Page 1

INHOUDSTAFEL SPELEN OP STRAAT!

3

WAT IS EEN SPEELSTRAAT?

4

OMSCHRIJVING BELANGRIJKSTE REGELS VOORWAARDEN (KANDIDAAT-)SPEELSTRAAT GEVOLGEN VOOR (KANDIDAAT-)SPEELSTRAAT

4 4 4 4

SPEELSTRATEN IN LEUVEN: VAN AANVRAAG TOT GOEDKEURING

6

STAP 1: DE AANVRAAG STAP 2: HET VERKEERSTECHNISCH ADVIES STAP 3: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN STAP 4: DE BEWONERSENQUÊTE STAP 5: GOEDKEURING SPEELSTRATEN

6 6 6 6 7

WAT DOEN METERS EN PETERS VOOR DE SPEELSTRAAT?

8

DAGELIJKS HET PLAATSEN EN WEGHALEN VAN DE AFSLUITHEKKEN AANDACHTSPUNTEN BIJ HET PLAATSEN VAN DE HEKKEN: TOEZICHT HOUDEN EN ZORGEN DAT ALLES GOED VERLOOPT CONTACTPERSONEN VAN DE SPEELSTRAAT EVALUATIE

8 8 8 9 9

WAT DOET DE STAD LEUVEN VOOR DE SPEELSTRAAT?

10

LEVEREN VAN MATERIAAL VOOR WEGAFBAKENING DE STAD LEUVEN ZORGT VOOR EEN VRIJWILLIGERSVERZEKERING BEKENDMAKING

10 10 10

SPEELSTRAATTIPS

11

HET MAG OOK IETS MEER ZIJN …

12

VEEL GESTELDE VRAGEN:

14

IS EEN SPEELSTRAAT WEL OPVOEDKUNDIG VERANTWOORD? EN WAT NA DE SPEELSTRAAT? ZULLEN DE KINDEREN DAN NIET OP STRAAT LOPEN? MOGEN DE NADARHEKKEN VERPLAATST WORDEN? ZORGT EEN SPEELSTRAAT VOOR VEEL (GELUIDS)OVERLAST? WIE MAG ER SPELEN IN DE SPEELSTRAAT? PLAATST HET GEMEENTEBESTUUR SPEELTOESTELLEN IN EEN SPEELSTRAAT? HOE ZIT HET MET DE VERZEKERING?

14 14 14 14 14 15 15

1


ART. 1 WETTELIJKE BEPALINGEN ART. 2 WETTELIJKE VOORWAARDEN ART. 3 LEUVENSE AFSPRAKEN

17 17 18

2


Spelen op straat!

Beste speelstraat meter en peter Kinderen en jongeren moeten voldoende ruimte hebben om te spelen. Spelen is immers een recht voor kinderen. Helaas is het in een stad niet altijd mogelijk om op straat te spelen: er is te veel verkeer of de straten staan vol geparkeerde auto’s, bestelwagens, vrachtwagens De zomervakantie komt stilaan in zicht, dÊ tijd van het jaar om naar hartelust te ravotten en wat is er leuker dan buiten spelen in eigen buurt of in eigen straat? Niet elke buurt heeft een openbaar plein om te spelen en daarom stelt het stadsbestuur de Leuvense speelstraten voor. Hiermee wil het stadsbestuur buurtbewoners de kans te geven om hun straat gedurende een aantal dagen om te toveren tot het favoriete speelterrein van hun kinderen! Voor de 11de keer op rij worden er in Leuven tijdens de zomervakantie een aantal straten SPEELSTRATEN!. Een speelstraat geeft kinderen en jongeren ruimte. Door de straat tijdelijk en tijdens bepaalde uren autovrij te maken, komt er plaats voor spel, ontspanning, ontmoeting, buurtvorming, ... Dank zij een speelstraat kunnen kinderen zich ontplooien [samen spelen, speelgoed delen, andermans gerief respecteren,] op straat, maar binnen een duidelijk kader. Een speelstraat is er niet alleen voor kinderen en jongeren. Ook volwassenen slaan een babbel of houden het aperitief op straat. Kortom, speelstraten zijn er om de straat en buurt gezelliger te maken!

Met uw vragen kan u altijd terecht bij Tinne Van Wesemael op het nummer 016 24 66 97, speelstraat@leuven.be of op www.leuven.be/speeltraat. Onder deze link vindt u de uitgebreide informatiemap.

3


Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode: speelstraten hebben dus een juridisch kader. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Koninklijk Besluit van 1 december 1975). Hieronder vindt u eerst een algemene omschrijving en nadien een opsomming van de belangrijkste regels.

Omschrijving In speelstraten wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen en leven. Dat kan bijvoorbeeld ideaal zijn voor wie wil hinkelen of badmintonnen, en voor skaters en rolschaatsers. Maar ook volwassenen, die eens samen buiten willen kaarten, kunnen dit op straat. Naast de spelende jongeren mogen in een speelstraat alleen fietsers en bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, rijden. Ze mogen dat enkel stapvoets doen fietsers moeten zo nodig afstappen. De spelende voetgangers - en ook skaters hebben het statuut van voetganger - mogen dus niet gehinderd worden, laat staan in gevaar gebracht. Een speelstraat is niet de hele dag door een speelstraat: vaste uren en dagen kunnen het best in overleg met de bewoners bepaald worden. Een speelstraat wordt afgebakend door hekken die de straat zo goed mogelijk afsluiten. Op een van de hekken hangt het bord ‘rijden verboden’, voorzien van een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’ en de speeluren.

Belangrijkste regels

voorwaarden (kandidaat-)speelstraat De straat • heeft een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur; • ligt in een wijk met vooral een woonkarakter; • heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer; • heeft geen doorgaand openbaar vervoer; Gevolgen voor (kandidaat-)speelstraat • De hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen. • Spelende kinderen en volwassenen worden gelijkgesteld met voetgangers. • Parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te vrijwaren. • Mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, de orde- en hulpdiensten wanneer hun opdracht het rechtvaardigt en fietsers. • Bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten stapvoets rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende voetgangers nooit in gevaar brengen of hinderen, en moeten uiterst voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. Naast deze wettelijke voorwaarden en gevolgen heeft de Stad Leuven ook een collegebeslissing rond speelstraten. U vindt dat reglement als bijlage achteraan in deze map.

4


5


Speelstraten in Leuven: van aanvraag tot goedkeuring Stap 1: de aanvraag Een speelstraat is een bewonersinitiatief: u vraagt als bewoner zelf om van uw straat een speelstraat te maken en u dient uw aanvraag in bij de stedelijke jeugddienst. Enkel aanvragen van bewoners van de straat in kwestie, ingediend bij de stedelijke jeugddienst, worden verder behandeld. U kunt bovendien maar eenmaal per vakantieperiode een aanvraag indienen. Er bestaan twee formules: één vaste dag per week (maximum veertien dagen) of een aaneensluitende periode van veertien dagen. Duid bij uw aanvraag uw voorkeuren aan: we zullen ze zo veel mogelijk respecteren. 15 maart 2012 Alle aanvragen moeten binnen zijn bij jeugdcentrum Vleugel F, stedelijke jeugddienst Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven Stap 2: het verkeerstechnisch advies De dienst verkeersorganisatie en mobiliteit (VOM) van de politie stelt een verkeerstechnisch advies op. Daarbij zijn er drie mogelijkheden: ongunstig advies, gunstig advies met beperkingen of gunstig advies zonder beperkingen. De beperkingen kunnen te maken hebben met de periode of met een straatdeel. Is het advies gunstig, dan kan de aanvraagprocedure voortgezet worden. Stap 3: het college van burgemeester en schepenen Het advies van de dienst verkeersorganisatie en mobiliteit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen voor bekrachtiging. april 2012 Beslissing van burgemeester en schepenen wordt bekendgemaakt Stap 4: de bewonersenquête Bij een gunstig advies, met bekrachtiging door het college van burgemeester en schepenen brengen we u op de hoogte van de periode waarin uw straat een speelstraat kan zijn. Wij brengen de andere bewoners op de hoogte door middel van een bewonersbrief en een folder (met informatie over speelstraten, de aanvraag, de data ...). Zodra de hele straat deze brief gekregen heeft, kunt u samen met de andere aanvragers uw buren huis aan huis vragen of zij voor of tegen de organisatie van een speelstraat zijn. U maakt hiervoor gebruik van de bewonersenquête achteraan in deze map. Elke brievenbus in de straat heeft één stem. 50%+1 van de bewoners (geteld volgens officiële inwoners) moet zich akkoord verklaren. Elk huis moet ingelicht worden. Vervolgens bezorgt u het jeugdcentrum tijdig de bewonersenquête, samen met de volledige gegevens van de vier meters of peters onder wie twee bewoners die zich opgeven als aanspreekpunt voor de andere bewoners en voor de Stad Leuven. Dossiers die te laat of onvolledig zijn worden niet verder behandeld. De enquête neemt veel tijd in beslag, maar blijft belangrijk om alle bewoners van een straat mee te krijgen in het project. Peters en meters blijven zo op de hoogte over het gevoel van de buurt omtrent het over het initiatief van elke bewoner en niet enkel de enthousiasteling.

6


Bijlage 4: bewonersenquĂŞte mei 2012 Alle bewonersenquĂŞtes moeten binnen zijn bij jeugdcentrum Vleugel F, Stedelijke jeugddienst, Brusselsestraat 61 a, 3000 Leuven

Stap 5: goedkeuring speelstraten De goedkeuring van speelstraatdossiers verloopt in twee fasen: 1. De speelstratencel van stad Leuven gaat na of de aangevraagde speelstraten voldoen aan de vooropgestelde wettelijke en lokale voorwaarden, en bepaalt wanneer welke straat speelstraat kan zijn, op basis van de doorgegeven voorkeuren. Dit gebeurt in overleg met de straat. 2. De aangevraagde speelstraten worden ter goedkeuring voorgedragen aan het college van burgemeester en schepenen. 3. De peters en/of meters ondertekenen samen met de schepenen een afsprakennota en vrijwilligersovereenkomst.

Bijlage 2: afsprakennota juni 2012 Ondertekenen van de afsprakennota

7


Wat doen meters en peters voor de speelstraat?

Dagelijks het plaatsen en weghalen van de afsluithekken Dit betekent concreet dat meters en peters de afsluithekken op het afgesproken uur op de straat plaatsen. Voor de duur van de speelstraat moeten de hekken blijven staan: misschien moeten de meters en peters in het begin geregeld controleren of de mensen die in de speelstraat mogen rijden, de hekken ook altijd terug plaatsen. Speelstraten zijn immers nog altijd niet overal in Leuven ingeburgerd. Na een speelstraatdag moeten de hekken weggehaald worden. Ze worden dan op de stoep geplaatst, liefst op een oprit, zodat de doorgang maximaal is. Aandachtspunten bij het plaatsen van de hekken: • De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. Zet ze op de aangegeven plaats, zodat autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat inrijden. •

Wanneer u de straat afsluit met twee hekken, moet het bord ‘rijden verboden’ (C3) op het rechterhek komen. Sluit u de straat af met drie hekken, dan plaatst u het op het middelste hek. De hekken worden zo gezet dat de straat over de hele breedte afgesloten is.

Aan het einde van de speelstraatdag zet u de hekken altijd aan de kant terug.

Het plaatsen en weghalen van de hekken kunt u samen met de kinderen doen. Zo weten zij precies waar en wanneer de speelstraat begint en eindigt.

Ook in eenrichtingstraten moet u aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de inrijrichting zet u dan een bord ‘rijden verboden’ C3 + onderbord ‘speelstraat van …u tot ..u’. Aan de andere kant mogen motorvoertuigen de straat hoe dan ook niet inrijden: hier komt dan ook geen extra verkeersbord.

De hekken mogen nooit op een andere plek worden gezet dan aangegeven. Enkel een politieverordening kan de plaats wijzigen.

Toezicht houden en zorgen dat alles goed verloopt Het is goed dat de meters en peters een oogje in het zeil houden. Loopt alles goed? Worden de gemaakte afspraken gerespecteerd? LET WEL! Meters en peters staan niet in voor de opvang van kinderen uit de straat: ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Speelstraten zijn geen extra kinderopvang.

8


Contactpersonen van de speelstraat De samenwerking tussen stad Leuven en de meters en peters wordt vastgelegd in een afsprakennota: een document met de wederzijdse verwachtingen, of zeg gerust de rechten en plichten van de vrijwilliger. Stad Leuven zorgt voor de administratieve en organisatorische kant van de speelstraten. De meters en peters zijn dan weer de spilfiguren in de speelstraat zelf: het contact tussen stad Leuven en de speelstraatbewoners verloopt altijd via hen. Toch vragen we ook van de andere bewoners een engagement: enkel zij kunnen een succes maken van hun speelstraat.

Evaluatie Om de speelstraten de volgende jaren alle kansen te geven, vragen we aan de meters en peters, maar ook aan de andere bewoners om allerlei informatie over hun speelstraat te verzamelen. Ervaringen, positieve punten, klachten, problemen . Foto’s, video, dagboeken, registratieformulieren, enquêtes,‌: alles is welkom bij jeugdcentrum Vleugel F voor de evalutie. (speelstraat@leuven.be)

9


Wat doet de Stad Leuven voor de speelstraat? Het stadsbestuur levert het nodige materiaal voor de wegafbakening.

Leveren van materiaal voor wegafbakening De technische dienst signalisatie zet zich in om wegbebakeningmateriaal tijdig te leveren. • •

hekken om de volledige breedte van de straat af te zetten; een verkeersbord ‘rijden verboden’ (C3) + onderbord

U kan de jeugddienst bellen bij onduidelijkheden bij de levering. De stad Leuven zorgt voor een vrijwilligersverzekering Bekendmaking Stad Leuven verspreidt de informatie over de wettelijke aspecten van een speelstraat om onduidelijkheden te vermijden.

10


. Speelstraattips •

Maak de speelstraat bekend. Buurtbewoners en kinderen kunt u vooraf informeren via een brief of een poster aan het raam. Informeer niet enkel de bewoners van de speelstraat, maar ook die van de omliggende straten.

Als bewoner van een speelstraat moet u er rekening mee houden dat ook kinderen uit nabijgelegen straten geïnteresseerd kunnen zijn.

U kunt de speelstraat officieel en feestelijk openen en bewoners en kinderen daarbij uitnodigen. Een drankje en een hapje zorgen voor een aangename sfeer en zo leggen bewoners vlugger contact met elkaar.

De bedoeling van een speelstraat is kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Als u dat wilt, kunt u uiteraard ook activiteiten organiseren.

Automobilisten die in een speelstraat wonen of er een garage hebben mogen er ook tijdens de speelstraaturen parkeren. Maar toch raden wij iedereen aan om op zijn minst een deel van de straat autovrij te houden. Zo blijft de straat met spelende kinderen overzichtelijk.

In een speelstraat kunnen kinderen veilig op straat spelen. Na de speelstraaturen is de straat echter weer een openbare weg waar het verkeer de volle aandacht opeist. Het is belangrijk de kinderen daar attent op te maken, bijvoorbeeld door de speelstraaturen samen met de kinderen officieel te beëindigen. Ouders spelen hier een cruciale rol in.

Als u een buurtfeest wilt organiseren en ook de speelstraaturen wil overschrijden, vraagt u dit het best zo vlug mogelijk aan.

Het is ook goed om op voorhand stil te staan bij een aantal mogelijke organisatorische problemen, zoals: • • • • • • • • •

Wat doen we met voetballen? Een bal van zacht materiaal kan een alternatief zijn. Hoe organiseren we het toezicht? Wie wanneer? Wat doen we met geparkeerde auto’s? Hoe houden we rekening met bewoners die minder gewonnen zijn voor de speelstraat? Hoe betrekken we alle bewoners in de speelstraat? Hoe organiseren we het beheer van een speelkoffer (als goede huisvader)? Wie zet wanneer de hekken op straat en wie zet ze terug aan de kant? Hoe informeren we aanpalende straten en parkerende autobestuurders die niet in de straat wonen en indien mogelijk elders parkeren? …

Het is belangrijk dat de meters en peters hier samen met de bewoners concrete afspraken over maken.

11


Het mag ook iets meer zijn … • Wilt u een straataperitief organiseren? • Wilt u circusactiviteiten organiseren? • Haalt u de tuinslang uit bij warm weer? • Wilt u de kinderen speelgoed laten gebruiken? • Of iets totaal anders? Als u dergelijke extra activiteiten wilt organiseren, begin dan tijdig met de voorbereiding. Vraag gerust de medewerking van organisaties in de buurt (zoals wijkbureaus, jeugdwerk, …).

Hier volgen alvast een aantal suggesties voor activiteiten: 1. Feestelijke opening van de speelstraat Bij de start van de speelstraat versier je de straat met vlaggen en ballonnen en nodig je alle bewoners uit voor een drankje. 2. Eten is goed voor jong en oud Om zowel de kinderen en als de oudere bewoners samen te brengen organiseer je bijvoorbeeld een eetfestijn (barbecue, straatbrunch, broodjesavond). 3. Een rommelmarkt Organiseer eens een rommelmarkt of open-garagedag. (wel aan te vragen aan secretariaat@leuven.be) 4. Fietsversierwedstrijd Versier fietsen, stel een jury samen en kies de mooiste kinderfiets, volwassenenfiets,… 5. Workshops fietsherstellen Misschien is er wel iemand in de straat die een workshop fietsherstellen kan geven? 6. Samen strijken Ook de huishoudelijke taken kunnen gebeuren in een speelstraat. Organiseer een strijkdag of versteldag. 7. Volkspelennamiddag Leuk voor jong en oud samen; samen spelen. 8. Maak een kunsttentoonstelling Kinderen en ouderen kunnen hun werkjes tentoonstellen in de straat. 9. Leer breien / workshop Breien is weer in. Zoek iemand die goed is in handwerk en organiseer een workshop 10. Maak de geschiedenis van je straat Je kan door bezoeken te brengen aan de ‘oudere’ bewoners misschien eens een fototentoonstelling houden over de inwoners van de straat en hun geschiedenis. Leuk hierbij: je kan ook de ‘verhuisde’ bewoners eens uitnodigen. Hoe was het leven in de straat als zij klein waren? 11. Organiseer een bonte avond

12


Laat kinderen en volwassenen een sketch voorbereiden. Zoek een presentator en maak er een fijne avond van. 12. Organiseer een quiz Een quiz spreekt jong en oud aan. 13. Een gocarttocht Maak op de straat een leuk gocartparcours. 14. Knikkerbanen maken Met knikkers spelen is fijn. Met veel kosteloos materiaal (wc-rolletjes, buizen, ..) kan je samen een grote knikkerbaan maken. 15. Auto’s op afstandbediening –parcours Eindelijk plaats voor onze auto’s’ met afstandbediening. Maak er fijne wedstrijd van! 16. Verkleedpartijtjes Themadagen zijn voor kinderen altijd feest. 17. Krijtspelen Zulke grote krijttekeningen kan je nergens anders maken. Maak de grootste krijttekening van Leuven. 18. Pingpongen op straat Heeft er iemand een pingpongtafel in de garage staan? Zet op straat en speel een tof tornooi. 19. Waterspelletjes Wat een mooi weer, waar zijn de ballonnen voor een waterballonnen gevecht. 20. Fietsparcours Kinderen kunnen op een veilige manier beter leren fietsen. Zorg voor een goed parcours.

Stuur ons door wat je gedaan hebt (foto’s,…)

13


Veel gestelde vragen: Is een speelstraat wel opvoedkundig verantwoord? Kinderen en jongeren worden al te veel in een hoekje geduwd en moeten spelen in de achterbuurt of verder gelegen speeltuin. Speelstraten laten toe dat zij in eigen buurt met vriend(inn)en spelen. Ook de ouders leren elkaar beter kennen zodat er spontane buurtbijeenkomsten ontstaan. Dit kan niet anders dan opvoedkundig verantwoord zijn: het kind leert in groep te leven, rekening houdend met anderen. Spelcomfort bij kinderen is meer dan speelpleinen, speeltuinen en kinderopvang aanbieden. Spelen biedt kinderen de kans om op psychomotorische, cognitieve, emotionele en sociale vlakken vaardigheden te ontwikkelen. Speelstraten bieden meer speelruimte en verhogen de sociale elementen die het spel in zich heeft. Kinderen leren veel uit samenspelen en de straat biedt meer mogelijkheden tot samenspelen dan de eigen achtertuin. En wat na de speelstraat? Zullen de kinderen dan niet op straat lopen? Een veel gehoorde opmerking is ook dat na het weghalen van de hekken een kind de neiging kan hebben terug de straat op te gaan. Net zoals een speelplein afgebakend is van de straat, kan een kind leren dat ook een speelstraat in tijd en ruimte beperkt is. Mogen de nadarhekken verplaatst worden? Neen: het stadsbestuur keurt een bepaalde zone van een straat goed om in te richten als speelstraat. Die zone moet dan ook strikt afgebakend worden en mag niet vergroot of verkleind worden. Het gemeentebestuur houdt immers rekening met de bereikbaarheid van vrije beroepen, de doorgang van het openbaar vervoer, ligging van kruispunten, snelheidsbeperkingen, de vlotte doorgang,‌ De straatverantwoordelijken sluiten de speelstraten op de voorziene uren en dagen met nadarhekken die specifiek voor dit doel voorzien zijn. De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze nadien terug op de voorziene plaats (politiereglement op speelstraten). De peters en meters staan in voor het goede verloop van het project ‘speelstraat’ in hun buurt. Zorgt een speelstraat voor veel (geluids)overlast? Elke Leuvenaar heeft recht op stilte, daarmee zijn we het volledig eens. We hebben daarom de periode en de tijdstippen waarbinnen een speelstraat wordt georganiseerd in tijd beperkt. Het is ook voor de kinderen en de jongeren een unieke kans om eens lekker buiten te spelen. Daarom vragen we de buurt om verdraagzaamheid. Gun hun het plezier. Aan de kinderen en jongeren vragen we om de uren van de speelstraat te respecteren en zeker niet te veel amok te maken voor en na de uren van een speelstraat. Uit ervaring blijkt dat de inrichting als speelstraat NIET voor bijkomende geluidsoverlast zorgt. Kinderen spelen namelijk sowieso in de straat bij mooi weer. Aangezien het verkeer beperkt wordt tot het plaatselijk verkeer, kan de speelstraat zelfs voor een vermindering van de geluidsoverlast zorgen. Wie mag er spelen in de speelstraat? De speelstraat is in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van de straat. Toch is het mogelijk dat kinderen uit andere straten mee komen spelen. We stellen echter dat het weinig voorvalt dat kinderen van buitenaf naar een speelstraat komen. De straat is openbaar domein. Iedereen is er dus welkom. Dat is trouwens ook het geval als de straat niet afgebakend is als speelstraat!

14


Er is al een speelterrein in de buurt. Waarom moet er nog een speelstraat ingericht worden? Er wordt ‘anders’ gespeeld in een speelstraat dan op een speelterrein. Op een speelterrein spelen kinderen op gras, in het zand of tussen de struiken, in een speelstraat speel je op een verhard oppervlak. In een speelstraat wordt er gefietst en geskate, kinderen maken er stoepkrijttekeningen, … . Een speelstraat heeft ook een onderliggende sociale functie: het moet buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. In bepaalde straten is gebleken dat buren elkaar beter leerden kennen door de introductie van een speelstraat. Speelstraten zorgen voor een sociale binding in een straat. Plaatst het gemeentebestuur speeltoestellen in een speelstraat? Nee. Er zijn gemeenten die dat wel doen maar dan wordt de speelstraat volledig afgesloten. Zelfs de buurtbewoners kunnen dan met de auto hun eigen huis niet bereiken. Zo’n speelstraat met speeltoestellen trekt meer kinderen en jongeren aan uit andere buurten. We willen in de Leuvense speelstraten overlast vermijden. Hoe zit het met de verzekering? De stad Leuven heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de meters en peters van de speelstraat. De andere bewoners blijven zelf aansprakelijk voor schade die zijzelf of hun kinderen.veroorzaken Afhankelijk van het ongeluk kan u een beroep doen op uw familiale verzekering of uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto.

15


Contactpersonen / nuttige adressen Stedelijke Jeugddienst De Stedelijke Jeugddienst is de coรถrdinator van het project speelstraten. Deze dienst is dan ook het eerste aanspreekpunt. De stedelijke jeugddienst is gehuisvest in jeugdcentrum Vleugel F. Schepen van jeugd Dirk Vansina Professor Van Overstraetenplein1 3000 Leuven dirk.vansina@leuven.be Jeugdcentrum Vleugel F Stedelijke Jeugddienst Brusselsestraat 61a 3000 Leuven www.mijnleuven.be/speelstraat 016 24 66 97 tinne.vanwesemael@leuven.be speelstraat@leuven.be of algemeen jeugdcentrum Vleugel F 016 24 66 90 jeugddienst@leuven.be

16


BIJLAGE 1: Stedelijk reglement speelstraten

Gelet op het KB van 1 december 1975, artikelen 2.36 en 22 septies, die de modaliteiten van speelstraten weergeven. Gelet op het MB van 11 oktober 1976, artikel 9.2 bis waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Art. 1 Wettelijke bepalingen 1. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “speelstraat”. 2. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook fietsers, hebben toegang tot speelstraten. 3. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. Art. 2 Wettelijke voorwaarden 1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten heeft een snelheidsbeperking tot 50 km per uur. 2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer. 3. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaliseerd mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt. 4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren. 5. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 6. Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd. 7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld. 8. De hekken worden geplaatst onder toezicht van de wegbeheerder.

17


Art. 3 Leuvense afspraken 1. De speelstraat wordt door de ‘peters en meters van de straat’ op de voorziene uren en dagen afgesloten met voldoende nadarhekken die specifiek voor dit doel voorzien zijn; 2. Parkeren is enkel voor bewoners, garagehouders en patiënten, bij aanwezigheid van een vrij beroep, toegelaten (cfr. toegangsvoorwaarden); 3. De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze nadien terug op de voorziene plaats; 4. De bewoners blijven aansprakelijk bij eventuele schade door henzelf of door hun kinderen aan derden; Aanvullende afspraken De peters en meters van de speelstraat zijn tijdens het project steeds telefonisch bereikbaar; De peters en meters staan in voor het goede verloop van het project ‘speelstraat’ in hun buurt en nemen bij vragen of problemen, contact op met de verantwoordelijke van de jeugddienst; Afwijking van de voorziene uren, voor het organiseren van een buurtfeest bijvoorbeeld, kan enkel mits het doorlopen van de daartoe voorziene procedure en een toelating voor de specifieke afwijking van de verantwoordelijke dienst.

18

informatiemap speelstraten  

informatiemap speelstraten leuven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you