Page 1

Rosernes By Town of Roses Die Stadt der Rosen


Indhold

Mariager

Kolofon Udgiver: VisitMariagerfjord, Torvet 1, 9550 Mariager, Tlf. 7027 1377 visit@mariagerfjord.dk Ansvarshavende: Turistchef, Trine J. S. Pedersen Layout & produktion: VisitMariagerfjord

Contents / Inhalt

Velkommen til Mariager........................................................ 3 Mariager - Rosernes By................................................... 4 - 5 CittaSlow Mariager................................................................ 5 Mariager Klosterkirke........................................................... 6 Birgitta Huset - Et Pilgrims Herberg...................................6 Gå ikke over sporet............................................................... 8 Mariager Saltcenter ............................................................. 9 Dania, Kongsdal og Assens ................................................10 Seværdigheder v/Mariager ...............................................11 Seatrout Mariagerfjord.......................................................12 Sving køllen / Golf................................................................12 Træd i pedalerne / Cykelferie.............................................12 “Hjuldamperen” Svanen......................................................13 Trekantruten.........................................................................13 Spis godt ...............................................................................14 Sov godt ............................................................................... 15 Bykort ............................................................................. 16-17 Events .................................................................................. 18 Annoncer ....................................................................... 19-33 Kort over Mariagerfjord .............................................. 34-35

Fotos: WikiMedia, sxc.hu, E. Kier-Nielsen, Troels Langvad, Henrik Bugge Mortensen m. fl.

www.visitmariagerfjord.dk

#Mariager


Velkommen til Mariager

En gåtur i Mariagers brostens-belagte bykerne er som at træde flere hundrede år tilbage i tiden. Byens historie går da også tilbage til starten af det 15. århundrede, hvor byens kloster blev grundlagt. En opblomstrende handel - bl.a. i kraft af byens havn, gav i 1592 Mariager købstadstatus. Fra Mariager Havn kunne man dengang ikke bare krydse fjorden til Stinesminde, herfra var byen også i kontakt med den store verden. Helt frem til 1960 anløb store skibe havnen med kul til gasværket i Viborg. Kullene blev fragtet med jernbane via Handest/ Faarup, - en banestrækning, der i dag er en af landets mest populære Veteranjernbaner. Stationen ligger på havnen lige ved siden af Mariager Saltcenter, der er landets eneste oplevelsescenter af sin art. Herfra udgår også Mariager Fjords ”hjuldamper” Svanen, der hele sommeren sejler til Hobro, Hadsund, Bramslev Bakker og Dania. Mariager og omegn byder således på mange oplevelses-muligheder. I bymidten ligger Mariager Museum, der fortæller hele byens historie - bl.a. via en flot købmandsbutik anno år 1900. Ikke langt fra bykernen ligger Danmarks største bronzealderhøj Hohøj – og få km. vest for byen Danmarks mindste museum, Miniseet, der har en enestående samling og udstilling af miniature-effekter. Personalet i Turistbureauet på byens Torv hjælper gerne med at finde flere og aktuelle oplevelser i området – god fornøjelse.

Welcome to Mariager A walk through the cobble stone streets of Mariager is like travelling several centuries back in time. The history of the town dates back to the early 15th century, when the bridgettine abbey was established. A boom in trade among other tings, because the harbour - gave Mariager status as a Merchant town in 1592. From the harbour in Mariager You could not only cross the fjord to Stinesminde, but the harbour connected Mariager to the world.

Wilkommen aus Mariager

Until 1960 large ships arrived at harbour with coal for the gasworks in Viborg. The coal was transported by railway via Handest/Faarup, - a Railway, that today is one of the most popular vintage railways. The trainstation is situated at the harbour, right next to Mariager Salt Centre.

Ein Spaziergang in Mariagers gepflasterten Quartal ist wie ein Schritt zurück Jahrhunderte in der Zeit. Seine Geschichte geht ja wieder an den Anfang des 15. Jahrhundert, als die Stadt das Kloster gegründet wurde. Eine florierende Handel - einschließlich durch den Hafen der Stadt wurde im Jahre 1592 Mariager Bezirk Status. Von Mariager Port könnte dann nicht nur über den Fjord zu Stinesminde, wurde die Stadt auch in Kontakt mit der Außenwelt. Recht bis 1960 große Schiffen vom Hafen mit Kohle an die Gaswerke in Viborg. Die Kohle wurde mit der Bahn über Handest / Faarup ausgeliefert - eine Eisenbahnlinie, die heute eine der beliebtesten Oldtimer-Bahn ist. Die Station befindet sich am Hafen direkt neben Mariager Saltcenter, die das Land nur Abenteuer dieser Art befindet.

From here the tourboat of Mariager Fjord - The ”paddle-steamer” Svanen sails all summer to Hobro, Hadsund, Bramslev Bakker og Dania.

Von hier auch Mariager Fjord “Raddampfer” Schwan, der den ganzen Sommer über Segeln bis Hobro Hadsund, Bramslev Hills und Dania.

Mariager and the surrounding areas offer many experiences. In the town centre you will find Mariager Museum, which tells the story of the town - Here you can see an old merchant-store from around 1900. Just outside the town centre, you can find Denmarks largest bronze age burial mound “Hohøj” - and a few km. west of Mariager - The smallest museum in Denmark, The Miniseum, which has a unique collection of miniatures. The staff at the Tourist Office, situated at the town square, can provide further information about sights, attractions etc.– enjoy.

Mariager und Umgebung bietet so viele Erfahrungen. In der Mitte liegt Mariager Museum, das die ganze Geschichte der Stadt erzählt - inklusive über ein nettes Lebensmittelgeschäft anno 1900. Nicht weit vom Zentrum der Stadt ist die größte Bronze Hohøj - und ein paar km. westlich der Stadt kleinste Museum Dänemarks Miniseet, das eine einzigartige Sammlung und Ausstellung von Miniatur-Effekte hat. Das Personal an der Tourist Information am City Square freut sich darauf, mehr und aktuellen Erfahrungen im Bereich zu finden - viel Glück.

3


Mariager Museum

aarden

Hotel Postg

Rosernes B y

Mariager - town of the roses Mariager were, before the founding of the Bridgettine Abbey in approx. 1410, only a small fishing village and ferry landing on the route between Randers and Aalborg. The founding of the abbey caused a boom in local crafts and trade, at the same time the town became a favored destination for thousands of christians in the nobility, therefore several hostels and inn’s were established around Mariager. At the time of the reformation in Denmark in 1536, the tides turned, and both the town and the activities experienced a downturn. When the town in 1592 became a market town, the population was reduced to 400-500 inhabitants. Unique urban environment: The industrious market-town period, in the 17th and 18th century, have influenced the present day urban environment. Several restored timber-framed houses can still be found, by taking a walk around the cobble stone streets. The town is well preserved, because of far-sighted citizens for more than 50 years ago, who took a initiative to maintain the market town environment, and a benevolent town council, which receipted with strict regulations for the preservation and appearance of the town. In Mariager you will not find grey fiber cement roofing, modernized facades, satellite dishes or garish advertisements. Here you can enjoy the urban environment in a industrious present with respect for the past. On the harbour, under the listed coal crane, which is the last of its kind, you can also experience the vestige of the industrialization. Here coal was loaded, and transported by the railway to the gasworks in Viborg. The vintage railway, the crane and Denmarks

4

Saltcentre lives today, side by side in harmony, with respect of each other and tells each their story about the market town in both the presence and the past. The modern day industrialization first influenced Mariager around 1960. The best known remnants of this period is the salt works at Dania, which today is a part of the Akzo Nobel Group, and are the largest salt works in Nothern Europe. The Town of Roses: In Mariager you will experience an ambiance from times past. But Mariager is also known as the town of roses. In generations the inhabitants of the town has planted and tended an abundance of different kinds of roses. You will find both hollyhock, sling-roses and wild roses in many different colours in the streets and gardens around Mariager, where they romantically crawl up the crooked facades of the old timberframed houses. Mariager is not only a set piece, but a genuine pearl! A living attraction for tourists and a privilege for de hospitable inhabitants. The population of Mariager is today around 2.500 inhabitants. CittaSlow: Mariager was in 2013 being certified as Denmarks second CittaSlow town. These towns are places where there are extra focus on the good life, history, nature and the good local products - CittaSlow is the pracitical approach to �the good life�. There are 192 cittaslow towns in 30 countries. Apart from Mariager, Svendborg is the only Danish CittaSlow town.


Mariager - Rosernes By Mariager - »Marias ager« - var før Birgittinerklostrets grundlæggelse omkring år 1410 kun et lille fiskerleje og færgested på vejen mellem Randers og Aalborg. Klostret betød en voldsom opblomstring for byens håndværk og handel, og da byen samtidig blev et yndet udflugtsmål for tusindvis af andagtssøgende adelsfolk, opstod der flere herberger og gæstgiverier. Med reformationens indførelse i Danmark i 1536, vendte udviklingen, og både byen og aktiviteterne skrumpede. Da byen i 1592 fik sine købstadsrettigheder, havde byen kun 400-500 indbyggere. Unikt bymiljø Fra købstadsperiodens driftige handels- og håndværks tid i det 17. og 18. århundrede eksisterer der fortsat en del velbevarede bygninger, som i dag kan nydes ved en tur rundt i byens brolagte gader. Gå en tur hen af de toppede brosten, se på de velholdte huse med de røde tegltage og fornem det liv, som er levet her gennem generationer. Byen er velbevaret, fordi fremsynede borgere for mere end 50 år siden tog initiativ til at sikre købstadsmiljøet, og et velvilligt byråd kvitterede med strenge bestemmelser for bykernens

bevarelse og udseende. I Mariager finder man ikke grå eternittage, moderniserede facader, paraboler eller skrigende reklamer. Her kan man gå og fornemme byrummet i en levende nutid med respekt for fortiden. På havnekajen under den fredede kulkran, som er den sidste af sin type, kan man også mærke industrialiseringens spor. Her blev losset kul, som jernbanen fragtede videre til gasværket i Viborg. Veteranbanen, kranen og Mariager Saltcenter lever her sammen side om side i respekt for hinanden og fortæller hver deres del af købstadens historie og nutid. Den nyere tids industrialisering kom først til Mariager omkring 1960. Mest kendt er saltfabrikken på Dania, det tidligere Dansk Salt, der i dag er en del af Akzo Nobel-koncernen og er den største saltfabrik i Nordeuropa. Rosernes By I Mariager gribes man let af en stemning fra svundne tider. Men Mariager er også rosernes by. I generationer har byens borgere plantet og plejet et væld af forskellige sorter roser ved deres huse. Her er der både stokroser, vildroser og slyngroser i et væld af farver i såvel haver som i

gaderne, hvor de romantisk slynger sig op ad husenes skæve facader og bindingsværk. Mariager er dog ikke en kulisse, men en ægte perle, der er passet og plejet. En levende attraktion for turisten og et privilegium for de gæstfrie borgere. I Mariager bor der i dag ca. 2.500 indbyggere.

CittaSlow Mariager

Mariager blev i 2013 blevet optaget i det eksklusive internationale CittaSlow-selskab, - byer med en særlig historisk sjæl, hvor man målrettet fokuserer på historie og autensitet, lokale kvalitets-fødevarer og bæredygtig mm. CittaSlow er Det Gode Liv i praksis. I alt har 192 byer i 30 lande opnået CittaSlow status. Foruden Mariager er det i Danmark kun Svendborg der er certificeret CittaSlow by. Få mere at vide om CittaSlow på Turistbureauet eller på hjemmesiden:

www.cittaslow-mariager.dk CittaSlow symboliseres internationalt af den orange snegl.

Mariager - Die Stadt der Rosen Mariager - »Marias ager« (Marias Acker) - war vor der Gründung des Birgittiner-Klosters um etwa 1410 herum nur ein kleiner Fischer- und Fährenort auf dem Weg von Randers nach Aalborg. Das Kloster bewirkte ein gewaltiges Aufblühen des Handwerks und Handels im Dorf; und weil sich dieser Ort gleichzeitig auch zu einem beliebten Ausflugsziel für Tausende von andachtssuchenden Adligen entwickelte, entstanden damals in Mariager immer mehr Herbergen und Gasthöfe. Nach dem Reformationsbeginn in Dänemark im Jahr 1536 änderte sich diese Entwicklung, und sowohl der Ort wie auch die Begebenheiten wurden reduziert. Als dem Dorf 1592 die Rechte einer Handelsstadt zugeteilt wurden, hatte der Ort nur noch etwa 400 bis 500 Einwohner. Einzigartiges Stadtmilieu: Aus der Zeit des betriebsamen Handwerks und Handels im 18. und 19. Jahrhundert sind heute noch ein Teil der guterhaltenen Gebäude vorhanden. Diese kann man bei einem Spaziergang auf den Kopfsteinpflasterstraßen des Ortes bewundern. Begeben Sie sich auf einen Ausflug auf den spitzen Kopfsteinen, betrachten Sie die gepflegten Häuser mit roten Ziegeldächern und fühlen Sie das Leben, das hier seit Generationen gelebt wird. Das Städtchen ist sehr gut bewahrt, weil weitsichtige Bürger vor mehr als 50 Jahren die Initiative zur Sicherung des Kaufstadtmilieus ergriffen, und ein wohlmeinender Gemeinderat mit strengen Bestimmungen zur Bewahrung und zum Aussehen der Ortsmitte dementsprechend Verfügungen getroffen hat. In Mariager gibt es keine grauen Eternitdächer, innovativen Fassaden, Parabole oder polychrome Werbung. Hier kann man sich aufhalten und die Atmosphäre des Ortes in lebhafter Gegenwart - jedoch mit Respekt für die Vergangenheit vernehmen. Am Hafen unter dem denkmalgeschützten Kohlenkran, der der Letzte seiner Art ist, fühlt man auch den Hauch der Industrialisierung.

Hier wurde die Kohle geladen, die mit der Eisenbahn ins Gaswerk nach Viborg transportiert wurde. Die Museums-Eisenbahn, der Kran und ”Danmarks Salzcenter” leben hier Seite an Seite mit Respekt für einander und erzählen jeder seinen Teil der Geschichte aus der Kaufmannszeit und Gegenwart. Die letzte Industrialisierung in Mariager fand erst in den Jahren um 1960 statt. Am bekanntesten ist die Salzfabrik bei Dania - das frühere ”Dansk Salt” - die heute einen Teil des Akzo Nobel-Konzernes ausmacht und auch die einzige Fabrik dieser Art und Größe in ganz Nordeuropa ist. Die Stadt der Rosen: In Mariager wird man leicht von der Stimmung vergangener Zeiten ergriffen. Mariager ist aber auch die Stadt der Rosen. Seit vielen Generationen haben die Bürger der Stadt bei ihren Häusern eine Vielfalt verschiedener Rosenarten gepflanzt und gepflegt. Hier befinden sich sowohl Stockrosen, wilde Rosen und Kletterrosen in unzähligen verschiedenen Farben in Gärten und an den Straßen, wo sie sich an den schiefen Hausfassaden und dem Fachwerk romantisch hochschlingen. Mariager ist jedoch keine Kulisse, sondern eine echte Perle, auf die aufgepasst wird, und die gepflegt wird. Eine lebende Attraktion für Urlaubsgäste und Besucher und ein Privilegium für die gastfreien Bürger. Heute hat Mariager etwa 2.500 Einwohner. CittaSlow: Mariager war in 2013, als der zweite CittaSlow Stadt in Dänemark, zertifiziert. Cittaslow Städten fokussiert auf das gute Leben, Geschichte, Natur und die guten lokalen Produkten - Cittaslow ist die pracitical Konzept für ”das gute Leben”. Es gibt 192 Cittaslow Städten in 30 Ländern. Abgesehen von Mariager ist Svendborg der einzige dänische Cittaslow Stadt.

5


Mariager Klosterkirke Mariager Klosterkirke blev opført i sidste halvdel af 1400-tallet - i tilknytning til det daværende Birgittinerkloster. Den daværende kirke var ca. fire gange så stor som den nuværende, ligesom klostret havde en anselig størrelse. Mariager og Maribo var begge dedikerede til den hellige Maria. Den sidste rest af Mariager Kloster kan i dag kun beses udefra. Mariager Kloster videreførtes efter reformationen som en slags forsørgelses-anstalt for adelens ugifte døtre frem til 1588, hvor klostrets besiddelser blev omdannet til landbrugsbygninger. Samtidig overlod man klosterkirken til Mariager by som sognekirke. Det lille sogn kunne, trods økonomisk støtte fra det øvrige Jylland, ikke klare vedligeholdelsen af den mægtige bygning, og den forfaldt gradvis i de efterfølgende 100 år. I 1789 blev de fire østlige kirkefag nedrevet, og kirken fik derefter form af en kors-kirke. I 1931-33 blev den seneste ombygning

foretaget, bl.a. fik koret samme højde som den øvrige kirke. I 1994-95 blev der foretaget en omfattende restaurering af kirkebygningens indre. Senest har kirken i 2009 fået et nyt prægtigt orgel. Mange adelsslægter har haft gravsteder i kirken, bl.a. Otto Krumpen fra Trudsholm - der ledede felttoget mod Svenskerne i 1520 - og hans bror Stygge Krumpen, der var den sidste biskop i Børglum. Det historiske inventar fra klostertiden - »Den lidende Kristus« og »Kristi Grav« - er anbragt i tårnrummet. En rekonstruktion af kloster og den oprindelige kirke findes på Mariager Museum og bogen om Mariager Klosterkirke kan købes på Mariager Turistbureau.

Birgittahuset

- et pilgrims herberg

Mariagers Klosters religiøse betydning har i de seneste årtier være genstand for stor historisk interesse – bl.a i pilgrims-sammenhæng. At vandre i pilgrimmenes fodspor er blevet en populær aktivitet - også turistmæssigt. Den lokale Birgitta-forening har derfor i 2010 indrettet et autentisk Pilgrims Herberg i tilknytning til klosteret. Herberget, der kaldes Birgitta Huset og er ganske primitivt, er forbeholdt ”pilgrims-vandrere” og ligger lige ved siden af kirke og kloster. Nøgle udleveres mod depositum på Mariager Turistbureau, der også udsteder Pilgrims-pas og forhandler bøger og souvenirs med relation til klostret.

The Bridgettine House The religious significance of the church and the remnants of the abbey in Mariager, has in recent decades to be the subject to great historical interest - e.g. regarding pilgrimage. Walking in the footsteps of the pilgrims have become a popular activity. The local Bridgettine-association established in 2010 an authentic pilgrimage hostel in connection to the abbey.

6

Das Herberge Die religiöse Bedeutung der Kirche und die Überreste der Abtei in Mariager, hat in den letzten Jahrzehnten mit dem Thema zu großem historischen Interesse - zB in Bezug auf Pilgerfahrt. Wandern auf den Spuren der Pilger haben sich zu einem beliebten Aktivität. Die lokale Birgitta-Verein im Jahr 2010 eine authentische Wallfahrt Herberge in Verbindung mit der Abtei gegründet.


Den oprindelige kirke var ca. 4 gange så stor som den nuværende

Mariager Abbey Church - was built in connection to the Bridgettine abbey in the late 15th century and as a house of worship rises above the surrounding buildings. Today the remnants of the Abbey may only be viewed from the outside. A scale model of the Abbey and the Church is on display at Mariager Musum. After the Reformation, the Abbey was used, as a kind of charitable institution for the unmarried daughters of the nobility until 1588 - when the Abbey buildings was converted for use in agriculture. At the same time the Church was handed over to Mariager, as a parish church. The small parish was unable to pay for the maintenance of the huge building, even though it received financial support from other parishes in Jutland, and it gradually deteriorated in the following 100 years. In 1788-89 the four eastern church wings were demolished and the church became a cruciform church. In 1994-95 the interior of the church was renovated. Through the church door on the left, a painted escutcheon and inscription of a benefactor to the abbey can be seen. Many noble families have had burial places in the Church e.g. Otto Krumpen from Trudsholm Manor House - leader of the campaign against the Swedes in 1520 - and his brother Stygge Krumpen, who was the last bishop of Børglum. The historic relics from the Abbey era - »The Tomb of Christ« - are placed in the tower room.

Die Klosterkirche in Mariager - wurde in der letzten Hälfe des 15. Jahrhunderts im Anschluss an das Birgittiner Kloster erbaut. Der Rest des Klosters kann nur von Außen besichtigt werden. (Ein Modell des Klosters und der Kirche können Sie im Mariager Museum sehen). Nach der Reformation wurde das Kloster, als eine Institution für unverheiratete Töchter des Adels, weitergeführt bis zum 1588, seit das Kloster als Wirtschaftsgebäude genutzt werden. Gleichzeitig wurde die Klosterkirche der Stadt Mariager als Gemeindekirche übertragen. Trotz finanzieller Unterstützung aus dem übrigen Jütland, konnte die kleine Stadt die Kosten für die Instandhaltung der mächtigen Kirche nicht aufbringen. So verfiel das Gebaüde immer mehr in den darauf folgenden 100 Jahren. 1788-89 wurden die 4 östlichen Kirchenfächer niedergerissen und die Kirche hatte nun die Form einer Kreuzkirche. 1931-33 wurde der letzte Umbau vorgenommen, u.a. wurde der Chor in die gleiche Höhe wie die übrige Kirche gebracht. 1994-95 wurde eine umfassende Restaurierung des Inneren der Kirche vorgenommen. Innerhalb der Kirchetür sieht man links ein gemaltes Waffenschild und die Inschrift eines Beitraggebers für das Kloster. Viele Adelsfamilien haben ihre Grabstätten in der Kirche gehabt. fx. Otto Krumpen von Trudsholm, der 1520 den Feldzug gegen die Schweden leitete - und seiner bruder Stygge Krumpen war der letzte Bischof in Børglum. Das historische Inventar von der Klosterzeit - »Der leidende Christus« und »das Grab Christus« - ist im Turmraum angebracht worden.

7


Gå ikke over sporet...

- Der kommer tog - fra Mariager til Handest Hop ombord på et af Mariager-Handest Veteranjernbanes flotte gamle tog, og oplev hvordan en togrejse foregik i gamle dage - dvs. i årene 1910 - 1950. Ja, prøv fx. et rigtigt bumle-tog - med både røg og damp - og nyd stemningen, de gamle lokomotiver, kupeerne og de høflige konduktører fra dengang. Få samtidig en god naturoplevelse, da jernbanen bl.a. kører gennem forholdsvis øde, men meget smukke områder langs Mariager Fjord. Banen er med sine i alt 17 km spor også Danmarks længste veteran-jernbane. Benyt evt. også lejligheden til at se, togene vendes på drejeskiven på havnen eller hvordan reparation af tog og vogne foregår i veteran-jernbanens remise på Mariager Havn. På en tur med Mariager-Handest Veteranjernbane er der også fin mulighed for at medbringe madkurv eller madpakke, der både kan nydes i toget eller i det fri, ligesom der er fine naturarealer til udendørs aktiviteter i umiddelbar tilknytning til jernbanen og dens stationer. På Mariager Havn er der også en lille kiosk, som foruden almindelige kioskvarer også har et lille sortiment af særlige jernbane-ting. Du finder en særskilt køreplan for veteran-jernbanen bagerst i guiden eller læs mere på www.mhvj.dk

Handest

Glenstrup

Vester Tørslev

Brødløs

True

The Vintage Railway - from Mariager to Handest Take a tour onboard one of the nice old trains of The Vintage Railway, and experience train journey at it was from approx. 1910-1950. Yes, you can try a authentic stopping train - with both smoke and steam - and enjoy the ambience, the old vintage locomotives and compartments from this period and of course the polite train conductors. At the same time you will get unique nature experiences, as the train e.g takes you through relatively desolate, but also very beautiful areas along Mariager Fjord. The railway is, with its 17 km tracks, Denmarks longest vintage railway. You may also make use of the opportunity to see, how the trains and wagons are restored and maintained in the engine shed on the harbour in Mariager. On a trip with The Vintage Railway there are plenty of possibilities to bring along and enjoying a packet lunch in the train or a picnic in the nature. Around the flag stops there are nice nature areas, perfect for outdoor activities for the whole family activities. On the Harbour in Mariager you will also find a little shop, that besides kiosk items also sells train-related merchandise and souvenirs.

Fjelsted

Lunddalen

Mariager

Das Museums-eisenbahn - Mariager - Handest Machen Sie eine Tour an Bord eines der schönen alten Zügen der Vintage Railway, und die Erfahrung mit dem Zug an ihm ab ca. war. 1910-1950. Ja, Sie können versuchen, ein authentisches stoppen Zug - sowohl mit Rauch und Dampf - und genießen das Ambiente, die alten Vintage Lokomotiven und Fächer aus dieser Zeit und natürlich der Zugbegleiter höflich. Gleichzeitig erhalten Sie einzigartige Naturerlebnisse, wie z. B. den Zug führt Sie durch relativ öde, aber auch sehr schön entlang Mariager Fjord. Die Bahn ist mit ihren 17 km Gleise, Dänemarks längste Museumseisenbahn. Sie können auch Gebrauch machen von der Möglichkeit zu sehen, wie die Züge und Waggons restauriert und instand gehalten werden im Lokschuppen am Hafen in Mariager. Auf einer Reise mit The Vintage Railway gibt es viele Möglichkeiten mitbringen und genießen ein Paket Mittagessen im Zug oder ein Picknick in der Natur. Rund um die Fahne hält dort eine schöne Naturgebiete, ideal für Outdoor-Aktivitäten für die ganze Familie aktiviteter. Am Hafen in Mariager finden Sie auch einen kleinen Laden, Kiosk, dass neben Produkten auch verkauft Zug-bezogenen Waren und Souvenirs.

Børnefest i Mariager En af åres helt store festligheder i Mariager er Børnefesten. Her fester hele byen fire dage i træk. Festen kulminerer med kåring af året Rosendronning. Børnefesten foregår i 2015 fra 25. – 28. juni. Town Festival in Mariager: 25-28. june

8

Stadtfestival in Mariager: 25-28. juni


Mariager Saltcenter - Oplevelser for hele familien I 1998 åbnede landets første oplevelsescenter med råstoffet salt som tema. Mariager Saltcenter er placeret på havnen i Mariager, tæt ved vandet, da saltudvinding, som den har været praktiseret i Danmark siden middelalderen, altid har været forbundet med stranden og det salte vand. Her kan man som publikum få et righoldigt indblik i saltets historie gennem oplevelser og aktiviteter.

LO W C E R T

IC E

CI T

AS

RET

20

Mariager Saltcentre

- experiences for the whole family

In 1998 the only Experience Center in Denmark with "salt" as the theme opened. It is situated at the harbour in Mariager, close to the water of Mariager Fjord - and since the middle ages, extraction of salt, has always been connected with the sea and saltwater. In Mariager Saltcenter the visitors will gain a rich insight into the history of "salt" through experience and activities. Try »The Dead Sea« pool, in which you may experience the carrying capacity of the 37 °C warm salt water. Explore the "salt gallery" and see the "salt-master" working in the salt-hut, Try to make your own salt or try our "Salt Fun-Ride". In the exhibition room you´ll be fascinated by the history of »The White Gold« through 260 mill. years. In the salt-café dishes connected with salt are served, and the children can be amused in the playing ground with the low water pools.

IF

I udstillingshallen kan du følge saltets historie fra dannelsen for 260 mill. år siden til i dag. Salthaven med de salt-tålende planter, danner rammen om den hyggelige café »Saltbøssen«, hvor der bliver serveret retter med tilknytning til emnet salt. For børnene findes der mange udendørs aktiviteter, bl.a. vandlegepladsen med de lavtliggende bassiner.

T

Oplev »Det Døde Hav« i miniudgave, hvor man kan afprøve bæreevnen i 37 grader varmt saltvand. Gå på opdagelse i saltminens gange og besøg sydemesteren, der arbejder i saltsydehytten, og prøv at syde dit eget salt. Prøv også vores Salt Fun-Ride på tur jorden rundt.

14

Mariager Salzcenter - Erlebnisse für die ganze Familie Im Frühjahr 1998 wurde Dänemarks erstes Erlebniscenter mit dem Rohstoff Salz als Thema eröffnet. Mariager Saltcenter ist am Hafen in Mariager plaziert, direkt am Wasser, da die Salzgewinnung, die in Dänemark seit dem Mittelalter praktiziert wurde, immer mit Strand und Salzwasser verbunden war. Hier erhält man einen reichhaltigen Einblick in die Geschichte des Salzes durch Erlebnisse und Aktivitäten.Erleben Sie »Das Tote Meer« in Miniausgabe, wo Sie die Tragfähigkeit im 37 grad warmen Salzwasser ausprobieren können.Gehen Sie auf Entdeckung in den Salzminengängen und besuchen Sie den Siedemeister, der in der Salzsiedehütte arbeitet, und versuchen Sie eigenes Salz zu sieden. Probieren Sie auch die FUN-RIDE. In der Ausstellungshalle kann man der Geschichte des Salzes folgen, von der Bildung vor 260 mill. Jahren bis Heute. Der Salzgarten mit den salzverträglichen Pflanzen bildet den Rahmen um unser Gemütliches Café »Saltbøssen«, wo natürlich Gerichte serviert werden in Verbindung mit dem Thema Salz. Kinder finden draussen viele Aktivitäten, u. a. Wasserspielplatz mit Bassins mit niedrigem Wasser.

9


Dania, Kongsdal og Assens... og jernaldermennesket har bosat sig her og udnyttet de naturgivne muligheder for jagt og fiskeri. Få en specialbrochure om Dania på de lokale Turistbureauer.

Når man kører fra Mariager østpå mod Hadsund langs Mariager Fjord, kan man dreje til venstre i Fladbjerg og følge fjorden forbi Kongenshøj, hvis navn hentyder til udskibningen af byggematerialer til Kong Christian den IV’s byggerier. Her er der i dag et sommerhusområde. Længere fremme passerer man Akzo Nobel, skandinaviens eneste saltfabrik. Saltfabrikken henter sine råstoffer i en salthorst ved Hvornum, vest for Hobro, hvor saltet er trængt op i en højde af ca. 200 m under jordens overflade. Gennem en rørledning føres saltet til det moderne fabriksanlæg her ved Assens, hvor det forarbejdes og distribueres. Herefter kører man ind i Dania området langs de Gule Huse (Assens Nyboder) forbi funktionærboligerne og den gamle direktørbolig, og ind i selve fabriksområdet, hvis bygninger i dag er smukt restaurerede, og nu er blevet hjemsted for mange små-industrier. Her ligger også et motel, en restaurant samt et arbejdende smedemuseum, som har fundet plads i det hyggelige miljø, som områdets mange bygninger udgør.

Dania - Kongs 1 2 3 4 5

al

dal - Assens 1

DANIA

2

4

3

KONGSDAL HAVN O K

D A

N

IA V

EJ

6

“Hjuldamperen” Svanen’s kajplads Restaurant Orkidee Dania Motel Dania Den Gamle Smedje Kongsdal Lystbå dehavn Akzo Nobel Salt A/S MARIAGER FJORD

Dan ia & Kon gsd

N

G

S

DA

L HA VN

KONGSDAL KO NGS D

AL VE

0

J

NT VI

B OE CKN S VE J

HANSE

HE

Assens und die umgebung

AB

RS

F

J

R IK SV E J

N KØ

FA B R IKS

VE J

E

EJ

A HO R NVEJ

P IL E V

P OP P

E LVE J

VEJ

E LL E

DE VE J -

RASK VEJ EVEJ

ED D

RKEN

E

ST RI

IN D U D RE

F YR RE BA KK E N

E G EB AK KE N

ENG

E BÆ

R IB

JE R

DB

F LA

J

ER U

PV

BE R

GSV

EJ

EJ

S ØN D E R G A D E

R ØNN

GV

J

MA

ADE

N G ET

EJ

N

SEL VEJ

V

RK E

G L HA DSU N DVE J

EL M E V EJ

S KO L E G

LIN

A

R E

E MA

DE

B ØG EV E J

J

ESV E

HE D

EG A

VV Æ

S

NG

E VE

GYVE LV

HE DE

10

G AD

AD

LS

NIE

EJ

E

IVE J

S T OR

S KO

R

RN

AD

ST R

H AS

V EJ

EG

J NVE

T JØ

SP

Æ

R

EJ

S KO L E BAKKEN

SK OL

T T E VE J

E VEJ

SYRE

SV

E

S KA D E V E J

EJ

D R O S S E LV E J

E JS M

IN D U

EGE VEJ

EJ

EJ

E RUP V E J

EJ EV

B

E- Ø LK J Æ VE

EV

VE J

E DD

TT

K

LK

VE J

DT S V

ER GA D

FA

U M

D

M

GA RT NERV ÆN GET

S P U RVE V E J

F ASAN

J

GÆR D E S

VE

Ø

N

S Ø ND

EJ

EJ

A

ST E N F E L

S VA L E V E J

EV

DE

BIR KE V E J

U

LS

J

SP

VE

EV

SO

RE

LE RY

DU

OR

Æ

OV SK

VE J

RV

R E GA

B OG F INKEV

V IB E V E J

ST

EJ

T

J

ION V

A

D

ST O

RN

EV

D A N IA

555

E EV

R

NDVE J

V ÆG T E R

S T AD

VE J

TE

HAD S U

EJ

M

SV

LÆ R KE V E J

S

J

DT

N

EN

F EL

O K

G

VE ØJ H

S E NS

IG S

VE J

Fährt man von der schöne Stadt Mariager dem reizvollen Mariager ASSENS Fjord entlang nach Osten in Richtung Hadsund, und dreht man dann in der Ortschaft Fladbjerg nach links und folgt dem Fjord, vorbei an einer “Kongenshøj” genannten Anhöhe, dessen Name auf die Verschiffung von Assens and the surroundings Baumaterial für die von König Christian IV. in Auftrag gegebenen Bauwerke You may drive eastward towards Hadsund along the beautiful Mariager hinweist (heute ein Ferienhausgebiet), gelangt man nach einiger Zeit zu Fjord from the town of roses - Mariager. If you turn left at Fladbjerg and Skandinaviens einziger Salzfabrik, der Akzo Nobel. Die Salzfabrik bezieht SLESVIG follow the fjord past Kongenshøj, today a summer house area, but the ihren Rohstoff aus einem Salzstock bei Hvornum westlich der Stadt Hobro, name goes back to the times of the shipment of materials for King Christian wo das Salz bis ca. 200 m unter der Erdoberfläche aufgedrungen ist. IV´s building works, a bit further along you will come to Akzo Nobel, eine Rohrleitung wird das Salz bis zu der modernen Fabrikanlage FLADurch DBJERG Scandinavia’s only salt factory. The Salt factory gets its raw materials from bei Assens geführt, wo das Salz verarbeitet und distribuiert wird. R E G has seeped a salt dome at Hvornum, to the west of Hobro, where the salt Danach fährt man den gelben Häusern (De gule Huse) entlang, in das RIA O MA OBR H up to a height of about 200 meters under the earth’s surface. The salt is led Gebiet von Assens, an den Wohnungen der ehemaligen Angestellten through a pipeline to the modern factory at Assens where it is processed und der alten Direktionswohnung vorbei und kommt anschliessend and distributed. Then You drive into the Dania area by “De Gule Huse” (the in das eigentliche ehemalige Fabriksgelände. Die Gebäude auf dem HOU SKOV yellow workers´ houses), past the houses for the salaried workers and the Gelände wurden stilvoll restauriert und beherbergen heute viele kleinere Assens bykort A4.indd 1 old Director residence, into the actual factory area. The buildings here have Industriebetriebe. Aber auch andere, servicebetonte Betriebe, wie z.B. been beautifully restored, and now houses many small industries. But also Motel, Versammlungshaus, das Schmiedemuseum mit intakter Werkstatt more service-minded businesses such as a motel, community house and haben sich in diesem interessanten Milieu angesiedelt. Für Naturliebhaber Smith museum with open workshop have found their home in this pleasant und Archäologie-Interessierte finden sich hier viele Wanderwege, sowohl environment. For naturelovers and those who are interested in archaeology im Hinterland als auch dem Fjord entlang. Rings um das heutige Assens the whole area offers an abundant range of hikes both in the country and zeugen viele vorgeschichtliche Grabhügel und Hünengräber davon, dass along the fjord. Around the whole of the present Assens the many burial die Menschen der Stein-, Bronze- und Eisenzeit hier siedelten und die mounds witness of the fact that Stone Age and Iron Age people have lived reichen naturgegebenen Möglichkeiten des Gebiets für Fischfang und Jagd here and utilized the natural possibilities for hunting and fishing. ausnutzten.

N OR

DV E

J

J

SUN

E VE

VE

H AD

10

5

DA N IAVEJ

6

EG

For naturelskeren og den arkæologi-interesserede er her i hele området rig mulighed for vandreture både inde i landet og ude langs fjorden. Rundt om hele det nuværende Assens vidner de mange oldtids-kæmpehøje om, at sten-

KONGSDAL SKOV


Seværdigheder ved Mariager Sights / Sehenswürdigkeiten Mariager Museum

Kirkegade 4 A, 9550 Mariager - ( +45 9931 7400 15. maj - 15. sep: Tirsdag-søndag kl. 12:00 - 16:00

Museet har en spændende samling af bl.a. gamle køkkenredskaber og en oldtidssamling. Alle genstande er indsamlet på Mariager-egnen. Du kan også se en rekonstruktion af Mariager Klosterkirke. Det tidligere dommerkontor er også udstillet på Mariager Museum.

Hohøj og Det Røde Hus Med sine 110 m. over havet er Hohøj Skandinaviens største bronchealderhøj. Højen kan i litteraturen forbindes med både Steen St. Blicher og Nis Petersen. I Det Røde Hus findes en plancheudstilling om Hohøj og udgravningerne. Åbent hele året.

Den Italienske Have

Gettrupvej 40 - 9550 Mariager - ( +45 9855 5069

Der findes næsten alt indenfor havens planter samt stor spisesal. Stuehuset vises frem ved rundvisning. Antikviteter og indbo fra hele verden. Flere gange omtalt i Søren Ryges TV programmer.

Klosterkælderen

Fuglsangsgade 4 - 9550 Mariager - ( +45 4491 4455

Den største af Mariagers 5 hvælvede kældre i Fuglsangsgade fra klostertiden hedder Klosterkælderen og har lagt navn til Klosterkælderen Antik. Mulighed for adgang til den hvælvede kælder.

Den gamle smedje på Dania Daniavej 47, Assens - 9550 Mariager

Oplev det gamle smedehåndværk, når smedene på Dania tænder op i den gamle esse og former det glødende jern. Besøg også det arbejdende værksted der forhandler håndsmedede souvenirs. Lukket i juli.

Oplev Mariager i Hestevogn Afgang fra Torvet i Mariager ( +45 7027 1377

Tag med på en hyggelig tur med hestevogn i byens gader. På turen fortæller kusken om Mariagers lokalhistorie. Hestevognen kører når skiltet er sat op på Torvet. Kørslen starter ca. 1. juni fortsætter til september.

In the museum you will find a collection of domestic utensils, tools and a collection of ancient items - Everything has been found around Mariager. You can also see a miniature reconstruction of the Abbey Church. Das Museum zeigt eine Sammlung von Küchengeräte und eine Sammlung von Altertümern - Alles Gegenstände, die aus dem Mariager Gebiet zusammengetragen wurde. Sie können auch ein Rekonstruktionen der Mariager Klosterkirche sehen.

Hohøj and The Red House

Hohøj is the higest bronze age burial mound in Scandinavia. In the Red House you can watch an exhibition of Hohøj. The house is permanently open.

Hohøj und Das Rote Haus

Hohøj ist dem größten bronzezeitlichen grabhügel in Skandinavien. Im Roten Haus finden Sie eine Ausstellung über Hohøj. Ganzjährig geöffnet.

The Italian Garden

All kinds of plants for the garden. Guided tours in the house with fasinating furniture from all of Europe. Enjoy your own lunch in the dining hall.

Die Italienishe Garten

Allerlei Gartenpflanzen und figuren. Das Haus wird vorgezeigt. Möblen aus dem ganzen Europa. Speisensal.

The Convent Cellar

The larger of the 5 vaulted cellars from the monastic period in Fuglsangsgade has been named “The Convent Cellar”, and has given name to the »Klosterkaelderen Antiquities«.

Das Klosterkeller

Der grösste der 5 gewölbten Keller in der Fuglsangs- gade aus der Mariager Klosterzeit trägt den Namen “Das Klosterkeller”. Daher der Name »Klosterkælderen Antik«.

The Old Smithy in Dania

Old Smith’s trade - Workshop - Smith’s museum. Closed in July.

Das alte Schmiede aus Dania

Altes Schmiedehandwerk als Museum und arbeitende Werkstatt. Geschlossen im Juli.

Horse-carriage tours

Explore the town by horse carriage. The tour begins at “Torvet” - look for the sign.

Pferdwagen tours

Fahren Sie mit Pferdewagen in der Stadt, wenn das Schild an »Torvet« steht.

11


Golf - Sving køllen Ferielandet Mariager Fjord har ikke én golfbane, men flere, på hver sin enestående lokalitet. Syd for fjorden mellem Mariager og Hadsund - ligger en af Danmarks nyeste og smukkeste baner, Mariagerfjord Golfklub, diskret anlagt i et stykke smuk fredskov og med en helt fantastisk udsigt over Mariager Fjord. Efter en runde på golfbanen kan du afslutte dagen med at besøge restauranten, hvorfra du kan nyde den fantastiske udsigt over fjorden - Læs mere om denne og områdets andre golfbaner i brochuren “Golf - Sving køllen”.

Seatrout Mariagerfjord

Golf The Mariager Fjord area can offer several golf cources - each with a unique location. Between Mariager and Hadsund lies one of Denmark’s newest and most attractive courses, Mariagerfjord Golfklub, with a panorama view of Mariager Fjord - Get more information about this and other cources at the Turist offices.

Golf In der Gegend um den Mariager Fjord gibt es viele Golfplätze. Zwischen Mariager und Hadsund, liegt einer der neuesten und schönsten Plätze des Landes. Vom Golfplatz Mariagerfjord Golfklub aus hat man einen Panorama-Ausblick auf den Mariager Fjord - Bekommen Sie weitere Informationen um diesen und anderen Plätze an der Turistenbüros

Træd i pedalerne

På Turist Bureau’et kan du/I leje cykler og nyde den dejlige natur omkring Rosernes By og Danmarks Smukkeste Fjord. På Mariager Turist Bureau kan du desuden få brochuren “Turforslag omkring Mariager”, “Cykelrute 32” m.fl.. For mere info: Tlf. 70 27 13 77

Rent a bike Rent a »bike« at the Tourist Office and enjoy the beautiful areas around of Mariager.

RIAGER

ndt! erg-kæedden af

riage r Fj

ord

BED & BREA KFAST

Ma

tte hos en af Du kan overna Breakfast & de mange Bed Mariager i Ferielandet n på det Fjord. Få foldereureau. lokale turistb

ier og - histor

el oplev

ser

v ed

skov regler på ruten: som går gennem på dele af ruten, er ikke tilladt • Knallertkørsel 1. marts og og natur arealer. i snor. tilladt mellem være • Hunde skal brug af åben ild er ikke og bålsteder. • Rygning de områder, med 31. oktober. på særlige specielle markere vej eller på tilladt - kun • Bål er ikke kun tilladt på offentlig • Ridning er ning. ikke tilladt. stier for hesterid vindsejl er er ikke tilladt. jagt. af telte og • Opstilling af campingvogne o.lign.i særlige perioder med af res. • Parkering kan være lukket og skal respekte • Private skove er vil være skiltet respekteres. rute for Disse aktivitet sarbejde skalforlade den etablerede The Nature landbrug for og at til • Skovgælder vilkårene af at du er nødt • I tilfælde ovennævnte grunde, nogen af de love. Conservancy delser accepteres. Ingen overtræ

Offentlige

cykel ad jord på

12

12

gerfjord ten i Maria Hærvejsru

dflugtne, dre dyr. åder ner og

Fahrrad vermietung

TURFORSLAG

ngt

elser Cykel oplev rfjord

iage gennem Mar Kommune p Sø g til Klejtru - fra Skørpin

Læs mere om fiskeri ved Mariager Fjord på www.seatrout-mariagerfjord.dk eller i brochuren “Oplevelser på Krogen”, som kan hentes på Turistbureauet.

Vermieten Sie am Touristenbüro ein fahrrad, und geniessen Sie die schöne Umgebung von Mariager.

OMKRING MA

e

asiv og uder og

Mange af ørrederne har også en helt unik farvesammensætning af rødlige, brunlige og netop guldfarvede nuancer. Og så optræder de i et antal, der gør ørredfiskeriet i Mariager Fjord til noget unikt i Danmark – ja, vel sagtens i Europa. Omkring Mariager finder du en lang række gode fiskepladser med god fangstmulighed for bl.a. fjordørreder.

n

ø, en-

I Mariager Fjord kan ørreden passende opgraderes fra “sølvtøj” til det pureste “guld”. Ørrederne i fjorden er nemlig ikke bare velnærede grænsende til det fede.

Forslag til ruter omrking Mari i naturen ager, fods og på cykk i bil, til el.

Fishing Mariager Fjord is known as good fishing waters for trout - not only are they well-fed verging to obese. They also have a unique color combination of red, brown and golden shades. And they appear in such numbers, that makes trout fishing in Mariager Fjord a unique experience in Denmark - well, even in Europe. Around Mariager you will find many good fishing spots - with good trout waters. Get more info, about angling in Mariager, at the Tourist Office.

Angeln Mariager Fjord als gute Angelgewässer für Forellen bekannt ist - sie sind nicht nur wohlgenährt grenzende fettleibig. Sie haben auch eine einzigartige Farbkombination von rot, braun und goldene Farbtöne. Und sie scheinen bei diesen Zahlen, das Forellen angeln in Mariager Fjord zu einem einzigartigen Erlebnis in Dänemark macht - gut, auch in Europa. Rund Mariager finden Sie viele gute Angelplätze - mit guten Forellengewässer. Weitere Infos, etwa Angeln in Mariager, bei dem Touristenbüro.


Turbåden Svanen

– en sejltur på Danmarks Smukkeste Fjord Mariager Fjord er Danmarks længste egentlige fjord. Sejlturen fra Hobro til Als Odde er på 43 km (23,3 sømil) og Fjorden besejles hele sommeren af ”hjuldamperen” Svanen, der lægger til i Hobro, Bramslev, Mariager, Dania og Hadsund. En sejltur med Svanen på Mariager Fjord er en enestående smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab fyldt med natur- og kulturhistoriske oplevelser. Oplev Ferielandet Mariager Fjord fra søsiden – suppler evt. med en god frokost ombord – Ferielandet Mariager Fjord er nemlig fyldt med gode oplevelser. Velkommen ombord. Svanens sejlplan kan findes på www.svanen.dk. Booking på tlf. 9852 4677. Man kan også tage chancen og møde op ved kajen – men der KAN være udsolgt, så book i god tid!

The “Paddle Steamer” Svanen Enjoy a cruise onboard the tourboat Svanen on Mariager Fjord, which is known as the most beautiful fjord in Denmark. A pleasurable experience for the whole family, to enjoy together. Get the brochure with the timetable and ticketprices at the Mariager Tourist Office.

TrekantRuten

- På tur med bus, tog og skib!

Segelfahrt »Svanen« Segeln Sie mit »Svanen« auf dem Mariager Fjord, eins von den schönsten Naturgebieten Dänemarks. Fahrplan im Mariager Touristenburö.

Svanen:

Hobro

Hobro-Mariager / Mariager-Hobro

Mariager

TrekantRuten giver i sommermånederne mulighed for at kombinere en tur med “Hjuldamperen” Svanen med en togtur med Veteranjernbanen og en lokal NT-bus. Turen kan startes fra både Den Gl. Togstation i Handest, fra Mariager Havn og fra Hobro Havn. Bestil Plads på tlf. 9852 4677

The Triangle Route In the summertime you can combine a tour on board the ”paddlesteamer” Svanen with a ride in the Mariager-Handest vintage train and a local bus. You can begin your tour on The Triangle Route in Handest, Mariager or Hobro - get more info: call +45 9852 4677.

NT-bus:

Hobro-Handest/ Handest-Hobro

Veteranjernbanen:

Mariager-Handest / Handest-Mariager

Handest

Das Dreieck Route Im Sommer kann man ein Fahrt mit die Tourenboot ”Svanen”, das Oldtimer Zug die von Mariager bis Handest Fahren und eine Lokal Bus machen. Das Zug Fährt von Handest und Mariager und Hobro Hafen. Weitere Info: Tel. +45 9852 4677.

13


Spis godt Eat well, Gut essen 1

2

3

4

Hotel Postgaarden Torvet 6, 9550 Mariager Tlf. 9854 1012 www.hotelpostgaardenmariager.dk

Café Saltbøssen Mariager Saltcenter Ny Havnevej 6, 9550 Mariager Tlf. 9633 5105 www.saltboessen.dk

Torvets Grill & Kebabhouse Torvet 2A 9550 Mariager Tlf. 9854 2811

Harlekin - Butik og Café Rosengade 9 9550 Mariager Tlf. 9854 2909

5

6

7

8

À Porta - Vinstue og frokostrestaurant Teglgade 3, 9550 Mariager Tlf. 9854 1345

Havnens Grill & Pølsebod Fjordgade 9 9550 Mariager Tlf. 9854 1335 www.hgp-mariager.dk

Mariagerfjord Golfrestaurant Mariagervej 101, 9550 Mariager Tlf. 4121 2723 www.mariagerfjordgolfklub.dk

Restaurant Landgangen Oxendalen 1, 9550 Mariager Tlf. 9854 1122 www.restaurantlandgangen.dk

Find flere spise- og overnatningssteder på VisitMariagerfjord.dk 14


RD FJ O

10 9 7

MARIAGER

555

8

N DALE EN OX

RGEHAGE

E AD

Ø

ST E

RG

EJ EV

N

HAVN EGYD EN HAV

RG E

E

S

EJ

DE

GA KIRK E

EN

K

S

EB A K MØLL AN G HAV ND A

KLOS

FÆLLEDVE J

HYBEN VE J

ADE

ST

MUNKEDA LEN

FJORDGAD E

BRY G

VE J

US

UL H HJ

D

EJ LV

LH U

E

L

JU

G

S KO V V

Sov godt Sleep well, Schlaf gut K LO S T

V

A

3 FU

GNE SO E G AD

ENK MU EN K K BA

IEALLE AN

KA

11

LESANGS GADE FUG

KEKIR EN KK BA

S

N LE

G

T VE TOR

5

EN

H

1

EG EPL A D SEN R H A VEN GE

KIRKEGY D

N ERSTIE ST KL O

SV EJ

E G ADE

MARE N

D FIN

A D

IE LS EN S

W .

J VE

D

TE GL

S KOLEVÆNGET

BROVEJ GL HO

NS S UE FR ARD S A G AD PL

4

GADE

EGADE VN HA

GA

AKKEN TEGLB

EN STPARK VE

ROSEN

VE S TER

N TE G

KE N VESTPAR

EN AL DD N RI

ENS-

EJ

RANDERS

S KOVBR Y NET

10 MUNKHOLM Hotel Postgaarden Torvet 6, 9550 Mariager Tlf. 9854 1012 www.hotelpostgaardenmariager.dk VEJ

1

T R V Æ N GE

TE

ERS -

SI

N

S

EJ SV BY ND C. LU J VE

D OR FJ EØLL RM N VEJ RDE GÅ

EN DAL

EN AL D

LLERMØ VEJ DEN GÅR

D RIN

D IN R

ET G

ÆN

U D

C A R L

6

FJORD GADE

N P ARKE

N TPARKE VES

N IE L

. HEISE S P. H

2

NY H AVN EVEJ

GEVEJ

H.

HA

DALEN EN OX

12 FÆRGE

8

9

Restaurant Landgangen 555 Oxendalen 1, 9550 Mariager Tlf. 9854 1122 www.restaurantlandgangen.dk

11

12

Jomfrubakken B&B Hadsundvej 38 9550 Mariager Tlf. 2329 0903 www.jomfrubakken.dk

S DER RAN

ROVEJ OBVisitMariagerfjord.dk Read more Hat

Klovbakken Bed & Breakfast Hadsundvej 7, 9550 Mariager Tel. 5186 1641 / 2348 7637 www.klovbakken.mono.net L FÆL EDVEJ

HIMMELKOL

EN TOFT STEN

Den Gamle Smedje B&B Kirkegade 9, 9550 Mariager Tlf. 2943 7863 www.roserogbrosten.dk

MAR IAG ER

GÅR DSV EJ

Mariager Camping Ny Havnevej 5 A, 9550 Mariager Tlf. 9854 1342 www.mariagercamping.dk

Lesen Sie mehr an VisitMariagerfjord.dk

DER

RAN

VEJ

15


16 Hist

and experiences Handel og oplevelser / Shopping (D,5) 31 Rema 1000 (E,2) 15 Turbåden Svanen Gl. Hobrovej 2, 9550 Mariager Pengeinstitutter / Banks Ny Havnevej, 9550 Mariager Tlf. 98 58 48 38 (E,3) Tlf. 98 52 46 77 (F,3) 1 Jutlander Bank (E,2) 32 Slagter Svendsen 16 Veteranjernbanen Egepladsen 2, 9550 Mariager Havnegade 5A, 9550 Mariager Ny Havnevej 3, 9550 Mariager Tlf. 98 54 22 33 Tlf. 98 54 10 61 (E,2) Tlf. 98 54 18 64 2 Sparekassen Kronjylland (F,3) (E,2) 33 Super Brugsen Fjordgade 1A, 9550 Mariager 17 Mariager Klosterkirke Fruensgaard Plads, 9550 Mariager Tlf. 98 54 12 00 Klosterstien 12, 9550 Mariager Tlf. 98 54 10 21 (F,3) Tlf. 98 54 11 53 3 Østjydsk Bank (F,3) 34 Ville des Roses Østergade 6-8, 9550 Mariager Handel / Shopping Østergade 12, 9550 Mariager Tlf. 98 54 14 44 (E,3) Tlf. 98 55 06 51 18 Det Skønne Hjørne Mad og drikke / Food & drinks (F,3) Havnegade 7, 9550 Mariager 35 Ønskeblomsten (F,3) Tlf. 26 12 57 20 Fruensgaard Plads 3A, 4 CafeBrikken/Vaffelbageren (E,3) 9550 Mariager Torvet, 9550 Mariager 19 Harlekin Tlf. 98 55 05 57 Tlf. 98 54 20 11 Rosengade 9, 9550 Mariager (F,2) 09 29 54 98 Tlf. 36 Diva (E,3) 5 Havnens Grill og Pølsebod (F,3) Østergade 9C, 9550 Mariager Fjordgade 9, 9550 Mariager 20 Helga Winter Smykker Tlf. 98 54 10 34 Tlf. 98 52 16 40 Torvet 7, 9550 Mariager (F,3) (E,3) Tlf. 24 42 41 75 6 A Porta Café & Vinstue 37 Blomsteriet (F,3) 21 Jacobine Teglgade 3, 9550 Mariager Havnegade 12, 9550 Mariager Torvet 7, 9550 Mariager Tlf. 98 54 13 45 Tlf. 98 54 12 34 (F,3) Tlf. 98 54 11 49 (F,3) 7 Torvets Pizza & Grillhouse (E,3) Mariager Turistbureau Torvet 2A, 9550 Mariager 22 Jamer Antik Torvet 1, 9550 Mariager Fuglsangsgade 4, 9550 Mariager Tlf. 98 54 28 11 Tlf. 70 27 13 77 (F,2) Tlf. 44 91 44 55 8 Café Saltbøssen (F,3) 23 Jørgensen Sko eftf. Ny Havnevej 6, 9550 Mariager Østergade 13, 9550 Mariager Tlf. 96 33 51 05 Tlf. 98 54 10 78 (F,3) Overnatning / Where to sleep 24 Mægler John Frandsen (F,4) Havnegade 8A, 9550 Mariager Tlf. 98 54 20 44 (E,4) 25 Kirkepladsens Blomster Kirkebakken 2, 9550 Mariager Tlf. 98 54 10 94

Torv i 1942 i købstad 1

2 Det karakter Det blev med en symbol Lov«. H huse. 3 Bug tidliger smukk kirke i o

Løv med va funger sikre b 4

5

10 Hotel Postgaarden Torvet 6, 9550 Mariager Tlf. 98 54 10 12

Br har ne resta bindin en pla var de jordtil århun 7

8 T hove

(F3)

10 K I Klo som “No Hell i ha

(F,3)

(D,2)

Attraktioner / Attractions (E,2) 13 Mariager Museum Kirkegade 4A, 9550 Mariager Tlf. 99 31 74 60 (E,2) 14 Mariager Saltcenter Ny Havnevej 6, 9550 Mariager Tlf. 98 54 18 16

26 LækkeriFabrikken Torvet, 9550 Mariager Tlf. 98 54 20 11 (F,3) 27 Mariager Apotek Østergade 10, 9550 Mariager Tlf. 98 54 10 18 (F,3) 28 Mariager Boghandel & Posthus Fruensgaard Pl. 2, 9550 Mariager Tlf. 98 54 10 08 29 Mariager Høj- & Efterskole Gl. Hobrovej 10 B, 9550 Mariager Tlf. 98 52 16 40

De

6 Bo 7 bom

9 E Pede Mari grun asfal have bety

9 Den Gamle Smedje B&B Kirkegade 9, 9550 Mariager Tlf. 29 43 78 63

11 Mariager Camping Ny Havnevej 5A, 9550 Mariager Tlf. 98 54 13 42 (G,1)

12 Motel Landgangen Oxendalen 1, 9550 Mariager Tlf. 98 54 11 22

11

ble af b år b sid de By

(G,4)

(F,3)

30 Profil Optik Torvet 3, 9550 Mariager Tlf. 86 22 21 00 20/03 - 2014

Handest

Fårup

Glenstrup Sø

Øster Doense

E-mail: info@visitmariagerfjo

Tlf. 7027 1377

Sdr. Kajgade 10 - 9500 Hobro

Hobro

Kontakt:

Hvilsom

På Turistbureauet kan du hente et bykort med flere historiske og seværdige steder i Mariager.

rd.dk

Mariager Fjord

Asferg

Kielstrup Sø

Stinesminde Vive Dania

Hald

Gjerlev Øster Tørslev

Udbyover Sø

Mariager Fjord

Havndal

Udby

Udbyhøj

BYKORT / CITY MAP / STADTPLAN

Kort: Open Street map

Mariager

Mariager Turistbureau 1

Mariager Saltcenter

2

”Hjuldamperen” Svanen

3

Mariager - Handest Veteranjernbane

4

Mariager Museum

5

Hohøj & Det Røde Hus

6

Mariager Klosterkirke

7

Klosterkælderen

8

Sødisbakke Museet

9

Mariager Camping

10

Hotel Postgården

11

Motel Landgangen

9

Stjernepunkter


11

1 3 2

10 7 4

6 8

5

17


DET SKER Eventkalender 2015 Herunder finder du et lille udpluk af de mange arrangementer og events i Mariagerfjord - find endnu flere på turistkalender.dk Dato:

Aktivitet:

9/5 - 10/5

Seatrout Mariagerfjord Cup - Stor lystfisker-konkurrence i ved Mariager Fjord. Læs mere på www.waders.dk

29/5 - 13/6

Fyrkatspillet ”Trolderiet” amatørteater i det rekonstruerede langhus ved Fyrkat. Læs mere på www.fyrkatspillet.dk

4/6

Fyrkatløbet Hobro. Læs mere på www.fyrkatloebet.dk

5/6

Mad for Alle - Fødevaremarked på Mariager Saltcenter. Læs mere på www.saltcenter.com

19/6 -21/6

KajakEventyret - 3-dages kajaktur på Mariager Fjord. Læs mere på www.kajakeventyret.dk

25/6 -28/6

Børnefest i Mariager - Stor byfest i Mariager. www.mariagerboernefest.dk

10/7 - 11/7

Oksefest i Øster Hurup – Byfest i Øster Hurup. Læs mere på www.olympia1938.dk

19/7 - 26/7

US Car Camp - Danmarks største amerikanerbiltræf i Fruerlundparken, Øster Hurup. Læs mere på www.uscarcamp.dk

Finden Sie Aktivitäten und Events auf turistkalender.dk

0. aug. , 4. -1 Uge 32 up r Hur & Øste Fjord iager t Mar ose e Vildm Tofte - 22:00 en elande ri 19:00 Skov i Lill gennem vildt. Start lækker Fe kl. . r -i Øster bustur r leve 5. aug2014 i Tofte - 15. juli for1. t, og en

20/7 - 21/7

TV2 På Tour i Øster Hurup - Cykelkonkurrencer og aktiviteter for børn og voksne. Læs mere på www.turistkalender.dk

1/8 - 2/8

Vikingemarked i Hobro - Stort Vikingemarked i Hobro. Læs mere på www.vikingemarkedihobro.com

6/8 - 7/8

Waterfestival i Hadsund – By-/havnefest i Hadsund. Læs mere på www.waterfestival.dk

8/8 - 16/8

UGE 33 - Stor kunstudstilling i Det Røde Pakhus på Hobro Havn. Læs mere på www.uge33.dk

27/8 - 30/8

AMBU FEST - Stor byfest i Hobro med bl.a. Open Air koncert og stort tivoli. Læs mere på www.ambufest.dk

3/9 - 6/9

VM i amatør landevejscykling - Verdensmesterskabet afholdes i Hobro og Aalborg, med enkeltstart i Hobro 3. september. Læs mere på www.denmark2015.dk

3/10

Fjordfestival - Musikfestival i Det Røde Pakhus på Hobro Havn

16/10 - 17/10

Økologisk Marked i Det Røde Pakhus på Hobro Havn. Læs mere på www.økomarkedhobro.dk

25.-28. juni 2015

Find activities and events on turistkalender.dk

d 00 Tirs. guidede og krondy ecentre gout. bustur fanger lige nor 00 - 13:Hurup. nden ecentret i Guidet dag. På denr vildsvin Lille Vildmospå vildt-ra er . kl. 11: på stra forb mos hver tirs du se, hvo en tur i 4. auganden i Øst familien Lille Vild er kommer Hurup uen står Man. r men er Skov kang aften, med for hele Vildma fra lokal fisk på str k. Øst .dk ug, hvo hvis de Sjov aktiviteter Lille havkaja nene, hyggeli i Café Sold llevildmose 00 e og en p. Gratis Havn. Trolden børnen å at sejle enøje med bør 00 - 21: Hurur og middage på www.li med v ogs ligt ns. . kl. 19: n Øster kl. 19-20 ved Hurup krabber . Prø et kær Se mer alle ter ime ales hold s. 7. aug rejer og ens fangst er gerne re aktivite en i Multih e. Der er son - bet . – tor and 5. aug voksneog torsdag 35,- pr. per pr. time. Lej ning hold med dag s. lave . for Tir at fore bane til kr. itet dage , Hobro kker, Borger har lyst til Aktiv dage, ons eltræning, kr. 75 kr. pr. stk. . Fyrkatstillede smy cesserne voksne . 10. aug nter Alle tirs21. Prøv cirkbadminton kr. 15,- pr. .dk - søn Vikingecengerne frem nze. Alle proordmus.dk . kl. 20- en. Prøv - og bolde til p-multihus bro w.n 4. aug på viki Man. støberi hvordan småting af e på ww indgang til kr. 20, esterhuru mer d.juli kl. 18:30 - 21:00 w.o her Bronze onstreres e og andre købes. Se ww - 17:00 ketc r Fjor2. Ons. e på 09:00 iage aug. og Her dem r, nålehus n og kan merkl. .Tir. 1. juli - 5. Se om MarMarMotorcykeliager, af og biltræf på Hvirvelkærgård Hurup. 13:00i Øster Hurup NOVO marked i FruerlundParken etape rundt spændei Vikingetide af er kl. 1. . pe anten 00 dt for motorcykler, samt sjove og gamle biler. Øst ré. Et træf i aug entré. centrum i udk d eta handel. Gratis en god Run gør og6. Hver tirsdag. Kom er som 00 - 17: arken Gratis ent s der n Ons. Danmark med en hår stenene i Sødisbakke Alle Se mere på www.hvirvelkaergaard.dk . kl. 09: erlundp handel. fra køreer velkomne. s på bro den hårde Post 0. Her tstrækninge god 5. aug i Fru indledeutn 16:00 - ing r r. Tirs. marked og gør en Tirs. 1. juli - 26.1.aug. kl. 13:0 kys etapekl. 10:00 00 2. juli – 27. aug. kl. 18:30 - 20:30 har afsl Mariage erne ove i Hobro Vildmose, mål iOns. 00-16: kedal. Øster kræmmermarked. ved NOVO dag. Kom tart er Etapen ge skal ryttetapes Lille sejlads med Svanen. kører entHurup tastisk Sommeraften ré. på Havnepladsen. . kl. 10: n i Dok entré. der Gratis ild, fan velkommen. der er n Alle Hver tirs aug gan tirsdag En og får Hver ise Reb tøj, tis 7. august (13. inde tre ndt.dk hver onsdag fra Mariager Havn frem til 27. tors. ted, Remskinnekøre ksted. Gra EtapenRold, Oplev,Hadsund - Fjordgade. kruSejlads sidste solstråle og byen. aug + rks et vær Als og Mariager på ostdanmar august undtaget). På aftenturen kan dagens kl. 10:00-16:00 aug. Tir. 5. ende væ prøves - ejdende r Arden, - 26. juli 1. up, Tirsdag ove w.p af arb k en let aftenbuffet nydes til kr. 169,- inkl. sejlads og buffet. Book er Hur trum Hurup af Øster på ww Arbejd en dræsine i centrum Marked hver tirsdag kedal.d via Øst også det mere tlf. 9852 4677. Se mere på www.svanen.dk t er i cen billet nu på pe Her kanaft. Besøg misen-dok entré skole. Gratis alle. Se m Ved den gl.au. eta Opløbe for 1. w.re dkr d.co st ure 00 dt’s hån RunTors. cykelfe ariagerfjor e på ww Turistb 00 - 16: d 3. + 10. juli kl. 10:00 - 16:00 mark Hadsun Se mer w.m - 15:00 10:30 kl. 10: arked. Øster Hurup Tirs. 1. - 15. juli kl.ww t Dan : aug. eum, og kræmmermarked på Hvirvelkærgård i. Lille Vildmosecentret. på Posende stederro MusLoppemmermen foran Troldelege med Lille Vildma 5. - 26. seer følg 6. aug med - hver torsdag sommeren igennem. Et sjov, spændende og Tirs. Hurup kræ neplads børnevenlige er der ré aktiviteter på mu Hver Ons. tré s.tirsdag. Kl. 10.30-12.00 ling, Hob kat. velasorteret marked. Se mere på www.hvirvelkaergaard.dk ver 15 fri ent SamTørvetoget. og Fyr med Øster dag på Hav etn uni kørsel 10n der 14.00 risk kl. og 13.00 r Kl. ter Vildma. Lille er Fri ns kl. trolden . cen dag nature vig føre lehisto Hver tirs energie e om Se Rødpå www.lillevildmose.dk s. 7. aug Denne mling, Møl t, og Vikinge mere kel . + tor urens oged for at lær en Mik . Du kan Tors. 3. + 10. juli kl. 10:30 - 13:30 Egnssa tøjsmusee ordmus.dk nat ørd 5. aug s dyrelivrgi i vores i søen i Lille Vildmose raf Sving og svup w.n Tirs. agelse i børn muligh . Naturn skoven - 17:00 Lystfar julikkl. 13:00 1. – 31. et.d Tirs. r dag og og ene g og biog e på ww osen. Kl. 10.30-12. Svinger terer vi nettet på jagt efter vand-insekter, fisk usemagiske have På opdseet give og tors fjordens r med gas invi asm Se merv. Galleri Fruer i ØstereHurup. den Besøg Vildm trets udstillin der med lup og kommes i små akvarier. ejleder Dyrene frøer. GASmu s dyr tirsdagmasse omperimente e på www.g er studeres og i Lillmantilvil . oplevelse, cen urv dthvor Den magiske have er en spændende Run om trolden Lille Vildma. Kl. 13 og 14 r frokostogså ang dertrets natDer 6. aug fjordenfortæller en øg og eks 15. Se mer fortælles Derudover planter le-Ring historier Ons. Dan skulpturer, markmv. tis adgogevil t. Cen en, og efte g CykTørvetoget. kunne se forskellige t. Se mere på www.lillevildmose.dk t kaner an og der gra små fors 12 og 13sin madpakke og nyde erbus at man Aalbormed r i mos tret. kørsel centre Tørvet mulighed for,Pos også dag sidde osevære ig rytt med25, også lave-lab. Kl. 10cykeltu urSe Hurup. Øster DenneFruerlundvej 00 gsen rigt ose.dk i nat kørsel idda Sted: ved cen ro. e Vildm i fred selGalleri Fruer, ma og nye GAS gratis etværksted. iteter medbringer Tors. 30 - 15: 14 kør a i Lill Lille Vild form ildm3. juli – 7. aug. kl. 17:30 - 21:00 og ktiv 10: arbejdende og og dm llev maleriudstilling også kl. el-a og i Fruerlundhuset. guid e Vil trolden ard. Kl. 13 til en enlige cyk imulater e på www.li Malerkursus for voksne hver torsdag 29. juli d Lill ega i Øster Hurup. Prøv kræfter med at male et Tirs. lege me iviteter med nev - 18:00 ose.dk Sted: Fruerlundvej cykel-s ej. Se mer bør 17:00 Vildmos llevildmTirs. et tur 7,om kl. en august 7. – juli lde 1. r akt ved elgr guid en Gaardsøe viser teknikker og fortæller om Tro tille cyk ken på www.li enlige guidJette Fruerlundhuset. Tag på Kunstner for børn i ops .billede. 30 Kunstmaling e diverse æller Børnev det og i par 30 og opbygning.Inkluderet i kurset er et lærred - 12: og ose farver, børn aug. . Se mer 30kan ens rige Hurup. Frem til 7.10: sen fortmaterialer Fruerlundvej om7, Østermed bro e Vildm dmoog 00 - 15:Sted: mos værkste vetoget. (Max. 4 pr. gang). Tilmelding på person Ho pr. kl. Lill og 350,kr. 11: i Pris . dem i maling. male kunst. til at re 5 pr. gang)6. være nd . kl. teliv augmedgru (Max. årand 6-18og fralav I Portlan useetungeog plan med Tør tlf. 2089 8496 eller på adressen. . 8. aug rtøjsm på museet tirsdag Ons. og torsdag 10-11. kl. dyr fredag e- og .dk mosen. gende og ge. kl. 17-18 celænogbrin onsdag Hver tfa . – fre Vild le er por På gyn r i1Lille ogose 5. aug e på Lyster med indeet stillPris: ildm speciel maling kr. 100,- inkl. undervisning, timemed 1selv e bile ogmalerlærred, Tirs. dens www.lillev pot e dag egn Tors. 3. juli kl. 19:00 - 22:00 r. Mus skal du n 2089 på ose8496. Kreativ gamle urte aikpotte potterne lidt at drikke. Tilmelding på tlf.højm er Skov i Lille Vildmose. i Tofte mere fejr Guidet bustur Se mos dine . e Det men . er Tag nen . bustur fugleliv og sjov ighed – På den guidede n sørg gennem Tofte Skov kan du opleve en af 00 kl. 19:00 - 22:00 1. - 15. juli Huruphele kommun Matihse Tirs. til fine ler til råd ordmus.dk kl. 13:Øster naturskove, hvor vildsvin og krondyr lever vildt. i de smukkeste - 17:30 bustur tirsdag. aug. rethver ste rup. i Tofte i Lille 30 Guidet mark og Kar . I er Skov iOn materiae på www.n s. 6.Vildmose er Hu boldspil t Danen Start en hyggelig aften, med en tur i Lille Vildmosecentret, og en . kl. 15: t Østden af dt opleve duPos kan på Sty Tofte tæn guidedet,bustur Se mer sikSkov use På foregårgennemMu der leg og s. 7. aug bliver lækker middag i Café Soldug, hvor menuen står på vildt-ragout. forsmukkeste vildt. lever krondyr len oger et godnaturskove, . – tor n i Multihformer de ne dag Max. 25 hvor vildsvin , at gril ing. bør 5. aug Se mere på www.lillevildmose.dk r. Er vejr n mv. aften, med enDen og en med Vildmosecentret, i Lille turret hyggelig Tirs. iteter for . Forskellige d vi laveStart ennde r ster. erholdn Stymenuen en, stramiddag i Café Soldug, hvor undstår på vildt-ragout. og Kol Guiden vise r halllækker Aktiv til torsdag temme, hva . for live - 21.30 rkirke 15 e ved juli kl. 19.30 Tors. 3.ke. Mariage dagmere Tirsdag til at bes.på banern kr./pr. Se på www.lillevildmose.dk Kloste Klosterkir. Turleder: . kl. 16: 25 Baggårdsfortællinger i Mariager. 6. aug i Mariager Mariager hist selv medterne evt . 7 år. Pris: Ons. s Fraorie ved tur Mariager Kirkes P-plads går vi rundt til fem fortællestop ken til en det aktivite re og min t. 19:30 rkir kl. juli 1. Tirs. lads Kloste med Gui . - temaet er sommer. Efter sidste fortælling er der mulighed r være ndhuse fra P-p deltage Mariager Kirke erluSommerkoncert . 8. aug Start og fortælle kr. på g) kan og torsidag for at købe et glas vin/vand med lidt snacks. Pris: 50 kr. Arr.: mere Se . – fre børn i Frux. 5 pr.- gan :25 på orgel. dt kr. 50,ng, 1 Fairs, Pris med 17-18 erv runPris: isniEngland 5. aug kl. Henry 9 orps. Mariagerfortællerne. Tirs. maling for6-18 år (Ma onsdag www.mariagerkirke.dk Guidek inkl. undng på tlf. 208 og Kunstog unge fra r tirsdag er. 100,eldi er Hurup. Tilm tim n Hve 10:00 kl. juli 1 4. e. Fre. : Bør e kunst. 7, Øst – 7. aug. kl. 19:00 - 21:00 juli 1.ej Tirs. drikkels 11. Pris ndv Grisefest og kræmmermarked i Helberskov. at mal ag kl. 10- ing og lidt Fruerlu Aktivitet for voksne i Multihallen Øster Hurup I Sandgraven er der denne dag mange aktiviteter og kræmmerog fred rred, mal ndhuset, Alle tirsdage, onsdage og torsdage. Der er hold mellem kl. 19-20 Fruerlu marked. Grisefest kl. 18:00. Se mere på www.helberskov.eu malerlæ Sted: og kl. 20-21. Prøv cirkeltræning til kr. 35,- pr. person - betales ved 8496. trykfejl. Prøv badminton, kr. 75 kr. pr. bane pr. time. Mulighed indgangen. og Fre. 4. juli kl. 18:30 - 20:30 ringer for at leje ketcher til kr. 20,- og bolde til kr. 15,- pr. stk. Se mere på for ænd Cirkus Dannebrog i Øster Hurup. ehold www.oesterhurup-multihus.dk I r forb For 13. år i træk kommer Cirkus Dannebrog til Fruerlundparken. Vi tage år er temaet dynamic youth - en moderne forestilling med klasOns. 2. juli kl. 10:30 - 15:00 siske elementer. Det bliver et anderledes og nyskabende show. På gyngende grund i Lille Vildmose. Kl. 10.30-12.30 er der guidet tur i egne biler i Lille Vildmosen. I Fre. 4. juli kl. 18:30 - 20:30 specielle dens og højmosen om Portlandmosen fortæller guiden Aftensejlads med Svanen hver fredag dyre- og planteliv. Kl. 13 og 14 kørsel med Tørvetoget. Se mere på Sejl med på aftensejlads hele sommeren (15. aug. undtaget). www.lillevildmose.dk På fredage fra 20. juni – 11. juli kan en let aftenbuffet nydes i selskab af live musik. På fredage fra 18. juli – 29. aug. kan en grillOns. 2. juli kl. 16:00 - 18:00 buffet nydes. Alle fredagssejladser koster kr. 199,- inkl. sejlads Guidet tur i Mariager Kirke og kloster. og buffet. Book billet nu på tlf. 9852 4677. Vi mødes på P-pladsen ved kirken. Hør om kirken og klosteret Se mere på www.svanen.dk historie. Turleder:Mariager Guidekorps. Pris: 25 kr.

- i Ferielandet Mariager Fjord & Øster Hurup

... ord DetanSdeker t Mariager Fj i Feriel up & Øster Hur

mplar af et trykt ekse Hent GRATIS ristbureau tu le ka lo t de DET SKER på gerfjord.dk ia ar på visitm eller find den over ver et overblik DET SKER... gi le området. he i ts r og even arrangemente Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

5. juni 2015

på Mariager Saltcenter Kom og smag, bliv inspireret og gør en god handel!

www.mariagerboernefest.dk 18

www.saltcenter.com


Fra Chaos til GAS Indførelsen af gasenergi i Danmark betød en teknologisk revolution, som ændrede vores liv og samfund for altid. GASmuseet er et levende energi-museum, hvor du kan opleve, hvordan gas har påvirket vores liv før og nu - og få indblik i, hvor vores energi skal komme fra i fremtiden. I GASmuseets spændende udstillinger kan du mærke historien med alle sanser - og du kan fx. også låne en iPad og gå på opdagelse i GASmuseets arkiver.

facebook.com/gasmuseet

From Chaos to GAS The introduction of the gas-energy in Denmark, marked a technological revolution, that dramatically changed both our lives and our society. The GAS Museum is a modern museum of energy, offering the opportunity to experience how gas has influenced the way we live, in both past and present - and learn more about how energy demands will be met in the future. The various exiting exhibitions at The GAS Museum, allows you to grasp history in a whole new way.

flickr.com

vimeo.com/gasmuseet

Gasværksvej 2 · 9500 Hobro · Tel. +45 5374 5120 · www.gasmuseet.dk 19


Mariager-HanDeSt

VeteranJernBane Vintage railway / MuseuMseisenbahn HUSK Den Store Togdag 9/8 Bamsedag 6/9

Veterantogene kører i 2015: Timetable / Fahrplan

Søndage, Sonntags, Sundays:

Lørdage, Samstags, Saturdays:

31/5 - 21/6 + 28/6 - 6/9 + 11/10

4/7 - 29/8

Tirsdage, Dienstags, Thuesdays: 30/6 - 28/7 + 13/10 + 15/10

Tog nr. P18

Torsdage, Donnerstags, Thursdays: 2/7 - 30/7 + 16/10

Mariager

Tog nr. P10 P16 Mariager

afg.

11.00

14.10

True

afg.

11.26

14.36

Handest

ank.

11.50

15.00

Tog nr. P11 P17

Museet er indrettet i en 300 år gammel købmandsgård midt i byen. Udstillingerne tæller blandt andet en barbersalon, rokokostuer, malerværksted, madam-blå køkken og en købmandsbutik fra 1920’erne, der fungerer som museumsbutik.

Mariager Museum

Handest

afg.

12.10

15.20

True

afg.

12.36

15.46

Mariager

ank.

13.00

16.10

afg.

15.00

True

afg.

15.26

Handest

ank.

15.50

Tog nr. P19 Handest

afg.

16.10

True

afg.

16.36

Mariager

ank.

17.00

Motortog, Triebwagen, Diesel unit Damptog, Dampfzug, Steam train

Påstigning ved Lunddalen, Fjelsted, Brødløs, Vester Tørslev og Glenstrup kan ske ved at aktivere passagersignalet ved trinbrættet. Afstigning ved et trinbræt aftales med togpersonalet inden afgang fra påstigningsstedet.

Priser

Voksne

Børn

Erwachsene / Adults

Kinder / Children

Mariager-Handest (T/R)

Kr. 120,-

Kr. 60,-

Mariager-True (T/R)

Kr. 70,-

Kr. 35,-

Preise / Prices

Cykler og barnevogne befordres gratis i togets rejsegodsrum i det omfang, pladsen tillader det. Grupper på minimum 20 pers. kan opnå 20% rabat. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkegade 4A, 9550 Mariager

Åbent:

15. maj - 15. september tirsdag - søndag 12 - 16 NORDJYLLANDS HISTORISKE

MUSEUM 20

Ny Havnevej 3 • DK-9550 Mariager •  +45 9854 1864

www.mhvj.dk


KlosterKælderen Mariager Fjord

Antik & Porcelæn

The Triangle Route: Vintage Railway, Tourboat and Bus Das Dreieck Route: Museumseisenbahn, Ausflugsboot & Bus

Hobro

Mariager

∙ Lopper ∙ Antik SHOP O NLINE www.klo ∙ Galleri sterkae lderen.d k ∙ Bøger ∙ Vin ∙ Hvælvet 1500-tals kælder

Handest Trekantruten er en mulighed for at kombinere en tur med ”hjuldamperen” Svanen med en togtur med Mariager - Handest Veteranjernbane og en lokal bus Handest - Hobro eller omvendt. På ruten kan et af de smukkeste stykker Danmark opleves. Turen udgår fra både Mariager og Hobro Havn. Tag med Trekantruten søndage fra 28. juni - 30. august og tirsdage og torsdage fra 30. juni - 30. juli.

Find fartplanen for TrekantRuten på www.svanen.dk eller www.mhvj.dk Booking: Tel. +45 9852 4677

Jennum

Li d

Bestil også foredrag, kaffe- eller vinsmagnings-arrangement (min. 8-16 pers.) porcelain@mail.dk / Tlf. 44 91 44 55. Åbent dagligt når flaget er ude eller efter aftale. Fuglsangsgade 4, 9550 Mariager - www.jamerantik.dk

rd...

ombo n e m m o Velk

- på Svanen I 2015 sejler Svanen på Mariager Fjord fra maj til september. Svanen lægger til i Hobro, Bramslev Bakker, Mariager og Hadsund. Aften-sejladser! Nu har du mulighed for at opleve en aftenssejlads på Mariager Fjord. Der er aftensejladser med buffet eller grill-buffet, fredage og onsdage i juni, juli og august.

Lej Svanen e fest, til din næst ement, ng ra firma-ar o.lign. foreningstur Ring og få et ! godt tilbud

Special-sejladser: Randers Uge Sejlads Fugletur m. guide Lysregatta i Mariager

10.-15. august 13. september 5. september

Få en fartplan på fjordens havne og turistbureauerne eller find den på hjemmesiden.

Tel. +45 9852 4677 • www.svanen.dk 21


E RD EN SK OR TE T

Æseltræf 11/7

familiedag med æsler

– en jordomrejse – du aldrig glemmer… Åben/Geöffnet/Open:

17/4 26/4 -–27/9 30/9 10.00 10.00 -17.00 - 17.00 29/6 9/8 10.00 1/7 – -11/8 10.00 -18.00 - 18.00

– an unforgettable journey around the World… – eine Weltreise, die Sie nicht vergessen werden…

Verdenskortet v/Klejtrup Sø Oplev hele verden i miniudgave med søer, floder, bjerge og flag.Verdenskortet på 5.000 m2 er bygget af danskamerikaneren Søren Poulsen i årene 1944-69 og ligger ved bredden af søen med dejlige grønne arealer. Her er legeplads, gamle lege og opgaver for hele familien. Sejlads for børn i Stillehavet, ride- og køreture med pony og vogn i højsæsonen samt minigolf. Butik, cafeteria og spiseplads med udsigt til hele verden. Glaspavillonen modtager selskaber. Tilbud om guidning for grupper.

»Grill selv« i parken Vi sørger for maden – og der er dømt grill-hygge… Bestilles 2 timer før brug. Grill til fri afbenyttelse.

Die Weltkarte

med

Skattejagt i parken

app

· Åbent 1. maj - 30. World Mapseptember

Besuchen Sie die ganze Welt in Miniausgabe, eine Weltreise, die man nicht vergisst. Die Weltkarte streckt sich über 5.000 m2 und wurde 1944-69 vom dänischamerikanischen Søren Poulsen angelegt.

Horchposten Hören Sie die Geschichte von der Welt Søren Poulsens.

Discover the whole world in miniature, with lakes, rivers, mountains and flags! The 5.000 m2 World Map was created by the Danish-American citizen, Søren Poulsen between 1944 and 1969 and lies on the banks of the lake in Klejtrup.

Listening post

Tresure Hunt Schatzsuche Scan og følg os på

Besuchen Sie auch unseren Laden und die Cafeteria, Tische und Bänke mit Aussicht auf »die ganze Welt« zur freien Verfügung.

There is a playground, activities and puzzles for all the family. You can go sailing in the Pacific, try pony riding or a horsedrawn carriage in the summer season, mini golf and much more. There is shop, cafeteria and eating area with a view of the hole world.

Søren Poulsens Vej 5 • Klejtrup • 9500 Hobro • Tlf. +45 98 54 61 32 • info@verdenskortet.dk • www.verdenskortet.dk

22

UNIK GRAFIK 98 51 05 65

Hear thestory of Søren Poulsens world. · Åbent 1. maj 30. september

Park mit Spielplatz und andere Aktivitäten für die ganze Familie. Kinder können im »Stillen Ozean« segeln, auf einem Pony reiten oder Minigolf spielen.


Mariagerfjord Kajak

Memstrupvej 1 9550 Mariager Tlf. +45 86 48 48 24

• Udlejning og salg af kanoer, kajakker, og mountainbikes

• Arrangerede og guidede ture, firma events mm. • Kajak instruktion/kursus – inkluderer selv- og makker-redning

NYT: Kano/kajaktur på Skals Å, evt. med overnatning på Kanogården.

Åbent hele året: Ons-torsdag: 13-17 Lørdag: 12-16

Danmarks eneste museum og forretning med dukkehuse og miniaturer, hvor alt er i målestoksforholdet 1:12. Få en usædvanlig oplevelse.

The only museum and shop in Denmark with dollhouses and miniatures (scale 1:12). - Enjoy an unusual experience. Entré: Voksne: 40,Børn: 20,-

www.miniseum.dk

ÅBE

N AFT EFTER ALE

Besøg os på:

www.mariagerfjordkajak.dk Mobil: +45 3042 3763 • kontakt@mariagerfjordkajak.dk

Ta’ på cykeltur på Mariager Fjord – fx. med start fra Mariager Havn. En Super oplevelse for alle!

Carsten Nørgaard • Blåkildevej 26A • DK-9500 Hobro

Mobil: 60 14 50 25 · www.fjordcykling.dk

n g o v e t s e h i r e g Oplev Maria

Sommeren igennem kan du tage med hestevogn rundt i Mariagers gader. Kusken fortæller gerne om Mariagers historie, kirke og oprindelse.

Hestevognen kører, når skiltet er sat op på Torvet, hvor turen også starter. Horse-carriage tours in Mariager Go around the town by horse carriage. The tour begins at ”Torvet”. Look for the poster. More information on the Turist Information.

Mere info på Mariager Tuirstbureau, tlf. +45 7027 1377

Pferdwagen tours im Mariager Fahren Sie mit Pferdewagen in der Stadt, ween das Schild an ”Torvet” steht. Weitere Informationen bei der Turismus Büro.

23


sa Se ltc me en re te p r.c å om

FÅ SALT PÅ HJERNEN I Mariager Saltcenter www.saltcenter.com

Mariager Saltcenter Ny Havnevej 6 9550 Mariager Tlf. 9854 1816

Spil GOLF med udsigt til

Danmarks Smukkeste Fjord

Oplev en af Danmarks nye golfbaner, som er anlagt i de smukkeste omgivelser ved Mariager Fjord, som også er kendt som Danmarks Smukkeste Fjord. Det er en smuk, kuperet bane med mange spændende og tekniske udfordringer til golfspillere på alle niveauer. Her finder du en 18 hullers golfbane, en 9 hullers Pay & Play bane, trænings faciliteter med driving range samt et klubhus med tilhørende restaurant

Mariagervej 101 ∙ 9560 Hadsund ∙ Tlf. 72 19 00 49 ∙ www.mariagerfjordgolfklub.dk 24


Velkommen til Feriecenter Øster Hurup

end Er du hurtigere jebanen, mor i vandruts far i minigolf? og kan du slå n slush ice

- så giver vi e

Et aktivt feriecenter for hele familien i feriebyen Øster Hurup Tag hele familien med en tur i Feriecenter Øster Hurup, og få en sjov dag fyldt med aktiviteter og vandpjask for både store og små. Hos os finder i bl.a.: - Subtropisk vandland med stor vandrutsjebane - Sauna - Spa med skøn havudsigt

- Minigolf - Tennisbaner og Volleyball - Dyrehave med geder

Se mere på www.vandlandsferie.dk

Feriecenter Øster Hurup - Havblik 4 - 9560 Hadsund - Tlf.: 40447913 - vandland@mail.dk

25


HIMMERLANDS SMUKKESTE MINIGOLFBANE FINDES PÅ ROLD STORKRO Vores Advanced Mini-Golfbane er åben hver dag fra kl. 10.00 til solnedgang. 18 spændende huller midt i den skønne natur ved Rold Skov og Rebild Bakker. Spil de 18 huller for kun kr. 50,- pr. person eller køb et årskort til kr. 300,Vi tilbyder frokost – kaffe – drinks eller middag serveret på den skønne terrasse eller i ”Panorama-restauranten” med den flotte udsigt. Vi har åbent hver dag fra kl. 07.00 til 23.00. Vi glæder os til at byde velkommen!

Vælderskoven 13, 9520 Skørping · Tlf. 98 37 51 00 · www.rold.dk

Klovbakken B&B v/ Birgit Petersen

Hadsundvej 7 9550 Mariager Tlf. 5186 1641 / 2348 7637 hadsundvej7@gmail.com

En nyistandsat lejlighed på 130 m2 i skøn gammel staldbygning. Der er plads til 5 voksne. Huset har et stort badeværelse, soveværelse, thekøkken og et alrum med brændeovn. På 1. sal er der en stor stue med en pragtfuld udsigt over fjorden. Her er der en dobbeltseng og mulighed for ekstra opredning. Lejligheden opvarmes med elektrisk varmepumpe. Til lejligheden er der en stor have, som går ned til fjorden, hvor der er mulighed for at fiske og sejle kajak. Haven har grillplads.

Lille Vildmose Centret 2015

28. marts til 18. oktober Hver dag kl. 10-16 Juni, juli og august kl. 10-17

· BIOGRAF · Udsigtstårn · · Naturværksted med dyr · · GRILL- OG PICNICAREALER · · Stor naturlegeplads · Bålhytte · Se alle centrets aktiviteter WWW.LILLEVILDMOSE.DK Tørvetoget: ferie og weekender Afgang kl. 13.00 & kl. 14.00 Fodring af vildsvin ved centret Hver dag kl. 11.15 & 14.15

Birkesøvej 16 26

9280 Storvorde

Tlf. 99 31 75 50

www.lillevildmose.dk


Birgitta Huset Birgitta Huset er et primitivt overnatningssted, forbeholdt ”pilgrims-vandrere”. Huset ligger ved Mariager Kirke og Kloster. Nøgle fås på Mariager Turistbureau, der også udsteder Pilgrims-pas og sælger bøger og souvenirs med relation til klostret.

Als Havbakker & Als Camping Back-to-nature camping ved Himmerlands O/ stkyst www.birgittaforeningen.dk

Tlf. +45 51 35 83 16 · alsborgerforening@live.dk · www.alscamping.net

Bed & Breakfast

Bo i hjertet af Mariager... Store lyse ferielejligheder med eget køkken og bad. Plads til 2 - 6 personer. Sengelinned, håndklæder og morgenmad er inkluderet i prisen. Lejes også ud som dobbeltværelser.

*******************

Lækre dyner og gode senge er en selvfølge - resten er guf. Og så føler man sig øjeblikkeligt hjemme

*******************

Pris pr. nat for 2 pers. kr. 590,-

Jomfrubakken er en hyggelig Bed & Breakfast tæt på den smukke Mariager Fjord. Stedet har en fascinerende historie og er perfekt til både aktive oplevelser ved fjorden eller en romantisk miniferie m.m. Jomfrubakken is a cosy Bed & Breakfast close to the beautiful Mariager Fjord. The place has a facinating history and is perfect for both an active holiday and romantic get-aways.

Hadsundvej 38 • 9550 Mariager Tlf. 2329 0903 • hadsund4@mail.dk

G

. jes er. dlelighed u r u kle Cy fiskem e od

Højvang Ferie

www.hojvangferie.dk

Ferie ved Mariager Fjord

Ferielejligheder/værelser fra 2 - 15 pers. i naturskønne omgivelser med adgang til have, legeredskaber og cykelsti.

Højvang Ferie v/ Ingrid & Kristen Gade Hobrovej 62-64, 9560 Hadsund Tlf. +45 9857 4992

27


Mariager Camping har en enestående beliggenhed helt ned til Mariager Fjord og kun få minutters gang fra byen. Udforsk livet på fjorden i kajak eller tag en cykeltur langs fjorden, i byen og i skoven, og nyd den smukke, fredfyldte solnedgang over Mariager Fjord. GB: Mariager Camping Mariager Camping has a unique location right on the banks of Mariager Fjord and only a few minutes’ walk from the old town. ud: Særlige tilb fra Kr. 548,Mandag-fredag: 27) ge (uge Bedsteforældre-u Kr. 998,Mandag-fredag:

MariaGer CaMpinG

Ny Havnevej 5 A DK-9550 Mariager Tlf. +45 9854 1342 info@mariagercamping.dk Find os på Facebook

facebook.com/mariagercamping

www.mariagercamping.dk

Velkommen til Hotel · Restaurant · Café A la carte

Café Postkassen

Pirrende for smagsløgene

Let, lækkert og dansk

Køkkenet er åbent med et godt, alsidigt menukort for både frokost og middag hver dag fra 11.00 - 22.00

Morgenmad - Snacks Salater - Pasta Sandwich Burgere Postgårdens specialiteter Dagens ret Kager & Desserter Kaffespecialiter - Special øl

God kreativ mad, lavet på sæsonens gode friske råvarer. Flot & stort vinudvalg med udsøgte vine fra hele verden

Værelser Godt for krop og sjæl Alle 14 værelser har som standard eget bad, toilet, tv og safetybokse. Der er gratis internet-opkobling Hotelophold - Søndagsophold Gourmetophold - Miniferie Ophold Steak & Humle Golf & Gourmet

Stedet, hvor man bor og spiser godt! Torvet 6 · 9550 Mariager · Tlf. +45 98 54 10 12

www.hotelpostgaardenmariager.dk · mail@hotelpostgaardenmariager.dk 28


Á Porta - Vinstue og frokostrestaurant i centrum af Mariager

Havnens Grill & Pølsebod Café - Grillbar - Ishus

Fjordgade 9, 9550 Mariager · Tlf. 9854 1335 · www.hgp-mariager.dk

En hyggelig vinstue og frokostrestaurant med gårdhave, som ligger midt i Mariager med dens brostensbelagte gader - et stenkast fra Torvet.

Tlf. 98 54 12 45

Åbent alle ugens dage Man-torsdag Fredag Lørdag Søndag

15/6-15/8 16/8-14/6

11-21 11-22 11-22 14-21

15-21 11-22 15-22 15-21

AFHENTNING - UDBRINGNING

Tlf. 9854 2811

Restaurant Landgangen

UD

SI

GT

TI

LF

JO

RD

EN

Få meter fra Torvet, Teglgade 3, Mariager

Torvet 1, 9550 Mariager

Restaurant Landgangen, liggende direkte ned til Mariager Fjord og lystbådehavn, og er i gå afstand fra byens centrum, Mariager Saltcenter, Svanen og Mariager Camping. Restauranten har gode tilkørelses- og parkeringsforhold samt mulighed for overnatning i hyggelige værelser. Læs mere på www.restaurantlandgangen.dk

Restaurant Landgangen | Oxendalen 1 | DK-9550 Mariager | Tlf. +45 9854 1122 | E-mail: landgangen@landgangen.dk 29


Vi har et stort udvalg i dagligvarer og tilbyder lækre sandwiches og frokostretter. We have a wide selection of staple goods and offer delicious sandwiches and light lunches.

Åbningstider Alle dage Kl. 08:00-20:00

Husk Lotto og Tips

Fruensgaard Plads 1 - 9550 Mariager - www.superbrugsen.dk

UDSIGT TIL GOD MAD – lækre, lette og lune retter...

s Røget lak en eg s re o fra v rygeovn

aktuelle - se vores på o menuk rt bøssen.dk www.salt

øssen Café Saltb ud es Stjern k

alg Stort udv g o i øl nd special va

DAG:

G-LØR

FREDA

et Grillbuaff – fr

rillen Weber-g 8.00 kl. ca. 1

Café

Saltbøssen Grill & Røgeri

30

Café Saltbøssen Ny Havnevej 6 9550 Mariager Tlf: 96 33 51 05 www.saltbøssen.dk

Se vores er på åbningstid en.dk ss ø b lt a www.s På gensyn hos HENRIK & TINA


Mariager Boghandel & Legetøj - vi har alt til ferien!

Den smukke udflugtsvej - den nemme genvej ... Ved Mellerup-Voer krydser Ragna, Danmarks mindste bilfærge, fjorden. Færgeruten kan desuden bryste sig af at være Danmarks ældste Kgl. privilegerede rute. Ude ved fjordmundingen mellem Udbyhøj Nord-Syd sejler Udbyhøj Kabelfærge, Danmarks eneste kabeltrukne bilfærge, som blev indsat i sommeren 2006. Færgerne har den friske havluft og den smukke udsigt udover fjorden til grønne strandenge, bølgende marker og stejle stenalderskrænter til fælles – samt en overfartstid på få minutter. Begge færger sejler i pendulfart i dagtimerne, så mød bare frem! Læs mere om færgefarten, sejltider og priser på: www.randersfjord-faerger.dk Velkommen ombord!

Vi holder åbent alle dage i juli FRUENGAARDS PLADS 2 - 9550 MARIAGER Tlf. 98 54 10 08 - www.bogogleg.dk

Udbyhøj 2078 5132 * Randers Fjords Færgefart * Mellerup-Voer 2124 8178

Find os på Facebook 31


Tøj fra str. 34 til 56 Micha Long Island Simonsen Mørk Choise Pont Neuf Pardon ZEZE Zhenzi CRO: Bukser til alle Bastex Lau Rie OneTwo Infront Tange Triumph Dacoy: strømper Zento: bælter og tasker F. Hansen: Hatte/handsker og tørklæder Tim og Simonsen: Bælter, tasker og smykker Du Milde: KJOLER Jette Charles: KJOLER Moltan: Frakker og støvler Andersen skind

Hver uge kommer der nye varer og vi holder forskellige arrangementer som f.eks. pigeaften med stylist og frisør, modeshow og aftner med fokus på nye tendenser, makeup og sundhed. Det hele og de bedste tilbud kan du høre mere om, hvis du melder dig ind i vores kundeklub. Telefon: 98541034 / 27283816

Østergade 9, 9550 Mariager

Hadsund

- en dejlig shoppingby Mange velassorterede dagligvare og specialbutikker glæder sig til at give jer personlig betjening og service i særklasse Hadsund er en dejlig shopping by for hele familien, med masser af specialbutikker, caféer, restauranter og dagligvarebutikker. Overdækket indkøbscenter, så du uanset vejret kan gå lunt og tørt rundt. Se vores hjemmeside for arrangementer i feriesæsonen.

Hadsund, die angenehme Einkaufsstadt für die ganze Familie, hat jede Menge Fachgeschäfte, Cafés, Restaurants und Lebensmittelläden zu bieten. Bei Wind ug Wetter können Sie warm und trocken durch das überdachte Einkaufscenter bummeln. Beachten Sie auch unsere Website mit den Veranstaltungen in der Urlaubssaison.

Hadsund is an attractive shopping-town for the whole family with plenty of speciality shops, cafés, restaurants an grocer’s shops. Covered shopping centre so that you can stay dry and warm regardless of the weather. Please visit our website for more information about arrangement in the holiday periods.

• Hyggelig gågade - Flot åbent torvemiljø • Masser af gratis parkeringspladser • Overdækket butikscenter www.hadsundhandel.dk 32


Livsstilsbutik med vintageartikler

Fruensgaard Plads 2B - 9550 Mariager - Tlf. 98 58 34 44

Oplev en anderledes smykkebutik Unikke smykker og tasker

e: ing esr sign s l i vie t de alg , ege v d e rt u ed sto ndlav hå

Kollektion prøver i g sog sølvsm uldykker smykkedesigner Åbningstider: Ons. + tors. kl. 11.00-17.30 Fre. kl. 11.00-18.00, Lør. kl. 10.00-13.00

÷50%

Torvet 7 • 9550 Mariager Tlf. 24 42 41 75 www.helgawinther.dk 33


Skørping Hjedsbæk

Hedehuse

Frendstrup

Fræer Sejlstrup

SULDRUP Rodsted

Brunholm

Gravlev

Trængstrup

Oplev Trøjborg

Tøttrup

bstrup

Sønder Hedegårde

Rebild

SKØRPING

Torsted Mølleby

p

Knolde

Hellum

Aarestrup

Braulstrup Torsted

derup

Torstedlund

ROLD SKOV

Skov

Kragelund

Haverslev Ladelund

Nørlund

Vesterskov

Akselterp

Nørlund Skov

Møldrup

ARDEN

Rold

Lille Arden

Skårup

Brorstrup Vejrhøj

Torup

Asp

Store Arden Mejlby

Ravnkilde

Astrup

Villestrup

Nysum Brøndbjerg

Blegedy

Kjemtrup

Rostrup

Vrå

Vebbestrup

Grevelund

True

Nørager

Grynderup

Øster Doense

Rørbæk

Oue

Ba

Døstrup Redsø Stenild

Hannerup

Kirketerp

Stinesminde

Bramslev Bakker Camping

MARIAGER

Røkkendal

Hegedal

Mariager Camping

Hørby

HOBRO

Snæbum Hald Tostrup

Hobro Camping Gattenborg

Brøndum

Houtved

Valsgård

Tobberup

Hørby Skoleby

Kielstrup

Kongehøjen

Amerika

Katbjerg

Skjellerup

Fjelsted

Fyrkat Øls

Hejring Nørre Hvornum

Nørre Onsild

Vestermark Gettrup

Trinderup

Gunderup

Broløs Svenstrup

Hvornum

Vester Tørslev Sparrehuse

Dyssehuse

Klejtrup

34

True

Holmgård

Glenstrup

Sp


VILDMOSE

Smidie Svanfolk Mølholm

Store Lyngby Brøndum

DYREHAVE Tvorup

Tofte Skov

Bælum

Kattegat Strand Camping

Lille Brøndum Siem

Flougårde

TERNDRUP

Vandland- & Feriecenter ØSTER HURUP

Solbjerg

Øster Hurup Camping Rønholt

Veddum

Fruerlund

Møgelholt

Korup

Tisted

Vandkær

Als Havbakker Camping Skelund

ALS

Glerup

Buddum Glargårde

Vejhuse

Als Camping Buddum Enge

Visborg

Halvrebene

Helberskov Vester Lovnkær

Søndergårde

Odde

Hadsund Camping

Røde Huse

HADSUND Vive

Hadsund Syd

Østergårde

arsbøl Haderup Ajstrup Overgård Falslev Fladbjerg

Slesvig

Norup

ASSENS

Houskov Nebstrup

Hou

Edderup

Alstrup

parrehuse

Udbyneder

Klattrup

Havndal Kastbjerg

Bjerre

Madsdige Udbyover Binderup Dalbyneder

Skrødstrup

Enslev Hem Kærbybro

Sødring Symbolforklaring

Rise

Demstrup Vase Attraktion

Dalbyover

Østerhede Stangerum Vinstrup Sønderhuse

Østendal Kærby

Sødringholm

Øster Kondrup

Sem

Udbyhøj Vasehuse Badested med Blå Flag Badested

Råby

Camping

Knejsted

Vindbylund Blenstrup

Hvilhuse

Golfbane Vandrehjem

Dyrby

Gjerlev

Øster

Tørring

35


Det Sker i Mariagerfjord I Ferielandet Mariager Fjord finder du altid events og begivenheder for hele familien. På TuristKalender.dk og i den printede aktivitetskalender ”Det Sker” har du altid det samlede overblik over alle events og begivenheder i hele Ferielandet Mariager Fjord. Find all events in Mariagerfjord at www.turistkalender.dk

www.turistkale

nder.dk

Det Sker... i Ferielandet Mariager Fjord & Øster Hurup

2. mar . kl. 21:0

0

1. - 25

.

Marts Anne Dor 2013 Se mer te & Maria fra e på ww w.hadsu Tøsedrengen e gæs ndkultu Ghita rcenter.d ter Hadsun Nør d Kult k H.C. And by besøge urcenter r Als Kirk H.C. And ersen - hun . e. Hun har vil ersen. Se mer netop udgivet læse nogle e på ww af 0 Mud 4. mar w.osterhen CD, hvor hendes favo der Man . kl. 14:0 urupkirk hun for førs rit eventyr dag på 0 - 16:0 Mar e.dk af te gan 0 ”De iager Salt g har indl Eventyr center. æst lige Se mer en velo e på ww plagt fortRubiner - og Se mere 5. mar w.saltce Kronprin . kl. 19:3 på www.ælling om det nter.com sess 0 rubinsæ en”. Fore mar iage drag med t, som rfjordbib ”HOVED Nina Hald liotekern kronprin sesse dansk fa LØSE SOMMER 5. mar e.dk Mary bær på Hobro . kl. 19:3 milie i e ” 0 er i diss Bibliotek. t hus på – på Hobro The Foredrag e år. landet. P ater Ebbe San et, er ris: 145/ . Erling Jeps d ”Mit fodb en Hadsun 6. mar 125/60 . kl. 19:3 d Kult kr. Se m giver os et trov urcenteroldliv”. Fore 0 ere på w ærd drag . Se mer ww.teat igt billede ”Firs e på ww med Ebbe San af en erkreds Fyri w.hadsu d om livet om den g – Forelske enmaria almindelig 7. mar ndkultu . kl. 16:0 ”forbud t” gerfjord. rcenter.dsom fodbolds 0 - 16:4 te” kærli – teaterstykke dk piller på k 0 Tea ghed i d t godt og tergrupp en 3. og opføres i Sem ond en 4. a Fors stør t Bati i lder og o aml relser, d da: Spa m at vær ingshus & er trods ghe Se mere 8. mar. k Sogneg e over fi på www. alt finde tti på Hobro l. 15:00 ård. rs og fu Bibliote - 15:40 mariage r sammen ld af livs Det handler k. En sød . Ald rfjordbib Teaterg om kraft. og hjer liotekernersgruppe: 3 ruppen B tevarm størrels - 8 år. e.dk historie er, der tr atida: Spagh Se mere 8. mar. k om ufor etti på H ods enelige på www. alt finde l. 20:00 adsund B mariage r sammen ibliotek. . Ald rfjordbib ”Beatles En sød o liotekernersgruppe: 3 en Beatl forever” - m - 8 år. g hjertevarm e.dk ed P historie er Vium Billetter es-aften me 8. mar. k om ufo og B d m købes l. 20:00 renelige på Arde asser af hist eatrio på Ard n Bibliote orie en B ”Young B k. Se merr om gruppe ibliotek. Vi m n og en fl arkerer B Dixielan oys Meet Old e på ww ot buke eatles 5 w.kultur Se mere d jazz over S Boys Jazzban 9. mar t dejlige 0 års jub husetia . kl. 11:0 d” på Ca på www. wing til Ger Lennon rden.dk 0 fe K i Ho /McCart ilæum med jazzhob ry Mullig ney san ro.dk an. En af bro. Jazz Udstillin ge. ten med Hobro byde Se mer g med LAG Pete 9. mar. k højt hu r på mu e påw l. 18:00 mør r sik d Max ww.kun og masse er s stetage -Jakobsen og r af swin pænder fra Cittaslo rne.dk Tanja g. w Åbnin Kjærgaa byder gsfest i M rd Jens på en på ariagerfj Se mer et væld af 11. mar Kunstet ove ord e på ww . kl. 12:0 agerne w.cittas rraskelser, skønFrikirke i an 0 – 20:0 i Hobro. ledn low-mar 0 Mud musik 11. mar iager.dk der Man og fest ing af den M . kl. 14:0 aria lig stem dag på 0 - 16:0 Mariage ning for gers officiell 0 Litte e udnæv r Saltcent alle. ratu nelse. A er. Se Se mere rcafe om Kare 11. mar. k mere på ftenen på www. n Blix l. 19:00 www.sa mariage en og hen ltcenter des forf rfjordbib .com ”Sejle op atte liotekern rvirksom besejlin ad Åen” – fo 11. mar. k e.dk hed på redr gsforhol l. 19:30 Hobro d i Him ag på Hobro Bibl iotek. merland Bibl Foredrag . Se mer iotek. Løst o e på ww g fast o Billetter ved ernærin 11. mar m d w.n . kl. 19:3 gse købes en sene ordmus.d kspe på ww 0 jernalde k w.himm rt Christian B r og viki Koncert itz p erlands ngetide billetten å Søndre Sko Der spill med Michala ns .dk le, Skole Petri og til i dag es et varieret gade 10 Lars Han . , 9500 H nibal Se mer Billetter kan program med obro. e på ww kun musik i Hobro Kirk e. fra w.hobro købes ved indgang barokken kirke.dk op en. 3. mar . kl. 16:0

0

Finden sie events für Jedermann in Mariagerfjord auf www.turistkalender.dk

Android App Hvis du har en smartphone med Android styresystem, kan du gratis hente vores turist-app, hvor du får et samlet overblik over begivenheder, attraktioner, overnatningsmuligheder og meget mere... Du skal blot scanne den mobile stregkode til højre og installere applikationen på din telefon.

2. mar . kl. 12:0

0 – 20:0

Scan and download our free Android App on Google Play

Scan und download unsere freien Android App auf Google Play

Få endnu flere informationer om hvad du/I kan opleve:

Mariager Turistbureau

Torvet 1, 9550 Mariager - Tlf.: 7027 1377 - visit@mariagerfjord.dk

eller find flere oplevelser på www.visitmariagerfjord.dk

Mariager, Dania og Assens Guide  

Oplevelser ved Rosernes By