groot deel van het werk uit handen nemen, halen wij tussen de 70 tot 75 kilo per uur. Dat maakt het werk voor onze mensen aangenamer en vooral ergonomischer, en dat is een goeie zaak om aantrekkelijker te worden als werkgever.” (JM - Foto Kurt)

www.muzzroom.com

37 DOSSIER

Meer dan

20.000 realisaties

INDUSTRIEBOUW

• Kantoorgebouwen

• Productiehallen

• Logistieke ruimtes

• Showrooms

• KMO-gebouwen

Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge | www.valcke-prefab.be | +32 57 20 25 01 | info@valcke-prefab.be

Ma Kwizien mikt op verdere groei na overname

“Personeel managen is de grootste uitdaging in ons bedrijf”

Stijn Taveirne nam vorige zomer het roer van het Tieltse cateringbedrijf Ma Kwizien over. De boekhouder-fiscalist van opleiding ziet heel wat groeimogelijkheden, maar wil eerst focussen op interne professionalisering. “Mensen onderschatten wat er allemaal komt kijken bij catering. Wat op het bord komt, is maar 20% van het verhaal. Alle randzaken zijn superbelangrijk, en wij willen dat elk detail klopt.”

Maarten Mattelin richtte Ma Kwizien 22 jaar geleden op. De kleine dinertjes waren de start van een groeiverhaal dat in 2014 een versnelling kreeg met het BK Wielrennen in Wielsbeke. “Daardoor kwam hij op de radar van grotere bedrijven”, vertelt Stijn Taveirne. “In 2015 werd hij vaste partner van KBC Oost- en West-Vlaanderen voor alle events met vrije catering en in de KBC-toren in Gent. Later kwam ook de Groep Willy Naessens erbij, met onder meer Willy’s huwelijksfeest in 2019 en vorig jaar het 60-jarige bestaan van de groep, dat over 3 dagen met telkens 1.500 personen werd gevierd. Net voor corona losbrak in 2020 had Maarten het Naamse gastenverblijf Chateau de Goyet gekocht. Ik was in 2019 bij Ma Kwizien begonnen – na jarenlange ervaringen bij andere cateraars – en kreeg steeds meer het roer in handen. Toen Maarten begin vorig jaar aangaf te willen uitstappen, besloot ik er samen met mijn echtgenote Joni Callewaert voor te gaan.”

Ma Kwizien doet feesten op verplaatsing vanaf 70 volwassenen, met als recent hoogtepunt 5.000 gasten op de E3 Saxo Classic, waarvoor 285 medewerkers werden ingeschakeld. “Eigenlijk hebben we enkel elektriciteit nodig. Al de rest bepalen we samen met de klant. Wordt het een buffet, menu aan tafel, foodsharing,…? We werken niet met standaardconcepten maar maken

van elk feest iets unieks. De randzaken zoals de borden, het bestek, de aankleding en de kledij zijn superbelangrijk geworden. Alles draait rond beleving en die troeven gebruiken we om ons verhaal te versterken. Dat willen we ook tonen in onze nieuwe tasting room in Tielt met een volledig kookeiland en een professionele keuken. In goed gezelschap kun je er aperitieven aan de bar terwijl de kok alles klaarmaakt. Zo kun je het menu voor je feest vooraf al proeven en zien hoe het geheel in mekaar zit.”

Rebranding

Daarnaast zet Stijn Taveirne ook in op een

rebranding – “rood en wit worden onze nieuwe kleuren, en de nieuwe website is een stuk luchtiger geworden” – maar hij ziet vooral kansen op het vlak van interne professionalisering. “We gaan flink digitaliseren, met crm-documenten om de workflow te verbeteren en een personeelsapp om makkelijk medewerkers te kunnen registreren. Ik wil de ziel van het bedrijf behouden, met de focus op persoonlijk contact, maar wel in een nog professioneler jasje. Daarna willen we ook onze ploeg verder versterken. Ik zie iedere dag als een voetbalwedstrijd, waarbij we telkens onze beste mensen op het veld willen zetten om een goed resultaat te bereiken. We kunnen daarbij onder meer rekenen op 2 betrouwbare partners die flexi’s en studenten opleiden en bij ons plaatsen. Maar personeel managen blijft wel een van onze grootste uitdagingen.” (SD - Foto Kurt)

www.makwizien.be

“Alles draait rond beleving. Dat willen we tonen in onze nieuwe tasting room in Tielt, met een volledig kookeiland en een professionele keuken.”
39 DOSSIER
— STIJN TAVEIRNE

Glorius versterkt zich met Vleeswaren Laeremans

Varkensvleesproducent Glorius uit Gistel heeft charcuteriefabriek Vleeswaren Laeremans overgenomen. Het bedrijf speelt daarmee in op de stijgende vraag naar hoogkwalitatief vlees van dieren met een goed leven. Voortaan gaat het verder onder de nieuwe naam Vleeswaren Glorius-Laeremans.

Herlinde Lafaut en haar man Bart Goemaere zijn gedreven ondernemers. Ze bouwden hun bedrijf Glorius uit tot een varkensvleesproducent met naam en faam. Daarbij hebben ze altijd veel aandacht besteed aan hygiëne, dierenwelzijn en samenwerking met lokale toeleveranciers. “Lekker en puur varkensvlees begint bij een kwaliteitsvolle kweek. ‘Van zaadje tot karbonaadje’, zoals we het graag zeggen. Onze Glorius-varkens worden op onze boerderij alvast enorm verwend. Op het dagelijkse menu staat varkensvoer met heerlijke natuurlijke kruiden, waaronder tijm, rozemarijn en kurkuma, en ze krijgen de beste zorgen. Wie liefde geeft, krijgt smaak terug. Daar geloven we in. Het resultaat is heerlijk, duurzaam, Belgisch varkensvlees”, vertellen ze.

Passie voor het vak

Onlangs zetten ze een opmerkelijke stap, die in de sector vrij ongebruikelijk is: ze namen charcuterieproducent Vleeswaren Laeremans over. “We zijn niet bang om te ondernemen en willen ons niet blind staren op één tak, maar kiezen voor variatie: varkenslandbouw, de verkoop van karkassen en hun deelstukken, en het verwerken tot charcuterie. We voelden meteen een klik met David

Laeremans: we delen de passie voor het vak en hechten allebei veel belang aan kwaliteit. Bovendien droomde onze zoon Charles, die 21 is, er al lang van om een charcuteriefabriek te hebben”, vertellen ze.

Sinds begin dit jaar is de overname rond. Charles staat aan het hoofd van het vijfkoppige Laeremans-team; hij is verantwoordelijk voor de productie, sales en het beheer van bestellingen. “We verwerken alles van het varken, met de nadruk op gekookte producten, kookworsten, smeerworst, casselerrib en baconsoorten, speksoorten en 18 verschillende kookhammen. In totaal maken we 48 verschillende producten”, zegt hij. “Het is uniek dat wij werken met volledige varkens. Daardoor kunnen we een constante kwaliteit garanderen. En dat wordt gesmaakt: klanten vertellen ons dat ons vlees nog malser is dan vroeger, doordat we nu werken met onze Glorius-varkens.”

Glorius-Laeremans verkoopt vooral aan slagers, horeca en delicatessezaken, maar ook aan distributeurs en groothandel.

PUBLIREPORTAGE 40
Vleeswaren Glorius-Laeremans 059 27 70 96 info@glorius-laeremans.be www.glorius-laeremans.be

Roussel Onions lanceert nieuw gamma verse smaakmakers

“Joint venture zorgt voor innovatie en inspiratie”

Al 25 jaar maakt Roussel Onions het de horeca, de groente- en de vleesverwerkende industrie gemakkelijk. Vanuit Wevelgem bedient het hen namelijk rechtstreeks van een compleet gamma aan geschilde en versneden uien: van rode ui tot sjalot en van ring tot blokje. Met de joint venture Faiafood wil het familiebedrijf dat gemak nu ook richting de consument vermarkten.

Pol Roussel en zijn vrouw Jaklien Lietaer richtten Roussel Onions op in 1999. Een slechte oogst lag aan de grondslag van het bedrijf. “De prijs die de veiling bood was zodanig laag dat mijn ouders besloten om hun uien zelf te schillen en ze aan lokale slagers te verkopen”, vertelt zoon Maxime Roussel, die in 2023 als derde kind het bedrijf vervoegde. “Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 35 medewerkers, maar die lokale verankering is gebleven. De eerste klanten zijn er nog steeds, en naast de uien die via leveranciers uit Frankrijk en Nederland aangevoerd worden, bouwen we vooral de samenwerking met plaatselijke telers verder uit.”

Op vandaag schilt, snijdt, verpakt en verdeelt Roussel Onions zo’n 10.000 ton uien per jaar. “Dat vergt een specifieke infrastructuur, met aandacht voor onder meer koeling en afzuiging”, vertelt Charlotte Roussel. “Een groente- of vleesverwerkend bedrijf draait doorgaans niet genoeg volume om die investering te verantwoorden, maar dankzij ons kunnen ze toch steeds rekenen op verse ui in de gewenste vorm. Omdat we in België met eigen transport werken, garanderen we bovendien een levering binnen 24 uur na productie.”

Reststromen valideren

De infrastructuur van Roussel Onions wordt sinds kort ook gebruikt voor de verwerking van knoflook en gember. Dat gebeurt in het kader van Faiafood, een joint venture

met 3 Nederlandse bedrijven. “Zo’n joint venture opzetten is niet eenvoudig, maar allemaal waren we op zoek naar manieren om reststromen te valideren en consumentenproducten te ontwikkelen. Uit de eerste gesprekken bleken onze kennis, producten en infrastructuur al complementair. Toen de structuur op poten stond, werd het vooral inspirerend.” Na 2 jaar productontwikkeling lanceerde Faiafood vorig jaar een eerste gamma versneden producten, look-, ui- en gemberpurees, marinades en gembershots voor de retail. “Het huidige aanbod verse, gebruiksklare smaakmakers in de supermarkt is beperkt en kent vaak een korte houdbaarheid. Als directe producenten kunnen wij veel versere producten in de rekken leggen.”

Hoe die rekken precies gevuld moeten worden, is een volgend vraagstuk. “De

“Het schillen en snijden van uien vergt een erg specifieke infrastructuur”
— CHARLOTTE ROUSSEL

consumentenmarkt is voor ons een hele nieuwe wereld. We zoeken nog naar de ideale verpakkingsgrootte, de organisatie van de logistieke keten en de juiste marketingstrategie. Daarom doen we eerst een testcase in enkele lokale supermarkten. Daarnaast blijven we natuurlijk focussen op onze professionele klanten. Ook zij zijn geinteresseerd in de producten van Faiafood.” (EN - Foto DD)

www.rousselonions.com

www.faiafood.com

41 DOSSIER
Louis, Maxime, Charlotte en Pol Roussel, Jaklien Lietaer.
accentjobs.be
info@accentjobs.be 3 OP 5 uitzendmedewerkers in de bouw kiest voor Accent.
Benieuwd hoe wij voor u het verschil maken? Contacteer ons vrijblijvend via

“Vers gesneden fruit en groenten voor retailers”

Frupeco en DV Fresh bundelen krachten voor start-up Bon Frais

Fruit en groenten consumeren doen we des te vlotter als we het vinden in gebruiksvriendelijke verpakkingen. Vanuit die optiek slaan Frupeco en DV Fresh de handen in elkaar voor de joint venture Bon Frais. “Dit laat ons toe gepast te reageren op de almaar groeiende vraag naar vers gesneden fruit en groenten bij zelfstandigen en franchisenemers van supermarktketens”, verduidelijkt bestuurder Matthias De Fraeye.

Frupeco en DV Fresh hebben allebei een geschiedenis van 30 jaar in hun corebusiness. “De activiteiten van Frupeco vinden hun oorsprong in de teelt van appels en peren. Bart en Wim Lammertyn hebben dat als telgen van de tweede generatie verder- gezet en uitgebreid met gewassen, geschilde en versneden appel- en peerstukjes voor de bakkerijsector. Sinds 15 jaar werken we samen met andere telers om die service ook voor ander fruit, zoals aardbeien, te verzorgen”, legt Matthias De Fraeye, die Frupeco samen met Bart en Wim Lammertyn leidt, uit.

Frupeco onderhoudt al 20 jaar goede relaties met DV Fresh, dat kant-en-klare groenten, maaltijdsalades en ovenmixen met groenten aan dezelfde doelgroep als Frupeco aanbiedt. Dat zijn retailers, de

industrie, de foodservice, horecazaken en groothandels. “We zijn allebei klant én leverancier bij elkaar en hadden gemerkt dat de vraag naar gebruiksvriendelijk te consumeren fruit- en groenteproducten in ons land aanzienlijk was gestegen. Albert Heijn was daar een trendsetter in, waarna ook de andere supermarktketens dat pad zijn ingeslagen. Daarop hebben wij een marktstudie gedaan om te informeren of ook zelfstandige retailers zich hierin verder willen onderscheiden. Toen we daar heel enthousiaste reacties op kregen, zijn we met Bon Frais gestart.”

Eigen merk

Bon Frais wil ultraverse producten gemakkelijk toegankelijk maken voor iedereen. “Dat doen we met fruitsalades, yoghurt met fruitmixen, bavarois, side dishes, maal-

tijdsalades en pokébowls”, gaat Matthias verder. “Het logistieke hart bevindt zich in Pittem (thuishaven van DV Fresh), terwijl Lendelede (waar Frupeco gelegen is) het administratieve epicentrum wordt. Nu al tellen we een twintigtal klanten, vrij evenwichtig verspreid over West-, Oost-Vlaanderen en Frankrijk (Département du Nord en Pas de Calais). Beide bedrijven stonden al sterk in privatelabelproductie, nu komen we met Bon Frais dus met een eigen merk op de markt. We zijn overtuigd van het potentieel, ook bij onze zuiderburen, vermits de combinatie van fruit, groenten en ‘convenience’ daar op dit moment nog niet zo sterk ontwikkeld is.”

Frupeco en DV Fresh introduceerden

Bon Frais bij het brede b2b-publiek op Tavola. “We bekijken intussen al hoe we ons aanbod nog kunnen verrijken met typische winterproducten, zoals soep en kroketten. Misschien moeten we op termijn een apart team en eigen infrastructuur voor Bon Frais voorzien. Als dat nodig zou blijken door de grote vraag, is dat een stap die we zeker overwegen.” (BVC - Foto Kurt) www.bonfrais.be

43 DOSSIER

TOTAALPAKKET AAN TOEBEHOREN VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

Voeding maken impliceert zoveel meer dan louter de ingrediënten. Er zijn ook honderden nevenproducten nodig om ervoor te zorgen dat alles volgens de strengste normen verloopt. FPS-Multiproducts profileert zich voor foodproducenten in België, Frankrijk en Duitsland als een centraal aanspreekpunt voor allerlei toebehoren.

ALNOR-FPS in Gentbrugge was tot 2020 de onderneming van Jan Dhondt, die ruim 30 jaar geleden begon met de distributie van opbindelastieken voor kippen. Het assortiment breidde stelselmatig uit met items zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plastic verpakkingen, schoonmaak-, uitrustings- en onderhoudsmaterialen.

In 2020 namen de eigenaars van spuitgietproducent IMTEC FPS over. “FPS was een klant van ons. Door het gebrek aan familiale opvolgers voor Jan Dhondt, was dit voor ons een mooie opportuniteit”, verklaart Sophie Demeulenaere. “Op die manier konden wij ons aanbod verder laten groeien en onder meer extra kratten aan de voedingsindustrie leveren.”

3 jaar geleden realiseerde FPS de overname en fusie van Multiproducts uit Essen en bracht de magazijnen in Gentbrugge en Essen onder één dak in Waregem. “Multiproducts specialiseerde zich in kleinere series van allerlei schoonmaakmaterialen en disposables voor de hele Belgische voedingsmarkt, waardoor we onze actieradius konden uitbreiden naar Wallonië en nog meer op maat van de markt kunnen werken”, verduidelijkt Joke Eeckhout. Sinds februari 2024 koos het bedrijf voor een groter

magazijn van 12.000 m², naast de spuitgietproductie van IMTEC. “Zo kunnen we nog korter op de bal spelen. De vlotte toegankelijkheid, de sterke service en de grote voorraden van 4.000 referenties, zorgen ervoor dat we elke klant flexibel én snel kunnen helpen. Ook onze interne medewerkers en de vertegenwoordigers denken altijd oplossingsgericht mee.”

BRC-certificaat

FPS-Multiproducts is sinds 2016 BRC-gecertificeerd, een label dat het bedrijf elk jaar opnieuw verdient. “Dat is voor de sector het beste bewijs dat wij voldoen aan de internationale voedselveiligheidsnormen. We verzorgen leveringen ook met eigen transport. Dit najaar implementeren we een scansysteem en zetten de eerste stap in de uitwerking van een webshop waarop iedere klant op termijn ook zijn bestelhistoriek zal kunnen consulteren”, besluiten Sophie en Joke.

Al met al biedt FPS-Multiproducts een uitgebreid scala aan hoogwaardige producten en diensten aan de voedingsindustrie, met een sterke focus op kwaliteit, service en klanttevredenheid.

PUBLIREPORTAGE 44
Lindestraat 96 - 8790 Waregem - 09 210 50 50 info@fps.be - www.fps-multiproducts.be

Van melkveeboerderij naar kriekenboomgaard

Karel Devloo kiest voor duurzame toekomst

Enkele jaren geleden nam Karel Devloo uit Stavele de melkveeboerderij over van zijn ouders. In 2019 besloot hij om dat om te turnen in een kriekenbedrijf. Ondertussen plantte hij 10 hectaren kriekenbomen aan.

“Terwijl een melkveeboerderij vroeger zo’n 20 koeien telde, kom je er vandaag als gemiddeld melkveebedrijf niet meer met minder dan 100 dieren. Dat betekent dat je ook heel wat grond nodig hebt, anders krijg je problemen op het vlak van voedervoorziening en mestverwerking. Omdat de druk op de beschikbare grond hier in de regio zo groot is, kozen we ervoor om te schakelen met het bedrijf. Naast de krieken telen we ook nog aardappelen en traditionele graangewassen voor cultuurafwisseling”, vertelt Karel. “Er zijn in de streek amper kriekenbedrijven te vinden. Voor deze specifieke teelt moet je grootschalig werken om efficiënt te kunnen investeren. Naast maai- en schoffelmachines was vooral de oogstmachine een stevige investering. Onze plukker is zeer innovatief en uniek voor Europa. Daarvoor gingen we een samenwerking aan met de firma Dima Constructie uit Oostvleteren”.

10 hectaren in 3 dagen

De oogstperiode is zeer kort: in 3 dagen worden de 10 hectaren krieken geoogst. Ze moeten op het juiste moment worden geplukt, wanneer het suiker- en zuurgehalte in perfecte balans is. “We kozen voor

het ras Kelleris. Deze kriek zorgt voor de beste productie en is de meest ziekteresistente soort. Bij traditionele oogstmachines brengt men een zeil onder de boom aan en schudt men aan de stam. We kozen niet voor dat systeem, maar ontwikkelden een innovatieve machine die de krieken als het ware van de takken borstelt, wat veel boomvriendelijker is en een hogere capaciteit oplevert”.

“We werken volgens het principe van Integrated Pest Management, een duurzame benadering van plaagbestrijding die natuurlijke, niet-chemische methoden

combineert. Door biologische, culturele en fysische strategieën te integreren, minimaliseert IPM de schade aan gewassen, wat bevorderend is voor het milieu en een gezondere voedselproductie. We volgen ook onafhankelijk advies bij een Limburgse firma om extra kennis op te doen.”

“Momenteel brengen de jonge bomen zo’n 4 ton op per hectare. Op hun best kunnen we tot 10 ton oogsten per hectare, dus er zit zeker nog groei in ons bedrijf. In de voormalige tiendenschuur uit 1894 die we vol trots volledig in ere hebben hersteld, kunnen we degustaties organiseren en hebben we de mogelijkheid om kleine of grote groepen te ontvangen op onze hoeve met een zuidgerichte tuin en voldoende parkeergelegenheid”, alsnog Karel Devloo. (FL)

Nieuwe producten

De meeste krieken gaan naar Colruyt en worden gebruikt voor taarten, sap, siroop en confituur. Karel vult aan: “We werken ook samen met een lokale wijnmaker, Wijnhuis Choupette uit Staden. Samen met hen lanceren we heel binnenkort onze kriekenwijn onder de naam Mme Morelle. Het wordt een 100% West-Vlaams product. En we zijn nog producten aan het ontwikkelen, maar die zitten nu nog in een beginfase.”

45 DOSSIER

Industriebouw van A tot Z

Mahieu Construct maakt al meer dan 30 jaar faam als specialist in industriebouw en agro-industriebouw. Het familiebedrijf groeit en breidt mee uit met klanten, dankzij de realisaties van onder meer (koel- en diepvries) hoogbouw- en laagbouwmagazijnen, laad- en loszones, productiehallen, commerciële ruimtes, moderne geïntegreerde kantoorgebouwen, enzovoort.

‘Building together’: die baseline typeert Mahieu Construct helemaal. “Dankzij de steun van een krachtig team van 130 mensen, hebben we door de jaren heen een enorme expansie beleefd”, verduidelijkt CEO Felix Mahieu. “We zijn destijds in Komen gestart als klein atelier in staalbouw voor de agrarische sector. Vandaag tellen we verschillende productie-entiteiten, met onder meer een staalatelier in Komen en Pittem. 4 jaar geleden openden we ook een afdeling in Duinkerke, waar we betonpanelen en -kolommen maken.”

Fijne sfeer

Leuke verrassingen zijn er ook regelmatig voor het personeel. “Sportlessen op de werkvloer, een open barmoment op vrijdag, een zomer- en een kerstfeestje zijn allemaal initiatieven die de sfeer bevorderen en vormen een stimulans om vooruitstrevende industriegebouwen te blijven creëren.”

INVESTERING IN ATELIER KOMEN

De jongste jaren investeerde Mahieu Construct fors in een verticaal geïntegreerde aanpak. “Op die manier hebben we alles in eigen beheer en kunnen we klanten een totaalservice garanderen. Zelfs grote onderdelen maken we zelf, om die dan op de werf te monteren. Zo kunnen we onze processen beter controleren en zijn we niet langer afhankelijk van het weer. Recent hebben we in Komen de kantoren en magazijnen verhuisd, waardoor het atelier er dubbel zo groot wordt. Het krijgt een nieuwe verfafdeling en een nieuwe, volautomatische zaag- en boorstraat voor staal. Zo kunnen we nog efficiënter en preciezer werken.”

Dat die aanpak op maat in de smaak valt, bewijst het indrukwekkende referentielijstje van Mahieu Construct, dat zeker ook voor de realisatie van bedrijfsgebouwen voor de voedingsindustrie tot een vaste partner is uitgegroeid. “In de voeding en in talrijke andere sectoren, hebben we heel wat ervaring. Elk gebouw moet functioneel en mooi zijn en tegelijk het budget van de klant respecteren. Geavanceerde berekeningsmethodes maken het mogelijk om de specifieke vereisten van de klant én de regelgeving zorgvuldig te respecteren. Voor we met de bouwwerken van start gaan, kunnen we de bouwheer al een exacte blauwdruk van het exterieur en interieur bezorgen. Op die manier zijn onaangename verrassingen uitgesloten.”

www.mahieu-construct.be — info@mahieu-construct.be PUBLIREPORTAGE 46

“Smaaktesten in Food Innovation Park”

Syros verovert Europa met innovatieve avocadoproducten

Innovatie is een cruciale sleutel in het groeiverhaal van importeur, verdeler en producent van avocadoproducten Syros uit Wingene. Daarin spelen productvernieuwing en marktverkenning een grote rol. Syros deed daarvoor onlangs een beroep op smaaktesten in samenwerking met hogeschool VIVES in Food Innovation Park van POM West-Vlaanderen.

Het groeiverhaal van Syros leest als een smakelijk gerecht. Het bedrijf werd in 1992 opgericht door Jean-Marie Boels, na de verkoop van zijn familiale bedrijf voor gerookte zalm in Oostende. Op reis in de VS zag hij de opkomst van de avocado en hij besliste een eerste container uit Zuid-Amerika te importeren. Zijn Europese invoer en distributie sloegen aan en er volgde uitbreiding met andere vruchten. Na het instappen van de zonen Mathias en Bram in 2004, barstte tegen 2011 de locatie in Jabbeke uit haar voegen. Er werd eerst naar Oostkamp en in 2015 naar Wingene uitgeweken; ondertussen is er ook een productievestiging in Oostende. Het medewerkersbestand groeide tot 47.

3 jaar geleden werd in een strategische oefening beslist om andere vruchten uit het portfolio te schrappen en voortaan enkel

nog te focussen op avocado’s. Het bedrijf had in het behandelen en verwerken van die delicate vrucht een enorme expertise opgebouwd en beschikte over toeleveranciers over de hele wereld, een sterke combinatie om op de markt het verschil te maken. Om de groei in goede banen te leiden, werd ook de organisatiestructuur geoptimaliseerd door het aantrekken van CEO Pieter Casneuf. Met succes: het nog steeds 100% familiebedrijf Syros was vorig jaar genomineerd voor de Trends Gazellen en haalde in 2023 uit zijn Europese verkoop een omzet van 23 miljoen euro. “Avocado is een vrucht boordevol gezonde elementen. Ze kan verwerkt worden in producten voor maaltijden van het ontbijt tot ’s avonds. Avocado kun je beschouwen als boter: dat past overal bij. De gemiddelde consumptie per capita bedraagt 7 kilo per jaar in Zuid-Amerika, 4 kilo in de VS en slechts 1,4

kilo in Europa. Er is dus nog zeer veel potentieel voor groei”, zegt marketingmanager Miet Vanderyse.

Intense smaaktesten

Als sleutel om de markt verder te openen, kiest Syros voor innovatie. Een voorbeeld daarvan is een recent project met smaaktesten in Food Innovation Park van POM West-Vlaanderen in Roeselare. “We maakten nieuwe avocadobowls in samenwerking met een externe chef. Het ging om 5 combinaties van avocado met rode vruchten en basilicum; mango, passievrucht en gember; açai en banaan; banaan en chocolade; kiwi en munt. In samenwerking met hogeschool VIVES lieten we die smaakcombinaties proeven door een groep van 77 personen, representatief samengesteld uit diverse categorieën van de bevolking. We gaven hen voor en na het proeven een vragenlijst waarin we peilden naar (de verwachtingen van) de smaak, geur en textuur, portiegrootte, prijszetting en aankoopintentie. We wilden ook vernemen of het concept avocadobowl duidelijk is.” Op basis van de resultaten en inzichten gaat het R&D-team van Syros aan de slag om de recepten te verbeteren. “Dat kunnen zowel aanpassingen van de smaak, geur en textuur zijn, als ingrepen om de productiemethode efficiënter te maken”, besluit Vanderyse. (RJ - Foto Kurt)

Over Food Innovation Park

In Food Innovation Park stimuleert POM West-Vlaanderen innovatie op het snijpunt van voeding en gezondheid. Ondernemers, cateraars, onderzoekers, zorg- en gezondheidsactoren kunnen in deze open innovatie-infrastructuur terecht voor de ontwikkeling en optimalisatie van voedingsproducten, of het screenen van de relatie tussen voedingspatronen, beweging en gezondheid. Ook interesse in de mogelijkheden van Food Innovation Park voor jouw voedingsbedrijf?

47 DOSSIER
“Er lopen onderhandelingen met retailers uit de VS, Engeland en Japan.”
— STEPHAN DESTROOPER

70.000 mellow cakes per week

Destrooper

Bakker-patissier Stephan Destrooper uit Koksijde staat op een zucht van een internationale doorbraak met zijn artisanale mellow cakes. Hij produceert er dankzij een recente investering in een nieuwe productielijn nu al zo’n 70.000 stuks per week. Hij wil die capaciteit nog opkrikken met een nieuwe productiehal. “Altijd met dezelfde stelregel: de kwaliteit van de mellow cakes moet dezelfde zijn als die die we in het begin maakten in onze bakkerij”, vertelt hij.

Het succesverhaal van de mellow cakes begint in 2010. Bakker-patissier Stephan Destrooper, één van de kleinzonen van de bekende koekjesfabrikant Jules Destrooper, had een aantal jaren daarvoor een bakkerij overgenomen in Sint-Idesbald in Knokke. “Een tv-zender ging op zoek naar de beste bakker van Vlaanderen. Kijkers werden opgeroepen om hun favoriete bakker te nomineren. We bleken geselecteerd om mee te doen aan de wedstrijd. In één van de afleveringen werd ons gevraagd om iets te maken waar we trots op waren en dat kon dienen voor een buffet voor 400 personen.” Destrooper koos voor zijn mellow cakes. “Die bleken de hit van de aflevering te zijn, want de dag erna wandelde de ene na de

andere klant binnen voor enkele van die mellow cakes”, zegt Destrooper. “Toen zijn we de zoetigheidjes uit noodzaak efficiënter beginnen produceren, tot zo’n 2.000 stuks per week. De helft ging naar caterbedrijven, de andere helft verkochten we in onze eigen zaak.”

Opschaling

Omdat Destrooper wel toekomst zag in de mellow cakes, nam hij een business coach onder de arm. “Hij vroeg me hoeveel mellow cakes mij haalbaar leken om te maken en te verkopen. Ik antwoordde dat ik onze verkoop wel zag verdubbelen op 3 jaar tijd. Zijn antwoord daarop is sindsdien mijn motto: ‘Als je droomt, kan je beter maar

DOSSIER 48

groots dromen. Wat denk je van 1 miljoen mellow cakes per jaar? Dat klinkt veel, maar uiteindelijk zit je daar al over als elke West-Vlaming in een jaar één van jouw mellow cakes eet.”

Destrooper is vanaf dat moment de productie van de mellow cakes intensief beginnen opschalen. “We produceren nu jaarlijks 3,5 miljoen mellow cakes in een productiehal in Veurne. We hebben recent geïnvesteerd in een geautomatiseerde productielijn om te kunnen blijven groeien: de capaciteit daarvan gaat tot 12 miljoen stuks op jaarbasis.”

Retailers

“Onze mellow cakes verkopen we voornamelijk b2b, dus aan andere bakkers en chocolatiers. Daarnaast hebben we ook enkele samenwerkingen met retailers binnengehaald: je vindt onze mellow cakes in Spar, Okay, en in enkele Carrefours en Delhaizes. We zetten ook in op co-branding. Zo werken we samen met Vondelmolen voor een mellow cake met peperkoek en met Zusto om een suikervrij alternatief te bieden. Ik hoop op een samenwerking met Lotus voor een mellow cake met speculoos.”

Destrooper kijkt ook over de grenzen. “Er lopen onderhandelingen met retailers uit de VS, Engeland en Japan. Als daar groen licht komt, zou dat een grote sprong vooruit betekenen. Het gaat bijvoorbeeld om een hele grote speler uit Japan, met 16.000 supermarkten. Om die groei mogelijk te blijven maken, zijn we op dit moment de aankoop van een perceel in een bedrijventerrein in Oostende aan het finaliseren, met de bedoeling om daar binnen de 3 jaar met de bouw van een nog ruimere productiehal te kunnen starten.” Het bedrijf telt intussen 15 medewerkers. (JM - Foto DD)

Galana wint Tavola-publieksprijs

Tavola is sinds zijn start in 1982 uitgegroeid tot de toonaangevende vakbeurs voor foodprofessionals met een passie voor premium food & drinks. De beurs verwelkomde midden maart in Kortrijk Xpo 400 exposanten en ruim 14.000 professionals. In de wedstrijd Gouden Tavola worden de innovatieve producten voorgesteld en bekroond. Galana uit Waregem won de publieksprijs.

Voor de Gouden Tavola)-wedstrijd waren 117 producten ingeschreven – het hoogste aantal in de afgelopen 10 jaar van de wedstrijd. Doorheen 2 verschillende juryrondes bepalen 38 juryleden de 12 laureaten: 1 winnaar en 2 genomineerden per categorie. “Wat opviel, was dat producenten in de eerste plaats focussen op heel veel lekkere en smaakvolle producten; pas in tweede instantie komen meer actuele trends zoals bijvoorbeeld vegan aan bod. In de voorgaande editie van de wedstrijd lag het accent bij de inzendingen wat meer op trends – nu was er toch een tendens ‘back to basics’. Zo wordt het zuivere product herontdekt. Verder stel ik een stijgende aandacht vast voor de milieubewuste consument”, aldus Thierry Cattoir, voorzitter van de wedstrijd.

Schepbare diepvriescheesecake

Tot de laureaten behoorden in de categorieën Fine Foods Zelfbediening, Fine Foods Delicatessen, Fine Foods Food Service en Fine Foods met Bediening geen West-Vlaamse bedrijven. Maar net voor de beurs de deuren sloot, moest nog de publieksprijs uitgereikt worden. Die eer ging naar het product Freezecakes van Pleese - Galana NV uit Waregem, een bedrijf van Mademoiselle Desserts. De bezoekers beoordeelden ‘s werelds eerste schepbare diepvriescheesecake als de beste innovatie van Tavola 2024. De Freezecakes zijn verpakt in potjes en zijn beschikbaar in 3 smaken: Raspberry & Lemon, Butterscotch & Caramel en Double Chocolate. “Ze zijn een heerlijk alternatief voor roomijs, en ook een slimme zet om de diepvriesdessertcategorie te dynamiseren”, klonk het.

In 2026 gaat Tavola opnieuw op zoek naar de beste voedselinnovaties via de Gouden Tavola-wedstrijd.

www.mademoiselledesserts.com

www.stephandestrooper.be 49 DOSSIER

In deze onvoorspelbare en uitdagende tijden is een netwerk waarop je een beroep kan doen voor kennis- en ervaringsuitwisseling een grote meerwaarde. Dat geldt absoluut ook voor spelers in de sector van Food & Beverage. Omdat bestaande initiatieven vaak beperkt zijn tot een (klein) deel van de markt, lanceert Voka West-Vlaanderen een nieuwe

Food & Beverage Community. Het doel is om met alle spelers in de keten te streven naar vernieuwing en innovatie.

Lancering van Food & Beverage community

Heel wat (sector)organisaties verdedigen de belangen van een stuk van de complexe keten van voedings- en drankenproducenten. Ook netwerkevenementen zijn meestal gereserveerd voor een deel van de markt, terwijl alle spelers elkaar nodig hebben. Vandaar dat Voka West-Vlaanderen als sectoroverschrijdende organisatie alle food & beverage-bedrijven samen wil brengen in één community.

De Food & Beverage community mag dan wel gloednieuw zijn, het concept is gebaseerd op het beproefde recept van de Bouw- en Vastgoedcommunity, die al aan zijn tweede editie toe is. We brengen verschillende West-Vlaamse bedrijven uit de brede keten van voeding samen. Dat kunnen telers en voedingsproducenten zijn, maar ook fabrikanten van verpakkingen, machinebouwers, retail, logistieke spelers,... Bedoeling is om elkaar te verrijken en op een respectvolle, open manier te streven naar vernieuwing en innovatie. De leidraad zijn trends en actuele topics, en uiteraard vinden alle sessies plaats in een aangename setting.

Stuurgroep

Om te garanderen dat het programma aansluit bij de vragen en uitdagingen

waarmee de sector te maken heeft, werd een stuurgroep samengesteld. Eén van de leden is Benjamin Viaene, exportmanager voor Europa bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck. “Netwerking werkt stimulerend; dat zal in de community ook een belangrijk facet zijn. Een grote meerwaarde is dat je op die manier kan bijleren van problemen waarmee anderen geconfronteerd worden”, denkt hij. “Specifiek in onze sector stellen we bijvoorbeeld vast dat de uitdagingen sterk verschillen van land tot land. In sommige markten ligt de verkoop van alcoholhoudende dranken in de horeca politiek gevoelig.” Daarnaast staan de budgetten van de consument onder druk, zoals recent opnieuw aan bod kwam in de media. “We merken inderdaad dat mensen meer op hun budget letten. Wij passen onze communicatie daaraan aan. Onze boodschap is: ‘minder maar beter’. Die positieve twist werkt, mede dankzij het feit dat onze bieren goed scoren op het vlak van kwaliteit en innovatie.”

Ook Willem Ter Heerdt stelt zijn kennis ter dienst van de stuurgroep. Als Head of Food & Agri ING Belgium leidt hij de commerciële teams die zakendoen met bedrijven in de sector, van grondstoffenleveranciers en land- en tuinbouwers tot voedingsver-

zijn vaak eerder gefragmenteerd. In dat opzicht is het vormen van een breed netwerk door een brede organisatie als Voka West-Vlaanderen een meerwaarde.”
— WILLEM TER HEERDT

werkende bedrijven. “De bedrijven in de sector zijn economisch afhankelijk van elkaar, maar komen elkaar niet elke dag tegen. Naast de producenten van voeding zijn er ook nog een groot aantal bedrijven afhankelijk van de sector. Denk maar aan producenten van verpakkingen, gespecialiseerde machines, transport en logistiek. In West-Vlaanderen is dit veruit het grootste ecosysteem. Een breed netwerk vormen is dus absoluut zinvol”, deelt hij vanuit zijn ervaring. “Je moet al onder een steen leven om niet te merken dat het uitdagende tijden zijn voor de sector. Pas op: economisch gezien gaat het relatief goed tot zeer goed. De vraag naar hoogkwalitatieve voeding is groot. De Belgische bedrijven

DOSSIER 50

scoren hier zeer goed en exporteren naar heel Europa en de rest van de wereld. Maar wat land- en tuinbouwers én de voedingsindustrie frustreert, is het feit dat ze door allerlei beperkingen niet kunnen groeien.

Het is niet voor niets dat we veel landbouwen voedingsbedrijven zien uitwijken naar Noord-Frankrijk. De frustraties van boeren

leven dus ook bij ondernemers die een fabriek willen bouwen. Ze willen perspectief krijgen om te ondernemen voor de volgende generaties. Maar er ontbreekt een soort cohesie tussen de verschillende ‘kolommen’ in de sector én tussen de schakels in de keten. Bestaande initiatieven zijn vaak eerder gefragmenteerd. In dat opzicht is het vormen van een breed netwerk door een brede organisatie als Voka West-Vlaanderen een meerwaarde.”

Praktisch

Het jaarprogramma bestaat uit 4 fysieke events en 2 online webinars. De kick-off vindt plaats op dinsdagavond 7 mei bij Barias. Volgende events zijn onder meer webinars over het beleidskader en de verplichtingen rond verpakkingen in Europa en over de principes van de allergenenwetgeving. Er worden ook bezoeken gepland aan de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge en aan Conhexa in Noord-Frankrijk.

De community is exclusief voor Voka-leden uit WestVlaanderen. Er worden per bedrijf maximaal 2 deelnemers toegelaten (zaakvoerders en/of beslissingsnemers).

Meer info en inschrijven

De komende jaargang staan al heel wat boeiende thema’s gepland. En er is nog heel wat inspiratie voor volgende evenementen, vertelt Benjamin. “Ik denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van AI. Hoe boeiend zou het wel niet zijn om de smaken in bepaalde regio’s – en dus het bijhorende aankoopgedrag – te voorspellen”, besluit hij.

HEAVY LIFTING & TRANSPORT SPECIALISTS GRAAG MEER INFORMATIE? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VESTIGING HARELBEKE Blokkestraat 12 B-8530 Harelbeke +32 (0)56 720 720
GENT
7 B-9000 Gent-Zeehaven
(0)9 375 20 20
VESTIGING
Langerbruggekaai
+32
info@desuttergroup.com www.desuttergroup.com

de ecologische voetafdruk van je bedrijf?

Je energieverbruik, vervoer, afval, … het zijn slechts enkele factoren die de ecologische voetafdruk van je bedrijf bepalen. Die voetafdruk is een schatting van de oppervlakte aarde nodig om de behoeften van je bedrijf te produceren en te verwerken. Het probleem: we gebruiken veel meer oppervlak dan onze aarde te bieden heeft. Ook bedrijven verkleinen daarom steeds vaker hun ecologische voetafdruk door duurzamere keuzes te maken.

Ecologische voetafdruk vs. CO2-voetafdruk

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de ecologische voetafdruk en de CO2-voetafdruk. Een ecologische voetafdruk wordt meestal uitgedrukt in hectares en geeft weer hoeveel aardoppervlak iemand nodig heeft voor de productie en afvalverwerking van al zijn levensbehoeften. Hoewel de uitstoot van broeikasgassen hier ook onder valt, drukt een ecologische voetafdruk de bredere impact op onze planeet uit en niet enkel op het klimaat.

Volgens het Global Footprint Network verbruikten we in 2022 elk zo’n 2,8 mondiale hectare, ook al is er bij een eerlijke verdeling eigenlijk maar 1,7 mondiale hectare per wereldburger beschikbaar. Aan dat tempo hebben we minstens 1,6 aardbollen nodig om onze manier van leven te onderhouden.

Aangezien voor de bedrijfswereld hoofdzakelijk broeikasgasemissies van toepassing zijn, kijkt men daar eerder naar de CO2-voetafdruk: een inschatting van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die door alle activiteiten van een bedrijf uitgestoten worden. Dit gaat over zowel directe emissies (bv. de verwarming van je gebouw of de uitstoot van je bedrijfsvoertuigen), als over indirecte emissies (bv. de producten of diensten die je als bedrijf koopt, het onderhoud van je gebouw, zakenreizen, …).

Je eigen impact in kaart brengen?

Via voetafdruktest.wwf.nl, de website van het Wereld Natuur Fonds, kan je eenvoudig berekenen hoe duurzaam je levensstijl is. Wil je de CO2-voetafdruk van je bedrijf berekenen?

Verzamel dan eerst de gegevens over de aankopen die je als bedrijf doet, het energieverbruik, de verplaatsingen van je werknemers, en al je andere activiteiten. Vervolgens vermenigvuldig je deze cijfers met de juiste emissiefactor, ofwel de hoeveelheid broeikasgasemissies van een activiteit. Een overzicht vind je op CO2emissiefactoren.be

Voorbeeld: in België is de emissiefactor van elektriciteit 150 gram CO2 per kilowattuur. Stel dat je kantoor jaarlijks 80.000 kilowattuur verbruikt, dan betekent dit dat je alleen al door je elektriciteitsverbruik 12.000 kilogram CO2 uitstoot.

Duurzamer ondernemen

Steeds meer bedrijven verbinden zich ertoe om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Minder uitstoot is niet alleen beter voor onze planeet, maar ook voor je bedrijf zelf. Als je je bewust bent van je ecologische voetafdruk, kan je makkelijker een actieplan opstellen voor een gunstiger EPC, en anticiperen op vragen van investeerders en klanten die steeds meer transparantie eisen op vlak van duurzaamheid.

• Moedig werknemers aan om de fiets of het openbaar vervoer te nemen, of voer een hybride thuiswerkbeleid in.

• Draai de verwarming op kantoor een graad lager Je werknemers zullen het nauwelijks voelen, maar die ene graad heeft een grote impact op je uitstoot.

• Sla gegevens niet onnodig op in de cloud.

Honderd gigabyte aan data staat al snel gelijk aan een digitale voetafdruk van 0,2 ton CO2-uitstoot per jaar.

• Beperk plastics en recycle afval zoveel mogelijk. Voorzie duidelijke sorteerinstructies voor je werknemers.

• Verminder het stroomverbruik van je bedrijf. Denk aan energiezuinige ledverlichting, sensorverlichting en apparaten.

• Vermijd onnodig printen. Facturen kun je online versturen en tekenen in beveiligde pdf-vorm. Is printen toch noodzakelijk? Gebruik dan gerecycled papier en print dubbelzijdig.

Je onderneming toekomstbestendig maken?

Ontdek hoe je nog duurzamer kan investeren op

Hoe verklein je
Advertorial
ING België nv • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • BTW: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • Neem contact op met ons via ing.be/contact • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393 • Verantwoordelijke uitgever: Peter Göbel • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • 730541N • 04/2024
ing.be/duurzame-business

Grote inspanningen voor fysiek en mentaal welzijn

Het Compensatiefonds van de kusthavens heeft 25.000 euro geschonken om de Brugse MUG-helikopter operationeel te houden. De spoedhelikopter en de nabijheid van het traumacentrum van AZ Sint-Jan zijn van levensbelang voor iedereen die in de haven werkt. Naast deze aandacht voor de fysieke gezondheid, gaf de Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez) een nieuw elan aan de psychosociale welzijnsbevraging. Maar liefst 600 havenarbeiders vulden de enquête in.

Het Compensatiefonds voor de kusthavens Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort verzamelt middelen uit de bijdragen die door cao’s aan de werkgevers opgelegd worden. Daarmee worden sociale voordelen toegekend aan erkende havenarbeiders, logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat en vaklui. Vanuit dit fonds werd op 15 maart al voor de vierde keer een cheque overhandigd als steun voor de MUG-helikopter.

“Om onze helikopter voor spoedinterventies in de lucht te houden, is jaarlijks 850.000 euro nodig”, zegt arts Nicolas Müller, voorzitter van de vzw Instituut Medische Dringende Hulpverlening. “Dit is de enige spoedhelikopter in Vlaanderen. Ons budget wordt samengelegd door het provinciebestuur West-Vlaanderen, een aantal steden en gemeenten, en kleine en grote giften. Deze 25.000 euro is een zeer mooie schenking.”

“We steunen graag deze werking omdat het welzijn van iedereen in de haven belangrijk is”, zegt ondervoorzitter van het Compensatiefonds Dennis Paelinck. Jaarlijks voert het urgentieteam, waaronder 6 piloten, 700 tot 750 interventies uit in West-Vlaanderen, een gedeelte van Oost-Vlaanderen en af en toe over de grens met Nederland. “Daarvan zijn gemiddeld 1 op de 20 interventies in de haven van Zeebrugge. Voor mensen met ernstige trauma’s zijn de nabijheid van het AZ Sint-Jan en de snelle MUG-helikopter

heel belangrijk. Het AZ Sint-Jan is een door de Deutsche Geselschaft für Unfallchirurgie erkend traumacentrum en heeft als enige ziekenhuis in West-Vlaanderen universitaire bedden”, zegt Müller. Piloot Danny Plaisier heeft een boodschap voor de bedrijven. “Het is cruciaal dat wij goed onze weg kunnen vinden. We raden de bedrijven aan om na een oproep de exacte locatie met een rooksignaal aan te geven.”

Welzijnsbevraging

Tot 10 maart organiseerde de Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez) een

welzijnsbevraging bij de havenarbeiders. “We wilden verder gaan dan zomaar de wettelijk verplichte psychosociale enquête. Gecoördineerd door ons steunpunt voor veiligheid en welzijn, schakelden we alle moderne communicatiemiddelen in om de havenarbeiders te bevragen over hun werkgeluk”, zegt directeur Carla Debart. “Deze vernieuwde aanpak leverde een enorme respons op. De reactiegraad steeg van vroeger 7% naar nu 30%. Meer dan 600 van de 2.115 erkende havenarbeiders namen aan de bevraging deel. Dat geeft ons een breed platform om acties te ondernemen. Momenteel worden de gegevens geanalyseerd door onze externe partner voor bescherming en preventie. Op basis van de bevindingen komen er acties voor een fijne en veilige werkomgeving.” (RJ - Foto MVN)

HAVENNIEUWS 53

Kick-off Bouw- en Vastgoedcommunity

De Bouw- en Vastgoedcommunity gaat dit jaar opnieuw van start, met maar liefst 4 netwerkevents en 2 webinars op de planning! De kick-off vond plaats op dinsdag 26 maart bij SILT, het nieuwe casino in Middelkerke. Het gebouw werd op 21 maart officieel geopend, en enkele dagen later stonden we met de bouw- en vastgoedcommunity al klaar om deze parel aan de Belgische kust te bezoeken. We kregen tekst en uitleg over het project van de burgemeester, architecten en aannemer. Daarna volgde nog een rondleiding doorheen het gebouw met een bezoek aan het casino, de restaurants, het hotel en de verschillende polyvalente ruimtes.

PROSIT 54

Lerend Netwerk Compensation & Benefits / Lerend Netwerk Selectie & Rekrutering

Zowel het Lerend Netwerk Compensation & Benefits als het Lerend Netwerk Selectie & Rekrutering ging op dinsdag 19 maart van start in Voka|Brugge. Op de kick-off werden de thema’s en data voor de volgende sessies alvast bepaald. De deelnemers genoten daarnaast ook van een keynote door postdoctoraal onderzoeker Hira Kanwal en sloten af met een netwerkmoment.

Business Club International Sales

Op woensdag 20 maart was de Business Club International Sales Management te gast in de indrukwekkende productiesite van Biscuiterie Jules Destrooper. We kregen een boeiende rondleiding door het productieproces (mét de nodige proevertjes) en genoten daarna van een inspirerende sessie over motiverend en coachend leiderschap. Als afsluiter inspireerde ook Anna Gaik, GM Foreign Recruitment bij Accent, met enkele waardevolle tips & tricks over het omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer.

Fiscaal, juridisch, & f inancieel advies
PROSIT 55
www.lievens.be

opleidingen

netwerking

OPLEIDING

Kostprijscalculatie en -budgettering

Het is belangrijk om een correct en transparant begrip te hebben van de verwachte kosten, opbrengsten en marges in jouw onderneming om zo je beschikbare middelen optimaal in te zetten. Hoe bouw je op een logische manier kostprijzen en budgetten op, en hoe volg je die correct verder op?

Kick-off: dinsdag 16 april 2024

van 9.00 tot 12.30 uur

Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Vermijd hoge ziektecijfers dankzij een duurzaam verzuimbeleid

Heel wat bedrijven kampen met hoge verzuimcijfers. Daarom organiseren we dit lab waarbij we in 5 sessies heel concreet een positief en duurzaam verzuimbeleid uitwerken dat aansluit bij de context en waarden van jouw bedrijf.

Kick-off: dinsdag 16 april 2024

van 9.00 tot 12.30 uur

Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

INFOSESSIE

Hoe kijkt een bank naar jouw kredietaanvraag?

Deze infosessie geeft je inzicht in hoe een bank naar de kredietaanvraag van een onderneming kijkt. Hoe kijkt de bank naar bepaalde sectoren? Welke regels legt Europa op? Waarom vraagt de bank een schattingsverslag?

Dinsdag 16 april 2024

van 10.00 tot 11.30 uur

Voka | Brugge, Oostkamp

Lerende Netwerken Production & Operations

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan één van onze lerende netwerken voor operations & production, maar ben je niet zeker of het iets voor jou is? Tijdens deze gratis proefsessies lichten we de aanpak toe, komt een deelnemer getuigen en genieten we van een bedrijfsrondleiding bij Skylux of ICO.

Woensdag 17 april 2024

van 9.00 tot 12.00 uur of dinsdag 18 juni 2024 van 9.00 tot 12.30 uur. Skylux, Stasegem of ICO Terminals, Brugge

INFOSESSIE WELT

Hr-traject rond duurzame loopbanen

Met Voka Welt zetten we in op het creëren en faciliteren van duurzame loopbanen binnen jouw organisatie. Dat doen we door het ontwikkelen van een inclusief hr-beleid. Kom het ontdekken tijdens één van onze infosessies!

Dinsdag 16 april 2024

van 13.00 tot 14.00 uur of donderdag 18 april 2024 van 9.00 tot 10.00 uur. Online

Van brandjesblusser naar coachend leidinggevende

Droom je van een werksituatie waarin alles gecontroleerd verloopt? In dit lab stomen we je volledig klaar om je verbeterde rol als leidinggevende in een productieomgeving op te pakken a.d.h.v. een concreet actieplan.

Kick-off: dinsdag 16 april 2024

van 13.00 tot 16.30 uur

Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

’Ondernemen doe je niet alleen’

Op ons community-event

Vliegende Starters brengen we iedereen met een hart voor jong ondernemerschap samen. Maak je klaar voor een panelgesprek met inspirerende ondernemers, een blik achter de schermen bij Stow Group, én kans op een lunch met een topondernemer!

Donderdag 18 april 2024

van 17.30 tot 22.30 uur

Stow Group HQ, Spiere-Helkijn

MANAGEMENT

Management Assistant Day 2024

Naar jaarlijkse traditie worden management assistants op de derde donderdag van april in the picture gezet. Naast een traditioneel bloemetje zijn er ook heel wat bedrijven die een belevingsticket schenken voor onze Management Assistant Day. Het belooft opnieuw een onvergetelijke, grensverleggende en toch ontspannende dag te worden.

Donderdag 18 april 2024

van 9.00 tot 21.00 uur

Knokke

AGENDA 56
PROEFSESSIE
JONG VOKA LAB ASSISTANT DAY 2024 LAB

What’s Hot in Security

Op vrijdag 19 april verdiepen we ons in de trends rond beveiliging van gebouwen en data. Meer weten over hoe je je bedrijf kan beschermen tegen cybercrime? Of wil je zelf je kennis delen? Kom dan je netwerk en business uitbreiden tijdens deze What’s Hot in Security bij FAAC Benelux in Jabbeke.

Vrijdag 19 april 2024

van 8.00 tot 10.00 uur FAAC Benelux, Jabbeke

Kick-off Food & Beverage Community

In onze nieuwe Food & Beverage Community brengen we West-Vlaamse bedrijven uit de brede keten van voeding & dranken samen om te streven naar vernieuwing en innovatie. Ervaar de meerwaarde van een stevig netwerk!

Dinsdag 7 mei 2024

van 18.00 tot 20.00 uur

Barias, Roeselare

Groeien door circulaire ambities

Duurzaamheid en circulariteit zijn geen buzzwoorden meer, maar essentiële pijlers in het ondernemerschap. Orac, een familiebedrijf uit Oostende, is een pionier in het nastreven van duurzame en circulaire ambities.

Tijdens deze Voka Connect ontdek je hoe je duurzaamheid en circulariteit kan integreren in je bedrijfsstrategie en productaanbod.

Dinsdag 23 april 2024

van 18.30 tot 22.00 uur

Orac, Oostende

Zakendoen over de provinciegrenzen heen

De Voka-speeddate biedt een perfect recept om op korte tijd en op een informele manier 15 tot 20 nieuwe contacten te leggen en te linken met tal van bedrijven uit jouw regio. Voor deze editie trekken we naar Kruisem, waar je ook heel wat Oost-Vlaamse ondernemers kan leren kennen.

Woensdag 8 mei 2024

van 8.00 tot 10.00 uur

Fabriek Botaniek, Kruisem

Ontdek

06/06/2024

Tuinfeest regio Brugge-Oostende

Zet samen met Voka de zomer in en vier de jubilarissen op het Tuinfeest in het vernieuwde Casino van Middelkerke!

11/06/2024

Tuinfeest regio Ieper-Veurne

Talloze netwerkopportuniteiten in de zomerse setting van ’t Convent in Lo-Reninge, gepaard met heerlijke catering: dat is het Voka Tuinfeest regio Ieper-Veurne.

13/06/2024

Tuinfeest regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen

Een inspirerende avond met heel wat nieuwe contacten: het Tuinfeest in Domein Vossenberg in Hooglede wordt een knaller!

20/06/2024

Jong Voka visits Wijndomein

Den Nachtegael

Op 20 juni zijn we met onze Jong Vokacommunity te gast bij Den Nachtegael. Passie om te ontdekken, passie om te proeven van het leven en passie om te ondernemen: in Den Nachtegael komt het allemaal samen. Onze partners:

BEDRIJVEN
ALLE EVENTS EN OPLEIDINGEN VOKA CONNECT SPEEDDATE WHAT’S HOT SAVE THE DATE
WE S TLEASE COMMUNITY AGENDA 57

Hoe zou je jouw managementstijl omschrijven?

“Ik leid Trotec samen met mijn zus Dorethé, wat op zich al vrij uniek is. We stellen ons heel toegankelijk op voor onze medewerkers en geven hen veel autonomie, zeker op sleutelfuncties. We krijgen daar veel enthousiasme en creativiteit voor terug. Onze loyale en heel competente anciens trekken jongeren mee in ons verhaal, waardoor die gasten motivatie ‘tanken’ om nieuwe ideeën te lanceren.”

Naar wie kijk je op en waarom?

“Het parcours dat Dominiek Dumoulin met United Petfood aflegt, is behoorlijk impressionant. Op pakweg 20 jaar tijd heeft hij een heel mooi internationaal verhaal geschreven. Bovendien zijn hij en zijn echtgenote heel warme personen, die zich altijd inzetten om anderen te helpen.”

Waaruit haal je voldoening naast je werk?

“De band met mijn zus is ook naast het werk heel sterk. We komen ook erg goed overeen met onze ouders, met wie we nog elk jaar op reis gaan. Af en toe een uurtje tennissen geeft me de energie om er bij Trotec tegenaan te gaan. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in psychiatrie. Dat hangt nog altijd te veel in een taboesfeer, wat

Welk boek is een must-read voor ondernemers?

“‘The circular economy’ van Ellen MacArthur. Zij was de jongste om ooit solo rond de wereld te zeilen. Dat intense contact met de natuur heeft haar geïnspireerd om heel zuinig met materialen om te gaan. In haar boek maakt ze terecht duidelijk dat iedereen dat kan.”

Aan wie wil je de estafettestok doorgeven en waarom?

“Caroline Vanheede is een heel straffe madam. Met Vanheede Environment Group geeft ze blijk van doorgedreven ondernemerschap, wat zich ook weerspiegelt in haar engagement als voorzitster van Women in Recycling.”

CEO Trotec.

Almaar meer geavanceerde aanvalstactieken, de rol van AI en nieuwe wetgevingen … Topexperts delen op vraag van Proximus NXT acht cybersecuritytrends met een grote impact op de ondernemerswereld.

Acht cybersecuritytrends van topexperts

Generatieve AI als aanvalswapen

“Generatieve AI vormt voor criminelen een dankbaar hulpmiddel om bijvoorbeeld op een relatief eenvoudige wijze schadelijke code te schrijven. Zogenaamde scriptkiddies, die vooral voor de kick hacken, richten met behulp van generatieve AI schade aan, zonder zich veelal bewust te zijn van de gevolgen.”

Andy Quaeyhaegens, Netskope

IT- versus OT-security

“In een industriële omgeving zijn veel toepassingen ooit gemaakt om binnen een geïsoleerd netwerk te opereren. Nu die geconnecteerd zijn met het bredere bedrijfsnetwerk en de buitenwereld, neemt de blootstelling aan cyberbedreigingen toe. Optimale interactie tussen IT en OT is daarom noodzakelijk.”

AI Act en cybersecurity

“De AI Act is sterk verbonden met cyberveiligheid. Er kan namelijk geen sprake zijn van veilig AI-gebruik wanneer de systemen vatbaar zijn voor cyberdreigingen. Het is vanuit dat perspectief belangrijk om alle processen en veiligheidsmaatregelen –tot op het niveau van uw leveranciers –in kaart te brengen.”

Business email compromise

“Binnen de bedrijfsmuren nemen de pogingen tot business email compromise toe. In dat geval verwerft een hacker toegang tot een e-mailaccount van een bedrijf om werknemers tot acties aan te zetten en centen los te peuteren.”

Lieven Van Rentergem, Check Point

Securityconsolidatie

“ Vaak bevinden zich tal van toepassingen binnen verschillende (cloud)omgevingen. Er is nood aan consolidatie. Een centraal platform helpt om security- en businessproblemen aan te pakken. Met een stapsgewijze migratie naar die platformen kan je ook het aantal softwareleveranciers terugdringen.”

Simplificatie

“ Voor de eindgebruiker wordt security meer en meer onzichtbaar. Wanneer hij dagelijks op dezelfde manier, vanaf dezelfde locatie en met hetzelfde toestel inlogt, zal hij niet telkens een paswoord moeten invoeren. Gebeurt dat plots vanaf een andere plaats of toestel, dan treden strengere controles in werking.”

Het olievlekeffect van NIS2

“Organisaties moeten niet enkel zelf aan de NIS2-richtlijn voldoen, maar ook de beveiligingsrisico’s bij hun leveranciers in kaart brengen en aanpakken. Een assessment dringt zich veelal op, om extra inzichten te verwerven en de architectuur waar mogelijk te vereenvoudigen.”

Wouter Vandenbussche, Proximus NXT

Mensgestuurde ransomware

“Bij mensgestuurde ransomware blijven de cybercriminelen tijdens de aanval aan de knoppen zitten. Dat laat hen toe om hun tactiek te blijven bijsturen. Mensgestuurde ransomware raakt het vaakst kmo’s, die niet zelden over minder cybermaturiteit en ervaring beschikken.”

Bart Asnot, Microsoft

Ontdek meer trends over AI en NIS2 Scan de QR-code.

BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.