Page 1

Photographer: Georg Sichelschmidt

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD

NATURALLY EXCITING


Velkommen til Welcome to Lyngenfjordregionen/Ivgu the Lyngenfjord region/Ivgu Med denne brosjyren holder du et verktøy i hånden, som skal gjøre det enkelt for deg å finne perler i vår region. Opplev en vandring langs kysten med utsikt mot det åpne havet, bestig en av de mange majestetiske toppene i Lyngsalpan/ Ittugáissát, ta en tur til en av de utallige breene, opplev vår historie fra gruvedriften og fra krigen, besøk Finlands høyeste topp eller Treriksrøysa og oppdag vår rikholdige fauna, deriblant orkideene i Lullefjellet/Lullevárri. Det finnes utrolig mange forskjellige turer og interessante områder her. Vi har plukket ut noen av de flotte turene som finnes av ulike vanskelighetsgrad og med forskjellige tematikk.

You are not only holding a brochure, but a useful tool. It will make it easy for you to discover the gems of our region. Experience a hike along the coast overlooking the open sea, climb one of the many majestic peaks in the Lyngen Alps/ Ittugáissát, walk to one of the countless glaciers, experience our mining and war history, visit Finland’s highest peak or the three-country cairn where Norway, Sweden and Finland meet and discover our rich fauna, including the rare orchids at the mountain Lullefjellet/Lullevárri. There are an incredible number of different walks, hikes and interesting sites to choose between. We have selected some of the finest walks of various levels of difficulty and covering different themes.

Her er noe for alle! There’s something for everyone! Vi ønsker deg velkommen til vår region og satser på at du kan nyte hvert minutt fra din ferie hos oss. Vi satser på nett og prøver å minske forbruket av ressurser – derfor finner du mer informasjon på vår hjemmeside og på våre turistkontorer www.visit-lyngenfjord.com Vi sees – hilsen fra hele reiselivet rundt Lyngenfjorden.

We wish you welcome to our region and hope you enjoy every minute of your holiday here. Given our strong environmental focus, we are trying to minimize the consumption of resources by printing stacks of big brochures. Start surfing the net and you will be even more inspired. Please visit our website and tourist information offices www.visit-lyngenfjord.com We look forward to meeting you. Greetings from everyone involved in the tourism industry around the Lyngenfjord!

PEFC/02-31-120

2


NATURVERNOMRÅDER Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper av nasjonal og regional verdi. I området rundt Lyngenfjorden er det flere landskapsvernområder og naturreservater som er verdt å besøke. Det desidert største verneområdet er Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. Lyngsalpan er kjent for sine kvasse tinder som er omgitt av breer med evig is, ville og trange daler og landskap som styrter fra høyfjell og rett ned i havet. Området er vernet fordi området har stor naturfaglig verdi som glasiologisk og kvartærgeologisk referanseområde. Fjellområdet har ca. 140 isbreer og egner seg derfor godt til å studere hvordan isbreene har vært med på å forme landskapet slik det er i dag. Du kan ferdes fritt til fots i verneområdet, og er du heldig kan du få øye på noen av områdets varierte rovfugl bestand. Forvaltes av et lokalt styre med kontor på Lyngseidet. Tlf. 77 64 22 18 eller e-post fmtrods@ fylkesmannen.no

CONSERVATION AREAS National parks and other and other protected areas are intended to protect vulnerable and endangered habitats of national and regional value. The area around the Lyngenfjord features several landscape protection areas and nature reserves that are worth visiting. By far the largest of these protected areas is the Lyngsalpan Landscape Protection Area. The majestic Lyngen Alps are renowned for the sharply-pointed peaks surrounded by glaciers of eternal ice, wild and narrow valleys and landscapes that plunge from alpine mountains straight into the sea. This area is protected because it is of great natural science value as glaciological and quaternary geological reference area. The mountain area contains round 140 glaciers, which makes it ideal for studying how glaciers have helped to shape the landscape as it appears today. You can roam freely on foot in the conservation area. If you are lucky, you may catch a glimpse of some of the area’s various birds of prey. Managed by a local board with an office in Lyngseidet. Tel. +47 77 64 22 17 or e-mail fmtrods@ fylkesmannen.no

Maps: kartverket.no & Lantmäteriverkets Terrängdatabas 03/2015 Thanks to: Maria Figenschau (Storfjord Kommune), Oddrun Skjemstad (Lyngsalpan Landskapsvernområde), Ragnhild Angelsen (GIS consultant), Ingar Lyngmo, Mona Solbakk (Senter for Nordlige Folk) English translation: Gavin Tanguay Finnish translation: Tapio Lepikkö German translation: Ondrej Kotas

Texts from: Storfjord Kommune, Kåfjord Kommune & Lyngen Kommune Print, Layout and Design: Erweko Finland

3


4

Innhold

Contents

Velkommen til Lyngenfjordregionen/Ivgu ..............2

Welcome to the Lyngenfjord region/Ivgu ...............2

Naturvernområder....................................................3

Nature reserves ........................................................3

Turvett/Fjellvettreglene ...........................................5

The Norwegian Mountain Code/tips & rules ..........5

1.

Spåkenes/Spoahkanjárga ...............................8

1.

Spåkenes/Spoahkanjárga ...............................8

2.

Dalberget - Storhaugen/Boazovárri .............10

2.

Dalberget - Storhaugen/Boazovárri .............10

3.

Nordmannvikdalen/Dážavággi ......................12

3.

Nordmannvikdalen/Dážavággi ......................12

4.

Olderdalen/Dálvvesvággi rundt ....................14

4.

Olderdalen/Dálvvesvággi circuit ..................14

5.

Halti/Ráisduottarháldi ...................................16

5.

Halti/Ráisduottarháldi ...................................16

6.

Moskkugáisi gruvene ....................................18

6.

The Moskkugáisi mines.................................18

7.

Ankerlia – Gorsabrua – Ankerlia ..................20

7.

Ankerlia – Gorsabrua – Ankerlia ..................20

8.

Skardalen/Skárfvággi – Skardalsgammen ..22

8.

Skardalen/Skárfvággi – Skardal gamme .....22

9.

Storhaugen/Stuorračohka over Manndalen ...24

9.

Storhaugen/Stuorračohka via Manndalen ...24

10. Baalsrudhula ................................................26

10. Baalsrud Cave ................................................26

11. Svarteberget/Čáhppesbákti – Hengen .........30

11. Svarteberget/Čáhppesbákti – Hengen .........30

12. Treriksrøysa ...................................................32

12. Treriksrøysa (Three-country cairn) ..............32

13. Lulledalen Skogssti .......................................34

13. Lulledalen forest path...................................34

14. Bollmanns-/Russeveien/Ráigebákti.............36

14. Bollmann road/Ráigebákti ............................36

15. Norddalen/Gáranassuorgi .............................38

15. Norddalen/Gáranassuorgi .............................38

16. Tyskveien, Signaldalen/Čiekŋalvuovdi .........40

16. Tyskveien, Signaldalen/Čiekŋalvuovdi .........40

17. Rundløypa Elvevoll / Stállovággi..................42

17. Elvevoll/Stállovággi loop circuit...................42

18. Steindalsbreen...............................................44

18. Steindal glacier .............................................44

19. Lyngsdalen /Vuošvággi – Dalbotn ................48

19. Lyngsdalen/Vuošvággi – Dalbotn .................48

20. Rørnestinden .................................................50

20. Rørnestinden .................................................50

21. Skihytta – Rørneshytta..................................52

21. Skihytta – Rørneshytta..................................52

22. Barheia ...........................................................54

22. Barheia ...........................................................54

23. Trollvatnet ......................................................58

23. Trollvatnet (The troll lake)............................58

24. Aspvatnet & Blåvatnet ..................................60

24. Lakes Aspvatnet & Blåvatnet .......................60

25. Lyngstuva/Iddu ..............................................62

25. Lyngstuva/Iddu ..............................................62

6 på hjul ..................................................................64

Six nature areas accessible by wheelchair ..........64

Medlemmer i Visit Lyngenfjord .............................66

Members of Visit Lyngenfjord ...............................66


The Norwegian Mountain Code/tips & rules

Fjellvettreglene 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Planlegg turen og meld fra hvor du går. Tilpass turen etter evne og forhold. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

• Parker ikke foran bom og grind, eller på annen måte som hindrer adkomst til eiendommer eller ordinær veitrafikk. • Det er beitedyr i områdene og båndtvang for hunder i perioden 1.april – 20.august. • I Lyngen er det utvidet båndtvang til og med 15. oktober. • Vær varsom med ild, rett deg etter de regler som gjelder for området og årstiden. • Ta med deg søppel hjem. Vis hensyn - Ta vare på naturen Værvarsel: www.yr.no og www.storm.no Nødnummer: 112

1. Plan your trip and inform others about the route you have selected. 2. Adapt the planned routes according to ability and conditions. 3. Pay attention to the weather and the avalanche warnings. 4. Be prepared for bad weather and frost, even on short trips. 5. Bring the necessary equipment so you can help yourself and others. 6. Choose safe routes. Recognize avalanche terrain and unsafe ice. 7. Use a map and a compass. Always know where you are. 8. Don’t be ashamed to turn around. 9. Conserve your energy and seek shelter if necessary. • Don’t park in front of barriers or gates or in other ways prevent other vehicles from entering properties or hinder ordinary traffic. • Animals graze in the area and there is a requirement to keep your dog on a leash from April 1 – August 20. • In Lyngen, the requirement to keep your dog on a leash is extended until October 15. • Be careful with open fire. Follow the rules for the relevant area and season. • Take your rubbish home with you. Show consideration – look after the nature Weather forecasts: www.yr.no and www.storm.no In emergencies, ring 112

Vanskelighetsgrad: Lett Middels Krevende Ekspert

Levels: Easy Medium Demanding Expert

NB: Lengden på turene er tur – retur med mindre noe annet er nevnt.

Parkering Merket Lengde Høyeste punkt Tid

km

Car parking Marking Length Highest point Estimated time

Please note: The length of all the walks presented is return unless otherwise stated. 5


6 W

S

N

E


7


1. SPÅKENES/SPOAHKANJÁRGA By the E6, signposted ”WC” at the top of the hill near Spåkenes

Pekere ved veiskiller

Signs at intersections

Kystfort: 2,8km Fugleutkikk: 4,8 km

Coastal fort: 2.8km, Bird lookout: 4.8 km

50 moh

50 m above sea level

Kystfort: 45 min, Fugletitting 1,5 t

Coastal fort: 45 min, Bird lookout 90 min

8

Copyright Copy Cop CCo opy oop py pyrririg righ igh iig gghht tte text exxtt ttext eext ex xxtt ttex text ext eex xxtt text ttex te eexxt tte text ext xt ttext exxtt ex

Photographer: Tapio Lepikkö

km km

Ved E6, skiltet ”WC” toppen av bakken ved Spåkenes


Fra Spåkenes får du en fantastisk historieopplevelse og naturopplevelse i ett. Med en utrolig utsikt over fjorden, og et kystfort fra 2.verdenskrig, er dette verdt et besøk. I løpet av 2. verdenskrig ble kystfortet på Spåkenes anlagt av tyskerne. Ennå i dag finnes det ruiner etter en rekke bunkere og kanonstillinger her. Fra parkeringsplassen krysser du E6 og går litt tilbake. Følg traktorveien, som etter 700m går over til en sti. Du kan gå rundt kystfortområdet langs en merket sti. Informasjonstavler forteller litt om historien bak kystfortet. Alternativ: Følg stien til utkikkspunkt for fugletitting. Her er det bygd et fuglekikkertårn, med god utsikt over området. Spesielt om våren/høsten vil du her observere flere trekkfugler. Stien dit går over ei myr og kan være delvis våt.

Spåkenes/Spoahkanjárga offers you a wonderful experience of history and nature on the same walk. With a spectacular view of the Lyngenfjord and a coastal fort dating from World War II, this spot is well worth visiting. The fort was built by the Germans during the war. Although it was destroyed when they left, a number of bunkers and gun sites remain. From the car park, cross the E6 and walk back a short distance. Follow the tractor road, which becomes a hiking path after approx. 700 m. A marked path leads round the coastal fort. Information boards with the history of the fort have been erected. Alternative: another path leads to a purpose-built lookout for birdwatchers. The path crosses a marsh which can be wet. Spring/autumn is a good time to watch migratory birds.

9


2. DALBERGET – STORHAUGEN/BOAZOVÁRRI

Dalberget

Storhaugen

km

At the cemetery in Djupvik, turn off the E6 at the “Kirkegård” sign

Skiltet og tydelig sti til Dalberget

Signposted and clear path to Dalberget

4,4 km (Dalberget), 8,8 km (Storhaugen)

4.4 km (Dalberget), 8.8 km (Storhaugen)

Dalberget: 426 moh Storhaugen: 1142 moh

Dalberget: 426 m above sea level Storhaugen: 1142 m.a.s.l.

Dalberget: 2 timer, Storhaugen 6 timer

Dalberget: 2 hours, Storhaugen 6 hours

Photographer: Georg Sichelschmidt

km

Ved kirkegården i Djupvik, sving av fra E6 skiltet «Kirkegård»

10


En flott vandretur gjennom skogen til over skoggrensen. Fra Dalberget har du en flott utsikt over Lyngenfjorden og Lyngsalpene. Fra Djupvik kirkegård, følg skogsveien ca 200 meter. Her vil du komme til et kryss – gå til venstre og straks etterpå til høyre på en liten sti, kan være våt om det har regnet. Etter en stund og noen høydemeter kommer du til Storelva, og deretter går stien videre nordover langs elva til du kommer til noen skilt. Følg veien skiltet «Storhaugen», du er fortsatt i skogen. Stien krysser elva og går jevnt oppover. Etter en stund vil du se en varde på høyre siden av stien. Varden markerer Dalberget, ca 460 moh. Alternativ: Ønsker du å gå helt til toppen av Storhaugen er det ingen tydelig sti. Terrenget er jevnt og ganske enkelt å gå. Mye stein, men greit. OBS på toppen er det veldig bratt på andre siden!

This is a nice walk through the forest to above the tree line. From Dalberget you have a great view of the Lyngenfjord and the Lyngen Alps. Follow the forest road from Djupvik cemetery for about 200 m. When you come to a crossroads, turn left and then immediately afterwards right onto a small path. It can be wet after recent rain. After a while and bit of a climb, you reach the Storelva river. The path then continues northwards along the riverbank until you reach some signs. Follow the sign to Storhaugen. You will still be in the forest. This route crosses the river and goes steadily upwards. After a while you will see a cairn on the right side of the path, which marks Dalberget (approx. 460 m above sea level). Alternative: There is no clear path to the summit of Storhagen (1142 m above sea level). The terrain is even and fairly easy to walk, but there can be a lot of rocks. Be aware that when you reach the summit it is quite steep on the other side.

11


km

km

12

Like ved E6, parkeringsplass rett før broen i Nordmannvik når du kommer fra sør (Vikasvingen)

Near the E6. The car park is right near the bridge in Nordmannvik if you are approaching from the south (Vikasvingen)

Skiltet

Signposted

12,6 km

12.6 km

320 moh (Gaukneset)

320 m above sea level (Gaukenes)

4 timer

4 hours

Photographer: Copyright Copy Cop CCo opy oop ppyyrirrig righ igh iig gghht tte text ext xt ttext ext eex xxtt te ttext ext eex xxttIngar text ttex te exxt tte text ext xLyngmo t ttext eext ex xxtt

3. NORDMANNVIKDALEN/ DÁŽAVÁGGI


Denne turen tar deg høyt inn i dalen omgitt av steile fjell og med en flott utsikt til Lyngsalpan. Turen går i åpent og lett terreng. I begynnelsen langs traktorvei som etter hvert går over i sti. Turen går opp på sørsiden av elva og ned på nordsiden av elva, men den kan også gåes motsatt. Den er merket med pekere ved veiskiller. Ved Gaukenes er det bro over elva. Der finnes en hytte og toalett. Underveis får du god utsikt over Lyngenfjorden og dalen. Du kan observere spesielle geologiske formasjoner og severdigheter som morener fra forskjellige istider, steinbreer og forkastninger samt rester etter samiske boplasser og offersteder. Det er mulig å se reinsdyr og elg. Kirkesteinen, som ligger på Gállomielli etter 3,7 km ble brukt i samisk mytologi, og hadde tydeligvis stor betydning for samene i området. Her er det bro over elva og det er mulig å gå ned igjen på ander siden (7,4 km) totalt. Løypa er lett til moderat og kan på enkelte parti være våt.

This hike takes you high into the valley, surrounded by steep mountains and a great view of the Lyngen Alps. This route is through open and easy terrain, initially along a tractor road and then a hiking path. The route goes up the southern side of the river and down the northern side, but you can also walk in the opposite direction if you prefer. It is marked by signs at all intersections. There is a bridge over the river at Gaukenes, where there is a cabin and toilet. This route offers great views of the Lyngenfjord and the valley. You will also see special geological formations and sights such as moraines from various ice ages, rock glaciers and faults, as well as remnants of Sami settlements and sacrificial sites. It may also be possible to see reindeer and moose. Kirkesteinen (The church rock), which is situated at Gállomielli after 3.7 km, was used in Sami mythology and was evidently of great importance to the Sami in the area. A bridge crosses the river here and it’s possible to walk back down the other side (7.4 km in total). This route is easy to moderate, but can be wet in places.

13


km km

14

Kulturhus/Skole i Olderdalen

Floodlit cross-country ski trail/football field in Olderdalen/Dálvvesvággi

Med pekere

Signs at the intersections

9,3 km (rundtur)

9.3 km

150 moh

150 m above sea level

2,5 timer

2.5 hours

Photographer: Copyright Copy Cop CCo opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht te ttext ext xt ttext eext ex xxtt tte text tex ext eex xxttGeorg text tex tte eexxt tte text ext xt Sichelschmidt ttext ext eex xxtt

4. OLDERDALEN/ DÁLVVESVÁGGI RUNDT


Langs løypa er det satt opp flere informasjonsskilt som forteller noe om hvordan menneskene her levde i tidligere tider. Rundturen går i relativt lett terreng langs lysløype, traktorvei og delvis sti. Høyeste punkt på løypa er 150 moh. Veien er merket med pekere ved veiskiller. Du passerer ei bru øverst på løypa samt ei på tilbakevei ved vannverket. På Dalbakken er det opparbeidet sitteplass. Øverst på rundløypa, etter 4,2 km, kan du ta østover ved pekeren mot Olderdalsvannet/Dálvvesvátjávri. Fra dette krysset er det om lag 6 km til Olderdalshytta ved vestenden av vannet. Hytta er åpen for alle.

In addition to the nature you will find information boards along the path explaining how the people lived in the olden days. This loop path is in relatively easy terrain, following the floodlit cross-country ski trail, a tractor road and a walking path. The highest point is 150 m above sea level. The route is marked by signs at all intersections. You cross one bridge at the highest point of the route and another on the return leg by the waterworks. There is a nice rest area at Dalbakken. At the highest point (after approx. 4.2 km), you can head eastwards at the sign pointing towards lake Olderdalsvannet/Dálvvesvátjávri. From this crossing, it’s roughly 6 km to the Olderdalshytta cabin at the western end of the lake. This cabin is open to everyone.

15


km km

16

Parkering ved Guolášjávrioáš. Adkomst via anleggsvei fra Kåfjorddalen. Vegstandard på høyfjellet kan være dårlig. Kjøring på eget ansvar.

At Guolášjávri accessible via the service road from Kåfjorddalen/Gáivuonvuovdi. The standard of the road higher up the mountain can be poor so driving is at your own risk.

Skiltet

Signposted

14 km

14 km

1361 moh (turen starter 770 moh)

1361 m.a.s.l (the hike starts at 770 m.a.s.l.)

5–6 timer

5–6 hours

Photographer: Copyright Copy CCop Co opy oop ppyyrirrig righ igh iig gghht tte text ext xt ttext ext eex xxtt tte text tex ext eex xxttElisabeth text tex tte eexxt tte text ext xt ttext ext eex xxtt Jensen

5. HALTI/RÁISDUOTTARHÁLDI


Halti, Finlands høyeste fjell, er lettere å nå fra norsk side. Du kan nå Halti på norsk side (1361 moh) eller finsk side (1331 moh). Traseen går fra parkeringsplassen på vestsiden langs reingjerdet og følger det om lag 1 km. Du må gå gjennom porten like ved parkeringen. Fra gjerdet følger du merkingen sørvestover opp fjellsiden. Den første stigningen er den bratteste delen av turen. Videre går turen mot et elveleie hvor to reingjerder krysser hverandre, ca. 2 km fra toppen. Ruta dreier østover langs elveleiet og det kryssende gjerdet. Følg merkingen, som etter hvert dreier bort fra reingjerdet og sørover mot Halti/Ráisduottarháldi. Toppunktet er merket med en gul varde. Det oppfordres til å følge merket trasé på grunn av sikkerhet og beitende rein i området. Turen er nokså krevende, siden størsteparten av løypa går gjennom steinur, vanskelig i regnvær. Området kan være svært værhardt. Finlands høyeste fjelltopp, Halti 1331 m.o.h. ca 2 km sør for denne. Denne turen kan med fordel gjennomføres sent på sommeren pga sen snøsmelting.

It’s easier to reach Halti, Finland’s highest peak, from the Norwegian side. You can climb the Norwegian Halti (1361 m above sea level) or Finnish Halti (1331 m above sea level). The route leads along the western side of the reindeer fence and follows it for about 1 km. You need to go through the gate near the car park. From the fence, follow the markers south-westwards up the mountain side. The first ascent is the steepest part of the hike. The route continues towards a riverbed where two reindeer fences meet, approx. 2 km from the summit. The route heads eastwards along the riverbed and the crossing fence. Follow the markings that after a while lead away from reindeer fence and southwards towards Halti/Ráisduottarháldi. The summit is marked with a yellow beacon. For your own safety and the fact that reindeer graze in the area, we recommend you stick to the marked path. This is a relatively demanding hike since much of the route is through scree, which is particularly challenging when it’s wet. This area is very exposed. Finland’s highest peak, Halti (1331 m above sea level) is approx. 2 km further south. It’s a good idea to do this hike in the late summer due to the snow melting.

17


km

18

Parkeringen ved Ankerlia/Leaibenjárga, i Kåfjorddalen/Gáivuonvuovdi

At Ankerlia/Leaibenjárga in the Kåfjorddalen valley/Gáivuonvuovdi

Skiltet

Signposted

13,2 km

13.2 km

Ca 890 moh

Approx. 890 m above sea level

5–6 timer

5–6 hours

Photographer: Copyright Copy CCop Co opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht tte text exxtt ttext ext eex xxtt tte text tex ext eex xxttGeorg text tex tte eexxt tte text ext xt Sichelschmidt ttext eext ex xxtt

6. MOSKKUGÁISI GRUVENE


Følg stien gjennom Ankerlia friluftsmuseum. Etter ca. 1 km fra Ankerlia parkering tar du av vestover opp fjellsiden. Denne gamle ”rallarveien” svinger opp mot fjellet Moskkugáisi. Veien deler seg i to etter 4,6 km. Veien sørover fra krysset går ca. 11 km videre i retning Guolášjávri. Her kommer du inn på bilveien som leder ned igjen til Ankerlia. Nordvestover går veien mot Moskkugáisi gruver, hvor du etter om lag 2 km – rett før du kommer til vannet Moskkujávri – kan se rester etter gruvevirksomhet Tips: 300 m før innsjøen kan du ta til høyre, etter 1,8 km kommer du til en liten hytte. Her kan du ta en liten pause eller også overnatte. Fra hytten kan du se ned i Ørnedalen. Vær forsiktig da det ikke er satt opp sikring. Selv om «rallarveien» er fin så er turen opp nokså krevende med nesten 900 meter stigning. Veiene videre til Moskkugáisi gruver eller til Guolášjávri er anleggsveier som er lette å følge og har mindre krevende partier.

Follow the path through the Ankerlia Open Air Museum. Approx. 1 km from the car park at Ankerlia, you turn off and walk westwards up the mountainside. The old “Rallarveien” (migrant workers’ road) winds up towards the mountain Moskkugáisi. The road forks after approx. 4.6 km. If you head southwards, you can walk approx. 11 km in the direction of Guolášjávri. You will meet the road that leads back down to Ankerlia. The northwest option leads towards the Moskkugáisi mines. You can see the remnants of the mining activity after approx. 2 km, just before you reach lake Moskkujávri Worth knowing: 300 m before reaching the lake, you can take a path to the right and after 1.8 km you will reach a small cabin. Here you can take a break and stay overnight. From the cabin you have a view of the Ørnedalen valley. Please be careful as there are no fences. The “Rallarveien” is a nice walk, but it’s quite demanding with a rise of around 900 m. The roads continuing to the Moskkugáisi caves or Guolášjávri are service roads, which are easy to follow and have less demanding sections.

19


7. ANKERLIA – GORSABRUA – ANKERLIA Ankerlia car park before the service road rises steeply

Skiltet

Signposted

8,3 km

8.3 km

336 moh

336 m above sea level

3–4 timer

3–4 hours

Photographer: Kåfjord Kommune

km

Ankerlia parkeringsplass/Leaibenjárga

20


Dette er en fantastisk tur hvor du kan stå på en bru som går over et 153m dyp juv, noe som garantert kommer til å gi deg sommerfugler i magen. På lørdager om sommeren har du muligheten til å hoppe i strikk her. Fra Ankerlia/Leaibenjárga: På parkeringsplassen er det informasjonskilt og toalett. Turen starter ved å krysse en bro for å komme til ruinene etter gruvedriften som ble drevet i området helt til 1919. Når du har passert disse ruinene som ligger i området kommer du til en godt merket sti som du følger helt til Gorsabrua. I begynnelsen er stien bred, mot slutten er stien smal og utsatt. Fra Gorsabrua følger du Fosseveien (1,8 km) til anleggsveien. Herfra er det 2,7 km ned til parkeringsplassen. Tips: I området er det en gapahuk hvor du kan ta deg en kaffepause, og kose deg. Alternativ parkering: 1. Fosseveien/Váráš – et stykke opp anleggsveien, OBS smal og svinget vei, kjøring på eget ansvar. 1,8 km til Gorsabrua 2. Enda lengre inn langs anleggsveien (Sabetjohka). 2,5 km nedover til Gorsabrua.

This is a fantastic walk and includes crossing a spectacular aluminium footbridge 153 m above a deep ravine, which is guaranteed to give you a few jitters. On Saturdays in summer, you also have the option of bungy jumping off this spectacular bridge! From Ankerlia/Leaibenjárga: At the car park there are information boards and a toilet. This walk starts by passing the remains of the mining industry, which was in operation here until 1919. When you have passed these remnants, you will reach a well-marked path that leads all the way to the bridge. In the beginning the path is wide, but it gets narrower towards the bridge. From the Gorsa Bridge follow “Fosseveien” (1.8 km) to the service road. It is 2.7 km down to the car park. Worth knowing: There is a nice rustic shelter in the area, which is a great place for a coffee break and to relax. You can choose between two alternative car parking options: 1. Fosseveien/Váráš – some distance up the service road. NB: this is a narrow and winding road so driving is at your own risk. It’s 1.8 km to the Gorsa Bridge 2. Even further along the service road (Sabetjohka). It’s 2.5 km down to the Gorsa Bridge.

21


km

22

Parkering på øversiden av E6 i parkeringslomme

Park in the parking bay on the upper side of the E6 highway

Skiltet, tydelig sti

Signposted/clear path

11 km

11 km

280 moh

280 m above sea level

3 timer

3 hours

Photographer: © Jan R Olsen

8. SKARDALEN/ SKÁRFVÁGGI – SKARDALSGAMMEN


Skardalen, en liten sjøsamisk bygd, fikk i 2009 utmerkelsen nasjonalt kulturlandskap pga sitt mangfold av ulike kulturmarkstyper og kulturminner. Parker bilen i parkeringslomme på øversiden av veien ved E6. Følg merket sti fra veien oppover gjennom bygda/vollan til du kommer til en traktorsti. Etterhvert skal du over elva langs en bru. Deretter følger stien elvekanten opp til dalen. På Badjegieddi ca 1 times gange fra E6, er det gammetufter som ble brukt av reindriftssamer fram til andre verdenskrig. Dessuten ser vi rester fra gruvetida – ruiner, rester av en linebane og slagghauger. Et stykke lengre opp ser du Nissonašgállu, en av de største offersteinene i Nord-Troms. Etter ca 5,5 km kommer du til en åpen gamme.

In 2009 the small Coastal Sami village of Skardalen received the status of national cultural landscape due to its multitude of different types of cultivated land and cultural heritage. Park your car in the parking bay on the upper side of the E6 highway. Follow the marked path through the village/meadow until you reach a tractor road. After a while, you will cross the river then follow the riverside path up to the valley. At Badjegieddi, which is around a one-hour walk from the E6, there are remains of turf huts used by Sami reindeer herders before World War II. There are also ruins from the mining era, including slag heaps and a line for transporting out the iron ore. Further along the route, you will see Nissonašgállu, one of the largest sacrifice stones in North Troms. You will reach an open gamme (turf hut) after approx. 5.5 km.

23


km

24

Ved Senter for nordlige folk i Manndalen

By the Centre for Northern Peoples

Skiltet og tydelig sti til Liigevárri

Signposted and clear path to Liiegevárri

7,4 km (Liigevárri), 11,8 km (Storhaugen)

7.4 km (Liiegevárri), 11.8 km (Storhaugen)

Liigevárri (634 moh), Storhaugen (1192 moh)

Liiegevárri (634 m above sea level) Storhaugen (1192 m above sea level)

Liigevárri: 2,5 timer, Storhaugen: 5–6 timer

Liiegevárri: 2.5 timer, Storhaugen: 5–6 hours

Photographer: Copyright CCop Co opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht tte text exxtt ttext ext eex xxtt tte text tex ext eex xxttTapio text tex tte eexxt tte text exxtLepikkö t ttext et ext ex

9. STORHAUGEN/STUORRAČOHKA OVER MANNDALEN


Fra Senter for Nordlige Folk: Gå over brua til andre siden av elva, fortsett opp bakken og ta til venstre i krysset. Gå opp andre innkjørsel til høyre og følg stien som tar av fra innkjørselen like til venstre for hagegjerdet. Etter hvert kommer du til hovedstien som går sørover langsmed et gjerde. Deretter svinger stien seg oppover til Áddjástealli, hvor det er en trimbok. Fra Áddjástealli kan du fortsette rett opp til Liigevárri (634 moh) hvor det også er trimbok. Derfra kan du gå til Storhaugen/Stuorračohka. Dit er det ingen tydelig sti. Det er småbratt terreng hele veien og litt ulendt innimellom. Du har hele tiden fantastisk utsikt over bygda.

From the Centre for Northern Peoples: Cross the bridge to the other side of the river, continue up the hill and then turn left at the intersection. Walk up the second private driveway on the right and follow the path that starts from the driveway just to the left of the garden fence. After a while, you will reach the main path that leads southwards beside a fence. The path then swings upward to Áddjástealli, where you can sign your name in the book. From Áddjástealli, you can continue right up to Liigevárri (634 m above sea level), where there is another book to sign. You can then continue from there to Storhaugen/Stuorračohka, but there is no clearly marked path. It’s slightly steep the whole way and a bit rough and uneven at times. This is offset by spectacular views are the whole way.

25


km km

26

Innerst i Manndalen, slutten av veien ved Setra/Ruovddášnjárga (i «parkeringshage», husk å lukke porten)

In the Manndalen valley, at the end of the road in by the summer mountain farm Setra/ Ruovddášnjárga (please remember to close the gate)

Skiltet

Signposted

10,4 km

10.4 km

300 moh

300 m above sea level

3–4 timer

3–4 hours

Photographer: R Copyright Copy CCop Co opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht tte text exxtt ttext eext ex xxtt tte text ext eex xxttJan text tex tte eexxt tte text ext xtOlsen ttext ext eex xxtt

10. BAALSRUDHULA


Denne hula som ligger innerst i Manndalen/Olmmáivággi, var et av oppholdsstedene til den kjente motstandsmannen fra 2. verdenskrig, Jan Baalsrud, under sin flukt fra Rebbenesøya til Sverige. Følg vei og sti innover dalen. Stien er merket og skiltet. Dalbunnen er nokså flat og lettgått. For det meste temmelig tørt underlag. Etter ca 2 km kommer du til et gammelt setertun, bestående av ei seterbu og 3 gammer. Innerdelen av seterbua er låst, men gammene står åpne og kan benyttes til overnatting. Utenfor bua er bord, benker og bålplass til fritt bruk. Stien fortsetter innover dalen, samme lettgåtte terreng. Provisoriske bruer over de større elvene. Etter å ha passert Skáidejohka, er det bare vel 500m igjen til hula, som ligger lite grann ned i skråningen mot elva, en avstikker til stien videre innover dalen.

This cave almost at the end of the Manndalen valley/ Olmmáivággi was one of the places the well-known World War II resistance fighter, Jan Baalsrud, hid during his escape from the island of Rebbenesøy to Sweden. Follow the road then path into the valley. The route is marked and signposted. The bottom of the valley is fairly flat, easy to walk on and for the most part dry. After about 2 km you will reach an old summer mountain farm consisting of a mountain farmhouse and three turf huts. The inner part of the old farmhouse is locked, but the turf huts are open and you may stay overnight here. You can also use the tables, benches and fireplace outside. The path continues into the valley, with easy walking terrain and makeshift bridges over the largest rivers. After passing Skáidejohka, it’s about 500 m to the cave, which is situated slightly down the bank closer to the river and is a detour from the route further into the valley.

27


28


Photographer: Strandbu Camping v/Engstad

Photographer: Tapio Lepikkรถ

Storhaugen, Manndalen

Steindalen

29


11. SVARTEBERGET/ ČÁHPPESBÁKTI – HENGEN km

30

Ved Skibotnhallen like ved E6

By Skibotnhallen just off the E6

Skiltet/Tydelig sti

Signposted/clear path

Ca 7–8 km

Approx. 7–8 km

Ca 200 moh

Approx. 200 m above sea level

2–3 timer

2–3 hours


Flott utsikt over Skibotn fra Svarteberget og et fint fossefall ved Hengen. Fra Markedsplassen, følg veien opp til Lysløypa. Herfra er det skiltet vei/sti opp til Svarteberget. Ulike løypemuligheter opp er skiltet. Fra Svarteberget til Hengen, følger du stien fra som går innover og mot høyre. (ca 3 km). Her er det en tydelig sti. Etter ca 3 km vil du komme frem til Hengen, hvor du har en flott utsikt til fossefallet. Tilbake er det flere stier. Enten mot Olderelv Camping eller tilbake til lysløypa. Alternativ tur: Svarteberget – Várdovárri – Sledo/ Sleaddu – Hengen (10,4 km).

This walk offers wonderful views of Skibotn from the hill Svarteberget/Čáhppesbákti and a nice waterfall at Hengen. Follow the road from the marketplace in Skibotn up to the floodlit cross-country ski trail. From here, a road/path is signposted up to the Svarteberget. Various paths lead to the sign. From Svarteberget to Hengen, follow the path that leads inwards and to the right (approx. 3 km). There is a clear path. After approx. 3 km you will arrive at Hengen, where there is a wonderful view of the waterfall. Several paths lead back, either to Olderelv Camping or the floodlit cross-country ski trail. Alternative route: Svarteberget – Várdovárri – Sledo/ Sleaddu – Hengen (10.4 km).

Hengen - Photographer: Marie Angelsen

31 Svarteberget - Photographer: Storfjord Kommune


km

32

Ved E8, like etter grensen til Finland er det en større parkeringsplass. Kilpisjärvi/Gilbbesjávri

There is a large car park by the E8 just across the Finnish border.

Pinner i jorden med oransje merke

Sticks in the ground with orange marks

22 km (Kilpisjärvi)

22 km (Kilpisjärvi)

490 moh (selve Treriksrøysa)

490 m above sea level (Treriksrøysa)

5–6 timer

5–6 hours

Photographer: Copyright Copy CCop Co opy oop ppyyrrig righ igh iig ght te ttext exxtt ttext eext ex xxtt ttex text exxxttMarie text ttex te eexxt tte text exxtAngelsen t ttext ext eex xxtt

12. TRERIKSRØYSA


Verdens nordligste Treriksrøyse. Her møtes grensene til Norge, Sverige og Finland. Dette er også den eneste i Norge der du kan gå fritt inn i alle tre land. Det er ulike muligheter å nå Treriksrøysa. Du kan ta turen hit fra Signaldalen (2 dagerstur), eller kjøre opp til Kilpisjärvi i Finland og starte ved en parkeringsplass like etter grensen.

This is the world’s northernmost three-country cairn, marking the point where Norway, Sweden and Finland meet. It is also the only such place in Norway where you can walk freely between the three countries. You can walk here from the Signaldalen valley (2 day hike) or drive up to Kilpisjärvi in Finland and start walking from the car park just across the border.

Fra Kilpisjärvi: Parkeringsplassen finner du rett etter grensen på høyre side. Derifra er stien god merket helt til Treriksrøysa. Alternativt kan du sommerstid ta båt fra Kilpisjärvi over innsjøen og gå ca 20 min langs en enkel sti til Treriksrøysa.

From Kilpisjärvi: Park at the large car park just across the Finnish border. The path is clearly marked all the way. Alternatively, in summer you can take a scheduled boat across the lake and walk approx. 20 min along a marked path all the way to Treriksrøysa, the three-country cairn.

Alternativ: En lengre tur med overnatting fra Signaldalen/Čiekŋalvuovdi via Gappohytta og Goldahytta (ca 30 km). Fra Goldahytta er det bare en liten spasertur til Treriksrøysa.

Alternative: A longer hike from the Signaldalen valley/Čiekŋalvuovdi via the Gappohytta and Goldahytta cabins (approx. 30 km)

33


Tydelig sti/infoskilt om flora og fauna langs stien

Lullesletta in the Skibotndalen valley/Ivgovuovdi, approx. 10 km from Skibotn towards the Finnish border, clearly signposted from the E8 Clear path/information signs about flora and fauna along the path

3,1 km (rundtur)

3.1 km

ca 170 moh

approx 170 m above sea level

40–60 min

40–60 min

Lullesletta i Skibotndalen/ Ivgovuovdi, ca 10 km fra Skibotn mot Finland, tydelig skiltet fra E8

km

34

Photographer: Tine Marie Hagelin

13. LULLEDALEN SKOGSSTI


En nydelig kort skogstur som passer for alle aldre. Området er kjent for sine orkideer. Her finnes 16 ulike typer, deriblant Marisko, en flott orkide som blomstrer i månedene juni/juli. Langs stien er 60 informasjonsskilt satt opp som forteller om flora og fauna i området. Parkering/startpunkt for stien er skiltet fra E8, du kjører cirka 10km oppover Skibotndalen/Ivgovuovdi fra Skibotn/ Ivgobahta, til du kommer til skiltet «Lullefjellet»/Lullevárri. Her tar du av hovedveien. På parkeringsplassen er det en informasjonstavle som viser turen. Denne turen tar cirka 40-60min, men dette avhenger av at du ikke tar mange stopp underveis for å ta bilder av orkideene du kan se på sommeren. Mot slutten av løypa kan du ta deg en kaffepause. Det er anlagt bålplass, og bygd en flott gapahuk. Deler av denne turen går langs Lulleelva.

This lovely short walk in the forest is suitable for all ages. This area is renowned for its rich diversity of orchids with more than 16 species, including the Lady’s slipper, a beautiful orchid that blooms in June/ July. Sixty information signs have been erected along the route describing the area’s rich flora and fauna. The car park/starting point is signposted from the E8. Drive approx. 10km up the Skibotndalen valley from Skibotn in the direction of the Finnish border until you reach the sign “Lullefjellet”, where you turn off the main road. An information board at the car park shows the route. This scenic walk takes about 40-60 min, longer if you make a lot of stops along the way to photograph the orchids in summer. Towards the end of the path, you can stop for a coffee break at a nice rustic shelter with an open fireplace. For part of the route, the path leads along the banks of the Lulleelva river.

35


14. BOLLMANNS-/ RUSSEVEIEN/RÁIGEBÁKTI Car park by the E8 highway, signposted “Krigsminne”, approx. 10 km south of Skibotn

Tydelig sti/info skilt langs veien

Clear path/info signs along the route

9 km

9 km

550 moh

550 m above sea level

3 timer

3 hours

36

Copyright Copy Cop CCo opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht tte text ext xt ttext ext eex xxtt tte text tex ext eex xxtt text tex tte eexxt tte text ext xt ttext ext eex xxtt

Photographer: Georg Sichelschmidt

km

Parkeringsplass ved E8, skiltet ”Krigsminne”, ca 10 km sør om Skibotn


Veien er et krigsminne, med en formidabel utsikt over Lyngenfjorden. Selv om du ikke når toppen er turen fantastisk, og perfekt for å se midnattssol. Denne stien ble bygd av krigsfanger under andre verdenskrig, og har en rekonstruert bunker på toppen som kan brukes til overnatting, eller som kafferast. Langs denne stien er det seks skilt med informasjon om krigsårene i Storfjord/Omasvuotna. Stien er merket nede ved E6/E8 «krigsminne», her er det parkering som du kan bruke. Løypa går fra parkeringen ved E6 og opp igjennom lia. Tips: Det er lurt å fylle vannflasken din i fossen i den nedre delen av løypa, siden du ikke har muligheter til å fylle den andre steder på resten av stien. NB! På vårparten, se opp for ras.

This path is a war memorial and offers wonderful views of the Lyngenfjord. Even if you don’t reach the top, this is a fantastic hike and a perfect place to experience the Midnight Sun. This path was built by Russian, Polish and Yugoslavian prisoners of war during World War II. You can stay in the reconstructed bunker at the top or enjoy a coffee break there before continuing. Six information boards along the path provide information about the war era in Storfjord/Omasvuotna. Look for the “Krigsminne” sign by the E6/E8, which leads to a parking near the start of the path. Start your kike here and follow the path up the mountainside. Worth knowing: It’s a good idea to fill your water bottle under the waterfall on the lower section of the path as there are no other opportunities further along. NB: Watch out for avalanches in the spring.

37


km

38

Følg skilting i mot Kitdalen langs den veien som tar av fra Hatteng på østsida av elva. Følg denne veien til like før den går over elva ved brua øverst i dalen, og finn egnet parkering. Her fortsetter en kogsvei inn mot Norddalen, denne kan brukes til fots eller på sykkel.

Follow the signs towards Kitdalen on the road that turns off from Hatteng on the eastern side of the river. Drive on this road until just before the bridge crosses the river then find a suitable place to park. Walk or bike from here on the forest road on towards Norddalen.

Tydelig sti

Clear path

19 km (trimpostkassen)

19 km (to the postbox)

750 moh

750 m above sea level

4–5 timer

4–5 hours

Photographer: Eriksen Copyright CCop Co oopppyyrrig righ iiggghht tte text ext xt ttext exxtt te ex text ttex ext eex xxttKarin text tex tte eexxt tte text ext xBergan t ttext ext eex xxtt

15. NORDDALEN/GÁRANASSUORGI


Mange større og mindre fosser og et flott terreng gjør i seg selv turen til en fin tur. For de som er interessert i 2. verdenskrig og krigshistorie er området der trimpostkassen plassert i seg selv interessant, med mange rester etter tysk aktivitet. Også nyere tids militærhistorie er tydelig tilstede i Norddalen. Løypa følger en skogsbilvei som det er lett å finne fram langs stort sett hele veien. Det er en slak stigning neste hele veien. Når du har gått ca 6 km kommer du til ei gammel trebru som du skal passere. Herfra ser du to små vann og ei hytte. Ved en liten varde like etter brua skal du ta av fra veien, og følge tett langs vannene på den sida hytta ligger. Ved enden vil du se flere rester av tyske brakker opp langs ryggen som ligger rett forut. Det er satt opp varder som leder deg på rett vei. På sensommeren er det mulig å gå tørrskodd hele veien med joggesko, men i vårløsninga kan det være en del vann og litt snø flere steder.

Many waterfalls and the nice terrain make this a wonderful walk. For those interested in World War II and war history, the area where the post box is placed will be of interest with many remnants of the German activity. More recent military history is also clearly visible in the Norddalen valley. The path follows the forest road, which is easy to navigate most of the way and there is a gentle incline virtually the whole way. Once you have walked around 6 km you will reach an old wooden bridge, which you should cross. From here you will see two small lakes and a cabin. Turn off by the small cairn just after the bridge and follow along the shores of the lakes on the same side as the cabin. At the end, you will see the remnants of several German barracks along the ridge straight in front of you. Markers have been set up to guide you in the right direction. In the late summer the ground is dry and you can wear training shoes, but during the spring thaw it may be wet or covered in snow in several places.

39


km

40

Slutten av veien i Signaldalen/Čiekŋalvuovdi

At the end of the road in the Signaldalen valley/Čiekŋalvuovdi

Stien er skiltet

The path is signposted

12 km

12 km

560 moh

560 m above sea level

Ca 3–4 timer

Approx. 3–4 hours

Photographer: Tore Figenschau

16. TYSKVEIEN, SIGNALDALEN/ ČIEKŊALVUOVDI


Innerst i Signaldalen/Čiekŋalvuovdi kan du ta en historisk tur langs «Tyskveien». Underveis har du en fantastisk utsikt over Finland, Sverige og nedover dalen. I området kan du finne Lapprose, som er en ganske sjelden plante i rhododendronfamilien. For å komme seg fram må du kjøre oppover Signaldalen mot Paras/Bárrás. Kjør til høyre når du er over brua ved bygdehuset Brunes (merket Parasveien). Her i krysset mellom Parasdalen/Bárrásvuovdi og Stordalen/ Didnovággi kan du parkere, eller ta av til venstre, og kjør i den retningen som skiltene viser, og følge Stordalsveien så langt den er kjørbar, og parkere i enden av veien. Løypa er på rundt 6 km. Det er ganske flatt i starten med få stigninger, men etter du er kommet over brua starter det med ei litt mer krevende oppstigning. Langs Tyskveien er det satt opp skilt med informasjon om hva som hendte i dette området under 2.verdenskrig. Det er også fem bunkere i området som fortsatt står igjen etter krigen.

At the end of the Signaldalen valley/Čiekŋalvuovdi, you can take a historical stroll along “Tyskveien” (the German road) and enjoy the wonderful view of Finland, Sweden and down the valley. In this area, you can find the Lapland rosebay, which is a rather rare plant in the rhododendron family. To get here, you need to drive up the Signaldalen valley towards Paras/Bárrás. Turn right when you cross the bridge at the Brunes community hall (marked Parasveien). You can park here in the crossing between the Parasdalen/Bárrásvuovdi and Stordalen/Didnovággi valleys or turn left and drive in the direction the signs point and follow Stordalsveien as far as you can drive then park at the end of the road. The path is approx. 6 km. It is relatively flat to start, but once you cross the bridge there is a slightly more demanding ascent. Signs have been erected along the “German road” with information about what happened in this area during World War II. Five bunkers dating from the war also remain in the area.

41


km

42

Ved Vestersida senteret på Elvevoll, følg skiltet for parkering til Lyngsalpan

By the Vestersida centre in Elvevoll, follow the ‘Lyngsalpan’ sign

Tydelig sti/delvis utydelig men merket

Clear path/partly unclear marking

13,3 km (rundtur)

13.3 km

692 moh

692 m about sea level

4–5 timer

4–5 hours

Photographer: Sommerseth Copyright Copy Cop CCo opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht tte text ext xt ttext ext eex xxtt te text ttex ext eex xxttSolveig text ttex te eexxt tte text ext xt ttext eext ex xxtt

17. RUNDLØYPA ELVEVOLL / STÁLLOVÁGGI LOOP CIRCUIT


På denne rundturen vil du oppleve storslagen natur, fra fjord og dal til åpent fjellandskap. Gå gjennom skog, langs elver og forbi innsjøer. Fra Vestersidasenteret følg stien langs Langdalselva/ Guhkesváhjohka opp til en trimpostkasse. Noen hundre meter forbi trimpostkassen kan Langdalselva forseres. Herfra kan du fortsette oppover mot Borri. Denne traseen er merket, men følger ikke en tydelig sti. Herfra fortsetter du nedover mot Dalvatnan/Badjeja vuollejávri og trimpostkassen ved Nervatnet/Vuollejávri. Fra Nervatnet følger du Elvevollelva/Stállováhjohka nedover til fjorden ca 1,5 km før du krysser elvene og kommer tilbake til Vestersidasenteret. Alternativ: Turen oppover Elvevolldalen/Stállovággi til Dalvatnan er en fin dagstur med småbarn. (1,2 – 2,8 km)

You will experience a changing landscape from the fjord and valley to open mountain landscape. Walk through the forest, beside rivers and past lakes. From the Vestersida centre, follow the path along the banks of the Langdalselva river/Guhkesváhjohka until you reach a post box with a book to sign your name. A few hundred metres past this postbox, you may cross the Langdalselva river. From here, you continue upwards towards Borri. This section is marked, but does not follow a clear path. From here, continue down towards lake Dalvatnan/Badje- ja vuollejávri and the postbox near lake Nervantnet/Vuollejávri. From lake Nervatnet, follow the Elvevollelva river downwards to the fjord about 1.5 km before crossing the river and returning to the Vestersida centre. Alternative: The walk up the Elvevolldalen valley to lake Dalvatnan is a wonderful day trip for families with young children (1.2 – 2.8 km).

43


18. STEINDALSBREEN km

44

By Akselstua community hall, signposted “IMA Tursenter” from the road

Delvis skiltet/Tydelig sti

Partly signposted/clear path

Steindalshytta: 4,4 km Steindalsbreen: 12,4 km

Steindalshytta cabin: 4.4 km Steindalsbreen glacier: 12.4 km

480 moh

480 m above sea level

Steindalshytta: 1,5–2 timer Steindalsbreen: 5–6 timer

Steindalshytta cabin: 1.5–2 hours Steindalsbreen glacier: 5–6 hours

Copyright Copy CCop Co opy oopppyyrirrig iiggghht te ttext ext xt ttext ext eex xxtt te text ttex ext eex xxttFrank text tex tte eexxt tte text exxttAndreassen/nordnorge.com ttext ext eex xxtt Photographer:

Ved Akselstua, skiltet ”IMA Tursenter” fra veien


I Steindalen/Gievdanvággi ligger det en fantastisk isbre som definitivt er verdt et besøk, her vil du se isrand-trinn som dekker en periode på over 8 000 år. De eldste av disse finner du nederst i dalen, men det er begynt å komme helt nye spirer oppe ved breen. Fra parkeringen, følg traktorvei/sti innover. Stien starter med noe stigning før den flater ut den siste biten fram til Steindalshytta. Går du videre mot Steindalsbreen går den i forholdsvis flatt terreng helt fram til moreneryggen. Derfra er det relativt bratte stigninger, før stien retter seg ut igjen. Informasjonsskilt om flora og fauna, og om spesielle historier og lokale stedsnavn finnes langs hele løypa. Det er og satt opp skilt ved breområdet som markerer bréens tilbaketrekning år for år. Ikke beveg deg opp på breen, hvis du ikke har erfaring med brevandring. Tips: Det er muligheter å leie hytta i Steindalen/Gievdanvággi, ta kontakt med Storeng Steindal Trim, post@storengsteindaltrim.no.

There is a fantastic glacier in the Steindalen valley/ Gievdanvággi, which is well visiting. You will see glacier front positions covering a period of more than 8000 years. The oldest of these are in the lower valley, but completely new spires have started to appear up at the glacier. From the car park, follow the tractor road/path into the valley. Initially, the path is uphill before it flattens out on the last section up to the Steindalshytta cabin. If you continue towards the Steindalsbreen glacier, the route is relatively flat until you reach the moraine ridge. From there, it is relatively steep before flattening out again. Information signs about the flora and fauna, history and local place names may be found along the entire path. Signs have also been erected near the glacier showing its recession year by year. Do not walk onto the glacier unless you have relevant experience. Worth knowing: It’s possible to rent a cabin in the Steindalen valley/Gievdanvággi. Contact Storeng Steindal Trim by e-mail, post@storengsteindaltrim.no

45


46


Lyngen kommune – alpekommunen i nord

Besøk oss på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no Følg oss på Facebook!

Del din opplevelse Share your experience #visitlyngenfjord

47


km

48

Ved Furustua i Furuflaten/Vuošvággi

By the Furustua in Furuflaten/Vuošvággi

Skiltet

Signposted

15 km

15 km

240 moh

240 m above sea level

Ca 3 timer

Approx. 3 hours

Photographer: Daniel Masse

19. LYNGSDALEN /VUOŠVÁGGI – DALBOTN


Lyngsdalen/Vuošvággi er inngangsporten til de høyeste fjellpartiene i Lyngsalpene, og det høyeste fjellet i Troms, Jiehkkevárri - 1834 moh. Naturen i dalen er mektig og i dalbotn kan du blant annet se tre isbreer samtidig. Fra Furustua følger du hovedveien nordover mot Lyngsdalselva/Vuošváhjohka, ta av på venstre side og følg den merka skogsveien langs fotballbanen. (ca 1,5 km til Lyngsdalselva). Gå så over brua og ta første stien oppover dalen til Lyngsdalshytta (6 km) Dalen er lett å vandre i og det er gode stier på begge sider av elva. Lyngsdalselva er ei stri breelv, og vannføringa er særlig kraftig på varme sommerdager og varme, nedbørsrike dager på høsten. Elva fører mye sand fra isbreene og morenene som avleires i fjæra og utover sjøen. Rafting frarås. Ved Varaš er det satt opp en bro over elven, det muliggjør en rundtur i dalen. Advarsel: Noen av løypene går nær breelver. Ikke kryss disse uten at du har erfaring eller kjentfolk med. Elvene kan være vanskelige og til dels farlige å krysse.

Lyngsdalen/Vuošvággi is the gateway to the highest mountains in the Lyngen Alps and the highest mountain in Troms, Jiehkkevárri (1834 m above sea level). The nature in the valley is majestic, and in Dalbotn you can see three glaciers at the same time. From the Furustua cabin, you follow the main road north towards the Lyngsdalselva/Vuošváhjohka river, turn left and follow the marked forest road along the football field (approx. 1.5 km to the Lyngsdalselva river). Cross the bridge and take the first path up the valley to the cabin Lyngsdalshytta (6 km). This is an easy valley to walk in and there are good paths on both sides of the river. The Lyngsdalselva river is a strong glacial river, and the flow of water is especially powerful on hot summer days and warm, rainy days in the autumn. The river deposits a lot of sand from the glaciers and moraines on the shoreline and in the sea. Rafting is not recommended. A bridge has been built across the river by the Varaš, enabling a loop circuit. Warning: Some of the paths lead near glacial rivers. Don’t attempt to cross these without the necessary experience or local guides. These are difficult and sometimes dangerous to cross.

49


km

50

Parkeringslomme Eidebakken

Carparking Eidebakken

Delvis

Partly

9 km

9 km

1041 moh

1041 m above sea level

4–6 timer

4–6 hours

Photographer: Tormod Rygh

20. RØRNESTINDEN


Rørnestinden ligger innerst i Kjosen og er en av de mest besøkte toppene i Lyngen. Rørnestinden med sin plassering like ved havet gir en nydelig utsikt utover Kjosen og Lyngenfjorden til tross for sin beskjedne høyde. Start turen fra Eidebakken, parkering ved FV91 ca 200 m fra plastfabrikken mot Kjosen. Følg merket sti, hovedsakelig barmark hele veien. Alternativ rute via Skihytta og Rørneshytta (se nr 5). På toppen er det bygd en varde, her er det fint med en pause før turen nedover.

The mountain peak Rørnestinden is situated near the head of the Kjosen fjord and is one of the most climbed mountains in Lyngen. Located right near the sea, the summit of Rørnestinden offers a wonderful view of Kjosen and the Lyngenfjord despite its modest height. You can reach the summit from Eidebakken. A car parking is approx. 200 m from the plastic factory towards Kjosen. Follow the marked path, mainly bare ground the whole way. Alternative route via the Skihytta and Rørneshytta (see no. 5).

51


21. SKIHYTTA – RØRNESHYTTA At the floodlit cross-country ski trail at the end of the housing area

Skiltet fra biblioteket

Signposted from the library

Skihytta: 4 km Rørneshytta: 7 km

Skihytta: 4 km Rørneshytta: 7 km

Skihytta: 320 moh Rørneshytta: 610 moh

Skihytta: 320 m above sea level / Rørneshytta: 610 m above sea level Skihytta: 90 min – 2 hours / Rørneshytta: 4 hours

Skihytta: 1,5 – 2 timer Rørneshytta: 4 timer

52

Rørneshytta

Rørneshytta

Copyright Copy CCop Co opy oppyyrrig righ iigh ig gghht tte text ext xt ttext ext eex xxtt te text ttex ext eex xxttGeorg text tex tte eexxt te ttext ext xt Sichelschmidt ttext exxtt ex Photographer:

km

Ved lysløypa i enden av byggefeltet

Skihytta


Skihytta ligger rett ovenfor Lyngseidet/Ivgomuotki. Det er en fin dagstur som passer utmerket for barnefamilier, og gir en flott utsikt over Lyngenfjorden. Fra parkeringen ved skibua på Sommarsetveien er det merket sti til skihytta. For mange er selve hytta turmålet, men for like mange er hytta et veldig populært pausestopp før videre vandring opp i fjellet . De bruker den som et kort stopp før de skal videre opp til fjell som Goalsevárri og Rørnestinden. Tips: Hytta har ved og utsyr som du kan bruke for å lage mat. Rørneshytta ligger vakkert til midt mellom Rørnestind og Goalsevárri, i et turområde der valget mellom flere turruter er uendelig. For å komme seg dit følger du ruten til Skihytta, deretter følger du stien videre oppover som fører helt til Rørneshytta. Denne stien er også merket.

The Skihytta cabin is located directly up from Lyngseidet/Ivgomuotki. Walking up to the cabin makes an excellent day trip for families with young children and also offers a wonderful view of the Lyngenfjord. The path is marked from the car park beside the ski hut in Sommarsetveien up to the Skihytta cabin. While many stop at the actual cabin, others simply take a break here before continuing up into the mountains to, for instance, Goalsevárri and Rørnestinden. Worth knowing: The cabin has firewood and equipment you may use to cook food. The Rørneshytta cabin has an idyllic local midway between the mountains of Rørnestind and Goalsevárri in a hiking route where the choice of hiking routes is virtually countless. To get to the Rørneshytta cabin, you follow the route to the Skihytta (as described above) then follow the well-marked path upwards that leads all the way to Rørneshytta.

53


km

54

Svensby Tursenter eller Gamslett bygdemuseum

Svensby Tursenter or Gamslett Bygdemuseum

Tydelig sti

Clear path

6 km

6 km

352 moh

352 m above sea level

2,5 time

2.5 hours

Copyright Copy Cop CCo opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht tte text ext xt ttext ext eex xxtt tte text tex ext eex xxttMagni text tex tte ex ext tte text ext xt Hunnålvatn ttext eext ex xxtt Photographer:

22. BARHEIA


Barheia gir en fantastisk utsikt over Ullsfjorden omkranset av Lyngsalpene. Fra parkering ved Svensby Tursenter eller Gamslett bygdemuseum følger du skogsveien og fortsetter på stien i ca 3 km. Du vandrer i lett kupert terreng med lett stigning. Turen passer for de fleste.

The walk to Barheia offers a wonderful view of the Ullsfjord and the surrounding Lyngen Alps. Follow the forest road from the car park at Svensby Tursenter or Gamslett Bygdemuseum then continue on a path for approx. 3 km. You walk in slightly hilly terrain with a few easy climbs. This walk is suitable for most people.

55


Bring your favourite tools! We bring you the lyngenalps

Skiing, hiking, ice climbing, mountain biking and all other activities that makes life perfect!

magicmountainlodge.no @magicmountainlodge

facebook.com/lyngen

*UDED6HOILHDW 69° 38,15 N

*XLGHGWRXUV

7DVWLQJV

0RUHLQIRDQGERRNLQJ

ZZZO\QJHQFRP 56

-DFX]]L


($6<&$03 WOI PDLOSRVW#HDV\FDPSQR 02'(51)851,6+('&$5$9$1 )5((:,),',1,1*$5($ 7(55$&(02817$,19,(:

No 2 

69(16%<7856(17(5 WOI PDLOSRVW#VYHQVE\WXUVHQWHUQR ZZZVYHQVE\WXUVHQWHUQR &$03,1*6(59,&(+286(&$%,16 6$81$38%%,&<&/(6%2$76 *8,',1*75,36%5($.)$67 ',11(5 6&227(56$)$5, :LQWHURQO\

62/+(,0)5,7,'6*j5' WOI PDLOWHLJHQROH#JPDLOFRP ZZZVROKHLPJDUGFRP &$%,16)/$76%%4+286( %,&<&/(6%5($.)$67 ',11(5

57


km

58

Svensby Tursenter eller Bensnes Skogsvei

Svensby Tursenter or Bensnes forest road

Veien er merket til Trollhytta

The path to Trollhytta is marked

10 km

10 km

110 moh

110 m above sea level

3 timer

3 hours

Photographer: Copyright Copy Cop CCo opy oop ppyyrririg righ igh iig gghht te ttext ext xt ttext eext ex xxtt tte text tex ext eex xxttHege text tex tte eexxt tte text ext xStorsteinnes t ttext ext eex xxtt

23. TROLLVATNET


Trollvatnet ligger ved foten av Trollvasstind, i Svensbymarka. Dette er ei perfekt turrute for barnefamiler, på fots så vel på ski. Turen til Trollvatnet starter ved Bensnes Skogsvei. Følg skogsvei og merket løype til Trollvatnet. Følg sti langs vannkanten til nordenden av vannet. like ved elva finns rasteplass. Alternativ start er ved Svensby Tursenter. Følg merket sti forbi Trollhytta, videre mot Bensnes. Merket stier møtes like over åsen, og følg sti ned mot Trollvatnet.

Trollvatnet (The Troll lake) lies at the foot of the mountain Trollvasstinden. This is a perfect route for families with children, on foot or by skis in the winter. The route to Trollvatnet starts on the Bensnes forest road. Follow the forest road then the marked trail to Trollvatnet. Follow the path beside the lake to the northern end of the lake. You will find a rest area by the river. Alternatively, start by Svensby Tursenter. Follow the marked trail to the Trollhytta cabin and continue towards Bensnes. The marked trails meet just above the ridge. Follow the path down towards the lake.

59


km

60

Parkeringsplass i Sør-Lenangsbotn, skiltet med “Lyngsalpan” fra hovedveien

Car park in Sør-Lenangsbotn, follow the “Lyngsalpan” sign from the main road

Med varder direkte til Blåvatnet

With markers directly to Blåvatnet

2 km (Aspevatnet) 8 km (Blåvatnet)

2 km (Aspevatnet) 8 km (Blåvatnet)

189 moh

189 m above sea level

2 timer

2 hours

Aspvatnet

Blåvatnet

Photographer: Copyright Copy Cop CCo opy oop ppyyrririg righ igghht tte text exxtt ttext ext eex xxtt tte text tex ext eex xxttTine text tex tte eexxt tte text eMarie xt ttext xt eexxt Hagelin

24. ASPEVATNET & BLÅVATNET


Dette er en fin tur i lett terreng som passer for alle aldre. Blåvannet er et nydelig vann med en intens blåfarge som står i sterk kontrast til det bratte fjellet i bakkant.

This is a nice walk in easy terrain that is suitable for all ages. Blåvannet (The blue lake) is a gorgeous lake with an intense blue colour that stands in stark contrast to the steep mountain in the background.

Direkte til Blåvatnet Følg stien som er merket med varder innover. Toppen av vardene er markert med rødt. På den siste delen av veien opp til vannet må en klatre over litt større stein og ur.

Directly to Blåvatnet Follow the markers, the top of which are painted red. The last part of the walk up to the lake involves climbing over large stones and scree.

Beste tiden: Sommer/høst og ettermiddager i solskinn. Det nydelige blå vannet forklares av smeltevann med mye siltpartikler fra Lenangsbreen. Alternativ tur: Gå via Aspevatnet. Følg stien til hyttene og gå over broen, følg den merkede løypen til Aspevatnet. Fra Aspevatnet følger du merket sti fra nordsiden av vannet, over utløpet fra vannet.

Best time: Summer/autumn and sunny afternoons. The beautiful blue colour of the water may be explained by the silt particles in the melt water from the Lenangsbreen glacier. Alternative route: Walk via lake Aspevatnet. Follow the path to the cabins and across the bridge then the marked route to lake Aspevatnet. From lake Aspevatnet, you follow the marked path from the northern side of the lake and across the outlet of the lake.

61


25. LYNGSTUVA/IDDU At the end of the road/on the field Russelv/ Ruoššajohka

Tydelig sti

Clear path

6 km

6 km

90 moh

90 m above sea level

2–3 timer

2–3 hours

62

Copyright Copy CCop Co oopy ppyyrririg righ igh iig gghht tte text ext xt ttext ext eex xxtt te ttex text ext eex xxtt text tex tte ex ext tte text ext xt ttext exxt eext

Photographer: Georg Sichelschmidt

km

Ved enden av veien/på marka Russelv/ Ruoššajohka


Denne turen passer både for store og små, og tar deg til Lyngenhalvøyas ytterste punkt. Følg stien som går langs fjæra fra parkeringen ved enden av veien. Du følger først en grusvei og deretter en sti, siste del av turen går over og rundt en høyde og da er du framme ved fyret på Lyngstuva/Iddu. Like ved fyret er det en liten hytte hvor det er mulighet for å overnatte. Når du er kommet til det ytterste punktet på Lyngenhalvøya/Ittunjárga får du en fantastisk fin utsikt ut mot storhavet, og øyene Nordfugløya og Vannøya. Lyngstuva er en perfekt plass hvor du kan nyte midnattssolen på sommeren, og nordlys på vinteren. Langs veien utover er det en flott rasteplass med gapahuk, toalett, bålplass, bord og benker.

The walk to the outermost point of the Lyngen Peninsula is suitable for young and old alike. Follow the path along the seashore from the car park at the end of the road. It starts as a gravel road then continues as a path. The last section is over and round a small hill before you reach the lighthouse at Lyngstuva/Iddu. It’s possible to stay overnight in the small cabin near the lighthouse. When you reach the outermost point of the Lyngen Peninsula/Ittunjárga, you will be rewarded with a wonderful view of the open sea and the islands of Nordfugløya and Vannøya. Lyngstuva is a perfect place to enjoy the Midnight Sun in summer and the Northern Lights in winter. En route to Lyngstuva is a nice rest area with a rustic shelter, toilet, fireplace, table and benches.

63


6 RULLESTOLVENNLIGE TURER 6 WHEELCHAIR ACCESSIBLE NATURE AREAS 1. Innereidet

km

0,5 km

Kirkegården/Cementery

2. Sandvika

km

0,1 km

Sandvika

3. Furuflaten ”Gropa”

km

1 km

North of Bekkstrandveien

4. Oteren

km

0,5 km

Otertun

5. Strandpromenaden

km

1 km

LHL Skibotnsenteret

6. Lulledalen Skogssti

km

0,5 km

Lulledalen

WC WC

1

5

64


Rasteplass Gapahuk Åpen trelavvo Toalett

WC

Picnic area Rustic shelter Open wooden lavvo Toilet

Besøk www.ishavskysten.no for mer informasjon om de tilrettelagte turene. Photographer: Tine Marie Hagelin

Photographer: Tine Marie Hagelin

2 Photographer: Maja Sjöskog Kvalvik

Photographer: Maja Sjöskog Kvalvik

3

4

Photographer: Storfjord kommune

Photographer: Maja Sjöskog Kvalvik

6

65


MEMBERS OF VISIT LYNGENFJORD

66

accommodation Lyngen Fjordcamp Lyngen Experience Lyngen Havfiske og Tursenter Green Gold of Norway Lenangen Brygger Lyngen Mountain Holidays Solheim Fritidsgård Svensby Tursenter Lyngseidet Gjestegård Johnsen Gården Magic Mountain Lodge Koppangen Brygger Årøybukt Gjestehus Lyngen Apartments Sørheim Brygge Lyngen Home

Type Holiday house Apartments Cabins Crystal Lavoo Holiday houses Rooms Hostel Cabins/Apartment Cabins Hotel Apartments Hostel / Hotel Cabins Apartment Apartment Cabins Holiday house

Lyngen View IMA Tursenter LyngenTourist Strandbu Camping, Skibotn Olderelv Camping Manndalen Sjøbuer High North Camp Birtavarre

Holiday house Cabins Caravanpark Camping / Cabins Camping/ Cabins Cabins Camping / Cabins

Håkon Gjestehus Lyngen House Olderdalen Ski Camp Lyngen Fjordbuer Artic Lyngen Sjøcamp Take Me Away Havnnes Handelssted Lyngen Outdoor Centre Hotel Maritim Skjervøy Lauksletta Overnatting Lyngen North North Sailing Norway Reisafjord Hotel Syttigradernord VILT AS

Guesthouse Holiday house Apartment Cabins Cabins Holiday house & Rentalvan Holiday houses Apartments Hotel Apartments Holiday houses, Glas igloos Ski & Sail Hotel Holiday house Holiday house

Phone +47 971 65 210 +47 969 91 999 +47 77 71 35 00 +47 928 09 057 +47 913 95 123 +47 464 68 267 +47 995 43 097 +47 917 09 936 +47 928 56 221 +47 400 56 220 +47 473 42 091 +47 900 87 005 +47 920 38 575 +47 981 00 060 +47 412 01 480 +47 917 83 778 / +47 908 26 090 +47 99 20 46 69 +47 901 95 865 +47 41 22 66 09 +47 77 71 53 40 +47 77 71 54 44 +47 416 04 738 +47 77 71 77 07/ +47 977 22 844 +47 995 88 635 +47 951 32 566 +47 920 76 796 +47 909 47 452 +47 417 69 069 +47 990 01 454 +47 77 76 44 00 +48 533 888 174 +47 77 76 03 77 +47 920 89 824 +47 466 40 669 +47 984 69 773 +47 77 76 60 00 +47 455 05 616 +47 475 17 822

Website www.lyngenfjordcamp.com www.lyngenexperience.no www.lyngenhavfiske.no www.greengoldofnorway.com FB: Lenangenbrygger www.lyngenmountainholidays.com www.solheimgard.com www.svensbytursenter.no www.gjestegaarden.no www.johnsen-apartment.no www.magicmountainlodge.no www.koppangenbrygger.no FB: Lyngenapartments www.sorheim-brygge.no www.lyngen-home.com www.lyngenview.com www.ima-tursenter.no www.lyngentourist.com www.strandbu.no www.olderelv.no www.sjobuer.no www.high-north.com www.håkon-gjestehus.no www.olderdalenskicamp.no www.lyngenfjordbuer.no www.articlyngen.com FB: Take-Me-Away www.giaever.net www.en.lyngen-outdoor.com/base www.hotell-maritim.no FB: Lauksletta Overnatting www.lyngen-north.com www.northsailing.no www.reisafjord-hotel.com FB: Basecamp Djupvik www.vilt-as.no


Activities Aurora Alps Lyngen Adventure

Lyngen Boat Green Gold of Norway Peter Schön Avalanche Consulting

Type Summer and Winter activities Tailormade Summer and winter activities Guide IFMGA certified Whiskey destillery Arctic Nature Guide Winter activities IFMGA certified guide Bike Dogsledding, Snowmobile, Fishingtrips Boat trips/Fishing Snowmobile, RIB Skiguiding

+47 975 39 277 +47 928 09 057 +47 902 17 780

VILT AS Ihana Svartfoss Adventure

Soft adventure guiding Culture, Stories, Events Riverboat Safari

+47 475 17 822 +47 920 55 728 +47 928 70 222

www.lyngen-boat.no www.greengoldofnorway.com www.cargocollective.com/ PS-avalanche-consulting www.vilt-as.no www.ihana.no www.svartfoss.com

Sami Cultural Centre with Library, Museum & Gallery Bike rental and sports equipment Rehabilitation Conserved Fishing “Village” Petrolstation

+47 77 71 78 80

www.senterfornordligefolk.no

+47 950 24 045

FB: Elektro-Sport

+47 77 71 55 60 +47 77 76 44 00 +47 77 71 52 05

www.lhl.no/klinikkene/skibotn www.giaever.net FB: Circle K Skibotn

Lyngenguide Mikal Nerberg Aurora Spirit Opplev Henrik Solberg Lyngsfjord Adventure Bergbjørn Fjellservice Skibotn Husky

Others Senter For Nordlige Folk Elektro Sport LHL Skibotn Rehabilitering Havnnes Handelssted Circle K Skibotn

facebook.com/visitlyngenfjord

Phone +47 917 35 497 +47 926 68 001

Website www.tourinlyngenalps.no www.lyngenadventure.no

+47 922 39 880 +47 919 04 260 +47 995 62 166 +47 77 71 55 88 +47 959 65 240

www.lyngenguide.no www.lyngen.com www.lyngsfjord.com www.bergbjornfjellservice.no

+47 413 31 561

@visitlyngenfjord

@lyngenfjord

Book your arctic adventure at

www.visit-lyngenfjord.com 67


Photographer: Š Jan R Olsen

JOIN US FOR THE GREATEST SHOW ON EARTH Watching the Northern lights over Lyngenfjord is a breath-taking experience for visitors from September to March. Our region is one of the best for superb viewpoints - many areas have no light pollution, making this an ideal location to view the magniďŹ cence of Aurora Borealis. Stay with us at one of our cosy and unique accommodations and see the magical Northern Lights straight outside your door, no extra costs and no extra travel, just sit back and enjoy the greatest show on earth! BOOK YOUR ARCTIC ADVENTURE TODAY!

Visit Lyngenfjord: www.visit-lyngenfjord.com Contact: +47 77 21 08 50 or post@visit-lyngenfjord.com

Vandreguide Lyngenfjord regionen/Hiking guide Lyngenfjord  

25 vandreturer i Lyngenfjord regionen/25 hikes in the Lyngenfjord region

Vandreguide Lyngenfjord regionen/Hiking guide Lyngenfjord  

25 vandreturer i Lyngenfjord regionen/25 hikes in the Lyngenfjord region

Advertisement