Page 1

FINAL PROJECT DRAGON STOP MOTION ANIMATION STORY

DUEL Present By Viwat pornchalermchai INSTRUCTOR : ASSISTANT PROFESSOR PRACHID TINNABUTR VISAUL COMMUNICATION DESIGN ART Faculty of Humanities and Social Sciences Chandrakasem Rajabhat University


ค น เอกส รเลมนเปนเอกส รทจดท ขนเพอเสนอคว มก วหน ก รสงผลง นแสดงเผยแพรท งออนไลน# ของนกศกษ น ยว'วฒน# พรเฉล'มชย ส ข ว'ช ศ'ลปกรรมมห ว'ทย ลยร ชภฏจนทรเกษม ใน ร ยว'ช ก รออกแบบภ พเคลอนไหว รหสว'ช arti3322 ในกล5มเรยนท 102 ภ ยในเอกส รเลมน ประกอบดวยเรองร วของก รท ง น final project ของ software Dragonstopmption มขนตอน ต งๆเหต5ก รณ#รวมไปถง story board และขอมMลต งๆซงเกยวของ กบผลง นเอกส รช'นน ดวยก ร เรยนก รสอน จ ก อ จ รย# ประจ ร ยว'ช ผศ.ประช'ด ท'ณบ5ตร จนส ม รถกลนกรองคว มค'ดออก ม ได เปนผลง นช'นนส เรPจ และหวงเปนอย งย'งว จะส ม รถน เอกส รเลมนไปเผยแพรและพฒน เพ'มเต'มในสวนขนตอนต งๆทอ จมขอผ'ดพล ดหรอเพ'มพฒน ในสวนทข ดไป และเปนก รเกPบ รวบรวมผลง นต งๆ ตอไปถ เอกส รเลมนมขอผ'ดพล ดประก รส ม รถต'ดตอผMจดท ไดท email ท ยเลมและตองของอภยส หรบขอมMลทสมบMรณ# ไว ณ ทน น ยว'วฒน# พรเฉล'มชย 5111311840 ศ'ลปกรรมออกแบบน'เทศน#ศล ' ปT มห ว'ทย ลยร ชภฏจนทรเกษม คณะมน5ษย#ศ สตร#และสงคมศ สตร#


ส รบญ ชอเรองยอ Screeny Slaughy Story Board Script เทคน'คของผลง นและอ5ปกรณ# ขนตอน

1 2-3 4-5 6-7 8 9 10-12


1

ชอเรอง : Duel(การตอสตวตอตว) เรองยอ : เหต5ห รณ#สนๆ เหต5ก รณ#หนง เปนฉ กตอสMในโรงง นอ5ตส หกรรมแหงหนงระหว งห5น ยนต#ทชอ screeny และ slaughy ตอสMกนภ ยในโรงง นอ5ตส หกรรมก รตอสMด เน'นไปจนเมออก ฝ` ยเสยท ภ ยในเนอเรองตวละครมก รใชท ตอสMต งๆ ก รหลบหลก และท ไมต ยของตวละคร อกดวย และจบดวยก รต'ดต มชมในตอนตอไป

Software ทเกยวของกบผลง น 1. Dragon Stop Motion 2. Nero Vision 3. Windows Movie Maker


2


3


4


5


6


7 7


8


9

เทคน'คของผลง น : Frame by Frame paper cut,Clay Animation อ5ปกรณ#ทใชในง น : 1. Pc คอมพ'วเตอร# ซอฟแวร# ส หรบใชในก รจดท ผลง นรวมไปถงก รตดตอ หรอสงออกและ น เข ในสวนของขอมMลต งๆ 2. ตวช'นง น ต5bกต จ ลอง คอตวละคะรทใชแสดงในเรองทงหมด 3. กลองวดโอแคม เปนตวบนทกขอมMลเละน เข ไฟล# ภ พต งๆ เพอประกอบเละจดท เปนผล ง น 4. ไฟฉ ยเพ'มคว มสว ง ไวส หรบก รจ ลองชวงเวล หรอก รเพ'มคว มชดเจนใหกบผลง น ในเวล ทมแสงสว งนอย 5. ฉ กจ ลอง ส ม รถปรบเปลยนม5มมองต งๆใน ทงใกลและไกล หรอไปจนเปลยนสถ นทใน ฉ กต ม story board ของผลง นนนเอง 6. กระด ษแขPงหลงฉ ก เปนตวรองรบฉ กต งๆและท ก รยดไวมใหเก'ดก รเคลอนทไปม 7. เศษโลหะ เปนสวนในก รเพ'มร ยละเอยดและสวนประกอบในบ งฉ กก รแสดงของผลง นท ข ดไมได


10

ขนตอนก รท ง น

-PreProduction ขนตอนก รเตรยมง นเขยนสคร'ปต#และก รปcน d ช'นง นเขยน โครงร งว งท'ศท งม5มมองก รก หนดบทบ ทและฉ กตวละคร และอนๆ เกยวกบ อ5ปกรณ#ชวยเสร'มในก รสร งสรรค#ผลง นโดยก หนดขอบเขตก รถ ยท จดล ดบ เหต5ก รณ# กอนลงมอปฏ'บต' สร งผลง น


11

-Production ขนตอนก รถ ยท อ5ปกรณ#ดงกล วคอกลอง video ทม ลกษณะ ย วปรบคว มคมชดและเพ'มแสงสว งได เเลวลงมอปฏ'บต' โดยก ร ถ ย Stop Motion เปน shot ตอ Shot แลว จ กนนท ก รเปลยนแปลงฉ ก โดยก รท ส เปนขนๆ ทละ Shot แลวท ก ร Stop Motion เกPบ Shot นนไวเเลวจ กนนกPตกแตงฉ กเพ'ม สลบกบก รเปลยนม5มมอง เเละท'ศท งกลอง ในก รถ ยท


12

-PostProduction ก รตดตอแกไขและก รก หนดเสยงพ กย#ก รตดสวนเสย ของ จ นวน File ทได จ กก ร Dragon Stop motion ม เรยงตอกน โดยใชเทคน'ค ผสม Frame by frame ใสเสยง effect เชน Sound track intro ธรรมช ต'ต งๆ ส ม รถคนห ขอมMลเพ'มเต'ม เพอก ร คนห สวนต งๆไดท http://www.thequickhost.com/View.aspx?ItemID=28fbd7b4-1b31-de11-8ae700 e08127749e และ http://soundbible.com


13

ผจดท8า : นาย ว;วฒน= พรเฉล;มชย รหสนกศEกษา : 5111311840 สาขาว;ชา : ศ;ลปกรรมออกแบบน;เทศน=ศ;ลปK คณะ : มนNษย=ศาสตร=และสงคมศาสตร= สถานศEกษา : มหาว;ทยาลยราชภฏจนทรเกษม email : viwatj4ck@gmail.com

vermillionthesubminalofverses@hotmail.com Website: https://sites.google.com/site/viwatarti3322 http://viwatj4ck.wordpress.com/ http://www.facebook.com/Viwat-Pornchalermchai http://www.issuu.com/viwatj4ck


FInalProject-Duel-Viwat-Arti3322-102  
FInalProject-Duel-Viwat-Arti3322-102  

เอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอความก้าวหน้า การส่งผลงานแสดงเผยแพร่ทางออนไลน์ ของนักศึกษา นายวิวัฒน์ พรเฉลิมชัย สาขาวิชาศิลปกรรม...

Advertisement