Viu 23 baixa

Page 76

ARTICLE EMPRESA

Robatoris i Renda Lluís Espuis

Ja ha arribat l'estiu, hem deixat enrere les declaracions de renda, ja albirem al calendari els dies per poder marxar de vacances; com cada any també rebem una sèrie de consells de l'administració publica de com evitar els robatoris a la llar, tancar amb clau portes i finestres, fer recollir la correspondència, instal·lar temporitzadors de llum i alarma, posar reixes als accessos exteriors... Si malgrat que prenem mesures som víctimes d'un robatori amb força, el primer pas serà fer ús de l'assegurança, si aquesta ens cobreix només continent i no contingut, el robatori dels béns sofert constituirà una pèrdua patrimonial a efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF); si l'assegurança ens cobreix el contingut, podrem imputar a pèrdua patrimonial només l'import no cobert per l'asseguradora. Serà aplicable sempre que sigui possible justificar la quantia, i no sigui possible la recuperació, llavors podrem computar l'import sostret com una pèrdua patrimonial. La pèrdua patrimonial justificada, es quantificarà pel valor de mercat dels elements sostrets,

que és el valor d'adquisició minorat per la corresponent depreciació com a conseqüència del seu ús, i la mateixa s'integrarà a la base imposable de l'impost que, en no procedir d'una transmissió d'elements patrimonials (subvencions, rifes, concursos, premis,...), s'integrarà en la base imposable general. Podrem compensar-la amb guanys de la mateixa naturalesa del mateix període, i si el resultat encara és negatiu, es compensarà amb el saldo positiu de rendiments i imputacions de rendes, amb el límit del 25% del saldo positiu de la base imposable general. L'excés no compensat, el podrem compensar en els quatre anys següents i en el mateix ordre.

a un promotor que incompleix les seves obligacions, constituint disminució només quan s'hagin esgotat les vies legals, i en l'exercici en què es justifiqui la impossibilitat de cobrar, si posteriorment es recupera part de la quantitat entregada, aquesta es considerarà increment patrimonial; al cas de sostracció de diners d'un compte a través d'una targeta de crèdit robada, prèvia denúncia a l'entitat bancaria i comissaria, la part que el contribuent no pugui recuperar, sigui directament de l'entitat bancaria o per qualsevol altre procediment, constitueix pèrdua patrimonial, que caldrà acreditar per qualsevol dels mitjans generalment admesos en Dret; a les quantitats entregades i no recuperades a conseqüència d'una estafa una vegada es declara judicialment la insolvència de l'estafador.

Lluis Espuis i Padró

Gestalia Assessors www.gestaliagrup.com

Per altra banda, quan es dóna un incompliment contractual i fem nostra una fiança rebuda o dipositada com a garantia, estem generant un guany patrimonial. Si durant l'any us trobeu en qualsevol d'aquestes situacions, poseu-vos un recordatori a la carpeta de renda per valorar-ho quan arribi el moment, és vital la prova de la pèrdua, com la prova del seu valor, és a dir la raó i l'origen de la pèrdua.

«El robatori dels béns sofert constituirà una pèrdua patrimonial a efectes de l'impost sobre la renda» Amb el mateix criteri que el robatori a la llar, podem extrapolar aquest efecte fiscal, a un robatori (o furt) sempre que s'acrediti el fet delictiu i la seva quantia, no és suficient la denúncia; a les quantitats entregades a compte de l'adquisició d'un habitatge

Col·laborem amb vostè per tal d’aconsellar-lo en totes les solucions fiscals i comptables que beneficiïn el màxim la seva empresa o patrimoni Cristòfor Colom, 11 - 1er2a. 43001 Tarragona Tel. 977 232 882 | info@gestaliagrup.com

VIU Tarragona | 76

www.gestaliagrup.com

Juliol-Agost 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.