Poročilo Program dela ZTK Žirovnica 2021

Page 1

POROČILO

O PROGRAMU DELA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

ZA LETO 2021

Pripravil: Matjaž Koman, direktor ZTK Žirovnica

Februar 2022

1

Kazalo vsebine

1. Uvod 4

1.1.

Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica 4

2. Poročilo program dela ZTK Žirovnica za leto 2021 .......................................................................... 6

2.1 KašArt poletni festival 7

2.2 Julian Alps Trail Run 7

2.3 Julijske Alpe ......................................................................................................................... 8

2.4 Božičkova piškotarna........................................................................................................... 8

2.5 Pot kulturne dediščine Žirovnica 9

2.6

Promocija............................................................................................................................. 9

2.6. Obvestila občanom............................................................................................................ 10

2.7. Katalog ulične oprema Žirovnica 10

2.8. Ureditev pohodniške poti Hudič babo pere 10

2.9. Prijava na LAS .................................................................................................................... 10

2.10 Ostali dogodki in projekti .................................................................................................. 10

2.11 Urejanje dostavnih in drugih poti v zimskem času 10

2.12 Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK 11

2.13 Materialni stroški Čopove rojstne hiše.............................................................................. 11

2.14 Investicije 11

3 Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša 12

3.1 Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica z osrednjo proslavo v Vrbi 8. februar 12

3.2

3.3

Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo.................................................................. 12

Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji 12

3.4 Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše 12

3.5

4

Sredstva Ministrstva za kulturo RS.................................................................................... 13

Statistika obiska..................................................................................................................... 14

4.1.

Obisk spletne strani in družbenih omrežji 14

4.2. Obisk dogodkov

4.3. Nočitve

5

6

17

18

4.4. Obisk hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnica 19

Rekreacijski park Završnica 21

5.1

Izvedene aktivnosti v 2021

21

Projekt Alpe Adria 22

7 Kulturna dvorana 22

2
.................................................................................................................
...............................................................................................................................
................................................................................................

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

9.1. Računovodske usmeritve 25

9.2. Računovodske informacije

25

9.3. Računovodski izkazi 29

3 8 Zaključek................................................................................................................................ 23 9
24
.....................................................................................................

1. Uvod

1.1. Predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju ZTK Žirovnica) je 23. 11. 2004 z odlokom ustanovila Občina Žirovnica za izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu. Sem se uvršča upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju Občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov.

ZTK v skladu s svojim poslanstvom opravlja naslednje naloge:

Ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine destinacije Žirovnica ter ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti kulturne in naravne dediščine.

Varovanje, ohranjanje in predstavljanje materialne in vsebinske vrednosti zgodovinskih predmetov in objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost.

Zagotavljanje javne dostopnosti kulturne in druge dediščine, s katero upravlja, ter omogočanje proučevanja in raziskovanja le te.

Skrb za uveljavljanje in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja.

Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja

Trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja.

Razvijanje in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture

Urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.

Razvijanje in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom.

Organiziranje in izvajanje prireditev

Ozaveščanje in spodbujanje pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do tujih obiskovalcev in turizma.

Aktivno sodelovanje z društvi v občini.

Aktivno sodelovanje in povezovanje z izvajalci spodbujanja razvoja turizma v zaokroženem turističnem območju, drugih občinah in na državnem nivoju

Zbiranje podatkov in informiranje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev o kulturnem, izobraževalnem, športnem in prostočasnem dogajanju na destinaciji.

Ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe.

Sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom.

Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Priprava in izvedba pedagoških programov ter programov za težje prilagodljive družbene skupine

Omogočanje dostopa do programov telesno oviranim osebam.

Priprava letnega programa prireditev, usklajenega z drugimi prireditelji v občini.

Izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti

Izdajanje tiskanega gradiva, video, zvočnih in računalniških zapisov, ki izhajajo iz poslanstva zavoda, ter drugih oblik promocijskega materiala s področja dejavnosti Zavoda.

Upravljanje z nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo in drugimi nepremičninami v skladu s pogodbo, ki jo Zavod sklene z ustanoviteljem oziroma drugim lastnikom infrastrukture oz. nepremičnine.

Organiziranje in izvajanje protokolarnih, izobraževalnih, družabnih in drugih prireditve v prostorih, s katerimi upravlja

Organiziranje in izvajanje raznih oblik izobraževanja s področja dejavnosti turizma, kulture in drugih področij.

4

Oddaja prostorov in tehnične opreme za izvedbo prireditev.

Prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov, izdelkov domačih proizvajalcev, namenjenih turistom, ipd.

Prijava na evropske in domače razpise ter iskanje novih virov financiranja projektov in investicij.

Opravljanje drugih naloge v soglasju z ustanoviteljem in lastnikom dediščine, s katero upravlja.

ZTK Žirovnica je od leta 2010 upravljavec Prešernove rojstne hiše v Vrbi in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah. Upravlja tudi Čopovo rojstno hišo v Žirovnici, spominski čebelnjak Antona Janše na Breznici, do 31. 12. 2021 je upravljala tudi kulturno dvorano na Breznici.

V letu 2018 je bil ZTK Žirovnica na razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izbran za upravljavca Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše tudi za obdobje 2019 2022. Nova pogodba je začela veljati januarja 2019 in prinaša pomembno novost, to je sofinanciranje programa v višini 20 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena izvajanju dejavnosti v rojstnih hišah s ciljem večje prepoznavnosti in dostopnosti obeh spomenikov, naš predlagani program pa bo ministrstvo potrjevalo za vsako leto posebej.

V ZTK Žirovnica so zaposlene trenutno tri osebe, sistemizacija pa je narejena za štiri osebe (eno delovno je mesto je nezasedeno): direktor, dva turistična informatorja III ter turistični informator II.

Direktorjeva plača in plača turističnega informatorja, ki ima delovno mesto v Čopovi rojstni hiši, sta financirani iz proračune Občine Žirovnica. Plači uslužbencev, ki delo opravljata v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši, se financirata iz lastnih sredstev ZTK Žirovnica. Zaradi povečanega obsega dela sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci. Pri vodenju v muzejskih hišah redno sodelujemo s tremi vodniki. Poleg vodnikov v ZTK Žirovnica po podjemni pogodbi delajo še dva hišnika in čistilka. Računovodske storitve ZTK opravlja računovodski servis ITR, d.o.o.

5 

2.

Poročilo program dela ZTK Žirovnica za leto 2021

Leto 2021 je zopet minilo v znamenju epidemije in novega koronavirusa. Slednje je močno vplivalo na delo v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. V sredini leta smo prejeli odpoved delovnega razmerja sodelavke turistične informatorke III. Zaradi številnih odpovedi obiskov rojstnih hiš, predvsem šolskih skupin, in posledično nižjega prihodka, nove zaposlitve ni bilo mogoče izvesti. Razlog za odpovedi obiskov je bila epidemiološka situacija. Veliko šol je v tem letu sprejelo odločitev, da izletov oziroma kulturnih dni ne bodo izvajale, že dogovorjeni termini pa so odpadali zaradi karanten oz. okužb.

Sicer smo v letu 2021 beležili povečan obisk individualnih obiskovalcev v Prešernovi rojstni hiši. Vodenja v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši smo izvajali z zunanjimi izvajalci (s.p., študentsko delo, podjemne pogodbe). To nam je omogočalo, da je obratovanje rojstnih hiš in vodenj potekalo nemoteno, obenem pa je predstavljalo velik finančni zalogaj za Zavod, saj je delo preko omenjenih pogodb zaradi visokih dajatev bistveno dražje.

Zaradi izgube četrtega zaposlenega v Zavodu smo morali dva projekta iz leta 2021 preložiti na kasnejše obdobje Zeleno shemo bomo izvedli v letu 2022 in projekt Kolektivna blagovna znamka v prihodnjih letih. Zelo uspešen projekt je bil v letu 2021 KašArt festival, zelo uspešni smo bili na spletu, virtualno. Izvedli smo projekt Katalog ulične opreme Žirovnica, ki bo v prihodnje pomembno prispeval k vizualni podobi občine Žirovnica. V letu 2021 smo pripravili tudi pomemben dokument Idejno zasnovo ureditve parkirišča v Završnici ter izvedli prijavo treh projektov na razpis LAS. V okviru prijavljenih projektov bomo v letu 2022 izvedli določene investicije v skladu z načrtovanim urejanjem doline Završnice in Katalogom ulične opreme Žirovnica. Pomembna pridobitev v letu 2021 je prenovljena Čopova razstava v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici in ureditev okolice hiše. Novost, ki smo jo predstavili ob koncu leta 2021, je Spletna trgovina Žirovnica, ki že v kratkem času kaže dobre rezultate.

Naj v uvodu omenim še število nočitev v destinaciji Žirovnica v letu 2021, ki je še višje kot leto poprej. Za čas, ki ga je močno zaznamovala epidemija, je to velik uspeh. Kljub težkim in kaotičnim razmeram ocenjujem, da je bilo delo Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica v letu 2021 uspešno, o čemer pričajo tudi številke v poročilu. V prvem delu poročila so navedeni vsi izvedeni programi in aktivnosti v letu 2021 ter porabljena sredstva za posamezen program. V računovodskem poročilu so navedene številke, prihodki in odhodki.

6

2.1 KašArt poletni festival

Poletne dogodke v Žirovnici smo v letu 2021 prvič povezali in nadgradili s koncertom v Završnici, za katerega upamo, da bo postal tradicionalen, kot so že Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom v Vrbi in Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo v Doslovčah. Pod skupnim imenom KašArt so julija in avgusta 2021 potekali glasbeni in kulturni dogodki na različnih prizoriščih.

Na Pravljičnih večerih so nastopili Tomo Križnar, Bojana Pivk Križnar, dr. Janez Bogataj, Chris Eckman, Jana Beltran, Lara Janković, Blaž Jurjevičič, glasbena skupina Brina in Irena Leskovšek.

Na Prešerni noči so nastopili Aleksander Mežek, Gušti in Tomi Meglič.

Na Koncertu v Završnici je nastopil Magnifico in skupina Masharik.

KašArt se je delno financiral iz proračuna Občine Žirovnica in delno s sredstvi Ministrstva za kulturo. ZTK Žirovnica je vzpostavil sodelovanje s sponzorji: Zavarovalnica Triglav, Ngen, Integral avto by Arriva, Zavrh bar Black Swan, Carniola Brewery Pri izvedbi festivala smo sodelovali s Prostovoljnim gasilskim društvom Smokuč in Prostovoljnim gasilskim društvom Zabreznica.

Največ obiskovalcev, čez 800, smo zabeležili na dogodku Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom v Vrbi. Koncert v Završnici si je ogledalo približno 670 obiskovalcev in Pravljične večere pred Finžgarjevo rojstno hišo skupaj približno 250 obiskovalcev.

Promocijo smo izvajali na kanalih Facebook, Instagram in Google. Na omrežju FB/IG smo oglase skupaj prikazali 850.000 krat in dosegli 148.000 uporabnikov. Med rezultati smo zaznali 5.691 klikov na oglase, 565 odzivov na objavljene FB dogodke in nekaj manj kot 2.000 interakcij s promoviranimi objavami oz. oglasi. Vsi oglasi oz. promovirane objave so bile opremljene z logotipi sponzorjev, kot je razvidno iz posnetkov zaslona najboljših oglasov. Promocijo smo izvajali tudi na omrežju Google Search, kjer smo imeli 47.000 prikazov oglasov in 1.200 klikov na oglase. KašArt festival 2021 je obiskalo več kot 1600 obiskovalcev. Sredstva: 15.170,44 eur

2.2 Julian Alps Trail Run

Žirovnica je bila septembra ena izmed gostiteljic tekaškega dogodka Julian Alps Trail Run, na katerega je bilo na šestih različnih razdaljah skupno prijavljenih 1300 tekačev. V Žirovnici smo gostili štart 60 kilometrske razdalje »B!TE ME Sky Trail«. Najvišja točka 60, 100 in 170 kilometrov dolge preizkušnje je bila v naši občini Prešernova koča na Stolu. Dogodek je soustvarjala širša ekipa 50 ljudi ob pomoči več kot 200 prostovoljcev Julian Alps Trail Run je poleg domačih tekačev, med katerimi so bila znana imena športnikov, privabil večje število tujih tekmovalcev iz 20 držav. Sredstva: 3.660,00 eur

7

Julijske Alpe

V sklopu Julijskih Alp smo se v prvi polovici leta 2021 udeležili naslednjih virtualnih dogodkov in webinarjev, kjer smo se srečali s tujimi agenti in jim predstavili produkta Juliana Trail in Juliana Bike.

Virtualni sejmi in borze:

Adventure Travel Networking, 4. 5. februar

FVW Virtual Counter Days, 11. 12. februar

Feel Slovenia Business Date Italija, 24. februar

ITB Berlin NOW, 9. 12. marec

Adventure Elevate ATTA, 24. 25. marec

New Deal Europe, 12. april

Feel Slovenia Business Date DACH, 15. april

Nordic Virtual Fair, 20. 21. april

FVW Virtual Counter Days, 29. 30. april

Ferienmesse Dunaj, 7. 8. maj

Feel Slovenia Business Date V4, 11. maj

Feel Slovenia Business Date Benelux & Francija, 20. maj

Webinarji (v organizaciji STO):

STO webinar Avstrija, 23. februar

STO webinar Madžarska, 4. marec

STO webinar Češka in Slovaška, 18. marec

Dogodki v živo:

SIW (Bled in Goriška Brda), 13. september

WTM London (hibridni dogodek), 1. 3. november

Roadshow Nemčija (Nürnberg in Frankfurt), 15. 16. november

Juliana Bike

Pohodniški daljinski poti Juliana Trail se je z uradno otvoritvijo 30. junija 2021 pridružila kolesarska pot okoli Julijskih Alp, Juliana Bike. Pot temelji na trasi daljše Slovenske turnokolesarske poti, za njeno promocijo je bil izdelan letak Juliana Bike.

Celotno poročilo Skupnosti Julijske Alpe se nahaja v prilogi tega dokumenta.

Sredstva: 6.185,44 eur

2.4 Božičkova piškotarna

Božičkovo piškotarno smo izvedli v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Žirovnica. Pripravili smo preko 150 paketov s sestavinami za peko piškotov, ki so jih prejeli prijavljeni otroci. Sestavine smo pridobili pri lokalnih ponudnikih.

Sredstva: 1.497,46 eur

8 2.3

2.5 Pot kulturne dediščine Žirovnica

Tematska Pot kulturne dediščine Žirovnica je blagovna znamka in produkt, ki ga predstavljamo in tržimo kot enega glavnih atributov destinacije Žirovnica. Zadnja tri leta izvajamo program z imenom Muzejska sobota v Žirovnici, ki omogoča individualnim obiskovalcem obisk Jalnove in Finžgarjeve rojstne hiše, ki sta odprti le za v naprej najavljene skupine. S programom Muzejska sobota v Žirovnici imamo vsako četrto soboto od marca do oktobra odprte vse rojstne hiše na Poti kulturne dediščine Žirovnica. S tem večamo dostopnost dediščine za posamezne obiskovalce.

spletne kampanje

popravki spletne strani

postavitev in oskrba čebeljih panjev pri rojstnih hišah Sredstva: 1.500,00 eur

2.6 Promocija

Vzpostavitev spletne trgovine Žirovnica (priprava besedil, fotografije, oblikovanje, domena itd.)

Izvedba spletnih kampanj spletno oglaševanje

Tisk vstopnic

Popravki spletne strani

Promocija koncerta Prešerna noč

Oglaševanje v reviji Moja regija

Tisk zemljevida pohodniških in kolesarskih poti

Oblikovanje zemljevida, tisk na platno, tablice

Oglaševalske kampanje

Promocijske vrečke

Kartice PKD

Letaki z verzi

Pošiljanje letakov OŠ in SŠ

Oblikovanje nalepke za med

Snemanje promo filma Prešerna noč KašArt

Udeležba na Kulturnem bazarju

Naročnina Canva

Spletno oglaševanje

Pričakovano smo največ obiskovalcev na spletni strani zaznali v februarju ter v obdobju med junijem in avgustom 2021, ko je potekal KašArt Fest. Povečanje prometa spletne strani v letu 2021 je bilo predvsem neposredna posledica dogajanja ob 8. februarju

Ponatis prenovljene izdaje zemljevida

Pripravili smo novo prenovljeno izdajo zemljevida pohodniških in kolesarskih poti v občini. Podatek, da je zemljevid, ki ga je izdal ZTK Žirovnica v letu 2019, že drugič ponatisnjen v nakladi 5000 kosov, pove, da gre za kakovosten in iskan izdelek med obiskovalci naše destinacije.

Spletna trgovina

Novembra smo odprli novo Spletno trgovino Žirovnica, ki ponuja izbor knjig in ostalih izdelkov iz muzejskih trgovinic v Čopovi in Prešernovi rojstni hiši. V raznoliki ponudbi v trgovini so med drugim izdelki avtorjev, ki ustvarjajo v Žirovnici in okoliških krajih. V prvih dveh mesecih delovanja smo zabeležili 20 naročil, ki so ustvarila 300 evrov prihodka.

Sredstva: 10.115,94 eur

9

2.6. Obvestila občanom

V letu 2021 smo izdali pet številk obvestil. Število izdaj je manjše, ker je bil spričo epidemije obseg dogodkov v občini močno okrnjen.

Sredstva: 879,55 eur

2.7. Katalog ulične oprema Žirovnica

V sodelovanju z Občino Žirovnico in arhitekti in projektanti iz biroja Delavnica, d.o.o., smo pripravili Katalog ulične opreme V01. V dokumentu je določen videz javne opreme, kot so klopi, mize, usmerjevalne table, ograje, stojala za kolesa, koši za smeti, avtobusna postajališča itd. Premišljeno oblikovana podoba javne opreme, izdelana iz lesa in kovine, ustreza okolju Žirovnice, je trajnostna in vzdržna na dolgi rok. Dokument se bo po potrebi nadgrajeval in posodabljal. Trenutno je v skladu s pripombami ZVKD narejena osvežena verzija kataloga V02. Ogled je možen na spletni strani visitzirovnica.si.

Sredstva: 13.420,00 eur

2.8. Ureditev pohodniške poti Hudič babo pere

V letu 2021 smo s pomočjo Planinskega društva Žirovnica uredil pot k slapu Hudič babo pere. Pot v dolžini petsto metrov je deloma speljana v serpentinah in na posameznih mestih opremljena s stopnicami. Urejena pot omogoča prijetnejši in varnejši ogled slapu, primeren tudi za družine z manjšimi otroki.

Sredstva: 2.050,00 eur

2.9. Prijava na LAS

V letu 2021 smo pripravili in prijavili tri projekte, ki bodo potekali v okviru razpisa LAS Gorenjska košarica 2022. Projekte bo vodil BSC Kranj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica pristopa kot partner

v naslednjih projektih:

• Živa dediščina tematske poti in vaška jedra,

• Medgeneracijski živ žav ureditev rekreacijskih površin,

• Žive legende oživljanje in interpretacija tradicionalnih obrti, običajev in znanj

2.10 Ostali dogodki in projekti

Dogodek slovenska bakla za olimpijske igre Tokio 2020, 10. 7. 2021

Spominska slovesnost pri obeležju talcev v Mostah, 29. 6. 2021

Proslava ob občinskem prazniku, 3. december 2021

Sodelovanje v delovni skupini Občine Žirovnica za umiranje prometa v Završnici

Sodelovanje v dveh delovnih skupinah Ministrstva za kulturo pri pripravi vsebin v Prešernovi rojstni hiši

Sodelovanje z Aleksandrom Mežkom pri izidu CD in LP albuma Prešerna noč v Vrbi

Delavnice v sklopu projektov Kolektivna blagovna znamka in Zelena shema Sredstva: 4.995,00 eur

2.11

Urejanje dostavnih in drugih poti v zimskem času

V letu 2021 smo urejali dostavni poti do Valvasorjevega doma in Doma pri izviru Završnice ter tekaške proge v občini Žirovnica.

Sredstva: 1.780,00 eur

10

2.12 Vzdrževanje turistične infrastrukture ZTK

Urejanje in vzdrževanje poti do Turške jame in Poti kulturne dediščine Žirovnica je opravljalo Planinsko društvo Žirovnica Za urejanje in vzdrževanje gorskokolesarskega spusta Predigra in proge Njivce je opravljal Kolesarski klub Završnica. Z obema imamo sklenjeno pogodbo o letnem vzdrževanju.

Sredstva: 3.000,00 eur

2.13Materialni stroški Čopove rojstne hiše

Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika, čiščenje, izobraževanje zaposlenih, potni stroški itd.

Sredstva: 26.500,00 eur

2.14Investicije

Razstava o Matiju Čopu

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je ob koncu leta 2021 pripravil prenovljeno razstavo o življenju in delu Matije Čopa v njegovi rojstni hiši. Nova, sodobno zasnovana razstava prikaže veličino Matije Čopa na vseh področjih njegovega delovanja. Razstavni panoji v sliki, besedi in grafiki obiskovalcu predstavijo, kako pomemben je bil njegov vpliv na razvoj slovenskega jezika in književnosti, njegovo prijateljstvo s Francetom Prešernom, vpliv na Prešernovo delo, spregovorijo o Kranjski čbelici ter vlogi obeh prijateljev v črkarski pravdi. Poseben pano je namenjen Čopu prvemu slovenskemu bibliotekarju, spoznamo ga kot izjemnega jezikoslovca in svetovljana, ki je svoj zaslužek namenjal kupovanju knjig in potovanjem. Avtorica razstave je ddr. Verena Vidrih Perko, pod besedila so se poleg nje podpisali Matjaž Koman, Nataša Kokošinek in Urška Aljančič. Za idejno zasnovo in izvedbo so poskrbeli domači izvajalci. Arhitekturna zasnova in oblikovanje panojev je delo Petra Bulovca, mizarska dela je izvedel Blaž Bulovec, panoje so natisnili v Napisih Bernik. Slikovno gradivo in predmete za razstavo so prispevali: Narodna univerzitetna knjižnica, Narodni muzej Slovenije, Narodna galerija Slovenije, Gornjesavski muzej, Društvo bibliotekarjev Gorenjske in Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.

Ureditev okolice pri Čopovi rojstni hiši Uredili smo tlak, klopi, drog za zastavo in prostor za promocijsko gradivo pred Čopovo rojstno hišo.

Sredstva: 16.427,93 eur

11

3

Prešernova rojstna hiša in Finžgarjeva rojstna hiša

3.1 Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica z osrednjo proslavo v Vrbi 8. februar Zaradi slabih epidemioloških razmer v februarju 2021 smo dogodek organizirali virtualno. Posneli smo kakovostni film, ki je obiskovalce popeljal na virtualni ogled Poti kulturne dediščine Žirovnica. Predvajali smo ga na naši spletni strani, You Tube kanalu in Facebook profilu ter skupno zabeležili preko 10.000 ogledov. V filmu so nastopili: Aleksander Mežek, Boštjan Gorenc Pižama, Rok Terkaj Trkaj, Irena in Leon Leskovšek, Mešana pevska skupina Dr. France Prešeren Žirovnica in otroci Osnovne šole Žirovnica, Urška Aljančič, Petra Kržan, Janez Dolžan, župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar in direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman. Kljub omejitvam gibanja na občinske meje smo 8. februarja beležili povečan obisk Prešernove rojstne hiše.

Digitalno oglaševanje

V februarju sta spletno stran Visit Žirovnica obiskala 8.802 uporabnika, skupno število obiskov pa se je vzpelo na 10.790 Večina uporabnikov, 51 odstotkov, je spletno stran obiskala s pomočjo namizne naprave, 45 odstotkov pa je bilo takih, ki so stran obiskali s pomočjo mobilnega telefona. Spletno oglaševanje na vseh kanalih predstavlja 17 odstotkov vsega prometa na strani. Glede na februar 2020 se je število uporabnikov povečalo za 84,37 odstotka. Velika večina teh uporabnikov je bila novih, kar pomeni, da se z blagovno znamko turistične destinacije Žirovnica seznanjajo uporabniki, ki kraja prej še niso poznali. Na omrežju Facebook smo v februarju dosegli dobrih 29.000 uporabnikov in 1.821 klikov na pristajalno stran. Oglasi za promocijo obiska Prešernove in Čopove hiše so se prikazali 70.409 krat. Oglasi so bili uspešnejši na mobilnih napravah. Na omrežju Google smo dosegli 7.916 prikazov oglasov, 373 klikov na oglase in 1.098 ogledov videa »Prešernova hiša«

Sredstva: 7.098,51 eur

3.2 Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo Več napisano pri KašArt. Sredstva: 4.240,88 eur

3.3 Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom & prijatelji Več napisano pri KašArt. Sredstva: 6.314,04 eur

3.4 Materialni stroški Prešernove in Finžgarjeve hiše Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika, nakup in namestitve naprav za razkuževanje rok, nakup mask, nakup razkužila za roke in površine itd. Sredstva: 10.500,00 eur

12

3.5 Sredstva Ministrstva za kulturo RS ZTK Žirovnica od leta 2010 upravlja s Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo. Pri obeh spominskih hišah skrbimo tako za redno kot investicijsko vzdrževanje objektov. Programska in investicijska sredstva, ki nam pripadajo po pogodbi z Ministrstvom za kulturo, smo v letu 2021 porabili za naslednje namene.

Investicijska sredstva:

ureditev skednja v Finžgarjevi rojstni hiši,

nakup osmih klopi za obiskovalce,

ureditev električne napeljave v skednju,

namestitev novih luči,

zavarovanje podstrehe Finžgarjeve rojstne hiše in skednja z mrežo pred glodavci,

sanacija lesnega črva iz predmetov v shrambi.

Programska sredstva:

spletna kampanja za obisk Prešernove rojstne hiše in dogodke,

koncert Prešerna noč,

Pravljični večeri v Doslovčah,

8. februar virtualni Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica.

13

4

Statistika obiska

4.1.Obisk spletne strani in družbenih omrežji

Epidemija novega koronavirusa je močno vplivala na oglaševalske kampanje v preteklem letu. Čeprav je bil obseg oglaševanja manjši kot v letu 2020, je spletno stran obiskalo več uporabnikov, in sicer 36.278, kar je 10,48 odstotka več kot leta 2020. Primerjava med letoma 2020 in 2019 kaže povečanje števila uporabnikov za 8,63 odstotka. Zaznali smo tudi več obiskov spletne strani in nižji bounce rate, kar pomeni, da so uporabniki dlje časa ostali na dotični pristajalni strani.

Google Analytics obiski spletne strani www.visitzirovnica.si

Promet se je iz naslova organskega iskanja in direktnega obiska povečal bolj, kot se je na ravni plačanega Google in FB/IG oglaševanja zmanjšal. Manj je bilo dogodkov v živo in slednje je vplivalo tudi na izbor produktov za spletno oglaševanje.

Primerjava metrik s prejšnjim obdobjem

14

Na splošno je bilo oglaševanje odgovorno za 25 odstotkov vsega prometa na strani. Pričakovano smo največ obiskovalcev na spletni strani zaznali v februarju ter v obdobju med junijem in avgustom 2021, ko je prvič potekal KašArt Fest. Povečanje prometa spletne strani v letu 2021 je bilo predvsem neposredna posledica dogajanja ob 8. februarju.

Primerjava po mesecih (obiskovalci strani)

4.1.1. Facebook oglaševanje Visit Žirovnica Ker je bila vrednost medijskega zakupa v letu 2021 nižja kot v letu 2020, so temu primerno tudi upadli osrednji pokazatelji uspeha oglaševanja. V letu 2021 smo dosegli 273.229 uporabnikov na omrežju FB/IG, medtem ko smo jih v letu 2020 dosegli 376.718.

Primerjava osrednjih metrik Key Performace Indicator – DOSEG

Primerjava osrednjih metrik KPI PRIKAZI OGLASOV Primerjava osrednjih metrik KPI MEDIJSKI ZAKUP
15

Podobno je na omrežju Google, kjer smo v letu 2021 dosegli 7.564 klikov na oglase, 706.923 prikazov oglasov in 10.736 ogledov oglaševanih video posnetkov na kanalu YouTube. V letu 2020 smo dosegli 13.287 klikov na oglase, 752.891 prikazov oglasov in 75.028 ogledov oglaševanih video posnetkov na kanalu YouTube. Obseg oglaševanja se je zmanjšal in, kot vidimo, tudi volumen interakcij, kar je bila neposredna posledica omejitev, povezanih z omejevanjem širjenja epidemije.

16

dogodkov

Pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica 8. februarja –prodane vstopnice

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ODRASLI 184 66 220 229 356 823 virtualno OTROCI 22 6 29 17 79 / SKUPAJ 206 72 249 246 435 823

KašArt 2021

Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Število obiskovalcev 300 500 450 650 500 800

Pravljični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Število obiskovalcev 80 380 610 720 160 250

Koncert v Završnici 2021 Število obiskovalcev 670

17 4.2.Obisk

Nočitve

mesec 2020 2021

januar 770 1162

februar 922 1100 marec 403 464 april 39 428 maj 68 457

junij 950 1677

julij 2.691 3704

avgust 3.534 4498 sptember 1.980 2932 oktober 678 1647 november 835 979 december 947 1103 Skupaj 13.817 20.151

18 4.3.

4.4.Obisk hiš na Poti kulturne dediščine Žirovnica Skupno je bil obisk v letu 2021 nižji kot v letu 2020, in sicer zaradi bistveno manjšega obiska 8. februarja. Če primerjamo samo plačane vstopnice, je bil obisk boljši v Prešernovi rojstni hiši in malenkost v Finžgarjevi rojstni hiši, v Čopovi pa je bil nekoliko nižji kot v letu 2020. Razlog za nižji obisk Čopove rojstne hiše se skriva v tem, da v Čopovi rojstni hiši izvaja CŠOD veliko delavnic na temo Prešeren, Čop ali čebele. V času epidemije pa je bila izvedba delavnic skoraj ne izvedljiva.

Obisk v Čopovi rojstni hiši po letih

Leto Št. obisk. skupaj Prodanih Gratis

2011 5.466 4.528 938

2012 5.592 4.737 855 2013 4.709 3.864 845

2014 4.576 3.878 698

2015 3.908 3.317 591

2016 4.014 3.495 519

2017 4.630 3.956 674

2018 4.975 4.205 770

2019 5.398 4.536 862

2020 3.815 2.487 1.328

2021 2.418 1.960 458 Skupaj 47.083 39.003 8.080

Obisk v Prešernovi rojstni hiši po letih

Leto Št. obisk. skupaj Prodanih Gratis

2011 18.437 13.921 4.516 2012 15.906 12.452 3.454 2013 16.208 12.787 3.421 2014 16.003 12.492 3.511

2015 14.693 11.351 3.342 2016 17.686 14.242 3.444

2017 18.661 15.105 3.556 2018 17.162 13.657 3.505 2019 20.155 16.047 4.108 2020 12.025 7.293 4.732

2021 9.469 8.579 890 Skupaj 166.936 129.347 37.589

19

skupaj Prodanih Gratis

2011 5.582 4.553 1.029

2012 5.089 4.418 671

2013 4.627 4.297 330

2014 4.615 4.268 347

2015 4.031 3.734 297

2016 4.983 4.397 586

2017 4.844 4.018 826

2018 4.438 3.749 689

2019 4.526 3.725 801

2020 2.562 1.279 1.283

2021 1.894 1.488 406

Skupaj 45.297 38.438 6.859

Obisk v Finžgarjevi rojstni hiši po letih Leto
20
Št. obisk.

5 Rekreacijski park Završnica

Dolina Završnice je v zadnjih nekaj letih, še posebej pa v letu 2021, postala izjemno priljubljena točka obiskovalcev. Opažamo veliko število pohodnikov, sprehajalcev, uporabnikov piknik prostorov, prireditvenega prostora, s tem pa tudi vedno več motornih vozil, ne le na parkirišču v Završnici, temveč tudi na gozdni cesti proti Valvasorjevem domu in proti Domu pri izviru Završnice. ZTK Žirovnica je bil aktivno vključen v delovno skupino, ki jo je ustanovila Občina Žirovnica, za umiranje prometa v Završnici. Skupaj smo prišli do odličnih, trajnostnih rešitvah, kako zaščiti našo naravno dediščino v Žirovnici in omogočiti prihodnjim obiskovalcev lepšo in čistejšo izkušnjo v naravi.

Prav tako smo izdelali dokument Idejne zasnove parkirišča v Završnici, s katerim smo predvideli zapornice proti Valvasorjevim domom in proti Domu pri izviru Završnice ter urejanje prometa in parkiranja v Završnici. V dokumentu smo predvideli tudi postavitev opreme na parkirišču (nove klope, usmerjevalne table, informacijske table, eko sanitarije, ureditev poti ob jezeru itd.), ki so v skladu s Katalogom ulične opreme Žirovnica.

V prihodnje nas čaka tudi ureditev spodaj navedene problematike, ki jo bo potrebno urediti v prihodnjem letu:

Povečati nadzor nad uporabo piknik prostorov po uradnem delovnem času (po 22. uri).

Na novo začrtati oziroma pridobiti vsa soglasja za trim stezo.

Ureditev eko sanitarij na parkirišču in pri otroškem igrišču.

Umirjanje prometa v Završnici in ureditev parkirišča.

Nova pogodba za piknik prostore in odbojkarsko igrišče.

5.1 Izvedene aktivnosti v 2021

Pregled otroškega igrišča,

ureditev nogometnega igrišča,

najem WC kabin,

vzdrževanje igrišča in trim steze,

Idejne zasnove za ureditev parkirišča v Završnici,

ostala nujna investicijska vzdrževanja,

prenova spletne strani zavrsnica.si

ureditev površine za vozila ob kontejnerju.

Sredstva: 15.609,55 eur

21

6

Projekt Alpe Adria

Primarni namen projekta je celostni razvoj območja Karavank, ki se osredotoča na aktivnosti v naravi s poudarkom na osnovni identiteti in opredeljenih ciljnih skupinah. Projekt je vodil BSC Kranj, ZTK Žirovnica je bil v projektu eden od partnerjev.

Logotip projekta in območja Karavanke s 13 različicami posameznih identitet območja, opredelitev ciljnih skupin obiskovalcev, za katere razvijamo pohodniška in kolesarska doživetja.

Razvoj daljinske pohodniške poti pod Karavankami: pripravljen koncept sedmih etap z gpx poteki poti v dolžini 132 km in zanimivostmi ob poti.

Razvoj kolesarskih pentelj v Karavankah, ki so primerne za raziskovalno kolesarjenje kombinacija ciklokrosa, cestnega in potovalnega kolesarjenja pretežno na makadamskih cestah. Pripravili smo doživljajske kolesarske trase s sedmimi izhodiščnimi točkami, ki so hkrati tudi točke povratka in nudijo kolesarju dodatne informacije.

Nabor 71 fotografij aktivnih doživetij v Karavankah, dva kratka promocijska filma o Karavankah in kratki 10 sekundni izseki s partnerskih območij.

Oglaševanje na Instagramu in Facebooku: dve objavi na teden.

Promocijska akcija z vplivnico aktivnih doživetij v naravi Nejo Jesenko, avgust in september (25.000 sledilcev): štirikrat feed post in story na njenem IG profilu, dve objavi na Simply Karavanke profilu s predlogi za izlete in podobnimi vsebinami.

Aktivnosti, ki bodo predvidoma zaključene do konca januarja 2022, so povezane z razvojem daljinske pohodniške poti in kolesarskih pentelj, in sicer:

o opis posameznih etap pohodniške daljinske poti, kolesarskih pentelj z gpx načrti poti (glede na komentarje in popravke partnerjev);

o zanimivosti, ponudba in nastanitve ob poti z označitvijo lokacij na zemljevidu;

o načrt trženja in promocije poti v letu 2022 (prodajni in promocijski kanali, trženjske akcije).

Sredstva: 7.397,17 eur

7 Kulturna dvorana

S 1. 1. 2022 Zavod za turizem in kulturo Žirovnica ni več uporabnik Kulturne dvorane na Breznici. Razlogi: Kulturno dvorano je v 95% uporabljalo le kulturno društvo dr. France Prešeren. Kulturna dvorana je bila v slabem stanju in kot tako je bila neprimerna za oddajo npr. ostalim gledališčem. O stanju dvorane smo vsako leto obveščali lastnika.

Materialni stroški

Pisarniški material, komunala, ogrevanje, računovodstvo, elektrika

Sredstva: 3.793,55 eur

22

8

Zaključek

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je v zadnjih petih letih naredil močan premik v prepoznavnosti destinacije in obsegu naših vsebin in dosegu naših uporabnikov.

Izoblikovali smo ponudbo Žirovnice ter jo spretno in uspešno predstavljamo na trgu. Ustvarili smo stalno in konsistentno prisotnost na družbenih omrežjih. Celostna grafična podoba Žirovnica je bila narejena pred petimi leti in se je v zelo kratkem času dobro prijela med občinstvom. V zadnjih petih letih smo naredili preko 15 filmov o Žirovnici, katere uspešno predstavljamo na trgih, socialnih omrežjih, na spletni strani in v rojstnih hišah ter na dogodkih. Obisk spletne strani visitzirovnica.si nam vsako leto raste, prav tako sledilci na socialnih omrežjih.

Obisk rojstnih hiš nam je do leta 2020 močno rastel, v času epidemije (leto 2020 in 2021) nam je sicer upadlo število obiskovalcev s strani osnovnih šol (ker so bile omejene v delovanju), smo pa povečali število individualnih obiskovalcev. Vsako leto izvedemo investicijo na Poti kulturne dediščine Žirovnica, ki nadgrajuje obstoječo ponudbo: npr. nova razstava v Prešernovi rojstni hiši, nova razstava v Čopovi rojstni hiši, muzejska soba Ajdna, film Ni ga lepšga kraja, film o Prešerenu itd.

Nočitve v destinaciji Žirovnica se naglo povečujejo, tudi dolžina bivanja turistov v času sezone. Na dogodke, ki jih organizira ZTK Žirovnica 8. februar, KašArt (Prešerna noč, Pravljični večeri, Koncert v Završnici) prihaja ogromno število obiskovalcev iz celotne Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. Omenjeni dogodki so kakovostni, edinstveni za Žirovnico in izvedeni na visokem profesionalnem nivoju.

Prav tako pa se v ZTK Žirovnica lotevamo razvojnih projektov kot so: Katalog ulične opreme, Zelena shema, Čebelji park, Idejne zasnove za PKD Žirovnica, parkirišče Završnica, razni EU projekti: LAS, Alpe Adria itd.

Glede na to, da se nam je obseg dela povečal, je trenutna situacija, ko smo Zavodu samo trije zaposleni, zelo težka. Primer: če želimo, da samo Prešernova rojstna hiša in Čopova rojstna hiša obratujeta v takšnem obsegu kot do zdaj (Prešernova je odprta od torka do nedelje, Čopova pa od ponedeljka do petka), zanju potrebujemo 2 polno zaposlena človeka in pol. Kje so potem še vse ostale stvari, ki jih v Zavodu opravljamo. Če želimo nadaljevati z rastjo in tempom, ki smo ga zastavili v zadnjih petih letih in izvajati kvaliteten program na takem nivoju in obsegu, kot smo ga nakazali, bomo nujno potrebovali vsaj še enega polno zaposlenega.

V letu 2021 smo po odpovedi sodelavke želeli njeno delo nadomestiti z zunanjimi izvajalci (preko s.p., preko študentske napotnice in podjemne pogodbe). Iz ekonomičnega vidika, to ni najboljša rešitev, saj je delo glede na učinkovitost predrago. Iz poročila dela je razvidno, da zaposleni v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica, ki so na primer na delovnem mestu v Prešernovi rojstni hiši ali v Čopovi rojstni hiši, opravljajo ne samo vodenje ampak še vrsto drugega dela. Zunanji sodelavci/vodniki, ki jih najemamo za delo v Prešernovi ali Finžgarjevi rojstni hiši, opravijo le vodenje, vse ostalo delo, ki bi ga opravljal polno zaposleni, pa ni izvedeno. Tudi cenovno je strošek zunanjih sodelavcev višji.

Leto 2021 je bilo torej za Zavod za turizem in kulturo Žirovnica težko in naporno, vendar uspešno. Veseli smo, da smo našo destinacijo postavili na turistični zemljevid in da se lahko pohvalimo s kvalitetno ponudbo.

23

POROČILO ZA LETO 2021

Osnovni podatki zavoda

Naziv: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov: Žirovnica 14, 4274 Žirovnica

Davčna številka: 43016782

Matična številka: 20410140

Šifra proračunskega uporabnika: 38393

Šifra dejavnosti: 74.873

Javni zavod za turizem in kulturo Žirovnica (v nadaljevanju zavod) je določen posredni uporabnik proračuna oseba javnega prava. Ustanovitelj zavoda je Občina Žirovnica.

Pravne podlage oziroma predpisi za poslovanje zavoda so

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11, 14/13, 110/13, 55/15, 96/15, 80/16, 71/17, 13/18 in 195/20)

Pripravo finančnega načrta in način poročanja o ciljih in rezultatih ter o izvrševanju proračuna določata 26. in 62. člen. Skladno s 93. členom moramo do 31.marca tekočega leta sestaviti premoženjsko bilanco na podlagi zaključnega računa za preteklo leto in jo predložiti pristojnemu ministrstvu, skladno z 99. členom pa pripraviti letno poročilo (poslovno in računovodsko) po določilih Zakona o računovodstvu.

Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 s spremembami do 96/14)

Ugotavljanje izida poslovanja in sestavo letnega poročila določata 19. in 21. člen.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02 s spremembami do 153/21)

Zlasti 15. in 16. člen določata pojasnila k posameznim računovodskim izkazom (obvezne priloge k bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in druge računovodske informacije 26. člen). Druge računovodske informacije so strnjene v enajst točk in pojasnjujejo razkritje podatkov po zaključnem računu 2018.

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/09 s spremembami do 79/19)

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03 s spremembami do 82/18)

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/05 s spremembami do 100/15)

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 117/02 s spremembami do, 108/13)

Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS št. 118/05 s spremembami do 81/18).

24 9 RAČUNOVODSKO

9.1. Računovodske usmeritve

Pri pripravi računovodskih izkazov je zavod upošteval temeljne predpostavke računovodenja:

Upoštevanje nastanka poslovnega dogodka (med prihodki in odhodki so izkazani zneski iz poslovnih knjig, ki so nastali v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021)

Zagotavljanje resnične in poštene predstavitve

Predvidevanje časovne neomejenosti delovanja

Metode vrednotenja in merjenja gospodarskih kategorij

Prihodki in odhodki so evidentirani v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za posredne proračunske uporabnike. Razčlenitev postavk izkazov je usklajena z zakonskimi predpisi in ostalimi navodili ustanovitelja. Stroški oziroma odhodki in prihodki so vodeni po načelu obračunskega toka in po načelu denarnega toka. Odhodki in prihodki po denarnem toku so pripoznani, ko so plačani in se knjižijo ob plačilu. Podlaga za knjiženje po denarnem toku so izpiski transakcijskega računa pri Upravi za javna plačila.

Metoda vrednotenja zalog trgovskega blaga je po nabavni ceni in po metodi FIFO.

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

9.2. Računovodske informacije

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

Zavod je bil ustanovljen za opravljanje promocije turistične dejavnosti v Občini Žirovnica in je po ustanovitvenem aktu opredeljena kot javna služba. V letih od ustanovitve do sedaj pa je zavod razvil tudi nekaj dodatnih turističnih produktov s katerimi je lahko konkuriral na trgu. Na javno službo smo opredelili vse prihodke redne dejavnosti in sicer od dotacij Občine Žirovnica, Ministrstva za kulturo, ter prihodke od vstopnin. Na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu so prikazani samo tisti prihodki in odhodki, ki so na tej dejavnosti tudi nastali in sicer od prodaje trgovskega blaga, prireditev…

Javna služba predstavlja 91,64 % delež, tržna dejavnost pa 8,36 % delež.

Bilanca stanja

Aktiva v višini 441.677 EUR je nižja glede na preteklo leto za 7,39 % in zajema naslednje postavke.

25

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V bilanci stanja je prikazano stanje na dan 31.12.2021 za vsa sredstva in sicer so prikazane nabavne vrednosti in popravki vrednosti za neopredmetena osnovna sredstva, nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva. Nabavna vrednost se je povečala za nabavo osnovnih sredstev v letu 2020. Gibanje teh sredstev se vidi iz priloge Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Skupna sedanja vrednost teh sredstev v bilanci stanja je 419.677 EUR in je za 7,20 % nižja od preteklega leta.

Kratkoročna sredstva

Denarna sredstva v blagajni so izkazana v znesku 3,45 EUR, denarna sredstva na žiro računu pa so izkazana v znesku 5 906,07 EUR.

Terjatve do kupcev v državi so izkazane v znesku 922,72 EUR, izdani računi večinoma zapadejo v januarju 2022.

Na kontu 14 terjatve do uporabnikov EKN v znesku 8.483,04 EUR so izkazane terjatve, ki so odprte na dan 31.12.2021. Te terjatve so usklajene s proračunskimi uporabniki in bodo plačane v letu 2022

Zaloge blaga so na dan 31.12.2021 izkazane v višini 5 546,95 EUR in so usklajene s popisom blaga na dan 31.12.2021.

Pasiva v znesku 441.677 EUR vsebuje kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v znesku 11 226 EUR ter dolgoročne obveznosti in vire sredstev v višini 430 451 EUR.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na kontu 21 v znesku 5.071,85 zajemajo obveznosti za plače za mesec december 2021 izplačane v januarju 2022. Tu so zajete obveznosti za neto plače, za prispevke in davke iz plač.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontu 22 so izkazane v višini 4.956,74 EUR in so obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v letu 2022

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontu 230 v višini 985,25 EUR so obveznosti iz naslova prispevkov na plače, najemnine in premij KDPZ.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na kontu 234 v znesku 139,00 EUR zajemajo obveznosti za neto izplačila od najemnin, ki zapadejo v izplačilo v januarju 2022, obračunana pa so za mesec december 2021.

Kratkoročne obveznosti do neposrednih proračunskih uporabnikov na kontu 24 so izkazana v višini 73,37 EUR in zajemajo obveznosti do uporabnikov proračuna države in sicer za MJU, UJP ter občino Žirovnica.

26

Dolgoročne obveznosti

Na dolgoročnih pasivnih razmejitvah na kontu 922 v znesku 71.381,57 EUR je izkazano stanje prejetih sredstev BSC Kranj za nakup športnih objektov v Završnici. Prejeta sredstva v letu 2021 so bila v višini 1.392,08 EUR. V letu 2021 so bila zmanjšana za obračunano amortizacijo v višini 11.710,20 EUR. Stanje se bo zmanjševalo za obračunano amortizacijo v prihodnjih letih.

Na kontih 98 sredstva v upravljanju je izkazano stanje v znesku 359 069,71 EUR in sicer na kontu 980 v znesku 348.295,67 EUR, na kontu 985 pa presežek iz preteklih let v znesku 10.774,04 EUR, kateri je zmanjšan za presežek odhodkov leta 2021 v višini 813,35 EUR.

Zavod ima na kontih izven bilančne evidence na dan 31.12.2021 izkazano stanje zalog blaga prejetih v konsignacijo v TIC u v vrednosti 14.179,63 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov je prikazan po načelu poslovnega dohodka (obračunski tok) in po načelu denarnega toka.

Delitev prihodkov in odhodkov zavoda na javno in tržno dejavnost je razvidna in obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah delavnosti, ki se nahaja v prilogi poročila.

Prihodki in odhodki se vodijo in delijo po načelu nastanka poslovnega dogodka za tisto dejavnost kjer nastajajo. Na javno službo smo opredelili vse prihodke redne dejavnosti in sicer od dotacij Občine Žirovnica, Ministrstva za kulturo, ter prihodke od vstopnin in najemnin. Na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu so prikazani samo tisti prihodki in odhodki, ki so na tej dejavnosti tudi nastali in sicer od prodaje trgovskega blaga, prireditev…

Javna služba predstavlja 91,64 % delež, tržna dejavnost pa 8,36 % delež.

Skupni prihodki po načelu poslovnega dogodka znašajo 257 640 EUR in so v primerjavi z letom 2020 višji za 9,99 %. Skupni odhodki v znesku 258.386 EUR so višji za 10,08 % glede na preteklo leto. Davek od dohodka pravnih oseb je izračunan v višini 67,05 EUR. Presežek odhodkov po obdavčitvi znaša 813,35 EUR.

Najvišji delež stroškov v letu 2021 v zavodu predstavljajo stroški storitev v deležu 53,86 % in stroški dela v deležu 36,86 %. Med prihodki je najvišji delež prihodkov ustanovitelja Občine Žirovnica in sicer 76,50 %, prihodkov iz državnega proračuna je v deležu 8,71 %, prihodkov od vstopnin v deležu 17,07 %, ostalih prihodkov pa v deležu 6,17 %. Med ostalimi prihodki so zajeti prihodki od vodenj, startnin za prireditve, od prodaje blaga, od najemnin, prihodek od donacij ter ostali prihodki. Med prihodki iz državnega proračuna je zajetih tudi 19.017,62 EUR sredstev oziroma pomoči Ministrstva za kulturo zaradi epidemije in posledično upada prihodkov.

Amortizacija je bila obračunana v višini 51 775,74 EUR in sicer v breme sredstev v upravljanju.

27

Po načelu denarnega toka znašajo skupni prihodki 293.821,57 EUR, skupni odhodki pa 296.397,30 EUR, Prihodki so nižji za 8,11 %, odhodki pa za 8,21 % glede na preteklo leto. Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku znaša 2.575,73 EUR.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Zavod nima finančnih terjatev in naložb.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov EKN

Zavod v izkazih računa financiranja nima izkazanih podatkov o kreditih, saj nima najetih kreditov. V letu 2021 zavod izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 2 575,73 EUR in je prikazan pod postavko zvišanja sredstev na računih. Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu ni bil izdvojen in posebej evidentiran, ker je izračunan presežek odhodkov nad prihodki.

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Zavod nima kapitalskih naložb in posojil, zato v obrazcu ni podatkov.

Plače, prispevki in osebni prejemki

Zavod je imel v letu 2021 v povprečju na podlagi delovnih ur zaposlenih štiri delavce. Plače so bile izračunane na podlagi pogodb o zaposlitvi ter Kolektivne pogodbe za javni sektor KPJS, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ter ostale zakonodaje.

Občina Žirovnica je sredstva za plače nakazovala na osnovi zahtevka. Občina bo sredstva za decembrsko plačo nakazala v januarju, zato je konec leta vzpostavljena terjatev za ta namen.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

V letu 2021 smo vknjižili nabavo novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 19.226 EUR in izločili iztrošena in uničena osnovna sredstva v višini 2.093,87 EUR. Amortizacija v breme sredstev v upravljanju je obračunana v višini 51 775,74 EUR.

Predlog razporeditve ugotovljenega izida za leto 2021

Zavod je poslovno leto 2021 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 813,35 EUR

Presežek odhodkov nad prihodki leta 2021 se pokrije iz presežka prihodkov preteklih let.

28

Bilanca stanja

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002 003+004 005+006 007+008+009+010+011)

00

01

001 419.677 452.227

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 10.851 10.851

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 4.000 2.984

02 NEPREMIČNINE 004 296.504 290.282

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 44.845 41.145

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 573.258 562.348

05

06

07

08

09

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 412.091 367.125

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 16.453 19.674

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 3 4

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 5.906 8.393

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 923 1.119

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14

15

16

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 8.483 9.905

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 962 253

18

NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 176 0

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 5.547 4.998

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

29 9.3. Računovodski izkazi 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

na dan 31.12.2021 v EUR (brez centov) Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta Prejšnjega leta 36 ZALOGE BLAGA 030 5.547 4.998

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 441.677 476.899

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 14.180 15.824

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)

20

21

22

23

24

034 11.226 13.085

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 5.072 6.673

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 4.957 5.093

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.124 1.281

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 73 38

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058 059)

044 430.451 463.814

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 71.381 81.700

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

050 0 0

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 348.296 370.527

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 10.774 11.587

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 441.677 476.899

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 14.180 15.824

30 986

Izkaz prihodkov

1 2 3 4

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 293.822 319.740

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 274.116 310.489

A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 240.155 266.549

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 27.155 45.697

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 20.692 31.392 del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 6.463 14.305

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 213.000 220.607 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 185.297 163.178 del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 27.703 57.429

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) 410 0 245 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 245 del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) 413 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430 )

420 33.961 43.940

del 7102 Prejete obresti 422 0 0

7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 893 1.793

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 31.356 25.202

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730

Prejete donacije iz domačih virov 426 1.712 16.945 731

31 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0

in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 31.12.2021 v EUR (brez centov) Členite v kontov Naziv konta Oznak a za AOP Znesek Tekočega leta Prejšnjega leta
5

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 490 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433) 431 19.706 9.251

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 19.706 9.251 del 7102 Prejete obresti 433 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 296.398 322.899

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 276.757 314.399

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 76.767 78.400

del 4000 Plače in dodatki 440 66.864 68.683 del 4001 Regres za letni dopust 441 3.555 3.617 del 4002 Povračila in nadomestila 442 5.474 6.100 del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 755 0 del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 119 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) 447 12.248 12.494

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 5.991 6.099 del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 4.798 4.881 del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 41 41 del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 68 69 del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 1.350 1.404

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 152.749 137.137

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 82.286 68.262 del 4021 Posebni material in storitve 455 30.235 24.565 del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 14.234 14.772 del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0 del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 558 701 del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 6.948 6.916 del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 2.759 2.565 del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 del 4029 Drugi operativni odhodki 463 15.729 19.356

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

32

J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470 34.993 86.368

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 2.890 55.077

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 10.474 1.611

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 21.629 29.680

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)

481 19.641 8.500

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 7.003 3.156

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 1.117 503

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 11.521 4.841

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401 437) 485 0 0

33 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437 401) 486 2.576 3.159

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Členitev

1 2 3

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

Prejeta vračila danih posojil iz tujine 507 0 0

Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 508 0 0

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 440 V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1

VI/2

POSOJILA

524 0 0

525 0 0

34
od 01.01.2021 31.12.2021 v EUR (brez centov)
kontov Naziv konta Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta Prejšnjega leta
4 5
PREJETA MINUS DANA
(500 512)
DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov Naziv konta

Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 0 0

500 Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) 560 0 0

550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550 560) 570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560 550) 571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570) (486+525+571) 572 0 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571) (485+524+570) 573 2.576 3.159

35

Izkaz prihodkov

uporabnikov po

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662 663+664) 660 237.572 19.710

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 237.572 12.949 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 6.761 762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 358

761

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 0 0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 237.572 20.068

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 145.883 11.644

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 4.775

460 STROŠKI MATERIALA 673 12.958 636

461 STROŠKI STORITEV 674 132.925 6.233

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 87.270 7.961

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 66.210 6.040

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 10.728 979 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 10.332 942 462

AMORTIZACIJA 679 0 0 463 H) REZERVACIJE 680 0 0 465 J) DRUGI STROŠKI 681 4.621 422 467

FINANČNI ODHODKI 682 0 0 468

DRUGI ODHODKI 683 16 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 569 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 569 0

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 238.359 20.027

36
in odhodkov določenih
vrstah dejavnosti od 01.01.2021 - 31.12.2021 v EUR (brez centov) Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta Oznaka za AOP Znesek ZNESEKPrihodki in odhodki za izvajanje javne službe ZNESEK Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
G)
K)
L)

del 80

del 80

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 0 41

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687 670) 689 787 0

Davek od dohodka pravnih oseb 690 61 6

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)

691 0 35

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0

37 692 848 0

Izkaz prihodkov in

01.01.2021 - 31.12.2021

Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta

Oznaka za AOP

uporabnikov

v EUR (brez centov)

Znesek Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862 863+864) 860 257.282 230.242

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 250.521 224.963

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761

762

763

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 6.761 5.279

B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0

C) DRUGI PRIHODKI 866 358 3.644

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 0 350

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 350

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 257.640 234.236

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 157.527 135.040

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 4.775 3.262

460 STROŠKI MATERIALA 873 13.594 14.959

461 STROŠKI STORITEV 874 139.158 116.819

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 95.231 94.494

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 72.250 71.580

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 11.707 11.558 del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 11.274 11.356

AMORTIZACIJA 879 0 0 463

462

REZERVACIJE 880 0 0 465 J) DRUGI STROŠKI 881 5.043 5.132 467

FINANČNI ODHODKI 882 0 0 468

DRUGI ODHODKI 883 16 0

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 569 70

469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 569 70

CELOTNI ODHODKI

80

887 258.386 234.736

887) 888 0 0

PRIHODKOV

ODHODKOV (887 870) 889 746 500

od dohodka pravnih oseb 890 67 76

38
odhodkov - določenih
od
G)
H)
K)
L)
M)
del
del
N)
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK
(870
P) PRESEŽEK
del
Davek

del 80

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888 890)

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890 888)

891 0 0

892 813 576

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 576

894 4 4 Število mesecev poslovanja 895 12 12

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)

39

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv Oznaka za AOP

Nabavna vrednost (1.1.)

Popravek vrednost (1.1.)

Povečanje nabavne vrednosti

Povečanje popravka vrednosti

Zmanjšanj e nabavne vrednosti

Zmanjšanj e popravka vrednosti Amortizaci ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+70

7)

Neodpisan a vrednost (31.12.)

Prevredno tenje zaradi okrepitve

Prevredno tenje zaradi oslabitve

10 (3-4+5-67+8-9) 11 12

700 863.481 411.255 19.226 0 2.094 2.094 51.775 419.677 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 10.851 2.985 0 0 0 0 1.015 6.851 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 15.984 0 0 0 0 0 0 15.984 0 0

E. Zgradbe 705 274.298 41.145 6.222 0 0 0 3.700 235.675 0 0

F. Oprema 706 562.348 367.125 13.004 0 2.094 2.094 47.060 161.167 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+71

5)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+72 3)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Naziv Oznaka zaAOP

Znesek naložbin danihposojil (1.1.)

Znesek popravkov naložbin danihposojil (1.1.)

Znesek povečanja naložbin danihposojil

Znesek povečanj popravkov naložbin danihposojil

Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil

Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil

Znesek naložb in danih posojil (31.12.)

Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)

EUR (brez centov)

Knjigovodsk a vrednost naložb in danih posojil (31.12.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812 )

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)

A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826 +827+828)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila zodkupom vrednostnih papirjev (830+831)

829 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834) 832 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0

III. Skupaj (800+819) 836 0 0 0 0

0

0

Znesek odpisanih naložb in danih posojil

0

0

0 0 0

0

0

41 v 0

0

0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

Žirovnica 14 4274 Žirovnica

Šifra: 38393

Matična številka: 2041014000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

ocena je podana na podlagi samoocenitve direktorja

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, (X)

b) na pretežnem delu poslovanja, ( )

c) na posameznih področjih poslovanja, ( )

O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
42 IZJAVA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ( )

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( )

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, (X)

b) na pretežnem delu poslovanja, ( )

c) na posameznih področjih poslovanja, ( )

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ( )

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( )

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, ( )

b) na pretežnem delu poslovanja, ( )

c) na posameznih področjih poslovanja, (X)

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ( )

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( )

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, ( )

b) na pretežnem delu poslovanja, (X)

c) na posameznih področjih poslovanja, ( )

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ( )

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( )

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, (X)

b) na pretežnem delu poslovanja, ( )

c) na posameznih področjih poslovanja, ( )

43

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ( )

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( )

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, (X)

b) na pretežnem delu poslovanja, ( )

c) na posameznih področjih poslovanja, ( )

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ( )

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ( )

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ( )

b) s skupno notranjerevizijsko službo, (X)

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:

SKUPNA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA OBČIN JESENICE, BOHINJ, KRANJSKA GORA, GORJE IN ŽIROVNICA

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe: 248241000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ( )

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: ( ) da (X) ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ( )

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

44

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Matjaž Koman

Datum podpisa predstojnika: 22.02.2022

Datum oddaje: 26.2.2021

45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.