Ondernemers in de Brusselse Metropool 2021 #1

Page 1

IN DE

BRUSSELSE METROPOOL JAARGANG 8

MAART 2021

2 EU-relanceplan voor Brussel 4 450 ondernemers klikken samen voor groei 14 Hassan Al Hilou wil jongeren financieel zelfstandig maken

Michel Mersch, CEO Nestlé Belgilux

Nestlé wil groot zijn in maatschappelijke impact


People make places places make people

People make places and places make people. ISS helpt zijn klanten werkplekken te creëren waar het aangenaam vertoeven is. Een plek waar het werken optimaal ondersteund wordt : gastvrij onthaal, orde en netheid, gezonde maaltijden, heerlijke koffie – een piekfijn onderhouden gebouw. Een plek waar technologie ons het leven makkelijker

PEOPLE MAKE PLACES

maakt en de gebouwen ons de data geven om onze diensten flexibel af te stemmen op wat werkelijk nodig is. Een omgeving die ook ruimte biedt voor informele contacten, creativiteit en ontspanning. Zo’n plek versterkt engagement, fierheid en interne samenwerking tussen mensen –de ultieme workplace experience.


EDITO

INHOUD EU-relanceplan voor Brussel

2

Extra krediet voor bedrijven

3

Phoenix-premie voor nieuwe aanwervingen

3

450 ondernemers klikken samen voor groei

4

aan de slag te houden. De plannen voor een verbeterd openbaar vervoer en overstapparkings, zoals ook terug te vinden in de regionale en federale relanceplannen, zijn toe te juichen. Maar het mag sneller. Intussen kan Brussel maar beter geen nieuwe tolmuren oprichten, wat dreigt met een eenzijdige Brusselse km-heffing zoals ze nu voorligt.

Luchthaven heeft nieuwe perspectieven nodig

7

Interview met Nestlé-CEO Michel Mersch

8

Corona maakt ook van de digitale connectie van Brussel een noodzakelijke hefboom voor de toekomst. We lopen hier thans achterop. De meeste EU-landen hebben reeds 5G commercieel uitgerold. Brussel kan zich niet meer permitteren dit op de lange baan te schuiven door nog het hele voorjaar een burgerraadpleging te organiseren. Actie rond meer realistische stralingsnormen en het voorzien van antennes is ook nodig om een nakende verzadiging van 4G te counteren.

Brussel post corona De coronacrisis is bijzonder hardnekkig. De corona-moeheid raakt nog meer verspreid dan het virus zelf. Het moe zijn, is begrijpelijk. Maar gelatenheid is niet op zijn plaats. De perspectieven op een uitweg uit de crisis, maatschappelijk en economisch, worden steeds tastbaarder. En we zijn het aan onze welstand verplicht ambitie te hebben om opnieuw te groeien, en daarvoor ook nieuwe paden te bewandelen. Voor vele bedrijven impliceert dit het heruitvinden van hun businessmodel, of minstens het op scherp zetten van de unique selling proposition. Dat geldt ook voor het verdienmodel van een hele regio, zoals Vlaanderen en Brussel. De kern van dit verdienmodel ligt voor beide regio’s in de internationale connectie. De lokale markt is klein, en vele bedrijven leven van klanten in het buitenland. De regio is centraal gelegen in de koopkrachtige Europese markt en voor Brussel komt er het EU-beslissingscentrum bij. Dat trekt buitenlandse bedrijven aan. Ook post corona blijft internationale connectie en aantrekkingskracht voor de Brusselse metropool de kern van het verdienmodel. Brussel ligt er al maanden desolaat bij, wegens geen horeca, cultuur, events, conferenties, en bijna lege kantoren. Komt alles terug nadat corona bezworen is? Dat hangt af van de keuze om investeerders, talent en bezoekers te blijven aantrekken, tot ver over de gewestgrenzen heen. Zonder hen zullen tal van bedrijven in de horeca, cultuur, eventsector misschien snel de deuren terug moeten sluiten…wegens geen klanten. Even goed als de schoonmaak van kantoren, koerieren onthaaldiensten, beveiliging, en andere lokale diensten aan bedrijven.

10

Naar een duurzame logistieke stadsbelevering met cargobikes

11

Eerste hulp bij mentale problemen op de werkvloer

12

Collega in hoofd en hart

13

Impact creëren voor jongeren, dat is het doel van Capital

15

Uw roerend vermogen is voortaan bekend.

16

Agenda

17

Structurele partners

Het is zeker aan te moedigen dat Brussel gaat voor duurzaamheid en zorg voor een gezonde leefomgeving. Een uitrol van 5G is daarmee niet in tegenspraak. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waakt over de effecten van de straling en stelt als veilig normen voorop die 50 keer meer toelaten dan de huidige Brusselse normen. En ook het vrijwaren van een positie voor het luchtverkeer op Brussel kan duurzaam gebeuren. Zo biedt de voorgenomen HST-connectie op de luchthaven alvast alternatieven voor vluchten op korte afstand. Digitalisering, duurzaamheid en zorg voor gezondheid zijn de drie speerpunten in de toekomststrategie in het Voka-plan Samen Groeien. Met een slimme aanpak vormen ze ook hefbomen voor de verdere ontwikkelen van de Brusselse metropool als internationale aantrekkingspool.

De internationale connectie van Brussel verzekeren betekent onder meer dat Brussels Airport door de crisis moet worden geloodst. Het zou een fatale vergissing zijn vliegverkeer te laten verdwijnen naar onze buurlanden. De sense of urgency om Brussels Airport te doen overleven en zijn plaats in Europa te verzekeren, is helaas zoek. Tegelijk blijft de bereikbaarheid van Brussel voor pendelaars uit eigen land cruciaal, om voldoende talent in Brussel

COVID-19 en digitalisering van de algemene vergadering

COLOFON Op de cover: Michel Mersch, CEO van Nestlé Belgilux Foto: Nestlé Voka Metropolitan vzw Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 23 www.voka.be/metropolitan info@vokametropolitan.be Redactie Jan Van Doren, hoofdredacteur, jan.vandoren@voka.be Werkten mee aan dit nummer: Rachida Bou M’Barek, Wim Pannecoucke, Mathieu Wouters, Willem Gijbels en Dries Bellemans Ontwerp & druk artoos group Publiciteit Jan Van Doren, jan.vandoren@voka.be Verantwoordelijke uitgever Kris Cloots, i.o.v. Voka vzw Koningsstraat 154-158 - 1000 Brussel

Kris Cloots Voorzitter Voka Metropolitan

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

1


EU-relanceplan voor Brussel Investeren in duurzame mobiliteit, renovatie, omscholing van werkzoekenden, en digitalisering bij de publieke diensten…Dat zijn de belangrijkste doelstellingen in het relanceplan dat vanuit het Brusselse gewest worden ingediend bij Europa. Er is ook geld voorzien voor de renovatie van het justitiepaleis. Tekst: Jan Van Doren

De federale en regionale regeringen stelden een relanceplan samen, waarvoor ze bij de EU steun vragen. Ons land kan aanspraak maken op een 5,9 miljard euro Europese subsidies in het kader van het Europese relanceplan Herstel- en Veerkracht. Dit budget werd verdeeld tussen de federale en regionale overheden. Het Brusselse gewest kan voor 395 miljoen euro aan projecten gefinancierd krijgen. België dient een pakket van in totaal 7,8 miljard euro in. De Europese Commissie zal een selectie maken. De projecten moeten kaderen binnen de strategie van het Europese relancebeleid, waarin een duurzame transitie en de digitalisering centraal staan. De projecten moeten ten laatste in 2026 worden gerealiseerd. Hieronder geven we een kort overzicht van de ingediende projecten, die dus wel nog de goedkeuring moeten krijgen van de EU. Er kunnen nog projecten sneuvelen, of beperkt worden, om het budget in lijn te hebben met de toegezegde steun. Er zitten in het pakket ook projecten die de Brusselse regering zich reeds had voorgenomen, maar waarvoor er nu dus Europese middelen kunnen aangesproken worden.

Het grootste deel uit het Brusselse pakket gaat naar mobiliteit (140 miljoen euro). De MIVB zal haar vloot verder elektrificeren. Er gaat 10 miljoen euro naar fietssnelwegen die Brussel beter moeten verbinden met het hinterland. Verder wordt er 60 miljoen euro uitgetrokken om de app te ontwikkelen die het rekeningrijden in Brussel mogelijk moet maken (SmartMove) en 5 miljoen voor de versnelde uitvoering van Mobility as a Service (MaaS). Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen wordt geïnvesteerd in meer energiezuinige woningen, inzonderheid de isolatie van de residentiële sector (65 miljoen) en van sociale woningen (47 miljoen). Een derde belangrijke focus betreft de omscholing van werkzoekenden, met daarin ook maatregelen om moeilijk bereikbare groepen te integreren op de arbeidsmarkt (100 miljoen euro). Daarnaast wordt er geïnvesteerd in activering en de verbetering van de beroepsopleiding (19 miljoen euro).

Het grootste deel uit het Brusselse relancepakket gaat naar mobiliteit (140 miljoen euro). Zo zal de MIVB haar vloot verder elektrificeren.

2

Voor de digitalisering worden middelen voorzien voor meer digitale communicatie tussen burgers, ondernemingen en overheid (58 miljoen). De aanvragen voor stedenbouwkundige of milieuvergunningen zullen volledig gedigitaliseerd kunnen worden. Daarnaast zullen scholen beter worden uitgerust om digitaal te kunnen werken. In de digitale strategie wordt ook nog eens 10 miljoen euro uitgetrokken voor de oprichting van een Centre for Artificial Intelligence (AI) for the Common Good, waarbij VUB en ULB zullen nagaan hoe AI beter kan worden ingezet om het Brussels beleid, de economie en social profit te ondersteunen. Het Brusselse gewest zal ook kunnen genieten van enkele investeringen opgenomen in het federale deel van het Belgische relanceplan, waaronder een versterking van het GEN, heraanleg van het Schumanplein, fietssnelwegen, de herbestemming van het Beursgebouw, de verdere renovatie van de Jubelparkmusea en het Justitiepaleis.

Ook voor de renovatie van het justitiepaleis is geld voorzien.


Extra krediet voor bedrijven Voor ondernemingen gevestigd in Brussel biedt finance&invest.brussels nieuwe kredietfaciliteiten in de strijd tegen de Corona-crisis. Zelfstandigen en kleine ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een “zuurstof”- lening, tot 100.000 euro. Ondernemingen met meer dan 10 werknemers kunnen beroep doen op achtergestelde leningen. Tekst: Jan Van Doren

Zuurstoflening De zuurstoflening - Oxygen - komt in de plaats van de Brusoc-Recover-lening. Het is een nieuw financieel product dat de kredietnemer moet helpen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling. Zelfstandigen en kleine ondernemingen (minder dan 10 medewerkers) die al minstens 12 maanden actief zijn, kunnen er aanspraak oo maken. Ondernemingen jonger dan 2 jaar komen automatisch in aanmerking. Ondernemingen die langer bestaan, moeten aan aantal voorwaarden voldoen die er op neerkomen dat ze financieel gezond waren voor de crisis en ze door de crisis zwaar getroffen waren. De zuurstofleningen kunnen van €10.000 tot maximaal €100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variëren, met een looptijd van maximaal 7 jaar en een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal minstens gedurende het eerste jaar. De vaste rentevoet bedraagt 1,75%.

Achtergestelde leningen Ondernemingen met meer dan 10 werknemers (voltijdse equivalenten) kunnen bij finance&invest.brussels terecht voor achtergestelde leningen. Om in aanmerking te kunnen komen moeten de bedrijven voor de crisis geen financiële problemen hebben gehad, en door de crisis zwaar getroffen zijn. Het betreft leningen zonder waarborg (quasi eigen vermogen), voor een bedrag van 75.000 euro tot 600.000 euro. De verlaagde intrestvoet beloopt 2% voor een eerste schijf (tot 200.000 euro), en kan voor de volgende schijven oplopen, tot

maximum 4%. De looptijd is 5 tot 7 jaar. Er geldt een moratorium van maximum 24 maanden (geen terugbetaling tijdens deze periode, met uitzondering van rente).

finance&invest.brussels biedt nieuwe kredietfaciliteiten aan Brusselse bedrijven in de strijd tegen de Corona-crisis.

MEER INFO Er zijn momenteel een 3-tal belangrijke ‘Quickwin’ werven die al opgestart zijn, De meest gestelde vragen over de steunmaatregelen voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen vind je op www.1819.brussels Bij vragen kun je ook terecht bij je Voka Metropolitan-contact Rachida Bou M’Barek, rachida.boumbarek@voka.be

Phoenix-premie voor nieuwe aanwervingen Bedrijven die Brusselaars aanwerven die hun job verloren tijdens de coronaperiode kunnen genieten van een nieuwe aanwervingspremie. De zogenaamde Phoenix-premie bedraagt tussen de 500 en 800 euro per maand (gedurende 6 maanden), afhankelijk van het profiel van de werkzoekende. Ook werkgevers in het Vlaamse gewest kunnen ervan genieten. Tekst: Jan Van Doren

Met deze premie wil het Brusselse gewest de aanwerving bevorderen van Brusselse werkzoekenden die hun job verloren tijdens de coronaperiode (ingeschreven bij Actiris als werkzoekende tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021). De werkzoekende moet minstens halftijds in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 6 maanden (voor de aanwerving van

artiesten gelden aparte voorwaarden). De overeenkomst moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 worden gesloten met een indiensttreding uiterlijk op 31 maart 2022. De premie bedraagt 800 euro per maand voor Brusselse werkzoekenden die hoogstens een diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten en een beroepsactieve leeftijd hebben. Er is een ondersteuning van 500 euro per maand voor de jongeren

(onder de 30 jaar) die een diploma hoger dan het hoger middelbaar onderwijs bezitten.

MEER INFO Meer info over de Phoenix-premie vindt u op de website van Actiris: www.actiris.brussels/nl/werkgevers/ phoenix-brussels

3


450 ondernemers klikken samen voor groei Geen feestgedruis en walkingbuffet dit jaar, maar 450 ondernemers en beslissingsnemers vonden elkaar virtueel op de online nieuwjaarsreceptie van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan, op donderdag 21 januari. Het klinken werd geruild voor klikken, naar bedrijfservaringen en inzichten, en directe contacten. Met een gedeelde ambitie: samen doorgaan en groeien. Tekst: Willem Gijbels, Dries Bellemans en Mathieu Wouters

Presentatrice Francesca Vanthielen ging in gesprek met voorzitters Benny Smets (Voka Vlaams-Brabant) en Kris Kloots (Voka Metropolitan) bij Benny thuis.

In deze onzekere tijden, waarin veel bedrijven het bijzonder moeilijk hebben, klonken op de nieuwjaarsreceptie vooral boodschappen van hoop. Willem Stox, Managing Director bij Ixina/Vanden Borre Kitchen, vertelde hoe ze in de lockdown ten volle de digitale kaart trokken bij de verkoop van keukens. Dankzij Internet Of Things kan je energie besparen met je elektrische keukentoestellen. Marnix Galle, CEO van Immobel, had het over de omslag naar duurzaam bouwen in de stad, die door corona in een hogere versnelling kwam. Leen Gysen, Managing Partner bij IPARC, toonde bedrijven hoe je met een unieke Vlaamse expertise, zoals de restauratie van erfgoed, de wereld kan veroveren.

4

Toekomststrategie van Voka Voor Voka zijn digitalisering en duurzaamheid belangrijke pijlers voor een toekomststrategie, waarbij internationalisering een cruciale hefboom is. De voorzitters van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan, Benny Smets en Kris Cloots, riepen de deelnemers op zich mee te engageren in het Voka-toekomstplan Samen Groeien. Zelf gaan ze daarmee aan de slag in hun bedrijven. Zo getuigde Benny Smets, Managing Director bij transportbedrijf Ninatrans, over de talrijke projecten van zijn onderneming rond duurzame mobiliteit. “We maken tegenwoordig gebruik van trucks die niet op diesel maar op biogas rijden. Verder kijken we ook naar

elektrische voertuigen, of zelfs trucks op waterstof. Voor zo’n trucks op waterstof hebben we alvast een bestelling lopen”, aldus Benny Smets. Klaar voor de nieuwe roaring twenties De voorzitters toonden zich overtuigd van de vele troeven en prachtige ondernemingen waarover Vlaams-Brabant en Brussel beschikken om samen door te groeien. Voka en zijn regionale afdelingen staan klaar om bedrijven daarin mee te begeleiden en met elkaar te verbinden. Ze riepen de overheden op ook hun bijdrage te leveren, onder meer door het faciliteren van 5G, een duurzame mobiliteit, en de internationale connecties in de regio. “We staan klaar om van dit decennium


de nieuwe roaring twenties te maken”, besloot Kris Cloots. Ook Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan blikte vooruit: “Onze ondernemingen hebben door corona een versnelling hoger geschakeld in digitalisering en duurzaamheid. Zo bleek ook uit de getuigenissen op onze nieuwjaarsreceptie. De overheid moet hen nu een extra boost geven, onder meer met de deur wijd open te zetten voor 5G. Voor de Brusselse metropool is het verzekeren van digitale naast fysieke connectie met Europa en de wereld dé basis voor succes. Voka Metropolitan is de partner voor ondernemingen en beleidsverantwoordelijken om samen te groeien in de Brusselse metropool.”

PLAN SAMEN GROEIEN De thema’s duurzaamheid en digitalisering waren niet toevallig gekozen, want het zijn samen met gezondheid dé drie speerpunten van het Plan Samen Groeien van Voka. Het Vlaams netwerk van ondernemingen wil immers verder kijken dan de relanceplannen op korte termijn. Het plan draait rond de prioriteit om tegen 2030 een gezonde en gedeelde groei te realiseren van 2%. Die doelstelling wil Voka halen met de inzet van vijf hefbomen: • Innovatieve en competitieve bedrijven met ambitie • Een flexibele arbeidsmarkt met meer inclusie en modern en kwalitatief onderwijs • Een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit • Een performante overheid • Een open Vlaanderen, tophandelsregio en voortrekker van gezonde globalisering In dit kader organiseerden Voka, ASATT (A seat at the table) en Technopolis “100x100”. Dat zijn 100 jongeren die in gesprek gaan met 100 ceo’s, ministers, partijvoorzitters en universiteitsrectoren. Zo con “Jongeren vormen onze toekomst. De zaadjes die wij vandaag planten, zullen zij tot bloei laten komen. We gaan elk talent nodig hebben om ook in de toekomst te bouwen aan een welvarend en inclusief Vlaanderen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Voor meer info over Plan Samen Groeien, surf naar: www.plansamengroeien.be

CASE: IMMOBEL EN DE OMSLAG NAAR DUURZAAM BOUWEN IN DE STAD moeten zijn. Zowel voor de mens als Eén van de getuigenissen tijdens de voor de omgeving. Voor onze gebouwen virtuele nieuwjaarsreceptie was die streven we naar CO2-neutraliteit. Dat van Marnix Galle, CEO van Immobel. Als grootste vastgoedontwikkelaar van betekent dat we overschakelen naar alterBelgië zetten zij bijzonder in op duurzaam natieven voor fossiele grondstoffen, zoals bouwen in de stad. Galle verwacht dat zonnepanelen in de gevels of geothermie. kantoorinrichtingen er na corona anders Een tweede pijler is circulariteit: we zullen moeten gaan uitzien: “We zullen willen zoveel mogelijk materialen van een naar minder kantoren gaan, waarbij de gebouw hergebruiken bij een verbouwing. overgebleven ruimte kwalitatiever zal Dit kun je erg ver door trekken: denk maar

aan lampen die je maakt van overgebleven beton en ijzer.” Galle sloot af met de vaststelling dat Brussel en Vlaams-Brabant tot één van de sterkste economische regio’s van de wereld behoren. Corona ziet hij daarin niet als een spelbreker: “Dit gaat ons niet vernietigen, maar op termijn juist versterken. We moeten samen de opportuniteiten kunnen zien en elkaar steunen om hierdoor te komen.”

Marnix Galle, CEO van Immobel: “We gaan naar minder kantoren, waarbij de overgebleven ruimte kwalitatiever zal moeten zijn, zowel voor mens als omgeving.”

5


WINACTIE WINACTIE

AFTERSALES SALES AFTER WEDSTRIJD WEDSTRIJD LouyetGroup Group bybyLouyet

Om te te vieren vieren dat Om datBMW BMWLouyet LouyetBrussels Brusselssinds sinds kort deel uit maakt van de Louyet Group, kort deel uit maakt van de Louyet Group, organiseren we organiseren we een een After After Sales SalesWedstrijd Wedstrijd met onweerstaanbare met onweerstaanbareprijzen. prijzen.

WATKAN KANJE JEWINNEN WINNEN ?? WAT ྆ 1 maand gratis rijden met een BMW Z4. ྆​྆ 1 maand gratis rijdencircuitervaring met een BMW Z4. Een onvergetelijke als co-piloot in een BMW M2 CS. ྆​྆ Een onvergetelijke circuitervaring als co-piloot in The een Hotel BMWinM2 CS. met diner Een ‘Lockdown Deluxe’ met één overnachting in Brussel ྆ Een ‘Lockdown Deluxe’ met één overnachting in The Hotel in Brussel met diner voor 2 in de kamer. voor in de kamer. toegang en diner voor 2 in het Pairi Daiza Resort. ྆ Eén2 overnachting, ྆​྆ Eén overnachting, en diner voor 2 in het Pairi Daiza Resort. Een BMW Drivingtoegang Experience (rijvaardigheidscursus). Een BMW Accessoire en Lifestyle geschenkbon ter waarde van € 500,྆​྆ Een BMW Driving Experience (rijvaardigheidscursus). ྆ Een BMW Accessoire en Lifestyle geschenkbon ter waarde van € 500,-

HOE KAN JE DEELNEMEN ? HOE KAN JE DEELNEMEN ?

1. Maak een afspraak bij één van onze werkplaatsen bij een BMW, MINI, BMW Service of MINI Service concessie vóór april, via e-mail, 1. Maak een afspraak bij één vanLouyet onze werkplaatsen bij30 een BMW, MINI, per telefoon of online. BMW Service of MINI Service Louyet concessie vóór 30 april, via e-mail, per 2. Na jouw telefoon ofbezoek online. aan onze werkplaats ontvang je een e-mail met een formulier om deel te nemen aan de wedstrijd. 2. Na jouw bezoek aan onze werkplaats ontvang je een e-mail met een 3. De winnaars zullen in de week van 3 mei 2021 bekend worden gemaakt. formulier om deel te nemen aan de wedstrijd. 3. De winnaars zullen in de week van 3 mei 2021 bekend worden gemaakt. Veel succes!

Veel succes!


Luchthaven heeft nieuwe perspectieven nodig De corona-crisis houdt de luchtvaart aan de grond. De passagierstrafiek op Brussels Airport haalt amper 10% van het niveau voor corona toesloeg. De luchthavensector heeft dringend nood aan nieuwe perspectieven, met een stappenplan voor een normalisering van vliegreizen. Intussen doet het goederentransport op Brussels Airport het wél goed, onder meer door zijn rol in de distributie van vaccins. Tekst: Jan Van Doren

Vorig jaar daalde het aantal passagiers op Brussels Airport met 74%. “Vanaf maart zorgden de gezondheidsmaatregelen en reisbeperkingen voor een sterke daling. We hebben ons continu moeten aanpassen om onze passagiers veilig en in overeenstemming met de geldende gezondheidsmaatregelen te kunnen verwelkomen”, aldus Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. Sinds het verbod op niet-essentiële reizen blijft het aantal passagiers hangen op nog geen 10 procent van het normale niveau van voor corona. De luchthavenbedrijven actief op Brussels Airport houden zich aan zeer strikte veiligheidsmaatregelen. “De luchtvaart is de meest gecontroleerde transportmodus”, luidt het bij BATA, de Belgische federatie van luchtvaartbedrijven, waaronder Brussels Airlines, TUI en DHL. “Elke passagier moet worden gecontroleerd: negatieve test, document op erewoord, PLF (passenger locator form). De overheden hebben dus alle data, wat tracing vergemakkelijkt”, aldus Wencke Lemmes, woordvoerster van Brussels Airlines.

vrijstelling op bepaalde belastingen en bijdragen. “De luchtvaartsector dient behandeld te worden zoals de andere sectoren die door de overheid gesloten werden: de passagiersluchtvaart is immers de facto quasi-gesloten”, aldus van Nunen. Verder kunnen de relanceplannen van de Belgische overheden bijdragen tot een betere bereikbaarheid van de luchthaven. De in het federaal regeerakkoord voorziene rechtstreekse HST-verbinding is daarbij cruciaal, maar ook de uitbreiding van de bestaande internationale treinverbinding tussen bijvoorbeeld Brussels Airport en Amsterdam. Er zijn plannen om de luchthaven als treinhalte op de lijn naar Amsterdam te schrappen. Dat zou nefast zijn voor de concurrentiepositie van Brussels Airport.

Cargo in lift met vaccins Het volume luchtvracht op Brussels Airport nam vorig jaar met 2% toe, vooral door de toegenomen vraag naar farmaceutische en medische producten. Air Cargo Belgium lanceerde eind 2020 een taskforce – BRUcure - met leden van de Brucargo-gemeenschap om het transport van COVID-19-vaccins voor te bereiden. Deze opmerkelijke samenwerking van een aantal stakeholders (42 bedrijven) heeft van Brussels Airport de eerste luchthaven ter wereld gemaakt die de COVID-19-vaccins effectief vervoert. Sinds november 2020 zijn deze vaccins via Brussels Airport getransporteerd naar meer dan 40 bestemmingen met meer dan 100 vluchten. Dit omvat zelfs vluchten naar Australië en Nieuw-Zeeland. Er werden reeds circa 20 miljoen doses verscheept.

De luchthavensector actief op Brussels Airport dringt aan op een globaal noodplan én existrategie om de luchtvaart stapsgewijs te normaliseren. “Vooreerst moeten we veilig luchtverkeer meer faciliteren”, beklemtoont Carlos van Nunen, hoofd public affairs van Brussels Airport. “Dat kan door sneltesten toe te laten voor passagiers en snelle antigeen testen, en ons te aligneren op de aanpak in de buurlanden. Verder dienen we het reizigersvertrouwen te herstellen met stabiliteit en harmonisering van de reisvoorwaarden op EU-niveau. We hebben een snelle heropening voor niet-essentiële reizen nodig.” Intussen heeft de luchtvaartsector blijvend nood aan steun om zich door de corona-crisis te worstelen, zoals het systeem van de tijdelijke werkloosheid en de

De Skyhall, de iconische voormalige transithal op Brussels Airport, werd ingericht als vaccinatiecentrum voor de inwoners van Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem.

7


Nestlé wil groot zijn in maatschappelijke impact Michel Mersch leidde als CEO van Nestlé Belgilux zijn bedrijf door het oog van de coronastorm. Daar op terugblikken heeft weinig zin, meent hij. Het draait om wat de toekomst brengt en daarin tekenen zich drie duidelijke werven af: gezondheid, duurzaamheid en jongeren. “Een bedrijf met omvang als Nestlé heeft de plicht om meer te zijn dan producent van voedingswaren. We willen groot zijn in maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid.” Tekst: Mathieu Wouters en Jan Van Doren

duurzaamheidstransformatie, maar we merken dat we ze moeten versnellen”, stelt Mersch vast. “De consument vraagt dat, en terecht, maar eigenlijk is het de taak van ondernemingen om hierin de leiding te nemen. Dat is precies wat we met onze Net Zero Roadmap willen doen. Het doel is tegen 2030 onze uitstoot van broeikasgassen gehalveerd te hebben en tegen 2050 een net-zero te bereiken.”

“Door het vele thuiswerken besteden mensen terug meer tijd en aandacht aan ontbijt en koffie. De ambitie is om de troeven van voeding nog meer uit te spelen: verbondenheid tussen mensen, beleving en plezier maar ook gezondheid.”

De kans dat je vandaag een product van Nestlé nuttigt, is behoorlijk groot. Het Zwitserse concern biedt immers meer dan 2.000 merken ter wereld en 60 in België in productcategorieën als warme dranken, water, babyvoeding, dierenvoeding en graanproducten. Als onderdeel van de internationale groep, focust Nestlé Belgilux zich vanuit haar zetel in Anderlecht op de lokale markt. Die is door corona ietwat veranderd, zegt CEO Michel Mersch: “We hebben gemerkt dat voeding opnieuw een prominente plaats in het dagelijkse leven kreeg. Mensen namen terug tijd om te ontbijten en ook koffie kreeg – uiteraard door het vele thuiswerken – meer aandacht. De ambitie is dan ook om die troeven van voeding nog meer uit te spelen: verbondenheid tussen mensen, beleving en plezier maar ook gezondheid.”

8

Wat die gezondheid betreft, staat Nestlé op de barricaden voor de Nutri-score. Dat is een label dat de voedingswaarde van een product aangeeft. Voor Mersch een belangrijk instrument: “Het laat consumenten toe geïnformeerd inkopen te laten doen. Dat het nog niet verplicht is en de toepassing niet uniform in alle landen, is bijzonder jammer omdat het voedings- en drankbedrijven stimuleert om gezondere producten te ontwikkelen. Ons heeft het geholpen om onze producten te verbeteren en het is onze ambitie om een van de gezondste opties te bieden in elke productcategorie waar we aanwezig zijn.”

Sustainable by design Een tweede verandering – al is versnelde evolutie misschien een betere term – is het belang van duurzaamheid. “Nestlé was al bezig met een

“We hebben het voordeel dat we dankzij onze mondiale schaal meteen een grote impact kunnen genereren. Dat gaat over de manier van produceren, aangezien 70% van onze uitstoot uit grondstoffen komt, maar ook over verpakkingen en distributie. Op lokaal niveau zijn we in onze hoofdzetel in Anderlecht omgeschakeld naar 100% groene elektriciteit en hebben we het energieverbruik drastisch verminderd. Initiatieven zoals onze zero waste kantine, opgedreven telewerkmogelijkheden – in coronavrije tijden, welteverstaan – en het feit dat we 100% vrij zijn van wegwerpplastic in alle Belgische vestigingen, maken ons doel tastbaar voor onze medewerkers. Zo willen we een cultuur installeren waarin iedereen mee bouwt aan duurzaamheid.” Ook de mobiliteit van personeel is een essentiële pijler van het streven naar klimaatneutraliteit. Al blijkt dat geen evidentie. Voor buitenlandse reizen geldt sinds dit jaar, eens het terug mag, een strikt treinreisbeleid. Dichter bij huis gebruikt zowat 30% van de werknemers het openbaar vervoer en 7% de fiets. Dat betekent dat bijna twee op drie met de wagen komt. “Tegen 2025 willen we enkel nog bedrijfswagens die elektrisch zijn of op groene waterstof rijden”, zegt Mersch. Al nuanceert hij ook meteen, want: “Je moet ook kijken naar de manier waarop die elektriciteit wordt opgewekt. Op kantoor weten we dat, maar vanwaar


verantwoordelijkheid die je neemt. Wat wij doen is niet de heilige graal. Deze initiatieven zijn een reflectie van hoe wij denken een oplossing te kunnen bieden op de problemen van vandaag.” Gefragmenteerde stad en land Hoe kijkt Michel Mersch als geboren Brusseleir naar zijn stad en, bij uitbreiding, land? “Brussel is een uniek geval waar ik op bijzondere maar positieve manier naar kijk. We hebben immers zoveel voordelen en sterktes: onze centrale ligging in Europa, de aanwezigheid van Europese instellingen, onze diversiteit en multiculturaliteit,… Wat me stoort is dat we die troeven verspelen door een gefragmenteerde politiek. De stad wordt beheerd door twee gemeenschappen, een gewest en 19 gemeenten en daardoor ontbreekt het aan een coherente visie. De machtsstrijd die soms heerst, zorgt voor immobiliteit, terwijl deze stad er naar snakt om vooruit te gaan.” Nestlé schakelde in haar Belgische hoofdzetel in Anderlecht over naar 100% groene elektriciteit en verminderde het energieverbruik drastisch.

komt de energie bij de mensen thuis? Het totale plaatje telt. Daarom werken we meer op de mindset van de mensen: in alles wat we doen, moeten we de impact op de omgeving incalculeren. Zo willen we sustainable by design zijn.” Jeugd kansen bieden

In alles wat we als bedrijf ondernemen, moeten we de impact op de omgeving incalculeren. Zo willen we sustainable by design zijn. De COVID-19 pandemie heeft naast een enorme impact op de samenleving ook gevolgen voor jongeren. In heel Europa neemt de jeugdwerkloosheid weer toe: meer dan 3 miljoen jongeren zijn er al door getroffen. Met de Alliance for YOUth wil Nestlé samen met de andere bedrijven die lid zijn, job- en stagemogelijkheden

creëren voor studenten of jonge professionals onder de 30 jaar. Voor Mersch is die Alliance, die in 2014 werd opgericht, belangrijk: “De jeugd kansen bieden, is cruciaal voor een gezonde samenleving. Als bedrijf van 800 werknemers kunnen we die jeugdwerkloosheid niet eigenhandig oplossen en dus werken we samen met gelijkgestemde ondernemingen. Naast ons engagement om binnen vijf jaar 625 nieuwe jobmogelijkheden te creëren, bereiden we jongeren, vooral uit kansarme milieus, voor op het zoeken naar werk, onder andere door middel van workshops en mentorschap.” Nestlé neemt met haar aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en jongeren een duidelijke maatschappelijke rol op waar Michel Mersch helemaal achter staat. “Een veel gestelde vraag is hoe groot ons bedrijf is en dan wordt er altijd naar het omzetcijfer verwezen. Maar groot zijn zit voor mij ook in de impact die je creëert op een samenleving en de

Wie is Michel Mersch? Brusselaar Michel Mersch (53) startte in 1998 bij Nestlé als Key Account Manager. Vervolgens groeide hij gestaag in de gelederen en ging hij de divisie ‘Ontbijtgranen’ in België en Luxemburg te leiden, enkele jaren later stond hij aan het hoofd van de afdeling verse culinaire producten waaronder het merk Herta, en vervolgens werd hij gepromoveerd tot Algemeen Directeur Nestlé Professional van Nestlé Frankrijk. Sinds 2018 is hij CEO van Nestlé België en Luxemburg.

“Hetzelfde geldt eigenlijk voor België: onze overheden nemen geen coherente beslissingen. Heeft het nut om een bepaalde kilometerheffing in Brussel in te stellen, maar niet daarbuiten? Bovendien hanteren we in ons land nog te vaak de stok in plaats van de wortel. Met alleen maar bestraffing creëer je geen verandering, dat kan enkel door stimulansen te bieden.”

OVER NESTLÉ De Zwitserse groep werd in 1866 opgericht door Henri Nestlé en is vandaag de dag de grootste voedings- en drankengroep ter wereld. Nestlé is actief in 187 landen, op 5 continenten, en telt zo’n 291.000 werknemers. De voedingsfabrikant opende zijn eerste Belgische vestiging in 1925 in Sint-Jans-Molenbeek. 25 jaar later verhuisde het naar zijn huidige locatie in Anderlecht en biedt het meer dan 60 merken van levensmiddelen en dranken aan.. De Belgisch-Luxemburgse tak van Nestlé stelt meer dan 800 mensen tewerk, waarvan de meeste in de vestiging in Anderlecht in Brussel. De anderen werken in Etalle, in de provincie Luxemburg, in de bottelarij van de Valvert- en Pure Life-waters, of in de befaamde Nespresso-boetieks. In 2019 draaide Nestlé Belgilux een omzet van bijna 500 miljoen euro.

9


COVID-19 en digitalisering van de algemene vergadering De coronacrisis maakte duidelijk dat het een blijvende noodzaak is om de algemene vergadering op afstand te kunnen organiseren zonder dat de staturen daarin voorzien. Na een eerste introductie van dit principe bij KB kwam de wetgever verder aan die noodzaak tegemoet door de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (de “Wet”). Tekst: KPMG

De Wet voorziet de mogelijkheid voor de BV, CV en NV om de algemene vergadering op afstand te organiseren zonder dat een statutaire machtiging vereist is. Daarnaast voerde de Wet ook gelijkaardige bepalingen in voor de (i)VZW’s die in dit artikel echter niet behandeld worden. De relevante bepalingen traden in werking op 24 december 2020. Enkele bepalingen hebben slechts een beperkte duurtijd tot 30 juni 2021.

Gert Cauwenbergh, Senior Counsel KPMG Law

1. Deelname op afstand De deelname op afstand aan de algemene vergadering was voorheen slechts toegelaten als de statuten daar expliciet in voorzagen. Dat wordt nu opgeheven. Voortaan kan het bestuursorgaan opteren om de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe te laten via een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Er zijn wel een aantal voorwaarden: • Het bestuursorgaan beslist om deelname op afstand toe te laten. • Het elektronische communicatiemiddel laat toe om de hoedanigheid en identiteit van de effectenhouder te controleren. • Het elektronische communicatiemiddel stelt de effectenhouders minstens in staat om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen en, wat betreft de aandeelhouders, het stemrecht uit te oefenen. • Het elektronische communicatiemiddel stelt de effectenhouders in staat om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het vraagrecht uit te oefenen. Tot 30 juni 2021 worden ook elektronische communicatiemiddelen die deze rechten niet waarborgen toegelaten mits motivering door het bestuursorgaan. • De leden van het bureau (en niet langer de bestuurders en commissaris) zijn verplicht om de vergadering fysiek bij te wonen. Daarnaast is het niet langer nodig om de basisprincipes (zoals de verificatiewijze van de identiteit en hoedanigheid) waaraan een elektronische algemene vergadering moet voldoen, statutair uit te werken.

10

Dat betekent niet dat er geen regeling in dat verband moet worden uitgewerkt. Het blijft namelijk noodzakelijk om de hoedanigheid en identiteit te controleren en de deelname van een bepaalde aandeelhouder vast te stellen (bijvoorbeeld in het kader van de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden). Dat kan bijvoorbeeld gebeuren via video- of telefoonconferenties zoals Teams, Zoom, Skype of andere gelijkaardige systemen. De concrete omstandigheden zullen bepalen welk communicatiemiddel geschikt is voor de vennootschap. Een gesofisticeerd elektronisch communicatiemiddel met toegangscontrole is dus niet steeds nodig. 2. Voorafgaand stemmen op afstand De regels omtrent het voorafgaand uitbrengen van een stem op schriftelijke wijze (voor de BV en CV) of per brief of via de vennootschapswebsite (voor de NV) op de algemene vergadering bleven ongewijzigd. Men moet de hoedanigheid en identiteit van het lid dat op die manier een stemt verifiëren op de manier die door de statuten wordt bepaald. 3. Schriftelijke algemene vergadering Ten slotte voert de Wet beperkte wijzigingen door aan de bepalingen over de schriftelijke algemene vergaderingen binnen de BV, CV en NV. De Wet verduidelijkt dat de techniek van de eenparige schriftelijke besluiten niet kan worden toegepast voor “statutenwijzigingen” in plaats van voor beslissingen “die bij authentieke akte moeten worden verleden”. De bewoordingen komen in de praktijk echter vaak op hetzelfde neer.


Naar een duurzame logistieke stadsbelevering met cargobikes Cargobikes,of transportfietsen winnen steeds meer aan populariteit. Hoe valt deze opmars te verklaren? Welke mogelijkheden biedt het vervoersmiddel? En hoe zit het met de ervaringen van bedrijven die er al mee werken? Dat gingen we na tijdens het gratis webinar ‘Cargobikes: praktijkervaringen van lokale ondernemer tot distributiebedrijf’, dat plaatsvond begin februari en flink wat geïnteresseerden lokte. Tekst: Willem Gijbels – foto: Urbike

De opmars van cargobikes? Door aandacht voor duurzaamheid, maar ook door factoren als verkeerscongestie, lageemissiezones, zone 30’s en toenemende e-commerce. - Wim Pannecoucke, mobiliteitsexpert bij Voka Vlaams-Brabant.

“Cargobikes zijn de laatste tijd erg aanwezig in de pers en duiken steeds vaker op in het straatbeeld”, stak Wim Pannecoucke, mobiliteitsmanager bij Voka Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan, van wal. “Cargofietsen vormen een prima alternatief voor andere, klassieke vervoersmiddelen, en worden bij heel wat organisaties al volop ingezet.” Maar hoe valt het rijzende succes van cargobikes juist te verklaren? “Dit heeft voor een stuk te maken met de toenemende aandacht voor duurzaamheid”, aldus Pannecoucke. “Maar ook factoren als verstedelijking en verkeerscongestie spelen een belangrijke rol. Denk verder ook aan de invoering van lage-emissiezones, zone 30’s, en natuurlijk is er nog de toenemende e-commerce, die extra boomt door corona.” Bevoorrading vanuit centrale hub Een opgemerkte case, was die van supermarktketen Delhaize. “Wij voeren leveringen uit over heel het land, jaarlijks goed voor zo’n 50 miljoen afgelegde

kilometers”, vertelde Luc D’Hondt, Transport Sustainability and Mobility Manager bij Delhaize. “In het verleden gebeurde dat steevast met grote vrachtwagens, maar toenemende mobiliteitsproblemen zoals files en beperkte bereikbaarheid bemoeilijkten onze bevoorrading. Daarom gingen we – geheel in lijn met onze duurzaamheidsstrategie – een partnership aan met de cyclo-logistieke coöperatie Urbike, en zijn we een proefproject gestart waarbij onze FreshAtelier-vestiging in Galerie Ravenstein in Brussel op een 100% ecologische manier bevoorraad werd door middel van cargobikes vanuit een centrale hub in Elsene. In verschillende fases is dit uitgebreid naar 7 andere Brusselse winkels en intussen werken we ook voor een aantal Antwerpse winkels cargobikes.”

mobiliteit omvormen om de transitie naar duurzame en leefbare steden te versnellen”. Met BCklet en Cairgo Bike lichtte Vandorpe twee voorbeelden toe van overkoepelende samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en organisaties. Zo werkte Urbike onder meer samen met bpost voor de opleiding van fietskoeriers en de uitwerking van een aangepaste cargobox, hielp het CSD bij de omslag naar cargofietsen met speciale, isothermische bakken voor hun maaltijdbezorging, en gaf het advies en opleiding aan Decathlon voor de implementatie van een fietsbezorgingsdienst. Heb je interesse in of vragen rond het gebruik van cargobikes?

Urbike: stedelijke mobiliteit omvormen Margot Vandorpe van Urbike kreeg het slotwoord. “Urbike wilt de stedelijke

Aarzel dan niet en neem contact op met onze mobiliteitsmanager Wim Pannecoucke via wim.pannecoucke@voka.be!

11


Eerste hulp bij mentale problemen op de werkvloer 1 op 3 Belgen zit niet goed in zijn vel, 10% heeft een psychische stoornis zoals depressie. Door de coronamaatregelen stijgt het aantal geestelijke gezondheidsklachten bovendien. Als werkgever, preventieadviseur of leidinggevende is het dan ook zaak om mentale problemen op het werk vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Tekst: Mensura

De Eerste Hulp bij Mentale Problemenmethode (kortweg EHMP) reikt leidinggevenden hiervoor de nodige vaardigheden aan. “Voor de duidelijkheid: EHMP heeft niet als bedoeling om hen op te leiden tot professionele hulpverleners”, legt Marianne Van Hees, preventieadviseur bij Mensura, uit. “De trainingen focussen vooral op het herkennen van psychosociale problemen in een vroeg stadium, steun bieden en medewerkers sneller doorverwijzen. Op die manier kunnen leidinggevenden een collega helpen die een geestelijk gezondheidsprobleem aan het ontwikkelen is of een crisis doormaakt. Zo kunnen ze ernstige mentale gezondheidsklachten mee helpen voorkomen.” De olifant in de kamer Die vaardigheden zijn zeker geen overbodige luxe. “Hoewel ze steeds vaker voorkomen, zitten psychische aandoeningen zoals depressie, burn-out en angst nog altijd in de taboesfeer. Zeker voor

leidinggevenden is het bovendien essentieel om gepast te reageren wanneer een medewerker bij hen aanklopt. Professionele hulp is immers niet altijd binnen handbereik.”

Merkbare corona-impact Door de coronacrisis is aandacht voor mentale problemen meer dan ooit nodig. Een grootschalig onderzoek wijst uit dat bijna 3 keer meer Belgen met psychische gezondheidsklachten kampen. 60% daarvan worstelt er voor het eerst mee. Niet alleen voelen meer medewerkers zich slecht in hun vel, ook het type klachten loopt sterk uiteen: van eenzaamheid over onzekerheid en stress tot en met het risico op teamout. Leidinggevenden worden in hun team dus met steeds meer en andere psychische klachten geconfronteerd

Eerste hulp bij een mentale crisis Enkele snelle eerstehulptips voor crisissituaties (bv. paniekaanval, stressreactie) uit de opleiding: • blijf kalm, neutraal en geduldig; • breng de persoon naar een rustige, veilige plaats; • spreek duidelijk, traag en op een geruststellende manier; • help de persoon bij het controleren van de ademhaling; • laat de persoon zijn/haar verhaal vertellen; • prijs het feit dat de persoon u in vertrouwen neemt; • focus op begripvol reageren, niet op advies geven; • wijs de persoon op het bestaan van zijn/haar ondersteunend netwerk; • moedig de persoon eventueel aan tot het praten met een professional. “Met de nodige kennis en oefening zijn leidinggevenden beter gewapend wanneer ze te maken krijgen met mentaal belaste medewerkers – én tegen het verzuim dat daaruit kan volgen,” besluit Marianne.

IS JOUW ORGANISATIE VOORBEREID OP EHMP? Mensura biedt een mooi overzicht over het nut en de voordelen van Eerste Hulp bij Mentale Problemen. Lees de gratis e-books of volg een opleiding via www.mensura.be/nl/eerstehulp-bij-mentale-problemen-op-de-werkvloer-ehmp

“Hoewel ze steeds vaker voorkomen, zitten psychische aandoeningen zoals depressie, burn-out en angst nog altijd in de taboesfeer”, aldus Marianne Van Hees, preventieadviseur bij Mensura.

12


Collega in hoofd en hart Hoe vind je als leidinggevende een evenwicht tussen resultaten en welzijn? Wat is jouw impact op het welzijn van je werknemers? Hoe pak je dat concreet aan op de werkvloer? Auteurs Geert Serneels en Marc Vande Gucht proberen in hun boek Collega in hoofd en hart aanzetten te geven om de veerkracht op het werk te verhogen.

1. Ga voor een people manager in je bedrijf People management is een baan op zich én de corebusiness van een leidinggevende. Mensen aansturen, coachen, laten groeien… doe je er niet zomaar even bij. Het is een volwaardige baan op zich, los te staan van het uitoefenen van operationele activiteiten.

2. Coach situationeel De manager moet als coach in staat zijn continu “maatwerk” te leveren, aangepast aan de verschillende attitudes die op de werkvloer aanwezig zijn. Basisvereisten zijn bijgevolg: ken je werkelijk wat de medewerker boeit, hoe groot de betrokkenheid is? En ken je daarnaast, als mentor, de vaardigheden van je team? Op basis van die twee elementen, kun je je team coachen. • 4 op tien mensen verlaten hun bedrijf omwille van hun rechtstreeks leidinggevende • 14,5% van de werknemers voelt zich betrokken met zijn werkomgeving • 69% van de leidinggevenden geven aan dat ze communicatie met medewerkers moeilijk vinden • 280.000 mensen kampen in België met een burn-out • jaarlijks plegen 1.100 Belgen zelfmoord Harde cijfers die de aanleiding vormden voor Collega in hoofd en hart, het nieuwe boek van Geert Serneels, expert in business coaching en Marc Vande Gucht, bedrijfsconsultant. Op basis van hun jarenlange ervaring bieden ze inzicht in de actuele toestand van de “corporate well being”, inclusief de belangrijkste pijnpunten. Daarnaast brengen ze ook “best practices”, waaruit ze 9 suggesties voor leidinggevenden distilleren en in de kijker plaatsen:

3. Maak het verschil met je mindset en attitude

medewerkers. Moet er nog gezegd worden dat coachen een voltijdse activiteit is?

6. “Work smarter, not harder” Leren we medewerkers prioriteiten onderscheiden van zaken in de marge? First things first. Verschil leren maken tussen belangrijk of niet, dringend of niet. Dat koppel je aan een goed time management.

7. Verbeter je interne communicatie Elke manager moet kampioen zijn in duidelijke, snelle communicatie. Het “why-principe” staat daarbij centraal. Zeg niet wat medewerkers moeten doen, focus op het waarom van iets en laat oplossingen ontstaan. Dat is een nooit eindigend communicatieproces. Laat medewerkers bijgevolg vrij om de aanpak en invulling zelf te bepalen. Er ontstaat een nooit geziene dynamiek en ontplooiing van medewerkers.

Hanteer als coach het FRIGO principe. Feiten: worden die helder benoemd? Reactie: hoe reageer je als coach op variërend gedrag? Impact: geef je meteen ook de impact aan van gedrag op team, klant, omgeving.. Gevoel: wees authentiek en als iets moeilijk aan te brengen valt is er niets mis mee om dat ook te zeggen. Zeg bijgevolg vooral wat je denkt! Oplossing: aanvaard als leidinggevende geen problemen, maar stimuleer het aanreiken van oplossingen.

8. Geef leiding in crisistijden

4. Creëer een waarderingscultuur

Externe invalshoeken hebben altijd dat voordeel dat voorkennis ontbreekt en bijgevolg ook niets een heilig huisje is. Externe inbreng maakt zaken die je zelf niet meer zag, plots wel terug zichtbaar en dat kan leiden tot hernieuwde dynamiek.

Inbreng en oplossingen door medewerkers laten ontstaan, verhoogt autonomie, betrokkenheid en competentie. Snel en veelvuldig overleg, altijd feedback geven, samen met teamleden bouwen aan oplossingen: het realiseert wonderen.

In crisistijd leer je je leiders kennen. Blijven we als coach de zintuigen op scherp hebben, ook al hebben medewerkers het, door vele variabelen, zeer moeilijk? De rol van klankbord, toeverlaat in stormweer, het is de plicht van de leidinggevende. In moeilijke omstandigheden komen de 3 rollen van de leidinggevende volop aan zet: die van leider, van manager en van coach.

9. Neem een businesscoach

5. Denk aan de mens achter je medewerker Een leidinggevende moet empathisch zijn en in staat zijn eigen aanpak grondig te kennen én die telkens opnieuw te vertalen en aan te passen aan de denkstijl van

Meer weten? Surf naar www.collegainhoofdenhart.be.

13


OP ZOEK NAAR RUIMTE OM TE ONDERNEMEN? NIEUW!

bedrijvenpark

NORTHCITY

Haachtsesteenweg 1475, Haren

Ondernemen op een nieuwe bruisende plek in Brussel!

KMO-units met/zonder showroom of kantoor te koop/te huur: vanaf 219 m²

Kantoorachtigen te huur (oppervlaktes volgens behoefte)

Ontdek ook onze andere projecten in de regio

— Groot-Bijgaarden — Vilvoorde — Melsbroek — Drogenbos — Lubbeek

i.s.m.

14

INTERESSE OF VRAGEN? AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN!

0496 12 93 48 OFFICE@FUTURN.COM WWW.FUTURN.COM


Impact creëren voor jongeren, dat is het doel van Capital Als tiener al stampte hij een eerste onderneming uit de grond. Intussen zetelt hij in de bestuursraden van Beci en Cultuurconnect, schreef hij een boek en is hij veelgevraagd spreker op lezingen. Zijn laatste wapenfeit? Hij haalde 1,5 miljoen euro op bij bedrijven en overheden om Capital op te richten, waarmee hij de Brusselse jeugdwerkloosheid wil aanpakken. Hassan Al Hilou is zelf nog altijd maar 21 jaar oud en wil jongeren die het moeilijk hebben, financieel zelfstandig maken. Tekst: Mathieu Wouters – foto: Nadia El Makhfi

aan klanten die hun factuur niet kunnen betalen en als werkgever zijn ze maar zo sterk als hun werknemers. Hoe sterker je de samenleving maakt, hoe beter je er ook zelf van wordt.” “Uiteraard verwachten onze investeerders wel resultaten. Wanneer ze tevreden zullen zijn? Als we impact creëren. Concreet gaan we per 10.000 euro die we uitgeven, meten hoeveel impact die som gegenereerd heeft: hoeveel jongeren zijn hier terecht gekomen, hoeveel hebben een traject opgestart en hoeveel zijn er daadwerkelijk financieel onafhankelijk geworden dankzij onze begeleiding. Elke euro moet impact genereren.”

Hassan Al Hilou, oprichter van Capital: “Onze investeerders beseffen maar al te goed dat de samenleving alleen maar gebaat is met financieel gezonde jongeren. Een bedrijf als Proximus heeft niets aan klanten die hun factuur niet kunnen betalen en als werkgever zijn ze maar zo sterk als hun werknemers.”

De Brusselse jeugdwerkloosheid is niet nieuw. Tal van organisaties of initiatieven vechten hier al tegen. Waar ga je met Capital het verschil maken? Hassan Al Hilou: “Het probleem is dat de jongeren vonden hun weg niet vonden in het bestaande aanbod. We zijn naar hen gaan luisteren en zo from bottom-up beginnen bouwen. Het bleek dat ze een plek nodig hadden om naartoe te kunnen komen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn om financieel zelfstandig te worden. Capital is die plaats en hier kunnen jongeren zich ontwikkelen en de ondernemerswereld leren kennen. We gaan niets nieuw bedenken, maar bundelen het bestaande aanbod en begeleiden de jongeren hierin.” “Onze aanpak spreekt aan: aan de hand van virtual reality, hologrammen en

andere digitale toepassingen, leren bezoekers verschillende industrieën en soorten jobs kennen. Je kunt virtueel door de gebouwen van Janssen Pharmaceutica lopen en luisteren naar getuigenissen. Of vragen stellen aan de hologram van een advocaat van Eubelius. Zo willen we inspireren en tonen wat mogelijk is.” Deze aanpak is onhaalbaar zonder de nodige fondsen. Dankzij een publiek-private samenwerking heb je maar liefst 1,5 miljoen euro kunnen ophalen en het gebouw waarin je zetelt, is ter beschikking gesteld door Sofina. Die bedrijven en overheden doen dat niet zomaar. “Dat klopt. Iedereen beseft maar al te goed dat de samenleving alleen maar gebaat is met financieel gezonde jongeren. Een bedrijf als Proximus heeft niets

Vaak stelt men dat die groep van kansarme jongeren moeilijk bereikt wordt. Ben je het daarmee eens? “Nee, daar geloof ik niet in. We bereiken ze wél, maar we moeten ze geven wat ze nodig hebben. Vandaag de dag wil een jongere niet aan tafel zitten met een CEO voor een gesprek; they don’t give a shit about the talk. Die jongere wil antwoorden op zijn vragen en noden. Pas als ze die krijgen, zullen ze in dialoog en participatie gaan. Bovendien willen jongeren niet geknuffeld worden maar uitgedaagd. Je moet ze laten dromen en daar de juiste begeleiding aan koppelen.” “Dat beseffen is één, het kunnen uitvoeren is iets anders. Met Capital zitten we zelf nog in de experimentele fase waarin we proberen aanvoelen wat onze doelgroep precies nodig heeft. We willen niet te snel gaan om meteen die impact te maken, maar eerst ontdekken wat werkt en wat niet. Door voortdurend te evalueren en bij te sturen – een agile way of working – komen we tot de juiste aanpak.”

Succes!

15


Uw roerend vermogen is voortaan bekend.

Heel recent werd de nieuwe Effectentaks goedgekeurd waardoor effectenportefeuilles vanaf 1 mio euro geviseerd worden. Belangrijker nog is dat er eind vorig jaar een wet goedgekeurd werd die een vermogensregister in het leven roept. Tekst: Bénédicte Vanderheyden, Estate Planner, CapitalatWork NV

Nieuwe effectentaks In oktober 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de toenmalige taks op effectenrekeningen – een jaar eerder ingevoerd – vanuit verschillende oogpunten ongrondwettelijk was. Initieel leek het goed nieuws voor veel belastingplichtigen, maar die vreugde was zoals verwacht van korte duur. Gezien de taks toch ruim 240 miljoen euro opgebracht heeft, was het eerder te verwachten dat de wetgever deze taks wenst te behouden. Bovendien verliep de berekening en de inning volledig via de financiële instellingen. Solidariteitsbijdrage Om de nieuwe Effectentaks beter te laten verteren, spreekt men ook over een ‘solidariteitsbijdrage’ die de kosten van

de coronacrisis mee moet financieren. De grote lijnen blijven dezelfde. In se is het een soort vermogensbelasting op de spaartegoeden die beleggers aanhouden in effectenportefeuilles. Zodra de gemiddelde waarde van een effectenportefeuille meer bedraagt dan één miljoen euro, is een jaarlijkse taks van 0,15% verschuldigd. De financiële instellingen staan opnieuw in voor de berekening, afhouding en doorstorting naar de Schatkist. Wie betaalt? De huidige effectentaks is iets rechtlijniger dan de eerste editie. Het aantal titularissen van de effectenrekening speelt niet langer een rol. Ook het toepassingsgebied werd uitgebreid. Voortaan zijn ook de Belgische beleggingsverzekeringen onderhevig aan de taks van 0,15%. Door een juridische kronkel zijn die polissen belastbaar vanaf de eerste euro, ook al betref het kapitalen lager dan 1 miljoen euro. Opnieuw aanvechtbaar? Er gaan stemmen op om de grondwettelijkheid van de nieuwe Effectentaks in twijfel te trekken, maar verwacht wordt dat deze versie beter stand zal houden. Een aantal belastingplichtigen verkiezen overigens deze – vaak te relativeren – taxatie boven een algemene vermogensbelasting. En dit is nu net waar het schoentje begint te wringen. Overzicht roerende vermogens Terwijl de aandacht zich focust op de pandemie, werd eind december een wet goedgekeurd die de rol van het CAP (Centraal Aanspreekpunt) gevoelig uitbreidt. Het CAP werd opgericht in 2011 als afzonderlijke entiteit binnen de Nationale Bank van België in het kader van de strijd tegen

Bénédicte Vanderheyden, Estate Planner, CapitalatWork NV

16

de fiscale fraude. Sindsdien geven alle financiële instellingen jaarlijks alle rekeningnummers en contractnummers van hun klanten door het CAP. Het wetgevend kader werd intussen uitgebreid waardoor de buitenlandse rekeningen door de belastingplichtige zelf moeten gemeld worden. Ook beleggingsverzekeringen en gehuurde bankkluizen worden opgelijst in deze elektronische databank. Vanaf 2020 Aan die lijst met namen en rekeningen wordt voortaan ook het saldo van de rekeningen, de bedragen van effectenrekeningen en de afkoopwaarde van de beleggingsverzekeringen toegevoegd. Uiterlijk eind januari 2022 moeten alle banken deze bedragen overmaken aan het CAP. Niet alleen de gegevens betreffende het huidige kalenderjaar 2021, maar ook de bedragen voor het voorbije jaar 2020. De aanleg van een “roerend kadaster” is bij deze beslist. Vermogenskadaster De database van het CAP bevat dus het financieel vermogen aangehouden bij alle Belgische financiële instellingen en beleggingsverzekeringen. Daarnaast zorgt de CRS (Common Reporting Standards) ervoor dat alle gegevens over buitenlandse financiële activa jaarlijks overgemaakt worden aan de Belgische fiscus. Een Belgisch onroerend kadaster met opgave van alle vastgoedeigenaars bestaat reeds langere tijd. In huidige tijden waarbij de gezondheidszorg en het relanceplan gefinancierd moet worden, bestaat de vrees dat dit vermogenskadaster het pad effent voor andere vormen van taxatie. De belangrijkste vraag is wat er nu volgen zal?


Virtuele voorjaarslunch met Ilham Kadri - 29 maart Op 29 maart is Ilham Kadri, CEO van Solvay, gastspreker op onze virtuele voorjaarslunch. De Marokkaans-Franse ingenieur en doctor in de chemie leidt sinds een paar jaar de Belgische chemie- en materialengroep Solvay. Zij liet zich opmerken door haar aanpak in de corona-crisis. De gastspreker bouwde een internatio­nale topcarrière uit bij multinationals als Shell, Dow Chemical, Huntsman en het Belgische UCB. Ze staat prominent in de lijst Most Powerful Women in Business van het Amerikaanse zakenblad Fortune. Dr. Kadri zet zich in voor inclusie en diversiteit, voor

de begeleiding van jonge vrouwen en de promotie van vrouwen in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Leer deze topvrouw in de Belgische zakenwereld beter kennen, en haar visie op de toekomst van Solvay en de relatie met Brussel. De virtuele voorjaarslunch met Ilham Kadri loopt van 12u30 tot 13u30. Deelnemers kunnen hun vragen voorleggen. Ze kunnen een (koude) lunch bestellen die aan huis (of op kantoor) wordt geleverd. Voertaal: Engels

AGENDA VOKA METROPOLITAN 24 03 2021

18 05 2021

Webinar - Fietsgebruik voor woonwerkverkeer in de Noordrand

Verderkijkers - Logistiek als gamechanger

Tijdstip: 11u-12u, online

Tijdstip: 16u-19u30, online

25 03 2021

21 05 2021

Webinar - “Digital Europe” – Europese hefbomen om je bedrijf te digitaliseren i.s.m. Vleva

Tijdstip: 12u30-14u, locatie te bevestigen

Tijdstip: 10u-12u, online 29 03 2021 Virtuele voorjaarslunch met Ilham Kadri, CEO Solvay

Tijdstip: 12u30-13u30, online 28 04 2021 Vastgoedclub - De make-over van Brusselse kantoorwijken

Info en inschrijvingen: www.voka.be/metropolitan

Ambassadeurslunch Marokko

YOUNG VOKA METROPOLITAN 25 04 2021 Lokaal ondernemen bij Green Bizz Brussels

06 05 2021 CEO Breakfast

18 05 2021

09 06 2021

tamgasten

Infosessie - Hoe mijn organisatie voorbereiden op 5G? i.s.m.Orange

04 06 2021

Tijdstip: 16u-18u, Locatie: Orange Belgium, Bourgetlaan 3, 1140 Evere Info en inschrijvingen: www.voka.be/metropolitan

Discover Brussels with food & wine

Info en inschrijvingen: Rachida Bou M’Barek, rachida.boumbarek@voka.be

Tijdstip: 17u-18u30

Verderkijkers 2021: Logistiek als gamechanger voor élk bedrijf Logistiek is vandaag het hart van veel ondernemingen Verderkijkers 2021 vindt virtueel plaats op 18 mei 2021 van 16u tot 19u30. geworden. De supply chain tussen leveranciers, productie en Meer info en inschrijven? Surf naar voka.be/ verderkijkers2021. eindklant, met als kloppend hart de warehouses gevolgd door de distributie, wordt gedreven door de klant/consument én voortdurende verandering en innovatie. De nieuwste trends en toepassingen zijn slim, hoogtechnologisch en kostenefficiënt. Schrijf je in voor Verderkijkers 2021 op 18 mei en leer hoe logistiek ook voor jouw onderneming, ongeacht grootte of sector, een gamechanger kan zijn. Ontdek nieuwe concepten, nieuwe technologieën en de uitdagingen en opportuniteiten van logistiek. Tijdens Verderkijkers brengen we praktische cases tijdens boeiende inspiratiesessies, panelgesprekken en een key note. Onmisbaar!

17


DEDJU ZEG… HOE GA IK NU MIJN TEAM VERSTERKEN? Een goede vraag! En één waar we Brusselse werkgevers elke dag mee helpen bij Select Actiris. We staan met z’n allen voor ongeziene uitdagingen. Daarom willen we je bedrijf meer dan ooit oplossingen aanreiken. Onze consultants matchen je met talentvolle, gemotiveerde Brusselaars en geven je advies over premies en stages.

Neem gratis contact op met een consultant die je sector door en door kent.

Helpt werkgevers werk geven.

www.actiris.brussels/werkgevers 02 505 79 15

Medegefinancierd door de EUROPESE UNIE