Review water agent no2 revija vodni agent št 2

Page 1

Vodni agent je brezlaÄ?na revija ki izide ob Svetovnem dnevu voda 22. marec 2018.


Dear Water agents, a drinking water deficit is a problem that more than half of the population on Earth will face by 2030. The quantity of drinking water with rapid population growth and simultaneous increasing pollution is rapidly decreasing.Today’s children, pupils and students will manage our environment, so it is important that they know and understand it as best they can. Let us help them develop a responsible attitude towards the environment and water resources to protect it for the generations that come after them.

Jože Cvetko,

President of the Water agency Association

Communication and education for water conservation One year ago, General Assembly of the United Nations adopted the Resolution Decree of 2018-2028 proclaimed by the International Decade of the “Water for Sustainable Development” action.

KOLOFON REVIJA VODNI AGENT št 2 Izdajatelj: Društvo vodna agencija, sv. Florijan 56a, 3250 Rogaška Slatina E: revija@vodnaagencija.org W: www.vodnaagencija.org www.wateragent.eu Urednica: Majda Adlešić Oglasno trženje: Jože Cvetko Grafično oblikovanje: Studio Art Therapy Bački Petrovac Tisk: Podoba d.o.o. Rogaška Slatina Naklada: 200 izvodov ISSN: 2536 -3077 Vodni agent je brezplačna revija ki izide ob Svetovnem dnevu vode. Mnjenja zapisana v prispevkih, niso nujno tudi stališča uredništva Rogaška Slatina, marec 2018. 02

In order to be as closer to the tendencies as possible in the activities of the Water Agency, we have organized three scientific expert meetings in the past year. First in Ljubljana in the Information Center of the European Parliament and the European Commission in Slovenia, organized the 3rd International Conference of the Water Agency Association. The conference, entitled “The Impact of International Communication on Water and Water Resources”, gathered over 70 participants from seven countries. A very rich program of lectures was divided into sessions dedicated to programs and projects with which the Water Agency Association cooperates. The content of the Water Agent project is presented through all existing segments. We could hear about the project Vodni agent Vo2, which was prepared for the region of the Visegrad Four countries. Among the most important lecturers was David Sanchez Carpio of Food & Water Watch, an international organization that, among other things, is engaged in the fight against water privatization in countries around the world. In the expert part we have been presented a project for the construction of wastewater treatment plants on Zlatibor, which is being built thanks to the funds provided by the Republic of Slovenia in addition to the municipality of Čajetina in the amount of 1.5 million euros.


The closing part of the conference was examples of good practice. They talked about activities that were carried out and implemented in the elementary schools in Rogaška Slatina, Mirna Peč, Hum on Sutla, Novi Sad and Belgrade. https://issuu.com/vodniagent/docs/zbornik_vodni_agent_2017

The seminar on project Water agent of the Danube region, organized in Novi Sad, announced a series of seminars that the Water Agency Association plans to launch in 2018 in the countries that are involved in the project. The need for the Seminar has arisen with the increased number of schools involved in the project and the desire to involve teachers and biology, chemistry and other subjects more actively in project activities. Through lectures within the Seminar, we want to cover the most important issues from a wide range of topics dealing with water, adapted to the current situation, events or interests of each region individually. At the seminar in Novi Sad we heard about the Special Reserve of Upper Danube region, which UNESCO has placed on the List of Protected Values. They talked about the types of water available in Vojvodina and its quality, and we heard what kind of water people drink from Novi Sad, and how the city of Subotica solves wastewater treatment and why the first refiner in the former Yugoslavia is still the best refiner in Serbia. At the end of February 2018 in Slavonski Brod was organized seminar “Friends of water”. The “Friends of Water” seminar was preceded by activities in schools in Slavonski Brod that we included in the project Water Agent. Pupils of the elementary school Djuro Pilar and the elementary school Hugo Badalić received three educational packages Water agent. The entire project “Friends of Water” is the result of cooperation between the Vodovod Slavonski Brod, the Academico Association and the Water Agency with the support of Hrvatske vode. We set up mini water meters and held introductory lectures, with their teachers going to work with them at the end of the school year, during the ESDW’s visit to the Water Station. Lectures at the Seminar “Friends of water” were very high quality and content. In addition to the Water Agent and activities in schools, we heard about the educational project of Hrvatske vode as well as about the activities of Natura Slavonica and the host Vodovod ltd. In addition, schools that have been in the project of the Water Agent since 2016, the school Bogoslav Šulek and the school Ivan Goran Kovačić presented themselves on very original way. https://www.facebook.com/vodniagentdonavskeregije/

Majda Adlešić 03


KAJ NAJ NAREDIM, DA BO PORABA VODE V ŠOLI MANJŠA? Prihajam iz Osnovne šole Sostro, šole na obrobju Ljubljane. Smo ena izmed večjih šol v Ljubljani, saj jo obiskuje kar 707 učencev. Obiskujem matično šolo, poleg nje pa imamo še štiri podružnične šole (Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje). Učenci smo vključeni v najrazličnejše interesne dejavnosti, nacionalne, evropske in mednarodne projekte, tekmovanja … Pri svojih dejavnostih smo zelo uspešni. Smo Kulturna šola, Unesco šola, Zdrava šola. Že vrsto let pa smo posebej ponosni na naše okoljsko udejstvovanje in naziva Planetu Zemlja prijazna šola in državni zmagovalci v projektu Zemljo so nam posodili otroci.

V letošnjem šolskem letu (2017/2018) sem se skupaj s svojima mentoricama Dominiko Mesojedec in Simono Hribar Kojc odločil, da bomo sodelovali v projektu Vodni agent. S tem hočemo prikazati učencem porabo vode na naši šoli in učence ozaveščati o pomenu varčevanja z vodo. Zaenkrat imamo dva merilca porabe vode, in sicer v kemijski in gospodinjski učilnici na predmetni stopnji.

KAKO POTEKAJO MERITVE? Vsako jutro odčitam porabo vode in merilec namestim na nič. Izdelal sem si tabelo, kamor meritve vpisujem. Učiteljica za vsak dan v e-dnevniku preveri, ali je v učilnici potekala malica ter koliko učencev je v posameznem dnevu bilo v učilnici. Kasneje meritve vpišem tudi v spletno aplikacijo Vodni agent. Prvi dnevi meritev so potekali kot načrtovano. Poraba v prvih dneh meritev je bila zaradi likovnega ustvar-

04

janja v učilnici za kemijo malo večja, okoli 120 litrov. V običajnih dneh pa okoli 45 litrov, kljub temu da je v učilnici potekala malica (umivanje rok, brisanje miz …). Na šoli bomo vestno nadaljevali z meritvami in s tem pripomogli k manjši porabi vode. Pri meritvah mi pomagata tudi dva moja sošolca, Peter in Alex.


Nadaljnje delo v projektu Vse na šoli smo spomnili, naj s pitno vodo varčujejo. Vsak drugi mesec naredimo tudi analizo pitne vode s posebnim šolskim kovčkom. Naredili bomo piktograme in njih namestili v vse učilnice in stranišča. Bom koncu šolskega leta bom meritve predstavil tudi v obliki plakata in računalniške predstavitve vsem učencem, učiteljem, ostalim delavcem šole in staršem. Želim pa si, da bi z merilci opremili več učilnic tako na matični kot na podružničnih šolah. Avtor: Anže CENCELJ, 6.c Mentorici: Dominika MESOJEDEC, Simona HRIBAR KOJC

A pupil of the 6th grade of the E.S.Sostro, Anže Cencelj, has been very actively involved in the activities of the project Water Agent and together with friends he is committed to monitoring the consumption in their school. They intend to find the model themselves to include their school with a larger number of consumption meters. 05


„Pametno gospodarenje vodama u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša“ Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske ističe da je piti vodu iz slavine privilegija koje bi svi trebali biti svjesni i duboko je poštovati Intervju vodila: Majda Adlešić foto: arhiv Gabrijela Žalac Koje prioritete je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske postavilo u finansijskom razdoblju EU od 2014-2020? Ono na što će se Ministarstvo fokusirati u ovom razdoblju sigurno je pojednostavljenje procedura i sustava upravljanja i kontrole EU fondova, jačanje suradnje i koordinacije svih tijela u tom sustavu te izmjene zakonske regulative kako bi osigurali uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova i učinkovito upravljanje regionalnim razvojem. Koliko su IPA i Strukturni fondovi do sada uticali na regionalni razvoj? Koje mehanizme preduzimate za podsticanje razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosekom i koja su to područja? Utjecali su zaista puno. Temeljni cilj kohezijske politike, za koju se maksimalno zalažemo, je upravo ravnomjeran rast i razvoj regija Europske unije, pa tako i regija unutar samih država članica. Kako bismo osigurali ravnomjeran razvoj, krenuli smo u izradu analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija u novom financijskom razdoblju kako više ne bi imali situacije gdje su, primjerice, Zagreb i Vinkovci u istom položaju zbog podjele na dvije statističke regije. Iz vlastitog iskustva znam da prema sadašnjoj raspodjeli veliki gradovi i više razvijena područja imaju veće šanse za povlačenje EU sredstava, a to je nepravedno prema slabije razvijenim područjima i to moramo čim prije promijeniti. Osim toga, kontinuirano provodimo mjere kako bismo potaknuli razvoj potpomognutih područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. Radi se o 264 jedinice lokalne i 12 jedinica područne samouprava čiji je indeks razvijenosti manji od 75 % prosjeka Republike Hrvatske. Cilj upravljanja razvojem potpomognutih područja je pridonijeti društvenogospodarskom razvoju ovih područja, stvaranjem uvjeta koji će ovim područjima omogućavati jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala. Mjerama i programima koje provodimo, nastoji se ojačati lokalne i regionalne

06

administrativne i financijske razvojne potencijala te povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s mjerama i programima te ciljevima kohezijske politike Europske unije u svrhu učinkovitog korištenje sredstva strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Nadalje, iz nacionalnih sredstava, kroz programe održivog razvoja lokalne zajednice, pomaže se održivost i razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini kao i stručna i financijska pomoć za pripremu razvojnih projekata na potpomognutim područjima i stvaranje zalihe kvalitetnih projekata za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih fondova Koliko je vodoopskrba i zgradnja prečistača otpadnih voda u Republici Hrvatskoj unapredjena projektima finansiranim iz fondova EU ili kroz partnerske projekte? Kako bi se osigurale dovoljne zalihe čiste vode za buduće generacije i zaštitili vodni resursi, iz EU fondova je osigurano 1.049.340.216 eura. Značajan iznos sredstava iz EU fondova već je uložen na području brojnih gradova u Republici Hrvatskoj kao što su Slavonski Brod, Osijek, Vukovar, Čakovec, Županja, Petrinja, Sisak, Knin, Drniš, Poreč, Rovinj, a ulaganja u vodni sektor se i dalje nastavljaju jer će se tako osigurati opskrba vodom za ljudsku potrošnju, pametno gospodarenje vodama i očuvanje pitke vode te poboljšanje obrade otpadnih voda u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša. Unaprjeđenjem javnog vodoopskrbnog sustava uspostavlja se sustav upravljanja vodama kroz ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu uključujući i regionalne sustave, povećanje priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenje gubitaka i povećanje pouzdanosti i učinkovitosti sustava vodoopskrbe, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda doprinijeti poboljšanju stanja voda. Razvoju boljeg i učinkovitijeg sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj doprinijeli su i potpisani ugovori u okviru natječaja „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/ odvodnje“, 5. rujna 2016. godine. Potpisano je 29 ugovora ukupne vrijednosti 381.845.383,25 kuna, od čega će 257.929.540,54 kuna biti financirano EU sredstvima. Ova operacija Hrvatskih voda, nazvana još i „Male intervencije 2“, odnosi se na projekte kroz koje se ulaže u izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje, kondicioniranje vode za piće


na uređajima za obradu pitke vode te nabavu opreme za sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području cijele Hrvatske. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije krajem mjeseca kolovoza 2017. potpisalo je i tri ugovora u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, čija ukupna vrijednost iznosi 25,3 milijuna švicarskih franaka, a odnose se na poboljšanje vodoopskrbe i otpadnih voda na području Delnice, Fužine i Brod Moravice.

Da li se u budućnosti planiraju veće investicije ili projekti kroz partnerstva, kao nedavno potpisani ugovori za realizaciju projekata u saradnji sa Švicarskom, gde je od 8 ugovora tri bilo za poboljšanje vodoopskrbe i tretmana otpadnih voda? Područje Gorskog Kotara je jedinstvena zemljopisna cjelina poznata po gotovo netaknutim prirodnim bogatstvima voda i šuma. Stoga se projekti vodno-komunalne infrastrukture izvanredno uklapaju jer će stanovništvu toga kraja osigurati sigurniju i kvalitetniju opskrbu vodom, uz istovremeno rješavanje problema komunalnih otpadnih voda te na taj način doprinijeti očuvanju prirodnih bogatstva Gorskog kotara. Aktivnosti spomenutih projekata u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje provodit će se na lokacijama Delnica, Fužina i Brod Moravica za čiju provedbu će biti nadležni Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode. Cilj projekta je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog Kotara, u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a sve to u svrhu zaustavljanja razvojne stagnacije te poboljšanja kvalitete života stanovništva na području Gorskog Kotara. Projekti vezani uz sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda provode se i kroz programe međunarodne teritorijalne suradnje pa je tako u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Srbija financiranom iz financijske perspektive 2007-2013, sufinanciran projekt ForestFlow ukupne vrijednosti 705.378,18 EUR, a jedna od aktivnosti je čišćenje kanala za odvodnju vode na području Spačve i Bosuta kao i uspostava sustava za prevenciju poplava i upravljanje zaštitom od poplava. Radovi na obnovi kanala su u tijeku. U sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., ugovoren je projekt „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production“ čija provedba je započela sredinom srpnja 2017.g. te su aktivnosti, među ostalim, usmjerene na rješavanje problema s vodoopskrbom i otpadnim vodama, ali i izgradnju solarne elektrane i bioplinskih postrojenja. Ukupna vrijednost projekta je 1.696.336 EUR, dok je EU dio 1.441.885 EUR. Mogućnosti je puno i zasigurno ćemo kako u ovoj, tako i u idućoj financijskoj perspektivi, zajedno s našim partnerima u okviru prekograničnih programa ali i u okviru naših vlastitih operativnih programa, nastaviti ugovarati i provoditi projekte poboljšanja sustava vodoopskrbe jer postoje dijelovi Hrvatske koji još uvijek imaju velikih problema i to ćemo nastojati riješiti uz pomoć sredstava koja su nam na raspolaganju iz fondova Europske unije.

Kako vi ocenjujete projekte kao što je Vodni agent Dunavske regije, kojim kroz različite aspekte teme i problema u oblasti voda povezujemo subjekte od lokalnih inicijativa do Vlada država? Koliko takvi projekti mogu uticati na regionalni razvoj i saradnju? Projekti kao što je „Vodni agent Dunavske regije“, hvale su vrijedne inicijative i smatram da su doista prijekopotrebni. Ekološka osvještenost ključni je faktor opstanka našeg planeta i moramo uložiti značajne napore u osvještivanje naših građana. Hrvatska se nalazi pri vrhu ljestvice zemalja bogatih vodom te među malobrojnim zemljama koje svojim građanima sustavom javne vodoopskrbe jamče i osiguravaju pitku vodu, no baš zbog toga pred nama stoje brojni izazovi. Rijetka je blagodat koju uživamo na ovim prostorima. Za razliku od većine ostalog svijeta, možemo piti vodu iz slavine i to je privilegija koje bi svi trebali biti svjesni i duboko je poštovati.

Kako vidite Hrvatsku do 2020. godine kada će preuzeti na šest meseci funkciju predsedavanja Europskom unijom u tročlanoj skupini sa Rumunijom i Finskom? Odlukom Vijeća EU iz srpnja 2016., Hrvatska će prvi put preuzeti predsjedanje Vijećem Europske unije 1. siječnja 2020. i predsjedat će do 30. lipnja 2020. Hrvatska je trebala preuzeti predsjedanje od srpnja do prosinca 2020., no zbog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU raspored se izmijenio. Imamo malo vremena za definiranje tema i prioriteta koje će Hrvatska staviti na europsku agendu i zato već ove godine započinjemo s pripremama ljudskih resursa, financijskog plana i ostalih aktivnosti. Prilikom planiranja i pripreme za predsjedavanje, moramo razmišljati što dugoročno može koristiti Hrvatskoj u pozicioniranju unutar EU i globalno. Svoje prioritete svakako trebamo uskladiti sa programom rada europskih institucija i naglasak staviti na teme koje će biti atraktivne na europskoj razini, ali moramo biti ambiciozni, iskoristiti priliku i nametnuti svoje prioritete, kao što su opstanak kohezijske politike, jednostavnije procedure povlačenja sredstava iz EU fondova, razvoj malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika koji su glavni pokretači svakog gospodarstva, ribarstvo, otoci, transport- sve su to područja važna za razvoj Hrvatske i svakako bi trebala biti uklopljeni u prioritete našeg predsjedanja Europskom unijom.

Molimo Vas odgovor na jedno „lično“ pitanje. Hrvatska je bogata vodom i možete biti ponosni na lepote krajolika, morske obale koja je jedna od najleših na svetu itd. Koliko ste kao gradjanka Hrvatske zadovoljni čistoćom mora, reka, jezera? Da li ste zadovoljni kvalitetom vode za piće? Da li, kada ste u Hrvatskoj, pijete vodu iz slavine ili flaširanu kupljenu u marketu? U Hrvatskoj, bez imalo straha, pijem vodu iz slavine i zaista smatram to velikom privilegijom. Naše su vode među najčišćima u Europi. Naravno da je velikim dijelom tome tako zbog geografskog položaja naše zemlje, klime i prirode, ali najviše za očuvanje naših voda možemo i moramo učiniti mi sami.

The active functioning of the Ministry already provides tremendous progress through a large number of project activities being carried out in Croatia. There is also a large number of water supply and infrastructure improvement projects. It is proud, for Mrs. Žalac to point out that the availability of high-quality drinking water in the country’s rich waters is an additional benefit. https://razvoj.gov.hr/ 07


Aktivnosti TD Vodovod Sl. Brod u lokalnoj zajednici TD Vodovod d.o.o. odlučilo se 2016.g. uključiti u međunarodni projekt Vodni agent, Društva Vodna agencija iz Slovenije. Tada su se uključile 3 OŠ „Dragutin Tadijanović“, „Ivan Goran Kovačić“ i „Bogoslav Šulek“ s područja grada Slavonskog Broda i ukupno 130 učenika dobilo je priliku sudjelovati u projektu svakodnevno u svojim učionicama.

Prilikom obilježavanja Svjetskog dana voda, 22.03.2017., s središnjom temom Otpadne vode, učenici su organizirano došli na suvremeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji je sagrađen u njihovom gradu 2014.g. U aktivnostima na UPOV-u sudjelovalo je 6 razreda iz navedene tri OŠ, a neke od aktivnosti su bile: „Eko pitalica“, interaktivno sudjelovanje u PPT, te stručni obilazak samog UPOV-a uz pomoć stručnih djelatnika. Obilježavanje Svjetskog dana voda provedeno je u suradnji s Hrvatskim vodama, te su učiteljice dobile edukativne materijale (slikovnice i plakate) kako bih s učenicima mogle u redovnoj nastavi ponoviti pojedine teme vezane uz vodu. Ciljana skupina su učenici 3. i 4.-ih razreda i ukupno je u stručnom obilasku UPOV-a bilo 110 učenika.

Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) održava se svake godine od 30. svibnja - 5. lipnja. Obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja. 1.6.2017. organizirali smo i nastavili suradnju s Društvom Vodna agencija iz Slovenije u obilježavanju ETOR-a pod nazivom aktivnosti „Vodni agenti rijeke Save“. Ujedno na taj datum se obilježava i Međunarodni Dan rijeke Save, te su aktivnosti bile smještene na samom šetalištu uz rijeku Savu, Šetalište Braće Radića u Slavonskom Brodu.

Ciljana skupina su bili učenici 3. i 4.-ih razreda iz 3 OŠ s područja grada Slavonskog Broda, uz već mlade „Vodne agente“ prisustvovali su i učenici koji ne sudjeluju u projektu Vodni agent. U ugodnom i prirodnom ambijentu gđa. Majda i g. Jože došli su s Vodnom postajom i zajedno s djelatnicima Vodovoda Sl. Brod provodili aktivnosti s učenicima. Uz stručnu edukaciju na Vodnoj postaji, učenici su ispunjavali „Eko pitalicu“ s pitanjima o otpadnoj i pitkoj vodi, izrađivali su bedževe s porukama usmjerenim rijeci Savi i zaštiti voda općenito, te su na kraju dobili edukativan letak o razvrstavanju otpada.

08


Udruga Academico Sl. Brod kao organizator s partnerima Vodovod d.o.o. Sl. Brod i Društvom Vodna agencija iz Slovenije u tijeku je provođenja projekta „Prijatelji voda“. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda ( Javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2017.g.). Ciljana skupina: učenici 3. i 4.-ih razreda, 2 OŠ s područja grada Sl. Broda OŠ “Đuro Pilar” i “Hugo Badalić”. 27.2.2018.g. uključili smo učenike 2 OŠ u međunarodni projekt Vodni agent na način ugradnje 6 mjerača protoka u učionice učenika. Te u sklopu ETOR-a će isti ti učenici na proljeće ove godine proći aktivnosti na Vodnoj postaji, „Eko pitalicu“, izradu bedževa i malog biološkog pročistača.

U stručni obilazak UPOV-a Slavonski Brod svake godine dolaze od naših najmlađih građana predškolske dobi do studenata različitih fakulteta koji se u konačnici odluče i pisati svoje završne i diplomske radove.

S obzirom na stečena poznanstva kroz razne aktivnosti i projekte, te zadovoljne ravnatelje i učitelje koji provode projekte s učenicima i dovode ih na organizirane aktivnosti, odlučili smo organizirati Seminar „Prijatelji voda“ 28.02.2018.g. u Slavonskom Brodu. Cilj seminara je bio upoznavanje s međunarodnim projektom Vodni agent Dunavske regije, suradnja TD Vodovod d.o.o. s OŠ, Društvom Vodna agencija i Hrvatskim vodama, aktivnostima škola vezane uz vodu u Slavonskom Brodu i Novom Sadu, aktivnostima Hrvatskih voda u edukaciji učenika, o pitkoj i otpadnoj vodi grada Sl. Broda i sl. Seminaru su prisustvovali ravnatelji OŠ i nastavnici iz Slavonskog Broda i susjednih zemalja, predstavnici Hrvatskih voda - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, predstavnici udruga, osobe iz vodnog sektora i obrazovanja i dr. Posebno je bilo zanimljivo predavanje ispred OŠ „Bogoslav Šulek“ čiji su rad i aktivnosti prezentirali sami učenici tj. „Vodni agenti“.

Smatram kako djelatnici UPOV-a imaju bitnu ulogu u zaštiti okoliša i voda, te da bismo bili kompletni stručnjaci trebamo biti aktivni na više komplementarnih područja i ne smijemo si stvarati granice. Korana Ambrozić,mag.prim.kem. Tehnolog na UPOV-u,Vodovod d.o.o. Slavonski Brod

Through two years of cooperation between TD Vodovod Sl. Brod and the project Water Agent, we achieved beautiful results, built a network of partners and schools and organized a seminar “Friends of Water”. This showed a real new awareness and responsibility for preserving water and nature, in general. 09


VODA - VIR ŽIVLJENJA Dan dejavnosti na OŠ PODBOČJE V četrtek, 28. 10. 2017, smo na OŠ Podbočje z učenci od 1. do 9. razreda v okviru Tedna kulturne dediščine izvedli dan dejavnosti na temo Voda – vir življenja. Vsi učenci šole so tekom dopoldneva poslušali predavanje podjetja Kostak, ki jih je seznanilo s kroženjem vode v naravi, z vrstami padavin, s pridobivanjem pitne vode (podtalnica), z vodnimi zajetji, s hrami in studenci, z onesnaževanjem vode, s tem, kaj se sme oz. ne sme metati v odtoke, z malimi biološkimi čistilnimi napravami, greznicami in velikimi čistilnimi napravami. Veseli nas, da nas družba Kostak podpira in pomaga pri okoljskem ozaveščanju. Družba Kostak je tudi tista, ki nam je omogočila sodelovanje v mednarodnem projektu Vodni agent, s katerim smo pričeli ob začetku šolskega leta. Prav zato so bili vsi učenci šole ta dan deležni tudi predstavitve mobilne vodne postaje s strani Vodne agencije, ki se je odzvala povabilu in nas ta dan obiskala. Ta je učence seznanila s tem, kako pride voda v pipe, zakaj so cevi pod zemljo, kdo skrbi za cevi, kdaj teče voda, kaj je vodno omrežje, kdo so porabniki vode, kaj je kanalizacija, kako se zbirajo odplake in kaj mora vedeti vodni agent. Delo pa je ta dan za učence potekalo tudi v učilnicah in izven njih. Učenci 1. in 2. razreda so poslušali pravljico z naslovom Flupi in voda in se sprehodili do potoka Sušice. Poleg tega so se učenci 1. razreda pogovarjali tudi o tem, kako bi pripomogli k ohranjanju čiste vode, učenci 2. razreda pa so delali različne poskuse v povezavi z vodo. Učenci 3. razreda so ta dan izdelovali dežemere in delali različne poskuse z vodo. Učenci 4. razreda so izdelovali mlinčke in vodo hrame. Učenci 5. razreda so izdelovali vodnjake. Učenci od 6. do 9. razreda so bili razporejeni v 5 skupin (literarna delavnica, likovna delavnica, tehniška delavnica, analiza vode, mikroorganizmi). V literarni delavnici so si učenci ogledali različne slike vode, poslušali so njeno šumenje, nato pa so poustvarjali. Pisali so pesmi, uganke in zgodbe. V delavnici analize vode iz potoka Sušica so ugotavljali kolikšna je prisotnost fosfatov, nitratov in amonija. Ugotavljali so tudi vpliv človeka na strugo in brežino. V tehniški delavnici so učenci izdelovali vodno kolo iz lesa, kovine in plastike. V likovni delavnici so delali grafike s tehniko igla. Likovni motiv je bila voda. V delavnici vodne živali so učenci raziskovali prisotnost mikroorganizmov v vodi, ki so jo zajeli v šolski mlaki. S prostim očesom so opazovali živali. Dan dejavnosti je bil medpredmetno povezan, učence smo na različne načine ozaveščali o pomenu vode, ki je vir življenja in izrednega pomena za življenje vseh živih bitij.

Suzana Mlakar Pavlovič Osnovna šola Podbočje

10

Last year, Kostak company showed its social responsibility by including schools, of its distribution network, in the project Water Agent. Elementary School Podbocje is one of the examples where the already developed activities in the area of environmental protection are well connected with the activities that include the Kostak company, already.


PROJEKT VODNI AGENT DOPOLNJUJE ODLIČNO SODELOVANJE MED DRUŽBO KOSTAK IN OSNOVNIMI ŠOLAMI Družba Kostak že leto dni sodeluje v projektu Vodni agent, v okviru katerega nadgrajuje in dopolnjuje sodelovanje z osnovnimi šolami. Sodelujoči učenci so projekt dobro sprejeli in izrazili zanimanje za vodovarstvene teme.

Družba Kostak se je projektu Vodni agent pridružila pred dobrim letom dni v želji, da bi med otroki spodbudili razmišljanje o vsakdanji rabi vode in pomenu varovanja vodnih virov. V tem času smo obiskali učence petih osnovnih šol v občinah Krško in Kostanjevica na Krki (Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Podbočje, Osnovna šola XIV. Divizije Senovo in Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki). Za učence smo pripravili delavnice na temo pitne vode, ravnanja z njo, varovanja vodnih virov in poti, ki jo voda opravi, preden od vira priteče do domače pipe. Učenci so projekt sprejeli z navdušenjem, saj so sodelovali v postopkih analiziranja porabe pitne vode ter tvorno sodelovali v razpravah o smotrni rabi vode. V okviru projekta smo učencem ob našem obisku predstavili podatke o porabi pitne vode in primerjavo z drugimi šolami, vključenimi v projekt. Ugotovili smo, da vodo uporabljajo za različne namene, največ pa za umivanje rok. Otroci so ugotovili, da je zelo pomembno, da skrbimo za okolje in ščitimo vodne vire, saj lahko hitro pride do onesnaženja. Dogovorili smo se, da še naprej beležijo porabo vode in da se na podobnem srečanju dobimo prihodnje leto. Na nekaterih šolah so si učenci ogledali tudi vodno postajo, ki je otrokom omogočila, da si ogledajo delovanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Prepričani smo, da so naše delavnice na učencih pustile trajni vtis in utrdile njihovo okoljsko zavest, ki je ključna za zagotavljanje zdravega okolja v prihodnosti. Varovanje voda namreč vse bolj postaja ključna naravovarstvena dejavnost – tako za izvajalce gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo kot za slehernika, ki v okolju biva. V družbi Kostak v sklopu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo upravljamo okoli 800 km vodovodnega omrežja z več kot 100 objekti. Vodo črpamo oziroma zajemamo iz 11 aktivnih vodnih virov in jo preko 6 večjih in 3 manjših vodovodnih sistemov distribuiramo do 25.000 uporabnikov. Naše temeljno vodilo je zagotavljanje kakovostne pitne vode vsem uporabnikom 24 ur na dan.

Project Water Agent complements excellent colaboration between company Kostak d. d. and variety of educationals institutions in surrounded area. Kostak has been participating in the project for more than a year now. Participants accepted it well and expressed interest in water protection topics.

Špela Arh Marinčič Vodja VO-KA, KOSTAK

11


OD IZVORA DOBRIH IDEJA DO ZDRAVE VODE ZA BAČKU RAVNICU Komunalno preduzeće „Vodovod“, preteča današnjeg JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, osnovano je rešenjem Narodnog odbora Opštine Subotica od 08. februara 1962. godine, a konstituisano je 12. marta 1962. godine i taj datum se smatra zvaničnim danom osnivanja Preduzeća. Začeci organizovanog snabdevanja vodom Subotice sežu u 1882. godinu, kada je bravarskl majstor Jasenović izveo prvi bušeni bunar ispred Franjevačke crkve sa svom potrebnom opremom.

Ključne godine za razvoj modernog sistema vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u Subotici: 1975. godina: izgrađeno jedno od prvih Postrojenja za mehaničko i biološko prečišćavanje otpadnih voda u tadašnjoj Jugoslaviji i međunarodnom okruženju 1990. godina: izgrađeno Postrojenje za kondicioniranje sirove vode (Fabrika vode) kojim se uklanjaju štetni sastojci (soli gvožđa, aminijaka i arsena) do nivoa visokokvalitetne pijaće vode 2010. godina: izgrađeno novo i savremeno Postrojenje za mehanički, biološki i tercijalni tretman otpadnih voda (denitrifikacija i defosfatizacija). Pored linije za tretman otpadne vode, vrši se i tretman mulja kao nusprodukta prečišćavanja iz kojeg se dobija bio-gas, kao alternativni izvor „zelene“ električne i toplotne energije za potrebe rada Postrojenja.

VODU NISMO NASLEDILI OD SVOJIH PREDAKA, DA JE POZAJMLJUJEMO OD SVOJIH POTOMAKA ! Pouzdanost javnog sistema vodovoda i kanalizacije, štedljiv i racionalni odnos prema troškovima, visok stepen naplate usluga, modernizacija, kvalitetno rukovođenje, organizacija i pružanje usluga usmerenih ka zadovoljnim potrošačima – predstavljaju naš svakodnevni izazov i potvrdu uspešnosti ! Naš grad i prigradska naselja snabdevaju se pitkom vodom iz podzemnih vodonosnih slojeva koji se nalaze na dubinama između 160 i 180 metara. Ovaj resurs nije neograničen, iako je ukorenjeno mišljenje da vode ima u izobilju. 12


Sa organizovanim vodosnabdevanjem povećava se količina crpljenja vode iz podzemlja, što sa sobom donosi posledicu snižavanja nivoa eksploatisane izdani. Ovo znači da ne mogu imati svi vode koliko žele, nego da se mora tražiti zajednički interes za šta, kako i koliko da se voda koristi. Svesni i odgovorni potrošači, privreda, grad i naše Javno komunalno preduzeće ulagali su i ulažu u kontinuitetu u obezbeđenje dovoljnih količina pitke vode. Ali i u njen kvalitet, prečišćavanjem sirove vode koja u sebi sadrži gvožđe, amonijak i arsen, kao štetne sastojke geološkog porekla. Takođe, ulagalo se i ulaže u zaštitu životne sredine, jezera Palić i rečica koje nas okružuju, podizanjem kapaciteta i kvaliteta mehaničkog, biološkog i hemijskog prečišćavanja otpadnih voda. Racionalna potrošnja dragocenog resursa pitke vode i složenog, skupocenog vodoprivrednog, komunalnog i ekološkog sistema koji ga opslužuje odgovara potrebama i dobrim navikama života u urbanim sredinama. Promišljenim planiranjem budućeg i ekonomskim gazdovanjem danas, apelujemo na potrošače da racionalnim trošenjem pitke vode generacijama koje dolaze ostavimo u nasleđe jednake mogućnosti.

PU Vodovod & kanalizacija from Subotica, with its good ideas, provided healthy water for its citizens. By introducing innovative processes in the purifyng of wastewater, they make real revolutionary moves to protect the environment and energy efficiency. This days, they confirm their responsibility by including 15 elementary schools in Subotica in the project Water Agent.

Petar Doroslovački rukovodilac službe za PR i informacione sisteme JKP Vodovod i kanalizacija Subotica

13


Zabavni park Starli – mesto gde se lepše raste

Jedinstveni prostor za kreativno-edukativne programe za decu u Novom Sadu i stalni partner Vodne agencije u Novom Sadu Tokom nastavka saradnje sa Vodnom agencijom na regionalnom projektu Vodni agent – društvena odgovornost prema vodi u 2018. godine biće realizovani brojni ciklusi radionica u šest osnovnih škola i šest predškolskih ustanova u Novom Sadu. Učenici osnovnih škola “Dušan Radović”, “Ivo Lola Ribar”, “Sonja Marinković”, “Vuk Karadžić”, “Ivan Gundulić”,“Prva vojvođanska brigade” i deca iz predškolskih ustanova “Maslačak”,”Veseli vrtić”, “Palčica”,”Bubamara”, “Spomenak” i “Cvrčak” imaće priliku saznaju više o značaju vode, čemu ona sve koristi i zašto je neophodno da je sačuvamo. Svi oni će učestvovati u sistemu praćenja potrošnje vode i stvaranju ekološke kulture kako bi se voda racionalnije koristila u školama i vrtićima, kao i kod kuće.

Nakon završenih ciklusa radionica svi učesnici će postati Starlijevi Vodni agenti i tako dati svoj doprinos čuvanju vode deleći znanje sa svojim vršnjacima i roditeljima. U okviru kreativno-edukativnog programa, tokom januara i februara Zabavni park

Starli i Vodna agencija organizovali su i besplatne radionice o reciklaži papira za decu uzrasta od 5 do 10 godina, sa igranjem u najvećem zabavnom parku u Novom Sadu. Zajednička radionica pod nazivom Gde živi voda ispraćena je i posetom predstavnika

Radio-televizije Vojvodine koji su ovim povodom kreirali specijalnu emisiju za decu o radionicama i programima za decu u Zabavnom parku Starli.

Inspirisani prošlogodišnjim događajem u Novom Sadu u okviru Green Week-a, Zabavni park Starli, Vodna agencija i Udruženje Dečija ekološka akedemija iz Novog Sada organizovaće manifestaciju pod nazivom Dečija nedelja vode koja će od 7. do 18. maja okupiti preko 2.000 učenika osnovnih škola u Vojvodini i njihove učitelje kako bi zajedničkom saradnjom doprineli stvaranju generacija odgovornih građana i tako smanjili potrošnju vode, koja je naš najznačajniji resurs. Zabavni park Starli je najveći i najsavremeniji prostor u Novom Sadu namenjen aktivnoj zabavi dece uzrasta od 1 do 10 godina koji se prostire na površini od 2.500 m² i izdvaja se po specializovanim igračkama za bezbedno igranje i pravilan razvoj dece. Starli poseduje i salu za proslavu rođendana i edukaciju, sportske terene, kreativni kutak za decu i prostor za roditelje.

The cooperation of Amusement park Starli and Water Agency grew beyond the idea of sponsorship. For two years we have been developing together workshops in schools, in the area of the Amusement Park,, also. We are organizing programs that visit more than one hundred children. Elementary School Kosta Trifković is one of 17 educational institutions supported by Starli. Their innovative approach to the project in the entire scientific research work on the Water Agent is a true example of good practice.

14


„SVAKA KAP VREDI ZATO TREBA DA SE ŠTEDI“ pogled iz drugog ugla

U cilju provere uticaja interaktivnih radionica projekta „SVAKA KAP VREDI ZATO TREBA DA SE ŠTEDI“ na sticanje znanja kod učenika, uporedo sa realizacijom projekta radili smo i istraživanje njegove uspaešnosti. Takvih istraživanja u pedagoškoj praksi je izuzetno malo kako kod nas tako i u zemljama našeg okruženja.Ta činjenica nas je još više motivisala za jednu takvu aktivnost. U završnoj fazi projekta,prateći nastavni program predmeta „Svet oko nas“ izvršili smo sve pripreme kako bi smo sproveli istraživanje. Kako projekat ima interesantnu koncepciju rada, došli smo na ideju da istovremeno utvrdimo kakav će uticaj na sticanje znanja kod učenika imati plan realizacije projekta sa svim svojim nastavnim radionicama,nastavnim sredstvima,tehnikama rada, način sprovođenja projekta, posete institucijama grada koje se bave problemima vode. Faktički,želeli smo proveriti kakav će efekat

na učenike prvog razreda imati sam projekat škole. Takođe smo mišljenja da će naš projekat i samo istraživanje imati značaja ne samo za osnovne već i srednje škole,odnosno da će imati u budućnosti primenu kao primer dobre prakse u obrazovnom sistemu ne samo naše zemlje već i u zemljama okruženja. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA PREDMET istraživanja je znanje učenika prvog razreda o vodi iz nastavnog predmeta Svet oko nas. CILj istraživanja je ispitati kakvo znanje imaju učenici prvog razreda o vodi,značaju,zagađivanju,zaštiti i očuvanju vodnih resursa. HIPOTEZA istraživanja je da će se veći obrazovno-vaspitni efekat postići ako učenici nastavni sadržaj obrađuju kroz radionice i van učionice od efekta koji se postiže ako nastavni sadržaj ponavljaju i utvrđuju van

učionice a najmanji efekat se postiže ako učenici nastavni sadržaj obrađuju, ponavljaju i utvrđuju u učionici. Očekuje se da svi učenici uspešno reše najmanje 50% zadataka,odnosno da osvoje najmanje polovinu od mogućeg broja poena na svakom od testova. UZORAK istraživanja čini ukupno 83. učenika prvog razreda razvrstanih u tri odeljenja sa približno istim sposobnostima tj. ujednačene su kategorije učenika na osnovu testu za proveru spremnosti upisa u prvi razred osnovne škole. Testiranje je radila PPS služba škole. Polazeći od predmeta,cilja,zadataka i hipoteze istraživanja primenjena je deskriptivna metoda za prikupljanje, opisivanje, obradu, upoređivanje, vrednovanje i interpretaciju podataka a u radu eksperiment sa paralelnim grupama. Svaka grupa je imala drugi eksperimentalni faktor što se vidi iz tabele:

T. 1. : eksperimentalni faktori i modeli Istraživanje će se obaviti tehnikom testiranja učenika i razgovorom (umesto skale sudova) .Inicijalni test i finalni test znanja iz predmeta Svet oko nas uradila je profesorica razredne nastave Ljubica Milić . Oba testa su imala po 15.zadataka tipa tačno (T),netačno (NT), i dopunu rečenice. Rešavani su ceo čas (45 minuta) jer je uzet u obzir razred koji je realizovao projekat,vreme realizacije kao i činjenica da učenici nisu u potpunosti savladali tehniku čitanja i pisanja.Test se radio zaokruživanjem tačnog odgovora i dopunom rečenice.Maksimalni broj bodova na oba testa bio je 15. U radu je korišćena samo aritmetička sredina i frekvencija učestalosti. Analiza rezultata inicijalnog testa znanja Inicijalnim testom z nanja htelo se utvrditi predznanje učenika o vodi.Upoređujući dobijene rezultate eksperimentalnih grupa (I1 I2 I3 ) uočava se da su svi učenici ostvarili ispod 50% mogućeg broja bodova i rezultati inicijalnog znanja neće uticati na rezultate finalnog testa znanja. Analiza rezultata finalnog testa znanja Finalnim testom znanja htelo se utvrditi stečeno zanje učenika u sve tri eksperimentalne grupe prema modelima I1,I2,I3 posle delovanja eksperimentalnih faktora. Finalni test znanja sproveden je u sve tri eksperimentalne grupe istovremeno.Ovim testom

znanja hteo se izmeriti efekat radionica i rada na terenu u poređenju sa ostalim eksperimentalnim faktorima. U eksperimentalnoj grupi I1 najveći broj učenika ostvario dobre rezultate između 11-15 bodova a kod eksperimentalne grupe I3 između 3-6 bodova . Kod eksperimentalne grupe I2 učenici su takođe ostvarili najbolji rezultat od 11-15 bodova. U razgovoru sa učenicima ,veliki broj se izjašnjava da stečena znanja utiču na njihov odnos prema vodi ,prirodi i radnoj-školskoj sredini. ZAKLjUČCI Na osnovu dobijenih rezultata primenjenim u instrumentima ispitivanja i njihove analize mogu se izvesti sledeći zaključci : 1. Stepen mentalnog razvoja učenika nije značajno uticao na rezultete finalnog testa znanja. 2. Predznanje učenika nije značajno uticalo na rezultate finalnog testa znanja

3. Najbolje rezultate finalnog testa znanja ima eksperimentalna grupa I1 koja je gradivo obrađivala koristeći edukativni paket . 4. Imajući u vidu uzrast učenika i njihovu osposobljenost u tehnici čitanja i pisanja, nismo izračunavali druge statistički značajne parametre koji bi ,sigurni smo u to,potvrdili našu tvrdnju. Na kraju svega, možemo slobodno reći da smo istraživanjem u potpunosti ispununili naša očekivanja. U produženom boravku smo uspeli smanjiti potrošnju vode za očekivanih do 25% a u nastavni proces predmeta“ Svet oko nas „ smo uveli niz novina kroz faze i postupke sprovođenja školskog projekta sa učenicima prvog razreda, koristeći potpuno nove tehnike i instrumente učenja učenika. Takođe smo potvrdili našu hipotezu da pristup nastavi kroz radionice i teren ima veći efekat na postizanje funkcionalnog znanja od klasičnog frontalnog rada sa svojim modalitetima.

Milan Spasojević, prof.biologije direktor OŠ Kosta Trifković Novi Sad 15


X-TREMNO varčen nastavek za pipo, FIRST® LEGO® liga - FLL, je mednarodni program, vsako leto nov izziv, ki se zakljuci s posebnimi turnirji. (http://www.fll.si/) Otroke in mladino navdušuje za raziskovanje, jim približuje znanost, uči reševanja problemov in podjetnosti, spodbuja sodelovanje, deljenje znanj, izkušenj, navaja na kritično razmišljanje, primerno komunikacijo in poudarja skupinsko delo - veščine, ki jih bodo naši otroci zagotovo zelo potrebovali v življenju in na poklicni poti. Učijo se programiranja in uporabe sodobnih tehnologij v koristne, humane namene. Tekmovanje je sestavljeno iz treh enakovrednih delov.

- Tekmujejo v robotskem delu, kjer sestavijo avtonomnega robota, ki na postavljenem polju samostojno rešuje naloge. - Tekmujejo v projektnem delu, kjer predstavijo svojo inovativno rešitev izbranega problema. - Tekmujejo v ekipnem delu, kjer pokažejo kako znajo delati kot ekipa in izkazujejo vrednote timskega dela.

Vsako leto skupina mednarodnih strokovnjakov izbere novo temo izziva, in sicer je to eden od aktualnih svetovnih problemov. V letošnjem letu je to VODA. Učenci izberejo področje v tej temi, najdejo konkreten problem in za ta problem skušajo najti rešitev. Rešitev je lahko izboljšava nečesa obstoječega ali pa nekaj popolnoma inovativnega. V projektnem delu se je ekipa učencev na OŠ Franja Goloba Prevalje posvetila varčevanju vode v gospodinjstvih. Identificirali so težavo v preveliki porabi vode pri vsakodnevnih opravilih. Njihova ideja za rešitev je bil nastavek za pipo, ki ga zamenjamo s tistim z navadno mrežico, ki bi zaradi manjših luknjic imel večjo hitrost izteka vode. S tem bi z veliko manj vode imeli enak učinek pri recimo umivanju rok, posode, ipd.

Po testiranjih raznih prototipov so kot končni prototip nastavka predelali obstoječ nastavek za pipo. V areator, torej prezračevalnik, so vstavili plastični vmesnik z izredno drobnimi luknjicami in luknjice za zračenje vode zatesnili z gumo, saj so se pojavile težave s tesnjenjem zaradi povečane sile vode. Delovanje pipe so preverili praktično najprej z umivanjem rok. Ugotovili so, da je učinek enak ali celo boljši, kot pri klasičnem nastavku, saj je hitrost vodnih curkov večja in prej odstrani umazanijo.

Nato so preverili učinkovitost pri varčevanju porabe vode. Za merjenje so uporabili merilec iz projekta Vodni Agent www.wateragent.eu . Z video analizo so ugotovili, da pri enako odprti pipi nastavek zmanjša porabo vode za več kot 90%.

16


ki je nastal v okviru programa FLL

Nastavek so poimenovali X-TREMNO varčen nastavek za pipo. Svoje delo, nastavek in ugotovitve, vključno z izračunano ceno in simuliranim poslovnim načrtom so predstavili udeležencem in sodnikom

na FLL Adria v Grosupljem, kjer so tekmovale na kvalifikacijah najboljše uvrščene ekipe iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Makedonije.

Učenci naše šole se FLL tekmovanj udeležujejo že od kar se je projekt FLL začel v Sloveniji in prav vsako leto so zaključili z vsaj enim pokalom. Učenci iz prve generacije, zdaj že študentje, ki so pred sedmimi leti v okviru tekmovanja FLL razvili mošnjiček proti prehitremu zorenju sadja, imajo zdaj v Ljubljanskem podjetniškem Inkubatorju svoje podjetje in izdelke tudi tržijo.

Iz tega vidika vidimo ogromno dodano vrednost STEM (Science, Technology, Engineering in Math - znanost, tehnologija, inženiring in matematika) pristopa k poučevanju, saj učenci spoznajo in izkusijo tako raziskovalno, kot razvojno in podjetniško plat razvoja izdelka.

Samo Lipovnik OŠ Franja Goloba Prevalje

Pupils of Elementary School Franjo Golob Prevalje used the measuring device and application of the Water Agent under the FIRST® LEGO® League program. Their innovation has succeeded as like s the X-TREMNO saving tapping attachment. The Water Agent project proved to be multifunctional in this school and with its concept is easily interconnected with other projects.

17


Servis vodomerov Boštjan Podrepšek, s.p. Obtniška cesta 6 3220 Štore

V našem servisu obnavljamo vse tipe vodomerov v dimenzijskem opsegu od 1/2” do DN 150. Imamo najsodobnejše računalniško krmiljene merilne linije, ki nam omogočajo hitro in kakovostno opravljanje dela. Letno servisiramo in overimo okoli 15.000 meril različnih dimenzij. S pomočjo Slovenske akreditacije smo postali tehnično in strokovno usposobljeni za izvajanje in opravljanje kontrole. Stanje veljavnosti akreditacije najdemo na straneh Slovenske akreditacije pod številko K051. Naše podjetje, Servis vodomerov Boštjan Podrepšek, s.p., izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in overitev skladno z Odločbo o imenovanju pod identifikacijsko številko »MIRS ID 389«

Merilna linija za navojne horizontalne vodomere.

Merilna linija za prirobnične vodomere.

V servis so zajeta naslednja opravila: • prevzem in dostava vodomerov pri naročniku, • demontaža mehanizma in grobo čišćenje, • fino čišćenje (peskanje), po dogovoru tudi barvanje, • vgraditev mehanizma SENSUS, ELSTER ali po vaši izbiri z vsemi potrebnimi novimi tesnili, steklom, regulirnim vijakom in filtrom, • umerjanje in overjanje vodomerov, • rok dobave 0 do 5 dni, odvisno od naročene količine po dimenzijah, • na opravljeno storitev in vgrajene nadomestne dele dajemo enoletno garancijo.

T: 03 781 03 30 F: 03 781 03 30 GSM: 041/040 644 131 e-mail: svp@siol.net W: www.svp.si

Servis vodomerov; Boštjan Podrepšek, s.p., iz Štor je podjetje s 23-letno tradicijo na področju servisiranja in dobave vodomerov.

18


Water agent Outdoor education tour 2018 The European Sustainable Development Week www.esdw.eu as an event was established four years ago by a joint initiative of Austria, Germany and France in order to encourage and promote the Global Sustainable Development Goals. The Agenda 2030 sets out 17 Global Sustainable Development Goals. Last year, 2017, program had a great success, since in the 30 countries of Europe, during the duration of the program, from May 22 to June 12, 4031 events were organized. Over 360,000 people and children attended these events.

The Water Agency Association joined this European Initiative as a partner www. esdw.eu/partner/, last year also. The Water Agency during 2017 was the organizer and partner in the events marking the European sustainability development week. In the period from May 26th to June 2nd 2017. The activities were organized in Novi Sad (Serbia), Slavonski Brod (Croatia) and Celje (Slovenia).During the celebration of the European Sustainability Development Week in workshops directly took part about 1500 participants (children, teachers, school staff, parents, partners in the project, citizens). There were workshops for a total of 32 hours. Mobile Water Station has moved approximately 1340km through Slovenia - Croatia - Serbia - Croatia - Slovenia. About events have informed the media, electronic, print, portals and social networks, as well as the websites of the organizers and partners, and thus informed several thousand people. Completely adapting to the goals that are being promoted, the Water Agency plans activities throughout the timeframe of the European Sustainable Development Week, from May 22nd to June 12th 2018.

Water agent Outdoor education tour 2018 will visit the cities: Sarajevo – Slavonski Brod – Zagreb ( Velika Gorica) – Novo Mesto - Ljubljana Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrade - Novi Sad - Subotica - Osijek – Našice - Rijeka. Activities take place in schools or in a place that we arrange with a partner organization or institution. It is a 3200 km route, 7 countries and 11 cities with 10.5 million inhabitants. In every city, it’s a one-day event. Within the program, a special part is a series of events in the capital cities of the Danube: Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrade in the period from May 30th to June 5th , 2018.

A Mobile water station, is an installation that comes to the school yard or some other place, thanks to which children are introduced to all the invisible world of the pipes, valves, hear the whole story about the human water circuit works from the water source to the wastewater treatment plant. The workshop is outdoor, adapted to all ages. Children are able to activ act and through the conversation think about how the entire system of the human circle of water works. This is followed by more workshops for making water purifiers, eco quiz and games, making badge Water agent, etc. 19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.