Program dela ZTK Žirovnica 2021

Page 1

PROGRAM DELA

ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA ZA LETO 2021

Pripravil:

Koman,
1
Matjaž
direktor ZTK Žirovnica September, 2020

Kazalo vsebine

1. Uvod 4

1.1. Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica 4

1.2. Vizija in cilji razvoja ZTK Žirovnica ........................................................................................... 5

1.3. Pravne podlage 7

2. Program dela ZTK Žirovnica za leto 2021 8

2.1. ZTK Žirovnica Čopova rojstna hiša...................................................................................... 10

2.1.1. Poletni festival Žirovnica ............................................................................................... 10

2.1.2. Muzejska soba Ajdna 11

2.1.3. Pustovanje za otroke..................................................................................................... 11

2.1.4. Obisk Dedka Mraza........................................................................................................ 12

2.1.5. Pot kulturne dediščine Žirovnica 12

2.1.6. Promocija 12

2.1.7. Obvestila občanom........................................................................................................ 13

2.1.8. Urejanje dostavnih in dostopnih poti v zimskem času.................................................. 13

2.2. Ostali projekti ZTK Žirovnica 13

2.2.1. Julijske Alpe 13

2.2.2. Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK..................................................................... 13

2.2.3. KBZ Kolektivna blagovna znamka Žirovnica 13

2.2.4. Projekt Katalog urbane oprema za destinacijo Žirovnica 14

2.3. Investicije 14

2.3.1. Prenova Čopove spominske sobe.................................................................................. 14 2.3.2. Ureditev okolice Čopove rojstne hiše 14

2.4. Materialni stroški Čopove rojstne hiše 14

3. Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša .............................................................. 15

3.1. Dogodki Programska sredstva Ministrstva za kulturo.................................................... 15

3.1.1. Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica z osrednjo proslavo v Vrbi 8. februar 16

3.1.2. PEN v Prešernovi rojstni hiši.......................................................................................... 16

3.1.3. Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji........................................................ 16

3.1.4. Digitalno oglaševanje 16

3.1.5. Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo 16

3.2. Investicije sredstva Ministrstva za kulturo ..................................................................... 17

3.3. Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše 17

4. Čebelnjak Antona Janše 17

2

5. Rekreacijski park Završnica

18

5.1. Obveznosti po pogodbi s TVD Partizan Žirovnica 19

5.2. Investicije 19

5.2.1. Ureditev INFO točke na parkirišču v Završnici

19

5.2.2. Investicije kolesarstvo v Završnici 19

6. Kulturna dvorana 20

6.1. Materialni stroški za dvorano

20

3
....................................................................................................
...............................................................
............................................................................................

1. Uvod

1.1. Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju ZTK Žirovnica) je 23. 11. 2004 z odlokom ustanovila Občina Žirovnica za izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu. Sem se uvršča upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju Občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov.

ZTK v skladu s svojim poslanstvom opravlja naslednje naloge:

Ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine destinacije Žirovnica ter ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti kulturne in naravne dediščine.

Varovanje, ohranjanje in predstavljanje materialne in vsebinske vrednosti zgodovinskih predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost

Zagotavljanje javne dostopnosti kulturne in druge dediščine, s katero upravlja, ter omogočanje proučevanja in raziskovanja le te.

Skrb za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja

Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja

Trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja.

Razvijanje in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture

Urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije

Razvijanje in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom.

Organiziranje in izvajanje prireditev

Ozaveščanje in spodbujanje pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do tujih obiskovalcev in turizma.

Aktivno sodelovanje z društvi v občini.

Aktivno sodelovanje in povezovanje z izvajalci spodbujanja razvoja turizma v zaokroženem turističnem območju, drugih občinah in na državnem nivoju

Zbiranje podatkov in informiranje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev o kulturnem, izobraževalnem, športnem in prostočasnem dogajanju na destinaciji.

Ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe

Sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom

Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Priprava in izvedba pedagoških programov ter programov za težje prilagodljive družbene skupine

Omogočanje dostopa do programov telesno oviranim osebam.

Priprava letnega programa prireditev, usklajenega z drugimi prireditelji v občini.

Izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti

Izdajanje tiskanega gradiva, video, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda, ter drugih oblik promocijskega materiala s področja dejavnosti Zavoda.

Upravljanje z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v skladu s pogodbo, ki jo Zavod sklene z ustanoviteljem oziroma drugim lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine.

Organiziranje in izvajanje protokolarnih, izobraževalnih, družabnih in drugih prireditve v prostorih, s katerimi upravlja

Organiziranje in izvajanje raznih oblik izobraževanja s področja dejavnosti turizma, kulture in drugih področij.

4

Oddaja prostorov in tehnične opreme za izvedbo prireditev.

Prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov, izdelkov domačih proizvajalcev, namenjenih turistom, ipd.

Prijava na evropske in domače razpise ter iskanje novih virov financiranja projektov in investicij.

Opravljanje drugih naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom dediščine, s katero upravlja.

ZTK Žirovnica je od leta 2010 upravljavec Prešernove rojstne hiše v Vrbi in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah. Upravlja tudi s Čopovo rojstno hišo v Žirovnici, spominskim čebelnjakom Antona Janše na Breznici in kulturno dvorano na Breznici.

V letu 2018 je bil ZTK Žirovnica na razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izbran za upravljavca Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše tudi za obdobje 2019 2022. Nova pogodba je začela veljati januarja 2019 in prinaša pomembno novost, to je sofinanciranje programa v višini 20 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena izvajanju dejavnosti v rojstnih hišah s ciljem večje prepoznavnosti in dostopnosti obeh spomenikov, naš predlagani program pa bo ministrstvo potrjevalo za vsako leto posebej.

V ZTK Žirovnica so zaposlene štiri osebe: direktor (Matjaž Koman), dva turistična informatorja III (Urška Aljančič, Petra Kržan) ter turistični informator II (Janez Dožan). Direktorjeva plača in plača enega turističnega informatorja, ki deluje v Čopovi rojstni hiši, sta financirani iz proračune Občine Žirovnica. Plači preostalih dveh delovnih mest uslužbencev, ki delo opravljata v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši, se financirata iz lastnih sredstev ZTK Žirovnica. Zaradi povečanega obsega dela sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci. Na področju vodenja v muzejskih hišah redno sodelujemo s tremi vodniki. Poleg vodnikov v ZTK Žirovnica po podjemni pogodbi delajo še dva hišnika in čistilka. Računovodske storitve ZTK opravlja računovodski servis ITR, d.o.o.

1.2. Vizija in cilji razvoja ZTK Žirovnica

Pri svojem delu ZTK sledi sloganu razvoja turizma v občini Žirovnica 2020: S kulturo in turizmom v srcu Sledeč zastavljenim smernicam bo Žirovnica v slovenskem in čezmejnem prostoru postala prepoznana kot trajnostna turistična mikro destinacija, ki obiskovalce privablja zaradi izjemne kulturne in naravne krajine, čebelarske dediščine, inovativnih kulturnih dogodkov ter raznolikih iniciativ lokalnih društev in posameznikov. Aktivnosti bodo usmerjene k podpori perspektivnih podjetniških pobud, sodobnim oblikam trženja in nagovarjanja javnosti, razvoju turističnih produktov, skrbi za naravne in kulturne spomenike ter povezovanju vseh turističnih deležnikov v destinaciji.

Dolgoročni cilji za razvoj destinacije Žirovnica so:

1.2.1 Trženje in promocija

 Trženje in promocija destinacijske znamke Žirovnica; vizualni in vsebinski razvoj destinacijske znamke, pozicioniranje na spletnih iskalnikih in navdihovanje obiskovalcev prek ustrezne komunikacije na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube), promocija prenovljene spletne strani in posodobljenih tiskovin.

Promocija nove destinacijske znamke Žirovnica skozi zgodbe, ki temeljijo na kulturnih in naravnih vrednotah ter avtentičnih posebnostih.

Okrepitev sodelovanja vseh turističnih deležnikov na destinaciji pri pripravi skupnih dogodkov in drugih iniciativ.

5 

1.2.2

Razvoj različnih zvrsti turizma

Razvoj trajnostnega turizma odgovorni turizem, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev. Razvoj projektov in programov, kot so Slovenia Green Destination, Zero Waste, kolektivne blagovne znamke Žirovnica itd.

Istočasno bomo razvijali tudi kulinariko v destinaciji spodbuditi želimo lokalne gostinske ponudnike k razvoju gostinske ponudbe v skladu s tradicionalnim kulinaričnim izročilom in z lokalno pridelanimi.

Razvoj kulturnega turizma skrb za vzdrževanje infrastrukture vseh kulturnih objektov, prirejanje kvalitetnih tematskih dogodkov v okviru celoletnega programa za posamezne hiše, vključitev kulturne ponudbe k posameznim dogodkom, oblikovanje integralnih turističnih produktov, nadgradnja vsebin v hišah na Poti kulturne dediščine Žirovnica, promocija in krepitev zavesti o pomenu kulturne dediščine v Žirovnici. Pod kulturnim turizmom bomo skrbeli tudi za razvoj čebelarskega turizma skrbeti za dvig zavesti domačih in tujih obiskovalcev o dragocenosti in pomenu Janševega izročila in slovenskega medu.

Razvoj aktivnega turizma razvoj produktov aktivnega turizma (pohodništvo, kolesarjenje, tek, plezanje, …) ter širjenje ozaveščenosti javnosti glede neštetih možnostih za aktivno preživljanje prostega časa, ki jih nudi Žirovnica, vlaganje v razvoj rekreacijske infrastrukture, vzdrževanje pohodniških poti, postavitev in vzdrževanje informacijskih tabel na poteh

1.2.3 Razvoj destinacije z vidika turizma

 Nadgradnja in posodobitev obstoječih dogodkov.

Povezovanje vseh turističnih ponudnikov; redna srečanja, razvoj in aktivno sodelovanje v okviru različnih delovnih skupin, sodelovanje v skupnosti Julijske Alpe.

 Investicije na Poti kulturne dediščine Žirovnica, v Rekreacijski park Završnica in v ostale objekte, s katerimi upravljamo.

 Nastopi in predstavitve ponudbe Žirovnice na tujih trgih, spletu in publikacijah (sejmi, digital marketing itd.).

Aktivnosti ZTK so predvsem usmerjene v razvoj Žirovnice kot prepoznavne turistične mikro destinacije, ki bo s svojim dragocenim kulturnim in naravnim bogastvom navduševala obiskovalce, s pestrim dogajanjem pa jih prepričala, da se je vredno vedno znova vračati in ostajati v destinaciji dlje časa Pri izvajanju aktivnosti si prizadevamo za:

aktivno sodelovanje z Občino Žirovnica, Julijskim Alpami, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj, Ministrstvom za kulturo RS glede upravljanja Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše in varovanja kulturne dediščine;

izdelavo natančnega načrta vlaganja investicijskih in programskih sredstev v skladu z načeli gospodarnega upravljanja;

 sodelovanje z Občino Žirovnica in Ministrstvom za kulturo pri vzpostavitvi novih vsebin v nepremičninah izza Prešernove rojstne hiše;

aktivno sodelovanje z Občino Žirovnica pri pripravi programov in izvajanju aktivnosti;

aktivno sodelovanje z združenjem Julijske Alpe za učinkovitejšo promocijo in bogatenje vsebin;

sodelovanje z lokalnimi društvi pri izvedbi dogodkov;

sodelovanje z zavodi in kulturnimi ustanovami v domači in sosednjih občinah ter na področju biosfernega območja Julijskih Alp;

sodelovanje s ponudniki turističnih, gostinskih in ostalih dejavnosti iz lokalne skupnosti in širše;

sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami pri pripravi programa, ki bo zanimiv za učence in dijake ter skladen s šolskim programom vsebin.

6

Pravne podlage

Pri snovanju programa dela ZTK Žirovnica v letih 2020 smo izhajali iz usmeritev, ki jih opredeljujejo:

Akt o ustanovitvi ZTK Žirovnica (Odlok o ustanovitvi: www.zirovnica.si/wp content/uploads/2016/03/Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo %C5%BDirovnica.pdf)

Statut ZTK Žirovnica

Strateški razvojni program ZTK Žirovnica 2012 2016 s smernicami 2020 (www.goplay.si/zirovnica/wp content/uploads/2012/04/STRATE%C5%A0KI RAZVOJNI NA%C3%88RT ZTK ZA OBDOBJE 2012 2016.pdf)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP)

Novelacija razvojnega programa Občine Žirovnica 2009 2016 z elementi 2020 (www.zirovnica.si/wp content/uploads/2016/03/Razvojni program Ob%C4%8Dine %C5%BDirovnica 2009 2016 z elementi do leta 2020 Novelacija 1.pdf)

Program dela SPIRIT (STO)

Zakon o varstvu kulturne dediščine (www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=zakon+o+varstvu+kulturne+dedi%C5%A1%C4%8 Dine)

Turistična politika RS (MG, Direktorat za turizem (RNUST 2012 2016)

Zelena shema slovenskega turizma SLOVENIA GREEN

Strategija razvoja slovenskega turizma 2017 2021 (www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Strategija_turizem_koncno_5.10.2017 .pdf)

Delovni razvojni načrt BOJA 2025

Smernice Ministrstva za okolje in prostor projekt Zero Waste

Pobude, predlogi društev, delovnih skupin, zunanjih sodelavcev; interes lokalnega prebivalstva v občini Žirovnica

7 1.3.

2. Program dela ZTK Žirovnica za leto 2021

Epidemija in pandemija covida 19 je močno zaznamovala delovanje zavodov v turizmu in kulturi v letu 2020. Tudi leto 2021 bo po vsej verjetnosti negotovo, predvsem glede organizacije dogodkov, vodenja muzejev, poteka šolskega leta v osnovnih in srednjih šolah itd. Vse to seveda močno vpliva na delo, ki ga izvajamo v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica, saj smo odvisni tako od šolskih skupin kot tudi od tujih obiskovalcev, ki prihajajo v našo destinacijo. Situacijo bomo spremljali in se v najkrajšem možnem času prilagajali novim spremembam, če se bodo pojavile. Glede na dobro opravljeno delo v zadnjih petih letih, rezultate, ki jih dosegamo, in letošnjo sezono, ostajamo pozitivni in se veselimo novih kakovostnih projektov in novih izzivov, ki smo si jih drzno zastavili v programu dela za leto 2021 in ki bodo destinaciji Žirovnica prinesli dodano vrednost in kakovost.

V letu 2021 se osredotočamo na trajnostni razvoj destinacije, razvijanje odgovornega turizma, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev.

Opažamo, da je v zadnjih petih letih vedno več obiskovalcev v posameznih obdobjih predvsem v Završnici in v naših gorah. V želji, da te obiskovalce zadržimo in jim ponudimo še bolj kakovostno izkušnjo v naravi, moramo našo naravo tudi varovati in negovati. Obiskovalcem želimo ponuditi nove vsebine, obenem pa zelo premišljeno posegati v prostor.

Na področju infrastrukture v prihodnjih letih v destinaciji načrtujemo več projektov (investicije in mehke vsebine) kolesarske poti, pohodniške, sprehajalne poti, javne sanitarije, info točke, parkirna mesta, omejevanje dostopa z avtomobili do planin, shuttle prevoze itd. V zadnjih letih, ko se turizem v naši destinaciji razvija in s tem tudi veča število obiskovalcev, opažamo, da moramo v prihodnjih letih velik del našega delovanja usmeriti v iskanje ugodnih rešitev za vse obiskovalce in lokalno prebivalstvo, obenem pa ohranjati naravo in se vesti odgovorno in trajnostno. V ta namen si želimo pripraviti študije in projekte, ki bodo zeleno naravnani in ki bodo pripravljeni za prijavo na EU razpise, ki bodo na voljo v novi finančni perspektivi 2021 2027.

8

Prednostne naloge ZTK Žirovnica v letu 2021

Trajnostni – odgovorni turizem

o priprava, nabor projektov za prijavo na EU razpise

o študija o razvoju turizma v Završnici

o razvoj in izvedba trajnostnih projektov in investiciji, ki so namenjeni tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi obiskovalcem destinacije

o projekt urbane opreme za destinacijo Žirovnica

o skrb za vzpostavitev dobrih pogojev in priložnosti za razvoj ponudnikov v destinaciji vzpostavitev in razvoj kolektivne blagovne znamke Žirovnica in razvoj ponudnikov

Skrb za razvoj znamke Žirovnica in destinacije Žirovnica

o kvaliteta

o prepoznavnost

o nadgradnja obstoječe ponudba in vsebin

o promocijske kampanje, sodelovanje z lokalnimi ponudniki

Nadgradnja obstoječih dogodkov in vzpostavitev novih

o 8. februar Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica

o Poletni festival v Žirovnici

 Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo

 Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji

 Koncert v Završnici

 Koncert na Ajdni

o Pot kulturne dediščine Žirovnica vsako četrto soboto v mesecu

Investicije

o Info točka na parkirišču v Završnici in v Vrbi

o Čopova rojstna hiša

o Rekreacijski park Završnica

o Prešernova in Finžgarjeva rojstna hiša

Ponudba Žirovnice za šolarje

o nadgradnja vsebin

o razvoj ponudbe za šolarje

(So)delovanje za in z lokalnimi prebivalci

o sodelovanje z lokalnimi ponudniki na dogodkih in projektih

o razvoj kulinarike, razvoj spominkov

o srečanja s ponudniki gostinskih in turističnih storitev

Sodelovanje

o z Občino Žirovnica

o v skupnosti Julijske Alpe

o Ministrstvom za kulturo

o Ostali

9

2.1. ZTK Žirovnica – Čopova rojstna hiša

2.1.1. Poletni festival Žirovnica V Žirovnici se zelena energija ves čas prepleta s kulturo. Poletni festival Žirovnica bo predstavljal prav to značilnost naše destinacije. Pod znamko Poletni festival Žirovnica (delovno ime) bomo združili poletne dogodke, ki jih organiziramo v Žirovnici v poletnih dneh. To so Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji pred Prešernovo rojstno hišo in Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo, dodajamo pa še dva sklopa: koncert ob jezeru in koncert na Ajdni. Vsak od dogodkov bo ohranjal svojo identiteto, ki smo jo razvili v zadnjih letih, pod en »dežnik« Poletni festival Žirovnica pa jih bomo umestili zaradi večanja obsega dogodkov, bolj produktivnega marketinga, večje prepoznavnosti, zaradi optimalnejšega trženja in promoviranja. Na ta način bomo pridobili večje število obiskovalcev na obstoječih dogodkih (Prešerna noč in Pravljični večeri) in boljši zagon novih dogodkov (koncert ob jezeru in koncert na Ajdni). Festival bo na dolgi rok pridobil veljavo in s tem želimo povečati prepoznavnost naše destinacije kot destinacije, ki se razvija in ima svoj močan festival glasbe s kakovostno vsebino na različnih turistično priljubljenih krajih (Vrba, Doslovče, Završnica, Ajdna). Povezujemo turizem s kulturo, outdoor z umetnostjo razvoj kulturnega turizma. Z izbiro kakovostnih gostov pričakujemo povečano število nočitev v času trajanja festivala, povečan obisk turistov pri lokalnih ponudnikih in ostalih znamenitosti v naši destinaciji ter povečan obisk spletne strani, Facebooka/Instagrama s tem pa večanja prepoznavnosti destinacije Žirovnica. Festival bo trajal od 24. 6. do 25. 8. 2021 Organizacija dogodkov bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Primer dobre prakse podobnega festivala: No Borders Music Festival

2.1.1.1. Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji Koncert v Vrbi je posvečen domačinu Aleksandru Mežku, glasbeniku svetovnega slovesa in povezuje kulturno dediščino in sodobno glasbeno umetnost. Z Aleksandrom Mežkom vsako leto kot gostje nastopijo znani glasbeniki (Adi Smolar, Severa in Gal Gjurin, Marko Hribernik s simfoničnim orkestrom, Janez Dovč, Boštjan Gombač, Vid Ušeničnik in Lij Pušnik, Hamo, Gušti, Starss in Rudi Bučar), ki privabijo obiskovalce iz bližnjih in oddaljenejših krajev Slovenije. Ob dogodku je poskrbljeno za gostinsko ponudbo. Dogodek je brezplačen in se bo financiral s strani Ministrstva za kulturo programska sredstva po pogodbi za upravljanje s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo. Organizacija dogodka bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Pridobljena sredstva z gostinske ponudbe: 400 EUR Programska sredstva Ministrstva za kulturo : 6.500,00 EUR

10

2.1.1.2. Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo

Pravljičnim večerom, dobri glasbi in zgodbam pred Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah lahko obiskovalci prisluhnejo v juliju in avgustu. Na vsakem večeru pred nastopom gosta pravljičar obiskovalcem predstavi zgodbo iz življenja Frana S. Finžgarja V letu 2021 načrtujemo izvedbo petih večerov ob četrtkih v juliju in avgustu.

Vstop na Pravljične večere bo brezplačen in dogodki se bodo financirali s strani Ministrstva za kulturo programska sredstva po pogodbi za upravljanje s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo. Vstopnino bomo uvedli samo za nastopajoče, kjer bomo predvidevali, da bo več kot 110 obiskovalcev.

Organizacija dogodkov bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Pridobljena sredstva z gostinske ponudbe in vstopnine: 400 EUR

Programska sredstva Ministrstva za kulturo: 5.000,00 EUR

2.1.1.3. Koncert ob jezeru v Završnici

Koncert ob jezeru v Završnici bo osrednji dogodek festivala, oder bo namenjen prepoznavnim nastopajočim mednarodno priznanim umetnikom. Postavljen bo večji oder s streho, za obiskovalce bodo na voljo stoli, na dogodku bodo prisotni tudi lokalni ponudniki gostinskih storitev. Streha nad odrom nam bo omogočila izvedbo koncerta tudi v primeru dežja. Predvidevamo, da bomo, ob kakovostni izbiri nastopajočih, na dogodku lahko sprejeli 500 obiskovalcev. V prvem letu načrtujemo izvedbe enega ali dveh koncertov v Završnici. Imena nastopajočih so odvisna od turnej, ki jih v tem času izvajajo mednarodno priznani glasbeniki, želimo pa v Završnico pripeljati glasbenike, kot so Zucchero, Luka Šulič, Magnifico, Mario Biondi, Dido, Mathew Caws, Rade Šerbeđija itd

Vstopnica za koncert bo znašala od 15 do 35 evrov Prodajali jih bomo v Prešernovi in Čopovi rojstni hiši, dogovorili pa se bomo tudi za prodajo preko platforme, kot je Eventim, in tako nakup vstopnic omogočili tudi tujim obiskovalcem Organizacija dogodka bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornem ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

Pridobljena sredstva od prodaje vstopnic za en dogodek: od 4.000 do 9.000 EUR Pridobljena sredstva s strani gostinske ponudbe za en dogodek: od 2.000 do 3.000 EUR

2.1.1.4. Koncert na Ajdni Komorni koncert na Ajdni s folk etno glasbeniki

Programska sredstva (koncert ob jezeru in koncert na Ajdni): 15.000,00 EUR

2.1.2. Muzejska soba Ajdna Ponatis katalogov, postavitev novega panoja.

Programska sredstva: 1.500,00 EUR

2.1.3. Pustovanje za otroke

Pustovanje za otroke bomo organizirali na prostem pred OŠ Žirovnica, v primeru dežja pa v kulturni dvorani na Breznici. Pripravili bomo enourni animacijski program (rajanje) za otroke, žrebanje mask in nagrade. Dogodek pripravljamo v sodelovanju z DPM Žirovnica, KD dr. France Prešeren Žirovnica Breznica in OŠ Žirovnica.

Programska sredstva: 900,00 EUR

11

2.1.4. Obisk Dedka Mraza

Poleg obiska Dedka Mraza bomo za otroke pripravili predstavo oziroma animacijo Prizorišče dogodka bo kulturna dvorana na Breznici. V sodelovanju z lokalnimi društvi bomo pripravili tudi delavnico za otroke in krajši animacijski program za otroke.

Programska sredstva: 1.500,00 EUR

2.1.5. Pot kulturne dediščine Žirovnica

Pot kulturne dediščine je naša osrednja blagovna znamka. V letu 2021 bomo nadaljevali s trženjem skupne vstopnice za obisk vseh štirih muzejskih hiš in čebelnjaka. Pot kulturne dediščine Žirovnica bomo s posebnimi ponudbami predstavili osnovnim in srednjim šolam, društvom (upokojenci, čebelarji, športna društva), sindikatom, podjetjem in obiskovalcem prireditev v naših in drugih krajih (Kamp Šobec, Bled, TIC Jesenice ipd.). Predstavljamo jo tudi na tujih trgih pod okriljem združenja Julijske Alpe. Izlete po Poti kulturne dediščine Žirovnica prilagodimo željam obiskovalcev in jih združimo tudi z naravno, arheološko in tehnično dediščino naših krajev. Vse rojstne hiše na Poti bodo tudi v letu 2021 odprte vsako četrto soboto v mesecu, od marca do oktobra.

Programska sredstva: 6.000,00 EUR

2.1.6. Promocija Vsako leto vlagamo več sredstev v promocijo, kar se pozna v vse večji prepoznavnosti destinacije Žirovnica na turističnem trgu, vse večjem obisku prireditev, ki jih organiziramo v ZTK Žirovnica, in v vse večjem obisku rojstnih hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnica. Prepoznavnost Žirovnice merimo tudi v statistki obiska spletne strani Visitzirovnica.si, v odzivnosti uporabnikov socialnih omrežij (Facebook in Instagram) ter v pojavljanju destinacije Žirovnica in naših kulturnih dogodkov v medijih Namen vlaganja v promocijo je torej širjenje prepoznavnosti destinacije in blagovne znamke Žirovnica, ponudbe Žirovnice. Gre za brand awerness, s katerim želimo ponuditi našo kulturno vsebino širšemu krogu obiskovalcev vrtcem, osnovnim šolam, srednjim šolam, društvom, zaključenim skupinam, individualnim domačim in tujim obiskovalcem. Kanali, s pomočjo katerih bomo oglaševali:

Spletna stran Vistzirovnica.si

Srečanja s ponudniki Žirovnica

Google oglaševanje

Zgibanke in promocijski material

Študija o turizmu v Žirovnici sestanki, delavnice

Facebook

Instagram

Kulturni bazar in ostali sejmi

Reklama v tiskanih medijih in radijskih postajah

Obveščanje s pošiljanjem e novic v sistemu Mailchimp

Digitalne kampanje za promocijo ponudnikov v Žirovnici

Ostalo

Pridobljena sredstva s strani ponudnikov pri oglaševanju: 1.500, 00 EUR

Programska sredstva: 15.500,00 EUR

12

2.1.7. Obvestila občanom

Obvestila občanom izhajajo enkrat mesečno z naslovom »Pišemo vam« Vsebujejo aktualna obvestila o dogodkih in delu ZTK ter koledar prireditev. Pri pripravi obvestil sodelujemo z Občino Žirovnica, društvi in drugimi organizacijami Tiskovina izhaja na recikliranem, okolju prijaznem papirju s podobo blagovne znamke Žirovnica Obvestila so v elektronski obliki objavljena na spletni strani www.visitzirovnica.si.

Programska sredstva: 3.650,00 EUR

2.1.8. Urejanje dostavnih in dostopnih poti v zimskem času Pri urejanju dostavnih in dostopnih poti v zimskem času sodelujemo s športnim društvom TVD Partizan Žirovnica, ki razpolaga s teptalnim strojem, ter Zavodom za gozdove Slovenije, OE Bled. Urejali bomo dostavne poti do Doma pri izviru Završnice in Valvasorjevega doma

Programska sredstva: 1.780,00 EUR

2.2. Ostali projekti ZTK Žirovnica

2.2.1. Julijske Alpe

ZTK Žirovnica in Občina Žirovnica sta v letu 2018 uradno pristopili k skupnosti Julijske Alpe, kar nam omogoča, da kulturno in naravno dediščino občine predstavljamo na vseh večjih in pomembnih sejmih po Evropi in svetu.

Biosferno območje Julijske Alpe je prvo biosferno območje v Sloveniji, razglašeno je bilo leta 2003.

Zanj je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot. Območje vključuje občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica, upravljavec je Javni zavod Triglavski narodni park.

Na mednarodnih sejmih (London, Praga, München, Berlin itd.) bomo, če bodo razmere zaradi epidemije/pandemije dovoljevale, sodelovali tudi v letu 2021 in v sklopu skupnosti Julijske Alpe izvedli izobraževanje turističnih vodnikov na področju Julijskih Alp. Programska sredstva: 8.000,00 EUR

2.2.2. Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK

Za urejanje in vzdrževanje poti do Turške jame in Poti kulturne dediščine Žirovnica, ki ju je financiral ZTK, bomo sklenili pogodbo s Planinskim društvom Žirovnica.

Za urejanje in vzdrževanje gorskokolesarskega spusta »Predigra«, ki je bil vzpostavljen v sklopu projekta Alpe Adria, bomo sklenili pogodbo s Kolesarskim klubom Završnica.

Nova programska sredstva: 3.000,00 EUR

2.2.3. KBZ Kolektivna blagovna znamka Žirovnica

Kolektivna blagovna znamka “Žirovnica” bo ohranjala in nadgrajevala gastronomsko dediščino območja, spodbujala trajnostni gastronomski turizem in lokalno samooskrbo ter poudarjala pomen prehrane za zdravje. S sistemom podeljevanja pravice do uporabe certifikata kakovosti za prehranske pridelke in izdelke, rokodelske izdelke, jedi in pijače, postrežene na ustrezen način, ter hiše gastronomije bo povezovala lokalne ponudnike in omogočala vrhunska doživetja.

Namen označevanja lokalne ponudbe s KBZ Žirovnica je poleg združevanja prehranskih in rokodelskih ponudnikov z območja Julijskih Alp tudi skupno nastopanje za večjo prepoznavnost visoko kvalitetnih dobrin in storitev.

Pridobljena sredstva sodelovanje s ponudniki: 1.500,00 EUR

Sredstva: 8.000,00 EUR

13

2.2.4. Projekt Katalog urbane oprema za destinacijo Žirovnica Z ustreznim izborom in pametno politiko umeščanja urbane opreme in vizualno komunikacijskih objektov, ki je povezana tudi z določenimi posegi urejanja zunanjih površin, se bo usmerjala raba prostora in pogled na občino, prostor. Usmerjala se bosta način in intenziteta rabe prostora, zmanjšal vandalizem in povečala skrb za skupen prostor. Zato je pomembno določiti smernice (katalog) in jih dosledno izvajati. Z dolgoročnimi cilji in vsakodnevnimi izboljšavami se bodo tako izboljšale javne površine v občini, ki je še kako povezana s turizmom. Urbana oprema iz kataloga, ki bo nastal, se bo postavljala na javnih površinah občine Žirovnica (površine kot so javne ceste, ulice, igrišča, muzeji, parkirišča, pokopališča, vaška korita, zelenice, rekreacijske površine in podobne površine), in drugih površinah, ki so vidne iz javnih površin Sredstva: 14.000,00 EUR

2.3. Investicije

2.3.1. Prenova Čopove spominske sobe Čopova spominska soba je edina samostojna razstava o življenju Matije Čopa v Sloveniji. V povezavi s Prešernom vse večje število šoloobveznih otrok prihaja na ogled Čopove rojstne hiše. Trenutna razstava je zastarela in obiskovalcem ponuja zgolj štiri panoje. V želji, da bi našega velikega učenjaka približali otrokom, smo se odločili za posodobitev in prenovo stalne zbirke o življenju Matije Čopa. Vrednost investicije: 10.000,00 EUR

2.3.2. Ureditev okolice Čopove rojstne hiše Ureditev tlaka pri klopeh pred Čopovo rojstno hišo. Vrednost investicije: 5.000,00 EUR

2.4. Materialni stroški Čopove rojstne hiše Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika, čiščenje, izobraževanje zaposlenih, potni stroški itd. Sredstva: 23.500,00 EUR

14

3.

Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša

ZTK Žirovnica od leta 2010 upravlja s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo. Pri obeh spominskih hišah skrbimo tako za redno kot investicijsko vzdrževanje objektov.

Rojstni hiši Franceta Prešerna in Frana Saleškega Finžgarja sta objekta državnega pomena z izjemno zgodovinsko vrednostjo. Ob povečanem obisku gostov v zadnjih dveh letih smo prišli do spoznanja, da je treba sprejeti določene ukrepe, ki nam bodo omogočili, da premični in nepremični dediščini zagotovimo boljšo zaščito in jo uspešneje ohranjamo.

V prihodnjih letih upravljanja s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo načrtujemo več programskih nadgradenj, s katerimi bi še učinkoviteje lahko ohranjali muzejske hiše in obiskovalcem ponudili nove vsebine. Aktivno bomo sodelovali z Ministrstvom za kulturo in Občino Žirovnica pri pripravi in razvoju vsebin, ki bodo potekale v objektih ob Prešernovi rojstni hiši, ki sta jih Ministrstvo za kulturo in Občina Žirovnica v preteklem letu odkupila.

Promocija

Z različnimi marketinškimi prijemi in kampanjami želimo povečati obisk osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Obisk muzejskih hiš bo v letu 2021 močno pogojen s situacijo glede covida 19 in delovanjem šol v dani situaciji.

V hiše si želimo s ciljnim oglaševanjem preko Googla, spletne strani in Facebooka povabiti tudi več zaključenih skupin (društva, sindikalni izleti, podjetja ipd.). Vsako leto vlagamo sredstva v izdelavo novih režiranih fotografij, promocijskih videov, v posodabljanje in optimizacijo spletne strani, posodobitev ponudbe itd.

3.1. Dogodki – Programska sredstva Ministrstva za kulturo

V točki 3.1. navedeni programi bodo izvedeni v celoti v letu 2021 s programskimi sredstvi, ki nam jih po novi pogodbi o upravljanju s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije za namene večje prepoznavnosti obeh hiš. V ZTK Žirovnica smo za leto 2021 pripravili program za Ministrstvo za kulturo, v katerem smo nadgradili dogodke, ki jih izvajamo in ki prinašajo obema hišama večjo prepoznavnost Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji, Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica, Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo in PEN v Prešernovi rojstni hiši.

Ohranjamo dogodke, ki so kakovostni, priljubljeni med obiskovalci ter večajo prepoznavnost in dostopnost Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše. Dogodke želimo nadgraditi po vsebini, več sredstev vlagati v promocijo, z izbiro zanimivih in kakovostnih nastopajočih in dodatne ponudbe pa privabljati vedno večje število obiskovalcev v hiše ter ponudbo približati tudi mladim in tujim gostom.

Organizacija vseh dogodkov bo potekala v smeri Zero Waste, naravnani bomo k ohranjanju narave, k odgovornemu ravnanju z odpadki ter ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

15

3.1.1. Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica z osrednjo proslavo v Vrbi – 8. februar

Dogodek vsako leto nadgrajujemo. Več sredstev vlagamo v promocijo in pripravo kakovostnega programa s pestro izbiro prepoznavnih gostov. V sodelovanju z lokalnimi društvi bomo tudi v letu 2021 pripravili kulturno dogajanje pri vseh muzejskih hišah in sodelovali pri pripravi osrednje proslave v Vrbi, ki je postala tradicionalni dogodek. Sodelovali bomo tudi pri pripravi spremljevalnih dogodkov v dneh pred praznikom.

Pri načrtovanju bomo sledili izkušnjam iz preteklih let. Še intenzivneje bomo vključevali lokalne ponudnike, ki obogatijo ponudbo na Poti, povečan obisk pa se obrestuje tudi njim. Pri dogodku bomo sodelovali z lokalnimi društvi: DPM Žirovnica, PGD Zabreznica in Smokuč, KD dr. France Prešeren, Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica, Konjeniški klub Stol, Društvo upokojencev Žirovnica, skavti Breznica, Osnovna šola Žirovnica.

Pohodnikom ne bomo več prodajali bonov, temveč bomo v Vrbi in Žirovnici ponudili možnost večim ponudnikom gostinskih storitev, da imajo stojnico in sami ponujajo/prodajajo svojo ponudbo.

Za ponudnike bomo pripravili nove pohodnikove knjižice za zbiranje žigov za en pohod. Do sedaj so namreč pohodniki kupili knjižico in v njej zbirali žige 5 let. Torej, zdaj bo ena knjižica za en pohod.

Dogajanje v Vrbi bomo okrepili s komornimi kulturnimi nastopi, ki se bodo izvajali do začetka proslave.

Pridobljena sredstva s strani ponudnikov in prodanih knjižic: 2 000,00 EUR

Sredstva: 7.400,00 EUR

3.1.2. PEN v Prešernovi rojstni hiši Vsako leto na Bledu poteka mednarodno srečanje pesnikov in pisateljev. V okviru festivala Obrazi miru pesniki in pisatelji različnih narodnosti pripravijo literarna večera v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši. Gre za ugledni dogodek, ki pripomore k medijski izpostavljenosti in utrjevanju vloge na literarnem področju. Na programu bo v aprilu 2021.

Sredstva: 100,00 EUR

3.1.3. Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji Glej program Poletni festival v Žirovnici

3.1.4. Digitalno oglaševanje

Sredstva bomo namenili za oglaševanje obiska Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše s poudarkom na osnovnih in srednjih šolah

Sredstva: 1.000,00 EUR

3.1.5. Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo Glej program Poletni festival v Žirovnici

16

3.2. Investicije – sredstva Ministrstva za kulturo

Sredstva: 12.000,00 EUR

3.3. Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika. Sredstva zagotavlja Občina Žirovnica.

Sredstva: 9.000,00 EUR

4. Čebelnjak Antona Janše

Vzdrževalna dela: košnja, čiščenje, manjša popravila, menjava žarnic itd. Sredstva za vzdrževanje: 800,00 EUR

17

5. Rekreacijski park Završnica

Rekreacijski park Završnica (RPZ) v dolini Završnice, obdan s kuliso mogočnih Karavank, zelenimi travniki in gozdnimi pobočji, na aktivno preživljanje prostega časa privablja vedno več obiskovalcev Park je enostavno dostopen in ravno prav odmaknjen od utečenega vsakdana, kar je idealno za domače in tuje obiskovalce, ki jih želimo povabiti v našo destinacijo.

Prizadevamo si za razvoj in nadgradnjo trajnostnega turizma ter širjenje ozaveščenosti javnosti glede neštetih možnostih za aktivno preživljanje prostega časa, ki jih nudi Rekreacijski park Završnica. Zelo pomembno se nam zdi vlaganje v razvoj rekreacijske infrastrukture v RPZ, vzdrževanje pohodnih poti, trim steze, otroškega igrišča in piknik prostorov, vzdrževanje nogometnega igrišča ter postavitev in vzdrževanje informacijskih tabel na poteh

V zadnjih petih letih se je število obiskovalcev Završnice močno povečalo. To opažamo v vedno večjem številu obiskovalcev naših hribov, planinskih koč in gostinske ponudbe, v povečanem (včasih že prevelikem) številu avtomobilov, ki so, predvsem ob vikendih, parkirani na vseh možnih prostorih v Završnici, v povečani uporabi kemičnih sanitarij in v povečani količini smeti, ki jih obiskovalci pustijo za seboj. V letu 2021 bi si želeli v sodelovanju z Občino, upravljavcem in zainteresirano javnostjo narediti dokument poglobljeno študijo o naravnem prostoru Završnica, ki bi nam dal smernice, kaj prostor omogoča, v katero smer naj razvoj peljemo, da ostanemo trajnostni, in kakšna je maksimalna količina obiskovalcev, ki ga prostor vzdrži.

V letu 2016 smo izdelali dokument Idejna zasnova Rekreacijskega parka Završnica. V naslednjih letih smo začeli uresničevati prve korake tega dokumenta s postavitvijo nadstrešnic na piknik prostorih in nakupom dodatne opreme za RPZ. V naslednji finančni perspektivi 2021 2027 bomo pripravili projekte, s katerimi bomo v Rekreacijskem parku Završnica s pomočjo EU sredstev uredili in vzpostavili nove vsebine in investicije, ki bodo parku in destinaciji prinesle dodano vrednost ter v čim krajšem času uresničili vizijo, ki smo si jo zadali v idejni zasnovi.

Želimo si, da bi RPZ ponujal obiskovalcem vsebine, ki jih ni mogoče najti v okolišu (Bled, Šobec itd.), obenem pa si bomo prizadevali ohranjati in zaščititi neokrnjeno naravo, zaradi katere je dolina Završnice tako posebna in edinstvena.

V letu 2021 in nadalje bomo v Završnici organizirali nekaj večjih dogodkov v sklopu Poletnega festivala Žirovnica (delovno ime) koncert v Završnici in koncert na Ajdni.

18

5.1. Obveznosti po pogodbi s TVD Partizan Žirovnica

Za kritje obratovalnih stroškov Rekreacijskega parka Završnica (trim steza, piknik prostori, sanitarije, otroško igrišče).

Letni najem WC april september

Vzdrževanje trim steze

Vzdrževanje otroškega igrišča

Pregled otroškega igrišča

Zavarovalne premije in plačilo elektrike

Ostalo

Sredstva : 8.500,00 EUR

5.2. Investicije

Dela na trim stezi sanacija vdora zemlje na obali potoka (utrditev obale z lesenimi koli fi 25 cm in skalometom kamen v betonu na dolžini 10 m, nasutje z gramozom 5m3)

Čiščenje grmovja in planiranje površin okoli piknik prostorov, humuziranje, zatravitev

Ureditev površine za vozila ob kontejnerju

Skupaj investicijska sredstva: 25.000,00 EUR

5.2.1. Ureditev INFO točke na parkirišču v Završnici

V zadnjih letih beležimo močno povečan obisk doline Završnice. Največ obiskovalcev se seveda ustavi na parkirišču v Završnici, od koder se odpravijo na pohod v gore (Stol, Zabreška, Ajdna itd.), na sprehod (okoli jezera, vodostan, Titova vas itd.), v Rekreacijski park Završnica, mnogi od njih pa samo posedajo ali piknikujejo ob jezeru. Vedno več je v Završnici tudi tujih obiskovalcev, ki se pripeljejo z avtodomi. V želji, da bi tem obiskovalcem, ki pridejo izključno v Završnico, predstavili tudi drugo vsebino destinacije Žirovnica, bomo do aprila 2021 na parkirišču postavili INFO točko, kjer bodo obiskovalci dobili informacije in kataloge (promocijski material). Obetamo si, da bomo tako spodbudili obiskovalce, da bodo bolj množično obiskovali tudi druge vsebine naše destinacije (muzeje na Poti kulturne dediščine Žirovnica), konzumirali gostinsko ponudbo v Žirovnici, uporabljali prenočitvene zmogljivosti.

V prihodnjih letih bi bilo smiselno postaviti podobne INFO točke tudi v Vrbi na parkirišču, na želelzniški postaji v Žirovnici in pred Čopovo rojstno hišo, kjer poteka Juliana trail.

Sredstva: 10.000,00 EUR

5.2.2. Investicije kolesarstvo v Završnici

V sodelovanju s Kolesarkim klubom Završnica bomo v letu 2021 sredstva vložili v izgradnjo novega traila v Završnici namenjenega gorskemu kolesarjenju.

Sredstva: 8.000,00 EUR

19

6. Kulturna dvorana

6.1. Materialni stroški za dvorano Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika Sredstva: 6.000,00 EUR

Priloge:

Priloga 1 Plan programskih in materialnih stroškov 2021

Priloga 2 Finančni načrt 2021

Priloga 3 Program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2021 za Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo

20
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.