VIU Tarragona 51

Page 84

Lluis Espuis i Padró Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

ASSESSORIA FISCAL

DIETES Les dietes i assignacions per despeses de viatge, com qualsevol altra contraprestació pagada per l'empresa, constitueixen, a priori, rendes del treball Lluís Espuis

Això no obstant, quan pretenen la compensació de les despeses que es produeixen per motius laborals, s'exceptuen de tributació, en les quanties i condicions reglamentàriament establertes. Si no compleixen els requisits reglamentaris o excedeixen les quanties màximes, aquestes dietes i despeses de locomoció se sotmeten a l'IRPF com a rendiments del treball. El règim de dieta exonerada de gravamen s'aplica exclusivament en els casos de relació de dependència entre el pagador del rendiment (empresa) i el perceptor del mateix (treballador). L'excés percebut per raó de dietes i despeses de locomoció sobre les quanties està subjecte a gravamen, i a l'oportuna retenció a compte. Quan el pagador declara en el resum anual de retribucions, model 190, determinades dietes com a exceptuades de gravamen es planteja la controvèrsia en relació amb qui ha de provar el caràcter exempt d'aquestes retribucions davant els procediments de comprovació de l'Agencia Tributària, si el mateix pagador o el perceptor. La controvèrsia s’elevà davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central, aquest resol unificant criteri i assenyala que: 1. L'Administració té la potestat de comprovar al perceptor de retribucions que han estat declarades pel pagador com a dietes i assignacions

per a despeses de viatge exemptes. 2. Correspon al pagador provar les despeses de locomoció mitjançant l'ús del vehicle privat, així com les despeses de manutenció, ja que és aquest qui ha de justificar el lloc i dia del desplaçament i el motiu o raó d'aquest desplaçament. Tanmateix, si en disposa, dels justificants, el perceptor pot aportar voluntàriament la justificació d'aquestes despeses. 3. Correspon a l'empleat, o perceptor de les dietes, la càrrega de la prova respecte de les despeses de locomoció en cas d'haver-se utilitzat un mitjà públic de transport, així com les d'estada (llevat de les corresponents a conductors de vehicles de transport de mercaderies per carretera que no superin les quantitats diàries assenyalades en la norma). En el mateix sentit, respecte de les despeses d'aparcament o peatge en cas d'utilització del vehicle privat. No obstant això, correspon a l'entitat pagadora acreditar la vinculació de les despeses referides amb l'activitat econòmica, sense perjudici que el perceptor pugui aportar voluntàriament la justificació d'aquestes circumstàncies si en disposa. En cas que el perceptor al·legui en la comprovació que la documentació justificativa està a les mans del pagador amb motiu de la rendició de comptes, o l'empresa pagadora re-

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

www.gestaliagrup.com

conegui l'exoneració de les quantitats en el certificat de retribucions i retencions sobre el treball personal o en el model 190 presentat, hem de tenir en compte el principi de disponibilitat de la prova i facilitat probatòria. Aquest impedeix a l'Administració fer tributar aquestes quantitats en l'IRPF del perceptor, per falta de la justificació corresponent, sense abans intentar obtenir del pagador la documentació necessària mitjançant l'oportú requeriment. 4. L'acreditació per part de l'Administració, en què, a causa de la relació entre pagador i perceptor, aquest últim té accés ple a les proves requerides per justificar l'exoneració del gravamen, permet adreçar-se exclusivament al perceptor per obtenir aquestes proves, sense obligació de requerir-ho al pagador.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.