Oost-Vlaanderen Ondernemers 2022#10

Page 28

Onder nemers

magazine OKTOBER2022 Een maandelijkse uitgave van Voka –Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen | Jaargang 23 | nummer 08 North Sea Port bulkt van vertrouwen Sterke investeringsgolf in fusiehaven
northseaport.com

Aan zet De voorzitter opent het debat

Here we are, then

Een door covid, oorlog en meervoudige crisis aangejaagde transitie raast over de planeet. Het afscheid van de Britse Queen was dan ook allegorisch voor het einde van een tijdperk dat sinds WO II vastheid en rust bracht. Nu vele zekerheden opdrogen, verdween één van de laatste symbolen van stabiliteit (in het VK en daarbuiten) van het toneel. ‘The country is living through times of great change’, schreef The Guardian

De fascinatie bij honderden miljoenen mensen voor alle pomp and pageantry bij de ‘uitvaart van de eeuw’, verdrong voor één dag de zenuwachtigheid over de pijnlijke effecten van een aanzwellende crisis. The morning after hadden energiefactuur, inflatie en schaarste de plaats al ingenomen van scepter, gouden stok en rijksappel. Burgers én bedrijven zullen zich het afscheid van Elisabeth II herinneren als het einde van de speeltijd in de strijd tegen een dreigende depressie.

In heel Europa kampt de industrie met een belangrijke energiehandicap omdat de energieprijzen op het oude continent fors hoger zijn dan in de rest van de wereld. Voor Belgische bedrijven komt daar nog een stevige loonkostenhandicap bovenop.

De grootste ellende is voor onze productiebedrijven. Hun aandeel in de toegevoegde waarde die in ons land wordt gecreëerd, is de jongste decennia gedaald tot 15%, maar omdat de industrie goed is voor de helft van de uitgaven in onderzoek en ontwikkeling en voor meer dan de helft van de uitvoer, blijft haar soortelijk gewicht erg hoog. In het VK zakte het aandeel van de verwerkende nijverheid zelfs tot minder dan 10%. Het bracht het fiere Albion niet verder.

De energiecrisis zet ook de innovatieve bedrijven zwaar onder druk. Vlaanderen is met 3,6% van het bbp voor O&O een internationaal erkende innovatieleider. Oost-Vlaanderen is terecht trots op koplopers die internationaal mee de toon zetten in sectoren als biotech, elektronica en offshore windenergie. Vlaamse en federale overheidsmaatregelen deden de uitgaven voor onderzoek in Vlaamse bedrijven de jongste decennia groeien. Zal dezelfde – door budgetzorgen geplaagde overheid – die investeringen in innovatie nu terugschroeven?

Wanneer de verwerkende nijverheid zijn activiteiten op een lager pitje zou zetten, gaat de motor van vernieuwing en productiviteit – twee pijlers van onze welvaart – gegarandeerd sputteren. Dan krijgt ook de hele keten van dienstenverstrekkers en toeleveranciers in de slipstream van onze industrie, het erg benauwd.

Hoog tijd dus voor slimme tijdelijke maatregelen die de impact van het veelkoppige crisismonster indijken. Europa gaf lidstaten al voor de zomer de mogelijkheid steun te voorzien voor bedrijven die hard geraakt worden door de energiecrisis. Onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland maken er gebruik van. In Vlaanderen, dat verantwoordelijk is voor steun aan bedrijven, werd kostbare tijd verloren. Gelukkig bracht de Septemberverklaring van de Vlaamse regering op de valreep ondertussen wat soelaas.

NV OVERWERK - Mario De Koninck (AAaRGh ...)
shop.aaargh.be 1

Colofon

KANTOREN

9000

266 14

Aalst

Werf 8

http://www.voka.be/oost-vlaanderen

BESTUURSCOMITÉ VAN VOKA

OOST-VLAANDEREN

Jef Wittouck, An Bels, Erik Chabot, Jan Cornelis, Ann De Clercq, Ilse De Smedt, Christiaan De Wilde, Siegert Dierickx, Farida Doulami, Stefan Fesser, Dieter Hillaert, Alexander Hoogewijs, Geert Moerman, Griet Nuytinck, Karen Pieters, Wim Pynaert, Roseline Van Damme, Christine Van den Berghe, Kristof Van Hoorebeke, Jens Van Mol.

EREVOORZITTERS VAN VOKA

OOST-VLAANDEREN

Luc De Bruyckere, Chris De Hollander, Ronald Everaert, Jean-Paul Van Avermaet, Marc Vereecken en Marcel Verschelden.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Geert Moerman

Lammerstraat 18

HOOFDREDACTIE

Gent

Jan Geers – jan.geers@voka.be

EINDREDACTIE

Sam De Kegel – sam.dekegel@voka.be

WERKTEN MEE

Werner Claeys, Jolyn De Baets, Sven Decaestecker, Sam De Kegel, Hendrik De Schrijver, Nathalie Dolmans, Laurens Fagard, Jan Geers, Wim Kempenaers, Luc Nimmegeers, Ann Vandamme, Jan Van Gyseghem en Dirk Van Thuyne.

MAGAZINE REALISATIE LAYOUT

Karakters, Gent, www.karakters.be

DRUK

Drukkerij Perka, Maldegem, www.perka.be

PUBLICITEIT

Rik Vyncke

rik.vyncke@voka.be – 0477 30 21 32

Marie-Ange Sallemeyn, Ann Vandamme, pub.ov@voka.be, T 09 266 15 71

Gent – Lammerstraat 18 T 09
40 9300
Web
– 9000
54 Mijn beginjaren Bamboe Op de cover 6 38 2

Inhoud

Actueel

6 Op de cover

Investeringsgolf overspoelt North Sea Port

Na de Nieuwe Sluis tijd voor een nieuwe Zelzatetunnel

Hoe technologie van start-ups havenbedrijven voortvarend kan maken VeGHO-lid in de kijker: recyclagebedrijf Galloo

34 De cijferfabriek

De fusiehaven in volumineuze cijfers

Telexen

Vers ledennieuws

Opinie

1 Aan zet

Here we are, then

36 In de lobby

Parkeren in Gent als werknemer, mag het nog?

80 Last post

De politieke spreidstand

Inspiratie

4 Déjà vu?

Een kraan van een loods

38 Mijn beginjaren

Oprichter iBite vervult zijn levensdroom

48 Baanbrekers

Op ontdekkingstocht in Fabriek Logistiek, het eerste logistieke testcentrum in België

54 Bamboe

Somati pakt talentschaarste aan met nieuwe bedrijfsinfrastructuur Wycor steekt de taalgrens over

64 Duurzame koplopers

AZ Sint-Lucas Gent wil een ‘groen ziekenhuis’ worden

70 Horizon

Een portie Ierland op je bord dankzij Good Meat uit Aalter

De maand van voka

68 Expert

Ontdek de voordelen van onze lerende netwerken

75 Vraag het @Voka

Hoe kunnen wij je helpen?

78 Binnenkort bij Voka

Op de agenda bij Voka Oost-Vlaanderen

Duurzame koplopers 64 Horizon Baanbrekers 70 48
3

vu?

met toekomst

Een kraan van een loods

Onder leiding van de Gentse stadsingenieur – en latere burge meester – Emile Braun, wordt vanaf 1880 de 1100 meter lange Voorhaven gegraven. Ze ligt in de wijk Muide-Meulestede en is volgens sommige bronnen de best bewaarde 19de-eeuwse haven van Europa. De Voorhaven is met 15 geklas seerde monumenten het grootste beschermde stadsgezicht van Gent. Daaronder een stuw, schutsluis, sluiswachterswoningen, havenloodsen, havenkranen en droogdokken.

Heel bijzonder zijn zes havenloodsen met een bovenstructuur in metaal, gebouwd door de Société J. Cockerill (Seraing). Eén hangar (nr. 22) werd opgetrokken uit nieuw materiaal; voor de overige loodsen werd gerecupereerd materiaal gebruikt van gebouwen op de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1885.

Portiekkranen, grote vaste kranen en meerdere spoorlijnen zorgden voor de aan- en afvoer van de goederen. De monumentale loodsen stààn er, fier en onverzettelijk als een meerpaal. Dankzij de bescherming als onroerend erfgoed.

TEKST JAN VAN GYSEGHEM – FOTO WIM KEMPENAERS
4 Déjà
Bedrijfserfgoed
5

Op de cover Het reilen en zeilen in onze thuishaven

Investeringsgolf in North Sea Port

W

Ja, er is nog ruimte om te ondernemen in Oost-Vlaanderen. Rond het Kluizendok bijvoor beeld, in het hart van North Sea Port, de grensoverschrijdende multimodale fusiehaven die tot de top tien in Europa behoort. “We hoeven geen reclame te maken naar mogelijke investeerders, ze komen zelf op ons af”, vertelt Fred Baert, commercieel manager bij haven bedrijf North Sea Port.

TEKST SAM DE KEGEL 6

Wie binnenwaait bij havenbedrijf North Sea Port aan het Skaldenpark, voelt meteen de internationale vibe. In meeting room Adriatic vergaderen potentiële inves teerders, de voertaal is Engels. Het havenbedrijf staat als gebieds beheerder of landlord in voor de ontwikkeling en de regie van de infrastructuur (wegen, fietspaden, kaaimuren …) in het havengebied. “Wij gaan meestal faciliteren, we gaan bijvoorbeeld nooit zelf finan cieel participeren in windturbines. De windmolenontwikkelaars en privébedrijven doen dit liever zelf. Als het over infrastructuur gaat die door verschillende partijen kan gebruikt worden, zullen we sneller mee participeren.”

Landlord op lange termijn

In tegenstelling tot vele andere havens beschikt North Sea Port nog over heel wat eigen strategische terreinreserves die kunnen worden ontwikkeld. Fred Baert, commercieel manager bij North Sea Port: “Wij willen nieuwe bedrijven aantrekken die we een concessie verlenen. We hebben daarvoor een groot deel gronden in eigendom, of in het Gentse deel van de haven via het Vlaams gewest in een beheersovereenkomst waarin wij ook concessies mogen geven. We gaan in principe nooit grond verkopen, op die manier houden we zelf de touwtjes in handen als gebiedsontwikkelaar en kunnen we bijsturen indien nodig. Onze concessies lopen standaard dertig jaar, maar soms werken we met verlengingsclausules om bedrijven een soort zekerheid te geven. We zijn daarin flexibel. Stel, een bedrijf is hier vijftien jaar gevestigd en wil een serieuze investering doen, dan vraagt het vaak een hernieuwing aan voor dertig jaar omdat de bank dat ook wil. We juichen dit toe, want zo vermijd je dat een bedrijf de laatste vijf jaar van zijn concessie afwacht en niet meer investeert. We spreken ook een vaste prijs af; die staan openbaar op onze website en worden jaarlijks geïndexeerd. We moeten dus niet hard onderhandelen (glimlacht). We lokken bedrijven ook niet met een mooi verkooppraatje en laten ze dan los. Integendeel, we gaan een intense relatie aan voor dertig jaar met nieuwe en gevestigde bedrijven die willen uitbreiden of hun concessie vernieuwen. De laatste zeven jaar stappen heel veel potentiële investeerders zelf op ons af. Als fusiehaven zitten we nu in de top tien van Europese havens, dat helpt enorm.”

XXL magazijnen

Sinds de fusie is de naamsbekendheid van North Sea Port enorm vergroot. Investeerders komen dus zelf aan de deur van het haven bedrijf kloppen. Hoe streng is men in de toekenning van concessies aan bedrijven? Fred: “Een nieuwe ontwikkeling moet voldoende jobs opleveren, zo duurzaam mogelijk zijn en financieel gezond ogen. Bij elk project checken we die drie pijlers. Als de financiering schort, is het geen goede partij. Als een gebouw niet duurzaam is, is het niet toekomstgericht, noch voor het bedrijf zelf, noch voor externe investeerders. Dat is geen nice to have meer, maar een must have. We hebben erover nagedacht of we geen extra bouwrichtlijnen moesten opleggen aan logistieke partijen, maar de markt ‘regelt’ dit zelf en gaat daarin heel ver.”

“Sinds de lancering van ons nieuw strategisch plan Connect 2025 is er wel een verscherping gebeurd waarbij we toekomstgericht willen

Zicht op het Kluizendok, een van de hotspots waar nu volop wordt geïnvesteerd. © North Sea Port
7 Op de cover

inzetten op nieuwe technologieën, maar zeker niet focussen op één sector of markt. (North Sea Port zet in op zeven speerpuntsectoren met acht strategische programma’s, red.) We willen ons portfolio zo divers moge lijk houden en dus niet enkel carte blanche geven aan grote logistieke reuzen, hoewel die wel heel belangrijk zijn. Ons havengebied is zo divers in aanbod van multimodale verbin dingen, diepgang … dat we nu afhankelijk van het type locatie bedrijf x of y het gepaste stekje kunnen geven. In het Skaldenpark en in het Kluizendok zie je heel veel logistiek omdat je enerzijds de nabijheid hebt van de multimodale terminals, maar ook omdat een deel van die terreinen buiten het werkgebied van de wet Major valt, waardoor ze niet onderworpen zijn aan de strikte vormen van de havenarbeid. Uiteraard wel voor de op- en overslag van de goederen die arriveren, maar in hun eigen magazijnen zijn bedrijven er vrijgesteld van havenarbeid. In de markt is er een enorme vraag naar logistieke hubs. Alle grote spelers zitten hier.”

Vooral in en rond het Kluizendok, het enige dok ten westen van het Kanaal GentTerneuzen op Belgisch grondgebied, beweegt er momenteel veel. Fred: “Dé reden waarom het vooral daar nu meer boomt, is omdat we daar nog plek hebben. Indien er morgen in het Skaldenpark ruimte zou vrijkomen, zouden we daar ook meteen gegadigden hebben.”

In gans Vlaanderen heerst er grondschaarste, terwijl veel bedrijven steeds vaker hun logis tiek willen consolideren in één nieuw gebouw en dus ruimte nodig hebben. Fred: “Aan het Kluizendok hebben we nog gigantisch grote percelen, wat bijna uniek is in Vlaanderen, zeker in combinatie met die multimodaliteit: water, spoor en congestievrije toegangs wegen richting autosnelwegen. Bovendien kan je door de nabijheid van de stad Gent nog net iets gemakkelijker jong talent aan werven. We merken ook dat – in tegenstelling

tot enkele jaren geleden, toen we het Kluizendok nog op de kaart moesten zetten met WDP als eerste groot project – de vraag nu zo groot wordt dat we zeker voor grote logistieke ontwikkelingen zo goed als uitver kocht zijn. We praten dan niet meer over een magazijn van 3.000 vierkante meter en een terreinoppervlakte van pakweg 5 hectare, maar minstens over 10 hectare, waarbij grote magazijnen gebundeld worden.”

In 2021 startte de bouw van MG Logistics Kluizendok, een nieuw project van MG Real Estate, goed voor 3 maal 25.000 m² naast elkaar. De gebouwen staan op een terrein juist naast de enorme site WDPort of Ghent, waar o.a. Mainfreight, Distrilog, H.Essers en X2O/Overstock gevestigd zijn.

Bedrijven zitten niet op een eiland Fred Baert beklemtoont meermaals dat het havenbedrijf kritischer is dan vroeger in de uitgifte van gronden. “We kunnen niet elke partij helpen, ook onze grond raakt stilaan op. We krijgen veel vragen van spelers die laagwaardige goederen willen stockeren, denk aan grondverwerkende bedrijven die op zoek zijn naar een heel groot terrein om er grond en steenpuin te stockeren, maar niet het schaalvoordeel hebben om daar multimodaal mee aan de slag te gaan. Als die nauwelijks toegevoegde waarde, jobs of watergebonden activiteiten realiseren of enkel op hun eilandje opereren, vormen ze geen meerwaarde. AC Materials is een ander verhaal, dat wil meer watergebonden werken in de toekomst en denkt heel circulair. Wegenbouwer Willemen Infra wil ook verder verduurzamen en een deel van hun materi alen aan- en afvoeren via het water. In onze haven moeten bedrijven steeds meer met elkaar verbonden zijn, via de uitwisseling van reststromen, CO2 of warmte, maar evengoed met hun klanten of leveranciers. Indien we geen voorwaarden zouden hanteren, zijn we morgen meteen uitverkocht, maar dan is het Kluizendok een lappendeken van

kleine bedrijven die op zichzelf staan. Als havenbedrijf stimuleren wij net bedrijven om steeds meer met elkaar verweven te zijn zodat je een totale supply chain krijgt binnen één site. Als wij ervoor zorgen dat die bedrij ven van elkaar afhankelijk worden, gaan ze hier ook langer blijven. In het ‘binnengebied’ van het Kluizendok (zo’n 100 hectare waar er geen logistiek komt omdat die zone binnen de wet Major valt, red.) willen we die verweven heid realiseren via maakbedrijven in industrie 4.0 die via onze stouwers goederen kunnen aan- en afvoeren. De komst van de eerste bedrijven zal mee bepalen wat er nadien nog bijkomt. Als een partij veel warmteoverschot ten heeft, kunnen we dat combineren met een partij die een grote warmtenoodzaak heeft. ”

Spaarzaam omgaan met ruimte De algemene trend is om in North Sea Port het aantal bedrijven te verminderen én om ruimte-efficiënt te werken. Fred: “Niet iedereen hoeft zijn eigen oprit en parking te hebben. Daarvoor zijn kleine kmo-zones meer geschikt. Aan het Kluizendok loopt nu een haalbaarheidsstudie rond een gezamen lijke truckparking (van Transuniverse, Peripass en Quares, red.).

Die zou specifieke diensten aanbieden opdat de omliggende logistieke bedrijven daarvoor minder ruimte nodig hebben op hun eigen site. Een ander prachtig voorbeeld van ruimteefficiëntie wordt de nieuwe site van Zoutman (aan de bovenkant van het Kluizendok, red.). Deze West-Vlaamse zoutverwerker breidt uit, maar heeft geen extra ruimte meer. Daarom gaat het nu in de hoogte met een nieuwbouw van 64 meter hoog. Zeker in grootsteden, waar de prijs en schaarste van grond enorm is, zie je dat logistieke spelers ook al in de hoogte gaan.”

In Rieme Noord, op een boogscheut van het Kluizendok, bouwt projectontwikkelaar Heylen Warehouses een ‘campus’ van 14 units van in totaal 150.000 m². “Doordat

8 Op de cover

de gebou wen als het ware ‘aan elkaar geplakt’ zijn en alle parkings en inritten gezamenlijk zijn, is de bebouwingsgraad daar boven de 60 procent”, weet Fred. “Wij proberen vooral te luisteren naar wat er in de markt leeft. We zijn een connector en facilitator van die logistieke keten, maar het zijn de bedrijven die de investeringen doen en de risico’s nemen. We geven dus ruimte aan projectontwikkelaars om sites te ontwikke len, maar laten ook voldoende ruimte vrij om (logistieke) partijen zelf de kans te geven om te kunnen ontwikkelen. Zo kozen H. Essers en Mervielde bijvoorbeeld om zelf te investeren in eigen gebouwen”, besluit Fred.

© Wim Kempenaers
Aan het Kluizendok hebben we nog gigantische percelen, wat bijna uniek is in Vlaanderen, zeker in combinatie met de multimodaliteit
FRED
BAERT,
COMMERCIEEL
MANAGER NORTH SEA PORT
9 Op de cover
09 222 69 69 Guldensporenpark 1A 9820 Merelbeke info@salenko.com www.salenko.comBedrijfsvastgoed M & A Rendement op uw geld? Beleg in vastgoed (4% à 8,5% netto huurrendement). Momenteel 28 investeringsdossiers in aanbieding (op aanvraag). Volledige discretie. Bel of mail ons voor een afspraak Liquiditeiten nodig in uw bedrijf? Wij kunnen u helpen via Sale & Rent Back operaties Vraag gratis naar uw mogelijkheden hieromtrent. Discrete afhandeling. No cure, no pay. Virtuele foto van de zouttoren, 64,5 meter hoog. Midden 2023 neemt Zoutman de nieuwe productielijnen voor ecologisch en additiefvrij zeezout in gebruik. 10 Op de cover

Kluizendok krijgt grootste zouttoren ter wereld

ZOUTMAN, een Belgisch familiebedrijf gespecialiseerd in zeezout, bouwt in North Sea Port een productievestiging voor additiefvrij zeezout. De vraag naar duurzaam gewonnen zout dat vrij is van kunstmatige additieven, zit wereldwijd sterk in de lift. De zoutproducent beschikt in het Kluizendok reeds over de grootste overdekte zoutterminal van Europa. Daarnaast komt nu dus een gloednieuwe productietoren, 64,5 meter hoog. Zo kan de productie verhogen met 150.000 ton zeezout per jaar. Midden 2023 neemt het bedrijf de nieuwe productielijnen in gebruik.

ZOUTMAN, in handen van Bart en Peter Sobry, wordt gezien als dé wereldwijde referentie voor hoogkwalitatief zeezout. Het bedrijf ambieert om de voedingsindustrie te voorzien van hoogkwalitatief zeezout en op die manier een duurzame transitie in te zetten van gemijnd zout naar zeezout. Naast zout voor de voedingsindustrie produceert ZOUTMAN ook ecologisch zeezout voor waterbehandeling, gladheidsbestrijding en veevoeding.

Het bedrijf beschikt in zijn Gentse vestiging in North Sea Port over de grootste overdekte zoutterminal van Europa en verscheept jaarlijks tot 450.000 ton zout naar meer dan 60 landen. Dit jaar realiseerde het een omzet van 46 miljoen euro. Via verdere internatio nalisering wil de zoutproducent haar omzet tegen 2030 verdubbelen.

Ecologisch zeezout, natuurlijk!

Nog een cijfer dat doet duizelen: de nieuwe productietoren is maar liefst 64,5 meter hoog, zo’n halve meter hoger dan de bekende Boekentoren. ZOUTMAN surft mee op de sterke vraag naar duurzame en 100% natuurlijke producten. “Traditioneel keukenzout bevat kunstmatige additie ven. Zout neemt snel vocht op en om te voorkomen dat het gaat klonteren, voegen zoutproducenten er anti-klontermiddel zoals bijvoorbeeld E535 aan toe. Zout zonder anti-klontermiddel verkopen is bijzonder moeilijk, zeker als je het over de hele wereld wil verschepen. Zonder E535 riskeert het zout namelijk steenhard en onbruikbaar op zijn bestemming aan te komen”, zegt Bert Lamote, co-CEO.

Het is net dat E-nummer dat veel voedings producenten liever zien verdwijnen. De consument gaat namelijk steeds actiever op zoek naar natuurlijke voeding. Dankzij een intensief R&D-traject slaagt ZOUTMAN er nu in additiefvrij zout te produceren met de juiste fysicochemische eigenschappen voor internationale verkoop. Bovendien werkt ZOUTMAN uitsluitend met zeezout, het meest ecologische zouttype. Bij het winnen van zout uit de zee ligt de CO2-uitstoot tot 31 keer lager dan bij zout dat gewonnen wordt uit mijnen.

Watergebonden als strategisch voordeel

De logistieke kost bepaalt in sommige gevallen maar liefst 70% van de verkoopprijs van zout. Een goede ligging en multimodale ontsluiting zijn dus geen optie, maar een must voor ZOUTMAN. Daarom kiest het al sinds haar oprichting begin jaren 90 voor watergebonden vestigingen.

Het zeezout van ZOUTMAN wordt gewonnen uit overzeese gebieden en met zeeschepen naar het Kluizendok gebracht, waar het tijdelijk opgeslagen wordt in een overdekte zoutterminal. Met een opslagcapaciteit van 300.000 ton is deze meteen de grootste van Europa. Een deel van het zout wordt ver volgens per binnenschip naar Roeselare vervoerd, waar ZOUTMAN het ruwe zeezout verfijnt tot zout van voedingskwaliteit. Dankzij de nieuwe investering in het Kluizendok zal ZOUTMAN weldra dus ook voedingszout kunnen produceren in Gent. In een eerste fase gaat het om een investering van 30 miljoen euro

en op termijn komen er minimaal 40 nieuwe jobs bij.

North Sea Port biedt ZOUTMAN een brede waaier van multimodale transportmogelijk heden. Via bulk- en containerscheepvaart heeft ZOUTMAN een vlotte en snelle verbinding met bijvoorbeeld GrootBrittannië, Noord-Amerika en Scandinavië. Vanuit zijn eigen kade in het Kluizendok is het ook verbonden met het Europese binnenvaart- en spoornet.

Op eenzame, duurzame hoogte ZOUTMAN wil het natuurlijke en ecologische karakter van zeezout bewaken, ook tijdens het verfijningsproces. Zijn ingenieurs tekenden de nieuwe productietoren daarom uit met het oog op duurzaamheid. Jan Cerpentier, CTO van ZOUTMAN: “De productie is compact en in de hoogte gebouwd, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de zwaartekracht om het zout doorheen de verschillende productiestappen te sturen. Verder plannen we volledig zelfvoorzienend te zijn op vlak van energie en zetten we sterk in op warmterecuperatie om de toren te verwarmen. Tot slot is er geen afvalwater. Het proceswater wordt intern gezuiverd en hergebruikt.

De logistieke kost bepaalt in sommige gevallen maar

liefst 70%
van de verkoopprijs van zout.
11 Op de cover

De 14 units van Heylen Warehouses in Rieme Noord sluiten op elkaar aan en kunnen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal geconnecteerd worden.

Een logistieke campus in hartje haven

In Rieme Noord (Evergem), op een boogscheut van het Kluizendok, heeft projectontwikkelaar Heylen Warehouses bijna een XXL-‘campus’ van 14 units afgerond. De Ghent Logistic Campus is een schoolvoorbeeld van duurzame logistiek.

Heylen Warehouses ontwikkelt hoogwaardige logistieke projecten in Vlaanderen, Wallonië en Nederland van begin tot eind: van de aankoop of huur van grond en de ontwikkeling van de site, tot verhuur en beheer. Sinds kort is het bedrijf ook in Frankrijk, Spanje en Portugal geland. Danaë Stove, business development manager bij Heylen Warehouses: “We zijn langetermijn investeerder en ontwikkelaar van state of the art logistiek en semi-industrieel vastgoed. Van de aankoop of concessie/ erfpacht van de grond over het vergunningstraject tot het bouwen zelf, we staan in voor alles.”

12 Op de cover

Mei 2020 startte in North Sea Port de ontwik keling van een imposante logistieke site. De gloednieuwe campus op concessiegrond van havenbedrijf North Sea Port beslaat maar liefst 249.000 vierkante meter, waarvan ruim 150.000 m² aan magazijnruimte, inclusief mezzanines (in elk magazijn) en kantoor ruimte. “Dit project is op risico gebouwd, maar we geloven zo sterk in dit soort locaties dat de verhuur snel vanzelf liep. Het is dus een berekend risico”, zegt Danaë fijntjes. “We werken in een bewegende markt, het is onze job om die berekende risico’s te nemen.”

Geconnecteerde units

Als je vanuit helikopterview kijkt, zie je één grote logistieke campus.

“Zo is het ook ontworpen, uniform in ontwerp en architectuur”, vertelt Danaë.

“De 14 logistieke units zijn gebouwd met duurzame materialen. Het typische aan deze campus is dat alle units op elkaar aansluiten,

en ze zowel horizontaal, verticaal als diago naal geconnecteerd kunnen worden. Stel, een van de huurders wil uitbreiden om haar groei te faciliteren, dan kan hij daarnaast modulair uitbreiden op voorwaarde dat die unit beschikbaar is. Dat maakt Ghent Logistic Campus toekomstbestendig.”

Logistieke partijen zijn zelf vragende partij naar een duurzaam verhaal. Ze willen zelf ook groene stroom afnemen on site, via zonne panelen. “In totaal wekken we 6109,08 kWp vermogen met 17.075 zonnepanelen.”

“Wij zijn niet het type ontwikkelaar dat voor de hit and run-strategie kiest. We zijn kathedraaldenkers, d.w.z. we ontwerpen en realiseren onze logistieke projecten met de volgende generaties in het achterhoofd. De kwaliteit van onze realisaties is een conditio sine qua non. Dit trekt het type huurder aan dat opteert voor een langetermijnrelatie. Die

langetermijnrelatie met onze klanten maakt deel uit van het Heylen-DNA.”

De multimodale x-factor

Tegen eind november wordt het hele project afgerond, inclusief de aanplanting van groene zones, maar de laatste unit werd reeds eind september opgeleverd. Alle units zijn intus sen succesvol verhuurd aan o.a. AGP eGlass, Connect+, Eltra en Northfreeze. Danaë: “Dit is een multimodale locatie die heel goed geconnecteerd is naar het hinterland, met verschillende weg- en treinverbindingen en een terminal die vlakbij ligt. Elke vierkante meter is ingenomen, dat zegt genoeg over de krapte op de markt. Vaak kijkt men eerst naar de klassieke locaties op de A12 en E19 tussen Antwerpen en Brussel, maar North Sea Port heeft zich de jongste jaren enorm geprofi leerd en veel moeite getroost om nieuwe investeerders met focus op logistiek vastgoed aan te trekken. Er is een goede connectie

Oplossingen in brandbeveiliging

Kwaliteitsvolle

• Het is Statamat’s

Wij besteden

• Onderhoud en controle

• Hertesten en herconditionering

oplossing

kwaliteit

ademlucht–

Opleiding

Studie,

producten

duikflessen.

diensten, kwaliteit

installatiegemak

• Eigen studiedienst voor projecten in het ontwerpen en berekenen van detectie-, RWA– en blussystemen

• Goed opgeleide technici, dus bevoegde personen, die instaan voor een vlekkeloos onderhoud van apparaten en systemen

• Basisopleiding

en evacuatieplannen.

Finlandstraat 5A, Haven 8000C, 9940 Evergem Tel. 09 255 53 33 - Fax 09 255 53 39 E-mail info@statamat.be www.statamat.be
en innovatieve producten Onderhoud en hertesten
en advies
planning, uitvoering en dienst na verkoop
ambitie om een
te bieden aan al uw problemen in brandbeveiliging. Daartoe volgen wij steeds de nieuwe ontwikkelingen, producten en technieken van dichtbij op. •
veel aandacht aan certificering en
van onze
en
en
van producten, beheerssoftware voor klant, installateur en gebouwenbeheerder en evalueren deze continu.
van alle brandbeveiligingstechnieken;
van CO2-flessen,
en
brand, theorie en praktijk; • Opleiding op maat, advies in signalisatie
13 Op de cover

met overzeese partijen en er zit ook veel gerelateerde busi ness aan de automotive hier. Zo maakt een van onze huurders slimme beglazing voor de autosector.”

Ghent Logistic Campus ligt ook net buiten het werkgebied van de Wet Major. “Onze logistieke bedrijven hoeven in hun magazijnen dus niet met haven arbeiders te werken”, besluit ze.

Staal heeft altijd centraal gestaan in de menselij ke vooruitgang. En staal zal ook in de toekomst belangrijk blijven omdat het sterk, duurzaam, voor een circulaire economie.

ArcelorMittal wil een voortrekkersrol opnemen in de ontwikkeling van technologieën die een wereldwijde overgang naar een koolstofarme eco nomie moeten ondersteunen en mogelijk maken. Slimmer staal maken voor een betere wereld dus. Daarom zoeken wij klimaatgeeks die ‘state of the art’-projecten ontwikkelen om onze doelstel ling te realiseren.

Meer info: belgium.arcelormittal.com/green-engineer

We zijn kathedraaldenkers: we ontwerpen en realiseren onze logistieke projecten met de volgende generaties in het achterhoofd” DANAË STOVE, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER BIJ HEYLEN WAREHOUSES
14 Op de cover

Recycleren van bijvoorbeeld bouw- en sloopafval vergt veel ruimte, ruimte die in het Kluizendok voorhanden is.

circulariteit in Kluizendok

AC Materials, deel van de Square Group, recycleert bouw- en sloopafval. Door het puin te breken, zeven en wassen, worden opnieuw grondstoffen voor de bouwsector gemaakt. Dat zal in de toekomst integraal vanuit het Kluizendok in North Sea Port gebeuren.

De gerecycleerde materialen worden zowel los verkocht aan klanten alsook gebruikt als grondstof voor de eigen mengcentrales. Johan Baeten, alge meen directeur van AC Materials: “Tot 97% van de binnenkomende sloopafvalstromen wordt op die manier hergebruikt in diverse toepas singen, wat in belangrijke mate bijdraagt aan de circulariteit van de bouwsector. De primaire grondstoffen afkomstig uit carrières (groeves waar natuurlijke grondstoffen gedolven worden, red.) zullen immers schaarser en duurder worden. Kwalitatieve gerecycleerde alternatieven aanbieden voor beton en andere producten zal steeds aan belang toenemen.”

Als bijkomende belangrijke activiteit van AC Materials is er het beheer van de grond stromen via een TOP (Tijdelijke OpslagPlaats voor gronden). In het kader van de opgelegde traceerbaarheid voor het grondverzet in

Vlaanderen wordt voor aannemers hiervoor een oplossing geboden.

Begin 2022 werden de bestaande Gentse sites van AC Materials, gelegen in Wondelgem en Desteldonk, verhuisd naar een concessie terrein van 15 ha aan het Kluizendok. North Sea Port geeft hiermee een sterk signaal, met name dat recycleren en circulariteit een belangrijke plaats krijgen in de haven community.

Johan Baeten: “Recycleren vergt veel ruimte, ruimte die in Vlaanderen niet altijd en overal voorhanden is. Voldoende ruimte biedt de mogelijkheid om inkomende stromen zo zuiver mogelijk te ontvangen, apart te stockeren en hoogwaardige kwalitatieve secundaire grondstoffen te produceren. Dat betekent ook permanent investeren in nieuwe technieken en productieprocessen.”

Vlotte ontsluiting en intermodaliteit zijn van groot belang voor een activiteit die omvang rijke volumes doet bewegen, weet Johan. “Het Kluizendok is vlot bereikbaar langs verschillende wegen maar natuurlijk ook via het water. Alsmaar meer projecten worden vanuit de opdrachtgever en/of vanuit de klanten aangestuurd op aan- en afvoer via het water. De centrale ligging binnen North Sea Port aan het Kluizendok is hiervoor ideaal gelegen.”

De laatste fase van de investering aan de Kluizendoksite is nu volop in uitvoering met de installatie van een vaste ‘breker’ die operationeel zal zijn vanaf het tweede kwartaal 2023. “AC Materials zal dan beschikken over een efficiënt en volwaardig instrument om de stromen van sloopafval optimaal te recycleren in het Gentse”, besluit de algemeen directeur.

15 Op de cover

Geef jezelf een UPGRADE dankzij de opleidingen van

en behaal

BOUWKUNDE EN ARCHITECTUUR

- Schadediagnose en herstelling van beton - Energietechniek in gebouwen - Circulair bouwen: van materialen tot bouwproject - Informatiebeheer voor bouwprojecten (BIM) - Expertisetechnieken

DATA SCIENCE

- Machine learning: van theorie tot praktijk - Big Data - Big Data handson - Explainable & Trustworthy AI - Linked Data & SOLID

MILIEU & ENERGIE - Laagspanningsinstallaties: Ontwerp en exploitatie - Hernieuwbare energie en stuurbare assets - Offshore windenergie - Energie-efficiëntie in de industrie - Milieucoördinator via afstandsleren

MANAGEMENT - Black Belt in Lean - Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

VOEDSELVEILIGHEID - Voedselveiligheid & risicomanagement - Sustainable Food Packaging

UGain is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille Krijg tot 40% korting

Alle info: WWW.UGAIN.UGENT.BE

UGain
een getuigschrift van de Universiteit Gent
Ontdek ons volledig aanbod op www.UGain.UGent.be

D&C Outsourcing: zelfstandigen uitsturen op projectbasis is de toekomst

D&C Outsourcing in Mariakerke specialiseert zich in het uitsturen van zelfstandigen op projectbasis. “We richtten ons initieel voornamelijk op productiefaciliteiten en de vleesindustrie. Als antwoord op de grote vraag vanuit andere sectoren als bouw, schoonmaak en horeca hebben we ons aanbod uitgebreid. Intussen beschikken we over een groot netwerk aan gemotiveerde mensen”, zegt Caro Verlé.

“Het idee om in deze nieuwe markt te stappen is ontstaan uit onze eigen ervaringen. Dino is ondernemer in hart en nieren en heeft jarenlange ervaring in de bouwsector, terwijl ik reeds lange tijd actief ben in de HR-wereld. Doorheen de jaren is de arbeids markt enorm geëvolueerd en werd het een grote uitdaging om goed opgeleide en gemotiveerde mede werkers te vinden. Steeds meer moesten we een beroep doen op zelfstandige onderaannemers, ook van buitenlandse origine, en vaak tot grote tevredenheid.“

SUCCESVERHAAL

“Bij buitenlandse onderaannemers stelden we vast dat ze niet altijd op een correcte wijze werden vergoed, en dat ze ook niet altijd binnen het wettelijk kader konden werken. Vanuit deze problematiek is het idee ontstaan om D&C Outsourcing op te richten. De ervaringen van Dino en mezelf zorgen ervoor dat er voldoende kennis in huis is om van D&C Outsourcing een succesverhaal te maken. Zowel in Nederland als in Duitsland blijkt deze manier van werken al een zeer succesvolle formule te zijn en we geloven dan ook rotsvast in de toekomst van onze onderneming.”

LAST MINUTE

D&C Outsourcing onderscheidt zich van reguliere interimkantoren door enkel en alleen met zelfstandige arbeiders te werken. “We sturen deze mensen uit naar onze klanten op projectbasis. Ons doel is een lange termijnrelatie uit te bouwen met zowel de onderaannemer als de klant. Door elkaar beter te leren kennen kunnen we immers veel gerichter vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Daarnaast werken onze zelfstandigen allemaal met een Belgisch BTW-nummer en voldoen ze aan alle wettelijke verplichtingen, eigen aan hun statuut en werkzaamheden. Het voordeel voor onze klanten is dat ze betalen op projectbasis, wat uiteraard een gun stige invloed heeft op de loonkosten. Bovendien kan je ook last minute een beroep doen op ons. Door ons groot netwerk aan zelfstandigen kunnen we flexibel reageren op onvoorziene omstandigheden bij onze klanten.”

REFERENTIES KLANTEN D&C

TWEE ZAAKVOERDERS

Dino Ruffolo en Caro Verlé zijn beiden zaakvoerder van D&C Outsourcing. Dino is een ondernemer met al dertig jaar ervaring op de teller. Hij is de man achter Pierino-ijs en het bouwbedrijf Inter Renoo. Caro Verlé op haar beurt heeft ervaring opgebouwd in de HR-wereld en is een echte people manager.

“Vlotte en snelle communicatie met professionele onderaannemers”

CHARLOTTE DE HAINAUT – HR-manager – TNS Food BV

“De samenwerking verloopt zeer vlot. Onze verwachtingen werden ingelost. Wij zijn tevreden van de arbeider die ons werd gestuurd. Afspraken worden nageleefd, communicatie verloopt snel en adequaat.”

MAARTEN CLAEYS – Zaakvoerder - N-ice Clean NV

“Aangename en vlotte samenwerking. In een eerste persoonlijk gesprek werd geluisterd naar onze noden, waarna er zeer snel geschakeld werd. Wij zijn alvast tevreden!

MARC VAN HULLE – Zaakvoerder – Houtbuigerij Van Hulle NV

D&C Outsourcing BV www.dcoutsourcing.com info@dcoutsourcing.com 0490/19.54.22

Caro Verlé en Dino Ruffolo zetten uniek concept in de markt
Meegedeeld 17

Tijd voor een check van uw contracten: wat u absoluut moet weten

De meeste ondernemers sluiten dagelijks contracten. Op dat vlak stond de wetgever niet stil. Op 1 december 2020 trad de nieuwe b2b-wet in werking. Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking. Beide regelingen hebben een enorm brede toepassing en verdienen uw bijzondere aandacht.

Hieronder geven wij drie voorbeelden van zaken waarop u zich onder het nieuwe verbintenissenrecht beter op voorbereidt:

KNOCK-OUT

U beschikt niet steeds over de nodige tijd om per transactie een contract op te stellen. Vaak maakt men gebruik van algemene voorwaar den. Maar wat als beide partijen naar ver schillende algemene voorwaarden verwijzen?

U verwijst in uw aanbod naar uw algemene voorwaarden. Uw handelspartner verwijst in zijn aanvaarding naar zijn algemene voorwaar den. Onder het nieuwe verbintenissenrecht, maken in dat geval beide sets van algemene voorwaarden deel uit van het contract, welis waar met uitzondering van de tegenstrijdige bedingen. Wat kan u hiertegen doen? Duidelijk aangeven dat u niet door de algemene voor waarden van uw handelspartner gebonden wil zijn. Dit kan niet in uw algemene voorwaarden, maar zal moeten gebeuren in de offerte, de bestelbon of op een andere eenduidige manier vooraleer het contract wordt gesloten.

ONVOORZIENBARE

OMSTANDIGHEDEN

Had ook u recent af te rekenen met onvoor zienbare omstandigheden (ongeziene levertermijnen of extreme prijsstijgingen), maar is er geen sprake van een onmogelijk heid van nakoming, ‘overmacht’? Het nieuwe verbintenissenrecht voorziet voortaan in een regeling.

U kan uw handelspartner verplichten om het contract te heronderhandelen. Biedt dit geen soelaas? Dan kan de rechter het contract aanpassen, of zelfs geheel of gedeeltelijk beëindigen. De omstandigheden moeten

de uitvoering van het contract buitensporig bezwaren. Uw handelspartner kan de uitvoe ring van het contract niet langer redelijkerwijze van u verwachten.

Wat buitensporig en redelijk is, is moeilijk te zeggen. U kan contractueel afwijken van deze regeling en dergelijke gevallen expliciet aanduiden. Het is aangeraden dit te doen, rekening houdend met de specifieke noden van uw onderneming. U kan ook bepalen dat u dergelijke aanpassingen bij onvoorzienbare omstandigheden weigert.

ANTICIPATIE

Het nieuwe verbintenissenrecht biedt u alge meen meer actiemiddelen indien de uitvoering van het contract stroef verloopt. De vooraf gaande tussenkomst van een rechter is daarbij niet langer vereist.

Heeft u ernstige vermoedens dat uw handel spartner het contract niet correct zal uitvoeren, maar zijn zijn verbintenissen nog niet opeis baar? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden eenzijdig uw verbintenissen opschorten of

het contract zelfs ontbinden. Is er sprake van een contractbreuk maar is deze onvoldoende ernstig om het contract te beëindigen? Dan kan u onder bepaalde voorwaarden eenzijdig een prijsvermindering toepassen.

U ziet, het nieuwe verbintenissenrecht biedt tal van mogelijkheden om u beter te bescher men. Het is daarom geen overbodige luxe om uw (standaard)contracten en/of algemene voorwaarden door te lichten.

Arthur Lahousse – Emmanuel Leroux Advocaten bij KPMG Law

Meer info over dit onderwerp?

Neem gerust contact op via alahousse@kpmglaw.be of eleroux@kpmglaw.be

18 Meegedeeld

Future proof logistics: Mervielde breidt uit op verschillende vlakken

Voortbouwend op meer dan 75 jaar expertise, breidt het familiebedrijf Mervielde haar logistieke activiteiten uit. Het opende in volle coronaperiode een nieuwe Seveso-site en profileert zich, met haar uitbreidingsplannen richting het kanaal in de Gentse haven, verder als duurzame onafhankelijke logistieke speler.

Mervielde heeft vorig jaar haar brandnieuwe Seveso-site in gebruik genomen, waardoor hun opslagcapaciteit voor tankcontainers fors uitge breid werd. “Containers met gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeistoffen die via deepsea worden aangevoerd, kunnen hier gestockeerd worden. Deze worden hier opgeslagen tot wanneer ze naar de eind klanten vervoerd worden in Europa per truck of per trein. Onze site beschikt eveneens over installaties om deze containers op te warmen, zowel met stoom als met warm water”, vertelt zaakvoerder Patrick Mervielde. “Daarnaast bieden we hier de moge lijkheid aan om producten op te slaan in grotere vaste tanks. Indien nodig kunnen de vloeistoffen eveneens van tankcontainers naar tankwagens overgeslagen worden.”

‘IN HOUSE’ AFVULLEN VAN VLOEISTOFFEN

Deze zomer startte Mervielde met de bouw van een nieuw magazijn voor het afvullen en stockeren van vloeistoffen in IBC’s (Intermediate Bulk Containers), vaten en kleinere verpakkingen tot 1 liter. “Het afvullen van vaten en IBC’s wordt reeds aangeboden, maar we bereikten de maximum capaciteit op onze huidige site. Het nieuw magazijn zal ervoor zorgen dat wij zowel onze capaciteit als onze dienstverlening kunnen uitbreiden.”

DUURZAME LOGISTIEK VIA WATERWEGEN

De recente fusie maakt North Sea Port tot de derde belangrijkste haven van Europa op vlak van added value. Daarnaast zorgt de centrale ligging van de haven ervoor dat bedrijven zoals Mervielde gebruik kunnen maken van zowel spoor-, water- als autowegen om de klant snel te bereiken. “Om ons klaar te stomen voor de toekomst hebben we dan ook een aanpalend perceel van 20.000 m² aangekocht. Dit grenst over een lengte van 230 meter aan het kanaal Gent-Terneuzen. Met dit aanpalend stuk hebben we, naast onze eerste site die focust op onze transportactiviteiten, nu een bijkomende site van 85.000 m² voor de verdere ontwikkeling van

onze logistieke activiteiten.

Dit terrein zal toegang hebben tot het water en toelaten om bepaalde goederenstromen van de weg naar de binnen vaart te verschuiven, wat onze CO2-voetafdruk drastisch zal verminderen.”

VOORTREKKER

Door in de toekomst in te zetten op aan- en afvoer langs het water zet Mervielde ook een stap verder richting duurzaamheid. “We hebben al negentien keer het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mogen nemen. We willen op dat vlak een voortrekker blijven in de havenregio.” Met hun geïntegreerde logistieke diensten zoals stockbeheer, orderopvolging, administratieve support en realtime laad- en losinformatie biedt Mervielde haar klanten nu al een grote meerwaarde. “Dat zal enkel maar vergroten eenmaal onze nieuwe site volledig operationeel zal zijn.”

FAMILIALE ONDERNEMING IN NICHEMARKT

Mervielde is een familiale groep, oorspronkelijk gespecialiseerd in transport van vloeistoffen in tankwagens. Het bedrijf ontwikkelde zich verder tot een logistieke speler door het aanbieden van bij komende dienstverlening zoals tankcleaning, opslag en afvullen van vloeistoffen. Hun klantenportefeuille oogt indrukwekkend. “Wij voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van internationale bedrijven en zijn daarom al jaren hun vaste logistieke partner.”

Monumentstraat 13 9940 Ertvelde – Rieme www.mervielde.be Meegedeeld 19
20 Op de cover

De werken aan de nieuwe grote sluis bij Terneuzen naderen hun voltooiing. In 2023 zal een eerste schip erdoor varen.

Nieuwe Sluis

En na de Nieuwe Sluis nu de nieuwe tunnel in Zelzate

Volgend jaar vaart een eerste schip door de nieuwe sluis in Terneuzen. Het nieuwe kunstwerk laat toe dat grotere schepen Gent en Terneuzen in North Sea Port bereiken. Om die mastodonten op volle capaciteit te benutten, dient het kanaal over zijn hele lengte breder en dieper te worden gemaakt. Dat titanenwerk staat voorlopig niet op de agenda van de Vlaamse Regering. De bouw van een nieuwe, dieper liggende tunnel onder het kanaal in Zelzate, wel. Voka vraagt dat deze investering nu met spoed wordt voorbereid en uitgevoerd. Het dossier van de tunnel raakt diverse facetten van de toekomstige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in de Kanaalzone.

North Sea Port, een haven voor de wereld

De grensoverschrijdende haven North Sea Port strekt zich over meer dan 60 kilometer uit langsheen de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen. In totaal beschikt zij over 9.100 hectare aan infrastructuur in België en Nederland. Door de ligging aan de Noordzee is de haven rechtstreeks bereikbaar voor zeeschepen.

De centrale ligging in Europa maakt van North Sea Port een logistiek knooppunt dat goederen vlot laat doorstromen naar alle hoeken van Europa en zelfs naar China. North Sea Port maakt ook deel uit van een aantal Europese vervoerscorridors die goederen snel en efficiënt op hun eindbestemming brengen via spoor, weg en/of binnenvaart.

Door haar ligging, multimodaliteit en diversi ficatie in goederen is North Sea Port de derde Europese haven – uitgedrukt in toegevoegde

waarde – en de tiende op vlak van goederen verkeer. In dit enorme havengebied zorgen 550 bedrijven nu reeds voor 102.000 jobs en 12,6 miljard € aan toegevoegde waarde. Meer dan 700 ha terreinen wachten op nieuwe activiteiten.

North Sea Port is een toegankelijke en strategisch gelegen zeehaven waar jaarlijks zo’n 9.000 zeeschepen aanmeren van over de hele wereld. De diepgang varieert van 17 meter in Vlissingen tot 12,5 meter in het Kanaal Gent-Terneuzen en in Gent. Onder de vaartuigen kustvaarders, containerschepen, ro/ro- en bulkschepen. Verwacht wordt dat de trafiek nog zal toenemen als gevolg van de investering in de Nieuwe Sluis van Terneuzen.

Naar een duurzamer kanaal Vandaag kunnen zeeschepen tot 125.000 ton via het kanaal Gent-Terneuzen 32 kilometer landinwaarts varen. Maar om mee te kunnen met de evolutie naar steeds grotere

©
21 Op de cover

zeeschepen dreigde het kanaal voor North Sea Port een flessenhals te worden.

Daarom sloten Nederland en Vlaanderen in 2012 een akkoord over de bouw van een nieuwe grote sluis bij Terneuzen. De werken werden opgestart in 2018 en naderen hun voltooiing. In 2023 zal een eerste schip door de Nieuwe Sluis van Terneuzen varen.

Door de aanleg van de grote zeesluis –427 meter lang en 55 meter breed – wordt het deel van North Sea Port in Gent en Terneuzen bereikbaar voor de grootste zeeschepen. Voorwaarde is dat verder geïnvesteerd wordt in de infrastructuur van en rond het kanaal. Pas dan zullen de efficiëntiewinsten voor de bedrijven langs de waterweg maximaal zijn.

Heel wat bedrijven hebben dus baat bij een kanaal dat meer diepgang toelaat, één ervan is ArcelorMittal. Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: “Het kanaal Gent-Terneuzen speelt een cruciale rol in de aanvoer van grondstoffen en het transport van afgewerkte producten naar de klanten van ArcelorMittal Belgium. Door de bouw van de nieuwe sluis zal onze haven bereikbaar worden voor capesize-schepen. Bovendien zal dit de bedrijfszekerheid van het kanaal Gent-Terneuzen versterken. Het verdiepen van het kanaal is een volgende stap die zal leiden tot een hogere tonnenmaat van de capesizeschepen. Daardoor zal de CO2-emissie van het grondstoffentransport afnemen, wat bijdraagt tot het verder versterken van onze duurzaam heid in de staalsector.”

Een nieuwe tunnel als oplossing…

Met de komst van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen wordt een verdieping en ver breding van het kanaal dus noodzakelijk. Concreet moet de vaarweg 1,2 meter verdiept worden en op de bodem zo’n honderd meter breed worden.

Vooraleer de grootste zeeschepen kunnen worden ontvangen in Gent, dienen dus een aantal knelpunten weggewerkt. De tunnel onder het kanaal in Zelzate is daar één van. Ben Weyts, de voorgaande minister van Openbare Werken, erkende bij de start van de bouw van de nieuwe sluis: “Het spreekt voor zich dat we die knelpunten willen wegwer ken. Anders hebben die andere (bedoeld wordt de nieuwe sluis) investeringen ook

a f r i k a l a a n 2 8 9 9 0 0 0 G e n t w w w v a n d e c a l s e y d e c o m i n f o @ v a n d e c a l s e y d e c o m u w h y d r a u l i s c h e s l a n g e n m e t e e n h e r s t e l d ! 0 4 9 5 5 3 5 5 2 0 22 Op de cover

geen zin.” Zijn opvolger, huidig minister Lydia Peeters, gaf onlangs aan te zullen inzetten op een aantal aanpassingen langs het tracé, waaronder de tunnel.

Jan Geers, manager belangenbehartiging bij Voka Oost-Vlaanderen: “Het plafond van de huidige tunnel bevindt zich op 1 meter onder de bodem van het kanaal wat een passage toelaat van zeeschepen tot 12,5 meter diep. Dankzij de Nieuwe Sluis kunnen schepen met een diepgang van 14,5 meter het kanaal aandoen. In de huidige omstandigheden dienen grotere schepen ‘gelichterd’ te worden (goederen moeten dan deels uit het zeeschip overgeladen worden zodat het schip minder diep komt te liggen, red.), om dan door te varen tot in Gent. Zonder extra diepgang is de situatie suboptimaal. Opportuniteiten die internationaal concurrentieversterkend zijn, kunnen niet worden benut.”

Indien Gent voluit wil profiteren van de grotere diepgang van de Nieuwe Sluis Terneuzen, kan de overheid beter snel investeren in een aangepaste infrastructuur.

Door het verdiepen van het kanaal en een hogere tonnenmaat van de capesizeschepen zal de CO2-emissie van het grondstoffentransport afnemen, waardoor ook de staalsector verder verduurzaamt
MANFRED VAN VLIERBERGHE,
CEO ARCELORMITTAL BELGIUM
In- en uitgang van de oude tunnel onder het kanaal in Zelzate. Die is dringend aan vervanging toe. © Agentschap Wegen en Verkeer
23 Op de cover
Private Dining Room Corporate Catering Foodtruck VINCENT.KITCHEN info@vincent.kitchen www.vincent.kitchen Kwalitatieve en smaakvolle catering gemaakt op maat van de klant

… voor vele ruimtelijke uitdagingen

Voor een nieuwe Zelzatetunnel bestaan meerdere argumenten. Het ‘kunstwerk’ ligt op de E34 AntwerpenKnokke en dateert al van 1968. Na meer dan vijftig jaar dienst dreigt de weg – die niet over pechstroken beschikt – verouderd te raken. De bouw van een nieuwe tunnel onder het kanaal zou de reeds 32 jaar aan slepende ombouw van de N49 tot autoweg op een cruciaal punt vooruit helpen.

Maar ook in twee ambitieuze spoorweg dossiers zou de tunnel onder het kanaal in Zelzate een prominente en faciliterende rol spelen. Jan Geers: “Het ene betreft een intraportuaire spoorverbinding over de beide kanaaloevers binnen North Sea Port (Gent), het andere behelst de verbinding tussen het West-Vlaamse en het Antwerpse deel van de fusiehaven Port of Antwerp-Bruges. Vandaag loopt de spoorverbinding tussen Antwerpen en Zeebrugge dwars door Gent met het station Dampoort als flessenhals. Dat station is overigens ook de knoop in de verbinding tussen North Sea Port en het Europese hinterland.”

De voorspelde stijging van het goederen vervoer in ons land (+20% tegen 2040) en het aantrekkelijke groeipotentieel van het vervoer per spoor versterken de reeds lang gekoesterde droom voor de uitbouw van een havenspoorlijn tussen Antwerpen en Zeebrugge langs de E34. In tal van ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen (gewes telijk, provinciaal en lokaal) werd hiervoor in de voorbije jaren de nodige ruimte voorbehouden.

Tot slot is er nog de aan gang zijnde ombouw van de R4 rond Gent, langs westelijke en oostelijke zijde, waarin de tunnel onder het kanaal een rol kan spelen. Niet minder dan achttien gelijkgrondse kruispunten op het R4-traject worden in het project R4WO aan gepakt waardoor de veiligheid en de door stroming op de hele ring sterk zal verbeteren.

Jan Geers: “Op vraag van het gemeente bestuur werd het vak ‘Zelzate’ ter elfder ure uit R4WO gelicht. Dat stuk is nochtans nodig om het R4 verhaal sluitend te maken. Een nieuwe tunnel zou qua infrastructuur uitstekend aansluiten bij het noordelijk gedeelte van een vernieuwde R4 en zou de

leefbaarheid in Zelzate fors verbete ren. Gevaarlijke ADR-transporten rijden nu door de woonkern van Zelzate omdat de huidige tunnel heel wat beperkingen stelt over volumes van ontplofbare of giftige stoffen. Een nieuwe Zelzatetunnel zou die transporten uit het centrum kunnen houden en de leefbaarheid in Zelzate verbeteren.”

De aanpassing van de tunnel in Zelzate past duidelijk in een toekomstbeeld voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele noden in de noordelijke kanaalzone langs Vlaamse zijde. Vele betrokken partijen – de ondernemers niet in het minst – kijken dan ook reikhalzend uit naar de resultaten van de opgestarte studie over de nieuwe Zelzatetunnel, o.l.v. het projectbureau Gentse Kanaalzone. Die worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Nu dienen grotere schepen ‘gelichterd’ te worden, om dan door te varen tot in Gent. Zonder extra diepgang is de situatie suboptimaal
JAN GEERS, MANAGER BELANGENBEHARTIGING BIJ VOKA OOST-VLAANDEREN
25 Op de cover

Hoe technologie van starters havenbedrijven voortvarend maakt

De logistiek in bedrijven efficiënter maken door software in te schakelen. Die missie streven de jonge Gentse bedrijven Optioryx en Peripass dagelijks na. Volgens de twee zaakvoerders liggen er in North Sea Port nog heel wat opportuniteiten voor havenbedrijven om geld en tijd uit te sparen met slimme technologie.

Wachtkosten van vrachtwagens die tot 85% dalen of die tot 20% minder lucht verpakken en transporteren. Die klinkende percen tages zijn het gevolg van optimalisaties die de Gentse start- en scale-up Optioryx en Peripass in de logistieke ketens van bedrijven verwezenlijken. “Met behulp van slimme algoritmes en artificiële intelligentie kunnen we beter stapelen in dozen, op palletten en in vrachtwagens/containers om zo te besparen op transport – en verpakkingskosten”, vertelt Bart Gadeyne, die Optioryx een jaar geleden boven de doopvont hield en nu met 4 mede werkers een eerste product op de markt brengt. “Momenteel werken we een proof of concept uit bij Katoen Natie. De eerste resultaten tonen dat op twee weken tijd één hectare aan karton uitgespaard kan worden en ook de vullingsgraad aanzienlijk verbeterd kan worden, door AI in te zetten in hun operationele processen.”

“Je ziet nog vaak dat bedrijven werken met verouderde Excellijsten, dus naar Bart zijn product is er zeker vraag”, treedt Leander Naessens bij. Hij stampte zes jaar geleden Peripass uit de grond, een softwarebedrijf in yard management met onder meer H. Essers en Citrosuco als klanten. “Wij plaatsen digitale kiosken om het hele logistieke proces van vrachtwagenchauffeurs die laden en lossen, te begeleiden op de bedrijfssite. Ze registreren zich in hun eigen taal, worden via sms-verkeer op de hoogte gebracht van de volgende stappen en kunnen via een pincode tanks aan- en afkoppelen. Door het digitale proces zijn er bijna geen mensen meer nodig. Sommige bedrijven kunnen nu tot 20% meer volume verwerken met dezelfde middelen. In de logistiek is zo’n ver schil aanzienlijk. Bovendien verhelp je deels ook de communicatie tussen chauffeurs en security guards die nu vaak nog gebrekkig verloopt.”

Realtime overzicht

Volgens Leander gaat het ook om een goed overzicht te krijgen van realtime situaties.

“Bij bedrijven zie je vaak een strakke transportplanning die niet bestand is tegen congestie. In de haven is de impact nog groter met binnenschepen die tot 100 keer meer volume vervoeren. Als er dan een boot wat later aankomt, staan er tientallen vrachtwagens klaar voor overslag, maar veel te vroeg. Wij kunnen dan wel geen oplossing hebben voor vertragingen, maar dankzij ons systeem zijn chauffeurs up-to-date over lastminutewijzigingen.”

Zowel Bart als Leander haalden de mosterd voor hun product op basis van specifieke noden uit de markt. “Ik heb vooraf veel academische papers gelezen en zo wist ik wat al werd toegepast én vooral wat niet. Nadat ik een viertal optimalisaties had uitgewerkt in een presentatie, ging ik ze aan enkele

TEKST LAURENS FAGARD - FOTO HENDRIK DE SCHRIJVER
26 Op de cover

“Als groot bedrijf zet je niet veel op het spel om een pilot te doen met een start- of scale-up. Het enige dat je mogelijks verliest, is tijd”, zegt Leander Naessens van Peripass. Links van hem zit Bart Gadeyne van Optioryx.

logistieke spelers voorstellen. Zij stuurden allemaal aan op optimaal stapelen en zo ging de bal aan het rollen voor ons eerste product. We blijven wel openstaan voor andere vragen/toepassingen van AI binnen logistiek”, vertelt Bart.

“Toen Peripass nog niet bestond, kregen we op een gegeven ogenblik een gelijkaardig verzoek van Alpro en XPO Logistics, maar in andere bewoordingen. Na twee jaar hard werken lanceerden we ons product”, aldus Leander.

“Op een grote site gebeurt het vaak dat niemand nog het overzicht heeft van hoe processen verlopen. Door de dagelijkse rush stelt men dingen niet meer in vraag. Als we dan de situatie analyseren door gesprekken die we voeren, merk je heel wat mogelijke efficiëntiewinsten. En toch is het niet gemakkelijk om iedereen mee te krijgen in een transitie vanwege het sterk menselijke aspect. Nochtans kunnen heel wat jobs nu een andere invulling krijgen. Dat is in een

arbeidsmarkt die schreeuwt om talent geen overbodige luxe”, stipt Leander aan.

Gluren bij de buren Ondanks substantieel aantoonbare efficiëntie winsten, is er de eerste jaren – zoals wel vaker het geval is bij start- of scale-ups – geen merkbaar sneeuwbaleffect in aantal klanten. “Volgens de adoptiecurve van een nieuw product heeft het wel wat voeten in de aarde om uit de fase van early adopters te geraken”,

27 Op de cover

Onze architectenpraktijk focust zich op industrie, kantoren en kmo’s.

Onze doelstelling is om onze aanwezigheid als lokaal anker in de haven van Gent nog meer te versterken.

Bij ons kan je terecht voor:

Ondersteuning bij eender welk stedenbouwkundig luik dat gekoppeld is aan een milieuvergunning. Diverse kleinere werken vanuit een facilitaire insteek. Zoals vernieuwen van een sanitaire cel, kleedkamers, werkplaatsen, buitenverhardingen, plaatsen van silo’s … Kleine industriële gebouwen die rond de installatie van een nieuwe machinale lijn geplaatst worden. Labo’s in de petrochemische sector. Bouw van een nieuwe productie-unit. Globale opvolging van jullie masterplan.

Onze beste reclame zijn de vele klanten die we hebben in de haven van Gent

Ons 7-koppig team staat klaar om jullie te ondersteunen met een pragmatisch behulpzame aanpak.

Dok Noord 4D/002 B-9000 Gent

t: 0486 27 52 84

e: edwin@formatarchitecten.be w: www.formatarchitecten.be

aldus Leander. “Gelukkig zijn er wel een aantal bedrijven die met scale-ups in zee willen gaan zonder dat je daarvoor al veel geloofwaardig heid hebt opgebouwd. Het grootste stuk van de markt redeneert immers compleet verschillend. Zij kijken of hun buren ook met jou samenwerken en beginnen dan pas te overwegen om dat ook te doen. Die kloof moet je als starter proberen te overbruggen.”

“Soms is er wel wat ellebogenwerk nodig om ergens binnen te geraken”, vult Bart aan. “Maar eens je de kans krijgt om je te bewijzen, kan het snel gaan. Bij Van Moer Logistics implementeren we nu ons product en we merken dat Optioryx daardoor als een echo begint te resoneren in de markt. Bij ons is de uitdaging om een koppeling te maken met grote WMS-systemen (Warehouse Management Systems). Onlangs maakten we nog een vergelijking met de 3D-stapelmodule van Manhattan, één van de grotere WMSspelers, en daaruit bleek duidelijk dat we al sterker zijn.”

“Bovendien zit je ook nog met een prijs verschil”, benadrukt Leander. “Bedrijven

zoals Manhattan hebben andere budgetten die niet te vergelijken zijn met ons. Als groot bedrijf zet je dus niet veel op het spel om een pilot te doen met een scale-up. Het enige dat je mogelijks verliest, is tijd. En laat dat nu net het moeilijke zijn aan de logistiek, en met uitbreiding in de haven. Daar zie je nog te weinig bewegen op gebied van digitalisering. Terwijl aan consumentenzijde wel al een gigantische evolutie op gang is getrokken. Nu is het de normaalste zaak van de wereld dat je online meteen kan achterhalen waar je pakje zich bevindt. In de industrie is dat nu pas aan het opkomen en dat komt omdat de budgetten nog te weinig gealloceerd zijn aan IT. Ik zie nog vaak dat bedrijven die al 15 jaar werken met een ERP-systeem, veranderingen niet meer kunnen doorvoeren omdat de persoon die het heeft geïmplementeerd, vertrokken of overleden is.”

Eendracht maakt macht Enkele jaren geleden ontstond bij de noorderburen het initiatief om op de voor malige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) een fysieke campus te

maken waar nu ondernemen en onderwijs samenkomen. Ook North Sea Port kan baat hebben bij een gelijkaardige cluster met Gent als technologiestad. “Her en der ontstaan prachtige initiatieven zoals Fabriek Logistiek in Zwijnaarde (zie ook p. 48.) of Log!Ville in Niel, maar ik vraag me soms af of we in plaats van de vele versnipperingen niet beter onze krachten kunnen bundelen om het beste van Vlaanderen naar boven te halen”, aldus Leander.

“Bovendien moet je ook havenbedrijven in dat verhaal kunnen activeren en meekrijgen. Het is soms nog een uitdaging om tegen veranderingsaversie in te gaan en hen de meerwaarde te doen inzien. Daar kunnen we elkaar in tegemoetkomen. Zeker nu een recessie de kop opsteekt met prijzen die de pan uit swingen. Helaas leidt dat niet altijd tot inkeer. Het vreemde is zelfs dat zulke situaties soms het tegenovergestelde veroor zaken en men budgetten bevriest. Als je dan ziet dat tijdens de coronaperiode de prijs om een container vanuit Indonesië te laten over komen, steeg van 2.500 naar 17.500 dollar, loont het wel eens de moeite om te kijken

28

hoe artificiële intelligentie kan helpen om beter te stapelen”, zegt Bart fijntjes.

Waar Optioryx nu voorzichtig de eerste stappen zet en Peripass al in meerdere landen zijn toepassing aan het uitrollen is, zien beide bedrijven Europa als een inte ressante markt. “Het is logisch dat je in de logistiek snel met het buitenland in contact komt. We werken nu samen met verschil lende salesmensen in de buurlanden en daardoor dikt ons team van 40 mensen snel aan. Havenbedrijven kunnen zeker een katalysator zijn in ons groeiproces. Vergeleken met een doorsnee bedrijf zijn ze niet altijd eenvoudig te overtuigen omdat je praat met verschillende stakeholders zoals concessiehouders, rederijen of terminal operatoren. Het is logisch dat je daardoor een stukje vertraagt. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat technologie zoals de onze ook mee kan helpen om North Sea Port attractiever te maken.”

ALGEMENE BOUWONDERNEMING – BETONWERKEN www.gyselinck.be Karel De Clercqstraat 3 9042 Gent Soc. Zetel: K.L.Ledeganckstraat 9 9930 Lievegem Tel: 0495/21.60.06 werf@gyselinck.be
Peripass plaatst digitale kiosken om het hele logistieke proces van vrachtwagenchauffeurs die laden en lossen, te begeleiden op de bedrijfssite.
29 Op de cover

Galloo tovert afval om tot circulaire grondstoffen

Voortaan zetten we elke maand een VeGHO-lid uit North Sea Port in de schijnwerpers. Deze maand: recyclagebedrijf Galloo, dat afval transformeert tot circulaire grondstoffen. Ook duurzaam transport is daar een essentieel onderdeel van. Hun jongste investering in een tweede duwbak is ook een stevig duwtje in de rug richting duurzaamheid. “De schrootbusiness is een bijzonder kapitaalsintensieve sector”, vertelt Lieven Neerinck.

Wat doet jullie bedrijf en wie zijn jullie klanten?

“Het West-Vlaamse familiebedrijf Galloo (Menen), actief sinds 1939, telt op vandaag 45 sites, waarvan de meeste in Frankrijk gevestigd zijn, maar ook verschillende in België en twee in Nederland. Als marktleider in de sector recycleert de groep Galloo 1,5 miljoen ton ijzer, 200.000 ton non-ferro metalen en 40.000 ton plastics per jaar. Onze hub in North Sea Port is de ‘toegangspoort’ om schroot te verkopen naar onze klanten binnen en buiten Europa, denk aan Turkije en Egypte, maar evengoed de VS, India of Bangladesh. Binnen de Europese staalsector is er momenteel minder vraag, waardoor wij nu ook meer metalen exporteren naar andere landen waar er vraag is. Onze werven maken schroot of metaalafval aan door ‘aan de bron’ te verzamelen via schroothandelaars, via bedrijven waar er schroot valt tijdens het productieproces, via containerparken, via Recupel ... Wij kopen zo’n 50% schroot aan van onafhankelijke schroothandelaars. Alles komt bij ons binnen als afval, wij verwerken dit en het vertrekt opnieuw als een grondstof vanuit onze terminal in North Sea Port. We gaan zelf niets insmelten, maar

maken de grondstof opnieuw klaar voor een staal-, aluminium- of koperfabriek. We laden schepen tussen de 37.000 à 43.000 ton, afhankelijk van de grootte van de klant. Onze tweede activiteit in Gent is het ontmantelen van oude schepen. We slopen die en alle metalen die nog aanwezig zijn, geven we een nieuw leven door aan onze klanten te verkopen die ze opnieuw insmelten. Denk aan ijzer, maar ook non-ferro’s zoals inox, koper, aluminium, zink en lood.”

Welke zijn de voornaamste investeringen van de voorbije vijf jaar?

“Vorig jaar hebben we onze kade volledig ver nieuwd (2 miljoen euro), met name het platte vlak waar het materiaal gestockeerd wordt. In 2020 hebben we ons waterzuiveringsstation uitgebreid en geüpdatet (1 miljoen euro). Het regenwater wordt nu eerst biologisch gezuiverd en pas nadien geloosd. In 2018 hebben we een mobiele kraan bijgekocht (2 miljoen euro) waardoor we nu tegelijkertijd een zeeboot kunnen laden en een schip lossen. Vier jaar geleden investeerden we ook in een eerste duwbak, de Galloo I. Met zo’n duwbak wordt schroot over de binnenwateren

TEKST SAM DE KEGEL
Aantal medewerkers Groep Galloo (FTE’s): 750 Aantal sites: 45 (hoofdzetel in Menen, belangrijke hub in North Sea Port) Omzet Groep Galloo (2021): +/- 700 miljoen euro 30 VeGHO-lid in de kijker

“ Schroot is zeer geschikt voor transport over water: het kan niet bederven en leent zich perfect voor vervoer in bulk

getransporteerd, en niet meer over de weg. Deze duwbak met een capaciteit van 2.294 ton vervoerde vorig jaar 120.000 ton schroot. Dankzij deze investering werden 5.000 vracht wagens per jaar van de weg gehaald.”

Wat is de meest recente investering en/of welke is op til?

“Naar aanleiding van het succes van Galloo I, werd onlangs Galloo II aangekocht. Deze duwbak is 78 meter lang en 10,5 meter breed. Met een laadcapaciteit van 1.850 ton geeft deze duwbak het duurzaam transport tussen de filialen in Gent en Menen, North Sea Port en de klanten een extra boost. Deze duwbak is iets kleiner en gebruiksvriendelijker dan de eerste, wat handig is bij lage bruggen of een beperkte diepgang. Deze nieuwbak zal 4.200 vrachtwagens per jaar van de weg houden. Onze sector is een heel kapitaalsintensieve sector. Bij de aankoop van vrachtwagens, containers en verwerkingsmachines zoals shredders en scharen, gaat het vaak over grote bedragen. Jaarlijks investeren we flink om onze werf in Gent verder uit te bouwen tot een efficiënte en flexibele schrootwerf.”

Sinds wanneer zijn jullie gevestigd in North Sea Port?

“Galloo is al 20 jaar actief in Gent in North Sea Port.”

Wat is de grootste troef van de fusiehaven?

“Gent is de ideale uitvalsbasis om schroot vanuit Frankrijk naar hier te voeren, en omge keerd. Bovendien kunnen we onze circulaire grondstoffen exporteren via zeeschepen naar onze klanten. Enkel de beschikbaarheid van loodsen kan soms nog beter. We maken ook al jaren gebruik van binnenvaartschepen voor het vervoer van schroot van en naar Gent in North Sea Port. Goederen transporteren over het water biedt heel wat voordelen, zeker in vergelijking met wegtransport. Het is efficiënt (je weet wanneer de goederen arriveren), beter voor het milieu en vaak goedkoper. Schroot is zeer geschikt voor transport over water: het kan niet bederven en leent zich perfect voor vervoer in bulk. Als koploper in de recyclagesector dragen we de verant woordelijkheid om te kiezen voor duurzame mobiliteitsoplossingen.”

Wat is de grootste uitdaging voor de komende jaren?

“Met de ingebruikname van een tweede eigen duwbak kijken we reikhalzend uit naar de verdere ontwikkeling van het project ‘Seine Schelde Vlaanderen’. Het huidige Canal du Nord zorgt voor veel beperkingen. Het is de ambitie van de Belgische en Franse overheden om met dit project de vaarweg tussen de Seine en de Schelde eindelijk te verbeteren. Deze opwaardering is voor Galloo essentieel om een optimale binnenvaart te kunnen organiseren: diepere vaargeulen, ruime passeerstroken en voldoende door vaarhoogte onder de bruggen.”

Galloo huldigde op vrijdag 2 september de gloednieuwe tweede duwbak, de Galloo II.
eGHO Bedrijven verenigen in North Sea Port 31 VeGHO-lid in de kijker

Telex

Modeonderneming Anna Pops 10 jaar

Kinderschoenenshop Anna Pops vierde in september haar tienjarig bestaan. Bezielers Tina Daem en Filip Van Langenhove zetten van meet af aan in op kwalitatieve, high fashion en duurzame stuks, met sinds 2017 een evenwaardige kledinglijn erbij.

Anna Pops groeide en vervult graag een pioniersrol, zowel wat fashionproof styling als wat duurzaam ondernemen betreft. Van circulair interieur en circulaire mode ook: de gestripte winkelruimte toont de authentieke elementen van het pand en werd ingericht met gerecycleerde materialen. Een upcycling-gedachtengoed dat zich ook in de ‘Repops’-collecties vertaalt, met gecureerde stuks. Tina en Filip werken enerzijds samen met Europese ambachtslui voor hun eigen lederen Anna Popsschoencreaties, en zetten anderzijds in op innova tieve ontwikkelingen, als het ‘voetPASpoort’, dat de unieke groei registreert en koppelt aan pasvorm advies op maat.

annapops.be

CycloM in Aalst en Ninove wordt Bike Republic

Sinds 1 september heeft de Denderstreek niet één, maar twee Bike Republic-winkels bij. Door de overname van CycloM in Aalst en Ninove staat de winkelteller op 27 en is het nu ook in de Denderstreek goed vertegenwoordigd.

Bike Republic wil in België dé referentie worden op vlak van fietsen en slimme mobiliteit en de komende jaren zo’n 50 à 60 winkels openen. Naast particulieren kunnen ook bedrijven bij hen terecht om bedrijfs fietsen aan te kopen of te leasen, inclusief een fietsplan op maat. Dat laatste moet de mobiliteit van medewerkers duurzamer en efficiënter maken.

bikerepublic.be

MHC MOBILITY www.mhcmobility.be Rij direct weg met jouw nieuwe lease Business lease Private lease Bijenstraat 4, 9051 Gent +32 9 397 08 90 info@mhcmobility.be
jong
Studio Leau Photography
32

Aannemer met havenexpertise

Volgend jaar mag Bolckmans zijn 50e verjaardag vieren. In die lange periode hebben zij altijd voor ondernemers gebouwd. Aandacht voor kwaliteit en respect voor budget en timing zijn de succesfactoren. Door de jaren heen heeft Bolckmans heel wat havenexpertise opgebouwd: eerst in Antwerpen, later ook in North Sea Port en de haven van Zeebrugge.

Als algemene aannemer klasse 8 is Bolckmans van alle markten thuis. De voorbije 50 jaar realiseerde de Kempense bouwfirma met hoofd kwartier in Hoogstraten honderden bedrijfsgebouwen in beton, hout, metaal of in een combinatie van deze materialen. Klanten komen uit alle sectoren: van automotive over farma, logistiek en industrie tot retail.

NORTH SEA PORT

“Begonnen in 1973 als stallenbouwer richtte Bolckmans al snel de blik naar de bouw van grote loodsen en bedrijfsgebouwen. In de Antwerpse havenzone vond ons bedrijf een vruchtbare bodem die resulteerde in mooie groeicijfers. Voor tal van Naties bouwden we intussen, geconsolideerd, al enkele miljoenen vierkante meters”, zegt commercieel directeur Boni Voorhelst.

Bouwen in de haven vergt een specifieke expertise. Om die te valoriseren, zette Bolckmans al ruime tijd geleden de stap naar onder andere North Sea Port. “Een diepvriesloods voor Citrosuco en een kantoor voor logistieke speler DFDS zijn maar enkele van onze referenties. Daarnaast staan ook Volvo, Stukwerkers, Sea Invest, Terberg en Ghent Coal Terminal op onze klantenlijst”, somt commercieel manager Nicolas Stas enkele sprekende referenties op. “Om onze ambities in Oost- en West-Vlaanderen kracht bij te zetten, openden we een kantoor in Merelbeke.”

BOUWTEAMFORMULE

Bolckmans heeft altijd al een eigenzinnige koers gevaren. “In vele opzichten werken we anders dan onze sectorgenoten. We houden ervan om tegen de stroom in te gaan”, vertelt Boni Voorhelst. “Zo zijn we nog steeds één van de weinige aannemers met een eigen architecten afdeling, pionieren we al jaren op het vlak van BIM en zijn we al decennialang pleitbezorger van de bouwteamformule als alternatief voor de klassieke aanbesteding.”

Typisch aan deze samenwerkingsvorm is dat de uitvoerende partijen al bij de ontwerpfase van een project worden betrokken. De bouwheer

formuleert zijn doelstellingen, wensen en budget waarna de aan nemer, architect, stabiliteitsingenieur en de gespecialiseerde uitvoer ders actief deelnemen aan het ontwerpproces. “Vanaf dag 1 komt alle expertise samen en dat heeft heel wat voordelen voor de bouwheer. Al vroeg in het bouwtraject krijgt hij een concrete planning en een gegarandeerd bouwbudget en het levert sowieso een beter ontwerp op”, benadrukt Boni Voorhelst.

DUURZAAM DENKEN IN HET DNA

Typisch aan Bolckmans is de aandacht voor duurzaamheid en veiligheid. “Onze mensen zijn dag in dag uit bezig met thema’s als CO2-neutraal bouwen, volledige recyclage van werfafval, BREEAM en WELL-certificering enzovoort”, zegt Nicolas Stas. “Duurzaamheid is geen hol begrip, het zit gewoon in ons DNA.”

Op vandaag telt Bolckmans 140 werknemers die samen een omzet van meer dan 50 miljoen euro realiseren met projecten in heel Vlaanderen en Zuid-Nederland. Het bedrijf is onderdeel van de Nederlandse holding ASVB wat niet alleen extra financiële slagkracht betekent, maar ook kennisdeling tussen de 22 bouwgerelateerde bedrijven. We houden van samenwerkingen over de lange termijn. ‘Eens klant, altijd klant’, zo klinkt ons motto”, aldus Boni Voorhelst.

“We houden van samenwerkingen over de lange termijn. ‘Eens klant, altijd klant’”
Meegedeeld 33

North Sea Port bulkt ook van de cijfers

Van werkgelegenheid over multimodaliteit tot CO2-opslag, een vracht cijfers over de grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port. TEKST SAM DE KEGEL & LAURENS FAGARD Algemeen North Sea Port strekt zich uit over meer dan 60 km in België en Nederland op 9.100 hectare Er is nog 700 hectare vrije grond voor toekomstige ontwikkelingen 56 km kademuren 19 dokken 134 km interne wegen 36 km intern spoor North Sea Port is nr 10 binnen Europese zeehavens voor goederenverkeer, nr 7 in Hamburg-Le Havre range voor goederenverkeer en nr 3 in Europa op vlak van toegevoegde waarde (12,6 miljard euro toegevoegde waarde). 550 bedrijven 102.000 jobs Handelspartners: Europa is goed voor 61% van de handel, Zuid-Amerika 17%, Noord-Amerika 12%, Afrika 5%, Azië 3% en Oceanië 2%. In 2023 zal de Nieuwe Sluis in Terneuzen operationeel zijn. Om nadien grotere schepen richting Terneuzen en Gent te laten varen, worden de nodige aanpassingen aan het Kanaal Gent-Terneuzen voorbereid. Tegen 2025 kunnen New Panamaxschepen tot 15 meter diepgang achter de sluis in Terneuzen geladen en gelost worden en kunnen schepen tot 45 meter breed zonder nautische vertragingen doorvaren tot aan het Rodenhuizedok in Gent. Directe werkgelegenheid: 50.000 Indirecte werkgelegenheid: 52.000 34 De Cijferfabriek Aantallen en percentages die (kunnen) tellen

Duurzaamheid en energie

Het havenbedrijf wil tegen 2025 een clusterruimte van 150 hectare

voor circulaire projecten beschikbaar hebben en minstens 10 inno vatieve circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen aantrekken (complementair met de zeven speerpuntsec toren: chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde.

Tegen 2025 wordt er in het havengebied jaarlijks 500 MW aan groene stroom omgezet in waterstof.

De totale CO2-uitstoot in de haven bedraagt anno 2021 21,5 miljoen ton per jaar. Er wordt ingezet op de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture en Storage (CCS)). Die afvang en opslag van CO2 is een noodzakelijke tussenstap om op grote schaal naar hergebruik ervan te kunnen overgaan. Het streefdoel is om tegen 2025 minstens 3 miljoen ton CO2 af te vangen voor opslag en hergebruik. Daarvoor wordt er 50 miljoen euro in infrastructuur geïnvesteerd. Tegen 2050 wil de haven klimaatneutraal zijn.

North Sea Port is de grootste waterstofhub van de Benelux: jaarlijks produceren en consumeren de bedrijven in het havengebied

Modal split

In 2020 legden 8.832 (in 2021 zelfs 9.100) zeeschepen aan in North Sea Port. In het vervoer tussen haven en achter land – de maritieme modal split – speelt de binnenvaart de eerste viool. Meer dan de helft (57%) gaat per binnenschip. Het is een score die niet veel havens halen.

Goed voor 41.450 binnenschepen in 2020 (en 41.000 in 2021). North Sea Port kijkt uit naar de realisatie van het Seine-Scheldeproject waardoor binnenvaartschepen met een laadvermogen van 4.500 ton tot in Parijs kunnen varen.

Het spoor tekent voor 9% (2019: 10%), ofwel een 300-tal treinen per week.

Het wegtransport neemt 29% in (2019: 28%). Het overbrengen van lading van een schip op een ander schip of vervoersmodus – transhipment – is goed voor 5% (2019: 4%).

Overslag van goederen

De overslagcijfers van 2021 maken een groot deel van het coronaverlies uit 2021 goed. De bedrijven boeken een goederenoverslag via zeevaart van 68,9 miljoen ton (72% import, 28% export), een stijging van 9%.

Iets meer dan de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk

36,4 miljoen ton +12%

Dit segment heeft zich in 2021 volledig hersteld en laat zelfs een groei zien ten opzichte van het recordjaar 2019. Die groei zat onder meer bij bouwmaterialen, granen, steenkool, ijzererts en schroot.

De vloeibare bulk is in 2021 goed voor een aandeel van 24%. 16,7 miljoen ton +3%

De stijging was vooral te noteren bij de overslag van plantaardige oliën en chemische producten.

Breakbulk staat voor een aandeel van 14%.

9,5 miljoen ton +2%

De stijging is te zien bij de overslag van cellulose, staal en bananen (shift vanuit het vervoer met containers).

Containers nemen naar cargotype 4% in.

2,6 miljoen ton -3%

(In TEU is er wel een stijging met 27% tot 262.000 TEU). De daling deed zich onder meer voor door minder transport van bananen in containers (shift naar het vervoer als break bulk). Het segment van de con tainers blijft de laatste 3 jaar op hetzelfde niveau.

Goederenoverslag via binnenvaart steeg in 2021 met 9% naar 59,7 miljoen ton waarvan 41% import en 59% export.

580 kton waterstof
Bron: North Sea Port 35 De cijferfabriek

Parkeren in Gent als werknemer, mag het nog?

van veiligheid

Bedrijven reageren ongerust op het nieuw parkeerreglement van de Stad Gent en willen op zoek gaan naar oplossingen. Voka OostVlaanderen vraagt de stad om overleg en is op zoek naar redelijkheid. Het onmogelijk maken om langer dan 5 uur te parkeren in Gent is de zoveelste maatregel die bedrijven uit de stadskern in het hart raakt.

Sinds de bekendmaking van het nieuwe parkeerplan, horen we heel wat noodkreten van de Gentse bedrijven. Vanaf begin oktober zal het in rode, oranje en gele parkeergebieden in Gent niet meer mogelijk zijn om langer dan 5 uur te parkeren en dat maakt werken in die zones een stuk moeilijker. Werknemers die niet vlot kunnen overstappen naar een ander vervoers middel staan voor een enorme uitdaging om naar het werk te komen.

De oplossing die Voka naar voor schuift, is een parkeerkaart voor werknemers, naar analogie met de parkeerkaart voor bewo ners. Dat kan bovendien perfect rijmen met de modal-split ambities van de stad (70% duurzame mobiliteit en 30% autover keer). Bedrijven doen vandaag al heel wat

inspanningen om duurzame mobiliteitsmodi aan te bieden en te stimuleren, maar ook de wagen blijft een rol spelen in de mix.

Andere steden bewijzen hoe een construc tieve samenwerking met bedrijven aan een parkeerbeleid goed kan werken. Onder meer Mechelen, Turnhout, Hasselt en Genk tonen dat een duurzame mobiliteit ook hand in hand kan gaan met een bloeiende economie.

De aanwezigheid van bedrijven in het centrum is een essentieel onderdeel van de dynamiek in Gent en mobiliteit is een kernvoorwaarde voor de inbedding van die ondernemingen. Voka stak de hand uit naar het stadsbestuur dat op haar beurt aangaf in gesprek te willen gaan over het voorstel.

De fietsveiligheid verbeteren in het Gentse deel van North Sea Port is al langer een speerpunt voor Voka en VeGHO. De voorbije jaren brachten we de gevaarlijke punten in kaart, lanceerden we een actie om die kenbaar te maken en investeringen te vragen. Ten slotte kwam het enorme potentieel voor de fiets als vervoersmiddel in woon-werkverkeer nogmaals naar boven in de mobiliteits bevraging die we hielden bij havenbedrij ven in Gent. De aangehouden inspanningen werden goed gehoord door de verschil lende wegbeheerders in de haven. North Sea Port deed al een paar belangrijke ingrepen op gevaarlijke punten en minister Peeters vroeg de Oost-Vlaamse gouverneur Van Cauter om een ‘Staten Generaal’ te beleggen met alle verantwoordelijke overheden en agentschappen. Op deze Staten Generaal zal de intentie uitgesproken worden om hier prioriteit aan te geven. In afwachting van dit officiële moment is de projectgroep Gentse Kanaalzone al gestart met een verdere inventarisatie en prioriteitsoefening. Voka Oost-Vlaanderen en VeGHO blijven betrokken op de belang rijke overlegmomenten.

36 In de lobby Jouw belangen kamerbreed verdedigd

Voka Oost-Vlaanderen en ondernemers uit Ronse bedanken ex-burgemeester Luc Dupont met staande ovatie

Eind september kwamen meer dan 20 bedrijfsleiders samen in TIO3 tijdens de jaarlijkse Voka Politica om ex-burgemeester Luc Dupont (CD&V) in de bloemetjes te zetten.

Luc Dupont gaf 20 jaar lang alles om Ronse op economisch vlak een nieuw elan te geven. De economie in de stad evolueerde onder zijn impuls naar een toekomstbestendig verhaal met extra bedrijfsruimte. Hij slaagde erin om de stad aantrekkelijker te maken en ook de werkgelegenheidscijfers maakten een mooie sprong voorwaarts.

Werkloosheidsgraad: 13,6% 9,6%

Jobratio: 58% 62%

Werkzaamheidsgraad: 64% 68%

Economische impact bestuursperiode burgemeester Dupont

Nieuwe bestuursploeg staat klaar Voor het afscheid maakten de ondernemers uitgebreid kennis met de nieuwe bestuursploeg die bijna voltallig aanwezig was. Daarin pleitte kersvers burgemeester Ignace Michaux (CD&V) voor stabiliteit en het verderzetten van de beleidslijn. Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van fase 2 en 3 op Pont West en de N60 rond Ronse blijft een prioriteit. Ook wordt er gewerkt aan het imago van Ronse, waarbij de bedrijven als troef uitgespeeld zullen worden. De grootste bezorgdheden van bedrijven in Ronse vandaag situeren zich op het bovenlokale niveau met in de eerste plaats de sterk gestegen energieprijzen en de bijkomende automatische loonstijgingen. Een probleem dat ook de stad erkende en waar het zelf ook oplossingen voor moet zoeken. Voka en de stad zullen samen op zoek gaan naar projecten die tot verdere activering in Ronse kunnen leiden.

Voka regiodirecteur Aalst: opvolging verzekeren

De raad van bestuur van Voka Oost-Vlaanderen heeft Christel Geltmeyer gevraagd om Jan Van Gyseghem op te volgen als regiodirecteur Aalst, wanneer hij afscheid neemt in 2025. Om de continuïteit van de relaties tijdig en goed te verzekeren, zal Christel voortaan als co-regiodirecteur Aalst werken, in nauwe samenwerking met Jan.

Voka Oost-Vlaanderen onderhoudt relaties met 3.000 bedrijven (leden) en stakeholders (beleidsverantwoordelijken, administraties, onderwijs, media …) in vijf Oost-Vlaamse subregio’s die elk door een regiodirecteur worden verzorgd. Die staat in voor de klantenrelaties, werkt aan een sterkere representativiteit van de organisatie en volgt voor het onder nemerschap relevante beleidsdossiers in de streek op. In overleg met de regiovoorzitter coördineert hij of zij de Voka-regioraad. De Voka-regiodirecteur brengt elke dag de missie van Voka – verenigen, versterken en verdedigen – in de praktijk, ten voordele van het onder nemerschap en de economische ontwikkeling van de streek.

Christel Geltmeyer (57) is al ruim 25 jaar actief bij Voka Oost-Vlaanderen. Zij nam in het verleden diverse manage mentrollen op en werkt momenteel als regiodirecteur Dendermonde en Meetjesland en als HR-manager voor Voka Oost-Vlaanderen. Christel Geltmeyer blijft ook in de toekomt het aanspreekpunt voor Voka-leden in de regio Dendermonde en het Meetjesland.

Jan Van Gyseghem (62) ging al in 1987 aan de slag bij de Kamer van Koophandel Aalst en bleef al die tijd regioverantwoordelijke. Hij was gedurende 20 jaar ook manager.

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen? Neem een kijkje op onze pagina rond belangenbehartiging.

37 In de lobby

Mijn beginjaren

Alles start met een goede aanloop

“Ondernemen werkt verslavend”

Onder het motto ‘jong begonnen, oud geleerd’ begon Jore Van Eetvelde op 16-jarige leeftijd met ondernemen, vijf jaar later ontstond iBite. Lang studeren was nooit het plan van Jore. “In plaats van naar de les te gaan, zocht ik klanten en richtte ik mijn bedrijf op.” Het verhaal van een ambitieuze selfmade ondernemer die zijn droom achternaging.

Bedrijf

Jore startte vier jaar geleden met iBite. Hij richtte het bedrijf alleen op en heeft er grote plannen mee. De naam iBite lijkt wat atypisch, maar daar zit een reden achter. “Ik ben grote fan van Apple, daar komt uiteraard de ‘i’ van. Door mijn dyslexie schreef ik ‘byte’ altijd op de verkeerde manier. Vandaar dus de bedrijfsnaam iBite.” Samen met zijn team van drie personen biedt hij IT aan bij bedrijven, via een maandelijks opzegbaar abonnement. “In onze sector worden zaken vaak ingewikkeld gemaakt. Terwijl je met bepaalde aanpassingen in je businessmodel IT veel goedkoper en simpeler kan maken. Goedkoper voor de klant en voor ons makke lijker om te beheren. We willen ons zeker niet profileren als de goedkoopste partner, maar wel als de meest zorgeloze.”

Inspiratiebron

“Ik ben niet gemaakt om op de schoolbanken te zitten. Nooit ben ik echt met volle goesting naar school gegaan. Mijn ouders vonden dat een technische opleiding iets voor mij zou zijn, terwijl mijn voorkeur uitging naar beroepsonderwijs. Puur omdat ik zo sneller

kon gaan werken. Ik was altijd geboeid door IT en besliste om na het middelbaar een opleiding IT te volgen in avondonderwijs. Maar om eerlijk te zijn ging ik nooit naar die lessen. Mijn focus lag op het starten van mijn eigen onderneming. Ik was volop bezig met klanten te zoeken en werd een zelfge schoolde IT-specialist.”

USP

Hoewel het IT-landschap bijzonder uitgestrekt is, slaagt iBite erin om zich te onderscheiden in aanpak en snelheid. Op dit moment zijn ze de enige in de Benelux die zulke IT-abonnementen voorzien. “Onze klanten betalen een maandelijks bedrag en kunnen dit ten alle tijde opzeggen. Zowel de service als hardware zit vervat in het IT-abonnement.

Denk bijvoorbeeld aan de vaste telefoon toestellen, modems of een server. Bij onze concullega’s moet je deze toestellen nog extra aankopen. Door via dit model te werken, slagen we erin om tijdens een onderhoud of update alle klanten in één keer te servicen. De IT-structuur van elke

klant is op dezelfde manier opgebouwd, hierdoor moeten we maar één methodiek gebruiken. Een eenvoudige, snelle en efficiënte procedure waar ieder bedrijf makkelijk kan in- en uitstappen.”

Grootste uitdaging

“Door mijn autisme is mijn zelfvertrouwen steeds een uitdaging geweest. Vooral de sociale interacties verafschuwde ik vroeger. Het was een hele opgave om mijn veilige plek achter de computer te verlaten en in contact te komen met anderen, laat staan eigen medewerkers te hebben. Ik ben dan ook gegroeid van een schuw persoon tot iemand die nu altijd aanspreekbaar is. Tijdens de rustigere dagen op kantoor mis ik zelf de kleine gesprekjes.”

Meevaller

“Het is vreemd om het toe te geven, maar corona was mijn grootste meevaller sinds ik ben gestart. Veel bedrijven werden door het thuiswerken verplicht om meer IT minded te worden en botsten tegen hun limieten. Omdat niet alle bedrijven even kapitaalkrachtig zijn, hadden ze niet

TEKST JOLYN DE BAETS - FOTO NATHALIE DOLMANS
“Het is vreemd om toe te geven, maar corona was mijn grootste meevaller sinds ik ben gestart”
38

allemaal de centen om nieuwe apparatuur te kopen. Wat ideaal uitkwam voor ons, want bij ons moet je die niet zelf aankopen aangezien dit in het abonnement zit. Het nadeel was dan weer dat we moeilijk aan materiaal geraakten in die periode. De toeleveranciers waren bang en de prijzen stegen enorm. Maar als een klant uit de nood moet geholpen worden, kan je je het niet permitteren om hen te laten wachten. Dus we hebben over de hele Benelux gezocht naar ons materiaal en zowel onze bestaande als nieuwe klanten snel en correct geservicet.”

De toekomst

In zijn IT-onderneming wil Jore verder zijn klantenportfolio uitbreiden en internationa liseren, daarnaast startte hij ook zijn eigen horecazaak. “Het is iets helemaal anders, maar ik spring graag. Ondernemen werkt verslavend voor mij. Ik krijg er adrenaline van, hoewel de zomerbar maar 5% van mijn tijd inneemt. Het is eerder een side project maar ben toch heel benieuwd wat de toe komst zal brengen. Zot zijn doet geen zeer!”

Gouden tip

“Een goede boekhouder is voor mij letterlijk een life saver. Ik ben er zelf heel slecht in, maar mijn boekhouder zorgt ervoor dat ik kan doen wat ik graag doe. Voor mij geen probleem om hem te betalen, ik doe het met alle plezier. Door hem weet ik hoe mijn business ervoor staat, en dat is onbetaalbaar. Geen slapeloze nachten meer.”

Bryo

“Nieuwe mensen leren kennen is niet een voudig voor mij. Ik zal nooit snel feedback vragen aan iemand of makkelijk in contact komen met onbekenden. Daarom ben ik bewust in Bryo gestapt om uit mijn comfort zone te treden en zo nieuwe mensen te leren kennen. Ervaringen en uitdagingen horen van collega-ondernemers doet je beseffen dat je niet alleen bent. Horen in de WhatsAppgroep dat er soms nog iemand een baaldag heeft, helpt me erdoor.”

www.ibite.company

Ontdek ook hoe Bryo jou als startende onderneming kan laten groeien en begeleiden. Bekijk de verschillende trajecten.

Bryo StandUp

Voor prestarters die de haalbaarheid van hun idee willen testen.

Start najaar 2022

10 sessies - 250 euro

Bryo StartUp

Voor ambitieuze start-ups die hun business willen challengen.

Start 21 oktober 2022

10 sessies - 500 euro

Bryo ScaleUp

Voor ondernemers met bewezen businessmodel en schaalbaar product.

Start voorjaar 2023

10 sessies - 1.000 euro

En ook Plato Young Leadership:

Voor startende ondernemers, met enkele medewerkers in dienst, die zich willen toeleggen op hun leiderschapsskills.

39 Mijn beginjaren

De Langhe Advocaten

Uitbreng van onroerend goed bij vereffeningen: verruimde toepassing van het algemeen vast recht mogelijk?

De uitbreng van onroerend goed uit een vennootschap is in principe onderworpen aan het verkooprecht (12%). Een gekende uitzon dering is de ‘wachtregeling’, waarbij enkel het algemeen vast recht (50 EUR) wordt geheven. De laatste jaren heeft VLABEL echter niet nage laten om mist te spuien rond de interpretatie van deze uitzondering. Te pas en te onpas verhoogde zij de fiscale rechtsonzekerheid aan de hand van beslissingen met een weinig solide juridische onderbouw. Recent bood VLABEL toch weer wat meer perspectief aan de belastingplichtige.

Principe

De uitbreng van een onroerend goed is in principe onderworpen aan het verkooprecht van 12%. Op de principiële heffing van het verkooprecht bestaan echter enkele uitzon deringen voor de personenvennootschappen (BV, CV, VOF, CommV) zoals de ‘wachtregeling’. Deze regeling houdt in dat indien een onroe rend goed dat wordt aangehouden door een personenvennootschap aan de vennoten wordt uitgekeerd in verhouding tot hun aandelenbezit, slechts het algemeen vast recht van 50 EUR verschuldigd is. Pas wanneer de onverdeeldheid wordt beëindigd of wanneer een deelgenoot zijn aandeel in het onroerend goed overdraagt aan één of meerdere deelgenoten is alsnog het verkooprecht verschuldigd. Indien men in onverdeeldheid kan blijven, is de wachtregeling aldus een fiscaal voordelige piste.

Het VLABEL-standpunt

Ingevolge het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) werd het kapitaalbegrip afgeschaft voor personenvennootschappen. Daaropvolgend werd ook de notie “kapitaal” geschrapt in de wetsbepaling uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna: VCF) omtrent de wachtregeling. Het begrip ‘kapitaalvermindering’ werd in de wetsbepaling gewijzigd naar ‘gedeeltelijke ver effeningen’, waardoor de wachtregeling nu van toepassing is op zowel een gehele vereffening (de vereffening van de vennootschap) als een

gedeeltelijke vereffening (vb. de uitkering van een onroerend goed). Vervolgens stelde ook VLABEL hieromtrent een standpunt op:

indien de wachtregeling toepassing vindt en de uitkering van een onroerend goed wordt aangerekend op de inbreng, zal het algemeen vast recht toepassing vinden. Dit wordt immers gelijkgesteld met de vroegere kapitaalvermindering in natura, waarbij slechts het algemeen vast recht werd geheven; en

is de wachtregeling niet van toepassing en wordt de uitkering tevens aangerekend op de beschikbare reserves, is er voor wat betreft de aanrekening op de beschikbare reserves, sprake van een dividenduitkering in natura. Hierop is het verkooprecht van toepassing (of ingeval van een onverdeeldheid het verdeelrecht).

Bij het voorgaande standpunt kan de vraag worden gesteld of een uitbreng van een onroe rend goed als gevolg van een gehele of een gedeeltelijke vereffening, die werd aangerekend op zowel de inbreng als op de beschikbare reserves en waarbij de overige toepassingsvoor waarden van de wachtregeling vervuld waren, uitsluitend aan het algemeen vast recht zou worden getaxeerd.

VLABEL brengt duidelijkheid in een vooraf gaande beslissing Nadien werd aan VLABEL de vraag gesteld naar de toepassing van deze ‘ruimere’ interpretatie. Een BV met twee aandeelhouders wenste ofwel enkel over te gaan tot een uitkering van de opstallen, die zou worden aangerekend op zowel de inbreng als op de beschikbare reser ves. Ofwel zou de BV volledig vereffend worden.

VLABEL stelt dat bij een gehele vereffening (lees: liquidatie) van de BV het algemeen vast recht van toepassing is. Het feit dat er ook reserves worden uitgekeerd, verhindert niet om onder de wachtregeling te vallen. Wat betreft de

gedeeltelijke vereffening (lees: kapitaalvermin dering) stelt VLABEL dat een onderscheid moet worden gemaakt: i) naargelang de uitkering wordt aangerekend op de inbreng, dan zal het algemeen vast recht van toepassing zijn en ii) naarmate de uitkering wordt aangerekend op de beschikbare reserves, is hierop het verkoop recht verschuldigd.

Analyse/conclusie

Het relevante artikel in de VCF stelt dat zowel de gehele als de gedeeltelijke vereffening onder de toepassing van de wachtregeling kunnen vallen. Bijgevolg zou op beide vereffeningen enkel het algemeen vast recht verschuldigd moeten zijn. VLABEL besluit echter wel tot een verschillende behandeling. Bij de gehele veref fening zal immers enkel het algemeen vast recht worden geheven, in tegenstelling tot hetgeen het geval is bij gedeeltelijke vereffeningen. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd.

Eline Depaepe en Evert Moonen De Langhe Advocaten

ONDERNEMERS & CO
tax - M&A - governance finance - commercial +32 (0) 9 277 04 54 3Square Village - Rijvisschestraat 124 B-9052 Gent +32 (0) 56 62 50 00 Henri Lebbestraat 109 B-8790 Waregem +32 (0) 2 880 35 35 Koningsstraat 71 B-1000 Brussel contact@de-langhe.be www.de-langhe.be
40

Titeca Pro Accountants & Experts

Investeren in buitenlands vastgoed: bezint eer ge begint

Met de start van het schooljaar nemen velen afscheid van een deugddoende vakantie. Een vakantie die vaak wordt doorgebracht in het buitenland en die soms aanzet tot dromen over een eigen stekje ter plaatse. Een woning of appartement kopen in het buitenland, klinkt interessant en leuk, maar let wel op enkele aandachtspunten vooraleer de sprong te wagen.

Gewijzigde taxatie in de personenbelasting

Vele jaren was er grote onenigheid rond de aan gifte in de personenbelasting van niet verhuurde buitenlandse onroerende goederen. In tegen stelling tot Belgische onroerende goederen, diende voor haar buitenlandse tegenhangers immers de werkelijke huur(waarde) aangegeven te worden. Hoewel de rechtspraak steeds in het voordeel van de belastingplichtige oordeelde, probeerde de Belgische fiscus af en toe toch moeilijk te doen.

Sinds dit jaar heeft de fiscus echter gezorgd voor de toekenning van een KI aan deze goederen om zo de ongelijke behandeling van Belgische en buitenlandse onroerende goederen onge daan te maken. In vele gevallen zal dit KI echter toch nog beduidend hoger liggen dan een Belgisch onroerend goed met een gelijkaardige waarde.

Fiscaal voordeel in de vennootschapsbelasting

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt vaak de vraag gesteld wat fiscaal interessanter is: aankopen als particulier dan wel met de ven nootschap, zo ook voor buitenlands vastgoed. Voorheen werd deze investering vaak gedaan via de vennootschap om zo de kosten in aftrek te kunnen nemen van de Belgische winsten. Op vandaag is dit, behoudens enkele specifieke uitzonderingen, niet meer mogelijk.

Vanuit een zuiver fiscaal standpunt is de aankoop via een vennootschap niet meer voordelig. Dit neemt echter niet weg dat in de praktijk nog vaak dergelijke investeringen

gebeuren via Belgische vennootschappen.

Onder meer omdat de financiering eenvoudiger te structureren is of omwille van bepaalde successieregelingen die reeds getroffen zijn.

Meerwaarde bij verkoop Een vaak gestelde vraag is wat er gebeurt bij de verkoop van het tweede verblijf en de eventueel gerealiseerde meerwaarde. Hoeveel belastingen moeten hier in België op betaald worden? Het antwoord is eenvoudig: geen. Gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop van onroerende goederen zijn steeds enkel en alleen belastbaar in het land waar het onroerend goed gelegen is.

Let wel op in de situatie waarbij het goed in een Belgische vennootschap zit en de aandelen van de vennootschap worden verkocht. In een zuiver Belgische context zou dit geen meer waardebelasting op de Belgische onroerende goederen met zich meebrengen. In sommige gevallen kan dit echter in het buitenland wel geherkwalificeerd worden als een verkoop van het onroerend goed zelf in plaats van de aandelen.

Successieplanning

Bij de structurering van de aankoop van het tweede verblijf dient ook steeds gekeken te worden naar de verdeling van het vermogen. Belangrijk hierbij is om ook steeds rekening te houden met de fiscale regels die in het land van het goed gelden.

Zo ook bij de overdracht naar aanleiding van het overlijden. Een aankoop van de naakte eigen dom via de kinderen en het vruchtgebruik via de ouders is in België een mogelijke successie planning om de erfbelasting te vermijden. In Spanje bijvoorbeeld geldt dit principe niet en is er alsnog erfbelasting verschuldigd op de waarde van het vruchtgebruik.

Hypothecaire lening

Wie voor de aankoop van het tweede verblijf een lening wenst af te sluiten, moet ook nog een aantal zaken in het achterhoofd houden.

Vooreerst zijn de rentevoeten voor kredieten sterk gestegen in het voorbije jaar. Het verkrijgen van een krediet zal dus een nog sterker dossier vereisen op vlak van terugbetalingscapaciteit.

Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden dat banken geen hypotheek willen vestigen op het buitenlandse onroerend goed.

Bijgevolg zullen andere Belgische activa als onderpand verleend moeten worden om aan spraak te kunnen maken op financiering.

Aaron Vervaeke

Gecertificeerd Tax Accountant

Titeca pro accountants & experts

ONDERNEMERS & CO
Ondergaan of ondernemen? www.titeca.be 41
Meer dan 20.000 realisaties INDUSTRIEBOUW • Kantoorgebouwen • Productiehallen • Logistieke ruimtes • Showrooms • KMO-gebouwen Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge | www.valcke-prefab.be | +32 57 20 25 01 | info@valcke-prefab.be

Fietsherstelpaal en moestuin voor een positief buurtklimaat

Atelier P. in Eeklo ijvert voor een warmere samenleving door onder andere een buurtwerkplek open te houden. Met de steun van Streekfonds Oost-Vlaanderen wil de organisatie een publieke fietsherstelpaal plaatsen en een moestuin beginnen.

Het is met veel enthousiasme dat coach Ruth Crabbe het project Atelier P. voorstelt aan Sofie Vandelannoote, algemeen directeur van Veneco. “Met ons initiatief willen we ons steentje bijdragen aan een positief buurtkli maat en een warmere samenleving. Atelier P. is een buurtwerkplek waar allerlei mensen samenkomen: handige Harry’s en Henriettes, praatgrage koffiemakers, planten liefhebbers en andere personen met goesting om iets te doen of te creëren. In ons atelier vinden buurt bewoners de ruimte, de materialen en het gereedschap om hun eigen projecten te realiseren”

Begin oktober 2021 zwaaiden de deuren van Atelier P. voor het eerst open. Van het Eeklose stadsbestuur kreeg de organisatie een startbudget van 10.000 euro dat geïnvesteerd werd in machines en materiaal. “Ons publiek is heel divers. Heel wat mensen zijn op zoek naar een plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en daar staat geen leeftijd op”, zegt Ruth Crabbe. “Al vormen de NEET-jongeren een belangrijke groep. Dat zijn jongeren tussen 16 en 25 jaar die geen regulier onderwijs of opleiding volgen en die ook niet aan het werk zijn. Het is een heel kwetsbare groep die vaak ook te maken heeft met een verslavingsproblematiek. In samenwerking met het OCMW loopt een project LINK, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, waarin we deze jongeren begeleiden in hun traject naar een diploma, een job of naar het ondernemerschap. Atelier P. kan daar een rol in spelen in de toekomst.”

“Het is enorm belangrijk dat deze mensen kunnen terugvallen op initiatieven zoals Atelier P. Jullie reiken hen allerlei handvaten aan om hun leven weer zelf in handen te nemen”, reageert Sofie Vandelannoote. “Ik had nog niet van Atelier P. gehoord, maar ik kende wel al de overkoepelende organisatie Groep INTRO die in heel Vlaanderen actief is.”

CROWDFUNDING

Atelier P. reageerde op de oproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen en diende een meervoudig project in met een budget van 5000 euro. “In de eerste plaats willen we een publieke fietsherstelpaal plaatsen. Daaraan gekoppeld willen we workshops organiseren waarin buurtbewoners kunnen leren om hun eigen fiets te herstellen. Een ander deel van het budget willen we investeren in een professionele buurtwerker die onze vrijwilligers ondersteunt. Een laatste project is de opstart van een eigen moestuin”, somt Ruth Crabbe op.

Een jury heeft het project van Atelier P. goedgekeurd, maar dit betekent niet dat Streekfonds Oost-Vlaanderen zomaar het geld uitkeert. “Nee, de initiatief nemers moeten eerst zelf geld zien op te halen door middel van een crowdfundingcampagne. Ze kunnen daarbij rekenen op onze ondersteuning”, legt projectmedewerker Diederik Martens uit. “Achteraf verdubbelt Streekfonds Oost-Vlaanderen het opgehaalde bedrag, met een maximum van 5000 euro.”

Sofie Vandelannoote vindt het een goede zaak dat de projecten eerst zelf op zoek moeten naar middelen. “Dit traject zorgt ook voor persoonlijke groei bij de initiatiefnemers en daarom ondersteunen we dit graag”, rea geert ze. “Al sinds de start in 1960 ijvert Veneco voor een sterk economisch en sociaal weefsel. Ons engagement voor Streekfonds Oost-Vlaanderen ligt dan ook in de lijn van onze missie en gaat veel verder dan alleen maar het financiële. Ik zetel in het bestuurscomité van #Regiokracht, het regionale netwerk van het streekfonds in Meetjesland, Leiestreek en Oostrand van Gent en met plezier spreek ik mijn netwerk aan.”

NIEUWE PROJECTEN GEZOCHT –KRIJG TOT 10.000 EURO STEUN

Heb jij, een collega of een medewerker in je bedrijf een schitterend project waarmee je de wereld een beetje beter maakt voor je streek en je streekgenoten? Toon je engagement en zet voor 8 november een projectidee op papier. Geselecteerde projecten zamelen via crowd funding de helft van de middelen in en Streekfonds Oost-Vlaanderen verdubbelt nadien het bedrag met maximum 5.000 euro. Verbindende inclusieve, sociale, duurzame en groene projecten komen in aan merking. In Gent focussen we op initiatieven die veerkracht van jongeren versterken. Alle info op streekfondsoostvlaanderen.be

STREEKFONDS OOST-VLAANDEREN VERBINDT SCHENKERS EN DOENERS EN VERSTERKT ZO LOKALE PROJECTEN MET FOCUS OP MENS EN OMGEVING
“In ons atelier vinden buurtbewoners de ruimte, de materialen en het gereedschap om hun eigen projecten te realiseren.”
Van l. naar r.: Ruth Crabbe, Diederik Martens en Sofie Vandelannoote
Meegedeeld 43
CUPRA FORMENTOR VANAF € 425/MAAND EXCL. BTW IN FINANCIËLE RENTING* Contacteer uw CUPRA-agent voor meer info over de fiscaliteit van uw wagen. Geïllustreerd model uitgerust met betalende opties. * CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 pk 6v. Aanbevolen catalogusprijs incl. BTW: € 36.520. Huurprijs incl. BTW: € 514,25. Aanbieding in Financiële Renting CUPRA Financial Services, berekend op basis van 60 maanden en 100.000 kilometer, zonder eerste verhoogde huurprijs en met een aankoopoptie van 20%, rekening houdend met een bonus-malusscore van 0. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v., met maatschappelijke zetel te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 679, BelgiëRPR Leuven - KBO 0402623937. Prijzen op 30/09/2022 en geldig tot en met 31/10/2022. CUPRA Financial Services is een commerciële benaming van D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.). D’Ieteren Lease n.v. is een niet-verbonden agent van P&V Verzekeringen (code 0058). Aanbieding onder voorbehoud van prijswijzigingen en vergissingen. Adverteerder voor het krediet: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715, RPR: Brussel. IBAN: BE97 4829 2680 3149. V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive n.v., CUPRA Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene – RPR Brussel – KBO-nummer: 0466.909.993. Bankrekeningnummer: IBAN BE98 2100 0009 1493. Laat uw business opvallen met de CUPRA Formentor. Zowel qua design als uitrusting is hij uitzonderlijk. En met de e-HYBRID-versie geniet u van 58 km puur elektrisch rijplezier. Waar wacht u nog op? www.cupra.be CUPRA FORMENTOR - 1,2 – 10,3 L/100 KM 26-233 G CO²/KM (WLTP) MILIEU-INFORMATIE (K.B. 19/03/2004): WWW.CUPRA.BE STAND OUT WITH YOUR BUSINESS.

Een ziektemelding is het moment voor een gesprek over inzetbaarheid

Het einde van de zomer betekent de intrede van de laatste drie werkmaanden van het jaar. Traditioneel is dat vaak een uitdagende periode voor werkgever en werknemer. In zo’n periode is het nog belangrijker om verzuim correct aan te pakken.

Dat het ziekteverzuim piekt, is al lang geen geheim meer. Er is al heel wat inkt gevloeid over hoe we met verzuim moeten omgaan, en toch zijn er nog enkele olifanten in de kamer.

1. HAAL VERZUIM UIT DE MEDISCHE SFEER

Verzuim is vandaag voor veel organisaties nog louter een medisch probleem. Dat komt groten deels door het ziektebriefje, de verplichte administratieve horde van verzuim. Dat attest drukt al te snel de stempel ‘100% ziek’ en verhindert een meer genuanceerd verhaal. Werknemers zijn namelijk in werkelijkheid niet altijd volledig arbeidsongeschikt en staan vaak open voor een tussenoplossing. Toch valt het gesprek stil zodra het woord ‘ziek’ valt, waardoor de relatie met de werkgever on hold komt te staan.

We moeten (leren) praten over mogelijkheden om werknemers (deels) inzetbaar te houden. Het medische aspect maakt uiteraard geen deel uit van die dialoog, omdat het immers niet ter discussie staat. En dan hebben we het nog niet gehad over die andere kwaal van de medicalisering van verzuim: er komen te veel

medici kijken bij het verzuimtraject. Ik pleit ervoor om de rollen van de verschillende medische actoren te herdefiniëren.

2. HERDENK VERZUIM VANUIT INZETBAARHEID

Bekijken we verzuim niet langer vanuit 100% afwezigheid, dan kunnen we afstappen van het beperkende zwart-witverhaal waarbij een werknemer als volledig ‘out’ of volledig inzet baar bestempeld wordt. Dat zorgt er namelijk voor dat we voornamelijk focussen op het uitzitten van de duur van het ziektebriefje.

Het alternatief? Kijken hoe de werknemer wél nog geconnecteerd kan blijven met het werk. De veelbesproken ‘fit note’, met focus op wat de werknemer wél nog kan, kan hier invulling aan geven. De basisredenering moet zijn dat een ziektemelding altijd aanleiding is voor een gesprek over mogelijke inzetbaarheid.

3. DEELTIJDSE INZETBAARHEID MOET FINANCIEEL

AANTREKKELIJK WORDEN

Deze nieuwe manier van omgaan met verzuim moet ook op beleidsniveau met doordachte

maatregelen gestimuleerd worden. Wie vandaag het werk deeltijds wil hervatten, heeft daar niet altijd financieel baat bij. Anderzijds is het voor de werkgever ook niet altijd financieel interessant om iemand deeltijds inzetbaar te maken. Dat zorgt er voor dat vele organisaties een medewerker pas terug willen als die 100 procent inzetbaar is in de functie waar voor hij aangenomen is.

Verzuim is en blijft een heikel thema, waarbij begrip voor mensen die door medische klachten onmogelijk opnieuw inzetbaar zijn vanzelfsprekend moet blijven. Voor de overige groep van verzuimgevallen staat één ding buiten kijf: wanneer werknemers uitvallen, moet de voorbereiding van hun terugkeer op dag één van afwezigheid starten, en geen dag later.

45 Meegedeeld

6 vragen over Mobile Threat Defense Strijd tegen mobile phishing

Cyberaanvallen richten zich ook op de smartphones en laptops die we thuis gebruiken voor ons werk. De nood voor Mobile Threat Defense (MTD) is daarom nog nooit zo hoog. Bart Callens, security expert bij Proximus, beantwoordt hierover 6 vragen.

1. Aan welke bedreigingen zijn mobiele toestellen zoal onderhevig?

“Vandaag is dat vooral mobile phishing, een variant van phishing die zich specifiek richt op mobiele toestellen. Dat kan via vele kanalen: e-mail, sms, WhatsApp, Messenger, … We spreken dan over een grotere attack surface in vergelijking met de klassieke vorm van phishing, die bijna uitsluitend via mail werkt en waarvoor mensen vandaag al alert zijn. Mensen zijn nog steeds geneigd om een sms sneller te vertrouwen, denk maar aan de sms’jes die zogezegd van itsme afkomstig zijn. Net daarin schuilt het gevaar van mobile phishing.”

2. Vormen apps zelf ook een mogelijk gevaar?

“We vertrouwen vaak blindelings op de appstores, maar het is mogelijk om schadelijke apps in de appstore te krijgen en mensen zo een vals gevoel van veiligheid te geven. Ook verbindingen met publieke wifi toegangspunten zijn een doelwit voor hackers, die gebruikers soms in de val lokken met hun eigen, malafide wifi-netwerk. Hackers beschikken dus over veel meer opties in vergelijking met vaste toestellen.”

3. Wat is Mobile Threat Defense?

“Mobile Threat Defense, of MTD, is een geavanceerde beveiligingsoplossing die zich specifiek richt op mobiele bedrei gingen. De manier waarop bedreigingen zich voordoen op mobiele toestellen verschilt sterk met vaste toestellen. Net daarom vergen ze een gespecialiseerde securityoplossing om ze te detecteren en te elimineren. Bedrijven stellen vandaag heel veel professionele applicaties ter beschikking via de smartphones van medewerkers, waardoor de grens tussen werk en privé vervaagt. Dat maakt het heel interessant voor hackers. Beveiliging tegen mobiele bedreigingen gebeurt door middel van een MTD app op het toestel van de eindgebruiker en een beheerdersportaal voor de ICT of fleet manager. ”

“Mobile phishing gaat via meer kanalen in vergelijking met de klassieke vorm van phishing die uitslui tend via mail werkt.”

Bart Callens, security expert bij Proximus

4. Doen bedrijven vandaag genoeg op vlak van beveiliging van mobiele toestellen?

“We zien dat bedrijven vooral aan Mobile Device Management doen. Dat draait vooral rond veilige netwerktoegang tot het bedrijfsnetwerk zoals bijvoorbeeld het opzetten van een veilige VPN-verbinding, of het veilig installeren en updaten van apps op toestellen. Het detecteren van specifieke bedreigingen en aanvallen op mobiele toestellen, is wat MDM-oplossingen echter niet doen.”

5. Moet elk bedrijf investeren in een MTD-oplossing? Welke risico’s lopen ze?

“Bedrijven zijn vaak nog terughoudend omdat ze vinden dat de baten niet opwegen tegen de kosten, of omdat ze denken dat ze geen interessant doelwit zijn. Zolang er geen kritieke bestanden of informatie op smartphones staan, denkt men veilig te zijn. Ze zijn zich er niet bewust van dat hun bedrijfsnetwerk openligt via de smartphones van medewerkers, want die vormen een opstap voor hackers om in het bedrijfsnetwerk te breken.”

“Een Mobile Threat Defense-oplossing is een beveiligings oplossing, com plementair aan bestaande Mobile Device Managementoplossingen.”

Bart Callens, security expert bij Proximus

“Spear phishing is een vaak voorkomende variant. Een medewerker krijgt een bericht van een persoon die van binnen het bedrijf lijkt te komen, bijvoorbeeld de CEO of een andere hooggeplaatste persoon binnen de organisatie, met een dringend verzoek om informatie. Langs die weg proberen hackers dan malware te installeren om zo volledige controle te krijgen over het mobiele toestel. Ook de bekende tweefactor-authenticatie gebeurt vandaag veelal via apps op een mobiel toestel met het gevaar dat hackers zo toegang krijgen tot kritische bedrijfsapplicaties.”

6. Mensen gebruiken bedrijfstoestellen ook in de privésfeer. Vallen die gegevens onder Mobile Threat Defense?

“Een goede MTD-oplossing biedt veel mogelijkheden om de privacy-instellingen te definiëren. Je kan kiezen welke data naar het centraal beheersplatform doorgestuurd worden. Zo kan je het bijhouden van bijvoorbeeld locatiegegevens volledig uitzetten of gradueel instellen. Dit wordt transparant gemaakt naar de gebruikers van de mobiele toestellen binnen de MTD app.”

Bedrijven hebben nieuwe strategieën en technologieën nodig om vol vertrouwen hun mobiele traject af te leggen. Lees meer over het bouwen aan een succesvolle Unified Endpoint Strategie op.

Taking Turns geeft Oost-Vlaamse ondernemers een grotere talentenvijver

Vijf jaar na zijn oprichting heeft rekrutering bureau Taking Turns een tweede vesti ging geopend in Antwerpen. Florence Debusschere en Griet Vanneste richtten vijf jaar geleden Taking Turns op. Vanuit hun uitvalsbasis in Gent zagen ze hun expertise in executive search en interimmanagement onmiddellijk omgezet in positieve resultaten. Het personeelsbestand groeide in no time naar 18 medewerkers die binnen hun spe cialiteit actief zoeken naar sleutelposities in vijf domeinen: general management, finance, HR, operations & supply chain en sales & marketing.

Naar klantenportefeuille richt Taking Turns zich op middelgrote tot grote bedrijven uit uiteenlopende sectoren, vaak in handen van private equity of familiebedrijven. De samenwerking kadert meestal in een groeiverhaal, een verdere professionalisering en uitbreiding van het managementteam, het aan boord brengen van bepaalde expertise op vaste of tijdelijke basis. De stap van het kantoor in Gent naar een tweede uitvalsbasis in Antwerpen, was de logica zelve. Florence Debusschere: “Rekruteren is een people’s business: nabijheid en visibiliteit zijn primor diaal. Proactief ‘hunten’ biedt het meeste kans op succes wanneer dit face to face gebeurt. Oost-Vlaamse bedrijven met een filiaal in Antwerpen hebben hier ook baat bij. En ik sluit ook niet uit dat we in Antwerpen kandidaten vinden die misschien liever in Oost-Vlaanderen werken, waarom niet?”

Telex

Thibaud Toch nieuwe managing director

De Facto Image Building

Thibaud Toch is de nieuwe managing director van communicatiebureau De Facto Image Building in Sint-Martens-Latem. Hij volgt Patrick Boon op, die blijft zetelen in de raad van bestuur. Thibaud Toch, tien jaar actief binnen het bureau als account director en daarna als sales & marketing director, kijkt uit naar de toekomst: “Dit is voor mij geen einddoel, maar de start van een nieuw verhaal”, vertelt hij. “Als één complementair team willen we onze positie als fullservicebureau verster ken en de focus leggen op ons DNA als specialisten in HR-communicatie.”

dfib.net

Hannecard investeert in digitaal paspoort voor industriële rollen

Hannecard in Ronse, wereldwijd marktleider in het bekleden van industriële rollen met rubber en polyurethaan, innoveert al jaren in het creëren van een digitaal platform voor hun klanten. Het digitaal platform countroll® is een soort digitaal paspoort van een industriële rol, waarvan de stalen kern een levensduur heeft van 10 jaar of veel meer jaren. Doorheen de levenscyclus van de cilinder wordt die rol meermaals bij Hannecard geslepen of herbekleed, en dit brengt heel wat interessante informatie mee, die volledig digitaal wordt aangeboden aan de eindklant via de countroll®-app, waarbij hij door het scannen van een QR-label toegang krijgt tot het digitaal paspoort.

Daarnaast heeft Hannecard ook een slimme sensor ontwikkeld, die men op de industriële rol plaatst en die toelaat om het aantal rotaties, snelheid, veranderingen in snelheid, tempe ratuur en vibraties te meten. Ook deze data worden opgeladen op het platform in de cloud. Dit countroll® platform is volledig ontwikkeld in Ronse samen met een aantal hardware en software partners uit Vlaanderen.

Op basis van een historiek over meerdere jaren van 60.000 rollen wil men nu met AI de toe komst ‘voorspellen’ en de klant via een eenvoudig dashboard informeren wanneer er stilaan moet gedacht worden aan het slijpen of herbekleden van zijn industriële rol. Ondertussen besliste Hannecard om het platform te commercialiseren en ook beschikbaar te maken voor collega’s uit de sector.

countroll.com

Thibaud Toch, de nieuwe managing director
www.takingturns.be
Het team in het nieuwe Antwerpse kantoor.
47

Baanbrekers

Innoverende initiatieven van en voor de Oost-Vlaamse ondernemer

Waarvoor kan je terecht in Fabriek Logistiek?

1 Je test een technologie, toestel of productontwik keling in je eigen proces opstelling, met je eigen goederen en mensen, en realiseert oplossingen op maat.

2 Je ervaart concreet de effecten van het toe voegen van diensten zoals e-commerce op je magazijnwerking.

3 Je voert je proof of concept uit in een realistische omgeving.

4 Je bereidt de over schakeling naar een nieuwe technologie voor en minimaliseert de implementatiefouten.

5 Je leidt je eigen personeel op in nieuwe technologieën.

Dit automatisch verticaal opslagsysteem werkt volgens het ‘goederen naar de man’-principe. Een geautomatiseerde machine brengt het gevraagde artikel tot op een ergonomische hoogte en presenteert het product aan de gebruiker. Dankzij de benutting van de volledige gebouwhoogte worden plaatsbesparingen tot 90% gerealiseerd.

48

Experimenteren met de nieuwste logistieke snufjes

Stel, je wil je huidig of toekomstig magazijn efficiënter inrichten zodat je veel meer palletruimte krijgt. Of je wil een nagelnieuwe technologie uittesten die de productiviteit verhoogt. Dan kan je meteen de markt op of eerst een en ander uitproberen bij Fabriek Logistiek, Belgiës eerste logistieke testcentrum op het ‘Eilandje’ in Zwijnaarde . Bezieler Danny Vanrijkel leidt ons rond tussen wendbare smallegangentrucks, slimme palletkantelaars en ingenieuze scanningsystemen.

Goede ideeën hebben soms tijd nodig om te rijpen vooraleer ze echt concreet worden. Dat gold ook voor Fabriek Logistiek, het eerste logistieke testcentrum in België dat eind juni zijn deuren opende. “Fabriek Logistiek is gegroeid door acht jaar rond te lopen in bedrijven, door beurzen te bezoeken en door met tal van ondernemers te praten”, steekt Danny Vanrijkel van wal. “Ik ga heel graag met bedrijfsleiders in dialoog om hun frustraties op vlak van innovatie te ontdekken en oplossingen te bedenken hoe het beter kan. Wie erin slaagt op tijd te innoveren, kan immers veel gemakkelijker marktschommelingen incas seren. Vanuit de Provinciale Ontwikkelings maatschappij (POM) wakkeren we innovatie aan, dat is een van onze kerntaken. Zo voeren wij mee het beleid uit vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.”

Danny werkt al 13 jaar bij de POM. Daarvoor bouwde hij een carrière uit bij o.a. Sony, Helioscreen en Barco in internationale verkoop en projectmanagement. “Ik heb een sterke elektronica-achtergrond en ben ook gepassioneerd door drones”, lacht hij.

Ondertussen is hij ook en vooral gepokt en gemazeld in logistiek. “Iedereen roept altijd dat we een logistieke topregio zijn, maar als er niemand meer studeert voor logistiek, mag je zoveel zwaaien met vlaggen als je wil, dan komt er geen investeerder meer, want die heeft volk nodig. Kijk naar Nederland, de logistieke topregio tussen Venlo en Tilburg schuift nu op richting Utrecht omdat ze er geen volk meer vinden.”

Hij gelooft echter niet dat we ooit naar volautomatische magazijnen evolueren zonder enige menselijke interactie. “Er is vandaag, meer dan ooit, zoveel specifieke flexibiliteit nodig die machinerie niet kan ver vangen. Je zal altijd handen nodig hebben. Zelfrijdende heftrucks bijvoorbeeld voeren enkel routinetaken uit.”

Waarom is er eigenlijk nood aan zo’n logistiek testcentrum?

“Om nieuwe technologieën, toestellen of productontwikkelingen op een neutrale manier uit te testen. Dat is nodig als je investeert in een nieuw magazijn, maar dat kan evengoed voor je huidig magazijn. Als

Fabriek Logistiek in Zwijnaarde is
het eerste
logistieke testcentrum in België
TEKST SAM DE KEGEL – FOTO LUC NIMMEGEERS
“ Met slimme technologie kan je je picking rate met 30 procent of meer doen stijgen 49 Baanbrekers

je als ondernemer niet kan uitbreiden door allerhande factoren, kan je wel nog altijd je huidige magazijnen (veel) efficiënter proberen in te richten. Als je viermetergangen vervangt door tweemetergangen met smalle gangentrucks, kan je heel wat extra pallet plaatsen creëren. Of met slimme technologie kan je je picking rate met 30 procent of meer doen stijgen. Veel logistieke medewerkers kampen door het tekort aan volk momen teel met een hoge werkdruk. Met nieuwe technologieën kan je die medewerkers ondersteunen.”

Ondernemers kunnen toch gewoon de markt opgaan?

“Dan kamp je als ondernemer al gauw met keuzestress. Vaak krijgt hij vier à vijf verschil lende oplossingen voorgeschoteld en dan weet hij het niet meer. Een verkoper zal altijd zijn product promoten. In Fabriek Logistiek kan je verschillende oplossingen uittesten. Stel: je overweegt om te investeren in smalle gangen, dan kan je kiezen uit minstens twee toestellen: een pure smallegangtruck die rijdt in een gang van 2 meter en een pallet wegsteekt waarbij de operator mee in de hoogte gaat. Of een heftruck met een knik, die het rek indraait. Hier blijft de operator op de grond, hij moet vanop de vloer kijken wat hij op tien meter hoogte aan het doen is. Misschien heeft het bedrijf een voorkeur naar veiligheid of efficiëntie toe. Bij ons kan je beide opties perfect en relatief goedkoop uittesten, in een vlakke gang en via inductie draad, een draad waarop een signaal wordt uitgestraald waardoor de heftruck die draad volgt. In je eigen magazijn vergt dat zoveel voorbereiding.

Een ander voorbeeld:als je orders wil picken, kan dat met een klassieke, zware scanner. Of je kan die combineren met voice, stemge stuurd dus: ga naar die locatie en neem 3 stuks. Of je kan voice combineren met camera en slimme brillen die je vlot naar de juiste producten sturen en rekening houden met risico’s, zoals een heftruck in de gang. Dan word je slim omgeleid, zodat er geen aanrijding dreigt.”

Innoveer, simuleer, integreer, vat dat de missie van Fabriek Logistiek samen?

“Zeker. Bedrijven huren hier onze ruimte en kunnen met hun eigen goederen nieuwe concepten testen van onze 32 partners. Onze partners stellen hun apparatuur beschikbaar voor testen. Dat zijn partners in hardware zoals karren, rekken, ergonomi sche tilhulpen, heftrucks, scanning en voice systemen, slimme brillen, verticale opslag, transportbanden, sorters,… We hebben ook een palletkantelaar om pallets te wisse len onder de lading zonder die lading te hoeven overpakken. Daarnaast hebben we heel wat partners in software die bedrijven kunnen helpen om hun processen te verbeteren. Zoals software die je helpt om ergonomisch in te pakken of om schade te registreren, waarbij je snel foto’s kan maken en een rapportje distilleren. Of software die je helpt inpakken bij e-commerce en die op zoek gaat naar de ideale doos voor een complexe bestelling met individuele formaten in het order.”

Wat is de win-win voor die partners?

“Ik betaal hen niet, zij betalen mij niet. Het is een nuloperatie, maar ik geef hun exclusiviteit in het concept. Still is bijvoor beeld onze partner voor heftrucks, reachtrucks en smallegan gentrucks.

Deze gemotoriseerde flexibele rollenbaan wordt voornamelijk gebruikt bij het laden en lossen van stukgoederen in vrachtwagens of containers. Zijn extreme flexibiliteit maakt dat deze inzetbaar is in elke operatie en in alle mogelijke magazijn lay-outs. Doordat je hem mee dieper in de vrachtwagen of container trekt (zoals een accordeon), hoef je minder heen en weer te lopen.

SpineWise, een Oost-Vlaamse spin-off die wellicht binnenkort partner wordt, ontwikkelt dan weer intelligente wearables voor de werkvloer en waarschuwt arbeiders als ze verkeerd heffen.

Zo is er hier altijd state-of-the-arttechnologie aanwezig. Onze partners komen op hun beurt in contact met potentiële partners. Ze hebben hier een UWB (ultra wide band)-net werk voor positiebepaling, toegang tot 5G-communicatieplatformen en plug and play scenario’s die ze kunnen gebruiken.”

Wie zijn de klanten van Fabriek Logistiek?

“Iedereen is welkom, klein en groot, maar ons concept is vooral gericht naar de kmo. We willen kmo’s helpen innoveren: hoe kunnen ze hun processen herbekijken en optimaliseren. Onlangs was maatwerkbedrijf

Maaat uit Aalst hier. Hun huidig magazijn is zes meter hoog; ze werken er nu op kleine hoogte. Hun nieuwe magazijn is zeker 11 meter hoog, met een palletpositie tot negen meter.

De meeste huurders hechten veel belang aan confidentialiteit. Dat is logisch, ze willen hier in alle stilte nieuwe technologieën uittesten
50 Baanbrekers

Met deze orderverzamelaar op hoogte kan de orderpicker orders op menselijke hoogte, maar ook verticaal (op andere hoogtes) verzamelen. Dit spaart bijkomende verplaat singen van een pallet uit.

Smartglass (slimme bril) met locatiesturing. Zo’n systeem stuurt de picker via de meest efficiënte en veilige route naar zijn picklocaties, zoals een gps met filecorrectie. Hier zie je drie keer knowhow van drie Vlaamse bedrijven: de bril van Iristick met stuursoftware van ART4L en positiebepaling via Pozyx.

Ze kwamen kijken welke apparatuur er bestaat om in de hoogte te werken én of hun mensen ermee kunnen werken. Ze hebben hier alle toestellen uitgeprobeerd. Nadien kunnen ze gemakkelijker de markt op en de juiste keuze maken. Dit gezegd zijnde, de meeste huurders hechten veel belang aan confidentialiteit. Dat is ook logisch, ze willen hier in alle stilte nieuwe technologieën uit testen. En automatiseren of robotiseren heeft vaak nog een negatieve bijklank, terwijl het in wezen een efficiëntie-oefening is, waardoor magazijniers complexere taken kunnen uitvoeren en de routinetaken overlaten aan robots.”

Tot slot, wat betalen huurders om hier proef te draaien?

“De prijzen liggen vast. Om een hele dag te testen in het palletmagazijn betaal je 1.500 euro, all-in. In het e-commercegedeelte betaal je 2.200 euro per dag en kan je alle mogelijke concepten uittesten.”

Hoog tijd om zelf een en ander met eigen ogen uit te testen in Fabriek Logistiek. Een van de proefopstellingen die meteen in het oog springt in de e-commerceafdeling, is een vertical storage systeem, een opslag- of schuivenkast van 6,5 meter hoog. “Zo kan je de grondoppervlakte tot negen maal vergroten. Veel kmo’s kennen dit systeem nog niet”, weet Danny.

Even verder toont hij ons een pick to light systeem. “Via lampjes die branden, weet de orderpicker waar hij wat moet pakken. Als picker heb je wel nog een controlefunctie, zodat je niet ‘blind’ pickt”, doceert Danny.

“En hier zie je een oplossing van Slim Box en Optioryx (zie ook p. 26.). Samen zorgen deze bedrijven ervoor dat je met zo compact mogelijke dozen verpakt én met zo weinig mogelijk lucht. Zo kunnen bedrijven heel wat transportkosten besparen.”

Heel handig is ook de stapelhulp met laser. De laser duidt aan hoe je dozen zo stabiel en efficiënt mogelijk stapelt. Danny: “Dat is heel handig op piekmomenten in magazijnen, waarbij je vaak beroep moet doen op veel uit zendkrachten. Dankzij deze slimme technolo gie is iedereen onmiddellijk inschakelbaar.”

We komen ogen tekort om alle nieuwe snufjes te bekijken, dit is een speeltuin voor al wie een hart heeft voor logistiek. Op het einde van de rondleiding zien we nog een boeiende proefopstelling voor een Belgisch logistiek bedrijf (de klant blijft liever anoniem, red.) met SmartPick software van het Gentse ART4L, aangestuurd voor positionering door het Gentse Pozyx, en met interfacing naar de gebruiker via een in België gemaakte smartglass van Iristick (Antwerpen). Een knap staaltje van Belgisch technologisch vernuft.

“Mooi toch, zo’n samenwerking?”, vertelt Danny Vanrijkel. “Pozyx en ART4L zijn twee van onze vaste partners en hebben elkaar hier ‘gevonden’, waardoor ze elkaar nu versterken en aanvullen naar nieuwe markten en klanten toe.”

Ben je ook nieuwsgierig naar de nieuwste en laatste trends over logistiek?

Schrijf je dan snel in voor XpertFinder –TECH Logistics bij Fabriek Logistiek op 17 november en kom in contact met tal van boeiende bedrijven.

51 Baanbrekers

Telex

Amazon koopt Hamse robotbouwer

Cloostermans

Amazon wil een versnelling hoger schakelen in de robot technologie voor zijn warenhuizen. De Amerikaanse e-commercegigant komt daarvoor verrassend uit bij de discrete Oost-Vlaamse machinebouwer Cloostermans.

Amazon gebruikt al sinds 2019 de technologie van Cloostermans om zijn activiteiten in e-commerce te ondersteunen. Het bedrijf uit Hamme ontwikkelt toepassingen waarmee Amazon makke lijker palletten en zware ladingen kan verplaatsen en stapelen in zijn warenhuizen.

Zesde generatiebedrijf Cloostermans ontwikkelt machines op maat voor de meest uiteenlopende sectoren en heeft roots tot in de 19de eeuw, toen het machines herstelde voor de textiel industrie. De zowat 200 werknemers van Cloostermans worden ondergebracht in Amazons Europese Global Robotics-afdeling. Cloostermans blijft ook na de overname actief vanuit Hamme. CEO Frederik Berckmoes-Joos blijft aan boord. Hoeveel Amazon op tafel legt, wordt niet bekendgemaakt.

HR-partner Effectis heeft nieuwe uitvalsbasis in Temse

Door de sterke groei breidt HR-bedrijf Effectis nu ook uit in regio Waasland-Antwerpen, met een nieuwe uitvalsbasis in Temse. Projectmanager Jade

De Ryck is het gezicht voor deze regio. “We zetten heel sterk in op nabijheid bij zowel onze klanten als onze consultants. We merken een groeipotentieel op in het Waasland en Antwerpen dat we niet langer vanuit Gent kunnen managen. Vandaar de beslissing om in te zetten op een kantoor vlakbij.” Het bedrijf heeft in haar 15-jarig bestaan al behoorlijk wat klanten ondersteund in regio Waasland-Antwerpen, met onder andere Becosoft, Niko, Hamilton Bright, Classified Cycling en Loop Earplugs.

“We merken dat weinig zaakvoerders kunnen inschat ten hoe goed ze het doen op vlak van HR”, vertelt Jade. “Daarom werkten we recent een vragenlijst uit met score model over de verschillende HR-domeinen heen. Zo weten bedrijven meteen hoe het gesteld is met hun HR-beleid. Na de vragenlijst volgt trouwens een uitgebreide gids vol tips om HR zelf aan te pakken in de onderneming.” De vragenlijst is terug te vinden via de website of bit.ly/effectishrscan

Internationale technologiegroep ABC neemt familiebedrijf E. Van Wingen over

Beide Gentse ondernemingen plaveien samen de weg richting energie transitie via innovatie. Dit uit zich bijvoorbeeld in het toepassen van geavanceerde emissie nabehan delingssystemen, door te werken met hernieuwbare brandstoffen zoals waterstof of door de totale energie-efficiëntie te verhogen via warmterecuperatie.

Door de vele synergieën zijn Jean-Pierre Van Wingen, CEO van E. Van Wingen, en Tim Berckmoes, CEO van Anglo Belgian Corporation, het eens dat deze overname de juiste beslissing is. De overname verzekert niet alleen de conti nuïteit voor werknemers, klanten en leveranciers, maar zorgt ook voor meer slagkracht in binnen- en buitenland. “EVW 3.0 is geboren”, klinkt het. “We zien deze acquisitie als een unieke kans om ons bedrijf nu, na twee generaties als familiebedrijf, naar een hoger niveau te tillen”, zegt Jean-Pierre Van Wingen trots. “De mogelijkheden door de uitwisseling van kennis en knowhow en de complementariteit van de activiteiten vormen een nieuwe troef. Er ligt een mooie toekomst voor onze vijftig medewerkers klaar.”

Ook Tim Berckmoes is zeer verheugd met de acquisitie. “De uitdagingen op vlak van energietransitie en energiebevoorradingszekerheid zijn groot, maar samen met EVW kijken we vol vertrouwen naar de toekomst.”

cloostermans.com
effectis.be
vanwingen.be - abc-engines.com
Jade De Ryck, projectmanager regio Waasland-Antwerpen Eleonora en Jean-Pierre van Wingen samen met Tim Berckmoes van ABC
52

Telex

De Gentse Handelsbeurs wordt 20 jaar, mét nieuwe naam

In september 2002 zag de Handelsbeurs het levenslicht. Van een prachtig historisch monument groeide het in de kortste tijd uit tot een muzikale pleisterplek waar duizenden mensen zich lieten meevoeren.

In twintig jaar tijd heeft de Handelsbeurs een hele evolutie doorgemaakt. Na de begin jaren als tempel voor voornamelijk rock en klassieke muziek, groeide het ondertussen uit tot een huis waar avontuurlijk over de genres heen geprogrammeerd wordt, met een stevige focus op jazz en sinds kort ook muziek voor een jong publiek (6+). Dat laatste wordt de komende jaren een van dé prioritei ten: de Handelsbeurs neemt de handschoen op om een regulier concertaanbod van topkwaliteit voor kinderen te presenteren en samen met een warm netwerk van muzikan ten en partners fris nieuw werk voor jonge oren te produceren.

Twintig jaar is een scharniermoment. Het is ook het moment om van naam te verande ren. Handelsbeurs vervelt terug naar Ha, de naam die ze in 2002 oorspronkelijk kreeg.

haconcerts.be

KAA Gent en FixForm houden de Ghelamco Arena samen in topconditie

Dankzij een partnership tussen KAA Gent en FixForm ligt de Ghelamco Arena er voortaan piekfijn bij. Medewerkers en business klanten kunnen via meer dan 400 QR-codes in het stadion doorgeven wanneer ze op een probleem botsen. KAA Gent is de eerste Belgische club die deze innovatie introduceert.

FixForm creëerde een platform waarop de communicatie over klusjes gestroomlijnd wordt. Zo kan het facility team makkelijker ingrijpen waar nodig. Wanneer in de eerste helft van de wedstrijd bijvoorbeeld een toilet stuk gaat, kan er beslist worden om dit snel te herstellen of om de fans om te leiden naar een ander toilet. Frustraties vermijden en goede communicatie staan hierbij centraal.

Thomas Vanhumbeeck, oprichter van FixForm: “Iedereen praat over smart buildings, maar veel mensen beseffen niet dat ze de beste sensoren al in huis hebben: de mensen die er rondlopen. Door met foto’s te werken zien medewerkers veel sneller wat het probleem is.”

Ook Van den Dorpe Handling

Klant: Familie Van den Dorpe Oppervlakte: 7.500 m² Plaats: Oudenaarde Architect: Wim Embo www.industriebouw.be
Equipment
schonk ons
het vertrouwen! Ondernemers Oost-Vlaanderen_92x135mm_0110.indd 1 6/09/2022 14:00:35
53

Hoe nieuwe bedrijfsinfrastructuur kan helpen in de strijd om schaars talent

Bedrijven werken vandaag in een erg volatiele omgeving. De covidellende lijkt dan al een tijdje achter de rug, maar werd meteen gevolgd door een reeks nieuwe uitdagingen, zoals energie- en grondstoffenprijzen en leveringsproblemen. Ondertussen blijft de rekrutering van nieuwe medewerkers een huizenhoog probleem. Je kan maar beter aandacht hebben voor je employer brand. Het Aalsterse Somati FIE en Somati Systems ervaren het gunstige effect van een totaal vernieuwde bedrijfsinfrastructuur.

Vernieuwde kantoren Somati FIE en Somati Systems geven imago een boost
TEKST JAN VAN GYSEGHEM - FOTO HENDRIK DE SCHRIJVER 54 Bamboe Scheutig
met
groei(kracht)

Sinds de start in 1962 ontwikkelt Somati zich in België tot een toonaangevende naam in de sector van de brandbeveiliging. In 2008 volgt een kantelmoment en wordt het bedrijf opgedeeld in drie onafhankelijke entiteiten. Twee ervan komen terecht bij een discrete buitenlandse aandeelhouder: Somati FIE (First Intervention Equipment, bekend van de brandblussers) maakt deel uit van de Engelse groep London Security terwijl Somati Systems tot de Nederlandse SK Fire Safety Group gaat behoren. De derde poot - Somati Vehicles, dat prioritaire en utilitaire voertuigen bouwt – werd onlangs overgenomen door The Truck Company.

Onlangs namen Somati FIE en Somati Systems volledig vernieuwde bedrijfs gebouwen in gebruik. Beide bedrijven tellen ongeveer 140 medewerkers. De infrastructuur dateerde van de periode 1974-75, toen Somati van Brussel naar Aalst (Erembodegem) verhuisde.

Wim Janssens (Somati FIE) : “Net als Somati Systems voelden wij in 2016 al de behoefte om de technische ruimten logischer te laten aansluiten bij de kantoren. Met de toenmalige eigenaar werd een traject opgestart. Dat verliep door omstandigheden eerder traag. Zo traag, dat we op een bepaald ogenblik

zelfs uitgekeken hebben om elders in Aalst en omstreken (langs de E40) een soort ‘kangoeroe’-gebouw te zoeken om FIE en Systems in onder te brengen.”

Benny De Leener (Somati Systems): “Wij hadden afgesproken om een eventuele verhuis samen te doen. Er is immers heel wat interactie tussen beide bedrijven.”

Maar de ‘Somati-familie’ bleef in Aalst en koos ervoor om de bestaande infrastructuur totaal te vernieuwen. De gebouwen van Vehicles – van recentere datum – blijven voorlopig ongewijzigd, maar worden later aangepakt.

Benny De Leener (Somati Systems), Wim Janssens (Somati FIE) en Filip Matthijs (Somati Vehicles)
55 Bamboe

Medewerkers mee aan ontwerptafel

Benny: “De nieuwe gebouwen werden op maat van onze behoef ten getekend en houden rekening met een mogelijke groei. Ze zijn ook aanpasbaar indien wij ooit deze gebouwen zouden verlaten. Wij zijn met de architecten aan tafel gaan zitten en de medewerkers werden van nabij betrokken bij de inrichting. Dat rendeert: bij de verhuis was de hele werkgroep van medewerkers aanwezig om die te begeleiden. Een geweldig gevoel.”

Wim: “Ook bij ons hebben de medewerkers de look and feel van de nieuwe kantoren mee kunnen bepalen.”

Bij Somati Systems werd geopteerd voor een new way of working, zonder individuele ‘eigen’ kantoren. In totaal werden 65 werk plekken (914 m²) voorzien voor 80% van de medewerkers, op basis van een voorafgaand onderzoek naar de bezetting van kantoren. Dat kwam uit op een maximum van 70%; er is dus ruim plaats voor groei.

Somati FIE richtte 800 m² kantoren in voor een veertigtal medewerkers en koos voor een hybride vorm met overwegend flexplekken, naast een zevental individuele kantoren. Vertrekbasis is een bezetting van 80% in aantal werkplekken.

Wim: “Wij hebben veel ruimte voorbehouden om elkaar te ontmoeten; er zijn nu zeven meeting rooms in plaats van één. Er was meer behoefte aan bubbels en grotere ver gaderruimten. Vergaderingen in de cafetaria behoren tot het verleden. De cafetaria is nu echt een rust- en ontmoetingsruimte voor pauze, net als de binnentuin.”

Beide bedrijven laten gedeeltelijk telewerk toe. Wim: “Er was een duidelijke vraag voor structureel behoud van telewerk, maar tege lijk was er de wens om opnieuw naar kantoor te mogen komen. Medewerkers spreken nu veel meer af met elkaar voor de periodes dat zij naar kantoor komen.”

Verleidelijke werkomgeving extra wapen op arbeidsmarkt

Terwijl de nieuwe bedrijfsinfrastructuur onge twijfeld voor een hernieuwd enthousiasme zorgt, kijken de drie Somati-bedrijven – zoals andere ondernemingen – aan tegen een onzekere toekomst.

Onze nieuwe, fraaie gebouwen zijn een visitekaartje. Het toont dat wij gezonde bedrijven zijn terwijl wij vroeger een imagozwakte hadden

Filip Matthijs (Somati Vehicles): “Wij kampen vooral met levertermijnen. Bij een bepaalde constructeur kan je vandaag zelfs geen vrachtwagens bestellen. Bij een andere autobouwer is er een levertijd van twee jaar.

Je kan geen zekerheid krijgen over de prijs, noch het tijdstip van levering. Ook de over heid zit met de handen in het haar. Vroeger werkten wij met raamcontracten van vier jaar voor ziekenwagens. Als men nu een dergelijk raamcontract uitschrijft, zal niemand reage ren. Wij kunnen geen prijzen garanderen over vier jaar terwijl de overheid zekerheid wil.”

Door de lange doorlooptijd is het orderboek slechts matig gevuld. De vele onzekerheden maken het lastig om te plannen en de 34 medewerkers efficiënt aan de slag te houden. In afwachting van betere tijden kijkt Somati Vehicles naar een verbreding van de activiteiten, zoals de verkoop van drones, die ook gebruikt worden in de brandweerwereld.

“Die zijn sneller op de markt te brengen, creëren omzet en marge”, verduidelijkt Filip.

Benny: Somati Systems beschikt over een degelijke buffer en heeft minder last van leveringsproblemen. Grootste probleem voor ons is de beschikbaarheid van technisch personeel.”

Systems kan meteen 25 geschikte mensen aan het werk zetten. Er zijn geen

diplomavereisten: “Inzicht en handen aan het lijf hebben, dat volstaat”, zegt Benny. “Twee jaar geleden hebben wij iemand aangeworven met een opleiding van bakker. Hij is nu één van onze beste mensen op de werkvloer.”

Wim: “We hebben een gelijkaardig voorbeeld: een van onze magazijnbedienden was vroeger een boekhouder. Hij was het beu om enkel met cijfers bezig te zijn en achter een scherm te zitten. Hij zit nog wel regelmatig achter een scherm, maar is blij met de carrièreswitch, want hij is nu met concrete, operationele zaken actief en geniet ook van het fysieke werk in het magazijn.”

Bij Somati FIE zijn er nog zes vacatures, vooral voor buitendienst techniekers, maar dankzij een bijzondere focus via een interne ‘talent manager’ loopt de aanwerving van nieuwe medewerkers nog wel. Somati Vehicles biedt drie administratieve vacatures en twee in het atelier.

De drie bedrijfsleiders zijn het eens over het belang van een functionele en aantrekkelijke werkomgeving. De nieuwe, fraaie gebouwen van FIE en Systems zijn een visitekaartje.

“Het toont dat wij gezonde bedrijven zijn terwijl wij vroeger een imagozwakte hadden. Tegelijk versterken wij een positieve flow”, besluit Benny.

56 Bamboe
De private bank van diegenen die de wereld anders zien Voor ondernemers in Oost-Vlaanderen SINT-MARTENS-LATEM Koperstraat 1E - 9830 Sint-Martens-Latem Tel.: +32 9 235 23 80 www.puilaetco.be INVESTEER IN EEN VERRIJKEND LEVEN

Wycor steekt de taalgrens over

Afwerkingsbedrijf Wycor uit Wetteren drukte de voorbije jaren al gevoelig zijn stempel op de Vlaamse markt en vergroot sinds kort ook de actieradius door naar Wallonië te trekken. “Door onze vakkennis op gebied van complexe gebouwen worden we meer en meer als referentie genoemd. Een geografische uitbreiding leek ons een logische zet”, aldus algemeen directeur Johan Van der Stadt.

TEKST LAURENS FAGARD 58 Bamboe

Vanaf de open ruwbouw is opgeleverd, komt Wycor in actie voor de gevelsluitingen, de dakwerken én de volledige afwerking. Intussen werken 170 medewerkers van het algemeen aannemings- en renovatie bedrijf uit Wetteren dagelijks aan een 50-tal projecten. “Onze opdrachten komen zowel uit de publieke als de private b2b sector.”, vertelt Johan Van der Stadt. “Doordat we beschikken over een modern uitgeruste productie-eenheid voor de vervaardiging van houten binnen- en buitenschrijnwerk en meubilair, hebben we een mooie troef die onze marktpositie versterkt. We kiezen er bewust voor om niet ten dienste van een hoofdaannemer te werken, maar voeren liever onze projecten over de hele lijn uit. We zijn namelijk co-denkers die onze klanten tijdens hun bouwproces maximaal willen ontzorgen en hen een perfecte afwerking garanderen.”

Die bewuste strategische keuze legt Wycor volgens Johan geen windeieren. “Door onze manier van werken, moeten we een deel van de markt laten schieten. Maar dat compen seren we door hoge kwaliteit af te leveren en gekend te staan als betrouwbare partner voor complexe afwerkingen. De voorbije jaren kwamen ziekenhuizen geregeld bij ons aankloppen voor onze expertise. Zij hebben dikwijls ruimtes waar allerlei technieken samenkomen, van patiëntenkamers tot operatiekwartieren. Het is daar waar we het verschil maken.”

Mond-aan-mond Gaandeweg bouwde Wycor meer expertise op in openbare gebouwen, en meer bepaald ziekenhuizen. Dat ging niet onopgemerkt voorbij in Wallonië. “Het gebeurt wel eens dat we samenwerken met dezelfde ontwerpers die ons graag tippen. Op een gegeven ogenblik ontstond over de taalgrens ook meer nood aan renovaties in ziekenhuizen. Daardoor zijn we ons de laatste maanden ook echt beginnen positioneren op de Waalse markt. Momenteel renoveren we al enkele zieken huizen in onder meer Brussel, Eigenbrakel en La Louvière”, vertelt Benoit Marcin,

die vanuit het nieuwe verkoopskantoor in Namen de zaken waarneemt.

De hoofdfocus blijft Vlaanderen, maar Wycor wil de omzet in Wallonië - die nu ongeveer 10% van het totaal bedraagt – gradueel vermeerderen. “We hebben heel bewust gekozen om deze strategie vanuit Vlaanderen verder vorm te geven in plaats van op overnamepad te trekken. Het is belangrijk dat we voldoende tijd besteden om de juiste waarden en cultuur te kunnen overbrengen bij nieuwe aanwervingen. Zodra alles op zijn pootjes begint te landen, kunnen we via doordachte keuzes overwegen om ook de landsgrenzen te overschrijden en de Franse markt te betreden”, besluit Johan.

Wil je ook je groeipijnen en uitdagingen aanpakken en je bedrijf nog verder groeiklaar maken?

Wellicht is het lerende netwerk Accelero iets voor jou.

Realisatie van Wycor in Chirec Delta Ziekenhuis in Oudergem
59 Bamboe

Bereik 27.000 beslissingnemers in Oost-Vlaanderen met zakenmagazine Ondernemers

ONDERNEMERS MEDIAMIX

Voka Oost-Vlaanderen communiceert via verschillende on- en offline kanalen met zijn professionele relaties: een must om ondernemers, kaderleden en decision makers te bereiken.

Onze media zijn daarom een uitgelezen instrument om jouw boodschap onder de aandacht te brengen van het grootste ondernemersnetwerk: van magazine over nieuwsbrief en website tot events.

Ondernemers Mediamix: adverteer on- en offline met maximale impact.

• Voeg jouw reclamefolder of insert toe aan het meest gelezen zakenblad onder de Oost-Vlaamse kaderleden en bereik 27.000 beslissingnemers in Oost-Vlaanderen.

• Overtuig jouw doelgroep met een publireportage in een kwaliteitscontext van financieel-economische berichtgeving, trends en dossiers.

• Maak handig gebruik van de advertentie- en banneringruimte

• Zet jouw bedrijf in de kijker via de nieuwsbrief bij 20.000 professionele e-mailadressen van ondernemers en kaderleden.

• Of ga voor een all-informule met video en exposure op Voka-events Kortom, een crossmediale aanpak op maat!

Ons netwerk? Jouw doelgroep.

Bereik meer met de Ondernemers Mediamix: de ideale communicatiekanalen om jouw business gericht te promoten in de Oost-Vlaamse bedrijfswereld. Informeer vrijblijvend naar de formaten, verschijningsdata, voorkeursplaatsen, tarieven en deadlines

Onder nemers

Advertentiemogelijkheden

2/1

1/1

pagina

pagina publireportage

1 pagina advertentie

euro

pagina

1/4

pagina

pagina

interview en foto door onze

Prijs voor bannner in de nieuwsbrief aan 20.000 professionele e-mailadressen = 590 euro De vermelde prijzen zijn voor leden en exclusief BTW.

verschijningsdatum deadline reservatie jan. Geen specifiek dossier 10/01/2023 7/12/2022 feb. Energie Zuinig omgaan met onze energie 10/02/2023 16/01/2023 mrt. Vastgoed - Immobiliën, kantoren, bedrijvencentra, industriebouw ... De nieuwste ontwikkelingen in vastgoedland

12/04/2023 15/03/2023

10/03/2023 13/02/2023 apr. ICT, softwareoplossingen en digitaliseringsprocessen Digitaal is voor altijd het nieuwe normaal

mei Financieel advies, accountancy, vermogensbeheer, beleggen … Financieel advies op maat van jouw onderneming

10/05/2023 12/04/2023 jun. Jubilee Jarige Oost-Vlaamse bedrijven vieren feest

8/09/2023 14/08/2023

20/06/2023 24/05/2023 sept. Duurzaamheid - circulaire economie Duurzaamheid: geen nice to have, maar must have

okt. North Sea Port Hoe ambitie stevig verankerd zit in onze fusiehaven

10/10/2023 13/09/2023 nov. Mobiliteit

Is Europa klaar voor de elektrische revolutie?

8/11/2023 12/10/2023 dec. Geen specifiek dossier 8/12/2023 13/11/2023

materiaal = één werkdag na deadline reservatie

Herhaling werkt!

je combinatiekorting bij meerdere inlassingen

onze edities en maximaliseer je zichtbaarheid.

Contacteer Rik Vyncke - Accountmanager Mediaregie

0477 302 132 | Tel. 09 266 15 72 | Rik.vyncke@voka.be

2023
1/2
Deadline
Dubbele
1/1 pagina 1 pagina 1/2
1/4
1
+
1
publireportage (inbegrepen
journalist) 3.590
2.840 euro 2.440 euro 1.450 euro 860 euro
magazine
Gsm
www.voka.be/oost-vlaanderen
Vraag
in

De monetaire geschiedenis blijft zich herhalen

Vijf partijen in de federale regering gooien de ‘rijkentaks’ opnieuw op tafel, als wapen in de strijd tegen inflatie. Dat is zeker niet nieuw. ‘Inflatie en monetaire onteigeningen worden al eeuwenlang gebruikt om de munt te manipuleren’.

Wat hebben de Romeinse denarius en de Amerikaanse dollar gemeen? Geldontwaarding. In het Romeinse rijk was er de zilveren denarius, die in het begin van onze jaartelling met een gewicht van 4,5 gram voor de volle honderd procent uit zilver bestond. Maar al in 64 bracht keizer Nero de zilver inhoud van de munt terug tot 80 procent. Dit waarschijnlijk om de heropbouw na de grote brand van Rome te bekostigen. Latere keizers hebben via bewuste devaluaties de zilver inhoud van de denarius in talrijke monetaire hervormingen geleidelijk verminderd –uiteindelijk verdween de munt uit circulatie. Twintig eeuwen later lijkt de geschiedenis zich te herhalen. De exploderende kosten voor de Amerikaanse oorlog in Vietnam en een duur sociaal programma dwongen president Richard Nixon tot actie. Op 15 augustus 1971 gaf hij de koppeling op van zijn munt aan het goud, tegen een koers van 35 dollar/ounce. De dollar verloor daarop snel waarde ten opzichte van het goud. En daarmee kwam een einde aan de monetaire stabiliteit die westerse wereld gekend had sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

DURE ARBEID, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

Maar in tegenstelling tot de denarius lijkt de Amerikaanse dollar nog lang niet van het toneel te verdwijnen. Integendeel, de munt heeft de wind in de zeilen, en noteert vandaag op zijn sterkste niveau sinds 2002. Daar is een duidelijke verklaring voor. Na de bankencrisis in 2008 hebben de centrale banken een enorme hoeveelheid geld gecreëerd. Sindsdien is de prijs van het geld, de rente, stevig gedaald. De destijds verwachte inflatie bleef uit, omdat we de voorbije jaren in een deflatoire wereld zaten. Vandaag is die sfeer resoluut omgeslagen. Hierin speelt de demografische evolutie een rol in. Het is de eerste maal sinds twee generaties dat er op wereldvlak onvoldoende beschikbare en

mobiliseerbare arbeidskrachten zijn. Tussen nu en 2029 zullen er gemiddeld voor elke honderd mensen tussen de 60 en 66 jaar, die door pensioen de arbeidsmarkt verlaten, slechts 82 mensen tussen de 18 en 25 jaar zijn. Arbeid is dus structureel duurder aan het worden. Dit in combinatie met de fors gestegen energie prijzen en de wereldwijde grondstoffenschaarste door de coronapandemie, de verstoorde logistieke ketens en de oorlog in Oekraïne worden ook de eindproducten duurder. Inflatie en koopkracht staan plots centraal in het maatschappelijk discours.

INTERNATIONALE INFLATIE

De monetaire beleidvoerders, die al een decennium lang de geldkraan wijd open hadden gehouden, beseften hoezeer ze deze inflatiegolf hadden onderschat en hoever ze achter de feiten aanholden. De eerste centrale banken die dit door hadden, waren die in de groeilanden. Zij trokken al in de zomer van vorig jaar de rente op. De FED veranderde pas begin dit jaar zijn discours. De Amerikaanse centrale bank geeft nu duidelijk aan dat ze een serie renteverhogingen plant dit jaar. Bovendien wil ze ook de steunaankopen van obligaties terugdraaien door een deel papier te verkopen. De Amerikaanse rente steeg dan ook erg sterk en het renteverschil tussen dollar en euro liep op. Want in Europa kan de rente bijna niet hoger door de precaire situatie van de overheidsfinanciën in de zwakste schakel van het eurosysteem: Italië. Met een schuld ratio van circa 155 procent van het bnp, een begrotingstekort van zowat 7,2 procent van het bnp (2021) en zijn trage groei is Italië zonder lage rente een vogel voor de kat. De markt weet dat, en dus kan de Europese Centrale Bank onmogelijk op een geloofwaardige manier dreigen met hogere rentes.

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH

Ook de situatie qua afhankelijkheid van grondstoffen is vandaag cruciaal. De explosie

van de grondstoffenprijzen heeft de handels positie van landen met natuurlijke rijkdommen verstevigd. Opnieuw trekken Europa en Japan, die veel energie, metalen en voeding moeten invoeren, aan het kortste eind ten opzichte van de Verenigde Staten, Australië, Noorwegen, en veel groeilanden. Meer nog, in het huidige geo politieke klimaat dreigt de afhankelijkheid van grondstoffen een veel structureler karakter te krijgen. Wederom is de conclusie dat de euro in een nadelige positie verkeert ten opzichte van vele andere munten. Laat u dus zeker niet ver blinden door de waan van de dag. Door zaken als inflatie, devaluatie en ook de rijkentaks in historisch perspectief te bekijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat de geschiedenis zich keer op keer herhaalt. Het is dus belangrijk om vooral de rust te bewaren.

Frederik Cosyns

Senior Wealth Manager

CapitalatWork Foyer Group

Risico’s neemt u beter tijdens het aperitief WEALTH MANAGEMENT | ESTATE PLANNING MEER INFORMATIE VIA CAROLE DENIJS | 09 321 73 40 C.DENIJS@CAPITALATWORK.COM Ga naar capitalatwork.com en maak een afspraak met uw persoonlijke wealth manager. advertentie_70bx115h.indd 4 31/10/18 11:55 Manage your future, put your CapitalatWork We care for you! 62 Meegedeeld

Telex

Philip Peeters nieuwe managing director

Publicarto

Philip Peeters is de nieuwe managing director van reclameregie Publicarto. Hij volgt Patrick Boon op, die blijft zetelen in de raad van bestuur. De nieuwe managing director wil blijven bouwen op de huidige fundamenten: “Publicarto onderscheidt zich van andere regies door haar commerciële dienstverlening te richten op maatschappelijke organisaties met een geëngageerd bereik. Zo bouwen we duurzame relaties tussen sterke merken en specifieke doelgroepen”, vertelt Philip Peeters. “In onze b2b-media focussen we op beslissingnemers van kmo’s en grote bedrijven. Binnen deze niches willen we als regie ook verder groeien en ons marktaandeel in mediabereik vergroten.”

publicarto.be

Publiganda krijgt met Geert Maes nieuwe CEO en eigenaar

Geert Maes neemt de fakkel over van Koen Bogaert en wordt managing director van Publiganda. Het Gentse Publiganda ontwerpt en realiseert sinds 75 jaar commerciële ruimtes: vooral beursstanden, maar ook showrooms, expe rience centers, kantoren, pop-ups en retailruimtes, zowel in binnen- en buitenland.

Geert startte zijn carrière als marketeer bij Viessmann om dan marketingdirecteur te worden bij Wienerberger. Als general manager van FISA tilde hij Batibouw tot ongekende hoogtes om dan beurzen en events op Brussels Expo te leiden. “De cirkel is rond”, aldus Geert Maes, “want de stand van Wienerberger op Batibouw bestelde ik bij … je raadt het al: Publiganda.”

Bij Publiganda zal Geert, samen met het 30-koppige team, verder bouwen aan de ontwikkeling van Publiganda in het postcovidtijd perk. Geert wordt niet enkel CEO, maar neemt samen met de steun van een externe vennoot ook alle aandelen van Koen en Nicole Bogaert over op termijn. “Ik heb altijd gezegd dat ik mijn zaak pas zou overlaten als ik een opvolger vond die beter was dan ik. Met Geert Maes werd deze voorwaarde ingevuld”, lacht Koen Bogaert.

publiganda.be

Belgische specialist in design domotica voor slimme luxewoningen trekt Duits groeikapitaal aan

Basalte (Merelbeke), de ontwikkelaar en producent van gesofisticeerde highend technologieën voor slimme luxewoningen, gaat in zee met het Duitse investeringsfonds EMH Partners. De private equity groep uit München, met 1 miljard euro onder beheer, verwerft een significant minderheidsbelang in Basalte en zal het bedrijf internationaal verder helpen groeien.

Basalte staat garant voor een intuïtief en minimalistisch ontworpen besturingssysteem voor slimme woningen waarmee je o.a. de verlich ting, zonwering, klimaatregeling, muziek of veiligheid in huis centraal kan bedienen. “Voor ons is dit een heel belangrijke stap om ons enorm groeipotentieel te kunnen waarmaken”, zegt Klaas Arnout, oprichter en CEO van Basalte. “De tijd was rijp om een nieuwe fase aan te boren in ons groeiproces en het eerste wereldwijde luxe designmerk in het domein van smart homes te worden.” EMH Partners is als investerings fonds actief in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar investeert nu voor de eerste keer buiten die regio. Hoeveel EMH Partners investeert maken de partijen niet bekend. Oprichters en eigenaars Klaas Arnout en Sandra Maes blijven het bedrijf verder leiden.

basalte.be

tot 10.000 euro voor lokale initiatieven met een hart voor mens en omgeving
Dien je project in voor 8 november. streekfondsoostvlaanderen.be
Philip Peeters, de nieuwe managing director bij Publicarto Geert Maes neemt de fakkel over van Koen Bogaert bij Publiganda
63

Duurzame koplopers

Ecoteam ontketent duurzame revolutie bij AZ Sint-Lucas

Ziekenhuizen vervullen een maatschappelijke rol die niet te onderschatten is, maar op vlak van duurzaamheid staan ze nog voor grote uitdagingen. Ook AZ Sint-Lucas in Gent evolueert al enkele jaren naar een milieubewuste speler. Toen twee verpleegkundigen de kiem legden van een heus ‘ecoteam’, kwam alles in een stroomversnelling. Siska Bruyneel, Eva Decraene en Bjorn Windels maken er nu deel van uit en getuigen over de duurzaamheidsinspanningen die sindsdien vorm kregen.

A ls je er bent, wil je liefst zo snel mogelijk weer gezond buiten wandelen. Hoe dat gebeurt, is voor het merendeel van de mensen bijzaak. Dag en nacht stellen ziekenhuizen alles in het werk om patiënten er bovenop te helpen. In Vlaanderen zijn we gewoon aan een subliem zorgsysteem, koste wat het kost. Die eind afrekening is niet enkel in de geldbuidel te voelen, maar heeft ook zijn impact op duur zaamheid in al zijn facetten. Gelukkig is er een kentering aan de gang die ook Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas niet is ontgaan.

“Na een succesvolle ‘Mei Plasticvrij’campagne op hun eigen afdeling, trokken verpleegkundigen Dina en Justine in 2019 hun stoute schoenen aan en stapten naar het

directiecomité. Ze wilden iets doen om de grote afvalberg aan plastic terug te dringen”, vertelt HR-medewerker Eva Decraene. Het was de start van het ecoteam binnen ons ziekenhuis. Al snel maakten we een plan op met de focus op acties op korte en middel lange termijn waar we zelf impact op hadden. Het directiecomité zette vanaf de start hun schouders onder het initiatief en integreerde enkele zaken die al parallel liepen. Nadat we de duurzaamheidsscan deden van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) goten we alles in een concreet actieplan dat gealigneerd is met onze strategie.”

Maaltijden gered Het ecoteam bestaat uit een vijftiental collega’s. “De twee verpleegkundigen

vormen het hart en krijgen daarnaast hulp vanuit verschillende departementen en collega’s die intrinsiek gemotiveerd zijn om met duurzaamheid aan de slag te gaan”, zegt beleidsadviseur en lid van het directie comité Siska Bruyneel. “We moeten als team goed aanvoelen welke richting we willen uitgaan met onze organisatie, die meer dan 2.500 medewerkers en artsen telt. Dat is niet altijd even gemakkelijk omdat er uiteen lopende belangen spelen.”

Een voorbeeld dat Siska aanhaalt, is de spoedafdeling. “Daar gebruiken ze plastic zakken waarin de spullen van patiënten bijgehouden worden. Overschakelen naar een wasbaar alternatief ligt niet voor de hand omdat er soms ook natte en bebloede kleren

Stap voor stap richting een groen ziekenhuis
TEKST LAURENS FAGARD – FOTO NATHALIE DOLMANS
Siska Bruyneel, Eva Decraene en Bjorn Windels maken deel uit van het ecoteam van AZ Sint-Lucas.
64
Duurzaamheid in het DNA

in de zakken belanden. We brachten al die factoren in rekening en de aankoopdienst deed er een studie over. Vervolgens werd een test uitgevoerd op de spoedafdeling zelf door Justine en haar collega’s. Er werden alterna tieven vooropgesteld, maar de kostprijs was te hoog. Uiteindelijk hebben we beslist om niet over te schakelen. Als je duurzaam wil ondernemen, moet je steeds afwegen tussen de 3 P’s (People, Planet en Prosperity).”

Hoewel er verspreid over het hele ziekenhuis al heel wat acties liepen, is het nu de uitdaging om alles te

Onze automatisch gestuurde zonweringen zorgen al jaren voor strubbelingen maar zijn wel nodig zijn om het energieverbruik te doen dalen

65 Duurzame koplopers

structureren in één plan. “Om ervoor te zorgen dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt, blijft het belangrijk dat medewerkers hun eigen initiatief kunnen lanceren. Zij hebben immers voeling met wat er anders kan. Dit jaar merkte het keukenteam op dat er veel onaangeroerde maaltijden op de afvalberg belanden. Door patiënten die op ontslag gaan op voorhand te vragen of ze nog een maaltijd willen, konden ze op die manier 12.000 euro besparen. Dat budget kunnen we nu besteden aan nieuwe projecten.” In de werkgroep mobiliteit kwamen dan weer heel wat ideeën tot stand om medewerkers die wonen in een straal van 7 tot 15 kilometer tot het werk, op de fiets te krijgen. “We bezorgden hen een soort digitale cheque met daarop de fietsvergoeding die ze op een jaar tijd hadden kunnen verzilveren als ze voor de fiets in plaats van de auto hadden gekozen. Een sensibiliserende actie die volgens ons wel stof tot nadenken geeft. Dankzij de inspanningen van de werkgroep mobiliteit zien we het totaal aantal fietskilometers van onze medewerkers jaar na jaar stijgen”, aldus Eva.

Voor elk wat wils Aangezien AZ Sint-Lucas als ziekenhuis sterk verankerd is in alle geledingen van de maatschappij lijkt het een uitdaging om focus te houden. Maar dat mag volgens Eva geen argument zijn om alles op zijn beloop te laten. ”Jaarlijks is er een netwerkdag waar zo’n honderdtal sleutelfiguren uit onze orga nisatie nadenken over strategische krijtlijnen

en workshops volgen rond bepaalde thema’s zoals veerkracht of duurzaamheid”, vertelt Siska. “Zo proberen we toch in elk van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties impact te hebben. Armoede verminderen is op het eerste gezicht moeilijk aan te pakken, maar we maakten het concreet door een sociaal administratieve dienst op te richten die voor patiënten met minder middelen een afbeta lingsplan op maat samenstelt.”

“Al die duurzaamheidsinspanningen vertalen naar patiëntniveau is wel nog een lastig karwei”, benadrukt Siska. “Tot voor kort kon je op onze website niets terugvinden over duurzaamheid. Nu is dat gelukkig anders. De meeste acties gebeuren immers vaak achter de schermen en dat moeten we nog meer naar buiten brengen. In de focus groepen waar we patiënten bevragen over wat ze belangrijk vinden, komt het thema duurzaamheid vooralsnog niet genoeg aan bod. We beseffen dat het meer en meer een rol zal spelen in de keuze voor een ziekenhuis.”

Strijd tegen tegenstrijdigheden AZ Sint-Lucas wil naast de focus op de patiënt en de medewerker ook een speerpunt maken van energieverbruik. Bjorn Windels, die verantwoordelijk is voor het energie beleid, ziet kansen in de samenwerkingen tussen ziekenhuizen. “Op vlak van energie mogen we toch al enkele pluimen op onze hoed steken, maar we mogen zeker nog niet de pauw gaan uithangen (lacht). Het is bijzonder interessant om te kijken hoe andere spelers uit de sector aan de slag gaan met hun verbruik want alle beetjes helpen. Zeker als je weet dat een ziekenhuis ongeveer evenveel elektriciteit verbruikt als 4.200 gezinnen. In 2021 hebben we gelukkig 22,5% van onze stroom zelf kunnen produceren door onder meer onze 1.000 zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling (WKK).”

Ook in het buitenland zag Bjorn al enkele inspiratiebronnen. “In Nederland is er een ziekenhuis dat alles wat composteerbaar is, via de afvoer verzamelt in een biogasin stallatie.

Dat idee hebben we meteen intern
Door patiënten die op ontslag gaan op voorhand te vragen of ze nog een maaltijd willen, belanden er minder onaangeroerde maaltijden op de afvalberg en bespaarden we dit jaar 12.000 euro
66 Duurzame koplopers

In 2021 kon AZ Sint-Lucas 22,5% van hun stroom zelf produceren door o.a. hun 1.000 zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling (WKK).

afgetoetst. Helaas is de diameter van onze leidingen niet breed genoeg waardoor de omschakeling te veel aanpassingswerken vergt. Het moet praktisch uitvoerbaar zijn en daar zit je soms met tegenstrijdige belangen. Een ander voorbeeld zijn de automatisch gestuurde zonweringen die al jaren voor strubbelingen zorgen maar wel nodig zijn om het energieverbruik te doen dalen. We proberen het gebouw op een aangename temperatuur te houden voor iedereen door de zonwering omlaag te doen, maar dat is voor iemand die wat zon op de kamer wil niet altijd makkelijk uit te leggen.”

De weg naar volledige CO2-neutraliteit is op dit ogenblik nog geplaveid met heel wat obstakels. “Zeker met de prijzenoorlog die nu woedt, is het niet eenvoudig. Je moet als ziekenhuis ook nog financieel gezond blijven. Een gulden middenweg vinden is dus cruciaal. We zijn nu bijvoorbeeld aangesloten op het warmtenet van Gent, het oudste van Vlaanderen. Een groot deel van het jaar gebruiken we de restwarmte van de elek triciteitscentrale van Luminus. Maar in

realiteit zijn de actieve uren van die centrale verminderd naar 20% van de tijd. Dat bete kent dat de ketels voor de resterende 80% aan het draaien zijn enkel om het stadsnet actief te houden. Wat schiet er dan nog over van dat duurzame concept? Het was voor ons de aanleiding om een WKK te plaatsen.”

Uit de Voka-duurzaamheidsscan kwamen nog andere inzichten voort waar het ecoteam nu mee aan de slag gaat. “We hebben te weinig Key Performance Indicatoren (KPI’s) op bepaalde vlakken om te meten of we goed bezig zijn. Daarom gaan we nu onze eigen Green Deal maken zodat we kunnen monitoren

hoe ver we kunnen gaan in het bereiken van doelstellingen”, vertelt Siska. “Dat moet ons in staat stellen om stapsgewijs richting een groen ziekenhuis te evolueren, zonder te veel pauw te zijn (lacht).”

Voka kan ook jou bijstaan om duurzaamheid te verankeren in jouw bedrijf

Neem deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en stel een actieplan op rond de Sustainable Development Goals.

Meer info
67 Duurzame koplopers

Expert

Samen leren, samen groeien

“Leren van gelijkgestemden is de meest krachtige formule”

Een netwerk opbouwen om u tegen te zeggen, sparren met gelijkgezinden over complexe uitdagingen, groeien als ondernemer en als mens. Na Philippe Miclotte en Bart Haghedooren, deze maand twee nieuwe getuigenissen: mentor Camille Meert en deelnemer Jonathan Kesteleyn. Ook zij zijn fan van Voka’s lerende netwerken.

Camille Meert

1. Omschrijf jezelf in een notendop. Ik ben Camille Meert, gepassioneerd en gedreven door mensen en de interne organisatie van een bedrijf. In 2012 startte ik NedWorks (voormalig ‘Bloovi Me’) op, een rekruteringskantoor gespecialiseerd in digitale marketingprofielen. Daarnaast heb ik in 2021 Strictly Human opgericht. Deze onderneming helpt kmo’s de brug te maken tussen hun businessstrategie en hun interne organisatie, hun ‘HR’. Verder ben ik ook hartcoherentiecoach, een (wetenschappelijk bewezen) techniek die de veerkracht versterkt, door zenuwbanen te trainen. Een essentieel onderdeel van zelfleiderschap.

2. Waarom zet je je graag in als mentor voor onze lerende netwerken?

Voor ik NedWorks oprichtte, heb ik steeds in organisaties gewerkt met een zeer sterke cultuur en trainings- en coachingbeleid. Bijleren was voor mij een belangrijke factor om geboeid te blijven in een job. Toen ik NedWorks oprichtte ben ik zelf op zoek gegaan naar alterna tieven om me te blijven voeden met kennis. Leren van gelijkgestem den is de meest krachtige formule. Ook als mentor kan je heel wat opsteken van ondernemers uit andere sectoren en externe sprekers. Daarnaast geniet ik er uiteraard van om mijn kennis en ervaring te delen met anderen en zo mijn steentje bij te dragen in hun groei.

3. Hoe zou je onze lerende netwerken omschrijven in eigen woorden?

Als een groep gelijkgestemden die kracht en steun vinden bij elkaar door op een open manier ervaringen te delen. Het feit dat

68

de groep zelf bepaalt welke onderwerpen aan bod komen tijdens het traject, is zeer waardevol om de sessies zo relevant mogelijk te maken. Er wordt een mix aangeboden van kennis die extern wordt aangeleverd door experten of intern wordt gezocht door het delen van kennis en goede en slechte ervaringen. Maar het is vooral de band die tussen de deelnemers wordt geschept, die zeer waardevol is.

4. Waar zit volgens jou de grootste meerwaarde voor ondernemers?

De tijd die ze zichzelf gunnen om even uit de dagdagelijkse bekom mernissen te stappen. De tijd die ze vrijmaken voor zichzelf, om te leren, te luisteren, te ventileren, plezier te hebben, zich te verrijken met waardevolle relaties. Het feit dat je beseft dat iedere ondernemer wel (vroeg of laat) kampt met dezelfde problemen, geeft een gevoel dat je niet alleen bent.

Jonathan Kesteleyn

1. Omschrijf jezelf in een notendop.

Ik ben Jonathan Kesteleyn, gepassioneerde ondernemer met een lange familiale geschiedenis en roots in de bouwindustrie. In 2016 heb ik het verhaal van Ghent Aggregates gestart: een zelf standige speler in de markt van de grondstoffen voor de bouw- en betonindustrie.

2. Wat was jouw drijfveer om je in te schrijven voor een lerend netwerk?

Eerlijk gezegd had ik meerdere drijfveren. Zo wou ik mijn netwerk uitbreiden en in contact komen met jongere ondernemers die in dezelfde groeifase zitten van hun bedrijf. Dit werkt altijd inspirerend om eigen vragen of puzzels op te lossen. Een echt klankbord buiten je eigen netwerk en wereld, waar je met anderen in vertrouwen van gedachten kan wisselen.

Daarnaast wou ik ook mijn kennis opfrissen en diepgang krijgen in diverse onderwerpen waar we minder in thuis zijn.

3. Hoe zou je onze lerende netwerken omschrijven in eigen woorden?

Een praktisch ingesteld netwerk met een ruime scope aan contacten, onder professionele begeleiding van enthousiaste medewerkers.

4. Hoe waardevol was je deelname?

Elke sessie was waardevol en heeft tot praktische tips en tricks geleid die we hebben geïmplementeerd, nog dienen te implementeren of die aan de basis lagen van nieuwe ideeën. Ook is uit onze groep een miniraad van commissarissen ontstaan waarbij we op geregelde tijdstippen bijeen zullen komen om bij te praten, elkaar praktische vraagstukken voor te leggen en hier een visie of mening op te geven in de hoop elkaar verder te versterken.

Geboeid door deze getuigenis van Jonathan?

Voor elke groeifase waarin je je bevindt, hebben wij groeitrajecten op maat. We luisteren graag naar jouw toekomstplannen en zorgen op basis van een intake gesprek voor het juiste traject. Contacteer Marjolein Haan voor een intakegesprek of neem alvast een kijkje op onze website (QR-code).

Heb je net als Camille zin om een groep van 15 ondernemers te begeleiden gedurende een jaar?

Neem contact op met Céline Vermeeren of registreer je via onderstaande QR-code

marjolein.haan@voka.be
celine.vermeeren@voka.be 69 Expert

Ierland in één oogopslag

HOOFDSTAD

Dublin City (527.612 inwoners) / Dublin City & County (1,3 miljoen inwoners)

OPPERVLAKTE

70.282 km² (= 2,3 x België)

INWONERS

4,92 miljoen

STAATSHOOFD

President Michael D. Higgins

REGERINGSLEIDER

Micheál Martin

TAAL

Engels (voertaal) – Gaelic (Iers)

MUNT Euro

BELANGRIJKE STEDEN Cork (119.230 inwoners), Galway (75.529)

BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP) 426 miljard USD (522 miljard USD in België)

BBP/CAPITA

85.423 USD (45.189 USD in België)

KANSRIJKE SECTOREN

bouwsector (privaat en publiek), farmaceutische sector (ook generische sector), veterinaire geneesmiddelen, voedingssupplementen voor mens en dier, medische technologiesector (medical devices), elektronische onder delen, assemblage computers, software ontwikkeling, online en social gaming, alternatieve energie, windturbines

WERKLOOSHEID

6,0 %

Ierse runderen grazen minstens 220 dagen per jaar buiten waardoor het vlees beter is van smaak.

“Ierland is het weiland van Europa”

Wat meer dan een eeuw geleden begon, is vier generaties later een gevestigde waarde in de Vlaamse vleesindustrie. Good Meat uit Aalter selecteert, importeert en portioneert kwaliteitsvlees vanuit alle hoeken ter wereld, en Ierland in het bijzonder.

“Op het groene eiland zijn alle omstandigheden in het voordeel om het hele jaar door koeien te houden”, weet zaakvoerder Arnold Vanderhaeghe.

TEKST LAURENS FAGARD - FOTO NATHALIE DOLMANS
70 Horizon De binnenkant van het buitenland

N og voor we ons gesprek beginnen, krijg ik een bordje met enkele sappige stukjes vlees voorgeschoteld. “Geregeld proeven is een absolute noodzaak om onze kwaliteit te waarborgen”, steekt zaakvoerder Arnold Vanderhaeghe van wal. “Meteen een van de redenen waarom we al een hele poos bestaan. De oorsprong van ons familiebedrijf gaat terug tot 1907, toen mijn overgrootvader startte als veekoopman in Ieper. Mijn grootvader professionaliseerde de zaak en tastte de Europese import al wat af. Hij leverde voor- en achterkwartieren (onderdelen van het rund, red.) aan slagers in de buurt. Eind jaren zeventig raakte ook mijn vader Patrick als jonge snaak in de ban van de stiel. Hij trok op ontdekkingsreis naar Argentinië om de kneepjes van het vak te leren. Na twee jaar ervaring in een slachthuis, kwam hij terug met een rugzak vol contacten.”

“In die periode werd nog weinig geïmpor teerd vanuit Zuid-Amerika, dus mijn vader zag opportuniteiten. Naast de internationale handel trok hij samen met mijn grootvader op overnametocht. Hij ging op jonge leeftijd vijf slagerijen in het Brusselse aansturen. Dat was niet bepaald zijn ding dus verkocht hij het merendeel, maar behield wel de slagerij in de zijstraat van de Grote Markt en opende een verkooppunt op de Mabru-vroegmarkt in Laken. Restauranthouders verspreid over heel België kwamen langs om hun vlees te kopen, iets wat je je vandaag niet meer kan inbeelden.”

Toen de financiële en economische crisis van 2008 de kop opstak, beslisten wij om een goedkoper segment aan te boren vanuit een nieuwe site in Aalter. “Hij wilde het over een andere boeg gooien en starten met een goedkoop product. Onze focus lag tot dan

Ik werk graag samen met Ieren. Het zijn karakterkoppen die recht door zee zijn.

Je kan ze van stijl een beetje vergelijken met onze noorderburen

altijd op premiumkwaliteit en er was onzeker heid of luxegoederen nog gingen aanslaan. In 2011 startte ik in het bedrijf en niet veel later kwamen we al terug op onze strategie. We blijven ons sindsdien nog altijd richten op het hogere marktsegment, maar zijn gestopt met detailhandel. Momenteel is onze omzet evenredig verdeeld over horeca en retail.”

Eigen kweek met Schots randje

De omschakeling naar retail kwam er volgens Arnold niet toevallig. “De consument wil tegenwoordig thuis een ribeye of côte à l’os eten zoals op restaurant. Het voordeel tegenover concurrenten is dat wij de grote stukken vlees die we importeren, versnijden op maat van de klant. Ook de manier hoe je het product verpakt, is fel veranderd. Met een skin packing machine kan je een stuk vlees netjes presenteren met uitleg over de herkomst. Bovendien is het ook duurzaam

71 Horizon

want de houdbaarheid stijgt aanzienlijk en er is 70% minder plasticfolie aan.”

Intussen zijn de taken tussen Arnold en Patrick ook meer verdeeld. “In 2006 kon mijn vader een boerderij in Veurne op de kop tikken. Daar kweken we sindsdien Belfurn Angus, een ras van eigen kweek. We zijn ooit gestart met 1 dekstier en 20 koeien die afkomstig zijn uit de Schotse Highlands, de bakermat van de befaamde Aberdeen Angus. Vandaag zijn er een 300-tal runderen waarvan we één per week slachten. Het gebeurt vaak dat we klanten op de boerderij rondleiden en tonen hoe we te werk gaan. We leren zelf ook veel bij over hoe bepaalde veevoeders een impact hebben op tal van factoren zoals bijvoorbeeld smaak.”

De import op termijn stelselmatig vervangen door uitsluitend eigen kweek is volgens Arnold een utopie. “Onze Belfurn Angus is echt een visitekaartje. In marketing zie je

wel eens dat men te koop loopt met lokale producten, maar om de volledige Belgische markt met koeien van eigen bodem te bedie nen, is plaats nodig die hier niet is en wel in Ierland”, verzekert Arnold.

Vleesland bij uitste(a)k

Zodra je Dublin verlaat en het platteland intrekt, zie je vooral groene sprieten aan weerszijden van de weg. Iets meer dan drie kwart van het Ierse landbouwareaal bestaat immers uit gras- en weilanden. “Ierland leent zich perfect tot veeteelt door het heuvel achtige terrein. Neerslag loopt beter af waar door de weides droger zijn en de runderen minstens 220 dagen per jaar buiten grazen. Dat is immens veel en ook naar dierenwelzijn toe een belangrijke factor.”

Uiteraard speelt ook smaak een cruciale rol in de selectie van het ras. “Doordat ze zoveel buiten grazen, eten ze automatisch meer gras. Je spreekt dan van rundsvlees dat grass

PAPIER & DATA VERNIETIGEN ARCHIVERING SERVICE POSTKAMER DIGITALISEREN / SCANNEN DOCUMENTEN GOEDERENOPSLAG BOX STORAGE COMPUTERBACK-UPS BEWARING OFFLINE OERSTERKE ARCHIEFDOZEN Slimme kantooroplossingen! Ontdek meer diensten op: www.merak.be © Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen
72 Horizon

Meer dan 90% van het Ierse rundsvlees is afkomstig van een traditionele boerderij.

en zien nauw toe op de kwaliteit van het vlees. De combinatie van die samenwerking en de hoeveelheid grasland maakt dat Ierland als een van de weinige landen ter wereld continuïteit biedt en wij als groot handel het hele jaar door kunnen leveren aan horeca en retail.”

Studiereis

Good Meat importeert sinds 1994 vlees van Ierse oorsprong, maar stond op dat ogenblik nog niet waar ze nu staan, stipt Arnold aan. “Ierland weet dat veeteelt economisch gezien van levensbelang is, dus de voorbije jaren is er veel geprofessionaliseerd. De normen rond onder meer verpakking, dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn enorm aangescherpt en ook de boerderijen maken het tegenwoordig veel tastbaarder. Dat speelt uiteraard in hun voordeel op de wereldmarkt.”

“We werken met zes partners die voornamelijk zijn gelegen rond Wexford en Waterford. Voor Covid bezocht ik hen zo’n vier à vijf keer per jaar samen met mijn vader. Dat is nu wel wat geminderd, maar het blijft belangrijk om voeling te houden met waar het vlees vandaan komt. In de toekomst zouden we zelfs met klanten ter plekke willen gaan om hen nog beter te kunnen benadrukken waarom we voornamelijk voor Ierland kiezen.”

“Ik werk graag samen met Ieren. Het zijn karakterkoppen die recht door zee zijn.

Je kan ze van stijl een beetje vergelijken met onze noorderburen. Ze zijn zeer gedreven, hebben een neus voor zaken en proberen af en toe eens iets uit. Het blijft alleen belangrijk om elkaars eetcultuur goed te begrijpen. Aangezien ze leveren aan veel landen, is het voor hen soms moeilijk om een onderscheid te maken in wat werkt in onze markt of pakweg een opkomend vleesland zoals China.”

Minder maar beter De samenwerking met Ierland blijft voorlopig dus zeker overeind, maar hoe kijkt Arnold naar de maatschappelijke trend waarbij de vleesconsumptie fel vermindert? “Van begin af aan hebben wij van kwaliteitsvol vlees een speerpunt gemaakt. Dat heeft er deels voor gezorgd dat we in omzet bleven stijgen terwijl de vleesindustrie achteruitgaat. Men wil minder maar wel beter vlees eten en het lokale aspect is daarbij belangrijk, zowel in de horeca en in de retail is dat het geval. Die evolutie vind ik zeker niet slecht.”

Ook de technologische vooruitgang met kweekvlees volgt Arnold langs de zijlijn.

“Over de pure, vegetarische vleesvervangers ben ik soms wat kritischer, maar kweek vlees zal zeker zijn plaats verdienen in de toekomst. Momenteel zijn er nog te veel uitdagingen op vlak van duurzaamheid maar wie weet worden dat soort producenten onze leveranciers in de verre toekomst. Als bedrijf moet je op alles een open kijk hebben, wat jouw product ook mag zijn”, besluit hij.

Food & Beverage Community

Deze community brengt bedrijven uit de voedingsindustrie, gaande van producenten tot distributeurs, dichter bij elkaar om op een respectvolle en open manier te streven naar nieuwe inzichten en vernieuwing.

Interesse om aan te sluiten? Laat jouw gegevens achter en wij contacteren jou zo snel mogelijk!

73 Horizon

Laat u eindeloos inspireren door de ko emomenten van Nespresso Professional Flexibele oplossingen met slimme machines, stijlvolle accessoires en recycleerbare capsules. Ontdek hoe ko e het verschil maakt!

LEG DE LAT HOOG, OOK VOOR UW KOFFIE www.nespresso.com/pro - 0800 496 53 * Het Easy O ce Pack bevat een Zenius machine, 300 Nespresso Professional capsules, 12 Nespresso Professional espressokopjes, 12 lungokopjes, een recyclagecontainer en een recyclagezak voor € 399 i.p.v. € 593 - exclusief BTW. Zie voorwaarden op nespresso.com/pro/be/nl/small-o ce-o er. V.U.: O. Perquy, Nespresso België N.V., Birminghamstraat 221 - 1070 Brussel, KBO 0447.875.328.
€593 BTW EXCL €399 * +300 CAPSULES INBEGREPEN NESPRESSO ZENIUS EASY OFFICE ONTDEK ONZE EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN OP MAAT VAN UW BEDRIJF

Vraag het @voka

antwoord

Vraag het?

Wat doet Vraaghet@Voka?

Vraag het?

Ook dit najaar kunnen Voka-leden beroep doen op de dienstverlening van Vraaghet@Voka. Heb je als ondernemer eerstelijnshulp of advies nodig voor je bedrijf? Dan kan je bij Vraaghet@Voka terecht.

Zoek je een klankbord, de juiste con tacten of deskundige ondersteuning bij je ambities en uitdagingen? De experts en ondernemers uit het Voka-netwerk geven je graag eerstelijnsadvies op maat van jouw bedrijf. Zo haal je de kennis en ervaring van meer dan 3.000 zakenrelaties in huis. Een slimme manier van handelen, als je het ons vraagt. Binnen de 24 uur ontvang je een antwoord van ons.

Onze twee dienstpijlers

Enerzijds kan je eerstelijnsadviesvragen stellen die behartigd worden door ons intern en extern netwerk. Anderzijds zijn er de net werkvragen. Stel jouw vraag aan ons netwerk van meer dan 3.000 leden wanneer je op zoek bent naar een klankbord of partner om mee te sparren over jouw specifieke uitdaging. Deze vragen nemen we tweewekelijks op in onze Netwerkmail.

In 2021 ontvingen we 950 vragen van onze leden via Vraaghet@Voka.

FAQ

Ook via de FAQ kan je heel wat antwoor den terugvinden op vaak gestelde vragen. Navigeer door thema’s zoals HR, finance, fiscaliteit en subsidies, maar ook innovatie en digitalisering. Gezien de huidige energiecrisis

stelden we bovendien een energie FAQ op die terug te vinden is via deze QR-code.

Netwerkmail

Ontvang jij ook graag de 2-wekelijkse Netwerkmail waarin leden vragen stellen en zo andere leden op weg helpen? Abonneer je dan op de Netwerkmail via onderstaande QR-code.

KEY CIJFER 1

In 2021 hebben we 950 vragen ontvangen en beantwoord.

KEY CIJFER 2

De top 3 domeinen waarover de meeste vragen gesteld worden

Arbeidsmarkt

Starten

Financieel & Fiscaal

Andere belangrijke thema’s zijn: innovatie & digitalisering, internationalisering en energie.

Heb je een vraag voor Voka Oost-Vlaanderen en haar netwerk?

Stuur je vraag dan naar ikvraaghet@voka.be of stel je vraag via onderstaande QR-code.

1.
2.
3.
75
?
Het
zit in je netwerk

Energy as a Service: juridische modellen in volle ontwikkeling

Duurzame investeringen inzake onroerend goed brengen vaak omvangrijke kosten met zich mee. Vandaar de sterke opgang van leveranciers van energiebesparende installaties (warmtesystemen, zonnepanelen, verlichting, etc.) die hun producten aanbieden als dienst (‘product / energy as a service’), waarbij de gebruiker geen (of niet onmiddellijk) eigenaar wordt van de installatie, maar deze ter beschikking krijgt tegen betaling van een periodieke vergoeding. Vaak voorziet de overeenkomst dat de gebruiker op het einde van het contract de installatie kan verwerven. De leverancier staat tijdens de looptijd van het contract doorgaans in voor het onderhoud ervan. Ook op de particuliere markt krijgen dergelijke structuren meer en meer ingang.

Meerdere juridische modellen zijn denkbaar, waaronder financiële leasing (on balance), operationele leasing (off balance) of huurkoop.

BESCHERMING VAN HET EIGENDOMSRECHT

Gezien in deze modellen de installaties worden geïnstalleerd bij de eindgebruiker, maar de leverancier doorgaans eigenaar blijft, is het van belang het eigendomsrecht van de leverancier te beschermen. Het risico bestaat immers dat de verhuurde installatie haar roerend karakter zal verliezen. Hierdoor zou de eigendom van de installatie overgaan op de eigenaar van het onroerend goed ten gevolge van natrekking.

Het vestigen van een recht van opstal ten voordele van de leverancier (al dan niet onderhands) kan aangewezen zijn om dit te vermijden. Hierdoor worden de eigen domsrechten tijdelijk gesplitst. De huurder/ opstalgever blijft eigenaar van het onroerend goed. De leverancier behoudt als verhuurder/ opstalhouder gedurende de duurtijd van het opstalrecht de volle eigendom van de installatie. Voor zonnepanelen wordt vaak met deze structuur gewerkt.

Voor installaties in het gebouw (bv. HVAC installaties) is een opstalrecht minder geschikt. Hier kan het wenselijk zijn om de voornaamste

schuldeisers van de gebruiker van de installatie in kennis te stellen van de opzet, zodat zij niet ter goeder trouw kunnen stellen niet op de hoogte te zijn van de eigendomstitel van de leverancier. Daarnaast is het aanbrengen van zichtbare kenmerken (bv. ‘eigendomsplaatjes’) aan de installatie aanbevolen om zo te duiden dat de installatie eigendom is van de leverancier. Ook een inschrijving in het pandregister kan een oplossing bieden.

GEVOLGEN OVERDRACHT EIGENDOM AAN DERDEN

Gezien de installaties doorgaans onlosma kelijk verbonden zijn met het gebouw, is het voor beide partijen van belang te voorzien in de gevolgen wanneer de eigendom van het onroerend goed (of het gebruik ervan, indien de huurder van het pand de installaties heeft geplaatst) zou worden overgedragen aan een derde. Zo heeft de leverancier er belang bij dat de installaties blijvend worden gebruikt, zodat de door hem gedane investering wordt terug betaald en heeft ook de gebruiker er belang bij niet gehouden te zijn aan verplichtingen met betrekking tot installaties van een pand dat hij niet langer betrekt.

INCENTIVES EN TEGEMOETKOMINGEN

Zowel voor de gebruiker als voor de leve rancier van de installaties is het van belang

na te gaan of en voor welke incentives en tegemoetkomingen hij in aanmerking komt, teneinde een zicht te hebben op het volledige economische plaatje.

Het juridische model zal hierin vaak leidinggevend zijn. Zo kan een gebruiker van een installatie geen gebruik maken van een investeringsaftrek, indien de investering niet op haar balans staat. De fiscale impact voor elke partij moet derhalve mee in overweging genomen worden om te beoordelen welke opzet het meest wenselijk is.

Het belang van dergelijke modellen zal enkel maar toenemen. Hierbij zullen nog meer complexe samenwerkingsstructuren ontstaan, waarbij ook de overheid, finan ciële partijen, investeringsvehikels (ESCO), energieleveranciers en investeerders betrokken zijn en waarvoor het regelgevend kader nog in volle ontwikkeling is.

Katrien Willoqué, kwilloque@deloitte.com

76 Meegedeeld

Telex

Sweco en RK-TEC gaan samen in zee

Ingenieursbureau Sweco heeft een zogenaamd Share Purchase Agreement met RK-TEC afgesloten. Dit bedrijf werkt vooral voor de farmasector en is gespecialiseerd in automatisering & digitalisering, elektriciteit en beveiliging. Door samen te gaan versterken ze hun kwalitatief expertise aanbod in België.

Erwin Malcorps, managing director van Sweco Belgium: “De activiteiten, disciplines en klantenprofielen van Sweco en RK-TEC vullen elkaar mooi aan. Qua operationele werking en aanwezigheid versterken we elkaar. RK-TEC heeft een sterke reputatie in de Waalse en Brusselse markt voor innovatieve projecten van hoge kwaliteit. Samen groeit onze portfolio met een groot aantal interessante projecten die we kunnen inzetten bij onze farmaceutische en industriële klanten. Er zitten vele mogelijke kruisbestuivingen in de pipeline die onze business en ons marktaandeel significant zullen doen groeien.”

swecobelgium.be

Van links naar rechts: Diederik Van Der Linden (Director Pharma, Sweco Belgium), Sebastien Vercruysse (Key Account Director, RK-TEC), Roland Khalil (CEO RK-TEC), Erwin Malcorps (Managing Director, Sweco Belgium), Vicky De Bollen (Director Finance, Facility & Legal, Sweco Belgium) en Charlotte Huart (Legal Counsel, Sweco Belgium)

Easi bevestigt groeiambities met overname Switchpoint

IT-dienstverlener Easi, 480 medewerkers sterk, zet zijn expansie voort met zijn derde grote overname in negen maanden. Deze overname bevestigt de snelle groei van het Belgische IT-bedrijf en voegt meer dan 20 jaar ervaring in IT/OT-beveiliging toe.

Met de overname van de IT-beveiligingsspecialist Switchpoint versterkt Easi zijn bestaande cybersecurityafdeling met een speler die jarenlange expertise in het veld heeft opgebouwd. Thomas Van Eeckhout, CEO van Easi: “Deze overname kadert in onze ambitie om een toonaan gevende speler te worden in het Belgische cybersecurity landschap. Onze gecombineerde expertise zal ons een nog sterkere marktpositie garanderen.”

easi.net - switchpoint.be

Bij Van Cauter Multitechnieken kan u terecht voor advies betreffende totaaloplossingen op maat op vlak van elektriciteit, HVAC en beveiligingsinstallaties. Keiberg 74 - 9340 Lede 053 83 13 38 info@vancauter.com Algemene elektrotechnieken HVAC Beveiligingsinstallaties Onderhoudsdienst www.vancauter.com
© Faye Pynaert Michel Nys (Switchpoint) en Thomas Van Eeckhout (Easi)
77

Binnenkort bij Voka

jouw kansenplanner

Agenda

Netwerking

02.11.2022

Breakfast Club - What’s new in Design & the Manufacturing Industry?

Voor en door jonge ondernemers – vijf pitchers –vijf slides – vijf minuten

GENT GRATIS

09.11.2022

Netwekkers

Te gast bij Land Rover Szrek in Zele

ZELE GRATIS

17.11.2022

Voka Visit

Ontdek hoe de producten van Biotalys gewassen op een biologische manier beschermen tegen ziekten en plagen.

GENT GRATIS

Lobby

Voka Politica

Ga in gesprek met lokaal bestuur en leer andere bedrijven uit jouw gemeente kennen

GRATIS 26.10.2022

HAMME 26.10.2022

GENT 21.11.2022 ZWIJNAARDE

29.11.2022

Plato Develop Advanced

Heb je al één of meerdere Plato-trajecten achter de rug en ben je klaar voor de volgende stap?

€ 1.250

HUMAN RESOURCES & TALENT

24.10.2022

Lerend netwerk Recruiters & Talent Acquisition Managers

Een community die zich ontfermt over de uitdagingen rond recruitment in de terug naderende ‘war for talent’.

Opleidingen / lerende netwerken en infosessies 24.11.2022

Trainersdag 2022 najaar

Interesse om een opleiding te geven binnen het netwerk van Voka Oost-Vlaanderen?

GENT GRATIS

FINANCE 22.11.2022

BTW Class

Noteer alvast de data van onze nieuwjaarsrecepties:

* 21.12.2022

PROVINCIALE EINDEJAARSRECEPTIE Universiteitsforum Gent

* 12.01.2023

REGIO VLAAMSE

ARDENNEN-LEIESTREEK Bedrijfsgebouwen Willy Naessens

* 19.01.2023

REGIO DENDERMONDE

* 26.01.2023 REGIO AALST

Schrijf in voor 17 oktober 2022 en geniet van de vroegboekkorting

Fiscale controles - trends op vlak van btw en directe belastingen ON- EN OFFLINE (OOSTKAMP) € 190

GROEI 17.11.2022

Plato Vennoten

Spar met medevennoten over je uitdagingen met gelijkgezinde ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten

€ 1.250 per vennoot 24.11.2022

Plato Develop

Spar over je uitdagingen met collegaondernemers die tussen de 15 en 40 medewerkers hebben.

GENT € 825

25.10.2022

Interne mobiliteit

Hoe betrek je je medewerkers in het vormgeven van hun job?

GENT € 190 28.10.2022

Lerend netwerk HR-managers

& HR business partners uit jonge en snelgroeiende bedrijven

Community die zich buigt over HR-uitdagingen

GENT € 825

15.11.2022

Lerend netwerk HR-directors

Community voor HR-directors van toonaangevende, al dan niet internationaal actieve, bedrijven,

GENT € 825

22.11.2022

Succesvol en gericht online rekruteren

Pak de juiste dingen aan en rekruteer gericht online.

€ 1.250

GENT € 190

78

INNOVATIE & DIGITALISERING

24.10.2022

Innovatiecultuur 2022

Creëer de beste innovatiecultuur in jouw onderneming.

GENT

25.10.2022

€ 550

Digital Change Management

Hoe change management je helpt bij de implementatie van digitale tools.

GENT € 550

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

10.11.2022

Mercurio Go International 4 Services

Groeibegeleidingstraject met focus op een doelgerichte én doeltreffende strategie om (extra) marktaandeel in het buitenland te verwerven.

GENT € 1.000

24.11.2022

Week Internationaal

Ondernemen: Zakendoen met Zwitserland

Infosessie over handel drijven met en ondernemen in Zwitserland i.s.m. FIT

GENT GRATIS

OVERDRACHT & OVERNAME

09.11.2022

De Wissel: Inspiratiesessies rond bedrijfsoverdracht en -overname

We informeren jou over het overnameproces en laten jou kennismaken met ondernemers die een overname of overdracht hebben doorgemaakt en hun verhaal.

GRATIS

22.11.2022

Groeien door overname

Heb je sterke groeiambities, die je voornamelijk wil realiseren door één of meerdere overnames?

SALES & MARKETING

24.11.2022

Strategische marketing

Stap voor stap op weg naar een klantgericht marketing beleid.

GENT

24.11.2022

Onderhandelen tot een deal

Ontdek hoe je prospect onmiddellijk te overtuigen en wat de kortste weg naar een deal is.

AALST

€ 550

€ 400

€ 550 PRODUCTIE 26.10.2022

GENT

Lerend netwerk Supply Chain Management

Deel kennis en ervaring rond logistiek en supply chain in een high level peer-to-peer groep van supply chain en logistieke managers.

€ 825 27.10.2022

Community Multinationals

Lerend netwerk voor general managers van internationale multinationals met HQ buiten België.

GENT

€ 990

STRATEGIE, ORGANISATIE & LEIDERSCHAP 27.10.2022

MBA Highlights 2022-2023

Exclusieve opleidingsreeks i.s.m. Solvay Brussels School of Economics and Management rond ondernemerschap en management.

€ 9.000

16.11.2022

Presentatietraining met Wim De Vilder

Optimaliseer jouw presentatieskills tijdens deze praktische opleiding.

GENT € 360

Meer informatie kan je vinden op onze website via deze QR-code

* de vermelde prijzen zijn enkel voor leden en exclusief btw.

79

De politieke spreidstand

In 2024 hebben we de ‘moeder van alle verkiezingen’ met zowel Europese, Vlaamse , federale, provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Meteen ook een mooi amalgaam van alle overheidsniveaus die ons land rijk is.

Welke partijen zullen het goed doen, welke minder? De zenuwachtigheid groeit, de voorakkoorden worden – zeker op gemeentelijk vlak – al duchtig besproken zodat er van collegiaal bestuur door de huidige coalitie veelal niet veel meer overblijft. De eerste helft van de legislatuur moeten de coalitiepartners elkaar nog vinden, de tweede helft is men de volgende verkiezingen aan het voorbereiden. Daar tussenin is er tijd voor goed bestuur, zou je enigszins ironisch kunnen stellen.

Een veelgehoorde motivatie als een partij het slecht doet in de peilingen is “de spreidstand tussen de verschillende kiezersgroepen die de partij beoogt, is te groot”. Ik denk net het omgekeerde. Het zijn de partijen die een stevige spreid stand aankunnen, die het sterkste verkiezingsresultaat neerzetten. Niet onlogisch, hoe breder de spreidstand, hoe meer kiezers je kan halen.

Maar een stevige spreidstand houdt ook het risico in dat je wankelt, te weinig stabiel bent. Te veel standpunten probeert te verenigen waardoor het niet meer duidelijk is waarvoor je staat. Elke partij heeft met een vorm van spreidstand te maken, soms lukt dit beter dan anders, soms lijkt het een onmogelijke opgave. Mijn stelling: het succes van de spreidstand van een partij bepaalt het succes van haar verkiezingsresultaat.

Laat ons even de spreidstanden van onze (Vlaamse) partijen overlopen, zoals ze zich in de loop der jaren in min of meerdere mate voordoen. Vooruit heeft het gesyndiceerde arbeiderspubliek en de sociaal bewogen progressieve intelligentsia. Open VLD heeft de zelfstandigen en ondernemers voor wie de vrije markt en weinig overheid centraal staan maar ook de ethisch progressieve flank die sociale correcties op het vrije marktmechanisme bepleit. Groen heeft de anders-gaan-leven-geitenwollen-sokken flank en de etatistische kiezers – vooral ambtenaren – die stellen dat de overheid de samenleving moet sturen. NV-A heeft de Vlaamsgezinde kiezer en de hardwerkende Vlaming. Vele jaren hoorden ook de ondernemers hierbij, maar deze lijken de laatste tijd wat uit het oog verloren. Vlaams Belang groepeert de kiezers die immigratie als oorzaak van alle kwaad zien en ook lager opgeleide m/v; over onder nemers hoor je deze partij geen goed woord meer zeggen. CD&V groepeerde vroeger alles en iedereen, maar is nu hopeloos op zoek om daar nog iets van over te houden, met de landbouwers en nog een fractie van de ACV’ers zal het niet lukken. PvdA is eerder monolitisch, alhoewel Hedebouw toch lonkt naar de meer intellectuele middenklasse kiezer naast het extreem travaillistische publiek, waarvan een belangrijk deel bij mensen die eigenlijk niet werken en het ook niet van plan lijken.

Soms valt de flank van de ene partij samen met de flank van de andere partij. Net daar zit de grootste winst, als je die tijdens de verkiezingen naar jouw partij kan overhevelen. Maar ook het grootste verlies als het niet lukt. Verder vraag ik me af hoe bewust of toevallig bepaalde verschuivingen zijn qua interesse en inzet voor een bepaald doelpubliek. Soms lijkt het charisma van een persoon of een sterke marketingcampagne meer bepalend dan de concrete stellingnames die een partij doet om potentiële kiezers groepen aan zich te binden. Figuren als Dehaene, Verhofstadt, Stevaert, Leterme, De Wever, Rousseau, … slaagden gedurende een periode verschillende soorten kiezers te verenigen, maar zien doorgaans dit effect ook weer wegvlieden.

Conclusie is dat het politiek bedrijf boeiend en beweeglijk is, maar ook onvoorspelbaar en volatiel. Combinaties die een bepaalde periode de sleutel tot succes lijken, worden daarna weer problematisch. Als reactie redeneren politici op korte termijn en nemen ze beslissingen in het licht van hoe dit het stemgedrag in de volgende verkiezingen kan beïnvloeden.

Het succes van de spreidstand van een partij bepaalt het succes van haar verkiezingsresultaat

Met Voka hebben we dikwijls de indruk dat wij op veel langere termijn denken dan de politici die de beslis singen moeten nemen. Maar toch is onze democra tie – indachtig de woorden van Churchill – the worst form of government, except for all the others that have been tried.

GEERT
MOERMAN gedelegeerd bestuurderVoka Oost-Vlaanderen 80 Last post Geert Moerman (her)denkt

Voka bedankt zijn partners

Your grains are in good hands Euro-Silo NV www.eurosilo.be info@eurosilo.be T +32 9 251 21 41 Sifferdok John Kennedylaan 19 9000 Gent Port number 0965A Rodenhuizedok Pleitstraat 3 9042 Gent Port number 4750A Euro-Silo, gelegen in de haven van Gent, is een toonaangevend op- en overslagbedrijf voor granen, zaden en derivaten.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.