Page 1

Conferentie

Prestaties en indicatoren in de chemische keten

30 September 2015 Hotel Van der Valk Dordrecht

Organisator VNCW Postbus 4070 6803 EB Arnhem


Het programma Conferene ‘Prestaes en indicatoren in de chemische keten’ 30 September 2015. Opening door Dagvoorzi#er Hans Etman

[Timeframe: 10.00 – 10.10]

‘Omgaan met risico’s en onzekerheid’ Door: Prof. Dr. Ir. Genserik Reniers - TUDel / Universiteit Antwerpen / KULeuven In de chemische keten van procesindustrie, toeleveranciers en chemische logis(ek, hebben we voortdurend te maken met risico's en onzekerheid. Maar wanneer gaat het goed en wanneer gaat het mis? Indien we risico's en onzekerheid zouden kunnen capteren via veiligheidsindicatoren, is het mogelijk om betere investeringsbeslissingen te nemen aangaande preven(e en om de lines of defense te op(maliseren. Door op een intelligente manier pro-ac(eve parameters en indicatoren te iden(ficeren en te meten kunnen we er achter komen waar we onze focus op moeten leggen om onzekerheid en risico's te doen dalen, en tegelijk veiligheid en produc(e te verhogen. [Timeframe: 10.10 – 10.40]

‘Investeren in Mensen, Investeren in de Prestaes van Organisaes’. Door: Willem Scheepers MBA -Investors in people De con(nue ontwikkelcirkel: Plannen, Uitvoeren, Beoordelen (KAIZEN), is het uitgangspunt van de organisa(e die zich richt of het con(nue verbeteren van de presta(es van die organisa(e en van de medewerkers die daarin werken. Kennis is ontze8end belangrijk in de chemische keten: in zowel de produc(e, de logis(ek als alles wat er plaatsvindt in de periferie van de organisa(e. Om con(nue gebruik te kunnen maken van de talenten waar en wanneer er binnen je organisa(e behoee aan is, dien je te schakelen met de mensen binnen de organisa(e alsmede met stakeholders, adviseurs, toeleveranciers daarbuiten. Investeren in je mensen maar ook in het netwerk van mensen buiten de organisa(e is belangrijk, zodat presta(es en doelstellingen worden gerealiseerd. [Timeframe: 10.45 – 11.20]

Koffie PAUZE [Timeframe: 11.25 – 11.45]

Workshop ‘Bedrijfsgericht opleiden’ . Door: Edwin Schepers – STC B.V. De kennis in de chemische keten is van een hoog niveau. Maatwerk laat zich daarbij niet vangen in algemene cursussen met een paar foto’s van het specifieke bedrijf. Een cursus gevaarlijke stoffen dient veel meer een cursus inclusief bedrijfsgerichte scenario’s en casussen te zijn. Door een rela(e aan te gaan met je opleidingsins(tuut verstevig je de waarde van de cursussen en kunnen deze beter op het bedrijf afgestemd worden. [Timeframe: 11.45 – 12.20]


Het programma of

‘Veiligheidsindicatoren: ontwikkelingen naar meer inzicht’. Door: Jakko van Kampen – TNO Organisa(es zoeken naar manieren om inzicht te krijgen in de veiligheid in hun bedrijf en de (complexe) factoren die hierop van invloed zijn. Hiermee hoopt men gericht maatregelen te kunnen nemen als dit nodig is en de effec(viteit van interven(es inzichtelijk te maken. Er zijn talrijke indicatoren in gebruik en voorgesteld. Helaas is er nog maar weinig standaardisa(e van wat men meet en hoe men het meet. Mede daardoor is vaak niet duidelijk welke (combina(e van) indicatoren in organisa(es een echt betrouwbare voorspelling van veiligheid mogelijk maken. Dit rechtvaardigt het vervolgen van de zoektocht naar aantoonbaar geschikte ‘leading indicators’. Hierbij zal vooral gezocht moeten worden naar indicatoren die op procesniveau de ‘feitelijke situa(e’ in kaart kunnen brengen. [Timeframe: 11.45 – 12.20]

samenva6ng o.l.v. Dagvoorzi#er. [Timeframe: 12.20 – 12.30]

Lunch [Timeframe: 12.30 – 13.15]

A7rap samenwerking Veiligheid voorop en VNCW. [Timeframe: 13.15 – 13.25]

‘De veiligheidscultuur en samenwerking in de keten’. Door: Anton van Beek – CEO Dow Benelux. De veiligheid in de chemische keten is de afgelopen jaren flink toegenomen. De chemische keten hee daarbij het voortouw genomen met Veiligheid voorop. Betrouwbare ketenpartners en het delen van kennis met elkaar zijn belangrijke voorwaarden om die posi(eve trend door te ze8en. Dit met een gezonde veiligheidscultuur binnen het bedrijf. [Timeframe: 13.25 – 13.45]

‘Prestaes en verbetermogelijkheden in het DCMR gebied’. Door: Danny Croese en Cor Vet -DCMR In de duo-presenta(e van Danny Croese en Jan van Nies wordt het toezicht door de DCMR kort toegelicht, waarna vooral aandacht is voor de overtredingen (majors en minors) die vaak tegen gekomen worden. Naast dat wordt ingegaan op de mogelijkheden nauwer met elkaar samen te werken wordt vooral ingezoomed op de mogelijkheden waarin bedrijven hun presta(es op het gebied van veiligheid kunnen verbeteren. [Timeframe: 13.45 – 14.15]

Koffie PAUZE [Timeframe: 14.15 – 14.40]


Het programma ‘CO2 blussystemen’. Door: Jan de Bruin – Ansul Schaalvergro(ng is aan de orde van de dag in de chemische keten. Tegelijker(jd moet het goedkoper en veiliger. Een uitdaging als het om effec(eve brandveiligheid gaat. Jan de Bruin laat in een overzichtelijke presenta(e de voordelen en nadelen van een CO2 blussysteem zien [Timeframe: 14.45 – 15.15]

‘De wijzigingen in de PGS15 en Implementae BRZO 2015’. Door: Luciën Govaert – VNCW De PGS15, de richtlijn in Nederland voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, is in concept gepubliceerd. De wijzigingen worden door Luciën Govaert doorgenomen, waarbij s(l gestaan wordt bij een aantal belangrijke consequen(es. Tevens behandeld hij de belangrijkste wijzigingen in de PGS6 welke later dit jaar vrij gegeven zal worden. [Timeframe: 15.15 – 15.50]

Terugkoppeling o.l.v. Dagvoorzi#er. [Timeframe: 15.50 – 16.00] / Afslui(ng


BIO Lezers Hans Etman Dagvoorzi8er Hans Etman verleent service, in alles wat hij doet. En dat merk je in de manier waarop hij de dag voorzit: hij acteert toegankelijk, rus(g en direct, waardoor de deelnemers zich op hun gemak, gewaardeerd en betrokken voelen. Vanuit zijn oprechte gevoel voor klantgerichtheid hee Hans oog voor tegenstrijdige belangen van alle par(jen, maar meer nog voor harmonie en kansen samen iets te presteren. Hans schakelt intuï(ef tussen confronterend en tactvol en is daardoor al(jd resultaatgericht. Hans zijn aanpak en persoonlijkheid maken hem ook bij uitstek geschikt voor verhi8e bijeenkomsten. Hans werkte onder andere voor de Unie van Waterschappen, diverse gemeentes en provincies, ProRail, Metropoolregio, Rijkswaterstaat, Netbeheer Nederland, Milieudefensie, AkzoNobel, XS4All, Amports, NTpublishers en ACN (Schiphol Pharma). Naast een bevlogen dagvoorzi8er is Hans ook mede eigenaar van Dagvoorzi8er.nl, het gespecialiseerde boekingsbureau voor dagvoorzi8ers en gespreksleiders.

Luciën Govaert Luciën Govaert hee als directeur de dagelijkse leiding over de VNCW en is tevens bestuursvoorzi8er van de vereniging. In 2008 rich8e hij samen met een paar collega’s uit de branche de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven op, hetgeen direct vanaf de start een groot succes bleek te zijn. Met zijn brede ervaring in de chemische opslag werkte hij mee aan diverse beleidsdocumenten en de tot stand koming van onder meer de PGS6, PGS14 en PGS15. Naast zijn werkzaamheden voor de vereniging is hij tevens Directeur van SafetyNet Nederland bv; sinds 2003 opleider, uitgever en adviesbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen en veiligheid en is partner in VNCW Consultants; het prak(jkbureau van de VNCW welke bedrijven ondersteunt


BIO Lezers Prof. Dr. Ir. Genserik Prof. Dr. Ir. Genserik Reniers obtained a Master of Science degree in Chemical Engineering at the Vrije Universiteit Brussel in Brussels, and received his PhD in Applied Economic Sciences from the University of Antwerp in Antwerp, both universi(es situated in Belgium. He founded the Antwerp Research Group on Safety and Security (ARGoSS) in 2006 at the University of Antwerp, coordina(ng mul(- and inter-disciplinary safety and security research at the university in Antwerp. In 2012, he was appointed Full professor (in a part-(me capacity) at the University of Antwerp responsible for safety and risk teaching and research at the University of Antwerp. Per October 2013, he was appointed as a Full professor (in a part-(me capacity) at the Safety and Security Science Group of Del University of Technology in The Netherlands. He also is a professor (in a part-(me capacity) at the campus Brussels of the KULeuven in Belgium. On 1 February 2015, he was also appointed as the scien(fic director of the LeidenDel-Erasmus (LDE) safety and security centre in the Netherlands. Genserik has published numerous scien(fic ar(cles and book chapters.

Willem Scheepers MBA Willem E.A.J. Scheepers MBA (1956), is universitair docent op de vakgebieden organisa(eontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Hij is auteur, schreef 13 boeken en schrij momenteel aan nr. 14 en 15. Interna(onaal is Willem ac(ef als ‘Investors in People Registered Specialist’. Investors in People is een raamwerk dat zich richt op de con(nue ontwikkeling van organisa(es. Willem is van mening dat kennis delen, vermenigvuldigen is en maakt daarbij al ruim 10 jaar enthousiast gebruik van de sociale of nieuwe media w.o. twee weblogs en een drietal twi8er accounts. Privé deelt Willem een woning met zijn partner Doreen en hun drie dochters. Zijn persoonlijke mo8o: ‘het respect dat je gee, is het respect dat je verdient’.”


BIO Lezers Jakko van Kampen Jakko van Kampen is onderzoeker en adviseur bij TNO. Al vroeg (jdens zijn opleiding tot psycholoog aan de universiteit van Leiden hee hij zich gespecialiseerd in de psychologie van veiligheid en gezondheid in werkomgevingen. Sinds 2008 is Jakko werkzaam bij TNO in het team “Urban environment and Safety”. Hier houdt hij zich bezig met toegepaste onderzoeksprojecten gericht op het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van veiligheid binnen bedrijven. Onderzoek naar en de ontwikkeling van indicatoren voor veiligheidspresta(es en instrumenten om meer inzicht te krijgen in veiligheidsmanagement en veiligheidscultuur zijn zijn belangrijkste aandachtsgebied.

Anton van Beek Anton van Beek is President Dow Benelux, tevens voorzi8er van de Raad van Bestuur van Dow Benelux. Van Beek hee een brede commerciële achtergrond en ruime ervaring in het management van verschillende business divisies. In 2009 kwam hij bij Dow in dienst door de fusie met Rohm en Haas, waar hij als general manager verantwoordelijk was voor Primary Materials. Voor Rohm en Haas werkte Van Beek negen jaar bij BASF in verschillende marke(ng en sales management func(es. Van Beek behaalde een bachelor chemie aan de technische hogeschool in Arnhem, een master management en marke(ng aan de UvA en hij volgde een execu(ve programma aan de Erasmus Universiteit Ro8erdam.


BIO Lezers Danny Croese Geboren op 28 november 1959 te Del. Loopbaan gestart in 1982 als analist op een laboratorium en na vijf jaar de loopbaan vervolgd als inspecteur schadelijke en gevaarlijke stoffen bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Ro8erdam. Vanaf 1991 tot heden in diverse func(es bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, de laatste 10 jaar als coördinator toezicht en handhaving met extra taakaccenten als Brzo-coördinator en projectleider Op- en overslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen.

Edwin Schepers Manager gevaarlijke stoffen, vloeibare lading, veiligheid en beveiliging bij STC B.V., onderdeel van de STC-Group. Ruim 25 jaar onderwijservaring , waarvan meer dan 15 jaar als docent op het gebied van natuurkunde, chemie, gevaarlijke stoffen en veiligheid op allerlei niveaus zowel in binnen als buitenland en 10 jaar als manager.


BIO Lezers Jan de bruin Jan de Bruin werkt al lang voor ANSUL Solu(ons BV eerst als adviseur blussystemen en tegenwoordig als Sr. Adviseur Special Hazards. Jan hee een brandweerachtergrond en doet dit bij de Brandweer Pu8en nog steeds naast zijn werk. Namens ANSUL Solu(ons BV adviseert hij bedrijven en instelling hoe om te gaan met brandveiligheid in gebouwen, bedrijf kri(sche ruimten, en het beveiligen van deze vaak speciale risico's.


Sponsors 2015


Lid VNCW De regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn veelomvaend en het actueel houden van de kennis binnen het bedrijf is niet eenvoudig. Ook staan er belangen op het spel en zijn ontwikkelingen in deze wet en regelgeving niet al$jd in uw voordeel. Dan hee% u behoe%e aan een goede belangen vertegenwoordiger. De branchevereniging VNCW komt op voor de belangen van de bedrijven en organisa(es die over één of meerdere PGS15 opslagen beschikken. Als lid van de vereniging bent u direct betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Als vereniging zullen we gezamenlijk inspraak verlangen en wordt u betrokken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Een aantal voordelen op een rij. •

• •

• •

Als VNCW dringen we aan op inspraak op het gebied van nieuwe normen, wet- en regelgeving. VNCW opslagleden mogen binnen de vereniging voorstellen doen voor aanpassingen in voorgestelde wet- en regelgeving. Meedoen (op vrijwillige basis) aan Veiligheid Voorop. Uw bedrijf komt met naam en toenaam op de ledenlijst en opslaghouders kunnen gra(s een banner op de website plaatsen. Andere leden en poten(ele klanten zullen u hierdoor sneller kunnen vinden. Geassocieerde leden mogen een gra(s adverten(e plaatsen op de toeleverancierssite. U ontvangt tenminste vier keer per jaar het VNCW Nieuws, waarmee u ook inzake de Opslag van gevaarlijke stoffen volledig geïnformeerd blij. Ook tussendoor informeren wij u regelma(g. Jaarlijks wordt u uitgenodigd gra(s deel te nemen aan de jaarlijkse conferen(e (Opslagleden t/m 4 deelnemers en geassocieerde leden t/m 3 personen gra(s toegang). Kor(ngen op cursussen via VNCW College en toegang tot Chemiebank.

Surf naar http://www.vncw.nl om u op te geven.


www.chemiebeurs.nl www.vncw.nl

Chemiebeurs 30 september 2015  

Conferentie Prestaties en indicatoren in de chemische keten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you