Page 1

Hengelsport rond de domstad M a g a z i n e v a n d e a l g e m e n e u t r e c h t s e h e n g e l a a r s v e r e n i g i n g € 2,95

Verslag van de ALV Karperen met de voorzitter AUHV competitie van start

Hengelsport rond de Domstad is een gezamenlijke uitgave van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging in samenwerking met uitgeverij Vipmedia te Breda.

Nummer 176 • juni 2012 • 33e jaargang


Van de voorzitter

D

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april ben ik benoemd tot voorzitter van de AUHV. Aan mij nu de eer om voor het eerst dit voorwoord inhoud te geven!

COLOFON

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V ‑ 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie MidWest Nederland van “Sportvisserij Nederland”. 33e jaargang: Oplage: Omslagfoto:

Na Krijn Verweij is er dus eindelijk weer een voorzitter. Edward Broekhuizen heeft als voorzitter ad interim deze functie uitstekend waargenomen, en als eerste daad als voorzitter heb ik hem daarvoor tijdens de ledenvergadering uitgebreid bedankt.

nummer 176, juni 2012 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober. 8625. Method megavoorn (foto: Ernesto Kamminga)

Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl ) doorgeven via: e-mail info@auhv.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Bestuur Voorzitter: S. Dekker (Simon) Secretaris: C.J. van de Burgt (Jim), Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: info@auhv. nl Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: E. Broekhuizen (Edward), L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. Huisen (Wim), D. Bok (Danny) Internet: www.auhv.nl Info Vliegvisgroep “The Leader”: www.vliegvisgroep-the-leader.com Info AUHV Roofvisgroep: roofvisgroep@auhv.nl Uitgever:

AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076-530 1729 Directie: Jan Diepenbroek, Ed Bruijns Hoofdredacteur: Pierre Bronsgeest Redactie: Fred van Schaik, redactie@auhv.nl Advertenties: John Huussen, Alex Boom, David van den Brandt 076-530 1725 Druk: Em de Jong, Baarle Nassau

Even voorstellen dan maar. Mijn naam is Simon Dekker en ik ben in 1964 geboren in Odijk. Daar woon ik nog steeds, samen met mijn vrouw en twee kinderen. Afgelopen jaar heb ik geen bestuursfunctie gehad, maar de vier jaar daarvoor was ik bestuurslid van de Karperstudiegroep Nederland. Voor die periode zat ik ook al in het bestuur van de AUHV, maar liefst 7 jaar lang! De meeste bestuursleden hebben ook al lang zitting in dit bestuur, vandaar dat het bij mij voelt als terugkomen op het oude nest.

Inhoud Voorwoord & colofon

3

Van het bestuur

4

Nieuwtjes 6 Mijn seizoen

Foreltechnieken 14 Method feederen

18

Plannen smeden

22

Deense zeeforel

24

River Monsters

28

Tot zover dit voorstelrondje in een notendop. Veel visplezier! Simon Dekker, Voorzitter

Barbeelstekken 32 Kinderlijk eenvoudig

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Onge‑ vraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretour‑ neerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

8

Mijn eigen visserij bestaat hoofdzakelijk uit het vissen op karper en soms op roofvis. Vanaf mijn jeugd heb ik wel alle vissoorten belaagd, maar de passie voor karpers heeft het gewonnen van de rest. Meestal zit ik ver weg, in de uiterwaarden van een van de grote rivieren, maar soms keer ik weer terug naar mijn thuiswater, die o zo mooie Kromme Rijn.

36

Visplanner 41 Boodschap begrepen

42

Welkom bij de AUHV

46

Hengelsport rond de Domstad 0612 3


Van het bestuur ruutseb teh naV

Algemene Ledenvergadering Verslag van maandag 16 april 2012 Opening Waarnemend voorzitter Edward Broekhuizen bedankt de aanwezigen voor hun komst. Aan de agenda wordt het voorstel toegevoegd om Gijs Boom te benoemen tot lid van verdienste.

Mededelingen Plas Strijkviertel Secretaris Jim van de Burgt laat weten dat er in overleg met het Recreatieschap een beperkt aantal nachtvisvergunningen voor Plas Strijkviertel zal worden uitgegeven. Er zal, nadat de voorbereidingen zijn afgerond, een bekendmaking en een inschrijvingsmogelijkheid worden gepubliceerd op de AUHV-website. BOA’s De twee BOA’s die voor de AUHV actief zijn, zullen overgaan naar de nieuwe federatie MidWest Nederland. Daarnaast volgen drie AUHV-leden een opleiding tot BOA, en hebben een aantal leden zich opgegeven voor een controleurscursus. Vrijwilligers voor de controles zijn welkom! Vrijgeven nachtvissen Het vrijgeven van het nachtvissen is nog niet zover. Het bestuur spreekt de hoop uit dat dit nog voor de zomer gereed zal zijn, maar zeker is dat niet. De AUHV volgt de landelijke lijn, maar behoudt het recht om het nachtvissen op bepaalde wateren te verbieden. Nieuwe viswaterlijst 2013 Het is de bedoeling van Sportvisserij Nederland om uiteindelijk tot één landelijk vergunningboekje te komen. De AUHV staat hier in principe achter en volgt dezelfde lijn als bij onze inbreng van viswateren in de federatieve viswaterlijst. AUHV-actieplan Edward Broekhuizen heeft gesprekken gevoerd met de federatie en met Sportvisserij Nederland over een nieuw en praktisch AUHV-beleidsplan voor de komende jaren. Onder andere het belang van een verdere professionalisering van de vereniging, en de aandacht voor de leden en vrijwilligers staan centraal in het concept plan, dat verder uitgewerkt zal worden door het bestuur. Communicatie versterken Voor de AUHV is communicatie met de achterban van groot belang. Het bestuur wil de contacten verder versterken en besteedt veel aandacht aan het informeren van, en de wisselwerking met de doelgroepen. Naast regelmatig overleg en het vernieuwde AUHV-magazine zijn er de nieuwe AUHV-website, Twitter en Facebook. In ontwikkeling zijn verder een digitale nieuwsbrief en een promotievideo.

4 Hengelsport rond de Domstad 0612

VBC’s Leo Harmsen, Gerard Raaphorst en Edward Broekhuizen doen kort verslag van de status van de werkzaamheden van achtereenvolgens VBC Amstel, Gooi Gijs Boom wordt gehuldigd en Vecht, VBC De als lid van verdienste. Stichtse Rijnlanden en VBC Amsterdam-Rijnkanaal. De samenwerking met de beroepssector laat in veel gevallen helaas te wensen over, waardoor in het geval van de VBC AGV en VBC ARK visplannen zijn ingediend alleen voor de sportvisserijsector. Ter ondersteuning van de werkzaamheden in de diverse VBC’s heeft de AUHV intern een eigen visstandbeheerscommissie opgericht. Visserijkundige Onderzoeken In 2011 zijn visserijkundige onderzoeken uitgevoerd in Hoograven en Kanaleneiland. De resultaten hiervan worden door de AUHV visstandbeheerscommissie meegenomen. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering Naar aanleiding van het verslag van de vorige ledenvergadering wordt een aantal zaken verder besproken. • De situatie op Plas Vechten blijft regelmatig tot zorgen leiden, zoals de veiligheidssituatie en het afvalprobleem. Het bestuur probeert onder andere door contacten met Rijkswaterstaat de problemen aan te pakken. De bestemming als ecologische zone beperkt echter de mogelijkheden. • De resultaten van de visserijkundige onderzoeken uit 2011 liggen bij de AUHV-visstandbeheercommissie. • Het contract met VIPmedia voor het uitgeven van het verenigingsmagazine is met drie jaar verlengd. • Naar aanleiding van een advies van de kascontrolecommissie heeft het bestuur de financiële situatie van de ‘slapende verenigingsgelden’ geanalyseerd. Er is geen reden tot een verandering van de werkwijze. Jaarverslag over 2011 Het jaarverslag 2011 (zoals gepubliceerd in het AUHV-magazine 2012-1) wordt goedgekeurd. Financiële zaken Verslag kascontrolecommissie: De leden van de kascontrolecommissie, Rob Kluvers en Fred van Esseveld, hebben de financiële stukken van de vereniging gecontroleerd. De ledenvergadering verleent het bestuur unaniem decharge over het gevoerde financiële beleid.


Houd voor het nachtvissen op Plas Strijkviertel de AUHVwebsite in de gaten.

Financieel verslag 2011 Penningmeester Henny Ederveen geeft een toelichting op het financieel verslag. Het verslag over het jaar 2011 wordt unaniem goedgekeurd. Begroting over 2012 De begroting 2012 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd. Contributie 2013 De contributie voor het volgende jaar blijft gelijk. Verkiezing leden kascontrolecommissie De leden Rob Kluvers en Gijs Boom stellen zich voor volgend jaar beschikbaar. Reservelid is Dhr. Schoen. Verkiezing nieuwe AUHV-voorzitter Het bestuur van de AUHV is verheugd om Simon Dekker als nieuwe AUHV-voorzitter te presenteren. De vergadering gaat unaniem akkoord met zijn benoeming, waarna hij door Edward Broekhuizen de voorzittershamer krijgt overhandigd. Simon Dekker bedankt Edward Broekhuizen voor het enthousiasme en de positieve wijze waarop hij de afgelopen tijd als waarnemend voorzitter de vereniging heeft geleid. Verkiezing bestuursleden Penningmeester Henny Ederveen wordt herbenoemd. Daarnaast worden bestuursleden Gerard Raaphorst en Fred van Schaik door de vergadering herkozen.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement Secretaris Jim van de Burgt geeft toelichting bij een aantal moderniseringen en aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De belangrijkste daarvan is het aanpassen van het maximum aantal bestuurders van 9 naar 11 personen, zodat er ruimte is om eventueel in de toekomst het bestuur te verruimen. De ledenvergadering stemt in met de aanpassingen. Gijs Boom lid van verdienste Na jaren van actief en professioneel vrijwilligerswerk voor de AUHV, met name als waterbemonsteraar, neemt Gijs Boom afscheid als hoofd van de groep waterbemonsteraars. De waarnemend voorzitter zet Gijs in het zonnetje en benoemt hem onder applaus van de aanwezigen tot lid van verdienste van de AUHV. Rondvraag Er wordt ge誰nformeerd naar een mogelijke karperstudiegroep voor de AUHV. De pogingen van de laatste groep heeft niet tot iets concreets geleid. Bestuurslid Wim Huisen zal de ge誰nteresseerde leden voorzien van de laatst bekende informatie. Daarnaast geeft bestuurslid Leo Harmsen nadere uitleg over het budget voor visuitzettingen. Een nieuwe karperuitzetting op de Kooikersplas in Houten behoort voorlopig niet tot de plannen. Sluiting Edward Broekhuizen bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering. Na afloop verzorgt Gerard de Laak van Sportvisserij Nederland een boeiende presentatie over de terugkeer van de zalm in de Rijn. REDACTIE

Hengelsport rond de Domstad 0612 5


Nieuws swueiN Tekst Danny Bok foto’s Sportvisserij Nederland

Nieuwe sportvis­community: Mijn VISmaat Registreer, deel en analyseer je vangsten via Mijn VISmaat.

Eind mei is Nederland een digitale ‘sportviscommunity’ rijker: Mijn VISmaat. Hiermee is het mogelijk om snel en eenvoudig je vangsten te registreren, delen en analyseren. Bedoeld voor zowel beginnende als ervaren sportvissers. Projectleider Danny Bok van Sportvisserij Nederland: “Zie het als ‘een facebook voor sportvissers’ met tal van nuttige opties. We verwachten dat het een zeer groot succes wordt!”

M

et Mijn VISmaat registreer je simpel en eenvoudig met je smartphone of tablet direct aan de waterkant je vang­ sten. Zo ontstaat je persoonlijke vangstenlogboek en heb je altijd je vangsten in een mooi overzicht staan. Naast vangst­ informatie als locatie, vissoort, lengte, gewicht, aas en diepte kun je ook foto’s, video’s en persoonlijke informatie toevoegen. Zo krijg je een geweldig logboek. Bovendien zijn je vangsten eenvoudig te delen met je vrienden door koppeling met bekende ‘social media’ als Facebook, Hyves en Twitter. Privacy aspect Mijn VISmaat is een echte sportviscommunity: je kunt vismaten uitnodigen, activiteiten van je vismaten checken, vangsten beoor­

Geen smartphone? Ook via de pc kun je op www.mijnvismaat. nl aan de slag. Mijn VISmaat biedt je uitgebreide persoonlijke vangststatistieken.

6 Hengelsport rond de Domstad 0612

Download de app nu in de AppStore en Google Play!

delen en nog veel meer. Jij bepaalt zelf via je persoonlijke instellin­ gen of je je vangst en/of locatie privé houdt, deelt met je vismaten of aan iedereen laat zien. Al je vangstgegevens worden netjes in je eigen profiel opgeslagen en zijn zo snel te filteren op basis van bijvoorbeeld vissoort, type sessie (bijvoorbeeld karpervissen of roofvissen) of Google Maps locatie. Via het onderdeel ‘Statistie­ ken’ kun je uitgebreide vangstgegevens en grafieken opvragen. Zo analyseer je eenvoudig wat bijvoorbeeld succesvolle stekken, technieken of tijden zijn en kun je je persoonlijke sportviskwalitei­ ten daarmee verder verbeteren. Gratis app, mobiele site, website MijnVISmaat komt er in de vorm van een App (voor Androidtoestellen en iPhones), mobiele site en een ‘gewone’ website. De App maakt slim gebruik van je smartphone en vult bijvoorbeeld, als jij dat wilt, automatisch je locatie in via GPS, en je kunt direct een foto of video aan je vangst toevoegen met je camerafunctie. Voor gebruikers met een smartphone die op een ander platform draait, zoals Windows Mobile of Blackberry, wordt speciaal een mobiele site gelanceerd. www.mijnvismaat.nl Met de website www.mijnvismaat.nl heb je dezelfde mogelijkhe­ den om vangsten te registreren, ook meerdere tegelijk. Met het grotere beeldscherm is het makkelijker om door de website te struinen, eventuele oude vangsten toe te voegen of wijzigen en je persoonlijke vangststatistieken te bekijken. Vergelijk het met Facebook en Hyves. Uiteraard zijn ook de Vis TV-presentatoren


VOLG ON S

! Ook kun je Mijn VI Smaat volgen op Facebook (Mijn VI Smaat > ‘vind ik leu k’) en Twitter (@ mijnv ismaat). Aan de waterkant je mooie vangsten toevoegen met je smartphone. En deze met je vismaten delen, zodat ook die kunnen meegenieten.

Hans Kramer, de kampioen van 2011, in actie.

AUHV competitie 2012 van start

O

p zaterdag 14 april is de nieuwe AUHV-competitie van start gegaan. In verband met baggerwerkzaamheden in de Vecht was het parcours niet in Oud-Zuilen uitgezet maar bij Andre van Duin. Dit jaar konden wij gelukkig vier nieuwe gezichten verwelkomen aan de waterkant, dus dat geeft hoop voor de komende jaren. Wil je alsnog meedoen, dan kan dat (de drie slechtste resultaten mogen worden afgeschreven van het eindresultaat). Het weer en de vis werkten uitstekend mee, Ton Schalkwijk op stek nummer 1 wist deze plek goed uit te buiten met 7.580 gram en een eerste plaats.

Uitslag van de eerste vier plaatsen: Ed Stoop en Marco Kraal straks op Mijn VISmaat te vinden. Niet alleen zullen ze hun vangsten via Mijn VISmaat registreren, je kunt eventueel ook bij ze terecht met je sportvisvragen. Voor wie? Mijn VISmaat is bedoeld voor iedere sportvisser in heel Neder­ land. Mijn VISmaat is uitvoerig getest met honderden verschil­ lende typen sportvissers. Beginners, gevorderden en echte cracks. Karper-, roof-, wedstrijd- of vlieg- of witvisser. Zoetwater- of zeevisser. Mijn VISmaat doet wat jij wilt en is vooral een gave manier om met je eigen vangsten en vismaten bezig te zijn. Ook aan de waterkant.

Danny Bok

Vangstenregistratie.nl De nieuwe Vangstenregistratie.nl is gelanceerd. Er is veel vernieuwd, zoals snel vangsten invoeren, zelf de invoermodus (lengte/klasse/gewicht) kiezen, makkelijk je vismaten volgen en nieuwe visvrienden ontmoeten. Of de actuele vangstenbarometer, vissoorten kennisbank, determinatiemodule en targetlijst. Neem een kijkje op www.vangstenregistratie.nl

1. Ton Schalkwijk,

7.580 gram;

2 Hans Kramer,

7.120 gram;

3 Ernst Metz,

5.940 gram;

4 Loek Schalkwijk,

4.300 gram.

De redactie

Vissengids app

V

anaf nu kun je met de Vissengids App van Sportvisserij Nederland op je mobiel alle Nederlandse zoetwater- en zeevissen bekijken; in totaal zo’n 170 stuks. Via diverse han­ dige zoekopties vind je er naast mooie foto’s ook alles over herkenning, leefwijze, voedsel, gesloten tijden, afmetingen en nog veel meer. Ga naar de App Store (nu al beschikbaar voor iPhone, iPod en iPad) of Android Market (voor Android toestellen) om de Vissengids App op je mobiel te downloaden. Kijk voor meer informatie op www.nederlandsevissen.nl

De handige Vissengids App van Sportvisserij Nederland.

Hengelsport rond de Domstad 0612 7


Seizoen 20111102 neozieS Tekst & foto’s Simon Dekker

Karperen met de voorzitter Seizoen overzicht 2011 Een allround visser ben ik niet. Soms vis ik op roofvis, maar ik trek er bijna alleen op uit om karper te belagen. Meestal ben ik aan de oevers van de Lek te vinden, in de zomer vis ik ook wel eens op de Kromme Rijn. Al een paar jaar had ik de wens om eens een winterkarper op een rivier te vangen, iets wat mij tot dusverre nog nooit gelukt was.

B

ijna iedere dag een handvol boilies voeren op de Kromme Rijn moest de vis stimuleren op dit voer te azen. Pas na een week of drie ging ik een ochtendje vissen. Verwachtingen had ik niet. Reeds een kwartiertje nadat de hengels er in lagen klonken er twee piepjes uit de beetverklikker! Ik aarzelde geen moment en zette meteen de haak. Ik kreeg al vrij snel door dat het

Toetje van de Lek!

8 Hengelsport rond de Domstad 0612

om een karper ging. Ik stond te juichen aan de kant toen ik even later het spiegeltje op de mat bewonderde, wat een geluk… In dezelfde sessie ving ik nog een prachtige rijenkarper en verspeelde een derde vis. Dit alles gebeurde in vier uur vissen! Met mijn hoofd in de wolken keerde ik huiswaarts, om twee dagen later terug te keren. In weer vier uur vissen wist ik wederom twee vissen op de mat te krijgen. Vier vissen in februari, een dijk van een seizoenstart. Tijdens mijn laatste sessie in februari kreeg ik wederom een trage aanbeet, maar de vis voelde ik nooit. In maart heb ik nog vier keer gevist en kon ik nog vier vissen strikken, waaronder een erg fraaie spiegel- en een rijenkarper. Naar de Lek In april richtte ik mijn pijlen op de Lek. De stek die het normaliter goed doet in het voorjaar liet het echter totaal afweten. Het was inmiddels mei geworden en ik smachtte naar karpers. De eerste sessie die ik op een andere stek zou gaan bevissen was samen met Edwin uit Rhenen. Deze nacht was onderdeel van een uitwisselingsspel genaamd ‘Big Game’ van het rivierenvisforum Riviervissen. be. Op deze site kunnen Vlaamse en Nederlandse leden afspraken maken om met elkaar te vissen, mits ze na afloop een mooi verslag schrijven voor op de site. Het leuke hierbij is dat de andere leden kunnen gokken hoe de sessie zal verlopen. Dus hoeveel vissen, hoe zwaar is de zwaarste enz. Door mobiel internet te gebruiken is zo een sessie ook nog eens bijna live te volgen. Edwin had nog nooit een karper op een grote rivier gevangen, dus de voldoening voor ons was groot toen het hem deze nacht wel lukte. Hij verspeelde eerst nog een grotere vis, maar was erg blij met de Lekspiegel van 16 pond. In de vroege ochtend was het mijn beurt. Eerst een spiegel van 19 pond en iets later een vis die de mooiste van het jaar zou worden. De dril van deze vis verliep vrij standaard, “Is het een schub of een spiegel? Is ie groot?” We stonden op dat moment te wachten toen er ineens een oranje vlek door het troebele water naar boven kwam. Mijn hartslag liep meteen op, deze mag ik niet verspelen! Een prachtige koi lag even later in het landingsnet. Een koi op de Lek, wie had dat gedacht…? Grillig De week erop zat het weer mee, twee schubkarpers waren mijn deel. Een week later zat ik op een andere stek waarvan ik weet dat


Schitterende schubkarper van het Netekanaal.

de vissen in deze periode hier regelmatig verblijven. Helaas had ik geen tijd gehad om te voeren, dus ik verwachtte niet veel. De Lek toonde zich weer eens van haar grilligste kant. Ik ving maar liefst drie vissen, waaronder eentje met een andere haak in zijn bek, en een lelijke, misvormde schubkarper, maar wel een die eindelijk eens over de 20 pond ging. Ik sloeg een nacht over, en de nacht daarop zat ik er weer. Dit keer natuurlijk met erg hoge verwachtingen. Zei ik iets over grilligheid? Juist, ik kreeg geen piepje. Het laatste weekend van juni zat ik aan de oevers van het Waesmeer in BelgiĂŤ. Vanwege het tienjarig bestaan van het boiliemerk waarmee ik vis, had ik een uitnodiging gekregen om met al de 18 fieldtesters twee nachten gezamenlijk te vissen. De allereerste vis kwam op een van mijn hengels. Een beetje merkwaardige dril van een vis die op flinke afstand al met zijn staart uit het water kwam volgde. Ik zag een zwarte staart, vreemd, het voelt als een karper. Het bleek om een steur te gaan, nog nooit zoiets

gevangen, een memorabele vis en wat gaaf! Toen ik de volgende ochtend ook nog mijn eerste dertiger van het seizoen ving was ik natuurlijk helemaal in de wolken. Juli, vakantie! Zoals elk jaar ging ik met mijn gezin naar Frankrijk. In de nabije omgeving van onze bestemming ligt een mooi riviertje, dat uitmondt in een groot stuwmeer. In het voorjaar is het waterpeil meestal te hoog om er te geraken en vanaf de zomer trekken alle vissen het meer op omdat er dan te weinig water in de rivier stroomt. Gelukkig was het waterpeil precies goed, en na een dag van te voren gevoerd te hebben ging ik het een nacht proberen. Ik nam plaats bij een van de bruggen. Bij de eerste aanbeet zwom de vis snel richting de brug. Ik trok hem toen expres nog harder die richting op. Negen van de tien keer keert de vis en win je de strijd. Laat ik nou net die ene hebben die doorzwemt‌

Hengelsport rond de Domstad 0612 9


Seizoen 20111102 neozieS

Dat de rest van het weekend mijn net droog bleef kon mij een worst wezen...

De andere hengel lag vlak onder de kant. De vis kon eigenlijk alleen maar van mij af zwemmen, toch zwom hij voorlangs rechtstreeks de struiken in. Omdat de lijn over een blad van een plant liep zakte de waker niet en gaf de pieper geen signaal. Pas toen de karper in de struiken zat was de lijn gestrekt en ging de wekker. Wat een enorme domper! Twee dagen later zat ik er weer. Al na anderhalf uur kreeg ik beet! Het was wederom de kanthengel, maar dit keer ging de vis naar rechts. Wel lastig als je hengel links op de rodpod ligt… Aan die kant staan een paar bomen in het water, en de vis ging achter de eerste langs, vervolgens dook hij weer de kant in voor de tweede boom, om daarna de derde boom achterlangs te nemen. Wat een slalomexpert, dat kon ik ook. Gelukkig had ik mijn zwembroek aan en liep ik op mijn schoenen de vis achterna. De karper zat vast, maar ik wist hem los te krijgen. Hij ging er onmiddellijk vandoor en ik moest nog wat verder het water in om een boom te omzeilen. Mijn voeten verloren het contact met de bodem, en al zwemmend en watertrappelend streed ik verder. Wat een sterk beest! Wederom ging hij richting de kant en ik duwde mijn hengel nu recht met de top naar beneden tot aan de bodem. De schub raakte hiervan gedesoriënteerd en ging gelukkig de andere kant op. Dat gaf mij weer tijd om naar de kant te

10 Hengelsport rond de Domstad 0612

waden want ik moest terug naar mijn landingsnet. Ik schepte uitgeput een vis van 17 pondjes, maar was wel voldaan na zo`n strijd. Toen dezelfde hengel er weer een kwartiertje in lag vertrok hij weer! Deze vis trachtte ook te slalommen, maar was gelukkig niet zo`n pro als de schubkarper. Dit maal kon ik een spiegel scheppen. Een paar dagen later was mijn stek bezet. Ik ging 100 meter stroomopwaarts zitten, de uiterste plek waar je nog kon vissen. Zo zat ik nog in de buurt waar de vissen mijn boilies kenden. Tijdens de avondschemering diende de eerste karper zich aan. Een hele sterke, en vermoedelijk zware vis had mijn boilie gepakt, maar na een tijdje viel de weerstand weg en bleek mijn onderlijn gebroken. Ik kreeg gelukkig nog een herkansing. De waker van de hengel aan de overkant zakte. Weer voelde ik een zwaar exemplaar, hoewel? Hij leek wat lichter dan de verspeelde vis. De karper liet me alle hoeken van het water zien, maar dit keer hield alles het. Een prachtige spiegelkarper lag even later op de onthaakmat! Na een aantal jaren vissen op dat water eindelijk een beer gevangen… Meerval Een aantal dagen later maakte het water een uitgestorven indruk. Het water was te ver gezakt. De vissen zaten weer op het im-


mense meer. Niels was voor een keertje meegegaan en vond het niet erg om zomaar ergens neer te ploffen. We babbelden lang over zijn lievelingsvis meerval. Een aantal jaar geleden was een Belgische meervalvisser hier komen vissen, maar bij aankomst aan het meer hoorde hij dat er helemaal geen meerval zat! Hij besloot om op karper te vissen en ving een vis van 22kilo. Net toen het donker was kregen we een aanbeet. “Wat is het”, vroeg ik. Niels bleef stil en schepte de vis. In het landingsnet lag… een meerval! Na de vakantie visten Gerard en ik nog een paar keer samen, maar vingen niet veel. Wel ving ik een fraaie schub van 28 pond. Na een avondje op de Kromme Rijn kon ik ook nog een spiegel van 23 pond en een schub van 16 pond in mijn logboek noteren. Het werd weer eens tijd voor de Lek. Maar wederom viel dat tegen. Twee nachten, geen vangsten. Van 21 tot 24 september viste ik weer een ‘Big Game’ sessie. Ik was uitgenodigd om in België op het Netekanaal te komen vissen. Er was een stek aangevoerd, maar waarschijnlijk te stevig, we kregen geen piepje de eerste nacht. We verkasten daarom maar naar een andere stek. Hier hadden we meer geluk. Ik kreeg een aanbeet op 150 meter uit de kant. Nog nooit heb ik zo`n lange dril beleefd. Iedere keer als de vis richting de kant kwam keerde hij, deed de hengel buigen, de slip werken en mij zweten. Ik dacht aan een enorme meerval, maar Jan wist zeker dat het karper was. Hij kreeg gelijk. Even later stond ik met een schitterende schubkarper in mijn armen die maar iets lichter was dan mijn vakantievis! Jan wist ook nog twee vissen te vangen, dus deze nacht was meer dan geslaagd. De laatste nacht was pet. Het weekend was aangebroken en hordes karpervissers streken neer aan de oevers van het kanaal. Veel lijnen in het water, herrie, voerbootjes over onze stekken, we maakten van alles mee. Behalve het vangen van vis natuurlijk. Niemand ving iets, gelukkig hadden wij de buit al binnen! Terug naar de Lek Het najaar was begonnen en ik had nog goede kansen op de rivier. In de nacht van 1 oktober wist ik een vis met een naam te vangen: ‘De Tweekleur’. Deze spiegel is erg herkenbaar en leeft in een gebied van circa vijf kilometer op de Lek. Voor mij was het al de zevende keer, maar ik was erg blij dat ik hem voor het eerst op 30 pond had! Dit betekende ook dat ik mijn vierde dertigponder had dit jaar. Een weekje later ging ik met Gianluca een nachtje op de Lek vissen. De enige aanbeet was op een van mijn hengels, en die vis vond de mosseltjes op de stenen. Weer een breuk… Ik viste nog drie keer een nacht op de rivier. Twee maal blankte ik en de derde keer, drie weken na de vangst van ‘De Tweekleur’, ving ik hem weer! Dit keer 2 kilometer stroomopwaarts. Ik was stomverbaasd toen ik hem klokte op 16,8 kilo. In drie weken ruim drie pond zwaarder! Ook merkwaardig was de haak in zijn flank. Het bleek dat Kees een week ervoor een zware vis had verspeeld en zijn onderlijn kwijt was geraakt… Twee jaar hadden we deze vis niet gezien en nu dook hij drie keer op in even zoveel weken! In de ochtend volgde nog een toetje in de vorm van een spiegelkarper van 18 pond. Het jaar 2011 was zeker geen doorsnee jaar voor mij. Maar wel een jaar waarmee de lezer een aardige indruk krijgt van mijn visserij.

Simon Dekker

Na een aantal jaren vissen op het vakantiewater eindelijk een beer gevangen!

Fraaie spiegelkarper van de Kromme Rijn aan het begin van het seizoen.

De lievelingsvis van Niels.

Hengelsport rond de Domstad 0612 11


Aas & rigs sgir & saA Tekst Beet redactie foto’s Peter Negerman illustraties Andy Steer

Maden

Meelworm

Wasmotlarven

PowerBait 1" Honey Wor

Nieuwe technieken forelvissen populariteit forelvissen neemt enorm toe

ANDY STEER VERDILAAN 14, 5583XT WAALRE, THE NETHER www.angli Het vissen op forel op forelvijvers in Nederland en België neemt toe

in populariteit. Zowel bij de jeugd als volwassenen. Waarom trekken jong en oud naar de vijvers? De zekerheid van de aanwezige vis, de gezelligheid, de ontspanning en spanning? Wat is het geheim achter deze toename?

D

e laatste drie jaar is het vissen op forel op de bekende forelvisvijvers enorm populair geworden. De toename is opvallend, omdat het zowel jeugdige als volwassen vissers zijn die hun weg naar deze gezellige vijvers hebben gevonden. Maar… wat bindt deze vissers? Een lekker forelletje mee naar huis als bonus? Voor sommigen is dat zeker een extra reden om te gaan, maar het blijkt toch ook een kick, of gewoon een verslaving, om veel forel te vangen!

14 Hengelsport rond de Domstad 0612

Zoals bij veel visserijen speelt de techniek een grote rol. Aantrekkelijke technieken Een ingewikkelde manier van vissen trekt heus belangstelling, maar een leuke en simpele techniek zal altijd winnaar zijn. Een techniek die gebaseerd is op snelheid, kunde en succes kan een deel van het geheim zijn. Kijk naar andere onderdelen binnen de sportvisserij en opvallend


rms

PowerBait Wokkel

PowerBait Beukenootje

PowerBait TriggerX Lepel + Wasmotlarve

TriggerX Salmon Eggs

Forellen die al langer aanwezig zijn op een vijver, laten zich minder gemakkelijk verleiden. Subtiel aangeboden forellendeeg ligt hierbij duidelijk voor.

R ILLUSTRATIONS RLANDS. T +31(0)40 2220908 E Andy.Steer@iae .nl ingknots.com

Hengelsport rond de Domstad 0612 15


Trigger X Bait Former

Trigger X Dough Bait

1

is dat daar waar wedstrijden worden gehouden op hoog niveau, er automatisch slimme systemen naar buiten komen. Deelnemers willen tenslotte winnaar worden van een competitie, de beste van hun land, van Europa en uiteindelijk van de wereld.

Trigger X Bait Former

2

3

Snel je eigen aas Een werelduitvinding kun je de aasvormer van Shimano Trigger X gerust noemen. Heel simpel vormt deze vorm, een soort grote klem, een prachtig van deeg vervaardigde namaak / motlarve, die je Triggermade X Dough Bait kunt voorzien van een eigen geur, kleur, combinatie van deegsoorten tot een subliem stukje aas op de haak. Het1 aas wordt direct op de haak gedrukt zoals aangegeven op de illustratie van Andy Steer, en je kunt het aas dan eventueel nog iets platknijpen of een vorm geven die het misschien nog net iets attractiever maakt voor de forel om toe te slaan. Het vissen kan op verschillende manieren. Vis je hem zonder verzwaring direct 2 op de onderlijn: werp dan in en laat het afzinken zonder dat je iets doet. Vaak pakt de aanwezige forel het aas tijdens het zakken of zelfs wanneer het doodstil op de bodem ligt. Vervolgens vis je hem een stukje binnen en laat het weer afzakken tot op de bodem. Blijf dit herhalen tot het aas bij de oever is. Natuurlijk kun je deze ook met de dobber vissen, met een glazen gewicht ervoor en dan kun je natuurlijk in snelheid wisselen of zelfs heel snel of super langzaam langs de bodem vissen. Gevoelige hengel 3 Bij het vissen op forel heb je een gevoelige hengel nodig, eentje waar je werkelijk alles mee 'voelt'. Er zijn veel verschillende hengels op de markt die aan deze om-

TriggerX Pheromone Gel

ANDY STEER ILLUSTRATIONS 16 14,Hengelsport rond de Domstad 0612 T +31(0)40 2220908 E Andy.Steer@iae .nl ERDILAAN 5583XT WAALRE, THE NETHERLANDS. www.anglingknots.com


Zorg dat je atlijd een ruime keuze aan kleuren en smaken bij je hebt. schrijving voldoen. De laatste technieken zoals het Tremarella vissen vraagt om lange gevoelige hengels, met een specifieke actie met een lengte tot 4.20 meter. Zo lang worden ze in ons land niet gebruikt. Diverse fabrikanten/groothandels brengen deze hengels in de winkels en de lengte ligt rond de 3.00 meter, waarbij 2.80 meter ook een opvallende lengte is. Op deze werphengels pronkt een prachtig klein werpmolentje dat in balans moet liggen met de hengel. Als hoofdlijn wordt dyneema gebruikt of de Nano lijn. Met name de dunne diameter, 4/00 heeft een enorm

voordeel en toch een treksterkte van 3,5 kilo. Vervolgens een fluorocarbon onderlijn variÍrend in lengte van 50 tot 80 cm lengte, haak 6 of 8, aas er op en vissen. Op deze manier heb je een gevoelige aasaanbieding en kan elke beweging en aanbeet worden gesignaleerd. Stroomversnelling Alles lijkt in een stroomversnelling gekomen door de grote groep wedstrijdvissers en specialisten, die diverse fabrikanten en groothandels helpen bij de voorlichting rondom het forelvissen. Firma´s die erg

actief zijn op dit gebied zijn Pure Fishing (Berkley), Shimano (Trigger X) en Spro met hun dobbers en gewichten. Daarnaast zijn er diverse Italiaanse firma´s die zich met speciale loodjes, haken, hengels en molens bezighouden. Volgende maand nemen we de onderwaterdobbers, glazen gewichten, dobbers en dobbermontage onder de loep. Tot die tijd een beetje kneden, werpen, draaien en de haak zetten!

redactie

Met de nieuwe technieken en aaspresentaties kun je ook deze prachtige forellen buitmaken! Een beloning voor een dagje forelvissen!

Hengelsport rond de Domstad 0612 17


Method feeder redeef dohteM

Method feederen Tekst & foto’s Mat Woods

onder de eigen kant

Tommy Pickering vangt enorm veel brasems en karpers met de method feeder kort uit de eigen kant. Op welke manier, dat legt hij je nu uit.

Ook de grote vissen worden met de method gehaakt!

18 Hengelsport rond de Domstad 0612


Voeren met de cup kan ervoor zorgen dat de vissen elkaar te agressief om het voer gaan beconcurreren.

Een valsgehaakte karper aan de vaste stok, tijd om over te stappen op de method.

V

oor de voormalig wereldkampioen is gebleken dat de meest effectieve manier van method feederen vlak onder de eigen kant is. Dit is een methode waarbij het dus niet nodig is om ver te werpen. Door kort uit de kant te vissen heeft hij op veel Engelse wateren grote successen geboekt. Tommy, de huidige captain van het Engelse WK feedervisteam, gelooft niet zo in de standaard vaste hengel-tactiek. Nee… in plaats daarvan gebruikt hij liever een inline feeder die hij op een afstand van dertien tot zestien meter plaatst, om vervolgens de wedstrijd met circa honderd kilogram vis op zijn naam te schrijven. Zijn hengel gaat tijdens zo’n wedstrijd extreem vaak krom, soms vangt hij wel 90 karpers in éen wedstrijd. Waarom is zijn aanpak zó succesvol? We gingen bij hem langs en vroegen hem het hemd van zijn lijf over het succes van deze verbluffende techniek. “Method feederen onder de eigen kant is in de juiste situatie onverslaanbaar, soms gaat alles volgens het uitgestippelde plan. Dan gaat het zo rap dat ik na de worp niet eens tijd krijg om mijn lijn onder water te trekken. Het is een veel snellere visserij dan het normale dobbervissen met de vaste hengel, vooral als de vissen door alle waterlagen zwerven is deze tactiek succesvol gebleken. Ik heb al vaak gehad dat er te veel vis op mijn stek zat, ik weet dat het gek klinkt om hierover te klagen maar zo’n enorme hoeveelheid vis op je stek zorgt dat het lastig wordt om te bepalen op welke diepte je moet vissen. Wan-

neer je ervoor kiest om de toplaag te gaan bevissen, heb je kans dat je de vis die dieper ligt verjaagt. Maar als je dieper gaat vissen heb je kans op valse aanbeten door lijnzwemmers of valsgehaakte vis. Nee, in zo’n situatie brengt de method feeder voor mij de uitkomst. Deze concentreert al het voer op één plaats en hierdoor automatisch ook alle vis”. Aasgedrag positief beïnvloeden Ondertussen legt Tommy zijn vaste lat aan de kant en pakt zijn feederset omdat hij net een karper vals heeft gehaakt met de vaste stok. “Vandaag is het water helemaal troebel geworden door alle actieve vis op mijn stek, om zo min mogelijk aanbeten te missen ga ik nu method feederen, maar wel op dezelfde afstand als waar mijn dobber net lag”. Tommy werpt nu geen extra aas meer in het water, hij gelooft er heilig in dat de methodfeeder het aasgedrag van de vis positief gaat beïnvloeden. Hij heeft het idee dat hoe meer karpers hij haakt, des te gemakkelijker hij de vis op de stek houdt, in tegenstelling tot wat anderen denken. Door de wervelingen die een karper veroorzaakt wanneer deze gehaakt wordt, wordt het voer mooi over de stek verspreid. Elke keer als je een karper haakt verspreiden de wervelingen het overgebleven aas op je visstek, zo worden de andere vissen beziggehouden terwijl jij je vis binnen aan het halen bent. “De grote karpers duiken meteen

Hengelsport rond de Domstad 0612 19


Pellets mixen voor de method feeder.

Om ze wat zachter te maken giet je er water bij.

Als je dit nu tien minuten laat staan zou het - zoals hier te zien – aan elkaar moeten plakken.

Tommy gebruikt de gemakkelijke mal van Preston Innovations.

bovenop de voerbal, dus je kunt tussendoor ook de écht grote karpers verwachten”. Voor deze visserij gebruikt Tommy een korte hengel. De tien voets (drie meter) ‘Mini Carp Feeder’ van Preston is hier ideaal voor. Wat opvalt is dat Tommy na de worp geen spanning op de top brengt, hij wil de 30 grams inline method korf niet verplaatsen. “Met deze hoeveelheid vis op je stek houdt een snaarstrakke lijn en een top die op spanning staat automatisch ook lijnzwemmers in”, aldus Tommy. “Wanneer ik op dertien meter lig te vissen werp ik met behulp van een simpele onderhandse zwier. Maar wanneer ik verder moet zijn ga ik toch normaal werpen, dan komt de lijn mooier gestrekt neer”. Pellets mixen met lokvoer “Korte hengels zijn geweldig voor dit werk, met een elf of twaalf voets hengel is het echt een gepiel om het aas op de juiste plaats te krijgen. Als lokvoer gebruik ik 2 millimeter micropellets samen met Sonubaits Supercrush Krill lokvoer. Door de pellets te mixen met lokvoer voorkom ik dat het gaat samenklonteren, zo wordt het een mooi geheel”. De rigs van Tommy zijn erg simpel, onderlijntjes van acht centimeter lang waar een baitband aan zit om de 6 millimeter grote haakaaspellets onder de haak vast te klemmen. Deze onderlijnen knoopt hij met Preston PR38 haken en Reflo Power onderlijnmateriaal. “Omdat je zo dichtbij vist, willen de aanbeten wel eens heel hard zijn”, gniffelt Tony. “Wanneer de vissen kleiner

20 Hengelsport rond de Domstad 0612

Een korte hengel met kleine werpmolen is ideaal om zo kort onder de kant te vissen.


Laat dit geheel twee minuten staan, giet het water dan af.

De Method Feeder kant en klaar met het aas tussen het voer.

zouden zijn, zou ik misschien eerder voor het haaktype PR38 in een maat 18 in plaats van een maat 16 kiezen. In Europa zou ik voor de PR39 gaan, dat is dezelfde haak alleen dan met weerhaak”.Terwijl Tommy uitlegt hoe deze techniek werkt, kijken wij toe hoe hij vis na vis succesvol landt. Elke aanbeet resulteert in vis in het landingsnet en zelfs de - toch erg sterke – karpers worden door het korte hengeltje prima opgevangen. “Wanneer deze techniek op jouw water nog niet uitgevoerd wordt, dan móet je hem proberen! Ik vang de hele dag door dankzij deze techniek, het is alsof de vissen voorgeprogrammeerd zijn om zich op dertien meter afstand van de oever te bevinden”.

Tommy vangt een groot aantal brasems van deze maat.

Mat Woods

Dit is Tommy zijn simpele rigkeuze.

Hengelsport rond de Domstad 0612 21


nennalprepraK

Tekst & foto’s andre akkermans

Engelse karperbeurzen zijn anders van opzet dan die op het continent.

Ook de opstellingen zijn per land verschillend, vaak ook vanwege de wetgeving.

Plannen smeden Februari is Europees gezien toch wel de meest veilige maand. Toch zeker als je een karper bent. Carp Zwolle 2012, Carp Italy, het forum in Montluçon, Frankrijk, Big One en de Five Lakes Show in Engeland om er een paar bij naam te noemen en tal van opendeurdagen en huisbeurzen zijn hier debet aan. Het lijkt haast paaitijd voor de karpervissers. Massaal trekken we met zijn allen naar de beursgronden. De een om de nieuwste ontwikkelingen te zien, de ander om kennis op te doen of vrienden te ontmoeten. Maar eerst en vooral om plannen te smeden en samen de jacht te openen.

N

a een kleine 20 jaar beurservaring blijft het me fascineren. Neem alleen al de bezoekers; oude gezichten, nieuwe gezichten, cracks en de opkomende sterren, allemaal kom je ze tegen. Het leuke is dat er op alle beurzen door heel Europa een rode draad loopt. Niet zozeer dat je dezelfde collega’s tegenkomt maar de drijfveer blijft hetzelfde. Ondanks alle cultuurverschillen is de motivatie om te gaan vissen hetzelfde; we willen allemaal karpers vangen, liefst zo groot mogelijk. De beleving is echter van De karper als zeer gewaardeerde ‘tegenstander’.

22 Hengelsport rond de Domstad 0612

land tot land compleet anders. Laten we bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en Engeland eens nader bekijken. Zonder te willen generaliseren zijn we in Nederland op onszelf gericht, we hebben tal van mogelijkheden variërend van kleine putjes tot machtige rivieren. Gedurende het jaar speelt onze visserij zich relatief dicht bij huis af, de penhengel wordt met regelmaat ingezet en afhankelijk van de huishoudpot gaan we één of een paar keer per jaar naar Frankrijk. Als het even kan, kiezen we dan een betaalwater met een gekende reputatie. Ochtend- en avondsessies van enkele uren worden afgewisseld met een dag- of een nachtsessie. Een paar steuntjes, een paraplu, stoeltje en kleine tas vormen de basisuitrusting. Nachtjes worden bij voorkeur gevist onder een ovale paraplu of in een éénpersoonstent. We trekken er immers vaak alleen op uit. De buit delen is niet echt ons ding. Op Zwolle is dit goed terug te zien, vragen zijn gericht en de vissers heel bewust van wat er verkrijgbaar is. Daarnaast oriënteren we ons ook vaker op de Engelse markt en nemen die stijl als voorbeeld. Een fenomeen wat de laatste jaren enorm in opkomst is in Nederland zijn de ‘thuisdraaiers’. Als paddenstoelen schieten ze uit de grond,


kleine aasfirma’s die op zelfstandige basis boilies draaien en ook rechtstreeks aan de man brengen. De Fransman Hoe anders beleeft de Franse visser zijn visserij. Vissen is zoals met bijna alles in Frankrijk, een sociaal gebeuren, dat doe je samen. Vanaf grote afstand zie je het al aan het formaat van de tent; tweepersoons. De rodpods die als een soort afweergeschut opgesteld zijn en haast in linie staan. Het aan het water zijn, bijna kamperen, staat centraal. Toch is hier ook een ware verschuiving gaande. Wil je succesvol zijn en met regelmaat vangen dan zijn de sociale sessies niet de eerste keuze. Waar eerder de ‘4 rod buzzerbars’ de dienst uitmaakten op zware roestvrijstalen rodpods, zie je nu steeds meer een gesplitste opstelling. Hengels twee aan twee gevist op 2 rod buzzerbars met losse steunen zijn het beeld aan het bepalen. Op de steunen geen zware 13 ft 3.5 lb afstandpoken meer maar parabolische hengels van 3,00 meter met een testcurve van maximaal 3 lb. In eerste instantie werden die ontwikkeld voor het vissen vanuit de boot. Maar gezien een korte soepele hengel toch een stuk prettiger vist en drilt, duurde het niet lang voor ze hun weg ook naar de normale visserij vonden. De Franse vissers zoeken hun heil op de openbare wateren en rivieren. Een enkele visser waagt de sprong naar een commercieel gerund water, maar die behoort toch nog steeds tot de minderheid. Sporadisch worden buitenlandse sessies gemaakt. Marokko is dan de bestemming, hier is Frans immers de tweede taal. Anderzijds heb je wel een enorme groep die enkel en alleen enduro’s vist. Karperwedstrijden al dan niet op afgesloten wateren. Uiteraard met na afloop een gezellige prijsuitreiking met een buffet; wat dacht je? Aas blijft in Frankrijk nog wel het ondergeschoven kindje; veel en goedkoop is nog vaak het motto. De karpers malen er niet om, ze groeien vrolijk door en breken het ene na het andere record.

lang het duurt voor het hier ook de normaalste zaak is dat je de hengels zo dicht naast elkaar vist dat je de slingers moet inklappen? De eerste setjes ben ik op Carp Zwolle al tegengekomen. Verschillend, maar één doel! Drie Europese landen, drie voorbeelden, drie culturen en een veelvoud aan verschillen. Op de beurzen zie je, merk je en voel je de diversiteit. Neem Zwolle; een broodje knak en een glas bier vormt hier de maaltijd, in Frankrijk staan lange tafels opgesteld waar een driegangen menu met een fles wijn geserveerd wordt. Zoek je op een Engelse show iemand, dan ga je gewoon naar de bar. Waar begin jaren tachtig Engeland aan de bakermat stond, heeft het karpervissen zich in de loop der jaren van land tot land ontwikkeld. Vaak met eigen technieken, materialen, trends en een eigen cultuur. Karpervissen is hot en trendy en zeker niet saai te noemen. Een van de mooiste aspecten van de beurzen vind ik nog altijd de gedeelde inzichten. Alsof er totaal geen concurrentie is, worden tactieken en verschillende aanpakken besproken. Nieuwe ideeën die je eigen visserij kunnen verrijken. Als een front vormen de karpervissers zich ‘tegen’ de karper, de gezamenlijke prooi. Niets wordt aan het toeval overgelaten en alles in detail besproken en uitgewerkt. Met het begin van de lente is het weer een ander verhaal. Dan komen we elkaar weer tegen; niet op de beursgrond maar aan het viswater. Deuren gaan dicht en lippen worden verzegeld. Van de amicale sfeer zoals we die op de beurzen zagen valt niet veel meer te bespeuren, we zijn weer elkaars concurrent. Gelukkig begint hier de laatste jaren ook verandering in te komen. We worden opener, onderling worden afspraken gemaakt en vissers tonen respect voor elkaar. Met zoveel vissers die hetzelfde doel nastreven, dat is een mooie ontwikkeling die zich niet tot één maand hoeft te beperken. andre akkermans

Full time! Vorig jaar heb ik voor het eerst weer een Engelse beurs meegemaakt; the Five Lakes Show. Een dergelijke beurs valt totaal niet te vergelijken met de ‘continental shows’. Een ster is daar echt een ster. Het podium vormt de centrale plaats op de show en de sterren treden echt op. Typerend voor Engeland zijn de ‘full time anglers’, mensen die beroepsmatig vissen, hun inkomsten halen uit diverse sponsorschappen en het schrijven van artikelen. Voor sommige succesvol, voor andere is het balanceren op de rand van de afgrond. Zelfs met de stijgende werkloosheid de enige resterende uitweg; een bivvy in plaats van dakloos. Niet voor te stellen voor ons. De Britse vissers zijn trots op echte Engelse karpers en sommige gaan zover dat ze importkarpers niet eens als een serieuze vangst beschouwen. Een kompleet andere wereld en met zoveel fanatieke vissers ook niet verwonderlijk dat enorm veel ontwikkelingen juist daar vandaan komen. Niet alleen voor materiaal, maar zeker voor aas geldt, dat Engelse vissers willen betalen voor kwaliteitsproducten. Freezerbaits van gerenommeerde firma’s; behoorlijk aan de prijs maar je hebt er niet veel van nodig als iedereen op een bepaald water hetzelfde aas gebruikt. Syndicaten en clubwateren vormen de thuisbasis, buitenlandse trips gaan naar Frankrijk naar door Engelsen gerunde, commerciële wateren. Uiteraard wordt er wel verschil gemaakt tussen een UK en continentaal persoonlijk record. Wij vinden het allemaal wel mooi en nemen graag de Engelse ontwikkelingen over. Ik ben benieuwd hoe

Niet alleen plannen smeden, maar er over dromen mag ook.

Hengelsport rond de Domstad 0612 23


Zeeforel lerofeeZ Tekst Mark pijnappels en robert de wilt foto’s robert de wiLt

Zeeforel binnen handbereik Deens zilver voor de kunstaasvisser

Het Deense eiland Funen wordt – hoe kan het ook anders – omringd door water en geniet bekendheid bij sportvissers uit heel Europa. Ook menig Nederlander weet deze bestemming te vinden. Meestal zijn dat vliegvissers, op jacht naar de in grote getale aanwezige zeeforellen die je hier vanaf de kust kunt vangen. Met kunstaas wordt hier, behoudens door een klein groepje Denen zelf, daarentegen relatief weinig gevist. Voor Mark Pijnappels en Robert de Wilt reden genoeg om zelf eens een poging vanaf dit Deense eiland te wagen.

M

Een waadpak is essentieel.

24 Hengelsport rond de Domstad 0512

idden in het centrum van Kerteminde klinkt een schreeuw. Ik sta angsten uit, maar mijn vismaat heeft er overduidelijk plezier in. Een grote zeeforel springt meerdere keren het water uit, uit zijn bek hangt het kunstaas. Met elke sprong veert de hengel op en neer, als dat maar goed gaat! Wanneer de vis is moegestreden kunnen we de bak van een zeeforel goed bekijken. Onze eerste ochtend in Denemarken en dan zo beginnen! Van alle zeeforelbestemmingen is Funen qua reistijd (zo’n acht uur rijden vanaf Utrecht) en kosten een heel interessante optie. Bovendien zijn de vangstkansen hier zeer goed te noemen en is het gebruik van kunstaas langs de Deense kustwateren overal toegestaan. Maar wanneer je een kaart van Funen


Beter kon onze visvakantie niet beginnen!

bekijkt, zie je een onregelmatige kustlijn met vele baaien. Met de bijna 1200 kilometer lange kustlijn vraag je jezelf af: waar moet je in vredesnaam beginnen? Hulpmiddelen Laten we je in ieder geval niet in onzekerheid brengen: rondom het hele eiland is zeeforel te vangen. Wel is het zo dat je afhankelijk van de windrichting en het jaargetijde een afweging kunt maken om in een al dan niet gevarieerd stuk van Funen te gaan vissen. Om je keuze te vergemakkelijken is er tegenwoordig een schat aan goede informatie te vinden over de zeeforelvisserij op Funen. Denk aan uitstekende brochures, dvd’s en websites. Tij-

dens de zomerperiode is het raadzaam om te zoeken naar plekken waar zich een hoop zuurstof in het water bevindt. In de zomer is dit koud en diep, maar bovenal stromend water. Het vinden van dit soort stekken is makkelijker gezegd dan gedaan. Los van de stekkengids met 117 stekken met parkeergelegenheid (inclusief luchtfoto’s), is het natuurlijk zinvol om zelf ook op onderzoek uit te gaan. Dankzij het kraakheldere water en de mogelijkheden van Google Maps kun je prachtig inzoomen op de beoogde stekken. Daarbij is het mogelijk om vrij nauwkeurig het bodem- en diepteverloop in te schatten. Handig als je eens een nog niet in het stekkenboekje opgenomen stek wilt zoeken. Een andere optie is om langs een lokale hengelsportzaak te gaan, de winkelmede-

Hengelsport rond de Domstad 0612 25


Zeeforel lerofeeZ werkers zijn altijd op de hoogte van de laatste actuele vangsten en zijn vaak niet te beroerd om deze met je te delen. Een visgids voor een halve of hele dag is ook een goed alternatief. Naast dat hij de beste stekken voor dat moment toont, geeft hij aanwijzingen voor de vistechniek, materiaal en stekadvies voor de rest van de week. Lepeltje, lepeltje Aan de hand van de informatie konden wij ons eind vorig voorjaar langzaamaan gaan voorbereiden voor de trip. Eind juni zouden we namelijk vijf dagen verblijven in Kerteminde, een lieflijk stadje aan de noordoostkant van het eiland. Omdat we in Nederland al aardig wat jaren met licht spinmateriaal op zeebaars vissen, bleek dat we qua hengels (2,40 tot 3 meter, werpgewicht 15 tot 30 gram), molens (2500 tot 4000-formaat), lijn (10/00 gevlochten hoofdlijn) en waadpak, weinig tot geen aanpassingen hoefden te doen. Ideaal. Wel beseften we ons terdege, dat vriend zeeforel in dat kraakheldere kustwater een zo nodig nog aanzienlijk subtielere en verfijndere aanpak vergt, dan vriend zeebaars. Als er één type kunstaas is dat zich heeft bewezen als een zeeforellenmagneet, is het wel de lepel. Die zijn er in zeer uiteenlopende merken, maten, vormen, kleuren en acties. Om een lang verhaal lekker kort te houden: de lepels van

het Deense merk Hansen zijn ons zeer goed bevallen en kunnen wij iedereen aanraden. Dit merk is gespecialiseerd in het maken van goede lepels voor de zeeforelvisserij (met dubbele splitring tegen lossers). Wij kozen voor een behoorlijke bulk van het model Hansen ‘Stripper’ in de 12- en 15-grams versie. Aan het einde van de week constateerden wij dat witte, zilveren, bronzen, zwarte en felgekleurde Strippers vis op de kant brachten. Misverstanden! Er wordt beweerd dat zeeforel gedurende de zomer erg moeilijk vangbaar is vanwege het opgewarmde kustwater (zeeforel is in kouder water actiever dan in warmer water) en door de overvloed aan garnalen en ander natuurlijk voedsel. Tijdens ons bezoek hebben we in de wiervelden inderdaad een enorme explosie van garnalen waargenomen. Volgens lokale vissers hét signaal om met een garnaalimitatie (een vlieg dus) aan de slag te gaan. We hebben uiteraard ook met bombetta’s en garnaalimitaties gevist, maar ons uitgangspunt was toch dat je met lepels en zelfs kleine plugjes een veel groter gebied kunt afvissen. Dat bleek een goede zet want we vingen beduidend meer en grotere zeeforel (en geep) dan onze vliegvissende sportvrienden. De maaginhoud van de enige zeeforel die wij die week hebben opgegeten, bestond uit niets anders dan garnalen. Frappant blijft echter dat ook de verre worpen met garnaalimitaties achter een bombetta nul komma nul aanbeten opleverden! Actief! De betonnen omgeving van Kerteminde, waar we onze eerste zeeforellen vingen, werd verruild voor stranden en open water. De visgids Stefan Enevoldsen, gaf ons per mail het advies mee om niet urenlang op één plek te vissen, maar actief op zoek te gaan naar de zeeforel. Aangekomen op het strand visten we eerst het kniediepe water af, alvorens tot heupdiepte het water in te lopen. Vissen die je hier verstoort en vluchten, kunnen ook verderop liggende soortgenoten alarmeren! Het is misschien een beetje een kromme vergelijking, maar je doet in principe hetzelfde als een dagje snoeken in de polder; worpje links, worpje rechts, stukje opschuiven en opnieuw werpen. Opeens doorbreekt op werpafstand een enorm dier de wateroppervlakte. Geen forel, maar een bruinvis komt even een kijkje nemen. Toegegeven, als je vangstgarantie wilt hebben dan kun je beter naar een forellenput gaan, maar dit soort ervaringen en

In de zomer zijn de forellen moddervet en prachtig van kleur en tekening.

26 Hengelsport rond de Domstad 0512


Handige info Via de website www.seatrout.dk vind je enorm veel informatie voor het vissen op zeeforel in Denemarken. Via deze site kun je in contact komen met visgidsen, ook zijn hier diverse zeeforel dvd’s, vergunningen en het stekkenboek te koop. Wil je actief opzoek gaan naar stekken? Kijk in dat geval zeker eens op www.degulesider.dk/ kort.html. Een gouden tip van Jan Kamman, fervent bezoeker van de Funen. Deze online luchtfoto’s zijn namelijk nóg een heel stuk scherper dan die van Google Maps en Google Earth. Wij hebben op steenworp afstand van de zee prima overnacht in een huisje, http://www.kertemindebyferie.dk/.

Lepels, zoals de Hansen Stripper, zijn zeeforelmagneten bij uitstek!

het idee dat je op open zee een forel kunt vangen is een beloning die vele visloze worpen de moeite waard maakt. Elk jaargetijde Voorjaar: hele dag, aantallen vangen mogelijk, kans op grote vissen/ uitschieters klein, drukst met sportvissers (toeristen). Zomer: vroege ochtend, avond, nacht: iets minder vis, meer kans op groot, meer bijvangsten zoals geep (ideaal voor hele gezin). Herfst: idem als zomer, maar langere nachten, dus meer nachtrust bij avond- en ochtendvissessies. Conclusie: hele jaar rond te doen! Mark pijnappels en robert de wilt

Funen project : Funen – en dan hebben we het over het geheel van overheden, toerismesector en lokale bevolking – wordt internationaal geroemd om het ‘Sea Trout Funen Project’. Dit project, dat inmiddels een goede 20 jaar loopt, heeft in 2010 zelfs een internationale prijs gewonnen vanwege het duurzaam opgezette sportvistoerisme, waarbij inkomsten uit de sportvisserij terugvloeien in de lokale middenstand én bijdragen aan herstel van de zeeforelpopulatie. Zo wordt er met de opbrengsten van zeeforeltoerisme onder meer zeeforel gekweekt en uitgezet in de kustwateren en worden paairivieren weer in hun oorspronkelijke staat hersteld (optrekbaar voor paairijpe vis). Lekker bezig dus, die Denen. Lokale hengelsportzaken kunnen je advies op maat geven.

Hengelsport rond de Domstad 0612 27


River Monsters Tekst Arnout Terlouw FOto’s Jeremy Wade

Jeremy Wade bij een van zijn super monsters, in dit geval een monster grouper.

River Monsters Interview met ‘Extreme angler’ Jeremy Wade

De tv-serie River Monsters is ongekend populair; niet alleen in Nederland, nee, over de hele wereld! Inmiddels zijn er drie series te zien geweest, een vierde komt eraan en de opnames voor een vijfde serie zijn al in volle gang. Kortom een mooi moment om de man achter dit alles, avonturier en ‘extreme angler’ Jeremy Wade eens te bezoeken voor een interview.

J

aren geleden had ik al eens contact gehad met Jeremy en had zijn boek ‘Somewhere Down the Crazy River’ meerdere keren verslonden, maar pas drie jaar geleden ontmoette ik hem voor het eerst persoonlijk in het Tropical Hotel in Manaus in Brazilië. Hij kwam net terug van een lange trip voor opnames van de aflevering ‘Amazon Assassins’ van de eerste serie, op zoek naar een monster arapaima en ik stond op het punt juist het Amazonegebied in te gaan op zoek naar grote peacock bass. Een toevallige ontmoeting en een mooie gelegenheid om onder het genot van wat heerlijke, koude biertjes wat bij te praten over onze avonturen van de laatste jaren. Avonturen die ons meermaals naar dezelfde, afgelegen plekken voerden. Afgelopen februari was de tweede ontmoeting, dit keer in Engeland in zijn tijdelijke onderkomen, waar hij druk bezig was met de voorbereidingen voor de volgende trip. Een sneeuwstorm in New York, waar Jeremy net even van een welverdiende break aan het genieten was, gooide nog bijna roet in het eten maar uiteindelijk

28 Hengelsport rond de Domstad 0612

had ik een paar uur ’s avonds om Jeremy wat brandende vragen te stellen. Hoe zagen je jeugdjaren eruit m.b.t. vissen?

Lange tijd was de kronkelige rivier de Stour in Suffolk het decor van mijn visavonturen. Dat veranderde toen ik mijn eerste karper ving van 4,5 pond en vanaf dat moment had deze (toen nog) mysterieuze vis mij volledig te pakken. Op 16-jarige leeftijd werd ik het jongste lid van de vermaarde Carp Study Group (karperstudiegroep), wat aangaf hoe fanatiek ik toen was. In die tijd was Jack Hilton mijn grote inspiratiebron en het vangen van een 10-ponder was toen al heel wat, laat staan eentje van 20 pond of meer! Een passie die echter al vrij snel minder werd toen meer en meer mensen op karper gingen vissen en het drukker werd aan de waterkant. Ik miste meer en meer het gevoel van mysterie en ontdekking wat ik altijd als een kind had gevoeld aan de rivier en ook in die begintijd van het karpervissen. Ik viste een seizoen lang op meerval, die toen maar op een handvol wateren in Engeland zwom. Een


Arnout Terlouw (rechts) proost samen met Jeremy Wade op nieuwe avonturen en nieuwe monsters.

Na een enorme zoektocht en met veel hulp van de lokale bevolking wist Jeremy deze monster tigerfish te vangen.


River Monsters mysterieuze vis die op geen enkele andere vis leek en waar vrijwel niemand op viste. De grootste was geloof ik elf pond.... Toen kwam ik een artikel tegen over de mahseer in India en dat was het begin van mijn drang tot reizen, tot avontuurlijke vistrips die meestal maanden duurden, vaak in mijn eentje. Maandenlange vistrips, hoe kreeg je dat voor elkaar?

Ik probeerde om het jaar (wat al snel elk jaar werd) een grote trip te plannen van twee-drie maanden. Dat was niet bevorderlijk voor een geregeld leven met een vaste baan! In die tijd studeerde ik biologie, studeerde af en werd voor even een biologieleraar op een middelbare school, maar na de eerste trip naar Noord-India in 1982 heb ik allerlei verschillende ‘los-vast’ baantjes gehad, van motorkoerier tot tekstschrijver voor een reclamebureau. Net genoeg verdienend om het hoofd boven water te houden en mijn vistrips te financieren, wat inhield dat ik heel simpel en goedkoop moest leven. Ik viste nauwelijks nog in Engeland, ook al omdat ik vijftien jaar lang geen auto bezat! Het vangen van vis was weliswaar in eerste instantie het hoofddoel maar al snel bleek dat het reizen, het contact met lokale vissers bijna net zo belangrijk was. Door het vissen krijg je ook een ander contact met de mensen dan toeristen of zelfs biologen. Dat geldt zeker voor rivieren in het Amazonegebied, daar leeft iedereen aan het water en vist, wat een zekere band geeft. Het boek ‘Somewhere Down the Crazy River’ kreeg lovende recensies in Engeland, maar leverde het ook wat op?

Het kostte me, samen met Paul Boote, een jaar om het te schrijven. Financieel gezien was het geen succes. We hadden er 2.500 laten drukken maar de verkoop ging vanaf het begin met mondjesmaat. Maar ik kreeg daardoor wel meer bekendheid en de kritieken waren zeer lovend. Het was een bijzonder boek, meer een boek over reizen, passie voor avontuur en onbetreden paden in de visserij. Vrijwel niemand wist toen van het bestaan van de Goliath tigerfish in Congo af. We moesten van nul af beginnen en het werd een soort van detectiveverhaal, net als mijn eerste tv-serie Jungle Hooks, De tigerfish wordt door de lokale bevolking als wraatzuchtig omschreven, en dat is hij.

die in 2002 verscheen, waar ik in de Amazone op zoek ging naar de grootste zoetwaterrover, de arapaima. Je hebt een bijzondere band met de Amazone en hebt er heel wat tijd doorgebracht, of niet?

Na het boek ging ik in 1993 voor het eerst naar de Amazone. Na India en Congo, ook al ving ik daar slechts een kleine Goliath tigerfish, was het tijd voor een nieuwe uitdaging; het vangen van een arapaima. Een vis waar weliswaar wat meer over bekend was, maar toch zeldzaam en bovendien in potentie de grootste zoetwater(roof)vis van de wereld. Ze zouden vijf meter lang kunnen worden, zo werd door ‘wetenschappers’ vermeld, nu weten we wel beter! Voor zover bekend had toen nog niemand een grote arapaima van meer dan twee meter gevangen met de hengel. Die eerste trip liep op niets uit, heb er alleen een zien rollen. Probleem waren ook de piranha’s – ik had het idee om een aasvis uit te gooien en dan maar wachten, uiteindelijk zou er wel iets bijten, hopelijk een arapaima. Maar vaak was het aas al binnen een minuut verdwenen! Wel leerde ik toen beetje bij beetje mijzelf in het Portugees verstaanbaar te maken. Hoe belangrijk is het om de lokale taal te spreken?

Toen ik voor het eerst naar de Congo ging, probeerde ik wat van de taal te leren. Ook al spreek je de taal maar een beetje, dat helpt wel degelijk om aan bijv. informatie te komen. Voor mijn eerste trip naar Brazilië studeerde ik drie maanden, drie uur per dag Portugees. Na die eerste trip ging ik vrijwel elk jaar gedurende tien jaar naar Brazilië voor zo’n drie maanden. Dat maakte dat ik uiteindelijk vloeiend Portugees sprak. De eerste jaren ging ik alleen of met een goede vriend, maar daarna nam ik kleine groepje vissers mee om naast het schrijven van artikelen, mijn trips te financieren. Ik was daar ook af en toe reisleider/gids voor natuurliefhebbers. In de laatste aflevering van Jungle Hooks ving je uiteindelijk een monster arapaima met een handlijn i.p.v. met de hengel, was dat geen deceptie?

Ik was er vrij zeker van dat ik tijdens de opnames een 100 pond arapaima voor de camera kon vangen,


Onder zeer zware omstandigheden wist Jeremy zijn droomvis een Arapaima buit te maken.

maar ik had onderschat dat het filmen meer was dan alleen vissen, veel meer! Verder dan een vis van 40 pond kwam ik niet. Het vangen van een echt grote arapaima aan een handlijn stond niet in het script. Tijdens een bezoek aan een indianendorp vertelde een lokale visser dat hij een speciaal meertje wist waar een paar grote zaten, maar hij stond erop dat we die op de traditionele manier zouden proberen te vangen. Het vissen met een handlijn was een heel directe en intense ervaring. Het was zo, of niet! De serie was redelijk gepland en uitgeschreven maar er waren genoeg verrassingen, zoals het neerstorten van ons vliegtuigje! Hoe beangstigend was dat, vreesde je toen voor je leven?

We wilden vanuit het vliegtuigje een laag shot maken, net over de bomenkruinen, toen er plotseling een luide knal klonk en het toestel begon te schudden. Ik zag dat de propeller stil viel en seconden later kwamen de bomen op me af, raakten een paar toppen met de onderkant en toen werd het met veel geraas donker, gevolgd door een luide knal en een plons. We waren zonder al teveel kleerscheuren neergekomen maar toen kreeg ik van boven vloeistof over me heen en het eerste wat ik rook en proefde was benzine. Met een schok besefte ik dat het toch wel heel ironisch zou zijn om zo’n val te overleven om dan alsnog om te komen door een ontploffende benzinetank! Terwijl het toestel langzaam verder zonk in het moeras van ondergelopen bos, konden we ons gelukkig in veiligheid brengen. De twee grote camera’s waren weliswaar gesneuveld, maar de kleine handcamera deed het nog steeds. De geluidsman was zo blij dat het goed af was gelopen dat hij een sigaret wilde opsteken, terwijl de kerosine nog uit het toestel liep! Terug in de bewoonde wereld keken we de beelden nog eens terug en tot onze verrassing had er nauwelijks vijftien seconden gezeten tussen het uitvallen van de motor en het neerstorten, terwijl wij allemaal dachten dat het minstens drie minuten was geweest! Dat verklaart ook misschien waarom we zo ‘kalm, onderkoeld’ reageerden. Het drong toen nog niet door dat we aan de dood ontsnapt waren! We hadden enorm geluk gehad dat we eerst de kruin van een rubberboom waren tegengekomen die de

val had gebroken en dat het water niet meer zo hoog stond tussen de bomen als een paar weken eerder. Veel mensen zijn wel een beetje jaloers op jou, waar je allemaal heen gaat om te vissen. Kun je dat begrijpen?

Een beetje wel maar de meeste mensen hebben geen idee wat ik daar voor heb moeten ‘opofferen’! Ik heb geen rijke suikeroom of miljoenen geërfd, nee mijn hele levensstijl heeft in het teken gestaan van reizen en vissen. Ik ben nu 55 jaar en heb pas net voor het eerst mijn eigen huis kunnen/willen kopen. Ik heb overal gewoond, bij vrienden, familie, goedkope kleine appartementen, enz. Ik heb een 20 jaar oude auto en altijd met heel weinig geld en materiële dingen geleefd. Kortom een leven wat maar weinig andere mensen zouden willen! Ik heb veel geïnvesteerd, opgeofferd om te komen waar ik nu ben en dat wordt vaak vergeten. Arnout Terlouw

Hét programma van Jeremy Wade, ‘River Monsters’ is elke zondagavond om 23:00 uur te zien op Discovery Channel. Voor meer informatie over Jeremy kun je ook terecht op http://www.jeremywade.co.uk.

De andere kant van de visserij is natuurlijk altijd aanwezig, liefde en respect.


Barbeel leebraB Tekst & foto’s Frans Vogels

Stekken voor barbeel Steeds meer sportvissers hebben al kennisgemaakt met de koning van de rivier: de barbeel. Om deze te vangen is het bevissen van de juiste stek essentieel, met de tips in dit artikel zal de zoektocht naar barbeel vereenvoudigd worden.

Z

o gemakkelijk als het soms gaat op ondiepe, smalle rivieren, zo moeilijk is het soms op grote diepe rivieren… Ik heb het hier over het zoeken en vinden van barbeel, meer specifiek de juiste barbeelstekken. Een goede barbeelstek moet snel stromend en zuurstofrijk zijn, en er moet een grindbodem liggen. Om een grindbodem te vinden kun je langs de rand van de wateroever lopen en uitkijken naar schelpen, mosselen en grind. Deze elementen geven nog geen garantie dat verder uit de kant ook daadwerkelijk barbeel te vinden is, maar de kans hierop is wel erg groot.

De IJssel Aan de Gelderse IJssel kun je vanaf de oevers goed op barbeel vissen, al blijft de meest ideale positie nog altijd de kop van de kribben. Aan de waterkant tuig ik een hengel op om de bodem mee af te zoeken. Op de IJssel gebruik ik altijd een feedertopje van 3 of 4 ounce buigweerstand. Feedertopjes zijn gevoeliger en geven meer weer dan de holle toppen, hierdoor is het gemakkelijker vast te stellen waar de bodem uit bestaat. Aan de hoofdlijn monteer ik een wartellood van tussen de 100 en 140 gram. Langs de stroomnaad werp ik deze zover mogelijk in. Als het lood de bodem bereikt heeft, draai ik deze langzaam in en kijk ik naar het topje van mijn feeder. Als het topje kleine schokjes

32 Hengelsport rond de Domstad 0612

weergeeft, schuift het lood over een grindbed of over een mosselbed. Als de top tijdens het binnendraaien in dezelfde monotone stand blijft, dan weet ik dat het lood over een zandbodem gaat. Ik zoek verschillende stroken af om zo te kunnen bepalen hoe groot het grindbed is. Vaak zijn de grindbedden erg lang en een meter of 20 breed. Zie ik op de top geen kleine schokjes tijdens de verschillende worpen, dan bevis ik het water vanaf deze krib niet. Ik markeer (op een landkaart) deze plek als ongeschikt voor de barbeel. Wat dus niet wil zeggen dat je vanaf zo’n krib geen barbeel kunt vangen, er zijn altijd uitzonderingen. Een tweede


Frans Vogels bemerkte dat de ene barbeelstek, ondanks de gelijkenissen, beter kan zijn dan de andere.

Vind je grind in je voerkorf, dan kan barbeel niet ver weg zijn!

manier om grind op de bodem te zoeken is middels een voerkorf. Mijn voorkeur gaat uit naar een model met ankers, deze vouw ik onder de korf naar elkaar toe, zodat aanwezig grind in de korf blijft hangen. In de korf doe ik een stuk kaas en ik knijp de onderkant een beetje dicht. De Waal Tijdens de eerste twee jaar dat ik me helemaal op de barbeel stortte, heb ik op deze manier ontzettend veel kribben afgestruind op zoek naar grindbedden. Van Lobith tot Zaltbommel

heb ik zo stelselmatig de bodem van de Waal voor mezelf in kaart gebracht. Eerst een krib of vier tot vijf aftasten naar grind, daarna vissen. Op deze manier kreeg ik in een relatief korte tijd een heel goed beeld van de bodemgesteldheid van de Waal. Hierdoor kon ik altijd direct naar een goede barbeelkrib rijden waarmee ik bekend was. Dat de ene stek beter is dan de andere, ondanks de bijna gelijke omstandigheden op de bodem, kan ik wel verklaren. Uit mijn ervaring is gebleken dat waar de stroming vanaf de kop van de krib terug de rivier in stroomt, veel beter is voor barbeel dan waar de stroming in het kribvak geduwd wordt.

Hengelsport rond de Domstad 0612 33


Barbeel leebraB

Rivieren als de Roer, Geul, Ourthe en Amblève, om er een paar te noemen, zijn zo kraakhelder en ondiep dat op de meeste plaatsen het grind overal duidelijk zichtbaar is.

34 Hengelsport rond de Domstad 0612


Dat er duidelijke verschillen qua vangsten zijn is in de loop der jaren ook wel duidelijk geworden. Het zijn altijd dezelfde kribben waar je slechts één of twee barbelen kunt vangen, terwijl er ook plekken zijn waar tien stuks in een paar uur heel normaal is.

Hangen! Barbeel is een geweldige sportvis, die het hart van menig sportvisser sneller laat kloppen.

Kleinere riviertjes Op de kleine, smalle en ondiepe rivieren is het zoeken op de bovengenoemde manier niet altijd noodzakelijk. Rivieren als de Roer, Geul, Ourthe en Amblève, om er een paar te noemen, zijn zo kraakhelder en ondiep dat op de meeste plaatsen het grind overal duidelijk zichtbaar is. Rijdend, wandelend en hangend over bruggen langs deze rivieren kijk ik vooral in het water of ik de barbelen kan zien. Barbeel is vaak duidelijk te herkennen aan de rode zijvinnen. De donkere rug schuift langzaam over de bodem. Een kopvoorn gedraagt zich hetzelfde, alleen zijn de staartbewegingen ruimer. Bij een barbeel beweegt de staart nauwelijks. Zie ik alleen donkere vlekken, dan is op deze manier te onderscheiden of ik te maken heb met barbeel of kopvoorn. Wanneer een barbeel op zoek is naar voedsel, zal deze vaak wiegelend over de bodem bewegen. Hierdoor is steeds zijn witte buik heel even zichtbaar. Flanken wordt dit fenomeen in de barbeelwereld genoemd. Vanaf de oever kijkend in het water is dit flanken zeer duidelijk waarneembaar. De Roer is overigens niet altijd helder genoeg om dat fenomeen te kunnen observeren. Wanneer dit het geval is, dan zoek ik op dezelfde manier de bodem af als ik dat doe op de grote rivieren, maar met een loodgewicht van 60 tot 80 gram. Voorbereiding Het is natuurlijk niet altijd of voor iedereen mogelijk om rivieren af te struinen op de momenten dat er veel zichtbaar is. Geheel onvoorbereid naar het water afreizen zal ik echter nooit aanbevelen, beter is het om stekkennis te hebben. In de koude periode heb je vaak te maken met hoog en snelstromend water. Op dat moment is het vaak zeer moeilijk om te kunnen bepalen waar je moet vissen. Op de plekken waar het water aan de oppervlakte erg ruw is, is het vaak ondiep of liggen er veel obstakels. Zoek dan verder naar stukken in de rivier waar het oppervlak glad is. In de regel zijn dat plekken met zand of grind. Ook de van oudsher bekendste barbeelrivier, de Grensmaas, is op deze manier af te struinen. Deze rivier is de laatste twee jaar helemaal op de schop gegaan en heeft een ware metamorfose ondergaan. Hierdoor zijn vele stekken aan gort gegaan, en is de stroming verminderd en veranderd. De barbeel heeft zich verplaatst, maar is zeker niet verdwenen. Hiermee zijn ook de belangrijkste rivieren genoemd waar je gericht op barbeel kunt zoeken en vissen. In opkomst Op rivieren en stromingen die in directe verbinding staan met deze barbeelrivieren kun je ook barbeel aan treffen. Rivieren zoals de Lek, Neder-Rijn, Vecht en de Maas boven Lith herbergen ook barbeel. Op deze rivieren zul je de barbeel eerder als bijvangst kunnen noteren, dan er gericht op jacht gaan. Maar in de loop der tijd zullen ook hier de barbelen in aantal gaan toenemen, dat is een ding dat zeker is!

Advies van Frans: Investeer tijd in het vinden van de beste barbeelstekken.

Frans Vogels

Hengelsport rond de Domstad 0612 35


Kindvriendelijk kjiledneirvdniK Tekst & foto’s Ernesto Kamminga

Kinderlijk eenvoudig... Vandaag is het zover: ik ga vissen met mijn dochter Larisa op de rivier! Vorig jaar zijn we er ook geweest en deze trip wordt hopelijk net zo succesvol. Het plan is om vandaag vroeg weg te gaan, zodat we de zon kunnen zien opkomen boven de rivier, lekker genietend van een dampende mok koffie met een scheutje melk en voor Larisa een grote mok warme chocolademelk.

36 Hengelsport rond de Domstad 0512

Optimaal geluk aan de rivier, vader en dochter met een geweldige vangst. Vissen weten geen raad met de korte onderlijnen in combinatie met een boilie aan de hair.


Zo maak je een stickmix Zorg dat je genoeg op voorraad hebt liggen.

Meng de ingrediënten om de perfecte stickmix te maken.

Als laatste voeg ik wat grof boiliekruim toe aan het lokvoer.

Het PVA zit rond een trechter gewikkeld.

Het PVA is eenvoudig in gebruik, zorg er voor dat het voer niet te nat is.

Knoop het PVA zakje dicht middels een platte knoop.

Maak vervolgens nog een knoop en knip tussen beide knopen het PVA door.

A

ls we aankomen. zie ik de eerste boten al in de schemering voor het kribvak langs varen. Ergens wel bijzonder, als je bedenkt dat de schippers in het donker zo gemakkelijk hun weg vinden. Wij vinden de weg naar de waterkant iets lastiger in het donker, maar eenmaal gearriveerd hebben we er ontzettend veel zin in. De sessie van het jaar kan beginnen! Het voer Maar voor het zover is, leg ik stap voor stap aan Larisa uit hoe het lokvoer/stickmix gemaakt moet worden. Het voer bestaat uit een combinatie van pellets en een lokvoer dat voor het grootste gedeelte uit hennep bestaat. Het is belangrijk om zwaar voer te gebruiken, omdat het water flink stroomt en er ook nog eens veel boten langs varen. Als het te fijn van structuur is, blijft er niets liggen en spoelt het voer alle kanten op, zonder daadwerkelijk vissen naar de stek te krijgen. Als puntje op de i mengen we ook nog een gedeelte grove boiliekruim in combinatie met een handje miniboilies door het voer, dit om de vissen aan het haakaas te laten wennen. Het haakaas dat ik gebruik zijn zelfgemaakte miniboilies, die we extra opvallend hebben gemaakt met een oranje kleurstof. Daarnaast hebben we ook een aantal boilies gemaakt die niet zo opvallen. De vissen op de rivier zijn erg visueel ingesteld en daarom pakken ze de meest opvallende boilie vaak als eerste, echter er zijn ook dagen dat de vissen voorzichtig azen en beter te vangen zijn op onopvallend aas. Gok daarom nooit op één paard! Het bevochtigen is een heel secuur werkje, je moet voorkomen dat het PVA voortijdig smelt. Ik maak een aantal PVA zakjes klaar, die we later zo op de onderlijn kunnen rijgen. Als de vissen eenmaal op de stek zijn gearriveerd, verliezen we zo geen tijd met het maken van PVA zakjes. Na de worp knapt het kleine PVA worstje open en op het kleine beetje attractieve stickmix ligt ons haakaas te pronken, net als een heerlijke kers op een taart! Bijzondere vis Ik begin te voeren met een spodhengel en een voercombinatie van hennep, tarwe, miniboilies en een gedeelte van de door ons zelfge-

maakte stickmix. Met de method feeder weet ik al gauw een aantal brasems te vangen en ook bij Larisa begint het te lopen; de ene na de andere brasem komt in het net! Dan vang ik een heel bijzondere vis, een blauwneus. Ik kende deze vis alleen maar van naam, Larisa had er nog helemaal nooit van gehoord. Even later mag zij ook op de foto met een prachtige winde van ruim 40 centimeter, veel mooier wordt het toch niet? De vissen bijten zo goed dat ik overschakel op hetzelfde systeem dat Larisa gebruikt. Een semi vastloodsysteem: dit zinkt sneller naar de bodem dan een method feeder. Tel maar eens tijdens het zinken, je ervaart dan dat het een paar seconden korter duurt. Je effectieve vistijd neemt hierdoor toe en daardoor kun je meer vis vangen in een korter tijdsbestek. Tijdens het afdalen voel ik voordurend vissen tegen de lijn aan zwemmen, het zit gewoon helemaal vol! Het duurt dan ook letterlijk maar een paar seconden, voordat het weer raak is. Ongelofelijk hoe eenvoudig vissen kan zijn. Eigenlijk vissen we met een uit het karpervissen afgeleid systeem, waarbij de vissen zichzelf haken. Hierdoor hoef ik niet steeds te kijken naar een trillende hengeltop, om vervolgens de haak te zetten op de vaak voorzichtige aanbeten, maar gaat de top vol overtuiging krom en wordt het vissen kinderlijk eenvoudig! Krijsen Plotseling krijst mijn slip, ik heb iets groots gehaakt. Larisa onthaakt snel een brasem en komt naar mij toe om te helpen met het schepnet. Als de vis eenmaal bij de kant is gekomen zien we een mooie karper zwemmen die zijn uiterste best doet om uit de buurt van het net te blijven. Met wat aanwijzingen weet Larisa de vis in het net te krijgen, "pff best wel zwaar hoor", puft Larisa. Na het onthaken schieten we enkele foto’s, waarna de vis voorzichtig terug gaat in zijn element. Larisa komt naast mij zitten om verder te vissen op mijn stek. Als de hengel er nog maar net in ligt, krijgt zij er ook een grote vis aan en na 10 minuten weet Larisa ook een mooie karper te vangen die ik veilig op de kant til. Vervolgens vangen we nog een karper, het is wel duidelijk dat er een school op onze stek is gearriveerd. Het blijft echter bij drie karpers. We

Hengelsport rond de Domstad 0612 37


Kindvriendelijk

Leadclip systeem

vangen nog wel enkele brasems en een winde erbij. Na een groepsfoto van zowel de vissen en ons twee, besluiten we nog even wat te eten en te drinken waarna we vervolgens verder gaan met vissen. De gebruikte systemen Zowel Larisa als ikzelf maken gebruik van een leadclip syteem, hierdoor kun je niet alleen eenvoudig wisselen van onderlijn, maar ook van loodgewicht en/of type lood. Het lood dat we gebruiken heeft twee afgeplatte kanten, hierdoor blijft het goed op de stek liggen. De beste tactiek van vandaag was het gebruik van een semi vast lood in combinatie met een PVA stick. Doordat we met een betrekkelijk korte onderlijn vissen, haken de vissen zich snel op het gewicht van het lood en blijft er niet veel ruimte over om het zaakje uit te spugen. Dat we goed bezig zijn blijkt wel uit het feit dat ik 117 grote vissen wist te vangen waarvan het over grote deel brasems waren met een gemiddeld gewicht van een pond of drie. Met een meer traditionele manier van vissen waar gebruik wordt gemaakt van een lange onderlijn en een beaasde haak zouden dit soort vangsten niet mogelijk zijn. De haak die ik gebruik is de MWG haak in een maatje 14 van GURU en zit gemonteerd op een kant en klare onderlijn, inclusief een hair om een boilie te monteren. Doordat we 10 mm boilies gebruiken is de hair iets aan de korte kant en om nu zowel voldoende lengte te houden tussen de boilie en de haak, gebruik ik een Extenda stop van Korda. Hierdoor kan ik eenvoudig de boilie op de juiste afstand van de haak monteren. Een andere kleine, maar belangrijke tip, is om het kleine rubbertje op de steel van de haak voor iedere worp naar onderen te schuiven, (richting haakbocht) hierdoor wordt de inhaking positief be誰nvloed en voorkom je dat de vis slecht gehaakt wordt met alle gevolgen van dien. Persoonlijk vis ik graag met de method feeder. In de kern van de feeder bevindt zich een elastiek, dit elastiek geeft een bepaalde buffer waardoor het losschieten van de haak vrijwel tot het verleden behoort. Zeker als je met gevlochten hoofdlijn vist en je dus alleen maar de buiging van de hengel kunt benutten, is het gebruik van elastiek in de feeder aan te raden. De balans Aan het einde van de dag kunnen we concluderen dat dit systeem op de rivier bijna onverslaanbaar is als het gaat om grote brasems De vader met zijn geliefde sportvis.

1

2

3

4

5

6

1. Afgeplatte loden blijven veel beter in de stroming liggen. 2. Het door mij gebruikte leadclip systeem. 3. De onderlijn komt gebruiksklaar uit een pakje. 4. Door een Korda Extenda stop te gebruiken kan ik ook met een 10 mm boilie vissen. 5. Door middel van een boilienaald fleur ik een PVA zakje op de onderlijn. 6. De montage is klaar voor gebruik!

vangen. Desondanks staan er nog heel wat vissers negatief tegenover deze uiterst effectieve manier van vissen. Veelal komt dit door onwetendheid, maar ook omdat het lijnrecht tegenover de alom gebruikte technieken staat. Bedenk echter dat de hairrig in combinatie met het semi vastloodsysteem een ongekende doorbraak betekende in de karpervisserij en dat dezelfde revolutie nu plaats vindt in de witvisserij. Daarbij zijn brasems verzot op boilies en eten ze gretig mee op de voerstekken van de karpervissers zonder gehaakt te worden. Dit komt omdat kleine brasems eenvoudig de veel lompere systemen die deze jagers op groot wild gebruiken weten te omzeilen. Met andere woorden, brasems kennen het aas zonder dat ze er negatieve ervaringen mee hebben opgedaan. Probeer het eens uit en ontdek de voordelen van dit scaled down karpervissen. Wees dus niet bang want het is zondermeer kinderlijk eenvoudig en zeker het proberen waard, want zelfs de geroutineerde vissers die naast ons zaten keken hun ogen uit hoe Larisa als kleine meid de ene na de andere vis in het net wist te krijgen. Ernesto Kamminga


Nieuws swueiN Tekst & afbeeldingen Danny Bok, Sportvisserij Nederland

Visplanner 2.0:

Waar mag ik vissen? De Visplanner wordt vernieuwd en verbeterd. Zo komt er een Visplanner App en een compleet vernieuwde website, die ook als mobiele versie beschikbaar komt. Met de verbeteringen wordt Visplanner logischer en gebruiksvriendelijker ingericht.

D

e kernfunctie van de Visplanner blijft hetzelfde: inzicht op kaart geven in de wateren waar je met jouw VISpas mag vissen, maar ook interessante visvoorzieningen zoals trailerhellingen, vissteigers en hengelsportzaken. Daaromheen verandert er wel het een en ander. Dit heeft vooral betrekking op het gebruiksgemak. Zo komen er vier simpele en snelle opties waarmee je door de Visplanner kunt navigeren. Waar mag ik vissen? De eerste optie is om te bekijken waar je allemaal mag vissen. Hiervoor voer je je VISpasnummer(s) in of zoek je op basis van postcode, plaats of waternaam naar de wateren waar je mag vissen. Optie twee is hier een afgeleide van. Daarbij check je aan de hand van de locatie waar je bent of je daar mag vissen. Dit gebeurt met de App automatisch op basis van GPS of je voert de

De Visplanner App: op je smartphone checken waar je met je VISpas mag vissen.

postcode of plaatsnaam in. Je ziet direct in Google Maps waar jij mag vissen. Visvoorzieningen Aan de hand van de plek waar je je bevindt is het ook mogelijk om via GPS (of door het invoeren van postcode of plaats) te zoeken naar zogenaamde Points of Interest (POI). Je kunt daarbij selecteren op trailerhellingen, vissteigers, mindervalidensteigers, hengelsportzaken, bootverhuur en forelvisvijvers. Ook deze zie je vervolgens netjes op de Google Maps kaart. Tenslotte kun je ook zoeken naar visstekken op basis van een vissoort. Zo kun je achterhalen op welke stekken je bepaalde soorten kunt vangen. Visstekken toevoegen Uiteraard is het in de Visplanner 2.0 ook mogelijk om als gebruiker visstekken toe te voegen, inclusief foto’s. Die kun je met een cijfer beoordelen, aan de hand waarvan automatisch een top-10 voor die bepaalde categorie wordt samengesteld. Ook kun je met je smartphone zelf foto’s toevoegen. En tenslotte is het ook mogelijk om informatie uit de Visplanner te delen via bekende social media als Facebook en Twitter. De lancering van de nieuwe Visplanner stond gepland voor Nationale Hengeldag op 26 mei.

Via GPS navigatie check je de ‘Points Of Interest’ in het gebied waar je je begeeft.

Hengelsport rond de Domstad 0612 41


Karper repraK Tekst & foto’s Tom Onincx

Boodschap begrepen Genieten met een grote G Het voorjaar zit er bijna op. Na een slechte start liep ik constant achter de feiten aan en ving bijna niets. Het lijkt me niet gegund dit jaar. En dat terwijl de vangdrang ongekend aanwezig is. Ik ben toe aan wat anders, ik wil een rustig water waar ik geheel mijn eigen visserij toe kan passen. Op zondagmiddag zit thuis ik achter mijn pc op Google Earth, op zoek naar ander viswater in mijn omgeving. Een grote kleiput van circa 35 hectare spreekt me al tijden ontzettend aan maar het was er nog niet van gekomen om er eens een kijkje te gaan nemen.

I

nmiddels is het al bijna zomer en is het me gelukt om mijn vrouw zover te krijgen om een wandelingetje te gaan maken langs de oevers van het bewuste water. Wat meteen opvalt is de heldere, blauwgroene kleur van het water. De omgeving spreekt me heel sterk aan. Dit is wat ik zoek, bijna ongelofelijk dat er nog zo’n water in de buurt te vinden is. Ongelooflijk dat ik hier nog niet eerder was wezen kijken… Het is duidelijk, mijn eerstvolgende sessie zal hoe dan ook op dit water plaatsvinden! Plateaus spotten Qua stekkeuze zijn er nauwelijks opties; de westelijke helft van het water is natuurgebied terwijl de oevers aan de noord- en de oostkant, vanwege de hoge, steile oevers, die ook nog eens flink begroeid zijn met bomen en doornstruiken, nauwelijks te bevissen zijn. Gelukkig is er vanaf één stek redelijk goed te vissen waar ik met behulp van

mijn polariserende zonnebril een ondiep plateau spot op nauwelijks 40 meter uit de kant, recht voor de stek. Verder peilwerk leert dat er aan de linkerkant, evenwijdig aan de oever op zo’n 90 meter uit de kant, een groot langgerekt plateau ligt. Bovenop het plateau staat zo’n anderhalve meter water, waarna de bodem er voor en erachter snel afloopt naar 4 meter. Hier laat ik 3 kilo boilies verspreid te water. Voor het kleinere plateau, recht voor de stek, staat ook zo’n 4 meter water, het loopt dan snel op naar 1,5 meter waarna het geleidelijk weer dieper wordt naar 3 meter en vervolgens weer tot 4 meter. De bodem bestaat uit klei en er ligt slechts een dun laagje slib. Hier voer ik verspreid over en achter het gehele plateau, dat toch zo’n 30 meter breed is, 2 kilo boilies. Doordat het een heel centrale stek is kan ik op bijna elke windrichting inspelen. Ideaal! Het daaropvolgende weekend breekt de eerste sessie aan. Het is vrijdagavond en

42 Hengelsport rond de Domstad 0612

Gelukkig is er vanaf één stek redelijk goed te vissen.

Wat opvalt is het heldere, blauwgroene water.


Boodschap begrepen!

Goed beschut tegen de wind‌

Hengelsport rond de Domstad 0612 43


Karper repraK

Wat zal de nacht brengen? ik neem afscheid van mijn geliefde en zet koers naar de grote kleiput. Aangekomen kan ik beginnen aan een 500 meter lange tocht, zeulend met al het noodzakelijke materiaal. Als ik op de stek arriveer is het de moeite meer dan waard; midden in de bruisende natuur, omgeven door berkenbomen zonder een mens te bespeuren ben ik volledig in de ban van het ‘vissen’. Na een korte rustpauze om een beetje op adem te komen, worden de hengels beaasd met 20 millimeter vismeel/robin red boilies en zorgvuldig op hun plaats neergelegd. De rig houd ik vrij simpel omdat hier, zover ik weet, bijna nooit gevist wordt. Een inline loodmontage van 140 gram en een soepel onderlijntje van 15 cm met een PB Super Strong maatje 6 voorzien van een stukje krimpkous. Kerend tij Tijdens de avond en heel de nacht blijft het angstig stil. Pas bij het aanbreken van de eerste zonnestralen wordt de stilte doorbroken door een piep, gevolgd door een monotoon geluid dat ik maar al te graag hoor. De rechterhengel krijgt de eer om een prachtige rijenkarper naar het net te leiden. De eerste vis op een nieuw water en wat voor één! De hengel wordt direct weer precies op dezelfde stek neergelegd, net achter het plateau waar de bodem wat begint af te lopen. Het duurt niet lang voor ik weer met dezelfde stok in mijn handen sta, deze keer voelt het wel iets zwaarder aan. Na een mooie

44 Hengelsport rond de Domstad 0612

dril, kan ik een prachtige spiegel over het netkoord trekken; de eerste dertiger is een feit. Zelden heb ik zo’n mooie spiegel gezien, yes! Het tij is gekeerd en ik ben weer helemaal mezelf. De daaropvolgende dagen worden de stekken aangevoerd om zaterdags weer een nachtje te vissen. De hengel op links, net voor het langgerekte plateau, heb ik nu strategisch rechts voorbij de andere hengel gepositioneerd, om zo meer informatie over de trekroutes te krijgen. De nacht verloopt ongestoord

De eerste vis is een prachtige rijenkarper.

en bij de eerste schemering begint mijn zoektocht naar activiteit van vis. Zo merk ik twee springende vissen op, ver achter mijn stek. Ik kan daar onmogelijk vissen, alleen misschien door het gebruik van een voerboot? Maar de vis veilig landen is haast onmogelijk. Veel tijd om na te denken krijg ik niet want mijn optonic schreeuwt het uit! De vis gaat er onhoudbaar vandoor en snel grijp ik de hengel uit de steunen. Direct voelt het contact met de vis niet goed aan. De lijn is achter een obstakel blijven steken waardoor de vis na enkele minuten muurvast komt te zitten. De truc van de hengel weer op de steunen plaatsen en de vis bewegingsvrijheid te gunnen wordt succesvol toegepast. De vis heeft zichzelf ontward van het obstakel, maar de opluchting is van korte duur, de hengel veert recht en de lijn valt machteloos slap… Om dit rampscenario te vermijden wordt de hengel onmiddellijk uit de buurt van dat obstakel geplaatst. Maar er komt geen actie meer op. Topvis? De volgende twee weken kan ik door tijdgebrek nauwelijks voeren. Dit resulteert dan ook in twee blanks. Boodschap begrepen, voeren is het antwoord. De hoeveelheid voer wordt opgeschroefd en ik ga weer verspreid voeren in de hoop


Genieten met een grote G, zeker na de vangst van zo’n vis!

zo meer vissen op de stek te krijgen. Die tactiek werpt zijn vruchten af en de volgende sessie kan ik twee mooie schubs aan mijn lijstje toevoegen. Het voeren gaat gewoon door en ik begin me hier al lekker thuis te voelen. Wanneer ik de volgende zaterdag rond middernacht al een run krijg, verandert mijn inzicht over de aasperiode. Na een rustige dril kan ik de vis landen, even denk ik dat het om een betere vis gaat, maar ik vergis me door zijn ongelooflijk korte, hoge lijf. Een mooie ronde schub is al binnen en de beste periode moet er nog aankomen… althans dat is mijn overtuiging. Spijtig genoeg gebeurt er helemaal niets meer. Maar dat is nu eenmaal de mysterie van het vissen. In elk geval heb ik weer een nachtje niet geblankt en gaat het redelijk goed. Ik kan niet wachten om volgende week terug te keren. Het voeren gaat door en de vangsten blijven komen. Weliswaar is het telkens maar één vis per nacht, maar het zijn wel

stuk voor stuk prachtige exemplaren. Ik heb tot nog toe geen vissen gedubbeld en heb nog geen idee of de topvis al op de mat heeft gelegen. De tijd begint wel te dringen nu het najaar voor de deur staat; voor die periode heb ik namelijk andere plannen. Nog een paar sessies te gaan dus. Dinsdag en donderdag ga ik op routine weer voeren. Vrijdag neem ik weer plaats achter de hengels. De avond verloopt ongestoord tot ik ‘s morgens gewekt wordt door een paar ganzen die pal op de stek neerdalen en zo de stilte verstoren. Als daar vis zat, zullen ze nu wel weg zijn, denk ik bij mezelf. Nu ik toch zo vroeg wakker ben kan ik mooi over het prachtige water turen, op zoek naar springende of rollende vissen. Net als ik voorbij één van de hengels loop, denk ik even dat de lijn achter mijn broek blijft hangen, maar nee het is een run! Meteen grijp ik de hengel uit de steunen en trek de hengel krom. De vis zwemt richting het diepe en blijft onophoudelijk tegen de bodem bonken. Na een intense

dril krijg ik de vis moeizaam naar de kant. Door de eerste zonnestralen die over het water schijnen, kan ik een eerste glimp van de vis opvangen. Ik zie meteen dat het om een schub van formaat gaat. Zou het een van de topvissen zijn? Na een kat en muis spel van geven en nemen ben ik uiteindelijk toch de gelukkige winnaar en mag ik met een imposante, lichtgekleurde schub poseren. Hier word ik even stil van… De volgende sessie word ik ‘s morgens wakker door de meerkoeten. Zij hebben ook al goed door waar mijn voerstekken zijn, ze zitten er goed op moet ik zeggen. Er wordt ook niets meer gevangen. Na deze sessie houd ik het dit jaar voor gezien op dit water, maar de afgelopen maanden waren genieten met een grote G. Iets wat tegenwoordig vaak wordt vergeten in de kilorace…

Tom Onincx

Hengelsport rond de Domstad 0612 45


De vereniging

Welkom bij de AUHV!

Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

De AUHV werd op 5 april 1925 opgericht door enkele tientallen sportvissers in de stad Utrecht en is nu uitgegroeid tot een regionale vereniging met ruim 8.500 leden met pachtcontracten voor méér dan 3.000 hectare viswater in de regio Groot Utrecht. Al dit viswater is beschikbaar voor AUHV-leden, tegen één van de laagste contributies in Nederland. Aan het voordelige AUHV lidmaatschap zijn veel voordelen verbonden: • AUHV-vergunning met meer dan 125 aantrekkelijke wateren in de regio Utrecht, waaronder de Loosdrechtse en Breukeleveense Plassen • Landelijke viswaterlijst voor nog meer viswater! • Drie maal per jaar het AUHV-magazine ‘Hengelsport rond de Domstad’ En: • Nachtvissen (alleen voor AUHV-leden) in 3000 ha. viswater • Uitbreiding van uw vismogelijkheden met de 3-hengelpas • Deelnemen aan activiteiten van AUHV Vliegvisgroep ‘The Leader’, de AUHV Roofvisgroep en de wedstrijdgroep Kosten AUHV-lidmaatschap? VISpas met lidmaatschap 2012 Nieuw lidmaatschap 2012, incl. inschrijfkosten  Lidmaatschap (continuering)  Lidmaatschap zonder afdrachten  Nieuw jeugdlidmaatschap 2012, incl. inschrijfkosten (tot 14 jaar)  Jeugdlidmaatschap (tot 14 jaar, continuering)  U kunt lid worden via de website: www.auhv.nl Ook kunt u terecht bij onze verkooppunten.

46 Hengelsport rond de Domstad 0612

€ 35,00 € 30,00 € 14,00 € 13,50 € 10,00

Verkooppunten Utrecht Lahr Hengelsport Smaragdplein 241-243, 3523 EJ. Tel. 0302148001 Traditional Hengelsport Temming, Royaards van den Hamkade 95, 3552 CL. Tel. 030-2433 696 Hengelsport Utrecht, Oregon­ dreef 31, 3565 BE. Tel. 0302612532 Houten Dierenspeciaalzaak Speelberg, Het Wed 8, 3995 DV. Tel. 0306375 655 Welkoop, Standerdmolen 16, 3995 AA. Tel. 030-6371 271 Maarssen Sanders Hengelsport, Tuinbouwweg 23, 3602 AT. Tel. 0346-573 521 IJsselstein De Witte Parkiet, Koningshof 3, 3401 DW. Tel. 030-6882243 Zeist Faunaland, Slotlaan 306, 3701 GX. Tel. 030-6917001

Wijzigingen: Geef wijzigingen zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens vóór 1 oktober door aan de ledenadministratie via ledenadministratie@auhv.nl, zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen. Beëindiging lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: ledenadministratie@auhv.nl. Zegt u pas na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar toch een acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd. www.auhv.nl

AUHV Rondom de Domstad 2012-2  
AUHV Rondom de Domstad 2012-2  

Rondom de Domstad, het magazine van de AUHV, wordt gemaakt in samenwerking met Vipmedia, uitgever van Beet, Karper en Rovers.

Advertisement