Page 50

[TEVILA

Pisno mno`imo ve~mestna {tevila - nadaljevanje 82

[tevilo 123456789 pomnoži z ve~kratniki {tevila 9, manj{imi od 90. Rezultati so med seboj povezani na zanimiv na~in. Opi{i ga.

83

Jaka ima na voljo le centimeter {irok trak. Rad bi zmnožil 3756 · 589. Kako naj zmnoži? 3756 · 589 =

Spomni se postopka pisnega množenja. Katere ra~unske operacije uporabljamo?

Izra~unaj {e naslednje zmnožke. 567 · 709 =

21089 · 9201 =

8354 · 22022 =

48

(osemin{tirideset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 48

20.9.2006 10:30:57

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement