2019-12-VM-Ondernemers

Page 1

IN DE

BRUSSELSE METROPOOL JAARGANG 6

DECEMBER 2019

2 Vlaamse regering laat Brussel niet los 7 Geen plaats voor seksisme 15 Deelkantoren in de lift

Roland Cracco, CEO Interparking

“Brussel knijpt zijn levensaders dicht”


The Internet of Things (IoT@ISS) platform

IoT (Internet of Things) betekent dat we live data verzamelen via sensoren en mobiele applicaties. Zo krijgen we steeds nieuwe inzichten over het gebouwgebruik. Dankzij kwalitatieve data kunnen we onze dienstverlening aanpassen aan het reĂŤle gebruik van het gebouw en de (werk) ervaring en de tevredenheid van de eindgebruikers verhogen. Met IoT garandeert ISS dus een efficiĂŤntere inzet van middelen en optimalisatie van de user experience.

Facility Services

Catering

Cleaning

Support Services


EDITO

INHOUD

Doorbreken in 2020 Het afgelopen jaar stond bol van uitdagingen en onzekerheden. Internationale handelsconflicten, een telkens weer uitgestelde Brexit, sociale onrust in nieuwe groeilanden, een sputterende Duitse locomotief … De economische wind zat niet mee, en in eigen land kwam daar de politieke stand still bij na de stembusslag. Ook voor 2020 kondigt de internationale omgeving zich nog altijd onzeker aan. Als kleine, open economie is ons land in aanzienlijke mate de speelbal van de internationale conjunctuur. En de kans is groot dat die blijft tegenzitten. Dat neemt niet weg dat we zelf alle zeilen kunnen bijzetten om kansen voor onze ondernemingen te creëren. We staan aan het begin van de legislatuur, het momentum om krachtig beleid te voeren vanuit een langetermijnvisie. We moeten nu zaaien om maximaal te oogsten wanneer de internationale conjunctuur opveert. In de Brusselse metropool kan in 2020 de basis worden gelegd voor een groeiversnelling over de komende 10 jaar, door aanslepende projecten eindelijk aan te pakken en doorbraken te realiseren. Er zijn de grote mobiliteitswerven, zoals de Ring, waar 2020 een kaderakkoord moet opleveren tussen Brussel en Vlaanderen over modaliteiten, timing en afstemming van werven. Met oog voor een intermodale aanpak, waarin de auto, openbaar vervoer of fiets complementair zijn. Er is verder het dossier van de luchthaven, waarin de federale regering, eens gevormd, een doorbraak dient te realiseren in overleg met de gewesten. Deze economische motor moet nieuwe kansen krijgen in plaats van af te remmen. Andere aanslepende projecten waarvoor 2020 het jaar van de doorbraak moet worden, betreffen de ontwikkeling van nieuwe economische attractiepolen. We denken aan de herontwikkeling van de Heizelvlakte als pool voor (zaken)toerisme, de ontwikkeling van de terreinen van Schaarbeek-Vorming en de aanpalende BUDA-zone langs het kanaal voor logistiek en circulaire economie, de omvorming van de Reyerssite tot een mediacluster, en

de uitbouw van een Europese boulevard van kennisbedrijven en hoofdkantoren langs de as Brussel-Evere-Zaventem. Het volgende jaar kan ook de basis worden gelegd om de Brusselse metropool als smart city in een stroomversnelling te brengen, met de uitrol van 5G. Het Brusselse Gewest heeft hier een belangrijke sleutel in handen, met de stralingsnormen en vergunningen voor zendmasten. Verder is de federale overheid samen met de gewesten aan zet voor de veiling van frequenties. Ook de kans om het centrum te worden voor elektrische mobiliteit dient gegrepen te worden, onder andere door een netwerk van laadpalen. Onze overheden kunnen wel degelijk het verschil maken, over alle internationale conjunctuurgolven heen. Nu het verkiezingsjaar achter de rug is, kan er volop gewerkt worden aan doorbraken. Onze bedrijven staan klaar om hier op in te spelen met nieuwe investeringen en jobs. Maar ze vragen wel perspectief! En medewerkers natuurlijk, om mee de schouders te zetten onder hun projecten. Ook daar kunnen onze overheden zorgen voor doorbraken, meer specifiek in de ontwikkeling en activering van talent. Positief is alvast dat de Brusselse overheid gaat voor strategische investeringen, vooral in mobiliteit. Maar zoals een goede huisvader, of een degelijke bedrijfsleider, moet ze wel zorgen dat schulden niet de pan uit swingen. Daar zijn ernstige twijfels over gerezen. Investeren in de toekomst met behoud van een budgettair evenwicht, dat vergt moeilijke keuzes. Die keuzes maken, dat is ook een dwingende opdracht voor de vele overheden actief in dit land, en zeker in Brussel.

Brussel in het Vlaamse regeerakkoord

2

Brusselse werkzoekenden voor Vlaamse vacatures

3

BMW Brussels, verbonden met de grootstad

4

Politici op stage bij bedrijven

5

Komt de betaalbaarheid van wonen in gevaar?

6

Geen plaats voor seksisme in Brussel

7

Interview met Roland Cracco, CEO Interparking

8

Hoe u verzekeren tegen cyberaanvallen?

10

Het ‘Deense model’ voor Vlaanderen

11

Australië klaar voor meer zaken met EU

11

Kaaitheater geeft ondernemers creatief bad

13

Najaarslunch met Elke Van den Brandt

14

Vastgoedclub bezoekt deelkantoren Fosbury & Sons

15

Effectentaks geannuleerd, what’s next ?

16

Agenda

17

Structurele partners

COLOFON Op de cover: Roland Cracco, CEO Interparking Copyright: Chak Lopez Voka Metropolitan vzw Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 23 www.voka.be/metropolitan info@vokametropolitan.be Redactie Jan Van Doren, hoofdredacteur, jan.vandoren@voka.be Werkten mee aan dit nummer: Rachida Bou M’Barek, Steve Vanhorebeek Eindredactie Comith Ontwerp & druk artoos group Publiciteit Jan Van Doren, jan.vandoren@voka.be Verantwoordelijke uitgever Kris Cloots, i.o.v. Voka vzw Koningsstraat 154-158 - 1000 Brussel

Kris Cloots Voorzitter Voka Metropolitan

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

1


Brussel in het Vlaamse regeerakkoord “Vlaanderen laat Brussel niet los.” Het is de gekende slogan, die we ook in het Vlaamse regeerakkoord van de regering-Jambon terugvinden. Het regeerakkoord bevat tal van positieve intenties en acties die de Brusselse noden ondersteunen en de band met Vlaanderen versterken. Maar het blijft afwachten of de Vlaamse en Brusselse regering tot een productieve samenwerking komen. Tekst: Jan Van Doren

Met de raad van bestuur hebben we het Vlaamse regeerakkoord getoetst aan de prioriteiten uit het verkiezingsmemorandum van Voka Metropolitan. We geven eerst een kort overzicht van de positieve punten, voor elk van onze prioriteiten, en daarna de aandachtspunten. Globaal is de balans positief, maar bepaalde bekommernissen zijn sterk op te volgen. Internationale hotspot • Erkenning van de internationale functie van Brussel en de wederzijdse economische banden. • Erkenning van de luchthaven van Zaventem als economische motor, met de intentie voor een vliegwet die rechtszekerheid brengt; maar de gekende stellingen over de problematiek van lawaaihinder worden herbevestigd. Toegankelijke metropool • Herbevestiging van de voortgang met de werken aan de Ring. • Algemeen voornemen voor aanleg

overstapparkings in Vlaams-Brabant, om de pendeltijd richting Brussel te verminderen. Iedereen aan de slag • Verdere investering in mobiliteit van Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen, door samenwerking tussen VDAB en Actiris. • Verdere investering in opleidingen Nederlands en inburgering; inburgeringscursussen in Brussel worden gratis. • Investeringen in het onderwijs in Brussel blijven op peil; de Brussel-norm wordt herbevestigd. • Meer samenwerking met het Franstalige onderwijs in Brussel, door o.a. uitwisselingen tussen leerkrachten. Bestuurlijke organisatie • Dialoog en samenwerking met Brussels Gewest over regionale materies als mobiliteit, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt.

De Vlaamse regering-Jambon 1 (van l. naar r.): Wouter Beke, Lydia Peeters, Jan Jambon, Matthias Diependaele, Ben Weyts, Zuhal Demir, Benjamin Dalle, Hilde Crevits en Bart Somers.

2

• Meer samenwerking met Brusselse gemeenten en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Aandachtspunten • Luchthaven: onduidelijke visie over de ontwikkeling van de luchthaven op lange termijn, als basis voor passende acties; ruimte voor een compromis in het overleg met Brussel, van beide kanten? • Werken aan de Ring: onduidelijkheid over de timing, zowel voor de tramlijnen als de Ring zelf, en over de budgetten; om snelheid te kunnen maken is er een kaderakkoord nodig met het Brussels Gewest. • Interregionale arbeidsmarkt: nood aan een uitgesproken ambitie over de toeleiding van Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen in het kader van een nieuw samenwerkingsakkoord VDAB-Actiris; de lat moet voldoende hoog liggen, met jaarlijks minstens 2.500 bijkomende Brusselaars aan de slag in Vlaanderen. • Interregionale ruimtelijke planning: geen vermelding over visie en plannen voor grote ruimtelijke ontwikkelingen in de Rand, zoals de geplande shoppingcentra, logistieke zones langs het kanaal, ontwikkeling van campussen voor kennisdiensten en hoofdkantoren op de verbindingsas Brussel-luchthaven. • Onderwijs in Brussel: besparingsplannen in het onderwijs; hoe meer kostenefficiëntie realiseren zonder de nood aan bijkomende onderwijscapaciteit te negeren? Een samenwerking met de Franse Gemeenschap, om bv. infrastructuur te delen of leerkrachten uit te wisselen, kan helpen. • Bestuurlijke organisatie: geen inhoudelijke stelling over de nood aan institutionele hervormingen, vooral rond het Brusselse bestuurlijke model; moet nochtans worden aangepakt.


Brusselse werkzoekenden voor Vlaamse vacatures ‘Samen Grenzen Verleggen’. Onder deze titel bracht VDAB-Brussel zijn partners en bedrijven uit de Vlaamse Rand bij elkaar op donderdag 24 oktober. VDAB-Brussel is op zoek naar vacatures bij bedrijven in de Rand. Samen bekeken we de opportuniteiten en knelpunten. Tekst: Steve Vanhorebeek - Foto: VDAB-Brussel

Voka Vlaams-Brabant en Metropolitan toe dat VDAB-Brussel samen met zijn partners verder wil inzetten op deze taalopleidingen.

Steve Vanhorebeek, arbeidsmarktexpert bij Voka, geeft toelichting aan de partners van VDAB-Brussel over de toeleiding van Brusselaars naar jobs in Vlaanderen.

VDAB-Brussel brengt jaarlijks al zijn partners bij elkaar. Dat zijn de vele vzw’s waaraan VDAB opleidings- en bemiddelingstrajecten uitbesteedt. Ditmaal waren ook bedrijven uitgenodigd om hun verwachtingen te formuleren. De locatie werd symbolisch gekozen, Living Tomorrow in Vilvoorde, vlakbij Brussel maar wel in Vlaams-Brabant. In het Brussels Gewest zijn er meer dan tien laaggeschoolde werkzoekenden per vacature. Als we de populatie van de Brusselse rand en de daar aanwezige vacatures meetellen, komen we aan ongeveer vijf werkzoekenden per vacature. Dit creëert natuurlijk kansen, zowel voor die werkzoekenden als voor de bedrijven in de Rand. Met Voka Metropolitan en Voka VlaamsBrabant willen onze bedrijven zowel VDAB als zijn partners daarover sensibiliseren. In Vlaams-Brabant is men hopeloos op zoek naar kandidaten. Dus we roepen VDAB-Brussel en co op om niet alleen naar bedrijven in de Rand maar ook wat verderaf in Vlaams Brabant te kijken. Cruciaal hierbij is wel dat we als werkgevers inzien dat mensen zelf mee opleiden

op de werkvloer een must is om vacatures ingevuld te krijgen. Mobiliteit en taalkennis Om de arbeidsmobiliteit op gang te brengen moet er natuurlijk een vlotte bereikbaarheid zijn tussen de twee gewesten. Het blijft een van de vaak ingeroepen barrières om de stap te zetten. Het openbaar vervoer is in België inderdaad versnipperd, maar we merken wel een betere samenwerking tussen MIVB, De Lijn en de NMBS. Ondertussen komen er heel wat fietssnelwegen bij. Er zijn zeker nog uitdagingen, alles kan en moet beter, maar we mogen ons hier niet blijven achter verstoppen. Er pendelen dagelijks bijna 120.000 mensen uit Vlaams-Brabant naar Brussel. Er is eigenlijk geen reden waarom voor een ander soort vacatures de omgekeerde beweging niet zou kunnen worden gemaakt. De tweede grote uitdaging is de taal. Grote, internationale bedrijven hanteren vaak het Engels als voertaal. Daarnaast blijft een basiskennis van het Nederlands voor een bedrijf in VlaamsBrabant essentieel. Daarom juichen

Opleiding op maat Verder is het zaak om het aanbod van de opleidingen door VDAB en de partners af te stemmen op de noden van de bedrijven. Dit kwam sterk aan bod tijdens deze partnerdag. VDAB nodigde Voka Metropolitan en Voka Vlaams-Brabant uit om samen met enkele bedrijven te sparren over hoe de inhoud van die opleidingen beter kan. Zo was onder andere Eddy Vos, CEO van Victory, aanwezig om de uitdagingen in de IT-sector mee te bespreken. Tania De Greef van Rotra Trans speelde feedbackmuur voor de opleidingen logistiek en Anja Pelgrims van Kim’s Chocolates was aanwezig voor de voedingsindustrie. De deelnemers stelden de werkwijze met workshops sterk op prijs. Meer info: Steve Vanhorebeek, arbeidsmarktexpert bij Voka Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan. Steve.Vanhorebeek@voka.be – 0473 80 91 44 JOBS VOOR BRUSSELAARS OP DE LUCHTHAVEN Honderden Brusselse werkzoekenden vonden hun weg naar de Jobbeurs voor luchthavenjobs die Aviato organiseerde in Vilvoorde op 25 november. Aviato is een samenwerking van o.a. BAC, VDAB, Actiris, POM Vlaams Brabant, Voka en BECI, met als missie Brusselse werkzoekenden naar jobs op de luchthaven te krijgen. Aviato richtte onlangs samen met Brussels Airport Company de Aviato Academy op, een centraal platform voor alle trainingen en opleidingen voor jobs in de luchthavensector. Meer info: www.aviato.be www.aviatoacademy.com

3


BMW Brussels, verbonden met de grootstad Brussel biedt als metropool enorm veel kansen, maar minstens even veel uitdagingen. Dat geldt zeker op het vlak van mobiliteit. BMW Brussels slaagt er in om het volle potentieel van de grootstad te benutten. Een portret.

We zijn geen eiland in de grote stad, we maken er deel van uit.

landschap: Voka, De Munt, Club van Lotharingen, Jeux d’Hiver, hockey- en tennisclub Whitestar ... Het bedrijf zet bovendien volop in op de creatie van eigen evenementen. Een mooi voorbeeld is ‘Adventure Street’, waarbij de site in Evere omgetoverd werd tot een outdoor belevingscentrum, compleet met klimmuren, een avontuurlijk fietsparcours en voorstellingen van het prestigieuze Banff Mountain Film Festival. Het leidend team van BMW Brussels (van l. naar r.): Marc Moncousin (Diplomatic Sales Supervisor), Anne Potemans (Marketing & Events), en Peter Vanstraelen (General Manager).

Een site van 30.000 m² in Evere, 130 vaste werkkrachten en 20.000 werkplaatsdoor­ gangen per jaar ... BMW Brussels mag zich met trots de grootste BMW-verdeler van België noemen. Het volledige aanbod van BMW vindt er onderdak: nieuwe BMW- en BMW Motorradvoertuigen, BMW ‘Premium Selection’-tweedehands­ voertuigen, BMW Service en financiële dienstverlening. Een bedrijf van die omvang zou zich makkelijk kunnen terugplooien op een traditionele aanpak, enkel gericht op efficiëntie. “Maar de tijd van stoffige werkplaatsen en een onpersoonlijke service is verleden tijd voor iedereen die met succes een zaak wil runnen,” zegt Peter Vanstraelen, General Manager van BMW Brussels. Hij zweert bij openheid en aanspreekbaarheid. “Ik beweer niet dat we al onze klanten bij hun voornaam kennen - daarvoor is de schaal wat te groot - maar door een goede digitale opvolging en een perfecte bereikbaarheid zijn we wel altijd op één of andere manier met hen verbonden. We staan voor hen klaar. Dat schept een band.”

4

Community Innovatie staat centraal bij BMW Brussels. Zo voorziet de BMW-verdeler voor meer dan 70% in zijn eigen energiebehoefte dankzij 10.000 m² zonnepanelen op het dak. In de showroom getuigen digitale en interactieve prijs- en infoschermen en een videowall met productnieuws van een frisse aanpak. Maar passage genereren in de showroom is vandaag geen sinecure. Toch lijkt BMW Brussels de succesformule gevonden te hebben. “Partners zoeken om samen te bouwen aan een mooi verhaal, is essentieel”, zegt Anne Potemans, verantwoordelijke Marketing & Events bij BMW Brussels. “We zijn geen eiland in de grote stad, we maken er deel van uit. We betrekken andere bedrijven en organisaties rechtstreeks en onrechtstreeks in onze activiteiten om zo een community te creëren. En dat werkt.” BMW Brussels speelt ook regelmatig op verplaatsing dankzij partnerships in het Brusselse culturele en socio-economische

In het hart van Europa Wie Brussel zegt, denkt ook aan de internationale bedrijven en politieke instellingen die de stad rijk is. Bij BMW Brussels spelen de afdelingen Fleet Sales en Diplomatic Sales dan ook een belangrijke rol. Koen Mertens, Fleet Sales Manager: “Met BMW hebben we de perfecte producten in huis om professionele klanten op hun wenken te bedienen: een premium uitstraling, perfecte afwerking en een interessant fiscaal paspoort. Tel daarbij een professionele omkadering en je weet als klant dat je enkel het beste kan verwachten.” “Als onderdeel van BMW Belux, de invoerder van BMW in België, heeft BMW Brussels enkele onmiskenbare troeven in handen. De enorme state-of-the-artinfrastructuur laat bijvoorbeeld een grote capaciteit voor onderhoud, herstellingen en carrosseriewerken toe, met korte wachttijden. Klanten van BMW Brussels kunnen ook altijd rekenen op de meest professionele dienstverlening, gebaseerd op een voortdurend streven naar perfectie”, voegt Peter Vanstraelen er nog aan toe.


Politici op stage bij bedrijven Voka organiseert jaarlijks stages voor politici bij leden-bedrijven. Gedurende een dag worden de beleidsmakers ondergedompeld in de dagelijkse realiteit van het bedrijfsleven. Zo krijgen ze voeling met hun mogelijkheden en uitdagingen, en waar de overheid kan meewerken. Een overzicht van enkele stages het voorbije najaar.

Stijn Bex loopt stage op Brucargo Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen), verkozen in de Brusselse kieskring, liep stage bij Brucargo, samen met federaal kamerlid Albert Vicaire (Ecolo). Bij Aviato (samenwerking van o.a. VDAB, Actiris, BAC, Voka en Beci) hadden ze het over arbeidskansen van Brusselaars op de luchthaven. Taalkennis en vlotte bereikbaarheid zijn cruciaal. Daarna hadden ze een gesprek met Air Cargo Belgium, de koepelverenging voor de luchtvrachtsector, en bezochten ze Brucargo. “Zij werken in een start-upsfeer via technologische innovatie aan efficiëntere en meer milieuvriendelijke processen, bijvoorbeeld bij het transport van medicijnen. Heel boeiend, en we waren het zelfs vaak eens”, vertelde Bex na afloop. Karl Vanlouwe bezoekt Haven van Brussel Karl Vanlouwe (N-VA), Vlaams parlementslid verkozen in Brussel, volgde een stage bij de Haven van Brussel. Hij werd er ontvangen door de directeur-generaal Alfons Moens. Aan de haven van Brussel zijn maar liefst 360 bedrijven gevestigd die 12.000 personeelsleden tewerkstellen. Binnenschepen tot ongeveer 5.000 ton kunnen aanmeren en leveren o.a. bouwmaterialen, olie, voedingswaren, graan, metaal ... via de Schelde en het kanaal tot

Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe (midden) krijgt van directeur Alfons Moens een mooi overzicht op de havenactiviteiten, vanop de Upsite-toren.

Vlaams parlementslid Stijn Bex en zijn federale collega Albert Vicaire (eerste en tweede van r.) verkennen Brucargo en zijn farmahub.

in Brussel. Er varen ook waterbussen, een watertaxi, en er is zelfs een kleine cruiseterminal in aanbouw. Vanlouwe was onder de indruk: “De haven van Brussel is minder gekend maar daarom niet minder interessant.” Goeman leert Nestlé kennen Hannelore Goeman (SP.A), Vlaams parlementslid verkozen in Brussel, ging op stage bij Nestlé Belgilux in Anderlecht. Ze had er gesprekken met de CEO Michel Mersch en mensen van de hr-dienst. Ze maakte kennis met het project ‘Alliance4YOUth’. Dat is een event dat Nestlé één keer per jaar organiseert, samen met een aantal andere bedrijven, om jongeren te helpen in hun zoektocht naar een job. Goeman: “Het was bijzonder leerrijk zelf mee te maken hoe bedrijven vandaag training en workshops aanbieden aan jongeren. Daarnaast kreeg ik uitleg over hoe Nestlé zelf vraagt om in te stappen in een systeem van duaal leren. De institutionele complexiteit maakte het er voor Brusselse bedrijven niet makkelijker op. Na dit bezoek ben ik er eens te meer van overtuigd dat duaal leren een veelbelovende piste is om jong talent zo veel mogelijk kansen te geven.”

Vlaams parlementslid Hannelore Goeman leerde bij Nestlé hoe bedrijven jongeren opleiden.

5


Komt de betaalbaarheid van wonen in gevaar? 72% van de vastgoedondernemers denkt dat nieuwbouwwoningen minder betaalbaar zullen worden. Dat blijkt uit de nieuwe vastgoedstudie van ING.

de gezinsgrootte. Daardoor is er nood aan kleinere woningen en groeit het aantal gezinnen sterker dan voorspeld.

ING gaf de opdracht aan onderzoeksbureau Ipsos om een enquête af te nemen bij vastgoedondernemers over markttrends, financiering, duurzaamheid en nieuwe bedrijfsmodellen. Geen goede vooruitzichten, ondanks lage rente Verschillende factoren beïnvloeden de activiteit in de vastgoedsector. “De historisch lage rente maakt de markt toegankelijker”, zegt Julien Manceaux. “Daarnaast heeft wetgeving een impact. Zo was er in 2018 een stormloop op bouwvergunningen door de strengere milieunormen vanaf 2019.” Ook demografische evoluties bepalen de vraag naar woningen. Door de vergrijzing, jonge singles en eenoudergezinnen daalt

Het is maar de vraag of de lagere kostprijs van kleinere woningen de hogere grondprijzen in (stads)kernen kan compenseren. - Steven Trypsteen, Economist ING

6

“Dat compenseert deels het woningoverschot dat we de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, maar het is duidelijk dat het huidige groeitempo van het woningenpark op lange termijn niet vol te houden is”, aldus Manceaux. “In steden, zoals Brussel of Antwerpen, is er echter geen sprake van een overschot.” Grondprijzen en milieunormen drukken betaalbaarheid Uit de enquête blijkt dat vooral de bouwgrondprijzen en de ecologische normen een negatieve invloed hebben op de betaalbaarheid. “Ook blijft de ongelijke fiscale behandeling tussen bestaande en nieuwbouwwoningen een pijnpunt”, zegt Steven Trypsteen. Een verbetering is niet meteen op komst: 81% denkt dat de grondprijzen zullen stijgen. Voorts is de sector het roerend eens: strengere milieunormen stuwen de prijzen de hoogte in. Bijna de helft van de ondervraagden meent dat een passiefhuis 20% duurder is dan een gewone woning. “Uit een andere ING-enquête blijkt dat slechts 7% van de consumenten bereid is die meerkost te betalen”, stelt Trypsteen. Kleiner wonen, nieuwe technologie en circulair bouwen Drie oplossingen liggen voor de hand om nieuwbouw betaalbaar te houden: kleiner wonen, nieuwe technologie en nieuwe bedrijfsmodellen. Kleiner wonen kan de aankoopprijs van een woning drukken. Ook de sector ziet heil in die trend, maar volgens Steven Trypsteen kunnen minimumnormen voor oppervlaktes een obstakel zijn. “Bovendien is het maar de vraag of de lagere kostprijs van kleinere woningen de hogere grondprijzen in (stads)kernen kan compenseren.” Nieuwe technologieën kunnen de productiviteit doen stijgen en de kosten drukken,

maar in de bouwsector is het moeilijk die te introduceren door onder andere de plaatsgebonden productie. “Digitale technieken zoals building information modelling (BIM) kunnen fouten voortijdig opsporen en zo onnodige kosten vermijden”, zegt Trypsteen. Slechts 8% van de ondervraagden gebruikt al BIM. BIM kan ook alle materiaalgebruik bijhouden. “Dat stimuleert hergebruik en circulair bouwen”, stelt Trypsteen. “Maar liefst 53% van de ondervraagden weet niet wat circulair bouwen betekent.”

Nieuwe technologieën en de circulaire economie kunnen woningen betaalbaar houden, maar niet elk vastgoedbedrijf zal die kosten kunnen dragen. - Julien Manceaux, Senior Economist ING

Betaalbaarheid en particulier eigenaarschap daalt Dat nieuwbouwwoningen minder of zelfs onbetaalbaar zullen worden, is volgens de sector reden nummer één voor het dalende eigenaarschap de komende tien jaar. “Nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen kunnen woningen betaalbaar houden, maar niet elk vastgoedbedrijf zal die kosten kunnen dragen”, besluit Julien Manceaux.


Plan International België zoekt steun bedrijven

Geen plaats voor seksisme in Brussel Brussel moet veiliger zijn voor meisjes. Er is geen plaats voor seksuele intimidatie. Dat was het opzet van de sensibiliseringscampagne ‘BruxELLES’. Een samenwerking tussen Plan International België, Canon, equal.brussels en MIVB. Plan International België zet sterk in op gelijkheid van meisjes, naast kinderrechten in het algemeen. De ontwikkelingsorganisatie rekent op bedrijven om mee te werken. Tekst: Jan Van Doren - Foto: Plan België

willen ze zorgen voor verandering in de maatschappij. In deze filosofie vulden Canon en Plan International België elkaar perfect aan”, zegt Emma Hope, EMEA Sustainability Manager, Canon. Het project kreeg ook de steun van equal.brussels, de Brusselse regionale overheidsdienst voor gelijke kansen.

Jongeren brengen de intimidatie van meisjes in Brussel in beeld.

Plan International is een sterk merk in de wereld van ngo’s en ontwikkelingssamenwerking. Plan is wereldwijd actief in meer dan 70 landen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika. Samen met zo’n 90.000 lokale gemeenschappen werken lokale medewerkers aan concrete oplossingen voor kinderen, gezinnen en gemeenschappen. Met structurele programma’s rond onderwijs, bescherming en noodhulp werden er in 2018 meer dan 34 miljoen kinderen geholpen. Wereldwijd haalde de ngo vorig jaar 833 miljoen euro op en de trend is stijgende. De belangrijkste bron zijn giften van particulieren, met als bekendste formule het ‘Plan Ouderschap’. Daarbij bouw je als Plan Ouder een persoonlijke band op met een Plan Kind. Met jouw maandelijkse bijdrage steun je projecten in de regio waar het kind woont. Plan heeft een belangrijke Belgische afdeling, met hoofdkantoor in Brussel. De Belgische afdeling is ambitieus. “We mobiliseren een 20 miljoen euro op jaarbasis”, vertelt Jochem Roels, directeur businessdevelopment, in een gesprek

op zijn kantoor in de Ravensteingalerij. “Vandaag hebben we 52 medewerkers in België en dankzij de stijgende inkomsten kunnen we meer projecten opzetten voor kinderen.” Samenwerking met bedrijven Er wordt meer ingezet op inkomsten uit bedrijven, stichtingen en legaten. Vorig jaar kon Plan België op die manier ongeveer 800.000 euro ophalen bij bedrijven. Een nieuw accent is het aangaan van structurele partnerschappen. Heel wat bedrijven willen hun steentje bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Dit kan door een partnerschap met Plan, bv. door de medewerkers van een bedrijf te linken aan themadagen of acties, marketing en communicatiecampagnes.

In dit project – BruxELLES – hebben 14 jongeren seksuele intimidatie in Brussel in beeld gebracht. Met hun foto’s en quotes trokken ze naar het Brussels Parlement voor een hoorzitting om hun aanbevelingen voor te stellen. Dat leidde tot een resolutie, unaniem goedgekeurd, voor de aanpak van seksuele intimidatie bij de diensten van het Brusselse gewest en de MIVB. Samen met de MIVB zetten de jongeren ook een sensibiliserende campagne op over wat je kan doen als je seksuele intimidatie ziet gebeuren in de metro of de bus aan de hand van affiches in de stations. Dit project zal een vervolg krijgen met de ontwikkeling van een app aan de hand waarvan jongeren onveilige en veilige plekken in Brussel en andere steden in kaart brengen. “We dromen ervan dat ook de jongerenactivisten van Plan International in gesprek gaan met bedrijven rondom gendergelijkheid”, aldus nog directeur Jochem Roels.

Download de CSR-brochure van Plan International met tal van voorbeelden voor een samenwerking op maat: www.planinternational.be/nl/ download-corporate-brochure

Er worden ook projecten in eigen land opgezet. Belangrijke focus gaat naar gelijke kansen voor meisjes. Zo werd een project rond gendergelijkheid opgezet met Canon, de Japanse producent van camera’s en kopieerapparaten. “Via fotografie en positieve storytelling kaarten jongeren belangrijke thema’s aan en

7


Roland Cracco, CEO Interparking, kritisch over mobiliteitsbeleid

”Brussel knijpt zijn levensaders dicht” We blijven investeren in België. Meer in Vlaanderen en Wallonië, minder in Brussel. Roland Cracco, CEO van het parkingbedrijf Interparking, is kritisch voor het beleid in Brussel. “De slinger in het mobiliteitsbeleid is te veel doorgeslagen tegen de auto. De levensaders voor Brussel als economisch centrum worden dichtgeknepen.” Tegelijk is Cracco vol vertrouwen in de toekomst van parkeergarages. Tekst: Jan Van Doren - Foto’s: Chak Lopez

Roland Cracco is een gezaghebbende stem in het Brusselse bedrijfsleven, zeker als het op mobiliteit aankomt. We zoeken hem op in het hoofdkantoor van Interparking hartje Brussel, in de schaduw van het koninklijk paleis, voor een gesprek over de toekomst voor parkeergarages en automobiliteit, en dan vooral in een stedelijke omgeving.

is verankerd in België via hoofdaandeelhouder Ageas, de Belgische verzekeringsgroep. Interparking is actief in 9 Europese landen, baat zo’n 970 parkings uit in een 400-tal steden, en bedient 120 miljoen klanten op jaarbasis. De groep heeft ca. 2.500 medewerkers in dienst. In België telt Interparking zo’n 65 parkeersites, waarvan een 20-tal in Brussel.

Interparking is Belgisch marktleider in publieke parkeergarages en een van de grootste spelers in Europa. Het bedrijf

Milieudoelstellingen Het Belgische parkeerbedrijf heeft een eigen aanpak. Cracco: “Wij zijn een

sterk verticaal geïntegreerd bedrijf. Wij ontwerpen, bouwen en kopen parkings, parkingportfolio’s of parkeerbedrijven en baten ze uit. Twee derde van onze parkings hebben we in volle eigendom of quasi-eigendom, zoals concessie, erfpacht of recht van opstal. Dat impliceert dat wij investeren op lange termijn, om zo kwaliteit te kunnen bieden. De meeste van onze parkings hebben een ESPA-certificering, het hoogste kwaliteitslabel voor parkings in Europa.” Interparking investeert ook in milieuzorg. Cracco: “Onze hele groep is CO2-neutraal. We gingen een groene lening aan bij de bank, waarvan de intrest daalt indien we bepaalde milieudoelstellingen bereiken. We zijn in onze parkings een nieuw systeem van luchtzuivering aan het uitrollen. We hebben ca. 800 laadpunten voor elektrische wagens en ook gereserveerde plaatsen voor gedeelde wagens.” Een nieuw digitaal tijdperk De digitalisering en technologische ontwikkelingen plaatsen Interparking voor nieuwe uitdagingen. Diezelfde digitalisering zorgt tegelijk voor nieuwe mogelijkheden voor de veeleisende klant. “Abonnementen worden digitaal besteld, parkeerplaatsen online gereserveerd. Klanten kunnen met onze P-kaart de parking gebruiken en betalen zonder nog langs een betaalterminal te moeten passeren. We gaan ook systemen van nummerplaatherkenning uitrollen, die de transactie verder automatiseren.” De opkomst van de elektrische wagens vormt een andere uitdaging. “We hebben nu meer dan 800 laadpunten in onze parkings in België. Voorlopig blijft de vraag toch nog vrij beperkt, want de elektrische wagen is nog niet doorgebroken. We botsen ook op beperkingen van het elektriciteitsdistributienet. Met de huidige

Roland Cracco: “We gaan ook systemen van nummerplaatherkenning uitrollen, die de betaling verder automatiseren.”

8


Ook zelfrijdende wagens moeten ergens geparkeerd worden. ernstig en in overtreding met de bescherming van de privacy.”

netcapaciteit kunnen we maximum 20 à 30 wagens in een parking bedienen. De capaciteit van het netwerk zou flink omhoog moeten, met een veralgemening van 400-voltlijnen. Maar wie wil de kosten van die investering nemen?” De topman van Interparking wijst verder op een veiligheidsprobleem: “Een volgeladen Tesla die begint te branden, valt niet te blussen. Een oplossing is het voertuig in een container met water te plaatsen, maar niet makkelijk in een ondergrondse parking. In onze parkings aan de luchthaven gaan we een soort zwembad installeren voor noodgevallen.” Zelfrijdende wagens zonder parking? Gaat de zelfrijdende wagen niet zorgen voor een echte disruptie in het parkeergebeuren? Hebben we dan nog parkings nodig? Cracco relativeert sterk: “Ook zelfrijdende wagens zullen ergens geparkeerd worden. We gaan ze toch niet leeg laten rondrijden. Veel mensen zullen ook hun eigen zelfrijdende wagen hebben, die ze bij een trip toch ergens kwijt willen. De parkings zullen dan wel meer aan de rand van de stad nodig zijn, waar de zelfrijdende wagen wordt geparkeerd na zijn inzittenden naar de stad te hebben gebracht. Parkings aan de stadsrand maken dat die zelfrijdende wagens snel terug in de stad zijn voor een nieuwe opdracht. De parkings zullen er ook anders uit zien, veel compacter.” Voor de rest blijft het volgens Cracco nog lang afwachten vooraleer zelfrijdende wagens een echte realiteit worden. “We hebben wel al veel intelligentie in de wagens, maar we hebben ook een intelligente infrastructuur nodig, met een interface naar de wagen. Wie is daar mee bezig en wil dat betalen?”

In beroep tegen bijkomende heffingen Intussen doet Interparking indirect zijn voordeel bij het beleid in Brussel om het aantal parkeerplaatsen langs de openbare weg te beperken. Cracco: “De Brusselse regering is van plan het aantal plaatsen op termijn met 65.000 te verminderen. Dat zal onder meer leiden tot een verschuiving van het parkeren langs de weg naar ingerichte parkings.” Tegelijk hekelt hij de parkeerbelastingen die het Brussels Gewest oplegt aan bedrijven. Bij de hernieuwing van de milieuvergunning voor hun parkings moeten bedrijven een toenemend aantal parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek. Als ze de parkeerplaatsen zelf willen behouden, moeten ze daarvoor een milieuheffing betalen. De Brusselse administratie legt deze heffing ook op aan de publieke parkings voor de plaatsen die ze ter beschikking stellen aan werknemers van bedrijven in de buurt. Interparking is daartegen in beroep gegaan. “Deze interpretatie van de reglementering gaat echt te ver. Wij moeten dus aan onze klanten die hier parkeren vragen of ze in de buurt als werknemer aan de slag zijn. Dat is niet

Het Brusselse hartinfarct Het Brusselse mobiliteitsbeleid baart de CEO van Interparking zorgen. “De Brusselse regering wil de wagen uit de stad. Uiteraard moeten we af van de automanie van de jaren zestig, met snelwegen doorheen de stad. Maar nu gaat de slinger te sterk in de andere richting. Alle pijlen zijn gericht tegen de auto, terwijl het een van de schakels blijft in een intermodale mobiliteitsketen. Er moet vooral worden ingezet op die intermodaliteit, de complementariteit van de verschillende vervoersmodi.” Cracco waarschuwt: “Automobilisten wordt het steeds moeilijker gemaakt om in en door Brussel te geraken, onder meer door het schrappen van rijvakken. Maar ze hebben vaak onvoldoende alternatieven ter beschikking. En dan denkt men ook nog aan een tolheffing. Men verwijst naar Londen. Maar Londen is Brussel niet. Een stad als Londen kan zich een tol permitteren, want de stad is heel aantrekkelijk en kent een rijk centrum, waar iedereen wil zijn. In vergelijking met steden als Londen en Parijs, kent Brussel een verpauperd centrum. Het gemiddelde inkomen van de Brusselaar ligt een stuk onder dat in Vlaanderen én Wallonië. Voor zijn welvaart en economische centrumfunctie heeft Brussel nood aan pendelaars. Kijk, Brussel is een prachtig kloppend hart van onze economie, maar de aders dreigen dicht te slibben. Men is ze zelfs aan het dichtknijpen.” Cracco blijft wel overtuigd van de troeven van Brussel als internationaal beslissingscentrum. “We moeten ze gewoon veel beter gebruiken.”

WIE?

WAT?

Roland Cracco (58)

Interparking NV

• CEO Interparking sinds 2006 • Voordien CEO Immobiliën Hugo Ceusters (Antwerpen) en staalconstructiebedrijf Victor Buyck • Studeerde Rechten aan de VUB, nadien specialisaties aan KUL (Vastgoed) en Solvay Business School (Finance) • Domicilie in Knokke, met verblijf in Brussel

• • • •

Actief in 9 Europese landen Uitbating 970 parkings 120 miljoen klanten In België 2.500 medewerkers, 65 parkeersites (20 in Brussel) • Hoofdzetel in Brussel • Hoofaandeelhouder: Ageas

9


Hoe u verzekeren tegen cyberaanvallen? Hacking, datalekken, IT-fraude … Elke dag moeten enkele Belgische ondernemingen een cyberaanval afweren of – erger nog – ondergaan. En met Brussel als politiek en economisch centrum van Europa, liggen de risico’s voor de Brusselse ondernemingen hoger dan elders in het land. Tekst en beeld: Federale Verzekering

zorgen er ook voor dat het omzetverlies verzekerd is enzovoort.”

In 2018 waren er volgens Febelfin, de federatie van financiële bedrijven, nagenoeg 10.000 gevallen van phishing. Eén op vijf Vlaamse bedrijven werd er al door getroffen. Volgens het CERT, het federale Cyber Emergency Team, zijn er 35 cyberincidenten per dag. Het aantal schadeclaims van ondernemers die in 2018 met cybercriminaliteit te maken kregen, lag zeventien keer hoger dan vijf jaar voordien. Veertig procent van de Belgische ondernemingen geeft aan de laatste twaalf maanden slachtoffer geweest te zijn van één of andere vorm van cybercriminaliteit. Cyberaanvallen een ver-van-mijn-bedshow? Misschien herinnert u zich nog de fabrikant van vliegtuigonderdelen uit Zaventem die voor de zomer getroffen werd door een cyberaanval? Het bedrijf lag bijna twee weken stil en de werknemers waren technisch werkloos gedurende die periode. U kan dus maar beter voorbereid zijn op een aanval.

10

Een verzekering gaat verder dan het compenseren van ‘materiële’ schade. Smits: “We bieden samen met onze partners Zurich Insurance en Northwave ook een crisismanagementservice aan. Gebeurt er een aanval, dan gaat onze crisismanager meteen aan de slag en zullen de experts de aanval zo snel mogelijk onder controle proberen te krijgen en samen staan zij u bij tot het gevaar geweken is. We beperken samen de eventuele reputatieschade, nemen de PR-kosten op ons, voeren een forensisch IT-onderzoek uit enz. Ook kunt u in sommige gevallen gratis deelnemen aan het preventieprogramma dat Northwave opstelde.”

Sonja Smits, manager Product & Client Coordination bij Federale Verzekering: “Naast preventie is een aangepaste verzekering tegen cyberaanvallen een must.”

Preventie is cruciaal Cybercriminaliteit dekt natuurlijk een grote lading: een onbevoegde die toegang probeert te krijgen tot de IT-systemen en servers, malware die wordt geïnstalleerd, een denial-of-service-aanval waardoor uw IT-systeem in overdrive gaat en geblokkeerd raakt en dus ook uw website en webshop niet meer bereikbaar zijn, vertrouwelijke gegevens van uw onderneming of klanten die openbaar gemaakt worden …

En ze geeft raad: “Zorg voor tijdige updates van alle IT-systemen, goed onderhoud … Maar als u weet dat 60% van de IT-incidenten veroorzaakt wordt door een menselijke fout, dan is het vooral van groot belang om het personeel bewust te maken van wat de gevolgen kunnen zijn en grote aandacht te vragen voor verdachte e-mails en websites. Preventie vormt de belangrijkste stap om cybercriminaliteit tegen uw onderneming en bedrijf tegen te gaan.”

Experte Sonja Smits, manager Product & Client Coordination bij Federale Verzekering, waarschuwt: “De gevolgen van een aanval zijn soms niet te overzien. U moet misschien voor lange tijd uw activiteiten stopzetten, of er treedt een grote vertraging op bij de levering van goederen, of u kunt aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van vertrouwelijke gegevens …”

Goede bescherming 100% veiligheid is in de realiteit helaas onbestaande. Een aangepaste verzekering is dan ook noodzakelijk. Sonja Smits: “Een verzekering kan er voor zorgen dat de gevolgen van een cyberaanval binnen de perken blijven. Zo verzekert onze polis F-Cyber Comfort uw aansprakelijkheid en die van uw bedrijf als een derde nadeel ondervindt door deze aanval. Maar we

Kortom, neem vooral uw voorzorgen, maar zorg er ook voor dat u verzekerd bent als een cyberaanval zich toch voordoet, en neem dan ook een sterke partner onder de arm.


Het ‘Deense model’ voor Vlaanderen Denemarken is een bron van inspiratie voor de nieuwe Vlaamse regering, onder meer inzake arbeidsmarktbeleid, innovatie en migratie. Terecht, zo bleek uit de ontmoeting met de Deense ambassadeur in België Karsten Vagn Nielsen op onze ambassadeurslunch van 30 september. Tekst: Jan Van Doren - Foto: Dirk Leemans

staat het land aan de Europese top. Ook voor digitalisering voert Denemarken de rankings aan. Voor een klein land kent het heel wat wereldspelers, zoals ISS, Maersk, Novo Nordisk en Carlsberg.

Karsten Vagn Nielsen stipt de Deense ‘flexicurity’ aan als belangrijke troef voor ondernemers.

De Deense economie scheert hoge toppen. Met een werkzaamheidsgraad van 80%

Denemarken is heel attractief voor investeerders, beklemtoonde de Deense ambassadeur, met een vennootschapsbelasting van 22% en de laagste werkgeversbijdragen in de EU. Denemarken is ook de hub voor zakendoen in Scandinavië. Vooral het Deense model van ‘flexicurity’ trekt de aandacht. Het gaat om de combinatie tussen een flexibele arbeidsmarkt

met hoge mobiliteit, een sterk uitgebouwde sociale zekerheid en een activerend arbeidsmarktbeleid. De jongste tijd maakt Denemarken ook school inzake het migratiebeleid. Er wordt sterk ingezet op de integratie van nieuwkomers, onder meer via onderwijs en taalopleidingen, met rechten en plichten. De ambassadeur gaf de aanwezige Vokaleden tips om beter zaken te doen met Denemarken. Denen staan op gezelligheid, dat ze omschrijven als ‘hygge’. Het werken verloopt er ook veel informeler, maar er wordt wel gehouden aan een vast uurrooster.

Australië klaar voor meer zaken met EU Australië hoopt tegen eind 2020 rond te zijn met een nieuw vrijhandelsakkoord met de EU. Het zal hun bedrijven betere markttoegang bieden en Australië beter positioneren als toegangspoort tot de ZuidoostAziatische markten. Zo bleek uit de toelichting van de Australische ambassadeur in Brussel, Justin Brown, op 18 november te gast bij Voka in Brussel. Tekst: Jan Van Doren - Foto: Dirk Leemans

aldus de ambassadeur. “We gaan voor meer handel door een betere markttoegang voor goederen en diensten, en de promotie van investeringsstromen in beide richtingen, waarbij we consumenten meer keuze bieden en de Europese bedrijven een platform voor toegang tot markten in Azië.”

Volgens Justin Brown kan het nakende handelsakkoord ook de Belgische export boosten.

Justin Brown is niet enkel ambassadeur voor België en Luxemburg, maar ook voor de EU en de NAVO. Anderhalf jaar geleden startten Australië en de EU overleg voor een vrijhandelsakkoord. Momenteel loopt de vijfde overlegronde. “Onze minister van Buitenlandse Handel sprak de hoop uit om tegen eind 2020 de onderhandelingen te kunnen afsluiten met een volledig akkoord”,

Het vrijhandelsakkoord kan de Belgische export naar Australië boosten, door een verlaging van de invoerrechten, bv. voor auto’s en componenten. Het akkoord zal ook een luik specifiek voor kmo’s bevatten. Kmo’s zullen kunnen profiteren van een vereenvoudiging van de regels van oorsprong en beperking van administratieve lasten. De ambassadeur noemde enkele opportuniteiten voor Belgische bedrijven in Australië. Zo investeert het land de komende 10 jaar een 60 miljard euro in

infrastructuur. Er is de bloeiende voedingsindustrie, en in de ontwikkeling van geneesmiddelen staat het land aan de top. Australië is ook actief in de strijd tegen klimaatverandering, onder meer door te investeren in hernieuwbare energie. De ambassadeur zei alvast uit te kijken naar de Belgische economische missie geleid door prinses Astrid gepland voor oktober 2020.

AMBASSADEURSLUNCHES VOKA IN BRUSSEL Voka Metropolitan organiseert i.s.m. Voka Kamer van Koophandel Vlaams Brabant en de Brussels Diplomatic Academy (VUB) regelmatig ontmoetingen met ambassadeurs in Brussel. Meer info: isabelle.meulemeester@voka.be

11


GEEF UW ZAAK EEN DIGITALE BOOST IN BRUSSEL Laat u bijstaan én inspireren door de beste digitale experts. Hoe zet u die webshop nu concreet op? Wie kan een nieuw logo ontwerpen voor uw zaak? Met dit soort vragen kan u voortaan terecht op digitaleversnelling.be. U vindt er onafhankelijke experts uit uw buurt én inspirerende artikels. Ze helpen u digitaal ondernemen op de meest uiteenlopende domeinen: van e-commerce over webdesign tot e-mailmarketing en IT-security. Telenet Business-klant of niet!

Surf nu op digitaleversnelling.be!

Frederik De Wachter Digitaal expert

Chloë De Bruyn Goudsmidatelier Claessens

Meer info en voorwaarden op digitaleversnelling.be

12


Metropolitan Cultural Night

Kaaitheater geeft ondernemers creatief bad Voka Metropolitan was voor zijn jaarlijkse Cultural Night te gast in het Kaaitheater. De deelnemers kregen er een inspirerend creatief bad. Ze vertolkten de jury in een proces tegen geld en maakten een podiumact met hun herinneringen. Bedrijven kunnen veel leren van kunsthuizen. Tekst: Jan Van Doren - Foto’s: Studio Dann

De directie wil meer middelen halen uit publiciteit en het verhuren van zalen, met technische uitrusting en horecavoorzieningen. De deelnemers aan de Cultural Night kregen een artistiek programma aangeboden. In een eerste luik figureerden ze als jury in een proces tegen geld als oorzaak van leed in de wereld. Het gaf veel stof tot nadenken. In een tweede deel werden ze uitgedaagd om met bepaalde persoonlijke herinneringen creatief te zijn, met tekeningen, woorden en dans.

Directeurs Agnes Quackels (l.) en Barbara Van Lindt (r.) in gesprek met het publiek.

We waren op 13 november te gast in het prachtige art-decotheater aan het Sainctelettesquare in Brussel, de thuisbasis van het Kaaitheater. Het Kaaitheater speelt al decennia een toonaangevende rol bij het presenteren van artiesten actief in diverse podiumkusten, met internationaal karakter. Het Kaaitheater trekt jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers, met een 230 voorstellingen en 1.400 andere activiteiten (nabesprekingen, lezingen, debatten ...). Maatschappelijke en ecologische thema’s zitten steevast verweven.

We werden ontvangen door het kersverse directeursduo Barbara Van Lindt en Agnes Quackels. Hun leidmotief: How to be many? “We willen inclusief zijn en de meerstemmigheid van de stad binnen halen. We willen de voorhoede zijn van een pluriforme canon”, aldus Van Lindt. “We focussen op innovatie, door drempels weg te halen voor geïnteresseerde niet-bezoekers, en door een podium te geven aan bepaalde groepen die weinig vertegenwoordigd zijn.”

We willen de voorhoede zijn van een pluriforme canon.

De deelnemers botvieren hun creativiteit.

Het Kaaitheater wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Vlaamse overheid. De aangekondigde besparingen in de culturele sector zullen een belangrijke impact hebben. “Dertig procent van ons aanbod is bedreigd”, rekende Barbara Van Lindt al voor. “Op termijn wordt de O&O-afdeling van de Vlaamse kunstenwereld wegbezuinigd”, waarschuwde ze.

Dries Sel, bestuurder Voka Metropolitan, leidt het programma in.

De deelnemers maken het proces van de rol van geld, met Kris Cloots (voorzitter Voka Metropolitan) als rechter.

Interesse in publiciteit en huren van infrastructuur bij het Kaaitheater? Contacteer Jonas Maes: jonas.maes@kaaitheater.be of 0495 32 02 35.

13


Najaarslunch met Elke Van den Brandt Op de najaarslunch van Voka Metropolitan brak de Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt een lans voor een geïntegreerde app die in Brussel toegang geeft tot alle types van openbaar vervoer. Van den Brandt verzekerde verder dat ze met Vlaanderen een constructief overleg wil over de Ring en de luchthaven. Tekst: Jan Van Doren - Foto’s: Studio Dann

Als we 20% van de mensen uit de auto halen, hebben we geen files meer.

Boeiende tafelgesprekken in een nostalgisch theaterdecor.

De minister was te gast op de najaarslunch op 9 oktober, waar ze een talrijk opgekomen publiek van nagenoeg 200 bedrijfsleiders en een tiental Brusselse politici toesprak. Ze vertrok van de vaststelling dat de files schadelijk zijn voor economie en welzijn, en dat het momentum er is voor structurele oplossingen, naar een modal shift weg van het autosolisme. “Indien we 20% van de mensen uit de auto halen, hebben we geen files meer”, verklaarde de minister.

alle vormen van openbaar vervoer, gecombineerd met de ontwikkeling van deelmobiliteit. Technologie kan ook zorgen voor een beter verkeersmanagement, volgens Van den Brandt.

met een heringerichte Ring. De minister verzekerde niet gekant te zijn tegen 5G, maar wel vanuit het voorzorgsprincipe eerst wil bekijken welke stralingsnormen nodig zijn die de gezondheid niet schaden. Inzake de Ring beklemtoonde ze dat ze met Vlaanderen tot een overeenkomst wil komen over de keuze tussen voorliggende scenario’s, zonder alles op de lange baan te schuiven. “De scheiding van lokaal en doorgaand verkeer is voor ons een belangrijk uitgangspunt”, stelde Van den Brandt nog.

De technologie kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Ze verwees naar het belang van een app die toegang biedt tot Wendy Saman, bestuurder Voka Metropolitan, neemt tijd om te netwerken.

Minister Sven Gatz kwam ook luisteren (hier in gesprek met Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka).

Minister Elke Van den Brandt aan tafel met Kris Cloots, voorzitter Voka Metropolitan.

14

Tijdens een korte vragenronde voelden de aanwezige bedrijfsleiders de minister aan de tand. Zo was er de vraag of ze wil gaan voor 5G, als hefboom voor een smart city, of voor betere mobiliteit

Kris Cloots, voorzitter van Voka Metropolitan, stelde in zijn inleiding dat de Brusselse metropool nood heeft aan meer ambitie om te schitteren als internationale hotspot. “We rekenen er op dat de nieuwe Brusselse regering de dialoog aangaat met de ondernemingswereld om de economische agenda meer vorm te geven”, aldus Cloots.


Vastgoedclub bezoekt deelkantoren Fosbury & Sons Bedrijven op zoek naar een inspirerende kantoorruimte voor medewerkers, krijgen nieuwe opties in Brussel: deelkantoren met een compleet dienstenpakket erbij. Fosbury & Sons opende op 22 november zijn nieuwe deelkantorenproject in de Brusselse Noordwijk. Voka Vastgoedclub bracht al op 7 november een bezoek in primeur. Tekst: Jan Van Doren

Foto’s: Studio Dann

Stijn Geeraets, mede-oprichter Fosbury & Sons, licht zijn businessmodel toe.

De Vastgoedclub werd ontvangen door topman Stijn Geeraets van Fosbury & Sons. Het is een jong bedrijf, opgericht in 2016, actief in de groeiende markt van coworking spaces of deelkantoren. Na een eerste project in Antwerpen, openden ze een jaar geleden een eerste deelkantoor in Watermaal-Bosvoorde, in het iconische gebouw dat hoofdzetel was van de CBR-groep. Deze zomer ging Fosbury & Sons van start met een locatie in de Brusselse Rand, op de Gossetlaan in Groot-Bijgaarden. Nu staan ze klaar om bedrijven en medewerkers een gezellige stek aan te bieden op de Albert II-laan 7, in de Brusselse Noordwijk. Het functionele

Kantoor met esthetiek.

kantoorgebouw North Plaza kreeg binnenin een totale make-over. De saaie kantooromgeving heeft plaats gemaakt voor een hippe, zelfs huiselijke omgeving voor werken, vergaderen, ontmoeten, lunchen … Inclusief relaxzone en restaurant Fosbury & Sons is een jong team met intussen 33 medewerkers. Het kiest voluit voor een nieuw businessmodel. “We gaan naar een deeleconomie, waarbij een klassiek product onder de vorm van een nieuwe dienst wordt aangeboden. De klassieke manier is dat bedrijven kantoren kopen of huren. Bij ons kunnen bedrijven terecht voor een hele dienstverlening: een kantoorruimte, met vergaderruimte,

Een aangename kantooromgeving, achter de gevels van de Brusselse Noordwijk.

relaxzone, restaurant, evenementen die mensen samenbrengen …”, zegt Geeraets. “We focussen daarbij op meer persoonlijke, menselijke relaties.” Fosbury & Sons werkt met een abonnementsformule, waarbij gebruikers een maandelijkse bijdrage betalen voor een vast pakket, en à la carte bijkomende diensten kunnen inkopen. Ze richten zich niet enkel op starters of freelancers, maar ook op hele groepen medewerkers van grotere bedrijven. De projecten van Fosbury & Sons kennen succes. Binnen een paar maanden opent de groep ook projecten in het buitenland, met name in Amsterdam en Valencia.

Een kantoor kan ook huiselijk zijn.

15


PUBLIREPORTAGE

Effectentaks geannuleerd, what’s next ? Half oktober heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de grondwettelijkheid van de effectentaks. In haar arrest d.d. 17 oktober 2019 heeft het Hof geoordeeld dat de taks op de effectenrekeningen die in 2018 werd ingevoerd, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettelijk is. Enerzijds lijkt het goed nieuws voor veel belastingplichtingen, maar die vreugde is misschien van korte duur. 500.000 euro De effectentaks, of beter de taks op de effectenrekeningen, is een vermogensbelasting die in 2018 ingevoerd werd door de regering Michel. Ze viseert beleggers die hun spaartegoeden investeren in beursgenoteerde effecten. Zodra de som van alle effectenportefeuilles een half miljoen euro of meer bedraagt, is een taks van 0,15% verschuldigd op het bedrag aan uitstaande effecten. De wijze waarop die drempel van 500.000 euro berekend moet worden, zullen we hier niet bespreken, maar het is een kluwen waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt en heeft de financiële sector opgezadeld met gigantische kosten Wie betaalt? Ook voor de belastingplichtige is het niet altijd duidelijk welke producten wel dan niet onderhevig zijn aan deze vermogenstaks. Bovendien heeft elke wijziging van het aantal rekeninghouders directe gevolgen voor de verschuldigde effectentaks. Daar wringt onder andere het schoentje.

Discriminatie Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu dat de effectentaks ongrondwettelijk is wegens discriminatie tussen verschillende beleggingsproducten en tussen verschillende investeerders. Zo wordt het onderscheid naargelang de aard van de financiële instrumenten veroordeeld als een schending van het gelijkheidsbeginsel. Idem dito het feit dat enkel effectenportefeuilles geviseerd worden en niet aandelen op naam of verzekeringsproducten. Ook het vermoeden dat het aandeel van de titularissen proportioneel zou zijn volgens het aantal titularissen die houder zijn van de effectenportefeuille wordt bekritiseerd.

16 16

Men vermoedt dat het Hof rekening gehouden heeft met politieke en budgettaire motieven. Dit arrest werd geveld na 30 september, zijnde de laatste dag van het ‘boekjaar’ van toepassing op de effectentaks. Bovendien wordt door deze beslissing de taks op de effectenrekeningen enkel voor de toekomst vernietigd.

werd reeds meermaals terechtgewezen dat het onroerend goed te voordelig belast wordt. Of waarom geen verdere verlaging van de personenbelasting, in ruil voor een milde vorm van vermogenstaks? Misschien is dit een uitgelezen kans voor de nieuwe regering om werk te maken van een stabiele inkomstenbron die niet als onrechtvaardig ervaren wordt. Eender welke belasting is slechts maatschappelijk verantwoord indien het een belastingdruk betreft die als matig ervaren wordt en die door een brede laag van de bevolking gedragen wordt. Dit wordt een eerste complex dossier voor de toekomstige federale regering...

Dit betekent dat deze –ongrondwettelijke- taks voor boekjaar 2019 nog steeds verschuldigd is en blijft. Iedere financiële instelling zal dus voor eind oktober nog steeds haar klanten inlichten over het bedrag aan effectentaks die eventueel moet afgedragen worden. Terugvorderen? Alle financiële instellingen hebben de betaling van de taks op de effectenrekeningen gedaan ‘onder voorbehoud van ongrondwettelijkheid’. Daarnaast heeft een groot aantal banken de nodige stappen ondernomen om de taks daadwerkelijk terug te vorderen. Nu de taks ongrondwettelijk verklaard is, verhoogt dit de kans om de betaalde effectentaks te recupereren. En nu ? De belangrijkste vraag is wat er nu volgen zal? In huidige tijden van budgettaire tekorten is de jaarlijkse opbrengst van deze belasting broodnodig. De federale regering kan de effectentaks handhaven door alle discriminaties weg te werken. In dit geval spreken we van een algemene vermogensbelasting op allerlei vormen van roerende beleggingen. Ofwel zal de taks definitief vernietigd worden maar dan mag de belastingplichtige zich verwachten aan een alternatieve belasting. Waarom niet de belastingspijlen richten op onroerende inkomsten? België

Vincent Lambrecht, Director Estate Planning CapitalatWork Foyer Group


Nieuwjaarsevent Voka Metropolitan en YVM 30 januari Kennis maken met Brussel, over de generaties heen Voka Metropolitan en zijn jongerenafdeling organiseren samen hun nieuwjaarsevent op 30 januari 2020. We verzamelen onze jonge ondernemers van Young Voka Metropolitan samen met onze ervaren ondernemers. Hoe kijken ze elk naar Brussel? Welke opportuniteiten zien ze? Wat kunnen ze van elkaar leren?

PROGRAMMA - 18.00 u - Ontvangst met een natje - 19.00 u - Inspiratiemoment - Panelgesprek met ondernemers in Brussel over generaties heen: Why Brussels? - Kris Cloots, voorzitter Voka Metropolitan, legt de lat voor Brussel in 2020 - 20.00 u - Walking diner en verdere ontdekking van het ondernemend netwerk in Brussel over generaties heen, met een Bourgondisch tintje.

We zijn te gast in de volledig vernieuwde eventzalen op de campus Brussel van de KU Leuven, aan de Stormstraat in hartje Brussel. We maken er ook kennis met wat studenten, de aankomende generatie van ondernemers, naar Brussel brengt en wat een Vlaamse kennisinstelling ons in Brussel kan bieden. Omdat we nieuwjaar vieren, kan u zich verwachten aan een feestelijk tintje, waarbij je Brusselse specialiteiten kan ontdekken.

IT’ers te vinden bij Odisee Ben je op zoek naar IT’ers? Dan kan een samenwerking met de hogeschool Odisee in Brussel u vooruit helpen, bv. door studenten deels in uw bedrijf op te leiden in een programma van duaal leren. Bedrijven kunnen bij Odisee partnership aangaan voor een duale graduaatsopleiding. In deze praktijkgerichte opleiding leren de studenten een groot deel van de tijd in jouw onderneming (minstens 2 dagen per week, aangevuld met blokken van vier aaneensluitende weken). Het werkplekleren loopt van januari ’20 tot juni ’21. Voordelen voor het bedrijf: • De studenten hebben zich gedurende 5 maanden voorbereid op het leren op het werkvloer.

• Je kan in de diverse groep studenten zoeken naar een profiel dat goed matcht met jouw onderneming. • Je kan de student opleiden in jouw werkomgeving. Interesse? Kom naar het matchmaking event dat Voka Metropolitan en Odisee organiseren op 11 december, waar rechtstreeks contact mogelijk is met de studenten en docenten van de graduaatsopleiding informatica, marketing en communicatiesupport. Inschrijven bij Steve Vanhorebeek, steve.vanhorebeek@voka.be. Locatie: Odisee Hogeschool - Campus Brussel, polyvalente zaal, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Of neem contact met patrick.vandenbussche@odisee.be, 0468 19 61 03.

AGENDA VOKA METROPOLITAN 11 12 2019

16 01 2020

20 02 2020

09.00 - 12.30 uur Matching sessie werkplekleren studenten Odisee

18.30 uur Nieuwjaarsreceptie Voka Vlaams-Brabant

Young Voka Metropolitan bezoekt Brussels parlement

Locatie: Odisee Hogeschool, Stormstraat 2, 1000 Brussel

Locatie: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3000 Leuven

05 03 2020

18 12 2019

30 01 2020

17.30 uur Voka Reload, in wintertuinen “Garden of Secrets”

18.00 uur Nieuwjaarsevent Voka Metropolitan en Young Voka Metropolitan

11.30 uur Info- en netwerksessie ‘Arbeidsmobiliteit en detachering binnen EU’

Locatie: Van der Valk Hotel Brussels Airport, Culliganlaan 4b, 1831 Diegem

Locatie: KUL-Campus Brussel, Stormstraat, 1000 Brussel

Locatie: Voka, Koningsstraat 154158, 1000 Brussel

Meer info en inschrijvingen: www.voka.be/metropolitan of jan.vandoren@voka.be

17


De financiële steun van activa.brussels helpt ons, maar net zo goed ook de werknemers. Win-win dus! ERWIN HEUSBURG, HR-VERANTWOORDELIJKE BIJ ALL TEAM SERVICES, REKRUTEERDE MET ACTIVA.BRUSSELS.

VERTROUW OP DE EXPERTISE VAN SELECT ACTIRIS OM TE REKRUTEREN Het ideale profiel rekruteren in Brussel? Perfect mogelijk met Select Actiris, Select Actiris combineert een grondige selectie met opleidingen en premies om ook voor jouw vacature de ideale kandidaat te vinden. Surf naar select.actiris.brussels en vraag raad aan je persoonlijke werkgeversconsultant.

Met de steun van het Europees social fonds