Page 1

VirskiLIST

SP

E IZ CI D JA A N LN JE O

MAGAZIN ZA PROMIDŽBU OTOKA VIRA GODINA IV. CIJENA 10 KN SRPANJ 2011.


SADRŽAJ

8

16

Dogaaji

gastronomija

poËelo virsko ljeto

Ambijentalni ugostiteljski objekti

Povodom Dana dræavnosti i poËetka “Virskog ljeta” odræana prva biciklijada “Od Viπnjika do Kotarine”

Restoran “Kotarina”, Fast food “Na Mulu” i terasa “Kotarina” u centru otoka Vira

OPΔINA VIR

4

Bonaca za duπu

14

TURISTIËKI RAZVOJ

5

Dolazi Heidi

15

Druge Jadranske igre

15

Jedan na jedan

18

Smotra folklora

18

Dalmaciji s ljubavlju

19

Svirali su Neno Belan & Fiumensi Svakodnevna animacija i razonoda Jole, Jole …

2

11 12 14


22

24

reportaæa

intervju

fotografski Virski prizori

zdenko miËiÊ

Raskoπne jahte, nautiËari, turistiËki brodovi, koËari & ribari na Viru u oku fotografskog objektiva

Novi direktor opÊinske tvrtke “Vir turizam” govori o promjeni percepcije Vira kao jeftine turistiËke destinacije

Smotra klapa i nastup Lanterne

19

Zabavljat Êe vas Jet Set Band

19

Lokin, Maki & Emily

20

Virska noÊ & Jasmin Stavros

20

Dan OpÊine & Jelena Rozga

21

VIR NA TURISTI»KOJ KARTI SVIJETA

30

VirskiLIST Najpovoljniji

oglasni prostor veÊ od 200 kuna Kontakt virski.list@gmail.com 098 18-15-211

3


OPΔINA VIR Trg Svetog Jurja 1 23 234 Vir www.vir.hr

KRISTIJAN KAPOVIΔ NaËelnik OpÊine Vir

Kontakt adrese e-poπte info@vir.hr opcina.vir@zd-t.com.hr

Kontakt e-poπta za odnose s medijima press@vir.hr

NaËelnik OpÊine Kristijan KapoviÊ Mob. 098 303-042 Zamjenik naËelnika Tomislav BaπiÊ Mob. 098 480-218 Predsjednik OpÊinskog vijeÊa Mate RadoviÊ Mob. 098 480-183 e-poπta: materadovic@gmail.com ZamjeniCI predsjednika OpÊinskog vijeÊa Miroslav Glavan Mob. 099 80-22-657 & Veseljko OrliÊ Mob. 099 80-22-656

4

Kristijan Kapovic'


OPΔINA VIR

TURISTI»KI RAZVOJ ZA BOLJI ÆIVOT Pred nama je veliki izazov, a to je realizacija razvojnih turistiËkih projekata iz Master plana, od gradnje hotela i marine do ureenja svjetionika i izletiπta diljem otoka, koji Êe od Vira u buduÊnosti stvoriti prepoznatljivu turistiËku destinaciju na dobrobit cijele zajednice

S

talnim ulaganjima u cjelokupan javni æivot otoka Vira na dobrobit svih njegovih stalnih i povremenih stanovnika, i uz njihovu nesebiËnu pomoÊ kroz obnavljanje cesta i putova, asfaltiranje ulica te postavljanje javne rasvjete, OpÊina Vir pokazala je trajnu orijentaciju za stvaranje osnovnih preduvjeta na putu prema novom, potpunijem, kvalitetnijem i organiziranijem javnom æivotu. Ureenjem svih virskih plaæa, prometnica, javnih okupljaliπta i stalnim naporom da se æivot u zajednici dovede na πto je moguÊe viπi nivo, i u okviru svojih materijalnih moguÊnosti, OpÊina je takoer, uz ostvarenu realizaciju osnovnih preduvjeta boljeg javnog æivota, trasirala i put za graenje kompletne infrastrukture koju otok Vir i njegovi æitelji veÊ odavno zasluæuju. Pokrenuli smo gradnju vodovodne i kanalizacijske mreæe otoka Vira koju brojne generacije Virana nikad nisu doËekale i u nju do sada uloæili preko 36 milijuna kuna. S druge strane, nedavnim otvorenjem moderne ceste prema Viru, odnosno izmjeπtenom dionicom dræavne ceste D-306 na relaciji Nin ∑ Vir, skratili smo i olakπali put iz Zadra prema naπem otoku Ëime Vir praktiËno postaje zadarsko izletiπte i kupaliπte.

Pomno birane investicije Ostvarenjem i pokretanjem tih infrastrukturnih projekata, neophodnih za razvoj mjesta, ostvarili smo i preduvjete za promiπljanje turistiËkog razvoja na organizirani naËin. Kao javni servis i jedinica lokalne samouprave s najboljim i iskrenim æeljama da naπ cjelokupan rad i javni æivot bude transparentan i na πto veÊoj razini kvalitete usluge, niπta nismo htjeli prepustiti sluËaju, pa smo za promiπljanje razvoja turizma angaæirali profesionalce osvjedoËene na nizu velikih turistiËkih projekata kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Ono πto je sada pred nama veliki je izazov, a to je realizacija kljuËnih turistiËkih projekata koji Êe od Vira u buduÊnosti stvoriti prepoznatljivu turistiËku destinaciju na dobrobit cijele zajednice. KljuËno je napomenuti kako nije rijeË o megalomanskim projektima. Dakako, nije ni rijeË, kako se moglo proËitati u nekim medijima, o nekom novom Las Vegasu ili projektima od 150 ili Ëak 500 milijuna

eura. RijeË je o dobro i pomno biranim investicijama koje u planiranih 10 godina izvoenja, neÊe godiπnje prelaziti iznos od 2 do 3 milijuna eura, πto je iznos u skladu i u moguÊnostima OpÊine Vir. Bazu i snagu za samostalno izvoenje projekata OpÊina Vir ima, a ima i moguÊnosti dobiti i birati partnere koji Êe vrijednost ovih investicija znati prepoznati te zajedno s nama raditi na njihovom izvoenju. A dobit Êemo zaista puno: hotel sa Ëetiri zvjezdice, rezidencijalni objekt svjetionika za visoku razinu turizma, marinu, πetnice, kompletnu ureen prostor oko Trga Svetog Jurja, sportsko-rekreacijski centar s atletskom stazom i pripadajuÊim terenima, biciklistiËke staze, izletiπta πirom sjeverozapadnog dijela otoka od Bandire do Kaπteline, i brojne druge sadræaje duæ cijelog otoka koji Êe uæitak boravka na Viru podiÊi na veÊu razinu i standard.

Vrijeme je na naπoj strani To je naπ razvojni plan, i kada bi ga u zadanom vremenu od 10 godina realizirali sa optimistiËnih 60 posto od svega zacrtanog, uËinili bi puno. Angaæirali smo profesionalce u turistiËkoj djelatnosti, osigurali im nesmetan rad i naπu punu podrπku, pa Êe vrijeme, kao jedini pravi svjedok rijeËi, pokazati koliko Êemo u tomu biti uspjeπni. A kada smo svim virskim mjeπtanima obeÊali kako Êemo krenuti s gradnjom vodovoda, to smo i uËinili. Kada smo od naπih mjeπtana traæili podrπku i pomoÊ u realizaciji projekta postavljanja rasvjete i asfaltiranja cesta, nismo ih iznevjerili. Nismo podbacili ni kada je trebalo urediti plaæe i boravak na naπem otoku uËiniti privlaËnijim, otvorili smo javnu raspravu i poπtivali æelje te sugestije svih naπih mjeπtana, u okviru zakonskih moguÊnosti, pri Izradi Prostornog plana te njihove æelje implementirali u Plan, a zavrπit Êemo i sve πto smo zapoËeli ∑ od nove zgrade vrtiÊa i ambulante do realizacije Operativnog plana razvoja virskog turizma. Napravili smo prvi korak, ali vrijeme Êe, kao i do sada, biti na naπoj strani. Naπim dragim gostima te svim mjeπtanima otoka Vira priredili smo joπ neπto: nikad bogatiji i zabavniji program “Virskog ljeta”, kako bi boravak na otoku Viru svima uËinili zabavnijim, ljepπim i dragocjenijim.

5


Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za upravu i samoupravu Katarina RadoviÊ voditeljica odsjeka Mob. 099 802-26-55 e-poπta: katarina.radovic@vir.hr Draæen Æepina samostalni upravni referent za informiranje e-poπta: drazen.zepina@vir.hr Ana Lazanja viπi struËni suradnik ∑ tajnik OpÊinskog vijeÊa i Ureda naËelnika Ante OrliÊ viπi upravni referent ∑ vjeæbenik Damir BuπkuliÊ vozaË Mob. 098 480-219 Valentin KapoviÊ posluæitelj Josip VuËetiÊ vratar Ljeposava Kuæet ËistaËica Odsjek za financije Ljiljana VuËetiÊ voditeljica odsjeka Mob. 099 805-62-42 e-poπta: ljiljana.vucetic@vir.hr Edita JuriÊ struËni raËunovodstveni referent 6


Odsjek za prostorno ureenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Paola Æepina voditeljica odsjeka Mob. 099 807-05-26 e-poπta: paola.zepina@vir.hr Davor BuπkuliÊ samostalni upravni refent za prostorno ureenje, graditeljstvo i komunalno redarstvo Anita RadoviÊ upravni referent za komunalne prihode Elma OrliÊ upravni referent za komunalne prihode Ivan Begonja upravni referent za komunalne prihode Komunalno redarstvo Petar VuËetiÊ komunalni redar Mob. 098 480-185 Tihomir BuπkuliÊ komunalni redar Mob. 098 480-184 Frane RudiÊ komunalni redar Mob. 099 312-57-57 Alen TomiÊ komunalni redar Ive Glavan komunalni redar Igor Lipovac komunalni redar Odsjek za financije ∑ lokalne poreze Sanja »ulina voditeljica odsjeka Mob. 099 802-26-54 e-poπta: sanja.culina@vir.hr Ninoslav DraæeviÊ porezni referent Glorija VuËetiÊ porezni referent ∑ vjeæbenik 7


VIRSKO L JET 2011. Raskoπan program “Virsko ljeto 2011.” poËeo je prvom meunarodnom biciklijadom “Od Višnjika do Kotarine”, a zavrπit Êe 29. kolovoza tradicionalnom proslavom Dana OpÊine Vir i nastupom megapopularne Jelene Rozge

25. lipnja Rekreacija OD VI©NJIKA DO KOTARINE

Biciklisti na zadarskom Bilom Brigu

Pedesetak biciklista, profesionalaca iz zadarskog “Svetog Donata” i rekreativaca iz Vira, Zadra, s podruËja cijele Æupanije te turista iz Italije, NjemaËke, Slovenije i »eπke, odvozilo je u subotu 25. lipnja prvu biciklijadu na relaciji Zadar-Vir pod nazivom “Od Viπnjika do Kotarine”. Iako pobjednika nije bilo, jer biciklijada nije bila natjecateljskog veÊ rekreativnog i promotivnog karaktera, nagrade ipak nisu izostale. U ruke 70-godiπnje Njemice iz neposredne okolice Münchena, Lilo Weber, kao najstarije sudionice biciklijade, i 12-godiπnjeg Antonija Katuπe iz Zadra, kao najmlaeg bicikliste, doπle su vrijedne “Trek” bicikle za poklon. Svim ostalim sudionicima, uz 50 kilograma dagnji na buzaru koje su ih doËekale na plaænom objektu “Na Mulu” i besplatno piÊe, podijeljeni su simboliËki pokloni za uspomenu na virsku biciklijadu. “Prvi put sam na Viru, a u Hrvatskoj veÊ deseti put. Ovakvog mora, sunca i gostoljubivih ljudi zaista nema svugdje, a poklonjeni bicikl dugo Êe me podsjeÊati na ovaj prekrasan otok. Molim vas, pozdravite u moje ime sve stanovnike Vira”, kazala je Weber koja je na biciklijadu doπla posredstvom “I.D. Riva Toursa”. Najmlai sudionik Katuπa, biciklist mlaih uzrasta iz “Svetog Donata”, takoer nije krio zadovoljstvo sudjelovanjem na prvoj virskoj meunarodnoj biciklijadi. “Presretan sam, a i moji roditelji Êe takoer biti sretni kada saznaju da sam odvozio cijelu rutu i dobio novi bicikl. Ovo je za mene veliki dogaaj”, kazao je.

C

jelodnevni animacijski i veËernji show programi, nastupi pjevaËkih zvijezda i renomiranih glazbenih skupina, veËeri klapskog pivanja, nastupi KUD-ova te smotra folklora, festivali, Jadranske igre, uz tradicionalno slavlje za Virsku noÊ i Dan OpÊine Vir ∑ bogat je i sadræajan repertoar ljetnog πarenila koje nas na prostorima terase restorana “Kotarina”, plaæe uz Mul, terase “Kotarine” i plaænog bara oËekuje ove ljetne sezone. A program je, zapravo, u realizaciji veÊ krenuo 25. lipnja prvom biciklijadom Zadar ∑ Vir organiziranom kroz suradnju virske TuristiËke zajednice, komunalne tvrtke “Vir turizam” i OpÊine Vir te BK “Sveti Donat” iz Zadra. Pa, krenimo i mi redom…

8

Za svaki sluËaj, vozilo Hitne pratilo je sudionike biciklijade


VIRSKO LJETO

Neπto iza 17 sati prvi biciklisti pojavili su se na virskom mostu

Sudionike biciklijade na Viru u ime organizatora doËekali su Kristijan KapoviÊ, naËelnik OpÊine Vir, ©ime VuËetiÊ, direktor virske TuristiËke zajednice i Zdenko MiËiÊ, direktor komunalne tvrtke “Vir turizam”, dok je bicikliste cijelom rutom predvodio Ivan Krpina, tajnik BK “Sveti Donat”. “Zahvaljujem se svima na suradnji, pogotovo medicinskom timu iz Zadra koji je pratio sve sudionike i djelatnicima Prometne policije iz PU zadarske koji su osigurali nesmetano odvijanje biciklijade duæ cijele staze”, kazao je VuËetiÊ iz TZ Vir, dodavπi: “Naπa su oËekivanja sasvim ispunjena. Ovo je bila prva biciklijada do Vira u naπoj organizaciji i protekla je u najboljem redu te, πto je najvaænije, uz puno zadovoljstvo svih sudionika i suorganizatora”.

Lilo Weber, najstarija sudionica biciklijade

Najmlai biciklist Antonio Katuπa i direktor virskog TZ-a ©ime VuËetiÊ

9


VIRSKO LJETO

50-ak kilograma dagnji na buzaru nestalo je za 5 minuta

Ovom 36 kilometara dugom biciklijadom “Od Viπnjika do Kotarine” voæenom neπto viπe od dva sata, uz dva stajanja, obiljeæen je i Dan dræavnosti Republike Hrvatske, a nakon biciklijade u veËernjim satima na prostoru nove i obnovljene terase restorana “Kotarina” odræan je domjenak za djelatnike OpÊine i opÊinskih tvrtki, poslovne partnere i predstavnike tvrtki s kojima Êe se zajedniËki raditi na unaprjeenju turistiËke ponude otoka Vira. Medijski pokrovitelj biciklijade i promotor cijele akcije putem radijskog etera bio je zadarski “Novi Radio”.

Odmor i osvježenje za bicikliste na plažnom objektu “Na Mulu”

Raskošni švedski stol na terasi restorana “Kotarina” za djelatnike, partnere i prijatelje OpÊine Vir

10


VIRSKO LJETO

2. srpnja Glazba Svirali su Neno Belan & Fiumensi

A

ko se prvi maËiÊi bacaju u vodu, onda je u ovoljetne glazbene virske vode kao prvi uletio ∑ maËak. Nakon Vrgorca i nastupa u SKC Beograd, 49-godiπnji splitski glazbenik Neno Belan sa svojim “Fiumensima” nastupio je na terasi “Kotarina”, ili popularnoj Ljetnoj pozornici, pred viπe stotina Virana i virskih gostiju. Belan je, uobiËajeno, predvidivo i profesionalno odradio koncert kao πto je, kako kaæu ljubitelji njegove glazbe, to Ëinio i kroz cijelu svoju karijeru. Iako se zna πto se od njega moæe oËekivati i dobiti, Belan uvijek uspije iznenaditi inspirativnim, svjeæim, originalnim i neposrednim zvukom pri Ëemu i najbanalniji stihovi u njegovoj izvedbi dobivaju daπak sentimentalnosti i ljepote, te kombinacijom retro zvuka 50-ih i 60-ih godina, “Beatlesa”,

“Beach Boysa”, kao i dalmatinskih etno melodija i talijanskog belcanta, odnosno kancone. Virski koncert poËeo je na vrhuncu subotnje veËeri, neπto prije 23 sata, i kroz dva sata Belan je glazbeno proπao svojom 25-godiπnjom karijerom i brojnim evergreenima kojima je postigao veliki uspjeh u bivπoj Jugoslaviji i Hrvatskoj. “PriËaj mi o ljubavi”, “Stojin na kantunu”, “Bambina”, “Dani ljubavi”, “Ja volim je”, “Ostani uz mene”, “Dugo toplo ljeto”, “SunËan dan”, “Rock galama”, “Dotakni me usnama”, “Divojka s juga”, “Srce od leda” i brojne druge hitove otpjevao je, u presjeku karijere od “–avola”, solo-razdoblja do “Fiumensa”, s raspoloæenom virskom publikom. Belan je 2008. godine dobio glazbenu nagradu “Porin” za najbolji pop album “Rijeka snova“.

A sada, Rock galamaaaa ... Molim?

11


VIRSKO LJETO

3. srpnja Rekreacija & zabava Svakodnevna animacija i razonoda

S

nedjeljnim jutrom 3. srpnja i jutarnjom tjelovjeæbom, klubovima i aktivnostima za djecu, sportskim turnirima, vodenim aerobikom, karaokama, bingom za obitelji te brojnim drugim zabavljaËkim sadræajima, zapoËeo je dvomjeseËni animacijski program tvrtke “Carpe Diem” koji Êe se na plaæi uz Mul, terasi “Kotarina” ili virskoj Ljetnoj pozornici svakodnevno izvoditi od 10 sati ujutro do 22 i 30 naveËer. Tako Êe po prvi puta na otoku Viru, virske goste i turiste ove ljetne sezone u pohodima na plaæu i omiljenu ljetnu πetnicu uz Mul, terasu restorana “Kotarina” s pizzerijom i jelima s roπtilja kao novim gastronomskim sadræajem te atraktivnu Ljetnu pozornicu na Viru, u centru otoka doËekati ponuda spektakularnog cjelodnevnog zabavljaËko-animacijskog programa tvrtke “Carpe Diem” koju je sa svrhom obogaÊivanja ljetne turistiËke sezone angaæiralo komunalno poduzeÊe “Vir turizam”.

Ovaj novi ljetni zabavljaËki sadræaj samo je poËetak rada i napora opÊinskog poduzeÊa “Vir turizam” da virska ljetna dogaanja uËini zabavnijim, privlaËnijim i atraktivnijim, πto je prvi takav sluËaj ne samo kada se govori o Viru i virskom turizmu, veÊ i opÊenito kada je u pitanju lokacija javne destinacije ili javnog prostora. Animacijski pilot-projekt tvrtke “Carpe Diem” svakodnevno Êe se izvoditi od 2. srpnja do konca mjeseca kolovoza, osim subota koje su rezervirane za veËernje glazbene koncerte na Ljetnoj pozornici. “Carpe Diem” najveÊa je hrvatska tvrtka koje se profesionalno bavi organizacijom turistiËke animacije, a njihova kvaliteta prepoznata je od preko 20 hotelskih kuÊa u Hrvatskoj na cijeloj obali, te u inozemstvu gdje su animatori “Carpe Diema” radili i stjecali iskustva na padinama austrijskih skijaliπta, slovenskih turistiËkih centara, na crnogorskoj obali, Kreti u GrËkoj te u ekskluzivnim hotelima na Crvenom moru u Egiptu.

Raspoloæeni virski turisti na aqua aerobiku

12


VIRSKO LJETO

9. srpnja Sport Meunarodni boÊarski turnir & oproπtaj Ivice BaπiÊa

N

akon Vlatka KrnËeviÊa, joπ jedan zasluænik virskog boÊanja dobio je oproπtajni susret dostojan njegove predanosti Klubu. Tako se 9. srpnja na virskom boÊaliπtu na meunarodnom boÊarskom turniru od aktivnog klupskog boÊanja oprostio 70-godiπnji Ivica BaπiÊ, dugogodiπnji virski igraË i voditelj BK “Vir”. Uz domaÊu momËad “Vira”, nastupili su prvak Slovenije BK “Lokateks Trata” iz ©kofje Loke, hrvatski prvoligaπ BK “Dr. Ante StarËeviÊ” iz zagrebaËke Dubrave te æupanijski prvoligaπ BK “Grgur Ninski” iz Nina.

Ivica BaπiÊ, virski boÊarski veteran

9. srpnja Glazba A sada … Forum!

N

a virskoj Ljetnoj pozornici u veËernjim subotnjim satima koncert Êe imati poznata zadarska grupa “Forum”. Uz standardan repertoar πlagera i ameriËkih pop-rock hitova iz 60-ih godina, sjajni zadarski glazbenici ponudit Êe virskoj publici obilje obrada i vlastitih uspjeha ∑ “Bam, bam, bam”, “Sanjam”, “S okusom soli”, “Siti se”, “Nije za tebe Ëovik ka’ ja”, “SjeÊanja”, “Luda mladost”, “Ti si mi bila naj, naj, naj” i “Pusti da ti leut svira”. Svojedobno nazvani hotel wave bandom, Zadrani voeni frontmenom Davorom Pekotom πiroj su javnosti postali poznati joπ 1989. godine kada je svjetlo dana ugledao njihov prvi album “Mix 1” koji se prodao, za danaπnje pojmove, u nevjerojatnih 100 tisuÊa primjeraka. Iako im prodaja albuma u novim okolnostima viπe nikad nije dosegla takve standarde, glazba koju uæivo svira “Forum” oduvijek je bila njihov najjaËi adut, a kako zvuËi Frank Sinatra kada ga pjeva Pekota, uvjerite se sami 9. srpnja. Virska Ljetna pozornica ugostit Êe zadarski “Forum”

13


VIRSKO LJETO

16. srpnja Glazba Jole, Jole …

S

redina srpnja i jedan od udarnih sezonskih termina rezerviran je za vodeÊu hrvatsku zvijezdu lakih hitova za mladeæ ∑ Joπka »agalja, s nadimkom po kojem je najpoznatiji πiroj hrvatskoj javnosti ∑ Jole. Iako je svoju karijeru prvotno zamislio kroz ostvarenje sna, studija psihologije, joπ 1988. poËeo je nastupati po splitskim klubovima kao showman zabavljajuÊi publiku i u pratnji tada poznatijih glazbenika Tedija Spalata, Draæena ZeËiÊa i Vinka Coce. Na jednom od tih mnogobrojnih nastupa zapazio ga je poznati hrvatski hitmaker TonËi HuljiÊ te se rodila obostrana naklonost koja traje do danaπnjih dana.

VeÊ s mega-hitom “Duπa od papira” Jole postaje poznat u cijeloj Hrvatskoj, a taj mu singl otvara vrata u svijet glazbe koji viπe nije zatvorio. Redaju se albumi i hitovi “Jednina i mnoæina”, “Nosi mi se bijela boja”, “Zove, zove, Jole, Jole”, “Gavrani”, “Meni trebaπ ti”, “Plemenita roda”, “Sve su æene lijepe”, “Gdje bi htjela”, “Mravi”, “MjeseËina”, “Suza Gospina” i brojni drugi s kojima je pobjeivao na nizu glazbenih festivala. Tijekom svih ovih godina, Jole je doπao na glas ponajboljeg zabavljaËa u Hrvatskoj, pa zajedno sa svojim bendom uveseljava proslave i feπte. Tako Êe biti i 16. srpnja na Ljetnoj pozornici.

Jole na jednom od brojnih nastupa na Viru

23. srpnja Glazba Bonaca za duπu Ansambl “Bonaca” postoji viπe od 30 godina u razliËitim sastavima, manje ili viπe stalno su prisutni na brojnim festivalima pisme, obiπli su sve kontinente i zabavljali publiku πirom svijeta te, rijeËima njihovog Ëlana Ive MikuliËina, djeluju kao klapski ambasadori ©ibenika u svijetu. O kakvim je pjevaËima i ansamblu rijeË, moæda najbolje svjedoËi anegdota s koncerta u Skopju na kojemu je francuski veleposlanik u Makedoniji, oduπevljen njihovom izvedbom “Champs Elize”, neprekidno zahvaljivao hrvatskom veleposlaniku, a cijela dvorana ovacijama pratila svaku skladbu.

14

Pjevali su u Las Vegasu, Moskvi i Londonu, primio ih je Papa i bivπi predsjednik Stjepan MesiÊ, a najpoznatiji su kao nastavljaËi tradicije pivanja na πibenski naËin. Iako moæda nisu najbriljantniji u tehniËkom smislu, kako sami kaæu, u dopiranju do srca Ëovjeka daleko su najuspjeπniji. Kada pjevaju, svi misle da se upravo njima obraÊaju, a s kojim Êe repertoarom nastupiti na virskoj Ljetnoj pozornici nije teπko pogoditi: sa svim najomiljenijim πlagerima i klapskim pismama po izboru bilo koje publike.


VIRSKO LJETO

22. srpnja Djecˇ je kazalisˇ te Dolazi Heidi

TroËlana glumaËka postava uprizorit Êe dogodovπtine simpatiËne Heidi na virskoj Ljetnoj pozornici

U

petak 22. srpnja u organizaciji TuristiËke zajednice OpÊine Vir gostovat Êe, po tradiciji, i jedna kazaliπna skupina s predstavom za djecu. Ovog puta rijeË je o popularnom komadu “Heidi ide u πkolu” zagrebaËkog kazaliπta “Merlin”. RijeË je o adaptaciji istoimene priËe Johanne Spyri u dramatizaciji Tomislava Zajeca i reæiji Ane Merlin. Glume Sanja MilardoviÊ, Ivan Horvat i Ana MajheniÊ. “Heidi ide u πkolu” jedanaesta je predstava u deset godina postojanja kazaliπta “Merlin” u kojoj Heidino veliko srce prolazi kroz iskuπenja u πkolskim klupama gdje uËi, raste i prenosi poruke ljubavi i nenasilja. Heidi usvaja velike mudrosti u prirodi i svojom ljubavlju i toplinom mijenja svijet oko sebe. Predstava je, kaæu u “Merlinu”, dinamiËna, dirljiva, vesela i jedva Ëekaju da ju uprizore i na terasi “Kotarina”.

24. srpnja & 3. kolovoza Zabava Druge Jadranske igre

S

dva ovoljetna termina, 24. srpnja i 3. kolovoza, Vir Êe ponovno ugostiti sudionike Jadranskih igara s kolaæom luckastih natjecanja koje pamtimo joπ iz 70-ih godina pod imenom “Igre bez granica” koje su bile najgledaniji televizijski show u Evropi. Bez sumnje, Druge Jadranske igre zablistat Êe u punom sjaju kroz utrku magaraca od Trga Svetog Ivana do Mula, noπenje kaπeta,

skakanja u vreÊama, potezanja konopa, gaanje balonima, veslanja u baËvama, zabijanja golova u letu, probijanju balona, penjanja po prπut i drugim igrama koje Êe se moÊi gledati uz Mulo i na Trgu Svetog Jurja. U ovoj ljetnoj sezoni organizirat Êe se diljem Jadranske obale 40 susreta s oko 240 momËadi i ekipa, ili ukupno 1,700 natjecatelja koje Êe gledati viπe od 60 tisuÊa gledatelja. Budite i Vi dio tog spektakla!

15


Rest Kota

V

rhunska gastronomska ponuda u centru Vira s restoranom, pizzerijom i roπtiljem. Uz samo more, uæivajte u ponudi naπeg kulinarskog tima i usluzi profesionalnog osoblja!

Pizza Jela s roπtilja Mesni i riblji specijaliteti Dalmatinski prπut Paπki sir Hobotnica Riæoto Mesna plata “Kotarina” Rakovi i πkoljke PovrÊe na æaru Dalmatinska blitva PalaËinke ...


Ambijentalni ugostiteljski objekti u centru Vira

toran arina

Terasa Kotarina

Z

abava, koncerti, animacija i D.J. cijelog ljeta, a srijedom uz program animacije i show Δiribiribela, na terasi restorana “Kotarina” dalmatinska pjesma i klapa uz bogatu ponudu dalmatinskih jela ...

Fast food Na Mulu

O

svježite se na najljepšem plažnom objektu otoka Vira, uz kavu i najveÊi izbor alkoholnih i bezalkoholnih piÊa. Uz samo more uæivajte i u velikom izboru fast food specijaliteta ...


VIRSKO LJETO

29. srpnja Sport Jedan na jedan

U

obiËajeni ljetni kolorit rekreativnih, natjecateljskih i zabavnih sadræaja upotpunit Êe novi nogometni turnir u organizaciji virskog TZ-a, popularni “Jedan na jedan” nogometni turnir u kojemu Êemo nakon niza kvalifikacijskih utakmica doznati tko je najbolji i jedini virski ∑ Jedan.

30. srpnja Kulturna basˇ tina Smotra folklora

V

eÊ tradicionalna virska “Smotra folklora” doæivjet Êe i ovo ljeto svoje novo izdanje s nastupom 8 KUD-ova iz Varaædina, zagrebaËke Dubrave, Debeljaka i cijele Hrvatske. Takoer, tijekom sezonskih vikenda na prostorima Ljetne pozornice i na Trgu Svetog Jurja okupljat Êe i nastupati i brojni drugi KUD-ovi. Naravno, uz stalno sudjelovanje virskog KUD-a “Sveti Ivan”.

Virki KUD “Sveti Ivan”

Uvijek atraktivni nastupi KUD-ova na virskim smotrama folklora

18


VIRSKO LJETO

30. srpnja & 20. kolovoza Glazba Zabavljat Êe vas Jet Set Band

U

z Ernesta Masnova, koji se glazbom bavi veÊ 40 godina i svira gotovo sve, postavu zadarskog “Jet Set Banda” Ëine joπ klavijaturist Luka Mavra i gitarist Nado Bajlo. “Naπ je stil jazzy-pop uz autentiËne mediteranske zvuke, a u pjesmama upotrebljavamo flautu, saksofon, klavijature, gitare i konge”, kaæu jet-setovci. U dva sljedeÊa nastupa ovog ljeta na Viru pjevat Êe i svirati skladbe Barry Whitea, “Bee Geesa”, Billy Joela, Briana Ferryja, Chris Reae, “Dire Straitsa”, Elvis Presleyja,

Eltona Johna, te domaÊe skladbe “Daleke obale”, Dina Dvornika, “Magazina” i drugih izvoaËa. Postoje od 1989. godine, a kao troËlani bend formirani su pet godina kasnije. Bili su prateÊi sastav Dina Dvornika i dokazali kako se glazba pokojnog hrvatskog kralja funka moæe svirati dobro i uæivo. Njihov najveÊi hit, pjesma “Dite zadarsko”, prvo je nakon snimanja u podrumu Doma sindikata proπla gotovo neprimjetno zaæivjevπi tek meu mlaom populacijom. Ipak, uz svesrdnu pomoÊ aranæera Saπe MioËiÊa odluËili su je ponovno snimiti u jazzy-pop maniri i ∑ pogodili.

Klapa “Vir” - majstori dobrog raspoloæenja

4. kolovoza & 6. kolovoza Kulturna basˇ tina Smotra klapa i nastup Lanterne

7. kolovoza Festival pjevacˇ a

K

Dalmaciji s ljubavlju

ao i KUD-ovi, i dalmatinske klape veÊ tradicionalno pohode Vir tijekom ljeta, pa Êemo tako i ove sezone uæivati na Ljetnoj pozornici u “Smotri klapa 2011.” Kako joπ nemamo potvrdu o svim nastupima dalmatinskih klapa, istaknut Êemo kao sigurno ∑ 4. kolovoza nastupit Êe klapa “Vir”. Dva dana kasnije uæivat Êemo u nastupu klape “Lanterna”, kao i 27. kolovoza kada Êe pivaËi i “Lanternisti” ponovno zapivati.

V

irska Ljetna pozornica ponovno Êe ugostiti ljetni festival “Dalmaciji s ljubavlju”, na kojemu Êe se kao i mnogo puta do sada okuπati pjevaËi-amateri iz cijele Hrvatske.

19


VIRSKO LJETO

13. kolovoza Zabava & glazba Virska noÊ & Jasmin Stavros

V

rhunac je ljetne sezone, dva dana prije blagdana Velike Gospe, i vrijeme za tradicionalnu “Virsku noÊ” koja Êe osim uobiËajenog kolorita dogaanja, nastupa i vatrometa, ponuditi i novi virski koncert lakoglazbene zvijezde Jasmina Stavrosa. Pravim imenom Milo VasiÊ, splitski glazbenik i pop pjevaË zavrπio je osnovnu glazbenu πkolu za klavir i srednju glazbenu πkolu za kontrabas, a dvije godine iπao je i na satove solo pjevanja. Od dvanaeste godine svira bubnjeve, a veÊ kao 15-godiπnjak poËeo je profesionalno svirati u brojnim splitskim sastavima ∑ “Delfinima”, “Magazinu” i grupi “More“. Radio je i kao studijski bubnjar u “Jugotonu“ te bio jedan od najtraæenijih bubnjara u bivπoj Jugoslaviji. Suraivao je s Josipom Lisac, Arsenom DediÊem, Duπkom

Lokinom, Miπom KovaËem, Ivicom ©erfezijem, Nedom Ukraden, Ljupkom Dimitrovskom i brojnim drugim glazbenim zvijezdama. U SAD-u je zavrπio privatnu jazz akademiju “Stanley Spector“ u New Yorku, a prije toga svirao je 4 godine udaraljke u HNK-u pod dirigentskim palicama Vjekoslava ©uteja, Nikπe Bareze, Silvije Bombardelli i drugih. Jedna od njegovih najpopularnijih pjesama “Dao bi sto Amerika” upravo govori o njegovom boravku u SAD-u, a objavio je ukupno 13 albuma s mnogim hitovima poput “Evo mene opet”, “E moj ËovjeËe”, “Umoran”, “©to mi je trebalo” te “Neka je πarala”. “Virska noÊ” ponudit Êe joπ jedno gostovanje KUD-ova, od Bukevlja do Siska i iz drugih mjesta u Hrvatskoj.

Tradicionalna “Virska noÊ” ∑ vrhunac ljetne sezone

19. kolovoza Glazba Lokin, Maki & Emily

D

uπko Lokin, Dæo MariËiÊ Maki & Emily ∑ trio su sastavljen od dva prekaljena glazbena veterana i paπmanske pjevaËice u usponu, pravim imenom Emica BoæiÊ. I oni Êe ponovno nastupiti na Viru te zabavljati svoje vjerne poklonike pregrπtom vjeËnih hitova poput “Srce ti je kamen”, “Vrijeme plakanja”, “Da l’ se sjetiπ nekad mene”, “Miriπu li naπe ruæe”, “Dalmacija zastavu razvila”, “Jedna Êe mandolina”, “Dalmatinca sriÊa prati”, “Jedna æena Ëeka brod” te brojnim drugim skladbama.

20


VIRSKO LJETO

Megapopularna splitska pjevaËica Jelena Rozga

29. kolovoza Svecˇ anost & Glazba Dan OpÊine Vir & Jelena Rozga

N

ajsveËaniji virski dan u kalendaru, 29. kolovoza kada virska zajednica slavi svoj Dan OpÊine Vir i Blagdan Glovosijeka Ivana Krstitelja, bit Êe prepun dogaanja; od tradicionalne jutarnje budnice, sveËane sjednice, dolaska brojnih uglednika iz Zadarske æupanije i cijele Hrvatske, prijatelja OpÊine Vir, te do glavnog veËernjeg dogaaja ∑ koncerta megapopularne Jelene Rozge. 34-godiπnja splitska pjevaËica, nekadaπnja Ëlanica “Magazina”, prije pet godina odluËila se na solo karijeru u kojoj je do vrhunca doπla hitom i istoimenom turnejom “Biæuterija” u sklopu koje je, kao prva pjevaËica, napunila splitsku Spaladium arenu. Rozga je poËela kao balerina, i plesala u baletu HNK-a nastupajuÊi u “Labuem jezeru” i “Trnoruæici”. S prvim samostalnim albumom “Oprosti mala“ ima brojne hitove poput “Gospe moja”, “Vrπnjaci moji”

te “Roba s greπkom”, a neprekidni uspon na glazbenim hrvatskim top-ljestvicama osiguravaju joj novi hitovi “Svega ima, al’ bi joπ”, “Rodit Êu ti ‘Êer i sina” i “Daj πta daπ”. Spomenuta pjesma “Biæuterija” postala je mega-hit nakon premijere na “Festivalu zabavne glazbe Split 2010.”, nakon Ëega su uslijedile i druge uspjeπne skladbe “Karantena”, “Sad il’ nikad”, “Grizem” te duet s popularnim pjevaËem Æeljkom SamardæiÊem s pjesmom “Ima nade”. Vlasnica je glazbene nagrade “Porin” za hit godine, i u meuvremenu snimila joπ jedan hit s zapreπiÊkom reperskom skupinom “Connect” pod nazivom “Dalmatinka” koja je harala svim hrvatskim, ali i regionalnim radio stanicama. Virani je pamte i po nastupu na “Virskoj noÊi” u Zagrebu.

Blagdan Glavosijeka Ivana Krstitelja na Viru i susret prijatelja za Dan OpÊine Vir

21


VIRSKI PRIZORI

T

uristiËki brod u maglovitoj ljetnoj omorini, virski ribari u snovitoj ranojutarnjoj potrazi za dobrom poπtom, ili ribar okruæen pravilnom linijom galebova plivaËa, raskoπna jahta u omamljujuÊem snu mirnog virskog mora i opremljena, za svaki sluËaj, dodatnim brodom i helikopterom te brzi i elegantni gliser naslonjen na sigurno sidriπte virskog mula …

Ili, moæda, sluËajni susret ribarske koËarice i turistiËkog broda … Tijekom ljetne sezone virskih prizora ima na tisuÊe, neki su prvi dojam

22

turistima na krstarenju Jadranom, drugi su uobiËajeni, svakodnevni ili odreeni danima za ribarenje. »ak i golema jahta viπe nije niπta neuobiËajeno, u njezinom drijemeæu na virskom moru prihvaÊamo je kao dobroÊudnog i usnulog kita u pliËinama … A graciozna linija brzog broda kao da se stopila s virskim mulom u nekom organskom jedinstvu broda i priveziπta u modrini koja ih okruæuje istiËuÊi njihovu povezanost … Baπ kao ribar i galebovi … NautiËari i priveziπta ...


VIRSKI PRIZORI

23


INTERVJU

ZDENKO MI»IΔ

PROMIJENIT ΔEMO PERCEPCIJU VIRA KAO JEFTINE DESTINACIJE Projekt svjetionika kao rezidencijalnog i visokokvalitetnog objekta trebao bi polako mijenjati percepciju Vira kao jeftine destinacije. Zapravo, svjetionik bi funkcionirao kao preteËa buduÊem hotelu sa Ëetiri zvjezdice, marini i svemu ostalom. On Êe biti svojevrsni feral svemu πto nas Ëeka u centru mjesta u buduÊnosti

K

ada je u travnju ove godine prihvatio posao, novi direktor komunalne tvrtke “Vir turizam” Zdenko MiËiÊ istaknuo je ulogu preuzetog opÊinskog turistiËkog poduzeÊa kao glavnog nositelja buduÊeg turistiËkog razvoja otoka Vira te naveo kako se odreeni pomaci oËekuju veÊ ove turistiËke sezone. A oni su veÊ sada vidljivi: restoranu “Kotarina” pridodan je aneks kuhinje s pizzerijom i roπtiljem, preureen je, uπminkan i znaËajno proπiren prostor restorana, obnovljena je Ljetna pozornica kao terasa restorana “Kotarina”, cjelokupnoj ugostiteljskoj ponudi pridodan je i atraktivni plaæni objekt brze hrane i piÊa “Na Mulu”, angaæirani su struËnjaci “Carpe Diema” kako bi programima animacije sadræajno upotpunili turistiËku ponudu otoka Vira te je pokrenuta turistiËka agencija “Vir turizma”. U kratkom vremenu, bivπi direktor TuristiËkog naselja “Zaton” te πef prodaje i marketinga “Turisthotela”, zamjenik ministrice turizma u prvoj i dræavni tajnik za turizam u drugoj koalicijskoj Vladi RH, uspio je animirati preuzetu komunalnu tvrtku, nadograditi njezinu ugostiteljsku ponudu, obogatiti sadræajne kapacitete te ponuditi gostima otoka neπto viπe od uobiËajene virske turistiËke ponude. A to je, kako kaæe, tek prvi korak prema stvaranju novog virskog turistiËkog imidæa i razvijanja projekata unutar opÊinskog Master plana razvoja virskog turizma. S gradnjom hotela, ureenjem prostora oko buduÊe marine i sadaπnjeg Trga Svetog Jurja, ureenjem pristupnog puta, plaæe i objekta svjetionika pretvarajuÊi ga u rezidencijalni turistiËki objekt, te brojnim drugim turistiËkim projektima, “Vir turizam” na Ëelu s MiËiÊem namjerava se prometnuti u generatora razvoja otoka Vira.

24

Roeni Zadranin, 47-godiπnji MiËiÊ dijete je Puntamike s odrastanjem u samom centru hotelskog naselja “Borik”. Kako su hoteli izgraeni na zemljiπtu obitelji MiËiÊ, te kako mu je majka gotovo 40 godina radila kao domaÊica hotela “Borik”, obiteljski je bio vezan i odreen buduÊim zanimanjem.

Pravi čovjek za turizam - Hotelska kuhinja mi je bila ispred vrata kuÊe, tako da sam od malih nogu imao neposredni kontakt s hotelom, osobljem, gostima i turistima. Svakako me to iskustvo odredilo u kasnijem izboru zanimanja, kaæe MiËiÊ koji je kao 14-godiπnjak zapoËeo karijeru u hotelijerstvu prvo kao nosaË prtljage, kasnije kao hotelski bell-boy, potom je radio u noÊnoj i dnevnoj recepciji, a onda i kao pomoÊnik πefa prodaje u “Boriku”. Nakon zavrπenog Hotelijerskog fakulteta u Opatiji, predavao je kao profesor dvije godine u Ekonomsko-ugostiteljskoj πkoli, da bi 1995. godine prihvatio poziv od zadarskog “Turisthotela”. MiËiÊ je preuzeo marketing i prodaju cijelog “Turisthotela” objedinjavajuÊi “Starigrad”, “Crvenu luku”, “Boæavu”, “Club Mediterane”, te sve otoËke objekte uz TuristiËko naselje “Zaton” i “Piniju”. Obnovom svih objekata uz novi marketinπki pristup i s naseljem “Zaton” kao kapitalnim objektom, uspjelo se u godinu dana vratiti objekte na turistiËko træiπte. - To je bilo uzbudljivo vrijeme. Uz naπe turistiËke tvrtke, praktiËki smo i cijelu Hrvatsku vratili na træiπte. Mislim da smo dobro odradili posao, jer “Zaton” i “Turisthotel” danas su moæda jedna od najuspjeπnijih hrvatskih firmi. S ponosom mogu kazati kako sam bio dio njihovog tima, a na osnovu tog uspjeπnog posla dobio sam i 2001. godine poziv u Ministarstvo turizma, zakljuËuje MiËiÊ.


INTERVJU Kao zamjenik ministrice Pave Æupan RuskoviÊ, MiËiÊ je djelovao kao nestranaËki turistiËki struËnjak u Vladi RH i, po vlastitoj procjeni, unutar sustava sudjelovao u kreiranju odliËnih rezultata u tih 7 godina. Posao je nastavio i u drugoj koalicijskoj Vladi RH kao dræavni tajnik za turizam, da bi dolaskom ministra Damira Bajsa ∑ odnosno kako je tada protumaËeno HSS-ovog kandidata u trgovini ministarskim foteljama unutar koalicijske Vlade RH ∑ napustio Vladu 2008. godine. Nakon povratka u Zadar, kratko je radio na razvoju javno-privatnog partnerstva u Posedarju za tvrtku “Ingra”, sjedio u direktorskoj fotelji KK “Zadar” i, napokon, prihvatio poziv OpÊine Vir. “Razvijamo turizam, a MiËiÊ je pravi Ëovjek za to”, kazao je tada naËelnik OpÊine Vir Kristijan KapoviÊ. A πto o svemu tome misli prvi Ëovjek “Vir turizma”; koji su ciljevi tvrtke, razvojne perspektive i turistiËke moguÊnosti otoka, konkretni zadaci tvrtke kroz izvoenje Master plana virskog turizma, i kakav je sasvim osoban pogled na karijeru i redefiniciju ili buduÊu turistiËku preobrazbu Vira, otkrio nam je u razgovoru za “Virski list”.

Privući reklamom, zadržati kvalitetom Nakon dugogodiπnjeg rada u Ministarstvu turizma i ranijeg zavidnog uspjeha na obnovi i razvoju zadarskog turizma, prihvatili ste poziv OpÊine Vir. Zaπto? - Imao sam kontakt s Virom preko prijatelja joπ od prije, i cijela priËa oko njegovog razvoja me zainteresirala. Kada se kaæe Vir, onda to joπ uvijek ne zvuËi atraktivno u turistiËkom smislu. Meutim, privukao me koncept i strategija koju su mi prezentirali Franko Peruza i naËelnik Kristijan KapoviÊ te mislim kako smo jako dobro krenuli. Strategija razvoja virskog turizma, uz neke moje dopune i preporuke, dobila je svoju generalnu verziju te je prihvaÊena. Na πto su se odnosile spomenute dopune i preporuke? - Na hotelski kapacitet. Destinacija koja æeli turistiËki uspon ne moæe se razvijati bez organiziranog i kvalitetnog smjeπtaja, a to znaËi ∑ hotela. Jasno, i svih drugih komparativnih i konkurentskih projekata; od tematskih plaæa, preko sportskog turizma i izletiπta do marine, nautiËkog turizma i svega ostalog. Moæe li se Vir u tom smislu usporediti s nekim sredinama na Jadranu, bilo da je rijeË o istoËnoj jadranskoj obali ili nekim drugim mediteranskim sredinama? - Teπko ga je usporeivati s nekim mjestima izvan Hrvatske, ali i s onima na naπoj obali. Vir zaista ima svoje specifiËnosti, jer se razvijao na ubrzan naËin u kratkom vremenu. On nije turistificiran, pa tek mora dobiti dimenziju koju druge turistiËke destinacije, pogotovo na naπoj obali, veÊ imaju. ©to to konkretno znaËi? - Vir mora stvoriti urbanu jezgru koja Êe otoku dati novu dimenziju. Do toga Êemo doÊi kada neki projekti iz Master plana virskog turizma zaæive u roku od pet do sedam godina, posebice marina i hotel,

NaËelnik KapoviÊ i direktor MiËiÊ na potpisivanju ugovora

26

odnosno urbani i centralni dio otoka, uz podizanje svih segmenata organizacije boravka na otoku daljnjom gradnjom vodovoda i kanalizacije, cesta i putova te uljepπavanjem fasada kuÊa i okuÊnica. U tom, vizualnom smislu, drastiËne iskorake oËekujem joπ i prije, u sljedeÊih Ëetiri ili pet godina. Meutim, gradnjom hotela i marine te samim tim i produæetkom sezone, znaËi na πest ili sedam mjeseci od sadaπnjih mjesec i pol ili dva mjeseca, mijenjat Êe se i navike ljudi. Dolaskom velikog broja gostiju, nautiËara, pojavom i uspostavom kongresnog turizma, team bildinga, seminara, i sami Êe se mjeπtani prilagoavati novim zadanostima u turizmu. Podignut Êe se gastronomska ponuda na viπu razinu, kao i opÊenito ponuda ugostiteljstva i smjeπtaja, ureenja kuÊa i okuÊnica te cjelokupna infrastruktura. U tom segmentu Vir Êe sigurno doæivjeti transformaciju u ambijentalnom smislu, i to je vizija koju Êemo realizirati. OpÊina Vir je narudæbom i prihvaÊanjem Master plana turistiËkog razvoja krenula pravim putem, jer je otok, bez te intervencije, de facto bio osuen za zaostajanje u razvoju. Zato je ovakav znaËajan razvojni iskorak zasluga OpÊine Vir, naËelnika KapoviÊa koji je pokazao osjeÊaj za turizam, i, jasno, svih ljudi koji Êe ove projekte pratiti cijelim putem njihove realizacije. Jedan Ëovjek ne moæe puno napraviti ako nema podrπku cijelog tima. Na predstavljanju Master plana istaknuto je kako Êe opÊinska tvrtka “Vir turizam” biti nositelj razvojnih projekata. Koji su poËetni koraci? - Prvo treba kazati kako je OpÊina Vir formirala tvrtku “Vir turizam” kao ciljanu destination management company, odnosno profesionalni turistiËki servis koji bi na svojim leima trebao iznijeti cjelokupni projekt turistiËkog razvoja Vira. Jasno, uz punu suradnju svih drugih opÊinskih struktura i tvrtki, a to je temelj koji daje vjeru u uspjeh izvoenja projekta. Cijeli taj posao traæi jako puno novca, prvenstveno kroz ulaganje u onaj dio posla koji je do sada bio zapostavljen, a to je marketing, brendiranje destinacije ili promoviranje novog Vira. U samoj πpici sezone mislim kako goste i ne treba previπe pozivati na Vir, ali bi svakako morali poraditi na produæavanju sezone i aktivnostima koje bi u travnju, svibnju, lipnju, rujnu i listopadu dale otoku novi i dodatni puls æivota. Dakle, “Vir turizam” Êe tu odigrati svoju veliku ulogu, jer ima gastro-sustav i kompletan ugostiteljski dio ponude kao temelj. Radit Êemo i na razvojnim projektima, a imamo i turistiËku agenciju bez koje se ne moæe kontrolirati organizirani turizam, tako da Êe se veÊ u pripremi sljedeÊe sezone 2012. osjetiti veliki pomaci. Preko noÊi nismo mogli mijenjati puno toga, ali veÊ u ovih mjesec i pol dana dosta toga smo poduzeli unutar ugostiteljske ponude. Drugim rijeËima, do realizacije i izgradnje hotela, restoran “Kotarina” ostaje krucijalni objekt u centralnom dijelu otoka koji je sada dobio novu dimenziju. Proπirili smo prostor terase restorana s veÊim brojem stolova za goste, uljepπali i sredili Ljetnu pozornicu kao terasu “Kotarina” te kao idealno rjeπenje za animacijske aktivnosti

Susret MiËiÊa i prijatelja s Puntamike iz Zadra na virskoj biciklijadi


INTERVJU Zajedno s OpÊinom Vir kroz mjere poticanja, subvencija i potpora, æelimo podiÊi kvalitetu apartmanske usluge na otoku. Sigurno je kako Êe se na primjeru uspjeπnih i onih koje Êemo nagraivati te dodatno marketinπki promovirati, i drugi zainteresirati te motivirati za podizanje kvalitete usluga i koncertne programe, upotpunili gastronomsku ponudu restorana s pizzerijom i roπtiljem, otvorili plaæni objekt brze hrane koji je kapitalni objekt na samom lukobranu, a sve su to zapravo tek prvi koraci u promjeni dosadaπnje ponude. To je, rekao bih, trokut ugostiteljske ponude “Vir turizma” koji Êe uz program animacije, kao novitet u ponudi svakodnevnog boravka gostiju na Viru, podiÊi posjet na tim objektima. To je za sada krucijalni prihod tvrtke. Znam da postoje i drugi restorani na Viru, ali sama lokacija “Kotarine” na moru s otvorenim pogledom prema puËini privuÊi Êe jako puno ljudi. Naravno, kvaliteta ponude i proizvoda neÊe doÊi u pitanje, ona Êe biti na visokoj razini. Dakle, reklamom i marketingom mi Êemo privuÊi ljude, a zadræat Êemo ih kvalitetom. To su naπi poËetni koraci. Projekt ureenja virskog svjetionika trebao bi, prema najavi, predstavljati prvi razvojni projekt. ©to Êe on donijeti otoku? - Novu dimenziju i rezidencijalni objekt, prije svega. Dakle, u implementaciji same studije razvoja virskog turizma krenut Êemo odmah od projekta lanterne ili svjetionika. Od tvrtke “Gradal”, koja je partner vlasnika objekta “Plovputa”, dobili smo prijedlog ureenja interijera virskog svjetionika, pa je vrlo izgledno kako Êe taj projekt sljedeÊu sezonu doËekati spreman. To je lokacija koja je vrijedna i zasluæuje visoku razinu usluge, pa Êe se ureenjem pristupnog puta, okoliπa, plaæe, rive i samog svjetionika, dobiti privlaËan i kvalitetan objekt na usluzi OpÊini Vir i gostima kroz cijelu godinu. Sa svojih 180 kvadrata u prizemlju i na katu, bio bi koriπten kao objekt luksuznog odmora, team bildinga, poslovnih sastanka, privatnih obiteljskih feπta, proslava, za sastanke upravnih odbora i sliËno. “Vir turizam” bi gostima pruæio kompletan servis od usluge batlera, kuhara i nastupa klapa do jastoga, πkampa, ostalih delicija i svega πto gosti poæele. To je, jasno, razina visokokvalitetnog objekta koja bi polako trebala mijenjati percepciju Vira kao jeftine destinacije. Zapravo, svjetionik bi funkcionirao kao preteËa buduÊem hotelu sa Ëetiri zvjezdice, marini i svemu ostalom. On Êe biti svojevrsni feral svemu πto nas Ëeka u buduÊnosti i πto Êe nas vuÊi prema kvalitetnom iskoraku kako bi cijeli otok mogao dobiti drugu dimenziju. Takvi objekti imaju svoju visoku cijenu i rade puno duæe od, recimo, klasiËnih apartmana.

Zdenko MiËiÊ s bivπim ministrom turizma Nikom BuliÊem

Kada spominjete klasiËnu apartmansku ponudu, hoÊe li se sreivati i organizirati priliËno kaotiËna situacija s ponudom na Viru? - Naravno. Ogroman potencijal kapaciteta kreveta, leæaja, apartmana i soba na træiπtu Vira anarhiËno je ponuen, odnosno nije organizirano promoviran i ponuen gostima. TuristiËka zajednica ima vrlo skromne marketinπke alate: nemaju imidæ-broπure, web stranica je vrlo skromna, a nema ni objekata zavedenih u katalozima tour operatora πto je tragiËna situacija, jer Vir ima jako puno objekata koji su kvalitetno ureeni s bazenom i luksuznim apartmanima. Ono πto nas Ëeka, u suradnji s virskom TuristiËkom zajednicom i uz podrπku naπu turistiËke agencije, je kapilarno ulaæenje u komunikaciju s iznajmljivaËima.

Dišpet i borba za turističku budućnost Na koji naËin namjeravate organizirati virske iznajmljivaËe? - Zapravo, mi im æelimo pomoÊi. Bilo bi dobro kada bi postojala organizirana udruga iznajmljivaËa na Viru, koje za sada nema, ali vjerujem da Êe se pojaviti u narednom periodu. IznajmljivaËi jednostavno moraju biti zainteresirani za bolji i kvalitetniji rad svojih objekata, veÊu popunjenost i bolje cijene. Mi Êemo sigurno biti kooperativni i ponuditi vrlo kvalitetne programe i projekte. O kojim se programima radi? - Uz pomoÊ OpÊine Vir, tvrtka “Vir turizam” Êe stimulirati kvalitetu, podizanje konkurentnosti, ulaganje u okuÊnice, fasade, ureenje apartmana, klimatizaciju, izgradnju malih bazena i svega onoga πto pridonosi podizanju smjeπtajne kvalitete i produæenju sezone. Moæe li se ponuda standardizirati na naËin na koji su to radili u Istarskoj æupaniji s “Domusom” ∑ brendiranjem privatnog smjeπtaja? - Apsolutno. To Êemo takoer raditi. Istrani su, inaËe, krenuli s projektom “Domus Bonus” upravo u vrijeme kada sam radio u Ministarstvu turizma. Ideja je bila da s klasifikacijom privatnog smjeπtaja, u kojemu je bila kaotiËna situacija, unesemo red i kroz stimuliranje iznajmljivaËa podignemo standard usluge prema malim obiteljskim hotelima. ©to se tiËe Vira, kroz odreene mjere poticanja,

Godiπnja skupπtina UNWTO-a u Senegalu, kada je Hrvatska postala predsjedavajuÊa za Europu

27


INTERVJU subvencija i potpora mi æelimo podiÊi kvalitetu apartmanske usluge na otoku, ali to se neÊe dogoditi preko noÊi. Trebat Êe nam nekoliko godina, ali je sigurno kako Êe se na primjeru uspjeπnih i onih koje Êemo nagraivati te dodatno marketinπki promovirati kroz “Vir turizam” i turistiËku agenciju, i drugi zainteresirati te motivirati za podizanje kvalitete usluga. »injenica je kako je Vir premalo zastupljen u katalozima tour operatora, i slabo prezentiran na turistiËkim sajmovima i promocijama. Takoer je Ëinjenica kako Æupanijska turistiËka zajednica, Ministarstvo turizma te Hrvatska turistiËka zajednica, nisu vratili Viru velika financijska sredstva koja su od njega prethodno dobila. Cijeli taj turistiËki sustav od Vira dobiva velike novce kroz 700 tisuÊa noÊenja, a sam Vir od toga nema niπta. Dakle, postoji puno razloga da se Vir drukËije pozicionira prema tom sustavu koji mu treba vratiti jedan veÊi dio sredstava. Pa, πto bi bio Dubrovnik da Ministarstvo turizma i Hrvatska turistiËka zajednica nisu upucali milijune i milijune kuna u njegovu promociju? Zato Vir ima apsolutno pravo traæiti da mu se vrati jedan veÊi dio tog financijskog kolaËa te da ga se nagradi za strpljenje koje je pokazao, a pogotovo u momentu kada je pokazao diπpet da se uhvati u koπtac i borbu za svoju turistiËku buduÊnost. HoÊe li sve to predstavljati prekretnicu kada govorimo o razvoju otoka? - Cijeli ovaj projekt, izrada te izvoenje Studije i Operativnog plana turistiËkog razvoja otoka Vira, zaista mora biti prekretnica. Pa i za tvrtku “Vir turizam” koja Êe sada nastupati kao destination management company i razvojno vuÊi cijeli otok, to je moment prekretnice, trenutak od kada se sve poËinje drukËije odvijati. Osobno, sa svojim kontaktima, poznanstvima i brojnim suradnicima iz turistiËkog svijeta, mogu jako puno pomoÊi, ali bez podrπke, razumijevanja i timskog rada, neÊe biti moguÊe doÊi do æeljenih rezultata. Meutim, za sada se sve odvija u æeljenom pravcu. U kojem vremenu oËekujete realizaciju i izgradnju hotela? - Nadam se: πto je bræe moguÊe. Mi Êemo vrlo brzo krenuti s NatjeËajem za arhitektonsko-urbanistiËko rjeπenje kompletne zone: zgrade OpÊine, ambulante, osnovne πkole, restorana “Kotarina”, boÊaliπta i Ljetne pozornice. ZnaËi, nekih 12,5 tisuÊa kvadrata u opÊinskom vlasniπtvu. Na toj lokaciji najbræe moæemo napraviti iskorak o kojemu govorimo. VeÊ poslije sezone, u rujnu i listopadu, mi oËekujemo kvalitetno arhitektonsko-urbanistiËko rjeπenje spomenutog prostora, nakon Ëega slijedi projektiranje te ostali radovi, pa bi za nas idealno bilo kada bi u ljeto 2013. godine hotel bio otvoren. Dakle, dvije godine od sada. Mislim kako za izvoenje tog projekta imamo snage, i ako sve bude iπlo planiranim ritmom, to je i moguÊe. Naravno, neÊe biti tragedija ako posao bude zavrπen i godinu dana kasnije, ali bilo bi dobro kada bi se realizirao πto prije jer je dosta vremena veÊ potroπeno u statiËnom ritmu.

Na meni je da maksimalnim naporom ubrzam izvoenje svih tih projekta, te da u jesen sljedeÊe godine, ako je moguÊe, poËnemo s gradnjom hotela i da krenemo u rekonstrukciju cijelog prostora. Ostaje, jasno, za vidjeti kako Êe se odvijati realizacija projekta marine, jer su ta dva projekta ∑ hotel i marina ∑ s prostorom Trga najuæe vezana. Drugo, pitanje je financijske moÊi i kapaciteta OpÊine Vir kao nositelja cijelog projekta, i eventualne odluke da se u cijeli posao ide s privatnim investitorima. Moja je vizija kako bi bilo dobro da se jedno vrijeme ovi projekti veæu uz OpÊinu i tvrtku “Vir turizam”, jer mislim kako imamo dovoljno snage da kapacitet hotela od 100-tinjak soba moæemo kvalitetno voditi, ali ukoliko bude problem s financijama, vjerujem da Êemo kroz prezentaciju projekta pronaÊi dovoljan broj zainteresiranih investitora. Neki sustavi i brendovi prisutni u hotelijerstvu veÊ se javljaju zbog Ëinjenice kako je na Viru promijenjen pristup u tretmanu turizma. Vjerujem da Êemo u jesen, nakon javne prezentacije i napravljenog investicijskog prospekta te 3-D prezentacije cijelog prostora, imati i sasvim konkretnih ponuda. Bit Êe vrlo zanimljivo vidjeti kako Êe se Vir, s obzirom na sve ovo, dalje razvijati.

Jaki virski turistički aduti Povoljna Ëinjenica za razvoj otoka sigurno je i nedavno otvorenje moderne ceste? Veæu li se posredno neki projekti na cestu D-306? - OpÊenito, ta je cesta vjetar u lea razvoju virskog turizma, jer znatno skraÊuje put iz Zadra i iz drugih centara prema Viru. Drugo, nova prometnica sada povezuje cijeli otok u jednu cjelinu, Ëime se otvara dimenzija Vira kao izletiπta s tematskim plaæama unutar virskog prstena. Ljeti su plaæe u zadarskoj regiji prepune i zakrËene, a kako otok Vir u tom kontekstu ima mnogo potencijala, moramo raditi na privlaËenju novih gostiju te ponudom novih sadræaja za postojeÊe virske goste. Takoer, cestom smo dobili prostor za otvaranje izletiπta u pred i post sezoni za Zadrane i mjeπtane okolnih naselja i gradiÊa, i to sa zabavnim parkovima za djecu te malim zooloπkim vrtovima gdje bi obitelji vikendom mogle posjeÊivati otok te uæivati u lijepom vremenu, fantastiËnoj virskoj mikroklimi i prirodi. Pogreπna je predodæba o Viru kao izgraenom i betoniranom otoku, jer je Vir otok sa samo 18-postotnom izgraenoπÊu, πto ga u viπe od 80 posto Ëini netaknutom prirodom. Imamo Bandiru kao buduÊe ureeno izletiπte, prostor oko i do Kaπteline koji Êe u projektu opÊinske tvrtke “Vir odræavanje” postati atraktivna πetnica i osvijetljena utvrda, imat Êemo biciklistiËke staze, tracking, pjeπaËenje, Dane πparoga i sliËno, gdje Êemo cijeli sjeverozapadni prostor Vira turistiËki valorizirati te ponuditi gostima i domaÊim ljudima na uæivanje. Naravno, imat Êemo i sportski centar na Prauljama s brojnim sportskim terenima Ëime Vir dobiva i dimenziju

Virski list s cijenom od 10 kuna

O

d ovog srpanjskog posebnog izdanja “Virskog lista” posveÊenog virskom turizmu i dogaajima u “Virskom ljetu 2011.”, naπ Ëasopis ima stalnu cijenu od 10 kuna. O razlozima uvoenja cijene Ëasopisa koji je do sada bio besplatan, govori u ime izdavaËa “Vir turizma”, direktor MiËiÊ: - “Virski list” kao glasilo OpÊine i æitelja otoka Vira dio je sustava “Vir turizma”, πto je i logiËno s obzirom na njegovu namjenu prezentiranja mjeseËnih aktivnosti OpÊine, komunalnih tvrtki i dogaanja u turistiËkom segmentu. Naravno, kako je rijeË o financijski zahtjevnom projektu i kako je “Vir turizam” kao razvojna tvrtka trenutno u situaciji saniranja minusa, morali smo pronaÊi nove modele funkcioniranja svih njezinih segmenata. Uz podrπku OpÊine Vir i opÊinskih tvrtki, te posebno “Vir turizma” kao izdavaËa, otvorit Êemo i pribliæiti Ëasopis prema oglaπivaËima na dugoroËnoj osnovi kako bi se mogli kvalitetno

28

promovirati. Takoer, otvorit Êemo prostor i za pretplatnike, jer znamo koliko mnogo ljudi posjeduje objekte na Viru, i koji izvan sezone æive na drugim mjestima. No, to je samo manji dio ukupnog troπka Ëasopisa. “Virski list” od sada ima cijenu i zbog Ëinjenice kako se ono πto se poklanja i nudi besplatno, uglavnom i manje cijeni. Time mu je manja vrijednost, a jedna prilagoena cijena od 10 kuna dat Êe mu novu vrijednost te uËiniti da uloæeni trud u njegovoj proizvodnji bude na adekvatan naËin i prepoznat. Naravno, nama za cilj nije stvarati profit prodajom Ëasopisa, veÊ jednostavno stvaranje i prepoznavanje njegove prave vrijednosti na træiπtu te svoenje troπkova njegovog izdavanja na pozitivnu nulu. Time osiguravamo virskim mjeπtanima i gostima kvalitetnu informaciju kroz Ëasopis i obradu vaænih tema za æivot zajednice te izlaæenje u svakom mjesecu, a istovremeno im s vrlo povoljnim cijenama otvaramo prostor za prezentaciju.


INTERVJU izletiπta sportskog turizma, a takoer imamo moguÊnost razvijati vodene sportove jer ih do sada nismo ni imali. Jako je puno prostora za razvoj, a sve ovo nabrojano zapravo je virski forte, ili jak adut kojeg Vir ima u svojim rukama. Uz sve to, u naπoj perspektivi razvoja s hotelom kao smjeπtajnim kapacitetom, sportsko-rekreacijskim centrom s atletskom stazom i terenima za tenis te πkolskom-sportskom dvoranom, nama se jednostavno otvara obilje moguÊnost produæenja sezone. Ako se vratimo malo unatrag, unatoË iskustvu kojega ste imali s “Turisthotelom”, rad u Ministarstvu turizma sigurno je i za Vas bio veliki izazov. Koliko je taj posao bio razliËit od svega πto ste u turizmu radili prije toga? - Sigurno kako je u veÊoj mjeri bio razliËit od svega prije. To je bila nadogradnja koju se ne moæe steÊi u uobiËajenom poslovanju i koja svakako obogati Ëovjeka novim saznanjima. Kada se gleda odozdo prema gore, to Ëesto izgleda puno jednostavnije, ali kada se naete u poziciji decision makera, odnosno donositelja odluka te kreatora poslovne politike i strategije, onda je to puno teæe. U Ministarstvu je takve stvari puno teæe napraviti na kratke staze, jer je potreban kontinuitet posla i kadrova, pa mislim kako je bilo dobro πto sam i nakon izbora 2003. godine ostao u Ministarstvu nove koalicijske Vlade RH kao dræavni tajnik za turizam kod ministra Boæidara Kalmete. To je bilo ukupno osam godina rada u Ministarstvu, odnosno Ëetiri godine u novoj koalicijskoj vladi, i taj je dio posla, mislim, bio vrlo uspjeπan. Moæe li se taj uspjeh u turizmu iskazati brojkama? - Naravno. Imali smo rast od 4,5 do 11 milijuna gostiju u Hrvatskoj, ili od 2,5 do preko 7 milijardi eura prihoda, i s puno razvojnih projekata od malih obiteljskih hotela do ruralnog turizma. Napravilo se zaista jako puno posla, a jedna od vaænijih stvari bilo je uvoenje pauπalne boraviπne pristojbe, πto je jako bitno i za Vir kao turistiËku destinaciju, jer smo time olakπali posao iznajmljivaËima, legalizirali ih i drastiËno poveÊali prihode svim turistiËkim zajednicama i turistiËkim radnicima. Ipak, moram napomenuti, tu joπ uvijek ima sive ekonomije i jako puno prostora za napredak. Zaπto ste se nakon takvog dugogodiπnjeg posla u Ministarstvu turizma unutar dvije koalicijske vlade odluËili vratiti u Zadar, odnosno prihvatiti posao u “Ingri”? - Odluka je bila viπe privatne naravi, u prvom redu zbog obitelji. Iako je iz Ministarstva bilo ponuda i da ostanem, doπlo je do odreenog zasiÊenja Zagrebom i, donekle, politikom. Nakon 15-ak godina lutanja s koferom u ruci, Ëovjek se zaæeli vlastite obitelji i kuÊe. S druge strane, privukao me i projekt “Ingre” u Posedarju gdje smo po principu javno-privatnog partnerstva radili na razvoju turistiËkog naselja. Meutim, dijelom zbog lokalnih politikantskih igrica, a dijelom i zbog recesije koja je prouzrokovala financijsku krizu “Ingre” kao investitora, projekt je doπao u fazu mirovanja. I tada sam prihvatio poziv iz KK “Zadar”.

Ponosan na KK Borik-Puntamika Kako da Vas u startu nisu odbili potpuno nesreeni odnosi u KK “Zadar”? Kada ste stvarali danaπnji KK “Borik-Puntamika”, to je, poput virskog turizma, bila sasvim drukËija priËa, neπto πto se radi od temelja. - Istina je kako je situacija u “Zadru” bila zaista teπka, ali moja æivotna priËa, osim uz turizam, najdublje je vezana i uz koπarku. Za razliku od KK “Zadar”, sa svojim timom ljudi stvorio sam “Borik-Puntamiku” na poËetnim i skromnim osnovama; kao mali klub iz malog kvarta koji je u Ëetiri godine doπao do Prve lige i pobjeivao sve renomirane prvoligaπe, a isti taj tim ljudi vodi “Borik” i posljednjih deset godina na istim osnovama. S ponosom mogu kazati kako je taj poËetni koncept “Puntamike” joπ uvijek æiv, a rijeË je o okrenutosti mladim igraËima iskljuËivo iz zadarskog podneblja i Klubu bez stranaca, te da unatoË uvijek prisutnim problemima zbog financija, “Borik-Puntamika” i dalje daje dobre rezultate. Iako nisam viπe predsjednik “Borik-Puntamike”, i dalje sam kroz rad Uprave vezan uz Klub, a to je i bio razlog zaπto me motivirao rad u KK “Zadar”. Æelio sam pomoÊi i mislio kako je “Zadar” s dvoranom na Viπnjiku moguÊe pretvoriti u projekt koji u smislu turistiËke infrastrukture moæe dati puno. ZnaËi, kroz spajanje Kluba, sporta, turizma i koπarke kao zadarskog brenda, raËunao sam na veÊi broj

noÊenja, ukupnog marketinga te koristi za Grad i Klub. Meutim, takav koncept nije naiπao na dovoljno razumijevanja i podrπke. Isto tako, KK “Zadar” je bio u financijskim dubiozama pa smo se naπli u raskoraku. Nije se moglo dalje, i ja sam napustio Klub. Moæe li se kazati kako zapravo “Borik-Puntamika” ima nekadaπnji zadarski koπarkaπki duh, a da danaπnji “Zadar” nema energiju i strast kakvu od njega oËekuje zahtjevna zadarska publika? - »injenica je kako je profesionalni sport u mnogo Ëemu drukËiji od polu-amaterskog kluba kakav je “Borik-Puntamika”, koji poËiva na volonterstvu i ljubavi prema koπarci i dokazivanju mladih igraËa. “Zadar” je, s druge strane, de facto upao u mreæu velikih investicija i profesionalizma πto se viπe financijski ne moæe pratiti. To je sada svima jasno, ali tako nije samo “Zadru” i koπarkaπkim klubovima, veÊ je to opÊe stanje u hrvatskom sportu, pa je pitanje πto Êe biti s vrhunskim hrvatskim sportom u buduÊnosti. Mislim kako je πteta da “Zadar” nije iskoristio svoju priliku, i da se koπarka i turizam nisu definirali kao vrhunski proizvod koji bi Zadru mogao donijeti puno gostiju u pred i post-sezoni. Mislite na iskustva i rjeπenja u turizmu i marketingu koja veÊ godinama koriste ameriËki profesionalni sportski klubovi? - Apsolutno. I ne samo oni, veÊ i ©panjolci i Turci. Mi imamo klimu, podneblje i sve uvjete, ali nismo stvorili preduvjete da se cijela priËa organizacijski odradi. Æao mi je zbog te prilike, ali moæda Êe neko drugo vrijeme “Zadru” donijeti novu priliku.

29


ANTE GALIΔ Voditelj turistiËke agencije opÊinske tvrtke “Vir turizam”

Ante GaliÊ, e-poπta: agency@virturizam.hr kontakt 091 970-90-26

VIR NA TURISTI»KOJ KARTI SVIJETA Svi apartmani koji s Agencijom budu u poslovnom odnosu bit Êe katalogizirani na Internetu sa svim podacima i fotografskim materijalima, a πtampat Êe se i katalozi privatnog smjeπtaja na Viru za domaÊe i inozemno træiπte. Meutim, mi kao Agencija neÊemo ulaziti u poslovanje drugih agencija, nego Êemo im ponuditi servis i poslovnu suradnju

U

z djelovanje ugostiteljskih objekata komunalne tvrtke “Vir turizam”, kao kljuËnog segmenta poslovanja poduzeÊa do izgradnje hotela sa Ëetiri zvjezdice i razvijanja ostalih projekata iz Master plana turistiËkog razvoja OpÊine Vir, stvaranje turistiËke agencije tvrtke “Vir turizam” bilo je nuæno radi komuniciranja s iznajmljivaËima soba, kreveta, leæaja i apartmana te cjelokupne organizacije virske apartmanske ponude na temelju kvalitetnih programa i projekata koji Êe im se nuditi. Ono πto je, takoer, kljuËno ∑ Ëinjenica je kako Êe u cijelom tom poslu novostvorena turistiËka agencija imati punu podrπku matiËne

30

tvrtke “Vir turizam”, OpÊine Vir i virske TuristiËke zajednice. Za izvedbu cjelokupnog programa angaæiran je dugogodiπnji turistiËki profesionalac koji je na istim ili sliËnim poslovima radio s priliËno zapaæenim rezultatima, 37-godiπnji Zadranin Ante GaliÊ, vraËajuÊi tijekom 90-ih tour operatore na zadarsko i πibensko podruËje, te kao voditelj prodaje, marketinga i smjeπtaja u agencijama i hotelima. “Prihvatio sam poziv od direktora Zdenka MiËiÊa i naËelnika OpÊine Vir Kristijana KapoviÊa nakon prezentacije Master plana turistiËkog razvoja, koji je zaista odliËno zamiπljen. Osnovna ideja je promjena imidæa Vira kao turistiËke destinacije, pa svi zajedno


moramo postiÊi da se promjeni percepcija otoka od mjesta apartmanskog turizma prema odmoriπnom i sportskom, πto su za sada neiskoriπteni kapaciteti”, kaæe GaliÊ.

VirskiLIST

Korist za stanovniπtvo i stanodavce “Od iduÊe godine Vir Êemo uvesti na kartu cruisinga ili plovidbe drvenim jedrenjacima, kao jedno od 6 mjesta u Æupaniji, s tour operatorima koji su u tom poslu veÊ dugi niz godina. Za ovaj posao veÊ smo osigurali infrastrukturu”, kaæe GaliÊ uz opasku kako osnovna ideja postojanja, rada i djelovanja Agencije nije stvaranje profita, veÊ korist za lokalno stanovniπtvo i stanodavce te poticanje daljnjeg organiziranog turizma na Viru. TuristiËkom djelatnoπÊu GaliÊ je “zaraæen” joπ kao 15-godiπnjak kada je radio kao sportski animator, potom animator i predstavnik “Bemex Toursa”, preteËe danaπnjeg “I.D. Riva Toursa” iz Münchena i Rotterdama. U Zadru je obiteljski osnovao turistiËku agenciju “Jaderatours” koja je bila jedan od najvaænijih Ëinilaca vraÊanja tour operatora na zadarsko podruËje, i uvela charter linije na zadarski aerodrom, organizirala izlete i sve druge aktivnosti agencija ukljuËujuÊi hotelski i privatni smjeπtaj od Paga do ©ibenika. 2003. godine prelazi u novootvoreni Ured “I.D. Riva Toursa” u Zadru, nakon Ëega Zadar postaje ukrcajna luka za brodove, organiziraju se i trasiraju rute za bicikliste i hodaËe na πtapovima Ëime se od travnja do polovice listopada produæava zadarska turistiËka sezona. Ostvareni rezultati uskoro su prepoznati, pa na poziv iz “Coning turizma” GaliÊ postaje voditelj prodaje u “Pagusu”, hotelu sa Ëetiri zvjezdice i 300 leæajeva, ili dio velikog varaædinskog “Coninga” s apartmanskim naseljem “Zelena punta” u Kukljici, hotelom “Nehaj” u Senju, dijelom apartmanskog naselja “Croatia” iz Svetog Filipa i Jakova te obnovljenim dvorcem i kongresnim centrom u TrakoπÊanu. Kao voditelj prodaje, marketinga i smjeπtaja radio je, prije prelaska i osnutka turistiËke agencije “Vir turizma”, i u biogradskom hotelu “Adria”.

SP

U prve dvije godine rada, voditelj novostvorene turistiËke agencije namjerava provesti katalogizaciju i standardiziranje reguliranog privatnog smjeπtaja te njegovu daljnju ponudu domaÊim i inozemnim tour operatorima uz produæavanje sezone na minimalno 3 mjeseca. S izgradnjom hotela sa Ëetiri zvjezdice i smjeπtajnim kapacitetom od 100 soba i 200 osnovnih leæajeva, realizirao bi se najvaæniji segment funkcioniranja tvrtke “Vir turizam”, a time i njezine turistiËke agencije. GaliÊ kaæe: “Vizija realizacije Master plana ukljuËujuÊi izgradnju hotela osnovni su razlog moga rada na novoj virskoj Agenciji. Trenutno na Viru, kada su agencije u pitanju, imamo nedostatak koncepta i stihijski rad. Meutim, mi kao Agencija neÊemo ulaziti u poslovanje drugih agencija, nego Êemo im ponuditi servis i poslovnu suradnju”. To znaËi kako Êe turistiËka agencija opÊinskog poduzeÊa “Vir turizam” osigurati proπirenje sezone i bolji booking, a postiÊi Êe se nestandardiziranim instrumentom turistiËke agencije, ili jednostavnije reËeno ∑ punom podrπkom matiËne tvrtke i OpÊine Vir koji Êe stimulirati kvalitetu, podizanje konkurentnosti, ulaganje u okuÊnice i fasade, ureenje apartmana, klimatizaciju, izgradnju malih bazena i svega onoga πto pridonosi podizanju smjeπtajne kvalitete i produæenju sezone. Od kraja kolovoza, takoer, svi apartmani koji s Agencijom budu u poslovnom odnosu bit Êe katalogizirani na Internetu sa svim podacima i fotografskim materijalima, a do mjeseca listopada ove godine Agencija Êe πtampati i kataloge privatnog smjeπtaja za domaÊe i inozemno træiπte, i to kako za individualne goste tako i za tour operatore. Uz sve to, oni najuspjeπniji bit Êe nagraeni i dodatno marketinπki promovirani kroz “Vir turizam” i turistiËku agenciju, Ëime bi se i drugi motivirali za podizanje kvalitete usluga. »injenica kako je Vir premalo zastupljen u katalozima tour operatora, te slabo prezentiran na turistiËkim sajmovima, takoer Êe se mijenjati.

E IZ CI D JA A N LN JE O

MAGAZIN ZA PROMIDŽBU OTOKA VIRA GODINA IV. CIJENA 10 KN SRPANJ 2011.

Apartmani na Internetu

VirskiLIST

magazin za promidžbu otoka Vira

IZDAVA» Vir turizam d.o.o. za turistiËko-ugostiteljske djelatnosti Put Mula 7 23234 Vir Kontakt 023 362-713 Direktor Zdenko MiËiÊ Glavni i odgovorni urednik Kaæimir ©krbiÊ Mob. 098 18-15-211 e-pošta: kazimir.skrbic@gmail.com Suradnici Draæen Æepina Samir HusiÊ ÆupanËiÊ Tisak PRINTERA GRUPA d.o.o., Zagreb GrafiËka priprema ŽupanËiÊ H R d.o.o. za nakladniËku i grafiËku djelatnost e-pošta: info@zupancic-hr.hr Naklada 2000 komada Izlazi mjeseËno Godina IV. Specijalno izdanje Srpanj 2011. © VirskiLIST Sva prava zadržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, pohraniti ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroniËki, mehaniËki, fotokopiranjem, snimanjem ili drukËije bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskoga prava.


ANKETA

©to mislite o Viru i turistiËkim projektima OpÊine Vir? Marija Dunger

TURISTI»KI UVJETI SVE BOLJI ∑ Podržavam gradnju hotela, marine i svih drugih turistiËkih sadržaja na ovom prostoru, pogotovo jer je rijeË o hotelu otvorenog tipa koji ne bi funkcionirao iskljuËivo za goste hotela. InaËe, napravilo se puno posljednjih godina i turistiËki uvjeti su primjetno bolji. Svake godine vidi se pomak, što je vrlo važno, jer svi želimo da se s Vira skine fama otoka divlje gradnje i nereda. Dolazim od 1988. godine na Vir i osjeÊam se Virankom iz Sridnjih kuÊica, iako veÊi dio godine živim u Zagrebu. U Sridnjim kuÊicama je zaista lijepo, ulica je lijepo sreena i osvijetljena, ali moram napomenuti da u proljeÊe, kada doem na Vir, nalazim ostatke obrezanih borova, palmi i smeÊa ispred svoje kuÊe ili na pojedinim mjestima. Ako je neko gradilište prazno, to ne znaËi da je slobodno za bacanje svakavih ostataka i da ga treba pretvoriti u smetlište.

Milan KlemenËiÊ

HOTEL I MARINA SU DOBRI ZA VIR ∑ Mislim kako je ideja gradnje marine i hotela dobra za otok Vir i virski turizam. Vidim da se ovaj kraj razvija, odnosno da još uvijek nije turistiËki definiran, pa bi gradnja turistiËkih sadržaja pomogla da što više ljudi dolazi na otok te da drugima prenose ono što ovdje zateknu i vide. Znam kako je u drugim mjestima koje posjeÊuju jedriliËari. Usidre se, odmore, pa prijateljima i kolegama prepriËaju dobre dojmove što je najbolji i najjeftiniji oblik reklame. Ja nemam kuÊu, vikendicu ili apartman na otoku Viru, prvi put sam ovdje i moram kazati kako je zaista lijepo. Došao sam s prijateljima, tu smo treÊi dan od planiranih sedam dana odmora na moru, i sve nas je poslužilo. Vrijeme je prekrasno i idealno za odmor, more je Ëisto pa se užitak kupati, tako da nemam nikakvih zamjerki. Svakako Êu doÊi i sljedeÊe godine, pogotovo kada znam da Êe se otok turistiËki dalje razvijati.

Manda KaramanoviÊ

PODRŽAVAM SVE RAZVOJNE PLANOVE ∑ Ja sam za gradnju hotela. S hotelom Êemo dobiti još više ljudi na otoku, više komunikacije, što je za goste otoka zaista lijep osjeÊaj. Takoer mislim kako bi gradnja ostalih turistiËkih sadržaja i za mještane bila dobra, ne samo zbog veÊeg protoka ljudi i bolje zarade u turizmu, nego i zbog Ëinjenice kako je Vir veÊim dijelom neizgraen. Neki Êe možda odluËiti ostati, kupit Êe teren i izgraditi kuÊe, pa Êe se Vir razvijati. OpÊenito, podržavam bilo koji razvojni plan OpÊine Vir, jer gradnja hotela, marine, ureenje plaža i ulica, šetališta, biciklistiËkih staza te gradnja škole ∑ sve je to dobro za zajednicu. Još uvijek trenutno stanje nije kako bi trebalo biti, pa tako imamo neasfaltiranu ulicu koja je jako prometna, odnosno cestu uz ulicu kralja Tomislava prema Sridnjim kuÊicama, ali se nadam kako Êe se i to urediti. Iskreno, voljela bih i da je Vir Ëistiji.

Virski list specijalno izdanje 2011  

Tema broja: Virsko ljeto 2011

Virski list specijalno izdanje 2011  

Tema broja: Virsko ljeto 2011

Advertisement